Page 1

Numer 4

2013


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce pierwszy w 2014 roku numer biuletynu „Łódzki Kapitał Ludzki”. Publikacja stanowi podsumowanie działań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po siedmiu latach realizacja PO KL w Łódzkiem dobiega końca. Przepracowaliśmy siedem lat i wykorzystaliśmy miliardy złotych po to, by odwracać tendencje demograficzne, wspierać edukację, gospodarkę, by przygotować województwo do wyzwań, które staną przed nim w przyszłości. Efekty realizacji programu, korzystne zmiany, jakie dokonały się dzięki projektom zrealizowanym w PO KL widoczne są niemal wszędzie i świadczą o ogromnej sile oddziaływania programu na poprawę jakości wielu dziedzin życia mieszkańców naszego regionu. 29 listopada 2013 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi, podczas konferencji pt. „Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim” wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi podsumowaliśmy realizację PO KL. Pokazaliśmy efekty i najważniejsze działania podejmowane w województwie w latach 2007-2013. Z perspektywy tego czasu można powiedzieć, że było to wyjątkowe doświadczenie i sprawdzian dla samorządu i administracji wdrażającej PO KL. Teraz, kiedy jego realizacja dobiega końca, patrząc jak bardzo gospodarczo i społecznie zmienił się nasz region, możemy mieć satysfakcję z dobrze wykonanej wspólnej pracy. W przededniu nowego okresu programowania watro bliżej przyjrzeć się wypracowanym rezultatom wdrażania kończącej się perspektywy. Dlatego właśnie tematyka bieżącego numeru w dużej mierze poświęcona została podsumowaniu realizacji w województwie łódzkim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mam nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym nasz biuletyn będzie źródłem rzetelnej informacji o wszystkim tym, co dzieje się w obszarze PO KL w Łódzkiem. Polecam Państwa uwadze niniejszą publikację i życzę miłej lektury!

Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

2


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Nie ma bardziej istotnych zasobów, jak ludzie i ich kwalifikacje. Inwestycja w kapitał ludzki jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Dobre wykształcenie pozwala efektywnie dostosować się młodym ludziom do zmieniających się potrzeb rynku pracy, ale ma też ogromny wpływ na gospodarkę regionu. Inwestowanie w edukację jest jednym z istotnych czynników rozwoju Łódzkiego, dlatego wiele z działań Samorządu Województwa zostało ukierunkowanych na rzecz najmłodszych i młodzieży. Środki pochodzące z funduszy europejskich od kilku lat stanowią dla placówek edukacyjnych istotne wsparcie finansowe, dzięki któremu systematycznie rosną komfort i efekty nauczania. Nowe profesjonalnie wyposażone przedszkola, modernizacja istniejących placówek, zakup urządzeń dydaktycznych są niezbędne do rozwoju najmłodszych mieszkańców Łódzkiego. Nie zapominamy o młodzieży szkolnej. Od lat, dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizujemy szereg działań podnoszących jakość i poprawiających warunki nauczania na poziomie średnim i wyższym. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów, zajęcia dodatkowe, czy środki na współpracę szkół z przedsiębiorcami – to narzędzia, dzięki którym można lepiej przygotować uczniów i studentów do przyszłej kariery zawodowej, wyposażając ich w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. To tylko jeden z obszarów, który korzystnie zmienia się dzięki unijnym dotacjom. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Dlatego w ostatnim kwartale ubiegłego roku i wraz z początkiem 2014 w obszarze edukacji i funduszy PO KL wiele się działo. Szczegóły odnajdą Państwo na stronach niniejszego biuletynu. Szczerze zachęcam do lektury. Polecam!

Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

3


Fot. Archiwum Departamentu ds. PO KL

ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Doroczna konferencja PO KL w Łódzkiem pt. „Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego – 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim” prezentowała rezultaty siedmioletniego wysiłku instytucji pośredniczacych i beneficjentów.

Spis treści 5

Aktualności

6  Informacje z MIR 7

Dodatkowe pieniądze dla Województwa Łódzkiego za skuteczne wdrażanie PO Kapitał Ludzki

10 Łódzki Kapitał Ludzki podsumowany – konferencja pt.: „Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego – 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim” 12 Album "Łódzki Kapitał Ludzki promuje" 16 RO EFS w Łódzkiem w latach 2007-2013

