Page 1

Volume #3 theALL Minizine November 2012

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2012


1. พระรำชบัญญัติ 31:6 6 จงเข้ มแข็งและกล้ าหาญเถิด อย่ากลัวหรื ออย่าครั่นคร้ ามเขา เลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่าน คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ ล้ มเหลวหรื อทอดทิ ้งท่านเสีย Deuteronomy 31:6 6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.


2. อิสยำห์ 41:10 10 แล้ วอิชมาเอลก็จบั คนทั ้งหมด ที่เหลืออยู่ในมิสปาห์ไปเป็ นเชลย คือพวกราชธิดาและประชาชนทั ้ง ปวงที่เหลืออยู่ที่มสิ ปาห์ ผู้ที่เนบู ซาระดานผู้บญ ั ชาการทหารรักษา พระองค์ได้ มอบหมายให้ แก่เกดา ลิยาห์ บุตรชายอาหิคมั อิชมาเอล บุตรชายเนธานิยาห์ได้ จบั เขาเป็ น เชลย และออกเดินข้ ามฟากไปหา คนอัมโมน

Isaiah 41:10 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand


3. เศฟั นยำห์ 3:17 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า ซึง่ อยู่ท่ามกลางเจ้ าทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้ รอด พระองค์จะทรงเปรมปรี ด์เิ พราะ เจ้ าด้ วยความยินดี พระองค์จะ ทรงพานักในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้ า ด้ วยร้ องเพลงเสียงดัง

Zephaniah 3:17 17 The LORD your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.


4. 1 โครินธ์ 10:13 13 ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ ้นกับ ท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึง่ เคยเกิดกับมนุษย์ทั ้งหลาย แต่ พระเจ้ าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ ทรงให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่า ที่ท่านจะทนได้ แต่เมื่อท่านถูก ทดลองนั ้น พระองค์จะทรงโปรด ให้ ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ ด้ วย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้

1 Corinthians 10:13 13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it


5. 2 โครินธ์ 4:16-18 16 เหตุฉะนั ้นเราจึงไม่ย่อท้ อ ถึงแม้ ว่ากายภายนอกของเรา กาลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจ ภายในนั ้นก็ยงั คงจาเริญขึ ้นใหม่ ทุกวัน 17 เพราะว่าการทุกข์ยาก เล็กๆน้ อยๆของเรา ซึง่ เรารับอยู่ ประเดี๋ยวเดียวนั ้นจะทาให้ เรามี สง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์ 18 ด้ วย ว่าเราไม่ได้ เห็นแก่สงิ่ ของที่เรา มองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สงิ่ ของที่ มองไม่เห็น เพราะว่าสิง่ ของซึง่ มองเห็นอยู่นั ้นเป็ นของไม่ยงั่ ยืน แต่สงิ่ ซึง่ มองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รันดร์

2 Corinthians 4:16-18 16 So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. 17 For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison 18 While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.


6. พระรำชบัญญัติ 31:8 8 ผู้ที่ไปข้ างหน้ าคือพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ ล้มเหลว หรื อทอดทิ ้งท่านเสีย อย่ากลัวและ อย่าขยาดเลย Deuteronomy 31:8 8 It is the LORD who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.

7. เพลงสดุดี 9:9 9 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที่ลี ้ภัย ของคนที่ถกู กดขี่ ทรงเป็ นที่ลี ้ภัย ในเวลายากลาบาก Psalm 9:9 9 The LORD is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name put their trust in you, for you, O LORD, have not forsaken those who seek you.


8. เพลงสดุดี 23:4 4 แม้ ข้าพระองค์เดินไปตามหุบ เขาเงามัจจุราช ข้ าพระองค์จะไม่ กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ ทรงสถิตกับข้ าพระองค์ คทาและ ธารพระกรของพระองค์เล้ าโลมข้ า พระองค์

Psalm 23:4 4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.


9. เพลงสดุดี 55:22 22 จงมอบภาระของท่านไว้ กบั พระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรง ค ้าจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอม ให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย Psalm 55:22 22 Cast your burden on the LORD, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved. 10. มัทธิว 11:28-29 28 บรรดาผู้ทางานเหน็ดเหนื่อย

และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั ้งหลายหาย เหนื่อยเป็ นสุข 29 จงเอาแอกของ เราแบกไว้ แล้ วเรี ยนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและ ถ่อมลง และท่านทั ้งหลายจะพบที่ สงบสุขในใจของตน Matthew 11:28-29 28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.


