Page 1

วัสดุและอุปกรณ์ การพิมพ์ หมึกพิมพ์ เครือ่ งพิมพ์  แม่พมิ พ์

 กระดาษพิมพ์

Printing Technology for Journalism


ความหมายของหมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์

มานิต มานิตเจริญ ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า นา้ สีท่ เี อาปากกาจุ่มมาขีดเขียน มีสีต่างๆเรี ยกชื่อตามสี เช่ น หมึกเขียว หมึกนา้ เงิน หมึกดา หมึกแดง ฯลฯ

Printing Technology for Journalism


 หมึกพิมพ์ เป็ นวิวัฒนาการของหมึกใช้ สาหรั บเขียน (Writing Ink)

เริ่มแรกที่ประเทศจีนและประเทศอียิปต์ ในปี ค.ศ. 400  ชาวจีนชื่อไวตัง (Witang) เป็ นผู้คิดทาหมึกหมึกพิมพ์ ขน ึ ้ จากผงเขม่ าสีดา (Lamp Black) ในราวศตวรรษที่ 6  ชาวจีนชื่อซูหมิน (Suminne) ได้ ตัง้ โรงงานทาหมึกพิมพ์ ขน ึ ้ เป็ นโรงแรก  ปลายของคริสศตวรรษที่ 13 จึงมีการผลิตหมึกเป็ นอุตสาหกรรม มีการศึกษาค้ นคว้ ากันมากขึน้ เพื่อให้ ได้ หมึกที่เหมาะสมสาหรั บการพิมพ์ แต่ ละระบบ

Printing Technology for Journalism


องค์ ประกอบของหมึกพิมพ์ เพื่อให้ หมึกพิมพ์ มีคุณสมบัตทิ ่เี หมาะแก่ การพิมพ์ ในสภาพการณ์ ต่างๆ ตามต้ องการ หมึกพิมพ์ จงึ ต้ องมีโครงสร้ างของสารประกอบต่ างๆ ที่จะช่ วยให้ หมึกพิมพ์ มีคุณภาพที่ดี ซึ่งจะมีองค์ ประกอบดังนี ้

ตัวเนือ้ สี (Pigment)

ตัวนา (Vehicles) ตัวทาละลาย (Solvent)

ตัวทาให้ แห้ ง (Drier) Printing Technology for Journalism


ตัวเนือ้ สี (Pigment) เป็ นตัวทาให้ หมึกมีสีสันแตกต่ างกัน 1.1 สารอนินทรี ย์ (Inorganic Pigment) เป็ นแร่ ธาตุท่ มี ีอยู่ในธรรมชาติ เช่ น ดินสีต่างๆสนิมเหล็ก เป็ นต้ น คุณสมบัตทิ ่ ีดีของเนือ้ สีชนิดนี ้ คือ มีความทนทาน สีไม่ ซีดจางง่ าย แต่ การบดให้ เนือ้ สีละเอียดทาได้ ยาก

Printing Technology for Journalism


1.2 สารอินทรี ย์ (Organic Pigment) ได้ แก่ สารที่ประกอบด้ วย ธาตุคาร์ บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน หรื อสารอินทรี ย์ท่ ีเกิดขึน้ ใน ธรรมชาติจากพืชและสัตว์ คุณสมบัตทิ ่ ีดีของสารประเภทนีค้ ือ ให้ สีหมึกพิมพ์ ท่ ีสดใส สามารถบดให้ ละเอียดได้ ง่าย ไม่ กัดแท่ นพิมพ์ แต่ มีข้อเสียที่คุณภาพสีไม่ ทนทานต่ อแสงแดดทาซีดจางเร็ว

Printing Technology for Journalism


ตัวนา (Vehicles) ทาหน้ าที่เป็ นพาหะ พาเนือ้ สีไปติดบนวัสดุท่ ีใช้ พมิ พ์ ทาหน้ าที่ยดึ เกาะเนือ้ สีเข้ าด้ วยกัน ตัวนานี ้ ได้ แก่ นา้ มันวานิช (Vanish) และยังอาจมีวัสดุอ่ ืนๆ ที่ให้ คุณสมบัตพ ิ เิ ศษแก่ หมึกพิมพ์ เช่ น เรซิน (Resin) ซึ่งจะช่ วยให้ หมึกมีความมันขึน้ อาจมีขีผ้ ึง้ (Wax) เพื่อช่ วยป้องกันความเหนียวของหมึกพิมพ์ ไม่ ให้ หมึกที่พมิ พ์ แล้ วไปติด ชนด้ านหลังกระดาษแผ่ นอื่นๆ

