Page 1

1


EQUIPO PRESIDENTE FUNDACIÓN ARAGUANEY-PUENTE DE CULTURAS: Ghaleb Jaber Ibrahim DIRECTOR DO FESTIVAL: Ghaleb Jaber Martínez DIRECTORA DA FUNDACIÓN ARAGUANEY-PUENTE DE CULTURAS: Ana Staton COORDINADORA DO FESTIVAL: Coralie Yap-Chine RELACIÓNS EXTERNAS E LOXÍSTICA: Mónica Martínez Schnackig COMUNICACIÓN E PRENSA: Carmen Fernández Mariño PRODUCCIÓN: Sami Ashour, Coralie Yap-Chine RELACIÓNS PÚBLICAS: Francisco Regueiro COMITÉ DE PRESELECCIÓN: Gael Carballo Seara, Ariadna García Chas , Rawan Himly Abdalah, Ghaleb Jaber Ibrahim, Ghaleb Jaber Martínez, Cristina Lliteras Llompart, Chusi Riveira, Coralie Yap-Chine TEXTOS E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS: Sami Ashour, Coralie Yap-Chine TRADUCCIÓN DE TEXTOS: Sami Ashour, Ana Staton, Coralie Yap-Chine TRADUCCION E SUBTITULADO DE PELICULAS: CTV servicios audiovisuales, C&E IMAXE E DESEÑO: Polbographix agencia gráfica AUTOR GALARDÓNS: Acisclo Manzano


ORGANIZA

PATROCINADORES

INSTITUCIÓNS COLABORADORAS


4


GHALEB JABER MARTÍNEZ O ano pasado durante un dos coloquios do Festival, un director falou de algo que fíxome reflexionar: o silencio como antesala da violencia. Existen silencios que falan, pero outros son o lugar onde crece o medo, o medo que nos separa dos demais, o que busca culpables armado de verdades, que alimenta os prexuízos, que transforma a comunicación nun ruído ensordecedor ata que é xa demasiado tarde, e o medo disfrázase de ira; entón todos enmudecemos. Que importante romper os silencios, co compromiso que isto leva, o de escoitar e o de ser escoitado, porque comunicarnos é o único que nos une...Quizais esta crise estéanos facendo persoas máis presentes na nosa contorna, neste mundo que sentimos cambiar minuto a minuto e é que nunca antes estivemos tan conectados nin fomos tan conscientes os uns dos outros, para o bo e para o malo. Sen dúbida isto marca o comezo dunha nova conciencia como individuos locais, pero tamén globais, e como tal, participes dun gran cambio sen fronteiras; agora ben, podemos optar a que o mundo cámbienos a nós, ou cambiar nós para cambiar o mundo. Cando as prazas do mundo árabe foron conscientes de que había unha esperanza que lles unía a todos, cando romperon o medo nas súas rúas, lograron derrubar décadas de opresión e romper o silencio cómplice da política internacional. Pero tamén foron os millóns de persoas que puideron vivilo en directo nos seus televisores, os seus computadores, os seus móbiles,... partícipes distantes deste triunfo das revoltas árabes, na medida que ser conscientes dunha realidade fainos participes e comprométenos con ela. En Amal non cremos que o mundo poida cambiar a ninguén se antes non cambiamos nós mesmos. Cremos que a través do cine como linguaxe universal e do diálogo directo co mundo árabe daremos un primeiro paso para comunicarnos e ser conscientes de que ás persoas únennos os mesmos desexos e de que o medo non é máis que silencio?Unirnos a través do diálogo, da comunicación entre persoas. Por iso quero agradecer a todas as persoas que fan este Festival posible, desde cineastas, transportistas, voluntarios, institucións, amigos,?pero, sobre todo, ao público do Festival, porque a súa presenza supuxo e supón o inicio dun cambio, un compromiso persoal cara ao mundo árabe; con iso comezarían a cambiar o mundo que uns e outros compartimos.

5


El año pasado durante uno de los coloquios del Festival, un director hablo de algo que me hizo reflexionar: el silencio como antesala de la violencia. Existen silencios que hablan, pero otros son el lugar donde crece el miedo, el miedo que nos separa de los demás, el que busca culpables armado de verdades, que alimenta los prejuicios, que transforma la comunicación en un ruido ensordecedor hasta que es ya demasiado tarde, y el miedo se disfraza de ira; entonces todos enmudecemos. Que importante romper los silencios, con el compromiso que esto conlleva, el de escuchar y el de ser escuchado, porque comunicarnos es lo único que nos une…Quizás esta crisis nos esté haciendo personas más presentes en nuestro entorno, en este mundo que sentimos cambiar minuto a minuto y es que nunca antes estuvimos tan conectados ni fuimos tan conscientes los unos de los otros, para lo bueno y para lo malo. Sin duda esto marca el comienzo de una nueva conciencia como individuos locales, pero también globales, y como tal, participes de un gran cambio sin fronteras; ahora bien, podemos optar a que el mundo nos cambie a nosotros, o cambiar nosotros para cambiar el mundo. Cuando las plazas del mundo árabe fueron conscientes de que había una esperanza que les unía a todos, cuando rompieron el miedo en sus calles, lograron derribar décadas de opresión y romper el silencio cómplice de la política internacional. Pero también fueron los millones de personas que pudieron vivirlo en directo en sus televisores, sus ordenadores, sus móviles,… partícipes distantes de este triunfo de las revueltas árabes, en la medida que ser conscientes de una realidad nos hace participes y nos compromete con ella. En Amal no creemos que el mundo pueda cambiar a nadie si antes no cambiamos nosotros mismos. Creemos que a través del cine como lenguaje universal y del diálogo directo con el mundo árabe daremos un primer paso para comunicarnos y ser conscientes de que a las personas nos unen los mismos deseos y de que el miedo no es más que silencio…Unirnos a través del diálogo, de la comunicación entre personas. Por eso quiero agradecer a todas las personas que hacen este Festival posible, desde cineastas, transportistas, voluntarios, instituciones, amigos,…pero, sobre todo, al público del Festival, porque su presencia supuso y supone el inicio de un cambio, un compromiso personal hacia el mundo árabe; con ello habrán comenzado a cambiar el mundo que unos y otros compartimos.

6


Last year during one of the Festival’s debates, a director spoke of something that made me think: silence as the prelude to violence. There are silences that speak, but others are the places where fear grows, fear that separates us from the rest, which looks for culprits armed with truths, that feeds prejudice, transforms communication into deafening noise until it is too late and fear dresses up as ire; then we all become silent. It is important to break the silence, with the commitment that this implies, to listen and to be listened, because communicating with each other is the only thing that unites us…Maybe this crises is making us become more present in our environment, in this world which we can feel change minute by minute and to which we have never before been so connected or been so aware of each other, for the good and bad. Without a doubt this marks the beginning of a new consciousness as local individuals who are also global, and as such, who participate in great change without frontiers; but we can opt for the world changing us or change ourselves to change the world. When the squares of the Arab world became aware that there was hope that united them all, when they broke the fear in their streets, they managed to bring down decades of oppression and break the conspiracy of silence of international politics. But it was also the millions of people that were able to experience it live on the television sets, their computers, their mobiles,…who participated in this success of the Arab revolts, in the measure that being aware of a reality makes us participate and engage in it. In Amal we don’t believe that the world can change a person if before we don’t change ourselves. We believe that through the universal language of cinema and the direct dialogue with the Arab world we take a first step to establish communications between different peoples. This is why I want to express my thanks to all those people who make this Festival possible, film makers, couriers, voluntary workers, institutions, friends,…but above all, the Festival’s public, because their presence has meant and means the beginning of change, a personal promise to the Arab world; with this they have started to change the world that all of us share.

7


8


DANIEL BARENBOIM Agradezo a todo o equipo do Festival Amal, en especial ao seu director, Ghaleb Jaber Martínez, o meu nomeamento coma Presidente de Honra dun certame de referencia a nivel internacional. Comparto con Amal o desexo de achegar culturas pola vía pacífica, de ensinar ao mundo que tódalas persoas teñen dereito a vivir en paz e de concienciar da importancia da educación como camiño cara ao entendemento dos pobos. Amal nace coa ambición de achegar o seu grao de area a ese achegamento entre culturas, entre pobos, en definitiva, entre as xentes de Oriente e Occidente, cun vehículo moi acertado, o cine. Síntome moi orgulloso por ter recibido esta mención, porque penso que se trata dun certame que nace co mesmo obxectivo que eu mesmo levo anos perseguindo. A intención de Amal, recórdame á da Western-Eastern Divan Orchestra, agrupación que xurdiu en 1999 e que fundei xunto ao falecido Edward Said. Unha orquestra integrada por mozos palestinos, israelís e españois, que naceu coma un proxecto de convivencia e de educación coa música e pola música, grazas ao que mozos de diferentes culturas xúntanse para compartir o seu gusto común pola música, ofrecendo concertos por e para todo o mundo. Tras estes nove anos de traxectoria Amal segue organizando cada ano novas actividades e iniciativas para que o público teña unha visión, o máis ampla posible, do mundo árabe. Considero que o cine é unha boa ferramenta para mostrarnos a todos os costumes, a historia, a economía, a política… en definitiva, a forma de vida de tódolos pobos do mundo en xeral, e de Oriente Medio en particular, e Amal é o vehículo perfecto que nos permite viaxar ata alí a través dos cinco sentidos. Por todo iso agradezo o labor do Festival Amal na súa defensa do mundo árabe e síntome moi feliz por formar parte dun certame de contrastada categoría. DANIEL BARENBOIM

9


Agradezo a todo o equipo do Festival Amal, en especial ao seu director, Ghaleb Jaber Martínez, o meu nomeamento coma Presidente de Honra dun certame de referencia a nivel internacional. Comparto con Amal o desexo de achegar culturas pola vía pacífica, de ensinar ao mundo que tódalas persoas teñen dereito a vivir en paz e de concienciar da importancia da educación como camiño cara ao entendemento dos pobos. Amal nace coa ambición de achegar o seu grao de area a ese achegamento entre culturas, entre pobos, en definitiva, entre as xentes de Oriente e Occidente, cun vehículo moi acertado, o cine. Síntome moi orgulloso por ter recibido esta mención, porque penso que se trata dun certame que nace co mesmo obxectivo que eu mesmo levo anos perseguindo. A intención de Amal, recórdame á da Western-Eastern Divan Orchestra, agrupación que xurdiu en 1999 e que fundei xunto ao falecido Edward Said. Unha orquestra integrada por mozos palestinos, israelís e españois, que naceu coma un proxecto de convivencia e de educación coa música e pola música, grazas ao que mozos de diferentes culturas xúntanse para compartir o seu gusto común pola música, ofrecendo concertos por e para todo o mundo. Tras estes nove anos de traxectoria Amal segue organizando cada ano novas actividades e iniciativas para que o público teña unha visión, o máis ampla posible, do mundo árabe. Considero que o cine é unha boa ferramenta para mostrarnos a todos os costumes, a historia, a economía, a política… en definitiva, a forma de vida de tódolos pobos do mundo en xeral, e de Oriente Medio en particular, e Amal é o vehículo perfecto que nos permite viaxar ata alí a través dos cinco sentidos. Por todo iso agradezo o labor do Festival Amal na súa defensa do mundo árabe e síntome moi feliz por formar parte dun certame de contrastada categoría. DANIEL BARENBOIM

