Page 1

Numer 2

2012


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

Z satysfakcją prezentuję Państwu kolejne wydanie biuletynu pn. „Łódzki Kapitał Ludzki”, stanowiące podsumowanie działań podjętych w II kwartale 2012 r., związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Miesiące maj i czerwiec kojarzą się z Dniem Matki oraz Dniem Dziecka. PO KL oferuje wsparcie także dla kobiet i dzieci. Realizacja projektów PO KL wymaga przestrzegania polityk horyzontalnych UE, w tym fundamentalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W wielu obszarach to właśnie kobiety mogą liczyć na szczególne wsparcie, nie tylko doradcze, szkoleniowe, ale także w postaci dofinansowania zakładania własnej działalności gospodarczej. Natomiast wsparcie dla najmłodszych poprzez tworzenie nowych przedszkoli i wsparcie już istniejących oferował konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na który przeznaczono prawie 45 000 000 zł. W niniejszym numerze znajdą Państwo informacje o ogłoszonych konkursach w I półroczu 2012 r. Więcej miejsca poświęcone zostało na opisanie Działania 9.2, które dotyczyło wsparcia obszaru szkolnictwa zawodowego. Informacje zawarte w tym podrozdziale odnoszą się do korzyści jakie płyną ze współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi w ramach projektów dofinansowanych w ramach EFS. W tym roku Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczył 20 000 000 zł na projekty wspierające edukację zawodową i doposażenie szkół zawodowych. Ponadto dowiecie się Państwo o przygotowaniach do nowego okresu programowania. W dalszej części biuletynu przedstawione zostały propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które uwzględniają zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa 2020, zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski oraz uwarunkowania krajowe. Warto zapoznać się także z działaniami, jakie podjął Departament ds. PO Kapitał Ludzki w zakresie informacji i promocji. Duża liczba spotkań i warsztatów przekłada się na skuteczniejsze wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Raz jeszcze zachęcam Państwa do lektury biuletynu i tym samym zapoznania się z działaniami prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w zakresie wdrażania PO KL w II kwartale 2012 r.

Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

2


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Miniony kwartał 2012 r. przyniósł wiele pozytywnych zmian dla beneficjentów PO Kapitał Ludzki. Wdrażanie PO KL w województwie łódzkim nabrało prędkości, co potwierdza raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowany na koniec czerwca bieżącego roku. Zgodnie z zawartymi w nim danymi nasz region jest liderem we wdrażaniu Priorytetów od VI do IX PO KL. Ten sukces zaowocował przyznaniem nam dodatkowych środków przekraczających 8,7 mln zł na podejmowanie zadań związanych z dalszą realizacją założeń komponentu regionalnego. Fakt ten ogromnie cieszy, ponieważ stanowi szansę kontynuacji przyśpieszonego rozwoju województwa i jego mieszkańców. W I połowie 2012 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił 9 konkursów na łączną kwotę 136 000 000 zł. Do 7 lipca br. 7 naborów wniosków zostało już zamkniętych, a w odpowiedzi na nie zostało złożonych 315 wniosków. O dofinansowanie starali się zarówno przedsiębiorcy, jak i placówki oświatowe. W kolejnym kwartale można ubiegać się o środki w ramach PO KL m.in. w konkursach dotyczących szkolnictwa zawodowego, szkoleń w zakresie języków obcych i ICT oraz wsparcia procesów restrukturyzacyjnych w regionie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, w II kwartale 2012 r. uruchomiono kolejny cykl warsztatów edukacyjnych w ramach Łódzkiej Akademii PO KL – „Cykl B PLUS”. Zajęcia realizowane w 2012 r. obejmują zagadnienia związane z realizacją projektów, ich rozliczeniem, ewaluacją, promocją i kontrolą. Biorąc udział w warsztatach w ramach „Cyklu B PLUS” Akademii, beneficjenci mogą dokładniej przygotować się do składania Wniosków Beneficjenta o Płatność, kontroli, nauczyć się skutecznie promować projekt i prowadzić poprawną ewaluację. W I półroczu br. przeprowadzono 8 warsztatów, w których udział wzięło 112 osób. Warto wspomnieć, że beneficjenci, którzy pierwszy raz aplikują o środki w ramach EFS mogą liczyć na pomoc w zakresie tworzenia projektu na warsztatach w ramach Łódzkiej Akademii PO KL w regionie prowadzonych przez Regionalne Ośrodki EFS. Drodzy Państwo! Mamy jeszcze wiele milionów złotych do rozdysponowania! Warto z uwagą zapoznać się z możliwościami jakie oferuje PO Kapitał Ludzki i podjąć wysiłek przygotowania wniosków. Wykorzystajmy naszą szansę!

Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

3


Fot. Archiwum Dep. ds. PO Kapitał Ludzki

ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012

Występ Orkiestry Dętej z Poddębic podczas IV Pikniku Funduszy Europejskich na Rynku Manufaktury w Łodzi - 17 czerwca 2012 r.

Spis treści 5

Aktualności

7  Informacje bieżące z MRR 8  Priorytet VIII i IX – podsumowanie I półrocza 2012 r. 10 Działanie 9.2 – korzyści dla szkół, szansa dla przedsiębiorstw! 12 Dobre praktyki PO KL 14 Przygotowania do nowego okresu programowania 15 Działania informacyjno-promocyjne 16 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Unijna droga do własnego biznesu Fot. okładka: Archiwum Dep. ds.PO KL

4


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Aktualności Zakończył się cykl spotkań "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w regionie łódzkim" Spotkaniem w Instytucie Europejskim w Łodzi 16 kwietnia 2012 r. zakończył się trzymiesięczny cykl spotkań dla przedstawicieli powiatów województwa łódzkiego na temat konkursów w ramach PO KL w 2012 roku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podsumowali dotychczasową aktywność w ramach PO KL miasta Łodzi oraz powiatu łódzkiego wschodniego. Natomiast informacje dotyczące wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL przedstawił reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Spotkanie w Bełchatowie - 20 lutego 2012 r.

Fot. Archiwum Dep. ds. PO Kapitał Ludzki

Podczas kolejnych wystąpień omawiano możliwości wsparcia w ramach tegorocznych konkursów zaplanowanych w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Przedstawiono także ofertę Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi dla zainteresowanych udziałem w konkursach w ramach PO KL, obejmującą m.in. bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z PO KL.

Spotkanie w Rawie Mazowieckiej - 4 kwietnia 2012 r.

