Page 1

All you need to know about Platforme, deportaliserde medier. Platform

Gruppe

Facebook Youtube (vimeo) Twitter Blogs (Tumblr) Pinterest Instagram Google + LinkedIn

3 10 5 7 9+8 2 1 4

Casestudy /karakteristik (til hjælp for valg af platform) • • • • • • • •

Udbredelse – hvor mange, demografi, hvem? Distribution – viral eller på anden vis Primære kerne funktionalitet(er) Involveringsgrad (skabe – redaktion -redistribution/dele – bedømme – beskue/opleve) Sprog/spilleregler (forventninger til aktivitetsniveau) Indgangsbarriere (høj/lav) Særlige kendetegn SWOT (mini)
&DVHVWXG\3LQWHUHVWDW&URVV0HGLD²*UXSSH

RNW &DVHVWXG\3LQWHUHVW 6NUHYHWDI'DOL6DOO\(ULNRJ.DWULQH &DVHVWXG\3LQWHUHVW 3ULPÂ UHNHUQHIXQNWLRQDOLWHW HU

3LQWHUHVWIXQJHUHUVRPHQRQOLQHRSVODJVWDYOHKYRUGXNDQGHOHHJQHELOOHGHURJYLGHRWLQJIXQGHW SnQHWWHWVnYHOVRP·UHSLQQH·DQGUHVRSVODJ3LQWHUHVWKDUIOHUHIRUVNHOOLJHNDWHJRULHUVRPEUXJHUQH NDQI¡OJHDOWHIWHULQWHUHVVH²KREE\PDGODYQLQJDNLWHNWXUPP3LQWHUHVWK QJHUVDPWLGLJVDPPHQ PHGVRFLDOHPHGLHUVRPHNVHPSHOYLV)DFHERRNVnYHQQHJUXSSHQNDQVHQ\HSLQV 8GEUHGHOVH²KYRUPDQJHGHPRJUDILKYHP" 3LQWHUHVWKDUSnYHUGHQVSODQFDPLOOLRQHUEUXJHUH ,86$HUGHWSULP UWNYLQGHULDOGHUHQ²nUGHUEUXJHU3LQWHUHVWQHPOLJDIDPHULNDQVNH EUXJHUHL,VWRUEULWDQQLHQHUDIDOOHEUXJHUHP QGRJHUFDnU\QJUHHQG DPHULNDQHUQH 'LVWULEXWLRQ²YLUDOHOOHUSnDQGHQYLV 3LQWHUHVWEOLYHULK¡MJUDGGLVWULEXHUHWYLDYLUDOPDUNHGVI¡ULQJ ,QYROYHULQJVJUDG VNDEH²UHGDNWLRQUHGLVWULEXWLRQGHOH²EHG¡PPH²EHVNXHRSOHYH

'XVNDEHUGLQHHJQHERDUGVRJEOLYHUGHUIRUGLQHJHQUHGDNWLRQUHGDNW¡U'XNDQVNDEHLQGKROGYHG DWXSORDGHGLQHHJQHIRWRVHOOHUGXNDQUHGLVWULEXHUHGHOHDQGUHVSLQV'HUILQGHVHQ·OLNH·NQDSGHU J¡UGHWPXOLJWDWEHG¡PPHELOOHGHU 3LQWHUHVWHUHWVLWHGHULQVSLUHUHURJJ¡UGHWPXOLJWDWJHPPHSnJRGHLGHHU 6SURJVSLOOHUHJOHU IRUYHQWQLQJHUWLODNWLYLWHWVQLYHDX

+YLVPDQYLOVNDEHHQSURILOGHUEOLYHUIXOJWDIPDQJHEUXJHUHVNDOPDQEUXJHIRUKROGVYLVPHJHWWLG SnVLWHW'HWHULNNHQRNDWUHSLQQHPHQPDQVNDOY UHJRGWLODWKHQWHQ\WLQGKROGIUDDQGUHVLWHV 3LQWHUHVWE\JJHULNNHSnWHNVWRJPHQLQJHUXGEUHGWYLDVWDWHPHQWV0DQVNDEHUVLQSURILOYLDGH ELOOHGHUPDQSLQQHU ,QGJDQJVEDUULHUH K¡MODY

'XInUGHWXGDIVLWHWVRPGXVHOY¡QVNHU'HWNU YHULNNHQRJHWDWRSUHWWHHQSURILORJERDUGV ‘QVNHUGXDWPDQJHVNDOI¡OJHGLJVnVNDOGXY UHPHUHDNWLY 6 UOLJHNHQGHWHJQ .YDOLWHWHQSnLQGKROGHWHUK¡MWRJSURIHVVLRQHOWOD\RXWHWSnVLWHWHUHQNHOWRJO NNHUW%UXJHUHQHKDU PXOLJKHGIRUVHOYDWXSORDGHELOOHGHUPHQNXQWLQJDIY UGLInURSP UNVRPKHG 6:27 PLQL

6W\UNH /Â NNHUWGHVLJQ JUXSSHWYPNDQDOGNFDVHVWXG\SLQWHUHVW


&DVHVWXG\3LQWHUHVWDW&URVV0HGLD²*UXSSH

+¡MNYDOLWHWDILQGKROG %UXJHUYHQOLJW 8QLNW 3HUVRQOLJW 3LQLW²ERJP UNHNQDS 6YDJKHG 0DQJOHQGHSLQLWNQDSSnKMHPPHVLGHU '¡GHOLQNVWLOVLWHV 0XOLJKHG &XVWRPL]HGHWLQGKROGPDQEOLYHU 7UXVOHU /LJQHQGHVLWHV LQ,NNHNDWHJRULVHUHW&RPPHQWV 1R&RPPHQWV

1\HLQGO J &DVHVWXG\3LQWHUHVW 3HWHU6YDUUH²GHQSHUIHNWHVWRUP 02%,/,1'+2/'2*675$7(*,²%(5/,1*6.( 5HIOHNVLRQHURJO ULQJIUDXJH )RUHGUDJRPPHGLHU$QNHU%ULQN/XQG

