Page 1

PÔŽIČKY l Živnostníci l s.r.o.-čky l Na DIČ l Opatrovateľky v zahraničí l Zamestnaní l Dôchodcovia invalidní a starobní

0905 366 416 0915 428 135

ROČNÍK: XVI

ČÍSLO: 41

7. 10. 2013

Reštaurácia Verchovina na Námestí slobody v Humennom od

7. októbra

Kaèacie hody

od 8. 10. 2013 do 12. 10. 2013

Na vašu návštevu sa teší vedenie spoločnosti a zamestnanci EUROHOTELA LABOREC** MEDZILABORCE kontakt: 057/ 732 1307, rezervácie: 0911 288 500, e–mail: recepcia@eurohotel.sk l www.eurohotel.sk

CENA: 0,40 €

www.podvihorlatom.sk


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Začiatok októbra hoc pekný býva, v druhej polovici už severák podúva l O sv. Brigite hmly na úsvite l Teplý október, studený november l Divé husy na odletu, koniec je ba biemu letu l Ak je v októbri ešte mnoho sršňov, bude dlhá zima l Ak v októbri spadne všetko lístie, bude tuhá zima. (cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné 8.a 10.10.Rivali Zač.predst.o 19.30.hod.,vstupné4€ 9.10.Filmovýklub:Snehulienka: Iný príbeh + sneh Zač.predst.o 19.30hod., vstupné2,50/1,50€ 11.a 12.10.Gravitácia Zač.predst.o 19.30hod.3D, vstupné6€ CENTRUM Snina 8.10.Snehulienka: Iný príbeh Zač.predst.o 19.30hod.Vstupné2€

Galéria Andrej Smolák Námestiecentrum,Snina Z 20. medzinárodného výtvarného festivalu SNINA 2013 Otvorené:pondelok–piatok10.–12. / 13.–17.hod.Návštevuv inomčase možnodohodnúťnatel.0577624348. VÝTVARNÉ CENTRUM, Česká ul. 9 My štyria výstavajubilujúcichautorov Jarmila Veľká, Emil Semanco, Marek Žitňan, Andrej Smolák Minigaléria ASG Hotel Karpatia Humenné Ukryté ticho autorskávýstavaJarmily Veľkej

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén ZATVORENÉ-sanitárnydeň od08.15hod.do09.00hod. od13.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. str.,pia. od13.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. štvrtok od08.15hod.do09.00hod. od13.00hod.do14.00hod. od15.00hod.do16.00hod. od17.30hod.do20.00hod. so.,ne. od09.00hod.do20.00hod. sauna ženy/muži ut.-so. od14.00hod.do20.00hod. nedeľa od10.00hod.do20.00hod. pondelok utorok

SPRAVODAJSTVO

7. 10. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Skrinky o na šich slávnych ro dá koch Kytièka k meninám

O tom, že Humenné má mnoho a slávnych rodákov, sme už pí sali pred mnohými rokmi. Dokonca v časoch, kedy na mestskom zastupiteľstve zaznievali hlasy, či chceme urobiť z námestia panteon hláv. Odvtedy sa všeličo zmenilo. V kulturáku je inštalovaná bronzová busta tunajšieho rodáka Štefana Thomána, žiaka Franza Liszta a učiteľa Bélu Bartoka. Potešilo ma, že neďa leko spomínanej busty, vo vkusných skrinkách, je uložená časť rukopisu i fotografia Ladislava Grosmana, autora námetu a spoluautora scenára Oskarom ovenčeného filmu Obchod na korze. Ale tiež v skrinkách sú prezentované aj ďalšie významné osobnosti – prezident Michal Kováč či gréckokatolícky biskup–metropolita Ján Babjak a predmety spojené s ich pôsobením. Zatiaľ je to skromné dielo, ale niekde sa začať musí. Organizátorom držím palce. Len dúfam, že ich snaženie dajaký poslanec raz neoznačí ako zhromažďovanie nepotrebných skriniek. A keď aj, že sa tým nedajú odradiť. MariánŠimkulič

VÝ JAZDO VÉ RO KO VA NIE VÝ BO RU NR SR PRE EURÓPSKE ZÁ LE ŽI TOS TI

Jas ný sig nál z Hu menné ho o podpo re Ukra ji ny

Vo štvrtok a v piatok (3.– 4. októbra) sa v Humennom uskutočnilo výjazdové rokovanie výboru NR SR pre európske záležitosti. Po vstupnom rokovaní v priestoroch kaštieľa sa uskutočnila tlačová beseda v kultúrnom stredisku. V piatok pokračoval výbor návštevou Záchytného tábora v Humennom. „OčiEurópysaupierajúnaUkra- ukrajinským priateľom pomôcť. jinu,ktorájetémoulídrovEÚkvôli Chceme však vyslať jasný signál asociačnej dohode a dohode o podporeUkrajinya tešíma,že o zóne voľného obchodu, ktorá smehovyslaliprávez Humennésa, dúfajme, bude podpisovať ho,kdesútievzťahys Ukrajinou v novembri v litovskom Viľnuse,“ najbližšie.“ Ivan Štefanec uviedol Ľuboš Blaha (SMER– (SDKÚ–DS), podpredseda výboSD), predseda výboru NR SR ru: „Nielenže narastá záujem a pokračoval: „Slovensko podpo- ukrajinských občanov o SlovenrujeUkrajinunacestedoEÚ.Tá- sko, ale rastie aj záujem sloventodohodamôžepriniesťveľkébe- ských občanov o Ukrajinu. To je nefity nielen pre Ukrajinu, ale aj pozitívnytrenda našimcieľomje pre Slovenskú republiku. Naša podporaUkrajiny,abymohlavstúekonomika by mohla byť silne piťdoEÚ.“Oľga Benč, generálna podporená práve otvorením no- konzulka Ukrajiny na Slovensku: výcha veľkýchukrajinskýchtrhov. „Sme radi, že nás Slovensko Somrád,žetuexistujekonsenzus v tomto trende podporuje.“ Jana naprieč politickým spektrom. Vaľová, členka výboru a primáHlavnou témou nášho rokovania torka Humenného: „Hľadali sme bola migračná, vízová a azylová možnosti čerpanie prostriedkov politika.Liberalizáciavízovéhore- pre samosprávu z Nórskeho mežimuumožnilaukrajinskýmobča- chanizmu, aby neostali zablokonomjednoduchšiea nadlhšiudo- vané.Občaniabysiželaliajpešie bu dostať sa k vízam na Sloven- prechody, je to síce komplikovasku a teda v celom Schengen- né, ale na priateľské vzťahy by skom priestore. Musíme si však bolipotrebné.Vydalisme40tisíc uvedomiť,ženavýchodnýchhra- víz,čoznamenádvojnásobnýnániciachnestrážimeibaSlovensko, rast.Aj to je jasný signál záujmu alecelúEurópu.O tomámezvia- naobochstranách.“ zanejšie ruky, keď sa snažíme Marián Šimkulič

Kam do lekárne PohotovostnéslužbyvHUMENNOM: 7. 10. LekáreňSUNPHARMA,8. 10. LekáreňPRINEMOCNICI,9. 10. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 10. 10. Lekáreň DON BOSCO,11. 10. LekáreňPRIFONTÁNE, 12. 10. LekáreňLABORECKÁ,13. 10. LekáreňPRIKAŠTIELI. Otvorenév pracovnýchdňochdo20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00hod.a od13.00do20.00hod.

-

Časť účastníkov tlačovej besedy v humenskom kultúrnom stredisku. Zľava podpredseda výboru Ivan Štefanec, členka Jana Vaľová, predseda výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha. l Vpravo Oľga Benč, generálna konzulka Ukrajiny v SR.

Od7.-13.10.2013oslavujúmeniny: Eliška ` Brigita ` Dionýz, Dionýza ` Slavomíra ` Valentína ` Maximilián, Max ` Koloman.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Andrej Smolák: Trinásta komnata – výstavaobrazovpripríležitosti životného jubilea výtvarníka l Umelecko–historickáexpozícia otvorenáv pondelok9.–16.hod., utorok–piatok9. do17.hod.,sobota–nedeľa14.–18.hod.Skanzenotvorenýdenne9.–18.hod. Kaštieľ Snina l Výstavy: Sninav zrkadlečasu l Mikuláš Klimčák: Byzantskámisia l Jozef Kornucik: Dimenzie l Konfrontácie –výberz 20výtvarných festivalov v Snine. Otvorené: utorok–piatokod10.do18.hod,nedeľaod14.do18.hod.Vstupzdarma. Vihorlatské osv. stredisko Humenné l 11.–13.10.Medzinárodný fotografický plenér l Mihály Kátai a jeho žiaci – smalty. Mestské kultúrne str. Humenné l 7.10.o 19.hod.Richard Müller & Fragile – Hlasy Vstupné 22,90/26,90€ l 7.10.vovýstavnej sieniHelenaVajsová:Bravúra. Dom Matice slovenskej Snina l 8.10.o 17.hod.Zdravé prsia – prednáškao prevenciirakovinyprsníka

Opustili nás V HUMENNOM JánAndreško,nar.1955 AndrejSivčo,nar.1944 VasilSovjak,nar.1936 V SNINE AlexanderTrembecký,nar.1942 MVDr.JozefMacák,nar.1938 AnnaDurkotová,nar.1921 MichalKaraščák,nar.1942 PeterSkreptáč,nar.1969 MichalVozňak,nar.1935 V MEDZILABORCIACH OľgaHusťáková,nar.1931 V BRESTOVE TiborGetlik,nar.1934 V KALNEJ ROZTOKE MáriaSentivanová,nar.1920 V ROKYTOVE PRI HUMENNOM GabrielaDrobňáková,nar.1961 VO SVETLICIACH AndrejŠteco,nar.1929 V ŠMIGOVCI MáriaStarcová,nar.1946 V UDAVSKOM ValériaTkáčová,nar.1957 VO VEĽOPOLÍ AnnaHrinová,nar.1929 VO VYŠNÝCH LADIČKOVCIACH JozefPolačko,nar.1942 Nech im svieti svetlo večné.


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PREDNOSTAOKRESNÉH OÚRAD UV HUM ENNOMING.ONDREJMUDRY

O reorganizáciištátnejsprávyv rámcireformyESO Úspora štátnych peňazí a väčšia spokojnosť ľudí pri vybavovaní na úradoch je hlavnýmcieľomreformyESO.NárodnáradaSRsauznieslanazákoneč.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy. K 30.9.2013 zaniklo 50 obvodných úradov a v súlades územnýma správnymčlenenímSlovenskejrepublikyk 1.októbru2013 vzniklo72okresnýchúradov,uviedolprednostaOÚIng.OndrejMUDRY(nasnímke). Zároveň došlo zemkového a lesného odboru, lesnú agendu. Od nového roku k zrušeniu 248 ktoré boli zlúčené pod jeden od- by ma li postupne vzni kať miestnych or- bor. Tieto odbory sú prakticky v okresných mestách klientske gá nov štátnej pod jednou strechou. Jediné, čo centrá, kde obča nia vy ba via správy, ktorých je zatiaľ problémom je kataster, všetku agendu bez toho, aby pôsobnosť prešla pod integrova- pri ktorom je náročné sťahovanie museli chodiť po sídlach úradov ný miestny orgán štátnej správy, archívu zaberajúceho veľa mies- roztrúsených po celom meste. te da okresný úrad. Za nikli ta. Okresný úrad Humenné bude Ako by mali neskôr tieto centrá obvodné úra dy ži votné ho na ďa lej riešiť agen du aj pre fungovať, sa v súčasnosti pilotne prostredia, lesný úrad, pozemko- okre sy Sni na a Medzi la borce testuje v Nitre. Úspora štátnych vý úrad, obvodný úrad pre cest- v problematike všeobecnej vnú- peňazí v rámci reformy sa darí nú dopravu a pozemné komuni- tornej sprá vy, živ nos ten ské ho napĺňať, hlavne v oblasti prekácie ako aj správa katastra. Od podnikania, pozemkovej a lesnej vádzko vých nákla dov. Uro bím 1. 10. 2013 Okresný úrad Hu- ako aj cestnej dopravy. Zvyšné všetko pre to, aby sme celý promenné za bez pe ču je odbornú odbory vznikli na novovzniknu- ces reformy štátnej správy v na agendu 8 odborov a to: organi- tých Okresných úradoch v Snine šom okrese zvládli, samozrejme začné ho, krí zo vé ho riade nia, aj Medzilaborciach. Keďže refor- aj za pomoci vedenia ministervšeo becnej vnú tornej sprá vy, ma je aj o priblížení sa k občano- stva vnútra, predsta vi te ľov živnostenského podnikania, od- vi, sú de ta šo va né pra co viská ústredných orgánov štátnej sprábo ru sta rost li vos ti o ži vot né v Snine aj v Medzilaborciach pre vy a taktiež príslušných ďalších prostredie, cestnej dopravy a po- agen du všeo becnej vnú tornej zamestnancov integrujúcich sa zemných ko mu ni ká cií, ka - správy, živnostenského podnika- úradov v našom okrese. Ing.OndrejMudry tastrálneho odboru ako aj po- nia a v Snine aj pozemkovo

-

7.10.2013

Policajné správy V čase medzi 1.00 a 3.00 hod. v noci z 29. na 30 septembra vznikol z doposiaľ nezistených príčin požiar obchodných priestorov Tržnice OC na Družstevnej ulici v Humennom. Oheň, ktorý sa šíril až popod strešnú konštrukciu, likvidovali príslušníci OR HaZZ a ZB HaZZ v Humennom. Okolité objekty boli pred požiarom uchránené. Pri obhliadke miesta činu, na ktorej sa okrem policajného vyšetrovateľa zúčastnili aj pracovníci kriminalistického a expertízneho ústavu, hasičský zisťovateľ príčin požiarov a psovod so psom špecializovaným na požiare. Zaistená bola chemická stopa. Škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 720–tisíc Eur. Humenský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie zo zločinu poškodzovania cudzej veci. npor.Ing.JanaMigaľová

PODPÁLILIMUDVEAUTÁ

Doposiaľ neznámy páchateľ podpálil nezistenýmspôsobomdveosobnéautá v nociz 2.na3.októbraodparkovanéna Čapajevovejuliciv Humennom.Majiteľovispôsobilškoducca10–tisícEur.Prípadvyšetrujepolícia.–AR–

DEŇOTVOR EN ÝCHDVER ÍV STREDNEJODBORNEJŠKOL EV HUM ENNOM

Abysadev iat ac ived el irozhodnúť

V StrednejodbornejškolenaDružstevnejuliciv Humennombol3.októbra„Deňotvorenýchdverí“.PritejtopríležitostidoškolyzavítaliposlankyňaNRSRa primátorkaHumennéhoJanaVaľová, predsedaPSKPeterChudík,riaditeľkaÚPSVaRGabrielaKaršková,JaroslavGnipz odboruškolstvaPSK,riaditeliazákladnýchškôl,výchovníporadcoviaa žiaciz Humennéhoi okolia,prektorých pripravilizaujímavýprogramakoajprezentáciezručnosti,talentua úspechov. „Včerajšok je minulosťou, zajtrajšok je SOŠ Oľga Skysľaková, od ktorej sme viedlo len osem riaditeľov, čo svedčí tajomstvom, dnešok je prítomnosť. Je sa dozvedeli, že sa aj týmto spôso- o ich práci. „Školy v meste sú kvalitné to dar, ktorý by sme mali využiť na to, bom chcú priblížiť k deviatakom. „Sna- a sú vedené dobre, pretože dosahujú aby sme prežili krásny deň, načerpali žíme sa o to, aby sme zachovali tra- veľmi dobré výsledky. Táto je jednou invencií a nápadov pre rozhodnutie dičné remeslá akými sú stolár, cukrár, z excelentných škôl, kde vidno, že o vašej budúcnosti,“ uviedla riaditeľka hostinský, autoopravár, a chceli by žiaci ovládajú nielen teóriu, ale aj sme ich získať aj pre nové odbory ako prax,“ konštatovala primátorka Jana Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová prijala na mestskom technika a prevádzka dopravy, či pre Vaľová a dodala: „Videli sme tu výúrade dôchodkyňu Valériu Gavalierovú. Dodatočne jej odovzda- našu školu typické odbory, akými sú sledky, a žiaci sa prezentujú aj na la Cenu primátorky za to, že nenútene a s láskou venuje svoj kaderníčka, kozmetička, vizážistka, rôznych akciách v meste. Za to, ako je voľný čas práci prospešnej pre spoločenstvo Sídliska III. MSK v ktorých sme získali mnoho ocenení. táto škola vedená, patrí vďaka riadiV Deň otvorených dverí sme sa zame- teľke, pedagogickému zboru rali na to, aby sme ukázali tvorivosť, i majsterkám.“ Deň otvorených dverí nápaditosť a kreativitu žiakov našej sa niesol v znamení „Škola bližšie k ži Užhorod,s ktorýmmáHumennépodpísanúzmluvuo vzájomnej školy,“ zdôraznila riaditeľka školy, kto- votu“, čo sa odzrkadľovalo v prezentáspolupráci,sipočasposlednéhoseptembrovéhovíkendupripo- rá hostí sprevádzala po pavilónoch, ciach jednotlivých odborov ako aj vo kde sa prezentovali jednotlivé odbory vystupovaní žiakov, ktorí sa v škole cí mínaluž1120.výročieprvejpísomnejzmienky. Osláv sa zúčastnila aj delegácia z Hu - Humenné a Užhorod svoju spoluprácu pod vedením učiteľov a majstrov tia zjavne dobre. „Čerešničkou na menného na čele s primátorkou mesta začali v roku 2011. V rámci programu odbornej výchovy. Napredovanie ško- torte“ bol Deň kávy, ktorú na vysokej Janou Vaľovou, ktorá sa počas ofi - Cezhraničná spolupráca sa chcú ly vyzdvihol aj predseda PSK Peter úrovni pripravili bývalí žiaci Tomáš Jaciálneho prijatia prihovorila prítomným. uchádzať o získanie finančných Chudík, ktorý ocenil 135–ročnú histó- sik a Martin Kráľ, dnes odborníci v obAnnaŠimkuličová Súčasťou užhorodských pamätných prostriedkov, ktoré sú určené práve na riu školy i to, že za tento čas školu lasti baristiky. dní bolo aj slávnostné zasadnutie spoločné projekty rozvoja prihramestskej rady, bohatý kultúrny a sprie - ničných slovenských a ukrajinských vodný program a veľkolepý ohňostroj. miest. MichaelaSlivkováKirňaková

Oslav yPam ätnýchdnív Užhor od e

Farbiarskeskúškypoľ ovníckychpsov Regionálna organizácia SPZ v spolupráci s PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou uskutočnila predbežné farbiarske skúšky poľovníckych psov v poľovnom revíri Hrabiny. Ako predseda PZ Jazvec ďakujem svojim kolegom z Kamienky a z Modrej nad Cirochou za profesio nálnu prípravu a dôstojnú réžiu podujatia. Deväť vodičov psov a de väť psíkov, aj keď s troškou nervozity, úspešne zvládlo všetko, čo sa od nich očakávalo a záverečný pohľad na prevažne mladých psíkov Na Dni otvorených dverí v SOŠ riaditeľka Oľga Skysľaková, už poľovne upotrebiteľných a na ich vodičov bol krásny. U nás v reví ri sa hovorí, že keď sa poľovníci stretnú, je to taký malý odpust, alebo predseda PSK Peter Chudík, poslankyňa NR SR a primátorka Jadiagnóza. Myslím, že tak to bolo aj v Kamienke (Pod Brizkom), kde ne - na Vaľová a ďalší hostia l Budúce kaderníčky a kozmetičky chýbal adrenalín ani guľáš. Ing. Alexander Bugyi, predseda PZ Jazvec predviedli ako dokážu popolušky premeniť na princezné.


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

7. 10. 2013

O D P E T R A A PAV L A P O M A R T I N A

www.upchatyodpad.sk

0908 598 452 / non–stop

O Zlatý dubák

ČISTENIE a PREBÍJANIE l WC odpadov a pisoárov l umývadiel a kuchynských drezov l výleviek a odpadových guličiek l kanalizačných potrubí a vpustí l dažďových zvodov Prídeme všade tam, kde vás trápi upchatý odpad Kvalitaa spoľahlivosť jeu násna1.mieste

-

magický svet zvierat

Dargovských hrdinov 13-14 (čínsky múr) HUMENNÉ

LED­SHOP Opti­mus­tra­ding­s.r.o.