5

Łącznie we wszystkich 21 spotkaniach przeprowadzonych w powiatach województwa łódzkiego wzięło udział prawie 900 osób! Mamy nadzieję, że uczestnictwo przyczyni się do wysokiej aktywności gmin, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z całego regionu w składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach tegorocznych konkursów. III posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach PO Kapitał Ludzki W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się III posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RST). Głównym punktem posiedzenia było opiniowanie Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pn. „Connection – model współpracy uczelni z biznesem”, złożonej przez Beneficjenta – PL Europa Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim/Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt jest realizowany w ramach tematu „Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki” i zakłada wypracowanie kompleksowego modelu działań służących tworzeniu i poprawie powiązań między tymi sferami, w szczególności przy udziale absolwentów wydziałów i uczelni, w których model ma być wdrażany. Przy tworzeniu założeń wykorzystano również doświadczania uniwersytetów amerykańskich. Podczas posiedzenia przedstawiciel Beneficjenta zaprezentował założenia strategii. Ekspert uczestniczący w ocenie strategii przedstawił z kolei swoją opinię w tym zakresie wraz propozycjami udoskonaleń założeń strategii. W toku dyskusji przedstawiciele sieci poruszyli wątpliwości oraz wnosili propozycje uzupełnień. Regionalna Sieć Tematyczna podjęła Uchwałę nr 1/12 akceptując warunkowo ww. strategię wdrażania projektu innowacyjnego i rekomendując Instytucji Pośredniczącej PO KL jej warunkowe przyjęcie. W ramach posiedzenia odbyło się również spotkanie dotyczące stanu zaawansowania, a także barier i problemów w innym projekcie innowacyjnym testującym pn. „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+” realizowanym przez Beneficjenta – „HRP Czernecka, Jaszczyński” Spółka Jawna, którego strategia wdrażania była przedmiotem poprzedniego posiedzenia sieci. Projekt jest realizowany w ramach tematu „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników grupie wiekowej 50+”. Następne posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej, podczas którego będą opiniowane strategie wdrażania 4 następnych projektów innowacyjnych, planowane jest na pierwszą dekadę lipca br.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Aktualności

Urząd Marszałkowski w Łodzi, reprezentowany przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki, uczestniczył w roku 2010 i 2011 w projekcie grantowym pn. „Sieć współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL", realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności procesu strategicznego planowania i zarządzania środkami PO KL w Instytucjach Pośredniczących PO KL. Zakres zaakceptowanej przez Instytucję Zarządzająca PO KL oferty grantowej obejmował realizację m.in.: wizyt studyjnych, spotkań, seminariów w regionach, jak również opracowanie publikacji podsumowującej efekty współpracy Sieci. W ramach 5 wizyt studyjnych organizowanych w każdej z Instytucji Pośredniczących tworzących Sieć uzyskano wiedzę na temat możliwości stworzenia efektywnej struktury i systemu badań społeczno-gospodarczych, generującej miarodajne i aktualne informacje, stanowiące podbudowę dla ustalania kierunków interwencji PO KL w regionach. Określono możliwości, zasady, formy i potencjalne korzyści ze współpracy podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie Planów Działania PO KL z sektorem naukowo-badawczym, w szczególności w obszarze adaptacyjności, edukacji i rynku pracy. Dokonano analizy dotychczasowych form i efektów współpracy Instytucji Pośredniczących PO KL (IP) z partnerami społeczno-gospodarczymi i wypracowano propozycje nowych kanałów komunikacji, celem skuteczniejszego wykorzystania doświadczenia i specjalistycznej wiedzy partnerów w konstrukcji Planów Działania. Dostarczono pracownikom IP wiedzy w zakresie nowoczesnych metod programowania i zarządzania strategicznego, a także opracowano zasady, formuły i narzędzia stałego systemu współpracy/wymiany informacji przy tworzeniu dokumentów strategicznych pomiędzy regionami. Na koniec opracowano metody koordynacji działań planistycznych i strategicznych między instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych. W ramach Grantu, przy współudziale Partnerów, powstała Publikacja podsumowująca efekty i rezultaty współpracy sieci w zakresie programowania i zarządzania środkami PO KL pt.: „Strategiczne planowanie i zarządzanie środkami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na poziomie regionalnych Instytucji Pośredniczących PO KL”.

6

Za nami IV Piknik Funduszy Europejskich 17 czerwca na rynku CH Manufaktura już po raz kolejny odbył się IV Piknik Funduszy Europejskich. Od godziny 10:30 aż do wieczora uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak dzięki pieniądzom unijnym zmienia się region i jego mieszkańcy. W ramach Pikniku można było dowiedzieć się wszystkiego o unijnym dofinansowaniu projektów. Z myślą o odwiedzających powstała Aleja Informacyjna, gdzie przy specjalnie przygotowanych stoiskach każdy z uczestników mógł uzyskać pakiet informacji na temat możliwości realizacji projektów w poszczególnych programach unijnych. Wśród wielu wystawców nie zabrakło stoiska Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Każdy, kto je odwiedził mógł porozmawiać o możliwości realizacji swoich pomysłów, zasięgnąć porady dotyczącej aplikowania oraz zaopatrzyć się w dostępne materiały informacyjne i gadżety.

Fot. Archiwum Dep. ds. PO Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi uczestniczył w sieci współpracy doskonalącej regionalne strategie wykorzystania PO KL

Stoisko w Alei Informacyjnej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Regionalnych Ośrodków EFS podczas IV Pikniku Funduszy Europejskich.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, dla których przygotowano wiele atrakcji, w tym pokazy kuglarskie, gry i zabawy o tematyce związanej z Funduszami Europejskimi, wystawę fotografii, pokaz konny przygotowany przez Straż Miejską oraz Plac Zdrowia i Urody. Tradycyjnie już odwiedzającym towarzyszyły maskotki promujące idee Unii Europejskiej i zachęcające do sięgania po środki z funduszy europejskich – Miś Unijek, Syriusz oraz CopMan. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Informacje bieżące z MRR Seminarium na temat ekonomii społecznej Spotkanie odbyło się w dniach 2-3 kwietnia 2012 r. w Warszawie w ramach europejskiej sieci współpracy Network for better future of social economy. W seminarium udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujący się zarządzaniem Europejskim Funduszem Społecznym, a także reprezentanci władz regionalnych oraz eksperci i naukowcy. Celem spotkania było podsumowanie 2-letnich prac prowadzonych nad zagadnieniem ekonomii społecznej oraz dyskusja na temat sposobów dalszego wsparcia jej idei, przedstawiona zarówno z punktu widzenia polityków jak i praktyków. Ekonomia społeczna została uznana przez Komisję Europejską za ważny środek, dzięki któremu promuje się integrację społeczną i zwalcza ubóstwo. Jest to jeden z czterech głównych priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych jest jednym z czynników zwiększających innowacje społeczne. Według ministra Pawła Orłowskiego, jest to niezmiernie istotne dla tworzenia polityki, która będzie w większym stopniu dostosowana do globalnych zmian społecznych. Projekty wspierające ekonomię społeczną są finansowane w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Przewiduje ono realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotne jest również oferowanie pomocy podmiotom wspierającym i realizującym usługi wobec innych podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. W szczególności promowane będą inicjatywy partnerskie, wykorzystujące możliwości współpracy partnerów publicznych z organizacjami pozarządowymi. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ponad 548 mln euro.

