Page 1

JT.401

ระบบการจัดการสี

Color Management System (CMS)


JT.401

ในอดีตการจัดการสีอาจไม่มีความจาเป็นนักเนื่องจาก ระบบการผลิตสีในอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นระบบปิด สายการผลิตไม่ยุ่งยากและเป็นเส้นตรง อาร์ ตเวิร์ค

ช่ างออกแบบ

แยกสี

ทาแม่ พมิ พ์

ร้ านแยกสี

พิมพ์

โรงพิมพ์

Printing Technology for Journalism


JT.401

การผลิตสีในปัจจุบันที่เป็นระบบเปิด การผลิต บางอย่างมีการรวมกลุ่มกัน เช่น ผู้ออกแบบมักทาหน้าที่แยกสี ไปด้วยโดยใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูปแล้วส่งไฟล์ให้ร้านแยกสี ยิงฟิล์มและทาแม่พิมพ์

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ระบบจัดการสี เป็ นระบบที่ใช้ ในการจัดการ และควบคุมกระบวนการผลิตภาพสีของอุปกรณ์ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ ได้ แก่ เครื่องกราด กล้ องถ่ ายภาพ ดิจติ อล จอภาพ และเครื่องพิมพ์

Printing Technology for Journalism


JT.401

ระบบการจัดการสี

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ระบบจัดการสี มีความสาคัญต่อการควบคุม คุณภาพงานก่อนพิมพ์ เพื่อให้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ใน งานก่อนพิมพ์ที่ใช้ ระบบสีตา่ งกัน หรื อผลิตสีใน ขอบเขตสีตา่ งกัน สามารถผลิตสีได้ ใกล้ เคียงกัน

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี  สีอิงอุปกรณ์

(device dependent color)

 สีไม่ อิงกับอุปกรณ์

(device independent color)

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี •

สีอิงอุปกรณ์ (device dependent color) คือ สี RGB และ สี CMYK R = 255 G = 255 B = 255

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี  สีไม่ อิงกับอุปกรณ์

(device independent color) ได้ แก่ ค่ าสีไออีแอลเอบี (CIELAB) เป็ นค่ าสีท่ ี สัมพันธ์ กับการมองเห็นของมนุษย์ และไม่ ขนึ ้ กับ อุปกรณ์ ใดๆ

ค่ าสี RGB ต่ างกัน แต่ เมื่อวัดค่ าสีจากจอภาพได้ ค่า L*a*b เท่ ากัน สีท่ ีเห็นจะเหมือนกัน

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ระบบจัดการสี มีหลักการทางาน คือ การสร้ างมาตรฐานในการแปลงข้ อมูลสีของอุปกรณ์ตา่ งๆ โดยให้ มีระบบสีอ้างอิงร่วมกัน ซึง่ ใช้ ระบบสีที่ ไม่อิงอุปกรณ์ คือ ค่าสีในระบบซีไออี (Commission International de l’Eclairage (CIE)) ข้ อมูลสีของอุปกรณ์ ที่แปลงเป็ นระบบสีที่ไม่อิงอุปกรณ์นี ้จะบ่งบอกคุณลักษณะ การผลิตสีของอุปกรณ์ หรือเรียกว่า โพรไฟล์ สี Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ระบบซีไออี (CIE) เกิดจากการรวมตัวของ บริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ จัดตังขึ ้ ้นเป็ น International Color Consortium (ICC) กาหนดให้ มีรูปแบบ มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณ์ ต่างๆ เป็ นมาตรฐานเดียว เรี ยกว่า ไอซีซีโพรไฟล์ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ระบบจัดการสี เมื่อต้ องการเทียบค่าสี ระหว่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตสีของอุปกรณ์ โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงร่วมกัน และปรับขอบเขตสีของ อุปกรณ์ให้ ผลิตสีได้ ใกล้ เคียงกันหรื อเหมือนกัน โดยใช้ โมดูลเทียบสี