Podľa pranostiky Peter a Pavol huby sejú. Vychádzajúc z toho, začali sme v našom týždenníku druhý ročník hubárskej ligy. Úlohou čitateľov, ktorí sa do súťaže zapoja, bude doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červenák alebo kozák a z jedlých húb vatovca alebo trúdnik klobúčkatý – baraniu hlavu. Výnimočné exempláre hríbov a húb nám môžte doniesť do redakcie v po–pia od 9. do 12. hodiny, kontakt 0905 552 847. Víťazi oboch kategórií dostanú po Martinovi, ktorý podľa pranostík prichádza na bielom koni, originálny Zlatý dubák. Súťaž sponzorsky zastrešuje Ing. Milan Mňahončák z Humenného. (mš)

Mierová 94 HUMENNÉ tel. 0917 951 572, 0917 888 624 www.led–p–m.com

LED pás už od – 2,70 Eur /s DPH/ Napínacie stropy už od – 30 Eur /s DPH/ vrátane montáže

Liate 3D podlahy l Infinity nábytok

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/ Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvozdo20km ZDARMA


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Pri príležitosti životného jubilea výtvarníka Andreja Smoláka bola 2. októbra vo Vihorlatskom múzeu v Humennom otvorená výstava jeho obrazov pod názvom Trinásta komnata. K výstave prehovoril starosta Umeleckej besedy slovenskej Emil Semanco. Záštitu nad výstavou prijala primátorka Humenného Jana Vaľová.

-

7. 10. 2013

V reprezentačných priestoroch sninského kaštieľa primátor Štefan Milovčík slávnostne privítal Mira a Andreja Smolákovcov a vyzdvihol význam ich práce pre rodný kraj. Pri príležitosti jubilejného 20. medzinárodného výtvarného festivalu sa obe osobnosti pôsobiace v kultúre zapísali do pamätnej knihy mesta.

Z DVADSIATEHO MEDZINÁRODNÉHO VÝTVARNÉHO FESTIVALU V SNINE

An drej Smo lák odovzdá va kultúrnu šta fe tu

Slávnostným galavečerom v sobotu 5. októbra v sninskom Dome kultúry vyvrcholil dvojtýždňový tvorivý pobyt 40 umelcov zo 17 krajín na 20. medzinárodnom výtvarnom festivale, ktorého organizátorom bola Galéria Andrej Smolák, mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko. „Dvadsať rokov v živote človeka zidenta Ivana Gašparoviča. To, ako predchádzajúce plenéry boli nie je až tak veľa, v prípade festi- čo za uplynulých dvadsať rokov naplnené tvorivou prácou, ale aj valu to však znamená už úspešnú priniesli plenéry a festivaly pre poznávaním nášho regiónu, ktorý tradíciu,“ napísal v pozdravnom Sninu, ocenil aj primátor Štefan má svoje čaro a má čo ponuknúť, liste prezident SR Ivan Gašparo- Milovčík, ktorý v príhovore pripo- by sa nemohli uskutočniť bez vič, ktorý nad festivalom prevzal menul, akou významnou mierou podpory tých, ktorým organizátori záštitu. Prezident v liste sa prispeli bratia Smolákovci k vzde - vyslovili poďakovanie. Za podpos uznaním vyjadruje o aktivitách lávaniu a získavaniu rozhľadu ru výtvarného umenia v medzinágaleristu smerujúcich k podpore v kultúre a umení celej generácie, rodnom kontexte festivalový výumelcov ale aj iných ušľachtilých ktorá sa na festivaloch mohla bor udelil Cenu Tibora Bartfaya cieľov. „Oceňujem, že nejde len stretávať s osobnosťami a ume- galeristovi a manažérovi umenia o lastovičky, ktoré na jeseň odle- ním tvorcov zo všetkých konti- Mirovi Smolákovi, starostovi tia do teplých krajín, ale o stálice nentov sveta. Do Sniny ich za Umeleckej besedy slovenskej, dlhodobo dotvárajúce naše vý- dvadsať rokov prišlo vyše päťsto. výtvarníkovi a publicistovi Emilovi tvarné prostredie či školstvo. Vá- Tohto roku boli medzi nimi aj Semancovi, Františkovi Korčekožim si aj to, že veľká časť aktivít umelci z Mexika, z Južnej Korey, vi, Milanovi Koškovskému a in Andreja Smoláka sa odohráva Kirgizska, ale aj z republiky Komi, memoriam Vlastimilovi Koišovi. v jeho rodnom regióne, kde žijú Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Prezident Medzinárodnej akadévnímaví ľudia, ktorí ich dokážu Poľska, Rumunska, Srbska, Ma- mie kultúry a umenia Pjotr Stronprijať a oceniť,“ píše sa v liste pre- ďarska, Čiech a Slovenska. Tak, skij z Moskvy ocenil prácu Andre-

Holanďan Walther H. J. Smei tink–Mühlbacher sa do Sniny už roky vracia rád. Stal sa čestným občanom Stakčínskej Roztoky a región si obľúbil natoľko, že si predsavzal tu kúpiť aj dom.

V scenári festivalu bolo minulý týždeň aj otvorenie autorskej výstavy Ukryté ticho v Minigalé rii ASG v hoteli Karpatia v Hu mennom, ktorá prezentuje tvor bu výtvarníčky Jarmily Veľkej.

ja Smoláka udelením Rádu za rozvoj kultúry a vyznamenia dostali tiež výtvarník a pedagóg Marian Jarzemski a publicista Dušan Mikolaj. Po predstavení účastníkov festivalu nasledoval koncert košickej Štátnej filharmónie, v rámci ktorého vystúpila Alena Miro a zaznela aj symfónia Posolstvo Slova, skomponovaná Mirkom Krajčim k 1150. výročiu misie sv. Cyrila a Metoda. Večer vyvrcholil prehliadkou vytvorených diel v Dome Matice slovenskej a v Galérii AS. Ako z úvodu galavečera vyplynulo, húževnatý organizátor a dramaturg medzinárodných festivalov Andrej Smolák odovzdal štafetu svojmu synovi Andrejovi Smolákovi. Ostáva len veriť, že s príchodom lastovičiek sa nadšenie Smolákovcov pre umenie do Sniny opäť vráti. Anna Šimkuličová

Odin Mohammed Rosenzweig (na snímke vľavo) aj tohto roku vzbudil na sninskom námestí pozornosť, tentoraz spolu s fotografom Gottfriedom Schmiedom, Enrikom Bistikom a Gabrielou Bord vytvorili inštaláciu vo forme špirály, v ktorej na jednej strane sú fotografie extrémne bohatých ľudí s ich nezmyselným míňaním peňazí a na druhej strane sú fotografie ľudí, ktorí kvôli chudobe padli na dno spoločnosti. Umelci chcú primäť bohatých i politikov, aby sa nad touto situáciou zamýšľali. Inštalácia potrvá do 13. októbra.


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.10.2013

V NEM OCN IC IANDREJ ALEŇ AV HUM ENNOMSTÚPAPOČ ETLAPAR OSKOP ICKÝCHOPER ÁC IÍ

Šetrnejšie, men ej bol est i,rýchlejšieuzdrav en ie NagynekologickomoddeleníNemocniceA.Leňav Humennom27.septembrav rámciworkshopuzaúčastiDoc.TiboraBielikaz BanskejBystrice a MUDr.JozefaAdama,krajskéhoodborníka,bolivykonanédvelaparoskopickéoperáciea v poobedňajšíchhodináchsauskutočnilodbornýseminárk týmtooperáciam,akoajk benefitoma rizikámhormonálnejantikoncepciea k liečbeinfekcií.Zaoberalisaajpoznatkamiz 15.medzinárodného kongresureprodukčnejmedicínyv Benátkach,ktoréhosazúčastnilajMUDr.TiborFocko,primárgyn.–pôrod.oddeleniahumenskejnemocnice. Po laparoskopických operáciach, Slovensku je, ale nestačí len mať dom na pracoviskách po celom si určitý štandard, lebo technika ktorých prínosom je šetrnejší zá- túto „mašinu“. Treba vedieť s ňou Slovensku, aby sa pacientkám je čím ďalej náročnejšia a oni ju zabezpečiť čo musia ovládať. „Som milo prekvakrok, menej bolesti a rýchlejšia pracovať, mať k tomu prístup vedelo rekonvalescencie, bola tlačová a chirurgickú zručnosť. Asistoval najbezpečnejšiu a najmenej invá- pený štruktúrou a vybavením beseda, na ktorej Doc. Tibor som pri tejto operácii, všetko išlo zivnejšiu operačnú liečbu,“ infor- operačných sálov, skutočne vidBielik poukázal na to, že spo- v poriadku, bez problémov,“ konš- moval prednosta gynekolo- no, že personál je ochotný a má ločná operácia bola príkladom to- tatoval renomovaný odborník, gicko–pôrodníckeho oddelenia záujem,“ dodal Doc. Bielik. „Takého ako sa pokrokové techniky s ktorým primár Tibor Focko v Prešove MUDr. Jozef Adam. to operačné sály vidno málokde. dostávajú aj do regiónov. dlhšiu dobu spolupracuje. „Tieto Laparoskopické operácie v Hu - Sú vybavené, majú veľkorysé „Dostupnosť týchto modalít na techniky by mali byť bežným tren- mennom sa vo väčšom rozsahu priestory, inštrumentárky sú veľmi využívajú od roku 2010. Hyste- šikovné a celý kolektív napreduje rektomií (odstránenie maternice) dopredu,“ ocenil MUDr. Adam gysa ročne urobí 130. Kým v roku nekologicko–pôrodnícke oddele2011 laparoskopicky sa odopero- nie v Humennom. V závere poduvalo 20, v roku 2012 sa táto me- jatia MUDr. Mária Vasilová, nátóda využila v 68 prípadoch. mestníčka riaditeľa nemocnice A. „Trend sa vyvíja pozitívne, viac Leňa sa poďakovala Doc. Bielikomaterníc vyberáme laparosko- vi, že nezištne meral cestu na výpicky ako klasickým operačným chod Slovenska, ako aj Adamovi, prístupom,“ uviedol MUDr. Tibor odborníkom, ktorí z väčších kliník Focko a dodal: „Pre uplatňovanie majú viac skúseností a sú ochotlaparoskopických operácii v bu- ní nezištne sa o ne podeliť: „To je dúcnosti môže byť prekážkou na- cesta ako zvyšovať úroveň zdrarastajúci počet pôrodov ci- votníctva. Medicína nikdy nemôsárskym rezom. Aj keď sme už ta- že byť len o rozume, o knižných kéto operácie robili, u týchto pa- veciach. Musí byť aj o srdci cientiek je riziko väčšie,“ konšta- a empatiach, o schopnosti Po laparoskopických operáciach na gynekologickom oddelení toval MUDr. Focko. Využil záro- odovzdávať skúsenosti. Úlohou humenskej nemocnice na tlačovej besede odpovedali na otázky veň príležitosť, aby sa poďakoval tých skúsenejších je, aby všetko aj inštrumentárkam a anestezio- čo vedia, naučili mladších, ktorí MUDr. Jozef Adam, MUDr. Tibor Focko a MUDr. Tibor Bielik. logickým sestrám, že podmienky budú ich pokračovatelia.“ AnnaŠimkuličová CESTAMLIEKAV HUMENSKEJZÁKLADNEJŠKOLESNP pri operáciach sú výborné a držia

Ved ia,žejedôležitéprevývinkostía zub ov

Nášblízkyvzťahkumaterinskémumliekuformujepohľadnamlieko aj po tom, ako sme vyrástli z náručia matky. Mlieko sa u nás spája s predstavoukravskéhomlieka,aleajkozie,ovčie,sójovéčiovsené mliekojevýznamnýmzdrojomvýživnýchlátok,minerálova vitamínov. Fakt, že mlieko je mimoriadne dô- vým kokteilom, ktorý pripravili kuležité pre vývin kostí a zubov dieťa- chárky školskej jedálne. Poďakoťa, vedia aj mladší žiaci ZŠ SNP 1 vanie patrí sponzorovi akcie Ing. Humenné, ktorí si to pripomenuli Jozefovi Hurnému, PhD. a Huv Svetový deň mlieka 25. septem- menskej mliekarni a.s. za ochutebra 2013. Spoločnosť im robila ve- né mliečka, ktoré si odniesli prváci selá kravička Elička, ktorá ich pre- a druháci do tried a možno aj doviedla v priestoroch školy Cestou mov. A čo vy, milí rodičia, dbáte na mlieka. Deti si pripili na svoje zdra- správne stravovacie návyky svovie chutným mliečnym borievko- jich detí? Mgr.GabrielaTkáčová

V KAMENICINADCIROCHOU

Slávnostnéotvorenietelocvične

Pri slávnostnom prestrihnutí pásky zrekonštruovanej telocvične. Zľava podnikateľ a sponzor Dušan Brečka, riaditeľ školy Mgr. Slavomír Tokár a v pozadí vpravo starosta obce Ing. Alexander Bugyi.

VýstupnaSninskýkameň

V utorok 24. septembra sa študenti Gymnázia svätého Jána V Základnejškoles materskou Zlatoústeho v Humennom pod školou (a ŠJ) v Kamenici nad vedením pedagógov PaedDr. Cirochou bola slávnostne Rastislava Čiefa, PhD. a Mgr. otvorená zrekonštruovaná te- Petra Kovaľa zúčastnili turisticlocvičňazaprítomnostistaros- kého výstupu na Sninský katuobceIng.AlexandraBugyiho meň. Trasu na tento 1 005 a ďalšíchpozvanýchhostí. metrov nad morom vysoký štít Najprv riaditeľ školy Mgr. Slavomír Vihorlatských vrchov si zvolili Tokár sprievodným slovom a pre- zo Sniny po modrej turistickej zentáciou priblížil prítomným postup- značke okolo Sninských rybníne realizované práce pri prestavbe, kov a ich zostup smeroval do ktoré pozostávali z výmeny podlahy, Zemplínskych Hámrov a potom okien, obloženia a ďalších prác. Po - do Belej nad Cirochou, kde unatom bola telocvičňa symbolicky otvo - vení nastúpili na vlak do Hurená prestrihnutím pásky a žiaci menného. Odmenou za namás nasadením odohrali prvý zápas. havý výstup bol krásny výhľad Za pomoc ďakujeme obecnému úra- na okolité Vihorlatské vrchy, ale du a všetkým sponzorom, vďaka aj na vzdialenejšie Slánske ktorým sa mohli tieto práce usku - a Bukovské vrchy v Národnom točniť. AlenaSuchárová parku Poloniny. Mgr. Peter Kovaľ


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.10.2013

NAGORAZDOVÝCHORGANOVÝCHDŇOCHÚSPEŠNÁREPREZENTÁCIAHUMENNÉHO

Dom in ik a Štof ej ov ávzbud il apoz ornosť V dňoch19.–21.septembrasavoZvoleneuskutočnila18.celoslovenskánesúťažnáprehliadka neprofesionálnych organistov, ktorej sa zúčastnila aj Dominika Štofejová, žiačka 2. ročníka Základnejumeleckejškolyv HumennomsosvojímpedagógomPetromFrankom. Gorazdove organové dni tvoria verejnostisapredstavilihrounadi- svätých v Humennom Františkovi súčasť 23. svätogorazdovských gitálnom trojmanuálovom organe Mariňákovi za to, že umožnil dnía Dekádysv.GorazdanaSlo- účinkujúci z Alekšiniec, Banskej žiačkecvičiťnaorgane.Poslaním vensku 2005–2015, nad ktorými Štiavnice, Bystrého, Kokošoviec, tohto podujatia bolo zvyšovať prevzal záštitu prezident Ivan Nitry, Rimavskej Seči, Zvolena, umeleckú, interpretačnú úroveň Gašparovič. Podujatie sa začalo Prešova, a ako posledná sa organistov, vytvárať priestor na odbornou časťou za účasti orga- predstavilažiačkahumenskejZUŠ vzájomné stretnutia, výmenu skúnistov,lektorov,porotcova organi- DominikaŠtofejová,ktorámalanaj- seností, prezentáciu, usmernenie zátorov.Lektoromsemináranaté- efektnejšiu skladbu a podľa slov a umeleckýrast.Podujatiebolotak mu„Kapitolyz náukyo organe“bol poroty„tobolriadnyšesťminútový pre pedagógov ako aj pre žiakov titulárnyorganistaDómusv.Marti- strhujúciodpal“.Podlhotrvajúcom podnetné, povzbudivé a inšpirunav BratislaveMgr.art.MartinBa- potlesku nasledovali gratulácie od júce.PeterFranko ko.Slávnostnýpríhovorpredkon- členov poroty, účinkujúcich, ale aj certom žiakov mal projektový ma- od ďalších prítomných. Dominika nažér Národného osvetového Štofejová opäť po roku dôstojne centra PaedDr. Miroslav Holečko, reprezentovala svoju ZUŠ na cepredsedaspoločnostisv.Gorazda. loslovenskej prehliadke. Aj touto Nakoncertev rytierskejsieniZvo- cestou ďakujeme dekanovi rímlenského zámku za účasti širokej sko–katolíckej farnosti Všetkých

POZ VÁNK ANA42.JES ENNÝKONCERTNÝCYKL US

TalentovanýDaliborKarvajv Humennom

V humenskomrenesančnomkaštieli15.októbrao 18.hod.pokračuje 42.Jesennýkoncertnýcyklusďalšímkoncertom,naktoromsapredstavízoskupenieCollegiumWartbergv zloženíDaliborKarvay–husle(na snímke),ZuzanaBouřová–viola,JozefPodhoranský–violončelo,Ján Krigovský – kontrabas, Eva Cáchová – klavír. V programe zaznejú klavírnekvintetáJánaLadislavaDusíkaa FranzaSchuberta. Známy rodák z Vrútok Dalibor stal mimoriadnym žiakom žiKarvayzačalnahusliachhraťako linskéhoKonzervatóriav husľovej tri a pol ročný pod vedením svo- triede Bohumila Urbana a zárojho otca. O štyri roky neskôr sa veň navštevoval Základnú umeleckú školu vo Vrútkach. Vďaka pokročilej technike a neobvykle vyzretému umeleckému prejavu ho v tom čase zvykli označovať za „zázračné dieťa“. V štúdiu husľovej hry pokračoval na KonzervatóriumestaViedeňa na Hudobnej univerzite v Grazi v triede známeho husľového pedagóga ruského pôvodu Borisa Kuschnira. Svoj interpretačný profil prehlboval aj na majstrovských kurzoch u Eduarda Grača a HermanaKrebbersa.Koncertoval v mnohých krajinách Európy, v Ázii,v Južneja SevernejAmerike. V roku 1994 mladému umelcovi udelili titul Posol Slovenska a Osobnosťroka. KatarínaMatuškovičová

DominikaŠtofejovásosvojím pedagógomPetromFrankom. V priestoroch Aquacity Poprad sa uskutočnilosemifinálovékolocharitatívno–benefičnej akcie Výprava nádeje.ZákladnúškoluPugačevova v Humennom reprezentovala 5–členná skupina žiakov – Matej Kislan, Kristína Horvátová, Patrik Megela, Katarína Pisáková a AlexandraKarabinová.V semifinálesúperilis ďalšímitromaškolami,ktoré nazbieralinajviacpapieraa prispeli onkologickým pacientom. Napokon skončilidruhí,čímzískalizaslúženú odmenupresebai školu. SilviaBrzychcyová,snímkaJánAndrejčík.