10


I am grateful to all the team at the Amal Festival and, in particular, to its director Ghaleb Jaber Martinez, for my appointment as President of Honour for an event which is an international reference. I share with Amal the desire to bring different cultures closer in a peaceful manner, to show the world that we all have a right to live in peace and I underline the importance of education as a path to understanding between peoples. Amal is born with the ambition of adding its grain of sand to bringing cultures and peoples closer, in one word, bringing East and West together with a very apt vehicle, cinema. I am proud of this mention because the event is born with the same objective that I have pursued for years. Amal’s objectives remind me of those held by the WesternEastern Divan Orchestra, created in 1999, and which I co-founded with the late Edward Said. An orchestra integrated by Israelis, Palestinians and Spaniards, which was born as a residential and educational retreat project related to music and for music, thanks to which young people from different cultures met to share a common love, offering concerts by and for all the world. After these nine years of life Amal keeps organising each year different activities and initiatives so the public may enjoy the widest vision possible of the Arab world. I consider that cinema is an important tool to show customs, history, economy, politics‌in other words, the way of life of all types of cultures in general, and of Middle Eastern cultures in particular; Amal is the perfect vehicle that enables us to travel there with all five senses. For all the above I am grateful to the Amal Festival for their defence of the Arab world and am happy to be a part of an event with such a proven category DANIEL BARENBOIM

11


12


Amal é unha cita co mundo desde Santiago de Compostela e por iso apoia o diálogo entre o mundo árabe e a arte galega. Todas e todos os gañadores do festival reciben un premio en metálico e un trofeo de bronce creado polo escultor galego Acisclo Manzano (Ourense, 1940). Membro da Academia Galega de Belas Artes, premiado internacionalmente e con representación en numerosas coleccións públicas e privadas, cada un dos seus trofeos simboliza o espírito de paz e de esperanza que definen o Festival Amal. Amal es una cita con el mundo desde Santiago de Compostela y por eso apoya el diálogo entre el mundo árabe y el arte gallego. Todas y todos los ganadores del Festival reciben un premio en metálico y un trofeo de bronce creado por el escultor gallego Acisclo Manzano (Ourense, 1940). Miembro de la Academia Gallega de Bellas Artes, premiado internacionalmente y representado en numerosas colecciones públicas y privadas, cada trofeo suyo simboliza el espíritu de paz y de esperanza que definen el Festival. Amal is a meeting point with the world which takes place in Santiago de Compostela, it encourages dialogue between the Arab world and Galician art. All the Festival winners receive a cash prize and a bronze trophy created by sculpture Acisclo Manzano (Ourense, 1940). Member of the Galician Academy of Fine Art; internationally awarded and present in many public and private art collections, each of his trophies symbolises the spirit of peace and hope that define our Festival.

13


Os membros do xurado van ser os encargados de outorgar os seguintes premios, dos cales só un pode ser declarado ex aequo. MELLOR LONGAMETRAXE DE FICCIÓN: 5.000€ e trofeo. MELLOR LONGAMETRAXE DOCUMENTAL: 3.500€ e trofeo. MELLOR CURTAMETRAXE DE FICCIÓN: 1.200€ e trofeo. MELLOR CURTAMETRAXE DOCUMENTAL: 1.200€ e trofeo. MELLOR DIRECTOR: 4.000€ e trofeo. MELLOR ACTRIZ: Trofeo. MELLOR ACTOR: Trofeo. PREMIO TELEVISIÓN DE GALICIA: 10.000€ e tres pases da película na cadea. Os asistentes ás proxeccións decidirán cos seus votos o PREMIO AMAL DO PÚBLICO, dotado con 1.500€ e un trofeo. Os internautas da páxina Adnstream. tv elixen os finalistas do PREMIO AMAL EXPRESS, dotado con 500€. Los miembros del jurado serán los encargados de otorgar los siguientes premios, de los cuales sólo uno puede ser declarado ex aequo. MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN: 5.000€ y un trofeo. MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: 3.500€ y un trofeo. MEJOR CORTAMETRAJE DE FICCIÓN: 1.200€ y un trofeo. MEJOR CORTAMETRAJE DOCUMENTAL: 1.200€ y un trofeo. MEJOR DIRECTOR: 4.000€ y un trofeo. MEJOR ACTRIZ: Trofeo. MEJOR ACTOR: Trofeo. PREMIO TELEVISIÓN DE GALICIA: 10.000€ y tres pases de la película en la cadena. Los asistentes a las proyecciones decidirán con sus votos el PREMIO AMAL DEL PÚBLICO, dotado con 1.500€ y un trofeo. Los internautas de la página Adnstream. tv eligen a los finalistas del PREMIO AMAL EXPRESS, dotado con 500€. The members of the jury will be charged with selecting the following prizes, of which only one can be ex aequo. BEST FICTION FEATURE FILM: 5.000€ and a trophy. BEST DOCUMENTARY FEATURE FILM: 3.500€ and a trophy. BEST FICTION SHORT FILM: 1.200€ and a trophy. BEST DOCUMENTARY SHORT FILM: 1.200€ and a trophy. BEST DIRECTOR: 4.000€ and a trophy. BEST ACTRESS: Trophy. BEST ACTOR: Trophy.

14


The members of the jury will be charged with selecting the following prizes, of which only one can be ex aequo. BEST FICTION FEATURE FILM: 5.000€ and a trophy. BEST DOCUMENTARY FEATURE FILM: 3.500€ and a trophy. BEST FICTION SHORT FILM: 1.200€ and a trophy. BEST DOCUMENTARY SHORT FILM: 1.200€ and a trophy. BEST DIRECTOR: 4.000€ and a trophy. BEST ACTRESS: Trophy. BEST ACTOR: Trophy. TELEVISIÓN DE GALICIA AWARD: 10.000€ and the film will be shown three times on the channel. The assisting public will decide with its votes the AMAL PEOPLE’S CHOICE AWARD, which will receive a 1.500€ cash prize and trophy. The websufers on website Adnstream.tv choose the finalists for the AMAL EXPRESS AWARD, which receive a 500€ cash prize.

15


16


Un dos sinais de identidade do Festival Amal é a súa natureza intercultural e polifacética. Por iso o equipo Amal recibe cada ano un xurado multidisciplinar, composto por profesionais vinculados co mundo árabe, o cine e a cultura procedentes de distintos países do mundo. Un xurado excepcional, personalidades heteroxéneas do panorama cinematográfico euroárabe actual, acuden a unha cita obrigada no outono compostelán. Una de las señas de identidad del Festival Amal es su naturaleza intercultural y polifacética. Por eso, el equipo Amal recibe cada año a un jurado multidisciplinar, compuesto por profesionales vinculados al mundo árabe, al cine y a la cultura provenientes de diversos países del mundo. Un Jurado excepcional, personalidades heterogéneas en el panorama cinematográfico euroárabe actual acuden a una cita cultural consolidada en el calendario compostelano. One of the Amal Festival’s signs of identity is its intercultural nature. This is why the Amal elects its members of the jury from different disciplines. It is formed by professionals from the Arab world and film and culture personalities from all over the world. An exceptional jury, different personalities from current Euroarab film world, meet at this cultural event already consolidated in the Compostela calendar.

17


NAJLA SAID

Najla Said é actriz de cine, comediante e escritora nacida en 1974 en Boston. Licenciada en Princeton, pertenceu ao Public Theater’s Shakespeare Lab e participou activamente nos Obradoiros do New York Theatre. Filla do célebre avogado palestino Edward Said, é Membro fundador do Colectivo de Teatro árabo-americano Nibras. Actuou en numerosas obras para a televisión e o teatro, entre as cales atópase “ReOrientalism”, obra multimedia inspirada no libro do seu pai Orientalism. A súa recente peza “Palestina” é un monólogo que se estreou en Broadway en febreiro de 2010 no que narra a súa experiencia para converterse en árabo-estadounidense. Najla Said es actriz de cine, comediante y escritora nacida en 1974 en Boston. Licenciada en Princeton, perteneció al Public Theater’s Shakespeare Lab y participó activamente en los Talleres del New York Theatre. Hija del célebre abogado palestino Edward Said, es Miembro fundador del Colectivo de Teatro arabo-americano Nibras. Actuó en numerosas obras para la televisión y el teatro, entre las cuales se encuentra “ReOrientalism”, obra multimedia inspirada en el libro de su padre Orientalism. Su reciente pieza “Palestina” es un monólogo que se estrenó en Broadway en febrero de 2010 en el que narra su experiencia para convertirse en árabo-estadounidense. Najla Said is a film actress, a comedienne and a writer. Born in 1974 in Boston, she is a graduate of Princeton. She has been part of the Public Theater’s Shakespeare Lab and also actively participated in the New York Theatre Workshops. Daughter of the well known Palestinian lawyer Edward Said, she is a founding member of ArabAmerican Theatre Collective Nibras. She has participated in numerous productions for television and theatre, among which are “ReOrientalism”, a multimedia production inspired by her father’s book “Orientalism”. Her most recent work, “Palestine”, is a monologue which premiered on Broadway in February 2010 and in which she narrates her experience of becoming an American Arab.

18


HAIZAM AMIRAH FERNANDEZ

Haizam Amirah Fernández é investigador principal de Mediterráneo e Mundo Árabe do Real Instituto Elcano de Madrid e profesor do Instituto de Empresa. Comentarista habitual en medios de comunicación españois e internacionais, é especialista nos procesos de transición á democracia no mundo árabe, rexión na que creceu. Recibiu un máster en Estudios Árabes pola Universidade de Gergetown cunha bolsa Fulbright. É traductor do libro do autor exipcio Alaa Al Aszwany titulado “Egipto: Las claves de una revolución inevitable” (Galaxia Gutenberg, 2011). Traballou na Organización das Nacións Unidas (Nova York) e en Human Rights Watch (Washington DC). Haizam Amirah Fernández es investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano y profesor del Instituto de Empresa. Comentarista habitual en medios de comunicación españoles e internacionales, es especialista en los procesos de transición hacia la democracia en el mundo árabe, región en la que creció. Recibió un máster en Estudios Árabes por la Universidad de Georgetown con una beca Fulbright. Es el traductor del libro del autor egipcio Alaa Al Aswany titulado “Egipto: Las claves de una revolución inevitable” (Galaxia Gutenberg, 2011). Ha trabajado en la Organización de Naciones Unidas y en Human Rights Watch. Haizam Amirah Fernandez collaborates with the Department for Mediterranean and Arab World Studies at the Elcano Royal Institute in Madrid and is a Professor of Investigation at the IE Business School in Madrid. A regular commentator in Spanish and international media, his area of expertise is the transition processes to democracy in the Arab world, region where he has resided for more than sixteen years. Author of numerous articles, he has co-edited various books, among these the title “Maghreb: National realities and regional dynamics” (Madrid: Sintesis, 2008). He has worked at the United Nations (New York) and at Human Rights Watch (Washington DC).

