Page 1

Polbru Mag Tijdschrift van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene - n째 69

Winterpret 2007 informatie en preventie


Edito Onze Politiezone was goed vertegenwoordigd op “Winterpret”, het prestigieuze eindejaarsevenement van eind 2007 in hartje Brussel, met zijn prachtige kerstmarkt, zijn groot verlicht rad, zijn draaimolens, zijn straatanimaties en, natuurlijk, zijn beroemde ijspiste.

Inhoud Edito 2 De Korpschef 3 De Voorzitter van het Politiecollege 4

Steeds dichter bij de bevolking, werd onze Zone waardig vertegenwoordigd door de 3e Afdeling van District 1 die de dagelijkse dienst en de nabijheidspolitie verzekerde, alsook specifieke diensten zoals de Directie Verkeer, de Dienst Preventie en de Lokale Recherche die thematische activiteiten organiseerden in een chalet die voorbehouden was aan de politie. Terwijl we ook deelnamen aan de feestelijkheden en het plezier van de burgers, verloren we toch onze doelstellingen niet uit het oog, namelijk aan het grote publiek boodschappen overbrengen rond veiligheid aan het stuur (het publiek kon onze alcotests uitproberen), diefstalpreventie en informatie over verdovende middelen.

De dienst Vorming 5 Tevredenheidsenquête 8 Nieuw Intranet 9 Ontmoeting 10 Winterpret 2007 11 Pesten op het werk 12

Nieuw jaar, nieuwe look: voor 2008 bieden we u deze Polbrumag aan in een nieuw jasje, dat meer leescomfort biedt, praktischer is en eveneens de mogelijkheid biedt de inhoud op evolutieve manier te wijzigen in functie van de actualiteit.

Portret 13

“Dodentocht” 14

Ten slotte zijn ook onze inspanningen om speelgoed in te zamelen voor het eindejaar van de kinderen die aan kanker lijden en verzorgd worden in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF), niet onbeloond gebleven: we hebben meer dan 700 geschenken bijeengebracht. Op 5 december werd al het speelgoed overgedragen aan de vzw “Samen, stap voor stap”. Er was een korte ceremonie in de Mess van de Centrale Afdeling, in aanwezigheid van de Heer Freddy Thielemans, Voorzitter van de Zone en de heer Roland Vanreusel, Korpschef. De vertegenwoordigers van het Ziekenhuis alsook de zieke kinderen waren overgelukkig met het grote succes van de actie. Op 16 december organiseerde de vzw “Samen, stap voor stap” in de ECCM-zaal, Sippelberglaan 5 te Sint-Jans-Molenbeek, tijdens een “Sinterklaasvieruurtje” de uitreiking van de geschenken. Onze Zone was er aanwezig.

P. Petermans, DIR TEL 2 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

Speelgoedinzameling 15

Redactie en layout CelCom Vertaling Ann Estival Drukkerij Polfed Verantwoordelijkeuitgever Roland Vanreusel

Interne Publicatie van de PolitiezoneBrussel HOOFDSTAD Elsene

JAAR 2008 n°69


De Korpschef Roland VANREUSEL Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef

T

ijdens de nieuwjaarsreceptie, op 2 januari laatstleden, hield onze Korpschef, de Heer Roland Vanreusel, volgende toespraak:

“Gelukkig Nieuwjaar en beste wensen voor iedereen. Maar 2008 brengt een opmerkelijke verandering met zich mee. In de bewoordingen van F. Mitterand: “elke verandering gebeurt in de continuïteit”, wat het geval zal zijn in ons Politiekorps dat, zoals de maatschappij, een evolutie maar geen revolutie zal meemaken. Deze verandering treft me daarentegen wel persoonlijk, daar ik besloten heb op 1 juli 2008 met pensioen te gaan. Ik vertrek niet teleurgesteld, maar wel een beetje moe, en ik hoop dat ik een steentje aan onze maatschappij heb bijgebracht, en dit na bijna 30 jaar bij de politie, meer dan 40 jaar in mijn beroepsleven en 13 jaar als hoofdpolitiecommissaris. Ik bedank iedereen, inbegrepen de lesgevers want dankzij die mensen heb ik hun lessen niet willen toepassen. Ik dank ook de kwaadsprekers want, dankzij hun ongegronde boosaardigheden, heb ik meer strijdlust kunnen ontwikkelen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de, vroegere en huidige leden van de AD, die door in de loop der jaren een hechte ploeg te vormen, er in ruime mate hebben toe bijgedragen van dit Politiekorps een efficiënt korps te maken, wat de laatste dagen nog maar eens bewezen is. Maar, ik dank vooral alle collega’s, jong en oud, omdat ze mij vertrouwen schonken bij de werking van ons Politiekorps. Gedurende de laatste jaren heb ik de steun van bepaalde politieke verantwoordelijken mogen op zijn waarde schatten, van anderen niet. Ik heb het geluk gehad door hechte en loyale vriendschapsbanden te hebben binnen

