Page 1

OSLOBO\ENJE BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

Cijena: 1 KM/6 KN

SRIJEDA, 12. 9. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.616

Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine

BO[NJACI SU POD KAPOM

[IZOFRENE POLITIKE LAGUMD@IJE I RADON^I]A

5. strana

Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH

Biraju odjednom tri ~lana UO RTVFBiH

Foto: Damir ]UMUROVI]

3. strana

Zavr{ena Me|unarodna religijska konferencija

APEL ZA MIR IZ SARAJEVA 2. strana

Predizborna tribina SNSD-a u Sarajevu

Napravi}emo novu srpsku dr`avu

New York, 11 godina poslije

4. strana

U Sarajevu nije dobrodo{ao ni Djeda Mraz, kamoli Srbin, poru~io Dodik

Vrijeme za novi korak 17. strana

DANAS PRILOG


2

U @I@I

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlada Federacije BiH

Vjerski lideri iz Sarajeva

Apel za mir Razli~iti smo. Ali, `ivjeti zajedno je mogu}e

P{enica treba za robne rezerve Foto: D. ]UMUROVI]

Mi, mu{karci i `ene razli~itih religija, skupili smo se ovdje na poziv Zajednice sv. Egidija te Srpske pravoslavne i Katoli~ke crkve kao i Islamske i Jevrejske zajednice u ovoj zemlji, lijepoj ali izranjavanoj kako bismo zajedno poru~ili: nikada vi{e rata u ovoj zemlji, nikada vi{e ni u kojem dijelu svijeta, rije~i su zajedni~kog “Apela za mir” koji su na kraju trodnevne Me|ureligijske konferencije za mir potpisali predstavnici svih religija. - Razli~iti smo. Ali, `ivjeti zajedno je mogu}e u svim dijelovima svijeta. To je mogu}e u Sarajevu i bi-

ji iz svih dijelova svijeta, na svoj na~in, obratili su se Svevi{njem kako bi usli{io njihove molitve za mir. - U ovoj zemlji zajedno `ivimo ve} 500 godina i nadam se da }emo tako nastaviti i idu}ih 500 godina. Ovi susreti su samo nastavak me|ureligijskih dijaloga koji se u BiH odavno vode, poru~io je predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci. Gosti budisti~ke vjeroispovijesti svoju molitvu uputili su iz Muzeja umjetnosti i knji`evnosti, dok su Tanri Kyo sve{tenici molili u hotelu Stari Grad na Ba{~ar{iji.

Nakon medija, reagirala je i Vlada: skupu p{enicu treba nabaviti za robne rezerve, a usput i ustanoviti gdje je roba koje nema Federalna Vlada ju~er je donijela zaklju~ak da se, zbog stalnog rasta cijena p{enice, sagleda mogu}nost za najpovoljniju nabavku odre|enih koli~ina koje bi se skladi{tile preko Federalne direkcije robnih rezervi. Pored toga, predvi|eno je sufinansiranje jesenje sjetve p{enice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi prema zaklju~enim ugovorima s robnim proizvo|a~ima, te da je potrebno na}i model podr{ki kojim bi bili stimulisani poljoprivrednici koji dosad nisu proizvodili p{enicu da ovom kulturom zasiju svoja polja.

Manjak eurodizela Vlada FBiH razmatrala je i informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o stanju u skladi{tima Federalne direkcije robnih rezervi i zaklju~ila da Federalna direkcija treba redefinisati program robnih rezervi, a prema dru{tvima kod kojih je us ta nov ljen ma njak ro ba u

lo gdje drugo. Nijedan narod nije neprijatelj, svi su podnijeli patnje, svi imaju dobru du{u i mogu `ivjeti zajedno, poruka je Konferencije kojom se nagla{ava da religije mogu nau~iti sve narode umjetnosti zajedni~kog `ivljenja po dijalogu, me|usobnom po{tivanju, po{tovanju slobode i razli~itosti. U~esnici Konferencije ju~er su zajedno sa Sarajlijama i gostima iz svijeta, u svega tristo metara zra~ne linije, u svojim bogomoljama i svako na svoj na~in, molili za mir i zajedni{tvo u svijetu. Pravoslavci i katolici svoju molitvu uputili su sa trga ispred sarajevske Katedrale srca Isusova. Nekoliko desetina metara dalje, u Gazi Husrev-begovoj d`amiji, muslimani su, u~enjem dove, zamolili Boga da svijetu podari mir. U sarajevskoj Sinagogi Jevre-

Sarajevo, ponovo ti govorim, hrabro, hrabro. Nau~i ponovo `ivjeti zajedno, da se gleda{ bez predrasuda, kao da je svako novi, mo`da ponovo ro|en. Sarajevo, molim te, daj ruku tvome bli`njem, bez obzira na to ko je on i zajedno podignite va{e ruke ujedinjene prema Bogu, poruka je kardinala Rogera Etchegaraya. - Ostavljaju}i ovaj grad ne odlazimo u cijelosti iz Sarajeva. Ne{to ostaje ovdje, vizija nade za ovu zemlju i velika simpatija. Ne{to od Sarajeva ostaje s nama, njegova bol i patnja. Neka Sarajevo ostane jedan grad, ali istovremeno i grad mno`ine. Pri~a Sarajeva je upozorenje, da ne zaboravimo, kazao je zatvaraju}i Konferenciju osniva~ i inicijator pokreta Svjetske molitve za mir Andrea Riccardi. L. RIZVANOVI]

V I J E S T I

odnosu na ugovorene koli~ine, bit }e poduzete sve zakonske mjere s ciljem nadoknade {tete. Naime, u skladi{tu “Zovko-Oil” @ep~e ustanovljen je nedostatak ukupne uskladi{tene ugovorene koli~ine eurodizela (1.204.240 litara) i benzina BMB 95 (409.955 litara), a u MPP-u Zlatna dolina u Stocu nedostatak merkantilne p{enice od 1.607,7 tona. Ukupno stanje skladi{tenja robnih rezervi, tako|er, ukazuje na potrebu ustanovljavanja novog koncepta koji, prije svega, podrazumijeva izmjenu uvjeta ugovaranja skladi{tenja, kao i kontinuiranu kontrolu stanja robe u skladi{tima, kako bi se u svakom pojedina~nom slu~aju moglo blagovremeno reagirati. Ju~er je odobreno prebacivanje 28 miliona KM za izmirenje obaveza za PIO/MIO i izmirenje obaveza po osnovu poreza na platu rudnicima uglja u FBiH, a u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja

u FBiH, prema obra~unatim, a neupla}enim javnim prihodima od 2009. do 2015. godine. Vlada FBiH dopunila je ju~er Odluku o utvr|ivanju liste privrednih dru{tava u kojim ovla{tenja po osnovu u~e{}a dr`avnog kapitala vr{e organi FBiH, a na nju je kao 17. kompanija, dodana Konfekcija Borac d.d. Travnik.

Prodaje i pogodbe Ju~er je data saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu KTK Visoko d.d. Visoko, koja se nalazi u U`icu, Boru, Kragujevcu, Subotici i Pri{tini. Vlada FBiH odlu~ila je ju~er da }e dr`avni kapital Fabrike duhana Mostar d.d. biti privatizovan metodom neposredne pogodbe, a postupak privatizacije provest }e Agencija za privatizaciju u FBiH. M. \. R.

MIRNI PROTEST PODRINJKI U TUZLI

Nadamo se da }e Durakovi} pobijediti Okupljene u nekoliko udru`enja, Podrinjke koje su pre`ivjele genocid i ju~er su na ulicama Tuzle, ba{ kao {to to rade svakog 11. u mjesecu, od nadle`nih zatra`ile da se ubrzaju ekshumacije preostalih masovnih grobnica. - Koliko ja znam, oni imaju informacije o lokacijama. Ali, brane se time da su neke lokacije minirane. Pa, ne}emo mi tra`iti da se deminira. Neka to rade oni koji za to primaju platu, izjavila je Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja @ene Srebrenice, dodaju}i da se za mnogobrojne ekshumirane posmrtne ostatke jo{ ~eka pronalazak potencijalnih srodnika, kako bi se mogli identifikovati. Kako je kazala, pre`ivjeli su svjesni da se mnogi posmrtni ostaci ne}e mo}i identifikovati. “Ima jo{ nekih porodica za koje se ne zna gdje su, pa nisu dale DNK. Mi u Udru`enju provjeravamo informacije i pozivamo porodice da to urade”, kazala je ]ati}, koja se tokom ju~era{njih mirnih protesta osvrnula i na su|enje ratnom zlo~incu Ratku Mladi}u. Ona smatra da Sud u Haagu treba biti dosta o{triji prema ovom zlo~incu, s obzirom

na to da se na su|enjima nedoli~no pona{a, te da konstantno vrije|a `rtve. “Odstranjivali su ga iz sudnice, ali i pored toga moraju biti o{triji prema njemu”, rekla je ]ati}. Prema njenim rije~ima, pre`ivjeli Podrinjci, a pogotovo Srebreni~ani, nadaju se da }e na oktobarskim izborima u Srebrenici pobijediti nezavisni kandidat ]amil Durakovi}. “Mnoge od nas smo tamo izvadile li~ne karte, kako bismo mogle da glasamo. Nadamo se pobjedi Durakovi}a, osim ako ne bude kakva opstrukcija i mu}ka iz RS-a. A njima se nikad ne mo`e vjerovati. Zato tra`imo od me|unarodne zajednice da glasanje bude pravedno i da njihovi posmatra~i budu prisutni”, istakla je Hajra ]ati}. S.K.


U @I@I

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

3

Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije BiH

Biraju odjednom tri ~lana UO RTVFBiH

Lendo prijavila prijetnje Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH jednoglasno je osudio telefonske prijetnje smr}u upu}ene u subotu zastupnici SDP-a Fatimi Lendo, te nalo`io nadle`nim policijskim institucijama da hitno poduzmu potrebne mjere i o tome, kao i svim saznanjima obavijeste Parlament.

U|emo li u konkursnu proceduru, rizikujemo da neko tu`bom ili na drugi na~in to sve ospori, svi smo svjesni da je ovo {to danas radimo zakonski upitno, upozorio je Safet Softi}

Ve}ina protiv Nik{i}a?!

Nakon vi{e od dva sata rasprave i brojnih upozorenja da je predlo`ena odluka u suprotnosti sa va`e}im zakonima o javnom RTV servisu i o RTVFBiH, ve}ina od 52 poslanika usvojila je ju~er odluku o raspisivanju konkursa za ime no va nje tri ~la na UO RTVFBiH. Istovjetna odluka ranije ljetos je usvojena u Domu naroda Parlamenta FBiH. Podsjetimo da va`e}i akti propisuju da se ~lanovi UO RTVFBiH biraju svake godine i to po jedan iz reda razli~itih konstitutivnih naroda.

U dvoiposatnoj raspravi o utvr|ivanju dnevnog reda nova parlamentarna ve}ina je odbila i prijedlog SDA da se u ju~era{nji dnevni red uvrsti devet prijedloga zakona koje je Vlada FBiH utvrdila, uputila u parlamentarnu proceduru i za ~ije br`e usvajanje je pisano urgirao federalni premijer Nermin Nik{i}.

Nezavr{ene procedure U nekoliko navrata je Safet Ke{o (SDA), predsjedavaju}i Komisije za izbor i imenovanje, poslanike upoznao sa hronologijom doga|aja koji su doveli do toga da je trojici od ~etiri ~lana UO RTVFBiH istekao mandat, kao i s tim da se mora utvrditi zakonitost teksta javnog konkursa koji se raspisuje. - I dalje zastupam stajali{te da ovo {to danas radimo nije u skladu sa Zakonom o Javnom RTV servisu i suprotno je Zakonu o RTVFBiH. U ovoj odluci stoji da se raspisuje javni natje~aj za tri ~lana UO RTVFBiH. Ako donosimo ovakvu odluku, donosimo odluku o nepo{tivanju zakona. Svako ko smatra da je njome naru{ena zakonitost mo`e se `aliti, kazao je Ke{o. On je pojasnio da je po isteku mandata ~lanu UO RTVFBiH iz reda Bo{njaka 2010. godine provedena konkursna procedura, te da je Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH potvrdio imenova-

Foto: A. KAJMOVI]

Po 100.000 KM ko{arka{ima i zlatnim odbojka{ima Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH zadu`io je Vladu FBiH da iz sredstava bud`etskih rezer vi isplati po 100.000 KM bh. ko{arka{koj i reprezentaciji BiH u sjede}oj odbojci - zlatnim bh. olimpijcima. nje prvoplasiranog na rang-listi. No, Dom naroda nikad to imenovanje nije stavio na dnevni red. U me|uvremenu, prema Ke{inom poja{njenju, istekao je i mandat ~lanu UO RTVFBiH iz reda Srba, te je raspisan i konkurs za to mjesto, ali i obnovljen konkurs za Bo{njaka. No, ni ta procedura nikad nije zavr{ena potvrdama tih imenovanja u Parlamentu FBiH. U jednom momentu rasprave iznesen je i prijedlog da se konkursom odredi na koji period se bira koji ~lan UO, ali se o tome nije glasalo. Zoran Peri} (SDP) je

BAKIR IZETBEGOVI]

Ja~anje veza sa Obalom Slonova~e Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er u posjetu premijera Obale Slonova~e Jeannota Kouadioa Ahoussoua. Razgovarano je o odnosima u regijama jugoisto~ne Evrope i zapadne Afrike, kao i o bilateralnim odnosima, javlja Fena. Sagovornici su posebnu pa`nju posvetili mogu}nostima unapre|enja ekonomske saradnje BiH i Obale Slonova~e. Zajedni~ki su ocijenili da potencijal postoji, te je Izetbegovi} uputio i poziv za u~e{}e na sljede}em Sarajevo Business Forumu.

rekao da je FTV nefunkcionalan i da se odjednom trebaju izabrati sva tri ~lana UO, a @eljko Asi} (HSP) upozorio je na dosada{nje urgencije ambasadora Petera Sorensena i Patricka Moona, OSCE-a, Helsin{kog komiteta i Udru`enja BH novinari.

FTV bez statuta i UO Mo`da je Safet Softi} (SDA) dao najjednostavnije poja{njenje cjelokupne situacije. - RTVFBiH nema svoj upravni organ, odgovornost le`i na ovom Par la men tu ko ji je osni va~

TANJA FAJON

RTVFBiH, mi svi govorimo s pozicija na{ih stranaka, a slabo s pozicije odgovornosti. Potrebno je samo napraviti usporedbu FTV i javnog servisa drugog entiteta pa vidjeti koliko smo degradirali ugled ove ku}e. Od 2008. godine bezuspje{no poku{avamo usvojiti statut ove ku}e. Drago mi je da je ova rasprava urodila plodom da mi kao osniva~ ove ustanove poku{amo na}i na~in da zakonski pravilno na|emo put da pomognemo RTVFBiH da do|e do zakonitog funkcioniranja, jer u ovom momentu on to nema. Ovo je izuzetno

PREDSJEDNI[TVO BiH - EK

va`no pitanje, moramo biti jako osjetljivi i oprezni u zakonitosti s obzirom na to {to se de{avalo u proteklim mjesecima u Predstavni~kom domu FBiH. Ne vidim za{to ne pristupimo izmjeni zakona i dodavanjem jednog ~lana u zakonu rije{imo problem. To se mo`e zavr{iti u sedam ili 15 dana. Lak{e je i br`e to uraditi. U|emo li u konkursnu proceduru, rizikujemo da neko tu`bom ili na drugi na~in sve to ospori, svi smo svjesni da je ovo {to danas radimo zakonski upitno, upozorio je Softi}. Prema odluci, na predsjedavaju}im domova je da raspi{u javni konkurs ili taj posao prepuste nadle`nim parlamentarnim komisijama. Federalni poslanici ju~er su, izme|u ostalog, usvojili nacrt zakona o za{titi `iranata, te prihvatili zadu`enja kod me|unarodnih finansijskih institucija za projekte navodnjavanja i izgradnju saobra}ajnica. M. \UROVI] RUKAVINA

PSVE

Politi~ari gube kredibilitet

Govoriti jednim glasom

Za demokrati~nije izbore

Politi~ka situacija u BiH se pogor{ava, zemlja je u politi~koj blokadi koju dodatno destabilizira i ekonomska situacija, izjavila je za Fenu poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon, nakon {to BiH nije ispunila uvjete iz Mape puta o implementaciji presude Sejdi} - Finci. Fajon je naglasila da bi politi~ki lideri morali imati na umu nu`nost odvajanja unutarnje politike od pribli`avanja EU, jer je to tema koja prelazi unutarstrana~ke borbe i dogovaranja i ti~e se svih gra|ana BiH. - Nadam se da politi~ari ne}e izborne kampanje dodatno koristiti za me|usobne sukobe, poru~ila je Fajon.

^lanovi Predsjedni{tva BiH primili su ju~er generalnog direktora Generalne direkcije za pro{irenje Evropske komisije Stefana Sannina. Razgovarano je o realizaciji Mape puta, a re~eno je da se BiH trenutno nalazi u politi~koj krizi, da je evidentan zastoj na evropskom putu, ali da BiH `eli biti dio EU. Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija tako|er se sastao ju~er sa Sanninom, koji je kazao da je Mapa puta i dalje validna, te naglasio da BiH mora da govori jednim glasom, a da je stvar unutra{njeg dogovora kako }e do toga do}i.

^lan stalne delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Sa{a Magazinovi} u~estvuje na dvodnevnom zasjedanju Komiteta za politi~ka pitanja i demokratiju PS-a Vije}a Evrope koje se odr`ava u Helsinkiju, javlja Fena. Posebnu pa`nju ~lanovi Komiteta posvetili su raspravi o temi “Za demokrati~nije izbore�. U rezoluciji PSVEa nagla{eno je da i pored toga izborno zakonodavstvo u ve}ini dr`ava ~lanica predstavlja dobru bazu za slobodne i fer izbore, ali da je kr{enje izbornih pravila prisutno u velikoj mjeri i to naj~e{}e kroz prijetnje i pritiske na kandidate i glasa~e.


4

DOGA\AJI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

IZJAVA DANA Ova medalja je ipak neo~ekivana. Kina, Brazil, Njema~ka, Rusija puno ula`u u sport, a mi tu nismo ni blizu. Me|utim, mi svi di{emo kao jedna porodica. To je klju~ na{eg uspjeha

Predizborna tribina SNSD-a u Sarajevu

Foto: S. GUBELI]

Napravi}emo novu srpsku dr`avu Sedam hiljada Srba U Sarajevu nije dobrodo{ao ni Djeda Mraz, kamoli Srbin, poru~io Dodik

Sa bahudin Delali}, kapiten reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci

DOBAR LO[

ZAO

MLADA REPREZENTACIJA Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je protiv Njema~ke 4:4 u posljednjoj utakmici grupe 1 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013, {to nije bilo dovoljno za plasman u bara`. Mada su na{e nade vodile sa 1:0, 3:1, 4:3, nisu uspjele pobijediti Nijemce. Me~ }e se pamtiti po tri pogotka Milana \uri}a i njegovoj asistenciji kod gola Grahovca.

PATRICK MOON Ameri~ki ambasador Patrick Moon, gostuju}i na panelu Politi~ki proces u BiH - jedan korak naprijed - dva koraka nazad, kazao je da je podr{ka Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava suverenoj BiH neupitna, ali i ukazao na bezglave poteze u FBiH. Moon je iskazao veliku zabrinutost za stanje ekonomije u BiH rekav{i da je ekonomija BiH iluzija, te da nove zgrade predstavljaju napredak izgleda grada, ali ne odra`avaju realno stanje i razvoj.

ADMIL MULALI] Na~elnik Op}ine Velika Kladu{a potpisao je sa autoprevoznicima aneks ugovora o prevozu u~enika osnovnih i srednjih {kola. Radi se o osnovcima koji putuju do {kole vi{e od 5 kilometara, a pored toga Op}ina }e sufinansirati polovinu tro{kova za prevoz srednjo{kolaca bez jednog ili oba roditelja, te u~enicima iz socijalno-ugro`enih porodica.

Prema mi{ljenju Alije Tihi}a, direktora Federalne uprave Civilne za{tite, u protekla ~etiri mjeseca poduzete su sve potrebne mjere i aktivnosti na provo|enju preventivnih i drugih mjera za{tite od po`ara, ali su rezultati i pored toga, pora`avaju}i.

VIJEST U

BROJU

Sarajevo me savr{eno ne interesuje i u njega dolazim isklju~ivo i samo zbog nekolicine vas jer Sarajevo je la`ni grad, kazao je na ju~era{njoj predizbornoj tribini SNSDa predsjednik te stranke i ujedno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Konvertiti - Sarajevski Srbi su marginalizovana grupa i slu`e samo za dekorisanje pojedincima, istakao je Dodik, dodav{i da se u cijeloj Federaciji BiH manipuli{e politi~kim pravima Srba. Srbi u Sarajevu su se, poru~io je, sveli na grupu aktivista, {to je najbolje vidljivo u lokalnoj administraciji. - Veoma je jasno da polo`aj Srba u Sarajevu i FBiH zavisi od polo`aja Republike Srpske i ve}ina njih i gleda u RS kao u spas. Ka`em ve}ina, jer ima i onih pojedinaca koji imaju svoje kvaziintelektualne stavove, rekao je Dodik, dodav{i da SNSD nema broj~anu snagu da odnese bilo kakvu pobjedu u federalnom Sarajevu. Na pitanje na koji na~in pobolj{ati `ivotne uvjete Srba u Sarajevu, Dodik odgovara: - Nama ne trebaju konvertiti, nama trebaju istinski Srbi u vlasti u Sarajevu. Ne da rade bilo {ta protiv Bo{njaka, Hrvata ili ve} koga. Nama trebaju oni koji }e, ne prave}i {tetu drugima, braniti na-

VIJEST U OBJEKTIVU

Moj izbor

FU CIVILNE ZA[TITE

3,840

milijardi KM prikupila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH u prvih osam mjeseci 2012.

OSLOBO\ENJE

Centar za promociju civilnog dru{tva odr`ao je ju~er akciju ispred sarajevske Katedrale, povodom najavljene nepristrasne kampanje zagovaranja za predstoje}e lokalne izbore. Javnim dijalogom do boljih usluga tema je konferencije. Ovoga puta gra|ani sami odre|uju pitanja na koja `ele da ~uju odgovore od kandidata za na~elnike tokom predizborne kampanje. Njihova zajedni~ka poruka je: Moja op}ina, moja briga, moj izbor, ja mijenjam. Gra|anima su dijeljeni leci i bro{ure s klju~nim rezultatima istra`ivanja za {est op}ina u KS-u - Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilid`a i Vogo{}a.

{e stavove. Ne treba ni{ta u~initi lo{e ni Bo{njaku, ni Hrvatu, ja ne stojim iza toga i onaj ko bi to u~inio u ime nas, nije dio nas, ja ga se odri~em. Ali nam ne trebaju ni oni koji }e prodati i izdati svoj narod samo da bi za{titili svoje interese. Oni ve} imaju svoju partiju, kazao je Dodik, istaknuv{i da je pravim Srbima dosta “kojekakvih Svetozara Pudari}a i Mirka Pejanovi}a”. Dodao je da “kako je Srbima u Sarajevu, znaju najbolje Hrvati jer su ga li~no molili da im pomogne da spase djecu tortura koje do`ivljavaju u sarajevskim {kolama”. - Kako i ne bi, ovdje ~ak ni Djeda Mraz nije dobrodo{ao, a kamoli Srbin, zaklju~io je Dodik, te se jo{ jednom upitao gdje su ti veliki Srbi iz SDP-a da pomognu svom narodu u Sarajevu.

Srpsko Isto~no Sarajevo Broj prisutnih Srba na tribini zapravo govori da Srbi ne `ive u Sarajevu i, dok je tako, Sarajevo za Srbe nikada ne}e biti glavni grad BiH, poru~io je pred polupraznom kongresnom salom potpredsjednik SNSD-a Nikola [piri}. - Mislim da oni kojima su puna usta BiH zapravo ~ine sve da ona bude sve podjeljenija i da ~ine sve da se desi mirni razlaz, jer da je druga~ije, onda mi ne bismo mogli u}i u ovu salu od Srba koji bi rekli da im je divno, krasno i da se osje}aju dijelom ovog grada. @ao mi je {to Foto: Senad GUBELI]

Nad Srbima u Sarajevu je izvr{en genocid i od njih 160 hiljada samo ih je sedam hiljada ostalo u ovome gradu. Oteta nam je imovina, ne po{tuju se na{a prava i mi koji smo ostali ne osje}amo se sigurno, samo su neki od navoda koje je tokom skupa kazao Drago Kova~, sarajevski kadar SNSD-a.

ljudi te{ko `ive, ali im mi ne}emo braniti da oni podijele BiH za koju su tako jako zabrinuti. Republika Srpska je sna`na da prihvati svakog Srbina i ne}e dozvoliti da Srbi pate. Srbima u Federaciji BiH je jedino dobro tamo gdje ~ine ve}inu u lokalnim zajednicama, kazao je [piri}, dodav{i da }e se SNSD boriti da dobije savez srpskih op{tina, odnosno srpski kanton u FBiH. - To je realnost i od te realnosti niko ne mo`e da pobjegne i to je na{e pravo, istakao je [piri}. Prema njegovim rije~ima, Sarajevo je grad Bo{njaka, jer je i patrijah Irinej rekao da je kr{}anstvo ovdje ugro`eno, ne samo pravoslavlje. - Zbog svega toga mi nije `ao {to postoji paralelni srpski grad i neka se razvija Isto~no srpsko Sarajevo u sve sna`niji grad. Ako va{a pokoljenja ne mognu na}i smiraj du{i u Sarajevu, na}i }e ih u srpskom Sarajevu ili RS-u, poru~io je [piri} te dodao da je budu}nost Srba jedino mogu}a kroz okupljanje na jednom mjestu. - Ako nas natjeraju, napraviti }emo novu srpsku dr`avu, zaklju~io je [piri}. L. RIZVANOVI]


INTERVJU

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

5

Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti BiH

Bo{njaci su pod kapom {izofrene politike Lagumd`ije i Radon~i}a Da nisu izbori, SDP i SBB bi ve} glasali za rje{enja koja dijele Federaciju Lagumd`ija je svojom politikom SDP odvukao u biznis-stranku Radon~i} je lider za crnu budu}nost Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

Ministri sigurnosti i unutra{njih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske okupit }e se danas u Sarajevu na konferenciji posve}enoj sigurnosti Balkana, tehnologiji i obrazovanju. Razgovarat }e o znanstvenim aspektima borbe protiv cyber-kriminala, uz pomo} Ameri~kog univerziteta u na{oj zemlji, te jo{ jednom potencirati rije{enost da zajedni~kim snagama nastave saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Doktora za srednjo{kolca • U kojem svojstvu ste Vi doma}in ove konferencije? - Kao ministar sigurnost BiH. Mi smo, zajedno sa Ameri~kim univerzitetom, prepoznali prostor na kojem mo`emo ostvariti efikasnu suradnja u borbi protiv cyber- kriminala, koji danas doti~e sve oblike organizovanog kriminala, terorizma i drugih oblika kriminala, a u razgovorima s kolegama ministrima ispostavilo se da ova oblast nije adekvatno stru~no zastupljena u institucijama na{ih ministarstava. • Pitam Vas zbog zahtjeva za Va{u smjenu, skupa sa smjenom Va{ih strana~kih kolega u Vije}u ministara, ministra Ibrahimovi}a i zamjenika Kasumovi}a, koje je 1. juna pokrenuo dr. Lagumd`ija, ministar spoljnih poslova. - Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija pokrenuo je taj zahtjev i napravio op}i mete` na politi~koj sceni u BiH. Svoju inicijativu za smjenu ministara iz SDA nije ni~im obrazlo`io. Procedura nije zavr{ena i treba do}i do izja{njavanja u Domu naroda Parlamenta BiH. Vjerujem da }e se sve to okon~ati na na~in da nastavimo raditi svoj posao. No, u me|uvremenu je - drugim politi~kim preslaganjima pokrenuta i procedura smjene ministra vanjskih poslova, a ona se, prema informacijama koje imam, doima posve izvjesnom. SDA je nabrojala svoje razloge za smjenu ministra Lagumd`ije, a ja bih dodao da ih ima jo{, s obzirom na to da se ministar vanjskih poslova najvi{e bavi unutra{njim prilikama u BiH, ne libe}i se probleme prenijeti i u susjedstvo. Sjetite se skandala prilikom posjete premijera Hrvatske, a imam informacije da je bilo neprimjerenih prijedloga premijeru Srbije. • Kako to mislite? - Imam informaciju da je ministar Lagumd`ija u razgovoru sa premijerom Srbije, gospodinom Da~i}em, ujedno ministrom unutra{njih poslova Srbije koji dolazi na konferenciju u Sarajevo, postavio mu pitanje za{to dolazi na poziv ministra sigurnosti koji je u proceduri smjene. To predstavlja vrlo ru`an gest prema samoj dr`avi BiH. Ova konferencija samo mo`e koristiti na{oj zemlji, na moj poziv u BiH dolazi pet ministra iz regiona i ministar unutra{njih poslova Turske. • Politi~ki haos odigrava se na ograni~enom prostoru Federacije, da ne ka`em bo{nja~kom dijelu: kako to rije{iti? - Mislim da }e izbori koji su pred nama najbolje odslikati rezultate poteza koje je vukao SDP u posljednje vrijeme.

• Mislite da su oni bili predizborni? - Ne, to nisu bili predizborni, to su bili pogre{ni potezi. Vjerujem da su gra|ani u BiH prepoznali te pogre{ke i politi~ku vratolomiju koju je izvodio sam Lagumd`ija upravo na prostoru gdje `ive Bo{njaci. Pogledajte samo njegove i rezultate njegovog koalicionog partnera Radon~i}a, lidera za crnu budu}nost, u kantonima u kojima su preuzeli vlast: u kratkom vremenu sve su zaustavili - i privredu i razvoj i `ivot i ljude doveli u stanje o~aja i straha za svoj i opstanak svojih familija. • SBB zovete crnom budu}no{}u? - Da, to je crna budu}nost za region. To je privatna stranka, formirana u privatnom neboderu, stranka koja koristi privatnu infrastrukturu, ~ak i stolice na kojima sjede organi stranke su vrlo privatne. To je jedina stranka u BiH

nomskoj krizi. [ta politika radi da tu krizu zaustavi? - Nema vi{e politike. Od kada je SDP zapo~eo preslaganje vlasti u FBiH, nema ni cilja politike. Jedini cilj SDP-a je bio da izbaci SDA iz vlasti i tako zaustavi sve pozitivne procese u na{oj zemlji. U ovom trenutku imamo jednu ve}inu u Vladi, drugu u Parlamentu FBiH, turbulencije u kantonima gdje su Bo{njaci ve}ina... • Govorimo o ekonomski najja~im kantonima. - Uglavnom. Ta `elja za kontrolom novca nadvladala je svaki dr`avni i politi~ki interes. • Gdje su tu Bo{njaci? - Bo{njaci su pod kapom {izofrene politike Zlatka Lagumd`ije i njegovog koalicionog partnera Fahrudina Radon~i}a.

cedura smjene Denisa Zvizdi}a bila neustavna. Nama je bilo va`no po{tovati Ustav i da nema gre{aka Denisa Zvizdi}a. Druga je stvar {to oni mijenjaju doktora nauka za srednjo{kolca. • Ko je srednjo{kolac? - [kalji}. Mi smo dali i{aret SDP-u da prekine tu {aradu. Upozorili smo ih da }emo u protivnom posegnuti za smjenom Be}irevi}a. Smjena Be}irevi}a je u proceduri i ona }e vjerovatno biti zavr{ena. SDP je zajedno sa SDSom i SNSD-om u julu, u vrijeme kada se obilje`avao genocid nad Bo{njacima Srebrenice, smjenjivao mene. Da budem posve li~an - bilo je to u vrijeme dok sam u mezare u Poto~arima ukopavao svoju familiju. Sad ti isti, koji su tad glasali za moju smjenu, pozivaju udru`enja iz Srebrenice da brane stolicu Denisa Be}irevi}a?! Eto dokle to ide. Oni bestidno i ponovo Srebrenicu dovode u dnevnu politiku, {to je svakako sramota njih samih.

Za{to {uti Bruxelles

gdje se ne smije postaviti pitanje odgovornosti predsjednika, a kamoli njegovih gre{aka. Sve o toj stranci govori da ta koalicija ne}e raditi u korist BiH niti u korist gra|ana BiH. • Za{to je onda nastala? - Lagumd`ija je svojom politikom SDP odvukao u biznis-stranku, te se takvim na~inom pribli`io SBB-u. Apsolutno sam uvjeren, da budem posve precizan, da su u pitanju materijalni interesi i bit }e vrlo zanimljivo u narednom periodu pratiti sve ono {to SDP radi kroz Elektroprivredu, izgradnju autoputeva, naplatnih rampi, iznajmljivanje prostora u Uniprometu u Sarajevu. Zar nisu skandal {pekulacije da je iznajmljeni prostor u koji }e u}i Vlada Federacije kompenzacija za stanove premijera te iste Vlade Nermina Nik{i}a? Ja o~ekujem da }e institucije ove zemlje, zadu`ene za vladavinu zakona, raditi svoj posao. • Vlada je godinama podstanar u zgradi SDP-a i pla}a stanarinu. Za{to je taj prostor odjednom postao premalen? - Mo`da je odgovor gomilanje administracije SDP-a u institucijama Vlade Federacije? Ako kadrovima SDP-a fali stolica, mo`da su ih zato potra`ili u okviru Uniprometa. • Istina je da je ova zemlja u te{koj eko-

• Kako SDA odgovara na optu`be da je insistirala na procedurama zarad vlastite predizborne kampanje? - Sama ~injenica da je odluka Ustavnog suda FBiH komentarisana i da je predsjednik SDP-a izrekao re~enicu da je Ustavni sud zaustavio reforme je stra{na. Ustavni sud zaustavlja neustavno djelovanje. Neustavno djelovanje su inicirali i provodili SDP i SBB u Parlamentu i Vladi Federacije. To su ~injenice. SDA je samo insistirala na vladavini zakona i po{tivanju procedura i Ustava. Ni{ta vi{e. Da je SDA htjela pratiti neustavno djelovanje Zlatka Lagumd`ije, njegovu `elju da ovlada policijom, akademskom zajednicom, medijima, vjerovatno ne bi ni tra`io da nas se rije{i. • Kome je kontrola nad policijom potrebnija: Lagumd`iji ili Radon~i}u? Ja bih tipovala na ovog drugog. - Kako je SBB-ov uslov za koaliciju bio izbor Radon~i}a na mjesto ministra sigurnosti, to tipovanje ima smisla. • SDA je dokazala neustavnost, onda su SDP i SBB smijenili Denisa Zvizdi}a, pa je SDA rekla da }e odgovoriti smjenom Denisa Be}irevi}a. - Ustavni sud Federacije je rekao da je pro-

• Kako se SDA kani suprotstaviti medijskim granatama iz sjedi{ta SBB-a? - Istinom. Evo, na vlasti su u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Pozivam ih - s obzirom na to da nas svaki dan prozivaju za kriminal i korupciju da izvade svaki papir koji mo`e inicirati bilo koje krivi~no djelo i da ga poka`u. Nema ih, jer da ih ima, za ova tri mjeseca bili bi na svim naslovnim stranicama u medijima u BiH. SDA ima najbolji kadrovski potencijal u op}inama, u kantonima, u Federaciji. Uvjeren sam da }e gra|ani ove zemlje to prepoznati. • No, kako sad, iz ove perspektive, uop}e mo`emo govoriti o evropskom putu, o putu u NATO, o reformama u zemlji? - Mi smo od EU dobili Mapu puta, imamo smjernice i od NATO-a. NATO nije samo vojna, NATO je i politi~ka komponenta. Oni koji misle praviti politi~ke probleme u BiH rade protiv interesa BiH i zaustavljaju njen put u NATO. Isto va`i i za EU. Ja sam bio u Bruxellesu vidio da su SDP i SBB napravili dogovor da prvo izbace SDA iz vlasti i nakon toga provedu presudu Sejdi} - Finci po onom sporazumu gdje su asimetri~na i {tetna rje{enja. Zbog reakcija udru`enja, pa i samih podnosilaca tu`be gospode Fincija i Sejdi}a, oni su se po~eli izvla~iti. • Da, ali kako na to izvla~enje SBB-a i SDP-a gleda gospodin ^ovi}? - Vjerovatno ih ~eka na samom glasanju. • Mislite da }e prijedlog do}i u Parlament? - Ja sam ubije|en. Da nisu izbori, SDP i SBB bi ve} glasali za rje{enja koja dijele Federaciju i koja uspostavljaju asimetri~na rje{enja u izboru ~lanova Predsjedni{tva BiH, odnosno glasali bi za sve {to je ispod Daytona. Oni ~ekaju lokalne izbore da podijele Federaciju. I vjerovatno }e odmah nakon izbora ponovo biti na stolu rje{enje koje podrazumijeva podjelu Federacije. Na`alost, imam neke informacije da to Bruxellesu nije problem. Mi moramo uspostaviti na{ standard u BiH, mi ho}emo BiH u EU, ali ho}emo funkcionalniju BiH u EU. Ravnopravnu i funkcionalnu zajednicu naroda i gra|ana koji ne}e trpjeti posljedice ustavne diskriminacije i interesnih saveza. I za to se borimo.


6

DOGA\AJI VIJESTI

USAID: Posve}enost ameri~ke vlade BiH Imenovanjem Davida J. Bar tha za novog direktora misije Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID) u BiH poslata je poruka duboke i kontinuirane posve}enosti ameri~ke vlade narodu BiH, saop}eno je ju~er iz USAID-a. Prije dolaska u BiH David Bar th obavljao je du`nost zamjenika {efa kabineta administratora USAID-a u Washingtonu. Kao direktor misije USAID-a u BiH, Bar th }e nadgledati najve}i dio bud`eta ameri~ke vlade namijenjenog projektima pomo}i gra|anima u BiH, koji za ovu godinu iznosi 44 miliona dolara, javlja Fena. On }e predvoditi USAID-ove napore na promoviranju euroatlantskih integracija u BiH ja~anjem efikasnijih i odgovornijih institucija koje ispunjavaju potrebe gra|ana, stoji u saop}enju.

Posao za 40 `ena u Srebrenici Udru`enje `ena Podrinje 1 sa 40 ~lanica s podru~ja Srebrenice krajem septembra planira podizanje planta`a ljekovitog bilja na 1,5 hektara povr{ine i sadnju oko 32.000 sadnica lavande i mati~njaka. Ovo je nastavak aktivnosti zapo~etih u julu ove godine, od kada su ~lanice Udru`enja pro{le kroz {est intenzivnih i prakti~nih edukacija. Osigurana su potrebna sjemena i sadnice i pripremljeno je zemlji{te za sadnju, kazala je za Fenu predsjednica Udru`enja `ena Podrinje 1 Brankica Bo{kovi}. Ovaj projekt finansirala je Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH u iznosu od 34.000 dolara.

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas zasjeda Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu

Falsifikator svog zvanja protiv Senata

Oru~evi} je 2008, u nastojanju da dobije zvanje vanrednog profesora, naveo radove irelevantne u akademskim bazama podataka, koje predsjednik komisije dr. Zlatko Lagumd`ija “nije imao potrebe provjeriti” Na dana{njoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu pred njegovim ~lanovima na}i }e se dva zahtjeva o kojima }e se morati o~itovati: prvi je zahtjev Vlade Kantona Sarajevo u kojem se tra`i poni{tenje izbora rektora UNSA dr. Muharema Avdispahi}a, redovnog profesora Prirodno-matemati~kog fakulteta, a drugi je zahtjev senatora Univerziteta u kojem su jednoglasno zatra`ili da se zahtjev Vlade odbaci kao nezakonit.

Radionica iz Leipziga Iako je prijevremeni prigovor na izbor rektora poslao jedan od kandidata i ujedno ministar kulture i sporta u Vladi KS-a prof. dr. Dubravko Lovrenovi}, kasnije ga je ministar nauke, obrazovanja i mladih Fahrudin Oru~evi} pravdao tvrdnjom da je sam posumnjao u regularnost izbora. Uz nastojanja da se mjesto rektora dodijeli podobnom, a ne onome koji to po kriterijima i glasovima zaslu`uje, ~ini se da je ovdje rije~ i o li~noj osveti Senatu UNSA samog ministra obrazovanja. Naime, u 2008. godini Oru~evi}u je poni{teno zvanje vanrednog profesora. To je uradio Senat, nakon {to je prosvjetni inspektor Sifet Kukuruz, kojeg Oru~evi} ne `eli kao najboljeg kandidata imenovati na mjesto pomo}nika ministra za visoko obrazovanje, utvrdio neregularnosti. Naime, iako je Oru~evi} ustvrdio da je kao predava~ Elektrotehni~kog fakulteta autor prihva}e-

Oru~evi}: Poni{tenje zvanja senatorima nije zaboravio

Vije}e Evrope o akademskim slobodama Od 1. do 5. oktobra ove godine odr`a}e se sjednica Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope. U petak, 5. oktobra, na dnevnom redu je Upravljanje visoko{kolskim ustanovama u Evropskom akademskom prostoru. Jedan od izvjestilaca je zagreba~ki prof. dr. Gvozden Flego. Po sada{njim saznanjima, prilikom rasprave o nacrtu rezolucije o upravljanju univerzitetom i akademskim slobodama, lako se mo`e desiti da BiH, uz Bjelorusiju, bude ozna~ena zbog politi~kih pritisaka na akademsku zajednicu. nih radova na nau~nim konferencijama, ispostavilo se da to nije bilo ta~no. Predsjednik Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ETF-a, koja je prihvatila radove Oru~evi}a, bio je dr. Zlatko Lagumd`ija. ^lanovi su bili dr. sci. Faruk Tur~inhod`i} i dr. sci. Tadej Mateljan. ^lanci za koje je Oru~evi} ustvrdio da su objavljeni na nau~nim konfe-

rencijama su: “Development of Web Spatial Application Based on MapGuide Open Source”, ITI 2008, 30 International Conference on INFORMATIONF (autori Fahrudin Oru~evi}, D`enana Mura~evi}), TECHNOLOGY INTERFACES, Cavtat/Dubrovnik, IEEE Conference, 2008, zatim “Spatial information systems in the object-oriented database”, 31st International Convention, MIPRO 2008, Opatija, IEEE

Conference (isti autori), “Integration of Spatial Data with Business Intelligence Systems” ICSE Leipzig_STC2008, IEEE Conference (isti autori), te “Spatial Data Bases on Services Oriented Architecture” 50th International Symposium ELMAR 2008, Zadar, tako|er sa istim autorima. Inspektor je pak ustanovio da u indeksu autora ~iji su radovi prihva}eni za MIPRO 2008. u Opatiji Oru~evi}a nije bilo, a u pismu moderatora konferencije u Leipzigu prof. Jamesa Herbsleba navedeno je da je ovaj skup zami{ljen u vidu radionice, pa je i plakat koji je Oru~evi} poslao izlo`en sa svim drugim radovima koji su stigli. No, u akademskim bazama podataka ga sigurno ne}e biti.

Vjerodostojnost Prof. dr. Kemo Sokolija, sada predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, tada je bio dekan ETF-a. Tokom inspekcijskog pregleda te 2008. godine, Kukuruzu je kazao, a {to je navedeno i u rje{enju, da se Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika, sa Lagumd`ijom na ~elu, “rukovodila samo navodima iz prijave kandidata, bez utvr|ivanja njihove vjerodostojnosti”. Mo`e li glas ~ovjeka, koji je bio u stanju falsifikovati svoje znanje, ~lanovima UO UNSA biti pre~i od 35 ~lanova Senata Univerziteta, pokaza}e dana{nja sjednica. J. MILANOVI]

ACIPS-ov monitoring predizbornih kampanja SDA: SDP se kiti tu|im perjem “SDPBiH konstantno odvla~i pa`nju javnosti s relevantnih tema i preuzima tu|e zasluge na sebe. SDA je obe}ala da }e Autoceste FBiH postati jedna od najja~ih firmi u FBiH, {to je danas i potvr|eno. Me|utim, oni koji se danas hvale izgradnjom nekoliko kilometara autoputa u zapadnoj Hercegovini sru{ili su taj koncept. Sad izgradnjom autoputa upravlja SDPBiH i njegovi poslu{nici Ensad Kari} i Mirsad Nik{i}, ina~e brat federalnog premijera Nermina, koji je kazao da ne vidi nepotizam u tome {to je na ~elo JP Autoceste FBiH postavio svog brata. Autoceste FBiH izrasle su u jaku kompaniju zbog sposobnosti ranijeg direktora Erdala Trhulja. Lagumd`ijinim poslu{nicima sada je preostao lak{i dio posla, da biraju par tnere i tro{e ranije osigurani novac”, stoji u saop}enju SDA.

Pratit }emo rad 15 politi~kih stranaka Asocijacija Alumni centar za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) }e po ~etvrti put vr{iti monitoring predizbornih kampanja za predstoje}e lokalne izbore u BiH. Predsjednica ACIPSa Lajla Zaimovi} - Kurtovi} pojasnila je da je osnovni cilj fokusirati politi~ke subjekte da se {to vi{e bave temama koje su od zna~aja za lokalnu zajednicu, a s druge strane educirati glasa~e da glas daju na osnovu konkretnih rje{enja koja ponude ti politi~ki subjekti u ime odre|ene stranke. Rezultati dosada{njih monitoringa su pokazali da se u toku kam-

panje veliki broj politi~kih izjava odnosi na teme koje nisu u domenu lokalne zajednice te da se stranke ~esto pozivaju na staru slavu. - Pratit }emo 15 stranaka kroz isto toliko medija, {to printanih, {to elektronskih. Politi~ke stranke smo izabrali kao najrelevantnije na osnovu geografske zastupljenosti. Nakon zavr{etka kampanje, bi}e objavljena kompletna analiza, a tokom kampanje }e biti saop{teni preliminarni rezultati, kazala je Zaimovi} Kurtovi}. Vo|a projektnog tima Adnan Huski} dodaje da ACIPS trenutno ne raspola`e konkretnijim podaci-

Foto: S. GUBELI]

ma te stoga ne mogu davati procjene koje politi~ke stranke vode i koje ciljeve prezentiraju od va`nosti za lokalnu zajednicu. On je tako|er pojasnio da je tim izabrao odre|eni broj tema za koje smatraju da su relevantne za lokalni nivo i, polaze}i od toga, radit }e analizu politi~kih izjava koje se daju tokom kampanje. Relevantne teme za lokalne izbore koje }e se tretirati su nezaposlenost, pitanje mladih, obrazovanja,

zdravstva, teme lokalne samouprave, selo i ruralni razvoj, borba protiv siroma{tva, politika razvoja lokalne infrastrukture i teme koje se ti~u za{tite okoli{a. - Izjave }e se analizirati prevashodno prema njihovoj konkretnosti, a to zna~i da }emo analizirati da li }e predizborno obe}anje na bilo koji na~in mo}i biti izmjereno nakon izbora, istakao je ~lan tima Goran E. GODINJAK Tirak.


DOGA\AJI

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Nakon raskida ugovora o {tampanju dijela izbornog materijala

CIK ZAVR[IO PRED SUDOM BiH Iz M Designa tra`ili da se aneksom ili novim ugovorom zbog promjene obrasca i odstupanja od tenderske dokumentacije posao dodatno fakturi{e, {to su u CIK-u odbili Pravni zastupnik preduze}a M Design d.o.o. iz Isto~nog Sarajeva advokat Damir Alagi} dostavio je Sudu BiH tu`bu protiv Centralne izborne komisije BiH kojom se tra`i odre|ivanje privremene mjere i naknade {tete, ~ime je cijeli slu~aj oko CIK-ovog raskidanja ugovora o {tampanju dijela materijala sa tom firmom za lokalne izbore dobio i sudski epilog. Odlukom koju je potpisao predsjednik Branko Petri} CIKBiH je, naime, sa firmom M Design d.o.o. Isto~no Sarajevo 6. septembra raskinuo ugovor o {tampanju dijela izbornog materijala koji se ti~e izrade obrazaca za evidenciju prebrojavanja glasova na bira~kim mjestima, u izbornim komisijama te glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U~injeno je to s obrazlo`enjem iz CIK-a BiH da je M Design “aneksom ugovora tra`io da vrijednost posla bude pove}ana za oko pola miliona KM”. Direktor firme M Design d.o.o. Zoran Miov~i} demantirao je za Oslobo|enje da je trebalo do}i do uve}anja iznosa za pola miliona KM. - Posao je trebao da iznosi oko 55.000 KM, me|utim, po{to je do{lo do promjene i odstupanja od tenderske dokumentacije (promjena formata, strane uvezivanja i perforiranja), a {to bi uve}alo tro{kove, mi smo zatra`ili aneks ili novi ugovor kojim bi se to uzelo u obzir, naveo je Miov~i}. Iz M Designa su kao gornju granicu iznosa definirali na 585.000 KM sa ura ~u na tim PDV-om, s tim {to je procjena da bi u kona~nici cijeli posao ko{tao izme|u 80.000 i 90.000 KM.

Zakazale pripreme - Ni je ta ~no da je tra `e no 585.000 KM, ve} je re~eno da ukoliko se dalje u postupku bude mijenjao materijal, on ne mo`e biti ve}i od te sume. Zahtjevi koji su stigli iz CIK-a BiH za promjenom obrasca nisu u skladu sa prvobitnim dogovorom iz tendera. M Design je bio spreman da ispo{tuje sve uslove iz tendera, a oni koji su pripremali u CIK-u BiH, odgovorni su {to je u me|uvremenu do{lo do promjene. Interesantno je da se sve umjes to od 4. do 19. augusta, kako to propisuje tenderska dokumentacija, de{ava izme|u 30. augusta i 5. septem-

bra, naveo je za Oslobo|enje advokat Alagi}. U prvom dopisu koji je stigao u M Design 4. septembra, iz CIK-a BiH su tra`ili da im se do sutradan, 5. septembra, u 12 sati dostavi izja{njenje da je firma u roku od sedam dana, po~ev{i od tog datuma, spremna da realizuje predmetne usluge na {tampanju dijela izbornog materijala. Nakon odgovora koji je stigao, a u kojem je navedeno da

- Tenderskom dokumentacijom je bi lo pre dvi|eno kao okvirno vrijeme za izvr{avanje usluga period od 4. do 19. augusta u kojem je CIKBiH trebao firmi M Design dostaviti CD sa pripremom materijala za {tampanje, kako bi se pristupilo tom procesu. Me|utim, CIKBiH nikada nije dostavio CD sa pripremom materijala za {tampanje obrazaca TIP R1, TIP R2, TIP O1, TIP O2, TIP G1 i TIP G2 (LOT 3). Na poziv CIK-a da M Design

Branko Petri}: Predsjedni~ki potpis za raskid ugovora

nju obrazaca za zbirne rezultate izbora, kao i na pove}ane tro{kove kojim je bio izlo`en M Design, morao je odbiti da preuzme CD sa pripremom za {tampanje. U~injeno je to sa zahtjevom da se CD pripremi u skladu sa tehni~kom specifikacijom iz tenderske dokumentacije ili da se pristupi zaklju~ivanju novog ugovora ili aneksa na postoje}i kojim bi se regulisala ova pitanja, naveo je, izme|u ostalog, advokat Alagi} u tu`bi dostavljenoj Sudu BiH.

