Page 1

Lista instytucji oferujących szkolenia dla osób w wieku powyżej 50. roku życia lp.

1

2

3

4

5

nr wniosku

beneficjent

WNDAkademia POKL.08.01.01-10HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi 037/11

WNDGlobal Training Centre POKL.08.01.01-10Sp. z o.o. 042/11

WNDGlobal Training Centre POKL.08.01.01-10Sp. z o.o. 044/11

WNDPOKL.08.01.01-10050/11

WNDPOKL.08.01.01-10059/11

Telewizja TOYA Sp. z o.o.

7

Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o.

Centrum Fizjoterapii OLDMED

WNDEURODIALOG Jarosław POKL.08.01.01-10Patrzyk 068/11

WND10 POKL.08.01.01-10110/11

cele

liczba osób pow. 50 r.ż.

580 436,00 zł

Cel główny: wyposażenie min. 58 z 72 pracujących osób dorosłych na stanowiskach związanych z IT (w tym min. 2 kobiety i 2 osoby powyżej 50. r. ż.) w kwalifikacje niezbędne do administrowania siecią w środowisku Windows Server 2008 w do 31 lipca 2012 r. Grupa docelowa: pracujące osoby dorosłe z obszaru woj. łódzkiego (zamieszkałe w woj. łódzkim bądź pracujące na terenie woj. łódzkiego), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach poza godzinami pracy. Będą to osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z IT lub w informatycznej pomocy technicznej.

2

549 340,00 zł

Cel główny: adaptacja do potrzeb przedsiębiorstw w branży hotelarstwa do 30 kwietnia 2013 r. kwalifikacji 80 pracujących osób dorosłych mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 80 pracujących osób dorosłych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

24

592 280,00 zł

Cel główny: adaptacja do potrzeb przedsiębiorstw w branży turystyki, hotelarstwa i logistyki do 31 października 2013 r. kwalifikacji i kompetencji menedżerskich 96 kobietmenedżerek mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 96 pracujących na stanowiskach menedżerskich, kobiet, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji.

29

Warsztaty medialnodziennikarskie narzędziem rozwoju kwalifikacji zawodowych

588 698,84 zł

Cel główny: wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, kontaktowania się i współpracy z mediami oraz wiedzy na temat znaczenia i roli mediów we współczesnym świecie u 50 pracujących osób (20M/30K), których miejsce zamieszkania lub pracy znajduje się na terenie woj. łódzkiego poprzez przeprowadzenie warsztatów medialno-dziennikarskich w okresie styczeń 2011 - sierpień 2012 (cały projekt będzie realizowany od listopada 2010 r. do października 2012 r., tj. 24 miesiące). Grupa docelowa: dziennikarze/rki mediów lokalnych oraz tzw. lokalni liderzy/rki (nauczyciele/lki, pracownicy/ce domów kultury, animatorzy/rki kultury, samorządowcy) z małych miejscowości, w których trudno jest zdobyć warsztatowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, kontaktowania się i współpracy z mediami ze względu na brak odpowiednich instytucji (szkół dziennikarskich, redakcji), w których osoby zainteresowane mogłyby się szkolić.

8

Profesjonalni 50+

625 400,00 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb łódzkiego rynku pracy 60 dorosłych osób (40%M, 60%K),w wieku 50+, pracujący i/lub zamieszkali (zgodnie z KC) na obszarze woj. łódzkiego do końca listopada 2012 r. Grupa docelowa: 60 pracujących osób dorosłych w wieku 50+, 60%K i 40%M.

60

Nauką i pracą ludzie wciąż się bogacą

599 653,00 zł

Cel główny: podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 180 osób pracujących do potrzeb gospodarki woj. łódzkiego w 2012 r. Grupa docelowa: 180 os. (118K; 62M), w tym 54 os. 50+ (36K; 18M).