Pacientis onkologickýmidiagnózamistrávilipríjemnýrelaxačnýdeň v AquaCityv Poprade.Spoločnúaktivituprenavrátenievitalitymohli absolvovaťvďakaprojektuSpoločnostiklinickejonkológie,ktorýpodporilomestoHumenné.Blahodárnyúčinokvody,perličkovýcha masážnych kúpeľov, aromatickej sauny a ďalších vymožeností pre uvoľnenie sa a zotavenie tela i duše umocnil zážitok zo slnečného dňav podtatranskomprostredí,začoajtoutocestouv meneúčastníkovvyslovujepoďakovanievýborSKO. AgátaHoraničová

EURÓPSKYDEŇJAZ YK OVNAHUM ENSKEJZÁKLADNEJŠKOL EDARGOVSKÝCHHRDIN OV

Jaz yk ov ém u vzdel áv an iuven uj ú veľkú poz ornosť

Európa sa môže pochváliť bohatstvomjazykov–používasatuviac než200pôvodnýcheurópskychjazykova mnohýmiďalšímihovoriaľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Jedôležité,abysmesiuvedomilitentocennýzdroj,používalihoa pestovali.V súčasnostiEurópskaúniakomunikujev 25oficiálnychjazykoch.Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladýchajstarých–človekniejenikdyprílišstarýnato,abysanaučilnovýjazyka tešilsaz príležitostí,ktoré samutýmotvoria.Ajzopárslovjazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní

Z iniciatívyRadyEurópysaEurópskydeňjazykov(EDJ)oslavujekaždoročne26.septembraužodroku2001.Eštenikdysmenemalitoľkopríležitostípracovaťa študovaťv rôznycheurópskychkrajináchakodnes– nedostatočnéovládaniejazykaalemnohýmľuďombráni,abyichvyužili. nadviazaťnovépriateľstváa kontakty. čimedzinárodnévýmenyžiakov. Učeniesajazykovinýchnárodovnám OslavuEDJsmezačali26.septemumožňujevzájomnesilepšieporozu- bra rozhlasovou reláciou o význame mieťa pochopiťnašekultúrnerozdie- tohto dňa a aktivitami žiakov niektoly.V humenskejZákladnejškoleDar- rých tried na prvom stupni školy. govskýchhrdinovtentodeňoslavuje- V utorok 1. októbra sme pokračovali meodroku2006.Jazykovémuvzde- Euroturnajom, anketou a malým lávaniu venujeme veľkú pozornosť, trhomnanámestív centremestapri o čomsvedčíajpestrosťvyučovaných Fontáne lásky, ktorý organizujeme cudzích jazykov, úspechy našich pod záštitou Asociácie priateľov žiakov na jazykových olympiádach, Francúzskaa mestaHumenné.Školsúťažiachajv celoslovenskýchkolách skéhokolakvízuEuroturnaj2013sa

zúčastnilizajednotlivétriedy5.až8. ročníka päťčlenné družstvá. Ďalšia skupina žiakov uskutočnila anketu o jazykových znalostiach Humenčanov pod názvom Koľko rečí vieš, toľkokrát si človek. Asociácia priateľovFrancúzskapripravilapropagáciu jazykov EÚ formou trhu v čase od 10.30–13.30hod.Tátooslavabola aj príspevkom k projektu „Klimatické zmeny,tamkdežijem,kdebývam…“ z podprogramuComenius,ktorýsme začalirealizovať1.augusta2013so školami z ďalších deviatich európskychkrajín.Mgr.AgnesaGrecová, prezidentkaAPF


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 10. 2013

POLITICKÁ FRAŠKA NA SLOVENSKÝ SPÔSOB

Kan di dát v pre zi dentskej kam pa ni

Hlavu štátu (ne) volíte vy. Kandidát je politická fraška, smutno–smiešne zobrazenie toho, čo sa v tejto malej krajine udialo, deje a veľmi ľahko udiať môže. Knižné vydanie Kandidáta sa stalo podkladom pre rovnomenné filmové spracovanie v réžii Jonáša Karáska. Predstavtesi,žesanasvetpoze- denníkov.Netuší,prekohopracu- me Made Mutant.Medzijehoprojekráte iba ušami. A počujete úplne je. Sleduje a odpočúva biskupa typatriaserverBizarrepublic a festivšetko. Dej románu KANDIDÁT Jozefa,šialenéhomajiteľareklam- valkrátkychfilmovAzyl.Vydalknihu sa odohráva počas prezidentskej nej agentúry Adama Lamberta poviedok Vyhorení a zbierky básní kampaneprednekonkrétnymipre- a nevýrazného prezidentského Pitbull Report a Metrofóbia.l Michal zidentskými voľbami v jednej kandidáta s írečitým menom Po- Havran –novinára salónnyteológ. konkrétnej krajine. Hlavný hrdina tôň. Nadšenie z novej zákazky Venuje sa politickej eschatológii. sa živí odpočúvaním a písaním všakvystriedaznechuteniez ma- Medzijehonajnovšieexperimentálne nipulačnýchhiervplyvnýchľudí. básnicképrojektypatriaKúpele,MaAutori: Maroš Hečko – hudobník, nifest analfabeta a preklad básní scenárista, básnik a textár skupín francúzskeho symbolistu Aloysiusa Prezidentské voľby na Slovensku Free Faces,Bezmocná hŕstka a Ho- Bertranda.Mária Lešková budú v roku 2014. Uveďte počet súčasných kandidátov na prezi- V ART CA FÉ VERCHO VI NA FO TO GRA FIE ĽU BA MAR KA denta a tiež, či je už stanovený termín volieb. Vaše odpovede čakáme v redakcii do konca týždňa. V Art café Verchovina v Humennom vystavuje fotograf Ľubo Traja z vás získajú knihu Kandidát Marko, niekoľkonásobne ocenený vo fotografických súťažiach z vydavateľstva Ikar. (mš) na Slovensku i v zahraničí. Tohto roku v regionálnej i v krajskej súťaži AMFO 2013 získal prvú cenu. VýstavapodnázvomFotografické váchajv Krosne,Bardejove,PrzehryĽubaMarkalenpotvrdzujeje- mysli,Sečovciachi v Humennom. Aj keď je ikonostas takmer dokončený, veriaci v Hostoviciach ho osobité videnie krajiny, archi- Niekoľko rokov sa zúčastňoval aj zatiaľ nemajú vyplatené všetky práce, a preto sa obraciame tektúry,čicitpreportrét.Vovysta- na fotografických plenéroch s prosbou na dobrých ľudí, aby prispeli na toto umelecky venýchfotografiáchječitateľnáje- a workshopochv BanskejBystrici, krásne a Bohu milé dielo. Číslo účtu: 4008824598/7500, v sprá- hoindividualitaa snahao výtvarné Krosne, Bardejove, Ružomberku, va pre adresáta uveďte „Ikonostas“. Nech vaše dary odmení ponímanie fotografického obrazu. Banskej Štiavnici, Leviciach Boh v nebeskom kráľovstve. –PS– Svoje diela prezentoval na výsta- a v maďarskommesteEger.(aš)

O tri kni hy

Me lan cho lic ké je senné ná la dy

Zbierka na ikonostas

POZVANIE NA POSVIACKU NOVÉHO IKONOSTASU V HOSTOVICIACH

Bo hu na slá vu, ľu dom pre spa se nie du še

Ikonostasyv našomregiónesúzvyčajnedrevené,lebotentomateriálje tunajdostupnejší.Nakoľkojev Hostoviciach projekt chrámu v byzantskom štýle, bola snaha, aby aj všetko v jeho interiéri, vrátane ikonostasu,bolov tomtoštýle.Najvhodnejší tu bol preto mramorový iko-

Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky v Osadnom l Ikonopisec Ján Pajkoš zo Svidníka pri inšta lácii ikonostasu v Osadnom.

V pravoslávnom chráme v Hostoviciach posviacku ikonastasu vykoná v nedeľu 13. októbra o 9.00 najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Rastislav, ktorý príde do rodnej obce svojho otca osláviť aj chrámový sviatok a piate výročie posviacky chrámu. Chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený pred piatimi rokmi, ale doposiaľ v ňom chýbala dôležitá historická a liturgická časť východných byzantských chrámov – ikonostas. nostass ručnourezboubyzantských asi20tisícEurbezikon,čojeprenás motívov. Po vypracovaní projektu rovnakoveľa,rozhodlismesavymusrbskýmodborníkomsmevšakzisti- rovaťstenu,naktorúsmenalepilikali, že dielo za cca 35 tisíc Eur bez mennýozdobnýobklada naplátne ikon, ktoré by stáli ďalších 15 tisíc tlačené ikony. Takýto ikonostas je Eur,sinašacirkevnáobecdovoliťne- u nás ojedinelý, ale je v súlade môže. Skúšali sme rôzne grantové s cirkevnými pravidlami. Byzantské programy, ale neúspešne. V jubi- ikonostasy sa od našich viacradolejnom roku 1150. výročia príchodu východlišujútým,žesúzväčšalen sv.Cyrilaa MetodanaVeľkúMoravu, s jednýmzákladnýmradomikon.Aj ktorí tu priniesli práve byzantskú nahostovickomikonostasesúpreto kultúru a vieru, sme sa rozhodli v jednom rade ikony Isusa Christa, doplniťtútonevyhnutnúsúčasťchrá- Presvätej Bohorodičky, sv. Nikolaja mu síce bez pomoci grantov, ale Čudotvorcaa svätéhochrámu,v nas pomocou Božou a dobrých ľudí. šom prípade sviatku Pokrova Keďže by aj drevený ikonostas stál Presvätej Bohorodičky. Na samom

V očakávaní príchodu babieho leta sa ženy z lieskovskej Únie žien roz hodli pomôcť a zveľadiť svoju obec. V priebehu týždňa sa stretávali pri farbení ohrady okolo farského pozemku uprostred obce, ktorý už potreboval túto úpravu. Lesk nového náteru vyprovokoval aj slniečko, ktoré ich zohrievalo počas práce. Ďakujem všetkým ženám, ktoré priložili ruku k dielu a prispeli k skrášleniu časti obce. IvetaBicáková

vrchujekrížs ukrižovanýmSpasiteľom.Podtýmitoikonamisúzobrazené udalosti zo Starého zákona ako predobrazySpasiteľaa Bohorodičky. PodikonouChristajeikonaAbraháma,ktorýmalobetovaťsvojhosyna Izáka. Pod ikonou Bohorodičky je patriarcha Jakub, ktorý mal sen o rebríkua anjeloch.Podikonousv. Nikolaja je sv. prorok Jonáš a jeho trojdňové prebývanie v útrobách veľryby.PodikonouPokrovaPresvätej Bohorodičky sú traja mládenci, ktorýchhodildorozpálenejpecekráľ Nabuchodonozor preto, lebo verili v jedinéhoBohaa nechcelisapokloniťsoche,ktorúonpostavil.Všetkých srdečnepozývamenanašeslávnosti a tešímesanaspoločnémodlitby. prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Výstava ovocia a zeleniny Denné centrum na Laboreckej ulici v Humennom v spolupráci so zväzom záhradkárov usporiadali výstavu zeleniny a ovocia. Aj napriek nepriaznivému počasiu – sucho a horúco – a slabej úrode, podarilo sa zhromaždiť vcelku dostatočný počet zaujímavých exponátov. Najviac boli zastúpené hrušky a hrozno. Z noviniek uvádzam koktailové paradajky a čiernu jarabinu. Na výstave sa úspešne podieľali členovia základných organizácií Pereň, Petočová, Topoľovka, Panoráma a jednotliví záhradkári. Ostáva veriť, že na bu dúci rok, keď bude väčšia úroda, počet exponátov bude väčší. Ing.VladoKomanický,predsedaOVSZZ


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7.10.2013

V z or ko v ň a G l as s L P S

Krištáľ ov é lustre sú späť História výroby krištáľových lustrov v Medzilaborciach siaha do roku 1970. Jabloneckí špecialisti a domáci zruční remeselníci položili základy tejto tradície a dnes v nej pokračuje spoločnosť GlassLPS. Nielen o histórii a tradícii sme sa rozprávali so spolumajiteľom spoločnosti Glass LPS, Ing.MikulášomLAPIŠÁKOM. Spoločnosť Glass LPS existuje 14 rokov a súčasní zástupcovia firmy i zamestnanci pokračujú v 40–ročnej tradícii. Využili fenomén toho, že v regióne zrazu bolo po divokej nepodarenej privatizácii množstvo ľudí s až ekvilibristickou zručnosťou v brúsení lustrových komponentov. Ide o špecifickú oblasť brúsenia. Najbližšia fabrika, kde by to mohli využiť, bola v Smržovke pri Jablonci nad Nisou v Čechách.

v Krištáľové lustre – to znie priam v Spomeniete si na najdrahší vami archaicky. Nie je to už dávno prekonaný vyrobenýluster? typsvietidiel? Najdrahší a najväčší visí v luxusnom hoteli Minimalizmus a diktát funkčnosti sa o to po - v Poľsku. Má 12 metrov, visí cez 4 podlažia kúša. Bývanie sa stalo uniformované. Keby a na jeho výrobu sme použili 250–tisíc kusov ste v bytovke náhodou vošli do iného bytu ako brúsených sklenených komponentov. Kto by svojho, niekoľko minút si to možno ani zatúžil po podobnom, musel by mať mininevšimnete. Krištáľové lustre to menia. Archi- málne 100–tisíc Eur. tekti skĺbili historizujúce prvky s modernou. v Akbystesimalivyosobnevybraťz ponuNič krajšie ako brúsené sklo na krištáľovom kyGlassLPS,ktorýbybolprevásTOPluster? lustri si na strop dať nemôžete. Pyšný som na ten na recepcii v hoteli Rav Z akýchmateriálovvyrábatevaševýrob- disson Blu Carlton v Bratislave. Dlho sme Eriky?Stesebestační,čosatýkaodborníkov? ca Assimakopoulosa (majiteľ) presviedčali, že Ho t el* * * * Sl on ec zn y Ml yn , Vstupnou surovinou je české krištáľové sklo spravíme taký istý, aký tam visel pred 80 By dg o szc z, Poľ sko značky Bohemia Crystal. Potom sa začína rokmi. Malá firma z Medzilaboriec pre honosalchýmia: ohrev na taviacu teplotu, lisovanie, ný Carlton. To hovorí za všetko. Keď uvidíte temperovanie, ostrihávanie blán, šerfovanie v televízii nejaký rozhovor z Carltonu, určite to z kresla, pokloním sa a poviem: Ďakujem vám. (hrubé brúsenie), brúsenie, leštenie, jemné bude pod naším lustrom. Ten by som však do Manželka si myslí, že som sa zbláznil. V obýleštenie, umývanie, kontrola, opäť umýva- domácnosti neodporúčal. Má rozmery 250 vačke mám luster s komponentmi od Swanie… a krištáľový klenot, krištáľový oves na x 140 cm. Ja mám doma v jednej izbe luster rovského. To je zas iná káva. Nič lepšie na luster, niektorý s viac ako 100 hranami, je na typu Mária Terézia (dizajn českých majstrov svete v oblasti brúseného krištáľu ako SWAsvete. Profesionálna brusička sa zaučí z obdobia vládnutia cisárovnej). Až na pár drô- ROVSKI ELEMENTS nie je. Sedíte a pozeránajskôr za dva roky. Možno aj preto má naj- tikov ho celý zhotovili naši ľudia. Pozerám sa te. Dokonalosť sama. Nepotrebujete televízor, mladšia 50 rokov. Ale už si zaškoľuje dcéru naň a vidím našich zamestnancov: Jara, Mi- počítač, noviny. České filigránstvo (Swarovski a tá najstaršia (vek neprezradím) vnučku. chala, Vlada, a hlavne pani Dudovú, ktorá už bol Čech) a rakúska precíznosť. Zrejme nikdy Takže nevymrieme. A odborníkov – technikov 40 rokov, keď ráno vstane, príde do práce nebudete mať najdrahšie auto, najlepší nábysi tiež vychovávame sami. Vystavujeme na a s potom v tvári brúsi a brúsi. Potom vstanem tok, ale za cca 700 Eur si už môžete povedať: Mám krištáľový luster s brúsenými ovesmi viacerých výstavách v Európe, tých ostatných (kameňmi, komponentmi) – najlepšími na svesa zúčastňujeme ako pozorovatelia. te. A na rozdiel od auta či nábytku, vám alebo v Ktotvoríklienteluvašichklenotov? vašim pravnukom môže svietiť aj o sto rokov. Prevažne zahraničné obchodné firmy, v V čase všeobecnej krízy sú výroba aj v Poľsku, vo Veľkej Británii, na Ukrajine, v Rus obchodveľmináročné.Akojetovovašej ku, vo Francúzsku a podobne. Máme nádhernú spoločnosti? vzorkovňu v Medzilaborciach s najväčším O nič ľahšie ako v iných spoločnostiach. Napočtom krištáľových svietidiel na Slovensku. Je vyše, tá naša poloha bez kúska diaľnic na ich tam viac ako tristo. Radi obslúžime aj indiviokraji Slovenska a celej EÚ... Brúsené hrany duálnych klientov, ponúkame možnosť krištáľového skla odbúravajú podľa učenia objednať si svietidlá aj cez internet, stačí si feng–šuej negatívnu energiu. Možno preto ju pozrieť našu web stránku www.glasslps.eu me vo firme všetci pozitívnu a ide to v Ideoluxusnúzáležitosťajv cene? H o t e l R a d i s s o n B l u C a r l t o n v B r a t i s l a v e má celkom dobre. Tento mýtus o cene sme zbúrali. v Akésúvašenajbližšieplány, Už 150–eurový luster zaručí to, že sny? bude dominantou miestnosti. Keď Chceme aj naďalej priniesť zákaz sme pri mýtoch, tak č. 2 je umýva níkovi to, čo od lustra očakáva. Keď nie. Ani toho sa nemusíte obávať. sa to ľuďom páči a sú ochotní za to Ak luster nemáte v kotolni, tak raz platiť, potom je už radosť skĺbiť za dva roky úplne stačí poriadne celý výrobný proces. Mojím snom umytie. A poteším aj lenivejších. je, aby každý Slovák zatúžil po Luster podložte starými novinami, krištáľovom lustri a aby sme im my nastriekate ho prípravkom (síce túto túžbu splnili. A negatívna enerdrahým) a o hodinu je ako nový. gia, ako som spomínal, sa rozply Mýtus č. 3, že sa nehodí k mo nie, alebo jej bude menej v rodi dernému nábytku, som sa už pokúV ý r o b n é p r i e s t o r y f i r m y G l a s s L P S , M e d z i l a b o r c e nách i v celej našej spoločnosti. sil vyvrátiť.


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc Obec PAPÍN zrealizovala v období od marca 2013 do septembra 2013 mikroprojekt s názvom: Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013. Cezhraničným partnerom projektu bola gmina Zarszyn. Jeho hlavným cieľom bol rozvoj kultúrnej infraštruktúry a propagácia kultúrnych tradícií v poľsko–slovenskej cezhraničnej oblasti. V rámci projektu sa zrekonštruoval Kultúrny dom v obci Papín, ktorý bude slúžiť na kultúrnu spoluprácu cezhraničných subjektov, čím sa vytvorí Poľsko–slovenské centrum spolupráce. V júli sa konala konferencia „Kultúrne hodnoty bez hraníc“, kde účastníci rozoberali a hodnotili kultúrny život na oboch stranách hraníc, prebiehajúci projekt a nasledujúcu spoluprácu. Zároveň prebiehal 1. ročník medzinárodného festivalu: „Papínske folklórne slávnosti“ s účasťou slovenských a poľských interpretov, a rovnako sa organizovali sprievodné podujatia: „Výšivky našich ženičiek“ a „Papín očami deti“, ktoré priblížili zvyky a kultúru poľsko–slovenského pohraničia ako aj potenciál mládeže.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013.

Lipová 1, Humenné (areál Energobytu)

0905 270 137, 057/ 772 3233 TELEVÍZNEJ a SATELITNEJ TECHNIKY

v ponuke: 4 HD satelity 4 LED televízory 4 elektro tovar

PREDAJ OPRAVA MONTÁŽ

Komplexné služby na 1. mieste !!! na jednom mieste

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

MINIFARMA UDAVSKÉ čerstvo pitvané

l gazdovské brojlerové

VODIČSKÉ KURZY

l MORKY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

7. 10. 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

VEREJNÁ VÝZVA k prihlasovaniu sa záujemcov o vzdelávanie v rámci projektu

"AKTÍVNI SENIORI - VZDELÁVANIE SENIOROV V MESTE HUMENNÉ" ITMS:26120130042

Mesto HUMENNÉ v rámci Operačného programu Vzdelávanie v termíne od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2014 plánuje realizovať vzdelávacie aktivity seniorov. Cieľom projektu je poskytnúť seniorom možnosť vzdelávať sa a podporiť ich pri spoločných aktivitách tak, aby sa zvýšila kvalita prežívania ich staroby ako výnimočnej životnej etapy. Cieľové skupiny: 1. Seniori nad 50 rokov do 62 rokov 2. Seniori nad 62 rokov Projekt obsahuje nasledujúce ponuky vzdelávacích kurzov: 1. príprava na získanie ECDL (pre seniorov od 50 do 62 rokov - 30 uchádzačov) 2. jazykové vzdelávanie (pre seniorov od 50 do 62 rokov - 15 uchádzačov) 3. umelecké remeslá a výtvarné techniky (pre seniorov od 50 do 62 rokov - 15 uchádzačov) 4. počítačové zručnosti: internet a bankovníctvo (pre seniorov nad 62 rokov - 60 uchádzačov) 5. zdravá výživa (pre seniorov nad 62 rokov - 60 uchádzačov) 6. právne poradenstvo (pre seniorov nad 62 rokov - 60 uchádzačov) 7. rehabilitačné a pohybové cvičenia (pre seniorov nad 62 rokov - 60 uchádzačov) Vzdelávanie je bezplatné TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK je 11. 10. 2013 Do vzdelávania budú zaradení len tí účastníci, ktorí úplne vyplnia prihlášku zverejnenú na webovej stránke mesta alebo si ju osobne vyzdvihnú v klientskom centre na Mestskom úrade a odovzdajú ju jedným z uvedených spôsobov: 3 e-mailom: msu@humenne.sk 3 osobne doručia do podateľne Mestského úradu v Humennom 3 zašlú poštou na adresu: Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Viac informácií poskytne Bc. Marianna Smolejová, tel.: 057/ 786 3218; e-mail: msu@humenne.sk Prihlášky, ako aj ponuku vzdelávania nájdete na www.humenne.sk

Priamo u zákazníka

Fir ma VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop

0911 869 735 RENOVÁCIA VANÍ

berie objednávky na

10. 10. 2013 o 14.30 hod.

