Page 1

Pä ť O

žOfIa: SyMBOl dOBRa - 5. StR.

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 18

9. mája 2012

cena 0,46 €

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR B. Ondruš pre POHRONIE:

Stále budeme hovoriť s ľuďmi, to je to ľavicové a sociálne

Zľava M. Halúz, B. Ondruš, M. Kéry a B. Vrábelová pri otvorení levických osláv sviatku práce.

OĽGA PREKOPOVÁ Je vôbec možné, aby sa v súčasnej zložitej situácii, v súčasnom stave štátnej pokladne, správali najvyšší predstavitelia rezortu práce a soci-

álnych vecí ľavicovo? Sociálne? V čom by ste tú ľavicovosť či sociálnosť mohli vidieť? V prvom rade v tom, že túto situáciu neriešime iba v našom rezorte, bez ostatných v kabinete. Podľa mňa je dôle-

Foto: (op)

žité, či vláda ako celok je ľavicová a sociálna. A v tomto sme dosť jednoznačne povedali, že napriek tým veľkým ekonomickým problémom, ktoré máme, dieru vo financiách nebudeme plátať na úkor obyčajných,

radových, ľudí. Nebudeme napríklad zvyšovať daň z pridanej hodnoty, ktorá by sa ihneď prejavila ďalším zdražením, ale radšej budeme zvyšovať majetkové dane a budeme zvyšovať dane z príjmu u tých ľudí, ktorí zarábajú vysoko nadpriemerne. Teda pôjdeme do väčšieho zdanenia bánk, možno zavedieme niektoré z tých, čo pravica kedysi zrušila. Ale budú to dane, ktoré potrebujeme odstupňovať podľa toho, aký majetok, alebo príjem ľudia majú. Myslím, že naša ľavicovosť sa prejaví v tom, že akékoľvek voľné zdroje budeme mať, budú využité naopak pre tých ľudí, ktorí majú najmenej majetku a peňazí. S tým súvisí aj vaša informácia, ktorú ste tlmočili Levičanom na prvomájových oslavách: že vláda použije jednorazovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ na zníženie nezamestnanosti, teda na zabez(pokračovanie na 3. strane)

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

Odštartovali novú športovú tradíciu:

Májová levická 5-ka sa vydarila

Na štarte Májovej 5-ky levickí žiaci.

LEVICE (op) – Vyše 160 bežcov všetkých vekových kategórií potvrdzovalo svoju účasť v novom behu centrom Levíc – tzv. Májovej 5-ke. Táto iniciatíva Mesta Levice a komisie športu mestského zastupiteľstva (MsZ) odštartovala v utorok 8. mája popoludní

Foto: (ré)

300 metrovým okruhom pre najmenších bežcov, pre dievčatká a chlapcov z materských škôl. Prvá zlatá medaila patrila škôlkarke Eme Moravčíkovej. Mladší žiaci bežali okruh 2, 5 kilometra a dospelí účastníci májového behu prebehli cen(pokračovanie na 3. strane)

Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Mýtne Ludany, Santovka, Nový Tekov.

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice digitálna televízia freeSat

Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT:

freeSat komplet

T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

(7)

- freesat karta umožňuje sledovať vo veľmi výhodnej 10 slovenských, 10 českých cene len 55 € a 15 maďarských programov - žiadne mesačné poplatky a žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby - nízke vstupné náklady - zaplatíte iba jednorázový Satelitný komplet obsahuje: aktivačný poplatok 20 € set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ročný poplatok 20 € 10 m koaxiálny kábel, scart kábel

Nech deti rastú s dobrom Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.

Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov Generálny partner:

(50)


HRONSKÉ KĽAČANY Ako každý rok 27. apríla, aj teraz si v Hronských Kľačanoch pripomenuli narodenie Jána Palárika, významného národného dejateľa, ktorý pôsobil v tejto farnosti od roku 1847 do roku 1850. Usiloval sa o to, aby sa slovenský národ zjednotil v zápase o duchovné a sociálne povznesenie. Tieto myšlienky prezentoval v revolučných rokoch aj v starotekovskej farnosti a ovplyvnil nimi svojich farníkov, za čo mu hrozila smrť. Jeho práca sa vyznačovala láskou k slovenskému člo-

BRATISLAVA (Michal Kaliňák) - Celkovo 56 766 detí priviedli tento rok rodičia na zápis do základných škôl. Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky odložili 4872 deťom. Ďalších 3 079 detí bolo zaradených do nultého ročníka. Na základe týchto údajov by základné školy mali v školskom roku 2012/2013 otvoriť 2 730 samostatných a 609 spojených tried. Tak ako po minulé, roky prevažná väčšina budúcich prvákov v súčasnosti navštevuje materské školy. Miera ich zaškolenosti je preto viac ako 91,2 %. V tomto roku priviedli rodičia na zápis opäť viac chlapcov (30 133) ako dievčat, ktorých bolo o 3 500 menej. Najviac detí bolo zapísaných v Prešovskom

veku a položila základy diel, ktoré ešte aj po mnohých rokoch zanechávajú v súčasníkoch odkaz. Za všetky diela hodno spomenúť najznámejšiu veselohru Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Pri kladení venca k Palárikovmu pamätníku si účastníci spomenuli aj na tieto jeho slová: „Aj ty, slovenský národ, ty zaznávaný popolvár ľudstva, ktorý sa vydávaš na cestu slávy, uvedom si, že Stvoriteľ aj tebe vymeral isté úlohy a ciele.“

(9 458) a Košickom kraji (8 487), najmenej detí prišlo k zápisu v Trenčianskom kraji (5 673). Približne 93,3 % detí z celkového počtu bolo prihlásených do štátnych základných škôl, do cirkevných 5,5 % a do súkromných o niečo viac ako 1,0 %. Prevažná väčšina detí bola zapísaná do škôl a tried s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským - 93,2 % a s VJ maďarským - 6,5 %. Školy a triedy s VJ ukrajinským bude v novom školskom roku navštevovať 35 prvákov. Rodičia mohli svoje deti zapisovať do prvého roč ní ka zá kl a dnýc h škôl v termíne od 15. januára do 15. februára 2012. (Autor je hovorca ministerstva školstva SR)

LEVICE (ar) - Správa o stave miestnych komunikácií bola na programe ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok 26. apríla. Poslanci ju zobrali na vedomie. Bežnú údržbu komunikácií v Leviciach v roku 2011, v rámci najnutnejších opráv po zimnej údržbe, keď sa najviac prejavuje porušenosť cestného telesa a menšie narušenia cestnej siete, ktorých postupný rozpad by si vyžiadal celkovú opravu, zabezpečovala firma Jozef Horniak - Vialle na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb pre mesto Levice na úseku miestnych komunikácií, na úseku verejného osvetlenia, na úseku verejnej zelene. Vlani vo februári bola z dôvodu vhodných klimatických podmienok vykonaná oprava výtlkov po zimnej údržbe podľa poradia dôležitosti, a to najmä na komunikáciách s najväčšou hustotou premávky motorových vozidiel, chodcov a liniek autobusov MHD na výmere asi 458 m2. Išlo o veľké a nebezpečné výtlky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ako aj bezpečnosť chodcov (Ul. M. R. Štefánika, Ul. A. Sládkoviča, Ul. Ľ. Štúra, Ul. 29. augusta, Dopravná ul., Vajanského ul., Mochovská ul., Ul. SNP, Hlboká ul., Ul. kpt. J. Nálepku, Poľná ul., Ul. sv. Michala, Nádražný rad , Ul. ku Bratke, Saratovská ul., Ul. Z. Nejedlého, Na lúkach, Nám. E. M. Šoltésovej, Mestský majer, Vojenská ul., Javorová ul., Perecká ul., Vinohradnícka ul., Ružová ul., Školská ul., Ul. F. Hečku). V marci 2011 sa začala bežná údržba miestnych komunikácií podľa vypracovaného harmonogramu. Vykonávala sa v priebehu celého roka v rámci dostupných finančných prostriedkov. Boli opravené tieto komunikácie: Dopravná ul., Ul. sv. Michala, Mochovská ul., Ul. kpt. J. Nálepku, Sokolovská ul., Ul. mjr. Samojlenku, Ul. Ľ. Podjavorinskej, Tabaková ul., Staré Levice, Pivničná ul., Ul. A. Sládkoviča, Ul. F. Hečku, Hlboká ul., časť Cigánka, Nová osada a obytné súbory Rybníky, Železničná ul., Ul. K. Marxa, Ul. Ľ. Štúra, Nádražný rad, cesta k rekreačnému stredi-

sku Margita-Ilona, Mlynská ul, Vojenská ul,. Ul. M. R. Štefánika, Dopravná ul., Nám. hrdinov. Na opravu týchto komunikácií mesto vynaložilo finančné prostriedky vo výške 113 tis. eur, pričom sa opravili len výtlky, prepadliny a rozkopávky, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Miestne komunikácie v mestských častiach Vykonávala sa bežná údržba s opravou menších narušení cestnej siete, ktorých rozpad by si vyžiadal celkovú opravu V roku 2011 bola zabezpečená len zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií. Z dôvodu vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2011 na údržbu miestnych komunikácií len v minimálnej výške (požiadavka do návrhu rozpočtu bola 260 tis. eur, odsúhlasených bolo 130 tis. eur). Oprava komunikácií v mestských častiach v roku 2011 nebola vykonaná. Celková oprava a rekonštrukcia komunikácií v meste Levice podľa návrhu, ktorý schválila Komisia MsZ dopravy a správy miestnych komunikácií, nebola uskutočnená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Podľa návrhu sa realizovalo len rozšírenie parkovísk na Pereckej a Saratovskej ul. v hodnote 23 640 eur.

Údržba dopravných značení: Vandali robia svoje Obnovenie vodorovných dopravných značení bolo zabezpečené v marci až máji v celkovej cene 36 tis. eur. Boli nastriekané priechodov pre chodcov, ako aj ostatné vodorovné značenie - stredové čiary, radiace pruhy a zóna zákazu státia. V marci bola na základe vykonanej kontroly ODI ORPZ zabezpečená oprava dopravného značenia na celom území Levíc podľa požiadavky. Poškodené dopravné značenia sa opravovali priebežne podľa potreby. K po-

Vľavo J. Medovarský na aprílovom zasadnutí MsZ.

VEĽKÝ ĎUR (Peter Benko) - Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obecným úradom aj tento rok zorganizovali tradičné stavanie mája. V predvečer 30. apríla sa v centre obce zišlo množstvo ľudí, ktorí si ctia ľudové zvyky. Stavanie mája spestril kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ vo Veľkom Ďure. Po skončení sa v parku konal Majáles. Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina Kašuba Band z Novej Bane. O chutný guláš a občerstvenie bolo postarané. Ďurčania sa zabávali do skorých ranných hodín. Je fajn, že sa tento dávny zvyk ešte v mnohých obciach zachováva. Pre krásu stromu, ktorý sa týči nad dedinou, ale aj kvôli stretnutiam ľudí. lebo tých je v dnešnej dobe stále menej. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tohto zvykoslovného podujatia.

Tibor Tóth vstúpil do rieky nášho času 13. apríla 1958 v Kubáňove ako druhorodený syn. Základnú školu vychodil v Kubáňove a v Ipeľskom Sokolci. Gymnázium ukončil v Šahách a po maturite absolvoval nadstavbové štúdium ekonomického smeru v Rimavskej Sobote. Po ukončení základnej vojenskej služby v r. 1981 sa zamestnal na Colnej správe, kde vykonával službu 19 rokov. V roku1982 sa oženil so Zuzkou Fábiánovou. Z manželstva sa im narodili dve dcérky, Kinga a Anita. Jeho svet obohatili dve vnúčatá Barbara a Bianka, ktoré nadovšetko miloval. 21. novembra 2000 bol Tibor Tóth zvolený za starostu, a na čele obce stál 12 rokov. Až kým zákerná choroba napokon umožnila smrti, aby rozhodila svoje osídla, v ktorých vyhasol vzácny život. Funkciu starostu vykonával čestne a svedomite, nežil len pre seba, čo veľakrát išlo na úkor jeho rodiny. Hoci každým gestom miloval život, v rodinnom kruhu osirelo jeho zádumčivé kreslo. Dožitých 54 rokov nestačí na to, aby človek uskutočnil všetky svoje predstavy. Život, ktorý bol prežitý plodne, v neúnavnej práci pre svojich blízkych i pre celú obec, nebol zbytočný. Výsledkom sú aktivity, ktoré sa pod jeho vedením v Kubáňove uskutončili. Alebo ktoré už ako vážne chorý pripravoval. Bol dlhoročným členom ochotníckeho divadla Ipó színpad a podporoval zo všetkých síl miestne hasičské družstvo.

škodzovaniu zvislého dopravného značenia dochádza hlavne z dôvodu vandalizmu, dopravné značenie bolo poškodené mechanicky a sprejom. V auguste, pred začatím školského roka, bolo zabezpečené opätovné prestriekanie všetkých priechodov pre chodcov pred základnými školami. Celkové náklady na údržbu dopravného značenia boli vlani 70 tis. eur.

Komunikácie vyžadujúce rekonštrukciu Technický stav väčšiny miestnych komunikácií na území mesta dôsledkom ich nekvalitného stavebno-technického prevedenia, amortizácie, narušenia cestného telesa rozkopávkami je zlý. Vo veľmi zlom stave sú nasledovné miestne komunikácie a chodníky pre chodcov: - komunikácie v obytných súboroch - Ul. kpt. J. Nálepku a sídliská Rybníky I. až V., Vinohrady, Tekovská ul., Okružná ul., Hlboká ul., Ul. M. R. Štefánika, - komunikácie v častiach IBV - lokalita Cigánka, Koháryho ul., Vysoká ul, Ul. Engelsa, Ul. Timravy, Ul. B. Smetanu, Jubilejná ul., Šafárikova ul, Tatranská ul., Ul. Podjavorinskej, Sokolovská ul., prepojenie Gaštanovej, Kvetnej ul., Železničná ul. - komunikácie v CMZ - Kasárenská ul. - chodníky - v lokalitách Nová osada, Cigánka a Tabaková, Ul. kpt. J. Nálepku, Podhradie, Poľná ul. Uvedené komunikácie a chodníky vyžadujú komplexnú rekonštrukciu, bežnou údržbou a opravou sa zabezpečí len zjazdnosť komunikácií na krátku dobu, kvalita a životnosť komunikácií sa tým nezvýši, nepredĺži. Realizácia rekonštrukcie miestnych komunikácií je závislá od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na tento účel. Pri stanovovaní priorít sa vychádza z technického stavu vozovky, miery poškodenia a intenzity dopravy, harmonogram prác odsúhlasuje Komisia dopravy MsZ.

Účastníci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktoré sa konalo 26. apríla. Foto (op)

Človek. Slovo zložené zo šiestich písmen. Skromné, nenápadné. Ale hodnotou sa mu nevyrovná ani najdrahší drahokam sveta. Keď človek odchádza, akoby zastal čas, akoby nás celých zaliala tma. Nechápavo hľadíme pred seba. Lúčime sa s Tebou, pán starosta, 28. apríla 2012 sa zatvorila kniha Tvojho života, kde je na poslednej strane zápis – zomrel vo veku 54 rokov. Ďakujeme Ti za prežitý život, za lásku, ktorú si rozdával, za prácu ktorú si vykonal a za to, že sme mohli stáť pri sebe v dobrom i v zlom. Nech teplý lúč slnka pohládza Tvoje posledné miesto. Odpočívaj v pokoji! Tibor Morvai, zástupca starostu


POHRONIE

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR B. Ondruš pre POHRONIE:

Stále budeme hovoriť s ľuďmi, to je to ľavicové a sociálne

(dokončenie z 1. strany) pečenie pracovných možností najmä pre mladých? Áno. Ja som im povedal, že ideme rozbehnúť projekty na podporu zamestnanosti a budeme pri nich uprednosťňovať ľudí, ktorí sú bez práce a tých, ktorí majú najväčšie problémy sa zamestnať. Tieto programy budeme financovať z EÚ, to znamená, že nebudeme zvyšovať naše deficity, a na druhej strane dostaneme ľudí do práce. Nechceme to robiť tak, že im dáme almužnu a nebudú musieť robiť. Ten projekt chceme postaviť tak, aby tí ľudia normálne vstúpili do zamestnania. Oproti doterajším rôznym aktivačným príspevkom a motiváciám to bude mať zásadnú odlišnosť v tom, že ľudia budú riadne zamestnaní, budú mať riadne za-

platené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a tieto roky sa im normálne zarátajú medzi odpracované roky. To by bola veľká vec, ale je to určite aj veľké sústo pre váš rezort a celú vládu. Ja si myslím, že to dokážeme. Som si však vedomý očakávaní ľudí, že sa to všetko stane veľmi rýchlo a že sa okamžite budú mať lepšie. Toto sa s najväčšou pravdepodobnosťou tak rýchlo nestane. Ale máme jednu výhodu oproti našim predchodcom: Máme veľa poslancov a nespochybniteľnú väčšinu v parlamente. My teda vieme, že môžeme vydržať štyri roky, a práve preto budeme robiť veci tak, aby najneskôr po dvoch rokoch začali ľudia pociťovať re-

álne výsledky a po štyroch rokoch každý videl, že sa situácia na Slovensku skutočne zlepšila. Opozícia vám vyčíta, že ste v programovom vyhlásení vlády neuviedli presné percento zamýšľaného zníženia nezamestnanosti. Určite však máte nejaký vnútorný horizont... Samozrejme. Určite by sme sa aj my mohli oháňať konkrétnymi číslami. Ale to zatiaľ nechceme. Programové vyhlásenie sme pripravovali súčasne s preberaním štátu, a vidíme, že mnohé je inak ako to deklarovala predošlá vláda. Napríklad aj v našom rezorte práce a sociálnych vecí. Onedlho zverejníme informácie, ktoré ukážu, ako nezodpovedne hospodári-

B. Ondruš na besede so študentmi Obchodnej akadémie v Leviciach.

lo predošlé vedenie ministerstva. Akú obrovskú finančnú dieru nám nechalo. My jednoducho v tejto situácii, keď nie sme schopní posúdiť, aké tzv. nášľapné míny sú pre nás ešte pripravené, jednoducho nechceme klamať ľudí a povedať čísla, ktoré nebudú celkom presné. Myslím si, že aj v tom je ľavicovosť, že my to nebudeme zabaľovať do ilúzií, nebudeme to riešiť z klimatizovaných kancelárií na ministerstvách ale tak ako napríklad na 1. mája, budeme chodiť medzi ľudí. A aj keď nie vždy veci budú dariť a možno, že vtedy bude našim politickým oponentom chýbať nejaký údaj, alebo nejaké číslo, rozhodne chceme, aby ľudia nemali pocit, že sme ich opustili. My budeme stále medzi nimi a budeme sa s nimi o tých konkrétnych číslach rozprávať. Budeme ponúkať intenzívne riešenia. My nie sme ako tí géniovia, ktorí vládli ako najmúdrejší na svete: my tie riešenia, ako hovorím, nedokážeme urobiť sami bez pomoci ľudí. Od prípravy až po realizáciu. Preto ja tie reči súčasnej opozície beriem ako také typické opozičné vyjadrenia. Pre nás je veľmi dôležité to, čo povedia ľudia na konci volebného obdobia. A z tohto pohľadu pôjdeme aj do súboja s opozíciou.

