Page 1

Inhoud

Inleiding en contactgegevens school

2

Jouw aanspreekpunten/contact met de school

3-4

Schoolregels

5

Ouderbetrokkenheid

6-7

Jaarindeling, lestijden, rooster

8

Zo doen wij dat‌

9

Activiteiten voor en door leerlingen

10

Extra hulp nodig?

12 - 17

Cijfers, rapporten en overgangsregeling

18 – 26

1


Inleiding “Welkom op het Bogerman. Op de school waar alles kan.” Dat is de eerste zin uit het Bogermanlied. Wat een geweldige school! Bogerman is de school waar je welkom bent, waar je gewaardeerd wordt en waar we ons best doen je talenten te zien en samen met jou te ontwikkelen. We hopen dat je een fijne schooltijd hebt. We vragen hierin ook wat van jou. In dit boekje lees je daar meer over. Zullen we er samen een prettige schooltijd van maken? Mevr. W. Cnossen Sectordirecteur onderbouw

Contactgegevens school Locatie: Bezoekadres:

Bogerman (onderbouw klas 1 en 2) Hemdijk 47 8601 XJ Sneek

Postadres:

Postbus 172 8600 AD Sneek

E-mail: Telefoon:

admh47@bogerman.nl 0515 – 482 400

2


Jouw aanspreekpunten / contact met de school Mentor Je eerste aanspreekpunt is je mentor. Bij hem of haar kun je met al je vragen rondom school terecht. In bijlage 1 vind je een overzicht van alle klassen op jouw locatie met de bijbehorende mentor. Conciërge Is je band lek, ben je iets kwijt of wil je iets leuks organiseren in de school? Hiervoor kun je terecht bij de conciërges. Je vindt hen op een centrale plek bij jou in het gebouw. In bijlage 2 is een plattegrond opgenomen. Hierin is de werkplek van de conciërges aangegeven. De deur staat altijd open! Docenten In bijlage 3 van dit boekje vind je een overzicht met alle docenten van Bogerman; met daarachter hun afkorting. Deze afkorting is ook het mailadres van de betreffende docent. Een (fictief) voorbeeld: meneer jansen heeft als afkorting JANH. Zijn e-mailadres is dan janh@bogerman.nl. De leiding van de school De school wordt aangestuurd door de rector. Dat is de heer W.J. Renkema. Jouw locatie wordt geleid door een sectordirecteur en teamleiders. Hieronder vind je de contactgegevens van deze personen:

Sectordirecteur: Mevr. W. Cnossen

482452

cnow@bogerman.nl

Team VMBO (+LWOO) dhr. T.J. Eppinga Team VMBO BK (+ LWOO)

482483

eppt@bogerman.nl

Team VMBO: mevr. M. Macco Team VMBO KGT

482481

macm@bogerman.nl

Teamleiders:

Team HAVO/VWO: dhr. J.D. de Vries 482478 Team HAVO/VVWO (+ Technasium)

vrjo@bogerman.nl 3


Team HAVO/VWO: mevr. J.E. Vijfvinkel 482413 Team HAVO/VWO (+ Gymnasium)

vijj@bogerman.nl

Decaan: mevr. M.J.M. van Dijk-Habraken 482484

dijm@bogerman.nl

4


Schoolregels 1.

Ik ga respectvol om met iedereen. Ik vloek, pest en discrimineer niet en ik gebruik geen geweld.

2.

Ik ga respectvol om met de spullen van anderen en van mijzelf. Diefstal, vernieling en bekladding worden bestraft.

3.

Ik eet en drink niet in de gangen en lokalen. Ik houd de school netjes, ruim de rommel op en laat de dingen netjes achter. Kauwgom is niet toegestaan.

4.

Ik ben op tijd in de les. Ik ga tijdens leswisselingen en pauzes naar het toilet.

5.

Ik heb mijn huiswerk af en ik heb de spullen die ik in de les nodig heb, bij me.

6.

Ik bevind me in tussenuren, pauzes en voor en na schooltijd niet in de gangen en op het lesplein. In tussenuren en pauzes blijf ik op het schoolterrein.

7.

Ik gebruik het lesplein, de computers en de printer alleen voor schoolwerk. Ik bezoek alleen websites die met mijn schoolwerk te maken hebben.

8.

Drugs, roken, wapens, vuurwerk, alcohol en energiedrankjes zijn verboden.

9.

Ik draag geen jas, pet of muts in de gangen en lokalen.

