Page 1

Curs 320139 - Metodologia del disseny

AV22: Recerca d’informació EET - Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Josep Altimira i Pol Cunillera

1


ÍNDEX pàgina 2. Objectiu pàgina 3. El nostre producte pàgina 4. Bases de la recerca pàgina 5. Fonts d’informació pàgina 6. Estratègia de la recerca d’informació pàgina 6. Normativa i legislació bàsica aplicable pàgina 7. Llistat de patents pàgina 8. Principals fabricants pàgina 13. Conclusions

OBJECTIU Habituar-se i exercitar-se en el procés d’obtenció de dades i informació útil variada relativa a un producte en concret prenent com a base diferents fonts documentals. L’objectiu d’aquest projecte és escollir un producte i buscar la normativa i legislació bàsica aplicable al producte, així com les patents registrades, els models d’utilitat i dibuixos industrials. Cal buscar també el principals fabricants del producte escollit i incloure el seu catàleg i la informació tècnica dels seus productes. Per poder dur-ho a terme tenim a la nostra disposició una sèrie de recursos i de fonts d’informació com poden ser la EPO, la OEPM, la pàgina Design Viewer, la BBDD de la oficina de patents dels EEUU, diferents pàgines web amb registres de patents, les normatives ISO, AENOR i BSI i la normativa europea i comunitària, la legislació espanyola, el BOE i el DOGC.

2


EL NOSTRE PRODUCTE · ELECCIÓ DEL PRODUCTE · Per aquest projecte havíem d’escollir un producte de l’àmbit domèstic per estudiar-lo i buscar-ne referències. En un principi vam pensar en un got de plàstic o en qualsevol objecte d’un sol ús, ja que pensàvem que darrere havia d’haver-hi una legislació important tant en temes de salut, de reciclatge i higiene, però tenint en compte que només disposem d’una setmana per realitzar aquest treball vam pensar en centrar-nos en un d’aquests 3 aspectes: el sanitari. Partint d’aquí, vam pensar objectes que tothom utilitzés almenys una vegada en la seva vida i que són eficaços: cadira de rodes, crosses, inhalador... Al final escollim la crossa de colze, ja que després d’investigar vam veure que els dissenys actuals han evolucionat molt respecte la crossa típica. La legislació, la busca de patents i els dissenys models que hi ha darrere fan que la crossa, que normalment passa desapercebuda, sigui un objecte interessant a analitzar.

· LES CROSSES · La crossa és un suport pel cos humà l’objectiu del qual és ajudar a caminar quan una de les extremitats inferior requereix un esforç addicional. Malauradament, tots l’utilitzem alguna vegada en la nostra vida i mai ha sigut quelcom agradable. El disseny actual de la crossa és funcional però no és gens còmode ni pràctic, i ja que s’utilitza quan una part del cos humà està incapacitada, hauria d’oferir més prestacions de las que ja té. Trobem 2 tipus diferents, però nosaltres només ens centrarem en un d’aquests dos models. Podem trobar les crosses de colze o les crosses d’aixella. Les primeres són les més convencionals (imatge) i les més utilitzades avui en dia: s’agafa el mànec amb la ma i s’entra el braç per la anella perquè no es mogui lateralment. L’altre model és més alt ja que es coloca sota les aixelles i des d’allà es fa la força per mantenir-se dempeus. Com dèiem abans, ens centrarem en les crosses de colze, ja que són les que han patit més modificacions al llarg dels anys i s’han dissenyat altres models molt més moderns amb materials més resistents i lleugers. El disseny actual de la crossa convencional és el següent. Consta de 5 parts diferenciades: - Cos: forma l’estructura de la crossa. Afegeix rigidesa i lleugeresa, normalment d’alumini o fusta. A aquesta peca van muntades gairebé totes les altres. - Mànec: on s’agafa la mà per utilitzar la crossa com a suport i per on l’aixeca a l’hora de canviar-la de lloc. Normalment de plàstic. - Subjecció de braç: se situa el braç dins per fer que la crossa no balli i es mantingui recta. També sol ser de plàstic. - Peu: normalment de cautxú, serveix per evitar relliscar, no fer soroll, no atacar el terreny per on l’utilitzem... - Allargament: se situa a l’interior del tub que forma la crossa (cos) i serveix per regular la mida segons l’alçada de la persona que l’utilitza. La mida de la crossa normalment es pot ajustar per dos punts: el peu i el braç. El sistema d’allargament consisteix en un tub de diàmetre més petit que es guarda dins el de més mida, l’exterior. Es pot regular la part que volem que surti fora i per tant la mida de la crossa. El sistema és el mateix en els dos punts de la crossa.

