Page 1

RoČNÍk: Xvi

ČÍSlo: 33

12. 8. 2013

cENA: 0,40 € Vďaka Združeniu na obnovu Brekovského hradu pokračujú práce aj tohto roku. V súčasnostijenahradezamestnaných 30 ľudí, ktorí robia murárske, archeologické a zveľaďovaciepráce.Naprelomejúla a augustaprišliajdesiatidobrovoľníci z rôznych krajín sveta. NasnímkearcheologičkaPhDr. Ivana Strakošová a Ján Marcinovprivýskumnýchprácach. O výsledkoch úsilia združenia čítajte viac na strane P4.

Za správne odpovede Nebíčko v papuľke 2 získali viera Hnatová, košická 5, ing. ivana Petková, budovateľská 43 (obe z Hu menného) a katarína vasková, komenského 15, Snina. (mš) V UličskomKrivombola8.augustaslávnostneuvedenáknihaGizelaLipovská–PoslednáŽidovkaz Uličskejdoliny.Nasnímkezľavaautorka JaroslavaMarcineková,PavolRogo,jedenzosponzorov,spoluautorfotografiíJozefNovák,hlavnáhrdinkaknihydeväťdesiatročnáGizelaLipovská, grafickí dizajneri Natália a Jozef Makarivovci a Juraj Levický, predsedaŽidovskejkomunityv Humennom. Podrobnejšie na 5. strane

Vercho­vi­na­v­Humennom naNámestíslobody ` 23. 8. – barmanská show

´

miešané nápoje – cena 2 Eur

` Pozvanie na XXiv. Humenský jarmok (29., 30., 31. august) grilované špeciality na terase

` Počas jarmoku bude hrať cim-

AkciA NA vŠETky bicyklE ZNAČky kEllyS

balová hudba Jána bugyiho a cigánska goralská kapela Františka kačicu, známa zo sloven ského filmu cinka Panna.

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci, S.R.O.-čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschváleniedo5minút

info: 0905 366 416 len v predajni bicyklov

na ul. Čsl. armády 13 v Humennom do vypredania zásob Tel. 0905 492 180


2

- PODVIHORLAT OM -

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKYZÁSTUPKYN EŠÉFR ED AKTOR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Kytièka k meninám Ajpret oklesl aetick áhodn ot achleb a Od 12. - 18. 8. 2013 oslavujú meniny: Darina, Dárius ` Ľubomír ` Mojmír ` Marcela ` Leonard ` Milica ` Elena,Helena

Z pranostiky l Na sv. Vavrinca idú zemiaky do hrnca l Okolo sv. Vavrinca ak je jasno, bude vydarené vinobranie l Augustové vetry sú poslami jesene l Ide Márie Nanebovzatie, začína lastovičie rozlúčenie l Ak je na Márie Nanebovzatie jasno pred východom slnka, príde krásna jeseň l Ak v auguste rastie veľa húb, bude bieda l Ak na Nanebovzatie Panny Márie prší, môžeme očakávať päťdesiat mokrých dní l August k zime hľadí a rád vodu cedí l Ak dážď prinesie sv. Helena, otava býva dlho zelená l Na Ľudvíka kráľa býva chvíľa stála l Pekná chvíľa na Štefana kráľa sľubuje pekné oberačky. (cin)

Galéria Andrej Smolák na Námestí centrum KONFRONTÁCIE prezentácia tvorby rôznych autorov Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. Výtvarné centrum, Česká ul. 9, Snina Výberz rannejtvorby AndrejaSmoláka Otvorené len vopred ohláseným návštevám. V hoteliKARPATIAv Humennom Farbynoci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

Letosablížik finále,žatevnéprácepomalykončia.Predniekoľkýmidňamizavolaladoredakciečitateľka,ktorejchýbaliv našichnovináchsprávyo žatvev regióne.Vravela,žedetisimyslia,žechliebsalenkupuje v hypermarkete,o tom,žesadorába,užničnevedia.Nuž,dúfajme,ženielenpamätnícibudúimrozprávaťo tom,akosasialoa akosažalo.Básnicio tompísalibásne,maliarimaľovalizlatožltépolia.Zadobrépočasie v časežatvysamodlilo.V ovzdušíbolocítiťvôňuslamy.Vidiekžilžatvou, v aranžovanížatevnéhovencasaobcepredbiehalitak,akov tom,ktourobíväčšiuveselicupožatve.Dneso fotografiez políažtakýzáujemnieje. Aniužnevidieť,akov radezaseboužnúkombajnya šťastníkombajnisti a vodiči kývajú na pozdrav. Bolo im veselo, lebo zarobili. O vôni zrna a o mletív mlynochužlenmáloktovie.Právesomsadopočula,žez jednéhomlynabudeobytnýdoma poslednýfunkčnýv regiónejeužtiež zatvorený.Žebysaskončiladoba,keďsmes úctoupristupovalik dorábaniuchleba,o ktorýv modlitbeprosíme:„Chliebnáškaždodenný,daj námdnes.“Keďžeobiliečimúkudoveziemez neznámychkrajín,možno ajpretoklesáetickáhodnotachleba. Anna Šimkuličová

Z VALNÉHOZHROMAŽDENIAOBLASTNEJORGANIZÁCIECESTOVNÉHORUCHU

Autovlak omz Hum ennéh odoBrat is lav y

Namagistrátev Humennom9.augustasazišloValnézhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a HornýŠariš.V úvodezaznelazaujímaváinformáciao novejslužbe ŽelezničnejspoločnostiSR.Podobrýchskúsenostiachs autovlakom z KošícdoPrahysapripravujeautovlakz HumennéhodoBratislavy. „Projekt je príležitosťou pre región, mennom do Bratislavy a aj aká tu ešte nebola,“ uviedol Ing. Jo- v opačnom smere sa ráta pri rýchliku zef Šmidt zo Železničnej spoločnosti Zemplín, a to už od najbližšej zmeny Slovensko. Ako pilotný projekt sa na grafikónu, t.j. od 15. decembra. stanici v Humennom vybuduje ram- V ďalšej časti valného zhromaždenia pa, autá sa budú prepravovať zatiaľ predstavili svoje priority občianske len na spodných plošinách. Vodiči združenia uchádzajúce sa o členstvo v lôžkových vozňoch sa v noci v OOCR z regiónu – ide o Klub vovyspia. Ráno vystúpia v Bratislave jenskej histórie Beskydy, Karpatská a môžu pokračovať v ceste. Vlakový drevená cesta, Hotel Karpatia, Fénix spoj pre prepravu áut bude aj zo Sniny a Alcea, ktorá sa zaoberá v opačnom smere. Takáto preprava požičiavaním lodí a splavovaním je nielen pohodlná, ale znižuje riziko vodných tokov v regióne. Zaznela aj z únavy a zvyšuje bezpečnosť na informácia o pripravovaných cestách. Vo svete s takouto formou Majstrovstvách sveta kadetov v zácestovania sú dobré skúsenosti pasení, k tej i k ďalším témam sa a využíva sa. Zo stanice v Hu- ešte vrátime. AnnaŠimkuličová

POČ AS IEŽATVEV REG IÓN EPRIAL O,ALEPAS IENKYVYS YC HAJ Ú

Výn os yovplyvnil adlházim aa suc ho

Rok2013môžemehodnotiťz pohľadupočasiaakonetypický.Začiatok roka bol sprevádzaný dlhotrvajúcou zimou a vysokým množstvomzrážok,čospôsobilooneskorenieagrotechnickýchtermínovnajara nutnosťv mnohýchprípadochajzmenyosevnýchplánov. V hospodárskom roku 2012 – 2013 časti úrody lesnou zverou. Žatva v regióne Humenné boli hustosiaty- ešte nie je ukončená, dozbieravajú mi obilovinami osiate nižšie výmery sa ešte jačmene, ovos a slnečnica. Vnútornýbazén pondelok ZATVORENÉ - sanitárny deň o cca 14 %. Žatevné práce sa začali Vrásky na čele robí poľnohospodáut., štv. od 08.15 hod. do 20.00 hod. 17. júla, čo je o 10 dní neskôr, ale rom zhodnocovanie produkcie, nastr., pia. od 09.00 hod. do 20.00 hod. slnečné a suché počasie zabezpe- koľko ceny komodít klesli oproti miso., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. čili plynulý zber, ktorý nebol v regió - nulému roku o cca 40%. Suché ne už roky. Hustosiate obiloviny boli a horúce počasie ohrozuje porasty saunaženy/muži nedeľa/muži od 10.00 hod. do 20.00 hod. osiate na výmere 3265 ha. Najvyšie krmovín, hlavne silážnej kukurice, zastúpenie, ako vždy, mala pšenica čo môže spôsobiť nedostatok krmonedeľa/ženy od 10.00 hod. do 20.00 hod. na 1 746 ha, potom jačmeň na 460 vinovej základne pre hospodárske Letnékúpalisko ha, tritikale na 408 ha, raž na 387 zvieratá. Už teraz je problém na po. - ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod. ha a ovos na 261 ha. Olejniny boli pastve, a to nie len s nedostatočnou osiate na výmere 1043 ha pastvou ale aj deficitom vody. s najvyšším zastúpením repky olej- Dôsledkom extrémneho sucha nie nej na 890 ha. Hektárové výnosy je možná príprava pôdy pre jesenný zadpovedajú vývinu počasia. osev a ak sa počasie nezmení, Pohotovostné služby v HUMENNOM: Neskorší príchod jari a následné su - dôjde aj k oneskorenému osevu. 12.8.Lekáreň MÁRIA, 13.8. Leká - ché počasie spôsobilo zníženie vý- Na záver chcem v mene poľnoreň HARMÓNIA, 14.8. Lekáreň Dr. nosov, ktoré dosiahli u hustosiatych hospodárskej samosprávy aj vo MAX - PHARMSTORE, 15. 8. Le - obilovín 2,95 t/ha. Z obilovín prek- svojom mene poďakovať všetkým káreň AVICENA, 16. 8. Lekáreň vapila hlavne raž, ktorá dosiahla vý- poľnohospodárom za ich usilovnú LÚČ, 17.8. Lekáreň PRI NEMOC - nos až 3,17 t/ha a sklamal jačmeň prácu a vytrvalosť a prajem im teraz NICI, 18.8. Lekáreň AVICENA. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 s výnosom len 1,87 t/ha. Pekné vý- hlavne dážď. Ing.JanaŠpuntová, hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do nosy sa dosiahli u repky 2,98 t/ha. Výnosy boli znížené aj zničením riaditeľkaRPPKHumenné 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kedy na plaváreò

Kam do lekárne

-

12.8.2013

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Umenie 19. storočia: Od klasicizmupobránymoderny–výstava obrazov zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove l Umelecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. KaštieľSnina l Výstavy: Snina v zrkadle času, Mikuláš Klimčák: Byzantská mi sia, Jozef Kornucik: Dimenzie, BorisSirka:Some time ago. Otvorené: utorok – piatok od 10. do 18. hod, nedeľa od 14. do 18. hod. Vstup zdarma. Vihorlatskéosv.strediskoHumenné l 12. 8. Vertikálya ideakruhu–au torský profil MariánaStrakul 12.– 16. 8. Otvorený priestor 4/ Open space 4 – tvorivý program s mladými umelcami v Košarovciach. Mestskékultúrnestr.Humenné l 18. 8. o 17. hod. pri Fontáne lásky Jeno´sbothers–tanečný rock v podaní súrodencov Jeňových a Petra Jakaba l Poéziaľudskejduše– výstava fotografií Vojtecha Rušina.

Kiná pozývajú FajnHumenné 15. – 16. 8. Ja,zloduch Zač. predst. o 17.00 hod. Vstupné 4/3 €. PercyJackson:Moreoblúd Zač. predst. 15. a 16. 8. o 19.30 hod., 17. 8. o 17. hod. 3D, vstupné 6/5 € Príšerky:Univerzita Zač. predst. 17. 8. o 15. hod., 18. 8. o 17. hod. 2D, vstupné 4 €. 17. – 18. 8. Elysium Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 3 €.

Opustili nás V HUMENNOM Anna Dochanová, nar. 1930 V SNINE Jozef Špitálik, nar. 1961 Jozef Baľo, nar. 1939 V CHLMCI Katarína Chromá, nar. 1932 V NIŽNÝCHLADIČKOVCIACH Anna Gavaľová, nar. 1922 V KOLONICI Vasil Šteňo, nar. 1920 V LIESKOVCI Pavlína Mašlejová, nar. 1924 V ŇAGOVE Anna Parutková, nar. 1923 V PČOLINNOM Michal Ratvaj, nar. 1929 V ROKYTOVEPRIHUMENNOM Anna Tovcimáková, nar. 1925 V STAKČÍNE Ľuboslav Kákoš, nar. 1977 VOVOLICI Anna Reváková, nar. 1931 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

LETNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MESTA JANOU VAĽOVOU

Hu menné mám ra da a chcem tu zostať žiť

Leto je pre novinárov uhorkovou sezónou. Mnohí ľudia sú na dovolenkách a prázdninách, takže tém ubúda. Navyše je tak horúco, že všetci by sme boli najradšej pri vode. A tak priestor v novinách majú aj témy, na ktoré v priebehu roka často nesiahneme. – Celé dva mesiace som doma more veľmi nemusí. Má rád hory l Je leto, čas dovoleniek, ako toto obdobie trávi primátorka v Humennom. V meste je stále čo a s nami chodí k moru každý druhý robiť. Leto je pre mňa pokojnejšie rok. V januári oslávime 25. výročie Humenného Jana Vaľová? obdobie a umožňuje mi venovať svadby, tak sa prispôsobím ja jemu sa aktivitám, na ktoré nemám po- a určite s ním pôjdem na hory. l Počas roka ako poslankyňa NR čas roka čas. l Ale boli ste niekde na dovo- SR i primátorka veľa cestujete lenke, však? medzi Bratislavou a Humenným, – Áno, bola som týždeň v Taliansku, ale občas navštívite aj iné mestá. na Sardínii. Počasie nám vyšlo, mo- Keby ste si mohli vybrať, v ktore bolo teplé. Oddýchla som si. rom z miest by ste chceli bývať? l Využívali ste služby hotela? – Je veľa miest, ktoré sa mi páčia. – Nie. Bývania v hoteloch mám Pri cestách čerpám námety na počas roka dosť. Rozhodli sme skrášlenie nášho mesta. Ale nikdy sa, že si prenajmeme apartmán. by som ani Bratislavu, ani iné l Takže ste počas dovolenky mesto, nevymenila za Humenné. vyvárali pre rodinu? Nemám dôvod. Mám tu manžela, – Nie, dcéra, syn a jeho priateľka deti. Syn mal ponuku ísť robiť do obskakovali mňa. Bratislavy, ale povedal, že najďalej l A čo manžel? Ten s vami ne - pôjde do Košíc a zostal na výcho bol? Hádam nežijete oddelene? de. V Humennom som sa narodila, Primátorka Humenného Jana – (výbuch smiechu) Žijeme spolu. máme tu dom, deti. Humenné mám Vaľová v záhrade medzi kvetmi. Manžel s nami tento rok nebol. On rada a chcem tu zostať žiť. (arš)

S NÁČELNÍKOM AEROKLUBU V KAMENICI NAD CIROCHOU ARNOŠTOM FOFFOM

Všetci sa te šia na sú ťa že V dňoch od 10. do 17. augusta sa na letisku v Kamenici nad Cirochou uskutočňujú 12. FAI Majstrovstvá Európy v lietaní na ultralightoch. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor náčelníka Aeroklubu Arnošta FOFFA (na snímke). – Náš aeroklub diel to nie je vhodné počasie, takže bol založený v ro - sme museli preložiť prvú súťažnú ku 1955 a za celé disciplínu. Majstrovstvá však pokraobdobie sa nám čujú, takže pevne verím, že počasie až v roku 1987 podarilo usporiadať nám bude priať a všetky vyhlásené majstrovstvá Slovenska v leteckej disciplíny – 7 letových úloh v každej akrobácii. Za to dlhé mŕtve obdobie, kategórii budú splnené. Je teda predaž do roku 2013, kedy sa nám podari- poklad, že 16. augusta v piatok budú lo presvedčiť leteckú federáciu FAI majstrovstvá úspešne ukončené vya tá sa rozhodla, po kontrole vzdušné- hodnotením o 19. hodine. l Organizácia takého podujatia ho priestoru, prideliť nám usporiadanie 12 FAI majstrovstiev Európy v na- je iste náročná. Ako sa vám povigačnom lietaní na ultralightoch. V ro- darilo zabezpečiť sponzorov? ku 2012 sme usporiadali majstrovstvá – Našli sme podporu u miestnych Slovenska, tohto roku majstrovstvá podnikateľov z okresu Humenné, ktoEurópy a budeme sa uchádzať rým by som sa chcel poďakovať. o usporiadanie majstrovstiev sveta. Konkrétne prezidentovi spoločnosti Pevne verím, že zodpovednou prácou Chemes, a.s. Ing. Jánovi Molnárovi, členov aeroklubu sa nám to podarí. ktorý prevzal záštitu nad l Prezidentom jury boli 10. au - majstrovstvami. Ďalej spoločnosti gusta za účasti zástupcov 12 Altan. Generálny sponzor akcie XA európskych krajín otvorené WAX sa postaral o športovcov z 12 Majstrovstvá Európy. Žiaľ, kvôli krajín Európy, aby odtiaľ odchádzali veľkému vetru sa v prvý deň sú - s dobrým pocitom. Mnohí už navštívili ťaže neuskutočnili. tunajšie letisko a vedia, že je to nároč – Počasie nám nepraje, po ťažkých né, lebo sme v hornatej krajine, ale už horúčavách prišiel studený front, zo - sa tešia na súťaže. Viac na www. sílil sa vietor a pre túto kategóriu lieta - aeroklubkamenica.lietame. sk (mš)

Pri po me nu li si vý ro čie

Predám málopoužívaný smartfón Nokia LUMIA 900, WP 7.8, 4,3“ AMOLED displej, foťák 8 Mpx + predná kamera, navigácie... - v záruke do 3/2015. Viac na: http://www.nokia.com/sk-sk/produkty/phone/lumia900/technicke-udaje/ Cena 210 €. Tel. 0944 173 302.

-

12. 8. 2013

Policajné správy Humenský vyšetrovateľ obvinil z prečinu zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi 28–ročného muža a 20–ročnú ženu z Lackoviec. Od apríla 2013 si zadovažovali drogu – metamfetamín. Večer 3. augusta si za 100 Eur kúpili biely kryštalický prášok s obsahom metamfetamínu, pritom časť obaja hneď užili inhalovaním. V Humennom boli kontrolovaní o niečo neskôr krimina listami. Žena dobrovoľne vydala prášok (0,58 g) polícii, z čoho je možné pripraviť 11 – 45 obvykle jednorazových dávok. Bol spracovaný podnet na vzatie obvinených do väzby. npor. Ing. Jana Migaľová

KRÁ DEŽ SÚ ČASTÍ VLA KU

Asi o 22.00 hod. 7. augusta prišiel 18–ročný mladík z Kamenice nad Cirochou na 3. manipulačnú koľaj v obci pri budove staničného skladu, kde spod kolies prednej a zadnej časti odstavenej súpravy troch nákladných vozňov vybral tri kusy vozových zdrží. Ukryl ich neďaleko v tráve a nasledujúci deň ich odpre dal v zberni surovín. Škoda je cca 150 Eur. Za podobný čin bol mladík v predchádzajúcih 12 mesiacoch už pokutovaný za priestupok, preto bol jeho čin tentokrát hodnotený ako trestný čin krádeže. –AR–

Lietadlá bolo potrebné proti vetru počas prvého dňa dobre ukotviť.