10. Het gebruik van mobieltjes en mp3-spelers is niet toegestaan.

5


Ouderbetrokkenheid Ouders geven een deel van de opvoeding en ontwikkeling van hun kind uit handen aan Bogerman. We vinden het belangrijk om hierin samen op te trekken. U kunt op diverse manieren contact onderhouden met de school. Mentor Bij vragen kunt u als ouders altijd terecht bij de mentor van uw kind. Contactgegevens van de mentoren staan achterin deze gids. Locatieleiding Komt u er met de mentor niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de locatieleiding. Contactgegevens vindt u op bladzijde twee van dit boekje. Ouder(spreek)avonden Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten, waarvoor u uitgenodigd wordt. Het gaat daarbij om ouderavonden, waarbij u geïnformeerd wordt over diverse onderwerpen, en om ouderspreekavonden, waarbij u de mogelijkheid heeft om te praten met de mentor en andere docenten van uw kind. Website Voor actuele informatie, bijvoorbeeld over roosters en roosterwijzigingen, kunt u terecht op de bogermanwebsite www.bogerman.nl. (Digitale) nieuwsbrief Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Bogerman ( nieuws  nieuwsbrief). Deze komt ongeveer zes keer per jaar uit. Daarnaast heeft de locatie een papieren nieuwsbrief die vier per jaar verschijnt en die ook is na te lezen op de website. Magister Op de website vindt u ook een link naar het administratiesysteem Magister. Alle leerlingen krijgen een code om via Magister hun cijfers en huiswerk te bekijken. U kunt uw kind vragen om deze code en samen zijn of haar voortgang in de gaten houden. Brieven Brieven geven we zoveel mogelijk mee met de leerlingen. Zo besparen we portokosten. Indien de aard van de brief dit niet toelaat, versturen we de brief per post.

6


Boog Drie keer per jaar brengt Bogerman het oudercontactblad ‘De Boog’ uit. U krijgt dit blad via uw kind. Hierin leest u over belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs en bij Bogerman. Ouderraad De ouderraad is een inspraakorgaan waar ouders van leerlingen aan deel kunnen nemen. Vanuit de betrokkenheid bij het eigen kind vormt de ouder in de ouderraad mede het klankbord voor de ouders die in de MR zitten (OMR). Ouders in de ouderraad laten zich informeren over wat er speelt achter de schermen, ze denken mee over het schoolbeleid en bereiden beslissingen mee voor. Wilt u deelnemen aan de ouderraad? Neem dan contact op met mevr. W. Cnossen, tel. 0515-482452, e-mail: cnow@bogerman.nl Ouderpanel Het ouderpanel is heel belangrijk voor Bogerman. We zouden het zeer op prijsstellen als u deelneemt aan het panel van het team waarin uw zoon of dochter zit. Neem contact op met de betreffende teamleider. Zijn of haar contactgegevens vindt u op bladzijde 2 van dit boekje. In het ouderpanel kunnen ouders meepraten en meedenken over hoe het onderwijs en de gang van zaken binnen het team kunnen verbeteren.

7


Jaarindeling, lestijden, rooster Jaarindeling Het schooljaar is bij Bogerman is verdeeld in 2 periodes van 18 lesweken. Voor iedere periode krijg je een nieuw rooster. Elke periode van 18 weken is nog weer eens onderverdeeld in blokjes van 9 weken. Dit zijn modules. Periode 1: 5 september t/m 3 februari 2012 Periode 2: 6 februari t/m 13 juli 2012 Lestijden Les 1 Les 2 Pauze Les 3 Les 4 Pauze Les 5 Les 6 Les 7

08.15 – 09.15 uur 09.15 – 10.15 uur 10.15 – 10.35 uur 10.35 – 11.35 uur 11.35 – 12.35 uur 12.35 – 13.05 uur 13.05 – 14.05 uur 14.05 – 15.05 uur 15.05 – 16.05 uur

Rooster Je rooster kun je vinden op de website van Bogerman. Je moet hiervoor eerst inloggen met je persoonlijke code. Roosterwijzigingen vind je ook op de website en op de grote schermen in de school. Bijzondere weersomstandigheden Een enkele keer komt het voor: onbegaanbare wegen door ijzel of sneeuw. Als op Omrop Fryslân wordt gezegd dat het openbaar vervoer in onze regio platligt vanwege de weersomstandigheden, dan blijf je in ieder geval thuis tot 09.30 uur. Je hoeft dan ook NIET de school te bellen. Op de website www.bogerman.nl lees je of je in de loop van de dag nog wel op school wordt verwacht. Later in, eerder uit Kom je iets later op school of moet je een paar minuten eerder vertrekken, omdat jouw bus of trein maar één keer per uur (of minder) rijdt? Dat mag in sommige gevallen tijdens het eerste of laatste lesuur op een dag. Overleg met je teamleider als dat bij jou het geval is.