4


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Aktualności PO KL w Łódzkiem Konkursy w 2014 roku Wraz z nowym rokiem Departament ds. PO KL rozpoczął nabór wniosków na realizację projektów wspierających przedsiębiorstwa i zatrudnienie oraz edukację – zarówno szkolną, jak i przedszkolną. Na styczeń 2014 roku zaplanowano trzy konkursy, a w lutym jeden. W sumie projektodawcy będą mogli wykorzystać blisko 46 mln złotych. 10 stycznia br. ruszył konkurs z Poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach tego konkursu powinno zostać przeznaczone na ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Na realizację tego typu projektów przeznaczono kwotę 7 mln złotych. Z kolei 15 stycznia br. rozpoczęły się nabory do dwóch konkursów z obszaru edukacji. Pierwszy z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wsparcie w ramach tego konkursu ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które obejmuje tworzenie nowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Z pieniędzy będą mogli skorzystać również beneficjenci zainteresowani stworzeniem dodatkowych miejsc dla najmłodszych w placówkach już istniejących. Do wykorzystania jest ponad 20 mln złotych. Drugi konkurs, z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, dedykowany jest podmiotom prowadzącym szkoły i placówki realizujące kształcenie zawodowe. Projekty w tym obszarze mają służyć zwiększaniu popularności kształcenia zawodowego, podnosić jakość oferty dydaktycznej i tym samym ułatwić absolwentom szkół zawodowych lepszy start na rynku pracy. Pomoc ma zostać przeznaczona głównie na organizację staży i praktyk dla uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów. Na realizację projektów dofinansowanych w ramach trzeciego konkursu przeznaczone jest ponad 12 mln złotych. Natomiast 17 lutego rozpocznie się nabór wniosków do ostatniego konkursu w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wsparcie powinno być skierowane do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szerokiego rodzaju pomoc powinna obejmować m.in. szkolenia i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Beneficjenci – uczestnicy projektów, będą mogli również zdobyć zatrudnienie u nowego pracodawcy lub bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości nawet 40 tys. zł. Do rozdysponowania wśród projektodawców jest blisko 6 mln złotych.

5

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich czterech konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej PO KL pod adresem www.pokl.lodzkie.pl oraz w Punkcie Informacyjnym PO KL, w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, pod numerem telefonu tel. 042 663 33 92, lub pisząc na: informacje_pokl@lodzkie.pl

V Forum Funduszy Europejskich za nami 24 października 2013 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi odbyło się V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego tematem przewodnim były „Zmiany w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz nowe rozwiązania wspierające rozwój regionalny – PPP”. Podczas konferencji przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne udzielali informacji m.in. na temat poszczególnych Programów Operacyjnych oraz dystrybuowali materiały im poświęcone. Pracownicy Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki wraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi i Wojewódzkiego Urzędu Pracy na swoim stoisku informowali o rezultatach wdrażania komponentu regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzki oraz szczegółach dotyczących Programu. Dla odwiedzających przygotowano materiały informacyjne oraz promocyjne.

Nowe projekty szkoleniowe w Łódzkiem

W ostatnich miesiącach 2013 roku poznaliśmy najlepsze projekty złożone w odpowiedzi na konkursy z Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych oraz Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Tym samym oferta szkoleniowa zarówno dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwo, jak i dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych wzbogaci się o 45 przedsięwzięć. Beneficjenci to przede wszystkim fundacje, firmy informatyczne oraz szkoły językowe, które zdecydowały się wesprzeć branżę odzieżową, informatyczną, ale i mleczarską czy spółdzielnię mieszkaniową. Zachęcamy potencjalnych uczestników, w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2, do zapoznania się z listami rankingowymi, dostępnymi na stronie www.pokl.lodzkie.pl, pod zakładką Wyniki konkursów –> Listy rankingowe.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Informacje z MIR Łódzkie wciąż wysoko w zestawieniu

My polish dream, czyli historie młodych przedsiębiorców

Praktycznie przez cały 2013 r. utrzymywała się przewaga Łódzkiego nad innymi regionami w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Potwierdzeniem skuteczności działania w tym zakresie były comiesięczne raporty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obrazujące realizację PO KL w województwie łódzkim. Zgodnie z zestawieniem według stanu na 31 grudnia 2013 r., procentowa wartość wykorzystanych środków względem wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej wynosząca 73,6% lokuje nasz region na pierwszej pozycji w kraju spośród wszystkich 16 województw. Pierwsze miejsce Łódzkie zajęło również w kategorii „Zatwierdzone wnioski o płatność”, dzięki wykorzystanej alokacji wynoszącej aż 80,7%. Osiągnięcie tak wysokich wskaźników warunkuje sprawne i szybkie przekazywanie środków instytucjom realizującym swoje przedsięwzięcia. Od początku wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim podpisanych zostało już ponad 2 935 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX. Ich łączna wartość przekracza 2 mld 240 mln zł ! Ponadto liczba blisko 15 550 zatwierdzonych wniosków o płatność pozwoliła przekazać beneficjentom już ponad 1 mld 904 mln zł (wg stanu na 27.12.2013 r.).

