Page 1

PROGRAMMABOEKJE Managementconferentie 2011

‘Verder gaan met Kwaliteit’ Woensdag 9 februari 2011


2


Managementconferentie 2011 ‘Verder gaan met Kwaliteit’

#MC2011 3


Voorwoord Beste collega, Op woensdag 9 februari vindt de managementconferentie 2011 van ROC Flevoland en ROC van Amsterdam plaats. Voor de derde keer in vier jaar tijd komen managers van beide instellingen samen om kennis te delen over de oplossingen van vraagstukken waar we gezamenlijk voor staan. In 2010 hebben we van een conferentie moeten afzien, we hebben daarom in 2011 iets in te halen. Thema Het thema van deze conferentie is: ‘Verder gaan met kwaliteit’. Wij maken deel uit van het MBO veld dat te maken heeft met andere inrichtingseisen vanuit de overheid. Het ministerie van OCW legt voor de ROC’s nu meer focus op MBO voor jongeren tot 30 jaar, zonder overigens het stelsel te willen wijzigen. Dit betekent dat niveau-1 ‘entree-opleidingen’ worden met daaropvolgend middelbare beroepsopleidingen op niveau 2, 3 en 4. De inburgering verdwijnt en voor educatie voor volwassenen wordt naar een passende oplossing gezocht. Het onderwijs aan 30 jaar en ouder ziet men meer als arbeidsmarktbeleid. Vanwege nog niet voldoende kwaliteit m.b.t. examens, onderwijstijd en rendement, kijkt de maatschappij en de overheid streng naar de resultaten op de ROC’s. Er is sprake van een situatie van low trust en wij worden uitgedaagd hier een high trust situatie van te maken. Wat dan nodig is: professionalisering, verbeteren serviceniveau voor studenten en verbeteren onderwijsprestaties. Daarbij is het belangrijk teams in de onderwijsinstellingen te laten uitgaan van eigen kracht en van eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat, vandaar: ‘Verder gaan met kwaliteit’. Sterke punten Een van de sterke punten van onze ROC’s en m.n. het ROC van Amsterdam, is dat we goede resultaten boeken met de groep risicojongeren. Verder is een sterk punt dat het voortgezet onderwijs deel uitmaakt van ‘ons’ gezelschap. Daarmee is er een goede mogelijkheid gecreëerd voor onderscheidende leerlijnen VMBO-MBO en voor andere belangrijke samenwerkingsinitiatieven, ook op hoger niveau. Tenslotte is een sterk punt dat goede prestaties worden geleverd op de resterende onderdelen van de sector Educatie & Inburgering. Dit betreft het VAVO, de alfabetisering, NT1 en Werken & Leren. Wij kennen ook ambitievolle nieuwbouwplannen in Amsterdam-Zuid, -Noord en -West. En in Amstelveen, Almere Poort en later in Dronten. Ook daarin willen we verder gaan met kwaliteit met focus op beroepsonderwijs dat uitstekend aansluit op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. 4


Teams resultaatverantwoordelijk Deze conferentie is de plek waarop de managers kennis uitwisselen over de manier waarop zij hun teams tot resultaatverantwoordelijke eenheden maken. Hoe kunnen we zorgen dat teams in de nieuwe gebouwen de extra kansen grijpen die daar worden geboden? En hoe zorgen wij er voor dat teams in de overige gebouwen ‘verder gaan met kwaliteit’? Doel van deze conferentie Deze conferentie heeft geen karakter van vrijblijvendheid of van speelse activiteiten, hij moet nuttig zijn met bruikbare input voor de werkdag erna. Het doel van de conferentie is: helderheid bieden over de uitgezette lijnen m.b.t. kwaliteit en strategie en over de eisen die aan managers en teams worden gesteld. We willen urgentie aanbrengen in de speerpunten ‘kwaliteit’ en ‘professionalisering’ en we kunnen elkaar in deze conferentie instrumenten aanbieden om deze focus in de teams uit te werken. In het voorbereidingsteam en bij de inrichting van de workshops, die allemaal door eigen collega’s worden verzorgd, heerst al veel enthousiasme om deze conferentie succesvol te laten zijn. Wij zijn er zeker van dat dit op de conferentiedeelnemers zal overslaan. Een goede, leerzame en energievolle conferentie gewenst! Ronald Wilcke, vice voorzitter Raad van Bestuur Ricardo Winter, lid Raad van Bestuur