8


Zo doen wij dat… Ziekmelden Je ouders/verzorgers melden je voor 09.00 uur ziek bij het algemene nummer van de betreffende vestiging. Betermelden Lever op de eerste schooldag na je ziekmelding je absentiekaart in bij je onderwijsassistente. Let op: de kaart moet getekend zijn door je ouders. Haal dezelfde dag je kaart ook weer op. Vrij vragen voor één of meerdere uren of een vrije dag Kort verlof, voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, vraag je minimaal twee werkdagen van te voren aan bij de onderwijsassistente. Let op: de kaart moet ondertekend zijn door je ouders. Haal de kaart dezelfde dag weer op om te zien of je toestemming krijgt van school. Uitzonderlijk verlof Bogerman mag alleen verlof buiten de schoolvakanties verlenen in uitzonderlijke gevallen. Denk aan een verhuizing of een huwelijk, jubileum, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid. Verlof wordt ook verleend aan kinderen van wie de ouders/verzorgers vanwege hun beroep niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen en vanwege religieuze verplichtingen. Uitzonderlijk verlof vraag je, als het kan, minimaal acht weken van te voren schriftelijk aan bij de locatiedirecteur. Wanneer onderneemt Bogerman actie ? Bogerman is verplicht om iedere spijbelende leerling te melden bij de leerplichtambtenaar zodra de leerling zonder geldige reden meer dan 16 uur les- of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken verzuimd. De school is ook verplicht regelmatig te laat komen en luxeverzuim rond vakanties te melden.

9


Activiteiten voor en door leerlingen Bogermanleerlingen kenmerken zich doordat ze actief en betrokken zijn. Regelmatig wordt er iets georganiseerd. Dit wordt zeer gewaardeerd en waar mogelijk wordt hier medewerking aan verleend. Wil je zelf graag iets organiseren, of in een van de vaste activiteiten inbreng hebben? Vraag dan bij de conciërge naar de mogelijkheden! 1

De schoolkrant verschijnt een aantal keren per cursusjaar.

2

Feestavonden Het sluitingsuur van de schoolfeesten is voor de eerste klassen in het algemeen 22.00 uur. Voor de tweede klassen geldt 22.30 uur.We hopen in de loop van de cursus enkele feestavonden door de feestcommissie te laten organiseren.

3

Sportklas De sportklas is voor leerlingen die extra willen sporten. Er wordt zo’n 1,5 uur per week gesport na schooltijd.

4

Voetbal Onderling toernooi voor tweede klassen. We strijden om de Johan Cnossen-trofee.

5

Muziek

5a

The Bogy Orchestra The Bogy’s is het schoolorkest van Hemdijk 47: een orkest van zo’n veertig leerlingen. De bezetting is zeer divers: van accordeon tot viool en alles wat daartussen zit.

5b

Bogerman Kamer Orkest Het orkest speelt klassieke muziek met uitstapjes naar de jazz. Strijkers, aangevuld met houtblazers, bouwen aan een boeiend repertoire.

5c

Bogerman POPkoor Alle soorten van popsongs staan op het repertoire. Vaak wordt opgetreden met de Bogerman Bigband, het Bogerman Kamer Orkest en The Bogy’s. Aanmelden kan na het doen van auditie. In de eerste schoolweek wordt hiervoor een oproep gedaan. 10


11


Extra hulp nodig? Soms heb je behoefte aan een specialistische vorm van begeleiding. Bij deze begeleiding gaat het erom je een stapje verder te helpen als je een (tijdelijk) probleem hebt. In onderstaand overzicht zie je wat de mogelijkheden op jouw locatie zijn.

Over welke extra begeleiding gaat het ?

Voor wie is deze extra begeleiding /zorg. Hoe krijg je deze extra begeleiding /zorg.

Begeleiding door vakdocent Als je door ziekte leerstof hebt gemist of als je extra uitleg nodig hebt voor 1 of meerdere vakken.

Als je langere tijd ziek bent geweest maak je een afspraak met de vakdocent. Die maakt dan tijd voor extra hulp.

Remediale hulp Je kunt deze hulp krijgen als je behoorlijke taal-,lees- en/of rekenproblemen hebt. Je wordt wekelijks begeleid op een vast tijdstip (R.H. uur) voor een bepaalde periode. Je maakt samen met de docent een plan en dat oefen je.