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี การควบคุมคุณภาพในงานก่อนพิมพ์จะต้ องการให้ การผลิตสีมีความถูกต้ องตังแต่ ้ เครื่ องกราด (Scanner) จอภาพ (Monitor) และเครื่ องพิมพ์ (Printer) ที่ตอ่ พ่วง สามารถแสดงสีหรื อผลิตสีได้ ใกล้ เคียงกัน หรื อลดความ แตกต่างของสีที่จะเกิดขึ ้นให้ มีน้อยที่สดุ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 1. ช่วยลดปั ญหาความแตกต่างกันในการผลิตสีของ อุปกรณ์ในงานก่อนพิมพ์ ดังนี ้ 1.1 การผลิตสีของแต่ละอุปกรณ์ในงานก่อนพิมพ์ ใช้ ระบบสีไม่เหมือนกัน คือ อุปกรณ์เช่น กล้ องถ่ายภาพดิจิทลั เครื่ องกราด จอภาพคอมพิวเตอร์ จะทางานโดยใช้ ระบบ RGB โดยการทางาน ขณะที่เครื่ องพิมพ์ทงระบบดิ ั้ จิทลั หรื อ เครื่ องพิมพ์แบบเดิมจะใช้ ระบบสี CMYK Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี

ขอบเขตสีที่อปุ กรณ์ตา่ งๆ ในระบบงานก่อนพิมพ์ผลิตได้ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี

ขอบเขตสีของอุปกรณ์ที่ผลิตสีด้วยระบบ RGB กับอุปกรณ์ที่ผลิตสีด้วยระบบสี CMYK Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 1. ช่วยลดปั ญหาความแตกต่างกันในการผลิตสีของอุปกรณ์ในงาน ก่อนพิมพ์ ดังนี ้ 1.2 การผลิตสีของอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบเดียวกันแต่ให้ สี ไม่เหมือนกัน คือ อุปกรณ์ในงานก่อนพิมพ์ที่ใช้ ระบบสีเดียวกันก็ยงั ให้ ผลการผลิต สีตา่ งกันได้ เช่น จอภาพที่ใช้ ระบบสี RGB แสดงภาพสีจากไฟล์ข้อมูลงานพิมพ์ เดียวกัน แต่บนจอภาพต่างชนิดกันก็มีผลให้ แสดงสีไม่เหมือนกันได้ เนื่องจาก จอภาพบางจอให้ หลอดซีอาร์ ที (cathode ray tube, CRT) บางจอภาพใช้ แอลซีดี (liquid crystal display, LCD) Printing Technology for Journalism


JT.401

จอภาพที่ใช้ หลอดซีอาร์ ที (cathode ray tube, CRT)

Printing Technology for Journalism


JT.401

จอภาพที่ใช้ แอลซีดี (liquid crystal display, LCD)

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 1. ช่วยลดปั ญหาความแตกต่างกันในการผลิตสีของอุปกรณ์ ในงานก่อนพิมพ์ ดังนี ้ 1.3 อุปกรณ์ตา่ งๆ ใช้ แหล่งกาเนิดแสงต่างกันในการมองเห็นสี ในการมองเห็นสีจะต้ องมีองค์ประกอบ ส่วน คือ วัตถุมีสี ตา และ แหล่งกาเนิดแสง อุปกรณ์ตา่ งๆ จะใช้ แหล่งกาเนิดแสงแตกต่างกัน เช่น แหล่งกาเนิดแสงในจอภาพเป็ นแหล่งกาเนิดแสงที่ให้ แสง เมื่อเปรี ยบเทียบ กับภาพพิมพ์จะสะท้ อนแสงจากแหล่งกาเนิดแสงที่สอ่ งต้ นฉบับ เพื่อให้ มองเห็นสีของภาพ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 1. ช่วยลดปั ญหาความแตกต่างกันในการผลิตสีของอุปกรณ์ใน งานก่อนพิมพ์ ดังนี ้ 1.4 การทางานของคอมพิวเตอร์ ตา่ งโปรแกรมที่ใช้ ใน ขันตอนงานก่ ้ อนพิมพ์ ข้ อมูลสีของภาพที่นาเข้ าจากการกราดภาพ ต้ นฉบับ มักเป็ นข้ อมูลสีในระบบสี RGB แต่เมื่อจะพิมพ์ก็ต้องมีการ แปลงข้ อมูลสีให้ เป็ นข้ อมูลสีในระบบ CMYK การแปลงข้ อมูลสีใน โปรแกรมที่ตา่ งกัน เช่น โปรแกรมตกแต่งภาพ หรื อโปรแกรมจัดประกอบ หน้ า จะมีผลทาให้ ข้อมูลสีหลังการแปลงค่าแล้ วแตกต่างกัน Printing Technology for Journalism