Zahtjevi i ultimatumi

Faksimil tu`be koja je podnesena Sudu BiH

ZAMJENA MIMO TENDERA CIKBiH nakon raskida ugovora sa M Designom kao zamjensku ku}u koja }e {tampati dio izbornog materijala nije uzeo drugoplasiranu sa tendera, ve} onu koja uop}e nije u~estvovala u tom procesu }e zbog tehni~kih promjena obrazaca to biti dodatno fakturisano, iz CIK-a BiH isti dan, 5. septembra, uslijedio je novi zahtjev - za novim o~itovanjem i hitnim sastankom. Vi{ednevna prepiska na relaciji CIKBiH - M Design, ali ni odr`ani sastanak nisu donijeli rje{enje, no 6. septembra u 21 sat stigla je obavijest o djelimi~nom raskidanju ugovora.

preuzme CD sa pripremom za {tampanje 30. augusta utvr|eno je da je do{lo do odstupanja od uslova propisanih tenderom, odnosno da je do{lo do odstupanja promjene formata obrasca, strane uvezivanja i perforiranja i drugih odstupanja u odnosu na tehni~ku i vremensku specifikaciju iz tenderske dokumentacije. Zbog osjetljivosti posla, s obzirom na to da se radi o {tampa-

Ukazao je i na to da nakon {to je CIKBiH “odbio da uskladi CD sa pripremom sa tehni~kom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, kao i da pristupi zaklju~enju novog ugovora ili njegovog aneksa, iz te dr`avne institucije je stigao ultimativan zahtjev da se isti mora preuzeti sa pripremom za {tampanje najkasnije do 5. septembra u 12 sa0ti, a potom do 6. septembra u 10 sati pod prijetnjom raskida ugovora”. - Reagiraju}i na navedeno uslovljavanje, M Design je ponovno upozorio CIKBiH da CD sa pripremom za {tampanje nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, nakon ~ega je ta dr`avna institucija 6. septembra oko 21.30 sati jednostranom izjavom djelimi~no raskinula ugovor broj 07-2-16-3-684-24/12 od 18. jula 2012, navedeno je u tu`bi advokata Alagi}a. Ono {to je veoma interesantno u cijelom slu~aju jeste da CIKBiH nakon raskida ugovora sa M Designom kao zamjensku ku}u koja }e {tampati dio izbornog materijala nije uzeo drugoplasiranu sa tendera, ve} onu koja uop}e nije u~estvovala u tom procesu. Radi se o firmi Atlantik BB koja je i {tampala glasa~ke listi}e, a za koju se tvrdi kako je pod kontrolom predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. A. TERZI]

7

VIJESTI

Vije}u za {tampu 11.812,80 eura Ambasadorica Njema~ke u BiH Ulrike Knotz ju~er je u prostorijama Vije}a za {tampu u BiH potpisala ugovor o finansijskoj podr{ci tom vije}u u iznosu od 11.812,80 eura. Dodatna finansijska podr{ka usmjerena je ka projektu Podr{ka odr`ivosti Vije}a za {tampu, kroz edukaciju eksper tnog osoblja za jednogodi{nju mjese~nu edukaciju pripravnika u Vije}u za {tampu u BiH. Izvr{na direktorica Vije}a za {tampu u BiH Ljiljana Zurovac izjavila je da }e taj grant omogu}iti otvaranje radnog mjes ta, jer zbog pro {i re nja mandata na on line medije nedostaje ~ovjek koji }e se baviti time, a tako|er i pisanjem projekata, prikupljanjem finansijskih sredstava...

Ekshumacije u Sanskom Mostu i [ekovi}ima Na lokalitetu Greda, na podru~ju Sanskog Mosta, ju~er su ekshumirani posmrtni ostaci jedne `rtve, za koju se pretpostavlja da je civil bo{nja~ke nacionalnosti, stradale u toku proteklog rata, ka zala je ju~er za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Na podru~ju op}ine [ekovi}i, na lokalitetu Trnovo, u Barbu{ potoku, ekshumirano je vi{e kostiju ljudskog porijekla, a prema na{im informacijama, pretpostavlja se da je rije~ o civilima bo{nja~ke nacionalnosti stradalim 1992. Na podru~ju Prijedora, na lokalitetu Kozaru{a, ju~er su locirani posmrtni ostaci jedne `rtve.

Donacija sarajevskog Rada Kantonalno javno komunalno preduze}e Rad iz Sarajeva doniralo je specijalni kamion za odvoz sme}a JKP-u Novo Gora`de, u op{tini Novo Gora`de. Iako je vozilo ve} kori{teno, u dobrom je stanju, a zamijenjeno je nakon {to je Rad nabavio 14 novih kamiona. Primopredaji kamiona prisustvovali su premijer KS-a Fikret Musi}, kantonalni ministar prostornog ure|enja i za{tite okoline Zlatko Petrovi}, potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} i direktor Rada Selim Babi}. Na donaciji su zahvalili na~elnik Op{tine Novo Gora`de Dalibor Ne{kovi} i predsjednik Skup{tine op{tine Novo Gora`de Hamid Zirak. - Do sada smo za te poslove pla}ali vozilo iz Rogatice, kazala je direktorica JKP-a Novo Gora`de Ljiljana Te{anovi}. A. H.


8

CRNA HRONIKA

Golf ukraden i zapaljen

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Za sada nepoznate osobe u no}i sa nedjelje na ponedjeljak ukrale su golf A2, vlasni{tvo S. Z. iz Banje Luke, a koji je bio parkiran u Ulici srpskih ustanika. Rade}i na rasvjetljavanju ove kra|e, kojom je vlasnik o{te}en za 2.500 KM, pripadnici banjalu~kog CJB-a su u ponedjeljak u mjestu Mali Prnjavor, kod Banje Luke, prona{li taj automobil, koji je u potpunosti izgorio. Izvr{en je uvi|aj, a rad na otkrivanju po~inioca ovog krivi~nog djela je u toku.

Ugljevik

Radnik se utopio u bunaru Stevo @ivanovi} (29) iz Suhog Polja kod Ugljevika, radnik firme Zidar @ivanovi}, ju~er ujutro utopio se u bunaru ove firme, koji se nalazi u industrijskoj zoni Ugljevika. O ovom doga|aju policiju je obavijestio A. Z, nakon ~ega su pripadnici PS Ugljevik iza{li na mjesto doga|aja i obavili uvi|aj. Na mjesto doga|aja iza{la je i Danka Vasiljevi}, ljekar Doma zdravlja u Ugljeviku, potvrdila smrt i obavila spoljni pregled le{a. @ivanovi}evo tijelo preba~eno je na Odjel patologije bijeljinske bolnice. D. P.

Povrije|eni voza~ opela i beba

Starica napada~a prepoznala na fotograďŹ ji Orhan Babi} uhap{en je zbog sumnje da je 3. septembra napao, pretukao i oplja~kao staricu u njenom stanu • Tu`ila{tvo zatra`ilo pritvaranje osumnji~enog

Sr~ani udar

OBAVJE[TENJE Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 15. 10. 2012. godine u 10 sati, odr`at }e se odbrana magistarskog rada kandidatkinje ILVANE KIJAMETOVI] - KITI] o temi:

"KVALITETNIM PROMJENAMA U SREDNJEM OBRAZOVANJU BiH DO KONKURENTNOG TR@I[TA RADA U KONTEKSTU EVROPSKIH INTEGRACIJA" Odbrana magistarskog rada je javna. Rad se mo`e pogledati u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Zmaja od Bosne 8, Kampus). CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

Pedeset~etvorogodi{nji H. K. iz Gra~anice te{ko je povrije|en, dok je beba E. P, ro|ena ove godine, zadobila lak{e povrede preksino} u sudaru na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, u mjestu Stupari, javila je Srna. U udesu su u~estvovali opel, koji je vozio H. K, {koda fabija, za ~ijim volanom je bila J. G. (25), i {koda fabija, sa voza~em A. P. (31) iz Sarajeva, a u kojoj je bila i povrije|ena djevoj~ica. Voza~ opela je zadr`an na UKC-u Tuzla, a policija radi na dokumentovanju ove nesre}e.

Uhap{en sedam dana nakon razbojni{tva nad Ljubicom [toki}

Orhan Babi} (19) uhap{en je u ponedjeljak zbog sumnje da je po~etkom pro{le sedmice u njenom stanu na petom spratu u Aleji lipa 66 u Sarajevu napao, pretukao, a potom oplja~kao 83-godi{nju Ljubicu [toki}. Iz MUP-a Kantona Sarajevo saop{teno je da su pripadnici Druge PU Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu ju~er predali osumnji~enog za razbojni{tvo nad [toki}evom. Isti dan iz Tu`ila{tva potvr|eno je da je Babi} odmah saslu{an te da je de`urni tu`ilac od nadle`nog suda zatra`io da se osumnji~enom odredi 30-dnevni pritvor.

UNIVERZITET U SARAJEVU CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE POSTDIPLOMSKI STUDIJ "EVROPSKE STUDIJE"

OSLOBO\ENJE

Ljubica [toki} jo{ se oporavlja na Tre}oj internoj klinici bolnice Ko{evo i, kako nam je potvr|eno iz ove medicinske ustanove, njeno stanje je ne{to bolje. Nezvani~no se moglo ~uti da su policajci staricu posjetili ~im se dovoljno oporavila da mo`e s njima razgovarati i pokazali joj slike iz operativne evidencije osoba koje su sklone razbojni{tvima i koje su se

Zgrada u kojoj stanuje napadnuta 83-godi{njakinja

upravo zbog toga mogle dovesti u vezu sa napadom na nju. Starica je na jednoj od slika, navodno, prepoznala mladi}a koji ju je 3. septembra u 21 sat napao u stanu i brutalno pretukao tra`e}i da mu ka`e gdje skriva novac i dragocjenosti. Tom prilikom napada~ je starici na dva mjesta slomio ruku, a tokom premla}ivanja Ljubica [toki} je do`ivjela sr~ani udar. Policiju je, podsje}amo, pozvao neko od kom{ija ko je vidio otvorena vrata i ispreturane stvari u stanu. Nakon {to su policajci u{la u stan, staricu su prona{li ispod kreveta pretu~enu, vezanih

ruku, nogu i usta. Ona je potom dovezena u bolnicu Ko{evo sa povredama opasnim po `ivot.

Sumnjive osobe Stanari zgrade u Aleji lipa 66 tvrde da su uo~i napada na staricu vidjeli sumnjive osobe koje su i{le od sprata do sprata i hvatale za {teke provjeravaju}i koji je stan otklju~an. Interesantno je da je {pijunka na vratima nasuprot stana Ljubice [toki} bila zatamnjena flomasterom, {to ukazuje na to da je napada~ isplanirao upad u stan starice, koja je `iD. P. vjela sama.

MUPHNK-a

Pet osoba prijavljeno zbog premla}ivanja Stojki}a Policija MUP-a HNK-a okon~ala je svoju istragu pro{losedmi~nog napada na 44-godi{njeg Emiliana Stojki}a ispred ugostiteljskog objekta Neretvanski gusar u Dubrova~koj ulici u Mostaru, te Kantonalnom tu`ila{tvu u Mostaru uputila izvje{taj protiv pet osoba. Prijave su podnesene protiv tri `enske osobe i to M. K, T. D. i A. T. te dvojice mu{karaca B. P. i G. R, a svi se sumnji~e za u~estvovanje u tu~i. Ovaj iz-

vje{taj upu}en je ju~er poslijepodne, te bi se danas trebao na}i kod postupaju}eg tu`ioca, koji }e odlu~iti o daljim istra`nim radnjama. A Stojki} je i dalje na lije~enju u Sveu~ili{noj klini~koj bolnici u Mostaru i njegovo stanje je nepromijenjeno. Zbog zadobijenih povreda glave operisan je odmah po prijemu, ali je sve vrijeme u dubokoj komi. Podsje}amo, pretu~en je u no}i s utorka na srijedu, a rade-

}i na rasvjetljavanju tog doga|aja policajci su saslu{ali sedam osoba. Za dvije je utvr|eno da nemaju ni{ta sa napadom, a pet je prijavljeno Tu`ila{tvu. [ta se ta~no de{avalo te ve~eri, nikada nije zvani~no saop{teno. Me|utim, kako smo ve} objavili, nezvani~ne informacije govore da je Stojki} vrije|ao goste i psovao im, zbog ~ega je izveden vani. Navodno se kasnije vratio i nastavio sa uvredama, nakon ~ega je pretu~en. L. S.


CRNA HRONIKA

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Zate~eni u ukradenom kodProSretivbreD. niO.ceizi PoM.toS.~araiz Zaplijenjena Bratunca, policija }e Okrumarihuana automobilu `nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog kra|e auta. Naime, nakon {to je preksino} D. M. prijavio da mu je sa parkinga ukraden golf A2, koji je bio otklju~an, bratuna~ka policija je dva sata kasnije na benzinskoj pumpi u Bratuncu prona{la golf i u njemu zatekla dvojicu kradljivaca. Oni su privedeni, a vozilo }e biti vra}eno vlasniku, prenijela je Srna.

9

Slu`benici Prve sarajevske PU u ponedjeljak su u Ulici ^obanija priveli D`. E. (1990) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. Naime, prilikom pretresa kod njega su policajci prona{li i oduzeli sedam paketi}a marihuane. O hap{enju i pronalasku droge obavije{ten je tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a D`. E. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Maja Milinkovi} i Jasna Malko~ ne odustaju od potrage za pravdom

Preispitati odluku Unutra{nje kontrole Svoj zahtijev uputile Nezavisnom policijskom odboru Skup{tine Kantona Sarajevo i Odboru za `albe gra|ana na rad policijskih slu`benika u policijskim tijelima BiH • Kontradikcije u iskazima Maja Milinkovi}, bh. pjeva~ica i diplomirana muzi~arka, i Jasna Malko~, biv{a generalna direktorica u OSCE-u za pitanja demokratizacije i ljudskih prava, predale su zahtjev Nezavisnom policijskom odboru Skup{tine Kantona Sarajevo da preispita odluku Odjela za unutra{nju kontrolu MUP-a KS-a da ne}e provoditi (unutra{nju) istragu protiv policajaca, koji su njih dvije, kako tvrde na{e sagovornice, maltretirali u no}i izme|u 26. i 27. maja.

Jasna Malko~ i Maja Milinkovi}

Izjave policajaca "Istim tim zahtjevom obratili smo se i Odboru za `albe gra|ana na rad policijskih slu`benika u policijskim tijelima BiH. Oni kao civilna tijela, neovisno jedan od drugog, imaju mogu}nost da temeljito preispitaju ovaj slu~aj, koji se ne odnosi samo na jedan aspekt kr{enja na{ih ljudskih prava. Prije svega to je nepotrebna upotreba sile, ali i niz kr{enja na{ih osnovnih ljudskih prava, te zakona", napomenula je Jasna Malko~. Dodaje da su njih dvije nedavno dobile kompletnu doku-

Fotodokumentaija iz policijskog izvje{taja: Modrice na ruci Maje Milinkovi} i povreda dlana

mentaciju iz policije, koja se ti~e ovog slu~aja, a u kojoj su i izjave policajaca Nermina Maka{a i Ilhana D`ambi}a, koji su zaustavili i kontrolisali Milinkovi}evu maltretirali je, a kasnije i Jasnu Malko~. "Pregledom dobijene dokumentacije odmah smo uo~ile odre|ena razmimoila`enja u izjavama policajaca, koji su nas, maltretirali. Zamolili smo ombudsmena da uputi prijedloge

Uredu za pritu`be, koji treba da obrati pa`nju ove pritu`be. Naime, ove nesuglasice u izjavama same po sebi ve} ukazuju da ovdje ima neki problem", poja{njava Malko~. Od Nezavisnog policijskog odbora Skup{tine Kantona Sarajevo i Odbora za `albe gra|ana na rad policijskih slu`benika u policijskim tijelima BiH zatra`ile su, kako isti~u da temeljito preispi ta ju cje lo ku pni slu ~aj na

Saobra}ajna nesre}a u Tuzli

osnovu postoje}e dokumentacije, koja ukazuje na kontradikcije u iskazima. "Policajac je u svom izvje{taju tvrdio da je Maja udarala po krovu automobila otvorenim dlanovima. Da li policajac `eli insinuirati da je tom prilikom dobila povrede i opravdati upotrijebljenu prekomjernu silu prilikom hap{enja? Napominjem, Maja Milinkovi} je zadobila povrede na dlanovima prilikom brutalnog ubacivanja u kombi", ka`e Malko~. Ona i Maja Milinkovi} isti~u i to da su Ner min Ma ka{ i Il han D`ambi} u jednom slu`benom izvje{taju tvrdili da je njihovom vozilu pri{la jedna `enska osoba, a u drugom, napomenuli su da su vozilu pri{le dvije osobe. Pored toga, policajac Maka{ u svom izvje{taju je tvrdio da se iz usta Jasne Malko~ "osjetio jak miris koji je asocirao na alkohol", te da se pona{ala kao pijana osoba. Da to nije ta~no ukazalo je alkotestiranje Malko~eve, koje je

pokazalo da uop{te nije imala alkohola u krvi.

Ista patrola Podsjetimo, Milinkovi}evu je policija zaustavila u Ulici Dervi{a Numi}a, dok je vozila prijatelja i vrije|ali je. Nakon {to su joj napisali kaznu, policajci su oti{li, a Milinkovi}eva je pozvala prijateljicu, sa kojom je po{la u PU Novo Sarajevo. Tom prilikom nai{le su na istu patrolu, te je Malko~eva poku{ala stupiti u kontakt s policijom. Me|utim, tada su obje bile uhap{ene, uba~ene u maricu i odvezene u stanicu. Iako su policajci tvrdili da su ih njih dvije fizi~ki napale, Maja Milinkovi} i Jasna Malko~ nisu krivi~no gonjene, a Milinkovi}evoj je vra}ena i voza~ka dozvola. Nakon {to se digla pra{ina oko ovog slu~aja MUP KS-a se oglasio saop{tenjem u kojem je navedeno da Unutra{nja kontrola nije utvrdila da su policajci prekr{ili zakon i procedure. D. P.

Poto~ari kod Srebrenice

Dvadesetdvogodi{nja A. [. i petnaestogodi{nja S. ]. iz Tuzle ju~er su te{ko povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila u Ulici Husinskih rudara u tuzlanskom naselju Miladije. One su nakon nesre}e preba~ene na Odjel intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla. Kako nam je re~eno na UKC-u, zadobile su te{ke povrede, ali su van `ivotne opasnosti. Do nesre}e je do{lo kada je A. [, upravljaju}i mopedom, udarila u zadnji dio autobusa Gradskog saobra}ajnog preduze}a Tuzla, za ~ijim volanom je bio S. O. (50) iz Tuzle. S. ]. je bila saputnica na mopedu. Uvi|aj su obavili slu`benici Policijske uprave Tuzla. S. K. Voza~ica i 15-godi{nja saputnica te`e povrije|ene

Foto: RTV Slon

Mopedom udarila u autobus Dvoje uhap{enih zbog droge Slu`benici MUP-a RS-a preksino} su u srebreni~kom naselju Poto~ari uhapsili E. S. i H. O. iz ovog mjesta, koji se sumnji~e za nedozvoljeno posjedovanje i stavljanje u promet opojnih droga. Informacija o hap{enju najprije je izazvala zabrinutost lokalnog stanovni{tva, nakon ~ega je Suljo ^akanovi}, odbornik u Skup{tini op{tine, zatra`io od MUP-a RS-a da se oglasi o razlozima hap{enja.

No, ubrzo je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina potvr|eno da je akcija provedena po naredbi Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina, te da su ove osobe uhap{ene zbog posjedovanja marihuane. Tokom akcije od njih je oduzeta odre|ena koli~ina ove opojne droge, te digitalna vaga. Nezvani~no se moglo ~uti da su uhap{eni Elvir Salihovi} i Hajrudin Ori}. S. K.


10

KOMENTARI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Uloga OHR-a u mostarskoj krizi U Pi{e: Jurica GUDELJ

Kreatori nametnutoga Statuta su previdjeli ~injenicu da u svakoj od {est izbornih jedinica stanuje razli~it broj bira~a. Tako se ~esto navodi primjer da 45 tisu}a stanovnika nekada{nje op}ine Jugozapad bira jednak broj vije}nika kao svega nekoliko tisu}a stanovnika nekada{nje op}ine Sjever. Ustavni sud je presudio kako je upravo taj nesrazmjer izme|u broja bira~a i izabranih vije}nika neustavan

red visokoga predsta vni ka u BiH (OHR) napokon se odva`io na aktivnije uklju ~i van je u rje {a va nje mostarske krize. Nakon {to je postalo o~igledno da “doma}e politi~ke snage” ne mogu prona}i rje{enje izmjene izbornih pravila za Mostar, iz OHR-a su odlu~ili kako moraju aktivno pomo}i u rje{avanju problema koji su sami i zakuhali. Naime, OHR je pod vodstvom tada{njega visokoga pred sta vni ka Paddya As hdowna 2004. godine nametnuo Statut Grada Mostara. Tim Statutom je trebalo biti rije{eno pitanje ravnopravnosti u odlu~ivanju izme|u Bo{njaka i Hrvata u gradu na Neretvi. Nitko nije bio pretjerano zadovoljan nametnutim do ku men tom, zbog ~e ga mostarski Statut nikada nije potvr|en u Gradskom vije}u, nego je do danas ostao okvalificiran kao “nametnuti”. Me|unarodna zajednica je u spomenuti Statut ugradila mehanizme koji ne dopu{taju premo} u odlu~ivanju ni Bo{njacima ni Hrvatima. Odre|eno je kako u Gradskom

vije}u mo`e sjediti najvi{e po 15 pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, bez obzira na broj glasova koji politi~ke stranke dobiju na izborima. Tako|er, Mostar je jedina jedinica lokalne samouprave u BiH u kojoj je mogu}e pozivati se na institut za{tite vitalnoga nacionalnog interesa. Navedene odrednice su ugra|ene u Statut, razumljivo, kako bi se i kod Hrvata i kod Bo{njaka umanjio strah od eventualnog preglasavanja, te kako bi u doglednoj budu}nosti grad ponovno postao interkulturalno sredi{te Hercegovine. Me|utim, stru~njaci koji su za OHR izra|ivali nametnuti mostarski Statut su napravili nekoliko te{kih gre{aka. Najo~itija od njih ogleda se, upravo, u na~inu izbora vije}nika u Gradsko vije}e. Te odredbe je, uostalom, Ustavni sud BiH i proglasio neustavnima, poni{tio ih, te nalo`io Parlamentu BiH usvajanje novih izbornih pravila za Mostar. rilikom izrade mostar sko ga Sta tu ta u OHR-u su odlu ~i li kako }e {est ratnih mostarskih op}ina biti ukinuto, no ne do kraja. Naime,

P

biv{e op}ine su postale izborne jedinice, od kojih svaka daje po tri vije}nika u Gradsko vije}e. Vije}nici koji dolaze iz tih izbornih jedinica ujedno raspola`u i zna~ajnim novcima koji su namijenjeni za razvoj. Kako Gradsko vije}e Mostara broji ukupno 35 vije}nika, a njih 18 se bira iz {est izbornih podru~ja, preostalih 17 vije}nika bira se s jedinstvene gradske liste. e|utim, kreatori nametnutoga Statuta su previdjeli ~i nje ni cu da u svakoj od {est izbornih jedinica stanuje razli~it broj bira~a. Tako se ~esto navodi primjer da 45 tisu}a stanovnika nekada{nje op}ine Jugozapad bira jednak broj vije}nika kao svega nekoliko tisu}a stanovnika nekada{nje op}ine Sjever. Ustavni sud je presudio kako je upravo taj nesrazmjer izme|u broja bira~a i izabranih vije}nika neustavan. Tako|er, prema mostarskom Statutu stanovnici sredi{nje gradske zone, odnosno podru~ja kud je prolazila ratna linija razgrani~enja, ne mogu ostvarivati svoje aktivno kao ni pasivno bira~ko

M

pravo. Preciznije, stanovnici sredi{nje gradske zone ne mogu birati svoje vije}nike, nego glasuju samo na jedinstvenoj gradskoj listi. ve spomenute odrednice Statuta su, dakle, nametnute jo{ 2004. godine i od tada se o njima i raspravlja. U OHR-u su morali biti svjesni tog problema i znatno prije nego je Ustavni sud poni{tio izborna pravila za Mostar. Du`nosnici me|unarodne zajednice sada uvi|aju kako ne mogu pilatovski “oprati ruke” od Mostara. Iako su mjesecima tra`ili da doma}e politi~ke snage umjesto njih rije{e ovaj problem, sada su se odlu~ili “aktivnije uklju~iti u proces”. Jo{ prije godinu bilo je jasno da “doma}e snage” jednostavno nisu u stanju rije{iti mostarsku krizu. Sada{nja reakcija OHR-a je prili~no zaka{njela jer Mostarci ne}e birati lokalno vodstvo istoga dana kad i ostatak stanovnika BiH. Ipak, jo{ nije sve izgubljeno, naravno pod uvjetom da se naposljetku usvoji kvalitetan model izbornih pravila za Mostar.

S

P

ri~a se da negdje, iza sedam spaljenih gora i malo sjevernije od mora, u zapu{tenoj i zarasloj zemlji Bosni ima jedna tajna. Ko je otkrije, od {oka }e mu iste sekunde srce pu}i. A zovu je jo{ i dr`avna tajna. Jednom vam je tako, ima tome i pet godina, iscurilo ne{to, a nije tajna nego ulje pa se saznalo da je, suprotno prirodnim zakonima, ulje proizvedeno u budu}nosti u zemlji koja je nestala u pro{losti. Usudio se zbog toga glavni ^uvar dr`avne tajne da malkice proviri i samo kraji~kom oka, na trenutak, pogleda tajnu. Mnogo toga nije vidio, pa nije bilo dovoljno da mu srce pukne, ali je bilo taman za optu`nicu. Ka`u da je danas oronuo, skrhan. Sve zbog tajne, dr`avne tajne. Ali ni{ta zato, dok je para bi}e zdravlja. Koliko je to opasna tajna, on }e sad dobiti od{tetu od 200.000 KM, jer ko jednom vidi dr`avnu tajnu, dr`ava se zauvijek pobrine za njega. A ovaj Drugi ~uvar tajne, pou~en iskustvom ovoga Prvoga, ne pribli`ava se dr`avnoj tajni. A znate, mudar je on ~ovjek. Kako je vidio da ulje mo`e da iscuri i da ugrozi tajnu, on vam vi{e uop}e nije htio nabaviti ulje. Jer {ta }e mu, samo

probleme pravi. In~e sve je on tako reducirao da ne{to slu~ajno ne iza|e i ne napravi belaj pa valja otkriti tajnu i hercika. Neka, fala. Ma ovo uop}e ne li~i na bajku ili neku pri~u iz davnina o mudrim ~uvarima tajni. Naime, dr`avna tajna je, u Direkciji robnih rezervi FBiH tako ka`u, ~ega i koliko ima u robnim rezervama. O tome niko ni rije~. Me|utim, meni nikako nije jasno kako ne{to mo`e biti dr`avna tajna ako je tajna samo u dvije tre}ine dr`ave, a u preostaloj jednoj tre}ini otvoreno ka`u kojim koli~inama osnovnih namirnica raspola`u robne rezerve, istina, raspolo`ive koli~ine ne bi bile dovoljne ni za dva dana, ali barem svako zna na koga se ne mo`e osloniti. Nekako mi je prirodnije da se to zove entitetska tajna, ali kako god je zvali, ona vi{e nije tajna, svima je jasno da u robnim rezervama nema ni{ta, ili barem nema ni{ta {to bi moglo pomo}i da ovaj narod ne ogladni. A ne pi{e nam se dobro nikako, treba se pripremiti za dugu, te{ku i mu~nu zimu. Evo za{to. Susjedne zemlje razmi{ljaju o zabrani izvoza `itarica, a po{to je, kako bi to Safet Isovi} opisao, Bo-

sna moja neorana i nezasijana, sve {to nam bude trebalo, moramo uvoziti. Prvo pitanje je ho}emo li imati od koga kupiti? Drugo, po kojoj cijeni? Tre}e, koliko }e sve to ko{tati potro{a~e u BiH. Su{a je ove godine smanjila prinose `itarica u SAD-u za polovinu, sli~no je u Rusiji i Ukrajini te ostalim zemljama Evrope. Nama je najve}i problem {to je tako i u susjednim zemljama i samo se nadamo da ne}e zabraniti izvoz `itarica. Svejedno, cijene }e nastaviti rasti, Bog dragi samo zna kad }e se zaustaviti. Nabavne cijene hrane }e biti ve}e, a samim tim i maloprodajne. Zvani~na statistika ka`e da su prosje~ne plate u BiH na kraju prvog polugodi{ta ove godine bile preko 820 KM, a sindikalci ka`u da je potro{a~ka korpa oko 1.800 KM, od toga se za hranu izdvaja oko 700 KM. To zna~i da potro{a~i u BiH skoro 90 posto svoga dohotka tro{e na hranu, mo`ete samo zamisliti {ta }e se desiti kad jo{ porastu cijene hrane. Prije pet godina kad je hrana poskupjela, izbili su nemiri u 28 zemalja svijeta, isto se predvi|a i za 2013. Formula glasi: Preskupa hrana, ljudi na ulicama. Ali ne bojte se, BiH je izuzetak od pravila.

OSVRT

Pri~a o mudrom ^uvaru dr`avne tajne Pi{e: Jakub SALKI]

Nikako nije jasno kako ne{to mo`e biti dr`avna tajna ako je tajna samo u dvije tre}ine dr`ave, a u preostaloj tre}ini otvoreno ka`u kojim koli~inama osnovnih namirnica raspola`u robne rezerve


POLIGON

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

11

Importanne ~eka gra|evinsku dozvolu T REAGIRANJE

“Sa kamerama oti{li i bageri”; Oslobo|enje, 31. august/kolovoz 2012. godine a~no je da je u martu ove godine u Bi ha }u, u na se lju Lu ke, og ra|eno ze mlji {te za iz gra dnju stambeno-poslovnog centra Importanne i da je na sve~anom predstavljanju ovog projekta predsjednik tvrtke Importanne Zagreb dr. ]iril Zovko izjavio da se radi o investiciji od 100 miliona maraka, kako se navodi u spomenutom tekstu. Me|utim, nije ta~no da se od tada nije ni{ta uradilo. Prije svega, Project Menagment budu}eg stambeno-poslovnog centra kupio je spomenuto zemlji{te za koje je dobio okolinsku dozvolu i lokacijsku informaciju. Op}ina Biha}, odnosno Slu`ba urbanog ure|enja i gra|enja izdala je Rje{enje br. 03/1-23-2-1694/12, kojim se odobrava izvo|enje poslovnog kompleksa Importanne centra. Tako|er, Zavod za prostorno ure|enje izdao je Rje{enje br. 02/01231625/12 kojim je dobijena saglasnost za privremenu

regulaciju saobra}aja u Ul. Mustafe Omerovi}a. Dakle, ne radi se ni o kakvom parkingu stanara, koji im je uzurpiran, niti o nezakonitom prekidanju putne komunikacije, {to dokazuju gore navedeni dokumenti, pa pozivanje stanara na nekakvo protestno okupljanje nema nikakvog osnova. Zanimljivo je da nas niko od medija, niti gra|ana, nije kontaktirao kako bismo zatra`ili slu`benu izjavu, pa se neminovno name}e zaklju~ak da se iza svega krije okr{aj lokalne politike u ovo predizborno vrijeme. @elimo naglasiti da je zagreba~ko-kanadska tvrtka Importanne ozbiljan i respektabilan investitor koji je samo u Hrvatskoj realizovao tri ogromne investicije. U Zagrebu su Importanne centar i Importanne galerija, sa podzemnim gara`ama, trgovinama, stanovima i uredima. Zagreba~ki Importanne je postao sinonim za modernu trgovinu i dobio je

dva svjetska priznanja za izvrsnost, u Atini i Genevi. U Dubrovniku, na atraktivnom poluotoku Lapad, izgra|en je hotelski kompleks najvi{e kategorije Importanne Resort. Ove godine je zavr{ena izgradnja ~etvrtog hotela Royal Princess, koji je nominiran za jedini hotel u Hrvatskoj sa 7 zvjezdica. Uz ove i reference koje ova ugledna tvrtka donosi iz Kanade govoriti o pranju novca, u najmanju ruku, smije{no je. Gra|ani Biha}a trebaju znati da se ne mo`e po~eti graditi bez gra|evinske dozvole, a projekt Importanne centra Biha} za sada ima samo urbanisti~ku suglasnost, koja mu ne daje pravo gradnje. I napokon, kada je rije~ o cijeni stanova koja se u tekstu isti~e kao astronomska, treba znati da je cijena od nepunih 1.000 eura po kvadratnom metru za ove stanove vi{e nego prihvatljiva. Jer radi se o stanovima ameri~kog standarda, kakvi do sa-

da u Biha}u, a vjerovatno ni u BiH, nisu izgra|eni. Uprkos svemu, projekt Importanne centra Biha} ostaje, u {to }e se gra|ani Biha}a uskoro uvjeriti. Treba samo imati na umu da se radi o najve}oj investiciji i najve}em pojedina~nom stranom ulaganju u BiH u ovoj godini i da se tako veliki projekt, vrijedan 55 miliona eura, ne mo`e realizovati za nekoliko mjeseci.

Sindikat policije Kantona Sarajevo pisao medijima

Jasmin JAGANJAC, Project Menagment Importanne centra Biha}

U OBJEKTIVU

SDP ne prestaje napadati policiju Nije nam poznato da li je rukovodstvo SDP-a BiH ikad, u poliesterskim odijelima, kineskim dijelovima odje}e te obu}i nepoznatog porijekla, ali lo{eg kvaliteta, za 777 KM li~nog dohotka rizikovalo `ivote i zdravlje u interesu gra|ana

P

ovodom teksta u listu Dnevni avaz od 10. 9. 2012. godine naslovljenog kao “Poziv OHR-u da reaguje”, a u kojem se u veoma negativnom kontekstu od politi~ke partije SDPBiH poku{ava politi~ki etiketirati Sindikat policije Kantona Sarajevo, u cilju objektivnog informisanja javnosti Sindikat policije Kantona Sarajevo dostavlja svim medijima svoje reagiranje sa molbom da ga prenesu u cijelosti. Sindikat policije Kantona Sarajevo koji u`iva punu i nepodijeljenu podr{ku preko 1.600 ~lanova, ve}inom policijskih slu`benika, po svom statutarnom odre|enju ali i po samom sinonimu za sindikalni pokret nikada nije bio niti }e ikada biti sindikat bilo koje politi~ke ideje, pokreta ili partije, nego samo i isklju~ivo za{titnik prava iz radnog odnosa svojih ~lanova. Cini~no, moralno i intelektualno uvredljivo djeluje poziv SDPa BiH OHR-u da reaguje uprkos ~injenici da je samo prije nekoliko dana SDP-ov dvojac, premijer Musi} - ministar Budimli}, potpuno zloupotrebljavaju}i svoje pozicije izabranih zvani~nika, krajnje uvredljivo politizirao Ured visokog predstavnika u BiH i osoblje

istog, a nakon {to je isti ured prepoznao i jasno osudio o~igledni poku{aj politizacije policije u Kantonu Sarajevo od imenovanih. Nije nam poznato da li je rukovodstvo navedene politi~ke partije ikad, u poliesterskim odijelima, kineskim dijelovima odje}e te obu}i nepoznatog porijekla, ali itekako lo{eg kvaliteta, za 777 KM li~nog dohotka svakodnevno rizikovalo `ivote i zdravlje u interesu gra|ana Kantona Sarajevo, kao {to to ~ine policijski slu`benici u Kantonu Sarajevo, ali nam je itekako poznato da ista ta “demokratska” partija nakon predizborne “pra{ine u o~i sindikatima” u vidu Protokola o saradnji i nizu sada ve} i zaboravljenih sporazuma, ni{ta nije u~inila za pobolj{anje radnopravnog i eko-

nomsko-socijalnog statusa policije Kantona Sarajevo, ali na`alost niti za gra|ane ovog grada, Kantona i entiteta Federacija BiH. Sindikat policije Kantona Sarajevo najo{trije osu|uje ovo protuzakonito i totalitaristi~ko mije{anje u rad i djelovanje sindikata, evidentni poku{aj gu{enja duha i ideje sindikalnog pokreta, te poziva Ured visokog predstavnika u BiH, ali i sve druge progresivne snage i institucije te pojedince da daju svoj doprinos u spre~avanju poku{aja politizacije policije od SDPBiH, ~ime }e sprije~iti da dostignuti standardi, kada su u pitanju organiziranje i funkcioniranje policijskih snaga, budu vra}eni desetlje}ima unazad. Ned`ib \OZO, predsjednik UO SPKS-a

Reuters/Pascal Lauener

Zastava UN-a u Bernu Radnici postavljaju zastavu Ujedinjenih nacija u hodniku zgrade {vicarskog parlamenta. Povod je posjeta generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, koji je do{ao na jesenje zasjedanje parlamenta u Bernu. Zastava UN-a usvojena je 20. oktobra 1947. Maslinove gran~ice na zastavi dizajnirao je ameri~ki arhitekta Donal McLaughlin, koji se {kolovao na Yaleu i umro u 102. godini.


12

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 34/03.), ~lana 155. stav 4. alinea d) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona" br: 5/2004.), te na osnovu ~lana 112. Pravila O[ "BU@IM" iz Bu`ima, i Odluke [kolskog odbora broj:10347/2012. od:31. 8. 2012. godine, [kolski odbor na svojoj ~etvrtoj (IV) redovnoj sjednici raspisuje:

K O N K U R S

za imenovanje direktora JU O[ " BU@IM" iz Bu`ima na period od ~etiri godine Opis pozicije direktora a) Rukovodi radom {kole; b) Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; c) Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju ne ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) Informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; h) Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole; i) Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH br. 70 /08.), - da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv du`no{}u u Ustanovi pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. - Potvrdu da nije lice kojom je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starija od 6 mjeseci). B) POSEBNE - da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; - sposobnost za svjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; - sposobnost nepristrasnosti u dono{enju odluka. Uz prijavu, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud, ne starije od 6 mjeseci); - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju; - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi; - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine; - ovjerena izjava da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona i ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH; - ovjerena izjava kandidata da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po okon~anju konkursne procedure kandidat koji bude izabran du`an je u personalni dosje dostaviti slijede}e dokumente: - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a, ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje o neka`njavanju za privredni prestup pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, (MUP, ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (Op}inski sud, ne starije od 6 mjeseci).

Konfekcija "BORAC" d.d. Travnik Nadzorni odbor Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima, i odluke Nadzornog odbora Konfekcije "Borac" d.d. Travnik br. 23/12-NO od 7. 9. 2012. godine, objavljuje se:

O B oAsazivaVnjuJOsmeEskup[{tineTdioniE~araNJ E

Postupak, na~in i rok obavje{tavanja kandidata bit }e shodno ~lanu 113. i 114. Pravila JU O[ " Bu`im.

Konfekcije "Borac" d.d. Travnik

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs za direktora" mogu se predati u upravu {kole ili poslati po{tom na adresu: JU O[ ÂŤBu`imÂť Bu`im, Ul. generala Izeta Nani}a br. 35, 77 245 Bu`im. Predsjednik [kolskog odbora: Skenderovi} Agan

I

Skup{tina dioni~ara Konfekcije "Borac" d.d. Travnik, odr`at }e se 3. 10. 2012. godine u 10 sati u Travniku, prostorije Konfekcije "Borac" d.d. Travnik, salon tvornice Travnik, ul. Tvorni~ka bb, Travnik.

II

Za Osmu skup{tinu dioni~ara predla`e se slijede}i:

DNEVNI RED

KONKURS

1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja Dru{tva koji uklju~uje: a) finansijski izvje{taj Dru{tva za 2011. godinu b) izvje{taj Nadzornog odbora c) izvje{taj vanjskog revizora d) izvje{taj Odbora za reviziju 3. Dono{enje odluke o nastavku rada Dru{tva 4. Dono{enje odluke o davanju u zakup zgrada, poslovnih prostora i ma{ina Konfekcije "Borac" d.d. Travnik 5. Razrje{enje ~lana Nadzornog odbora 6. Izbor i imenovanje ~lana Nadzornog odbora 7. Izbor vanjskog revizora

Za prikupljanje pisanih ponuda za dodjelu na kori{tenje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~eno kao k.p. broj: 251/35 K.O. Srebrenik grad, povr{ine 300,00 m2, radi gradnje individualnog stambenog objekta dimenzija 8,0 x 10,0 m, spratnosti Sut + Pr - 1, ukupne korisne povr{ine 192,00 m2.

Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: D`enana Had`imahmutovi}, D`emila Verem i Suada Ba{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA SREBRENIK Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 38. Statuta op}ine Srebrenik ("Sl. glasnik op}ine Srebrenik", broj: 1/08), ~lana 16. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Sl. glasnik op}ine Srebrenik", broj: 6/07) i odredaba Plana parcelacije podru~ja Centar II u Srebreniku ("Sl. glasnik op}ine Srebrenik", broj: 9/02) i izdate na~elne urbanisti~ke saglasnosti broj: 08-23-1-6398/12 od 5. 9. 2012. godine, op}inski na~elnik raspisuje:

Lokacija predmetnog neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta je u gradu Srebreniku u ul. Majevi~koj, kod objekta "[umarije" u V zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Po~etna cijena zemlji{ta (naknada za preuzeto zemlji{te) iznosi 80,00 KM/m2. Po~etna cijena rente iznosi 18,40 KM/m2 korisne povr{ine stambenog prostora. Naknada za ure|enje iznosi 5,00 KM/m2 korisne povr{ine stambenog prostora. Predmet ponuda na ovom konkursu su: naknada za rentu i naknada za preuzeto zemlji{te. Na konkursu mogu u~estvovati sva doma}a fizi~ka lica koja prema zakonu mogu biti vlasnici objekta. Prijave na konkurs se podnose pisanim putem i moraju sadr`avati slijede}e: - li~ne podatke (fotokopiju li~ne karte); - rok u kojem se planira izgradnja objekta (koji ne mo`e biti du`i od zakonom utvr|enog); - potvrdu o uplati depozita na ra~un Op}ine Srebrenik u iznosu od 2.800,00 KM; - ponudu sa nazna~enom cijenom rente i zemlji{ta. Prijavu na konkurs treba dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Op}ina Srebrenik, Stru~na slu`ba op}inskog na~elnika, ul. Radni~ka, 75350 Srebrenik, sa naznakom "ne otvaraj - za konkurs", putem po{te ili na {alteru pisarnice Op}ine Srebrenik, najkasnije do 2. 10. 2012. godine (utorak) do 15 sati. Utvr|eni iznos depozita uplatiti na ra~un Op}ine Srebrenik broj: 132 150 030 948 92 50 vrsta prihoda 721 121 ili na blagajni ra~unovodstva Op}ine Srebrenik. Otvaranje ponuda }e se odr`ati 3. 10. 2012. godine (srijeda) u prostorijama Doma kulture u Srebreniku sa po~etkom u 9 sati, a postupak javnog konkursa provest }e Komisija za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta formirana od Op}inskog vije}a Srebrenik. Bli`a obavje{tenja u vezi sa raspisanim konkursom mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama Slu`be za prostorno ure|enje, stambeno-komunalne poslove i obnovu Op}ine Srebrenik, u vremenu od 7.30 do 16 sati ili na telefon broj 035/645-757.

Zapisni~ar na Skup{tini je Kenan Kalajd`ija. III Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skup{tinu i to u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. IV Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno predajom ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Konfekcija "Borac" d.d. Travnik i to najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. V

Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva u Travniku, ul. Tvorni~ka bb. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030 511-914 Nadzorni odbor


13

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

SDPRS-a: Nemamo ni{ta sa SDP-om BiH

Hrvati Sarajeva se ujedinili

Hrvati su sastavni i nezaboravni dio povijesti Sarajeva

Foto: D@. KRIJE[TORAC

@ELIMO OSTATI I OPSTATI OVDJE

Ho}emo da budemo prepoznati kao snaga koja }e se zalagati za u~e{}e Hrvata u svim tijelima op}inske vlasti prema popisu iz 1991. godine - Hrvati Sarajeva, okupljeni u Koaliciju za Novo Sarajevo i Koaliciju za Ilid`u i Stup, ovaj put nastupaju zajedno na izborima s jedinstvenim ciljem da u~e{}em u op}inskoj vlasti osiguraju za{titu prava koja im pripadaju kao konstitutivnom narodu. Temeljni motiv zajedni~kog nastupanja Koalicije za Novo Sarajevo i Koalicije za Ilid`u i Stup na op}inskim izborima odraz je volje Hrvata Sarajeva da budu prepoznati kao snaga koja }e se zalagati za u~e{}e Hrvata u svim tijelima op}inske vlasti prema popisu iz 1991. godine. Ne smije se zaboraviti da su Hrvati sastavni i nezaboravni dio povijesti Sarajeva i da je BiH na{a domovina i na{a dr`ava i da `elimo tu ostati i opstati, re~eno je ju~er na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljene dvije koalicije, HDZBiH - HDZ 1990 - HSS-NHI - Koalicija za No-

vo Sarajevo i HDZBiH - HSS-NHI - Koalicija za Ilid`u i Stup.

Podizanje svijesti Osnovni cilj formiranja ovih koalicija jeste podizanje svijesti o stanju i polo`aju Hrvata. Naime, kako je istaknuto, svega 0,2 posto Hrvata je zaposleno u Kantonu Sarajevo, a u ve}ini op}ina nemaju ~ak niti jednog vije}nika u op}inskom vije}u, stoga se nadaju da }e formiranje ovih koalicija pobolj{ati stanje makar u dvije op}ine u koje su odlu~ili da po{alju svoje predstavnike, a to su Novo Sarajevo i Ilid`a. Nosilac liste u op}ini Novo Sarajevo Blago Mikuli} kazao je kako }e na ovim izborima Hrvati imati mogu}nost da izaberu Hrvata u Op}insko vije}e koji }e mo}i aktivno u~estvovati u izradi programa Op}ine, kao i u njegovoj realizaciji. Mikuli} je istakao i kako je ove go-

dine, za razliku od prethodnih, napravljen iskorak time {to su se ujedinili i kako su svjesni da je zajedni~ki `ivot jedina opcija, te da drugog izbora nemaju.

SDU: Promjena politi~ke scene Predstavljanje kandidata Socijaldemokratske unije BiH za Op}insko vije}e Novi Grad Sarajevo uprili~eno je ispred prostorija Mjesne zajednice Sokolje pred oko 100 okupljenih gra|ana. Na skupu su se, izme|u ostalih, obratili kandidat za na~elnika Op}ine Novi Grad Omer Had`iomerovi}, nosilac liste za OV Novi Grad Drago Juri}, kandidat za OV Novi Grad Emir Sinanovi}, te potpredsjednik SDUBiH Miro Lazovi}, koji je ujedno i kandidat SDU za Op}insko vije}e Centar Sarajevo. Lazovi} je naglasio kako je dugoro~ni cilj SDU da 2014. do|e do promjene politi~ke scene u BiH.

Podr{ka Memi}u Kao kandidati za Op}insko vije}e u op}ini Novo Sarajevo iza}i }e 32 ~ovjeka, a u op}ini Ilid`a 11. - U Op}ini Ilid`a nemamo nijednog vije}nika i ranije je bilo slu~ajeva da jedan Hrvat, kada u|e u zgradu Op}ine, nema kome da se obrati za svoj predmet. Me|utim, situacija se u posljednje vrijeme promijenila, po~eli su se upo{ljavati i Hrvati i to zahvaljuju}i sada{njem na~elniku Senaidu Memi}u, kojem na predstoje}im izborima pru`amo punu podr{ku, kazao je predsjednik Kantonalnog odbora HSSNHI-ja Sarajevo Dalibor Stani}. M. PAMUK

OO SBiH @ep~e

HDZ pozvan na apstinenciju Visoki predstavnik u BiH odlukom iz 2000. darovao teritorij, nacionalnu dominaciju i vje~nu vlast HDZ-u Op}inska organizacija Stranke za BiH @ep~e saop}ila je ju~er kako je gra|anima ponudila izborni program koji je primjeren `epa~kim uvjetima, stanju i potrebama. “Izborni program prati kadrovska ponuda moralno ~istih i sposobnih kandidata koji mogu odgovoriti aktuelnim potrebama gra|ana u op}ini i preuzeti odgovornost za upravljanje op}inskim poslovima. To, me|utim, u `epa~kim uvjetima nije dovoljno, jer Stranka za BiH i njeni kadrovi ne mogu do}i u poziciju da realiziraju projekte od interesa za op}inu i zbog toga izbornu kampanju zapo~inju na neuobi~ajen na~in - s otvorenim pismom adresiranim vladaju}em HDZ-u u @ep~u”, stoji u saop}enju OO SBiH @ep~e. U pismu se HDZ, kao dominantna vladaju}a struktura u op}ini, poziva na apstinenciju u izborima za izvr{nu vlast, odnosno na apstinenciju u podr{ci svom kandidatu za na~elnika Op}ine. Stranka za BiH @ep~e podsje}a da je tom politi~kom subjektu visoki predstavnik u BiH odlukom iz 2000. darovao teritorij, nacionalnu dominaciju i vje~nu vlast koja se izvodi iz nacionalne domi-

Iz Socijaldemokratske par tije Republike Srpske ponovo su saop}ili da nemaju ni{ta zajedni~ko sa SDP-om BiH. - Na samom po~etku kampanje za lokalne izbore obavijestili smo Centralnu izbornu komisiju BiH, kao i sve medije, da SDPBiH, promovi{u}i se u medijima i kroz javne nastupe, koristi nepotpun znak, navode}i u svom nazivu samo SDP, {to nam nanosi nesagledivu {tetu u RS-u, tvrde iz SDP-a RS-a, stranke ~iji je predsjednik Milutin Peji}, kandidat za gradona~elnika Banje Luke. Tvrde i da “primje}uju da neki mediji u svojim tekstovima i emisijama, kada govore o toj par tiji (SDPRS-a) i njihovom kandidatu za gradona~elnika Banje Luke Milutinu Peji}u, isti~u samo naziv SDP, {to je nedopustivo”. Na taj na~in kr{e se osnovna pravila u informisanju, kao i Zakon o izborima u BiH, saop}eno je iz SDP-a RS-a.

Lagumd`ija: Vjerujem u na{eg D`ekija Op}inski odbor SDP-a Centar Sarajevo zvani~no je predstavio svoje kandidate za predstoje}e lokalne izbore. Cilj je samo jedan, a to je nastaviti uspje{an razvojni put op}ine Centar koji traje ve} 12 godina, navedeno je tokom predstavljanja kandidata. Skupu su prisustvovali generalni sekretar i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nik{i} i Zlatko Lagumd`ija, koji je naglasio kako vjeruje u uspjeh liste OO SDP Centar: “Uop{te ne sumnjam da }e na{ D`eki (D`evad Be~irevi}) osvojiti i novi mandat, a da }e ova lista imati najvi{e predstavnika u OV Centar, iza njih su rezultati i oni znaju {ta rade, a ako nekome ne{to nije jasno, a zna {ta je internet, neka posjeti web stranicu www.obecano-ispunjeno.ba i sve }e mu se samo kazati.” Nosilac liste SDP-a za Op}insko vije}e Centar je Igor Kamo~aji.

HDZ: Nikad ja~i u Tuzli Sve~anom akademijom u kristalnoj dvorani hotela Tuzla, HDZBiH Tuzla obilje`io je XXII obljetnicu utemeljenja stranke u Tuzli te predstavio svoje kandidate za Op}insko vije}e Tuzla na predstoje}im lokalnim izborima u BiH. Na skupu je bilo visoko izaslanstvo HDZBiH predvo|eno predsjednikom Draganom ^ovi}em te izaslanstvo HDZ-a Hrvatske predvo|eno ~lanom Predsjedni{tva Pericom ]osi}em. - U izbornu smo kampanju u{li s velikim optimizmom i sa zacrtanim visokim ciljevima. Osna`it }emo utjecaj HDZ-a BiH u Op}inskom vije}u i u mjesnim zajednicama, u narednom sazivu imat }emo tri vije}nika u Vije}u i najmanje sedam predsjednika mjesnih zajednica u op}ini, poru~io je Ivica Kova~evi}, nositelj liste HDZa BiH za Op}insko vije}e Tuzle. Svoj optimizam Kova~evi} temelji na reakcijama s terena, kada HDZ-u, kako je kazao, uz anga`man ~lanova, simpatizera i vjernih bira~a, prilazi veliki broj Tuzlaka nezadovoljnih politikama drugih, prije svega vladaju}ih stranaka.

