Page 1

SLÁVNOSTNÉ OTVO RE NIE KAŠTIE ĽA

4. a 5. JÚL 2013

4. JÚL

16.30 hod. VYSTÚPENIA ROCKOVÝCH SKUPÍN – LOST FUTURE, BELOW THE SURFACE, JACKTHEBEAR,THENOW 20.00 hod. KONCERT MARTINA HARICHA S KAPELOU MUSITANYHOPE

5. JÚL ROČNÍK: XVI ČÍSLO: 27

1. 7. 2013 CENA: 0,40 €

12.00 hod. EKUMENICKÁBOHOSLUŽBA 12.30 hod. SLÁVNOSTNÉOTVORENIEKAŠTIEĽAl VERNISÁŽE VÝSTAV „SNINA V ZRKADLE ČASU“, JOZEF KORNUCIK „DIMENZIE“, BORIS SIRKA „SOME TIMEAGO“,MIKULÁŠKLIMČÁK„BYZANTSKÁMISIA“ 13.00 hod. VYSTÚPENIA  DETÍ MŠ, ZUŠ, FOLKLÓRNYCH SKUPÍN A SÚBOROV ZO SNINY A OKOLIA, TANEČNÉHO SÚBORU MERLIN l HUDOBNÝCH SKUPÍN FRAGILE, THE BACKWARDSA ZUZANY SMATANOVEJlVYSTÚPENIASKUPINYHISTORICwww.mskssnina.sk KÉHOŠERMUVIKOMTl UMELECKÉREMESLÁ

Ing. Štefan Juško, PhD. v laboratóriu priemyselnej informatiky SOŠ technickej v Humennom vysvetľuje princíp práce robota. Viac o ocenenom pedagógovi na 2. strane.

Viac na 2. strane.

Kvety FRÉZIA Mierovául.v Humenom(pod stračou nôžkou) PO–PIA8.00-17.30hod./SO8.00-12.00hod.

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci,S.R.O.-čky Opatrovateľkyvzahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info: 0905 366 416


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Aký je júl, taký má byť január l Júl žitko kosí a sparné dní nosí l Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté l Dážď na Navštívenie Panny Márie trvá často do Zuzany l Ak na Navštívenie Matky Božej prší, štyridsať dní sa voda vrší l Ak okolo druhého júla veje polnočný vietor, potom veje osem dní l Júl teplom zakúri až obilie praská l Ak v júli mravce veľké kopčeky mravenísk stavajú, bude tuhá zima l Na Prokopa vody plná priekopa l Neteš sa v júli z teplej pohody, ale boj sa veľkej vody l Júl nesie horúčavy, ale aj krupobitia l Sv. Cyril a Metod už žatvu húfom začínajú l Ľudia sa ra dujú letu a včely kvetu l Kvet júlový – nápoj zdravý l Na majstra Jána Husa oťažievajú v poli klásky. (cin)

Kiná pozývajú Fajn Humenné 3.7. Len Boh odpúšťa 4. – 7. 7. Osamelý jazdec Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 4 €.

Galéria Andrej Smolák na Námestí centrum KONFRONTÁCIE výber z tvorby rôznych autorov vo Výtvarnom centre na Českej ulici 9 výber z rannej tvorby Andreja Smoláka Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. V hoteli KARPATIA v Humennom Farby noci Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Casisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medveďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulharsko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR).

SPRAVODAJSTVO

Kam do lekárne

1. 7. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Po hy bu je me sa v za ča ro va nom kru hu Kytièka k meninám

Záver minulého týždňa bol v znamení konca školského roka. Keďže som kmeňovým spolupracovníkom slovenských UčiteľskýchnovínprecelýbývalýVýchodoslovenskýkraj,napadajú ma mnohé súvislosti. Nie som platený ministerstvom ani samosprávou,takžesidovolímmaťodstupodtémy.A vychádzami totak,žes veľkýmiprofesionálnymizdruženiami(lekárov,učiteľov,atď)sištát(terazaniv minulosti)neviedaťrady.Vôbecnehodnotím,ktomápravdu.Skôrsimyslím,žesúčasnývývojdemokraciedospelk tomu,žepravdunemôžemaťnikto.A taksa pohybujemev začarovanomkruhu.Mámpocit,ženatodoplácame.Okremnás,ktorísakaždýmesiacskladámez daní,ajtí,ktoríbyužradividelijasnépravidláhry.Marián Šimkulič

Od 1. - 7. 7. 2013 oslavujú meniny: Diana ` Berta ` Miloslav ` Prokop, Prokopa ` Cyril, Metod ` Patrik, Patrícia ` Oliver

Kam za kultúrou

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2012/2013 predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík odovzdal 25. júna 2013 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove dvadsiatim najúspešnejším pedagógom zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plaketu Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Nesmierne nás teší, že medzi dovšetkým pre študijný odbor metohtoročnými ocenenými je i dlho - chanik elektrotechnik. Odbor je ročný úspešný pedagóg SOŠ zameraný na vyškolenie budúcich technickej v Humennom Ing. Šte- odborníkov v oblasti riadiacich fan Juško, PhD. Je za- systémov v priemysle, v oblasti mestnancom SOŠ technickej mechatroniky a robotiky. Ing. Štev Humennom od roku 1994. fan Juško je tvorcom viacerých Nastúpil do školy ako učiteľ odbor- učebných pomôcok, napr. ných elektrotechnických predme- funkčného modelu inteligentnej tov, v súčasnosti úspešne vykoná- budovy, pracoviska s jednočípova funkciu hlavného majstra vým mikropočítačom Atmel AVR odbornej výchovy a zároveň riadi 328, vypracoval metódy pre riadeúsek praktického vyučovania. nie dvojosovej nelineárnej mechaSvojimi aktivitami prispel k tomu, nickej sústavy (fuzzy riadenie, že SOŠ technická patrí v oblasti neurofuzzy riadenie), realizoval elektrotechniky k popredným ško- prenosné pracovisko s PLC Simalám v regióne. Výrazne sa podieľal tic S7–1200 a Touch panelom KP na získaní miliónového sponzorst- 600 PN/DP. V súčasnosti pripravuva od Východoslovenskej energe- je pre nasledujúci školský rok na tiky Košice v roku 2006, vďaka využitie vo vyučovacom procese ktorému s jeho vysokým zaniete- sponzorský dar firmy Andritz Feed ním a obetavosťou v škole vy- & Biofuel s.r.o., Humenné: CNC rástlo moderné Laboratórium prie- frézovací stroj a robotickú ruku. myselnej informatiky, slúžiace preMgr. Ján Matoš

Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia otvorená v pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. do 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Skanzen otvorený denne 9. – 18. hod. Vihorlatské osv. stredisko Humenné l 6. 7. o 19.30 hod. Na vaľaškovskim mosce – spoločensko – spomienkový večer l Vo výstavnej sieni VÝTVARNÉ SPEKTRUM – výstava k 50. ročníku súťaže v neprofesionálnej tvorbe Prešovského kraja. Mestské kultúrne str. Humenné l 4. 7. o 16.30 hod. Ján Belančin: Môj svet – vernisáž autorskej výstavy l 7. 7. o 17. hod. pri Fontáne láske koncert skupiny ABCONDO. Mestské kultúrne a osv. stredisko Snina l 4. – 5. 6. slávnostné otvorenie kaštieľa a výstav Snina v zrkadle času, Jozef Kormucik Dimenzie, Boris Sirka Some Time Ago, Mikuláš Klimčák Cyri lo–metodský odkaz. 4. 6. od 16.30 hod. hrajú rockové skupiny Lost Future, Below The Surface, Jack the bear a The Now, o 20. hod. koncert Martina Haricha s kapelou Musitany Hope l 5.6. od 13. hod. vystúpenie detí MŠ, ZUŠ, FS zo Sniny a okolia, TS Merlin, skupín Fragile, The Backwards a Zuzany Smatanovej, ukážky historického šermu Vikomt. Gréckokatolícka cirkev Humenné l 5. 6. na námestí pri MsKS oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda: o 9.15 hod. akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, o 10. hod. sv. liturgia s myrovaním

