Page 1


1

Editor by chayanan

Bangkok City of Life

นิตยสาร City of Life เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร อาทิ กิจกรรมน่าสนใจ สถานที่ ท่องเที่ยว แหล่งช๊อปปิ้ง และร้านอาหารตามย่านต่างๆที่คุณ ไม่ควรพลาด ทั้งหมดเราจัดสรรมาไว้ให้คุณในนิตยสารเล่ม นี้ ท่านผู้อ่านจะได้รับทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง และความ เพลิดเพลิน อย่างแน่นอน ทางบรรณาธิาการหวังว่านิตยสาร เล่มนี้จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี ชยานันท์ โรจน์พวง บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ภานุณาถ ยอดค�ำลือ, ภัสรินธร ถิขุนทด และ รติมา สิงหโชติสุขแพทย์


2

Activity by kookai นั่งเรือชมวัด ปั่นจั๊กชมเมือง


3

ไหว้พระ 9 วัด

กิจกรรมนี้มีเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยวสักการะสถาน ที่อันเป็นมงคลอีกทั้งยังเป็นการ เรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่ส�ำคัญของเกาะ รัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบอีกด้วย ส�ำหรับวัดในเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น วัดพระ แก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ วัดกัลยาณมิตรฯ วัดชนะสงครามฯ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถเดิน ทางได้ทั้งทางบก และทางน�้ำ มีบริษัทมากมายให้บริการ อาทิ ทริปไหว้พระ ๙ วัดของข สมก.และเรือด่วนเจ้าพระยา หรือท่านอาจจะจัดทริป เดินทางด้วยเท้า หรือปั่นจักรยาน รอบเกาะ ซึ่งวัดแต่ละที่ก็ไม่ไกลกันมาก สามารเดินทางได้อย่างสะดวกและอิ่มเอมใจ ไปกับการท�ำบุญ ไหว้พระ

การแสดงและการละเล่น

การแสดงโขน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย จะจัดการแสดงในช่วง ปลายปี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมการ แสดงให้ได้ชมตลอดทั้งปี ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.culture.go.th/ subculture7/

กิจกรรมเล่นว่าวที่สนามหลวง ฤดูกาล เล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงจะเริ่มต้นตั้งแต่ เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ในงานจะมี การแสดงว่าในรูปร่างต่างๆ ซึ่งหาโอกาส ชมได้ยากในสมัยนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสมกับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง


4


5


6

Place by bank วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Wat Phra Kaew

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เรียกว่าเป็นวัดที่ส�ำคัญและเป็นที่เชิด หน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศไทย พระ อารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราช วัง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต รวมถึง ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่ส�ำคัญ เพราะฉะนั้น ผมเลยจะพาเพื่อน ๆ ไป เที่ยววัดพระแก้ว ยลโฉมความงดงามของ วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุง รัตนโกสินทร์กันครับ ภายในวัดพระแก้วมีอาคารส�ำคัญและอาคารประกอบเป็นจ�ำนวนมาก จึงขอแบ่งกลุ่ม …อาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามต�ำแหน่งและความส�ำคัญ ดังนี้ กลุ่มพระอุโบสถ : เป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญสูงสุด มี "พระอุโบสถ" เป็นอาคารประธาน ซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานพระแก้วมรกต ล้อมรอบด้วยศาลา ราย พระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอ ราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง หอพระคันธารราษฎร์


7 กลุ่มฐานไพที : กลุ่มอาคารบริเวณฐานไพที มีอาคารหลักสามหลัง คือ ปราสาทพระเทพ บิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ และ วัตถุประดับตกแต่งอื่น ๆ เช่น รูปปั้นสัตว์ หิมพานต์ บุษบกพระราชลัญจกร นครวัด จ�ำลอง พระสุวรรณเจดีย์ และพนมหมาก

กลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่น ๆ : หอพระนาก พระเศวตกุฏาคา รวิหารยอด หอมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวาร บาล และจิตรกรรมฝาผนังที่พระ ระเบียง ซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรม ฝาผนังจ�ำนวน 178 ห้อง เรียง ต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ มีเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นแต่วันที่มีพระราชพิธีต่าง ๆ ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ส�ำหรับ ชาวต่ า งประเทศเสี ย ค่ า เข้ า ชม 200 บาท