Galéria s dominantami a osobnosťami

Deviati sprejeri sa chystajú vo štvrtok 15. augusta pracovať na desiatich pilieroch pod humenským nadjazdom. Dohodla sa na tom saObec Roškovce si v sobotu 10. augusta pripomenula 535. výročie mospráva so Slovenskou správou ciest a Oblastnou organizáciou prvej písomnej zmienky festivalom na miestnom ihrisku. Slávnostnú cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Popri farebných svätú omšu celebroval pomocný prešovský biskup Gréckoka- obrazoch znázorňujúcich humenský kaštieľ, skanzen a Valaškovský tolíckej cirkvi Milan Ľach, SJ. Prijatia na Obecnom úrade starostom most, galériu pod mostom doplnia portréty Ladislava Grosmana, auobce Milanom Čeremetom sa zúčastnil aj predseda PSK Peter Chu - tora Oskarom ovenčeného filmu Obchod na korze, módnej navrhárky dík. Popri výročí obce miestni poľovníci z PZ sv. Huberta oslavovali Lýdie Eckhardt, hudobníka Mariána Čekovského, fotografa Yuriho dvadsiate výročie. V kultúrnom programe vystúpili spevácka skupi- Dojča, spisovateľa Václava Pankovčina, klavíristu Petra Breinera, kana Sosna, FS Vihorlat a Humenské gitarové trio. Zlatým klincom pro- rikaturistu Petra Gossányiho a grafika Oresta Dubaya. Sprejeri by gramu bolo vystúpenie speváckej skupiny Rusínske holosy a ľudo - mali svoje práce ukončiť v sobotu 17. augusta. „Sprejerom ponúkavého rozprávača Jožko Jožka. V závere pod režisérskou taktovkou me možnosť realizovať sa, aby ich nelákalo sprejovať múry budov Oľgy Suchaničovej z VOS zaznelo Živite ľude. TOM po meste,“ uviedla humenská primátorka Jana Vaľová. (mš)


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

12.8.2013

´ Mesto Humenné a Mestské kultúrne stredisko vás pozývajú na

XXIV. HUMENSKÝ JARMOK NámestiepredDomomkultúry

Kultúrny 29.8.2013(štvrtok)od14.00hod. SLáVnOStnÉOtVOrenie HumenSKÉHOJarmOKu POSLanKYŇOu nárODneJraDY SLOVenSKeJrePuBLiKY a PrimátOrKOu meStaHumennÉ PhDr.JanOuVaĽOVOu „VýCHODniarSKaSHOW“ Účinkujúčlenovia ĽudovejhudbyŽeleziar a ichsólistkyspeváčky, a známyzabávačJožkoJožka

29.8.–31.8.2013

program:

30.8.2013(piatok)od14.00hod. 31.8.2013(sobota)od18.00hod. HumenSKýamfiteáter Koncerthudobnejskupiny

riaVa Ženskáspeváckaskupina

a rutY–ŠutY SeniorcountryclubzoŽiliny

BeSKYD folklórnaspeváckaskupina

VOĽanKa Speváckaskupina

iVanmiHOKBanD podnázvom „Vrananastožiari“

Stánkys občerstvením a zábavnéatrakcie štvrtok–sobota(29.–31.8.2013) od8.00do22.00hod. nedeľa(1.9.2013) od8.00do20.00hod. Predajnéstánky sospotrebnýmtovarom štvrtok,piatok(29.a 30.8.2013) od8.00do20.00hod. sobota(31.8.2013) od8.00do18.00hod.


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 8. 2013

Z KRSTU KNI HY O POSLEDNEJ ŽI DOVKE Z ULIČSKEJ DO LI NY

Ne pý tajte sa, kde bol Boh, ale kde bo li ľu dia?

KrstuknihyGizelaLipovská–PoslednáŽidovkaz UličskejdolinysaujalaMUDr.BiserkaKupčováa autorkaknihyJaroslava Marcinekovál GizeleLipovskejz UličskéhoKrivého,ktoráprežilastrastiplnýživot,nozostalarodnejobciverná,pripravilirodácipeknúslávnosť,naktorejjejajzaspievali.

Chvílenapätia.KatkaIhnatováz JOJkysachystávyhlásiťvýsledkyl PorokusiprvenstvoznovuodniesliPapalášiz DlhéhonadCirochou. l MichalGuziz Jasenovarozosmialnajmäskôrnarodenýcha finalistkaSuperstarTeréziaMandzákovázaujalamladých.

Do pamätnej knihy obce Uličské Krivé bola 8. augusta 2013 zapísaná výnimočná udalosť. V tento deň bola uvedená kniha o poslednej Židovke v Uličskej doline. Jaroslava Marcineková sa podujala na zaznamenanie strastiplného životného príbehu dcéry Abraháma Weissbergera, Gizely Lipovskej, ktorá je dnes jednou z mála, ktorí prežili holokaust. Koncom tridsiatych rokov minu- vedal: Nepýtajte sa, kde bol Boh, lého storočia žilo v okrese Snina pýtajte sa, kde bol človek? “ Nuž zhruba 1 500 židovských obyva- a v príbehu Gizely Lipovskej táto teľov. V každej zo 40 dedín okre - otázka tiež vyvstáva, i keď ona su bývali židia, uvádza sa v kni- ľudí, ktorí jej pomohli, našťastie he, ktorá popri spomienkach Gi- vždy našla. Potom, čo jej mladá zely Lipovskej poskytne aj krátky mama zomrela, zostalo päť sirôt historický exkurz dejinami židov- a čoskoro na to ich dom vyhorel. stva na území, na ktorom sa dej Otec sa znovu oženil, pribudlo knihy odohráva. V úvodnom slo- ďalších päť detí. Jeden z bratov ve spoluautor fotografií Jozef No- pred vojnou utiekol do Ruska, vák pripomenul Schindlerov hrozilo im, že ich za to zabijú. zoznam, ktorého režisér počas 8 Aby ju rodičia zachránili, poslali rokov urobil 52 tisíc rozhovorov ju do Budapešti, ale osudu sa nev 64 štátoch sveta s ľuďmi, ktorí vyhla. Do Osvienčinu rodinu prežili holokaust. Zachytiť tváre vzali zo Slovenska, ju z Maďarešte žijúcich ľudí na Slovensku si ska. Po vojne sa skrývala pred predsavzal aj fotograf Yuri Dojč. banderovcami. Po vojne zostala „V istej chvíli kývol na mňa a po - sama, dvaja bratia, ktorí sa zavedal: Poď von!,“ spomína na chránili, sa vysťahovali, ju korene stretnutie so svetoznámym fo - zviazali s rodným krajom. Vydala tografom Jozef Novák zo Sniny. sa za kresťana, po Osvienčine „Vonku zjavne rozrušený mi po- zostala bezdetná. „Žila tu a povedal: Už nemôžem počúvať tie máhala ľuďom, ako len vedela,“ zverstvá, čo na ľuďoch páchali. hovorí s dojatím MUDr. Biserka Po čase som sa mal možnosť Kupčová, ktorá sa ujala aj krstu stretnúť s českým kardinálom knihy. O Gizele Lipovskej s úctou Dukom. V súvislosti s holo- hovoria aj miestni ľudia. Aj teraz kaustom zopakoval slová jedné- pri nej stáli a zaspievali jej „Mnoho rabína, ktorý na otázku, kde haja, blaha lita“. bol Boh, keď sa to udialo, odpoAnna Šimkuličová

NA PIATOM ROČNÍKU SÚŤAŽE O DLUŽANSKÝ KOTLÍK

Pa pa lá ši ob há ji li prvenstvo

V nedeľu 4. augusta sa na ihrisku v Dlhom nad Cirochou uskutočnil už piaty ročník súťaže vo varení guľašu – „O dlužanský kotlík“. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev s 3 až 5 členmi. Na podmienky súťaže dohliadala vala mužská spevácka skupina prísna porota a súťaž vyhodnocova- Hačure. Mládež si mohla vypočuť la špeciálna degustátorska komisia. finalistku Superstar 2013 Teréziu Hodnotila sa nielen chuť ale aj farba, Mandzákovú. Nechýbala ani mokoexistencia a vôňa. Komisia nako- derátorka televízie JOJ Katka niec pridelila najviac bodov guľášu, Ihnatová. Počas súťaže Dlžanov ktorý navarili Papalaši, mladi chlapci zabával ľudový rozprávač Michal z Dlhého nad Cirochou, ktorí tak ob- Guzi. Nechýbala ani tombola, kde hájili prvenstvo spred roka. Na dru- starosta obce Ing. Ján Kníž hom mieste sa usmiestnili Bobo ju- odovzdal viac ako 30 vecných nior – rybári a na treťom Legionári. cien. V závere si mladí mohli zaSúťaž spestrili folklórny súbor tancovať na ihrisku pod vedením Chemlon, veľký aplaus si vyspie - DJ Slava. Michal Kohút


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 8. 2013

VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM POZÝVA NA PODUJATIE

Výrava a Oľšinkov v skanzene

Obytno–hospodárskydomz Výravyv humenskomskanzene.

FOLKLÓRNY FESTIVAL V ČECHÁCH OTVÁRALA NAŠA RUSINIJA

Dostali divákov i účinkujúcich do varu Na 15. medzinárodnom festivale slovenského folklóru Jánošíkov dukát, ktorý sa konal v dňoch 2. – 4. augusta v Rožnove pod Radhoštěm, organizátori oslovili mužský spevácky súbor Rusinija, aby zaspievali slovenskú a českú hymnu pri otváraní festivalu. Po uvítacích a pozdravných slo- Netradičné zloženie hudobnej vách hostí a organizátorov festiva- zložky speváckeho súboru, rytmiclu, bola venovaná spomienka ké tóny rusínskych piesní dostávali 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila do varu nielen publikum, no v zá a Metoda na územie Veľkomo- kulisí tancovali čakajúci účinkujúci ravskej ríše, pričom zaznela oslav- a pod pódiom zas diváci. Srdečné ná cyrilometodská pieseň v sta- poďakovanie patrí Vlastimilovi Faroslovienčine v podaní súboru Ru- bíšikovi, riaditeľovi MFSF Jánošísinija. Nasledujúce dva dni vyplnili kov dukát, ktorý MSS Rusiniju povystúpenia v Drevenom mestečku zval na festival, Mikimu Surgentov Rožnovskom skanzene na vi, dirigentovi súboru ako aj rôznych pódiach. Už po prvom všetkým členom súboru Rusinija vystúpení si Rusinija získala srdcia za úspešnú reprezentáciu rupublika. Diváci nešetrili potleskom sínskej kultúry v zahraničí. a standing ovation bol súčasťou Mgr. Milena Lancošová, všetkých nasledujúcich vystúpení. manažérka súboru

Vihorlatské múzeum v Humennom, obec Výrava a obec Oľšinkov pripravili na nedeľu 18. augusta podujatie „Výrava a Oľšinkov v skanzene“. Obce s múzeom spájajú objekty tradičnej architektúry v skanzene, ktoré sem boli prevezené v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia z pôvodných lokalít. Po minuloročnom podujatí „Zem- tivitou projektu je škola tradičných plínske Hámre v skanzene“ remesiel, v rámci ktorej sa a predminuloročnom „Nová Sedli- návštevníci budú môcť priučiť koca v skanzene“, je toto podujatie rytárstvu, rezbárstvu, pradeniu venované obciam medzilabo- a tkáčstvu. Samozrejmosťou je reckého okresu. Podujatie začne prehliadka expozície, vrátane dopravoslávnou bohoslužbou mu a sýpiek z Výravy a domu v skanzene o 15. hod. V kultúrnom z Oľšinkova. Organizátori pozývajú programe, ktorý sa začne o 16. na podujatie všetkých rodákov, hod. sa predstavia FS Kamjana obyvateľov obcí ale i všetkých z Medzilaboriec a FSk Sosna zo návštevníkov. Vstupné je zdarma! Zbojného. V rámci programu budú Podujatie sa uskutočňuje v rámci zástupcom obce odovzdané rovnomenného projektu. Tento pro informačné panely o objektoch jekt sa uskutoční vďaka podpore v skanzene z ich obce. Ďalšou ak- Nadácie SPP. Mgr. Jozef Fundák

SpeváckysúborRusinijana15.medzinárodnomfolklórnomfestivaleJánošíkovdukátv RožňovepodRadhoštěm.

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH Z HUMENNÉHO NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE

Plne nie troch pro jektov v prí jemnom prostre dí

Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO Humenné uskutočnila pre svojich členov v dňoch 27. júla – 3. augusta na Zemplínskej šírave plnenie troch projektov schválených Mestským úradom v Humennom a grantovým programom ÚNSS Bratislava. Po prenajatí súkromnej chaty – níci boli rozdelení do skupín, aby sa navliekali niť do ihiel pre nevidiacich a do spevu sa zapojili všetci účastnísplňajúcej podmienky pre nevidia - mohli plniť aj ďalšie projekty – „So - a prišívali gombíky. Aby sme mohli ci. Aj napriek náročnému a namáhacich, sa najprv rozbehol „Letný tábor ciálny kurz sebestačnosti“ a „Letná rozbehnúť aj ďalší z projektov vému pobytu, účel bol splnený, čo pre mládež“. Títo za pomoci inštruk- škola sebestačnosti“. Kým jedna „Braillove písmo“, iná skupina písala vyjadrili jednoznačne všetci účastní torov pripravili okolie chaty aj určité skupina realizovala nákup potreb- pichtovým písacím strojom, aby si ci. Ale bez obetavosti usporiadateľov priestory v nej, aby vznikol bezpečný ných potravín v Kaluži, iná sa veno- nacvičovali braillove písmo. A tak sa – výboru ZO by to nebolo možné. pohyb ľudí so zrakovým postihnutím. vala príprave stravy počnúc raňajka- to striedalo každý deň. Spestrením A za to treba poďakovať Mestskému A tak už v nedeľu prichádzali väčši - mi, obedom a končiac večerou. De- programu boli rôzne súťaže, hľada- úradu v Humennom a ÚNSS v Bra nou autami rodinných príslušníkov siatu a olovrant si chystal každý sám. nie ukrytého predmetu v teréne, pe- tislave za finančnú pomoc. Za obetaďalší účastníci. Pracovníčkou KS Hotovú stravu na prvé dni sme si do- šia túra na Vinianske jazero, ako aj vosť a trpezlivosť hlavne praÚNSS v Prešove boli oboznámení viezli už „z domu“. Boli to aj holúbky. kúpanie v bazéne v Kaluži. Večer za- covníčke KS ÚNSS v Prešove pani s priestormi chaty a jej okolia Ďalšia skupina sa venovala a aj skú - se posedenie s akordeónom Petra Schmidtovej a predsedovi ZO pánoi programom na celý týždeň. Účast - šala rôzne kompenzačné pomôcky, Sopka, ktorému sa nedalo odolať vi Muravskému. Fero Feigl

Niektorípísalipichtovýmpísacímstrojom,abysinacvičilibraillovepísmol Zaslúženýmspestrenímprogramubolipešietúry.


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12.8.2013

KAMENIČANIANANÁVŠTEVEV PARTNERSKEJOBCIHEJCE

Odpoč in ut ievečné,dajim,Pan e Mnohým Slovákom 19. január pripomína leteckú katastrofu, pádlietadla,priktoromzahynulo42slovenskýchvojakovvracajúcich sa z misie. Práve touto smutnou udalosťou sa do podvedomiaSlovenskazapísalamaláobecHejcev Maďarsku. TátotragédiasabolestnedotklaajKameničanov,keďžemedzi obeťamibolajichrodák,npor.Ing.JánBalog. Možnoajtoboldôvod,prečobo- vyšliapali na miesto leteckého la pred šiestimi rokmi podpísaná nešťastia na vrchu Boršo, k 42 medziobcamiHejcea Kamenica obeliskom, na ktoré poskytli drenad Cirochou zmluva o cezhra- voVojenskélesyz Kamenice.Na ničnej spolupráci. Kameničania tomtopietnommiestesipamiatku odvtedy navštevujú Hejce pri vojakovuctilimodlitboua spevom rôznych príležitostiach. V sobotu za zomrelých. Položením venca, Primátorka Humenného Jana Vaľová s poslankyňou Janou 27.júlasičlenkyÚniežienspolu zapálením 42 sviečok a minútou Andruchovou a riaditeľom Technických služieb mesta Milanom s rodinnými príslušníkmi ticha venovali im úctu aj pri poKurucom boli spokojní s vynovením priestorov v Dome smútku. v extrémnej horúčave obetavo mníkuv obciHejce.Naobecnom úrade si potom pozreli výstavu obrazov z medzinárodných plenérov, prešli po rázovitej obci PrimátorkamestaHumennéJanaVaľová,poslankyňamestskéhozastupiteľstvaJanaAndruchová a chránenípredslnkomv altánku a riaditeľtechnickýchslužieb(TS)MilanKurucnavštíviliDomsmútku.„Bolismesapozrieť,ako pod stromami s chuťou zjedli firmaBarezio,s.r.o.,ktorávyhralaverejnúobchodnúsúťaž,prevádzkujepohrebnéslužbyv Dome opekané dobroty. Dohodli sa aj smútku.Zostalismemiloprekvapení,akodôstojnevynoviliobradnúsieň,“povedalaprimátorka. s krčmárom na chladenom pive a posedeniesispríjemnilislovenNastenáchpribudlizávesy,novésvietidláa kvetinovávýzdoba.Lavicedostalinovýpoťah. Prešovská firma prevádzkuje ibapohrebnéslužby.„Vokolísmú- ho roku. Do verejnej obchodnej skýmiľudovýmipiesňami,ktorými pohrebné služby od apríla tohto točného domu opravíme múrik súťaže sa prihlásili štyria zaujali a ľudia vychádzali z doroka.„Najdôležitejšieje,žesakva- a vysadíme zeleň, zrekonštruuje- záujemcovia. Víťazom tejto sa mov,abysiichvypočuli.Starostu lita služieb zvýšila a ceny zostali meajsociálnezariadeniev budo- stala firma Barezio s.r.o., ktorá obceHejcestretliažnakonciponezmenené.Vidíme,žeprenajatie ve,“povedalriaditeľTSMilanKu- prevádzkuje svoje služby už bytu,právesavrátilzostretnutia Domu smútku bolo pre mesto ruc.Odaprílamôžuobčaniasvo- niekoľkorokov.Cenuzaprenájom veteránklubumotorkárov.Vyjadrisprávnym krokom,“ uzavrela šta- jich blízkych pochovávať aj po ponúklaštvornásobnevyššiu,ako limupoďakovaniezaprípravuvýtutárkamesta,ktorátrvalanapod- 16.00hodine,taktiežcezvíkendy bola minimálna cena určená Zá- letu a taktiež ďakujú Obecnému písaní dodatku k zmluve, aby sa a sviatky.FirmaBarezios.r.o.po- sadami hospodárenia a naklada- úradu v Kamenici nad Cirochou ceny služieb za dobu prevádzko- núka komplexnejšie služby, t.j. nia s majetkom mesta Humenné a starostovi Ing.Alexandrovi Buvania nezvýšili. Cintorín a Dom predaj truhiel, vencov, či kame- a schválenáMsZ. gyimuzapodporutejtoakcieZO smútkuostávajúnaďalejv správe nárske práce. O prenájme Domu MichaelaSlivkováKirňaková ÚŽS.MáriaŠkrlíková Technických služieb mesta Hu- smútkurozhodliposlancimestskémenné, nová firma prevádzkuje hozastupiteľstvav októbriminulé-

Hum enskýDomsmútkusazmen ilnanep oznan ie

Otvor en ýpriestorštvrtýkrát Kreatívne sympózium o vytváraní alternatívneho kultúrneho priestoru pre objekty, videoart, fotografiu, maľbu, inštaláciu, divadlo, hudbu a poéziuv obilnomsileroľníckehodružstvaa v interiéristaréhomlyna premladýchumelcovsaotvára12.augustavernisážouvoVihorlatskom osvetovomstrediskuv Humennoma pokračujev Košarovciach.Krížom krážom po regióne je poznávací program pre účastníkov sympózia, a popri tvorivých realizáciach sú pripravené aj spoločné programy s miestnoumládežou.PriestorompreautorskýprofilKatarínyHudačinovejpodnázvomCameranaturabude15.augustao 17.hod.starýmlyn, kdehudobnýma literárnymvstupomprispejúMoski(punkpop).V piatok 16.augustapoimprovizovanejvernisážio 19.hod.v kultúrnomdome v Košarovciachnasledujú„Zempľinskerozpravkipredospelich“–humorno–absurdné„pripovidki“v podaníľudovéhodivadlaz Kladzian.(aš)

Našii Rovňaniaz okresuSvidníksazabávali V slnečnú prázdninovú sobotu 20. júla zorganizoval starosta obce RovnéIng.JozefBalážspolus obecnýmzastupiteľstvomšportovépopoludniepreobčanovobce.Pozvanieprijaliajpriateliaz obceRovné vo Svidníckom okrese. Súťažili už dvojroční šikovníci, pokračovali škôlkari,školáci,mamičkys babičkamia nakoniecockoviaa dedkovia. Deti súťažiace v rôznych disciplí- a osviežujúcepivko.Detičkysiponachv jednotlivýchkategóriáchbo- chutnali na grilovaných párkoch li odmenené peknými cenami pod veľkým stanom. Krásny deň a sladkou odmenou. Mamičky sú- sme ukončili spoločným posedeťažiliv škrabanízemiakovnabryn- ním pri veselom speve a ľudovej dzovéhalušky.Nedalisazahanbiť zábave až do neskorého rána. a zasvojusnahubolitiežodmene- O týždeňneskôrsmeprijalipozvané.Nakoniecsúťažilichlapivofut- nie na rovnakú športovú akciu do bale. Proti sebe sa postavili futba- Rovného pri Svidníku, ktorá bola listiz obcea Rovňaniaz družobnej podobneúspešnáakotánaša.Teobce. Patrične povzbudzovaní za šíme sa na ďalšiu takúto skvelú horúcehoslniečkavyhralizaslúže- akciudomácich,aleajnarodákov ne chlapci zo Svidníka. Po a priateľov,ktorísaveľmiradivravšetkýchšportovýchsúťažiachča- cajúdonašejdediny. kal na každého chutný guláš Mgr.VladimíraJanitorová

Napriek horúčave Kameničania obetavo vyšliapali na miesto leteckého nešťastia na vrch Boršo. Drevo na tamojšie obelisky poskytli lesníci z našej obce nad riečkou Cirocha.