54

Administrator sieci w środowisku Microsoft szkolenia z obsługi Windows Server 2008

Al. Jerozolimskie 44/201 00-024 Warszawa Akademia hotelarstwa http://ah.globaltc.eu

Al. Jerozolimskie 44/201 00-024 Warszawa Akademia Menedżerki http://am.globaltc.eu

ul. Podgórna 74 93-272 Łódź www.tvoyawizja.toya.net.pl

www.szkoleniawkk.pl

WNDPOKL.08.01.01-10066/11

9

www.ahe.lodz.pl

WKK Sp. z o.o.

6

WNDPOKL.08.01.01-10067/11

ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 90-222 Łódź

kwota dofinansowania

tytuł projektu

ul. Dąbrowskiego 31A 35-036 Rzeszów

WNDCentrum Kształcenia POKL.08.01.01-10- Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA 060/11

8

adres oraz strona internetowa

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Benefit Centrum Nauki WNDJęzyka Angielskiego 11 POKL.08.01.01-10Metodą Callana Robert 120/11 Kubić

ul. Szeroka 7/17 97-200 Tomaszów Mazowiecki http://proeuropa.com.pl/index8.html

ul. Wiosny Ludów 26a 95-100 Zgierz Kierowca handlowiec www.markab.pl

ul. Maciejów 9c 98-220 Zduńska Wola www.oldmed.pl

ul. Solidarności 7/21 96-200 Rawa Mazowiecka www.eurodialog.pl/ukryte/get/efs ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź www.swspiz.pl

ul. Lotnicza 8/19 20-322 Lublin www.akces-benefit.pl

Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym konkurencyjności na rynku pracy przez 300 osób (150K/150M), w tym 105 osób 50+ (52K/53M), pracujących z terenu woj. łódzkiego w zawodzie z grupy deficytowej (przedstawiciel handlowy), 1 233 014,20 zł w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Grupa docelowa: 300 pracujących, w tym 35% os. w wieku 50+ nie posiadających prawa jazdy, o najniższych dochodach i doświadczeniu zawodowym.

105

453 152,00 zł

Cel główny: podniesienie i dostosowanie do wymogów rynku pracy kwalifikacji zawodowych pracowników z terenu woj. łódzkiego, poprzez organizację szkoleń z zakresu terapii manualnej. Grupa docelowa: 112 pracujących os. dorosłych (60K i 52M) zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. łódzkiego, z wykształceniem min. średnim medycznym. Uczestnikami/czkami szkoleń będą osoby zatrudnione w sektorze firm medycznych oraz związanych z ochroną zdrowia (np. rehabilitanci, pracownicy klubów sportowych).

2

Wszyscy Jesteśmy Sprzedawcami

578 448,56 zł

Cel główny: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego w obszarze posługiwania się językiem angielskim, w obsłudze komputera oraz w marketingu w sprzedaży do 31 grudnia 2012 r. Grupa docelowa: 144 osoby pracujące z woj. łódzkiego w wieku 50+, w tym: min. 87 kobiet i min. 10 osób niepełnosprawnych.

130

Akademia Zarządzania Innowacjami PLUS

940 048,00 zł

Cel główny: podniesienie wiedzy i kwalifikacji 120 os. pracujących w priorytetowych dla woj.łódzkiego sektorach w zakresie kompetencji z zakresu zarządzania innowacjami do grudnia 2013 r. Grupa docelowa: 120 osób, w tym 80K i 40M (66% K i 34% M).

36

735 246,00 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. kwalifikacji i umiejętności 120 os. (78K/42M) z woj. łódzkiego pracujących w branżach stanowiących szansę rozwoju dla regionu, w zawodach z zakresu pracy biurowej, z dziedziny handlu i usług, do których obowiązków należy obsługa klienta, w tym co najmniej 36 os. wieku 50+, w zakresie j. angielskiego, umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej. Grupa docelowa: 120 os. (78K/42M) dorosłych zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, a obowiązki służbowe tych osób muszą wymagać bezpośredniego kontaktu z klientem. Będą to wyłącznie osoby pracujące w zawodach z dziedziny handlu i usług (przedstawiciel/ka handlowy/a, telemarketer/telemarketerka, ankieter/ankieterka) i z zakresu pracy biurowej (sekretarka/arz, recepcjonista/tka).

