Page 1

Deň otvorených dverí V pondelok 26. augusta 2013 od 13. do 18. hod. bude v kancelárii primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej Deň otvorených dverí. Štatutárka bude prijímať občanov v poradí, v akom prídu na radnicu. (sk)

rOČnÍK: XVi

ČÍSLO: 35

26. 8. 2013

Cena: 0,40 €

Klub za mestna ných žien v Humennom pozval svoje člen ky na štvrtkový „čaj o piatej“ do Vi horlatskej knižnice, kde im podvečer spríjemnilo divadlo poézie a Michal Kurty. Viac na str. 2.

Mesto Humenné a Mestské kultúrne stredisko vás pozývajú na

XXIV. HUMENSKÝ JARMOK NámestiepredDomomkultúry

Kultúrny

29. 8. – 31. 8. 2013

29. 8. 2013 (štvrtok) od 14.00 hod.

30. 8. 2013 (piatok) od 14.00 hod.

31. 8. 2013 (sobota) od 18.00 hod.

riaVa

HumenSKý amfiteáter Koncert hudobnej skupiny

SLáVnOStnÉ OtVOrenie HumenSKÉHO JarmOKu POSLanKYŇOu nárODneJ raDY SLOVenSKeJ rePuBLiKY a PrimátOrKOu meSta HumennÉ PhDr. JanOu VaĽOVOu „VýCHODniarSKa SHOW“ Účinkujú členovia Ľudovej hudby Železiar a ich sólistky speváčky, a známy zabávač Jožko Jožka

Ženská spevácka skupina

a rutY–ŠutY Senior country club zo Žiliny

BeSKYD folklórna spevácka skupina

VOĽanKa Spevácka skupina

program:

iVan miHOK BanD pod názvom „Vrana na stožiari“

Stánky s občerstvením a zábavné atrakcie štvrtok–sobota(29.–31.8.2013) od8.00do22.00hod. nedeľa(1.9.2013) od8.00do20.00hod. Predajné stánky so spotrebným tovarom štvrtok,piatok(29.a 30.8.2013) od8.00do20.00hod. sobota(31.8.2013) od8.00do18.00hod.

Verchovina v Humennom na Námestí slobody

` Pozvanie na XXiV. Humenský jarmok 29., 30., 31. august 2013 grilované špeciality na terase ` Počas jarmoku bude hrať cimbálová hudba Jána Budiho a cigánska goralská kapela františka Kačicu, známa zo slovenského filmu Cinka Panna

aKCia na VŠetKY BiCYKLe ZnaČKY KeLLYS

© entrum pôžičiek

Živnostníci, S.R.O.-čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia

Kvety frÉZia PO–PIA 8.00 - 17.30 hod. SO 8.00 - 12.00 hod. NEDEĽA: na požiadanie

775 6644, 776 7444, 0908 100 123 Mierová ul. v Humenom (podstračounôžkou)

len v predajni BiCYKLOV

na ul. Čsl. armády 13 v Humennom dovypredaniazásob tel. 0905 492 180

Predschválenie do 5 minút

info: 0905 366 416

www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kytièka k meninám Ešte tak si na to zvyknúť… Od 26. 8 - 1. 9. 2013 oslavujú meniny: Samuel, Samo, Samuela ` Silvia, Silvio ` Augustín ` Nikola, Nikolaj ` Ružena ` Nora, Ramón ` Drahoslava

Z pranostiky l Na Sťatie sv. Jána prestávajú už veľké sparna l Aký čas sv. Ján dáva, taký ho aj Michal máva l Keď sa Ján rozplače, iba Božia matka ho utíši l Od sv. Jána sťatia lastovičky od nás letia l Na deň Sťatia sv. Jána sa nesmú rezať kapustové hlavy l Ak je na sv. Egida pekný deň, bude pekne ešte štyri týždne l Aké počasie Egid ukazuje, také sa celý mesiac udržuje l Aký prvý, druhý, tretí, taký celý september. (cin)

PamätátesieštenarefrénpesničkyskupinyVidiek:MyniesmeTaliani,Lenka?Nedávnosomsinaňhospomenul,keďsommalčesť byť účastníkom medzinárodného stretnutia na záver jednej prestížnejakcie.A akotoužbývanepísanýmpravidlom,v presne stanovenýčasprišliNemci,Nóri,Češi,o desaťminútneskôrRusi, Ukrajinci,popolhodineTaliani.A eštestálechýbaliFrancúzia Španieli.Ažsomsipritompomyslel,žeajtátosituáciaodrážaducha Európy i celej Európskej únie. Nemcom sa zo všetkých darí najlepšieajv časekrízy.A tiežrelatívnedobreajseveranom.Podstatne horšie sú na tom južania. Náš spolupracovník, ktorý žije v nemeckomIserlohne,hovorilo tom,prečomuz krajín,kdemohol kedysiemigrovať,najviacvyhovovalaNemecko–imponovalamu tamojšiaprecíznosťa dochvíľnosť.Nuž,pomiešalismesajednaradosť.Eštetaksinatozvyknúť…Marián Šimkulič

Kam do lekárne

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umenie 19. storočia: Od klasi cizmu po brány moderny – výstava obrazov zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove l Ume lecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. Kaštieľ Snina l Výstavy: Snina v zrkadle času, Mikuláš Klimčák: Byzantská misia, Jozef Kornucik: Dimenzie, Boris Sirka: Some time ago. Otvorené: utorok – piatok od 10. do 18. hod, nedeľa od 14. do 18. hod. Vstup zdarma.

Galéria Andrej Smolák Členovia komisie na prípravu budúcoročného stretnutia rodákov s primátorkoumestaJanouVaľovoua vedúcouodborukultúryNatašouMocákovou.

MESTO HUMENNÉ PRIPRAVUJE STRETNUTIE RODÁKOV

Bu dú sú časťou bu dú co ročných pa mätných dní

Na humenskej radnici po prvý raz zasadala Komisia na prípravu stretnutia rodákov pri mestskom zastupiteľstve. Úlohou komisie bude zmapovať sme na nejakom podujatí spomea následne vybrať Humenčanov, nuli, čo chystáme, dostali sme od ktorých životná púť smerovala občanov tipy na členov komisie. nielen za hranice mesta, ale aj Sú to obyvatelia, ktorí pamätajú štátu. „Počuli sme o našich Hu - staré časy. Každého poznajú, vemenčanoch, ktorí už dlhé roky ži- dia, kto sa kam vysťahoval i na jú po celej Európe, Amerike či opak, kto do nášho mesta prišiel,“ Austrálii a v ich novom domove sa vysvetlila zloženie komisie Nataša stali úspešnými a známymi. Mocáková, vedúca odboru kultúNapriek tomu naďalej hrdo pre- ry. „Na našom ďalšom stretnutí si zentujú, že sú Humenčania,“ pri- určíme kritéria, na základe ktoblížila myšlienku projektu primá- rých budeme rodákov vyberať.“ torka Jana Vaľová. Za členov ko- Prvé stretnutie rodákov bude súmisie boli vybraní Humenčania, časťou Pamätných dní mesta HuVnútorný bazén o ktorých sa vie, že história mesta menné už budúci rok. pondelok ZATVORENÉ - sanitárny deň je ich srdcovou záležitosťou. „Keď Michaela Slivková Kirňaková ut., štv. od 08.15 hod. do 20.00 hod. Na„čajo piatej“sazišličlen k y str., pia. od 09.00 hod. do 20.00 hod. Únie žien 22. augusta vo Viso., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. horlatskejknižniciv Humennom. sauna ženy/muži Klub zamestnaných žien im nedeľa/muži od 10.00 hod. do 20.00 hod. pripravil zaujímavý program, nedeľa/ženy od 10.00 hod. do 20.00 hod. v ktoromrecitovaliIvetaBurašoLetné kúpalisko vá, Sidónia Semanová, Kristína po. - ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod. Jurková, predstavilo sa Divadlo poézie Čiapka, pesničkami a hudbou osviežil stretnutie Michal Kurty so svojou skupinou. Podujatiesošarmommoderoval Pohotovostné služby v HUMENNOM: TomášIlečko.Stretnutiev knižni26. 8. Lekáreň DON BOSCO, 27. 8. Le - ci bolo zároveň aj príležitosťou káreň PRI FONTÁNE, 28. 8. Lekáreň NA naocenenielaureátkyrecitačnej DETSKEJ POLIKLINIKE, 29. 8. Lekáreň súťaže Vansovej Lomnička, ktoDON BOSCO, 30. 8. Lekáreň rousastalaštudentkakonzervaLABORECKÁ, 31. 8. Lekáreň SUN- tória Kristína Jurková z HuPHARMA, 1. 9. Lekáreň PRI FONTÁNE. menného (na snímke s Ing. MáOtvorené v pracovných dňoch do 20.00 riou Lukáčovou, predsedníčkou hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do Klubuzamestnanýchžien).(aš) 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kedy na plaváreò

26. 8. 2013

Vihorlatské osvetové stredisko Humenné l Vertikály a idea kruhu – autorský profil Mariána Straku. Výsta va potrvá do 15. 9. 2013.

Kiná pozývajú Fajn Humenné 28. – 29. 8. My sme Millerovci Zač. predst. o 19.30 hod., vstupné 4 €. 30. 8. Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí Zač. predst. o 19.30 hod., 2D, vstupné 4/3 €. 31. 8. – 1. 9. Nástroje smrteľní kov: Mesto kostí Zač. predst. o 19.30 hod., 3D, vstupné 6/5 €. Centrum Snina 27. 8. Lovci hláv Zač. predst. o 19.30 hod., vstupné 2 € LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2013 na námestí pred Domom kultúry 26. 8. U mně dobrý 27. 8. Viditeľný svet Začiatok premietania po zotmení (21. hod.), v prípade nepriaznivého počasia, ani za silného vetra sa nepremieta.

-

na Námestí centrum KONFRONTÁCIE prezentácia tvorby rôznych autorov Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. Výtvarné centrum, Česká ul. 9, Snina Výber z rannej tvorby Andreja Smoláka Otvorené len vopred ohláseným návštevám. V hoteli KARPATIA v Humennom Farby noci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

Opustili nás V HUMENNOM Anna Futrikaničová, nar. 1921 Zuzana Harišová, nar. 1925 V SNINE Martin Mucha, nar. 1963 Jozef Galanda, nar. 1952 V MEDZILABORCIACH Fedor Jalč, nar. 1929 V BELEJ NAD CIROCHOU Peter Škutka, nar. 1990 V DLHOM NAD CIROCHOU Helena Janušová, nar. 1929 V LUKAČOVCIACH Paulina Slobodníková, nar. 1942 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

26. 8. 2013

Policajné správy

Módna prehliadka de tí v zá ve re prázd nin Abysidetiužiliposlednédniprázdnín,DennécentrumnaLaboreckejuliciv Humennomv spoluprácis magistrátom23.augustausporiadalizaujímavépodujatie.Rodičovs malýmideťmivítalšašo,odktoréhodostalisladkosti,tlieskalidetskejmódnejprehliadke,súťažilia tešilisaz pekných výhier.ZavítalamedzinichajprimátorkaJanaVaľová,ktoráocenilašikovnosťmalýchmanekýnov a pôvabnémodelydetskéhooblečenia.Zároveňinformovalaajo tom,žemestovďakaúspešnému projektuzískapreDennécentrumnovévybaveniedokuchynky,športovépotreby,aleajpočítače. MódnuprehliadkupripravilapredajňadetskýchodevovMirau,ktorásamódnemunávrharstvu,šitiupredeti,aleajdetskémumodelinguvenujeodroku2001.V Dennomcentrepredviedli40modelov,a o tom,akoimtovyšlo,môžnosipozrieťajnafacebooku.(aš)

Obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo pre kurzo rov, ich drža nia a obchodovania s nimi, čelia 25–roční Jozef a Ľubomír zo Sniny. Od neznámej osoby kúpil Jozef pre potrebu Ľubomíra začiatkom marca v Michalovciach za 40 Eur plasto vú injekčnú striekačku s bielou kryštalickou látkou s obsahom metamfetamínu. Po odovzdaní sa autom presu nu li na parko visko na Hu menskej ceste v Michalovciach, kde časť drogy požili. Následne boli kontrolovaní príslušníkmi kriminálnej polície. Na ich výzvu vydal Jozef striekačku s látkou o hmotnosti 0,39 gramov a priemerným 40,4% obsahom metamfetamínu, z ktorých by bolo možné pripraviť až 16 obvykle jednorazových dávok drogy. kpt. Ing. Alexander Szabó

UKRADOL, ČO POTREBOVAL Sninská polícia začala trestné stíhanie za prečin krádeže a po rušovania domovej slobody. Páchateľ v dobe od 17. do 22. augusta vošiel do jedného z domov v Kolonici, odkiaľ ukradol finančnú hotovosť, športovú obuv, bundy a fotoaparát. Škoda predstavuje cca tisíc Eur.

V BARE UTŔŽIL BITKU

TO MÁŠ BRE HOVSKÝ Z BAŠKO VIEC V BARMANSKEJ SHOW VO VERCHO VI NE

K letné mu ve če ru osvie žu jú ce mieša né ná po je

Kaviareň a reštaurácia Verchovina v Humennom na Námestí slobody v poslednom čase organizuje viaceré príťažlivé podujatia. Tentoraz v piatok večer 23. augusta to bola barmanská show s miešaný mi nápojmi, ktorú navyše spríjemnila cimbálovka Jána Budiho. Za pultom sme zastihli barmana mieste, aby v celoslovenskej súťa Tomáša Brehovského z Baško - ži v Púchove získal vo svojej kate viec, absolventa humenskej Hote- górii tretie miesto a ocenenie top lovej akadémie – odbor kuchár barman. Ako uviedol, „V Hu čašník. Vyznal sa nám zo svojho mennom je málo takých barov, vzťahu k miešaným nápojom: „Na kde sa robia miešané nápoje, tak konci deviateho ročníka, keď som že som využil ponuku Verchoviny išiel na strednú, vravel som si, že na barmanskú show.“ Presvedčili budem kuchár, ale už po prvom sme sa, že aj tu sú najobľúberočníku sa to zvrtlo, videl som bar- nejšie Piňa colada a Mojito, ktoré manstvo, free style a celé štyri ro - patria k osviežujúcim letným nápo ky som to cvičil,“ uviedol. Počas jom. Na otázku, či sa chce aj na štúdia sa zúčastnil viacerých ďalej zúčastňovať súťaží, uviedol, prestížnych súťaží: Eurocapu že hej, ale má prácu a iné záujmy, v Prešove v roku 2011, kde sa takže dúfa, že si na všetko nájde zišlo celé Slovensko, súťažiaci čas. Ten, ktorý venoval hosťom vo z Mexika, Španielska, Talianska, Verchovine, určite ponukou osvieMaďarska, Poľska a Česka a To - žujúcich miešaných nápojov a aj máš sa umiestnil na štvrtom showmenstvom, ktoré k tomu mieste. O rok neskôr na spomína - neodmysliteľne patrí, stál za to. nom podujatí skončil na šiestom Marián Šimkulič

BarmanTomášBrehovskýmixujev šejkriosviežujúcetajomstvo l S čašníčkou Erikou Meždejovou pri chystaní miešaných nápojovhosťomVerchoviny.

Trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví v súbehu s pre činom výtržníctva, spáchaným formou spolupáchateľstva, začala polícia proti doposiaľ neznámym páchateľom, ktorí mali 15. júna krátko po polnoci v jednom z humenských barov verbálne i fyzicky napadnúť 22–ročného mu ža z Hu menné ho. Mla dík utrpel zranenia s dobou liečenia do 21 dní. –AR–

NA DÁ CIA PRE DE TI SLO VEN S KA PODPO RI LA VZNIK PRVÉ HO DIA ŠLA BI KÁ RA

Aby žiadne dieťa s diabe tom ne stá lo bo kom Z fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska podporila vznik prvého Dia šlabikára na Slovensku! Podnetom pre vznik knihy je snaha kolektívu autorov, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na jeho ochorenie. Ambíciou autorov je podať uce- die, ako športovať a mnoho iných lené a kompletné informácie rád získaných členmi Združenia o tejto problematike samotným rodičov a priateľov diabetických diabetikom, ich rodinným prís- detí zo Spišskej Novej Vsi. Distri lušníkom, ale i všetkým, ktorí buovaná bude bezplatne, na stis detským diabetikom prichádza- ahnutie v elektronickej podobe na jú do kontaktu, teda učiteľom, tré- stránkach www.martinus.sk. Konnerom, či animátorom voľného takt: Ing. Peter Herceg, 0905 331 času. Publikácia, v počiatočnom 892, spisiacik@spisiacik.sk. náklade 300 kusov, poskytuje Okrem knihy je k dispozícii CD základné informácie o ochorení, prezentácia určená rodinám stravovaní, o právach a po- s diabetikmi, rodičom novozistevinnostiach diabetikov, ale aj ných detských diabetikov, či učiinformácie o aktuálnej legislatíve, teľom, ktorých edukácia začne na o tom, ako zvládnuť pobyt na do- východnom Slovensku od 26. auvolenke, školu a školské prostre- gusta 2013. Martina Slušná


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

26. 8. 2013

O D P E T R A A PAV L A P O M A R T I N A

O Zlatý dubák

Podľa pranostiky Peter a Pavol huby sejú. Vychádzajúc z toho, začíname v našom týždenníku druhý ročník hubárskej ligy. Úlohou čitateľov, ktorí sa do súťaže zapoja, bude doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červenák alebo kozák a z jedlých húb vatovca alebo trúdnik klobúčkatý – baraniu hlavu. Výnimočné exempláre hríbov a húb nám môžte doniesť do redakcie v po–pia od 9. do 12. hodiny, kontakt 0905 552 847. Víťazi oboch kategórií dostanú po Martinovi, ktorý podľa pranostík prichádza na bielom koni, originálny Zlatý dubák. Súťaž sponzorsky zastrešuje Ing. Milan Mňahončák z Humenného. (mš) Aeroklub Kamenica nad Cirochou o.z., ako organizátor 12. FAI Majstrovstiev Európy v lietaní na ultralightoch ďakuje prezidentovi a.s. CHEMES Ing. Jánovi MOLNÁROVI za materiálnu pomoc a ústretový prístup pri zabezpečovaní logistickej stránky podujatia. Touto cestou ďakujeme sponzorom CHEMES a.s., ALTHAN s.r.o., a CESSI a.s., ktorí podporili úspešný priebeh podujatia. Arnošt FOFF, náčelník letiska

Pre váš lepší pocit

Mierová 98 (1. posch.), Humenné

´

(pri poisťovni Allianz)

´

kuchyne v obývacie steny v detské steny sedacie súpravy v váľandy v spálne vešiakové steny v vstavané skrine www.hmnnabytok.sk

0917 689 776

NÁBYTOK NA MIERU

´


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

26. 8. 2013

DVADSIATY JUBILEJNÝ SOTÁCKY FESTIVAL V JASENOVE

S atraktívnym progra mom a medzi ná rodnou účasťou

Z oficiálnych hostí sa festivalu zúčastnili vujtka gminy Stary Dzikov Barbara Malecká, starosta obce Buštino z Ukrajiny Ivan Ivanovič Paša, riaditeľ Vihorlatského osve tového strediska Ing. Ján Duplák, miestni duchovní a starostovia okolitých obcí. Ako nám povedal sta rosta Jasenova, s Ukrajinou prvýkrát podpísali cezhraničnú spoluprácu, takže na festivale privítali aj FS Tisianočka z obce Buštino. Z Poľska prišla skupina zo spo -

Na miestnom futbalovom štadióne v Jasenove v nedeľu 25. augusta odštartoval v poradí 20. jubilejný Sotácky folklórny festival. S medzinárodnou účasťou z Poľska a Ukrajiny a s podporou Ministerstva kultúry SR, Matice slovenskej a sponzorov, ktorým starosta Ing. Ján Katkovčin aj touto cestou ďakuje, že pomohli uskutočniť tak náročné podujatie. mínanej gminy. Ďalej účinkovali stánky s občerstvením, atrakcie pre miestna FS Dupna, deti z Ma- deti – koníky, kolotoče, nafukovací terskej školy v Jasenove, ľudová hrad a ďalšie. Tak, aby Jasenovčahudba Železiar z Košíc s ľudovým nia naplno využili areál ihriska. rozprávačom Jožko Jožkom, Festival v Jasenove začal vlastne folklórny súbor Vranovčan, gitarové už v sobotu 24. augusta večer, kedy trio Vokal a v závere Rusínske ho - si miestna Folklórna skupina Dupna losy. Pre verejnosť boli pripravené pripomenula dvadsať rokov od svoj-

ho založenia a zo svojich zvykoslovných pásiem pripravila profilový program. Hosťom FS Dupna bol družobný Folklórny súbor Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou. Ôsmim zakladajúcim členom skupiny z obce a bývalému starostovi Ing. Jozefovi Čurillovi boli pri tejto príležitosti odovzdané ďakovné listy. Tie boli taktiež odovzdané pracovníkom Vihorlatského osvetového strediska, ktorí sa podieľali na vzniku skupiny a jej ďalšom rozvoji. (mš)

ĽudovýrozprávačJožkoJožka(vľavo) l JubilujúcemiestnaFSDupna l StarostaIng.JánKatkovčinotvárasotáckyfestival.