Niet nad krásny zá ver pra covné ho dňa v prí jemnom prostre dí

Opustili nás

ING. ŠTE FAN JUŠKO SA STAL DRŽI TE ĽOM PLA KE TY SOPHISTA PRO RE GIO NE

Úspešní pedagógovia sú vyjadrením úspešnosti školy

Leto klope na dvere a mnoho ľudí sa vyberá na starostlivo naplánovanú dovolenku v zahraničí, ale aj doma. Faktom ale ostáva, že množstvo ľudí ostáva aj počas leta v mieste bydliska, či už z pracovných, alebo iných dôvodov. Možností je nespočetne veľa, no slávnostne otvoria priestory jazera. pre tých, ktorí uprednostňujú aktívny K dispozícii je novovytvorené oploodpočinok v blízkosti vodnej plochy tené detské ihrisko, priamo kontroloVnútorný bazén pondelok ZATVORENÉ - sanitárny deň v blízkom okolí Humenného, nie je vateľné z terasy, kde sa podáva ut., štv. od 08.15 hod. do 20.00 hod. takýchto možností veľa. Jazero L.A. občerstvenie – takže rodičia si môžu str., pi., so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. v obci Lackovce, len pár minút od zájsť na chladený nápoj a pritom sauna ženy/muži centra Humenného, takéto športové mať svoje ratolesti na dohľad. str., pia./muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. vyžitie ponúka. Niekdajší rybník Pripravené je aj volejbalové ihrisko, streda/ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. Carpio Park už aj v minulosti ponú- veľká trávnatá plocha je ako stvorenedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. kal široké možnosti relaxu a oddy - ná na futbal a iné loptové hry. LeLetné kúpalisko chu, no vzhľadom na množstvo rýb žadlá, slnečníky, sedenie pod po. - ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod. v jazere voda nebola práve opti- strieškou, altánky či možnosť piknimálna pre kúpanie. Za posledné kov je pre návštevníkov k dispozícii. dva roky bolo jazero vypustené, Sociálne zariadenia sú saa po odchyte rýb bolo podložie vy- mozrejmosťou. V kuchyni sa priprabagrované. V súčasnosti je jazero vujú jedlá rýchleho občerstvenia, Pohotovostné služby v HUMENNOM: L.A. vo vynikajúcom stave a čaká na studené ale aj teplé nápoje. A to 1. 7. Lekáreň AVICENA, 2. 7. Leká- svojich návštevníkov. Voda aj vďaka všetko od 8.30 do 22.00 každý deň. reň LÚČ, 3. 7. Lekáreň PRI NE - nedávnym horúčavám je príjemnej Podľa slov majiteľa areálu Matúša MOCNICI, 4. 7. Lekáreň MÉDIA, 5. teploty, osvieži a poteší nejedného Majického, leto bude pre návštevní7. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 6. 7. Le - kúpajúceho sa rekreanta. O tom, že kov areálu nezabudnuteľné a ako káreň Dr. MAX - KAUFLAND, 7. 7. jazero L.A. je vhodné aj pre športo- sám vraví – niet nad krásny záver Lekáreň LABORECKÁ. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 vanie, čo dokazuje veľmi úspešný pracovného dňa v príjemnom hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do prvý ročník Lesného behu Lackovce prostredí s príjemnými ľudmi. s 80 účastníkmi. K 1. júlu sa Marek Nemčík 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kedy na plaváreò

-

V HUMENNOM Margita Karandušovská, nar. 1921 Marta Pužová, nar. 1951 Mária Cenknerová, nar. 1951 Vladimír Goga, nar. 1955 Michal Petruška, nar. 1953 Peter Kraus, nar. 1951 V SNINE Štefan Janoš, nar. 1959 V MEDZILABORCIACH Michal Dura, nar. 1930 V ČABINÁCH Pavol Compľák, nar. 1970 V JASENOVE Dušan Karpeľ, nar. 1951 V KALNEJ ROZTOKE Katarína Badidová, nar. 1923 V OĽKE Ján Telepčák, nar. 1927 V PAPÍNE Mária Mesarčová, nar. 1943 V RADVANI NAD LABORCOM Anna Čerevková, nar. 1936 V RUSKEJ PORUBE Anna Ščerbová, nar. 1919 VO VYDRANI Mária Čerevková, nar. 1926 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

SPRAVODAJSTVOZ ROKOVANIAMESTSKÉHOZASTUPITEĽSTVAV HUMENNOM

Záv er ečný účet mesta schvál en ý

V pondelok24.júnasauskutočniloXVIII.zasadnutieMestskéhozastupiteľstvav Humennom.Otvorila hoa viedlaprimátorkaJanaVaľová.Zúčastnilosaho24poslancov.PrischvaľovaníprogramuMichal BabinnavrholprerokovaniepetíciePark–návrhneprešiel,MáriaCehelskánavrhlakontroluplnenia uznesení–návrhneprešiel,JozefBabjáknavrholrozšíriťbod16o návrhnazmenučlenakomisiesprávymajetku–návrhprešielvšetkými24poslancami,podobneakonávrhposlancaAndrejaSemanca o zmenečlenakomisieprehospodárskya sociálnyrozvoj.Z obsažnéhoprogramunászaujalo. Rozhodujúcim predkladaným mate- a v školských zariadeniach v zriaďo - krétne o prístavbu materskej školy riálom bol Záverečný účet mesta Hu- vateľskej pôsobnosti mesta. Materiál v osade Podskalka a troch rodinných menné za rok 2012. Po diskusii napo- bol predložený na základe požiada- domov v osade. Michal Babin uviekon dvadsať poslancov odobrilo zá- viek riaditeľov škôl a legislatívnych dol, že podobné aktivity by si vedel verečný účet mesta – prebytok zmien pri financovaní školstva a bol predstaviť aj pre majoritnú populáciu. bežného rozpočtu 352 223 Eur, scho- schválený s viacerými pozmeňujúcimi Ján Petro, ktorý býva neďaleko, uviedok kapitálovho rozpočtu 1 510 623 návrhmi. Zaujímavá bola diskusia dol, že v osade je veľa cudzích a nie Eur, schodok rozpočtu mesta 1 158 k prerokovaniu návrhu menovitého je tam poriadok. Primátorka Jana Va400 Eur, prebytok finančných operácií zoznamu opráv miestnych komuniká- ľová argumentovala, že ide o tri domy 1 451 115 Eur. zostatok rozpočtového cií a chodníkov. Poslanec Michal s plochou 45 m2, ktoré si v rámci prohospodárenia mesta 292 715 Eur. Kurťák argumentoval, že materiál mal jektu budú Rómovia stavať svojpoPoslanci odobrili aj rozdelenie výsled- byť predložený skôr, keďže komisia mocne. Uviedla, že vzhľadom na ku rozpočtového hospodárenia i celo- prejednala materiál už 18. marca. Pri- neschválený Komunitný plán v minuročné hospodárenie mesta, vzali na mátorka Jana Vaľová argumentovala, lom volebenom období, mesto nemôvedomie stanovisko hlavnej kontro- že bolo potrebné urobiť rozpočet že žiadať trebárs o opravu polikliniky lorky a výrok auditora k účtovnej zá- opráv a prijať Záverečný účet. Posla- a môže stavať iba to, čo sa mu ponúvierke. Keďže hospodárenie mesta nec Juraj Vaňo uviedol, že mu v ma- ka – napríklad v tomto pilotnom prosme už komentovali po tlačových be- teriáli chýba rozpočet na tú–ktorú jekte. Milan Mňahončák navrhol prosedách, bližšie sa k materiálu nevra- akciu. Poslanec Dušan Sukovský jekt Tenisovej haly ako prioritu. Napociame. Poslanci ďalej odobrili VZN uviedol, že keďže ide o obsažnú do- kon poslanci materiál i pozmeňujúci o vymedzení miest, kde je voľný po- kumentáciu (na chodník aj 10 strán) návrh odobrili. K ďalším bodom rokohyb psa zakázaný, o vodení psa každý poslanec si ju môže nájsť na vania zastupiteľstva sa ešte dostaa znečisťovaní verejného priestran- úrade. Zároveň sa prihováral za úver, neme. MariánŠimkulič stva. Mesto tým reagovalo na okres- aby sa opravovali väčšie celky a nie Oblastný futbalový zväz v spoluným prokurátorom zrušené VZN plátali diery. Napodiv nervózna bola a odobrilo nové. Veľká diskusia bola diskusia pri doplnení Plánu práci s mestom Humenné, CVČ k VZN o príspevku na čiastočnú úhra- investičnej činnosti v časti projektové Dúhaa redakcioutýždenníkaPod du nákladov činnosti v školách dokumentácie na rok 2013. Kon- Vihorlatomvoštvrtok27.júnazorganizoval už XI. ročník Jednástky sezóny 2012/2013 hráčov I. triedy ObFZ, vyhodnotenie najlepších strelcov I. a II. triedy, mládežníckych futbalistov, futbalistiek, hráčov ŠK Futura Huna Námestí slobody menné,MFKSninaa MŠKSpartak laborce, rozhodcu ObFZ ` otvorená už aj reštauračná časť Medzi a súťažslušnosti.Príspevkynájdes denným obedovým menu (polievka tenašportovýchstranách9,10,11 a štyri druhy jedál) za 3 € a 12.Súťažesponzorskypodporili ` okrem toho tradičné jedlá – vyprážaný DvorpodViničnouskalou–motorestBrekov,fyCulligan–úprava syr, boršč, restovaná pečeň, tatarčené vôd,MichalKováča Diamir.(mš) pirohy a ďalšie ` v reštauračnej časti vystavuje obrazy 184ŽIADOSTIO AZYLNASLOVENSKU PaedDr.IgorHanák