3


BASES DE LA RECERCA Abans d’inicialitzar-nos completament dins el procés de cerca d’informació, hem de concretar les bases i aspectes bàsics en els quals es centrarà la investigació:

· NECESSITATS I REQUERIMENTS DEL PRODUCTE PLANTEJAT · El producte plantejat és una crossa de recolzament per a persones discapacitades que serveix com a complement al caminar quan una de les extremitats inferiors necessita un suport addicional en el desplaçament. Format principalment per un eix tubular de suport que incorpora a la part superior un element de subjecció que s’adapta a l’avantbraç, i una part inferior (generalment de cautxú) que serveix com a ajuda per a prevenir relliscades, per a no malmetre superfícies, per a reduir el soroll i que permet un millor amortiment amb el terra. La crossa ha de ser prou forta per a poder suportar el pes del cos. Tanmateix, és un instrument portàtil i que l’usuari ha d’incorporar en tot moment del dia i, per tant, és necessari que sigui lleuger i poc aparatós. La subjecció superior que agafa l’avantbraç, a part de realitzar la funció de subjecció, ha de permetre un còmode recolzament.

· ENTORN DEL PRODUCTE · La crossa és un instrument portàtil que serveix com a complement per tenir dos punts de suport al caminar. Així doncs, s’utilitza generalment en tot moment del dia i en qualsevol entorn. Aquest aspecte recau directament a les condicions de disseny del producte, ja que s’haurà de tenir en compte que la crossa ha de poder estar integrada en qualsevol medi físic.

· RECURSOS MATERIALS I HUMANS DISPONIBLES O NECESSARIS · La crossa requereix ser un estri fort i rígid per a suportar el pes humà, però al mateix temps ha de ser lleugera per a poder ser transportada sense cap tipus de dificultat i inconvenient. És per això que les crosses solen estar fabricades principalment per alumini (amb complements de plàstic i cautxú), degut a les prestacions de lleugeresa i resistència que presenta. Tot i això, hi ha crosses que es fabriquen amb altres materials com fusta o plàstic. En funció d’aquesta informació plantejarem l’estratègia de recerca d’informació.

4


FONTS D’INFORMACIÓ · NORMATIVA · ISO: L’Organització Internacional per a l’Estandardització, coneguda com ISO, és una organització no governamental que està formada per diversos representants d’organismes de normalització de més de 150 països. Fou fundada el 23 de Febrer de 1947 a Ginebra i la seva principal funció és l’elaboració d’estàndards i normes internacionals en molts camps relacionats amb la indústria i el comerç AENOR: L’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, coneguda com AENOR, és una entitat dedicada al desenvolupament de la normalització i certificació en tots els sectors relacionats amb la indústria i els serveis. És una institució espanyola, privada, independent, sense ànim de lucre, que contribueix a millorar la qualitat empresarial, els seus productes i serveis, així com la protecció mediambiental. Les seves principals funcions són elaborar normes tècniques espanyoles (UNE); certificar productes, serveis i empreses; promulgar i desenvolupar activitats de formació i cooperació internacional. BSI: British Standards Institution (BSI) és una entitat multinacional que realitza la funció de creació de normes per a l’estandardització de processos. És un organisme col·laborador de ISO i proveïdor d’aquesta normativa. Entre les seves principals activitats es troben la certificació, l’auditoria i la formació en les normes.

· LEGISLACIÓ · BOE: El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) és l'òrgan de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria. A més de les lleis produïdes en el si de les  Corts Generals, conté les disposicions emanades del  Govern d'Espanya  i les lleis i altres disposicions generals de les Comunitats Autònomes. DOGC: El  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  (DOGC) és el mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i els altres actes de l'Administració i del  Govern de Catalunya, per tal que produeixin els efectes jurídics corresponents.

