Page 1

Cykl szkoleniowy – PR i profesjonalizacja organizacji Podczas badań przeprowadzonych w Berlinie w okresie 3miesięcznej wizyty w EuroConsultsi w ramach wizyty i wymiany kadry w programie Grundtvigii, zaobserwowałam zarówno duże zapotrzebowanie na szkolenia dla migrantów oraz sposoby zaangażowania migrantów/azylantów do działań we własnych grupach narodowych. Sektor działający na rzecz migrantów to sektor niezwykle chłonny, bazujący w dużej mierze na działaniach rotujących wolontariuszy lub/i samych migrantów. Podczas licznych hospitacji organizacji działających na rzecz migrantów/azylantów przekonałam się, że jedną z podstawowych potrzeb jest umiejętność docierania z ofertą/profilem działalności do wybranej grupy odbiorców, a także profejonalizacja organizacji działających na rzecz migrantów/azylantów poprzez zastosowanie podstawowych narzędzi biznesowych. Spore zainteresowanie wzbudziła także możliwość sieciowania pracowników/działaczy organizacji migranckich, jak również możliwość uczestnictwa w całych cyklach szkoleniowych. W Berlinie istnieje wiele organizacji pozarządowych oraz rządowych, które oferują spore ilości szkoleń dla migrantów/azylantów, a które działają równolegle do siebie. Dzięki przeprowadzonym wywiadom, nawiązanym sieciom i licznym spotkaniom z organizacjami działającymi na rzecz migrantów/azylantów oraz współpracy z Polską Radą Społecznąiii można stwierdzić, że organizacjom brakuje fachowej pomocy w zakresie upubliczniania oferowanych produktów skierowanych do migrantów/azylantów, a także dostosowania narzędzi/nomenklatury do grup odbiorców.iv W odniesieniu do w/w zapotrzebowania powstała pierwsza wersja sylabusa, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie usystematyzowania działalności informacyjnej, zwiększenia liczby odbiorców działań instytucji migranckich, zwiększenia rozpoznawalności marki organizacji działajaących na rzecz migrantów/azylantów, jak również podniesienia kompetencji osób działających w stowarzyszeniach działających w w/w zakresie.

Barbara Bartczak SIETAR Polska www.sietar.pl


Cele Profesjonalizacja sektora i aktywizacja migrantów/azylantów. Utworzenie grup roboczych na rzecz wspólnego tworzenia projektów aktywizujących migrantów/azylantów. Spotkanie migrantów oraz przedstawicieli organizacji migranckich celem wymiany dobrych praktyk, dyskusji dot. potrzeb (m.in. edukacyjnych) migrantów/azylantów oraz rozpoznawalności potrzeb migrantów/azylantów przez organizacje migranckie. Zapoznanie przedstawicieli wiodących organizacji migrancko-politycznych. Umożliwienie wymiany dobrych praktyk migrantów/azylantów oraz organizacji migranckich, sieciowanie, praca nad wspólnymi projektami w zakresie uczenie się przez całe życie, uczenie się od siebie poprzez wymianę doświadczeń z różnych krajów. Porónanie sytuacji w poszczególnych państwach, dyskusja o motywacji do działania. Możliwość nawiązania partnerstw organizacyjnych i pracy projektowej, możliwość zbudowania platformy wymiany projektów (online), zwiększenie zaangażowania w społeczeństwie, pedagogika/polityka inkluzji poprzez szerzenie i uznanie różnorodności w edukacji i wychowaniu dzięki migrantom. Zwiększenie rozpoznawalności i oferty organizacji działającej na rzecz migrantów/azylantów. Odbiorcy Sylabus skierowany jest przede wszystkim do ludzi działających w obszarze migranckim oraz do samych migrantów/azylantów, które poprzez wykorzystanie podstawowych narzędzi społecznościowych, zwiększą swoje kompetencje w docieraniu do w/w grup odbiorców. W celu uzyskania maksymalnego transferu wiedzy, w modułach szkoleniowych winny brać udział te same osoby. Program i metodologia Propozycja programowa obejmuje 5 dni szkoleniowych dla 12-15 osób z organizacji działąjących na rzecz migrantów/azylantów oraz samych migrantów/azylantów. Ważnym elementem programu szkoleniowego jest czas pomiędzy poszczególnymi modułami oraz jego konstrukcja, które umożliwiają cedowanie wiedzy przez uczestników szkolenia we własnych środowiskach (organizacjach, grupach kulturowych itd.) bezpośrednio po zakończeniu modułów szkoleniowych, a przed rozpoczęciem kolejnego szkolenia. Warunkiem przystąpienia do kolejnego modułu jest przeprowadzenie szkolenia (cedowanie) w swoim środowisku oraz


