Page 1

pä ť o

vNútri farebNý KaLeNdár

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 1

10. januára 2012

od eLiSY po viKtoriU

j ná ve oč ro m d y ni ť ja tik Vý los rge a e ud en

Unikátne skúšobné zariadenie spoločnosti vúeZ, a.s.

cena 0,46 €

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

Od nového roka štartujeme Milí naši čitatelia,

Ing. JURAJ KUBICA TLMAČE, LEVICE – Prvé informácie o inaugurácii nového skúšobného zariadenia spoločnosti VÚEZ, a.s., prinieslo vianočné POHRONIE s prísľubom obsiahleho materiálu aj fotografií z tejto výnimočnej udalosti v novoročnom čísle. Treba hneď na úvod povedať, že toto zariadenie svojou unikátnosťou a významom ďaleko presahuje hranice nielen Levíc, ale aj Slovenska. Spoločnosť VÚEZ, a.s., si za svoje poslanie kladie neustále zvyšovanie bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti, efektívnosti a zlepšovanie ekologických parametrov technologických zariadení s dôrazom na energetické zariadenia. Počas svojej 37-ročnej histórie sa naša spoločnosť vypracovala na jedného z popredných dodávateľov pre jadrové elektrár-

Slávnostné prestrihnutie pásky riaditeľmi v rámci inaugurácie nového zariadenia – zľava Jacques Repussard (IRSN, FR) a Ing. Miloš Zachar (VÚEZ, SR).

ne nielen doma, ale aj v zahraničí. Odbornou, no pevne verím, že aj širokou verejnosťou, je VÚEZ, a.s. vnímaná ako špičkový a spoľahlivý partner, ktorý dokáže zákazníkom poskytnúť najvyšší štandard kva-

lity služieb a starostlivosti. Pre udržanie tejto pozície sme samozrejme nútení hľadať a vyvíjať vlastné riešenia. Nie však len preto, že musíme, ale hlavne preto, že v tom vidíme obrovský význam.

Nikto nemôže zapochybovať o tom, že investície do jadrovej bezpečnosti majú skutočne zmysel. V oblasti vývoja skúšobných zariadení a experimentálneho výskumu ako (pokračovanie na 3. strane)

s prvým tohoročným číslom POHRONIA vám všetkým posielam úprimné želania toho najlepšieho, čo vás môže každý deň stretnúť. Aj týždenník POHRONIE chce byť súčasťou vášho života v celom roku 2012. Chceme vám byť stále bližšie. Ideme za vami až domov. Preto v tomto novoročnom čísle začíname novú prílohu pod názvom SAMOSPRÁVNE NOVINY. V nej sa budú každý týždeň predstavovať samosprávne celky z okresu Levice. (Zatiaľ) jedno mesto a päť obcí. Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Mýtne Ludany, Santovka a Nový Tekov. To sú líderské obce, ktoré sú si vedomé práva občanov na prompnú informovanosť, a preto dávajú svojim obyvateľom veľký dar: každý týždeň alebo obtýždeň celú novinovú stranu resp. polstranu v POHRONÍ o živote konkrétne v tej ich obci, a to až do každej domácnosti. Pre všetkých obyvateľov. Aby právo na objektívnu informovanosť platilo pre

každého. Súčasťou všetých vydaní SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN budú aj aktuálne informácie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré tento pilotný projekt v rámci Slovenskej republiky podporilo. O vstupe do SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN uvažujú a pripravujú sa naň aj ďalšie obce v okrese Levice. Tento projekt je otvorený pre každé mesto a obec. ďalšie samosprávne celky doň môžu kedykoľvek pristúpiť. Aj ich obyvatelia si zaslúžia plnú a promptnú informovanosť. Týmto projektom POHRONIE posilňuje spojenie s vami všetkými, obyvateľmi miest a obcí. Čakáme na vaše tipy a návrhy ako napĺňať SAMOSPRÁVNE NOVINY zaujímavým obsahom. Na spoluprácu v roku 2012 sa teší Oľga Prekopová, šéfredaktorka POHRONIA

Kalná nad Hronom, Želiezovce, rybník, Mýtne Ludany, ZMoS, Santovka, Nový tekov strany 9 - 14

Nech deti rastú s dobrom prioritou je zabezpečenie

Na prahu roka so starostom Kalnej nad Hronom L. Éhnom

bývania, najmä pre mladých

Hľadáme

OĽGA PREKOPOVÁ

malých aktérov

Kalná nad Hronom vstúpila ako líderská obec do projektu SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN, ktorý je pilotný v rámci Slovenskej republiky. Obecné zastupiteľstvo podporovalo potrebu pravidelných informácií o živote Kalnej nad Hronom pre všetky domácnosti. Je to veľký dar vedenia obce a zastupiteľstva pre obyvateľov. Čo očakávate od tohto projektu pri jeho naštartovaní? Od tohto projektu očakávame hlavne zvýšenie pravidelnej

nasledovaniahodných

skutkov Generálny partner:

tický 25 Mb op et intern € 0 len za 9,9e! n č a s me

Ladislav Éhn, starosta Kalnej nad Hronom.

informovanosti o dianí v obci. Či už čo sa týka pripravovaných kultúrno – spoločen-

ských akcií, ako aj ich následného zdokumentovania, ale aj samotnej práce obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Do novín budú mať možnosť prispievať aj organizácie v obci, či už obecné – Materská škola, Základná škola, Obecná knižnica, Obecná polícia, ale aj ďalšie organizácie, alebo samotní občania. Súčasťou novín by mohla byť aj Spoločenská rubrika, kde by sme občanom chceli priblížiť informácie o sobášoch, narodených deťoch či bohužiaľ aj o úmrtiach našich spoluobčanov. (pokračovanie na 9. strane)

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00 KOnTAKT:

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, ďakuje svojim zákazníkom za prejavenú dôveru v roku 2011 a želá úspešný a šťastný rok 2012.

T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

(8)

(7)

Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia. (viac na 4. strane)


TOPOĽČANY, LEVICE – Na prípadné zvýšenie platov lekárov tak, ako je to uvedené v memorande medzi lekárskymi odbormi a vládou SR, nemajú Nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach zdroje. Obe zdravotnícke zariadenia spravuje nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK). Jej riaditeľka Marta Eckhardtová informovala, že nemocnice majú zdroje iba na prvú vlnu zvyšovania platov. "K 1. januáru 2012 zabezpečíme zvýšenie miezd lekárov v zmysle toho, čo je dohodnuté v memorande. Na to by sme finančné prostriedky našli aj preto, že naši lekári mali veľmi slušné platy, takže to prvé zvýšenie u nás je minimálne. Bohužiaľ, ďalšie zvyšovanie platov sestier k 1. aprílu a lekárov k 1. júlu 2012 a potom k 1. januáru 2013 nie je vykryté vôbec," povedala M. Eckhardtová. Nástupný plat absolventa medicíny je v oboch krajských nemocniciach približne 800 eur a atestovaného lekára okolo 1200 eur. K 1. januáru tak budú obe nemocnice zvyšovať mzdy lekárov od sedem do 31 eur. Kde zoberú peniaze na prípadné zvyšovanie platov zdravotníckeho personálu v ďalších etapách, dnes riaditeľka krajskej neziskovej organizácie nevie. „Nevieme, čo nás v roku 2012 čaká. Sadzba za poistenca štátu je veľmi nízka. To znamená, že nevieme, akým spôsobom sa finančné prostriedky na navýšenie platov sestier a takisto aj na to navýšenie platov lekárov premietnu do politiky zdravotných poisťovní. Podľa toho, ako bol schválený rozpočet, si myslím, že nie je vytvorený žiadny zdroj na to, aby finančné prostriedky na tieto platy boli zabezpečené zo štátneho rozpočtu," dodala Eckhardtová.

Kladenie vencov pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Levíc sa konalo na revitalizovanom Námestí hrdinov k obnovenému pamätníku. Ako pravidelný účastník skromných pripomenutí si výročia oslobodenia, konca vojny či SNP som si všimol, že slávnostný akt sa uskutočnil po prvýkrát bez priamych účastníkov odboja. Ako išiel čas, bolo ich čoraz menej, teraz už nebol z nich nik. Odišli do večnosti, niekoľkí sú ešte v starostlivosti

reformujúceho sa zdravotníctva. Akty kladenia vencov sú z roka na rok skromnejšie. Možno na nich vidieť štátnych a samosprávnych úradníkov, vojakov.... a zástupcov Komunistickej strany Slovenska. Zástupcovia demokratických strán (pokiaľ nie sú v úrade) sa nezúčastňujú. Asi točia biznis. Vedia, že aj keď sa blížia voľby, účasť na takomto podujatí im volebné preferencie nezvýši. Akosi si nik neuvedomuje, že sme súčasťou Európy postavenej na ideáloch demokratického protifašistického odboja. -šr-

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Leviciach je oprávneným prijímateľom 2%, zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri pod č.8308/2011. O použití 2% informujeme verejnosť prostredníctvom svojej web stránky, kde sa dajú stiahnuť aj tlačivá na ich poukázanie A na čo ich použijeme v tomto roku? V marci otvárame chránenú dielňu pod názvom „ Komunikačné oddelenie pri Call centre sociálnej pomoci SČK“. V dielni budú pracovať 4 ťažko zdravotne postihnuté osoby. Preto veríme, že podporíte zamestnancov tohto pracoviska v ich činnosti, ktorá je zameraná na písanie projektov a poradensko - asistenčné služby pre hendikepované osoby v celom Levickom okrese. Viac o ich činnosti sa môžete dočítať na www.scklevice.sk Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu aj v roku 2011. Oľga Szalmová, riaditeľka ÚzS SČK Levice

NITRA (svl) – Regionálni poslanci schválili rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na tento rok. Kraj bude hospodáriť s celkovou sumou 134 787 580,59 eura. Oproti roku 2011, keď bol schválený rozpočet vo výške viac ako 136,8 milióna eur, tak vyšší územný celok počíta s príjmami o vyše dva milióny eur nižšími. „Skladba rozpočtu, ktorá bol vystavaná, je konštruktívna. Je zároveň konzervatívna a vychádza z možností, ktoré sú. Predpokladáme, že budeme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Veríme, že príjmy, ktoré sú v rámci jednotlivých kapitol plánované, sa podaria splniť a takisto aj, že neprekročíme plánované výdavky," uviedol podpredseda NSK Vladislav Borík. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, NSK schvaľoval aj v predchádzajúcich krízových rokoch svoj rozpočet s veľkou obozretnosťou. „Preto v období rokov 2012 až 2014 môže pokračovať s rovnako konzervatívnym prístupom k jeho tvorbe bez toho, aby bolo ohrozené financovanie jeho základných úloh a kompetencií," uvádza sa v návrhu rozpočtu. Daňové príjmy kraja sú rozpočtované približne na úrovni

roku 2011, rovnako aj výdavky. Zároveň sa v rozpočte počíta s dofinancovaním nezrealizovaných alebo nedokončených investícií schválených v rozpočte na rok 2011 a financovaním všetkých zmluvne schválených projektov Európskej únie. Obsahuje tiež financovanie výstavby novej administratívnej budovy Úradu NSK z vlastných zdrojov. Kraju sa aj napriek kríze a nižšiemu výberu daní z príjmov fyzických osôb darí už niekoľko rokov končiť hospodárenie s prebytkom. Podľa Boríka by to tak malo byť aj v tomto roku, konkrétne čísla však podľa jeho slov budú známe až neskôr. „Vývoj financií sa vyvíjal vcelku pozitívne aj preto, že v roku 2011 sme úspešne šetrili. Samozrejme, že my predbežné výsledky máme. V podstate pred nami je už len december, kedy by sa nejaké zásadné zmeny udiať nemali. Nechcem teda predbiehať, ale je predpoklad, že skončíme s pozitívnym hospodárskym výsledkom aj v roku 2011. Pokiaľ by prišlo k tomu, že bude hospodárenie kraja prebytkové, tak budeme v zastupiteľstve rokovať o tom, akým spôsobom s peniazmi naložíme," dodal Borík.

LEVICE (šr) - V januári sa mal začať búrať Dom kultúry Družba. Pretože na január sú tam ešte plánované kultúrne podujatia Mestského kultúrneho strediska, občania sa pýtajú, čo sa deje. POHRONIE oslovilo Adrianu Macákovú, referentku pre styk s verejnosťou a médiami. Podľa jej slov by sa s búraním Družby malo začať až vo februári. Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola budova Družby vyňatá z majetku MsKS až od 1. februára tohto roku. Subjekty, ktoré sú v prenájme MsKS v budove Družby (reštaurácia a Tekovská knižnica), majú výpoveď z nájmu do 31.januára. Čo sa týka Mestského kultúrneho strediska, podľa slov riaditeľky Berty Jasečkovej, do konca januára majú ešte naplánované kultúrne podujatia a začiatkom februára sa z priestorov definitívne vysťahujú. Podľa možností však už priebežne presúvajú zariadenie do priestorov CK Junior. Kultúrny dom Družba na Námestí hrdinov nahradí nákupno-spoločenské centrum Europa Shopping Center. Postaví ho firma VAV Invest, s.r.o. v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami Europa SC LV, a.s. a M Real Invest. Nové nákupno-spoločenské centrum bude mať 443 parkovacích miest v podzemí, obchody, reštaurácie, ďalšie prevádzky a kino s kapacitou 510 miest. Zastavaná plo-

LEVICE (šr) - Na decembrovom zasadnutí MsZ poslanci vzali na vedomie informatívnu správa komisie na pomenovanie nových ulíc v meste Levice. Tú zriadila Mestská rada vlani v septembri. V meste je potrebné pomenovať 19 novovzniknutých ulíc. Príslušná komisia na zasadnutiach konaných v septembri a októbri 2011 navrhla tieto ulice pomenovať nasledovne: V lokalite Kalvária: Horná ul. a Ul. Pod kalváriou V lokalite Družstevnícka, smer mestská časť Kalinčiakovo: Nová ul. a Slnečnicová ul. V lokalite Krížny vrch: Ul. Pod Kusou horou, Ul. J. Melichera a Ul. M. Monaca

Shopping Center v Banskej Bystrici. Mesto jej predalo dom kultúry za 1, 2 milióna eur a priľahlé pozemky za 486 900 eur. Predpokladaný začiatok výstavby je v marci, ukončenie na jeseň 2013.

Takto si Družbu zapamätajú Levičania.

V lokalite Nixbród: Svätojánska ul. a Tichá ul. V lokalite Vinohrady: Muštová ul., Bobuľová ul. Vínna ul. a Hlinená ul. V lokalite Géňa: Priemyselná ul., Ul. F. Zeppelina, Ul. E. Sachsa, Švédska ul., Talianska ul. a Ul. G. Schoellera. O navrhovaných názvoch novovzniknutých ulíc boli ich obyvatelia informovaní listom zo dňa 16. novembra 2011. O šesť dní neskôr bolo mestskému úradu doručené stanovisko obyvateľov bývajúcich v lokalite Kalvária, ktorí nesúhlasia s navrhovaným pomenovaním ulice Horná ul. a navrhujú pomenovať ulicu Ul. Na kalvárii, alebo Ul. Pod krížom, alebo Smaragdová ul..

LEVICE, TOPOĽČANY – Podľa slov Marty Eckhardtovej, riaditeľky neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami Nitra, ktorá spravuje nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch, je súčasné financovanie nemocníc nastavené tak, že zdravotnícke zaria-

LEVICE (Miroslav Košút) – O 93 dopravných nehôd menej ako v roku 2010, kedy ich bolo 312, evidoval Okresný dopravný inšpektorát vlani. Z nich bolo 114 dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví zúčastnených osôb. Pri nehodách bolo deväť osôb usmrtených (+5), 19 ťažko (-9) a 111 ľahko zranených (-34). Tridsaťdva dopravných nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu, čo je o 10 nehôd menej ako v minulom roku.

cha centra bude mať 10 125 metrov štvorcových, z toho úžitková plocha predstavuje 40 322 metrov štvorcových a obchodné plochy 14 490 metrov štvorcových. Firma VAV Invest už postavila Europa

Zároveň mestskému úradu doručili stanovisko spoločnosti ZF SACHS Slovakia a.s.. Navrhujú pomenovať novovzniknutú ulicu Ul. Zeppelina. Pripomienkami sa bude komisia zaoberať na najbližšom zasadnutí. Keďže boli rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a deň ich konania určený na sobotu 10. marca 2012, nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb, môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o určení názvov novovzniknu-

denia sa z dlhov nedokážu dostať ani po tvrdých úsporných opatreniach. K ostatnému zúčtovaciemu obdobiu tak topoľčianska nemocnica vykázala stratu viac ako 220 000 eur a levická vyše 501000 eur. Aj napriek nízkym platbám zo zdravotných

ŽITAVCE/LEVICE (op) – Z letnej rekreácie sa budú môcť potešiť deti z detského domova v Žitavciach vďaka šľachetnému počinu levického ROTARY klubu. Na prahu vianočných sviatkov prezident klubu Ladislav Valach (na snímke vľavo) spolu so starostami Eugenom Čornákom (Dolná Seč) a Jozefom Rosipalom (Iňa) navštívili žitavský detský domov, ku ktorému sa pripojili aj domovy v Leviciach a Tajnej, a riaditeľke Zuzane Kováčovej odovzdali šek na 500 eur. Ako povedala pre POHRONIE riaditeľka domova, bol to deň, keď za

tých ulíc až po vykonaní volieb do NR SR. Tým občania môžu ešte stále podávať svoje návrhy na pomenovanie ulíc. V zmysle zákona, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

poisťovní a nedávnym výpovediam lekárov je podľa Eckhardtovej situácia v oboch zdravotníckych zariadeniach stabilizovaná a strata je nižšia, než sa pôvodne očakávalo. „Rozpočtovaná strata sa plní zatiaľ podstatne nižšie, ako bola predpokladaná, a je na úrovni necelých 57 percent. Samozrejme, je to strata. Bohužiaľ, tie ceny sú nastavené tak, že nám vychádza len strata. Eckhardtová zdôraznila, že prevádzku v oboch nemocniciach sa darilo bez väčších problémov zabezpečovať aj počas nátlakovej akcie lekárskych odborov. Zlepšiť situáciu v oboch krajských nemocniciach by v budúcnosti mohli pomôcť aj súkromní investori. Podľa neoficiálnych informácií sa o ne zaujímajú spoločnosti Agel, Penta a Unifarma. Riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Peter Nagy mená potenciálnych investorov nekomentoval. Pred časom však skonštatoval, že z iniciatívy šéfov poslaneckých klubov bola zriadená komisia, ktorá má riešiť problém s financovaním oboch zdravotníckych zariadení i to, či je možné nájsť pre ne externého prevádzkovateľa.

adventný stôl zasadla radosť z obdarovania detí, ktoré sa vedia tešiť z každej chvíľky naplnenej láskou a porozumením. V žitavskom domove žije 115 detí.


POHRONIE

10. januára 2012

pUbLiciStiKa * iNZercia

camfil farr s.r.o, firMa reGiÓNU: tento rok sa sústredia na energie LEVICE (svl) – Spoločnosť Camfil Farr s.r.o. Levice očakávala vlani predbežný obrat vo výške 15 miliónov eur. Podľa slov generálneho riaditeľa Imricha Mészárosa v roku 2011 nastupujúca kríza nemala negatívny vplyv na spoločnosť ani na jej plánované výsledky. “Vďaka širokému portfóliu produktov vhodných do všetkých priemyselných odvetví veríme, že by naše výsledky nemali byť ovplyv-

nené ani v prípade pokračujúcich ekonomických problémov v Európe a prípadného poklesu niektorého z priemyselných odvetví,” konštatoval Mészáros. Firma zamestnáva v levickom priemyselnom parku 130 pracovníkov. V roku 2012 sa chce zamerať najmä na energie. “Sústredíme sa predovšetkým na spotrebu energií v našej spoločnosti, no veľkú pozornosť budeme venovať aj ener-

getickým úsporám prostredníctvom filtrov a filtračných riešení u našich zákazníkov,” uviedol Mészáros. Areál firmy je v súčasnosti využitý na zhruba 50%, v budúcnosti uvažuje výrobca filtrov na čistenie vzduchu s rozširovaním výroby na Slovensku. Spoločnosť Camfil Farr Group vznikla vo Švédsku v roku 1963 ako rodinná firma a zostala ňou dodnes. Podniká v ob-

lasti ochrany interiérov pre ľudí, v oblasti čisté technológie, energetické systémy a čistota a ochrana životného prostredia. Filtre na čistenie vzduchu sa používajú v rôznych ventilačných systémoch. Využívajú ich nákupné centrá, hotely, nemocnice, knižnice, laboratóriá, lakovne a dokonca aj raketoplány. Skupina má 23 výrobných závodov vo svete a zamestnáva 3350 ľudí. V minulom ro-

ku dosiahla celkový obrat 510 miliónov eur, prevádzkový zisk predstavoval 52,6 milióna eur. Do Európy smeruje 63 % predaja, do Ameriky 25 %, do Ázie 8 %. Dcérska spoločnosť pôsobí v Leviciach od roku 2007. Výrobu na Slovensko presahovala z Nemecka, kam smeruje 60% produkcie závodu. Vlani firma vyrobila 940 000 kusov filtrov a dosiahla tržby 14,3 milióna eur.

j ná ve oč o m dr y ni ť ja tik Vý los rge a e ud en

UNiKátNe SKúŠobNÉ ZariadeNie SpoLoČNoSti vúeZ, a.S.

od eLiSY po viKtoriU

Zľava J.E. Jean Marie Bruno (fráncúzsky veľvyslanec na Slovensku), Ing. Vojtech Soltész (VÚEZ, SR), Jean Marie Mattei (IRSN, FR), Ing. Marta Žiaková, CSc. (predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR), Jacques Repussard (IRSN, FR) a Ing. Miloš Zachar (VÚEZ, SR).