1\HNRPPHQWDUHU $UNLYHU RNWREHU

.DWHJRULHU ,NNHNDWHJRULVHUHW

%ORJUROO

5HFHQW/LVWHQLQJ &URVVPHGLD5RFNV

JUXSSHWYPNDQDOGNFDVHVWXG\SLQWHUHVW


&DVHVWXG\3LQWHUHVWDW&URVV0HGLD²*UXSSH

1RWHU 6LGHDGPLQ %DFNWR7RS

JUXSSHWYPNDQDOGNFDVHVWXG\SLQWHUHVW


)$&(%22.²FDVHVWXG\_&URVVILWPHGLD

*YVZZMP[TLKPH &URVVWKHOLQH

-(*,)662¶JHZLZ[\K` 7VZ[LKVUVR[VILYI`RH[OYPULYH\MM

8GEUHGHOVH±KYRUPDQJHGHPRJUDILKYHP" )DFHERRNVWDWLVWLN 1¡JOHWDO EUXJHUHL'DQPDUN :RUOGZLGHRYHUPLOOLDUGEUXJHUH %UXJHUQHVDOGHU nUEUXJHUH nUEUXJHUH nUEUXJHUH nUEUXJHUH nUEUXJHUH EUXJHUH 'HVW¡UVWHE\HU 'HVW¡UVWHE\HU$QWDO±)HEUXDU .¡EHQKDYQ&RSHQKDJHQEUXJHUH cUKXV$DUKXVEUXJHUH 2GHQVHEUXJHUH 6MRYHWDO %UXJHUHGHUKDU)&&RSHQKDJHQVRPLQWHUHVVH %UXJHUHGHUKDU%U¡QGE\,)VRPLQWHUHVVH %UXJHUHGHUHULGHQEUHGHLQWHUHVVHNDWHJRULL3KRQH %UXJHUHGHUHULGHQEUHGHLQWHUHVVHNDWHJRUL$QGURLG 'LVWULEXWLRQ±YLUDOHOOHUSnDQGHQYLVߐ‡ +YLVYLWDJHUXGJDQJVSXQNWL)DFHERRNVI¡GVHOVnEOHYGHWXGEUHGWYHGDWPDQLQYLWHUHGHDOOHLHQV PDLONDWDORJ'HULJHQQHPEOHYEUXJHUHQRSIRUGUHWWLODWGHOWDJHLI OOHVVNDEHW0DQILNXQGHUYHMVVPnµSXVK¶ EHVNHGHUVRP³YHQQHUYHQWHUSnGLJSnIDFHERRN±RSUHWSURILOLGDJ´ 3ULP UHNHUQHIXQNWLRQDOLWHW HU ߐ‡ 6WDWXVRSGDWHULQJHUELOOHGHYLGHRGHOLQJGHOLQJDIOLQNVJUXSSHIRUXPLQYLWDWLRQHUWLOEHJLYHQKHGHUIDQVLGHU OLNHV

,QYROYHULQJVJUDG VNDEH±UHGDNWLRQUHGLVWULEXWLRQGHOH±EHG¡PPH±EHVNXHRSOHYH ߐ‡ )DFHERRNVNDEHUVDPPHQKROGRJI OOHVVNDERJGHUPHGHQK¡MLQYROYHULQJVJUDG'RJHUGHULNNHPXOLJKHGHUIRU DWVNDEHQRJHWXGRYHUµJUXSSHU¶RJµIRUXPV¶)DFHERRNKDQGOHUSULP UWRPDWUHGLVWULEXHUHPDWHULDOHGHOHRJ EHG¡PPH

FURVVILWPHGLDWYPNDQDOGN


)$&(%22.²FDVHVWXG\_&URVVILWPHGLD

6SURJVSLOOHUHJOHU IRUYHQWQLQJHUWLODNWLYLWHWVQLYHDX ߐ‡ 3nIDFHERRNHUGHUHWPHJHWSHUVRQOLJWVSURJ'HWHUPHJHW´MHJ´RJ³WDOHVSURJFKDWVSURJ´QHNURORJDJWLJW VSURJ0DQNDQL¡YULJWVOLSSHDIVWHGVPnKYLGHO¡JQH±GHQSHUVRQPDQJHUQHYLOY UHGHWELOOHGHPDQJHUQH YLOKDYHDWDQGUHKDUDIHQNDQPDQInIUHPSnIDFHERRN ,VWDUWHQNXQQHPDQ¶KM OSH¶VLQHYHQQHUPHGDWEOLYHDNWLYH+YLVPDQLNNHHUDNWLYIRUVYLQGHUPDQIUD QHZVIHHGHGPHQKYLVPDQHUIRUDNWLYEOLYHUPDQEORNHUHWDIVLQHYHQQHU'HWHUGHUPHGHQEDODQFHJDQJKYRU DNWLYPDQHU ,QGJDQJVEDUULHUH K¡MODY ߐ‡ )DFHERRNKDUHQODYLQGJDQJVEDUULHUH±DOOHNDQY UHPHG'HWHUQHPWDWRSUHWWHHQSURILOGXEOLYHUWDJHWL KnQGHQIUDVWDUW±PHJHWLQWXLWLYWWDOHUWLOODYHVWHI OOHVQ YQHU 6 UOLJHNHQGHWHJQߐ‡6:27 PLQL