Platforma SBiH prezentirana i u Te{nju

nacije. Ova stranka dalje navodi da bi apstinencija bila sna`na poruka prema narodu kojem je odluka namijenila stalni podani~ki status. U prostorijama Mjesne zajednice Soukbunar u Sarajevu, u ponedjeljak uve~er zvani~no je po~ela kampanja Op}inskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Centar. Na skupu je predstavljena izborna platforma OSa SBiH Centar i kandidati SBiH za Op}insko vije}e Op}ine Centar. Nosilac liste je Suvad Kerla. Tako|er, u Vogo{}i je predstavljen nosilac liste prof. dr. Ferid Otajagi}. Platformu SBiH prezentirao je u svom govoru i kandidat za op}inskog na~elnika Te{nja Edin Had`ali}.

BNS: Kandidati za na~elnike op}ina U sjedi{tu Bosanskohercegova~ke narodne stranke u Sarajevu odr`ana je sjednica Predsjedni{tva s kandidatima za na~elnike deset op}ina na predstoje}im lokalnim izborima. Na sjednici je razmatrana strategija nastupa kandidata za na~elnike op}ina, kao i teku}e aktivnosti izbornog {taba BNS-a. Predsjednik Bosanskohercegova~ke narodne stranke Edhem Bi~ak~i} dao je generalne smjernice na bazi kojih }e kandidati BNS-a za na~elnike op}ina nastupati u medijima i voditi svoju kampanju u saradnji s op}inskim odborima stranke, saop}eno je iz Izbornog {taba BNSa. Kandidati BNS-a za na~elnike op}ina na lokalnim izborima 2012. su Murat Silajd`ija (Novi Travnik), D`enana Der vi{begovi} (Visoko), Jasmir Kere{ (Ilid`a), Eniz Gojak (Novi Grad Sarajevo), Hajro Suba{i} (Vogo{}a), Avdo Rapa (Centar Sarajevo), Sabahudin [abanovi} (Stari Grad Sarajevo), Bahrija ^elik (Novo Sarajevo), Abduselam Sijer~i} (Gora`de) i Milan Per van (^apljina).


14

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE


REGION

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Nastavak su|enja HDZ-u i Sanaderu u slu~aju Fimi-media

NOVAC ZA FIMI-MEDIJU ILI EKSPRESNA SMJENA Ivan Mravak posvjedo~io da je HEP poslovao od 2005. do 2009. sa zagreba~kom marketin{kom agencijom Fimi-media, kada su ta firma i HDZ inkasirali od HEP-a oko milijun eura (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

}u, kako je posvjedo~io, u prostorijama zagreba~ke sredi{njice HDZ-a, odnosno Carine. Potvrdio je da pisane potvrde za ove “donacije” nije dobio. Na izri~ito pitanje sutkinje po ~ijim je instrukcijama sve ovo radio, citirao je rije~i glavnog rizni~ara HDZ-a Bari{i}a: “Rekao mi je da postupamo po napucima koji su do{li s vi{e razine, od premijera.” Ina~e, Mravak je osu|en na godinu i pol zatvora zbog predaje 100.000 eura Bari{i}u u vidu “donacije” HEP-a, a od Dr`avnog odvjetni{tva RH dobio je tzv. oprosnicu nakon priznanja i nagodbe s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) pro{le godine, pa u zamjenu za svjedo~enje ne}e biti optu`en u ovom postupku.

Su|enje u slu~aju Fimi-media, gdje su na optu`eni~koj klupi najve}a hrvatska oporbena stranka HDZ, njezin biv{i predsjednik, ujedno i eks-premijer Ivo Sanader i jo{ nekolicina hadezeovaca kojima se sudi za pronevjeru najmanje 10 milijuna dr`avnog novca, nastavljeno je ju~er na zagreba~kom @upanijskom sudu svjedo~enjem biv{eg {efa Uprave Hrvatske elektroprivrede (HEP) Ivana Mravka.

Crni fond Ovaj svjedok posvjedo~io je da je HEP poslovao od 2005. do 2009. sa zagreba~kom marketin{kom agencijom Fimi-media, kada su ta firma i HDZ inkasirali od HEP-a oko milijun eura (7 milijuna kuna) ke{a. Mravak je potvrdio da je radio po nalogu drugooptu`enog u ovom procesu, biv{eg glavnog rizni~ara HDZ-a i {efa Carine Mladena Bari{i}a. Prema optu`nici, preko fiktivnih ra~una Fimi-medije iz hrvatskih dr`avnih institucija i javnih poduze}a izvu~en je novac koji je zavr{io u crnom fondu HDZ-a i privatnim d`epovima. Novac im je pristizao sa svih strana. Mravak je ispri~ao da ga je Bari{i} kontaktirao 2005. i rekao mu da za organiziranje slu`benih partya i ostalih poslova marketin{kog karaktera anga`ira agenciju Fimimedia. Mravak ka`e da je to smjesta prihvatio jer je imao saznanja da

se za odbijanje ovakvog zahtjeva mo`e dobiti ekspresna smjena. Po informacijama kojima je svjedok raspolagao, smjena zbog odbijanja naloga Bari{i}a se jednom dogodila, a Bari{i} je kao glavni rizni~ar bio visoko pozicioniran u stranci, uz to jo{ i blizak prijatelj tada{njeg premijera. Tako|er prisjetio se da ga je Bari{i} pozvao u zagreba~ku sredi{njicu HDZ-a uo~i parlamentarnih izbora 2007. Po{to je predizborna kampanja HDZ-a ko{tala dva milijuna eura, Bari{i} je od Mravka tada zatra`io da prikupi donacije za HDZ i to od firmi koje rade s HEP-om, {to je Mravak i uradio pa je dvije “donacije” HEPa od po 50.000 eura predao Bari{i-

Mravak: Bari{i}u sam nosio novac u HDZ i Carinu

NARE\ENJE Na izri~ito pitanje sutkinje po ~ijim je instrukcijama sve ovo radio, citirao je rije~i glavnog rizni~ara HDZ-a Bari{i}a: “Rekao mi je da postupamo po napucima koji su do{li s vi{e razine, od premijera”

Aluminij u Mostaru Ime biv{eg {efa Uprave HEP-a spominje se i u slu~aju “HEP TLM” u kojem se biv{eg premijera Sanadera tereti da je upravo Mravka poticao na sklapanje {tetnog ugovora o prodaji elektri~ne energije {ibenskom TLM-u po ~etiri puta ni`oj cijeni od cijene po kojoj je HEP struju nabavljao na me|unarodnom tr`i{tu, a TLM je potom ve}inu tako kupljene struje po istoj toj nerealno niskoj cijeni distribuirao tvrtki Aluminij u Mostaru, ~ime su HEP, odnosno Hrvatska, o{te}eni za najmanje 100 milijuna eura (oko 650 milijuna kuna). Jadranka DIZDAR

Srbija: Polemika zbog trgovine organima

Tu`ila{tvo uznemirava javnost

Kandi}: Pri~a neuvjerljiva i donosi nemir

Predsjednica srbijanskog Fonda za humanitarno pravo Nata{a Kandi} izjavila je ju~er kako je objavljivanje snimka za{ti}enog svjedoka, koji je navodno sudjelovao u va|enju organa srpskim zarobljenicima na sjeveru Albanije, nedopustivo te da ona ne vjeruje u autenti~nost snimka. - Dr`avno odvjetni{tvo uznemirava javnost i obitelji nestalih objavljivanjem ovakve snimke, rekla je Kandi} i dodala kako bi dr`avno odvjetni{tvo, da je ozbiljna dr`avna institucija, radilo skupa s ti-

mom EU, na identifikaciji ljekara koji su vodili akciju va|enja i prodaje organa. - Ovako, ti su ljekari svjedo~enjem upozoreni i imaju vremena da se pripreme i sklone. Mislim da ovu pri~u plasira dr`avno odvjetni{tvo za ratne zlo~ine iz politi~kih razloga i time te{ko uznemirava obitelji `rtava. Pri~a je neuvjerljiva, djeluje politi~ki i donosi nemir javnosti, kazala je Kandi}. Srbijanski dr`avni odvjetnik za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} kazao je ju~er da je dr`avno odvjetni{tvo iza{lo u javnost s novim svjedo-

kom trgovine organima kako bi sprije~ilo zata{kavanje slu~aja. Udruga obitelji otetih i nestalih osoba na Kosovu, u prio p}e nju dos tav lje nom beogradskim medijima, insistira na hitnoj me|unarodnoj istrazi. Udruga je to zatra`ila nakon {okantnog svjedo~enja za{ti}enog svjedoka o trgovini ljudskim organima na Kosovu u vrijeme sukoba 1998. i 1999. godine, emitiranog u ponedjeljak na Radio-televiziji Srbija (RTS), u kojemu taj svjedok detaljno opisuje va|enje srca `ivom civilu.

15

VIJESTI

EU odobrila sredstva za pelje{ki most Ministrica vanjskih i evropskih poslova RH Vesna Pusi} potvrdila je ju~er da je EU u ponedjeljak odobrila Hrvatskoj 200.000 eura za izradu predstudije isplativosti gradnje pelje{kog mosta, koji bi trebao prometno povezati jug zemlje s ostatkom Hrvatske. Me|utim, dodala je, ova predstudija izvodivosti uze}e u obzir i rje{enje s mostom i rje{enje bez mosta. - Odnosno, sa onim famoznim koridorom kroz BiH, uzimaju}i u obzir financijski ali i politi~ki aspekt, izvodivost i neizuze}e iz pravila Schengena, kazala je Pusi}. Na pitanje za{to bi ratifikacija Sporazuma Tu|man - Izetbegovi} bila uvjet za gradnju pelje{kog mosta s obzirom na to da most, prema sada{njem projektu, ni u jednoj svojoj to~ki ne dodiruje teritorij BiH, Pusi} je odgovorila da to “neposredno nije preduvjet za izgradnju mosta. Me|utim, razlog je, prvo, da smo u stanju kao politi~ki odrasla zemlja pravno rje{avati svoje probleme, a postoji i tehni~ki moment, a to je da most mora biti 500 metara od granice. Onda je sigurno bolje da ta granica bude potvr|ena, iako je grani~ni re`im koji je opisan u tom sporazumu na snazi kao privremeni od 1999”. J. D.

Ljaji} i dalje vodi saradnju sa Haagom Vlada Srbije razrije{ila je stare i postavila nove ~lanove i zamjenike ~lanova Nacionalnog savjeta za saradnju sa Ha{kim tribunalom. Na ~elu tog tijela ostaje sada{nji potpredsjednik Vlade i ministar spoljne i unutra{nje trgovine Rasim Ljaji}. Vlada Srbije je na svom web siteu objavila da su za ~lanove Savjeta postavljeni premijer i ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i}, ministar pravde i dr`avne uprave Nikola Selakovi}, pomo}nik ministra odbrane Miroslav Jovanovi} i dr`avni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Vera Mavri}.

Nikoli} u Rusiji Predsjednik Rusije Vladimir Putin ugostio je ju~er u So~iju predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a. Tom prilikom Nikoli} je pozvao Putina da otvori radove na Ju`nom toku u Srbiji, u decembru, javlja B92. - Po{to predstavnici Srbije i Rusije nemaju previ{e hrabrosti, zamolili su me da vas ja zamolim da prisustvujete po~etku tih radova, rekao je Nikoli} i, zahvaliv{i se na pozivu za sastanak, rekao da je ovo nastavak njihovih susreta, “ali i po~etak potpuno novih odnosa Rusije i Srbije”.


16

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA Ministarstvo privrede/gospodarstva TRAVNIK

Ustanova za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" raspisuje

Javni poziv za odabir predava~a/trenera Ustanova za obrazovanje odraslih "Socijalno-edukativni centar" Banja Luka ima za cilj izgradnju strukovnog obrazovanja odraslih za socijalna zanimanja. U potrazi smo za profesionalnim predava~ima/trenerima koji }e provoditi obuku iz Menad`menta u socijalnom radu na osnovu definiranih tema i rezultata u~enja. Naziv obuke: Osnovni sadr`aj:

Trajanje obuke: Ciljna grupa: Dozvoljene prijave: Na~in prijave:

Menad`ment u socijalnom radu Uvod u sustave socijalne za{tite u BiH, Osnove liderstva, menad`menta i organizacija rada, Metode planiranja, Suradnja i partnersko umre`avanje, Rad/upravljanje timovima, Komunikacija i odnosi s javno{}u, Financijski menad`ment Ukupno 6 trening-modula u trajanju od 3 dana svaki Rukovode}e osoblje vladinih ustanova i nevladinih organizacija u socijalnom sektoru Fizi~ke osobe dr`avljani BiH; Pravne osobe registrirane u BiH Pismo namjere koje treba sadr`avati ime i prezime pojedinca ili naziv pravne osobe te kontakt-informacije dostaviti elektronskim putem najkasnije do 25. 9. 2012. godine na: marina.maric@sec.ba

Na osnovu ~lana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona ("Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona", broj 8/03 i 14/03) te na osnovu ta~ke IV Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfer - poticaji privredi bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu broj 01-02-304/12 od 1. 6. 2012. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

J AV N I N A T J E ^ A J

ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA "POTICAJI PRIVREDI" ZA 2012. GODINU - LOT 3 I LOT 5 I.

PREDMET NATJE^AJA Predmet javnog natje~aja je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije "Transfer - poticaji privredi" utvr|enog bud`etom Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu ("Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona", broj 1/12) Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. Program utro{ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer - poticaji privredi" bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2012. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 15. sjednici odr`anoj 29. 5. 2012. godine, Odluka broj 01 - 02 - 304/12 od 1. 6. 2012. godine ("Sl. novine SBK", broj 9/12). Nazivi projekata, mjere i aktivnosti svrstani su u slijede}e lotove: Lot 3 - Poticaj turisti~ko-ugostiteljskoj djelatnosti Lot 5 - Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvo|enje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija u svim vrstama djelatnosti).

II.

PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva (Lot 3), te pravna lica-subjekti male, srednje i velike privrede i obrtnici, kao i organizacije registrovane za uvo|enje standarda (Lot 5) koji su na podru~ju Srednjobosanskog kantona registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koji }e projekat realizirati na podru~ju Srednjobosanskog kantona. Ne mogu se kandidovati slijede}i projekti: kupovina udjela u dru{tvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u projekte za koje su predvi|eni poticaji i premije, finansiranje ekolo{ki neprihvatljivih projekta, ugostiteljski objekti koji imaju prete`no to~enje alkoholnih pi}a, te za obrtna sredstva. Nemaju pravo u~e{}a na natje~aju subjekti kojima od Ministarstva privrede nije prihva}en izvje{taj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

III.

SADR@AJ PROGRAMA - PROJEKTA Program - projekat mora biti ura|en sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji ovisno o pojedinom lotu. Da bi program - projekt bio predmet razmatranja stru~ne komisije, potrebno je dostaviti slijede}e: 1. Podaci o ponu|a~u: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasni{tvo, registrirani kapital/ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, tro{kovi investicije - ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se tra`i od Ministarstva privrede. 2. Kompletan program - projekat. Program - projekat obavezno mora sadr`avati: glavni investicioni projekt, sa`etak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije. 3. Obavezni prilozi uz zahtjev (originali ili ovjerene kopije): - Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima / rje{enje o odobrenju nadle`ne op}ine za obavljanje djelatnosti obrtnika ili fizi~kog lica, - Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost, - Izvje{taj o finansijskom poslovanju - bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit fizi~kog lica od privredne ili profesionalne djelatnosti, - Uvjerenje nadle`nih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 30. 6. 2012. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika, - Uvjerenje o pla}enim poreznim obavezama, a obaveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima zaklju~no sa 30. 6. 2012. godine, - Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija), - Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, - Uvjerenje nadle`nog suda da dru{tvo nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili potvrda od nadle`ne op}inske slu`be za upravu da obrtniku ili fizi~kom licu nije utvr|en trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti, - Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog kori{tenja sredstava, - Referenc-listu (lista glavnih usluga pru`enih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima), - Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije, - Ostale dokumente koji se tra`e u tenderskoj dokumentaciji za pojedini Lot.

Nakon primitka pisma namjere aplikantima }e se dostaviti, elektronskim putem, dokumentacija za provedu obuke sa svim relevantnim informacijama i uvjetima za formalnu prijavu na javni poziv. Kontakt Socijalno-edukativni centar (SEC) Marina Mari}, projekt-asistentica Tel: 033 206 441 E-mail: marina.maric@sec.ba

Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli i na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 385/2012. od 7. 9. 2012. godine, Mje{ovita srednja {kola Donji Vakuf, objavljuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos Za slijede}a radna mjesta: 1. Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti

18 sati sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2013. godine 2. Profesor matematike 18 sati sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva Za navedena radna mjesta neophodno je da kandidati imaju zavr{enu odgovaraju}u visoku {kolu, fakultet ili akademiju - VII stepen, propisanu Nastavnim planom i programom te da posjeduju odgovaraju}u zdravstvenu sposobnost, kao i moralne i radne kvalitete. - Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja - Prijave sa potrebnom dokumentacijom (prijava na konkurs sa kratkom biografijom, diploma, rodni list, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, dokaz o radnom sta`u, potvrde: o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, prosje~noj ocjeni na fakultetu tokom studija, du`inu radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju nakon diplomiranja, ku}nu listu (socijalne prilike), uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, dostaviti u Sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu) MJE[OVITA SREDNJA [KOLA - @rtava genocida u Srebrenici DONJI VAKUF - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SRAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 202966 11 P Sarajevo, 18. 7. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sutkinji Silvani Brkovi} - Mujagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom, Sarajevo, protiv tu`enog Voje Novkovi}a iz Sarajeva, radi duga, v.sp. 3.515,85 KM, vanraspravno 18. 7. 2012. godine donio je sljede}u

PRESUDU

zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom Voji Novkovi}u da tu`itelju Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo plati iznos od 3.515,85 KM sa zakonskom zateznom kamatom: na iznos od 38,20 KM od 25. 10. 2010, na iznos od 1.384,85 KM od 25. 11. 2010, na iznos od 2.022,60 KM od 25. 12. 2010, na iznos od 35,10 KM od 25. 1. 2011. i na iznos od 35,10 KM od 25. 2. 2011. godine, a sve do kona~ne isplate, sa tro{kovima postupka u iznosu od 200,05 KM, sve u roku od 30 dana.

Ob ra zl o `e n je Tu`bu tu`itelja podnesenu 29. 4. 2011. godine Sud je 15. 4. 2012. godine dostavio tu`enom na odgovor (dostavnica i dokaz o objavi u dnevnom listu ulo`eni u spis), uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti Sudu odgovor na tu`bu u pisanom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni Sudu nije dostavio pisani odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, Sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383, 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 140,05 KM i takse na presudu u iznosu od 60,00 KM, {to ukupno iznosi 200,05 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

Napomena: Svaki lot je neovisan paket za odre|ivanje vrijednosti i ugovaranje. Ponu|a~i koji podnose prijave za vi{e lotova du`ni su dostaviti ponude za svaki lot posebno. Ponu|a~, bez obzira koliko ima programa, mo`e imati samo jedan program koji }e poduprijeti Ministarstvo privrede. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog tijela. Sva dokumenta moraju biti prilo`ena i izdana od nadle`nih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom, kompletan program - projekat bit }e odbijen i ne}e biti predmet daljnjeg razmatranja. Program i sva dokumentacija tra`ena javnim natje~ajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logi~kim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata). Izbor korisnika izvr{it }e stru~na komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa - projekata koje prihvati stru~na komisija bit }e objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podno{enje projekta - programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK-a te na web stranici Vlade SBK-a: www.sbk-ksb.gov.ba. Ponu|a~i ~ije programe - projekte ne prihvati stru~na komisija mogu Ministarstvu privrede ulo`iti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene programa. Kona~nu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK-a i ista }e biti objavljena u Slu`benim novinama Srednjobosanskog kantona. Broj prihva}enih programa - projekata, te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje korisniku, ovisit }e isklju~ivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa - projekta. IV.

KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA Lot 3 Poticaj turisti~ko-ugostiteljskoj djelatnosti - Kvalitet i kompleksnost projekta 20% - Finansijski plan 20% - Stepen samofinansiranja 20% - Pove}anje zaposlenosti 20% - Originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude 20% Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM. Lot 5 Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvo|enje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija) - stepen uvo|enja sistema 20% - broj zaposlenih 40% - vrijednost izvoza 20% - stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora 20% Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 15.000,00 KM.

V.

PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 9 do 14 sati u Ministarstvu privrede SBK-a, na adresi Prnjavor 16, Travnik (biv{a zgrada @AS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 (pedeset) KM po jednom primjerku. Uplata se vr{i na depozitni ra~un Vlade SBK-a br: 3380002210020912, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom ÂŤotkup dokumentacije za Lot broj ___Âť Poticaj privredi.

VI.

PODNO[ENJE PROJEKTA Zape~a}eni programi - projekti sa odgovaraju}im prilozima {alju se preporu~eno po{tom ili li~no dostavljaju na adresu: Ministarstvo privrede/gospodarstva Stani~na 43 72 270 TRAVNIK sa naznakom: "NE OTVARATI - po javnom natje~aju za Lot br. __" - "Poticaji privredi" Rok za dostavu programa - projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog natje~aja u dnevnim novinama. Projekti - programi primljeni nakon isteka roka ne}e biti razmatrani.

VII. TRO[KOVI PROJEKTA - PROGRAMA U postupku javnog natje~aja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima natjecanja, te zadr`ava pravo da projekat - program prihvati u cijelosti, djelomi~no ili ga u potpunosti odbije, poni{ti javni natje~aj ili odbaci sve projekte - programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Ministarstvo privrede ne}e snositi nikakvu odgovornost prema u~esnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima - projektima ne}e se vra}ati. VIII. OSTALE ODREDBE Sa kandidatima ~iji se programi - projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK-a }e potpisati ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim }e biti preciziran na~in i dinamika kori{tenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih u namijenjene svrhe. Sve dopunske informacije vezane za natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 - 217 i 503-169 od 10 do 15 sati ili e-mail: min.priv@bih.net.ba. MINISTAR mr. sci. Sed`ad Milanovi}


SVIJET

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

NEW YORK OBILJE@AVA 11 GODINA OD TERORISTI^KOG NAPADA

17

VIJESTI

VRIJEME JE ZA NOVI KORAK U SAD-u je obilje`eno 11 godina od teroristi~kih napada 11. septembra 2001, u kojima je poginulo 2.977 ljudi. Iz kula blizankinja u New Yorku svega je 20 ljudi koji su bili na spratovima iznad mjesta udara uspjelo da napusti zgrade prije nego {to su se uru{ile. U napadu su poginula i 343 vatrogasca dok su poku{avala da pomognu povrije|enima da napuste zgrade. Tokom podsje}anja na doga|aje od prije 11 godina u~esnicima okupljenim na Ground Zero, mjestu gdje su se nalazile bliznakinje, pro~itana su imena svake pojedina~ne `rtve tog dana. Ceremonija je po~ela minutom {utnje u 8.46 sati ujutro, ta~no kada je prvi avion udario u Svjetski trgovinski centar (World Trade Center).

Bez prisustva politi~ara Akcija 19 pripadnika Al-Kaide po~ela je tako {to su oteli ~etiri putni~ka aviona koji su uzletjeli sa aerodroma u Bostonu, New Yorku i Washingtonu. Tre}i avion je udario u Pentagon, a ~etvrti se sru{io u Pensilvaniju. Otmi~ari su u{li u kabine aviona i, koriste}i no`eve za sje~enje papira koje su pro{vercovali, ubili pilote i preuzeli kontrolu nad letjelicama. Glavna ceremonija bi}e u New Yorku i na njoj prvi put ne}e govoriti niko od politi~ara, prenose

Na Ground Zero pro~itana imena svih `rtava • Ovaj datum se s dubokim posljedicama urezao u ameri~ku politi~ku i socijalnu psihu

ameri~ki mediji. Biv{i guverner dr`ave New York George Pataki isti~e kako je nedolazak politi~ara na obilje`avanje 11. godi{njice promjena jednog 10-godi{njeg iskustva i tradicije. Pataki je bio guverner u vrijeme kad su se dogodili teroristi~ki napadi u New Yorku. Ipak, on podr`ava da politi~ari ne dr`e govore na ovogodi{njoj godi{njici. “Vrijeme je za novi korak, koji jednostavno predstavlja odavanje po~asti `rtvama”, zaklju~io je Pataki. Za Amerikance }e biti te{ko obilje`iti ovaj datum bez sje}anja na trag koji je taj doga|aj ostavio na nacionalnu politiku. “Kao doga|aj i kao simbol, 11. septembar

se urezao u ameri~ku politi~ku i socijalnu psihu, s dubokim posljedicama”, istaknuo je Douglas Muzzio, profesor na Baruch fakultetu politi~kih nauka.

Odati po~ast slu`bama bezbjednosti Ameri~ki predsjednik Barack Obama pozvao je tokom vikenda gra|ane Sjedinjenih Dr`ava da odaju po~ast pripadnicima slu`bi bezbjednosti koji se brinu o za{titi zemlje u posljednjih 11 godina, od napada 11. septembra 2001. Obama je u redovnom radijskom obra}anju naciji pohvalio pripadnike policije i vojske, za koje je kazao da svakodnevno rizikuju

svoje `ivote za bezbjednost Amerike. “Oni slu`e svojoj zemlji i podnose `rtvu, ponekad daleko od ku}e, da bi njihova otad`bina bila sigurna”, rekao je predsjednik SAD-a, i istakao da, zahvalju}i ameri~kim obavje{tajnim slu`bama, Osama bin Laden vi{e nikada ne}e prijetiti Americi. Glavni planer napada od 11. septembra 2001. Kalid {eik Muhamed uhap{en je 1. marta 2003. godine u Pakistanu. On je u februaru 2008. godine optu`en za ratni zlo~in i trenutno mu sudi ameri~ki vojni sud. Ako bude progla{en krivim, prijeti mu smrtna kazna.

Njema~ka

Biv{a prva dama tu`ila Google Supruga biv{eg njema~kog predsjednika Bettina Wulff tu`ila je kompaniju Google za klevetu, tra`e}i da sprije~i glasine o njenom privatnom `ivotu. Naime, kada se u najpoznatiji pretra`iva~ unese njeno ime, pojavljuju se termini kao {to su prostitutka i zona crvenih fenjera, prenosi BBC. Wulff negira da je ikada radila kao prostitutka ili poslovna pratnja prije braka i da se takve glasine {ire da bi se omela politi~ka karijera njenog supruga Kristijana Wulfa. Google, specijalizovan za internet-pretra`ivanja i reklamiranja, saop{tio je da automatski proizveden tekst odra`ava ono {to su ve} ranije drugi pretra`ivali na mre`i.

- Svi termini koji se pojave prethodno su ukucali korisnici Googla, rekao je njema~ki portparol Kay Oberbeck. Njema~ki Spiegel prenosi da je Wulff vi{e od dvije godine provela bore}i se sa optu`bama da je jednom radila kao poslovna pratnja. - Njeni advokati uspjeli su da izdejstvuju 34 naredbe o prekidu aktivnosti, uklju~uju}i i jednu protiv istaknute li~nosti na njema~koj televiziji, pi{e Spiegel. Google je u martu morao da onesposobi sve automatski odra|ene rezultate prilikom tra`enja neimenovanog ~ovjeka iz Japana koji je rekao da je njegovo ime na mre`i povezivano sa krivi~nim djelima koja nije po~inio.

Korupcija u Egiptu

Hap{enje posljednjeg Mubarakovog premijera Egipatske vlasti objavile su ju~er nalog za hap{enje biv{eg premijera Ahmeda [afika, nekada{njeg bliskog saradnika svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je optu`en za korupciju, izjavili su sudski izvori. [afik `ivi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od kada je u junu izgubio od islamisti~kog

lidera Mohameda Morsija na prvim predsjedni~kim izborima poslije revolucije. Njemu je od pro{log mjeseca zabranjeno da putuje uz kori{tenje egipatskog paso{a. Egipatski zvani~nici ka`u da [afiku treba da se sudi zbog korupcije u okviru slu~aja u koji su umije{ani Mubarakovi sinovi Gamal i Ala, prenio

je AP. Biv{i premijer je odbacio sve optu`be i rekao da su one politi~ki motivisane. Tu`ila{tvo tereti [afika da je kao predsjednik odbora za rje{avanje stambenih pitanja tokom 1990-ih godina navodno prodao velike zemlji{ne povr{ine Mubarakovim sinovima za dio njihove realne vrijednosti.

Hollande napravio gaf Francuski predsjednik Francois Hollande napravio je gaf ~estitaju}i slabovidnoj francuskoj paraolimpijskoj pobjednici utrke na 200 metara. Naime, Hollande je zaboravio kako Assia el-Hannouni ima tek parcijalni vid i da ne mo`e vidjeti dalje od nekoliko metara ispred sebe, a kamoli na tribinu, s koje joj je on mahao. Ona ga je pitala kako mu se svidjela utrka, a on joj je rekao: - Vidjeli smo kako obilazite postolje i mahali smo, no niste vidjeli, rekao je atleti~arki Hollande. Ona mu to nije uzela za zlo, ve} mu je odgovorila: - Iz te daljine Vas nisam mogla vidjeti. - Nije bio svjestan kako spadam u kategoriju osoba sa oslabljenim vidom. No propuste te vrste do`ivljavam svakodnevno, pa se prema njima odnosim s velikim odmakom i dozom humora, rekla je El-Hannouni.

Ministar odbrane pre`ivio atentat Ministar odbrane Jemena pre`ivio je poku{aj atentata u kojem su poginula petorica njegovih tjelohranitelja. Napad, ~ija je meta bio general Muhamad Nasir Ahmad, dogodio se u blizini vladinih prostorija u centru Sane. Lokalni mediji javili su da je napad izveden automobilom bombom. Napad je uslijedio dan nakon {to je jedan od vo|a Al-Kaide u Jemenu ubijen u napadu na istoku zemlje. “Meta napada bio je ministar odbrane”, rekao je neimenovani zvani~nik za agenciji France Presse. Niko jo{ nije preuzeo odgovornost za eksploziju, iako je poznato da je Al-Kaida na Arabijskom poluostrvu izvela veliki broj napada u pro{losti.

Egzekucija u Milanu Maskirani motociklisti ubili su italijanskog preduzima~a u prometnoj ulici u centru Milana, {to je bila egzekucija u stilu mafije. Massimilianu Spelti (43), biv{em vlasniku farmaceutske ku}e, pri{la su dva mu{karca na skuteru preksino} oko 20 sati i ispalila pet metaka u njega dok je {etao ulicom Muratori u centru Milana, rekao je italijanski policijski zvani~nik. Njegova 21-godi{nja dominikanska par tnerka ubijena je kad je poku{ala da pobjegne, dr`e}i u naru~ju njihovu 18-mjese~nu k}erku, jedinu koja je pre`ivjela napad, navodi Reuters. I ubica i voza~ skutera nosili su {ljemove i lica su im bila pokrivena, a motiv ubistva nije poznat. Organizovani kriminal u Italiji povezuje se sa Sicilijom, Napuljem, Kalabrijom i drugim siroma{nijim regionima na jugu. U proteklih nekoliko godina aktivnosti mafije stigle su i na prosperitetni sjever, gdje djeluje Ndrangeta, kriminalna organizacija ~ije je sjedi{te u Kalabriji.


18

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Razvojni procesi i uloga seoske `ene Seminar "Razvojni procesi i uloga seoske `ene" odr`an je u Sarajevu 5. i 6. septembra 2012. godine u organizaciji Udru`enja VESTA, u okviru projekta "Socio-ekonomsko ja~anje polo`aja seoske `ene kroz aktivno u~e{}e u lokalnim razvojnim planovima" i uz finansijsku podr{ku specijalnog fonda ameri~ke vlade usmjerenog na ja~anje pozicije `ene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini. Seminaru je prisustvovalo 17 predstavnika/ca iz 10 op}ina Federacije BiH. Jedna od klju~nih tematskih oblasti seminara je bio doma}i i me|unarodni pravni okvir koji je usmjeren na ja~anje polo`aja seoske `ene, posebno ~lan 14. UN CEDAW Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije `ena na selu. BiH je kao potpisnice ove Konvencije u obavezi da radi na unapre|enju socio-ekonomske situacije za `ene na selu, njihovog pristupa resursima, tr`i{tu i informacijama, te pristupa osnovnoj infrastrukturi i javnim uslugama. Udru`enje VESTA i ovu kao i brojne druge programe provodi u saradnji sa vladinim institucijama, posebice Gender centrom Federacije BiH u namjeri da zajedni~kim djelovanjem doprinese promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i ja~anja uloge `ene, posebice seoske `ene, ~ija je uloga od vitalne va`nosti za budu}nost ruralnog razvoja. Pitanja koja se ti~u doprinosa `ena poljoprivredi i ruralnom razvoju u posljednjim godinama su posebno aktualizirana kod EU donosioca politika i programa podr{ke. Ovaj seminar je stoga i poziv vladinim institucijama da se pristupi eliminaciji ograni~enja na kojima se temelje nejednakosti u pogledu uloge, statusa i polo`aja `ene na selu na putu ka EU integracionim procesima.

BH Telecom d.d. Sarajevo Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja objavljuje

J AV N I P O Z I V za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spotovi) BH Telecom/Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotova. U skladu s tim, BH Telecom/Izvr{na direkcija za razvoj poslovanja poziva sva zainteresirana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije video/audio materijala na prezentaciju usluga/ponude BH Telecoma za koje }e se raditi produkcija TV i radio spotova. Prezentacija }e se odr`ati u petak, 14. 9. 2012. godine, sa po~etkom u 12 sati, u Izvr{noj direkciji za razvoj poslovanja BH Telecoma u Sarajevu, sala na II spratu zgrade Telecom in`enjeringa, Bulevar Me{e Selimovi}a 18. Nakon izvr{ene prezentacije bi}e svim predstavnicima pravnih lica koja su bila na prezentaciji bi}e uru~eni pisani materijali, sa zahtjevom da, ako su zainteresirani, dostave prijedlog kreativnih rje{enja za audio i video komunikacijske materijale BH Telecoma (radio i TV spotove) i njihovu produkciju. Po prispje}u kreativnih rje{enja pravnih lica koja su dostavila prijedloge i tako izrazila interes za navedeni posao (produkciju), BH Telecom }e razmotriti prispjele kreacije, ideje, rje{enja, te u roku od pet dana pisano obavijestiti pozvane u~esnike o izboru najprihvatljivijih rje{enja. Sa izabranom agencijom/agencijama }e se pristupiti pregovorima i sklopiti komercijalni ugovori.

OSLOBO\ENJE


OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OGLASI

19


20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

MIRKO [AROVI], MINISTAR VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH

@eljeznice RS-a

JO[ ^ETIRI GRANI^NA PRELAZA ZA BiH Povu~en prijedlog o kreditnom zadu`enju Nadzorni odbor @eljeznica Republike Srpske, zbog nepripremljene dokumentacije, povu kao je sa dne vnog re da Skup{tine akcionara ovog preduze}a prijedlog odluka o kredi tnom za du `e nju, od go|enom pla}anju poreskih obaveza, te o promjeni namjene utro{ka kreditnih sredstava, javila je Srna. “Nadzorni odbor, kao predlaga~, povukao je ove ta~ke dnevnog reda iz opravdanih razloga - nepripremljene dokumentacije i nepribavljene saglasnosti nadle`nih institucija Vlade RS-a”, rekao je predsjednik

Vlada RS-a

Skup{tine akcionara @eljeznica Milan Be{ir nakon sjednice. Prema njegovim rije~ima, naredna sjednica Skup{tine akcionara @eljeznica RS-a, na kojoj }e se ova pitanja ponovno razmatrati, najvjerovatnije }e biti odr`ana za 15 do mjesec dana. Pomo}nik ministra za `eljezni~ki, vodeni i vazdu{ni saobra}aj RS-a Vesna Vo`ni rekla je novinarima da je iznena|ena odlukom Nadzornog odbora da sa dnevnog reda Skup{tine akcionara povu~e tri ta~ke koje su veoma bitne za poslovanje @eljeznica RS-a.

Nabavka

regresiranog |ubriva Vlada Republike Srpske odobrila je nabavku repromaterijala mineralnog |ubriva za potrebe jesenje sjetve u ovoj godini, javila je Fena. Pravo na preuzimanje mineralnog |ubriva mo}i }e da ostvare registrirani poljoprivredni proizvo|a~i, koji }e |ubrivo morati da plate u novcu, 75 posto od cijene, koja }e da bude definirana u ugovoru koji }e da zaklju~e s javnim preduze}em Robne rezerve RS-a. Odobrena je nabavka do 10.000 tona, kako je saop}eno iz entitetske Vlade, kompleksnih mineralnih |ubriva NPK 9:15:15 i NPK 15:15:15. Poljoprivrednici }e imati rok za pla}anje do 31. augusta naredne godine, a norma po hektaru je 250 kilograma. Minimalne planirane sjetvene povr{ine za prijavu su jedan hektar. Zainteresirani poljoprivredni proizvo|a~i prijavu za regresirano |ubrivo treba da podnesu nadle`nim op{tinskim odjeljenjima najkasnije do 26. septembra 2012. godine.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna - te~ajna lista - broj 178 - 12. 9. 2012. godine. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja

[ifra valute

Oznaka valute

Jedinica valute

Kupovni za devize i efek.valutu

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.586001 Kanada 124 CAD 1 1.569668 Hrvatska 191 HRK 100 26.291934 Ceska R 203 CZK 1 0.079475 Danska 208 DKK 1 0.261794 Maðarska 348 HUF 100 0.684829 Japan 392 JPY 100 1.956811 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.264033 Svedska 752 SEK 1 0.230137 Svicarska 756 CHF 1 1.615819 Turska 949 TRY 1 0.845844 V.Britanija 826 GBP 1 2.445400 SAD 840 USD 1 1.525722 Rusija 643 RUB 1 0.048079 Kina 156 CNY 1 0.240809 Srbija 941 RSD 100 1.677480 SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 09. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 09. 2012 =

Srednji za devize

1.955830 1.589976 1.573602 26.357829 0.079674 0.262450 0.686545 1.961715 0.566448 0.264695 0.230714 1.619869 0.847964 2.451529 1.529546 0.048199 0.241413 1.681684 USD BAM

Prodajni za devize

1.955830 1.593951 1.577536 26.423724 0.079873 0.263106 0.688261 1.966619 0.567864 0.265357 0.231291 1.623919 0.850084 2.457658 1.533370 0.048319 0.242017 1.685888 1.53284 2.346566

Na dobrom smo putu da nakon ~etvorogodi{njeg zastoja dobijemo ~etiri pravilnika na ~ijoj izradi rade Agencija za sigurnost hrane i Ured za veterinarstvo BiH Odgovor na pitanje da li }e Bosna i Hercegovina od 1. januara naredne godine mo}i izvoziti hranu u Hrvatsku nije ni da ni ne, jer je situacija vrlo neizvjesna, rekao je, izme|u ostalog, u razgovoru za Oslobo|enje Mirko [arovi}, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. [arovi} podsje}a na ~injenicu da BiH trenutno u EU, osim hrane, bez problema izvozi druge proizvode, a izvozi}e ih u Hrvat-

med i neke druge proizvode. Na{e ka{njenje u prihvatanju standarda EU, odnosno direktiva EU je ogromno i mjeri se godinama. Zato je te{ko o~ekivati da }e se stanje popraviti za nekoliko mjeseci”, ka`e [arovi}. Ministar tvrdi da to ka{njenje ne mo`e nadomjestiti samo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ipak, [arovi} je istaknuo da njegovo ministarstvo trenutno radi na usvajanju “higijenskog paketa” i us-

1. januar je kriti~an datum “Hrvatska }e novi re`im, odnosno branu postaviti prije 1. jula naredne godine. O~ekuje se novi re`im od 1. januara naredne godine za ve}inu proizvoda biljnog i `ivotinjskog porijekla. Kriti~an datum je 1. januar 2013. Imamo samo ~etiri mjeseca da u~inimo neke stvari za pojedine linije iz oblasti poljoprivrede. Mlijeko je najdrasti~niji slu~aj i za njega je bitno da imamo usvojen higijenski paket, odnosno ~etiri direktive EU”, ka`e [arovi}. Ministar smatra da }e BiH taj test polo`iti prije 1. januara naredne godine, ali o~ekuje od dvije najve}e mljekare u BiH Meggle i Bosanska Dubica da ispune uslove na mjestu proizvodnje.

Mirko [arovi}: Optimista sam bez obzira na sve

si 200 tona, a BiH samo u Hrvatsku izvozi 2.500 tona. Ukoliko tako ostane, na{i ribari }e do}i u te{ku situaciju”, smatra [arovi}. Prema njegovim rije~ima, Ministarstvo se trudi da u okviru svoje nadle`nosti stigne EU direktive, ali bi se u sve vi{e i ja~e trebale uklju~iti i entitetske institucije. Ministar dodaje da je napredak ostvaren u usvajanju legislative na dr`avnom nivou, te vjeruje kako }e bh. akreditaciono tijelo do kraja 2012. biti primljeno u Evropsku akreditaciju. To je, ka`e on, bitno jer ako BiH ne postane ~lan ove institucije, na{i certifikati u EU ne}e biti priznati.

Ministrov optimizam sku i nakon {to ta zemlja postane punopravni ~lan EU 1. jula sljede}e godine.

Godinama iza EU “Ipak, za nas je najosjetljivija oblast hrana. U toj oblasti su standardi posebni i vrlo zahtjevni. Ta tema je u prvi plan izbila pribli`avanjem ulaska Hrvatske u EU koja je jedan od na{ih najzna~ajnijih spoljnotrgovinskih partnera. U Hrvatsku izvozimo zna~ajne koli~ine hrane, a posebno mlijeko i mlije~ne proizvode, meso, meso od peradi, jaja, konditorske proizvode, ribu,

kla|ivanju s nekoliko direktiva EU koje se ti~u hrane, odnosno proizvoda biljnog i `ivotinjskog porijekla. “Na dobrom smo putu da nakon zastoja od ~etiri godine u Vije}u ministara BiH dobijemo ~etiri pravilnika na ~ijoj izradi rade Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH. Opredijelili smo se da poku{amo standarde EU provesti za nekoliko najva`nijih proizvoda koje izvozimo u Hrvatsku. To su mlijeko i mlije~ni proizvodi, meso i meso peradi. Trebamo pove}ati kvotu za ribu koja u EU izno-

Na na{e pitanje da li u Vije}u ministara BiH ima sluha za provo|enje evropskih propisa, [arovi} odgovara: “Optimista sam bez obzira na sve i sve }u u~initi da svoje kolege ministre uvjerim u neophodnost usvajanja klju~nih dokumenata.” Ministar ka`e da nije realno da za izvoz proizvoda `ivotinjskog porijekla BiH dobije jo{ ~etiri grani~na prelaza. “Realno je da za izvoz dobijemo jo{ prelaz Iza~i}, ali tra`imo vi{e prelaza za proizvode biljnog porijekla”, tvrdi [arovi}. Dk. OMERAGI]


BIZNIS/BERZE

Bosnu i Hercegovinu }e u januaru na jednom od najve}ih svjetskih sajmova predstavljati ~etiri kompanije Me|una ro dni sa jam gra|evi ne, ar hi te ktu re, gra|evinskih materijala i sis te ma u Münche nu (Messe Munchen International) Bau 2013, koji }e biti odr`an od 14. do 19. januara naredne godine, ju~er je u Sarajevu u organizaciji Predstavni{tva njema~ke privrede predstavio mogu}nosti za bh. firme. Referent Minhenskog sajma Markus Sporer tim po-

ten tnost i stru ~nost u gra|evinskom sektoru tako da to mo`e biti korisno i za Njema~ku.” Tarik Kova~, stru~ni saradnik za tr`i{ne informacije u Agenciji za promociju izvoza pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, kazao je da je VTKBiH zajedno sa projektom Firma, koji finansiraju USAID i SIDA, na Minhenskom sajmu organizovao zajedni~ki nastup bh. firmi.

nastupu na{ih kompanija. Minhenski sajam ima tradiciju dugu 60 godina, a u prethodnim desetlje}ima se razvio u najbolju informacionu i komunikacionu platformu.

Duga tradicija Ovaj sajam se odr`ava svake dvije godine, a 2011. je zabilje`io 238.000 posjetilaca. Na narednom sajmu se o~ekuje oko 2.000 izlaga~a na paviljonskom prostoru od

SASX-30

704,64

1.403,10 BIRS

FIRS

820,69

902,16 ERS10MünchenZajedno u

SASX-10

1.663,55

771,23U Sarajevul predstavljenl Bau 2013l

BIFX

21 

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

kcija prometovano je 33.347 dionica. Kurs ovog emitenta iznosio je 12,75 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Prof plus d.d. Sarajevo u iznosu od 3.500,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,50 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se u iznosu od 3.715,00 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 109.593,84 KM.

SASE: Promet 624.227 KM Na dana{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 624.227,79 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 425.174,25 KM, a u sklopu pet transa-

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 11. septembar/rujan 2012. Dioni~ko dru{tvo

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo

12,75

0,00

12,75

12,75

33.347

425.174,25

5

3,90 3,80 3,50

-2,50 -2,56 0,00

3,90 3,80 3,50

3,90 3,80 3,50

78 500 1.000

304,20 1.900,00 3.500,00

2 2 1

29,72 96,80 85,00 73,00

0,75 -0,03 0,00 7,04

29,72 96,80 85,00 73,00

29,72 12.500 96,80 7.500 85,00 9.486 73,00 129.138

3.715,00 7.260,00 8.063,10 94.270,74

1 2 2 2

1,41 18,42 2,60 19,96 65,00 46,38

-4,73 1,35 -0,04 -0,21 0,02 -0,26

1,41 18,50 2,60 20,00 65,00 46,38

1,41 18,20 2,59 19,80 65,00 46,38

553 748 4.400 133 10 18

779,73 13.774,90 11.436,00 2.655,00 650,00 834,84

2 5 2 4 1 2

2,37 21,00

0,00 5,00

2,37 21,00

2,37 21,00

3.619 21

8.577,03 441,00

2 1

3,00 5,00

0,00 0,00

3,00 5,00

3,00 5,00

11.555 840

34.665,00 4.200,00

2 4

KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija Z PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE [ipad komerc dd Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo IK Banka dd Zenica Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC Te{anj Kra{evo dd Postbank BH d.d. Sarajevo TERCIJARNO SLOBODNO TR@I[TE

Sa prezentacije Minhenskog sajma

vodom je za Oslobo|enje rekao da je u na{u zemlju do{ao kako bi bh. izlaga~e upoznao sa sajmom.

Ogroman potencijal “Na{ sajam vrijedi posjetiti i vidjeti {ta nudi. BiH pokazuje veliki potencijal i svake godine je sve vi{e izlaga~a iz va{e zemlje. Tako|e, brojni na{i izlaga~i su ve} prisutni na bh. tr`i{tu. Gra|evin ski se ktor ima ogroman potencijal. BiH posjeduje veliku kompe-

Foto: D`. KRIJE[TORAC

“Sajam je vrlo zna~ajan za gra|evinski i metalni sektor s obzirom na to da je Njema~ka glavni vanjskotrgovinski partner na{e zemlje. Na narednom sajmu }e u~estvovati ~etiri bh. firme i nastupi}e na zajedni~kom {tandu koji se prostire na 40 kvadratnih metara”, ka`e Kova~. On je istaknuo da bh. firme u München ne}e i}i u ve}em broju s obzirom na to da je rije~ o eksperimentalnom zajedni~kom

180.000 kvadratnih metara. U januaru }e posebna pa`nja sajamskih posjetilaca biti posve}ena inovativnim rje{enjima u oblasti toplinske tehnike i novim materijalima koji se upotrebljavaju u gra|evinarstvu. Kova~ ka`e da }e prvenstveni cilj nastupa bh. firmi na ovom velikom sajmu biti prezentacija na{ih proizvoda, te pronalazak kupaca i partnera na njema~kom tr`i{tu. Dk. OMERAGI]

Od septembra, iz Volksbanke BH

JO[ BOLJA PONUDA!

Od septembra u ponudi Volksbank BH, stanovni{tvu Bosne i Hercegovine, na raspolaganju su osvje`eni, vrlo atraktivni i povoljni modeli kreditiranja - kredit 24 sata i hipotekarni kredit. U posebnoj ponudi Volksbank BH gra|anima nudi kredite sa jednostavnom procedurom odobrenja u roku od 24h, u iznosu do 50.000 KM, po izuzetno povoljnim uslovima, s rokom otplate do 11 godina. Vrlo atraktivna je i posebna linija kredita na bazi referentne kamatne stope Euribor*, koji su namijenjeni svim fizi~kim licima, koja `ele brzo, jednostavno i povoljno obezbijediti sredstva za zatvaranje postoje}ih kred-

itnih obaveza, kupovinu i renoviranje nekretnina, kao i za ostale namjene, uz mogu}nost grace perioda do 6 mjeseci. Prednosti ove kreditne linije su, izme|u ostalog transparentnost definisanja kamatne stope kao i uslovi odobrenja bez `iranata. Ljubazni i profesionalni djelatnici Volksbank BH na raspolaganju su gra|anima u svim poslovnicama {irom BiH. *Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se dnevno utvr|uje na evropskom me|ubankarskom tr`i{tu i standard je bankarskog poslovanja po najvi{im evropskim normama. Volksbank BH d.d. Sarajevo

Staklenici d.d Capljina Tehnogra|a d.d. Br~ko

Banjalu~ka berza Kursna lista za 11. septembar 2012. Dioni~ko dru{tvo

Srednji kurs (KM)

Promj. kursa (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

0,5(A) 0,46 0,8(A) 0,26(A) 1,56

0 0 2,43 0 0

0,5 0,46 0,8 0,26 1,56

0,485 0,46 0,8 0,26 1,56

8.300 9.600 12.563 36.036 7.984

4.149,18 4.416,00 10.050,40 9.369,36 12.455,04

3,7 3 5,02 3,68 5,58

0 0 -4,92 0 -1,93

3,7 3 5,02 3,68 5,6

3,7 3 5,02 3,68 5,51

20 493 434 60 361

74,00 1.479,00 2.178,68 220,80 2.014,58

0 0 -0,99 70 0 0 0 0,04 0,02 0 -0,05

0,16 0,1 0,401 0,17 46 49 46,11 48,06 44 40,5 41,05

0,16 756 0,1 1.964 0,401 3.523 0,17 106.294 46 5.000 49 10.960 46,1 35.151 47,5 21.106 44 8.500 40,5 7.066 41 96.540

120,96 196,40 1.412,72 18.069,98 2.300,00 5.370,40 16.205,60 10.060,19 3.740,00 2.861,73 39.596,74

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Novi velepromet a.d. Zvornik Progres a.d. Bijeljina [ipovo a.d. [ipovo Republika Srpska - op{te obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6

NAFTA

114,75

$ 0,05 %

PLIN

2,84

$ 1,28 %

0,16 0,1(A) 0,401 0,17 46 49 46,1 47,67 44 40,5 41,02

ZLATO

P[ENICA

1.735

904,50

SREBRO

KUKURUZ

$ 0,23 %

33,67

$ 0,12 %

$ 0,00 %

784,25

$ 0,13 %


22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SINDIKAT O PROBLEMIMA PROFESIONALNE VATROGASNE BRIGADE KS-a

NI STATUSA NI OPREME Predstavnici Sindikata tra`e bolju opremu

Mnogo starih i neispravnih vozila

 Zbog nedono{enja pravilnika o unutra{njoj organizaciji ne nabavlja se oprema i ne prima nu`an kadar Vozila stara vi{e od 30 godina Sindikalni predstavnici Profesionalne vatrogasne brigade KS-a `ele ukazati javnosti na brojne probleme sa kojima se susre}u, pogotovo danas kada su u~estali po`ari koji se te{ko lokalizuju. Kako ka`u, u cijelom Kantonu u jednoj smjeni radi ukupno 39 vatrogasaca sa 44 godine, starost njihovih vozila je ve}a od 30 godina, a gotovo polovina je van upotrebe, jer se te{ko nabavljaju dijelovi. Zato tvrde da sa ovakvim pote{ko}ama, samo uz li~nu po`rtvovanost uspijevaju odgovoriti zadacima.

