Page 1

pä ť o

voľby komplexne - 4. - 5. strana

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 10

13. marca 2012

Je mochovce úspešne zvládla záťažové testy

cena 0,46 €

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

voľby Do nr sr, sobota, 10. marec: účasť voličov bola 59,11 %

rok od havárie vo Fukušime

smer-sD s niekoľkonásobne vyšším ziskom než ostatné strany: 44,41 percenta!

okres levice: presvedčivé víťazstvo smeru-sD

Úspešne zvládnutými záťažovými testami sa zvyšovanie bezpečnosti v JE Mochovce nekončí.

vLaDÍMÍr SLUgeŇ TrNava – Ani rok po havárii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima-Daiichi, spôsobenej prírodnou katastrofou (zemetrasenie a tsunami), nie sú známe žiadne zdravotné následky na obyvateľov v dôsledku ožiarenia rádioaktívnymi látkami, ktoré unikli z poškodeného zariadenia.

Havária v japonskej elektrárni Fukušima bola vzhľadom na súčasné poškodenie viacerých reaktorových blokov klasifikovaná stupňom 7 INES (medzinárodná stupnica jadrových udalostí) - čo je najvyššia závažnosť. Na rozdiel od černobyľskej havárie Fukušima nespôsobila žiadne vážnejšie zdravotné problémy. Prof. Robert Gale z Imperial College

v Londýne poukázal na to, že hoci približne 20 000 ľudí zahynulo v roku 2011 pri prívalových vlnách v Tohoku, žiadne úmrtia, ba ani ochorenia, nemožno pripísať ožiareniu z havárie elektrárne FukušimaDaiichi. Predbežné údaje o 10 000 obyvateľoch z okolia elektrárne Fukušima-Daiichi, ktorí mohli (pokračovanie na 3. strane)

výsledky volieb do Nr Sr v okrese Levice: 1. SMER-SD – 34,7 percenta 2. MOST-HÍD – 16,7 percenta 3. SMK-MKP – 13,3 percenta 4. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 8,2 percenta 5. KDH – 5,7 percenta 6. SDKÚ-DS – 4,7 percenta 7. SaS – 4,6 percenta 8. SNS – 3,2 percenta Počet zapísaných voličov: 95 121 Počet zúčastnených voličov: 52 874 Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 51 974 Účasť voličov: 55,59 %.

Okrsková volebná komisia v Santovke pri sčítavaní hlasov.

„Buzitkou“ týcHto volieB je DolNá Seč: Volebný výsledok v tejto obci sa najviac priblížil celoštátnemu hlasovaniu. (čítajte na 2. strane)

kalná nad Hronom, Želiezovce, rybník, ZMOS, Santovka, Nový Tekov.

s annou brokešovou, odborníčkou na preventívne poradenstvo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v leviciach

Žiaci sa hlásia na školy. nájdu si po skončení prácu?

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice Digitálna televízia freesat

Oľga PrekOPOvá

Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT:

freesat komplet

T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

táto situácia? Trh práce, nielen regionálny,

(7)

- freesat karta umožňuje sledovať vo veľmi výhodnej 10 slovenských, 10 českých cene len 55 € a 15 maďarských programov - žiadne mesačné poplatky a žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby - nízke vstupné náklady - zaplatíte iba jednorázový Satelitný komplet obsahuje: aktivačný poplatok 20 € set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ročný poplatok 20 € 10 m koaxiálny kábel, scart kábel

v tomto období si žiaci končiacich ročníkov základných škôl dávajú prihlášky na ďalšie štúdium. v ostatných rokoch si však vyberajú oveľa viac stredné školy, ktorých absolventov zamestnávatelia na trhu práce v regióne nepotrebujú. Prečo podľa vás vzniká

dlhodobo ponúka v podstatne väčšej miere profesie technického zamerania a profesie remeselného charakteru. Tieto informácie boli a sú v posledných rokoch veľkými témami. Hovorí o nich nielen zamestnávateľské prostredie, ale aj úrady práce, sú témou príslušných ministerstiev či parlamentu. (pokračovanie na 2. strane)

Nech deti rastú s dobrom Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.

Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov

(26)

Generálny partner:


BRATISLAVA (Michal Kaliňák) – Zdruţenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s víkendovými predčasnými parlamentnými voľbami opakovane upozorňuje na dôsledky zákonných nezrovnalostí, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu do výšky reálnej odmeny za členstvo v okrskových volebných komisiách. „Členovia okrskových volebných komisií majú svoju prácu honorovanú a tento príjem musí byť riadne zdanený. Problém však vidíme vo vnímaní výkonu práce vo všeobecnom záujme ako závislej práce. Nepovaţujeme okrskové volebné komisie za orgány územnej samosprávy, ale za volebné orgány. Toto v praxi znamená, ţe mestá a obce by za členov komisií mali platiť aj zdravotné odvody,“ konštatuje výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Podľa názoru ZMOS výkon členov volebných komisií nemá povahu zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale je výkonom vo verejnom záujme tých ľudí, ktorých do komisií nominovali kandidujúce politické strany. „Práve preto povaţujeme za dôleţité, aby štát v plnej miere uhradil samosprávam povinné odvody zaplatené obcou za členov komisií a zapisovateľov,“ zdôrazňuje Jozef Turčány. ZMOS ešte pred voľbami povaţoval za dôleţité upriamiť pozornosť na to, ţe voľby sú preneseným výkonom štátnej správy, pričom mestá a obce ich zabezpečujú organizačne a technicky, ale nie finančne. Podľa výkonného podpredseda ZMOS je momentálny stav nejasný, a preto aj sčasti chaotický. „Je dôsledkom nejednotného výkladu a aplikácie zákonov,“ uvádza Jozef Turčány. ZMOS je presvedčený, ţe samosprávy prispeli k úspešnému priebehu parlamentných volieb. Zároveň očakáva, ţe po volebnom víkende sa štát prihlási k plnému financovaniu úhrad do poisťovní tak, aby v konečnom dôsledku neboli ukrátení ani členovia komisií, ale ani samosprávy. (Autor je hovorca ZMOS)

(Dokončenie z 1. strany) Vzniká pocit, ţe túto situáciu vnímajú a snaţia sa riešiť všetci okrem tých, ktorých sa najviac týka – ţiakov končiacich ročníkov základných škôl a rodičov. Ich orientácia na gymnáziá a stredné odborné školy zväčša humanitného zamerania niekedy pôsobí ako riešenie resp. odloţenie výberu povolania na štyri roky bez ohľadu na zváţenie závaţnosti rozhodnutia. Čiastočne k tomu prispieva súčasný školský systém, čiastočne výber cesty „ľahšieho odporu“, čiastočne snaha rodičov za kaţdú cenu „zabezpečiť“ dieťaťu vyššie vzdelanie. Tak dochádza k situácii, ţe absolventi stredných odborných škôl (pôvodné klasické SOŠ) s maturitným vysvedčením tvoria dlhodobo najvyšší podiel z celkového stavu absolventov evidovaných na Úrade PSVR (nielen v LV regióne, ale aj v rámci SR). Ich umiestnenie na trhu práce je sťaţené z dôvodu, ţe ich vzdelanie nezodpovedá poţiadavkám zamestnávateľov, sú akoby „nepouţiteľní“ na trhu práce. Aktívni resp. tí, ktorí sa chcú čím skôr dostať na pracovného ţivota, musia zvaţovať doplnenie vzdelania alebo rekvalifikáciu. Podstatná časť ich zostáva v evidencii úradu.

Stretávame sa však s rozhodnutiami, pri ktorých nie sú zohľadnené nedostatočné študijné výsledky ţiakov, alebo nie sú akceptované zručnosti ţiaka, ktoré by sa oplatilo rozvíjať. ■ Zúčastňujete sa aj schôdzok rodičovských združení pri ZŠ. Ako prezentujú svoj postoj rodičia, ktorých hlas pri výbere školy má pre dieťa určite značnú váhu? Rôzne. Časť rodičov sa zrejme cítila dotknutá aktuálnymi informáciami o stave celkovej nezamestnanosti a nezamestnanosti absolventov škôl resp. upriamením pozornosti na profesie poţadované trhom práce. Realita ţivota nám na jednej strane potvrdzuje, ţe remeslo má „zlaté dno“, na strane druhej – na remeslo sa pozerá ako na menejcenné. Ale byť dobrým remeselníkom si vyţaduje rozvíjať zručnosti, vedomosti a poznatky za účelom získania odbornosti v tom-ktorom odbore. Bez dobrých remeselníkov v jednotlivých odvetvových činnostiach nemôţe fungovať ţiadna spoločnosť. Niektorí rodičia to akceptujú, niektorí menej alebo vôbec. V ţiadnom prípade sa nedá k otázke výberu povolania pristupovať paušálne. Štúdium technických odborov je náročnejšie na predmety ako ma-

„Buzitkou“ volieb je Dolná Seč Už priam legendárnou "Buzitkou" predčasných parlamentných volieb sa stala obec Dolná Seč. Hlasovanie Dolnosečanov sa podľa šéfky Štatistického úradu Ľudmily Benkovičovej najviac zhodovalo s celoslovenskými výsledkami. Najviac sa pomýlili pri „Obyčajných ľuďoch“ Igora Matoviča, ktorým dali až 12,37 percenta hlasov. V skutočnosti však strana získala 8,55 percenta všetkých platných odovzdaných hlasov. Novohradská obec Buzitka sa stala známou tým, že jej obyvatelia sa hlasovaním najpresnejšie trafili do celoslovenských výsledkov v dvoch parlamentných a jedných prezidentských voľbách. V týchto predčasných parlamentných voľbách však obyvatelia Buzitky vysoko favorizovali víťazný Smer-SD, ktorému tu odovzdali 53,1 percenta hlasov. So ziskom zhodne po 10,07 percenta nasledovali Matovičovci a Most-Híd. -šr-

ŠAHY (M. Košút) - V utorok 6. marca sa okolo polnoci stala v Šahách dopravná nehoda. Vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda išiel po miestnej komunikácii E. B. Lukáča v smere od sídliska Šahy Sever k centru mesta, kde pred budovou OTP Banky zišiel s vozidlom vpravo, mimo cesty, a narazil do dopravnej značky. Následne s vozidlom odišiel preč. K zraneniu osôb nedošlo. U vodiča bola dňa 7. marca vykonaná dychová skúška s výsledkom 0,21 mg/l alkoholu v dychu. Vodič uviedol, ţe pred jazdou nepil a alkoholické nápoje poţil aţ po príchode domov. Dopravná nehoda bola

nahlásená dodatočne 7. marca v čase o 10. hodine. ODI OR PZ Levice naďalej vyzýva chodcov a cyklistov k zvýšenej disciplinovanosti na cestách a dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky. Taktieţ vyzýva vodičov motorových vozidiel, aby zvýšili svoju pozornosť a jazdili so zvýšenou opatrnosťou a ohľaduplnosťou najmä vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej premávky. Od začiatku roka sa v okrese Levice stalo 26 dopravných nehôd, čo je o 13 menej ako v porovnateľnom období minulého roka. (Autor je riaditeľ OR PZ)

Vlaňajšia Burza informácií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach. ■ Nožnice medzi záujmami žiakov a potrebami trhu práce sa pri výbere povolania otvárajú čoraz viac. Čo sa s tým dá robiť? Výber povolania nie je rozhodnutím zo dňa na deň. Väčšina rodičov a pedagógov od malička sleduje vývoj dieťaťa – jeho záujmy, študijné výsledky, zručnosti. To by mal byť odrazový mostík, na základe ktorého spoločným prehodnotením ţiaka – rodiča – pedagóga moţno dôjsť k správnemu výberu. K tomu je nevyhnutné sledovať informácie o trhu práce, o stave zamestnanosti či nezamestnanosti, o poţiadavkách zamestnávateľov, o základných štatistických ukazovateľoch uchádzačov o zamestnanie so zameraním na evidovaných absolventov škôl, o školách, o moţnostiach prístupu k ďalším informáciám, ktoré by mohli napomôcť skladanie kaleidoskopu výhod/nevýhod vybratého študijného odboru. Pri akceptovaní týchto informácií a pri základnom sledovaní celospoločenskej situácie v oblasti zamestnanosti / nezamestnanosti by sme sa aspoň čiastočne vyhli mnohým problémom, ktoré súvisia so zamestnávaním mladých ľudí.

LEVICE (Erika Jakubíková) - Svetový deň vody sa oslavuje od roku 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o ţivotnom prostredí a rozvoji. Tohtoročný sa nesie v znamení hesla „Voda a bezpečnosť potravín“ aj preto, ţe časť vody, ktorú denne prijmeme, je zakotvená v potravinách. Keď zo sedem miliárd ľudí ţijúcich na našej planéte, trpí jedna miliarda chronickým hladom, nehovoriac o tom, ţe nemá prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode, je to problém, ktorý je potrebné si aspoň raz do roka pripomenúť. Aj napriek tomu, ţe nás sa to práve netýka. Ale pitnú vodu denne potrebujeme a keď tečie pravidelne z vodovodného kohútika, je to vec, ktorú neriešime. Keď netečie, sme zúfalí a nadávame na cisternu s vodou, ţe nie je bliţšie a potom na hnedú vodu, ktorá konečne po pár hodinách vytečie z kohútika.

tematika, fyzika atď., ktoré nie u kaţdého patria medzi obľúbené. Zrejme z tohto dôvodu nie je „nával“ na štúdium technického zamerania. Ak je ţiak študijný typ s dlhodobo vynikajúcim prospechom a predpokladom ďalšieho štúdia na vysokej škole, je jeho orientácia na gymnázium alebo strednú odbornú školu viac ako vhodná. Ak ide o ţiaka s priemernými študijnými výsledkami, je potrebné zvaţovať výber inej školy. V súčasnosti je veľmi výhodná moţnosť štúdia a získania výučného listu, v priamej nadväznosti maturity a v prípade záujmu aj štúdia vyššieho stupňa. Dĺţka štúdia záleţí od kaţdého ţiaka individuálne. To, ţe dávame do pozornosti informácie, ktoré vyplývajú z poţiadaviek trhu práce neznamená, ţe ţiak, ktorý má záujem o štúdium niektorého z prírodovedných, umeleckých, humanitných a ďalších odborov, sa v praxi neuplatní. Aj v humanitných odboroch sú profesie, ktoré sú a budú potrebné (napr. učitelia). Ak patrí ţiak k prospechovo slabším alebo slabým, školy ponúkajú široké spektrum výberu učebných odborov, z ktorých sa dá podľa zručností a záujmu vybrať. Určite je potrebné snaţiť sa

Horšie je, keď v našej obci nie je verejný vodovod a zostáva len studňa, o ktorú sa musíme starať. A keď aj napriek tomu voda z nej nie je vhodná na pitie. Ale aspoň na sprchovanie sa dá vyuţiť, tak občas skontrolujme jej okolie, či nám do nej niečo nenatečie a občas si ju vydezinfikujme. Stačí nám „Savo“, ktoré kúpime v obchode, len si pozrieme návod na pouţitie a nekúpime to, čo je na dezinfekciu kúpeľne. Ak máme verejný vodovod, čo v okrese Levice má aţ 85 % obyvateľov, sme celkom spokojní. Aţ na tú ţltú vodu, čo občas tečie. Vzhľadom k tomu, ţe chlórdioxid sa pouţíva na dezinfekciu vody z diaľkovodu, tento problém sa niekedy vyskytne preto, ţe pri veľkom odbere vody stiahne so sebou aj niektoré usadeniny ţeleza v potrubí. Nie je však dôvod na paniku, nie je tu zdravotné riziko, aj keď ťaţko tomu uveriť.

získať výučný list, aby sa mladý človek zaradil medzi kvalifikovaných pracovníkov. Moţnosť mladých ľudí so základným vzdelaním uplatniť sa na trhu práce je minimálna. V kaţdom prípade ide o reálne zváţenie predpokladov, vedomostí, zručností a moţností kaţdého ţiaka v komplexe s perspektívou osobnostného a pracovného uplatnenia. V neposlednom rade patrí k výberu povolania aj výber kvality školy a jej študijných či učebných odborov. V súčasnom období nie je problém sledovať úroveň jednotlivých škôl prostredníctvom informácií nielen domovských webových stránok, ale napr. sledovaním informácií na stránke Ministerstva školstva SR www.minedu.sk, na ktorej okrem prehľadov stredných a vysokých škôl je zverejnená aj nezamestnanosť absolventov stredných škôl. ■ Ako hodnotíte spoluprácu Úradu PSVR so školami v rámci preventívneho poradenstva? Jednoznačne je intenzívnejšia pri príprave vstupu absolventov stredných škôl na trh práce resp. pri riešení situácie v prípade neuplatnenia sa v pracovnom zaradení. O spoluprácu úradu pri voľbe povolania ţiakov základných škôl je väčší záujem škôl v Ţeliezovskom a Šahanskom mikroregióne. Ale vzájomný kontakt so zástupcami všetkých základných a stredných škôl a ich výchovnými poradcami je zachovaný. Úrad aj v školskom roku 2011/2012 ponúkol spoluprácu školám v rámci skupinového a individuálneho poradenstva priamo v priestoroch školy alebo v informačno-poradenskom stredisku úradu pre ţiakov končiacich ročníkov a pre rodičov ţiakov končiacich základnú školu. K prezentačným podujatiam úradu v oblasti preventívneho poradenstva uţ tradične patrí Burza informácií a stretnutia zástupcov základných škôl, stredných škôl a zástupcov zamestnávateľov za účelom diskusií k problémovým témam týkajúcich sa voľby povolania a prípravy resp. umiestnenia sa na trhu práce. Informácie analytického charakteru o stave nezamestnanosti vrátane nezamestnanosti absolventov, poţiadaviek zamestnávateľských subjektov a prehodnotenia súčasnej situácie prepojenia študijných odborov a trhu práce boli úradom spracované a zaslané všetkým riaditeľom a výchovným poradcom. Patria k podstatným informáciám potrebným v oblasti poradenstva pri výbere povolania. Úrad by v nastávajúcom období chcel pokračovať v rozvíjaní spolupráce so všetkými školami, vo väčšej miere by sa chcel stretávať s rodičmi ţiakov končiacich základnú školu hlavne z dôvodu poskytovania aktuálnych informácií. Terajšie skúsenosti nás vedú k tomu, ţe mnohí ţiaci nemajú reálne poţiadavky a očakávania súvisiace s pracovným uplatnením a predstavou pracovného ţivota. Zo strany úradu veľmi pozitívne hodnotíme aj spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Problematiku profesionálnej orientácie a podporu mladých remeselníkov i technikov, ktorých potrebujú firmy v okrese Levice, si vytýčil ako jednu z hlavných úloh aj Ekonomický klub POHRONIA, Združenie zamestnávateľov Levického okresu. Ak viete o šikovných remeselníkoch a predstaviteľoch technických profesií, napíšte nám o nich.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vykonáva v okrese Levice monitoring pitnej vody z verejných vodovodov. Vzorky sa odoberajú pravidelne minimálne dvakrát ročne, v prípade potreby aj opakovane. Za rok 2011 bolo vyšetrených 213 vzoriek pitnej vody, z ktorých nevyhovovali len tri po mikrobiologickej stránke a 17 vzoriek po fyzikálnochemickej stránke pre zvýšený obsah ţeleza, mangánu a farbu. Opakovane vyšetrené vzorky pitnej vody vyhovovali poţiadavkám platnej legislatívy. Preto jednoznačne odporúčame pitie vody z verejného vodovodu, ktorej kvalita je kontrolovaná a jej zdravotná bezpečnosť je zaručená. A ani ten filter si naň nemusíte montovať, je to zbytočné, ale je to na vašom rozhodnutí. Bez vody sa jednoducho nezaobídeme, no občas je aj na nás, ako sa k nej postavíme. A to „SAVO“ si rozhodne kúpte. (Autorka je z RÚVZ Levice)


