Page 1

pä ť o

o cenu sympatie - 2. strana

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 5

7. februára 2012

cena 0,46 €

V bývalom novotekovskom žrebčíne zhorelo 150 ton lisovanej slamy

požiar hasili pätnásť hodín

Novotekovským koníkom zhorela podstielka na celý rok.

NOVÝ TEKOV (bs) – Zle začal uplynulý týždeň v bývalom novotekovskom žrebčíne, kde sídli firma Agrogazon s.r.o. Hrubá Borša. Už ráno 30. januára pred pol šiestou na linku tiesňového volania 150 nahlásili požiar senníka. Operačný dôstojník vyslal na požiarisko špeciálnu techniku. „Išlo o požiar lisovanej slamy, ktorá je uskladnená

Foto: HaZZ

v senníku s kovovou konštrukciou na ploche asi 800 m2. Požiar bol plne rozvinutý, hrozila deformácia oceľovej konštrukcie a preborenie plechovej strešnej krytiny. Veliteľ zásahu prostredníctvom operačného strediska povolal na požiarisko ďalšie sily a prostriedky – pomáhali aj hasiči z Mochoviec, informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru (OR HaZZ) Branislav Štefanický. Potrebná bola aj technika na rozoberanie a vyvážanie balov slamy. Likvidácia rozsiahleho požiaru bola náročná. Po sústredení síl a prostriedkov boli na ochladzovanie strešnej konštrukcie nasadené dva kombinovane C prúdy a dva vysokotlakové prúdy vody. Na Hrone zriadili odberné miesto pre čerpanie vo-

dy, odkiaľ bola zabezpečovaná jej diaľková kyvadlová doprava na likvidáciu požiaru. Vynášané baly slamy putovali do silážnych jám, kde boli kontrolovane spaľované. Na požiarisko boli privolaní aj zamestnanci Obvodného úradu životného prostredia v Leviciach, aby monitorovali možný únik škodlivých látok do ovzdušia. Zásah bol časovo veľmi náročný, pretože bolo potrebné vyskladniť celý objem senníka, čo bolo podľa odhadov správcu asi 150 ton lisovanej slamy. „Hasenie komplikovali aj poveternostné podmienky. Podľa zmeny smeru vetra museli byť preskupované sily a prostriedky tak, aby boli likvidačné práce vykonávané z náveternej strany, pretože silné zadymenie a vysoká teplota znemožňovali nielen prácu hasičov, ale aj techniky nasadenej na vyskladňovanie. Ďalším negatívnym faktorom bola celodenná teplota pod bodom mrazu. V podvečerných hodinách, kedy tep(pokračovanie na 14. strane)

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

aj v mrazoch chcú byť niektorí na ulici

Kapacita levickej nocľahárne postačuje LEVICE (Oľga Prekopová) – Počas posledných mimoriadne studených nocí je v nocľahárni za pekárňou, ktorú prevádzkuje nezisko-

vá organizácia BEVA ISTOTA Levice, plných okolo 36 lôžok. Je to približne o desať viac ako inokedy v roku. V prípade po(pokračovanie na 3. strane)

Počas studených dní a nocí sú nepretržite otvorené aj čakárne železničných staníc. Snímka je z levickej stanice. Foto: (op)

Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Mýtne Ludany, ZMOS, Santovka, Nový Tekov.

www.tsmaragd.sk www.tsmaragd.sk Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice

tický 25 Mb op et intern € 0 len za 9,9e! n mesač

Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT:

tel.: 0905 799 046, 0908 483 295, tel.: 0905 799 046, 0908 483 295, hagara.vladimir@gmail.com • www.tsmaragd.sk hagara.vladimir@gmail.com • www.tsmaragd.sk

T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk

súkromná základná škola súkromná základná škola - - - 2., 3., 6., 7. ročník - možnosť prestupu - - - 2., 3., 6., 7. ročník - možnosť prestupu súkromné gymnázium gymnázium 4-ročné 4-ročné súkromné (7)

Možnosť nákupu na splátky:

Nech deti rastú s dobrom Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.

Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov Generálny partner:

štúdium bez bez prijímacích prijímacích pohovorov -- -- -- štúdium pohovorov súkromné gymnázium gymnázium bilingválne bilingválne (slovenský súkromné (slovenský aa anglický anglický jazyk) jazyk) prijímacie pohovory pohovory 2. 2. 4. -- -- -- prijímacie 4. 2012 2012 -- -- -- možnosť možnosť prestupu prestupu do do 1., 1., 2., 2., ročníka ročníka

(16)

Súkromná vysoká vysoká škola škola Dubnický Dubnický technologický Súkromná technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice otvára vv akademickom akademickom roku roku 2012/2013 2012/2013 otvára www.dti.sk Bakalárske štúdium štúdium www.dti.sk Bakalárske

akreditovanom študijnom študijnom programe programe UČITEĽSTVO UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ vv akreditovanom PRAKTICKEJ PRÍPRAVY PRÍPRAVY vv rámci rámci študijného študijného odboru odboru učiteľstvo učiteľstvo profesijných profesijných predmetov predmetov aa praktickej praktickej prípravy. prípravy. Forma štúdia: štúdia: externá externá Forma Na štúdium štúdium budú budú absolventi absolventi stredných stredných škôl škôl prijatí prijatí bez Na bez prijímacích prijímacích skúšok skúšok na na základe základe výsledvýsledkov dosiahnutých na strednej škole. kov dosiahnutých na strednej škole. Magisterské štúdium štúdium Magisterské V akreditovanom študijnom programe UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV v rámci študijného odboru učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Forma štúdia: externá

Adresa: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice, ul. SNP č. 26, 934 05 Levice

(18)


PRIPRAVUJEME VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV ROKA! Mesto Levice – MsÚ a komisia MsZ športu v spolupráci s redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE pripravujú vyhlásenie NAJLEPŠÍCH športovcov mesta Levice za rok 2011, ktoré sa uskutoční v utorok 24. apríla o 13. h v obradnej sieni mesta Levice. Prosíme športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta o zaslanie nominantov /najviac dvoch v jednej kategórii/ na udelenie titulu

„ŠPORTOVEC ROKA“ „ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA“ „ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ ROKA“ mesta Levice za rok 2011.

Návrhy prosíme zasielať do 17. februára na MsÚ Levice – OSOO (aj vrátane fotiek vo formáte JPG). Bližšie informácie: MsÚ Levice, I. posch., č. dverí 48, e-mail: katarina.kukelova@levice.sk tel. č. 6 350 248.

Zapojte sa a vyhrajte!

HĽADÁME AJ NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA Víťaz vzíde z hlasovania širokej verejnosti. Na Vaše hlasy čakáme na webovej stránke POHRONIA: www.pohronie.sk. Meno najsympatickejšieho športovca alebo športovkyne Levíc môžete poslať aj na e-mailovú adresu: redakcia@pohronie.sk a poštou na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Nezabudnite uviesť svoje telefónne číslo a adresu. Z účastníkov hlasovania vyžrebujeme na verejnom vyhodnotení výhercov zaujímavých cien. Za najsympatickejšieho športovca / najsympatickejšiu športovkyňu môžete hlasovať do piatku 20. apríla.

■ Je tu pomaly čas, aby sa žiaci 9. ročníka rozhodli, ako ďalej. Ste jedinou školou v okrese Levice, kde žiaci 9. ročníka musia robiť prijímacie skúšky. Prečo? - Pravdupovediac, kaţdým rokom by sa úroveň vzdelania mala zvyšovať, ale nie je tomu tak. Kaţdá škola sa snaţí zabezpečiť si čo najviac ţiakov, aby mali jej učitelia úväzky a škola peniaze za kaţdého ţiaka. Nie je nič objavného, ţe napríklad na gymnáziách študujú vynikajúci ţiaci, ale aj takí, ktorí by za mojich čias boli veľmi radi, ak by ich prijali na učilište. Ako posledné gymnázium sme museli upustiť od konania prijímacích skúšok, ale na 5-ročné gymnázium bilingválne sa musia zo zákona č. 245 z roku 2008 o výchove a vzdelávaní robiť prijímacie skúšky, a dokonca sa môţu prihlásiť aj ţiaci 8. ročníkov. U nás sa prijímacie skúšky konajú tento rok 2. apríla . Na 4-ročné gymnázium sme od prijímačiek upustili, lebo by sme nenaplnili ani jednu triedu. Išiel by som sám proti sebe. Ak sa jedného dňa bude rodiť viac detí, tak situácia sa určite zlepší. Ţijeme však na Slovensku, kde to nie je ľahké, a preto sa netreba čudovať, ţe mladí ľudia volia inú cestu, ako výchovu niekoľkých detí. Stačí im jedno alebo ţiadne.

Valentínska kvapka krvi je tu opäť! Spája uţ 17 rokov všetkých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Kampaň odštartovala 8. februára a bude trvať do 9. marca. V rámci Levického okresu môžete ísť krv darovať: - 13. 2. 2012 – do Kultúrneho domu Ţeliezovce - 8.00-11.00 h - 14. 2. 2012 – na Mestský úrad Levice - Sobášna sieň - 7.00-11.00 - 21. 2. 2012 – na Hematologicko-transfúziologické oddelenie NsP Levice - 7.00-11.00 h - 28. 2. 2012 – na Hematologicko-transfúziologické oddelenie NsP Levice - 7.00-11.00 h - 6. 3. 2012 – na Hematologicko-transfúziologické oddelenie NsP Levice - 7.00-11.00 h Všetci tí, ktorí sa zapoja do kampane a darujú krv, dostanú malý darček s motívom kampane. Štatistika úspešnosti kampane Valentínska kvapka krvi: počet darcov počet prvodarcov r. 2011 25 019 5 075 r. 2010 20 079 5 123 r. 2009 17 949 4 406 Valentín je nielen čas zamilovaných, ale aj všetkých darcov krvi, ktorí sa rozhodnú odovzdať túto vzácnu tekutinu. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí prídete a dobrovoľne darujete krv. Pomôţete tak zachrániť ľudský ţivot. Darina Vachová, koordinátorka ÚzS SČK Levice

telocvične. Našu ţiadosť ministerstvo školstva opakovane nepodporilo. Do konca volebného obdobia máme aj iné plány - bytová výstavbu, cintorín, chodníky a ďalšie. * Ste veľmi aktívnou starostkou. Pôsobíte v mikroregionálnych štruktúrach aj vo Vidieckom parlamente. V čom a ako tieto a združenia pomáhajú rastu a napredovaniu obcí, ktorých väčšina sa zmieta v problémoch? - Občianske zdruţenie (OZ) Nitriansky Vidiecky parlament poskytuje poradenstvo pri príprave mikroregiónov pre integrovaný rozvoj vidieka, vyuţíva výzvy a následne dotácie na vzdelávanie svojich členov – lídrov vidieka. Spolupracuje tieţ s odbornými inštitúciami na Helena Valentová, starostka Jura nad Hronom území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) s cieľom napomáhať rozvoju aktivít OĽGA PREKOPOVÁ na rozvoj vidieka a pripomienkovať tvorbu, * Čo rozhodujúce umožní obci tohoroč- zmenu legislatívy smerom k vidieku. Získané skúsenosti som zúročila pri zaklaný rozpočet? - Rozpočet bude zameraný na bezproblé- daní OZ V dlani Hrona a hlavne pri tvorbe mový chod správy obce, poskytovanie slu- Integrovanej stratégie rozvoja územia 24 obcí ţieb občanom, na údrţbu verejných priestran- (Bajka, Beša, Dolná Seč, Dolný Pial, Horná stiev, udrţanie sociálneho programu na úrov- Seč, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Jur nad Hroni minulého roka a na podporu športu nom, Kalná nad Hronom, Lula, Malé Kozmáa kultúry. V tejto oblasti som podala niekoľ- lovce, Mýtne Ludany, Nový Tekov , Ondreko projektov, aby som vedela podporiť ini- jovce, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, ciatívu občianskych zdruţení a klubov aj Tekovský Hrádok, Veľké Kozmálovce, Veľmimo obecného rozpočtu. V rozpočte máme ký Ďur, Vyšné nad Hronom, Ţemliare), ktoré vyčlenené financie na 5 percentnú spoluúčasť tvoria Miestnu akčnú skupinu (MAS). Ustasúčasne realizovaných a podaných investič- novujúce valné zhromaţdenie bolo vlani 8. ných projektov. novembra. V súčasnosti sa zodpovedne priSvojpomocne budujeme kanceláriu prvého pravujeme na výzvu NSK, ktorý podporuje kontaktu a kniţnicu na prízemí budovy Obec- MAS neregistrované na ministerstve, cez ného úradu. Členovia futbalového klubu si svoj program LEADER. Sídlo zdruţenia je svojpomocne stavajú spoločenskú miestnosť v Kalnej nad Hronom, jeho predsedom je pri prezliekárni. Tu musíme rátať aspoň starosta obce Ladislav Éhn. Máme moţnosť s nákupom materiálu. a chceme sa pripraviť na budúce programoObec má dve nadbytočné budovy, ktorých vacie obdobie, ktoré bude podporovať regiópredajom by sa obecný rozpočet značne vy- ny a nie jednotlivé obce. lepšil. Budova bývalej MŠ a bývalej školskej Čitatelia určite poznajú aj ZVT-Hron jedálne so školským klubom sú vhodné na (zdruţenie 12 obcí), ktoré uţ od roku 2000 podnikanie, ale váţny záujemca sa ešte nena- organizuje rôzne športové a kultúrne aktivity. šiel. Najobľúbenejšie sú – jarná a jesenná cyklotúAk sa, v dôsledku krízy, príjmová časť ra a splav Hrona. Hlavným cieľom zdruţenia rozpočtu nesplní, prípadne zníţi, nebudeme je rozvoj turizmu, podpora vytvárania nových riešiť ani tento rok opravu miestnych komu- pracovných príleţitostí, zachovávanie kultúrnikácií. Ďalším problémom je havarijný stav neho dedičstva. Ide tieţ o organizovanie

voľnočasových aktivít pre občanov a turistov, skvalitnenie ţivota obyvateľov regiónu a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Bola som pri zakladaní zdruţenia, trvalo niekoľko rokov, kým sa pridali ďalšie obce. Naučili sme sa vzájomne sa rešpektovať, hospodáriť so spoločným majetkom. * Môže táto samosprávna spolupráca zlepšiť situáciu najmä malých obcí? - Som presvedčená, ţe spolupráca obcí je dôleţitá a pre malé obce priam nevyhnutná. Nie som zástancom toho, aby sa malé obce zlučovali či rušili ! Chráňme si svoju identitu, históriu ! Sú malé obce, ktoré sú ţivotaschopné. Stačí, ak majú veľký kataster, niekoľko podnikateľov na svojom území, dobrých daňových poplatníkov a dobrý manaţment. Také obce preţijú aj bez vonkajšej pomoci. Kde to chýba, tam sa problémy objavujú stále väčšie. Rozdiely na regionálnej úrovni sa tak postupne prehlbujú. Potom počujeme, ako starosta úraduje doma a nemá plat, ţe sa vypína verejné osvetlenie, alebo starosta pýta za dovoz potravinovej pomoci (ktorú mal štát zabezpečiť pre kaţdého!!) 1 euro od kaţdého sociálne odkázaného, lebo chcel, aby pomoc dostali na Vianoce. Rozpočty malých obcí sú zaťaţené zo strany štátu, ktorý nám presúva kompetencie bez finančných prostriedkov. Jeden príklad: zákon o sociálnych sluţbách by mohol poloţiť na lopatky nejeden obecný rozpočet ! * Ako hodnotíte pomoc samosprávam zo zdrojov EÚ a zo štátnych rozvojových programov? - Určite kladne. Hnevám sa síce na byrokratické poţiadavky agentúr a meškanie platieb pri implementácii, čo mi uberá veľa energie. Ale „koniec dobrý, všetko dobré“, zabudnem na bolesti a hľadám ďalšie moţnosti. Bez eurofondov a štátnych rozvojových programov si rozvoj našej obce neviem ani predstaviť. Predchádzajúce roky nám pomohli pri implementácii projektov: Jurský park, Letí pieseň do sveta, Kľúče do nových brán, Spoločne za krajšiu obec, Vstup do nových brán, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Dobrý deň lavička pre dôchodcov, budovanie autobusových čakární, trhoviska, vypracovanie projektových dokumentácií... Minulý rok sme začali realizovať projekt: „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom“, podporený EÚ cez ERDF a cez Regionálny operačný plán ako „Investícia do našej budúcnosti!“ Dotácia bude vo výške 390 760 eur a vlastný vklad obce 20 566,32 eur. Naša obec bude ešte príťaţlivejšia, v oddychovej zóne pribudne detské ihrisko, veľká šachová plocha a iné prvky drobnej architektúry. Projekt sa ukončí uţ v prvej polovici roka, ale účtovne to určite potrvá dlhšie. Robíme si nádeje, ţe získame podporu aj na ďalšie projekty. Ak budú úspešné, budeme o tom informovať.


POHRONIE

7. februára 2012

publicistiKa * inzercia

3

aj v silných mrazoch chcú byť niektorí bezdomovci na ulici

Kapacita levickej nocľahárne postačuje

Útulok a nocľaháreň za levickou pekárňou.