19


MONTSE BESADA

A viguesa Montse Besada Vergara é un dos membros Fundadores da Academia Galega do Audiovisual e desde o 2009 traballa como Xefa de Produción externa da Televisión de Galicia (TVG). Anteriormente foi produtora para a TVG do programa “Xabarín Club”, “A tumba aberta”, “Europa”, eventos especiais e retransmisións, coproducións e producións externas como “A familia Pita” ou “Mareas vivas”. Tamén dirixiu a compañía Atlas Galicia para Telecinco. La viguesa Montse Besada Vergara es uno de los miembros Fundadores de la Academia Galega do Audiovisual y desde 2009 trabaja como Jefa de Producción externa de la Televisión de Galicia (TVG). Anteriormente fue productora para la TVG de los programas “Xabarín Club”, “A tumba aberta”, “Europa”, eventos especiales y retransmisiones, coproducciones y producciones externas como “A familia Pita” o “Mareas vivas”. También dirigió la compañía Atlas Galicia para Telecinco. Born in Vigo, Galicia, Ms Besada is a founding member of the Galician Audiovisual Academy. As of 2009 she is Head of External Production at regional public broadcaster TVG. Previously she has been a producer at the same channel of programmes “Xabarin Club”, cult programme “A Tumba Aberta”, “Europe” and the station’s special events and retransmissions. Montse has also been responsible for the channel’s co-productions and external productions “A Familia Pita” or “Mareas Vivas” among others. She has been MD for Telecinco’s production company Atlas Galicia.

20


ENMA LUSTRES

Emma Lustres funda en 2003 a produtora cinematográfica internacional con base en Galicia VACA FILMS STUDIO S.L. Forma parte das Xuntas Directivas de AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) de AEC (Asociación Estatal de Cine) e de FAPAE (Federación de Asociacións de Produtores Audiovisuais Españois). A súa extensa filmografía inclúe a produción de “Celda 211”, “Secuestrados”, “Retornos” e as TV Movies “El Tesoro” e “El Partido”. Foi co-produtora das longametraxes “Déjate Caer”, “Cargo” e “Somne” e participou como produtora asociada na longametraxe “La Zona”. Emma Lustres funda en 2003 la productora cinematográfica internacional con base en Galicia VACA FILMS STUDIO S.L. Forma parte de las Juntas Directivas de AGAPI (Asociación Gallega de Productoras Independientes) de AEC (Asociación Estatal de Cine) y de FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles). Su extensa filmografía incluye la producción de “Celda 211”, “Secuestrados”, “Retornos” y las TV Movies “El Tesoro” y “El Partido”. Ha sido coproductora de los largometrajes “Déjate Caer”, “Cargo” y “Somne” y ha participado como productora asociada en el largometraje “La Zona”. Emma Lustres founded in 2003 international film production company VACA FILMS STUDIO S.L., based in Galicia. She is part of the Board of Directors at AGAPI (Galician Association of Independent Producers), AEC (National Film Association) and of FAPAE (Federation of Spanish Audiovisual Producer Associations). Her extensive film roster includes production “Cell 211” (“Celda 211”), “Kidnapped” (“Secuestrados”), “The Return” (“Retornos”) and TV Movies “El Tesoro” and “El Partido”. She has coproduced films “Dejate Caer”, “Cargo” and “Somne” and has participated as associate producer in feature film “La Zona”.

21


YASMINE AL MASSRI

Yasmine Al Massri é actriz, vídeo artista, bailarina, e produtora. Franco-Palestina nacida en Beirut, mudouse a París onde se graduou na Escola de Belas Artes. Protagonista no filme Miral, dirixido por Julian Schnabel, conseguiu o papel de Nisrine no filme libanés Caramel de Nadine Labaki, recoñecido pola crítica no Festival de Cannes de 2007. En 2009, é a protagonista de Granadas e Mirra de Najwa al Najjar, filme que recibiu o premio da TVG na sétima edición de Amal. Yasmine Al Massri representa a visión actual dunha nova xeración sobre a realidade, fiel á historia, aos valores e á tradición. Yasmine Al Massri es actriz, vídeo artista, bailarina, y productora. Franco-Palestina nacida en Beirut, se mudó a París donde se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Protagonista en la película Miral, dirigida por Julian Schnabel, consiguió el papel de Nisrine en la película libanesa Caramel dirigida por Nadine Labaki, reconocida por la crítica en el Festival de Cannes de 2007. En 2009, fue la protagonista de Granadas y Mirra de Najwa al Najjar, película que recibió el premio de la TVG en la séptima edición de Amal. Yasmine Al Massri representa la visión actual de una nueva generación sobre la realidad, fiel a la historia, a los valores y a la tradición. Yasmine Al Massri is an actress, video artist, dancer and producer. This FrenchPalestinian, born in Beirut, studied fine arts in Paris. She has starred in film “Miral” directed by Julian Schnabel and also interpreted the role of Nisrine in the Lebanese film Caramel, directed by Nadine Labaki, which was acclaimed by critics at the Cannes Film Festival in 2007. In 2009 she played the main role in “Granadas and Mirra” directed by Najwa al Najjar, film that obtained the TVG prize at the 7th Edition of the Amal Film Festival. Yasmine Al Massri represents the vision of reality that this new generation possesses, faithful to their heritage, values and traditions.

22


MICHAEL DESANTE

Actor, produtor e escritor palestino, cunha sólida formación clásica, Michael Desante deuse a coñecer ao gran público grazas á súa interpretación na galardoada longametraxe “En Terra Hostil”, da directora americana Kathryn Bigelow, que obtivo varios premios entre os cales 6 Oscars da Academia de Cine Americano. Participou tamén en varios proxectos independentes. Entre os seus traballos para a televisión, destaca a miniserie de Showtime “Sleeper Cell”, nominada para os premios Emmy e os Globos de Ouro, onde interpretou a axente especial Alim Saleh. Na actualidade produce a súa segunda longametraxe, unha adaptación das novelas de suspense británicas de Matt Rees. Actor, productor y escritor palestino, con una sólida formación clásica, Michael Desante se dio a conocer al gran público gracias a su interpretación en el galardonado largometraje “En Tierra Hostil”, de la directora americana Kathryn Bigelow, que obtuvo varios premios entre los cuales 6 Oscars de la Academia de Cine Americano. Ha participado también en varios proyectos independientes. Entre sus trabajos para la televisión, destaca la miniserie de Showtime “Sleeper Cell”, nominada para los premios Emmy y los Globos de Oro, donde interpretó al agente especial Alim Saleh. En la actualidad está produciendo su segundo largometraje, una adaptación de las novelas de suspense británicas de Matt Rees. A classically trained Palestinian actor, producer and writer, Michael Lesante has participated as actor in the multi award winning “The Hurt Locker” directed by american Kathryn Bigelow that obtained, among others, 6 Academy Awards. He has also participated in independent films. Among his TV work his role as Special Agent Alim Saleh stands out in Showtime Emmy and Golden Globe nominated miniseries “Sleeper Cell”. Desante is currently preparing his second film as producer, an adaptation of suspense novels by British author Matt Ress.

23


ABDULHAMID JUMA

Abdulhamid Juma formó parte del equipo fundador del Festival Internacional de Cine de Dubai (DIFF) en los Emiratos Árabes Unidos en 2004 y en 2006, su defensa del cine árabe independiente y su participación en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) lo convirtieron en el Presidente del DIFF. Es también miembro del Ministerio de Artes y Cultura de Dubai y asesora una serie de proyectos culturales en los Emiratos Árabes Unidos, en particular cinematográficos. En la actualidad, es la tercera figura más influyente en el cine árabe según el Good News Group. Abdulhamid Juma formou parte do equipo fundador do Festival Internacional de Cine de Dubai (DIFF) nos Emiratos Árabes Unidos no 2004 e no 2006. A súa defensa do cine árabe independente e a súa participación no Consello de Cooperación do Golfo (CCG) convertérono no Presidente do DIFF. Tamén é membro do Ministerio das Artes e Cultura de Dubai e asesora unha serie de proxectos culturais nos Emiratos Árabes Unidos, en particular cinematográficos. Na actualidade é a terceira figura máis influente no cine árabe segundo o Good News Group. Abdulhamid Juma was part of the initial team that founded the Dubai International Film Festival (DIFF) in 2004, and was appointed its Chairman in 2006 thanks to his involvement with independent Arab film and participation in the GCC (Gulf Co-operation Council). He is also a Board Member of the Dubai Culture and Arts Authority and lends counsel on cultural projects in the Emirates, with a special focus on film projects. He is currently the third most influential figure in Arab cinema according to the Good News Group.

24


25


PROGRAMACIÓN_PROGRAMACIÓN_PROGRAMME O cine pode representar verdades complexas e multiformes, emocionarnos ou influír c omo ningún outro medio sobre os nosos pensamentos e os nosos actos. Esta vía de expresión que algúns consideran privilexiada, posúe sen dúbida a capacidade de revelar realidades. Nesta novena edición do Festival Amal, 36 filmes de distintos formatos (longametraxes e curtametraxes) e xéneros (documental e ficción) conformarán unha instantánea única dedicada á sociedade árabe. Producións que inducirán á reflexión sobre un mundo que experimenta profundos cambios sociais, políticos e culturais, e que nos farán sentir de cerca unha cultura coa que compartimos moitos aspectos das nosas vidas. El cine puede representar verdades complejas y multiformes, emocionarnos o influir como ningún otro medio sobre nuestros pensamientos y nuestros actos. Vía de expresión privilegiada para algunos, posee sin duda la capacidad de revelar realidades. En esta novena edición del Festival Amal, 36 películas de distintos formatos (largometrajes y cortometrajes) y géneros (documental y ficción) conformarán una instantánea única dedicada a la sociedad árabe. Producciones que nos llevarán a reflexionar sobre un mundo que experimenta profundos cambios sociales, políticos y culturales, y que nos harán sentir de cerca una cultura con la que compartimos muchos aspectos de nuestras vidas. Film can represent complex truths that take many forms, touch us emotionally or influence our ideas and acts like no other type of media. A privileged way of expressing things for some, it possesses without a doubt the capacity to reveal realities. In this ninth edition of the Amal Festival, 36 films of different formats (feature length and short films) and genres (documentary and fiction) will create a unique instant picture dedicated to Arab society. Productions that will make us think about a world that is experimenting profound social, political and cultural change; these films will bring us closer to a culture with which we share many aspects of our lives.