5


Algemene informatie Verzorging De conferentie zal mede verzorgd worden door studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening. Voor de studenten is dit een uitstekende praktijkervaring. Hoewel wij er alles aan zullen doen om deze dag zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, vragen wij begrip voor eventuele omissies. Indien je opmerkingen of vragen hebt, kun je terecht bij de organisatie. Uiteraard gaan de reguliere onderwijsactiviteiten deze dag normaal door. Badges Wij verzoeken je om de hele dag je badge zichtbaar te dragen, zodat je herkenbaar bent als deelnemer aan de conferentie. Uitsluitend met deze badge kun je gebruik maken van het lunchbuffet, koffie, thee e.d. Wij verzoeken je bij vertrek je badge bij de balie in te leveren. Zeezicht Gedurende de gehele dag is de organisatie aanwezig in de centrale hal, waar je welkom bent geheten. In restaurant ‘Zeezicht’ zullen alle pauzes (koffie, thee, lunch) plaatsvinden. Programmalijnen Het aanbod van workshops is onderverdeeld in drie programmalijnen. Deze herken je aan de kleur: Groen Werken aan kwaliteit Blauw Werken aan strategie Rood Werken aan energie & verbinding

6


Dagprogramma Locatie: Bushalte: Telefoon:

ROC van Amsterdam - Airport, Opaallaan 25 te Hoofddorp Graan voor Visch, Bus Zuidtangent v.a. Station Hoofddorp (023) 569 36 00

08.30 - 09.00

Ontvangst deelnemers conferentie

09.00

Welkom door Dagvoorzitter Ricardo Winter, Raad van Bestuur

09.05 - 09.30

Inleiding op de conferentie Ronald Wilcke, Raad van Bestuur Dagvoorzitter Ricardo Winter

09.30 - 10.15

Lezing 1 Hoe kan leiderschap de prestaties van studenten en docenten bevorderen? Door: Marita van Dam-Vreugdenhil Dagvoorzitter Ricardo Winter

10.15 - 10.45

Koffiepauze

10.45 - 11.45

Workshopronde I Iedere deelnemer kiest ĂŠĂŠn workshop uit de programmalijnen: a) Werken aan kwaliteit b) Werken aan strategie c) Werken aan energie & verbinding Dagvoorzitter Ricardo Winter

11.45 - 12.45

Lunch (aan de eigen DomeinTafel)

Centrale Hal Zeezicht Zeezicht Zeezicht Zeezicht

Zeezicht Zeezicht Diverse lokalen (zie schema)

Zeezicht Zeezicht

Dagvoorzitter Ricardo Winter 12.45 - 13.00

Benen strekken & ZaalOpruimTijd

7


Dagprogramma (vervolg) Dagvoorzitter Ricardo Winter 13.00 - 13.45

Lezing 2 Drie cruciale factoren voor het verbeteren van kwaliteit: w Een hoger serviceniveau w Het verbeteren van onderwijsprestaties van resultaatverantwoordelijke teams w Professionalisering Door: Olaf McDaniel (directeur CBE)

Zeezicht Zeezicht

Dagvoorzitter Ricardo Winter 13.45 - 14.45

Workshopronde II Iedere deelnemer kiest ĂŠĂŠn workshop uit de programmalijnen: a) Werken aan kwaliteit b) Werken aan strategie c) Werken aan energie & verbinding

15.00 - 15.15

Pauze

Zeezicht

Dagvoorzitter Ricardo Winter

Zeezicht

15.15 - 15.30

Persoonlijke reflectie: De Kaart Wat voor nuttige tips neem ik mee van deze conferentie waar ik direct morgen gebruik van maak?