Súťažili aj najmenší povzbudzovaní svojimi mamičkami.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 8. 2013

DETEKTÍVNA NOVINKA AUTORA KRIMITRILEROV JO NESBRA PRÍZRAKY

Sto py ve dú do najvyšších kru hov Svetoznámy, čitateľmi milovaný a kritikmi uznávaný spisovateľ Jo NESBR (na snímke) ani najnovším krimitrilerom Prízraky nesklamal. Práve naopak. Uspokojil aj tých najnáročnejších čitateľov. Prízraky sú označované ako jedna z najlepších kníh zo série o svojráznom inšpektorovi a vyslúžili si aj prívlastok triler svetovej triedy. Harry Hole sa po troch rokoch opiát mnohonásobne silnejší než privedie čitateľa strávených v Hong Kongu vracia heroín, ktorý síce vedie menej do cieľa. domov do Nórska. Nejde však často k predávkovaniu, zato však Jo Nesbr o nijakú zdvorilostnú návštevu. Po vyvoláva oveľa väčšiu závislosť. (1960) – súprílete okamžite zamieri na poli- Harrymu je umožnené stretnúť sa časný nórsky cajné riaditeľstvo, kde žiada svoj- s údajným vrahom. Ide spisovateľ, pôho bývalého nadriadeného, aby o osemnásťročného chlapca, kto- vodným povolaním ekonóm a fi sa mohol ujať vyšetrovania už tak- rého Harry dlho nevidel, ale ktorý nančný analytik. Považuje sa za mer uzavretého a objasneného mu bol kedysi veľmi blízky. Ich majstra detektívok a mnohí kritici prípadu vraždy na drogovej scé- stretnutie nie je jediným prekvape- ho pasujú za nového Stiega ne. V Osle se vďaka spolupráci ním, ktoré Harryho počas vyšetro- Larssona, autora trilógie Millenninového sociálneho úradu s novým vania čaká. Vražda spočiatku ty- um (Ikar 2008, 2009). Jeho knihy šéfom policajnej zložky na potiera- pická pro drogové prostredie sa preložili do tridsiatichsiedmich janie organizovaného zločinu znížil rozrastie do rozmerov, o akých sa zykov a získali prestížne ocenepočet drogových gangov a značne Harrymu ani nesnívalo. Sám se nia po celej Európe. Preslávil sa klesol aj predaj heroínu. V uliciach okamžite ocitá v značnom ne- sériou kriminálnych románov sa však objavila nová droga violín, bezpečenstve, pretože sa kvôli v hlavnej úlohe so svojráznym svojim aktivitám stáva veľmi nepo- inšpektorom Harrym Holem. Titul hodlnou osobou. Väčšina stôp pri- Prízraky je jej ďalším pokračovatom ukazuje jediným smerom – ním. Vo vydavateľstve Ikar od audo najvyšších kruhov. Vyšetrova- tora vyšlo: Zrada (2008), Bohyňa nie vedie k jedinému, nadmieru pomsty (2010), Diablova hviezda prekvapujúcemu vyústeniu. Jo (2010), Headhunters – Lovci Nesbr v trileri PRÍZRAKY pevnou mozgov (2012), Spasiteľ (2012), rukou majstrovsky splieta jednotli- Snehuliak (2012) a Pancierové vé dejové línie a rovnako pevne srdce (2013). Mária Lešková

NA KRAJSKOM MEDOVOM FESTIVALE V HUMENNOM SA VYSTAVOVALI ÚLE

Do vče lá re nia sa púšťa jú aj mla dí

Na Krajskom medovom festivale, ktorý sa konal 28. júla v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom, medzi vystavovateľmi včelárskych JaroslavKirňáknafestivalepredviedolmodernénízkonastavkovéúle. produktov a potrieb pre včelárov bol aj Bc. Jaroslav Kirňák zo Sniny, HUMENSKÍ FOTOGRAFI NA JUBILEJNOM FOTOPLENÉRI V EGERI ktorý prezentoval úle. Opýtali sme sa ho, aké sú teda aktuálne trendy? – Na Slovensku na 95 percent včelá- či umiestňuje také typy úľov, ktoré sa ri používajú úle typu B 10, t. j. 10 rá- používali v minulosti, alebo so soškamikový. Veľmi výrazný je dopyt aj po mi napr. sv. Ambróza, ktorý je patróČlenovia humenského fotoklubu Reflex na pozvanie partner- úľoch nízkonastavkových, akými sú nom včelárov. Príklad takejto ského Fotoklubu hevešskej župy sa zúčastnili na jubilejnom 20. Langstroth a Optimal. Tieto úle sú nevšednej včelnice možno nájsť v obfotoplenéri a 42. celoštátnej prehliadke umeleckej fotografie, modernejšie, napríklad Langstroth ci Ostrov v okrese Sobrance. A prečo má 4 rámikové miery, ktoré umožňujú v našom regióne sa včelári nevenujú ktorá sa konala v meste Eger v Maďarsku. Na tomto významnom podujatí sa zentovali žánrovými fotografiami od včelárovi variabilnejšie včeláriť, čím estetizácii svojich včelníc? – Nemazúčastnilo tridsať fotografov, medzi Ľudovíta Hrušku, Ľubomíra Marka môže zvýšiť produkciu medu aj jú času sa tomu venovať. Priemerný ktorými boli aj Humenčania Vladimír a abstraktnými fotografiami Vladimíra niekoľkonásobne. Ďalší typ – Čecho- vek včelárov je od 50 do 60 rokov. Aj Vajs a Ľudovít Hruška. Po slávnost- Vajsa, ktoré zožali veľký úspech. Sú- slovák tenkostenný využívajú včelári, keď v poslednej dobe ako výrobca nom otvorení svoju tvorbu predstavil časťou plenéru s bohatým progra - ktorí včelária intenzívne, to znamená, úľov cítim, že veľa mladých ľudí sa hevešský fotoklub a boli vystavené aj mom boli aj výstavy a rôzne pracovné že sa včeláreniu venujú profesio- dáva na včelárenie vo veku od 20 do fotografie z minuloročného plenéru. výlety do okolia, ale aj návštevy pivníc nálne. Od Jarosla Kirňáka sme sa 30 rokov. Sú to väčšinou včelári, ktorí Súčasťou tábora boli aj rôzne odborné spojených s ochutnávkou kvalitných dozvedeli aj to, že každý z včelárov zdedili úle, alebo včeláril ich dedo aleprednášky významných maďarských vín zo svetoznámej egerskej vi- svoju včelnicu alebo miesto, kde vče- bo otec, dozvedáme sa priaznivú fotografov a predstavenie fotoklubov nohradníckej oblasti a poznávaním lári, aj nejakým spôsobom esteticky správu od výrobcu úľov Jaroslava zo zahraničia. Humenčania sa pre - kultúrnych pamiatok. (vv) skrášľuje alebo upravuje úle maľbami Kirňáka z firmy Kadex v Snine. (aš)

Inšpi ra tívna tvo ri vá dielňa

Jubilejný fotoplenér v Egeri otvorili Pál Demeter, predseda Fotoklubu hevešskej župy, odborný referent Zoltán Bimbó, riaditeľka Katarin Kovács z Egerského umeleckého a kultúrneho centra a Károly Mátyus, predseda Maďarského zväzu fotografov. l Preúčastníkovtvorivejdielneorganizátoripripraviliajzaujímavýzážitkovýprogram.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

12. 8. 2013

V A L A Š P O R T – VÝPrEDAJ ZNAČKOVÉHO OBLEČENIA VYUŽIJTE ZĽAVY AŽ DO 50% U NÁS SÚ VÝPREDAJE PO CELÝ ROK Sninská 9, HUMENNÉ l tel. 0907 600 999 (vchod cez predajňu Elektro Valaškovce)

Sobota 13.00 – 20.30 hod.

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIr, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

ĽUDOVÉ PIESNE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Sólo spev Mária Čulyová, Vasiľ Hricák, Roland Guba, Petra Čahojová Súbory a skupiny Kandráčovci l Drišľak l Vranovčan l Hrušovčan l Trio Vokal l Udavčane ĽUDOVÝ SÚBOR Z POĽSKA l Ščamba Ľudová veselica Hrá skupina ATOMIC

Rozvoz do 20 km ZDARMA

Podujatie podporili: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK; Ing. Ľuboš Martinák, poslanec NR SR Projekt je spolufinancovaný EÚ z Eur. fondu Regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013

www.podvihorlatom.sk

Nastriekajte si svoju strechu, fasádu, plot...

POŽIÈOVÒASTRIEKACIEHO ZARIADENIA zn. Wagner Výhodná cena prenájmu

Tel. 0908 254 153, 0907 269 155

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V á rA

15. 8. 2013 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KUrZY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

NIRVANA

-

12. 8. 2013

Spomienka

revival band Humenné SK

Stratili sme Tvoju lásku, úsmev, ostal iba vzlyk. Odišiel si bez rozlúčky. Tvoj náhly odchod v srdciach bolí a zabudnúť nedovolí.

17. 8. 2013

Nižná Sitnica

13. augusta uplynie jeden rok od smutnej chvíle, keď nás navždy a nečakane vo veku 51 rokov predišiel do večnosti milovaný manžel, syn, otec

Amfiteáter pred kultúrnym domom 21.00 hod. Vstupné: 2 €

Ing. Mikuláš R E J D A z Nižného Hrabovca.

PO KONCERTE DISKOTÉKA V KULTÚRNOM DOME

Zostali len sny nenaplnené… S úctou spomína smútiaca rodina. V živote sú krásne chvíle, časom však pominú. Zostanú len spomienky, ktoré v srdciach navždy zostanú. Usporiadateľ: l Magistrát mesta Snina l Mestské kultúrne stredisko Snina l IMATOUR Slovakia, cestovná agentúra, Bratislava l Koordinátor Medzinárodného projektu rozvoja tvorivosti detí a mládeže „DETI XXI. storočia“ – Piramida–tur, Moskva l Moskovská štátna univerzita kultúry a umenia (MGUKI), Moskva

Spoluorganizátor: l Zahraničné zastúpenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v Ruskej federácii, Moskva l Regionálna rada Zväzu Rusínov–Ukrajincov SR v Humennom l Honorárny konzul Ruskej federácie v Košiciach l Detské rekreačné zariadenie Vihorlat, RO Rybníky, Snina l Železničná spoločnosť Slovensko l Podvihorlatské noviny, Humenné

Štyri roky uplynú 17. augusta od smutnej chvíle, keď nás vo veku 66 rokov predišiel do večnosti drahý manžel, otec, dedko a brat

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AMBER A00, plné 42,99 € s DPH Okno 550x550 1-krídlové sklopné 44,99 € s DPH

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO t Hliníkové fasády t Zimné záhrady

MINIFARMA UDAVSKÉ

Eduard G O J D A z Humenného. Ak ste ho poznali, spomeňte si na neho v tichej modlitbe s nami. Smútiaca manželka s rodinou

Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

berie objednávky na

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové) Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175

Fir ma VA S

po nú ka pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

V VÝ ÝH Ho oD DN NÁ Á C Ce eN NA A Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do dlhodobého prenájmu nezariadený 1,5–izb. byt na 5. posch. s balkónom, na Laboreckej ul. 28 v Humennom. Tel. 0907 915 318. l Dám do prenájmu zariadený 2–izb. byt v Humennom. Tel. 0917 620 856 (od 19. do 20. hod.). l Dám do prenájmu kompletne zrekonštruovaný 3–izb. byt na Laboreckej ul. 12 v HE. Cena nájmu závisí od počtu osôb v domácnosti (280 – 350 Eur). Tel. 0907 975 889. l Dám do prenájmu čiastočne zariadený 3–izb. byt s 2 balkónmi v centre Humenného. Tel. 0905 980 079. l Dám do prenájmu kancelárske a skladové priestory + odstavné plochy na Va laškovciach (za spol. Zemplín) v HE. Tel. 0905 271 156. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153.

Predaj l Predám 2–izb. byt v Humennom. Cena dohodou. Tel. 0911 899 998. l Predám 2–izb. čiastočne prerobený byt na prízemí (64 m2, OV) s balkónom + 2 pivni ce, na Gorkého ul. v centre Humenného. Tel. 0905 153 944. l Ponúkam 3–izb. družstevný byt na Laboreckej ul. v Hu mennom. Tel. 0918 211 599 (volať od 16. do 19. hod.). l Predám 3–izb. družstevný byt, v pôvodnom stave, na Sídl. pod Sokolejom v Humennom. Tel. 0905 140 427. l Predám 3–izb. byt na Nemocničnej ul. v HE a garáž pri OC Tesco. Tel. 0905 382 599. l Predám rodinný dom v Brekove. Tel. 0905 979 789. l Predám starší rodinný dom s pozemkom (plyn, voda, kachlová pec, prístup k rieke) a samostatnou pivnicou, 23 km od Humenného. Cena 34–tisíc Eur. Zn.: Len vážni záujemco via, okrem RK! Tel. 0902 223 200, 0911 935 532. l SUTINY zo starého rod. do mu. Za symbolickú cenu, dohodou. Tel. 0907 546 207. l Súkromná firma odpredá – oceľovú halu (zateplená, 1 000 m2 s nakladacou rampou), oblúkovú halu (500 m2, prí zemná). Všetko na 50–ár. po zemku. Tel. 0905 976 321. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predávam palivové drevo – v dĺžkach a metrovicu. Tel. 0917 840 571.

l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Tel. 0915 300 519. l Predám PALIVOVÉ DREVO – aj porezané. Tel. 0908 371 259. l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 083 374.

Drobnochov l Dobrým ľuďom DARUJEME psíkov – malých vzrastom, veľkých strážcov a dobrých spoločníkov. Tel. 0918 874 606.

Rôzne l Kvalifikovaná učiteľka výtvarnej výchovy a ruského jazy ka s dlhoročnou praxou a skú senosťami prijme miesto, od septembra. Tel. 0908 995 549, 057/ 768 5412. l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210. l Ponúkam komplet EKONOMICKÉ SLUŽBY – vedenie účtovníctva (jednoduché a po dvojné), mzdy, personalistika. Tel. 0905 574 160. l PREFINANCOVANIE PÔŽI ČIEK bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970. l PREPRAVA 9–miestnym kli matizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l Medzinárodná preprava osôb, transfery, fir. akcie, kus. zásielky. Tel. 00421 908 334 217 (sms non–stop). l PREPRAVA OSÔB klimatizo vaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

Smútoène V našich srdciach nezomiera ten, ktorý bol milovaný. S hlbokým žiaľom oznamuje me, že 30. júla nás vo veku 85 rokov navždy opustila drahá mamka, babka, prababka, sestra a svokra

l Elektrofirma odpredá elektro motory rôznych výkonov. Lacno. Tel. 0905 976 321. l VÝ HODNE pre dám KLA DIVKO VÝ ŠRO TOV NÍK a PIECKU NA TUHÉ PALIVO – drevo (zn. Petrik). Tel. 0915 762 505. l Predám traktor 7011 a 7711, a rotavator. Tel. 0908 995 786. l Predám KLAVÍR. Zn. Výhodne. Tel. 0905 181 647. l Predám smaragdové TUJE (cca 65 cm), kus / 5 Eur. Tel. 0903 252 345 (Brekov).

12. 8. 2013

Mária S T R A Ň A V S K Á z Humenného.

Profesionálny fotograf 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

Práca

H ¾ a d á m / Po n ú k a m l Stavebná firma prijme TESÁ ROV (s praxou) – DOKA PERI. Tel. 0948 155 111. Prijmem do pracovného pomeru TESÁROV a POMOCNÍKOV k tesárom. Firma ALMAX – GROUP s.r.o. tel. 0908 089 446 l Prijmeme do pracovného pomeru /HPP aj ŽL/ ŽELEZIA ROV – ARMO VA ČOV. Dlhodobá práca v ČR. Tel. 0905 633 416. l Prijmem KUCHÁRA / KUCHÁRKU do pizze rie. Tel. 0918 519 906. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytovanie pôžičiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

S B S k u r z y odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí prišli našu zosnulú vyprevadiť na jej poslednej ceste, ako aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Naša obrovská vďaka za príkladnú starostlivosť a opateru patrí aj vedeniu a personálu Zariadenia pre seniorov a Do mova sociálnych služieb na Mierovej ul. v Humennom, i ko lektívu Nervového oddelenia Nemocnice A. Leňa, n. o., pod vedením primárky MUDr. Danice Gossányiovej, za úsilie o zá chranu jej života. Smútiaca rodina

Kvety FRÉZIA Mierová ul. v Humenom (pod stračou nôžkou) PO–PIA 8.00 - 17.30 hod. SO 8.00 - 12.00 hod. NEDEĽA: na požiadanie

775 6644, 776 7444, 0908 100 123

Holuby na slávnostné príležitosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620 AKVA POSEIDON

Hviezdoslavova 1407/1 (oproti Detskej poliklinike), Humenné - RYBIČKY - Krmivá pre zvieratá - Teraristika - Hlodavce/Zajačiky Najväčšia AKVARISTIKA v meste

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná - textilné, plastové, do kúpelní

Rolety Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND

057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

12.8.2013

Pri rannom zadeľovaní prác na stavenisku l Ing. Stanislav Macinský a PhDr. Ivana Strakošová l Na objekte prvej brány sa stavajú delové strelne.