Veľkolepá spomienka na väzneného evanjelického kňaza Jozefa Juráša

Vysadili reformátorskú lipu so silnými koreňmi viery

Dušpastier, publicista a stredoškolský profesora Jozef Juráš.

BÁTOVCE (Štefan Ráchela) – K stému výročiu narodenia evanjelického farára a politického väzňa Jozefa Juráša sa v evanjelickej katedrále v pondelok 30. apríla konal jeden z troch koncertov pod názvom Príď, Duchu Svätý, z cyklu Duchovných impresií slovenských skladateľov z prelomu tisícročí. Veľkolepú spomienku na dušpastiera, publicistu a stredoškolského profesora narodeného 1. mája 1912 v Žiari, ktorý pôsobil aj v Bátovciach, pripravilo občianske združenie Ars ante portas.

9. mája 2012

PuBlIcIStIka

Koncerty sa konali tam, kde Jozef Juráš pôsobil ako farár. Prvý 29. apríla v Liptovskom Mikuláši, druhý 30. apríla v Bátovciach a tretí 1. mája v Bratislave – Petržalke. Scenár kantáty Príď, Duchu Svätý zostavil roku 1995 pri príležitosti 20. výročia smrti Jozefa Juráša jeho syn Ján Juráš. O spoluprácu požiadal otcovho spolukaplána z Liptovskej Porúbky, básnika Milana Krausa, a hudobného skladateľa Igora Bázlika. Dielo malo premiéru v roku 1996 v Evanjelickom kostole v Bratislave-Petržalke. Do Bátoviec prišli zástupcovia všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. z Levického okresu, takže chrám bol zaplnený. Ján Juráš koncert v Bátovciach aj uvádzal. Pripomenul, že je venovaný pamiatke všetkých, ktorí trpeli za vieru, ordinovaných i laikov, v minulom i predminulom režime (za komunizmu i za tzv. Slovenského štátu). Krátke, ale plodné, pôsobenie Jozefa Juráša v prestávke koncertu pripomenula domáca farárka Zorica Horáková. Do Bátoviec prišiel 1. januára

Bátovská katedrála počas veľkolepej spomienky. Foto: Jaroslav Burjaniv

1959, pôsobil tu ako námestný farár. Tu ho 1. februára 1962 Štátna bezpečnosť opäť zadržala a do 30. septembra 1962 bol vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach a v Prahe. Proces prebiehal v dňoch 9. – 11. júla 1962 a rozsudok bol vynesený 14. júla 1962. Keďže zostal verný svojmu presvedčeniu, odsúdili ho ako protištátny živel za vlastizradu na 13 rokov vä-

Františka Kovára. Zazneli diela: Dušana Martinčeka (1936 – 2006): Passacaglia (Malá suita pre sláčikový orchester), 1967; Víťazoslava Kubičku (1953): Hospodin je môj pastier, kantáta pre soprán a orchester (text Peter Varga), 2011; Juraj Hatrík (1941): Deti píšu Bohu, na autentické detské texty (výber), 2006; Igor Bázlik: Príď Duchu Svätý, kantáta pre

3

Prvomájové oslavy v leviciach

Variácie o práci

Na oslavách 1. mája v Parku M. R. Štefánika vystúpil aj poslanec NR SR Milan Halúz (SMER-SD). Na snímke s asistentkou M. Gašparovou.

Počas horúceho prvomájového utorka sa živo debatovalo. Foto: (op)

Aj vo Veľkom Ďure ctia tradície

Postavili máj a zabávali sa VEĽKÝ ĎUR (Peter Benko) - Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obecným úradom aj tento rok zorganizovali tradičné stavanie mája.

z Novej Bane. O chutný guláš a občerstvenie bolo postarané. Ďurčania sa zabávali do skorých ranných hodín. Je fajn, že sa tento dávny

V predvečer 30. apríla sa v centre obce zišlo množstvo ľudí, ktorí si ctia ľudové zvyky. Stavanie mája spestril kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ vo Veľkom Ďure. Po skončení sa v parku konal Majáles. Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina Kašuba Band

zvyk ešte v mnohých obciach zachováva. Pre krásu stromu, ktorý sa týči nad dedinou, ale aj kvôli stretnutiam ľudí. lebo tých je v dnešnej dobe stále menej. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tohto zvykoslovného podujatia.

Odštartovali novú športovú tradíciu:

Májová levická 5-ka sa vydarila

Foto: Jaroslav Burjaniv

zenia. Rozsudok si odpykával od 1. októbra 1962 do 4. mája 1968 vo väznici vo Valdiciach (bývalý kartuziánsky kláštor), kde vyrábal s ostatnými väzňami v kláštornom kostole jabloneckú bižutériu. Ján Juráš sa poďakoval domácemu zboru za organizáciu koncertu a venoval mu obraz portrét svojho otca, ktorý odovzdal farárke Z. Horákovej V Kantáte účinkoval Komorný orchester Sinfonietta Bratislava, ktorý dirigoval Adrián Kokoš, Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a sólisti Miriam Garajová – soprán, Angelika Zajícová – alt, Ivan Ožvát – tenor, Martin Mikuš – basbarytón. Hudbu a spev doplnilo hovorené slovo

sóla, detský zbor a komorný orchester (scenár Ján Juráš na texty: Biblia, Credo, Milan Kraus, Martin Luther), 1996. Vynikajúce výkony všetkých účinkujúcich ešte zvýraznila výborná akustika neogotickej katedrály. Záverečné standing ovation bolo naozaj úprimné. Na záver odovzdali hostitelia Jánovi Jurášovi ako pamiatku výšivky bátovských žien. Po koncerte zasadili v areáli chrámu lipu na znak silných koreňov viery, ktoré v bátovskom evanjelickom spoločenstve zapustil Jozef Juráš. Ako povedala na úvod farárka Horáková, do roku 2017, do 500. výročia reformácie, vysadia na Slovensku 500 stromov. Bátovská lipa má číslo 21.

(dokončenie z 1. strany) trom Levíc dva okruhy, spolu 5 km. Ako povedal pre POHRONIE Ladislav Lutovský, člen komisie športu MsZ, organizátori iniciovali túto novú ma-

sovú športovú aktivitu najmä preto, že Levická desiatka sa zvykne konať na jeseň, keď je už chladno, čo najmä malých bežcov odradzuje od účasti. Prvej Májovej 5-ke vyšlo v utorok počasie na jednotku.

V utorok 8. mája zaplnila levické Námestie hrdinov najmä športová verejnosť. Foto: (ré)


TLMAČE (ms) - Študenti Strednej odbornej školy technickej (SOŠT) privítali na svojej akademickej pôde rovesníkov z partnerskej školy z Českej republiky. Desať šikovných študentov spolu s majstrom odborného výcviku pricestovali na tlmačskú pôdu vďaka programu a výzve Leonardo da Vinci, ktorú zvrejňuje Európska komisia. Vďaka získaným finančným prostriedkom z programu celoživotného vzdelávania si študenti rozšírňili svoje odborné zručnosti v programovaní a obsluhe CNC strojov. Dvojtýždňová odborná stáž študentov Strednej odbornej školy zo Žďáru nad Sázavou bola pre študentov veľkým prínosom. „Chlapci z družobnej školy z Českej republiky, ktorí k nám zavítali, mali veľa príležitostí zdokonaliť sa vo svojom remesle. Budúci programátori obrábacích aj zváracích strojov a zariadení navštevovali tiež pracovisko ZF Zachs Levice, kde sa oboznámili s najnovšími strojmi a zariadeniami súvisiacimi s ich štúdiom a naučili sa ich základnú obsluhu. Je to pre nich ďalšia skúsenosť, možnosť rozvoja ich odborných zručností aj teoretických vedomostí prepojených s praxou“, povedal Miroslav Bernát, lektor a majster odborného výcviku SOŠT Tlmače. Projekt sa však nekončí. Bude trvať ešte pol roka, počas ktorého vybraní študenti obidvoch škôl absolvujú opätovné odborné stáže. Vďaka projektu Leonardo da Vinci si môžu aj študenti SOŠ technickej Tlmače rozšíriť odborné i praktické zručnosti v oblasti programovania. „Veľmi sa tešíme, že aj fondy Európskej únie umožnia našim študentom zabezpečiť vzdelávanie sa aj mimo školy. Spolupráca s partnerskou školou je vynikajúca. Snažili sme sa pre českých študentov vytvoriť rovnako dobré podmienky pre úspešné absolvovanie odbor-

nej stáže“, doplnila Janka Mrázová, riaditeľka SOŠT Tlmače. Okrem odbornej stránky mali študenti možnosť využiť mnoho športových a kultúrnych príležitostí. Jednou z nich bol aj ďalší ročník Florbalového maratónu, návšteva hlavného mesta SR alebo večerného divadelného predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Už o necelý mesiac bude projekt pokračovať na susednej českej pôde. Od 3. júna do 18. júna pobudnú na výmennom pobyte terajší tretiaci študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. „Chlapci sa nevedia dočkať, kedy vyrazia do Žďáru nad Sázavou, kde ich čaká odborná stáž. Musia však urobiť všetko preto, aby boli vybraní spomedzi záujemcov. Bude to pre nich ďalšia skúsenosť, ktorá sa nenaskytne každému žiakovi. Preto si ju musia aj zaslúžiť. Pretože v tomto odbore a v ročníku je veľmi silná konkurencia a usilovní študenti, s majstrom odborného výcviku nebude ľahké určiť, kto do Českej republiky vycestuje“, poznamenal Marián Sabala, triedny učiteľ SOŠT Tlmače, ktorého študenti absolvujú ďalšiu časť projektu. Jeho prioritným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Keďže častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov v oblasti strojárstva je zvýšiť pripravenosť žiakov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, rozhodli sme sa aj týmto spôsobom pripraviť budúcich absolventov našej školy pre ich povolanie. Vďaka schválenému projektu môžu študenti počas pobytu absolvovať odborný výcvik v partnerskej škole, ktorá má kvalitné vybavenie a moderné programovacie a obrábacie stroje,“ doplnila riaditeľka SOŠT Tlmače J. Mrázová.

LOK (Aneta Polakovičová) Školstvo je oblasť, kde nedostatok financií prináša veľa problémov, ktoré nezainteresovaným pripadajú nepochopiteľné. Napriek zložitosti súčasnej doby sú stále pedagogickí pracovníci, ktorí dokážu vyťažiť z minimálnych možností maximum, a to všetko so zreteľom na žiaka. Príkladom takýchto postupov je ZŠ v Loku. Jej učitelia zareagovali na výzvu Nadácie Orange a v grantovom programe Školy pre budúcnosť v školskom roku 2011/2012 rozbehli projekt

„Kniha je môj verný kamarát“. Uskutočňuje sa uskutočňuje od decembra do júna. Cieľom projektu je prostredníctvom ukážok poézie a prózy, z čítanky pre 4. ročník, zdokonaľovať čítanie s porozumením, rozvíjať komunikačné schopnosti hravou formou, upevňovať spoluprácu medzi žiakmi v skupinách a obohacovať ich slovnú zásobu. Priebežne sa hodiny čítania konajú v knižnici školy, ktorá sa aj vďaka tomuto projektu rozrástla o nové, zaujímavé a deťom z málo podnetného prostredia

Som žiačka Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach a mala som tú česť zúčastniť sa medzinárodného Festivalu A.N.A.P.I.E., ktorý sa konal v talianskom prímorskom mestečku Rodi Garganico. Do súťaže sme najprv poslali DVD so záznamami môjho spevu, prezentáciou školy a mesta Levice. Po mesiaci čakania sme sa dozvedeli radostnú správu, že som postúpila do finále, ktoré sa koná v Taliansku. Festival trval celý

HRONSKÉ KĽAČANY - Žiaci ZŠ sa pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) celý nasledujúci týždeň venovali environmentálnym témam. Na všetkých hodinách riešili úlohy, ktoré súviseli s problematikou ochrany životného prostredia. Školáci sa s učiteľmi pustili do čistenia obce od odpadu, ktorý sa počas roka nahromadil na rôznych verejných priestranstvách. Podarilo sa im nazbierať množstvo vriec, ktorých obsah tvorili najmä plasty a papier. Najväčším zadosťučinením by však pre deti bolo, ak by

o rok žiadny odpad odhodený na miestach, kam nepatrí, nenašli. Envirotýždeň vyvrcholil samotným Dňom Zeme. Učiteľka T. Szalmová ako hlavná organizátorka podujatia pripravila pre žiakov aktivity, vďaka ktorým zábavnou formou poznávali ohrozené druhy rastlín a živočíchov, získali nové vedomosti o odpadoch, šetrení energie, zoznámili sa s ekologickými značkami aj problematikou lykožrúta, vytvorili plagáty s námetom znečisteného ovzdušia či formou hry nazreli do správania zvierat

žijúcich v spoločenstvách. Žiaci celej školy pracovali ako jeden tím a po absolvovaní každej aktivity získavali indície, ktoré ich doviedli k vylúšteniu nasledujúceho hesla: „Keď umrie posledný strom, bude chytená posledná ryba a otrávená posledná rieka, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú.“ Pevne veríme, že nad touto vetou sa zamysleli nielen žiaci, ale že to urobia aj dospelí ľudia a spoločne sa naplneniu tohto hrozného scenára vyhneme.

nedostupné knihy. Na začiatku hodiny čítania žiakom navodíme príjemnú atmosféru, precvičíme pozornosť, sluchové vnímanie a sústredenosť. Deťom sa formou hier, tajničiek či hlavolamov odkrývajú významy slov, prebúdzajúce detskú zvedavosť. Úlohy projektu sú nastavené tak, aby rozvíjali tvorivé myslenie v situačných hrách, dramatizácii, hraní rolí, vo vzájomných diskusiách. Prostredníctvom tvorivého písania poskytujú priestor na sebavyjadrenie, rozvíjajú túžbu po poznaní a podnecujú u žiakov záujem o pravidelné čítanie. Inovatívnosť spočíva v zmene atmosféry na vyučovacej hodine, keď sa stereotypné prostredie triedy zmení za čitateľský kútik, na knižnicu, na divadelnú scénu a oponu. Prostredníctvom získaného grantu bolo možné v triede vytvoriť čitateľský kútik s knižnicou, obohatiť triedu tradičným aj netradičným výtvarným materiálom, ktorý je potrebný na spracovanie jednotlivých príbehov, aj umožniť žiakom navštíviť Okresnú knižnicu v Leviciach a divadelné predstavenie v Nitre.

týždeň a počas jeho priebehu vystupovalo mnoho speváckych a tanečných talentov z Talianska, Rumunska, Španielska, Grécka i Maroca. Na záver prezident súťaže, odborná porota a hlasovanie cez internet rozhodli o výsledkoch. Získala som zlatú medailu a pamätnú plaketu ako ocenenie v speve modernej piesne.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať Rodičovskému združeniu pri ZŠ Andreja Kmeťa a Občianskemu združeniu EDIN, ktoré finančne podporili moju účasť na súťaži a tým mi umožnili prezentovať svoje spevácke schopnosti na verejnosti v zahraničí. Samozrejme, moja veľká vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí mi pri príprave na súťaž pomohli a mojim rodičom, pretože najmä vďaka nim môžem svoju záľubu naplno rozvíjať.