Zeezicht

15.30 - 16.15

Lezing 3 Wij, jongeren en social media: welke raakvlakken tussen de generaties zijn er te vinden? Verbinding door gedrevenheid. Door: Tom Palmaerts (Trendwolves)

Zeezicht

16.15 - 17.00

Afsluiting Ricardo Winter Verzamelde Tips voor het Voetlicht!

Zeezicht

17.00 - 18.00

Informele afsluiting met hapje & drankje Muziek door: Jennifer Terwel (zang) en Marijn Pieroelie (gitaar/zang), 3e jaars ROCVA Muziek

8

Diverse lokalen (zie schema)

Centrale Hal/ Zeezicht


Introductie sprekers Marita van Dam-Vreugdenhil Marita van Dam Vreugdenhil (1971) is als senior onderwijsadviseur bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) werkzaam in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarvoor heeft zij als zelfstandig adviseur (Vreugdenhil Onderwijs Consultancy) ruime ervaring opgedaan in schoolmanagement en –advies. Tot 2002 heeft Marita het Oostvaarders College in Almere begeleid in de verkenning, voorbereiding en implementatie van integraal personeelsbeleid. Verder heeft Marita in haar advieswerk voor de Vereniging Bijzondere Scholen in Den Haag een bijdrage geleverd om de kwaliteitszorg in het primair onderwijs te stimuleren en blijvend op de kaart te zetten. Ook mag haar werk als conrector op de particuliere onderwijsinstelling Luzac niet ongenoemd blijven. Daar heeft zij geleerd op efficiënte wijze managementprocessen te koppelen aan onderwijsresultaten, zonder de individuele leerlingen uit het oog te verliezen. Zij heeft gedurende haar werk bij de VBS en als (zelfstandig) adviseur diverse artikelen geschreven over onder andere kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Op de managementconferentie zal Marita van Dam met behulp van inzichten van Robert J. Marzano ingaan op de mogelijkheden van het management de prestaties van de studenten te helpen verbeteren. Olaf McDaniel Olaf McDaniel (1956) heeft een jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van onderwijs en bestuur. Olaf is directeur van CBE, een adviesbureau op tal van onderwerpen voor onderwijsinstellingen, kenniscentra, branche-organisaties, gemeenten en ministeries. Olaf werkte voor zijn CBE periode als adjunct-directeur beroepsonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkte mee aan het tot stand komen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op onze conferentie neemt Olaf ons mee in zijn stelling over de noodzaak van ‘groot onderhoud’, ook voor het beroepsonderwijs. Professionalisering, verlenging onderwijstijd en bestrijding overbodige bureaucratie zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Olaf belooft een uitdagend betoog dat ons inspireert verder te werken aan onze professionaliteit, het verhogen van het serviceniveau voor studenten en het in de teams verbeteren van de prestaties van studenten. Meer informatie over hem is te vinden op www.cbe.nl.

9


Tom Palmaerts Tom Palmaerts is trendwatcher en youthwatcher en maakt deel uit van het Europese forum Trendwolves dat op allerlei manieren subculturen, straatcultuur en online communities bestudeert. Tom werkte vijf jaar voor ‘Ladda’, een non-profit expertise bureau in jongerencultuur. Daar heeft hij onder andere projecten en events opgezet, lezingen gegeven, de blog ‘Bladda’ opgestart en het boek ‘Talkie Walkie’ samengesteld. Dat boek is het resultaat van een twee jaar durende publieke zoektocht naar de huidige betekenis van het concept ‘subcultuur’. In de krochten van de Gentse Vooruit brachten ze nationale en internationale academici, muzikanten, kunstenaars en publiek samen voor een pint en een talkie. Begin 2008 maakte Tom de overstap naar de commerciële wereld en heeft zich gekoppeld aan het Europees trendwatch bureau Trendwolves. Hij werkt mee aan onderzoek, geeft lezingen, levert content voor het trendrapport en bouwt een netwerk uit van trendsetters. Zijn focus ligt nu voornamelijk op gadgets, jongerencultuur, subculturen, street-culture en online communities. Op www.secondsight.nl is meer te vinden over zijn werkwijze en lezingen. Tom zal op de conferentie ingaan op de raakvlakken die er te vinden zijn tussen de generaties in het gebruik van social media.