Vercho­vi­na­v­Humennom

`v

salóniku výstava Nech kvitnú kvety nádeje Občianskeho združenia Podvihorlatská paleta ` skupina[n:daband]– piatok a sobota ` ľudováhudbaJánaBudiho– piatok a nedeľa

NadáciaKREMENEC v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2013 s finančnou podporou zo Sekcie národnostných menšín Úradu vlády SR realizuje

TvorivúdielňuLegendyDidaBeskydaII pre talentované rusínske deti mládež vo veku od 10 do 17 rokov 18.-28.7.2013 10-dňový pobyt bude vo Výtvarnom centre v Snine

` kreslenie ` maľovanie ` modelovanie ` výtvarný materiál ` skvelí lektori ` elegantné ubytovanie ` celodenné stravovanie

výlety

Príspevok od rodičov na stravu je 5 € na deň, celkovo 50 € Prihlášky: snina@galeriaas.sk alebo osobne v Galérii Andrej Smolák

-

1.7.2013

Policajné správy NacesteI/18zaNižnýmHrabovcom v smerenaStrážskedošlovoštvrtok 27.júnaokolo17–tejhod.k tragickej dopravnej nehode. K zrážke došlo pravdepodobnetak,že27–ročnývodičzoSninynanákladnommotorovom vozidle zn. Nissan Pick up so sninskouŠPZpoprejazdepravotočivejzákrutynapriamomúsekucesty v smere na Strážske z doposiaľ nezistených príčin prešiel vozidlom do protismeru,pričomsazrazils oprotiidúcim autobusom pravidelnej autobusovejdopravy.Následne24–ročný vodičautobusuv dôsledkuzrážkyzišieldopriekopyvpravov smerejazdy. VodičNissanuutrpelprinehodezranenianezlúčiteľnésoživotom.Ľahko bolizranenídvajacestujúciautobusu. 34–ročný spolujazdec na prednom sedadleutrpelporaneniahlavy,zaintubovanýv bezvedomíbolvrtuľníkom VZS prevezený na Kliniku úrazovej chirurgiedoKošíc,pacientbolstabilizovaný.27–ročnýspolujazdecnazadnom sedadle bol prevezený do nemocnice vo Vranove n/Top., utrpel komplikovanú zlomeninu stehennej kosti a ďalšie tržné poranenia. Následne bol prevezený do michalovskej nemocnice. Vodič autobusu utrpelťažkýotrasmozgua pomliaždeninytela,bolstabilizovanývovranovskej nemocnici. Na vozidlách vznikla škoda cca 50–tisíc Eur. Policajnývyšetrovateľzačaltrestnéstíhanie z prečinu usmrtenia v súbehu s prečinouublíženianazdraví.–AR–

OTRAVAMETAN OL OM

Voveľmivážnomstaves rozvráteným vnútorným prostredím a následnýmzlýhanímobehovejsústavy organizmu hospitalizovali 24. júna v ranných hodinách 43–ročného mužaz obceČabiny.Vyšetrenímbola potvrdená ťažká otrava metanoloma zlyhaniesrdcovocievneja dychovejčinnosti.Pacienttohoistého dňa krátko pred polnocou zomrel. K otrave malo dôjsť tak, že obeť s kamarátomnašli22.júnapriceste v obcipohodenúfľašu,v ktorejbola tekutina podobná pálenke. Obsah Od 1. januára do 31. mája požia - obajavypili,zdravotnéproblémymal dalo o udelenie azylu na Slovensku všakibaneskôrzosnulýmuž.–AR– 184 cudzincov. Azyl bol udelený v 2 prípadoch, v 60 prípadoch nebol MAL OL ET ÁVYKRÁD AL ADOM Y udelený pre nesplnenie zákonných Polícia obvinila 25. júna z prečinu kráde podmienok, 14 cudzincom bola po - že a prečinu porušovania domovej sloskytnutá doplnková ochrana body 14–ročné dievča z Medzilaboriec, a v 160 prípadoch bolo azylové ko- ktorá mala vykradnúť tri rodinné domy nanie zastavené (cudzinci opustili v meste. K prvej krádeži došlo 6. júna na územie SR pred právoplatným obed, keď obvinená vošla cez neuzaukončením konania). Počet žiada - umknutú bránku a zadné otvorené dveteľov o azyl v SR má klesajúcu ten- re do domu na Ul. kpt. Nálepku. Zo skriizby na poschodí ukradla 12 ks zádenciu. Aby získali azyl, musia byť ne clon, ktoré potom odpredala za 4 Eur. splnené predpoklady Ženevskej Popoludní 7. júna cez otvorené dvere konvencie z roku 1951 (v krajine domu na Duchnovičovej ul. vošla dnu pôvodu prenasledované z dôvodu a z detskej izby na poschodí ukradla dve rasy, náboženstva, politického šperkovnice s bižutériou a šperkami presvedčenia, príslušnosti k niekto- z bieleho kovu, z kuchyne ukradla 0,30 rej zo sociálnych skupín). Azylanti Eur a čokoládu. Opäť popoludní a v do majú právo v SR na vzdelanie, me, ale inom, 8. júna na Ul. kpt. Nálepku prístup k zdravotnej starostlivosti vnikla cez neuzamknuté dvere domu a sociálnemu zabezpečeniu, získa- dnu a zo stolíka v jedálni odcudzila 5 ks vajú vstupný grant vo výške dámskych prsteňov zo žltého kovu a 40 1,5–násobku životného minima, tr- Eur. Celková škoda bola vyčíslená na valý pobyt a prvé bývanie. (mv) cca 700 Eur. npr.Ing.JanaMigaľová