BRATISLAVA (Michal Kaliňák) - V dňoch 14. a 17. mája sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy. Tie by chceli prijať vyše 84 000 žiakov, vrátane 4 252 v prípade osemročných gymnázií. V poslednom ročníku základnej školy je v tomto školskom roku necelých 44 000 deviatakov. Najviac žiakov plánujú prijať stredné školy tradične v Prešovskom kraji (takmer 15 300), najmenej v Trenčianskom kraji (niečo vyše 7 400). Spomedzi typov škôl nahlásili základné školy najväčší záujem žiakov o 4-ročné gymnáziá (vyše 18 600 prihlášok), obchodné akadémie (7 454), SOŠ obchodu a služieb (6 298) a stredné odborné školy (SOŠ) technické (4 358). Vyplýva to zo štatistík ÚIPŠ - Školského výpočtového strediska Michalovce. Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, na

odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, úspešnosť uchádzača o štúdium pri riešení predmetovej olympiády vrátane víťazstva v nej, pričom olympiáda musí súvisieť s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Pri prijímaní na štúdium sa tiež prihliada na úspešnosť uchádzača v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Do 6. júna 2012 riaditeľ školy zverejní oznam o uskutočnení prípadného druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na 19. júna 2012. (Autor je hovorca ministerstva školstva SR)


Obnovenú hradnú kaplnku na Strečne v piatok venovali patrónke hradu Žofii Bosniakovej. Okrem nových vitráží gotických okien má byť najväčším lákadlom hlinená replika Žofie Bosniakovej umiestnená v sklenenom katafalku v otvorenej krypte kaplnky. „Táto figurína, vyhotovená zo špeciálnej sochárskej hliny, je vernou napodobneninou Bosniakovej tak, ako ju podľa dostupných prameňov našli v roku 1689 vojská grófa Löwenburga,“ povedal riadi-

teľ Považského múzea v Žiline Boris Schubert. Figurínu vyrobili v ateliéri žilinského akademického maliara Stana Lajdu, ktorý na objednávku múzea už v roku 1995 namaľoval portréty Františka Vešeléniho a jeho manželky Žofie a ktoré sú tiež umiestnené v hradnej kaplnke. „V tragický rok upálenia Žofiinej múmie v Tepličke nad Váhom Stano Lajda navštívil Považské múzeum v Žiline s myšlienkou a možnými návrhmi vyhoto-

OĽGA PREKOPOVÁ O niekoľko dní, 15. mája, bude Žofie. Pred niekoľkými dňami, 28. apríla, si mnohí obyvatelia krajiny pripomenuli 368. výročie úmrtia barónky Žofie Bosniakovej, symbolu dobra a múdrosti. Narodila sa 2. júna 1609 na Šurianskom hrade ako tretie dieťa do rodiny kapitána hradu Tomáša Bosniaka. Za svojho 35 ročného života dokázala urobiť toľko dobrého, že už počas neho sa stala legendou. Chýry o jej dobročinnosti a cnostiach sa ďalej šírili ľudovým podaním a šíria sa dodnes, vyše tri a pol storočia od jej smrti. Jedným z tých, kto tému Žofiinho života a jej darov pre iných rozvíjal neustále, bol spisovateľ a publicista Laco Zrubec. Aj on, rovnako ako Žofia, sa narodil a detstvo strávil v Šuranoch. Je možno neuveriteľné, ako sa spájali nitky dejín, ktoré súviseli s uchovávaním Žofiinho odkazu pre ďalšie generácie, a rodinou Zrubcových.

venia Žofiinej repliky. Novou replikou chceme symbolicky prinavrátiť Žofiu do priestorov, kde dlhodobo žila, a tak si neustále pripomínať jej nadčasový odkaz pre ďalšie generácie,“ dodal Schubert. Výrobu repliky umožnil múzeu cezhraničný mikroprojekt Žofia Bosniaková – legenda a kult. Obnovenú kaplnku Žofie Bosniakovej na Strečnianskom hrade otvorili slávnostne v piatok, 27. apríla, v predvečer 368. výročia Žofiinej smrti. (SITA)

DOBRÉ SKUTKY PO ŽOFII BOSNIAKOVEJ Krásna Žofia prežila prvých 16 rokov života v Šuranoch. V sedemnástich sa na otcovo želanie vydala za starnúceho a chorľavého Michala Šeréniho zo Sedmohradska. V liste otcovi sa Žofia už v roku 1626 podpisovala ako vdova. Na podnet arcibiskupa a neskoršieho kardinála Petra Pázmáňa sa Žofia druhýkrát vydala v roku 1629 – za kapitána Fiľakovského a neskôr aj Šurianskeho hradu Fraňa Vešelé-

Replika Žofie Bosniakovej

V týždenníku ŽIVOT sa 23. marca 1995 objavilo vyznanie Ing. arch. Eugena Ladislava Timkaniča z Prešova. Píše o tom, že v roku 1926 sa mu na ruke vytvorila tzv. mŕtva kosť, ktorá mu spôsobila nemalé ťažkosti. S rodičmi sa v tom istom roku vybral do Tepličky nad Váhom, k Žofiinej rakve. Tamojší kostolník mu povedal, aby sa jej rakvy dotkol boľavou rukou. Spočiatku mal strach, napokon tak na naliehanie príbuzných učinil. „Stúpil som na malú stoličku, aby som dočiahol a tri razy som ruku s mŕtvou kosťou obtrel o Žofiino čelo... Neprešli ani dva týždne a mŕtva kosť sa mi navždy stratila!“ (Laco Zrubec, Šurany, 1998) Takýchto zázrakov Hrad Strečno sa v súvislosti so Žofiinou charizmou a vyžarovaním spomína v dejinách niekoľko. Sú predmetom skúmania komisie na jej svätorečenie.

VRÁTILA SA TAM, KDE ŽILA

Sochu Žofie Bosniakovej v Cirkevnej ZŠ v Šuranoch odhalili v roku 2009. V záhrade barónky Geyerovej v Šuranoch, kde pracoval starý niho. Manželia žili na Strečne a mali otec Laca Zrubca, mladý Laco po druhej svetovej vojne objavil dvoch synov: Adama a Ladislava. Fraňo sa neskôr zahľadel do Márie kamennú tabuľu z roku 1609, kedy sa narodila Žofia. Tabuľa s menom Thomasa Bosniaka je dodnes na čelnom mieste pri vcho- Sečianskej, ktorú nazývali aj Muránska de do Mestského úradu v Šuranoch. Možno práve tento moment Venuša. Žofia týmto vzťahom veľmi trperozhodol o tom, že talentovaný publicista, neskôr dlhoročný re- la, podľa historických zistení Laca daktor týždenníka ŽIVOT, celé desiatky rokov odkrýval súvislosti Zrubca sa čoraz viac obracala do seba zo Žofiinho života. Urobil nesmierne veľa preto, aby jej cnosti a venovala sa najmä charite a dobročinneupadli do zabudnutia, ale naopak, aby vyživovali korene histo- nosti. „Vieme, že Žofia Bosniaková žila rického dobra národa, ktorého bola oddanou príslušníčkou. v povedomí chýru svätosti, Aj keď Laco Zrubec nepísal ktorý prerástol širšie okoo Žofii sám (múdrej a láskavej lie a jestvuje neprestajne žene venovali svoju tvorbu tiež až dodnes. Na príhovor Pavol Orságh Hviezdoslav, Žofie sa tradujú a zaSándor Pefőfi, Jožo Nižňánsky, chovávajú pamiatky o vyhistoriograf Michal Matunák zo počutých prosbách. Jej Šurian, šurianski pátri Štefan život bol zbožný, cnostný Mnoheľ a Anton M. Vacval a obdivuhodný. a ďalší autori), urobil pre šíreTraduje sa, že keď prenie jej obrazu najpozitívnejšej chádzala cez Váh, aby ženy v našej histórii najviac. odniesla chudobným poNapísal o Žofii diela literatúry travu na druhom brehu, faktu aj román a bol inšpirátoSpisovateľ rieka sa rozdvojila. Stupaje, ktorá nechávala rom jej blahorečenia, ktorého Laco Zrubec v snehu, zohrievali tých, čo v nich kráčali. Proti vôli začiatok odobril v roku 1997 zomrel v r. 2010 manžela sama pochovala sedem bratov, ktorí zoJán Chryzostom Kardinál Komreli na choleru. Rozdávala biednym potraviny rec. V tomto úsilí ho podporoval aj šuriansky rodák, titulárny biskup Dominik Tóth, ktorý barónku a šatstvo. Uzdravovala chorých. Milovala zvieratká a vtáčiky. Zriaďovala charitatívne útulky pre chudobných. Vyšívala ornáty Bosniakovú považoval za ozdobu Šurian a služobnicu cirkvi. Laco Zrubec pri pátraní po Žofiinej pozostalosti našiel jej citát, pre kňazov, z ktorých niektoré sa zachovali dodnes. V dodnes zachovanom liste prosila žilinského richtára, aby ktorý charakterizoval pohnútky a činy prvej sociálnej bojovníčky za práva poddaných: „Po človeku zostanú len dobré skutky. Všet- pomohol potulnému obuvníkovi v meste vykonávať živnosť (Štátny oblastný archív Bytča). ko ostatné odveje neľútostný čas.“

Keď Žofia cestovala zo Strečna do Šurian, cestou možno prepriahali pri Leviciach. Všade, kadiaľ prechádzala, dostávalo sa jej úcty. Barónka Žofia Bosniaková zomrela 28. apríla 1644 na Strečnianskom hrade. Fraňo Vešeléni ju dal pochovať do hradnej krypty. Ľud hneď po smrti túto kaplnku húfom navštevoval. V roku 1689 sa stal majiteľom Strečnianskeho hradu gróf Ján Jakub Lőwenburg. Zaujímalo ho, prečo na Strečno prichádzajú ľudia z celého okolia a modlia sa k Žofii ako k svätici. Správy o údajnom poklade na Strečne primäli tohto vojenského stratéga, aby dal hrad preskúmať. Pod kaplnkou v krypte našli robotníci okolo päťdesiat spráchnivených rakiev a kostí. Robotníci stŕpli, keď zbadali neporušenú rakvu Žofie Bosniakovej. Aj Lőwenburg bol prekvapený, keď v rakve uvidel celistvé, zachované telo Žofie Bosniakovej, ktorá zomrela pred 45 rokmi. Pretože hrad Strečno bol už v tom čase neobývaný, Lőwenburg sa rozhodol s úctou Žofiinu telesnú schránku premiestniť na jeho panstvo v Tepličke nad Váhom. Tam pri farskom kostole nechal v roku 1729 postaviť loretánsku kaplnku. Do nej preniesli Žofiio telo. K jej rakve celé storočia prichádzali procesie ľudí. Portrét Obdivovali ženu, ktorá bola Žofie Bosniakovej vzorom dobroty a láskavosti, s úctou stáli pri jej zachovanej telesnej schránke, prosili od nej zdravie a dary dobra pre seba aj svojich milovaných. Ako povedal šuriansky páter Anton M. Vacval, Boh zachoval Žofiino telo, aby nám ukázal jej dušu. Mumifikácia Žofiinho tela sa nikdy nedokázala. Celé stáročia akoby barónka Žofia Bosniaková držala ochrannú ruku nad všetkými, čo k nej prišli. Dnes sa vrátila tam, kde bola po dokončení pozemskej púte, 28. apríla 1644, uložená na večný odpočinok. Na Strečno. Aby ako symbol šľachetnosti, múdrosti a láskavosti zotrvala nad krajinou navždy.


6

9. mája 2012

SHOWtIME: Zjednotenie všetkých foriem tanečného pohybu

Májový strom ozdobovali už tradične

levickí tanečníci nazbierali 29 pohárov a medailí LENKA KLUCHOVÁ

LEVICE - Zámerom Svetového dňa tanca a jeho posolstva bolo zjednotiť v tento deň všetky formy tanečného pohybu: výrazový tanec, musical, step, jazz, folklór show, pop, disco, rocky, zumba, moderný a scenický tanec, balet, hip hop, Freestyle – Break, akrobatický tanec, Akro – dance, majorette a twirling, historický tanec, klasický tanec, karibský-latinský tanec a spev.

vice, Miroslav Vybíral - Prešov. Súťažili : MINI TINI Zlaté Klasy, ZŠ s VJM Gergelya Édesa, Tiny Girls – Modrany, ZUŠ ARS STUDIO Nitra, TŠ DANCANDO Súkromná ZUŠ Veľké Uherce, Európska umelecká hudobná škola EUHŠ Marcelová, TŠK Tiffany N. Baňa, KLIMO DANCE STUDIO Žiar n/Hr, ZUŠ Samballi Kolárovo, Skupina mažoretiek OUCHA Kolárovo, TK FANATIK Levice, Mažoretky MLADOSŤ Tekovské Lužany, TŠ VIVA Nové Zámky,

v nedeľu 29. apríla nielen zorganizovali tanečný festival vo výrazových tancoch SHOWTIME v športovej hale, ale aj so svojimi tanečníkmi sa zúčastnili súťaže so 7 choreografiami. Levické tanečné skupiny obstáli výborne: získali 12 zlatých, 12 strieborných a 5 bronzových umiestnení. Tanečníci z TŠK JUNILEV súťažili nasledovne: v parketových párových karibských/ latinských tancoch medzi dospelými tanečníkmi formácia

Tanec hovorí univerzálnym jazykom, ktorý je zrozumiteľný každému, kto mu dostatočne otvorí dušu. V Leviciach sa to podarilo skoro 1000 tanečníkom, ktorí sviatok tanca oslávili na medzinárodnej kvalifikačnej súťaži SHOWTIME vo výrazových tancoch na provizórnom javisku v športovej hale. Celodenný tanečný maratón junilevské detské páry odštartovali vlaňajšou zlatou choreografiou COUNTRY LATINA. Zo 41 tanečných klubov, štúdií, ZUŠ a CVČ počas dňa sa zatancovalo 114 choreografii a formácii pred odbornou porotou v zložení Yvett Rucek, Andrea Simkó, Gábor Szomorú – Budapest, Ján Kluch, Le-

ROYAL HIP HOP UNIT Levice, TROPICANA TŠK RITMO Levice, ZUŠ ŠAHY, TS MAD HOUSE CVČ Domino Nitra, COMORRA Kolárovo, SPANISH LINE Komárno, ZUŠ Lipany, UNOSTAR Košice, L&V dance group ZUŠ Levice, TD URÁNIA Levice, Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti – Ebony Prešov, TŠK JUNILEV Levice, SYNC Komárno, TŠ EIJA DANCE CVČ DOMINO Nitra, Mészáros Tamás Kameničná – spev, ZUŠ Hurbanovo – Dulovce, FRESH Dance Group Krupina, MARGARET mažoretky. Členovia TŠK JUNILEV v Leviciach pod vedením Lenky Kluchovej a Ivety Moravskej

SPOMIENKA na ELVISA PRESLEYHO získala zlaté umiestnenie a mimoriadnu cenu Medzinárodnej tanečnej organizácie. Za úspechom stoja nasledovné páry: Marek Kršák – Barbora Sklenárová, Peter Račko – Tamara Fusková, Matúš Chvojka – Rebeka Bieliková, Richard Petík - Lucia Slušná. V detskej kategórii MINI LATINA vytancovali strieborné umiestenie / Filip Čorba – Simona Šebová, Jakub Sádovský – Hanka Tóthová/ a v juniorskej kategórii ZORRO tiež strieborné umiestnenie/ Adam Tkáč – Michaela Šebová, Štefan Bôžik – Kristína Kunová, Dávid Bačkor – Laura Drevaňová/. V só-

Noc múzeí a galérií bude v tekovskom múzeu v sobotu 19. mája

levický hrad bude stredovekým táborom

Vystavia aj najväčšie modelové koľajisko.

LEVICE (Nikola Mihálová) - Tento rok sa uskutoční už 8. ročník Noci múzeí a galérií. Toto podujatie sa bude konať v jeden deň na celom Slovenku a zapojí sa do neho viac ako 120 múzeí a galérií. Ich dvere zostanú v sobotu 19. mája otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín. Okrem prehliadky expozícií a výstav ponúknu múzeá a galérie bohatý sprievodný program. Do tejto iniciatívy sa tradične zapojí aj Tekovské múzeum ( TM ) v Leviciach. Areál Levického hradu bude pre návštevníkov sprístupnený od 10. do 22. hodiny. Už tradične budú stálou expozíciou sprevádzať študenti Pedagogickej

POHRONIE

SPEktRuM

a sociálnej akadémie v Leviciach oblečení v dobových kostýmoch.

