Page 1


หลักการออกแบบงานนําเสนอ

ด้ วยโปรแกรม MS Power Point


ทําไมต้ อง Power point ? • • • • • •

แก้ ไขข้ อความได้ ง่าย ภาพที่ออกมาคมชัด ง่ ายต่ อการควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ เพิ่มภาพประกอบได้ ใส่ ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงได้ พิมพ์ ออกเพื่อเตรี ยมตัวนําเสนอ


กระบวนการผลิตสื่อโดย Power Point

ออกแบบ

สร้ าง

เก็บ

นําเสนอ

พิมพ์


หลักการออกแบบ องค์ ประกอบ

ความสมดุลย์

เน้ นจุดสนใจ


องค์ ประกอบ • ตัวอักษรเท่ าที่จาํ เป็ น • ใช้ รูปภาพ • ใช้ แผนภาพ • ใช้ กราฟ


ความสมดุลย์


เน้ นจุดสนใจ

• รูปแบบตัวอักษร • รูปทรง • รูปภาพ • สี


CARP •Contrast •Alignment •Repetition •Proximity


Contrast

Good

17

Bad


Alignment Good

Bad

Today I went to the store to buy an apple for my grandmother.

Today I went to the store to buy an apple for my grandmother.


Repetition Good

Bad

Introduction xkdkdkdkdkd

Introduction

Body kdkdkdkd

xkdkdkdkdkd

Conclusion kdkdkdkd

Body kdkdkdkd


Proximity Good

Bad

Introduction xkdkdkdkdkd

Introduction

Body kdkdkdkd

xkdkdkdkdkd

Conclusion kdkdkdkd

Body kdkdkdkd


Font Matters


Font Good

Bad

Today I went to the store to buy an apple for my grandmother

TODAY I WENT TO THE STORE TO BUY AN APPLE FOR MY GRANDMOTHER


CAPS Good

Bad

Font

FONT


Bold vs. Italic vs. Underline It is important to understand that the font you use and how you use it can be a difference. It is important to you use and how difference. It is important to you use and how difference.

understand that the font you use it can be a understand that the font you use it can be a


ď ŹExamples


ส่ วนประกอบในสไลด์ 1 2 3 4

แผ่ นสไลด์ ตัวอักษร ภาพประกอบ กราฟ

5 6 7 8

Flow Chart ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง


กฎทั่วไปของการออกแบบการนําเสนอ 1. ขนาดตัวอักษรใหญ่ อ่ านง่ าย 2. ใช้ graphics แสดงแนวคิด แต่ อย่ ามากเกินไป 3. ใช้ คาํ สัน้ ๆ และรูปแบบง่ ายๆ 4. อย่ าสร้ าง สไลด์ ขยะ


สิ่งที่ไม่ ควรทําในการออกแบบ PowerPoint • ใส่ ข้อมูลจํานวนมากและรู ปภาพที่ไม่ ชัดเจน ในสไลด์


สิ่งที่ไม่ ควรทําในการออกแบบ PowerPoint • ใส่ ข้อมูลจํานวนมากและรูปภาพที่ไม่ ชัดเจน ในสไลด์ • ใช้ background ที่เป็ นภาพ ทําให้ อ่านยาก


สิ่งที่ไม่ ควรทําในการออกแบบ PowerPoint • ใส่ ข้อมูลจํานวนมากและรู ปภาพที่ไม่ ชัดเจนในสไลด์ • ใช้ background ที่เป็ นภาพ ทําให้ อ่านยาก • แสดงตารางข้ อมูลขนาดใหญ่ แต่ มีข้อมูลสําคัญน้ อย


เทคโนโลยีเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องเกี่ยว

เครื่ องนวดข้าว

ภาค

ครัวเรื อน ทั้งหมด (ครัวเรื อน)

ของ ตนเอง

เช่า/ยืม

ของ ตนเอง

เครื่ องนวดเกี่ยว

เช่า/ยืม

ของ ตนเอง

เครื่ องหยอด

เช่า/ยืม

ของ ตนเอง

รถแทรกเตอร์

ของ ตนเอง

เช่า/ยืม

เช่า/ยืม

กลาง

228,202

840

17,823

453

10,135

989

36,682

4,469

11,394

17,494

39,899

ต/อ

333,759

1,657

33,820

440

6,004

427

17,833

1,370

6,155

6,465

37,673

เหนือ

1,414,617

5,784

197,013

3,123

58,588

3,610

142,742

10,639

35,201

23,958

200,903

ต/อ/น

2,489,905

17,389

815,311

4,306

57,808

2,065

60,752

2,751

55,572

12,710

205,191

ใต้

787,830

9,755

29,891

619

10,344

428

9,724

58

455

1,331

13,193

ต/ต

352,959

520

14,825

418

10,094

616

63,925

900

2,620

4,194

71,718

รวม

5,607,272

35,945

1,108,683

9,359

152,973

8,135

331,658

20,187

111,397

66,152

568,577

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร


สิ่งที่ ไม่ ควร ทําในการออกแบบ PowerPoint • ใส่ ข้อมูลจํานวนมากและรู ปภาพที่ไม่ ชัดเจน ในสไลด์ • ใช้ background ที่เป็ นภาพ ทําให้ อ่านยาก • แสดงตารางข้ อมูลขนาดใหญ่ แต่ มีข้อมูลสําคัญน้ อย • ใช้ กราฟฟิ กที่ย่ ุงยาก และมีข้อมูลมากไป