Klesajúcatendencia


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

1. 7. 2013

DENTÁLNA KVA LI TA A KOM FORT Na Štúrovej ulici 21 v Humennom bola 25. júna otvorená novovybudovaná 1. DENTÁLNA KLINIKA, ktorá sa svojím charakterom, vybavením a službami radí medzi

profesionálne stomatologické zariadenia. Cieľom kliniky je poskytovať špecializovanú stomatologickú starostlivosť na špičkovej úrovni. Toto zariadenie v súčasnosti disponuje 3 kreslami na ošetrovanie pacientov, RTG a RVG pracoviskom a pracoviskom dentálnej hygieny. Na poskytovanie výkonov sa používajú materiály a zariadenia popredných nemeckých a japonských značiek, ako sú KaVo, Sirona či NSK. Personál kliniky tvorí tím 3 zubných lekárov a 2 sestier, v blízkej budúcnosti sa má ešte rozširovať. Spoločnosť, ktorá kliniku prevádzkuje, má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Tím lekárov a sestier sa momentálne stará o 1 800 vlastných pacientov a toto číslo sa stále zvyšuje. Klinika disponuje bezbariérovými prístupmi a vlastným parkoviskom. Hlavným lekárom kliniky je MUDr. Alžbeta Vaceľová. Veríme, že aj toto zariadenie prinesie Humenčanom zvýšenie kvality a komfortu v stomatologickej starostlivosti a nájde si veľa spokojných pacientov. (rv)

Pre váš lepší pocit

Mierová 98, Humenné (pri poisťovni Allianz)

0917 689 776

www.hmnnabytok.sk

steny do obývacích a detských izieb v sedacie súpravy v v váľandy vmatrace vspálne vvešiakové steny vvstavané skrine vkuchyne

NÁBYTOK NA MIERU


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 7. 2013

PO STOPÁCH LISTU ČITATEĽA ING. ONDREJA KARDOŠA Z HUMENNÉHO

Ako to je vlastne s vy rú ba ný mi stro ma mi?

Keď som sa v novinách dočítal, že v parku na jedničke ubudne 15 stromov, zostal som zhrozený. Hneď som si predstavil námestie v centre mesta, ktoré sa zrekonštruovalo ešte za bývalého vedenia. Sama dlažba. Veril som tomu, keďže to písal poslanec Ing. Jozef Babják v Podvihorlatských novinách zo dňa 4. 2. 2013, napísal Ing. Ondrej Kardoš z Humenného. Šiel som sa teda prejsť po parku. tujem z jeho článku: „Likvidačná V ďalšej časti sa čitateľ zamýšľa Vyrezaných stromov som narátal akcia prebehla rýchlo a bez účasti nad výrubom 33 zdravých stro5, nie 15. Bol som sa pozrieť aj a záujmu tých, ktorí tak vehe- mov za Obvodným úradom v Hu pred nedávnom či sa niečo rúbe, mentne a do- mennom. Ako nám potvrdil aj ale videl som, že odstráňujú časť konca aj ús- prednosta ObÚ ŽP, v tomto prípaveľkej vŕby. Ako som sa dozvedel, pešne bojovali de súhlas na výrub stromov – zlomila sa počas búrky, lebo vraj o stromy pri hraba obyčajného dal vtedajší bola zvnútra v hnilom stave. Mysvýstavbe južnej prednosta Obvodného úradu žilím si, že to bolo veľké šťastie, že časti námestia.“ votného prostredia Ing. Marek na nikoho nespadla. Som za zaAko nám pove- Vlasák. Na margo ostávajúcich chovanie zelene v meste, ale dal prednosta pňov, ktoré tam dodnes strašia, Vŕba, ktorá je napadnutá drevoniektoré výruby sú zrejme neO b v o d n é h o autor uviedol: Veď keby sa tam vyhnutné. Robotníci z technicúradu životného hrali deti, mohli by sa na nich kaznými mravcami a hubami, v hukých služieb mi povedali, že to prostredia v Humennom, Ing. Jo- aj zraniť. (arš) menskom parku pri hoteli Karpatia. bola práve tá vŕba, ktorú nechceli zef HARAKAĽ (na snímke), aktivistky vyrezať, napísal čitateľ. keďže predmetná vŕba je na - NA OPRAVU HUMENSKÝCH CIEST ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU TAKMER 13 000 EUR Najviac ma ale prekvapilo kritické padnutá drevokaznými mravcami vyjadrenie pána Babjáka k tech- a hubami, dal súhlas na jej okanickým službám a mestu, kde ci- mžité odstránenie. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky dostalo HuNA MESTSKOM ÚRA DE V HU MENNOM VY BAVIA OBČA NOV menné zo štátneho rozpočtu takmer 13 000 Eur. Na financovaní opráv ciest, ktoré sú v správe mesta, sa tak bude podieľať aj štát. Pridelené peniaze sú účelovo ur- Slovenská vláda vyčlenila pre čené na riešenie kritického stavu mestá a obce na opravu výtlkov 8 Mestský úrad v Humennom mení na tri mesiace úradné hodiny. cestnej infraštruktúry v meste. miliónov eur. Najviac peňazí z baOd 1. júla do 30. septembra sa bude pracovať už od pol ôsmej. Musia byť vyčerpané do 31. de- líka dostala Bratislava a Košice, Pokladňa, matrika či jednotlivé oddelenia úradu začnú od pon- cembra 2013. Radnica posunula zvyšných šesť miliónov sa rozdedelka 1. júla pracovať v letnom režime. Pre občanov to znamená, pridelené financie Technickým lilo medzi ostatné mestá a dediny že ich úradníci vybavia už o pol hodiny skôr než tomu bolo dote- službám (TS) mesta Humenné. na Slovensku. Výška „dotácie“ raz. S posunom začiatku pracovnej doby treba rátať aj so skorším „Zatietopeniazekúpimestrieka- závisela od dĺžky ciest, o ktoré sa koncom. V pondelok, utorok a štvrtok sú od 1. júla úradné hodi- ciupištoľnavodorovnédopravné dané mesto alebo obec stará. ny Mestského úradu v Humennom od 7:30 do 15:30, v stredu od značenie a asfaltovú zmes na Mestu Humenné boli poskytnuté 7:30 do 16:00 a v piatok od 7:30 do 15:00. K pôvodným úradným opravu výtlkov a chodníkov,“ po- finančné prostriedky vo výške hodinám sa na magistráte vrátia 1. októbra 2013. vedal riaditeľ TS Milan Kuruc. 12 914,69 Eur.

Na rieše nie kri tic ké ho sta vu

Po čas le ta už od pol ôsmej

V HU MENNOM ZATIAĽ VÝ SKYT KLIEŠŤO VEJ ENCE FA LI TÍ DY ANI BO RE LIÓ ZY NE ZAZNA ME NA LI

ženia komárov sa nemusia báť Nie je hlá se ný ani je den prí pad Premno Po výdatných zrážkach zo začiatku júna sa najmä na západnom

V Humennom zatiaľ v tomto roku nezaznamenali zvýšený počet kliešťov. Nie je hlásený ani jeden prípad kliešťovej encefalitídy alebo boreliózy. Túto informáciu potvrdil radnici mesta Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. Najviac prípadov nákazy kliešťo- ochrany zdravia je navštíviť chivou encefalitídou zaznamenali rurgickú ambulanciu. Kliešte sa hygienici v rokoch 2003 a 2007. nachádzajú predovšetkým v le Chorobu potvrdili u 3 ľudí. Výskyt soch, na lúkach, ale aj v mestlymskej boreliózy bol najvyšší ských parkoch. Dávno neplatí v roku 2008. Nakazilo sa až 17 mýtus, že žijú na stromoch. Práve obyvateľov. V roku 2011 zazna- naopak, najviac ich žije v tráve menal RÚVZ v Humennom 11, a na kríkoch, ktoré sú do výšky minulý rok 9 prípadov. Existuje jedného metra. Vyliezajú už vteniekoľko tzv. „zaručených“ spôso - dy, keď je teplota vyššia ako 7 bov pre odstránenie kliešťa, ale stupňov. V prírode sú od apríla až najbezpečnejšie z hľadiska do novembra.

