Issuu on Google+

Michelle Dupont lat 40, Tasmania (Australia) http://www.flickr.com/photos/11832768@N04/

Urodziùam siæ i wychowaùam w Sydney, od 1986 roku mieszkam w Tasmanii. Jestem matkà, ýonà, fotografem i artystkà. W ciàgùej podróýy – cichym przemieszczaniu siæ w poszukiwaniu radoúci, szczæúcia i prostego piækna w codziennoúci.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

9


w poszukiwaniu radoúci, szczæúcia i prostego piækna

w codziennoúci

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

10


Pamiætam z dzieciñstwa, jak mój ojciec robiù zdjæcia przy pomocy Polaroida. Pamiætam to uczucie oczekiwania, kiedy odrywaliúmy negatyw i wpatrywaliúmy w pojawiajàcy siæ obraz – to byùo takie magiczne. W szkole studiowaùam sztukæ i fotografiæ, miaùam teý krótki romans z filmem – medium, do którego z radoúcià spróbujæ wróciã w przyszùoúci. Wróciùam do fotografii w 2007, kiedy urodziùo siæ moje ostatnie dziecko – moja miùoúã do robienia zdjæã zapùonæùa na nowo.

moja miùoúã do robienia zdjæã zapùonæùa na nowo kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

11


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

12


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

13


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

14


Mojà pierwszà inspiracjà sà moje dzieci. Ich piækno i niewinnoúã zapierajà mi dech w piersiach. Inspirujà mnie takýe ludzie, którzy przeýywajà ýycie ze wspóùczuciem i godnoúcià; którzy úwiadomie dzielà siæ swoimi talentami i miùoúcià; ci, których spotkaùa niedola, ale nie stracili nadziei.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

15


Zawsze ciàgnæùo mnie do portretów – tu inspiracjà sà prace takich portrecistów, jak Dorothea Lange, August Sander i, przede wszystkim, Sally Mann. Flickr byù dla mnie cudownà platformà do delikatnego wejúcia w úwiat fotografii. To niesamowite êródùo inspiracji z wieloma nieprawdopodobnie utalentowanymi fotografami, dzielàcymi siæ swojà pracà. Znalazùam tam poczucie wspólnoty i przepeùniajàcego wsparcia. Dziæki niemu mogùam podzieliã siæ swoimi pracami i projektami ze úwiatem.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

16


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

17


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

18


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

19


Ziggi, moje ostatnie dziecko (jego inicjaùy to Z.E.D.) zainspirowaù mnie do projektu 365 dni. Màý kupiù mi pierwszà cyfrowà lustrzankæ tuý przed jego narodzinami – zdàýyùam zrobiã dosùownie kilka zdjæã, nim zaczæùam ten projekt. Patrzàc wstecz – nigdy nie przewidziaùabym, jak wiele przez to zyskam – emocjonalnie i twórczo. To byùa niesamowita przygoda – roczny projekt, który zajàù mi prawie dwa lata! Mam teraz dziæki temu cudowny fotograficzny zapis pierwszych dwóch lat ýycia naszego maùego czùowieka – wszystkich ùez, úmiechu, przeùomów i miùoúci.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

20


...cudowny fotograficzny zapis pierwszych dwóch lat ýycia naszego maùego czùowieka

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

21


Dla naszej rodziny caùy ten projekt byù tak naprawdæ o miùoúci – naszej miùoúci dla Ziggiego i dla siebie nawzajem. Lata mijajà, niemowlæta stajà siæ maùymi brzdàcami, dzieãmi, mùodymi dorosùymi, ale miùoúã, którà rodzice majà dla swoich dzieci, nigdy siæ nie zmienia. Zùapanie aparatu i uchwycenie tych wszystkich momentów pomaga zapamiætaã ich ulatujàce dzieciñstwo i przeýywaã tæ magiæ na nowo, raz za razem. Czujæ siæ niesamowicie uprzywilejowana, mogàc dzieliã odrobinæ tej miùoúci, proponujàc jà jako inspiracjæ dla innych na ich drodze.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

22


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

23


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

24


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

25


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

26


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

27


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

28


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

29


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

30


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

31


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

32


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

33


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

34


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

35


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

36


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

37


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

38


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

39


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

40


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

41


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

42


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

43


Projekt "codzienne piækno" zrodziù siæ z pragnienia uchwycenia piækna i magii w codziennym otoczeniu. Byùam w takim punkcie ýycia, gdy próbowaùam je uproúciã, uporzàdkowaã. Fotografujàc wszystko na bieli, podkreúlam proste piækno, które moýna znaleêã w kaýdym przedmiocie – niezaleýnie od tego, czy to dar natury, ræcznie zrobiony skarb czy coú tak piæknego, jak delikatne krzywizny naczynia. Okazaùo siæ, ýe pomysù "prostego piækna" zarezonowaù z wieloma osobami, zostaù úwietnie przyjæty.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

44


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

45


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

46


Dojrzewam jako fotograf kaýdego dnia. Fotografia "zintegrowaùa siæ" z moim codziennym ýyciem – wùaúnie wróciùam z Sydney z warsztatów fotografii prasowej prowadzonej przez úwietnych fotografów – Stephena Dupont i Jacka Picone. Fotografia dokumentalna zaczyna mnie coraz bardziej interesowaã, staram siæ powoli uwzglædniaã ten styl w moich portretach. Ciàgnie mnie do odkrywania piækna w zwyczajnoúci – tej porzuconej, zapomnianej – która bliýej obserwowana moýe nabraã nowych znaczeñ, wywoùaã w kaýdym inne emocje, zaleýnie od indywidualnych przeýyã, od doúwiadczenia.

kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

47


kwartalnik fotograficzny 5 | 2010

48


PokochajFotografie.pl 5 | ZED 365 dni