-

KURENCE

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

s drobkami

Dvere INTER-AMBER A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

(dochované výlučne na kuku rično–obilných šrotoch bez akýchkoľvek prímesí) zaručená kvalita

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady

Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175

Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7. 10. 2013

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 Blahoželanie

Prenájom

Rôzne

l Dám do prenájmu zariadený 2–izb. byt na Sídl. III v Hu mennom. Tel. 0917 620 856 (volať od 19. do 20. hod.). l Dám do prenájmu KANCE LÁRSKE a SKLADOVÉ PRIESTORY + ODSTAVNÉ PLOCHY na Jasenovskej ul. v HE (za Zemplínom). Tel. 0905 271 156. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409.

l OPATRÍM dieťa, resp. staršieho človeka. Tel. 0907 207 129. l Pečiem ZÁKUSKY a TORTY na rôzne príležitosti. Tel. 0918 687 599. l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210. l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l PÔŽIČKY – PENIAZE NA POČKANIE. Tel. 0904 804 406. l Výhodná PÔŽIČKA na čokoľvek. Tel. 0948 970 100. www.uvermarket.sk

Predaj l Predám 1,5–izb. byt. Cena 19–tisíc Eur. Tel. 0944 007 917. l Pre dám 1,5–izb. byt s veľkým balkónom na Mierovej ul. v HE. Cena dohodou. Tel. 0904 848 073. l Predám 2–izb. byt, v pô vodnom stave, na Ševčenkovej ul. v HE. Tel. 057/ 775 2272. l Predám 3–izb. byt (OV, prerobený) na Mierovej ul. v HE. Tel. 0915 914 276, 0908 876 209. l Predám nový rod. dom + 2–garáž s dielňou a záhradou 0,5 ha v Lackovciach. Zn. Len vážni záujemcovia. Tel. 0915 944 444. l Predávam palivové drevo – v dĺžkach a metrovicu. Tel. 0917 840 571. l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Tel. 0915 300 519. l Predám PALIVOVÉ DREVO – aj po re za né. Tel. 0908 371 259. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 083 374. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám TATRANSKÝ PRO FIL – Perodrážka (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DO KONČOVACIE LIŠTY. Dove ziem. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982. l Predám BALÍKOVAČ Fortschritt K 454 a TRAKTOR Z 6911 (TP, ŠPZ). Ceny dohodou. Tel. 0905 349 154. l Predám stavebný VÝŤAH. Cena 250 Eur. Tel. 0905 676 709. l Predám NÁHRADNÉ DIELY na M 25. Tel. 0908 270 615. l Predám auto zn. Citroën Xsa ra Picasso 1.6 diesel – r.v. 2007, pravidelné prehliadky, najazd. 119 000 km. Tel. 0905 140 427. l Predám seno. Tel. 0908 270 615. l Predám tuje na živý plot. Tel. 0907 592 086.

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie ul. M. R. Štefánika 204, Vranov nad Topľou ponúka PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA: l vodičov, držiteľov VP skupiny C, D, E /na počkanie/ l z dôvodu dopravných priestupkov l odborné poradenstvo pri odobratí VP z dôvodu požitia alkoholu l držiteľov a nositeľov zbrane a streliva l pre SBS PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO: l manželské a partnerské l individuálne poradenstvo tel. 0905 961 983 e–mail: poradna@psycho–servis.sk l STAVBY KRBOV (vnútorných a vonkajších); KACHĽOVCOV; PECÍ, aj ich rekonštrukcie; OB KLADY a DLAŽBY – rýchlo a kvalitne. Tel. 0908 514 879. l Montáž STREŠNÝCH SNEHOVÝCH ZÁBRAN. Tel. 0905 480 575. l PREPRAVA 9–miestnym kli matizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

Spracujem

ÚÈTOVNÍCTVO

(jednoduché a podvojné) a MZDY

tel. 0905 144 153

AUTODIELY

Práca

H ¾ a d á m / Po n ú k a m l Prijmem do TPP vyučeného KUCHÁRA / KUCHÁRKU, s praxou. Tel. 0907 974 552. l Prijmem AUTOMECHANIKA a VODIČA. Tel. 0918 519 906. l Prijmeme VODIČA na medzi národnú kamiónovú dopravu. Tel. 0911 297 122. l Prijmeme na HPP, aj ŽL – ZVÁRAČOV CO (so štátnou skúškou). Dlhodobá práca v ČR. Tel. 0905 633 416. l Prijmeme PRACOVNÍKOV do drevovýroby v Udavskom. Tel. 0905 963 894. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

SBS kurzy odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

Ing. Michal K A M A S z Humenného. Nech Ťa kvietky lásky ožiaria šťastím a nech Ti strom pokoja vytvorí k odpočinku tieň. Nech sa Ti púčiky radosti rozvinú každučký žitia deň a nech Ti tieto priania prinesú požehnania k Tvojmu sviatku. K životnému jubileu želáme oslávencovi pevné zdravie, veľa síl, rodinnú pohodu a vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Nech Pán žehná Tvoje ďalšie kroky v jeseni života. Všetko najlepšie zo srdca želajú manželka Irena, dcéra Irena, synovia Michal a Peter, vnúčatá Miško, Kristínka, Kubko a Nikolka.

Spomienka Čas plynie a nevráti, čo raz vzal. Zostali na Teba len pekné spomienky a v srdci žiaľ.

Holuby na spoločenské udalosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620 AKVA POSEIDON Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskej poliklinike), Humenné

- RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce/Zajačiky Najväčšia AKVARISTIKA v meste Nastriekajte si svoju

na všetky strechu, fasádu, plot... motorové vozidlá POŽIÈOVÒA STRIEKACIEHO l za najnižšie ceny l ZARIADENIA zn. Wagner

tel. 0918 519 906

Nádherných 70 rokov života oslávil 6. októbra milovaný manžel, otec a dedko

Výhodná cena prenájmu

Tel. 0908 254 153, 0907 269 155

5. októbra uplynuli 2 roky od smutnej chvíle, keď nás navždy opustila Mgr. Mária L E N Č É Š O V Á z Humenného. Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudol. S úctou a láskou spomína Ľuba s rodinou.

SOŠ H u m e n n é ponúka nebytový priestor SKLADOVÉ a OBCHODNÉ PRIESTORY /celková rozloha 540 m2/ Viac informácií na www.sousluzhe.edu.sk Žiadosti zasielajte na adresu: SOŠ, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné.

www.podvihorlatom.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7. 10. 2013

Odi šiel kňaz s ne bom v srd ci Pomaly sa riedia rady našich kňazov – božích služobníkov. 12. augusta 2013 usnul v Pánovi najstarší z kňazov – kmeťov duchovných otcov v košickej arcidiecéze v Udavskom, vdp. Štefan KOROMHÁZ. Na brázdach Kristovho evanjelia sa dožil požehnaného veku – 92 rokov. Nebohý uzrel svetlo sveta 26. 12. 1921 v Udavskom. V službe Pána prežil 65 rokov v mnohých farnostiach. Naposledy vo Vyšnom Hrušove s filiálkou Rovné a Adidovce a natrvalo dožíval posledné roky svojho života v rodnej obci. romház bol svojský a nenahraditeľný typ rímskokatolíckeho kňaza – SLOVO KŇAZA MÁ CVENG ZLATA Ko búrliváka. Lemešom svojho umu dokázal úspešne preorávať aj brázdy na Takmer 70 rokov plodného života roz- A dnes by bolo nespravodlivé, keby tvrdých úhoroch Kristovho evanjelia. dával svojim veriacim dary ducha, a to naša duchovná vrchnosť pozabudla najmä v homíliách, ktorých slovo malo čo i len na pamätnú tabuľu pre toho V TI CHOM SRD CI ZE ME a stále má cveng zlata, a to najmä v ro - duchovného veľkolepého obra ťažko Dnes, keď sme uložili jeho telesné sčítaný a vzdelaný duchovný otec, koch totality, keď svojím mohutným skúšaných kresťanských katolíkov na pozostatky do tichého srdca zeme kňaz naozajstných morálnych kvahlasom energicky a imperatívne atako- našom východe. Dlhé roky pri oltári ži- na rodnom udavskom cintoríne na lít s ostrým kritickým pohľadom na val všetko, čo brzdilo demokraciu vým chlebom a Slovom evanjelia na- Sviatok Nanebovzatia Panny Má- všelijaké pedofilské úchylky kňaa slobodu náboženského života a vy- sycoval a aj liečil mnohé odreniny na- rie, keď už navždy opustil svoje zov s mladistvými. Bol to skromný rodné chotáre i grunty rodného do- a pokorný robotník vo vinici Pánokonávania náboženských obradov. šich chorých a ubolených duší. mova, ešte s väčšou úctou privolá- vej. A rovnako starostlivý pastier OMŠA – ŽI VÉ NE BO NA ZE MI vam: Bol to naozaj ctihodný kňaz oviec svojich na Pánových pastviMichal Franko Každá jeho svätá omša – to bolo živé nebo na zemi. Veľká Božia s nebom v srdci. Pretože bol veľmi nách. slávnosť mimoriadnej úcty a bázne. Dodnes si pamätám najmä myšlienky o práci kňaza, ktorá je neobyčajným Božím darom. Kňaz, ako to aj neraz vedel interpretovať výnimočným rečníckym kňazským hlasom na celý kostol a bez techniky – to nie je hocijaký úradník. Kňaz je reprezentantom Úradu Lásky a Viery, ktorý aj svojou výnimočnou náboženskou aktivitou dennodenne obnovoval eucharistickým slávením pri Pánovom oltári. V tých nepokojných a zvíchrených časoch musel prísť s mnohými moci pánmi aj do nepríjemných konfliktných situácií. A tým nedokázal vždy če liť ani náš duchovný nebohý otec i keď už bol aj v dôstojnom kmeťovskom veku a ctihodným kňazom s nebom v srdci. Za prežitú oltárnu krásu, aj v požehnanom veku múdreho kmeťa od svojich veriacich dostával mnohé uznania. V tej ktorej dedine na východnom Slovensku, v mnohých farských spoločenstvách bol vyhľadávaným kazateľom s profilom neoby čajných duchovných kvalít a vždy s novými myšlienkami a s novým pohľa ZľavaLadislavBartko,dekana kanonik,užnebohýŠtefanKoromház, dom na konkrétnu náboženskú realitu. Rečnil až sa sklá na kostolných oknách chveli, ale nebál sa hovoriť o Kristovej pravde ani v interiéroch Ján Tomko, arcibiskup metropolitaAlojz Tkáč, Ján Dolobáč a Pavol chrámov a ani pri príležitostných odpustových slávnostiach. Jednoducho, Greškopredkultúrnymdomomrímskokatolíckomv Udavskom.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ, Sninská 27

H a r m o n o g r a m jesenného upra tovania v meste Humenné V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť následovným harmonogramom:

Termín akcie 11. - 29. októbra 2013 Rozsah činností | čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov, | upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov | údržba trávnatých plôch | odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta | čistenie cintorína Propagácia akcie | spravodajstvo HNTV | Noviny Pod Vihorlatom | Podvihorlatské noviny Materiálno-technické zabezpečenie Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas jesenného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvozom odpadu a čistením mesta vyčlenené mechanizmy: | 2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov, | 1 auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov, | 1 multikára na zber drobného odpadu, (v prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy). Rozpis jesenného upratovania Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta - majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády a drobnými obecnými službami pod vedením koordinátora.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na jesenné upratovanie:

Pristavenie kontajnera: 11. 10. 2013 / Odvoz a premiestnenie: 15. 10. 2013

Kudlovská zvonica, Kudlovská točňa, Sídl. Poľana - parčik, Sídl. Poľana Lieskova, Záhradná, Lieskova, J. Kráľa, Sov. hrdinov, Domašanská, Brestovská

Pristavenie kontajnera: 15. 10. 2013 / Odvoz a premiestnenie: 18. 10. 2013

Gaštanová (CO), Gaštanová (pri 110), Starinská (pod obchod), Starinská (točňa), Agátová, Budovateľská, Suchý jarok, Dubová, Na lieskovčíku, Na Podskalku

Pristavenie kontajnera: 18. 10. 2013 / Odvoz a premiestnenie: 22. 10. 2013

Družstevná 1469, Pugačevova - Čsl.armády, Pugačevova (pri č. 8), Štúrova (výmenik), Gorkého H-5, Hrnčiarska 15, Dobrianskeho 27-31, Tyršova, Laborecká 35, Třebíčska 14-15

Pristavenie kontajnera: 22. 10. 2013 / Odvoz a premiestnenie: 25. 10. 2013

Osloboditeľov - mlyn, Fučíkove sady, Jilemnického sady, Orechová (pri č. 32 a 16), Lipová (pri Zdrav. škole), Sadová, Ševčenkova 10, Hrnčiarska 8-12, Mierová 33

Pristavenie kontajnera: 25. 10. 2013 / Odvoz a premiestnenie: 29. 10. 2013

Kalininova - Jánošikova, Gagarinova, Pod lesom, Košická MHD, Jasenovská (pri 105), Jasenovská (cip), Jasenovská (ihrisko), Čapajevova - Čulenova, Poľná - záhradkári, Kukučínova Termín ukončenia jesenného upratovania – 29. október 2013 Viac informácií na telefónnych číslach:

l 775 4356, 0903 272 406 – prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnerov, ďalšie pristavenie kontajnerov v rámci termínu l 788 0051, 0903 272 408 – prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov l 775 5020, 0903 272 415 – sekretariát TS Veľkoobjemové kontajnery pristavené na vyššie uvedených miestach sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov nedávali konáre, lístie, vyhrabanú trávu, nebezpečný odpad a stavebný odpad. Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné (bližšie informácie na tel. č. 057/ 775 4356). Ing. Milan Kuruc, riaditeľ TS mesta Humenné


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

Kam za športom FUTBAL

ÚS ObFZ 13 - 13/14 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT: l žiada FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhra de za september 2013. Úhrada musí byť na účte v termíne splatnosti, bankovým prevodom potrebné uhradiť najneskôr 3 prac. dni pred splatnosťou, alebo v hotovosti v SLSP, nutné uviesť Variabilný symbol (číslo faktúry). V prí pade neuhradenia v splatnosti bude mať FK pozastavenú činnosť. l oznamuje FK, že prostredníctvom klubového manažéra ISSF podania (žiadosti) na komisie (ŠTK, DK, KR) môžu podá vať elektronicky cez ISSF; l FK, že rôzne nedoplatky za súť. roč. 2012/13 je potrebné uhradiť na účet ObFZ. ŠPORTOVO–TECHnICKÁ KOMISIA: l schvaľuje výsledky: a/ 9. kola 7. ligy dosiahnuté na HP, b/ 9. kola 8. ligy dosiahnuté na HP, c/ 8. kola 9. ligy dosiahnuté na HP; l súhlasí so žiadosťou FO Ajax Pakostov o zmenu UHČ zápasu 9. kola Pakostov B – Baškovce. Odohrá sa 6. 10. 2013 (nedeľa) o 13.00 hod. v Baškovciach (dohoda), odveta v Pakostove. l upozor ňuje FK, že v zmysle platného uznesenia VV ObFZ: U 108/08/2010 – domáci FK je povinný delegovať laika AR 2 (ak sa nedostaví delegovaný AR 1, FK je povinný delegovať laika AR 1, AR 2 (vek do 22 rokov) v športovom úbore. V prípade porušenia nariadenia bude FK riešený v zmysle DP. l oznamuje, že SFZ dňom 4. 9. 2013 schválilo zmenu čl. 35 SP. Kompletné znenie zmeny na web stránke ObFZ Humenné. KOMISIA MLÁDEŽE: l schvaľuje výsledky: a/ 6. kola I. tr. dorast dosiahnuté na HP; b/ 6. kola I. tr. žiaci dosiahnuté na HP, okrem Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. (chýba zápis, R – P. Holp); c/ 6. kola I. tr. ml. žiaci dosiahnuté na HP, okrem Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. (chýba zápis, R – P. Holp); d/ II. tr. do rast, 3. turnaj sk. B, D; chýbajú zápisy z turnajov sk. A v Kolonici (R – Gnip, Fe dič), sk. C v Radvani n/Cir. (R – Valku čák), sk. E v Belej n/Cir. (R – Barát); l ŠTK zamieta žiadosť TJ Ľubiša o pre loženie stretnutia I. tr. dorast 9. kolo: Z. Hámre – Ľubiša (stretnutie sa musí odohrať v jesennej časti). DISCIPLInÁRnA KOMISIA: l trestá zastavením činnosti od 3. 10. 2013: a/ Rastislav Soták (N. Sitnica) za 4 ŽK – 1 stretnutie nepodmienečne od 30. 9. 2013 (DP príloha 1 bod 13/5a, DK – 0082); b/ Anton Timuľak (Hrabovec n/L.) vylúčený po 2 ŽK – 1 stretnutie nepodmienečne od 30. 9. 2013 (DP príloha 1 bod 5/a, DK – 0083); c/ Tomáš Ku -

MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA

v HUMEnnOM – XII. ročník Vedúci / kapitáni družstiev nech sa prihlásia do súťaže na tel. č. 0944 030 336 najneskôr do 27. októbra 2013. Otvorenie súťaže v MŠH v Humennom. Rozpis bude včas zverejnený v týždenníku, príp. zaslaný e–mailom na požiadanie organizátorom turnaja (Peter Vataha). rila (Lieskovec) vylúčený po 2 ŽK – 1 stretnutie nepodmienečne od 30. 9. 2013 (DP príloha 1 bod 5/a, DK – 0084); l zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v klube do vyriešenia prípadu: Miroslav Rohaľ (Volica) od 3. 10. 2013; l predvoláva na zasadnutie 10. 10. 2013 o 15.30 hod.: VM Miroslav Rohaľ (Volica), KM Daniel Haluška, HU Jaroslav Firkaľ, rozhodca stretnutia Jozef Brehovský a DZ Daniel Lenčiš; l dôrazne upozorňuje kluby 7. ligy na povinnosť zabezpečenia PC + tlačiarne a internetu, pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení. l Proti rozhodnutiam DK je možné odvolať sa do 15 dní. KOMISIA ROZHODCOV: l oznamuje, zasadnutie KR – 10. 10. 2013 o 15.00 hod.; l berie na vedomie ospravedlnenie: Makár na 6. 10. 2013; l upozorňuje R v stretnutiach 7. ligy, aby na ObFZ posielali zápis zo stretnutia uzatvorený v ISSF podpísaný príslušnými osobami (uzatvorený ihneď po stretnutí) alebo zápis vytlačený pred stretnutím (ručne napísany) podpísaný príslušnými osobami pred a po stretnutí (uzatvorený neskôr). InFORMÁCIE K PRÍPRAVE A VYPÍ SAnIU ZÁPISU O STRETnUTÍ V ISSF (7. LIGA) l FK pred stretnutím (S): PC s internetom a funkčná tlačiareň – min. 45 minút pred S uzavrieť nomináciu hráčov v systéme ISSF – umožniť R skontrolovať zápis v systéme ISSF – oprávnenosť nominovaných hráčov min. 30 minút pred S. l R pred stretnutím: 30 minút, skontrolovať nominácie hráčov na S – uzatvoriť nominácie domáceho a hosťujúceho družstva – vytlačiť zápis a nechať podpísať kapitánmi a vedúcimi družstiev. l R po stretnutí: dopísať výsledok a polčas S, nadstavenie hracej doby, strelcov gólov, vystriedaných hráčov, na pomínaných a vylúčených hráčov – uzatvoriť a uložiť zápis, vytlačiť zápis po stretnutí a nechať znova podpísať kapi tánmi a vedúcimi družstiev v predpísa ných kolónkach – v prípade vypadnutia systému vypísať zápis počítačom (ručne), aby sa stretnutie začalo v UHČ – manažéri klubov v priebehu stretnutia uzatvoriť nominácie podľa vypísaného zápisu, aby mohol R po stretnutí doplniť údaje o stretnutí v ISSF. R doručí 3x zá pis na ObFZ do stredy do 14.00 hod. DELEGÁCIE R a DZ: l I. trieda (7. li ga) dospelí – 11. kolo, nedeľa 13. 10.

l Tipos III. liga – 11. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 14.30 hod.: Prešov B – ŠK Futura Humenné. lIV. liga – 12. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 14.30 hod.: Giraltovce – Snina. l V. liga – 12. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 14.30 hod.: Ľubo tice – Medzilaborce, Kľušov – Pakostov, Raslavice – Radvaň n/L. lVI. liga – 10. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 10.30 hod.: Kochanovce – Breznica, o 14.30 hod.: Jasenov – Bystré, Kamenica n/Cir. – N. Hrušov, Sačurov – Stakčín, Seč. Polianka – Udavské, Čierne – Belá n/Cir., Vechec – Soľ. l II. liga dorast (st. a ml.) – 12. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 10.00 a 12.15 hod.: ŠK Futura Humenné – Ľubotice, Snina – Giraltovce. l III. liga dorast – 8. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 14.00 hod.: Ptičie – Medzilaborce, Kamenica n/Cir. – Svidník, Jasenov – Kračúnovce, Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir., Hrabovčík – Stakčín. l I. liga starší žiaci (U15 a U14) – 10. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 10.00 a 12.00 hod.: Snina – Trebišov. l I. liga mladší žiaci (U13 a U12) – 1. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 10.00 a 11.30 hod.: Trebišov – Snina. l II. liga žiaci (U15 a U13) – 9. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 9.00 a 10.45 hod.: ŠK Futura Humenné – FAMT Prešov, o 10.00 a 11.45 hod.: Kračúnovce – Medzilaborce. lRegionálna liga žiačky – 7. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 14.00 hod.: Štich Humenné – Sp. N. Ves, Stakčín má voľno.