Slovensku premnožili komáre. V Humennom je situácia pokojná. Komáre sú, ale doteraz sme nezaznamenali ich zvýšený výskyt. Humenská radnica sa ešte minulý važujeme taký výskyt komárov, týždeň obrátila na Regionálny úrad keď je možné zaznamenať verejného zdravotníctva (RÚVZ) niekoľko desiatok (slabá kalamita) v Humennom. „Chceli sme vedieť, alebo niekoľko stoviek (silná kalaaká je situácia, aby sme v prípade mita) útokov na jednu osobu počas zvýšeného výskytu komárov mohli jednej minúty, tak môžeme poveokamžite konať,“ povedala primá- dať, že na tomto území k ce torka mesta Jana Vaľová. Informá - loplošným kalamitným situáciám cie mestu poskytol regionálny hy- takmer nedochádza,“ povedal re gienik Ing. Miroslav Veliký. Podľa gionálny hygienik. V Humennom neho, RÚVZ so sídlom v Hu - a okolí spôsobujú komárie kalamity mennom, nezaznamenal tento rok tzv. lesné komáre rodu Aedes. zvýšený počet komárov. „Ak zobe- V záhradkárskych osadách a pri rorieme do úvahy, že za kalamitu po- dinných domoch počas celého leta zasa vznikajú lokálne komárie kala mity spôsobené komárom piskľa vým (Culex pipiens). Tieto komáre Základné školy v pôsobnosti mesta Humenné navštevujú aj žiaci, ktorí si vyžadujú diétne stravovanie. Mesto Hu- sa masovo liahnu v sudoch a nádomenné im vychádza v ústrety, a preto od nového školského roka zabezpečí stravovanie pre žiakov – celiatikov. bách s vodou, ktorá v nich zostáva Táto myšlienka sa zrodila po Dni preto sme sa rozhodli vyjsť im ná podstatnou stratou klkov dlhšie ako 7 dní. „Tieto lokálne kaotvorených dverí v kancelárii pri - v ústrety a realizovať pre nich v tenkom čreve a zmenšením lamity však nemajú žiadnu súmátorky mesta Humenné Jany Va - diétne stravovanie,“ povedala pri - absorpčného povrchu. Výsledkom vislosť s povodňami,“ dodal Miroľovej: „PočasDňaotvorenýchdve- mátorka. Od nového školského ro - uvedených mechanizmov je poru- slav Veliký. Pred nepríjemnými štírí sa na mňa obrátila jedna pani ka bude v meste Humenné realizo - cha resorpcie všetkých zložiek po- pancami sa môžu obyvatelia chrás tým,žejejškolopovinnédieťamá vané diétne stravovanie pre žiakov travy. Táto choroba je zatiaľ nevy- niť. Individuálna ochrana spočíva celiakiu. Poprosila ma, či by sme základných škôl s celiakiou. Je to liečiteľná, avšak pri celoživotnom v správnom primeranom oblečení nemohli zariadiť, aby sa v škol- vrodené autoimunitné ochorenie. dodržiavaní prísnej bezlepkovej pri pobyte v prírode a v používaní ských jedálňach varilo aj pre deti, V súčasnosti sa vyskytuje asi u 1 diéty môžu všetky príznaky ochranných repelentov dostupných ktoré musia mať bezlepkovú človeka zo 100 ľudí, z toho je zmiznúť. U detí to môže trvať 1 rok, v obchodnej sieti a v lekárňach. diétu.“Radnica na základných ško- pravdepodobne diagnostikova - u dospelých až 5 rokov. Bezlepko- Vhodné je tiež používať odpudzo lách preto zisťovala, koľko detí by ných asi len 5% ľudí. Celiakia je vy- vá diéta znamená úplné vylúčenie vače a lapače komárov, ochranné potrebovalo špeciálne upravenú volaná neznášanlivosťou bielkovín lepku a náhradu obilnín takými pro- sieťky na dvere a okná a pod. stravu. „Zistili sme si, že žiakov obilnín, najmä pšenice, jačmeňa duktami ako sú ryža, kukurica, zePripravila s celiakioujev našommesteviac, a raže. Choroba je charakterizova- miaky, sója a amarant. Michaela Slivková Kirňaková

Od no vé ho škol ské ho ro ka sa bu de va riť aj pre žiakov s ce lia kiou


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 7. 2013

Detiz humenskejMaterskejškolynaDargovskýchhrdinovv rámcizážitkovéhovzdelávaniaprivítalivčelárov,abysadozvedeli,akosavyrábamed,i akosachovať,keďsavovašejblízkostiobjavívčela l NajmladšímvčelárombolichspolužiakVilkoPetrík(nasnímkesosvojímdedkomIng.BenjamínomPetríkom).

STRETNUTIE HUMENSKÝCH ŠKÔLKÁROV S VČELÁRMI Z RODINY PETRÍKOVCOV

Ne tu ši li, že ich spo lu žiak Vilko je najmladším vče lá rom O tom,žehubyv našomregióV utorok 25. júna zavítal do Materskej školy na Ulici Dargovských hrdinov v Humennom Ing. Benjamín Petrík. Viedla ho k tomu nielen túžba oceniť deti, ktoré chodia do triedy s jeho vnukom, me- ne rastú, vás iste presvedčí aj táto snímka. Miroslav Zdražil dom. Ale tiež im porozprávať o živote včielok i o tom, ako sa o ne starať. Navyše, motivovala ho k tomu aj včelích rodín. Časť z tohtoročnej podrobnosti.Akouviedlipedagógo- v poľovnomrevíriPeľhy,ktoré skutočnosť, že jeho vnuk Vilko je znáškymedudostalidetiakodarod via,bolotoužitočnéstretnutie,ktoré užíva Poľovnícke združenie tiežvčelárom.Začalotopredrokmi, malého včelára a jeho dedka. Na detiobohatiloo skúsenostivčelára. Partizán Ohradzany v časti keďsiprivčelínevšimolsvojhovnu- otázku, ako sa majú ľudia správať Navyše,dovtedyaninetušili,žeich Ohradzanskádluhánašieltakéka,ktorýsanebálpoletujúcichvčiel. pred včelami, sa deti dozvedeli, že spolužiak Vilko je najmladším ho980gramovéhodubáka.BlaVtedy si povedal, že ho bližšie majúbyťpokojné,pretoževčelyzle včelárom.(mš) hoželáme. Ing.SilviaZdražilová zasvätídotajovvčelárstva.A keďže reagujú na prudké pohyby. Včelár záujembolobojstranný,Vilkosastal užmátretiugeneráciuvčiela súto SOCIÁLNE CENTRUM GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY V HUMENNOM VYSVÄTENÉ najmladším členom ZO včelárov. veľmipokojnévčelstvá.Detisaďalej Otázokdetí,noajichučitelieknebo- dozvedeli, aké produkty možno lokoncakraja.A taksmesadozve- získať popri mede od včiel, aká je Posvätením nových priestorov v budove VšZP na Mierovej ulici 13 v Hudeli,ževčelármáv Adidovciach32 organizáciaichživotav úlia ďalšie mennom Sociálne centrum Gréckokatolíckej charity v Humennom pokra čuje vo svojich aktivitách, ktoré sú na území mesta jediné svojho druhu. Natútoslávnostnúudalosť27.jú- dobe, konštatoval kňaz, ktorý vyna pozvanie prijali Ing. Ladislav slovil aj želanie, aby posviackou Bogdan a PhDr. Miroslav Turčan saplnosťpožehnaniaprejavilana z Mestskéhoúraduv Humennom, ľuďoch i veciach v tomto centre. PhDr. Peter Valiček, riaditeľ Riaditeľ GKCH Peter Valiček ďaGréckokatolíckej charity, ako aj kovalkaždému,ktoprispelk tomu, ďalšíhostia,klientia zamestnanci. žepodlhšomčaseSociálnecentFarárMartinZlackýv krátkomprí- rumGKCHjev novýchpriestoroch hovore pred posviackou upriamil a v krátkom čase zvládli jeho pozornosť na to, že Boh súciti presťahovanie. Po obrade cents ľudským utrpením. – Kedy Boh rum prezentovalo služby, medzi zažilľudskúbolesť?Vtedy,keďsi ktorépatriasociálneporadenstvo, vzalnasebaľudskételov podobe pomoc pri hľadaní zamestnania, JežišaKrista,skutočnezomrela aj sprevádzanieprivybavovaníúradvstal z mrtvých. Aj Sväté písmo ných záležitostí, ale aj morálne Sociálne centrum Gréckokatolíckej charity v Humennom sa svedčí o tom, ako Boh súciti a duchovné povzbudenie v krízopresťahovalodonovýchpriestorov,ktoréminulýtýždeňvysvätil s ľudskoubiedouv akejkoľvekpo- výchživotnýchsituáciách.(aš) farárMartinZlackýzaúčastidalšíchduchovných,hostía klientov.