Via je mentor word je doorverwezen naar de Remediale Hulp. De RHcoรถrdinator bekijkt welke extra hulp je nodig hebt, bij wie en waar. Soms is er extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld bij een vermoeden van dyslexie. RH-coรถrdinator VMBO, H/V mevr. M. v. Dijk-Habraken (dijm@bogerman.nl) RH-coordinator VMBO met LWOO B/K mevr. T van der Goot (goot@bogerman.nl)

12


Dyslexie

Dyslexie coรถrdinator

Wanneer je dyslectisch bent, willen we daar graag rekening mee houden. Je krijgt een dyslexiepas waar afspraken op staan. Het eerste jaar maak je kennis met het programma Kurzweil. Het is wel belangrijk dat je zelf bij de docent aangeeft met welke hulpmiddelen jij het best geholpen kunt worden.

N.C. Pouwer (poun@bogerman.nl)

Begeleiding door de decaan De decaan ondersteunt je bij je studie- en beroepskeuze. Dus bij het kiezen van een bij jou passende sector/afdeling

Alle leerlingen van klas 2 komen in aanraking met de decaan. De voorlichting voor leerlingen gebeurt individueel en/of klassikaal en voor ouders/ verzorgers op de voorlichtingsavonden.(je kunt door de decaan uitgenodigd worden voor een gesprekje of voor bijv. het maken van een testje) Decaan mevr. M. van.Dijk-Habraken (dijm@bogerman.nl)

13


Sociaal emotionele zorg Over welke extra begeleiding / zorg gaat het ?

Voor wie is deze extra begeleiding /zorg. Hoe krijg je deze extra begeleiding /zorg.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen;

Als je niet zo lekker in je vel zit, in aanraking komt met seksuele intimidatie, discriminatie, geweld of andere vertrouwelijke problemen dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

VMBO, H/V mevr. N.C. Pouwer e-mail: poun@bogerman.nl G.Feenstra e-mail: feeg@bogerman.nl VMBO met LWOO en B/K mevr. W.J. Sietzema-van Dijk e-mail:siew@bogerman.nl

faalangst reductie training Door deze training krijg je meer zelfvertrouwen voor zaken die met school te maken hebben, bijv. als je een toets moet maken. Als jij denkt datje last hebt van faalangst, bespreek dit dan met je mentor. Hij/ zij verwijst je door.

Alle leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komen wanneer ze het nodig hebben. Vooraf aan de training wordt een gesprek gehouden met een van de trainers. De training wordt gegeven als er genoeg aanmelding is. Trainers: Mevr. R. koning Mevr. V. Folmer Mevr. N.C.Pouwer

Begeleiding door je mentor Jij en je ouders/ verzorgers kunnen voor alle vragen altijd bij je mentor terecht. De mentor is het aanspreekpunt voor de school. Je mentor houdt je cijfers in de gaten, kijkt of het goed met je gaat en helpt

Alle leerlingen hebben een mentor. De mentorlessen worden gegeven in een uur volgens het lesrooster. In de eerste klas maakt de mentor een afspraak met alle leerlingen 14


je bij de loopbaankeuze. Je zult regelmatig een gesprekje met je mentor voeren en tijdens de mentorlessen over allerlei zaken spreken.

voor kennismakingsgesprekje thuis of op school. Ook buiten de lessen om kun je altijd een afspraak maken voor een gesprekje met de mentor.

SoVa Training (Sociale Vaardigheden) In november vullen alle eerste klas leerlingen een School Vragen Lijst in. Hieruit blijkt of jij je prettig voelt op school. Als dit niet zo is volgt een gesprek met je mentor en zou je mee kunnen doen aan een SoVa-training. Door deze training leer je beter opkomen voor jezelf, durf je beter je mening te zeggen en maak je gemakkelijker vrienden. Je kunt uitgenodigd worden om mee te doen, maar je kunt jezelf ook aanmelden b.v. op verzoek van je ouders. Ga je meedoen aan de training dan krijgen jij en je ouders/ verzorgers voorlichting over de training. Je beslist altijd zelf of je wel of niet meedoet.

Alle leerlingen komen hiervoor in aanmerking wanneer ze het nodig hebben. De training wordt in 12 lessen gegeven tijdens een banduur. SoVa-trainers VMBO, H/V mevr.C. Zijda-Kok (zich@bogerman.nl) mevr.N.C.Pouwer (poun@bogerman.nl J.G. de Vries (vrja@bogerman.nl). VMBO met LWOO mevr.W.J. Sietzema (siew@bogerman.nl) en mevr. O. Japenga (japo@bogerman.nl).

Rots en Water Zit je in de tweede klas en vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen dan zou je mee kunnen doen met de training rots en water. Dit is een sociale vaardigheidstraining waarbij je meer fysiek aan het werk gaat.

