Page 1


Prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa łódzkiego

ŁÓDZKI KAPITAŁ LUDZKI

od juniora

do seniora

Urząd Marszałkowski w Łodzi 2012

1


2


Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

Z satysfakcją prezentuję Państwu album “Łódzki Kapitał Ludzki – od juniora do seniora”, stanowiący podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Oferta PO KL jest skierowana do każdego mieszkańca województwa łódzkiego – do przedszkolaka i do seniora, do osoby bezrobotnej, jak i pracującej. Tym samym założenia Programowe wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, gdzie jednym z celów nadrzędnych jest wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego regionu poprzez podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz poprawę jakości życia. Na lata 2007-2013 województwo łódzkie otrzymało blisko 250 mln euro na realizację projektów z obszaru wsparcia przedsiębiorstw oraz edukacji, czyli Priorytetów VIII i IX, którym poświęcona jest niniejsza publikacja. Projekty PO KL intensywnie oddziałują na najważniejsze zasoby województwa, jakimi są jego mieszkańcy. To właśnie od ich kwalifikacji, wiedzy i aktywności zależy powodzenie rozwoju przedsiębiorstw,

placówek oświatowych i innych instytucji, gdzie podstawą funkcjonowania są zasoby ludzkie. Zaangażowanie beneficjentów i rosnąca liczba ponad 2660 projektów dofinansowanych w ramach komponentu regionalnego na kwotę blisko 1,9 mld zł niewątpliwie przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju lokalnego, odpowiadając na poszczególne potrzeby województwa i jego mieszkańców. Doceniając dotychczasową współpracę oraz osiągnięcia beneficjentów, życzę dalszych sukcesów, powodzenia w realizacji projektów i sięganiu po kolejne środki unijne. Mam nadzieję, że uczestnicy projektów będą mogli jak najszybciej wykorzystać nowe umiejętności, a przedsiębiorcy będą szybciej rozwijać swoje firmy. Jestem przekonany, że publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, będzie wspaniałą lekturą, która pozwoli zapoznać się z efektami wdrażania PO KL w województwie łódzkim, a prezentacja dobrych praktyk będzie stanowić czynnik mobilizujący do sięgania po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnych latach.

Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

3


4


Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Od 2007 roku beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację działań w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w regionie łódzkim zakontraktowano już ponad 89% środków z puli o łącznej wartości przekraczającej 2,1 mld zł. Wdrażanie PO KL to ogromna szansa rozwoju. Warto podkreślić, że województwo łódzkie wykorzystuje ją wzorowo, o czym świadczy raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowany na koniec drugiego kwartału 2012 r., dotyczący wdrażania PO KL. Zgodnie z zawartymi w nim danymi, nasz region jest jednym z najskuteczniej wdrażających Priorytety od VI do IX PO KL. Ten sukces zaowocował przyznaniem nam dodatkowych środków przekraczających 8,7 mln zł na podejmowanie zadań związanych z dalszą realizacją założeń komponentu regionalnego. Fakt ten bardzo cieszy, ponieważ stanowi

ogromną szansę kontynuacji przyśpieszonego rozwoju województwa i jego mieszkańców. Realizacja dofinansowanych przedsięwzięć w ramach EFS przynosi ogromne korzyści dla rozwoju województwa łódzkiego. Fakt ten potwierdza szereg wskaźników osiągniętych w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL, obrazujących zakres wsparcia oferowanego mieszkańcom i instytucjom z naszego regionu. W dalszej części albumu zostaną szczegółowo opisane dane, które odzwierciedlają sprawne wdrażanie PO KL w naszym regionie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest szansą dla każdego mieszkańca województwa łódzkiego! To tylko kwestia naszego wyboru, czy hasło Programu „Człowiek – najlepsza inwestycja” dotyczyć będzie również nas samych. Niech stanowi ono inspirację dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

5


Dominik Patora p.o. Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój województwa łódzkiego w znacznym stopniu odbywa się dzięki realizowanym projektom dofinansowanym z funduszy europejskich. Niezmiernie istotne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby, które chcą być konkurencyjne na rynku pracy. Pomocą służy nam w tym zakresie oferta PO KL – w szczególności Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Koncentruje się on wokół problematyki zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji w kontekście poprawy konkurencyjności gospodarki. Jego działania skupiają się wokół człowieka i są komplementarne ze Strategią Województwa Łódzkiego jak i z działaniami przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym WŁ, z którego finansowane są projekty inwestycyjne. Powszechnie wiadomo, że stałe podwyższanie kompetencji zdecydowanie podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy. W województwie łódzkim największy nacisk kładziony jest na branże AGD, ICT, tekstylno-odzieżową, tzw. zieloną gospodarkę, transport, logistykę, budownictwo, a także turystykę.

6

Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i kursach pracownicy przedsiębiorstw z województwa łódzkiego stają się bardziej konkurencyjni nie tylko na regionalnym, ale także na krajowym rynku pracy. Tym samym mają oni ogromy wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa. To właśnie dobrze wykształcony i mądrze zarządzany kapitał ludzki stanowi o sile i konkurencyjności każdego regionu. Zaangażowanie beneficjentów i realizatorów projektów jest aktywem, którego wartości nie da się przecenić. Świadczy o tym fakt, że od początku wdrażania PO KL, tj. od 2007 r. w województwie łódzkim w ramach 29 konkursów z Priorytetu VIII zostało złożonych blisko 3000 wniosków, z czego podpisano prawie 550 umów o łącznej wartości przekraczającej 450 mln zł. Do końca sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał beneficjentom blisko 310 mln zł. Wszystkie te pieniądze trafiły do realizatorów projektów, a pośrednio do uczestników projektów, którzy mogli zainwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty.


Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki

Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są podstawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, co w rezultacie przekłada się na sytuację na rynku pracy. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach to szansa realizacji projektów skierowanych do osób i placówek prowadzących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. W szczególności wspierane są te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmują m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów. Programy te są ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. Od 2012 roku w ramach Priorytetu IX szczególne wsparcie zorientowane jest także na kształcenie ustawiczne osób

dorosłych w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, między innymi w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ofercie Priorytetu IX każdy może znaleźć coś dla siebie: stypendia, dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże, praktyki, kursy, szkolenia, studia podyplomowe. Projektodawcy wykazali duże zainteresowanie realizacją projektów dofinansowanych z Priorytetu IX. Świadczy o tym fakt, iż do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło już blisko 4700 wniosków, z czego do dofinansowania wyłoniono 1025 najlepszych przedsięwzięć. Ich wartość wynosi prawie 450 mln zł. Projektodawcy zdają więc sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa wykształcenie w późniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Dodatkowe zajęcia to szansa na ugruntowanie wiedzy z danego zakresu i świadome kształtowanie własnej ścieżki kariery zawodowej.

7


Departament ds. PO Kapitał Ludzki Komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację PO KL w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi jest Departament ds. PO Kapitał Ludzki. Departament składa się z 7 Wydziałów, których częściowy zakres zadań opisany został w tabeli. Dzięki zaangażowaniu Beneficjentów oraz pracowników Departamentu możliwa jest tak sprawna realizacja Programu w regionie łódzkim. Sukces jaki osiągnęło województwo to owoc pracy zarówno projektodawców, jak i pracowników poszczególnych Wydziałów Departamentu. Warto podkreślić, że urzędnicy podejmują szereg działań, które mają na celu pomóc poszczególnym instytucjom w sięganiu po środki unijne. Przykładem tego jest nowatorska idea spotkań informacyjno-edukacyjnych rozpoczęta w styczniu 2009 r. pod nazwą Łódzka Akademia PO KL. Przedsięwzięcie umożliwia wzrost praktycznych umiejętności związanych z aplikowaniem o fundusze unijne oraz ich późniejszym rozliczeniem.

Punkt Informacyjny PO KL Punkt Informacyjny PO KL działa w ramach Wydziału Informacji i Promocji PO KL. Powstał przede wszystkim po to, aby wszyscy mieszkańcy regionu mogli uzyskać informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferuje konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS i przygotowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Można w nim otrzymać informacje nt. procedur obowiązujących

8

Beneficjentów PO KL, dowiedzieć się nt. możliwości udziału w projekcie dofinansowanym ze środków EFS i otrzymać materiały informacyjno-promocyjne EFS i PO KL. Pytania do pracowników Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie indywidualnych konsultacji podczas osobistej wizyty. Ponadto działają dodatkowe kanały komunikacji elektronicznej tj. skype oraz gadu gadu.

W Punkcie Informacyjnym PO KL czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, czekają na Państwa pracownicy Departamentu ds. PO KL. tel. 042 663 33 92 GG: 6847447 Skype: informacje_pokl.lodzkie e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl


Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne Wydziały Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki

Wydział Programowania i Monitorowania PO KL

Wydział Finansowy PO KL

Wydział Kontroli PO KL

Wydział Projektów Systemowych PO KL

Wydział Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL

Wydział Informacji i Promocji PO KL

Wydział Obsługi Projektów Priorytetu IX PO KL

- monitorowanie realizacji Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie; - przygotowywanie Planów Działania IP oraz współpraca z IP2 w tym zakresie; - przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań oraz informacji miesięcznych

z realizacji Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie i przekazywanie ich do IZ; - organizacja i obsługa prac Podkomitetu Monitorującego PO KL; - realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji administratora merytorycznego instytucji.

- przygotowywanie prognoz wydatków; - kontrola postępu finansowego Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie; - przygotowywanie budżetu rocznego Departamentu; - rejestracja i weryfikacja rachunkowa projektów umów i aneksów w ramach komponentu regionalnego i pomocy technicznej PO KL;

- analiza i monitoring wykorzystania środków europejskich oraz transz dotacji celowej w ramach komponentu regionalnego i Pomocy Technicznej PO KL; - analiza i monitoring środków wykorzystanych przez beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL.

- przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji Planów Kontroli i przekazywanie ich do IZ; - przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów konkursowych i systemowych realizowanych w ramach Priorytetów PO KL wdrażanych w województwie łódzkim;

- sporządzanie informacji pokontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych; - prowadzenie kontroli systemowych IP2 oraz kontroli realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej.

- wdrażanie projektów systemowych samorządu województwa w ramach PO KL; - przeprowadzanie procedury wyboru i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych; - przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów systemowych;

- weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność beneficjentów systemowych IP; - weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej IP; - organizacja i obsługa prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- przygotowywanie dokumentacji konkursowej; - realizacja procesu naboru, oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie; - sporządzanie list rankingowych projektów; - obsługa procedury odwoławczej oraz procesu negocjacji;

- przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów; - weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów konkursowych; - realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów innowacyjnych i ponadnarodowych.

- przygotowywanie Rocznych Planów Działań Informacyjno-Promocyjnych; - opracowywanie i koordynacja realizacji planów działań informacyjno-promocyjnych PO KL na terenie województwa; - organizacja i prowadzenie Punktu Informacyjnego PO KL; - zarządzanie stroną www.pokl.lodzkie.pl oraz jej aktualizacja;

- organizacja i prowadzenie spotkań informacyjno-promocyjnych i konferencji, przygotowywanie materiałów konferencyjnych i publikacji; - opracowywanie wydawnictw oraz publikacja informacji nt. EFS oraz prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych; - nadzór merytoryczny nad Regionalnymi Ośrodkami EFS.

- przygotowywanie dokumentacji konkursowej; - realizacja procesu naboru, oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie; - obsługa procedury odwoławczej oraz procesu negocjacji; - przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów; - weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna

oraz zatwierdzanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów konkursowych; - realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektów innowacyjnych i ponadnarodowych; - sporządzanie list rankingowych projektów; - wdrażanie projektu systemowego 9.1.2 PO KL samorządu województwa.

Anna Podlecka p.o. Naczelnika Wydziału Programowania i Monitorowania PO KL

Agnieszka Niemotko p.o. Naczelnika Wydziału Finansowego PO KL

Bartosz Łataś p.o. Naczelnika Wydziału Kontroli PO KL

Zbigniew Gwadera p.o. Naczelnika Wydziału Projektów Systemowych PO KL

Aleksandra Kuśmierczak Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL

Tomasz Walas p.o. Naczelnika Wydziału Informacji i Promocji PO KL

Arkadiusz Tokarski p.o. Naczelnika Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu IX PO KL

9


Opis wsparcia w ramach Priorytetów VIII i IX oraz podsumowanie ich wdrażania Europejski Fundusz Społeczny (EFS), z którego finansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), oferuje niezwykle szeroki zakres wsparcia, którego cel to inwestowanie w potencjał człowieka, innymi słowy – realizacja hasła „Człowiek – najlepsza inwestycja”. EFS wspiera politykę społeczną oraz finansuje działania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Zatrudnienie, przedsiębiorczość, wsparcie systemu edukacji to tylko niektóre z głównych obszarów, w które Europejski Fundusz Społeczny lokuje swoje środki. W latach 2007-2013 Urząd Marszałkowski w Łodzi uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) komponentu regionalnego. Oznacza to, że realizuje on zadania związane z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem PO KL w województwie łódzkim. Ponadto Urząd Marszałkowski w Łodzi wdraża część Programu dotyczącą wsparcia przedsiębiorstw i edukacji w ramach Priorytetu VIII oraz IX. Na realizację Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja Pośrednicząca dysponuje kwotą w wysokości ponad 247 mln euro. Wyzwania i oczekiwania PO Kapitał Ludzki PO KL stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy; rozwijanie wiedzy i innowacji; tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego

10

i społecznego w znacznym stopniu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; zmniejszenie obszarów objętych wysokim poziomem bezrobocia; poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, czyli przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy; upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia poprzez organizowanie takich form edukacyjnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy; wyrównywanie poziomu zatrudnienia na poszczególnych obszarach objętych Programem. PO Kapitał Ludzki wdrażany jest na kilku poziomach instytucjonalnych. Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które koordynuje PO KL w skali całego kraju. Natomiast za realizację poszczególnych Priorytetów PO KL odpowiedzialne są Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia). Ponadto na terenie całego kraju funkcjonują 52 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Sieć RO EFS powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W skład komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość realizowania projektów obejmujących cały kraj. Natomiast komponent regionalny PO KL to Priorytety VI-IX, w ramach których projekty mogą być skierowane do mieszkańców województwa, w którym został zorganizowany konkurs. Nabory w ramach komponentu regionalnego organizowane są w 16 województwach. Na poziomie


Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ)

Urząd Marszałkowski w Łodzi (IP) Priorytety VIII i IX

krajowym są wspierane systemy i struktury, natomiast działania realizowane w regionach skierowane są do osób i grup społecznych. Priorytety dzielą się na obszary zwane Działaniami, które precyzują, na co zostanie przyznana pomoc finansowa, oraz na Poddziałania. Konkursy na realizację projektów ogłaszane są zarówno w ramach Działań, jak i Poddziałań. W województwie łódzkim wdrażane są Priorytety VI-IX. Jak już wcześniej wspomniano, Urząd Marszałkowski w Łodzi jest Instytucją Pośredniczącą wdrażającą Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest odpowiedzialny za wdrażanie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz VII Promocja integracji społecznej. Wszyscy beneficjenci, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS mogą uzyskać niezbędne informacje w Regionalnych Ośrodkach EFS funkcjonujących w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) Priorytety VI i VII

Regionalny Ośrodek EFS w Sieradzu

Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi

ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz

ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź

tel. 43 656 91 91

tel. 42 29 10 317

e-mail: info_sieradz@roEFS.pl

e-mail: info_lodz@roEFS.pl

www.sieradz.roEFS.pl

www.lodz.roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 647 12 53 e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roEFS.pl www.piotrkowtrybunalski.roEFS.pl

Priorytety PO KL Komponent centralny

I II III IIII IV V Komponent regionalny

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII VIII Regionalne kadry gospodarki IX X Pomoc Techniczna

11


Grupy priorytetowe Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań stojących przed Europą jest poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy oraz intensywne wykorzystywanie pomocy finansowej i instrumentów UE w celu wspierania aktywności zawodowej. Osoby w wieku 15-24 lata są przez to jedną z priorytetowych grup docelowych PO Kapitał Ludzki. Najczęstsze formy wsparcia osób młodych w ramach komponentu regionalnego PO KL to przede wszystkim: praktyki, prace interwencyjne i staże, dodatkowe zajęcia w szkołach o profilu zawodowym, warsztaty, szkolenia, kursy, studia, pomoc psychologiczno-doradcza, a także pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe. Osoby w wieku 50+ objęte są szczególnym wsparciem PO KL ze względu na swoją trudną sytuację na rynku pracy. Mogą korzystać z większości propozycji przewidzianych w Programie w ramach niemal wszystkich Działań i Poddziałań zarówno komponentu centralnego, jak i regionalnego. Są to zarówno projekty przeznaczone specjalnie dla nich, jak i przedsięwzięcia otwarte dla wszystkich.

Charakterystyka Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki skierowany jest w głównej mierze do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz dorosłych osób pracujących, którzy w ramach szkoleń, kursów i doradztwa mogą podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Dzięki realizacji projektów osoby pracujące, starsze lub nisko wykwalifikowane mogą podnieść kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Priorytet VIII oferuje między innymi szkolenia oraz doradztwo, zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dotyczy szeroko pojętych technik zarządzania, organizacji pracy, rozpoznania użytecznych umiejętności pracowników, a także usprawnienia prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie dopasowanej do ich potrzeb, kompleksowej pomocy i doradztwa indywidualnego w ramach Programu. Projekty dofinansowane w ramach PO KL mogą dotyczyć także szkoleń i doradztwa dla samych przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn zmieniają profil działalności

12

swojej firmy. Również pracownicy restrukturyzowanych i modernizowanych przedsiębiorstw uzyskują wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu. Dzięki projektom można dostosować lub nabyć kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia poza dotychczas prowadzoną działalnością. Ponadto dofinansowane są także badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz upowszechnianie wyników tych badań i analiz. Wśród działań Priorytetu VIII jest również miejsce na wspieranie inicjatyw niezwykle istotnych w dobie globalizacji i rozwoju gospodarczego, które pozwalają połączyć oczekiwania pracodawców i ich pracowników. Organizacje pracodawców oraz związki zawodowe pracowników mają szansę otrzymać środki na wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form zatrudnienia, promocji flexicurity (bezpieczne i elastyczne zatrudnienie). Warto również wspomnieć o części Programu skierowanej na tzw. transfer wiedzy, który pomaga w rozwoju współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest bardziej efektywne zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce i szybsze dostarczanie nowych rozwiązań na rynek. W gospodarce opartej na wiedzy, szybki i sprawny przepływ informacji to podstawa dla zachowania przewagi i konkurencyjności. Obecnie rezultaty badań naukowych powinny być wykorzystywane przez przedsiębiorców i jako nowe produkty lub technologie trafią do odbiorców. Dlatego też wsparciem objęte są projekty skierowane na komercjalizację badań jednostek naukowych województwa i rozwijanie możliwości prowadzenia badań przez naukowców regionu łódzkiego. Dla wzmocnienia atrakcyjności województwa są także rozwijane i wspierane Regionalne Strategie Innowacji. Działania i Poddziałania Priorytetu VIII 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności


Alokacja dla województwa łódzkiego (w €) na lata 2007-2013 w podziale na Poddziałania dla Priorytetu VIII (dane na 1.07.2012 r.)