Pre malých návštevníkov bude pripravené bábkové divadlo a vystúpenie šermiarskej družiny. Hradné nádvorie bude prestavané na stredoveký vojenský tábor a strelnicu s možnosťou vyskúšať si streľbu z luku alebo kuše. Nádvorie zaplnia aj stánky s tradičnými remeselnými výrobkami a občerstvením. Lákadlom tohto podujatia bude výstava železničných modelov s najväčším modelovým koľajiskom na Slovensku. Výstava bude sprístupnená v železničnom vagóne na železničnej stanici v Leviciach od 10. do 24. hodiny. (Autorka je historičkou – lektorkou TM)

lo a duo kategóriách medzi dospelými tanečníkmi klasické tance Matúš Chvojka – Rebeka Bieliková očarili nielen obecenstvo, ale aj porotu s choreografiou RUŽOVÝ PANTER – získali strieborné umiestnenie. V detskej kategórii klasický tanec NA KRÍDLACH VALČÍKA tanečného páru Dávida Dobroviča – Niny Kúdelovej získal strieborné umiestnenie. Detskú kategóriu karibské páry zdolali junilevské páry: Marek Lelovský – Linda Zemančíková. Štartovali s choreografiou MOVIE STARS – vytancovali strieborné umiestnenie. Tanečný pár Gabriel Korpáš – Vanesa Murajdová v latinskoamerických tancoch s PASO DE JANEIRO vytancovali zlaté umiestnenie. Všetky spomenuté choreografie dosiahli taký počet bodov, že získali postup na Majstrovstvá Európy a Svetový pohár. Za výsledkami je tímová práca klubu – poďakovanie a sláva patrí nielen tanečníkom, ale aj Ivete Moravskej a Monike Mlinkovej, ktorí vedú tréningové hodiny a zároveň zostavujú choreografie, sólo tance. Výborný kolektív bývalých junilevských dospelých párov sa ukázal aj na súťaži, organizačný štáb z tanečníkov zabezpečoval plynulý priebeh celej súťaže. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám veľa pomáhali. Ďakujeme levickému obecenstvu za povzbudzovanie tanečníkov a všetkých pozývam na ďalšie veľké tanečné podujatia: Majstrovstvá Európy a Svetový pohár + FOLKTIME - 29., 30. jún 2012. Na jeseň bude 20. výročie tanečnej činnosti a SLOVENSKÝ POHÁR v tanečnom športe. (Autorka je vedúca TŠK JUNILEV)

Voľakedy sa stavali máje každej dievke zvlášť

Máj vyzdobený deťmi z kalinčiakovskej MŠ.

LEVICE – KALINČIAKOVO (bk) – Stavanie mája nevynechali obyvatelia tejto levickej mestskej časti ani tento rok. Májový strom ozdobili deti z kalinčiakovskej materskej školy. Za sprievodu muziky a spevu ho chlapi doniesli na pleciach na námestie. Škôlkari sa predstavili v milom vystúpení a veľký kotol chutného gulášu zmizol za

pár minút! Kalinčiakovčania sa tešili, že sa opäť mohli stretnúť a pospomínať na časy, keď sa stavali máje každej dievke zvlášť. Počasie bolo výborné, a tak sa zábava na námestí trvala dlhšie než po iné roky. V nej sa pokračovalo aj večer v kaštieli, kde si ľudia zatancovali a zaspievali pri rezkých ľudovkách a čardášoch.

Na Šaffovej ostrohe excelovali želiezovčania

Všetci postupujúci sú zo súboru kincső

HRONOVCE (Eszter Juhász) - Na krajskej súťažnej prehliadke sólistov v ľudovom tanci, ktorú pripravil ROS Levice, obec Hronovce a NSK, sa predstavili súťažiaci z folklórnej skupiny Praslica z Kozároviec, z folklórneho súboru Bokréta z Kamenína, z folklórnej skupiny Jaročan z Jarku a z detské-

ho a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Porota zhodnotila 12 tanečných výstupov a konštatovala vysokú úroveň prehliadky. Do celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať 25. – 27. mája v Dlhom Klčove, porota odporučila:

Bence Zsombor Juhásza, strieborné pásmo, Rebeku Németh - Bence Zsombor Juhásza, zlaté pásmo, Daniela Csicsmanna, zlaté pásmo, Grétu Marsalová Matiaša Bošku, zlaté pásmo, Eszter Németh – Orsolya Sáru Kovátsovú, zlaté pásmo. Všetci postupujúci so z Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec. Súťažiacich tanečníkov sprevádzala ľudová hudba Gereben zo Železoviec pod vedením primáša Jakuba Líšku. Na krajskej súťaži sa ako čestný hosť podujatia zúčastnil aj Štefan Kocák, tanečný pedagóg, choreograf, spisovateľ, umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan, ktorý má výrazný osobný podiel na záchrane, uchovávaní a prezentácii klenotov slovenskej tradičnej ľudovej kultúry, dlhoročný hlavný organizátor Šaffovej ostrohy v Dlhom Klčove.

tonka Zsigmondová, žiačka Súkromnej hudobnej akadémie

Očarila porotu s piesňou Hallelujah a získala Zlatý kľúč Do Levíc má prísť aj flašinetár.

BOŠANY (Zuzana Homolová) – Prišla, zaspievala známu pieseň Alexandry Burke: Hallelujah a zvíťazila. Taká bola cesta Antónie Zsigmondovej, študentky levickej Súkromnej hudobnej

akadémie, v Zlatom kľúči, speváckej súťaži rôznych hudobných žánrov. Tá má pomôcť začínajúcim talentom verejne sa prezentovať. Súťažiaci v nej spievajú jednu pieseň podľa vlastné-

ho výberu. Tonka Zsigmondová pod vedením riaditeľky Súkromnej hudobnej akadémie Elie Kačiovej očarila odbornú porotu a aj v silnej konkurencii Zlatý kľúč získala a s ním 1. miesto.


(41)


8

9. mája 2012

POHRONIE

ŠPORt

fazekaš, kuriačková a Verbovský Majstrami SR v duatlone v dvoroch nad žitavou a Branove

SlOVakIa OPEN kaRatE

Miklóšová štvrtá na ME v duatlone žatVa MEdaIlí

V sobotu dňa 28. apríla sa konalo 1. kolo Slovenského pohára v duatlone v Dvoroch nad Žitavou. Zároveň to boli Majstrovstvá Slovenska pre kategórie juniorov a veteránov. Pretekalo sa na vzdialenostiach 5 km beh, 20 km cyklistika a 2,5 km druhý beh. Športový klub Atóm Levice bol úspešný, keďže získal až štyri medaily. V kategórii juniorov si víťazstvo a titul vybojoval mladý pretekár Tadeáš Fazekaš, prvý rok junior, ktorý dobehol spomedzi mužov v absolútnom poradí na 7.mieste.V kategórii junioriek víťazstvo a titul získala Ivana Kuriačková, medzi ženami dobehla absolútne na 2. mies-

PRE lEVIčaNOV

te a v tejto kategórii bronzovú medailu získala Katarína Gunárová. V kategórii veteráni dobehol do cieľa na treťom mieste Slavo Jánoš a získal pre ŠK Atóm bronzovú medailu. Umiestnenie ostatných pretekárov: juniorky Katarína Baková 4. miesto , Radka Suchá 7. miesto, juniori: Gergely Duba 4. miesto, Miroslav Straňovský 7. miesto, muži: Jakub Mészáros 17. miesto V nedeľu dňa 29. apríla pokračovalo 2. kolo Slovenského pohára v duatlone v Branove. Tu sa predstavili aj žiacke kategórie,

pre ktoré to boli Majstrovstvá Slovenska v duatlone. Titul Majstra SR získal víťazstvom starší žiak Matúš Verbovský , Kamil Macek dobehol na 4. mieste a Martin Suchý na 8. mieste. Starší žiaci pretekali na vzdialenostiach 2 km beh , 8 km cyklistika a 1 km beh. Prvé preteky si vyskúšali aj mladší žiaci z ŠK Atóm Levice Karin Jánošová a Jakub Toma, ktorí úspešne zvládli vzdialenosti 1km beh , 4 km cyklistiku a 500 metrov beh. Po žiakoch sa na štart šprint duatlonu /5 – 20 – 2,5 /

postavili juniori a dospelí pretekári. Juniorov vyhral opäť Tadeáš Fazekaš ,medzi mužmi dobehol na peknom 6. mieste a na treťom mieste dobehol Gergely Duba. Juniorky vyhrala taktiež opäť Ivana Kuriačková a Katarína Baková dobehla na 2. mieste. V kategórii veteránov bol Slavo Jánoš piaty. Na týchto pretekoch chýbala Ivonka Miklóšová, ktorá reprezentovala Slovensko na ME v duatlone v holandskom Horste. Tu sa umiesnila na výbornom 4. mieste. Gratulujeme.

BaSkEtBal * BaSkEtBal * BaSkEtBal * BaSkEtBal * BaSkEtBal * BaSkEtBal 1. liga žien (finále play off) BKŽ Levice – BK Petržalka Bratislava 72 : 65 (36 : 27). Body LV: Šimová 15, Štefaňáková 14, Kubušová 13, Ozdincová 12, Melezinková 8, Bačová 8, Kováčiková 2. Levičanky v prvom zápase finále 1. ligy začali veľmi dobre, rýchlo sa dostali do vedenia, ktoré si postupne udržiavali. Na polčas odchádzali s 9-bodovým vedením. Po prestávke pokračovali v dobrej hre a udržiavali si svoje súperky na dištanc. Ich náskok narástol dokonca na 21 bodov, ale do poslednej štvrtiny nastúpili hráčky Petržalky s veľkým odhodlaním a podarilo sa im stretnutie zdramatizovať, keď krátko pred koncom bol rozdiel v skóre len 3 body, ale nakoniec Levičanky cenné víťazstvo z rúk nepustili a pripísali si prvé víťazstvo v sérii. BKŽ Levice – BK Petržalka 60 : 63 (27 : 28). Body LV: Ozdincová 12, Šimová 11, Bačová a Kubušová po 10, Štefaňáková 9, Melezinková 8. Druhé finálové stretnutie bolo od začiatku vyrovnané a žiadne z družstiev sa nedokázalo dostať do výraznejšieho vedenia. Väčšinu zápasu viedli domáce dievčatá a pred poslednou štvrtinou mali 7 bodový náskok, ale záverečná desaťminútovka im nevyšla, v nej im už aj chýbali fyzické sily a tak

hosťujúce hráčky krátko pred koncom strhli vedenie na svoju stranu a výhrou vyrovnali stav série na 1:1. O víťazovi 1. ligy sa rozhodne v nasledujúcich 2 zápasoch budúci víkend na pôde BK Petržalka. finálový turnaj MSR žiakov MBK Victoria Žilina – Basketbal Levice 55 : 67 (29 : 30). Body LV: Števko 17, Boócz 13, Kurek 8, Hanuska a Horský po 7, Pastier 6, Arvaj 5, Ševčík 4. Úvod zápasu patril Levičanom, ktorí v tejto sezóne ešte nad Žilinou nevyhrali. V druhej desaťminútovke sa Žilinčanom podarilo otočiť priebeh stretnutia a po prvom polčase vyhrávali 30 : 29. V druhom dejstve však Levičania svoj výkon vygradovali, k obvodovým hráčom sa pridali aj pivoti a náskok levického mužstva začal narastať. Levičania si vypracovali postupne až 17 bodový náskok, ktorý si dokázali udržať až do konca zápasu a zaslúžene v ňom vyhrali. IMC Slovakia Považská Bystrica – Basketbal Levice 77 : 86 (32 : 30, 75 : 75). Body LV: Horský 26, Kurek 15, Boócz 10, Hanuska 9, Števko 8, Pastier a Ševčík po 7, Arvaj 3, Lýcius 1. Prvý polčas zápasu mal podobný priebeh ako úvodné vystúpenie Levičanov. Vyhrali ho hráči Považ-

skej Bystrice 32 : 30. Druhý polčas priniesol nečakanú drámu. V nadstavenej päťminútovke už dominovali žltozelení. Levičania kondične prevýšili súpera a postupne zvyšovali svoj náskok až na záverečných deväť bodov. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Basketbal Levice 73 : 61 (38 : 25). Body LV: Ševčík 14, Pastier 13, Kurek a Horský po 10, Števko 5, Hanuska 4, Arvaj 3, Lýcius 2. Súboj Levičanov s domácim družstvom bol naplánovaný ako posledný zápas turnaja. Prvá štvrtina bola vyrovnaná. Neskôr v druhej štvrtine domáci Spišiaci prevzali opraty stretnutia do svojich rúk a do polčasu si vypracovali 13-bodové vedenie. V zápase dominovali obrany nad útokmi a Levičanom sa vyslovene nedarila streľba. Po zmene strán bol zápas opäť vyrovnaný a hoci sa Levčiania pokúšali o zvrat, domáci si svoje vedenie postrážili a obhájili tak titul z minulého roka. Oblastná súťaž žiačok UMB Banská Bystrica „B“ – BKŽ Levice 19 : 46 (13 : 22). Body LV: Horňáková 12, Kováčiková 10, Havranová a Kronková po 6, Ondušková a Pomoziová po 4, Hudecová a Ivanická po 2. UMB Banská Bystrica „B“ – BKŽ Levice 9 : 40 (7 : 19). Bo-

dy LV: Havranová 20, Kronková 12, Kováčiková 6, Ivanická 2. Levičanky boli od úvodu oboch zápasov lepším družstvom na palubovke. Dobrou hrou hlavne v obrane nútili domáce hráčky k chybám a nedovolili im ľahko zakončovať. V útoku síce nepodali najlepší výkon, ale aj napriek tomu bez väčších problémov dokráčali k víťazstvu v oboch meraniach síl. Oblastná súťaž starších minibasketbalistov ŠG DAC Dunajská Streda – Basketbal Levice 9 : 94 (3 : 50). Body LV: Frtús 21, Kóša 18, Gatiaľ 16, Lacko 12, Villem 10, Jesenský 8, Zigo 3, Sirotňák, Hrnčír a Križan po 2. ŠG DAC Dunajská Streda – Basketbal Levice 12 : 72 (10 : 38). Body LV: Villem a Kóša po 12, Csendés, Gatiaľ, Frtús a Lacko po 6, Križan, Hrnčír, Macák, Zigo a Jesenský po 4, Lipták a Sirotňák po 2. Mladí basketbalisti z Levíc, ktorí nastúpili bez najlepšieho strelca súťaže Bátovského a chorého Danieliča, si aj v poslednom dvojzápase poradili so súperom a nenašli premožiteľa v tejto kategórii. Počas obidvoch zápasov dostali priestor všetci hráči z lavičky a výkonom vôbec nezaostali za hráčmi zo základnej rotácie. -LVB, LG-

futBal - 24. kolo Oblastné majstrovstvo

II. trieda

III. trieda

Starý Tekov - Rybník 1 : 3; Čata - Podlužany 1 : 2; Veľké Turovce - Keť 0 : 4; Hronské Kosihy - Hronské Kľačany 1 : 0; Čajkov Tekovské Lužany 1 : 1; Pohronský Ruskov - Nová Dedina 4 : 3; Kalinčiakovo - Horné Turovce 2 : 1; Veľký Ďur - Plášťovce 4 : 1

Mýtne Ludany - Jur n/Hronom 0 : 0; Bory - Pukanec 5 : 2; Veľké Kozmálovce - Lok 3 : 3; Nový Tekov - Vyškovce 6 : 1; Dolný Pial - Beša 1 : 2; Plavé Vozokany - Šarovce 7 : 0; Malé Kozmálovce - Ipeľský Sokolec 2 : 1; Žemberovce - Ipeľské Úľany 7 : 0

Farná - Pastovce 3 : 0; Horné Semerovce - Lontov 3 : 0; Demandice - Tešmak 0 : 6; Hronovce - Bátovce 4 : 3; Tek. Lužany 4FSC - Voľno; Malé Ludince - Málaš 1 : 1; Hontianske Trsťany - Santovka 0 : 0; Tupá - Hokovce 2 : 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Podlužany Kalinčiakovo Čajkov Starý Tekov Plášťovce Horné Turovce Hron. Kľačany Nová Dedina Tekov. Lužany Hron. Kosihy Rybník Pohr. Ruskov Veľký Ďur Čata Keť Veľké Turovce

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

16 15 12 12 11 11 10 9 9 9 9 9 8 8 4 6

6 4 6 5 5 3 3 6 5 4 3 2 4 3 8 1

2 5 6 7 8 10 11 9 10 11 12 13 12 13 12 17

61 : 21 57 : 35 46 : 26 52 : 24 60 : 52 56 : 43 48 : 45 39 : 39 38 : 45 40 : 41 43 : 65 36 : 55 48 : 57 36 : 53 31 : 46 29 : 73

54 49 42 41 38 36 33 33 32 31 30 29 28 27 20 19

Jur n/Hronom Žemberovce Nový Tekov Plavé Vozokany Bory Lok M. Kozmálovce Ipeľský Sokolec Dolný Pial Pukanec Šarovce V. Kozmálovce Ipeľské Úľany Mýtne Ludany Beša Vyškovce

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

18 16 16 13 13 10 10 11 9 7 8 7 6 5 5 4

1 3 3 6 4 6 5 1 4 9 3 5 6 5 3 4

5 5 5 5 7 8 9 12 11 8 13 12 12 14 16 16

75 : 24 77 : 36 71 : 33 73 : 45 58 : 37 64 : 46 45 : 54 53 : 60 40 : 51 39 : 42 35 : 56 46 : 51 34 : 56 33 : 57 33 : 67 35 : 96

55 51 51 45 43 36 35 34 31 30 27 26 24 20 18 16

H. Semerovce Demandice Hokovce Santovka Farná Hont. Trsťany T. Lužany 4FSC Bátovce Hronovce Malé Ludince Pastovce Lontov Málaš Tupá Tešmak