informacja o przebiegu, rezultatach oraz dalszych oczekiwaniach na prowadzonym blogu oraz portalach społecznościowych. W trakcie trwania projektu uczestnicy pracują takimi metodami jak: warsztaty interaktywne, praca na doświadczeniu, zamiana ról, drama, praca z kamerą, praca grupowa, praca indywidualna, sieciowanie, praca z przypadkiem, mental mapping, quizy itd. Ze względu na fakt, że warsztaty mogą i mają służyć zarówno doświadczonym trenerom, jak również dawać możliwość przeprowadzenia warsztatu przez migrantów/azylantów w swoich kręgach kulturowych, metoda zaproponowana w wybranych modułach warsztatowych jest oparta m.in. na tzw. nieeksperckiej wymianie doświadczeń między migrantami, przy czym określenie „nieekspercka” opisuje sposób pracy z grupą, w której osoba prowadząca moderuje proces, żeby kompetencje uczestników stały się elementem i jednym z narzędzi szkolenia. Metoda ta wymaga zazwyczaj od prowadzących dużego doświadczenia zarówno w pracy z migrantami, jak i w pracy z grupami międzykulturowymi, ponadto wymaga wysokich kompetencji trenerskich i wielu predyspozycji, jak choćby uważność i wrażliwość społeczna. Warsztaty prowadzone tą metodą muszą składać się z modułów, które w zależności od potrzeb cedowania mogą być elastycznie zamieniane i wymieniane w trakcie procesu, w odpowiedzi na potrzeby grupy. Warsztaty są także oparte na wymianie doświadczeń i tworzeniu relacji. Czas Całość szkolenia obejmuje 36 h szkoleniowych oraz dodatkowy czas pomiędzy szkoleniami, w którym uczestnicy aktywnie pracują nad wybranymi modułami szkoleniowymi, opisując je na blogu oraz cedując wiedzę w swoich kręgach kulturowych/organizacjach. Z uwagi na duże obciążenie osób działających na rzecz migrantów/azylantów należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby warsztaty przprowadzone były treściwie, z odpowiednim i optymalnym wykorzystaniem przeznaczonego na nie czasu. Stąd też bardzo istotną rolę pełnić będzie osoba trenera/moderatora/prowadzącego. Przy rekrutacji do projektu należy zwrócić uwagę na to, aby uczestnicy w pełni zdawali sobie sprawę z ram czasowych, które obowiązują na poszczególne moduły. W zależności od kontekstu kulturowego warto więc zastanowić się nad formą umowy pomiędzy uczestnikami szkolenia (kontrakt, umowa pisemna, wytyczne itd.).


Moduł 1 Jak zaangażować innych do działania poprzez pisanie bloga? W jaki sposób dotrę do migrantów i azylantów, czyli do mojej grupy odbiorców Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe programy służące do pracy z mediami społecznościowymi oraz ich „obsługę”. Szczególna uwaga poświęcona jest tworzeniu i sposobów pisania bloga w sposób umożliwiający dotarcie do możliwie największej liczby osób, w którym uczestnicy programu dokumentują postępy projektowe, dzielą się doświadczeniami i inspirują do zmian. Adresy blogów dystrybuowane są wśród społeczności migranckich i organizacji, z których pochodzą uczestnicy szkolenia. Dzięki funkcji „feedback” czytelnicy bloga mają możliwość pisania feedbacku dla autorów bloga. Cele: Aktywizacja migrantów/azylantów oraz osób działających na rzecz migrantów/azylantów. Propagowanie działalności, zwiększenie rozpoznawalności sektora, zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy, z

którymi boryka się sektor. Uczestnicy pracują indywidulanie bądź w małych grupach. Materiały: Sala komputerowa z połączeniem internetowym, handout szkoleniowy, PPT Akcje: Publikacja wordpress, grupy dyskusyjne (m.in. FB, LinkedIn, Pinterest) Czas: 6 h Moduł 2 Różnorodność międzykulturowej możliwości

w –

pracy szanse i

W tej fazie projektu uczestnicy przeprowadzają badanie rynku i opinii społecznej odnośnie jej potrzeb i oczekiwań względem działań na rzecz migrantów/azylantów, a także świadomości społecznej w w/w

zakresie. W małych grupach uczestnicy szkolenia zadają pytania przechodniom: Czym jest różnorodność?, Czy i jak życie międzykulturowe wpływa na Pana/Pani codzienność, Jak aktywizuje się Pan/Pani na co dzień?, W jakich akcjach, działaniach, kampaniach bierze Pan/Pani udział?, Co oznacza dla Pani migrant/migrantka? Jakie wg Pana/Pani potrzebne są działania skierowane do migrantów/azylantów? Jak chciałby się Pan/Pani zaangażować? Czego może się Pan/Pani nauczyć od obcokrajowca? Czego może Pan/Pani nauczyć obcokrajowca?v Przeprowadzający wywiad zapraszają osoby biorące udział w ankiecie na stronę internetową bloga, którego prowadzą, stąd ważnym elementem jest umieszczenie streszczenia wywiadów na prowadzonym blogu. Zebrane odpowiedzi uczestnicy wspólnie omawiają na forum. Ciekawym elementem jest zaproszenie do tej rundy osoby z życia publicznego działającej na rzecz migrantów/azylantów, a także na danym obszarze terytorialnym. Wyniki