RIADIT EĽZDRUŽ EN IANAZÁC HRAN UBREK OVSKÉH OHRAD USTAN IS LAVMAC INSKÝ

Ver ím,ženahrad eešteobjav ím emiestností,o ktor ýchdos iaľniktonet uš í

KvôlitohtoročnýmletnýmhorúčavámsomsinacestukuzrúcaninámBrekovskéhohraduprivstal.Nebolsomsám.Podobne uvažovaliajtí,ktorípracujúnahrade.Občianskezdruženieuzatvorilozmluvus uchádzačmio prácu,ktorýchmzdyhradíMinisterstvopráce,sociálnychvecía rodinySR.Užpiatyrokprichádzajúajdobrovoľníciz rôznychkrajínsveta.Tohtorokuna prelomejúlaa augustaprišlidesiati–z Ukrajiny,Ruska,Francúzska,Čínya Taiwanu. Postup prác nám priblížil Ing. odvodniť, vyrovnať a urobiť po- cie. Posledným nosným bodom re. „Nájdený materiál tohto roku Stanislav Macinský, riaditeľ Zdru - dlaha.“ Archeologička PhDr. Iva- tohtoročnej sezóny je výskum pri nie je taký bohatý. Sú to kachlice, ženia na záchranu Brekovského na Strakošová z humenského Vi- vstupnej bráne, ktorá je značne úlomky, kuchynská keramika – hradu: „ Začali sme od 1. júla horlatského múzea ho dopĺňa: poškodená a treba ju doplniť.“ hrnce, džbány, pokrievky, železné v zmysle projektu ministerstva „Tohto roku sa zameriavame na Dozvedáme sa, že hoci projekt je predmety – najčastejšie klince, kultúry. Na hrade je zamestna- miesta, ktoré podľa rozhodnutia termínovaný až do decembra, kovania z dverí alebo rámov, ných 30 ľudí, časť robí murárske Krajského pamiatkového úradu je murovať sa bude dať len do sep- niekedy aj súčasti odevu. O tom, práce, ďalšia časť sa podieľa na potrebné začistiť a určiť úroveň tembra, lebo malta potrebuje že hrad slúžil ako strážny, že sa archeologických prácach a ďalšia terénu, ktorá by mala rešpektovať vyzrieť. Na murovanie totiž použí- tu bojovalo, svedčia nájdené žekosí okolie hradu či maľuje brány pôvodné úrovne, ktoré na hrade vajú suroviny, ktoré boli typické lezné guľky. Zaujímavé sú kusy a závory. Tento rok sa začalo pra- boli. Momentálne pracujeme pre pôvodných staviteľov hradu: kamenných architektonických covať na vonkajšomí múre, ktorý v jadre hradu na južnom paláci, vápno s riečnym pieskom do mal- prvkov, ktoré zdobili okná či dveje na druhom nádvorí. Je dlhý pri- kde sa robí priečna sonda, ktorá ty a skúšajú aj ďalšie prísady – re, pretože tie sa potom dajú zabližne 40 metrov s hrúbkou cca by nám práve mala určiť úroveň vajcia či rozbitú tehlu. komponovať do samotnej opra1,2 metra, chceme ho urobiť do úpravy terénu. Priebežne sa nám A čo našli na hrade? V minulom vy,“ hovorí archeologička. výšky zábradlia. Pôvodný múr bol to darí, keďže sme našli pôvodnú roku boli najzaujímavejšie gotické Riaditeľ združenia tuší aj ďalšie vysoký ešte možno 5–6 metrov kamennú podlahu. Pracuje sa aj kachlice zo 14. storočia s figu - prekvapenia pri odkrývaní tanad túto úroveň. Na objekte prvej na doplnení muriva pri východnej rálnou výzdobou – postavou mu- jomstiev hradu: „Našli sa také brány sa stavajú delové strelne, strane hradu, aby sa celý areál ža a ženy, ďalej renesančné miestnosti, o ktorých sme ani nez ktorých prvé dve sú už skoro dal uzavrieť. Plocha horného kachlice s rastlinnou, geometric- vedeli, že sú tam. Ani obyvatelia hotové a máme zámer obnoviť predhradia by sa mala vyčistiť kou výzdobou a množstvo kera- obce o nich nevedeli. Keď sme štyri. Navrch sa dávajú dubové a zbaviť všetkých nánosov a ná - miky, ktoré ešte čaká na spraco- odkopali násyp hliny, zistili sme, drevené preklady, z ktorých kaž- sypov, ktoré na hrade vznikli. vanie, pretože treba to polepiť že je tam jedna veľká miestnosť. dý má hmotnosť približne 170 kg. Podstatou týchto prác je, že ruiny a dať tomu patričnú podobu. Podľa mňa, takýchto miestností, Celé prvé horné nádvorie archeo- treba zakonzervovať a doplniť A tiež našli delovú guľu, ktorá o ktorých nevieme, je ešte veľa. lógovia začisťujú, má sa to tak, aby ostali pre ďalšie generá- zrejme po výstrele skončila v mú - Násyp je niekde aj trojmetrový, takže sa tam môžu nachádzať rôzne prekvapenia. Práve mesiace, kedy sa už nebude dať NeďalekoHumennéhostojadvezrúcaninyhradov.Nakopciv blízkejobcisatýčiazvyškyJase- mu ro vať, chce me využiť na novskéhohradu,v 4kmvzdialenomBrekovestojazrúcaninyBrekovskéhohradu.Obezrúcaniny čistenie násypov, kde sa ešte sastalipredmetomúsiliazáujmovýchzdružení.KýmZdruženienazáchranuBrekovskéhohradupí- môže nájsť niečo, čo už 200 rošesvojuhistóriuužôsmyrok,záujmovézdruženies podobnýmzameranímv Jasenovemázase- kov nikto nevidel. Nikto totiž neboudvojročnéúsilie.A tomuzodpovedajúajhmatateľnévýsledky. vie, ako vyzeral hrad a keby sa Brekovský hrad – Postavili ho dala s protihabsburskými stavovMajitelia hradu –  Do roku nám podarilo objaviť čosi nové, v 13. storočí a patril do sústavy skými povstaniami na konci 17. 1248 bol majiteľom Sobieslav možno by sme to zistili. Dobové hradov na uhorsko–poľskej ceste. storočia, po ktorých hrad pustol. Zabuslo. Prvýkrát sa hrad spo- fotografie sú totiž staré len cca V prvej polovici zosilnili jeho opevOpis hradného komplexu – mína ako „castrum Barko“ v ro - 100 ro kov, jed na do cho va ná nenia. V roku 1446 sa pod jeho Najstaršie jadro hradu má oválny ku 1307 s majiteľom Petrom Pe- maľba má 150 rokov, to je však hradbami stretli v boji vojská Mate - pôdorys a je umiestnené na te ňom. Ka rol Ró bert ve no val len zlomok histórie hradu.“ Na ozrejmenie si toho, čo robia ja Korvína a poľského kráľa Kazi - najvyššom mieste vápencového hrad v roku 1317 Filipovi Drumíra IV. V rokoch 1484 – 1488 bol brala. K nemu sa pripája veža na gethovi za verné služby. V roku nadšenci zo Združenia pre záhrad v rukách Zápoľských, ktorí juhozápade. Tak vyzeral hrad po 1472 kráľ Matej vymenoval za chranu Brekovského hradu (a zdokonalili jeho opevnenie. V polo - stavebných prácach z prelomu dedičného župana Spiša a za nielen oni, pretože je to celoslovici 16. storočia sa majiteľ hradu 13. a 14. storočia. Drugethovci kapitána pre ochranu severový- venská akcia) má slúžiť Noc František Kendy pridal k opozícii k veži pristavali dvojtraktový pa - chodných oblastí Uhorska Šte- hradných zrúcanín 17. augusta. proti kráľovi Ferdinandovi Habs- lác a predhradie. Pri rozširovaní fana Zápoľského, ktorý vystupu- Vtedy uvažujú s osvetlením hraburskému, začo po dobytí hradu predhradia za Štefana Zápoľské- je ako „castella nus castri du, možno prídu aj šermiari. kráľovské vojsko hrad zbúralo. ho starú hradbu nahradili novým Barko“. Po ňom hrad opäť vlast- Všetko by sa však malo sústreďoV roku 1575 ho znovu opravil a ob - murivom. V štvrtej etape sta - nili Drugethovci. Hrad neskôr vať na priestranstvo pred vstunovil Mikuláš Drugeth. Roku 1644 vebných prác vystavali neskoro- obsadili vojská Gabriela Bethlé- pom ku zrúcaninám hradu. Ten je napadli hrad povstalecké vojská gotickú baštu pri vstupnej bráne na, Juraja Rákocziho a Imricha totiž staveniskom, ktoré bude Juraja Rákocziho a takmer celý ho a zo západnej strany pristavali Thökölyho, ktorý v roku 1684 označené, kde sa nemá chodiť. MariánŠimkulič zničili. Čiastočná oprava sa strie- polygonálnu budovu. dal hrad zbúrať.

Brek ovskýhradvosvetlehistór ie


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12.8.2013

Snímkami sa vraciame ku vystúpeniu divadelného súboru salezianov z Humenného, ktorý hrou Podpaľač na 21. ročníku celonárodného festivalu kresťanského divadla v Močenku pri Nitre zaujal porotu i divákov a odniesol si z festivalu druhé miesto.

DIVAD ELNÝSÚB ORSAL EZ IÁN OVZ HUM ENNÉH ONAFESTIVAL EGOR AZDOVMOČ EN OK2013

Hrou Podpaľ ač zau jal i por ot u i publ ik um

V dňoch27.–30.júlasav MočenkupriNitreuskutočniluž21.ročníkcelonárodnéhofestivalukresťanskéhodivadla,ktoréhosazúčastnilajdivadelnýsúborsaleziánovz Humennéhoa hrouPodpaľačobsadilidruhémiesto.DonBoscokedysiukázaldôležitosťumeniaa zvlášťdivadlapri výchovemládeže,ktorásamôžerealizovaťa rozvíjaťsvojtalent.Divadlookremtohovedieajk zodpovednosti,ľudskémua duchovnémurastu. Humenskáinscenácias názvom nacvičujúcichprišielajšéfčinohry éru.Ponejnasledovaloniekoľko vili hodnoteniu odbornej poroty Podpaľač je voľným pokračova- Štátneho divadla v Košiciach Jo- vystúpení pre humenské školy. zloženej z profesionálnych umelním Malého kominára. Je to tre- zef Úradník. Scenár konzultovali Prišiel čas, kedy mladí začali di- cov. Tieto odborné hodnotenia tia, záverečná časť trilógie o do- s dramaturgičkouBoženouČaho- vadlom rozdávať radosť, nadše- pomáhajú divadelníkom ďalej novi Boscovi, ktorú nacvičili hu- jovou z VŠMU. S choreografiami nie i motivovali k zamysleniu sa rásť. Snahou saleziánskeho dimenskí divadelníci (Svätý kome- pomohla Zuzana Bačová zo nad životom. To však nebola vadla je ponúknuť kresťanskú diant, Malý kominár, Podpaľač). Súkromnej ZUŠ Via arto. Scénu posledná zastávka Podpaľača. myšlienku prijateľnou formou DonBoscov tejtohrehľadástra- navrhol tanečník a herec Pavol Partia,ktorásaokolonehovytvo- a ukázať,žeajmladídokážutvotených a blúdiacich. Sú to ďalšie Danko. S hudbou pomohli hu- rila, pokračovala v hraní na Go- riť.Postojodbornejkritikyk salenapínavé dobrodružstvá tohto menskí rodáci Ľubica Čekovská, razdovom Močenku 2013. Po ziánskemu divadlu je veľmi pozisvätého vychovávateľa i jeho Adrián Harvan a Slavomír Štem- dvojročnej odmĺke sa tam hu- tívny,porotcoviavraveli,žesana chlapcov. Salezián a režisér pák (Grady records). Chlapci menskésaleziánskedivadloopäť nich každoročne tešia. Podľa ich v jednejosobeMariánHusárspo- a dievčatá sa hneď od začiatku dostalo. Zo saleziánskeho súdka názoru z týchto divadiel srší ločne s mladými a odbornými s veľkou chuťou pustili do nacvi- divadiel dorazilo do Močenku aj energia a radosť, ktorá často spolupracovníkmi napísal novú čovania,popritomsatýmnevedo- divadloz Prešova.Boltofestival, zakrýva aj chyby (samozrejme divadelnúhruužzačiatkomuply- me prihlásili do školy zodpo- kde sa bojovalo o umiestnenie, ichpodrobnerozobrali,abysaich nulého školského roka. Medzi vednosti. V máji odohrali premi- a kdesajednotlivésúboryvysta- mladí divadelníci v budúcnosti mohli vyvarovať). Porotcov teší ĎALŠIAZ ÚVAHMAREKAMERIČKAZ HUMENNÉHO a dávajú klobúk dole pred množstvomchlapcov,ktorív týchto divadlách účinkujú. Od najmKaždýz násdozaistatúžipošťastí,úspechua uznaní.Každýdeňsaznovaa znovanachádzame ladšíchažpodospelých,ktorívyv spleti rôznych situácií, ktorých stredobodom sú ľudia rozličných názorov a pohľadov na svet. rastali v oratóriu. Predstavenie Každýmnovýmprebudenímdonovéhosviežehoránazačínanovýzačiatok.Kedysamámeposta- Podpaľača na Gorazdovom Močenku diváci ocenili dlhotrvajúcim viť,navšetkozléz minulostizabudnúťa vykročiťnanovúcestupoznaniaa dobrodružstva. Odmaličkatúžimepoúspechua po te.Akostesacítili,keďsaVámpo- médiá. Preto vezmime všetko do potleskom. Osem súťažiacich dislastnompocitevíťazstva.Akoten- darilo zbaliť slečnu či chlapa?Aký vlastnýchrúka nastúpmenavlast- vadielz celéhoSlovenska,z toho topocitukotviť?Jednýmz odporú- postupstepoužili,keďsaVámpo- núcestupoznania,rozvíjaniasvoj- niekoľkoumeleckýchškôl,dvasúčaní je myšlienka: Rozpamätajme darilo úspešne doštudovať vysokú hoosobnéhopotenciálua nájdenia bory, ktoré viedli profesionálni disa na úspechy v našej dávnej či školu?Akostetourobilivtedy,keď tej správnej životnej cesty vadelníci,a Podpaľač,ktorýmedzi menejdávnejminulosti.Skúmajme saVámpodarilovycestovaťdosve- k prosperite a bohatstvu. Staňme takoutokonkurenciouoslovilporoa rozmýšľajmenadtým,akosmeto ta?Akýmodelsprávaniastepouži- sa aktívnym vyhľadávačom správ, tu natoľko, že obsadil druhú vtedy urobili, že z toho vznikol li,keďVámtoprostevyšlo?Použi- nie iba ich pasívnym prijímateľom priečku spoločne s rómskym súúspech.Aký model správania sme me tento vzorec opakovane a náš v televízii.Vyberajmesi,čobude- boromČhaveKamorozoSniny.Aj použili?Akústratégiu?Každýjeden životsaúplnezmení,uždneszačí- mepozerať,čímsabudemeobklo- to je ovocie saleziánskeho divadúspech z minulosti si veľmi dobre name žať postupne jeden úspech povať,akoustravoubudemekŕmiť la. Mladí s divadlom rastú osobpamätáme, ten nesie so sebou zadruhým. našepodvedomie.V tomtomáme nostnea rastieajichdivadelnýtaobrovskúpozitívnuemóciu,ktoráje Vyzerá to úplne jednoduché, až nadvšetkýmabsolútnumocrozho- lent. Pred dvoma rokmi získali veľmi ľahko zapamätateľná.Ak už primitívneľahké.Onototakéľahké dovaťsa.Taktoúspechdosahuje- štvrtémiesto,tentorokdruhé.Nie, smenatejceste,žepresnevieme, aj v skutočnosti je. Poznanie, že meoveľarýchlejšie,jednoduchšie. tonechcebyťštatistika,napĺňasa ako sme to vtedy urobili, nič nám úspech je ťažký, priam nedo- Pripomeňme si moment exce- don Boscova vízia. Spojené prínestojív cestetoznovazopakovať siahnuteľný nám na dennej báze lentnostiz minulostia zažijemene- jemné (herectvo) s užitočným a zažiťďalšíúspechv našomživo- podsúvajúnašeskveléinformačné vídanéveci.Mgr.MarekMeričko (osobnostnýrast).MichalSopiak

Prip om eňmesimom entexcel entnosti


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12.8.2013

IX.Min ic hampionsLigaSlov ens ko2013

ÚS ObFZ 5 - 13/14 SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT:l oznamuje, ŽE KIA – PARTNER SLOVENSKÉHO FUTBALU POSKYTUJE ZĽAVU AŽ 14 % PRE HRÁČOV, ROZHODCOV, FUNKCIONÁROV A TRÉNEROV FUTBALOVÝCH KLUBOV. Viac informácií: Motor Car Humenné, Mierová 102; tel.: 0918 424317, 057 7880040; http://www.kiahe.sk/; l ďakujefunkcionárom I. triedy (7. liga) a rozhodcom za bezproblémové zvládnutie vypisovania elektronického zápisu v 1. kole; l žiada FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za mesiac júl 2013. Úhrada musí byť na účte v termíne splatnosti (15. 8. 2013), bankovým prevodom je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred splatnosťou. Nutné uviesť Variabilný symbol (číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti bude mať FK automaticky pozastavenú činnosť; l oznamujeFK, že prostredníctvom klubového manažéra ISSF podania (žiadosti) na komisie (ŠTK, DK, KR) môžu podávať elektronicky cez ISSF. ŠPORTOVO–TECHNICKÁKOMISIA: l schvaľuje výsledky dosiahnuté na HP a/I. trieda (7. liga) mimo stretnutia Košarovce – Ulič (chýba zápis R – Guľko), b/II. trieda (8. liga); l súhlasíso žiadosťou TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica a nariaďuje odohrať stretnutie I. triedy (7. liga), 2. kolo: V. Sitnica – Modra n/Cir. v nedeľu 11. 8. 2013 o 17.00 hod. (vzáj. dohoda); l nariaďujeFK I. a II. triedy (7. a 8. liga dospelých), že sú povinní zabezpečiť videozáznam z domácich stretnutí v zmysle RS čl. 6/g pod hrozbou DP; l oznamujezainteresovaným FK, že 15. 8. 2013 (štvrtok) o 15.30 hod. prebehne žrebovanie 3. kola XXXIV. Pohára Nexis Fibers a ObFZ; l žiada FK: Borov, Dlhé n/Cir., FK Humenné, Ulič, Papín, Lackovce o doručenie súpi siek družstiev s potvrdenými lekárskymi prehliadkami do 15. 8. 2013 (štvrtok) do 16.00 pod hrozbou DP; l nariaďujeFK dospelých III. triedy a mládežnícke družstvá v zmysle RS čl.13/a,b predložiť súpisku – zoznam hráčov pre nový súť. roč. 2013/2014 potvrdenú príslušným lekárom pod hrozbou DP do 15. 8. 2013 (štvrtka) do 16.00 hod. Aj s potvrdeniami pre štart hráča vo vyššej vekovej kate górii. Súčasťou súpisky musí byť fotokó pia trénerského preukazu a licencie v zmysle RS čl.13/a (platí pre I. triedu); l upozorňujeFK I. triedy (7. liga), že ich tréneri musia byť registrovaní v ISSF (tréner musí vypisať Registračný formu lár – trénera v ISSF a zaslať na SFZ alebo doručiť na ObFZ Humenné, inf. 0907 915 318.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA: l trestá nepodmienečne zastavením činnosti od 5. augusta 2013 a/na 1súť.stretnutie po 2. ŽK (vylúčenie): Lukáš Piškanin (Dlhé n/Cir.) – DP 1/5a, b/na 2stretnutia: Marián Humeník (Rokytov) – DP 1/6/1a, c/na 3stretnutia: Tomáš Kopáč (Hažín n/Cir.) – DP 1/3b, d/na 5stretnutí: Adrián Kuľus (Ľubiša) – DP 1/3b; l oznamujefinančné pokuty a poplatky: za nedodanie súpisky družstiev trestá finančnou pokutou 10 € – Borov, Modra n/Cir., Dlhé n/Cir., FK Humenné, Ulič, Papín, Lackovce; l zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu: Andrej Ferenc (Zb. Dlhé). Žiadosť nespĺňa náležitosti; l uvoľňuje činnosť pre: Tomáš Čokyna 1193279 (Ul. Krivé) - čl. 31. KOMISIAROZHODCOV:l oznamuje, že zasadnutie KR bude 15. augusta 2013 o 15.00 hod.; l berienavedomie ospravedlnenia R a DZ: Bolinger (13.8. – 12.9.2013), Hríb (24.8. – 23.9.2013), Jakubov (18.8.), Proň (25.8.), Groško (25.8.), Ryšák (do 31.8.); l upozorňuje R (len v I. triede, 7. liga), aby do zápisu ISSF uvádzali v kolónke záznam rozhodcu mená trénerov, ktorí nie sú v systéme ISSF; l oznamuje, že Marián Friga bol zaradený na zoznam DZ ObFZ Humenné; l žiada o zaslanie zápisu o stretnutí: R – Guľko (Košarovce – Ulič). DELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda(7.liga) dospelí,3.kolo–sobota17.augusta 2013o 16.00hod.:Borov – Ohradzany (Varga – Kucer, Metiľ, DZ Groško), nedeľa 18. augusta 2013 o 16.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Ptičie (Guľko, DZ I. Čerevka), Modra n/Cir. – Ubľa (Prokopčák, DZ Parnica), Koškovce – V. Sitnica (J. Ferko, DZ Proň), Košarovce – Kr. Brod (Kucer, DZ. T. Firda), Zubné – FK Humenné (Turčík, DZ Bober), Ľubiša – Ulič (Brehovský, DZ Smoľák). l II.trieda(8.liga)dospelí,3.kolo,nedeľa 18. augusta 2013 o 16.00 hod.: Papín – Hrabovec n/L. (Buchlák, DZ Hríb), Rokytov – Kolonica (Jancusko, DZ Čopák), Z. Hámre – Ladičkovce (Chrin, DZ Josay), Lieskovec – V. Hrušov (Zadražný, DZ Barnišin), Lackovce – Rovné (Firkaľ, DZ Friga), Lukačovce – Hažín n/Cir. (M. Ferko, DZ Polovka), N. Sitnica – Volica (Rebej, DZ Lenčiš). l III.trieda(9.liga)dospelí,2.kolo– nedeľa18.augusta2013o 14.00hod.: Čertižné – Ul. Krivé (Behún), o 16.00 hod.:Baškovce – Zb. Dlhé (Metiľ), Podskalka – Romo Snina (Havrilko), Brestov – Ňagov (D. Holp), Hankovce – Turcovce (Mihalič), Pakostov B má voľno. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DS (10.–11.8.): Ulič – Zubné (DZ – Lenčiš za VsFZ), FK Humenné – Košarovce (R – Vojtko za Andreška), Kr. Brod – Borov (R – Havriško za Vargu), Ohradzany – Koškovce (DZ – Čopák za Ryšáka), V. Sitnica – Modra n/Cir. (hrá sa o 17.00 hod.), Čertižné – Baškovce (R – Havrilko za Fecuru). Tentopriestor mávyhradenýObFZHumennéa zodpovedázajehoobsahovúnáplň.