Wizyta ekspertów OECD w Polsce 26-30 marca 2012 r. odbyła się w Polsce wizyta studyjna ekspertów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), w ramach projektu koordynowanego przez MRR pn. „Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie”. Projekt jest współfinansowany z pomocy technicznej PO KL. Jest to już czwarty projekt badawczy realizowany wspólnie przez Ministerstwo i OECD, w ramach międzynarodowego programu LEED (Local Economic and Employment Development), który dostarcza wiedzy i rekomendacji dla zmian niezbędnych do przeprowadzenia w ramach krajowych polityk publicznych. Zmiany demograficzne, podobnie jak zmiany klimatyczne czy technologiczne, zaliczane są dziś do jednych z największych wyzwań stojących przed gospodarką światową. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło realizację tego projektu w celu

7

diagnozy i oceny możliwych scenariuszy zmian demograficznych, jakie zachodzić będą w naszym kraju w ciągu najbliższych lat, a także oceny związanych z tym zjawisk na rynku pracy. Całotygodniowa wizyta studyjna odbyła się w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Gdańsku, gdzie eksperci mieli również bezpośrednią okazję zapoznać się z przykładami różnych inicjatyw aktywizujących dla osób starszych, np. Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów czy innowacyjny projekt dotyczący zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. W Łodzi odwiedzili oni m.in. zakładane z funduszy pochodzących z PO Kapitał Ludzki spółdzielnie socjalne. Podsumowaniem całości działań analitycznych i wiedzy zgromadzonej podczas wizyty studyjnej będzie raport z projektu badawczego, który zostanie przygotowany w drugiej połowie roku. Przygotowywany jest także krótki film promocyjny, dokumentujący przebieg wizyty studyjnej i opinie ekspertów (krajowych i zagranicznych) na temat zjawiska zmian demograficznych i wyzwań z nim związanych. Ruszyła kolejna VI edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2012" Już po raz szósty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs „Dobre praktyki EFS 2012”, przeznaczony dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty, jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań. W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs w tym roku przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Prosimy zatem o przesyłanie opisów projektów wraz z dodatkowymi materiałami do 31 sierpnia 2012 roku na następujący adres: Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2012”


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Priorytet VIII i IX PO KL Podsumowanie I półrocza 2012 r. 2012 rok jest już szóstym rokiem wdrażania PO KL w województwie łódzkim. Co istotne i co zostało potwierdzone w raporcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowanym według stanu na dzień 31 czerwca br. na stronie www.efs.gov.pl. – były to lata efektywne. Zgodnie z raportem, w kategorii „Umowy o dofinansowanie” aż 79,9% alokacji w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX zostało już wykorzystanych, co lokuje nasz region na pierwszej pozycji spośród wszystkich 16 województw. Kolejne pierwsze miejsce Łódzkie zajęło także w kategorii „Zatwierdzone wnioski o płatność”, dzięki wykorzystanej alokacji wynoszącej aż 58,1%. Dynamikę wdrażania PO KL w naszym regionie odzwierciedla także poziom środków we wnioskach o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, plasując województwo łódzkie na trzeciej pozycji w kraju. Ich wartość ogółem stanowi aż 307,7% łącznej alokacji. Województwo łódzkie jest zatem jednym z najskuteczniej wdrażających komponent regionalny PO KL – jego realizacja w ostatnim czasie zdecydowanie nabrała tempa! Urząd Marszałkowski w Łodzi począwszy od 2007 r. ogłosił 64 konkursy na dofinansowanie projektów. Dotychczas więcej naborów przeprowadzono w ramach Priorytetu IX – 36, podczas gdy w ramach Priorytetu VIII ogłoszono ich 28. Beneficjenci w odpowiedzi na konkursy złożyli do Instytucji Pośredniczącej 7 414 wniosków o dofinansowanie1. Na konkursy z Priorytetu IX wpłynęło ich aż 4 528, natomiast w ramach naborów z Priorytetu VIII złożono 2 886 projektów. Z otrzymanych wniosków 6 198 uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej (w ramach Priorytetu VIII – 2 486, w ramach Priorytetu IX – 3 712). Następnie, średnio co trzeci z nich został oceniony pozytywnie w procesie oceny merytorycznej – odpowiednio 736 wniosków z Priorytetu VIII oraz 1 294 wnioski w ramach Priorytetu IX. Spośród najwyżej ocenionych do dofinansowania wyłoniono 572 najlepsze projekty z Priorytetu VIII i 996 projektów z Priorytetu IX (łącznie 1 568 wniosków). Do dnia 29 czerwca 2012 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi podpisał z projektodawcami w sumie 1 511 umów. Co ciekawe, aplikujący o środki w ramach Priorytetu IX zakontraktowali ich dwukrotnie więcej, niż projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII (odpowiednio 539 i 972). Mimo tak dużej różnicy to jednak kwota dofinans wania projektów z Priorytetu VIII jest wyższa i wynosi ponad 455 000 000 zł, podczas gdy tych z Priorytetu IX to blisko 440 000 000 zł. Beneficjenci w ramach rozliczania swoich projektów złożyli do Instytucji Pośredniczącej około 6 000 wniosków o płatność. Ich zdecydowana większość (5 631) została już zatwierdzona (w ramach Priorytetu VIII – 2 151, w ramach Priorytetu IX – 3 480). Wraz z ostatnim dniem czerwca 2012 roku Urząd Marszałkowski wypłacił beneficjentom łącznie ponad 628 000 000 zł. (Priorytet VIII – ponad

1

Dane na dzień 29 czerwca 2012 r.

8

Postęp wdrażania - Priorytet VIII PO KL

Postęp wdrażania - Priorytet IX PO KL

294 000 000 zł, Priorytet IX – ponad 333 000 000 zł). Unijne środki zapewniły wsparcie 4 243 przedsiębiorstwom i 35 067 osobom pracującym. Pomoc uzyskało też 2 048 osób rozpoczynających działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. Sfinansowano także 143 stypendia dla doktorantów. Unijne środki przeznaczone zostały również na wsparcie 180 ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki nim 5 236 dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Z przekazanego kapitału dofinansowano 257 inicjatyw społecznych. Ponadto 865 szkół na terenie woj. łódzkiego zrealizowało swoje projekty rozwojowe, a 3 371 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Priorytet VIII i IX PO KL

I półrocze 2012 r. za nami W I półroczu 2012 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił 8 konkursów oraz 1 nabór wniosków w ramach projektu systemowego. Spośród zakończonych już konkursów do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło w tym okresie łącznie 315 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem cieszył się jak dotąd nabór z Poddziałania 8.1.2, trwający od 29 marca do 7 lipca. Środki w wysokości ponad 23 300 000 zł można było uzyskać na wsparcie zarówno osób zwolnionych, przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, jak i zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W odpowiedzi na ten nabór, projektodawcy złożyli 122 wnioski. Nieco mniej – 84 projekty wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.1, trwającego między 16 marca a 18 czerwca, w ramach którego środki można było uzyskać na tworzenie przedszkoli oraz wsparcie już tych istniejących. Kwota, jaką przeznaczono do rozdysponowania to blisko 45 000 000 zł. Natomiast 45 projektów zostało złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2, trwający od 30 marca do 31 maja. W tym przypadku środki można było otrzymać na realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej placówek. Alokacja, jaką przeznaczono na ten nabór wyniosła 10 000 000 zł. W kolejnych konkursach ilości otrzymanych wniosków były zbliżone do siebie. Instytucja Pośrednicząca między 29 marca a 1 czerw-