Divákomsaprogrampáčil,čoocenilipotleskom l O dobrýgulášpreúčinkujúcichsapostaralipoľovníciz PZSokol.

VY HODNO TE NIE TOHTO ROČNEJ LETNEJ SE ZÓ NY OČA MI PRI MÁ TO RA SNI NY ŠTE FA NA MI LOVČÍ KA

Mi ni málne sto ti síc návštevní kov, čo je celkom sluš né – Ak sa pozrieme na návštevnosť, na Sninských rybníkoch bolo počas prázdnin minimálne 75 tisíc návštevníkov. Keď sme pred necelými dvoma mesiacmi otvorili kaštieľ, pri sa motnom sprístupnení objektu a sprievodných programoch sme načítali viac ako 6 tisíc návštevní kov, a keďže návštevnosť bola permanentná počas celého leta, môžeme uviesť, že v kaštieli bolo okolo 10 tisíc ľudí. Ak k tomu pri počítame ešte tradičný festival Rock pod Sninským kameňom, tam bolo cca 20 tisíc návštevní kov. Takže, ak to zrátame, v Snine bolo počas prázdnin v spomína ných zariadeniach a na akcii ve novanej predovšetkým mladým, minimálne 100 tisíc návštevníkov, čo je celkom slušné. – Pre budúci rok pripravujeme na Rybníkoch, kde sa ukázalo, že obľúbenosť a návštevnosť je veľmi veľká, zvýšenie kapacity občerstvovacích zariadení. Napriek tomu, že my to vlastne

Prázdniny sa pomaly končia, a tak nám ostáva zamýšľať sa nad tohtoročnou turistickou se zó nou, uvie dol pri má tor mesta Sni na, Ing. Štefan MILOVČÍK (na snímke). neobhospo da - rozpočte, berieme do úvahy aj rujeme, vieme Memorandum Združenia miest to usmerniť. a obcí Slovenska s vládou, kde Rovnako treba sme sa prihlásili ku konsolidácii rozšíriť kapacitu verejných financií. Hoci, čo hygienických zariadení, takže odznelo aj na poslednej rade urobíme to tak, aby do začiatku združenia, nedá sa to plošne budúcej rekreačnej sezóny boli a šablonovito urobiť pre každé Rybníky aj v tomto smere pripra- mesto a obec, pretože pri investívené. Boli aj hlasy rozšíriť vodné ciách musíme spolufinancovať plochy. Detská časť je preplnená projekty, takže sa nedá čerpať aj kvôli tomu, že s deťmi sú aj ro- európske fondy i šetriť na investídičia, či starí rodičia, ale v časti ciách. Napriek tomu sa k tomu pre plavcov, kde je voda hlboká hlásime, takže s veľkými investíaž 3,5 metra, hoci bola ciami z vlastných zdrojov pre bunávštevnosť v jednu nedeľu maxi - dúci rok nepočítame. málna, čo je viac ako 5 tisíc ľudí, – Otvorenie zrekonštruovaného dá sa tam plávať. Z tohto pohľadu kaštieľa bolo 5. júla a bolo orientoby som problém nevidel. Máme vané k 1 150 výročiu príchodu určité vízie, ako Rybníky svätého Cyrila a Metoda. Som zatraktívniť, ale je to skôr o budú - veľmi rád, že ústredná výstava cich zámeroch. Myslím, že ani nie v najväčšej spoločenskej miestv budúcom roku, pretože ak pra- nosti bola venovaná dielam cujeme na budúcoročnom majstra Mikuláša Klimčáka. Minu-

lý týždeň som bol na vernisáži vo dvorane Ministerstva kultúry SR, kde majster otváral výstavu týchto diel. Celkom verejne som sa poďakoval aj s tým, že v budúcnosti by mohla byť v našom kaštieli aj stála výstava. Ďalej sú tam umiestnené diela mladého Borisa Sirku z Uble a nášho rodáka Jozefa Kornucika, ktorý bol v 60–70 rokoch minulého storočia výrazným talentom, o čom hovoria aj jeho spolužiaci – Juraj Jakubisko a ďalší. Je známe, že výtvarník je nezvestný od roku 1975, ale máme kontakty s jeho manželkou, ktorá nám prepožičala výstavu. Navrhol som Andrejovi Smolákovi, aby v jeseni pri príležitosti 20. výročia založenia galérie v Snine, ale aj jeho šesťdesiatin, výstavné a galerijné priestory kaštieľa na určitý čas patrili jeho dielu. Zatiaľ v kaštieli nevyberáme vstupné, pretože sme ho chceli odprezentovať tak, aby ho videlo čo najviac návštevníkov – domácich i hostí. Marián Šimkulič


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

26. 8. 2013

Prišli aj šermia ri Stretnu tie na hra de Bre kov bo lo sú časťou ce loslo venskej akcie Noc hradných zrú ca nín, kto ré rea li zo va lo zdru že nie Zachráňme hra dy. Pripra vi li sme pre účastní kov zaují ma vý pro gram. Na je ho za čiatku bo la prehliadka hra du so sprie vodcom (keďže hrad je kvô li mu rárskym a archeo lo gickým prá cam jedným veľkým sta ve niskom), po tom na lú ke pod hra dom bo lo vystú pe nie sku pi ny šer mu zo Strážske ho a na ko niec bol osvetle ný Bre kovský hrad. Akcie sa zú čast ni lo oko lo 170 ľu dí. Ing. Stanislav Macinský za Združenie na záchranu Brekovského hradu

PSK zostá va najlepšie hospo dá ria cim kra jom medzi VÚC Prešovský samosprávny kraj je aj po roku 2012 stále najlepšie hospodáriacim krajom spomedzi všetkých ôsmich vyšších územných celkov na Slovensku. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Finančné zdravie Prešovského kraja je označené ako „dobré“ a má hodnotu +1,8 na stupnici od –3 po +3. Spomedzi všetkých krajov je to najviac, druhý kraj v poradí – Nitriansky má skóre +1,6. „Oproti minulému roku sme si Celkový dlh na obyvateľa v PSK nie dokazuje, že je to správna i miestnej, spustil nezávislý ekopolepšilio tridesatiny,“neskrýva za rok 2012 predstavuje 54 Eur, cesta,“ komentuje výsledky nomický inštitút INEKO v roku spokojnosť predseda ekonomic- kým v roku 2011 to bolo 75 Eur predseda PSK Peter Chudík. 2012. Jeho hlavným cieľom bolo ky najslabšieho regiónu Peter a v roku 2010 dokonca 81 Eur. Prešovský samosprávny kraj je prispieť k dlho do bej udrža Chudík. Ako dodal, „s veľkým Na výpočet jednotlivých indiká- s počtom obyvateľov viac ako teľnosti hospo dá re nia a fi nap ät ím sme očak áv ali zve- torov finančnej stability INEKO 815 000 najľudnatejším regió- nančnej stability obcí a vyšších rejnen ie údajov na web ov om sleduje viaceré finančné ukazo- nom Slovenska. Bežné príjmy územných celkov. Portál obsahuportáli. Snažili sme sa v minu- va te le, ako napríklad bežné PSK v roku 2012 presiahli 150 je úplnú databázu obcí a vyšších lomrokunájsťnašeslabémies- a kapitálové príjmy a výdavky, miliónov Eur. Kapitálové výdavky územných celkov s údajmi taa zameraťsanaukazovatele, záväzky, bankové úvery a výpo - v tom istom roku dosiahli takmer o plnení vybraných ukazovateľov kdesmevykazovalinižšieohod- moci, úrokové splátky, pohľa- 19 miliónov Eur. Úverové zdroje a to od roku 2006. not en ie. Potvrden ie prv éh o dávky, výsledok hospodárenia, sa mosprávne ho kra ja mierne Veronika Fitzeková miestajeprenásnesmiernemo- neobežný majetok, či počet oby- presahujú 44 miliónov Eur, čo tivujúce.Mátozmysel–sústre- vateľov. „Pozitívnehodnoteniefi- predstavuje 29,4 %. Z miest Prediť sa na financie.“ Medzi päť nančnejkondíciekrajajeprenás šovského kraja má, tak ako v ro najdô le ži tejších indi ká to rov fi - obrovskýmzadosťučinením.Pre- ku 2011, najvyššie skóre mesto Podľa portálu http//obce.inenančnej sta bi li ty sa mospráv šovský kraj je síce ekonomicky Kežmarok +2,2. Kým za rok 2011 ko.sk je mesto Snina s celko patria celkový dlh, dlhová služ- najslabším regiónom Slovenska, hod no tu +2 pre sia hol len vým skóre + 1,7 a mesto Hu ba, záväzky aspoň 60 dní po ale nezávislé hodnotenie doka- Kežmarok, za rok 2012 sa v Pre - menné s cel ko vým skó re splat nos ti, oka mži tá likvi di ta zuje,žeajnapriektakémuhendi- šovskom kra ji k ne mu pri da li + 1,1 v dobrom finančnom a základná bilancia. Najvyššie kepu môžeme dobre hospodáriť. ešte dve mestá – Poprad a Svit, zdraví. Mesto Medzilaborce ohodnotenie +3 získal PSK za Už dlhé roky sme maximálne ktoré za rok 2012 zhodne vyka- s celkovým skóre + 0,7 je záväzky aspoň 60 dní po splat- zodpovední pri vynakladaní fi- zujú finančné skóre +2,1. Na v dosta točnom fi nančnom nosti. Inštitút však sleduje aj iné nančných prostriedkov a nemá- opačnom konci rebríčka s hod- zdra ví. Do vý poč tu sú indikátory – ako napríklad zá- mebenevolentnýprístupk použí- notou skóre –0,5 je Veľký Šariš. zahrnuté údaje za roky 2009 väzky po splatnosti k príjmom, vaniu vlastných, či externých Krajské mesto Prešov má fi- – 2012. Ak si chcete overiť, po ho to vú likvi di tu, bi lanciu zdrojov. Správame sa ako nančné zdravie ohodnotené na aké je finančné zdravie vašej bežného účtu a ďalšie. Patrí normálnadomácnosť–míňame +0,3. Internetový portál o hospo- ob ce, vyhľa dajte si to na (ar) medzi ne aj dlh na obyvateľa. lentoľko,koľkomáme.Hodnote- dárení samosprávy – regionálnej spomínanom portáli.

Ako sú na tom naše mestá?

ZA ÚČASTI ÔSMICH MIESTNYCH RÓMSKYCH KRÁSAVÍC

Miss Ro ma Medzi la borce Ka ta rí na De me te ro vá

Mesto Medzilaborce zorganizovalo 17. augusta 2013 v miestnom amfiteátri Miss Roma Medzilaborce 2013. Súťaže sa zúčastnilo 8 miestnych dievčat: Michaela Demeterová, Mária Varechová, Andrea Varechová, Stanislava Ferencová, Miroslava Miľová, Katarína Demeterová, Nikola Grundzová a Martina Demeterová. Dievčatá súťažili v týchto disci- Demeterová, prvú vicemiss Niplínach: predstavovanie, voľný kola Grundzová a titul Miss program, promenáda v plav - Sympatia Roma Medzilaborce kách a módna prehliadka. Čle - 2013 si odniesla Miroslava Miľonovia poroty v zložení Lenka vá. Najvyššie ocenenie titul Karakuľková, Róbert Roháč Miss Roma Medzilaborce 2013 a Dominika Lazorčiková (Miss získala Katarína Demeterová. Medzilaborce 2011) mali veľmi Veríme, že súťaž dodala sebaťažkú úlohu v ocenení fyzickej vedomie nielen súťažiacim ale krásy a iných vlastností. Porota i ďalším dievčatám v hľadisku. rozhodla o takomto poradí: titul Text Bc. Andrea Lutašová, druhej vicemiss získala Martina snímka Mgr. Gabriel Kantuľák

Taktorozhodlaporotaspomedziôsmichrómskychdievčat.Zľavaprvá vicemissNikolaGrundzová,uprostredMissRomaMedzilaborce2013 MiroslavaMiľováa vpravodruhávicemisssúťažeMartinaDemeterová.


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

26. 8. 2013

Noc hradných zrú ca nín na Ja se novskom hra de DoceloslovenskejakcieNochradnýchzrúcanín2013saznovazapojilajJasenovskýhrad.Programboloprotiminulémunultémuročníkubohatší,keďokremosvetleniamúrovhradu,vatry,spoločnejopekačkypribudlaajukážkasokoliarstva,a v stánkumalizáujemcovia k dispozíciitlačovinya publikácieSlovenskejagentúrycestovnéhoruchu.Nazlepšenieorientáciesazväčšiltiežpočetzapálenýchhradnýchfakieľ.Natovšetkobolozvedavýchajviachradnýchstrašidielakopredrokom.Prizeralosaasistozvedavýchúčastníkov,prevažne občanovobce,aleajz Humennéhoa ďalšiehookolia.Ďakujemevšetkým,ktoríprispelik úspešnémupriebehuakcie,zvlášťObecnému úraduv Jasenove,sokoliarovi,všetkýmostatným,ktorízapožičalipotrebnéveci,akoajtým,ktoríichpomohlidopraviťhorenahrad,ale ajostatným,ktorýchprenedostatokmiestaspomenúťnemožno. Za Združenie na záchranu Jasenovského hradu Alexander Daňo

ZO SLÁVNOSTNÉ HO ZNO VUODHA LE NIA PA MÄTNÍ KA FRAN TIŠ KA RÁ KOCZI HO II. V BORŠI

Bus ta, o kto rej mož no na pí sať ro mán, ale bo vždy sa nájde sta točný člo vek – Chystali sme už oslavy 336. výročia narodenia Františka II. Rákocziho, keď som 1. marca išiel do kaštieľa a vidím, že busta nie je na mieste, – priblížil situáciu kastelán Štefan Kázmér. – Hneď som zalarmoval obecný úrad, políciu v Strede nad Bodrogom, Košiciach, Satoraljaujhelyi, Sárospataku, „Nebojte sa, nemôžu ho predať,“ – ubezpezpečovali ma. A čo sa stalo? Nebolo treba ani ďaleko ísť, pretože miestny 28–ročný mladý muž, ktorý v živote nebol ani v kaštieli, ani v krčme, ani na ihrisku, sľúbil dvom rómskym chlapcom z Kráľovského Chlmca 180 Eur za bustu. Podľa našich informácií vo výkupe druhotných surovín by za bronz dostali okolo 500 Eur, ale spôsobená škola dosiahla 9 tisíc Eur. Občianske združenie Ferenca Rákocziho v Borši, ktoré sa od roku 1991 usiluje o zá chranu kaštieľa a opatruje pamiatku kniežaťa, ale aj šarišského župana, malo tým o starosť na viac: navrátiť rozsekanej buste dôstojnosť a postaviť ju opäť na piedestál. Práce sa ujal sochár László Gere z Budapešti, ktorému sa podarilo obnoviť ju tak, že žiadna stopa po vandalizme nezosta la. – Je krajšia ako bola predtým, – konštatujeme. – Lebo ju vyčistili. Za tie roky čo tu stojí, už zašla čierňou, konštatuje kastelán. A odkedy je v Borši? – O tej buste by sa dal urobiť film, – začína rozprávanie Štefan Kázmér, vyštu dovaný elektrotrotechnik, ktorého však dejiny zaujímajú oveľa viac, ako remeslo. – V roku 1906 boli ostatky Františka Rákocziho II. znovu pochované v krypte košic kého Dómu sv. Alžbety. Táto busta stála na námestí vo Zvolene, dali ju zhotoviť hornouhorskí rušňovodiči. Prišiel však rok 1920,

V obci Borša pred kaštieľom, kde sa 27. marca 1676 narodil František II. Rákoczi, jedna z najväčších osobností boja za slobodu a za vymanenie sa spod habsburgskej nadvlády v uhorských dejinách, bola jeho busta po krádeži, ktorá vyvolala veľké pohoršenie na Slovensku i v zahraničí, 18. augusta slávnostne znovu odhalená. Trianon a príkaz bustu zvaliť, dať busta dostala na Maďarmi obývaju na nákladné auto a odviezť na né územie – do Fiľakova. V čase, stavenie do zlievarne v Podbrezo- keď Dubčekove roky priniesli vej. Lenže mladý šofér či už vedel, väčšie uvoľnenie, Boršan Štefan kto bol Rákoczi alebo mu bolo ľúto Káša raz šiel na kontrolu do múbusty, vliezol pod auto, vzal do rúk zea vo Fiľakove a zbadal túto kľúče a mazivo a rozhodol sa bustu len tak položenú na zemi pri opravovať auto dovtedy, kým sa vchode do kaštieľa. „Súdruh riadiostatným nezunuje čakať. Auto by teľ, čo tu robí táto busta Rákocziišlo, keby šofér chcel, ale on bol ho?“ opýtal sa. „Pišta, a ty odkiaľ natoľko statočný, že štyri hodiny poznáš Rákocziho?“– vyzvedal ležal pod nakladiakom. Až keď sa sa riaditeľ múzea. „Aj ja som sa ho opýtali, dokedy bude opravovať narodil tam, kde on sa narodil, auto, lebo oni by už išli domov, po- v Borši,“ odvetil Káša, ktorý potom vedal im, nech kľudne idú, on už zavolal na Miestny národný výbor bustu sám odvezie do Podbrezo- v Borši, začalo sa vybavovanie vej. Keď ostatní odišli, on sa po- a 31. mája 1969 sa podarilo dostať bral do Zvolena a bustu niekde na bustu kniežaťa Rákocziho do hrade zakopal. Zostala tam do Borše. Do 28. februára 2013 stála šesťdesiatych rokov, keď sa záslu- busta pred kaštieľom. Pamiatke hou novinára Miklósa Bornemiszu tejto významnej osobnosti európ-

skych dejín sa prišli do Borše pokloniť premiéri Mikuláš Dzu rinda a Viktor Orbán, veľvyslanci Maďarska z Bratislavy i z Prahy, ba aj z Turecka, kňaz a poslanec EP László Tokés zo Sedmohradska, ministri, predsedovia VÚC a veľa návštevníkov z celého sveta, no predovšetkým z Maďarska. Keď sme sa s kastelánom lúčili, dodal: Nezabudnite pripomenúť, že šlo s ním do boja najviac Rusínov! Nuž, knieža aj vo svojich spomienkach píše, že najkrajšie roky detstva prežil na hradoch Zborov a Makovica, a do Humenného sa uchýlil pred morom. Vojvodcovi, ktorý spájal národy a v dejinách karpatskej kotliny zanechal nezmazateľnú stopu, po potlačení povstania azyl ponukli cár Peter Veľký i francúzsky kráľ Slnko, Ľudovít XIV. Zomrel v Turecku 8. apríla 1735. Viac aj na www.rakoczi–borsi.eu. Anna Šimkuličová