36

Szkolenia z Manualnej Terapii Funkcjonalnej szansą rozwoju dla osób ze środowiska medycznego - edycja II

Profesjonalna obsługa klienta


lp.

nr wniosku

WND12 POKL.08.01.01-10135/11

WND13 POKL.08.01.01-10137/11

beneficjent

Andrzej Słaby MODRZEW

www.modrzew.net

STS s.c.

cele

liczba osób pow. 50 r.ż.

365 100,00 zł

Cel główny: umożliwienie dostosowania kwalifikacji 60 uczestników (35K/25M) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31stycznia 2013 r. poprzez realizację kompletnego kursu zawodowego, tak aby mogli efektywnie pracować jako przedstawiciel handlowy, wykorzystując aktualną wiedzą i nowoczesne narzędzia, zgodnie z potrzebami gospodarki regionu. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 pracujących osób dorosłych z woj. łódzkiego (35K/25M), chcących zaktualizować lub zdobyć kwalifikacje i wykształcenie w zawodzie przedstawiciel handlowy .

18

345 761,62 zł

Cel główny: podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności handlowych i konkurencyjności na rynku pracy 39 dorosłych z woj. łódzkiego, pracujących jako handlowcy lub aspirujących na to stanowisko do września 2012 r. Grupa docelowa: 39 pracujących dorosłych, nie prowadzących działalności gospodarczej, mieszkających lub pracujących w woj. łódzkim, którzy z własnej inicjatywy chcą podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

12

Cel główny: nabycie lub poszerzenie kompetencji ogólnych i zawodowych u 80% spośród 72 pracowników/-czek o zdezaktualizowanych kwalifikacjach (47 K i 25M) z terenu m. Łodzi i powiatów: zgierskim, pabianickim, tomaszowskim i łódzkim wschodnim od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego branży tekstylno-odzieżowej. 1 505 862,00 zł Grupa docelowa: wsparcie skierowane jest do 72 pracowników/-czek (47K, 25M) z m. Łodzi oraz powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego, którzy/-re z własnej inicjatywy chcą nabyć/podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego w branży tekstylno-odzieżowej.

21

566 164,00 zł

Cel główny: zdobycie kwalifikacji zawodowych przedstawiciela handlowego (PH) i telemarketera (TM) oraz znajomości j. angielskiego przez 80 (42K,38M) dorosłych osób pracujących z woj. łódzkiego. Grupa docelowa: 80 pracujących osób dorosłych (42K, 38M) powyżej 18. roku życia.

24

392 650,70 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 195 osób (152 k i 43 m) z terenu woj. łódzkiego, zatrudnionych w MSP w zakresie kreowania swojego wizerunku jako pracownika lub w branży kosmetycznej/fryzjerskiej, poprzez udział w szkoleniu/kursie zawodowym, w celu dostosowania ich do wymagań regionalnego rynku pracy (do 31 sierpnia 2013 r.). Grupa docelowa: 195 osób (152 k i 43 m) dorosłych osób (w wieku 18-64 lata) pracujących, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Będą to pracownicy z branży kosmetycznej, fryzjerskiej, handlu i obsługi klienta, hotelarstwa.

59

Skuteczny handlowiec

499 664,00 zł

Cel główny: nabycie i podwyższenie kwalifikacji w zawodzie przedstawiciela handlowego wśród 64 pracowników do końca realizacji projektu. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 72 (26K, 46M) pracujących osób dorosłych (pow. 18. roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy. Będą to osoby, które pragną nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje z dziedziny handlu w zawodach: przedstawiciel handlowy i przedstawicielka handlowa oraz ogólnie w zakresie obsługi klienta.