1 października o godz. 22:00 w stacji MTV na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju rozpoczął się cykl audycji „My polish dream”, poświęconych przedsiębiorczości osób młodych, zachęcający ich do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach PO KL. Młodzi przedsiębiorcy opowiadali o początkach swojej kariery, trudnościach jakie musieli pokonać, otrzymanemu wsparciu z Programu Kapitał Ludzki, osiągniętych sukcesach oraz poczuciu satysfakcji i niezależności, jakie daje własną działalność. Uzupełnieniem cotygodniowych emisji były broszury informacyjnej i promocja w Internecie (na stronie www.efs.gov.pl, www. mtv.pl, w mediach społecznościowych – Facebook Fundusze Europejskie oraz Facebook MTV), ze wskazywaniem źródeł informacji o wsparciu w ramach EFS. http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/My_ polish_dream.aspx

Nowe wersje dokumentów programowych W IV kwartale 2013 r. zatwierdzono szereg zmian w dokumentach programowych, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Przypominamy, że wszyscy wnioskodawcy przygotowujący się do składania wniosków na konkursy ogłaszane przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zobowiązani są do stosowania znowelizowanych dokumentów i wytycznych. Poniżej prezentujemy listę dokumentów, które zostały zmienione: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki, Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

6

Zmiana nazwy Instytucji Zarządzającej PO KL Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od 27 listopada 2013 roku Instytucją Zarządzającą PO Kapitał Ludzki jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, powstałe w wyniku przekształcenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zmiana nazwy Ministerstwa nie oznacza jednak konieczności aneksowania zawartych umów o dofinansowanie projektu. Natomiast organem odwoławczym w sprawach dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów złożono 289,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 590,4 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 94 889 umów o dofinansowanie na 391,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 269,8 mld zł, co stanowi 96 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wyniosła 258 mld zł, a w części dofinansowania UE 182,8 mld zł.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Realizacja PO KL w Łódzkiem w 2013 r.

Dodatkowe pieniądze dla Województwa Łódzkiego za skuteczne wdrażanie PO Kapitał Ludzki Wysokie tempo i poziom wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także skuteczność i efektywność realizacji jego założeń były powodem podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju decyzji o przyznaniu Województwu Łódzkiemu w 2013 r. dodatkowych środków przekraczających pulę 144 mln zł: 59 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI, VIII i VIII; 54,9 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI, VIII i IX; 5,7 mln zł na zwiększenie puli środków Pomocy Technicznej PO KL; 4,4 mln zł na realizację Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL; 20 mln zł na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 (przygotowanie oddziałów przedszkolnych). Konkursy i nabory PO KL procedowane w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego W ostatnim kwartale 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zakończył cztery nabory wniosków: trzy w trybie konkursowym i jeden w trybie systemowym. Jako pierwszy z nich, z dniem 14 października zakończył się konkurs z Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Ten jeden z najbardziej popularnych obszarów wsparcia przyciągał uwagę beneficjentów od 2 września i zaowocował złożeniem przez nich 128 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów szkoleniowych, z czego 118 skierowanych zostało do oceny merytorycznej. Pierwotna kwota środków przeznaczonych na niniejszy konkurs wynosiła 8 000 000 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowana 33 projekty na łączną kwotę 12 387 931,71 zł. Decyzja o zwiększeniu alokacji na niniejszy konkurs do wskazanej wyżej wartości wynika z kończącego się okresu programowania oraz posiadanych środków. Stąd rekomendację do dofinansowania uzyskały wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną. Dzięki temu w najbliższym czasie w naszym województwie rozpocznie się realizacja przedsięwzięć zakładających ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej ich możliwościom organizacyjno-technicznym. Kolejne kończące się nabory wniosków obejmowały zakres wsparcia Priorytetu IX. I tak – od 2 września do 31 października 2013 r. przyjmowano wnioski w ramach projektu systemowego z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

7

Szkolenia i publikacje umożliwiły wielu beneficjentom napisanie poprawnych wniosków o dofinansowanie projektów PO KL

szkolnej, na który przeznaczono 20 333 924,92 zł. Nabór umożliwi wsparcie projektów zakładających realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Formy wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego obejmują następujące kategorie: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń. W odpowiedzi na nabór złożono 47 wniosków. O dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Zasa" dach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" z dnia 3 lipca 2013 r. Jesienią 2013 r. zakończył się także konkurs na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W okresie od 2 kwietnia do 11 października złożonych zostało 47 wniosków. Kwota 10 000 000 zł pozwoli na dofinansowanie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowanych na wyrównywanie szans edu-


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Lp.