7. 10. 2013

BASKETBAL

l II. liga (sk. Východ) – 3. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 17.30 hod.: 1. BK Humenné – Eilat Prešov (ŠH). l VRM kadeti – 2. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 13.30 hod.: 1. BK Humenné – Bardejov.

VOLEJBAL

l MEVZA – 1. kolo, streda 9. októbra 2013 o 18.00 hod.: Ljubljana (SLO) – Chemes Humenné. l I. liga ženy (sk. Východ) – 1. kolo, sobota 12. 10. 2013: Prešov – Snina (dvojzápas).

STOLnÝ TEnIS

l II. liga (sk. B) – 2. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 19.00 hod.: Lipt. Mikuláš – MHK Humenné.

l I. liga (sk. Východ) – 2. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 10.00 hod.: Rožňava B – ŠKST Humenné, o 16.00 hod.: Margecany – ŠKST Humenné. l III. liga – 2. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 17.00 hod.: Svidník – Belá n/Cir., nedeľa 13. októbra 2013 o 10.00 hod.: ŠKST Humenné B – Jabloň, Snina B – Snina A (predohrané). l IV. liga – 2. kolo, nedeľa 13. októbra 2013 o 10.00 hod.: Z. Hámre – Kame nica n/Cir., Košarovce – Kochanovce, Medzilaborce – Belá n/Cir. B, Čierne – Kamienka, o 14.00 hod.: Snina C – Brestov, Vranov D – Tecák Vranov. l V. liga – 1. kolo, sobota 12. októbra 2013 o 17.00 hod.: Snina D – Kamenica n/Cir. B, nedeľa 13. októbra o 10.00 hod.: Klampo Hažín n/Cir. – Kamienka B, o 14.00 hod.: Hrabovec n/L. – Kolonica, o 15.00 hod.: Košarovce B – Lieskovec, Dlhé n/Cir. – Myslina. l VI. liga – 1. kolo, piatok 11. októbra 2013 o 17.00 hod.: Belá n/Cir. C – Ladomírov, sobota 12. októbra 2013 o 14.00 hod.: Kochanovce B – Klampo Hažín n/Cir. B, Snina E – Jabloň B, o 16.00 hod.: Stakčín – Ptičie, nedeľa 13. októbra 2013 o 10.00 hod.: Koša rovce C – Čertižné.

2013 o 14.30 hod.: Košarovce – Ptičie (VsFZ – VsFZ, DZ Parnica), Zubné – Borov (Buchlák – Fedič, DZ Groško), Ľubiša – Koškovce (Skalka – Metiľ, DZ Smoľák), Ulič – Modra n/Cir. (Turčík – DZ Polovka), FK Humenné – Dlhé n/Cir. (Kucer – Mihalič, DZ Ryšák), Kr. Brod – Ubľa (Basoš – DZ Bolinger), Ohradzany – V. Sitnica (Chrin – DZ Drančák). l II. trieda (8. liga) dospelí – 11. kolo, nedeľa 13. 10. 2013 o 14.30 hod.: Lackovce – Hrabovec n/L. (Zadražný – DZ Bober), Lukačovce – Lieskovec (Prokopčák – DZ Lenčiš), N. Sitnica – Z. Hámre (Varga – DZ Barnišin), Volica – Rokytov (M. Ferko – DZ Firda), Hažín n/Cir. – Papín (Behún – DZ Proň), Rovné – Kolonica (Guľko – DZ Hríb), V. Hrušov – Ladičkovce (Firkaľ – DZ Friga). l III. trieda (9. liga) dospelí – 10. kolo, nedeľa 13. 10. 2013 o 14.30 hod.: Baškovce – Hankovce (Jakubov), Čertižné – Brestov (Brehovský), Turcovce – Podskalka (Havrilko), Ňagov – Zb. Dlhé (Jancusko), Pakostov – Róma Snina (Minďák), Ul. Krivé má voľno. l I. trieda dorast – 8. kolo, sobota 12. 10. 2013 o 13.30 hod.: Pakostov – Z. Hámre (Guba), Modra n/Cir. – Kochanovce (Barát), Ľubiša má voľno. l I. trieda žiaci – 8. kolo, sobota 12. 10. 2013 o 12.00 hod.: Ptičie – Papín (Štefek), Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. (Gnip), Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir.,

o 13.30 hod.: ŠK Futura Humenné – Stakčín (Basoš), Jasenov má voľno. l I. trieda mladší žiaci – 8. kolo, sobota 12. 10. 2013 o 10.30 hod.: Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. (R – VsFZ). l II. trieda dorast (U–19) – malý futbal, 12. 10. 2013 o 9.30 hod.: l sk. A: org. Udavské (Ulič, Ubľa, Kolonica, Udavské), R: Behún, Kuzma; l sk. B: org. Baškovce (N. Sitnica, Lukačovce, Košarovce, Baškovce), R: Brehovský, M. Holp; l sk. D: org. Ladičkovce (Ladičkovce, Zubné, Papín, Koškovce), R: Kucer, Valkučák; l sk. E: org. Lackovce (Lackovce, Ohradzany, Belá n/Cir., Lieskovec), R: Skalka, Metiľ. ZMENY, resp. DOPLNENIE DELEGÁCIE R a DS l (5. a 6. 10.): Čertižné – Ňagov (DS – Klič, 4. 10. 2013 o 15.30 hod.), Ptičie – Ohradzany (R – Greško, AR1 – Ruščanský), V. Sitnica – Kr. Brod (R – Skalka za Prokopčáka), Ubľa – FK Humenné (R – Prokopčak za Makara, AR1 – Hríb), Lieskovec – Lackovce (R – Be hún za Skalku, žiadosť TJ Lieskovec, poplatok 50 Eur cez ISSF), Róma Snina – Ňagov (R – Havrilko za Chrina), Brestov – Hankovce (R – Chrin za Havrilka), Borov – Košarovce (AR1 – Chrin, 5. 10. 2013 v UHČ), Z. Hámre – Lukačovce (AR1 – Basoš). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

HOKEJ


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 10. 2013

Stre doeu rópska vo lej ba lo vá li ga 2013/14 V stredu 9. októbra sa o 18.00 hod. volejbalisti ŠK Chemes Humenné postavia pod vysokú sieť na palubovke slovinského súpera 1. kola – ACH Volley Ljubljana. Veríme, že chlapcov neovplyvnili negatívne udalosti posledných dní a vykročia do prvého zápasu šťastnou smečiarskou i blokárskou rukou a zo Slovinska si privezú víťazstvo.

ACH Volley LJUBLJA NA Káder: Janko BREGANT (SLO, B, 197), Jan BRULEC (SLO, N, 194), Andjelko CUK (CRO, S, 202), Ales FABJAN (SLO, L, 183), Andrej FLAJS (SLO, S, 189), Jan KLOBUČAR (SLO, S, 194), Mario KONCILJA (SLO, B, 200), Matija PLESKO (SLO, S, 186), Jan POKERŠNIK (SLO, S, 199), Milan RAŠIC (SRB, B, 205), Gregor ROPRET (SLO, N, 191), Matej VIDIČ (SLO, B, 208). Tréner: Luka Slabe (SLO). Asistent trénera: Lauri Hakala (FIN).

ŠK CHE MES HU MENNÉ Káder: Milan JAVORČÍK (SVK, 28, S, 189), Milan LÍZALA (SVK, 22, S, 195), Mikolaj SARNECKI (POL, 26, U, 26, 201), Jakub BALIŠIN (SVK, 21, B, 203), Milan MIZERÁK (SVK, 30, B, 198), Martin PAVELKA (SVK, 21, S, 197), Jakub HRIŇÁK (SVK, 22, N, 188), Radoslaw SZYMCZAK (POL, 31, L, 186), Peter MLYNARČÍK (SVK, 21, B, 200), Peter BEŇA (SVK, 35, S, 195), Jakub JOŠČÁK (SVK, 33, B, 204), Mateusz LESZCZAWSKI (POL, 24, N, 200), Róbert BOLDY (SVK, 19, L, 180). Športový riaditeľ: Ján Grosiar. Tréner: Richard Vlkolinský. Masér: Jozef Kováč. Fyzioterapeutka: Benita Gábor Sarniecki (POL).

IV. li ga: Sp. Nová Ves – MFK Snina 2:0 (1:0) Sninčania začali zápas vo veľkom štýle a uzavreli domácich pred vlastnú šestnástku. Boli rýchli, agresívni, dobre kombinovali a mladé domáce družstvo nepustili k ničomu. Zahrávali šesť rohov a niekoľko trestných kopov. Po každej štandardke pred domácou bránou horelo, ale gól nepadol. Tutovky nepremenili J. Lukáč (2x), Popovič, Hreha ani Pčola. A čo nasledovalo potom? Sninčania, obrazne povedané, „odišli z ihriska“ a podarovali domácim víťazstvo. V 36. min. po sérii chýb v obrane hasil J. Lukáč za žltú kartu a následný trestný kop Štefánika z 25 m Diňa nepochopiteľne pustil do brány. Sninská mizéria pokračovala. V úvode II. polčasu domáci udreli zase. V 53. min. opäť po veľkých chybách v obrane sa asi z 25 m od brány dostal k lopte Vantroba a prekvapil Diňu krížnou skákavou strelou. Sninča nia poslali Bednára na hrot, príle -

žitosti Hrehu, J. Lukáča (2x), Hišema a Pčolu neviedli k úspechu. Domáci držali loptu ďaleko od brány a slabí hostia nevedeli nič vymyslieť. Jediná lepšia akcia sa im vydarila až v 90. min., keď prihrávku Štofíka sprava tečoval v päťke Bednár a z bránkovej čiary vykopol loptu na roh domáci kapitán Sedláček. Z následného rohu Pčolu hlavičkoval Jankaj iba priamo do brankárových rúk. G: 36. Štefánik, 53. Vantroba. ŽK: 66. Štefánik, 88. Ruman – 35. J. Lukáč. R: Kohl. D: 200. MFK: Pe. Di ňa – Wiener, J. Lukáč, Bednár, M. Hreha – Štofík, Ľ. Jankaj, Janko, Popovič, Pe. Hišem – M. Pčola. Tréner: F. Hanc. (ju) l Výsledky, 11. kolo: Michalovce B – Svit 6:0, Haniska – Svidník 3:1, Barca/KE – Plavnica 0:2, V. Opátske – V. Tatry 2:1, V. Revištia – Sabinov 4:2, Stropkov – Giraltovce 1:1, Sp. Podhradie – Krompachy 2:1.

Humenskí šachisti na prahu novej sezóny Zverenci a reprezentanti klubu Šachy Reinter, n. o. Humenné sa opäť naplno venujú šachovej príprave. O ich snahe svedčí aj vydarená účasť na niekoľkých zaujímavých šachových turnajoch v Snine, Ťahanovciach, Sabinove, či celovíkendovom turnaji v Prešove, kde zbiera jú nielen ocenenia, ale i potrebné skúsenosti. Vďaka pestrému spektru klubových aktivít je tak umožnené žiakom zo širokého okolia, napríklad zápoliť v Reinter žiackej šachovej li ge ZŠ, či zúčastňovať sa multimediálnych prednášok špičkových slovenských šachových veľmajstrov. Tie sú jednak súčasťou tréningu našich mladých talentov, ale organizované sú aj pre verejnosť. Prvá slovenská šachová liga má už za sebou úvodné dvojkolo, ktoré bolo s výhodou domáceho prostredia. (ma)

M e d a i l o v á ž a t v a c hl a p c o v z O U I S n i n a V dňoch 26. a 27. septembra sa v Košiciach pod záštitou Slovenského paraolympijského výboru konali Majstrovstvá SR v atletike športovcov so zdravotným znevýhodnením. Odborný prístup pedagógov priniesol pekné výsledky, keď žiaci Odborného učilišťa internátneho v Snine získali výborné umiestnenia. Z takmer stovky zaregistrovaných súťažiacich v rozličných kategóriách získal najcennejší kov a majstrovský titul vo vrhu guľou Peter Demeter. Peter pridal do zbierky aj striebro v behu na 100 metrov. Dve strieborné medaily si „vybehal“ Alex Jano v bežeckých disciplínach – 1 500 m a 200 m. Ďalší kov v striebornom lesku získal Alexander Pumpa v skoku do diaľky a tretí najcennejší kov získal Miroslav Gábor vo vrhu guľou. K týmto úspechom učňom blahoželajú všetci zamestnanci školy. Mgr. Jozef Makaj

Nábor nových členov (deti od 7 rokov) do konca októbra 2013 Navštívte nás pondelok až piatok 17.30 - 19.30 hod. v telocvični ZŠ Študentská.

Plavnica 11 V. Revištia 11 Giraltovce 11 Haniska 11 Sp. Podhradie 11 V. Opátske 11 V. Tatry 11 Sp. Nová Ves 11 Snina 11 Sabinov 10 Stropkov 11 Krompachy 11 Michalovce B 11 Svit 11 Košice-Barca 10 Svidník 11

7 7 7 7 7 5 5 4 5 4 4 4 4 3 0 0

1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 2 4 2 4 4 3 1 5 3 3 3 4 3 4 2 5 0 8 3 7 1 10

18:5 22:13 19:12 12:9 15:13 24:13 11:9 19:11 12:16 16:12 16:13 16:18 14:19 8:24 6:17 3:27

22 22 22 22 21 17 17 16 16 15 15 15 14 9 3 1

Štefan Kovalík, ktorý pôsobí pracovnev Nemeckuužniekoľko rokov, na snímke z futbalového stretnutiaWerderBremy–1.FC Norimberg (3:3) 29. septembra. Na futbal nezanevrel, dlhé roky pôsobil ako brankár v jasenovskom klube, jeho syn chytá za humenských st. dorastencov a jehobrathráv Jasenove.

ÚVOD SE ZÓ NY PRE SNINSKÝCH ŠERMIA ROV ÚSPEŠNÝ

Na prvých turnajoch sa predstavili seniori v Shropshire vo Veľkej Británii a juniori v maďarskom meste Keszthely. Hunčárová skúšala kordy s „belgickým“ držaním, čo bola trochu zmena, keď doteraz šermovala s „francúzskymi“ rúčkami. l V kategórii kord seniori si Tomáš Kazík na medzinárodnom turnaji „Shropshire open“ za účasti 46 šermiarov z 5 štátov počínal vy nikajúco. Do eliminácie (po zákl. kolách 5/0, 2/3) bol nasadený ako 14. s voľným žrebom v 1. kole, postupne porazil Millera (ENG) 13:12, minuloročného víťaza Hibberta (ENG) 15:8, Milneho (ENG) 15:6 i Bonda (WAL) 6:5. Až vo finále ho stopol Tredger rozdielom 2:15 a Tomáš získal striebro. l Medzinárodný turnaj juniorov (68 pretekárok z 3 krajín pri účasti kompletnej maďarskej reprezentácie) bol pre slovenskú reprezentáciu nominačný, pre nadchádzajúce ME. Najlepšej juniorke Katke Hunčárovej stačili na postup do eliminácie 2 výhry z 5–tich zápasov. V 1. kole po razila Arday (HUN) 15:10, potom však narazila na jednu z najlepších maďarských reprezentantiek Várnai a podľahla jej pomerom 6:15. Celkovo tak skončila na 31. mieste. (dk)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 10. 2013

II. HO KE JO VÁ LI GA SE NIO ROV, ZÁKLADNÁ ČASŤ, SK. B – 1. KO LO STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE – VsSTZ

MHK Hu menné – HK Sa bi nov 16:0 (3:0, 5:0, 8:0)

Góly: 01:21 Hopkovič (Náhlik, Segľa), 05:50 Náhlik (Hopkovič, Grega), 13:44 Belušár (Tomčo, Česelka), 22:41 Segľa (Náhlik), 24:51 Baranok (Skokan), 26:26 Hopkovič (Náhlik, Grega), 35:35 Grega (Segľa, Hopkovič), 36:55 Česelka (Belušár), 43:00 Česelka (Mikluš, Hopkovič), 43:12 Baranok (Skokan, Mojdis), 44:14 Česelka (Mikluš, Tomčo), 49:46 Baranok (Skokan, Mihalič), 50:50 Hajduk (Bochňa), 53:31 Koma (Mikluš, Segľa), 55:09 Zavacký (Sučko), 59:55 Grega (Segľa). Vylúčenia: 19:13 Šimo (bránenie), 32:50 Skokan (držanie), 39:56 Grega (podrazenie), 41:04 Baranok (hákovanie) – 27:47 Goffa (sekanie), 34:41 Griger (podrazenie), 54:38 Štofko (zdvih. hokejka) Úspešnosť bránkarov: Hudák 100% (2/0), Petrík 100% (20/0) – Konečný 70,37% (54/16). MHK Bemaco: Petrík, Hudák – Mojdis, Hajduk, Sučko, Ficko, Tomčo, Koma, Grega, Šimo – Segľa, Zavacký, Belušár, Mikluš, Baranok, Hopkovič, Caban, Bochňa (C), Česelka, Skokan, Náhlik, Mihalič. Tréner: Jozef Kardoheli. HK Sabinov: Konečný – Ondričko, Hrušovský, Dvorský, Ratica, Triščík – Pavlovský, Sedláčko, Stanislav, Hriško, Griger, Zima, Goffa, Štofko, Kropuch. Rozhodovali: Mihaľov – Novotný, Vall. Divákov: 200. Humenčania vykorčuľovali na úvodné buly s chuťou uhrať čo najlepší výsledok a tak ako deklaroval tréner, hrať divácky atraktívne. Hráči pod kapitánskym vedením Bochňu však v úvode ešte netušili, koľko nadelia súperovi zo Sabinova. Pri pohľade na súpisky či striedačky bolo evidentné, že humenčania budú mať navrch minimálne kondične a v počte pätiek. V prvej tretine sa súperi oťukali a trojgólový stav ešte nič nezna menal. Tempo hry sa v druhej tretine ešte zvýšilo, to už štartoval aj humenský gólostroj. Tretiu tretinu už plne ovládali domáci. –TČ–

Perma nentky vyhra li: Peter Mamaj, Hankovce; Martin Tovcimák a Dominik Hnat, Humenné.

S NOHEJBALISTAMI PO SKONČENÍ INTERLIGY A NÁRODNEJ SÚŤAŽE

Predstava o umiestnení sa splnila

Po finálovom turnaji Interligy nohejbalistov sme sa stretli s trénerom družstva mužov ŠK Laborec Humenné, Mariánom MIHOKOM (na snímke). Rozpráva li sme sa o uplynulej sezóne, aj o najbližších účinkovaniach Humenčanov. l Ako hodnotí s nohejbalom tak, aby boli všetci hrátréner uplynulú či k dispozícii. V ďalšej sezóne opäť štartujeme ako v národnej lige, tak aj sezónu? Pred začiatkom v interlige. Tú opustili hráči Maďarsezóny som vyslovil prianie, aby ska, ktorí boli vylúčení zo súťaže, sme skončili v národnej lige do tre- v nastávajúcom ročníku by ich tieho a v interlige do šiesteho mies- miesto mali nahradiť Rumuni a možta. Moje želanie sa splnilo, boli sme no pribudne ešte české družstvo. úspešní, v národnej lige sme skonči- l Kde najbližšie nastúpi na paluli tretí a v interlige sme sa umiestnili bovku ŠK Laborec? na štvrtej priečke. Som trochu skla- Na prelome novembra a decembra maný z interligy, lebo stupne víťazov nás čakajú Majstrovstvá Slovenska boli na dosah, 3. miesto nám doslo- dvojíc a trojíc mužov, musíme sa po va ušlo. Národnú ligu sme hrali krátkom oddychu opäť pripravovať v čisto humenskom zložení, v interli - na toto podujatie. Výprava Huge nám pomáhali chlapci zo zálu- menčanov sa predstaví v tradičnom žickeho klubu, aby sme to ustáli zložení Lukáš Gabák, Rastislav Tabaka, Marián Mihok, Michal Helemik, najmä kondične. l Čo dalo nohejbalistom najviac Gabriel Horvat a Vladimír Vasilko. zabrať? Tréner ŠK Laborec Marián Mihok Obe súťaže boli na vysokej úrovni. Bolo to náročné najmä časovo máokremkoučovskýchpovinností a ekonomicky. Náklady na cestova- v týchto dňoch plné ruky práce aj nie, hlavne v rámci interligy, boli na ako člen výkonného výboru, ktorý našich pleciach. K tomu sme museli organizujeMajstrovstváEurópyjuskĺbiť vlastné pracovné povinnosti niorova žienv Košiciach.