Služ ba od ká za ným na po moc

Študenti z Třebíča na skusoch v Humennom Výmenné pobyty študentov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom majú už dlhoročnú tradíciu. V dňoch 9. – 14. júna pobudli v Humennom šiesti třebíčski študenti. Konkrétne z 3.D triedy odboru pracovali na oddeleniach huzdravotnícky asistent z Vyššej menskejnemocnice.S možnosťou odbornej školy a SŠ veterinárnej, starostlivostio seniorovsaoboznápoľnohospodárskeja zdravotníckej miliv Ošetrovateľskomcentre,s.r.o. v Třebíči so svojou vyučujúcou na Lipovej ulici a Slnečnom dome Mgr. Martou Valentovou. Cieľom na Dubníku. V metropole v Košivýmenného pobytu bola návšteva ciachichočarilitónyhrajúcejfontázdravotníckycha sociálnychzaria- ny a prezreli si dominantu mesta dení.S NemocnicouAndrejaLeňa Dómsv.Alžbety.V popoludňajších v Humennom ich oboznámila ná- hodinách absolvovali odbornú mestníčka pre ošetrovateľstvo exkurziu vo Falcku a na očnej PhDr.TatianaKosťová,PhD.V po- mikrochirurgii.V poslednýdeňpo„MalismemožnosťpoznaťVašekrásnemesto.Veľminástešilostrepoludňajších hodinách navštívili bytusazapojilidoškolskejsúťaže távaťsas ľuďmi,odktorýchsanámdostaloveľmipríjemného,ústreedukačnýseminárdetskéhoodde- v prvejpomocihumenskejSZŠ. tovéhoa srdečnéhoprijatia,“ napísalidokronikyhostiaz Třebíča. lenia. V priebehu týždňa študenti PhDr. Slavomíra Baníková


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 7. 2013

ŠESŤDESIAT ROKOV NÁRODNOSTNEJ ŠKOLY V HUMENNOM

Vzdeláva a vštepuje národnostné povedomie

Základná škola internátna na Lesnej ulici v Humennom si 27. júna slávnostnou akadémiou v MsKS pripomenula 60. výročie založenia školy, ktorá je jedinou národnostnou školou na území mesta. Vznikla v roku 1953 spojením ľu- rozvíjal národnostné povedomie dovej a strednej školy ako Stred- nielen žiakov, ale aj obyvateľov ná ruská škola. Jej poslaním bo- tohto regiónu. Mgr. Ivan Moroz, lo zachovať a rozvíjať tradície, Mgr. Mikuláš Petrašovský a Mgr. kultúru a jazyk národnostnej Rudolf Demjan sa stali riaditeľmi, menšiny Horného Zemplína. ktorí sa pričinili skvalitnením V školskom roku 1953/54 mala 5 a inováciou výchovno–vzdelávatried a jej prvou riaditeľkou sa cieho procesu, zlepšením matestala Anna Hirková. Od 1. sep- riálno–technického vybavenia, tembra 1960 bola škola preme- ale najmä zachovaním a upevňo novaná na Základnú deväťročnú vaním národnostnej identity. Škoškolu. V roku 1962 bol na krátku la má opodstatnenie aj v tejto dobu riaditeľom školy Vasiľ Ko- spoločnosti, vychováva novú gekorďák. Likvidáciou ma- neráciu a bráni zániku národnoslotriednych národnostných škôl tí v tomto regióne. Od nového v okolitých rusínskych dedinách školského roka škola rozširuje sa od 1964 stala školou hodinové dotácie v predmete rus internátneho typu. V tomto čase ký jazyk, anglický jazyk, nemecký bol riaditeľom Štefan Sidor jazyk a prináša výučbu rusínske(1963–1965/. Od roku 1965 do ho jazyka. Slová vďaky a uznania roku 1980 bol riaditeľom školy patria všetkým riaditeľom, učiteIvan Prokipčák, ktorý sa značnou ľom, vychovávateľom, školským mierou zaslúžil o presťahovanie zamestnancom, minulým i teškoly v roku 1975 zo Štúrovej uli- rajším, ktorí svojou každodennou ce do súčasných priestorov na prácou vštepovali lásku k rodné Ulici Lesnej. Pod jeho vedením mu slovu i kraju, ako aj žiakom, sa škola dostala do povedomia ktorí šíria dobré meno školy na a s riadiacou, pedagogickou Slovensku i v zahraničí. a spisovateľskou činnosťou Mgr. Štefan Andrejco

Len pred mesiacom sa vrátil Andrej Smolák z Ruska, kde navštívil mesta Rjazaň a Saratov a už uplynulý týždeň tvorilo v Snine a regió ne 16 študentov a pedagógov dizajnu z Rjazanského inštitútu Moskovskej štátnej univerzity. Desaťdňový tvorivý pobyt vo Výtvarnom centre v Snine bol naplnený pozitívnou energiou a zápalom študentov spoznávať. Okrem kreslenia a maľovania navštívili Vihorlatské mú zeum, skanzen, Múzeum Andyho Warhola, kúpali sa na Sninských rybníkoch a navštívili aj mestá Krakov a Budapešť. Vedúcou skupiny bola docentka, vedúca katedry dizajnu Marina Denisová. „U vás je tak pekne. Zelený raj. Malebné mesto. Sama príroda tak nadchýna, že sa tu nedá nemaľovať. Sme radi, že študenti nášho inštitútu majú možnosť práve tu „prevodiť praktiku“. Ing. Jana Porezaná