Obszar PO KL

Alokacja

Złożone wnioski

1

Poddziałanie 8.1.1

8 mln zł

131

2

Poddziałanie 8.1.2

11 mln zł

37

3

Poddziałanie 8.2.1

5,5 mln zł

18

4

Poddziałanie 9.1.1 (systemowy)

20,3 mln zł

47

5

Poddziałanie 9.1.2 (ponadnarodowy)

10 mln zł

47

6

Poddziałanie 9.1.2

20 mln zł

208

7

Działanie 9.2

27 mln zł

114

8

Działanie 9.4

13 mln zł

85

9

Poddziałanie 9.6.2

4 mln zł

146

118,8 mln zł

833

Łącznie:

Alokacje konkursów w 2013 roku oraz liczba złożonych wniosków

przeznaczono 20 000 000 zł. Chęć pozyskania środków z tej puli wyraziło wiele podmiotów i instytucji, składając łącznie 208 wniosków o dofinansowanie programów rozwojowych szkół i placówek ogólnokształcących. Działania możliwe do realizacji w tym przypadku pokrywały się z kategoriami wsparcia, jakie dawał konkurs „ponadnarodowy” (wcześniej opisany), jednak dodatkowo umożliwiał on organizację staży zawodowych u pracodawców, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

kacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W szczególności obejmować one będą: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów; programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Konkurs z Poddziałania 9.1.2 ogłaszony w 2013 r. dwukrotnie. Drugi z nich, od 2 września do 25 października, nie wymagał współpracy ponadnarodowej. Zakładał dofinansowanie projektów standardowych, na które

Spotkanie uczestników projektu ponadnarodowego "PWP Wykorzystanie Europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu"

8


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Podsumowanie wszystkich konkursów procedowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Podsumowanie wdrażania Priorytetów VIII i IX realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (stan na 27.12.2013 r.) Priorytet VIII Alokacja 2007-2013 Złożone wnioski Wnioski po ocenie formalnej Wnioski po ocenie merytorycznej Podpisane umowy Wartość umów % wykorzystanej alokacji Środki wypłacone beneficjentom Wartość wydatków certyfikowanych

503,1 mln zł 3549 3096 803 587 504,6 mln zł 100,3 % 409,2 mln zł 367,8 mln zł

Priorytet IX Alokacja 2007-2013 Złożone wnioski Wnioski po ocenie formalnej Wnioski po ocenie merytorycznej Podpisane umowy Wartość umów % wykorzystanej alokacji Środki wypłacone beneficjentom Wartość wydatków certyfikowanych

618,7 mln zł 5489 4498 1511 1123 534,9 mln zł 86,5 % 436,1 mln zł 398,7 mln zł

Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki

Osiągnięte wskaźniki w podziale na Priorytety PO KL (stan na 31.12.2013 r.) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki: 9918 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych; 58 064 pracujące osoby dorosłe zakończyły udział w projektach szkoleniowych; 7600 przedsiębiorstw, w których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach;

Billboard kampanii promocyjnej PO KL w 2013 r.

9

307 przedsiębiorstwom udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą; 793 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach zostało objętych działaniami szybkiego reagowania; 1459 osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi zostało objętych działaniami szybkiego reagowania; 2768 osób objęto wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 248 doktorantów otrzymało stypendia naukowe; 428 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: 200 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało wsparcie; 5749 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich (oraz 5161 dzieci na obszarach miejskich – łącznie blisko 11 000); 35 549 uczniów klas I-III korzystających z zajęć pozaszkolnych w ramach indywidualizacji nauczania, w tym 9758 dzieci na terenie miasta Łodzi w 94 szkołach zostanie objętych wsparciem w roku szkolnym 2013/2014; 616 szkół (prowadzących kształcenie ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe; 254 szkoły podstawowe zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania; 188 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe; 6318 osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczyło w kształceniu ustawicznym; 5083 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym; 257 oddolnych inicjatyw społecznych.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Doroczna konferencja PO KL w Łódzkiem

Fot. Archiwum Departamentu ds. PO KL

Łódzki Kapitał Ludzki podsumowany – konferencja pt.: „Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego – 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim”

Występy przedszkolaków z łódzkich placówek oświatowych były ozdobą konferencji i pokazały jak ważne jest wspomaganie wychowania przedszkolnego.