MEDZI NÁ RODNÝ VO LEJ BA LO VÝ TUR NAJ l STARŠIE ŽIAČKY: VK Chemes – Skóre Snina 0:2 (–10, –17), VK Chemes – MVK Stropkov 0:2 (–10, –18), Sanok – VK Chemes 2:0 (18, 18). Poradie: 1. MVK Stropkov, 2. Sanok, 3. Skóre Snina, 4. VK Chemes. VK Chemes: Rohaľová, Capová, Capovčáková, Pisáková, Demková, Stravková, Karoľová, Karasová, Barnová, Cipková, Cerulová, Csontosová. Tréner: Ladislava Hricáková.

l II. LIGA – 1. kolo: Vranov – OŠK Udavské 3:11, Š. Eštok 3,5, Maroš Gajdoš 3, J. Kudrec 2,5, D. Gajdoš st. 2; l Šar. Michaľany – ŠKP Košice 6:8, Kežmarok – Valaliky 7:7, Levoča – Mokrance 10:4, Michalovce – Stadex Košice 11:3,, V. Kapušany B – Vojčice 9:5, Levoča – Valaliky 8:6, Michalovce – Vojčice 10:4, V. Kapušany B – Stadex Košice 6:8, Kežmarok – Mokrance 5:9. l III. LIGA – 1. kolo: Belá n/Cir. – ŠKST Humenné B 6:12, Dráb 2,5, Vozár 1,5, Drotár 0,5, Ovad 0,5, 1xWO – M. Bajcura 4, Ľ. Lukáč 4, J. Mihaľovová 2, Pe. Novák 2; Snina A – Svidník 13:5, Š. Štúň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič 1,5, A. Pavlotty 1,5, P. Pavlik 1; Brezovica – Snina B 13:5, M. Charitun 2, S. Koscelanský 1,, M. Koscelanský 1, R. Bogner 1; Jabloň – Stropkov 10:8, R. Šmiga 3, Židzik 2,5, I. Lebloch 2,5, Picha 2; l Vranov B – Vranov C 17:1,

Bardejov B – Lemešany 11:7. l predohrávka: Snina A – Snina B 16:2, Š. Štúň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič 4, A. Pavlotty 3 – S. Koscelanský 1,5, M. Hríb 0,5. l IV. LIGA – 1. kolo: Brestov – Medzilaborce 9:9, Krokker 3, Š. Mastiľák 2,5, P. Barnišin 2, Švigar 1,5 – Mazanec 3,5, Sopirjak 3,5, Salák 2; Belá n/Cir. B – Košarovce 6:12, J. Gnip 2,5, Rác 2,5, Hrežík 1 – Karabinčík ml. 4,5, Bučko 4, A. Sabol 1,5, P. Kaňuk 1, 1xWO; Vranov D – Z. Hámre 7:11, Dzubák 4,5, Širgeľ 3,5, S. Cogan 2,5, Michalenko 0,5; Ka mienka – Snina C 12:6, T. Kolesár 4,5, D. Gajdoš ml. 3,5, Topoľančin 2,5, Šepeľa 1,5 – M. Bajus 3, R. Fedorco 2, A. Kopáč 1; Ko chanovce – Kamenica n/Cir. 5:13, L. Forró 2, Kelich 1, Hromňák 1, Greš 1 – Bocko 4,5, F. Sojčák 4,5, Beľančin 2, Bokša 1, J. Sojčák 0,5, Nitkulinec 0,5; Tecák Vranov – Čierne 9:9.

ŠKST Humenné ponúka na odpredaj stolnotenisové stoly – 2x zn. Polsport (rozkladací na kolieskach), cena 100 Eur / 1x zn. Butterfly Europa (na pevných nohách), cena 80 Eur / 1x Artis Dominator (na pevných nohách), cena 50 Eur. Predaj v celku, aj jednotlivo. Možná dohoda v cene. Kontakt: 0907 945 370.

FUTBAL – ŽENY, JUNIORKY, ŽIAČKY l I. LIGA ŽENY, 5. kolo: Štich Humenné – Selce 0:2 (0:1). ŠK Štich: Z. Baníková – Varcholová (Džubaková), Balogová, Rostašová (Šte fániková), Roháčová, Treščáková, Tomková (Čerevková), Hajduková, Mydlová, Hajdučková, Judičáková. l I. LIGA JUNIORKY, 5. kolo: Štich Humenné – Selce 1:3 (1:0), G: T. Bochinová. l Regionálna liga, sk. Východ – ŽIAČKY, 6. kolo: Stakčín – Michalovce 1:1 (1:1), G: K. Mandíková.

II. BASKETBA LO VÁ LI GA, MU ŽI – 2. KO LO BK Esprit Košice – 1. BK Humenné 73:64 (13:14, 21:14, 13:12, 26:24). Humenčania sa predstavili na palubovke minuloročného bronzového tímu z celoslovenskej súťaže kadetov. Zápas začali sústredenou zónovou obranou a nebyť výškovej prevahy Košičanov, ktorí ju využívali pri doskakovaní, mohol byť rozdiel skóre v prospech hostí po I. štvrtine vyšší. Zápas sa lámal v II. štvrtine, kde hostia urobili až sedem nevynútených strát a polčas prehrali. V druhej polovici to bolo ako na hojdačke, no opakoval sa scénar zo Sabinova, keď sa hráči 1. BK tri minúty pred koncom zápasu Bakošovou trojkou dostali do vedenia, no následnými chybami v útoku, kde celkovo vyprodukovali až 16 strát (!!!) a opakovanou nedisciplinovanosťou na palubovke sa pripravili o výhru. 1. BK: Bakoš 25, Ivanko 17, Kusko 8, Jurčišin 4, Lošak 3, Ma. Babjak 3, Glasa 2, Sokyra 2, Burič, Mi. Babjak. (mab)

Lopty pre futba lo vé prípravky Slovenský futbalový zväz tento týždeň začal s distribúciou futbalových lôpt pre futbalové kluby regionálnych zväzov, ktoré zahŕňajú futbalové prípravky do 9 rokov. Osemdesiat klubov (11 klubov BFZ, 30 ZsFZ, 16 SsFZ,23VsFZ)prevezmespolu680lôptveľkostič.3,každýklubtakobdržíminimálne8kusov.Cenajednejloptyje15Eur,celkovásumapresahuječiastku10–tisícEur.V našomregióneloptyputujúdoprípraviekŠK FuturaHumennéa MFKSnina.„Slovenskýfutbalovýzväznedávnododal prevybranéklubyfutbalovébrány,terazpodporí80mládežníckychklubovfutbalovýmiloptami,“citovalaoficiálnainternetovástránkaSFZmanažéramládežea rozvoja,MartinaHasprúna.(teraz.sk)

ZŠ Hrnčiarska Humenné, 1. AK Humenné a Obecný úrad Chlmec organizujú

VI. roèník Okresného behu do vrchu – Chlmec 12. októbra 2013

(oddychová zóna obce Chlmec) prezentácia: od 12.00 hod. štart: 13.00 hod. žiaci 14.00 hod. dospelí Informácie: Marek Lučka – 0902 890 378


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOSIII.LIGA–10.KOLO

Hum enné–Žil in aB 1:1(1:0)

-

7.10.2013

M L Á D E Ž N Í C K Y F U T B A L O V Ý S E RV I S l III. LIGA DORAST, 7. kolo: Hrabovčík–Ptičie3:2(1:1),G:G.Maľar2.ČK:nikto–90.T.Rujak(po2. ŽK).TJPtavaNV:Ma.Tkáčik–T. Rujak, Macko, M. Melničák, S. Lancoš, J. Behún, T. Hajdučko, M. Rujak, Mi. Tkáčik, Maľar, Macík (Pavlík, Hojdan). Tréner: Ľ. Repko. Stakčín–Dlhén/Cir.2:1(1:1),G: T.Kandrik2.OFKAgrifop:P.Peťo– Gerboc, Roško, P. Piteľ, Leňko, Bajza,M.Hríb,T.Kandrik,M.Iskajc, L.Haburaj,T.Piteľ.Tréner:J.Koribanič.TJDružstevník:A.Kníž–Š. Dzurko,Škutka,P.Milčík,M.Burda, P. Krivjanský, J. Krivjanský, M. Kováč, J. Štofík, D. Kohút, K. Dzurko (M.Čopík).Tréner:V.Fencák.Belá n/Cir. – Jasenov 1:1 (1:1), G: vlastný – D. Marcinčák.TJ Slovan: Ma. Gnip – M. Bednár, Gdovičin, Jo. Gnip, D. Haburaj st., Š. Kováč, M.Hašuľ,D.Haburajml.,D.Lojan, V.Burík,D.Karľa(P.Burda,Telvák, Rebič,K.Suško).Tréner:L.Hreha. TJFK:Ľ.Lakatoš–Smolej,R.Harakaľ,Sopiak,Zbuňak,Krigovský,A. Porvazník, M. Tkáč, Marcinčák, M. Čabák,Hodor(Pe.Popovič,Kudrač, Karpeľ).Tréner:O.Katkovčin.Kračúnovce – Kamenica n/Cir. 4:0 (1:0). FK:A. Burda – Sninčák, Lorenčík, Harviľák, P. Vasiľko, T. Čabák,M.Čabák,Balog,T.Vasiľko,F. Čabák.Tréner:M.Ihnat.Svidník– Medzilaborce(26.10.2013). Hrabovčík 7 6 0 1 16:9 18 Belán/Cir. 7 5 2 0 20:4 17 Jasenov 7 4 2 1 12:5 14 Svidník 6 3 1 2 9:4 10 Medzilaborce 6 3 0 3 14:10 9 Stakčín 7 3 0 4 10:17 9 Dlhén/Cir. 7 2 2 3 12:10 8 Ptičie 7 2 1 4 7:12 7 Kračúnovce 7 2 0 5 10:12 6 Kamenican/Cir. 7 0 0 7 5:32 0

l I.LIGAŽIACI–(U15),9.kolo: Snina – Poprad 1:1 (0:1), G: P. Mesaroš. MFK: M. Lajtár – Širgeľ, Góly:36.S.Karnaj–75.Jelič Cima,O.Kirňak,Holovka,Gerboc, Žltékarty:90.S.Karnaj–45.Guba Halaburka, S. Leňo, Mišenko, MeČervenákarta:nikto saroš, S. Aľušík (Peknhaus). TréRozhodoval:Hrčka ner: V. Kochan. l Lipany – MFK Divákov:300 Košice0:4,Sp.N.Ves–Bardejov Najlepší:S.Karnaj–Jelič 1:1, Prešov – Michalovce 2:1, ŠK Futura: Juščík – Ovšianik, MŠK Žilina B: Holec – Lončík, Stropkov–Trebišov4:0. Prešov 9 8 1 0 43:4 25 Dysko, S. Karnaj, Pavol Šuľák, Mravec,Perexta,Ďuratný,Tlacháč MFKKošice 8 5 3 0 34:7 18 Hreško,Legdan(82.Demčák),Lju- (68. Ceesay), Ďurica, Jelič, Guba, Michalovce 8 5 2 1 23:7 17 barskij,Popík,PeterŠuľák,Pushak Hrbek, Repáň (46. Jasenovský). Stropkov 9 5 1 3 19:19 16 (79.Macej).Tréner:MartinTongeľ. Tréner:VladimírVeselý. Bardejov 7 4 2 1 22:8 14 Netradične, v nedeľu popoludní, Ovšianik, v poslednej chvíli zasiahol Sp.N.Ves 9 3 1 5 14:31 10 Poprad 9 2 1 6 9:22 7 nastúpili zverenci trénera Martina nabránkovejčiarezaJuščíka.ŽilinčaLipany 8 2 1 5 7:20 7 Tongeľa na domácom trávniku proti niaskúšalizovšetkýchstrán,delovka Trebišov 8 1 1 6 5:28 4 zálohe corgoňligistu spod Dubňa, Jeličapreletelatesneponadhumenské Snina 9 0 1 8 2:32 1 MŠK Žilina B. Už v druhej minúte brvno.V 17.minúteostalnazemiležať l (U14),9.kolo:Snina–Poprad prihralS.KarnajLegdanovi,ktorýbol a ošetreniepotrebovalgólmanJuščík, 0:3 (0:2). MFK: M. Považanec – však v ofsajde a tak sľubnú šancu ktorý schytal ranu od súpera pri Husťak,M.Čopík,Roman,Pavlisko, otvoriť skóre zastavil postranný brankárskom zákroku. S. Karnaj sa S. Šteňo, Kliment, J. Harmaňoš, J. rozhodca. V siedmej minúte opäť v 29.minútenetrafil,noaspoňodrazeLukáč, Kozej, Holub (Pašek, Kelemohli rozjasať tribúnu Popík náloptaznamenalarohovýkopprehumeca, P. Červeňák, Drozd).Tréner: s Hreškom,nonepodarilosa.V 13.mi- menčanov. Peknú strelu Popíka kryl M.Lukáč,as.P.Hišem. núte zachraňoval domácu bránku Holec.36.minútaprinieslaradosťdol I. LIGA ŽIACI – (U 13 a U 12), mácimindividuálnaakciaStanaKarna18. kolo: Poprad – Snina (8. 10. D.Kubín 10 6 2 2 18:14 20 ja,tensipočkalkýmHoleckľaknea paMoldava 10 5 4 1 19:6 19 2013o 13.00a 14.30hod.). Lok.Košice 10 5 4 1 16:8 19 radnym lobom otvoril skóre zápasu. l II.LIGAŽIACI–(U15),8.kolo:SaV dru h ompolča s ezvý š i l iak t i v i t uhostia, Trebišov 10 6 0 4 13:11 18 binov–FuturaHumenné0:1(0:1), a taksahrapre s ú v a l acezce l éihrisko. Ružiná 10 4 4 2 25:16 16 G: M. Piatka. ŠK Futura: Ma. ČereŽilinaB 10 5 1 4 17:10 16 Niekoľko nedotiahnutých herných mometa–P.Kuľha,Pankovčin,D.KraPrešovB 10 3 5 2 12:11 14 mentovhumenčanovakov obranetak jník,Piatka,Řeřicha,Višnai,Balog,J. Martin 10 4 2 4 12:12 14 aj v útoku v 75. minúte potrestal vyVasiľ,Salanci,Jenčík(A.Svičin).TréNámestovo 10 4 1 5 18:12 13 rovnávajúcimgólomJelič.–TČ– ner:J.Varchola.Medzilaborce–ĽuKremnička 10 4 1 5 11:13 13 Poprad 10 3 3 4 17:15 12 botice1:0(0:0),G:M.Galajda.MŠK l Lipany–Bard.N.Ves2:1,Lok.KošiVranovn/T. 10 3 2 5 10:16 11 ce–Moldava0:0,Poprad–NámestoSpartak:D.Slíž–Višňovský,Galajda, Humenné 10 3 2 5 9:31 11 vo 1:2, Kremnička – Martin 2:0, MFK M.Surmaj,Mikita,Sekela,M.Goga, KošiceB 10 2 3 5 11:14 9 Košice B – Prešov B 0:0, Trebišov – G.Lukačikml.,Roháč,Tarča,S.LuLipany 10 2 3 5 8:12 9 kačik (V. Hrisenko, Muskurišin, VeliBard.NováVes 10 2 1 7 9:24 7 Vranov3:1,D.Kubín–Ružiná3:1. ký).Tréner:V.Cepko. l (U13),8.kolo:Sabinov–FutuII.DORASTENECKÁLIGA-11.KOLO raHumenné1:7(0:5),G:A.HavlíSTARŠÍ:FuturaHumenné–Ča- Futura:F.Piroščák–Karas,Čopák, ček3,T.Matuščák2,S.Timuľak,P. ňa3:2(1:0).Súper,poslednýv ta- Babin, J. Ragan – Murdzík, Porbuľke vsadil na defenzívu. Účet vazník, M. Friga, S. Ragan – súperaeštevyššímrozdielom,keď Krídla. ŠK Futura: Martin Juras – stretnutia otvorili domáci, po Capcara,Turčík.Tréner:J.Opiela. gólypadlizoštandardnýchsituácií. Prokopčák,Timuľak,S.Kuľha,Krídla,Balint,Ganaj,Čakloš,Matuščák, štandardkez rohua hlavičkeCapĽubotice – Snina 4:0 (2:0). Ako G:T.Lukáč2,J.Šaro,P.Havrilčák, caru odrazená lopta od brankára prví sa osmelili hostia v 8. min., M.Zlacký,T.Szilvasi,L.Maďák,J. A. Havlíček, Osa (Šudík, Vaceľ). našla Turčíka a ten premenil. Ani Kopťarbolpozorný.Domáciobran- Halajčík.ŠKFutura:Surničin–Ba- Tréner: J. Štafura. Medzilaborce – úvodný gól, ani vylúčenie hosťujú- nývalpracovalrovnakospoľahlivo. ník, L. Krajník, Szilvási, D. Cholp, Ľubotice8:1(4:0),G:Ma.Olah5, ceho hráča v 20. min. rady domá- Zbytočnáchybaobranyv 38.min., Havrilčák, Zlacký, T. Lukáč, V. V.Varecha3.MŠKSpartak:S.Falis cich „neposilnili“. Nepremieňanie keď Harmaňoš fauloval pred šest- Kuľha, Ščerba, Šaro (Halajčík, –Šanta,Černega,Šamko,V.Varecha,Ma.Olah,M.Hrisenko,Králik, šancí domácich deptalo a súpera nástkou a videl červenú kartu. Do- Lojka,Maďák).Tréner:M.Tongeľ. postavilo na nohy. Po štandardke máci otvorili skóre v 41. min., keď Ľubotice–Snina5:0(1:0).Sninča- K. Čerevka, L. Hriseňko, Zjatik v 54. min. hostia vyrovnali, keď po rohu Marinič nevykopol loptu nia mohli do prestávky vyhrávať (Štec,Mi.Olah).Tréner:P.Lukačik. l I.TRIEDA DORAST, 7. kolo: Z. loptubrankárneudržal.Prišlišťast- z päťky.Rovnakov 45.min.chyba rozdielomdvochgólov,nonepremeninégólydomácich–v 81.Porvazník AľušíkastálaSninčanovdruhýinka- lišance(2xžrď,zoči–vočibrankárovi). Hámre–Modran/Cir.1:5(1:4),G: – Ragan a v 87. min. individuálna sovaný gól. Obraz hry sa nemenil Zapodporyvetradomáciv II.polčase Pe.Gnip–Rajňak,Okoš,Harakaľ, akcia Babina, aj napriek zníženiu aniv II.polčase,v 49.min.a v 55. prevzalihrua ziskomďalšíchštyroch Gališin,Ondič;Ľubiša–Pakostov hostív 90.min.,keďpozlomodhla- súper víťazstvo zaklincoval. V 68. peknýchgólovsizapísalispravodlivé 1:1(1:0),G:M.Šepeľa–MiroTkávičkovaní domáceho hráča loptu min.pofaulenaFerkaz jedenástky víťazstvo. MFK: I. Janko – Balko, I. čin;Kochanovcemalivoľno. zachytil súper, na vyrovnanie už Bodnárprestrelilbránu.ČK:nikto– Lukáč, Železník, Šebák – Danko, S. l I.TRIEDAŽIACI,7.kolo:Futura časnezostal…G:Turčík,J.Ragan, 38.J.Harmaňoš.MFK:J.Kopťar– Budi, Cur, E. Harvan (D. Aľušík) – Humenné – Ptičie 2:1 (0:0), G: Babin. ČK: nikto – 20. Sipko. ŠK Matus (Dzuba), J. Harmaňoš, L. Semjon,D.Hreha.Tréner:M.Hunčár. Cvik,P.Tkáč–Popovič;Stakčín– Dlhé n/Cir. 1:2 (1:2), G: Mi. KeleLok.Košice 11 9 1 1 31:10 28 Aľušík,M.Marinič,Jano(A.Aľušík), Humenné 11 8 2 1 31:7 26 man–Hajdu,Harakaľ;Belán/Cir. Sp.NováVes 11 7 1 3 30:11 22 Mandzák,J.Hreha,Bodnár,Ferko, Sp.NováVes 11 8 1 2 46:12 25 – Jasenov 1:0 (0:0), G: J. 11 8 1 2 31:16 25 Ľubotice 11 7 0 4 29:17 21 J.Kepič(Leitner).Tréner:Pa.Diňa. Poprad Čochrač;Hažínn/Cir.–Papín1:0 Vranovn/T. 11 6 2 3 23:20 20 MLADŠÍ:FuturaHumenné–Ča- Lok.Košice 11 7 2 2 39:9 23 (1:0), G: J. Hudák; Kamenica 11 7 1 3 36:13 22 Poprad 11 6 1 4 19:13 19 ňa8:0(5:0).Jednoznačnýpriebeh, Ľubotice Vranovn/T. 11 7 1 3 30:14 22 n/Cir.malavoľno;l dohrávka:HaTrebišov 11 5 3 3 26:16 18 Stropkov 11 6 0 5 23:20 18 súperbolv útočnejfázeneškodný. Koš.NováVes 11 7 0 4 27:20 21 žínn/Cir.–FuturaHumenné0:7. Hra l osanama l omihriskus tvr d ým Trebišov 11 5 4 2 29:15 19 Belán/Cir Giraltovce 11 5 1 5 24:18 16 6 6 0 0 46:0 18 11 4 4 3 27:27 16 Jasenov Snina 11 5 1 5 20:16 16 terénom, domáci mohli deklasovať Lipany 7 6 0 1 22:2 18 Snina 11 5 1 5 22:26 16 Dlhén/Cir Humenné 11 5 1 5 22:19 16 7 6 0 1 15:4 18 l Sp. Be l á – Po p rad 2:1 a 1:2, GiKACKošice 11 4 1 6 19:31 13 FuturaHumenné 6 3 0 3 13:6 Lipany 11 4 1 6 13:18 13 9 raltovce–Sp.N.Ves3:2a 0:2,Tre b i š ov Sp.Belá 11 4 0 7 31:35 12 Stakčín KACKošice 11 4 1 6 16:22 13 6 2 1 3 9:27 7 Sp.Belá 11 3 3 5 14:35 12 –Sabinov5:1a 7:0,Stropkov–Koš.N. Stropkov 11 1 2 8 10:29 5 Ptičie 6 2 0 4 11:14 6 Koš.NováVes 11 3 1 7 12:29 10 Ves4:0a 2:4,Vranov–Lipany6:1a 6:0, Giraltovce 11 1 1 9 18:45 4 Hažínn/Cir 6 1 1 4 3:25 4 Sabinov 11 1 1 9 8:36 4 Kamenican/Cir 6 1 0 5 5:23 3 Sabinov 11 2 2 7 13:34 8 Čaňa 11 0 0 11 3:72 0 Papín Čaňa 11 0 3 8 13:30 3 Lok.Košice–KACKošice4:0a 4:0. 6 0 0 6 3:26 0