het Korps maar ook binnen andere instellingen zoals het Parket, de Onderzoeksrechters, het Comité P, de AIG, de Federale Politie, andere korpsen van de Lokale Politie, de wijkcomités, sociale, syndicale, sportieve en culturele verenigingen, te veel om op te noemen. Maar opgelet dat we niet te vriendschappelijk met elkaar omgingen, want sommigen zouden niet geaarzeld hebben om ons gerechtelijk te vervolgen wegens “samenspanning van ambtenaren”! In een dergelijk Korps, heeft iedereen een belangrijke plaats, en daarom dank ik elk lid van de Politiezone, zowel zij die een operationele opdracht uitvoeren als zij die logistieke en administratieve taken vervullen. Al zegt het liedje “weggaan is een beetje sterven”, ben ik niet van plan ben om zó vlug richting Stillelaan te trekken. Integendeel, met mijn 61 jaar en dankzij de mirakels van de geneeskunde, wil ik nieuwe uitdagingen aangaan, meer in het bijzonder in NGO’s. Gedurende de volgende 6 maanden ga ik, zoals de heer Verhofstadt, de lopende zaken uitvoeren, zonder revolutie maar wel in de continuïteit van wat mijn collega’s begonnen zijn. Een normale procedure zal toegepast worden om een opvolger te benoemen, in alle transparantie, zoals men altijd gedaan heeft, en daarom zal mijn collega en vriend Thom Zoller me tijdens die overgangsperiode helpen, waarvoor ik hem persoonlijk dank. Ik heb getracht mijn best te doen, of het nu binnen Polbru was, of binnen de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, of nog binnen de hervorming van de Belgische politie. Vergissingen heb ik zeker gemaakt, maar ik ben maar een mens, en dus omhels ik u allen zonder onderscheid en ik wens ik u allen nog veel moed en geluk.”

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 3


De Voorzitter van de Politiecollege

E

en tijdschrift als dit is heel belangrijk, want het is een van de uiterlijke tekens van de korpseenheid. Deze familiale sfeer wijst op het belang dat iedereen hecht aan de actualiteit binnen onze politie, maar ook aan de hobby’s van sommigen. Polbru Mag slaagt daar in en dat is heel belangrijk.

Freddy Thielemans Burgmeester van de Stad Brussel

4 - Polbru Mag n° 69 Januari 2008

Het bewijs hiervan zijn de artikels van dit magazine : de nieuwe wet op de pesterijen, de verbetering van intranet, het protret van een collega van het district 2 of nog de balans van Winterpret, waar de politieaanwezigheid duidelijk noodzakelijk was. Polbru Mag is het tijdschrift van ons politieleven en daarom kan ik ook onmogelijk eindigen zonder ontroerd te denken aan iemand die haar leven gaf, Kitty Van Nieuwehuysen.


Voorstelling

F P. Petermans, DIR TEL

ilippo Mangione is adviseur bij de dienst Vorming en Beheer (HRM/POL). In perfekte samenwerking met zijn diensthoofd, de Heer Commissaris van Politie William Mariel, stelt hij alles in het werk om voor al het personeel aangepaste vormingen voor te stellen en te organiseren.

De dienst Vorming Waarom een dienst Vorming binnen onze Zone? “Om iedereen de kans te geven bij te leren, zich te vervolmaken en zich te ontplooien! Naast de administratieve opvolging en de coördinatie van de vormingen, ontwikkelt de dienst HRM/Pol eveneens vormingen op maat om zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van het per-

soneel. We zijn geen politieschool, maar de interne organisatie van informatie- en vormingssessies blijkt vaak de meest rendabele, snelle en flexibele oplossing te zijn. We beschikken binnen onze Zone over een enorm potentieel, over hyper gespecialiseerde en erg bekwame mensen. Het zou echt jammer zijn dit talent te verspillen en anderen niet de mogelijkheid te bieden profijt te trekken van

deze kennis en knowhow. Ook dit draagt ertoe bij de korpsgeest te ontwikkelen en het gevoel “erbij te horen” te versterken. Herinneren we er ook aan dat bepaalde wettelijke beschikkingen een regelmatige recyclage inzake geweldbeheersing voorschrijven. Dankzij de trainingen voor zelfverdediging, schietoefeningen en interventietactieken onderhoudt en verbePolbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 5