Poddziałanie 8.1.1 (71 241 734) Poddziałanie 8.1.2 (23 550 963) Poddziałanie 8.1.3 (1 517 153) Poddziałanie 8.1.4 (433 000) Poddziałanie 8.2.1 (12 828 168) Poddziałanie 8.2.2 (3 183 795)

8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Wybrane efekty realizacji Priorytetu VIII PO KL (dane na 14.05.2012 r.) ponad 4200 przedsiębiorstw w województwie Łódzkim zostało objętych wsparciem w zakresie szkolenia ich pracowników; ponad 50 000 pracujących osób dorosłych skorzystało ze wsparcia w formie szkoleń lub kursów przekwalifikowujących; ponad 2000 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności typu spin off i spin out; pomoc dla podmiotów włączonych w platformy współpracy w zakresie przewidywania, zarządzania i oceny procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności pomiędzy partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i na szczeblu wojewódzkim, lokalną społecznością i instytucjami rynku pracy;

rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi (ponad 500 osób zagrożonych zwolnieniem uzyskało pomoc). Grupy docelowe Priorytetu VIII Pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia Przedsiębiorcy i ich pracownicy Organizacje pozarządowe Organizacje pracodawców Instytucje rynku pracy Jednostki samorządu terytorialnego Społeczność lokalna Związki zawodowe Partnerzy społeczni Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni Pracownicy naukowi jednostek naukowych Jednostki naukowe i naukowo-badawcze Uczelnie Doktoranci i absolwenci

13


Charakterystyka Priorytetu IX Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach stanowi odpowiedź na problem dyskryminacji w dostępie do usług edukacyjnych. Założono działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu stworzenie równych szans m.in. poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej i kształcenia ustawicznego. Wyrównanie szans edukacyjnych najmłodszych dzieci wymaga wdrażania elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie jej rozwój jest znacznie utrudniony. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczynia się do wczesnej identyfikacji i eliminacji barier w tym zakresie. Wspierane są także projekty skierowane do szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Ich celem jest pomoc dla uczniów, którzy mają utrudnione warunki nauki i nie osiągają tak dobrych wyników w nauce, jak ich rówieśnicy. Dofinansowanie otrzymują projekty, które podnoszą jakość nauczania w placówkach edukacyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć lub wdrożenie innowacyjnych form nauczania. W ramach Priorytetu IX zaplanowano również działania służące zmniejszaniu nierówności w jakości edukacji na terenach miejskich i wiejskich. W tym celu realizowane są projekty rozwojowe szkół i placówek oświatowych, wprowadzające nowy model pracy szkoły oraz służące podniesieniu jakości edukacji. Elementami projektów są m.in. działania na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, zwłaszcza w zakresie matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych i technicznych, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja regionalnych polityk edukacyjnych wymaga dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki. W ramach Priorytetu IX cel ten osiągany jest poprzez modernizację kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb regionu i jego strategii w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Działania te uzupełnione są poprzez wyposażanie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w podręczniki i inne nowoczesne materiały dydaktyczne. Liczne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego

14

dostarczają uczniom informacji ułatwiających wybór kierunku kształcenia, dającego większe szanse na znalezienie zatrudnienia. W ten sposób właśnie kompleksowość wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu IX przyczynia się do podniesienia atrakcyjności i popularności kształcenia zawodowego. Zmniejszeniu dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia ustawicznego służą zarówno programy skierowane do osób dorosłych, które umożliwiają uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak też usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego. Jednocześnie wsparcie placówek prowadzących formalne kształcenie ustawiczne umożliwia m.in. podnoszenie jakości oferowanych usług, ich dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych form kształcenia ustawicznego. Dofinansowane są także programy kształcenia formalnego skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Szczególnym wsparciem objęto działania z zakresu podnoszenia kompetencji językowych oraz wykorzystania technologii ICT poprzez kształcenie pozaformalne. Należy pamiętać, że poprawie jakości kształcenia i zarządzania oświatą Priorytet IX służy także oferując możliwość realizacji programów rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników administracyjnych systemu oświaty. Istotnym elementem Priorytetu IX jest również wsparcie na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich. Niekorzystna sytuacja mieszkańców tych obszarów jest zdeterminowana m.in. przez niski poziom wykształcenia, wynikający z utrudnionego dostępu do usług edukacyjnych, a także niską świadomość korzyści płynących z edukacji. Ze względu na ten fakt Priorytet IX obejmuje również wsparcie inicjatyw lokalnych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działań przyczyniających się do zwiększenia dostępności oferty edukacyjno-szkoleniowej, podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców, a zwłaszcza pozarolniczych umiejętności zawodowych.


Alokacja dla województwa łódzkiego (w €) na lata 2007-2013 w podziale na Działania i Poddziałania dla Priorytetu IX (dane na 1.07.2012 r.)

Poddziałanie 9.1.1

21 695 230

Poddziałanie 9.1.2

44 223 682

Poddziałanie 9.1.3 4 235 959 Działanie 9.2

Działanie 9.3

36 604 949 1 400 176

Działanie 9.4

8 204 669

Działanie 9.5

2 995 707

Działanie 9.6

5 168 361

Liczba podpisanych umów w ramach Priorytetów VIII i IX PO KL w województwie łódzkim od 2007 r. (dane na 24.08.2012 r.) Poddzialanie 8.1.1

436

Poddziałanie 8.1.2 60 Poddziałanie 8.1.3 4 Poddziałanie 8.2.1 37 Poddziałanie 9.1.1

79

Poddziałanie 9.1.2

363

Działanie 9.2

171

Działanie 9.3

57

Działanie 9.4

52

Działanie 9.5

257

15


Działania i Poddziałania Priorytetu IX 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Wybrane efekty realizacji Priorytetu IX PO KL (dane na 14.05.2012 r.) 180 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało wsparcie w ramach Priorytetu 725 szkół w województwie łódzkim (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe 140 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe ponad 2500 osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczyło w formalnym kształceniu ustawicznym ponad 3000 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach ponad 250 oddolnych inicjatyw społecznych podjęto w ramach Priorytetu na terenach wiejskich ponad 600 uczniów szczególnie uzdolnionych otrzymało stypendium naukowe Projekty innowacyjne Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i budowanie gospodarki opartej na wiedzy jest istotnym elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz uznawane jest

16

za jedno z podstawowych wyzwań stojących przed Unią i gospodarkami krajów członkowskich. Szeroki wachlarz możliwości wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewiduje między innymi wdrażanie projektów innowacyjnych, co z kolei przekłada się na realizację celów strategicznych EFS w sposób dostosowany do systemowej transformacji rynku pracy. Innowacyjność w PO KL wynika z charakteru i specyfiki tematu konkursu na projekty innowacyjne – obszaru poszukiwania innowacyjności. Ponadto obejmuje promowanie i włączanie innowacyjnych przedsięwzięć do polityki krajowej poprzez wymianę informacji, doświadczeń, rezultatów i dobrych praktyk, a także rozwijanie komplementarnego podejścia oraz skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem rozwiązań innowacyjnych wypracowywanych w projektach PO KL jest ich społeczny charakter. Innowacyjność wymaga pionierskiego podejścia do wielu zagadnień i problemów, wiąże się z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań, ulepszaniem bądź wprowadzaniem nowych metod stosowanych w innych dziedzinach i wykorzystywania ich w sposób, w jaki wcześniej z nich nie korzystano. Innowacyjne działanie to takie, którego rezultatem jest nie tylko opracowanie nowych sprawniejszych metod, ale także ich upowszechnianie. Projekt innowacyjny musi być od początku tworzony z myślą o praktycznym zastosowaniu wypracowanego produktu (narzędzia, instrumentu, metody, nowego podejścia, przewodnika, poradnika, programu kształcenia itp.). Kwota przeznaczona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie projektów innowacyjnych wynosi łącznie 21 mln zł. W 2010 roku Urząd Marszałkowski ogłosił pierwszy tego typu konkurs w województwie łódzkim. Konkurs, pod nazwą „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+” dotyczył podniesienia poziomu innowacyjności w obszarze adaptacyjności poprzez wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób pracujących w wieku 50+. W odpowiedzi na nabór, beneficjenci złożyli 11 wniosków o dofinansowanie. Natomiast od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przyjmowane były wnioski o dofinansowanie projektów na konkurs


Popularność poszczególnych konkursów dla Priorytetów VIII i IX PO KL w województwie łódzkim od 2007 – liczba złożonych wniosków w ramach Działań i Poddziałań Priorytetu VIII i IX (dane na 24.08.2012 r.)

2500

Poddzialanie 8.1.1

2306

Poddziałanie 8.1.2 409 2000

Poddziałanie 8.1.3 43 Poddziałanie 8.2.1 223

1500

1000

500

0

„Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy.” Przedmiotem konkursu były projekty innowacyjne testujące, które wpisywały się we wskazany powyżej temat i cele Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz przyczyniały się do podniesienia poziomu innowacyjności społecznej w zakresie szkolnictwa zawodowego. W 2011 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu na projekty innowacyjne pod nazwą „Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki”. W tym przypadku założenia projektów dotyczyły podniesienia poziomu innowacyjności w obszarze adaptacyjności i przyczynienia się do realizacji celów Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Od wnioskodawców oczekiwano wówczas wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań służących komercjalizacji badań naukowych.

Poddziałanie 9.1.1

483

Poddziałanie 9.1.2

1064

Działanie 9.2

614

Działanie 9.3

247

Działanie 9.4

370

Działanie 9.5

1722

Działanie 9.6

185

Grupy docelowe Priorytetu IX Istniejące przedszkola Funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) i ich rodzice Szkoły (w tym dla dorosłych) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy Osoby w wieku 25-64 lata zgłaszające chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Społeczności lokalne

17


Projekty ponadnarodowe Projekty współpracy ponadnarodowej to ogromna szansa dla instytucji z województwa łódzkiego na realizację przedsięwzięć z udziałem partnerów zagranicznych. Pozwalają one na podejście do problemów, rozwiązań i metod z innej perspektywy oraz włączenie w wymianę międzynarodową profesjonalnej kadry. Realizacja projektów finansowanych z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki daje również możliwość zweryfikowania swoich umiejętności w kontaktach z partnerem zagranicznym, nawiązanie współpracy instytucjonalnej na przyszłość oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami. Szczególną cechą projektów współpracy ponadnarodowej, która zdecydowanie odróżnia je od standardowych projektów, jest niepowtarzalna korzyść dodatkowa. Stanowi ona wartość dodaną płynącą z ich realizacji z partnerem zagranicznym. Należy przez to rozumieć wszelkie korzyści, których nie osiągnąłby projektodawca podczas realizacji na poziomie krajowym. Partnerstwo może zostać nawiązane od razu bądź już w trakcie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Co do zasady możliwe jest wprowadzenie zmiany w realizowanym projekcie, polegającej na dodaniu komponentu ponadnarodowego (np. jedno zadanie będzie realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym). Podstawowe różnice miedzy projektami współpracy ponadnarodowej a standardowymi: występowanie partnera zagranicznego – podejmowanie wspólnych działań z partnerem z innego kraju (także z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej); realizacja określonych działań kwalifikowalnych: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań, prowadzenie badań i wykonywanie analiz, przygotowywanie, tłumaczenie oraz wydawanie opracowań i raportów, adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju, doradztwo, wymiana pracowników, staże i wizyty studyjne, wypracowywanie nowych rozwiązań;

18

wartość dodana – wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy ponadnarodowej. Urząd Marszałkowski od 2009 r. ogłosił 9 konkursów na projekty ponadnarodowe na łączną kwotę ponad 60 mln zł. Warto pamiętać, że chociaż projekty współpracy ponadnarodowej wymagają od wnioskodawców większego przygotowania, a ich realizacja jest trudniejsza niż projektów standardowych, to efekty, które mogą dzięki nim zostać osiągnięte są nie do przecenienia. Projekty systemowe W odróżnieniu od projektów konkursowych projekty systemowe cechuje wyraźny kontekst strategiczny i powiązanie z obszarami realizowanej polityki rozwoju. Beneficjentami projektów systemowych w ramach komponentu regionalnego PO KL mogą być jednostki organizacyjne samorządu województwa wskazane przez Instytucję Pośredniczącą w Planie Działania PO KL. W województwie łódzkim w ramach Priorytetów VIII i IX realizowanych jest 5 projektów w trybie systemowym. Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Strategiczna mapa regionu – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych Cel projektu – dostarczenie podmiotom wpływającym na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie łódzkim wiedzy niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji, poprzez opracowanie alternatywnych scenariuszy rozwojowych, uwzględniających optymistyczne, pesymistyczne i neutralne scenariusze zdarzeń dla wszystkich gmin, powiatów i podregionów województwa łódzkiego. Wartość projektu: 969 160 zł Strona internetowa: www.wcentrumuwagi.pl Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego Celem ogólnym projektu jest podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego przez 800 mieszkańców województwa łódzkiego, odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie


Regionalnej Strategii Innowacji od 01.08.2011 r. do 31.01.2013 r. Realizacja celu ogólnego przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w poszczególnych regionach w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacji przedsiębiorstw. Wpłynie to na budowanie przewagi konkurencyjności wskutek wprowadzenia innowacji do działalności przedsiębiorstw. Wartość projektu: 1 892 460 zł Strona internetowa: www.si.lodzkie.pl Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W ramach projektu wsparciem objęte są projekty zakładające zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Wartość projektu: 38 182 659 zł Strona internetowa: www.pokl.lodzkie.pl/projekty systemowe Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Wartość projektu: 15 077 726 zł Strona internetowa: www.stypendium.info.pl

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Animator kultury Projekt „Animator kultury” ma charakter kursu doskonalącego, który zapewni 60 uczestnikom możliwość nabycia odpowiednich kompetencji do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych do prowadzenia praktycznych działań animacyjnych, upowszechniania działań kulturalnych oraz poszerzenie wiedzy na temat współczesnej kultury w środowiskach regionalnych i lokalnych (na terenie szkół, bibliotek, gminnych ośrodków kultury). Projekt skierowany jest do czynnych zawodowo osób, głównie z obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Wartość projektu: 1 036 796 zł Strona internetowa: www.animatorkultury.lodzkie.pl Oferta PO KL skierowana jest do wszystkich mieszkańców regionu – od juniora do seniora. Każdy może wziąć udział w projektach, wystarczy tylko znaleźć odpowiedni projekt dla siebie. Przykłady projektów, które z sukcesem są realizowane na terenie województwa łódzkiego znajdziecie Państwo w niniejszej publikacji. Warto przyjrzeć się działaniom, które mają na celu wsparcie „kapitału ludzkiego” regionu łódzkiego. Główne hasło Programu „Człowiek – najlepsza inwestycja” wskazuje jak ważne jest inwestowanie w rozwój człowieka. Korzyści, jakie płyną z realizacji projektów PO KL, są nie do przecenienia.

Bibliografia : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja z 1.07.2012) Dokumentacja Konkursowa dla konkursów organizowanych w ramach Priorytetu VIII i IX www.efs.gov.pl www.pokl.lodzkie.pl www.si.lodzkie.pl www.animatorkultury.lodzkie.pl www.stypendium.info.pl www.wcentrumuwagi.pl

19


Dobre praktyki PO KL w Łódzkiem

22 24

Od przedszkola do doktora... (Gmina Galewice)

(Miasto Łódź/Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi)

26

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół

podstawowych w Gminie Ujazd (Gmina Ujazd)

28 30 32 34 36

Mieć szansę i osiągnąć sukces (Starostwo Powiatowe w Sieradzu)

i Położnych)

38

Wszechnica Skierniewicka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Skierniewicach)

40

Studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia

działalności pozalekcyjnej (Uniwersytet Łódzki)

42 44

N@uczyciel przyszłości (Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw)

Przedstawione w publikacji 22 projekty zostały wybrane spośród ponad 2600 przedsięwzięć dofinansowanych w województwie łódzkim. Ich pełna lista opublikowana jest na stronie internetowej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.pokl.lodzkie.pl oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: www.pokl.wup.lodz.pl.

technologii (Politechnika Łódzka)

46

Bioenergia dla regionu – Zintegrowany program rozwoju doktorantów

(Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia)

48 50

Języki dla Ceramiki (Ceramika Paradyż Sp. z o.o.)

zawodowych (Telewizja TOYA Sp. z o.o.)

Dziękujemy Beneficjentom za pomoc i zaangażowanie w trakcie przygotowywania Albumu. Mamy nadzieję, że opisane przykłady i doświadczenia zachęcą kolejne instytucje do aplikowania o fundusze unijne w ramach Priorytetów VIII i IX PO KL, wdrażanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

52 54 56 58 60 62

Własny biznes (Stowarzyszenie B-4)

w Konstantynowie Łódzkim (Miejska Biblioteka Publiczna

w Konstantynowie Łódzkim)

Kolejne strony albumu to prezentacje dobrych praktyk, czyli ciekawych i pomyślnie realizowanych projektów dofinansowanych z PO KL, wpierających mieszkańców województwa łódzkiego na każdym etapie życia – od lat przedszkolnych, przez edukację szkolną, studia, pracę zawodową, na wsparciu seniorów skończywszy. Przyjęta forma wywiadów z osobą bezpośrednio zaangażowaną we wdrażanie projektu stanowi wiarygodne źródło wiedzy i – mamy nadzieję – inspiracji dla wszystkich zainteresowanych realizacją przedsięwzięć wspierających kapitał ludzki.