Printing Technology for Journalism


ตัวทาละลาย (Solvent) เป็ นส่ วนที่ช่วยให้ หมึกเหลวไม่ แข็งตัวเร็วเกินไปจนเป็ นอุปสรรค ต่ อการพิมพ์ เช่ น หมึกพิมพ์ ตดิ บนลูกกลิง้ (Cylinder) ตัวทาละลายนีส้ ่ วนใหญ่ จะเป็ น นา้ ยาเคมี หรื อนา้ มัน จาพวกนา้ มันสน นา้ มันก๊ าด เป็ นต้ น

Printing Technology for Journalism


ตัวทาให้ แห้ ง (Drier) ในการพิมพ์ ด้วยเครื่ องจักรที่มีความเร็วในการพิมพ์ สูง หมึกพิมพ์ จาเป็ นต้ องแห้ งเร็ว เพื่อจะไม่ ทาให้ เกิดหมึกไปติดบนบนด้ านหลัง ของกระดาษพิมพ์ แผ่ นถัดไปซึ่งเรี ยกว่ า "การซับหลัง" ดังนัน้ หมึกพิมพ์ จาเป็ น ต้ องเติมสารต่ างๆ อาทิ Cobalt ลงไปเพื่อทาให้ เป็ นตัวเร่ งที่จะทาให้ หมึกทาปฏิกริยากับออกซิเจนใน อากาศ (Oxidation)

Printing Technology for Journalism


วิธีการพิมพ์ อ่ นื ๆ ที่ทาให้ หมึกพิมพ์ แห้ งโดยไม่ ต้องใช้ ตัวทาให้ แห้ ง - ใช้ ความร้ อนช่ วยอบหมึกให้ แห้ ง - ใช้ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) โดยอาศัยหลักการ ที่รังสีจะเข้ าไปกระตุ้นสารไวแสง ทาให้ เรซินของหมึกพิมพ์ เกิดปฏิกริยา (Polymerization) และทาให้ หมึกแข็งตัว

Printing Technology for Journalism


วิธีการพิมพ์ อ่ นื ๆ ที่ทาให้ หมึกพิมพ์ แห้ งโดยไม่ ต้องใช้ ตัวทาให้ แห้ ง

Printing Technology for Journalism


กระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์ ความหมายของกระดาษ กระดาษเป็ นวัสดุท่ มี ีลักษณะเป็ นแผ่ นราบบางประกอบด้ วย - ส่ วนเส้ นใย - ส่ วนที่ไม่ ใช่ เส้ นใย คือ สารเติมแต่ งที่ช่วยปรับปรุ งคุณภาพ ของเส้ นใย ให้ เหมาะสมกับการใช้ งานในระบบการพิมพ์ แต่ ละประเภท

Printing Technology for Journalism


นักออกแบบสิ่งพิมพ์ ควรพิจารณาเรื่ อง เกรนของกระดาษ นา้ หนัก ความหนา ความทึบแสง สีและการตกแต่ งผิวหน้ ากระดาษ

Printing Technology for Journalism


คุณลักษณะของกระดาษ เพื่อนามาประกอบการเลือกใช้ กระดาษให้ เหมาะสมกับงานและระบบการพิมพ์

1. เกรน (grain) ของกระดาษ หมายถึง ทิศทางตามแนวเส้ นใยที่ใช้ ผลิต กระดาษ เกรนของกระดาษที่อยู่ในแนวทิศทางของเส้ นใย เรี ยก ตามเกรน (grain long) ส่ วนเกรนที่อยู่ในแนวขวาง เรี ยก ขวางเกรน (grain short)