tert men de lichamelijke conditie en het zelfvertrouwen. Dit vertaalt zich dan weer door beter aangepaste reacties op de (potentieel) gevaarlijke situaties waarmee politiemensen kunnen geconfronteerd worden (situatieanalyse, inschatten van het gevaar, interventiemodaliteiten, evenredigheidsprincipe, fysieke dwang als ultieme remedie, …). Vergeten we ook niet de Calogpersoneelsleden van wie de rol geëvolueerd is van een steun- en bijstandsopdracht naar veel complexere en gestructureerde posten. Deze evolutie, die gepaard gaat met andere belangrijke ontwikkelingen (intensief gebruik van informatica, hogere verwachting op het gebied van deelname en betrokkenheid van het personeel, hogere kwalificaties, …), moet ondersteund worden via specifieke vormingsplannen. Er werd een bijzonder initiatief opgezet dat op deze personeelsleden gericht is en hen toelaat vooruitgang te maken in hun carrière. Aldus worden verscheidene vormingen aangeboden die concreet rond de uitgeoefende functies draaien (GRH, secretariaat, financiën, logistiek, communicatie, ICT, …).

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van de dienst Vorming? In de loop van 2006 verwezenlijkte HRM/Pol bijvoorbeeld: • de analyse, voor heel de Zone, van de behoeften op gebied van vorming. Deze liep uit op een reeks concrete aanbevelingen en voorstellen rond deze behoeften; • de strategische en technische omkadering en de administratieve opvolging van zowat 6800 schutters (alle vormingen “schieten” door elkaar genomen); • de organisatie van meer dan 1160 recyclagebeurten inzake slagwapens; • de opleiding van 25 personeelsleden tot buschauffeur en de organisatie van een regelmatige recyclage inzake defensief rijden; • de organisatie (in samenwerking met het Cooremans-instituut) van taalopleidingen - een totaal van om en bij de 8000 uren - waarbij aan al de personeelsleden de kans wordt geboden de andere landstaal aan te leren in functie van de kennis die ze al hebben; • de ontwikkeling en verwezenlijking van de intranet site “Vorming”, die het mogelijk maakt: - de personeelsleden te informeren over de heersende wetgeving ter zake,

6 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

- het regelmatig bijgewerkte aanbod aan beschikbare baremische vormingen te raadplegen, - ad hoc inschrijvingsformulieren te verkrijgen, - de gegevens van alle politiescholen van het land te bekomen, - een overzicht te geven van de inhoud van de verschillende modules van de baremische vormingen. • de administratieve omkadering van de 736 voortgezette baremische vormingsmodules die op de verschillende politiescholen van het land gegeven worden;

“ de technische omkadering en de administratieve opvolging van zowat 6800 schutters ” • de goedkeuring van de intern georganiseerde vormingen (COUGAR/ISPRA, TTI, wapenstok, Steyr, GP, …) die aldus in aanmerking komen voor het aanrekenen van de uren, toegekend voor de baremische vorming en dit voor een totaal van meer dan 10.000 uren vorming; • het beheer van de opvolging van om en bij de 29.000 uren functionele vormingen (bvb. evaluator, wijkagent, gerechtelijk agent, hondenmeester, motorrijder, …). Zo werden er in 2006 in totaal meer dan 70.000 uren aan vorming besteed.

Wat zijn hierbij de belangrijkste moeilijkheden? Ze zijn van verschillende aard: - opkomen tegen de heersende opvatting dat vorming een noodzakelijk kwaad is, een bijkomende activiteit, terwijl ze juist de grootste bijdrage levert aan het verbeteren van de werking van de organisatie en het ontwikkelen van de capaciteiten van iedereen - vervolgens iedereen een geïndividualiseerde en persoonlijke behandeling garanderen terwijl onze Zone toch wel meer dan 2400 leden telt; - ten slotte het gebrek aan lesgevers (zijn er kandidaten?) als gevolg van de inertie van sommige politiescholen om binnen een redelijke termijn op onze behoeften in te spelen.