(dokončenie z 1. strany) treby môžu ďalšie lôžka priložiť. Ako povedala pre POHRONIE Eva Turianová, splnomocnená zástupkyňa riaditeľa tejto neziskovky, v prípade akútnej potreby by v priestoroch nocľahárne vedeli vytvoriť ešte jednu miestnosť na prespanie s elektrickým vykurovaním. Zatiaľ však situácia nestojí takto. Sú ľudia bez domova, ktorí sa pohybujú v Leviciach, ale do nocľahárne neprišli ani v krutých mrazoch. Ak klesne nočná teplota pod mínus 5 stupňov Celzia, spolupracuje BEVA ISTOTA s levickou mestskou políciou, ktorá ľudí bez prístrešku vyhľadáva a privezie. Aj minulý týždeň boli ta-

kéto prípady. Stále však kapacita levickej nocľahárne postačuje. Každý, kto požiada o nocľah a zaplatí zaň 50 centov (za dieťa 20 centov), môže tu v teple prenocovať. Zariadenie je v prevádzke vždy od 18. hodiny večer do 8. hodiny ráno. Ešte nikoho neodmietli. V cene je zároveň čisté prádlo a kompletná sanita. Kto potrebuje, môžu mu aj vyprať veci. V nocľahárni spávajú dospelí aj deti. Nocľažníci môžu dostať tiež teplý čaj a ošatenie. „Hovoríme o jednorazovej službe. Tá je tu pre každého, kto potrebuje. Máme asi 15 ľudí bez domova, ktorí nocľaháreň využívajú pravidelne. Tu si nechávajú aj svoje šaty a na noc

Foto: (et)

sa vracajú,“ vysvetľuje Eva Turianová. pre každého, kto potrebuje Poskytovanie tejto sociálnej služby zabezpečuje v zmysle zákona prostredníctvom BEVY ISTOTY n.o. Mesto Levice, ktoré v roku 2007 na účel prevádzkovania zariadenia pre sociálne odkázaných občanov (útulok a nocľaháreň) schválilo pre tohto neverejného poskytovateľa prenájom nebytového priestoru v katastrálnom území Levíc s výmerou 450 metrov štvorcových. Mesto sa na prevádzkovaní nocľahárne podieľa bezplatným prenájmom budovy a finančnou do-

táciou na pokrytie nevyhnutných energetických nákladov. Ako uviedla pre POHRONIE Gabriela Špaňová, sociálna pracovníčka Mestského úradu v Leviciach, pretože kapacita nocľahárne postačuje na zabezpčenie prístrešia pre bezdomovcov zdržujúcich sa na území mesta Levíc, nie je v momentálne potrebné požiadať obvodný úrad o spoluprácu. „My sa nepýtame, odkiaľ človek žiadajúci o nocľah pochádza. Nie je dôležitá jeho regionálna príslušnosť. Prenocujeme všetkých záujemcov, aj keď dotácia mesta súvisí s tunajšími bezdomovcami. Sme nízkoprahová nocľaháreň. Pre nás je dôležité poskytnúť záujemcom túto sociálnu službu. Prirodzene, prekážkou by bol vysoký stupeň opitosti, ale to sa nám nestáva. Fúkať síce nedávame, no tí, čo sa kontaktovali s alkoholom, musia sa najskôr vonku trochu schladiť, aby noc prebehla spokojne,“ hovorí E. Turianová. Zostať v nocľahárni cez deň majú výsadu všetci ťažko chorí ľudia alebo v stave po operácii. Tých nechajú vnútri 24 hodín. Aj teraz je tam muž, ktorý čaká na umiestnenie v liečebni pre dlhodobo chorých. Útulok stále plný V rovnakej budove, o poschodie vyššie ako nocľaháreň, je levický útulok. Je to zariadenie pre celodenné bývanie bezdomovcov s kapacitou 40 ľudí. To sú väčšinou rodiny s deťmi. Za mesačné ubytovanie so spoločnou kuchynkou, toaletami a sprchou zaplatí dospe-

lý 27#eur, dieťa 6 eur. BEVA ISTOTA im dáva nad rámec každý týždeň potravinový balíček. V spoločnom areáli vo vedľajšej budove rieši táto nezisková organizácia významný sociálny projekt: V zdevastovaných priestoroch si bezdomovci svojpomocne opravujú byty. Vo dvoch už aj bývajú. Jedna rodina je sedemčlenná a druhá šesťčlenná. Majú samostatnú kúpeľnu aj kuchynku, sami si platia spotrebu vody aj elekriny. „Kontrolujeme ich, ako žijú, či majú poriadok, či nekonzumujú alkohol. Je to pre

ný príspevok na ňu v nízkoprahovom dennom centre, ktoré prevádzkuje ako neverejný poskytovateľ Občianske združenie Miesto v dome. Toto združenie zabezpečuje a poskytuje výdaj stravy – jedno teplé jedlo denne 32 občanom,“ informuje Gabriela Špaňová z MsÚ Levice. Ako v tejto súvislosti povedala v piatok 3. februára pre POHRONIE riaditeľka OZ Miesto v dome Ľubica Prištiaková, počet záujemcov o teplú desiatovú polievku, ktorú vydávajú medzi 11. a 12. hodinou na Ul. kpt. Nálepku, sa v tých-

Do opravy tejto budovy sa pustili sami bezdomovci.

nich šanca dostať sa ďalej, preto máme radosť, že tento rok pribudnú ďalšie tri svojpomocne opravené byty,“ hovorí E. Turianová. V mrazoch teplá polievka, káva a čaj zadarmo „Mesto Levice zabezpečilo v zmysle zákona aj poskytovanie sociálnej služby a finanč-

Foto: (et)

to dňoch zvýšil na 39. Viacerí si berú aj teplé ošatenie, rukavice, teplé ponožky čiapky, deky a v priebehu dňa môžu dostať horúcu kávu a čaj zadarmo. „Medzi tými, ktorí sem v týchto studených dňoch prídu, nie sú ani tak noví odkázaní, ale určite všetci, ktorých poznáme, že sem zvyknú chodiť,“ povedala Ľ. Prištiaková.

ľudia si zaslúžia istoty PRÍĎTE NA STRETNUTIE S ROBERTOM FICOM A S JEHO KOLEGAMI

10. 2. 2012

(piatok) o 17.00 hod., CENTRUM KULTÚRY JUNIOR, LEVICE účINKUJú: MODERÁTOR MARTIN NIKODÝM SPEVÁCI OTTO WEITER A ANDREA FISCHER fOlklóRny SÚBOR VATRA www.strana-smer.sk www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

Privítame Vás darčekom a po ukončení programu na Vás čaká varené vínko a rezeň. (20)


PAVOL DINKA Ide o ňom chýr významného českého mysliteľa, triezvo kritického sociológa, ekológa a publicistu. Oprávnene. Jeho prednášky, vystúpenia, spoločenské aktivity sa stretávajú so zaslúženým ohlasom. Venuje sa dejinám sociológie, všeobecnej sociologickej teórii, problematike sociálneho štátu, teórii modernizácie a globalizácie, spoločenským súvislostiam ekologických problémov a otázkam trvalo udržateľného rozvoja. Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (57), bezprostredný a otvorený človek s krátkymi fúzikmi a na jeho vek bujnou hrivou, večne mladý optimista usilujúci sa o vytvorenie spravodlivejšieho sveta. Jan Keller vyštudoval históriu a sociológiu na Filozofickej fakulte v Brne. Krátko pôsobil na Filozofickom ústave ČSAV v Prahe, odkiaľ odišiel, ako sám vraví, posilňovať do pivovaru Nošovice (Radegast). Učil aj na strednej škole v Havířove. V roku 1983 začal pôsobiť na filozofickej fakulte v Brne, na katedre sociológie, kde sa ako odborný asistent zaoberal problematikou sociologických teórií a otázkami byrokratizácie veľkých organizácií. V roku 1992 obhájil docentskú prácu na tému byrokratizácie štátnej správy v predrevolučnom Francúzsku. V roku 1999 ho menovali za profesora. Od roku 2000 pôsobí na Ostravskej univerzite. Pri rozhovore mi Jan Keller prezradil, že k jeho najväčším životným zážitkom patria študijné pobyty v Bordeaux, v Aix-en-Provence, na parížskej Sorbonne. Nezabudnuteľné spomienky má aj na svoje pôsobenie na dievčenskej škole v Havířove. Ako pedagóg sa neuzatvára do seba, neprehŕňa sa iba v knihách, ale veľmi významne sa zapája do rozličných spoločenských aktivít. Spolupracuje najmä s hnutiami Duha a Greenpeace, je členom redakcie časopisu Poslední generace. Jan Keller je autorom zhruba dvadsiatich kníh a stoviek článkov uverejňovaných v denníku Právo, v kultúrnom týždenníku A2, v odborárskych Sondách atď. Z posledných publikácií spomeniem Soumrak sociálního státu (2005), Teorie modernizace (2007), Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna (s L. Tvrdým 2008), Tři sociální světy (2010), Nová sociální rizika (2011). S Janom Kellerom som sa stretol na Vratimovskom seminári v októbri 2011. Vystúpil tam so zaujímavou esejou, ktorú aj zaujímavo nazval – Tunel na konci svetla. Hovorili sme o tejto téme, ale aj o mnohých iných veciach. (Pokračovanie z minulého čísla) ■ Netreba prízvukovať, že sa to predovšetkým týka penzijných a zdravotníckych reforiem. Na Slovensku s tým máme svoje vlastné skúsenosti. Pravicová vlády presadzujú svoje neoliberálne ciele, ľavičiari zase princípy solidarity. Vzniká z toho hybrid, ktorý sa raz prikláňa na jednu stranu, raz na stranu druhú. V konečnom dôsledku na to doplácajú občania. Ako vy vidíte tento problém? Obe reformy, penzijná aj zdravotnícka, majú veľmi podobnú architektúru. Myslím tým, prirodzene, na pravicové reformy. V oboch prípadoch sa otvára trh s naším strachom a s našimi obavami. V prvom ide o strach zo staroby, ktorej istoty visia na nepatrnej nitôčke, a v druhom zase o obavy z choroby, ktorá môže prísť kedykoľvek. Tieto prirodzené strachy a obavy sa vlastne použijú ako motor nového „vynikajúceho“ biznisu. Podstata týchto procesov spočíva v tom, že sa poskytne ľuďom, ktorí nadobudli majetky v prvej fáze tunelovania a ktorým sa v druhej fáze znížilo daňové zaťaženie, možnosť vložiť svoje peniaze do podnikateľských sfér, ktoré sú istejšie ako výroba. Penzijná reforma reálne prináša postupné prečerpávanie finančných prostriedkov zo štátneho priebežného systému do súkromných fondov, čiže do rúk tých, ktorí sa rozhodli podnikať s našou starobou. A tí sa budú potom zaklínať, že o tridsať či štyridsať rokov sa peniaze bohato zhodnotia a zabezpečia ľuďom spokojný a dobrý život v starobe. Lenže za také relatívne dlhé obdobie sa vystrieda zhruba ďalších desať vlád a už nikto nikdy nezistí, kde sa vlastne stala chyba. ■ Ako vnímate zdravotnícku reformu, s ktorou prichádzajú pravicové vlády. Na Slovensku schválila vláda Ivety Radičovej transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. Lekári sa búria, dávajú výpovede, vidia v tom predzvesť privatizácie. Pravica zase vidí v akciových spoločnostiach východisko zo zadlženia zdravotníckych zariadení, väčšina lekárov pre zmenu zníženie starostlivosti o pacientov. Ako sa vy pozeráte na túto otázku? Jednoznačne súhlasím s vašimi lekármi. Za dymovou clonou rozličných poplatkov sa budú uskutočňovať operácie, ktorých cieľom je sprivatizovať nemocnice a systém zdravotného poistenia. Lekári správne odhadli, napokon sú v centre diania a dobre poznajú situáciu, že v zdravotníctve vzniká ďalší mohutný mechanizmus prelievania peňazí súkromným investorom. Deje sa to u nás aj u vás. ■ Možnosti tunelovania budúcnosti neponúka iba zdravotníctvo a sféra sociálneho zabezpečenia. Kde možno nájsť jeho ďalšie skryté chodníčky? V českých podmienkach pokladám za akt tunelovania budúcnosti pripravovanú drastickú redukciu stavu polície, krátenie rozpočtu na väzenstvo, čudný spôsob likvidácie úradov práce a rad ďalších rozbehnutých opatrení, ktoré schválila vláda. Súčasnú etapu môžeme charakterizovať ako obdobie, keď sa všetky tri druhy tunelovania navzájom prelínajú a keď ešte zostalo na predaj niekoľko lukratívnych podnikov. Vehementne sa odčerpávajú peniaze z verejného sektora, na rad príde presmerovanie finančných tokov, ktoré mali pôvodne slúžiť na zabezpečenie zdravia a pohody v starobe. Občania si, na-

šťastie, začínajú uvedomovať, že sú to oni, čo sponzorujú všetky tri fázy tunelovania. Niektorí z nich si už nikdy nenašli dobrú prácu, o ktorú ich pripravilo tunelovanie v deväťdesiatych rokoch, pritom doplácajú na daňovú reformu, ktorá ich núti platiť väčšie dane, aby si mohli paradoxne menej kupovať; zároveň však zaplatia viacej na poistnom, aby si zabezpečili, opäť paradoxne, menšiu sociálnu ochranu. A, žiaľ, ich obavy z choroby, zo staroby, z nedostatočnej možnosti vzdelania potomkov sa stanú trvalým zdrojom príjmov ľudí, ktorí už dnes nevedia, čo s peniazmi. Práve pre týchto ľudí sa vydávajú štátne dlhopisy, kupujú si ich po miliónoch a my sa im ešte budeme skladať na úroky, z ktorých nezaplatia ani korunu dane. Štátne dlhopisy sú vlastne odmena či prémia za to, že sa zúčastnili na trojnásobnom tunelovaní. Predstavuje to akúsi čerešničku na torte. Aká to symbolika! Z prosperity, ktorú nám dvadsať rokov sľubovali, zostali iba dlhopisy, nie však pre normálnych smrteľníkov. ■ Pán profesor, nepripomína vám niečo táto symbolika, nečítate v nich Marxa, ktorého ste dobrým znalcom? Ako vnímate celý tento proces ožobračovania pracujúceho človeka a vôbec občana? Vystihli ste to presne. V trocha odlišnej podobe to popísal Karol Marx v práci Osemnásty brumaire Ľudovíta Bonaparta (1852). Veľmi plasticky vykresľuje, ako finančná buržoázia vo Francúzsku najprv zúčtovala s robotníkmi na barikádach, jednoducho ich dala zmasakrovať a následne si začala vyrovnávať účty s drobnými obchodníkmi, ktorí bojovali proti robotníctvu na barikádach. Marx vtedy poukázal na tento paradox a zároveň odhalil pravú tvár buržoázie v podmienkach Francúzska. Dnes sa niečo podobné deje v celosvetovom meradle. Finančný kapitál najprv degradoval robotníkov, prinútil ich pracovným nasadením a znižovaním miezd konkurovať nepoisteným Číňanom a Indom a len čo ich takto deklasoval, začal si vybavovať účty so strednými vrstvami, tými vrstvami, ktoré u nás, a nielen u nás, volili pravicu. Mali by sme sa nádejať, že stredným vrstvám konečne svitne a uvedomia si, že teraz je rad na nich. ■ Pán profesor, aktéri finančného kapitálu patria medzi najvyššiu spoločenskú elitu. Vo vašej knihe Tři sociální světy poukazujete na to, že v súčasnosti vzrastá význam teórie elít. Skúma totiž podstatné črty sociálnej reality – prechod od obyčajnej nerovnosti k úplnej nesúmerateľnosti pozícií tých, čo sú hore, so zvyškom spoločnosti. Ako sa máme teda pozerať na naše elity? V dnešných časoch sa výrazne vyhraňuje globálna svetová elita. Bohatí a privilegovaní ľudia sa čoraz viacej izolujú od zvyšku spoločnosti. Majú svoj zvláštny spôsob života, svoje vybrané školy pre potomkov, svoje kompletné služby – bankové, poisťovacie, cestovné a mnohé ďalšie – rezervované výhradne pre vybranú klientelu. Nestrácajú svoj čas v prostriedkoch hromadnej dopravy, žijú v dobre chránených štvrtiach. Ostatná časť spoločnosti sa pre nich stala neviditeľná. Skutočne bohatých a ozaj mocných poznáme predovšetkým podľa toho, že sa s nimi nestretneme. Preto si kladú niektorí bádatelia zaoberajúci sa sociopriestorovou segregáciou znepokojivú otázku: Je vôbec možná existencia sociálneho kontraktu bez sociálneho kontaktu?

zbroj jej armády sa stala nepoužiteľná, no cesty sa medzitým premenili na tankodrómy. Politici, ktorí sa ocitajú v podozrení korupcie, sa zvykli hájiť tvrdením, že iní kradnú ešte viac. Intelektuálne je to na úrovni chlapcov z materskej školy, ale vzhľadom na dôsledky, ktoré to má pre krajinu, to zase až také zábavné nie je. ■ V úvodnej časti rozhovoru, v spojitosti s trojitým tunelovaním, sme sa dotkli aj otázok sociálneho štátu. V knihe Soumrak sociálního státu tvrdíte, že sa nad týmto inštitútom zmráka a stmieva. Už spomínaný Claus Offe pred štvrťstoročím vyslovil známy bonmot: „Kapitalizmus nemôže fungovať ani so sociálnym štátom, ani bez neho.“ Ako je to teda vlastne? Sociálny štát so svojimi protirečeniami podlieha kritike zľava aj sprava. Pravičiari ho vinia z toho, že trh nadmierne zviazal a tým mu zabránil, aby vyriešil všetky problémy úplne sám. Navyše, ako vyhlasujú, vytvára dvojitú bariéru pre motiváciu človeka: vysokými daňami berie podnikateľom chuť do podnikania a veľkorysým sociálnym zabezpečením berie pracujúcim chuť do práce. Slobodu a demokraciu, podľa nich, neohrozuje ústup od sociálneho štátu, lež sociálny štát sám. Ľavičiari mu zase vytýkajú, že svojimi sociálne kompromisnými opatreniami zachránil systém, ktorý stojí pri koreňoch produkcie sociálnych nerovností a odcudzenia. Ďalej poukazujú na to, že sociálny štát nezmenil nič zásadné na distribúcii príjmov medzi prácou a kapitálom; hlavné toky prerozdeľovania prebiehajú vo vnútri námezdnej triedy, a nie medzi ňou a zamestnávateľmi. Mechanizmy štátu neodstraňujú príčiny sociálnych problémov, ale iba kompenzujú časť ich následkov. Vládnuce vrstvy si zabezpečujú pomocou sociálneho štátu