BustaFrantiškaRákoczihoII.,dieloJ.Mayeraz roku1907,stojípredkaštieľomv Borši opäťv plnejkráse l KastelánŠtefanKázmér(nasnímkevľavo)vítav kaštielinovinárku AnnuŠimkuličovúa GáboraLenkeyho,návštevníkaz Budapešti.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

26. 8. 2013

INFERNO – PEK LO, ŠTVRTÁ KNI HA DA NA BROWNA S PRO FE SO ROM RO BERTOM LANGDO NOM

Na jo ča ká va nejšia kni ha ro ka je tu Najočakávanejší, najnapínavejší, najpredávanejší – aj také prívlastky má mysteriózny triler inšpirovaný Peklom Danta Alighieriho. Inferno – Peklo, štvrtá kniha Dana Browna s profesorom Robertom Langdonom, je pre čitateľov k dispozícii v slovenskom preklade Otakara Kořínka. Dan Brown aj v tejto knihe stavil vej knihy odohráva v uliciach ta- dobre pozná. Postupne sa mu na konšpiračného ducha. Aj lianskej Florencie. vracia aj pamäť: pomocou veršov v Inferne – Pekle rozvíja spôsoSymboly dokážu veľmi dobre z Danteho temnej epickej básne bom jemu vlastným úvahy o tom, skrývať pravdu. Hľadaj Peklo musia dešifrovať mystické že oficiálna verzia výkladu dejín je a nájdeš!Čassakráti.Tieto slová kódy a symboly ukryté v slávnych falošná a niekto pred nami ukrýva znejú v hlave známemu harvard- dielach renesancie – v sochách, omnoho závažnejšie pravdy. V no - skému vedcovi ikonografovi Ro- obrazoch, budovách. Chcú tak vom príbehu sa Langdon dostane bertovi Langdonovi, keď sa zra- vyriešiť záhadu a zabrániť kado srdca Európy, kde sa rozkrúti nený prebudí na nemocničnej po- tastrofe hroziacej ľudstvu. O vý napínavé dobrodružstvo. „Čitate- steli. Netuší, kde je a ako sa tam sledky pátrania sa však zaujímajú ľov zavediem na cestu hlboko do dostal. Nevie vysvetliť ani to, aj iní a tí sa nezastavia pred nimystickej ríše kódov, symbolov odkiaľ sa v jeho veciach vzal po- čím… Produkčná spoločnosť Soa tajných chodieb,“ povedal Dan divný predmet. Čo má hľadať? ny Pictures už teraz intenzívne Brown pre BBC. „Akoštudentsom Komu alebo čomu sa kráti čas? pracuje na filmovej podobe Infersa zaoberal Danteho Peklom, no V ohrození života spolu s mladou na, ktorá by mala do kín prísť ažprivýskumevoFlorenciisomsi lekárkou Siennou Brooksovou v decembri roku 2015. Za uvedomiltenvečnývplyvDanteho unikajú po uliciach Florencie, ro- predstaviteľa ústredného hrdinu diela na moderný svet,“ tvrdí spi- diska vynikajúceho básnika Dan- sa opäť prisľúbil Tom Hanks. Vo sovateľ. Aj preto sa veľká časť no- teho Alighieriho. Pred neznámy- vydavateľstve Ikar v roku 2013 mi prenasledovateľmi ich zachrá- vyšli tieto Brownove tituly: DaVinDan BROWN (1964, na snímke) študoval na ni iba to, že Langdon toto skvost- ciho kód, Anjeli a démoni, Bod Amherst College a Phillips Exeter Academy, kde né mesto a jeho spletité uličky zlomu.Mária Lešková istý čas aj vyučoval angličtinu. Je autorom piatich svetových bestsellerov, ktoré vyšli v re kordnom počte 200 miliónov výtlačkov vo vyše Štyri kontinenty, tri silné, zranené a zraniteľné ženy, dve náboženstvá a jepäťdesiatich jazykoch. Časopis Time Magazine den chlapec v ohrození. Dlhy a traumy z minulosti, tajnosti a polopravdy, ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta. rozbité rodiny a samota. Hľadanie dobrej krajiny, dobrých ľudí a dobra v ľuS manželkou žije v Novom Anglicku v USA. ďoch. Túžba zachrániť dieťa a odčiniť vlastné zlyhania. To všetko v do SPOMIENKA NA PRÍCHOD A SMRŤ THDR. PHDR. ŠTEFANA HÉSEKA jemnom rozprávaní novinárky a spisovateľky Jany Shemesh v knižke s názvom Dobrá krajina. Aj vy si ju budete môcť prečítať, ak nám napíšete názov aspoň jedného ďalšieho diela známej slovenskej novinárky, ktorá ži je v Izraeli. Vaše odpovede očakávame v redakcii do konca týždňa. (mš) Tieto slová vystihujú osobnosť ThDr. PhDr. Štefana HESEKA (na snímke), vryté na jeho náhrobnom kameni a vpísané do sŕdc veriacich farnosti Udavské. Tento kňaz zastával vysoké V obciRadvaňnadLaborcomsakonaliv poloviciaugustaXVI.Radcirkevné funkcie. Už počas pôsobenia vanskéslávnosti(Dnirusínskychtradícií).Starostaobceajtoutocesv Udavskom, ako dekan dekanátu Humenné. tou ďakuje sponzorom: Zorap, o.z.; MUDr. Peter Chudík, predseda Narodil sa 29. cim kazateľom. Zaslúžil sa o vý - PSK;Ing.MilanMňahončák,JánEliáš–CRS;Urbárskespol.Horb februára 1892 stavbu kostola, kultúrneho domu a Radvaňn/L.;Komunálnapoisťovňa;Ing.ĽubošMartinák,poslanec v Kútoch na Zá- a fary, kde býval do roku 1939. Po NRSR;P.Hatala,HatechHumenné;JánVološin,Udava,a.s.;Viliam horí, kde je aj odchode z Udavského odišiel do Bučko,Prodrev;P.Lipčák,piváreňK–P12;M.Pohlová,Komunálna pochovaný. V Udavskom pôsobil Prešova, kde pôsobil ako gene- poisťovňa;DušanPapiak,DPD;MichalPaulus,Capitaldrev.;Alexan21 rokov. Na faru prišiel pred 95 rálny vikár. Posledným jeho pôso- der Černega, Eurohotel Medzilaborce; Jozef Penksa, Dramat Hurokmi v septembri 1918, počas biskom bola fara Veľká Lodina. Tu menné;RepoHumenné;Ing.D.Leňoa Ing.P.Matvija,mäsokombinát pastorácie sa zaslúžil o kultúrno– zomrel 22. augusta 1953. Deň 60. Humenné;V.Ficik,tržnica„LA“Humenné;EliášLabanc,autodopraosvetové povznesenie nielen výročia jeho úmrtia si veriaci va;rešt.sv.Hubert,Radvaňn/L.;poľovníckezdruženieLíška,Radvaň Udavského, ale i okolia. Vychoval v Udavskom spomenuli a úctili svä- n/L.Slávnostisakonaliajakosúčasťprojektu„Zvýšeniekvalityvzáviacero kňazov, režíroval prvú diva- tou omšou, ktorú celebroval miest- jomnej spolupráce medzi obyvateľmi obce Radvaň nad Laborcom delnú hru Jezuliatko a pod pseudo- ny duchovný – farár Mgr. Vincent a gminou Zarszyn“, pričom radvanským hosťom bola aj senymom Doktor Vranovský venoval Dráb. Nech mu svetlo večné svieti! demčlenná poľská výprava. Na snímke Michal Svičin (starosta obce sa literárnej činnosti. Bol vynikajú Bc. Bernard Behún Radvaňn/L.)a AndrzejBetlej(wujtgminyZarszyn).(mšk)

O tri kni hy Dob rá kra ji na

Bol náš pre svoju lásku k Bohu, národu a k nám!

Radvanské po ďa ko va nie

DAR PRE PUGAČEVKÁROV OD NADÁCIE SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Bude slúžiť nielen žiakom školy

Viacúčelové športové ihrisko s umeloutrávouZŠPugačevova.

Šestnásteho augusta 2013 dostali žiaci ZŠ Pugačevova v Humennom pekný darček. Nadácia Slovenskej sporiteľne darovala škole nové viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou v hodnote 50 500 Eur. Viacúčelové ihrisko má rozlohu okolitým komunitám, žiakom a ich 600 metrov štvorcových a je mož - rodičom, mládeži i dospelým, ktorí né ho využívať pre väčšinu ko - si budú chcieť zašportovať. Verílektívnych športov, ako sú malý me, že toto multifunkčné ihrisko futbal, basketbal, volejbal či hádza- pomôže výrazne spestriť vyučovaná, ale aj iné aktivity. V zime je cí proces a záujmovú činnosť možné na ihrisku vytvoriť ľadovú žiakov, bude viesť žiakov k praviplochu. Z multifunkčného ihriska delnému športovaniu a zdravému sa spolu so žiakmi môžu tešiť aj životnému štýlu a výraznou mierou ostatní občania mesta, nakoľko pomôže nadviazať na doterajšie ihrisko bude slúžiť nielen žiakom športové úspechy, ktorých majú našej školy, ale v mimo vyučova - „pugačevkári“ neúrekom. com čase a vo vopred dohodnu PaedDr. Pavlina Kurucová, tom termíne, bude sprístupnené aj riaditeľka školy


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

26.8.2013

Mesto H U M E N N É zastúpenéPhDr.JanouVaľovou primátorkou mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 291/2013 o z n a m u j e širokej verejnosti

odpredajtýchtoN E H N U T E Ľ N O S T Í 3 budovybývalejMestskejpolíciev Humennom súp. č. 1518 s pozemkami, 3 CKN3786o výmere554m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 3 CKN3785o výmere219m2 druh pozemku: záhrada v kat. území Humenné za cenu určenú na základe znaleckého posudku, podľa schválených podmienok súťaže a na základe elektronickej aukcie Základné informácie o predmete odpredaja je možné získať: – na Mestskom úrade v Humennom, č. dv. 313, 315; tel. č. 057/ 786 3245, 057/ 786 3280 – na internetovej stránke mesta – www.humenne.sk – v sekcii podnikateľ (Verejné obchodné súťaže) – pozemky /vrátane vzoru návrhu kúpnej zmluvy a čestného prehlásenia/ – na úradnej tabuli mesta – v HNTV. Odpredaj bude zverejnený v zmysle platnej legislatívy a zrealizo vaný obchodnou verejnou súťažou na základe elektronickej aukcie. PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta

Suchýjarok2811,Humenné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AMBERA00,plné42,99€ sDPH Okno 550x5501-krídlovésklopné44,99€ sDPH

Ďalej v ponuke: t Plastovéokná6a8-komorové t Hliníkovéoknáadvere-zn.PONZIO t Hliníkovéfasády t Zimnézáhrady Množstevnézľav y prestav ebník ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavenýchviacako100ksinteriérovýchdverí Firm a VA S

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

MiroslavGajdoš–GAJMIR,Tolstého7,Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

26. 8. 2013

MINIFARMA UDAVSKÉ

Spomienka

berie objednávky na

Klesli ruky, čo pre nás pracovali, srdce unavené prestalo biť, nebolo už lieku, aby mohol ďalej žiť. Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale v našich srdciach žije spomienkami.

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové)

27. augusta uplynie jeden smut ný rok od chvíle, keď nás vo veku 60 rokov navždy opustil drahý syn, manžel, otecko a dedko

AUTOŠKOLA

Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175

T H O M A S

magický svet zvierat

Dargovských hrdinov 13-14 (čínsky múr) HUMENNÉ

28. 8. 2013

Nastriekajte si svoju strechu, fasádu, plot...

VODIČSKÉ KURZY

POŽIÈOVÒASTRIEKACIEHO ZARIADENIA zn. Wagner

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

Výhodná cena prenájmu

Tel. 0908 254 153, 0907 269 155

Výkup zlata a striebra za NAjVÝHODNEjŠIE CENY Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel. 7721 560, 0908 254 153

Ľubomír Tomáš O T V á RA

Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ (budova Futbalového štadióna)

Klimatizované priestory

Denné menu 2,69 € USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia... ZA VEĽMI VÝHODNÉ CENY

0903 627 083 057 / 448 6122

o 14.30 hod.

skupiny B, T v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

Jozef M A J I C K Ý z Kamenice nad Cirochou. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch. Tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Keď nádeje zhasnú a človek zostane sám, je nadovšetko krásne vrátiť sa k spomienkam. Sedem rokov uplynulo 26. augusta od smutnej chvíle, keď nás navždy predišla do večnosti milovaná manželka a mamička

Humenné, Štefánikova 18

(1. posch., vchod od parkoviska pri rešt. Zero)

fotografické služby

tlač fotografií scanovanie filmového materiálu retušovanie starých fotografií

0907 109 140 0905 356 141

PES a MAÈKA

CHOVATEĽSKÉ POTREBY Nám. slobody 57 (oproti OC Triada) Humenné l exotické vtáctvo l rybičky l hlodavce l krmivá...

V A L A Š P O R T – VÝPREDAJ

Magdaléna Č E R E V K O V á z Krásneho Brodu. Ak ste ju poznali, spomeňte si na ňu s nami v tichej modlitbe. S úctou spomínajú manžel Emil a synovia s rodinami.

Holuby na spoločenské udalosti v v v

tel. 0911 690 620

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov 114 (bývalý Agrostav)

ZNAČKOVÉHO OBLEČENIA tel. +421 907 643 227

Sninská 9, HUMENNÉ l tel. 0907 600 999 (vchod cez predajňu Elektro Valaškovce)

svadby krstiny pohreby

Humenné Prijímame objednávky na posedenia, krstiny atď. Tel.

0917 435 503


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do dlhodobého prenájmu nezariadený 1,5–izb. byt na 5. posch. s balkónom, na Laboreckej ul. 28 v Humennom. Tel. 0907 915 318. l Dám do prenájmu kancelárske a skladové priestory + odstavné plochy na Va laškovciach (za spol. Zemplín) v HE. Tel. 0905 271 156. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409.

Predaj l Predám garsónku v centre mesta Humenné. Tel. 00421 917 367 656. l Predám 2–izb. byt v HE. Cena dohodou. Tel. 0911 899 998. l Predám 2–izb. čiastočne prerobený byt na prízemí (64 m2, OV) s balkónom + 2 pivni ce, na Gorkého ul. v centre Humenného. Tel. 0905 153 944. l Predám 2–izb. byt v Ohradzanoch. Tel. 0907 040 498. l Predám 3–izb. prerobený byt na Mierovej ul. v HE. Tel. 0908 876 209, 0915 914 276. l Predám 3–izb. byt na Nemocničnej ul. v HE a garáž pri OC Tesco. Tel. 0905 382 599. l Ponúkam 3–izb. družstevný byt na Laboreckej ul. v Hu mennom. Tel. 0918 211 599 (volať od 16. do 19. hod.). l Predám 23–ročný rodinný dom v Kochanovciach. Tel. 0917 125 530. l Predám ZÁHRADU v ZO Drienovec a GARÁŽ pri OC Tesco v Humennom. Tel. 0908 452 406. l Predám pozemok (1 167 m2) v Humennom, na konci Kudlovskej ul. pri točni (tiché miesto pri potoku, blízko záhr. oblasti). Vhodný na výstavbu RD, dostupné IS, elektrina na pozemku. Cena 17 Eur/m2. Tel. 0905 903 150.

l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 083 374. l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Tel. 0915 300 519. l Predávam palivové drevo – v dĺžkach a metrovicu. Tel. 0917 840 571. l Predám PALIVOVÉ DREVO – aj porezané. Tel. 0908 371 259. l Predám oceľovú zárubňu 80 x 197 x 16 (pravá) za 10 Eur / mahagónové dvere (pravé, plné) za 15 Eur, (pravé, zasklené) za 15 Eur / umývadlo hne dé + stĺp 57 x 45 za 10 Eur, biele 31 x 52 za 5 Eur / kameni nový sud na kapustu (30–l) za 20 Eur. Tel. 0917 125 530. l Predám bicykle – detský, juniorský, Favorit turist, a rám na Favorit. Zn. Lacno. Tel. 0905 406 250. l Predám traktor Z 6911 (s ŠPZ), zberací voz 15 m3, balíkovač K454. Tel. 0905 349 154, 057/ 778 1403. l Predám motocykel Jawa 350, najazd. 15–tisíc km. Cena dohodou. Tel. 0907 223 683. l Predám Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi, r.v. 2007. Tel. 0905 140 427. l Predám Škodu Feliciu /pick–up/, v top stave. Jednobodové vstrekovanie. Cena 1 100 Eur. Tel. 0907 107 603. l Predám smaragdové TUJE (cca 65 cm), kus / 5 Eur. Tel. 0903 252 345 (Brekov).

Drobnochov l Predám vietnamské PRASIATKA. Tel. 0905 712 378. l Predám KOZU dojku. Tel. 0944 139 462.

Rôzne

l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210. l Ponúkam komplet EKONOMICKÉ SLUŽBY – vedenie účtovníctva (jednoduché a po dvojné), mzdy, personalistika. Tel. 0905 574 160. l PREFINANCOVANIE PÔŽI ČIEK bez príjmu a ručenia, aj do po ži ča nie. Tel. 0918 716 807. l Maľujem byty. Tel. 0905 448 468. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970.

26. 8. 2013

www.podvihorlatom.sk Blahoželanie Krásnych 85 rokov oslávila 26. augusta Veronika BYSTRIANOVÁ z Humenného.

l PREPRAVA OSÔB klimatizo vaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l PREPRAVA 9–miestnym kli matizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l Medzinárodná preprava osôb, transfery, fir. akcie, kus. zásielky. Tel. 00421 908 334 217 (sms non–stop).