20

Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka

Nasz wspólny sukces (Miasto Łódź) Zyskaj więcej w szkole zawodowej (Powiat Rawski) Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy (Powiat Poddębicki) Postępowanie w stanach zagrożenia życia (Okręgowa Izba Pielęgniarek

Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych

Warsztaty medialno-dziennikarskie narzędziem rozwoju kwalifikacji

Wspieramy nowe zatrudnienie (DGA S.A.) Ocalić od zapomnienia (Gmina Wieruszów) Muzyka naszym życiem (Gmina Sławno) Aktywny senior (Wieruszowski Dom Kultury) Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej


Mapa 22 projektów prezentowanych w niniejszej publikacji wybranych spośród 2600 przedsięwzięć dofinansowanych z PO KL w województwie łódzkim

Konstantynów Łódzki „Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim”

Łódź „Przedszkole miejscem nauki i zabawy dla każdego dziecka” „Nasz wspólny sukces” „Postępowanie w stanach zagrożenia życia” „N@uczyciel przyszłości” „Studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej” „Warsztaty medialno-dziennikarskie narzędziem rozwoju kwalifikacji zawodowych” „Własny biznes” „Wspieramy nowe zatrudnienie” „Bioenergia dla regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów” „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”

Powiat Kutnowski Skierniewice „Wszechnica Skierniewicka”

Poddębice „Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy”

Sieradz „Mieć szanse i osiągnąć sukces”

m. Skierniewice

Powiat Zgierski

Rawa Mazowiecka „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”

Powiat Skierniewicki Powiat Rawski Powiat Pabianicki Powiat Sieradzki

Powiat Tomaszowski

Galewice „Od przedszkola do doktora...”

Ujazd „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Ujazd”

m. Piotrków Trybunalski Powiat Wieruszowski

Sławno „Muzyka naszym życiem”

Powiat Piotrkowski

Opoczno „Języki dla Ceramiki” Wieruszów „Aktywny senior” „Ocalić od zapomnienia”

21


Poddziałanie 9.1.1

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tytuł projektu

Od przedszkola do doktora…

22

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Projekt przewidywał niestandardowe zajęcia dla dzieci, także poza budynkiem przedszkolnym. W czym przejawiała się ich wyjątkowość i atrakcyjność? Za niestandardowe można uznać zajęcia organizowane w postaci wycieczek do zoo, kina, Parku Dinozaurów czy spotkań z iluzjonistą, audycji muzycznych, a nawet organizacji festynów. Z reguły jest tak, że działania realizowane poza placówką uznaje się za bardziej atrakcyjne niż te odbywające się w szkole. Powyższe działania traktowaliśmy jako dopełnienie i zarazem uatrakcyjnienie organizowanych zajęć dodatkowych. Ich wyjątkowość polegała też na tym, że wiele dzieci po raz pierwszy uczestniczyło w tego rodzaju przedsięwzięciach. Często jest tak, że ze względu na zróżnicowany status społeczny rodziców nie stać na posyłanie ich dzieci na zajęcia dodatkowe, które zazwyczaj są odpłatne, a tym bardziej na wycieczkę do zoo czy do kina. Projekt dał szansę najmłodszym na skorzystanie z takiego rodzaju rozrywki i edukacji. W projekcie oprócz zajęć dodatkowych z języka angielskiego, ruchowo-rehabilitacyjnych, rytmiczno-tanecznych, plastycznych i teatralnych zorganizowano wycieczki do zoo i kina we Wrocławiu oraz Parku Dinozaurów w Krasiejowie. Dzieci ogromnie cieszyły się ze spotkań z iluzjonistą, podczas których mogły być świadkiem magicznych sztuczek, które do tej

Pierwsze spotkanie ze strażakami


Projektodawca: Gmina Galewice Wartość projektu: 737 996 zł Okres realizacji: 01.10.2009 r. – 31.08.2011 r.

„Udział rodziców miał na celu wskazanie, jak na dziecko wpływa edukacja przedszkolna i jak ważną rolę odgrywa ona w życiu każdego człowieka.”

pory widziały tylko w telewizji. Bardzo chętnie brały też udział w audycjach muzycznych, gdzie poznawały różnego rodzaju muzykę i tańce. Z ochotą uczestniczyły w organizowanych festynach, gdzie prezentowali przygotowane w trakcie zajęć programy artystyczne. Po występach na uczestników festynu czekały atrakcje w postaci malowania twarzy i rąk, zamki dmuchane i zjeżdżalnie, basen z kulkami, a wszystko to połączone było z konkursami, grami i zabawami przygotowanymi przez Wodzireja. Po zakończeniu realizacji projektu można stwierdzić, że założone i podejmowane działania projektowe dały zamierzony efekt i spełniły oczekiwania dzieci i ich rodziców. Na czym polegał udział rodziców w realizacji projektu? Rodzice pomagając w prowadzeniu zajęć, uczyli się pracy z dziećmi. Działanie takie miało wpływ na zwiększenie ich umiejętności wychowawczych. Udział rodziców miał na celu wskazanie, jak na dziecko wpływa edukacja przedszkolna i jak ważną rolę odgrywa ona w życiu każdego człowieka. Zorganizowano dla nich warsztaty z psychologiem i logopedą, które uświadomiły im, jak ważna jest pomoc specjalistów w likwidacji problemów wychowawczych i pedagogicznych. Rodzice bardzo chętnie angażowali się w pomoc w obsłudze festynów oraz działań realizowanych w projekcie. http://www.galewice.pl

Jakie korzyści przyniósł projekt mieszkańcom Gminy Galewice i Bolesławiec? Czy utworzone w ramach projektu formy wychowania przedszkolnego kontynuują swoją działalność po jego zakończeniu? Projekt przyczynił się do zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez zniwelowanie bariery finansowej dzięki zapewnieniu szeregu nieodpłatnych zajęć dodatkowych oraz zapewnieniu innych atrakcyjnych form, takich jak wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty z psychologiem i logopedą. Dzięki realizacji projektu, edukacja przedszkolna na terenach wiejskich stała się bardziej powszechna i dostępna, co wpłynęło na zwiększenie liczby dzieci korzystających z tego rodzaju usług. Realizowane działania pozwoliły na wykształcenie u dzieci nawyków uczenia się i chęci poznawania świata, na nabycie przez nie prawidłowych zachowań społecznych, edukacyjnych i wychowawczych, na zdobycie umiejętności dobrego współżycia w grupie oraz umiejętności edukacyjnych. Wśród rodziców podniosła się świadomość o wartości edukacji wczesnoszkolnej i roli specjalistów w likwidacji problemów wychowawczych oraz pedagogicznych. Po realizacji projektu nadal działają Zespoły Wychowania Przedszkolnego w Galewicach i Biadaszkach.

Beneficjent radzi Przed przystąpieniem do pisania projektu i planowania zadań warto poradzić się osób, które mają doświadczenie w projektach PO KL, aby uniknąć problemów na etapie ich realizacji. Projekt musi być odpowiedzią na realnie istniejące potrzeby, tak aby realizacja projektu była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Ponadto osoby realizujące projekt muszą ciągle czuwać nad prawidłowością przebiegu zaplanowanych działań. Bardzo przydatne jest dysponowanie odpowiednią kadrą pracowników, którzy odpowiedzialnie będą wykonywać obowiązki powierzone w projekcie. Realizacja projektu nie jest zadaniem łatwym i wymaga ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych osób. Ważne jest, aby od początku projektu prowadzić dokumentację projektową w sposób uporządkowany i przejrzysty, co ułatwia monitorowanie zaplanowanych działań i przeprowadzenie ewentualnych kontroli.

Tekst opracowany przez Karolinę Kurek , Koordynatorkę Projektu

23


Poddziałanie 9.1.1

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tytuł projektu

Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka

24

Jednym z celów szczegółowych projektu, który Państwo realizowaliście było dostosowanie oferty przedszkola do specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci. Czy środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwiły osiągnięcie tego celu? Środki pochodzące z POKL umożliwiły osiągnięcie celów szczegółowych projektu, czyli m.in. dostosowanie oferty przedszkola dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Z czego wynikała potrzeba realizacji projektu z Poddziałania 9.1.1? Realizacja projektu wynikała z potrzeb lokalnego środowiska. Przedszkole nie zaspokajało oczekiwań rodziców dzieci z deficytami rozwojowymi, w instytucji brakowało specjalistów: logopedy, terapeuty. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia udziału dzieci w zajęciach nauki pływania, tańca, do objęcia wszystkich dzieci gimnastyką korekcyjną. Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Czy uważacie Państwo, że w Łodzi popyt na miejsca przedszkolne przewyższa ich podaż? W corocznej rekrutacji nie dostaje miejsc w przedszkolach znaczna ilość dzieci, które edukacją przedszkolną powinny być objęte. Ile dodatkowych miejsc w Państwa przedszkolu powstało dzięki środkom unijnym?

Tańczy Liga Małych Gentlemanów!


Projektodawca: Miasto Łódź / Przedszkole Miejskie Nr 112 w Łodzi Wartość projektu: 902 465 zł Okres realizacji: 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r.

„W zajęciach tańca, gimnastyki korekcyjnej brały udział wszystkie dzieci. Na zajęciach z tańca dzieci nauczyły się podstawowych kroków tańców standardowych i latyno, utworzyły formację taneczną: „Liga Małych Gentlemanów”.

Dzięki środkom unijnym zostało utworzonych 25 dodatkowych miejsc dla dzieci. Jakie dostrzegli Państwo problemy, z którymi stykają się podmioty prowadzące przedszkola i punkty przedszkolne działające na terenie naszego województwa? Znacząca ilość problemów związana jest z brakiem środków finansowych służących podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej do poziomu umożliwiającego optymalny rozwój dzieciom i pozwalającego na niwelowanie wad rozwojowych u dzieci. Jakie znaczenie w ich rozwiązywaniu odgrywają Państwa zdaniem środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego? Środki z EFS przyczyniają się do zwiększenia dostępności w wychowaniu przedszkolnym i do podniesienia jakości oferowanych usług edukacyjnych dzięki możliwości zatrudnienia specjalistów na terenie przedszkola, udostępnienia dzieciom udziału w zajęciach i poprawienia infrastruktury organizowanych działań. Państwa projekt zakładał m.in. organizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków. Jaka była tematyka tych zajęć? Czy cieszyły się one dużą popularnością? W zajęciach tańca, gimnastyki korekcyjnej brały udział wszystkie dzieci. Na zajęciach

http://www.przedszkole112.pl

z tańca dzieci nauczyły się podstawowych kroków tańców standardowych i latyno, utworzyły formację taneczną: „Liga Małych Gentlemanów”, która reprezentowała Przedszkole na turniejach i konkursach (między innymi na Międzynarodowym Turnieju Tańca, Międzyprzedszkolnym Pokazie Tanecznym oraz Łódzkim Tańcu z Gwiazdeczkami). Ale taniec to nie tylko kroki podstawowe do cza-czy, tanga, walca czy samby. Drugie z wymienionych zajęć umożliwiły naukę stylów pływania oraz dały możliwość uzyskania odznaki dla najmłodszych pn. „Już pływam”, ponadto zapewniały dzieciom dużą dozę atrakcji i aktywności ruchowej pod okiem trenera. Aktywność ruchowa w wieku przedszkolnym ma niezmiernie ważny wpływ na wzmacnianie mięśni kręgosłupa, ale przede wszystkim kształtuje postawę czynnego spędzania czasu. Zajęcia dodatkowe cieszyły się dużą popularnością, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów gwarantowały wysoką jakość, a ich dostępność dla 125 wychowanków przedszkola spowodowała zadowolenie u rodziców dzieci. Znacząco wpłynęły na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Przedszkola nr 112 w Łodzi. Czy, jeśli byłaby taka możliwość, skorzystaliby Państwo ponownie ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego? Zdecydowanie tak.

Beneficjent radzi Projekt powinien wspierać najbardziej zaniedbane obszary działalności placówki. Dokonanie diagnozy potrzeb przyczyni się do najbardziej trafnego opracowania celów projektu i działań służących jego realizacji. Projekt zakładający udział dużej liczby uczestników przynosi bardziej widoczne i wyraźne efekty.

Tekst opracowany przez Bogumiłę Zimnoch, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi

25


Tytuł projektu

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Ujazd

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

26

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu PO KL


Projektodawca: Gmina Ujazd Wartość projektu: 97 448 zł Okres realizacji: 15.05.2012 r. – 31.07.2013 r.

„W ofercie zajęć pozalekcyjnych przewidziano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutyczne, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczno-wokalne, artystyczno-plastyczne.”

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Jakie były kryteria zakwalifikowania się do projektu? Czy zajęcia są skierowane do wszystkich uczniów klas I-III zarówno Szkoły Podstawowej w Niewiadowie, jak i Szkoły Podstawowej w Ujeździe, czy zwrócone są do konkretnej grupy? Podstawą podczas rekrutacji do projektu była diagnoza, która wykazała potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano łącznie 166 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów i Szkoły Podstawowej im. Obrońców w Ujeździe (organem prowadzącym obu placówek jest Gmina Ujazd). Uczniowie, którzy wezmą w nim udział stanowić będą ponad 60% wszystkich uczniów nauczania wczesnoszkolnego obydwu szkół. Jaką rolę podczas realizacji projektu odegrają rodzice uczniów objętych wsparciem? W okresie trwania projektu zostanie nawiązana ścisła współpraca pomiędzy nauczycielami i opiekunami dzieci, które zostały objęte wsparciem. Rodzice wspólnie z nauczycielami będą uczestniczyć w planowaniu i realizowaniu działań wpierających dziecko. Ponadto, będą oni zaangażowani w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych, a także na bieżąco informowani o efektach pracy dziecka i uzyskiwanych przez niego postępach.

W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwoju uczestników biorących w nim udział? Realizacja projektu zapewni każdemu uczniowi klasy I-III biorącemu w nim udział bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ofercie zajęć pozalekcyjnych przewidziano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: zajęcia matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczno-wokalne, artystyczno-plastyczne. Indywidualizowanie nauczania podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych przyczyni się do stworzenia każdemu dziecku szansy na uzyskanie sukcesu na miarę jego możliwości. Umożliwi uczniom (w zależności od rozpoznanych potrzeb) pokonywanie trudności, niedociągnięć, braków, rozwijanie umiejętności i uzdolnień. Ułatwi również przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI. Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne dodatkowo uatrakcyjni proces nauczania, co przełoży się na większe zaangażowanie, ciekawość, silniejszą motywację, co wpłynie na trwałość nabywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności.

http://www.ujazd.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_ujazd

Beneficjent radzi Istotna jest dokładna znajomość założeń projektowych przez wszystkich realizatorów. Ważną sprawą jest skrupulatne opracowanie wszystkich działań edukacyjnych, wychowawczych realizowanych w czasie trwania projektu. Z punktu widzenia projektodawcy ważną kwestią jest systematyczna i konsekwentna realizacja projektu, a także wytrwałość i cierpliwość w pokonywaniu pojawiających się trudności.

Tekst opracowany przez mgr inż. Sławę Sienkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeździe

27


Tytuł projektu

Mieć szansę i osiągnąć sukces

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadzili Państwo diagnozę potrzeb edukacyjnych oraz diagnozę lokalnego rynku pracy. Co zadecydowało, że do projektu zostali wyłonieni uczniowie II LO w Sieradzu? Projekt „Mieć szansę i osiągnąć sukces” realizowany w II LO im. S. Żeromskiego

28

w Sieradzu przeznaczony był tylko dla uczniów szkoły i uwzględniał ich potrzeby edukacyjne, zainteresowania i plany życiowe. Większość uczącej się młodzieży pochodzi z terenów gminy i gmin sąsiadujących z Sieradzem. Celem projektu było wyrównanie różnic edukacyjnych oraz rozwój osobowości beneficjentów ostatecznych. Ponadto realizacja

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Projektodawca: Starostwo Powiatowe w Sieradzu / II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu Wartość projektu: 969 577,70 zł Okres realizacji: 01.08.2009 r. – 31.07.2011 r.

„Uwzględniono zajęcia dla wszystkich uczniów, tych, którzy potrzebowali wsparcia i bieżącej pomocy psychologicznej, możliwości wyrównania zaległości powstałych na wcześniejszym etapie kształcenia. Przewidziano także zajęcia i koła zainteresowań i kursy dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.”

projektu zakładała jego korelację z bieżącymi problemami edukacyjnymi II LO, co pozwoliło na pełne zaangażowanie beneficjentów i realizatorów projektu. Oferta edukacyjna projektu jest bardzo szeroka. Co miało decydujący wpływ przy ustalaniu zajęć dla młodzieży? Wybór form realizowanych w projekcie uwarunkowany był oczekiwaniami beneficjentów i to one miały decydujący wpływ na ich ustalenie. Uwzględniono zajęcia dla wszystkich uczniów, tych, którzy potrzebowali wsparcia i bieżącej pomocy psychologicznej, możliwości wyrównania zaległości powstałych na wcześniejszym etapie kształcenia. Przewidziano także zajęcia koła zainteresowań i kursy dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Udział w wielu wycieczkach, warsztatach, wykładach akademickich, wizytach studyjnych i spotkaniach pozwolił beneficjentom na ukształtowanie postawy otwartości, o czym świadczą wyniki ewaluacji. W jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone cele po zrealizowaniu projektu? Czy projekt wygenerował dodatkowe korzyści dla jego uczestników, które nie były z początku zakładane? Zamierzone cele zostały w pełni zrealizowane. Beneficjenci wysoko ocenili poziom zajęć i wskazali korzyści z uczestnictwa w projekcie. W trakcie jego realizacji i po jego zakońhttp://zeromski.pl.tl/

czeniu kilkakrotnie przeprowadzono badania, które potwierdziły skuteczność działań projektowych. Dzięki ewaluacji szkoła uzyskała znaczące informacje na temat jakości kształcenia i planowania procesu edukacyjnego. Bez wątpienia rozwój szkoły, wyposażenie w najnowsze pomoce dydaktyczne, nowoczesna edukacja w II LO to „zasługa” projektu. Poza tym wymiernie wzrastające wyniki egzaminu maturalnego i poziomu kształcenia świadczą o wartości zrealizowanych zajęć. W przeszłości realizowali już Państwo projekty unijne, w tym jeden w ramach EFS „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Czy stworzenie projektu o tak bogatej ofercie edukacyjnej wynikało ze zdobytego w przeszłości doświadczenia przy przeprowadzeniu innych przedsięwzięć? Wcześniejszy projekt realizowany w szkole, a właściwie tylko zajęcia wyrównawcze z kilku przedmiotów, udowodniły, że istnieje potrzeba poszerzenia oferty edukacyjnej. Zdobyte doświadczenie pozwoliło odważniej spojrzeć autorom projektu „Mieć szansę i osiągnąć sukces” i zaproponować zajęcia dla wszystkich uczniów, nie tylko mających problemy z nauką, ale przede wszystkim posiadającym talent i pasje, które szkoła nie zawsze może dostrzec i docenić w trakcie realizacji procesu edukacyjnego.