■ Niektoré novšie práce o elitách stavajú pred nás problém ich vymedzenia. Buď chápu túto špecifickú vrstvu priveľmi široko, alebo ju naopak neprimerane zužujú. K čomu sa prikláňate vy? Nie je jednoduché stanoviť konkrétne vlastnosti, ktorými sa dnešné elity vyznačujú. Skladajú sa totiž z dvoch pomerne odlišných vrstiev. V krajinách, kde sa mohli reprodukovať relatívne neprerušovane v rámci národných štátov, sa rozdeľujú na starú elitu, ktorá si udržiava svoje postavenie po celé generácie a opiera sa o rozsiahle rodové majetky. V súvislosti s praktikami, ktoré používa pri výkone a reprodukcii svojej moci, a so spravidla skrytým spôsobom života pred verejnosťou, ju pomenúvam ako diskrétna elita. Druhú časť tvorí nová, čerstvo sformovaná elita pôsobiaca na národnej aj nadnárodnej úrovni. Svoje postavenie odvodzuje z profesijnej činnosti a z úlohy pri riadení veľkých firiem a organizácií. Označujem ju prídomkom pomocná. ■ Mohli by ste nám bližšie charakterizovať diskrétnu elitu? Ide o niekoľko stovák viac-menej starobylých rodín, ktoré sa môžu pochváliť najväčším majetkom a silným politickým vplyvom. Je to dôsledok vývoja v 19. storočí, keď sa triumfujúca buržoázia spoJAN KELLER Foto (int) jila s politicky porazenou triedou s urodzeným pôvodom. Vznikol tak rad lojalitu más. Buržoázia ho akceptovala len kvôli dynastií pôsobiacich najmä v bankovníctve, ale tomu, že dokáže zabezpečiť relatívny sociálny aj v oblasti ťažby, veľkého priemyslu a obchodu. zmier. Východiskom nie je ani tzv. modernizáSlabosť pre šľachtické tituly príslušníkov majet- cia, navyše po všetkých stránkach zlyháva aj kovej elity nikdy neopustila. Aj v súčasnosti solidarita, ktorá tvorí jeden zo základných stapreferuje veľká buržoázia sobáše so šľachtický- vebných kameňov sociálneho štátu. mi potomkami a na čelo svojich klubov stavia ■ Dosť pesimistické slová, ale nie ojedinelé. najurodzenejšie osoby. Usiluje sa tak využiť Myslíte si, že sociálny štát patrí minulosti? Ak časť symbolického kapitálu šľachty na zdôrazne- áno, akým smerom by sa mal uberať spolonie svojej vlastnej prestíže. čenský vývoj? Prioritou súčasnosti je sociálny štát udržať. Je ■ Koho zaraďujete do pomocnej elity? Patria tam politici, špičkoví manažéri, najús- totiž jednou z podmienok fungovania demokrapešnejší profesionáli a mediálne celebrity všet- cie. Časť pravice tvrdí, že byrokratický sociálny kého druhu. Kým diskrétna elita žije zo svojich štát nie je potrebný, jeho funkcie prevezme rodimajetkov a finančných aktív, hlavným zdrojom na, ktorá sa bude starať o svojich členov, pomocnej elity sú príjmy z jej profesijnej čin- a vďaka tomu sa vraj opätovne stmelí. Ide nosti a zastávaných funkcií, či už v politickej, o úplnú neznalosť veci. Jestvuje dostatok štúdií, ekonomickej a mediálnej oblasti. Označenie ktoré jasne preukazujú, že prostredníctvom ropomocná elita ešte neznamená, že sú bez vplyvu dinnej a príbuzenskej výpomoci nemožno redua moci, práve naopak, ich rozhodnutia môžu mať kovať nerovnosť. Rodiny, ktoré sa dostávajú do značný vplyv na chod celej spoločnosti. najhoršej sociálnej situácie, nemajú zdroje, ktoré ■ Ako sa pozeráte na českú a slovenskú by si mohli prerozdeliť. Navyše, najväčšmi si elitu? Pokladáte členov našich elít za šikov- dokážu medzi sebou pomáhať rodiny, ktoré sa ných a schopných, alebo ich považujte za ľu- neocitli v nejakých závažnejších problémoch. dí, čo stratili kontakt s realitou a jediné, o čo Ak sa prenesie ťarcha sociálneho zabezpečenia zo štátu na rodiny, povedie k enormnému prehĺsa usilujú, je ich osobný prospech? Obmedzím sa iba na českú pomocnú elitu, beniu nerovnosti. Niečo podobné už história o ktorej toho viem predsa len viac. Rýchlosť, zažila. Sociálna diferenciácia sa neuskutočňovas akou sa stačila zdiskreditovať, je vskutku re- la medzi jednotlivcami, lež medzi bohatými kordná. V rovnakom čase, ako prišla k svojim a chudobnými rodmi. Výsledkom bol vznik feuenormným majetkom,, stratila republika potravi- dalizmu. Členovia chudobných rodín sa stali novú sebestačnosť, nakúpila nepoužiteľné zbra- služobníkmi rodín privilegovaných. ne a najrýchlejšie padáky na celom svete, vý(Dokončenie v budúcom čísle)


9. februára 1940 sa narodil vo Veľkom Ďure Viliam Obert, prof., PhDr., CSc., literárny vedec, vysokoškolské profesor, spisovateľ. Študoval na učiteľskom ústave v Leviciach, kde maturoval v roku 1958. Neskôr pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Nitre. Jeho literárne začiatky sa spájajú s rokmi učiteľského pôsobenia vo Vrábľoch. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava predovšetkým na teóriu vyučovania literatúry a na literatúru pre deti a mládeţ. Je autorom desiatok učebníc a metodických príručiek, stoviek štúdií a recenzií. Je autorom monografie Domov v tvorbe Andreja Chudobu, v ktorej analyzoval tvorbu spisovateľa a súčasne vzdal hold rodnému kraju na rozhraní Tekova a Hontu. V súčasnosti je vedúcim Katedry slovenskej literatúry a literárnej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. *** 11. 2. 1939 zomrela v Martine Elena MaróthyŠoltésová, spisovateľka, redaktorka, publicistka, osvetová pracovníčka, zakladateľka ţenského hnutia a školstva na Slovensku. Narodila sa 6. 1. 1855 v Krupine. V zime 1870-71 strávila u svojho strýka,

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00 hodiny, sobota - nedeľa 10.00 - 18.00 hodiny Kapitánska budova Odkrytá minulosť Z historického a archeologického zbierkového fondu Tribečského múzea Výstava potrvá do 26. 2.2012 Galéria Jozefa Nécseyho László Szűcs – Výber z maliarskej tvorby Výstava potrvá do 15. februára Dobóovský kaštieľ Prírodovedné zbierky Výstava potrvá do 1. apríla AVANS, DANAE, EOL, LSD

americká mačkovitá šelma

matkinho brata Maximiliána Hudeca, prázdniny v Leviciach. O svojom pobyte sa zmieňuje v memoárovej autobiografii "Sedemdesiat rokov ţivota" (1925). Tu, u svojho strýka, profesora prírodných vied, geometrie a nemčiny na učiteľskom ústave, v kruhu slovenských študentov - preparandistov, získavala mladá Elena predpoklady na formovanie svojho národného povedomia a názorov o poslaní ţeny v spoločnosti, ktoré neskoršie dozreli v emancipačné snahy.

*** 12. februára 1870 zomrel v Šišove Martin Veselovský, kňaz a národný buditeľ. Narodil sa 10. augusta 1832 v Liptovskej Lúţnej. V jeseni roku 1861 prišiel za administrátora rím.-kat. fary do Pukanca. Pripravil cirkevnú slávnosť k 1000. výročiu nájdenia pozostatkov sv. Klementa s národným zameraním. Rok 1863, jubilejný rok príchodu slovanských vie-

Zimný štadión Levice 12. februára (nedeľa) o 14. hodine KARNEVAL DETÍ NA ĽADE KINO JUNIOR 7. a 8. 2. (utorok – streda) o 18.30 h TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT (THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN: PART 1) USA. Bella a Edward si toho spolu preskákali dosť na to, aby vedeli, ţe ich láska je osudová. Kaţdý kto čítal kniţnú predlohu, vie, na čo sa môţe tešiť. Ste zvedaví, ako bude Bella

P

pevnosť, opevnené mesto

východoslov. rieka stupeň v teréne

polomer (fonet.)

11. a 12. 2. (sobota - nedeľa) o 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3 (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: CHIP-WRECKED) USA. Tento raz si naši starí známi vyráţajú uţiť prázdniny na luxusnú výletnú loď, ktorú svojím vyvádzaním behom chvíle obrátia naruby. Chipmunkovia a Chipettky páchajú

KONIEC ŠPZ okr. zbierka TAJNIČKY Partizánske fotografií

MPZ Brazílie matka Persea

bezhrbá ťava 1050 v Ríme

jedna, po anglicky

veľké mnoţstvá (hovor.)

stanovená lehota

P

vyčkával

zjape, kričí lesklý náter

ZAČIATOK TAJNIČKY vrch nad Belehradom pojem duše človeka

vzduch, po grécky

čínske striebro preddavok

argón boh vetrov zvislá jaskyňa americké muţ. meno

Antonov

krátky humorný príbeh druh drogy

KUPÓN KRÍŽOVKY 5/2012

na parníku, ktorý sa stal dočasne ich ihriskom, jednu vylomeninu za druhou a spestrujú tak prázdniny nielen sebe , ale aj všetkým ostatným pasaţierom. Animovaný, hudobný, MP od 12 rokov, ČD, 87 min., Tatrafilm, Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA 11. a 12. 2. (sobota – nedeľa) o 18.30 h LÓVE SR, ČR. Lóve je opäť filmom zo súčasnosti. Je to milostný príbeh s prvkami drámy odohrávajúci sa v tvrdej mestskej (opäť veľmi konkrétnej bratislavskej) realite. Troch hlavných mladých hrdinov stvárňujú Michal Nemtuda (Maťo), Kristína Svarinská (Veronika) a v postave Maťovho kamaráta Jakub Gogál. Herecký debut má v tomto filme známa speváčka Tina. Romantická dráma, MP od 12 rokov, SV, 90 min., Continental Film, Vstupné: 2,20 €

pohľadnica

tromf pri hre v karty

medzinár. skr. pre Litvu

Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu

9. 2. (štvrtok) o 19.00 h OUTSIDER Dánsko, Island, Filmový klub Otáznik Nekonvenčná komédia o Danielovi, ľahko nezodpovednom graffiťákovi, ktorý sa jedného dňa zaľúbi do Franc, rovnako zmätenej dievčiny, ako je on sám... Réžia: Dagur Kári, 2005, 105 min.

rub, opačná strana zlato

bohyňa úrody

Zaznamenal: (šr)

vyzerať ako nevesta, ako zoberie Jacob zasnúbenie Belly a Edwarda a aký náboj má ich svadobná noc? Romantický horor, MP od 12 rokov, ČT, Tatrafilm, Vstupné: 2,20 €

RÔZNE Výstavná sieň CK Junior PALETA ŠTÝLOV X výstava výtvarných prác študentov Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika v Leviciach 30. 1. – 10. 2. 2012, pondelok - piatok: 10.00 – 16.00 h

dravé riečne skr. pre staršieho ryby

rozvescov Cyrila a Metoda do Veľkomoravskej ríše, vyuţíval pri kaţdej príleţitosti na povzbudenie národného povedomia. (V cirkevných matrikách kaţdá strana zápisov pripomína túto udalosť, v záhlaví kaţdej je napísané Anno Christi Domini Cyrillomethodiano 1963, deväť chlapcov je v matrike v tom roku zapísaných pod menom Cyril alebo Metod.) Za účinkovania Veselovského v Pukanci si zaloţili tamojší katolícki veriaci čítací kruh a Veselovského si zvolili za predsedu. Vrchnosť odmietla spolok schváliť. Ešte v roku 1961 ako kaplán v Stupave sa pokúšal Veselovský kandidovať do snemu s národným programom, no úrady mu znemoţnili kandidatúru vyhlásiac ho za buriča. Často ho prekladali. Ani v Pukanci sa dlho nezdrţal. Uţ začiatkom roku 1864 bol vymenovaný za farára v Šišove, kde zomrel, iba 37-ročný.

príslušník vojenskej jazdy

Tajničku J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 4/2012 znie: ...ŠETRILI ČASOM.

NARODILI SA LEVICE: 12. 1. Diana Brantová (dcéra Klaudie), 19. 1. Sebastián Horváth (syn Veroniky), 23. 1. Jaroslav Czirják (syn Jaroslava a Zuzany), 24. 1. Izabella Konczová (dcéra Petra a Denisy), Marcel Tóth (syn Bc. Radoslava a Dáše), 25. 1. Christian Matej Rusev (syn MUDr. Petra a Andrey), Denis Pintér (syn Alexandra a Kornélie), 26. 1. Marianna Róberta Kačmárová (dcéra Marianny), Adrián Boţeník (syn Ľudovíta a Márie), Beáta Lisayová (dcéra Radovana a Beáty), Samuel Ráno (syn Andreja a Lívie), Csaba Varga (syn Csabu a Brigity), Branislav Staňo (syn Rastislava a Kataríny), 28. 1. Lilly Harmadyová (dcéra Marcela a Kataríny), Chanel Lakatosová (dcéra Valérie) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 28. 1. Vladimír Ďuriška a Slavka Broničová, Mgr. Michal Jančovič a Dagmar Tóthová, Peter Gőcze a Jana Černická ŠAHY: 28. 1. Ján Juhász (Šahy) a Alţbeta Bodzsárová (Šahy), Richard Nagy (Dvory nad Ţitavou) a Edita Vargová (Šahy), Gabriel Frenko (Šahy) a Erika Bartošová (Šahy) ŢELIEZOVCE: 28. 1. Ján Dulai (Ţeliezovce) a Iveta Vyskoková (Ţeliezovce) OPUSTILI NÁS LEVICE: 25. 1. Anna Mihálová (74 r., Jesenské), 26. 1. Jozef Greguš (86 r., Ţemberovce), RSDr. Michal Král (77 r., Ondrejovce), Júlia Bakovková (73 r., Levice), 27. 1. Juliana Kvasníková (92 r., Nový Tekov), 28. 1. Denisa Račková (39 r., Kalná nad Hronom), 30. 1. Mária Malá (86 r., Tlmače), 31. 1. Viola Skačanová (75 r., Nový Tekov) ŠAHY: 27. 1. Mária Lukácsová (79 r., Šahy), 30. 1. Barbora Alföldiová (87 r., Šahy), 31. 1. Vojtech Urbán (74 r., Ipeľský Sokolec), Margita Silleová (86 r., Šahy) ŢELIEZOVCE: 25. 1. Ján Demeter (35 r., Ţeliezovce), 26. 1. Alţbeta Viglášová (67 r., Málaš), 31. 1. Anna Rufusová (81 r., Ţeliezovce), 3. 2. Štefan Molnár (90 r., Čata)

Baran 21. 3. - 20. 4. Čakajú vás starosti v domácnosti. Ak sa pozriete na svet veselšími očami, začne sa vám dariť. Bolo by vhodné zmeniť stereotyp vášho ţivota. Terajší vás ubíja. Menšie konflikty, ktoré vzniknú v práci, sa prenesú aj do súkromia. Môţe sa to týkať partnerových rodičov. Pozor na zlodejov. Býk 21. 4. - 21. 5. Proti nepredvídaným zmenám nielenţe neviete, ale ani nemôţete bojovať. Zdá sa však, ţe tieto zmeny vám nebudú celkom proti srsti. Aspoň prinesú trochu vzruchu do všedných dní. Najlepšie výsledky dosiahnete práve vďaka priamočiarosti a otvorenosti. Padli ste do oka vplyvnej osobe, ktorá vám chce pomôcť. Je na vás, či pomoc prijmete. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Obdobie odpočinku netrvá večne, a preto dajte pozor, aby ste správne odhadli situáciu. Predovšetkým by ste nemali ţiť nad svoje pomery a moţnosti. Niekto vás poteší dobrou správou. Po tieto dni sa dozviete nové správy, nedajte sa však vyviesť z rovnováhy. Venujte sa viac partnerovi, váš vzťah potrebuje iniciatívu aj z vašej strany. Rak 22. 6. - 22. 7. Heslo týţdňa je nemiešať sa do vecí druhých. Mohli by ste na to nepríjemne doplatiť. V citovej oblasti budete prekvapený, ako rýchlo dokáţete očariť svojho partnera. Týţdeň bude pre vás celkom príjemný, ak sa nedopustíte malej chybičky. Ak stretnete ľudí s iným názorom, ako je váš, myslite si svoje, ale nehovorte. Lev 23. 7. - 23. 8. Zahoďte malichernosť a splňte svojmu partnerovi jeho ţelanie. Veľmi skoro zbadáte, ţe sa vám to vráti v rovnakej miere naspäť. Potešenie bude obojstranné. Ţivot sa predsa skladá z maličkostí. Minulý týţdeň ste mali zlú náladu, teraz priam sršíte činorodosťou. Podporia vás aj staršie osoby. Panna 24. 8. - 23. 9. Duševne aj telesne budete vo veľmi dobrej kondícii. Konečne prestanete skrývať svoje pocity. V kaţdej situácii poviete bez obáv, čo si myslíte. Pri plnení nových pracovných povinností sa začína prejavovať vaše nadanie pre praktické veci, čo vás dovedie k zaujímavým výsledkom. Napriek tomu nezanedbávajte sebavzdelávanie. Váhy 24. 9. - 23. 10. Nedokončené záleţitosti doriešite aj za cenu straty voľného času. Doma objasnite vašu zaneprázdnenosť, vyhnete sa tak zbytočnej nervozite. Moţnosti, ktoré sa pred vami otvárajú, vás veľmi mierne dráţdia. Nezabúdajte popri tom na neodkladné povinnosti. Všetko sa naraz nedá stihnúť, týţdeň má stále iba sedem dní. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Niekto, na kom vám veľmi záleţí, vás prekvapí láskou a vrúcnosťou. Prijmite city s radosťou, otáľanie môţe vyvolať nedorozumenie. Moţno vybočíte zo zauţívaných noriem a dôsledne presadíte vaše podmienky. Vyuţite priaznivú finančnú situáciu a doprajte si všetko, na čo máte chuť. Strelec 23. 11. - 21. 12. Záleţí len na vás, aký bude tento týţdeň. Majte stále na mysli, ţe všetkého veľa škodí. Dávajte si pozor na nové známosti, aby ste si nezranili nielen srdce. Týţdeň môţe byť v jednej dôleţitej veci rozhodujúci. Nemusíte sa ľakať, osud bude na vašej strane. Viete sa správne zapáliť pre vec, čo presvedčí aj toho najväčšieho skeptika. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. V zápale za vec ste pozabudli na niečo, čo vám budú pripomínať. Pre budúcnosť by ste si mali uvedomiť, ţe nič nie je zadarmo, ani keď sa to týka vás. Je výborný týţdeň na začiatok nejakej akcie. Zvýši sa vaša kreativita a originalita, čo vzbudí zaslúţený obdiv. Dokonca sa vám môţe splniť i tajný sen. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Mali by ste byť opatrnejší vo finančných otázkach. Nie vţdy je risk aj zisk. Prekvapí vás niečo, čo súvisí s vašim domovom. Môţe to byť však iba planý poplach. Dávajte si pozor na omyly, mali by ste potom veľa práce s ich nápravou. Moţno vás potrápi trochu bolesť hlavy. Neprepínajte svoje sily. Ryby 20. 2. - 20. 3. Tento týţdeň môţe dôjsť k nedorozumeniu. Nezabudnite overiť, či určité veci prebiehajú tak, ako si vy predstavujete. Neponocujte a netúlajte sa ulicami. Mali by ste vyuţiť schopnosť získať záujem ľudí okolo seba. Vďaka tomu narastú vaše šance na povýšenie a zlepšenie finančnej situácie. Pokiaľ nie, aspoň nemusíte očakávať nič nepríjemné.