(dokončenie z 1. strany) takého urobila naša spoločnosť za posledné obdobie veľký kus práce. Dôkazom toho je aj v úvode spomínané novo postavené skúšobné zariadenie VIKTORIA, ktoré sa nám podarilo slávnostne spustiť v decembri minulého roka. Čo vŠetKo viKtoria doKáŽe? Otázka upchávania sít (filtračných systémov) havarijných dochladzovacích čerpadiel sa za poslednú dekádu stala jednou z najdôležitejších otázok súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou. Toto experimentálne zariadenie dokáže modelovať rôzne pohavarijné scenáre a podmienky v kontajnmentoch jadrových elektrární z hľadiska funkcie týchto filtračných systémov havarijných čerpadiel. Zariadenie je schopné simulovať termodynamické podmienky v jednotlivých technologických uzloch a sledovať „down stream“ efekty vrátane modelovania povrchovej teploty palivových tyčí pri obtekaní chladivom (teplota okolo 800 °C). Súčasťou zariadenia sú strojné časti na prípravu vzoriek produktov, ktoré v reálnych podmienkam vznikajú vplyvom výtoku parovodnej zmesi z roztrhnutého vysoko energetického potrubia (trosky izolácie, betónu a pod.) Patrí sa povedať, že uvedené zariadenie nevzniklo ako odozva na minuloročné udalosti v ja-

ponskej Fukušime, ale je výsledkom 10-ročnej spolupráce s francúzskou spoločnosťou IRSN (Štátny ústav pre jadrovú bezpečnosť so sídlom v Paríži). Teda s inštitúciou, ktorá bola vo svojej materskej krajine zriadená zákonom a ktorej hlavnou náplňou je dozerať na bezpečnosť jadrových zariadení, expertízna a poradenská činnosť v prípade havárií jadrových elektrární, moni-

ich pokračovateľom schopným modelovať javy integrálne, čiže v reťazci zariadení, v akom sú zoradené na elektrárni. Význam celej problematiky ako aj nového skúšobného zariadenia podčiarkuje tiež fakt, že na dvojdňovej konferencii, ktorá bola k tejto udalosti usporiadaná, sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov z 10-tich krajín sveta. Nechýbali samozrejme zástupcovia z krajín, ktoré sú považo-

Skúšobné zariadenie VIKTORIA.

torovanie úrovne radiácie a jej vplyvov na životné prostredie... V minulosti sme so spoločnosťou IRSN spolupracovali už pri predchádzajúcich skúšobných zariadeniach ELISA a ELISA Baby (malé skúšobné zariadenie), na ktorých sme uskutočnili experimentálny program zameraný na získanie nových poznatkov o chemických účinkoch na vrstvu vlákien vytvorenej na filtračných systémoch počas recirkulácie. Nové skúšobné zariadenie VIKTORIA je

Ing. Vojtech Soltész (VÚEZ, SR) pri svojej prezentácii skúšobného zariadenia Viktoria.

vané za jadrové veľmoci ako sú USA, Francúzsko resp. Čína. ceLá pLeJáda oSobNoStÍ Úvodný deň konferencie (14.12.2011), ktorá sa konala v Leviciach v hoteli Astrum Laus, otvorili Ing. Jozef Baťalík (asistent riaditeľa, VÚEZ) a Jean Marie Mattei (vedúci odboru medzinárodného rozvoja, IRSN). Nasledovali príhovory riaditeľov spoločností, ktoré sa na príprave celej tejto udalosti podieľali – Ing. Miloš Zachar (riaditeľ, VÚEZ) a Jacques Repussard (riaditeľ, IRSN). Jedno z najviac očakávaných vystúpení predniesol Gil Zigler (Alion Science and Technology Corporation, USA), ktorý bol zároveň čestným hosťom celej konferencie. Gil Zigler je jednou z popredných svetových osobností zaoberajúcich sa problematikou upchávania sít havarijných čerpadiel. So svojim výskumom začínal pred niekoľkými desaťročiami a je svetovo uznávaným odborníkom, kapa-

citou - dá sa povedať „pionierom“ celej spomínanej problematiky. Jeho účasť na konferencii samozrejme zvýšila vážnosť celej akcie, no treba povedať, že pre našu spoločnosť VÚEZ, a.s. už dlhšiu dobu nie je neznámou osobou. Stretli sme sa s ním už pred niekoľkými rokmi, keď sme pre spoločnosť Alion Science and Technology Corporation z USA riešili problematiku filtrov v oblasti dlhodobého testovania pohavarijných podmienok pre elektrárne v USA. Po krátkej prestávke s prednáškami pokračovali Abdallah Amri (analytik jadrovej bezpečnosti pri OECD) a David Guzonas (hlavný chemik, Atomic Energy of Canada Limited), ktorí prítomných oboznámili s celosvetovým stavom v oblasti riešenia problematiky upchávania sít. Nemenej očakávaná bola prednáška Ing. Vojtecha Soltésza (projektový manažér, VÚEZ), ktorý odprezentoval celé novo postavené skúšobné zariadenie. UNiKátNe ZariadeNie poKrStiLi ŠaMpaNSKýM Ihneď po obede sa všetci účastníci konferencie autobusmi presunuli do Tlmáč, pretože práve tu má naša spoločnosť okrem časti administratívnych priestorov aj priestory

3

spoločnou neformálnou večerou.

výrobné. Nakoľko tie existujúce pre umiestnenie nového skúšobného zariadenia nepostačovali, museli sme pre tento účel pristavať novú skúšobňu. V nej najprv odzneli príhovory Ing. Ivana Vicenu (vedúci odboru technologických systémov, VÚEZ), riaditeľov Ing. Miloša Zachara a Jacques Repussarda a k účastníkom inaugurácie sa tiež prihovorili nemenej významní hostia – Ing. Marta Žiaková, CSc. (predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR) a J.E. Jean Marie Bruno (francúzsky veľvyslanec na Slovensku). Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky riaditeľmi spomínaných spoločností a pokrstenie zariadenia fľašou šampanského. Prvý deň účastníci zakončili slávnostnou

pocHvaLNÉ SLová úČaStNÍKov Z môjho pohľadu môžem hodnotiť celú akciu za veľmi úspešnú. Viacerí zúčastnení odborníci sa vyjadrili pochvalne nielen o novom skúšobnom zariadení z hľadiska jeho prínosu pre zvýšenie bezpečnosti jadrovej energie, ale aj o organizácii sprievodnej konferencie. Usporiadanie takejto akcie a v takomto rozsahu bolo pre našu spoločnosť niečím novým, a bolo to náročné. Ale jej úspešné zvládnutie posúva celú našu spoločnosť VÚEZ, a.s. opäť o krok vpred a ja som nesmierne rád, že ten krok nie je malý. Touto cestou chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí k tejto vydarenej akcii akýmkoľvek spôsobom prispeli. Všetkým tým, ktorí sa podieľali na návrhu, projektovaní,

Účastníci konferencie počas prehliadky skúšobného zariadenia.

večerou so zaujímavým sprievodným programom. SpUSteNie a teSt SKúŠobNÉHo ZariadeNia Druhý deň (15.12.2011) pokračoval otvorenou diskusiou k zariadeniu VIKTORIA ako aj k celkovej problematike upchávania sít. Diskutujúcim na otázky odpovedali Ing. Ivan Vicena, Ing. Vojtech Soltész, Jean Marie Mattei ako aj Gil Zigler. Po obede sa účastníci znovu presunuli do Tlmáč, kde bolo pred zrakmi účastníkov predmetné skúšobné zariadenie spustené a bol vykonaný krátky test. Druhý deň účastníci zakončili

či skonštruovaní predmetného skúšobného zariadenia a nemenej tým, ktorí organizačne zvládli, či už vyššie spomínanú prístavbu novej skúšobne, resp. organizáciu celej sprievodnej konferencie. Na záver chcem využiť túto príležitosť na poďakovanie sa všetkým zamestnancom spoločnosti VÚEZ, a.s. za odvedenú prácu v roku 2011. Do Nového roka 2012 vám všetkým prajem pevné zdravie, viac radosti než bolesti a čo najviac spoločných chvíľ s vašimi blízkymi. (Autor je vedúci odboru ekonomiky a obchodu VÚEZ, a.s.)

Čestný hosť konferencie Gil Zigler (Alion Science and Technology Corporation, USA) počas svojho príhovoru.


Smrť blízkeho človeka, nech prichádza kedykoľvek a akokoľvek, vţdy prichádza neočakávane. Osobitne aj ľudská útecha a ľudská a ťaţká, ale vďačne spomínajúca povinnosť napísať nekrológ na odchod priateľa, kolegu, priaznivca, krajana, výborného slovenčinára Ivana Gubána. Veľmi náročné, nezvyčajné je pre mňa, rozprávať o smrti práve vo vianočnom období narodenia Jezuliatka, jasieľ a Betlehema, v čase Boţieho zvestovania a pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle. Smrť priam bezcitne narúša rodinný pokoj a náladu vianočného svetla. Keby sme chceli smrť obdarovať ľudskými vlastnosťami, museli by sme ju obţalovať z cynizmu. Ale odchod človeka do večnosti, nemoţno merať len ľudskými meradlami, všeobecne veríme, ţe je v rozhodnutiach vyššej moci, ktorá je kdesi mimo vianočných svetiel, Vianoc a detských spomienok. Takţe, aj v tomto čase svetla k nám prichodí smútočná rozlúčka s navţdy odchádzajúcim človekom, po ktorom v rodinnom kruhu zostáva bolestná štedrovečerná prázdnota, onen vţdyprítomný prázdny tanier na bielo prikrytom stole. Tu je akákoľvek ľudská útecha mimo našich ľudských síl a aj slová nekrológu vyznievajú viac konvenčne, bezmocne a bezútešne. Napriek tomu sa mi ţiada povedať tým, čo nepoznali bliţšie Ivana Gubána, kto a akým bol kolegaučiteľ Ivan Gubán a ako som ho poznal. Osudy Ivana Gubána za začali 10. marca 1942 v Rudne nad Hronom, základnú školu vychodil v Novej Bani, pokračoval na Jedenásťročnej strednej škole v Ţarnovici, aprobáciu v odbore jazyk slovenský a výtvarná výchova získal na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Manţelstvo si zaloţil v roku 1967. Zostáva po ňom manţelka Boţena, syn a dcéra. Ako učiteľ skusoval neľahký učiteľský chlebík najprv na Kysuciach v ZDŠ v Novej Bystrici, potom pôsobil na ZUŠ v Prahe, odtiaľ sa vrátil do Krásna nad Kysucou, odtiaľ potom prešiel do Tekovských Nemiec, potom do gemerských Radzoviec, aby sa napokon vrátil do ZŠ Jur nad Hronom, osem rokov na to pôsobil na ZŠ v Kozárovciach a štrnásť rokov učil v bydlisku v II. ZŠ v Leviciach. Po takmer štyridsaťročných učiteľských skúsenostiach sa zaradil medzi najúspešnejších učiteľovslovenčinárov a počas dôchodku na konci ţivota, krátko pôsobil aj na ZŠ v Pukanci, kde sa predtým viac rokov zapájal do vyhodnocovaní literárnej súťaţe ako člen hodnotiacej poroty. S Ivanom Gubánom som sa zoznámil pravdepodobne v tom čase, keď začal pôsobiť v Kozárovciach. Poznal som ho ako dobrého priateľa, priameho človeka nevšednej učiteľskej erudície, sčítaného, rozhľadeného nielen po slovenskej ale aj českej literatúre, sledujúceho aj aktuálnu pôvodnú tvorbu najmladšej literárnej generácie. V jeho učiteľskom osobnom spise som našiel aj kópiu jeho vysokoškolského diplomu s podpismi neskorších profesorov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici Ivanom Plintovičom a Zdenkom Kasáčom. S obomi, s nebohým Ivanom Plintovičom i so ţijúcim a stále pôsobiacim Zdenkom Kasáčom, som po dlhé roky udrţiaval a udrţiavam priateľské vzťahy ako člen stredoslovenskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Priznám sa, so ţivou osobnou spomienkou a s istým pohnutím som čítal tento posmrtný dokument zachovávajúci nielen svetlú pamiatku na Ivana Gubána ale aj na Ivana Plintoviča. Ivana Gubána sme pochovali na levickom cintoríne 12. decembra 2011. Priateľ Ivan, odpočívaj v pokoji. ANDREJ CHUDOBA

Roky som sa stretával s mojim dlhoročným priateľom. Bol to pracovitý a šikovný človek, v spoločnosti veľmi obľúbený. Niekedy pôsobil dojmom samotára, ale nebolo tomu vţdy tak. Neraz sme si sadli do espressa a rozprávali príbehy z mladosti, preberali súčasnú situáciu. Jedného sychravého decembrového rána som išiel okolo kvetinárstva. Pohľad do výkladu ma doslova zamrazil. Videl som vyloţené parte s jeho fotkou. Môj dobrý priateľ zomrel. O niekoľko dní mal pohreb. Ako dlhoročný priateľ išiel som ho odprevadiť na jeho poslednú cestu. Pohrebný obrad bol dôstojný. Emotívne ho sprevádzala hudba Enia Morriconeho. Nastala chvíľa lúčenia, onoho bolestného lúčenia. Lúčili sa blízki, priatelia, známi, susedia. Ale stále mi niečo chýba-

STARÝ TEKOV (mš) - V predvianočnom čase privítali deti v našej materskej škole v Starom Tekove vzácnu návštevu. Prišiel k nám František Kosorín, dedko nášho kamaráta Jurka Adama, ktorý sa rozhodol, že nám vyrobí malý drevený Betlehem.

Aj tak urobil. Zhotovil väčšiu časť Betlehema a priniesol ho deťom do materskej školy. Pani učiteľka deťom priblížila krásny príbeh o Ježiškovi a jeho narodení, ktorý si so záujmom vypočuli – bol poučný a blízky detským srdiečkam . Ujo Kosorín škôlkarov s materiálom, ktorý použil a vyzval deti k spoločnej práci. Dvakrát sa núkať nedali, a tak začali spoločne lepiť a ukladať na Betlehem drevené šindle. Malí majstri boli pri práci veľmi aktívni, pozorne počúvali radám a pomáhali dokončiť malé umelecké dielko. Tí, čo práve nelepili, si vyfarbovali a kreslili, počúvali vianočné koledy a piesne a príjemná nálada vládla v celej triede. Betlehem sa nám podarilo dokončiť a vložili sme dnu všetky postavičky symbolizujúce narodenie Ježiška. S pánom Kosorínom sme sa rozlúčili, ďakujeme mu za nesmiernu ochotu prísť medzi nás. Do svojho diela vložil kus srdca, strávil s nami vzácny čas a najmä zanechal v nás všetkých neopakovateľný zážitok, ktorý umocnil atmosféru Vianoc.

lo. Čakal som a iste aj mnoho ďalších, ţe niekto z firmy, kde môj priateľ preţil celý ţivot a stále bol pracovne činný, povie naposledy „ďakujem“. Nenašiel sa nik. Stále sme čakali, ţe sa niekto nájde, ale ostalo len nemé ticho. Posledného ďakujem sa nedočkal môj priateľ, ani ja, ani nik. Doba je iná. Zabúdame poďakovať tým, ktorí celý ţivot odpracovali vo firme a odrazu odídu do nenávratna. Po pohrebe som si v duchu povedal: „Quo vadis, homo sapiens sapiens?“ Priateľu môj, aj keď nie si tu, medzi nami, ja sa Ti chcem poďakovať v mene miesta, kde si pracovne pôsobil do posledných chvíľ ţivota a kde si preţil veľkú časť svojho ţivota. „Ďakujem za všetko“. Posledné Vale Ti dávam! –REMI–

Bol posledný pondelkový predvianočný podvečer, keď sa autobus s folkoristami z Čajkova a zopár Podlužanmi na čele so starostkou blížil do Bratislavy. Cieľ bol jasný - vystúpenie v dome kultúry na Stromovej ulici na bratislavských Kramároch. V dopravnej špičke sme kľučkovali na dohodnuté miesto stretnutia. Už nás tam čakal hlavný protagonista večera – herec a režisér Juraj Sarvaš. Po vybalení rekvizít a krátkom osviežení bola blesková generálka a oboznámenie sa s detailami

kde sa vystriedali súbory zo všetkých čilejkárskych dedín mi pri vystúpení čajkovenov pošepkal do ucha, že týchto by rád pozval účinkovať v jeho poetickom štúdiu v Bratislave. A slovo dodržal. Pri našom stretnutí v Banskej Bystrici, kde vyučuje na Akadémii umení budúcich hercov, mi oznámil, že čajkovenov zaradil do jeho predvianočného predstavenia. Nakontaktoval som ho na Jožka Selku, šéfa súboru, a už to aj bolo. A nie hocijaké. Keď na javisko s vianočným stromčekom nastupovali cez

scenára. Medzitým do netypického hľadiska divadelného priestoru začali prichádzať prví hostia. Sedenie divákov je totiž riešené vo forme stolovania s možnosťou občerstvenia. Pokiaľ sa naši účinkujúci preobliekli do krojov sála sa beznádejne zaplnila. Vypredané. Ešte že nám neúčinkujúcim majster Sarvaš zarezervoval čestné miesta v hľadisku. Medzi prichádzajúcimi hosťami sme zočili aj zopár známych tvárí z verejného života. Zrejme má tento obľúbený kultúrny program svojich stálych návštevníkov – veď toto bolo už jeho 120.predstavenie. Uskutočnenie predstavenia bolo dlho na vážkach, lebo duša podujatia - majster Sarvaš - podstúpil necelý mesiac predtým vážnu operáciu. Ale ešte s pooperačnými stehami začal písať scenár. A pritom v lete oslávil svoju osemdesiatku, ktorú mu aj tu gratuláciou pripomenuli. Jeho energia je asi nevyčerpateľná. Ako sme sa do tohto divadla s Čajkovenmi vlastne dostali? Nápad vznikol takmer presne pred rokom, keď sme na krásnom čilejkárskom večeri v podlužianskom dome kultúry uvádzali do života obrázkovú publikáciu Tekov krásny čilejkársky. Moderátorom večera a jedným z krstných otcov bol práve majster Sarvaš. Na tomto veselom podujatí,

celú sálu naše vyčepené krojované čilejkárky a potom chlapi zaspievali ťahavé i veselé tekovské pesničky - sálou znel veľký aplauz. Medzitým hľadisko stíchlo pri krásnych veršoch, ktoré tak majstrovsky vie Juraj predniesť. Aj vystúpenie jeho žiaka, študenta Janka bolo príjemným oživením predstavenia. Hlboko sa každý z nás zamyslel pri rozhovore s profesorom-lekárom, ktorý Juraja naposledy operoval. Bol o skutočných hodnotách ľudského života i krehkej niti, ktorá u človeka spája priestor medzi životom a smrťou. Potom nás do optimistickej pohody znovu dostali ďalšie veselé piesne a scénky z nášho kraja ožarované bleskami fotoaparátov z publika. Na vyzvanie režiséra Sarvaša som ponalieval aj tekutý pozdrav z čajkovských i podlužianskych viníc po jednotlivých stoloch prítomným divákom. Pritom som musel odpovedať na veľa všetečných otázok ,ale aj prijať veľa komplimentov o našom kroji a piesňach. A aj som sa dozvedel, že tam boli prítomní diváci zo všetkých kútov Slovenska i z Viedne. Teda náš Tekov sme zviditeľnili široko-ďaleko. Záverečná Tichá noc, svätá noc pri sviečkach bola symbolickou bodkou za tým krásnym večerom a pripomenutím prichádzajúcich sviatočných vianočných dní. Ing. arch. Jozef Frtús, rodák z Podlužian

(Dokončenie z 1. strany)

Príbehy o všetkých skutkoch dobra budú zverejňované v POHRONÍ tak ako budú prichádzať. Kaţdý štvrťrok z nich komisia COOP Jednoty Levice, SD vyberie dva najsilnejšie a nominuje ich do finále. Ním bude v decembri, pred Vianocami, v rámci ĽUDSKÉHO ČINU ROKA, ktorý tradične organizuje regionálny týţdenník POHRONIE, Slovenská humanitná rada a Územný spolok SČK Levice, vyhlásenie DETSKÉHO ČINU ROKA. Jeho nositeľ bude následne nominovaný na ocenenie DAR ROKA – DAR ŢIVOTA Slovenskej humanitnej rady. Je to jediné celonárodné oceňovanie dobrých skutkov v rámci celej Európy.

Ani jediný detský príbeh dobra však nezostane bez odmeny – malých dobrodincov bude oceňovať aj redakcia POHRONIE. Preto vás všetkých – deti, rodičov, pedagógov, verejnosť, uţ odteraz prosíme o zasielanie príbehov dobra na adresu redakcie. Určite tým v deťom podporíme hľadanie toho najlepšieho v nich samých. Kaţdé jedno vo svojom vnútri nesie lásku a súcitenie, ktoré len čakajú na príleţitosť, aby sa prejavili. Našu mediálnu iniciatívu štartujeme prvými dvoma príbehmi dobra. Oba vykonali ţiaci pod vedením svojich učiteľov z V. ZŠ Levice.

Počas Vianoc, obdobia radosti a hojnosti, by sme nemali zabúdať na opustené a nechcené zvieratká. Ich osud nie je ľahostajný ani školákom V. Základnej školy v Leviciach. Nápad, ako pomôcť zvieratkám v levickom útulku, prišiel od žiakov na hodine etickej výchovy. Slovo dalo slovo a žiaci spolu s učiteľkami začali vyrábať na hodinách pohľadnice s vianočnou tematikou. Tie vzápätí predávali v škole. Z výťažku, ktorý vyzbierali, nakúpili krmivo a rôzne iné potrebné veci pre psíkov a mačičky v útulku Šťastný domov v Leviciach. Niektorí žiaci prispeli aj dekami a krmivom, a to všetko preto, aby aj zvieratká mali krásne a hojné Vianoce.