26


ERHAL. DIARIO DE L APLAZA TAHRIR ....... DIRECTOR: Marc Almodóvar ANO: 2011 NACIONALIDADE: España DURACIÓN: 55 min Marwan é un palestino namorado de Lisa, a moza coa que vai casar. Todo nela é perfecto; naceu o mesmo día ca o Presidente Arafat. Pero, decátase Lisa do significado desa coincidencia? Marwan es un palestino enamorado de Lisa, la chica con la que se va a casar. Todo en ella es perfecto; nació el mismo día que el Presidente Arafat. Pero, ¿conoce Lisa el significado de esta coincidencia? Marwan is a Palestinian young man in love. He’s finally met Lisa, the girl he’s going to marry. Everything about her is perfect - she was even born on the same day as Chairman Arafat! But does Lisa know the significance of this coincidence?

_ Lunes 24·10·11

_20:00 h.

_Teatro Principal 27


TODOS VOSOTROS SOIS CAPITANES ....... DIRECTOR: Oliver Laxe ANO: 2010 NACIONALIDADE: Marrocos / España DURACIÓN: 26 min Un cineasta europeo moi novo realiza un filme con menores acollidos nun centro en Marrocos. Durante a rodaxe, os heterodoxos métodos de traballo do director desgastarán a súa relación cos propios nenos, ata o punto de transformar por completo o desenvolvemento do proxecto. Un joven cineasta europeo realiza una película con menores acogidos en un centro en Marruecos. Durante el rodaje, los heterodoxos métodos de trabajo del director desgastarán su relación con los propios niños, hasta el punto de transformar por completo el desarrollo del proyecto. A young European director films kids in a children’s centre in Morocco. While he is filming, the director’s heterodox work methods erode his relationship with the children. This erosion reaches a point where it completely transforms the development of the project.

_ Lunes 24·10·11 28

_22:00 h.

_Teatro Principal


YEMEN ....... DIRECTOR: Fermín Muguruza ANO: 2010 NACIONALIDADE: Iemen DURACIÓN: 52 min Bañada polo Mar Vermello e o Mar Arábigo, a República do Iemen constitúe un dos focos musicais máis emblemáticos do mundo árabe. Unha experiencia sonora que reflicte o afán dos músicos iemenís por preservar as melodías tradicionais, seguir cultivando a milenaria arte do laúde árabe, ou xuntar estes xéneros con novas linguaxes como o rap ou a música electrónica. Bañada por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, la República del Yemen se alza como uno de los focos musicales más emblemáticos del mundo árabe. Una experiencia sonora que refleja el afán de los músicos yemeníes por preservar las melodías tradicionales, seguir cultivando el milenario arte del laúd árabe, o aunar estos géneros con nuevos lenguajes como el rap o la música electrónica. Bathed by the Red Sea and the Arabian Sea, the Republic ofYemen is one of the most emblematic music centres of the Arab world. A musical experience that reflects the desire ofYemeni musicians to preserve their traditional melodies, cultivate the art of the oud, or fuse this genre with new musical language such as rap or electronic music.

_ Lunes 24·10·11

_20:00 h.

_Teatro Principal 29


LA ESTROFA DE GAZA, PALESTINA ....... DIRECTORES: Samir Abdallah & Kheridine Mabrouk ANO: 2011 NACIONALIDADE: Francia / Palestina DURACIÓN: 95 min Os directores do filme foron a Gaza para informarse da situación de guerra, e grazas aos seus amigos delegados palestinos de dereitos humanos, descubriron a magnitude da catástrofe. Ducias de testemuños da guerra de Israel contra Gaza, que os levan ao máis profundo do pesadelo vivido polos palestinos. Los directores viajan a Gaza para informarse de la situación de guerra que han vivido sus habitantes. Gracias a su amistad con delegados palestinos de derechos humanos, descubren la magnitud de la catástrofe. Recogen testimonios de decenas de testigos de la guerra de Israel contra Gaza que los llevan a lo más profundo de la pesadilla que viven los palestinos. Samir Abdallah y Kheridine Mabrouk travel to Gaza in the aftermath of the war to investigate the situation of its inhabitants. Thanks to their friendship with Palestinian Human Rights delegates they discovered the extent of the «Gaza-strophe». The accounts of dozens of witnesses of Israel’s war against Gaza take them on a journey to the depth of the nightmare suffered by the Palestinians. 30

_ Martes 25·10·11

_12:00 h.

_Galería Caroní


MOKHTAR ....... DIRECTOR: : Halima Ouardiri ANO: 2010 NACIONALIDADE: O Canadá DURACIÓN: 16 min Mokhtar vive coa súa familia, uns pastores, nunha aldea remota de Marrocos. Un día o neno atopa un bufo ferido e decide coidalo, a pesar de que se considera un mal presaxio. O animaliño convértese nun símbolo de rebeldía e nunha icona da súa independencia. Tradición, relixión e espiritualidade enfróntanse neste filme que celebra a forza interior e exterior. Mokhtar vive con su familia, unos pastores, en una aldea remota de Marruecos. Un día, el niño encuentra un búho herido y decide cuidar de él, a pesar de que es considerado un mal presagio. El animalito se convierte en un símbolo de rebeldía y en icono de su independencia.Tradición, religión y espiritualidad se enfrentan en esta película que celebra la fuerza interior y exterior. Mokhtar lives with his family, all goatherds, in a remote Moroccan village. One day, the boy finds a wounded owl and decides to keep it despite the fact that the owl is considered a bad omen. Mokhtar’s new pet becomes a symbol of rebellion and an icon for independence. Kinship, religion and spirituality are all confronted in this film that celebrates inner and outer strength. _ Martes 25·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 31


CARTAS A PALESTINA ....... DIRECTOR: Rashid Al-Marri ANO: 2010 NACIONALIDADE: Emiratos Árabes Unidos DURACIÓN: 38 min “Cartas a Palestina” é unha recompilación das voces de varios árabes que envían cartas á poboación palestina que vive actualmente baixo a ocupación israelí. “Cartas a Palestina” es una recopilación de las voces de varios árabes que envían cartas a la población palestina que está viviendo actualmente bajo la ocupación israelí. “Letters to Palestine” is a documentary film which shows the voices of different Arabs who are sending letters to the Palestinian people living under occupation in current day Palestine.

_ Martes 25·10·11 32

_18:00 h.

_Teatro Principal


AMANAR TAMASHEQ ....... DIRECTOR: Lluís Escartín ANO: 2010 NACIONALIDADE: España/Malí DURACIÓN: 15 min Un home entra no deserto e convive cos Tuaregs. Outro home ordénalle que filme todo o que atope para contalo máis alá das dunas. Filmalo todo, aínda que non o entenda e que o mais importante permaneza invisible. Un hombre se adentra en el desierto y convive con losTuaregs. Otro hombre le ordena que filme todo lo que encuentre para contarlo más allá de las dunas. Filmarlo todo, aunque no lo entienda y que lo más importante permanezca invisible. A man travels to the desert and lives with Tuaregs. Another man asks that he film everything he finds to tell a story away from the dunes. He has to film everything even if he doesn’t understand it and that the most important things remain invisible.

_ Martes 25·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 33


TERRIRORIO PERDIDO ....... DIRECTOR: Pierre-Yves Vandeweerd ANO: 2011 NACIONALIDADE: Bélxica / Francia DURACIÓN: 75 min Cunha estética que sublima a realidade, “Territorio perdido” é como unha partitura que xustapón paisaxes sonoras, poéticas nómades e retratos en branco e negro do pobo saharauí aos dous lados dun muro construído polo exército marroquí. Con una estética que sublima la realidad, “Territorio perdido” es una partitura que yuxtapone paisajes sonoros, poéticas nómadas y retratos en blanco y negro del pueblo saharaui en ambos lados de un muro construido por el ejército marroquí. Using an aesthetic that sublimates reality, “Lost Land” resonates like a score that juxtaposes sonorous landscapes, nomadic poetry and black-and-white portraits of the Sahrawi people who live on both sides of a wall constructed by the Moroccan army.

_ Martes 25·10·11 34

_20:00 h.

_Teatro Principal


VALE, BASTA, ADIÓS ....... DIRECTOR: Rania Attieh & Daniel García ANO: 2011 NACIONALIDADE: Emiratos Árabes Unidos / O Líbano DURACIÓN: 93 min Na pequena cidade de Trípoli, no Líbano, onde os lazos familiares son moi profundos, un home de corenta e tantos anos aínda vive con súa nai e renunciou á idea de ser independente. Pero cando un día súa nai o abandona, ao home só lle queda a compañía dunha cidade e o que esta ofrece. En la pequeña ciudad de Trípoli, Líbano, donde los lazos familiares son muy profundos, un hombre de cuarenta y tantos años aún vive con su madre y ha renunciado a la idea de ser independiente. Pero cuando un día su madre lo abandona, al hombre sólo le queda la compañía de una ciudad y lo que esta ofrece. In the small city of Tripoli, Lebanon, where family ties run very deep, a forty-something man still lives with his mother and has given up on the idea of becoming independent. But one day his mother suddenly leaves and the man is left with nothing but the company of a city and what it offers.

_ Martes 25·10·11

_22:00 h.

_Teatro Principal 35


ESTA ES MI TERRA, HEBRON ....... DIRECTORES: Giulia Amati & Stephen Natanson ANO: 2010 NACIONALIDADE: Italia DURACIÓN: 72 min Hebrón é unha cidade de conflito e de odio. É un dos asentamentos israelís en Cisxordania, o único no corazón dunha cidade palestina. O centro da cidade é agora o teatro dunha guerra entre veciños, onde os principais obxectivos son conquistar un metro máis da cidade, manter o inimigo a raia ou simplemente quedar no terreo propio. Hebrón es una ciudad de conflicto y de odio. Es uno de los asentamientos israelíes en Cisjordania, el único en el corazón de una ciudad palestina. El centro de la ciudad es ahora el teatro de una guerra entre vecinos, donde los principales objetivos son conquistar un metro más de la ciudad, mantener a raya al enemigo o simplemente quedarse en su terreno. Hebron is a city of conflict and hate. It’s one of the Israeli West Bank settlements, the only one right in the heart of a Palestinian city. The city centre is now witness to a war between neighbours where the main goals are to conquer one more metre of the city, keep the enemy at bay or simply stand one’s own ground.

36

_ Miércoles 26·10·11

_12:00 h.

