Page 18

Kuva Kai Tirkkonen

Isohaaran voimalaitos.

Teksti Anna Saarenoja

Suomen sähköjärjestelmä tarvitsee vesivoimaa – nyt ja tulevaisuudessa Nykyinen vesivoima on tehokasta, luotettavaa, ympäristön huomioon ottavaa ja pitkälle automatisoitua. Se on sähköjärjestelmällemme elintärkeää säätövoimaa, jonka merkitys tulevaisuudessa kasvaa.

Kahden vedenpinnan eroa hyödyntävä

tuotannon ja kulutuksen tasapainoa on

vesivoiman perusperiaate on pysynyt

entistä vaikeampaa hallita.

samana jo toistasataa vuotta. – Viimeisten 15 vuoden kuluessa moni asia on kuitenkin muuttunut

täkin merkittävämpi. Tähän vaikuttaa

täysin, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n

myös kannattavuusongelmista kärsi-

toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

neiden lämpövoimalaitosten määrän

Isoin muutos on tapahtunut vesivoiman roolissa. Siinä missä vanhan

– Vaikka sähkön kulutuksen joustot ja älyverkot tuovat uusia mahdollisuuk-

nostaa Suomi jaloilleen, nykyinen vesi-

sia järjestelmän tasapainottamiseen,

voima tasapainottaa sähkönkulutusta

tulevaisuudessa tarvitaan myös vesivoi-

ja varmistaa suomalaisen sähköjär-

maa, Pietinen muistuttaa.

vesivoima vastaa keskimäärin jopa 70 prosentista vuorokausisäädöstä. – Vesivoimalla on Suomen ja koko

Lisää tehoa, parempi hyötysuhde Vesivoimatuotannossa käytettävä tek-

Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä

niikka on kehittynyt paljon, ja mukaan

erittäin merkittävä rooli sen erinomais-

ovat tulleet digitalisaatio ja modernit

ten säätöominaisuuksien ansiosta:

sähkö- ja automaatiojärjestelmät.

vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää,

– Automaation ja kehittyneen

säätää ja pysäyttää muita voimalaitok-

vikadiagnostiikan ansiosta häiriötilan-

sia nopeammin, Pietinen kertoo.

teissa päästään nopeammin ongelmiin

Vesivoima mahdollistaa tuulivoiman

kiinni – myös etänä. Samalla huolto ja varaosien saanti on helpottunut, mikä pidentää järjestelmien käyttöikää ja li-

Vesivoimalla tuotetaan nykyisin runsas

sää toimintavarmuutta, PVO-Vesivoima

puolet Suomen uusiutuvasta sähkö-

Oy:n kehityspäällikkö Juha Kähkölä

energiasta. Vuonna 2016 sillä tuotettiin

kertoo.

lähes 24 prosenttia Suomen omasta sähköntuotannosta. Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähköntuotannon kasvaessa

POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2017

väheneminen.

vesivoiman tehtävänä oli sotien jälkeen

jestelmän toimivuuden. Kotimainen

18

– Siksi vesivoiman merkitys sähkön tuotannossa on jatkossa vielä nykyis-

Kehittyneen valvonta- ja säätötekniikan ansiosta energiantuotantoa on saatu kasvatettua, vaikka virtaamat ovat pysyneet samana.

Pohjolan voima 2/2017  
Advertisement