K Tvojim milým narodeninám, drahá mamka, babka a prababka, prijmi kytičku šťastia, čo stále prekvitá. Na váhach Tvojho života nech prevláda zdravie, láska, pohoda, porozumenie. Nech Tvoj úsmev nás stále hreje a Božie požehnanie sprevádza Ťa denne svetom. Radostnú jeseň života v kruhu najbližších Ti prajú deti s rodinami.

Práca

AKVA POSEIDON

H ¾ a d á m / Po n ú k a m l Prijmem do zamestnania ZVÁRAČA – ÚDRŽBÁRA / VODIČA na Tatru s vlekom / STROJNÍKA na UKT. Tel. 0905 867 470. l Ponúkam prácu v oblasti FINANČNÝCH SLUŽIEB. Podmienkou je vek uchádzača od 18 do 35 rokov, komunika tívnosť, príjemné vystupovanie. Viac informácií na tel. č. 0917 280 797. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

SBS kurzy odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

l Individuálna výučba Prijmem ANGLIČTINY – všetky stupne. do pra covného pomeru Tel. 0908 33 15 17. l Predám krbové kachle 6,5 l Doučujem MATEMATIKU – TESÁROV kW. Cena dohodou. Tel. 0915 príprava na Monitor ZŠ, maturi950 784. a POMOCNÍKOV k tesárom. tu SŠ. Tel. 0903 512 101. l Predám TATRANSKÝ PRO - l Vyučujem (doučím) hru na Fir ma ALMAX – GROUP s.r.o. FIL – Perodrážka (brúsený): 1. klavír, keyboard, spev (všetky tel. 0908 089 446 tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 stupne). Tel. 0908 145 872. Eur/m2; DLÁŽKOVICU a DO KONČOVACIE LIŠTY. Dove - priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné ziem. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982. V VÝ ÝH Ho oD DN NÁ Á C Ce eN NA A l Predám bukové odrezky. Tel. Kancelárie, predajne, drobné prevádzky... 0908 102 786. 0905 647 789, 0907 929 369

Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskej poliklinike), Humenné - RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce/Zajačiky Najväčšia AKVARISTIKA v meste

SOŠ H u m e n n é ponúka nebytový priestor l DIELŇA k prenájmu l /rozloha 540 m2/ Žiadosti zasielajte na adresu: SOŠ, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné. Viac informácií na www.sousluzhe.edu.sk

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná - textilné, plastové, do kúpelní

Rolety Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND

057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

26. 8. 2013

Účastn íc ikonfer enciezo Slov ens k a,Maď ars ka,Poľska,Čiech,Rum uns kaaSlov inskav Kob ar id epodpís al idoh oduo spol up rác imedzizdruženiami l Hrob yvoj ak ovz prvejsvetovejvojn ynacintor ín ev slovinskomUkanci.

ČLE NO VIA KLU BU VO JENSKEJ HISTÓ RIE BES KY DY NA VOJNO VÝCH CINTO RÍ NOCH V SLO VIN SKU

Expe dí cia Sočský front 2013 rozší ri la mož nos ti spo lu prá ce V rámci spolupráce Visegradskej pracovnej skupiny pre vojnové hroby (VWGMC) sa 10 členov Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy pripojilo aj v tomto roku k iniciatíve svojich maďarských kolegov a spoločne s poľskými a českými kolegami sa podieľali na prácach na vojnových cintorínoch Bohinjská Bystrica a Ukanc v Slovinsku. Túto príležitosť sme využili aj na cintoríne Ukanc, hrad Bled a oko- Sniny v užhorodskom Pešom plu- presvedčila, že podobné podujabližšie poznanie územia, na kto- lie Bledského jazera. Veľký dojem ku č. 66. V tento deň sa na tia sú ako stvorené na poznávarom pred sto rokmi stál Sočský na nás urobila jazda lanovkou na Mrzlom vrchu zišli stovky ľudí, nie miest spätých s vojenskou front a bojovali tam aj jednotky horu Vogel, ale tiež výstup k vo - pretože sa tu konali spomienkové históriou, na vzájomné upevňovaz nášho územia. Spoločne dopádom na rieke Savica. Keď slávnosti venované obetiam prvej nie vzťahov, ale hlavne vedie s poľskými kolegami zo združenia sme sa rozlúčili s Bohinjskou svetovej vojny. Túra bola nároč- k získavaniu nových kontaktov Crux Galiciae sme si cestou Bystricou a zamierili cez horský ná, ale stála zato. Pod Mrzlým medzi organizáciami, ktoré sa prezreli v Maďarsku v Pákozde masív do Kobaridu, už cestou vrchom sme nabrali sily a vracali tiež venujú problematike prvej pamätný areál venovaný maďar- sme si pozreli niekoľko zaujíma- sa náročným zostupom ku kosto- svetovej vojny. ským vojenským dejinám a večer vosti. Napr. pevnôstku pri železni- lu Ducha Svätého na Javorci. Na PhDr. Radoslav Turik spoznávali mesto Székesfe- ci v obci Most na Soči, či vojnový stenách tohto kostola, ktorí postahérvár, známe svojou vojenskou cintorín v Tolmine. Na tomto cin- vili vojaci, sú mená vojakov padhistóriou. V cieli cesty vzhľadom toríne sa nachádza aj pamätník lých v okolí. Po náročnom asi na veľký počet účastníkov bolo slovenským vojakom, ktorí bojo- šesťhodinovom pochode sme boli rozhodnuté, že slovensko–poľská vali na Sočskom fronte. V Kobari- radi, že sme opäť v autobuse skupina bude pracovať na cintorí- de sa uskutočnila krátka konfe- a vydali sme sa k ďalším pane v Bohinjskej Bystrici a maďar- rencia za účasti zástupcov miatkam. Začali sme v nádhernej sko–česká skupina bude praco- občianskych združení zo Sloven- obci Log pod Magnartom, kde sa vať na vojnovom cintoríne ska, Maďarska, Poľska, Českej nachádza veľký vojnový cintorín v Ukanci. Cieľom práce bolo republiky, Rumunska a Slovinska, z prvej svetovej vojny s impoočistiť drevené kríže od machu, na ktorej účastníci prezentovali zantným pamätníkom. Pokračošpiny a starého náteru a následne posledné úspechy i plány do bu- vali sme prehliadkou pevnosti natrieť novým náterom. Spo- dúcna. V závere bolo slávnostne Kluže, vojnového cintorína Bovec čiatku sa úloha zdala jednodu- podpísané prehlásenie o spolu- a múzea v prírode Ravelnik, kde chá, ale veľmi rýchlo sme pocho- práci medzi zúčastnenými zdru- sa nachádzajú ešte zvyšky postapili, že ak chceme prácu urobiť ženiami. Čakal nás ešte adrenalí- venia rakúsko–uhorských jednokvalitne, tak bude treba očisteniu nový presun nad obec Krn, odkiaľ tiek. Pri večeri, opäť v Kobaride, krížov venovať väčšiu pozornosť, sme začali výstup na Mrzlý vrch, sme formálne uzavreli celé poduPamätníkslovenskýmvojakom ako sa na prvý pohľad zdalo. ktorý je zaujímavý aj tým, že tu jatie a dlho do noci rozoberali doV deň, keď pršalo, išli sme si bojovali naši predkovia z okolia jmy a zážitky z uplynulého padlým na Sočskej fronte na pozrieť prácu našich kolegov na Humenného, Medzilaboriec, či týždňa. Táto expedícia nás opäť vojnovomcintorínev Tolmine.

Navojnovomcintorínez prvejsvetovejvojnyv obciBohinjskaBystrica l Slovenskáa poľskáskupinanamiestnomcintoríne.


9

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Pi lo ti, ma ga zín o lieta ní V sobotu 24. augusta na STV 2 o 11.55 v premiére a v reprízach 3. septembra o 23.30 a 7. septembra o 7.30 je na programe me sačník o slovenskom športovom lietaní nazvaný Piloti. Budete si môcť pozrieť reportáž Pi- zámocké majstrovstvá športových loti na Šírave o víkendovom stret- lietajúcich zariadení, zoznámiť sa nutí motorových paraglidistov. so Slávnickym múzeom, kde bolo Niektorí z nich lietajú v tandeme, vo pod holým nebom otvorené múvírnikoch a vrtuľníku. A to všetko zeum lietadiel so zaujímavými niekoľko desiatok metrov od pláže, exponátmi. Z Očovských majstroza asistencie rodín pilotov. Autor re- vstiev historických modelov sa lácie Ing. Pavel Juríček vás pozýva zoznámite s modelmi, pilotmi aj na zostrih zo súťaže Európske a princípmi súťaže neďaleko rally majstrovstvá v Dubnici, Novo- očovského letiska. (pj)

Na slávnostiach pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienkyo Ublivystúpiliajdetiz miestnejmaterskejškoly

V ČERNINE ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE S RÔZNYMI HRAMI A FUTBALOVÝM ZÁPASOM

Tra dí cia, kto rá spá ja všetky ge ne rá cie

V sobotu 10. augusta sa v obci Černina uskutočnil tradičný „Športový deň obce“, na ktorom sa zúčastnili a zašportovali si nielen deti a občania, ale aj rodáci z okolia. Deň sa začal športovými hrami na ihrisku, kde deti súťažili v zaujímavých disciplínach. Nezaostávali ani dospelí – ženy súťažili v hode valčekom na cesto a muži v hode klátom do diaľky. Pre všetkých boli pripravené ce- vystúpením, ktorý sa niesol v ľu ny a pre deti sladkosti. Futbalový dovom duchu. Ako starostka obce zápas „slobodní–ženatí“ bol napí- sa chcem za možnosť zrealizovať navý od prvej minúty. Po ne- túto akciu poďakovať všetkým rozhodnom výsledku 1:1 nasledo- sponzorom – miestnemu urbariávali pokutové kopy, ktoré napo- tu, Ing. Čikovskému, Maťovi Čirákon určili za víťaza družstvo že- kovi, Marošovi Kužmovi, miestnenatých. Po zápase sa všetci súťa- mu spolku poľovníkov, poslanžiaci i diváci stretli v družnej nála- com a ich manželkám za pomoc de pri občerstvení a pri harmoni- pri príprave akcie a obsluhe hostí ke si všetci spolu aj zaspievali. a Marcele Jakubovej za chutné Prípravou guláša bol už tradične koláče. Verím, že v takejto poverený černinský gulášmajster družnej nálade sa stretneme aj Ján Čirák st., za čo mu úprimne počas ďalších rokov, utužíme ďakujeme. Deti si zábavu užívali vzťahy a tieto dni sa pre našu celé popoludnie na nafukovacom obec stanú tradíciou, ktorá bude hrade a v podvečer prekvapili spájať všetky generácie. všetkých prítomných kultúrnym Silvia Žinčáková, starostka obce

-

26. 8. 2013

V UBLI SLÁ VI LI 670. VÝ RO ČIE PRVEJ PÍ SOMNEJ ZMIENKY O OB CI

Že la jú si po koj ný ži vot v čo raz krajšej ob ci V Ubli v dňoch 10. a 11. augusta slávili 670. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti sa v zrekonštruovanom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili Michal Lukša, poslanec NR SR, Peter Chudík, predseda PSK, Peter Obrimčák, primátor mesta Stropkov a poslanec PSK, Daniel Roško, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Humennom, starostovia obcí Ublianskej a Uličskej doliny ako aj občania obce Ubľa. Významné jubileum v živote ob- ďalších domácich účinkujúcich, ce bolo príležitosťou aj na za čo im patrí poďakovanie. odovzdanie 135 pamätných pla- Slávnosti ukončil ohňostroj a priakiet. Vo vynovenom kultúrnom nie obci Ubľa, aby prežila ďalších dome Andrej Smolák usporiadal najmenej 670 rokov. A čo by sme výstavu z obrazov slovenských si my Ubľania priali zo všetkého a zahraničných maliarov. najviac? Aby život v obci bol čo V následnom kultúrnom progra- najkrajší, čo najspokojnejší, bez me vystúpili spevácky zbor Rusi- vojny, chorôb a biedy. A aby sme nija z Humenného, rocková kape- dokázali zanechať pre ďalšie gela Massriot so spevákom Robom nerácie všetky tradície, zvyky Šimkom a augustovú sobotu a ubľanské nárečie. (ns) ukončila tanečná zábava. V nedeľu oslavy pokračovali 23. ročníkom kultúrnych slávností, ktorý bol venovaný Ubľanom, ich predkom, tradíciam a zvykom. V programe, ktorý trval od 14. do 23. hodiny, vystúpilo 320 účinkujúcich. Boli medzi nimi aj súbory z Odessy, Bilgorodu, Dnistrovska a Biserky z Užhorodu. So svojimi piesňami vystúpila aj Sofia Fedyna z Ľvova, prezidentka medzinárodnej federácie Ukrajincov a Lemkov, ktorá obci Ubľa popriala k jubileu všetko najlepšie. Do programu prispeli aj Šarišan StarostkaobceNadeždaSirková. z Prešova, Drišľak a mnoho

PRÁCE BUDÚ HOTOVÉ DO KONCA SEPTEMBRA

Hu menskú kry tú pla vá reň za ča li re konštruo vať

Po verejnom obstarávaní, ktoré vyhrala firma s najnižšou cenou, sa na humenskej plavárni začalo s opravou priestorov. Nového šatu sa dočkajú šatne, sušiarne aj sprchy. Hu menská radni ca vy hlá si la mužskej a ženskej prezliekarne verejné obstarávanie začiatkom – šatne, sprchy, sušiarne, sauny letných prázdnin. „Do plavárne a spo jo va cej chod by medzi sa neinvestovalo už dlhé roky. mužskými a ženskými šatňami. Pritom ju ľudia využívajú celo- Re konštrukcia bu de ho to vá ročne. Preto sme sa rozhodli, že v priebehu mesiaca september. to zmeníme,“ povedala primá- V blízkom čase radnica plánuje torka mesta Jana Vaľová. „Vy- aj opravu strechy budovy planovia sa šatne aj sauna. Budú várne. Fi nancie na obidve spĺňať hygienické normy a ko- investičné akcie schvá li lo nečne budú vyzerať moderne.“ mestské zastupiteľstvo. Prá ce po zostá va jú z opra vy Michaela Slivková Kirňaková

Víťazkysúťažev hodevalčekomnacestododiaľky l Oveľanáročnejšoudisciplínoubolhodklátomdodiaľky.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT:l oznamuječlenom VV a predsedom OK, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 27. augusta 2013 (utorok) o 15.30 hod.; l oznamuje, že zasadnutia odborných komisií ŠTK, DK, KR, KM budú dňa 28. augusta 2013 (streda); l oznamuje FK, že z dôvodu veľkého objemu žiadostí o vydanie registračného preukazu doba doručenia sa predĺžila približne na 5 – 7 dní; l oznamuje FK VsFZ, R a DS VsFZ, že Rozpis VsFZ si môžu vyzdvihnúť na ObFZ Humenné dňa 28. augusta 2013 (streda) od 11.00 do 18.00 hod.; l oznamuje FK, že prostredníctvom klubového manažéra ISSF môžu žiadosti na komisie (ŠTK, DK, KR) podávať elektronicky cez ISSF; l oznamuje, ŽE KIA – PART NER SLOVENSKÉHO FUTBALU POSKYTUJE ZĽAVU AŽ 14 % PRE HRÁČOV, ROZHODCOV, FUNKCIONÁROV A TRÉNEROV FUTBALOVÝCH KLUBOV. Viac informácií: Motor Car Humenné, Mierová 102; tel.: 0918 424 317, 057 788 0040; http:// www.kiahe.sk; l ďakujefunkcionárom I. triedy (7. liga) a rozhodcom za bezproblémové zvládnutie vypisovania elektronického zápisu. ŠPORTOVO–TECHNICKÁ KOMISIA:l schvaľujevýsledky dosiahnuté na HP a/I. trieda (7. liga), 3. kolo, b/II. trieda (8. liga), 3. kolo, c/III. trieda (9. liga), 2. kolo; l odrátapo skončení sú ťažného ročníka 2013/2014 TJ Borov (I. trieda, 7. liga) 3 body; l súhlasíso žiadosťou a/TJ Roma Podskalka Humenné a nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola (III. trieda, 9. liga) Podskalka – Hankovce dňa 22. septembra 2013 (nedeľa) o 15.00 na ihrisku v Hankovciach (vzájomná dohoda) – uznesenia v ISSF č. 0018, b/  TJ FK Jasenov o zmenu ÚHČ zápasu 1. kola (I. trieda žiaci) Jasenov – Papín 24. augusta 2013 o 10.00 hod. na ihrisku v Jaseno ve (vzájomná dohoda) – uznesenia v ISSF č. 0017; l nariaďujea dôrazne UPOZORŇUJE FK I. a II. triedy (7. a 8. liga) dospelých, že sú povinné za bezpečiť videozáznam z domácich stretnutí v zmysle RS čl. 6/g. Počnúc 4. kolom futbalové kluby, ktoré neza bezpečia videozáznam, budú trestané podľa DP; l dôrazne upozorňuje a žiada tímových manažérov ISSF, aby sa včas (hodinu pred stretnutím) dosta vili na stretnutie a uzatvorili nominácie svojich družstiev. V prípade neuzatvo renia súpisky budú kluby od 4. kola disciplinárne potrestané; l dôrazneupo-