23 23 22 22 22 22 22 22 23 22 23 23 22 22 23

19 15 13 13 10 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4

3 6 4 3 6 4 6 7 6 2 2 2 5 1 3

1 2 5 6 6 8 7 7 9 13 15 15 12 16 16

71 : 20 69 : 24 70 : 41 54 : 29 57 : 38 31 : 28 48 : 41 53 : 50 54 : 43 44 : 70 31 : 56 38 : 71 30 : 71 31 : 65 42 : 76

60 51 43 42 36 34 33 31 30 23 20 20 20 16 15

STUPAVA - V sobotu 28. apríla sa konala jedna z najväčších slovenských súťaží v karate, Slovakia Open. Halu naplnili karatisti zo všetkých kútov nielen Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Srbska, či Talianska. Po otvorení súťaže sa v plnom prúde rozbehlo súborné cvičenie KATA. Chiara Holečková sa v kategórii 8-9 ročných od 6. Kyu (technický stupeň) umiestnila na 2. mieste. Lepší výsledok dosiahla Bianka Holečková, ktorá v tejto kategórii presvedčila a získala zlatú medailu. V kategórii OPEN si dievčatá opäť zmerali svoje kvality aj ako tímové kolegyne. Chiara Holečková skončila na 2. mieste a Bianke sa tentokrát prišťastila bronzová medaila. René Kubovič v kategórii kata muži gojuryu štýl získal 3. miesto. V kategórii OPEN už musel pritvrdiť, čo mu prinieslo úspešnejšie 2. miesto. Nina Pankuličová, v kategórii kata ženy goju-ryu štýl získala 3. miesto. Taktiež v kategórii shito-ryu štýl potvrdila svoju trénovanosť a získala zlatú medailu. Martina Valentíková skončila na 2. mieste. Družstvo kata ženy v zložení Nina Pankuličová, Martina Valentíková a pretekárka z Novej Bane opäť potvrdili formu a spoločnými silami získali zlatú medailu. Počas odovzdávania cien z prvej časti súťaže sa už pripravovali pretekári klubu na kumite (športové karate), kde Tomáš Valentík ako prvý nastupujúci

skončil v kategórii muži IPON SHOBU na 2. mieste a v kategórii mužov nad 78kg získal rovnaké ocenenie, striebornú medailu. David Furda sa v kategórii 8-9 ročných chlapcov do 140 cm dokázal prebojovať až do finále, kde ho už čakalo vyslúžené zlato. Adam Bojko v kategórii 14-17 ročných do 70kg zápasil excelentne a s prehľadom, a tak mu právom na krk pribudla zlatá medaila. Peter Zelinka získal v kategórii SANBON SHOBU striebro. Rovnakú priečku obsadil aj v kategórii mužov do 78 kg, kde skončil na 2. mieste. Márk Pšenák, v kategórii 8-9 ročných do 140 cm získal 2. miesto. Nikola Mikulecová skončila v kategórii IPON SHOBU na 2. mieste. AJ keď druhým ocenením v kategórii SANBON SHOBU bol bronz, preukázala veľkú bojovnosť a prehľad a vo veku 15 rokov porazila 25 ročnú súperku, ktorá má za sebou nejeden úspech nielen na domácej pôde. Gregor Kupkár v kategórii 1213 ročných chlapcov do 160cm získal striebornú medailu. Ivan Košťúr v kategórii mužov do 78 kg skončil na 3. mieste. Družstvám sa v ženskom zložení Víghová, Mikulecová a Šiandorová a v mužskom zložené Kraus, Bojko a Miko podarilo spoločnými silami vybojovať ďalšie 2 strieborné medaily. Všetkým pretekárom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Plavci Šk aQuaSPORt levice so ziskom 29 medailí v dolnom kubíne

Mimoriadne úspešný

žINcIcOVý MítING DOLNÝ KUBÍN (HP) Počas uplynulého víkendu v dňoch 28. - 29. apríla sa na krátkom bazéne (25 m) v Dolnom Kubíne konal X. ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Veľkú cenu Dolného Kubína pod názvom „Žinčicový míting“. Na týchto pretekoch sa zúčastnili 3 české a 31 slovenských plaveckých oddielov, medzi nimi aj plavci z ŠK AQUASPORT Levice. Pod vedením trénera Tibora Lacka sa v Dolnom Kubíne predstavilo 12 levických plavcov. Počas dvoch dní si vybojovali spolu 29 medailí (8 zlatých, 13 strieborných a 8 bronzových). O tie najcennejšie zlaté medaily sa zaslúžili v kategórii seniorov a juniorov Patrícia Hollá (3x), v kategórii starších žiačok Alexandra Paulínyová (2x) a v kategórii mladších žiačok Robin Reindl (2x). Okrem nich sa na stupne pre troch najlepších postavili a ďalšie medaily pre ŠK AQUASPORT Levice vybojovali Soňa Drábiková, Monika Slamková, Marek Pavuk, Matej Grman a Matej Kádek. Záverom oboch dní boli štafetové preteky družstiev. Výborný výkon podala štafeta dievčat, keď v polohových pretekoch na 4x50m v zložení A. Paulínyová, S. Drábiková, P. Hollá a M. Slamková získali zlaté medaily v dramatickom závere pred štafetou dievčat z Topoľčian. O deň neskôr svoj výkon zopakovali a v pretekoch na 4x50 m voľný spôsob obsadili druhé miesto za štafetou Nereus Žilina a získali strieborné medaily. Chlapci v štafete 4x50m voľný

spôsob obsadili 6. miesto.

Medailové umiestnenia Šk aQuaSPORt levice: Kategória seniorov a juniorov (nar. 1997 a starší): Patrícia Hollá: 400 m v.sp., 4:38,15 (1.); 200 m v.sp., 2:12,92 (1.); 200 m motýlik, 2:29,20 (1.). Monika Slamková: 100 m pol.pr., 1:12,38 (2.); 200 m pol. pr., 2:34,69 (3.). Kategória starších žiakov (nar. 1998-1999): Alexandra Paulínyová (1998): 200 m znak, 2:25,02 (1.); 100 m znak, 1:07,96 (1.); 50 m znak, 32,88 (2.); 400 m v.sp., 4:54,93 (3.); 200 m pol.pr., 2:32,24 (3.). Soňa Drábiková: 200 m pol. pr., 2:31,65 (2.); 400 m v.sp., 4:47,35 (2.); 200 m v.sp., 2:15,90 (3.). Marek Pavuk: 400 m v.sp., 4:28,52 (2.); 100 m znak, 1:05,95 (2.); 200 m znak, 2:20,69 (2.); 200 m v.sp., 2:08,12 (2.); 200 m motýlik, 2:30,47 (2.); 100 m v.sp., 1:00,97 (3.). Matej Kádek: 50 m v.sp., 29,08 (2.); 200 m v.sp., 2:15,27 (3.). Kategória mladších žiakov (nar. 2000 a mladší): Robin Reindl (2002): 100 m prsia, 1:37,45 (1.); 200 m pol. pr., 3:12,35 (1.); 400 m v.sp., 6:01,64 (2.). Matej Grman (2000): 200 m motýlik, 3:17,63 (2.); 50 m prsia, 41,06 (3.); 100 m pol. pr., 1:24,28 (3.). Štafeta dievčat (Paulínyová A., Drábiková, Hollá, Slamková), 4 x 50 m PP, 2:10,76 (1.) Štafeta dievčat (Slamková, Paulínyová A., Paulínyová N., Hollá), 4 x 50 m VSP, 1:57,90 (2.). - HP -


Týždenník pOHROnIE

18/2012

v mestách a obciach okresu Levice

9. mája 2012

literárna súťaž žiakov ZŠ

Príďte na oslavu dňa matiek v nedeľu 13. mája

Veď mama – to je celý svet

náš život a len ťažko sa ju dá opísať. Nájdeme v nej dobrotu, trpezlivosť, obetu, ochranu i každodennú starostlivosť. Mamy premieňajú každý deň popretkávaný starosťami či žiaľom na niečo vznešenejšie a teplejšie. Sviatočné dni sú akési sviatočnejšie a pri objatí a súcite aj obyčajný obed chutí inak. Mamy – sú ako anjeli, ktorí držia svoje ochranné krídla nad nami, tešia sa z našich úspechov, radostí, prežívajú s nami choroby, smútok, neúspech, no nezabúdajú nás napomenúť pri nesprávnych krokoch v našom živote. Práve v tento výnimočný deň sa im nezabudnime poďakovať za všetku lásku a obetavosť. Že sú tu pre nás a neodmietnu nám pomoc, hoc možno same nevládzu. Myslime na ne aj vo všedné dni, keď naše mamy potrebujú nás, a potešme ich hoc len úsmevom či pohladením so slovami: „.... mami, ľúbim ťa“. Spomienka – spomeňme si aj na tie mamy, ktoré sa na nás dívajú z diaľav iného sveta – večného. Zapáľme sviečku pri hrobe a spomeňme si na chvíle spolu prežité. Ich lásku budeme vždy a navždy cítiť vo svojom srdci. Základná škola v Kalnej nad Hronom a Obec Kalná nad Hronom

SYLVIA POLIAKOVÁ Druhá májová nedeľa sa tradične oslavuje na celom svete ako „Deň matiek“. Tento rok pripadá tento sviatok na 13. mája. Mama – je najkrajším slovom v živote ženy a azda ani niet človeka, ktorý by ne-

vedel, čo toto slovo znamená. Mama – to krásne a jednoduché slovo, ktoré znie tak dôverne. Mama – je pre malého človiečika, ktorý uzrel svetlo sveta, tou najdrahšou bytosťou, v ktorej cíti bezpečie, istotu a lásku. Materinská láska nás sprevádza po celý

vás srdečne pozývajú na oslavu

dňa MatIEk, ktorá sa uskutoční

dňa 13. mája o 16:00 hod.

v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej ul. č. 6.

Materská škola v kalnej nad Hronom vyzýva všetkých obyvateľov:

Zbierajme papier, zachránime lesy! DAGMAR HAJTÓOVÁ

Každý človek denne vyprodukuje určité množstvo odpadu. Veľká časť odpadu, ktorý sa na skládkach nachádza, je po určitých úpravách využiteľná ako zdroj druhotných surovín. Jedným z nich je aj papier, ktorý tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni asi hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Napriek tomu, že aj my v našej materskej škole triedime papier, zbierame a triedime tetrapakové obaly, zdá sa nám to stále málo na šetrenie miznúcej zelene. Práve preto sme sa rozhodli k organizovaniu zberu papiera. Milé deti, rodičia, naši priatelia a spoluobčania, aj k vám smeruje naša výzva: „Zachráňme naše lesy! Doneste starý, nepotrebný a použitý papier do

Moja obec

Naša dedina

ANDREJ HAVETTA

JOZEF BELLUŠ

Hron cez Kalnú preteká, aj pes pri tom zašteká. Školu máme žltú, prežltú stromami pred slnkom zakrytú.

Dobrá je to dedina, nikde žiadna šedina.

Stráži nás tu ruský tank, málo ľudí vyznáva tu punk. Rýchlo sa tu šíria klebety, staré tety im idú v ústrety. Pri vchode do obce je salaš nový, pre nás je desaťmiliónový. Ešte sa v ňom nedá ani najesť, treba nový jedálny lístok zaviesť. (Autor je žiak ZŠ Kalná nad Hronom)

Všetky mladé rodiny, chovajú tu hydiny. Ľudia si tu dobre žijú, a nikdy sa nepobijú. Mier tu všade prevláda, každý sa tu ovláda. Starosta sa čuduje, jak to všetko funguje. Športy a aj iné hry, vábia ženy aj slečny. Páni sa zas stretávajú, pri pivku si pokecajú. (Autor je žiak ZŠ Kalná nad Hronom)

čo vidím z okna autobusu?

Zlatisté polia prikryté peľovou pokrývkou MICHAELA ČERNÁKOVÁ

Obec, kde chodím do školy, sa volá Kalná nad Hronom. Každé ráno si musím o niečo skôr privstať, aby som stihla autobus. Cesta autobusom je veľmi zaujímavá. Na jar vidieť zlatisté polia prikryté peľovou prikrývkou a teplý jarný vánok prepletá konáre stromov. Vtáčiky sa mihajú popri mojom okne a prihovárajú sa mi. Keď vystúpim, do očí mi padne nová fontá-

na, o ktorú sa opiera ranný lúč slnka, z padajúcej vody sa robí pestrofarebná paleta dúhy. Je to veľmi pekné, rada si pri nej posedím. Obec je vysadená ružami, ktoré pripomínajú kráľovstvo Šípovej Ruženky. Škola sa týči spomedzi domov ako nedobytná pevnosť. Je celá vynovená a veľmi pekná. (Autorka je žiačka ZŠ v Kalnej nad Hronom)

Jar v našej obci KRISTÍNA MLYNÁROVÁ

V Kalnej nad Hronom sa pomaly začína objavovať zeleň. Stromy a trávy sa sfarbujú do sviežich zelených tónov. Príroda v okolí Hrona je obklopená slnečnými lúčmi, ktoré osvetľujú Hron. Vo vode vidieť jasný odraz stromov, ktoré hrdo obklopujú rieku. Keďže máme v Kalnej aj plaváreň, so stúpajúcou teplotou do nej prichádza stále viac

ľudí. V parku sa nachádza aj fontána, ktorá s prichádzajúcim teplom spustí jemné pramienky vody. Objavujú sa tu vtáky, ktoré sa len nedávno vrátili z teplých krajín a teraz prerušujú občasné ticho čvirikaním. Podľa týchto znamení vieme skonštatovať jedinú vec. Jar je už konečne tu! (Autorka je žiačka ZŠ v Kalnej nad Hronom

Dedina sa prebudila TIMEA BOROŠOVÁ, DIANA MALÁ

Kalnianski škôlkari sa ekologicky správajú stále. Snímka je z nedávnych osláv Dňa Zeme.

našej materskej školy. Kedy? Od 9. mája do 15.mája 2012 - jeden celý týždeň Kde? Papier môžete nosiť do kontajnera zloženého pri kotolni základnej školy Čo budeme zbierať? Kancelársky papier, skartované dokumenty, noviny, časopisy, sta-

ré telefónne zoznamy, brožúry, katalógy, zošity, knihy bez tvrdej väzby, kartón, vlnité lepenky. Prečo? Zbierať papier sa oplatí. Zachránime stromy, lesy, zbavíme sa papierového neporiadku a odpadu, finančne pomô-

Foto: (dh)

žeme materskej škole a predovšetkým zažijeme radosť z dobre vykonanej práce. Všetkým, ktorým vám záleží na našej krásnej a čistej krajine, Vám vopred z úprimného srdca ĎAKUJEME! (Autorka je riaditeľka MŠ v Kalnej nad Hronom)

Zima končí, jar prichádza. Z fontány vytryskujú malé kvapôčky vody, ktoré sa ligocú v slnečných lúčoch. Vtáky poletujú nad zeleným lesom. Mohutný tank sa prebúdza spod zimnej prikrývky. Priezračný Hron žblnkoce a objavujú sa v ňom malé rybky. Noci sa krátia a dni

sú dlhšie. Radi sa pozeráme na nočnú oblohu posiatu žiarivými hviezdami. Pestrofarebné kvety rozvoniavajú po obci. V záhradách sa objavujú prvé snežienky. Takto vyzerá naša obec na jar. Je naozaj veľmi pekná. (Autorky sô žiačky ZŠ v Kalnej nad Hronom


:

ČO

NOVÉHO?

Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (MO SZPB) si 28. marca pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Želiezoviec členskou schôdzou uctila spomienku na udalosti z konca II. svetovej vojny. Zasadnutie viedol predseda MO Jozef Výboch. Na schôdzi si po slávnostnom príhovore účastníci pripomenuli udalosti spred 67 rokov, ale aj deportácie, oslobodenie Budapešti a Bratislavy a Košický vládny program. Po skončení členskej schôdze si prítomní, v spoločnosti predstaviteľov samosprávy a pracovníkov mestského úradu položením vencov k pamätníku na Námestí sv. Jakuba uctili pamiatku obetí II. svetovej vojny. MO SZPB v Želiezovciach má v súčasnosti 30 členov. Z

Policajnej hliadke OO PZ a hliadke Mestskej polície v Želiezovciach sa začiatkom februára podaril husársky kúsok, keď vo vzájomnej spolupráci dokázali zachrániť ľudský život. Stalo sa to 1. februára vo večerných hodinách na Petőfiho ulici. Policajná hliadka bola vyslaná na adresu na tejto ulici s tým, že sa tam má nachádzať samovrah. Po príchode na miesto spozorovali, že na dome je otvorené okno a valí sa z neho dym. Na výzvy nikto nereagoval, preto policajti nevedeli určiť, či sa niekto v dome nachádza. Vošli dovnútra, kde zbadali na zemi ležať muža, ktorý mal hlavu prikry-

nich ešte dvaja sú priami účastníci protifašistických bojov počas druhej svetovej vojny. „Dvaja z našich členov, Ľudovít Pavkov a Anna Pompošová boli účastníkmi protifašistického odboja. Ostatní členovia sú z radov rodinných príslušníkov priamych účastníkov protifašistického odboja a sympatizantov. Donedávna sme boli stavovskou organizáciu, ktorá neprijímala do svojich radov nikoho okrem účastníkov odboja a ich rodinných príslušníkov. Počet členov však začal klesať, organizácia začala akoby vymierať. Preto už istý čas prijímame medzi seba aj sympatizantov,“ vyjadril sa predseda želiezovskej organizácie Jozef Výboch a dodal,

tú paplónom, na otázky policajtov neodpovedal. Príslušníkom oboch hliadok sa muža podarilo prebrať a vyniesť pred dom. Vtedy prišli na miesto aj hasiči, ktorí začali požiar likvidovať. Zachránený muž, 30-ročný obyvateľ Zalaby sa nedokázal rozpamätať na to, čo sa stalo. Privolané vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci ho previezlo do nemocnice v Leviciach. Hasiči neskôr zistili, že požiar bol zapríčinený sviečkou umiestnenou na plastovom stole. „Reagovali ste okamžite a zachránili ste ľudské životy. To je ten najvyšší cieľ, tá najvyššia odmena, ktorú môže policaj-

ný zbor prinášať ľuďom, ktorým slúži. Chcem sa vám poďakovať za vašu odvahu. Bez odvahy nie je možný výkon služby. Dôležitý však bol aj naozaj rýchly a pohotový zásah, ktorý smeroval k záchrane ľudských životov.“ To už boli slová ministra vnútra Daniela Lipšica, ktorý nadstrážmajstrovi Jurajovi Hubáčekovi a nadstrážmajstrovi Gustávovi Nuotovi odovzdal začiatkom marca medailu za obetavosť pri záchrane ľudského života. Pre úplnosť dodávame, že hliadku mestskej polície, ktorá rovnako prispela k záchrane života, tvorili Roland Hanzo a Kamil Halgaš.