8

Shopping by tarn ปากคลองตลาด ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณถนนจั ก รเพชรยาวไปจนถึ ง ถนน มหาราช แต่เดิมเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ และของที่ส่งมาผ่านมาทางแม่น�้ำเจ้าพระยา จน ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นตลาดจ�ำหน่ายผัก ผลไม้ และดอกไม้สดแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ จาก ตลาดสดในช่วงเวลากลางวัน เปลี่ยนเป็นตลาด ดอกไม้ในช่วงเย็น ปากคลองตลาดจะจ�ำหน่าย ดอกไม้สดทุกชนิดราคาย่อมเยา การเดินทาง รถโดยรถประจ�ำทาง : สาย 2, 3, 12, 53, 60, 73, 73ก, และ 82 โดยเรือ : นั่งเรือโดยสารของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา สายท่าวัดราชสิงขรท่าน�้ำนนทบุรี ขึ้นที่ท่าเรือสะพานพุทธ แล้วเดินต่อไปยังปากคลองตลาด


9

ตลาดน�้ำขวัญเรียม ตลาดน�้ำขวัญเรียม สร้างขึ้นจาก แนวคิด ที่อยากจะจ�ำลองวิถีชีวิต ของชาวน�้ำ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ถึงวิถีชีวิตริมน�้ำ โดยเฉพาะความ เป็ น มาอั น ยาวนานของคลองแสน แสบ ที่อยู่คู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้น กรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังเป็นต้น ก�ำเนิด ของนิยายรักอมตะเรื่อง แผล เก่า ที่มีตัวเอกคือ ขวัญ กับ เรียม โศกนาฏกรรมของความรั ก ที่ ทุ ก คน จดจ�ำได้ดี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตักบาตรทางน�้ำ ฟังธรรม ดูการละเล่น ไทย ภายใต้บรรยากาศอันสงบร่มรื่นที่ สะท้อนชีวิตชาวบ้าน

การเดินทาง รถเมล์ 27 ปอ.502 113 58 ปอ.113 514 เปิดให้บริการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


10


11


12

Dining by ning

ตะลุยชิมริมทาง

คัดสรรร้านต้นต�ำรับในต�ำนาน สูตรอาหารรสเด็ดในกรุงเทพฯ“

ลิ้มเหล่าโหงว

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากระโดดได้

ลูกชิ้นปลาจากปลาทะเลตัวโตสดใหม่ คัดสรรเฉพาะเนื้อปลาล้วน ผ่าน กระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน และเปี่ยมด้วยคุณภาพ จนได้ลูกชิ้นปลาที่มีความ อร่อย เหนียวนุ่ม กรอบเด้ง โดยปราศจากแป้งและสารเจือปน จึงได้ชื่อว่าเป็น “ลูกชิ้นปลากระโดดได้” ทานคู่กับบะหมี่แห้ง หรือจะใส่กับเย็นตาโฟก็อร่อยไม่แพ้ กัน นอกจากนี้ ที่ร้านยังมีข้าวหมูอบสมุนไพร ข้ามมันไก่ไหหล�ำ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ทรงเครื่อง และปอเปี๋ยะสดขาย ส่วนรสชาติต้องบอกว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังๆ ใน กรุงเทพเลย ที่ตั้ง : ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 08-7099-9340 .เวลาเปิดบริการ: ทุกวันเวลา 09.00-19.00 น


13

สีมรกต

ข้าวหมูแดงหมูกรอบเตาถ่านรส ร้านสีมรกต เป็นร้านเก่าแก่เปิดขายมานานกว่า 60 ปี ความโดดเด่นของ ร้านนี้อยู่ที่ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ที่หั่นชิ้นใหญ่ เนื้อนุ่ม กรอบก�ำลังดี มีกุนเชียง และไข่ต้มเคียง ราดด้วยน�้ำหมูแดงสีข้น ดูน่ารับประทาน หมูแดงหมูกรอบของที่ นี่ไม่ได้น�ำไปทอดเหมือนร้านอื่น แต่ย่างด้วยเตาถ่านจนสุกพอดี ท�ำให้มีกลิ่นหอม เป็นพิเศษ นอกจากมีทีเด็ดที่เนื้อหมูนุ่มๆ แล้ว อีกอย่างที่ไม่แพ้กันคือน�้ำราดที่ผสม เครื่องยาจีนลงไป เคี่ยวจนเยิ้มก�ำลังดี โชยกลิ่นหอมหวาน ทานคู่กับเป็ดตุ๋นมะนาว ดอง รสชาติเข้มข้น อมเปรี้ยวหอมมะนาวดอง ซดแล้วคล่องคอเป็นที่สุด

ที่ตั้ง : 1059 ซอยประชาชื่น 33 - ประชาชื่น 34 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัทพ์ : 0-2585-5630 , 08-3711-5238 .เวลาเปิดบริการ : ทุกวันเวลา 06.30-15.00 น


city of life  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you