Beneficjent radzi Należy naprawdę bardzo dobrze znać lub poznać całe środowisko, w którym realizowany będzie projekt (uczestnicy, realizatorzy, warunki, czas pracy wszystkich). Uwzględniać w projekcie możliwości skorelowania ewentualnych błędów i spróbować przewidzieć trudności w trakcie realizacji projektu. Pozwolić na kreatywne pomysły realizatorów, nawet gdy wydają się one nie w pełni możliwe do wykonania. Uwzględniać znaczenie projektu dla szkoły, nawet po jego zakończeniu.

Tekst opracowany przez Wiolettę Łajs-Błaszczyk Koordynatorkę projektu

29


Tytuł projektu

Nasz wspólny sukces

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Poddziałanie 9.1.2 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

30

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Z czego wynika potrzeba organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych w Państwa placówce? Ilu uczniów uczęszczających do Państwa szkoły zostało objętych wsparciem dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego? Przystępując do tworzenia wniosku mieliśmy opracowaną szczegółową listę problemów, które chcieliśmy rozwiązać. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów pokazała, iż w kolejnych latach średnia szkoły była zawsze wyższa od średniej OKE, kraju i województwa. Jednak w każdym roczniku znajdowały się klasy, których średnia z obu części egzaminu plasowała się poniżej tego wyniku. Może to wynikać z tego, że coraz więcej uczniów posiada orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, stwierdzające różne dysfunkcje. Wielu ma także zdiagnozowane ADHD, obniżony poziom rozwoju intelektualnego czy bardzo niską samoocenę. Uznaliśmy za konieczne nieustanne utrwalanie wiedzy i doskonalenie kluczowych umiejętności. Zdawaliśmy sobie sprawę, iż nie tylko zdolności dziecka decydują tu o rezultacie egzaminu. Na podstawie dokonanych analiz utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż w szkole istnieje potrzeba zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów humanistycznych,

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – wycieczka edukacyjna w ramach projektu PO KL “Nasz wspólny sukces”


Projektodawca: Miasto Łódź / Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi Wartość projektu: 812 239 zł Okres realizacji: 01.08.2010 r. – 31.03.2012 r.

„Na podstawie dokonanych analiz utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż w szkole istnieje potrzeba zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych, które pozwolą zniwelować różnice między poszczególnymi oddziałam.”

matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych, które pozwolą zniwelować różnice między poszczególnymi oddziałami, a tym samym przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych biedą. Wsparciem zostało łącznie objętych 427 uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12. Osiągnięte przez uczniów wyniki potwierdziły, iż formuła projektu się sprawdziła. Dla jakiej grupy beneficjentów ostatecznych zorganizowali Państwo doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną? Jak dużą część wszystkich beneficjentów ostatecznych stanowiły osoby korzystające z tego typu wsparcia? W ramach projektu, opieką pedagogiczno-psychologiczną zostało objętych dwudziestu uczniów klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2010/2011 i tyluż w roku 2011/2012, co stanowi 10% beneficjentów ostatecznych. Łącznie przeprowadzono 114 godzin z zakresu doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej. Uczestniczyli w nich uczniowie wykazujący problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji. Brali oni udział w zajęciach kompensacyjno-terapeutycznych, mających za zadanie niwelowanie różnic programowych, ćwiczyli różne techniki pamięciowe (mnemotechniki). http://www.gim21.edu.lodz.pl/

Co udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu? Czy środki unijne przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych osób uczęszczających do Państwa placówki? Z perspektywy czasu dostrzegamy wiele korzyści m.in. lepsze wyniki uczniów, których rodziców nie stać na dodatkowe płatne zajęcia, bezpieczne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, czynne uczestnictwo młodych ludzi w świecie szeroko rozumianej kultury poprzez wycieczki do kin, teatrów i na wystawy. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane godziny zajęć pozalekcyjnych: 4845 godzin zajęć pozalekcyjnych w grupach dziesięcioosobowych dla klas drugich i trzecich (w tym 669 godzin z języka polskiego i z matematyki, po 345 godzin z fizyki, geografii, chemii, biologii i ICT, 309 godzin z historii i historii sztuki, 219 godzin ze sztuki, 1140 godzin z języków obcych i 114 godzin konsultacji z pedagogiem). 180 uczestników projektu miało możliwość nieodpłatnego zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki funduszom, które pozyskaliśmy, wzbogaciliśmy naszą bazę dydaktyczną – zakupiliśmy tablice interaktywne, rzutniki, komputery, podręczniki, atlasy, repetytoria dla uczestników programu. Zakupy te uatrakcyjniły nie tylko zajęcia projektowe, ale nadal wzbogacają naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Beneficjent radzi Przede wszystkim należy bardzo wnikliwie zanalizować potrzeby naszej placówki – musimy wiedzieć, jakiego rodzaju wsparcie mogłoby nam pomóc. Uważne śledzenie stron internetowych dotyczących Funduszy Europejskich (www.efs.gov. pl, www.pokl.lodzkie.pl) podpowie nam, jak realizować i uczestniczyć w projektach Programu Kapitał Ludzki, a przede wszystkim, kiedy można o nie aplikować. Uważne zapoznanie się z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, czy dokumentacją konkursową, będzie niezbędne w konstruowaniu wniosku o dofinansowanie. Bardzo pomocne jest uczestnictwo w warsztatach Łódzkiej Akademii PO KL, organizowanych przez Regionalne Ośrodki EFS. Można tam zdobyć praktyczne rady związane z procesem pozyskiwania środków finansowych, poprawnym wypełnieniem wniosku o płatność, czy też o tym, jakie wydatki można ponieść w ramach projektów. Tekst opracowany przez Annę Dworniak-Kijewską, Koordynatorkę Projektu

31


Tytuł projektu

Zyskaj więcej w szkole zawodowej

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.2 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

32

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Do kogo były adresowane działania realizowane w ramach projektu? W jakim stopniu środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoliły Państwu zaspokoić potrzeby uczniów? W ramach projektu wsparcie otrzymują uczniowie Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Jest to projekt zamknięty tzn. uczestniczą w nim wszyscy uczniowie technikum kształcącego w kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik handlowiec, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa, a także uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej realizującej kształcenie w kierunkach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i mechanik monter maszyn i urządzeń. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwalają finansować ciekawe zajęcia, wyjazdy na eliminacje pozaszkolne, podręczniki oraz zużywalne materiały do zajęć w pracowni obsługi konsumenta, gastronomicznej i handlowej. Jednym z celów realizacji Państwa projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia beneficjentów ostatecznych. Jakie działania realizowane w projekcie pozwolą Państwu osiągnąć ten cel?

Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu


Projektodawca: Wartość projektu: Okres realizacji:

Powiat Rawski / Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 1 371 646,99 zł 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

„Obecnie realizujemy atrakcyjne zajęcia sportowe, także te z muzyką, między innymi: step, gry zespołowe, kyokushinkai, aerobic oraz fitball. Akademia sportu przyczynia się do podnoszenia sprawności fizycznej i wzrostu zaufania we własne możliwości.”

Spośród celów realizowanych w projekcie, ten związany ze zwiększeniem zdolności do przyszłego zatrudnienia jest dla nas szczególnie ważny. Organizujemy zajęcia zawodowe, podczas których uczestnicy i uczestniczki zdobywają i doskonalą umiejętności związane z kształconym zawodem tak, aby po ukończeniu szkoły byli jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. Kursy zawodowe pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji potwierdzonych certyfikatem, zaświadczeniem lub świadectwem państwowym. Są to kursy: barmański-podstawowy i barmański-Flair, kelnerski, carvingu, baristyczny, kurs dla operatora wózków widłowych, kurs obsługi programu Solid Edge do komputerowego wspomagania projektowania, kurs spawania oraz prawa jazdy kategorii C. Kształcimy w ramach projektu szereg umiejętności kluczowych, potrzebnych do samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Państwa projekt zakładał m.in. zorganizowanie 30 wycieczek dydaktycznych. Jakie miejsca młodzież uczestnicząca w projekcie mogła odwiedzić w ramach tych wyjazdów? Jaki wpływ miały one na podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu? Obecnie zostały zrealizowane 24 wyjazdy dydaktyczne do miejsc związanych z kształconym zawodem oraz do kina i na spektakle http://efs1.rawa-kopernik.pl/

teatralne. Staramy się dobierać miejsca docelowe tak, aby zapoznać uczestników i uczestniczki projektu z nowymi rozwiązaniami technicznymi, nowoczesnymi technologiami w dziedzinie, w której się kształcą. Oprócz wycieczek edukacyjnych zaplanowali Państwo również szereg innych działań. Jaki jest ich charakter i czego one dotyczą? W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły biorą udział w akademii sportu. W tym celu sala gimnastyczna została doposażona w sprzęt sportowy i nagłaśniający. Obecnie realizujemy atrakcyjne zajęcia sportowe, także te z muzyką, między innymi: step, gry zespołowe, kyokushinkai, aerobik oraz fitball. Akademia sportu przyczynia się do podnoszenia sprawności fizycznej i wzrostu zaufania we własne możliwości. Spośród innych działań realizowanych w zakresie projektu na uwagę zasługuje współpraca z pracodawcami lokalnego rynku pracy. W ramach zadania została zorganizowana konferencja z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, Starostwa Powiatowego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Pracy, nauczycieli ZS-CEZiU pod tytułem: „Chcemy kształcić dla rynku pracy”. Zostały zaproponowane różnorodne formy współpracy ze szkołą, na które pozytywnie zareagowało 6 firm prowadzących produkcję lub usługi w oparciu o zawody, w których kształci szkoła. Będziemy starali się rozwijać tę współpracę.

Beneficjent radzi Najważniejsze dla płynnej realizacji projektu jest dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb. Warto przed napisaniem projektu przeprowadzić rzetelną diagnozę problemów, na które chcemy znaleźć rozwiązanie. Nasi uczniowie i uczennice mieli możliwość uczestniczyć w badaniu potrzeb i oczekiwań, dlatego też nie mamy żadnych trudności z rekrutacją do poszczególnych zadań. Faktem jest, że w naszym projekcie uczestniczy bardzo duża grupa beneficjentów ostatecznych, spośród których każdy ma możliwość wyboru najatrakcyjniejszych dla niego form zajęć, choć są też tacy, którzy chętnie korzystają z każdej formy wsparcia.

Tekst opracowany przez Agatę Lipską, Koordynatorkę Projektu

33


Tytuł projektu

Dobra edukacja szansą na rozwój zawodowy

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.2 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

34

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadzili Państwo diagnozę potrzeb edukacyjnych oraz diagnozę lokalnego rynku pracy. Jakie zawody w powiecie poddębickim cieszą się szczególnym zainteresowaniem młodzieży, a jakie są najbardziej doceniane przez pracodawców? Dlaczego postanowili Państwo realizować projekt unijny koncentrujący się na przygotowaniu młodzieży do wykonywania zawodów związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską? Analiza danych statystycznych pozwala zauważyć, że wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią sprzedawcy i handlowcy. Jednocześnie do osób wykształconych w tych zawodach adresowana jest największa liczba ofert pracy. Może to oznaczać, że absolwenci posiadający wykształcenie handlowe nie wykazują wystarczającego zaangażowania w poszukiwanie pracy. Można przypuszczać, że ich przygotowanie do wykonywania zawodu jest niepełne. Dostrzegliśmy duże zainteresowanie rynku pracy zatrudnieniem pracowników biurowych. W tej sytuacji postanowiliśmy wyrównać szanse naszych uczniów na zdobycie niezbędnych umiejętności zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz dalszy rozwój zawodowy absolwentów. Z uwagi na planowany rozwój Powiatu Poddębickiego w kierunku turystyki uzasadnione jest kształcenie kompetentnych

Układanie stroików pod okiem lokalnego pracodawcy


Projektodawca: Powiat Poddębicki / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Wartość projektu: 1 498 570 zł Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r.

„Zajęcia są ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych u beneficjentów ostatecznych oraz na poprawę zdolności i mobilności uczestników projektu na rynku pracy.”

pracowników w zawodach związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską. Oprócz przygotowania zawodowego w trakcie realizacji projektu zaplanowali Państwo również zajęcia poprawiające zdolność i mobilność uczestników projektu na rynku pracy oraz rozwój kompetencji kluczowych u beneficjentów ostatecznych. Jaki charakter będą miały prowadzone przez Państwa zajęcia? W projekcie zaplanowano zajęcia pozalekcyjne realizowane w dwóch edycjach (rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013). Zajęcia są ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych u beneficjentów ostatecznych oraz na poprawę zdolności i mobilności uczestników projektu na rynku pracy. Mają one służyć uczestnikom przypomnieniu i uporządkowaniu wcześniej przyswojonej wiedzy oraz sukcesywnemu jej poszerzaniu. Ponadto mają na celu rozwój i pogłębianie umiejętności zawodowych, w tym praktycznych. Kształcą między innymi takie kompetencje kluczowe, jak posługiwanie się językiem obcym, językiem ojczystym i ICT. W ramach projektu oferowane są również zajęcia mające na celu wykształcenie umiejętności gospodarowania czasem wolnym, zdyscyplinowania oraz rozwój zdolności organizacyjnych. Zajęcia te realizowane są w formie warsztatów prowadzonych aktywnymi, http://www.zsppoddebice.pl/efs

nowatorskimi metodami z wykorzystaniem multimediów. Udział w nich stwarza uczniom możliwość osiągnięcia wyższych kompetencji, niezbędnych dla pracownika biurowego, handlowca, pracownika usług gastronomicznych czy hotelarskich. Na czym będzie polegać prowadzona przez Państwa współpraca z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy w Poddębicach? Jaka korzyść dla Państwa uczniów będzie wynikała z tej współpracy? Współpraca ta pozwoli na przybliżenie zasad obowiązujących w zakładach pracy i budowanie relacji pracownik-pracodawca. Uczniowie mają okazję poznać przedstawicieli lokalnych pracodawców i pozyskiwać informacje na temat możliwości zatrudnienia oraz wymagań, jakie stawiają przyszli pracodawcy przed potencjalnymi pracownikami. W ramach projektu przewidziano również możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych, w trakcie których uczniowie będą doskonalić nabyte umiejętności zawodowe, rozwijać kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w wyjazdach edukacyjnych, dzięki którym odwiedzają wyższe uczelnie, uczestniczą w wykładach, w różnorodnych targach specjalistycznych oraz w spotkaniach z przedstawicielami zakładów pracy, których nie ma na lokalnym rynku zatrudnienia.

Beneficjent radzi Oparcie projektu na autentycznych potrzebach środowiska, co zagwarantuje zainteresowanie zajęciami i wypracowanie założonych efektów. Dobra znajomość potrzeb beneficjentów ostatecznych oraz możliwości realizacji projektu ze strony beneficjenta aplikującego o dofinansowanie projektu. Duża dyspozycyjność i kreatywność osób zaangażowanych w realizację projektu.

Tekst opracowany przez Beatę Olczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach i Renatę Skibińską, Koordynatorkę Projektu

35


Tytuł projektu

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

Ćwiczenia na fantomie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W obecnych czasach od wielu grup zawodowych wymaga się stałego podnoszenia kwalifikacji. Wśród nich znajdują się m.in. pielęgniarki i położne. Na ile podnoszenie kwalifikacji w tej grupie wynika z chęci pracowników, a na ile z konieczności nakładanych regulacjami prawnymi? Pielęgniarki i położne wykonujące czynnie zawód mają obowiązek nałożony

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.3 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

36

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych


Projektodawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Wartość projektu: 772 778 zł Okres realizacji: 01.01.2010 r. – 31.03.2012 r.