POHRONIE

13. marca 2012

publicistika * inzercia

Je mochovce úspešne zvládla záťažové testy

3

pre nás sa záťažovými testami zvyšovanie bezpečnosti nekončí

rok od havárie vo Fukušime atómky pod drobnohľadom (dokončenie z 1. strany) dostať najvyššie dávky žiarenia: 5800 ľudí dostalo dávku menšiu než 1 milisievert (mSv); 4100 ľudí dostalo dávku 1 - 10 mSv; 71 ľudí dostalo dávku 10 - 20 mSv; 2 ľudia dostali dávku 20 - 23 mSv. Pre porovnanie, priemerná dávka ožiarenia Európana z prirodzeného pozadia je ročne 2,4 mSv; pri diagnostike CT človek dostane dávku 1-8 mSv, a scan v nukleárnej medicíne môže byť až do 15 mSv. Dávky z Fukušimy predstavujú zanedbateľne malý nárast rizika úmrtia obyvateľa Japonska. Nie je pravdepodobné, aby sa podobná udalosť ako vo Fukušime udiala na Slovensku, čo potvrdili aj aktuálne výsledky tzv. záťažových testov, ktoré vykonali na jadrových elektrárňach všetky krajiny EÚ. Jad-

JE Fukušima po vlaňajšej katastrofe.

rové elektrárne sú dôležitou súčasťou energetického mixu a prispievajú k stabilite a bezpečnosti dodávok do elektric-

kej siete, ako aj k záväzku znižovania emisií CO2. (autor je predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti)

Slovenské JE sme prevádzkovali ostatné mesiace v špeciálnom testovacom režime. Od marca do decembra boli pod drobnohľadom tímu, ktorý preveroval a nacvičoval všetky možné scenáre externých udalostí, ktoré spôsobili nehodu v Japonsku a reakciu našich blokov na ne. Všetko sa začalo 31. marca 2011, kedy Úrad jadrového dozoru (ÚJD) požiadal Slovenské elektrárne o prípravu programu na prehodnotenie odozvy JE v troch hlavných oblastiach: Iniciačné udalosti prekračujúce projektový stav elektrární (napr. zemetrasenie alebo záplavy), vyvolaná strata bezpečnostných funkcií (napr. stratou elektrického napájania, či konečného odvodu tepla) v reaktore a bazéne skladovania vy-

sa priamo podieľali na vykonávaní testov. Fyzicky kontrolovali komponenty, zariadenia, zariadenia, systémy i budovy elektrární. Z týchto detailných informácií vytvárali databázy a z nich kombinácie komponentov a zariadení na zistenie bezpečnostných funkcií. „Takto sme preverili vyše 2000 komponentov a ich niekoľko tisíc kombinácií“ uviedol koordinátor projektového tímu Imrich Krajmer. Ďalej sme pripravili programy na neštandardné skúšky zariadení. Tie mali preveriť reakciu zariadení na udalosti, ktoré spôsobili nehodu vo Fukušime. Tak bolo vytvorených viac než 14 neštandardných programov pre skúšky na jednotlivých blokoch. Výsledky slúžili ako podklad pre stanovenie bezpeč-

li na stretnutiach s kolegami z českej elektrárne Dukovany, fínskej Loviisy, maďarskej Pakše i s moskovským centrom Svetovej asociácie jadrových prevádzkovateľov, ale i s materskou spoločnosťou Enel v Ríme.“ „Konečný dátum odovzdania finálnych správ zo stres testov, 31. október, sa blížil. Posledné dva týždne boli veľmi hektické, užšia zostava (30 ľudí) zostávala v našej zasadačke do neskorej noci, až do druhej hodiny,“ priblížil vysoké tempo tímu. Niet sa čomu čudovať, každá správa obsahuje okolo dvoch stoviek strán odborných informácií a veľké množstvo odvolávajúcej sa dokumentácie. ÚJD zaslal národnú správu EK 31. decembra a na Slovensku ju predstavil na tlačovke 3. januára, odbornej i laickej verejnosti 23. januára.

Dve otázky Jozefovi zlatňanskému, jadrovému expertovi

po Fukušime otvorene aj o bezpečnosti blokov Je na slovensku Oľga PrekOPOvá

*reaktory v slovenských jadrových elektrárňach, teda v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach, nie sú rovnaké ako v japonských. Čo to znamená? Sú z pohľadu mimoriadnych udalostí bezpečnejšie? Na Slovensku sú použité iné typy reaktorov, tzv. sladkovodné, dvojokruhové, a majú zabudované pasívne prvky bezpečnosti. Ich konštrukcia umožňuje aj bez prívodu elektriny zvonka dochladzovanie minimálne na päť-šesť hodín. Navyše na lokalite sú k dispozícii tri nezávislé zdroje a bezpečnostné systémy, ktoré je možné použiť pri nepredvídaných udalostiach. Pritom stačí jeden na bezpečné odstavenie a dochladenie reaktorov. Bloky

v Mochovciach zvládnu seizmickú udalosť, ktorá je omnoho väčšia než bola analyzovaná v tejto oblasti alebo v strednej Európe za mnoho rokov v minulosti. *Čo treba urobiť preto, aby sa pozitívny obraz o slovenských jadrových elektrárňach v dôsledku japonskej udalosti radikálne nezmenil? aby nevzrástli obavy ľudí na Slovensku, zvlášť tu, pod strechou Jadrových elektrární Mochovce? Je nám všetkým ľúto, čo sa stalo v Japonsku a je potrebné, aby si medzinárodné organizácie, EÚ aj jednotliví prevádzkovatelia JE vo svete zobrali ponaučenie a neustále zvyšovali bezpečnosť jadrových elektrární. Je nutné analyzovať príčiny a prijať nové bezpečnostné opatrenia. Na

Slovensku treba otvorene a bez emócií informovať o faktoch a nových opatreniach, ktoré je potrebné prijímať aj na základe udalostí vo Fukušime. Slovenské elektrárne (SE) prijali okamžitý plán previerok svojich systémov na dochladzovanie náhradných zdrojov elektrickej energie. Po podrobnej analýze udalostí vo Fukušime by SE mali informovať verejnosť o stave bezpečnostných opatrení a viesť otvorený dialóg o celkovej bezpečnosti blokov JE na Slovensku. (Z exkluzívneho rozhovoru s Jozefom Zlatňanským, podpredsedom Slovenského jadrového fóra a manažérom nezávislého hodnotenia bezpečnosti Se, ktorý prinieslo POHrONIe po udalostiach v Je Fukušima 22. marca 2011)

O zvyšovanie bezpečnosti v JE Mochovce sa experti usilujú dlhodobým programom.

horeného paliva a riadenie havárie spôsobené týmito udalosťami.

tisíce komponentov a kombinácií

Testovaním prechádzali všetky naše atómky v režime prevádzky, čiže Bohunice V2, Mochovce 1,2 a tiež MO 3,4, ktoré sú vo výstavbe. Experti rôznych profesií, napr. strojnej, stavebnej, elektro, z merania a regulácie, chémie, z radiačnej ochrany a bezpečnostní inžinieri vytvorili pracovné skupiny, ktoré

nostných rezerv našich JE na extrémne externé udalosti.

testami sa zvyšovanie bezpečnosti nekončí

Závery priebežného testovania odovzdali SE dozoru 15. augusta. V polovici septembra ÚJD správu poslal Európskej komisii. „V tomto čase, po dovolenkách, sme pokračovali v realizácii neštandardných testov na blokoch, ktoré boli v plánovaných odstávkach,“ doplnil I. Krajmer. „Výsledky jednotlivých kapitol sme porovnáva-

„Pre nás sa záťažovými testami zvyšovanie bezpečnosti nekončí. Nekončíme júnom, ktorý bude stanovený v záverečnej správe. Máme dlhodobý program, ktorým sa sústavne usilujeme o zvyšovanie bezpečnosti,“ zdôraznil na verejnom stretnutí v Bratislave za účasti predstaviteľov Úradu k výsledkom stres testov atómiek na Slovensku Jozef Zlatňanský, manažér nezávislého hodnotenia bezpečnosti SE. (Zdroj: atóm.sk, február 2012)

v škôlke mamy, otcovia a starkí

povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, účinnej od 1. marca 2012, je odvádzateľ poistného povinný pri platení poistného, penále a pokút do Sociálnej poisťovne identifikovať platbu, to znamená uviesť variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol je identifikačné číslo odvádzateľa poistného (fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Od 1. marca 2012 je Sociálna poisťovňa povinná písomne oznámiť odvádzateľovi poistného jeho variabilný symbol, a to do ôsmich kalendárnych dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému platba patrí, alebo číslo rozhodnutia, ktorým bola predpísaná dlžná suma poistného, penále a pokuta. Pri platení bežného poistného nepredpísa-

w w w. s o c p o i s t. s k

ného rozhodnutím Sociálnej poisťovne špecifický symbol označuje príslušný kalendárny mesiac a kalendárny rok, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, a to v tvare MMRRRR (napr. marec 2012 je v tvare 032012). V prípade úhrady poistného trvalým príkazom sa použije špecifický symbol v tvare 88. Ak poistné so špecifickým symbolom 88 bude uhradené do 8. dňa kalendárneho mesiaca, platba sa pripíše na obdobie predchádzajúceho mesiaca (napr. platba zaplatená do 8. marca 2012 bude pripísaná na obdobie február 2012). Pri platení dlžného poistného na sociálne poistenie, penále a pokuty, predpísaných rozhodnutím Sociálnej poisťovne, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy. V prípade, ak odvádzateľ poistného pri platbe do Sociálnej poisťovne neuvedie variabilný symbol a špecifický symbol, spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa. Za porušenie povinnosti identifikovať platbu do Sociálnej poisťovne môže Sociálna poisťovňa ulo-

žiť odvádzateľovi poistného pokutu od 3,32 EUR do 16 596, 96 EUR. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia tejto povinnosti. Konštantný symbol určuje účel platby. Pri platbách do Sociálnej poisťovne sa požívajú nasledovné konštantné symboly : KS 3118 - poistné na sociálne poistenie zaplatené bezhotovostným prevodom KS 3119 - poistné na sociálne poistenie zaplatené hotovostným stykom KS 3114 - poistné na sociálne poistenie zaplatené na základe rozhodnutia KS 1118 - pokuta, penále zaplatené bezhotovostným prevodom KS 1119 - pokuta, penále zaplatené hotovostným stykom Lehota na odvolanie voči rozhodnutiam Sociálnej poisťovne sa s účinnosťou od 1. marca 2012 skracuje z pôvodných 30 dní na 15 dní. Ide iba o prípady odvolania sa voči rozhodnutiam, ktorými je predpísané poistné na sociálne poistenie, penále a pokuta. Mení sa tiež úložná lehota poštovej zásielky do vlastných rúk od Sociálnej poisťovne, ktorá sa predlžuje z pôvodných 3 na 7 dní.

Deti vedú rodičov k darcovstvu krvi LEVICE (bj, jj) – Otvorenú hodinu pre rodičov a starých rodičov zorganizovala v stredu 29. februára Materská škola na Hviezdoslavovej ulici. Cieľom bolo oboznámiť najbližších príbuzných škôlkarov s projektom Kvapka krvi, ktorý tu beží od začiatku februára. Projekt je súčasťou školského vzdelávacieho programu pod názvom Hrou spoznávame svet a podporila ho Nadácia VÚB, z ktorej na otvorenú hodinu prišla Iveta Šárková. Jej podpora a nadšenie bola motivujúcim prvkom pri uchádzaní sa MŠ o získanie finančného grantu. V centrách aktivít škôlkari poznávali základné informá-

Prelievanie zafarbenej vody ako symbolu krvi.

cie o krvi, jej zložení a funkcii. Najviac ich zaujalo pozorovanie a porovnávanie objemu krvi u dospelého a dieťaťa. Prelievali zafarbenú vodu ako symbol krvi. Spoznávali základy prvej pomoci pri ošetrení drobných poranení s dobrovoľníkmi Územného spolku SČK v Leviciach. Táto otvorená hodina mala byť inšpiráciou pre zákonných zástupcov, rodinných príslušníkov i zamestnancov MŠ k darcovstvu. O necelý mesiac sa v škôlke stretnú znova a budú pokračovať v ukážkach vedomostí a návykov detí z projektu Kvapka krvi.


6

13. marca 2012

POHRONIE

kultÚra

najcennejšie exponáty vystavia vo dvoch častiach: na jar a na jeseň

Desiatky klenotov tekovského múzea aj súčasti konského postroja datované do obdobia 8. storočia pred Kristom. V časti história zaujme náhrdelník z 99 sklenených a fajansových perál rôzneho tvaru a farby alebo zrkadlo tvaru srdca bohato zdobené a vykladané polodrahokamami z prelomu 19. a 20. storočia. Parádne sú dámske topánky z 30. rokov 20. storočia aj dámske lodičky z hadej kože z približne rovnakého obdobia. Na výstave sú aj rôzne historické typy dámskych klobúčikov aj pánsky cylinder z konca 19. storočia.

to najvzácnejšie zo zbierkových fondov

Vystavené muzeálne klenoty v časti história.

Oľga PrekOPOvá LevICe – Výber najvzácnejších, najzaujímavejších a zriedka vystavovaných exponátov predstavuje výstava KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA, ktorú slávnostne otvorili v utorok 6. marca v Kapitánskej budove hradného areálu. Ako povedal na úvod riaditeľ Ján Dano, múzeum za 85 rokov pôsobenia v Leviciach zís-

Foto: (op)

kalo kúpou, darom alebo zberom 111 284 predmetov. Z nich je 81 284 z oblasti prírodných vied a 29 998 z oblasti spolo-

častiach, na jar a na jeseň, predstaviť výber toho, čo môže byť pre oko návštevníka najzaujímavejšie. Na jarnej výstave,

85 rokov múzea v Leviciach čenských vied. Riaditeľ zdôraznil, že pre pracovníkov múzea je každý zbierkový predmet klenotom. Verejnosti však v roku jubilea TM chcú vo dvoch

Odborní garanti výstavy počas vernisáže.

Foto: (op)

Významný je tiež album fotografií viazaný v koži, ktorý darovali k 60. narodeninám Dr. Brachovi, vtedajšiemu riaditeľovi nemocnice, župní lekári a lekárnici v roku 1881. Veľkú historickú hodnotu má kniha BOTANICA doplnená ručne kolorovaným herbárom z roku 1600. V časti etnografia múzeum predstavuje sakrálne plasti-

poklady ako svedkovia času

V časti numizmatika je vystavený tiež poklad levických mincí – ide o strieborné dená-

v zrkadle dejín

K vzácnym vystaveným predmetom z oblasti archeológie patrí bronzový hrot kópie, ojedinelý nález z Tekovských Lužian, ktorý našiel vo svojej záhrade Attila Varga a daroval ho múzeu. Pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (okolo roku 1500 pred Kristom). Určite zaujme tiež bronzová plastika Osirisa z obdobia panovania egyptských faraónov Novej ríše (1542 – 1609 pred Kristom). Múzeum plastiku získalo kúpou zo zbierky Jozefa Faragóa. Návštevníci tu nájdu napríklad

Vernisáž ozvláštnili aj malí muzikanti.

ky s biblickými výjavmi, zaujímavú dobovú keramiku, s najstarším exponátom – plytkým fajansovým tanierom s bielou polevou z roku 1666, pracovné nástroje a dobové oblečenie.

Malé veľké herečky postupujú na kraj LEVICE (sp) - Divadelný súbor BICYKEL NA CESTE tvoria pomerne mladé začínajúce členky, žiačky základnej ZUŠ Levice - AnnaMária Ambrošová, Naďa Gašeková, Emma Danieličová a Alexandra Mészárošová. Vo štvrtok 16. februára odohrali premiéru ich prvotiny, inscenáciu Čarodejnica. Je to scénická miniatúra na motívy rozprávky od Piera Grippariho - príbeh o dvoch sestrách, ktoré rady pozerajú televízor

a najradšej reklamy. A ako to už v rozprávke býva, z televízora sa zrazu vystrčí čarodejnica, ktorá je hladná a chcela by jedno z dievčat zjesť. Porota z ROS Levice bola svedkom úžasných hereckých výkonov mladých adeptiek Tálie, ktoré pracujú pod vedením Renaty Jurčovej. S hrou Čarodejnica postúpili na krajskú divadelnú prehliadku „Detský javiskový sen“, ktorá sa bude konať v Šali 29. a 30. marca.