Pravni vakuum - O sada{njoj situaciji u kojoj se nalazi Profesionalna vatrogasna jedinica KS-a smo informisali Vladu KS-a, Kantonalnu i Federalnu upravu Civilne za{tite, resorna ministarstva i mnoge druge, ali nije bilo nekog odziva, niti shvatanja ozbiljnosti situacije. Ne mo`emo sa sigurno{}u tvrditi da }e u slu~aju ve}e potrebe, na{i gra|ani biti adekvatno za{ti}eni od po`ara ili druge nepogode,

jer nam nedostaje neophodna oprema za kvalitetan rad. Sve je do vlasti da li }e se indolentno i dalje pona{ati prema ovom servisu gra|ana ili }e ozbiljno shvatiti na{e apele, ili }e mo`da ~ekati da se ne{to stra{no dogodi pa da onda reaguje, upozorava Armin Relja, predsjednik Sindikalne organizacije ove brigade. Kako isti~u predstavnici Sindikata, sr` njihovog problema je u neure|enom statusu Profesionalne vatrogasne brigade, koja je od 23. januara pro{le godine stupanjem na snagu Zakona o protivpo`arnoj za{titi FBiH, trebala u}i pod okrilje Kantonalne uprave za Civilnu za{titu, ali sve do danas to nije realizovano i ova brigada je u pravnom vakuumu iako su istekli svi zakonom propisani rokovi za implementaciju.

Nagomilani problemi - Po Zakonu, rad Profesionalne vatrogasne brigade su zajedni~ki sporazumno trebali sufinansirati sve op}ine KS-a, Grad Sarajevo i Kantonalna uprava CZ-a, ali do da-

nas sporazum nije potpisan, a krivica se samo prebacuje s jedne na drugu stranu. Nije donesen ni pravilnik o na{oj unutra{njoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta koji treba da izradi Uprava Civilne za{tite, a usvoji Vlada KS-a. Nadamo se da }e to ubrzo biti, jer se trenutno Brigada nalazi u nezavidnoj situaciji, ne mo`e se nabavljati oprema i zapo{ljavati uposlenici, pa su nam zbog vanredne situacije vatrogasci morali prekidati godi{nje odmore po{to nedostaje uposlenika, tvrdi Relja. Ismet Tucak, v.d. komandant PVBa, potvr|uje da imaju nedovoljan broj vatrogasaca i da je oprema stara, ali ocjenjuje da protivpo`arna za{tita u Kantonu Sarajevo nikada nije dovedena u pitanje i da je ovo jedan od najbezbjednijih kantona u BiH. - Zbog nerje{avanja zakonskog statusa Brigade najvi{e trpe vatrogasci. Meni su kao v.d. direktoru prili~no svezane ruke, malo toga mogu promijeniti jer imam puno odgovornosti, a nikakva ovla{tenja i ~ak

nekad moram raditi u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama. Nadle`ni su nam obe}ali da }e ubrzo rije{iti ovu situaciju i ja se nadam da }e tako biti. Mnogo je nagomilanih problema, ali Vatrogasna brigada radi i tako }e biti i ubudu}e, mada je sputava neimplementacija zakona. Svi moramo imati sluha za preventivu i ne ~ekati da se ne{to desi, obja{njava Tucak. U Brigadi isti~u da jedino `ele da imaju adekvatnu opremu, potrebna vozila, pogotovo ona za {umske po`are, ve}i broj vatrogasaca, mnogo vi{e preventive... jer samo tako mogu obavljati kvalitetno ovaj opasan i odgovoran posao. Direktor Kantonalne uprave Civilne za{tite Mustafa Kova~ tvrdi da oni nastoje pomo}i Brigadu kupovinom najnu`nije opreme, iako nerije{en zakonski status sve ote`ava.

Ubrzo pravilnik - Moramo raditi po zakonu i sve dok Profesionalna vatrogasna brigada ne pripadne na{oj civilnoj za{ti-

Po~inje sajam p~elarstva

Radovi u MZ Blagovac

Ovogodi{nji sajam p~elarstva, kao i ranijih godina, bit }e organizovan na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}. Sajam }e na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} biti otvoren danas u dvanaest sati i traja}e do nedjelje. Na sajmu }e u~estvovati vi{e od 70 izlaga~a iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ove godine ujedno }e biti organizovana i edukacija za sve p~elare iz na{e zemlje.

Postavljanje ivi~njaka

Isklju~enja struje Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 14 Kasindolska 4, Juki}eva 7, od 9 do 15 Boljakov Potok 1, Buni~ki potok 2, Doglodi, Hasana Bibera 2, Kakrinje, Kotromani}a 6, Lokve 1, Tome Mende{a 2, od 10.30 do 15 Dragoradi, Gajine, Udrabi, od 9 do 16 Had`imustafina, od 8.30 do 16 Barice, od 12 do 13.30 Podlipnik 2, od 13.30 do 15 Rakova noga, od 9 do 10.30 Spahin Han, Sudi}i 1, od 10.30 do 12 Sudi}i 2.

i betonskih rigola Na podru~ju mjesne zajednice Blagovac, na lokalnom putu Blagovac - Tihovi}i, po~eli su radovi na postavljanju ivi~njaka u du`ini 80 metara, kao i izgradnji betonskih rigola. Realizacijom ovog projekta bi}e rije{en problem odvodnje oborinskih voda, koje su tokom ve}ih ki{nih padavina nanosile {tetu okolnim stambenim objektima i ba{tama. Sredstva je obezbijedila Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, u iznosu oko 5.200 KM. Radove izvodi firma AME iz Breze. Ukoliko dozvole vremenski uslovi, radovi bi trebali biti gotovi za pet dana. Nadzor nad izvo|enjem radova vr{i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Procjena ugro`enosti U toku je izrada procjene ugro`enosti od po`ara Kantona Sarajavo, koju radi KUCZ i kada bude gotova, ta~no }e se znati stvarno stanje, broj potrebnih uposlenika i kakva Profesionalna brigada treba da bude. Time }e se stvoriti uvezan sistem za{tite i Brigada }e biti osnovni nosilac aktivnosti spa{avanja od po`ara, najavljuje Kova~, te dodaje da mora postojati ve}a svijest svih o nu`nosti ulaganja u protivpo`arnu za{titu, jer je to najbolje pokazalo ovo katastrofalno ljeto. ti, te{ko mo`emo ne{to sveobuhvatnije u~initi. Znamo da ima problema, pa ~esto interveni{emo kupuju}i im najnu`niju opremu, mada oni imaju svoja sredstva za te namjene ali ih ne koriste, iako bi to mogli. Istina je da dosta dugo traje prolongiranje ove situacije, ali vjerujem da }e ubrzo biti sve rije{eno. Pri kraju je izrada pravilnika o unutra{njoj organizaciji Brigade, koji }e sigurno donijeti kvalitetnija rje{enja, kako za uposlenike tako i za organizaciju. Vatrogasci treba samo da rade svoj posao, a menad`ment je taj koji }e se izboriti za njihove prinadle`nosti i obezbijediti im adekvatne uslove rada, nagla{ava Kova~. Z. TURKOVI]


SARAJEVSKA HRONIKA

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Novo kr{enje zakona u izboru direktora O[ “Zaim Kolar”

POTPIS MU@A UMJESTO NA^ELNIKA

O[ “Zaim Kolar”: Izbor direktora traje du`e od 13 mjeseci

Iz Op}ine, po nalogu ministra Oru~evi}a, tra`e da se glasovi dvoje roditelja iz [kolskog odbora ne uzmu u obzir

Kada je zapo~et izbor direktora O[ “Zaim Kolar” prije vi{e od godinu, [kolski odbor ove javne ustanove, ~iji je osniva~ Kanton, brojao je pet ~lanova, a sa~injavali su ga jedan predstavnik kojeg imenuje Ministarstvo, jedan op}ine na ~ijem podru~ju se nalazi {kola, te jedan predstavnik roditelja u~enika i dva iz reda nastavnika i stru~nih saradnika {kole. Usvojenim izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS-a krajem 2011, {kolski odbori su pro{ireni na sedam ~lanova, te su dva bez obzira na to {to su naknadno izabrana, punopravni u dono{enju odluka.

Dva kandidata Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS-a Fahrudin Oru~evi} je 9. marta poslao pravilnik svim osnovnim {kolama, predstavnicima {kolskih odbora i direktorima u kojem se tra`i da se {kolski odbori {to prije popune sa dva nova ~lana, a {to je predvi|eno izmjenama Zakona usvojenim za vrijeme mandata Emira Suljagi}a.

Napominjemo da su za izbor direktora O[ “Zaim Kolar” prijavljena dva kandidata, profesorica bosanskog Sanela Me{i}, koja je dobila saglasnost Vlade KS-a, te v.d. direktoru Adis Had`i}, profesor islamske pedagogije, kojeg podr`avaju uposleni. Oba kandidata imaju po 11 godina sta`a i tehnolo{ki su vi{ak. Pro{la su skoro tri mjeseca otkad je zastupnica SBiH Fikreta Mulaosmanovi} na sjednici Skup{tine KS-a upitala za{to imenovanje direktora u trnovskoj O[ “Zaim Kolar” traje ve} 13 mjeseci. Na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo, koji je

iz SBiH pre{ao u SDP, poslao je dopis Ministarstvu gdje navodi kako bi se procedura izbora direktora {kole u Dej~i}ima mogla zavr{iti ako bi se iz [kolskog odbora eliminisali novi ~lanovi, te dodaje da je po njenom zavr{etku potrebno preispitati i sastav [O.

Instrukcije - Procedura izbora direktora pomenute ustanove zapo~eta je po starom zakonu, ali kasnije je do{lo do izmjene tog zakona te je [kolski odbor sada imao sedam ~lanova. Jedan od tih sedam ~lanova nema V[S ili VSS, dok je je-

Krivi~na prijava Oru~evi}u Ukoliko to niko drugi ne uradi, krivi~nu prijavu protiv ministra obrazovanja, nauke i mladih KS-a Fahrudina Oru~evi}a podnije}u ja, zbog zloupotrebe polo`aja i kr{enja zakona, na {ta su nas predstavnici SDP-a u vlasti ve} navikli zadnjih nekoliko mjeseci, kazao nam je ju~er {ef Kluba SDA u Skup{tini Kantona Sarajevo Elmedin Konakovi}. - Ministar je li~no proslijedio upute {kolama da postupaju po pravilniku i zakonu koji vi{e nisu na snazi, napomenuo je Konakovi}.

dan od novih ~lanova zaposlenik {kole, a drugi u porodi~nom srodstvu sa v.d. direktorom, {to je protivno Zakonu, o ~emu smo upozorili predsjednicu odbora. Sada smo u situaciji da u [kolskom odboru sjede tri zaposlenika, {to je u suprotnosti sa novim zakonom, navodi Berilo u svom dopisu Ministarstvu. Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS-a Saudin Sivro ka`e kako nisu ta~ni navodi da su dva ~lana [O u rodbinskim vezama sa jednim od kandidata, ali i da je te{ko o~ekivati da u Trnovu svi imaju VSS. - Na dopisu iz Op}ine Trnovo, u ime na~elnika Berila potpisao se mu` profesorice bosanskog jezika, koja je kandidat Vlade KS-a za direktora {kole, istakao je Sivro, koji je podr{ku u zahtjevu za smjenu ministra Fahrudina Oru~evi}a dobio i od Selvedina [atorovi}a, predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja FBiH, ali i predsjednika SSSBiH Ismeta Bajramovi}a. M. TATAREVI]

Op}ina Vogo{}a

VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AVIONI Dolasci: Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25,

Odlasci: Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Copenhagen 10.00 i 13.00, Banja Luka/Zurich 10.15, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55, Stockholm 20.55

AUTOBUSI Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor-

VA@NIJI TELEFONI

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

ne sportske igre i takmi~enje u tri discipline fudbal, ko{arka i odbojka. Na~elnik Edin Smaji} pozdravio je ovakav vid rada sa mladima i dao punu podr{ku Vije}u mladih, jer upravo budu}nost Vogo{}e i Bosne i Hercegovine ovisi o mladim ljudima.

Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 16.45, Copenhagen 17.30 i 20.30, Stockholm 20.15

276-982

DE@URNE APOTEKE

Obilje`en Dan mladih Vije}e mladih Op}ine Vogo{}a je povodom Dana mladih uprili~ilo izlet na lokalitetu Doma mladih Crvenog kri`a u ovoj op}ini. Tom prilikom je i zvani~no promovisano osnivanje Vije}a mladih Vogo{}a, kao prvog osnovanog u Kantonu Sarajevo, te su organizova-

DE@URNI TELEFON

23

PORODILI[TA

3 6 tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Ze ni ca sva ki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.


24

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 34/03), ~lana 137. Zakona o srednjoj {koli (Sl. glasnik USK, broj 3/97), ~lana 114. Pravila JU Mje{ovite srednje {kole i Odluke [kolskog odbora od 30.8.2012. godine, [kolski odbor na svojoj 28. redovnoj sjednici raspisuje

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA CAZIN OP]INSKI NA^ELNIK

KON KURS/NATJE ^AJ

za imenovanje direktora JU Mje{ovite srednje {kole u Sanskom Mostu na period od ~etiri godine Opis pozicije direktora a) rukovodi radom {kole b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole c) stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora g) informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju h) vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima {kole i) imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine Svaki kandidat mora ispunjavati sljede}e uvjete: A) OP]E - da je stariji od 18 godina - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) - da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Sl. novine FBiH" br. 70/08) - da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira B) POSEBNE - da kandidat ima visoku stru~nu spremu (VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi - sposobnost za svjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije - sposobnost nepristrasnosti u dono{enju odluka Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud, ne starije od 6 mjeseci) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ovjerenu izjavu kandidata da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH - ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana zadnje objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po okon~anju konkursne procedure kandidat koji bude izabran du`an je u personalni dosje dostaviti i sljede}e dokumente: - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a, ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o neka`njavanju za privredni prestup pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (MUP ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (Op}inski sud, ne starije od {est mjeseci). Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Sanski Most Prijedorska bb Sanski Most

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 0 Mals 120442 09 Mals Sarajevo, 10. 8. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja DD "BH Telecom" Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog "DAFA" d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 17, Sarajevo, radi duga u iznosu od 1.428,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, broj 53/03), objavljuje slijede}i

OGLAS Kod ovog suda je podnesena tu`ba 17. 12. 2009. godine, u pravnoj stvari tu`itelja DD "BH Telecom" Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog "DAFA" d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 17, Sarajevo, radi duga u iznosu od 1.428,90 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.428,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim iznosima kako slijedi: - na iznos od 556,55 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine, - na iznos od 468,55 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine, - na iznos od 358,70 KM po~ev od 25. 7. 2009. godine, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni "DAFA" d.o.o. Sarajevo, ul. Safeta Zajke br. 17, Sarajevo, da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju, ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj plo~i Suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. NAPOMENA: Sva pismena za Sud, stranke mogu dostaviti na jednu od slijede}ih adresa Suda: - ulica [enoina broj 1, Sarajevo - prijemna kancelarija Suda; - ulica Ustani~ka broj 19, Ilid`a - Odjeljenje za sporove male vrijednosti. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Jedinstveni op}inski organ uprave Op}ine Cazin ima pravni interes, odnosno zakonito pravo imenovanja, na~elnik Op}ine Cazin objavljuje

J AV N I O G L A S za izbor i imenovanje direktora JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin I-

PREDMET JAVNOG OGLASA Izbor i imenovanje na poziciju direktora JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin

II - OPIS POZICIJE Direktor Javne ustanove obavlja slijede}e poslove: zaklju~uje ugovore u ime i za ra~un Javne ustanove, predla`e Upravnom odboru sistematizaciju poslova i unutra{nju organizaciju stru~ne slu`be Javne ustanove, predla`e Upravnom odboru obrazovanje stru~nih i drugih tijela, imenuje stru~ne komisije i vr{i raspored radnika po usvojenoj sistematizaciji, u~estvuje u pripremanju materijala i sjednica Upravnog odbora i u~estvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlu~ivanja, stara se o pripremi i izvr{enju svih akata koji budu donijeti od Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru prijedloge planova i programa, te izvje{taje o radu, stara se o realizaciji finansijskog plana i programa rada i podnosi izvje{taj o finansijskom poslovanju, odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i normativnim aktima, te obavlja i druge poslove iz oblasti Javne ustanove. III - MANDAT Direktor JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin se imenuje za vrijeme od 4 godine i mo`e biti ponovno imenovani. IV - OP]I USLOVI ZA POZICIJU DIREKTORA Svi kandidati za poziciju koja je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: a) da su dr`avljani BiH, b) da su stariji od 18 godina i zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju, c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja oglasa, d) da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX.1. Ustava BiH), e) da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju se kandiduju. V - POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU DIREKTORA 1) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA a) visoka stru~na sprema (VSS), VII stepen slo`enosti zanimanja, ekonomskog, pravnog ili tehni~kog usmjerenja, b) najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci ili na rukovodnim poslovima, c) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 16/02, 12/04), d) da su u dosada{njem radu pokazali dobre organizacione sposobnosti. VI - POTREBNI DOKUMENTI Kandidati koji se prijavljuju na poziciju direktora JU "Komunalno-stambeni fond" Cazin du`ni su uz prijavu na konkurs prilo`iti slijede}e dokumente: - kra}u biografiju, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), - uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca, - uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju na koju se kandiduje (original ili ovjerena kopija) ne starije od 3 mjeseca, - ovjerena izjava kojom se dokazuju op}i uslovi (ta~ke c, d) i posebni uslovi (ta~ka c ) - poseni uslov iz ta~ke d) se dokazuje preporukom ranijeg poslodavca, - dokaz o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija), - ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija) ne starije od 6 mjeseci, - program rada i razvoja ustanove za mandatni period. VII -OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljem procesu imenovanja. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje na pozicije u organima i tijelima u kojima Op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja, imenovanom od op}inskog na~elnika. Prije intervjua kandidati mogu dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Stru~na slu`ba osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi "ovla{tenom javnom slu`beniku" - op}inskom na~elniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu FBiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje" Sarajevo. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI" na adresu: Op}ina Cazin Komisijom za izbor i imenovanje na pozicije u organima tijelima u kojima Op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja Trg prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a broj 1 77 220 Cazin. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.


OGLASI

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

25

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

K zaOizborNakadem KskogUosoblja RS Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 8/11) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Centar Sarajevo, objavljuje

J AzaV NI KONKURS popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika

1. NA ODSJEKU ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU 1.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmet "In`enjerska matematika 3" u okviru u`e nau~ne oblasti "Industrijska i procesna automatika", u radni odnos s nepunim radnim vremenom - 1 izvr{ilac; 1.2. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmet "Dinami~ki sistemi" u okviru u`e nau~ne oblasti "Industrijska i procesna automatika", u radni odnos s nepunim radnim vremenom - 1 izvr{ilac; 1.3. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmet "Dinamika fluida i toplotnih sistema" u okviru u`e nau~ne oblasti "Industrijska i procesna automatika", u radni odnos s nepunim radnim vremenom - 1 izvr{ilac; 2.

u Op}ini Centar Sarajevo 06 / 533 01. Pomo}nik op}inskog na~elnika u Slu`bi za civilnu za{titu..........................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik - mati~ar - u Slu`bi za op}u upravu.................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01. i 02.) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS - zavr{en VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, fakultet dru{tvenih ili tehni~kih nauka, - najmanje pet (5) godina radnog sta`a, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02. - VSS - zavr{en VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a, - poznavanje rada na ra~unaru (korisni~ke aplikacije za obradu teksta, tabelarne prora~une i e-mail komunikaciju, te sve korisni~ke aplikacije u Slu`bi, i kori{tenje AV za{tite). Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u na poslovima u struci nakon sticanja VSS, 3. kandidati za radno mjesto stru~nog saradnika (pozicija 02) koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika. 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za poz. 01, 5. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (korisni~ke aplikacije za obradu teksta, tabelarne prora~une i e-mail komunikaciju, te sve korisni~ke aplikacije u Slu`bi, i kori{tenje AV za{tite) za poz. 02, 6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, u Sarajevu, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Centar Sarajevo" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

NA ODSJEKU ZA ELEKTROENERGETIKU 2.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmet "Linearna algebra i geometrija" u okviru u`e nau~ne oblasti "Teorijski osnovi in`enjerstva", u radni odnos s nepunim radnim vremenom - 1 izvr{ilac;

3. NA ODSJEKU ZA RA^UNARSTVO I INFORMATIKU 3.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmete: "Tehnike programiranja" u okviru u`e nau~ne oblasti "Ra~unarske nauke i obrada informacija" i "Diskretna matematika" u okviru u`e nau~ne oblasti "Matematske metode u ra~unarstvu i informatici", u radni odnos s nepunim radnim vremenom (50% radnog vremena) - 1 izvr{ilac; 4. NA ODSJEKU ZA TELEKOMUNIKACIJE 4.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za predmete "Mobilne komunikacije" u okviru u`e nau~ne oblasti "Be`i~ne telekomunikacije" i "Radiotehnika" u okviru u`e nau~ne oblasti "Telekomunikacijske tehnike" u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvr{ilac; I

Uvjeti: Pored op}ih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10), te uvjete propisane op}im aktima Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu. Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u nau~no-nastavno zvanje su za: - docenta: nau~ni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri nau~na rada objavljena u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, pokazane nastavni~ke sposobnosti; - vanrednog profesora: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova objavljenih u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, objavljena knjiga recenzirana od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou, originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon izbora u zvanje docenta; - redovnog profesora: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora.

II Uz prijavu na konkurs, kandidati obavezno prila`u: - biografiju; - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu ili drugom srodnom tehni~kom fakultetu; - ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora tehni~kih nauka; - odluku o izboru u zvanje na nekoj od doma}ih ili stranih visoko{kolskih ustanova; - kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su u nastavi proveli najmanje 3 (tri) godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u vi{e zvanje prije isteka perioda na koji su birani; - objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz oblasti na koju kandidat konkuri{e, nakon posljednjeg izbora; - nau~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e objavljene u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, nakon posljednjeg izbora, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima (ispis iz baze) sa pregledom ~asopisa i zbornika u kojima su objavljeni (sa naznakom: autorstva ili koautorstva, punog naziva rada i datuma objavljivanja); - stru~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e; - potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora; - ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10). III Napomena: - Navedena dokumentacija se dostavlja u originalnu ili ovjerenoj kopiji. - Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prila`u rje{enje o nostrifikaciji diplome ili potvrdu da je pokrenut proces nostrifikacije diplome. - Kandidati su obavezni u prijavi nazna~iti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. - Prilikom izbora u isto ili vi{e zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istra`ivanja u primjeni, projekti te mentorstva nakon izvr{enog posljednjeg izbora u zvanje. - Kandidat koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visoko{kolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja odr`i pristupno predavanje iz nau~ne oblasti, odnosno predmeta za koje je konkurisao. - Prijava kandidata za odre|eno zvanje treba da sadr`i najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje su konkurisali. - Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogu}nosti) elektronskoj verziji (na CD-u). - Kandidati koji se prijave za izbor na vi{e razli~itih nau~nih oblasti, za svaku prijavu dostavljaju kompletnu dokumentaciju. - Ugovor o radu sa izabranim kandidatima zaklju~uje se na period izbora u odre|eno zvanje. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom ne mo`e biti manji od 20% radnog vremena. - Svi nau~ni radovi, knjiga, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuri{e. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predvi|enih konkursom podnose se li~no ili putem preporu~ene po{te na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Kampus Univerziteta u Sarajevu Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo Sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka, predmeta, odnosno, nau~ne oblasti, na koji/u konkuri{e". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-29688/05 Sarajevo, 20. 4. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo, 16. 8. 2012. godine

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog BOGDANOVI] MILANKO, ul. Teo~a~ka 13, Sarajevo, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na istoj adresi, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 1.255,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03),

OBJAV LJU JE - dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 20. 12. 2005. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`iocu isplatiti dug u iznosu od 1.255,10 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to na iznos od 336,60 KM po~ev od 8. 8. 2004. godine, na iznos od 650,30 KM po~ev od 8. 9. 2004. godine, na iznos od 268,20 KM po~ev od 8. 10. 2004. godine, pa do isplate, te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1.ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPPa). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i Suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasenka Potogija, u pravnoj stvari tu`itelja "SINE QUA NON" DOO, Agencija za zastupanje i za{titu autorskih prava, Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 21, koga zastupa advokat Sabrihafizovi} D`emil iz Sarajeva, protiv tu`enog Udru`enje "OTVORENA SRCA - OPEN HEARTS" Sarajevo, ul. Musala bb, Srajevo, radi duga vsp. 18.375,00 KM, van ro~i{ta 16. 8. 2012. godine, objavljuje:

OGLAS Na osnovu oredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasenka Potogija, u pravnoj stvari tu`itelja "SINE QUA NON" DOO Agencija za zastupanje i za{titu autorskih prava, Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 21, koga zastupa advokat Sabrihafizovi} D`emil iz Sarajeva, protiv tu`enog Udru`enja "OTVORENA SRCA - OPEN HEARTS" Sarajevo, ul. Musala bb, Sarajevo, radi duga vsp. 18.375,00 KM, van ro~i{ta 16. 8. 2012. godine, donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 18.375,00 KM na ime autorske naknade sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, odnosno 14. 7. 2010. godine, pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.669,27 KM, sve u roku od 30 dana. SUDIJA Jasenka Potogija POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.


26

KULTURA

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

[ANTI]EVE VE^ERI POEZIJE U MOSTARU

“Moj brat Aleksa”

uz suze i radost Branislav Le~i} poru~io je da vrijeme koje dolazi mora biti ulaznica za mir, bratstvo, razumijevanje i kulturu, dodav{i da je to [anti} jo{ onda znao i tako djelovao Film “Moj brat Aleksa”, ~ija je projekcija uprili~ena u bioskopu CineStar, kao dio [nti}evih ve~eri poezije, koja se odr`ava u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog dru{tva Prosvjeta GO Mostar duboko je ganula publiku. Film re`isera Aleksandra Jev|evi}a snimljen je na autenti~nim lokacijama u Mostaru, u periodu od 1988. do 1989. @ivopisne scene iz mostarske ~ar{ije kakva `ivi jo{ u njihovim sje}anjima, Aleksinog Brankovca i nesre}nih ljubavi - pra}ene njegovim stihovima u interpretaciji Dragana Stojni}a - smjenjivale su se na platnu, jednako kao emocije na licu gledalaca. Vrhunac ve~eri bio je izlazak Branislava Le~i}a, koji je svojevremeno utjelovio lik Alekse [anti}a da se pokloni publici. U govoru koji je odr`ao i sam Le~i} pokazao je da nije ni{ta manje dirnut od ljudi sa kojima je gledao film.

Na{a sje}anja - Nisam od onih glumaca koji vole ~esto da gledaju svoje filmove, pro{la je decenija da nisam gledao ovaj film, ali ovdje sam

Branislav Le~i} utjelovio je lik Alekse [anti}a

ili, jo{ bolje, ako imam seriju. Slao sam im. Danas svuda imam prijatelje koji su mi zahvalni {to sam im poslao sje}anja na `ivot kakav su vodili, rekao je Le~i}. Glumac je poru~io i da je siguran da vrijeme koje dolazi mora da bude ulaznica za mir, bratstvo, razumijevanje i kulturu, rekav{i da je to [anti} jo{ onda znao i tako djelovao, a ako i mi budemo u stanju to da shvatimo, uvijek }emo i sa svima lako na}i zajedni~ki jezik.

Na ~e{kom i srpskom

Beogradski glumac sa mostarskom publikom

do{ao jer sam `elio da sa ove distance vidim ne samo kako izgleda ono {to smo radili nego kolika je snaga toga. Potpuno sam potresen i odu{evljen ~injenicom do koje mjere se stvari ponavljaju i koliko je poruka [anti}a kao ~ovjeka i pjesnika jaka, i

Stocu }e, na ovogodi{njem izdanju kulturne manifestacije Slovo Gor~ina, koja po~inje 14. i traje do 16. rujna, biti realizirano prezentiranje i otvaranje potpuno inovirane postavke Makove hi`e, stola~kog doma sarajevske Fondacije “Mak Dizdar”. Dru`enje u Makovoj hi`i po~inje u 18 sati 15. rujna, kada }e prvo biti pokazana, koncepcijski i sadr`ajno oboga}ena, stalna postavka stvarala~ke, `ivotne ostav{tine pjesnika Maka Dizdara, kojemu je Hi`a posve}ena i ~ije ime nosi. Ovim }e, ujedno, Fondacija obilje`iti i 95. godi{njicu pjesnikova ro|enja (ro|en je 17. listopada), a zatim slijedi otvaranje novog dijela stalne postavke Makove hi`e pod imenom “Ste}ci - simboli i poruke”.

U

apsolutno - bar ovdje - vje~na, kazao je Le~i} dodaju}i da je za njega bila velika ~ast {to je imao priliku odigrati tu ulogu, jer [anti} je, smatra glumac, svojim `ivotom i pjesni{tvom uobli~io sve {to on osje}a. - Kada se zemlja raspadala i lju-

di bez i~ega napu{tali svoja ognji{ta, javljali su mi se cijelog svijeta. Stizala su mi pisma iz Australije, Novog Zelanda, Patagonije, Ju`noafri~ke Republike... pisali mi ljudi da najvi{e `ale za slikama `ivota - sje}anjima. Molili su me da im po{aljem ovaj film,

Kulturna manifestacija Slovo Gor~ina

Ste}ci - simboli i poruke

Prezentiranje i otvaranje inovirane stalne postavke stvarala~ke i `ivotne ostav{tine pjesnika Maka Dizdara je 15. rujna, kada }e biti otvorena izlo`ba, uprili~en i recital

Iz pjesnikove zaostav{tine

ilustrira i osvjetljava `ilavu i profetsku opstojnost znanja i osje}anja o tome koliko je ste}ak prisutan kao simbol i kao poruka, izvor i inspiracija, tema i cilj, kako je ste}ak golemo, neizmjerljivo i neprocjenjivo vrelo i novih, umjetni~kih nadahnu}a i postignu}a, oslonjenih i vo|enih kreativno{}u genija na{ih davnih ali sve bli`ih predaka, pa i neprikrivenim patriotskim nabojem...

U avliji, galeriji... Izlo`ba }e, uz prigodne rije~i predsjednika Fondacije Envera Dizdara, biti otvorena u 19 sati, nakon ~ega u 19.30 sati po~inje recital pod nazivom “Glasovi medijevalne Bosne” (sudjeluje glumac Ned`ad Maksumi}). Izlo`ba, koja }e biti predstavljena u avliji, enterijerima, galeriji i ba{ti Makove hi`e, sastoji se od crte`a u tu{u pod nazivom “Motivi sa ste}aka” {vicarskog umjetnika i histori~ara umjetnosti Rudolfa Kutzlija; reljefa na zidovima avlije i ba{te bh.-australskog akademskog kipara Adisa Fejzi}a “Meditacije o ste}ku”; “Dobri Bo{njani”, keramike inspirirane motivima sa ste}aka autorice Halide Emri}; replike ste}aka u gipsu Senada [abovi}a; “Bosan~ica”, slova na{eg srednjo-

Sino} je u holu Vladi~anskog dvora u Mostaru odr`ana knji`evna ve~er posve}ena stogodi{nji ci smrti ve li kog pje sni ka Osmana \iki}a, te prikazan snimak njegove sahrane, koji predstavlja prvi film ikada snimljen u Mostaru. [anti}eve ve~eri poezije nastavljaju se i sutra kada je na programu promocija dvojezi~ne zbirke pjesama Alekse [anti}a, pod nazivom “Mi znamo sudbu”, objavljene na ~e{ko-srpskom jezi ku. Pro mo ci ja se, ta ko|er, odr`ava u Vladi~anskom dvoru s po~etkom u 20 sati. D. M.

Du`ni ba{tini

Detalj s predstoje}e izlo`be

vjekovnog pisma u metalnim odljevcima Amre Zulfikarpa{i} i “Ororots - Ste}ci iz Armenije”, fotografije Gor~ina Dizdara. Kolektivna izlo`ba “Ste}ci - simboli i poruke” - uz saradnju i pomo} Slova Gor~ina i Umjetni~ke kolonije Po~itelj - osmi{ljena je i dizajnirana u Makovoj hi`i kao ogled i

iskaz o za nas idiomatskom zna~enju ste}ka, o tome {ta je to ste}ak i koliko je on za nas danas va`an, {ta nam ste}ak poru~uje i daje i koliko smo svi, i danas i sutra, mi ovdje, ste}ku du`ni. I koliko dugove ne pamtimo i do du`nosti ne dr`imo. K tome, ova izlo`ba, paralelno svome kriti~kom kontekstu,

Izlo`ba “Ste}ci - simboli i poruke”, dakako, uz sve {to sama po sebi jeste, priznanje je i skromni doprinos Fondacije “Mak Dizdar” aktivnostima nekih institucija ove i nama susjednih dr`ava {to su stale u za{titu i spas ste}ka i beskrajno, fantasti~no vrijednih, lijepih i rje~itih njegovih nekropola, {to nastoje da ste}ke uvrste me|u najglasovitije za{ti}ene spomenike svjetske ba{tine, ljudskog duha i ~ovjekove ruke. Gdje oni po svemu i pripadaju, ka`e se, izme|u ostalog, u saop}enju za medije Fondacije “Mak Dizdar”. An. [IMI]


KULTURA

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

27

POTRA@ITE NOVI BROJ NA KIOSCIMA

Otvaranje sezone u NP-u Sarajevo

UZ POPULARNE ARIJE Ve~eras }e u 19.30 sati biti uprili~eno sve~ano otvaranje umjetni~ke sezone u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Rije~ je o koncertu na kojem }e biti izvedene popularne arije, horovi i uvertire. Opera Narodnog pozori{ta Sarajevo uz orkestar Sarajevske filharmonije, doma}e i gos-

tuju}e soliste, otvara novu pozori{nu sezonu. Nastupit }e sopranistice Aida ^orbad`i} i Adema Pljevljak-Krehi}, mezzosopranistica Sanja Anastasia, tenori Amir Sara~evi} i Efe K覺slali iz Turske, te basovi Denis Isakovi} i Leonardo [ari}. Dirigent je Ivo Lipanovi}. Mr. S.

Eko-workshop i modna revija u Po~itelju

Pored pri~a sa naslovnice, San donosi: Pod dirigentskom palicom SDP-a i SBB-a

Smijenjen direktor Kantonalne bolnice Zenica Ibrahim [i{i} U Op}inskom vije}u Tuzla

MLAZ i Waste is Taste

Izmijenili Poslovnik da bi mogli u{utkati vije}nike

Najlon-kese, kartoni, ~epovi od boca i drugi nerazgradivi otpadni materijali tokom radionice }e dobiti novu upotrebnu vrijednost

Bosna i Hercegovina puna turista, ali para nema ni na vidiku

Eko-workshop i modna revija u svrhu promoviranja o~uvanja okoli{a, recikla`e i ponovnog kori{tenja otpadnog materijala po~inje danas u Po~itelju. Okupljanje obrazovanih mladih, inovativnih, kreativnih dizajnera/ica iz BiH i regije, u prostoru dru{tva za promociju kulturnog stvarala{tva MLAZ u Po~itelju u svrhu stvaranja visoke mode od nekonvencionalnih materijala, ima za cilj da napravi iskorak u svakodnevnom, uobi~ajenom prikazu mode i promovi{e kori{tenje otpadnog materijala u dizajnerske svrhe. Najlon-kese, kartoni, ~epovi od boca i drugi nerazgradivi otpadni materijali tokom radionice }e dobiti novu upotrebnu vrijednost. Radionica pod nazivom Waste is Taste trajat }e do 15. septembra u Po~itelju, u inspirativnom prostoru MLAZ-ove galerije na otvorenom, gdje }e dizajneri biti okru`eni skulpturama {to su realizovane u proteklim kiparskim kolonijama, po~iteljskim kamenom i hercegova~kim zelenilom. Jedan od ciljeva ovog projekta je podizanje i ja~anje ekolo{ke svijesti, stoga }e u sklopu radionice biti odr`ano predavanje

o aktuelnim ekolo{kim problemima i o va`nosti za{tite i o~uvanja prirodnog okoli{a. Voditelj ~etverodnevne eko-radionice bit }e prof. mr. Salih Teskered`i}, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za produkt-dizajn. Dio aktivnosti ove radionice bit }e realizovan zahvaljuju}i financijskoj podr{ci i sredstvima koja je obezbijedila Ambasada SAD-a u BiH. Radovi nastali tokom radionice, kao i drugi radovi o istoj temi, bit }e predstavljeni na modnoj reviji u Multimedijalnom centru Han u Po~itelju 15. septembra u 20.30 sati. Pored standardizovane forme, revija }e sadr`avati i nekonvencionalan prikaz nastalih radova u sklopu nastupa Nad`e Pu{ilo, balerine iz Sarajeva, i Faruka Jahi}a Akija, koji }e biti odjeveni u nekim od kreacija. Sponzori modne revije su Exclusive Lingerie (Banja Luka), IMK Kula d.o.o. (Grada~ac), MK Slovenka d.d. (Donji Vakuf) i Rukom (Sarajevo). Eko-workshop i modnu reviju organizira Dru{tvo za promociju kulturnog stvarala{tva MLAZ Po~itelj, a voditeljica projekta je Jasminka Had`imehmedovi}. Mr. S.

Milioni maraka godi{nje se uka`u, pa nestanu u Me|ugorju Safija Mahmutovi}, kakanjska heroina

Othranila 33 siro~i}a, a oskudijeva u svemu i sva~emu Svi klubovi pred bankrotom, a kupuju nove igra~e

Milioni od fudbalskih transfera zavr{avaju u privatnim d`epovima! Modni kutak - Amer Maslo, bh. maneken

U`ivam u modnim revijama i dru{tvu lijepih djevojaka POTRA@ITE NOVI BROJ NA KIOSCIMA


28

SCENA

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Promotivna kampanja za film

Svjetsko takmi~enje i u BiH

Dva dana do velikog finala Djevojke su tokom boravka na Jadranu pro{le niz edukacija iz oblasti manekenstva i modelinga, bontona i pravila pona{anja

Milla Jovovich odbila pucati u kinu Glumica Milla Jovovich odbi la je ura di ti pro mo ti vnu kampanju za film “Resident Evil: Retribution”, tokom koje je trebala da puca u glumce maskirane kao zombiji u jednom kinu u Japanu. Odbila je to u~initi zbog ovogodi{njeg masakra u kinu u Coloradu. Tokom pucnjave u Coloradu 12 osoba je izgubilo `ivot, a jo{ 58 je povrije|eno. Osumnji ~e ni Ja mes Hol mes je otvorio vatru na posjetioce kina u Aurori 20. jula tokom prikazivanja filma “The Dark Knight Rises”. Ovaj incident je izazvao {iro-

ku zabrinutost zbog mogu}ih sli~nih incidenata, a mnogi ljudi su uhap{eni zbog sumnje da bi mogli ponoviti isti zlo~in. Jovovich je otkrila da je odbila zahtjev {efova filmskog studija koji su takvom kampanjom `eljeli stvoriti bolju atmosferu pred premijerno prikazivanje filma. - Tra `i li su od me ne da u|em u kino i pucam u te glumce maskirane kao zombiji. Nema apsolutno nikakve {anse da ja radim ne{to nasilno u prepunom kinu, kazala je Jovovich za New York Daily News.

OSLOBO\ENJE

14 finalistica Modeling takmi~enje Elite mre`e postalo je svjetski poznati doga|aj. Svake godine, EML ekipa putuje po svijetu u potrazi za top modelom. Na 16 kastinga u~estvovalo je vi{e od 600 djevojaka iz svih dijelova BiH, a u okviru polufinala odr`anog 21. jula u Sarajevu izabrano je 14 najljep{ih. To su: Melani Klari}, Milica Nikoli}, Dena Jahi}, Tatjana Stevi}, Tamara Mi{anovi}, Ivana Bla`evi}, Nikolina Mi{kovi}, Sara Josipovi}, Lana Aleksi}, \ur|ina Mihajlovi}, Anja Zekanovi}, Dejana Stoji}, Bojana Blagojevi} i Senaida Mujki}.

Za snimanje promotivnog spota, djevojkama su dru{tvo pravili gusari

Veliko finale jednog od najpresti`nijih takmi~enja ljepote kuca na vrata. Nakon vi{ednevnih priprema na Jadranu, samo nas dva dana dijele od ovogodi{njeg izbora Rowenta Elite Model Look koji se odr`ava u hotelu Hollywood u petak, 14. septembra. Finalistice su nekoliko dane u`ivale u najljep{oj marini na Jadranu, Marine Frape u Rogoznici nakon ~ega su se uputile u [ibenik gdje su nastavile pripreme za takmi~enje. Djevojke su tokom boravka na Jadranu pro{le niz edukacija iz oblasti manekenstva i modelinga, bontona i pravila pona{anja, te }e se prvi put predstaviti javnosti na modnim revijama. Zanimljivo je i to da su finalistice u [ibeniku snimile i promotivni

spot u kojem su im dru{tvo pravili gusari. Kroz ove pripreme Rowenta for Elite Model Look Tim za cilj ima da finalistice {to bolje pripremi za predstavljanje bosanskohercegova~koj javnosti, te da im olak{a put ka uspjehu i stvaranju manekenske karijere, kako u BiH, tako i u svijetu. U Sarajevo su se vratile u ponedjeljak, gdje se u hotelu Hollywood pripremaju sve do finalne ve~eri. Djevojka koja pobijedila na ovogodi{njem takmi~enju i bude progla{ena top modelom BiH za 2012. godinu, predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na svjetskom izboru Elite Model Look World u [angaju u D. RAMI] decembru.

Strip i film

Spoj za uspjeh BOSNIA 1992-1995.

Poklon ratnih reportera Sarajevu U okviru susreta za mir Ljudi i religije

Veritas Kenana Abaza


TEMA - DJEČIJE SJEDALICE OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

AUTOSVIJET

SIGURNOST BEZ ALTERNATIVE Nema roditelja koji za sigurnost svog djeteta ne bi dao sve na svijetu, ali ipak ima onih koji neozbiljno shvataju značaj dječijih sjedalica i adekvatnog prevoza najmlađih učesnika u saobraćaju... Str. 30

Autosvijet OSLOBO\ENJE

srijeda, 12. septembar 2012. godine

TEST - NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI LE

IMUN NA DJEČIJE BOLESTI

NOVITET

U BERLINU

ZVANIČNO PREDSTAVLJEN GOLF 7 KAKO JE I NAJAVLJENO, VOLKSWAGEN JE, PRIJE ZVANIČNOG PREDSTAVLJANJA NA SALONU AUTOMOBILA U PARIZU, NOVU GENERACIJU GOLFA PREDSTAVIO NJEMAČKOJ JAVNOSTI NA PREZENTACIJI U BERLINU... STR. 35

TEHNIKA

SCANIA ACTIVE PREDICTION

TOPOGRAFSKI TEMPOMAT

U petoj godini tržišnog nastupa druga generacija X-Traila dolazi bez dječijih bolesti, sa provjerenom mehanikom, pogonom i štedljivim agregatom, ali i zanimljivom opremom, koja u najbogatijem LE paketu odiše odmjerenim luksuzom... Str. 32

INOVATIVNI TEMPOMAT ŠVEDSKE SCANIJE U SARADNJI SA GPS-om PREDVIĐA TOPOGRAFIJU TERENA I SHODNO TOME UBRZAVA ILI USPORAVA VOZILO, TE TAKO POVEĆAVA ISKORISTIVOST POGONSKOG POTENCIJALA... STR. 36


30

AUTOSVIJET

Trkom u Banjaluci

ZAVRŠENA ŠKODA XC-LIGA Peta i posljednja trka ovogodi{nje [koda XC lige vo`ena je u nedjelju u Banjaluci. Trka je organizovana na stazi postavljenoj na Banj brdu/[ehitlucima, banjalu~kom izleti{tu. Staza je ve}im dijelom bila sli~na pro{logodi{njoj na kojoj je vo`eno Prvenstvo dr`ave u XC za sezonu 2011, ali je sa ura|enim izmjenama za ovu trku bila osjetno du`a (oko 5,6 km) i znatno tehni~ki zahtjevnija. Generalni utisak ve}ine voza~a je da je ovo tehni~ki najzahtjevnija trka sezone, na kojoj su iskustvo i tehnika vo`nje bili podjednako bitni kao i kondiciona sprema voza~a. Kao i na dosada{njim trkama, odziv voza~a je bio na nivou, a ono na ~emu se u budu}e treba raditi je popularizacija ovog sporta me|u “obi~nim” ljudima, da bi ovakvi doga|aji u budu}e zainteresovali i privukli znatno ve}i broj posjetilaca. S obzirom na to da se radilo o petoj, posljednjoj trci u sezoni, i u takmi~arskom smislu bila je jako zna~ajna, jer se u ve}ini kategorija odlu~ivalo o kona~nom plasmanu. U najelitnijoj konkurenciji prvo mjesto je osvojio Mario Koji}, koji je i ukupni pobjednik ovog takmi~enja

Peugeot

OSVOJI 208-icu NA PET DANA Peugeot BiH pokrenuo je takmi~enje “Zaple{i s lavom” na oficijelnoj Facebook stranici (www.facebook.com/peugeotbih) u sklopu kojeg su fanovi pozvani da se fotografi{u sa Peugeot modelom, privjeskom, igra~kom ili lavom u bilo kojem drugom obliku i postave fotografiju pomo}u aplikacije. “Cijela kampanja za Peugeot 208 poziva da pustimo da nas tijelo vodi (Let your body drive) i zbog toga smo odlu~ili da podstaknemo i na{e Facebook fanove na kreativnost i pozovemo ih da “zaple{u sa lavom” u bilo kojem obliku. Nagrada je dosta atraktivna, a to je kori{tenje novog Peugeota 208 pet dana. Nadamo se da }e takmi~enje podstaknuti na{e fanove na kreativnost i da }e najbolja fotografija zaista dobiti i najvi{e glasova. Interakcija sa na{im fanovima putem Facebook stranice nam je veoma va`na, a kroz ovo takmi~enje `elimo im pru`iti mogu}nost da se dodatno zabave i ujedno zahvaliti im na vjernosti”, istakao je Denis Ma{i}, direktor kompanije Vermont, generalnog uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH. Takmi~enje traje 14 dana, a vlasnik fotografije sa najvi{e glasova kao nagradu dobija Peugeot 208 sa punim rezervoarom na pet dana kori{tenja. Vi{e informacija o takmi~enju svi zainteresovani mogu prona}i na www.www.facebook.com/peugeotbih.

Hyundai

ODRŽAN TEST DAY U DOBOJU

Nakon Banjaluke, Viteza, Sarajeva, Hyundai BiH je „Test Day“ priredio i u Doboju. Tako su posjetioci ispred prodajnog centra ovla{tenog dilera AC Ganjgo 7. i 8. septembra (petak i subota) imali priliku isprobati novi i30 sa dizelskim i benzinskim agregatom, potom Veloster, Elantru i ostale Hyundai modele. Kao i u ostalim gradovima, tako je Hyundai i u Doboju privukao veliki broj radoznalih gra|ana, koji su se raspitivali o Hyundai modelima i cijenama. Posjetioci su se posebno interesovali za superljetne akcije, koje jo{ uvijek traju, a prilikom kojih je mogu}e ostvariti velke u{tede eventualnom kupovinom Hyundai vozila. Osim cijena, gra|ani su se interesovali i za same modele, te su se detaljno raspitivali o pogonskim agregatima, potro{nji, servisnim uslugama, garanciji, a na sva pitanja odgovore su dobili od stru~nog osoblja Hyundai Auto BH i AC Ganjgo. Nakon Doboja Hyundai je postao bli`i velikom broju gra|ana u BiH, a zastupnici ovog brenda najavljuju sli~ne doga|aje i u budu}nosti.

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Tema - Dječije sjedalice

Spasilac najmlađih života Automobilska industrija ogromne napore ulaže u razvoj sigurnosnih sistema, a jedan od njih su i dječije sjedalice, koje nemaju alternativu i jedini su ispravan način zaštite najmlađih putnika u vozilu... Pri~a o dje~ijim sjedalicama ispri~ana je nebrojeno puta do sada. Savjetovali smo, govorili o va`nosti, te nagla{avali zakonsku du`nost njihovog kori{tenja. Ipak, svakodnevne situacije i pogledi u kabine motornih vozila ne dopu{taju nam da stanemo sa ovom pri~om i tjeraju nas da vam ovog puta prika`emo brutalniju sliku posljedica neodgovornosti odraslih prema `ivotima djece. Za{to je toliko va`no da djeca budu propisno vezana? Naime, u toku prevo`enja putni~kim motornim vozilom dijete i pri najmanjim udarima, ali ~ak i naglim ko~enjima, koja ne moraju zavr{iti udarom, mo`e da zadobije razli~ite tjelesne povrede. „Svako treba imati u vidu da su djeca u putni~kom motornom vozili, ako nisu vezana u skladu sa svim preduzetim mjerama za{tite, potpuno neza{ti}ena i bitno izlo`enija povre|ivanju nego odrasle osobe“, rekao nam je docent dr @eljko Karan, specijalista sudske medicine.

Rizične situacije U najrizi~nije situacije kod saobra}ajnih nesre}a spadaju udari u ~vrste prepreke, kada gotovo trenutno dolazi do zaustavljanja vozila, koje se prethodno kretalo odre|enom brzinom.

Docent dr Željko Karan, specijalista sudske medicine

„U takvim situacijama nevezana djeca su posebno neza{ti}ena, jer budu prakti~no „katapultirana“ iz sjedi{ta. Naj~e{} a prepreke u zapo~etoj putanji tijela su vjetrobransko staklo i instrument tabla. U kontaktu s njima nastaju lak{e povrede mekog tkiva ili te{ke tjelesne povrede glave, grudnog ko{a, trbuha i unutra{njih organa, pra}ene krvarenjima“, kazao je dr Karan. Mada mnogi strani, ali doma}i stru~njaci, dr`avne institucije i nevladine organizacije stalno apeluju i skre}u pa`nju roditeljima na zna~aj adekvatnog

Nema izgovora Zaštita i sigurnost djece su u rukama roditelja, te nijedan izgovor za nekorištenje sjedalice ne može biti opravdanje prevoza najmla|ih u~esnika u saobra}aju, svakodnevno smo svjedoci slu~ajeva u kojima se o~evi i majke ne pridr`avaju zakona, ali ni roditeljskih obaveza. „Prva stvar koja treba da se shvati je da se svi procesi prilikom sudara de{avaju za veoma kratko vrijeme u trenutku koji traje od 100 do 120 milisekundi, odnosno u desetom djeli}u sekunde“, objasnio nam je Zoran Tadi}, diplomirani in`enjer saobra}aja. Razorne sile koje nastaju nakon sudara najbolje oslikava sljede}i primjer. Naime, ako se vozilo koje se kre}e brzinom od 25 km/h ~eono sudari, odnosno trenutno zaustavi, te`ina objekata koji se nastavljaju kretati usljed djelovanja dinami~kih sila pove}ava se za 20 puta. „To zna~i da dijete koje je te{ko pet kilograma u trenutku udara postaje te{ko 100 ki-

Zoran Tadić, diplomirani inženjer saobraćaja

lograma. Ta ~injenica pobija naj~e{}u tvrdnju majki da je dijete najsigurnije u njihovom naru~ju, jer je 100 kilograma u tom trenutku previ{e tereta za dvije ruke. To opet zna~i da postoji velika vjerovatno}a da }e dijete ispasti iz maj~inih ruku i biti prepu{teno velikim udarnim silama, te najverovatnije ispasti iz vozila. Istra`ivanja pokazuju da su u takvim situacijama ~etiri puta ve}e {anse da do|e do povreda opasnih po `ivot nego kada se u~esnik u saobra}ajnoj nesre}i ostane u svom sjedi{tu. Ako su posljedice ovako fatalne pri brzini od samo 25 km/h, onda mo`ete da zamislite {ta se de{ava kada do sudara do|e pri 50, 60 ili 100 km/h“, zaklju~io je Zoran Tadi}. Do stra{nih i po `ivot opasnih povreda djece koja se dr`e u naru~ju dolazi i zbog kontakta sa tijelom odrasle osobe. „Dinami~ka sila koju tijelo te`ine 100 kilograma ima u trenutku sudara pri brzini od 25 km/h pove}ava njegovu te`inu na 2.000 kg. Mo`ete samo da zamislite koje su posljedice kada u kontakt do|u dijete od pet kilograma i tijelo odrasle osobe „te{ko“ dvije tone. U takvoj situaciji {ansa za pre`ivljavanje je svedena na nulu i nalazi se u domenu lude sre}e“, kazao je Zoran Tadi}, diplomirani in`enjer saobra}aja. Ukoliko obra}ate pa`nju na djecu u automobilima, vjero-


OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

AUTOSVIJET

31

Opel

ASTRA CABRIO DOLAZI KAO CASCADA

vatno ste primijetili i slu~ajeve da voza~ u svom krilu dr`i malo dijete. U takvoj situaciji dijete se nalazi izme|u voza~a i upravlja~a, te }e do|e li do bilo kakvog, pa i veoma laganog udara biti, najbla`e re~eno, stije{njeno, a sami tim i povrije|eno. „Najbla`e povrede koje dijete mo`e da zadobije u takvoj situaciji su povrede grudnog ko{a i trbuha, koje mogu biti posebno ozbiljne ukoliko voza~ nije vezan, jer tada svom svojom te`inom priti{}e dijete uz upravlja~“, objasnio nam je doktor Karan.