Najväčšiu radosť sme mali pri odovzdávaní. Všetci sme sa na psíkov a mačičky veľmi tešili, nakŕmili sme ich dobrotami, pohrali a poprechádzali sa s nimi po okolí útulku. V spolupráci s levickým útulkom budeme naďalej pokračovať. Zvieratkám chceme pomáhať, hoci len malými činmi a skutkami. M. Podobová

Častokrát nie je ľahké rozlúčiť sa s tým, k čomu máme citový vzťah. Bývajú to často aj hračky, ktoré sme dostali od svojich najbliţších z lásky. Ale myšlienka, ţe táto vec môţe potešiť aj iných, nás vedie k tomu, ţe ich posúvame ďalej. Toto si uvedomili aj ţiaci V. ZŠ na Saratovskej ul. 43 v Leviciach. Občianske zdruţenie Pomoc deťom v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach a levickým Mestským parlamentom mládeţe organizovali pred záverom roka zbierku pod názvom ,,Darujte hračku“. Predseda školského parlamentu V. ZŠ v Leviciach Matej Köteleš s učiteľkami A. Kmeťovou a M. Podobovou v prvom decembrovom týţdni zbierali hračky, ktoré prinášali ţiaci do školy. Plyšové hračky, barbiny, knihy, hry – to všetko mohlo v čase Vianoc potešiť deti zo sociálne slabších rodín. Časť týchto hračiek bola určená na predaj a z výťaţku sa potešia ťaţko zdravotne postihnutí, ktorým pomôţe pri kultúrnych aktivitách. Štyri veľké vrecia hračiek od detí z V. ZŠ pani učiteľky dopravili do priestorov evanjelického kostola, kde sídli občianske zdruţenie Pomoc deťom. Najviac hračiek priniesli ţiaci 6. A triedy. A. Kmeťová


PAVOL DINKA Zoznámili sme sa netradične, štrngnutím s pohárom dobrého moravského rýnskeho rizlingu. Nahrala tomu náhoda, z mojej strany síce nie, ale z jeho strany určite áno. Nevedel totiž, že som prišiel do Frýdku – Místku zámerne, aby som sa s ním stretol. Nebýva zvykom kontaktovať sa týmto spôsobom s človekom, čo v živote niečo dokázal, čo má za sebou kus tvorivej práce. Stalo sa: prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. (63), politológ a publicista, prorektor na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, riaditeľ Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave, pedagóg na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici to bral ako samozrejmosť. Ukázalo sa, že skromnosť a prirodzenosť sú mu vlastné. Bez okolkov sa dal so mnou do reči, občas si prehrabol krátke sivasté vlasy, jeho prejav bol kultivovaný, distingvovaný. Oskar Krejčí mal zaujímavé osudy. Ako devätnásťročného ho zatkli pri pokuse prekročiť štátnu hranicu do Rakúska, po viac ako dvojmesačnom väzení ho podmienečne odsúdili na štrnásť mesiacov odňatia slobody. Rok pracoval ako baník v Ostrave, potom ďalší rok vo Vřesovej ako strojník. Vyštudoval Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po skončení štúdia pôsobil v Ústave pre filozofiu a sociológiu ČSAV. Absolvoval dlhodobé stáže v Sovietskom zväze a v Spojených štátoch amerických. Veľmi aktívne sa zapájal do politiky; bol poradcom dvoch premiérov federálnej vlády, vládne dokumenty z rokov 1989 –1990 nesú jeho rukopis. Oskar Krejčí sa venuje otázkam medzinárodnej politiky, geopolitickému usporiadaniu sveta, ľudským právam, vo vnútropolitickej oblasti na sústreďuje na problematiku volebného systému a uplatňovania demokracie. Je autorom dvoch desiatok kníh a stovák článkov z oblasti politológie. Práve v týchto dňoch mu vychádza kniha o ľudských právach. A to bola aj téma nášho rozhovoru. (Dokončenie z minulého čísla) ■ ...prepáčte, pán profesor, ţe vás prerušujem, práve mi zišli na um eugenické zákony a zákaz sobášov s inými rasami, boli to Spojené štáty, kde sa najprv ujali, aţ neskôr ich ako vzor prebralo nacistické Nemecko do tzv. norimberských zákonov (išlo o dva ústavné zákony, prvý stanovil, ţe občanom ríše môţe byť len občan s „príbuznou krvou“, druhý zakázal uzatvárať manţelstvá medzi Nemcami a Ţidmi)... Dobre, že ste to pripomenuli. V USA uskutočnili v minulosti 60 tisíc násilných sterilizácií. Zákony, zakazujúci sobáše medzi rasami, zrušili až v roku 1967, v tom čase ešte platil v trinástich štátoch únie. Vidno z toho, že na plné presadzovanie princípov ľudských práv nestačia iba dokumenty, verbálne vyhlásenia, deklarácie, predovšetkým je nevyhnutné vytvárať na ich uplatňovanie ekonomické a sociálne podmienky. Nesmie nás zmiasť, že liberáli spájajú s ideou ľudských práv rozličné klamlivé a zavádzajúce príbehy, používajú širokú škálu falošných hesiel, ktoré vedú ľudí do neprehľadného bludiska. Pravdu vždy treba hľadať v jednote ekonomických, politických a sociálnych práv. Neexistujú iba väzni svedomia, existujú aj tí, ktorým Nelson Mandela hovorí väzni chudoby. ■ Ak som správne rozumel, ľuďom odporúčate, aby sa na spravodlivosť v spoločnosti pozerali zo špecifického zorného uhla, cez špecifickú prizmu. Aká by teda mala byť? Ide mi o to, aby sa človek pozeral na slobodu na základe rovnosti. Je to veľmi dôležité. Vedie to k mobilizácii ľudí, poskytuje im to nádej, že môžu za určitých okolností dosiahnuť svoj oprávnený nárok. Niet pochýb o tom, že ľavica si môže iba ťažko porozumieť v oblasti ľudských práv s liberálmi. Je to aj z tých dôvodov, že nie každý definuje človeka a právo rovnako. Mnohí chápu človeka ako sebeckú jednotku. Ak vnímame slobodu ako prvotnú potrebu, vnímame ju zároveň ako živočíšnu. Aj vlk chce byť slobodný! Na rozdiel od neho človek však volá po kultivovanej a humanizovanej slobode, po slobode spojenej s etikou a empatiou, so schopnosťou vcítiť sa do problémov iných. ■ Väzni chudoby, to je jeden z najháklivejších problémov ľudských práv vo svete. Veľa sa o chudobe hovorí, zaoberá sa ňou Organizácia spojených národov, Európska únia, skupina G20, ale zatiaľ sa nič podstatné neudialo. Pritom je na svete dosť bohatstva pre všetkých... Pri porovnaniach následkov chudoby a hladu s následkami vojnových či iných násilných katakliziem sa dostávame k číslam, ktoré znejú až neuveriteľne a ohromujúco: denná úmrtnosť spôsobená chudobou a neliečenými chorobami sa podľa štatistík pohybuje okolo 20 tisíc ľudí denne; podľa niektorých dokonca denne zomiera 25 tisíc detí hladom alebo vinou neliečených chorôb. Ak si tieto cifry vynásobíme prvou dekádou dvadsiateho prvého storočí, zistí-

me, že o život zbytočne prišlo 80 miliónov ľudí – a to len preto, že niekto chce mať vyššie zisky a moc. ■ Čo by malo ľudstvo robiť, aby nedochádzali k takým katastrofám? Ako zabezpečiť sociálne práva pre všetkých? Znovu a znovu sa pokúsiť o uskutočnenie idey ľudských práv. A to napriek skepse a neviery v jej reálnosť. Na čelo tohto úsilia by sa mala postaviť ľavica s víziou toho, že sa už nikdy nedopustí obludných tragických omylov a chýb. Sloboda a rovnosť je heslom budúcnosti, heslom východiska zo súčasnej krízy. A práve z nej môže vzísť nová kvalita ľudských práv. Ako som už povedal, za ľudské práva treba bojovať, nie sú totiž prirodzené, nie sú neodňateľné, nie sú neodcudziteľné. ■ Pán Krejčí, nedá mi nevrátiť sa v tejto súvislosti k Spojeným štátom americkým, ktoré sa, napriek hrubému porušovaniu ľudských práv na domácej pôde, vydávajú za najväčšieho bojovníka za ich uskutočňovanie. Osobitne ma zaujíma, čo si myslíte o správach o stave ľudských práv vo svete, ktoré vydáva kaţdoročne americké ministerstvo zahraničný vecí, najmä o skutočnosti, ţe sa v nej uvádza vţdy okolo 200 krajín, len USA tam absentujú. Sám som analyzoval časť za Slovensko z roku 2009, keď bola u nás pri moci sociálnodemokratická vláda. Správa za Slovenskú republiku mala 22 strán, na vtedajšej vládnucej garnitúre nenechala ani jednu nitku suchú. Paradox spočíva v tom, ţe vyše polovica správy bola od slova do slova prevzatá z roku 2008 a permanentne sa v nej objavovali údaje spred dvoch – troch rokov (aj tie sa opierali o informácie z pravicových denníkov). Ako vnímate podobné manipulácie z americkej strany? Tieto správy ministerstva zahraničných vecí USA sa pripravujú na základe rozhodnutia Kongresu. Podklady zabezpečujú ambasády v príslušných štátoch. Myslím, že sa vďaka WikiLeaks zvýšilo všeobecné povedomie o tom, ako veľvyslanectvá, a to vo všetkých krajinách, pracujú. V danom prípade využívajú mainstreamové médiá informácie od ľudí, ktorých pokladajú za dôveryhodných. Onu dôveryhodnosť spravidla určuje ideologická blízkosť poslucháča a informátora. Prichodí dodať, že už niekoľko rokov ako odpoveď na spomenutú správu vydáva čínska vláda podobný materiál o USA pripravený na základe oficiálnych amerických informácií a správ z amerických médií. Výsledkom tohto počínania je skutočnosť, že sa z idey ľudských práv stáva konfrontačná medzicivilizačná téma, a nie téma smerujúca k zjednocovaniu ľudí a k hľadaniu cesty vedúcej k lepšej spoločnej budúcnosti. V medzinárodných vzťahoch sa často idea ľudských práv zneužíva na mocenské účelové záujmy.

■ Americké hnutie Ocuppy Wall Street je výsledkom rastúceho napätie a hnevu z porušovania sociálnych práv ľudí. Jeho ozvena mohutnie, pomocou sociálnych sietí sa šíri po celom svete. Pätnásty október 2011 sa stal veľkým action day. Demonštranti svetových metropol vyšli do ulíc ţiadať spravodlivosť. Ako vnímate a hodnotíte tieto protesty? Je to vo všeobecnosti dôležitý signál o zmenách vo svete a osobitne v americkej spoločnosti. Vznikajú organizácie občianskej iniciatívy, ktoré nie sú závislé od peňazí privilegovaných. To je dramatický posun. V čom je slabina? Chýbajú zástavy a portréty – čiže jasný program a vodcovia. Rovnako ako v tzv. arabskej jari. Hoci sú heslá typu „99 %“ a boj proti chamtivosti originálne, najdôležitejšie západné médiá hnutie Ocuppy Wall Street nepustia na obrazovky či na stránky novín – v tom je rozdiel oproti arabskej jari. Využitie internetu je vzorové, ale Británia už drakonickými

(int) trestami pre vyzývateľov na účasť na manifestáciách (prostredníctvom internetu) ukázala, že štát sa dokáže brániť. A keď bude „najhoršie“, nie je nijaký problém internetové spojenie v priebehu jednej minúty prerušiť. Ale to nezaznamená, že znižujem význam tohto hnutia: je nesmierne významné, pretože upozorňuje na zakrývané problémy. ■ Poznáme vás ako veľkého znalca amerických pomerov. Nie je tajomstvom, ţe štát Kalifornia, ôsma najväčšia ekonomika na svete, začína kolabovať. Ako je to moţné? Západná civilizácia ako celok prežíva krízu. V danom prípade ide o život na dlh, ktorý vytváral zo Západu obraz dokonalosti naplňovania ľudských práv v podmienkach hojnosti. Teraz stojíme pred úlohou dlhy platiť, mocní a bohatí sa však zdráhajú. Kalifornia, onen kedysi najšťastnejší štát USA, je predobrazom nevyhnutnosti zmeniť životný spôsob stredných vrstiev v podmienkach, keď až priveľmi často výrobu nahradili služby. A vzrástla globálna konkurencia.

■ V knihe Mezinárodní politika si kladiete otázku, aký bude obraz sveta v budúcnosti. Kto bude svetovým hegemónom, alebo príde k mocenskej rovnováhe a vzniku svetového štátu? Nastane konflikt civilizácii či teritoriálny konflikt národných štátov? Podelíte sa s nami o vaše názory na budúci vývoj na našej planéte? Ospravedlňujem sa, ale táto téma si zaslúži oveľa väčší priestor. Môžeme sa k nej vrátiť v ďalšom rozhovore. Žiada si to totiž podrobnejšie popísať alternatívne scenáre a označiť ich aj stupňom pravdepodobnosti. ■ Pán profesor, v ďalšej časti rozhovoru sa prenesieme na domácu pôdu, do Čiech a na Slovensko. Ako vyzerá podľa vás stav ľudských práv v v oboch našich krajinách? Moţno ich porovnať s európskymi štandardmi? Myslím, že áno. Až na čiastkové výnimky zákony týmto štandardom zodpovedajú; určité menšie odchýlky sú vo všetkých krajinách. Napĺňanie zákonných záväzkov je v súlade so stavom ekonomiky. Často sa nám vyčíta neprimerané zaobchádzanie s neprispôsobivými občanmi, ale ani tu sa nejako neodlišujeme od diania v ostatných častiach Európy – prirodzene, s poznámkou, že niekto nesie vinu za sociálny úpadok Cigánov od chvíle, keď sme im začali hovoriť Rómovia; navyše na Západe ich žije menej, pretože ich v minulosti vyháňali na Východ. Ľavica – mám na mysli ľavicu v najširšom slova zmysle, vrátane sociálne orientovaných kresťanských demokratov, – má iné predstavy o možnostiach a úlohách pri naplňovaní ľudských práv ako neoliberáli či rojace sa fašizoidné skupiny. ■ Do sféry vášho skúmania patrí aj problematika volebného systému? Na Slovensku sa, po páde pravicovej vlády, pripravujú predčasné voľby. S čím by mala ísť podľa vás ľavica do volieb? Aké heslá a program v oblasti ľudských práv by mala ponúknuť voličom? Základná frontová línia je obrana sociálneho štátu – v podmienkach klesajúceho ekonomického výkonu Európskej únie a sťaženej globálnej konkurencie. Obrana sociálneho štátu vyžaduje i rozvojové stimuly – v podmienkach, keď štátnici majú málo nástrojov na ekonomické podnety. Je to nielen príkaz humanizmu, ale aj ekonomická potreba: nezamestnanosť znamená plytvanie s obmedzenými ľudskými a finančnými zdrojmi. Ľavica musí byť predovšetkým inovatívna, plná nových nápadov. ■ Slovenské osobnosti z oblasti psychológie a psychiatrie Ivan Hulín a Ivan Ţucha v knihe Rozhovory uvádzajú, ţe pri akte volieb všetko vyzerá, akoţe je to voľba, výber z niekoľkých moţností alebo kandidátov. Voľba v skutočnosti nie je slobodná; kandidátka navrhnutá politickými stranami limituje moţnosti voľby, je nám vlastne vnútená, skrátka, môţeme si vyberať iba z toho, čo nám vnútili. Nikto sa nezaujíma o moţnosť zrátať hlasy voličov, ktorí proti kandidátovi protestujú. Je nemoţné, aby bol navrhnutý taký volebný systém, ktorý by registroval nielen hlasy voličov, ktorí si kandidáta ţelajú, ale aj hlasy, ktoré kandidáta odmietajú. Štruktúra väčšín a menšín by sa moţno významne zmenila. Čo si o tom myslíte? V Česku, a to viacej ako na Slovensku, panuje v súvislosti s politickými stranami dlhodobá skepsa. Pripomínam brilantnú esej Edvarda Beneša O politickém stranictví, ktorú tento budúci prezident napísal ešte za Rakúska – Uhorska; po vzniku republiky cítil potrebu znovu ju vydať. Dokonca dvakrát. Strany sa správajú sebecky, volebný zákon o voľbách do Národnej rady a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR dokonca povoľuje iba kandidatúru strán, hnutí a koalícií. Existuje, prirodzene, rad metód, ktoré by umožnili, aby si voliči vyberali na rozličných kandidátkach jednotlivé mená, nie celé koše straníckych ponúk. Potom by určite nastala výrazná zmena. Nevyhli by sme sa však tomu, že by volebná výhoda zostala na

Oskar Krejčí

strane bohatších – voľby na Západe totiž degenerovali na súboj mediálnych agentúr. Podstatu demokracie netvoria voľby, ale tolerancia a otvorená diskusia. Keď chýbajú, a ony chýbajú, voľby nemôžu odzrkadľovať skutočné potreby ľudí. Bez ohľadu na volebný systém. Obmedzenie v možnostiach volebnej manipulácie neprináša volebný systém, lež sociálne krízy, keď ľudia bezprostredne pociťujú svoje potreby a nepodliehajú až natoľko médiám. ■ Vo vašej knihe Politická psychológie uvádzate zaujímavý príklad: Nad vchodom do Platónovej Akadémie bol nápis: „Nevstupujte bez znalosti geometrie.“ Znamenalo to, ţe v časoch antického filozofovania si nebolo moţné predstaviť vedu bez ovládania matematiky. Niečo podobné by sme mohli dnes vytesať na portál vedúci k politológii: „Nevstupuj bez znalosti psychológie!“ alebo menej kategoricky: „Nevstupuj bez dobrého vzťahu k politickej psychológii? Aký majú, podľa vašich bohatých skúseností, politici vzťah k politickej psychológii, rešpektujú ju alebo vôbec neberú na vedomie? Keď som písal knihu Politická psychologie, kládol som si jediný cieľ: informovať o tomto type výskumu tak, aby sa začal pestovať aj u nás – teda na Slovensku a v Česku. Neuspel som. Hoci mi niektorí čitatelia dávajú najavo, že je to zaujímavá téma, zdá sa, že je až priveľmi riziková... Kto z mocných miluje, keď jeho motívy a štýl skúmajú psychológovia? ■ Nadviaţem na predchádzajúcu otázku a opäť si pomôţem príkladom z vašej obsiahlej publikácie Nová kniha o voľbách. Hovoríte v nej o Hérodotovom svedectve, ako sa sedem perzských sprisahancov v čase bezvládia dohadovalo o tom, aký systém vlády by mali nastoliť. O budúcom reţime rozhodovali demokraticky hlasovaním – väčšina vybrala monarchiu. Je doslova symbolické, ţe pri výbere kráľa z oných siedmich sprisahancov sa napokon stal vladárom muţ, ktorý navrhol náhodný výber – kráľom sa stane ten, koho kôň ako prvý ráno zaerdţal. Bol to totiţ práve jeho kôň. Nezdá sa vám, ţe sa mnohí českí a slovenskí politici správajú práve takým spôsobom? Keď ste už načreli do antiky, najviac slávy si demokracia vydobyla vďaka Periklovým Athénam. Hovorím úmyselne „Periklovým“ – v čase existencie silnej osobnosti, ktorá dokázala mobilizovať verejnosť a viesť ju. Inak sa môže demokracia veľmi ľahko zmeniť na vládu davu manipulovaného demagógmi. Alebo médií – potom ide o mediokraciu. Nepripomína vám to niečo? Okolo týchto pojmov, a okolo demokracie samotnej, existuje hŕba nedorozumení a legiend. Preto zdôrazňujem: tolerantná otvorená diskusia! ■ Na záver, pán profesor, aké vízie a postoje by mala ľavica zaujať, aby zaujala mocenské pozície, ktoré jej patrili v minulosti? Nezriekať sa svojich základných ideálov, ktorými boli a sú práca a mier. Práce bude menej, vojna bude hroziť viacej. To rozhodne nie je najdokonalejší z možných svetov. (Autor je významný publicista)


1

január 1

2

Alexandra Karina 2

3

3

Daniela

4

Drahoslav

február

Nový rok

5

Andrea

6

7

Antónia Bohuslava

8

5

9 10 11 12 13 14 15 Alexej Dáša Malvína Ernest Rastislav Radovan Dobroslav

6

16 17 18 19 20 21 22 Kristína Nataša Bohdana Drahomíra Dalibor Vincent Zora

7

23 24 25 26 27 28 29 Miloš Timotej Gejza Tamara Bohuš Alfonz Gašpar

8

30 31 Ema Emil

9

14

15

2 Zita

18

7 Albert 8 Zoltán

18

9 10 11 12 13 14 15 Igor Július Estera Aleš Justína Fedor

19

16 17 18 19 20 21 22 Dana Rudolf Valér Jela Marcel Ervín Slavomír

20

23 24 25 26 27 28 29 Vojtech Juraj Marek Jaroslava Jaroslav Jarmila Lea

21

30

22

2

28

3

Miloslav

1

4

5

6

Patrik Patrícia

7

Oliver

8

31

16 17 18 19 20 21 22 Drahomír Bohuslav Kamila Dušana Iľja Daniel Magdaléna

33

23 24 25 26 27 28 29 Oľga Vladimír Jakub Anna Božena Krištof Marta

34

30 31 Libuša Ignác

35

1

Arnold 41

42

43

44

2

Levoslav

jún 22

9 10 11 12 13 Viktória Blažena Pankrác Servác

23

14 15 16 17 18 19 20 Bonifác Žofia Svetozár Gizela Viola Gertrúda Bernard

24

21 22 23 24 25 26 27 Zina Júlia Želmíra Ela Urban Dušan Iveta

25

28 29 30 31 Viliam Vilma Ferdinand Petrana

26

7

8

Ingrida

Lesana

7

8

4

František

5

6

Natália

2

Gustáv

3

Jerguš

4

5

7

20 21 22 23 24 25 26 Jana Tichomír Filip Bartolomej Ľudovít Samuel

38

27 28 29 30 31 Silvia Augustín Nikola Ružena Nora

39

Ľubomíra

1

15 16 17 18 19 20 21 Terézia Vladimíra Hedviga Lukáš Kristián Vendelín Uršuľa

46

22 23 24 25 Demeter 26 27 28 Sergej Alojzia Kvetoslava Aurel Sabína Dobromila

47

29 30 31 Klára Šimon Aurélia

48

5 Renáta 6 René 7 Imrich

25 26 27 28 29 30 Olívia Adriána Ladislav Beáta Peter, Pavol Melánia Ladislava

Petra

Denis Denisa

2

Pamiatka zosnulých

3

Hubert

4

3

4

Rozália

5

Regina

49

Karol

12 13 14 15 16 17 18 Irma Leopold Agnesa Klaudia Eugen

51

19 20 21 22 23 24 25 Alžbeta Félix Elvíra Cecília Klement Emília Katarína

52

26 27 28 29 30 Kornel Milan Henrieta Vratko Ondrej

53

Maroš

7

8

Marianna Miriama

9

Martina

17 Eugénia 18 Konštantín 19 Ľuboslav 20 21 22 23 Matúš Móric Zdenka Ľuboslava

24 25 26 27 28 29 30 Ľuboš Vladislav Edita Cyprián Václav Michal Jarolím Ľubor

Michaela

december

Edmund

3

Oldrich 50

6

Alica

2

Linda Rebeka

10 11 12 13 14 15 16 Oleg Bystrík Mária Ctibor Ľudomil Jolana Ľudmila Olympia

8 9 10 11 Bohumír Teodor Tibor Martin

4

Barbora Barbara

5Oto

6

Mikuláš

1

7

Ambróz

8

Marína

2

Bibiána

9

Izabela

10 11 12 13 14 15 16 Radúz Hilda Otília Lucia Branislava Ivica Albína Bronislava

Svätopluk Stanislav

Andrej

1

Belo

Anabela

45

18 19 20 21 22 23 24 Alfréd Valéria Alojz Paulína Sidónia Ján

Drahoslava

37

44

9 10

Stanislava Margaréta

Bianka

35

Dominika Hortenzia Dominik

13 14 15 16 17 18 19 Ľubomír Mojmír Marcela Leonard Milica Elena Lýdia

Eliška

8

Medard

september

november Viera

7

Róbert

3

Karolína

11 12 13 14 15 16 17 Zlatko Anton Vasil Vít Blanka Adolf

Tadeáš

Nikolaj

3

6

Norbert

2

Xénia Oxana

Vratislav

36

Oskar

5

Laura

Dobroslava

9 Vavrinec 10 11 12 Zuzana Darina

Štefánia

4

Lenka

Helena

8 Dionýz 9 Slavomíra 10 Valentína 11 Maximilián 12 Koloman 13 14 Brigita Boris

Simona

6

1

Žaneta

Roland

1

Jozefína

Hana

Stela

26 27 28 29 30 31 Alena Soňa Miroslav Vieroslava Benjamín

Emanuel

6 Hermína

práce

9 10 11 Bruno Angela

Alan, Alana Františka

Klaudius

13

1 2 3 Florián 4 Lesia 5 Sviatok Žigmund Galina

Božidara

október 40

27 28 29 Alexander Zlatica Radomír

31

Eliáš

30

19 20 21 22 23 24 25 Jozef Víťazoslav Blahoslav Beňadik Adrián Gabriel Marián

Ivan 32

Angelika

12

august

9 10 11 12 13 14 15 Amália Milota Nina Margita Kamil Henrich

Branislav

20 21 22 23 24 25 26 Lívia Eleonóra Etela Roman Matej Frederik Viktor

Tomáš

8

4

Kazimír

12 13 14 15 16 17 18 Gregor Vlastimil Matilda Svetlana Boleslav Ľubica Eduard

Radoslav Radoslava

7

3

Bohumil Bohumila

11

Frederika

6

2

Anežka

13 14 15 16 17 18 19 Arpád Valentín Pravoslav Ida Miloslava Jaromír Vlasta Romana

5

Fridrich

Juliana

Lujza 29

Albín

Sofia

Diana

Prokop Cyril, Metod

1

9

Petronela

júl Berta

5

Agáta 10

Monika

Anastázia

27

4

Veronika

máj

Danica

17

3

Blažej

9 10 11 12 Zdenko Gabriela Dezider Perla

Hugo

3 Izidor 4 Miroslava 5 Irena 6 Richard

Erika Erik

Liana

Milena 16

6 Vanda 7 Zoja 8 Dorota

1

apríl

2

Tatiana

Mário

4

1

5

Severín

marec

17 18 19 20 21 22 23 Sláva Judita Dagmara Bohdan Adela Nadežda

Kornélia

Slávka

24 25 26 27 28 29 30 Adam 1. sv. Štefan Filoména Ivana Milada Dávid Eva

31

Silvester

vianočný

Ivona


TEKOV

KRÁSNY

ČILEJKÁRSKY

je reprezentačná publikácia, ktorú si môţete kúpiť na Obecnom úrade v Podluţanoch.