_Galería Caroní


KHALID ....... DIRECTOR: Daniel Gräbner ANO: 2011 NACIONALIDADE: Marrocos / Alemaña DURACIÓN: 15 min Nas abarrotadas rúas de Marrakech, un neno convértese en adulto demasiado cedo. No seu primeiro día de traballo como repartidor de ovos, Khalid ten que mover o seu carro sobre o pavimento roto. Unha parábola sobre o paso á idade adulta e a desigualdade de oportunidades no mundo. En las abarrotadas calles de Marraquech, un niño se convierte en adulto demasiado pronto. En su primer día de trabajo como repartidor de huevos, Khalid tiene que mover su carro sobre el pavimento roto. Una parábola sobre el paso a la edad adulta y la desigualdad de oportunidades en el mundo. In the crowded streets of Marrakesh, a young boy has to become a grown-up much too early. On his first labour day as a delivery man of eggs, Khalid has to move his heavily laden cart on the crushed pavement. A parable covering the topic of growing-up and injustice of equal distribution of opportunities in our world.

_ Miércoles 26·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 37


FIASCO ....... DIRECTOR: Nadia Hamzeh ANO: 2010 NACIONALIDADE: Siria/ Estados Unidos DURACIÓN: 19 min Fiasco é unha comedia transcultural sobre unha muller árabe, Noura, que casou en segredo cun homosexual estadounidense para conseguir a tarxeta de residencia. Todo parece ir segundo o previsto cando seu pai, convencional e dominante, a visita por sorpresa. Fiasco es una comedia transcultural sobre una mujer árabe, Noura, que se casó en secreto con un homosexual estadounidense para obtener la tarjeta de residencia. Todo parece ir según lo previsto, cuando su padre, convencional y dominante, la visita por sorpresa. Fiasco is a cross cultural comedy about an Arab girl, Noura, who is secretly married to her American and gay man to obtain the green card. Everything seems to be going as planned, when suddenly Noura’s conventional and dominating father shows up for a surprise visit.

_ Miércoles 26·10·11 38

_18:00 h.

_Teatro Principal


AL MADINA ....... DIRECTOR: Gonzalo Ballester ANO: 2011 NACIONALIDADE: España / Marrocosr DURACIÓN: 14 min O inmortal poema de Constantin Cavafis “A cidade” serve de cortina de fondo para o derrotado regreso dun inmigrante marroquí ao seu Marrocos natal despois de nove anos en España. Unha historia persoal que seguramente reflicte un destino común. El inmortal poema de Constantin Cavafis “La ciudad” sirve de telón de fondo para el derrotado regreso de un inmigrante marroquí a su Marruecos natal después de nueve años en España. Una historia personal que seguramente refleja un destino común. The immortal poem by Constantin Cavafis “The City” is the background for the defeated return of a Moroccan immigrant to his native Morocco after nine years in Spain. A personal story that possibly reflects a common situation.

_ Miércoles 26·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 39


BASTA DE MIEDO ....... DIRECTOR: Mourad Ben Cheikh ANO: 2011 NACIONALIDADE: Tunisia DURACIÓN: 74 min Despois da autoinmolación dun vendedor ambulante, o pobo de Tunisia iniciou unha revolución que puxo fin a 24 anos de ditadura do presidente Ben Alí e iniciou a primavera árabe. Esta filme é un testemuño e unha homenaxe ao pobo de Tunisia. Tras la autoinmolación de un vendedor ambulante, el pueblo de Túnez inicia una revolución que pondrá fin a 24 años de dictadura del presidente Ben Alí e iniciará la primavera árabe. Esta película es un testimonio y un homenaje al pueblo de Túnez. After the self-immolation of a street seller, the people of Tunisia start a revolution that will end 24 years of dictatorship by President Ben Ali and give birth to the Arab Spring Revolutions. This film is a testimony and a tribute to the people of Tunisia.

_ Miércoles 26·10·11 40

_20:00 h.

_Teatro Principal


LA SALIDA DEL CAIRO ....... DIRECTOR: Hesham Issawi ANO: 2010 NACIONALIDADE: Exipto / Emiratos Árabes Unidos DURACIÓN: 96 min Esta historia narra tres días da vida dunha moza de 18 anos chamada Amal. Traballa como repartidora en moto polos comercios e fogares do Cairo, ata que un día lle rouban o vehículo e o seu xefe a despide. O condutor do autobús, que está secretamente namorado de Amal, fai todo o posible por protexela, pero ela non sabe nada. Esta historia narra tres días de la vida de una joven de 18 años llamada Amal. Trabaja como repartidora en moto por los comercios y hogares de El Cairo, hasta que un día le roban el vehículo y su jefe la despide. El conductor del autobús, que está secretamente enamorado de Amal, hace todo lo posible para protegerla, pero ella no sabe nada. This slice-of-life tale takes place during three days in the life of 18 year-old Amal. The first day we see Amal at her delivery job traveling the streets of Cairo on a battered scooter between homes and businesses. During one of these deliveries the scooter is stolen and her boss fires her. A bus driver, who is secretly in love with Amal, does all he can to protect her although she doesn’t know a thing.

_ Miércoles 26·10·11

_22:00 h.

_Teatro Principal 41


ATRACCION ARABE ....... DIRECTOR: Andreas Horvath ANO: 2010 NACIONALIDADE: Austria DURACIÓN: 118 min “Atracción árabe” explora o cambio de vida radical dunha muller coñecida polas súas opinións feministas que se namora dun iemení 20 anos máis novo durante unha viaxe e decide converterse ao Islam e casar con el para ser a súa segunda esposa. “Atracción árabe” explora el cambio radical de vida de una mujer conocida por sus opiniones feministas. Tras enamorarse de un yemení 20 años más joven que ella durante un viaje, decide convertirse al Islam y casarse con él, convirtiéndose en su segunda esposa. “Arab Attraction” explores the radical life change made by a woman known for her pronounced feminist views. When she falls in love with aYemeni man 20 years her junior from during a trip, she decides to convert to Islam and marry him, becoming his second wife.

_ Jueves 27·10·11 42

_12:00 h.

_Galería Caroní


SIN TITULO ....... DIRECTOR: : Neïl Beloufa ANO: 2010 NACIONALIDADE: Francia DURACIÓN:15 min Un decorado de cartón e fotografías reconstitúen unha cidade luxosa en Alxeria. Os seus habitantes, veciños e demais protagonistas, explican por que e como foi ocupada por terroristas, cando paradoxalmente é toda de cristal. Un decorado de cartón y unas fotografías reconstituyen una ciudad lujosa en Argelia. Sus habitantes, vecinos y otros protagonistas, explican por qué y cómo fue ocupada por unos terroristas, cuando paradójicamente es toda de cristal. A cardboard set and photographs reconstruct a luxurious city in Algeria. Its inhabitants, neighbours and other people explain why and how it was occupied by hidden terrorists when paradoxically it is made of glass.

_ Jueves 27·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 43


UN DIA EN SMARA ....... DIRECTOR: Fany de la Chica ANO: 2010 NACIONALIDADE: España / Sáhara DURACIÓN: 24 min Un día no campo de refuxiados de Smara, ao sur de Alxeria, na cidade de Tinduf. Este campamento leva máis de vinte anos instalado no deserto. Os seus habitantes fuxiron a través do deserto para refuxiarse nestes terreos inhóspitos cedidos pola veciña Alxeria. Na actualidade a poboación segue sen poder volver ao seu territorio, ocupado por Marrocos. Un día en el campo de refugiados de Smara, al sur de Argelia, en la ciudad deTinduf. Este campamento lleva más de veinte años instalado en el desierto. Sus habitantes huyeron a través del desierto para refugiarse en estos terrenos inhóspitos cedidos por su vecina Argelia. En la actualidad la población sigue sin poder volver a su territorio, ocupado por Marruecos. A day in the refugee camp of Smara, in the city of Tinduf in southern Algeria. This camp was built in the dessert 20 years ago. Its inhabitants escaped through the dessert to take refuge in this inhospitable place provided by neighbouring Algeria. The camp’s population cannot return to its lands, occupied by Morocco. _ Jueves 27·10·11 44

_18:00 h.

_Teatro Principal


SABEEL ....... DIRECTOR: Khalid Al Mahmood ANO: 2010 NACIONALIDADE: Emiratos Árabes Unidos DURACIÓN: 20 min Nunha pequena finca da montaña, moi apartada da cidade, viven dous adolescentes e a súa avoa enferma. Pasan a mañá traballando no campo e despois sentan á beira da estrada. Esperan a que algún viaxeiro pase e lles merque froita ou verduras. En una pequeña granja de la montaña, muy apartada de la ciudad, viven dos adolescentes y su abuela enferma. Se pasan la mañana trabajando en el campo y luego se sientan al lado de la carretera. Esperan que algún viajero pase y les compre fruta o verduras. In a small farm, away from city and deep in the mountains live two young boys and their sick grandmother. They spend their mornings farming vegetables, and then heading to a road where they sit and wait to sell to travellers passing by.

_ Jueves 27·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 45


CÁMARAS CONTRA ARMAS ....... DIRECTOR: Nikos Megrelis ANO: 2011 NACIONALIDADE: Grecia DURACIÓN: 73 min Este documental conta a historia dramática de varios xornalistas que perderon a vida en Bagdad intentando transmitir libremente a verdade á opinión pública. Revélanse testemuños do absurdo da guerra, das responsabilidades dos gobernos e dos exércitos e da atrocidade dos fanáticos cegos. Este documental narra la dramática historia de varios periodistas que perdieron la vida en Bagdad al tratar de transmitir de forma libre la verdad a la opinión pública. Testimonios de varias personas revelan lo absurdo de la guerra, las responsabilidades de gobiernos y de ejércitos, y la atrocidad del fanatismo ciego. This film narrates the dramatic story of journalists who lost their lives in Baghdad trying to broadcast the truth of what was happening to the public. Witnesses speak of the absurdity of war, responsibilities of governments and armies and the atrocities committed by blind fanatics _ Jueves 27·10·11 46

_20:00 h.

_Teatro Principal


SON OF BABYLON ....... DIRECTOR: Mohamed Al - Daradji ANO: 2010 NACIONALIDADE: Iraq / Reino Unido /Francia /Países Baixos / Palestina / Emiratos Árabes Unidos / Exipto DURACIÓN: 90 min Dúas semanas despois da caída de Saddam Hussein, Ahmed, un neno de 12 anos, segue á súa avoa. A muller soubo que atoparan prisioneiros de guerra vivos no sur do país e está decidida a se un deles é o seu fillo desaparecido, o pai de Ahmed. Dos semanas comprobar después de la caída de Saddam Hussein, Ahmed, un niño de 12 años, sigue a su abuela. La mujer ha oído que han encontrado prisioneros de guerra vivos al sur del país y está decidida a averiguar si uno de ellos es su hijo desaparecido, el padre de Ahmed. Two weeks after the fall of Saddam Hussein, Ahmed, a 12 year old boy, follows his grandmother. She has heard rumours that prisoners of war have been found alive in the South and she is determined to discover if one of them is her missing son, Ahmed’s father.