„Uczestnicy kursu brali udział w ćwiczeniach praktycznych na fantomach w warunkach symulowanych, w trakcie których wykonywali 10-krotnie czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacji i stanów naglących indywidualnie i w parach.”

ustawowo stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego (Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. – art. 61 pkt 1). Również zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 9.09.2007 r. pielęgniarki i położne są zobligowane do stosowania nowych procedur postępowania w stanach zagrożenia życia uwzględniając standardy Polskiej Rady Resuscytacji. Poza nałożonymi na pielęgniarki i położne obowiązkami, one same chętnie aktualizują wiedzę i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Wieloletnie doświadczenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w prowadzeniu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz charakter ustawowej działalności może być gwarancją skutecznego procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Jak dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy oferowane w ramach Państwa projektu? Ile osób zostało objętych wsparciem? W jakim stopniu środki te pozwoliły zaspokoić potrzeby szkoleniowe pielęgniarek i położnych pracujących na terenie województwa łódzkiego? Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska, co obrazują wyniki końcowe – kurs ukończyło 1568 pielęgniarek i położnych, w tym http://www.oipp.lodz.pl/stanyzagrozeniazycia/

16 pielęgniarzy. Tak duże zainteresowanie pokazuje niezwykle istotną potrzebę stałego uzupełniania wiedzy w przedmiotowym zakresie. Przed rozpoczęciem projektu OIPiP przeprowadziła badanie ankietowe mające na celu ukazanie potencjalnego zainteresowania tematyką szkolenia. W odpowiedzi otrzymała 1787 ankiet od pielęgniarek i położnych zatrudnionych w 23 placówkach ochrony zdrowia z Łodzi i województwa łódzkiego (w szczególności z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), które wyraziły zainteresowanie projektem. Przez okres jego trwania deklarację złożyło 1650 pielęgniarek i położnych z regionu łódzkiego, z czego kurs ukończyło 1568 osób. Pomimo przeszkolenia tej licznej grupy zapotrzebowanie na ww. formę kształcenia jest ciągłe. W chwili obecnej po kolejnym badaniu ankietowym chęć udziału w kursie dokształcającym w zakresie postępowania w stanach zagrożeniach życia deklaruje kolejne 1015 pielęgniarek i położnych z 25 placówek. W jakich zajęciach uczestniczyli beneficjenci? Uczestnicy kursu brali udział w części teoretycznej, a następnie praktycznej, podczas której wykonywali na fantomach ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacji oraz stanów naglących. Kurs trwał łącznie 16 godzin, po 8 godzin na teorię i praktykę.

Beneficjent radzi Należy zwrócić uwagę na to, aby projekt zaspokajał realne potrzeby beneficjentów, jeżeli szkolenie nie jest trafnie dobrane pod względem tematyki, to mogą wystąpić problemy z rekrutacją. Dobrze jest, by szkolenia miały swój wymiar praktyczny i faktycznie zwiększały wiedzę i konkurencyjność osób przeszkolonych na rynku pracy. Należy zadbać o odpowiednią kadrę szkoleniową – kierowanie się kryterium ceny przy wyborze wykładowców zwykle prowadzi do oferowania szkoleń wątpliwej jakości. Ważne jest, aby zawartość merytoryczna szkolenia górowała nad otoczką (cateringiem, materiałami, salą itp.).

Tekst opracowany przez Agnieszkę Kałużną, Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

37


Tytuł projektu

Wszechnica Skierniewicka

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.3 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

38

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Skąd się wziął pomysł na projekt związany z obszarem kształcenia ustawicznego? Jaką rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu łódzkiego odgrywa stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez jego mieszkańców? Uczelnie wyższe zajmują ważne miejsce w systemie kształcenia ustawicznego, które stanowi jedną z zasadniczych funkcji uczelni wynikającą z misji w działaniach na rzecz edukacji w danym regionie. Aby ten cel strategiczny mógł być osiągnięty, konieczne jest stałe monitorowanie rynku pracy w celu kształtowania szerokiej w sensie zróżnicowanych form i treści oferty edukacyjnej, skierowanej do różnych grup odbiorców. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w ramach ustawicznego kształcenia w istotny sposób wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy subregionu. Zatem podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych pozwala nie tylko samym mieszkańcom na ich osobisty rozwój i większe szanse na rynku pracy, ale daje szeroko rozumiane możliwości dla lokalnego czy regionalnego rozwoju zrównoważonego. Nasz projekt i nasze potrzeby idealnie wpisywały się w typ operacji zawarty w opisie Działania 9.3 POKL. Podczas realizacji projektu zidentyfikowaliście Państwo potrzeby edukacyjne mieszkańców województwa łódzkiego. Jakie grupy są szczególnie zainteresowane

Konferencja Wszechnicy Skierniewickiej


Projektodawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Wartość projektu: 860 650 zł Okres realizacji: 01.03.2011 r. – 30.04.2012 r.

„Kursy i szkolenia zawodowe, często kończące się certyfikatem dającym określone uprawnienia, pozwalają w szybki sposób poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności, są też doskonałym uzupełnieniem kompetencji zdobytych w trakcie i dzięki studiom.”

uczestnictwem w różnych formach kształcenia ustawicznego? Czynnikami wyjaśniającymi zainteresowanie badanych udziałem w kształceniu ustawicznym są przede wszystkim płeć i wiek. Większą chęć w tym zakresie deklarują kobiety oraz osoby młodsze. Zależności są też widoczne na poziomie miejsca zamieszkania respondentów. Częściej zainteresowani szkoleniami są mieszkańcy Skierniewic i powiatu skierniewickiego. Mniejsze zainteresowanie przejawiają mieszkańcy innych powiatów regionu oraz mieszkańcy wsi.

dającym określone uprawnienia, pozwalają w szybki sposób poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności, są też doskonałym uzupełnieniem kompetencji zdobytych w trakcie i dzięki studiom. Oferta kształcenia wypracowana w ramach projektu została stworzona w oparciu o realne zapotrzebowanie rynku pracy. Współpraca w tworzeniu szczegółowych programów szkoleniowych z innymi instytucjami sprawiła, iż Wszechnica Skierniewicka stała się miejscem zdobywania różnorodnych kwalifikacji „skrojonych na miarę” potrzeb mieszkańców subregionu skierniewickiego.

Tradycyjny model kształcenia ustawicznego obejmował profil studiów w trybie niestacjonarnym. Czy obecnie model kształcenia ustawicznego zmienia się? Jakie są przyczyny i kierunki tych zmian? Jak Państwa projekt wpisuje się w obecne standardy kształcenia ustawicznego? Tradycyjny model uczelnianego kształcenia ustawicznego powoli odchodzi do przeszłości z uwagi na często występujące różnice między dostępnymi kierunkami kształcenia a rzeczywistymi potrzebami. Potrzeby edukacyjne są oczywiście zróżnicowane regionalnie, więc niezwykle istotne stają się badania dotyczące tych potrzeb. Ukończenie studiów niestacjonarnych to dobry sposób na podnoszenie kwalifikacji, jednak jest to proces długotrwały. Tymczasem kursy i szkolenia zawodowe, często kończące się certyfikatem

W jaki sposób realizacja Państwa projektu przyczynia się do podniesienia atrakcyjności i jakości oferty kształcenia ustawicznego na terenie województwa łódzkiego? Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kształcenia ustawicznego na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu skierniewickiego. Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kształcenie całożyciowe, umożliwiło skonstruowanie oferty ustawicznego kształcenia, odpowiadającego potrzebom edukacyjnym interesariuszy. Ponadto, dzięki różnorodności podejmowanych działań, realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia idei kształcenia ustawicznego oraz zmiany postawy społecznej i pozytywnego identyfikowania tej formy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy.

Beneficjent radzi Oczywiście bazą dla każdego projektu jest diagnoza wstępna, wnikliwe i rzetelne rozpoznanie potrzeb, ale także barier, zróżnicowanych przeszkód i własnych możliwości. Dysponując rzetelną diagnozą wstępną przystępujemy do projektowania. I tu dobrą praktyką w przypadku projektu Wszechnica było kompleksowe podejście – od rozpoznania środowiska w kontekście potrzeb edukacyjnych, poprzez ocenę własnej infrastruktury i priorytetów strategicznych dokonaną z udziałem panelu eksperckiego, na utworzeniu Wszechnicy Skierniewickiej, jako pozawydziałowej jednostki działalności podstawowej PWSZ kończąc. O pełnym sukcesie projektu jednak zadecydowała jego realizacja, w szczególności kompetentny i zaangażowany personel, dobra komunikacja, skuteczne i efektywne planowanie operacyjne i rzetelne wykonawstwo zaprojektowanych, ujętych na osi czasu działań.

Tekst opracowany przez Elżbietę Stokowską, Kierowniczkę Projektu

http://www.wszechnica.pwsz.skierniewice.pl/

39


Tytuł projektu

Studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.4 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

40

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Co było głównym powodem tego, że zdecydowaliście się Państwo na realizację projektu skierowanego właśnie do nauczycieli fizyki? W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, rozwijanie nauk matematyczno-przyrodniczych, w szczególności fizyki, jest postrzegane jako priorytet w dążeniu do rozwoju technologicznego, gospodarczego, do osiągania wysokiego poziomu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego niezbędne jest przygotowywanie młodzieży do efektywnego podejmowania studiów, a potem pracy w zawodach wymagających znajomości fizyki i metod fizyki. Projekt był skierowany do nauczycieli fizyki uczących w gimnazjach. Typowe realizacje procesu dydaktycznego na lekcjach fizyki nie spełniają wszystkich ważnych kryteriów skuteczności i efektywności wynikających z nauk o człowieku. Dlatego skoncentrowaliśmy się na działalności pozalekcyjnej. Zaproponowaliśmy roczną strategię realizowania działalności pozalekcyjnej, tzw. Strategię Sześciu Wyzwań. Dedykowana jest wszystkim uczniom, by odkrywanie praw fizyki, ich wykorzystywanie w codziennych sytuacjach, udział w imprezach popularyzacyjnych oraz wyprawach naukowych w poszukiwaniu i odkrywaniu fizyki w otaczającym nas świecie mogło stać się pasjonującą przygodą kształtującą ich zainteresowania, ich kompetencje przedmiotowe i kompetencje ogólne.

Eksperymenty podczas II. Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych w Łodzi


Projektodawca: Uniwersytet Łódzki Wartość projektu: 661 940,06 zł Okres realizacji: 01.09.2009 r. – 31.07.2011 r.

„Projekt był skierowany do nauczycieli fizyki uczących w gimnazjach. Typowe realizacje procesu dydaktycznego na lekcjach fizyki nie spełniają wszystkich ważnych kryteriów skuteczności i efektywności wynikających z nauk o człowieku. Dlatego skoncentrowaliśmy się na działalności pozalekcyjnej.”

Czym było uwarunkowane uczestnictwo nauczycieli w projekcie? Czy rekrutacja przebiegała sprawnie? Podstawowym i w zasadzie jedynym warunkiem, jaki stawialiśmy nauczycielom chcącym uczestniczyć w projekcie było zadeklarowanie przez nich zobowiązania do równoległego ze studiami prowadzenia szkolnego koła fizyki z udziałem gimnazjalistów przez okres co najmniej jednego roku oraz realizowania w pracy z tymi uczniami zaproponowanej strategii i wypracowywanych za zajęciach na uczelni rozwiązań szczegółowych, spójnych z założeniami tej strategii. W ten sposób zdobywane i doskonalone praktyczne umiejętności prowadzenia działalności pozalekcyjnej oraz projektowane rozwiązania mogły być na bieżąco weryfikowane w praktyce. Przeprowadzone przez nas analizy spowodowały, że przygotowaliśmy wariant rozmowy kwalifikacyjnej, ale także byliśmy pełni obaw, zarówno podczas rekrutacji na pierwszą edycję, jaki i na drugą edycję studiów, czy nasz projekt, realizujący wprost postulat unijny podejmowania działań zmierzających do wzrostu zainteresowania fizyką, przedmiotami matematyczno–przyrodniczymi i technicznymi, znajdzie dostateczną do uruchomienia projektu liczbę kandydatów! Jak projekt przyczynił się do wzrostu zainteresowania nauką fizyki przez uczniów? Czy w Państwa ocenie mógł on spowodo-

wać także wzrost zainteresowania innymi naukami ścisłymi? Wydaje się, iż pytanie o efekty projektu należy rozszerzyć nie tylko o efekty w zakresie kształtowania zainteresowań uczniów. Dwa lata realizacji projektu, dwa lata pracy w dwóch rocznych cyklach realizacyjnych z dwoma dwudziestoosobowymi grupami nauczycieli, którzy równolegle weryfikowali opracowywane strategie i rozwiązania w pracy ze swoimi uczniami ze szkolnych kół fizycznych był okresem dostatecznym do uzyskania doświadczeń wartościowych dla praktyki doskonalenia nauczycieli oraz zweryfikowania strategii i rozwiązań dla pracy pozalekcyjnej z uczniami. Znaczące i zweryfikowane w badaniach zmiany dokonały się w postrzeganiu działalności pozalekcyjnej przez samych nauczycieli, w wartościach, jakie taka działalność niesie nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dla promocji szkół i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zmiany nastąpiły także w kompetencjach zawodowych nauczycieli. O efektach uzyskiwanych przez uczniów świadczą zmiany, jakie dokonywały się w uczniach oraz efekty ich działalności prowadzonych zgodnie z przyjętą strategią. Były one przedstawiane przez nauczycieli i analizowane na zajęciach. Dyrekcje szkół przekonywały się o znaczących efektach dydaktycznych wynikających z działalności uczniów skupionych w szkolnych kołach fizycznych.

http://www.edufizyka.pl/kolafizyczne/index.php?strona=o-projekcie

Beneficjent radzi Konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z aktualnymi przepisami regulującymi wszystkie aspekty realizacji projektu oraz ich uwzględnienie wobec celów i charakteru projektu. Warto startować w konkursach o dofinansowanie projektów (o ile mamy przygotowany projekt wartościowy dla potencjalnych beneficjentów). Przygotowanie projektu i wniosku konkursowego o dofinansowanie projektu jest znakomitą okazją do pogłębionej analizy pomysłu i rozwiązań projektowych. Szczególnie ważne jest uświadomienie sobie i określenie kryteriów i sposobów, które pozwolą na stwierdzenie, czy i na ile efekty zostaną osiągnięte. Przygotowywać projekt z takim nastawieniem, że oto projekt już uzyskał dofinansowanie i stoimy wobec konieczności jego terminowego zrealizowania i rozliczenia. Takie przymierzenie się do realnej sytuacji realizowania i rozliczania projektu zmusza do powtórnego przepracowania pomysłu.

Tekst opracowany przez Piotra Skurskiego, Kierownika Studiów Podyplomowych

41


Tytuł projektu

N@UCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Działanie 9.4 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

42

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dlaczego tak ważne w obecnych czasach jest kształcenie na odległość? Na czym polega metoda „blended learning”? Współczesny świat jest światem informacji globalnej. Nie ogranicza się już do miejsca przebywania i okolicy, do której można fizycznie dotrzeć, jest poszerzony o możliwości, jakie stwarza światowa sieć Internet. Dzisiejsze społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym, a nieograniczony dostęp do wiedzy to jedno z podstawowych praw i dążeń współczesnego człowieka. Kształcenie na odległość otwiera drogę do globalnej informacji, jest nieograniczone fizycznym miejscem, czasem i przestrzenią e-lekcja może zawierać tyle informacji i odnośników do źródeł, ile nauczyciel zechce w niej zamieścić, czas lekcji jest dostosowany do potrzeb ucznia, kształcenie może odbywać się w dowolnym miejscu, przed ekranem komputera, nie wymaga wychodzenia z domu. Jednakże sam e-learning jest niedoskonały, stwarza zagrożenia, jakimi są min. poczucie wyobcowania, brak kontaktu z rówieśnikami, czy zatracenie autorytetów obserwowane u uczniów, korzystających wyłącznie z tej formy kształcenia. Szkoła, poza funkcją edukacyjną i informacyjną, spełnia także bardzo ważną rolę w procesie kształtowania wartości i moralności w młodych pokoleniach. Dlatego metoda „blended learning”, czyli metoda powstała z połączenia nauczania tradycyjnego z nauczaniem na odległość,

Warsztaty w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w ramach kształcenia na odległość


Projektodawca: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Wartość projektu: 408 406,40 zł Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 31.07.2012 r.

„Kształcenie na odległość otwiera drogę do globalnej informacji, jest nieograniczone fizycznym miejscem, czasem i przestrzenią – e-lekcja może zawierać tyle informacji i odnośników do źródeł, ile nauczyciel zechce w niej zamieścić, czas lekcji jest dostosowany do potrzeb ucznia, kształcenie może odbywać się w dowolnym miejscu, nawet bez wychodzenia z domu.”

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, dając mu jednocześnie nieograniczony dostęp do informacji oraz bezpośredni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami w czasie rzeczywistym.

sowej koncepcji prowadzenia zajęć szkolnych i umożliwi dostosowanie sposobu przekazywania materiału do indywidualnych potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem form kształcenia na odległość.

Do kogo był adresowany Państwa projekt i na jakie potrzeby odpowiadał? Projekt był adresowany do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach publicznych na terenie województwa łódzkiego, w tym w szczególności do nauczycieli odpowiadających za kształcenie zawodowe w kierunkach: mechatronika, sektor AGD, przemysł tekstylny, odzieżowy, ceramiczny, wdrażanie i instalacja technologii ograniczających emisję CO2, branże związane z Budownictwem Naturalnym. Idea realizacji projektu zrodziła się w oparciu o potrzebę rozwoju poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w ramach kształcenia na odległość. Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz potrzeba uzupełniania kształcenia zawodowego o nowoczesne formy przekazywania wiedzy spowodowały, że projekt obejmuje także przygotowanie nauczycieli do korzystania z technologii informatycznych, co spowoduje wzrost jakości dotychcza-

Jakie korzyści z realizowanego projektu będą mieli uczniowie uczęszczający do placówek oświatowych w województwie łódzkim? 60 nauczycieli kształcenia zawodowego (44K i 16M) i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 24 Szkół Zawodowych w województwie łódzkim podniosło swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystania nowych technologii w kształceniu oraz projektowania i wdrażania zdalnych form kształcenia, dzięki czemu ich uczniowie zyskali bardziej kompetentnych i świadomych nauczycieli, którzy lepiej rozumieją ich potrzeby i znają możliwości technologiczne dostępne we współczesnej edukacji. 30 nauczycieli (25K i 5M) wzięło udział w seminarium dobrych praktyk i wymieniło się doświadczeniami we wdrażaniu nowoczesnych technologii w swoich placówkach oświatowych. Podczas konsultacji tematycznych z ekspertami, w których wzięło udział 60 nauczycieli (44K i 16M), 19 placówek zdecydowało się na zainstalowanie darmowej platformy e-learningowej Moodle, z której nie tylko przeszkoleni nauczyciele, ale cała kadra oraz uczniowie, będą mogli korzystać w codziennej pracy w szkole.

www.irp-fundacja.pl/nauczycielprzyszlosci

Beneficjent radzi Doświadczenia wyniesione z realizacji projektu „N@uczyciel przyszłości” skłaniają do refleksji nad coraz wyraźniejszą i pilniejszą potrzebą zmian w metodach i podejściu do współczesnej edukacji w woj. łódzkim. Nadal silne są opory przed wprowadzaniem zdalnego nauczania w oświatowych placówkach publicznych województwa, i wynikają one z obawy przed zmianami jako takimi, mylnym rozumieniem e-learningu jako zastępcy tradycyjnego nauczyciela, wyolbrzymianiem zagrożeń cywilizacyjnych, jakie źle pojęte nauczanie zdalne za sobą niesie. Projekty takie jak „N@uczyciel przyszłości” są bardzo potrzebne, ponieważ są najlepszą metodą na stopniowe wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do szkół regionu łódzkiego, na których skorzystamy wszyscy, dzięki dobrze wyszkolonym i świadomym młodym pokoleniom Polaków.