POHRONIE - regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 7. februára 2012, č. 5, ročník LXVII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. Email: redakcia@pohronie.sk. Vychádza kaţdý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


7. februára 2012

6

POHRONIE

publicistiKa * inzercia

Filip buránsky - maJster sloVensKa v desiatich tancoch

olympiáda v anglickom jazyku

patrí k výnimočným talentom

FE

JT Ó

n

LEVICE (Lenka Kluchová) – Úspešný tanečník Filip Buránsky začal so športom na základnej škole postupne v basketbalovom a v plaveckom oddieli. Ako 10 ročný pokračoval v tenise. Napriek pekným výsledkom v tomto športe a v plávaní na regionálnej úrovni ho najviac zaujal tanečný šport. V levickom Tanečno športovom klube JUNILEV začal pod vedením odborných trénerov svoju doterajšiu úspešnú, ale ešte krátku, kariéru. Jeho tanečné úspechy v roku 2011 začali už s partnerkou Karin Homolovou, keď sa zúčastnili ako tanečný pár z TŠK JUNILEV Levice na Majstrovstvách SR za rok 2011 v kategórií JUNIOR 1 LAT a STT a boli finalistami s peknými 4. miestami v kategóri STT a LAT. Spolu vytancovali kategóriu B, ktorú na Slovensku z juniorov skoro nikto nemá. V súčasnosti má novú partnerku a stále je členom TŠK JUNILEV, ale od septembra 2011 je na hosťovaní v INTERKLUBE Bratislava. Odtiaľ má aj novú partnerku Sofiu Imbondo, s ktorou začali prvý spoločný tréning

v septembri 2011 a súťažne premiérovo sa zúčastnili v decembri v prvom kole Slovenského pohára v Trenčíne v kategórií JUNIOROV I, II , kde debutovali 4. miestom v latinskoamerických

ho roku s 3. miestom v latinsko amerických tancoch a 6 miestom v tancoch štandardných v kategórií JUNIOR I ,II . Svoju vynikajúcu formu si otestovali v decembri aj v Otrokovia-

Filip Buranský a Sofia Imbondo.

tancoch a 11. miestom v štandardných tancoch. Zároveň v samostatnej postupovej súťaži na tomto podujatí získali 2. miesto v kategórií JUNIOR 2 B v latinsko amerických tancoch. Nasledoval Pohár Slovnaftu v Pezinku v decembri minulé-

ciach (Česká republika), kde získali 2. miesto v ŠTT JUN 2 B a 3 miesto v LAT JUN 2 B. Razom sa mladý talentovaný pár stal favoritom číslo jeden na blížiace sa Majstrovstvá SR v desiatich tancoch. Svojich trénerov, rodičov nesklamali a vo februári 2012 sa

stali MAJSTRAMI SR v kategórií JUNIOR 1 v 10 tancoch. O výnimočnom talente tanečného páru hovorí aj skutočnosť, že je jediným párom na Slovensku, ktorý dosiahol v roku 2011 vo svojej vekovej kategórií Junior 1 STT výkonostnú triedu B a je jedným z dvoch párov na Slovensku v kategórií JUNIOR 1 LAT taktiež s výkonostnou triedou B. Filip Buránsky bol za skvelé výsledky už v roku 2010 nominovaný za športovca roku v Leviciach a túto anketu spojenú s anketou najsympatickejšieho športovca vyhral. Napriek enormnému tréningovému zaťaženiu spôsobenému vysokými nárokmi trénerov a viacnásobnému dochádzaniu z Levíc do Bratislavy, dosahuje skvelé študijné výsledky a vzorne reprezentuje svoju školu - GAV v Leviciach, či už na rôznych súťažiach (v jazyku anglickom) alebo v iných aktivitách školy a tanečného klubu. V mene TSK JUNILEV mu gratulujeme a prajeme mnoho dalších skvelych úspechov. (Autorka je vedúca TŠK Junilev)

Na obrátenie pavla máme za sebou polovicu zimy

ObracaNie pOd kameNicOu

ŠTEFAN RÁCHELA

V sobotu 28. januára sme išli osláviť na almášsky Parnas Obrátenie Pavla, ktoré pripadlo na štvrtok, teda na 26. januára. Neznabohom načim vysvetliť, že vtedy sa z prenasledovateľa kresťanov Šavla stal šíriteľ kresťanstva svätý Pavol. Ľudová múdrosť hovorí, že na Obrátenie Pavla je polovica zimy, medveď sa v brlohu obracia na druhú stranu. Tohtoročná zima sa začala akosi čudne, neskoro, až sa zdalo, že ani nebude. Globálnym otepľovaním osprostená medvedica sa potulovala Štiavnickými vrchmi, nie a nie sa uložiť na zimný spánok. Ale ako sa hovorí: vlk zimu nezožral. Koncom januára udrela v plnej sile. Na Vincenta, 21. januára bol ešte odmäk, aby sa vtáča napilo na koľaji. Ľudo-

vá múdrosť hovorí, že keď sa na Vincenta napije vtáča na koľaji, bude veľa vína. Pod koľajou sa nemyslí železničná koľaj, šína, ale koľaj po kolese na drevenom voze. Keďže bol teda na Vincenta odmäk, v koľajach po vozoch na cestách bola voda, kde sa mohli vtáčatá napiť, je predpoklad dobrej úrody hrozna aj v tomto roku. Sedíme pri sálajúcom kozube v Tuhárskych hajloku ako v orlom hniezde, Bátovskú kotlinu vidíme pod sebou ako na dlani. Konečne sme si pripomenuli, ako vyzerá ozajstná zimná idylka. Celá Bátovská kotlina spí pod bielou perinou. V jej strede hrdo čnie bátovská luteránska bazilika a vedľa nej sa krčí katolícky kostol. A nad západným obzorom “keďja” Muhi - atómová katedrála. Nad nami je už len kamenica. Kamenica je pozdĺžna hrobľa kamenia alebo múr

z kamenia vyneseného z vinice tvoriaca medze starých vinohradov. Voľakedy sa totiž hrozno pestovalo iba na strmých kamenitých svahoch, ktoré sa nedali využiť na pestovanie ničoho iného. Starí Jabloňovčania museli doslova vyrvať prírode každú piaď vinohradu. Ale hrozno sa tu urodí vynikajúce. Čakáme na držkový perkelt, ktorý varí na kamenici Paľo Mráz a na halušky, ktoré si zobral pod patronát Milo Mráz. Držkovú tradíciu založil Paľov otec, magister farmácie Palika, blahej pamäti. A dobré tradície treba zachovávať. Tak sme sa opäť zišli na almášskom Parnase. Majstri kuchári zišli s držkovým perkeltom a haluškami dolu kamenicou bez úrazu. Vynikajúci, pikantný perkelt chutí, až sa hostiacim sa balóny za ušami vyhadzujú. Aj fajnovky, čo im držky „nevoňajú“,

sa premohli. Za haluškami aj za perkeltom sa len tak zaprášilo. Dobrá vizitka kuchárov. Ako tu tolerantne vysedúvame a popíjame - katolíci, luteráni i ateisti, iste by z nás mali radosť aj evanjelický farár Juraj Slávik a katolícky farár Andrej Kmeť čo v Jabloňovciach pod tolerančnou lipou vysedúvali a dišputy viedli. Na Obráteňje Pavla je najlepšie dať si Bátovskje obráťeňje maťeráke a po každom z nich obrátiť do seba pohár vína výnimočného ročníka 2011. Samozrejme, že nie naraz, ale iba po dúškoch. Slnko už dávno zapadlo kdesi za tehliansky háj (v lete zapadá za prandorfskú horu), keď sme sa rozchádzali. Medvedica sa kdesi v brlohu pod Jabloňovským Roháčom obrátila na druhú stranu a chrápe si ďalej. A táto čudná zima sa prekotila do druhej polovice.

levickí cestári obhospodarujú najväčšiu cestnú sieť na slovensku Akciovú spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest (RSUC), a.s., zriadilo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2005. V pozornosti jej pracovného kolektívu je cestná sieť v dĺžke 674, 166 km (z toho 517, 586 km ciest 2. a 3. triedy), čo je najviac v celej Slovenskej republike. Levickí cestári zabezpečujú počas celého roka prevádzkyschopnosť a zjazdnosť ciest 2. a 3. triedy. Vykonávajú ich

údržbu vrátane mostov. Zabezpečujú opravy ciest 2. a 3. triedy a tiež mostov dodávateľskou formou a vykonávajú tu technický dozor. V zimnom období zabezpečujú zjazdnosť ciest 2. a 3. triedy. Starajú sa o údržbu ciest 1. triedy na základe požiadaviek Slovenskej správy ciest. Vykonávajú činnosť na báze požiadaviek správcov miestnych a obecných komunikácií, organizácií a občanov, vykonávajú dopravné prieskumy.

(15)

najlepší postupujú do krajského kola LEVICE (E. Gubová) – Okresného kola 22. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 17. januára na ZŠ Saratovská 85, sa zúčastnilo 39 žiakov zo ZŠ a štyria žiaci z osemročných gymnázií. V kategórii 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) ich súťažilo 21 a v kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) 22 školákov. Táto súťaž sa skladá z dvoch častí. V písomnej časti sa hodnotila slovná zásoba, gramati-ka, čítanie a počúvanie s porozumením. V ústnej časti súťažiaci mohli preukázať svoje komunikatívne zručnosti, ale i tvorivosť a jazykovú úroveň v situačnom dialógu a pri roz-právaní príbehu podľa obrázku. Žiaci súťažili anonymne. Pred začiatkom súťaže si každý vylosoval číslo, pod ktorým celý čas súťažil. Namiesto podpisu uvádzal na testovacích hárkoch len toto číslo, ktoré

bolo zároveň aj jeho poradovým číslom pri ústnej skúške. Na záver predsedovia poroty vyhlásili výsledky a prvým trom súťažiacim v každej kategórii odovzdali diplomy a darčekové pou-kážky. Kategória 1A: 1. miesto: Richard Šebo – ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice, 2. miesto: Kristína Gáfriková – ZŠ Saratovská 85, Levice, 3. miesto: Judith Kučera – ZŠ L. Pongrác-za s VJM, Mládežnícka 24, Šahy Kategória 1B: 1. miesto: Peter Guba – Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice, 2. miesto: Judita Ölveczká – ZŠ Jesenského 41, Levice, 3. miesto: Tomáš Kukučka – ZŠ A. Kmeťa, Ul. M:R. Štefánika 34, Levice. Víťazi kategórií budú reprezentovať okres Levice na krajskom kole. (autorka je predsedníčka okresného kola olympiády v anglickom jazyku)

už 10. Študentská paleta

bolo sa na čo pozerať

LEVICE (op) – Talenty Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika zo študijných odborov fotografický dizajn,

rok 31. januára vo výstavnej sieni levického Centra kultúry Junior. Zaujali skice nábytku a priestorového vybave-

odevný dizajn, propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika predstavili výsledok svojho kumštu, tvorivej fantázie a zaujímavého spracovania na výstave výtvarných prác. Jej vernisáž sa konala v uto-

nia bytov, nápadité kalendáre, návrhy odevov aj fotografické dielka. Vystavené práce už 10. ročníka ŠTUDENTSKEJ PALETY si môžete prezrieť ešte do piatku 10. februára.

nové stroje vyjdú do ulíc na jar LEVICE (op) – Minulý týždeň prevzal v Nitre riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Levice (RSÚC), a.s., dva nové vysokovýkonné čistiace stroje – zametací a univerzálny. Ich odovzdanie je výsledkom projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. „Jeho cieľom je zlepšenie kvality a ochrana ovzdušia znížením prašnosti na pozemných cestných komunikáciách NSK nákupom techniky na ich čistenie,“ povedal pre POHRONIE riaditeľ RSÚC , a.s., Levi-

ce Peter Drábik. Projekt vychádza najmä zo zistenia, že takmer päťdesiatpercentným pôvodcom prašnosti v mestách a mimo nich sú práve cestné komunikácie. Pre RSÚC Levice boli zakúpené dva automobily: Mercedes Benz Actros a Mercedes Benz Unimog U 400 v celkovej sume 576 780 eur. Projekt bol spolufinancovaný takto: 80 percent Európsky fond pre regionálny rozvoj, 15 percent štátny rozpočet SR a 5 percent NSK. „Novú čistiacu techniku uvidíme na cestách Levického okresu, ktoré sú v správe RSÚC Levice, a.s., ihneď po skončení zimného obdobia,“ dodal P. Drábik.


- Ľudia majú niekedy skreslenú predstavu o cirkevnej škole. Okrem formovania detí v duchovnej oblasti sa zameriavame aj na ich telesný rozvoj. Šport je významným prostriedkom nielen na telesný rozvoj, ale aj na formovanie morálnych, charakterových a vôľových vlastností ţiakov. Je to aj v personálnom zloţení učiteľov telesnej výchovy. Uţ od prvého ročníka máme kvalifikovaných telocvikárov. U nás učí Vierka Kováčiková, bývalá reprezentantka SR v basketbale, účastníčka ME, donedávna ešte extraligová hráčka a Tomáš Krištof, kvalifikovaný tréner na basketbal a tenis. Ja akoby som sa ocitol omylom v spoločnosti týchto vynikajúcich telocvikárov a športovcov. V športe pracujem síce takmer celý môj profesionálny ţivot, ale nevyštudoval som telesnú výchovu. Za veľmi dôleţitý povaţujem fakt, ţe dnešní mladí učitelia a vedúci krúţkov na našej škole sú naši bývalí ţiaci: Tomáš Krištof, Tomáš Kuťka, Peťo Szutyányi. Nie je to len o kvalifikácii, ale aj o ochote venovať sa deťom nielen počas vyučovania, aj cez voľný čas, soboty, nedele. Je to o obetovaní voľného času. Treba s tým ţiť. Basketbal (šk. rok 2010/2011): Majstrovstvá okresu, Majstrovstvá kraja - 1. miesto, Ono to nie je len o peniazoch, treba to robiť Majstrovstvá Slovenska - 7. miesto L. Horňáková, M. Ivanická, N. Kováčiková, so vzťahom, so srdcom. Úplne najdôleţitej- L. Sedliaková, L. Štoffová, Z. Kováčová,V. Havranová, C. Kronková, M. Dobrotová, šie je získať deti pre šport od malička, lebo F. Titurusová, K. Pomoziová dnes je tendencia úplne opačná. Deti majú lákavejšie, ľahšie ponuky na zábavu. Je neskutočné, ţe ministerstvo sme boli tri dni na turnaji vo Francúzsku, v Bartenheime. My sme školstva objavilo aţ teraz, ţe je potrebné deti „rozpohybovať.“ iba školský klub a tam sa konfrontujeme s muţstvami z vyspelých Nie je to len v rámci povinnej futbalových krajín na úrovni regionálnych líg. telesnej výchovy, ale hlavne Vo Francúzsku to bol sen, také niečo uţ asi nezav krúţkoch, ktoré pracujú v popoţijem. Bolo tam v našej skupine šesť muţstiev – ludňajších hodinách, ktoré sú pri zo Švajčiarska, Francúzska a Nemecka. Dosť nás školskom stredisku záujmovej činpodceňovali. Postúpili sme do semifinále. Tam nosti. Z plejády krúţkov, ktoré másme uţ narazili na nemecké druţstvo SV Hirrlinme, významnú časť zaberajú športogen. V riadnom hracom čase sme remizovali 0:0, vé, v ktorých sa deti môţu rozvíjať: na penalty sme postúpili do finále. Takú radosť a basketbal, futbal pre chlapcov slzy šťastia som uţ dávno nezaţil. Vo finále sme i dievčatá, gymnastika, horolezecsíce prehrali so švajčiarskym druţstvom Etoile Bedminton: T. Fazekaš, J. Dudáš - 1. miesto - Majstrovstvá tvo, stolný tenis, tenis, moderný Carouge 3:1 a to bol jediný gól, ktoré silné švajokresu, N. Kováčiková, Z. Kováčová - 1. miesto - Majstrovstvá tanec. čiarske druţstvo v siedmich zápasoch na turnaji okresu, 3. miesto - Majstrovstvá Nitrianskeho kraja A neviem, či je na Slovensku inkasovalo. Po finálovom zápase som chlapcom škola, ktorá má tri registrované povedal: „Kedy ešte budete hrať zápas, keď pred Na Majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu T. Fazekaš obsadil 1. športové kluby, ktoré účinkujú ním zaznie slovenská hymna, vy si ju zaspievate a miesto, rovnako zvíťazilo aj druţstvo chlapcov: M. Verbovský, M. v pravidelných súťaţiach: Slovenhlásateľ oznámi vaše mená divákom?“. Na zahraValkovič, T. Fazekaš ). T. Fazekaš bol na Majstrovstvách SR na 2. ský orol – stolný tenis, KŠK Juvenničných turnajoch sme boli doteraz 4-krát. V roku mieste. tus Levice futbal a Basketbalový 2004 na finále vo francúzskom Plomeline bolo 8 Na majstrovstvách okresu vo florbale ml. ţiačky obsadili 1. mies- klub - dievčatá. Napr. bývalý pedatisíc divákov, to u nás nie je ani na reprezentácii. to, rovnako aj na Majstrovstvách kraja a štartovali na Majstrovstvách góg našej školy Ferko Gabarík má Také turnaje tam majú veľkú tradíciu. Mali sme Slovenska v Košiciach. 72 rokov, ale ešte stále vedie stoltam 16 chlapcov, bývali po rodinách. Tam si uveNa Majstrovstvách okresu v atletike obsadili ţiačky 1. miesto notenisový krúţok. KŠK Juventus domia, ţe sa treba učiť cudzie jazyky. Teraz uţ a ţiaci 5. miesto. Na levickej Mestskej športovej olympiáde obsadili som začal pred 20-timi rokmi, spomajú ja na facebooku priateľov z turnaja. 1. miesto. čiatku som bol sám. Postupne sa * Iste máte aj podporu vedenia školy. Viem, že pridávali ďalší spolupracovníci a sú školy, kde sú vedúci športových krúžkov odmeňovaní menej, ako ostatní vedúci. Pritom O športových úspechoch školy sa POHRONIE porozprá- najmä rodičia. KŠK Juventus Levice je od roku 2008 štvornásobným pri športe je väčšia zodpovednosť vedúceho valo s Milanom Bridišom, ktorý školu zakladal, bol jej prako v iných krúžkoch, lebo tam sa skôr môže vým riaditeľom školy a aj keď nie je telocvikár, vedie majstrom okresu ţiakov vo futbale: V roku 2007 boli majstrom okresu stať úraz. športové krúžky na škole. hráči Hronských Kľačian, kde som - Vedenie našej školy, na čele s riaditeľom MiloCezpoľný beh jednotlivci T. Fazekaš - 1. miesto tieţ predsedom futbalového klubu. šom Harmadym, nás maximálne podporuje. * Pre mnohých je dosť prekvapujúce, že cirkevná škola je taká Dvakrát sa tieto moje kluby stretli - Majstrovstvá okresu, 1. miesto - Majstrovstvá A myslím si, ţe bolo veľmi správne rozhodnutie úspešná v športe. Čo je, alebo azda skôr kto je, za týmto úspekraja, 1. miesto - Majstrovstvá Slovenska vo finále majstrovstva okresu ţiazriadiť v CZŠ Školské stredisko záujmovej činchom? kov. nosti. Podarilo sa rekonštruovať telocvičňu, dopl* To je konflikt záujmov. Darí sa vám aj niť florbalové vybavenie, vyuţívame vonkajšie multifunkčné ihrisko, takţe sa zlepšuje aj naše materiálové vybavenie. Najpočetnejšiu záv tomto školskom roku? - Je fakt, ţe je to nezvyčajná situácia, keď vo kladňu má futbal. finále hrajú proti sebe muţstvá, v ktorých som Vediem krúţok pre predsedom, ale naozaj to nevnímam ako konflikt prvákov a druhákov záujmov a nemám s tým problém. Naopak, teší aj krúţok dievčat. ma to. KŠK vedie Peťo V tomto roku ţiaci našej školy pokračujú v úspe- Szutyányi a futbalochoch z minulého roka. Tadeáš Fazekaš získal vý krúţok vedie aj titul majstra Slovenska v cezpoľnom behu, diev- pán kaplán Čunderčatá boli na Majstrovstvách SR vo florbale lík. Ale aj naši gymv Košiciach. nazisti majú futbalové druţstvo KŠK * Ktoré úspechy si ceníte najviac? - Máme vynikajúcich jednotlivcov ako Tadeáš rybníky, ktoré hrá 3. Fazekaš, majster Slovenska v cezpoľnom behu, ligu v malom futbaktorý reprezentuje školu vo viacerých disciplí- le v rámci mesta nach. Ceníme si, ţe v rámci mestskej športovej Levice. Aj som ešte olympiády sme tieţ skončili na 1. mieste. Tam odohral na jeseň je široká škála športov, štartujú všetky školy s nimi tri kolá, ale mesta a výsledky z jednotlivých športov sa spo- uţ som manţelke čítajú dohromady. Pravidelná účasť na Majstrov- sľúbil, ţe skončím, stvách SR v basketbale a florbale dievčat je odovzdal som dres. zásluha dievčat VII. B, kde triednou učiteľkou je Povedal som pánovi Vierka Kováčiková. kaplánovi, ţe neza* Majú vaši žiaci dosť príležitostí prezento- kladal muţstvo pre dôchodcov.(smiech) vať sa, ukázať, čo je v nich? - Deti nepotrebujú len trénovať, ale aj pravidelAle s najmenšíne hrať. Dievčatá hrajú v rámci ţiačok najvyššiu mi, prvákmi a druCezpoľný beh družstvo žiakov a žiačok: basketbalovú súťaţ, chodia aj na turnaje do hákmi, si ešte zaFlorbal (šk. rok 2010/2011): Majstrovstvá okresu, Majstrovstvá kraja - 1. miesto, 1. miesto - Majstrovstvá okresu, 2. miesto Majstrovstvá Slovenska - 4. miesto; šk. rok 2011/2012 - Majstrovstvá okresu, Majstrov- zahraničia, napr. do Maďarska. S futbalovým hrám, ako jeden Majstrovstvá kraja (aj žiaci aj žiačky) klubom KŠK Juventus sme teraz od 3. do 6. z nich. (smiech) stvá kraja - 1. miesto, Majstrovstvá Slovenska - 7. miesto L. Horňáková, M. Ivanická, T. Fazekaš, M. Verbovský, M. Frtús, januára boli na turnaji v Rakúsku. Vlani v júni N. Kováčiková, L. Sedliaková, L. Štoffová, Z. Kováčová, V. Havranová, C. Kronková N. Kováčiková, C. Kronková, K. Pomoziová ŠTEFAN RÁCHELA LEVICE – Ţiaci Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul sa stali v školskom roku 2010/2011 najlepšími športovcami v okrese Levice. Krajský školský úrad kaţdoročne hodnotí športové súťaţe škôl v celom kraji. V tomto hodnotení obsadila Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2010/2011 prvé miesto v okrese Levice so ziskom 415 bodov. Toto prvenstvo si ţiaci školy drţia uţ dva roky za sebou. V rovnakom hodnotení športových súťaţí v školskom roku 2010/2011, no na úrovni celého Nitrianskeho kraja, predbehlo Katolícku spojenú školu sv. Vincenta de Paul len Športové gymnázium v Nitre, ktorého študenti získali len o 7 bodov viac. Z úspechov školy spomeňme napr. 1. miesto Tadeáša Fazekaša na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, 1. miesto druţstva chlapcov, 4. miesto druţstva dievčat. Na Kinderiáde (Nitra) 2. miesto druţstvo (J. Vozáriková, S. Kupča, M. Mandrák, E. Kurinová, M. Rusnák, D. Fényešová, D. Dudášová, M. Vraţel)