DetskÝ DivaDelnÝ sÚbor Žabka z rybníka na krajskú prehliadku

skutočný javiskový sen o porozumení 5 rokov. Členmi súboru sú žiaci Základnej školy v Rybníku nad Hronom. V piatok 2. marca boli zá-

V časti umenie je vzácnym exponátom Mŕtvy Kristus – neskorobaroková ležiaca postava vyrezaná z dreva, ktorá pochádza zo Želiezoviec. Pravdepodobne bola súčasťou Božieho hrobu a spodobuje mŕtveho Krista uloženého v hrobe.

ktorej vernisáž sa konala v utorok, je 85 exponátov z odborov archeológie, histórie, umenia, numizmatiky a etnografie.

„BicYkel NA ceSte“ S PReMiÉRou o čARoDejNici

rYBNÍk (Slávka Prevedarčíková) - Detský divadelný súbor ŽABKA pod vedením Nikolety Kováčikovej existuje už

Vzácna kniha Botanica z roku 1600.

stupcovia Regionálneho osvetového strediska (ROS) Levice pozvaní na druhú premiéru divadelného predstavenia pod

názvom „Nie sme zlí“. Tak ako aj tri predchádzajúce, aj toto si napísali všetci spolu – dospeláci s deťmi zo súboru. Je to príbeh o nás, ľuďoch, takých rozdielnych, a predsa takých rovnakých. Hlavnou myšlienkou je hľadanie porozumenia medzi hrdinami príbehu a cieľom hľadanie porozumenia medzi hercami navzájom a snáď aj medzi divákmi navzájom. Pre všetkých, ktorí možno zabudli, aké dôležité a nádherné je priateľstvo. Malí herci postúpili na krajskú divadelnú prehliadku „Detský javiskový sen“ v Šali, ktorá sa bude konať koncom marca.

Foto: (op)

re objavené v období 1. ČSR. Poklad patrí k najväčším v numizmatickej zbierke múzea. Obsahuje 593 mincí zo 16. a 17. storočia. Návštevníci výstavy môžu vidieť aj ďalšie tri

Foto: (op)

poklady mincí. Prvý objavil v Želiezovciach Štefan Polák v roku 1961 pri kopaní pivnice svojho domu. 251 mincí, väčšinou od habsburských panovníkov Mateja II a Ferdinanda III., bolo uložených v keramickej nádobe. Poklad obsahoval aj toliar z holandského Utrechtu a dicken zo švajčarskeho St. Gallenu. Ďalší z pokladov sa našiel v júli 1955 pri úprave Podlužianky v Leviciach. Bol uložený v nádobke v hĺbke asi 20 cm a obsahoval 131 strieborných mincí z obdobia vlády Leopolda I. (1637 – 1705). Je vzácnym nálezom z dramatického obdobia protitureckých bojov na území Levíc. Šarovský poklad mincí objavil v roku 1984 dôchodca Michal Čonka pri sadení tekvice v záhrade za svojím domom. Poklad bol skrytý v čase turecko-tatárskeho ohrozenia okolo roku 1683. Medzi vystavené exponáty z numizmatiky patrí aj poldenár Štefana I (1000 – 1038), ktorý je najstaršou uhorskou mincou v zbierkach múzea. Na výstave nechýbajú ani ukážky z nedávnej slovenskej meny – koruny. Výstava KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA bude verejnosti prístupná do 7. mája.

poldenár Štefana i. Najstaršia Uhorská minca v zbierkach múzea. Razila sa v rokoch 1018 - 1038 a má vysokú akosť. Nápis na striebornej minci uvádza meno prvého uhorského panovníka: „STEPHANVS REX“.

Základná umelecká škola v Leviciach ZUŠ LEVICE

Vás pozýva na koncert k 60. výročiu založenia školy účinkujú

Juraj Zaujec Project – A Michaela Michaele Zrubcová a vokálna skupina kaviareň Na korze, 28. marec 2012 o 18.00 hod. Predpredaj vstupeniek v kaviarni Na korze Vstupné: deti do 5 rokov zdarma • deti od 5 do 15 rokov 2,50 € deti od 15 rokov a dospelí 5 €


OĽGA PREKOPOVÁ * Celým vaším tvorivým životom sa tiahne ako červená niť hlboká úcta k Ľudovítovi Štúrovi a jeho nasledovníkom ako predstaviteľom osobitého postoja k životu aj jedinečného autorského poňatia tzv. štúrovskej poézie a spisby vôbec. Prečo? Čo tento vzťah ovplyvnilo? - Môj vzťah k Ľudovítovi Štúrovi a vôbec k štúrovcom vznikol súčasne ako láska k ľudovej piesni. To „horí, ohník, horí na Kráľovej holi,/ ktože ho nakládol? Dvanásti sokoli,“ mi znelo ako ľudová pieseň. A tá až vášnivá angažovanosť za spravodlivosť a oddanosť veciam verejným, borba za národ, napríklad ten verš Sama Chalupku „... hynú, hynú aj naši, ale sťa sokoli,/ oj, veď umrieť za národ, oj, veď to nebolí...“ Hneď na druhom mieste po ľudovej piesni a poézii, čo formovalo vo mne vlastenecký vzťah a pestovalo vo mne povedomie, ku komu patrím, formovali sa vo mne kritériá dobra i zla, spravodlivosti a nespravodlivosti. A už keď som vedel čítať a chodil som na služby Božie do kostola, všímal som si, že mená, ktoré sa spomínali v škole, ako Kuzmány, Hodža, Samo Tomášik, Chalupkovci a iní, boli uvádzané aj pod piesňami, ktoré sa spievali v kostole. Postupne, keď som si rozširoval historické poznanie a poznal, že štúrovci urobili medzi Dunajom a Tatrami prvú autostrádu v roku 1843, keď na evanjelickej fare v Hlbokom Štúr, Hurban a Hodža povýšili stredoslovenské nárečie za základ spisovného jazyka. Aj keď mnohí z nich boli evanjelickí farári, neboli farármi iba v kostole a pre nedeľu.

Aj keď mojej generácii prišlo po druhej svetovej vojne všeličo prežívať, keď sme sa dostali do sféry totalitného komunizmu, túžil som v živote kráčať v stopách týchto veľkých osobností v cirkvi a v národe a byť aspoň ich tieňom. Preto som tu a preto píšem a nechcem byť iba zamestnancom zberných surovín, zbierať duchovný šrot, „ale chcel by som byť aspoň skalou,/ aspoň maličkou, z ktorej by spravili dobrú cestu,/aby si ľudia vychádzajúci na cestu k neznámym ránam,/ povedali medzi sebou,/ dobrú cestu máme a dobre sa nám kráča./ Tak som to neskoršie vyjadril v básni Vyznanie. * Myslíte si, že súčasná generácia autorov krásnej literatúry je niečo štúrovcom aj slovenskej poézii ako takej dlžná? - Nie že veľa vody odtieklo dolu Hronom odvtedy, ako Sládkovič na jeho brehoch ukladal verš a slovo ku slovu vo veľbásni slovenskej poézie, jeho Maríne, že čitatelia pijú jej verše ako vzácny prameň. A človek sa musí pýtať, kde brali tú žiaru, ten plameň, ktorým horeli a žili bez mobilov, roztratení, osamelí ako osamelé stromy, do ktorých často udierajú hromy a blesky. A neklamem. Sládkovič žil od roku 1847 do roku 1856 na Hrochoti, odkiaľ sa i dnes – ako hovorili predkovia – žobrák musel vrátiť, lebo cesta tam pod Poľanou pri potoku Hučava končila. A Samo Chalupka spolu so svojim otcom 93 rokov pôsobili ako evanjelickí farári na Hornej Lehote, tam pod Ďumbierom. A prečítajte si trebárs listy Andreja Sládkoviča, akú títo druhovia v družine Štúrovej ako sa oslovovali, mali úctu jeden k druhému, ale aj ako zápasili „hnaní žitia nevoľou.“ My sme proti nim ako kvet, ktorý stratil vôňu a víno sa vyprázdnilo, stratilo chuť. * Čo musí zafungovať, aby mal autor poézie taký skvelý rytmus a rým, akým oplývajú básne uložené vo vašich zbierkach? - Nuž, čo musí fungovať? Majster rýmu a rytmu, náš básnik, labužník života, Ján Smrek, kedysi vo svojej Štefanke na túto otázku odpovedal. Sú dva druhy básnikov. Je poeta doctus, ktorý sa to musí naučiť a je poeta nascitur, rodený básnik. Ten to dostáva do kolísky. A Majster Smrek pokračoval: „Keby mňa nejaká profesorka slovenčiny skúšala, čo je to metafora, anafora, stará bola, mladá bola, ja by som prepadol. Ja hrám ako cigán, bez nôt.“. Nuž skromne sa hlásim, tak trochu do tej druhej skupiny patrím aj ja. * Ste predstaviteľom svetskej, ale najmä duchovnej, poézie. Vaše básnické zbierky sa míňajú veľmi rýchlo. Sú v nich symbolicky ukryté najhlbšie myšlienky o podstate jestvovania. Pomohlo vám pri ich tvorbe to, že ste celý život slúžili veriacim ako farár evanjelickej cirkvi?

DANIEL ŠOVC: VYLIEVAM Vylievam, srdce si vylievam v teplom lúči slnka, v neúnavnej včielke, v peľovej poštárke, v pramienku púštnej oázy aj v slove, ktoré prežehnáva chlieb. Vylievam sa aj v bozku, ktorý chce zahriať chladné pery, aj v hrdličke, mladej vdove. Vo dne, v noci sa vylievam. Pomaly stekám ako rozpúšťajúci sa Alpský ľadovec a čakám, aby som sa ešte vylial na aleje sakúr, aby zakvitli aj keď odídem do ticha.

(Z novej básnickej zbierky POZDRAVUJTE SAKURY)

- Ľubomír Feldek sa kdesi vyjadril, že evanjelickí farári boli skoro všetci básnici. Sú literárni vedci, ktorí vyselektovali spisovateľov, čo sa naučili písať na Biblii. Táto kniha kníh, ktorá je už tisícročia analyzovaná a podrobená výskumu už samotnými teológmi, keď hodnotia jej formu, unisono sa zhodujú, že Bibliu viac písali básnici ako vedci, teda teológovia. Aj samotný Ježiš Kristus používa básnické vyjadrenia. „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.“ A či „Urobím vás rybármi ľudí...“ A Ježišove podobenstvá sú brilantné mikropoviedky. A mnohé javy z Biblie sa preniesli do života. „Stál ako Lótova žena.“ alebo „Za judášsky groš“. Biblia učí myslieť v obrazoch. Abstraktným javom dáva šat i telo. * Čitateľsky, aj poslucháčsky, obľúbené sú tiež vaše zaujímavé eseje. Aj keď sú tematicky rôznorodé, veľa z nich čerpá z podstaty tajomstiev ľudskej existencie a prináša zaujímavý pohľad na kľúčové hodnoty života. Niekedy sa zdá, ako keby bola esej ako žáner stvorená priamo pre vás... - Čo sa týka mojich esejí, musím poznamenať, že som vďačný nebu, že už nemáme cenzúru. Nemecký psychológ Ernst zur Nieder v práci Rozhovory s tvojím ja, kde sa prezentuje ako terapeut, na prvom mieste uvádza liečbu rozhovorom.

Pozerám na historický priezor regionu Levicka, vnútra podkovy Šiavnických hôr, nad ktorým sa týči ako maják majestátne Sitno.Pozerám naň preto lebo tu sú moje korene. Tu v podhubí cez stáročia selektoval sa môj gén, aby som raz z neho vyšiel, aby môj subjekt vnímal tu vôňu zeme, formovala sa tu moja osobnosť, tu ju oblial hrejivý lúč slnka a tu ako smädný pil som krásu vŕb aj líp, v ktorých objatí včelí roj spieval svoju melódiu. Dnes, keď už slnko na oblohe môjho života prešlo poludním a jeho dráha speje k súmraku, dešifrujem si svoje podhubie a stigmy, ktoré cez stáročia prikladali ako na ohník. ingrediencie môjho ja. Listujem v mojej historickej pamäti a letmo nahliadam do archívnych análov, pred očami mi beží pestrý až univerzálne pestrý fenomén kultúrny aj genetický, ktorý formoval tento podsitniansky fenomén Levicka a tým aj mňa. Dominuje mu dnes skoro štyridsaťtisícové mesto Levice. Hoci v minulosti bol migračný pohyb obyvatelstva zanedbatelný a boli snahy susedné župy Tekova a Hontu vtesnať do pevných nepriepustnývh hraníc, lebo tak to chcel zemepán, predsa hranice boli viac-menej len administrativne, a župy svojou kultúrou sa navzájom ovplyvňovali. Prelievali sa ako dve rieky, ktoré hľadajú spoločné nové koryto. Vzájomná komunikácia bola širokospektrálna a obojstranne prospešná. Odovzdávali si skúsenosti, schopnosti a zručnosť nielen v poľnohospodárskych prácach či v remeslách, ale aj v spracovaní produktov, v spôsobe uskladnenia úrody obilovín, ovocia či zeleniny. Poľné práce a produkty regiónu podmieňovali aj vznik špeciálneho kulinárstva z domácej hydiny, ale tiež variability klobás. Nemožno nespomenúť, že dnes povestná maďarská čabajská klobása, ktorá má svoj pôvod v Békešskej Čabe, je produkt majstrovstva a chutí nie malej enklávy Slovákov, ktorí sa tam usadili. Atraktívna sa stala aj regionálna receptúra pečenej husaciny či kačaciny, hydina starostlivo vykŕmená zrnom kukurice a z nej paštéta z husacích a kačacích pečienok.. Na jesenných jarmokoch táto špecialita a burčiak s mladým vínom v pukanských krčahoch dotvárali esprit osobitnej jesennej esencie. Chýr čilejkárskej husaciny z Čajkova, Rybníka, Novej Dediny či z povestného Bátovského rinku sa rozniesol aj za hranice tak, že kuchári aj z cisárskej Viedne chodili sa učiť fortieľom ako upiecť

Najmä starší človek veľmi potrebuje mať niekoho na dialóg. Ale dialóg môže viesť človek aj sám so sebou. Sám si kladie otázky, sám na ne hľadá odpoveď a aj ticho, otázka bez odpovede, má svoje posolstvo. Dnes eseje nahradili môj záujem o lúštenie krížoviek. Ako Einstein požadoval klásť si otázky, ja si ich kladiem vo svojich esejach. V mladosti ma fascinoval Martin Rázus s prácou ARGUMENTY s podtitulom rozhovory otca so synom a obdivoval som aj maďarského spisovateľa Zoltána Fábryho, invalida, žijúceho v kúpeľoch Štós. Ležal pripútaný na lôžko a vyklepkával do písacieho stroja eseje, ktorými zameriaval pulz a polohu ľudstva na platforme dejín. * S Olinkou Szalmovou ste spoluautorom úžasnej knižky duchovných básničiek pre deti: Kľúčik. Je to vaše jediné dielko pre detského čitateľa alebo hodláte v tomto type tvorby pokračovať? Máte spätnú väzbu, ako je táto hodnotná knižôčka vnímaná a prijímaná? - Čo sa týka detskej literatúry a čo môj Kľúčik? Už pred viacerými rokmi som napísal pár rozprávok pre deti do Poslíčka. Kľúčik vyšiel vo vydavateľstve TRANOSCIUS. V časopise TVORBA boli nedávno uvedené knihy z tohto vydavateľstva, ktoré po štvrťroku zlacnili. Jedine Kľúčiku cenu zvýšili. Je to jasná reč, že o Kľúčik bol záujem, a preto zdražel. * Ako vidíte smerovanie súčasnej slovenskej literárnej spisby? - To je téma na dlhší čas a väčší priestor. Predovšetkým, aj keď sa v próze dosť experimentuje, forma rozhodne forma nie je perspektíva. Próza si žiada silný príbeh, fabulu. A poézia tak ako próza musí mať odraz z dobrej základne. Na ňu poukázal v Prahe v roku 1956 nositeľ Nobelovej ceny, islandský spisovateľ Haldor Kilian Laxnes, keď na II. zjazde československých spisovateľov povedal: „Ak nemilujete tých, medzi ktorými žijete, pre ktorých píšete, tak vám nepomôže žiadna filozofia, žiadna literárna teória ani strana.“ * K 75. narodeninám ste vydali novú básnickú zbierku. Stále aktívne autorsky žijete. Pripravujete sa aj na ďalšiu knižnú publicitu? - Do písania sa nenútim. Okolnosti a život okolo ma nútia a ja reagujem. Keď som teraz vydal piatu zbierku básní POZDRAVUJTE SAKURY, núti ma to urobiť si poriadok v esejach a ak budú možnosti a nebo dá, k jeseni ich dať do knižôčky. A na udalosti okolo nás rezonujem. Nemôžem byť ľahostajný, kým vnímam a viem, kde patrím.