6WUHQJWK ) OOHVVNDEN PSHEUXJHUDNWLYLWHWGHWHUGHUIRONHUQHPWEUXJHUYHQOLJW´'HQI¡UVWH´GHUYDUOHWWLOJ QJHOLJ DQGUHPHGLHUKDUWDJHWGHWWLOVLJ±RJSURPRYHUHUGHWGHUPHGDOWLHQ0DLOULQJHRJFKDWWH :HDNQHVV 6SDPE¡UVQRWHUHWUHNODPHVSDP 2SSRUWXQLWLHV *ULEHDOOHGHQ\HWLOWDJ±OLJHVRPQHWIOL[RJVSRWLI\)DFHERRNNDQEOLYHHQSDUDSO\GHUVDPOHUDOOHDQGUH PHGLHURSN¡EHIOHUHPHGLHUOLJHVRPLQVWDJUDP 7KUHDWV 0RGUHDNWLRQSnVRFLDOHPHGLHU±YLOJHUQHY UHPHUHSULYDWDQGUHVRFLDOHPHGLHUVRPHUPHUHQLFKHSU JHW ;OPZLU[Y`^HZWVZ[LKPU0RRLRH[LNVYPZLYL[)VVRTHYR[OLWLYTHSPUR

*YVZZMP[TLKPH 3URXGO\SRZHUHGE\:RUG3UHVV

FURVVILWPHGLDWYPNDQDOGN
Analyse af Google+

Udbredelse og demografi: der er 400millioner brugere på google+, i modsætning til facebooks 870 millioner, og der er 100 millioner aktive på en månedlig basis, hvor halvdelen af facebooks brugere er aktive på daglig basis. De top fem lande der bruger google+ er USA, Indien, Brazlilien, UK og Canada. 76 procent af indiske brugere er single, og bruger det hovedsageligt til dating og til at indlede forhold. 18-24 er den mest populære gruppe inden for google plus, det gælder for alle de fem lande. Det er hovedsageligt mænd der er brugere, de tæller omkring 2/3 af brugerne Primære funktioner: Google plus opdeler dine kontaker og venner i Cirkler. Dvs den skaber flere netværk for dine bekendtskaber. Du har et fora for arbejde og kollegaer, et for kajakklubben, et for bekendtskaber og et for nære venner osv. Det mener de er tættere på den måde vi opdeler bekendtskaber i virkeligheden, og det virker rigtig godt. Ved at skabe flere netværk samler google alle de social-medievaner folk har på ét sted. Der er én portal for alt det man ellers ville bruge facebook til og et fora for alt det man ville bruge linkedin til. Det er ideen i hvert fald. Det professionelle og private er samlet ét sted. Og de er gode til at filtrere de informationer og opdateringer man får så de er mere relevante. Google siger at Google+ ikke bare er et socialt netværksprodukt. De forsøger at samle al socialmedieaktivitet på ét sted. Der er god interaktion mellem google+ og youtube, og deres blogging del, deres søgmaskine, fildeling, docs og alle mulige andre applikationer. så google plus skal ikke ses som en konkurrent til facebook, men skal ses som et produkt der er meget større, og samler alle den aktivitet folk har på socialemedieplatforme. Det med at man bruger youtube til noget, og facebook til noget andet, og så går man ind på delicious når man vil det, og ind på digg når man vil det, forsøger google plus at gøre forældet. De samler alle disse funktioner i ét produkt og gør det. Der er en masse der bliver meget nemmere ved at samle det hele i ét produkt. Involveringsgrad: Det samme som facebook. men samarbejdet med google blogs og youtube osv, gør det potentielt nemmere og giver kortere vej til at skabe og beskue og opleve mere end hvad man kan på facebook. Sprog/spilleregler:


Intet karakteristisk sprog endnu. Men igen, man har opdelt i grupper, så den giver mulighed for at skifte sprog, alt efter hvem man snakker til. karrieremessigt eller med vennerne, eller med mor og far f.eks. Det er pointen med Google+ Indgangsbarriere: Indgangsbarrieren er lav mht socialiseringsdelen, men google plus giver dig netop muligheden for at vælge hvilket forum du vil snakke i og hvor meget du vil gøre ud af det. Den forsøger at samle videoproduktion, blogging, og dine billeder på ét sted. Så indgangsbarrieren kan ændre sig alt efter hvem du vælger at kommunikere med. SWOT: Styrker Inddele sit netværk i cirkler( Undergrupper) f.eks. venner, bekendte, familie osv. Man kan på den måde kontrollere hvilke slags info der skal ud til hvem. Alle googles platforme er samlet ved hjælp af en google plus profil. Når du logger ind, er du også logget ind på youtube, din mail osv. Elementer fra google+ vil i fremtiden dukke op i søgemaskinen, i gmail i blogging universet osv. Man kan hurtigt spille spil på Google+. De har gjort mange ting nemmere tilgængeligt. Svagheder Kedelig/dårlig design Dårlig promovering (Hvorfor skal man vælge google plus, det er folk ikke bevidste om) Ikke så intuitiv Dårlig funktionalitet Muligheder Google plus har mulighed for at blive ligeså stort som facebook, de skal bare lære at promovere sig selv bedre, og fortælle folk hvad det er for noget, og hvorfor vi skal vælge det. Trusler: Facebook, Twitter, Linkedin etc. Alle sociale platforme. Så længe der er store socialemedieplatforme der ikke kan integreres i google+, så falder deres "alt samlet på ét sted"-ide lidt til jorden.


