Page 1


ขอบคุณครับพี่เก่ ง ... ผมขอบคุณ พี่เก่งมากครับ ที่คอยดูแลห่วงใย เอาใจใส่ ผมมาอย่างดีโดยตลอด ทั ้งที่ผมเอง ก็ทาหลายอย่างผิดพลาดอยู่บอ่ ยๆ แต่ก็ ได้ พี่นี่แหละ ที่คอยตักเตือน อบรม ให้ ผมเป็ นคนที่ดีอยู่ตลอดเวลา ทั ้งๆที่เรา ก็ ไม่ได้ เป็ นเครื อญาติกนั เลยแม้ แต่นิด แต่มติ รภาพที่พี่มีให้ ผม เหมือนครอบครัว เดียวกัน ผมก็ขอให้ พระเจ้ า อวยพรพี่เก่งอย่างมากมาย ได้ รับพระพร ทุก อย่างที่ปรารถนา ตั ้งใจไว้ ขอให้ พี่มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้ พระเจ้ า ปกป้องพี่เก่ง ให้ อยู่กบั ผม อยู่กบั และอยู่กบั ต่อไปนานๆ ครับ

แด่พี่เก่ง ... พี่เลี ้ยงของผม “ Aemmer ”


Thank you kub ^^�

thankyou  
thankyou  

thankyou

Advertisement