1. 1. 1924 sa v Leviciach narodil Vladimír Durdík starší, herec. Bol popredným členom činohry SND v Bratislave. Bol divadelným, televíznym a rozhlasovým hercom, recitátorom, odborárskym pracovníkom. Bol predstaviteľom línie psychologického realistického herectva. Zomrel 24. 9. 1978 v Bratislave. 1. 1. 1946 sa narodil v Kozárovciach Emil Holečka, básnik a vydavateľ. Maturoval na Gymnáziu v Leviciach. Študoval na VŠMU v Bratislave. Od roku 1971 pracoval ako redaktor a moderátor Čsl. rozhlasu. Od roku 1982 pracoval na Ministerstve kultúry ako poradca ministra. Od roku 1993 má vlastné vydavateľstvo Emil Holečka T.R.T. Medium. 4. 1. 1958 zomrel v Nagymarosi Kálmán Kittenberg, významný európsky cestovateľ. Narodil sa 10. 10. 1881 v Leviciach. Maturoval na Učiteľskom ústave v Leviciach v r.1901. Veľkú popularitu si získal svojimi cestami, z ktorých pochádzajú viaceré zbierky vzácnych predmetov a exponátov. Jednu zo svojich zbierok daroval aj Tekovskému múzeu v Leviciach. 6. 1. 1855 sa narodila v Krupine Elena Maróthy - Šoltésová, spisovateľka. V zime 1870-71 strávila u svojho strýka prázdniny v Leviciach. O svojom pobyte sa zmieňuje v memoárovej autobiografii "Sedemdesiat rokov ţivota". 9. 1. 2008 zomrel v Nitre Doc. PhDr. Jozef Melicher, historik, folklorista, literárny kritik, pedagóg. Narodil sa 20. 3. 1929 v Hronských Kľačanoch. Maturoval v Leviciach na Učiteľskej akadémii v roku 1950. V rokoch 1960-65 bol riaditeľom Okresného archívu v Leviciach. V roAIR, ALOA, LUCAS, OISE

v kartách stávka o všetko

vzdelávajú

4 v Ríme

bodavý cudzopasný hmyz (mnoţ. č.)

koch 1966-73 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte v Nitre. Za svoje názory a postoje v rokoch 1968-69 musel z fakulty odísť a mal zákaz pedagogickej a publikačnej činnosti. Po roku 1989 bol rehabilitovaný. Stal sa docentom na katedre slovenskej literatúry a literárnej výchovy Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zaoberal sa literárnym regionalizmom, interpretáciou folklórnych textov a zamlčovanou literatúrou, najmä katolíckou modernou. Vydal knihy: Tekovské povesti (1989), Poézia katolíckej moderny (1990), Zamlčovaná literatúra (1995), Hontianske povesti (1996), Krátky slovník tekovsko-čilejkárskeho nárečia (1996) a Povesti Poţitavia (1998) a Čiljkárska rapsódia (1998). 11. 1. 1920 sa narodil v Pohronskom Ruskove Jozef Mazan, akademický sochár. študoval rezbárstvo v Prahe. R. 1940-42 Študoval u prof. Koniarika a prof. Kostku na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT. Neskôr študoval výtvarníctvo v Mníchove. Od r. 1949 ţil v Bratislave. 12. 1. 1905 sa narodil v Ţemberovciach Daniel Gonda, účastník SNP, major in memoriam. V období SNP bol veliteľom povstaleckej jednotky. Padol v boji neďaleko Ľubochne 12. 9. 1944. Na jeho počesť bola premenovaná obec Balvany na Gondovo (dnes časť obce Nová Dedina). Na jeho rodnom dome je umiestnená pamätná tabuľa s jeho menom.

P

Zaznamenal: (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu KONIEC okrem TAJNIČKY iného

americký reţisér

meno Zolu

vzdával úctu

pieseň, nápev

roľa plošná miera

umelá vodná nádrţ kartársky výraz tropic. lietavý hmyz

básnická spojka

značka pre curie cudzie ţenské meno čikútkal

hlboký ţenský hlas

rieka vo Francúzsku 2 v Ríme

zápor

ţenské meno

P

kanál

menšia miera malý morský ţivočích nasávali sopka na Sicílii

lyţe v cudzej reči

symbol primitívnych kmeňov

argón kúpalisko v Piešťanoch tôňa MPZ Rumunska

pluţ

solmizačná slabika

fašiangová zábava, ples juţná rastlina s oblými listami

KUPÓN KRÍŽOVKY 1/2012

krídlo (ved.)

KTO VÁHA, HĽADÁ DÔVODY... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 47/2011 znie: ...SA NEÚČTUJÚ. Výherkyňou knihy z vydavateľstva IKAR je Anna Malíková. Výhru si môţe prevziať v redakcii.

NARODILI SA LEVICE: 28. 11. Ján Balog (syn Jána a Margity), 4. 12. Jozef Baláţ (syn Jozefa a Alexandry), 5. 12. Dávid Kovács (syn Ernesta a Lucie), 7. 12. Stella Kováčová (dcéra Ing. Milana a Mgr. Natálie), 8. 12. Viktória Henčeková (dcéra Mgr. Mareka a Mgr. Eleny), 11. 12. Mária Rafaelová (dcéra Márie), Maroš Gaţik (syn Renáty), Viktória Rafaelová (dcéra Stely), 12. 12. Dominika Valachovičová (dcéra Martina a Mgr. Lucie), 13. 12. Viktória Karvaiová (dcéra Mareka a Alexandry), Karolína Moravská (dcéra Martina a Mgr. Zdenky), Monika Kotlárová (dcéra Moniky), 14. 12. Filip Kotora (syn Juraja a Heleny), Tamara Pacherová (dcéra Dušana a Eriky), 15. 12. Timotej Buda (syn Jána a Dariny), Bence Hajdu (syn MUDr. Juraja a Alţbety), Kristína Ţapková (dcéra Tibora a Angeliky), 16. 12. Damian Tuhý (syn Miroslava a Andrey), Zuzana Macáková (dcéra Ing. Mareka a Zuzany), Simeon Mirják (syn Tomáša a Veroniky), 17. 12. Hanka Kurpašová (dcéra Ing. Martina a Bc. Hany), 19. 12. Ema Stanková (dcéra Štefana a Ing. Kataríny), Patrik Kmeťo (syn Jozefa a Miroslavy), Simona Mordényiová (dcéra Ing. Mariána a Andrey), Kamila Cibulová (dcéra Ing. Marcela a Ing. Daniely), 20. 12. Michaela Kováčová (dcéra Juraja a Lenky), 22. 12. Veronika Búryová (dcéra Miroslava a Evy), Ricardo Kóša (syn Michala a Jitky), Tibor Kiss (syn Ing. Tibora a Andrey), 24. 12. Cristofer Molnár (syn Ladislava a Kataríny), Lilly Tesáková (dcéra Patrika a Ivany), 25. 12. Marián Guštár (syn Mariána a Gizely), René Bahorec (syn Ladislava a Evy), 26. 12. Eduard Beňadik (syn Ing. Petra a Ing. Mariany), Lenka a Zuzana Bónové (dcéry Petra a Bc. Aleny), 27. 12. Zoltán Kristofer Janosütz (syn Zoltána a Edity), Vanesa Čepčeková (dcéra Petra a Marianny), Nela Gubalová (dcéra Iva a Martiny), Michelle Kováriková (dcéra Miloša a Ivety), Maxim Szabo (syn Zoltána a Lucie), 28. 12. Katarína Gembická (dcéra Ing. Branislava a Kataríny), Juraj Brenhus (syn Juraja a Mgr. Eleny), Lukáš Galaba (syn Mikuláša a Renáty), Jennifer Lakatošová (dcéra Heleny), 29. 12. Maxim Machajdík (syn Mareka a Viktórie), Matúš Nagy (syn Ernesta a Mgr. Petry), Ján Hégli (syn Petra a Moniky) , Olívia Pavlovičová (dcéra Vojtěcha a Bernadety), 30. 12. Soňa Jančeková (dcéra Ing. Pavla a Mgr. Evy), Dominik Cziria (syn Kristiána a Bc. Tímey), 31. 12. Patrik Halaj (syn Jozefa a Mgr. Kataríny), Roland Kanás (syn FlorianSorina a Andrey), Esteban Kováč (syn Miroslava a Júlie) OPUSTILI NÁS LEVICE: 14. 12. Juraj Hernády (58 r., Levice), 15. 12. Mária Rošková (76 r., Levice), Jozef Šturdík (68 r., Levice), 16. 12. Jolana Tóthová (92 r., Levice), Štefan Mokoš (83 r., Tekovské Luţany), Viliam Slosiar (76 r., Pukanec), 18. 12. Alţbeta Pompošová (56 r., Šarovce), Július Viczencz (61 r., Nýrovce), 19. 12. Štefan Duchony (90 r., Veľké Ludince), Alexander Tóth (83 r., Plavé Vozokany), Mária Bieliková (90 r., Levice), Rozália Bučková (78 r., Kozárovce), 20. 12. Rozália Šebová (72 r., Levice), Zuzana Mádayová (87 r., Pukanec), 21. 12. Margita Šubová (90 r., Pukanec), 22. 12. Ján Kvaka (61 r., Nový Tekov), 23. 12. Kristína Olahová (55 r., Levice – Malý Kiar), 24. 12. Ľudovít Brath (63 r., Levice), Imrich Vozár (74 r., Levice), 25. 12. Margita Jakusová (88 r., Santovka – Malinovec), Lukáš Chmelo (87 r., Tlmače-Lipník), Jozef Varga (78 r., Levice), Emerencia Jánošiková (63 r., Hájske), 26. 12. Štefan Martiško (92 r., Drţenice), 27. 12. Zuzana Frajková (80 r., Levice), 28. 12. Marta Drozdyová (85 r., Levice), Ladislav Bóna (74 r., Levice), 29. 12. Alţbeta Schweierová (88 r., Levice), Juraj Rosík (92 r., Levice), Imriška Komárová (82 r., Veľké Ludince), Ladislav Patassy (71 r., Kalná nad Hronom) 30. 12. Ján Brachna (78 r., Levice), 31. 12. Ľudmila Henteková (83 r., Trávnica), Mária Boldišová (58 r., Rybník), Mária Kollárová (99 r., Levice), Boţena Schnebergerová (57 r., Levice), Jaroslav Král (76 r., Tlmače – Lipník), 31. 12. Eva Tóthová (46 r., Hokovce), 1. 1. Oľga Takácsová (87 r., Levice), 2. 1. Ţofia Bajuszová (75 r., Levice), Juraj Baláţ (23 r., Levice), Jolana Lojdová (90 r., Mýtne Ludany), 3. 1. Ľudovít Tóth (87 r., Jur nad Hronom), Tibor Molnári (72 r., Dolný Pial), Mária Ciglánová (75 r., Pukanec), Táňa Vrablecová (50 r., Tlmače-Lipník), Štefan Drevenák (56 r., Tehla), 4. 1. Zuzana Angušová (78 r., Devičany) ŠAHY: 12. 12. František Bogdan (48 r., Čata), 16. 12. Emil Darida (81 r., Šahy), Jozef Bene (63 r., Hontianske Moravce), 23. 12. Alţbeta Kissimonová (84 r., Vinica), 25. 12. Michal Koncz (91 r., Ipeľské Úľany) ŢELIEZOVCE: 20. 12. Štefan Verlík (59 r., Ţeliezovce), 23. 12. Ľudovit Molnár (97 r., Ţeliezovce), 26. 12. Alţbeta Kuruczová (92 r., Čata), 2. 1. Alexander Boţeník (87 r., Tekovské Luţany)

Baran 21. 3. - 20. 4. Pokojne môţete poľaviť, nehrozia vám ţiadne straty. Ak uvoľníte priestor pre prácu niekomu druhému, získate čas pre vaše záľuby. Uţ ste ich dlho zanedbávali. Dostanete ponuku, ktorá bude súvisieť s nehnuteľnosťami. Vyuţijete ju správne. Môţe dôjsť aj k sklamaniu, lebo niekto bude ťaţiť z vašej unáhlenosti. Býk 21. 4. - 21. 5. Tento týţdeň budete mať fantastické nápady a vydarí sa vám kaţdá samostatná práca vyţadujúca trpezlivosť. Nevšímajte si nepokoj okolo vás, zviedol by vás k roztrţitosti. Pokúsite sa niekoho o niečom presvedčiť. Prekvapíte mnoţstvom argumentov, ale viac pomôţe dramatizácia situácie. Pripravte sa na nečakané výdavky. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Zobrali ste si po tieto dni na svoje plecia priveľa povinností. Čas síce vyuţijete efektívne, ale všetky úlohy nesplníte. Cez víkend môţu prísť úvahy o zmysle ţivota. Môţete očakávať priaznivý zhluk nečakaných okolností a šťastných náhod. Patria vám sympatie okolia a budete môcť doriešiť komplikované pracovné záleţitosti. Rak 22. 6. - 22. 7. Tento týţdeň je veľmi vhodný na veľké skutky. Asi uţ máte naplánované niečo veľkolepé, lebo hneď začiatkom sa smelo pustíte do práce. Máte strach z nejakých úloh? Ak sa do nich pustíte, veľmi rýchlo ich vyriešite. Spoznáte príťaţlivú osobu. Nebráňte sa novým známostiam! Lev 23. 7. - 23. 8. Neplytvajte zbytočne energiou. Podráţdenosť narúša dobré vzťahy. V rámci kontaktov s predstavenými sa snaţte o zdrţanlivosť. Inak by ste ľahko mohli prísť o výhody, ktoré ste nedávno získali. Máte dojem, ţe vaša snaha a námaha nie je náleţite ocenená. Nemali by ste podľahnúť skepse, veď čo robíte, robíte aj pre seba. Panna 24. 8. - 23. 9. Veci, o ktorých sa dozvedáte, znejú celkom zaujímavo. Skôr, ako sa do nich pustíte, overte si ich pravdivosť. Nepúšťajte sa do riskantných akcií, ak nechcete pohorieť. Nasnaţte sa za kaţdú cenu presadiť vašu vôľu. Doprajte aj ľuďom okolo vás vniesť svoje nápady do spoločnej práce. Pristupujte zodpovednejšie k rodine a deťom. Váhy 24. 9. - 23. 10. Pre tento týţdeň platí: trpezlivosť ruţe prináša. Kaţdé prenáhlenie sa môţe prejaviť len negatívne. Usilujte sa ovládať, zvlášť ak ste narodený na začiatku znamenia. Urobte čo sa dá, aby ste dokázali, ţe problematiku ovládate. Zasaďte sa za to, čo sledujete a prevezmite na seba aj zodpovednosť. Alibizmus nie je namieste. Výsledky budú vašou odmenou. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Na pracovisku sa nahromadia nové úlohy. Ich splnenie prinesie so sebou aj sľubné perspektívy. Ukáţete, ţe máte väčšie schopnosti, ako si mysleli vaši známi. Ten, kto si myslel, ţe svoj zámer môţe realizovať aj bez vás, skoro príde na to, ţe sa mýlil. Uţ zakrátko príde za vami, aby si pokračoval v spolupráci. Strelec 23. 11. - 21. 12. Rozvahu si udrţíte a vďaka tomu sa situácia okolo vás upokojí. Odstránenie konfliktov by ste si mali rozobrať, lebo sa vám veľmi rýchlo vrátia. Sklamanie, ktoré tento týţdeň zaţijete, berte s rezervou. Najmä ak pôjde o člena vašej rodiny. Určité ťaţkosti, ktoré ste mali v predchádzajúcom období, po tieto dni zaručene ustúpia. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Zo všetkých strán sa začnú na vás valiť povinnosti. Jediným riešením je vytrvalosť a trpezlivosť. Dostanete výbornú správu rodinného charakteru. Niečo vám pripomenie starší citový vzťah. Ak bol hodnotný, udrţí sa i napriek novej situácii. Čakajú vás starosti s peniazmi. Konečne začnete kontrolovať výdavky. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Do vášho ţivota zasiahnu určité udalosti, ktoré môţu ovplyvniť váš ďalší ţivot. Asi prídete k väčším finančným ziskom. Pozor na hádky s kolegami. Ak niečo začnete, snaţte sa to aj rýchlo dokončiť. Bude vás to stáť veľa námahy, ale určite všetko skoro oceníte. Pozor na finančné riziko! Ryby 20. 2. - 20. 3. Ak vás osloví niekto neznámy, pozorne ho vypočujte. Jeho starosti budú podobné vašim. Určite dokáţete výborne poradiť a cudzie problémy vám prinesú poučenie. Vaše nadšenie pre niečo nové bude síce obrovské, ale nemali by ste ešte o tom hovoriť. Teraz sa len dobre pripravujte a aţ neskôr s tým choďte na verejnosť.