INSTAGRAM "Hvor meget vejer en hipster? Instagram!" Casestudy: Instagram primære kernefunktion, som også er dens kendetegn, er at brugeren kan tage billeder via. appens forskellige fotofiltre. Rundt om dette er bygget et socialt netværk hvor det er muligt at dele billeder, like og kommentere. Programmet er udviklet til den mobile platform og er enkelt at gå til. Og så gør det dig til en dygtig fotograf på to minutter. Udover at dele sine fotos er Instagram blevet yderst populær på grund af de 17 filtre, som man kan lægge ned over sine billeder, så farverne og lyssætningen eksempelvis får billederne til at se ældre ud, end de er. Et kedeligt billede kan få helt nyt liv, når det har været en tur igennem Instagram. Instagram blev lanceret af to Standford studerende i 2010 og har i juli 2012 hurtigt rundet 80 millioner brugere på verdensplan. Og det er gået hurtigt! I marts 2012, var der ”kun” 30 millioner – der er altså sket en stigning på 50 millioner brugere på tre måneder! I april 2012 blev Instagram opkøbt af Facebook for 1 milliard dollar (5,6 milliarder danske kroner) – hvilket passede skaberne bag udmærket: http://www.youtube.com/watch?v=FpjZKAvz7-8 Folk er vilde med appens filtre og det er kilden til deres succes. Instagram er et viralt produkt og spredes bl.a. via communities som Facebook, hvor Instagram er integreret i nyhedsstrømmen. Det er interessant at se hvordan Instagram faktisk ikke bruger energi og penge på at sprede deres produkt på den klassiske måde via reklamer osv. Faktisk reklamerer rigtig mange virksomheder for Instagram via deres egne reklamer, hvor appens fotofiltre bliver brugt som en aktiv fortælling i den givne virksomheds salgsmateriale. Se f.eks. Taco Bells reklame her: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=euDlcNQDUYw Brugerne involverer i høj grad sig selv i produktet, da det er dem der skaber indhold i form af billeder og kommentarer. De distribuerer det videre i deres sociale communities som f.eks. Facebook og kan involvere andre i samtalerne ved at bruge # og @, ligesom i Twitter. Man opretter ikke en profil på samme måde som på Facebook, hvor man præsenterer sig på en bestemt måde. Det her er bare billeder – som selvfølgelig siger en masse om dig som person, det liv du lever og hvad du retter din optik mod. Der eksisterer ikke de store spilleregler på Instagram. Man skal som minimum lægge et billede op, men så kan man selv vælge at lave en status til billedet, kommentere og like andres billeder. Sproget i kommentarer ligner Facebook, som også har en Like funktion. Det afhænger altså af brugeren, i hvor høj grad man vil involvere sig og der er en mindre forventning til graden af aktivitet på Instagram end på f.eks. Facebook. Man bladrer igennem billeder og bliver inspireret og behøver ikke at like og kommentere alt.


For at bruge Instagram kræver det en smartphone. Man kan derfor sige at indgangsbarrieren er lav, da det kræver en bestemt teknologi at tilgå communitiet, men flere og flere har smartphones. Derfor må indgangen til appen siges at være høj. Brugeroplevelsen er ligetil, nem hurtig og smart. Hvis man ikke har en smartphone, kan man ikke være en aktiv del at Instagram. Man kan ikke være bruger via en computer og oploade billeder, men man kan oprette en profil og like andres billeder. Det kan egentlig undre, da Instagram burde være interesseret i at udkonkurrere konkurrenter som f.eks. Flickr.

SWOT-analyse Styrker: Det er nemt, hurtigt og gratis for at få noget en middelmådig situatuon til at se sej ud og få brugeren til at virke cool og spændende. Og det er pedestrian – man kan bruge det lige meget hvor man er. Svagheder: Brugeren er nødt til at have en smartphone. Instagram er også lavet til computer, men her kan brugeren kunne følge, men ikke selv lægge billeder op. Desuden er det en svaghed, at Instagram ingen indtjening har. Muligheder: Efter Instagram er blevet opkøbt af Facebook, er det en mulighed, at de to ting smelter fuldstændig sammen, så man man ikke har en separat Instragram-bruger, men bare er logget ind med sin Facebook-profil. Trusler: Billeddeling via fx Flickr og Facebook er ikke en egentlig trussel fordi, Instagram har sit varemærke: filtrene. Og de direkte konkurrenter, som fx Hipstamatic, har de nok overvundet nu.
&URVVPHGLDEORJ/LQNHG,QVRPSODWIRUPIRUEUXJHULQYROYHULQJ 'HO