20

Internetowy przedstawiciel handlowy

498 024,00 zł

Cel główny: nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji z zakresu handlu elektronicznego wśród 72 osób, w tym 42 kobiet w okresie do końca realizacji projektu. Grupa docelowa: 72 (16K, 56M) pracujących osób dorosłych. Będą to osoby, które pragną nabyć, podwyższyć lub uzupełnić kwalifikacje z dziedziny handlu i usług.

20

425 608,00 zł

Cel główny: nabycie lub poszerzenie kompetencji ogólnych i zawodowych u 90% spośród 80 (48K i 32M) pracowników/- czek z terenu m. Łodzi i pow. pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu telemarketera branży ICT. Grupa docelowa: wsparcie skierowane jest do 80 dorosłych (powyżej 18. roku życia) pracowników/-czek (48K, 32M) z: m. Łodzi oraz powiatów zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, którzy/-re z własnej inicjatywy chcą nabyć/podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu telemarketera branży ICT.

22

387 893,83 zł

Cel główny: wzrost kompetencji w zakresie porozumiewania się językiem obcym 144 osób - personelu hotelowego woj. łódzkiego - do czerwca 2013 r., w tym 48 osób 50+, w tym 80 osób z języka angielskiego, 40 osób z języka niemieckiego oraz 24 osób z języka rosyskiego. Grupa docelowa: osoby dorosłe pracujące w hotelach woj. łódzkiego o 44 osoby, w tym 48 osób w wieku 50+, w tym 70% zamieszkałych lub zatrudnionych poza Łodzią.

48

1 514 493,16 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r. kwalifikacji 180 dorosłych osób pracujących zamieszkałych na terenie woj. łódzkim, w tym 90 K i 90 M, wykonujących lub planujących podjęcie zatrudnienia w zawodzie sekretarz/-ka, w szczególności w MMP, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniem w zakresie kwalifikacji wskazywanych przez pracodawców MMP w woj. łódzkiego. Grupa docelowa: 180 osób (90K i 90M), wykonujących lub planujących podjęcie pracy w zawodzie sekretarz/-ka, w szczególności w MMP.

49

Akademia Sukcesu Handlowca

Profesjonalny handlowiec www.sts-szkolenia.pl

WNDPrzedsiębiorstwo 15 POKL.08.01.01-10Wielobranżowe "Dawtrade" Sp. z o.o. 140/11

WNDAkademia Szkoleniowa "Grace" Marzena 16 POKL.08.01.01-10Kurasik 148/11

WND17 POKL.08.01.01-10- "Wisehead" Sp. z o.o. 159/11

WND18 POKL.08.01.01-10- "Wisehead" Sp. z o.o. 163/11

WND20 POKL.08.01.01-10175/11

ul. Przełęcz 8/5 92-114 Łódź

kwota dofinansowania

tytuł projektu

ul. Grójecka 186/617 02-390 Warszawa

WNDAkademia Rozwoju 14 POKL.08.01.01-10- Osobowego PERFECTA Sp. z o.o. 139/11

WND19 POKL.08.01.01-10169/11

adres oraz strona internetowa

Firma HandlowoUsługowa "CENTAUREA" Wojciech Kusy

RELAX - Halina Kędzierska

WNDŁódzka Izba 21 POKL.08.01.01-10Przemysłowo-Handlowa 191/11

ul. Zachodnia 70 90-403 Łódź http://akademiaperfecta.pl

Przedstawiciel handlowy branży tekstylnoodzieżowej - zawód z przyszłością

ul. Rżewskiego 38 91-605 Łódź http://profesjonalne-kadrysprzedazy.pl

Profesjonalne kadry sprzedaży

ul. Karpia 65/67 93-155 Łódź Podnoszę kwalifikacje www.grace.edu.pl

Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź www.wisehead.pl/Skutecznyhandlowiec,21

Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź www.wisehead.pl/Internetowyprzedstawiciel-handlowy,20

ul. Żubardzka 22/28 91-022 Łódź http://cfs.leaderschool.pl/?page_id= 157

ul. Lutomierska 81/59 91-042 Łódź

ul. Tuwima 30 90-002 Łódź www.liph.com.pl

Akademia Profesjonalnego Telemarketera

Day of service Kompetencje językowe kadr hotelarskich

Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości


lp.

nr wniosku

WND22 POKL.08.01.01-10204/11

beneficjent

EC Sp. z o.o.