Pohronie – regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR, s. r. o., člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza v utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


8

10. januára 2012

POHRONIE

Šport

Jakub Mokrý z ŠK atóm Levice je majster Sr v plávaní Na zimných majstrovstvách Slovenska v Trenčíne pre kategórie juniorov a 14. ročných žiakov sa zúčastnili aj plavci zo športového klubu Atóm Levice. Tri dni, od 16.-18. decembra pretekali najrýchlejší plavci Slovenska o najcennejšie medaily. Plavec Jakub Mokrý /nar. 1997/ potvrdil, že patrí medzi slovenskú plaveckú špičku a stal sa majstrom Slovenska v disciplíne 50 m kraul. V ďalších dvoch disciplínach vyplával strieborné medaily, keď mu zlato ušlo

o jednu stotinku sekundy. Kráľovskú plaveckú disciplínu – 100 kraul plával znova pod minútu, za 0:58,72 min. a 100 m polohovku za 1:07,26 min., kde si vytvoril osobný rekord. Ďalšou úspešnou plavkyňou z ŠK Atóm Levice bola Ema Mészárosová v kategórii junioriek, kde bola slovenská konkurencia ťažšia. Eme sa darilo najviac v šprintérskej prsiarskej päťdesiatke. V nej vyplávala bronzovú medailu za výkon 0:35,62 min. M. Kuriačková

tradičný stolnotenisový turnaj

putovný pohár starostu obce iňa V piatok 30. decembra sa v miestnom kultúrnom dome v Ini uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj O putovný pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho 15 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Víťazom sa stal Peter Juhás, ktorý zároveň obhájil po tretíkrát prvenstvo, čím sa stal

majiteľom putovného pohára natrvalo. Druhé miesto obsadil Štefan Havlík, na treťom mieste skončil Karol Drienovský a na štvrtom Marek Laurenčík. Príjemnú športovú atmosféru dotváralo pohostenie. Poháre a ceny víťazom turnaja odovzdal starosta Jozef Rosipal. -ir-

úspech háčov HK Levice na Majstrovstvách Slovenska vo florbale v Košiciach

výborne reprezentovali mesto i kraj Skvelý úspech dosiahla Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach (hráči HK Levice), keď na Majstrovstvách Slovenska vo florbale starších žiakov v Košiciach obsadili 4. miesto. Je to v obrovskej konkurencii, keď bolo prihlásených 563 škôl, obrovský úspech. V dňoch 15. a 16. decembra sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska starších žiakov vo florbale. Na záverečnom turnaji sa zúčastnili ôsmi víťazi krajských majstrovstiev. Nitriansky kraj reprezentovala Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín po štyri. Základná škola Pri Podlužianke 6 bola vyžrebovaná do silnej skupiny A v spoločnosti Dubnice, Banskej Štiavnice

a najväčšieho favorita z Nižnej na Orave. Skupinu B tvorili Bratislava, Košice, Pata a Poprad. V prvom zápase sme sa stretli s favoritom turnaja z Dubnice, ktorí jednoznačne ukázal svoj potenciál, bol celý zápas lepším družstvom a zvíťazil v pomere 6:2. Druhý zápas sme odohrali proti neskoršiemu víťazovi z Nižnej. Dlho sme favoritovi odolávali, ale v závere sa predsa len ukázala väčšia vyspelosť súpera a porazil nás 6:1. V rozhodujúcom zápase o postup do štvťfinále nás čakal súper z Banskej Štiavnice. Zápas bol od začiatku v našej réžii, keď sme vyhrávali v celom priebehu. Aj keď sa súperovi v závere podarilo vyrovnať, hneď sme kontrovali a Školník strelil roz-

hodujúci postupový gól a upravil na 4:3 v náš prospech. Vo štvrťfinále nás čakalo 2. družstvo zo skupiny Bratislavy, v ktorom strede boli hráči bratislavského Slovana. Nezačali sme najlepšie, keď sme inkasovali hneď v 1.minúte zápasu. Chlapci ale zabojovali a otočili priebeh na 2:1 v náš prospech. Dráma pokračovala , keď sa súperovi 3 minúty pred koncom podarilo z presilovej hry vyrovnať na konečných 2:2,čo znamenalo rozhodnutie v samostatných nájazdoch. Pevnejšie nervy ukázali hráči Levíc, keď sa perfektnými zákrokmi prezentoval brankár Pastier . Nakoniec naše zaslúžené víťazstvo spečatil Tužinský a zariadil naše nečakané ale úplne zaslúžené víťazstvo a postup medzi štyri najlepšie

družstvá. Čakali nás už ale súperi iných florbalových kvalít. Semifinále proti Dubnici sme začali veľmi nervózne a nedisciplinovane a súper trestal naše zbytočné vylúčenia gólmi. Dostal sa na koňa a my sme už rozbehnutého súpera nedokázali zastaviť. Znamenalo to, že sa stretneme v zápase o 3. miesto s domácim favoritom z Košíc. Zápas sme začali nekoncentrovane a prehrávali sme 0:2, ale nevzdávali sme sa a vyrovnali sme na 2:2. Zápas gradoval a v polčase sme prehrávali 3:4 a boli sme v hre. V druhom dejstve súper ale zapol na vyššie obrátky a ukázal, že hráčska kvalita je na ich strane a 3 gólmi v krátkom slede nás zlomil a naše družstvo obsadilo konečné 4. miesto.

Silvestrovský beh vo veľkých vozokanoch Dňa 29. decembra zverenci Mariky Kuriačkovej zo športového klubu Atóm Levice ukončili úspešne bežeckú sezónu Silvestrovským behom vo Veľkých Vozokanoch.

V hlavnej kategórii muži do 39 rokov sa na 3. mieste v hlavnej mužskej kategórii výborne umiestnil Tadeáš Fazekaš časom 0:34:02, no nezaostávali ani Jakub Mesároš na 6. mies-

Na trať dĺžky 10 km v šiestich kolách sa celkovo postavilo 69 pretekárov. V hlavnej kategórii žien do 40 rokov suverénne zvíťazila Ivonka Miklóšová časom 0:37:31, Jana Miklóšová na 4. mieste 0:48:01.

te s časom 0:36:37 a Martin Dudášik na 13. mieste časom 0:40:12. V kategórii Juniorky -1,6 km a v kategórii Rekreačné bežkyne - 5 km s časom 0:22:50 si odniesla dve prvenstvá nádejná triatlonistka Katarína Gunárová. JM

vydarený vstup levických šachistov do nového roka

Do nového roku vstúpili levickí šachisti zápasmi v II., III. a V. lige. Levické Áčko cestovalo v II. lige k družstvu Šale. Súperi sa pred zápasom delili o druhé miesto v tabuľke, dal sa teda očakávať vyrovnaný súboj, kto-

rý by hodne napovedal do prípadných postupových ambícií. Papierové predpoklady v podobe ratingov hovorili mierne v prospech domácich, Levičania si však z minulého roka priniesli výbornú formu, a tú aj potvrdili v tomto stretnu-

tí. Darilo sa im takmer všetko, lepšie pozície vyhrávali, ohrozené udržali a výsledkom bol nečakaný debakel domácich 6:2. Áčko sa tak osamostatnilo na 2.mieste a na vedúce Bátorové Kosihy má stratu len dvoch bodov, pričom ich čaká ešte vzájomný súboj. Za Levice bodovali Zaťko, Hudoba, Chlpík, Švoňavec a Lecký 1, Nikel a Mesároš ½. Levice B v III. lige čakalo domáce družstvo Nitry C. Takisto šlo o zápas o druhé miesto, Nitrania mali náskok jedného bodu. Zápas bol mimoriadne dramatický, niekoľko partií sa úplne otočilo, nakoniec sa športové šťastie priklonilo na stranu Levičanov, ktorí vyhrali najtesnejšie 4,5:3,5. V budúcom kole ich čaká líder tabuľky Topoľča-

ny, v tomto zápase sa pravdepodobne rozhodne o postupujúcom. V zápase zvíťazili Chlpík, Benčík a Lecký 1, remízy pridali Zaťko, Benčok a Mesároš ½. V okresnej V. lige hostili Levice E družstvo Želiezoviec C. Favorizovaní hostia ukázali svoje skúsenosti a mladé levické nádeje zdolali presvedčivo 3:1. Čestný bod pre domácich zabezpečil Sovič 1. Cez vianočné prázdniny sa hral aj tradičný turnaj žiakov základných a stredných škôl v CVČ Junior. Účasť tentokrát nelámala rekordy, tí čo prišli, však s chuťou bojovali. Po 7 kolách sa presadili skúsení ligoví hráči. Víťazstvo si zabezpečil Martin Chlpík, druhý skončil Juraj Lecký a tretí Michal Lacko.

vianočný turnaj v halovom futbale Centrum voľného času v Leviciach v spolupráci s Katolíckou spojenou školou sv. Vincenta de Paul v Leviciach usporiadalo 27. decembra v telocvični KSŠ v Leviciach tradičný turnaj v halovom futbale žiakov. Na turnaji štartovalo 5 družstiev, ktoré hrali systémom každý s každým. Konečné poradie v turnaji: 1. miesto - Spartak 2.miesto - KŠK Levice A 3.miesto - KŠK Levice B 4.miesto - CD ROM 5.miesto - Hronské Kľačany Na záver turnaja odovzdal riaditeľ CVČ v Leviciach Peter Hraško diplomy zúčastneným družstvám. Turnaj podporil prezident FK Slovan Levice Ján

Šuľa , v mene ktorého odovzdal odmeny najlepším hráčom jednotlivých družstiev zástupca hostiteľskej školy Milan Bridiš. Najlepšími hráčmi jednotlivých družstiev boli: Spartak - Filip Hancko, KŠK Levice A - Matej Minár, KŠK Levice B - Nikolas Kupča,CD ROM - Mário Rafael, Hronské Kľačany - Jakub Valkovič. Ocenenia v podobe knižnej publikácie 100 rokov organizovaného futbalu v Leviciach si prevzali za dlhoročnú činnosť pri organizovaní futbalových turnajov v Leviciach organizácie a vedúci a tréneri, ktorí sa dlhodobo starajú o futbalovú mládež: Centrum voľného času Levice, Marián Čery - rozhodca na turnajoch, Karol Straka-Spartak, Peter Szutyányi- KŠK Levice, Pavol Ko-

váčik - Hronské Kľačany, Peter Benček CD ROM Poďakovanie patrí aj firme LEAF a Romanovi Šabíkovi za dlhoročnú podporu športových podujatí futbalovej mládeže.

Turnaj mal veľmi dobrú športovú a spoločenskú úroveň a bol vhodným spestrením vianočných prázdnin a zimnej prípravy mladých futbalistov. Milan Bridiš

baSKetbaL * baSKetbaL * baSKetbaL Liga starších žiakov Basketbal Levice – MBK Liptovský Mikuláš 120 : 47 (70 : 18). Body LV: Horský 22, Boócz 16, Pastier 15, Lycius 14, Ševčík 13, Števko 9, Kurek 8, Hanuska 7, Kuzma a Mišenka po 6, Dalmady 4. Levičania od úvodu potvrdzovali úlohu favorita a dominovali na oboch koncoch palubovky. V obrane aktívnou hrou nútili súpera k častým chybám, ktoré nekompromisne trestali. O výsledku bolo rozhodnuté už po prvej štvrtine a otázkou bola iba výška skóre. Levičanom sa podarilo stovku dosiahnuť ešte v tretej desaťminútovke a v zá-

vere si mohli dovoliť mierne poľaviť. Basketbal Levice – BKM Poprad Svit 73 : 60 (38 : 22). Body LV: Boócz 18, Horský 14, Kurek 12, Hanuska 11, Ševčík 7, Pastier 6, Mišenka a Števko po 2, Dalmady 1. V nedeľnom stretnutí preverili Levičanov hráči zo Svitu viac ako ich sobotný súper. Domáci začali dobre a po prvej štvrtine viedli pohodlným rozdielom. Neskôr sa však hra vyrovnala. V tretej štvrtine mali opäť navrch levickí basketbalisti, ale v záverečnej štvrtine dovolili hosťom skorigovať výsledok na konečný rozdiel 13 bodov. -LVB-


1/2012

Týždenník pOHROnIE

v mestách a obciach okresu Levice

10. januára 2012

Na prahu roka so starostom Kalnej nad Hronom Ladislavom Éhnom

prioritou je zabezpečenie bývania, najmä pre mladých ľudí z našej obce

tívnym členom Regionálneho združenia miest a obcí Tekov, ktoré podporilo zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS aj jeho závery. Ako vnímate na prahu nového roku situáciu v samosprávnej oblasti, ktorá sa zásahmi štátu vo finančnej oblasti skomplikovala? Áno, je to správna otázka, lebo na realizáciu všetkého, čo som tu uviedol, sú potrebné finančné zdroje. Štát nám to neuľahčuje, deficit verejnej správy je vysoký a stále je snaha hľadať zdroje na úrovni štátu aj vo sfére samosprávy. Aj preto bol

(dokončenie z 1. strany) So zvýšenou informovanosťou občanov však niečo očakávame aj od nich – a to vyššiu zainteresovanosť do vecí verejných. Lebo len spätnou reakciou od nich – a je jedno či pozitívnou alebo negatívnou získame istotu, že práca orgánov obce má svoj zmysel a občania sú s ňou spokojní. Takisto môžeme zmeniť na základe ich podnetu rozhodnutie, ktoré možno nie je v ich očiach to správne. Zhrniem to jednou vetou: Cieľom samotného projektu je

zastupiteľstva. Ja len dúfam, že občania túto zmenu budú môcť hodnotiť pozitívne a som presvedčený že všetci, ako ja, tak aj poslanci, sa zhostíme svojich úloh zodpovedne a svedomito. Najviditeľnejšie, čo sa udialo v roku 2011, bolo dokončenie už začatých investičných projektov a rozbehnutie nových. Dokončila sa obecná vývarovňa, ktorá by mala začať svoju prevádzku už vo februári tohto roku. Kompletne sa zrekonštruovalo plážové volejbalové ihrisko na sídlisku JUH. Vymenila sa strecha na Klube

So zvýšenou informovanosťou občanov od nich očakávame vyššiu zainteresovanosť na veciach verejných. byť bližšie k občanovi. Na tejto farebnej strane si Kalňania každý týždeň nájdu články o najaktuálnejších udalostiach. Kľúčovým motívom bude rozvoj obce a život v nej. V prvom čísle, na prahu nového roku, je však namieste otázka, čo priniesol pre Kalnú nad Hronom rok 2011? Bolo toho veľa. V prvom rade zmenou bola výmena na poste starostu obce a čiastočná výmena zloženia obecného

dôchodcov. Začali sa prípravné práce – vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, ktorá roky chátrala, takisto na rekonštrukciu Zdravotného strediska, keďže boli oprávnené požiadavky zo strany kontrolných orgánov na zvýšenie úrovne podmienok zabezpečovania zdravotnej starostlivosti. Zrealizoval sa výkup pozemkov pod bytové domy a rodinné domy pre našich občanov, takisto

pod plánovaný obchvat obce. Budovali sa chodníky a vjazdy – táto akcia bude pokračovať aj v roku 2012. V súčasnosti sa dokončieva rekonštrukcia káblovej televízie a internetu v obci a rozhodnutím Obecného zastupiteľstva je pripojenie na TV a internet pre občanov – dôchodcov starších ako 65 rokov zadarmo. V káblovej TV bol spustený obecný infokanál, ktorý spolu s internetovou stránkou obce takisto prispieva k informovanosti občanov. Aká je východisková pozícia obce na začiatku nastupujúceho roku? Čo rozhodujúce ju čaká v roku 2012? Asi najvyššou prioritou obce je výstavba bytových domov a pridelenie stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov pre našich občanov. V súčasnosti Obecný úrad realizuje prieskum medzi občanmi, o aký typ bývania a o ktorú lokalitu majú záujem. Zabezpečenie bývania najmä mladých ľudí je pre nás prioritou. Ďalším „menším“ projektom, ktorý v súčasnosti uskutočňujeme, je otvorenie Materského centra pre mamičky s deťmi v priestoroch Klubu dôchodcov, ktoré bude síce priestoro-

vo skromnejšie, ale chystáme sa ho vybaviť kompletným zariadením, ktoré by mohli mamičky potrebovať, ak chcú dieťatko prebaliť, nakŕmiť ... Využívať ho môžu najmä v zimných mesiacoch, v nepriaznivom počasí. No a ako som už spomínal, čaká nás realizácia rekonštrukcie zdravotného strediska a požiarnej zbrojnice. Rovnako sa pripravuje rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku JUH. Je toho samozrejme viac, ale verím, že aj vďaka projektu týchto SAMOSPRÁVNYCH

Keď sa píše elektráreň (alebo hocičo) v Mochovciach, kde to vlastne je? Lebo sídelný útvar Mochovce už neexistuje, správne by to malo byť: Atómová elektráreň Mochovce v Kalnej nad Hronom. protest zo strany ZMOS voči zmene spôsobu prerozdeľovaniu daní – čo sa aj podarilo presadiť. Rovnako neprispieva k stabilnému spôsobu financovania samospráv častá zmena zákonov, vyhlášok a nariadení vlády, ktoré priamo ovplyvňujú rozpočty, a nepriamo teda život obcí. Som ale presvedčený, že riešiť veci verejné na úrovni miest

Starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn počas nedávneho zasadnitia Regionálneho združenia miest a obcí TEKOV. Foto: (op)

NOVÍN budeme môcť informovať našich občanov aktuálne. Kalná nad Hronom je ak-

Obec má strategickú polohu aj strategický význam vo vzťahu k Atómovým elektrárňam Mochovce. Prakticky sa stala administratívnym centrom JE. Tento význam bude po dokončení 3 a 4. bloku ešte rásť. Určite tomu pomáha aj fakt, že sám ste odborníkom v oblasti jadrovej energetiky... K tejto otázke sa ešte určite vrátime, je to samostatná téma a veľmi zaujímavá, teraz len veľmi stručne: napríklad, keď sa píše elektráreň (alebo hocičo) v Mochovciach – kde to vlastne je? Lebo sídelný útvar

a obcí sa dá najlepšie pomocou samosprávy, tak ako je to dnes a malo by tak zostať aj do budúcnosti.

Mochovce už neexistuje, správne by to malo byť: „Atómová elektráreň Mochovce v Kalnej nad Hronom“... Čo sa týka vzťahu obce k elektrárni alebo aj k iným subjektom pôsobiacim v tejto časti našej obce – je veľmi intenzívny, veľa vecí je schvaľovaných obcou alebo sa obec k nim vyjadruje, čo si vyžaduje znalosť danej problematiky. Pri takých rozhodovaniach určite využívam poznatky zo svojho pôsobenia v jadrovej energetike a v neposlednom rade aj priame kontakty s ľuďmi, s ktorými som dlhé roky spolupracoval. Verím, že jadrová energetika ešte dlhé roky bude bezpečným nosným pilierom našej energetickej sústavy a dobudovanie 3 a 4. bloku tomu len pomôže. Aké je Vaše najväčšie želanie do nastupujúceho roku? Odpoveď je veľmi stručná. Ako už povedal svojho času Cicero: „Obecné blaho je najvyšším zákonom“, tak aj mojím najväčším želaním je dosiahnutie spokojnosti občanov s našou prácou.

Predstavujeme obec Kalná nad Hronom IGOR GOGORA

Nemalá dedinka ležiaca na pravom brehu rieky Hron nie je síce rodiskom žiadneho prezidenta či astronauta, ukrýva však množsvto šikovných, bystrých, nápaditých, no skromných ľudí, ktorí si svorne spolunažívajú a sú hrdí na svoj pôvod. Obecný úrad, komisie a občianske združenia, ktoré obec zastrešuje, sa počas celého ro-

ka spolupodieľajú na rôznych aktivitách, čím spríjemňujú a osviežujú všedné dni. Deň detí, príchod Mikuláša, silvestrovský ohňostroj, beh oslobodenia, športový deň, rôzne zájazdy a výlety či pokrový turnaj sú len malým útržkom z celoročných podujatí, na ktorých sa vždy radi stretnú, zabavia a porozprávajú. Obec sa môže hrdo pochváliť tankom z II. svetovej vojny, pri ktorom sa pravidelne v let-

ných mesiacoch konajú tanečné zábavy, súčasnou fontánou a vlastným Wellnes-komlexom, vybudovaným priamo v srdci Kalnej nad Hronom. Život v obci je čarovný. Poznáte meno predavačky v potravinách, kvetinárky, a dospelí dokonca aj identitu zastupujúceho Mikuláša, a preto sa veľmi potešíme, ak aj vy budete prispievať článkami či postrehmi do týchto našich novín, a takto sa budete podieľať na ich tvor-

be. Táto celá novinová strana je o obci Kalná nad Hronom a o občanoch v nej. Myslíme si preto, že je veľmi dôležité dať aj Vám, občanom, možnosť podieľať sa na jej tvorbe.. Svoje postrehy, nápady, myšlienky, články a tipy na články môžete posielať na: obec@kalna.eu alebo gogora@kalna.eu (Autor je zástupca prednostu Obecného úradu v Kalnej nad Hronom)

StaroSta obce KaLNá Nad HroNoM pozvánka na riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

10. januára 2012 (v utorok) o 16:30 hod.


:

ČO

Milí spoluobčania! Verím, že rok 2012 sme schopní prežiť úspešne napriek tomu, že z každej strany nás strašia s krízou a od štátu dostávame o tretinu menej peňazí. Teší ma aj fakt, že poslanci z vlastnej vôle, samostatne a suverénne schválili rozpočet mesta na rok 2012 napriek tomu, že jeho schválená podoba zasieva a odhaľuje, podľa mňa, niekoľko problémov. Pri dobrej vôli ich však počas roka môžeme postupne odstraňovať a prekonávať. Optimizmom ma napĺňa predovšetkým reálna možnosť začatia troch strategických investícií v našom meste. Rekonštrukcia kúpaliska a vybudovanie liečebných kúpeľov, rekonštrukcia kaštieľa a parku ako aj vybudovanie recyklačnej elektrárne prinesú nové pracovné príležitosti a možnosť odbúravať našu nedôstojnú závislosť od štátnych dotácií. Ich uskutočnenie naštartuje výraznú všestrannú prosperitu a rozvoj nášho mesta a regiónu.

Piate mimoriadne zasadnutie MsZ v Ţeliezovciach, ktoré bolo zároveň úplne posledným rokovaním poslancov v minulom roku, viedol 22. decembra 2011 netradične viceprimátor Marek Kepka. Účastníci sa plne venovali jedinému bodu – návrhu programového rozpočtu na roky 2012–2014. Hneď v úvode sa ujal slova predseda ekonomickej komisie Peter Martosy, ktorý vypracoval vlastný návrh rozpočtu, konzultovaný s ostatnými poslancami na pracovnej porade deň pred konaním mimoriadneho zasadnutia MsZ. „Je to prvý experiment, keď sme my poslanci zobrali tvorbu rozpočtu viac do svojich rúk. Je to váţny krok a určite urobíme aj druhý a tretí. Myslím si, ţe to povedie k výsledkom. V apríli urobíme kontrolu prvého štvrťroka a ak bude treba, priblíţime rozpočet realite,“ vyjadril P. Martosy. Jednotlivé zmeny oproti pôvodnému návrhu rozpočtu si poslanci jeden po druhom prešli aj s krátkym komentárom alebo vyjadrením reálnosti či opodstatnenosti zmeny. Viac priestoru bolo venovaného budove slobodárne na Ul. Komenského, kde bol pôvodne plánovaný rozpočet zníţený. Viacerí poslanci sa vyjadrili, ţe mesto si nemôţe dovoliť prevádzkovať budovu v jej súčasnej forme, keď v nej nie je moţné samostatne pre jednotlivé byty merať spotrebu energií. To vedie k nadmernej spotrebe, ktorú sa mesto snaţilo riešiť uţ v minulosti sprísnením domového poriadku a úpravou zmlúv o ubytovaní, ktoré sú však obyvateľmi ubytovne často porušované. Tak poslanci, ako aj príslušní pracovníci mesta súhlasili s tým, ţe situácia v slobodárni si čoskoro bude ţiadať riešenie. Zmeny sa dotkli aj iných oblastí: našli sa prostriedky na novú javiskovú techniku v dome kultúry, aj na dotácie pre subjekty na území mesta, na propagačné materiály pre múzeum a na rekreačné a športové sluţby, čím malo byť zabezpečené zvýšenie počtu pracovníkov na štadióne. Menej peňazí pôjde v tomto roku na členské príspevky mesta, na príplatky a odmeny zamestnancov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, všeobecné sluţby a právne sluţby. Poslanci taktieţ zníţili poloţku za dodanú tepelnú energiu v Dome sluţieb s odôvodnením, ţe po zateplení objektu nemôţe byť táto poloţka vyššia ako v minulom roku. Poslanci odsúhlasili návrh rozpočtu so spomenutými zmenami. (ik, Želiezovský spravodajca)

12. január: Baba-mama klub od 9.30, oddelenie pre mládeţ 18. január: 72. literárna kaviareň, téma „Feng shui“, hosť Iveta Ďurišová, o 16.30 hodine v kaviarni Miracle PERSONÁLNE VÝSTAVKY: 16. 1. Mikszáth Kálmán, 165. výr. nar. 16. 1. S. H. Vajanský 165. výr. nar. 18. 1. A. A. Milne 130. výr. nar. Prístup na verejný internet denne. Burza kníh na 1.poschodí kniţnice denne. Exponáty Mestského múzea prístupné na prehliadku denne.