Tekst opracowany przez Klaudię Sowałę, Specjalistkę ds. szkoleń

43


Tytuł projektu

STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Poddziałanie 8.2.1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

44

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Dzięki jakim działaniom projekt ma przyczynić się do skomercjalizowania wyników prac badawczych młodych naukowców? Projekt „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii” jest w całości skierowany do młodych naukowców – doktorantów Politechniki Łódzkiej. W trakcie jego trwania uczestnicy biorą udział w szkoleniach m. in. z zakresu pozyskiwania środków oraz sposobów komercjalizacji badań naukowych. Dzięki nim doktoranci uzyskują wiedzę, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje wyniki badań naukowych we współpracy z przemysłem. W trakcie realizacji projektu staramy się zintegrować uczestników z różnych wydziałów Uczelni oraz zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, stwarzając okazje na podjęcie przez nich wspólnych badań i projektów. W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa: www.najlepsidoktoranci.p.lodz.pl, która zawiera sylwetki młodych naukowców biorących udział w projekcie. Opisują one zakres badań, jakie prowadzą w ramach doktoratu oraz możliwości współpracy z przemysłem. Znajdą się tam także artykuły naukowe stworzone w trakcie projektu. Liczymy na to, że informacje tam zawarte przyczynią się do wykorzystania potencjału doktorantów Politechniki Łódzkiej dla rozwoju regionu łódzkiego. W ramach konferencji podsumowującej planowane jest wydanie publikacji

Grupa stypendystów projektu


Projektodawca: Politechnika Łódzka Wartość projektu: 3 852 178,05 zł Okres realizacji: 01.03.2012 r. – 28.02.2014 r.

„Celem realizatora projektu było, aby uczestnicy uzyskali praktyczne umiejętności związane z różnymi typami transferu technologii oraz pozyskiwania na ten cel funduszy.”

przedstawiającej wyniki badań oraz osiągnięcia uczestników projektu. Studenci, których Wydziałów najchętniej zgłaszali się do projektu? W procesie rekrutacji mogli wziąć udział studenci prawie wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej, którzy w ramach studiów doktoranckich realizują projekt badań o wysokim potencjale aplikacyjnym, zgodnym z RSI i mającym zastosowanie w przemyśle. Do projektu zgłoszonych zostało 86 wniosków, natomiast zakwalifikowanych 45 – w tym 15 mężczyzn i 30 kobiet. Najwięcej uczestników biorących udział w projekcie jest doktorantami Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć studenci, którzy są uczestnikami Państwa projektu? Projekt wspiera studentów pomocą w postaci wypłaty stypendium w maksymalnej miesięcznej kwocie 3650 zł brutto (kwota zależna od wysokości otrzymywanych przez Uczestnika Projektu stypendiów ze środków publicznych, mających podobny charakter finansowy, tzn. nie podlegających rozliczaniu w oparciu o faktyczne poniesione wydatki i dokumenty księgowe, oraz innych wypłat o charakterze stypendialnym z Europejskiego Funduszu Społecznego), przez okres 20 http://www.najlepsidoktoranci.p.lodz.pl/

miesięcy dla 45 doktorantów Politechniki Łódzkiej. Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji badań naukowych oraz pozyskiwania środków na ten cel, zakładania działalności typu spin off/spin out, sztuki negocjacji oraz w warsztatach z przygotowania wniosków o dofinansowanie badań i transferu technologii. W jaki sposób projekt może przyczynić się do upowszechnienia idei podejmowania przez studentów i przyszłych pracowników naukowych działalności gospodarczej typu spin off/spin out? W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w szkoleniu „Spin off/spin out przedsiębiorstwa powstające na styku uczelni”. Miało ono na celu zapoznanie doktorantów Politechniki Łódzkiej z pojęciem spółek spin off/spin out oraz pokazanie im, jakie korzyści mogą osiągnąć poprzez zastosowanie tego typu rozwiązania w komercjalizacji wyników swoich badań. Kolejnymi szkoleniami były „Pozyskiwanie środków na komercjalizację pomysłów naukowych” oraz „Komercjalizacja pomysłów naukowych”. Celem realizatora projektu było, aby uczestnicy uzyskali praktyczne umiejętności związane z różnymi typami transferu technologii oraz pozyskiwania na ten cel funduszy. Trenerzy prowadzący szkolenia posiadali doświadczenie praktyczne w wyżej wymienionych dziedzinach.

Beneficjent radzi Bardzo ważnym czynnikiem jest ustanowienie odpowiednich kryteriów doboru uczestników. W ramach kryteriów rekrutacji przyjęliśmy m.in. ocenę realności ukończenia doktoratu w trakcie trwania projektu, dotychczasowy dorobek naukowy oraz udział w pracach badawczych i wdrożeniowych. Ważna jest integracja oraz dobre poznanie się uczestników, co umożliwi powstanie interdyscyplinarnych projektów badawczych. Problemem stojącym na przeszkodzie komercjalizacji prac badawczych młodych naukowców jest brak źródeł informacji na temat prowadzonych na Uczelni badań, z których mogłyby korzystać przedsiębiorstwa. W związku z powyższym realizator projektu przewidział przedstawienie sylwetek doktorantów, prac naukowych oraz prowadzonych badań na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Tekst opracowany przez Grzegorza Kiernera, Koordynatora Projektu

45


Tytuł projektu

BIOENERGIA DLA REGIONU Zintegrowany program rozwoju doktorantów

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Poddziałanie 8.2.1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

46

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

„Bioenergia dla Regionu” to wspólne hasło dla kilku Państwa projektów. Co się pod nim kryje? Jakie działania są podejmowane w ramach tych przedsięwzięć? Projekty pod hasłem „Bioenergia dla Regionu” (BdlaR) realizowane są od 2009 roku. Termin zaczerpnięty został od nazwy Klastra – Bioenergia dla Regionu, którego Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest koordynatorem. Klaster powstał w roku 2007, jako otwarta inicjatywa kooperacyjna, skupiająca 61 podmiotów, w tym 34 przedsiębiorstwa, 9 instytutów naukowo-badawczych, 6 jednostek samorządu terytorialnego oraz 12 instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze OZE. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju bioenergetycznego województwa łódzkiego w kontekście zintegrowanego pakietu działań Komisji Europejskiej w obszarze energii i zmian klimatu. Projekty realizowane w ramach umbrella brand BdlaR mają zatem wpływać na promocję i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz sektora usług powiązanych z energetyką, zgodnie z nowym europejskim paradygmatem rozwojowym. Głównym celem projektów BdlaR jest transfer wiedzy z nauki do gospodarki oraz transfer innowacyjnych technologii, dedykowanych przetwarzaniu biomasy, hybrydowym technologiom produkcji energii w trigeneracji oraz wytwarzaniu biogazu na bazie poprodukcyjnych odpadów organicznych.

Doktoranci zainteresowani rozwojem odnawialnych źródeł energii w Łódzkiem


Projektodawca: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia Wartość projektu: 1 824 975,20 zł Okres realizacji: 01.08.2010 r. – 30.07.2012 r.

„Głównym celem projektów BdlaR jest transfer wiedzy z nauki do gospodarki oraz transfer innowacyjnych technologii, dedykowanych przetwarzaniu biomasy, hybrydowym technologiom produkcji energii w trigeneracji oraz wytwarzaniu biogazu na bazie poprodukcyjnych odpadów organicznych.”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z instytucjami z Niemiec, Szwecji i Włoch – dlaczego warto skorzystać z doświadczenia tych partnerów? W światowych rankingach innowacyjności Szwecja i Niemcy zajmują czołowe miejsce. Jednocześnie gospodarki tych państw mogą się pochwalić wysokimi wskaźnikami wykorzystania OZE w swoich całkowitych bilansach energetycznych. W Niemczech i Szwecji istnieją silne, wysoko zaawansowane technologicznie branże gospodarcze, specjalizujące się w odnawialnych źródłach energii oraz mające ogromne doświadczenie w tej materii – projektowe, wytwórcze, doradcze oraz instalacyjne. Włosi z kolei dysponują poważnym doświadczeniem w zakresie budownictwa pasywnego, którego dynamiczny rozwój podyktowany jest nie tylko troską o środowisko naturalne (budownictwo odpowiada za 40% globalnej emisji CO2), ale jest odpowiedzią sektora budownictwa i architektury na rosnące ceny energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Proszę opowiedzieć o wizytach studyjnych – jakie wymierne efekty mogą one przynieść? W ramach komponentu ponadnarodowego projektu odbyły się 4 wizyty studyjne. Do Włoch udała się grupa Doktorantów zajmująca się budownictwem pasywnym. Partnerem zagranicznym jest firma KEO http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/doktoranci/

z Włoch, która specjalizuje się w realizacji projektów proekologicznych. Do Niemiec wyjechali Doktoranci zajmujący się opracowaniem projektu hybrydowej elektrociepłowni. Parterem zagranicznym była firma DBFZ – Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą, największy i najbardziej liczący się instytut naukowy w Niemczech, zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii – w tym przede wszystkim biomasą. W wizycie studyjnej w Szwecji wzięła udział grupa zajmująca się tematyką badania perspektyw dla rozwoju technologii mikrobiogazowych w województwie łódzkim. Partnerem projektu jest firma Nejo Byggpartner, specjalizująca się w technologiach energetycznych, bazujących na przetwarzaniu odpadów oraz zagadnieniach ochrony środowiska. Jak wielu studentów nawiązało już pomyślną współpracę z przedsiębiorstwami? Jakie to branże? Podczas trwania projektu Doktoranci nawiązali współpracę z ponad 30 firmami, które związane są bezpośrednio z branżą OZE lub też mają na nią bezpośrednie przełożenie. Były to między innymi kancelarie prawne, urzędy, firmy energetyczne – np. Dalkia. Prowadzone były także wspólne przedsięwzięcia badawcze na linii PŁ – UŁ. Otrzymujemy informacje, iż po zakończeniu projektu Doktoranci współpracują z firmami, w których odbywali praktyki lub też otrzymywali doradztwo.

Beneficjent radzi Przy konstruowaniu projektu należy zadbać nie tylko o kwestie związane z zabezpieczeniem środków na przydzielanie stypendiów, ale przede wszystkim o wsparcie towarzyszące – doradztwo, coaching i inne formy, które mogą przyczynić się do wszechstronnego rozwoju doktorantów, a przede wszystkim ułatwić im nawiązanie współpracy z praktykami gospodarczymi. Wartością nie do przecenienia dla młodych naukowców była możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, interdyscyplinarnych konferencjach, publikowania artykułów w fachowych czasopismach. Z punktu widzenia Wnioskodawcy nieodzowne jest wsparcie kancelarii prawnej podczas trwania projektu – przez wzgląd na złożoność procesu przydzielania stypendiów oraz kwalifikowalności uczestników, a także częste zmiany interpretacji ustaw i regulacji programowych przez MRR czy instytucję zarządzającą PO KL.

Tekst opracowany przez Stanisława Aleksandrowa, Koordynatora Projektu

47


Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu

Języki dla ceramiki

48

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Na jakie potrzeby pracowników i przedsiębiorstwa Ceramika Paradyż Sp. z o.o. odpowiedział zrealizowany projekt? „Ceramika Paradyż” to firma z polskim rodowodem, która urodziła się w głowach dwóch ludzi, a teraz jest wspierana przez 1600 zatrudnionych w niej pracowników. Tak jak roślinka kiełkowaliśmy, delikatnie badaliśmy grunt dookoła, czerpaliśmy z otoczenia to, co najlepsze i rośliśmy w siłę. Teraz jesteśmy już dorośli, mamy swoje 23 lata i chcemy ruszyć daleko w świat. Chcemy pokazać nasze produkty, poznawać innych ludzi i ich kulturę, zasady panujące na innych terytoriach i budować nasze oddziały tam, gdzie piękno ma dla ludzi znaczenie, tam, gdzie płytka kojarzy się ze sztuką, tam, gdzie my sami możemy zbudować nasz „mozaikowy” świat. Szukamy szans, znajdujemy je i cieszymy się, że tak łatwo można poczuć swoją siłę i pewność, kiedy zrozumie nas człowiek, do którego my mówimy w jego języku. Dookoła mamy „wieżę Babel”, a w jej środku my, dla których języki są drogą na jej szczyt. Wybrana grupa pracowników podjęła się nauki mówienia, pisania, rozumienia i czytania po angielsku lub po włosku. Czasami żałowali tej decyzji i szukali powodów, żeby nie iść dalej, przerwać naukę i czekać, aż cały świat będzie komunikował się po polsku. Delikatna motywacja lub publiczna pochwała dodawała wiatru w żagle, żeby dotrzeć do końca projektu. Dzięki swojej wytrwałości

Grupa WORMS podczas zajęć z języka angielskiego


Projektodawca: Ceramika Paradyż Sp. z o. o. Wartość projektu: 1 005 719,62 zł Okres realizacji: 01.08.2010 r. – 31.07.2012 r.

„Najpierw stawiamy pierwszy krok od zwykłego dzień dobry, Good morning, Buongiorno, miło mi, nicely me, bello per mi, jestem Iwona, I am Iwona, Io sono Iwona, a potem, z biegiem czasu komunikujemy się coraz lepiej i jesteśmy obywatelami świata.”

nauczyli się przygotowywania korespondencji biznesowej w języku obcym, prowadzenia rozmów telefonicznych i obsługi klienta, prowadzenia profesjonalnej prezentacji, planowania, budżetowania i negocjowania wykorzystując umiejętności i zdolności językowe. Te miękkie kompetencje wsparliśmy twardą wiedzą o coachingu w zarządzaniu produkcją, ucząc naszą kadrę technicznoprodukcyjną włoskiego słownictwa biznesowego i przybliżając administracji podstawowe zagadnienia z Word Class Manufacturingu, w języku angielskim. Grupa trenerów i lektorów z firm zewnętrznych pokazała, że to, co wydaje się trudne i jest źródłem naszych obaw, w praktyce stanowi źródło siły i satysfakcji. Teraz już wiemy, że znajomość języków obcych jest naszą drogą do sukcesu, że języki są dla ludzi Ceramiki. Jak realizacja projektu może wpłynąć na przyszłość Państwa firmy, wiodącego w Polsce producenta płytek ceramicznych? Czy już teraz ma to swoje przełożenie na jej rozwój w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi? Do projektu zgłosiły się osoby, które wykorzystują język obcy w swojej pracy zawodowej lub takie, które w przyszłości będą wykorzystywały język w kontaktach biznesowych. Od momentu realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z kilkoma nowymi kontrahentami. Coraz częściej obcojęzyczni klienci http://www.paradyz.com/group/news/news123

zjawiają się w naszych salonach firmowych w Łodzi i w Tomaszowie Mazowieckim dokonując wyborów naszych kolekcji do swoich łazienek, salonów kąpielowych i interiorów. W przyszłości chcemy, aby uczestnicy projektu stali się prekursorami tworzenia naszych filii, oddziałów, punktów handlowych i informacyjnych w kilku krajach świata. Kto uczestniczył w szkoleniach językowych w ramach projektu? Projekt skończyło 85 osób, bardzo aktywnych w obszarze swojego rozwoju zawodowego, chętnych do poświęcenia czasu prywatnego na naukę, warsztaty językowe, wizyty referencyjne, potrafiących równolegle wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe i zdobywać lub poszerzać swoje kompetencje językowe. Uczestnicy projektu to osoby z różnych obszarów organizacji: zarządu, handlu, techniki, technologii, produkcji, kontrolingu, informatyki, inwestycji, administracji, księgowości i logistyki. Z pewnością ich rozwój zawodowy dowodzi, że inwestycja w człowieka zawsze procentuje.

Beneficjent radzi Realizujcie wyłącznie jeden projekt w danym czasie, pamiętając, że pracownicy mają do realizacji swoje codzienne zadania i cele. Pierwszy projekt powinien być prosty, skierowany do ściśle określonej grupy lub działów, odpowiadający ich potrzebom. Mała grupa docelowa, starannie wyselekcjonowana, gwarantuje osiągnięcie założonych rezultatów w projekcie. Korzystajcie z pomocy firm wyspecjalizowanych w prowadzeniu dokumentacji projektowej, rozliczaniu projektów. Realizując samodzielnie projekty, bez wsparcia firmy zewnętrznej, mamy większą możliwość popełnienia błędu. Delegujcie do obsługi projektu bardzo odpowiedzialne osoby. To ich praca, codzienne kompletowanie dokumentacji projektowej i finansowej, jest bardzo ważna, choć do czasu kontroli, mało widoczna.

Tekst opracowany przez Iwonę Skołd, Dyrektor Personalną – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

49


Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu

Warsztaty medialnodziennikarskie narzędziem rozwoju kwalifikacji zawodowych

50

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Na czym polega wyjątkowość tego projektu? Czy rynek szkoleniowy w województwie łódzkim zapewnia podobne zajęcia? Wyjątkowość naszych warsztatów medialno-dziennikarskich „TVOYA WIZJA” polega głównie na ich odmiennej, od innych projektów szkoleniowych, tematyce i specyfice prowadzenia zajęć. Jako jedyny projekt w naszym województwie oferuje jego uczestnikom możliwość zapoznania się zarówno z teorią, jak i praktyką dziennikarstwa telewizyjnego. Po części teoretycznej, uczestnicy wybierają temat reportażu, realizują go, montują. Reportaże te emitowane są na antenie Telewizji TOYA w najlepszym czasie antenowym, tzw. prime-time. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Telewizji TOYA, którzy na stale związani są z naszą redakcją. Projekt skierowany jest nie tylko do osób zawodowo zajmujących się bądź chcących pracować w mediach, ale do osób mających, ze względu na wykonywany zawód, stały kontakt z dziennikarzami, mediami. Są to rzecznicy prasowi, lokalni liderzy – nauczyciele, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, samorządowcy – niejednokrotnie z małych miejscowości, w których trudno jest zdobyć warsztatowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego, kontaktowania się i współpracy z mediami. Znajomość telewizyjnych form dziennikarskich (reportaż, audycja informacyjna,

Zajęcia praktyczne – realizacja reportażu I edycji „Za murkiem”


Projektodawca: Telewizja TOYA Sp. z o. o. Wartość projektu: 578 889,40 zł Okres realizacji: 01.11.2011 r. – 31.10.2013 r.