Printing Technology for Journalism


ทิศทางหรือแนวของเกรนกระดาษมีความสาคัญในการ พิจารณาเลือกใช้ กระดาษเพราะมีผลต่ อการพิมพ์ และการพับ กระดาษ ในการพิมพ์ สอดสี ถ้ าต้ องการให้ ได้ คุณภาพการพิมพ์ ท่ ดี ี ไม่ มีการเหลื่อมของ ร่ องรอยการพิมพ์ จาเป็ นต้ องให้ พมิ พ์ แบบ ตามเกรนกระดาษ

Printing Technology for Journalism


มีหลายวิธีท่ ีจะทดสอบเกรนของกระดาษว่ าเป็ นตามเกรนหรื อขวางเกรน เช่ น การฉีกตามแนวขวางและแนวดิ่งของกระดาษ ถ้ าฉีกได้ ง่ายแสดงว่ าเป็ น การฉีกตามเกรน

หรื อถ้ าใช้ วธิ ีทดสอบโดยการพับรอยพับจะเป็ นขอบเรี ยบเมื่อพับ ตามเกรนและจะไม่ ตรงหรื อเป็ นรอยหักเมื่อพับขวางเกรน เป็ นต้ น

Printing Technology for Journalism


2. นา้ หนักของกระดาษ มีผลต่ อความหนาปึ กกระดาษ ความทึบแสง ความ แข็งแรงของกระดาษ นักออกแบบต้ องพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะกับงานและระบบการพิมพ์

Printing Technology for Journalism


3.ความหนาของกระดาษเมื่อรวมเป็ นปึ ก - กระดาษหยาบจะมีความหนามากกว่ ากระดาษเรี ยบ - ความหนาปึ กกระดาษยิ่งมากมีความคงทน ความทรงรู ป ความทึบแสง สามารถต้ านต่ อการโค้ งงอเมื่อพิมพ์ ด้วยหมึกที่มี ความหนามาก วิธีทดสอบความหนาปึ กกระดาษ คือ ใช้ กระดาษ 4 แผ่ นวางซ้ อนกันวัด ด้ วยเครื่ องไมโครมิเตอร์ (micrometer) เรี ยกหน่ วยของความหนาเป็ น 4 แผ่ น/คาลิเปอร์ (caliper) Printing Technology for Journalism


4.ความทึบแสงของกระดาษ(opacity) ถ้ ากระดาษไม่ มีคุณลักษณะทึบแสงหรื ออาจเรี ยกว่ าโปร่ งแสง เมื่อพิมพ์ ทงั ้ สองหน้ าจะสร้ างความราคาญให้ ผ้ ูอ่านอย่ างมาก เพราะ ผู้อ่านจะมองเห็นตัวหนังสือทะลุมาซ้ อนหน้ าที่กาลังอ่ านทาให้ ความ ชัดเจนในการอ่ านลดลง

ความทึบแสงเป็ นผลมาจากนา้ หนักและความหนาของกระดาษ ยิ่งกระดาษหนักเท่ าไรแสดงว่ ากระดาษยิ่งหนาเท่ านัน้ เพราะเยื่อ ที่แน่ นของกระดาษนัน้ จะเป็ นตัวกัน้ ไม่ ให้ แสงผ่ าน ทาให้ กระดาษมีความ ทึบแสง Printing Technology for Journalism


5. สีของกระดาษ (color) มีความสาคัญต่ อความชัดเจนในการอ่ าน กระดาษที่ใช้ ในการ พิมพ์ มีหลายระดับสี สีหรื อสารเติมแต่ งสีของกระดาษพิมพ์ มีผลต่ อการพิมพ์ เช่ น - ให้ อารมณ์ และความรู้ สึกแตกต่ างกัน - ความชัดเจนในการอ่ าน

ความขาวของกระดาษถูกควบคุมโดยใส่ สารฟอกขาว สารฟลูออเรสเซนต์ Printing Technology for Journalism


6. การตกแต่ งผิวหน้ ากระดาษ สามารถทาให้ กระดาษหนาขึน้ หรื อบางลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับกรรมวิธีในการทา • ถ้ าต้ องการให้ กระดาษเรี ยบต้ องใช้ แรงกดกับความร้ อนในการทา • ถ้ าต้ องการลายริว้ หรื อลายตารางก็ใช้ อุปกรณ์ ประเภทลูกกลิง้ รี ดทับไป • ถ้ าต้ องการความทึบแสงก็ใส่ สารกันซึม เคลือบผิวมัน เคลือบผิวด้ าน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับวัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน

Printing Technology for Journalism


ข้ อควรพิจารณาในการเลือกใช้ กระดาษที่ตกแต่ งผิวหน้ านี ้  ถ้ าใช้ ตัวพิมพ์ เล็ก พิมพ์ ตัวบาง หรื อพิมพ์ ภาพถ่ ายขาวดา ควรใช้ กระดาษ หน้ าเรี ยบ กระดาษยิ่งเรี ยบยิ่งพิมพ์ ได้ ชัด  ถ้ าเป็ นสิ่งพิมพ์ ท่ ีมีเนือ้ เรื่ องมากควรใช้ กระดาษเนือ้ หยาบขึน้ เล็กน้ อย เช่ น

กระดาษเคลือบด้ าน  หนังสืออ่ านควรใช้ กระดาษด้ าน  การพิมพ์ ภาพในกระดาษมันก็ให้ ภาพที่สวยงามคมชัดกว่ า แต่ กอ็ าจสะท้ อน แสงถ้ ากระดาษมันเกินไป กระดาษที่ตกแต่ งผิว เช่ น กระดาษลายผ้ า รายละเอียดของภาพและความสดใสของสีหมึกพิมพ์ กจ็ ะลดลง Printing Technology for Journalism


ประเภทของกระดาษ กระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์ ได้ แก่ 1. กระดาษไม่ เคลือบผิว 2. กระดาษเคลือบผิว 3. กระดาษแข็งและกระดาษชนิดพิเศษ

Printing Technology for Journalism


กระดาษไม่ เคลือบผิว (uncoated paper) คือ กระดาษที่ผิวหน้ ายังคงเป็ นเยื่ออาจใส่ สารปรุ งแต่ ง เช่ น สารเพิ่มนา้ หนักหรือสารกันซึม ประเทศไทยนิยมเรียกว่ า

“กระดาษปอนด์ ”

Printing Technology for Journalism


กระดาษเคลือบผิว (coated paper) คือ กระดาษที่มีชัน้ สารเคลือบผิวปกคลุมอยู่บนส่ วนผิวเยื่อ ของหน้ ากระดาษ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อที่จะปรับปรุ งคุณสมบัติ บางอย่ างของผิวกระดาษนัน้ ให้ มีสภาพเหมาะสมกับการพิมพ์ และ ให้ ได้ คุณภาพตามต้ องการ เช่ น กระดาษอาร์ ต

Printing Technology for Journalism


กระดาษแข็งและกระดาษชนิดพิเศษ กระดาษแข็งเป็ นกระดาษที่มีนา้ หนักมาตรฐานตัง้ แต่ 220 กรัม/ตารางเมตรขึน้ ไป นาไปใช้ เป็ นปกหน้ าหรือปกหลัง ของสมุดและหนังสือ

กระดาษชนิดพิเศษ เป็ นกระดาษที่ผลิตขึน้ เพื่อใช้ ใน งานพิมพ์ ท่ มี ีลักษณะพิเศษบางประการ เช่ น กระดาษกาว กระดาษ ทาด้ วยมือ กระดาษเหนียว Printing Technology for Journalism


กระดาษที่นิยมใช้ กันมากในการพิมพ์ มีอยู่ 5 ชนิด ได้ แก่ 1. กระดาษอาร์ ต 2. กระดาษปอนด์ 3. กระดาษปรู๊ ฟ 4. กระดาษแบ้ งค์ 5. กระดาษการ์ ด Printing Technology for Journalism


1. กระดาษอาร์ ต (ART OR COATED PAPER) มีผิวเรี ยบ เนือ้ แน่ น กระดาษอาร์ ตมีทงั ้ อาร์ ตมันและอาร์ ตด้ าน เหมาะสาหรั บงานพิมพ์ ส่ ีสี เป็ นกระดาษที่นิยมนาไปพิมพ์ นิตยสารทัง้ ปก และเนือ้ ใน ฉลากกระป๋องนมข้ นหวาน กระป๋องขนมขบเคีย้ ว แผ่ นโบรชัวร์ แผ่ นโปสเตอร์ ต่างๆ