Als je in klas 2 zit en denkt dat ze een training nodig hebt om je sterker kan maken bespreek dit dan met je mentor. Hij/ zij verwijst je door. Rots en water trainers: Mevr. M. van der Molen Mevr. C. Zijda Dhr. G. van Solkema 15


Leerlingbegeleiding Hier kun je hulp krijgen op alle gebieden wat betreft school als je meer hulp nodig hebt dan alleen van je mentor. Bijv. je hebt ADHD en je hebt hulp nodig bij het plannen, of je vindt het moeilijk om te wennen op school, of omgang met je klasgenoten lukt niet goed. Het kan ook zijn dat er thuis iets niet lekker gaat. Je kunt op allerlei gebieden hulp vragen.

De leerlingbegeleider maakt afspraken met leerlingen. De leerlingen die meer hulp nodig hebben dan de mentor kan bieden, maken een afspraak via hun mentor of via de zorgcoรถrdinator. Een leerling kan zelf natuurlijk ook een afspraak maken. Leerlingbegeleider VMBO/HAVO/VWO: G.Feenstra of N.C.Pouwer Leerlingbegeleider VMBO met LWOO: mevr. W.J. Sietzema

Schoolarts/schoolverpleegkundige De schoolarts en schoolverpleegkundige houden je ontwikkeling in de gaten. In het eerste of tweede leerjaar krijg je een uitnodiging voor een gesprekje. Als je eerder een vraag hebt over je gezondheid of andere vertrouwelijke zaken kun je altijd contact met haar opnemen. Dit kan via de mail.

Alle eerste klas VMBO leerlingen krijgen een oproep. Alle tweede klas H/V leerlingen worden uitgenodigd voor een bezoek aan de schoolverpleegkundige. Schoolarts: P.P. Dirksen (p.dirksen@ggdfryslan.nl Schoolverpleegkundige: mevr. C. van Diepen (c.vandiepen@ggdfryslan.nl)

16


Schoolmaatschappelijk werk Heb je depressieve klachten, zit je niet lekker in je vel, zijn er problemen thuis of heb je problemen met relaties dan kun je terecht bij het SMW. Het SMW richt zich op leerlingen en indien nodig ook op de ouders. Doorverwijzing van leerlingen naar andere hulpverlening is mogelijk.

Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden via de mentor of de zorgcoรถrdinator. Deze neemt contact op en maakt een afspraak. Schoolmaatschappelijk werkster T. Frankema t.frankema@timpaanwelzijn.nl

17


Cijfers, rapporten en overgangsregeling Op school ben je natuurlijk vooral om te leren. Het geleerde wordt regelmatig getoetst en daarvoor krijg je een cijfer. Zo kun je in de gaten houden hoe je ervoor staat. Cijfers kun je inzien in Magister en een aantal keer per jaar krijg je een rapport. Het gemiddelde van alle behaalde cijfers in een schooljaar, zijn een graadmeter of je over kunt naar het volgende leerjaar. Overgangscriteria Bogerman: In de onderstaande schema’s staan de overgangscriteria die worden gehanteerd binnen Bogerman. Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen/spelregels: - Op het rapport staat voor elk vak het voortschrijdend gemiddelde vermeld tot op één decimaal nauwkeurig. De cijfers van het eindrapport zijn bepalend voor de overgang. - De resultaten van een leerling zijn altijd onderwerp van overleg in een vergadering van het docententeam. De team- of locatieleider is verantwoordelijk voor de organisatie van deze leerlingbesprekingen. De mentor brengt de leerlingen van zijn/haar mentorklas ter bespreking in. - Het docententeam bespreekt de resultaten/cijfers en andere relevante zaken met betrekking tot het leer- en ontwikkelproces van de leerling. Denk hierbij aan motivatie, leerhouding, inzet maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling en specifieke onderwijs- en zorgbehoeften. - Gastdocenten nemen in principe niet deel aan deze besprekingen. De gastdocenten informeren op verzoek van de mentor hem/haar over relevante zaken van leerlingen. - De team- of locatieleider neemt het besluit over bevordering of doublure, gehoord hebbende het advies van de docententeam, de mentor en (indien nodig) de zorgcoördinator. - Van onderstaande criteria kan worden afgeweken. Er wordt (behalve naar de cijfers) ook naar de persoonlijke situatie en nietcognitieve aspecten gekeken. Als er wordt afgeweken van deze criteria, worden de ouders worden schriftelijk in kennis gesteld worden van de motieven voor de uiteindelijke beslissing.