9

ca przyjęła 19 projektów na konkurs z Poddziałania 8.1.1, w ramach którego pomoc finansową można było uzyskać na szkolenia dla kadr zarządzających oraz pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku do podziału przeznaczono 4 500 000 zł. 17 – to liczba projektów, którą instytucje złożyły między 15 marca a 13 kwietnia w konkursie z Poddziałania 9.6.1, gdzie fundusze przeznaczone zostały na kształcenie ustawiczne osób dorosłych, z własnej inicjatywy chcących podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe kwalifikacje. Środki, jakie zostały przeznaczone na wyżej wymieniony konkurs to ponad 3 200 000 zł. Z kolei nabór z Poddziałania 8.1.3, trwający od 15 marca do 20 kwietnia, w którym fundusze (ponad 2 600 000 zł) można było zdobyć na zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz promowanie społecznej odpowiedzialności firm, zaowocował złożeniem 15 projektów. W odpowiedzi na konkurs otwarty z Poddziałania 8.2.1, w którym alokacja wyniosła 2 000 000 zł, do Urzędu wpłynęło 10 wniosków. Bezzwrotną pomoc można było uzyskać na szkolenia i doradztwo dla pracowników firm prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników placówek naukowych i uczelni, ukierunkowane na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych i nowych technologii w wyszczególnionych branżach. Obecnie nadal trwają dwa nabory z Priorytetu IX. Wciąż można aplikować o środki w ramach konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej z Działania 9.2, w którym fundusze udostępniono na programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W ramach drugiego konkursu z Poddziałania 9.6.2 bezzwrotną pomoc można otrzymać na kształcenie osób dorosłych, chcących podwyższyć swoje umiejętności w obszarach ICT oraz znajomości języków obcych. W tym przypadku nabór wniosków prowadzony będzie do 31 lipca. Alokacja, jaką przewidziano na powyższe konkursy to odpowiednio 20 000 000 oraz 3 200 000 zł. IP planuje w tym roku przeprowadzić również m.in. dwa nabory z Poddziałania 9.6.3. Środki będzie można uzyskać na usługi doradcze dla osób dorosłych, zamieszkałych w powiecie sieradzkim oraz piotrkowskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Kwota, jaką przeznaczono na każdy z konkursów to ponad 535 000 zł. Pomoc dla projektodawców Wszelkie informacje na temat naborów, sposobu składania wniosków oraz dokumentacje konkursowe znajdują się na stronie www.pokl.lodzkie.pl. W aplikowaniu o środki unijne beneficjentom pomocą służą także pracownicy Punktu Informacyjnego PO KL w Łodzi. Ponadto na zainteresowanych czekają doradcy i konsultanci w Regionalnych Ośrodkach EFS w Łodzi (www.lodz.roefs.pl), Sieradzu (www.sieradz.roefs.pl) i Piotrkowie Trybunalskim (www. piotrkowtrybunalski.roefs.pl), którzy pomagają przy konstrukcji projektów, udzielają również praktycznych informacji dotyczących możliwości wsparcia oraz zasad przygotowywania samych wniosków.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Działanie 9.2 Korzyści dla szkół, szansa dla przedsiębiorstw! Dla rozwoju lokalnych rynków pracy istotne są nie tylko środki finansowe, infrastruktura i tereny pod inwestycje, lecz w równej mierze ważne jest dysponowanie wykwalifikowanym personelem. Dlatego PO Kapitał Ludzki od kilku lat dofinansowuje przedsięwzięcia mające na celu wsparcie edukacji zawodowej. Pomyślna realizacja projektów rozwoju szkolnictwa zawodowego leży w interesie zarówno województwa i jak inwestorów przynosząc korzyści lokalnemu rynkowi pracy w regionie łódzkim. Wspieranie szkolnictwa zawodowego jest bardzo istotnym elementem stymulowania rozwoju regionu oraz ważnym czynnikiem przyczyniającym się do pozyskiwania nowych inwestorów. Podjęcie działań w zakresie współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi w ramach projektów ma na celu przede wszystkim zmniejszenie problemu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto taka współpraca wspiera między innymi wdrażanie kierunków kształcenia na potrzeby inwestorów, szkolenia oraz zawodowe przygotowanie kadry pracowniczej, a także nawiązanie kontaktów z pracodawcami. Taka kooperacja umożliwia wymianę informacji i doświadczeń, pozwala również na poznanie potrzeb szkoleniowych i kadrowych inwestorów oraz ich spełnienie. Placówki edukacyjne mają dzięki temu możliwość dostosowywania oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania przedsiębiorców na wykwalifikowanych pracowników. Efektywna współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w zakresie praktycznej nauki zawodu jest źródłem korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Są one widoczne zarówno w krótkim okresie (np. w trakcie lub tuż po zakończeniu praktycznej nauki zawodu w firmie), jak i w dłuższej perspektywie (np. kilka lub nawet kilkanaście lat po ukończeniu stażu). W świetle badań, do wzrostu efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami istotnie przyczyniają się: profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów podejmujących decyzje o wyborze ścieżki kształcenia zawodowego, aktywne włączenie firm w ustalanie programów nauczania w szkołach zawodowych, wysoki poziom kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli zawodowych oraz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Z badań przeprowadzonych przez MEN (Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą wywiadów telefonicznych CATI, Warszawa 2010 r.) wynika, że co czwarte przedsiębiorstwo współpracuje ze szkołą lub centrum kształcenia praktycznego. Najczęściej ta kooperacja przybiera formę zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, sponsorowania szkół oraz kształcenia zawodowego obejmującego inne formy niż wspomniane wcześniej i dotyczy następujących obszarów zawodowych: gastronomia i produkcja spożywcza, mechanika, turystyka i hotelarstwo oraz branża ekonomiczno-finansowo-biurowa. Przedsiębiorcy najczęściej współpracują z zasadniczymi szkołami

10

zawodowymi, rzadziej z technikami i szkołami policealnymi. Tylko znikomy odsetek nawiązuje współpracę z centrum kształcenia praktycznego. Zdecydowana większość firm współpracuje tylko z jedną placówką. W znacznej części przypadków współdziałanie zostało nawiązane ponad 6 lat temu, a formy umowy regulujące współpracę pozostały bez zmian od tego czasu. Można zatem stwierdzić, że mamy do czynienia z zastałą strukturą współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami. Natomiast głównym kryterium oceny efektywności współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami w kształceniu zawodowym powinna być jakość przygotowania absolwentów do podjęcia pracy po zakończeniu nauki. W dłuższej perspektywie skutkuje to elastycznym dostosowywaniem się przez nich do zmian w strukturze popytu na pracę. Przygotowanie absolwentów powinno nie tylko pozwolić im na szybkie podjęcie pierwszej pracy, zgodnej z wyuczonym zawodem, ale także na elastyczne dopasowywanie się do zmieniającego się popytu pracodawców na konkretne umiejętności w dalszym okresie ich aktywności zawodowej. Z powodu dynamicznych zmian w strukturze gospodarki, nie jest możliwe precyzyjne prognozowanie wielkości popytu na pracę według kwalifikacji nawet w perspektywie dekady. Dlatego wiedza i umiejętności zawodowe wyniesione ze szkoły powinny tworzyć solidną podstawę do zmiany zawodu. Dobre wykształcenie jest niezbędnym warunkiem do osiągania wysokiej wydajności pracy, co w efekcie zwiększa jednak opłacalność podejmowania pracy i sprzyja wysokiej aktywności zawodowej.

bardzo korzystna raczej korzystna raczej niekorzystna bardzo niekorzystna trudno powiedzieć

Ocena współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi. Dane pochodzące z Badania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiebiorstw metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa 2010 r.