WNDCentrum Inicjatyw 23 POKL.08.01.01-10Rozwoju Regionalnego 217/11

WNDFundacja Rozwoju 24 POKL.08.01.01-10- Regionalnego "Warmia i Mazury" 226/11

WND25 POKL.08.01.01-10- Stadnina Koni Walewice 233/11

WND26 POKL.08.01.01-10236/11

Business Solutions Wojciech Karłowski

adres oraz strona internetowa

ul. Rewolucji 1905 r. nr 49 90-215 Łódź

ul. Armii Krajowej 59/17 96-100 Skierniewice www.cirr.pl

WND29 POKL.08.01.01-10300/11

WND30 POKL.08.01.01-10301/11

VIMUS Przemysław Musiał

"LEADER SCHOOL" Katarzyna Rojkowska

Centrum Usług WNDJęzykowych Albion s.c. 31 POKL.08.01.01-10Damian Podleśny, 312/11 Marcin Madzia

WNDInstytut Doradztwa Sp. z 34 POKL.08.01.01-10o.o. 368/11

WND38 POKL.08.01.01-10471/11

cele

liczba osób pow. 50 r.ż.

931 827,75 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2013 r. kwalifikacji 150 dorosłych osób pracujących / zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w tym 38 K i 112 M, wykonujących lub planujących podjęcie pracy jako przedstawiciel handlowy i sekretarz/-ka w branży logistycznej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane szkoleniem w zakresie kwalifikacji wskazywanych przez pracodawców branży logistycznej w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 150 pracujących osób dorosłych (38 K i 112 M), wykonujących lub planujących podjęcie pracy jako przedstawiciel handlowy i sekretarz/-ka w branży logistycznej.

39

997 753,60 zł

Cel główny: dostosowanie w okresie realizacji projektu (24 miące) kwalifikacji zawodowych 180 osób do aktualnych potrzeb kompetencyjnych poprzez realizację kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy w specjalnościach najbardziej poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Grupa docelowa: 180 osób pracujących, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (w tym: min. 30% to osoby w wieku 50+ oraz min. 70% kobiety).

54

312 237,04 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania oraz marketingu u kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie w woj. łódzkim. Grupa docelowa: 60 kobiet w wieku 18-64 lata (w tym min. 18 w wieku 50+) pracujących w woj. łódzkim. Projekt skierowany jest w 100% do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich.

15

Zdobywamy nowe kwalifikacje

990 078,00 zł

Cel główny: trwałe i efektywne zwiększenie do 15 listopada 2012 r. możliwości oraz motywacji do poprawy pozycji zawodowej uczestników projektu, w tym osób zaangażowanych profesjonalnie lub amatorsko w przemysł konny/hodowlę koni/agroturystykę. Grupa docelowa: min. 225 pracujących osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy i z własnej inicjatywy, cechujących się niskimi/zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, zamieszkujących woj. łódzkie (pow.łowicki, łęczycki, skierniewicki, kutnowski, zgierski, brzeziński), min. 60% - 135 K.

4

Akademia kompetencji ICT

791 892,00 zł

Cel główny: rozwój kompetencji ICT poprzez wsparcie 72 osób. Grupa docelowa: zatrudnione osoby z woj. łódzkiego, które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub rozwijać kompetencje ICT.

8

Jak Równa z Równym!

582 964,13 zł

Cel główny: podniesienie do 31 sierpnia 2012 r. kwalifikacji i rozwój kluczowych z punktu widzenia regionu kompetencji min. 138 kobiet na stanowiskach menedżerskich w zakresie zarządzania projektami, ludźmi i zespołami sprzedażowymi oraz wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez zmiany stereotypowego myślenia i niwelowania wewnętrznych barier. Grupa docelowa: 144 kobiety/menedżerki (powyżej 18. roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), uczestniczące w szkoleniach poza godzinami pracy.