NOVÉHO? Nemôžem ani ja nevidieť, že sa nachádzame v zlomovej situácii, kedy sa láme chlieb. Veľa múdrych ľudí v histórii vyslovilo názor, že v skutočnosti nikdy nejde o hospodársku alebo finančnú krízu, ale o morálnu krízu. V takejto situácii potrebujeme osvedčiť svoju životaschopnosť na morálnych základoch, potrebujeme spojiť dobromyseľné úsilie a prestať so žabomyšími vojnami o moc

a peniaze. Ak sa nám to podarí, rok 2012 bude v Želiezovciach určite úspešný. Prosím všetkých dobromyseľných ľudí, aby, ak môžu, prispeli k tejto snahe svojimi príspevkami, alebo nech aspoň tejto snahe fandia. Prajem Vám všetkým láskyplný a úspešný rok 2012.

Pavel Bakonyi

V poradí dvanáste, v minulom roku posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ţeliezovciach sa konalo 15. decembra. Ťaţiskom rokovania mal byť tohtoročný rozpočet. Na úvod rokovania bol presunutý bod pojednávajúci o výstupoch z komisií MsZ. V rámci neho Vojtech Tomašovič informoval o stanovisku komisie kultúry a školstva, ktorá ţiadala zastupiteľstvo, aby našlo finančné prostriedky v rozpočte na podporu občianskych zdruţení a javiskovú techniku Domu kultúry. Následne sa poslanci pobrali na prestávkové prerokovanie týchto poţiadaviek. Pavel Polka informoval o dianí v komisii vnútra. Konštatoval, ţe do radov mestskej polície nastúpilo niekoľko nových členov, ktorí spĺňajú všetky potrebné poţiadavky na mestských policajtov, a tak ich mesto nemusí posielať na školenie. Poslanec vyhlásil, ţe sa zrieka funkcie predsedu bytovej komisie, keďţe v súvislosti s touto činnosťou sa voči nemu začalo policajné vyšetrovanie. Očakávané rokovanie o mestskom rozpočte sa nakoniec nekonalo, poslanci presunuli túto tému na mimoriadne zasadnutie, ktoré sa konalo 22. decembra. Poslanci schválili VZN o dani z nehnuteľnosti na tento rok. Pred schválením materiálu poverená vedúca referátu daní informovala o tom, ţe v porovnaní s minulým rokom sa sadzby dane z nehnuteľnosti nemenia. Schválili dodatok k zriaďovacej listine Mestskej kniţnice. „Návrh je vypracovaný za predpokladu, ţe organizovanie a financovanie kultúry a športu na území mesta Ţeliezovce zostáva v doterajšej nezmenenej forme. V tomto prípade to znamená, ţe príspevková organizácia Aréna uţ nemá právne opodstatnenie,“ píše sa v dôvodovej správe. Schválený bol aj dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času v Ţeliezovciach po tom, čo tematická kontrola štátnej školskej inšpekcie vytkla, ţe názov organizácie bol uvedený len v štátnom jazyku. Podľa správy inšpekcie keď vedenie niektorých záujmo-

Ilustračné foto

OĽGA PREKOPOVÁ * Čo najdôležitejšie dosiahlo mesto Želiezovce v roku 2011? - Preţili sme, čo je dnes samo osebe dôleţité, a pritom dokončili dve stavby s podporou EU fondov: rekonštrukciu Základnej školy na Štúrovej ulici a rekonštrukciu verejných priestorov CMZ, spolu asi za 2,6 mil € * Aké sú v roku 2012 zámery rozvoja mesta v rozhodujúcich oblastiach? - Začať PPP projekty, a to sú tieto: 1. Rekonštrukcia kúpaliska a vybudovanie liečebných kúpeľov, 2. Rekonštrukcia kaštieľa a parku, 3. Vybudovanie

recyklačnej elektrárne. V prípade úspešnosti s podporou EU fondov tieţ dobudovanie kanalizácie aj rozšírenie separovaného zberu odpadu a BRO. * Ako sa podľa prijatých princípov riadenia zveľaďuje život samosprávy mesta? - Postupnými krokmi, zloţitá doba nás pri tom podporuje. * Do akej miery v tejto zložitej dobe pomáhajú zdroje z eurofondov a rozvojové programy štátu? - V ťaţkej dobe je otázka investičnej výstavby kľúčová. Stavebníctvo totiţto ako prvé vţdy generuje pohyb ekonomiky.

vých útvarov sa zabezpečuje aj v maďarskom jazyku, musí byť v zriaďovacej listine názov organizácie aj v tomto jazyku. MsZ schválilo 3. zmenu programového rozpočtu na rok 2011, vyhovelo ţiadostiam o odpredaj pozemkov pod garáţami na Komenského ulici vlastníkom garáţí, schválilo účasť mesta v projekte na prevenciu kriminality v meste Ţeliezovce, v ktorom bude potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 2200 €. Poslanci schválili plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok 2012. V rámci informácií primátora sa prítomní venovali otázke recyklačnej elektrárne. Na poslaneckú otázku o informovaní v tejto veci primátor poznamenal, ţe verejnosť je o tomto zámere informovaná uţ 1,5 roka, dokonca sa k tejto téme konalo aj verejné stretnutie občanov. V diskusii Vojtech Tomašovič upozornil na to, ţe chodník na Ul. SNP je nebezpečný, keďţe pri malých potravinách blízko centra je prepadnutý. Pavel Polka navrhol zistiť, či by sa finančné nedoplatky na nájomnom voči mestu nedali riešiť aj nefinančnou cestou, napríklad odpracovaním alebo materiálnym vyrovnaním. Otázka Ladislava Sokola smerovala k tomu, kedy a ako môţe mesto podať projekt v programe Leader. Marek Kepka navrhol prehodnotiť otváraciu dobu Mestskej kniţnice s dôrazom na otvorenie v sobotu. Zasadnutie prebehlo mimoriadne rýchlo, bolo ukončené po 2,5 hodinách rokovania. (ik, Želiezovský spravodajca)

Za činnosť knižnice podávame nasledovné výsledky činnosti: Počet podujatí uskutočnených kniţnicou za sledované obdobie je 114, z toho 83 pre mládeţ a 31 podujatí pre dospelých. Účasť občanov bola 2.467 len na týchto podujatiach. Pokračovali sme v projektoch, na ktoré sa podarilo získať granty - z Nitrianskeho samosprávneho kraja na vydanie knihy“ Chráňme a zachovávajme zvyky našich predkov“, ktorej krst sa konal na Luciu - 13. decembra Vydavateľstvo Slovart a RBT Budapesť prispeli kniţnými darmi pre úspešné deti v čitateľských súťaţiach „Dobšinského posolstvo„ a „Mezei bokréta“, vyhodnotenie sa konalo 8. a 9. decembra pod vianočným stromčekom. Uskutočnilo sa 71 Literárnych kaviarní, z toho v tomto roku 8 a to nasledovne: Milan Hronec z Nadácie Ekopolis o ţeliezovskom parku a vzácnych stromoch, pani Méry M. k zvyklostiam a tradíciám, maliar P. Korbel v spolupráci s OZ Mikulčan o svojej tvorbe, básnik Gregor Papuček zo slovenského Pilíša /MR/, Rudolf Schuster - čestný občan Ţeliezoviec, Molnár János - dekan Univerzity Selye Komárno tieţ v Mikule, projekt s MK SR „Marco Polo“ s Jaroslavom Burjanivom, J. Nagy pod názvom Camino, putovanie do Santiago de Compostela. Pre deti pokračoval projekt Kto nám číta“, záchranár MUDr. Veis bol medzi deťmi. Uskutočnili sme 16 výstav vo výstavnej sieni. Všetky podujatia boli zverejňované na mestskom vebe, v regionálnych a mestských novinách. Od 1. augusta ku kniţnici bolo pričlenené aj múzeum, konalo sa prvé Castellum musicum. Kniţnica mala bohatý kultúrny ţivot, občanom je k dispozícii verejný internet, kníhkupectvo aj burza kníh. J. Beníková, riaditeľka MsK


POHRONIE

SaMoSprávNe NoviNY

10. januára 2012

11

Od utorka do utorka: ČÍM žIJE OBEC

10. január 2012

č. 1/2012

Milí spoluobčania,

Novoročný príhovor starostu imricha Králika

Nech sa nám spoločne darí Milí spoluobčania,

opäť sa rok stretol s rokom a ja verím, že ten, z ktorého sme odkrojili prvé hodiny, bude pre Vás všetkých, obyvateľov našej obce, úspešný a motivujúci k dosahovaniu dobrých výsledkov vo Vašich pracovných aktivitách a inšpirujúci k harmónii i porozumeniu vo Vašom súkromí, vo Vašich rodinách. Určite mi dáte za pravdu, najmä príslušníci staršej generácie, ale aj mladé rodiny, že nežijeme ľahkú dobu. Ale pravda je aj taká, že pri novoročných vinšoch sa nikdy, na začiatku ktoréhokoľvek nového roku, situácia nezľahčovala. Vždy sa ku každému novému roku pristupovalo s úctou a rešpektom pred očakávanými aj neočakávanými úlohami, udalosťami a situáciami. Aj tento nový rok – rok 2012 je pre nás všetkých, ktorí ho za-

žívame, veľkou výzvou. Poznáme vnútorné aj medzinárodné súvislosti, hovorí sa o pokračujúcej ekonomickej kríze. Napriek tomu je tu veľa pozitívneho a všetko to jasné, príjemné a múdre sa rodí v medziľudských vzťahoch. Ony vytvárajú svet, v ktorom žijeme. A práve preto, práve z dôvodu, že naša obec, náš Rybník, je dedinkou rešpektujúcou a uctievajúcou tradície, vychádzajúce z toho najlepšieho dedičstva našich predkov, verím v ešte väčšie zomknutie sa nás všetkých, obyvateľov obce, pre jej ďalší rozvoj a spokojné nažívanie v tvorivej pospolitosti aj počas celého nadchádzajúceho roka. Na jeho prahu treba zdôrazniť, že rok 2011 bol pre nás všetkých inšpiratívny a mimoriadne úspešný. Pokračovali sme v rozvojových programoch, udržali

sme veľmi dobré hospodárenie obce, Rybník sa stal nositeľom významnej bronzovej medzinárodnej ceny za zveľaďovanie životného prostredia a podporu uchovania rozmanitosti prírodných druhov. Zanechali sme veľmi dobrý dojem v celonárodnej súťaži o dedinu roka, nastavili sme vysokú latku v podpore a pozdvihnutí detských interpretov ľudových piesní, keď sme na začiatku septembra zorganizovali tekovské regionálne kolo súťaže O SLÁVIKA SLOVENSKA, ktorého úroveň a talent malých spevákov tak nadchol majstra Petra Dvorského, že – ako už všetci viete – celoštátne finále 22. ročníka tejto najmasovejšej súťaže na Slovensku sa bude konať koncom júna v Rybníku, čo je pre našu obec veľká česť. Pred koncom roka 2011, 22. novembra, navštívil Rybník náš

pán prezident Ivan Gašparovič so sprievodom, aby slávnostne prestrihol pásku na našej novej centrálnej zóne, ktorá patrí podľa odborníkov k architektonicky najkrajším na Slovensku. Hlava štátu pobudla v Rybníku takmer celý pracovný deň a stretla sa s mnohými z Vás v srdečných, neformálnych rozhovoroch, čím sa tento deň zapísal do dejín obce ako výnimočný. Toto všetko, čo nám dal rok 2011, nás posúva dopredu a vytvára šance na rozvinutie činností, z ktorých môžu vzísť ďalšie skvelé výsledky pre pokračujúci rast našej obce a spokojnosť jej obyvateľov, nás všetkých. Dovoľte mi ešte raz, milí naši spoluobčania, poželať Vám na prahu roka 2012 veľa pevného zdravia, šťastie, úspechy a vytrvalosť pri napĺňaní Vašich očakávaní.

V Rybníku sme koštovali požehnané mladé vína

Kráľom večera bol tramín hostiteľa Jozefa Uhnáka ŠTEFAN RÁCHELA

RYBNÍK - V tejto široko-ďaleko najstaršej vinohradníckej obci obnovili tradíciu požehnania mladých vín na sviatok Svätého Jána Evanjelistu. Tradícia posvätenia mladého vínneho moku siaha ešte do stredoveku. Podujatie pripravil miestny, veľmi agilný, vinohradnícky spolok, ktorý sa snaží oživiť tradície v tejto najstaršej vinohradníckej obci regiónu a skvalitniť pestovanie hrozna a tvorbu vína. Južné úbočia Štiavnických vrchov vytvárajú terroir, ktorý sa využíval pre pestovanie viniča už v stredoveku. Obce Rybník a Čajkov boli dodávateľmi vína pre bohaté stredoslovenské banské mestá. Podľa dokumentov boli vína z tejto oblasti drahšie ako z malokarpatského kraja. Na ich cenu mala určite vplyv aj menšia dopravná vzdialenosť, ale kvalitu tých tunajších potvrdila história a potvrdzuje ju aj súčasnosť. Slávnostné požehnanie mladých vín sa konalo ráno v miestnom Kostole Najsvätejšej Trojice. Svätú omšu koncelebrovali rybnícki rodáci, bratia Mons. Daniel a Mgr. Jozef Ižoldovci. Jozef vo filozoficky ladenej homílii spomenul Svätého Jána Evanjelistu a históriu svätenia mladých vín. Veru, vína načim požehnať, lebo napriek tomu, že je to biblický nápoj (spomína sa v Biblii asi dvestokrát), je to aj nápoj alkoholický a jeho nemierne pitie môže viesť k tragédiám. Popoludní sa potom stretli rybnícki vinári v kultúrnom do-

me, aby bilancovali uplynulý rok a pokoštovali mladé vínka. Česť zúčastniť sa malo aj POHRONIE, konkrétne autor týchto riadkov. Predseda Vinohradníckeho spolku v Rybníku Jozef Uhnák, ktorý spolok vedie od jeho vzniku pred

Akt požehnávania mladých vín.

siedmimi rokmi, predniesol správu o činnosti za minulý rok. „Rok sa nám javí ako jeden z najlepších. Do vín vkladáme veľké nádeje,“ konštatoval na úvod. Ako povedal, v rámci osvety navštívili rybnícki vinári Národný salón vín i rakúsky Burgenland. Zorganizovali tradičnú degustáciu, ktorú veľmi úspešne zvládli vďaka nezištnému nasadeniu všetkých. Úspešný bol aj Deň otvorených pivníc 28. mája. Štvrtý ročník bol najvydarenejší, vznikla pekná tradícia. Vrcholom však bolo Rybnícke vinobranie, ktoré úspešne zvládli len vďaka pomoci obce. „Pán starosta je špičkový manažér, ktorý dokázal povzniesť Rybnícke vinobranie na najvyšší piedestál,“ ocenil manažérske schopnosti starostu Imricha Králika. Informoval aj o pláne na budúci rok. Rybníča-

nia chcú pokračovať v tradičných podujatiach i v poznávacích zájazdoch. V marci navštívia výstavu vín v Brne. V diskusii starosta obce ocenil prácu vinohradníckeho spolku a aktivitu jeho členov aj pri obec-

Foto: (šr)

ných podujatiach. „Obec sa môže maximálne spoľahnúť na Vinohradnícky spolok, konštatoval. „Bol kostrou aj vinobrania. Aj v mene poslancov sa chcem poďakovať všetkým jeho členom,“ povedal Imrich Králik. Vinohradnícky rok zhodnotil skúsený vinár Anton Harmady. Spoza Kozmálovských vŕškov, z Nemčinian, prišiel Jozef Nízl, propagátor vinárskej osvety. Priniesol pár cenných rád i niekoľko pokladov zo svojej pivnice. Ujala sa Nízlova myšlienka viac pozývať na vinárske podujatia dámy, nielen na výpomoc pri organizácii, ale aj na koštovky vín, čo prítomné dámy neskôr aj využili. Po malom pohostení sme začali koštovať. Prišli aj vdp. bratia Ižoldovci, ktorí sa ukázali ako príjemní spoločníci k vínu. Nasledovali vášnivé diskusie o víne pri

som veľmi rád, že Vám všetkým môžem zaželať šťastlivý, zdravý, spokojný a pohodový rok 2012 opäť aj prostredníctvom našej strany v regionálnom týždenníku POHRONIE. Verím, že naša vzájomná komunikácia umocnená týmto mediálnym kanálom osvedčí a zužitkuje aj tento rok svoje možnosti, ktoré pomáhajú obci Rybník dosiahnuť po najsmelšie ciele. Lebo predchádzajúca poldruharočná prezentácia aktivít a zámerov našej obce na tejto strane v POHRONÍ je dôkazom toho, že aktívna, kvalitne vykonaná a dobre informačne zhodnotená práca môže obec posunúť dopredu a dostať do uznávanej pozície lídrov a signatárov nového. Som zároveň veľmi rád, že tento pilotný projekt medzi redakciou POHRONIE a obcou Rybník sa stal základom pre vznik prvých SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN na Slovensku. Teší ma, že sme aj ďalšie obce inšpirovali a naznačili, ako dostať informácie medzi obyvateľov – až po koncovku, do domácností, a ako s informáciami pracovať tak, aby boli pre občanov servisom aj povzbudením do ich zapájania sa do obecných činností na prospech aj úžitok všetkých. Aby sa takto noviny v tom najlepšom slova zmysle stali spoluorganizátormi verejného života v danej obci. Vítam preto v samosprávnej prílohe POHRONIA všetky tie obce, ktoré medzi prvými zabezpečujú prostredníctvom POHRONIA právo obyvateľov na plnú a promptnú informovanosť. Zároveň verím, že sa k nám postupne pridajú aj ďalšie mestá a obce okresu Levice. Teším sa, milí Rybníčania, na našu spoločnú prácu v roku 2012, ktorý je naplnený náročnými zámermi a očakávaniami. Verím, že ich spoločne zvládneme. S úctou Imrich Králik, starosta

Z posledného vlaňajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva víne. Skúsení vincúri ochutnali vzorky a pripojili aj dobré rady. Aj tradične kritický Jozef Nízl teraz skôr radil ako kritizoval. Potvrdili sa očakávania. Aj keď krása mladých vín je rýchlo pominuteľná, ich kvasný buket nahradia sekundárne a neskôr terciálne vône a chute, na ktoré sa už všetci tešíme. Skúsení vinári odporúčajú odložiť niečo aj do archívu. Vynikajúce sú rybnícke rulandy biele, rizlingy vlašské, tradične pesecké leánky. Azda najväčší potenciál však majú červené vína. Na Dni otvorených pivníc v máji ich budú Rybníčania ponúkať už nafľašované. Fajnšmekri sa majú na čo tešiť. Prítomné degustátorské celebrity sa dohodli, že kráľom večera je tramín hostiteľa Jozefa Uhnáka. Odporučili mu však víno odložiť na najslávnostnejšie príležitosti. Nie je to totiž víno na bežné popíjanie s priateľmi, ale na užívanie po kvapkách pri meditácii. Čas v príjemnej atmosfére letel, diskusie pokračovali, ich témy sa menili, politika sa taktne obchádzala... Všetky mužské diskusie sa aj tak nakoniec skončia pri ružovom vesmíre, okolo ktorého sa krúti celý svet. Z takýchto vynikajúcich podujatí je najdôležitejšie odísť v pravý čas, po svojich a relatívne triezvy. Podarilo sa, najmä vďaka prísnemu pohľadu mojej polovičky, ktorému neodolali ani chrabrí Rybníčania. Večer, keď som zaspával, sa mi vracali tie krásne vône a chute prekoštovaných rybníckych vín. Cítil som sa ako v bavlnke.

aj o ii. etape revitalizácie verejných priestranstiev RYBNÍK (op) – Koncoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané 16. decembra po odsúhlasení programu rokovania zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení od ostatného zasadnutia aj informáciu o činnosti obce od ostatného zasadnutia a stav obecných financií k 30. novembru 2011. Poslanci obecného zastupiteľstva na 8. riadnom zasadnutí schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 4/2011 o miestnych daniach pre rok 2012. rovnako schválili VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2012. Odsúhlasili zmenu rozpočtu obce č. 1 pre rok 2011 aj návrh dodatku č. 5 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 28. 2. 2003. Členovia obecného zastupiteľstva k návrhu zástupcov obce do Rady školy pri ZŠsMŠ Rybník schválili spoločné hlasovanie zástupcov obce do rady školy. Za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Rybník za obec Rybník schválili Stanislava Maďara, Petra Havrana, Milana Šveca a Ing. Mareka Chlebu. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra za 1. polrok 2011. Schválilo navýšenie finančnej dotácie pre TJ na rok 2011 vo výške 1000 eur. K návrhu na finančnú sociálnu dotáciu pre občanov v hmotnej núdzi de-

cembrové obecné zastupiteľstvo neschválilo pozmeňujúci návrh p. Kiša: sociálnu dotáciu na každé nezaopatrené dieťa a žiadateľa v hmotnej núdzi sumou 30 eur okrem partnerov. Zastupiteľstvo schválilo sociálnu dotáciu vo výške 50 eur na každé nezaopatrené dieťa a 30 eur každému žiadateľovi v hmotnej núdzi. Poslanci neschválili poukázanie sociálnej dotácie formou peňažných poukážok z COOP Jednoty, ale schválili jej poukázanie v hotovosti cez pokladňu obce. V ďalšom bode zastupiteľstvo súhlasilo so spoluprácou s Ing. Jánom Janecom (MMJ Banská Bystrica), spracovateľom predbežného projektového zámeru, PD k stavebnému konaniu k investícii „Rybník – protipovodňové preventívne opatrenia“. Zároveň zastupiteľstvo schválilo predložený projektový zámer mimo Školskej ulice (z dôvodu nevysporiadaných parciel pod par.č. 1609/21 a 1609/3). K revitalizácii verejných priestranstiev v obci Rybník č. II zastupiteľstvo schválilo spoluprácu s firmou Ateliér domova, s.r.o. – Bratislava a schválilo tiež Zmluvu o dielo č. 06/2011. V poslednom bode koncoročné obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie príkazy na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov aj rozdielu majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2011.