_ Jueves 27·10·11

_20:00 h.

_Teatro Principal 47


GRITA ....... DIRECTORAS: Sabine Lubbe Bakker & Ester Gould ANO: 2009 NACIONALIDADE: Países Baixos DURACIÓN: 74 min Ezat e Bayan son dous amigos nacidos nos Altos do Golán, ocupados por Israel. Preséntaselles a oportunidade de estudar na terra dos seus pais: Siria. “Berra” é un filme sobre a busca de aventuras e sobre o sentido da vida nunha das zonas máis conflitivas do planeta. Ezat y Bayan son dos amigos nacidos en los altos de Golán, ocupados por Israel. Se les presenta la oportunidad de estudiar en la tierra de sus padres: Siria. “Grita” es una película sobre la búsqueda de aventuras y sobre el sentido de la vida en una las zonas más conflictivas del planeta. Born on the Israeli-occupied Golan Heights, best friends Ezat and Bayan are given the chance to study in their parents’ homeland: Syria. “Shout” is a film about their search for adventure and a sense of belonging in one of the world’s most persistently conflictive areas.

_ Viernes 28·10·11 48

_20:00 h.

_Galería Caroní


UNA VIDA CORTA ....... DIRECTOR: Adil El Fadili ANO: 2010 NACIONALIDADE: Marrocos DURACIÓN: 15 min Despois de ser golpeado por unha maldición o día do seu nacemento, Zhar nunca perdeu a esperanza dunha vida mellor. Unha vida curta narra o destino dun neno desventurado e discute varios acontecementos que marcaron a historia de Marrocos e do mundo. Golpeado por una maldición el día de su nacimiento, Zhar nunca perdió la esperanza de una vida mejor. Una vida corta narra el destino de un niño desventurado y discute varios acontecimientos que han marcado la historia de Marruecos y del mundo. Cursed from birth, Zhar never stopped hoping for a better life. A Short Life shows us the fate of a hapless young boy and discusses events that have marked the history of Morocco and the world.

_ Viernes 28·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 49


ROPA SUCIA ....... DIRECTOR: Malik Amara ANO: 2010 NACIONALIDADE: Tunisia DURACIÓN: 20 min Humor. Si Radhi, un home submiso, está casado cunha muller monstruosa. Un día, decide reaccionar e empeza a poñer trampas domésticas, absurdas e torpes. Dará alcanzado a súa meta Si Radhi e librarase da súa muller? Humor. Si Radhi, un hombre sumiso, está casado con una mujer monstruosa. Un día decide reaccionar y empieza a poner trampas domésticas, absurdas y torpes. ¿Conseguirá Si Radhi alcanzar su meta y librarse de su mujer? Humour. Si Radhi, a submissive man, is married to a monstrous woman. One day, he decides to react and starts to set absurd and clumsy domestic traps. Will Si Radhi reach his objective and break free?

_ Viernes 28·10·11 50

_18:00 h.

_Teatro Principal


PROHIBIDO EL PASO ....... DIRECTOR: Sheila Menon & Alexandra Monro ANO: 2009 NACIONALIDADE: Reino Unido DURACIÓN: 8 min Imaxinen que os militares controlasen Londres. Todo o mundo tería que cruzar checkpoints (puntos de control) para ir á escola ou ao traballo, para visitar os amigos ou para ir ao hospital. Imagínense que los militares controlasen Londres. Todo el mundo tendría que cruzar checkpoints (puntos de control) para ir al colegio o al trabajo, para visitar a sus amigos o ir al hospital. Imagine that London was controlled by the military. Everyone would need to cross checkpoints to go to school, go to work, visit friends or go to hospital.

_ Viernes 28·10·11

_18:00 h.

_Teatro Principal 51


LA PEQUEÑA CIDADE DE BELEN ....... DIRECTOR: Jim Hanon ANO: 2010 NACIONALIDADE: Estados Unidos / Palestina DURACIÓN: 77 min Como tres homes, en lados contrarios do conflito, poden opoñerse á loita e preferir unha solución non violenta á crise que destruíu a vida de palestinos e israelís? ¿Cómo pueden tres hombres en lados contrarios del conflicto oponerse a la lucha y preferir una solución no violenta a la guerra que ha destruido la vida de palestinos e israelíes? How can three men from opposite sides of the conflict refuse to fight and prefer a nonviolent solution to the crisis that has torn apart Palestinians and Israelis?

_ Viernes 28·10·11 52

_20:00 h.

_Teatro Principal


VOCES SILENCIOSAS ....... DIRECTOR: Léa Fehner ANO: 2009 NACIONALIDADE: Francia DURACIÓN: 120 min Zohra, unha anciá que quere coñecer o asasino do seu fillo, decide viaxar a Marsella. Unha nena de dezaseis anos vive o seu primeiro amor. Dúas mulleres, un home, tres destinos que conflúen na sala de visitas dun cárcere. Zohra, una anciana que quiere conocer al asesino de su hijo, decide viajar a Marsella. Una niña de dieciséis años vive su primer amor. Dos mujeres, un hombre, tres destinos que confluyen en la sala de visitas de una cárcel. Zohra, an elderly woman, wants to meet her son’s murderer and decides to travel to Marseille. A sixteen year old girl is in love for the first time. Two women, one man, three destinies converge in the visiting room of a prison.

_ Viernes 28·10·11

_22:00 h.

_Teatro Principal 53


54


55


_ Domingo 23·10·11

_20:00 h.

_Teatro Principal

CONCERTO INAUGURACIÓN _CONCIERTO INAUGURACIÓN _OPENING CONCERT Le Trio Joubran Tres irmáns palestinos con nacionalidade israelí: Samir, Wissam e Adnan Joubran compoñen Le Trio Joubran. Son herdeiros dunha longa tradición familiar no tocante ao laúde, un instrumento ancestral en Oriente Medio que converteron na súa paixón e van estar acompañados na percusión por Youssef Hbeisch. Le Trio Joubran caracterízase pola autenticidade, a excelencia, a pureza das súas melodías e a complexidade dos seus ritmos. Son grandes defensores e promotores da música tradicional palestina. Desde o 2004 subiron a escenarios de Europa, os Estados Unidos, América Latina e o mundo árabe. Contan con varios traballos producidos pola selecta discográfica Harmonia Mundi, entre os que destaca o seu último álbum “AsFâr” (2011). Xuntos van ofrecer un concerto dentro do Ciclo de Música Ghazal, inesquecible e co que se vai inaugurar a novena edición do Festival Amal. A cita é o domingo, 23 de outubro, ás 20.00 horas no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Le Trio Joubran es una banda musical que reúne a tres hermanos Palestinos con nacionalidad israelí: Samir, Wissam y Adnan Joubran. Herederos de una larga tradición familiar en torno al laúd, un instrumento ancestral en Oriente Medio y que han convertido en su pasión, estarán acompañados en la percusión por Youssef Hbeisch. Le Trio Joubran está marcado por la autenticidad, la excelencia, la pureza de sus melodías y la complejidad de sus ritmos. Grandes defensores y promotores virtuosos de la música tradicional palestina, desde 2004 se han subido a escenarios en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo árabe. Cuentan con varios trabajos producidos por la selecta discográfica Harmonia Mundi, entre los cuales destaca su último álbum “AsFâr” (2011). Juntos ofrecerán un concierto inolvidable dentro del Ciclo de Música Ghazal, y que inaugurará la novena edición del Festival Amal. Será el domingo 23 de Octubre a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Santiago de Compostela. Le Trio Joubran is a musical Group formed by three Palestinian brothers who possess Israeli nationality: Samir, Wissam and Adnan Joubran. The

56


three brothers belong to a family with a long tradition in playing the lute, an ancestral instrument in the Middle East which has become their passion. They are accompanied by percussionist Youssef Hbeisch. Le Trio Joubran is characterised for being authentic, with an excellence marked by the purity of their melodies and the complexities of their rhythms.Great defenders and virtuous promoters of traditional Palestinian music, as of 2004 they have played on the stages of many European, U.S, and Latin American countries as well as in the Arab World. They have produced a select discography with label Harmoia Mundi, among which their last record, “AsFâr” (2011) stands out. The trio will offer an unforgettable concert as part of Ghazal Music Showcase, inaugurating the ninth edition of the Amal Festival. On Sunday, October the 23rd at 20.00h at Santiago de Compostela’s Teatro Principal.

57


58


_ Sábado 22·10·11 _ Sábado 29·10·11

_10:30 h.

_Hotel Araguaney

OBRADOIROS_TALLERES_WORKSHOPS Co obxectivo de difundir distintos aspectos da cultura árabe, Amal11 organiza tres amenos cursos destinados aos amantes da cociña, a danza e a caligrafía árabe. As persoas interesadas terán a oportunidade de iniciarse a través do movemento, os sabores e as palabras a esta cultura polifacética. Os obradoiros de danza terán lugar os sábados 22 e 29 de outubro de 10.30 a 13.00 horas e estarán impartidos por dúas profesoras e bailarinas de danza oriental: Martha Franco, directora do CENTRO GAIRA, e Mariana Vieira Basso. Os obradoiros de cociña estarán organizados a modo de ‘masterclass’: o profesor explicará e cociñará diferentes pratos cada día e os alumnos atenderán ás explicacións, ademais de degustar as distintas receitas. Sábados 22 e 29 de outubro de 10.30 a 13.00 horas. Finalmente, o obradoiro de caligrafía árabe terá lugar o sábado 22 de 10.00 a 14.00 horas. Estará impartido polo arqueólogo sirio e especialista en caligrafía árabe Ihab Al Oumani e comprenderá unha parte teórica e outra práctica. Con el objetivo de difundir distintos aspectos de la cultura árabe, Amal11 organiza tres amenos cursos destinados a todos los amantes de la cocina, la danza y la caligrafía árabe. Las personas interesadas tendrán la oportunidad de iniciarse a través del movimiento, los sabores y las palabras a una cultura polifacética. Los talleres de danza tendrán lugar los sábados 22 y 29 de octubre de 10.30 a 13.00 horas y estarán impartidos por dos profesoras y bailarinas de danza oriental: Martha Franco, directora del CENTRO GAIRA, y Mariana Vieira Basso. Los talleres de cocina estarán organizados a modo de ‘masterclass’: el profesor explicará y cocinará diferentes platos por día y los alumnos atenderán a las explicaciones, además de degustar las distintas recetas. Sábados 22 y 29 de octubre de 10.30 a 13.00 horas. Finalmente, el taller de caligrafía árabe tendrá lugar el sábado 22 de 10.00 a 14.00 horas. Estará impartido por el arqueólogo sirio y especialista en caligrafía árabe Ihab Al Oumani y comprenderá una parte teórica y otra práctica.