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT / INZERCIA

-

7.10.2013

Z tlačovkyhumenskýchvolejbalistov:

Nechnotárrozhodne,ktohovorípravdu

V utorok 1. októbra zvolalo vedenie VK Chemes Humennétlačovúbeseduk témenájomnejzmluvya celkovéhovyužívaniaŠportovejhalyv Humennom,ktorájeuž niekoľko týždňov horúcou témou v športových kuloároch. Médiá o situácii informovali Ing. Stanislav Rehuš, predsedaSprávnejradya Ing.JánGrosiar,členSprávnej radyVolejbalovéhoklubuChemesHumenné.

„Ďakujemvšetkýmfanúšikomvolejbaluv Humennom, aleajfanúšikomz celéhoSlovenska,ktorínáspodporili v súťaži spojenej s Majstrovstvami Európy. Počas finálového zápasu Rusko – Taliansko bola po prvom sete odovzdaná cena Fair play pre VK Chemes Humenné,“ povedal v úvode tlačovky Ing. Stanislav Rehuš,predsedaSprávnejradyVKChemes.

Volejbalisti potrebovali zareagovať a prezentovať vebol príspevok mesta pre všetky zariadenia SŠaRZ rejnosti svoj názor nielen po tlačovke primátorky 679 850 Eur, do mestskej haly 68 779 Eur. Otázka tePhDr. Jany Vaľovej, ale aj po minulotýždňovom zneda znie, kde je tých dvesto či tristo tisíc Eur, ktoré možnení tréningu v športovej hale. „V apríli sme dospomínala primátorka?“ Položil rečnícku otázku Ing. stali nájomnú zmluvu ani nie na pripomienkovanie, Stanislav Rehuš. K téme lepšieho internetového priale rovno na podpis. Obratom sme reagovali, že do pojenia v MŠH, volejbalisti deklarujú ochotu sa podie10. mája pošleme naše písomné stanovisko, 7. mája ľať finančne na zabezpečení pripojenia, keďže sa zo sme teda písomné stanovisko zaslali, no do dnešnézápasov vysielajú „live TV prenosy“. K téme vstu ho dňa sme oficiálnu písomnú odpoveď nedostali,“ penkovej politiky, kde v zmluve požaduje mesto pripomenul v úvode tlačovej besedy Ing. Stanislav voľné vstupenky, Ing. Stanislav Rehuš dodáva: „Klub Rehuš. V tomto období zaslali zástupcovia talianskeje financovaný z viacerých zdrojov, jedným z príjmov ho súpera vo vyzývacom pohári z Latiny humenské- Ing. Ján Grosiar a Ing. Stanislav Rehuš je aj zisk z predaja vstupeniek a permanentiek. Za mimu klubu ponuku na odohranie oboch zápasov v Tanulú sezónu sme odohrali viac ako 20 zápasov, na liansku. „Našou víziou a doménou je, že volejbal hráme pre fanúšikov Humenné- ktorých bolo približne 16-tisíc divákov. Zisk sa pohyboval okolo 27-tisíc Eur. To sú ho. Keďže nebola v tom čase podpísaná nájomná zmluva, rokovali sme s pred- významné zdroje pre financovanie. Naša politika je nastavená tak, že zadarmo nenostom Mestského úradu, aby sme dostali garanciu, že športová hala bude poskytujeme vstupenky.“ K vyjadreniam primátorky k presunu tréningov družstva k dispozícii. Dodnes sme žiadnu odpoveď nedostali,“ povedal Ing. Stanislav Re- mužov na predpoludnie, keďže sú to profesionáli a nechodia do práce, poznamehuš. Prvým otáznikom pre vedenie klubu pred podpisom zmluvy bola suma uve- nali predstavitelia VK, že je nutné pripomenúť význam slova dvojfázový tréning. dená v zmluve, ktorá je približne 38-tisíc Eur. Po prepočte na hodiny požadova- Napadli aj zavádzajúce informácie primátorky z iných miest, keďže je síce pravdou, né pre volejbalistov vychádza hodina na 40 Eur. Cenníková cena za prenájom je že iné kluby trénujú aj v telocvičniach, ale je nutné zároveň povedať, že sú technicpritom 16,60 Eur. Vychádza z toho teda, že ak by VK Chemes v hale nebol ky vyhovujúce rozmerovo pre priestorovú prípravu. Doplnili informáciu zo Svidníka, a Správa športových a rekreačných zariadení by mala šikovný manažment, kto- kde trénujú v telocvični školy za 13 Eur. Nebolo povedané, že aj mládež VK Cherý by obsadil voľných tisíc hodín po „Vékáčku“, do kasy by prišlo 16 600 Eur. „Ce- mes trénuje v priestoroch ZŠ SNP 1 a platia 15 Eur. V závere informoval predseníme si pomoc mesta, že máme halu k dispozícii, lebo z uvedeného vyplýva, že da Správnej rady o stretnutí s poslancami MsZ v Humennom, kde vidí podporu od mesta dostávame pomoc 16 600 Eur,“ uviedol Rehuš. „Ďalším problémom a snahu dospieť k dohode. Veríme teda, že čoskoro dôjde k dohode anebude ohrobolo zo strany mesta označené nehospodárne využívanie haly zo strany ener- zený volejbal, ktorý je výstavnou skriňou športu v meste, ani fanúšik. TomášČergel gií. Máme k dispozícii čísla, za ktorými si stopercentne stojím. Ak by mali byť spoVedenieVKChemesdlhozvažovaloponukuz Latiny,nakoniecrozchybnené, som ochotný pred notárom ukázať všetky zmluvy a nech notár posúdi, či hovoríme pravdu. Náklady na energie v celej správe sú 391 106 Eur, z to - hodliv prospechdomácichdivákov,a takpoprvomzápasevonkusi ho hala 36 235 Eur. To je hlavný problém s energiami v SŠaRZ? V roku 2012 Talianiužijúzvukbubnovhumenskýchfansa atmosférunašejtribúny.


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 10. 2013

VI. li ga: Dve nepremenené penalty - trojnásobné červenanie V. li ga: Vzorne, podľa papierových predpokladov Udavské – Sačurov 1:3 (0:1) Hostiazačalilepšie,keďužv 6.min.využilibrejkpochybnejrozohrávkedomácichNaopak,tutovkyI.polčasunepremenili Ondica a J. Greško (hlavičku spodbrnavyškriabalbrankár).ÚvodII. polčasukopírovaltenprvý.Súperudrel v 50.min.,z ofsajdovejpozícieusmernil loptukrížnoustrelouĽ.Hric.Z rohuv 54. min.zatočilJ.Greškopriamodobrány. Keďsavšetkochýlili„aspoň“k vyrovnaniu,trestnýkopnapálilOndicadobrvna. PonáslednombrejkufaulovalV.Hricza cenuvylúčenia,čoovplyvniloďalšívývoj zápasu.V 75.min.znovaudrelihostia, keďzúžitkovalisamostatnýúnika autor prvéhogóluD.Tokárpoistilvíťazstvo.G: J.Greško.ŽK: V.Hric,L.Ondica.ČK: 73.V.Hric(po2.ŽK)–nikto.R: Havrila. D: 100.OŠK: Š.Ondica–Čopák,R. Chalupka, V. Hric, Naster, Koromház, Krivák(68.J.Kuzma–73.Meričko),L. Ondica,Filip(85.V.Vološin),L.Kuzma, J.Greško.(jv) Čierne – Jasenov 1:0 (0:0) PôvodnýzámerJasenovčanovvsadiť na defenzívu a nepripustiť súpera do tlakuvychádzalcelýchdeväťdesiatminút.Dvešancedomáciz hranicedvanástichmetrovzahodili.Postupnezačal súper hrať s podporou rozhodcu. Tlak vyústil do fingovaného faulu, pričomnikýmneohrozenýhráčsámpadolv šestnástkehostía v 93.min.nariadil arbitér pokutový kop, ktorý M. Gregapremenil.ŽK: T.Čerhit,P.Kovalík,Mi.Šalata,I.Čerhit.ČK: nikto–90. I.Čerhit(po2.ŽK).R: Kunaj.D: 100. TJ FK: L.Behun–J.Bačovčin,Labík (70.Krigovský),I.Čerhit,M.Jankaj,P. Kovalík(88.Lakatoš),T.Čerhit,Kríž,A. Callegari,Mi.Šalata,L.Horvat.(jm) N. Hrušov – Kochanovce 0:2 (0:0) Nakvalitnomihriskumuselnováčikodolávaťprvýchdvadsaťminúttlakusúpera, pričom Bumberovu svätyňu ohrozovali domáciďalekonosnýmistrelami.Hrasa postupnevyrovnala,prišlaprvátutovka T.Simu,alejehostreluz hranicešestnástkybrankárvyrazil,následnýjehopriamykopleteltesneponadbránu.DoII. polčasudomácizvýšiliúsilie,nomužom zápasubolgólmanhostíBumbera,ktorý zázračnevychytalšancedomácichhráčova svojimizákrokmiichprivádzaldo zúfalstva. Kochanovčanom vyšiel brejk v 76.min.,keďpoľavejstraneunikolMurinčáka krížnoustrelouprekonaldomácehobrankára.Súperomtootria-sloa klinecdorakvyzabilv 85.min.T.Sima,po únikuMurinčákadorazilzblízkaloptudo brány. Pre domácich možno krutá prehra…G: P.Murinčák,T.Sima.ŽK: l Výsledok, 9. kolo: Breznica– Bystré4:1. Kochanovce 9 5 3 1 21:7 18 Breznica 9 5 2 2 17:11 17 Sačurov 9 5 1 3 13:12 16 Udavské 9 5 0 4 16:16 15 Čierne 9 4 3 2 9:9 15 Jasenov 9 3 4 2 7:5 13 Bystré 9 4 1 4 12:12 13 Soľ 9 3 2 4 13:16 11 Stakčín 9 2 4 3 5:6 10 Seč. Polianka 9 2 3 4 10:11 9 N. Hrušov 9 2 3 4 9:12 9 Kamenica n/Cir 9 2 3 4 9:13 9 Vechec 9 1 5 3 8:11 8 Belá n/Cir 9 1 4 4 7:15 7

Brindzák,Sima.R: Tóth.D: 100.FKO: I. Bumbera–M.Kolesár,Brindzák,Gaľo, Jalčák,J.Karnaj,Šimai,M.Kimák(90.I. Čerevka),M.Rada,P.Murinčák,T.Sima (89.Králik).(pčer) Belá n/Cir. – Seč. Polianka 0:0 AkosabeľanskýSlovansnažil,ničsa futbalistom nedarilo, ani kombinačne, aninakopávanýmiloptamisanepresadiliv šestnástkehostí,keďobrannýval pracoval spoľahlivo. Za zmienku I. polčasustojí36.min.a šancaMariniča, alepoprihrávkePavlinuprestrelilbránu. Hostia odpovedali v 43. min., ale Gut mierilprivysoko.Aktivitadomácichv II. polčasebolaviditeľná.Soslaboustrelou L. Hrehu do stredu brány v 46. min. hosťujúci brankár veľa práce nemal. V 68.min.mierilKudravýhlavouvedľa a v 71.min.Haburajvystrelil,alebrankár jehoúmyselvystihol.Herneslabýfutbal z obochstránnastavenemenilniča pri deľbebodovtakmohlibyťobatímyspokojné. ŽK: M. Haburaj. R: Fedák. D: 100.TJ Slovan: Ľ.Maliňák–V.Diňa,M. Haburaj,J.Kudravý,R.Čižmár,L.Hreha(60.D.Brečka),D.Vajda,J.Marinič (84.Pe.Dzurovej),T.Pavlina(68.D.Lojan),M.Brečka,D.Haburaj.(sľ) Soľ – Kamenica n/Cir. 3:0 (0:0) Divák videl obozretnú hru z oboch strán,doprestávkymalinaviacCirošania.V 7.min.krížnustreluMihaličadomácibrankárkryl.PogóleibavolalatutovkaKarľu.Ajkeďv I.polčasesaMadeja veľmi nezapotil, obraz hry sa rapídne zmenil hneď po prestávke. Nešťastnývlastenecv 54.min.(Bešan)započalsmolnéchvílehostí.KeďžeCirošania sa psychicky poddali, domáci zaslúžene pridali ešte dva góly v 70. a 84.min.a zavŕšilivíťazstvo.R: Židzišin.D: 200.FK: M.Madeja–Jaroš(64. D.Šedzmák),Bešan,V.Šuľák,Skarba, Kirvej, J. Mihalič, Kriška, M. Oľha, P. Karľa(81.P.Sninčák),Pavlík.(gmb) Stakčín – Vechec 0:0 Druhý bezgólový zápas na domácej pôde,deviatestretnutiepriskóre5:6… V 4.min.mierilMatikonad,Veselovský o triminútyv sľubnejpozíciisatrafiliba do brankára. V 29. min. vyslal Guľak streluzo16m privysoko.Mrzieťmôžu dva nepremenené pokutové kopy – v 80.min.Kapraľ(rukav šestnástke– brankár vychytal) a o minútu Matiko (faul–žrď).A keďhráčinedokážuzúžitkovaťtakú„lacnú“ponuku,ťažkohovoriť o iných situáciách. ŽK: E. Hric, Husťak, Shevchenko, Telehanič, Guľak.ČK: 35.E.Hanc(po2.ŽK)–nikto. R: Stretavský.D: 150.OFK Agrifop: J. Biľanský – Husťak, Steco (46. Shevchenko – 75. Holovka), Zhytkov, Telehanič–Guľak,E.Hanc,J.Kapraľ, Timura–Matiko,Veselovský.(ms)

Pakostov – Medzilaborce 3:1 (1:1) Poopatrnomúvodebezvážnejších šancí hrozili hostia spoza šestnástky. Hneď prvú šancu AjaxupremenilT.Gombitav 23. min., keď predtým strelu Slavkovského gólman hostí Vasilenko vyr az il a T. Gombit a z päťkydokopoldobrány.Zvýšiť moholporohuParaska,alejeho hlavičkaletelaprivysoko.Domácineodchádzalinaprestávkuvo výhode,keďgólomdošatnepotešillavičkuSpartakovcovV.Lukačik – z priameho kopu ponad múr trafil šibenicu. Domáci sa neuspokojili a už v 46. min. po roh u zvýš il hlav ičk ou Slavkovský.ĎalšiešancenedotiahlidofinálnejfázyPe.Gombita st. ani Slavkovský. Konečný účet stretnut ia zaknih ov al Š. Tomčák, keď gólovo zúžitkoval cent er. G: T. Gombit a, D. Slavkovský, Š.Tomčák – V. Lukačik.R: Tabaka.D: 150.Ajax: M.Klamár–Dubas,Š.Tomčák, Pe. Gombita ml., T. Gombita (67.Pe.Gombitast.),P.Ragan, Jo.Gombita,Mi.Paraska,Rudý (60.JánGombita),Durilla,Slavkovský. MŠK Spartak: M. Vasilenko – Lučko, Višňovský, Pelech,V.Lukačik(77.Hudák),G. Lukačik, Chripák, Cigánik, Čuhár,Grib,Vaško.(št) Radvaň n/L. – Štrba 2:1 (1:1) Stretnutie dvoch piatoligových nováčikov. Príprava domácich bolaustrachaná,lebooklieštená

zostava bez štyroch zo základu (Mi. Svičin, A. Šalata, Šafran a Hirjak) veľa vody namútiť nemusela.SebavedomíPodtatrancizanechaliv Radvanidobrýdojema obavysapotvrdili.Vynikajúca hra v poli, po šestnástku bez zakončenia. Výnimkou bola 25.min.,keďhostiaotvoriliskóre. Do vedenia však mohli ísť domáci, ale Ma. Svičin nezakončil.Našťastie,predomácich, sa súper uspokojil a L. Gabák v závere polčasu vyrovnal. Obraz hry sa nem en il ani po obrátke.Hostiavšakuždomácu svätyňu neohrozili.A. Lojan ani Ma. Svičin na gól nevyzreli, ale autorprvéhogólusiďalšiupríležitosť v 54. min. nenechal újsť a zvýšil. G: L. Gabák 2. ŽK: Kudláč, G. Horvat, Ma. Svičin. R: Čonka.D: 150.TJ Družstevník: T.Lozinčák–G.Horvat,R. Tomčák,Turok–Heteš,A.Lojan, L. Gabák, T. Kuzma, Tabaka, Rabajda, Kudláč (80. Čeremeta),Ma.Svičin.(misv) l Výsledky, 11. kolo: St. Ľubovňa–Ľubotice0:0,Pušovce– Fintice 12:1, Hanušovce – Dl. Klčovo 1:0, Zámutov – Kendice 0:1,Kračúnovce–Raslavice1:0, Kežmarok–Kľušov1:0. Pušovce 11 Štrba 11 Kračúnovce 11 Ľubotice 11 Radvaň n/L. 11 Kendice 11 Raslavice 11 Pakostov 11 St. Ľubovňa11 Fintice 11 Medzilaborce 11 Zámutov 11 Hanušovce 11 Kľušov 11 Dl. Klčovo 11 Kežmarok 11

8 7 6 6 6 6 5 6 4 5 5 4 3 3 3 1

2 1 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 3 3 0 5 3 4 0 6 0 6 1 6 4 4 1 7 1 7 0 10

52:16 24:16 19:10 26:18 19:16 16:13 12:9 22:22 15:13 25:24 19:21 17:16 11:22 20:25 12:24 3:47

26 22 19 19 19 19 18 18 15 15 15 13 13 10 10 3

III. TRIE DA (9. LI GA), 9. KO LO

Družstvo seniorov MTC Snina naMajstrovstváchSlovenska(6. – 8. 9. 2013) v kategórii mužov nad 35 rokov v tenise obsadili (poprehrách0:5,2:3a 1:3sosúpermi)konečné8.miesto.Sninu reprezentovali:RomanRokytka, PeterKepič,VojtechMatús,RóbertŠmajdaa JozefKarľa. (rš) Tréningy: pondeloka štvrtok od15.30do17.00hod. telocvičňaZŠHrnčiarska prihlášky / 1.bkhumenne@gmail.com tel. +421 917 296 213 (Ing. J. Babják)

otváraprechlapcov nar.v rokoch2002a 2003

BASKETBALOVÚ PRÍPRAVKU.