29 listopada 2013 r. w Teatrze Powszechnym w Łodzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zorganizowali konferencję pt. „Bogactwo rozwoju mieszkańców Łódzkiego – 7 lat PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim”. Celem spotkania było podsumowanie 7 lat realizacji PO KL w Województwie Łódzkim, a także prezentacja „dobrych praktyk”, czyli najciekawszych projektów sprawnie realizowanych w województwie w latach 2007-2013 w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL. Program konferencji był różnorodny i dynamiczny. Spotkanie, które zgromadziło ponad 300 gości, rozpoczęło się od występu artystycznego dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 137 w Łodzi. Następnie Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego przedstawił sukcesy województwa w kontekście PO KL, w tym wartość dodatkowych środków pieniężnych otrzymanych od Instytucji Zarządzającej PO KL za sprawną realizację Programu. Wystąpienia kolejnych prelegentów pozwoliły uczestnikom konferencji poznać także imponujące efekty wdrażania Programu. W kolejnej części spotkania wybrani beneficjenci prezentowali swoje projekty, skierowane do:

10

łódzkich przedszkolaków – „Przedszkole dla malucha”, realizowanego przez Miasto Łódź; pracowników przedsiębiorstwa – „BILPLAST – organizacja ucząca się”, realizowanego przez firmę BILPLAST Sp. z o.o.; osób po 50. roku życia – „Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+”, projektu innowacyjnego HRP Group Sp. z o.o., realizowanego w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4 Future; podmiotów ekonomii społecznej: „Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk”, projektu współpracy ponadnarodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My", realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych, Gminą Miastem Brzeziny oraz European Social Franchising Network ze Szwecji i Consorzio Nazionale CGM z Włoch. Specjalną atrakcją dla wszystkich uczestników był bezpłatny spektakl „Szalone nożyczki” Paula Pörtnera, odegrany na zakończenie konferencji, w który wpleciono wątki związane z PO KL.


Fot. Archiwum Departamentu ds. PO KL

ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

11


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Album "Łódzki Kapitał Ludzki promuje"

Fot. Archiwum Departamentu ds. PO KL

Siedem lat pracy nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w województwie łódzkim, a tym samym zakończenie perspektywy finansowej 2007-2013 stanowiły dobrą okazję do zestawienia i udokumentowania osiągniętych rezultatów. W tym celu powstał kilkudziesięciostronicowy album Łódzki Kapitał Ludzki. 7 lat wdra" żania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim", opracowany przez pracowników Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Każdy z 7 rozdziałów przedstawia kolejny rok realizacji Programu, wraz z opisami najważniejszych wydarzeń – ogłoszonych konkursów i ich wyników, zorganizowanych spotkań i konferencji oraz otrzymanych premii finansowych. Nie zabrakło także opisów najciekawszych projektów dofinansowanych w poszczególnych latach wdrażania. Każdą stronę uatrakcyjniają zdjęcia, wykresy oraz tabele. Wstęp publikacji poświęcony jest powiązaniu środków europejskich ze Strategią Rozwoju Województwa łódzkiego. „Od Strategii do Programu” dowodzi, iż zarządzanie regionem musi opierać się wieloletnich planach rozwoju, wynikających z diagnozy potencjału i zagrożeń. Dokumenty, które opisują szanse rozwojowe województwa i umieszczają je w kontekście możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich, powstały już w latach 90-tych i są systematycznie aktualizowane. Ostatnia wersja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego znacznie dokładnej uwzględnia wspomaganie rozwoju regionu także środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecny okres programowania to jedynie dalszy ciąg sukcesów w wykorzystywaniu pomocy unijnej. Instytucje województwa mają wieloletnie doświadczenie jeszcze z połowy lat 90-tych i z pewnością jest ono jednym z powodów tak dobrych rezultatów, stawiających Łódzkie z czołówce województw najbardziej efektywnie zarządzających środkami europejskimi.

12


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Rozdział dotyczący roku 2007 przedstawia początki wdrażania PO Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Od podpisania porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, poprzez powołanie struktur zarządzających programem, takich jak Podkomitet Monitorujący, aż po stworzenie od zera struktury administracyjnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Po uroczystej inauguracji Programu, przyszedł czas na codzienną pracę, która miała umożliwić dostęp do środków Europejskiego Funduszu Społecznego podmiotom uprawnionym do składania wniosków. Niezbędne było podjęcie szeroko zakrojonej aktywności informacyjnej, dzięki której wiedza nt. wymagań, procedur formalnych oraz aspektów praktycznych związanych z realizacją projektów przez beneficjentów dotarła do wszystkich zainteresowanych środowisk. Było to warunkiem wstępnym powodzenia wykorzystania dostępnych funduszy. Konferencje, spotkania informacyjne na terenie województwa szybko zostały uzupełnione o Punkt Informacji PO KL i serwis internetowy www.pokl.lodzkie.pl. Wsparte artykułami w prasie, informacjami w radiu i telewizji, szybko rozpowszechniły informację i już pierwsze konkursy przyniosły wiele interesujących pomysłów na wykorzystanie funduszy UE.