59


With the objective of spreading knowledge on different aspects of Arab culture, Amal11 organises three fun workshops destined for those who love cooking, dancing and Arab calligraphy. Those interested can start learning through movement, taste and words different aspects of this multifaceted culture. The dance workshop will take place on Saturday 22nd and 29th of Octobre from 10.30 to 13.00h and the workshop will be imparted by two teachers and oriental dancers: Martha Franco, director of the Gaira Centre, and Mariana Vieira Basso. The cookery workshop will be a “masterclass�: the teacher will explain and Cook different dishes each day and students will listen to his explanations as well as sample the different dishes. On Saturday 22nd and 29th of October, from 10.30 to 13.00h. The Arab calligraphy workshop will take place on Saturday the 22nd from 10.00 to 14.00h. The workshop will be taught by Syrian archaeologist and specialist in Arab calligraphy Ihab Al Oumani. The workshop will be divided into two parts: theoretical and practical.

60


62


_ Del lunes 24·10·11 _ al jueves 27·10·11

AMAL EXPRESS_AMAL EXPRESS_AMAL EXPRESS Amal11 volverá convocar o concurso de curtametraxes Amal Express, unha actividade que conta coa colaboración de adnstream.tv e co apoio da Universidade de Santiago de Compostela. Amal Express consiste na realización dunha curtametraxe dunha duración máxima de 5 minutos nun tempo “Express” de 96 horas. Pretende fomentar a creatividade e a innovación de directores noveis, ademais de promover a cultura en soportes dixitais a través do cine. As bases están dispoñibles en www.festivalamal.es, onde se publicará o luns 24 de outubro ás 12h00 a palabra chave sobre a que terán que versar todas as propostas. A curta máis votada polos internautas recibirá un premio de 500 euros e será anunciada na Gala de Clausura do Festival Amal11. Amal11 convocará de nuevo el concurso de cortometrajes Amal Express, una actividad que cuenta con la colaboración de adnstream.tv y con el apoyo de la Universidad de Santiago de Compostela. Amal Express consiste en la realización de un corto de una duración máxima de 5 minutos en un tiempo “Express” de 96 horas. Pretende fomentar la creatividad y la innovación de jóvenes directores, además de promover la cultura en soportes digitales a través del cine. Las bases están disponibles en www.festivalamal.es, donde se publicará el lunes 24 de octubre a las 12h00 la palabra clave sobre la que tendrán que versar todas las propuestas. El corto más votado por los internautas recibirá un premio de 500 euros y será anunciado en la Gala de Clausura del Festival Amal. Amal 11 will once again celebrate short film contest Amal Express, an activity in which adnstream.tv and the University of Santiago de Compostela collaborate. Amal Express consists in making a short film with a maximum running time of 5 minutes in an “express” period of time of 96 hours. It aims to encourage creativity and innovation among young directors as well as promote culture on digital media through cinema. The rules are available at www.festivalamal.es, where the word indicating the theme for the short films that wish to participate in the contest will be published on Monday the 24th of October at 12h00. The film that receives the most votes from web surfers will receive a 500€ prize. The winner will be announced at the Amal Festival Closing Ceremony.

63


64


_ Lunes 24·10·11 _ Viernes 28·10·11

_11:00 h.

_Hotel Araguaney

CICLO DE CINE INFANTIL_CICLO DE CINE INFANTIL_WORKSHOP FOR CHIDREN Compartir cine e fomentar a comprensión do mundo árabe entre as novas xeracións é un dos compromisos do Festival Amal. Por terceiro ano consecutivo, un ciclo de cine infantil destinado principalmente a rapaces de 5º e 6º de primaria da área de Santiago de Compostela, contribuirá a que reflexionen por eles mesmos sobre a actualidade internacional e sobre o valor do respecto mutuo. Do 24 ao 28 de outubro, nenos e nenas están convidados á proxección de dúas curtametraxes euroárabes. Cada mañá e durante dúas horas, Pablo Suárez, director do Teatro infantil e de obxectos “Buratini”, encargarase de animar dun xeito divertido esta actividade e de compartir cos asistentes os contidos dos filmes. Dúas obras mestras que agudizarán as súas miradas como espectadores e favorecerán o seu sentido da tolerancia. Compartir cine y fomentar la comprensión del mundo árabe con las nuevas generaciones es uno de los compromisos del Festival Amal. Por tercer año consecutivo, un ciclo de cine infantil destinado principalmente a jóvenes de 5º y 6º de primaria del área de Santiago de Compostela, contribuirá a que reflexionen por ellos mismos sobre la actualidad internacional y sobre el valor del respeto hacia los demás. Del 24 al 28 de octubre, niños y niñas están convidados a la proyección de dos cortometrajes euroárabes. Cada mañana y durante dos horas, Pablo Suárez, director del Teatro infantil y de objetos “Buratini”, se encargará de animar de una manera divertida esta actividad y de compartir con los asistentes los contenidos de las películas. Dos obras maestras que agudizarán sus miradas como espectadores y favorecerán su sentido de la tolerancia. Sharing cinema and increasing the new generation’s understanding of the Arab world is one of the objectives of the Amal Festival. For a third year, a children’s film workshop destined for kids in the 5th and 6th primary school year from the Santiago de Compostela area, will encourage them to do their own thinking on international events and ponder the value of respect for others. From the 24th to the 28th of October, boys and girls are invited to

65


attend the projection of two short Euroarab films. For two hours each morning, Pablo Suarez, director of The Children’s Theatre and Buratini Objects will be in charge of conducting in a fun way this activity and share with those assisting the contents of the films. Two masterpieces that will increase their awareness as spectators and which will encourage tolerance.

66


MUDO

GARAGOUZ

....... DIRECTOR: Abdenour Zahzah ANO: 2011 NACIONALIDADE: Alxeria DURACIÓN: 21 min

....... DIRECTOR: Abdenour Zahzah ANO: 2010 NACIONALIDADE: Alxeria DURACIÓN: 21 min

Dima ten catorce anos e está disposta a axudarlle ao seu amigo Shadi, que quedou mudo aos dez anos tras a morte de súa nai. Xuntos deciden visitar o mosteiro Mar Elías, rumbo a Xerusalén, no que, segundo os maiores, poderían atopar un remedio contra o mutismo de Shadi…

Unha mañá, Mokhtar e seu fillo Nabil preparan a súa vella furgoneta azul para dar un espectáculo de marionetas nunha escola lonxe da súa casa…

Dima tiene catorce años y quiere ayudar a su amigo Shadi. Con diez años, y tras la muerte de su madre, este se ha quedado mudo. Juntos, deciden visitar el monasterio Mar Elías, camino de Jerusalén, en el que según los mayores podrían encontrar un remedio contra el mutismo de Shadi…

Una mañana, Mokhtar y su hijo Nabil preparan su vieja furgoneta azul para dar un espectáculo de marionetas en una escuela, lejos de su casa… One morning, Mokhtar and his son Nabil prepare their old blue van for a puppet show in a distant school, far from their home…

Dima is fourteen years old and wants to help her friend Shadi. After his mother’s death, the ten year old refuses to talk. Together they decide to visit the Monastery of Mar Elias, on the road to Jerusalem, which according to the elders could provide a remedy to Shadi’s mutism.

_ Del lunes 24·10·11 _ Al viernes 28·10·11

_11:00 h.

_Hotel Araguaney 67


amal_/

ExPeRIMe#NTaL CICLO DE CINE EUROÁRABE ACTUAL

68


CICLO DE CINE EXPERIMENTAL_CICLO DE CINE EXPERIMENTAL_ EXPERIMENTAL SHOWCASE A film . Dru . Dot . Missing . The last passenger . Al Massilah . Exit . A popularidade do xénero experimental nas prácticas cinematográficas de Oriente Medio é cada vez maior e por iso, o Festival Amal11 incluirá no seu programa un ciclo de cine experimental destinado a todos os cinéfilos que desexen descubrir as producións máis alternativas, innovadoras e rompedoras do cine euroárabe actual. Este ciclo contará ademais coa colaboración do CGAC (Santiago de Compostela), do MARCO (Vigo), do MACUF (A Coruña), do Centro Cultural e Sala de Exposicións da Deputación de Ourense Edificio Simeón (Ourense) e do Museo Provincial (Lugo), distintas sedes nas que terán lugar as proxeccións, gratuítas e abertas, entre o 22 e o 29 de outubro de 2011. Os espectadores das principais cidades galegas poderán gozar de oito creacións únicas que ofrecen miradas atípicas sobre a sociedade árabe. La popularidad del género experimental en las prácticas cinematográficas de Oriente Medio es cada vez mayor y por eso, el Festival Amal11 incluirá en su programa un ciclo de cine experimental destinado a todos los cinéfilos que deseen descubrir las producciones más alternativas, innovadoras y rupturistas del cine euroárabe actual. Este ciclo contará además con la colaboración del CGAC (Santiago de Compostela), del MARCO (Vigo), del MACUF (A Coruña), del Centro Cultural y Sala de exposición Deputación Ourense Edificio Simeón (Ourense) y del Museo Provincial (Lugo), distintas sedes en las que tendrán lugar las proyecciones, gratuitas y abiertas, entre el 22 y el 29 de octubre de 2011. Los espectadores de las principales ciudades gallegas podrán así disfrutar de ocho creaciones únicas que ofrecen miradas atípicas sobre la sociedad árabe. The popularity of the experimental genre in Middle Eastern film is greater every day and this is the reason why the Amal11 Festival includes an experimental film cycle in its programme this year for all those film lovers who want to discover alternative, new and cutting edge productions in current Euroarab cinema. This cycle is done in collaboration with modern art museums CGAC (Santiago de Compostela), MARCO (Vigo), MACUF (A Coruña) and the

69


Museo Provincial (Lugo), different venues in which free screenings will take place from the 22nd to the 29th of October 2011. Spectators in the main Galician cities will be able to enjoy 8 unique creations which offer alternative views of Arab society.

70


A FILM ....... DIRECTOR: Hisham Bizri AÑO: 2010 NACIONALIDADE: O Líbano DURACIÓN: 8 min A Film é un vídeo poema sobre o amor. Un cineasta libanés fotografa unha muller en París que é trapecista, modelo, amante e nena.O filme intenta capturar o momento situado entre a somnolencia e o sono. A Film es un vídeo poema sobre el amor. Un cineasta libanés fotografía a una mujer en París: es trapecista, modelo, amante y niña. La película intenta capturar el momento situado entre la somnolencia y el sueño. A Film is a video poem about love. A Lebanese film maker photographs a woman in Paris: she is a trapeze artist, model, lover and girl. The film tries to capture the moment between wakefulness and sleep.