  0HUH

 1 VWHEORJª

2SUHWEORJ  /RJLQG

&URVVPHGLDEORJ 3HUQLOOH)DOV%DKUW0HWWH0DQGDO(PLO‘VWHUJDDUG5ROI*OXPV¡H

WLUVGDJGHQRNWREHU /LQNHG,QVRPSODWIRUPIRUEUXJHULQYROYHULQJ 8GEUHGHOVH +YRUPDQJHGDQVNHUHHUSn/LQNHG,QKDUPLOOEUXJHUHSnYHUGHQVSODQRJHU GHUPHGGHWQ VWVW¡UVWHVRFLDOHQHWY UNHIWHU)DFHERRN +YHP)RONPHGO QJHUHYDUHQGHXGGDQQHOVHU HUKYHUYVIRON 'HQVW¡UVWHJUXSSHDIEUXJHUH HUHQWUHSUHQ¡UHU 'HPRJUDILNYLQGHURJP QG7\SLVNDOGHUJUXSSHHUnULJH1RUGDPHULNDRJ (XURSDHUK¡MVWUHSU VHQWHUHWEODQGWEUXJHUQH,'.KDU/LQNHG,QUHWODYY NVWIRUWLGHQL IRUKROGWLODQGUHYHVWHOLJHODQGHSnSODWIRUPHQ 3ULP UNHUQHIXQNWLRQDOLWHW 1HWY UN (WSURIHVVLRQHOWVRFLDOWQHWY UNDUEHMGVQHWZRUNLQJ0DQKROGHUNRQWDNWPHGWLGOLJHUH NROOHJHUVDPDUEHMGVSDUWHURVY'HWHULNNHQ¡GYHQGLJYLVHQDNWLYNRQWDNWPHQPDQKDU KLQDQGHQKYLVEHKRYHWRSVWnU0DQJ¡UVLW&9WLOJ QJHOLJWRJVnVHOYRPPDQLNNHHU MREV¡JHQGH &RPPXQLW\ 9LGHQVGHOLQJSODWIRUPPDQFRQQHFWHUPHGOLJHVLQGHGHHOOHUPHGIRUVNHOOLJHSURIHVVLRQHOOHL DQGUHHUKYHUYIRUDWRSQnYLGHQ%ODYHGDWY UHHQGHODIIRUVNHOOLJHIRUDKYRUPDQNDQ O VHDQGUHIRONVVS¡UJVPnORJJLYHVYDUHOOHUVHOYVWLOOHVS¡UJVPnOKYLVGHUHUQRJHWPDQ NXQQHW QNHVLJLQSXWSn 6\QOLJKHG 0DQHUV\QOLJLQGHQIRUGHQYHUGHQPDQDUEHMGHUL9HGDWKDYHHWVWRUWQHWY UNGXNNHUPDQ RJVnRSKRVIRONGHUV¡JHUHIWHUPHGDUEHMGHUHIRUGLGHPnVNHNHQGHUpQGHUNHQGHUHQVHOY 3URILOHULQJ 0DQYLVHUKYHPPDQHUEODYHGDWODYHDUEHMGVUHODWHUHGHVWDWXVRSGDWHULQJHU'YVLNNH IDFHERRNVRYVRJNDUWRIOHURJEDE\ELOOHGHU0HQVS QGHQGHDUWLNOHUHQVV\QSnDNWXHOOHWLQJ LQGHQIRUHQVEUDQFKHRVY0DQEOLYHUHQVSLOOHULQGHQIRUHQVEUDQFKH /LQNHG,QVRPUHGVNDEWLOWYSURGXNWLRQRJEURDGFDVWLQJ 3n/LQNHG,QNDQPDQVSUHGHEXGVNDEHWRPVLWSURJUDPVNDEHK\SH'HWKDQGOHUGRJRP DWPDQUDPPHUGHULJWLJHSHUVRQHUIRUDRJEUDQFKHU'D/LQNHG,QHUIRUSURIHVVLRQHOOHIDJIRON VNDOSURJUDPPHWRJVnKHQYHQGHVLJWLOQHWRSGHWWHVHJPHQWIRUDWPDQNDQO\NNHVPHG K\SHQ0DQVNDODOWVnKHQYHQGHVLJWLOHQQLFKH /LQNHG,QNDQEUXJHVVRPUHVHDUFKUHGVNDELIRUELQGHOVHPHGSURGXNWLRQHQDILQGKROGWLOWY *HQQHPGLYHUVHIRUDRJVLWGLUHNWHQHWY UNNDQPDQV¡JHHIWHUYLGHQSHUVRQHUHOOHULGpHU ,QYROYHULQJVJUDG 0DQY OJHUVHOYLQYROYHULQJVJUDGHQ0DQNDQRSOHYHYHGDWI¡OJHPHGLGLYHUVHIRUDHOOHU PDQNDQVHOYY UHHQDNWLYGHOWDJHUGHUNRPPHUPHGLQSXW 0DQVNDEHUVLJVHOYYLDGHWPDQRSGDWHUHO JJHUXGRPVLJVHOY0DQHUGHUYHGVLQHJHQ UHGDNWLRQ +YLVPDQHUHQGHODIGLYHUVHIRUDNDQPDQKHULQGHGHOHRJUHGLVWULEXHUHUIRUVNHOOLJHOLQNV DNWLYLWHWHU&9PP 6SURJVSLOOHUHJOHU IRUYHQWQLQJHUWLODNWLYLWHW

'HWHUHQSURIHVVLRQHOSODWIRUP6SURJHWHUIRUKROGYLVWIRUPHOWNDQY UHOLGWPHUHXIRUPHOWL GLYHUVHIRUDPHQVnVQDNNHUPDQIRUXPVSURJHW 'HWHUKHOWWLOODGWDWFRQQHFWHPHGIRONPDQDOGULJKDUP¡GWSHUVRQOLJW0DQQHWY UNHU VLPSHOWKHQEUHGHUHHQGSn)DFHERRNEODPHGIRONPDQLNNHNHQGHUSHUVRQOLJWPHQVRP PDQHULVDPPHEUDQFKHPHG

'LVWULEXWLRQ )RONEOLYHUEHNHQGWPHG/LQNHG,QYLUDOWYLDPXQGWLOPXQGHOOHUDQPRGQLQJHUSnPDLOIUD DQGUHEUXJHUHLGHUHVQHWY UN3ULP UWVWXGLHRJDUEHMGVQHWY UN FURVVPHGLD\RXEORJVSRWGNOLQNHGLQVRPSODWIRUPIRUKWPO


&URVVPHGLDEORJ/LQNHG,QVRPSODWIRUPIRUEUXJHULQYROYHULQJ

,QGJDQJVEDUULHUH+¡MODY 'HWNU YHUDWPDQRSUHWWHUHQSURILOKYLONHWNDQWDJHOLGWWLGIRUMRPHUHPDQJ¡UXGDIVLQ SURILOMRPHUHInUPDQXGDISODWIRUPHQRJDOOHGHQVQHWY UN'HWNU YHUDWPDQYLOGHW 6 UOLJHNHQGWHWHJQ (WSURIHVVLRQHOWVRFLDOWQHWY UN 0LQL6:27 6WUHQJWV*RGWY UNW¡MWLODWFRQQHFWHPHGVLQHUKYHUYVJUXSSHEUDQFKH'HWHUHQGLUHNWH NRQWDNWWLODQGUHXGHQDWGHWJnULJHQQHPHQDGPLQLVWUDWLRQ0DQEOLYHUVHWSn DUEHMGVPDUNHGHWXGHQDWPDQEHK¡YHUDWVWnVRPMREV¡JHQGH :HDNQHVVHV'HWNU YHUPHJHWIRUDWNRPPHLJDQJ/D\RXWHWHUURGHWRJLNNH OHWWLOJ QJHOLJW0DQEOLYHUEHG¡PWSnGHWXPLGGHOEDUHLQGWU\NVRPHQVSURILOYLVHUKYLVPDQ GHUIRULNNHKDURSGDWHUHWVLQSURILORUGHQWOLJWNDQGHWI¡UHWLODWPDQIHMOEHG¡PPHV 2SSRUWXQLWLHV'HQYLVXHOOHGHONDQJ¡UHVOHWWHUHWLOJ QJHOLJHNVPHGPXOLJKHGHQIRUDW EUXJHUQHNDQXSORDGHYLGHRHU HJQHSURGXNWLRQHUYLGHR&9PP