chrumkavú husacinu, ktorá pomastila hrdlo a žalúdok tak, že potom po pohári írečitého zlatého moku sa duši nie len spievať a ďakovať za dary zeme v kostole chcelo, ale aj tancom oslavovať a veseliť sa žiadalo pri husličkách Béla Piťu a jeho potomkov. Nesmieme ani zabúdať, že až do konca 16-ho storočia Dolniaky boli obilnou komorou pre Horniaky. Obsadením však Nových Zámkov, Šurian s podunajskou nížinou a Levicka Turkami, po roku 1580 Horniaky boli prinútené budovať si vlastnú obilovinovú základňu, a to zapríčinilo veľké klčovanie lesov od Slovenskej Ľupče po Brezno. Dolniaky a v nich samozrejme aj Levicko boli v područí Turkov až do roku 1683 , keď Turci po porážke pri Viedni poľskými vojskami Jána Sobieskeho boli postupne zo strednej Európy vytláčaní.To všetko podmieňovalo aj novú produktivitu poľnohospodárstva, vinohradníctva a otváral sa priestor pre rozvoj remesiel najmä hrnčiarstva, garbiarstva, čižmárstva a debnárstva..To formovalo aj vývoj jazyka a reči pomenovávať nielen nové druhy prác, ale aj pracovného náradia a nástrojov či z domácej proveniencie alebo prinášaných kolonistami najmä z Nemecka, ktorí sa tu usadili už v 13. storočí, po tatárskom vpáde, keď štyri pätiny domáceho obyvateľstva boli vyplienené. Nemci sa tu hojne usadili a podmienili vznik banských a aj spišských miest a .ich špeciálny fenomén udrel punc aj na dialekt Pukanca, Novej Bane a kraja pod Sitnom s Banskou Štiavnicou. Nielen banicke prostredie, ale aj poľnohospodárske práce v usadlostiach okolo Sitna formovali reč a kvetnatý dialekt tohoto kraja.. A samotné poľné práce najmä letné, kosby či sušenie sena často od jari so sprievodom nielen spevu škovránka priamo motivovali vznik trávnic a piesní. A práve piesne uľahčovali pobyt na páliacom slnku , ale aj spríjemňnovali pobyt pri poľných studničkách počas krátkého oddychu.Tu nielen dúšok vody, ale aj pieseň osviežovala unavených. A tak ako išiel tok studniček poľných či lesných, tak niesol sa cez doliny a vŕšky aj spev. Dnes už nezistíme, kde ktorá pieseň má svoje korene. Aj pieseň ako lesná zver mala svoje prte. A pieseň putovala so žencami do žatvy aj zo žatvy. Na Dolniaky aj na Horniaky. Aj kysuckí drotári mali vo svojej krošni nielen plech a náčinie k svojmu kumštu, ale aj keď po dedinách nachádzali v sedliackych domoch možnosť

prenocovania, aj oni rozsievali svoje posolstvá, čo na svojich cestách nazbierali. Ako v minulosti nebolo možné tok života týchto oblastí či žúp poviazať a držať v izolácii, tak už s civilizačnými vymoženosťami je to vonkoncom nemožné a je len prirodzené, že aj v tomto regione už popri slovenských či maďarských reštauráciach, máme dnes už aj reštaurácie čínske či ázijské.. Letmo je však moja fantázia dráždená, aby som si v druhom storočí po Kristovi sprítomňoval pobyt rímskych légií nielen v Trenčíne, ale aj v podkove Štiavnických hôr cez Bátovce, Pukanec, Dudince, Tekovské Trsťany, rázovité Brhlovce či čilejkárske rázovité obce Čajkov, Rybník, Novú Dedinu. Historici nám zaznamenávajú, že sám veľký filozof na tróne, rímsky cisár Marcus Aurélius svoje úvahy o priateľstve, ktoré patria do zlatého fondu svetového kultúrneho dedičstva, spriadal a písal pri našom Hrone. Ale nielen noha rímskych legionárov zanechala stopu na pôde a zemi našich predkov. Tento región až na úpätie Sitna v r. 1241 bol plienený Tatármi, aby bezmála o tri storočia ho zase pustošili ich súkmeňovci Turci. Lesy, hlboké slovenské lesy, pritúlili našich predkov a boli im nielen skrýšou v čase nebezpečenstva, ale aj komorou a pivnicou, kde sa formoval budúci etnický aj kultúrny genofond. Príznačne zaznačuje pamäť rodu Marian Labuda, keď hovorí, že má tatársky pôvod. A možno aj udrel klinec po hlavičke. Jeho rodisko nie je ďaleko od Sitna, na ktorého úpätí je Tatárska lúka, kde Tatári táborili, keď obliehali striebornú Banskú Štiavnicu. Berme však na vedomie, že vynález pasov je z 18-eho storočia. Bolo tu a nielen dovtedy miešanie duchov aj keď feudálny systém určoval, čo má poddaný uctievať, komu sa klaňať, koho oslavovať aj komu slúžiť. Teda v zmysle Cuius regio, eius religio. Koho moc, toho náboženstvo. Samozrejme, že regióny feudálov mali samostatný rítus a boli aj etnograficky viac-menej homogénny uzavretý celok. Obmedzený pohyb a kontakt spôsoboval, že každá dolina ergo vlastníctvo feudála, mala svoj dialekt, svoj šat na všedný deň a na deň sviatočný a aj pieseň, v ktorej bola vyspievaná radosť či bolesť a v dvoch susedných dolinách mala už varianty v texte a neraz aj v melódii. (Pokračovanie v budúcom čísle)


8

13. marca 2012

POHRONIE

Šport * inzercia

záverečné kolo iv. ligy v šachu:

levické céčko na výbornom 2. mieste Šachová ligová sezóna sa pomaly blíži ku koncu, tento víkend prebehlo posledné kolo IV.lgy Nitra - sever. Levice v nej majú dvojnásobné zastúpenie v podobe družstiev Céčka a Déčka. Levice C cestovali na zápas k už istému víťazovi súťaže, AŠK Nitra. Domáci doteraz nestratili ani bod a boli samozrejme favoritom zápasu. Levičania však podali bojovný výkon, bojovali do posledného pešiaka, a aj s prispením trocha šťastia si domov odvážajú najtesnejšiu výhru 4,5:3,5. Ako pred súťažou papierovo najslabšie družstvo si tak zabezpečili výborné druhé miesto. Body

priniesli Béreš, Lecký a Galgóc 1, Nikel, Čuchor a Sovič 1/2. Z individuálnych výkonov treba spomenúť mladého Béreša, ktorý sa stal najlepším hrá-

čom ligy so ziskom 7 bodov z 8, vydarenú sezónu zaznamenali aj Sovič 6,5 z 8, Čuchor 6 z 8 a Galgóc 5,5 z 8. Levice D hostili v domácom

konečná tabuľka ii. ligy nitra-trenčín 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AŠK Nitra ŠK Levice C YMCA Nitra ŠK Veľký Kýr NŠK Nitra E Lokomotíva Šurany C Termál Podhájska B ŠK Levice D ŠK Močenok

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 5 5 5 4 2 2 1 1

0 1 1 0 1 1 1 2 1

1 2 2 3 3 5 5 5 6

21 16 16 15 13 7 7 5 4

38.0 36.5 36.0 37.0 34.5 31.5 27.0 28.5 19.0

prostredí družstvo YMCA Nitra. Na uchovanie si štvrtoligovej príslušnosti aj v budúcej sezóne museli bezpodmienečne zvíťaziť. Hostia domácim úlohu trocha uľahčili, keď nastúpili len so 7 hráčmi. Zodpovedne hrajúci Levičania nakoniec úlohu splnili, keď zvíťazili v pomere 5:3. Bodovali Foldesi, Koperdák, Nagy a Galló 1, remízy pridali Tóth E. a Ralík 1/2. Déčko v priebehu sezóny trápila dochádzka, viackrát nastúpilo v oklieštenej zostave. Individuálne dosiahli najlepší výsledok Koperdák 6 z 8 a Benčík 5 zo 6.

voleJbal * voleJbal * voleJbal * voleJbal * voleJbal * voleJbal * voleJbal 10. marec: 1. liga juniorky – 16.kolo

palas vk levice – 1. vk púchov 1:3 (20,-3,-18,-17) a 0:3 (-13,-11,-2)

Hráčky: Lucia Vydrová, Bibiána Bakačiová, Michaela Krásová, Sabina Magová, Táńa Sajková, Nina Pompošová,Lenka Černová, Veronika Slušná, Nikola Tonkovičová, Silvia Jančoková, Alžbeta Lavičková, Laura Szaboová, Lenka Reguľová, Lucia Babiaková, Nikol Slažanská, Linda Tomašovská, Eva Dúbravská, Jana Jovičová, Tréner: Jozef Popellár

basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal * basketbal 2. liga mužov – západ Basketbal Levice – Iskra Partizánske 106 : 80 (46 : 35). Body Lv: Molnár 25 (7 trojek), B. Kazár 24, Cifra 16, Dobisz a Brodziansky po 13, Polomčák 11, M. Kazár 4. Úvodná štvrtina bola v réžii hostí a domáci len doťahovali náskok súpera. Zlom nastal v priebehu druhej štvrtiny, keď sa začali presadzovať Levičania a do polčasu si vytvorili 11-bodový náskok. V priebehu druhého polčasu sa domácim darilo strelecky, keď zaznamenali 60 bodov, a tak hostia nemali príliš šancu na zvrat. 1. liga žien BkŽ Levice – ŠBk Šamorín „B“ 82 : 51 (44 : 28). Body Lv: Bačová 23, Kubušová 17, Ozdincová 15, Melezinková 13, Šimová, Kováčiková a Štarkeová po 4, Tuhá 2. Úvod stretnutia bol vyrovnaný, ale postupne sa začali presadzovať domáce hráčky a budovať svoj náskok. Prezentovali sa kvalitnou kolektívnou hrou a bez väčších problémov doviedli zápas do víťazného konca. BkŽ Levice – Hk Filozof Bratislava 105 : 73 (66 : 39). Body Lv: Šimová 27, Kubušová 20, Bačová 18, Ozdincová 16, Melezinková 9, Kováčiková 8, Štefaňáková 5, Tuhá 2. Levické ženy vstúpili do nedeľného zápasu vo veľkom štýle a v priebehu prvej štvrtiny vyhrávali už 19 : 0. Neskôr sa hra mierne vyrovnala, ale stále mali herne navrch Levičanky. Polčaso-

vé pohodlné vedenie si ustrážili aj po zmene strán a zaslúžene zvíťazili vysokým rozdielom. liga juniorov Inter Bratislava – Basketbal Levice 68 : 45 (44 : 28). Body Lv: Molnár a Marchyn po 12, Brecska 8, Vojtek 7, Adámik, Homola a Nikmon po 2. Favorizovaní domáci hráči potvrdili úlohu favorita a od úvodu stretnutia boli lepším družstvom na palubovke. Úzky káder levických juniorov nedokázal vzdorovať domácim, a tak si Interisti pripísali výhru. BSC Bratislava – Basketbal Levice 50 : 66 (19 : 27). Body Lv: Marchyn a Molnár po 21, Vojtek 15, Homola 7, Brecska 2. V súboji proti ďalšiemu bratislavskému celku si už počínali Levičania úspešnejšie a od začiatku mali mierne navrch. Postupne si vybudovaný náskok udržiavali a nedopustili zdramatizovanie záveru stretnutia. oblastná súťaž kadetiek BkŽ Levice – Bk Teplička nad váhom 47 : 50 (26 : 21). Body Lv: Havranová 14, Mikulová 8, Tuhá 7, Kronková 6, Kováčiková 5, Škúciová 4, Štarkeová 2, Ondušková 1. Stretnutie bolo od úvodu vyrovnané a družstvá sa striedali vo vedení. Na polčas odchádzali Levičanky s miernym náskokom, ale po zmene strán opäť pokračoval vyrovnaný priebeh. V závere mali viac šťastia hosťujúce hráčky a tesne zvíťazili.

BkŽ Levice – Bk Teplička nad váhom 65 : 36 (27 : 13). Body Lv: Havranová 17, Tuhá 15, Kováčiková 11, Mikulová 7, Kronková 6, Dobeková 4, Ondušková a Štarkeová po 2, Škúciová 1. V odvetnom súboji si od začiatku levické hráčky udržiavali koncentráciu a vyvarovali sa chýb z prvého zápasu. Počas celého priebehu si udržiavali vedenie a v záverečnej štvrtine už úplne dominovali, a oplatili tak súperkám prehru z prvého zápasu. oblastná súťaž žiakov Ba Nitra – Basketbal Levice 29 : 98 (10 : 53). Body Lv: Dalmady 26, Ivančo 19, Blaha 12, Chmeliar 10 ,Kocman 9, Szabó a Horniak po 6, Pihík a Adámik po 3, Szép 3. Levičania vstúpili do zápasu s chuťou a rýchlo si vybudovali náskok. Hernú prevahu dokazovali na oboch koncoch palubovky, v obrane nútili súpera k častým chybám, ktoré následne trestali. Ich bodové skóre sa napokon zastavilo tesne pod stobodovou hranicou. Ba Nitra – Basketbal Levice 28 : 71 (12 : 49). Body Lv: Dalmady 24, Blaha 17, Szabó 9, Ivančo 7, Kocman, Chmeliar a Horniak po 4, Pihík 2. Obraz hry sa oproti prvému zápasu príliš nezmenil a levickí hráči opäť prevyšovali svojich súperov v jednotlivých herných činnostiach. oblastná súťaž mladších žiačok BkŽ Levice – MBk ružombe-

rok 56 : 19 (22 : 2). Body Lv: Kováčiková 15, Ivanická 14, Dobrotová 8, Kašiarová 7, Moravčíková a Dudášová po 4, Sedliaková a Hudecová po 2. BkŽ Levice – MBk ružomberok 67 : 17 (32 : 7. Body Lv: Dobrotová 20, Kováčiková 18, Ivanická 8, Senešiová 6, Haulíková a Sedliaková po 4, Hudecová, Dudášová a Kabáthová po 2, Moravčíková 1. Levičanky boli v oboch zápasoch fyzicky aj herne vyspelejším družstvom na palubovke, a tak o víťazovi nebolo najmenších pochýb. Kolektívnou hrou sa o víťazstvá pričinili všetky hráčky. oblastná súťaž starších minibasketbalistov Basketbal Levice – MBk karlovka Bratislava 76 : 13 (46 : 9). Body Lv: Kóša 23, Frtús a Jesenský po 8, Bátovský 6, Danielič a Lacko po 5, Slaninka, Goda a Villem po 4, Lipták 3, Macák, Križan a Hrnčír po 2. Basketbal Levice – MBk karlovka Bratislava 88 : 20 (45 : 6). Body Lv: Bátovský 18, Lacko 14, Jesenský 12, Frtús 10, Danielič 9, Kóša 7, Zigo 6, Goda 3, Csendeš, Križan, Hrnčír a Villem po 2, Slaninka 1. Domáci mladíci zvládli úlohu favorita v obidvoch stretnutiach a s prehľadom zvíťazili. Pochvalu si zaslúžia všetci hráči. Pozitívom bol fakt, že priestor dostali všetci hráči na lavičke a napriek tomu hra nestratila na nasadení a intenzite. -LvB-

Futbal - 16. kolo Oblastné majstrovstvo

II. trieda

III. trieda

Starý Tekov - Čajkov 0 : 0; Pohronský Ruskov - Hronské Kosihy 3 : 2; Kalinčiakovo Veľké Turovce 2 : 0; Veľký Ďur - Čata 3 : 0; Plášťovce - Rybník 4 : 3; Horné Turovce Podlužany 2 : 3; Nová Dedina - Keť 6 : 1; Tekovské Lužany - Hronské Kľačany 2 : 1

Mýtne Ludany - Dolný Pial 5 : 1; Plavé Vozokany - Nový Tekov 1 : 1; Malé Kozmálovce - Veľké Kozmálovce 2 : 1; Žemberovce - Bory 6 : 0; Ipeľské Úľany - Jur n/Hronom 0 : 2; Ipeľský Sokolec - Pukanec 1 : 3; Šarovce - Lok 2 : 1; Beša - Vyškovce 6 : 0

Farná - Tek. Lužany 4FSC 2 : 2; Malé Ludince - Hronovce 4 : 0; Hontianske Trsťany - Demandice 0 : 3; Tupá - Horné Semerovce 2 : 4; Hokovce - Pastovce 2 : 1; Santovka - Lontov 2 : 2; Málaš - Tešmak 1 : 4; Voľno - Bátovce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Podlužany Starý Tekov Kalinčiakovo Hron. Kľačany Horné Turovce Plášťovce Čajkov Nová Dedina Čata Tek. Lužany Veľký Ďur Hron. Kosihy Pohr. Ruskov Rybník Veľké Turovce Keť

16 10 16 9 16 9 16 9 16 9 16 8 16 8 16 6 16 7 16 6 16 6 16 5 16 6 16 5 16 4 16 2

4 3 3 2 1 3 2 4 1 3 1 3 0 2 1 5

2 4 4 5 6 5 6 6 8 7 9 8 10 9 11 9

39 : 18 35 : 15 35 : 24 40 : 31 40 : 27 47 : 36 28 : 21 28 : 28 27 : 32 24 : 31 32 : 39 29 : 31 26 : 43 26 : 50 22 : 41 21 : 32

34 30 30 29 28 27 26 22 22 21 19 18 18 17 13 11

Nový Tekov Jur n/Hronom Žemberovce Bory Plavé Vozokany Ipeľský Sokolec Lok Pukanec Dolný Pial M. Kozmálovce V. Kozmálovce Šarovce Ipeľské Úľany Mýtne Ludany Vyškovce Beša

16 11 16 11 16 10 16 9 16 8 16 9 16 8 16 6 16 7 16 7 16 6 16 5 16 4 16 3 16 3 16 1

2 0 2 2 5 0 2 6 2 2 3 1 4 4 2 3

3 5 4 5 3 7 6 4 7 7 7 10 8 9 11 12

49 : 22 55 : 18 52 : 27 39 : 25 39 : 31 42 : 39 46 : 35 23 : 23 31 : 37 33 : 40 36 : 30 26 : 39 25 : 40 24 : 42 23 : 66 17 : 46

35 33 32 29 29 27 26 24 23 23 21 16 16 13 11 6

Hor. Semerovce Demandice Hokovce Farná Santovka Hont. Trsťany T. Lužany 4FSC Bátovce Hronovce Tupá Malé Ludince Pastovce Tešmak Málaš Lontov

15 11 15 11 15 9 15 8 15 8 15 8 15 6 14 6 15 5 15 5 15 5 15 4 15 4 15 3 15 2

3 3 2 5 2 2 5 3 4 0 0 2 1 1 1

1 1 4 2 5 5 4 5 6 10 10 9 10 11 12

49 : 18 42 : 12 53 : 29 48 : 24 30 : 24 26 : 24 35 : 27 37 : 36 36 : 24 23 : 41 29 : 49 21 : 32 33 : 48 22 : 60 21 : 57

36 36 29 29 26 26 23 21 19 15 15 14 13 10 7

nedeľa bola víťazná Hontianska vrbica - marcelova 1 : 0 (0 : 0) Hontianska Vrbica zvíťazila doma v súboji s Marcelovou, keď víťazný gól strelil Kacsmarik (na snímke). ľudovít vanek

soňa Drábiková začala sezónu skvelými výsledkami

bronz na 200 m znak v otvorenej kategórii TrNava - Talentovaná levická plavkyňa Soňa Drábiková (1999) sa počas uplynulého víkendu zúčastnila 38. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Tieto preteky pre Soňu po krátkej prestávke znamenali štart novej sezóny a prekonaním osobných rekordov potvrdila výrazné zlepšenie formy. Predstavila sa spolu v ôsmich disciplínach. Najväčší úspech zaznamenala na 200m znak, kde v otvorenej kategórii (bez rozdielu veku) obsadila časom 2:31.99 perfektné tretie miesto. V najbližších týždňoch čaká Soňu veľa práce a tvrdého tréningu. V Trnave však ukázala, že je na čom stavať a súperky nenechala ani na chvíľu na pochybách.