8

7. februára 2012

POHRONIE

Šport * inzercia

levickí šachisti:

boje v iii. lige pokračujú Levice B čakalo v 8. kole III. ligy Nitrianskeho kraja posledné mužstvo tabuľky, Nitra D. Levičania cestovali na zápas s vidinou povinnej výhry a príležitosťou čo najviac si vylepšiť skóre v bitke o 1. miesto s Topoľčanmi. Na každej šachovnici mali náskok v ratingu o 200 až 400 bodov a papierové prognózy sa začali čoskoro napĺňať. Levičania neboli ohrození ani v jednej partii a skóre zápasu

sa nakoniec zastavilo na 6,5:1,5 v ich prospech. O body sa pričinili Zaťko, Hudoba, Benčík, Mesároš a Benčok 1, 1/2 bodu pridali Tóth, Lecký a Ralík. Napriek vydarenému zápasu Béčko stratilo, keďže Topoľčany vyhrali svoj zápas bez boja 8:0, ich súper na stretnutie nepricestoval. Nuž aj to sa v šachu stáva, zostávajú ešte tri kolá, Levičania musia dohnať manko 2,5 bodu v skóre.

V okresnej V. lige privítali Levice E na svojich šachovniciach vedúci tím Kamenného Mostu B. Hostia zatiaľ v súťaži nestratili ani bod a svoju dominanciu potvrdili aj v Leviciach, keď sa s domácimi mladými talentami bez problémov vysporiadali výsledkom 4:0. Hovorí sa, že jedna prehra naučí viac ako sto výhier, ostáva dúfať, že si levickí juniori zoberú z porážky ponaučenie a vytrvajú v tréningu.

VoleJbal * VoleJbal * VoleJbal * VoleJbal * VoleJbal 4. 2. 2012: 1. liga juniorky – 12. kolo SVA Senica – Palas VK Levice 3 : 1 (7, 18, - 18, 15) a 3 : 0 (16, 19, 21). Hráčky: Lucia Vydrová, Bibiána Bakačiová, Michaela Krásová, Sabina Magová, Táńa Sajková, Nina Pompošová, Lenka Černová, Veronika Slušná, Nikola Tonkovičová, Silvia Jančoková, Alžbeta Lavičková, Laura Szaboová, Lenka Reguľová, Lucia Babiaková, Nikol Slažanská, Linda Tomašovská, Eva Dúbravská, Jana Jovičová. Tréner: PaedDr. Jozef Popellár. 4. 2. 2012: m-sr žiačky 1. trieda – 8. kolo Palas VK Levice A – ŠKV No-

vé Zámky A 3 : 0 (12, 19, 11), 3 : 0 (6, 2, 16). Družstvo Levice A: Hroncová L., Ráchelová K., Halásová K., Magyarová V., Horniaková K., Obertová E.,libero: Jančová S. (Zsigová L.,Angušová M., Kúdeľová N., Kotrusová K., Kováčiková D.). Tréner: Andrea Vydrová. Dňa 4. 2. 2012 sa po dlhšej prestávke začala hrať druhá časť súťaže MO SR oblasť západ, kde si levické žiačky „A“ držia neporaziteľnosť aj po úvodnom 8. kole jarnej časti súťaže. V 8. kole súťaže hostili na svojej palubovke družstvo Nových Zámkov „A“, svoj „ako-obyčajne“ rozpačitý a slabší úvod si neskôr vynahradili výbornou hrou. Na palubovku sa dostalo postupne všetkých 12 dievčat zo súpisky,

ktoré každá svojou hrou prispela k víťazstvu. Ich kolektívny výkon a neuveriteľná radosť z hry priniesli svoje ovocie a hlavne v druhom zápase výsledky setov hovoria za všetko, kedy svojim súperkám nedali šancu vôbec prehodiť loptu na druhú stranu. Od výborného podania, blokov a pestrého útoku a kombinačnej hry levických dievčat boli súperky len divákmi na palubovke. Vďaka patrí aj našim divákom, ktorí nás povzbudia v každom zápase. V ďalšom, 9. kole, vycestujú st. žiačky Levice A do Komárna, kde ich čaká dôležitý zápas s ťažkým súperom, držte nám palce. Lebo my veríme, že domov prídeme s plným bodovým ziskom. A.Vydrová

basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal * basKetbal liga juniorov MBK Karlovka Bratislava – Basketbal Levice 42 : 52 (26 : 30). Body LV: Marchyn 21, Vojtek 14, Adámik a Molnár po 6, Bielik 5. Levičania v súboji na Karlovke podali dobrý výkon hlavne v obrane, hoci sa im v útoku príliš nedarilo, podarilo sa im udržať domácich iba na 42 bodoch, čo bolo základom cenného víťazstva. MBK Lokomotíva Sereď – Basketbal Levice 82 : 72 (35 : 34). Body LV: Marchyn 22, Vojtek 19, Bielik 15, Molnár 14, Adámik 2. V nedeľňajšom dueli proti hráčom Serede nestačili Levičania na domácich. Stretnutie bolo vyrovnané a v polčase viedli domáci najtesnejším rozdielom. Vyrovnaný priebeh pokračoval aj po prestávke, ale v závere rozhodla šírka kádra domácich, ktorí mali viac síl. liga starších žiakov Basketbal Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 75 : 67 (30 : 32). Body LV: Horský 18, Števko 14, Ševčík 11, Hanuska 9, Boócz a Kurek

po 8, Pastier 6, Mišenka 1. V stretnutí prvých dvoch družstiev mohli prítomní vidieť kvalitné vyrovnané stretnutie. Do prestávky mali mierne navrch hostia zo Spiša. Vyrovnaný priebeh pokračoval aj po zmene strán, ale o víťazovi sa rozhodlo až v záverečnej štvrtine. V nej dominovali fyzicky domáci podkošoví hráči a doviedli levický kolektív k výhre. Levičania uštedrili svojmu súperovi prvú prehru v súťaži. Basketbal Levice – Juniorbasket Košice 78 : 57 (43 : 36). Body LV: Horský 19, Števko 13, Pastier 10, Boócz 9, Ševčík 7, Kurek 6, Hanuska 5, Arvaj 4, Lycius 3, Ivančo 2. V nedeľňajšom stretnutí preverili Levičanov hráči z Košíc. Od začiatku si udržiavali mierny náskok, ale robili miestami až príliš veľa chýb, a tak sa nevedeli bodovo od súpera odpútať. Až v záverečnej desaťminútovke potvrdili úlohu favorita a bez problémov doviedli zápas do víťazného konca. oblastná súťaž žiakov Basketbal Levice – BBK Bánov-

ce nad Bebravou 66 : 33 (34 : 16). Body LV: Chmeliar 18, Arvaj a Dalmady po 16, Ivančo 9, Blaha 4, Pihík 3. Hostia dokázali vzdorovať levickým hráčom iba v úvode stretnutia. Neskôr sa už začala naplno prejavovať herná prevaha domácich hráčov. Počas celého stretnutia plne kontrolovali jeho priebeh a bez problémov zvíťazili. Basketbal Levice – BBK Bánovce nad Bebravou 70 : 45 (43 : 25). Body LV: Arvaj 19, Ivančo 12, Dalmady a Blaha po 11, Chmeliar 9, Špaňo 3, Pihík, Povrazník, Horniak a Chlpík po 2. V druhom meraní síl si opäť levickí žiaci od začiatku budovali náskok. Neskôr mohli dostať príležitosť všetci hráči, ktorí si schuti zastrieľali a zaknihovali druhé víťazstvo. oblastná súťaž žiačok BKŽ Levice – BC Prievidza mládež 73 : 18 (30 : 12). Body LV: Havranová a Kováčiková po 17, Kronková 14, Ondušková 5, Hudecová, Dobrotová a Kašiarová po 4, Machilová, Sedliaková, Bátovská

a Pomoziová po 2. Levičanky vstúpili do zápasu dobre a od začiatku diktovali tempo hry. Dobrou obranou hlavne v druhom polčase nútili svoje súperky k častým chybám, ktoré nekompromisne trestali. BKŽ Levice – BC Prievidza mládež 60 : 18 (24 : 7). Body LV: Kováčiková 14, Havranová 12, Kronková 10, Dobrotová 6, Kabáthová 4, Machilová 3, Pomoziová, Pomotiová, Ondušková, Tuhá a Sedliaková po 2, Bátovská 1. Obraz hry sa ani v druhom zápase nezmenil a levické dievčatá opäť dominovali na palubovke a poľahky doviedli stretnutie do víťazného konca. oblastná súťaž ml. žiakov Inter Bratislava – Basketbal Levice 41 : 88 (17 : 49). Body LV: Špaňo 28, Kocman 12, Lukniš 11, Povrazník 10, Danielič a Cibuľka po 6, Adámik 5, Spurný a Jakab po 4, Homola 2. V prvom stretnutí si mladí Levičania vypracovali od začiatku pohodlný náskok a o svojom víťazstve rozhodli už v prvom polčase. Inter Bratislava – Basketbal

Levice 45 : 75 (15 : 40). Body LV: Špaňo 18, Povrazník 17, Danielič a Lukniš po 14, Kocman 6, Spurný 4, Adámik 2. Aj v druhom stretnutí sa obraz hry nezmenil a Levickí hráči pohodlne zvíťazili. Podali kolektívny výkon a svojich súperov prevyšovali hlavne v rýchlosti. oblastná súťaž starších minibasketbalistov Basketbalová akadémia Nitra – Basketbal Levice 34 : 80 (18 : 46). Body LV: Bátovský a Kóša po 18, Jesenský 16, Frtús 6, Lacko, Križan, Hrnčír a Slaninka po 4, Vražel a Lipták po 2, Goda a Villem po 1. Starší minibasketbalisti si jasne poradili s tretím tímom aktuálnej tabuľky na jeho palubovke, keď jasne dominovali vo všetkých herných činnostiach. Basketbalová akadémia Nitra – Basketbal Levice 32 : 55 (16 : 30). Body LV: Bátovský 18, Kóša a Jesenský po 10, Lacko 5, Villem 4, Križan, Hrnčír, Frtús a Lipták po 2. Mladí Levičania aj v druhom zápase potvrdili úlohu favorita a svo-

ju dominanciu v tejto kategórii a zaslúžene zvíťazili. oblastná súťaž mladších minibasketbalistov Basketbal Levice „A – Basketbal Levice „B“ 47 : 26 (22 : 10). Body LV „A“: Villem 18, Cserhelyi 7, Lojek 6, Gatial 5, Rusnák a Lepieš po 4, Chaban 2, Blaha 1. Body LV „B“: Špaňo 13, Vörös 8, Dudek a Pinter po 2, Varga 1. V súboji dvoch tímov levických basketbalových nádejí si podľa očakávania poradili starší a fyzicky vyspelejší hráči z „áčka“ so svojimi protivníkmi. Basketbal Levice „A“ – Basketbal Levice „B“ 47 : 34 (24 : 19). Body LV „A“: Villem 11, Rusnák 7, Gatial, Lepieš a Lojek po 6, Cserhelyi 5, Chaban 4, Blaha 2. Body LV „B“: Špaňo 19, Vörös 7, Dudek 5, Varga 3. V druhom stretnutí dokázali mladší hráči „béčka“ potrápiť skúsenejších hráčov „áčka“ a až do poslednej štvrtiny dokázali s nimi držať krok. Podali sympatický výkon, ale z víťazstva sa na konci zápasu mohli tešiť ich súperi. -LVB-

Primátorská

kvaPka krvi

Mesto Levice v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Leviciach sa rozhodlo opäť zorganizovať podujatie „Primátorská kvapka krvi“. Záujemcovia budú môcť prísť a darovať tak vzácnu tekutinu, akou krv bezpochyby je,

(13)

dňa 14. februára 2012 na Mestskom úrade v Leviciach v obradnej sieni od 8.00 do 12.00 hodiny. Odber budú vykonávať pracovníci hematologicko – transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Nahlásiť sa môžete na tel. č. 635 02 77.


5/2012

Týždenník pOHROnIE

v mestách a obciach okresu Levice

7. februára 2012

priesKum Je už uKončený

Vyjadrite sa k zámerom na rozvoj obce

zmena je život a v Kalnej nad Hronom sa žije intenzívne

ANDREA PÁLINKÁŠOVÁ KALNÁ NAD HRONOM Naša obec sa mení. V súčasnosti prebiehajú aj zmeny vzhľadu obce pri hlavnej ceste smer Levice - Nitra. V minulom roku prešla rekonštrukciou viacúče-

lová budova zo štrukturálnych fondov. Na poschodí sa vynovila spoločenská sála, vymenili sa okná, doplnili žalúzie. V súčasnosti prebieha vnútorná rekonštrukcia reštaurácie na Rázcestí – priestorov, ktoré slúžia na výdaj a konzumáciu stravy, aj

sociálnych priestorov. Opätovne sa otvorí začiatkom februára. V prípravnej fáze je aj rekonštrukcia predajne KAMEA. Vynovené priestory budú po dokončení slúžiť občanom ako zdravotné stredisko. O tejto zmene rozhodlo obecné zastu-

piteľstvo v roku 2011. Prestavbou získa obec moderné zdravotné stredisko s bezbariérovým prístupom. Bližšie informácie o priestorovom a dispozičnom členení sú na www.kalna.eu v časti „V obci sa plánuje“. Po dokončení prestavby a rekonštrukcie bude budova znova plnohodnotne slúžiť občanom obce. Naskytuje sa však otázka, čo robiť s jej okolím. Zrejme aj tu budú nevyhnutné účelové úpravy. Tento priestor slúži ako parkovisko, nie je však dostatočne doriešená nadväznosť na priľahlé komunikácie, prejazd a bezpečný prechod občanov cez železnicu v Kalnej nad Hronom. Život je zmena, ale zmena je o nás a hlavne pre nás. Vzniká tu priestor, aby sa občania mohli k tejto situácii vyjadriť a pomôcť nájsť vhodné riešenia. Je na nás, občanoch, aby sme aj my prispeli k pozitívnemu rozvoju obce. Aby obec napĺňala predstavy a potreby svojich občanov. Predstavy, podnety a nápady občanov obce čakáme na adrese: obec@kalna.eu.

