Page 1

Michelle Dupont lat 40, Tasmania (Australia) http://www.flickr.com/photos/11832768@N04/

Urodziùam siæ i wychowaùam w Sydney, od 1986 roku mieszkam w Tasmanii. Jestem matkà, ýonà, fotografem i artystkà. W ciàgùej podróýy – cichym przemieszczaniu siæ w poszukiwaniu radoúci, szczæúcia i prostego piækna w codziennoúci.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

9


w poszukiwaniu radoúci, szczæúcia i prostego piækna

w codziennoúci

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

10


Pamiætam z dzieciñstwa, jak mój ojciec robiù zdjæcia przy pomocy Polaroida. Pamiætam to uczucie oczekiwania, kiedy odrywaliúmy negatyw i wpatrywaliúmy w pojawiajàcy siæ obraz – to byùo takie magiczne. W szkole studiowaùam sztukæ i fotografiæ, miaùam teý krótki romans z filmem – medium, do którego z radoúcià spróbujæ wróciã w przyszùoúci. Wróciùam do fotografii w 2007, kiedy urodziùo siæ moje ostatnie dziecko – moja miùoúã do robienia zdjæã zapùonæùa na nowo.

moja miùoúã do robienia zdjæã zapùonæùa na nowo kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

11


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

12


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

13


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

14


Mojà pierwszà inspiracjà sà moje dzieci. Ich piækno i niewinnoúã zapierajà mi dech w piersiach. Inspirujà mnie takýe ludzie, którzy przeýywajà ýycie ze wspóùczuciem i godnoúcià; którzy úwiadomie dzielà siæ swoimi talentami i miùoúcià; ci, których spotkaùa niedola, ale nie stracili nadziei.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

15


Zawsze ciàgnæùo mnie do portretów – tu inspiracjà sà prace takich portrecistów, jak Dorothea Lange, August Sander i, przede wszystkim, Sally Mann. Flickr byù dla mnie cudownà platformà do delikatnego wejúcia w úwiat fotografii. To niesamowite êródùo inspiracji z wieloma nieprawdopodobnie utalentowanymi fotografami, dzielàcymi siæ swojà pracà. Znalazùam tam poczucie wspólnoty i przepeùniajàcego wsparcia. Dziæki niemu mogùam podzieliã siæ swoimi pracami i projektami ze úwiatem.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

16


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

17


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

18


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

19


Ziggi, moje ostatnie dziecko (jego inicjaùy to Z.E.D.) zainspirowaù mnie do projektu 365 dni. Màý kupiù mi pierwszà cyfrowà lustrzankæ tuý przed jego narodzinami – zdàýyùam zrobiã dosùownie kilka zdjæã, nim zaczæùam ten projekt. Patrzàc wstecz – nigdy nie przewidziaùabym, jak wiele przez to zyskam – emocjonalnie i twórczo. To byùa niesamowita przygoda – roczny projekt, który zajàù mi prawie dwa lata! Mam teraz dziæki temu cudowny fotograficzny zapis pierwszych dwóch lat ýycia naszego maùego czùowieka – wszystkich ùez, úmiechu, przeùomów i miùoúci.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

20


...cudowny fotograficzny zapis pierwszych dwóch lat ýycia naszego maùego czùowieka

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

21


Dla naszej rodziny caùy ten projekt byù tak naprawdæ o miùoúci – naszej miùoúci dla Ziggiego i dla siebie nawzajem. Lata mijajà, niemowlæta stajà siæ maùymi brzdàcami, dzieãmi, mùodymi dorosùymi, ale miùoúã, którà rodzice majà dla swoich dzieci, nigdy siæ nie zmienia. Zùapanie aparatu i uchwycenie tych wszystkich momentów pomaga zapamiætaã ich ulatujàce dzieciñstwo i przeýywaã tæ magiæ na nowo, raz za razem. Czujæ siæ niesamowicie uprzywilejowana, mogàc dzieliã odrobinæ tej miùoúci, proponujàc jà jako inspiracjæ dla innych na ich drodze.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

22


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

23


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

24


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

25


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

26


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

27


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

28


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

29


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

30


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

31


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

32


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

33


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

34


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

35


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

36


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

37


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

38


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

39


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

40


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

41


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

42


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

43


Projekt "codzienne piækno" zrodziù siæ z pragnienia uchwycenia piækna i magii w codziennym otoczeniu. Byùam w takim punkcie ýycia, gdy próbowaùam je uproúciã, uporzàdkowaã. Fotografujàc wszystko na bieli, podkreúlam proste piækno, które moýna znaleêã w kaýdym przedmiocie – niezaleýnie od tego, czy to dar natury, ræcznie zrobiony skarb czy coú tak piæknego, jak delikatne krzywizny naczynia. Okazaùo siæ, ýe pomysù "prostego piækna" zarezonowaù z wieloma osobami, zostaù úwietnie przyjæty.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

44


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

45


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

46


Dojrzewam jako fotograf kaýdego dnia. Fotografia "zintegrowaùa siæ" z moim codziennym ýyciem – wùaúnie wróciùam z Sydney z warsztatów fotografii prasowej prowadzonej przez úwietnych fotografów – Stephena Dupont i Jacka Picone. Fotografia dokumentalna zaczyna mnie coraz bardziej interesowaã, staram siæ powoli uwzglædniaã ten styl w moich portretach. Ciàgnie mnie do odkrywania piækna w zwyczajnoúci – tej porzuconej, zapomnianej – która bliýej obserwowana moýe nabraã nowych znaczeñ, wywoùaã w kaýdym inne emocje, zaleýnie od indywidualnych przeýyã, od doúwiadczenia.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

47


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

48

PokochajFotografie.pl 5 | ZED 365 dni  

Ziggi, moje ostatnie dziecko (jego inicjały to Z.E.D.) zainspirował mnie do projektu 365 dni. Mąż kupił mi pierwszą cyfrową lustrzankę tuż p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you