71


DRU ....... DIRECTORA : Jihane Chouaib ANO : 2009 NACIONALIDADE : Francia DURACIÓN : 15 min Dru é unha coreografía filmada sobre as relacións entre o home e a muller. Loitan no chan. Corpo contra corpo. Intentan derrubarse? En calquera caso, ningún se vai render. Dru es una coreografía filmada sobre las relaciones entre el hombre y la mujer. Luchan en el suelo. Cuerpo contra cuerpo. ¿Intentan derribarse? En cualquier caso, ninguno se rendirá. Dru is a filmed choreography on the relationships between men and women. They fight on the floor, one body against another. Are they trying to knock each other down? In any event, none of them gives up.

72


DOT ....... DIRECTOR: Eid Abdel Latif ANO: 2009 NACIONALIDADE: Exipto DURACIÓN: 3 min Este filme de animación en branco e negro reflexiona sobre a transformación do punto en liña. Esta película de animación en blanco y negro reflexiona sobre la transformación del punto en línea. This animated film in Black and White reflects on the transformation of a point into a line.

73


MISSING ....... DIRECTOR: Tariq Rimawi ANO: 2010 NACIONALIDADE: Xordania / Reino Unido DURACIÓN: 3 min Esta poética curtametraxe de animación denuncia a guerra e a súa tráxica repercusión nos máis débiles. Este poético cortometraje de animación denuncia la guerra y su trágica repercusión en los más débiles. This poetical animated short film denounces war and its tragic consquences for the most helpless.

74


THE LAST PASSENGER ....... DIRECTOR: Mounes Khammar ANO: 2010 NACIONALIDADE: Alxeria DURACIÓN: 7 min Un mozo salta desde un cantil, pero antes de desaparecer para sempre, a súa alma visita por última vez dous dos seus amores imposibles: unha muller e un escenario. Premio á mellor curtametraxe no Festival de Cannes 2010. Un joven salta desde un acantilado, pero antes de desaparecer para siempre su alma visita por última vez a dos de sus amores imposibles: una mujer y un escenario. Premio al mejor cortometraje en el Festival de Cannes 2010. A young man jumps from a cliff, but before disappearing forever his soul visits two of his impossible loves for a last time: a woman and a stage. Best Short Film Award at the Cannes Film Festival 2010.

75


AL MASSILAH ....... DIRECTOR: Peter Webber ANO: 2009 NACIONALIDADE: Qatar DURACIÓN: 4 min Unha carreira é un duelo para dous cabaleiros no deserto de Qatar. Una carrera es un duelo para dos caballeros en el desierto de Qatar. A race is a duel between two gentlemen in the desert of Qatar.

76


EXIT ....... DIRECTOR: Mohanad Yaqubi ANO: 2009 NACIONALIDADE: Palestina / Francia DURACIÓN: 10 min Vídeo arte e performance sobre a relación entre o corpo e o espazo urbano. Vídeo arte y performance sobre la relación entre el cuerpo y el espacio urbano. Video art and performance on the relationship between body and urban space.

77


78


_ Del lunes 24·10·11 _al viernes 28·10·11

_Sin horario

_Zona Vella, Santiago de Compostela

AMAL INFORMA_AMAL INFORMA_ AMAL INFORMS Numerosas anécdotas e dúbidas que xorden sobre o mundo árabe resolveranse este ano mediante a campaña “Amal Informa”. Durante a semana oficial do Festival, distintos establecementos de ocio e restauración do centro histórico de Santiago de Compostela ofrecerán carteis informativos que revelarán similitudes entre o mundo árabe e o mundo occidental. Coa colaboración da Asociación Cultural Cidade Vella Compostela, o Festival Amal11 sorprenderá a moitos con curiosidades gastronómicas, históricas, lingüísticas… Incorporándose á vida diaria dos habitantes e da clientela nun marco excepcional, a campaña “Amal informa” descubrirá o moito que estas culturas teñen en común. Anécdotas y dudas planteadas en torno al mundo árabe se resolverán este año mediante la campaña “Amal Informa”. Durante la semana oficial del Festival, distintos establecimientos de ocio y restauración del centro histórico de Santiago de Compostela acogerán carteles informativos que revelarán similitudes entre el mundo árabe y el mundo occidental. Con la colaboración de la Asociación Cultural Cidade Vella Compostela, el Festival Amal11 sorprenderá a muchos con curiosidades gastronómicas, históricas, lingüísticas… Incorporándose a la vida diaria de los habitantes y de los clientes en un marco excepcional, la campaña “Amal informa” descubrirá lo mucho que tenemos en común ambas culturas. Anecdotes and doubts about the Arab world will be resolved this year thanks to the campaign “Amal Informs”. During the Official Festival week, different bars and restaurants in the old town of Santiago de Compostela will be hanging up informative posters on their walls which will reveal things shared by both Western and Middle Eastern culture. In collaboration with the Cultural Association of the Old Town of Santiago de Compostela, the Amal11 Festival will surprise many with curious facts about food, history and language. The campaign Amal Informs, which will be part of people’s day to day in an exceptional venue, will help us discover what both cultures have in common.

79


80


DAR NO CRAVO AMAL_DAR NO CRAVO AMAL_PUB QUIZ AMAL Acercarse ao mundo árabe, á súa cultura e á súa actualidade, tamén pode ser divertido. Por primeiro ano, o Festival Amal, en colaboración co pub Ultramarinos, organizará un “Dar no Cravo_Amal” o sábado 23 de outubro ás 19.00 horas. O Dar no Cravo é un concurso de preguntas e respostas que se xoga entre grupos de dúas a seis persoas. Neste caso versará única e exclusivamente sobre o mundo árabe: anécdotas, cultura xeral, actualidade, cine, etc. A actividade estará conducida por un animador e o grupo gañador conseguirá un premio moi orixinal. Acercarse al mundo árabe, su cultura y su actualidad, también puede ser divertido. Por primer año, el Festival Amal, en colaboración con el pub Ultramarinos, organizará un “Dar no Cravo_Amal” el sábado 23 de octubre a las 19.00 horas. El Dar no Cravo es un concurso de preguntas y respuestas que se juega entre grupos de dos a seis personas. En esta cita especial, versará única y exclusivamente sobre el mundo árabe: anécdotas, cultura general, actualidad, cine, etc. Como siempre, la actividad estará amenizada por un animador y el grupo ganador se llevará un premio de lo más original. Aproaching the Arab world, its culture and its current affairs can also be fun. For the first time, the Amal Festival, in collaboration with the Ultramarinos Pub, has organised a Pub Quiz Amal on Saturday the 23rd of October at 19.00h. The Pub Quiz will consist of a series of questions that will be answered by the teams of 2 to 6 people who can participate in this event. On this occasion the quiz will only be about the Arab World: its anecdotes, general culture, current affairs, film, etc. As usual, the quiz will be held by a host and the winning team will be awarded with a very original prize.

81


82


_ Lunes 24·10·11 _ Sábado 29·10·11

_Galería Caroní

EXPOSICIÓN DE CARTEIS_EXPOSICIÓN DE CARTELES_POSTER EXHIBITION Durante a Semana Oficial Amal11, a Galería Caroní (Rúa do Vilar, 21) acollerá algúns dos carteis favoritos que participaron no primeiro concurso de carteis Amal11. Todas as persoas interesadas nos deseños máis atractivos poderán visitar a exposición gratuitamente e gozar deles. Non faltará o cartel gañador, a imaxe da novena edición “Arab Revolt”, da deseñadora Reem Naeim, nin os finalistas “Magia de arena”, “Cinematógrafo Amal”, “Fantasía cinematográfica” e “Mano Universal”. En total, máis de 40 creacións que ofrecen miradas heteroxéneas e internacionais sobre Amal, un festival de cine que fomenta o coñecemento, o encontro e a convivencia entre distintas culturas. Durante la Semana Oficial Amal11, la Galería Caroní (Rúa do Vilar, 21) acogerá algunos de los carteles favoritos que participaron en el 1er concurso de carteles Amal11. Todas las personas interesadas en los diseños más atractivos podrán visitar la exposición gratuitamente y disfrutar con los ojos. No faltará el cartel ganador e imagen de la novena edición “Arab Revolt”, de la diseñadora Reem Naeim, ni los finalistas “Mágia de arena”, “Cinematógrafo Amal”, “Fantasía cinematográfica” y “Mano Universal”. En total, más de xx creaciones que nos proporcionarán miradas heterógeneas e internacionales sobre Amal, un festival de cine que fomenta el conocimiento, el encuentro y la convivencia entre distintas culturas. During the official Amal11 week, the Caroni Gallery (Rua do Vilar, 21) will be showing a selection of favourites that participated in the 1st Amal11 Poster Contest. All those interested in seeing the most attractive designs received may visit the exhibition for free and enjoy them. The winning poster and image of this year’s ninth edition “Arab Revolt” by designer Reem Naeim will be display as will finalists “Mágia de arena”, “Cinematógrafo Amal”, “Fantasía cinematografica” and “Mano Universal”. A total of XXXXX creations which will provide us with different international views of Amal, a film festival that encourages knowledge and understanding between different cultures.

83


84


85


86


SEDES e PREZOS _SEDES Y PRECIOS _VENUES & PRIZES TEATRO PRINCIPAL Rúa Nova, 21. 15705, Santiago de Compostela CUR. : 1 euro por sesión DOC. :2 euros por sesión FIC. : 2 euros por sesión GALA DE CLAUSURA Entrada por invitación _Entry by invitation GALERÍA CARONÍ Rúa do Vilar, 21. 15705, Santiago de Compostela DOC. : Entrada Gratuíta _ Free entrance HOTEL ARAGUANEY Rúa Monteros Ríos, 25-27, 15706, Santiago de Compostela C.INF. : Entrada Gratuíta _ Free entrance    CICLO AMAL EXPERIMENTAL Varias Sedes C.C E SALA DE EXPOSICIÓNS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE Rúa Progreso, 30. 32003, Ourense C.G.A.C Rúa Valle Inclán, s/n. 15704, Santiago de Compostela MACUF Avenida de Arteixo, 171. 15007, A Coruña MARCO Rúa Príncipe, 54. 36202, Vigo MUSEO PROVINCIAL DE LUGO Praza da Soidade, s/n. 27001, Lugo 87


ORGANIZA

PATROCINADORES

88

INSTITUCIÓNS COLABORADORAS

Profile for Polbographix polbo

Programa Amal 2011  

Programa del Festival Internacional de cine Euroárabe Amal 2011

Programa Amal 2011  

Programa del Festival Internacional de cine Euroárabe Amal 2011

Advertisement