26.8.2013

lá n/Cir., Kamenica n/Cir. – Seč. Polianka, Vechec – Sačurov. l II.ligadorast(st.a ml.)–6.kolo, sobota 31. augusta 2013 o 10.00 a 12.15 hod.: Lipany – l TiposIII.liga–5.kolo,sobo- ŠK FUTURA Humenné, o 13.15 ta31.augusta2013o 14.30hod.: a 15.30hod.:Sabinov – Snina. Ružiná – ŠK FUTURA Humenné. l III.ligadorast–2.kolo,sobol IV.liga–6.kolo,nedeľa1.sep- ta31.augusta2013o 14.00hod.: tembra2013o 15.30hod.:Snina Ptičie – Belá n/Cir., Kračúnovce – – Haniska. Stakčín, Svidník – Hrabovčík, l V.liga–6.kolo,nedeľa1.sep- Medzilaborce – Dlhé n/Cir., Kametembra2013o 15.30hod.:Ľubo - nica n/Cir. – Jasenov. zorňujeFK I. triedy (7. liga), že ich tré - tice – Radvaň n/L., Medzilaborce – l I.ligastaršížiaci(U15a U14)–4. neri musia mať platnú licenciu a byť re- Hanušovce, Pakostov – Zámutov. kolo, sobota 31. augusta 2013 gistrovaný v ISSF (tréner musí vypísať l VI.liga–4.kolo,nedeľa1.sep- o 10.00a 12.00hod.:Snina – Lipany. Registračný formulár – trénera v ISSF tembra2013o 10.30hod.:Kocha- l I.ligamladšížiaci(U13a U12)– a zaslať na SFZ alebo doručiť na ObFZ novce – Čierne, o 15.30hod.:Ja - 13.kolo,sobota31.augusta2013 Humenné inf.: 0907 915 318). FK I. trie- senov – Soľ, N. Hrušov – Stakčín, o 9.00a 10.30hod.:Lipany – Snina. dy dospelých (7. liga), ktoré nebudú Breznica – Udavské, Bystré – Bel II.ligažiaci(U15a U13)–3.komať od 4. kola registrovaného trénera lo,sobota31.augusta2013o 9.00 v ISSF, budú disciplinárne potrestané; a 10.45hod.:Medzilaborce – KuriObec Kamienka, 1. AK Humenné l žiada TJ Tvarona Ulič o doručenie ma, o 10.00 a 11.45 hod.: Gi RAJD pod Vi horla tom súpisky družstva dospelých s potvrde raltovce – ŠK FUTURA Humenné. po zý va jú nými lekárskymi prehliadkami – do 28. l I.ligaženy(juniorky)–2.ko8.2013 do 16.00 pod hrozbou DP; sobota 31. augusta 2013 Podvi­horlatská­10 lo, l žiada mládežnícke družstvá Dlhé o 13.00(15.00)hod.:Trenč. Tepli n/Cir., Belá n/Cir., Hažín n/Cir., Papín ce – Štich Humenné. sobota31.augusta2013 a Pakostov v zmysle RS čl. 13/a,b l I. liga žiačky –  predohrávka od 9.30 hod. v Kamienke predložiť súpisku – zoznam hráčov pre 6. kola, streda 28. augusta 2013: (o 11.00 hod. dospelí) nový súť. roč. 2013/2014 – potvrdenú Bardejov – Štich Humenné; 1. kolo, príslušným lekárom pod hrozbou DP nedeľa 1. septembra 2013 o 13.30 (do 28. augusta 2013 do 16.00 hod.). bežecké hod.:Štich Humenné – Bardejov (preDISCIPLINÁRNAKOMISIA:l trestá a inline korčuliarske dohrané 21.8.), Michalovce – Stakčín. nepodmienečne zastavením činnosti preteky od 19. augusta 2013 a/na 1súť.stretBEŽ ECKÝVÝSLEDKOV ÝSERV IS nutie: Marián Blaško (Hažín n/Cir.) – kategórie – beh: XV.Hámorská20–ka:1. I. Pástor DP 1/1a,, Marek Ondáč (V. Hrušov) – dievčatá + chlapci, žiaci (–ky), (Košice),… 5. (2.B) Milan Ondričko DP 1/1b, b/na 3stretnutia: Martin Pidorastenci (–ky), (Humenné), 6. (3.B) Vladislav Liroščák (V. Hrušov), Daniel Tutko (Hramuži (A, B, C, D, E), ženy povský (MBO Strážske, Humenné), bovec n/L.) – obaja DP 1/3b, c/ bez kategórie – inline korčule: 9. (4.A) Pavol Chomanič (Kolonitrestu: Lukáš Danko (Volica); l ozna- chlapci a dievčatá – do 11 rokov ca), 12. (5.B) Pavol Dubovský (ŠK muje finančné pokuty a poplatky: za (800 m), 12 rokov a viac (1 400 m). Podbiel, Kolonica), 15. (6.B) Štefan nedodanie súpisky družstiev finančná Peregrim (1. AK Humenné), 19. pokuta: 10 € – Ulič, za nedodanie súInformácie: (3.D) Ladislav Rada (MBO pisky družstiev mládeže trestá fiŠtefanPeregrim0908346458 Strážske, Brekov), 38. (10.B) Manančnou pokutou: 5 € – Dlhé n/Cir., BeBenjamínBlaha0917945425 rián Kundrát (Humenné), 60. (1. ju lá n/Cir., Hažín n/Cir., Papín, Pakostov; niorka) Kamila Chomaničová (Kolostarosta@kamienka.sk l vyhovuje žiadosti o odpustenie nica). Spolu 74 bežcov. (šp) zvyšku trestu: Marek Šivák (Podskalka), Radoslav Tupý (Podskalka), n/Cir. (Chrin, DZ Barnišin), Košarovce – augusta2013od9.30hod.,org. TJ Michal Dudy Koťo (Romo Snina); V. Sitnica (Makár, DZ Parnica), Zubné – Tvarona Ulič: Ulič, Ubľa, Kolonica, l upovedomujepodľa nového discipli- Ohradzany (Behún, DZ Ryšák), Ľubiša Udavské; rozh.:VsFZ. nárneho poriadku: hráč, ktorý v posled- – Kr. Brod (Guľko, DZ Proň), Ulič – FK l II.trieda(dorast),malýfutbal–skupinaB (1.turnaj)sobota31.augusta nom kole obdržal 4. ŽK (8. ŽK), do no- Humenné (Buchlák, DZ Groško). vého súťažného ročníka sa trest nepre- l II.trieda(8.liga)dospelí,5.kolo,ne- 2013od9.30hod.,org. TJ Družstevník náša – hráč v novom súť. ročníku mô- deľa1.septembra2013o 15.30hod.: Lukačovce:Lukačovce, N. Sitnica, Kože hrať. Trest za ČK sa prenáša do no- Rokytov – Hrabovec n/L. (Brehovský, šarovce, Baškovce; rozh.:Brehovský. vého súť. ročníka a hráč má zastavenú DZ Smoľák), Z. Hámre – Papín (Kucer, l II. trieda (dorast), malý futbal – činnosť. Proti rozhodnutiam DK možno DZ T. Firda), Lieskovec – Kolonica (Me- skupinaC (1.turnaj)sobota31.autiľ, DZ Lenčiš), Lackovce – Ladičkovce gusta2013od9.30hod.,org. TJ Jedpodať odvolanie do 15 dní. KOMISIAROZHODCOV:l oznamuje, (Jancusko, DZ I. Čerevka), Lukačovce – nota SD Kr. Brod:Kr. Brod, Hrabovec že zasadnutie KR bude v stredu 28. au - V. Hrušov (Zadražný, DZ Friga), N. Sitni- n/L., Radvaň n/L., Borov; rozh.:Guba. gusta 2013 o 15.00 hod.; l žiadaR, aby ca – Rovné (Mihalič, DZ Bober), Volica l II. trieda (dorast), malý futbal – skupinaD (1.turnaj)sobota31.auzápis o stretnutí vypisovali presne podľa – Hažín n/Cir. (Turčík, DZ Polovka). predtlače. Vzor zápisu bude umiestnený l III.trieda(9.liga)dospelí,4.kolo gusta2013od9.30hod.,org. TJ Lena web stránke ObFZ Humenné; –nedeľa1.septembra2013o 14.00 sy Zubné: Zubné, Papín, Koškovce, l oznamuje, že školenie nových R po - hod.: Čertižné – Ňagov (Minďák), Ladičkovce; rozh.:Behún. kračuje v stredu 28. augusta 2013 o 15.30hod.:Baškovce – Podskalka l II.trieda(dorast),malýfutbal–skuo 16.00 hod., vítame aj ďalších nových (Havrilko), Brestov – Romo Snina pinaE (1.turnaj)sobota31.augusta záujemcov. DELEGÁCIA R a DZ: l Po- (Jakubov), Hankovce – Pakostov 2013od9.30hod.,org. TJ Družstevník hárNexisFibersa ObFZ,štvrťfinále– B (D. Holp), Ul. Krivé – Turcovce (M. Lieskovec:Lieskovec, Ohradzany, Belá n/Cir. B, Lackovce; rozh.:D. Holp. štvrtok29.augusta2013o 17.00hod.: Ferko), Zb. Dlhé má voľno. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSAZubné – Ulič (Makár – Mihalič, DZ l I.triedadorast,2.kolo–sobota31. Groško), FK Humenné – Borov (Turčík augusta 2013 o 13.30 hod.: Modra DENIA R a DS (25.8.): Ptičie – Ulič (R – Jancusko, DZ T. Firda, v Brekove), Pti - n/Cir. – Z. Hámre (Varga), Pakostov – – Chrin za VsFZ), V. Sitnica – Borov čie – Hrabovec n/L. (Buchlák – Metiľ, Ľubiša (Metiľ), Kochanovce majú voľno. (R – Makár za Chrina), Dlhé n/Cir. – DZ Proň), Košarovce – Koškovce l I.triedažiaci,2.kolo–sobota31. Modra n/Cir. (R – Buchlák za Guľka, augusta2013o 12.00hod.:Ptičie – AR 1 – Zadražný), Ohradzany – Ko(Varga – Brehovský, DZ Polovka). l I.trieda(7.liga)dospelí,5.kolo– Belá n/Cir. (VsFZ), Hažín n/Cir. – ŠK šarovce (AR 1 – Štefek), Ladičkovce – sobota31.augusta2013o 15.30hod.: FUTURA Humenné (VsFZ), Papín – Lieskovec (R – Guľko), Pakostov B – Borov – Ubľa (Guľko – D. Holp, Behún, Dlhé n/Cir. (Kucer), Kamenica n/Cir. – Brestov (R – Havrilko za Mihaliča). Tento priestor má vyhradený DZ Smoľák), nedeľa 1. septembra Jasenov (VsFZ), Stakčín má voľno. l II.trieda(dorast),malýfutbal– ObFZ Humenné a zodpovedá za 2013o 15.30hod.:Modra n/Cir. – Ptičie (Varga, DZ Čopák), Koškovce – Dlhé skupina A (1. turnaj) sobota 31. jehoobsahovúnáplň.

Kam za futbalom

ÚS ObFZ 7 - 13/14

-


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

26.8.2013

Mlad  í chem  e s á c i  „ m a k a l i “  n a  S n i n s k ý c h  r y b n í k o c h Volejbalová letná príprava sa netýka iba seniorskej zložky, poctivo „maká“ v súčasnostiajmládež,mysmekonkrétnenavštívilimladýchvolejbalistov,ktoríabsolvovaliužtradičnýtýždennýkempnaSninskýchrybníkoch,pričomprechodnýmdomovomsaimstala„Čornaničova“chatav tamojšejrekreačnejoblasti.„Smetutýždeň, odpondelkadopiatka,trénujemedennedvojfázovo,plusmajúchlapcimožnosťregenerácieplávanímv rybníkoch.Prvédvadninámpočasievyšlo,bolopríjemneteplo,odstredysatozačalozhoršovať,alebolotov poriadku.Tréningovéhokempusa zúčastnilo26chlapcovažz trochdružstiev–dvochžiackycha kadetského,ročníkovo1996a 1997.Sústredeniejehlavnekondičnéhocharakteru,v tréningovýchjednotkáchsúajloptyv kombináciis aeróbnoučinnosťou,posilňovňa,taktiežajdvavýstupynaSninskýkameň,“konštatovalMarekMeriač,mládežníckytrénerVKChemes

Humenné.V termíne19.–23.augustasasústredeniazúčastnili:AdamPetrov,KristiánZgibor,BranislavKalanin,ViliamMarek,AdamBališin,JakubTimco,PatrikBobaľa,DanielHarvilik,JakubKuľha,OndrejPavlík,RadoslavFicek,AlexanderVýrostek, FilipFiľarský,ErikBrilla,MikulášBoda,ViktorKríž,ŠtefanKrajník,MárioOleárnik, MartinKopka,DanielLichman,ViktorMetyľ,PavolKurej,MatejMarek,DávidDolobáč,JozefDankoa LukášSmolej.Tréner:MarekMeriača ĽuborSelecký.(mšk)

M L Á D E Ž N Í C K Y F U T B A L O V Ý  S E RV I S

l III. LIGA DORAST, 1. kolo: Kamenica n/Cir.–Ptičie1:3(1:0),g: Š. Mažerik – S. Lancoš (11 m), Macík, Maľar. FK: A. – Kislan, Šepeľa, P. Vasiľko, Š. II.DOR ASTEN ECKÁLIG A,5.KOL O Burda Vasiľko (T. Vasiľko), P. Tkáč, Š. Mažerik, STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – l dohrávka2.kola:štvrtok 29. augus - M. Čabák, T. Čabák, Lorenčík, Havriľak. KACKošice3:1(1:1). Domáci akoby ta: Lok. Košice – ŠK Futura Humenné. Tréner: M. Kovaľ. TJ Ptava NV: Ma. Tkásúpera podcenili, „len“ KAC Košice, pričik – T. Rujak, V. Lancoš, S. Lancoš, čom po chybe brankára Macej hneď vo MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – Macko, J. Behún, S. Pavlík (Macík), N. 4. min. otvoril skóre. Babin, Macej KACKošice6:0(3:0). Tréner Tongeľ Lancoš, Mi. Tkáčik, Maľar, M. Melničák. i Murdzik mali sľubné pozície, avšak bol upozorňoval na ofenzívnu kvalitu sú- Tréner: M. Dzemjan. Dlhén/Cir.–Svidto technicky vyspelý súper, kto bojoval pera, tentokrát však útočne zabrali je- ník2:0(1:0),g: L. Burík 2. TJ Družsteva zaslúžene v 44. min. aj vyrovnal. Cez ho zverenci, výsledok znamená spo- ník: K. Dzurko – M. Burda, Škutka, M. prestávku si hráči v šatni sami vstúpili kojnosť. Humenská defenzívna Kováč, Gazda, Š. Dzurko, P. Krivjanský, do svedomia, II. polčas hrali zodpo- činnosť však má stále medzery, ktoré M. Čopík (Nagy), D. Kohút, L. Burík (M. vedne a „áčkari“ Ragan i Babin splnili ostali tentokrát nepotrestané. Lepší sú- Repko), J. Krivjanský. Tréner: V. Fencák. gólové úlohy. A to ešte Babin, Turčík per by ich isto využil, hráči majú stále Stakčín–Belán/Cir.0:7(0:6),g: D. Ha i Macej spálili tutovky. Góly: Macej, J. čo zlepšovať, pozícia lídra teší a mala buraj st. 3, D. Lojan 3, V. Burik. OFK AgriRagan, M. Babin. ŠK Futura: Piroščák by byť výzvou… Góly: Šatník 3, Lojka, fop: N. Vohár – Gerboc, Leňko, T. Piteľ, – Karas, Mikula, Čišovský, J. Ragan – Halajčík, Lukáč. ŠK Futura: M. Jaku- Bajza, D. Červeňák, M. Hrib, Kandrik, Murdzik (68. S. Ragan), Porvaznik, Gaľ bov – Jurko, Čura, Szilvási – Krajník – Peťo, Kršjak, Zubaľ. Tréner: J. Koribanič. (89. Haburaj), Macej (84. Capcara) – Havrilčák, Zlacký, T. Lukáč – Halajčík, TJ Slovan: M. Gnip – D. Haburaj st. (K. Turčík, M. Babin. Tréner: J. Opiela. Suško), Gdovičin, V. Burik, Jo. Gnip (D. J. Lojka, Šatník. Tréner: M. Tongeľ. Snina–Lipany3:0(3:0). Úsilie domá- Snina–Lipany1:3(0:2)Chladný, až Telvák), D. Haburaj ml., M. Hašuľ (M. cich sa začalo napĺňať v 2. min., po rohu nezúčastnený výkon domácich a tri Kopťár), D. Lojan, M. Bednár, Pa. Burda Bodnára umiestnil hlavou loptu do siete strely na bránu zo strany súpera stačili (M. Rebič), D. Karľa. Tréner: L. Hreha. Harmaňoš. O desať minút Bodnár vysu- na prehru. Sninčania znížili trojbodové Jasenov – Medzilaborce 3:1 (2:1), g: nul Kiru a ten zakončil pomedzi nohy manko až v 70. min., keď po prihrávke Harakaľ 2, Zbuňak – J. Kuruc. TJ FK: Ľ. brankára. Pokusy hostí zlikvidoval Železníka individuálnu akciu presne Lakatoš – M. Tkáč, Krigovský, Karpeľ Kopťár. V 26. min. bol v šestnástke ne- spoza šestnástky zakončil Kepič. G:J. (Smolej), M. Čabák (Barlaš), Porvazník, dovolene zastavený Kirňak a penaltu Kepič. MFK:Janko – Balko, Železník, Harakaľ, Zbuňak (P. Popovič), Hodor Bodnár s prehľadom premenil. Po zme - I. Lukáč, Danko – Cur, S. Budi, Vasko (Gladys), Sopjak, Kudráč. Tréner: O. ne strán sa striedali šance na oboch (D. Aľušík), J. Kepič – D. Hreha, Du- Katkovčin. MŠK Spartak: V. Šamko – stranách, pričom vynikli obaja brankári. dy–Koťo (Kicoš). Tréner: M. Hunčár. Grib, Skysľak, J. Kandričák (R. DemeZo strany Sninčanov zaslúžené ví ter), Dobda, Sopko, V. Kandričák, J. Kul Ľubotice – Koš. Nová Ves 6:0 ruc, Stirčák, Savarij (Šepták), Belej (Gaťazstvo. G:Harmaňoš, Kira, Bodnár (11 m). ČK:89. P. Roba (Lipany). MFK:J. a 5:1, Sp. Belá – Čaňa 2:2 a 11:0, lan). Tréner: J. Hrišo. Hrabovčík–KraKopťár – Harmaňoš, L. Aľušík, Šebák, Sp. Nová Ves – Sabinov 4:0 a 4:1, čúnovce2:1. Mandzák, Hančák (A. Aľušík), M. Giraltovce – Stropkov 1:2 a 2:2, Tre - l I. LIGA ŽIACI – (U 15), 3. kolo: Bodnár (Gašpar), M. Marinič, E. Kira, bišov – Vranov 6:1 a 2:0, Poprad – Bardejov–Snina7:0(5:0).MFK: M. Dzuba, Kirňak (Matus). Tréner: Pa. Diňa. Lok. Košice 0:3 a 2:1. Lajtár – O. Kirňak, Daranský, Gerboc Lok.Košice 4 4 0 0 14:2 12 Humenné 4 4 0 0 10:1 12 (Leňo), Širgeľ (J. Janko), Cima, HalaSp.NováVes 4 4 0 0 12:0 12 Sp.NováVes 4 3 1 0 21:5 10 burka (Rohač), S. Aľušík, Mišenko, Ľubotice 4 3 0 1 15:7 9 Lipany 4 3 1 0 12:7 10 Mesaroš, Maťovka (Holub). Tréner: V. Trebišov 4 2 1 1 12:7 7 Lok.Košice 4 3 0 1 16:3 9 Kochan. l Sp. N. Ves – Prešov 0:10, Sabinov 4 2 1 1 9:8 7 Ľubotice 4 3 0 1 11:4 9 Trebišov – Košice 1:6, Michalovce – Vranovn/T. 4 2 1 1 6:9 7 Trebišov 4 2 1 1 11:4 7 Poprad 5:0, Lipany – Stropkov 1:3. 3 3 0 0 17:1 9 Humenné 4 2 0 2 9:7 6 Poprad 4 2 1 1 6:5 7 Prešov 9 Snina 4 2 0 2 7:6 6 Sp.Belá 4 2 0 2 18:11 6 MFKKošice 3 3 0 0 15:1 9 Sp.Belá 4 1 2 1 6:8 5 Koš.NováVes 4 2 0 2 12:10 6 Michalovce 3 3 0 0 13:0 3 2 0 1 10:4 6 Giraltovce 4 1 1 2 3:7 4 Vranovn/T. 4 2 0 2 5:4 6 Bardejov 3 1 0 2 4:7 3 Koš.NováVes 4 1 1 2 5:13 4 Snina 4 1 0 3 6:11 3 Stropkov 3 1 0 2 3:8 3 Lipany 4 1 0 3 2:6 3 Sabinov 4 1 0 3 4:10 3 Trebišov 3 1 0 2 2:8 3 KACKošice 4 1 0 3 5:10 3 KACKošice 4 1 0 3 4:16 3 Poprad Stropkov 4 1 0 3 4:12 3 Stropkov 4 0 1 3 3:13 1 Sp.N.Ves 3 1 0 2 4:17 3 3 0 0 3 2:11 0 Čaňa 4 0 2 2 5:7 2 Giraltovce 4 0 1 3 5:18 1 Lipany 3 0 0 3 0:13 0 Poprad 4 0 1 3 2:7 1 Čaňa 4 0 0 4 2:24 0 Snina