Výsledky (umiestenia v kategórii Open): 200m voľný spôsob 2:14.59 (8. miesto); 100m prsia 1:20.89 (11. miesto); 100m znak 1:11.48 (7. miesto); 100m polohové preteky 1:12.18 (4. miesto); 200m polohové preteky 2:35.20 (13. miesto); 200m prsia 2:50.34 (5. miesto); 200m znak 2:31.99 (3. miesto); 100m motýlik 1:14.91 (11. miesto) (25)


Týždenník pOHROnIE

10/2012

v mestách a obciach okresu Levice

13. marca 2012

pozvÁnka na beH osloboDenia obce

namiesto k počítačom poďte na čerstvý vzduch

rOMaN gOgOra

sumár sobotňajších volieb do nr sr v kalnej nad Hronom

k urnám sa vybralo 951 voličov

Žiaci zŠ píšu o vzťahu k svojej obci

práce do súťaže už prichádzajú! Do literárnej súťaže PREČO MÁM RÁD / RADA SVOJU OBEC, ktorú pre žiakov Základnej školy vyhlásil Obecný úrad v Kalnej nad Hronom spolu s re-

gionálnym týždenníkom POHRONIE, už prišli do redakcie prvé príspevky. Sú až prekvapujúco kvalitné a milé. Postupne všetky práce v ka-

tegórii poézie aj prózy zverejníme, čím získajú štatút súťažných dielok. Víťazov prvej časti súťaže vyhlásime verejne pred záverom školského roka, celkový víťaz bu-

de známy na konci kalendárneho roka 2012. Na autorov najlepších prác čakajú zaujímavé ceny od oboch vyhlasovateľov súťaže. A tu je prvá súťažná práca:

zima v našej obci: dejú sa zázračné veci DÁŠA KUBATKOVÁ, MILKA ŽINDELYOVÁ Skôr než sa na stromoch objavia prvé kvety, v malej dedinke Kalná nad Hronom sa začína zima. Chladivý decembrový deň sa tu začína padaním drobnučkých tancujúcich vločiek v povetrí. Tichučko tečúci Hron sa v tomto ročnom období zastaví pod ľadovou prikrývkou. Driemajúci les potichu stráži krajinu, aby nenarušil spánok lúky. Tank vyzerá ako mohutná snehová hora. Cez zimu sa fontána premení na začarované strieb-

bešeňov – kFc (0:0)

risté zrkadlo, do ktorého sa každý večer pozerá okúzľujúci mesiac. Ligotavý sneh pomaly prikrýva celú dedinu ako bielučká perina. Mohutné komíny Mochoviec sa v diaľke menia na veselých snehuliakov. Čierne vrany krúžia nad zamrznutým obecným úradom, ktorý vyzerá ako ľadové kráľovstvo. Jasná obloha mrazivo dýcha na zasnežené polia. Deti sa tešia zamrznutému klzisku. Hoci je Kalná malá dedina, cez zimu sa tu dejú zázračné veci. (Autorky sú žiačky ZŠ v Kalnej nad Hronom)

Veríme, že táto pekná úvaha inšpiruje aj tých, ktorí sa do našej literárnej súťaže chystajú zapojiť, ale zatiaľ tak neurobili. Niekedy je dôležité nazrieť do šuflíkov, aby sa na svet dostali aj práce ukryté hlboko v nich. Talenty sú určite aj v kalnianskej ZŠ.

Šoprončan tvorí v kalnej nad Hronom maľoval a učitelia v základnej škole podporovali jeho talent. Po absolvovaní vysokej školy sa presťahoval do Sopronu, kde žil a tvoril. Jeho učiteľmi boli takí majstri ako akademickí maliari Vilmos Roisz a Árpád Szarka. Nagy je členom Spoločnosti výtvarných umení Maďarska v Šoprone. Svoje diela vystavoval v Budapešti, Šoproni, Rábe, Bratislave i v Rakúsku. Námety k obrazom čerpal hlavne z prírody. Obľúbenou inšpiráciou je vychádzajúce slnko a ranné zore s hýriacimi farbami, ktoré ho sprevádzajú. Pozoruhodné sú zátišia a kvety, z ktorých plynie harmónia a vyrovnanosť. Zaujímavá výstava, ktorú

BeŠeŇOv (ig) - V nedeľu odohrali naši futbalisti prvý majstrovský futbalový zápas v Bešeňove, ktorý zimoval na druhom mieste v tabuľke po jesennej časti súťaže. Hralo sa za ťažkých poveternostných podmienok, čo prispelo k tomu, že to bol jeden z menej atraktívnych zápasov pre oko diváka. V druhom polčase rozhodca prísne vylúčil po

faule nášho predstopéra Zdychavského a dohrávali sme desiati. Obe mužstvá mohli v závere strhnúť víťazstvo na svoju stranu, čo sa ani jednému nepodarilo, a tak je remíza spravodlivá. Naši futbalisti išli na ihrisko hostí neprehrať, a úlohu splnili. Ako hovorí humorista Tomáš Janovic: „V živote aj nuly treba, najmä tie dve vedľa seba.“

starosta obce kalnÁ naD Hronom pozvánka na riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v kalnej nad Hronom

očarilo ho dolné pohronie

LevICe, kaLNá NaD HrONOM (šr) - Za hojnej účasti levickej verejnosti v nedeľu 26. februára vo výstavnej sieni Centra kultúry Junior otvorili výstavu výtvarných prác Imre Istvána Nagya. Rodák z dedinky neďaleko maďarského Sopronu žije a tvorí v Kalnej nad Hronom, kde sa prisťahoval pred šiestimi rokmi. Aj tu nachádza námety k svojim dielam. Sú to najmä malebné zátišia Hrona a tunajšej prírody, ktorá ho očarila. Zostal občanom Maďarska, ale páči sa mu tu a Slovensko má rád. Imre István Nagy sa narodil v malebnej dedinke Fertorákos neďaleko Šopronu v Maďarsku v roku 1949. Už ako dieťa rád

Do jarnej časti kalňania s remízou

a!

Starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn pri volebnom akte.

en

V krásny sobotný deň, ktorý väčšina občanov mohla využiť počasie na práce v záhradke, okolo domu, či prechádzky v prírode, sa konali aj voľby do NR SR. Všetkých členov okrskových volebných komisií privítal hneď ráno starosta obce Ladislav Éhn, a mohlo sa začať. V našej obci sme mali 1715 voličov, z ktorých využilo možnosť slobodne sa vyjadriť 951, čo predstavuje 55,54 % účasť vo voľbách. Volebný výsledok politických strán v Kalnej nad Hronom, ktoré sa dostali do parlamentu, je nasledovný:

1. SMER-SD 33,65 % 2. MOST-HÍD 13,25 % 3. OĽaNO 12,10 % 4. SAS 5,05 % 5. SDKÚ – DS 4,42 % 6. KDH 3,25 % Pokiaľ by sme zloženie parlamentu nechali na voličov Kalnej nad Hronom, poradie by bolo takéto: 1. SMER-SD 33,65 % 2. MOST-HÍD 13,25 % 3. OĽaNO 12,10 % 4. SMK – MPK 8,94 % 5. SAS 5,05 % SDKÚ – DS 4,42 % KDH 3,32 % (autor je zástupca prednostu Obecného úradu

zm

IgOr gOgOra

Komisia mládeže a športu spolu s občianskym združením Magic Team všetkých Kalňanov srdečne pozýva na už tradičné cezpoľné bežecké podujatie s názvom „Beh oslobodenia Kalnej nad Hronom“, ktoré sa bude konať v sobotu 24. marca o 9. hodine. Súťažiť sa bude o zaujímavé ceny vo všetkých kategóriách: od našich najmladších až po najstarších spoluobčanov. Účelom podujatia je vytiahnuť deti, mládež, ale aj staršie generácie od počítačov televízorov a bežného stereotypu von, medzi rovesníkov, a pokúsiť sa ukázať, že šport ja zábavný a plný radosti. Šport patrí k najefektívnejším spôsobom odbúravania stresu v dnešnej uponáhľanej dobe a v nemalej miere pomáha bojovať s nadváhou, ktorou trpí až 60 % dospelej slovenskej populácie. Osobne by som veľmi rád videl stále pribúdajúci počet mladých ľudí na ihriskách so záujmom o pohybové aktivity. A preto si myslím, že aj táto bežecká súťaž je jednou z príležitos-

tí ako sa začať aktívne venovať športu a tým podporovať zdravý životný štýl. Ale vráťme sa k nášmu podujatiu. Viete, ako a prečo vlastne vznikol Beh oslobodenia v Kalnej nad Hronom? Pravdepodobne každý z nás predpokladal, že to vychádza z histórie obce, keď v noci z 24. na 25. marca 1945 sovietska armáda prelomila nemeckú obranu pri rieke Hron a oslobodila našu obec. Na počesť tohto významného dňa sa postupom času začalo organizovať športové podujatie Beh oslobodenia. Po rokoch sa však tento masový beh vytratil zo života obce. Až aktivitou občianskeho združenia Magic Team sa po dlhšej prestávke, v roku 2009, podarilo v opätovne zorganizovať bežecké preteky na počesť nášho oslobodenia spod nemeckej okupácie. Verím, že táto pekná tradícia bude pokračovať a nájde si stále viac a viac nadšencov, ktorí si chcú zmerať sily a prežiť krásny športový deň plný radosti a smiechu. (autor je predseda komisie mládeže a športu)

pripravilo Mestské kultúrne stredisko, potrvá do 9. marca

Umelec pred svojimi dielami.

a je prístupná počas pracovných dni od 10. do 16. hodiny.

Foto: Mária Búriová

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

14. marca 2012 (v stredu) o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom.

pROgRAm: 1. Otvorenie a schválenie programu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky 3. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov 4. Informatívna správa starostu obce 5. Kontrola plnenia uznesení 6. Rozbor hospodárenia obce za rok 2011 7. Informatívna správa o činnosti Relaxačno-športového areálu za rok 2011 8. Správa o činnosti Materskej školy 9. Správa o činnosti Obecnej polície 10. Správa hlavného kontrolóra 11. Informácia o sprevádzkovaní Gastrocentra 12. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov č. 23/2012 13. Aktualizácia VZN č. 15/2011 (cenník akcií v obecnom Gastrocentre, cenník inzercie v týždenníku Pohronie a na internetovej stránke obce) 14. Aktualizácia VZN č. 7/2003 Požiarny poriadok obce 15. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kalná nad Hronom 16. Rôzne (žiadosti, pridelenie bytu č. 9) 17. Diskusia 18. Záver


:

ČO V stredu 7. marca sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby v rámci projektu Rekonštrukcia verejných priestorov Centrálnej mestskej zóny v Ţeliezovciach, realizovanej z prostriedkov

NOVÉHO?

Regionálneho operačného programu. V rámci tohto projektu bolo rekonštruované centrum mesta na úseku od námestia po budovu bývalého gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Na tomto

Bustu M. R. Štefánika odhalili primátor Pavel Bakonyi a nitriansky župan Milan Belica.

úseku boli vybudované nové chodníky na oboch stranách hlavného ťahu, cyklistický chodník, autobusové zastávky, vjazdy, bezbariérové priechody, parkové osvetlenie, osadené lavičky a nové smetné nádoby. Pred OD Nesti vznikla oddychová zóna, pred domom kultúry bola postavená fontána. Na slávnostné odovzdanie sa v zasadacej miestnosti zišli predstavitelia a pracovníci samosprávy, hostia a zástupcovia účastníckych organizácií rekonštrukčných prác. Pozvanie primátora prijal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, poslanec NSK a primátor Vrábel Tibor Tóth i ďalší predstavitelia okolitých samospráv. Pri tejto príleţitosti bola oficiálne odhalená aj busta M. R. Štefánika, osadená pri vchode do budovy mestského úradu. Po krátkom predstavení generála Štefánika v podaní riaditeľky mestskej kniţnice Jany Beníkovej primátor Pavel Bakonyi vo svojom príhovore zdôraznil, ţe projekt rekonštrukcie bol mimoriadne rozmanitý, zahŕňal v sebe mnoţstvo rozdielnych činností. Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu rekonštrukčných prác.

Na mieste pôvodnej budovy vo výcvikovom areáli Miestneho kynologického klubu Hron vyrastie nový objekt. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojej januárovej schôdzi krátko po tom, čo mesto dostalo od poisťovne plnenie vo výške 51 776,15 eur za škodu vzniknutú pri požiari z 13. novembra minulého roka. Zastupiteľstvo rozhodlo, že finančné prostriedky získané z poistného plnenia za znehodnotenú budovu budú účelovo a v plnej výške využité na obnovu zničenej nehnuteľnosti. „Príčiny vzniku požiaru boli vyšetrované tak hasičmi, ako aj políciou a poisťovňou. Správa Hasičského a záchranného zboru potvrdila, že požiar vznikol z nezistených príčin,“ hovorí Branislav Alakša, predseda MKK Hron. K podobnému výsledku sa dopracovala aj poisťovňa, keďže medzitým poukázala poistné plnenie. „Po požiari sme začali so

Upratovanie po požiari

Návštevníkov mestského múzea čaká tento rok niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena v oblasti vstupného, ktorú na svojej januárovej schôdzi odobril aj zastupiteľský zbor. Sadzobník poplatkov bol upravený podľa návrhu poslanca Pavla Polku, ktorý je zároveň zamestnancom múzea, resp. mestskej knižnice, ktorá múzeum zastrešuje. Tak v prípade dospelých, ako aj v prípade detí, študentov a dôchodcov sa vstupné zvýšilo o 30 centov, po novom si však netreba priplatiť za lektorské služby, ktoré boli doteraz pri požiadaní skupiny návštevní-

kov nad 5 osôb za 3 eurá za hodinu. Dospelí tak odteraz za návštevu Mestského múzea a pamätnej izby Franza Schuberta zaplatia 1 euro, žiaci, študenti a dôchodcovia 50 centov. Cena za výklad je zahrnutá vo vstupnom. Druhou novinkou je dostupná webstránka múzea na adrese: zeliezovcemuzeum.webnode.sk. Stránka obsahuje informácie o expozícii v slovenskom a maďarskom jazyku, údaje o otváracích hodinách múzea a kontaktoch, súčasné aj dobové fotografie a základné informácie v talianskom a anglickom jazyku.

15. marec: Baba-mama klub od 9.30 v odd. pre mládeţ 16. marec: Deň ľudovej rozprávky – Podkovička šťastia - záţitkové čítanie z knihy H. Zelinovej o 14.00 v odd. pre mládeţ 21. marec: 74. Literárna kaviareň od 16.30 v kaviarni Miracle, prednáša Mgr. Nováková Margaréta z Tekovského múzea. 22. marec: Baba-mama klub o 9.30 h v odd. pre mládeţ Deň vody – Deň zeme – dokumentačná výstava v náuč. odd. 27. marec: Tajomstvá ţeliezovského parku – prednáša P. Polka, pracovník Mestského múzea o 14.00 v Klube dôchodcov na ul. SNP 27. marec: Rarity našej kniţnice – dokumentačná výstava z fondov kniţnice 28. marec: „Chráňme a zachovávajme zvyky našich predkov“ - beseda s autorom knihy J. Beníkom v Novom domove na ul. Komenského, 14.00 h PERSONÁLNE VÝSTAVKY: 18. 3. 1932 výr. nar. John Updike 28. 3. 1592 výr. nar. J. A. Komenský Od 26. marca do 30. marca pod názvom „Kniţnice pre všetkých“ je vyhlásený Týţdeň slovenských kniţníc. V rámci týţdňa rôzne podujatia pre školy. Denne prístupný internet pre verejnosť, burza kníh a časopisov, vstupy do múzea.

sanačnými prácami, ktoré pokračujú dodnes a zrejme ešte niekoľko týždňov potrvajú. Tieto práce robia členovia klubu svojpomocne. Doteraz sme naplnili 9 kontajnerov stavebnou sutinou a dva kontajnery železom,“ dodáva predseda. Členovia klubu sú z rôznych profesií, podľa predsedu, ako aj podľa zakladateľa a hospodára klubu Pavla Alakšu si väčšinu prác dokážu urobiť sami, čím dokážu ušetriť značné finančné prostriedky. Vďaka tomuto prístupu by 51 tisíc eur mohlo na výstavbu stačiť. Tú však bude realizovať vlastník, teda mesto, ktoré je z hľadiska svojho postavenia legislatívne limitované danými postupmi obstarania, čo môže komplikovať preukázanie efektívneho nakladania s prostriedkami paradoxne v prípade najlacnejšej – dobrovoľníckej práce. O výstavbe objektu budeme pravidelne informovať na stránkach našich novín.