เมื่อพิมพ์ แล้ วจะดูมีคุณภาพในชิน้ งาน กระดาษอาร์ ต มีความ หนาของกระดาษตัง้ แต่ 85, 90, 100, 105, 120, 130, 160 แกรม

Printing Technology for Journalism


2. กระดาษปอนด์ (WOODFREE PAPER) เนือ้ กระดาษแน่ น ใช้ พมิ พ์ นิตยสารที่พมิ พ์ เป็ นขาวดา หรื อจะพิมพ์ ส่ สี ีกไ็ ด แต่ ไม่ สวยเท่ ากับกระดาษอาร์ ต ส่ วนใหญ่ ใช้ ทาเป็ นกระดาษสมุด เพราะเป็ นกระดาษที่เขียนด้ วยปากกาหรื อ ดินสอติดได้ ง่าย แต่ ไม่ ทนความชืน้ ฉีกขาดง่ าย ราคาถูกกว่ า กระดาษอาร์ ตมาก มีความหนาของกระดาษ 50, 60, 70 และ 80 แกรม Printing Technology for Journalism


3. กระดาษปร๊ ู ฟ (NEWS PRINT) เนือ้ กระดาษจะฟูๆ เนือ้ หยาบ มีสีนา้ ตาลอ่ อนหรื อ ขาวหม่ น ฉีกขาดง่ าย ไม่ ทนกับความชืน้ ซึบซับนา้ ได้ ง่าย พิมพ์ สี จะไม่ สวย ไม่ คมชัด เหมาะสาหรั บงานพิมพ์ เป็ นหนังสือพิมพ์ เพราะอายุการใช้ งานสัน้ มีความหนาของกระดาษ 45-52 แกรม

Printing Technology for Journalism


4. กระดาษแบ้ งค์ เป็ นกระดาษบางๆ ใช้ สาหรั บพิมพ์ แผ่ นปลิว ใบแทรก หน้ า บิลใบเสร็จต่ างๆ มีให้ เลือกหลายสี เช่ น ฟ้า, เขียว, เหลือง, ชมพู ไม่ เหมาะกับงานพิมพ์ ส่ ีสี ความหนาประมาณ 55 แกรม ไม่ ทนความชืน้

Printing Technology for Journalism


5. กระดาษการ์ ด (CARD BOARD) เป็ นกระดาษที่มีเนือ้ ไม่ แน่ น ทนกับความชืน้ ได้ ไม่ เท่ ากับ กระดาษอาร์ ต เหมาะสาหรั บการพิมพ์ แผ่ นพับที่ไม่ ต้องการเน้ น ความสวยงามมาก ใช้ เป็ นปกรายงานหรื อทาเป็ นปกของหนังสือ คู่มือต่ างๆ มีความหนาอยู่ท่ ี 120 - 190 แกรม

Printing Technology for Journalism


สมบัตทิ ่ วั ไปของกระดาษพิมพ์ การพิมพ์ ระบบออฟเซต ระบบเลตเตอร์ เพรส ระบบกราเวียร์ และ ระบบสกรี น ดังนัน้ การเลือกกระดาษจึงพิจารณาสาหรั บการพิมพ์ แต่ ละระบบ ซึ่งมีหลักการที่แตกต่ างกัน กระดาษใช้ พมิ พ์ จงึ ต้ องการสมบัตทิ ่ ีแตกต่ างกัน สมบัตติ ่ างโดยทั่วไปของกระดาษพิมพ์ มีดังนี ้

Printing Technology for Journalism


1. การคงสภาพเชิงมิติ (dimensional stability) คือความสามารถของแผ่ นกระดาษที่จะรั กษามิติ และลักษณะรู ปร่ างไว้ ในสภาพที่อุณหภูมแิ ละความชืน้ ของสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนไป หรื ออยู่ภายใต้ อทิ ธิพล ของแรงกระทาจากเครื่ องพิมพ์

Printing Technology for Journalism


2. สภาพโก่ งงอ (curling) คือการเปลี่ยนสภาวะกระดาษจากแผ่ นเรียบไปเป็ น สภาพโค้ งงอ เนื่องจากกระดาษได้ รับความชืน้ แล้ วมีการ ยืดหดในแนวทิศทางตามเกรนและทิศทางขวางเกรน ไม่ เท่ ากัน