· PATENTS · EPO: L’Oficina Europea de Patents (EPO) és l’organisme encarregat de l’aplicació administrativa del Conveni sobre la Patent Europea també coneguda com Conveni de Munich. Gràcies a aquest tractat internacional, mitjançant un únic procediment es pot aconseguir patents nacionals en tots els països participants. OEPM: L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) és un organisme autònom espanyol dependent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme que realitza les funcions de recepció, estudi i concessió de les diferents modalitats de propietat industrial que es concedeixen a Espanya. USPTO: L’Oficina de Patents i Marques d’Estats Units (USPTO) és una agència del Departament de Comerç d’Estats Units que concedeix patents als inventors i a les empreses, permet el registre de marques i la identificació de productes i propietats intel·lectuals.

5


ESTRATÈGIA DE LA RECERCA D’INFORMACIÓ Un cop ja hem escollit i definit el producte, hem d’iniciar la planificació del procés d’investigació. Per tal de dur a terme aquest apartat, hem de cercar les fonts d’informació que ens proporcionaran la documentació necessària envers la normativa, legislació i patent de la crossa subjectada a l’avantbraç. Així doncs, un cop hàgim realitzat tot el procés de cerca d’informació i hàgim obtingut certa documentació, haurem de fer una revisió i depuració del material aconseguit per tal d’identificar finalment els documents relacionats directament amb el nostre producte. Un cop hàgim finalitzat aquest apartat, podrem tancar definitivament el procés d’investigació i analitzar els resultats i documents obtinguts.

NORMATIVA I LEGISLACIÓ BÀSICA APLICABLE · NORMATIVA · ISO / TC 173 - Productes per a persones amb discapacitat: http://goo.gl/GljdSj. Sota la responsabilitat de la ISO / TC 173 trobem una sèrie de projectes publicats o pendents de publicar: http://goo.gl/YQQyny. ISO 11334-1:2007 - Productes d’ajudes a la mobilitat manipulats amb una mà, requeriments i mètodes d’assaig: http://goo.gl/gXiq4d (Part 1 de 4). Aquesta normativa especifica els requisits i mètodes d'assaig per a les crosses subjectades a l’avantbraç, totalment equipades amb empunyadura i punta. En els procediments s’especifiquen les proves de la separació, la capacitat de càrrega estàtica, la fatiga i la resistència a la fragilització degut a la baixa temperatura. Especifica també els requisits relatius a la seguretat, l'ergonomia, el rendiment i la informació a subministrar pel fabricant; incloent el marcat i l’etiquetatge. És aplicable a crosses subjectades a l’avantbraç específiques per a una massa d'usuari de no menys de 35 kg. Els requisits i mètodes d'assaig per la fricció de les puntes de goma amb la superfície per caminar es tracten a part 4. Ampliació de la normativa ISO 11334-1:2007: http://goo.gl/bhq27f. UNE-EN ISO 11334-1:2007 - Ajudes per caminar manipulades amb un braç, requeriments i mètodes d’assaig: http://goo.gl/sJB3ak. Presenta una equivalència total amb la norma ISO 11334-1:2007 (mencionada anteriorment). ISO 9999:2011 - Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat. Classificació i terminologia: http://goo.gl/evg2qt. Estableix una classificació de productes de suport per a les persones amb discapacitat. PNE-En 1041:2009+A1 - Informació proporcionada per el fabricant de productes sanitaris: http://goo.gl/QiluwE. Conté equivalències internacionals amb EN 1041:2008+A1:2013: http://goo.gl/1vlxiE.