Parallelle vergaderingen Naast het programma komen deze dag twee groepen op ROCvA - Airport vergaderen. Zij zullen bij de lezingen, tijdens de lunch en de borrel aanwezig zijn, waardoor hun inzichten weer aan het geheel ten goede kunnen komen. In de workshoptijd gaan zij in een eigen overleg over Kansen & Kwaliteit van gedachten wisselen. Het betreft: 1. Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam O.l.v. Geeske Verbree, Lotte Neuhaus en Sandra Newalsing zal het gesprek gaan over ‘Verder gaan met kwaliteit in het VO van Amsterdam’. Zij gaan hierbij nader in op de kansen die zij zien om het kwaliteitsniveau in hun scholen verder te verbeteren. Actuele thema’s worden besproken, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschreven inleidingen van de workshops op deze managementconferentie. Zij houden hun overleg in ruimte A1.07. 2. Beroepseducatie voor Volwassenen ROC Flevoland O.l.v. Henk Geldermans (ROCvA E&I) en Paul Ponten (Volwassenen ROCF) gaan zij onder de noemer ‘ Hoe verder met Educatie?’ samen met collega’s die zich met Educatie & Inburgering bezig houden, nader in op de perspectieven die zij zien voor de voortgang van bepaalde activiteiten na de reorganisatie, op basis van de beëindiging van de Inburgering. Zij houden hun overleg in ruimte A1.03. 10


Overzicht presentaties workshops Ronde 1: 10.45 - 11.45 uur Workshop 1 Lokaal: W1.07 Sprekers: Ria Bleeker, Anke Blacquière (‘Taal, Reken maar’)

‘Van meten alleen is nog nooit iemand gegroeid’ De resultaten van de 0-meting Taal & Rekenen van de nieuwe studenten zijn bekend, maar wat kun en doe je ermee? Drieslag? Of werken wij ons drie slagen in de rondte? Opbrengsten van deze workshop: vaststellen van de eigen actiepunten.

Workshop 2 Lokaal: T0.17 Sprekers: John Flierman, Marcel Maaswinkel (Domein Horeca, Bakkerij & Facilitair en Domein Toerisme & Recreatie)

Team ‘Kwaliteit’ Plan Op basis van BVE-kader, Inspectiestandaarden en ROCvA-standaarden: hoe verbinden we het TeamPlan en KwaliteitsPlan efficiënt met elkaar?

Workshop 3 Lokaal: W1.08 Sprekers: Dirk Huiberts, Giny Smits (Optimalisering studentensucces ROC)

Plusvoorziening als kracht Plusvoorzieningen in Amsterdam en Flevoland zijn op volle stoom. Zijn we op koers, houden we de passagiers en de bemanning aan boord, bereiken we onze bestemming? Een tijdelijke subsidie die echter dient te leiden tot een structurele voorziening. Kortom: een dialoog waarbij we elkaar inspireren tot het doorontwikkelen, implementeren en borgen van succesvolle plusvoorzieningen als wezenlijke versteviging van onze zorgcultuur.