Printing Technology for Journalism


3. ความแข็งแรงต่ อแรงดันทะลุ (bursting strength) คือค่ าแรงดันสูงสุดที่กระทาต่ อผิวหน้ ากระดาษใน แนวตัง้ ฉากที่ทาให้ กระดาษแผ่ นนัน้ ทนได้ ก่อนที่จะแตกออก มีหน่ วยเป็ นกิโลปาสกาล (kPs) หรือกิโลกรัมแรงต่ อตาราง เซนติเมตร

Printing Technology for Journalism


4. ความแข็งแรงต่ อแรงดึง (tensile strength) คือค่ าแรงดึงสูงสุดที่กระดาษจะทนได้ ก่อนที่จะขาด ออกจากกันมีหน่ วยเป็ นกิโลนิวตันต่ อเมตร (kN/m) หรือปอนด์ ต่อนิว้ (lb/in.)

Printing Technology for Journalism


5. ผิวกระดาษพอง (blistering) คือปรากฏการณ์ ท่ สี ารเคลือบผิวบางส่ วนของ กระดาษพิมพ์ หลุดออกไปอย่ างเห็นได้ ชัดเพราะมี ฟองอากาศอยู่ สาเหตุอาจมาจากการระเหยนา้ เร็วเกินไป ในขัน้ ตอนการเคลือบผิวกระดาษ

Printing Technology for Journalism


6. ความทนการพับ (folding endurance) หมายถึงจานวนการพับไปมา (double folds) ที่ทาให้ แผ่ นกระดาษขาดจากกัน เมื่อใช้ แรงดึงที่กาหนด

Printing Technology for Journalism


7. แนวเส้ นใย (grain direction) ทั่วไปจะมี 2 ทิศทางคือ ด้ านขนานเครื่อง (machine direction, MD) หมายถึง แนวของกระดาษที่มีทศิ ทางไปตามความยาวของเครื่องทา กระดาษ ด้ านขวางเครื่อง (cross machine direction, CD) หมายถึงแนวของกระดาษที่มีทศิ ทางตัง้ ฉากกับด้ านขนาด เครื่องพิมพ์ Printing Technology for Journalism


8. ปริมาณความชืน้ (moisture content) หมายถึงปริมาณนา้ ในแผ่ นกระดาษ คิดเป็ นร้ อยละของ นา้ หนักเดิมของแผ่ นกระดาษ

Printing Technology for Journalism


9. ความต้ านแรงฉีก (tearing resistance) หมายถึงความสามารถของกระดาษที่จะต้ านแรง ซึ่งทาให้ กระดาษ 1 ชิน้ ขาดต่ อจากรอยขาดเดิม

Printing Technology for Journalism


10. สมบัตอิ ่ นื ๆ เช่ น - ความสกปรก (dirt) - ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวภายใน (internal bond strength) - ขุยกระดาษ (linting)

Printing Technology for Journalism


ขนาดมาตรฐานของกระดาษพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ สิ่งที่เป็ นตัวกาหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ ให้ แตกต่ างกัน มี 3 ประการ คือ 1. การออกแบบตามลักษณะการใช้ งาน 2. ความประหยัด 3. ขนาดของเครื่ องพิมพ์ ท่ ใี ช้ พมิ พ์

Printing Technology for Journalism


ขนาดกระดาษมาตรฐานสากล ระบบกระดาษมาตรฐานสากลจัดขึน้ เพื่อความสะดวก และความเป็ นระบบในการใช้ เขียนและพิมพ์ ระบบกระดาษ มาตรฐานคือระบบ ISO มีการแบ่ งขนาดกระดาษมาตรฐาน