Wensen voor de toekomst ? Ermee doorgaan! Iedereen de mogelijkheid geven bij te leren en zich verder te ontwikkelen. Men onderscheidt inderdaad meerdere prioritaire vormingsgebieden: 1. De tweetaligheid: omwille van het tweetalig karakter van Brussel moet het aanleren van de andere taal een geprivilegieerde positie blijven innemen. De taalopleiding die georganiseerd wordt in samenwerking met het Cooremans Instituut, kan omschreven worden als “maatwerk”: er wordt rekening gehouden met het niveau van de actuele kennis van de


deelnemer en het vereiste niveau dat hij moet bereiken. Er zijn meerdere groepen voorzien (beginner, gevorderd en diepgaand) die zich, hetzij op de geschreven

en de gesproken taal, hetzij op de vervolmaking van de gesproken taal richten. 2. Beheer en behandeling van de operationele politie-informatie: steeds terugkerende problemen rond de kennis en de beheersing (zelfs basis) van het informa-

ticawerktuig ISLP; er werd reeds een belangrijk project gepland rond informaticaopleidingen. 3. Verkeer sensu lato: de personeelsleden worden geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op de wetgeving inzake verkeer (dronkenschap en drugs achter het stuur, nummerplaten, technische controle, takelingen, KB 01/12/1975, vluchtmisdrijf, enz.); er moeten dan ook regelmatig herinneringen/bijwerkingen gebeuren op basis van een coherent pedagogisch project. Dit is al in ruime mate het geval door de integratie van deze modules die aan iedereen aangeboden worden in het kader van voortgezette vormingen (verkeer, Pol

Office, alcoholmeter, drugs aan het stuur, …). 4. Slachtofferbijstand / intrafamiliaal geweld: een specifieke vorming voor een aangepaste tussenkomst, de opsporing en het sensibiliseren van de personeelsleden in verband met deze thematiek werd ontwikkeld en ingesteld in samenwerking met DIR.PREV. 5. Tussenkomst van de politiediensten: er is een belangrijk vormingsproject gepland in de context van de toepassing van de nieuwe omzendbrief GPI 48 die verscheidene nieuwigheden aanbrengt inzake geweldbeheersing. Deze vorming is gericht op (potentieel) gevaarlijke situaties waarmee politiemensen kunnen geconfronteerd worden en heeft als doel de interventietechnieken en tactieken te harmoniseren door zo goed mogelijk te beantwoorden aan de vereisten van het terrein (situatieanalyse, inschatten van het gevaar, interventiemodaliteiten, proportionaliteitsprincipe, fysieke dwang als ultieme remedie, …).

“ Zo werden er in 2006 in totaal meer dan 70.000 uren aan vorming besteed ... “

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 7


Tevredenheids- en motivatie enquête In november 2006 werd er een tevredenheids- en motivatie enquête op het intranet gezet. Ze was tot alle personeelsleden gericht en had als doel eventuele problemen op te sporen om die dan zo goed mogelijk op te lossen. Na 240 reacties, hetzij een deelname van ongeveer 10%, sloot de dienst HRM/RI de enquête na meer dan 10 maanden af. L. Piette, HRM/RI

A

l bij al zijn de resultaten vrij bevredigend. Zo heeft 85% onder u erkend volledig of vrijwel akkoord te gaan met het feit dat u het aangenaam vindt met uw collega’s samen te werken daar er een goede werksfeer heerst, of nog, 73,75% heeft verklaard volledig of nogal akkoord te gaan met het feit dat hij/zij het gevoel heeft, geslaagd te zijn in het beroepsleven. Er kwamen echter ook negatieve punten naar voor en er waren punten die als problematisch overkwamen. Hier ging het in het bijzonder over de interne communicatie in de Zone, het materieel dat ter beschikking van het personeel gesteld wordt, en ook het gebrek aan informatie over de loopbaan of de vormingen. Er werd, onder de leiding van HRM/RI een werkgroep opgericht, met de bedoeling oplossingen te vinden voor bovenstaande onderwerpen. Onderstrepen we eerst dat er enkele jaren geleden een werktuig opgericht werd: het intranet. Deze site staat boordevol informatie over allerlei zaken. De personeelsleden raadplegen deze gegevens echter niet regelmatig, hetzij door gebrek aan tijd, hetzij door onwetendheid. Het is dus zeer belangrijk dit, heden ten dage onmisbare, hulpmiddel meer bekendheid te geven. Er werden in de werkgroep, samen met de vakbondsafvaardigingen in samenwerking met de dienst Interne Relaties, maatregelen besproken om aan dit gebrek aan informatie te verhelpen. Ziehier, de maatregelen die tot op heden ter sprake kwamen:

het opstellen van een gebruiksaanwijzing (richtlijnen) voor het intranet;  de DIR sensibiliseren om het personeel van de Zone tijd te geven om het intranet te raadplegen;  alle diensten stimuleren om briefings te organiseren waarop de DIR of hun adjuncten punten die voor het personeel belangrijk zijn, kunnen uiteenzetten zoals: de 

8 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

criminaliteit in de afdeling, verkeer, nieuwe instructies, AOZ, activiteiten in de Zone … ;  in alle secretariaten een administratieve farde - op papier en in beide landstalen - verspreiden (reeds beschikbaar op het intranet), en de DIR vragen deze tijdens een briefing voor te stellen;  de leden van het CI-team zullen eveneens een opleiding krijgen over het gebruik van het intranet opdat men hieromtrent bij hen een aanspreekpunt zou kunnen vinden en zij aldus de andere leden van de Zone zouden kunnen helpen om dit hulpmiddel te gebruiken. De dienst Interne Relaties, alsook de

Korpschef, zullen de goede inwerkingstelling van het project opvolgen. We danken al degenen die aan de enquête hebben deelgenomen.