Aktywna współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami w wyznaczaniu trendów i kierunków edukacji zawodowej w województwie łódzkim przyczynia się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw jak i całego regionu. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w obszarze współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi, Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił 30 marca br. kon-


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Działanie 9.2 cd. kurs w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na projekty współpracy ponadnarodowej, które mają na celu wsparcie szkolnictwa zawodowego w Łódzkiem. W ramach Działania 9.2 możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego na zapewnienie współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Realizacja projektów daje także możliwość dofinansowania dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych np. na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechatroniki, sektora AGD, przemysłu tekstylnego, ceramicznego i tzw. zielonej gospodarki. Ponadto projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 9.2 to wyjątkowa szansa na wymianę doświadczeń, odbycie wizyt studyjnych, ale także na adaptację w danej szkole rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Podczas trwania przedsięwzięcia mogą być zakupione dla szkoły pomoce naukowe, komputery czy tablice interaktywne i inne sprzęty w ramach cross-financingu wynoszącego do 45% wartości całego projektu. Dzięki projektom dofinansowanym w ramach PO KL wzrasta motywacja do nauki: edukacja w przyjaznej atmosferze, przy dostępie do różnorodnych pomocy naukowych bezpośrednio wpływa na wyniki w nauce i chęć stałego poszerzania wiedzy. Nabór wniosków na projekty ma charakter otwarty i trwa do momentu wyczerpania kwoty 20 mln zł przeznaczonej na konkurs. W województwie łódzkim w ramach Działania 9.2 od 2007 r. zostało złożonych 605 wniosków o dofinansowanie, z których 525 przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 189 uzyskało pozytywny wynik oceny merytorycznej. Do dofinansowania zostało wyłonionych 177 projektów. Do 29 czerwca 2012 roku podpisano 168 umów, których łączna wartość wynosi ponad 110 000 000 zł. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła 453 wnioski beneficjentów o płatność przekazując im ponad 55 000 000 zł.

Wykres przedstawiający dane na dzień 29 czerwca 2012 r. dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 9.2.

Wykres przedstawiający kwoty w zł dotyczące Działania 9.2 od początku wdrażania PO Kapitał Ludzki do dnia 29 czerwca 2012 r. lepsze przygotowanie przyszłych pracowników do danego zawodu wykształcenie przyszłych kadr dla mojego przedsiębiorstwa mozliwość pozyskania najlepszych uczniów przez moje przedsiębiorstwo wykształcenie wyspecjalizowanych kadr dla rynku pracy promowanie marki przedsiębiorstwa wśród przyszłych klientów pozyskiwanie przyszłych pracowników do wykorzystywania określonej technologii w zawodzie wprowadzanie nowej technologii w proces kształcenia zawodowego praca wykonywana przez uczniów na rzecz mojego przedsiębiorstwa

Wykres przedstawiający wartości docelowe wskaźniki oraz osiągnięte na dzień 14 maja 2012 r. w ramach Działania 9.2. Z danych wynika, że wskaźnik dotyczący liczby szkół i placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych osiągnięty został na poziomie 40%. Tegoroczny konkurs ogłoszony w ramach Działania 9.2 daje szansę na realizację działań, które pozwolą osiągnąć ten wskaźnik na poziomie 100%.

11

możliwość uzyskania dodatkowych zarobków dla pracowników przedsiębiorstwa wykorzystanie patronackiej pracowni w placówce dla celów spotkań roboczych pracowników korzystanie z patronackiej pracowni w celu przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z innych przedsiębiorstw

zupełnie nieważne

raczej nieważne

raczej ważne

bardzo ważne

Korzyści dla przedsiębiorstw płynące ze współpracy ze szkołami zawodowymi. Dane pochodzące z Badania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa 2010 r.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Dobre praktyki PO KL Wsparcie kobiet i najmłodszych mieszkańców regionu w ramach PO Kapitał Ludzki

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tytuł projektu: „Kolorowe przedszkole rośnie w siłę” Projektodawca: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" Wartość projektu: 834.635,53 zł Czas trwania projektu: 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa niepełnosprawnych dziewczynek i chłopców w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie świadomości rodziców nt. potrzeb i problemów edukacyjno-rehabilitacyjnych dzieci oraz podniesienie jakości i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb niepełnosprawnych dzieci – podopiecznych placówki „Kolorowe Przedszkole” w Łodzi. Projekt obejmuje wsparciem 35 dzieci niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową i z niepełnosprawnością sprzężoną wraz z rodzicami. W ramach projektu uwzględniono m.in.: realizację podstaw programu wychowania przedszkolnego w postaci zajęć prowadzonych przez terapeutów; terapię logopedyczną i psychologiczną; zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone przez rehabilitantów; zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przez muzykoterapeutę; warsztaty psychologiczne dla rodziców.

12

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: „Potrafię! Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Brzegu” Projektodawca: Gmina Pęczniew Wartość projektu: 1 043 766,20 zł Czas trwania projektu: 1 lutego 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i poszerzenie oferty programowej Szkoły Podstawowej w Brzegu, ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych co najmniej 86 uczniów. Projekt obejmie wsparciem 86 uczniów, w tym 20 uczniów 5 i 6 latków z rocznego przygotowania szkolnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Brzegu. W ramach projektu uwzględniono m.in.: zajęcia artystyczne; zajęcia sportowe; koła przedmiotowe z języka polskiego i matematyki; koła zainteresowań z języka angielskiego, informatyki oraz przyrody; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne; zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Realizacja projektów PO KL wymaga przestrzegania polityk horyzontalnych UE, w tym fundamentalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W wielu obszarach to właśnie kobiety mogą liczyć na szczególne wsparcie, nie tylko doradcze, szkoleniowa, ale także na wsparcie w postaci dofinansowania zakładania własnej działalności gospodarczej. Taką możliwość oferują założenia m.in. Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub wybrane szkolenia realizowane w projektach dofinansowanych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Fot. Archiwum Dep. ds. PO Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki swoim zasięgiem obejmuje różnorodne obszary wsparcia, w tym szeroko rozumiany obszar edukacji. W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. PO KL przewiduje m.in. upowszechnianie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji. Jednym z kluczowych założeń w tym zakresie jest wdrażanie elastycznych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, gdzie jej upowszechnienie jest na niewystarczającym poziomie. Tworzenie nowych przedszkoli i wsparcie już istniejących oferowały konkursy w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej mogło być również dofinansowane m.in. w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmują m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, których realizacje przewidywały założenia Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Dobre praktyki PO KL c.d. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Tytuł projektu: „Kopernik też był kobietą”

Tytuł projektu: „Kwalifikacje i wiedza to nasza broń kobieca”

Projektodawca: Centrum Fitness Lady-Fit, Fitness Efekt Piotr Lipiński Wartość projektu: 289 760,00 zł Czas trwania projektu: 1 października 2011 r. do 31 lipca 2012 r.