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 26. marca, 23. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 18. decembra. Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP / časť Ţeliezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odváţať v dňoch: 27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna, 24. júla, 21. augusta, 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 19. decembra. Z ulíc kpt. Nálepku, Ruţová, Mierová, Ţelezničná, Hviezdoslavo-

va, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Trţná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme odváţať v dňoch: 28. marca, 25. apríla, 23. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 26. septembra, 24. októbra, 28. novembra a 20. decembra. Z obchodov v dňoch: 29. a 30. marca, 26. a 27. apríla, 24.a 25. mája, 28. a 29. júna, 26. a 27. júla, 23. a 24. augusta, 27. a 28. septembra, 25. a 26. októbra, 29. a 30. novembra a 21. decembra. Mestský úrad ŢELIEZOVCE


POHRONIE

samosprÁvne noviny

13. marca 2012

11

Od utorka do utorka: ČÍM ŽIJe OBeC

13. marec 2012

č. 10/2012 týždeň sa začal v rybníku milou oslavou

vinše pre storočnú jubilantku kornéliu kováčikovú MONIKA SÁVOVÁ

jubilantke Každému z nás roky idú, to je isté rok čo rok. Dnes je váš deň slávnostný, Pánu ríše ďakovný. Krásne je to blahoprianie, daj Vám, Bože, požehnanie. Zdravie, šťastie, lásky, sily, buď Vám pokoj každodenný. K blahoželaniu a k vinšu sa pripájajú obyvatelia obce Rybník.

Modlitba k storočnici

Drahá matka Boha môjho, prijmi ma za celkom svojho, dokiaľ žijem, tak sa modlím. Drahá matka, vždy som tvojím. Keď kríž tlačí, horkosť páli, srdce plače, kvíli, žiali. Drahá matka, pozri rany, balzam lásky prilož na ne, nech to srdce ubolené, láskou tvojou uzdravené. Spievam pieseň lásky, slávy Teba, matka, vždycky chválim. (Z pripravovanej knihy Anjelíčku môj)

Oslávenkyni odovzdali tortu so symbolom jubilea starosta I. Králik a matrikárka A. Dosedlová.

rYBNÍk (Zuzana Szolárová) – Rovných sto rokov oslávila v pondelok 12. marca obyvateľka Rybníka Kornélia Kováčiková, rodená Havranová. K tomuto krásnemu jubileu jej v deň narodenín poblahoželal starosta obce Imrich Králik aj matrikárka Alica Dosedlová. Zavinšovali jubilantke veľa pevného zdravia a aby ju neopúšťal op-

timizmus aj radosť z každodenných drobností, ktoré nasčítaním tvoria zmysel života. Oslávenkyňa v deň stých narodenín žiarila šťastím a dobrou náladou. Babička Kováčiková prežila obidve svetové vojny a s manželom mala jednu dcéru. Zdravie jej už možno neslúži tak ako by chcela, ale napriek

tomu oplýva neskutočnou charizmou a optimizmom. Môže sa pochváliť aj tým, že nikdy nebola vážne chorá a aj v tomto úctyhodnom veku chodí sama a číta bez okuliarov. Len jej sluch ju občas zradí. Okolo seba má všetkých svojich blízkych, ktorí sa o ňu starajú. Veľkú radosť jej robia prapravnúčatá.

Milí spoluobčania, máme za sebou predčasné voľby do NR SR. Známe sú strany, ktorých kandidáti na poslancov vytvoria národný parlament a do najvyššieho zákonodarného zboru majú prenášať vôľu voličov. Účasť ľudí v týchto marcových voľbách ukázala, že želaním väčšiny obyvateľov krajiny je vytvoriť stabilný rámec pre konštruktívne riešenie problémov a postupné nastoľovanie pravidiel, ktoré sa budú aj konsenzuálne dodŕžať. Pravda, to všetko na plátne vývoja v celej Európskej únii. Ďakujem všetkým Rybníčanom, ktorí prišli odovzdať svoj hlas, a ukázali tak svoju vysokú občiansku uvedomelosť. A pretože sme tento týždeň začali veľmi milo, srdečne a ľudsky, blahoželaním k vzácnemu storočnému jubileu obyvateľke našej obce Kornélii Kováčikovej, chcem poželať dlhý život v spokojnosti a dobrom zdraví aj všetkým ostatným Rybníčanom. Nech sa nám spoločne darí. Imrich Králik, starosta

výsledky volieb do nr sr v obci rybník Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku: 1149 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 779 Zelení : 1 hlas Kresťanskodemokratické hnutie: 87 hlasov Strana demokratickej ľavice: 1 hlas

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska: 4 hlasy Národ a Spravodlivosť - naša strana: 10 hlasov Komunistická strana Slovenska: 4 hlasy Strana Rómskej únie na Slovensku: 1 hlas MOST-HÍD: 7 hlasov 99% - občiansky hlas: 6 hlasov

15. marca 2012 o 18. hodine v zasadačke obecného úradu

bude rokovať obecné zastupiteľstvo

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rybníku zvolávam 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) na štvrtok 15. marca 2012 o 18. hodine do zasadačky Obecného úradu. Z programu: kontrola plnenia uznesení od ostatné-

ho zasadnutia OZ, informácia o činnosti obce od ostatného zasadnutia OZ, stav financií k 29. 2. 2012, návrh na schválenie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12. 2011, návrh na zmenu uznesenia č. 77/8/2011, návrh rozpočtu obce na rok 2012, návrh viacročného rozpočtu obce pre roky 2012 – 2014, návrh na rozdele-

nie dotácií z rozpočtu obce pre rok 2012, návrh na zmenu bodu č. 11 zápisnice a uznesenia č. 44/4/2011, OZ č. 4, návrh na zmenu bodu č. 16 zápisnice a uznesenia č. 57/6/2011 z OZ č.6, návrh na zmenu bodu č. 4 zápisnice a uznesenia č. 53/6/2011, žiadosť o predaj par. č. 4103/1 register „E“ – Ján Ďurian, žiadosť o majet-

koprávne vysporiadanie – Ondrej Harmady, žiadosť o odpredaj časti par. č. 2951 – SES Tlmače, a.s., návrh vstupu obce do občianskeho združenia „Pod Slovenskou bránou“, návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2012, interpelácie poslancov, rôzne, diskusia. Imrich králik starosta obce

chystajte si súťažné vzorky

vi. ročník degustácie vín v rybníku Vinohradnícky spolok Rybníka a Obec Rybník Vás srdečne pozývajú na VI. ročník degustácie vín v Rybníku v sobotu 31. marca 2012 o 16. hod. v kultúrnom dome v Rybníku. organizácia a dodanie vzoriek: Vzorky treba doručiť v termíne 21. marca od 14. do 20. hodiny do kultúrneho domu v Rybníku. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať tri fľaše s obsahom 0,75 l, ktoré musia byť označené názvom vína, ročníkom, menom a adresou výrobcu a príslušnou kategóriou vína. Organizátori si vyhradzujú právo zakúpiť 5 fliaš z najvyššie

ocenených vín. Vzorky budú použité pri verejnej prezentácii. Ceny a diplomy budú odovzdané 31. marca o 16. hodine v kultúrnom dome v Rybníku. pravidlá degustácie: Do súťaže sú zaradené vína zatriedené v nasledovných kategóriách: a – vína biele tiché b - vína červené tiché c – vína ružové tiché d – vína biele a červené zmesové tiché Vína sú hodnotené odbornou komisiou 100 bodovým hodnotiacim systémom O.I.V. Kontakt: Ing. Jozef Uhnák 0905 966 939 Tešíme sa na spoluprácu!

Okrsková volebná komisia pri práci.

Slovenská národná strana: 49 hlasov OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti: 58 hlasov Sloboda a Solidarita: 33 hlasov PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ: 1 hlas Strana zelených: 2 hlasy Ľudová strana Naše Slovensko: 16 hlasov SMER- sociálna demokracia: 448 hlasov

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko: 11 hlasov Obyčajní ľudia: 3 hlasy Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana: 17 hlasov STRANA SLOBODNÉ SLOVO-NORY MOJSEJOVEJ: 5 hlasov Strana živnostníkov Slovenska: 1 hlas

stretnutie s prof. arch. michalom Šarafínom

vážení obyvatelia rybníka! Pozývame vás na 2. stretnutie s prof. arch. Michalom Šarafínom, ktoré sa uskutoční v stredu 14. marca o 17, 30 h. Témou bude úprava verejných priestranstiev historického jadra obce. Na 2. stretnutí sa budeme zaoberať aj okolím ľudového domu a amfiteátru. Príďte sa zapojiť do diskusije a vyjadriť svoj názor k predkladaným návrhom. Diskusia je otvorená, každý názor obohatí riešenie.

poďakovanie inštruktorke zumby

Už pol roka nám v rybníckej telocvični precvičuje Zumbu a zároveň dodáva náladu a energiu naša inštruktorka katka Lajčíniová. Aj v mene ostatných žien chcem poďakovať za vynikajúce hodiny Zumby plné pohody a dobrej nálady. Ďakujeme, Katka, a nech nám to ešte dlho spolu zumbuje. Lenka Hercová


Denníky odváţneho bojka si vo svete kúpili uţ milióny ľudí

Séria populárnych a vtipných kníh pre deti o odváţnom bojkovi Jeffa Kinneya ţne úspechy po celom svete. Ich medzinárodný úspech sa dá vysvetliť aj tým, ţe sú písané zábavnou denníkovou formou. Texty sú doplnené vtipnými, jednoduchými kresbami. Štýl písania je veľmi blízky svetu detí a ich spôsobu uvaţovania.

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: po - pia 9.00 - 18.00, so - ne 10.00 - 18.00 hodiny Dobóovský kaštieľ Prírodovedné zbierky Výstava potrvá do 1. apríla KINO JUNIOR 13. a 14. 3. o 18.30 h OBHAJCA (THE LINCOLN LAWYER)

Jeff Kinney (1971), autor kniţnej série Denník odváţneho bojka, (v origináli Diary of a Wimpy Kid), podal v uplynulých týţdňoch ţalobu pre údajné porušenie autorských práv. Vo vydavateľstve Antarctic Press vyšiel totiţ veľmi podobný titul s názvom Diary of a Zombie Kid, ktorý sa Kinneyho knihám podobá tak názvom ako aj prebalom a obsahom. Podľa správ publikovaných v médiách sa v ţalobe okrem iného uvádza, Deti sa môţu s knihami o odváţnom bojkovi ţe spoločné črty majú aj hlavní protagonisti oboch sérií. vydanými v slovenčine zoznámiť aj Denník odváţneho bojka 2. Rodrick je šéf vycháprostredníctvom internetového portálu dza na 224 stranách. Maloobchodná cena 8,90 €. www.dennikodvaznehobojka.sk, Z anglického originálu Jeff Kinney: Diary of a Wimna ktorom sa môţu od 5. marca 2012 py Kid: Rodrick Rules (Amulet Books, New York zapájať do veľkej súťaţe v písaní príbehov 2008) preloţila Elena Guričanová. podobných tým, aké zaţíva www.dennikodvaznehobojka.sk, obľúbený hrdina kniţnej série Greg. www.bux.sk, www.ikar.sk

V kniţkách zo série Denník odváţneho bojka sa nájde kaţdé dieťa vo veku pribliţne od osem do trinásť rokov bez ohľadu na krajinu, v ktorej ţije. Vydavateľstvo Ikar vydalo v roku 2010 prvú zo série kníh s rovnomenným názvom. Druhé pokračovanie s podtitulom Rodrick je šéf vychádza v týchto dňoch. Vydanie tretej knihy - Posledná kvapka je naplánované na marec 2012.

USA.V strhujúcom thrilleri OBHAJCA stvárnil Matthew McConaughey úlohu Michaela, “Micka”, Hallera, charizmatického trestného advokáta pôsobiaceho v Los Angeles, ktorého kanceláriou je zadné sedadlo auta značky Lincoln Continental. Triller, dráma, MP od 12 rokov, ČT, 118 min., Magic Box, PREMIÉRA 15. 3. o 19.00 h SKAFANDER A MOTÝĽ Francúzsko, USA, Filmový klub Otáznik Výtvarník a občasný reţisér Julian Schnabel zvolil úplne nezvyčajný spôsob adaptácie a s pomocou vynikajúceho hereckého obsadenia vytvoril film, ktorého účinok sa vyrovná pôsobeniu literárnej predlohy.

Réžia: Julian Schnabel, 2007, 112 min. 16. 3 . o 18.30 h DLH (THE DEBT) USA. Kaţdý dlh treba zaplatiť, a pokým to neurobíte, nakoniec vás to zničí. Triler v ktorom si podávajú ruky minulosť a súčasnosť, pravda a loţ a pocit viny je tu silnejší neţ pud sebazáchovy. Dráma, triler, MP od 12 rokov, ČT, 114 min., Tatrafilm 17. a 18. 3 . o 15.30 h KUNG FU PANDA 2 USA. Dračí bojovník Po spoločne so svojimi kamarátmi Tygricou, Zmijou, Opicou a ďalšími ochraňujú Údolie mieru. Ale Poov nový úţasný ţivot je v ohrození. Objavil sa strašný zloduch, ktorý chce pouţiť tajnú nezastaviteľnú

zbraň, aby ovládol Čínu a zničil kungfu... Animovaná komédia, MP, SD,100 min., Tatrafilm 17. a 18. 3. o 18.30 h POLNOC V PARÍŢI (MIDNIGHT IN PARIS) USA. Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), ktorý sa majú na jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi do Paríţa. Jedného večera ide Inez so svojimi priateľmi tancovať a Gil sa prechádza nočným Paríţom. Jeho polnočné záţitky mu odhalia Paríţ v inom a novom svetle a spôsobia prehodnotenie jeho ţivota. Romantická komédia, MP od 15 rokov, ČT, 94 min., Magic Box

13. marca 1991 zomrel v Leviciach Andrej Vrábel, pedagóg a matematik. Narodil sa 2. septembra 1910 v Mokrej Lúke. Po jeho narodení sa rodina presťahovala do Čankova, dnes súčasti Levíc. Študoval na vtedajšom Československom štátnom reformnom reálnom gymnáziu v Leviciach, kde v roku 1929 maturoval. Po maturite sa zapísal na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe so zámerom študovať klasickú filozofiu, avšak zvíťazila matematika a prehlásil sa na Prírodovedeckú fakultu KÚ. V školskom roku 1936/1937 bol vymenovaný za riadneho profesora na gymnáziu v Leviciach. V roku 1938 z Levíc odišiel a na gymnáziu sa vrátil aţ po vojne. V rokoch 1951/1952, následne v rokoch 1953 aţ 1955 pôsobil na gymnáziu ako riaditeľ. Bol zakladajúcim členom pobočky slovenských matematikov a fyzikov v Nitre a ATAIR, IVA, KAVA, TAN

opica okolie africký ţivých bocianovitý organizmov vták

P

značka KONIEC kvality TAJNIČKY múky

včelí produkt

meno Behúňa

999 v Ríme

vymedzený úsek niečoho symetrála hviezda v súhvezdí Orla

vlastní narobil tkaním

pluţ

členom speváckeho zboru učiteľov Levického okresu Domovina. Za jeho zásluhy o rozvoj školy prepoţičalo 4. septembra 2000 Ministerstvo školstva SR gymnáziu čestný názov Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Je pochovaný v Čankove. 14. marca 1917 sa narodil vo Vécsése (Maďarsko) Jozef Kaiser, amatérsky výtvarník. Študoval na škole umeleckých remesiel v Bratislave u profesora Ľudovíta Fullu, neskôr diaľkovo v Prahe výtvarnú výchovu. V 50-tych rokoch bol zamestnaný v Calexe v Zlatých Moravciach a popri zamestnaní vyučoval výtvarnú výchovu na základných školách. Maliarstvu sa začal systematicky venovať aţ v 90-tych rokoch. Inklinuje viac k impresionizmu ako k realizmu. Je členom umeleckej besedy slovenskej. Ţil a tvoril v Leviciach. Zomrel 20. 2. 2009. 15. marca 1852 sa narodil v Balašských Ďarmotách Všeslav Aladár Kráľ, advokát a literát, syn básnika Janka Kráľa. V vyhŕňal časť vety Leviciach pôsobil ako konšpicient u advokáta Belčáka. Nerukávy skôr, po zloţení advokátskych skúšok, pôsobil ako advokát. Zomrel 2. 5. 1881 v Leviciach vo veku 29 rokov Pochovaný je na levickom cintoríne. Jeho hrob bol v roku 1998 zrekonštruovaný. Zaznamenal: (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu (Pouţité údaje sú do r. 2001)

mesto v Rusku

polynézsky opojný nápoj

obidvaja

korálový ostrov dvojhláska svet, vesmír

podradná krčma

P

africký kopytník

obrúčka, krúţok druh poľovného psa

jedovatá rastlina odd. techn. kontroly

rieka v Rusku

ŠPZ okr. Ţilina títo, po rusky

obor, velikán

let. zn. Pakistanu

záporová spojka

rúbem, sekám zvratné zámeno

solmizačná slabika

pomohol, ponúkol, poradil bylina so ţltými kvetmi

KUPÓN KRÍŽOVKY 10/2012

kuchynská nádoba

NIE JE TO LEN KRÁSNE PERIE, ČO ROBÍ... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 9/2012 znie: ...ROZUMU NIETO. Výherkyňou knihy z vydavateľstva IKAR je Alţbeta Toldyová z Kalnej nad Hronom. Výhru si môţe prevziať v redakcii.