z tego dnia tworzą podstawę do przeprowadzenia treningu międzykulturowego (krok 3). Cele: Badanie rynku migrantów/azylantów, badanie opinii społecznej, uwrażliwienie na problematykę migrantów/azylantów, aktywizacja społeczna, wymiana dobrych praktyk Materiały: Kamera, materiały do zapisania i odtworzenia wywiadów, przygotowane zaproszenie dla respondentów z adresem bloga, na którym ukaże się streszczenie przeprowadzonego wywiadu Akcje: Praca grupowa, zebranie informacji na forum, moderowana dyskusja, wymiana dobrych praktyk Czas: 8 h

3) Ja-Ty-My. Warsztaty międzykulturowe Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć, że różnorodność i tło kulturowe stanowią dobrą podstawę do wspólnego życia, nauki i budowania dobrych relacji. Ćwiczenia oraz akcje przeprowadzone w przystępny sposób prowadzą do zaciśnienie relacji, budowania zaufania, tworzenia grup na rzecz późniejszych możliwych prac projektowych. W tym module istotne jest, aby uczestnicy wzięli udział w zaproponowanych ćwiczeniach, które później będą cedować w swoich

kręgach kulturowych/organizacjach. Dzięki tej pracy uczestnicy dowiedzą się, jakie reakcje wywołują ćwiczenia, dzięki czemu sprawniej zapanują nad późniejszym procesem grupowym. Istotną rolę odgrywa w tym module meta-ewaluacja trenerska po zakończeniu każdego z proponowanych ćwiczeń. Cele: Uwrażliwienie na odmienność kulturową, identyfikacja własnych kodów kulturowych, różnorodność kulturowa w pracy, przygotowanie do pracy z grupą Materiały: Materiały biurowe, minipodręczniki z ćwiczeniami oraz teorią niezbędną do przeprowadzenia modułów Akcje: Praca indywidualna, grupowa, forum, mini-wykład trenerski Czas: 8 h 4) Bądź profesjonalist(k)ą! Narzędzia z sektora biznesowego i ich kreatywne zastosowanie w pracy z migrantem Jak optymalnie czerpać z biznesu? Jakich metod i narzędzi mogę użyć w pracy z migrantem? Co zoptymalizuje zaangażowanie i pomoże w określeniu dalszych działań?


Cele: Profesjonalizacja sektora, poznanie i przećwiczenie podstawowych narzędzi z sektora biznesowego Materiały: Praca m.in. z SWOT, SMART, Colors, Wheel of Life Exercise Akcje: Ćwiczenia i wypracowanie strategii rozwoju osobistego i organizacji Czas:8 h

Na te i inne pytania znajdziemy wspólne odpowiedzi. Ten moduł ma w szczególności na celu aktywizację migrantów/azylantów i sieciowanie organizacji migranckich. Cele: Aktywizacja migrantów/azylantów, sieciowanie organizacji działających na rzecz migrantów/azylantów Materiały: Case study Akcje: Dyskusja moderowana, miniwykład trenerski, debata z zaproszonym gościem Czas: 6 h

 

5) Jak mogę udzielać się w swoim środowisku? Formy i modele zaangażowania społecznego Jak i gdzie, a także jakimi metodami zwiększać społeczną aktywność własną i otoczenia? Co znaczy i co daje zaangażowanie się w rozwój sektora pozarządowego i rządowego? Jak zachęcić innych do działania?

 vi

Popozycja bibliografii:  J. Fomina, Czy migracja ma płeć? Analiza działalności organizacji pozarządowych wspierających

i

migrantów w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010. Chrzanowska, K. Gracz, Sytuacja przymusowych migrantek na polskim rynku pracy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2008. http://www.knifo.dk http://www.citiesofmigration.ca Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, red. A. Chrzanowska, W. Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011. http://isp.org.pl/uploads/fileman ager/B.JabeckaStrukturalneikultur owebarierywdostpieimigrantwdo ochronyzdrowia.pdf [dostęp: 20 lutego 2013 roku]) M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy: język serca, przeł. M. Kłobukowski, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 2003.

www.euroconsults.eu http://www.grundtvig.org.pl/ iii http://www.polskarada.de/ ii


iv

Kolejnym wartkim tematem w kontekście potrzeb okazała się potrzeba zorganizaowania szkoleń wyłącznie dla kobiet migrantek – niezależnie od temataki szkoleniowej (edukacja, zdrowie, PR) kobiety w dużej mierze zgłaszały potrzebę pracy w grupach stricte żeńskich. v Pytania należy dostosować do kontektu szkoleniowego i omówić z grupą przed rozpoczęciem zadania. vi Wszystkie zdjęcia wykorzystane w niniejszym dokumencie pochodzą z zasobów strony internetowej http://www.freedigitalphotos.net/

Dzialania na rzecz migrantow organizacji migranckich  

Syllabus