Odsustvo „samozaštite“ Ukoliko smatrate da pravilno postupate dopu{taju}i djetetu da sjedi na mjestu suvoza~a vezano sigurnosnim pojasom za odrasle, iako ono nije dostiglo za takav na~in vezivanja odgovaraju}u dob, opet se varate. „U frontalnim sudarima u kojima dijete nevezano sjedi na suvoza~evom sjedi{tu gotovo sigurno se mogu o~ekivati te{ke tjelesne povrede koje nastaju u kontaktu sa enterijerom, a kod savremenih automobila i sa vazdu{nim jastukom. Situacija se ne}e bitno promijeniti ni ako je dijete neodgovaraju}eg

RODITELJSKI IZGOVORI Dana{nji roditelji svoj nemaran odnos prema prevozu djece pravdaju mnogim izgovorima, a koji su to naj~e{}i otkrila nam je Lana Zahirovi} iz sarajevskog udru`enja „Djeca“. „Prvi i naj~e{}i izgovor je da je auto-sjedalica preskupa, {to je jedna od najstra{nijih zabluda, jer nijedan dje~iji `ivot nema cijenu. Lana Zahirović, Svaki roditelj bi se trebao zgroziti udruženje „Djeca“ na jedan takav izgovor, ako ni zbog ~ega onda zbog ~injenice da on na indirektan na~in „odre|uje“ vrijednost jednog dje~ijeg `ivota. Drugi izgovor koji roditelji koriste u situacijama neadekvatnog prevoza djece je „ne}emo daleko“. Statistika je tu neumoljiva, jer pokazuje da se najve}i broj saobra}ajnih nesre}a de{ava u krugu od pet kilometara od mjesta polazi{ta. Mada su u gradskoj vo`nji brzine male, ova sredina je po pravilu najopasnije za djecu, te je izgovor „ne}emo daleko“ apsolutno neprihvatljiv“, kazala nam je Lana Zahirovi} i dodala: „Na{a poruka je da roditelji kona~no moraju shvatiti da je odgovaraju}a auto-sjedalica jedini siguran i jedini mogu} na~in prevoza djece u automobilima“.

Opel Cascada najnoviji je model u Opelovoj gami. Rije~ je zapravo o cabrio izvedbi Astre, koju je Opel odlu~io da predstavi pod novim imenom. Cascada je ime koje }e distancirati ovaj model od nove, klasi~ne Astre, jer Opel cabrio izvedbom cilja na premium kupce. Model }e zvani~no biti predstavljen krajem mjeseca u Parizu, a prije toga Opel je objavio njegove dvije fotografije. Cascada je duga 4.694 mm i evidentno je da se radi o izrazito sportskom modelu. No, ne}e samo sportski izgled privla~iti kupce. Zanimljivo je da je Cascada posudila u potpunosti vrhunski prednji ovjes sa Insignije OPC, a tu je i HiPerStrut. Zvani~no Opel nije saop{tio mnogo informacija, osim da je ovaj model opremljen platnenim krovom, koji }e se mo}i otvarati i pri brzini od 50 km/h. Jo{ nije poznato ni kojim motorima }e biti opremljena Cascada, no pretpostavljamo da }e se u gami na}i 1.6-litarski turbobenzinac sa 180 KS. Da li }e ovaj model „mirisati i na dizelsko gorivo“, ostaje nam da vidimo krajem mjeseca, kada po~inje salon automobila u Parizu.

Hyundai

LICITACIJA POLOVNIH VOZILA Hyundai Auto BH za sve one koji `ele na zabavan i interesantan na~in do}i do polovnog vozila, koje je servisirano i uredno odr`avano, ima}e za to priliku 14. i 15. septembra putem licitacije (8-17 h). Sva vozila koja }e se na}i u ponudi tih dana bi}e izlo`ena na parkingu Kampusa Univerziteta Sarajevo. Prema pravilima licitacije, svako vozilo ima}e ponu|enu po~etnu cijenu, a posjetioci }e imati priliku da licitiraju vozilo po `elji sa ponudom koja je njima prihvatljiva. Najve}a ponu|ena cijena zna~i da je va{a ponuda prihva}ena. Ponovno nagla{avamo da su s vama vozila uredno i redovno servisirana. Za vi{e informacija posjetite na{ salon u Pofali}ima u ulici Zmaja od Bosne 12 c ili pozovite na broj 033 722 222.

Ford

TRI NOVA SUV-a ZA EVROPU uzrasta vezano, jer sigurnosni pojas nije predvi|en za za{titu male djece“, objasnio nam je docent dr @eljko Karan, specijalista sudske medicine. Prevo`enje djece na zadnjem sjedi{tu kada ona nisu vezana, a pri tom se jo{ igraju ili ih ima vi{e, te one situacije kada dijete stoji izme|u prednjih sjedi{ta

ili je okrenuto i gleda kroz zadnji prozor apsolutno su neprihvatljive i krajnje opasne. Ono {to bi odrasli trebalo da shvate je ~injenica da djeca ne prate tok vo`nje, ne prepoznaju opasne situacije, te zbog toga ne mogu da se oslone na instinkt „samoza{tite“, koji odraslima „sugeri{e“ da se pripreme za najgore. Dakle za{tita i sigurnost djece apsolutno su u rukama roditelja, te nijedan od mnogobrojnih izgovora koje koriste za nekori{}enje sjedalica ne mogu da poslu`e kao opravdanje, posebno u situacijama kada do|e do saobra}ajne nesre}e, jer su posljedice vi{e nego o~igledne i na`alost tragi~ne. Dje~iji `ivoti su neprocjenjivi, ali krhki. Shvatite koliko je saobra}aj opasan za njih i za{titite ih koliko god mo`ete, jer su njihovi `ivoti u rukama odraslih. Ne dozvolite sebi da se zbog va{eg propusta, ljenosti ili neznanja ugasi ijedan dje~iji `ivot. Za{titite djecu u saobra}aju.

Vijesti o novim ili osvje`enim automobilima u prethodnom periodu ~esto su bile u vezi sa imenom Forda. Tako je ovaj proizvo|a~ predstavio osvje`enu Fiestu, potpuno novi B Max, novi Mondeo u nekoliko izvedbi, potom novi Mustang koji dolazi u Evropu... No, na tome ne}e stati. Iz Forda su saop{tili da }e ovim novitetima dodati i SUV vozila. Ne jedno, nego tri. Prvi od tri SUV-a koja o~ekujemo bi}e nova generacija Kuge, predstavljena na ovogodi{njem salonu automobila u @enevi. Model je u su{tini preimenovani Escape za ameri~ko tr`i{te, a u Evropi }e se nuditi sa 2.0-litarskim dizela{em sa 140 i 163 KS i 1.6-litarskim EcoBoost turbobenzincem. Drugi SUV koji }e se sa zna~kom Forda pojaviti u Evropi je EcoSport, predstavljen u Pekingu u aprilu ove godine. Mali SUV }e u Evropi za najve}eg konkurenta imati Nissanov Juke, a nudi}e se sa 1.0-litarskim EcoBoost trocilindri~nim agregatom. EcoSport bi se u Evropi trebao na}i u narednih 18 mjeseci. Nakon njega o~ekuje se i dolazak modela Edge, trenutno zastupljenog samo u SAD. Ford nije saop{tio u kojem }e se obliku Edge pojaviti u Evropi, ali je njegov dolazak zvani~no potvr|en.


32

AUTOSVIJET

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Test - Nissan X-Trail 2.0 dCi LE

Surovost zvijeri i umiljatost mačke X-Trail je automobil koji svojim mogućnostima može odgovoriti najizazovnijim terenskim ispitima, pokazujući svu svoju surovost, a istovremeno može ponuditi zavidan nivo luksuza i udobnosti... Da smo kojim slu~ajem o XTrailu pisali prije 20 godina ne bi bilo dileme o kakvom automobilu je rije~, bio bi to „terenac“. Danas su stvari na tr`i{tu, ali i kod proizvo|a~a poslo`ene malo druga~ije, pa je i Nissan bio „primoran“ da uz X-Traila prika~i odrednicu SUV. Da je ipak rije~ o punopravnom terenskom automobilu izra`enih off-road sposobnosti, najbolje svjedo~i i TV reklama, koja se ve} dugo vrti na malim ekranima, a koja X-Trail u 42 sekunde predstavlja kao vozi-

lo veoma svestranog 4x4 pogona, za koji priroda jednostavno nema adekvatnih prepreka.

Istinski “terenac” Jo{ jedan od dokaza koji potvr|uje pretpostavku da je XTrail vi{e “terenac” nego SUV je njegova jednostavna i uglasta karoserija, sa veoma kratkim prevjesima. Mada je sa redizajnom iz 2011. poprili~no u{minkana, a sa bogatom opremom kakvu je imao i testni model i zna~ajno luksuzira-

na, ovakva koncepcija zadr`ala je niz prednosti neophodnih za ozbiljniji off-road. Na{e tvrdnje najbolje podr`avaju ~injenice da je napadni ugao 28 stepeni, izlazni 24, a klirens 21 centimetar, {to je neznatno manje u pore|enju sa klasi~nim terenskim modelima poput Nissan Pathfindera (napadni 30 stepeni/izlazni 26 stepeni, klirens 22,8 cm). Umjesto u dizajnu duh modernizma, odnosno savremenosti kod X-Traila se ogleda u elektronskoj podr{ci odli~nom 4x4. Sinergija sa kojom

POGON Za pogon testnog modela bio je zadu`en Renaultov 2.0-litarski dCi common-rail dizela{, koji pomo}u turbo punja~a sa varijabilnom geometrijom i hladnjakom vazduha, pri 4.000 o/min razvija maksimalnih 150 KS. Najve}i obrtni moment od 320 Nm, raspolo`iv je pri 2.000 o/min, {to u kombinaciji sa preciznim {estostepenim ru~nim mjenja~em rezultuje dobrom elasti~no{}u, bez potrebe za ~estim promjenama stepena prenosa. Ubrzanje od 0 do 100 km/h od 11,1 sekundi i maksimalna brzina od 190 km/h u okvirima su klase, kao uostalom i prosje~na potro{nja, koja se u uslovima testa kretala od {est do 8,9 litara, koliko smo tro{ili u off-road i gradskim uslovima. radi AllMode 4x4 pogon, odnosno lako}a sa kojom se upravlja X-Trailom na svim, ali zaista na svim, vrstama podloge je vrijedna pohvale. Pri tome se od voza~a zahtijeva da putem okruglog selektora pogona odabere jednu od tri ponu|ene opcije: 2WD, Auto i Lock i da dozira pritisak noge na gasu. U normalnim uslovima vo`nje preporu~uje se Auto mod, u okviru kojeg elektronika raspore|uje pogonski potencijal izme|u primarne prednje i opcione zadnje osovine. U praksi to zna~i da X-Trail uvijek ima dovoljno snage „u to~kovima“ da zadr`i sigurnu putanju na asfaltu, odnosno da zadr`i iznena|uju}u pokretljivost na lo{im podlogama. Jo{ jedna od ~injenica koja upu}uje na ~istokrvne terenske gene ovog automobila je njegovo pona{anje na tvrdim podlogama. U normalnim okolnostima bez pretjeranih dinami~kih naprezanja i ~estih promjena pravca X-Trail „plovi“


OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012. MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ:

poput la|e, te nudi gotovo limuzinski ugo|aj u vo`nji. Me|utim kada se dvolitarski dizela{ sa 150 KS sna`nije nagazi, a put postane krivudav i zahtijevan, tada voza~ po~inje da osje}a svih 1.680 kilograma, koliko te`i ovaj model. Pri br`im ulascima u krivine prednji kraj vozila blago ponire, a putanja to~kova postaje {ira. Elektronika u milisekundama raspore|uje pogonski potencijal izme|u to~kova i X-Trail nastavlja da grabi naprijed, ali ni tada ne blijedi utisak da ovaj model na asfaltu puno ugodnije voziti opu{teno, a na off-road terenu mu{ki i bespo{tedno. Dakle da nije ovog „momenta“ Qashqai bi bio besmislen, a razlika izme|u

AUTOSVIJET 33

dizelski 1.995 ccm 150 KS pri 4.000 o/min 320 Nm pri 2.000 o/min 11,2 s 190 km/h 6,4 l 6-stepeni, ručni

ova dva Nissanova modela bila bi svedena na minimum...

Dah luksuza Najbogatiji LE paket opreme kabinu X-Traila je pretvorio u luksuzni apartman sa skupocjenim elementima poput automatske klime, ko`om oblo`enih sjedi{ta, upravlja~a i mjenja~a, elektropodesivog panoramskog krovnog otvora, Bose muzi~kog sistema, navigacionog ure|aja... dok se svana ta skupocjenost prepoznaje po krovnim reflektorima, Xenon svjetlima i atraktivnim 18-in~nim aluminijumskim naplacima. Ovakva kombinacija je veoma nao~ita

i nudi notu avanturizma proisteklog iz o~igledne terenske koncepciji ovog vozila. S druge strane porodi~ne crte X-Traila naziru se kroz prtlja`nik osnovnog kapaciteta 479 litara, koji se obaranjem sjedi{ta drugog reda mo`e pove}ati do 1.773 litre, a preduzetni~ke u mogu}nosti vu~e priklju~nog vozila od 750 kg bez ko~nica do dvije tone sa ko~nicama. Cijena osnovnog, ali potpuno opremljenog Nissana X-Trail 2.0 dCi 4x4 na na{em tr`i{tu je 51.500 KM, dok je za najbogatiju testnu kombinaciju potrebno izdvojiti 66.500 KM. Povoljan ili ne X-Trail je pravi odgovor za sve one kojima treba nao~it, pogonski svestran i ekonomi~an,

udoban i bogato opremljen automobil, koji ih ne}e ostaviti na cje-

dilu, bez obzira na vrstu podloge kojom se budu vozili.

www.nipex.ba

Polo Rabbit i Golf Rabbit

Das Auto.

Vaš ovlašteni Volkswagen partner NIPEX Tuzla, Ljepunice b.b., Tel.: 035 384 384,

www.facebook.com/Nipex


34

AUTOSVIJET

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

www.vw-privrednavozila.ba


OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

AUTOSVIJET 35

Volkswagen

Sedma generacija najpopularnijeg automobila Nakon mnogobrojnih i višemjesečnih nagađanja i spekulacija kako će izgledati najpopularniji kompakt svih vremena, Volkswagen je konačno pokazao sedmu generaciju Golfa... Novi Golf ulazi u 36 godina dugu istoriju ovog modela, koji je u tom periodu prodat u 29 miliona primjeraka. Sude}i prema fotografijama, jasno je da je Volkswagen ostao dosljedan svojoj filozofiji, po kojoj ne mijenja ono {to je uspje{no. Potvrdio je to i glavni „krivac“ za dizajn ovog automobila, legendarni Walter Da Silva, koji je komentari{u}i izgled „sedmice“ rekao da je glavni klju~ uspjeha Golfa u stvari njegova dosljednost, bez previ{e eksperimentisanja. U odnosu na {estu generaciju, novi Golf ima mek{e linije, a bi}e prepoznatljiv po malom staklu ispred prednjih retrovizo-

ra, {to „{estica“ nema. Golf 7 je izgra|en na novoj Volkswagenovoj MQB platformi, na kojoj su ve} predstavljeni Audi A3 i Seat Leon. No, i pored nove platforme Golf 7 nosi prepoznatljivi DNK prethodnih modela. Golf MK7 je dug 4.255 mm, {irok 1.799 mm i visok 1.452 mm. No, bez obzira ne ve}e dimenzije i vi{e prostora, zahvaljuju}i primjeni ~vr{}eg ~elika, on je lak{i za 100 kg i te`i svega 1.050 kg. Osim ve}ih dimenzija novi Golf u odnosu na aktuelni ima druga~ije pozicionirane osovine, {to je doprinijelo smanjenju koeficijenta otpora, koji sada iznosi 0,27 Cd. Treba spomenuti i ~injenicu da no-

vi Golf ima ve}i me|uosovinski razmak koji donosi vi{e prostora u unutra{njosti i to 15 mm vi{e za putnike na stra`njoj klupi, a tu je sada i vi{e mjesta za ramena (31 mm sprijeda i 30 mm straga), te 30 litara ve}i prtlja`nik, koji sada ima ukupno 380 l.

Sistemi sigurnosti Zna~ajnih promjena nema ni u unutra{njosti, osim na centralnom grebenu, koji je sada vi{e okrenut ka voza~u, a na sebi }e imati veliki 5.8-in~ni displej, koji }e biti dio standardne opreme u nekim evropskim zemljama. Displej }e prikazivati podatke sa board kompjutera, multimedije te navigaciju, a novina je i elektronska parking ko~nica sa „auto-hold“ funkcijom. Osim toga, prvi put u jednom Volkswagenu, opcionalno je dostupan dr`a~ za telefon ispod srednjeg naslona

za ruku. Nova generacija Golfa opremljena je i sigurnosnim sistemom, koji u slu~aju opasnosti od sudara automatski ko~i automobil, da bi izbjegao ili smanjio posljedice sudara. Uz njega ide i sistem zatezanja sigurnosnih pojaseva, te sistem koji zatvara prozore i krovni otvor, da bi osigurao da }e vazdu{ni jastuci tokom udara raditi optimalno. Osim toga tu su i adaptivni tempomat i Front Assist, koji mo`e automatski zaustaviti vozilo sve do brzine od 150 km/h. Uz njih tu su i CEB, koji funkcioni{e do brzine od 30 km/h, te pomo} pri parkiranju, koja }e bez problema uparkirati Golf na parkirno mjesto du`ine 4.340 mm.

Kada je u pitanju motorizacija, Golf 7 }e se nuditi sa dva benzinca i dva dizela. [tedljivi-

ji benzinac je 1.2-litarski TSI sa 85 KS i potro{njom od 4,9 litara, dok je drugi benzinac 1.4-litarski TSI sa 140 KS opremljen sistemom za deaktivaciju cilindra. Od dizela{a tu su 1.6-litarski sa 105 KS i 2.0-litarski sa 150 KS, koji ima deklarisanu potro{nju od 4,1 l na 100 km. Naj{tedljivija varijanta Golfa 7 je Blumotion sa potro{njom od 3,2 litre i emisijom CO2 od samo 85 g/km. Spomenuti agregati bi}e upareni sa {estostepenom manuelnom transmisijom ili sedmostepenim i {estostepenim DSG mjenja~em. Iz Volkswagena su potvrdili da }e se Golf 7 na}i i trovratnoj, karavanskoj, monovolumenskoj, GTR i R izvedbi.

putu, raspore|uje vu~u izme|u prednje i zadnje osovine. Panda 4x4 nudi dva motora u ponudi - 0.9-litarski TwinAir Turbo sa 84 KS i 1.3-litarski MultiJet II di-

zel sa 74 KS. Oba motora imaju Start&Stop sistem u standardnoj opremi, dok je za prenos zadu`en {estostepeni manuelni menja~.

Poznati agregati

Fiat

Predstavljena Panda 4x4 Prije zvanične premijere zakazane za pariski sajam automobila, Fiat je predstavio novu Pandu 4x4... Segment malih crossovera bogatiji je za jo{ jedan novi automobil. U pitanju je Fiat Panda 4x4, koja }e zvani~nu premijeru imati krajem ovog mjeseca. Zanimljivo je da je ovaj automobil jedini u A segmentu sa 4x4 pogonom, a izgra|en je na posljednjem modelu Pande, ~ije se

ime spominje zadnjih 30 godina, uglavnom u pozitivnom svjetlu. Panda 4x4 je zasnovana na regularnom petovratnom hatcback modelu i mjeri 3.680 mm visine, 1.670 mm {irine i 1.600 mm du`ine. Me|uosovinski razmak je 2.300 mm, a zanimljivo je da prednji i zadnji trag to~kova ni-

je isti, prednji je 1.410 mm, a zadnji 1.400 mm. Dizajneri u Fiat Centro Stile Pandi 4x4 podarili su opakiji izgled u odnosu na standardnu verziju, najprije zahvaljuju}i crnim oblogama na vratima i oko to~kova. Osim toga, za ovaj model je Fiat pripremio posebne dvije boje: Sicilia orange (pastelna) i Toscana green (metallic), a pored boja Panda 4x4 bi}e prepoznatljiva i po posebno dizajniranim aluminijskim naplacima na kojima su pneumatici dimenzija 175/65 R15. U unutra{njosti su novine zeleni okvir oko kontrolne plo~e, nova sjedi{ta, obloge na vratima i novi pretinac ispod centralne konzole. Panda 4x4 ima novi sistem prenosa sa dva diferencijala i elektronski kontrolisanim kva~ilom. U pitanju je stalni pogon na ~etiri to~ka, kojim upravlja elektronska kontrolna jedinica, koja, u zavisnosti uslova na


36

AUTOSVIJET

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Scania Active Prediction

Tempomat koji vidi ispred sebe Renomirani švedski proizvođač Scanija uz svoje kamione od početka godine nudi napredni tempomat, koji u saradnji sa GPS sistemom predviđa topografiju terena i automatski prilagođava brzinu kretanja. Brzina vožnje se prilagođava prije i nakon uspona te pomaže vozaču da na najbolji mogući način iskoristi pogonski potencijal vozila… Podsje}amo da aktuelna baza podataka o topografiji terena pokriva oko 95 posto putnih pravaca u centralnoj i zapadnoj Evropi. [vedski proizvo|a~ namjerava da pro{iri ovu bazu podataka i izvan Evrope. U slu~ajevima kada sistem prepozna odsustvo topografskih karti o tome obavje{tava voza~a, a tempomat prelazi u klasi~an na~in rada bez samostalnog prilago|avanja brzine. U svom radu „Scania Active Prediction“ analizira dvije osnovne situacije: kako savladati uzbrdicu i kako se spustiti. Prilikom prilaska kamiona uzbrdici, centralna elektronska jedinica obra|uje podatke dobijene od GPS-a i nakon toga sprovodi sve neophodne operacije, odnosno pove}ava brzinu i pogonski potencijal do nivoa koji }e omogu}iti {to efikasnije savladavanje uzbrdice. Na ovaj na~in smanjuje se potreba za ~estom promjenom brzina, a obrtni moment motora je puno bolje iskori{}en. Topografski tempomat ima i odre{enja ograni~enja u svom radu, a ona se ogledaju u ~injenici da se brzina kretanja prije uzbrdice mo`e pove}ati do maksimalnih ~etiri posto u odnosu da ranije zadatu vrijednost. Prilaskom nizbrdici i njenim registrovanjem od

strane GPS sistema topografski tempomat smanjuje brzinu kretanja i automatski smanjuje potrebu za pretjeranim kori{tenjem ko~nica, do kojeg dolazi u situacijama kada se vozilo kre}e ve}om brzinom od projektovane. I u ovom re`imu rada tempomat ima ograni~enje koje se ogleda u ~injenici da se brzina na nizbrdici mo`e smanjiti za maksimalno osam posto u odnosu na onu koju je ranije zadao voza~. U Scaniji su posebno ponosni na jednostavnost upotrebe novog tempomata. Naime, voza~ putem komandi na upravlja~u zadaje `eljenu brzinu kretanja vozila. Osim toga memori{u se i brzina krstarenja, odnosno maksimalna brzina pri spu{tanju na nizbrdici. Odabrane brzine voza~u se predo~avaju na multifunkcionalnom displeju, koji je integrisan u instrument tablu. Na ovom displeju voza~ istovremeno mo`e da vidi i projektovanu brzinu, koja je dobijena na osnovu onoga {to je sistemu predo~io GPS i topografske slike terena pred vozilom. Podsje}amo da se novi tempomat mo`e aktivirati pri brzinama ve}im od 60 km/h. Svaki put kada sistem obavlja korekciju zadate brzine na displeju se pojavljuje zeleno slovo „E“. Ukoliko sistem izgubi kontakt sa GPS-om,

predvi|ena brzina kretanja }e dobiti sivu boju, {to voza~u signalizira da sistem nije aktivan i da se tempomat koristi na klasi~an na~in.

Ušteda goriva Svi oni koji su do sada imali priliku da koriste novi Scanijin tempomat prijatno su iznena|eni njegovim mogu}nostima. Prate}i karakteristike vozila i topografiju terena novi tempomat je u stanju adekvatno uskladiti brzinu kretanja da bi se sa {to manjom potro{njom goriva dobila najbolja mogu}a iskoristivost. U pogledu na~ina kori{tenja novi sistem se pona{a pribli`no isto kao i klasi~ni tempomat, od kojih se razlikuje tek u detaljima. Dosada{nja ispitivanja su pokazala da se kori{tenjem ovog tempomata zavisno od konfiguracije terena mo`e ostvariti u{teda go-

riva oko oko posto. Mada se na prvu ovaj rezultat ne ~ini senzacionalnim, treba dodati da je novi tempomat samo jedan od nekolicine Scanijinih sistema ~iji zadatak je smanjenje potro{nje i emisije CO2. Kada se saberu rezultati svakog od njih, dobije se izuzetno {tedljiva i ekolo{ki prihvatljiva generacija aktuelnih Scanijinih Euro 6 kamiona.

OSLOBO\ENJE


POMO] U KU]I

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

PET NAVIKA ZDRAVIH LJUDI

37

NOVOSTI I PREPORUKE

[ETNJA NEKA

BUDE VA[ IZBOR

Ubla`iti miris bijelog luka?

Kako biste bili zdravi, treba vam minimalno 90 minuta dnevno u pokretu Malene, naizgled neva`ne promjene u `ivotnom stilu, mogu vas u~initi zna~ajno zdravijom i sretnijom osobom.

Budite se ranije Ako se budite kasno i ujutro ste uvijek ubrzani, ostatak dana nastavit }ete provoditi u`urbano i pod stresom. Kako biste postavili dobar ton svome danu, poku{ajte se probuditi pola sata ranije nego uobi~ajeno. Vrijeme iskoristite za kupku, meditaciju, pisanje dnevnika, ~itanje ili neke druge opu{taju}e aktivnos-

LJEPOTA, KOZMETIKA

ti. Kako bi vam jutro bilo jo{ opu{tenije, pripremite uve~er odje}u za jutro. Izbjegavajte {e}er i rafinirane ugljikohidrate Previ{e rafiniranih namirnica rezultira padom energije i mentalnom maglicom. Dodatno, rafinirani {e}eri poti~u tijelo da masno}e pohranjuje na trbu{nom podru~ju, {to {teti va{em organizmu.

Bavite se sportom tri do pet puta sedmi~no Zdravi ljudi se stalno kre}u. Kako biste bili zdravi, treba vam minimalno 90 minuta dnevno u pokretu, te dodatno tri do pet puta sedmi~no 45 do 60 minuta neke napornije fizi~ke aktivnosti ili bavljenje nekim sportom. Unosite dovoljno teku}ine Mo`ete odabrati vodu ili nezasla|eni biljni ~aj, ali va`no je da ostanete hidratizirani. Dvije litre je preporuka zdravstvenih stru~njaka. Na|ite vremena za odmor i u`itak @ivot mo`e biti toliko u`urban da se zaboravimo veseliti. Zdravi ljudi razumiju ravnote`u izme|u razli~itih podru~ja `ivota te ne zanemaruju li~ni u`itak zbog posla, naprimjer. ^inite stvari koje vam predstavljaju u`itak, bilo da se radi o odlasku s prijateljima na kafu ili masa`i.

Kako biste ubla`ili miris bijelog luka, uzmite per{un. Ovaj }e vam zeleni za~in biti dostupan ne samo u va{oj kuhinji ve} i u restoranu jer se ~esto koristi i za ukra{avanje jela. @va}ite ga odmah kako biste zahvaljuju}i mo}nom osvje`iva~u hlorofilu kojim obiluje neutralizovali nepo`eljan dah. Ako ste kod ku}e, slobodno stavite listi}e sa desetak peteljki u usta, a ako ga kojim slu~ajem nemate u fri`ideru, mogu vam pomo}i i anis, nana, karanfili} ili kardamon. Limunada }e vam pomo}i da neutrali{ete miris bijelog lika, ali samo ako u sebi sadr`i pravi sok limuna. Gazirani ili vje{ta~ki sokovi u tome vam ne}e pomo}i, pa se u restoranu odlu~ite za mineralnu vodu sa kri{kom limuna kako biste mogli isisati njegov sok. Prilikom uklanjanja jakog daha iz usta najvi{e poma`e zeleni ~aj. Njime }ete isprati ulje iz bijelog luka koje se zadr`alo na jeziku ili zubima. Ukoliko niste ljubitelj zelenog ~aja, isto djeluje i onaj od nane, a ako ni on nije po va{em ukusu, odlu~ite se za bilo koju drugu vrstu ~ajnog napitka koji ne}e biti toliko efikasan kao navedeni, ali }e vam barem malo pomo}i u osvje`avanju daha.

MODA, STIL, TRENDOVI

Pantalone za savr{enu figuru

Sam svoj pedikir Otvrdlu ko`u sa stopala mo`ete skinuti specijalnom turpijom ili kamenom. Pritom morate biti pa`ljivi da ne o{tetite osjetljivi dio tabana. Slijedi sje~enje noktiju. Veoma je va`no da to radite pravilno kako biste izbjegli urastanje nokta u meso, {to mo`e da bude veoma problemati~no. Nokti treba da budu isje~eni ravno, oko dva milimetra ispod vrha prsta, ali tako da zadr`e ~etvrtasti oblik, sa sasvim blago zaobljenim uglovima. Vi{ak ko`ice nemojte sje}i, ve} ga {tapi}em za u{i namo~enim u maslinovo ulje potisnite prema korijenu nokta. Tretman zavr{ite nano{enjem kreme, koja }e nahraniti ko`u stopala i dati joj potrebnu vlagu. Ako `elite intenzivno hranjenje, nanesite kremu, navucite pamu~ne ~arape i s njima preno}ite.

Nove pantalone imaju visoki zaobljeni pojas oko struka i oja~ane su iznutra, {to onemogu}ava da se mlitavi dijelovi prelijevaju u gornjem dijelu. Dizajneri ka`u da su rije{ili da kreiraju farmerke za “superstomak” po{to su istra`ivanja otkrila da dvije tre}ine `ena mrze donji dio svog stomaka. “Ove pantalone omogu}avaju savr{eno podizanje, izravnavanje i oblikovanje da bi se postigle savr{ene obline po pristupa~noj cijeni, a da su u trendu,” ka`u dizajneri. Fa r m e r k e }e u Britaniji biti pu{tene u prodaju sljede}e sedmice po ci je ni od 23 eura. An ke ta iz pro{log mjeseca je pokazala da `ene najvi{e na svom tijelu mrze salo na spolja{njem dijelu butina, na nadlaktici i unutra{njem dijelu butina.

Semifredo sa vi{njama Potrebno: 200 grama vi{anja 100 grama {e}era 2 `umanca 1 jaje 150 grama ~okolade 200 ml slatke pavlake 3 ka{ike soka od vi{anja

Priprema: Vi{nje pomije{ati sa 50 grama {e}era, ostaviti ih petnaestak minuta i nakon toga ih malo ukuhati. @umanca i jaje umutiti na pari sa 50 grama {e}era. U to dodati otopljenu ~okoladu i tri ka{ike soka od vi{anja. Umutiti slatku pavlaku i dodati joj `umanca sa ~okoladom. Kalup oblo`iti providnom folijom, sipati u njega fil, na njega poredati vi{nje i ostaviti u zamrziva~ preko no}i.


38

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03), ~lana 23. Zakona o `eljeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12) i ~lana 7. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/11), a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Jza imeAnoV NI OGLAS vanje na poziciju ~lana Nadzornog odbora

OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK

JP @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo I

Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), op}inski na~elnik raspisuje

OGLAS

II

Vi{i referent za informisanje korisnika usluga - jedan izvr{ilac

Uz prijavu kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljede}e dokumentacije: 1. svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, 3. uvjerenje o radnom sta`u, 4. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH i fco. li~ne karte, 5. uvjerenje o poznavanju rada na ra~unaru, 6. uvjerenje o poznavanje engleskog jezika, 7. izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten/a iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i 8. izjavu da nije obuhva}en/a odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: - da ima VI ili VII stepen stru~ne spreme, - vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - teritorijalna pripadnost, - spol, - nacionalnost.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa, dostavljaju se na Protokol Op}ine Centar ili po{tom na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, Miss Irbi 1, uz naznaku "za oglas".

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Zemlji{noknji`no odjeljenje Broj: 056-0-DN-12-001 246 Konjic, 6. 9. 2012. godine Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, po zahtjevu Ljube Andri} - Jakovljevi}, na osnovu ~lanova 63. i 67. ZKKFBiH (Sl. n. FBiH, br. 19/03 i 54/04)

N A J AV L J U J E USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-12-001 021 Te{anj, 5. 9. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NA J AV LJ U J E

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-001 021, a po zahtjevu Mahmutovi} Mehmeda, sin Osmana iz Te{nja, Karavanski put bb, zastupan po punomo}niku Ba{i} Dajani, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u posjedovni list broj 2590 katastarska op}ina Jelah, ozna~ena sa: - k.~. br. 1551 zv. "Barica", ku}a i zgrade povr{ine 28 m2 i njiva 5. klase povr{ine 654 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5937/5 zv. "Barica", ku}a i zgrade povr{ine 28 m2 i njiva 5. klase povr{ine 654 m2, upisana u ZK ul. br. 8906 k.o. SP - Te{anj. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Mahmutovi} Osmana Mehmed iz Te{nja, Karavanski put bb, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnine upisani Artukovi} r. Kujund`i} Niza, Isi} r. Kujund`i} Alema, Suba{i} Salko, sin Sulje, Suba{i} Sabit, sin Mustafe, Suba{i} Hamid, sin Mustafe, Suba{i} Abdo, sin Mustafe, Suba{i} Mustafa, sin Mustafe, Suba{i} Bejto, sin Mustafe, Suba{i} Muhamed, sin Mustafe, Suba{i} Smajl, sin Mustafe, Suba{i} Ibro, sin Mustafe, i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA - zajedno sa ostalim ~lanovima nadzire poslovanje i rad uprave, - izgra|uje i razvija odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, udjeli~ara ili vlasnika i drugih sudionika, a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva, - raspola`e imovinom i kapitalom preduze}a ili utvr|uje strategiju razvoja preduze}a, - razmatra i usvaja finansijske izvje{taje uprave o poslovanju Dru{tva, - predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka, - utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a, - utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduze}a, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a.

III MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA ^lanovi Nadzornog odbora imenuje se istovremeno na period od ~etiri godine. Lice kona~no imenovano na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/09).

Kandidat koji bude primljen u radni odnos dostavit }e uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zk. odjeljenja vodi pod brojem 056-0-DN-12-001 246, po zahtjevu Ljube Andri} - Jakovljevi}, pokrenut je postupak za uspostavljanje zk. ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zk. ulo`ak su prema katastru nekretnina ozna~ene kao k.~. br. 964, zv. "Vraba~a vrto", dvori{te, povr{. 124 m2, stamb. zgr. 1., povr{. 116 m2, pomo}na zgr. 2, povr{. 11 m2, pomo}na zgr. 3, povr{. 4 m2, k.~. br. 965, zv. "Vraba~a vrto", vo}njak 3. kl., povr{. 1.906 m2, k.~. br. 966, zv. "Vraba~a vrto" njiva 5. kl., povr{. 1.631 m2, k.~. br. 970, zv. "Gladno polje", dvori{te, povr{. 385 m2, stamb. zgr. 1, povr{. 21 m2, k.~. br. 971, zv. "Gladno polje", njiva 4. kl., povr{. 789 m2, njiva 5. kl., povr{. 570 m2, k.~. br. 1368, zv. "Kosa vin", {uma 4. kl., povr{. 2.013 m2 i k.~. br. 1372, zv. "Gladno polje", dvori{te, povr{. 500 m2, stamb. zgr. 1, povr{. 28 m2, sve K.O. Bijela, pretpostavljeno vlasni{tvo Ljube Andri} - Jakovljevi}. Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka, zk. ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije Suda.

PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lana Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: JP @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo - {est (6) ~lanova, i to: - 5 ~lanova iz reda predstavnika dr`avnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine - 1 ~lan iz reda predstavnika Sindikata, odnosno Vije}a zaposlenika

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za op}u upravu na radno mjesto:

Stepen {kolske spreme: SSS - IV stepen Vrsta {kolske spreme: gimnazija, ekonomska, birotehni~ka ili upravna {kola Posebni uslovi: - stru~ni upravni ispit - poznavanje rada na ra~unaru - poznavanje engleskog jezika - srednji stepen Radni sta`: najmanje deset mjeseci

OSLOBO\ENJE

V

POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), - diplomu o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u privredi, - uvjerenje da se protiv kandidata, podnosioca prijave na konkurs ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo od nadle`nog MUP-a (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskog suda (ne starije od tri mjeseca), - izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV USLOVI KONKURSA za alineje od 7. do 14. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev.

VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada Federacije BiH. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, Ul. Alipa{ina 41. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao otvorenu konkurenciju, a Vlada Federacije BiH osigurat }e da se izvr{e i javno objavi kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Vladi Federacije BiH, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni list". Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za ~lana Nadzornog odbora JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo - ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: Vlada Federacije BiH Sekretarijat Vlade Alipa{ina 41 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.


KORAK NAPRIJED

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

39

Xbox 360 konzola

SteelSeries Free

Kindle Fire HD

Sandra Lite 2012 SP5c

Najnoviji podaci koji su objavljeni pokazuju da je u toku proteklog mjeseca prodato 193.000 Xbox jedinica, te je na taj na~in zabilje`en dvadeseti uzastopni mjesec u kojem je ova konzola najprodavanija na tr`i{tu, navodi se u saop{tenju kompanije Microsoft. Kompanija citira podatke firme NPD Group koja se bavi istra`ivanjem tr`i{ta na osnovu kojih je poznato da ova igra~ka konzola ~ini 48 posto prodatih igra~kih konzola u okviru trenutne generacije koja je dostupna na tr`i{tu. Xbox 360 igra~ka konzola dr`i pet mjesta na listi deset najpopularnijih naslova - Darksiders II, NCAA Football 13, Sleeping Dogs, Transformers: Fall of Cybertron, i Call of Duty: Black Ops.

Kapacitivne mogu}nosti ure|aja osjetljivih na dodir za dana{nje ure|aje su savr{ene za mnoge stvari, ali tradicionalno igranje nije me|u njima. Kompanija SteelSeries je rije{ila da poradi na tome da obezbijedi ure|aje koje karakteri{u paneli osjetljivi na dodir. Ova kompanija je predstavila Free Mobile igra~ki kontroler koji je jedan od najmanjih dual analognih gamepadova koji postoje na tr`i{tu. Drugi proizvod koji je ova kompanija ponudila su Free Touchscreen Controls kontrole za upravljanje igra~kim ure|ajima. Rije~ je o uklonivoj simulaciji stvarnog kontrolera. Cijena ovog ure|aja je 20 dolara i mo`e da poslu`i kao i pravi kontroler.

Trenutna situacija na tr`i{tu je takva da je Google u te{koj poziciji. Apple se trenutno ~ini najboljim saveznikom kada se u obzir uzme ~injenica da je Amazon predstavio Kindle Fire HD budu}i da obje kompanije imaju dosta toga da izgube ukoliko ovaj tablet zabilje`i veliki uspjeh i dobru prodaju. Da je Kindle Fire HD lo{ za Android, najbolje govori ~injenica da je samo Amazon izvr{io zna~ajno Android prilago|avanje na tabletima kreiranjem iskustva koje je u velikoj mjeri sli~no Appleovom, imaju}i na umu ~injenicu da je Kindle Fire dizajniran da uglavnom radi u okviru opsega Amazon sadr`aja. [irina prodaje Kindle Firea }e najbolje pokazati {ta }e se desiti u skorijoj budu}nosti.

SiSoftware Sandra je alat za dijagnostiku i prikaz informacija koji obezbje|uje sve one informacije koje su korisnicima neophodne a vezane su za hardver, softver i druge ure|aje, bez obzira na to da li je u pitanju hardver ili softver. Najnovije izdanje popularnog softvera Sandra nosi oznaku Sandra Lite 2012 SP5c (18.74) i sa sobom donosi veliki broj unapre|enja i izmjena me|u kojima su obavje{tenje o objavljivanju nove verzije BIOS-a, firmwarea ili drajvera za hardver-korisnika, nova Metro bazirana tema za one koji koriste Windows 8 operativni sistem i druga unapre|enja. Ovaj program je jedan od posljednjih na tr`i{tu, a koji je prati razvoj Windowsa i drugih programa.

IZNENA\UJU]I PODATAK

Reaguje na bol

[ta najvi{e tra`imo na smartphoneima? Najpopularnija pretraga za provjeravanje vremenske prognoze Iznena|uje li vas podatak da vi{e od dvije tre}ine vlasnika pametnih telefona izjavljuje da ne mogu `ivjeti bez tih ure|aja? Vjerojatno ne, naro~ito ako i sami posjedujete neki smartphone. No, puno zanimljivije od ovog je ono {to radimo s mobitelima. Prema nedavno objavljenoj studiji koju je provela organizacija Online Publishing Associates (OPA), 29 posto vlasnika smartphonea prima lokalne vijesti preko telefona, dok 31 posto njih koristi ove ure|aje za gledanje videa. ^ak 47 posto korisnika izjavilo je da ure|aje koristi za provjeravanje vremenske prognoze. Kako pi{e Atlantic Wire, “nije rije~ o tome da vrijeme nije ne{to korisno, ali u pore|enju s drugim nevjerovatnim stvarima koje telefoni mogu - postoji vi{e od 500.000 aplikacija u Apple Storeu - vremenska prognoza je najmanje impresivna”.

Japanski robot ide kod zubara Me|u ostalim rezultatima istra`ivanja navodi se da je na tr`i{tu najpopularniji Android, a slijedi iPhone. Korisnici vi{e vremena provedu na mobilnom webu nego u aplikacijama, a

prosje~an broj aplikacija koje je korisnik downloadao 2012. je 36. Istra`ivanje je obuhvatilo 2.540 internetskih korisnika u dobi od osam do 64 godine.

iPhone 5 koji se mo`e rastegnuti u tablet Dizajnerski studio AtmaStudio ovih je dana prikazao koncept iPhonea 5 pod nazivom Rubberband Electronics, koji se odli~no uklapa u dana{nje trendove savitljive i rastezljive elektronike. Na po~etku videa u kojem AtmaStudio prikazuje svoj novi koncept vide se one karakteristike koje svi korisnici o~ekuju, poput ve}eg ekrana, du`eg trajanja baterije, podr{ke za LTE i pametnijeg Siri sistema za glasovnu komunikaciju s telefonom i servisima Applea. AtmaStudio je novi iPhone zamislio kao rastezljiv ure|aj koji }emo mo}i {irenjem prstiju (kao {to danas zumiramo sliku ili pove}avamo izbornike), rastezati do veli~ine tableta. Time bismo mobitel prema potrebi

mogli pretvarati u tablet i obrnuto, {to bi zna~ilo objedinjavanje iP ho nea i iPa da u je dan ure|aj. No, dana{nja tehnologija se nalazi jo{ daleko od takvog izuma, mada mnogi znanstveni ti-

movi {irom svijeta razvijaju zanimljive koncepte rastezljivih ekrana i elektroni~kih komponenti. Ba{ nas zanima koliko }e godina ili desetlje}a pro}i dok se na pojavi prvi prototip jednog takvog ure|aja.

Roboti tako|er imaju osje}aje. Simroid je robot koji su kreirali znanstvenici u Japanu kao zamjenu za pravog pacijenta na kojem mogu vje`bati i u~iti se studenti stomatologije. Robot je proizveden na sveu~ili{tu Nippon u saradnji s firmom Morita Manufacturing. Opremljen je naprednim sistemom umjetne inteligencije, pa je u stanju i reagirati na podra`aje. Primjerice, dodir instrumentom u `ivac rezultirat }e bolnim izrazom na licu robota. “@eljeli smo dobiti {to je mogu}e stvarnije ljudsko bi}e. Dok sjedi, pri~a s nekim ili otvara {iroko usta, ono {to smo `eljeli je biti {to bli`e pravom mesu i krvi”, rekao je Yukihiko Isokawa iz firme Morito Manufacturing. Ko`a Simroida je napravljena od termoplasti~nog elastomera. Svaku gre{ku studenta robot }e prijaviti, ali Simroid je ipak napravljen tako da ne vri{ti.

Instagram kona~no dio Facebooka “Ve} godinama smo fokusirani na izgradnju {to boljeg iskustva u dijeljenju fotografija za na{e prijatelje i porodicu”, kazao je jo{ u aprilu osniva~ Facebooka Mark Zuckerberg. “Sada smo u mogu}nosti da zajedno s Instagramovim timom radimo na ostvarenju tog zadatka i da ponudimo opciju dijeljenja najljep{ih fotografija snimlje nih mo bi te lom”. Utvr|eno je da korisnici Facebooka sve vi{e koriste pametne telefone i tablete dok surfaju dru{tvenim mre`ama. Time je zavr{ena milijardu dolara vrijedna akvizicija, a iz Facebooka su objavili da su veoma uzbu|eni {to se Instagram pridru`io njihovoj porodici.


40

OGLASI

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

PONI[TAVA SE JAVNI OGLAS [umarskog fakulteta u Sarajevu za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme: saradnici na nau~noistra`iva~kim projektima pod I, II i III, objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" od 10. 9. 2012. godine, u cijelosti i objavljuje novi tekst, kako slijedi:

Na temelju to~ke VI Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera utvr|enog prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 51/12 i 66/12), ~lanka 3. Pravilnika o postupcima u provo|enju programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 18/09 i 52/12), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje

Jza oda AV N I N AT J E ^ A J bir korisnika sredstava Teku}ih transfera-grant po

Na osnovu odluke Upravnog odbora [umarskog fakulteta u Sarajevu, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu radnika [umarskog fakulteta u Sarajevu - pre~i{}eni tekst, raspisuje se

J AV N I O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme i to: I

Projektu - Podr{ka organiziranju sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, takmi~enja i sl. I

Saradnik na nau~noistra`iva~kom projektu "Uskla|ivanje {umarske politike u Federaciji BiH sa zahtjevima EU" .........................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme - probni rad od 3 (tri) mjeseca sa mogu}no{}u produ`enja ugovora o radu na period od 2 (dvije) godine.

Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: a) Diploma II stepena studija {umarstva (Master) po bolonjskom procesu ili zvanje magistra {umarstva po starom nastavnom planu i programu. b) Izuzetan uspjeh tokom studija, {to se dokazuje op{tim prosjekom ocjena tokom studija (minimalno 8,5) i dobijenim priznanjima i pohvalama tokom studija. c) Izra`ena sklonost ka nau~noj oblasti ekonomika, politika i organizacija {umarstva i urbanog zelenila, {to se dokazuje objavljenim nau~nim i stru~nim radovima, u~e{}em u projektima, posebnim nau~nim, stru~nim i metodolo{kim programima obrazovanja i prethodnim iskustvom iz ove oblasti. d) Aktivno poznavanje engleskog jezika, {to se dokazuje odgovaraju}im certifikatom/potvrdom i putem usmenog intervjua sa komisijom za prijem. e) Odli~no poznavanje rada na ra~unaru, posebno softverskih paketa koji se koriste u sociolo{ko-politi~kim istra`ivanjima, {to se dokazuje odgovaraju}im potvrdama ili certifikatima o zavr{enoj edukaciji.

Kriteriji za izbor projekta: Vrsta manifestacije, tradicija u organizovanju manifestacije (sajam, okrugli stol, konferencija, seminar, takmi~enje i sl), broj u~esnika na manifestaciji, kategorija manifestacije (lokalna, dr`avna, me|unarodna), izvor-na~in finansiranja, dosada{nji poticaji od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo). II

OBAVJE[TENJE TARIK TANKOVI], dipl. ing. el. branit }e magistarski rad pod naslovom

"UTICAJ SIGURNOSNIH MEHANIZAMA NA PERFORMANSE SIP PROXY SERVERA" 16. oktobra 2012. godine (utorak) sa po~etkom u 13 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INA KONJIC JU O[ "PARSOVI]I" IZ PARSOVI]A Na osnovu ~lana 41. i 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. nov. HNK br. 5/2000. i 4/2004), ~lana 62. Pravila {kole, ~lan 8. i 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK ("Slu`bene novine HNK" broj: 3/09), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja HNK broj: 05-02-40-2282/12. od 3.9.2012.godine, te Odluke [kolskog odbora broj: 38-219-09/12. raspisuje se:

KzaOprijem N uK URS radni odnos Na odre|eno vrijeme do 15.7.2013. godine: 1. Nastavnik razredne nastave 2 izvr{ioca 2. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) 3. Nastavnik muzi~ke kultura 1 izvr{ilac (5 ~asova sedmi~no) 4. Nastavnik fizike, informatike i tehni~kog odgoja 1 izvr{ilac (7 ~asova sedmi~no) 5. Nastavnik turskog jezika 1 izvr{ilac (6 ~asova sedmi~no) 6. Radnik na odr`avanju ~isto}e (podru~na {kola Studen~ica) 1 izvr{ilac (1/2 radne norme)

USLOVI: Op}i uslovi: predvi|eni Zakonom o radu. Posebni uslovi: predvi|eni Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. nov. HNK br. 5/2000; 4/2004) Potrebna dokumentacija: * Prijava sa kra}om biografijom, * Diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli, ovjerena kopija ili original, * Certifikat za obavljanje poslova vjerou~itelja od Rijaseta Islamske zajednice u BiH, ovjerena kopija ili original * Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ovjerena kopija ili original * Uvjere nje o dr`avljanstvu, ovje re na kopija ili origi nal * Uvjerenje o neka`njavanju, ovjerena kopija ili origi nal * Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ovjerena kopija ili original Prijave na konkurs sa svim potrebnim dokumentima slati na adresu: JU O[ "Parsovi}i" Parsovi}i 88409 Buturovi} Polje, sa naznakom "za Konkursnu komisiju". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu.

PRAVO SUDJELOVANJA Pravo sudjelovanja u ovom natje~aju imaju slijede}e kategorije: - Za sajmove: organizatori sajmova, organizatori zajedni~kih nastupa poduzetnika na sajmovima. - Za organizatore manifestacija (okrugli stol, konferencija, seminar, takmi~enje i sl.): komore, udru`enja i obrazovne institucije koje svojim projektima promovi{u i podsti~u razvoj poduzetni{tva i obrta u Federaciji BiH. Sve kategorije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci do zavr{etka ovog javnog konkursa i imati najmanje jednog uposlenog djelatnika na neodre|eno vrijeme. Sjedi{te, odnosno prebivali{te svih kategorija mora biti na podru~ju Federacije BiH. NAPOMENA: Korisnici poticajnih sredstava koji do zavr{etka ovog konkursa nisu izvr{ili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu kori{tenja poticajnih sredstava Ministarstva, nemaju pravo u~e{}a na ovom konkursu, odnosno njihove prijave se ne}e razmatrati. Korisnici sredstava koji su ve} koristili poticajna sredstva Ministarstva 2 (dva) i vi{e puta, nemaju pravo u~e{}a na konkursu najmanje 3 (tri) godine od posljednje godine kori{tenja istih. Ovo ograni~enje ne odnosi se na Federalnu obrtni~ku komoru i `upanijske obrtni~ke komore i izuzetno uz suglasnost federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta na udru`enja koja svojim projektima promovi{u i poti~u razvoj male privrede koja imaju pisanu podr{ku nadle`nog `upanijskog ministarstva o va`nosti konkretnog projekta za razvoj {ire dru{tvene zajednice. Kategorije iz poglavlja II ovog konkursa koje koriste kreditna sredstva Ministarstva po kreditnim linijama sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nemaju pravo u~e{}a na ovom konkursu. Podnosioci prijava za manifestacije koje su ve} odr`ane u 2012. godini mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava ukoliko dostave dokaz o neizmirenim finansijskim obavezama prilikom organizovanja manifestacije. Podnosioci prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo na jednom javnom konkursu koji raspisuje Ministarstvo u teku}oj godini.