7KUHDWV+DFNLQJVWRUHILUPDHUPHGPDQJHDQVDWWHSn/LQNHG,QHUXGVDWWHIRUKDFNLQJGD GHUGHUPHGOLJJHUPDQJHRSO\VQLQJHURPILUPDHWWLOJ QJHOLJHSn/LQNHG,Q $I5ROI*OXPV¡H3HUQLOOH)DOV%DKUWRJ0HWWH0DQGDO*UXSSH790 ,QGVHQGWDI&URVVPHGLDEORJNO 5HFRPPHQGWKLVRQ*RRJOH

,QJHQNRPPHQWDUHU 6HQGHQNRPPHQWDU 'XVNDOLQGWDVWHHQNRPPHQWDU ,QGWDVWGLQNRPPHQWDU

.RPPHQWHUVRP *RRJOHNRQWR 8GJLY  9LVHNVHPSHO

6WDUWVLGH

OGUHLQGO J

$ERQQHUSn.RPPHQWDUHUWLOLQGO JJHW $WRP

%ORJDUNLY ź 

źRNWREHU 

/LQNHG,QVRPSODWIRUPIRUEUXJHULQYROYHULQJ 0RELOWHOHIRQHQ7Y VYHQHOOHUIMHQGH(VVD\XJH +YDGYLHUQ\VJHUULJHSnRPNULQJRQOLQHGLVWULEXWL %RQGHU¡YHQ2SJDYH*UXSSH0RELO79$SS (NVWUD%ODGHW(NVWUD%ODGHW%HWDOLQJVDSS$ERQQ 1RWHUWLO790IRUHGUDJYHG$QNHU%ULQN/XQG'HQ 5HIOHNVLRQHUXJHHVVD\ )HHGEDFNSnRSJDYHIUDJUXSSH &URVVPHGLDRSJDYHDIJUXSSH FURVVPHGLD\RXEORJVSRWGNOLQNHGLQVRPSODWIRUPIRUKWPO


8QWLWOHGGRFXPHQW

8QWLWOHGGRFXPHQW 8GEUHGHOVH±KYRUPDQJHGHPRJUDILKYHP" 0LOOLRQHUEORJV 0LOOLDUGHUSRVWV $QVDWWH

KWWSVGRFVJRRJOHFRPGRFXPHQWSXE"LG $RL-&FD]H(UQ5=RG5BZO<\49K62]94=9Y/BV


8QWLWOHGGRFXPHQW

 'LVWULEXWLRQYLUDOHOOHUSnDQGHQYLV %UXJHUJHQHUHUHWGLVWULEXWLRQIRONNDQDXWRPDWLVNOLQNHWLO7XPEOUYLDIDFHERRNWZLWWHU 3ULPÂ UHNHUQHIXQNWLRQDOLWHW HU

3n7XPEOUNDQGXGHOHDOW,QGO JWHNVWIRWRFLWDWHUOLQNVPXVLNRJYLGHRUIUDGLQEURZVHUWHOHIRQ FRPSXWHUHPDLOIUDDOOHVWHGHUDOWLG'XNDQFXVWRPL]HDOWIUDIDUYHUWLOHJHWWHPD'HUHUHWY OGDIWHPDHU NXQVWGHVLJQVSRUWXGGDQQHOVHUHMVHUWYILOPQ\KHGHUPXVLN'HWHUPXOLJWDWGHOHVLQHELOOHGHUPHG DQGUHLIXOGRSO¡VQLQJ0DQNDQPHGHQEUXJHUODYHIOHUHEORJV ,QYROYHULQJVJUDG VNDEH±UHGDNWLRQ±UHGLVWULEXWLRQGHOH±EHG¡PPH±EHVNXHRSOHYHOVH ,QYROGHYHULQJVJUDGHQHUVWRUIRUGLPDQVHOYHUKHUUHRYHUDOWLQGKROGSnVLQEORJ0DQVNDEHUVHOYVLQ HJHQEORJPHGDOWGHWLQGKROGPDQ¡QVNHUPDQI¡OJHUDQGUHEUXJHUHOLJHVRPWZLWWHURJNDQUHEORJJHRJ OLNH(OOHUVInLQVSLUDWLRQDIGHDQGUHEUXJHUHVEORJV 6SURJVSLOOHUHJOHU WZLWWHUH[ IRUYHQWQLQJHUWLODNWLYLWHWVQLYHDX 0DQVNDONHQGHVSURJHWOLNHUHEORJJHRVY'HUHUIULHUDPPHUPHQGHWHUHQPnGHDWGHOHVLQSDVVLRQ IRUDOWPHOOHPKLPPHORJMRUG ,QGJDQJVEDUULHUHUK¡MODYNU YHUGHWPHJHWDWNRPPHLJDQJHOOHUVNDOPDQY UHHQGHODIHW Q¡UGHWQHWY UN 0HJHWQHPPHUHDWNRPPHLJDQJHQGPHGDWRSUHWWHHQEORJHQGSnIHNVZRUGSUHVV 6 UOLJHNHQGHWHJQ %ORJJLQJEOLYHUOHWRJWLOJ QJHOLJWPHGULJPXOLJKHGIRUDWDWGHOHLQWHUHVVHUPHGYHQQHURJYHUGHQ 6:27 PLQL JRGWLOGnUOLJWLOYRNVHUGHQHUGHQSnYHMXGRVY 6LGHQ7XPEOUVWDUWHGHLKDUNXUYHQNXQJnHWRSDGRJGHQYRNVHUNRQVWDQW7XPEOUHUHQPXOLJKHG IRUDWVNDEHVLQHJHQEORJSnHWOHWRJWLOJ QJHOLJPnGHRJLHQYHUGHQPHGVHOYUHDOLVHULQJKDUGHQUDPW SOHW 6HJUDIQHGHQXQGHU KWWSVGRFVJRRJOHFRPGRFXPHQWSXE"LG $RL-&FD]H(UQ5=RG5BZO<\49K62]94=9Y/BV