V mesiacoch august, september Slovenskýfutbalovýzväzvyhlasuje IX. ročník turnaja mladších žiakov a október sa na Slovensku uskutoční do12rokova staršíchžiačokdo16 turnaj mladších žiakov U–12 a starších žiačok U–16 Mini Champions Liga rokovMiniChampionsLiga2013 2013. V minulej sezóne obsadili najvyššie priečky vo finálovom súboji vo Zvolene chlapci z FC Spartak Trnava a dievčatá z FK Slovan Duslo Šaľa. Vo Zvolene sa finále uskutoční aj v tejto sezóne. Mini Champions Liga je súčasťou grassroots programu SFZ. PROPOZÍCIE: Termín prihlášok je a/ do 14.augusta2013(pre žiakov), b/ do 28. augusta2013(pre žiačky). Základné kolá: 19. 8. – 13. 9. 2013, krajské kolá: 16. 9. – 27. 9. 2013, finále: 1.– 2. októbra 2013 (utorok – streda), Zvolen. Miesto turnajov: určené mini ihriská s umelou trávou. Účastníci: chlapci: veková kategória U – 12, dievčatá: veková kategória U – 16. Inf.: koordinátor grassroots futbalu: V. Lupták 0902 937 002, 02 / 48 206 009; regionálny tréner mládeže VsFZ: P. Szénay 0902 937 057; koordinátor ženského futbalu SFZ: N. Mackovičová 0905 871 334. ŠPORTOVO TECHNICKÉ USTANOVENIA: Štartujú – chlapci, žiaci U–12 príslušného FK (nar. 1. januára 2002 a mladší) na žiacke preukazy; dievčatá, žiačky U–16 (nar. 1. januára 1998 a mladšie). Môžu štartovať aj neregistrované hráčky na potvrdenú súpisku školy, ObFZ a pod. po odsúhlasení Komisie ženského futbalu SFZ. Podmienky: súpiska 15 hráčov / hráčok (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent, vedúci družstva. Hracia plocha: mini–ihrisko s umelým povrchom a mantinelmi. Hrací systém – základné kolá: Chlapci – podľa počtu prihlásených družstiev v každom kraji skupiny po 4 – 6 družstiev, každý s každým, resp. dve skupiny po 3 družstvá. Dievčatá – prihlásené družstvá hrajú v troch skupinách (Bratislava + Západ, Stred, Východ) priamo o postup do finálového turnaja podľa vopred určeného kľúča (podľa počtu prihlásených družstiev). Hrací čas: 1 x 20 mi nút. Počet hráčov: 4 + 1, minimálny počet 3 + 1, striedanie hokejovým spôsobom. V prípade zlého striedania (viac hráčov) – vylúčenie na 2 minúty.

TaekwondoklubHumennénaprípravev Čechách Leto v športových kluboch sa nesie v duchuprípravnanasledujúcusezónu, čomu zodpovedajú aj zamerania jednotlivýchsústredení.Jetočas,kedysašportovcimajúnaučiťa zdokonaliť,aleajhospodáriťs energiou.Aj športovýkluba sponzoriumožnili,aby satohtorokutakéhosústredeniazúčastnili zverenkyne cvičiace v TaekwondoklubeHumennépodvedením Ing. Ondreja Chalčáka. Barbora Hodorová – víťazka Kolín Cup 2013 a NatáliaChalčákovásaod20.júna do27.júnastretlinasústredenív Čecháchs reprezentantmiČeskejrepubliky so zameraním na poomsae – zostavyv taekwondo.Celésústrede-

nie bolo zamerané na zdokonalenie techniky, presnosti a razancie kopov a úderov.Tréningysastriedalis plávaním v bazéne, hrami, výletmi a samozrejme aj nočnou cestou odvahy. Pod vedením majstra Lee Youn Jae (7.dan)sašportovciučilinielentechnikám taekwondo, ale aj bojovým umeniam ako je hapkido, hosinsul, bongsul,komdočinunchaku.Majster Lee vyjadril vieru, že s oboma cvičenkamia hlavnes BarborouHodorovou,ktoránapredujea jenajlepšiecvičiacaSlovenkapoomsae,sačoskoro stretne. Obe cvičenky a tréner Ing. OndrejChalčákbysaajtoutocestou chcelipoďakovaťsponzorovip.Lipčákovi – Mestská piváreň KP–12 za podporua príležitosťzdokonaľovaťsa v tomtošporte.(jch)

K am za futbalom mla dš ie  ži a čk y 1 3 . – 1 7 . a ug  u s t a

ml a dš  í ži ac i 13.– 17. aug  u s t a

l TiposIII.liga–3.kolo,nedeľa 18. augusta 2013 o 10.30 hod.: Kremnička – ŠK FUTURA Humenné. l IV.liga–dohrávka2.kola,streda 14.augusta2013o 17.00hod.:Snina – Svidník, 4.kolo,nedeľa18.augusta 2013o 16.00hod.:Snina – Stropkov. l V.liga–4.kolo,nedeľa18.augusta 2013 o 16.00 hod.: Radvaň n/L. – Zámutov, Pakostov – Pušovce, Medzilaborce – St. Ľubovňa. l VI.liga–2.kolo,nedeľa18.augusta 2013 o 10.30 hod.: Kochanovce – Sačurov (pri Mlyne), o 16.00hod.:Jase nov – Stakčín, Soľ – Udavské, N. Hrušov – Belá n/Cir., Breznica – Čierne, Bystré – S. Polianka, Kamenica n/Cir. – Vechec. l II.ligadorast(st.a ml.)–4.kolo, sobota 17. augusta 2013 o 10.00 a 12.15hod.:Koš. Nová Ves – ŠK FUTURA Humenné, KAC Košice – Snina. l II.ligažiaci(U15a U13)–1.kolo,sobota17.augusta2013o 9.00 a 10.45 hod.: Medzilaborce – ŠK FUTURA Humenné.


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

Keďo záp as eKoš ar ovce–Uličmus ít enap ís ať… V uplynulom týždni sme dostali do redakcie článok.Obsahovosadotýkafutbalu,užšiašpecifikácia hovorí o I. triede (7. liga) ObFZ Humenné, konkrétnestretnutí1.kolaKošarovce–Ulič(3:4). JehoautoromjeJozefNAZAD,v humenskomfutbalovomregióneznámapersóna,bývalýdlhodobý funkcionár TJ DP Košarovce (stále nápomocný futbalunaHornejOľke)… Chcel by som sa vrátiť k stretnutiu citom, dojmom, že Košarovce – Ulič aj prostredníctvom konečne to bol vašich médií, nakoľko dianie počas futbal na takej úrovni, akú si naša I. celého stretnutia vo mne zanechalo trieda zaslúži. Chcel by som pozitívny dojem. Je samozrejmé, že vyzdvihnúť futbalistov TJ Tvarona spokojnejší by som ako Košarovčan Ulič a vôbec celú výpravu hostí. bol, ak by domáci v ouvertúre sezóny Najmä za ich slušnosť, zásady neprehrali, nie o podobu výsledku sa fair–play boli nenútenou savšak chcem s vami podeliť. Koša - mozrejmosťou, z lavičky hostí som rovčanom hneď v úvodnom kole se- nezačul žiadne vulgárne slovo, bol to zóny pridelil žreb veľmi atraktívneho zápas bez žltej karty, i keď to nebol súpera z Uliča, ktorý už niekoľko se- prípravný zápas, ale ostrý „majstrák“. zón patrí medzi špičku futbalu na Hráči boli k sebe ohľaduplní aj vtedy, úrovni I. triedy ObFZ Humenné. Na keď do súbojov dávali značnú dávku zápas som sa tešil, vediac, že futbalo- nasadenia. Bojovalo sa o body, fauly vo si skrížia zbrane dve technické samozrejme boli, lebo aj tie k futbalu mužstvá. Papierovým favoritom boli patria, ale každý z aktérov na trávnihostia, na druhej strane pre domácich ku vedel, že zajtra je opäť deň a je to mohla byť (bola) výzva, vytiahnuť treba ísť do práce. Výsostne kosa, uspieť v konfrontácii s mužstvom, rektný, slušný, ale bojovný a kvalitný ktoré už tradične patrí medzi top tímy zápas. Pred jeho všetkými aktérmi sezóny. Moje očakávania sa naplnili, klobúk dole. Bodaj by táto moja skúzápas, aj napriek obrovskej horúčave, senosť neostala v sezóne ojedinelá, mal vysoké tempo, hralo sa bojovne, ale preniesla sa aj na dianie iných ale slušne, bez zákerností a k úrovni štadiónov nášho futbalového regióstretnutia prispel aj vynikajúci nu.“ rozhodca Guľko. Padlo sedem gólov, divák si musel prísť na svoje, i keď výsledok ho asi škrel, lebo „remízka“ Poradie: 1. Bene (HUN),… 14. by bola „celou ovcou i sýtym vlkom“. (11.A) Pavol Chomanič (Kolonica), Ja som však odchádzal s dobrým po- 21. (5.B) Milan Ondričko (Humenné), 32. (2.D) Ladislav Rada (MBO Strážske, Brekov), 67. (5.E) Oľga Verbová (Humenné), 88. V sobotu 17.augusta2013 sa bude (40.A) Matúš Hančár, 90. (42.A) konať bežecká „Hámorská 20–ka“. Miroslav Šuliman, 93. (19.B) MaPre účastníkov z Humenného a okolia rián Kundrát (všetci Humenné), je možnosť prepravy do Remetských 94. (6.E) Kamila Chomaničová Hámrov autobusom. Inf.: Š. Peregrim (Kolonica), 121. (54.A) Peter Jaroš (Humenné). Spolu 135 vytrvalcov. 0908 346 458, 0918 865 354 (O2)

-

12.8.2013

MIR OS LAVJAK UB OVZAČ ALLETNÚPRÍPRAV UV KEMPECHEM ES ÁK OV

V nemeckej1.Bundesligenapostesmečiara

Jedinýmz volejbalistov,ktorýsazapojildovolejbalovejprípravyŠK ChemesHumenné,alemáprívlastok„exchemesák“jeMiroslavJakubov. Odchovanec humenského volejbalu si odkrútil svoju prvú legionárskusezónuv nemeckomRWEVolleysBottrop.PrišieldoII.ligy,ale počnúctoutosezónouokúsinemeckúvolejbalovúBundesligu. Od prvého augustového dňa sa súčasťou jeho dní stali posilňovňa, kondičné behy, plaváreň, či tréningy v hale. „Letná príprava v Bottrope začí na 19. augusta, nemáme sa kam po náhľať, lebo prvé kolo je na programe až 16. októbra, kvôli majstrovstvám Európy, ktorých sa Nemecko pravidelne zúčastňuje. Ostávam teda v Bottrope, ale podľa mojich zistení v novej sezóne budem na poste smečiara.“ Pre chemesákmi vychovaného univerzála nie je smečiarsky post „neznámou vodou“, pretože svojho času v reprezentačnom kempe boli práve prí jem podania a smeče aj z pozícií bližšie pri sieti jeho činnosťou na palubovke. „Univerzála hrám zatiaľ celú svoju volejbalovú kariéru, smečiara som skúšal iba v reprezentácii za čias trénera Zaniniho. Uvidím, čo mi táto zmena prinesie, určite to bude ťažké. Aj som sa rozprával s bývalými univerzálmi, ktorí prešli na smeč, Diviš a Katona, pospomínali Nemecká volejbalová Bundesliga na svoje začiatky „prerodu“ so slovami, patrí medzi kvalitné európske súťaže. že to mali náročné a teda nič ľahké ne- Jej víťaz má miestenku v Lige čaká ani mňa.“ majstrov, ďalšie štyri tímy zastúpenie V uplynulej sezóne hájili slovenské v pohároch CEV cup a Challenge farby „energetikov“ z Bottropu dvaja cup. Na Mira Jakubova teda čaká kaslovenskí volejbalisti. Ostáva aj nahrá- riérne najvyšší súťažný schodík. „Na vač Jánošík? Aké zmeny v kádri sú už sezónu sa veľmi teším, predpoklaznáme? „Podľa mojich posledných dám, že všetky zápasy budú úrovňou informácií ostávame Slováci obaja. Na asi také, aké som zažil v Stredoeunahrávku by mal pribudnúť juniorsky rópskej lige. Som zvedavý, ako si bunemecký reprezentant, vysoký 203, ľa- deme počínať my, či úlohu nováčika vák, že vraj veľmi šikovný, na post uni- zvládneme, nebol by som rád, ak by verzála vzali reprezentačnú „dvojku“ nám pripadli posledné husle.“ V sezóŠpanielska, pribudnúť by mali tiež re- ne 2013/2014 bude mať I. Bundesliga prezentanti – anglický smečiar (výnimočne) 11 účastníkov (ináč 12): a austrálske libero. Z minuloročného Düren (SVK – nahrávač Kocian), Hakádra odchádza americký smečiar, tré- ching (víťaz pohára, nahrávač Sklaner ostáva, aj zvyšok kádra.“ daný, smečiar Hupka), Mitteldeutschland, Bühl, Friedrichshafen (finalista, XVII.MED UN AR ODNIPLIVAČKIMIT ING„DELFINCUP2013“V SRBS KU nahrávač Zaťko odchádza do Poľska), Dresden, Coburg/Grub (nováčik), Rottenburg (blokár Filo), Berlin (majster, blokár Kmeť), Bottrop V srbskej Vojvodine, meste Ada, v sobotu 3. augusta v 50–metrovom (nováčik), Moerser. Posledný tím po vonkajšom bazéne za krásneho počasia štyria humenskí plavci – dve základnej časti vypadáva, prvá šestdievčatá a dvaja chlapci zažili plavecký míting v širokospektrálnej ka má istú účasť v play–off, kam sa konkurencii: 37 klubov z ôsmich krajín a 412 plavcov hovorí za všetko… prebojujú aj dva tímy z baráže (7.– Zastúpenie mali Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, 10. miesta). Už známy žreb sezóny Macedónsko, Chorvátsko i Slovensko. Osem plavcov z Kene dodalo 2013/2014 veľmi priaznivý k nováčipretekom exotický nádych a zároveň interkontinentálny punc. kovi z Bottropu nebol. Začína v DüreDesaťročné dievčatá Plaveckého klubu Chemes Humenné dôstojne há - ne (16.10.), v domácej premiére jili farby mesta i krajiny. LenkaMelničákovádokázala v bazéne aritme - (19.10.) ho čaká Berlín (obhajca titutickú postupnosť a umiestneniami na prvom, druhom, treťom a štvrtom lu, účastník Ligy majstrov), následne mieste zaujala plaveckú pospolitosť týchto pretekov. Vo svojej disciplíne vonku k nováčikovi do Coburgu/Grub, 50 m prsia zvíťazila časom 42,02 sek. a dokázala, že titul majsterky Slo - druhý zápas doma proti Friedrichshavenska vie obhájiť aj na medzinárodnej úrovni. Druhé miesto vyplávala na fenu a po zápase v Metteldeutsch50 m motýlik, tretí a štvrtý najlepší čas mala v disciplínach na 50 m voľný lande na tretí duel doma aj humensky spôsob a 50 m znak. NinaVološinovása v silnej konkurencii nestratila, známy Moerser… že plávala s chuťou, potvrdila dvoma ôsmymi miestami na 50 m prsia Zatiaľ je však 26–ročný volejbalista a znak, deviatym a desiatym miestom voľným spôsobom a v motýliku. v kempe chemesákov. „Po štyroch Desaťroční chlapci ani papierovo nemali na dievčatá, no potvrdili od- mesiacoch voľna je to pre mňa vahu súperiť v silnej konkurencii. Splnili predpokladané očakávania ťažké, ale raz sa začať musí. Už trénerov MariánaTomahoghaa Ing.JánaPencáka, keď vo dvoch som u trénera Vlkolinského zažil disciplínach plece pri pleci doplávali v druhej desiatke. MatejKislan niekoľko letných príprav, vedel som, bol najlepší na 50 m prsia, kde dosiahol v poradí jedenásty čas čo ma v týchto dňoch čaká, ale som a v disciplíne 50 m znak bol trinásty. ArthurKaššaymal podobné po - rád, že klub mi to povolil a môžem sa zície, trinásty na 50 m prsia a v znaku dvanásty. dva týždne s chemesákmi pripravo Vzhľadom k tomu, že preteky boli pre plaveckých chemesákov v neob- vať. Chalanov v šatni poznám, tak vyklom prázdninovom termíne, mimo plaveckej sezóny, plavci dokázali ako ja, aj oni musia ťažké prípravné svoje kvality a po krátkej trojdňovej príprave pred pretekmi vedeli zúro - volejbalové leto zvládnuť,“ dodal Mičiť to, čo celý rok dokazovali na pretekoch. Vedenie klubu ďakuje plav- roslav „Kubo“ Jakubov. (mšk) com za vzornú reprezentáciu klubu a mesta. PKChemesHumenné