KALNÁ NAD HRONOM Produkcia odpadu je veľmi úzko spätá so začiatkom existencie ľudstva, alebo ak chcete, človeka. Samozrejme, vývojom civilizácie sa druh, ako aj povaha, odpadu menili.V prvopočiatkoch odpad produkovaný človekom bol ten,

nako veľmi dôležitý je aj ľudský faktor. Hoci je Kalná nad Hronom veľmi dobre rozvíjajúca sa obec, v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie máme riadne rezervy. Poďme sa spoločne pozrieť aj na zopár faktov. V roku 2011 sme ako obec vyprodukovali 1001,18 ton odpadu, čo predstavuje 481 kg za rok na jedného občana (slovenský priemer predstavoval okolo 350 kg za rok na občana) a z toho sme ročne každý vyseparovali len 1,12 kg, pričom v priemere každý Slovák vyseparuje ročne 25,7 kg odpadu. To je hlboko pod priemerom Európskej únie. Kde sme potom my? Hoci pojem recyklácia v našej obci nie je len slovo prevzaté z angličtiny, ale aj prístup občanov k nakladaniu s odpadmi, vyššie uvedené čísla nám hovoria, že niekde bu-

IE

IGOR GOGORA

ktorý sa vyskytoval v prírodnom ekosystéme. V rámci prirodzeného kolobehu živín bol biologický a degradovateľný. Vývojom ľudstva sa však začalo objavovať množstvo ťažko alebo nedegradovateľných odpadov, ktorým sa neúmerne zvyšovalo zaťaženie prírodného prostredia (plasty, kovy, gumy, textil, elektroodpad, rôzne odpady z priemyslu, ale samozrejme aj veľmi nebezpečné materiály ako rádioaktívny odpad atď.). Tie nám neuľahčujú existenciu, no ich nežiaduci vplyv na prostredie nám nikto poriadne nevysvetlí a zrejme by sme to mnohí ani nechceli počuť. Zabezpečiť ochranu prírodného prostredia nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie, si vyžaduje stanoviť priority, ciele environmentálnej politiky štátu, či samospráv a myslím si, že rov-

A n n SLE y M

ZA

Odpad: hodnotný zdroj do budúcna, alebo problém, ktorý obec nebude riešiť?

de problém a poviem vám, veru máme čo vylepšovať. Tie čísla sú privysoké na to, aby sme sa mohli uspokojiť a čakať, čo budúcnosť prinesie. Aj preto obec nakúpila zberné nádoby na separovaný zber odpadu, ktoré boli rozmiestnené po Kalnej nad Hronom minulý týždeň. Budeme veľmi radi, keď tieto nádoby budete využívať podľa určenia. Modrý je na papier, žltý na plasty a zelený? Jasné, je to na sklo . Cieľom je dosiahnuť minimálne slovenský priemer, a preto otázka odpadového hospodárstva v Kalnej nad Hronom bude prehodnotená aj na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pokiaľ máte nápady na vylepšenie, radi sa s vami o tom porozprávame. (Autor je zástupca prednostu Obecného úradu)

spolupracujte s obecnou políciou

Vandali úradovali: prípady sa opakujú

ŠTEFAN URBÁN V noci z 29. na 30. januára na Ulici Červenej armády a na Nitrianskej ceste neznámy páchateľ najprv vypáčil plechové dvere na prípojke plynu pri polyfunkčnej budove na Nitrianskej ceste č. 1 a následne „len“ uzavrel prívod plynu do objektu. Vzhľadom na to, že skrinka

bola násilne porušená, musel byť skontrolovaný možný únik plynu, čo sa však nepotvrdilo. V tú istú noc na ulici Červenej armády bol dom č. 8, patriaci obci, násilne otvorený a boli z neho odcudzené drobné domáce prístroje (plynový varič, vysávač a hliníkový izbový rebrík).

V poslednom období napriek snahe Obecnej polície o obmedzovanie týchto skutkov sa rozmohli drobné krádeže a vandalské činy. Ide napríklad o poškodzovanie dopravných značiek, páchané pravdepodobne pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok, preto obecná polícia žiada spoluobčanov, aby

sa v prípade poznatkov o možných páchateľoch s dôverou obrátili na jej príslušníkov. Nech sa spoločnými silami vytvoria podmienky na bezpečný život bez strachu o zdravie a bezpečnosť majetku v našej obci. (autor je náčelník Obecnej polície v Kalnej nad Hronom)

ĎaKuJeme za nÁzor ELIŠKA SVORDOVÁ Obecný úrad ďakuje za názor všetkým 83 občanom, ktorí sa zúčastnili prieskumu potreby bývania v Kalnej nad Hronom. Všetky zhromaždené dotazníky v súčasnos-

ti spracovávame, v priebehu asi desiatich pracovných dní Vás o jeho výsledkoch budeme informovať. Na základe výsledkov prieskumu prijme Obecné zastupiteľstvo rozhodnutie. (Autorka je asistentka starostu)

sobota s divadelným predstavením KALNÁ NAD HRONOM (Sylvia Poliaková) - Kultúrny zážitok mali všetci, ktorí sa v sobotu podvečer 28. januára v kultúrno - spoločenskej sále v Kalnej nad Hronom zúčastnili divadelného predstavenia L. Smočka: „Podivné odpoludnie doktora Burkeho“. Divadelnú hru zahral Tekovský divadelný súbor Len Tak Tak. Hru

režírovala Irena Hancková. Vystúpenie potešilo nielen dospelých, ale aj deti, ktoré sa do deja zapájali. Dúfame, že takýchto humorných divadelných vystúpení bude viac a obyvatelia Kalnej nad Hronom to ocenia svojou prítomnosťou. (Autorka má na starosti knihovnícku a osvetovú prácu)

Na batôžkovom bále bolo veselo KALNÁ NAD HRONOM (ig) - Na Hasičskom batôžkovom bále sa v piatok 3. februára zabávala takmer stovka členov a priateľov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Kalnej nad Hronom. Všetkých ple-

sajúcich privítal predseda DHZ Marián Mazáň, poprial im dobrú zábavu a veľa šťastia v tombole, do ktorej prispeli takmer všetci podnikatelia z obce. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín.

starosta obce KalnÁ naD Hronom pozvánka na riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom

V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

7. februára 2012 (v utorok) o 16:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu.

„Odišla si rýchlo a nečakane, ako keď vietor v búrke stromy láme. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, avšak v spomienkach ostaneš navždy s nami ....“ Smútiaca rodina ďakuje za slová útechy a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili do večnej záhrady snov našu milovanú dcéru, matku, sestru a priateľku Denisku Račkovú, rod. Hrnčiarovú z Kalnej nad Hronom, ktorá nás opustila dňa 28. januára 2012 vo veku 39 rokov. Osobitnú vďaku chceme vysloviť aj pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Éhnovi, členom Zboru pre občianske záležitosti, ako aj všetkým zamestnancom Obce Kalná nad Hronom za pomoc a podporu v našej ťažkej chvíli. Rodina Hrnčiarová


:

ČO ŢELIEZOVCE (ev) – V sobotu 4. februára bola slávnostne odovzdaná do užívania spoločenská miestnosť Maďarského domu. Udialo sa to za účasti maďarského veľvyslanca na Slovensku Csabu Balogha, podpredsedu SMK – MKP Ivána Farkasa, riaditeľky Združenia za spoločné ciele Erzsébet Pogány, primátora mesta Pavla Bakonyiho a ďalších asi 120 účastníkov. Hrubá stavba spoločenskej miestnosti – prístavby budovy patriacej miestnej organizácii Csemadoku stála jedno desaťročie bez akýchkoľvek zásahov, čo v súčasnej situácii nie je ojedinelým javom. Proces dokončenia prístavby sa stal ojedinelým pred asi dvoma rokmi,

NOVÉHO?

keď si predstavitelia Csemadoku a ďalších organizácií v meste zaumienili, že spoločenskú miestnosť dokončia z vlastných síl. Počas dvoch rokov sa množstvo dobrovoľníkov zúčastňovalo častých brigád, financovaných tiež z dobrovoľných príspevkov najmä miestnych obyvateľov. Jedným z inovatívnych riešení financovania stavby bolo vydanie tzv. tehlových lístkov, ktoré si záujemcovia mohli kúpiť a tým prispievať na odvážny cieľ. O kľúčových udalostiach tohto obdobia hovoril predseda Csemadoku Gabriel Melczer, ktorý bol hnacím motorom tejto iniciatívy. Po slávnost-

ných príhovoroch bola vyhodnotená súťaž na návrh loga Maďarského domu, podpísané stanovy a na záver miestnosť spoločne požehnali miestny katolícky dekan a duchovný reformovanej cirkvi. V období odovzdávania rôznych stavieb realizovaných najmä v rámci europrojektov by možno toto podujatie nevyniklo, nebyť faktu, že táto stavba bola realizovaná bez jediného centu štátnej či európskej podpory, len vďaka miestnej iniciatíve a nadšeniu. Ako to viackrát odznelo aj na otvorení: i keď sa dokončila stavba, budovala sa vlastne komunita.

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 20. februára, 26. marca, 23. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 18. decembra. Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Ţeliezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odváţať v dňoch: 21. februára, 27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna, 24. júla, 21. augusta, 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 19. decembra.

Zo slávnostného otvorenia Maďarského domu.

Foto: Géza Horváth

Z ulíc kpt. Nálepku, Ruţová, Mierová, Ţelezničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Trţná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme odváţať v dňoch: 22. februára, 28. marca, 25. apríla, 23. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 26. septembra, 24. októbra, 28. novembra a 20. decembra. Z obchodov v dňoch: 23. a 24. februára, 29. a 30. marca, 26. a 27. apríla, 24.a 25. mája, 28. a 29. júna, 26. a 27. júla, 23. a 24. augusta, 27. a 28. septembra, 25. a 26. októbra, 29. a 30. novembra a 21. decembra. Mestský úrad Ţeliezovce

ŢELIEZOVCE (Peter Polák) - V stredu 1. februára boli policajti OO PZ Želiezovce vyslaní na Ul. Petőfiho v Želiezovciach. Hliadka sa tam urýchlene presunula a spozorovala dym valiaci sa z otvoreného okna domu. V okolí domu sa nikto nenachádzal ani nereagoval na výzvy. Policajti vbehli do husto zadymených priestorov, kde na zemi našli 29-ročného bezvládneho muža. Podarilo

sa im ho prebrať a vyniesť pred dom. Na miesto prišli aj príslušníci HaZZ Želiezovce, ktorí následne začali požiar likvidovať. Privolaná RZP muža previezla na ošetrenie do NsP Levice. V dome sa žiadne iné osoby nenachádzali. Požiar bol zapríčinený sviečkou umiestnenou na plastovom stole. (Autor je zo skupiny prevencie OR PZ v Leviciach)


POHRONIE

7. februára 2012

samosprÁVne noViny

11

Od utorka do utorka: čÍM ŽIJE OBEC

7. február 2012

č. 5/2012 anna Holečková si spomína na evakuáciu obyvateľov rybníka pred 67 rokmi

už nigdá viac prežiť takú hrôzu, teľko strachu a žiaľu, čo sme mi, ľudie, v tej vojne podstúpili (AUTEnTICké ROZpRÁVAnIE) Mala som vtedy 16 rokov. Presne 24. decembra 1944, na Vianoce, sme chystali vianočný stromčok, ktorý sme založili na hradu. Ozdobili sme ho orieškami, kockový cukor sme zabalili do pozlátka, pridali sme jabĺčka a sviečky. „Ako sme sa raduvali zo stromčoka , tak začalo veľké strieľanie. Národ počul streľby a utekav hore na Prieložky, čo sa robí.“ Keď vojaci videli veľa ľudí, tak ich vyplašili streľbou do vzduchu, aby sa rozišli. Vojaci išli poza kostol k Hronu. V hájnom potoku našli zabitého ruského vojaka, ktorého pochovali na Štefana v rybníckom cintoríne. Po pohrabe v podvečer sa chlapi poschádzali a radili sa pred richtárovým domom. Richtárom bol vtedy pán Klament Vajda. Ostalo veľké harušenie a prišli vojaci. Obkľúčili richtára aj chlapov. Richtára vzali k nemu domov. Vypočúvali ho vari dve hodiny a pýtali sa, či sú v dedine partizáni. Dali mu k hlave pištoľ, aby prezradil, no on neprezradil, lebo by mohli Nemci aj dedinu vypáliť. Za Hronom boli fašisti a sledovali druhú stranu v Rybníku - Rusov. Tri mesiace sa ostreľovalo, v noci bol zákaz vychádzania a len po jarkoch sa plazili ľudia, aby ich nevidelo. Cez deň lietadlá zhadzovali bomby, keď zbadali z hora pohyb ľudu. „Povien ván, to ako takie vtáky striehli na nás“. Viacero žien bolo v dedine tehotných. No to vám bolo roboty, babica pani Menišová

bývala až pri kostole. A keď prišlo k pôrodu, museli utekať po ňu aj z jedného konca Rybníka na druhý. Museli veľmo opatrne, aby ich nevidelo. Ak videli vojakov, schovávali sa po domoch, kým nezišli z kopca dole.

Ilustračná snímka

Aj moja sestra rodila a musela byť aj s maličkou schovaná v pivnici. Plienky sa nedali vonku sušiť, ani vnútri sme nekúrili. Všetci sme boli v pivnici poschovávaní. Plienky a háby sme si priviazali na prsia a vlastným telom sme sušili pre malú. V pivnici sme bývali všetci - celá rodina, aj 15 ľudí a snažili sme sa pekne spolu bez hriechu a aj so susedmi sme sa dobre znášali. Polgár ( bubeník) Matúš Švec, čo bubnoval oznamy, v januári štyridsiateho piateho dával po dedine na známosť , čo sa robí. A oznamoval, že sa musíme evakuovať. „Ľudie poodchádzali do Podlužian, Hronských Kosíh, Nová De-

dina aj do Žemberoviec, kto kde koho mal a aj neznámych prichýlili pod strechu.“ My sme išli k mojej sestre do Hronských Kosíh. Kto mal záprah, kone, voly, ten si sám odviezol najpotrebnejšie veci - duchny, háby aj lichvu, ak mali. Kto nemal vlastný povoz, tak pomohli vojaci. Aj pán dekan Augustín Rok, vtedy miestny farár, nás poprosili, kto môže, aby ochránili veci z kostola. Plachty, šaty miništrantov aj svietniky. „Jedon batoh aj mi sme zali. Na voze sme išli do Hronských Kosíh sestre mojej. V dome nás bývalo 30 ľudí, všetci sme spolu varili aj pekne spolu jedávali. No boli sme tam hádan až do Veľkej Noci. Domov sme sa vrátili na jar, no to ván bolo! Ako bol donivočený Rybník! Domy dostrieľanie, škridle popadanie. Mi sme mali dom celý vykradnutý. Aj žitné jamy boli prázdne. Krumple boli do jedniho fuč. Ľudie sa vracali z okolitých dedín domov, už sa tu nebojovalo, Rybník bol už oslobodený. Bola veľká procesia po celej dedine až po šmykňu ( kováčska dielňa ), terajšia reštaurácia Krivín. Po obidvoch stranách potoka boli rady s procesiou, teľko ľudí nás bolo.“ Vojna sa skončila a v hore ostalo 12 hrobov vojakov. Ja aj s mojím mužom sme im na hroby porobili záhradky a dali kríže. „Tak my prebehli moje mladie časy počas vojny. Už nikdá viac prežiť takú hrôzu, teľko strachu a žiaľu, čo sme mi, ľudie, v tej vojne podstúpili. (Autentické rozprávanie zaznamenala Monika Savová)

milí spoluobčania, v čase, keď si spomíname na ťažké oslobodzovacie boje druhej svetovej vojny, ktoré začiatkom roku 1945 prechádzali cez našu obec, nadobúda autentické rozprávanie pani Anny Holečkovej o evakuácii Rybníčanov pred 67 rokmi stále viac na dejinnom význame. Pretože sa pomaly vytrácajú pamätníci udalostí, ktoré menili tvár sveta a ktoré sú varovne zdvihnutým ukazovákom pred rozpútavaním akýchkoľvek nekontrolovateľných vášní. Zároveň chcem všetkých hmotne a sociálne odkázaných občanom našej obce informovať, že podľa predbežných dohôd si budú môcť prevziať prvú časť potravinovej pomoci: 20 kíl hladkej múky na osobu z Pohronského Ruskova dňa 10. februára. Druhú časť: 20 kíl cestovín z Trnavy si budú odkázaní občania môcť prevziať 15. februára. Prípadná zmena termínov bude oznámená. Želám Vám príjemný týždeň. Imrich Králik, starosta

Škôlkari aj školáci plesali

Karneval sa vydaril

RYBNÍK (ZŠsMŠ) – Maškarný ples žiakov Materskej a Základnej školy sa konal v kultúrnom dome vo štvrtok 2. februára. Tak ako po iné roky školáci a škôlkari, prezlečení za rozprávkové bytosti z rôznych kútov detskej fantázie, výberom masiek nesklamali. Niektorí boli v tom čase na lyžiar-

Medzi najkrajšie masky, ktorých príprava si vyžadovala asi najväčšie úsilie, patrili napríklad Kvapka šťastia, trošku vyrastená babička, cválajúci kôň a mnohé ďalšie. Treba však podotknúť, že všetky masky boli výnimočné a zaslúžili si potlesk divákov. Veľké poďakovanie patrí sponzorom, ktorí veno-

pozdrav z domova dôchodcov VILIAM BÓNA

Viliam Bóna sa rád vracia do rodnej obce.

(op)

Milé sestry, bratia, rodáci, Rybníčania – Slováci! Za pozvanie vám ďakujeme, šťastie, zdravie vinšujeme. Zvlášť zdravíme starostu, Rybníčanov zástupcu. I keď sme už ľudia z mesta, z rybníckeho sme my cesta. Osud s nami sa tak zahral, do starobinca nás on zahnal. Po domove však srdce kvíli, vo dne, v noci, v každej chvíli. Spomienky si premietame, na mladosť si spomíname. Na rodinu, na dietky, uvädli nám tie kvietky. Život, ten si ďalej beží, i keď starý človek leží. Osud často krutý býva,

tajomstvá on rôzne skrýva. Len po zdraví človek túži, nech mu do sto rokov slúži. I keď, žiaľ, nás srdce kvári, nestrácame úsmev z tvárí. Preto všetci rozmýšľajte, s láskou v srdci pomáhajte. Jeseň života je ťažký kameň, ochorieš a je tu amen. Dokiaľ žiješ hlavu hore, nezapadli ešte zore. (Túto riekanku napísal Rybníčan Viliam Bóna, už niekoľko rokov obyvateľ Domova dôchodcov Fénix v Leviciach, ako poďakovanie za pozvanie na vlaňajšie koncoročné stretnutie vedenia obce Rybník s dôchodcami. Starosta Imrich Králik báseň na stretnutí predniesol. Mala veľký úspech.)

poďakovanie všetkým šľachetným rybníčanom

monika savová: pomáhať si nie je hanba Viacerí občania v našej obci, ba aj celé rodiny, už roky pomáhajú, a ani nevedia komu. A darujú to najcennejšie, čo majú krv. Týmto Rybníčanom patrí veľká vďaka za nás všetkých. Aj obecný úrad v Rybníku pomáha opatrovateľskou službou starším a chorým občanom v obci. Oni ďakujú za túto veľ-

mi dôležitú službu, ktorá im každodenne uľahčuje život. Pomáhať sa dá viacerými spôsobmi. V dnešnej dobe, ktorá je veľmi zložitá, a pre niektorých veľmi ťažká, potrebuje pomôcť čoraz viac ľudí. Nielen hmotne, finančne, veľakrát stačí pekné, úprimné, slovo a vyjsť si trošku v ústre-

ty. Možno nás ani nezaujíma, či niekto iný nepotrebuje našu pomoc. Nože otvorme svoje srdiečka nielen našim blízkym – určite sa v nich nájde trošičku miesta aj pre ďalších, ktorí to práve potrebujú. Všetkým, ktorí tak činia, patrí veľké ĎAKUJEM za pomoc iným.

monika Savová:

SirOty

Nemáme už otca, mati, pomôžte nám lásku vrátiť. Pohlaďte nás troška po líci, v našich očiach sa jas rozsvieti. Ďakujeme za všimnutie a jemné pohladenie.