NARODILI SA LEVICE: 2. 2. Juanes Ondrušek (syn Ondreja a Ruţeny), 24. 2. Paulína Laszabová (dcéra Petra a Zuzany), Laura Pirosková (dcéra Jána a Anity), 25. 2. Branislav Berkeš (syn Branislava a Zuzany), 26. 2. Ema Blahová (dcéra Martina a Sylvie), 27. 2. Mia Štugelová (dcéra Petra a Zuzany), 28. 2. Matúš Kováč (syn Vernera a Dominiky), Tatiana Vincencová-Oboňová (dcéra Ing. Jaroslava a Jany), Gréta Kóšová (dcéra Jozefa a Gréty), 29. 2. Krištof Kuťka (syn Petra a Anny), Hana Pútniková (dcéra Ing. Michala a Ing. Lenky), 1. 3. Alex Solmoši (syn Jozefa a Eriky), Bianka Gregorová (dcéra Petra a Andrey), 2. 3. Andreas Šurda (syn Jozefa a Denisy), Patrik Viczencz (syn Róberta a Georgíny), Emma Horičková (dcéra Vlastimila a Eriky), Natali Oroszlányová (dcéra Vincenta a Silvie), Tadeáš Belko (syn Petra a Ing. Lucie), 5. 3. Lucia Farkasová (dcéra Roberta a Moniky), Filip Špleha (syn Milana a Ing. Kataríny), Lukas a Lujza Taňašioví (dvojičky Henricha a Milady) OPUSTILI NÁS LEVICE: 18. 2. Eduard Szlancsík (41 r., Levice), 21. 2. Cyril Fridrich (55 r., Levice), 2. 3. Alţbeta Kováčová (82 r., Tlmače-Lipník), Zoltán Šino (82 r., Levice), 3. 3. Štefan Ondrušek (81 r., Malý Kiar), Pavel Zöld (83 r., Hronský Beňadik), 5. 3. Jozef Guťan (64 r., Levice), Jolana Tarkaiová (76 r., Bratislava), Jozef Skladan (92 r., Levice), 6. 3. Štefan Szabó (84 r., Kalná nad Hronom), Alexander Demény (46 r., Beša) ŠAHY: 3. 3. Mária Urbanová (73 r., Pastovce), 6. 3. Bohuslav Špilaj (54 r., Šahy)

Baran 21. 3. - 20. 4. Preţijete malé dobrodruţstvo. Môţe to byť menšia výhra. Ak ste v poslednom čase niečo stratili, máte šancu to nájsť. Nezabudnite tieţ na vaše sľuby. Všímajte si viac partnera! Ak zbadáte na ňom niečo zaujímavé, neváhajte a vyjadrite svoj obdiv. Váš záujem nezostane dlho bez odpovede. Býk 21. 4. - 21. 5. Máte niečo spoločné s kultúrou? Otvára sa pred vami široké pole moţností. Nesmiete si však všímať kvapkajúci kohútik alebo rezonancie v aute! Prezieravosť v pracovných úlohách vám nemôţe nikto vyčítať, ale niekedy to skutočne preháňate. Isté veci neovplyvníte, aj keby ste sa akokoľvek snaţili, idú si svojou cestou. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Isté stretnutie vás veľmi poteší. Vyvolá spomienky na pekné záţitky z minulosti. Nálada sa vám zlepší a ustúpia všetky pochmúrne myšlienky. Aspoň uvidíte, ako málo niekedy stačí ku šťastiu. Okolo vás zavládne chlad a nepokoj. Nevyhľadávajte chvíľkové šťastie. Nemusí to dopadnúť najlepšie. Myslite tieţ na zdravie, asi sa ozve stará nemoc. Rak 22. 6. - 22. 7. Tento týţdeň vás čaká nevšedné stretnutie. Mali by ste sa pripraviť na to, ţe vaši známi môţu mať iné ciele ako vy. Víkend vyuţijete vašu prevahu. Určite dokáţete rozoznať umelo vytvorené prekáţky v práci. Buď ich preskočte, alebo sa im vyhnite. Partner vás v nečakanej situácii podrţí. Neriskujte na cestách, buďte opatrný. Lev 23. 7. - 23. 8. Pravdepodobne to nebudú iba citové záleţitosti, čo znepokojujú vašu dušu. Nemáte to jednoduché. Zaoberajte sa vecami, ktoré vám pomôţu nadobudnúť stratenú rovnováhu. Hviezdy na vás kladú priveľké nároky a zdá sa, ţe môţete niečo pokaziť. Našťastie sa objavia priatelia, na ktorých sa môţete spoľahnúť. Panna 24. 8. - 23. 9. Ak sa chystáte preţiť chvíle v blízkosti človeka, na ktorom vám veľmi záleţí, je to čas vhodný na vylepšenie citových vzťahov. Konajte rozhodne! Všetko je vo vašich rukách. Doteraz ste sa rád vyhýbali všetkému, čo vás priveľmi zaťaţovalo. Niekto vás napomenie, ţe ste zabudli na povinnosti. Berte to váţne a nehazardujte so svojou existenciou. Váhy 24. 9. - 23. 10. Ak nechcete vyvolať v okolí chaos, mali by ste dať v týchto dňoch najavo, ţe o tretieho nemáte záujem. Nerozčuľujte sa kvôli chybám iných, dôleţité je, ţe ich nerobíte vy. Váš elán z minulého týţdňa nepoľaví. Ak sa uţ dlhšie zaoberáte prevratnými myšlienkami, mali by ste ich aj uskutočniť. Získate niečo veľmi pekné. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Vaši najbliţší vás konečne začnú chápať a podporia vaše rozhodnutie. Preţijete týţdeň, ktorý splní všetky vaše predstavy. Niekto vám však bude chýbať. Budú prevládať priaznivé aspekty. Energiu venujte dlhodobým plánom. Mimoriadne silne bude pracovať vaša intuícia. Nemali by ste nič podceňovať. Strelec 23. 11. - 21. 12. Nemali by ste si viac všímať najbliţších príbuzných? Ak na nich zbadáte niečo nové a zaujímavé, neváhajte a vyjadrite obdiv. Váš záujem prinesie príjemné plody. Ak máte pocit, ţe vás okolie vyuţíva, nezaškodilo by vám trochu tvrdohlavosti. Nedajte sa znechutiť zhoršenou atmosférou a snaţte si zachovať optimizmus. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Konečne by ste mali spraviť všetky zmeny, na ktoré sa uţ dávnejšie chystáte v rámci svojej domácnosti. Nemá zmysel to donekonečna odkladať, raz sa tomu aj tak nevyhnete. Pozvite si na pomoc priateľov. Komu však nie je rady, tomu nie je pomoci. Ak budete veľmi tvrdohlavý, nedopadne to najlepšie. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Opäť sa budete cítiť vo svojej koţi a podľa toho budete aj konať. Podarí sa vám dať do poriadku viaceré sporné záleţitosti a ešte si budete môcť dovoliť aj nejaké dobrodruţstvo. Budete tvrdo pracovať a dosiahnete pokrok v štúdiu alebo v povolaní po odbornej stránke. Financie však nezískate. Ryby 20. 2. - 20. 3. Nedávajte najavo svoj egoizmus. Napätie medzi partnermi nikomu veľmi neprospieva. Pokúste sa vţiť do pocitov partnera a nechajte mu voľné ruky. Nech dokáţe, ţe vie konať samostatne. Nepríjemnú udalosť, ktorá sa odohrala, si zatiaľ nechajte len pre seba. Čím menej z toho prenikne na verejnosť, tým vhodnejšie opatrenia budete môcť vykonať.

POHRONIE - regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 13. marca 2012, č. 10, ročník LXVII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. Email: redakcia@pohronie.sk. Vychádza kaţdý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


1 autoelektrikár - mechanik - nástup 11. 4., vyuč., TGA s.r.o., Jurská cesta 6, Levice, servis@tga.sk, Ing. Molnár 1 čašník, servírka - nástup 14. 3., vyuč., ZERO O, s.r.o., Zd. Nejedlého 47, Levice, tel. 0948 290 100, p. Petráš 1 elektromechanik strojov a zariad. - nástup 21. 3., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Géňa, Levice, infosk@serioplast.com, p. Weisová 4 finanční poradcovia - nástup 28. 3., ÚSO, KOOPERATIVA POISŤOVŇA, Bernolákova 20, Levice, tel. 036/6313 237, BsBa. Nemec 1 konštruktér - nástup 15. 3., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky @roez.sk, Mgr. Lecký 1 krupier-ka - nástup 15. 3., ÚSO, WINTIME s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava, vladimir.sramek74@gmail.com, p. Šrámek 1 kuchár - nástup 21. 3., vyuč., PIZZERIA FONTÁNA s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 1 kuchár-pizzer - nástup 1. 4., vyuč., BALAZMONT s.r.o., Nitrianska 498, Kalná nad Hron., tel. 0908 423 450, p. Baláţ 1 manažér produktov - nástup 26. 3., VŠ, HERBPHARMA SK, s.r.o., Veľké Ludince 654, tel. 036/773 82 81, Mgr. Garaiová 1 mechanik výrobných liniek - nástup 31. 3., vyuč., DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 mechanik - operátor - nástup 21. 3., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP Géňa Levice, info-sk@serio plast.com, p. Weisová 3 obchodno-technickí zástupcovia - nástup 28. 3., ÚSO, AQUA TRADE SLOVAKIA, Jesenského 55, Zvolen, tel. 0902 905 345, Mgr. Kamenská 1 pekár - nástup 26. 3., vyuč., ČIFÁRSKA PEKÁREŇ s.r.o., Levická cesta 154, Čifáre, tel. 0948 528 339, p. Hargašová 1 pekár - nástup 1. 4., vyuč., PEKÁREŇ DEVA KOZÁROVCE, Kozárovce 119, tel. 0911 685 223, p. Kušteková 3 predavači mäsa - nástup 5. 4., vyuč., MECOM TRADE s.r.o., Ku Bratke 2/A, Levice,

lorincova@mecomtrade.sk, Ing. Lorincová 1 predavač v elektre - ZPS nástup 17. 3., vyuč., BALÁŢOVÁ VER.-EASYEL, Kalvinské nám. 2, Levice, tel. 0911 268 564, p. Baláţ 2 recepční - nástup 11. 4., ÚSO, DASTAN s.r.o., Štefánika 69, Levice, tel. 036/6317 137, p. Hulvejová 180 stavební robotníci - vŕtači - nástup 7. 4., vyuč., INŢINIERSKE STAVBY, a.s., Mochovce, matusicovar@ iske.sk, p. Matušicová 1 tech. kontrola tlak. čast. a konš. - nástup 29. 3., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky@roez.sk, Mgr. Lecký 1 technický inžinier - nástup 31. 3., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 technológ výrobných procesov - nástup 31. 3., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 2 upratovači výrobných priestorov - nástup 1. 4., zákl., JD GROUP, s.r.o., Ku Bratke 1, Levice, tel. 0911 612 271, p. Burda 2 upratovačky - nástup 28. 3., zákl., RPM-SERVICE SK s.r.o., Turecký rad, Levice, tel. 0904 296 263, p. Buzášová 1 vedúci mäsopredajne nástup 5. 4., ÚSO, MECOM TRADE s.r.o., Ku Bratke 2/A, Levice, lorincova@mecom trade.sk, Ing. Lorincová 2 zámočníci, zvárači - nástup 20. 3., vyuč., TECHMONT MOCHOVCE, Bernolákova 16, Levice, tel. 0905 917 924, Ing. Bob 1 zdravotná sestra - nástup 1. 4., ÚSO, MUDr. EVA MAŤOVÁ STOMATO, SNP 19, Levice, tel. 0905 943 747, MUDr. Maťová 1 zmenový vedúci - nástup 31. 3., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 zootechnik - nástup 1. 4., ÚSO, NOVOGAL a.s., Dvory nad Ţit., Jurská 1, Levice, tel. 035/648 42 92, p. Gašparíková 40 zvárači - nástup 7. 4., vyuč., INŢINIERSKE STAVBY, a.s., Mochovce, matusicovar@iske.sk, p. Matušicová 2 kuchári, pomocní kuchári - nástup 12. 4., vyuč., ZUZA-

2 kuchári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 CNC operátori - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky 5 pomocní robotníci v kovopriemysle - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 5 zvárači - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 2 majstri kominári, kominári Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, min. 1 rok, VP B 2 čašníčky - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 1 technický asistent pri výrobe káblových zväzkov - Rakúsko, NJ aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 technik - vedúci výroby - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 2 roky 1 mäsiar - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 kožušník - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok

NA KARLÍKOVÁ TILIA, Záhradná 2, Levice, tel. 0903 235 251, p. Karlíková 1 agent predaja - nástup 1. 4., ÚSO, PROTECH TECHNOLÓGIA, Hontianska cesta 4/657, Šahy, p. Balázsová 1 dielenský plánovač koord. výroby - logistik - nástup 1. 4., ÚSO, FRAGICSLOV s.r.o., Šahy, SNP 80, tel. 036/7450 205, p. Hollová 1 kozmetik, kozmetička nástup 1. 4., ÚSO, EUROPARTNERS, s.r.o., Šahy, Hviezdoslavova 24, tel. 0905 344 361, Mgr. Beregszásziová 1 kuchár - nástup 1. 4., vyuč., PIZZERIA PIAZZA ITALIA, Šahy, Lukáča 1, tel. 0907 967 655, p. Pataiová 1 odborný zamestnanec na úseku personáln. - nástup 1. 4., VŠ, HÖRNLEIN SLOV., s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/7450 162, Ing. Bittmanová 1 strojársky technik kontrolór akosti, lab. - nástup 1. 4., ÚSO, HÖRNLEIN SLOV., s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/7450 162, Ing. Bittmanová 2 vodiči nákladného automobilu v zahranič. - nástup 1. 4., vyuč., K+B TRANS INTERNATIONAL, Šahy, Hont. cesta 4, tel. 0902 959 601, p. Bolgár 1 zamestnanec v účtovníctve - nástup 1. 4., ÚSO, FRAGICSLOV s.r.o., Šahy, SNP 80, tel. 036/745 0205, p. Hollová 1 lekár v odbore psychiatria - nástup 15. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, Hronovce, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár v odbore, absolvent nástup 15. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 2 pom. robot. pri výr. koš. medov - nástup 1. 4., zákl., SOLIDE SLOVAKIA, Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 4 pred. v stánku a na trhoviskách - nástup 1. 4., zákl., FLAŠKA MARIAN, Svodov 78, Ţeliezovce, tel. 0905 428 965, p. Flaška 1 vedúci lekár - prísluš. ZVJS - nástup 15. 3., VŠ, ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová

1 reštaurátor, štukatér - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 1 elektrotechnik - opravár dosiek plošných spojov - Nemecko, NJ aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 1 asistent výroby pre opravy plošných spojov - Nemecko, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 1 výčapník - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 4 chyžné - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 systémový inžinier - Nemecko, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 3 roky, VP B 1 maliar - lakovník - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 8 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 7 čašníčky - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 lekár - psychológ - ČR, VŠ, prax min. 3 roky

■ €

10 poradcovia vo finančnej a poisťovacej činnosti - ČR, SŠ, prax min. 2 roky 20 pracovníci v zlievarenskom priemysle - ČR, SOU, prax min. 2 roky 5 žeriavnici - ČR, SOU, prax min. 2 roky 13 zvárači - ČR, SOU, prax min. 2 roky 2 zámočníci - ČR, SOU, prax min. 2 roky 10 elektromontéri - ČR, SŠ,VŠ, prax min. 2 roky 6 Call center agent - Poľsko, ČJ, SJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 pracovník v hotelierstve - Švajčiarsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 15 zvárači - Veľká Británia, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 5 lekári - psychiatri, neurológovia - Dánsko, AJ - komunikatívne, VŠ, prax min. 3 roky

€ €

150 zberači jahôd, hrachu - Dánsko, AJ - komunikatívne, SOU 1 priemyselný lešenár - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 zámočník oceľových konštrukcií - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 zvárač - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 strojný prevádzkový zámočník mechanik strojov a zariadení Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 tesár - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 priemyselný maliar - natierač Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 1 priemyselný izolatér - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 6 autočalúnnici - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

1 potrubár - Holandsko, AJ, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 3 projektoví inžinieri v oblasti vývoja výrobkov v Holandsku/ Nemecku - Holandsko, AJ, NJ aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 5 montéri, údržbári výťahov Holandsko, AJ, HJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 elektrikári - Nórsko, AJ, NJ komunikatívne, SŠ, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske pozície - Nórsko, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 2 pracovníci na farme - traktoristi - Nórsko, AJ - komunikatívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 1 CNC operátor - Nórsko, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 stolár - Nórsko, AJ, NJ - aktívne, HJ - komunikatívne, VŠ, prax min. 3 roky EURES 036/2440 303


14

13. marca 2012

POHRONIE

samosprÁvne noviny

ako sme volili v santovke V sobotu sme si volili strany a poslancov do Národnej rady SR. V Santovke sa z 661 zaregistrovaných voličov dostavilo k urnám spolu 384 voličov, čo je 58,09 % účasť. Spolu odovzdali 381 platných hlasov. V priloženej tabuľke uvádzame počty hlasov pre kandidujúce strany podľa volebných okrskov v našej obci. (neuvádzame strany, ktoré nezís-

p. č.:

názov strany

Volebný okrsok Santovka

Volebný okrsok malinovec

Spolu počet získaných hlasov

Spolu v%

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 22 24 25

Zelení KDH SNS OĽaNO SaS Právo a Spravodlivosť Strana zelených Ľudová strana Naše Slovensko SMER – SD Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska Národ a Spravodlivosť – naša strana KSS MOST – HÍD 99% - občiansky hlas ĽS – HZDS Robíme to pre deti – SF SDKÚ – DS SMK – MKP SSS – NM

2 23 7 12 9 1 5 13 134 5 2 4 5 3 3 1 5 5 1

3 6 2 8 4 1 0 2 84 3 0 2 6 7 0 0 4 7 2

5 29 9 20 13 2 5 15 218 8 2 6 11 10 3 1 9 12 3

1,3% 7,6% 2,4% 5,2% 3,4% 0,5% 1,3% 3,9% 57,2% 2,1% 0,5% 1,6% 2,9% 2,6% 0,8% 0,3% 2,4% 3,1% 0,8%

JarnÉ

upratovanie

kali žiadny hlas). Priebeh volieb bol pokojný a bezproblémový. Obyvatelia účasťou na voľbách prejavili svoje občianske postoje a sympatie k jednotlivým politikom a politickým stranám. Všetkým, ktorí sa volieb aktívne zúčastnili, patrí za účasť poďakovanie. (LL)

Čo Je v santovke naJkraJŠie?