Klokočovská5:2.Rada

Autobusprebežcov

“Delfínmi„Melnič ák ov á,Vol oš in ov á,Kislana Kaššay


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOSIII.LIGA–2.KOLO

-

12.8.2013

SLOVENSKÝPOHÁRVOFUTBALE„SLOVNAFTCUP“–1.KOLO

j anaš ipoh ár ov ovyl iat i ŠKFUTUR AHum enné–Pop rad1:4(1:1) Oba Vranov–ŠKFuturaHumenné3:0 D.Kubín–Snina0:0,napk3:1. Do

Góly:45. S. Karnaj – 24. Kubus (11 m), 63. A. Tropp, 75. Rams, 79. Michlík Rohovékopy:5:3 Strely/nabránu:15/8:15/7 Žltékarty:Pekarčík, Monka (obaja Poprad) Vylúčený:23. Pa. Šuľák (Humenné) Rozhodoval:Molitoris Diváci:400 Najlepší:Bálint – Huszárik ŠK Futura: R. Bálint – Peter Šuľák, FK: Huszárik – Pekarčík (46. Fe Pavol Šuľák, Hreško, Dysko – Demčák renčák), Janigloš, Bendík, J. Tropp – (70. J. Ragan), Harvila, Ljubarskij (84. J. Rams, A. Tropp (86. Bocko), M. Babin), Popik – S. Karnaj, Macej (79. Tropp, Monka – Michlík, Kubus (33. M. Babin). Tréner: Russlan Ljubarskij. Orenič). Tréner: Vladimír Lajčák. Strela Karnaja v 3. min. bola obran- bola pohotová, v 30. min. zakončil com zblokovaná, v 5. min. vypálil Demčák efektne pätičkou, lopta z hranice šestnástky Ljubarskij „pla - tesne minula žrď. Až v 45. min. sa na církou“ pod brvno, ale Huszárik bra- domácich šťastena usmiala – Karnaj vúrne vytlačil loptu na roh. V 13. min. z 8 m zastrelil obrancu do päty, lopta vyslal Demčák pas na Karnaja, ktoré - nabrala ostrý falš a po odraze od ho halfvolej z 8 m letel vysoko nad, trávnika sa skrútila k žrdi. hneď o minútu nastavil vysoko paraHostia vyrukovali do II. polčasu metre hlavičkou Macej. V 20. min. po ofenzívne naladení – bomba Ramsa centri Popika nastal v päťke hostí zá- (49.) z 20 m skončila u Bálinta, ďalšie var, Huszárik šťastne zasiahol pred tri popradské strely cieľ minuli. V 54. Pa. Šuľákom… Úvod v humenskej min. priamy kop Ljubarskeho kryl moci, no udrelo opačne. V 24. min. Huszárik, škoda, že v 58. min., keď po rohu lopta ostala v šestnástke Macej na hranici päťky priťukol v spleti nôh, J. Tropp z 5 m vypálil Karnajovi, bol humenský útočník a trafil na čiare stojaceho Pa. Šuľáka v záklone a pálil vedľa. A tak nevinná do boku a pripaženej ruky. Na pokyn strela A. Troppa z 20 m skončila pri AR 2 (Hrmo) ukázal arbiter na biely žrdi. V 70. min. pálil tesne vedľa šibebod a humenského kapitána poslal nice Hreško, v 72. min. ostro centropod sprchy. Penaltu Kubus premenil. val Popik, Karnaj na loptu hlavou neV 27. min. Karnaj prestrčil loptu na dočiahol, ale tá skončila na žrdi, odDemčáka, ale vkĺzačka Huszárika razila sa do chrbta Huszárika a skonLok.Košice 2 2 0 0 2:0 6 čila vedľa žrde. Po rohu vyslal bomD.Kubín 2 1 1 0 3:2 4 bu Harvila, ale Huszárik na čiare čaRužiná 2 1 1 0 3:2 4 roval. V 75. min. strieľal Rams, lopta Poprad 2 1 0 1 4:2 3 tečom zmenila smer a popri opačnej ŽilinaB 2 1 0 1 3:1 3 žrdi skončila v sieti. Humenská snaBard.NováVes 2 1 0 1 3:2 3 ha bola ubitá, v 76. min. napálil KošiceB 2 1 0 1 2:2 3 Rams spojnicu a v 79. min. Michlík Lipany 2 1 0 1 1:1 3 využil prečíslenie. A to ešte v 82. min. Vranovn/T. 2 1 0 1 1:1 3 zmaril Bálint tutovku Michlíka. (mšk) Kremnička 2 1 0 1 2:3 3 Martin 2 1 0 1 2:3 3 l Lipany – Vranov 1:0, Žilina B – MarMoldava 2 1 0 1 1:2 3 tin 3:0, Lok. Košice – Trebišov 1:0, KoHumenné 2 1 0 1 2:4 3 šice B – Kremnička 1:2, Moldava – PrešovB 2 0 2 0 3:3 2 Námestovo 1:0, Prešov B – Ružiná Námestovo 2 0 0 2 0:2 0 Trebišov 2 0 0 2 0:2 0 2:2, Bard.Nová Ves – D. Kubín 1:2

3.kolo: Michalovce B – Barca/KE 0:0, Plavnica – Giraltovce 1:2, Svit – V. Tat ry 0:3, Svidník – Sabinov 0:3, Stropkov – Sp. N. Ves 1:1, Sp. Podhradie – V. Revištia 1:0, Haniska – V. Opátske 1:0.

prestávky boli Sninčania lepší, hneď vo 4. min. lob Kirňáka minul brvno, v 7. min. priamy kop Pčolu s námahou Trabalík odvrátil, ale dorážka Lukáča bránu minula. Domáci stavili na nakopávané lopty, tie nebezpečné neboli, viac zákrokov mal Diňa až v II. polčase. V 74. min. však Štofík bombou opäť preveril Trabalíka, v 90. min. mali domáci po tečovanej strele Po poviča šťastie. Jedenástková lotéria patrila vďaka Trabalíkovi domácim (kryl kopy Kopáča, Popoviča i Červeňáka, prekonal ho iba M. Pčola). R: Kakaščík. D:285. MFK:Diňa – Wiener, J. Lukáč, Kopáč, M. Pčola – Štofík (80. S. Lojka), Červeňák, Jankaj, P. Hišem – L. Bednár (90. Budi), Kirňák (82. Popovič). (mlk)

II.DOR ASTEN ECKÁLIG A,3.KOL O

STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – Stropkov3:1(3:1). V 10. min. sa síce súper tešil po hrúbke brankára Kovalika, ale tento moment akoby domácich „nakopol“, bojovali a odmenou im bol obrat skóre už do prestávky. Z trmy–vrmy vyrovnal Porvazník, po štandardke dorážkou skóroval Čišovský a po dobrom napádaní súpera, využil prečíslenie Turčík. Šance mali aj Macej, Babin a Turčík. Súper sa však nevzdával, nevyužil penaltu (brvno), mal aj šance, ale bez efektu. G: Porvazník, Čišovský, Turčík. ŠKFutura:Kovalik – Karas, Čopák, J. Babin, J. Ragan – Čišovský, Porvazník, Friga, Macej – M. Babin, Turčík (Murdzik, S. Ragan). Tréner: J. Opiela. Snina–Koš.N.Ves3:0(2:0).Domá ci mali navrch od úvodu, po štvrťhodinke viedli rozdielom dvoch gólov, zo Sp.NováVes 2 2 0 0 7:0 6 Lok.Košice 2 2 0 0 7:2 6 Sabinov 2 1 1 0 5:3 4 Sp.Belá 2 1 1 0 3:2 4 Vranovn/T. 2 1 1 0 3:2 4 Giraltovce 2 1 1 0 2:1 4 Humenné 2 1 0 1 4:3 3 Ľubotice 2 1 0 1 6:6 3 Lipany 2 1 0 1 2:2 3 Snina 2 1 0 1 3:4 3 Trebišov 2 0 1 1 4:5 1 Čaňa 2 0 1 1 2:3 1 Diňa (strela z 20 m a hlavička). Do - Poprad 2 0 1 1 1:2 1 máci spálili v 86. min. tutovku, keď Koš.NováVes 2 0 1 1 2:5 1 z 10 m netrafili bránu. Trest prišiel, KACKošice 2 0 0 2 2:6 0 v nadstavenom čase po štandard- Stropkov 2 0 0 2 1:8 0 ke a následnej skrumáži vsietili do máci víťazný gól. G: 63. a 90+. I. MLÁDEŽNÍCKYFUTBALOVÝSERVIS Košč – 58. M. Pčola. ŽK:M. Košč – Wiener – Lojka. R: Michalik. D: l I. LIGA ŽIACI – (U 15), 1. kolo: Trebi300. MFK:Pe. Diňa – J. Lukáč, Ľ. šov –  Snina 2:0 (2:0). MFK: Lajtár – Jankaj, J. Kopáč, P. Hišem, Popo - Kirňak, Gerboc, Leňo, Husťak, Cima, vič (Lojka), Kirňak (M. Budi), Štofík, Halaburka, Mesároš, Holub, Piteľ, Aľušik Wiener, M. Pčola, Červeňák. (mlk) (Maťovka, Roháč). Tréner: V. Kochan. l (U 14), 1. kolo: Trebišov – Snina Sp.NováVes 3 2 1 0 8:2 7 4:2 (4:1), G: J. Lukáč, Piliar. MFK: V.Tatry 3 2 1 0 4:0 7 Timko – Štofík, Leferovič, Kliment, HoMichalovceB 3 2 1 0 4:1 7 lovka, Plevka, Šteňo, Piliar, Harmaňoš, Sabinov 3 2 0 1 5:2 6 J. Lukáč, Vozár (Leferovič, Andrejov, P. Svit 3 2 0 1 3:4 6 Červeňák). Tréner: M. Lukáč. Sp.Podhradie 3 2 0 1 3:7 6 l I. LIGA ŽIACI – (U 13), 1. kolo: SniV.Revištia 3 1 1 1 4:3 4 Stropkov 3 1 1 1 3:4 4 na–Trebišov2:3(1:1),G: Vozár, Pi Krompachy 3 1 1 1 5:8 4 liar. MFK: Lukáč – Szarkozy, Hríb, V.Opátske 3 1 0 2 7:3 3 Hučko, Vozár, Šmajda, Švajka, Karľa, Haniska 2 1 0 1 1:1 3 Ondika, Piliar. Tréner: R. Šmajda. l (U 12), 1. kolo: Snina – Trebišov Giraltovce 3 1 0 2 3:5 3 Košice-Barca 2 0 1 1 1:2 1 4:3(3:0),G: Štofík 2, Vaľko, R. Piliar. Plavnica 3 0 1 2 1:3 1 MFK: Buhaj – Butala, R. Piliar, Šteňo, Snina 2 0 0 2 1:3 0 Štofík, Nemčišin, T. Lukáč, Pavlik, FeSvidník 2 0 0 2 0:5 0 dorco, Vaľko, Kroka. Tréner: Kočan.

IV.liga:Krompachy–MFKSnina2:1(0:0) Už v 8. min. po rohu Popoviča tečoval Lukáč strelu pred brankárom, ale pre ofsajd Kirňaka neplatila. O minútu zle odkopol loptu Jankaj a strelu domácich zo šestnástky Diňa zázračne vyrazil. Popovič v 12. ani v 15. min. nezakončil, do máci nastrelili z rýchleho protiútoku žrď. V 27. min. kryl Diňa hlavičku súpera po rohu. M. Pčola vymietol v 58. min. z priameho kopu šibeni cu. Ale už v 63. min. po rýchlo vho denom aute a následnej spätnej prihrávke domáci skóre dorovnali. O minútu z 10 m prestrelili sninskú svätyňu. Sľubne sa javila akcia v 75. min., po centri Pčolu a spätnej prihrávke Štofíka Popovič tvrdo vystrelil, loptu tečoval obranca, no brankár si s ňou poradil. V 78. a 81. min. s prehľadom zasahoval opäť

(0:0). Humenská omladina držala „plichtu“ do 73. minúty, keď sa Streňo vracal z ofsajdovej pozície, v tom ho vy sunul Šamo, vranovský útočník zoči–voči Vohárovi uspel, AR 1 nereagoval… Veľká radosť aj s vyzlečeným dresom (bez potrestania ŽK) zlomila humenský odpor, v 82. a 84. min. sa domáci tešili opäť. Treba však priznať, že mali celý zápas prevahu (3–krát žrď), vážnejšie ohrozil domáceho gólmana iba Macej zo 16 m (53. min.), inak to bolo z humenskej strany ofenzívne slabé. G: 82. a 84. Dvoriak, 73. Streňo. R: Anguš. D: 250. ŠK Futura: Vohár – Dysko, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, J. Ragan – Demčák, Harvila, Hreško, J. Babin – S. Karnaj (84. Popik), Macej (75. M. Babin). Tréner: R. Ljubarskij. (mšk)

štandardiek sa hlavou nemýlili L. Aľušík a Šebák. Potom Dzuba opečiatkoval brvno a v 30. min. Gašpar trestuhodne nepremenil pokutový kop. Kirňak mieril nepresne v úvode II. polčasu. Chybu obrany hostí v 60. min. využil Kirňak. Šance Jana a Bodnára cieľ nenašli. G: L. Aľušík, Kirňak, Še bák. MFK:Kopťar – Balko, Gašpar, L. Aľušík, Šebák, Jano, Bodnár, Marinič, Harmaňoš, Kirňak, Dzuba (Moravec, Mandzák, A. Aľušík). Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – Stropkov2:1(1:0). Domáci chceli vrátiť prehry spred roka (2:4, 0:4), čo sa aj podarilo. Popri šanciach (Halajčík 3x, Lojka 2x, Maďák) otváral skóre Halajčík, keď vrátil do siete strelu Maďáka. V II. polčase sa strela Maďáka odrazila od brvna a „koníček“ Lojku hlavou náskok zvýšil. Až v závere bol viac pri lopte súper, avšak iba korigoval. G:Halajčík, J. Lojka. ŠKFutura:M. Jakubov – Krajník, Szilvási, Zlacký, Lojka, Havrilčák, Šaro, Halajčík, Maďak, Lukáč (Šatník, V. Kuľha, Roško). Tréner: M. Tongeľ. Snina–Koš.N.Ves2:4(1:1).Mladí Sninčania pykali po troch individuálnych chybách brankára. Súper nemal vyložené šance, zvíťazil so šťastím. Farby domácich hájil Mucha, v 25. min. skóroval po štandardke z rohu a v 60. min. do prázdnej brány po prihrávke Hrehu. G:Ma. Mucha 2. MFK:Janko – Kira, Kicoš, D. Aľušík – Dzuba, Budi, Cur – Kepič, Ma. Mucha, Hreha. Tréner: M. Hunčár. l Sp. Belá – Lipany 1:0 a 2:4, Sp. Nová Ves – KAC Košice 2:0 a 7:1, Ľubotice – Lok. Košice 2:3 a 0:2, Giraltovce – Vranov 1:1 a 0:3, Sabinov – Čaňa 1:1 a 3:1, Poprad – Trebišov 1:1 a 0:0.

Sp.NováVes Koš.NováVes Lok.Košice Lipany Humenné Poprad Vranovn/T. Ľubotice Sabinov KACKošice Trebišov Čaňa Giraltovce Snina Sp.Belá Stropkov

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 14:1 0 11:4 0 5:0 0 6:3 0 3:1 0 3:2 1 3:1 1 4:3 1 3:3 1 3:7 1 1:4 2 2:5 2 2:6 2 2:7 2 4:11 2 1:9

6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12.8.2013

ROZH OV ORSOSLAV OM ÍR OMKANDRÁČ OM(TJJEDN OTASDKRÁSNYBROD),NAJLEPŠÍMSTRELCOMII.TRIED Y(8.LIG A)ObFZHUM ENNÉSÚŤ AŽNÉH OROČNÍK A2012/2013

Najťažšiaobran ajevoč imoj ejmanželke…

l Začnime z nefutbalového súdka. NajlepšímstrelcomII.triedy(8.liga),najvyššejsúťažeObFZHuPriblížte nám niečo zo svojho súkro- mennésastalv súťažnomročníku2012/2013útočníkSlavomír mia… – Narodil som sa 22. augusta Kandráčz TJJednotaSDKrásnyBrod.Futbalista,ktorýo párdní 1977 v Stropkove. Som ženatý, man- oslávi36rokovuždomajednutrofejprekanonieraII.triedymá. želka Monika a dcéra Alexandra. K fut- Bolotomupreddvomarokmi.V uplynulejsezónesvojstrelecký balu ma priviedol moj nebohý otec, kto- apetítešteviacuspokojil,nastrieľalveľmislušných37gólov. rý roky futbalovo funkcionárčil v Stropkove i Svidní- l Každý mladý športovec – futbalista má svoj vzor. ku. Som zamestnaný v súkromnej sfére. Kto, resp. aký futbalový klub bol vašou chlapčenl Už druhú sezónu hájite krásnobrodské farby. Ako skou motiváciou? – Marco Van Basten a jeho AC Mik tomuto spojeniu došlo? – V Breznici som hrával lano. Tiež som obdivoval Manchester United. s Jarom a Viktorom Bochinovcami, ktorí ma vzali l Máte okrem futbalu blízko aj k inému športu? medzi seba a nasmerovali moju futbalovú cestu do – Keďže futbalu a práci sa venujem naplno, na ostatKrásneho Brodu. né športy mi neostáva veľa času. Svoje telo regenel Vždy sa pýtam aj takú otázku… Pamätáte si na me- rujem so svojou rodinou turistikou a hubárčením. no svojho predchodcu – kanoniera II. triedy l Načrime do uplynulej sezóny 2012/2013. Ako 2011/2012? – Pokiaľ sa dobre pamätám, tak kanonie- s ňou boli spokojní v Krásnom Brode? – Sezóna rom aj v uplynulej sezóne som bol ja (smiech). Kva- 2011/2012 bola sklamaním, že sme nepostúpili, litných futbalistov aj po trávnikoch II. triedy behá veľa. napriek vynaloženej snahe nám chýbalo športové l Stať sa kanonierom súťaže dve sezóny po sebe šťastie. Bola to však dobrá skúsenosť, ktorá nás moisto poteší… – Áno, samozrejme, avšak musím tivovala k lepšiemu výkonu v sezóne 2012/2013, poznamenať, že to nie je iba moja zásluha, ale celé- keďže sa nám už podarilo postúpiť, začo celému ho tímu hráčov a ľudí okolo futbalu. Moja rodina ma nášmu klubu ďakujem. taktiež veľmi podporuje. l Už po druhýkrát po sebe sa stala TJ Jednota SD l Sledovali ste vývoj poradia strelcov II. triedy uply- Krásny Brod najslušnejším futbalovým klubom II. nulej sezóny? – Skôr sporadicky. Až konkrétne hrá- triedy (víťaz súťaže Fair–play). Aj to je isto pozitívna čov iných mužstiev nesledujem, skôr sa sustreďu- vizitka… – Veľa sa hovorí o fair–play hre, prostredí. jem na svoje mužstvo a výkon. Keďže dvakrát po sebe sme získali cenu my, je to l Na konte ste mali 37 presných zásahov. Takéto dôkaz niečoho. číslo by malo znamenať spokojnosť… – Asi áno, ale l Je skôr výnimkou, aby mužstvo v rámci súťaže stále mám na čom pracovať a zdokonaľovať sa. ObFZ nastrieľalo v sezóne viac ako 100 gólov. Krásny l Absolútne strelecké maximum drží Peter Černega Brod sa mohol pochváliť 104 gólmi. Ten práve stý gól (Chlmec, II. trieda), ktorý v sezóne 2003/2004 padol v predposlednom kole sezóny, v zápase Kr. nastrieľal 42 gólov. Bolo možné v uplynulom sú- Brod – Ladičkovce 8:0. Vám sa podaril hetrik. Boli ste ťažnom ročníku tento rekord ohroziť? – Samozrejme nebodaj aj strelcom okrúhleho stého gólu? – Snaží áno. Je to však o tréningoch, športovom šťastí, ale aj me sa hrať ofenzívne, máme také typy hráčov, ak zraneniach. Zároveň k tomuto výkonu gratulujem, asi strieľate góly, divákom sa to páči. Áno, v tom stretnuešte pár sezón jeho meno na výslní ostane. tí som dosiahol hetrik, aj stý gól. Po zápase sme ho l Futbalista, ktorý strieľa góly je stredobodom po- patrične oslavili – celý kolektív, funkcionári a sponzori. zornosti. Tak vo svojom mužstve, ako aj u súpera. Ako vás berú? – Je to normálne, i keď je na mňa vyvinutý väčší tlak, každý očakáva gól, možno aj dva. Nie je to vždy také jednoduché, úspech závisí od spolupráce celého mužstva. l Ste typ útočníka skôr futbalový technik alebo „prebíjač“ v šestnástke súpera? – Moja najsilnejšia l Ktoré mužstvo vás zaujalo najviac? – Nechcem stránka je hra v šestnástke, stále sa snažím svoje vybrať jedno, lebo každý súper má svoj štýl hry, silskúsenosti a technické prednosti využívať né stránky, ale aj slabiny. k úspešnému zakončeniu. l Proti ktorým obranám sa vám presadzovalo l Vráťme sa k futbalovým začiatkom… – S futba- najťažšie? – Najťažšia obrana je voči mojej lom som začínal ako päťročný v Stropkove. Mojím manželke (smiech). prvým trénerom bol pán Bochnovič, postupne som l Vyskytol sa súper, ktorého ste gólom nepokorili? prešiel celou stropkovskou futbalovou školou. Po- – Nedá sa pamätať na všetky góly i zápasy, v ktorých čas vojenčiny som hrával v Trebišove a vo Veľkom som hral. Vždy som sa snažil hrať naplno a myslím Šariši, neskôr opäť za Stropkov, Tomášovce, si, že som každému súperovi uštedril nejaký ten gól. Breznicu a momentálne začínam tretie sezónu Nech sa na mňa žiaden brankár nehnevá (smiech). v Krásnom Brode. Som útočník, ale hral som aj l Ktoré stretnutie sa vám vydarilo najviac? – Niekeobrancu – stopera. dy som strelil pekný gól, inokedy sa mi vydarila tech-