l (U 14), 2. kolo: Bardejov–Snina 11:0(5:0).MFK: M. Timko – Roman, Plevka, Pašek, R. Piliar, Holovka, Ľ. Vozár, Harmaňoš (Andrejov), S. Šteňo, Kozej, P. Červeňák (M. Štofík). Tréner: M. Lukáč. l I. LIGA ŽIACI – (U 13), 12. kolo: Snina –Bardejov0:14(0:4).MFK: D. Lukáč – R. Piliar, Hríb, Ondika, A. Maliňák, Prokop, Fedorco, Hučko (A. Szarkozi), M. Štofík, Karľa, Koco. Tréner: R. Šmajda. l (U 12), 12. kolo: Snina–Bardejov4:7(2:4),g: T. Kroka 3 (1 x 11m), J. Pavlík. MFK: Š. Buhaj – Butala, D. Šteňo, T. Lukáč, Pavlík, Švajka, Ľ. Vozár, Žukovič, M. Lajtár, Terpák (Kroka), Vaľko. Tréner: M. Kočan. l II. LIGA ŽIACI – (U 15), 2. kolo: Futura Humenné – Vranov 1:4 (1:2), g: R. Cvik. ŠK Futura: M. Čeremeta – J. Bočko, P. Kuľha, S. Salanci (P. Matta), D. Krajník, D. Čura, D. Řeřicha, R. Cvik, M. Balog, J. Vasiľ, M. Piatka. Tréner: J. Varchola. FAMT Prešov – Medzilaborce1:5(0:1),g: V. Varecha 4, Zjatik. MŠK Spartak: D. Sliž – Višňovský, Bajcura, T. Roháč, Galajda, M. Goga, M. Surmaj, V. Varecha, Mikita, Ma. Olah, Zjatik. Tréner: V. Cepko. l II. LIGA ŽIACI – (U 13), 2. kolo: Futura Humenné – Vranov 2:0 (1:0), g: Kridla, Matuščák. ŠK Futura: Martin Juras – D. Prokopčák, S. Timuľák, S. Kuľha, P. Kridla, A. Macko (S. Sojčák), Š. Ganaj (J. Šudík), F. Čakloš (J. Horvat), T. Matuščák, A. Havlíček, Š. Borc (D. Baláž). Tréner: J. Štafura. FAMTPrešov– Medzilaborce11:1(4:0),g: Šanta. MŠK Spartak: S. Falis – Kundrát, Šanta, Černega, Štec, Kollár, Šamko, Mi. Olah, L. Hriseňko, Králik. Tréner: P. Lukačik. l I. TRIEDA DORAST, 1. kolo: Ľubiša –Modran/Cir.5:0(5:0),g: L. Petričko 2, Paško, P. Kuľus, Petrovčin; Z.Hámre –Kochanovce1:1(1:1),g: Pe. Gnip – Pe. Roško; Pakostovmal voľno. l I. TRIEDA ŽIACI, 1. kolo: Kamenica n/Cir.–Ptičie1:2(1:1),g: D. Kmec – P. Rada, P. Mihalčin; Jasenov–Papín5:1 (2:1),G: Kačur 3, Holub 2 – D. Paško; Dlhén/Cir.–Hažínn/Cir.5:0(4:0),g: Ľ. Mesaroš 2, Š. Dzurko 2, A. Tomáš; Stakčín –  Belá n/Cir. 0:14 (0:8), g: Pipta 4, T. Hašuľ 2, K. Gnip 2, E. Ondik 2, Kapuscinský, Vaško, M. Kováč, Valaský; ŠKFuturaHumennémal voľno.


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

26.8.2013

TIPOSIII.LIGA–4.KOLO

ŠKFut ur aHum enné–D.Kubín2:1(1:1) Góly:37. Legdan, 79. Drengubiak (vlastný) – 26. Bumbera Žltékarty:Pe. Šuľák, Demčák – Tittel, Šípka, Laura, Maliňák Rohovékopy:3:4 Strely/nabránu: 13/7:9/4 Rozhodoval:Galád Divákov:300 Najlepší:Dysko – Laura ŠK Futura: R. Bálint – Peter Šuľák, MFK:Trabalík – Mihálik, DrenguPavol Šuľák, Hreško, Dysko – Legdan biak, Bumbera, I. Tittel (54. Šípka) (64. Demčák), Harvila (90. J. Ragan), – Podolský (65. D. Maliňák), BeLjubarskij, Popik – Macej (74. Šatník), ňuš (85. Tunega), Ličko, Sopúch – S. Karnaj. Tréner: Russlan Ljubarskij. Laura, Mrva. Tréner: Jozef Šino. Súper z Oravy naznačil, že pod Vi- iba bočnú sieť. V 71. min. vystrelil pohorlat iba brániť neprišiel, prvú hotovo Macej, tesne vedľa šibenice. šancu však mali domáci, keď Macej Zlomové boli chvíle 77. a 79. min.: spätne našiel Karnaja, ktorý však zo najskôr Laura šikovne uvoľnil Šipku, 14 m nevystrelil, lebo loptu „zľufto- ktorého z 8 m zázračne vychytal Bával“. V 17. min. hlavičku Mrvu lint na čiare, v humenskej akcii potiapresne k žrdi Bálint kryl, potlesk si hol loptu po krídle Dysko, prudko vyslúžil aj Karnaj v 18. min., keď je- odcentroval a kapitán hostí Drenguho strela z 20 m tesne minula žrď. biak v snahe zraziť center napol špičNa druhej strane Bumbera pred kou kopačky vlastnú sieť. Poistku prázdnou humenskou bránou iba troch bodov mohol dať Šatník, keď tesne hlavou nedosiahol na loptu, ho vysunul Ljubarskij, avšak benjabomba Podolského lízla brvno a po mín na trávniku obhodením na Trarýchlej kombinácii súpera Macej balíka nevyzrel. Humenský bojovný vkĺzačkou na poslednú chvíľu za - výkon zaslúžene nepriaznivý vývoj bránil tutovke. V 26. min. domáci otočil. (mšk) obranca pri rohovej zastávke zbyl Lipany – Moldava 2:2, Lok. Košice točne fauloval, štandardka pozdĺž päťky preletela k Bumberovi, ktorý – Kremnička 2:0, Žilina B – Vranov z 3 m otvoril skóre. A to ešte akciu 4:1, Prešov B – Námestovo 2:0, Bard. Laury zakončil Mrva šikovne tečom Nová Ves – Martin 0:2, Košice B – Rutesne vedľa. V 27. min. v sľubnej žiná 1:1, Trebišov – Poprad 1:2. pozícii opäť humensky „zľuftovaná“ Lok.Košice 4 3 1 0 6:2 10 lopta, tentokrát Hreškom, Harvila Ružiná 4 2 2 0 7:3 8 z 25 m pálil nepresne, vysunutý Poprad 4 2 1 1 8:5 7 4 2 1 1 7:6 7 Legdan dlho váhal so strelou. V 37. D.Kubín 4 2 1 1 5:4 7 min. ho Karnaj našiel krížnym cen- Martin 4 2 0 2 9:5 6 trom a tentokrát už pohotová strela ŽilinaB 4 1 3 0 6:4 6 si našla miesto pod telom brankára PrešovB Kremnička 4 2 0 2 5:5 6 Trabalíka pri opačnej žrdi. Humenné 4 2 0 2 4:8 6 Druhý polčas bol viac v humenských Moldava 4 1 2 1 3:4 5 rukách. V 54. min. pálil po signále KošiceB 4 1 1 2 5:6 4 Popik priamy kop dobre k žrdi, no Lipany 4 1 1 2 4:5 4 Trabalík bol pozorný, rovnako kryl Vranovn/T. 4 1 1 2 2:5 4 gólman aj pokus Karnaja z uhla. Trebišov 4 1 0 3 3:5 3 V 60. min. po centri Karnaja na Námestovo 4 1 0 3 3:6 3 3 zadnú žrď volej Popika z uhla napol Bard.NováVes 4 1 0 3 3:7

IV.lig a: Sp.Podhradie–MFKSnina0:1(0:1) poradil s penaltou, po zvláštnom vylúčení D. Janka a zásahom v 89. min. uchránil čisté konto a víťazstvo Sninčanov. G:12. M. Pčola. ŽK:22. Pe. Hišem, 25. M. Hreha, 59. M. Pčola, 77. E. Drančák – 76. Neuvirth, 86. Pokrivčák. ČK: 84. D. Janko. R: Marcin. D:300. MFK:Pe. Diňa – J. Lukáč (20. J. Popovič), Ľ. Jankaj, J. Kopáč (73. E. Drančák), Pa. Kirňák, M. Štofík (90. T. Kepič), J. Wiener, M. Pčola, M. Hreha, D. Janko, Pe. Hišem. Tréner: F. Hanc. (fh) V.Tatry 5 3 2 0 5:0 11 Sabinov 5 3 1 1 10:3 10 V.Revištia 5 3 1 1 8:3 10 V.Opátske 5 3 0 2 13:3 9 Snina 5 3 0 2 5:4 9 Giraltovce 5 3 0 2 6:6 9 Sp.Podhradie 5 3 0 2 4:8 9 Sp.NováVes 5 2 2 1 10:5 8 Plavnica 5 2 1 2 6:3 7 7 l Výsledky, 5. kolo: Svit – Gi - MichalovceB 5 2 1 2 4:5 5 2 0 3 3:7 6 raltovce 0:1, Svidník – Plavnica 0:3, Svit 5 1 2 2 4:6 5 Krompachy – V. Tatry 0:0, Stropkov Stropkov Krompachy 5 1 2 2 5:12 5 – Sabinov 1:1, Haniska – Sp. N. Ves Haniska 4 1 1 2 3:6 4 2:2, V. Revištia – Michalovce B 1:0, Košice-Barca 4 0 1 3 2:7 1 Barca/KE – V. Opátske 0:3. Svidník 5 0 0 5 1:11 0 Už v úvode bol na správnom mieste „záchranca“ J. Lukáč. V 12. min. loptu po strele Hišema brankár neudržal a pohotový M. Pčola ju dorazil do siete. Center Hišema v 19. min. M. Pčola nezachytil ideálne a mieril mi mo. Zraneného J. Lukáča nahradil v 20. min. Popovič, aby v 33. min. z hranice šestnástky tesne minul. V 35. min. strelu M. Pčolu odvrátil brankár na roh. Domáci kapitán v 39. min. nastrelil žrď sninskej svätyne a v o minútu strelu domácich kryl Di ňa. V 53. min. po dlhom vhadzovaní a skrumáži zakončoval slabo hlavič kou domáci Hric a v 65. min. ďaleko nosná strela domácich preletela ponad bránu. Aj 72. min. si vynútila striedanie (zranený Kopáč). V závere stretnutia hviezdil gólman Diňa, zasa hoval v 78. min. po rohu, v 84. min. si

JUB IL EJNÝPÄTNÁSTYROČN ÍKVOL EJBAL OV ÉH OMEM OR IÁL UJOZ EFAVÁR AD YH O

Víť aznýpoh árchlapcomChem es uA

VK Chemes Humenné zorganizoval v sobotu 24. augusta XV. jubilejný ročník Memoriálu Jozefa Váradyho vo volejbale chlapcov (1994 a ml.). Po slávnostnom otvorení a pietnom akte sa v Mestskej športovej hale za účasti štyroch družstiev uskutočnili zápasy mladých volejbalistov s nasle dujúcimi výsledkami. Vranov – Svidník 1:2 (18, – 22, – 14), Chemes Humenné A – Chemes Humenné B 1:2 (–23, – 20, – 8), Svidník – Chemes Humenné B 3:0 (20, 23, 10), Vranov – Chemes Humenné A 1:2 (15, – 20, 12), Chemes Humenné B – Vranov 1:2 (–12, – Pohár pre víťaza kapitánovi družstva 18, 9). Posledný zápas medzi ChemesHumennéA,OndrejoviDacejovi Chemes Humenné A – v prítomnosti riaditeľa VK Chemes HuSvidník rozhodol o víťazovi menné,Ing.JánaGrosiaraodovzdalaBoa napriek jednoznačnému po- ženaVaradyová. l Hore:VKChemesHumeru setov 3:0 bol napínavý mennéA l Dolu:VKChemesHumennéB. do poslednej lopty, o čom svedčia aj jednotlivé sety (25:16, 35:33, tajbrejk 16:14). Na prvom mieste teda skončilo družstvo Chemes Humenné A (juniori) pred Svidníkom, Vranovom nad Topľou a Chemes Humenné B (kadeti). V závere boli vyhodnotení aj najlepší hráči družstiev a tréner: za Chemes Humenné A – Ondrej Dacej, za Svidník – Tomáš Goban, za Vranov – Samuel Kmec, za Chemes Humenné B – Jozef Janko a tréner – Marián Feduš st. (Chemes Humenné A). Sponzormi podujatia boli zverenci „Oťa“ Váradyho, manželia Anna a Peter Barňakovci a PPaC, a.s. Humenné. Ceny pre jednotlivcov venovala Intersport, predajňa OC Humenné, Štefánikova ulica. Humenské farby na turnaji hájili: Chemes Humenné A (juniori): V. Hamaďák, O. Dacej, M. Feduš ml., D. Sedlák, K. Zgibor, J. Janko, S. Rada. Tréner: M. Feduš st.; Chemes Humenné B (kadeti): A. Výrostek, M. Rusnák, V. Kríž, J. Timco, A. Bališin, V. Marek, D. Harvilik, D. Uhrin. Tréner: M. Feduš st. (mš,mšk)


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

26.8.2013

S LADISLAVOMKOVALSKÝM,PREDSEDOMSPRÁVNEJRADYMLÁDEŽNÍCKEHOHOKEJOVÉHOKLUBUHUMENNÉ

Sen ior is prv ol ig ov ýmcieľom,mlád ežníckazložkav stav enul a Letné mesiace sa pomaly končia, súčasťou humenského zimného štadióna je už aj ľadová plocha, čo predostiera neklamný znak, že prebiehať môže aj „mokrá“časťhokejovejprípravy.Mládežníckyhokejový klub Humenné bude na seniorskej úrovni účinkovať v II. hokejovej lige, skupina Východ. Koľko bude mládežníckychdružstiev,jev súčasnostinejasné. Na humenskom „zi- MHK Humenné možnosť okúsiť už máku“ bol začiatkom v tejto sezóne bardejovskú prvú ligu. uplynulého týždňa aj Ako je to s realizačným tímom se Ladislav Kovalský, predseda Správ- niorov MHK Humenné? – Na lavičke nej rady MHK Humenné. Jeho prí- mužského tímu ostáva tréner Jozef tomnosť sme využili na rozhovor, Kardoheli. Možno to tak na prvý v ktorom sme sa pýtali na zložku se- pohľad nevyzerá, ale uplynulú sezóniorsku, ale aj mládežnícku. nu možno hodnotiť pozitívne, boli Začali sme seniormi… – Ciele pre sme spokojní, teda nebol dôvod na seniorske „áčko“ sú vysoké. Chceme obmenu. Bez letnej prípravy sme vyhrať základnú časť II. ligy, uspieť skončili na štvrtom mieste, so cťou v baráži, aby sme o rok účinkovali sme sezónu, ktorú sme začali dvov prvej hokejovej lige. Tomu je podri- ma kontumačnými prehrami a hroziadená aj príprava. Po šiestich la nám tretia, následne vylúčenie zo týždňoch letnej prípravy, od polovice súťaže, dohrali. Ba chvíľu to vyzeramája do konca júna, na „suchu“, lo, že máme reálnu šancu zabojovať nasledovala mesačná fáza indivi- o prvé miesto v našej východniarskej duálnej prípravy, hráči mali priestor aj skupine. Všetko bolo podriadené tona oddych, aby v auguste mohli plní mu, aby sa vytvorila kostra tímu, na energie začať „mokrú“ časť, teda ktorom budeme v ďalšej sezóne, už prípravu na ľade. Káder sa obmieňa, s maximálnymi cieľmi, stavať. prispôsobujeme ho požiadavkam Ostrý štart do sezóny zažije MHK Hu v súvislosti so stanovenými cieľmi. menné o šesť týždňov, 5. októbra. TréPrebiehala letná „suchá“ príprava ningov „áčka“ sa zúčastňuje 20 – 22 hov spojení s bardejovským prvoli- kejistov. Udejú sa v kádri veľké zmeny? gistom? – Keďže som prezidentom – S novými menami by som zatiaľ bardejovského hokeja a HC 46 „neoperoval“, až tieto dni ozrejmia, ktorí Bardejov sa radí medzi popredné hráči tu ostanú, podpíšu s klubom zmluprvoligové tímy, túto fázu letnej vy. Vekový priemer kádra bude zhruba prípravy Bardejova a Humenného dvadsaťosem rokov, chceme, aby sme spojili, chlapci sa mali možnosť „áčko“ bolo vyvážené, hokejisti v ňom aj spoznať, nakoľko plán je taký, aby starší, skúsení, ako aj draví mladíci. sme v Humennom využívali aj možnú V uplynulej sezóne sme doplatili na hráčsku podporu z Bardejova, na- neskúsenosť našich hráčov, čomu sa opak tiež budú mať hokejisti z kádra chceme vyvarovať. Môžem povedať, že

II.HOKEJOVÁLIGAMUŽI2013/2014,SKUPINAB 1.kolo,5.októbra2013:MHK Humenné – Sabinov, R. Sobota – Brezno, D. Kubín – Gelnica, Detva – L. Mikuláš B. 2.kolo,12.októbra:L. Mikuláš B – MHK Humenné, Brezno – Sabinov, Detva – Gelnica, R. Sobota – D. Kubín. 3.kolo,19.októbra:MHK Humenné – Gelnica, D. Kubín – Brezno, Detva – R. Sobota, L. Mikuláš B – Sabinov. 4.kolo,26.októbra:R. Sobota – MHK Humenné, Brezno – L. Mikuláš B, Gelnica – Sabinov, D. Kubín – Detva. 5.kolo,2.novembra:MHK Humenné – D. Kubín, Detva – Brezno, Sabinov – R. Sobota, L. Mikuláš B – Gelnica. 6.kolo,9.novembra:Detva – MHK Humenné, Brezno – Gelnica, R. Sobo ta – L. Mikuláš B, D. Kubín – Sabinov. 7.kolo,16.novembra:MHK Humenné – Brezno, Sabinov – Detva, L. Mikuláš B – D. Kubín, Gelnica – R. Sobota. 8.kolo,23.novembra:Sabinov – MHK Humenné, Brezno – R. Sobota, Gelnica – D. Kubín, L. Mikuláš B – Detva. 9.kolo,30.novembra:MHK Humenné – L. Mikuláš B, Sabinov – Brezno, Gelnica – Detva, D. Kubín – R. Sobota. 10.kolo,7.decembra:Gelnica – MHK Humenné, Brezno – D. Kubín, R. Sobo ta – Detva, Sabinov – L. Mikuláš B. 11.kolo,14.decembra:MHK Humenné – R. Sobota, L. Mikuláš B – Brezno, Sabi nov – Gelnica, Detva – D. Kubín. 12. kolo, 21. decembra: D. Kubín – MHK Humenné, Brezno – Detva, R. So -

bota – Sabinov, Gelnica – L. Mikuláš B. 13. kolo, 28. decembra: MHK Humenné – Detva, Sabinov – D. Kubín, L. Mikuláš B – R. Sobota, Gelnica – Brezno. 14. kolo, 4. januára 2014: Brezno – MHK Humenné, Detva – Sabinov, D. Kubín – L. Mikuláš B, R. Sobota – Gelnica. 15.kolo,11.januára:MHK Humenné – Sabinov, R. Sobota – Brezno, D. Kubín – Gelnica, Detva – L. Mikuláš B. 16.kolo,18.januára:L. Mikuláš B – MHK Humenné, Brezno – Sabinov, Gelnica – Detva, R. Sobota – D. Kubín. 17.kolo,25.januára:MHK Humenné – Gelnica, D. Kubín – Brezno, Detva – R. Sobota, Sabinov – L. Mikuláš B. 18. kolo, 1. februára: R. Sobota – MHK Humenné, Brezno – L. Mikuláš B, Gelnica – Sabinov, D. Kubín – Detva. 19.kolo,8.februára:MHK Humenné – D. Kubín, Detva – Brezno, Sabinov – R. Sobota, L. Mikuláš B – Gelnica. 20.kolo,22.februára:Detva – MHK Humenné, D. Kubín – Sabinov, R. So bota – L. Mikuláš B, Brezno – Gelnica. 21.kolo,1.marca:MHK Humenné – Brezno, Sabinov – Detva, L. Mikuláš B – D. Kubín, Gelnica – R. Sobota. pozn.:MHK Humenné hrá svoje do máce zápasy o 17.00 hod. Skupina A: Hamuliakovo, HK 96 Nitra, Partizánske, B. Bystrica B, Le vice, Dubnica n/V., N. Zámky. play–off: Víťazi základných časti (skupín A i B) odohrajú play–off o ví ťaza II. hokejovej ligy.

