Page 11

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Gliwice, ul. Akademicka 16, tel. 32 237 13 10, e-mail: rau@polsl.pl (S I i II)

kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Stacjonarne (S I)

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Zostali zapoznani z różnymi kierunkami wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Potrafią także przetwarzać duże ilości niekonwencjonalnych informacji, dostępnych dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki. Są przygotowani do operowania wiedzą na temat biologii molekularnej, genetyki, chemii, matematyki, dynamiki procesów i informatyki. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, uruchamianiu i obsłudze biologicznych oczyszczalni, fermentatorów i bioreaktorów, produkcji środków farmaceutycznych i projektowaniu nowych technik medycznych oraz w laboratoriach mikrobiologii, genomiki i proteonomiki w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych. Mogą również pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, wykorzystaniem genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i  projektowaniu terapii, prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, izolacją i  oczyszczaniem bioproduktów, a także projektowaniem bioprocesów oraz hodowlą mikroorganizmów dla celów farmakologicznych, spożywczych i ekologicznych.

■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier kryteria przyjęć – matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny (a=0,5) oraz jeden przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego do wyboru przez kandydata: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia lub biologia. Dla kandydatów ze starą maturą sprawdzian pisemny do wyboru: z matematyki, fizyki z astronomią lub chemii.

STUDIA II STOPNIA Stacjonarne (S II)

■■ ■■ ■■ ■■

czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry początek zajęć – semestr letni uzyskany tytuł – magister kryteria przyjęć – przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego lub pokrewnego kierunku. W pierwszej kolejności są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na podstawie dyplomu studiów I stopnia. Jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę pozostałych wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Zostań studentem Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska

www. rekrutacja.polsl.pl

WYBRANE PRZEDMIOTY: ■■ mikrobiologia ogólna ■■ ochrona środowiska ■■ biologia molekularna i genetyka ogólna ■■ monitoring środowiska ■■ fizyka i biofizyka ■■ transport ciepła i masy ■■ biologia komórki i inżynieria genetyczna ■■ biotechnologia ■■ biologia systemów ■■ metodologia pracy doświadczalnej ■■ informatyczne systemy ewolucyjne ■■ wnioskowanie statystyczne ■■ wybrane zagadnienia matematyki stosowanej ■■ bioinformatyczne bazy danych ■■ sterowanie systemami biologicznymi

11

Informator dla maturzystów  

Drodzy Maturzyści! Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Informator o studiach na Politechnice Śląskiej. Znajdziecie w nim...

Advertisement