S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami obec organizuje pravidelné jarné upratovanie, ktoré bude 24. marca 2012, t. j. v sobotu od 8:00 hodiny. Zraz pri Obecnom úrade v Santovke a pred Domovom dôchodcov. So sebou si prineste ručné náradie, píly, sekery, nožnice, hrable, vidly a chuť pracovať. O občerstvenie bude postarané.

súťažné práce školákov: začína sa bodovanie SaNTOvka (op) Obecný úrad v Santovke spolu s redakciou POHRONIE vyhlásil nedávno výtvarnú súťaž detí ZŠ na tému: ČO JE NAJKRAJŠIE V NAŠEJ OBCI. Dnes vám ponúkame prvú súťažnú prácu školáčky, ktorá je naozaj veľmi pekná. Tieto dielka otvárajú spektrum detských pohľadov na dedinu, v ktorej žijú a v ktorej majú svojich najbližších. Súťaž bude pokračovať až do konca školského roka, kedy víťazov

odmeníme. Po prázdninách budeme vo výtvarnom meraní síl pokračovať. V POHRONÍ bude zverejnená každá súťažná práca. Privítali by sme, ak by ste nám, vážení obyvatelia Santovky, napísali, ktoré dielko malých Santovčanov sa vám najviac páči. vaše názory čakáme na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice alebo redakcia@pohronie.sk

milí spoluobčania! Blíži sa obdobie, kedy môžete rozhodnúť o použití časti vašich daní. V uplynulých rokoch ste ukázali, že ste ochotní podporiť školstvo v obci, a to nielen prostredníctvom 2 % z daní, ale aj finančnými príspevkami a dobrovoľnou prácou. Vďaka vám na začiatku školského roka bol medzi materskú a základnú školu v obci rozdelený finančný príspevok vo výške 1000 EUR. Za všetku doterajšiu pomoc ďakujeme a prosíme o vašu priazeň aj pri poukazovaní tohtoročných 2 % z daní. Ako predošlé roky, peniaze budú použité na nákup nových učebných pomôcok, hračiek a školských potrieb pre malých škôlkárov a školákov. Bližšie informácie na http://ozdoskoly.webnode.sk, alebo v MŠ a ZŠ v Santovke. Ďakujeme! OZ Do školy Santovka

„Biely kameň“, Romana Chovancová, 4. roč., ZŠ Santovka

Nový Tekov Milí Novotekovčania,

záhradkári hodnotili aj plánovali

vlaňajší rok bol pre pestovateľov priaznivý NOvÝ TekOv (Zoltán kulcsár) - Záhradkári a chovatelia v Novom Tekove hodnotili činnosť za vlaňajšok a naplánovali úlohy na tento rok na februárovej členskej schôdzi. Ako odznelo, rok 2011 bol veľmi priaznivý pre pestovanie ovocia a zeleniny a mimoriadne dobrý pre pestovanie hrozna. Jeho cukornatosť prevýšila 23 °NM. Veľmi kvalitné a chutné boli najmä stolové odrody. Dobre dozreli aj tie neskoré ako Guzal Kara, Venuša, Mars, Heliotrop, či Muškát Hamburg. Toto konštatovanie potvrdili aj návštevníci výstavy ovocia a zeleniny. Najviac hlasov dostali odrody stolového hrozna Ing. Tibora Pálinkáša a Tibora Száraza a zarodený kvetináčový strom mandariniek Ľubomíra Kundakera. V kategórii ostatné boli ocenení: Csomor ml. – Száraz ml., Zuzana Benkeová a Esztera Kacianová. Záver členskej schôdze patril ochutnávke a súťaži vín vlastnej výroby. Hodnotenie prebehlo v dvoch kategóriách. Z bielych vín najviac bodov získali Burgundské biele, Burgundské šedé a Chardonnay od vystavovateľov

J. Szaba, Z. Kulcsára a J. Kosnovského. Z červených to bol Alibernet Š. Králika a L. Nagya. Veľmi dobré hodnotenie mali nové slovenské šľachtenia ako Dunaj od

kej ochrane od firmy Syngenta – Ing. Ján Murín. Prednáška sa uskutoční 14. marca o 18. h hodine v kultúrnom dome v Novom Tekove. Srdečne sú na ňu

Záhradkári a pestovatelia hodnotili vlaňajšok.

J. Bokroša, ale aj ostatné slovenské novošľachtenia (Nitra, Hron a Rosa). Na rok 2012 si záhradkári a chovatelia ako prvú akciu naplánovali prednášku o biologickej ochrane viniča a ovocia, ktorú prezentuje firma Biotomal Rubáň – Ing. Zoltán Tamašek a o klasickej čiže chemic-

pozvaní záhradkári z obce, ale aj ostatní záujemcovia. Biologická ochrana je propagovaná, účinnosť si môže každý preveriť, získať skúsenosti, porovnať s chemickou ochranou a tiež porovnať aj náklady. (autor je predseda ZO SZZ a chovateľov)

nedávno sa stretli na hodnotiacej členskej schôdzi naši pestovatelia a chovatelia. Že sa im vlani darilo, o tom svedčí aj vydarená výstava ovocia a zeleniny, rovnako tiež kvalitné vína bielych aj červených odrôd. Nezabudnite na prednášku o ochrane ovocia aj viniča, ktorá bude v stredu 14. marca. Pre pestovateľov to bude užitočné stretnutie. Ja sa teším aj na ďalšie, verím, že veľmi príjemné, a slávnostné, podujatie: oslavu Medzinárodného dňa žien v piatok 16. marca. S úctou Silvia Hrušková, starostka

novotekovské detičky mali v materskej škole slávnostný deň

pribudne trinásť škôlkarov NOvÝ TekOv (Beáta Beňová) - Rušno bolo v Materskej škole (MŠ) vo štvrtok 1. marca! Konal sa tu slávnostný zápis detí do MŠ na nasledujúci školský rok. Významnému dňu predchádzali dôkladné prípravy na príchod návštevy. Deti s učiteľkami vyrábali drobné darčeky, strapaté hlavičky z papierových tanierov, vkusných snehuliakov z fliaš od Activie dozdobených papierom, textilom a polystyrénom, ako aj obrázky vyrobené technikou decoupage na lekárskych špachtliach, ktoré mali veľký úspech. Samozrejme si deti, rodičia aj starí rodičia prezreli priestory materskej školy, pohrali sa s hračkami, zacvičili si v telocvični. Najviac sa im páči-

la šmykľavka a malé fitnes centrum. Rodičia dostali potrebné informácie o dennom režime a škôlkárskych aktivitách. Návštevou nás poctila aj starostka Silvia Hrušková, ktorá de-

obecnÝ ÚraD pozÝva

tičkám odovzdala darčeky. Škôlka bola plná, všade kopa veselosti. Veď sa prihlásilo 13 detí z Nového Tekova, aj z Malých Kozmáloviec. (autorka je riaditeľka MŠ)

všetky ženy, mamičky, starké, tety, krstné mamy z Nového Tekova na oslavu Medzinárodného dňa žien, ktorá sa bude konať v piatok 16. marca o 15.30 h v kultúrnom dome. Verím, že program všetky ženy zaujme a bude poďakovaním za ich prácu a lásku. Silvia Hrušková, starostka


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

(99)

SLUŢBY

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(12)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355)

Vŕtam studne.

Tel. 0908 757 695, 0903 061 865

(41)

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

(13)

Ručne kované práce

KOVÁČSTVO

výroba kovaných plotov, brán, zábradlí, mreţí a doplnkov. Kontakt Kukučínov 5, tel. 0904 343 317 (90)

Výhodný autoúver. Tel. 0908 996 016

(119)

Leviciach. Tel. 0905 717 836 (130) BYTY » Kúpim v Leviciach 1 až 3 izbový byt. Tel. 0907 560 493 (135) » Kúpim 2-3 izbový byt na ul. Kpt. Nálepku, Kyjevská do 3. poschodia. Platba v hotovosti. Tel. 0915 410 766 (139) » Predám garsónku v OV na Okružnej v LV. Cena 18 500 €. Tel. 0902 211 159 (115) » Predám 1-izbový byt v OV v Tlmačoch. Tel. 0911 999 795 (67) » Predám 1-izbový byt s balkónom v novostavbe, oblasť Dudiniec. Cena 3 500 €. Tel. 0911 854 144 (120) » Predám 1-izbový byt v OV, alebo vymením za 3-izbový na Vinohradoch. Tel. 0918 907 984 (140) » Predám 2-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0911 211 755 (138) » Predám 3-izbový byt v OV v Leviciach, čiastočne zrekonštruovaný. Tel 0908 582 439 (93) » Predám veľký 3-izbový byt v OV v Leviciach na R3, čiastočne prerobený - plastové okná, veľký kumbál. Cena dohodou. Tel. 0910 482 809 (121)

Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Tlmače-Lipník 2

o rozlohe 75 m . Byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu s výťahom, ktorý je zateplený. Byt je prázdny, vhodný na okamžité bývanie. (Možný aj prenájom.) Cena dohodou. (76)

PEDIKÚRA GITA

byt v OV na Saratovskej ulici. Cena 41 000 €. Tel. 0908 083 590 (133) ponúka zákazníkom Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME: VÝMENA sluţby zdravotníckej pedikúry. Predaj: » V Pukanci vymením 2 RD na 1-OV, Hlboká, dohoda Na základe telefonickej objednávky v prípade imobilných 1-OV, Zd. Nejedlého, 31 000 € jednom pozemku za rodinný klientov prídeme aj domov. Sluţby poskytujeme aj 1-OV, Saratovská, 28 000 € dom v Leviciach. V jednom RD 1-OV, Hlboká, dohoda chorým na diabetes a ťaţko zdravotne postihnutým. 2-OV, Saratovská, 39 000 € je izba a kuchyňa, v druhom 2-OV, Zd. Nejedlého, 37 000 € Poľná 6 (bývalý Dom sluţieb), Levice RD 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + 2-OV, Hlboká, rek. 36 000 € WC, chodba, po čiastočnej Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770 3-OV, Vinohrady, cena dohodou (999) 3-OV, Ku Bratke, 48 000 € rekonštrukcii. Záhrada 16 árov, 3-OV, Textilná, 39 tis. € všetky IS. Tel. 0907 529 759 Výmena 3-izbový byt na Súkenníckej ul. za dvojizbový byt (50) Pozemok Rybník 16 000 € PRENÁJOM RD Levice: Podhradie 63 000 € Prenájom 1 a 2 izbového bytu v Leviciach » Dám do prenájmu v Leviciach Prenájom obchodných priestorov v centre garsónku, prípadne predám. Levíc VYHOTOVUJEME KÚPNE, Tel. 0908 083 590 (134) ZVIERATÁ Predám balkónové dvere 1 ks DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY. » Dám do prenájmu 1-izbový byt pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š: » Predám ošípané od 120 kg do v Leviciach. Tel. 0918 907 984 Ivana Krasku 3, 934 01 Levice 150 kg. Cena dohodou. Tel. 1 000 mm, v: 2 000 mm, z najtel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk (137) modernejšieho profilu VEKA 0915 884 913 (118) e-mail.: agutanova@centrum.sk PLATINIUM, farba orech » Dám do prenájmu 2-izbový » Predám ošípané vhodné na vlašský. Sú veľmi pekné a úplSprostredkovanie predaja, kúpy zariadený byt na Poľnej ul. zabitie, možnosť rozobratia. ne nové. Veľmi výhodná cena. a prenájmu nehnuteľností. dvom robotníkom. Cena 280 € Realizácia stavieb na kľúč. Tel. 0907 507 066 (141) Kontakt 0903 231 771 (26) mesačne vrátane energií. Tel. (33) 0908 87 38 19 (110) » Prenajmem 2-izbový byt pre Pohrebníctvo a Kvetinárstvo vysokoškoláčky v Bratislave, blízko študentského centra. Inf. denne od 19. do 21. hodiny. kvetinová výzdoba, smútočné vence, Tel. 02/63 83 83 85 (123) Ponúkam do nájmu obchodné priestory v obci Nová Dedina - v centre pri Obecnom úrade (doteraz vyuţívané ako predajňa potravín COOP Jednota Levice). Info na tel. č. 0914 373 318 (77) » Dám do prenájmu v Leviciach

» Vypomôžem v domácnosti v

Info: 0907 298 075

» Predám v Leviciach 3-izbový

2-izbový byt. Tel. 0915 297 319 (131)

Obec Čifáre dá do prenájmu 3-izbový byt. Informácie

037/788 10 34

(75)

Dám do prenájmu 1 miestnosť na levickej pešej zóne (Komenského 2). Tel. 036/ 622 21 52 len do 16. hodiny (133) NEHNUTEĽNOSTI » Kúpim rodinný dom v Leviciach, aj v okolí, prípadne vinicu s viničným domčekom. Tel. 0908 083 590 (136) » Predám poschodový rodinný dom blízko Levíc, 5-izieb, všetky IS. RK nevolať. Tel. 0903 745 555 (102) » Predám starší RD (chalupu), 2 izby + kuchyňa, veľký dvor, všetky IS. Tel. 0910 482 809 (122)

* INZERCIA * POZEMKY » Predám stavebný pozemok o rozlohe 17 árov v Krškanoch pri Leviciach. Tel. 0904 481 990 (107) AUTO-MOTO-BICYKLE » Kúpim SUZUKI Vitara 1,6 zachovalé, manuál, alebo LADA Niva. Tel. 0915 612 146 (129)

* INZERCIA * » Predám obytný príves 5,7 m -

garážovaný. Cena dohodou. Tel. 036/ 6228 459 (103) » Predám FORD Fiesta, benzín, r. v. 96, 3-dverový, nové letné, zimné gumy, vo veľmi zachovalom stave. Cena dohodou. Tel. 0908 266 284 (116)

REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392 PRÍĎTE DO

JUNIORCENTRA! Spoločnosť SAHADŢA JOGA uskutočňuje

v levickom JUNIORE kaţdú stredu

od 18. – 20. hodiny prednášky a cvičenia na odbúranie stresu, eliminovanie napätia a upevnenie zdravia.

Všetky podujatia sú zadarmo.

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

KERBEROS

ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety

Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (28) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

POZVÁNKA Srdečne Vás pozývame na

1. FLOHMARKT – Blšie trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 17.

3. 2012 vo vestibule centra voľného času JUNIOR v Leviciach od 9.30 – do 12.30 hodiny V Nemecku, Belgicku, Dánsku a iných západoeurópskych krajinách sa tradične uţ niekoľko rokov usporadúvajú podobné trhy, ktoré sa tešia obrovskému záujmu aj obľube širokej verejnosti, kde si všetci zúčastnení môţu nájsť veľa zaujímavých a jedinečných vecí - oblečenie, knihy, hračky, biţutéria, dekoračné predmety, rôzne ručné práce, domáce potreby, kozmetické výrobky, športové potreby – nové aj pouţité (veľmi zachovalé) a taktieţ všetko vymenované aj predať. Trhy sa budú usporadúvať v pravidelnom časovom intervale 1-krát mesačne. Ak chcete zaţiť pravú atmosféru FLOHMARKTU určite si nenechajte ujsť túto skvelú príleţitosť. Záujemcovia o predaj (1stôl + 1 stolička zabezpečené) sa môţu prihlásiť do 16. 3. 2012.

Bliţšie info: 0905 957 173

(132)


16

13. marca 2012

POHRONIE

inzercia

EKONOMICKÝ KLUB POHRONIA

Občianske združenie zamestnávateľov okresu Levice Existujeme od apríla roku 2009, aby sme jeden o druhom vedeli, poznali sa, pomáhali si navzájom a zvyšovali kvalitu zamestnávateľského prostredia v Levickom okrese v prospech jeho obyvateľov.

Občianske združenie EKONOMICKÝ KLUB POHRONIA,

Pionierska 2, 934 01 Levice, IČO: 42125138, Číslo účtu: 4008903691/7500 (31)

Nám. hrdinov 13

(smerom na hlavnú poštu)

PONDeLOk - PIaTOk: 13.00 - 17.00 (5)

1. posch. 934 01 Levice tel.: 0907 754 936

Objednať sa môžete telefonicky aj mimo otváracích hodín, aj v sobotu.

Dem-ter

pLASTOVé OKnÁ A DVERE

zn. salamanDer vrÁtane ov a Deceuninck Doplnk

plastovÉ obklaDy a oplotenia, markízy Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

Pomoc, ktorá Vás nič nestojí

Občianske združenie MačkySOS funguje čisto na dobrovoľníckej báze a venuje sa záchrane nechcených a opustených mačiek vďaka nezištnej práci jej členov a podpore priaznivcov. V domácich depozitoch mačičky liečime, socializujeme a následne im hľadáme nový domov. Našu činnosť, ktorú môžete každodenne sledovať v novinkách na našej stránke, prostredníctvom článkov, alebo aj osobným kontaktom, financujeme z darov a predovšetkým z 2 % Vašich daní.

viac informácií ako aj tlačivo na darovanie 2 % daní nájdete na webovej stránke.

www.mackysos.sk

zimné zľavy!

(2)

(1)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 10 2012  
Pohronie 10 2012  

Týždenník okresu Levice