6

45+ na 5+

534 734,00 zł

Cel główny: podniesienie do 31 lipca 2014 r. konkurencyjności 250 osób, w tym 175 K w wieku 45+ na regionalnym rynku pracy. Grupa docelowa: 250 osób, w 100% w wieku 45+.

67

223 262,00 zł

Cel główny: nabycie i/lub wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych u 90% osób spośród 50 beneficjentów ostatecznych (48K i 2M) z terenu powiatu: pabianickiego, zduńskowolskiego, łaskiego i łódzkiego wschodniego od 1 listopada 2011 r. do 31 lipca 2012 r. w zakresie wykonywania zawodu sekretarki/rza w branży tekstylno-odzieżowej. Grupa docelowa: 50 dorosłych osób pracujących (48K, 2M), przede wszystkim o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkałych bądź pracujących w woj. łódzkim.

14

1 326 044,00 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 120 osób pracujących z terenu woj. łódzkiego (115K i 5M) w zakresie opieki domowej i nad dzieckiem poprzez zorganizowanie kompleksowych szkoleń w okresie 2011-2012 rok, mających zwiększyć szanse na utrzymanie, kontynuowanie lub zmianę zatrudnienia. Grupa docelowa: 120 dorosłych osób (115K, 5M) z woj. łódzkiego. Uczestnikami projektu będą osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna dziecięcego/domowego.

48

Akademia 45+

999 450,00 zł

Cel główny: podniesienie konkurencyjności 252 pracowników (w tym min. 176 K) w wieku powyżej 45 roku życia na rynku pracy w woj. łódzkim do 31 grudnia 2013 r. Grupa docelowa: osoby 45+, pracujące (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub mieszkające na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w kursach poza godzinami pracy.

68

Innowacyjne technologie światłowodowe szansą na rozwój kwalifikacji zawodowych kadr z branży ICT

494 190,00 zł

Cel główny: podniesienie kwalifikacji kadr 26 MMP z branży ICT z woj. łódzkiego w zakresie montażu innowacyjnych technologii światłowodowych do 28 lutego 2013 r. Grupa docelowa: 26 przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego.

9

1 519 413,60 zł

Cel główny: zwiększenie poziomu konkurencyjności rynkowej i potencjału adaptacyjnego 190 MMŚP z branży logistycznej z terenu woj.łódzkiego poprzez przeszkolenie z zakresu logistyki i transportu ich 420 pracowników (w tym min. 100K) w okresie 24 miesięcy. Grupa docelowa: 190 MMŚP prowadzących działalność w branży logistycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego oraz ich 420 pracowników (w tym min. 100K) (zatrudnionych na podstawie umowy zgodnej z Kodeksem Pracy).

16

Wsparcie łódzkiej logistyki - szkolenia w zawodach deficytowych

Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego

ul. Ratuszowa 5 10-116 Olsztyn Strefa menedżerek http://frr.olsztyn.pl

Walewice 99-423 Bielawy www.walewice.pl

ul. 9 Maja 36 97-400 Bełchatów www.bsbelchatow.pl

ul. Koreańska 13 PROFES Centrum 52-121 Wrocław WNDKształcenia i Doradztwa http://e27 POKL.08.01.01-10- E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke Sp. profes.com.pl/course/view.php?id= 260/11 201 J.