18


- Meer informatie o.a. over doubleren, de plek van combinatiecijfers, compensatie en codes in Magister zijn op te vragen bij de team- of locatieleider. Overgangscriteria onderbouw VMBO (leerjaren 1 en 2) Overgangscriteria VMBO BK met LWOO Huidige Rapport- Onvoldoendes Overige klas gemidde + voorwaarden* lde tekortenregelin g* 1 BK met ≥ 6,0 3 onv. – 2,5 Ne + En = 12,0, geen LWOO tekort van beide cijfers lager dan 5,0 2 onv. – 3,0 tekort 1 onv. – 3,5 tekort ≥ 8,0 2 onv. – 1,0 Ne + En minimaal tekort cijfer 8,0 1 onv. – 1,0 tekort 2 BK met ≥ 6,0 3 onv. – 2,5 Ne + En = 12,0, geen LWOO tekort van beide cijfers lager 2 onv. – 3,0 dan 5,0, sectorvakken tekort niet lager dan 6,0 1 onv. – 3,5 tekort ≥ 8,0 2 onv. – 1,0 Ne + En = 16,0, geen tekort van beide cijfers lager 1 onv. – 1,0 dan 8,0 tekort Sectorvakken niet lager dan 8,0 Overgangscriteria VMBO-BK Huidige Rapport- Onvoldoendes Overige klas gemidde + voorwaarden* lde tekortenregelin g* 1 BK ≥ 6,0 3 onv. – 2,5 Ne + En = 12,0, geen tekort van beide cijfers lager dan 5,0 2 onv. – 3,0 tekort 1 onv. – 3,5

Bevorde ring naar

Klas 2 BK met LWOO

Klas 2 BK

Klas 3 B

Klas 3 K

Bevorde ring naar

Klas 2 BK

19


≥ 8,0

2 BK

≥ 5,0

tekort 2 onv. – 1,0 tekort 1 onv. – 1,0 tekort Max. 6 onv., max. 6,0 tekort

≥ 6,0

3 onv. – 2,5 tekort 2 onv. – 3,0 tekort 1 onv. – 3,5 tekort ≥ 8,0 2 onv. – 1,0 tekort 1 onv. – 1,0 tekort Overgangscriteria VMBO-GT Huidige Rapport- Onvoldoendes klas gemidde + lde tekortenregelin g 1GT ≥ 5,0 Max. 6 onv., max. 6,0 tekort ≥ 6,0

≥ 8,0

2 GT

≥ 5,0

≥ 6,0

3 onv. – 2,5 tekort 2 onv. – 3,0 tekort 1 onv. – 3,5 tekort 2 onv. – 1,0 tekort 1 onv. – 1,0 tekort Max. 6 onv., max. 6,0 tekort.

3 onv. – 2,5 tekort 2 onv. – 3,0

Ne + En + Wi minimaal cijfer 7,0

Klas 2 GT

Ne + En = 11,0, geen Klas 3 B van beide cijfers lager dan 5,0, sectorvakken niet lager dan 5,0 Ne + En = 12,0, geen Klas 3 K van beide cijfers lager dan 5,0 Sectorvakken niet lager dan 6,0 Ne + En + Wi minimaal cijfer 7,0

Klas 3 GT

Overige voorwaarden

Bevorde ring naar

Ne + En = 10,0 geen Klas 2BK van beide cijfers lager dan 5,0 Ne + En + Wi 18 Klas 2 punten, geen van de GT drie cijfers lager dan 5,0

Ne + En + Wi minimaal cijfer 7,5

Klas 2 H/V

Ne + En = 11,0, geen Klas 3 K van beide cijfers lager dan 5,0, sectorvakken niet lager dan 5,0 Ne + En + Wi = 18,0, Klas 3 geen van de drie GT cijfers lager dan 5,0 20


tekort 1 onv. – 3,5 tekort ≥ 8,0 2 onv. – 1,0 Ne + En + Wi Klas 3 H tekort minimaal cijfer 7,5 1 onv. – 1,0 tekort - *Tekortenregeling: 5,4 is 0,1 tekort, 5,3 is 0,2 tekort, 5,2 is 0,3 tekort enzovoorts. Bij het genoemde aantal onvoldoendes is het genoemde aantal tekorten acceptabel.

Overzicht sectorvakken Sector Techniek Sector Zorg & Welzijn Sector Economie Sector Landbouw

Wiskunde, NaSk 1 Biologie, wiskunde of aardrijkskunde Economie, wiskunde of Duits Wiskunde, NaSk 1 of biologie

Duits niet in VMBO B

Overgangscriteria onderbouw VMBO (leerjaar 3) Overgangscriteria VMBO 3 => VMBO 4 Aantal Vereist Maximum Overige voorwaarden/opmerkingen vakken aantal aantal punten tekorten 8 48 2 * Voor de 6 examenvakken geldt dat niet meer dan 2 tekorten mogen 9 54 2 voorkomen. 10 60 3 * Het gemiddelde cijfer voor het beroepsgerichte programma (B/K) telt 11 66 3 2 keer mee en moet voldoende zijn 12 72 4 (minimaal cijfer 6). 13 78 4 * Het onafgeronde eindcijfer (per vak) gaat mee naar klas 4 en telt voor 25% 14 84 5 mee (tenzij anders vermeld in PTA) 15 90 5 16 96 5 * Ne + En = 11 punten, minimaal cijfer =5