8QWLWOHGGRFXPHQW

8GJLYHWDI*RRJOH'UHY ± 5DSSRUWHUPLVEUXJ ± 2SGDWHUHVDXWRPDWLVNKYHUWPLQXW

KWWSVGRFVJRRJOHFRPGRFXPHQWSXE"LG $RL-&FD]H(UQ5=RG5BZO<\49K62]94=9Y/BV
Twitter:   Brugere  i  DK:     70.000+  (30.  april  2012)     Tweets  pr.  dag  i  DK:   20.000+  (2011)               Brugere  i  verden:   465  mio.  (30.  august  2012)     Tweets  pr.  dag  i  verden:   175  mio.  (30.  august  2012)                        


Distribution: -­‐  Man  finder  tweet  knappen  sammen  med  alle  andre  ”dele-­‐funktioner”.   -­‐  Man  hører  om  det  i  medierne  og  fra  ens  venner.  

Primære  kerne-­‐funktionaliteter:   -­‐  Man  kan  læse  og  sende  beskeder  på  op  til  140  tegn.   -­‐  En  besked  kan  indeholde  fotos,  videoer  og  samtaler   -­‐  #  bruges  til  at  finde  info  om  særlige  emner   -­‐  @  bruges  til  at  tagge  andre  i  en  besked   -­‐  Man  kan  følge  diverse  kendisser;  politikere,  sportsudøvere,  sangere,  eksperter  etc.   -­‐  Offentlige  personer  bruger  mediet  til  at  ”lække”  nyheder  –  journalister  bruger  dem  til  at  få   eksklusive  historier  eller  få  historierne  hurtigst.      

Involveringsgrad:

-­‐ Der  ligger  ikke  nogen  stor  grad  af  identitetsskabelse  i  Twitter.  Man  kan  være  en  passiv  bruger,   som  blot  følger  sine  idoler  uden  selv  at  skrive.  Man  kan  også  involvere  sig  i  meget  høj  grad  ved  at   skrive  mange  daglige  beskeder  og  forsøge  at  skabe  en  twitter-­‐account,  som  andre  i  høj  grad  følger.    

Sprog/spilleregler:

Twittersproget er  et  sprog  i  sig  selv,  man  skal  kende  koderne  for  at  skrive  og  forså  beskederne  på   twitter.  En  twitter-­‐besked  uden  #  og  @  er  en  ”amatørbesked”  –  du  kan  ikke  finde  den  i  søgninger   og  den  forsvinder  i  twitter-­‐tågen.    

Indgangsbarrierer:

Det er  let  at  oprette  en  profil  og  blive  passiv  ”follower”.  Det  kræver  tilgengæld  erfaring  og  måske   endda  en  ”lærermester”  at  blive  en  aktiv  twitter.  At  få  followers  er  en  kunstart  i  sig  selv  –  man  skal   være  interessant  og  opdatere  hyppigt.  I  Danmark  er  der  relativt  få  brugere,  men  antallet  stiger   voldsomt  og  på  verdensplan  er  det  den  hurtigst  voksende  sociale  tjeneste.     Særlige  kendetegn:   Tweeter  sker  i  nuet  og  er  enten  en  opdatering  eller  en  reaktion  på  noget  der  sker.     Kodesproget  og  de  140  tegn  pr.  besked  er  også  helt  særlige  kendetegn.              


SWOT-­‐analyse: (i  dansk  kontekst)     Styrker   -­‐  Adgang  til  stort  kildenetværk   -­‐    Få  adgang  til  eksklusive  og   højaktuelle  nyheder   -­‐  Lække  nyheder  til  ”pressen”   -­‐  Simpelt  og  skarpt   -­‐  ”firstmover”    

Muligheder

-­‐ Kan  skabe  en  masse  buzz  om   dit  program   -­‐  Giv  dine  karakterer  mere   dybde  gennem  en  twitterprofil      

Svagheder

-­‐ Mega  svært  at  komme  i  gang   -­‐  Indviklet  kodesystem   -­‐  Alt  for  småt  i  DK   -­‐  Hovedsageligt  kompatibelt   med  smartphones   -­‐  Manglende  kompleksitet  og   brugeridentitet.    

Trusler

-­‐ Du  når  ikke  ud  til  særligt   mange  gennem  twitter  i  DK  

                 

           


Videoplatforme: Vimeo vs. Youtube ( David vs. Goliat) Udbredelse: Youtube (ejet af Google): 450 mio. unikke besøgende hver måned (Nr. 2 søgemaskine efter Google). Youtube er meget brugervenlig og derfor henvender den sig til alle. Vimeo: 17 mio. unikke besøgende hver måned. Vimeo betegnes som filmfolkenes Youtube, og der bliver slået hårdere ned på rettighedskrænkelser. Vimeo fjerner konsekvent omkring videoer med brud på ophavsretten.