Kolejny rok to okres bardzo intensywnej działalności informacyjnej i promocyjnej. Jednocześnie pierwsze konkursy doprowadziły do wyłonienia projektów i podpisania umów. W tym momencie PO Kapitał Ludzki w naszym województwie przestał być jedynie teorią, lecz stał się doświadczeniem praktycznym tysięcy uczestników projektów i wszystkich mieszkańców województwa. Środki Programu zaczęły wpływać na rozwój społeczny regionu, zaś liczba uczestników, tak wśród beneficjentów jak i końcowych użytkowników Programu rosła z miesiąca na miesiąc. W sierpniu 2008 zostaliśmy poddani weryfikacji w ramach audytu na wniosek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i uzyskaliśmy potwierdzenie zdolności do działania jako IP i IP2. W tym rozdziale rozpoczęliśmy prezentację Dobrych Projektów PO KL

13


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

W 2009 roku swoją działalność zainaugurowała Łódzka Akademia PO KL, której program obejmował wykłady i warsztaty dla beneficjentów Programu. Zakres tematyczny uwzględniał praktyczne aspekty zarządzania projektem w tym płatności, kontrole i działania promocyjne. Sukces Akademii zaskoczył wszystkich i dowiódł jak cenną inicjatywą okazała się realizacja idei bezpośredniego kontaktu roboczego ekspertów z beneficjentami. Wykłady kończyły się rozmowami i przemieniły się w stałe kontakty pomiędzy kadrami zarządzającymi projektów a administracją samorządową odpowiedzialną za realizację PO KL.

2010 to rok konkursów! Szczególnym powodzeniem cieszyły się Poddziałanie 8.1.1 i Działanie 9.5. Ruszyły dotacje na działania innowacyjne i projekty ponadnarodowe. Wzrosło zaangażowanie uczelni i przybyło projektów realizowanych przez środowiska akademickie. Obecność PO KL w regionalnych mediach, na ulicach, w środkach komunikacji i w Internecie stała się codziennością.

Zawirowania w światowej gospodarce odbiły się także na regionalnym rynku pracy. Fala zwolnień sprowokowała władze regionu do użycia środków EFS do wspierania pracowników tracących miejsca pracy. Dużo środków zostało skierowanych także na szkolnictwo zawodowe oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Coraz więcej projektów innowacyjnych wchodziło w fazę realizacji.

14


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Edukacja! Edukacja! Edukacja! Na wszystkich szczeblach i poziomach. „Od juniora do seniora”. Non stop. Dużo uwagi poświeciliśmy promocji projektów ponadnarodowych, gdyż zdobywanie doświadczeń zawodowych i edukacyjnych w innych krajach, to najlepszy sposób na ucieczkę od utartych sposobów działania i nauczenia się nowych rozwiązań na cudzych doświadczeniach. Niestety, województwo łódzkie dotyka problem wysokich strat liczby mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodych i w wieku produkcyjnym. Aby temu zapobiec podjęliśmy wysiłek przygotowania programu przeciwdziałania depopulacji regionu.

Także linia życia PO Kapitał Ludzki ma swój punkt końcowy. Ostatnie konkursy, projekty, warsztaty Akademii i spotkania z beneficjentami. Nadchodzi czas podsumowań siedmiu lat pracy setek ludzi i korzyści jakie odniosły tysiące mieszkańców, firm i szkół. To także czas ewaluacji i audytów. Dla nas szczególnie ważne są informacje i zestawienia, z których wynika wysoka pozycja łódzkiego w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe środki pozyskane dzięki znakomitym wynikom, pozwoliły na uruchomienie wielu wcześniej nieplanowanych projektów.

Powyższy opis zawartości albumu prezentuje jego treść w skrócie. Znacznie więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach publikacji, w tym danych szczegółowych i statystycznych oraz wiele prezentacji Dobrych Praktyk PO KL. Zachęcamy do lektury. Album jest już bezpłatnie dystrybuowany wśród osób zainteresowanych PO Kapitał Ludzki. Aby otrzymać publikację, zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Informacji i Promocji PO KL lub do odwiedzenia Punktu Informacyjnego PO KL przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.