Odgovaraju}i certifikat/potvrda o zavr{enoj edukaciji rada na ra~unaru posebno softverskih paketa koji se koriste u sociolo{ko-politi~kim istra`ivanjima. Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa izvr{i}e se nakon obavljenog intervjua.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

PREDMET NATJE^AJA Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Teku}ih transfera-grant po Projektu - Podr{ka organiziranju sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, takmi~enja i sl., utvr|enih u razdjelu 50. prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/12). Ciljevi projekta su: Podr{ka organiziranju sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, takmi~enja i sli~nih aktivnosti, kao i podr{ka organizatorima zajedni~kih nastupa poduzetnika na spomenutim skupovima, koji svojim projektima promovi{u i poti~u razvoj poduzetni{tva i obrta u Federaciji BiH.

Uz prijavu na oglas sa biografijom i kompletnim podacima, kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenja o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. Diplomu magistra {umarstva (bolonjski visoko obrazovni proces - II ciklus) ili diplomu magistra {umarskih nauka, 4. Prepis ocjena tokom cjelokupnog studija te pohvale i priznanja (ako ih posjeduju), 5. Objavljeni nau~ni i stru~ni radovi iz nau~ne oblasti ekonomika, politika i organizacija {umarstva i urbanog zelenila, {to se dokazuje objavljenim nau~nim i stru~nim radovima, u~e{}em u projektima, posebnim nau~nim, stru~nim i metodolo{kim programima obrazovanja i prethodnim iskustvom iz ove oblasti.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana. Prijave sa kratkom biografijom i kontakt-podacima, te tra`enom dokumentacijom dostaviti na adresu: [umarski fakultet u Sarajevu, Zagreba~ka 20. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA

OSLOBO\ENJE

III SADR@AJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJE^AJU Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Prijavu razmatra Komisija za izbor korisnika sredstava, ako su dostavljeni: a) Zahtjev za uklju~ivanje u projekt Pod pojmom Zahtjev za uklju~ivanje u projekt podrazumijeva se uredno popunjen obrazac "Zahtjev za uklju~ivanje u projekt". b) Obrazac projekta Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac projekta iz potrebne dokumentacije. Ukoliko Obrazac projekta nije kompletno popunjen, odbit }e se i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. c) Ostali prilozi Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se tra`e od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. Popis zahtijevane dokumentacije dat je u potrebnoj dokumentaciji za ovaj projekt. Prijave koje ne sadr`e zahtijevanu dokumentaciju, bit }e odbijene i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti izdana od nadle`nih sudskih ili upravnih organa. Prilo`ena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izuzev rje{enja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". IV KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA Kriteriji za ocjenu prijave utvr|eni su u poglavlju I pod nazivom "Kriteriji za izbor projekta". Izbor korisnika finansijskih sredstava vr{i Komisija za izbor korisnika sredstava, koja ima zadatak da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09 i 52/12) i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Teku}eg transfera i ovog konkursa, izvr{i rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. Ukoliko broj prijava po pojedinim projektima bude ve}i i zahtijevana poticajna sredstva budu ve}a u odnosu na planirana sredstva, Ministarstvo }e sa~initi rang-listu korisnika grant sredstava do utro{ka planiranih sredstava po projektu iz poglavlja I ovog javnog konkursa. V

NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE Potrebnu dokumentaciju za u~e{}e na javnom natje~aju, pripremilo je Ministarstvo i ista se mo`e preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica dr. Ante Star~evi}a bb (Hotel "Ero") svakim radnim danom od 10 do 14 sati.

VI NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom iz poglavlja III, {alju se preporu~eno po{tom u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta dr. Ante Star~evi}a bb (Hotel "Ero") 88 000 Mostar, sa naznakom: Ne otvarati - po javnom konkursu za Projekt - Podr{ka organiziranju sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, takmi~enja i sl. Na pole|ini koverte obavezno navesti: - naziv - ime podnosioca prijave; - adresu i kontakt-telefon: - ovjeriti pe~atom poslovnog subjekta. Rok za dostavu prijava je 21 (dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno do 3. 10. 2012. godine. Prijave primljene nakon isteka roka bit }e odba~ene i ne}e biti predmet razmatranja. U postupku javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na konkursu, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu prihvati, odbije ili poni{ti javni konkurs. Prispjela dokumentacija ne}e se vra}ati. VII OSTALE ODREDBE Sa podnosiocima prijava ~ije se prijave prihvate Ministarstvo potpisuje ugovor, kojim }e se definirati me|usobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno na~in i dinamika kori{tenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih. Podnosioci prijava ~ije se prijave odbace ili odbiju, mogu ulo`iti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene ponude. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-141, 036/449-125, 036/449-123; 449-145; 449-128 i 036/449-120 od 10 do 14 sati kao i na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.


FELJTON

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

NA DANA[NJI DAN

Zlatko Dizdarevi}: Hiljadu i druga no} - Balkanski ambasador na Istoku (8)

Deda Mraz u fild`anu Nema u Safewayu alkohola ni pr{ute. Takav im obi~aj koji ovdje, naravno, nije ~udan kao {to je malo {ta ~udno. O tome, zapravo, niko i ne razmi{lja. Uostalom, ni u Sarajevu, na Ba{~ar{iji u nekim kafi}ima nema pive i rakije. Za jarane dodu{e ima, ispod tezge i u fild`anima. Eto razlike Ammanu, na putu odsvakle do na{e ku}e, ima jedan veliki supermarket iz trgova~kog lanca Safeway. Tako mu ime. Nije to najve}i supermarket u gradu ali jeste ogroman. Mi tolikog u Sarajevu nemamo. Ima u njemu svega, i jarca pe~enog. Prije neki dan kontam, samo maslina na dvadesetak na~ina spravljenih, bezbroj vrsta raznih orijentalnih miro|ija u velikim otvorenim vre}ama, boja i mirisa da ti se zanebesa. Ima tu saudijskih slatki{a, kolumbijske kafe i jemenskog meda, mesa svje`eg, riba i rakova {to se jo{ koprcaju na tezgama, bokala i {erpi, televizora, badema i hurmi, krompira i usisiva~a, tajlandskih ~orbi i }ilima, ~okolada iz Belgije, italijanskih sladoleda, francuskih sireva, egipatskog manga, rahatlokuma turskih i kineskog svega. Imaju i velike puzzle sa slikom Dubrovnika. Meni drago. Nekad bilo i na{e, a sad zavazda u du{i. Nema u Safewayu alkohola ni pr{ute. Takav im obi~aj koji ovdje, naravno, nije ~udan kao {to je malo {ta ~udno. O tome, zapravo, niko i ne razmi{lja. Uostalom, ni u Sarajevu, na Ba{~ar{iji u nekim kafi}ima nema pive i rakije. Za jarane dodu{e ima, ispod tezge i u fild`anima. Eto razlike. U mom kom{iluku u Ammanu, samo stotinjak metara daleko od Safewaya, ima jo{ jedan veliki supermarket. Zove se Cozmo. Pi{e se ba{ tako, sa “z” a ne sa “s” kao na drugim mjestima u svijetu. Malkice je k’o nalickaniji od Safewaya, nekako isto velik i krcat i prekrcat svega. U Cozmu, uz sve ostalo, dodatno, ima i svakakvih vina, piva, konjaka, rakija, viski-

U

ja, votki, ima d`ina i kajsijeva~e, kru{ke i orahovice. Ima i {unke, pr{ute i mortadele. One sa maslinama i one bez njih. I nikome tu, opet, ni{ta nije ~udno. O tome, zapravo, niko ne razmi{lja. Osim nas koji znamo da i u Sarajevu mo`e javno da nema, a za jarane ispod tezge ima, u fild`anima. Mi koji se ne prestajemo sje}ati, ni stidjeti onih godina, znamo {ta se iz kojih ~a{a pilo, normalno i bez sakrivanja. Kafi kafino, rakiji rakijino. Bi}e da je to bila druga vjera. Ljudima ovdje o tome ne mo`e{ pri~ati. Ne bi razumjeli. Oni vjeruju starom zapisu prema kojem je Poslanik Muhamed nekad davno kazao jednom arabijskom prvaku iz plemena Havazin, kad ga je ovaj pitao poslije bitke na Hunejnu, {ta je vjera: “Vjera je razum!” Kasnije su to u~eni ljudi od vjere protuma~ili ovako: Sve {to vjera u~i, zapovijeda ili zabranjuje, mora biti razumno. I obrnuto, ni{ta {to se ne sla`e sa zdravim razumom ne spada u vjerske doktrine. o jim da na {njim su gra|anima u Ammanu, u toj Arabiji, nikako ne bih mogao da objasnim gdje je razum u vezi sa vjerom tamo gdje ho}e{ da popije{, a nekako bi nerazumno, ne~ijom voljom, a vlastitim kobajagi pristankom i u ime vjere odlu~io da kao ne smije{, a onda bi opet rado, a suprotno onoj prvoj volji, potegao ispod tezge. Oni to ne bi razumjeli, kao {to ne bi razumjeli pitanje, a za{to u Safewayu onog nema, i to je sasvim normalno, a u Cozmu samo malo dalje onog ima i to je sasvim normalno. Eto tog, normalno - nenormalno ima kod nas sve vi{e, i u

M

Zlatko Dizdarevi} novinar je, publicista i diplomata iz Sarajeva. Ro|en je 1948. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Studirao Teoriju komunikacija u Parizu. Bio je novinar i urednik u Oslobo|enju. Dopisnik sa Bliskog istoka, iz Kaira. Izvje{tavao iz Libana, Izraela, Al`ira, Libije, Tunisa, Iraka, Sirije... Bio je glavni urednik sarajevskih sedmi~nika Svijet i Nedjelja. Objavljivao redovno ili povremeno u vi{e dnevnih listova i nedjeljnika u inostranstvu, u Evropi i Americi. U Novom listu iz Rijeke redovno ve} deset godina objavljuje kolumnu “Balkanski ambasador”. Diplomata od 2001. do 2012. godine. Ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Siriji, Iraku i Libanu. Objavio sedam knjiga u dvadeset izdanja u devet zemalja Evrope, SAD-a i Latinske Amerike. Dobitnik vi{e me|unarodnih nagrada za novinarstvo, ljudska prava i publicistiku. Knjiga “Hiljadu i druga no} - Balkanski ambasador na Istoku”, u izdanju sarajevske izdava~ke ku}e Rabic, izbor je od 94 kolumne sa Bliskog istoka objavljene u Novom listu od 2008. do 2012. godine. Oslobo|enje objavljuje dvadesetak pri~a iz te knjige.

zbilji i u glavama. @rtva su i ~ovjek i vjera i razum. a{to mi to palo na pamet? U Safewayu - u kojem nema pr{ute ni rakije pa bi ~ovjek u onim pomenutim ba{~ar{ijskim kafi}ima napadno glasno kazao da je to ba{ jedno ~estito mjesto - prije neki dan sam otkrio slatki{ mog djetinjstva. Crveno-bijelu uvrnutu {e}erlemu na vrhu savijenu poput ru~ke ki{obrana, da bi se mogla zaka~iti za novogodi{nji bor. Bo`e, kako smo se radovali toj dugoj {arenoj bomboni {to se lizala, grickala, sisala po cijeli dan da bi se poslije plazio crveni jezik jaranima iz ulice. I dok sam zagledao bo`i}na ukra{ena pakovanja {e}erleme sa raznim nijansama crvene crte, sami |avo mi se naceri u glavi: Otkud bo`i}ni slatki{i u Safeway-u, u kojem nema ni rakije ni pr{ute? Pogledam lijevo, police se prolamaju od ukrasa za bo`i}ne jelke. Desno, stotine vrsta raznih lampica, traka, zvon~i}a za istu sre}u. Crvene kape sa bijelom ki}ankom i ugra|enim svjetlima {to se veselo pale i gase. U velikoj ko{ari ispod predivni papiri za umotavanje poklona, a na njima Deda Mraz jezdi nebom na kolima {to ih vuku irvasi. Zvjezdana pra{ina im put, a komete lampioni. Halo, velim sebi, kakve ovo veze ima sa velikim Bajramom {to traje, kad traje, u tom istom Safewayu. Iza|em na ulicu i pro{etam najljep{om pje{a~kom zonom u gradu i gledam: U svakom drugom, tre}em izlogu oki}ena jelka, poklon paketi}i ispod, a na gra na ma uz ku gle, zvi jez de, zvon~i}e, {arene trake i lente, crveno - bijeli {tapi}i neke moje pro{losti u kojoj onog {ejtana u glavi sa zlobnim pitanjem o “pravovjernosti” rakijskih fild`ana nije bilo. Znalo se iz ~ega se pilo. Oni ovdje nikad ne bi razumjeli o ~emu ja to sad ho}u da natuknem. Za ve}inu njih je ona Muhamedova nekako ba{ logi~na: “Vjera je razum”. Znamo li {ta je razum za nas ovakve {to nas {e}erlema iz Safewaya zbunjuje do sramote. I Deda Mraza bi, nekako, da sakrijemo u fild`an. To bi trebalo, onda, da je vjera! Mo`da je najlak{e `aliti jadne Jordance jer oni, po ovome, o `ivotu pojma nemaju. Njima su podvalili i Safeway i Cozmo. (13. decembar 2008) (Sutra: Sje}anje na realnost)

Z

41

Ro|en francuski kralj Fransoa I, koji je 1494. tokom vladavine (1515-47) osvojio Milano, ali nije uspio da se u~vrsti u Italiji. Njegovu ambiciju da postane rimsko-njema~ki car sprije~io je Karlo V, sa kojim je potom Fransoa I vodio ~etiri rata. Ro|en italijanski orgulja{ i kompozitor 1583. \irolamo Freskobaldi, najve}i majstor svog vremena, koji je kompozicije za orgulje obogatio novim izra`ajnim sredstvima. Poljski kralj Jan III Sobjecki potukao tursku vojsku i razbio dvomjese~nu drugu opsadu Be~a, ~ime je sprije~en prodor Turske u srednju Evropu.

1683.

Rusija osvojila persijsku oblast uz Kaspijsko more, uklju~uju}i i grad Baku.

1772. Ruski car Aleksandar I anektirao gruzij1801. sku kraljevinu. Isto~na gruzijska kraljevina, stvorena ~etiri decenije ranije, poslije oslobo|enja od Persijanaca, prihvatila je ruski protektorat 1783. Rusija je 1810. anektirala i zapadnu Gruziju, koja je do tada bila pod vla{}u Otomanskog carstva. [vajcarska usvojila novi ustav kojim je postala federalna unija s jakom central1848. nom vla{}u. Egipatski obelisk poznat kao Kleopatrina 1878. igla, napravljen od mermera iz Asuana oko 1475. p.n.e, postavljen je u Londonu. Britanska Ju`noafri~ka kompanija osno1890. vala grad Solzberi (Harare) koji je postao glavni grad Rodezije. Naziv je dobio po imenu tada{njeg britanskog premijera lorda Solzberija. Ro|en ameri~ki atleti~ar D`esi Ovens, koji je osvojio ~etiri zlatne medalje na 1913. Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. Njegov trijumf naljutio je Adolfa Hitlera, koji je napustio po~asnu lo`u kako bi izbjegao da se rukuje s njim zato {to je crnac. Tra`e}i izgubljenog psa, grupa tinejd`e1940. ra otkrila pe}inu Lesko, kod mjesta Montinjak u Dordonji (Francuska), ~uveni arheolo{ki lokalitet sa crte`ima iz paleolita.

Bitka kod Maratona

490.p.n.e. Na isto~noj obali Atike kod Maratona Atinjani pobijedili deset puta brojniju vojsku persijskog cara Darija (9.000 prema 100.000). U bici su poginula 192 gr~ka vojnika, a Persijanaci su imali oko 6.000 mrtvih. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filided pretr~av{i 40 kilometara, nakon ~ega je umro od premora. Po tom doga|aju se u modernom vremenu zove najdu`a trka u atletici.

Njema~ki komandosi u Drugom svjet1943. skom ratu, na osnovu naredbe Adolfa Hitlera, oteli biv{eg italijanskog diktatora Benita Musolinija, kojeg su nove italijanske vlasti stavile u zatvor. izabran za prvog sekre1953.NitarakitaCenHrutral{~ov nog komiteta KP SSSR-a. 1968.Alpakt.banija saop{tila da napu{ta Var{avski Palestinski otmi~ari u Jordanu digli u 1970. vazduh tri aviona oteta {est dana ranije poslije polijetanja iz Njujorka ka Evropi. Prethodno su oslobodili putnike u zamjenu za palestinske zatvorenike, me|u kojima i otmi~ara ~etvrtog aviona Lejlu Kaled. U vojnom pu~u pod vo|stvom generala 1980. Kenana Evrena u Turskoj je oborena vlada Sulejmana Demirela. U poljskom parlamentu prihva}ena vla1989. da jednog od lidera pokreta Solidarnost Tadeu{a Mazovjeckog, ~ime je formalno okon~ana vladavina komunista u Poljskoj. U Poljskoj odr`ane prve zajedni~ke voj1994. ne vje`be snaga NATO-a i biv{eg Var{avskog pakta. U atentatu u Tirani ispred sjedi{ta opo1998. zicione Demokratske partije ubijen jedan od njenih vo|a Azem Hajdari.

Rijeka

1919. Italijanska armija sastavljena od dobrovoljaca pod komandom pjesnika Gabrijela D'Anuncija zauzela Rijeku. Grad je ostao pod italijanskom vla{}u do kraja Drugog svjetskog rata.

tila raspore|ivanje miUN-a u Isto~nom Timoru. 1999.Inrodovnihnezisnaja gaprihva U eksploziji automobila koji je uletio u podzemnu gara`u u zgradi berze u D`a2000. karti, 15 ljudi je poginulo, a vi{e desetina je povrije|eno. NATO se prvi put u svojoj 52 godine 2001. dugoj istoriji pozvao na ~lan 5. Povelje NATO-a o zajedni~koj odbrani, ~ime je stvorena mogu}nost kolektivnog vojnog odgovora na teroristi~ke Haile Selasije napade u SAD-u. U govoru naciji ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ rekao je da je Amerika napadnuta i da }e iskoristiti sva svoja odbrambena sredstva kako bi teVojnim pu~em rorizam bio pobije|en.

1974.

Bosanski Srbi Du{ko Sikirica i Damir 2001. Do{en osu|eni pred Ha{kim tribunalom za zlo~ine protiv ~ovje~nosti koje su po~inili kao komandiri u logoru Keraterm kod Prijedora nad zato~enim Bo{njacima. Sikirica osu|en na 15, a Do{en na pet godina zatvora. Umro ameri~ki kantri-muzi~ar D`oni 2003. Ke{, "^ovjek u crnom". Tokom 50-godi{nje karijere najvi{e je pjevao o rudarima, nadni~arima, osu|enicima i kaubojima.

svrgnut sa vlasti etiopski car Haile Selasije, koji je 1928. poslije smrti Menelika II postao kralj, a 1930. car Etiopije.


42

SPORT

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

RYAN GIGGS HVALI OVOLJETNO POJA^ANJE UNITEDA

Van Persie je igra~ svjetske klase Pro{lo prvenstvo izgubili smo zbog slabije gol-razlike, tako da se nadamo da }emo s njegovim golovima, ako opet bude odlu~ivala gol-razlika, ovog puta mi biti u prednosti, rekao je iskusni fudbaler tima sa Old Trafforda Iskusni igra~ Manchester Uniteda Ryan Giggs se nada kako bi ovoljetno poja~anje pristiglo iz Arsenala Robin van Persie mogao biti jezi~ac na vagi koji }e naslov prvaka vratiti crvenom dijelu Manchestera, rekav{i kako se radi o igra~u svjetske klase. United je pro{le sezone zbog slabije gol-razlike izgubio naslov prvaka od gradskog rivala Citya, a Alex Ferguson se zakleo da se takav scenario vi{e ne}e ponoviti. Ferguson je poja~ao svoj napad reprezentativcem Holandije, koji je bio prvi strijelac Premier lige pro{le sezone. Van Persie je ve} postigao ~etiri gola u dresu Uniteda, uklju~uju}i i hat-trick u pobjedi protiv Southamptona sa 3:2, a Giggs je optimista i vjeruje kako }e on do kraja isplatiti investiciju ulo`enu u njega. “Pro{lo prvenstvo smo izgubili

zbog slabije gol-razlike, tako da se nadamo da }emo s njegovim golovima, ako opet bude odlu~ivala gol-razlika, ovog puta mi biti u prednosti”, rekao je Giggs za Sky Sports. On je tako|e dodao kako je izdvajanje velikog novca za 29-godi{njeg igra~a bio odmak od politike transfera koju je posljednjih godina provodio Alex Ferguson. “S obzirom na sve golove koje je postigao i njegove igre uop{te, jasno je da je on igra~ svjetske klase. Politika menad`era u posljednjih 10-15 godina je bila kupovati mlade igra~e i razvijati ih, poput Cristiana Ronalda ili Waynea Rooneya, ali Robin je ve} dokazana svjetska klasa. Mislim da je on to dokazao ve} u prvih nekoliko utakmica i vjerujem da ima jo{ puno toga pokazati”, izjavio je Giggs.

Van Persie }e se isplatiti: Ryan Giggs

Francuski veznjak Lasana Diarra tvrdi

Ibrahimovi} uvr{ten u [etali{te slavnih u Malmöu

Ja sam `iva legenda To je velika ~ast jer zna~i da sam ne{to postigao u svojoj karijeri, rekao je kapiten fudbalske reprezentacije [vedske

Lasana Diarra: Veliki prijatelj sa Eto´oom

U Anzhi sam do{ao zbog Eto’oa Lassana Diarra izjavio je da je pre{ao u Anzhi iz Maha~kale zbog `elje da igra zajedno sa Samuelom Eto’oom, a ne zbog primamljive finansijske ponude. Dvadesetsedmogodi{nji igra~ napustio je Real Madrid i potpisao ~etverogodi{nji ugovor s klubom iz Dagestana. Transfer je iznenadio mnoge, posebno jer su se za ovog igra~a interesovali Milan i Fenerbahce. Francuz je izabrao Anzhi zbog prijateljstva s kamerunskim napada~em, prenosi Goal.com. “Spartak je ljetos bio zainteresovan za mene, ali sam tada bio fokusiran isklju~ivo na Real Madrid”, izjavio je Diarra tokom svog zvani~nog predstavljanja u Anzhiju. “Anzhi je pokazao najve}i interes, ali za mene je najva`nije bilo da je Samuel Eto’o tu. On mi je poput brata. Tokom karijere igrao sam za velike klubove i zaradio dovoljno. Nisam ovdje do{ao zbog novca”, kazao je Diarra.

Kapiten {vedske reprezentacije Zlatan Ibrahimovi} uvr{ten je u [etali{e slavnih u svom rodnom gradu Malmöu, a ta po~ast napada~u Paris Saint Germaina o~ito puno zna~i. Ibrahimovi} je nastupio za [vedsku u kvalifikacionom me~u za plasman na SP u Brazilu protiv Kazahstana. Dolazak u rodni grad Malmö, Ibra je iskoristio kako bi zahvalio na velikoj po~asti koja mu je ukazana uvr{tavanjem njegovog imena u [etali{te slavnih, u kojem su svoje mjesto na{li sportski velikani. “To je velika ~ast jer zna~i da sam ne{to postigao u svojoj karijeri. Ina~e se legendom postaje nakon smrti, ali ja sam zbog ovoga `iva legenda”, izjavio je Ibrahimovi} za France Football. Lokalne novinare je zanimalo za{to se uste`e od ve}eg slavlja prilikom postizanja pogodaka, aludiraju}i na kritike koje su

Puno mu zna~i novo priznanje: Zlatan Ibrahimovi}

upu}ene Cristianu Ronaldu nakon ogleda Reala i Granade. “Vidim ja {to vi ~inite, poku{avate me usporediti s nekim, ali mene ne mo`ete usporediti s njim. Kada ja, kao poput Lillea,

zabijem pogodak u 27. sekundi, jo{ je 89. minuta za igru. Preferiram pokazati svoju radost na kraju utakmice jer se sva{ta mo`e dogoditi prije kraja”, poru~io je kapiten [ve|ana.

Aquillani pauzira dvije sedmice Alberto Aquillani, veznjak Fiorentine, zbog problema s Ahilovom tetivom bit }e izvan pogona dvije sedmice. Ovog ljeta Aquillani je pristupio Fiorentini iz Liverpoola u kojem je igrao vrlo malo, pa je tako pretpro{lu sezonu proveo na posudbi u Juventusu, a pro{lu u Milanu. Aquillani je u 1. kolu Serije A, u pobjedi protiv Udinesea kod ku}e 2:1, u{ao u igru s klupe u zavr{nici susreta, dok je nakon toga, u porazu kod Napolija 1:2, ostao cijelu utakmicu na klupi. O~ekivalo se da }e u startnoj postavi debitirati u nedjelju u 3. kolu protiv Catanije. Me|utim, vezni igra~, koji je imao puno problema u karijeri s povredama, zbog problema s Ahilovom tetivom otputovao je u London na testiranja. Specijalist koji ga je pregledao nije otkrio neki zna~ajniji problem, ali je predlo`io pauzu od dvije sedmice. Stoga }e Aquillani propustiti predstoje}e utakmice protiv Catanije i Parme.


SPORT

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Brazilac se nije afirmisao u Manchesteru

43

Peruanci kamenovali Argentince U predve~erje utakmice 8. kola ju`noameri~kih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine autobus koji je prevozio argentinske nogometa{e kamenovan je od peruanskih navija~a. “Bacali su cigle po na{em autobusu”, rekao je, izme|u ostalog, portparol Fudbalskog saveza Ar-

jed spomenutih doga|aja, poja~ala osiguranje oko argentinskog hotela koji se nalazi u predgra|u glavnog grada Perua - Lime. Podsjetimo da su peruanski navija~i, po dolasku Argentinaca u hotel u ponedjeljak, po~astili najboljeg igra~a svijeta, Lionela Messija, povicima “Cristiano, Cristiano”.

gentine Juan Carlos Crespi za argentinski dnevnik Ole. Nekoliko stakala na autobusu je razbijeno, ali niko od igra~a i trenera nije povrije|en u incidentu koji se dogodio ispred stadiona Nacional na kojem }e se igrati utakmica Perua i Argentine. Peruanski dnevnik El Comercio objavio je vijest da je policija, usli-

Klicanjem imena napada~a Real Madrida ra~unali su da }e uvrijediti Messija. Recimo i za kraj da su Argentinci vrlo zabrinuti za kriterij su|enja u utakmici u kojoj Peru priprema ne jednog, nego dva, tri “flastera” na Messiju. Naime, boje se da bi najboljeg igra~a dana{njice doma}i mogli povrijediti.

U pro{loj sezoni odigrao samo 10 prvenstvenih utakmica

United spreman prodati Andersona United je za Andersona 2007. godine Portu platio 18 miliona funti i nastojat }e nadoknaditi {to je mogu}e vi{e u slu~aju prodaje Brazilski 24-godi{nji veznjak Anderson na izlaznim je vratima Manchester Uniteda. Anderson je na Old Trafford stigao 2007. godine iz Porta, ali se nikada nije uspio do kraja afirmisati. U Manchester Unitedu su razo~arani {to se talentirani Brazilac nije razvijao na na~in na koji su sir Alex Ferguson i njegovi saradnici o~ekivali. Preciznije re~eno, nije pokazao o~ekivani napredak u ~emu su ga sprije~ile i povrede, koje su navele Fergusona na zabrinutost o njegovoj budu}nosti. “On je fantasti~an igra~, ali

Italijan napu{ta Villareal

Rossi najbli`i Romi Italijanski reprezentativac i ~lan {panskog drugoliga{a Villareala, Giuseppe Rossi, mogao bi u januarskom prelaznom roku poja~ati redove Rome. Italijan je do`ivio te{ku povredu koljena zbog ~ega je ve} du`e vremena van terena, pa su interesovanje za ovog sjajnog napada~a pokazali brojni klubovi, a njegov agent Federico Pastorelo tvrdi da je Rossi najbli`i Romi. “Roma je najrealnija opcija. Rossi }e sigurno napustiti klub. Ne treba odbacivati ni mo gu }nost po vrat ka u Englesku”, zaklju~io je Pastorelo.

stvarno nije realizovao svoj potencijal. Nadam se samo da ne}e imati pehove s povredama u karijeri kakve je, primjerice, imao Michael Owen”, rekao je Ferguson za svog veznjaka jo{ u aprilu ove godine. Goal.com tvrdi kako je United spreman prodati Andersona. Mo`da ne u zimskom prelaznom roku, budu}i da ima ugovor do 2015, pa nema `urbe, ali svakako idu}eg ljeta, osim ako Brazilac u me|uvremenu ne poka`e zna~ajnu promjenu kursa. “Ferguson je ~ekao da se Anderson podigne i da po~ne vra-

}ati ulo`eno u njega, ali to se jednostavno nije dogodilo. Nikako se ne mo`e vratiti na pravu stazu nakon povrede kri`nog ligamenta koljena 2010. Definitivno }e biti dostupan u slu~aju prave ponude. No, on je jo{ mlad igra~ koji ima dugoro~an ugovor i ne}e biti prodan jeftino”, ka`e izvor blizak klubu za Goal.com. United je za Andersona platio 18 miliona funti i nastojat }e nadoknaditi {to je mogu}e vi{e u slu~aju prodaje. Pro{le sezone je Brazilac upisao samo 10 nastupa u Premiershipu.

Boateng se vra}a protiv Atalante Massimiliano Allegri, trener italijanskog viceprvaka Milana, dobio je ohrabruju}e vijesti od svoje doktorske slu`be uo~i predstoje}e utakmice doma}eg prvenstva protiv Atalante. Ganac Kevin-Prince Boateng, koji je na po~etku mjeseca, ta~nije u utakmici 2. kola protiv Bologne u gostima (pobjeda 3:1), zaradio frakturu ruke, vratio se treninzima prve ekipe, iako se

naga|alo da }e izbivati s terena tri sedmice. Boatenga (25) }e tako Allegri imati na raspolaganju za subotnju utakmicu protiv ekipe iz Bergama, koja je u prva dva kola upisala po jedan poraz i remi. Milan je, pak, pora`en u 1. kolu kod ku}e od Sampdorije (0:1), a nakon toga je slavio u ve} spomenutoj utakmici protiv Bologne.

Ljekari pod istragom zbog smrti Morosinija Italijanska policija objavila je da se trojica ljekara nalaze pod istragom zbog smrti nogometa{a Livorna Piermarija Morosinija, koji je preminuo na terenu. Morosini je dobio sr~ani udar i umro tokom utakmice Serije B 14. aprila ove godine na utakmici protiv Pescare. Obdukcija je kasnije pokazala da je uzrok naslije|ena bolest srca. Pod istragom su klupski ljekar Li-

vorna Manlio Porcelini i njegov kolega iz Pescare Ernesto Sabatini zbog, kako se navodi, “svojih postupaka”, kao i Vito Molfese iz hitne pomo}i grada Pescare. Njih trojica su bili prvi koji su pritr~ali Morosiniju, a kritikovani su {to nisu uradili reanimaciju na terenu. Intervencija ambulantnih kola je tada kasnila po{to je policijski automobil blokirao ulaz na stadion.

Italijani na plate tro{e milijardu eura Unato~ velikoj krizi, italijanski nogometni klubovi }e u novoj sezoni na plate igra~a potro{iti vi{e od milijardu eura (milijardu i 39 miliona eura). Sportski dnevnik Gazzetta dello Sport objavio je da }e na igra~ke plate najvi{e potro{iti AC Milan, oko 120 miliona eura. Na drugom mjestu se nalazi italijanski prvak Juventus, koji }e igra~ima isplatiti 115 miliona eura, a slijede Inter (100 miliona eura), AS Roma (95), te Lazio koji }e potro{iti oko 66 miliona eura.


44

SPORT

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

MLADA FUDBALSKA REPREZENTACIJA OSTALA BEZ BARA@A

Ova generacija nije zaslu`ila ovakav rasplet Osvojili smo 70 posto bodova i nismo u bara`u! Na startu kvalifikacija smo imali te`ak raspored, ali smo se uspjeli zadr`ati u vrhu, a uz to smo stvarali tim. U drugom dijelu smo ostvarili i rezultat, ka`e selektor Jagodi}, kojem je nakon me~a sa Nijemcima istekao ugovor sa N/FSBiH U najavi odlu~uju}e utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, selektor mlade reprezentacije BiH Vlado Jagodi} tra`io je jednu slabu ta~ku Njema~ke. I prona{ao je. Visina i nadmo} u skoku Milana \uri}a bili su nerije{iva enigma za odbranu elfa. Ipak, tri gola i asistencija na{eg korpulentnog napada~a nisu bili dovoljni za prolaz u bara`.

(Ne)prespavana no} Na{e nade remizirale su protiv favorizovanih Nijemaca (4:4) i tako su ostale na drugoj poziciji sa 20 osvojenih bodova, ali im je izmaklo doigravanje za plasman na Evropsko prvenstvo 2013. godine u Izrael. “Imali smo Nijemce u {aci, ali smo primili taj nesretni gol. Moram biti ponosan na njih, jer onaj ko smatra da je ova igra i drugo mjesto u grupi neuspjeh, taj nema pojma o fudbalu”, rekao je vidno utu~eni Jagodi} odmah nakon utakmice na Ko{evu. I nakon prespavane no}i Jagodi} je bio pod dojmovima. “Te{ko da }e se utisci sle}i jo{ neko vrijeme. Nisam spavao cijelu no}. Samo tri minute su nas dijelile od bara`a. Ova generacija nije zaslu`ila da ovako zavr{i.

Plasman u bara` izborilo je 14 reprezentacija - prvaci svih grupa, te ~etiri najbolje drugoplasirane reprezentacije, me|u kojima, na`alost nije i BiH. UEFA je ve} odredila jakosne grupe. Tako }e u prvom {e{iru biti: [panija, ^e{ka Republika, Engleska, Holandija, Njema~ka, Italija i Francuska, dok su me|u nenosioce svrstani: [vajcarska, [vedska, Rusija, Srbija, Danska, Slovenija i Norve{ka. @rijeb bara`a bit }e odr`an u petak.

Fenomenalna statistika Uprkos ~injenici da ne}e igrati u bara`u za EP, na{a reprezentacija sa dosta uspjeha je nastupila u netom zavr{enim kvalifikacijama. Tako smo na listi najefikasnijih timova plasirani na ~etvrtu poziciju. Prva je Njema~ka sa 39 postignutih golova ili u prosjeku 3,9 po jednom me~u. Drugu i tre}u poziciju dijele Italija i [panija sa po 27 golova (3,38), dok su izabranici Vlade Jagodi}a postigli 25 golova ili u prosjeku 2,5 po jednoj utakmici. Miroslav Stevanovi} je najbolji asistent kvalifikacija sa osam dodavanja koja su prethodila golu. Milan \uri} i Nemanja Bilbija na diobi su {estog mjesta najefikasnijih igra~a, sa po {est golova, a Bilbija se plasirao na drugo mjesto u poretku igra~a sa najvi{e {uteva u okvir gola. Listu igra~a sa najvi{e poku{aja van okvira gola dr`e trojica na{ih reprezentativaca. Bilbija je prvi (21), Edin Vi{}a drugi (20), a Stevanovi} tre}i (14).

Jagodi} `ali za propu{tenom prilikom

Stevanovi} je prvi asistent kvalifikacija

Imali smo sve, ali smo na kraju ostali bez i~ega. Protiv vrhunskih ekipa odlu~uju sitnice i pojedina~ni kvalitet, {to su Nijemci dokazali. Da je ostalo 4:3 na tabeli najboljih drugoplasiranih reprezentacija bili bi tre}i. [teta”, isti~e Jagodi}.

Putnici u bara`

Interesovalo nas je da li bi selektor u ovom trenutku ne{to promijenio kada je sastav u pitanju... “Da sam imao neko kvalitetno rje{enje sigurno bih promijenio. Bio bih sretan da sam imao, ali, nisam. To je ono {to imamo,

a neke stvari treba sagledati realno. U zadnje dvije utakmice postigli smo osam golova Gr~koj i Njema~koj, {to nije mala stvar. Rano je za potpunu analizu, ali ovako, na prvu, ostvarili smo veliki napredak”, ka`e Jagodi}. Mladu reprezentaciju BiH od starta su pratili tehni~ki pehovi. Po~ev od `rijeba koji nam nije bio naklonjen, pa nam je u prvih {est utakmica donio pet gostovanja, preko ~injenice da smo u dva dana imali dvije va`ne gostuju}e utakmice (Kipar i Gr~ka), do situacije da u zadnjem kolu igramo protiv Njema~ke, apsolutnog favorita na{e grupe. “Osvojili smo 70 posto bodova i nismo u bara`u! Na startu smo imali te`ak raspored, ali smo se uspjeli zadr`ati u vrhu, a uz to smo stvarali tim. U drugom dijelu kvalifikacija smo ostvarili i rezultat. U zadnjih pet utakmica upisali smo ~etiri pobjede i remi i to protiv Njema~ke, Gr~ke dva puta, Bjelorusije i San Marina. Zar to nije napredak”, pita se Jagodi}, dodav{i: “Ima tu jo{ dobrih stvari. Igra~i su prihvatili moju filozofiju da

Nijemci nisu mogi zaustaviti \uri}a

Foto: D@. KRIJE[TORAC

protiv bilo kojeg protivnika ne idemo da poku{amo pobijediti, nego `elimo da pobijedimo. Uz to, osim rezultata koji smo ostvarili, postepeno smo u igru uvodili nove igra~e koji }e u narednom ciklusu biti okosnica mlade reprezentacije. To se u pro{losti nije radilo. Sada ve} imamo Sr|ana Grahovca i Muhameda Be{i}a koji su bili standardni igra~i, a imaju pravo nastupa i u narednom ciklusu. Tu su i Nermin Zoloti}, Jasmin Me{anovi}, Sanjin Prci}, Goran Zakari}, Marko Maleti}... Ubje|en sam da }e i generacija igra~a ro|enih 1992. i 1993. biti kao ova, a za{to ne i bolja”. A da li }e Vlado Jagodi} povesti na{e mladi}e u naredne kvali fi ka ci je odlu ~it }e ~el ni ci N/FSBiH. “Imao sam ugovor do kraja kvalifikacija, a s obzirom na to da nismo izborili plasman u bara`, moj posao je, za sada, zavr{en. Naravno, volio bih ostati, ali ne `elim se nuditi preko medija. Savez odlu~uje o tome i oni }e donijeti kona~nu odluku. Bez obzira na to da li to budem ja ili neko drugi, posao }e biti lagodan, upravo

zbog kontinuiteta u radu koji je krasio moj stru~ni {tab u proteklom periodu. Podsjetit }u da smo imali samo sedam dana da sastavimo tim, a reprezentacija je tada bila itekako zapu{tena. Sada je situacija druga~ija, jer do starta narednih kvalifikacija je sedam mjeseci i puno toga se mo`e napraviti”, istakao je Jagodi}.

D`oker - Milan \uri} Na kraju, treba naglasiti da je Jagodi} u fini{u kvalifikacija “izvukao d`okera iz rukava” u imenu Milana \uri}a, koji je u ~etiri utakmice i 251 minutu na terenu postigao {est golova i dodao dvije asistencije. “Za posljednje ~etiri doma}e utakmice upravo sam tra`io takvog igra~a kao {to je \uri}. Na po~etku su me pojedini i osu|ivali zbog ovog poteza, tvrde}i da nam nije potreban igra~ iz tre}e italijanske lige. A, sada ga svi hvale. Milan je pravi profesionalac, maksimalno je fokusiran na treninge i utakmice i bilo bi mi drago da napravi pravu karijeru, u {to ne sumnjam”, zaklju~io je Jagodi}. S. [I[I]


OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OGLASI

45


46

SPORT

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

UEFA uskratila novac od Evrope

Ka`njeni @eljo, Sarajevo i Borac Klubovi su morali prijaviti UEFA status svojih dugovanja prema drugim klubovima, igra~ima, biv{im zaposlenicima ili nepla}eni porez

UEFA je kaznila i na{e klubove

Upravno tijelo Evropske fudbalske organizacije (UEFA), koje se bavi kontrolom financijske situacije klubova (CFCB), objavilo je imena 23 kluba, koji su nastupili u ovosezonskim takmi~enjima UEFA, a kojima je uskra}en novac zbog financijskog dugovanja.

suspenzija financijskih sredstava, za svaki klub pojedina~no, bit }e na snazi sve dok se svi dugovi ne isplate. Spi sak ka` nje nih klu bo va: @e lje zni ~ar, Sa ra je vo, Bo rac (BiH), CSKA Sofia (Bul), Hajduk, Osijek (Hrv), Atletico Madrid, Ma la ga ([pa), Mac ca bi

Klu bo vi su mo ra li pri ja vi ti UEFA status svojih dugovanja prema drugim klubovima, igra~ima, biv{im zaposlenicima ili nepla}eni porez. Nakon prikupljenih informacija CFCB je objavio spisak onih koji su ka`njeni zbog daljnjih dugovanja, a me|u njima su i na{a tri kluba:

Trener Vele`a Asmir D`afi} priprema ekipu za Sarajevo

@eljezni~ar, Sarajevo i Borac. Od poznatijih klubova tu su Atletico Madrid, Malaga, lisabonski Sporting i turski Fener. CFCB }e nastaviti sa svojom istragom, kao i “utjerivanjem” dugovanja svih klubova, a nove }e rezultate, odnosno prijave objaviti 30. ovog mjeseca. Trenutna

Ne tanya (Izr), Shken di ja 79 (Mak), Floriana (Mal), Budu}nost Podgorica, Rudar Pjevlja (CG), Ruch Chor zow (Polj), Sporting CP (Por), Dinamo Bukure{t, Rapid Bukure{t, Vaslui (Rum), Rubin Kazan (Rus), Partizan, Vojvodina (Srb), Eskisehirspor, Fenerbahçe (Tur).

Stru~ni {tab Olimpica dobro iskoristio pauzu

Va`no je zaustaviti njihove individualce Dok traje prvenstvena pauza u BH Telecom Premijer ligi, u taboru mostarskog Vele`a sve su podredili gostovanju trenutnom lideru Sarajevu. [ef stru~nog {taba ro|enih Asmir D`afi}, kako sada stvari stoje, na slatkim je mukama jer mu je cijeli tim na raspologanju pred vjerovatno najte`i duel u dosad odigranom dijelu prvenstva.

Asmir D`afi}: Vele` o~ekuje dosad najte`i me~

Nekada{nji napada~ Vele`a ovih dana prikuplja informacije o svom narednom protivniku s kojim }e odigrati jedan od derbija 6. kola. “Sarajevo i Vele` su se uvijek vrlo dobro poznavali. Ove godine su se oba tima dosta mijenjala, posebno u zadnjih pola godine, zbog ~ega jo{ ne djeluju dovoljno uigrani i, bez obzira na dobre rezultate, ne blistaju na terenu. Njihova najve}a snaga su individualci poput Husejinovi}a i, ako njima stanemo ukraj, onda smo na dobrom putu da otkinemo koji bod s Ko{eva”, ka`e D`afi}, te dodaje: “Niko nam ne nedostaje i nadam se da }e tako ostati i do vikenda te da ne}e biti nekih povreda i sli~nog. Mislim da }u mo}i sastaviti tim koji }e spustiti loptu na zemlju i jednom disciplinovanom igrom pru`iti jak otpor Sarajevu, koje je, po meni, uz @elju, glavni kandidat za titulu ove sezone”, rekao nam je M. K. Asmir D`afi}.

@enska fudbalska reprezentacija do~ekuje Gr~ku i Makedoniju

Hurem pozvala 23 igra~ice @enska fudbalska reprezentacija BiH u subotu nastavlja kvalifikacije za EP 2013. Bh. igra~ice 15. septembra do~ekuju Gr~ku, dok }e ~etiri dana kasnije ugostiti Makedoniju. Oba me~a igra}e se na stadionu Ko{evo. Selektorica Samira Hurem pozvala je 23 igra~ice. Na spisku su: Almina Hod`i}, Merima Pa{ali} (obje SFK 2000), Envera Hasanbegovi} (Gradina); Marijana Jevti} (Rudar [kale/Slo), Nikolina Dijakovi} (SFK 2000), Spomenka Manigoda (Leotar-Tex), An|ela [e{lija,

Amira Spahi}, Mersiha A{~eri} (SFK 2000), Milena Nikoli} (Ma{inac), Azra Hamzi}, Aida D`emid`i}, Amela Fetahovi}, Alisa Spahi}, Aida Had`i}, Almira Spahi} (SFK 2000), Tatjana Stani} (Mladost Nevi} polje), Sla|ana Mi~i} (Banja Luka), Lidija Kuli{ (Turbine Potsdam), Amela Kr{o (SFK 2000), Moira Muri} (Rudar [kale), Nejra [abi} (Aalborg), Maksida Islamovi} (Gradina). Okupljanje na{ih reprezentativki zakazano je za 12. septembar u hotelu Hungaria do 12 sati.

Ekipa Olimpica narednog vikenda do~ekuje tre}eplasirani Leotar

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Jusufbegovi}: Sarajevo MI JE OTVORILO O^I Pobjeda protiv Leotara mnogo bi nam donijela, ka`e Jusufbegovi} Nakon u~e{}a na memorijalnom turniru “@elimir Vidovi} Keli”, igranom proteklog vikenda na stadionu Otoka, gdje su u finalu pretrpjeli visok poraz od Sarajeva (1:5), stru~ni {tab Olimpica, po rije~ima prvog stratega tima Nedima Jusufbegovi}a, sada ima mnogo bistriji uvid u igra~ki kadar. “Dao sam {ansu za dokazivanje nekim momcima koji nisu starteri u timu. Kao {to se vidi iz prilo`enog, oni tu {ansu nisu iskoristili. Po-

dbacili su u svakom pogledu i sada mi je jasnije koliko koji igra~ mo`e pru`iti u odre|enom trenutku. Drago mi je {to posljednja poja~anja Risti} i [koro rade punom parom i bit }e u konkurenciji za Leotar”, ka`e Jusufbegovi}. Naredni protivnik Olimpica je Leotar, koji trenutno zauzima tre}e mjesto na tabeli. “Pozicija na kojoj se nalaze dovoljan nam je motiv jer su oni, barem zasad, direktan konkurent za neko od prvih mjesta na tabeli.

Pobjeda protiv tima iz Trebinja mnogo bi nam donijela. Pro{le godine smo slavili sa 4:1, ali ovo je jedan drugi Leotar. Ne}e nam biti lako jer se radi o tvrdoj ekipi poja~anoj sa nekoliko igra~a iz Srbije, a posebnu pa`nju }emo morati obratiti na njihovog veznjaka Cimirota. Osim Bu~ana, koji je sakupio tri `uta kartona i ne}e mo}i igrati, ostali igra~i su mi na raspolaganju”, kazao je Nedim Jusufbegovi}. M. K.

Belo{evi} najbolji igra~ Sarajeva u augustu Iskusni fudbaler Sarajeva Zoran Belo{evi} izabran je za najboljeg igra~a ovog tima u augustu u anketi navija~a na zvani~noj facebook prezentaciji bordo kluba. On je sa 270 glasova osvojio prvo mjesto ispred Saida Husejinovi}a, koji je drugi sa 50, pi{e na oficijelnoj klupskoj stranici. Belo{evi} je postigao pet golova u isto toliko odigranih kola BH Telecom Premijer lige BiH i tako pru`io zna~ajan doprinos u zauzimanju vode}e pozicije na tabeli.


SPORT

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

47

Murray u finalu US Opena savladao \okovi}a

Britanac na tronu poslije posta dugog 76 godina Nakon {to je u finalu US Opena izgubio od Andya Murraya, Novak \okovi} je ~estitao Britancu na zaslu`eno osvojenom me~u, ali onda je ironi~no poru~io publici: Radujte se! Ovo je i va{ veliki uspjeh! Novak \okovi} pozdravio je nakon poraza u finalu US Opena od Andya Murraya u pet setova (7:6(10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2) do la zak {kot skog te ni sa ~a u klub Grand Slam pobjednika. Srbijanski tenisa~ je ~estitao Murrayju na zaslu`eno osvojenom me~u, ali onda je ironi~no poru~io publici: “Radujte se! Ovo je i va{ veliki uspjeh”, izjavio je \okovi} pa kasnije, hladnije glave, komentirao me~:

Dodao je kako nema nikakve dvojbe ima li dana{nji tenis “veliku trojku” ili “‘veliku ~etvorku”...

Napokon se dogodilo

Andy zaslu`io naslov “Svaki poraz je te`ak poraz, tu nema nikakve sumnje. Imao sam veliku priliku, ali izgubio sam od velikog protivnika. Andy je zaslu`io taj naslov vi{e od ikoga, jer je ve} godinama vrhunski igra~, a prva ~etiri Grand Slam finala u karijeri je izgubio. Sada ga je napokon osvojio i ja mu na tome iskreno ~estitam. Zaslu`io je. Sre-

Andy Murray je savladao Novaka \okovi}a nakon pet setova

tan sam zbog njega”, rekao je \okovi}, koji je ostao na pet osvojenih Grand Slam titula. La-

Reuters

ni ih je osvojio tri, sve osim Roland Garrosa, jedinog koji mu jo{ nedostaje...

ATP rang-lista Britanac Andy Murray, zahvaljuju}i pobjedi na US Openu, probio se na tre}e mjesto ATP rang-liste najboljih tenisera svijeta. Murray je na tre}oj poziciji zamijenio [panca Rafaela Nadala. Prvi je i dalje [vicarac Roger Federer ispred Srbijanca Novaka \okovi}a. Na {esto mjesto napredovao je ^eh Toma{ Berdych, koji je na US Openu eliminisan u polufinalu od \okovi}a. Najbolje rangirani bh. teniser Damir D`umhur zauzima 219. mjesto i u odnosu na prethodnu listu nazadovao je 11 pozicija. ATP rang-lista: 1. (1.) Roger Federer ([vi) 11.805 bodova, 2. (2.) Novak \okovi} (Srb) 10.470, 3. (4.) Andy Murray (VBr) 8.570, 4. (3.) Rafael Nadal ([pa) 7.515, 5. (5.) David Ferrer ([pa) 5.915, 6. (7.) Toma{ Berdych (^e{)

Izetbegovi} ~estitao zlatnim bh. odbojka{ima Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbego vi} pri mio je ju~e na{e reprezentativce u sjede }oj odboj ci, predvo|ene selektorom Mirzom Hrustemovi}em i kapitenom Sabahudinom Delali}em. ^estitaju}i osvaja~ima zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama u Londonu, Izetbegovi} je istakao da su ~lanovi najtrofejnije bh. selekcije istinski heroji nacije. U kratkom obra}anju igra~ima i rukovodstvu zlatne reprezentacije, Izetbegovi} im je jo{ jednom zahvalio {to su sve istinske patriote u BiH u~inili ponosnim i sretnim, uz `elje da na najbolji na~in nastave predstavljati na{u dr`avu na budu}im svjetskim i evropskim takmi~enjima, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Selektor tima Hrustemovi} zahvalio je u ime igra~a i stru~nog {taba predsjedavaju}em Izetbegovi}u za ~estitke i rije~i podr{ke, izrazio nadu da }e institucije kojima je sport u nadle`nosti na pravi na~in vrednovati njihove uspjehe, te da }e sjede}a odbojka, kao najtrofejniji bh. sport, dobiti zaslu`en status u dru{tvu.