Pestrá paleta masiek.

skom výcviku, niektorých zasa skolila chrípka, no ani to nám nezabránilo v krásne prežitom popoludní. Kultúrny dom sa zaplnil do posledného miesta, na deti boli zvedaví rodičia, starí rodičia aj ďalší obyvatelia obce. Do tanca nám hrala a príjemnú atmosféru dotvárala naša rybnícka kapela „Švec Band“.

vali hodnotné ceny pre masky, ale aj do tomboly. Prežili sme spolu ďalšie krásne popoludnie a strávili spolu príjemné chvíle. My sa už tešíme na podobné akcie v budúcnosti a nenahneváme sa, keď budú ešte lepšie ako tohtoročný maškarný ples. Aj keď aj ten sa po všetkých stránkach absolútne vydaril...


Milí spoluobčania,

Kto sa vlani do obce prisťahoval?

Vážení spoluobčania, pri rôznych stretnutiach sa ma pýtate, kto je to, čo práve prešiel popri nás, či je náš občan a kde býva. Verím, že Vás poteší informácia o tom, kto sa k nám v roku 2011 prisťahoval: 1. Kopřivová Michaela, Na dolnom konci 138/2 2. Tesař Leonard, Na dolnom konci 138/2 3. Polinszký Štefan, Notársky rad 192/20 4. Jančeková Mária, Dobogov č. 4 5. Šipos Filip, Dobogov č. 4 6. Sipos Alex, Dobogov č. 4 7. Čontóová Barbora, Notársky rad 202/13 8. Čontó Viliam, Notársky rad 202/13 9. Čontóová Barbora, Notársky rad 202/13 10. Brunclík Štefan, Notársky rad 190/24 11. Brunclík Štefan Ján, Notársky rad 190/24 12. Talapková Ružena, Dobogov 13 13. Kakarová Ivana, Dobogov 13 14. Kakarová Lenka, Dobogov 13 15. Talapka Radoslav, Dobogov 13 16. Humenská Monika, Dobogov 13 17. Humenská Jaroslava, Dobogov 13 18. Balážová Jarmila, Dobogov 5 19. Varga Michal, Na dolnom konci 138/2 20. Jókušová Ivana, Viničná cesta 25/34 21. Mogyoros Tomáš, Levická cesta 237/16 22. Kopřivová Henrieta, Na dolnom konci 138/2 23. Zobek Gaia, Na dolnom konci 138/2 24. Viglaš Pavel, Mýtne Ludany 569 25. Ťašký Peter, Erbová 198/1/1 26. Bc. Gaučíková Nikoleta, Na dolnom konci 138/2 27. Zobek Henrich, Na dolnom konci 138/2 28. Jasztrabszky Jozef, Na dolnom konci 125/26 29. Jasztrabszká Rita, Na dolnom konci 125/26 30. Jasztrabszká Rita, Na dolnom konci 125/26 31. Jasztrabszká Kristína, Na dolnom konci 125/26 32. Mgr. Kováč Ivan, Erbová 156/6 33. PhDr. Kováčová Emília, Erbová 156/6 34. Kováčová Lenka, Erbová 156/6 35. Nemcová Katarína, Erbová 198/1/2 36. Veres Alexander, Erbová 198/1/3 37. Veresová Alena, Erbová 198/1/3 38. Veresová Liliana, Erbová 198/1/3

V roku 2011 sa nám narodili:

1. Virág Sebastian, Ku Kúrii 69/1 2. Bielik Jakub, Viničná cesta 30/24 3. Šebo Damian, Záhradná 46/2 4. Baláţ Róbert, Záhradná 61/5 5. Víg Elemír, Dobogov 2 6. Béreš Štefan, Orechová 264/35 7. Veterániová Vivien, Záhradná 42/15 8. Albert Christopher, Na dolnom konci 349/44 9. Šimko Róbert, Notársky rad 186/23 10. Béresová Martina, Viničná cesta 216/10 11. Šimek Rudolf, Ku kúrii 59/2 12. Vank Peter, Nová 312/16 13. Jókuš Dominik, Viničná cesta 25/34 14. Bartha Ben, Viničná cesta 16/5 15. Víg Nikolas, Dobogov 2 16. Tesařová Ellie, Na dolnom konci 138/2 17. Multem Maximiliaan, Mýtne Ludany 412 18. Juhászová Melisa, Námestie kráľa Gejzu I.65/16 19. Skalnický Samuel, Notársky rad 208/1 20. Balog Ján, Dobogov 5

V roku 2011 nás opustili: 1. Záhorská Estera, Levická cesta 222/2 2. Linka Ľudovit, Nová 311/18 3. Szalay Imrich, Školská 170/2 4. Bogár Alexander, Ku kúrii 60/5 5. Valkovičová Katarína, Námestie kráľa Gejzu I.4/2 6. Kariková Diana, Orechová 265/34 7. Princz Ján, Dobogov 4 8. Bónová Margita, Orechová 272/20

opäť je tu utorok a ja sa k Vám prihováram. Dá sa povedať, že sme ešte na začiatku roka, kedy sa dolaďuje plán aktivít na celý rok. Teraz je obdobie, kedy si aj spoločenské organizácie hodnotia svoju prácu za vlaňajšok a schvaľujú činnosť na rok 2012. A niektoré podujatia, ktoré si aj spoločenské organizácie schvália, majú rozmer celoobecný, spolu sa podieľame na ich príprave a uskutočnení. Takto je to u členov Poľovníckeho združenia, Telovýchovnej jednoty a v Klube dôchodcov. Keď ma pozvú na svoje členské schôdze, informujem ich o tom, čo sa obci podarilo realizovať v predchádzajúcom roku, aké závažné veci sa riešili, čo všetko sa dokázalo vyriešiť v prospech obce. Čo by obec chcela uskutočniť v tomto roku a kde by potrebovala pomoc tej- ktorej spoločenskej organizácie. Spoločenské organizácie potrebujú obec a obec potrebuje spoločenské organizácie. Navzájom sa dopĺňame novými nápadmi, jeden druhého nabíjame dobrou energiou, energiou chcieť niečo naviac urobiť. Keď je nám ťažko, jeden druhému sa vyžalujeme, možno preto, aby sa aj nám trochu uľavilo, a za krátku chvíľu sa už znova rozprávame o práci, plánujeme a spoločne vymýšľame, čo a ako by bolo najlepšie. Čím viac spoločenských organizácií alebo združení je v obci, tým je činnosť bohatšia a život v obci pestrejší a veselší. Pretože - viac ľudí, viac dobrých nápadov, viac zaujímavejších podujatí, väčšia spokojnosť našich občanov. Keďže chceme robiť stále lepšie a zaujímavejšie podujatia, snáď by bolo dobré, keby sa viacej občanov prihlásilo so svojimi dobrými nápadmi, a pomohli by aj pri príprave jednotlivých podujatí. Prajem Vám dobré rozhodnutia a teším sa na dobrú spoluprácu. Oľga Kollárdiová, starostka

Pohľad na Mýtne Ludany zo Šiklóša

Odsťahovaní z našej obce v r. 2011:

1. Lakatosová Katarína; 2. Mgr. Hlaváčik Gabriel; 3. Gubík Štefan; 4. Gubíková Rozál; 5. Hajpálová Viktória; 6. Viglaš Pavol; 7. Ing. Rakicová Marta; 8. Rakica Ján; 9. Kolóny Maroš; 10. Mojzešová Ţaneta; 11. Tomasovszký Ján

NEPREHLIADNITE! Fašiangy, Turice, Veľká noc príde kto nemá kožuchu zima mu bude. Ja nemám kožuštek, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem. Takto sme sa to učili voľakedy.

Ale aké boli naozaj zvyky v našej obci na fašiangy? Skúsme sa nad tým zamyslieť a pomôžme pozbierať dobré nápady, recepty na varenie a pečenie v tomto období.

Možno klub dôchodcov na svoju výročnú členskú schôdzu už z týchto receptov niečo dobré aj pripraví.

dobný problém, ktorý dnes sprevádza účelové, nespravodlivé a nekontrolovateľné financovanie záujmového vzdelávania v školstve.“ RATISLAVA (Michal Kaliňák) - Národný projekt rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zameraný na zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok vníma ZMOS ako rizikový. „Opatrovateľská služba je jednou z efektívnych foriem sociálnej politiky, ktorá sa osvedčila v mnohých mestách a obciach. Vítame a podporujeme aktivity smerujúce k mestám a obciam, pretože ide o ich originálnu zodpovednosť voči občanom. Napriek tomu sme zdržanliví k týmto zámerom ministerstva práce a sociálnych vecí rozširovať jej základy prostredníctvom poukážok,“ argumentuje predseda ZMOS Jozef Dvonč. Podľa jeho slov „nákup poukážok na opatrovateľskú službu u emitenta z rozpočtu samosprávy a ich následné využitie pre financovanie opatrovateľskej služby môže spôsobiť ob-

AKO S PRACOVNÝMI MIESTAMI Otázna je tiež udržateľnosť projektu, ktorý predpokladá vytvorenie 3 600 pracovných miest po dobu 12 mesiacov. „Pýtam sa, čo bude s týmito pracovnými miestami v momente, keď skončí ich dotovanie z prostriedkov EÚ? Preto je vhodnejšie uvažovať o takých projektoch, ktoré v sebe nesú pridanú hodnotu, podporu všetkých obcí pri výkone ich originálnych povinností,“ zdôrazňuje Jozef Dvonč. ZMOS OD ZAČIATKU S VÝHRADAMI V informácii o pripravovanom národnom projekte sa okrem iného uvádza, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri jeho nastavení na slovenské podmienky spolupracovalo so ZMOS. Pre objektívnosť tejto informácie musíme uviesť, že projekt bol predstavený na pracovnom rokovaní aj zástupcom Združenia miest a obcí

(Recepty môžete priniesť na obecný úrad)

Nezabudnime na harmonogram vývozu triedeného odpadu: uţ teraz v stredu

8. 2. 2011

(a bez vzduchu)

Slovenska. Už na tomto rokovaní však boli zo strany ZMOS prezentované zásadné výhrady, ktoré sa týkali tak princípu Michal Kaliňák, hovorca ZMOS obchodovania s poukážkami, nejasností s udržateľnosťou samotného projektu ako aj samotného faktu, že národný projekt nie je národným, lebo vylučuje obce v Bratislavskom kraji. RIZIKÁ SÚ VYSOKÉ Podľa zámeru ministerstva celkové náklady na projekt predstavujú 42 mil. eur, pričom 22 mil. eur bude pochádzať z Európskeho sociálneho fondu a zvyšných 20 mil. eur z rozpočtov miest a obcí.. „ZMOS je presvedčené, že vzhľadom na vysoké riziká nemôžeme hovoriť o efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných zdrojov, ale skôr o hazarde s nejasným cieľom,“ sumarizuje výhrady predseda ZMOS.


NAJSMUTNEJŠÍ PRÍBEH LÁSKY „Román Najsmutnejší príbeh lásky je nekompromisnou kritikou nielen fašistických zverstiev (prenasledovanie židov, cigánov, komunistov, transporty do táborov), ale aj ľudského chameleónstva, schopnosti meniť od základu politické postoje tak, aby vynášali človeku zisk,“ napísala o diele spisovateľka Etela Farkašová. „Autor so svojím príznačným zmyslom pre grotesknosť až absurditu stvárňuje príbeh jednej nenaplnenej, priam zakázanej lásky v pohnutých časoch druhej svetovej vojny v stredoeurópskom priestore. Tento individuálny príbeh nesie v sebe aj všeobecnejšiu výpoveď o pokriveniach doby, ľudských charakterov, o ukrutnostiach, ktoré sa páchali, žiaľ, aj na území Slovenska, v časoch tragických udalostí, ktoré boli súčasťou našich dejín,“ dodáva Farkašová. Podľa románu Najsmutnejší príbeh lásky sa pripravuje – s dopovedaním aţ do dnešnej privatizačnej vojny – rovnomenný film. Andrej Ferko (1955), matematik, dramatik, prozaik, docent počítačovej grafiky na UK v Bratislave, hosťujúci profesor v Rakúsku, autor scenárov pre rozhlas, internet, divadlo a televíziu. Člen SSS, KLF a spoluzakladateľ Slovenského centra PEN. Vydal dve knihy pre deti, prózy Jemná cesta, Stopa, Proso, Sumaroid, Čobogaj, Noha pod klobúkom, Orbis Dictus, a spolu so

svojím otcom Vladimírom Ferkom román Ako divé husi, ktorý bol aj sfilmovaný. Napísal tieţ 26 divadelných hier a scenárov. Najviac diskusií vyvolali televízne monodrámy o prezidentoch Husákovi a Benešovi. Najsmutnejší príbeh lásky vychádza na 160 stranách. Maloobchodná cena 7,90 € .

www.bux.sk, www.ikar.sk

Mária Lešková, PR manažérka vydavateľstva Ikar

1 administratívny pracovník nástup 15. 2., ÚSO, LAMINUM s.r.o., Nová Dedina 559, klasekova @laminum.sk, p. Klaseková 2 chemickí laboranti - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 čašník, servírka - nástup 16. 2., vyuč., Mgr. KATARÍNA KORBELOVÁ, Muškátová 2886/7, Levice, tel. 0908 138 246, Mgr. Korbelová 2 čašníci, servírky - nástup 23. 2., vyuč., ADAM CENCORA s.r.o., Mládeţnícka 263, Hronské Kosihy, 0905 748 055, p. Cencorová 2 čašníci, servírky - nástup 1. 3., vyuč., SITMAR s.r.o., SNP 3, Levice, tel. 0903 209 084, p. Školníková 1 elektrikár - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 elektromechanik strojov a zariad. - nástup 29. 2., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP Géňa, Levice, info-sk@serioplast. com, p. Weisová 1 expedient - nástup 7. 3., ÚSO, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Jurská cesta 2, Levice, tel. 036/637 73 93, p. Lieskovská

1 hostinský, výčapník - nástup 9. 2., ÚSO, JÁN FÜRI - JUROB, Jur nad Hronom 179, tel. 0905 345 738, PaedDr. Fűri 1 konštruktér - nástup 15. 3., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, tel. 036/630 79 50, Mgr. Lecký 1 kuchár-pizzer - nástup 1. 3., vyuč., BALAZMONT s.r.o., Nitrianska 498, Kalná nad Hron., tel. 0908 423 450, p. Baláţ 6 kúrenári - zvárači - nástup 15. 2., vyuč., EKOFORM s.r.o., Koháryho 46, Levice, tel. 036/622 14 86, p. Varinská 1 majster - drevár - nástup 16. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 manipulant, vodič VZV - nástup 29. 2., vyuč., ENPAY TRANSFORM. COMP., Krškany 38, Levice, zdenka.ocovska@enpay.com, Ing. Valkovič 2 mechanici výrobných liniek nástup 15. 2., vyuč., DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 4 mechanici - operátori - nástup 29. 2., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Géňa Levice, info-sk@serioplast.com, p. Weisová

4 nastavovači výrobných liniek nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 obchodný zástupca - nástup 7. 3., VŠ, SVET OKIEN s.r.o., Mnešická 11, Nové Mesto n/Váhom, tel. 0914 329 933, p. Staneková 2 opatrovatelia - nástup 22. 2., ÚSO, BEVA ISTOTA n.o., Vajanského 12, Levice, tel. 036/622 13 37, Mgr. Ághová 5 operátori výroby na výr. z plast. - nástup 1. 3., ÚSV, TRIO PACK PLASTIC s.r.o., PP-Géňa, 60 B, Levice, tel. 0948 465 655, p. Šimeková 2 pekári, cukrári - nástup 17. 2., vyuč., SLAVOMÍRA VARGOVÁ FO, Nová Dedina 89, tel. 0903 907 908, p. Vargová 1 šéfcukrár - nástup 1. 3., vyuč., VIERA HOLÁKOVÁ-NIKA, Koháryho 105, Levice, tel. 0915 978 050, p. Holáková 1 technický inžinier - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 upratovač vonkajších priestorov - nástup 15. 2., zákl., RPMSERVICE SK, s.r.o., Podunajská

25, Bratislava, práca pred Tescom Levice, tel. 0902 914 513, p. Kozáčová 1 údržbár - elektrikár - nástup 1. 3., vyuč., LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/631 20 74, p. Mesárová 2 vodiči malého dodávkového autom. - nástup 15. 2., vyuč., P.ANDRÁŠI - TRANS HRON, Stará 35/52, Tlmače, transhron@ mail.t-com.sk, p. Andráši 3 zamestnanci na výdaj stravy nástup 15. 2., vyuč., RAMIRO s.r.o., Kozmálovská cesta 153, Tlmače, penzionlipa@penzionlipa.sk, Mgr. Krivočenková 3 zarábači - nástup 15. 2., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 zmenový vedúci - nástup 15. 2., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 10 operátorky výroby - nástup 10. 2., zákl., HÖRNLEIN SLOV., s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/745 01 78, p. Pintér 1 predavač priemyselného tovaru - nástup 15. 2., vyuč., BOJTOŠ ERVIN ECO, Balog nad Ipĺom, Okruţ-

ná 156, tel. 0905 405 648, p. Bojtoš 1 rehabilitačný a fyzioterapeutický zamest. - nástup 15. 2., ÚSO, PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, tel. 036/7491 433, p. Píriová 2 vodiči nákladného automobilu v zahraničí - nástup 1. 3., vyuč., K+B TRANS INTERNATIONAL, Šahy, Hont. cesta 4, tel. 0902 959 601, p. Bolgár 3 zámočníci, zámočníci strojov nástup 15. 2., vyuč., ZAMPERLA SLOVAKIA s.r.o., SNP 53, Šahy, tel. 0905 105 514, p. Raffaj 1 lekár v odbore psychiatria nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, Hronovce, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár, absolvent - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS nástup 15. 2., VŠ, ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 všeob. sestra so špecializáciou nástup 1. 3., ÚSO, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová

100 kuchári, čašníci, servírky, barmani, chyžné, recepční - Rakúsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 CNC operátori - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky 5 pomocní robotníci v kovopriemysle - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 5 zvárači - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 2 majstri kominári, kominári Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 2 čašníci/čky - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 1 technický asistent pri výrobe káblových zväzkov - Rakúsko, NJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 technik - vedúci výroby - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 2 roky

1 mäsiar - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 kaderníčka - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU 2 pracovníci vo vinohrade - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, výhoda auto, VP 1 pedikérka a kozmetička - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 reštaurátor, štukatér - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 15 elektrikári - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 1 strojný inžinier - Nemecko, NJ, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 5 opatrovatelia - odborný personál - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B

5 opatrovatelia - pomocný personál - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pultový predavač v kaviarni Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 2 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 pomocné sily v systémovej gastronómii - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 15 zvárači - ČR, SOU, prax min. 3 roky 6 lekári - ČR, VŠ, prax min. 3 roky 1 biomedicínsky technik - ČR, SŠ, prax min. 1 rok 1 zástupca kliniky pľúcnych a tuberkulóznych chorôb - ČR, VŠ, prax min. 10 rokov, znalosť jedného cudzieho jazyka 1 pracovník zákazníckej podpory s nemčinou - ČR, AJ, NJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok

12 poradcovia vo finančnej a poisťovacej činnosti - ČR, SŠ, prax min. 2 roky 5 obchodní zástupcovia pre Slovensko - ČR, SOU, SŠ, prax min. 1 rok, oblasť Poprad, Košice 1 obchodný zástupca - Poľsko, PJ - komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, výkon práce v SR, ČR 6 Call center agent - Poľsko, ČJ, SJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 administratívny pracovník v hotelierstve - Švajčiarsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 15 zvárači - Veľká Británia, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske a manažérske pozície - Maďarsko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 226 reštauračný personál - Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ

203 animátori, športoví inštruktori - Taliansko, AJ, TJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ 150 zberači jahôd, hrachu - Dánsko, AJ - komunikatívne, SOU 5 pomocníci na kvetinovej farme Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU 6 elektrikári - Nórsko, AJ, NJ komunikatívne, SŠ, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske pozície - Nórsko, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 1 turistický sprievodca - Nórsko, AJ - aktívne, SOU 2 pracovníci na farme - traktoristi - Nórsko, AJ - komunikatívne, SŠ, VŠ 18 pracovníci na farme - zber Fínsko, AJ - komunikatívne, SOU Bližšie informácie: EURES 036/2440 303


14

7. februára 2012

POHRONIE

samosprÁVne noViny

zŠ santovka oslavuje 80. výročie vzniku

Karneval v materskej škole

Vo vynovených priestoroch

Žiaci santovskej ZŠ pred vynovenou školou.