„Jako jedyny projekt w naszym województwie oferuje jego uczestnikom możliwość zapoznania się zarówno z teorią jak i praktyką dziennikarstwa telewizyjnego.”

news), umiejętność odpowiedniego przygotowania materiałów do prezentacji publicznych, czy współpracy z mediami może być wiedzą wspierającą m.in. właśnie nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych lub osoby działające w sferze kultury, turystyki, promocji. Dodatkowo podejmowane obecnie działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności regionu, jako miejsca zamieszkania i pracy, implikują konieczność prowadzenia profesjonalnego marketingu regionalnego, promującego zasoby i walory województwa łódzkiego. Kim są zatem uczestnicy projektów? Czy są to już osoby pracujące w mediach regionalnych, czy może zajęcia zainteresowały tych, którzy dopiero chcą podjąć w tej branży pracę? Po zakończeniu pierwszej edycji warsztatów i tuż po rozpoczęciu kolejnej możemy stwierdzić, iż 25% uczestników to osoby powiązane z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, prasą, portalami internetowymi i lokalną telewizją, chcące nabyć, uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Kolejne 25% to osoby pracujące w działach reklamy i promocji w różnego typu instytucjach m.in. w Filharmonii, teatrach, muzeach, urzędach miast, mające na co dzień kontakt z mediami, dziennikarzami, poprzez udzielanie wywiadów, sporządzanie komunikatów, organizo-

http://www.tvoyawizja.toya.net.pl/

wanie różnego rodzaju wydarzeń itp. Pozostali uczestnicy warsztatów to osoby chcące związać swoją przyszłość zawodową z pracą w telewizji bądź osoby zainteresowane tą tematyką hobbystycznie. Duża część uczestników warsztatów wiąże udział w projekcie z możliwością otrzymania w przyszłości lepszej i ciekawszej pracy i traktuje je, jako kolejny etap rozwoju zawodowego. Jak ocenili warsztaty uczestnicy jego pierwszych edycji? Czy pewne spostrzeżenia Państwa zaskoczyły? Ocena warsztatów była bardzo pozytywna, o czym świadczą opinie ich uczestników wyrażone w ankietach podsumowujących zajęcia: „Kilka bardzo potrzebnych i cennych uwag odnośnie samej realizacji nagrań, które wcześniej były dla mnie obce. Ciekawe spostrzeżenia przy montażu materiału. W końcu ktoś mi powiedział, jak zadawać pytania, by wypowiedzi w materiale były pełne i trafne”. „Jestem zadowolona szczególnie po części praktycznej, gdyż otrzymałam wiele cennych wskazówek, … także mogłam zobaczyć jak na żywo się odbywa praca w telewizji”. „Dużo konkretnych praktycznych informacji, dobrzy prowadzący, przydatne zajęcia praktyczne”. ”Zajęcia prowadzone ciekawie, i co najważniejsze przez praktyków”.

Beneficjent radzi Najważniejsze jest rozpoznanie rynku szkoleniowego, przeprowadzenie konsultacji w środowisku przyszłych beneficjentów projektu i wybranie takiej tematyki szkolenia, na które jest zapotrzebowanie. Najczęstszym błędem jest powielanie już istniejących szkoleń, którymi rynek jest przesycony. Należy zwracać uwagę przy tworzeniu harmonogramu szkoleń na specyfikę jego potencjalnych uczestników, tak aby nie mieć problemów z naborem do Projektu – np. szkolenie skierowane dla nauczycieli planowane na okres wakacyjny, może mieć problemy z rekrutacją ze względu na okres urlopowy. Bardzo istotny jest również sam proces rekrutacji, w trakcie którego należy wyeliminować osoby chcące uczestniczyć w projekcie, np. dla samego faktu ich odbycia – bez względu na ich tematykę.

Tekst opracowany przez Paulinę Szachnowską, Koordynatorkę Projektu

51


Poddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł projektu

Własny biznes

52

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Jakie ciekawe pomysły na własny biznes mieli mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy wzięli udział w projekcie? Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes” otrzymało 25 kobiet i 16 mężczyzn: 41 osób otrzymało dotację na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, które z pewnością ułatwiło „start” w początkowej fazie kształtowania wizerunku swojej firmy na rynku. Beneficjenci w ramach projektu uzyskali niezbędną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu biznesowym oraz indywidualnych konsultacjach z zakresu prawa i finansów. W większości powstały firmy usługowe z różnych branż. Otwarto między innymi 3 firmy z branży budowlanej, 6 z branży medycznej, 6 agencji marketingowo-reklamowych, 3 biura rachunkowe, 3 firmy szkoleniowe, 3 firmy działające w obrocie nieruchomościami, 5 firm zajmujących się handlem oraz kilka niepowtarzających się w projekcie przedsięwzięć. Do ciekawszych i trafnych pomysłów na biznes można zaliczyć następujące przykłady: 1. Firma prowadzona przez Panią Magdalenę Kołat „LODZ STYLE” zajmuje się projektowaniem i produkcją materiałów reklamowych z motywami „starej” i „nowej” Łodzi – służącą szerokiej promocji regionu.

Uczestniczka projektu Beata Bagińska-Rubciak w swojej firmie F.H.U. Twój Optyk


Projektodawca: Stowarzyszenie B-4 Wartość projektu: 3 442 360,55 zł Okres realizacji: 01.03.2010 r. – 29.02.2012 r.

„Pomysły na własny biznes zrodziły się dzięki umiejętności i doświadczeniu naszych Beneficjentów. Przedsiębiorstwa te, wypełniając niszę na rynku łódzkim, pozwoliły jednocześnie Uczestnikom Projektu na alternatywne wykorzystanie własnych zasobów zawodowych i, tym samym, na stworzenie wielu nowych miejsc pracy.”

2. Pani Karolina Andrzejczak – właścicielka „Małej Gastronomii” – ze środków uzyskanych w projekcie zakupiła i wyposażyła swój mobilny punkt gastronomiczny. „Bar na kółkach” pozwala Pani Karolinie na przemieszczanie się tam, gdzie jest zapotrzebowanie na ciepłe przekąski, o dowolnej porze roku i dnia – dając szanse na szybkie reagowanie na zmieniający się sezonowo popyt na usługi z branży gastronomicznej. 3. Firma Pani Moniki Urbaniak „Golden Geo” dzięki specjalistycznemu urządzeniu zakupionemu z dotacji jest w stanie dokładnie oszacować wartość nieruchomości, zajmuje się bowiem wykonywaniem badań i analiz technicznych budynków, m.in. badaniami akustycznymi i związanymi z wibracjami, wytrzymałościowymi, dotyczącymi gęstości, trwałości, itp. 4. Pan Piotr Parol prowadzi firmę „MULTIQUA” oferującą pisanie, modyfikowanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania dla użytkowników. 5. Firma Pana Sebastiana Augustowskiego ATP Studio Projektowe zajmuje się działalnością w zakresie architektury oraz specjalistycznego projektowania, wspomagając przy tym te działania prowadząc pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Wszystkie pomysły na własny biznes zrodziły się dzięki umiejętności i doświadczeniu naszych Beneficjentów. Przedsiębiorstwa te

http://b4.org.pl/

wypełniając niszę na rynku łódzkim pozwoliły jednocześnie Uczestnikom Projektu na alternatywne wykorzystanie własnych zasobów zawodowych i tym samym na stworzenie wielu nowych miejsc pracy. Jak podkreślali Beneficjenci, projekt dał im unikalną szansę uzyskania samodzielności i możliwość kierowania swoim dalszym losem. Realizacja projektu zakończyła się już kilka miesięcy temu, jednak czy znane są Państwu dalsze losy jego Uczestników? Czy wielu spośród nich udało się z powodzeniem rozpocząć i prowadzić wspartą przez Stowarzyszenie działalność gospodarczą? Ze zdobytych informacji wiemy, że większość Uczestników z powodzeniem kontynuuje swoją działalność, a nawet ją dość intensywnie rozwija poprzez inwestowanie własnych środków oraz uczestnictwo w szkoleniach branżowych, korzystanie z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowych. Niestety kontakt z częścią Uczestników jest sporadyczny lub zakończył się wraz z zamknięciem rozliczeń udzielonego Beneficjentom dofinansowania. Mamy jednak nadzieję, że udzielona pomoc finansowa i roczne wsparcie pomostowe przyznane 37 z 41 osób odegrało pozytywną rolę w początkowych, trudnych momentach działalności, często decydujących o przetrwaniu nowopowstałej firmy.

Beneficjent radzi Ważną sprawą związaną z uczestnikami są wskaźniki projektu. Na nie należy zwrócić uwagę podczas pisania projektu, zastanowić się, w jakim procencie jesteśmy w stanie spełnić przyjęte założenia, bowiem za niedopełnienie wskaźników grozi zwrot części przyznanego dofinansowania na zasadzie proporcjonalności. Wypełniając poszczególne pozycje we wniosku aplikacyjnym trzeba pamiętać o spójności pomiędzy poszczególnymi etapami projektu. Może się zdarzyć, że zamieścimy we wniosku dwa sprzeczne ze sobą zapisy lub w dwóch miejscach podamy niekompletne informacje dotyczące tej samej sprawy. Dobrą praktyką przy realizacji projektu jest prowadzenie bieżącego monitoringu projektu i regularne tworzenie zestawień kontrolnych dotyczących dokumentów Beneficjentów i terminów ich egzekwowania.

Tekst opracowany przez Dorotę Bałę, Koordynatorkę Projektu

53


Poddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Tytuł projektu

Wspieramy nowe zatrudnienie

54

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

W czym przejawia się kompleksowość przewidzianych przez Państwa działań w projekcie w zakresie łagodzenia negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych? Wszystkie działania w projekcie ukierunkowane zostały na jeden cel, czyli jak najszybszy powrót na rynek pracy osoby zwolnionej z winy zakładu pracy, poprzez znalezienie nowego pracodawcy lub przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy na rynku. Dlatego też połączyliśmy kilka różnorodnych działań: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w pierwszej kolejności uczestniczy w jednym lub dwóch spotkaniach z doradcą zawodowym, podczas których określany jest dla niej indywidualny plan wsparcia, ocena indywidualnych kompetencji i umiejętności oraz kierunki rozwoju zawodowego. Doradca zawodowy wspólnie z uczestnikiem przygotują również CV oraz list motywacyjny. Ponadto osoby, które ukończyły 50 rok życia są objęte dodatkowym wsparciem wg metodologii dedykowanej tej właśnie grupie wiekowej. Uczestnik może skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Biorąc pod uwagę indywidualne kompetencje zawodowe, doświadczenie, posiadane uprawnienia oraz potrzeby

Kurs fryzjerstwa dla uczestników projektu


Projektodawca: DGA S.A. Wartość projektu: 3 614 570 zł Okres realizacji: 01.06.2011 r. – 31.05.2013 r.

„Jeszcze przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia projektu będzie monitorowana sytuacja zatrudnienia uczestników projektu i do dyspozycji uczestników będą pośrednicy pracy.”

przyszłych pracodawców, uczestnik bierze udział w dopasowanym dla niego szkoleniu. Po jego zakończeniu każda osoba może otrzymać dodatek szkoleniowy oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – po potwierdzeniu predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego, po ukończeniu praktycznych warsztatów przygotowujących do samozatrudnienia oraz po pozytywnej ocenie przygotowanego biznes planu przyszłej firmy – mogły otrzymać wsparcie finansowe do kwoty 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także doradztwo indywidualne i comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu. W ramach projektu powstało Centrum Ofert Zatrudnienia – na czym polega jego działalność? Czy jest szansa, że będzie ono funkcjonować także po zakończeniu realizacji projektu? Centrum Ofert Zatrudnienia to sprawdzona i najbardziej efektywna forma wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia przez uczestników projektu. Zatrudnieni w Centrum Ofert Zatrudnienia pośrednicy pracy pozyskują i gromadzą w jednym miejscu aktualne i zweryfikowane oferty pracy w oparciu o aktywną współpracę z pracodawcami, Agencjami Pracy, Agencjami Pracy Tym-

http://nowezatrudnienie.pl/

czasowej, portalami i mediami pośredniczącymi w znalezieniu pracy, a także z powiatowymi urzędami pracy. Oferty te prezentowane są uczestnikom projektu, zgodnie z ich kompetencjami, kwalifikacjami i doświadczeniem. Podczas spotkań tych, pośrednicy pracy przeprowadzają również krótki kurs autoprezentacji, przydatny w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Do dyspozycji uczestników przygotowane są także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, które służą do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz do przygotowania dokumentów związanych z pracą. Centrum Ofert Zatrudnienia w Łodzi zostało przygotowane pod realizację projektu „Wspieramy nowe zatrudnienie”. Jeszcze przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia projektu będzie monitorowana sytuacja zatrudnienia uczestników projektu i do dyspozycji uczestników będą pośrednicy pracy. Niewykorzystane w projekcie oferty pracy, za zgodą pracodawców zostaną przekazane do powiatowych urzędów pracy. Jak dużą grupę spośród osób objętych wsparciem, stanowią byli pracownicy firmy VF Polska? W Projekcie przewidziane było wsparcie dla 340 osób, jednak ze względu na duże zainteresowanie oferowaną przez nas pomocą, liczba ta została zwiększona do 340 osób. Byli pracownicy VF Polska stanowią około 27%.

Beneficjent radzi Na etapie przygotowywania projektu należy bardzo szczegółowo przeanalizować aktualną i przewidywaną sytuację na regionalnym rynku pracy i starać się do niej dopasować zakres oraz wielkość projektu. Podczas realizacji projektu rynek pracy i zmiany na nim zachodzące trzeba na bieżąco monitorować, systematycznie aktualizować listę zawodów najbardziej poszukiwanych przez pracodawców, aktywnie poszukiwać pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników. Takie działania zwiększają szanse uczestników na znalezienie nowego zatrudnienia. Przyszli projektodawcy powinni również nawiązać współpracę z firmami planującymi procesy modernizacyjne lub adaptacyjne. Pozwoli to na szybsze udzielenie pomocy osobom, zanim znajdą się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Istotna jest również dobra i stała komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu a osobami prowadzącymi projekt.

Tekst opracowany przez Annę Żubkę, Kierowniczkę Projektu

55


Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu

Ocalić od zapomnienia

56

Realizowaliście Państwo projekt dotyczący historii i tradycji wsi Wyszanów. Skąd wziął się pomysł na tego typu przedsięwzięcie? Czy młodzi ludzie z Państwa regionu wykazywali duże zainteresowanie tradycjami i historią regionu, w którym mieszkają? Pomysł na zajęcie się historią regionu dojrzewał przez wiele lat. Koniec XX wieku to renesans regionalizmu, powrotu do korzeni. Także w zreformowanej wówczas szkole edukacja regionalna stała się priorytetem. Na lekcjach historii uczniowie zaczęli podejmować rozmowy na temat dawnego życia mieszkańców wsi. Wykazywali duże zainteresowanie przeszłością i tradycjami własnego regionu.

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach projektu zorganizowaliście państwo szereg zajęć. Jakich obszarów kulturowych i historycznych one dotyczyły? Projekt „Ocalić od zapomnienia” dotyczył historii Wyszanowa i lokalnych tradycji, głównie w XIX i XX wieku i obejmował wiele obszarów kulturowych. Zaplanowano i zorganizowano następujące formy zajęć: warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, warsztaty wokalno-taneczne, cykl spotkań z gwarą, tworzenie izby regionalnej. Warsztaty kulinarne podzielono na część teoretyczną, w której uczniowie na drodze wywiadów z mieszkańcami zgromadzili dawne przepisy kulinarne oraz opracowali regionalną książkę kucharską pt. „Gzicka i klepka”. W części praktycznej, pod fachowym

Regionalna Izba Pamięci, zgromadzono zabytki rzemiosła, folkloru, sztuki, archiwalne fotografie, kroniki, dokumenty


Projektodawca: Gmina Wieruszów / Szkoła Podstawowa w Wyszanowie Wartość projektu: 49 964 zł Okres realizacji: 03.10.2011 r. – 31.05.2012 r.