Intranet - Internet

H

et intranet, waarvan de eerste versie op 19/04/2004 in gebruik werd genomen, is tegenwoordig een onmisbaar werktuig geworden bij de communicatie en de terbeschikkingstelling van informatie in de breedste zin van het woord. M. Meinertzhagen, TEL

Om beter te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers bleek een herziening van de interface, zowel qua vorm als qua inhoud, onontbeerlijk. Dit werd dan ook verwezenlijkt door middel van een grotere ergonomie en geavanceerde functionaliteiten. “Om wat te doen?” zullen sommigen vragen. Om de informatie steeds dynamischer en steeds toegankelijker te maken. De opbouw werd herzien in functie van de statistieken van het huidige gebruik (zie schema). De schikking van de verschillende rubrieken wordt gepresenteerd zoals de functionele, operationele en territoriale structuur van onze Zone. Er komt een sterkere en snellere zoekmachine. De site krijgt een

aangenamere “look”en u zal op ontdekkingstocht kunnen gaan doorheen al de andere functionaliteiten. Intranet zal via een online formulier de documentatie en actualiteit inventariseren van de diensten die er de aanvraag toe doen. Diezelfde diensten zullen de informatie die ze gepubliceerd hebben, bijhouden teneinde ze correct up to date te houden. Opdat de overgang van de oude naar de nieuwe interface vlot zou kunnen gebeuren, is een overgangsfase voorzien.

Uw commentaren en suggesties zijn steeds welkom : intranet@polbru.be

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 9


Ontmoeting Patrick Wouters De enige kunstenaar die het water in durft.

Onze collega Patrick Wouters, commissaris van Politie aan het hoofd van DCT1/DO4, heeft een bundel samengesteld met als enig thema “water”. De officiële voorstelling ervan had plaats op 14 december 2007 laatstleden in het Huidevettersatelier, Huidevettersstraat 60a te 1000 Brussel. Dit culturele evenement werd door talrijke liefhebbers bijgewoond. 10 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

De bundel (tweetalig Frans/Engels) werd gepubliceerd door uitgeverij HUSSON (www.husson-editeur.be), 21 x 29 cm, 30 kleurenfoto’s, 64 blz., 32€.

U kunt de auteur eveneens contacteren op volgend e-mailadres: patrickwoutersbe@skynet.be.


Winterpret Winterpret is aan de zesde editie toe. De traditionele Kerstmarkt, had plaats van 30 november 2007 tot 1 januari 2008, en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de meest bezochte van Europa.

Met 220 chaletjes en meer dan 2,5 miljoen bezoekers, was dit evenement ook één van de grootste « uitstalramen » van de Stad Brussel geworden. Dit vergt vanwege onze Politiezone een belangrijke inzet op gebied van zichtbaarheid en nabijheid. Te dien einde werd het mo-

biele politiecommissariaat dagelijks ingezet op de Vismet, ter aanvulling van onze politiechalet, waarin trouwens thematische weekends georganiseerd werden door de Dienst Technopreventie, de Directie Verkeer, alsook de Sectie Drugs.

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 11


Pesten op het werk : aanpassing van de wetgeving

I

S. De Tandt, HRM/RI

n het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 verschenen twee wetten en een koninklijk besluit betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze publicaties houden een wijziging van verschillende bepalingen in over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder die betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Op niveau van de juridische fase (klacht ingediend bij de rechtbank) werden ook een aantal aanpassingen ingevoerd. Nieuw is dat de rechter de werknemer kan doorverwijzen naar de bestaande interne procedure van zijn onderneming als die niet eerst gevolgd werd. De werknemer zou in principe dus enkel een beroep moeten doen op de rechtbank indien er intern geen oplossing gevonden werd of uiteraard ook indien de werkgever geen interne procedure voorzien heeft.