Projekt ma za zadanie podniesienie kompetencji kierowniczych wśród 60 kobiet tak, aby wyrównać ich pozycję i zniwelować różnice w dostępie do wyższych stanowisk i równej płacy i aby mogły skutecznie i profesjonalnie zarządzać podległymi im obszarami w firmach prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego. Grupę docelową stanowią kobiety zamieszkujące bądź pracujące na terenie naszego województwa, powyżej 18 roku życiu, zajmujące stanowiska menedżerskie. Wsparciem mogą zostać objęte zarówno menadżerki pracujące w dużych przedsiębiorstwach, mniejszych firmach, instytucjach administracji, jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 edycji 80-godzinowego cyklu szkoleń. Podczas szkolenia Effective Managerial Skills beneficjentki ostateczne wezmą udział w 3 modułach szkoleniowych z zakresu skutecznego przywództwa, efektywnej komunikacji oraz fizjologii efektywności. Ponadto każda uczestniczka projektu otrzyma dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdą się materiały, zadania, ćwiczenia i testy związane z tematyką szkolenia.

Projektodawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi Wartość projektu: 417 129,80 zł Czas trwania projektu: 1 marca 2012 r. do 31 października 2012 r.

Celem głównym projektu jest niwelowanie niekorzystnych dysproporcji względem płci występujących wśród kadry kierowniczej średniego szczebla przedsiębiorstw i instytucji użyteczności publicznej w województwie łódzkim poprzez nabycie nowych i podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze wykorzystania technologii multimedialnych oraz animacji i grafiki 3 D w projektowaniu. Grupą docelową są 64 kobiety w wieku 18-60 lat pracujące na stanowiskach menedżerskich w obszarze i otoczeniu branż informatycznej, medialnej i reklamowej oraz pochodzące z terenu województwa łódzkiego. W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane 2 kursy: Dress Code kadry menedżerskiej oraz Wykorzystanie technologii multimedialnych oraz animacji i grafiki 3 D w projektowaniu prezentacji i autokreacji. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach beneficjentki ostateczne zdobędą wiedzę m.in. z zakresu projektowania multimediów, kreacji grafiki i animacji 3 D oraz wizerunku przedsiębiorstwa. Ponadto uczestniczki szkolenia zapoznane zostaną z zasadami identyfikacji wizualnej pracowników firmy „dresscode”.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: „Gender studies – polityka równych szans w procesie kształcenia”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 60 nauczycielek i nauczycieli z całego województwa w obszarze aktywnego wdrażania polityki gender mainstreaming i równych szans w procesie edukacji poprzez stworzenie programu studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu polityki równych szans. Wśród beneficjentów ostatecznych znajdzie się minimum 48 kobiet. W trakcie realizacji projektu zostanie przygotowany program wspomnianych studiów, które następnie zostaną zrealizowane w 2 edycjach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z problematyką antropologii gender studies, polityki równych szans UE i jej implikacjami dla Polski, wizerunków płci w kulturze oraz uwarunkowań kulturowych przemocy wobec mniejszości. Ostatnim etapem realizacji będzie przygotowanie publikacji podręcznika skierowanego do kadr oświaty zawierającego rekomendacje w zakresie wcielania polityki równych szans w procesie edukacji.

13

Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

Projektodawca: Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Wartość projektu: 688 154,84 zł Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Przygotowania do nowego okresu programowania Propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

14

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. W dokumencie zawarto również propozycję podziału kompetencji we wdrażaniu funduszy pomiędzy szczeblami władzami centralnymi i regionalnymi. W latach 20142020 zakres decentralizacji systemu wdrażania funduszy w Polsce będzie większy niż obecnie. Oznacza to, że relatywnie więcej środków do dyspozycji otrzymają samorządy wojewódzkie. Pozostaną jednak programy krajowe, z których dofinansowane będą mogły zostać m.in. projekty reform systemowych czy inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lub zasięgu krajowym. Ostatecznym efektem prac nad dokumentem (które prawdopodobnie zakończą się w marcu 2013 r.) będzie tzw. Umowa Partnerska Polski z KE. Jest to rodzaj kontraktu, w którym państwa członkowskie UE wskazują, w jaki sposób osiągną swoje cele rozwojowe przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w obszarze polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i rybołówstwa.

Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają już prace nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy Europejskich w nowej wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Już teraz wiadomo, że więcej funduszy niż obecnie będą miały do dyspozycji samorządy wojewódzkie – wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego będzie bardziej zdecentralizowane. Wzrosną też wydatki na badania naukowe, innowacyjność, zatrudnienie i włączenie społeczne. Przygotowany przez MRR i przekazany do pozostałych resortów oraz samorządów wojewódzkich dokument „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne” otwiera krajową dyskusję o Funduszach Europejskich dla Polski na lata 2014-2020. Doprecyzowanie polskiej koncepcji wykorzystania funduszy unijnych ułatwią trwające negocjacje wysokości budżetu UE i zasad funkcjonowania polityki spójności. Wraz z przyjęciem Strategii Europa 2020, Polska i inne kraje UE zobowiązały się do realizacji jej celów, czyli wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska silnie powiązała osiąganie tych celów z wdrażaniem funduszy unijnych, z których finansowane będa inwestycje niezbędne do wypełnienia założen strategii. Dlatego przedstawione przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności ograniczają zakres wsparcia z pieniędzy unijnych do 11 celów tematycznych. Określają one również ogólne zasady podziału funduszy. Propozycje MRR uwzględniają zatem zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa 2020, zapisy projektów rozporządzeń KE, zalecenia Rady UE dla Polski oraz uwarunkowania krajowe, takie jak dostępność środków w budżecie państwa oraz inne krajowe dokumenty strategiczne. Nie przesądzając konkretnych kwot, przygotowany przez MRR dokument zawiera propozycje sposobu podziału środków pomiędzy 11 obszarów: Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych; Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

eu 2020


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Działania informacyjno-promocyjne Podsumowanie II kwartału 2012 r.

Fot. Archiwum Dep. ds. PO Kapitał Ludzki

Wiosenne miesiące 2012 roku dla Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki były okresem intensywnych działań informacyjno-promocyjnych. Miały one na celu przede wszystkim mobilizowanie potencjalnych projektodawców do udziału w ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL. Pomiędzy kwietniem a czerwcem zachęcaliśmy do aplikowania w ramach aż 9 konkursów, dzięki którym można było zdobyć środki pieniężne m.in. na rozwój kwalifikacji zawodowych (w tym kursy i szkolenia dla osób dorosłych), doradztwo dla przedsiębiorstw, wsparcie procesów adaptacyjnych oraz współpracy sfery nauki i biznesu, a także na tworzenie i wsparcie już istniejących przedszkoli, indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów nauczania początkowego oraz rozwój szkół i placówek kształcenia zawodowego. Podejmowane działania informacyjno-promocyjne miały ścisły związek z obszarami tegorocznego wsparcia. Tradycyjnie już po każdym z ogłoszonych konkursów organizowane były otwarte spotkania informacyjne, podczas których prowadzący szczegółowo odpowiadali na wątpliwości związane z dokumentacjami konkursowymi. Na początku II kwartału (23 kwietnia) odbyła się także konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt. „Blisko 80 mln zł przeznaczonych na wsparcie uczelni w Łódzkiem”. Poświęcona była nie tylko podsumowaniu wdrażania PO KL w zakresie wsparcia doktorantów łódzkich uczelni, ale także prezentacji trzech nowych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt. "Blisko 80 mln zł przeznaczonych na wsparcie uczelni wyższych w Łódzkiem – 23.04.2012 r.