WNDCentrum Szkoleniowe Masterlang Marek 28 POKL.08.01.01-10Leśniak 273/11

kwota dofinansowania

tytuł projektu

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4/18 31-234 Kraków

ul. Bolesława Prusa 13 95-039 Sokolniki http://cfs.leaderschool.pl

ul. Rzgowska 17a 93-008 Łódź http://cfs.leaderschool.pl

Zawód z przyszłością sekretarka/-rz branży tekstylno-odzieżowej

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

ul. Powstańców 1 44-200 Rybnik http://albionplanet.pl

ul. Cegielniana 6B/2 30-404 Kraków www.instytutdoradztwa.com

ul. Kubusia Puchatka 5/12 83-110 Tczew Edoradca Sp. z o.o. www.edoradca.pl

Kompendium wiedzy dla firm logistycznych


lp.

nr wniosku

WND41 POKL.08.01.01-10545/11

beneficjent

Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów

Łódzkie Stowarzyszenie WNDPrzewoźników 42 POKL.08.01.01-10Międzynarodowych 547/11 i Spedytorów

WND43 POKL.09.03.00-10035/11

WND44 POKL.09.03.00-10039/11

Lloyd Woodley English Language Centre Centrum Języka Angielskiego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie

adres oraz strona internetowa

ul. Górnicza 18 91-765 Łódź www.przewoznicy.lodz.pl

ul. Górnicza 18 91-765 Łódź

tytuł projektu

Dyplomowany logistyk przygotowanie do certyfikatu ELA

Doskonalenie kadr łódzkiej logistyki

kwota dofinansowania

cele

liczba osób pow. 50 r.ż.

1 608 272,94 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. konkurencyjności min. 40 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) woj. łódzkiego branży logistycznej poprzez podniesienie kwalifikacji 150 osób (23K i 127M) zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach, w tym min. 15 osób z grupy wiekowej 50+, w obszarach w których deficyty kwalifikacji pracowników stanowią barierę rozwoju MMP branży logistycznej w regionie. Grupa docelowa: MMP działające w woj. łódzkim i ich pracownicy. Projekt obejmie wsparciem min. 40 MMP branży logistycznej.

15

1 332 326,80 zł

Cel główny: podniesienie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. konkurencyjności min. 45 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) woj. łódzkiego branży logistycznej poprzez podniesienie kwalifikacji 380 osób (38K i 342M) zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach, w tym min. 114 osób z maks. średnim wykształceniem, w obszarach w których deficyty kwalifikacji pracowników stanowią barierę rozwoju MMP branży logistycznej w regionie. Grupa docelowa: 45 MMP i 380 osób.

24

727 692,00 zł

Cel główny: wzmocnienie potencjału 240 osób dorosłych w wieku 45+, w tym co najmniej 32 osób 50+ poprzez uzupełnienie i formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ogólnych. Grupa docelowa: 240 osób w wieku 45-64 lat z woj. łódzkiego, które chcą potwierdzić nabyte w sposób pozaformalny kwalifikacje ogólne z zakresu znajomości jęz. angielskiego oraz technologii ICT, w tym co najmniej 72 osoby w wieku 50+.

72

701 058,12 zł

Cel główny: podniesienie i potwierdzenie formalnych kwalifikacji ogólnych oraz zwiększenie o 50% wiedzy i umiejętności w zakresie wyboru kierunku kształcenia formalnego zgodnie z własnymi predyspoazycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy, wśród 135 kobiet i meżczyzn, osób dorosłych z powiatu zgierskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu maturalnego lub kształceniem formalnym w formach szkolnych w okresie od 19 września 2011 r. do 29 sierpnia 2014 r. Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lata) z terenu powiatu zgierskiego w woj. łódzkim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

45

www.przewoznicy.lodz.pl

ul. Narutowicza 86 90-139 Łódź

Pracownik na miarę Europy 2020

www.lloydwoodley.pl

Pl. Wolności 11/13 95-015 Głowno www.loglowno.pl/16201.html

Dzisiaj matura jutro kariera

Wsparcie w ramach PO KL dla osób w wieku 50+  

Lista instytucji szkoleniowych w woj. łódzkim realizujących projekty w ramach PO KL

Wsparcie w ramach PO KL dla osób w wieku 50+  

Lista instytucji szkoleniowych w woj. łódzkim realizujących projekty w ramach PO KL

Advertisement