In de eerste plaats heeft de nieuwe wetgeving meer aandacht voor de primaire preventie. Werkgevers moeten namelijk op zoek gaan naar mogelijke factoren die de oorzaak kunnen zijn van psychosociale belasting op het werk (waaronder pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld). Ten tweede, wordt er in de nieuwe wetgeving meer aandacht besteed aan de sleutelrol van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon dient in eerste instantie een makkelijk toegankelijk informeel aanspreekpunt te zijn. De vertrouwenspersoon moet uiteraard steeds terecht kunnen bij de preventieadviseur voor overleg, bijstand en advies. De werknemers die beroep doen op de vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur worden in de huidige wetgeving niet meer bestempeld als 'dader' of 'slachtoffer' maar als 'aangeklaagde', 'persoon die verklaart het voorwerp te zijn van' en 'klager'. Binnen de definities van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk zijn er ook een aantal aanpassingen gebeurd (zie wet van 10 januari 2007; Art. 4, artikel 32ter). De mogelijkheid tot het indienen van een formele klacht blijft nog steeds bestaan. De nieuwe wetgeving voorziet echter dat een klacht voortaan pas aanvaard wordt op voorwaarde dat er vooraf een gesprek plaatsvindt met de vertrouwenspersoon en/of preventieadviseur én op voorwaarde dat de klacht duidelijk gemotiveerd is. De wetgeving blijft voorkeur geven aan de informele procedure.

De wet voert vanaf 16 juni 2007 de verplichting in voor de werkgever om bijzondere aandacht te besteden aan de werknemers die in contact komen met derden. Bij geweld gepleegd door een derde, moet de werknemer een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen, waarvan de werkgever de kosten draagt.

PREVENTIEADVISEURS Stad Brussel : Interne Dienst voor Preventie en voor Bescherming op het Werk (IDPBW) Psychosociale aspecten van het werk Adres : Emile Jacqmainlaan 1 – 1000 Brussel – 4 e verdieping E-mail : Anne.Draps@brucity.be & Nathalie.Luyten@brucity.be Fax : 02/279 26 33 Tel : 02/279 26 26 : PSYCHOLOGE Anne Draps – NL Tel : 02/279 26 22 : PSYCHOLOGE Nathalie Luyten – FR

12 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

Tenslotte, mag het belang van een samenwerking met werknemers, leidinggevenden en de werkgever uiteraard niet uit het oog verloren worden. Samen met hen moet er namelijk gewerkt worden aan oplossingen om spanningen en problemen op het werk op te lossen maar vooral te voorkomen.

VERTROUWENSPERSONEN Brussel HOOFDSTAD Elsene – PZ 5339 Directie Human Resources Dienst Interne Relaties (HRM/RI) Adres : Lombardstraat 24 – 1000 Brussel – 1ste verdieping E-mail : zp5339.relationsinternes@skynet.be Fax : 02/279 70 58 Tel : 02/279 70 50 : DIRECTEUR-ADVISEUR Pablo Alonso – FR Tel : 02/279 70 52 : CONSULTANT Jean-Louis Vanroelen – FR Tel : 02/279 70 54 : CONSULTANT Xavier André – FR Tel : 02/279 70 55 : ADVISEUR Nicolas Deneys – FR Tel : 02/279 70 57 : CONSULTANT Sandra De Tandt – NL


Portret

V. Paelinck, DCT2

Nadia Cherroud is inspectrice van politie, ze werkt in de Leopoldswijk, op de 8ste Afdeling van Laken. Ze vertelt ons over haar dagelijkse bezigheden …

I

k ben 30 jaar geleden in Charleroi geboren. Na mijn opleiding ging ik, in 2005, naar de 8ste Afdeling om er in de Maria-Christinawijk te werken. Met mijn openhartige karakter was ik voor het wijkwerk voorbestemd. Ik leg erg gemakkelijk contacten, ik heb er helemaal geen moeite mee om van gedachten te wisselen met de verschillende bevolkingsgroepen die er wonen. Er zijn in de Maria-Christinawijk voornamelijk scholen en handelszaken, het is er vaak heel druk … . Sinds juli 2006 werk ik in de Leopoldswijk, een veel rustigere wijk.”