Z kolei dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych udziałem w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zorganizowano „Dni Otwarte” w Punk-

15

cie Informacyjnym PO KL (odpowiednio 17 maja oraz 5 czerwca). Były to indywidualne konsultacje ze specjalistami oraz okazja do wyjaśnienia wątpliwości na etapie tworzenia wniosków o dofinansowanie. Stoiska Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki nie zabrakło także w Alei Informacyjnej podczas IV Pikniku Funduszy Europejskich na Rynku Manufaktury w Łodzi (17 czerwca). Każdy, kto je odwiedził mógł porozmawiać o możliwości realizacji swoich pomysłów, zasięgnąć porady dotyczącej aplikowania oraz zaopatrzyć się w dostępne materiały informacyjne i gadżety. W sumie między kwietniem a czerwcem pracownicy Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki przeprowadzili lub uczestniczyli w 23 przedsięwzięcia dla prawie 800 osób. Wiosną powróciła także oczekiwana przez wielu beneficjentów Łódzka Akademia PO KL. Tegoroczne szkolenia dotyczą następujących zagadnień: Kontrola projektów (B01+), Wniosek beneficjenta o płatność (B02+), Monitoring i ewaluacja (B03+), Promocja projektów (B04+). Dwie edycje warsztatów zgromadziły ponad 130 uczestników. W celu wsparcia beneficjentów w aplikowaniu o środki w ramach PO KL funkcjonuje także nieprzerwanie Punkt Informacyjny PO KL, który w II kwartale br. udzielił informacji ponad 1 250 razy za pośrednictwem różnego rodzaju kanałów komunikacji: blisko 900 informacji udzielonych drogą telefoniczną; ponad 200 informacji udzielonych drogą mailową; blisko 150 informacji bezpośrednio osobom odwiedzającym PI. Natomiast w ramach współpracy z TVP 3 wiosną wyprodukowano i wyemitowano 7 audycji z cyklu „Łódzki Kapitał Łódzki”. Tematami zrealizowanych programów były nowości w komponencie regionalnym PO KL w 2012 roku, możliwości wsparcia w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.1, relacja z konferencji prasowej dotyczącej podpisanych umów przez uczelnie wyższe, a także projekty współpracy ponadnarodowej z Poddziałania 8.1.1, Działania 9.2 oraz kształcenie ustawiczne. Mamy nadzieję, że aktywne wsparcie merytoryczne oraz różnorodne działania zachęcające do aplikowania o środki pomogły przedstawicielom instytucji z województwa łódzkiego przygotować prawidłowe i interesujące projekty wspierające mieszkańców regionu. W trzecim kwartale także przewidziane są konkursy na ich dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL, zatem zasięg działań informacyjno-promocyjnych z pewnością nie będzie mniejszy.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Unijna droga do własnego biznesu Pomoc szkoleniowa, doradcza i finansowa dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL. Unijne fundusze dla wszystkich Unijne fundusze są dla wszystkich. Korzystamy nie tylko z inwestycji na rozbudowę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, innowacje czy ochronę środowiska, ale także z inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. W obecnej perspektywie finansowej (2007-2013), blisko 15 procent środków przeznaczonych zostało na inwestycje w kapitał ludzki. Z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierane są kształcenie i rozwój zawodowy Polaków. W skali całego kraju dofinansowanie z Programu otrzymało blisko 33,5 tysiąca projektów, z czego w samym województwie łódzkim – w ramach tzw. komponentu regionalnego Programu – ponad 2,6 tysiąca. Dofinansowane projekty obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo oraz tworzenie miejsc pracy okazały się skutecznym narzędziem wspierania zatrudnienia. Badania ewaluacyjne Programu wskazują m.in. że w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, około 45% osób pozostających bez zatrudnienia podjęło pracę. Program Kapitał Ludzki pomaga jednak nie tylko podnieść lub zmienić kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe czy znaleźć pracę, ale także pomaga spełnić marzenia o własnej firmie. Najpopularniejsze wśród osób zakładających działalność gospodarczą jest Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, za którego wdrażanie w Łódzkiem odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Gorący temat Uruchomione po raz pierwszy w lipcu 2008 roku Działanie 6.2 PO KL cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa łódzkiego, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane przyszłym przedsiębiorcom w ramach tego Działania jest bardzo atrakcyjne – umożliwia uzyskanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 20 tysięcy złotych oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie do 1 tysiąca złotych przez pierwszych 6 lub 12 miesięcy działania firmy. Dodatkowo uczestnik projektu zostaje objęty szkoleniem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz może korzystać ze specjalistycznego doradztwa. Działanie 6.2 adresowane jest wyłącznie do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów

16

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Od początku realizacji Działania, dotacje na założenie własnej firmy otrzymało ponad 1,5 tysiąca mieszkańców województwa, w tym ponad 220 osób w wieku do 25 roku życia, blisko 300 osób po 50 roku życia, 280 osób długotrwale bezrobotnych oraz około 90 osób niepełnosprawnych. Unijna dotacja krok po kroku Jeżeli poszukujesz źródeł sfinansowania pomysłu na biznes przede wszystkim wejdź na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi www.pokl.wup.lodz.pl. W dziale „Dotacje na firmę” dostępna jest lista instytucji – realizatorów projektów z Działania 6.2, którzy aktualnie prowadzą lub w najbliższym czasie planują rekrutację osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Przy każdym projekcie wskazane są szczegółowe kryteria uczestnictwa. Zgodnie z zapisami dokumentów programowych, o dotację mogą ubiegać się osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w momencie przystąpienia do projektu oraz w okresie co najmniej 12 poprzedzających miesięcy. Mogą to być zatem zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia, jak i osoby pracujące. Instytucje udzielające dotacji mają jednak możliwość zawężenia grupy docelowej – kryterium może być miejsce zamieszkania, wiek, płeć oraz status na rynku pracy. Jeżeli znalazłeś projekt dla siebie, skontaktuj się z wybraną instytucją i dowiedz się kiedy rozpoczyna się rekrutacja oraz jakie są wymagane dokumenty. Każdy realizator projektu przygotowuje i udostępnia do publicznej wiadomości regulamin rekrutacji. Rekrutacja może składać się z kilku etapów. Jednym z nich jest rozmowa kwalifikacyjna z udziałem doradcy zawodowego, który ocenia predyspozycje kandydata do prowadzenia własnego biznesu. To bardzo ważne, gdyż osoba która otrzyma dotację musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej przez 12 miesięcy. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat musi także przedstawić swój pomysł na biznes. Po zakończeniu rekrutacji, realizator projektu sporządza listę rankingową uszeregowaną według punktów przyznanych osobom chcącym wziąć udział w projekcie. Przyjęcie do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji na założenie firmy. Pozytywny wynik podczas rekrutacji to dopiero początek drogi i oznacza zakwalifikowanie do udziału w bloku szkoleniowo-doradczym. Przez kilka tygodni będziesz brać udział w szkoleniu z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej obejmujących zagadnienia związane m.in. z jej uruchomieniem, finansami, prawem pracy i podatkami oraz w doradztwie (indywidualnym lub grupowym) wspierającym zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W tym czasie także otrzymasz pomoc w przygotowaniu, zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej, biznesplanu, wniosku o udzielenie wspar-