6


· LEGISLACIÓ · BOE-A-1996-2546 - Ordre de 18 de gener de 1996 de desenvolupament del Reial Decret 63/1995, de 20 de gener, per la regulació de la prestació ortopèdica: http://goo.gl/WBfbQr. Aquest document s’ocupa de les prestacions sanitàries orto-protètiques, diferenciant, entre les que s’han de facilitar en tot cas, i aquelles mereixedores d’ajudes econòmiques, segons els casos igualment pendents de concretar. BOE-A-2006-16212 - Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salud i el procediment per a la seva actualització: http://goo.gl/XEMYNr. Els objectius d'aquest Real decret, per tal de garantir l'equitat i l'accessibilitat a una adequada atenció sanitària en el Sistema Nacional de Salut, són: establir el contingut de la cartera de serveis comuns de les prestacions sanitàries de salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgència, prestació farmacèutica, orto-protètica, de productes dietètics i de transport sanitari; i fixar les bases del procediment per a l'actualització de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

LLISTAT DE PATENTS EP1919429 - Invenció referent a una crossa: http://goo.gl/FrpQjm. ES 1 035 706 U - Crossa perfeccionada amb un puny anatòmic amb regulador d’alçada de suport del colze: http://goo.gl/NfKIKm. US D691364 S - Invenció referent a una crossa: http://goo.gl/XLWlZR.

Cites referencials de patents històriques relacionades amb la crossa: http://goo.gl/ OsQg4E.

7


PRINCIPALS FABRICANTS El mercat de crosses és extens i cada una de les empreses intenta distingir-se de les altres dissenyant cada vegada crosses més sofisticades i segures. Tant a nivell espanyol, europeu o internacional ens trobem amb moltes entitats que comercialitzen amb material sanitari o de recuperació, com poden ser crosses, cadires de rodes... Per poder conèixer quin tipus de crosses o ajudes a la mobilitat hi ha actualment al mercat, hem escollit 7 fabricants de diferents països els quals proposen nous dissenys molt interessants. Aquests fabricants són: IndesMed (Espanya), Forta (Espanya), Kowski (Alemanya), FDI France Medical (França), SmartCrutch (Sud-Àfrica), Orthos XXI (Portugal) i Trust Care (Suècia). Cada una d’aquestes empreses aporta una cosa nova al disseny de les crosses, fent-les molt més funcionals, còmodes i modernes, allunyat-se de l’estètica “d’hospital” per convertir la crossa gairebé en un complement més per vestir. Confeccionem una taula per comparar les diferents crosses que ens ofereix cada una de les empreses. Observarem l’alçada (rang), el pes, el pes màxim de l’usuari i el material de que estan fabricades. La majoria són d’alumini o fibra de carboni: materials lleugers i resistents, per oferir seguretat. Cada una d’aquestes incorpora una cosa diferent al seu disseny. Per exemple, SmartCrutches ha dissenyat una crossa on el mànec es pot girar i flexionar, Trust Care aposta per un disseny més simple però molt elegant. Nom

Marca

Alçada (m)

Pes (kg)

Pes màxim (kg)

Materials

Ultralight

IndesMed

1.55 - 1.88

0.22

100

Fibra de carboni

BCRA-F

Forta

1.16 - 1.22

0.65

150

Alumini

Special

Kowski

1.16

1.105

150

Acer

ErgoDynamic

FDI France Medical

0.9 - 1.290

0.6

130

Fibra de carboni

SmartCrutch

SmartCrutch

0.8 - 1.2

0.8

120

Alumini

BT C1

Orthos XXI

0.9 - 1.15

?

100

Alumini

Let’s Twist Again

Trust Care

1 - 1.21

0.54

130

Alumini

Tenim en compte que són crosses per a adults i que moltes d’aquestes mateixes marques tenen en el seu catàleg una línia pedagògica per infants. Links a les diferents pàgines web: - IndesMed: http://www.indesmed.com - Forta: http://www.fortasl.es/ - Kowski: http://www.kowsky.de/en - FDI France Medical: http://www.fdifrance.com/ - SmartCructh: http://www.smartcrutch.com/ - Orthos XXI: http://www.orthosxxi.com/ - Trust Care: http://www.trustcare.se/

8


· INDESMED · Ubicació: Espanya" " " Llicència comercial: B86206968 IndesMed ofereix crosses de fibra de carboni fabricades a mà i en diferents colors i mides, així com parts de crossa per separat. Es tracta d’una empresa espanyola fundada per un grup d’enginyers amb experiència en el sector mèdic. S’encarreguen de dissenyar noves solucions per millorar la qualitat de vida de persones amb algun tipus de discapacitat.

Especificacions tècniques: http://www.indesmed.com/datasheet/crutch_datasheet_es.pdf. Només fabriquen aquest producte.