15


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Inauguracja projektu RO EFS w województwie łódzkim W związku z przekazaniem w 2008 roku uprawnień w zakresie koordynacji RO EFS z poziomu centralnego do regionów, Instytucje Pośredniczące PO KL odpowiadają w swoich województwach za wybór i rozliczanie Ośrodków, które stały się jednostkami podległymi merytorycznie w obszarze EFS samorządom na szczeblu regionalnym. Na terenie całego kraju funkcjonują 52 Regionalne Ośrodki EFS. Obecnie ma miejsce już IV edycja ich działalności, która w województwie łódzkim została zainaugurowana w 2009 roku. RO EFS to jednostki realizujące zadania związane z informacją i promocją PO KL, animacją aktywizującą społeczności lokalne w zakresie aplikowania w ramach PO KL oraz inne zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Instytucję Zarządzającą PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Sieć RO EFS jest również nadzorowana przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, który zapewnia realizację usług o jednolitym standardzie oraz ich koordynację na poziomie ogólnopolskim. Ośrodki planują swoje działania w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego, w którym funkcjonują. W tym celu zbierają informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach działających w regionie i ich potencjale oraz istniejących partnerstwach. Usługi RO EFS Usługi świadczone przez RO EFS są bezpłatne i należą do nich: zachęcanie potencjonalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS, usługa informacyjna dla osób fizycznych nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS, konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS, pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS, pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS, pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS, animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw. Instytucje pełniące funkcje RO EFS W województwie łódzkim działają 3 Regionalne Ośrodki EFS: w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Podmiotami prowadzącymi RO EFS są: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi (Ośrodek w Łodzi). W latach 2009-2010 rolę RO EFS w Łodzi sprawowało Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus”,

16

Fot. Archiwum RO EFS

RO EFS w Łódzkiem w latach 2007-2013

Defilada młodzieży podczas Pikniku Europejskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu (Ośrodek w Sieradzu), Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi (lider projektu) w porozumieniu z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „Euro-Centrum” (Ośrodek w Piotrkowie Trybunalskim). Obszar działalności Każdy z Ośrodków realizuje swoje zadania na przyporządkowanym mu obszarze działania tj. terytorium określonym przez podział administracyjny regionu łódzkiego w oparciu o granice poszczególnych powiatów. Mapka na stronie obok prezentuje tereny działań poszczególnych RO EFS. Grupy docelowe Priorytetową grupę docelową Ośrodków stanowią podmioty mogące aplikować o środki finansowe w ramach konkursów ogłoszonych przez IP i IP2 PO KL oraz beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z EFS na obszarze działania każdego RO EFS, w tym głównie: organizacje pozarządowe, szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, szkoły zawodowe.


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013 Formy aktywności Zgodnie ze Standardami działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS RO EFS świadczą swoje usługi poprzez aktywności prezentowane poniżej. Dają one pełny dostęp do informacji nt. zasad aplikowania w ramach PO KL. Szkolenia Od 2010 roku Ośrodki prowadzą intensywną działalność szkoleniową na obszarze całego województwa w formie Łódzkiej Akademii PO KL w regionie. Jest to kontynuacja w terenie wyżej opisanego przedsięwzięcia zainicjowanego przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki w 2009 roku. Od początku realizacji projektu przeszkolono 6312 osób, które uczestniczyły w 465 dniach szkoleniowych. Animacja To działania zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć oraz polegające na pracy z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz jego rozwoju i wzmocnienia kapitału społecznego. Animator ma za zadanie dotrzeć do społeczności lokalnej i pobudzić ją do działania. Jego aktywność obejmuje również pracę indywidualną z liderami lokalnymi, działania promujące aktywność społeczną i ideę partnerstwa oraz diagnozowanie społeczności lokalnej. Animacja jest dominującym zadaniem Ośrodka ze względu na fakt, iż musi być zachowana spójność działań animacyjnych z innymi usługami świadczonymi przez RO EFS. Wynikiem pracy animatora są tworzone partnerstwa, w szczególności partnerstwa wielosektorowe na rzecz rozwoju. W trakcie realizacji projektu zawarto ich w sumie 37.

Za udzielanie konsultacji są odpowiedzialni doradcy kluczowi i specjalistyczni. Osoba zainteresowana może uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych w ramach konkursów PO KL. Celem doradztwa jest pomoc projektodawcom zarówno na etapie przygotowania wniosku, zarządzania projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie i budżetowanie działań) jak i w trakcie realizacji pomysłu (kwalifikowalność kosztów w EFS, zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn, procedury raportowania i rozliczania przedsięwzięć, monitoring i proces kontroli projektów, zasady realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej). Doradcy udzielają specjalistycznych porad dotyczących zagadnień m.in. z zakresu pomocy publicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności itp. Doradztwo jest bardzo dynamiczną dziedziną w ramach codziennego funkcjonowania RO EFS. Od początku realizacji projektu Ośrodki poświęciły aż 8456 godzin na doradzanie swoim klientom.

Zajęcia dla beneficjentów w Ośrodku RO EFS w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia dla beneficjentów w Ośrodku RO EFS w Sieradzu

Fot. Archiwum RO EFS

Doradztwo Usługa doradztwa jest świadczona zarówno indywidualnie jak i grupowo, w siedzibie Ośrodków lub u klienta.