Foto: Klix.ba

Federer i dalje na vode}oj poziciji

“Nas ~etvorica, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray i ja, mi smo podigli ovaj sport na vi{u razinu i stvarno je zadovoljstvo biti dijelom jednog tako jakog razdoblja u mu{kom tenisu. To je privilegija. Mi dolazimo u zavr{nu fazu na svakom Grand Slam turniru. Andyev naslov sada pri~u ~ini jo{ zanimljivijom, uzbudljivijom i neizvjesnijom za navija~e. Razo~aran sam zbog poraza, ali duboko u sebi znam da sam dao sve od sebe {to sam imao na terenu. Stvarno sam se borio koliko sam mogao da se vratim u me~. Sada se moram oporaviti od ovoga i krenuti dalje”, zaklju~io je \okovi}.

Murray je prekinuo post dug 76 godina britanskog tenisa, koji je na svog Grand Slam pobjednika ~ekao jo{ od Freda Perrya, koji je 1936. osvojio Wimbledon i US Open. Murray nikada nije imao priliku upoznati Perrya, koji je preminuo 1995. godine... “Siguran sam da se i on smije ta mo ne gdje go re jer je net ko napokon to u~inio za Veliku Bri ta ni ju. Nadam se da ne }e mo opet morati tako dugo, dugo ~ekati, da }e netko osvojiti no vi Grand Slam na slov za mog `i vo ta. Na kon {to sam imao ve} nekoliko prilika osvojiti tu Grand Slam titulu, a nikad nisam uspio, pitao sam se ho}e li se to ikada dogoditi? Uhvati te mala nevjerica. Sada, kada sam napokon uspio pres ko ~i ti tu za dnju pre pre ku, osje}am veliko olak{anje”, rekao je Murray.

Nadal je pao na ~etvrto mjesto

4.830, 7. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4.520, 8. (8.) Juan Martin del Potro (Arg) 3.890, 9. (9.) Janko Tipsarevi} (Srb) 3.285, 10. (10.) John Isner (SAD) 2.610... 219. (208) Da mir D`um hur

(BiH) 228, 271. (272) Amer Deli} (BiH) 171, 304. (298) Mirza Ba{i} (BiH) 146, 324. (333) Aldin [etki} (BiH) 139, 424. (436) Tomislav Brki} (BiH) 87, 721. (726) Ismar Gor~i} (BiH) 25.

Serena Williams izborila Masters Serena Williams, osvaja~ica US Opena, ve} je obezbijedila plasman na zavr{ni Masters turnir, koji }e biti odr`an od 23. do 28. oktobra u Istanbulu. Ameri~ka teniserka je prva koja je osigurala u~e{}e na turniru najboljih osam igra~ica u sezoni i to je u~inila zahvaljuju}i sjajnim rezultatima u posljednjih nekoliko mjeseci. Serena je nakon rane eliminacije na Roland Garrosu odigrala 27 me~eva i izgubila samo jedan, osvojiv{i tri najzna~ajnija turnira ovog ljeta Wimbledon, Olimpijske igre i US Open.

Putin sa ruskim paraolimpijcima

Predsjednik Rusije Vladimir Putin primio je ju~e u Kremlju takmi~are ruske reprezentacije koji su u~estvovali na Paraolimpijskim igrama London 2012. ^estitao je olimpijcima na postignutim rezultatima, a oni su u Londonu osvojili 36 zlatnih medalja, duplo vi{e nego ~etiri godine ranije u Pekingu (18), u Atini 2004. osvojili su 16, jednu manje - 15 u Sydneyu 2000, a samo devet u Atlanti 1996. Paraolimpijski tim Rusije je na ovim Igrama osvojio ukupno 101 medalju, daleko nadma{iv{i prethodne Paraolimpijade.


48

MALI OGLASI NEKRETNINE

ZAMJENA MIJENJAM vikendicu u Rakovici za jednosoban stan u Sarajevu Tel. 033/654214.sms MIJENJAM trosoban stan, I sprat, centar Banja Luke, za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886.k MIJENJAM devastiranu ku}u u gladnom polju 240m2 + gara`a, 1450m2 oku~nice za stan od Malte do Marin Dvora 70m2. Tel. 061/299-627.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola 4 dunuma zemlje pola pod vo}em u okolini Sarajeva za Novi grad RS za vikend ku}u ili stan. Tel. 033/218-753.k MIJENJAM zemlju 5.000m2 RS, na pola puta Hre{a-Sumbulovac, struja, voda, ulaz sa puta, asvalt, za rano. Tel. 641362.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k

POTRA@NJA POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k POTREBAN prazan jednosoban i dvosoban stan u zgradi, za najam. Mob. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA IZDAJEM namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom. Tel. 061/157-071. 1413

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

ZDAJEM prazan trosoban stan u privatoj ku}i sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom. Tel. 061/157-071 1413 ILID@A, Sokolovi}i, izdajem namje{ten stan, centralno grijanje, termo fasada. Mob. 061/234-012.sms NAJPOVOLJNIJE preno~iste, Ba{~ar{ija, 100m. Tel. 066/950-389.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi, 229m2, RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Tel. 033/265- 715.sms IZDAJEM namje{ten stan od 90m2, lokacija u Donjim Vele{i}ima do Merkatora. Mob. 060/315-4274.sms HRASNO kod bosmala, dvoiposoban lijepo namje{ten stan, prvi sprat, sa balkonom, 450 KM. Mob. 061/142-704.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k IZDAJEM jednoj osobi zasebnu, potpuno opremljenu garsonjeru, lijepa lokacija, Stari Grad. Tel. 033/213-508 i Mob. 061/812-485.k IZDAJEM gara`u na Grbavici-Dom zdravlja. Mob. 061/158-507.k IZDAJE se poslovni prostor pogodona za sve namjene ul. A. [a}irbegovi} Hrasno. Tel. 061/132-781.k IZDAJEM prazan stan 43m2, povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897959.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, za 2 studentice-studenta, 2 sprat, Trg heroja. Tel. 544-863, 061/809-336.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM trosoban stan-Centar i dvosoban-Grbavica. Mob. 0617812-046.k IZDAJEM sobu studentici, Grbavi~ka 127-A. Tel. 812-084.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja,dnevna soba) od 80m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, u neboderu, blizu hotela Bristol. Tel. 066/466-227.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k IZDAJEM exstra sre|en i namje{ten apartman za jednu osobu u strogom centru, 400KM. Tel. 061/205-235.k

IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k

HITNO i povoljno, Alipa{ino P. 67m2, 75.000 KM, Dobrinja I 55m2, 74.000 KM, Skenderija 57m2, 86.000 KM. Mob. 066/488-818. 4926

IZDAJEM sobu studentu, kod medicinskog, gra|evinskog fakulteta i DIF-a, naselje Nova Breka. tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k

PRODAJEM stan u Biha}u u centru grada, u kineskom zidu od 100m2, sa balkonom i podrumom, cijena 80.000 eura. Mob. 062/956- 037.sms

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Ba{~ar{ija, Mihrivode 13A, poseban ulaz, konunalije, 100 KM. Tel. 531-749, 063/557-037.k

PRODAJEM nov stan 40m2 zgrada Tuzlanka u Tuzli kod TC omega, cijena povoljna, hitno. Mob. 61880451.sms

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, cen. grij. poseban ulza, privatna ku}a. Mob. 061/864-413, 206-322.k IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396.k IZDAJEM jednosoban stan, centar, zaposlenim djevojkama ili studenticama. Mob. 061/836-030.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, donji Vele{i}i. Tel. 061/530045.k IZDAJEM dvosoban stan, cen. grij. mladom bra~nom paru ili samcima i samicama. Mob. 061/143-016.k IZDAJEM namje{ten stan za studentice, povoljno, u centru. Tel. 061/145361.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Marijin Dvoru, Ul. Avde Jabu~ice br. 5, cijena po dogovoru, zvati svakim radnim danom od 16-19. Tel. 062/313736.k IZDAJEM konforan jednokrevetnu sobu studetkinji u strogom centru. Tel. 063/931-407.k NAMJE[TEN stan, 40m2, balkon, internet, kablovska i garsonjera 30m2, internet, kablovska, parking, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k

PRODAJA POVOLJNO prodajem dvosoban stan, ^. Vila I, 67,5m2 + dva balkona, dva mokra ~vora, dvostran. Tel. 033/649-457. 4982 KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice, prodajem ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. 033/647851, 061/555-949. 4968 HRASNO 53m2, 65m2, N. Sarajevo 44m2, Dobrinja 55, 68, 89m2, Alipa{ino P. 67 i 78m2, ^engi} V. 53m2, Centar 32m2, I. Sarajevo 60 i 92m2. Mob. 061/375-787. 4926 KU]E: Gladno polje, uz put, Ilid`a-Rakovica, (parcela 1.000m2-115.000 KM, Reljevo uz put, P+I, parcela 1.000m2, 70.000 KM, Vratnik kod Hendek d`amije, P+I, 400m2, 125.000 KM. Mob. 061/375-787. 4926

PRODAJEM plac u Golubicu u Biha}u uz Unu, na atraktivnoj lokaciji 3 hiljade kvadrata sa obalom uz Unu 20m, cijena 30 hiljada eura Tel: 062/956-037.sms PRODAJEM dvosoban stan 5m2, Stup, novogradnja 13 sprat, Mob. 061/490657.sms PRODAJEM garsonjeru 31m2, 11 sprat, novogradnja, povoljno, Stup Mob: 061/209-820.sms PRODAJEM troiposoban stan, Ciglane, ul. Husrefa Red`i}a. Mob. 062/157-289.k

STUDENAC - NAHOREVO nova ku}a 2 gara`e, ljetna kuhinja 2 duluma vo}njaka ba{te cijena po vid|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. i 061/157-718.k

STAN Socijalno Paromlinska 68m2 prizemlje povoljno za ured, potrebna adaptacija 1850 KM m2. Stan niska gradnja 60m2+gara`a +cca 15m2 ba{ta 57.000KM. Tel. 062/959-129.k

PRE SU DU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju iznos od 841,15 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dospije}a obaveze sa danom isplate kako slijedi: - na iznos od 133,50 KM po~ev od 25. 4. 2009. go-

cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

OSTALO

NAMJE[TAJ PRODAJEM se~iju za kuhinju i se~iju za manji ugostiteljski lokal, sve novo i povoljno. Mob. 061/243-591.sms PRODAJEM dvosjed o~uvan. Tel. 618653.sms PRODAJEM dvije stilske fotelje i trosjed (o~uvano). Mob. 061/377-196.k PRODAJEM okvir za bra~ni krevet i kompda visoki sjaj 150KM. Tel. 065/308892.k

TEHNIKA PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 6 ladica, 150 KM. Mob. 062/549-601.sms PRODAJEM TV SONY ekran 80 cm, 200 KM. Tel. 061/191-603.sms

VOZILA

PRODAJEM Vaillant plinski bojler, polovan, redovno servisiran, 24 kw, dimnja~ni, cijena 300 KM. Mob. 062/330594.sms PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice, ku}na dostava, 30 kom - 8 KM. Mob. 061/874-333.sms VRLO povoljno prodajem Pianino. Mob: 061/223-819.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k VRLO povoljno prodajem Pianino. Mob: 061/223-819.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553-633.k DVIJE plinske pe}i na dimnjak, pe} za eta`no grijanje gusana, radijatori gusani, namje{taj iz jednosobnog stana, }ilimi, tepisi, posu|e, sve polovno. Tel. 065/480-243.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k

Stanbeno poslovni objekat Slatina 300m2 3 eta`e. Tel. 062/619-361.k

PRODAJEM Reno Clio 1997 god.benzin. Cijena 2.900 KM. Tel: 061 191-603.

PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k

MUSTAJBEGA FAdilpa{i}a 81m2 25000KM/m2 Bolni~ka 1 sprat 77m2 2500km/m2. Tel.061/320-439.k

TOYOTA Yaris, 1,3 benz., 2008 god., presla 13.000km, full oprema, cijena 15.500KM. Mob. 062/833-444.sms

PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu, dovozimli~no, garancija 2 god. Mob. 061/145-504.k

POS. prostor ul.K{evo v.pr. 47m2, 3000km/m2. Tel. 062/907-831.k

PRODAJEM Alfa Romeo 156 JTD, 2001. god. pre{ao 150.000 km, ful oprema, cijena 7.000 KM. Mob. 061/132488.k

PRODAJEM dvosoban stan 55m2, A. Benca 2/II, 85.000 KM. Tel. 647-840.k PRODAJEM jednosoban stan sa ustakljenom lo|om, 42m2, ul. Ive Andri}a, VII sprat. Mob. 061/183-842.k STAN NA Marijin Dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 m2 za 190.000KM. treba manja opravka. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM hitno zemlji{te 1470m2 Paljevo - Novi grad. Tel. 033/218-753.k PRODAJEM ku}u Gornji Hotonj 85m2 prizemlje+potkrovlje 750 m2. oku}nice struja, plin, voda. Tel.062/105-901.k

PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog RAINBOW PRINT DOO SARAJEVO, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 7/A, radi isplate duga v.s.p. 841,15 KM, van ro~i{ta 9. 7. 2012. godine objavljuje slijede}u

PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana,

PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k

PRODAJEM noviju ku}u sa tri odvojena stana sa velikim dvori{tem, Ba{~ar{ija-Sagrd`ije 40. Tel. 033/441-435, 066/033-383.k

OGLAS

PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k

PRODAJEM Oktaviu limuzina, tek registrovana, 19 SDI, g. p. 2000 ili mjenjam za jeftinije auto. Mob. 062/752-598.sms

PRODAJEM stan 56m2 ure|en Dobrinja A 3C 78.000KM. tel. 061/551-239.k

dine do dana isplate, - na iznos od 114,25 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine do dana isplate, - na iznos od 54,35 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine do dana isplate, - na iznos od 50,70 KM po~ev od 25. 7. 2009. godine do dana isplate, - na iznos od 50,70 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine do dana isplate, - na iznos od 50,70 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine do dana isplate, - na iznos od 386,95 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do dana isplate, te da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 45,00 KM, sve u roku od 15 dana. Sudija Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lanova 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda.

POLO 1.4, benzin, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 01/2013. godine. Mob. 061/555-270.k

STAN u Centru Danijela Ozme 84m2 2 sprat, troiposoban balkon, 248.000 KM. Tel. 062/334-371.k

VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 118664 12 Mals 2 Sarajevo, 12. 7. 2012. godine

PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 1. sprat kod Doma Armije. Tel. 445-371 iza 15 sati.k

M. DVOR Centar dvoiposoban 57m2, 3 sprat 109.000KM. Tel. 061/702-881.k DVOSOBAN stan u Pejtonu 6. Jankovi}a 2 kat 61m2=85.000KM. Tel: 066/801737.k

OSLOBO\ENJE

LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju gara`iran 1973. za 15.000KM. sa rezervni dijelovima. Tel: 058/483-561.k PRODAJEM Reno “Scenic” 97. godina, 1600 kubika benzin,klima, alu felge i jo{ opreme. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k [KODA Oktavija karavan SLX TDI crveni, 81 kw, 2000. god. Mob. 061/341640.k POLO 1,4 benzin, 2005. god. prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, registrovan do 1/2013. god. Mob. 061/555-270.k

PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k VRLO povoljno prodajem pianino. Mob. 061/223-819.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k MJE[ALICA za beton ispravna 250 KM. Tel. 061/645-743.k PRODAJEM novu {iva}u ma{inu Mio Star - njema~ku, samo 160KM. Dovozim li~no na adresu. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k

GALERIJA za kombi, fabri~ka, 150 KM. Mob. 061/274-450.k

PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k

PRODAJEM [kodu Feliciju, proiz. 1998. god. Mob. 061/502-340.k

PRODAJEM biciklo Caprioli godinu star pod garancijom za 250KM. Tel. 061/299-627.k

PRODAJEM Renault Megan 1,6, 2000. god. ful oprema, registrovan 4/2013. god. servisna knjiga, pre{ao 146.000 km, cijena 5.900 KM. Mob. 062/690900.k

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 021224 09 P Sarajevo, 29. 6. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Stojakovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog Risti~evi} Bo{ko iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije br. 63, radi duga v.sp. 62.902,10 KM, van ro~i{ta 29. 6. 2012. godine (objava putem dnevnih novina),objavljuje slijede}i

OGLAS Dostavlja se: tu`enom RISTI^EVI] BO[KO iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije br. 63, slijede}a:

PRE SU DA Tu`itelj se odbija sa tu`benim zahtjevom da se nalo`i tu`enom da plati iznos od 62.902,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate i to: - na iznos od 29.956,70 KM, po~ev od 28. 7. 1999. godi-

PRODAJEM ko{ za ko{arku tvorni~ki ra|en propisnih dimenzija metalni sa tablom i nosa~ima. Tel. 061/222-138, 033/220-790.k

ne do dana uplate, - na iznos od 5.963,33 KM, po~ev od 28. 8. 1999. godine do dana uplate, - na iznos od 6.682,22 KM, po~ev od 28. 9. 1999. godine do dana uplate, - na iznos od 5.427,45 KM, po~ev od 18. 10. 1999. godine do dana uplate, - na iznos od 4.316,00 KM, po~ev od 28. 11. 1999. godine do dana uplate, - na iznos od 5.922,70 KM, po~ev od 28. 12. 1999. godine do dana uplate, - na iznos od 2.165,20 KM, po~ev od 29. 1. 2000. godine do dana uplate, - na iznos od 1.851,90 KM, po~ev od 28. 2. 2000. godine do dana uplate, - na iznos od 616,60 KM, po~ev od 28. 3. 2000. godine do dana uplate, te sa zahtjevom za naknadu tro{kova postupka. SUDIJA Gordana Stojakovi}, s. r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012. KUPOVINA AGENCIJA kupujem staru deviznu stednju, obveznice, ratnu od{tetu, isplate vr{imo uz predhodni dogovor na na~in kako vama odgovara...Diskretno i profesionalno. Mob.061/517-897.sms AKO imate zlato lomljeno, ispravno, nakit, dukate, sorvane, najbolje pla}am, splata odmah. Mob.062/375-771.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM lomljeno zlato i zubarsko zlato dukate i zlatne satove najvi{e pla~am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje, ordenje, zidne satove, belenzuke i ostale starine. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM starinske satove, demirli tepsije, pe{kune, baklje i plakete od olimpijade. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM stare satove, zidene, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k

POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855 i 062/445-037.k OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k POTREBNI saradnici iz cijekle BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica, kuhar. Mob. 061/173-835.k

USLUGE

KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200003.k POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i blindo vrata. Mob. 061/214-303.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350688.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k KOMBI PRIJEVOZ selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel: 061/841-309.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018.

ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

KUPUJEM {kolske ud`benike. Tel. 061/533-792.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 5000

DUBINSKO pranje: itisona, tepiha, namje{taja, dvosjeda, trosjed,a fotelja, automobila.Tel: 066/367-208.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k

HAJRIJA HOD@I], ro|. VI\EN

PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k MOLERSKO-farbarski radovi, veoma povoljno i pedantno. Mob. 061/021583.k MAJSTOR Dino, jednosoban stan 170 KM sa pripremom zidova, bjelo ili u bojama. Mob. 061/529-608.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 120 KM, dvosoban oko 180, trosoban oko 250 KM. Mob. 062/073-760, 630332.k

preselila na ahiret u utorak, 11. septembra 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sestre Tima i Tid`a sa porodicama, te ostali prijatelji i kom{ije.

OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ]ur~i}a d`amiji.

RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k

000

KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k

INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika dolazim ku}i. Tel. 033/214-346.k

ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom. Tel. 062/332-230.k

VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k

UDATA, zdravstvena radnica ~uvala bi dijete, ima preporuku. Tel. 062/657144.k

MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062/419-501.k

VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k

OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k

STAKLOREZA^KA radnja Edo vr{imo sve staklarske poslove uramljujemo slike i ogledala, (papagajka). Tel. 033/221902, 061/130-034.k

PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k

RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga medicinski dokazivo. tel. 062/256-376.k

VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k

MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k

MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441.k

SERVIS svih vrsta ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 0617551-035.k

BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k

BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k

KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 541-878, 022-421-050.k

DAJEM sate gitare. Mob. 063/930078.sms

MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k

POTREBNA radnica za ~i{}enje i kuhanja u doma~instvu, Sarajevo, ul. Adija Mulabegovi}a. Mob. 065/560-446.sms

MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.k

PROF. engleskog jezika, sudski tuma~, prevodi, ovjera dokumenata, dr`i ~asove za sve uzraste. Mob. 062/612-399, 465958.k

KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k

MATEMATIKA, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061/800-259.k

INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k

KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k

ZAPOSLENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k

SERVIS ra~unara na va{oj adresi, dolazak besplatan, odklanjanje kvarova, veoma povoljno. Mob. 061/524-779.sms

KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%! Mob. 061/935-697.sms

TAPETAR, dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926560.k

NJEMA^KI jezik, instrukcije za osnovce i srednjo{kolce. Mob. 061/181-542.k

49

MOLER moluje stanove jednosobni oko 120KM, dvosobni oko 180KM, trosobni oko 250KM. TEl. 062/073-760, 033/630-332.k TAPETAR radi sve poslovne, dolazi na adresu. Tel. 240-895, 062/909-306.k IZVODIM sve vrste elektropodova. Mob. 061/156-340.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k


50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj

BEHKA (IBRE) ^UTUNA, ro|. VUKAS

DINI TRNINI] preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Merhudin i D`evad, k}erke Mirsada i Edita, snahe Emsura i \enana, zet Edin, unu~ad Amira, Azra, Danira, Edhem, Edib, Irhad i Biba, praunuk Hamza, bra}a Dedo, Nazif i sestra ]ama sa porodicama, zetovi Hilmo i [erfo, djever Suljo i jetrve Hatid`a i [a}ira sa porodicama, te porodice ^utuna, Vukas, Kla~ar, Nali}, [abovi}, ^engi}, Trbovi}, Plakalo, D`anovi}, ^ebo, Nurak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Selma, Lejla, Rusmir, Jasna i Mirsad

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici vrbovska br. 86 - Aneks.

1431

002

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ZORKA KLJAJI], ro|. KU^ERA

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESED (HUSE) ALI]

NIKO (ILIJE) PRANJI]

preminula nakon kratke i te{ke bolesti 10. septembra 2012. u 87. godini.

preminuo 11. septembra 2012. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 12. septembra 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip.

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare.

O`alo{}eni: supruga Marija, sestri~na Zdravka Seka, bra}a Slavko i Tadija, nevjeste Marija i Anica sa djecom, sestri~ne Pavica, Slavica, Jadranka i Frankica sa obitelji, svastike Gina, Jozefina i Mira sa djecom, Anka i Jozo sa djecom, obitelji Ragu`, Kova~, [aran, [etka, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: sinovi Drago i Nenad, unuci Dejan i Miroslav, sestre Katica i Lucija, snahe Branka, Ksenija i Tamara, zet Ivan, porodice Kljaji}, Ku~era, Jajni}, [andrk, Martinovi}, Pandurevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

preselio na ahiret u subotu, 8. septembra 2012. u Njema~koj, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 13.30 sati na mezarju Drinja~a - Zvornik. O`alo{}eni: supruga Cana, brati~na Mejrema, zet Aziz sa sinom Idrizom i k}erkom Rasemom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaza-namaza u d`amiji Drinja~a - Zvornik. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Ku}a `alosti: Ul. br~anska br. 10.

000

000

000

POSLJEDNJI POZDRAV

USLUGE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

velikom ~ovjeku i prijatelju

PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k

JELISIJE @IVKOVI]

HAJRI SMAILBEGOVI]

PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k

12. 9. 1993 - 12. 9. 2012.

VKV Bravar popravlja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el. pe}i, indikatora, sklopke, osigura~e. Tel. 061/132-149.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k

APARTMANI U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-biancaneum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na sretne dane provedene skupa. Puno ti hvala na svemu {to si nam pru`io u `ivotu. Porodica Neretljak

Tvoji: supruga, k}erke, unuk 5065

MAKARSKA centar, apartman za vikende i du`e ljetovanje. Mob. 061/224174.sms U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k

IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, Brist - hrvat ska. Mob. 065/367128.k NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k229

5069

NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884-711.k TU]EPI apartmani na pla`i za 6+2 osobe, termin od 21. 9. 2012. god. Tel. 061/299-627.k

MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k

NEUM apartman, sobe pet metara od mora parking. Tel.036/880-582.k

PODACA - Makarska rivijera iznajmljujem apartman 2+1 le`aj blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k

NEUM apartmani blizu mora parking popust penzionerima. Tel.036/884-493 i 061/141-752 i 061/183-981.k

MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2+1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k

MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k

DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k

TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno so be i apar tma ne, par king. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

RAZNO PRIJEDLOG, vrhunske sportiste treba nagraditi, zlato sa 100.000 KM, srebro 60.0000 KM, bronza 200.000 KM, sa nagradama }emo mlade otjerati sa ulice u sporske sale. Mob. 062/515364.sms


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

51

Danas su 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga i mila

POSLJEDNJI POZDRAV

SAJDA (HUSE) DIZDAREVI], ro|. KURTOVI] U lijepim sje}anjima i dragim uspomenama dio si na{e svakodnevnice. Molimo Uzvi{enog Gospodara da te obaspe svojom milo{}u, podari rahmet tvojoj du{i i da te uvede u d`ennetske odaje.

dr. DINI TRNINI]

Hatma-dova }e se pokloniti u petak, 14. septembra 2012. godine, u Begovoj d`amiji poslije d`uma-namaza u 13.50 sati. Tvoji najmiliji

Pamti}emo te po tvojoj stru~nosti, ljubaznosti i kolegijalnosti.

5062

CBR - CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU VRAZOVA

Dvanaestog septembra 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg supruga i oca

SJE]ANJE 5068

DRAGO (IVE) \OGO

PERO GAZIBARA

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj

12. 9. 1997 - 12. 9. 2012. Pro{la je najtu`nija godina otkako se ugasio tvoj `ivot. @ivjet }e{ u na{im sje}anjima, uvijek }emo nositi toplinu tvog osmijeha, tvoja plemenitost je bila na{a snaga u najte`im trenucima.

DINI

Tvoja ljubav i briga za porodicu nas grije i sada kada te nema, osim u na{im srcima.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Tvoja supruga Marija i k}erka Ivana

porodica

DP

5060

Bila nam je ~ast da te poznajemo, budemo tvoje prijateljice.

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Zauvijek }emo pamtiti tvoj osmijeh, hrabrost, a najvi{e tvoju osobnost.

mojoj

Neka ti je laka zemlja bosanska. Minka Turki}, Sanela Me{anovi}, Anela Babi}, Besima Had`ihasanovi}, Ma{a Buzaljko 5068

DRA[KO (URO[A) VULETA

DINI

12. 9. 1999 - 12. 9. 2012.

Dvanaestog septembra 2012. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a draga

zaustavljenoj u koraku i snu. Porodica

Tvoja Ina

5067

1430

SJE]ANJE

prim. dr. RASIMA (PEZI]) TARABAR

Tehvid }e se prou~iti u subotu, 15. septembra 2012. godine, nakon ikindija-namaza, u Ko~evskoj d`amiji u Zenici. S ponosom i ljubavlju,

na na{e drage

ALIJA ALIKADI] ARIF KARASALIHOVI]

RAHIMA MUJANOVI] ASIFA SMAILBEGOVI]

OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK

Sa zahvalno{}u i po{tovanjem,

porodica

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Re{o sa porodicom, Amra, Emina, Jasmin, Ayna 020

5063

Tel: 387/30/879-438


52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

Dvanaestog septembra 2012. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg voljenog na na{eg dragog

MUHAMEDA KIFI]A

\OR\A ZARI]A

12. 9. 1992 - 12. 9. 2012.

od koga nas rastavi{e zlotvori sa brda.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Sa ljubavlju i po{tovanjem,

porodica

porodica

5036

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

5057

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj

SAKIB (MUSTAFE) KAHVED@I]

HAJRIJA SMAILBEGOVI] preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

preselio na ahiret u nedjelju, 9. septembra 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina.

dr. DINI TRNINI], ro|. BRAJKOVI]

O`alo{}eni: otac Muhamed, suprug Velid, k}erke Sanela i Samra, sestra Lejla, pastorka Sanja, zetovi Re{id, Adnan i Kemail, unuke Iman, Asiya i Elma, sestri~na Amra, sestri} ]amil, djever Muhamed, zaove Ni}a, Velida i Adaleta, jetrve Sadeta i Zehra, rodica Almasa, ro|ak Hajrudin, strina Vildana, te porodice Smailbegovi}, Had`imuratovi}, Kepe{, Jabu~ar, Sorgu~, Kajdi`, Tukelija, Ku~uk, Krupalija, Avdi}, Mujki}, Slatina, Turali}, Su{i}, Galija{evi}, Brbovi}, Daca, [iljak, Husi}, Neretljak, Obralija, Zuli}, Hajrudinovi}, Dreca, Kor~i}, Skrobanovi}, Kahri}, kao i druga brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

O`alo{}eni: sin Mustafa, k}erka Edina, unu~ad Faris, Farah, Amber i Arela, snaha Merima, zet Emir, brat Abdulah, sestra Suada, snaha Bahrija, zet Sead, brati}i, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {ure Midhat, Jusuf i Husein sa porodicama, svastike Midana i [emsa sa porodicama, njegova Verica, te porodice Kahved`i}, Hamidovi}, D`emid`i}, Popara, Abdi~evi}, Had`i}, Huseinbegovi}, Avdi}, Nikoli}, Gacki}, Mikovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

Sa du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}anjem.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno.

Tvoje teta Dada i Amra

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Osik 126, Osjek - Ilid`a.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

5052

002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

LUCA (PERE) TRIFUNOVI], ro|. BANAC

RAMIZ (MEHE) RAMI] preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 76. godini.

FERIDA (D@AFERA) ROV^ANIN, ro|. ]OSOVI]

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 17 sati na mezarju Trebe~aj - Trnovo.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu. O`alo{}eni: suprug Ibrahim, sinovi Aljo i Adem, k}erke Amira, Mersida i Mevlida, unuci Aldin, Almin, Adnan, Aden, Enes, Alan, Muhamed Kerim i Muhamed Jasin, unuke Alma, Amra, Berina, Hena i Azra, snahe Izeta i Mersija, zetovi Izet i Nijaz, djeveri Iso i Hajrudin, jetrve Muratka, Ifeta i Had`ira, te porodice Rov~anin, ]osovi}, Kolar, Red`ovi}, Bihorac, Sinan~evi}, Bajrovi}, Biser, Poturak, Preljevi}, Hamidovi}, Kahrovi}, Juko, Ro`ajac, Haskovi}, Vi|en, [abared`ovi}, Mehoni}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. Nerkeza Smailagi}a 13), sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

Prevoz obezbije|en ispod Ulice Kasima Had`i}a u 15.30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i, terminal Ilid`a i Hrasnica, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Hatid`a, sinovi Edhem i Mufid, k}erka Kimeta, snaha Suada, unuci Haris i Mirnes, bra}a Zejnil i Meho, snahe Zlatka, Rabija i Fadila, brati}i i brati~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, svasti} i svasti~ne, te porodice Rami}, Mulaosmanovi}, Podgorica, Mizdrak, Mulaomerovi}, Krupalija, Ibri~i}, Koso, Berilo, Ali}, Kolar, Had`i}, Kamberovi}, Hotovi}, Bjelonja, @ili}, Begluk, Godinjak, Lindov, Dedi}, Durmo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Kasima Had`i}a br. 67. 000

preminula u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: suprug Gavrilo, sin Milan, snaha Spomenka, te porodice Trifunovi}, Banac, Fjorovi}, Vezili}, Kralj, Vukovi}, Milovanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 000

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj tetki

MARIJI CICI BEZULJAK, ro|. SKOKOVI] Tvoji: Gigo i Zvonko, te Nikola Radeljkovi} sa porodicom 5058


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

53

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

DINI TRNINI]

U na{im srcima }e{ zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. Volimo te puno... Tvoja sestra Sanja i D`emo

5053

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

dr. DINI TRNINI]

Bili smo sretni s tobom, voljeli te neizmjerno, a bol u na{im du{ama ostat }e zauvijek. Tvoji: Fatima, Slobodan i Sanja POSLJEDNJI POZDRAV

5053

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

mojoj dragoj brati~ni

dr. DINI TRNINI], ro|. BRAJKOVI]

D@AFER (OMERA) HUMI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

]AMIL ([ERIFA) PAJALI]

ekshumacija

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 82. godini.

O`alo{}eni: sin Fadil sa porodicom, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

000

O`alo{}eni: supruga Haseda, sinovi Fikret i Nevzet, k}erke Esma, Benfika i Fikreta, snahe Amra i Elma, zetovi Mujo i Nermin, unu~ad Elma, Adnan, Karim, Irma, Abdurahman, Amina, Lejla i Safija, bra}a Ahmet i Husein, sestre Sebila, Hasiba i Emina, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Husein, Irfan i Senad sa porodicama, svastike Enisa, Emina i Zejneba sa porodicama, prijatelji Irfan i Fatima [abi}, te porodice Pajali}, Mehuli}, Sagrakovi}, Nuspahi}, Alomerovi}, Halilovi}, Musi}, Duranovi}, Nazi}, Velad`i}, D`ebi}, Musi}, Omerovi}, Voji}, Huruz, Jusi}, Durakovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

Tuga i bol nije u rije~ima, ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Striko Brano i Jasmin 5052

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na drage i plemenite sestru i tetku

oca, zeta i tetka

Devetog septembra 2012. navr{ila se tu`na godina od smrti na{e drage

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji na Panjinoj Kuli.

ENISE (AHMETA) BRANKOVI]

Ku}a `alosti: Ul. Hamida Be{irevi}a br. 97. 000

MINKU ]EMALOVI] AVDI]

ALJU AVDI]A 22. 2. 2012 - 12. 9. 2012.

12. 3. 2012 - 12. 9. 2012.

S ljubavlju,

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

sestra Sabera, sestri~ne D`ana i [ejla sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti 15. septembra 2012. godine u 17 sati u mesd`idu Begove d`amije. 5056

OSLOBO\ENJE

Vrijeme prolazi, ali zaborava nema.

D`emala Bijedi}a 185

Njihovi najmiliji 5049

Tel/fax: 472-899 i 472-901


54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

dr. DINA (MIRE) TRNINI], ro|. BRAJKOVI] specijalista oftalmolog

preminula nakon duge i te{ke bolesti u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 33. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Slobodan, otac Miro, mama Jagoda, brat Goran, majka Fika, svekar Slobodan, svekrva Fatima, zaova Sanja, stric Brano s porodicom, ujak Boro i ujne, te porodice Trnini}, Brajkovi}, Kahvi}, Koji}, Popovi}, @anko, Begi}, Burazerovi}, Zlatar, Mecan, [ehovi}, Voljevica, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Buka br. 9 5050

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj supruzi

DINI TRNINI]

Ne postoje rije~i u ovom trenutku koje bi mogle opisati svu moju bol. Zauvijek }e{ ostati u mom srcu. Tvoj Bobo 5050

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em najdra`em an|elu

mojoj najdra`oj

DINI

DINI TRNINI]

Vole te tvoji mama, tata i Goran 5051

Tvoja majka Fika 5051


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

55

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) S dubokom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FADLIJA ([EMSI-bega) JA[AREVI], ro|. ^ENGI]

FEHRIJA (JUNUZA) PECO, ro|. MULAHUSEJNOVI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Arif, k}erka Zarina, sestre Raska i Bedrija, unu~ad D`an, Adem i Merjem, sestri~na Elza, sestri} Reuf, snahe Asima i Nata{a, te porodice Ja{arevi}, ^engi}, Palangi}, Kratovac, Mesihovi}, Kla~ar, [ahi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi}-Vili. Ku}a `alosti: Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 31/VIII.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Azra, sin Ned`ad, zet Esad, snaha Nermina, unu~ad [ejla, Sanjin, Adnan i Elma, zet Edin, praunuka Lamija, djever Enes, zaova Fatima, brati} i brati~ne, sestri} i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Peco, Mulahusejnovi}, Suba{i}, Salahovi}, Muji}, Repovac, Merdan, Tuzli}, Demirovi}, Omeragi}, Muharemovi}, Jusufbegovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici bolni~ka br. 30/II.

002

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

002

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESMA (MEDANA) DIVOVI], ro|. ]UTAHIJA

FADLIJI FA\I JA[AREVI]

IBRAHIM RAMO (HALILA) BEHA

preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. sepetembra 2012, u 78. godini.

Mesihovi} Bedrija sa sinom Reufom i Palangi} Raska sa k}erkom Elzom

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Osovo - Rogatica. 002

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg kolege

O`alo{}eni: suprug Muradif, sin Muaz, k}erke Fadila i Nezira, zet Agron, snaha Amra, unu~ad, brat Mujo sa porodicom, sestra Zemka sa porodicom, djever Adil sa porodicom, zaove Adila i Fadila sa porodicama, te porodice Divovi}, ]utahija, Buci, Kustura, Pavlovski, Pleho, Osmanovi}, Halilovi}, Kartal, Eminovi}, Me{anovi}, Me{i}, Tiro, [abani}, Hod`i}, Husi}, Hase~i}, Dumanji}, Kahved`i}, ^ordalija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Namira, sinovi Adis, Edis i Haris, brat Ra{kan sa porodicom, te porodice Beha, [abi}, Ki{i}, Sir}o, Mujezinovi}, Bulbul, \ogi}, ]osovi}, Daut, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Ilije Engela 15. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa trolejbuske okretaljke Otoka, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Ablagijin sokak 67.

LUCI TRIFUNOVI]

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 11.30 sati.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ drag

000

S po{tovanjem,

Dvanaestog septembra }e biti dva mjeseca otkako nije sa nama na{a majka

Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001

ISMET (ZAJKE) KARAMAN preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 73. godini.

SJE]ANJE

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Orahovci - Vi{egrad. O`alo{}eni: supruga D`emila, sin Izudin, k}erka Hajrija, unuka Amina, bra}a Muharem i Hajrudin, sestre Rahima, Hajrija i Zurijeta, zetovi i snahe, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Karaman, Ademovi}, Durmo, D`anovi}, Ali}, Mujezinovi}, Garaplija, Avdagi}, Ku~inar, ]ato, Muharemovi}, Kadri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

SAFIJA (AHMEDA) STAMBOLI]

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Grdonj 78.

VLADIMIR PROLI]

S ljubavlju i po{tovanjem,

12. 9. 1999 - 12. 9. 2012.

njeni: sinovi Ahmed Jela{kovi}, Nihrad Jela{kovi}, snahe Hajra, Mina, unu~ad Adis, Avdo, Anel, Mirnes, Dalila

Vole te tvoji najdra`i. 5044

5046

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Podhrastovi sa polaskom u 10 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

000


56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ava ~etrdeset `alosnih dana otkako je preselila na ahiret moja majka

EMINA MEHMEDAGI], ro|. MUHIBI] Zahvaljujemo svima koji su u~estvovali u ispra}aju, li~no, usmeno ili pismeno izrazili sau~e{}e. Zahvaljujemo uposlenim bolnice “Abdulah Naka{“. Njeni: Aida, Mira, Eso, Selma, Vlado, Amra, Neno, Na|a, Andrea, Nejla, Nika i Ira. Tevhid i hatma prou~it }e se u ~etvrtak, 13. septembra, u 17 sati u Ulici Muse ]azima ]ati}a na broju 29/II. 1410

TU@NO SJE]ANJE na voljenu

MEVLIDU DIKU DURMI[EVI], ro|. ZUKI] 12. 9. 2002 - 12. 9. 2012.

Pro{lo je 10 godina kako nisi sa nama, ali sje}anje na tebe, tvoju ljubav i toplinu, koju si nam bezuvjetno pru`ala, vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Vrijeme {to prolazi ne donosi zaborav, ve} ostavlja divna sje}anja i tu`nu istinu da te nema. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Hvala ti za bezbrojne osmijehe i zagrljaje. Tvoji: suprug Mustafa, sin Mirza, k}erka Selma, zet Amar Musaba{i} i unuci Dennis i Edvin 1425

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEVLIDA DIKA DURMI[EVI], ro|. ZUKI]

MEHMED (IBRE) MENZILOVI]

KASIM (D@EMAILA) KAMBEROVI]

12. 9. 2002 - 12. 9. 2012.

iz Vi{egrada

preselio na ahiret u nedjelju, 9. septembra 2012, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Avdo i Ago, brati}i Senaid, Asmir, Elvir i Zijad, brati~na Sabaheta, te porodice Menzilovi}, Rami}, [ehi}, [u{ko, Hurem, Alagi}, Kahriman, Ibi{evi}, Kurtali}, Memi{evi}, D`afo, ]esko, Hod`i}, Kari{ik, Piri}, Ke{mer, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000

POSLJEDNJI POZDRAV

preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. septembra 2012, u 62. godini.

S ljubavlju i po{tovanjem, Vildana i Adi Musaba{i} 1424

Danas se navr{ava tu`na godina od prerane smrti na{eg voljenog

ANTE TONI [IMUNAC 25. 3. 1953 - 12. 9. 2011.

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. septembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ned`iba, sinovi Lutvo i Samir, k}erke Esma i Beba, snahe Nena i Sanela, zetovi ]emal i Miralem, unuci Ajdin, Aner, Selmin, Faris, Muris i unuke Harisa, Hana i Ilda, brat Asim sa porodicom, sestre [emsa, Nafija i Fatima sa porodicama, snaha Muratka, brati} Nermin, brati~ne Aida, Sadija, Nermina i Sanija, sestri}i Dado, Nazim, ]emal i Senad, sestri~ne Munira, Elvira, Sanela i Binela, {ure Emro, Asim i Kasim sa porodicama, svastike Ferida, Ifeta i Zumreta sa porodicama, daid`a Lutvo sa porodicom, tetka Fifa sa porodicom, te porodice Kamberovi}, Bronja, Bjelak, Polutak, Limanovi}, Salovski, Memovi}, Ba{evi}, Muja~i}, Gojak, Metovi}, Bihorac, Kajevi}, Preljevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Adema Bu}e 42/III. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred taksi-{tanda Bu~a Potok, sa polaskom u 13 sati

snahi dragih prijatelja, kolegici i humanisti Nismo te izgubili jer si uvijek sa nama.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000

S ljubavlju,

dr. DINI TRNINI], ro|. BRAJKOVI]

Njen dragi lik zauvijek }e nam ostati u sje}anju.

majka Danica, otac Marko, supruga Sanja, sinovi Andrej i Marko, snaha Maja, unuk Luka, sestra Vera Dugand`i}, sestri} Dario, tetka Milka, tetak Petar sa porodicom, punac Miodrag i punica Dubravka Radunovi}, svastika Ognjenka Kranz i djeca, te porodice [imunac, Lali}, Radunovi} i Polimac, kao i ostala rodbina i prijatelji. Pomen }e se odr`ati 16. septembra na groblju Forest Lown u Los Angelesu.

Prim. dr. Smiljana Vite{ki} sa porodicom 1427

4981

OBAVJE[TENJE Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

57

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dvanaestog septembra 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a voljena

Dvanaestog septembra 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a voljena

@ANETA @ANA [LJIVO, ro|. MATI]

@ANETA @ANA [LJIVO, ro|. MATI]

Suprug Ismir i djeca Ena, Haris i Armin

Tata Nenad Bato i mama [tefa 1429

1429

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dvanaestog septembra 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a voljena

Dvanaestog septembra 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a voljena

@ANETA @ANA [LJIVO, ro|. MATI]

@ANETA @ANA [LJIVO, ro|. MATI]

Brat Igor sa suprugom Arijanom 1429

POSLJEDNJI POZDRAV

Sestra Trijana, Petar Pero, Nikolina, Katarina i Anja \onovi} 1429

Sa `alo{}u i du`nim po{tovanjem obavje{tavamo uposlenike Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gra|ane i prijatelje da je u ponedjeljak, 10. septembra 2012. godine, preminula na{a po{tovana kolegica

na{oj dragoj kolegici

dr. DINA TRNINI]

dr. DINI TRNINI]

specijalista oftalmologije

specijalista oftalmologije

uposlenica Oftalmolo{ke slu`be OJ DZ Centar JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Bila je izuzetan ~ovjek i predan medicinski radnik.

S ponosom }emo njegovati uspomenu na njen plemeniti lik.

Saosje}amo u boli sa njenom porodicom i prijateljima.

Njenoj porodici i prijateljima upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a.

GENERALNI DIREKTOR PRIM. DR. MILAN MIOKOVI] I UPOSLENICI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

DIREKTOR I UPOSLENICI OJ DOM ZDRAVLJA CENTAR 001

SJE]ANJE

001

Dvanaestog septembra 2012. navr{avaju se 4 godine otkako sa nama nije

na na{u dragu

JESENKU (ASIMA) [EHI], ro|. MUJKI] 12. 9. 1994 - 12. 9. 2012.

ZLATA PLEHO - PA[I]

Dvanaestog septembra 2012. navr{ava se jedanaest godina od smrti na{eg dragog

DRAGANA RADUNOVI]A

Godine prolaze, a tugu i bol ne mjerimo vremenom, nego prazninom koja ostade poslije Tebe. Hvala Ti za svu ljubav koju si nam pru`ala. Mama Zorica, k}erka Sun~ica, sin Sanjin, brat Goran sa porodicom, Minka i porodice Konstantinovi} i ^ubrilo 5040

Sa mnogo ljubavi i vje~nom tugom. Brat Nail, sestra Amra sa porodicama 1422

Tvoji najmiliji AX


58

PREDAH

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS OVAN

Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koji zahtijevaju kreativnost. Bavite li se administrativnim zadacima, zbog oslabljene koncentracije, ~e{}e }ete raditi pogre{ke. Pred vama je zanimljiv dan ispunjen novim susretima. Danas zapo~ete ljubavne veze imat }e mnogo izgleda da opstanu. Optimisti~ni ste i ne}ete dozvoliti da vam i{ta pokvari raspolo`enje.

21. 3. - 20. 4.

BIK

Povoljno je razdoblje za planiranje novih investicija. Zapo~nite {tednju, po~nite upla}ivati `ivotno osiguranje ili se na neki drugi na~in pobrinite za stabilniju finansijsku situaciju. Skloni samopotcjenjivanju, ne}ete ni primijetiti signale koje vam {alje osoba iz va{e blizine. Otvorite o~i i prihvatite flert, {to zasigurno ne}ete po`aliti. Uvedite u svoj dnevni red vi{e fizi~ke aktivnosti.

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

Vrijeme }ete provoditi u obavljanju zanimljivih poslova koji uklju~uju rad s ljudima. Komunikativni i elokventni, sa svakim }ete brzo prona}i zajedni~ki jezik. Samci }e ostvariti poznanstvo koje }e na njih ostaviti sna`an dojam. Stvari }e se odvijati prili~no brzo jer }ete oboje imati osje}aj kao da se oduvijek poznajete. Ne}ete imati mjere, pa }e mnogi pretjerivati s hranom i pi}em.

23. 5. - 22. 6.

RAK

Iz bje ga vat }e te do no {e nje va `nih odlu ka i klo ni ti se kon flik tnih si tu aci ja. Nas to jat }e te svoj po sao oba vi ti u mi ru, bez ika kvog do da tnog stre sa. Po ma lo nai vni, mo gli bis te pos ta ti me ta ne is kre nih oso ba. Bu di te pro mi {lje ni ji pri li kom za po ~i njan ja no vih lju ba vnih ve za. Od go va rat }e vam mir, ti {i na i mno go odmo ra.

23. 6. - 22. 7.

LAV

Nastojat }ete pomagati drugima koliko god je mogu}e. Ne~iji dobro obavljeni posao velikodu{no }ete nagra|ivati pohvalama, {to }e vam podi}i popularnost. Ukoliko ste u dugoj vezi, poku{at }ete na neki na~in razbiti monotoniju. Zajedni~ki izlazak s voljenom osobom mogao bi probuditi uspavane osje}aje. Vedrinom i optimizmom uspje{no }ete se braniti od svih bolesti.

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

@udjet }ete za pohvalama i komplimentima, no nadre|eni ne}e cijeniti va{e kvalitete. Prionite na rad i dobrim rezultatima skrenite na sebe njihovu pa`nju. Premda }ete tvrditi da vam nije bitno tu|e mi{ljenje, to ne}e biti potpuno ta~no. Mnoge odluke donosit }ete upravo na temelju mi{ljenja okoline. Tu`ne misli poku{at }ete odagnati hranom i alkoholom, no vi{e bi vam godila lagana {etnja.

23. 8. - 22. 9.

Podr{ka kolega pokazat }e se dragocjenom, a pogotovo ako ste zapeli s papirologijom. Uz njihovu pomo} dovr{it }ete zahtjevan projekt koji vam ve} du`e vrijeme zadaje probleme. Prijatelji }e vas ~itavog dana obasipati pozivima za izlazak. Nemojte se zatvarati u ku}u jer }ete propustiti mnoge zanimljive doga|aje. Boravak na svje`em zraku godit }e va{em zdravlju i raspolo`enju.

RJE[ENJE: neron, anela, safet, ebe, e, kerin, igi, a, rosana arket, avanej, iskr, tito, ars, oe, i}i, oteti, t, s, atomizam, etanol, }esa, aromat, din, ahira hasi}, sinan, kin, j, trak, strana.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

U dono{enju odluka oslanjat }ete se na intuiciju. Pomalo riskantnim ulaganjima ostvarit }ete dobit, {to }e vam popraviti reputaciju u uredu. Privla~it }e vas osobe koje vam po ni~emu ne odgovaraju. Iako svjesni da takav odnos nema budu}nosti, jaka uzajamna privla~nost potaknut }e vas da se nastavite vi|ati. Pad imuniteta u~init }e vas sklonim prehladama i upalama.

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

Te{ko }e vam padati kritika na va{ ra~un. Nemojte dozvoliti da vam ne~iji zlobni komentar poljulja samopouzdanje. U dugim vezama do}i }e do manjeg zasi}enja. Ne bi bilo lo{e da se nakratko odvojite od partnera, kako biste na miru otkrili pravu prirodu svojih osje}aja. Nemojte se previ{e umarati. Posvetite vi{e vremena sebi i svojim potrebama.

23. 11. - 22. 12.

JARAC

Obaveze }ete izvr{avati savjesno i na vrijeme, a ne}e vam biti problem ni usko~iti u pomo} kolegama. Provest }ete ve}inu dana poma`u}i ~lanovima obitelji. Ukoliko vam nakon svega ostane malo slobodnog vremena, iskoristit }ete ga za obavljanje zaostalih ku}anskih poslova. Aktivniji na~in `ivota pomo}i }e vam u otklanjanju zdravstvenih tegoba.

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

Poslovne uspjehe mogu o~ekivati umjetnici i sporta{i. Odli~no }ete se snalaziti u javnim nastupima, a duhovitim izjavama stjecati simpatije okoline. Vezane Vodolije bit }e suvi{e zahtjevne i posesivne prema partneru. Poku{ajte biti malo tolerantniji ukoliko `elite izbje}i sva|u. Sjedila~ki na~in `ivota rezultirat }e boli u le|ima ili vratu.

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

Ne}ete pristajati na kompromise, {to }e dodatno ote`ati ionako nestabilne odnose s nadre|enima. Malo prilagodljivosti moglo bi vam olak{ati poslovnu situaciju. Porodi~ni problemi lomit }e se na va{im le|ima. Ukoliko se na|ete izme|u dvije vatre, preporu~uje vam se da ipak poku{ate ostati neutralni. Nervozni ste i razdra`ljivi. Klonite se alkohola.

OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271


Danas sun~ano i veoma toplo. Poslije podne u sjevernim i zapadnim, a do kraja dana i u toku no}i i u ostalim predjelima naobla~enje i zahla|enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 28 do 33째C. Narednih dana obla~no i hladno sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se o~ekuju i obilne padavine. Maksimalna temperatura od 13 do 18, na jugu Hercegovine do 24째C. U nedjelju prestanak padavina i razvedravanje, uz porast temperature. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 30째 C.