11.

12.

ยอห์ น 14:27 27 เรามอบสันติสขุ ไว้ ให้ แก่ท่าน แล้ ว สันติสขุ ของเราที่ให้ แก่ท่าน นั ้น เราให้ ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ ใจของท่านวิตกและอย่า กลัวเลย

ยอห์ น 16:33 33 เราได้ บอก เรื่ องนี ้แก่ท่าน เพื่อ ท่านจะได้ มีสนั ติสขุ ในเรา ในโลก นี ้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ ชนะโลกแล้ ว

John 14:27 27 Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.

John 16:33 33 I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.


13. โรม 8:6 6 ด้ วยว่าซึง่ ปั กใจอยู่กบั เนื ้อหนังก็ คือความตาย และซึง่ ปั กใจอยูก่ บั พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติ สุข Romans 8:6 6 For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace


จงโบกมือ ลาความผิด แล้วกลับมา เริม่ ชีวิตที่

“ สันติสขุ ” …


14. ฟี ลิปปี 4:6-7 6 อย่าทุกข์ร้อนในสิง่ ใดๆเลย แต่ จงทูลเรื่ องความปรารถนาของ ท่านทุกอย่างต่อพระเจ้ า ด้ วยการ อธิษฐาน การวิงวอน กับการ ขอบพระคุณ 7 แล้ วสันติสขุ แห่ง พระเจ้ า ซึง่ เกินความเข้ าใจทุก อย่าง จะคุ้มครองจิตใจและ ความคิดของท่านไว้ ในพระเยซู คริสต์ Philippians 4:6-7 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with

thanksgiving let your requests be made known to God. 7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.


15. โคโลสี 3:15 15 และจงให้ สนั ติสขุ แห่งพระเจ้ า ครอบครองอยู่ในใจของท่าน ทั ้งหลาย ในสันติสขุ นั ้นทรงเรี ยก ท่านทั ้งหลายไว้ ให้ เป็ นกายอัน เดียวด้ วย และท่านทั ้งหลายจง ขอบพระคุณ

Colossians 3:15 15 And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. 16. ยอห์ น 6:47 47 เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั ้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวติ นิ รันดร์ John 6:47 47 Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life.


17. พระรำชบัญญัติ 7:9 9 เหตุฉะนี ้พึงทราบเถิดว่า พระเย โฮวาห์พระเจ้ าของพวกท่านเป็ น พระเจ้ า เป็ นพระเจ้ าสัตย์ซื่อ ผู้ทรง รักษาพันธสัญญาและความ เมตตาต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระ บัญญัติของ พระองค์ถึงพันชัว่ อายุคน Deuteronomy 7:9 9 Know therefore that the LORD your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his

commandments, to a thousand generations. 18. เพลงสดุดี 32:8 8 เราจะแนะนาและสอนเจ้ าถึง ทางที่เจ้ าควรจะเดินไป เราจะให้ คาปรึกษาแก่เจ้ าด้ วยจับตาเจ้ าอยู่ Psalm 32:8 8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.


19. 2 ทิโมธี 3:16-17 16 พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดล ใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และ การอบรมในเรื่ องความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้ าจะดี รอบคอบ พรักพร้ อมที่จะกระทา การดีทกุ อย่าง

2 Timothy 3:16-17 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 17 that the man of God may be competent, equipped for every good work.


20. 1 ยอห์ น 5:14 14 และนี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อ พระองค์ คือถ้ าเราทูลขอสิง่ ใด ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา 1 John 5:14 14 And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.


By : Aemmer theALLSO จัดทำโดย : เอ็มเม่ อ ดิออโซ Editor : Orarick Sriwong บรรณำธิกำร : อ. โอฬำริก ศรีวงศ์ ขอขอบคุณบทควำมจำก : http://www.whatchristiansw anttoknow.com/bible-versesfor-encouragement-20-greatscripture-quotes/

20พระคำภีร์สร้างกำลังใจ  

20พระคำภีร์สร้างกำลังใจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you