JT.401

การคาลิเบรตจอภาพ

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 2. ช่วยควบคุมภาพการแสดงสีของจอภาพก่อนสัง่ พิมพ์ผลออกไป ยังอุปกรณ์พิมพ์ผลออก ในการตรวจสอบคุณภาพสีจะพิจารณาสีงานพิมพ์จากจอภาพก่อน แล้ วจึงสัง่ พิมพ์ อาจจะมีการถ่ายเป็ นฟิ ล์มหรื อแม่พิมพ์ก่อนนาไปพิมพ์จริง ด้ วยเครื่ องพิมพ์ ปั ญหาคืออุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการผลิตมีความแตกต่างกัน ในขอบเขตสีที่ผลิตได้ ทาให้ สีของภาพพิมพ์มีความแตกต่างจากสีที่มองเห็น บนจอภาพคอมพิวเตอร์ จึงต้ องการระบบจัดการสีเพื่อสามารถเทียบสีให้ จอภาพแสดงสีได้ ใกล้ เคียงกับสีที่จะพิมพ์ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี ความสาคัญของระบบจัดการสี 3. ช่วยให้ สามารถใช้ เครื่ องพิมพ์ปรู๊ฟดิจิทลั ในการทา แผ่นปรู๊ฟสีที่ใช้ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สี สามารถปรับตังค่ ้ าในโปรแกรมควบคุมการทางานของอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องกราด จอภาพ หรื อเครื่ องพิมพ์ปรู๊ฟดิจิทลั วิธีการควบคุมคุณภาพ การผลิตภาพสีในงานก่อนพิมพ์โดยการใช้ ระบบการจัดการสีเข้ ามาช่วย จะทา ให้ สามารถทราบลักษณะภาพสีที่จะได้ จากเครื่ องพิมพ์ลว่ งหน้ าก่อนจาก เครื่ องพิมพ์ปรู๊ฟ โดยทาแผ่นปรู๊ฟดิจิทลั ออกมาให้ สามารถเทียบสีได้ ใกล้ เคียง กับภาพพิมพ์จริงจากเครื่ องพิมพ์จริง Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี หลักการและกระบวนการของระบบการจัดการสี กระบวนการจัดการสี จากหลักการของระบบการจัดการสี สามารถกล่าวได้ วา่ ระบบการ จัดการสีจะใช้ ควบคุมคุณภาพการผลิตสีในงานก่อนพิมพ์ของระบบจัดพิมพ์ ดิจิทลั ได้ แต่การใช้ งานระบบการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพให้ ได้ ผลที่ดีและ มีความแน่นอน จะมีกระบวนการในการจัดการสี ประกอบด้ วย - การปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์ (device calibration) - การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ (device characterization) และ - การแปลงค่าสีและเทียบระหว่างอุปกรณ์ (color matching) Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี หลักการและกระบวนการของระบบการจัดการสี กระบวนการจัดการสี 1. การปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์ เป็ นการปรับการทางานของอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสถานะที่ควบคุมได้ ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานของอุปกรณ์ เช่น สภาพแสงแวดล้ อม วัสดุที่ใช้ จะต้ องได้ รับการควบคุมให้ อยูส่ ภาพปกติที่ถกู ต้ อง เพราะเมื่อใช้ งาน อุปกรณ์ไประยะหนึง่ อาจทาให้ ความสามารถในการผลิตสีเปลี่ยนไป จึงควร ปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์เป็ นระยะๆ หรื อทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้ อมการทางาน Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี หลักการและกระบวนการของระบบการจัดการสี กระบวนการจัดการสี 2. การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ระบบจัดการสีจะสามารถทางานได้ จะต้ องทราบ คุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องในระบบการ จัดการสี การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์จะได้ เป็ นโพรไฟล์สีของ อุปกรณ์ โพรไฟล์สีจะกาหนดคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีที่แตกต่างจาก ค่าสีมาตรฐานอ้ างอิง ซึง่ ค่าสีมาตรฐานอ้ างอิงนี ้เป็ นค่าสีของแถบสีมาตรฐาน และขึ ้นกับระบบการจัดการสีที่ใช้ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี หลักการและกระบวนการของระบบการจัดการสี กระบวนการจัดการสี 3. การแปลงค่าสีและเทียบสีระหว่างอุปกรณ์ อุปกรณ์ตา่ งๆ ในงานก่อนพิมพ์แม้ จะได้ มีการปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์ แล้ ว ก็ยงั ไม่สามารถแสดงสีหรื อผลิตสีของขอบเขตสีที่เท่ากันได้ การปรับ ขอบเขตของสีอปุ กรณ์จะมีคาสัง่ ของการปรับขอบเขตสีหลายลักษณะให้ เลือกใช้ เพื่อให้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่จะใช้ ในการผลิตสีสามารถผลิตสีได้ ใกล้ เคียงกัน มากที่สดุ ซึง่ มักจะใช้ โพรไฟล์สีของเครื่ องพิมพ์ที่จะพิมพ์จริงเป็ นหลัก และ ปรับขอบเขตสีของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จอภาพ เครื่ องพิมพ์ปรู๊ฟ ลดลงมาให้ ใกล้ เคียงกับการผลิตสีของเครื่ องพิมพ์จริง Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่ องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี การใช้ ระบบการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อน พิมพ์ จะต้ องการเครื่ องมือช่วยในการทางาน ได้ แก่ 1. แถบสีมาตรฐาน 2. เครื่ องมือวัดค่าสี ได้ แก่ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เครื่ องคัลเลอร์ ริมิเตอร์ 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการสี

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 1. แถบสีมาตรฐาน เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ใช้ ในกระบวนการจัดการสี ในขันตอนการปรั ้ บตัง้ มาตรฐานของอุปกรณ์ เพื่อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถแสดงสีได้ คงที่ สม่าเสมอ และในขันตอนการสร้ ้ างโพรไฟล์สีของอุปกรณ์ เพื่อให้ ทราบ คุณลักษณะการผลิตสีของอุปกรณ์หนึง่ ๆ ต้ นฉบับสีจะต้ องเป็ นต้ นฉบับสีที่ เป็ นมาตรฐาน และสามารถทางานร่วมกับซอฟแวร์ ของระบบการจัดการสีได้

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 1. แถบสีมาตรฐาน 1.1 แถบสีมาตรฐานที่เป็ นแผ่นต้ นฉบับสี ประกอบด้ วยสีตา่ งๆ ทังแม่ ้ สีบวก ได้ แก่ สีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน แม่สี แบบลบ ได้ แก่ สีน ้าเงินเขียว สีมว่ งแดง สีเหลือง และสีดา แผ่นต้ นฉบับสีอาจ อยูใ่ นลักษณะของต้ นฉบับสไลด์สี หรื อต้ นฉบับสะท้ อนแสง และจานวนสีบน แถบสีของระบบต่างๆ อาจแตกต่างกัน เช่น แถบสีของระบบ IT 8.7 มีจานวน แถบสี 190 สี แถบสีระบบ ECI 2002 มี 1,485 สี ต้ นฉบับแถบสีที่มีจานวนสียิ่ง มาก จะช่วยให้ วิเคราะห์หาคุณลักษณะการผลิตภาพสีของอุปกรณ์ได้ ถกู ต้ อง มากขึ ้น Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี

ที่มา : http://mmgas.com

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 1. แถบสีมาตรฐาน 1.2 แถบสีมาตรฐานที่เป็ นไฟล์ดิจิทลั ในการสร้ างโพรไฟล์สีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอุปกรณ์ เช่น จอภาพ เครื่ องพิมพ์ปรู๊ฟดิจิทลั จะต้ องการแถบสีมาตรฐานที่เป็ นไฟล์ดิจิทลั ซึง่ โปรแกรมสร้ างโพรไฟล์สีจะมีคา่ สีมาตรฐานอ้ างอิงของแถบสีมาตรฐานที่ เป็ นไฟล์ดิจิทลั อยูใ่ นโปรแกรม เพื่อใช้ ในการคานวณความแตกต่างในการ ผลิตสีของอุปกรณ์เมื่อเทียบกับค่าสีมาตรฐานอ้ างอิง และสร้ างเป็ นโพรไฟล์สี ของอุปกรณ์นนั ้ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 2. เครื่ องมือวัดค่าสี 2.1 เครื่ องคัลเลอร์ ริมิเตอร์ - Eye one - Spider

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 2. เครื่ องมือวัดค่าสี 2.2 เครื่ องสเปกโตร โฟโตมิเตอร์

Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการสี 3.1 โปรแกรมปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์ เพื่อให้ อปุ กรณ์ทางานได้ ตามปกติตามมาตรฐาน โดยต้ องอาศัยโปรแกรมปรับตังมาตรฐานเข้ ้ ามาช่วย ส่วนใหญ่โปรแกรมปรับตังมาตรฐานอุ ้ ปกรณ์เป็ นโปรแกรมควบคุมการทางาน ซึง่ มีมาพร้ อมอุปกรณ์ เช่น โปรแกรมควบคุมการทางานของกล้ องถ่ายภาพ และเครื่ องกราด โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการแมคอินทอช Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการสี 3.2 โปรแกรมสร้ างโพรไฟล์สี เป็ นโปรแกรมคานวณและกาหนดขอบเขต สีที่ผลิตได้ ของอุปกรณ์ โดยใช้ คา่ สีที่วดั ได้ จากแถบสีมาตรฐานที่ผลิตได้ จาก อุปกรณ์นนๆ ั ้ ค่าสีที่วดั นันจะน ้ ามาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานอ้ างอิงของแถบสี มาตรฐานสาหรับสร้ างเป็ นโพรไฟล์สีของอุปกรณ์ตา่ งๆ ค่าโพรไฟล์สีของอุปกรณ์ ถือเป็ นคุณลักษณะเฉพาะในการผลิตสีของอุปกรณ์นนั ้ และบ่งบอกค่าขอบเขต การผลิตสีของอุปกรณ์ Printing Technology for Journalism


JT.401

การควบคุมคุณภาพด้ วยระบบจัดการสี เครื่องมือที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพในระบบการจัดการสี 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการสี 3.3 โปรแกรมแปลงค่าสีและเทียบสี เป็ นหน่วยที่แปลงค่าสีที่ เรี ยกว่า คัลเลอร์ เอ็นจิน (color engine) จะใช้ โพรไฟล์สีของอุปกรณ์ เมื่อมีการส่งผ่านข้ อมูลสีจากอุปกรณ์หนึง่ เป็ นอุปกรณ์หนึง่ ที่เป็ น อุปกรณ์ต้นทางไปยังอีกอุปกรณ์หนึง่ ที่เป็ นอุปกรณ์ปลายทาง

Printing Technology for Journalism

การควบคุมคุณภาพด้วยระบบการจัดการสี  

การควบคุมคุณภาพด้วยระบบการจัดการสี (Color management System: CMS)

การควบคุมคุณภาพด้วยระบบการจัดการสี  

การควบคุมคุณภาพด้วยระบบการจัดการสี (Color management System: CMS)

Advertisement