SANTOVKA (EŠ) - Pred 80 rokmi sa vedenie obce rozhodlo postaviť školu. Práce pre-

Foto: (eš)

biehali vo veľkom tempe. V novembri 1932 deti zo Santovky a okolia mohli zasadnúť do la-

víc v nových triedach. Za toto obdobie pedagogickí pracovníci vychovali v ZŠ veľké množstvo vzdelaných ľudí, z ktorých nemálo pracovalo a pracuje na vysokých štátnych postoch vo vede a výskume. Škola dala základy vysokoškolsky vzdelaným odborníkom, ako sú inžinieri, doktori, učitelia. V predchádzajúcom období bola santovská ZŠ obnovená len v malom rozsahu, najväčšia zmena prišla s výmenou okien a dverí. Vlani na jar obecný úrad zabezpečil pre žiakov a pedagogických zamestnancov nové tabule, katedry, lavice a stolič-

ky. Umožnil pre školu zakúpiť si moderné a praktické učebné pomôcky a vybudovať na školskom dvore pieskovisko. V novembri 2011 dal Obecný úrad opraviť strechu školy, ktorá bola v dezolátnom stave. Obnovili nám aj fasádu školskej budovy, zateplili strop a celú ZŠ. Obnovenia sa dočkalo aj oplotenie areálu. Na jar 2012 dokončia vonkajšiu fasádu a je pripravená farba na celú školskú budovu. Vďaka týmto zmenám môžeme mať oslavu 80. výročia vybudovania školy v obnovenej, peknej, budove s viditeľnými zmenami, kde sa žiaci a zamestnanci cítia ako doma.

masiek bolo naozaj neúrekom SANTOVKA (Jana Syllabová) – Fašiangový karneval nechýbal ani v miestnej materskej škole, ktorá sa začiatkom februára ne jedno celé dopo-

Všetky masky sa počas celého karnevalu veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. O zábavu sa starali pani učiteľky M. Pitlaničová a K. Búro-

ludnie premenila na rozprávkovú krajinu plnú nevšedných bytostí. Deti a ich šikovné mamičky si dali na výrobe masiek naozaj záležať. Do škôlky v tento deň zavítali princezné, lienky, muchotrávky, včielky, ale aj kovboji, kostry, piráti, Spidermani, Batmani a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami.

vá. Nechýbalo ani chutné občerstvenie z rúk pani kuchárky G. Dekyskej. Deti odchádzali domov nielen s medailou a diplomom, ale aj s neodmysliteľným fašiangovým balónom v ruke. Veríme, že všetci boli spokojní a odniesli si so sebou dobrú náladu aj krásne spomienky.

Základná škola, Levická 25, 935 87 Santovka Riaditeľstvo Základnej školy v Santovke oznamuje rodičom detí narodených v čase od 1. septembra 2005 do 31. augusta 2006, že

zÁpis DetÍ Do 1. ročnÍKa pre školský rok 2012/2013 sa uskutoční

8. februára 2012 v budove základnej školy. Žiadame rodičov detí, aby si na zápis priniesli rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Riaditeľka školy Mgr. Edita Šuhajová

Aj triedy voňajú novotou.

Foto: (eš)

Nový Tekov V bývalom žrebčíne zhorelo 150 ton slamy

požiar hasili pätnásť hodín (dokončenie z 1. strany) lota vzduchu bola ešte nižšia, dochádzalo k zamŕzaniu automatík a ventilov na autonómnych dýchacích prístrojoch a namŕzaniu mokrých častí zásahových odevov príslušníkov,“ konštatoval Branislav Štefanický. Zásah trval viac ako 15 hodín, zúčastnilo sa ho 21 príslušníkov OR HaZZ v Leviciach a dvaja zamestnanci hasičského útvaru EMO Mochovce. Na likvidáciu požiaru a ochladzovanie oceľovej konštrukcie sa spotrebovalo viac ako 300 000 litrov vody, predbežná škoda znehodnotenej slamy bola vyčíslená na 4500 eur, konštrukciu senníka sa podarilo zachrániť.

Požiar našťastie nezasiahol neďaleko ustajnené koníky. Pravdepodobnou príčinou požiaru je úmyselné zapálenie. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ďakuje PD Kalná nad Hronom, ktorý poskytli na vyskladnenie senníka špeciálny nakladač. Osobitné poďakovanie patrí strojníkovi Alexandrovi Grafovi, ktorý celú dobu zásahu pracoval v sťažených a nebezpečných podmienkach. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Leviciach vyslovuje vďaku tiež starostke Nového Tekova Silvii Hruškovej a zamestnancom Obecného úradu, ktorí počas hasenia poskytovali zasahujúcim teplé nápoje a občerstvenie.

milí Novotekovčania,

veľmi sa teším, že spoločný karneval, ktorý pripravil Obecný úrad s materskou školou pre všetky deti z našej obce, sa nadmieru vydaril. Dobre sa cítili deti aj ich rodičia. Masky – všetky víťazné - podčiarkli karnevalovú atmosféru a každý, kto podal ruku k dielu, sa pričinil o príjemné pocity, ktoré sa určite pretavia do farebných spomienok. Menej radostný je fakt, že v katastri našej obce úradoval v týchto dňoch červený kohút a pri hasení požiaru v priestore bývalého žrebčína pracovali tímy hasičov takmer celý deň. Šťastím bolo, že požiar nezasiahol ustajnené koníky, ktorým majitelia musia zháňať náhradu za zhorené baly slamy, aby prežili studenú zimu. Príčina požiaru sa vyšetruje. Verím, že nič podobné sa tu už nebude opakovať. Prajem Vám všetkým spokojný týždeň. Silvia Hrušková, starostka

Karneval pre všetky deti bol parádny BEÁTA BEŇOVÁ

NOVÝ TEKOV - Fašiangy. Symbol veselosti, zábavy, hodovania, pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú aj dnes v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá do popolcovej stredy. V podstate je obdobím prechodu zimy k jari. Potom nasleduje čas štyridsať dňového pôstu. Na slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškrty a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes. Inak tomu nebolo ani v Novom Tekove. Tento rok sa vedenia obecného úradu a materskej školy dohodli, že karneval zorganizujú pre všetky deti z obce v kultúrnom dome. Bolo to dobré rozhodnutie. Obec zabezpečila krásnu výzdobu, výborné pohostenie a ceny pre masky ako

aj víťazov nespočetných zábavných súťaží. Kuchárky v materskej škole od rána vypekali šišky, ktoré sa minuli akoby mihnutím čarovného prútika. Však boli vý-

To bolo radosti!

borné! Ani rodičia detí sa nedali zahanbiť a podonášali koláče od výmyslu sveta. Pracovníčky obecného úradu aj členky miestnych organizácií sa starali, aby na stoloch nič nechýbalo.

Veď nápaditých, vtipných masiek, aj ostatých zabávajúcich sa bolo neúrekom. Najkrajšie boli drobné detičky, škôlkari aj tí budúci, deti základnej školy, stred-

Foto: (bb)

ných škôl, ale aj dospelí. Porota jednoducho inak nemohla, len udeliť prvé miesto každej maske. Po ich predstavení a vyhodnotení tanečné kolá striedali súťaže, ktoré pripravili učiteľky mater-

skej školy. O výbornú muziku sa postaral Pavol Nagy, ktorý už tradične hráva na škôlkárskych karnevaloch. Samozrejme nezištne, vo svojom voľnom čase. Keď je dobrá hudba, je aj dobrá zábava, nie? Z množstva súťaží, napríklad stoličkový tanec, tanec na novinách, boj o čiapky, ktorých sa zúčastnili Všetci, bez rozdielu veku, spomeniem jednu, ktorá mala veľký úspech: „Na zvieratká“. Dvadsiati účastníci hry dostali papieriky s menom domáceho zvieraťa. Na povel mali vydávať príslušné zvuky. Z každého druhu boli štyri papieriky a úlohou hráčov bolo v tej mäteži zvukov pohľadať svojich troch spoluhráčov. No, bola to parádna zábava a vyhrali ju, samozrejme, dospeláci. Nielen deti, ale aj ich rodičia a organizátori sa výborne bavili. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom a veríme, že tieto spoločné karnevaly budú odteraz už tradíciou. (Autorka je riaditeľka MŠ)


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

(99)

SLUŢBY Staviam kozuby, krby a kachľové pece, opravím staré, aj nefunkčné. Tel. 0903 664 956 (604)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355) Vykonávam pilčícke práce s motorovou pílou u Vás doma - napílenie palivového dreva na polienka - výrub stromov v záhrade

Tel. 0903 433 738

(1)

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

(13)

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(12)

Vŕtam studne.

Tel. 0908 757 695, 0903 061 865

(41)

PRÁCU PONÚKA

Prijmeme do pracovného pomeru - stolárov - šičku - krajčírku - čalúnnika - pomocných pracovníkov do drevovýroby Kontakt 036/ 630 41 14

(32)

BYTY » Kúpim v Leviciach garsónku. Tel. 0908 083 590 (66) » Kúpim v Leviciach 1 až 3 izbový byt, prípadne RD aj v okolí Levíc, prípadne vinicu. Tel. 0907 560 493 (65) » Predám garsónku v LV na Okružnej v OV. Cena 18 500 €. Tel. 0902 211 159 (3) » Predám 1-izbový byt na Kpt. Nálepku v Leviciach. Cena dohodou. Tel. 0903 455 890 (56) » Predám 1-izbový byt v OV v Tlmačoch. Tel. 0911 999 795 (67) » Predám 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (69) » Predám 3-izbový byt v Hodruši pri Žarnovici. Výhodná cena do 21 000 €. Tel 0904 027 644 (43) » Predám čiastočne prerobený 3izbový byt v OV na Súkeníckej ulici v Leviciach. Cena 45 000 €. RK - nevolať. Tel. 0949 453 462 (49) Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste TlmačeLipník o rozlohe 75 m2. Byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu s výťahom, ktorý je zateplený. Byt je prázdny, vhodný na okamžité bývanie. (Možný aj prenájom.) Cena dohodou. Info: 0907 298 075 (76)

VÝMENA » V Pukanci vymením 2 RD na jednom pozemku za rodinný dom v Leviciach. V jednom RD je izba a kuchyňa, v druhom RD 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba, po čiastočnej rekonštrukcii. Záhrada 16 árov, všetky IS. Tel. 0907 529 759 (50) PRENÁJOM » Dám do prenájmu v Leviciach veľkú garsónku. Tel. 0908 083 590 (64) » Dám do prenájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (72) » Dám do prenájmu na novo prerobený 1- izbový byt. Cena dohodou. Tel. 0905 331 557 (63) » Prenajmem 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (71) » Dám do prenájmu 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (73) » Dám do prenájmu malý 3izbový byt na Vinohradoch. Tel. 0907 232 522 (62) NEHNUTEĽNOSTI » Odstúpim reštauračné zariadenie v Leviciach, kompletne so zariadením prevádzky. Tel. 0911 211 755 (70) AUTO-MOTO-BICYKLE » Predám obytný príves 5,7 m garážovaný. Cena dohodou. Tel. 036/622 84 59 (39) » Predám strieborný 3-dverový PEUGEOT 206 XP vo výbornom stave, servisná knižka, 7 ročný, garážovaný, prvý majiteľ, 44 000 km, + 4 kolesá so zim. pneumatikami, mp3 prehrávač, poťahy. Cena 3 500 €. Tel. 0911 215 901 (51) HUDOBNÉ NÁSTROJE » Predám kvalitnú aktívnu reprosúpravu HK - AUDIO LUCAS 600, (300 W subwoofer + 2 x 150 satelity) vhodná pre hudobníkov. K tomu výškový reproduktor + kompletnú kabeláž. Cena 800 €. Dohoda možná. Mob 0911 215 901 (52) NÁBYTOK » Predám novú sedaciu súpravu z rodinných dôvodov. Tel. 0905 578 970 (2) » Predám rozťahovaciu sedačku pre 2 osoby, farba béžová, nová v Leviciach. Tel. 0903 455 890 (55) DARUJEM » Darujem dve šteniatka kokršpaniela anglického + ku každému 5 kg granúl. Tel. 0915 463 931, 0915 553 194 (22) ZVIERATÁ » Predám šteniatka kólie dlhosrstej - veľmi pekné. Tel. 0908 793 662 (42) RÔZNE » Predám trištvrťový kožuch zo zlatej líšky, veľkosť S/M. Cena dohodou. Tel. 0907 651 495 (30) Predám balkónové dvere 1 ks pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š: 1 000 mm, v: 2 000 mm, z najmodernejšieho profilu VEKA PLATINIUM, farba orech vlašský. Sú veľmi pekné a úplne nové. Veľmi výhodná cena. Kontakt 0903 231 771 (26)

Ponúkam do nájmu obchodné priestory v obci Nová Dedina - v centre pri Obecnom úrade (doteraz vyuţívané ako predajňa potravín COOP Jednota Levice). Info na tel. č. 0914 373 318 (77)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

SPOMIENKA ŽIVOT JE LEN OKAMIH, SPOMIENKA JE VEČNÁ.

Dňa 7. 2. 2012 uplynuli tri roky, čo nás náhle, bez rozlúčky, opustil manžel, tato, dedko, brat, zať, švagor, svokor, krstný otec a svat Ladislav MAROSY. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú manželka Magdaléna, dcéra Karin s vnučkou Deanou a syn Denis s manželkou Jankou. (68)

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:

Predaj: 1-OV, Mochovská, 30 tis. € 1-OV, Zd. Nejedlého, 31 tis. € 2-garzónka, Lanová, rek., 31 tis. € 2-OV, Saratovská, 38 tis. € 2-OV, Zd. Nejedlého, 38 tis. € 2-OV, Tekovská, 38 tis. € 2-OV, Hlboká, kompl. rek., 36 tis. € 3-OV, Perecká, 35.000 € 3-OV, Saratovská, 54.000 € 3-OV, Kpt. Nálepku, 45.000 € RD Levice, Podhradie, Tabaková Výmena 3-izbový byt na Súkenníckej ul. za menší Prenájom 2 izbového bytu Odstúpim zabehnuté reštauračné zariadenie v Leviciach VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY.

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice

tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.sk

*INZERCIA*

Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč. (33)

PEDIKÚRA GITA

ponúka zákazníkom sluţby zdravotníckej pedikúry. Na základe telefonickej objednávky v prípade imobilných klientov prídeme aj domov. Sluţby poskytujeme aj chorým na diabetes a ťaţko zdravotne postihnutým.

Poľná 6 (bývalý Dom sluţieb), Levice Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770 (999) * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia * inzercia *

TEKOV

KRÁSNY

ČILEJKÁRSKY je reprezentačná publikácia, ktorú si môţete kúpiť na Obecnom úrade v Podluţanoch. Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

KERBEROS

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (17) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

NEZABUDNITE NA

PREDPLATNÉ POHRONIA Celoročné predplatné 20,72 € 624 Sk Polročné predplatné 10,36 € 312 Sk Štvrťročné predplatné 5,18 € 156 Sk

Meno a adresa:...................................................................................................... Prinášame objednávací lístok predplatného týţdenníka Pohronie, ktorý občania po vyplnení zašlú spolu s kópiou ústriţku uhradenej poštovej poukáţky (typu H) na adresu redakcie (POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice) alebo môţu uhradiť priamo v redakcii, prípadne objednávku nahlásiť na tel. č. 036/631 23 92.


16

7. februára 2012

POHRONIE

inzercia

Valentínska zábaVa na Ranči u bobiho Živá hudba na Ranči

11. 2. 2012 • 14. 2. 2012 • 18. 2. 2012

zahŕňa: Živá hudba, aperitív, tombola, spomienkový darček Všetkých srdečne pozývame. Vstupné: 6 eur/osoba

(5)

Viac informácií ako aj rezervácie na tel. č. 0905 536 295, e-mail: info@bobiranc.sk

(12)

Dem-ter

pLASTOVé OknÁ A DVERE

zn. salamanDer VrÁtane oV a DeceunincK DoplnK

plastoVé obKlaDy a oplotenia, marKÍzy Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

Pomoc, ktorá vás nič nestojí

Občianske združenie MačkySOS funguje čisto na dobrovoľníckej báze a venuje sa záchrane nechcených a opustených mačiek vďaka nezištnej práci jej členov a podpore priaznivcov. V domácich depozitoch mačičky liečime, socializujeme a následne im hľadáme nový domov. Našu činnosť, ktorú môžete každodenne sledovať v novinkách na našej stránke, prostredníctvom článkov, alebo aj osobným kontaktom, financujeme z darov a predovšetkým z 2 % Vašich daní.

Viac informácií ako aj tlačivo na darovanie 2 % daní nájdete na webovej stránke.

www.mackysos.sk

zimné zľavy!

(2)

(1)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 05 2012  

Týždenník okresu Levice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you