Informacja i promocja RO EFS prowadzą wielopłaszczyznową aktywność w zakresie informacji i promocji. W swojej działalności w ramach projektu dotychczas realizowały kampanie reklamowe m.in. poprzez: organizację spotkań informacyjnych i tematycznych nt. PO KL; aktualizację stron internetowych: www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl, www.sieradz.roefs.pl, www.lodz.roefs.pl; opracowanie i wysyłkę newslettera; funkcjonowanie stałych punktów informacyjnych w siedzibach RO EFS; aktywne uczestnictwo Ośrodków w event’ach organizowanych przez IP i IP2 np. Piknik Funduszy Europejskich, Mixer Regionalny czy Forum Funduszy Europejskich; dostarczanie informacji o aktualnych wydarzeniach realizowanych przez Ośrodek nt. PO KL do mediów i społeczności lokalnych:

17


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

Koncert podczas Pikniku Europejskiego w Łowiczu zorganizowany przez RO EFS w Łodzi.

cjami. Ponadto upowszechniają dobre praktyki w ramach projektów współfinansowanych z PO KL. Dzięki aktywności Ośrodków ma miejsce wzmocnienie rozwoju lokalnego oraz zwiększenie stopnia skuteczności rozwiązywania problemów z zakresu rynku pracy, edukacji, integracji i aktywizacji społecznej. Sukces ten jest osiągany poprzez przygotowanie kompetentnych projektodawców, zwiększenie profesjonalności działających inicjatyw partnerskich oraz ułatwienie zainteresowanym osobom i instytucjom dostępu do informacji na temat możliwości wykorzystania środków z EFS i korzystania z projektów realizowanych w ramach PO KL. Wartością dodaną projektu RO EFS jest zwiększenie profesjonalizmu, efektywności i jakości tworzonych wniosków oraz osiągnięcie rezultatów założonych przez beneficjentów projektów. Dzięki temu, że RO EFS stosują wielopłaszczyznowe i innowacyjne podejście do swoich klientów, oferując szeroki wachlarz narzędzi pomocy, jak szkolenia, animacja, doradztwo, informacja, promocja, podniósł się poziom wykorzystania środków w ramach EFS w województwie łódzkim.

Fot. Archiwum RO EFS

Na przestrzeni lat w ramach szerokiej polityki informacyjnej Ośrodki zorganizowały 401 spotkań, w których uczestniczyło 5618 osób. Natomiast 3536 klientów osobiście skorzystało z konsultacji w punktach informacyjnych RO EFS, a 2346 osobom zostały udzielone porady drogą elektroniczną. W ramach bieżącej działalności Ośrodków realizowana jest bezpośrednia współpraca z klientem mająca na celu zdefiniowanie pomysłu na projekt, przygotowanie konkretnego wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL lub pomoc realizatorom np. w prawidłowym wypełnieniu wniosków beneficjenta o płatność. Łącznie przy zaangażowaniu RO EFS wygenerowano 387 fiszek projektowych, projektodawcy złożyli 314 wniosków do IP i IP2, a 231 wnioskodawców było otoczonych fachową opieką podczas realizacji swoich przedsięwzięć. RO EFS zbudowały solidną markę i ugruntowały swoją pozycję na poszczególnych obszarach swojej aktywności. W latach 2009-2013 (I-III kwartał) 8961 osób i 4498 instytucji stało się klientami Ośrodków. Ośrodki mają możliwość udzielania informacji w podstawowym zakresie również nt. innych funduszy unijnych niż EFS w ramach zasady komplementarności, z odesłaniem do odpowiednich instytucji zgodnie z kompeten-

Fot. Archiwum RO EFS

spotkania dla dziennikarzy, przesyłanie informacji drogą e-mailową do mediów, organizacja „Dni Otwartych PO KL” w siedzibach RO EFS i konferencji dla beneficjentów, publikacja ogłoszeń i artykułów prasowych, emisja audycji, spotów, komunikatów i konkursów radiowych, produkcja reklam nt. RO EFS i debat telewizyjnych dotyczących EFS, zamieszczanie banerów reklamowych na lokalnych portalach internetowych, organizacja plenerowych imprez masowych dla społeczności lokalnych – Pikniki Europejskie.

Piknik Europejski w Sieradzu

18


ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI 4 (16) /2013

www.pokl.lodzkie.pl Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki al. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź tel.: 0-42 663 30 80 fax: 0-42 663 30 82 Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź skype: inofmacje_pokl@lodzkie.pl e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl tel.: 0-42 663 33 92

Wydawca: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Zdjęcia: Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Redakcja: Wydział Informacji i Promocji PO KL

19


PUBLIKACJA BEZPナ、TNA

Łódzki Kapitał Ludzki  

Biuletyn informacyjny Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Łódzki Kapitał Ludzki  

Biuletyn informacyjny Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Advertisement