Podskalka – Ul. Krivé 3:1 (1:1), L.Paňko,M.Toček,R.Tokár–I. Harvan, rozh. Jakubov. Roma Snina – Ňagov 2:0 (0:0), Olah, Dudy–Koťo,rozh.laik.Pakostov B – Baškovce 1:1 (0:0), Tkačin – Durila, rozh. Zádražný. Zb. Dlhé – Turcovce 0:1, Hudák, v 40. min. nedohrané, hostia opustili ihrisko, rozh. laik. Brestov – Hankovce 2:1 (1:0), Matta,Fal–J.Greš,rozh.Chrin. Čertižné malo voľno. Dohrávka 4. kola: Čertižné – Ňagov 0:4 (0:2), Roháč2,Sopko,Grundza. Ul. Krivé 8 5 1 2 23:12 16 Čertižné 8 5 0 3 19:23 15 Pakostov B 8 4 2 2 20:13 14 Podskalka 8 4 2 2 19:13 14 Turcovce 8 4 1 3 19:13 13 Ňagov 8 4 0 4 21:13 12 Roma Snina 7 3 1 3 8:16 10 Brestov 8 3 0 5 24:22 9 Hankovce 8 2 3 3 10:19 9 Zb. Dlhé 7 2 0 5 18:22 6 Baškovce 8 1 2 5 10:25 5


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 10. 2013

II. TRIEDA (8. LIGA), 10. KOLO l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 10. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l Hrabovec n/L. – V. Hrušov 6:0 (4:0), M. Vajda 2, Gajdoš, D. Timuľak, Gužík (11 m), Smetanka. R: Metiľ. Hrabovec n/L.: Gužík – Š. Ševčík, Dolobáč, D. Cichý, Chromý, Smetanka, Gajdoš, D. Timuľák, L. Kolesár, M. Vajda, Ducko (Chrin, Sakalik, E. Ševčík). V. Hrušov: M. Šalata – Novák, Barňák, Martin Piroščák, J. Šalata, Kudráč, Hajduk, Smerek, M. Rašpľa, P. Rašpľa, Volkov. Ladičkovce – Rovné 3:2 (2:2), Š. Mažerik 2, E. Hodor – D. Krajník, Baláž. R: Buchlák. Nedohrané, v 59. minúte hostia opustili hraciu plohu po pokyne M. Kovaľa. Situácii predchádzal faul Baláža na domáceho hráča. Ladičkovce: Karandušovský – Š. Hodor, E. Hodor, Hrin, Š. Hodor ml., P. Bobaľa, Š. Bobaľa, Majzer, Š. Mažerik, Gerda, R. Kuruc (J. Kuruc). Rovné: Sukeľ – D. Krajník, Karabinčík, Brener, T. Krajník, Tokár, Holjenčin, Kovaľ, Mantič, Baláž, Chautur. Kolonica – Hažín n/Cir. 5:0 (3:0), P. Diňa 2, Miško, T. Karaščák, Lacko. R: Firkaľ. Kolonica: Dzurovej – Timčík, Komar, Kovaľ, Hašuľ, P. Diňa, T. Diňa, T. Karaščák, Lacko, Miško, Roháč (Peložato, Roškanin, Leňo). Hažín n/Cir: Blaško – Kopáč, Jozef Michalko, Mišenko, Dovhun, Dzido, Demjanovič, D. Ferjak, Pavlík, P. Šuľak, Michalčák (Ján Michalko). Papín – Volica 5:0 (1:0), R. Rybár 2, V. Jevič, Findrik, Horodník. R: M. Ferko. Papín: Bicko – Findrik, J. Jevič, D. Rybár, Vasiľ, Šváb, Maroš Macko, Salamon, Michal Macko, V. Jevič, R. Rybár (Horodník, Ondica, Madej). Volica: Košický – Gojdič, Sopko, Haluška, Lupkovič, Fejko, Gaľ, Olah, Ferenc, L. Danko, Jozef Danko (Ján Danko, Kolesár). Rokytov – N. Sitnica 5:1 (4:0), Barančík 4, vlastný – Grec, R: Jancusko. Rokytov: Harvan – Vasilko, M. Paňko, Suško, Mikiara, P. Krajkovič, M. Krajkovič, Sopirjak, D. Gojdan, Barančík, Gajdoš (Ragan, Rusňák, M. Gojdan). N. Sitnica: Pristaš – Michal Bučko, Šmajda, Gombita, Sukeľ, Turčík, B. Varháč, Porvazník, Ištočko, Grec, Mitalčák (Lukčík). Z. Hámre – Lu kačovce 2:1 (1:0), Š. Max, Rosič – Patrik Meričko, R: Mihalič. Z. Hámre: Jenčík – Hrábik, Žir, J. Max, M. Michalenko, P. Michalenko, Rosič, Š. Max, Ferko, Cenkner, Brečka (Barna, Kepič). Lukačovce: Ivan – Revák, Matta, Barnišin, Marek Meričko, Patrik Meričko, Bačovčin, V. Jašš, Majerník, Puškár, P. Jašš (Andrejčák). Lieskovec – Lackovce 3:1 (2:1), Mihaľov, M. Kyslan, Pe kala (11 m) – vlastný, R: Behún. Liesko vec: Varga – Hudák, Miľko, Fedorko, F. Kyslan, Židzik, Pekala, M. Kyslan, Džatko, Mihaľov, Kuľha (Salanci, Rafaj, C. Pristáš). Lackovce: Binda – Babjak, Delin, Smolňák, Hajdučko, Opálka, Sus, Danko, Kocik, Porochnavý, Škumanič (Mudzo, Branovský, Staško). Rovné 9 6 3 0 23:8 21 Rokytov 10 7 0 3 27:15 21 Ladičkovce 9 6 2 1 27:12 20 Kolonica 10 6 1 3 23:11 19 Papín 10 5 2 3 24:14 17 Hrabovec n/L.10 5 1 4 28:21 16 Lackovce 10 5 1 4 20:13 16 Lieskovec 10 5 0 5 20:27 15 Lukačovce 10 4 2 4 17:11 14 Z. Hámre 10 3 2 5 19:22 11 Volica 10 3 1 6 14:29 10 V. Hrušov 10 2 1 7 8:25 7 N. Sitnica 10 2 0 8 10:28 6 Hažín n/Cir. 10 1 2 7 9:33 5

Prebudili sa kanonieri - Kolník štyri, Jakubčo a Max tri

BOROV – KOŠAROVCE 5:1 (1:0) Domáci mali výhodu, pretože hrali iba proti 9 Košarovčanom. Z neustálej pre vahy vyťažili v I. polčase iba jediný gól v 27. min. z kopačky Maxa. Množstvo šancí ostalo iba spomienkou, pretože trikrát Max, Ivo Černega dokonca šty rikrát a ďalej Opiela a Suško mierili buď vedľa alebo ich pokusy otriasli bránkovou konštrukciou či ďalšie vychytal alebo povyrážal brankár hostí Nazad. V II. polčase mali už domáci upravenú mušku a gólmi Maxa, Opielu a Iva Černega dosiahli očakávané víťazstvo. Hostia zaznamenali čestný úspech v 67. min., keď po zrazení Tomáša Jakuba v 16–ke Suškom, nariadenú jedenástku premenil Hoľko. Za hrdinu zápasu možno označiť brankára Nazada, ktorý zachránil hostí od vyššej prehry a v 61. min preukázal zmysel pre fairplay, keď pri spornej strele Maxa sa športovo priznal, že loptu chytil už spoza bránkovej čiary. Ku slušnému priebehu stretnutia prispeli aj rozhodcovia. Góly: 27., 50., 61. Max, 54. Opiela, 71. Ivo Černega – 67. Hoľko (11 m). ŽK: Suško (Borov). R: Basoš. D: 100. Vynikli: Max – Hoľko. Borov: Kollár – Piňko, Mydla, Suško, Al. Černega, Olah, Opiela, I. Černega, Hrišo, Max, Gavaľa (Demeter, Burcin, Bega). Ko šarovce: Ján Nazad – Tomáš Jakub, Lukáč, Kaňuk, Michal Sabol, Jozef Sabol, Hoľko, Karabin, Pavur. (ps) DLHÉ n/Cir – ULIČ 1:2 (0:1) Dlžania už v 3. min. po chybe v obrane prehrávali. Potom sa hral vyrovnaný zápas, no šance Makovec ani Cibula nepremenili. V II. polčase domáci prestriedali, boli aktívnejší, no strelecky neefektívni. Hostia v 61. min z rychlej kontry zvýšili na 2:0. Domáci potom za tlačili súpera, no ani rohové a priame kopy sa im nepodarilo premeniť. Gól dal až v 78. min. Burik po rohovom kope Makovca. Záverečný tlak domácich na vyrovnanie nevyšiel. Góly: 78. Burik – 3. a 61. Hromadka. ŽK: Krivjančin – R. Cmar. R: Brehovský. D: 150. Vynikli: Paľo Mesaroš – Hromadka. Dlhé n/Cir.: Dzurko – Ondrej Polačko, Krivjančin, Pavol Mesaroš, Ján Polačko, Burik, Makovec, Krivjanský, Gutter, Cibula, Kováč (Ľuboš Mesaroš, David Polačko). Ulič: Hrivňak – Marek Chochrun, Martin Chochrun, Levič, Levkanič, Hromadka, Čokina, Kočan, Cmar, Hačko, Podruhák (Ridoš, Ján Holinka). (vf) KOŠKOVCE – ZUBNÉ 4:1 (1:0) Zápas začal vlažne a štvrťhodinu to bol vyrovnané stretnutie s nepresnosťami na oboch stranách. Až v 17. min. sa Ku zica ocitol sám pred brankárom, ktorý je ho strelu vytlačil na roh. V 18. min. po ro hu Kuzicu nastrelil Balica brvno, v 29.

l

l

l

min. po centri Balicu Dominik Benec hla vou netrafil bránu hostí. V 31. min. po rohu Kuzicu lopta tancovala na bránkovej čiare, no gól z toho nebol. Domáci si mohli zakričať až v 34. min., keď Balica na 16–ke vycvičil obrancu hostí, našiel Kuzicu a ten strelou z 16 m k žrdi nedal brankárovi šancu. Po prestávke Kuzica v 52. min. po chybe obrany hostí prázdnu bránu ešte netrafil, ale o 2 minúty neskôr po prihrávke Miro Benec z otočky zvýšil. Z ojedinelého útoku Jahnička dokonca znížil. V 75. min. domáci opäť zvýšili náskok. Skóre už v nadstavenom čase po ideálnej prihrávke Balicu uzavrel Brza. Góly: 53. a 75. Miro Benec, 34. Kuzica, 90 + Brza – 70. Jahnička. ŽK: Miro Benec – David Sima, Polák. R: Kucer. D: 150. Vynikli: Balica – Mihaľov. Koškovce: Falatko – Brza, Ballek, Tomáš Dušák, Boško, Kuzica, Sabo, Balica, David Dušák, Miro Benec, Dominik Benec (Gajdoš). Zubné: Mihaľov – Škutka, J. Valkučák, David Sima, Hlohinec, Ľudovít Sima, Vasilco, Drozd, Polák, Suchanič, Jahnička (Benko). (fd) PTIČIE – OHRADZANY 7:0 (2:0) Už v 3. min. otváral skóre domáci kanonier Kolník. V 15. min. po centri Maličké ho si loptu do vlastnej brány upratal Do rocák. Golostroj pokračoval aj v II. polčase. V 59. min. vystrelil Kolník, brankár vyrazil pred nabiehajúceho Metiľa a ten zvýšil. O minútu nato Bešák trafil brvno a odrazenú loptu trafil do prázdnej brány Kolník. Hostia mohli v 74. min. zaznamenať čestný úspech, ale striedajúci Macko netrafil loptu pred prázdnou bránou. Vzápetí dve Bešákovi strely zneškodnil Sakalik. V 80. min. unikol po krídle Metiľ a Kolník završil hetrik. V 86. min. si úlohy vymenili a Metiľ zvýšil na 6:0. Posledné slovo však mal kanonier Kolník, ktorý svojim štvrtým gólom z pokutového kopu uzavrel gólový účet stretnutia. Góly: 3., 60., 80. a 89. (z 11 m) Kolník, 59. a 86. Metiľ, 15. vlastný Dorocák. ŽK: Jancusko, Otavka, Dorocák, Frajtko – Ohradzany. R: Greško. D: 150. Vynikli: Čirák – Matta. Ptičie: Čubák – Čirák, Jalč, Lancoš, Vaško, Tomovčík, Bešák, Maličký, Patarák, Kolník, Metiľ (Karas, Džubák). Ohradzany: Sakalik – Pavlovský, Radoslav Matta, Schwarzbacher, Pužo, Otavka, Obešter, Frajtko, Jancusko, Tomáš Tkáč, Dorocák (Goga, Macko, Tkáč–Klič). (ľr) MODRA n/Cir. – ĽUBIŠA 3:1 (1:1) Prvý polčas bol vyrovnaný a hra sa odohrávala väčšinou medzi šestnástkami. Prví pohrozili domáci, no Babin v 9. min. hlavou z päťky nedal. Ďalšie šance domáci Miko a Harvilik nepremenili a tak udrelo na druhej strane, keď Macko z trestného kopu nastrelil brvno a Max hlavou dorazil. Odpoveď Modranov

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

J. Nazad (Košarovce, 3) P. Jakubčo P. Marinič M. Molek (FK Humenné, 3) (FK Humenné, 1) (V. Sitnica, 1) L. Metiľ M. Balica M. Hančár J. Džubara (Ptičie, 2) (Koškovce, 4) (Modra n/Cir., 1) (V. Sitnica, 2) P. Kolník M. Hromadka M. Max (Ptičie, 5) (Ulič, 1) (Borov, 1) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

prišla v 42. min., keď obranou hostí sa preštrikoval Hančar a Rajňak umiestnenou dorážkou vyrovnal. Po prestávke domáci vystupňovali tempo a v 60. min. po peknej narážačke Mikulu trafil vinkel brány Hančar. Domáci od tohto momentu kontrolovali vývoj a ich víťazstvo po technickej prihrávke Hančara poistil hlavou Rajňak. Góly: 32. a 72. Jaro Rajňak, 60. Hančar – 44. J. Max. ŽK: Mikula – Kudrik. R: Guľko. D: 110. Vynikli: Hančar – Max. Modra n/Cir.: Vohár – Babin, Šarga, Beľančin, Škovranko, Mikula, Karľa, Hišem, Hančar, Harvilik, Jaroslav Rajňák (Gnip, Kohút, Jozef Rajňák). Ľubiša: Krivjančin – Dušák, Kudrik, Šepeľa, Kyselovič, Patrik Kuľus, Macko, Adrian Kuľus, Max, Papaj, Jevčák (Šimkanič, Petrovčin). (šh) UBĽA – FK HUMENNÉ 2:6 (0:2) Hostia od prvých minút potvrdili rolu favorita, čoho výsledkom bol dvojgólový náskok. V II. polčase sa domáci otriasli a v 50. min. nádhernou strelou Fejsáka do šibenice znížili. Zdalo sa, že zápas bude vyrovnaný, ale hostia o niekoľko minút zraneného brankára Pekalu, ktorý domácich nepodržal, poľahky štyrikrát prekonali a bolo po zápase. V závere ešte znížil domáci Hreha peknou strelou. Góly: 50. Fejsák, 82. Hreha – 20., 70. a 80. Jakubčo, 60. a 64. Valkučák, 33. Stach. R: Prokopčák. D: 70. Vynikli: Fejsák – Čerňa. Ubľa: Pekala – Petriš, Regula, Fejsák, Jaško, Bevis, Mitro, Pavlina, Darjanin, Hreha, Dzoba (Gero, Patrik Chochla). FK Humenné: Vasi lenko – Okoš, Marinič, Burda, Mihok, Jakubčo, Jurov, Stach, Valkučák, Dzurko, Čerňa (Hradik, Müller, Šurin). (vd) V. SITNICA – K. BROD 6:1 (2:0) V odpustovej atmosfére už v 6. min. z prihrávky Kocurišina na Džubaru sa Kušnír nemýlil. V 45. min. Paľo našiel Kušníra a bolo 2:0. V II. polčase snaha domácich o góly pokračovala a v 48. min. domáci zvýšili Jakubom Džuba rom. Ten sa strelecky zapísal aj o tri mi núty neskôr. Hostia v 64. min. znížili Matom. No už o minútu Molek zvýšil a Dano Palšák završil nádhernou strelou poltucet v bráne hostí. Góly: 6. a 41. Kušnír, 48. a 51. Džubara, 65. Molek, 82. Dano Palšák – 64. Mata. ŽK: D. Palšák – Pančura. R: Skalka. D: 180. Vynikli: Molek – Mata. Vyšná Sitnica: Rak – Turčík, Kušnír, Tomáš Švigár, Molek, L. Kocurišin, Džubara, Marek Palšák, Dominik Švigar, Malý, Paľo (Paščinský, Kasarda, Daniel Palšák). Krásny Brod: Lazor – Pančura, Herman, Sopko, V. Bochin, Kačur, Mata, Kocan, M. Pančura, M. Klopko, Salák (Kandráč, J. Bochin). (jp) FK Humenné 10 10 0 0 43:12 30 Ptičie 10 8 1 1 28:6 25 Koškovce 10 6 2 2 22:13 20 Modra n/Cir. 10 5 2 3 11:6 17 Ulič 10 5 2 3 22:20 17 Borov 10 5 1 4 25:17 16 Košarovce 10 4 1 5 27:19 13 V. Sitnica 10 4 1 5 24:33 13 Kr. Brod 10 4 0 6 24:32 12 Dlhé n/Cir. 10 3 1 6 16:18 10 Ubľa 10 3 1 6 13:22 10 Zubné 10 3 0 7 13:21 9 Ľubiša 10 2 1 7 10:31 7 Ohradzany 10 1 1 8 5:33 4 Borovu budú po sezóne odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

7. 10. 2013

Pre váš lepší pocit

Mierová 98, Humenné (pri poisťovni Allianz)

0917 689 776

www.hmnnabytok.sk

steny do obývacích a detských izieb v sedacie súpravy v v váľandy v matrace v spálne v vešiakové steny v vstavané skrine v kuchyne

nábYToK na Mieru

Ponúkame vám super lacné TvárniCe na výSTavbu oPloTenia, a to aj vo farebnom prevedení Pre potreby stavebníkov uvádzame na trh novinku

FirmaDAPET,spol.s r.o.

PLOTOVÝ PROGRAM

PREVÁDZKAv HUDCOVCIACH (areálbývaléhoPD) Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Program tvoria: plotová tvárnica PT 17 v rozmeroch 500x170x200 mm plotový stĺpik PS 25 v rozmeroch 250x250x200 mm Prečo plotové tvárnice? Použitím nami vyrábaného systému na oplotenie dosiahnete úsporu betónovej zmesi, ktorá je potrebná na zalievanie klasických tvárnic. Úspora nášho programu predstavuje minimálne 75% betónovej zmesi na zalievanie v porovnaní s debniacimi tvárnicami.

Plotový program je vyrábaný v základnom sivom prevedení a v prípade záujmu v ďalších štyroch farebných vyhotoveniach:

prírodná-sivá

žltá

hnedá

červená

čierna

Možnosť voľby rôznych farebných kombinácií

Výstavba je veľmi jednoduchá. Plotové tvárnice sa presne prekladajú, čím vznikajú presné otvory na tvárniciach. V pravidelných intervaloch vzniká otvor, ktorý sa po vložení armatúry zalieva betónom. Výstavba oplotenia pomocou tohto systému je úsporná a rýchla.

Vyskúšajte a neo¾utujete Celý sortiment (MT 20, DT 25/25, DT 30/25...) z a a k c i o v é c e n y nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora anna Šimkuličová. redaktori Michaela Kobanová a Tomáš Čergel. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. inzercia Michaela Kobanová. adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, a. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – sport.podvih@gmail.com), e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MeDia boX. Tlačí roTaPrinT Košice. rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8.30 do 16. hod. registrované Ministerstvom kultúry Sr - ev 3959/09.

PV2013-41  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you