21


Overgangscriteria onderbouw HAVO/VWO (jaarlagen 1 en 2) Leerjaar 1 havo/vwo bevordering naar 2 havo/vwo • Rapportgemiddelde 6,0 of hoger. • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 5,0 en 6,0 zijn. De andere twee vakken moeten 6,1 of hoger zijn. • Niet meer tekortpunten dan in het onderstaande schema beschreven is. Leerjaar 1 vwo+ en vwo bevordering naar 2 Gymnasium • Rapportgemiddelde 7,5 of hoger (voor havo/vwo klas op vwo niveau). • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 6,0 en 6,5 zijn. De andere twee vakken moeten 6,6 of hoger zijn. • Niet meer tekortpunten dan in het onderstaande schema beschreven is.

Leerjaar 2 havo/vwo bevordering naar 3 vmbo/gt • Rapportgemiddelde op havo niveau lager dan 6,0 Leerjaar 2 havo/vwo bevordering naar 3 havo • Rapportgemiddelde op havo niveau 6,0 of hoger • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 5,0 en 6,0 zijn. De andere twee vakken moeten 6,1 of hoger zijn. • Niet meer tekortpunten dan in het onderstaande schema beschreven is. Leerjaar 2 havo/vwo bevordering naar 3 vwo • Rapportgemiddelde op vwo niveau 6,0 of hoger. • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 5,0 en 6,0 zijn. De andere twee vakken moeten 6,1 of hoger zijn. • Niet meer tekortpunten dan in het onderstaande schema beschreven is.

22


Leerjaar 2 Gymnasium bevordering naar 3 Gymnasium • Rapportgemiddelde 6,5 of hoger. • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 5,0 en 6,0 zijn. De andere twee vakken moeten 6,1 of hoger zijn. • De som van de vakken Latijn en Grieks moet 12,0 of hoger zijn, geen van beide vakken mag lager zijn dan een 5,0. • Niet meer tekortpunten dan in het onderstaande schema beschreven is. Leerjaar 2 Gymnasium bevordering naar 3 Atheneum • Rapportgemiddelde lager dan 6,5 • Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels mag maximaal 1 vak tussen de 5,0 en 6,0 zijn. De andere twee vakken moeten 6,1 of hoger zijn.

23


Tekortenregelingen Het cijfer 5,4 = 0,1 tekort, het cijfer 5,3 = 0,2 tekort,enz. (A = aantal onvoldoenden; B = acceptabel maximaal tekort). HAVO max. 2

VWO A 1

B 1.5

2 1 >2 gee n

max .2

A 1

B 1.5

2 > 2

1 gee n

24


Overgangscriteria HAVO/VWO: Schema overgangsnormen van 3havo → 4havo en van 3vwo → 4vwo Vóóraf:

onvold tekort

COMPENSATIE 8

9

10

>10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

D

D

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

D

D

+

+

+

+

+

+

6

-

-

-

-

-

-

D

D

D

+

+

+

3

-

D

D

D

D

+

+

+

+

+

+

+

4

-

-

-

D

D

D

D

+

+

+

+

+

5

-

-

-

-

-

D

D

D

D

+

+

+

6

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

4

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

meer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geen

0

1

2

3

4

5

6

0

+

+

+

+

+

+

+

1

+

+

+

+

+

+

2

D

+

+

+

+

3

D

D

+

+

2

D

+

+

3

D

D

4

-

5

7

1

2

3

4

25


Tekorten/compensatie: - cijfer 5 -> 1 onvoldoende -> 1 tekort - cijfer 4 -> 1 onvoldoende -> 2 tekort - cijfer 3 -> 1 onvoldoende -> 3 tekort - cijfer 7 -> 1 compensatie - cijfer 8 -> 2 compensatie - cijfer 9 -> 3 compensatie

+ = over - = niet over D = discussiegeval.

NB: voor een van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag ten hoogste 1 x (afgeronde) 5 worden behaald.

Bij twijfel over jouw rapport of overgang kun je altijd contact opnemen met je mentor. Je teamleider weet wat de regels zijn over het bevorderen van leerlingen. Heb je hierover vragen dan kun je bij hem of haar terecht.