že záujem o členstvo je najmä medzi ľuďmi stredného a vyššieho veku s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním. Želiezovská organizácia zasadá na 4–5 schôdzach do roka, väčšinou pri príležitosti nejakého výročia, či už je to oslobodenie nášho mesta v marci, ukončenie II. svetovej vojny v Európe v máji alebo SNP v auguste. Okrem členských schôdzí sa členovia organizácie zúčastňujú tematických zájazdov. Tento rok majú namierené do Bratislavského hradu na deň otvorených dverí, do Slávičieho údolia, kde sú pochované historické osobnosti a do nových priestorov Slovenského národného divadla.

Z času na čas sa aj v našom meste objaví problém túlavých psov. Z tohto hľadiska relatívne pokojné obdobia striedajú obdobia, keď sa zvýši počet týchto psov, ktoré sa postupom času spájajú do svoriek a občas ohrozujú aj obyvateľov. Že opäť prichádza takéto obdobie, dokumentujú stále častejšie oznámenia občanov, poukazujúce na zvýšený výskyt túlavých psov. „Nový zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá mestám a obciam povinnosť zriaďovať a prevádzkovať karantény a útulky pre zatúlané zvieratá alebo mať zmluvu s prevádzkovateľom takéhoto útulku,“ hovorí náčelník Mestskej polície v Želiezovciach Branislav Alakša, ktorý potvrdil, že na základe odporúčania komisie vnútorných vecí sa možnosťou zriadenia takéhoto zariadenia bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. Náčelník prezradil, že MsP eviduje zvýšený počet hlásení občanov o pohybe túlavých psov v uliciach mesta v ostatnom období. Výskyt takýchto zvierat dokumentovali najmä na Hronskej, Sládkovičovej, Fučíkovej ulici a v Čínskej štvrti. Zatiaľ nebol hlásený útok týchto psov na ľudí, i keď neoficiálne sa už hovorí o náznakoch prejavu agresivity túlavých psov. Mestská polícia dostala za úlohu vypracovať návrh na riešenie tohto stavu. Podľa náčelníka je už vypracovaná určitá predstava riešenia, ktorú teraz aj oficiálne môže mestskému zastupiteľstvu navrhnúť.

KULTÚRNY KALENDÁR Mestskej knižnice na máj

16:00

10. máj - Prednáška pre Umeleckú školu Štúrovo v múzeu 10. máj - Baba - mama klub 17. máj - Baba - mama klub 18. máj - Medzinárodný deň múzeí 18. máj - Castellum Musicum 2. nokturno pred budovou Mestského múzea, začiatok od 16.00 h pripravuje múzeum s prekvapením 21. máj - „Čo je to? Kto je to?“ – podujatie pre MŠ Želiezovce - trieda Lienka 22. máj - „Čo je to? Kto je to? – podujatie pre MŠ Želiezovce - trieda Včielka 23. máj - „Čo je to? Kto je to? – podujatie pre MŠ Želiezovce - trieda Žabka 24. máj - „Knižné ilustrácie“ – podujatie pre MŠ Kukučínov 25. máj - NOC MÚZEÍ s fakľami, múzeum otvorené až do 22.00 h 31. máj - Baba - mama klub Do 14. mája trvá výstava „Človek na orbite“ vo výstavnej miestnosti knižnice. Pers. výstavky: 10. 5. Jozef Jakubovec, 61. výr. nar. 12. 5.Jana Šrámková 70. výr. nar. 17. 5. Martin Kukučín 84. výr. nar. 21. 5. Klára Fehér 90. výr. nar. 22. 5. Tomáš Janovic 75. výr. nar. Denne verejný internet, návšteva v múzeu, burza kníh.


POHRONIE

SaMOSPRáVNE NOVINy

9. mája 2012

11

Od utorka do utorka: ČÍM ŽIJE OBEC

9. máj 2012

č. 18/2012 Nad dedinou sa týči vyzdobený máj na oslavu jari

udržiavanie tradícií zomkýna ľudí

Členovia Detského folklórneho súboru Kolovrátok pri zdobení mája.

RYBNÍK (Zuzana Szolárová) - Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer

u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existoval aj naďalej. Na Slovensku napríklad máje stavali mládenci podvečer pred 1. májom pred tie domy, kde bola na vydaj súca dievka. Čím bohatšie bol máj vy-

zdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj. Máj bol ako symbol lásky vystavený celý mesiac. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Ani Rybničania nezabúdajú na svoje tradicie, a tak v pondelok 30.apríla spoločne privítali „mesiac lásky“ stavaním mája, ktorý je už oddávna symbolom lásky, sviežosti a života. Centrálna zóna obce Rybník sa v sprievode ľudo-

vých melódií, šíriacich sa z miestneho rozhlasu, zaplnila domácimi obyvateľmi. Zabezpečiť vhodný máj a osadiť ho, to bola úloha chlapov. Deti sa ujali zdobenia vrcholca s vopred pripravenými farebnými stužkami. Dlhoročnú tradiciu všetci prítomní sledovali v sprievode Detského folklórneho súboru Kolovrátok a Folklorného súboru Krivín, ktorí celú akciu spríjemňovali krásnym ľudovým spevom a detskými ľudovými tancami. Tento krátky spontánny kultúrny program rozveselil a zaujal Rybníčanov, ktorí si mohli pospomínať na piesne mladosti, spomaliť životné tempo a zabudnut na bežné starosti. V sprievode krásnych melódii starosta Imrich Králik a poslanci obecného zastupiteľstva nezabudli ani na malé občerstvenie pre všetkých prítomných a sladké odmeny pre vystupujíce detičky. Táto príjemná atmosféra bola podfarbená slnečnými lúčmi, ktorých intenzita zaraďovala predvečer 1. mája medzi takmer letné dni. A tak aj v Rybníku vyrástol nádherný vysoký máj, ktorý skrášľuje celú dedinu.

V ZŠ s MŠ o protidrogovej prevencii, aIdS aj o prvej pomoci

Milí spoluobčania, tohoročný predvečer 1. mája sa naozaj vydaril. Dobrá nálada a príjemný pocit neobišli asi nikoho z Rybníčanov, ktorí sa stavania mája zúčastnili aktívne alebo ako pozorní pozorovatelia. Ja sa teším, že obyvatelia našej obce, ktorá je čoraz viac v celom regióne známa uchovávaním tradičných zvykov a obyčají, nevynechali tento dôležitý zvykoslovný prvok ani v pondelok podvečer 30. apríla. Že si v dobrej atmosfére zaspomínali na časy mladosti a potešili sa spontánnemu kultúrnemu programu našich malých aj starších. Rovnako sa už teraz teším na oslavu Dňa matiek, na ktorú pozývam všetky mamičky, babičky, starké, strynky a krstné mamy z celej dediny. Ako si môžete prečítať na pozvánke na inom mieste strany, program venovaný mamám sa bude konať v nedeľu 13. mája. Prajem vám slnečné dni. Imrich Králik, starosta

Máj ANDREJ CHUDOBA Vysoko a ďaleko, až v samom prostriedku dievčenského neba,vejú stužky. Spletené zo siedmich farieb dúhy šepkajú vyznania, ktoré nik nesmie počuť okrem vetra. Aká si krásna, priateľka moja, jedinej poškvrnyna tebe nieto.

Nielen vzdelávanie, ale aj výchova

RYBNÍK (I. Gremanová) - Od marca do mája sa na ZŠ s MŠ v Rybníku organizovali rôzne akcie, ktoré prispeli k vý-

chove žiakov. Jedna z nich sa konala 20.marca, keď v rámci rovesníckeho programu študentky

SOŠ Pod amfiteátrom 7 v Leviciach besedovali so žiakmi zo 6. – 9. ročníka na tému „ Alkohol a mladí ľudia“ a Čo si myslíme o marihuane“. Spoločne riešili problémy spojené s konzumáciou alkoholu a omamných látok, dozvedeli sa o ich negatívnych účinkoch na zdravie mladého človeka. Tiež si pohovorili o rizikách závislosti a prevencii. V pondelok 30. apríla levickí dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža pripravili pre žiakov z 8 – 9. ročníka prezentáciu a aktivity ohľadne proble-

matiky šírenia AIDS a jej prevencie. V stredu 2. mája opäť dobrovoľníci z SČK prišli medzi rybníckych žiakov a prostredníctvom modelových situácií učili žiakov 1. až 9. ročníka základné postupy poskytovania prvej pomoci, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života. Na prinesených modeloch si žiaci mohli vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie, dozvedeli sa, čo robiť pri krvácaní a ako dať raneného do stabilizovanej polohy.

Schneiderova trnava: pre huslistku Ivanku Šrámekovú zlaté pásmo, pre klavíristky Zuzanku Brezánsku a Martinu Maďarovú strieborné pásmo

Rybnícke talenty: od úspechu k úspechu MARTINA MAďAROVÁ

TRNAVA - V dňoch 26.-27. apríla sa konal 12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže „Schneiderova Trnava“, na ktorej sa zúčastnili aj žiačky ZŠ s MŠ v Rybníku. Program otvárala štvorručná hra na klavíri, kde ZŠ s MŠ v Rybníku reprezentovali žiačka 1. triedy Zuzanka Brezánska a žiačka 3. triedy Martina Maďarová pod pedagogickým vedením Frederiky Uhnákovej zo ZUŠ Tlmače. V ich podaní zazneli tri skladby od J. Thompsona a L. Nemca. Za vý-

borný výkon získali „ Strieborné pásmo“. Za vedenie, obeta-

vosť a podporu patrí F. Uhnákovej poďakovanie.

Ocenené klaviristky Zuzanka Brezánska a Martina Maďarová.

V rámci tejto prestížnej hudobnej súťaže 27. apríla dosiahla mimoriadny úspech aj Ivanka Šrámeková, ďalšia žiačka ZŠ s MŠ v Rybníku, ktorá je známa ako speváčka ľudových piesní. V druhej kategórii – sólovej hre na husliach pod pedagogickým vedením Jany Tencerovej a za korepetície Štefana Dráfiho zo ZUŠ Levice odohrala Ivanka skladby od H. Sitta a A .Vivaldyho. Za bravúrnu interpretáciu získala „ Zlaté pásmo“. Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme do budúcna veľa ďalších úspechov v kultúrnej a umeleckej oblasti.

Foto: Milan Hlôška, z knihy Od Tekova vietor veje.

POZVáNky pozývame mamy a staré mamy na oslavu

dňa matiek,

ktorá sa bude konať už tradične druhú májovú nedeľu,

13. mája 2012 o 14.00 hodine v kultúrnom dome.

Mamičky sa určite potešia z vystúpenia svojich malých či väčších ratolestí. pred oslavami Dňa matiek sa bude o 13.30 hod. konať

kladENIE VENcOV k PaMätNíku HRdINOV

pri príležitosti 67. výročia skončenia 2. svetovej vojny.


1000 cirkevných pamiatok Slovenska

Najkrajšie sakrálne stavby Viac ako jedenásť storočí kresťanskej histórie obohatilo Slovensko o nesmierne množstvo cirkevných pamiatok. V malej krajine v srdci Európy nachádzame úchvatné kostoly, kláštory kaplnky, mariánske a morové stĺpy, božie muky, pútnické miesta a ďalšie hodnotné objekty späté s duchovným životom ľudí. Okrem najpočetnejších rímskokatolíckych pamiatok sú v publikácii 1000 cirkevných pamiatok Slovenska zastúpené aj stavby reformovaných cirkví a cirkví východného obradu. Pozoruhodnú klenotnicu duchovného menia a krásy obohatila aj židovská komunita o svoje pamiatky, najmä o synagógy. Čitateľ nachádza v knihe rovnú tisícku najcennejších cirkevných pamiatok Slovenska, každú z nich spozná prostredníctvom krátkeho výstižného textu a najmenej jednej farebnej fotografie. Určite získa inšpiráciu na ich hlbšie a najmä osobné spoznávanie. Najstaršou cirkevnou pamiatkou v tejto publikácii je ranokresťanská svätyňa postavená v rímskej vojenskej stanici na hrade Devín. Pochádza z obdobia 4. až 5. storočia.

14. 5. 1930 sa narodila v Šahách Klára Patakiová, akademická maliarka, národná umelkyňa. Absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, v oddelení monumentálneho sochárstva. Pôsobí v Bratislave. *** 17. 5. 1850 sa narodil v Jasenove Martin Kuku-

RÔZNE 9. mája (streda) - ČEPČEK Kinosála CK Junior, o 10.00 hodine výchovné pásmo pre žiakov ZŠ, o 17.00 súťaž detí v ľudovom speve 12. mája (sobota) - PARTIČKA Kinosála CK Junior o 17.00 a 19.00 hodine 13. mája (nedeľa) - Gitarový recitál LENKY FILIPOVEJ Levická synagóga o 18.00 hodine EAT, ILO, NAL, TRÁN

južná v kartách rastlina a jej stávka plod o všetko

čín, spisovateľ, predstaviteľ kritického realizmu. Zomrel 21. 5. 1928 v Lipiku, v bývalej Juhoslávii. V roku 1890 strávil prázdniny na evanjelickej fare v Jabloňovciach u farára Juraja Slávika, kde získal námety a tému pre poviedky Mišo a Na podkonickom bále. Zaznamenal (šr)

Do 25. mája - NÁLADY V DREVE A HODVÁBE Výstava drevených plastík Stanislava Agnera a maľby na hodvábe Dariny Surečkovej z Karvinej (Česko) Výstavná sieň CK Junior, po - pia od 10.00 do 16.00 hodiny KINO JUNIOR 9. a 10. mája (streda – štvrtok) KINO NEHRÁ 11. a 13. mája (piatok a nedeľa) o 18.30 h ŠTYRI SLNKÁ

let. zn. Pakistanu

bývalé hlavné mesto Barmy

Autor knihy Ján Lacika je vedeckým pracovníkom Geografického ústavu SAV v Bratislave. Okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov. Za mimoriadne úspešnú publikáciu 1000 zaujímavostí Slovenska (Ikar 2008) získal Zlatú knihu za predaj vyše 20 tisíc kusov výtlačkov. Ján Lacika je aj gestorom a zostavovateľom ďalšieho úspešného titulu z dielne Ikaru a to encyklopédie Slovensko A-Ž. V roku 2010 vyšla Lacikovi krásna obrazová knižka 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností, o rok neskôr Divy Tatier. Ján Lacika precestoval väčšinu európskych krajín, v ostatných rokoch sa však zameriava na detailné poznávanie Slovenska. Publikácia 1000 cirkevných pamiatok vychádza na 400 stranách. Maloobchodná cena 33 €. www.bux.sk, www.ikar.sk

P

KONIEC pokrik na TAJNIČKY záprah

ČR. Príbeh rodiny z menšieho mesta a ich priateľov sa dotýka tých, ktorí sa snažia zmieriť s realitou nesplnených snov a zároveň majú túžbu premeniť svoj život k lepšiemu. Súčasná ľahko humorná dráma o veciach prirodzených a nadprirodzených. Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2012 + doplatok. Komédia, dráma, MP od 12 rokov, ČV, 90 min., Continental Film, vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA 12. mája (sobota) KINO NEHRÁ nie silná

MPZ Malgašskej rep. pútnic. miesto s kapln.

značka kozmetiky

argón rýchly sólový únik

americká letecká spoločnosť

švédska hudobná skupina

súhlas

veľrybí tuk 49 v Ríme roztavuje sa sídlo v Peru

almary

P

verejná úradná vyhláška

prívrženci filozofického smeru papagáj

predložka so 6. pádom gibon bieloruký

nie lacní

dvojhláska

uniknuvší starorímsky peniaz

podmienková spojka

nemocenská poisťovňa vyťahuj meč z pošvy

KUPÓN KRÍŽOVKY 18/2012

13. mája (nedeľa) o 15.30 h ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE (ARTHUR CHRISTMAS) USA, F. Británia. Príbeh rodiny v znamení vianočnej klasiky – rodina v štádiu komickej nefunkčnosti a málo pravdepodobný hrdina Artur s naliehavým poslaním, ktoré musí byť dokončené na Vianoce ešte pred tým, než začne svitať... Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2012 + doplatok. Animovaná rodinná komédia, MP, SD, ITA Film, vstupné:2,- €

NARODILI SA LEVICE: 2. 4. Simona Kováčová (dcéra Dezidera a Marcely), Laura Lakatošová (dcéra Kataríny), 10. 4. Stanislava Šarkőziová (dcéra Stanislava a Libuše), 20. 4. Jakub Hrubý (syn Miroslava a Marcely), 22. 4. Nina Mikleová (dcéra Gabriela a Alice), 23. 4. Šimon Lapin (syn Ing. Rastislava a Ing. Michaely), Alex Bihari (syn Zdenky), 26. 4. Máté Velebný (syn Gabriela a Mgr. Zsuzsanny), 27. 4. Vratko Biric (syn Petra a Miroslavy), Tamara Rumanková (dcéra Radovana a Zuzany), David Bojda (syn Petra a Ing. Gabriely), Tomáš Molnár (syn Mária a Lucie), 28. 4. Sebastián Matúš Vávra (syn Zdenka a Judity) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 27. 4. Marián Jašek a Daniela Slušná, 28. 4. Peter Horváth a Lucia Grellová

plakal (expr.) prísl. mong. kmeňa

MPZ Tanganiky

(Použité údaje sú do r. 2001)

druh kyslého mlieka

vzdelávaj sa plošná miera

narobili trestnú činnosť

Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu

liehovina zo skvasenej ryže

ČO SA ODDELÍ,... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 17/2012 znie: ...TAK, AKO SMIECHU.