1

2

3


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi cia finansowego i wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Tylko najlepsze biznesplany otrzymują dotację, a zatem między uczestnikami projektu występuje duża konkurencja. Jeżeli Twój biznesplan zostanie oceniony pozytywnie, dostaniesz dotację w wysokości do 20 000 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych. Nie określono limitu wysokości wsparcia finansowego w stosunku do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, co oznacza że wsparcie może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności, a realizator projektu nie może uzależniać udzielenia wsparcia od wniesienia przez uczestnika wkładu własnego. Wsparcie finansowe wypłacane jest jednorazowo, z góry, w całości. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach przyznanego wsparcia powinny zostać poniesione w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Oprócz jednorazowej dotacji możesz ubiegać się także o wsparcie pomostowe. Jest ono udzielane po rozpoczęciu działalności gospodarczej i może przybierać dwie formy: usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym oraz pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie. Szkolenie specjalistyczne to szkolenie teoretyczne lub praktyczne prowadzące do zdobycia kwalifikacji bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Celem doradztwa na tym etapie jest rozwiązanie konkretnego problemu firmy. Wsparcie pomostowe finansowe umożliwia pokrycie niezbędnych, bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków i opłat administracyjnych. Wsparcie to wypłacane jest z góry na każdy miesiąc, w jednakowej wysokości do 1 000 zł. Wsparcie pomostowe (podstawowe) przyznawane jest w oparciu o wniosek uczestnika projektu złożony do realizatora na okres do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy, o ile w opinii realizatora projektu istnieje celowość kontynuowania udzielania wsparcia. W celu rozliczenia otrzymanego wsparcia, składasz zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany w ramach przyznanych środków. Realizator projektu ma obowiązek kontrolować prawidłowość wykonywania przez uczestnika projektu jego obowiązków przez cały 12-miesięczny obligatoryjny okres prowadzenia działalności gospodarczej. Kontroli podlega fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz prawidłowość wydatkowania wsparcia.

4

5

6

17

Własny biznes po pięćdziesiątce oraz dla młodych Aktualna lista instytucji prowadzących rekrutacje do projektów z Działania 6.2 dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi www.pokl.wup. lodz.pl zawiera już zaledwie kilka pozycji, a o dotacje na własną działalność gospodarczą ubiegać się mogą jedynie mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, rawskiego i skierniewickiego. W sierpniu bieżącego roku wyłonione zostaną nowe, dodatkowe instytucje, które będą realizować projekty z Działania 6.2. Wsparcie adresowane będzie jednak wówczas tylko i wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy) w wieku powyżej 50 lat lub do 25 roku życia. Nowość - preferencyjne pożyczki W roku bieżącym w ramach Działania 6.2 po raz pierwszy testowane będą także instrumenty inżynierii finansowej. Instrumentem inżynierii finansowej jest wyodrębniony księgowo fundusz mający na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie z ich środków pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pożyczki udzielane będą przez podmioty pełniące funkcję tzw. pośredników finansowych. Wsparcie w formie pożyczek skierowane będzie, podobnie jak w przypadku dotacji, do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie posiadały zarejestrowanej firmy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Największe szanse na otrzymanie pożyczki będą miały osoby podejmujące działalność typu spin off/spin out tj. m.in. doktoranci, pracownicy jednostek naukowych i studenci uczelni wyższych oraz osoby, które rozpoczną działalność gospodarczą w jednej z następujących branż: informatyka, elektronika, mechatronika, włókiennictwo, budownictwo, turystyka, ekologia czy BPO. Pożyczka będzie wynosić do 50 000 zł. Uczestnik projektu będzie miał także możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego i szkoleniowego udzielanego zarówno na etapie ubiegania się o pożyczkę, jak też w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Realizatorzy projektów, w ramach których udzielane będą preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej czyli pośrednicy finansowi, wybrani zostaną w trybie konkursu. Konkurs ogłoszony zostanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w drugiej połowie lipca br. z alokacją na poziomie 2 010 000 zł. Pośrednikami finansowymi mogą być podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, banki krajowe i zagraniczne, instytucje kredytowe lub finansowe, banki spółdzielcze oraz konsorcja powyższych podmiotów.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Unijna droga do własnego biznesu Pośrednicy finansowi odpowiedzialni będą za prowadzenie funduszu pożyczkowego, w tym udzielanie pożyczek na rzecz uczestników projektu oraz, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, udzielanie wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa. Dystrybucja pożyczek, dokonywanie oceny wniosku pożyczkowego oraz monitorowanie prawidłowości spłaty pożyczki odbywać się będzie na podstawie specjalnego regulaminu. Pożyczkobiorca będzie miał obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Umowa pożyczki określać będzie dwa poziomy oprocentowania: preferencyjne i standardowe. Co do zasady w projekcie stosowane będzie oprocentowanie preferencyjne (wyliczane poniżej aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej). Oprocentowanie standardowe będzie stosowane w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku zasadniczych naruszeń postanowień umowy.

Podstawowym obowiązkiem pożyczkobiorcy będzie terminowa spłata pożyczki wraz z odsetkami. Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z maksymalnej 12-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych w trakcie całego okresu spłaty pożyczki, jednak karencja nie dotyczy spłaty rat odsetkowych. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Pożyczka będzie mogła zostać przeznaczona na dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno-obrotowy. Jedynym kosztem uzyskania pożyczki będzie koszt jej oprocentowania, chyba że wystąpi konieczność ustanowienia zabezpieczenia umowy pożyczki, które będzie wiązało się z poniesieniem kosztów. Pośrednik finansowy nie ma prawa pobierania od pożyczkobiorcy żadnych innych opłat i prowizji poza ściśle określonym oprocentowaniem. Pośrednicy finansowi, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 zostaną wyłonieni na przełomie listopada i grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu, konkursów i projektów w ramach Priorytetu VI i VII PO KL

www.pokl.wup.lodz.pl Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, pok. 1.03 i 1.04 tel.: 42 638-91-30, 638-91-39 e-mail: pokl@wup.lodz.pl

18


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 2 (10) /2012

www.pokl.lodzkie.pl Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź tel.: 0-42 663 30 80 fax: 0-42 663 30 82 Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź skype: inofmacje_pokl@lodzkie.pl e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl tel.: 0-42 663 33 92 Wydawca: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Zdjęcia: Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Redakcja: Wydział Informacji i Promocji PO KL

19


PUBLIKACJA PublikacjaBEZPŁATNA bezpłatna

Łódzki Kapitał Ludzki  

Biuletyn informacyjny Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you