26


27


Bijlage 1. Klas en mentor Klas B1BK1 B1BK2 B1BK3 B1GT1 B1GT2 B1GT3 B1GT4 B1HA1 B1HV1 B1HV2 B1TN1 B1TN2 B1VW1 B1VW2

Mentor W. Schoemaker M. Hoekstra / M. de Vries W.J. Sietzema – Van Dijk K. Bakker-Kappen & M. de Boer J.R. Hofstra R. Hosper T. van der Veen R.C. de Jong E. de Jong C.G. Wierda / I. Lodema B.J. Diepeveen W. van der Pol / J.G. de Vries P.D. Wierstra J. de Boer-Zuiderhof

Klas 2NL1 2NL2 2NL3 2BK1 2BK2 2GT1 2GT2 2GT3 2GT4 B2HV1 B2HV2 B2HV3 B2HV4 B2HV5 B2TN1 B2GY1

Mentor T. van der Goot T. Bijma J. Dooper / G. van Solkema H. Laskewitz / M. Metz S. van der Meulen-de Jong S. de Boer R. Abma M. van Dijk-Habraken B. Wiersma-Veenstra J.G. Nugteren B. Dijkstra P. Kool C. Zijda-Kok M. Roethof G. Zijlstra H.B. Hartman

28


Bijlage 2

20 t/m 34 theorie-/praktijklokalen K10

Mevr. M.J.M. van Dijk - Habraken, dekaan

K11

Mevr. W. Cnossen, sectordirecteur

K12

Dhr. T.J. Eppinga, teamleider VMBO BK (+ LWOO)

K13

Teamkamer team VMBO BK (+ LWOO)

K15

Personeelskamer

K16

Dhr. J.D. de Vries, teamleider (HAVO/VWO/Technasium)

K17

Mevr. J.E. Vijfvinkel, teamleider (HAVO/VWO/Gymnasium)

K18

Dhr. T. Haakmeester (Centrale Dienst Systeembeheer)

K19

Kamer vertrouwensdocent

K20

Mevr. W. Sietzema (leerlingbegeleiding LWOO)

K21

Gespreks- en vergaderruimte

K30

Mevr. V. Folmer - v.d. Schuit,onderwijsassistente VMBO Mevr. R.E. Rijpkema, onderwijsassistente VMBO

29


1 t/m 9 Theorie-/praktijklokalen (rustruimte in de pauzes) G1/G2 Gymlokalen K1

Werkkamer Bevo-docenten

K2

Dhr. H. van Schie

K3

Mevr. M. Macco, teamleider VMBO KGT

K4

Mevr. W.H.M. Veldman, onderwijsassistente HAVO/VWO Mevr. R. Koning-Dijkstra, onderwijsassistente HAVO/VWO

K5

ConciĂŤrgerie, roostermaker, administratie

K6

Mevr. J.E. Wiersma, stafmedewerker interne en externe communicatie

K7

Stiltecentrum

K8

Mediatheek

Surveillancepunten tijdens de pauzes Verblijfruimtes in de pauzes

K8

30


Bijlage 3. Docenten Bogerman H 47 Code

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam

ABMR BAKK BARM BITH BLJI BOES BOEN BOMA BOJA CNOW DIEB DIJM DIJB DOOJ EPPT FEEG FOLV GANM GOOT GREC HARB HOEM HOFJ HORG HOSR

R. K. L. T. J. S. A. M. J. W. B. M. B. J. T. G. V. M. T. T. B. M. J. G. R.

JORO KAMM KONR KOPA KRIJ LASH LUIM LUJO MACM MENM METM MEUS POLW POUN RIJR RIJM

R. M. R. P. J. H. M. J. M. M. M. S. W. N. R. M.

de de de

van

van der

de

van der van der

Abma Bakker Barth-Lauteslager Bijma Blom Boer Boer Boer Boer-Zuiderhof Cnossen Diepeveen Dijk-Habraken Dijkstra Dooper Eppinga Feenstra Folmer Ganzevoort-Hegie Goot Grent Hartman Hoekstra Hofstra Horjus-Vos Hosper Jong Kamman Koning Kool Krist Laskewitz Luik Luinenburg Macco Menninga Metz Meulen-de Jong Pol Pouwer Rijpkema Rijpstra 31


ROEM SCHE SCHW SIEW SOLG STRJ VEET VELW VENR VIJJ VRIM VRIH VRIJ

M. H. W. W. G. J. T. W. R. J. M. H. J.

VRJO WIEC WIER WIEB ZICH ZIJG ZWAT

J.D. C. R. B. C. G. T.

van

van van der

de de de de

v.d.

Roethof Schie Schoemaker Sietzema-van Dijk Solkema Strikwerda Veen Veldman Venema Vijfvinkel Vries Vries Vries Vries Wierda Wiersma Wiersma-Veenstra Zijda-Kok Zijlstra Zwaag-Runia

32

Aanvullende info 2011-2012  

Aanvullende info onderbouw 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you