Waaruit bestaan uw dagdagelijkse bezigheden? “Mijn patrouilles te voet in de wijk zijn op ontmoeting gericht: ontmoeting met de handelaars, de apothekers, ontmoeting met de mensen die in de banken, krantenwinkels, warenhuizen, … werken. Mijn opdracht bestaat eruit bij deze handelaars een optimale politiezichtbaarheid te verzekeren, en tevens ook alle informatie te verzamelen die van pas komen bij mijn dagelijks werk. Ik voer ook mobiele patrouilles uit: patrouille 7/8/12, t.t.z. de 101opdrachten voor District 2, patrouille BIS, t.t.z. versterking voor de 1ste, of de beveiligingspatrouille over heel het grondgebied van District 2 voor alles wat verkeersovertredingen aangaat, voertuigen die voor garages geparkeerd zijn of interventies op eigen initiatief. Het gebeurt wel eens, maar dan minder vaak, en dan op vraag van de officieren van de Afdeling, dat ik gerechtelijke onderzoeken uitvoer, zoals verhoren in het kader van “wapen”-dossiers, schijnhu-

welijken, ongewenst seksueel gedrag op school of enig ander probleem dat met de school verbonden is. In het kader van het peterschap ben ik al 3 jaar meter van een zesde leerjaar van de Sint-Ursulaschool. De meisjes van de wijk zijn ervan overtuigd dat ze de mogelijkheid hebben om tot ons mooie beroep toe te treden.”

Laat dit veronderstellen dat het feit dat u allochtoon bent een voordeel is in de wijk? “Ik ben geen allochtoon! Mijn ouders zijn Marokkaans en ik ben geboren in Charleroi (glimlacht tersluiks). Tijdens de patrouilles is het, gezien mijn uiterlijk, voor de hand liggend dat er mensen zijn die mij eerst aanspreken in het Arabisch. Ik antwoord dan altijd vriendelijk dat men hetzij het Frans, hetzij het Nederlands moet spreken. Eerst en vooral uit respect voor mijn collega’s maar vanzelfsprekend ook om veiligheidsredenen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen mijn collega’s me ter hulp komen of getuigen over de draagwijdte van de woordenwisseling. Ik ben trouwens ook geen beëdigde vertaalster! Dit gezegd zijnde, indien iemand echt een probleem heeft en zich niet in één van onze landstalen kan uitdrukken, doe ik al wat ik kan om een dialoog op te starten. Het is me duidelijk dat het begrip “nabijheidspolitie” niet moet verward worden met het begrip “familiair”. Hoewel ik toegankelijk ben, openhartig en dicht bij de burger, ben ik niet het makkertje maar de wijkinspectrice !”

te dragen! Als klein meisje droomde ik ervan verpleegster te worden. Dit heb ik niet kunnen verwezenlijken omdat ik geen bloed kan zien. Ik weet dat ik daar in mijn politieloopbaan ook kan mee geconfronteerd worden, maar dat gebeurt dan toch niet dagelijks. Ik heb dan ook spontaan voor de politie gekozen. In dit beroep kan ik het dragen van het uniform – ik ben dol op mijn “gerechtelijke broek” (knipoog) verenigen met het helpen van mijn medemens. Ik vind dat het wel echt mogelijk is mijn gezinsleven te verzoenen met het feit dat ik operationeel ben. Ik ben trouwens zelf moeder van de kleine Dhykra die nu 18 maanden oud is. Natuurlijk vergen onze onregelmatige uurroosters wel een stevige dosis organisatietalent.“

Het beroep staat nu open voor mannen en vrouwen, wat doet de Zone opdat u zich als vrouw zou kunnen ontplooien? “Het is waar dat ik als vrouw naar het moederschap trachtte, maar hoe zou ik die behoefte kunnen verzoenen met mijn operationele prestaties? Ik heb het geluk in een Zone te werken die de wet met veel begrip toepast zodat ik tot het eind van mijn zwangerschap kon blijven voortwerken in een binnendienst. Na de geboorte en aan het eind van mijn zwangerschapsverlof, trappelde ik van ongeduld om mijn post te vervoegen, mijn collega’s terug te zien, terug te keren op het terrein en mijn contact met de bevolking weer op te nemen.”

Vrouw en politiemens, hoe combineert u dat? “Ik heb er altijd van gedroomd een uniform

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 13


De “Dodentocht” 100 km wandelen binnen de 24 uur

D

e dodentocht ontstond in 1970 met 65 wandelaars waarvan er 47 de eindmeet haalden. Na 5 jaar overschreed men de kaap van 1000 deelnemers, en met 4.518 inschrijvingen in 1987 werd de Dodentocht de grootste 100 km-tocht in Europa. INP S. De Cock, INT/O/8 dan 100 km afgelegd om langsheen alternatieve routes ons wandelpad regelmatig te kruisen voor een verfrissing, een hap eten, kledij of schoeisel of een zachte massage. Het 100km traject start in Bornem (provincie Antwerpen), langsheen Ruisbroek, Puurs, Breendonk, Londerzeel (provincie Brabant) naar Steenhuffel waar we halfweg zijn en een stop houden voor een goed glas bier. De tocht gaat verder via Merchtem naar Buggenhout (provincie Oost-Vlaanderen), Opdorp, Lippelo, Puurs en Oppuurs naar St Amands (provincie Antwerpen), langsheen de Scheldedijk over Branst richting Bornem voor de aankomst.