Danas }e obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom biti u centralnim i zapadnim predjelima Evrope i ponegdje u Skandinaviji, a obilnijih padavina bi}e u oblasti Alpa. U ostalim predjelima sun~ano. Vjetrovito }e biti na zapadnom Mediteranu. Najhladniji grad bi}e Dablin sa 14, najtopliji Madrid sa 33째C. Na Balkanu danas sun~ano i veoma toplo. Poslije podne u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima poluostrva i u oblasti sjevernog Jadrana naobla~enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, poja~anim sjeverozapadnim vjetrom, a lokalno se o~ekuje i ve}a koli~ina padavina. Maksimalna temperatura od 23 na krajnjem sjeverozapadu poluostrva do 33 u ju`nim i centralnim predjelima Balkana.


60

KULTURNI VODI^

SARAJEVO

KINOTEKA

USPAVANA LJEPOTICA animirana avantura, re`ija: Clyde Geronimi, glasovi: Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley... po~etak u 19 sati.

POZORI[TA KINA KRITERION DRAQUILA: ITALIJA DRHTI dokumentarni, re`ija: Sabina Guzzanti, po~etak u 20.20 sati.

JANE EYRE drama, re`ija: Cary Fukunaga, uloge: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell… po~etak u18 sati.

CINEMA CITY KORIOLAN historijski triler, re`ija: Ralph Fiennes, uloge: Ralph Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox... po~etak u 16.40 i 19.10 sati.

OPSJEDNUTA horor, re`ija: Ole Bornedal, uloge: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick... po~etak u 20.30 sati.

PLA]ENICI 2 akcioni spektakl, re`ija: Simon West, uloge: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture... po~etak u 18.20 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 14.40 i 16.30 sati.

ZA^IN ZA BRAK romanti~na komedija, re`ija: David Frankel, uloge: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell… po~etak u 18.20 i 20.35 sati.

MERIDA HRABRA 2D akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 15.35 sati.

NARODNO

GALA KONCERT dirigent: Ivo Lipanovi}, nastupaju: Sanja Anastasia, Ljubomir Pu{kari}, Adema Pljevljak-Krehi}, Aida ^orbad`i}, Denis Isakovi}, Amir Sara~evi}, Leonardo [ari}, Hor Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, Sarajevska filharmonija po~etak u 20 sati.

SARTR

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

HISTORIJSKI Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

BO[NJA^KI Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

re`ija: Jasna Dikli}, igraju: Ivana Vojinovi}, Amila Terzimehi}, Adi Hrustemovi}, Edin Avdagi} po~etak u 20 sati.

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

GALERIJE

SARAJEVO

COLLEGIUM ARTISTICUM U okviru programa ARTbitra`a 2012/2013, izlo`ba INTIME predstavlja djela devet bh umjetnica: Adela Ju{i}, Borjana Mr|a, Emina Kujund`i}, Irena Sladoje, Iva Sim~i}, Lana ^maj~anin, Lala Ra{~i}, Leila ^maj~anin i Nela Hasanbegovi}. Izlo`ba je otvorena do 20. septembra, svakim danom osim nedelje, od 10 do 18 sati.

GOETHE INSTITUT Povodom 200-og ro|endana poznate bajke bra}e Grimm, kao {to su Pepeljuga, Trnoru`ica, Crvenkapica, Snjeguljica i sedam patuljaka, Goethe Institut je pretvoren u dvorac iz bajke. Izlo`ba je otvorena do 18. septembra.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

Izlo`ba “Le Corbusier u objektivu fotografa svog vremena”, posve}ene jednom od najva`nijih arhitekata 20. stolje}a i vi|enog objektivom fotografa njegovog vremena Roberta Doisneaua, Brassaïa, Luciena Hervéa, Gisèle Freund, Renéa Burryja, Andréa Villersa... Izlo`ba je otvorena do 15. septembra.

HANIKAH Izlo`ba “Re•arhitecture” posjetiteljima pru`a uvid u ono {to su uradili mladi arhitekti iz 15 evropskih gradova, a njihove intervencije odnosile su se na zapu{tene, neprivla~ne, “odba~ene” dijelove gradova koji im onemogu}uju da funkcioniraju kako bi trebali, a bez kojih oni ne mogu. Izlo`ba je otvorena do 15. septembra.

RAIFFEISEN GALERIJA

ATELJE ZEC

stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 20.30 sati.

Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BORNOVO NASLJE\E

GABRIJEL

akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.35 i 20.20 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

110795 Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena svakim danom od 10 do 21 sat, najave na telefon 033/953-170.

BORNOVO NASLJE\E

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZENICA

KINA MULTIPLEX EKRAN ZVON^ICA I TAJNA KRILA animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty... po~etak u 14 i 16 sati.

TATIN SIN

BOSANSKO NARODNO NORA NORA autor: Evald Flisar, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Sne`ana Vidovi}, Enes Salkovi}, Sa{a Hand`i} po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

TUZLA

avantura, akcija re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 17.30 sati.

OSVETNICI SF akcija, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson... po~etak u 20.45 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

MERIDA HRABRA 3D akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 16 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA

GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Retrospektivna izlo`ba slika Zdravka Novaka pod nazivom “Forma, boja, jazz i ja” otvorena je za posjete do 25. septembra.

CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BANJA LUKA

animirana avantura, re`ija: Tom Rogers i Ryan Rowe, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty… po~etak u 17.15 i 19 sati.

BORNOVO NASLJE\E akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 20 i 22.30 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENTA 3D animirana komedija, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA NARODNO RS KRIVICA drama, autor: Neboj{a Rom~evi}, re`ija: Nikola Pejakovi}, igraju: Nikolina Jelisavac i Ljubi{a Savanovi}, po~etak u 20.30 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU

^UDESNI SPIDER-MAN

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

POZORI[TA

komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u 17, 19.15 i 21.30 sati. komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill... po~etak u 20.15 sati.

OSLOBO\ENJE

akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15, 17.30 i 20.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA

UMJETNI^KA

VITEZ TAME: POVRATAK

komedija, re`ija: Akiva Schaffer, uloge: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hil... po~etak u 16.10 sati.

ZEMALJSKI

OLIMPIJSKI

akcija, SF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 18.05 sati.

VANZEMALJCI U KOM[ILUKU

MUZEJI

VRIJEME ^EKANJA

Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

POTPUNO SJE]ANJE

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

KINA MULTIPLEKS PALAS VRATA drama, re`ija: István Szabó, uloge: Helen Mirren, Martina Gedeck, Károly Eperjes... po~etak u 20.15 i 22.15 sati.

MELANHOLIJA akcija, re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Irrfan Khan, Emma Stone… po~etak u 14.30 sati.

drama, re`ija: Lars von Trier, uloge: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland... po~etak u 21.30 sati.

POTPUNO SJE]ANJE

^ELI^NA LEJDI

akcija, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel… po~etak u 18 sati.

drama, re`ija: Phyllida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba sa~uvanih crte`a zbirke “Bo`idar Jakac iz Muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a iz Jajca”. Rije~ je o crte`ima slovena~kog umjetnika, koji je preko pet stotina djela nastalih tokom u~e{}a u narodnoosolobodila~koj borbi poklonio Muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a, a koji su od 1995. godine Banjoj Luci je povjereno na ~uvanje dvije stotine devedeset i tri crte`a Bo`idara Jakca. Izlo`ba je otvorena do 6. oktobra.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.


TV PROGRAM

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012. Ju`ni Bruklin

SE

61

RI

JE

15.40 BHT1

Diler umire u }eliji policijske stanice. Mrtvozornik potvr|uje da je po~inio samoubistvo davljenjem, {to Doyla ~ini odgovornim. Me|utim, na{ao se u veoma nezgodnoj situaciji, jer mora {titi policajca koji je tokom no}i trebao brinuti o zatvoreniku. Slu~aj }e se jo{ vi{e zakomplicirati, nakon neo~ekivanog uplitanja drugih ljudi‌

Asi 21.00 FTV

Suhejla u ku}i zati~e Neriman i njene k}eri i o~igledno pokazuje da nije obradovana time. Asi saznaje za{to Demir mrzi njenu porodicu. Dolazi ku}i i ispituje oca o tome. Suhejla pri~a Demiru o svom porodu i govori mu kako je to dijete `ivo i kako je ona odlu~na u tome da ga prona|e. Na imanju se pojavljuje novi problem. Kanal je zbog ki{e za~epljen i prijeti da se izlije na oba imanja. Ihsan i Asi rje{avaju problem na na~in da oba imanja pro|u neo{te}eno. Suhejla tra`i od radnice D`evrije da u|e u radnu sobu Kozd`uogluovih i ukrade stare sveske u kojima stoje podaci o ro|enim i umrlim na imanju. Radnica uspijeva u}i u sobu, ali uzima pogre{nu svesku. Kerim od Ihsana otvoreno tra`i dozvolu da izvede njegovu k}er Defne. Ihsan dozvoljava, ali pod uslovom da sa njima ide i Defnina sestra D`ejlan. Demir rje{ava problem sa traktorima i kre}e sa oranjem njiva. Ihsan uo~ava da nedostaje jedna sveska i odmah mu je jasno ko stoji iza toga. On {alje Oke{a na Demirovo imanje da mu dogovori sastanak sa Suhejlom.

Potraga za pravdom 20.00 TV1/MRE@A

8. S obzirom na to da Ali nikoga nije uspio uvjeriti da je nevin, odlu~uje da se promijeni, te namjerava uzeti pravdu u svoje ruke. Na njegovoj strani je samo Cengiz. Zilha postaje predvodnica me|u `enama s kojima prodaje odje}u, te tako postaju konkurencija mu{karcima, koji ne dozvoljavaju da njihove `ene ra de. Sip si ju se to, me|utim, nimalo ne svi|a, te smi{lja kako da uni{ti njihov posao.

Sulejman Veli~anstveni 20.00 OBN

Mahidevran je uspjela u svom naumu da se stavi otrov na Hureminu hranu, no to }e probuditi jo{ ve}i jaz izme|u nje i sultana. Nakon ovog incidenta sultan }e shvatiti koliko mu je zaista stalo do Hurem. Nala`e Ibrahimu da kazni krivce. Pred svima je duga no}. Ibrahim prati trag koji vodi ka Mahidevran. Mahidevran priznaje da je ona dala da se stavi otrov i moli Ibrahima da ih spasi Hureminog prisustva. Sultan je bijesan na Mahidevran i odlu~an ju je ubiti. Od tog nauma ga odgovara prisustvo njegovog sina, Mustafe. Me|utim, on zahtjeva od svoje majke da obuzda Mahidevran.

Na ni{anu Shooter, 2007.

AKCIJA Re`ija: Antoine Fuqua Uloge: Mark Wahlberg, Michael PeĂąa, Rhona Mitra

23.30 PINK Kada misija u Etiopiji krene po zlu, snajperist Bob Lee Swagger ostavljen je na milost i nemilost u neprijateljskoj zemlji. Razo~aran u sustav i vrijednosti vojske, Swagger nestaje bez traga i zapo~inje samotnja~ki `ivot duboko u {umama Rocky Mountainsa. Tri godine kasnije pronalazi ga pukovnik Isaac Johnson i moli ga da se vrati u slu`bu kako bi sprije~io atentat na ameri~kog predsjednika. Swagger pristaje, no ubrzo shva}a da je upleten u teoriju zavjere i da atentat nije planiran predsjednika, ve} na drugu va`nu osobu...

DC 9/11: Vrijeme krize 19.55 BHT 1

FILM

Hajka 21.05 RTRS

DC 9/11: Time of Crisis, 2003,

Hajka, 1977.

DRAMA

DRAMA

Re`ija: Brian Trenchard-Smith

Re`ija: @ivojin Pavlovi}

Uloge: Timothy Bottorns, John Cunningham, David Fonteno

Uloge: Rade [erbed`ija, Barbara Nielsen, Pavle Vujisi}, Lazar Ristovski, Jovan Jani}ijevi}, Zaim Muzaferija

Taj dan u New Yorku nije bio ni po ~emu druga~iji od ostalih. Ni{ta nije ukazivalo da se radi o datumu koji }e zauvijek promijeniti svijet i u kolektivnoj podsvijesti zapadne civilizacije ostati upisan kao sinonim za teror - 11/9.

@ivot paparaca 23.35 RTRS

FIL

MOstatak partizanskog odreda razbijenog prevarom diverzijom skre}e na sebe pa`nju ~etnika, koji, umjesto napada na Vrhovni {tab NOB-a, po~inju hajku na ranjene, gladne i slabo naoru`ane partizane skrivene po zemunicama. Ljudi postaju progonjene zvijeri i zvijeri koje progone. U haosu uni{tenja, u bespu}u, usred divljanja smrti, ra|a se sin ranjenog partizana, simbol trijumfa `ivota...

00.15 NOVA

KOMEDIJA Re`ija: Pier Francesco Pingitore

Friends with Money, 2006.

Uloge: Lorenzo Crespi, Pino Insegno, Milena Miconi, Luca Lionello, Benedetta Valanzano, Sergio Arcuri

KOMEDIJA

FIL

MRe`ija: Nicole Holofcener

Rim, 1960. \ino i Tom dvojica su paparaca koji cirkuli{u kroz Via Veneto, spremnih fotoaparata, nadaju}i se fotografiji neke slavne osobe. @ivoti im se mijenjaju iz korijena kada nailaze na prelijepu medicinsku sestru \ovanu, koja uspijeva da zaludi obojicu. Ipak se odlu~uje za mirnog \ina, za koga se i udaje. Uskoro dobijaju sina Daniela.

13.30 HRT 2

MPrijateljice pune love

Paparazzi! 2007.

Rainbow

FIL

FIL 

M

Rainbow, 1978.

DRAMA

Uloge: Catherine Keener, Jason Isaacs, Timm Sharp, Joan Cusack, Greg Germann

Tri dobrostoje}e udane `ene i njihova solo, siroma{na prijateljica snalaze se u vodama prijateljstva, veza, karijera i novca. Tri bogate prijateljice Frannie, Jane i Christine brinu se zbog Olivije, koja se doima nesposobnom odr`ati vezu ili zara|ivati za `ivot, barem prema njihovim standardima. No njihova grupna analiza uve}ava njihove sumnje o vlastitim brakovima i karijerama...

Kralj Hollywooda 20.00 HRT 2

Re`ija: Jackie Cooper

Bowfinger - Kralj Hollywooda, 1999.

Uloge: Andrea McArdle, Don Murray, Piper Laurie, Martin Balsam, Michael Parks, Rue McClanahan

KOMEDIJA

Judy je prvi put nastupila s dvije i pol godine pjevaju}i pjesmu Rainbow. Bila je najmla|a k}i Franka i Ethel Gum i zvali su je Baby. Jo{ kao dijete nastupala je sa svojim dvjema sestrama pod imenom Gumm Sisters. Vrlo rano njezini su roditelji - koji su i sami bili zabavlja~i po profesiji i vlasnici kazali{ta - shvatili da Judy ima rijedak pjeva~ki dar. Jo{ u djetinjoj dobi mogao se prepoznati budu}i slavni kontraalt koji ju je proslavio. Njezin prvi najve}i uspjeh bila je glavna uloga u filmu ^arobnjak iz Oza. Judy Garland bila je zvijezda ~etiri desetlje}a, najmla|a je dobitnica nagrade "Cecil B. DeMille" za `ivotno djelo; nominirana je za Oscara za ulogu u "Zvijezda je ro|ena". Ali, po~etak nije bio lak...

FIL 

M

Re`ija: Frank Oz Uloge: Steve Martin, Eddie Murphy, Heather Graham, Christine Baranski, Terence Stamp, Robert Downey Jr.

Barry Bowfinger holivudski je producent B filmova. On misli da je scenarij koji dr`i u ruci, Bucmasta ki{a, o invaziji izvanzemaljaca skrivenih u kapima ki{e, upravo ono {to mu je potrebno da mu otvori vrata holivudskog svijeta A filma. To bi mu pomoglo da se izvu~e iz dugova, ba{ kao {to bi pokazalo i pravi talent njegovih suradnika. Bowfinger tra`i od producenta Jerrya Renfra da mu da zeleno svjetlo. Ovaj to i u~ini, pod uvjetom da za glavnu ulogu u filmu Bowfinger dobije superzvijezdu Kita Ramseya. Iako se zadatak ~ini nemogu}im, Bowfinger ne klone duhom...


62

TV PROGRAM

BHT

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Biseri Une (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 20/22 (r) Program za djecu i mlade 09.05 Krtica i {pinat, animirani film 09.10 BHT slagalica (r) 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 37/77 11.00 Taksistkinja, igrana serija, 2/8 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 Pravda za svako dijete, 4/5 (r) 13.20 Historija mode, dok. serija, 4/5 (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 01425 Veliko drijemanje, animirani film 14.30 Pri~a o dva taksija, drama 14.45 Robot Robi, animirana serija, 48/52 14.55 BHT slagalica 15.25 Izbori 2012 predstavljanje kandidata 15.40 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 21/22 16.35 Prirodna ba{tina BiH: Biseri Drine 17.10 Globalna hrana: Pica, dok. serija, 5/6 18.05 Taksistkinja, igrana serija, 3/8 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Muzi~ki program 19.55 DC 11 septembar, vrijeme krize, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Business News 22.20 Valander, igrana serija, 2/6 23.50 Altfeldski koncert 00.50 DC 11 septembar, vrijeme krize, igrani film (r) 02.50 Pregled programa za ~etvrtak

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

FTV

RTRS

TV1

HAYAT

PINK

OBN

07.00 Prirodna ba{tina BiH 07.30 Ekovizija, dok.program 08.00 Ne daj se, Nina!, serija, 21. epizoda (r) 08.50 Profesor Baltazar 09.00 Vijesti 09.05 O{trica no`a, igrana serija, 7. ep. (r) Program za djecu 09.45 Hranoljupci, crtani 10.05 Moj veliki prijatelj, crtani film 10.20 Artur, crtani film 10.45 Frankina stopala, crtani film 11.00 Kralj dinosaura, crtani film 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.10 Asi, igrana serija

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10

06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 112/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 133/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Teksa{ki teror, western film 09.00 Vijesti 09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 7 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 100/109 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 7 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dokumentarni serijal, ep. 12/13

06.00 Bandini, serija, 123. 06.45 Kad li{}e pada, serija 08.15 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.40 Timmy, crtani film, 6. 09.00 Bumba, crtani film, 60. i 61. 09.13 Nodi, crtani film, 45. 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 52. ep. 09.40 Garfield, crtani film, 48. ep. 09.55 Lijeni grad, crtani film, 32. ep. 10.20 Bakugan, crtani film, 96. ep. 10.45 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film, 10. ep. 11.05 Winx, crtani film, 31. ep.

06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi,serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 [opingholi~arke, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija 16.10 Info top, informativni program 16.30 Mala nevjesta, indijska, serija

07.00 Rollbots, crtani film 07.20 Oggy I `ohari, crtani 07.40 Ronny Olly Roni, crtani film 07.55 An|eli I prijatelji, crtani film 08.10 Dibidogs, crtani film 08.35 Roni Olly roni, crtani 08.45 Gerald McBoing, crtani film 09.10 Hairy Scary, crtani 09.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 09.35 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 10.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 11.00 Ljubav bez granica, serija 11.50 Crime time, crtani film

Mala nevjesta

Vox Populi

Kralj dinosaura

10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.15

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Zemljomorje, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, program za djecu Pri~e veterinara boleta, program za djecu (r) Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Ognji{ta, dok. program (r) Heroji i fenomeni, dok. program (r) Dnevnik 1 Zlatno tele, serija (r)

Zlatno tele

13.05 Larin izbor 13.55 Svakodnevica: Tra~, dok. program 14.30 Dopunska nastava, 17. emisija 15.05 Vijesti 15.15 Izborna hronika 15.45 Izbori 2012: Predstavljanje politi~kih subjekata, 3. emisija 15.55 Ne daj se, Nina!, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, serija, 23. ep. 18.20 O{trica no`a, igrana serija, 8. ep. 19.05 Pop Pixie 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce 21.00 Asi, igrana serija 21.50 Lud, zbunjen, normalan 22.40 Dnevnik 3 23.10 Izborna hronika 23.45 Larin izbor, igrana serija, 112. ep. (r) 00.40 Dnevnik 3 (r)

01.10 14.00 Larin izbor, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Larin izbor, serija 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.10 Izbori 2012., predstavljanje politi~kih subjekata 17.35 Tenis - ^elend`er “Banjaluka 2012.”, hronika 17.55 Zemljomorje, serija 18.45 Izbori 2012., hronika 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.05 Hajka, film 22.45 Dnevnik 3 Sport 23.10 Izbori 2012., hronika 23.35 @ivot paparaca, serijski film 01.10 Zlatno tele, serija (r) 02.40 Dnevnik 2 (r) 03.05 Ognji{ta, dok. program (r) 03.25 Heroji i fenomeni (r) 03.50 @ivot paparaca, serijski film (r)

SE

RI

13.05 FTV

JA

Trenutak nakon zagrljaja Alena i Karmen, Vjera se vra}a u gostionicu, dr`e}i Filipa za ruku. U novonastaloj situaciji, Alen nema hrabrosti priznati supruzi istinu. Ovo je kona~an dokaz Karmen da Alen nije mu{karac za nju, te slomljenog srca prekida zaruke i vezu. S druge strane, Alen pod utjecajem Filipa razmi{lja o obiteljskom `ivotu s Vjerom. Dinko je pod pritiskom Leile da se rastane od Lidije, te obe}aje kako }e ispuniti njenu `elju. Lidiju direktno konfrontira, te ona priznaje kako je odgovorna za novinske naslove o njegovoj ljubavnici...

11.00 Igrana serija,12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.05 Nije te{ko biti ja 14.00 Iz dana u dan 14.05 Sredinom, repriza 15.00 Vijesti 15.10 Izbori 2012., Neposredna obra}anja 15.30 Izborna debata 16.00 Ljeto u gradu (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija 18.16 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Izbori 2012. -Debata 21.02 Izbori 2012., Neposredna obra}anja 21.15 Potraga za pravdom, serija22.40 Igrana serija 24.00 Zenica danas (r) Izborna hronika, repriza Stanje na putevima, vremenska progoza

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Dje~ije jutro 09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.30 Svako mo`e kuhati 11.00 Ludo srce, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Reporta`a 13.00 Bonaventura 14.00 Putopis 14.30 Crne knjige, serija 15.00 Dje~ije popodne 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 TV Liberty 16.30 Dom2 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Bra~a Koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Crne knjige, serija 21.00 Izbori 2012. 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

Kad li{}e pada

Eliza

11.00

Larin izbor

TV ZENICA

OSLOBO\ENJE

08.30 Sedam dana u Maglaju (r) 09.00 Sand`a~ki velikani (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hazreti Jusuf, serija (r) 12.40 Sedam dana u Maglaju (r) 13.10 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 15.00 Serijski program 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Izbori 2012 - neposredna obra}anja 21.10 Magazin Plus, Viso~ka hronika 21.50 Slike doma, magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

13.00

21.05 13.00 Vijesti 13.05 Teksa{ki teror, western film 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 134/134 15.00 Put za Avonlea, serija, ep. 8 16.00 Otok, igrana serija, ep. 1/26 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 101/109 18.16 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 17/28 19.00 Dnevnik 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 8 21.05 Eliza, igrana serija, ep. 47/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Zauvijek mlad, igrana serija, ep. 17/28 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 2 23.40 Irene Huss, igrana serije, ep. 2/12 00.40 Dnevnik (r)

11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija, 123. ep. 13.00 Kad li{}e pada, serija, 16. ep. 14.55 Muzi~ki program 15.50 Krv nije voda, serija 16.25 Sport centar 16.30 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 17.00 Kraj, serija, 12. ep. 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7 19.30 Sport 19.55 Bandini, serija, 124. ep. 21.00 Krv nije voda, serijski program, 8. ep. 22.00 Kraj, serija, 13. ep. 23.00 ^ovjek s planom, igrani film 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo 03.00 Vijesti u 7 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Krv nije voda, serijski program, 8. ep. 05.10 Muzi~ki program

16.30

23.05

17.30 Ljubav, navika, panika, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativno kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska serija 20.10 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 21.00 Bra~ni sudija, reality emisija 22.30 \avolja ve~era, reality emisija 23.30 Na ni{anu, ameri~ki film 01.35 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02.00 Grand parada, muzi~ki show (r)

11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.45 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.10 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 13.35 Top Shop 13.55 Canan, turska serija 14.55 In Magazin, showbiz magazin 15.30 Kismet, turska serija 16.50 OBN Info 17.05 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 17.50 Odba~ena, indijska serija 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, zabavna emisija 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Odba~ena 22.05 Kismet, turska serija 23.05 Vox populi 23.10 Neukrotivi bijes, film 00.15 Eso TV, tarot

TV SA

TV TK

MRE@A

TV MOSTAR

TV USK

TV SLON

TV BN

TV ATV

11.40 Izu~avanje slomljenog srca (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Prtljag, film 14.45 Kako do`ivjeti 101 rodjendan (r) 15.55 Vijesti TVSA 16.00 Kako donijeti bolje odluke 16.50 Izbori 2012. neposredno obra}anje 17.00 Izbori 2012. debatna emisija, u`ivo 17.55 Ljetne ljubavi 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Gladijatorska akademija 20.00 S koljena na koljeno, 20.30 Sevdah 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Izbori 2012. debatna emisija, u`ivo 22.00 Kako donijeti bolje odluke (r) 23.00 Voice of America 23.30 Pronicanje u {ifru boje, 00.20 Dnevnik TVSA (r)

08.05 Jutarnji program 09.30 program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Lokalni izbori 2012: TV debata (r) 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta: Madaras (r) 15.05 Put za Anvoli, serija 16.00 Tragovi sudbina, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 TV Liberty 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Lokalni izbori 2012: TV debata 21.45 Izborna hronika 22.20 Dnevnik 2 22.40 Medicinska istraga, serija 23.40 Irene Huss, serija

12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Na{e pri~e, dok. program 13.15 Liberty TV 14.00 End`i Bend`, dje~iji program 14.15 U no}nom vrtu 15.00 Put u Ejvonli, serija 16.00 Dnevnik 1 16.15 Izbori 2012: Neposredno obra}anje 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Pe~at u vremenu, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Izbori 2012: Izborni `urnal 20.00 Potraga za pravdom, serija 21.00 Izbori 2012: Neposredno obra}anje 21.30 Potjer, serija 22.15 Zauvijek mlad, serija 22.35 Vijesti 22.40 Medicinska istraga, serija 23.30 Irene Huss, serija 00.15 Potraga za pravdom, serija (r)

16.15 Putopis, dokumentarni program (r) 16.40 TOP 7, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.35 “Vje`bajmo zajedno”, sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Folk-Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 7 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 100/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 7 (r) 15.00 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 8 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 101/109 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 8 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 2 23.40 Irene Huss, igrana serije, ep. 2/12

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Igrani film 14.00 Novosti 14.05 Igrani film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.00 Neko te posmatra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Su~eljavanja - predizborni program 21.00 Izborna hronika 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Gospodin Napoleon, igrani film 01.30 Zvjezdano nebo

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 7 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 100/109 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 7 (r) 15.00 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 8 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep. 101/109 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, ep. 8 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 2 23.40 Irene Huss, igrana serije, ep. 2/12

08.00 Winx 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Ben Ten 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.20 Apostrof 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak, nind`a ratnici 17.05 Kraj, serija 18.00 Krv nije voda, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Apostrof 23.00 ^ovjek s planom I dio, film 00.30 Sport centar 00.35 No}ni program


TV PROGRAM

OSLOBO\ENJE srijeda, 12. septembar/rujan 2012. HRT1

HRT2

NOVA

AL-JAZEERA B.

RTS

RTCG

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.20 Vijesti 09.25 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Vijesti 10.10 Pogled na Zemlju 1: Madagaskar, dok.serija 11.05 Zavolite svoj dom 3, dok.serija 12.00 Dnevnik 12.15 Sport 12.17 Vrijeme 12.19 TV kalendar (r) 12.40 Mo} sudbine, serija 13.35 Dr. Oz 2, talk show 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.30 Fotografija u Hrvatskoj 14.55 Kad ve} postoji planina 15.35 Alpe Dunav Jadran 16.05 Tata-mata, dok. serija 16.35 TV kalendar (r) 16.58 Hrvatska u`ivo uvod 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.50 HAK - Promet info 18.00 Hrvatska u`ivo: Druga strana medalje 18.15 Znanstvene vijesti 18.20 8. kat, talk-show 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.10 Loto 7/39 20.15 Globalno sijelo 20.50 Boje turizma 21.40 Horizonti, vanjskopoliti~ka emisija 22.35 Dnevnik 3 23.03 Sport 23.15 Drugi format 00.00 Putem europskih fondova (r) 00.20 Seks i grad 4, serija 00.50 Rainbow, ameri~ki film (r)

06.15 Mo} sudbine, serija 07.00 Mala TV 07.30 [aolinski pa`evi, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 08.45 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade [kolski sat EBU dokumentarac za djecu - Izazovi 10.00 Strani igrani film 12.10 Na rubu znanosti (r) 13.00 Potro{a~ki kod (r) 13.30 Rainbow, ameri~ki film 15.10 [kolski sat (r) EBU dokumentarac za djecu - Izazovi (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Mala TV (r) 17.00 Po{tar Pat: Nevidljivi Fleki, crtani film 17.10 Crtani film 17.25 Rekonstrukcija: Bolesna Bra}a 17.55 Edgemont 4, serija za mlade 18.20 Dharma i Greg 5, serija 18.45 Novi klinci s Beverly Hillsa 2, serija 19.30 Na japanskom stolu: Soba - vrhunska jednostavnost 20.00 Bowfinger - kralj Hollywooda, ameri~ki film 21.40 Top Gear 11, dok. serija 22.30 Zalagaonica, dok. serija 22.55 Zalagaonica, dok. serija 23.20 Mu}ke 7A, humoristi~na serija 00.10 Bitange i princeze 4, serija 00.45 No}ni glazbeni program

05.30 Dodir s neba, serija 06.20 Stuart Mali, crtana serija 06.45 Polja nade, serija (r) 07.45 TV izlog 08.00 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.00 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Polja nade, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Pepeljuga, igrani film 00.15 Prijateljice pune love, igrani film 01.15 Pro{li `ivot, serija 02.45 Rosario, serija 03.30 Ezo TV, tarot show 04.30 Dnevnik Nove TV (r)

07.30 Ro|en u Gazi, dok. program 08.00 Sljede}a muzi~ka stanica Sirija, II dio, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot (r) 09.30 Naslije|e 11. septembra Medijski rat, I dio (r) 10.00 48 - Ho Chi Minh (r) 10.30 Naslije|e 11. septembra Medijski rat, II dio (r) 11.00 Kontekst, talk-show (r) 11.30 AJE program 14.30 Bo`ija ko~ija, I dio (r) 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Moj `ivot, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Bo`ija ko~ija, II dio, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Hodo~a{}e - Indija, dok. program 19.30 Neotkrivena Afrika U`as i nada, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Hodo~a{}e - Indija (r)

10.00 Vijesti 10.05 Trag, dok. program 10.35 Uhvati talas, dok. program 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program (r) 13.00 Veliki izazov, kviz (r) 14.30 Sve boje `ivota, obrazovni program 15.00 Ovo je Srbija 15.55 Lovaneri u Beogradu, serija (r) 16.25 Najbolje godine, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 [kolski program 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Folk majstori (r) 22.00 Trag, dok. program 22.30 Ludi svet: Bebi Dol (r) 23.05 Vijesti 23.10 Oko, info 23.40 Dnevnik 23.55 Evronet, dok. program 00.00 Mjera za muziku

09.00 09.05 10.00 10.15 10.30

DISCOVERY

08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Prera|iva~ 13.30 Trgovci automobilima - 2 epizode 13.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Megagraditelji 21.00 Let iznad Aljaske 22.00 Put oko svijeta sa 80 prevoznih sredstava 23.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 00.00 Pen i Teler - La` ili istina

VIASAT HISTORY

12.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 13.00 Umjetni~ki `ivot: Futuristi~ka revolucija 14.00 Komeda - muzika jednog `ivota 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Genije dizajna 17.00 Carstvo mora 18.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 19.00 Tajna nestalog {pijunskog aviona 20.00 Borba protiv Crvenog barona 21.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Carstvo mora 00.00 Uskr{nje ostrvo - povratak u pro{lost 01.00 Germanska plemena 02.00 Zaboravljena ubistva 03.00 Mao - kineska pri~a 04.00 Ljeto ljubavi

N. GEOGRAPHIC

09.50 [apta~ psima 10.45 Posljednji ratni heroji 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Sekunde do katastrofe 13.30 [apta~ psima 14.25 Istra`ivanje planete Zemlje 15.20 Apokalipsa 16.15 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e 18.05 [apta~ psima 19.00 CSI 19.55 Istra`ivanje planete Zemlje 21.00 CSI 21.55 Istra`ivanje planete Zemlje 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 CSI 00.40 Istra`ivanje planete Zemlje 01.35 ]orkirani u inostranstvu 02.30 Istra`ivanje planete Zemlje

ANIMAL PLANET

11.50 RSPCA - 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 12.40 Povratak velikih bijelih ajkula 14.30 Pavijani sa Bilom Bejlijem 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Upoznajte divljinu 15.55 Upoznajte divljinu 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci 17.20 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 18.15 Spasavanje divljih `ivotinja 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Kraljevstvo geparda 19.35 [amvari: @ivot u divljini 20.05 Ajkule u lovu 21.00 Planeta mutanata 21.55 Ratovi insekata 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Pre`ivio sam

11.00 11.05 11.35 12.00 12.05 13.05 13.35 14.30 15.10 15.30 15.45 16.30 17.00 18.00 18.55 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30

Vijesti Dokumentarni serijal Dnevnik u 10,00 Muzika Znam da zna{, kviz Vijesti Obrazovna emisija Muzika Vijesti Dokumentarna emisija Zapis Sa koncertnih podijuma Argument Lajmet, vijesti na albanskom Dnevnik 1 Sat tv: dijaspora vijesti [krinja Dokumentarni serijal Crna Gora u`ivo Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Sat tv Obrazovna emisija Dokumentarna emisija Pro~itaj me Dnevnik 3 Sat tv Argument Zapis

Kismet

63 SE

RI

JA

22.05 OBN

Kenan se i dalje nada da }e D`avidan shvatiti da je pogrije{ila i da }e mu se vratiti. Makbule insistira da joj Lamija ka`e iz kojeg razloga je D`avidan dolazila kod nje. O ~emu D`avidan `eli razgovarati sa Kenanom i koji rezultat }e donijeti razgovor? S druge strane Nimet i Enise poku{avaju saznati od Afife {ta se doga|a izme|u Kenana i D`avidan...

Valander 22.20 BHT 1

SE

RI

JA

Osamnaestogodi{nja Sonja priznaje da je napala i oplja~kala voza~a taksija, ali njena izjava u policijskoj stanici je veoma konfuzna. Ona stalno ponavlja da ni{ta vi{e nije va`no. Nakon {to uspije pobje}i iz pritvora, policija pronalazi njeno tijelo i saznaje da je bila silovana tri godine ranije i da po~inilac nikada nije prona|en‌

EUROSPORT

EUROSPORT 2

SPORT KLUB

ARENASPORT 1

ARENASPORT 2

08.30 Fudbal, SP kvalifikacije, Jordan Australija 09.15 Fudbal, SP kvalifikacije 12.45 Fudbal, SP World Tour 13.45 Watts 14.45 Biciklizam, Belgija, u`ivo 16.45 Fudbal, SP kvalifikacije 18.15 Fudbal, SP World Tour

05.30 Fudbal, SP kvalifikacije, Jordan Australija 07.30 Biciklizam, Quebec 08.45 Biciklizam, Montreal 10.00 Tenis, US Open, finale `ene 11.30 Tenis, US Open, finale mu{karci 13.00 Australijski fudbal 14.00 Fudbal, AFC L[, u`ivo, ~etvrtfinale, 16.00 Fudbal, J.League, pregled

06.30 Penatthlon - World Cup USA 07.30 Snowboard - River Jump 09.30 Na dana{nji dan 09.45 KHL: CSKA - Dinamo Riga 11.45 Fudbal U 21 Kvalifikacije EP: England - Norway 13.45 [panski rukomet: Barcelona - Helvetia 15.15 Na dana{nji dan 15.30 Fudbal mondijal magazin 16.00 Kvalifikacije SP: England - Ukraine 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 Na dana{nji dan 18.45 Sedmica pred vama 19.00 Mobil 1 The Grid 19.30 Specijal na licu mjesta: Moto GP Mugello 20.30 [panski rukomet: At Madrid - La Rioja, direktno 22.00 TWS 23.00 Fudbal mondijal magazin 23.30 ATP Championship Tour 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Na dana{nji dan 00.45 Barca TV: Histores del Camp Nou

09.00 Fudbal Francuska 11.00 Fudbal Italija 13.00 Fudbal Liga [ampiona 15.00 Fudbal Mls 18.00 Fudbal Premijer Bih 20.30 Ko{arka Euro Kvalif: Srbija - Slovacka 00.00 World Poker Tour 02.50 Fudbal Brazilska Liga prenos

06.00 Ufc: Ultimate Fighter Season 10 Ep 11 07.00 Ko{arka Aba Liga: Season Review Partizan - La{ko 09.00 Ko{arka Euro 2013 Kvalifikacije: Srbija - Izrael 11.00 Box: Kotv Classics Ep 53. 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Denver Pittsburgh 14.30 Olympic Series: Episode 48 15.30 ESPN Documentary: Unmatched 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Polufinale G1 Larvik - Budu}nost 18.00 Ko{arka Aba Liga: Season Review Partizan - [iroki 20.00 Ko{arka Euro 2013 Kvalifikacije: Srbija - Izrael 22.00 Ufc: Sanchez - Ellenberg 00.00 Olympic Series: Episode 47 Bejzbol Mlb: Ny Yankees - Boston

Golf

Boks 20.40.

19.30 19.35 20.35 20.40 22.40

23.20 23.25 23.30 00.00 00.05 00.10

All sports Konji~ki sport Riders Club Golf, U.S. P.G.A. Tour Golf, The European Tour All sports Golf Club Jedrenje Yacht Club All sports Biciklizam, Belgija

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Ubistva u Midsameru 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Monk 13.20 Panduri novajlije 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Ubistva u Midsameru 19.20 Monk 20.20 Panduri novajlije 21.20 Ukleti templari, igrani film 23.20 No} dama, igrani film 01.20 Voker, teksa{ki rend`er 02.20 Dobra `ena 03.20 Bra}a i sestre 04.15 Dijagnoza ubistvo 05.10 Prave doma}ice iz Njujorka

21.30. 16.30 Fudbal, SP kvalifikacije 17.30 Fudbal, SP World Tour 18.30 Fudbal, SP kvalifikacije, Jordan Australija 20.00 Rvanje, PRO 21.30 Boks 23.00 Biciklizam, Belgija 00.30 Fudbal, SP kvalifikacije 02.00 Fudbal, SP World Tour

TV1000

06.00 Ubistvo u Holivudu, igrani film 08.00 Bez zlih namjera, igrani film 10.00 Zlatna ribica, igrani film 12.10 O`enio sam ubicu, igrani film 14.00 Nada i slava, igrani film 16.00 Bo`ja slu`benica Agnes, igrani film 18.00 Bez Daha, igrani film 20.00 Polje ljubavi, igrani film 22.00 Pono}ni kauboj, igrani film 00.00 Seks u gradu, igrani film 01.15 Seksi Azija, igrani film 02.30 Seksi latino djevojke, igrani film

FOX LIFE

10.30 Kako sam upoznao va{u majku 10.45 [kola za parove 11.00 Vill i Grejs 11.25 [tiklama do vrha 12.20 O~ajne doma}ice 13.10 Neobi~na porodica 14.05 Neobi~na porodica 15.05 Uvod u anatomiju 16.00 [tiklama do vrha 16.50 Gimnazijske traume 17.40 Knji`arka 18.05 [kola za parove 18.30 Sre~ni zavr{eci 18.55 Uvod u anatomiju 20.00 O~ajne doma}ice 20.55 Porodica ]ezaroni 21.50 Kugar Taun 22.20 Kugar Taun 23.00 Kako sam upoznao va{u majku 23.30 Kako sam upoznao va{u majku 23.50 [kola za parove

FOX CRIME

Ko{arka

12.30 D`ordan 13.20 Za{titnica svjedoka 14.10 Inspektor Montalbano 15.50 Imitator 16.40 Brojevi 17.30 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 18.20 Monk 19.10 Dojlova Republika 20.00 Rimski forenzi~ari 20.55 ^etiri `ene i sahrana 21.45 Pariski forenzi~ari 22.35 Imitator 23.25 Nepogrje{ivi instinkt 00.15 Dekster 01.05 Dojlova Republika 01.50 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 02.35 D`ordan 03.20 Za{titnica svjedoka 04.15 Rimski forenzi~ari 05.15 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 06.15 Rimski forenzi~ari

20.30.

HBO

06.00 Kapetan Amerika: Prvi osvetnik, film 08.00 Green Hornet, film 10.00 Burleska, film 11.55 Alpha i Omega, film 13.25 Ljubav i druge nemogu}e potrage, film 15.05 Tom i Jerry i ^arobnjak iz Oza, film 16.05 Epizode II, ep. 1, serija 16.35 Pauci napadaju, film 18.15 Preskakanje metle, film 20.05 Kauboji i izvanzemaljci, film 22.05 Carstvo poroka II, ep. 11, serija 23.05 Carstvo poroka II, ep. 12, serija 00.05 Po{tena igra, film 01.55 Seks i grad 2, film 04.20 Freddy protiv Jasona, film

CINESTAR

09.00 Skateri, igrani film 11.00 Da sam znao da sam genijalac, igrani film 13.00 Gracie, igrani film 15.00 Mali veliki Cezar, igrani film 17.00 Revolucija i strast, igrani film 19.30 Bijeli oleandar, igrani film 21.30 Prognani, igrani film 23.45 Godina oru`ja, igrani film 01.45 Beowulf, igrani film


OSLOBO\ENJE

Mlada fudbalska reprezentacija ostala bez bara`a

Ova generacija nije zaslu`ila ovakav rasplet

PRVO IZDANJE

44. strana

srijeda, 12. septembar/rujan 2012.

Ceri} imao san o Bosni i Hercegovini Stru~njaci `ele novu istragu oko 11/9 Multietni~ki dijalog o etni~ki homogenoj dr`avi

Bo{njaci su neza{ti}eni, ali su zato gostoljubivi

Panel-diskusija Sarajevo dvadeset godina kasnije od /izme|u/ konflikta i susreta izazvala polemike

Pru`a nam se nova {ansa da nadi|emo grijehove pro{losti, da se preobrazimo i uzdignemo iznad njih i da po~nemo iz po~etka na dobrim temeljima, rekao je njegovo preosve{tenstvo episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski gospodin Grigorije. “Da li je tako ne{to mogu}e u Sarajevu - ne znam, ali znam da treba poku{ati”, naglasio je vladika Grigorije, u~estvuju}i u panel-diskusiji pod nazivom Sarajevo dvadeset godina kasnije od /izme|u/ konflikta i susreta.

Zna se ko se kome treba ispri~ati? O tome koliko je Sarajevo spremno da se preobrazi, ubrzo se vidjelo iz diskusije poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Ceri}a, koji je rekao da se u BiH “zna ko se kome treba izviniti i tek onda mogu do}i u BiH i, ako `ele, `ivjeti ovdje”. Ceri} je u svom izlaganju na panelu govorio o svom snu, o BiH sa jednim predsjednikom, sa jednom vladom, o Sarajevu kao simbolu multietni~kog grada i zajednice svih vjera i religija, iako u njemu danas `ivi svega pet posto hri{}ana.

POSLJEDNJE VIJESTI PREMINULO PET, A HOSPITALIZOVANO 12 LICA - Najmanje pet lica je preminulo, a 12 ih je hospitalizovano minule sedmice u ^e{koj zbog trovanja falsifikovanim alkoholom. Vi{e od 20 lica hospitalizovano je od kojih su neki u vje{ta~koj komi i u kriti~nom stanju. Krajem pro{le sedmice dva lica u Havirovu, 350 kilometara isto~no od Praga, preminula su od konzumiranja metanola. Policija je privela 36-godi{njeg ~ovjeka za koga se vjeruje da je umije{an u trovanje ovih ljudi. U PO@ARU U MOSKVI POGINULO 14 OSOBA - U po`aru u Jegorjevsku u Moskovskom regionu poginulo je 14 osoba, a jedna je povrije|ena, saop}ilo je ministarstvo za vanredne situacije. Pretpostavlja se da su sve `rtve dr`avljani Tad`ikistana. Po`ar je izbio na drugom spratu jedne industrijske zgrade gdje je smje{tena kroja~ka radionica. UHAP[EN PLJA^KA[ CRKVE - Crnogorska policija uhapsila je dvadesetosmogodi{njeg mladi}a iz Podgorice, zbog sumnje da je oplja~kao crkvu Svetog Arhangela Mihaila u glavnom gradu Crne Gore. I.M. je, kako se sumnja, obio prozor na crkvi, a potom u{ao u unutra{njost gdje je u porti iz kutije otu|io ve}i nov~ani iznos, kao i ikone, crkvene knjige i druge predmete iz crkvenog enterijera, ve}e vrijednosti. I.M. je ukradene predmete sakrio u blizini svoje ku}e, a potom poku{ao da ih proda, ali u tome nije uspio.

“Reis sanja i ja }u sada da ga probudim. Prilikom boravka u Washingtonu, na skupu organizovanom povodom 10 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, na kojem smo zajedno u~estvovali, ~uo sam reisa Ceri}a kako Arthuru Schneieru, njujor{kom rabinu, u jednom restoranu, na ve~eri, govori: Srbi imaju Srbiju, Hrvati Hrvatsku. Za{to nama ne date cjelovitu BiH”, naglasio je vladika Grigorije. Nakon ovog otkri}a, reis Ceri} je viknuo: “Za{to la`ete!” Vladika Grigorije je mirno odgovorio da dobro pamti i nastavak razgovora iz Washingtona i Ceri}evu re~enicu: “Nema jevrejstva bez Jevreja, ni islama bez islamske dr`ave”. “A ja ka`em nema Bosne bez Srba i Hrvata. Ona se poku{ava napraviti bez Srba i Hrvata, a to tako ne mo`e. Ja sam ovdje ro|en i kardinal Pulji} je ovdje ro|en, mi ho}emo da `ivimo ovdje i ho}emo da BiH bude zemlja svih”, poru~io je vladika Grigorije. Ideja koju je poglavar Islamske zajednice {irio po svijetu i koja je otkrivena u centru Sarajeva, koje je htio predstaviti kao multietni~ko, izazvala je njegovu nekontrolisa-

nu i burnu reakciju, potpuno razotkriv{i namjere i stremljenja unutar Islamske zajednice na ~ijem je ~elu.

“Dobro nam do{li!” “Bo{njaci su neza{ti}eni, nemaju dr`ave. BiH je njihova domovina, nema Bosne bez Bo{njaka. Pitanje Bosne je pitanje Bo{njaka i ovdje su svi dobrodo{li”, rekao je Ceri}. On se potom obratio episkopu Grigoriju i kardinalu Pulji}u rekav{i im: “Dobro nam do{li! Dobro nam do{li!”. Poglavar Islamske zajednice u BiH time je nedvosmisleno poru~io crkvama, koje su vijekovima prisutne u BiH, ko treba biti doma}in u ovoj zemlji i od koga zavisi opstanak drugih u ovoj zemlji. Od otvaranja Me|unarodne konferencije za mir u Sarajevu, poglavar Islamske zajednice Mustafa Ceri}, stranim delegacijama i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica iz cijelog svijeta, re`ira predstavu o samo jednom “doma}inu”, kako u Sarajevu, tako i cijeloj BiH, dodjeljuju}i sebi tu ulogu. Bez obzira na Ceri}ev trud, nastup nije nai{ao na odobravanje prisutnih.

Deceniju nakon ru{enja blizanaca, ameri~ka arhitektonska i in`enjerska struka tra`i odgovore u novom dokumentarcu nazvanom “9/11 - Explosive Evidence - Exper ts Speak Out”. Vi{e od 10.000 ameri~kih arhitekata i in`enjera izrazilo je dvojbe oko provedene istrage nakon teroristi~kog napada na New York i pada blizanaca i zgrade 7. Dio njih u dokumentarnom filmu iznosi sumnju u zaklju~ak istrage kako su se tornjevi sru{ili zbog po`ara smatraju}i to apsurdnom sa stajali{ta nauke te uznemiruju}im u okvirima vlastite struke. Tvorac dokumentarca Richard Gage, koji je ~lan Ameri~kog instituta arhitekata, okupio je struku u potrazi za pravom istinom.

Talibani se na Facebooku predstavljaju kao djevojke Veliki broj talibana se na Facebooku krije iza identiteta lijepih djevojaka kako bi obmanuli vojnike koalicionih snaga u Afganistanu i od njih izvukli {to vi{e informacija, pi{e australijski Daily Mail. Australijska vlada je savjetovala svim svojim vojnicima, ali i njihovim porodicama i prijateljima, da budu oprezni kada sur faju dru{tvenim mre`ama. U saop}enju australijske vlade se isti~e da ve}ina pripadnika koalicionih snaga nije svjesna opasnosti kojima se izla`u kada postavljaju slike ili podatke na Facebooku. Problem je, izgleda, postao tako ozbiljan da pojedini oficiri ~ak tra`e da se vojnicima potpuno zabrani pristup dru{tvenim mre`ama.

Soljenje ribe i pameti Portugalski proizvo|a~i soljenog bakalara zahtijevaju od Evropske komisije da preispita prijedlog o uvo|enju hemijskih preparata u tradicionalni na~in soljenja ribe. Evropska komisija namjerava da podnese prijedlog zakona kojim bi se propisalo uvo|enje dodatnih hemijskih supstanci u proces soljenja i konzervisanja bakalara, javljaju portugalski mediji. Rije~ je o dodacima koje u procesu konzervisanja bakalara ve} koriste neke ~lanice EU, kao {to je Danska, ali i Norve{ka, ~lanica EFTA, koja je najve}i proizvo|a~ usoljenog bakalara. Navedeni preparati trebali bi da ribu u~ine bjeljom i izbjegnu proces oksidacije. Predstavnici portugalske ribarske industrije smatraju da predlo`ene mjere ozbiljno ugro`avaju

Biv{i premijer na ispitivanju

tradicionalan postupak soljenja ove atlantske ribe. Novim metodama soljenja u ribi se zadr`ava ve}i procenat vode, ~ime se bespotrebno pove}ava te`ina, a finalni proizvod postaje skuplji za potro{a~a. Navodi se da oksidacija nema nikakvog utjecaja na ljudsko zdravlje, dok u isto vrijeme zna~ajno dopri-

nosi prepoznatljivom okusu ribe, koja predstavlja tradicionalni portugalski izvozni proizvod. Portugalska dr`avna asocijacija proizvo|a~a bakalara zahtijeva od Evropske komisije da preispita ovu odluku koja, po njima, ugro`ava oko 2.000 zaposlenih i 10.000 tona izvoznog proizvoda.

Francuska policija ispituje u Parizu biv{eg premijera Dominiquea de Villepina zbog slu~aja pronevjere u koji je umije{an njegov prijatelj. De Villepin je do{ao u policiju na ranije dogovoreno ispitivanje, rekao je izvor blizak ovom slu~aju. Policija ispituje biv{eg premijera o njegovoj navodnoj umije{anosti u aktivnosti udru`enja malih hotela Relais & Chateaux. De Villepinov blizak prijatelj Regis Bulot optu`en je za pronevjeru 1,6 miliona eura u periodu od 2002. do 2008. godine. Biv{i premijer je obuhva}en istragom nakon {to je policija tajno snimila telefonski razgovor izme|u dvojice mu{karaca po~etkom 2010. U tom razgovoru De Villepin je, navodno, izvr{io pritisak na novu upravu hotelskog udru`enja da ne sara|uje sa policijskom istragom.

OSLOBOĐENJE 12.09.2012.  
OSLOBOĐENJE 12.09.2012.  

Bosanskohercegovački dnevni časopis

Advertisement