Tréningy…Mládežníckazložka(snímkahore)a seniori.

do prípravy MHK Humenné sa zapojili hokejisti, ktorí v uplynulej sezóne hrali prvú ligu, ďalší pred štyrmi – piatimi rokmi boli v reprezentačnom výbere do 20 rokov, alebo v širšom výbere extrali gových tímov. Chceme pripraviť tím kvalitou prvoligový, aby sme naše postupové ciele naplnili. Aj touto cestou chcem humenských priaznivcov hokeja pozvať na zápasy, sezóna sa začína začiatkom októbra a to je už čo nevidieť. Počas zápasu pripravujeme súťaže, lákadlá rôzneho druhu, aby nielen hokej občanov mesta Humenné bavil. Do akej miery budú v kádri „áčka“ zastúpení odchovanci humenského hokeja? – Oslovujeme odchovancov, či bývalých humenských hokejistov, aby sa vrátili. Niektorí sú ešte viazaní zmluvami, viacerí však túto možnosť privítali. Postupne budeme budovať mužstvo tak, aby bolo aspoň na päťdesiat percent naplnené odchovancami humenského hokeja. Ak chce mať klub odchovancov, mu sí sa venovať aj mládežníckej hokejovej zložke. Ako je na tom hu menská? – Situácia nie je jednoduchá. Pracujeme s rôznymi variantami, k tomu je potrebná komunikácia s rodičmi, aj hráčmi, ktorých by sme vedeli zapracovať do seniorskeho mužstva. S mladými družstvami je to komplikovanejšie, pretože po období nenapĺňania všetkých kategórií, ročníkov, sme prebrali v Humennom hokej, keď po roku možno povedať, že mládežnícka zložka je v stave nula. Nevieme zo dňa na deň naplniť napríklad deviaty ročník. Keďže v klube nefungovala náväznosť žiaci – dorast – juniori – seniori, chlapci z ôsmych a deviatych ročníkov odchádzali do Michaloviec, Prešova, Košíc, či Spišskej Novej Vsi. Hľadali si priestor hokejového uplatnenia

tam, takže my dnes máme malú, prakticky nulovú základňu. Chceme komunikovať s rodičmi, začať od prípravky napĺňať ročníky, aby práca na žiackej úrovni mala vysokú kvantitu i kvalitu. Prirodzeným javom je, že nám hokejisti odchádzajú kvôli škole, sťahujú sa, niektorí jednoducho s hokejom končia. Prirodzený odlev tu je, nemení to však nič na našej snahe, vytvoriť dvadsaťčlenné družstvá žiackych kategórií s prechodom k dorastu a juniorom. Nedá sa to však stihnúť naraz, ja vnímam túto etapu na dva – tri roky. S akými mládežníckymi družstvami by mal MHK Humenné odohrať sezónu 2013/2014? – Je to komplikované. Na jednej strane chápem rodičov, že chcú pre svoje deti čo najlepšie podmienky, či hokejový rozvoj, na strane druhej, ak všetci, respektíve väčšina mladých hokejistov žiackeho veku odíde, v Humennom neostane nič. Situáciu riešime v spolupráci s mestom, hľadéme riešenia, ako vytvoriť športové triedy so zameraním na hokej, ktoré v meste chýbajú. Nájsť však hneď riešenia na vylepšenie stavu nie je jednoduché. MHK Humenné bude vytvárať bonusy, motivačné cesty, ako mladých školákov prilákať k hokeju, chceme presvedčiť aj tých, ktorí už odišli, aby sa vrátili, ukázať, že má zmysel sa vrátiť. Mládež však môžeme naštartovať iba v spolupráci s rodičmi. Kto má mládežnícku (žiacku) zložku MHK Humenné na starosti? – Spolu pracujeme s mestom Humenné, bez jeho pomoci to nejde. Na starosti má mládež pán Mižák, ktorý je zároveň v pozícii koordinátora medzi MHK Humenné a mestom Humenné. Ako dôležitý faktor však vnímam aj podporu hokeja divákmi pri zápasoch. Tá by isto pomohla rozbehu hokeja v Humennom. (mšk)


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

26.8.2013

VI.liga: Nováčikovinalídrastačiljedengól Chemesácibronzoví,zdolaliPříbrami CZUPraha Belán/Cir.–Breznica0:2(0:2) Utorková predohrávka by sa možno vyvíjala v úplne inej atmosfére, keby strela J. Kudravého zo 17. min. skončila v sieti brány hostí, no letela tesne vedľa ľavej žrde. Súper sa v 23. min. po hrubej chybe domácich, kedy ľahkovážne stratili loptu na polovici súpera, z rýchleho protiútoku ujal vedenia. Od tej chvíle si hostia robili na ihrisku Slovana, čo sa im chcelo, o čom svedčí akcia z 27. min., keď M. Diňa zázračne zasiahol. O desať minút už bol bezmocný, osamotený Šafranko vyzvŕtal obranu domácich a z bezprostrednej blízkosti nezaváhal. Druhý polčas sa odvíjal v réžii hostí, keď aj po vylúčení Porkolaba dokázali v oslabení ukočírovať víťazstvo bez zaváhania. V 70. min. našiel V. Diňa voľného D. Lojana, ten hlavičkou mieril k pravej žrdi, ale brankár včas zasiahol. ŽK:Čižmár, Vajda, M. Haburaj, D. Lojan. ČK:nikto – 66. D. Porkolab. R:Mano. D:50. TJSlovan: Ma. Diňa – P. Šimon, Prislupčák, D. Brečka, V. Diňa – D. Vajda, M. Haburaj, L. Hreha (58. D. Lojan), J. Marinič (69. P. Dzurovej) – J. Kudravý, R. Čižmár (46. J. Kepič). (jo) Vechec–Jasenov1:1(1:0) Domáci sa ujali vedenia už vo 4. minúte, gólom Hajdúcha. Aj prvá štvrťhodinka patrila domácim. Hostia chceli vyťažiť z brejkov. Jankaj hlavou minul po centri L. Horvata. V 46. min. Jasenovčania vyrovnali po úniku L. Horvata a jeho presnom centri na Kovalíka, ktorý zasunul do prázdnej brány. Súper pritlačil, našiel však iba brvno alebo mieril mimo bránu. V samom závere po dlhom výkope Behuna prehodil brankára Čvirk, ale ten končekmi prstov loptu vytlačil nad bránu. G:Kovalík. ŽK:L. Goga, T. Čerhit. ČK:83. M. Mati (po 2. ŽK, Vechec). R:Eperješi. D:100. TJFK: L. Behun – L. Horvat, L. Goga, T. Čerhit, Kovalík, Mi. Šalata, Kríž, J. Bačovčin, I. Čerhit, M. Jankaj (63. Čvirk), A. Callegari. (mr)

výhodnej pozícii netrafil bránu. Vyrovnania sa Cirošania nedočkali. G: Mi. Hajdučko. ŽK: M. Oľha, Bešan, Kirvej. R: Reňo. D: 100. FK: P. Dobda – Bešan, Skarba, Kirvej, J. Mihalič, J. Šedzmák, Kriška, V. Šuľák, O. Čabák (46. Pe. Karľa), M. Oľha, Mi. Hajdučko. (gmb) Seč.Polianka–Kochanovce 0:1(0:1) Desaťminútové oťukávanie sa nováčika prinieslo šance v podobe pokusov spoza šestnástky T. Simu a Murinčáka. Domáci sa dostávali pred pokutové územie hostí iba sporadicky. Protiútok hostí z polovice ihriska v 14. min. priniesol vytúžený gól, keď po osi Brindzák – Šimai – Murinčák lopta skončila u T. Simu na hranici šestnástky, ten sa zbavil dvoch obrancov a prízemnou krížnou strelou vsietil. Súper sa ocitol v šanci po skrumáži v šestnástke, štvrté dobýjanie v podobe hlavičky však skončilo na žrdi. Murinčák a Brindzák donútili brankára k zákroku. Po zmene strán tutovku hostia nezakončili, keď Sima centroval na hranicu päťky Padovi, no ten trafil iba obrancu na bránkovej čiare. Faulovaný Murinčák v šestnástke sa zadosťučinenia od rozhodcu nedočkal. Protiútok bratov T. Sima – B. Sima, i spätnú nahrávku v šestnástke obrana vystihla a odvrátila. G:T. Sima. ŽK:Pado, Gaľo. R:Kuspan. D:150. FKO:I. Bumbera – M. Kolesár, Jelinek, Brindzák, J. Pado (75. B. Sima), Gaľo, M. Kimák (52. J. Jalčak), Šimai, M. Rada, P. Mu rinčák, T. Sima (90. Roško). (ijm)

V sobotu 24. augusta odštartovali volejbalisti ŠK Chemes Humenné hernú pasáž prípravy na novú sezónu. Predstavili sa na X. ročníku Memoriálu Ing. Vladimíra Spirita v Bučoviciach (Južná Morava), volejbalovom antukovom turnaji, ktorého sa zúčastnila aj pätica českých extraligistov: Ostrava, Příbram, CZU Praha, Zlín, Brno, Staré Město, Bučovice a Chemes Humenné. Tréner Vlkolinský mal k dispozícii kompletný 13–členný káder, herný priestor dostali všetci. Výsledky chemesákov l skupina: Zlín 0:2, Příbram 2:0 (obhajca víťazstva), Staré Město 2:0; l semifinále: Brno 1:2; l o 3. miesto: CZU Praha 2:1. Víťazom sa stal VK Fatra Zlín. Tréner Vlkolinský vyslovil až prekvapivú hernú spokojnosť, excelentný zápas odohrali chemesáci proti Příbrami, prehry prišli po chybách z nekoncentrácie. V zápase o bronz dostali šancu len mladíci a uspeli. V sobotu 30. augusta čaká chemesákov turnaj vo Svidníku (Kielce – POL, Humenné, Prešov, St. Ľubovňa a Svidník). (mšk)

V.lig a: Usúperanašinecnepochodil Pušovce–Medzilaborce3:1(2:0) Oba tímy začali opatrne bez vážnejších príležitostí, rýchlo kombinačne, no s tým rozdielom, že domáci sa vedeli aj gólovo presadiť. Účet stretnutia otvorili v 29. min. zo sporného pokutového kopu. Spartakovci sa snažili gólovo odpovedať, no chýbalo povestné gólové šťastie. Po ojedinelej príležitosti, s gólom do šatne išli spo kojní na prestávku domáci. V 73. min. autor druhého gólu Eliáš zvýšil vedenie. Aj Spartakovci sa zaslúžene dočkali, v 84. min. po centri Gubu pohotovo upravil skóre Gič. G:Gič. ŽK:Cigánik. R:Šoltés. D:200. MŠKSpartak:M. Vasilenko – Gič, R. Guba, R. Cigánik (83. Čonka), Lučko, Hre hovčík, Višňovský, Pelech, M. Kuruc, V. Lukačik (77. Vaško), D. Hrišo (55. Čabiňák). (pl)

Hanušovce–Pakostov1:0(0:0) Vo vyrovnanom medzišestnástkovom stretnutí sa ako prví zastreľovali domáci, keď lopta opečiatkovala žrď brány Ajaxu. Ďalšiu vyloženú šancu N.Hrušov–Udavské2:1(1:0) mali hostia, no hlavičku SlavkovskéUdavčania začali dobre, avšak ho brankár kryl. Za zmienku I. polča Ondica ani Meričko na gól nevyzre- su stojí strelecký pokus Hubceja, no li. Na päťke trestuhodne zaváhal L. tesne minul pravú žrď. Po prestávke Kuzma. A trest prišiel zo strany do- sa hráči Ajaxu snažili nakopávanými má cich, v 20. min. chybnú ro - loptami preraziť, ale bezcielne. Preto zohrávku na gól zúžitkovali domáci. udreli domáci, v 55. min. po centri V 53. min. vedenie zvýšili. Hostia strelil Komár jediný gól zápasu. Už iba korigovali, v 73. min. sa nemýlil o päť minút mohol vyrovnať Rudý, Krivák po prihrávke J. Vološina. G: ale jeho strela bola tečovaná. Krivák. ŽK: Stirčák, R. Chalupka. Neskôr sa pokúšal ešte Andraško, Sačurov–Kamenican/Cir. R: V. Vasilenko. D: 150. OŠK: R. no na brankára nevyzrel. ŽK:J. Fe2:1(2:1) Po peknej akcii domácich v 8. min. Šuľák – Meričko (57. V. Vološin), R. dorko. R: Ištoňa. D: 150. Ajax: M. hráč preloboval Dobdu, ale lopta Cha lupka, Stirčák, Naster, Ko - Klamár – Andraško (85. Durilla), opečiatkovala žrď. Skóre otvorili romház, Kri vák, L. Ondi ca, L. Olexík, Dubas, Hubcej (66. Pe. v 15. min. hostia, po osi Kriška – Kuzma (57. Vajs), J. Greško, Filip Gombita ml.), Š. Tomčák, J. Fe(jv) dorko, Rudý, T. Gombita (46. RaKirvej – Mi. Hajdučko pohotovo pre - (76. J. Vološin). hodil brankára. Do 40. min. bola hra gan), Mi. Paraska, Slavkovský. (št) Stakčín–Soľ3:0(2:0) vyrovnaná. Hostia však nezachytili poslednú päťminútovku I. polčasu, Domáci sa nezľakli, ani nič nenecha - Kračúnovce–Radvaňn/L.2:0(0:0) keď inkasovali dvakrát – v 40. min. li na náhodu. V 27. min. po rohu Nešťastný zápas nováčika v nie príliš po rohu, o dve minúty po chybe Hanca hlavičkou otvoril skóre Guľak. žičlivom prostredí, pričom futbalovo v obrane. Po obrátke mali viac z hry V 40. min. po centri Husťaka hosťu - i na šance boli lepšími. Osemdesiat domáci. Tutovku v 68. min. spálil V. júci hráč v tiesni nešťastne prelobo - minút hrali aj proti rozhodcom, dovteŠulák, po prihrávke Mihaliča, keď vo val svojho brankára, čím potešil do mácu lavičku. Kapraľ mieril v 55. min. Kochanovce 3 2 1 0 7:2 7 z 25 m vedľa, v 57. min. efektívne FUTBAL OV ÝSERV IS–ŽEN Ya ŽIAČKY N.Hrušov 3 2 1 0 6:2 7 nožničky Hanca „zastrihli“ tesne nad. Breznica 3 2 1 0 5:2 7 V 65. min. po centri Telváka skóroval l I. LIGA – ŽENY (ŽIAČKY), 1. kolo: Sačurov 3 2 0 1 3:5 6 Čop. Prečíslenie hosťujúceho družst - ŠtichHumenné–N.Zámky(preložené na 4. 9. 2013). Stakčín 3 1 1 1 3:2 4 l Regionálna liga, sk. Východ – Soľ 3 1 1 1 7:7 4 va v 80. min. excelentne vyriešil Du Čierne 3 1 1 1 2:2 4 dič. G: Guľak, vlastný, Čop. R: ŽIAČKY, 1. kolo: Štich Humenné – Vechec 3 0 3 0 5:5 3 Dankanin. D:300. OFKAgrifop:M. Bardejov3:1(3:0),G: J. Roháčová 2, J. Jasenov 3 0 3 0 1:1 3 Dudič – Steco, Telehanič, Zhytkov, Kocibanová. ŠK Štich: A. Fedaková – Bystré 3 1 0 2 2:3 3 Magura, Husťak (78. Legemza), E. D. Gabrišová, K. Macková, M. Miková, J. Udavské 3 1 0 2 4:6 3 Hanc, J. Kapraľ, Guľak, Čop (75. Kocibanová, N. Vagaská, D. Lemešová, (ms) A. Jakubová, T. Merčaková, A. RoháčoKamenican/Cir 3 0 2 1 3:4 2 Andruch), Telvák. Seč.Polianka 3 0 1 2 2:4 1 vá, T. Brutvanová (I. Kissová, L. Maliňal Výsledok,3.kolo:Čierne – Bystré 1:0. ková, T. Bochinová). Tréner: V. Mandula. Belán/Cir 3 0 1 2 4:9 1

dy bezgólovo. Šance Ma. Svičin, či A. Lojan nepremenili. V 75. min. rozhodca nereagoval, keď domáci brankár zasiahol rukou loptu mimo pokutové ho územia. Navyše, v 64. min. po červenej karte domácich penalta neprišla. Keď sa už zdalo, že stretnutie skončí aspoň remízou, v 87. min. hostia pykali za nešťastnú chybu… skákajúca lopta „zahrala“ v prospech domácich. A v nadstavenom čase strelou z diaľky domáci zvýšili. Poučné, no málo platné… ŽK: Rabajda, Hirjak, A. Šalata, Turok–Heteš. ČK: 64. Mitaľ (Kračúnovce). R:Kunzo. D: 200. TJDružstevník:V. Vasilenko – T. Hirjak, G. Horvat, A. Šalata, A. Lojan, Ma. Svičin (80. Salák), Tabaka, Turok–Heteš, L. Gabák, Rabajda (87. Pe. Čeremeta), R. Tomčák. (misv) l Výsledky,5.kolo:St. Ľubovňa – Kľušov 2:2, Kendice – Ľubotice 3:0, Dl. Klčovo – Raslavice 1:2, Fintice – Štrba 2:3, Zámutov – Kežmarok 1:0. Pušovce 5 4 0 1 27:11 12 Kendice 5 3 1 1 8:5 10 Raslavice 5 3 1 1 7:4 10 Zámutov 5 3 1 1 9:8 10 Fintice 5 3 0 2 13:7 9 Štrba 4 3 0 1 11:8 9 Hanušovce 5 2 3 0 4:2 9 Kračúnovce 5 2 1 2 7:6 7 Radvaňn/L. 5 2 1 2 8:9 7 Dl.Klčovo 4 2 0 2 8:8 6 Pakostov 5 2 0 3 9:11 6 Medzilaborce 5 2 0 3 6:8 6 St.Ľubovňa 5 1 1 3 7:7 4 Kľušov 5 1 1 3 9:10 4 Ľubotice 5 1 0 4 7:13 3 Kežmarok 5 0 0 5 1:24 0