Vážení občania,

OĽGA PREKOPOVÁ * Ktoré udalosti alebo podujatia boli pre obec v roku 2011 najvýznamnejšie? - Rok 2011 bol náročným rokom. V roku 2010 sme postavili nájomné byty: 2 x 4 bytovú jednotku a 1x 4 bytovú jednotku, okrem toho sme rekonštruovali kultúrny dom a niektoré finančne operácie sa premietli až v roku 2011, čo zaťažovalo obecný rozpočet a tým aj aktivity obce. Aj napriek tomu sme v rámci projektu Európa pre občanov "Ľudia ľuďom“ uskutočnili krásne podujatie pre našich občanov a rozpracovali sme družbu s ďalšími obcami (Mýto pod Ďumbierom, Sajóvámos (Maďarsko) a s maďarským mestom Maglód, s ktorými družobná spolupráca trvá už viac rokov. Všetky zúčastnené obce a mesto priniesli aj krásny kultúrny program, ktorý predstavili našim občanom. Obec Mýtne Ludany reprezentovala spevácka skupina Rozmaring pri Klube dôchodcov, ktorí tak ako inokedy, aj v tomto programe ukázali, že dôchodkový vek nie je niečo, čo brzdí aktivitu. Je to pokračovanie veselosti, rozdávania radosti a chuti do života. V rámci tohto podujatia bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu ulicu, kde súťažili ulice Nová a Orechová. V obidvoch uliciach ich občania pripravili milé pohostenie pre našich hostí (bolo nás okolo 130). Svoju dobrosrdečnosť, ochotu a šikovnosť položili na spoločný stôl, ktorý sa od týchto dobrôtok takmer prehýbal. Každý dom niečím prispel. Za túto pohostinnosť im aj touto cestou patrí veľké poďakovanie. * Veľa sa hovorí o kríze – tá poznačila aj život samospráv. Čo obci umožňuje rozpočet v roku 2012? - Rozpočet obce na rok 2012 je na úrovni roka 2011. Plánov máme veľa a peňazí málo. Tak ako iné obce. Máme rozpracovaných kopu projektov, ako napríklad Rekonštrukciu budovy Mlyna, ktorý by mohol po obnove slúžiť širokej verejnosti. Máme schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu, v rámci ktorej chceme zrekonštruovať bývalú budovu školy. Tá by vynovená mala slúžiť občanom, mládeži a športovcom. Vypracovali sme aj projektovú dokumentáciu na viacúčelové ihrisko, kde čakáme už len na výzvu, aby sme mohli podať žiadosť na realizáciu tohto projektu. Aj počas tejto, nie najlepšej, finančnej situácie chceme pokračovať v aktivitách pre našich občanov. Mám na mysli karneval pre deti a mládež, degustáciu mladých vín, stolnotenisový turnaj O pohár starostky obce, Deň matiek, Deň detí, futbalový turnaj O pohár starostky obce, Dni obce spojené so súťažou vo varení miestnych špecialít. Patrí sem aj štrúdlový festival, výstava ovocia a zeleniny, Katarínska zábava, stretnutie s dôchodcami, jubilantmi a ďalšie rôzne iné podujatia. Každé z nich robíme v spolupráci so spoločenskými organizáciami ako Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie, Telovýchovná jednota, Stolnotenisový oddiel, Únia žien, za čo im všetkým patrí poďakovanie. * Do akej miery obci pomáhajú eurofondy a štátne rozvojové programy? - Mýtne Ludany by bez eurofondov a štátnych rozvojových programov nemohli napredovať tak, ako napredujú. Možno sa niekomu zdá, že v obci sa nič nerobí, ale realizácia hocktorej investičnej alebo inej akcie nie je záležitosť jedného - dvoch mesiacov. To je

rok - dva prípravnej práce a mnoho sprievodných aktivít súvisiacich s pripravovaným zámerom. Takto sme postavili nájomné byty, zrekonštruovali kultúrny dom, cez Fond sociálneho rozvoja bolo zrealizované Komunitné centrum na Dobogove, v rámci cezhraničnej spolupráce sa konali kultúrne podujatia u nás aj u partnerov v Maglóde (Maďarsko). Cez program PHARE sme uskutočnili kurzy pre dlhodobo nezamestnaných a mamičky na materskej dovolenke. Bol to napríklad kurz pečenia, pletenia košíkov, ručné tkanie kobercov, účtovníctvo a podnikanie, výpočtová technika, skrašľovalo sa verejné priestranstvo v obci, robili sa chodníky atď. Nezaháľame, stále a okolo niečoho sa krútime. * Aj napriek stavu v obecnej pokladnici, ktorá zrejme nie je v žiadnej obci plná, je najväčšia sila v ľuďoch. V obyvateľoch. Aké hodnoty v nich treba v tomto období najviac podnecovať, pestovať a udržiavať? - V čase, ktorý je náročnejší na financie pre obec aj pre občanov, bude potrebné iniciovať občanov k väčšej dobrovoľnosti a spoločnej zodpovednosti pri organizovaní podujatí pre obec, využiť dobrý potenciál našich obyvateľov, ktorí sú šikovní, zruční, vynaliezaví. V každom je niečo, s čím môže pomôcť obci. Je len na ňom, či chce, alebo zostane bokom. Verím, že nás bude stále viac a viac tých, ktorí sa chceme podieľať na spoločných aktivitách. Lebo, ako sa hovorí: „aj vo veľkej záhrade keď je len jeden kvet, ten nevynikne. Keď ich je tam však viac, tak je na čo sa pozrieť“. Zmysel v činorodej práci pre prospech, úžitok a radosť občanov vidím v tomto období v organizovaní podujatí, kde sa ľudia dobre cítia, kde môžu pri dobrom čaji a speve zaspomínať na dávne časy. Od občanov sa očakáva väčšia spoločná zodpovednosť za všetko, čo máme v obci . Tak ako doma musíme dávať na všetko pozor, tak to platí aj pre obecné hodnoty. Veď obec je naša, a ako si ochránime každý strom či kríček, smetný kôš či lavičku v parku, naše budovy a všetko, čo máme, tak sa z nich budeme môcť aj tešiť. * Obec Mýtne Ludany vstupuje do projektu SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN medzi prvými. Medzi lídrami teda jej vedenie napĺňa právo občanov na informovanosť, ktoré je jedno z najdôležitejších. V čom je podľa vás najväčší význam tohto pilotného projektu – prvých SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN na Slovemsku? - Tento projekt pokladám za veľmi dôležitý informačný prostriedok pre našich občanov, a prišiel v pravý čas. Aj naše obecné zastupiteľstvo uvažovalo o možnosti vydávania časopisu 2-3 krát ročne, čo ale zďaleka by neplnilo to poslanie, ako tento pilotný projekt. Keďže bude možnosť každé dva týždne podávať informácie našim občanom, verím, že toto poslúži k lepšej prehľadnosti všetkého diania v obci. Do Nového roku prajem všetkým našim občanom hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody, trpezlivosti k svojmu okoliu, aby sme spoločnými silami naše Mýtne Ludany skrášľovali a zveľaďovali. Robme všetci všetko preto, aby sme na našu obec mohli byť pyšní.

prihováram sa Vám na prahu roka 2012, v ktorom Vám všetkým prajem pevné zdravie, úspechy, rodinnú a osobnú pohodu. Rovnako sa nádejam, že rok, do ktorého vstupujeme, bude aj štartom k znásobeným aktivitám v prospech našej obce, k posilneniu ducha pospolitosti a náležitosti k dedinke, ktorá je pre mnohých z nás rodiskom a pre všetkých domovom, kde sa každý deň vraciame. A domov – to je jedno z najsilnejších pút, ktoré človeka spájajú s osvojením si najkrajších ľudských hodnôt a ich odovzdávaním ďalším generáciám. To je štafeta života. Preto si naša dedinka zaslúži lásku a úctu nás všetkých, ktorí v nej žijeme. Preto si zaslúži našu prácu, náš vklad do spoločného, z ktorého majú radosť a úžitok jej obyvatelia aj návštevníci. Iste viete, že rok 2012 začíname v zložitých vnútorných aj medzinárodných súvislostiach. Sociálne istoty sú čoraz citlivejšou témou, naša krajina je pred predčasnými voľbami a silný pohyb je aj v Európskej únii. V takejto situácii vždy vystupujú do popredia ľudské a všeľudské hodnoty: úcta, snaha pomáhať si navzájom, zodpovednosť za spoločné dielo, teda aj za budúcnosť Mýtnych Ludán. Všetci ju máme v rukách, každý jeden z nás. A ja verím, že sa ruka v ruke aj tento rok pomkneme dopredu. Som veľmi rada, vážení spoluobčania, že sa zvyšuje Vaša informovanosť o živote v obci. Lebo slobodným a spokojnejším sa stáva človek tým, že veľa vie, veľa sa dozvie. Každý druhý utorok príde do Vašich domácností POHRONIE, kde vždy na tomto mieste nájdete informácie z Mýtnych Ludán. Je aj na Vás, ako obohatíte našu obec činnosťami, o ktorých môžeme dať prostredníctvom POHRONIA vedieť širokej verejnosti. Je aj na Vás, akú podobu bude mať táto novinová strana. Ja sa veľmi teším na vzájomnú spoluprácu, ktorá určite prinesie nám všetkým nové poznanie a možno aj nové príležitosti pre rast našej obce, a tým spokojnosť Vás všetkých. S úctou: Oľga Kollárdiová, starostka

Družobným mestom obce Mýtne Ludany je mesto Maglód, neďaleko Budapešti. Družobné športové aktivity sa vlani rozšírili okrem futbalu aj o stolný tenis. Ešte počas leta, 20. augusta, nás poctili návštevou štyria stolní tenisti z Maglódu. Priateľské stretnutie zorganizoval Ing. Hlaváčik v spolupráci so starostkou Oľgou Kollárdiovou a obecným zastupiteľstvom. Úvodné privítanie aj záverečné vyhodnotenie s odovzdáSpoločná fotografia z Maglódu vaním cien a občerstvením sa uskutočnilo v zrekonštruovanom kultúrnom dome. Hracou miestnosťou bol areál bývalej ZŠ. Hráči neskôr sa družstvá pomiešali a hralo sa len tak hosťujúceho družobného mesta odchádzali pre radosť. Počas celého stretnutia bolo pris peknými zážitkami, príjemnými pocitmi pravené pohostenie a na záver prebehlo vypriateľstva a s prísľubom skorého odvetného hodnotenie celého dňa za účasti starostu p. stretnutia. Tabányiho. A nebolo treba dlho čakať. Na sklonku roHodnotenie môže byť len pozitívne. Príjemka, 17. decembra, sa osem stolných tenistov né prostredie, milí ľudia, pekný športový záz Mýtnych Ludán vybralo na priateľské stret- žitok a bezpečná cesta domov s pocitom dobre nutie do Maďarska. Hralo sa v telocvični stráveného dňa. Veríme, že takéto stretnutie miestnej ZŠ, ktorá bola postavená v roku nebolo posledné a už teraz sa tešíme na tie 2009. Úvodom sa odohrali oficiálne zápasy, nastávajúce.


MICHAL KALIŇÁK

ZMOS sa pripravuje na novoročné stretnutie s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom, ktoré sa uskutoční v stredu 11. januára Ide o pravidelné kaţdoročné stretnutie, ktoré ZMOS mimoriadne oceňuje, pretoţe je dôkazom nasej akceptácie a partnerstva na najvyššej štátnej úrovni. Kaţdoročne je bilanciou predchádzajúceho roka a diskusiou o kľúčových udalostiach a témach, ktorým sa z pohľadu samospráv budeme venovať počas celého roka. ZMOS zároveň pripravuje sériu rokovaní s parlamentnými politickými stranami. Takéto stretnutia sa organizujú pred kaţdými parlamentnými voľbami. Zástupcovia miest a obci si pozorne vypočujú návrhy kandidujúcich strán, reprezentujú vlastné postoje a takto hľadáme podporu pre naše námety na skvalitnenie modelu samosprávy. (Autor je hovorca ZMOS)

BRATISLAVA (Michal Kaliňák) - Zdruţenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je hlboko znepokojené situáciou, do ktorej sa dostali takmer dve stovky samospráv, ktoré boli úspešné pri realizácii projektov v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), a teraz im hrozia finančné problémy a napokon aj nútená správa. „Takmer dve stovky miest a obcí zrealizovalo projekty, ale financie sú v nedohľadne. Nečinnosť štátu tak ohrozuje chod samospráv,“ konštatoval na sklonku roka 2011 výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Predsedníctvo ZMOS sa preto v závere decembra týmto problémom opätovne zaoberalo. „Tejto téme

sme sa venovali aj na základe ţiadostí mnohých dotknutých samospráv, ktorým hrozí nútená správa. Predsedníctvo konštatovalo, ţe s výnimkou ministra Zsolta Simona na naliehavé výzvy nereagovali ani pani premiérka ani príslušní podpredsedovia vlády. ZMOS poţiadalo vládu SR, aby neodkladne a so všetkou zodpovednosťou doriešila vyfinancovanie zazmluvených projektov v rámci ROP, čím sa predíde ohrozeniu dotknutých miest a obcí, ktoré sú vystavené finančným škodám veľkého rozsahu,“ uzatvoril Milan Muška. Zdruţenie miest a obcí Slovenska sa zároveň domnieva, ţe terajšia nečinnosť je aj v rozpore so zákonom o zodpovednosti verejných funkcionárov pri výkone funkcií vo verejnom záujme. Preto ZMOS zvaţuje poskytnutie právneho poradenstva dotknutým samosprávam, ak sa o svoje nároky budú uchádzať na súdoch. (Autor je hovorca ZMOS)

BRATISLAVA (Michal Kaliňák) - Zdruţenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa svojimi pripomienkami a návrhmi podieľalo na tvorbe Programu odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015. „Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na pôvodný materiál z predošlých rokov. Vychádza z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva, kde sme sa aktívne zapájali prostredníctvom svojich vlastných skúseností,“ uvádza predseda ZMOS Jozef Dvonč. Podľa jeho slov tento strategický dokument musí mať jasné parametre, ktoré budú chrániť prírodu, ekonomické moţnosti miest a obcí a stanovia princíp optimálneho nastavenia odpadového hospodárstva. „Netreba zabúdať, ţe má aj medzinárodný rozmer, pretoţe je

záväzkom SR vyplývajúcim z nášho členstva v Európskej únii,“ pripomína Jozef Dvonč a dodáva: „Naše poţiadavky vo vzťahu k Programu odpadového hospodárstva sledovali hlavne problematiku vodovodov a kanalizácií a odpadového hospodárstva, teda tie aspekty environmentálnej politiky, kde majú mnohé samosprávy ešte veľa povinností.“ ZMOS v rámci pripomienkového konania ţiadalo ponechať v Recyklačnom fonde tie sektory (batérie, pneumatiky, elektrozariadenia a pod.), pri ktorých sa v Programe uvaţuje s prehodnotením ich existencie v Recyklačnom fonde, pokiaľ nebude doriešená otázka jeho fungovania, transformácie či zrušenia. (Autor je hovorca ZMOS)

4 čašníci, servírky - nástup 4. 2., vyuč., GRAND RESORT s.r.o., Nám. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 1 čašník, servírka - nástup 4. 2., vyuč., Mgr. KATARÍNA KORBELOVÁ, Muškátová 2886/7, Levice, tel. 0908 138 246, Mgr. Korbelová 1 kaderník dámsky a pánsky - nástup 26. 1., vyuč., M. LUKÁČOVÁ LAVERNA, Mochovská 24, Levice, tel. 0908 132 446, Bc. Lukáčová 1 kaderník-čka - nástup 18. 1., vyuč., MARGITA ŠTUBŇOVÁ, Mjr. Gondu 511/21, Ţemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 1 majster montáže oceľ. konštrukc. nástup 19. 1., VŠ, COMAT PLUS s.r.o., kpt. Nálepku 59, Levice, tel. 0905 724 265, p. Hlinčík 1 majster - drevár - nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 2 pracovníci pohreb. služby - hrobári nástup 18. 1., zákl., MARGITA ŠTUBŇOVÁ, Mjr. Gondu 511/21, Ţemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 1 predavač - pokladník - nástup 1. 2., vyuč., CBA SLOVAKIA s.r.o., Nám. odborárov 6, Tlmače, tel. 0910 961 567, p. Gromová 1 predavač - ZPS - nástup 1. 2., ÚSO, Mgr. MICHAELA HABORÁKOVÁ, Hviezdoslavova 52, Ţeliezovce, tel. 0905 594 263, Mgr. Haborák

1 referent technickej kontroly - nástup 1. 2., ÚSO, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 servírka - nástup 20. 1., ÚSO, ZUZANA KARLÍKOVÁ TILIA, Záhradná 2, Levice, tel. 036/6312 965, p. Karlíková 1 správca areálu a tech. zariad. - nástup 18. 1., ÚSO, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Júrska cesta 2, Levice, tel. 036/637 73 93, p. Lieskovská 1 učiteľ jazyka - AJ - nástup 1. 2., VŠ, SOU STROJÁRSKE, Kozm. cesta 9, Tlmače, tel. 036/6342 335, Ing. Mrázová 1 upratovačka v reštaurácii - nástup 4. 2., zákl., GRAND RESORT s.r.o., Nám. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlačuha 1 zástupca predajne - nástup 1. 2., ÚSO, CBA SLOVAKIA s.r.o., Nám. odborárov 6, Tlmače, tel. 0910 961 567, p. Gromová 1 zdravotná sestra - nástup 1. 2., ÚSO, HM DOC, s.r.o., Sv. Michala 32, Levice, tel. 0903 378 977, MUDr. Mrázová 1 rehabilitačný a fyzioterapeutický zamest. - nástup 19. 1., ÚSO, PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, 036/7491 433, p. Píriová 4 šičky bielizne a textílií - nástup 19. 1., vyuč., SINN-TEX s.r.o., Šahy, Hontianska cesta 1269, tel. 0911 992 812, Bc. Sinninghe

100 kuchári, čašníci, servírky, barmani, chyžné, recepční - Rakúsko, AJ, NJ - komunikatívne. SOU, prax min. 1 rok 1 hotelový manažér - Rakúsko, NJ aktívne, SŠ, prax min. 3 roky 5 šéfkuchári, kuchári - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 ošetrovateľ koní - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 zvárači - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 elektrikári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 10 inštalatéri - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok

10 zámočníci - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 1 pomocník v lesníctve - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 5 lekári v odbore neurológia - Nemecko, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 8 maliari, omietkári - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 elektrotechnik - Nemecko, NJ, AJ aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 vodič motorového vozidla pre denné jazdy - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP C, E 1 práca v domácnosti - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, VP výhodou

1 technik správca operačného systému - nástup 19. 1., ÚSO, SCITEC NUTRITION, s.r.o., Šahy, Sipossa 9, tel. 0903 243 794, p. Pataky 1 inštalatér vodovodov - nástup 1. 2., vyuč., ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 1 lekár v odbore psychiatria - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár, absolvent - nástup 1. 3., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 pom. robotník pri výr. cukr. vaty nástup 1. 2., zákl., SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS nástup 1. 2., VŠ, ÚSTAV VTOS, Ţeliezovce, priečinok 42/VD, tel. 036/771 11 70, Ing. Bodnárová 6 vodič nákl. autom. - územie SR nástup 1. 2., zákl., TAM TRANS SPED., s.r.o., Šarovce 545, tel. 036/771 00 40, p. Demény 1 všeob. sestra so špecializáciou - nástup 1. 3., ÚSO, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová

5 elektroinštalatéri - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 inštalatéri - kúrenie, vodovodné a vetracie zariadenia - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 maliari - lakovači - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - odborný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B 5 opatrovatelia - pomocný personál Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

Vítam zámer regionálneho týždenníka POHRONIE, ktorý ponúkol stranový priestor mestám a obciam okresu Levice, a vytvoril tak v rámci tohto periodika prvé SAMOSPRÁVNE NOVINY na Slovensku. Je to skutočne potrebné. Tie obce a mestá, ktoré vstúpili do tohto pilotného projektu, získali priestor pre prezentáciu svojich aktivít tak, ako sa tie aktivity skutočne dejú, tak ako život v nich skutočne beží. Lebo dnes, keď niektoré médiá vytrhávajú veci z kontextu, keď boli v niektorých prípadoch mediálne bagateligované výsledky práce samospráv alebo vo všeobecnosti zosmiešnení ich predstavitelia na základe jednej negatívnej skúsenosti, je dôležité uvedomiť si, prečo je dobré mať vlastné regionálne noviny. Vlastný regionálny priestor, kde obec môže aktuálne poskytovať svojim občanom objektívne informácie. Mať regionálne médium je veľmi dobré, aby ste, primátori aj starostovia, vedeli povedať občanom tú pravdu, ktorá je skutočnou, reálnou pravdou zo života. Aj samospráva musí byť zosieťovaná takýmito regionálnymi novinami, takýmto vlastným regionálnym priestorom, aby sme sa vedeli brániť prípadnej neobjektívnej informácii. Všetkým obciam, ktoré ako prvé zužitkujú šancu prihovárať sa svojim občanom a komunikovať s nimi prostredníctvom garantovaných novinových strán veľmi operatívne, týždenne alebo dvojtýždenne, želám veľa zdaru pri napĺňaní jedného z najdôležitejších práv občanov – práva na objektívne informácie. Teším sa, že presadzovaní tejto možnosti nebude v SAMOSPRÁVNYCH NOVINÁCH chýbať Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Že najdôležitejšie informácie a stanoviská, ktoré bude ZMOS prijímať, sa veľmi aktuálne dostanú k čitateľom až po koncovku – do domácností. Želám Vám na prahu nového roka veľa elánu a vytrvalosti, aby sa tento komunikačný kanál stal účinným nástrojom pre vzájomnú informovanosť v záujme rozvoja miest a obcí.