De 38ste editie op 10 augustus 2007 lokte 8.958 wandelaars naar Bornem. Meer dan 10 % van de deelnemers kwamen uit het buitenland (Australië, Israël, USA, Canada...). Eén op de vijf deelnemers was een vrouw, 4 % was ouder dan 60 jaar, de oudste deelnemer was 83 jaar en 5.489 deelnemers behaalden de eindstreep binnen de 24 uur. Tussen de massa waren we met 4 collega's van de Politie Brussel Hoofdstad Elsene namelijk : INP Steven De Cock, INP Koen Bulinckx, INP Pieter Jan Poffe en INP Nicolas Verbeiren, allen van INT/O/8. Het was een speciale ervaring met de kijklustigen langs de weg, versierde straten, animatie en muziekbands, afzien, lachen, stil zijn, doorzetten... Hoe fit je je ook voelt bij het ochtendgloren, acht uur later waren er al duidelijk tekenen van vermoeidheid en fysieke ongemakken. INP Jessy Bessemans heeft met de volgwagen meer

14 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

In totaal zijn er een tiental controleposten waar de badges worden gescand en zo het tijdsverloop en de snelheid kunnen berekend worden. Gemiddeld stapten we met een tempo van 4,5 km/uur. Tegenvaller was het verplicht afhaken op medisch advies van Nicolas na 40 km. De drie overblijvende musketiers behaalden de eindstreep om 19.04uur -na 21 uur stappen-onder de aanmoediging van honderden toeschouwers. De dodentocht moet je meegedaan hebben, dan pas weet je wat het is; een toffe helse belevenis. Voor de organisatie en de overgrote meerderheid van de deelnemers is het louter te doen om op een vriendschappelijke en niet-competitieve manier 100 km te wandelen binnen de 24 uur. Sinds vorig jaar kwam er een nieuwe slogan bij "Walking for a better World". De wereld is een kleine planeet waar alle bewoners het recht en de plicht hebben er samen het beste van te maken. Een verslag van startnummer 6037


Speelgoedinzameling In 2007 organiseerde de Zone een speelgoedinzameling voor kinderen die aan kanker lijden en onder zware behandeling zijn in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Onze personeelsleden brachten meer dan 700 geschenken samen. Op 5 december 2007 werd het speelgoed tijdens een reünie in de Mess van de Centrale Afdeling aan de vzw “Samen, stap voor stap” overhandigd. De vertegenwoordigers van het ziekenhuis alsook de zieke kinderen waren natuurlijk erg ge-

lukkig met het resultaat van deze solidariteitsactie. Op 16 december organiseerde de vzw “Samen, stap voor stap”, tijdens een “Sinterklaasvieruurtje”, de uitreiking van de geschenken. Onze Zone was er natuurlijk vertegenwoordigd.

Polbru Mag n° 69 - Januari 2008 - 15


Tentoonstelling

D

e 5-daagse tentoostelling Pol-Art die de kunstwerken van ons personeel tentoonstelde in het Folkloremuseum, werd op 20 januari afgesloten. De inhulding had plaats op 15 januari in het bijzin van de Burgemeester van Brussel, de heer Freddy Thielemans, de Eerste Schepen belast met cultuur, mevrouw JoĂŤlle Milquet, de Korpschef, de heer Vanreusel, en talrijke offcieren en collega's van de artiesten. Het publiek kon er prachtige schilderijen alsook originele foto's ontdekken van 11 kunstenaars, allen leden van onze Politiezone. Hebben deelgenomen : A. Bronckart, V. De Decker, A. De Wachter, M. Deliens, M. Dergeloo, Jemaro, F. Lambert, S. Plas, A. Van Brussel, H. Van Herzeele, B. Vandenbroek. Dankzij de kwaliteit van de voorgestelde werken, kunnen we er vanuitgaan dat 2008 start onder een blauwe hemel.

Huwelijken en geboortes Brigitte ROULENT en Eric HEUSICOM van INT/O/W hebben hun ja-woord gegeven op 7 september 2007.  Philippe VAN EECKHOUT (DCT1 - DO1) en Inge COLLE deelden ons de geboorte mee van Amber op 29 oktober 2007. 

16 - Polbru Mag n° 69 - Januari 2008

Sven Van de Sijpe (DCT1 - DO2) en Brenda Van Vaerenbergh deelden ons de geboorte mee van Senne op 11 januari 2008. 

PolbruMag 69  

Police Brussels magazine dutch