Z PU TO VA NIA PO STO PÁCH PRÍ HOD DOB RÉ HO VO JA KA ŠVEJ KA

Dvojtýždňo vý Švejkfest 2013 ukon če ný V pondelok 17. júna skoro ráno dorazili domov členovia Detskej organizácie Fénix Snina z takmer dvojtýždňového medzinárodného cykloputovania po stopách príhod dobrého vojaka Švejka – Švejkfest Galícia 2013. Hlavný organizátor podujatia – vej vojny podujatie pre časovú Klub cykloturistov a priateľov prí- náročnosť zorganizujú v dvoch rody RUCH otvoril akciu 5. júna etapách. 1. etapa: Ľvov – Sanok v Ľvove konferenciou k 130. výro - – Humenné – Sárospatak, 2.etačiu narodenia Jaroslava Haška pa: Viedeň – České Budějovice – Účastníciakciev HumennomprisochedobréhovojakaŠvejka. a vo večerných hodinách diva- Praha. Mgr. Jozef Talarovič delným predstavením Švejk v Ľvove. Trasa cykloputovania viedla z Ľvova po miestach bojov v prvej svetovej vojne, resp. prí- Poslednýkrát sme sa stretli v marci na krste CD Ubľanka. Spomínali sme na známych, na spoločné zážit hod, ktoré opisuje Jaroslav Ha- ky z PUĽS–u, rozprávali o folklóre, ale i o absencii rusínskej tzv. vážnej hudby. Mal veľké plány. Túžil ešte šek, čiže do Felštýna, Sambira, skomponovať rusínske sláčikové kvartetá, z vydarených sekvencií scénickej divadelnej hudby poskladať Chyrova, a po poľskom území do detské suity, zo starých PUĽS–áckych programov vytvoriť didaktický materiál pre výučbu spevu… Sanoku a cez Palotské sedlo do O mesiac mi poslal v rukopise rozhlasových relácií, od roku stretávam veľa známych. Z akaHumenného. Slovenských orga- orchestrálnu skladbu – Tam de 1982 umeleckým šéfom PUĽS–u, demickej obce, z PUĽS–u, z folknizátorov zastupovala DO Fénix Beskidy–Karpaty. „Čo za to?“ pý - hudobným upravovateľom pre lórnych súborov, hudobníkov, Snina. V Humennom sa účastníci tam sa. „Nič“, vraví mi po telefó- festivaly Makovická struna, spevákov… Bokom s kvetmi v rustretli pri soche Švejka v nedeľu ne. „Je to moje poďakovanie pre Zempľin špiva, Spevy môjho ro- ke postáva Lenka Magurová. 9. júna a spolu s členmi Českého teba i tvojich muzikantov“. Vtedy du. Snáď najväčším jeho ume- „Čakám sestru a priateľov, aby spolku v Humennom a Priateľov som netušil, že je to posledný dar, leckým počinom je skomponova- sme sa s Ljubimovom rozlúčili.“ Švejka si pripomenuli aktivity spo - posledná umelecká výpoveď bar- nie romantickej opery z rusínskej Potešilo ma to. Vidno, semienka jené s osadením sochy a historic - da rusínskej kultúry Vladimíra histórie Knieža Laborec, čím sa zasiate Voloďom vzklíčili v srdkými udalosťami, ktoré pripomí - Ljubimova. Pôvodom bol ruským stal zakladateľom rusínskej ná- ciach mladých ľudí, teda jeho odna. Odtiaľ cykloputovanie pokra- šľachticom, jeho rodina ušla pred rodnej opery. Jeho smrťou sa kaz možno bude mať pokračovačovalo cez Trebišov do Maďarska sovietskou vládou do Českoslo - končí jedna etapa rozvoja ru- nie. Na stole leží rukopis cez Budapešť, až do Viedne, kde venska, do Prahy. Otec Alexan - sínskej kultúry v Prešovskom kra- orchestrálnej skladby „Tam de dorazili po „veľkej vode“ 15. júna. der sa ale dozvedel, že na výcho - ji. Pri smútočných choráloch po- Beskidy–Karpaty“. Autor – VladiPo prehliadke Viedne sa výprava de Slovenska žijú pravoslávni Ru - čas pohrebu som si uvedomil, že mír Ljubimov. Samotný názov vecez noc mikrobusom vrátila do- síni a tak šiel za hlasom svojho jeho odchodom sa rusínsky svet ľa napovedá. Je načase rozpísať mov. Na bicykloch prešli vyše 900 srdca až do Medzilaboriec. Tento zmenil. Ochudobnel o ďalšieho party a začať nacvičovať. Ale prekm. Keďže nie každý z účastní - vzdelaný a rozhľadený svetaskú - velikána, rodom Rusa, srdcom miéru skladby si necháme na výkov mal možnosť dovolenkovať sený muž pôsobil ako učiteľ Rusína. Za pedagogickú obec sa nimočnú udalosť. Noty potom popočas celého času trvania akcie, i osvetár. Bol členom odborných s ním rozlúčila Prof. Mgr. art. Ire- skytneme všetkým záujemcom, mnohí sa pripojili aj na kratšie, hudobných porôt rôznych súťaží, na Medňanská, PhD., za jeho aby posledný dar veľkého umelca troj–štvordňové úseky. Podujatie lektorom tvorivých dielní, po - žiakov Ivan Mihalič, za priateľov navždy rezonoval v srdciach mlasa vydarilo a organizátori sa radcom pre mnohé, najmä ru- z umeleckého prostredia piesňou dých umelcov. Aby zaujal svoje predbežne dohodli, že o rok sínske kolektívy, autorom scénic- Anka Servická. Ako by mi z duše miesto v klenotnici rusínskej v rámci stého výročia prvej sveto - kých hudieb, tvorcom hudobných rozprávali. Cestou z cintorína kultúry. Miroslav Kerekanič

… Aby dar veľké ho umelca na vždy re zo no val v srdciach


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 7. 2013

DO JEHO ŽIVOTA VTRHLA AKO FAREBNÁ BÚRKA

Predtým ako som ťa po zna la

Bola presvedčená, že jej je súdené žiť v malom meste s malými ambíciami. Nosila nemožné šaty, obhrýzala si nechty, bola smiešne priehľadná a vlastné emócie ju doslova valcovali. Do jeho života vtrhla ako farebná búrka. Daroval jej šesť mesiacov, ani o deň viac. Potom sa rozhodol zomrieť. Život na vozíčku nenávidel viac než ju dokázal milovať. Lou Clarková mala dvadsaťšesť nahlodávali myšlienky na smrť. nárstvo na londýnskej univerzite rokov, keď sa stala opatrova- Pri Willovi sa vystriedalo niekoľko Royal Holloway. Po skončení štúteľkou Willa Traynora, charizma- asistentiek a žiadna nevydržala dia desať rokov pôsobila v novitického, mladého muža. Kedysi dlhšie ako pár dní, kým neprišla nách The Independent. V roku dravý obchodník zbožňoval svoju Lou. Tá mu vtrhla do života ako 2001 zostala na voľnej nohe a naprácu, vášnivé cestovanie a ob- farebná búrka. A ani jeden z nich plno sa venuje spisovateľskej klopoval sa krásnymi ženami. Ve- nevedel, že jeden druhého tvorbe. Je to jedna z mála autodel oceniť kvalitné víno, počúval navzájom navždy zmenia. Ro- riek, ktoré dva razy získali za svovážnu hudbu a nenávidel americ- mán Predtým ako som ťa po- je knihy ocenenie Romantický roké komédie. Jeho vysnívaný život znala sa vás hlboko dotkne. Ak mán roka. Jej diela sú preložené však zmenila dopravná nehoda, budete v rukách držať túto knihu, do jedenástich jazykov. Vo vydaa odvtedy sa bez pomoci iných skúste ju čítať srdcom. Toto je jej vateľstve Ikar od autorky vyšiel nedokázal ani napiť z pohára. jediný odkaz. román Posledný list od milenca Z dobrodruha sa stal invalid, ktoJojo Moyesová, narodená (2013). Román vychádza v edícii rý sa uzavrel do vlastného sveta, v Londýne v roku 1969, britská Svetový bestseller na 344 straa jeho myseľ čoraz nástojčivejšie spisovateľka, vyštudovala novi- nách. Mária Lešková