Slavomír Kandráč, kanonier II. triedy (8.liga)2012/2013s 37gólmi. nická paráda. Za najkrajší zápas považujem ten so stým gólom. Špecifická atmosféra mužstva i divákov. l Naopak, ktorý zápas vydareným nebol? – Kvôli zra neniu sa mi najťažšie hralo doma proti Nižnej Sitnici. Musel som predčasne striedať, čo ma veľmi mrzelo. l Ktorý brankár bol podľa vás v uplynulej sezóne najlepší? – To je ťažko povedať. V tejto súťaži je viacero kvalitných brankárov, ktorí si zaslúžia pozornosť a obdiv. l Z ktorých pozícií najčastejšie strieľate góly? – Obľubujem dobrú prihrávku, na ktorú môžem ihned reagovať a tým nedávam brankárovi šancu úspešne atakovať moju strelu. l Máte aj povesť nebezpečného hlavičkára? – Hovorí sa to, ale nemyslím, že je to moja najsilnejšia stránka, nakoľko sa snažím reagovať na loptu v každej situácii. l Ide vám to lepšie pravou alebo ľavou nohou? – Postupne som sa naučil využívať obe nohy, preto si myslím, že viem úspešne zakončiť hru akokoľvek. l Zahrávate pokutové kopy? Ak áno, s akou úspešnosťou? – Zahrávam, nepremenil som iba jediný. l Máte vo svojej zbierke aj nejaký výstavný gól? – Každý gól ma svoju krásu a jedinečnosť, preto sa z každého teším. Je ťažko odpovedať, ktorý bol ten naj. l S ktorými spoluhráčmi ste si na trávniku rozumeli najlepšie? – Futbal je kolektívny šport, preto záleží od celého mužstva, aký podáme výkon. Najlepšie sa mi spolupracuje s takými hráčmi, ktorí majú futbalové myslenie a cit pre hru. l Sme na prahu sezóny 2013/2014. TJ Jednota SD Krásny Brod je nováčikom I. triedy. Ako sú postavené sezónne ciele? – Vzhľadom k tomu, že sme nováčik, máme rešpekt voči súperom, ale konfrontácie sa nebojíme, chceme prekvapiť a podávať čo najlepší výkon, aby sme nesklamali. l Kto má podľa vás najväčšie postupové ambície? – Osobne si myslím, že FK Humenné, ale v zápasoch sa budeme snažiť, aby sme im zisk bodov neumožnili. l Aj v tejto sezóne sa od Slavomíra Kandráča očakávajú góly… – Som si toho vedomý, je to určitý tlak zo strany vedenia, sponzorov aj fanúšikov. Urobím všetko preto, aby som ich nesklamal. l … – Na záver tohto rozhovoru by som sa chcel osobne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí futbal podporujú v týchto ťažkých časoch. Sú to skvelí ľudia, ktorí vkladajú svoj čas a nemalé finančné prostriedky. Starostovi obce Krásny Brod, Vladimírovi Bajajovi, ďalej A. Kaliňákovi, M. Pavlusovi, D. Papiakovi, ako aj ďalším sponzorom a podnikateľom, firmám a samozrejme našim fanúšikom. Úspešnú hernú i streleckú sezónu SlavoTJJednotaSDKrásnyBrod2012/2013.JejkanonierSlavomírKandráčv hornomradeštvrtýzľava. mírovi Kandráčovi zaželal MariánŠkuba


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 8. 2013

V. liga: Stredajšie dohrávky sa páčili VI. li ga: Na úvod po ho da i „di vo či na“ Pakostov – Fintice 1:0 (0:0) Ajax vstúpil do stretnutia dobre, Fedorko šancu nepremenil. V 25. min. strela Pe. Gombitu ml. letela tesne mimo brány. Po rohu skončila hlavička Fedorka pod brvnom, ale brankár ju vyrazil. Situácia sa zopakovala aj v úvode II. polčasu, Fedorko, ani Pe. Gombita ml. nájazdy na bránu nepremenili. V 80. min. spálil tutovku Š. Tomčák, keď z päťky prekopol bránu. Zadosťuči nenie priniesol nadstavený čas, keď sa nakopnutá lopta so šťastím odrazila od hráča súpera do brány. G: vlastný. R: Ondrášek. D: 150. Ajax: Klamár – Andraško, Hubcej (63. Durilla), Olexík, Dubas, Ragan, Pe. Gombita ml., Pe. Gombita st. (46. Rudy, Š. Tomčák, J. Fedorko, Slavkovský (75. M. Paraska). (št) Medzilaborce – Dl. Klčovo 2:0 (1:0) Domáci sa proti zdatnému súperovi aktívnejšou hrou dostávali k streleckým príležitostiam. V 7. min. mieril Guba do žrde. Ale v 21. min. sa už po prihrávke G. Lukačika pred brankárom nemýlil a pohotovo zakončil. Strela Gubu z 25 metrov v 36. min. skončila v rukách brankára a dobiehajúci Kuruc ho už neprekonal. V 53. min. bola šťastena na strane domáceho brankára Vodilku, keď strela hostí opečiatkovala obe žrde, a vrátila sa späť do poľa. Vedenie domácich poistil v 67. min. po prihrávke Gubu s prehľadom Ciganik. Skóre mohol prikrášliť Kuruc, no jeho slabá strela vyprášila rukavice brankára. G: Guba, Ciganik. R: Hrinda. D: 150. MŠK Spartak: Vodilka – Pelech,

Udavské – Stakčín 2:0 (0:0) Súper pocítil nápor domácich, keď L. Kuzma nastrelil brvno a Greško obišiel dvoch hráčov, ale bránu prestrelil. Hostia svoje dve šance tiež nepremenili. Radvaň n/L. – Pušovce 4:3 (1:2) Bezgólový polčas sa rozhodol zmeniť Stretnutie dvoch nováčikov s nepo - v 58. min. L. Kuzma, keď po rohu tečomerom síl na ihrisku. Hostia s kva - val strelu Koromháza na bránu. V salitným kádrom potvrdili povesť a bo- mom závere sa k lopte dostal J. Vološin, jovné srdce, prvýkrát udreli v 36. našiel nabiehajúceho Koromháza, ktorý min. po chvíľkovom zaváhaní domá- poistil víťazstvo domácich. Najväčšiu cich sa sám ocitol Seman. V 44. min. šancu hostí, Matikovi z päťky, zmaril gólhostia vedenie zvýšili, po spornom man R. Šuľák. G: L. Kuzma, Koromház. ofsajde. Do šatne išli domáci ŽK: nikto – Magura. R: Kuspan. D: 200. s jednogólovým mankom, keď po OŠK: R. Šuľák – Hric (81. P. Olexa), R. samostatnej akcii strelou k žrdi znížil Chalupka, Stirčák, Naster, Koromház, Ma. Svičin. Nováčik z Radvane pre- Krivák, J. Varchola (29. V. Vološin), L. tavil sily do víťazstva. V úvode II. Kuzma (84. J. Vološin), J. Greško, Filip. polčasu využil penaltu R. Tomčák na OFK Agrifop: J. Biľanský – Steco, Televyrovnanie (po faule na Ma. Svičina) hanič, Magura, Zhytkov, Pushak, Matia v 61. min. Ma. Svičin si po štan- ko, E. Hanc, Timura, Husťak (52. Gu(jv) dardke v šestnástke spracoval loptu ľak), Čop. na hrudi a poslal domácich do vedeKamenica n/Cir. – Jasenov 0:0 nia. Nový hráč na ihrisku Jo. ValkuV derby sa zrodila bezgólová remíza. čák bol v 76. min. na správnom mieste a vedenie zvýšil. Sklamaní Gólový pokus Kirveja v 17. min. brahostia v samom závere už iba znížili vúrne vyrazil Behún. V 25. min. po spopo darovanej štandardke. G: Ma. lupráci Hajdučko – Mihalič však R. ČaSvičin 2, R. Tomčák (11 m), Jo. bák bránu netrafil. Úvod II. polčasu patril Valkučák. ŽK: V. Vasilenko, Hirjak, expiatoligistovi, ale ponúknuté šance G. Horvat, A. Šalata, Ma. Svičin, Ra- nezakončili, keď mierili vedľa brány. Tubajda, D. Valkučák R: Mano. D: 250. tovku nevyužil v 65. min. domáci MihaTJ Družstevník: V. Vasilenko – G. lič, svoju individuálnu akciu sprava naHorvat, A. Šalata, R. Tomčák – My- mieril do brvna. V 77. min. po akcii Micio, Hirjak, A. Lojan, T. Kuzma (60. haliča tesne minul Skarba. JasenovčaJo. Valkučák), Rabajda – Ma. Svičin nia nevyužili v 82. min. samostatný ná (84. D. Valkučák), Tabaka (90. Sa- jazd a nechali vyniknúť domáceho lák). (misv) brankára, a potom Hajdučko z priame ho kopu našiel iba gólmana. ŽK: nikto – l Výsledky, 2. kolo: Ľubotice – Zámu- L. Horvat, Callegari. R: Dankanin. D: tov 5:3, Kračúnovce – Hanušovce 1:1, 150. FK: P. Dobda – Bešan, O. Čabák Kežmarok – St. Ľubovňa 0:4, Štrba – (1. M. Čabák), Skarba, Oľha (82. P. Raslavice 3:1, Kľušov – Kendice 4:0. Sninčák), Kirvej, Mihalič, Šedzmák, Mi. Hajdučko, D. Šedzmák, R. Čabák. TJ FK: L. Behún – L. Horvat, L. Goga, Beták, V. Gavaľa, A. Callegari, T. Mastiľák, Guba. R: J. Feckanin ml. D: 150. Čvirk (72. M. Šalata), T. Čerhit, Kovalík (gmb) MŠK Spartak: M. Vasilenko – G. Lu- (64. Firkaľ), M. Barnišin. kačik, Gič, Guba, R. Ciganik (85. Vaško), Lučko, Chripák (34. M. Kuruc), Višňovský, Pelech, Čabiňák, V. Lukačik (64. D. Hrišo). (pl) Uplynulý víkend dal na známosť noHanušovce – Radvaň n/L. 1:1 (1:1) vé brankárske angažmány. Pakostov Na malom ihrisku a tvrdom teréne má medzi žrďami Klamára, Medzilabez štyroch hráčov základu, si no- borce museli hľadať náhradu za váčik poradil. Mrzieť môžu nepre- Bujdoša (práca v zahraničí) i Šuľáka, menené šance hostí, tak potrebné ktorý ako kmeňový futbalista Prešok víťazstvu. Účet stretnutia otvárali va prestúpil do Udavského. Pod hostia zo štandardky v 11. min., keď Kamjanu prišiel M. Vasilenko, takže po dlhom aute loptu do siete zasu - bratská dvojica gólmanov v Radvani nul Šalata. Následné dve tutovky po n/L. mala krátke trvanie. Po dvojnáštandardkách nepremenil D. Valku - sobnom hosťovaní pod hradom sa čák. Nováčikovi sa to vymstilo už z Jasenova do Stakčína vrátil Dudič. v 33. min., z náhodnej akcie po stra - Derby strávil na lavičke, ako nám te lopty v strede ihriska domáci ro - sám prezradil „dvojkou“ sa stal po (mšk) zohrali dve prihrávky a vyrovnali pätnástich sezónach. krížnou strelou k žrdi. V II. polčase Radvaň n/L. 3 2 1 0 7:5 7 sa obraz hry nemenil Svoju šancu Pušovce 3 2 0 1 18:5 6 však Čeremeta nevyužil, a tak deľba Fintice 3 2 0 1 8:3 6 3 2 0 1 8:6 6 bodov bola spravodlivá. G: A. Šala - Štrba 3 2 0 1 5:3 6 ta. R: Černický. D: 150. TJ Druž - Raslavice 6 stevník: V. Vasilenko – G. Horvat, Dl. Klčovo 3 2 0 1 7:6 3 2 0 1 5:5 6 Hirjak, A. Šalata, Turok–Heteš – T. Kendice 3 2 0 1 4:4 6 Kuzma, A. Lojan, R. Tomčák, Čere - Pakostov 3 1 1 1 6:7 4 meta ml. – Ma. Svičin (88. Salák), D. Zámutov St. Ľubovňa 3 1 0 2 5:3 3 Valkučák (75. Burda). (misv) Kľušov 3 1 0 2 6:5 3 Hanušovce 3 0 3 0 2:2 3 l Výsledky, 3. kolo: Raslavice – Ľubo - Ľubotice 3 1 0 2 7:9 3 tice 2:0, Kendice – Štrba 3:1, Dl. Klčovo Medzilaborce 3 1 0 2 3:5 3 – Kľušov 3:2, Pušovce – Kežmarok Kračúnovce 3 0 1 2 4:6 1 13:0, Zámutov – Kračúnovce 3:2. Kežmarok 3 0 0 3 1:22 0 G. Lukačik (32. Kuruc), Lučko, Čabiňák (70. D. Hrišo), Chripák, Guba, Višňovský, Ciganik, V. Lukačik (84. Brecík), Hrehovčík. (suš)

V. li ga: Pušovce nasúkali 13! Radvaň je prvá! St. Ľubovňa – Pakostov 0:1 (0:0) Ajax sa zameral na defenzívu. Ragan mieril z hranice šestnástky tesne vedľa brány. V 50. min. prihrávku Vasiľa spracoval Hubcej a sám pred brankárom nezaváhal. Domáci kombinančnou hrou a ďalekonosnými strelami dobýjali bránu hostí, ale Ajax na čele s brankárom Klamárom odolali. V 70. min. mohol po rohu Vasiľa zvýšiť Fedorko, ale lopta skončila na žrdi. G: Hubcej. ŽK: Š. Tomčák, Olexík, Slavkovský. ČK: 73. M. Bičuš (St. Ľubovňa). R: Maličký. D: 120. Ajax: Klamár – Rudy, Š. Tomčák, Dubas, Andraško, Hubcej (58. P. Gombita ml.), Olexík, P. Vasiľ (86. Pe. Gombita st.), Slavkovský, Ragan, J. Fe dorko (81. T. Gombita). (št) Fintice – Medzilaborce 3:1 (1:0) Ako prví sa zastreľovali domáci, ale gólman M. Vasilenko bol proti. Sparta kovci hrali kombinačne s chuťou, v 14. min. Ciganik potrápil nadvakrát domá ceho brankára. V 36. min. sa domáci ujali vedenia gólom po rohu. Po zme ne strán M. Vasilenko dobrým zákrokom nedovolil súperovi zvýšiť, no v 53. min. už kapituloval, opäť po zahrávanom rohu. V 61. min. dobre rozbehnutí domáci zvýšili vedenie. Medzilaborčania sa tešili iba raz, a to v 72. min., keď Guba z veľkého uhla prestrelil brankára. G: R. Guba. ŽK:

Brankárske posuny

Belá n/Cir. – Soľ 3:3 (2:2) Vedenia sa ujali hostia už v 2. min., keď si rozhodca „nevšimol“ asi trojmetrový ofsajd. V 10. min. priamy kop J. Kudravého z 25 m brankár s námahou vyrazil pred seba a pohotový Čižmár loptu zblízka dorazil do brány. V 33. min. Ma. Diňa zneškodnil nájazd hostí, v 35. min. J. Kudravý po rohu minul bránu. Po tečovanej lopte domácej obrany sa hostia v 39. min. opäť ujali vedenia. Nie na dlho, v 41. min. akcia Kudravý – Čižmár = 2:2. Po trme–vrme v šestnástke L. Hreha v 43. min. tesne prestrelil. V 70. min. pomedzný zahlásil ofsajd na strane hostí, no po konzultácii hlavný arbitér gól uznal. Zadosťučinenie znamenala pre Slovan 83. min., po rohu Prislupčáka hlavičkoval Dunaj a Ha buraj ju premenil na remízu a spra vodlivú deľbu bodov, lebo Prislupčák z voleja už iba lízol brvno. G: R. Čižmár 2, M. Haburaj. ŽK: D. Brečka, J. Marinič, Haburaj, J. Kudravý. ČK: nikto – 65. P. Tokár. R: Bindas. D: 150. TJ Slovan: Ma. Diňa – D. Vajda, V. Diňa, D. Brečka (61. Dunaj), Šimon, J. Marinič (74. D. Lojan), M. Haburaj, L. Hreha (60. P. Dzurovej), Prislupčák, J. Kudravý, R. Čižmár. (jo) Vechec – Kochanovce 2:2 (0:1) Rýchly duel na jeden dotyk s protiú tokmi. Hostia zachytili úvod, šance zostali nepremenené. Domáci si vypracovali šancu až po úvodnom góle nováčika, v 30. min. Murinčák krížnou strelou z hranice šestnástky prestrelil brankára. Po chvíli domáci po dlhom centri zakončoval tesne vedľa. Úvod II. polčasu však patril domácim, po narážačkách pred šestnástkou hostí, prudká strela k žrdi prestrelila obranu a brankár nemal šancu. V 53. min. brejk hostí bol zastavený nedovolene, Murinčák vyslal center na hlavu Jelinka, ktorý loptu umiestnil medzi žrde. Od 54. min. hrali hostia v oslabení, no domáci mali problém zakončiť. Kopírovali však svoj prvý gól a spoza šestnástky prudkou strelou k žrdi vyrovnali. Záver bol nervózny, domáca strana videla tiež červenú kartu. G: P. Murinčák, Jelinek. ŽK: Brindzák, Šimai. ČK: 54. R. Brindzák (po 2. ŽK). R: Feckanin. D: 150. FKO: I. Bumbera – M. Kolesár, M. Jelinek, R. Brindzák, V. Gaľo, J. Karnaj (76. V. Rada), M. Kimák, P. Šimai, M. Ra da, T. Sima, P. Murinčák. (ijm) l Výsledky, 1. kolo: Sačurov – Bystré 1:0, Seč. Polianka – Breznica 1:1, Čierne – N. Hrušov 0:0.