OPUSTILI NÁS LEVICE: 23. 4. Ladislav Števiar (58 r., Levice), 27. 4. Pavol Lohyňa (46 r., Levice), 28. 4. Juraj Varannay (70 r., Levice), Helena Farkasová (84 r., Šarovce), Karol Brocký (59 r., Želiezovce - Veľký Dvor), 1. 5. Július Koncz (50 r., Turá), Zuzana Štrbáková (90 r., Želiezovce), Helena Otrekalová (71 r., Zbrojníky) ŠAHY: 26. 4. Ladislav Hete (63 r., Šahy), Mária Hrivňáková (58 r., Šahy), 28. 4. Mária Farkašová (78 r., Pastovce), 30. 4. Alžbeta Pásztorová (64 r., Šahy), Helena Masláková (84 r., Šahy), 1. 5. Mária Pogáňová (70 r., Dolné Semerovce) ŽELIEZOVCE: 27. 4. Štefan Jamriška (81 r., Želiezovce), 1. 5. Mária Hutaiová (85 r., Sikenica)

Baran 21. 3. - 20. 4. Planéty signalizujú ohrozenie jedného priateľstva. Ide o osobu rovnakého pohlavia. Porozmýšľajte, či ste niekde neurobili chybu. Mali by ste si uvedomiť, že ak sa vám niečo už dlhšie nedarí, treba začať od základu. Načo teda ešte čakáte? Budete mať ideálnu príležitosť, nemali by ste ju prepásť. Býk 21. 4. - 21. 5. Využijete príležitosť a pohotovo ukážete, ako sa viete prispôsobovať zmeneným podmienkam. Všetko, čo urobíte, rozhodne o vašej ďalšej kariére. Rozčuľovanie sa nad malichernosťami ešte neprinieslo nikomu nič dobrého. Zabudnite aj na spory z minulosti a zmierte sa s partnerom. Veď je toho veľa pekného, čo ste spolu prežili. Blíženci 22. 5. - 21. 6. Na to, aby ste niečo dosiahli, nepotrebujete používať klamstvo. Zbytočne sa tým len zhadzujete. Konajte otvorene a ukážte, že si stojíte za slovom. Týždeň bude poznamenaný peknými zážitkami. Máte šancu, že sa vám splní niečo, po čom dávno túžite. Preto nečudo, keď sa budete tváriť veľmi spokojne. Stúpa vám sebavedomie. Rak 22. 6. - 22. 7. Po tieto dni vás čakajú bežné povinnosti a poteší vás každá maličkosť. Dôležité rozhodnutia si odložte na neskôr. Cez víkend urobte niečo aj pre vaše telo. Cvengot peňazí vám síce znie ako najkrajšia hudba, ale všetkého priveľa môže škodiť. Všímajte si priania ľudí okolo seba a nemyslite si, že lásku a pozornosť môžu nahradiť darčeky. Lev 23. 7. - 23. 8. Náhoda vám pošle do cesty zaujímavého človeka. Pozorne ho vypočujete a niečo zmeníte pod jeho vplyvom. Asi vydáte mnoho peňazí, ale urobí vám to radosť. Múdro ste urobili, ak ste v rámci rodinného problému zaujali neutrálne stanovisko. Naďalej v tom pokračujte a ušetríte si nepotrebné vzrušenie. Panna 24. 8. - 23. 9. Momentálne ide všetko tak, ako ste si predstavovali. Na obzore je nový zaujímavý vzťah, ktorý môže byť láskou alebo dobrým priateľstvom. Vytvoríte vhodnú atmosféru. Úspešný týždeň! Niečo vám dodá sebavedomie a vďaka tomu získate nečakané možnosti. Možno budete musieť niekoho presviedčať, ale aj to zvládnete na výbornú. Váhy 24. 9. - 23. 10. Tento týždeň sa snažte vyhnúť situácii, ktorá prináša za niečo zodpovednosť. Je na mieste zvýšená opatrnosť. Snažte sa mať prehľad, inak sa utopíte v záplave starostí. Využijete príležitosť, ktorú vám hviezdy ponúknu a nadviažete kontakt s odborníkmi, na ktorých už dlhšie čakáte. Nezabudnite na zásady slušného správania. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Dopredu by ste sa mali dobre pripraviť na jeden rozhovor, pretože dostanete otázky na telo. Neberte to ako útok na vašu osobu a nedajte sa sebe znať, že vás to rozčuľuje. Práve to by potešilo vášho spovedníka. Budete neodolateľný a využijete to. Získate všetko, čo už dlhšie zamestnáva vašu myseľ. Strelec 23. 11. - 21. 12. Asi zlepšíte finančnú situáciu. Rozhodnete sa, že nebudete mrhať peniaze na zbytočnosti. V láske vám musí byť konečne jasné, aké city u vás prevládajú. Vaša energia bude veľmi rozkolísaná a najlepšie urobíte, ak sústredíte aktivitu na víkend. Získate odvahu a pokúsite sa niečo na vašej práci zmeniť. Pozor na náladovosť, môžete ublížiť partnerom. Kozorožec 22. 12. - 20. 1. Len s ťažkosťami sa vyhnete konfliktom s kolegami. Príliš sa tam nezdržiavajte a ponáhľajte sa k priateľom a rodine. Šetrite sa najmä po fyzickej stránke. Je naozaj chvályhodné, že sa oduševňujete za novú vec. Chybou je, že máte odrazu priveľa želiezok v ohni. Dokážete to aj s malými prostriedkami. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Konečne ukončíte nejakú záležitosť. Necítite sa dobre? Planéty sa však prikláňajú k zlepšeniu vášho zdravotného stavu. Čakajú vás návštevy. Urobíte zásadné rozhodnutie, že dokončíte nejakú nepríjemnú povinnosť. S radosťou z úspechu sa podeľte s priateľmi, určite majú na ňom veľký podiel. Ryby 20. 2. - 20. 3. Máte pochybnosti o schopnostiach jednej osoby? Mlčte o nich, lebo vaše neuvážené výroky môžu vyvolať otrasy. Ich ozvenu by ste pocítili i v súkromnom živote. Je múdre, že ste sa konečne rozhodli zasvätiť kohosi do svojich plánov. Spoločne ľahšie nájdete cestu na realizáciu vašich predsavzatí. Budú pred vami otvorené mnohé dvere.

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 9. mája 2012, č. 18, ročník LXVII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alžbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manažér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza každý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totožné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


Materské centrum MEDULIENKA pozýva na podujatie 1 tech. kontrola tlak. čast. a konš. - nástup 29. 5., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky@roez.sk, Mgr. Lecký 2 zvárači TIG - nástup 14. 5., vyuč., Qvatro-JK s.r.o., Podjavorinskej 3, Levice, tel. 0905 369 248, p. Kurucz 1 hlavná sestra - nástup 15. 5., VŠ, DSS DOMUM, Krškany 86, domum.krskany@gmail.com, Mgr. Kováčiková 1 ergo-hypoterapeut - nástup 15. 5., VŠ, DSS DOMUM, Krškany 86, domum.krskany@gmail.com, Mgr. Kováčiková 1 zdravotná sestra - nástup 15. 5., SOŠ, Oftalmo s.r.o., SNP 19, Levice, ivkovicova@centrum.sk, MUDr. Ivkovičová 1 predajca automobilov - nástup 15. 5., SOŠ, Pavol Krajčí-PALOPAL, Nitrianska 2, Kalná nad Hronom, tel. 0905 264 005, p. Krajčí 2 predavači nábytku - nástup 15. 5., SOŠ, MAX Nábytok s.r.o., SNP 44, Šahy, tel. 0918 868 645, p. Tóthová 1 skladník, manažér SH - nástup 24. 5., SOŠ, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky @roez.sk, Mgr. Lecký 1 zmenový majster - nástup 24. 5., vyuč., Taplast SK s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, office.sk @taplast.com, p. Bridiš 2 murári - nástup 24. 5., vyuč., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 15, Levice, stevstav @wireti.sk, p. Števko 1 tesár - nástup 24. 5., vyuč., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 15, Levice, stevstav@wireti.sk, p. Števko 2 obkladači - nástup 24. 5., vyuč., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 15, Levice, stevstav @wireti.sk, p. Števko 1 izolatér - nástup 24. 5., vyuč., Peter Števko ŠTEVSTAV, Jesenského 15, Levice, stevstav @wireti.sk, p. Števko 1 kuchár - nástup 24. 5., vyuč., Pizzeria Fontana s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 1 manažér kvality - nástup 24. 5., VŠ, Taplast SK s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, office.sk @taplast.com, Bc. Tomašová 1 všeob. účtovník - nástup 24. 5., ÚSOV, ACCOUNTAX s.r.o., Marxa 16, Levice, tel. 036/6319 121, Ing. Schweierová 1 predajca automobilov - nástup 24. 5., ÚSOV, TGA s.r.o., Jurská cesta 6, Levice, tel. 0911 319 892, p. Gunárová 1 elektroúdržbár - nástup 24. 5., vyuč., Novogal, Jurská cesta 1, Levice, beno@novogal.sk, Ing. Beňo 1 pracovník v práčovni - nástup 27. 5., vyuč., Z-AG, s.r.o., 29. augusta 2, Levice, csendeslucia @gmail.com, Mgr. Csendesová 1 upratovačka - nástup 27. 5., vyuč., Z-A-G, s.r.o., 29. augusta 2, Levice, csendeslucia@gmail.com, Mgr. Csendesová

2 špecialisti na prácu s CNC sústruhom - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 5 reštauračný a hotelový personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 4 pomocníci v pohostinstve - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 100 lekári a zdravotné sestry - Nemecko, NJ, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 7 pokladníci / pokladníčky - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 20 predavači v obchode - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky

1 učiteľ prim. vzdel. - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 114, zs.pvozokany @gmail.com, Ing. Horváthová 1 učiteľ Bio, Chem, Dej. Zem. - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 114, zs.pvozokany@gmail.com, Ing. Horváthová 1 učiteľ Sj. lit. - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 114, zs.pvozokany @gmail.com, Ing. Horváthová 1 vychovávateľka ŠKD - nástup 1. 9., ÚSOV, ZŠ Plavé Vozokany, Plavé Vozokany 114, zs.pvozoka ny@gmail.com, Ing. Horváthová 1 odborný predajca nábytku - nástup 1. 6., ÚSOV, Jana Hulvejová - Santal, Nám. Šoltésovej 9, Levice, tel. 0903 458 582, p. Hulvej 1 čašník - servírka - nástup 4. 6., vyuč., Pizzeria Fontana s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 1 predavač nábyt. a svieti. - nástup 23. 6., vyuč., Ing. Ján Plesník - XANTO, Červenej armády 7, Levice, marketing@xanto.sk, Ing. Plesníková 1 barman - nástup 28. 5., vyuč., Tomáš Kaminski, Pradiarenská 2, Levice, tel. 0905 704 726, p. Kaminski 1 stolár - nástup 28. 5., vyuč., Dremax s.r.o., Čajkov 126, tel. 0905 545 820, p. Tuhý 1 pomocný stolár - nástup 28. 5., vyuč., Dremax s.r.o., Čajkov 126, tel. 0905 545 820, p. Tuhý 2 kaderníci - nástup 28. 5., vyuč., Štubňová Margita, Mjr. Gondu, Žemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 2 stroj. technici montážni - nástup 28. 5., VŠ, Profiheat s.r.o., Školská 2144, Levice, obchod@ekovykurovanie.sk, p. Kollár 2 elektrotechnici - nástup 28. 5., VŠ, Profiheat s.r.o., Školská 2144, Levice, obchod@ekovykurovanie.sk, p. Kollár 1 učiteľ jazykov Aj - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Bátovce, Bátovce 368, tel. 0911 434 287, PhDr. Salinka 1 expedient - nástup 28. 5., USOŠ, Levické mliekárne a.s., Jurská cesta 2, Levice, lieskovska @levmilk.sk, p. Lieskovská 1 kurič, obsl. vykur. z. a výmenník. - nástup 31. 5., USOŠ, Levické mliekárne a.s., Jurská cesta 2, Levice, lieskovska@levmilk.sk, p. Lieskovská 1 čašník, servírka - nástup 1. 6., vyuč, CSÁKVÁRI SILVIA, Mgr., Šahy, Bartóka 12, tel. 0908 466 973, Mgr. Csákvári 1 kuchár - nástup 1. 6., vyuč., PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, tel. 036/749 14 33, p. Píriová 4 predavač v stánku na trhoviskách - nástup 15. 5., zákl., FLAŠKA MARIAN, Svodov 78, Želiezovce, tel. 0905 428 965, p. Flaška 1 murár, obkladač - nástup 1. 6., vyuč., Pavol Hypský HH, Tek. Lužany, SNP 190, tel. 036/772 35 95, p. Hypský 1 vodič - nástup 1. 6., vyuč., Pavol Hypský HH, Tek. Lužany, SNP 190, tel. 036/772 35 95, p. Hypský

2 odberatelia tovaru - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 2 vedúci pokladne - Rakúsko, NJ, AJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky 5 kuchári/ky - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 pracovníci s vínom - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 1 sústružník - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 čašníci/ky - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 30 inštalatéri/montéri - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 2 roky 4 vedúci odd. obchodu - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky

MÍĽA PRE MAMU venované matkám a oslave materstva 12. mája o 15.00 hodine v Parku M. R. Štefánika v Leviciach

Okrem symbolického pochodu Vás čaká divadlo Babena „Putovanie rozprávkovom“, kultúrny program , remeselné trhy, tvorivé dielne, súťaže... Tešíme sa na Vás!

4 cukrári - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 40 stolári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 8 zdravotné sestry a zdravotnícky personál - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SŠ,VŠ, prax min. 1 rok 2 účtujúci personál v reštauračných službách - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 120 pracovníci v hutníckom priemysle - ČR, SOU, prax min. 1 rok 10 stolári - výrobcovia nábytku - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky

10 šičky - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 10 čalúnici - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 10 strihači textilu - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 5 pestovatelia, asistenti pestovateľa Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 10 pracovníci v záhradníctve - Holandsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 inžinier konštruktér - Holandsko, NJ, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 3 roky EURES 036/2440 303


14

9. mája 2012

POHRONIE

SaMOSPRáVNE NOVINy

Osemdesiat rokov Základnej školy v Santovke

Aj v zariadení pre seniorov vítali máj

Postavili si nádhernú májku: ako išli školské dejiny (1. časť) Bol to pre všetkých skvelý deň IVAN MORAVSKÝ

Historický prehľad o školstve v obci začína prvými písomnými zmienkami o Santovke z roku 1269 a Malinovci z roku 1245. Prvá písomná zmienka o vyučovaní v majeri Santov je z roku 1430. Je zaznamenaná v archíve fary v Hontianskych Trsťanoch. Záznam neprináša konkrétne informácie. V roku 1896 Dr. Ferencz Komlóssy vydal v Ostrihome knihu ,,rímsko-katolíckej školy ostrihomského arcibiskupstva.“ V nej sa uvádza, že škola v Santove z roku 1750 bola postavená z kameňa a šindľovej strechy, ale na neznámom mieste. Mala jednu triedu, 25 kníh, školské ihrisko a pozemok pre pracovné vyučovanie. Súčasťou školy bol 2-izbový byt s kuchyňou a komorou. K bytu patrila stajňa dobytka. Učiteľ

LADISLAV VODIČKA

Pred pár dňami sme sa v mnohých obciach či mestách stali svedkami stavania mája. A nebolo to inak ani v Zariadení pre seniorov v Santovke. Síce máj sa stavia obvykle v podvečerných hodinách, my sme si ho kvôli trošku vyššiemu veku postavili už dopoludnia. V priebehu týždňa sme si upravili okolie, pozametali, aby slávnosť mohla prebiehať v peknom prostredí. Terasa zariadenia sa zmenila, pripravili sme si lavičky, stolíky, chlapci údržbári vykopali jamu, miesto pre májku, ktorú sme spoločne zdobili stužkami rôznych farieb. O kultúrnu časť sa nám postarala spevácka skupina seniorov z obce Santovka spolu s ich hudobníkmi. Všetci sme si pohodlne posadali na pripravené lavičky. Aj tí, čo boli na vozíčkoch, mali miesto. Spoločne sme sledovali, ako sa vztyčuje náš májový strom, naša májka, ako majestátne stojí a stužky vejú vo vetre. Atmosféru sme mali spríjemňovanú krásnym spevom a hudbou.