Workshop 4 Werken & leren: een toekomstgericht concept Lokaal: T1.14 Een Best Practice over hoe je werken & leren organiseert Sprekers: Madelon Lemet bedrijf en school. liveld (Schiphol College), Eus Strik (ROCvA - Aiport) Workshop 5 Lokaal: T2.10 Spreker: Nella Melker (ROCvA Educatie & Inburgering)

Hoe houden we de spirit er in wanneer we moeten afbouwen? Bij afbouwen gaat het niet alleen over schrappen van banen, het grijpt in op alle aspecten van de organisatie. Of het lukt de veranderingen in te voeren die hiermee samenhangen, hangt af van de mensen die het moeten doen. De vraag is, wat kun je als manager doen om de spirit er in te houden? 11


Workshop 6 Lokaal: W1.12 Sprekers: Peggy Pastoor (ROCF Almere), Jobartha van Metelen (‘MHBO’)

MBO-HBO: Praktijk en toekomst. “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren…” - (Elschot) Jaarlijks stromen tussen de 1100 en 1300 van onze studenten door naar het HBO. Hoe succesvol zijn jouw studenten, welk aandeel hebben jouw opleiding en team hierin? Kwaliteit: droom of daad? Opbrengst workshop: aandachts(actie)punten voor de manager/opleiding/het team en handvatten om droom naar daad om te zetten.

Workshop 7 Lokaal: T3.11 (Mock-up) Sprekers: Jeroen Ankersmit, Wiebe Terpstra (Schiphol College / ROCvA - Airport)

Samenwerking Airport en Schiphol College Als twee honden vechten om één been, dan gaat de derde er mee heen!

Workshop 8 Lokaal: T2.11 Spreker: Mark Vlasblom (ROCvA Zuidoost)

Tijd voor een echt gesprek, dialoogvormen in werksituaties Ons werk staat bol van de overleggen. We vergaderen en praten heel wat af. Ervaren we dat als zinvol of noodzakelijk, of zijn we vaak ontevreden na afloop van weer een vergadering? In deze workshop maak je kennis met andere vormen van dialoog die toe te passen zijn in het dagelijkse werk.

Workshop 9 Lokaal: T0.08 Spreker: Jos Rondeel (Domein Marketing, Economie & Administratie)

Examinering in de BPV. Inspectieproof: uitvoerbaar en betaalbaar? Ons uitgangspunt: de examenstandaarden van de inspectie én een voor de economische sector ontwikkeld model. Onze vraag: is dat model ook toepasbaar in andere sectoren? Onze uitdaging: kan het nog efficiënter en effectiever?

Workshop 10 Lokaal: W1.11 Spreker: Nelie Groen (ROCvA Groot West)

Leiderschap en het nakomen van beloftes aan studenten In deze workshop gaat het om het verkennen van de invloed die jij hebt als schoolleider, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wij hebben informatie opgehaald bij onze studenten over wat zij verwachten van een goede school. Hoe kun je die nu omzetten in acties en waar kun jij in dat proces het verschil maken?

12


Ronde 2: 13.45 - 14.45 uur Workshop 1 Lokaal: T0.08 Sprekers: Aat van Duijn, Jacco van der Ven (ROCvA Centrum & Zuidoost)

Van zeer zwak naar sterk, over succesvolle verbeterplannen Wat doe je als je als opleiding door de inspectie als zeer zwak wordt beoordeeld? In welke achtbaan kom je dan terecht en hoe zorg je ervoor dat je niet misselijk aan het einde van de baan aankomt, maar van de rit kunt genieten. Een verhaal vanuit de praktijk.

Workshop 2 Lokaal: W1.07 Sprekers: Ben Visscher, Kees van de Plasse (ROCvA Gooi en Vechtstreek)

Een goed gebruik van de BPV-enquête In 2008 heeft Gooi en Vechtstreek een BPV-enquête uitgezet. De uitkomsten van dit onderzoek vormden de basis om op de onderdelen ‘Voorbereiding en matching’ en ‘de BPV-periode’ uit het landelijke BPV-protocol, acties in gang te zetten ter verbetering van deze onderdelen. Aan het eind van deze workshop weet je in hoeverre jouw opleiding voldoet aan het BPV-protocol en heb je inzichtelijk wat je wellicht kunt verbeteren.