Osobne ma veľmi teší, že ste sa rozhodli ísť takouto jedinečnou cestou veľmi atraktívnej prílohy, ktorá dokazuje, že samospráva je v prvom rade o ľuďoch. Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: po - pia 9.00 - 18.00, so - ne 10.00 - 18.00 hodiny Kapitánska budova Odkrytá minulosť - Z historického a archeologického zbierkového fondu Tribečského múzea, do 26. 2. 2012 RÔZNE DK Družba - divadelná sála - Radošinské naivné divadlo uvádza satirickú komédiu LEN TAK PRIŠLI; 11. 1. o 19.00 h DK Družba – divadelná sála Maďarské pohronské javisko Levice uvádza figliarsku hru STATOČNÁ DUŠA; 13. 1. o 19.00 h KINO JUNIOR 10. a 11. 1. o 18.30 h VIDITEĽNÝ SVET SR. Príbeh samotárskeho štyridsiatnika, ktorý pozoruje nič netušiacich členov rodiny z domu oproti a rozhodne sa kradnúť im šťastie. Triler, MP od 12 rokov, SV, 104 min., Tatrafilm 12. 1. o 19.00 h Vše pro dobro světa a Nošovic

1 pultový predavač v kaviarni - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 2 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 pomocné sily v systémovej gastronómii - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 15 zvárači - ČR, SOU, prax min. 3 roky 6 lekári - ČR, VŠ, prax min. 3 roky 1 technik v odbore hutníctvo - ČR, VŠ, prax min. 5 rokov 35 pracovníci v zlievarenskom priemysle - ČR, SOU, SŠ, prax min. 3 roky 10 žeriavnici - ČR, SOU, prax min. 3 roky

Česko, Filmový klub Otáznik Severomoravská dedina Nošovice bola povestná pivom Radegast a prvotriednou nošovickou kapustou. V roku 2006 sa politickým rozhodnutím stala miestom, kam automobilka Hyundai umiestnila najväčší výrobný závod v Českej republike. Réžia Vít Klusák, 2010, 82 min. 13. 1. o 18.30 h TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: THE DARK OF THE MOON) USA. Autoboti sa dozvedia o tajnej Cybertronianskej vesmírnej lodi, ktorá je ukrytá na Mesiaci.... Akčný sci-fi, MP od 12 rokov, ČD, 154 min., Tatrafilm 14. a 15. 1. o 15.30 h MEDVEĎ YOGI (YOGI BEAR) USA. Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj veľkých prvýkrát na veľkom plátne! Animovaná rozprávka, MP, SD, 80 min., Continental 14. a 15. 1. o 18.30 h DLH (THE DEBT) USA. Kaţdý dlh treba zaplatiť, a pokým to neurobíte, nakoniec vás to zničí. Triler v ktorom si podávajú ruky minulosť a súčasnosť, pravda a loţ a pocit viny je tu silnejší neţ pud sebazáchovy. Dráma, triler, MP od 12 rokov, ČT, 114 min., Tatrafilm

1 obchodný zástupca - Poľsko, PJ komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, výkon práce v SR, ČR 20 zvárači MAG 135 - Poľsko, PJ komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 vodiči autobusu - Švajčiarsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky, VP B, D 15 zvárači - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske a manažérske pozície Maďarsko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok

Bližšie informácie: EURES 036/2440 303


14

10. januára 2012

POHRONIE

SaMoSprávNe NoviNY

StaroSta SaNtovKY ĽUboMÍr LőriNcZ:

vlaňajšok bol pre samosprávy náročný, naše zámery sme však naplnili

Starosta Santovky Ľ. Lőrincz.

OĽGA PREKOPOVÁ Potreba skvalitnenia komunikácie samospráv s občanmi sa dostala aj do záverov nedávneho mimoriadneho snemu ZMOS. Santovka reaguje veľmi promptne – je medzi prvými, líderskými, obcami, ktoré sú súčasťou SAMOSPRÁVNYCH NOVÍN, a zabezpečujú tak informovanosť svojich občanov až do všetkých domácností. Čo priniesol obci rok 2011? Uplynulý rok bol prvým rokom súčasného volebného obdobia. Už samotná predvolebná kampaň bola pre miestnu samosprávu netypická. Priniesla radikalizáciu predvolebnej súťaže, polarizáciu postojov typu

„koalícia – opozícia“ na miestnej úrovni! V prostredí, kde sa všetci osobne poznajú, tieto tendencie nemajú opodstatnenie a samospráve škodia. Samospráva potrebuje stabilitu, spoločnú spoluprácu a porozumenie naprieč celým politickým spektrom. Princípy fungovania „veľkej politiky“ na úrovni obcí brzdia miestny rozvoj, neprinášajú očakávané výsledky. Rok 2011 bol všeobecne pre samosprávy veľmi náročný. Keď sme začínali získavať akú - takú dôveru v zlepšenie finančnej situácie obcí, hospodárska kríza chytila „druhý dych“. Obce a mestá zápasili s nedostatkom financií. Mnohé implementovali svoje úspešné europrojekty. Spoluúčasť na týchto projektoch však ešte viac zhoršovala hospodársku situáciu samosprávy. Jeden môj kolega na sneme ZMOS konštatoval, že „eurofondy sú mnohokrát trestom pre úspešných žiadateľov“. Útoky na samosprávnosť miest a obcí a ich čelných predstaviteľov bolo cítiť aj zo strany niektorých vládnych strán hlavne jednej. Všetci starostovia a primátori boli na základe nie-

koľkých prípadov nekompetentných a nezodpovedných zástupcov paušálne posudzovaní ako nezodpovední, nekompetentní, ba dobre že nie škodiaci svojim voličom. Zďaleka to nie je pravda. Poznám svojich kolegov a viem, že drvivá väčšina dáva do svojej funkcie maximum. To, že štát na samosprávy neustále presúva nové povinnosti a kompetencie bez poskytnutia primeraných financií na ich výkon, detailnejšie ani nebudem spomínať. Santovka aj napriek zložitej a ťažkej situácii zatiaľ dokázala svoje záväzky splácať. Stavebne bola dokončená modernizácia domova dôchodcov. Žiaľ, ministerstvá už nie sú také pružné a dodnes ešte nemáme dokladovo a finančne projekt dokončený. Podarilo sa nám opraviť strechu na základnej škole, ktorá bola v havarijnom stave. Opravili sme fasádu školy, strechu na budove skladov, máme nakúpený materiál na nový plot oddeľujúci školský dvor od štátnej cesty. Vydali sme publikáciu o športe v Santovke pri príležitosti 80-teho výročia založenia telovýchovy. Zorganizovali sme všetky plánované akcie a podu-

jatia, vyčistili a prehĺbili miestny potok v časti Malinovec, ktorý preteká cez park pri domove dôchodcov. Pracovníci obce vyčistili tento park od náletových kríkov a porastov. V tomto roku budeme v úprave parku pokračovať. Aké sú rozhodujúce zámery a očakávania v nastupujúcom roku? Čo umožňuje rozpočet? Nadchádzajúci rok, žiaľ, nebude pre samosprávy lepší ako predošlý. Skôr naopak. Všeobecne sa predpokladá doznievanie krízy na asi 10 rokov. Preto sme pri zostavovaní obecného rozpočtu postupovali opatrne. Nie je dostatok prostriedkov na všetko, čo by obecné zastupiteľstvo chcelo zabezpečiť pre svojich občanov. Podarilo sa nám však rozdeliť predpokladané príjmy obce tak, aby všetky najdôležitejšie funkcie obce a jej zariadení boli zachované. Žiaľ, aj za cenu nepopulárnych opatrení a zvyšovania miestnych daní. Našťastie sa podarilo celoslovensky zastaviť požiadavku ministerstva financií na jednorazové skokové zvýšenie daní o 50 percent. V Santovke sa

dane zvyšovali o 10 percent. Pre potreby obce je to málo, pre platiteľov veľa. Žiaľ, aj obce musia platiť zvýšenú DPH, odvádzať novozavedenú daň pri predaji majetku a energie zdražujú aj pre obce. Ak chceme svietiť, kúriť v školách, podporovať šport, kultúru, spoločenské podujatia, zabezpečovať chod úradu a výkon všetkých kompetencií obce, sú tieto opatrenia nevyhnutné. Bude druhou etapou pokračovať rekonštrukcia zariadenia pre dôchodcov? Na túto otázku by som aj ja rád poznal odpoveď. Najlepšie kladnú. Či tomu tak bude, nezávisí len od nás. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa o to budeme pokúšať. Máme spracovaný projekt, vydané stavebné povolenie, vo výberovom konaní vysúťaženého dodávateľa. Pre komplexné dobudovanie areálu a zvýšenie úrovne zariadenia by bola táto etapa prínosom. Obec z vlastných zdrojov v budúcnosti nebude schopná pokračovať v budovaní tohto zariadenia. Navyše, ako malá obec, sa nemôžeme uchádzať o iné projekty v rámci eurofondov. Takže jednou vetou: „Sme pripravení na

štartovej čiare a čakáme na štart v nádeji, že sa dostaneme až do cieľa.“ Prečo sú podľa vás dôležité SAMOSPRÁVNE NOVINY, ktoré sú prvým projektom svojho druhu na Slovensku vôbec? Pravdivé a úplné informácie sú pre obyvateľov našich miest a obcí dôležité a potrebné. Poznanie oficiálnych stanovísk a postojov ZMOS k aktuálnym témam v spoločnosti môže v mnohom našich ľudí usmerniť. Taktiež možnosť vedenia obce oficiálne a hlavne včas informovať svojich voličov o dianí v obci, podujatiach, plánoch a podobne je prínosom. Jednak pre možnosť kontroly činnosti vedenia obce, získania aktuálnych informácií, ale aj pre možnosť porovnania diania s inými samosprávami. Pre obyvateľov obcí, ktoré sa aktívne zapoja do tohto projektu, to bude mať ešte jeden dôležitý prínos. A to ten, že budú do každej domácnosti pravidelne dostávať týždenník POHRONIE zadarmo, čo pri cene v stánkoch nie je zanedbateľným prínosom.

Nový Tekov Milí Novotekovčania,

So StaroStKoU NovÉHo teKova SiLvioU HrUŠKovoU

Ľudia sa zapájajú do verejného života OĽGA PREKOPOVÁ Vy ste do funkcie starostky nastupovali atypicky – na dvakrát a definitívne ste začali úradovať až v lete minulého roku. Čo kľúčové sa odvtedy udialo v obci? Prvýkrát som zasadla do starostovského kresla vlani 11. januára. Hneď po nástupe do funkcie som odovzdala na Krajský stavebný úrad žiadosť o výstavbu 18-bytovky. Práce sa mali začať od 1. júla, no pre archeologické vykopávky sa omeškali až do polovice augusta. Ja som bola prvýkrát v úrade starostky do 2. marca, znovu som sa na radnicu vrátila 1. júla 2011 po opakovaných voľbách, ktoré sa konali vlani 25. júna. Hneď potom sme budovali chodník v časti Nová ulica, ktorý bol odovzdaný do užívania koncom novembra. Tu

som sa sústredila aj na bezpečnosť občanov – na cestu sme umiestnili spomaľovače aj zrkadlá a odstránili sme spodné časti stromov, aby bol nový chodník funkčný. V súčasnosti prebieha výstavba Malej vodnej elektrárne, kde obec vstúpila dvoma percentami formou vkladu pozemkov. Buduje sa spomínaná 18- bytovka, ktorá bude odovzdaná v júni 2013. Do konca tohto roku chceme vybudovať prístrešok pri Dome smútku a zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu. Na tieto investičné akcie máme pripravené financie. Všetko ostatné bude záležať od stavu obecnej pokladnice. Rozpočet máme schválený, za odvážanie odpadu sme poplatky nezvýšili. Nový Tekov leží priamo pod vežami Atómových elektrární Mochovce. Čo to obec znamená?

Sme v 1. ochrannom pásme, do 5 km od JE Mochovce. Tento fakt zohľadňuje príslušný jadrový zákon. Novotekovčania majú rešpekt pred najväčšou investíciou v rámci SR, uvedomujú si strategické postavenie obci voči elektrárni a podporujú dostavbu 3. a 4. bloku JE. Vedenie obce má predĺžené ruky v aktívnych obecných organizáciách. Ktoré sú to predovšetkým? Najmä Miestna organizácia Matice slovenskej, Miestny spolok SČK a dve nové občianske združenia: HRONEKO a TEKOVAN. V OZ HRONEKO sú mladí ľudia, ktorí veľmi pomáhajú aktívnemu životu Nového Tekova. Vznikli 7. 10. 2011 a už podali žiadosť o príspevok z eurofondov na budovanie prístrešku pri rybníku, lavičiek a detskej pre-

liezky v tvare ryby, čo skultivuje tento priestor. Občianske združenie TEKOVAN, ktoré vzniklo vlani 27. novembra, sa sústreďuje na udržiavanie tradícií. Cez víkend 14. a 15. januára organizujú kurz pletenia košíkov. V súčinnosti so spomínanými organizáciami, najmä s MS a SČK, sme pripravili rozlúčku s letom, program k Mesiacu úcty k starším, Halloween, Mikuláša, Vianočné trhy spojené s obecnou zabíjačkou aj vydarenú silvestrovskú zábavu. Naši matičiari pripravili hneď na úvod roka, vo štvrtok 5. januára, ukážky stolovania spojené s prednáškou naslovovzatej odborníčky Eleny Velšicovej. Čo je vaším najväčším želaním do tohto roku? Aby boli naši obyvatelia spokojní, aby sa im v našej obci dobre žilo.

ObčiANsKe zdRUžeNie TeKOVAN

Retro výstava: Aj to sme mali

V termíne 3., 4. a 5. februára 2012 sa môžete tešiť na pripravovanú Retro výstavu - AJ TO SME MALI. Pôjde o výstavu vecí starších ako 50 rokov. Môže to byť náradie, nástroje, kuchynské náčinie, fotografie, menšie kusy nábyt-

ku, tvrdé gramoplatne a pod. Tieto predmety môže priniesť ktokoľvek z Vás do kultúrneho domu v piatok 3. februára. Na víkend budú popísané, nainštalované a vystavené v KD v Novom Tekove, kde si ich budete môcť prezrieť v sobotu od

10. do 19. h. a v nedeľu od 10. h do neskorého večera. Výstava môže byť zaujímavá aj pre deti a mladých ľudí, môžete im vysvetliť, na čo jednotlivé predmety slúžili. Zapojte sa aj vy, prehľadajte povaly a komory, možno práve Vy prine-

siete unikát výstavy. V nedeľu 5. februára v podvečerných hodinách bude v rámci tejto akcie Retro večer spojený s počúvaním starých gramoplatní. Vstup v krojoch alebo starodávnom oblečení je vítaný.

na prahu nového roka Vám všetkým vinšujem veľa pevného zdravia, šťastia, spokojnosti a najmä lásky, ktorá je základom fungovania života. Veľmi sa teším, že naša vzájomná komunikácia dostala nový rozmer a že sa s prichádzajúcim rokom zlepší Vaša informovanosť o tom, čo sa deje v našej obci. O tom, ako sa zapájate do podujatí, ktoré obyvateľom Nového Tekova prinesú radosť, podporia ich zomknutosť a vzťah k dedinke, kde žijú. Ktorá je síce neveľká počtom obyvateľov, ale činorodá a v zmysle polohy k Atómovým elektrárňam Mochovce má aj výnimočné, strategické postavenie. Zlepšenie vzájomnej informovanosti vedenia obce a jej obyvateľov umožňuje príloha týždenníka POHRONIE pod názvom SAMOSPRÁVNE NOVINY. Do tohto projektu, ktorý je prvý na Slovensku, sa medzi pilotnými obcami zapája aj Nový Tekov. Na tomto mieste si, milí spoluobčania, budete môcť každý týždeň prečítať informácie o živote v našej obci. Každý utorok dostane každá domácnosť nové číslo POHRONIA. To je dar obce jej obyvateľom pre zlepšenie naplnenia práva na informovanosť, ktoré patrí k najdôležitejším. Ja sa veľmi teším na našu vzájomnú komunikáciu prostredníctvom Vašich novín a verím, že sa nájde dostatok nadšencov, ktorí budú chcieť ostatných informovať o zaujímavých, užitočných a nasledovaniahodných podujatiach. Veď aktívnych, šikovných ľudí je v Novom Tekove naozaj veľa. Teším sa na spoluprácu. S prianím príjemných dní Silvia Hrušková, starostka

o umení stolovania NOVÝ TEKOV (op) – Stolovanie v súlade s pravidlami etikety a najnovšími trendmi slávnostného prestierania, napríklad pre jubilantov po päťdesiatke. To bola téma zaujímavej prednášky Eleny Velšicovej, majsterky odbornej výchovy SOŠ na Ulici Sv. Michala v Leviciach. Práve túto odborníčku na stolovanie a ume-

nie zaujímavého, vkusného prestierania, pozvali organizátori z MO Matice slovenskej v Novom Tekove vo štvrtok 5. januára podvečer do kultúrneho domu. Účasť na tejto prvej akcii matičiarov v novom roku prijali tri desiatky Novotekovčanov. Prítomná bola aj starostka Silvia Hrušková.


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

(99)

SLUŢBY Staviam kozuby, krby a kachľové pece, opravím staré, aj nefunkčné. Tel. 0903 664 956 (604)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355) Vykonávam pilčícke práce s motorovou pílou u Vás doma - napílenie palivového dreva na polienka - výrub stromov v záhrade

Tel. 0903 433 738

(1)

NEHNUTEĽNOSTI » Predám RD v Leviciach, so všetkými IS. Tel. 0911 211 755 (8) Predám nehnuteľnosť v Dolnom Piali o výmere 224 m2. V objekte sú kompletné inţinierske siete, sociálne zariadenie. Nehnuteľnosť má dobrú polohu s moţnosťou viacúčelového vyuţitia. Cena dohodou. Tel. 0905 425 033 (589) » Predám väčší rodinný dom v Želiezovciach so záhradou. Cena dohodou. Tel. 0910 685 345 (5)

Predám kaviareň v centre Levíc. Informácie 0914 172 371

(543)

» Predám väčší rodinný dom v Bratislave, časť Dúbravka. Cena dohodou. Tel. 0910 185 790 (14)

NÁBYTOK

» Predám novú sedaciu súpravu z rodinných dôvodov. Tel. 0905 578 970 (2)

ZVIERATÁ

Ručne kované práce KOVÁČSTVO

» Predám vykŕmené ošípané. Tel. 0902 285 566 (588) » Predám odstavčatá. Cena dohodou. Tel. 0917 252 526 (591) » Predám vykŕmené husi v Drženiciach č. 40. Tel. 0940 838 531 (608)

Predám tatranský profil –

» 53-ročný muž (162 cm) hľadá dámu primeraného veku na vážnu známosť. Číslo v redakcii. (574)

výroba kovaných plotov, brán, zábradlí, mreţí a doplnkov. Kontakt Kukučinov 5 Tel. 0904 343 317 (6)

ZOZNÁMENIE

brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

(13)

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

€ €

(12)

BYTY » Predám garsónku v OV na ulici Zd. Nejedlého v Leviciach, 25 m2, 4. poschodie/12. Cena dohodou. Tel. 0908 833 633 (573) » Predám garsónku v LV na Okružnej v OV. Cena 18 500 €. Tel. 0902 211 159 (3) » Predám veľký 2-izbový byt v OV v Leviciach, prerobený s balkónom, nové okná, plávajúce podlahy, murované jadro, obklady, dlažba, nová kuchynská linka. Cena dohodou, aj na hypotekárny úver. Tel. 0910 940 535 (576) » Predám 2-izbový, upravený byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (9) » Predám 3-izbový byt v OV na Kvetnej ulici v Leviciach. Čiastočne zrekonštruovaný. Tel. 0908 582 439 (602) » Predám 3-izbový byt na Pereckej ul. v Leviciach v pôvodnom stave, 72 m2. Cena dohodou. Tel. 0905 554 715 (613) » Predám 4-izbový byt v Žemberovciach. Nájomné 30 € + energie + záhrada. Cena dohodou. Tel. 0910 185 790 (15)

VÝMENA

» Vymením 1-izbový byt na Saratovskej ul. v Leviciach za menší 3izbový s doplatkom. Tel. 0911 211 755 (10)

PRENÁJOM

» Dám do prenájmu zariadenú garsónku v Leviciach. Nájomné 200 € celkove. Tel. 0918 513 774 (16) » Dám do prenájmu 1-izbový byt po rekonštrukcii na Saratovskej ul. v LV. Tel. 0918 890 984 (7) » V centre Levíc prenajmem 3izbový byt. Tel. 0905 535 787 (603)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

Cvičenia

SAHADŢA JOGA.

Kaţdú stredu o 18. hodine

v JUNIORCENTRE Levice. VSTUP VOĽNÝ.

* inzercia * inzercia * inzercia *

REDAKCIA FAX

* INZERCIA * 036/6313 187

SPOMIENKA Dňa 27. 12. 2011 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

PEDIKÚRA GITA ďakuje svojim zákazníkom za prejavenú dôveru a praje úspešný rok 2012

Poľná 6 (bývalý Dom sluţieb), Levice Tel. č. 036/622 75 10, 0907 487 770 (999)

Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

KERBEROS

Jozef Jurák z Levíc. Kto ste ho poznali, venuje mu, prosím, spomienku.

Smútiaca rodina (11)

REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (4) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

SPOMIENKA Koho ľúbime, nezomiera ... Dňa 12. 1. 2012 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel a otec

Igor Stančík.

S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

* inzercia * inzercia * inzercia *

(4)

NEZABUDNITE NA

PREDPLATNÉ POHRONIA Celoročné predplatné 20,72 € 624 Sk Polročné predplatné 10,36 € 312 Sk Štvrťročné predplatné 5,18 € 156 Sk

Meno a adresa:...................................................................................................... Prinášame objednávací lístok predplatného týţdenníka Pohronie, ktorý občania po vyplnení zašlú spolu s kópiou ústriţku uhradenej poštovej poukáţky (typu H) na adresu redakcie (POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice) alebo môţu uhradiť priamo v redakcii, prípadne objednávku nahlásiť na tel. č. 036/631 23 92.


16

10. januára 2012

POHRONIE

iNZercia

zmenáreŇ Výhodné kurzy pri vyšších sumách - možnosť dohody.

po - pia 9.00 - 16.00 So 8.30 - 12.00 nájdete nás:

Námestie Šoltésovej 10 (vedľa Santal)

tel. č. 0905 720 589

(110)

LUxUSNý raKúSKY eroticKý KLUb

VENUS

príjme dievčatá od 19 rokov.

(133)

Výhodné platové podmienky, ubytovanie a cesta zabezpečená. Stretnutie možné aj na Slovensku. Tel.: 0902 352 347

(5)

Dem-ter

pLASTOVé OknÁ A DVERE

zn. SaLaMaNder vrátaNe ov a deceUNiNcK dopLNK

pLaStovÉ obKLadY a opLoteNia, MarKÍZY Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

zimné zľavy!

(2)

Potrebujete graficky spracovať...

(1)

...inzerát?

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) (138)

0907 933 483 roloend@gmail.com members.chello.sk/rendresz

Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 01 2012  

Týždenník okresu Levice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you