ข้ อมูลมากไป

ตัวเล็กไป

กลมกลืนไป


การใช้ ตัวอักษรประกอบ • ใช้ ข้อความแทนประโยค • มีข้อมูลมาก ควรจัดให้ เป็ นหัวข้ อ • ใช้ Key word เพื่อเพิ่มจุดสนใจ


วัตถุประสงค์ (ไม่ เหมาะสม) ศึกษาการประเมินการพังทลายดินเชิงพืน้ ที่ตาม สภาพภูมปิ ระเทศ ดิน ฝน และการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ โดยเน้ นปั จจัยทางด้ านสภาพภูมปิ ระเทศ และการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในพืน้ ที่ พร้ อมทัง้ เปรี ยบเทียบสถานการณ์ การพังทลายดินที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2526 และ 2543


วัตถุประสงค์ (เหมาะสม) • ศึกษาการพังทลายดินเชิงพืน้ ที่ตามการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ • เปรี ยบเทียบสถานการณ์ การพังทลายดินจากอดีต ถึงปั จจุบัน (ปี พ.ศ. 2526 - 2543)


การใช้ ภาพประกอบ • • • • •

ภาพที่ใช้ ต้องช่ วยเสริมข้ อความที่เสนอ ไม่ ควรมีอักษรในภาพถ้ าไม่ จาํ เป็ น ตัวอักษรที่ใช้ ควรให้ เงาเพื่อเพิ่มความชัด ลดสิ่งที่ทาํ ให้ เกิดความยุ่งเหยิง ภาพที่ใช้ อาจทําให้ ขนาดของแฟ้มข้ อมูล ใหญ่ เกินไป


ตัวอย่ างการใช้ ภาพ การสร้ างเขตลุ่มนํา้ โดยการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่ • จํานวนลุ่มนํา้ ย่ อย • จุดรวมนํา้ (Outlet) หรือ •

ปริมาณนํา้ สะสมที่กาํ หนด ความลาดชันและทิศทาง ความลาดชัน


ตัวอย่ างการใช้ ภาพ การจําแนกฝนตามลักษณะความเข้ มข้ น ความเข้ มฝน

• Intermediate Pattern

เดือน

ความเข้ มฝน

• Delayed Pattern

เดือน


ตัวอย่ างการใช้ กราฟ

ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณนํา้ ฝนกับการพังทลายดิน


ตัวอย่ างการใช้ Flow Chart ตัวการที่ทําให้ อนุภาคดินแตกกระจาย (Detaching Agents)

ขบวนการผุกร่อนของดิน (Weathering)

การกัดเซาะ (Detachment) ตัวการการพัดพา (Transporting Agents)

การพัดพา (Transportation) การทับถม (Deposition)


ตัวอย่ างการใช้ ตาราง การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ

ปี พ.ศ. 2543 พืน้ ที่ การสูญเสียดิน (ไร่ ) (ตัน/ไร่ /ปี ) *

ปี พ.ศ. 2526 พืน้ ที่ การสูญเสียดิน (ไร่ ) (ตัน/ไร่ /ปี ) *

ป่ า ข้ าวนาดํา ไม้ ผล ผัก / พืชไร่ พืน้ ที่เปิ ด ถนน

10694 148 502 3668 12 141

13651 196

1.1 0.02

1520 13

-45.7 -103.7

0.0 8.3 9.9 -27.6 -79.9 -108.6


แนวทางการออกแบบสไลด์ • • • • •

สื่อถึงเนือ้ หาที่นําเสนอ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ชัดเจนและสะดวกต่ อการอ่ าน ความสมดุลและคงเส้ นคงวา ใช้ ภาพประกอบเมื่อจําเป็ น


หลักการออกแบบสไลด์ พืน้ หลัง (Backgrounds) • • • •

เรียบง่ าย มองสบายตา เน้ นที่ตวั ข้ อความเป็ นสําคัญ หลีกเลี่ยงการใช้ สีแวววาวหรื อเป็ นลวดลาย อย่ าใช้ สีท่ มี ืดหรื อสว่ างเกินไป