Workshop 3 Lokaal: T0.17 Spreker: Mark Vlasblom (ROCvA Zuidoost)

Het handboek soldaat, fundamentele processen van kwaliteitsmanagement Er zijn vele opvattingen over kwaliteitszorg en kwaliteitshandboeken. In deze workshop wordt een fundamenteel model voor procesdenken en kwaliteitszorg gepresenteerd. Op basis van dit model staan we uitgebreid stil bij de inhoud van een kwaliteitshandboek: Het handboek soldaat.

Workshop 4 Lokaal: W1.12 Sprekers: Herbert Prange (Domein Zorg & Welzijn), Cosiene Burger (ROCvA RAI)

Het teambudget is laag en de kwaliteit is hoog: hoe kan dat? Hoe kom je van eiland naar wijland? Het domein als verbinder in het efficiënt gaan werken voor en door teams. Een workshop waarin wij een Good Practice met jou delen en we samen verkennen op welke onderwerpen jouw opleidingsteam stappen kan zetten in de geschetste richting.

Workshop 5 Lokaal: W1.08 Spreker: Rob Anink (ROCF)

Presentieregistratie Iedereen bij de les. Verzuim is een signaal. Presentieregistratie: een instrument. 13


Workshop 6 Lokaal: W1.11 Sprekers: Hans Kaspersen, Nelie Groen (Domein Techniek & Technologie)

Weg met het vakcollege! Om ons heen worden wij geconfronteerd met de roep om Vakcolleges Zorg en het Vakcollege Techniek… Is dit een gewenste ontwikkeling of een gevolg van gebrek aan eigen visie?

Workshop 7 Lokaal: T1.04 Sprekers: Aaltje Veen, Co van Houten (ROCvA Gooi en Vechtstreek)

Bestrijding voortijdig schoolverlaten door middel van productief leren Intrinsieke motivatie: structuur, discipline en regels zonder straffen werkt! Over Productief Leren, pilotproject ‘Aanval tegen de uitval’ bij ROCvA Gooi en Vechtstreek i.s.m. het VO.

Workshop 8 Lokaal: T1.14 Sprekers: Alma Kerling, Mirjam Riethof, Chantal Willems, Natasja Angevaare (Domeinen Handel & Ondernemen en Mobiliteit & Logistiek)

2 x Sliptong Tafel 9 Wachten in de rij voor de kassa, internetbestelling aan huis, verse aardbeien in de winter…? Beroep en markt in logistiek zijn sterk in ontwikkeling. Kansen voor een nieuwe interessante richting voor onze studenten? Denk mee t.b.v. een nieuw concept ‘Logistics & Trade College’ in Amstelveen.

Workshop 9 Lokaal: T2.10 Sprekers: Maaike Stam, Moniek Raadt, Joost Brouwer (‘Digitale Campus’)

De Digitale Campus als bindende factor De grootste verandering op ICT-gebied van de laatste jaren is aanstaande: ROCvA en ROCF gaan samenwerken in de ‘Digitale Campus’. WM Airport heeft hierbij een voortrekkersrol. In deze workshop verkennen we de nieuwe portal en gaan we in gesprek over de implementatiestrategie en de aan te bieden functionaliteiten.

Workshop 10 Lokaal: T2.11 Spreker: Ada Coco, Tineke Wubs, Gerard van Rijnsoever (ROCvA / ROCF), Robert Verbruggen (voorzitter directie Lelystad-Dronten)

Professionalisering: hoe pakken we dat aan? In 2011 staat professionalisering van docenten (en andere medewerkers) hoog op de agenda. Wij willen dat docenten groeien en zich ontwikkelen. Toch wordt het scholingsbudget vrijwel nooit uitgeput, terwijl scholing wél nodig is! Wij hebben docenten gevraagd ideeën te opperen en over de vragen en de uitkomsten gaan we in onze workshop met jou van gedachten wisselen.

14


15


ROC van Amsterdam - Airport Opaallaan 25 2132 XV Hoofddorp T (023) 569 36 00 F (023) 569 36 10

test  

testing this

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you