ออกเป็ น 3 ชุดคือ ชุด A ชุด B และชุด C

Printing Technology for Journalism


ขนาดกระดาษมาตรฐานสากล ขนาดมาตรฐาน A

เป็ นขนาดกระดาษที่ใช้ เป็ นเครื่องเขียนและการพิมพ์ หนังสือ ตัวเลขทุกตัวหลังอักษรย่ อ ชุด A มีความหมายว่ ากระดาษมาตรฐาน นัน้ ๆ แบ่ งครึ่งได้ อีกเท่ าตัว A0 มีขนาด 84 x 1189 มิลลิเมตร A1 มีขนาดครึ่งหนึ่งของ A0 A2 มีขนาดครึ่งหนึ่งของ A1 ขนาดของกระดาษมาตรฐาน A มีขนาดลดหลั่นกันเป็ น ลาดับจนถึง A10 และคงสัดส่ วน 1:1.618 Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


ขนาดกระดาษมาตรฐานสากล ขนาดมาตรฐาน B กระดาษมาตรฐาน B มีขนาดใหญ่ กว่ ากระดาษ มาตรฐาน A ประมาณครึ่งเท่ าและถือเป็ นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถนาไปใช้ แทนกระดาษมาตรฐาน A ได้ โดยทั่วๆ ไปของกระดาษชนิดนีน้ ิยม ใช้ กับงาน จาพวก ใบปิ ดโฆษณา ป้ายประกาศ และแผนภูมิ เป็ นต้ น Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


กระดาษมาตรฐานชุด C กระดาษมาตรฐานชุด C นีม้ ีไว้ ใช้ กาหนดขนาดของ ซองใส่ เอกสาร ที่เลขเดียวกันรหัสของ C จะใหญ่ กว่ าของ A แต่ เล็กกว่ าของ B ดังนัน้ กระดาษจดหมาย A4 จะสามารถใส่ ลงใน ซองขนาด C4 และซองขนาด C4 ก็จะใส่ ลงในซอง B4 ได้ พอเหมาะ

ขนาดของกระดาษ B > C > A Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


กระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์ กระดาษที่นิยมใช้ ในวงการพิมพ์ ของไทยมีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาด 31” x 43” เป็ นขนาดกระดาษแผ่ นใหญ่ ซ่ งึ ใช้ กัน โดยทั่วไปเมื่อนามาผ่ าครึ่ง ด้ าน 43” จะได้ ขนาด 21.50” x 31” มาพิมพ์ จะได้ ส่ งิ พิมพ์ ดังนี ้ 1. หนังสือขนาด 1 ยก 8 หน้ า (พับ 2 ครั ง้ ) 2. หนังสือขนาด 1 ยก 16 หน้ า (พับ 3 ครัง้ ) 3. หนังสือขนาด 1 ยก 32 หน้ า (พับ 4 ครั ง้ ) 4. โปสเตอร์ แผ่ นพับ แผ่ นปลิว ขนาด 31” x 43” Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


ขนาด 24” x 35” เป็ นขนาดกระดาษแผ่ นใหญ่ ท่ ใี ช้ กันนาน แล้ วเช่ นกัน และเป็ นขนาดกระดาษที่สอดคล้ องกับขนาดมาตรฐาน ISO เมื่อนามาใช้ พมิ พ์ จะได้ ส่ งิ พิมพ์ ดังนี ้ 1. หนังสือขนาด A4 8.25” x 11.75” หรือ 210 มม. X 297 มม. 1 ยก 16 หน้ า (พับ 3 ครัง้ ) 2. หนังสือขนาด A5 5.75” x 8.25” หรือ 148 มม. X 210 มม. 1 ยก 32 หน้ า (พับ 4 ครัง้ ) 3. โปสเตอร์ ขนาด 24” x 35” และ 17” x 24” 4. แผ่ นปลิวขนาด A4 (210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร)

Printing Technology for Journalism


การกาหนดขนาดสิ่งพิมพ์ สาหรั บกระดาษป้อนม้ วน ต้ องให้ ความกว้ างยาวของสิ่งพิมพ์ มีขนาดที่สามารถ ตัดแบ่ งได้ พอดีความยาวของการตัดจากม้ วน เพื่อความ ประหยัดจึงไม่ ให้ เหลือเศษกระดาษที่ต้องเจียนทิง้ มาก

Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


Printing Technology for Journalism


ข้ อควรจา 1. การเลือกกระดาษพิมพ์ ทุกแผ่ นต้ องมีทศิ ทางตามเกรนขนานกับสัน หนังสือเพื่อคุณภาพในการพิมพ์ โดยเฉพาะการพิมพ์ สอดสี 2. นา้ หนักกระดาษมีผลต่ อความหนาปึ กกระดาษ ความทึบแสง ความ แข็งแรงของกระดาษ ให้ พจิ ารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะกับงานและระบบการพิมพ์ 3. ความหนาปึ กกระดาษต้ องสามารถต้ านการโค้ งงอเมื่อผ่ านการพิมพ์ แต่ ถ้าหนาเกินไปอาจทาให้ หนักเปลืองค่ าขนส่ งและใช้ งานลาบาก 4. ความทึบแสงมีความสาคัญต่ อการมองเห็นตัวหนังสือในการอ่ าน โดยเฉพาะเมื่อพิมพ์ ทงั ้ สองด้ าน ถ้ าโปร่ งแสงจะทาให้ ผ้ ูอ่านราคาญ

Printing Technology for Journalism


5. สีของกระดาษมีความสาคัญต่ อความชัดเจนในการอ่ าน 6. ผิวกระดาษมีผลต่ อการพิมพ์ ถ้ าตัวพิมพ์ บางหรื อภาพฮาล์ ฟโทน ควรใช้ กระดาษผิวเรี ยบ 7. กระดาษสาหรั บพิมพ์ ระบบออฟเซตต้ องมีสมบัตดิ ังนีค้ ือ มีความ แข็งแรงผิวและต้ านนา้ มีปริมาณความชืน้ ในกระดาษที่เหมาะสม ไม่ ทาปฏิกริ ิยา กับนา้ ยาเฟาว์ เทนต้ องมีความแข็งตึงและมีการรั บหมึกดี 8. กระดาษสาหรั บพิมพ์ ระบบเลตเตอร์ เพรสต้ องมีสมบัตดิ ังนีค้ ือ มีความเรี ยบและความสม่าเสมอของผิวกระดาษ การปกคลุมดี มีความแข็งแรงผิว และมีการรั บหมึกดี 9. กระดาษสาหรั บพิมพ์ ระบบกราเวียร์ ต้องมีสมบัตดิ ังนีค้ ือ มีความเรี ยบ และความสม่าเสมอของผิวกระดาษ มีความหยุ่นตัวดี Printing Technology for Journalism


10. กระดาษสาหรั บพิมพ์ ระบบสกรี นต้ องมีสมบัตดิ ังนีค้ ือ มีความ ราบและความหนาปึ กกระดาษมาก 11. กระดาษแผ่ นใหญ่ ท่ นี ิยมใช้ ในการพิมพ์ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 31" x 43" ขนาด 24" x 35" เวลาตัดแบ่ งจะตัดทีละครึ่งแผ่ นตามลาดับ ดังนัน้ ต้ องออกแบบ ขนาดสิ่งพิมพ์ ให้ พอดีขนาดที่ตัดแบ่ งจะได้ ไม่ เหลือเศษ 12. กระดาษม้ วนเข้ าเครื่ องพิมพ์ ชนิดป้อนม้ วน เวลาตัดแบ่ งต้ อง ให้ ความกว้ างยาวของสิ่งพิมพ์ พอดีความยาวของการตัดจากม้ วน เพื่อไม่ ให้ เหลือเศษเจียนทิง้ Printing Technology for Journalism


1. จงบอกองค์ ประกอบของหมึกพิมพ์ 2. จงบอกคุณสมบัตทิ ่ ีดีของเนือ้ สีประเภท สารอนินทรี ย์ 3. ตัวทาละลาย (Solvent) ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบของหมึกสีมีคุณสมบัตอิ ย่ างไร 4. จงอธิบายขนาดของกระดาษแบบ A B และ C 5. เกรน (grain) ของกระดาษ หมายถึง 6. จงบอกวิธีทดสอบความหนาปึ กกระดาษ 7. ความขาวของกระดาษถูกควบคุมโดยใส่ สารชนิดใด 8. ประเภทของกระดาษมีก่ ีประเภทและอะไรบ้ าง 9. กระดาษแบ้ งค์ มักใช้ ในการผลิตสิ่งพิมพ์ รูปแบบใด Printing Technology for Journalism

วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์  

วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์

วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์  

วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์