สีและตัวอักษร • • • • • •

พืน้ มืดตัวอักษรสว่ าง เงาของตัวอักษรต้ องมืดกว่ าสีพนื ้ ตัวอักษรต้ องอ่ านง่ าย ชนิดตัวอักษร True Type Font ใช้ 1 หรือ 2 ชนิดของตัวอักษร ขนาด 36 – 60 point + ตัวหนา


ตัวอย่ างสีพนื ้ ตัวอย่ างสีพนื ้

ตัวอย่ างสีพนื ้ ตัวอย่ างสีพนื ้

ตัวอย่ างสีพนื ้ ตัวอย่ างสีพนื ้ สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)


ความคมชัดสําคัญ แต่ ชัดมากไป อาจมีผลกระทบต่ อสายตาผ้ ูฟัง


ความคมชัดสําคัญ แต่ พยายามหลีกเลี่ยงพืน้ สีขาว


บางคนนิยมโทนสีสว่ าง

แต่ อ่านค่ อนข้ างยาก

อาจทําให้ ดแู ล้ วตาลาย แม้ กระทั่งตัวอักษรที่มีเงา


สี (Colors) • เลือกชุดของเฉดสี ให้ เข้ ากัน เช่ น โทนร้ อน

โทนเย็น

• ใช้ เฉดสีเดียวกัน ให้ สมํ่าเสมอตลอดการนําเสนอ • เลือก background ก่ อน แล้ วเลือกสีให้ ตัดกัน


ตัวอย่ างอักษรเงา • None - Shadowed Text

• Shadowed Text


ชนิดตัวอักษร 1

Time New Roman

2

Arial

3

Cordia New

4

FreesiaUPC

3

AngsanaUPC


ขนาดตัวอักษร Cordia New 28 point

Cordia New 32 point

Cordia New 36 point

Cordia New 40 point

Cordia New 44 point

Cordia New 48 point

Cordia New 54 point

Cordia New 60 point


หัวเรื่อง 60 point • เนือ้ หาควรมีขนาดตัง้ แต่ 36 points •

ถึงขนาด 50 point

• และควรเป็ นตัวหนา


การให้ สีตวั เลขในตาราง การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ

ปี พ.ศ. 2543 พืน้ ที่ การสูญเสียดิน (ไร่ ) (ตัน/ไร่ /ปี ) *

ปี พ.ศ. 2526 พืน้ ที่ การสูญเสียดิน (ไร่ ) (ตัน/ไร่ /ปี ) *

ป่ า

10694

0.0

13651

1.1

ข้ าวนาดํา

148

8.3

196

0.02

ไม้ ผล

502

9.9

ผัก / พืชไร่

3668

-27.6

1520

-45.7

พืน้ ที่เปิ ด

12

-79.9

13

-103.7

ถนน

141

-108.6


สีและตัวอักษร (ต่ อ) • • • •

ตัวอักษรตัดขอบไม่ ควรใช้ เนือ้ หาต้ องไม่ แน่ นจนเกินไป สูงสุด 8 บรรทัดต่ อ 1 สไลด์ หลีกเลี่ยงการใช้ ตวั พิมพ์ ใหญ่ ทงั ้ หมด (อังกฤษ)


ตัวอย่ างการใช้ ตัวพิมพ์ ใหญ่

Spatially-explicit Soil Erosion SPATIALLY-EXPLICIT SOIL EROSION


สรุ ป • • • • • •

มีหวั เรื่องทุกสไลด์ ใช้ ตัวอักษรขนาดใหญ่ สีและรู ปแบบตัวอักษรไม่ ควรมากเกินไป พืน้ สไลด์ ไม่ ควรยุ่งเหยิง หัวข้ อย่ อยไม่ ควรมากกว่ า 6 หัวข้ อต่ อสไลด์ ลําดับความสําคัญของหัวข้ อย่ อย


สรุ ป (ต่ อ) • • • • •

ใช้ กราฟเมื่อต้ องการเปรียบเทียบ ดูแนวโน้ ม และแสดงความสัมพันธ์ ใช้ ภาพประกอบเมื่อจําเป็ น ควรเว้ นช่ องไฟให้ เหมาะสม เพิ่มข้ อมูลที่ขาดหายไปเมื่อจําเป็ น


ตัวอย่ าง การนําเสนอด้ วยโปรแกรม MS Power Point


การใช้ โครงร่ างนําเสนอ (Template) ดาวน์ โหลด Template – http://www.smiletemplates.com/ – http://www.themegallery.com/english/ – http://www.dpu.ac.th/techno/powerpoint_template.php

การใช้ งาน Template การกําหนดเค้ าโครงภาพนิ่ง


ต้ นแบบภาพนิ่ง (Slide Master)

power point  

การจัดทำงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you