„Jednym ze znaczących rezultatów projektu było utworzenie Izby Regionalnej. Na poddaszu budynku szkolnego, bo tam mieści się Izba, zgromadzono zabytki rzemiosła, folkloru, sztuki oraz archiwalne fotografie, kroniki, dokumenty.”

okiem wiejskiej gospodyni, z wybranych przepisów przygotowywali i wspólnie spożywali potrawy. Uczestnicy warsztatów teatralnych poznawali na podstawie wywiadów tradycje regionalne, które porównywali z obyczajami znanymi w Polsce. Dokonali klasyfikacji tradycji ze względu na porę roku, w której były kultywowane. Podzielono tradycje na te, które są przestrzegane obecnie i te, które odeszły w zapomnienie. Zwrócono uwagę na obrzędy związane z kultem pracy, świętami religijnymi i rodzinnymi. Na podstawie zdobytych informacji opracowano scenariusz inscenizacji na temat tradycji regionalnych. Warsztaty wokalno-taneczne umożliwiły uczniom poznanie i naukę dawnych przyśpiewek, piosenek i tańców, towarzyszących mieszkańcom na majówkach, dożynkach czy uroczystościach rodzinnych. Dzieci zaprezentowały na nim swoje umiejętności, odbyły się wspólne śpiewy i tańce. Cykl spotkań z gwarą, to kolejna propozycja zajęć dla uczniów chcących poznać dawną, rodzimą odmianę języka polskiego. Uczestnicy podczas wywiadów ze starszymi mieszkańcami wsi poznawali stare słowa, wyrażenia i zwroty. Zorganizowano spotkanie z ludźmi posługującymi się jeszcze gwarą, które było między innymi okazją do recenzji przygotowywanego słowniczka gwary regionalnej, pt. „Pajda chleba, czyli godomy po naszymu”. Kolejna grupa beneficjentów zajęła się

http://www.wieruszow.pl

tworzeniem Izby Regionalnej. Podsumowaniem cyklu zajęć dotyczących różnych obszarów kulturowych była ,,Majówka” – uroczystość, podczas której uczestnicy poszczególnych warsztatów prezentowali swoje osiągnięcia. Spotkanie miało charakter otwarty. Wzięło w nim udział około 300 osób: mieszkańcy, lokalne władze, uczniowie i nauczyciele. Jednym z rezultatów, jaki Państwo osiągnęliście dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było utworzenie Regionalnej Izby Pamięci. Co to jest za miejsce i w jaki sposób przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu? Jednym ze znaczących rezultatów projektu było utworzenie Izby Regionalnej. Na poddaszu budynku szkolnego, bo tam mieści się Izba, zgromadzono zabytki rzemiosła, folkloru, sztuki oraz archiwalne fotografie, kroniki, dokumenty. Pośród wielu ciekawych eksponatów można podziwiać, m. in. stroje odświętne z przełomu XIX i XX wieku, dzieżę, wafelnicę z fajerkami, koziołek rymarski, maselnice, cepy, chomąta, żelazka. Ekspozycja muzealna „Ocalić od zapomnienia”, ma służyć nie tylko dzieciom, ale także środowisku, w którym szkoła funkcjonuje. Wielkie zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, daje ogromną nadzieję na dalszą współpracę przy organizacji spotkań czy warsztatów tematycznych.

Beneficjent radzi Najważniejszy według naszego doświadczenia jest dobry pomysł, merytoryczna znajomość tematu i precyzyjnie sformułowane cele. Znaczący w realizacji jest przemyślany i odpowiednio napisany wniosek o dofinansowanie. Precyzyjny wniosek oznacza sprawną realizację. Istotną kwestią jest odpowiedni dobór członków zespołu realizującego projekt. Systematyczna komunikacja, dzielenie się spostrzeżeniami, pozwala na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy. Należy również w sposób stały i systematyczny monitorować postępy rzeczowe i finansowe w projekcie. W znacznym stopniu pracę w projekcie ułatwia stały kontakt z opiekunem.

Tekst opracowany przez Joannę Wróbel, nauczycielkę historii, współautorkę Projektu i Marzenę Kocoń, Koordynatorkę Projektu

57


Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu

Muzyka naszym życiem

58

kowo skoczne tańce i wesołe przyśpiewki ludowe sprawiają, iż miejsce to jest mocno kojarzone z kulturą folkową w całym kraju. Mieszkańcy regionu podejmują szereg starań, aby bogata tradycja i kultura była ciągle żywa i zachwycała kolejne pokolenia. Jednym z nich był pomysł zawiązania młodzieżowej orkiestry dętej. Umuzykalnione dzieci

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Młodzieżowa Orkiestra Dęta podczas występu dla mieszkańców gminy

Projekt ma charakter inicjatywy oddolnej. Jak duże jest w Państwa gminie zainteresowanie muzyką wśród młodzieży? Region opoczyński słynie z bogatej tradycji i kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez jego mieszkańców. Barwne pisanki, wycinanki, pająki i stroje ludowe czynią wyjątkową aurę na tym terenie. Dodat-


Projektodawca: Gmina Sławno Wartość projektu: 50 000 zł Okres realizacji: 01.09.2009 r. – 31.07.2010 r.

„Udział w projekcie dał jego uczestnikom niepowtarzalną okazję do przeżycia koncertu w Filharmonii Łódzkiej. Wyjazd pozwolił odkryć w młodych ludziach niedostrzeganą wrażliwość artystyczną, umożliwił integrację młodego pokolenia oraz przyczynił się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.”

i młodzież do tej pory mogły szlifować swój talent jedynie na lekcjach muzyki w szkole, co w praktyce okazywało się niewystarczające, aby stworzyć zgrany zespół. Jak zawsze w przypadku małych gmin wiejskich znaczenie miała dostępność środków finansowych. Gdy pojawiła się możliwość współfinansowania inicjatywy ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki, lokalna społeczność bez wahania zorganizowała się i wystąpiła z inicjatywą współrealizacji projektu „Muzyka naszym życiem”. Jak realizacja projektu wpłynęła na jego uczestników? Czy projekt przyczynił się do chęci podjęcia dalszej edukacji w szkole muzycznej przez jego uczestników? Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju aktywności oraz poprawił obowiązkowość wśród uczestników. Dodatkowo zdecydowana większość beneficjentów oraz ich opiekunowie zauważyli znaczne postępy w zdyscyplinowaniu dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy nabyli lepszą umiejętność czytania nut i gry na instrumentach, przez co zdecydowanej poprawie uległ ich słuch muzyczny. Badanie ewaluacyjne przeprowadzone 5 miesięcy po realizacji inicjatywy wykazało, iż mieszkańcy gminy Sławno wraz z Wójtem Gminy Sławno podjęli trud kontynuacji zajęć muzycznych, aby nabyte przez uczniów umiehttp://ugslawno.pl

jętności nie zostały zaprzepaszczone. Poszerzono grupę uczestników, która brała udział w projekcie „Muzyka naszym życiem”, ze środków własnych wynajęto instruktora oraz zapewniono opiekę nauczyciela z pobliskiej szkoły podstawowej nad grupą taneczną. Część uczniów, która uczestniczyła w projekcie podjęła dalszą edukację w szkole muzycznej, jednak dla większości dzieci była to jedyna możliwość skorzystania z muzycznego spędzania czasu wolnego. Jaką rolę w rozwoju człowieka odgrywa muzyka? Czy Państwa zdaniem zainteresowanie muzyką może mieć pozytywny wpływ na inne sfery życia? Dzięki bezpłatnej organizacji zajęć dzieci mogą rozwijać własne talenty, aktywnie spędzać wolny czas oraz kształtować swoją osobowość poprzez kontakt z rówieśnikami. Udział w projekcie dał jego uczestnikom niezwykłą okazję do przeżycia koncertu w Filharmonii Łódzkiej. Wyjazd pozwolił odkryć w młodych ludziach niedostrzeganą wrażliwość artystyczną, umożliwił integrację młodego pokolenia oraz przyczynił się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Pokazywanie młodzieży występów na najwyższym poziomie zmobilizuje ich do dalszego działania, odkrywania nowych pasji i zainteresowań, przez co stanowić oni będą kapitał ludzki lokalnej społeczności.

Beneficjent radzi Każda instytucja, która zastanawia się nad realizacją „miękkiego” projektu powinna zdawać sobie sprawę, iż najbardziej nieprzewidywalnym elementem jego realizacji jest czynnik ludzki. Niezależnie od grupy docelowej należy pamiętać o szczegółowych kryteriach wyboru uczestników, a w przypadku projektów rocznych nie można zapominać o bieżącym monitoringu oczekiwań i postępów uczestników. Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie warto przeprowadzić rzetelne rozeznanie cenowe planowanych wydatków. Działanie to z pewnością przyczyni się do spokojniejszej i sprawniejszej realizacji projektu, co w konsekwencji zaprocentuje korzyścią dla beneficjentów. Ponadto realizując projekt warto zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić mieszkańcom małych miejscowości dostęp do dóbr kultury, takich jak teatr, filharmonia, operetka, koncerty muzyczne – nieosiągalnych dla nich na co dzień.

Tekst opracowany przez Alinę Król, Koordynatorkę Projektu i Tadeusza Wojciechowskiego, Wójta Gminy Sławno

59


Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu

Aktywny Senior

60

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W jakich okolicznościach narodził się pomysł utworzenia Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o możliwości dofinansowania takiego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Miasto i Gmina Wieruszów liczy ponad 14,5 tysiąca mieszkańców. Z roku na rok rośnie liczba osób, które zakończyły swoją aktywność zawodową – pobierają emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne. Społeczność ta stanowi ponad 20% ogółu lokalnych mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grupy aktywnych seniorów, wiosną 2008 roku, jako sekcja Wieruszowskiego Domu Kultury, został utworzony Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ofercie edukacyjnej znalazły się lektoraty języków obcych: język angielski i język niemiecki, zajęcia komputerowe, lekcje sztuki, aerobik i wykłady tematyczne. Szukając dodatkowych źródeł finansowania w celu poszerzenia i wzbogacenia oferty zajęć dla studentów złożyliśmy wniosek aplikacyjny Aktywny Senior w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O możliwości skorzystania z takiej formy pomocy dowiedzieliśmy się przeglądając stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W zrealizowanym przez Państwa projekcie, w ofercie edukacyjnej znalazła się m.in. nauka języków obcych oraz obsługa

Warsztaty sztuki – haft i szydełkowanie


Projektodawca: Wieruszowski Dom Kultury Wartość projektu: 49 991,50 zł Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 31.01.2011 r.

„Nasi seniorzy od początku zajęć bardzo poważnie potraktowali przedmiot. Ich decyzja o podjęciu nauki była dojrzała, świadoma i silnie zmotywowana. Nie spóźniali się, regularnie przychodzili na zajęcia. Potrafili czerpać przyjemność z nauki, na którą obecnie znajdują więcej czasu.”

komputera. Czy zajęcia te sprawiały duże trudności ludziom w grupie wiekowej 50+? Czy zastosowane przez Państwa metody nauczania różniły się od tych zazwyczaj wykorzystywanych wobec osób młodych? W zrealizowanym przez nas projekcie, w ofercie edukacyjnej znalazła się m.in. nauka języków obcych, tj. język angielski i język niemiecki. Nasi seniorzy od początku zajęć bardzo poważnie potraktowali przedmiot. Ich decyzja o podjęciu nauki była dojrzała, świadoma i silnie zmotywowana. Nie spóźniali się, regularnie przychodzili na zajęcia. Potrafili czerpać przyjemność z nauki, na którą obecnie znajdują więcej czasu. Lektorzy wprowadzili skuteczne metody nauczania, zgodne z oczekiwaniami grupy, tj. częste i różnorodne powtarzanie materiału z naciskiem na język komunikacyjny i praktyczny, z zastosowaniem materiałów wizualnych. Spotkania odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. W jakim stopniu projekt spełnił oczekiwania uczestników? Które z zajęć cieszyły się największym powodzeniem wśród kobiet, w których natomiast najchętniej uczestniczyli mężczyźni? Na bazie oczekiwań uczestników stworzony został konkretny projekt, który mógł spełnić oczekiwania grupy. Bardzo ważne dla uczestników było to, że mogli korzystać nieodpłatnie ze wszystkich propozycji, które

http://www.wdk.info.pl/doc;33.kt

zawierał nasz program. A znalazły się w nim: wykłady, lektoraty języków obcych, warsztaty sztuki, aerobik, aerobik wodny, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, nordic walking, zajęcia taneczne oraz wycieczka edukacyjno-krajoznawcza po ziemi wieruszowskiej. Wszystkie spotkania odbywały się z dużą częstotliwością, a plan był ułożony tak, żeby każdy uczestnik mógł korzystać z różnych form zajęć. Zanim zaczęliśmy realizować projekt, w gronie aktywnych studentów było niewielu mężczyzn, gdyż wcześniej w ofercie WUTW nie było dla nich atrakcyjnych propozycji spędzania czasu wolnego. Mam na uwadze zajęcia o zdrowym i aktywnym stylu życia, który jest obecnie bardzo popularny wśród całego społeczeństwa. Nasi panowie chętnie przystali na propozycję uczestnictwa w nordic walkingu, zajęciach sportowych na sali i aerobiku wodnego. Zaangażowali się także w naukę tańca. Panie również bardzo ceniły sobie te zajęcia, jednak korzystały równocześnie z pozostałych punktów projektu. Dużą wagę przykładały do nauki języków obcych, chętnie przychodziły na zajęcia ze sztuki. Podczas tych wszystkich spotkań zaobserwować można było jak wiele satysfakcji daje uczestnikom przebywanie w grupie, integrowanie i pomaganie sobie wzajemnie. Z grupy przypadkowych osób zrodziła się grupa przyjaciół i dobrych znajomych, wspólnie dzielących zainteresowania i spędzających czas.

Beneficjent radzi Bazując na doświadczeniu realizacji projektu Aktywny Senior, chciałabym zaznaczyć jak ważne jest poznanie środowiska, dla którego chcemy realizować projekt, aby w przyszłości osiągnąć zakładane rezultaty. Najlepiej, jeśli sami beneficjenci określą swoje potrzeby, tak jak było w naszym przypadku. Wzbogaciliśmy ofertę zajęć odpowiadających różnym zainteresowaniom, również zainteresowaniom mężczyzn. Ponadto bardzo ważna jest organizacja pracy podczas takiego przedsięwzięcia. Należy ją dokładnie zaplanować zanim jeszcze zaczniemy wypełniać wniosek aplikacyjny. Proponuję także korzystanie z doświadczenia ludzi, organizowanych szkoleń i innych dostępnych źródeł informacyjnych na temat pisania projektów i ich realizacji.

Tekst opracowany przez Małgorzatę Zych, Koordynatorkę Projektu

61


Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Tytuł projektu

Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej W kOnstantynowiE ŁÓdzkim

62

Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W jakich okolicznościach narodził się pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim? W roku akademickim 2007/2008 Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim i Miejska Biblioteka Publiczna w porozumieniu z UTW przy Politechnice Łódzkiej, podjęli się przeprowadzenia pilotażowego programu zajęć wykładowych dla osób 50+. W wyniku cyklu spotkań promujących rozwój intelektualny seniorów, do dyrekcji MBP zwróciła się grupa uczestników z listem intencyjnym o utworzenie stałego UTW przy MBP. Wniosek ten został poddany konsultacji społecznej, w formie ankiety przeprowadzonej na grupie 270 mieszkańców. Badaniami objęto przede wszystkim osoby w wieku 50+ jako bezpośrednich interesariuszy oraz osoby związane z regionalnym rynkiem pracy. Wyniki badań wśród respondentów wskazały na wysoką akceptowalność powołania UTW. Uzyskaliśmy poparcie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, który zadeklarował udział gminy, jako partnera. Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o możliwości dofinansowania takiego przedsięwzięcia? Pierwsze informacje o możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotarły do nas za pośrednictwem mediów tj. telewizji i prasy. Rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania programu,

Wyjazd edukacyjny do Arboretum w Rogowie


Projektodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim Wartość projektu: 49 942 zł Okres realizacji: 01.02.2010 r. – 31.12.2010 r.

„Celami szczegółowymi były: zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i podniesienie kwalifikacji w zakresie wiedzy ogólnej, praktycznej, informatycznej i językowej, wyzbycie się samotności oraz izolacji społecznej, stworzenie otoczenia do spędzenia wolnego czasu dla grupy docelowej i włączenia jej w działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie zdrowego stylu życia.”

do którego moglibyśmy aplikować. I tak na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi natrafiliśmy na informację o naborze wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Czy korzystali Państwo z jakiegoś wsparcia przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie? Tak, przy pisaniu obydwu wniosków korzystaliśmy ze wsparcia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi oraz Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Korzystaliśmy również z materiałów metodycznych zamieszczonych na stronie PO KL. Na jakie potrzeby mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego odpowiadał realizowany przez Państwa projekt? Naszym celem ogólnym było pobudzenie aktywności mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego na rzecz upowszechnienia i wyrównania wiedzy ustawicznej i praktycznej w ramach oddolnej inicjatywy. Celami szczegółowymi były: zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i podniesienie kwalifikacji w zakresie wiedzy ogólnej, praktycznej, informatycznej i językowej, wyzbycie się samotności oraz izolacji społecznej,

http://portal.konstantynow.pl

stworzenie otoczenia do spędzenia wolnego czasu dla grupy docelowej i włączenia jej w działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie zdrowego stylu życia, stworzenia trwałego partnerstwa zapewniającego działania UTW także po zakończeniu projektów. Jakie działania były realizowane w trakcie trwania projektu? Czy wszystkie zajęcia cieszyły się taką samą popularnością? Pierwszym blokiem dydaktycznym były wykłady popularnonaukowe prowadzone przez specjalistów m. in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych oraz rozwoju techniki. Adresowane do wszystkich uczestników projektu, w wymiarze 24 dwugodzinnych zajęć – 14 zajęć w semestrze letnim i 10 zajęć w semestrze zimowym. Drugim blokiem tematycznym były zajęcia ćwiczeniowe w trzech sekcjach: informatyki, języka angielskiego, promocja zdrowego trybu życia – 22 jednogodzinne zajęcia: 12 zajęć w semestrze letnim i 10 zajęć w semestrze zimowym dla każdej z 14 grup 10-osobowych.

Beneficjent radzi Przeprowadzenie rzetelnej analizy SWOT swojej instytucji. Przeprowadzenie ankiety badawczej potrzeb lokalnej społeczności. Znalezienie partnerów do realizacji projektów. Napisanie dobrego, rzetelnego i realnego wniosku o dofinansowanie projektu. Zadbanie o promocję realizowanego projektu. Dzielenie się sukcesem.

Ile osób miało możliwość skorzystania z oferowanego przez Państwa wsparcia? W pierwszym projekcie 130, w drugim 140 osób. Aktualnie nasz UTW liczy 165 słuchaczy.

Tekst opracowany przez Ewę Jabłońską, Koordynatorkę Projektu

63


www.pokl.lodzkie.pl Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki al. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź tel.: (42) 663 30 80 fax: (42) 663 30 82 Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl tel.: (42) 663 33 92

Wydawca: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Copyright © by Województwo Łódzkie Łódź 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Zdjęcia: Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, Archiwum KE, dokumentacja beneficjentów Redakcja: Wydział Informacji i Promocji PO KL

64


Łódzki Kapitał Ludzki - od juniora do seniora  
Łódzki Kapitał Ludzki - od juniora do seniora  

Prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa łódzkiego

Advertisement