III. TRIE DA (9. LI GA), 1. KO LO Čertižné – Baškovce 3:2 (2:0), P. Dimun 2, S. Galajda – J. Pavlik, Durila, rozh. Havrilko. Roma Snina – Zb. Dlhé 1:0 (0:0), Milan Grundza. ČK: Robert Ferenc (Zb. Dlhé); rozh. Zadražný. Ul. Krivé – Hankovce 6:1 (4:0), T. Kula 4, T. Čokyna, R. Ficko – G. Koškovský, rozh. J. Ferko. Turcovce – Brestov 2:1 (1:1), Grec, Lukáš Beľančin – Vojtko, rozh. Ferko. Pakostov B – Podskalka 3:2 (0:2), L. Berdák 2, Jozef Gombita – Paňko, Pužo, rozh. Jakubov. Ňagov mal voľno.


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIEDA (8. LIGA), 2. KOLO Hrabovec n/Lab. – N. Sitnica 6:0 (2:0), A. Timuľák, L. Dolobáč, L. Kolesár, M. Gajdoš, M. Ducko, J. Smetanka; r. Jancusko. Hrabovec n/Lab.: M. Vajda – Chromý, Dolobáč, D. Cichý, Šefčík, L. Kolesár, D. Timuľák, Gajdoš, Tutko, M. Vajda, A. Timuľák (Smetanka, Gabriška, Ducko). N. Sitnica: M. Turčík – Mi. Bučko, M. Olexik, Mitalčák, Pristaš, Šmajda, Sukeľ, Varháč, Petruš, Matúš Bučko, Soták (P. Olexik, Marek Bučko, Porvaznik). Volica – Luka čovce 1:0 (1:0), J. Ferenc, rozh. Behún. Volica: Košický – Ferenc, Jozef Danko, Olah, Sopko, Gojdič, Juročko, Firkaľ, Ha luška, Lupkovič, Karoľ (Hrin, Lukáš Danko). Lukačovce: Ivan – Barnišin, Patrik Meričko, Peter Jašš, Jozef Jašš, Vasiľ, Bačovčin, Bučko, Matta, Miloš Meričko ml., Jalčák (Majerník, Puškár). Rovné – Lieskovec 6:0 (3:0), Baláž 2, M. Marcinov 2, Mantič 2 – hostia nepremenili 11–ku); r. Turčík. Rovné: P. Tomek – D. Krajnik, T. Krajnik, M. Marcinov, P. Ivanko, T. Brener, T. Holienčin, J. Mantič, R. Miškoc, S. Tokár, J. Baláž (P. Miškoc, M. Chautur). Lieskovec: M. Salanci – M. Hudák, L. Džatko, F. Kyslan, L. Židzik, A. Turcovský, M. Pekala, M. Kyslan, T. Kurila, J. Pristaš, Š. Hodor (P. Salanci, M. Mihaľov, F. Varga). V. Hrušov – Z. Hámre 2:2 (1:2), Kuľha, Martin Rašpľa – Cenkner, Št. Max, rozh. Metiľ. V. Hrušov: Matúš Šalata – Pe ter Rašpľa, Hajduk, Jakub Šalata, Martin Piroščák, Marek Ondáč, Kuľha, Smerek, Ducko, Novák, Volkov (Martin Rašpľa, Maďak, Kudroč). Z. Hámre: Vozár – Hrabik, Melník, Jakub Max, Michalenko, Krajník, Ferko, Št. Max, Rosič, Cenkner, Brečka (Pašek, Britan). Ladičkovce – Rokytov 5:2 (3:1), Št. Mažerik 3, Juraj Kuruc, Radovan Kuruc – Miroslav Paňko, Peter Barančik, rozh. Rebej. Ladičkovce: Karandyšovský – Št. Hodor st., Juraj Ku ruc, Hrin, Marcinov, Radovan Kuruc, Edu ard Hodor, Onderko, Št. Mažerik, Gerda, Št. Hodor ml. (Daniel Hodor, Ján Papaj, Peter Macko). Rokytov: Koblik – Miroslav Paňko, Adamek, Suško, Marek Gojdan, Kiča, Martin Krajkovič, Pavol Krajkovič, Dominik Gojdan, Barančik, Lukáš Paňko (Sopirjak, Mikiara, Zub). Kolonica – Papín 3:2 (1:1), Miško 2, Tomáš Diňa – Salamon, Gabrik, rozh. Brehovský. Kolonica: Dzurovej – Gerboc, Timčik, Hašuľ, Komar, Tomáš Diňa, Tomáš Karaščák, Peložato, Roškanin, Miško, Lacko (Matuš Cinkanič, Ľubo Cinkanič). Papín: Hančarik – Findrik, Ján Jevič, Rasťo Rybár, Vasiľ, Macko, Salamon, Horodník, Gábrik, Šváb, Vl. Jevič (Danko). Hažín n/Cir. – Lackovce 1:1 (1:0), Patrik Šuľak – Šku manič, rozh. Hrin. Hažín n/Cir.: Martin Ko páč – David Godžák, Quecke, Patrik Šu ľák, David Michalčák, Dovhun, Martin Veľas, Soták, Ferjak, Pavlik, Demjanovič (Švec, Kravec). Lackovce: Binda – Babjak, Delin, Matuščák, Adamov, Komjati, Štefan, Danko, Kocik, Mi. Nazad, Šku manič (Sus, Staško). Rovné 2 2 0 0 10:2 6 Kolonica 2 2 0 0 7:3 6 Lackovce 2 1 1 0 9:1 4 Ladičkovce 2 1 1 0 7:4 4 Hrabovec n/L. 2 1 0 1 7:4 3 Rokytov 2 1 0 1 3:5 3 Lieskovec 2 1 0 1 5:8 3 N. Sitnica 2 1 0 1 3:7 3 Volica 2 1 0 1 1:8 3 Papín 2 0 1 1 4:5 1 V. Hrušov 2 0 1 1 2:3 1 Z. Hámre 2 0 1 1 4:6 1 Hažín n/Cir. 2 0 1 1 3:6 1 Lukačovce 2 0 0 2 1:4 0

ŠPORT

-

12. 8. 2013

l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 2. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l

Der by pri Mo nasty re tr va lo iba 77 mi nút UBĽA – DLHÉ n/Cir. 3:1 (2:1) Zápas bol súčasťou Obecných slávností, lepšie začali domáci, šancu mal Badida, Darjanin napálil brvno, rovnako iba konštrukciu dlžanskej brány roztriasol Pavlina. A tak po hrúbke ublianskej obrany otvoril skóre Cibula. Vyrovnanie prišlo v 28. min., keď „vy doloval“ loptu R. Hreha. V závere polčasu strelu Badidu tečoval J. Krivjančin a lopta skončila v sieti. Aj v II. polčase boli domáci živší, Dlžania „chy tali“ žlté karty, v 80. min. po previnení brankára využil priamy kop z 18 m Darjanin. A to bola definitíva výsledku. Góly: 28. R. Hreha, 45. vlastný, 80. Darjanin – 16. Cibula. ŽK: Beviz, Darjanin – Polačko, J. Gazda, P. Mesároš, Š. Harakaľ. R: Buchlák. D: 110. Vynikli: M. Peštík – Makovec. Ubľa: P. Pekala – J. Fejsák, F. Regula, M. Peštík, Beviz – J. Chochla, L. Pavlina, M. Darjanin, D. Mitro (46. Ľ. Sirka), R. Hreha (60. M. Dzoba), R. Badida (87. P. Chochla). Dlhé n/Cir.: Š. Harakaľ – P. Milčík, J. Gazda, J. Krivjančin (46. P. Krivjanský), P. Mesároš, J. Polačko, M. Makovec, J. Krivjanský, L. Burik, Ľ. Mesároš (78. T. Krivjančin), M. Cibula. (jd) OHRADZANY – KOŠKOVCE 2:1 (1:0) Oba tímy od začiatku predvádzali pekný kombinačný futbal. Prví sa mohli tešiť domáci, ale T. Tkáč nastrelil z uhla iba žrď. Osmelil sa aj nováčik, ale jedovku M. Beneca bravúrne odvrátil Hrubovčák. Optickú prevahu mali domáci, po peknom centri Pavlovského otvoril hlavou skóre J. Karnaj. Vyrovnať mohol do prestávky M. Benec, zákroky Hrubovčáka však boli proti. Domáci gólman sa opäť predviedol v 56. min., keď vyškriabal zo šibenice bombu D. Dušáka. O päť minút sa tak tešili domáci – rohový kop Karnaja bol zakončený hlavičkou Pavlovského. Nováčik sa nevzdával, v 80. min. sa v skrumáži pohotovo orientoval M. Benec, pričom autor gólu mohol v 86. min. aj vyrovnať, ale mieril z 12 m tesne vedľa. Góly: 24. Jozef Karnaj, 61. J. Pavlovský – 80. M. Benec. ŽK: M. Ferjanec, M. Makar (Koškovce). R: Firkaľ. D: 100. Vynikli: Pavlovský – M. Benec. Ohradzany: P. Hrubovčák – J. Pavlovský, L. Matta, M. Pužo, P. Otavka, J. Tkáč, Jozef Karnaj, A. Frajtko, M. Obešter, T. Tkáč, J. Cholp (J. Kuchtanin, J. Sivý). Koškovce: V. Falatko – M. Ferjanec, J. Ballek, T. Dušák, M. Makar, D. Kuzica, P. Jenčík, M. Balica, D. Dušák, M. Benec, D. Benec. (mz) PTIČIE – ĽUBIŠA 6:0 (1:0) „Hačure“ súpera pritlačili, ale nevedeli sa presadiť strelecky. Skóre sa mohlo meniť už v 3. min., keď strelu Kolníka

l

l

l

gólman vyrazil pred nabiehajúceho Hucoviča, ktorý však Krivjančina neprekonal. V 7. min. Karas tesne minul, v 20. min. sa po strele Galicu ocitol v tutovke Metiľ, ale tiež mieril nepresne. V 25. min. sa Kolník zbavil obrancu, ale strelu stoper hostí stačil zblokovať. V 44. min. po ruke v šestnástke Kolník s prehľadom premenil pokutový kop. V 49. min. sa predviedol striedajúci Maličký, ktorý oživil hru a po prihrávke Metiľa zvýšil náskok, tešil sa aj v 56. min. po prihrávke Hucoviča. Tutovku hostí spálil v 60. min. Kuľus. V 72. min. našiel Maličký presne Metiľa a ten vymietol šibenicu. Najkrajšia akcia zápasu, keď Karas nabil Metiľovi, určila päťku, poltucet zavŕšil špílmacher Karas. Góly: 49. a 56. Maličký, 72. a 80. Metiľ, 44. Kolník (11 m), 84. Karas. ŽK: Jalč – Macko. R: Prokopčák. D: 150. Vynikli: Kolník – Macko. Ptičie: Čubák – M. Čirák, Galica, S. Lancoš, Karas, Jalč, Hucovič, Tomovčík, Patarák, Kolník, Metiľ (Maličký, Džubák, Vaško). Ľubiša: Marek Krivjančin – Kudrik, Š. Veľas, P. Kuľus, T. Šepeľa, M. Macko, Gadžo, M. Sabo, J. Max, Sklenčár, Petrovčin (L. Marek). (ľr) ULIČ – ZUBNÉ 2:0 (0:0) Uličskí „vlci“ mali neustálu územnú prevahu, ktorá sa premieňala aj do šancí, ale brankár Mihaľov v zubnianskej svätyni čaroval, zachránil aj nemožné, lopta viackrát skackala po bránkovej čiare… Hromadka (2x), Korkobec (3x), Kočan (2x) ani Kireš neuspeli, výsledok zariadila dvojminútovka úvodu II. polčasu, keď napli sieť Kireš i Čokina. Aj v ďalšom priebehu privádzal Mihaľov domácich do zúfalstva a udržal pre hostí super výsledok. Góly: 50. Kireš, 51. Čokina. ŽK: Kireš, Bačovčin – Vasilco. R: Kucer. D: 250. Vynikli: Samčík – Mihaľov. Ulič: Hrivňák – Haburaj, P. Korkobec, Marek Chochrun, Samčík, Sidor, M. Kočan, Hromadka, Čokina, Kireš, Cmar (Levkanič, Oto Bačovčin, M. Korkobec). Zubné: M. Mihaľov – Boňko, Ľ. Sima, Drozd, Ďurian, Škutka, Jahnička, Ševčík, Vasilco, V. Bálint, Sakalik (Sochanič, B. Sima, Drančák). (jh) FK HUMENNÉ – KOŠAROVCE 3:2 (2:0) Hneď v 2. min. mal košarovský brankár Nazad prácu, v 7. min. sa zapotil aj domáci Šurin. Prevládala skôr opatrnosť, strely z diaľky, po jednej z nich v 23. min. otvoril skóre Valalik. Domáci šli do šatní ešte spokojnejší, lebo v 42. min., keď Valalik nastrelil brvno, bol pohotový v dorážke Čerňa. Hostia však vybehli na II. polčas aktívne, mali aj šance a v 72. min. P. Hoľko po narážačke s M. Nazadom znížil. Hneď o minútu však z 25 m napriahol Mamaj a favorit náskok zvýšil. Záver bol nervózny, v 83. min. po ruke Hoľko premenil penaltu, aj

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

M. Mihaľov (Zubné, 1) M. Peštík P. Otavka F. Valalik (Ubľa, 1) (Ohradzany, 1) (FK Humenné, 1) N. Maličký P. Hoľko M. Čokina J. Džubara (Ptičie, 1) (Košarovce, 1) (Ulič, 1) (V. Sitnica, 1) M. Benec S. Kandráč L. Metiľ (Koškovce, 1) (Kr. Brod, 1) (Ptičie, 1) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

sa žltilo, no skóre ostalo nezmenené. Góly: 23. Valalik, 42. Čerňa, 73. Mamaj – 72. a 83. P. Hoľko (1 z 11 m). ŽK: Hardik – Turčík. R: Vojtko. D: 150 (v Brekove). Vynikli: Mihok – P. Hoľko. FK Humenné/Brekov: Šurin – Slepák, Šafran, Hardik, Mihok, Jakubčo, Stach (73. T. Lazor), Valalik (89. Potuček), Marinič, M. Mamaj (Ľ. Harvan), Čerňa. Košarovce: J. Nazad – G. Dysko, M. Hoľko, M. Sabol, J. Čirák, R. Majerník (56. J. Karabin), P. Hoľko, Ján Turčík, P. Sabol, Ma. Nazad, A. Lukáč (78. T. Jakub). (pm) V. SITNICA – MODRA n/Cir. 1:0 (1:0) Obaja súperi sa dobre poznajú (pohárovo i súťažne), bol to svižný futbal. V 7. min. napálil A. Bačovčin brvno, v 10. min. mieril L. Malý vedľa, o štyri minúty po štandardke, ktorú Mucha vyrazil, skóroval Malý. Ako sa neskôr ukázalo, rozhodol o osude zápasu. Modrania hrali dobre kombinačne, vytvárali si aj šance, ktoré Škovranko, Karľa ani Rajňák nevyužili. V II. polčase sa obraz hry nezmenil, zvýšiť mohol M. Kačmár, ale Mucha bol pohotový, na druhej strane nevyrovnal Škovranko ani Harvilik. Gól: 14. Malý. ŽK: Malý – Karľa, Harvilik, Škovranko, Beľančin, Mucha. R: Guľko. D: 100. Vynikli: Malý – Škovranko. V. Sitnica: J. Kušnír – Ján Jalčák, M. Palšák, M. Kasarda, J. Krak, S. Paľo, A. Bačovčin, M. Molek, J. Džubara, D. Palšák, L. Malý (M. Kačmár) Modra n/Cir.: M. Mucha – P. Gnip, M. Okoš, S. Beľančin, V. Škovranko, J. Šarga, D. Karľa, P. Kohut, D. Harvilik, M. Harvan, J. Rajňák. (jp) Kr. BROD – BOROV 2:1 (1:1) v 77. min. nedohrané Derby bolo rušné, už v 5. min. po strieľanom centri Mi. Pančuru ukázal schopnosti kanoniera Kandráč. Nebezpečné boli priame kopy, dva domáce, päť borovských. V 40. min. ukázal svoju rýchlosť M. Max a bolo vyrovnané. V II. polčase bolo nervozity viac, v 63. min. rozohral štandardku Sopko a hlavička Kandráča skončila v sieti. Hneď o dve minúty za oplácanie šiel pod sprchy hosťujúci Piňko, v 77. min., keď brankár Kollár chytil loptu mimo šestnástky, došlo k borovským výčitkám, ktoré vyústili až do inzultácie rozhodcu hráčom… Góly: 5.a 63. Kandráč – 40. M. Max. ŽK: Kandráč. ČK: 65. Piňko (Borov). R: Havriško. D: 220. Vynikli: Kandráč – Olah. Kr. Brod: Lazor – Ma. Pančura, Jobko, V. Bochin, Pe. Sopko, J. Bochin, S. Kandráč, T. Kačur, R. Mata, V. Kocan, Mi. Pančura. Borov: Kollár – R. Gabria, T. Opiela, S. Godžák, M. Fedurco, D. Olah, I. Černega, A. Černega, Piňko, M. Max, Buka. (sb) Ptičie 2 2 0 0 8:0 6 Ulič 2 2 0 0 6:3 6 FK Humenné 2 2 0 0 6:4 6 Koškovce 2 1 0 1 5:3 3 Modra n/Cir. 2 1 0 1 3:2 3 V. Sitnica 2 1 0 1 4:4 3 Ubľa 2 1 0 1 3:3 3 Zubné 2 1 0 1 2:2 3 Dlhé n/Cir. 2 1 0 1 5:6 3 Ohradzany 2 1 0 1 3:4 3 Borov 1 0 0 1 2:3 0 Košarovce 2 0 0 2 5:7 0 Kr. Brod 1 0 0 1 1:4 0 Ľubiša 2 0 0 2 0:8 0


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

Pre váš lepší pocit

12. 8. 2013

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER 0905 111 810

www.bytovejadrahe.sk

Mierová 98, Humenné (pri poisťovni Allianz)

0917 689 776

´

www.hmnnabytok.sk

´

steny do obývacích a detských izieb v sedacie súpravy v v váľandy v matrace v spálne v vešiakové steny v vstavané skrine v kuchyne

NÁBYTOK NA MIERU

Ponúkame vám super lacné TvÁRNIcE NA výSTAvBU OPlOTENIA, a to aj vo farebnom prevedení Pre potreby stavebníkov uvádzame na trh novinku

FirmaDAPET,spol.s r.o.

PLOTOVÝ PROGRAM

PREVÁDZKAv HUDCOVCIACH (areálbývaléhoPD) Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Programtvoria: plotová tvárnica PT 17 v rozmeroch 500x170x200 mm plotový stĺpik PS 25 v rozmeroch 250x250x200 mm

Plotový program je vyrábaný v základnom sivom prevedení a v prípade záujmu v ďalších štyroch farebných vyhotoveniach:

prírodná-sivá

žltá

hnedá

červená

čierna

Možnosť voľby rôznych farebných kombinácií

Prečo plotové tvárnice? Použitím nami vyrábaného systému na oplotenie dosiahnete úsporu betónovej zmesi, ktorá je potrebná na zalievanie klasických tvárnic. Úspora nášho programu predstavuje minimálne 75% betónovej zmesi na zalievanie v porovnaní s debniacimi tvárnicami. Výstavba je veľmi jednoduchá. Plotové tvárnice sa presne prekladajú, čím vznikajú presné otvory na tvárniciach. V pravidelných intervaloch vzniká otvor, ktorý sa po vložení armatúry zalieva betónom. Výstavba oplotenia pomocou tohto systému je úsporná a rýchla.

Vyskúšajte a neo¾utujete Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8.30 do 16. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - Ev 3959/09.

pv2013-33  

Noviny Pod Vihorlatom

pv2013-33  

Noviny Pod Vihorlatom

Advertisement