· FORTA: FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L. · Ubicació: Espanya FORTA és una empresa familiar fabricant d’ajudes tècniques a la mobilitat. Al tractar-se d’un fabricant, no poden vendre a particulars. La història de FORTA S.L.:http:// www.fortasl.es/es/conocenos.php.

El seu catàleg: http://www.fortasl.es/es/bastones/bastones-de-codo.php. Comercialitzen 5 crosses de colze entre altres productes com cadires de rodes, grues o caminadors. L’utilitzat en la taula superior és el model BCRA-F, aquesta és la seva fitxa tècnica: http:// www.fortasl.es/imagenes/pdfs/bastones/esquema%20de%20despiece%20bcra-f.pdf.

9


· KOWSKI · Ubicació: Alemanya" Kowski, que compleix 100 anys, és un referent a Alemanya en el mercat d’ajudes a la mobilitat. Apart de crosses també fabriquen coixins ortopèdics, taules d’WC... Tenen 14models de crosses separades en 3 categories: Color-Line, Standard i Special. No són crosses de disseny, simplement funcionals.

El seu catàleg: http://www.kowsky.de/en/unterarmstuetze/color-line/. Les especificacions tècniques es troben dins de cada pestanya.

· FDI FRANCE MEDICAL · Ubicació: França" FDI France Medical té la seva seu a la ciutat de Lyon. Fundada el 1990, fabriquen, dissenyen i manufacturen una varietat de crosses modernes enorme. Els sis 6 dissenys tenen funcions diferents.

El seu catàleg és extens: http://www.fdifrance.com/en/products-2012/ i les especificacions tècniques es poden trobar a la secció de Descàrregues de la seva web: http:// www.fdifrance.com/en/products-2012/.

10


· SMARTCRUTCHES · Ubicació: Sud-Àfrica" SmartCrutches dissenya crosses articulades amb un disseny espectacular. Situada a SudÀfrica, distribueixen a Austràlia, la UE, els EEUU i el Regne Unit. Totes les crosses es poden ajustar a la mida de l’usuari i estan disponibles en diferents colors.

Només tenen un producte però en diferents colors: http://www.smartcrutch.com/colourchoices. Les especificacions tècniques també es poden consultar a la seva web: http:// www.smartcrutch.com/technical-specifications.

· ORTHOS XXI · Ubicació: Portugal" És un fabricant europeu que pertany l món del material ortopèdic i hospitalari. Creada el 2007, succeeix a ORTOMAIA, fundada el 1985. Orthos XXI apart de fabricar, distribueix a reputades empreses nacionals i internacionals.

Apart de fabricar crosses també fan tot tipus de material per a discapacitats: http:// www.orthosxxi.com/produtos/canadianas. La informació tècnica es pot consultar a la web sobre cada un dels productes.

11


· TRUST CARE · Ubicació: Suècia TrustCare és una de les principals companyies en material d’ajuda per les persones grans o discapacitades. El seu èxit està basat en la investigació que dediquen per fabricar els seus productes.

Com SmartCrutch només fabriquen un tipus de crossa però està disponible en 5 colors diferents: http://www.trustcare.se/g8,en,crutches.html. Les especificacions tècniques es troben a la pàgina dedicada a cada un dels models de crossa.

12


CONCLUSIONS Gràcies a aquesta pràctica hem pogut conèixer diferents bases de dades o plataformes digitals per trobar la normativa i la legislació que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar un producte, així com el llistat de patents per saber quins productes ja han estat registrats. El domini d’aquestes pàgines web ens serà molt útil en un futur pròxim, ja que treballem en l’àmbit del disseny industrial. Apart, també haurem de conèixer la competència per saber quins productes poden ser un èxit i quins no. L’estudi de mercat és una part clau en el procés de disseny i fabricació d’un nou producte. considerem que en general hem trobat prou informació sobre nostre producte (les crosses) i que en el cas de dissenyar un altre producte sabríem on trobar la informació que necessitem, coneixeríem la situació del mercat actual i podríem estar segurs que compleix totes les lleis i normes tant a nivell espanyol com europeu.

13

Polisme_MD_RecercadInformació  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you