Vyzdobený máj bude tešiť seniorov celý mesiac.

My, klienti zariadenia, sme vystúpenie seniorov zo Santovky privítali a spoločne sme sa pridávali k spevu. Ako poďakovanie pre speváčky, spevákov a hudobníkov bol náš častý potlesk. V prestávkach bolo podávané občerstvenie – voňavé pagáčiky, vínko či malinovka. Spoločne sme si zaspomínali na stavania májky kedysi, za našej mladosti. Dokonca niektorí muži si pamätali mená svojich dievčat, ktorým máj stavali, za čo ich počúvajúci odmenili bohatým potleskom. Tento deň bol výnimočný aj

tým, že sme mali obedňajšiu hostinu na terase. Tá sa zmenila na záhradnú reštauráciu. Pagáčiky, prípitok, ale hlavne výborný kotlíkový gulášik, ktorý pripravili naše skvelé kuchárky, bol vyvrcholením tohto báječného dňa. Opätovne sa ozval spev a hudba, čo napokon vyústilo do tanečnej zábavy. Dobré susedské a medziľudské vzťahy vedú k utužovaniu priateľstva. Fotografie, ktoré zachytávajú túto udalosť sa stanú milou spomienkou na ďalšie spoločne prežité dni.

bol neznámy. Od konca 18. storočia cisár Jozef II. zaviedol povinnú školskú dochádzku a v roku 1879, zákonom č.18, vtedajšia moc povinné vyučovanie maďarčiny. V nadväznosti na to v roku 1884 prišiel do obce maďarský

učiteľ František Nedecký. Vyučovanie a cirkevné obrady sa v tom čase konali len v maďarčine. Bol to krutý učiteľ, ktorý používal fyzické tresty. Počas jeho pôsobenia bola škola v dnešnej budove pohostinstva Urban a Júliusa Tótha.

Rok 1928: Vpravo budova školy a vľavo byt učiteľa.

Pri príležitosti 80. výročia založenia základnej školy v Santovke pozývam všetkých obyvateľov obce na oslavy, ktoré sa budú konať

v sobotu 26. mája.

Vítaní sú aj bývalí učitelia a žiaci školy. Uctime si spoločne históriu našej málotriedky, v ktorej učili a učia skvelí pedagógovia a z ktorej vzišli mnohé osobnosti Slovenska. Ľubomír Lőrincz, starosta obce

Nový Tekov Milí Novotekovčania,

Májová súťaž rybárov:

Víťazné úlovky tohoročných pretekov mali vyše trinásť kilogramov

Víťaz rybárskych pretekov Štefan GECO pri preberaní ceny od hospodára Štefana Fábika

NOVÝ TEKOV – Spolok rybárov, ktorý sa aktivizuje pri Obecnom úrade, zorganizoval v sobotu 5. mája tradičné rybárske preteky. Merania síl v love udicou sa zúčastnilo 14 rybárov. Víťazom tohtoročných pretekov sa stal Štefan Geco s úlovkami 13,10 kg. Na druhom mieste skončil Michal Benke (úlovky vážili 11,95 kg) a tretie miesto patrilo Patrikovi Ma-

kanovi s úlovkami 5,30 kg. Rybársky spolok v Novom Tekove začal s pravidelnou činnosťou od roku 1994. Zakladateľom spolku bola Obec Nový Tekov a bývalé Poľnohospodárske družstvo Kalná nad Hronom. Členovia Rybárskeho spolku organizujú každý rok dvoje preteky: pre dospelých a deti. V tomto roku budú malí rybári súťažiť 9. júna.

Záhradkári z Nového tekova sa zúčastnili aj na výstave vín v Brne

úspešne reprezentovali aj na Morave Výstava sa konala pod záštitou riaditeľa SDC Jižní Morava a výboru OSŽ s.o. SDC Brno. Hodnotených bolo 1395 vzoriek. Záhradkári z Nového Tekova poslali 4 vzorky. Štefan Králik – Alibernet (získal 19,1 boda), Zoltán Kulcsár - Nitra (18,8 b), (Dunaj 18,8 b), Tibor Pálinkáš – Dunaj (18 bodov). Hodnotenie sa konalo 20 bodovým systémom. Aj novošľachtené slovenské odrody úspešne reprezentovali našich záhradkárov v Brne. Vinicu jarné mrazy v našom regióne nepoškodili, takže je zatiaľ predpoklad dobrej úrody aj v tomto roku. Úspechy inšpirujú vinohradníkov, aby dobre ošetrovali vinicu a vyrobili kvalitné vína.

nedeľa 13. mája bude patriť všetkým mamám. Nuž dovoľte, aby som aj ja poďakovala všetkým našim novotekovským mamičkám za ich lásku a obetavosť, s akou vychovávajú malých občiankov našej obce. Každé, nielen novotekovské, dieťa, má právo tú najlepšiu mamu na svete. Lebo vtedy je veľký predpoklad, že dostane do života tie najúžasnejšie dary pre ďalší vývoj. A ja si veľmi želám, aby sme mali v obci radostné deti a spokojné mamy aj celé rodiny. Krásnu májovú nedeľu praje Silvia Hrušková, starostka

pRÍďTE pOVZBUDIť BEžCOV

tlMačSkEJ dVadSaťPaťky! Mesto Tlmače organizuje

v sobotu 12. mája od 10. hodiny už 29. ročník cestného behu TLMAČSKÁ 25. Začiatok je na tlmačskom námestí pred Spoločenským domom. Trasa vedie aj cez obce Malé Kozmálovce, Nový Tekov, Mochovce a odtiaľ späť na Tlmače. Prosím všetkých Novotekovčanov, aby na pôde našej obce bežcov TLMAČSKEJ 25 – ky podporili a povzbudili. Silvia Hrušková, starostka

Vinári do Nemčinian

Jedna zo známych, tradičných, degustácií vín sa bude konať 18. a 19. mája v Nemčiňanoch. Novotekovskí dorábatelia a spracovatelia hrozna prostredníctvom Obecného úradu oboslali túto chýr-

nu koštovku 12 vzorkami vín: Z. Kulcsár bude súťažiť so siedmimi vzorkami, T. Szárasz – s jednou, J. Želiar a Š. Králik s dvoma. Starostka S. Hrušková všetkým fandí, aby v Nemčiňanoch uspeli.


Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

KERBEROS

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (51) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

V CENTRE MESTA LEVICE IDEÁLNE PRE VEĽKÚ SPOLOČNOSŤ

> >

Celková plocha 100 m2 je členená na štyri samostatné kancelárie. Možnosť použiť aj ako kancelárie a byt, alebo samostatný byt. Príslušenstvo: kuchynka, kúpeľňa, 2 WC, príručný sklad, balkón.

> >

Info na telefóne: 0918 492 887

Kúpim starožitnosti – staré pohľadnice, vyznamenania, vreckové hodiny, strieborné predmety, bodáky, šable, lustre, porcelán – v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (1) SLUŽBY

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(12)

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

(13)

Kúpim STAROŽITNOSTI porcelán, sklo, nábytok, hodiny, svietidlá, keramiku, strieborné predmety, šable. bodáky, sochy, obrazy, mlynské kamene, kamenné válovy, kroje a iné. Tel. 0903 439 092 0918 038 408 (229) PRÁCU PONÚKA RESTAURANT GOURMET na ul. Kpt. Nálepku 62 v Leviciach príjme kuchára (prax nutná). a čašníkov na obedové menu. č. tel. 0903 233 674

(207)

Prijmeme do pracovného pomeru krajčírku. Tel. 036/630 41 14 (230)

Ponúkame voľné pracovné miesto

- pozícia obchodný zástupca (nábytok) Tel. 036/630 41 14 (231)

BYTY » Kúpim v Leviciach 1 až 3 izbový byt. Tel. 0907 560 493 (198) » Predám 1-izbový byt v OV na 3. poschodí/7, v zateplenej bytovke na R1 v Leviciach, kompletne prerobený s balkónom. Tel. 0910 940 535 (209)

(212)

Dám do prenájmu rodinný dom 3+1 v Leviciach, kompletne zariadený, voľný od 1. 6. 2012. Tel. 0918 907 984

» Predám 1-izbový byt v Leviciach, ulica Zdenka Nejedlého. Cena 29 900 €. Tel. 0911 401 924 (216) (235) » Predám 1-izbový byt v OV na Marxovej ulici v Leviciach po NEHNUTEĽNOSTI čiastočnej rekonštrukcii. Tel. 0915 410 766 (239) » Kúpim rodinný dom v Leviciach, » Predám trojizbový byt v OV v aj v okolí, prípadne vinicu s Leviciach, zrekonštruovaný. Cena viničným domčekom. Tel. 0907 dohodou. Tel. 0907 542 088 (213) 560 493 (199) » Predám veľký 3-izbový byt s » Predám garáž v centre Levíc na kumbálom na Saratovskej ulici, Šafárikovej ulici, rozloha 20 m2, čiastočne prerobený. Cena 45 000 nachádza sa elektrická prípojka €. Tel. 0910 482 809 (195) 220/380 W. Cena 11 000 €. Tel. 0908 154 256 (228) Predám 3-izbový byt v osobnom » Predám RD v obci Tehla. Cena vlastníctve v meste 33 000 €. Tel. 0911 430 711 (219) Tlmače-Lipník » Predám luxusnú novostavbu rodino rozlohe 75 m2. Byt sa nachádza ného domu v Čankove. Cena na 2. poschodí bytového domu dohodou. Tel. 0918 907 984 (234) s výťahom, ktorý je zateplený. » Predám trojizbový vidiecky dom s Byt je prázdny, vhodný na okamžité kúpeľňou a WC, so všetkými IS v bývanie. (Možný aj prenájom.) Zajačej doline. Tel. 0911 211 755 Cena dohodou. (236) Info: 0907 298 075 (76) » Predám chatu s podkrovím a kr» Predám 3-izbový byt v OV v bom v Jabloňovciach. Tel. 0905 Tlmačoch na Lipníku, kompletne 296 353 (238) prerobený s novou kuchynskou » Predám rodinný dom v obci Málaš. linkou, 84 m2. Cena dohodou. Tel. Tel. 0948 277 247 (240) 0908 686 268 (196) » Predám 3-izbový byt na ulici Predám rodinný dom Ľanová v Leviciach. Cena 33 500 v Leviciach, širšie centrum, stavba 70. roky 7,5 árový pozemok. €. Tel. 0911 401 924 (232) Výborná cena 103 000 €. » Predám 4-izbový byt na ulica Tel. 0908 083 590 (201) Pradiarska, Levice. Cena 57 900 €. Tel. 0905 632 353 (217) POZEMKY » Predám, alebo vymením 3-izbový upravený byt na ul. Kpt. Nálepku » Predám stavebný pozemok v Hornej Seči, 1 375 m2. Cena 46 000 €. za 1-izbový. Tel. 0918 907 984 Tel. 0911 401 924 (215) (237) » Predám strategicky výhodne orienVÝMENA tovaný pozemok v Santovke - 350 » V Pukanci vymením 2 RD na m2. Cena 13 500 €. Tel. 0903 401 jednom pozemku za rodinný dom 925 (220) v Leviciach. V jednom RD je izba AUTO-MOTO-BICYKLE a kuchyňa, v druhom RD 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba, » Predám OPEL Vectra, metalíza, 70 po čiastočnej rekonštrukcii. Záhra000 km. Cena 6 000 €. Tel. 036/62 22 440 (206) da 16 árov, všetky IS. Tel. 0907 529 759 (50) » Predám FORD Fiesta, benzín, r. v. 96, 3-dverový, nové letné, zimné PRENÁJOM gumy, vo veľmi zachovalom stave. » Dám do prenájmu garsónku v Cena dohodou. Tel. 0908 266 284 centre Levíc. Tel. 0908 359 341 (210) (211) » Predám obytný príves 5,7 m » Dám do prenájmu v Leviciach garážovaný. Cena dohodou. Tel. garsónku, prípadne predám. Tel. 036/6228 459, 0904 225 047 (214) 0908 083 590 (197) » ZVIERATÁ » Dám do podnájmu 1-izbový byt v » Predám ošípané od 120 kg do 160 Leviciach na R1, čiastočne zariakg. Cena dohodou. Tel. 0915 884 dený. Tel. 0910 940 535 (208) 913 (188) Ponúkam do nájmu obchodné priestory v obci Nová Dedina - v centre pri Obecnom úrade (doteraz využívané ako predajňa potravín COOP Jednota Levice). Info na tel. č.: 0914 373 318

(77)

RÔZNE

» Predám dámske oblečenie veľkosť č. 38 - lacno od 1 € do 3 €. Tel. 0918 365 104 (193) » Predám suché hranoly priemer 10x10, 12x12, 14x14 cm dĺžka 4 m. Cena dohodou. Tel. 045/6898 107 (233)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

1-OV, Marxova ul. dohoda 1-OV, Hlboká, rek. 30.500 € 3-OV, Vajanského, rek. 38.000 € 3-OV, Perecká, 43.500 € 3-OV, Jilemnického, rek. 47.500 € 3-OV, Saratovská 47.000 € 3-OV, Kpt. Nálepku, rek. dohoda 2-OV, Šahy, rek. 27.000 € Výmena 1-izbového bytu za 3 izb. Výmena 3-izbového bytu za 1 izb. RD Zajačia dolina 29.000 € Chata v Jabloňovciach 20.000 € Záhrada Žemberovce 20 á 1.000 € RD, novostavba, Čankov dohoda Prenájom 2 izb. bytu v Leviciach Prenájom RD na Hurbanovej ul., LV

VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY.

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice

tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.sk Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč. (53)

PRÍĎTE DO

JUNIORCENTRA! Spoločnosť SAHADŽA JOGA uskutočňuje

v levickom JUNIORE každú stredu

od 18. – 20. hodiny prednášky a cvičenia na odbúranie stresu, eliminovanie napätia a upevnenie zdravia.

Všetky podujatia sú zadarmo.

*INZERCIA*

PEDIKÚRA GITA ponúka zákazníkom služby zdravotníckej pedikúry.

Na základe telefonickej objednávky v prípade imobilných klientov prídeme aj domov. Služby poskytujeme aj chorým na diabetes a ťažko zdravotne postihnutým.

Poľná 6 (bývalý Dom služieb), Levice Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770

(999)

Predám balkónové dvere 1 ks pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š: 1 000 mm, v: 2 000 mm, z najmodernejšieho profilu VEKA PLATINIUM, farba orech vlašský. Sú veľmi pekné a úplne nové. Veľmi výhodná cena. Kontakt 0903 231 771

chcete čítať naše noviny?

PRENÁJMEME LUXUSNÉ KANCELÁRIE

PREDPLATITELIA - SÚKROMNÉ OSOBY

> > >

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:

Predaj:

(26)

Stačí zaplatiť na pošte (poukážka typ H), alebo osobne v redakcii.

Naša adresa:

POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice Informácie na tel. č.: 036/631 23 92

štvrťrok polrok celý rok

156 Sk 5,18 € 312 Sk 10,36 € 624 Sk 20,72 €


16

9. mája 2012

POHRONIE

INZERcIa

(46)

Aktuálne zájazdy a last minute nájdete na:

www.dekampo.sk

e-mail: dekampo@mail.telekom.sk • tel.: 036/622 22 19 • sv. Michala 4, 934 01 Levice

(42)

Nám. hrdinov 13

(smerom na hlavnú poštu)

PONDELOK - PIATOK: 13.00 - 17.00 (5)

1. posch. 934 01 Levice tel.: 0907 754 936

Objednať sa môžete telefonicky aj mimo otváracích hodín, aj v sobotu.

Čifárska pekáreň RT, s.r.o.

jarné zľavy!

Ponúka

tradičné pekáreňské výrobky za bezkonkurenčné ceny. Predajňa: Pionierska 2, Levice (vedľa Mestského úradu)

(1)

(221)

Dem-ter

pLASTOVé OKnÁ A DVERE

zn. SalaMaNdER VRátaNE OV a dEcEuNINck dOPlNk

PlaStOVé OBklady a OPlOtENIa, MaRkíZy Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2)

Potrebujete graficky spracovať...

...inzerát, leták, knihu? 0907 933 483 • roloend@gmail.com

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 18 2012  

Týždenník okresu Levice