Hvilke videoer er karakteristiske for de 2 videoplatforme: Youtube: Vlog, "How to", baby/katte/fuldskab, historiske, sange med stillbillede Vimeo: Kortfilm, kunstfilm, æstetiske hobbyfilm, musikvideoer Distribution: Begge videoplatforme kan let deles og embeddes på Facebook, netaviser og alle andre hjemmesider. Youtube: Der findes ofte en Youtube-knap fra hjemmesider som linker direkte til den tilhørende Youtube-kanal. Derudover er der mulighed for at embedde videoen på diverse sites. Og Det er en share knap som forbinder Youtube med Google+, Twitter og Facebook. Du kan afkorte en video, og sende linket, så den starter hvor du ønsker. Vimeo: Hos Vimeo kan du dele din video direkte til Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Reddit og Pin it. Dermed er der mulighed for at dele din video direkte til flere sites uden brug af embedkoder. Du finder finder mange Vimeovideoer på kunstneriske hjemmesider og blogs. Kernefunktioner: Fælles for Vimeo og Youtube er at alle der ønsker det kan oprette en kanal. Derfra kan du oploade videoer, som du kan vælge skal være offentlige (alle kan søge på den), skjulte (kræver videolinket) , private (kræver en kode) . Der er mulighed for at kommentere på videoerne og ”like” dem. Youtube er kvantitet og Vimeo er kvalitet. Vimeo henvender sig til mere professionelle brugere. På Vimeo har du mulighed for eks at vælge din helt egen thumbnail, videoen er er bedre encoded og du har yderligere mulighed for at tilkøbe en masse ekstra features og bedre kvalitet. På Youtube er views en kernefunktion, da det er et signal om status og fortæller hvor bredt du kommer ud. View-tallet bruges ofte til salg, og dermed er view-tallet blevet et kommercielt værktøj.


Involveringsgrad: Youtube Folk involverer sig ved at kommentere og bedømme andres videoer. Samtidig er det gjort nemt at sende anbefalinger og offentliggøre videoer på andre platforme. Youtube opdateres løbende med flere og nemmere muligheder for at indlejre video og dele helt specifikke tidspunkter i videoer. Youtube lægger mest vægt på, at man kan have en holdning til videoer Vimeo Det er også muligt at kommentere på Vimeo, men det er ikke muligt at dele på andre platforme. Vimeo gør meget ud af, at man kan tjekke statistik på sine egne videoer, få råd til at lave bedre videoer og få hjælp til at uploade i bedste kvalitet. Vimeo tager på den måde udgangspunkt i den aktive uploadet, som deltager på platformen ved at producere videoer eller være interesseret i videoproduktion.

Sprog og spilleregler: Youtube: Kommentarerne på Youtube er bramfrie og det er tilladt at skrive stort set hvad som helst. På Youtube kan du ikke kun ”like” videoen men også andre brugeres kommentarer, vilket gør at sproget bliver mere eksplicit og brugerne tit kæmper om at få flest ”likes” på deres kommentarer. Der er mange brugere som kommenterer negativt på videoerne på Youtube, og der forgår tit diskussioner i kommentarfeltet. Det er også muligt at ”dislike” en video på Youtube, hvilket er med til at sætte standarten for sprogbruget. Udover at skrive kommentarer, laver brugerne videokommentarer, som de henviser til, ved den kommenterede video. Det er muligt at uploade et ubegrænset antal videoer i hvilken kvalitet du ønsker. Vimeo: Mange brugere ser Vimeo som en platform hvor man kan udvide sit netværk og skabe kontakt til andre mediefolk. Derfor er kommentarerne også primært positive, og det handler om at kommenterer positivt på videoer som man synes om i stedet for at kommenterer negativt på dem man ikke kan lide. Du kan ikke oploade ubegrænset, hvis du har en gratis kanal på Vimeo. Du kan oploade 1 HD video om ugen, men hvis du køber et abonnement (200 $/årligt) kan du uploade ubegrænset. Indgangsbarrierer: Youtube:


Du skal opgive din mailadresse hvis du vil lave en Youtube-kanal og samtidig får du en Gmail adresse, fordi Youtube er eget af Google. På nogle videoer er der en aldersgrænse på 18 år, så du skal oprette en bruger for at bekræfte din alder. Ellers er det muligt for alle med internetadgang at gå ind på Youtube.com og søge efter en specifik video.

Vimeo: For at uploade videoer, skal du oprette en profil. Du kan bruge en hvilken som helt mailadresse til at oprette din profil, så der er intet krav om at det eks. skal være Gmail.

SWOT: Youtube: Styrke:

Mange besøgende og mange brugere. Nem afspilning- videoen starter når du åbner linket. Youtube laver både MP4 og Flash video. Det er muligt at streame på mobil og Iphone etc. Youtube tager ansvaret for alle rettighedskrænkelser. Linker nemt og hurtigt videre til videoer i nogenlunde samme kontekst, så man sidder og scroller rundt derinde i lang tid, fordi det hele er i relation. Youtube ”læser” hvad du ser, og finder videoer, som den mener er relevant for dig (TIVO).

Svagheder: Meget støj. Platformen er rodet. Designet er kedeligt. Du kan ikke selv vælge thumbnails. Det er svært at søge på en specifik video pga. rod og støj. Muligheder:Muligheder for at se live-tv. Mulighed for stor eksponering af din video. Trusler:

Der kan komme endnu mere rod på kanalen. Der uploades rigtig mange videoer, som kan gøre det svært at finde en specifik video.

Vimeo: Styrke:

Design og lækker kvalitet. Alle videoer er velproducerede. ”Feel Good-site”.

Svagheder: Begrænset upload ved gratis kanal. Begrænset besøgstal. Fremmed for mange. Muligheder: Kvalitetsvideo community – find dit filmcrew/filmproducent ved at se deres produktioner?. Trusler:

Bliver til et niche-site for ”snob-videoer”. Lukker ”almindelige” brugere ude med fagsnak. Mange af deres digitale produkter koster penge, og andre spillere kan måske snart tilbyde det samme gratis.


Links: http://www.youtube.com/ http://vimeo.com/ http://pewresearch.org/pubs/2070/online-video-sharing-sites-you-tube-vimeo http://www.schipul.com/help-files/what-is-the-difference-between-youtube-andvimeo/ http://www.sysomos.com/reports/video/#demographics http://vimeo.com/forums/topic:6645

All you need to know  

social media - a short introduction

All you need to know  

social media - a short introduction

Advertisement