III.TRIED A(9.LIG A),3.KOL O Ul.Krivé–Baškovce5:0(2:0),T. Ku la 4, T. Petro, rozh. Metiľ. Turcovce– Čertižné6:1(3:1),J. Grec 2, E. Lucik 2, T. Lucik, M. Švec – Lad. Kocurišin, rozh. Jakubov. Ňagov – Hankovce 6:1(1:1),Vl. Kvaska 3 (1 z 11 m), P. Blicha 2, T. Sopko – L. Petko (11 m), rozh. Minďák. PakostovB –Brestov 6:1(1:0),M. Fedorko 2, Joz. Gombita, J. Ščerba, L. Berdák, M. Tkačin – Dom. Jenčík, rozh. Havrilko. Zb.Dlhé –Podskalka3:4(0:3),M. Ferenc 2, M. Demeter – M. Dudič 2, L. Paňko 2, rozh. laik. RomaSninamala voľno. Turcovce 3 2 1 0 10:4 7 Ul.Krivé 3 2 0 1 13:5 6 PakostovB 2 2 0 0 9:3 6 Ňagov 2 2 0 0 8:2 6 Podskalka 3 2 0 1 10:6 6 Čertižné 3 2 0 1 8:10 6 Baškovce 3 1 0 2 7:8 3 RomaSnina 2 1 0 1 1:4 3 Hankovce 3 0 1 2 4:14 1 Brestov 3 0 0 3 3:10 0 Zb.Dlhé 3 0 0 3 3:10 0


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIEDA (8. LIGA), 4. KOLO Hrabovec n/L.– Volica 2:1 (0:0), Dolobáč, Ducko – Jozef Danko, r.: M. Ferko. Hrabovec n/Lab.: J. Gužik – Dolobáč, D. Cichý, Šefčík, L. Kolesár, Š. Gužík, Gajdoš, D. Timuľák, A. Timuľák, Smetanka, T. Cichý (Ducko, M. Kolesár, M. Vajda). Volica: Košický – Firkaľ, Jozef Danko, Lupkovič, L. Danko, Karoľ, Sopko, Fejko, Hrin, Ferenc, Olah (Ján Danko). Hažín n/Cir. – N. Sitnica 2:0 (1:0), Dzido 2. r.: M. Behun. Hažín n/Cir. Michalko – D. Godžák, Quecke, Demjanovič, Šuľák, Ferjak, Dovhun, Pavlik, D. Mišenko, Dzido, Čopak (Švec, Kravec). N. Sitnica: Turčík – Lukčik, Pristaš, Mitalčák, D. Gombita, Šmajda, Soták, J. Petruš, Varhač, Olexik, Bučko (Porvaznik, Ščerba, Sukeľ); Rovné – Lukačovce 0:0. r.: D. Holp. Domáci nepremenili 11–ku. Rovné: Sukeľ – D. Krajnik, T. Krajnik, Marcinov, Ivanko, Mantič, Holienčin, Kovaľ, J. Baláž, Brenner, P. Miškoc. Lukačovce: Ivan – Matta, Barnišin, Patrik Meričko, Jozef Jašš, Peter Jašš, Vasiľ, Bačovčin, Puškár, Majerník, Packo (M. Meričko, Andrejčák); V. Hrušov – Lackovce 0:1 (0:0), Šku manič. r.: Brehovský. V. Hrušov: Matúš Šalata – Jakub Šalata, Novák, Barňák, Dutko, Smerek, Martin Rašpľa, Volkov, Peter Rašpľa, Hajduk, Marcel Piroščák. Lackovce: Binda – Babjak, Branovský, Opalka, Mudzo, Komjaty, Štefan, Danko, Kocik, Mi. Nazad, Škumanič (Hoferica, Smoleňák, Staško). Ladičkovce – Lieskovec 5:0 (4:0), Št. Mažerik 3, Edo Hodor, Št. Hodor ml. r.: Marián Guľko. Ladičkovce: Karandušovský – Radovan Kuruc, Št. Hodor st., Majzer, Gerda, Hrin, Št. Bobaľa, Onderko, Št. Mažerik, Št. Hodor ml., Ed. Hodor (Macko, Daniel Hodor, O. Marcinov). Lieskovec: Salanci – Hudák, Fr. Kyslan, Židzik, M. Kyslan, Pekala, Džatko, Kurilla, Miľko, J. Pristaš, Fedorko (Rafaj, C. Pristaš). Kolonica – Z. Hámre 3:2 (2:1), P. Diňa, T. Diňa, Miško – Št. Max, P. Michalenko. r.: Jancusko. Kolonica: Dzurovej – Gerboc, Timčik, Matijko, Hašuľ, Pavol Karaščák, Tomáš Karaščák, Pavol Diňa, Tomáš Diňa, Lacko, Miško (Leňo, Roškanin). Z. Hámre: Marek Vozár – Ma. Melník, Barna, Jakub Max, Matúš Michalenko, Pavol Michalenko, Ferko, Št. Max, Rosič, Cenkner, Brečka (J. Bri tan). Papín – Rokytov 1:2 (0:2), Vl. Jevič – Barančik, Pavol Krajkovič. r.: J. Ferko. Papín: Borc – Findrik, Va siľ, Ján Jevič, Danko, Macko, Šváb, Gabrik, Horodník, Salamon, Vlado Jevič (Pankovčin). Rokytov: Harvan – Zub, Paňko, Pavol Krajkovič, Gojdan, Suško, Martin Krajkovič, Barančik, Mikiara, Buša Rusnák. Rovné 4 3 1 0 12:3 10 Kolonica 4 3 0 1 10:7 9 Rokytov 4 3 0 1 7:6 9 Ladičkovce 4 2 2 0 13:5 8 Lackovce 4 2 1 1 11:3 7 Hrabovec n/L. 4 2 0 2 10:10 6 N. Sitnica 4 2 0 2 7:11 6 Lieskovec 4 2 0 2 8:14 6 Papín 4 1 1 2 10:8 4 Lukačovce 4 1 1 2 4:4 4 Hažín n/Cir. 4 1 1 2 5:9 4 Volica 4 1 0 3 4:14 3 Z. Hámre 4 0 2 2 7:10 2 V. Hrušov 4 0 1 3 3:7 1

ŠPORT

-

26. 8. 2013

l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 4. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l

Čer ve né der by „Hornej Oľky“, čis té konto Ču bá ka 325 mi nút FK HUMENNÉ – ĽUBIŠA 7:0 (5:0) Favorit naplnil očakávania do bodky, len vďaka brankárovi Krivjančinovi odišli hostia iba s jednocifernou prehrou. V 5. min. vyskúšal gólmana hostí Čerňa, o tri minúty už dorážkou napol sieť Mamaj a načal gólostroj. V 17. min. práve Mamaj tesne minul, v 19. min. lízol brvno volej Čerňu. V 24. min. padol ľubišanský „vlastenec“, v rýchlom slede domáci náskok zvýšili, až v 40. min. mal prácu aj Šurin. Polčas uzavrel kanonier Čerňa. Aj v II. polčase sa hralo prakticky na jednu bránu, domáci búšili, Jakubčovi kryl Krivjančin aj pokutový kop, ale pri festivale šancí domácich ešte dvakrát kapituloval. Pohľad na tabuľku hovorí, že ľubišské časy „Milana Kováča“ sú už preč… Góly: 8. a 66. Mamaj, 44. a 75. Čerňa, 24. vlastný (Gažo), 28. Jakubčo, 34. P. Jurov. ŽK: nikto. R: Prokopčák. D: 250. Vynikli: Čerňa – Marek Krivjančin. FK Humenné: Šurin – Slepák, Muller, Hardik, Mihok, Jakubčo, P. Jurov, Valalik, Marinič, Mamaj, Čerňa (F. Dzurko, Šimkanin, Stach). Ľubiša: Marek Krivjančin – Gadžo, Kudrik, Kuľus, Behun, D. Šepeľa, T. Šepeľa, Š. Jevčák, Macko, Michal Sabo, J. Max (Petrovčin). (pm)

gólom Bačovčina, o tri minúty spálil tu tovku Malý. Po obrátke vybehli hostia na trávnik ako vymenení a do hodiny definitívne zvrátili priebeh. Ich hru dirigoval Opiela, strelecky určili vysoké víťazstvo súpera I. Černega a Gavaľa. Góly: 36. A. Bačovčin – 64. a 89. I. Černega, 67. a 69. M. Gavaľa, 47. M. Max. ŽK: nikto. R: Makar. D: 100. Vynikli: J. Paľo – T. Opiela. V. Sitnica: J. Kušnír – M. Kasarda, M. Palšák, M. Kačmár, J. Turčík, J. Paľo, M. Molek, A. Bačovčin, J. Džubara, L. Malý, J. Jalčák (J. Krak). Borov: Kollár – M. Mydla, Hrišo, Suško, A. Černega, I. Černega, T. Opiela, Buka, Fedurco, M. Max, M. Gavaľa (Burcin). (jp)

OHRADZANY – KOŠAROVCE 0:2 (0:0) V derby zápase bol úvod košarovsky „červený“ keďže už v 6. min. musel predčasne pod sprchy Ma. Nazad i hráč zo striedačky, v 8. min. nasledoval týchto spoluhráčov Sabol… Hostia sa však ani za takejto situácie nevzdávali a v 24. min. mali možnosť otvoriť skóre, ale hlavičku P. Hoľka pod brvno Sakalik bravúrne vyrazil. Na opačnej strane sa zaskvel košarovský gólman, ktorý zlikvidoval strelu Obeštera. V ďalších momentoch mali viac z hry domáci, ale PTIČIE – ULIČ 3:1 (1:0) strely Obeštera ani Karnaja cieľ v sieti V šlágri kola začali lepšie „Hačure“ nenašli. Aj úvod II. polčasu sa niesol a už v 3. min. jedovku Karasa spoza v réžii domácich, ach aktivita stroskotala šestnástky vyrazil Hrivňák bravúrne na na dobrej košarovskej defenzíve. Aj doroh. V 8. min. tečovanú strelu Maličké- máci dohrávali od 65. min. nekompletne. ho s námahou vytesnil na brvno, o mi - Súper čakal na brejkové akcie, a keď nútu kryl tutovku Kolníka, ale v 10. min. domáci v závere otvorili obranu v snahe po nezištnej prihrávke Hucoviča otváral skórovať, tešil sa. V 78. min. sa ujala už Kolník skóre. Uličskí „vlci“ postupne hlavička P. Hoľka a v samom závere Kahru vyrovnali, ale do prestávky k zme - rabín pečatil tri body „Baranom“. Góly: ne skóre nedošlo. Druhý polčas začal 78. P. Hoľko, 90. J. Karabin. ŽK: R. šancou Hucoviča, ktorú v poslednej Matta, J. Pavlovský – J. Turčík. ČK: 65. chvíli zastavil stoper hostí. V 55. min. T. Tkáč (Ohradzany) - 6. Ma. Nazad, O. po faule Čiráka na Čokinu premenil po- Bačovčin, 8. P. Sabol (Košarovce) – R: kutový kop Cmar a „Hačure“ po Kucer. D: 150. Vynikli: Sakalik – P. prvýkrát v sezóne inkasovali. V 61. Hoľko. Ohradzany: Sakalik – J. min. po akcii Metiľa prekopol z 10 Pavlovský, R. Matta, M. Goga, P. m Maličký, o tri minúty z päťky tesne Otavka, J. Tkáč, J. Karnaj, A. Frajtko, M. minul šibenicu Kolník. Vedenie na pti- Obešter, T. Tkáč, M. Dorocák (J. Sivý, J. čanskú stranu získal po tečovanej stre- Jancusko, J. Kuchtanin). Košarovce: J. le Metiľa kanonier Kolník. V 87. min. Nazad – G. Dysko, A. Lukáč, J. Čirák, J. unikol Metiľ, jeho strelu Hrivňák vyrazil Turčík, D. Jakub, P. Hoľko, R. Majernik, pred Karasa, ktorý stanovil konečný P. Sabol, Ma. Nazad, M. Hoľko (J. Karavýsledok. Góly: 10., 75. Peter Kolník, binb, T. Jakub, R. Majerník). (mz) 87. Karas – 55. Cmar (11m). ŽK: 55. Martin Čirák (Ptičie). R: L. Chrin. D: UBĽA – KOŠKOVCE 1:2 (0:1) 200. Vynikli: M. Čirák – Sidor. Ptičie: Futbal obojstranne slabej úrovne, o čo Čubák – Čirák, Galica, Lancoš, Karas, si viac aktivity bolo na strane nováčika, Jalč, Maličký, Tomovčík, Hucovič, ktorý si napokon odviezol tri body. Skóre Kolník, Metiľ (Vaško, Džubák, Baľo). otvárali hostia po dlhom výkope Falatka, Ulič: Hrivňák – Korkobec, Chochrun, keď Benec prehlavičkoval brankára PeSamčik, Levkanič, Kočan, Čokina, kalu. V II. polčase to bolo ubľansky síce Cmar, Sidor, Poldruhák, Holinka. (ľr) snaživé, ale gól bol iba jediný. Po ruke v šestnástke premenil pokutový kop V. SITNICA – BOROV 1:5 (1:0) Pavlina. Tešil sa však napokon nováčik, Pre domácich nešťastný zápas. Do po faule Petriša pred šestnástkou využil prestávky mali Vyšnositničania navrch priamy kop zo 17 m Balica. Ubľanský a svoju prevahu korunovali v 36. min. tlak už aspoň na remízu nestačil. Góly:

l

l

l

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

M. Hrivňák (Ulič, 1) J. Gazda M. Okoš I. Černega (Dlhé n/Cir., 1) (Modra n/Cir., 1) (Borov, 1) P. Jakubčo T. Karas P. Hoľko V. Bochin (FK Humenné, 2) (Ptičie, 2) (Košarovce, 3) (Kr. Brod, 1) P. Kolník M. Mamaj M. Gavaľa (Ptičie, 2) (FK Humenné, 1) (Borov, 1) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

55. L. Pavlina (11m) – 30. D. Benec, 78. Balica. ŽK: Petriš, Regula. R: P. Turčík. D: 70. Vynikli: Regula – M. Balica. Ubľa: Pekala – Peštík, Bevíz, Regula, Jaško, Chochla, Mitro, Pavlina, Fejsák, Sirka, Gezo (Fedorko, Petriš, Dzoba). Koškovce: Falatko – Kuzma, Ballek, Boško, Sabo, Kuzica, Miroslav Benec, Balica, Dávid Dušák, Tomáš Dušák, Dominik Benec (Jenčík, Gajdoš). (jd) DLHÉ n/Cir. – MODRA n/Cir. 0:0 Modranskí „bocani“ mali cieľ neprehrať, a tak sa zamerali najmä na de fenzívu. Po vyrovnanom začiatku v 14. min. minul z päťky P. Mesároš, keď mu loptu naservíroval spätnou prihrávkou M. Krivjančin. Hneď o minútu Cibula trestuhodne zo 7 m prekopol. Optickú prevahu mali Dlžania, ale ani štandardky, či rohové kopy im gólovú radosť nezabezpečili. V II. polčase začal dlžanský tlak, v 48. min. Mesároš krásne uvoľnil Makovca a Mucha vyrazil jeho strelu na roh. Následne sa nepresadili v sľubných pozíciách Cibula ani Piškanin, a tak sa mohli tešiť hostia, ale v 85. min. po individuálnej akcii Hišema trestuhodne zahodil Karľa. Záverečný dlžanský nápor vytúžený gól nepriniesol. ŽK: Marián Krivjančin, Milčík – Mucha, Gnip, Karľa, Šarga. R: Buchlák. D: 200. Vynikli: J. Gazda – Okoš. Dlhé n/Cir.: T. Dzurko – P. Krivjanský, J. Gazda, P. Mesároš, Polačko, Ľ. Mesároš, L. Krivjanský, Burik, Cibula, Makovec, Marián Krivjančin (Milčík, L. Piškanin, Gutter). Modra n/Cir.: M. Mucha – Gnip, Beľančin, Šarga, R. Mi kula, L. Hišem, Karľa, Škovranko, Havrilik, Harvan (Kohút). (vf) KR. BROD – ZUBNÉ 3:0 (2:0) Nováčik začal bez rešpektu, ale dve šance Matu ostali nevyužité. V 12. min. skončil center Kocana na zubnianskom brvne. V 22. min. po strele V. Bochina sa lopta odrazila od hosťujúceho hráča do siete a skóre sa menilo. Ďalšie domáce šance ostali nevyužité, v 37. min. mieril Kocan opäť iba do brvna. Gólom do šatne sa zaskvel domáci kanonier Kandráč. V II. polčase sa obraz hry nezmenil, po hodine hry stanovil skóre V. Bochin. Záver zápasu sa už iba dohrával, atmosféra bola pokojná, nováčik si tri body úplne zaslúžil. Góly: 22. a 66. V. Bochin, 45. S. Kandráč. ŽK: Suchanič (Zubné). R: Varga. D: 150. Vynikli: V. Bochin – Mihaľov. Kr. Brod: Lazor – Ma. Pančura, Lukačik, Sopko, V. Bochin, T. Kačur, Kandráč, Mata, Kocan, Mi. Pančura, Mi. Klopko (Dovičák, Suchý, J. Bochin). Zubné: Mihaľov – Boňko, Hlohinec, Ďurian, Ľ. Sima, Bálint, Ivanco, Šefčík, Škutka, Suchanič, Jahnička (D. Sima, M. Drozd). (ed) Ptičie 4 4 0 0 12:1 12 FK Humenné 4 4 0 0 15:5 12 Koškovce 4 3 0 1 9:4 9 Ulič 4 3 0 1 9:7 9 Modra n/Cir. 4 2 1 1 4:2 7 Borov 4 2 0 2 12:7 6 Košarovce 4 2 0 2 13:9 6 Kr. Brod 4 2 0 2 9:10 6 Dlhé n/Cir. 4 1 1 2 5:7 4 Ubľa 4 1 0 3 4:6 3 Zubné 4 1 0 3 3:7 3 V. Sitnica 4 1 0 3 5:11 3 Ohradzany 4 1 0 3 3:11 3 Ľubiša 4 0 0 4 1:17 0 Borovu budú po sezóne odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

´

-

26. 8. 2013

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER 0905 111 810 www.bytovejadrahe.sk OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

www.podvihorlatom.sk Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8.30 do 16. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

Pv2013-35  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you