ANDREJ SMOLÁK VYSTAVUJE V PREZIDENTSKOM PALÁCI V BRATISLAVE

Ma liar, kto rý ži je v záhra de snov

Spi so va teľka medzi či ta teľmi

V júni sme na Základnej škole Kudlovskej v Humennom mali vzácnu návštevu. Svojou príV Galérii Sala terrena v Prezidentskom paláci v Bratislave bola 28. júna tomnosťou a zaujímavým rozprávaním nás potešivernisáž Andreja Smoláka. Výstava s názvom Záhrada snov predzname- la pani spisovateľka Viera ČURMOVÁ (na snímke). náva blížiace sa významné životné jubileum výtvarníka, galeristu a orJej povesti nám boli známe, čítali nielen na ganizátora medzinárodných výtvarných plenérov a projektov. Vernisáže sa zúčastnil prezident rebný svet do Súkromnej ume- pre to že mno hé z nich sme ho di nách li te ratúry. Beseda SR Ivan Gašparovič, niekoľko leckej školy, kde žiakom odkrýva bo la ur če ná veľvyslancov, priatelia a priazniv- čaro iného pocitového videnia. p i a t a k o m ci umenia Andreja Smoláka. „V Svetom farieb a svetla nasycuje a šiesta kom. mladosti mu učarovala panenská žiakov školy dodnes. Andrej SmoPa ni spi so va teľka nám po príroda rodnej Stariny i vodáren- lák je činorodý umelec, vo svojich rozprávala nielen o tom, odkiaľ ská nádrž. Doteraz maľuje jej obrazoch sa vznáša nad čerpá námety a ako vznikajú vodnú hladinu. Do lesa chodí po- povrchom krajiny, stvárňuje jej jej príbehy, ale vysvetlila nám čúvať štebot vtákov a tajne sa scenériu, vkladá do nich príbehy aj to, ako vzniká kniha. Od ná chodí kúpať do Cirochy. Naučil sa života a lásky. Ženy postavil na metu až po jej vytlačenie. Pani vstupovať do rozprávok a tráviť piedestál svojej tvorby. Vstupujú Viera Čurmová dala priestor aj tam celé dni. Vie snívať o kráse do jeho obrazov a v noci im dovonašim otázkam a tých nebolo a nežnosti. Ako sám hovorí „rád ľuje z nich vystúpiť, aby ho objakonca kra ja. Be se da bo la snívam, a keď ma niečo zo sna li,“ napísala Monika Lovászová zaujímavá a my sa tešíme na zobudí, viem sa do sna vrátiť a te- k výstave, ktorou sa nášmu rodájej ďalšiu knihu, ktorá uzrie ším sa z toho“. V štyridsiatich ro- kovi dostalo cti vystavovať na svetlo sveta už čoskoro. Veríkoch bol by sa rád premenil na najprestížnejšom mieste na Slome, že sa jej medzi nami páčimotýľa a poletujúc nad lúkou pl- vensku. Výstava, ktorú počas lo a budeme radi, keď medzi nou kvetov sa učil rozoznávať ich Dňa otvorených dverí v Prezi vôňu. Najviac miluje ruže, i keď dentskom paláci videlo niekoľko PrezidentrepublikyIvanGašpa- nás opäť zavíta. Dúfame, že nikdy nemal na ružiach ustlané. tisíc návštevníkov, potrvá do 28. rovič blahoželáAndrejovi Smo- veľmi skoro. Už teraz sa tešíme. Mgr. Anna Daňová V päťdesiatke preniesol svoj fa- júna. Jana Porezaná lákovik výstavejehoobrazov.

SPO JE NECTVO ONKO LÓ GIE A PRÍ RODNÉ HO LIEČI TEĽSTVA VO VY DAVATEĽSTVE IKAR

Spo lu pro ti ra ko vi ne

Diagnóza: rakovina. Je celkom prirodzené, že každého pochytí strach, keď sa dozvie trpkú pravdu, ktorá rozvrá ti celý jeho doterajší život. Zrazu je chorý, aj keď sa ešte takým necítil a je na míle vzdialený od normálneho života iných ľudí. Tímy odborníkov ustavične hľadajú nové spôsoby ako uľahčiť ľuďom s touto diagnózou život. Výsledkom ich úsilia je aj tzv. in - metód. Táto kniha prináša dobo znižuje riziko recidívy; o po tegrovaná onkológia. Onkológia informácie: o nových liečebných silnení tela aj duše. Mind–body a prírodné liečiteľstvo spolupracu - postupoch v onkológii. Mo - medicína pomáha prekonať strach jú, aby pacienti lepšie znášali derné diagnostické a terapeutické a stres. Meditácia a joga zvyšujú liečbu choroby ohrozujúcej život metódy umožňujú pre každého sebavedomie a posilňujú psya aby sa zlepšili ich vyhliadky na pacienta vypracovať liečebný pro - chickú odolnosť. vyliečenie. Spolu proti rakovine gram prispôsobený individuálnym Autori knihy prof. Dr. Gustav Do– v tejto knihe ide práve o nové potrebám; o priaznivejších bos a Dr. Sherko Kümmel upo spojenectvo v boji proti rakovine. výsledkoch liečby. Metódy prí - zorňujú, že rady uvedené v knihe Na prvom mieste je spolupráca rodného liečiteľstva zmierňujú ne - boli veľmi starostlivo spracované onkológov a ľudí špecializova - žiaduce účinky chemoterapie a preverené. Ani autori, ani vydaných na prírodné liečiteľstvo. Dlho a ožarovania. Vďaka nim sa zni- vateľstvo však nemôžu prevziať nechcela nič počuť ani jedna stra - žuje počet pacientov, ktorí preruši - záruku. Taktiež sa vylučuje ručena o druhej. „Čo chcete s bylinka - li liečbu; o ceste k samostatnos - nie za prípadné personálne, vecné mi? Ste smrteľne chorý“, povedal ti. Pacienti sú motivovaní aktívne alebo majetkové škody. Vážne pacientovi onkológ. „Keď začnete podporovať liečebný proces. ochorenia patria vždy do rúk lekás chemoterapiou, zničíte si aj Povzbudzujú ich aj rozhovory s le - ra. Preto kniha pri existujúcich zvyšky odolnosti,“ varovali kármi. Správny životný štýl prispô - ťažkostiach nenahrádza odbornú prívrženci tradičných liečebných sobený zdravotnému stavu dlho - lekársku radu. Mária Lešková


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

1.7.2013

Strojárska spoločnosť

Strojlab s.r.o. Medzi laborce Čsl.armády140,06801MEDZILABORCE

prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu:

ZVÁRAÈ CO 2

Požiadavky: – minimálne Základný kurz zvárania v ochrane CO2 (Z–M1) Kontakt: e-mail: strojlabsro@strojlabsro.sk tel.: 057/7322584, fax: 057/7481050

Vihorlatskéosvetovéstrediskov Humennom 6.júlao 19.30hod. pozývak Valaškovskémumostu naprogramslova,hudby,tanca,zvykosloviaa obrazuzostavenéhozospomienoknastarémesto Humenné,spojenýs uvedenímbrožovanéhozošitaMiznúcisvet. O 21.hod.Benátskanocs projekciouobrazov. ProjektsauskutočnívďakapodporeNadácieSPP,MinisterstvakultúrySR, programuZelenápreseniorovNadácieOrangea Maticeslovenskej.

AUTOŠKOLA T H O M A S

ĽubomírTomáš OTVáRA

4.7.2013 o 14.30hod.

VODIČSKÉKURZY

skupinyB,T kondičnéjazdy,doškoľovaciekurzy

vHumennom Chemlonskául.112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905721562 0905671814

MINIFARMA UDAVSKÉ berie objednávky na

Suchýjarok2811,Humenné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA!!!

Dvere INTER-AMBERA00,plné42,99€ sDPH Okno 550x5501-krídlovésklopné44,99€ sDPH

Ďalej v ponuke: t Plastovéokná6a8-komorové t Hliníkovéoknáadvere-zn.PONZIO t Hliníkovéfasády t Zimnézáhrady Množstevnézľav y prestav ebník ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Vystavenýchviacako100ksinteriérovýchdverí Nastriekajte si svoju strechu, fasádu, plot...

POŽIÈOVÒA STRIEKACIEHO ZARIADENIA zn. Wagner

Výhodnácenaprenájmu

Tel.0908254153,0907269155

Firm a VA S

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemenohysexa dominantfarebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé,8–10–týždňové) Objednávkynatel.

0905480587 u 0577796175


P2 - POD VIHORLaT OM -

PRÍLOHA

-

FirmaDAPET,spol.s r.o. Klimatizované priestory

Denné­menu

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

LETNÁ AKCIA

2,69 €

USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia... Za VEĽMI VÝHODnÉ cEny Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ (budova Futbalového štadióna)

0903 627 083 057 / 448 6122

murovacie šalovacie

druh

stará cena

AKCIOVÁ CENA

MT 20 DT 30 DT 20/25 DT 30/25

1,00 € / 1,20 € 1,10 € / 1,32 € 1,10 € / 1,32 € 1,35 € / 1,62 €

0,95 € / 1,14 € 0,90 € / 1,08 € 0,90 € / 1,08 € 1,15 € / 1,38 €

bez/s DPH

bez/s DPH

1. 7. 2013

Spomienka Hoc´ ten čas neúprosne letí, Tebou zažaté svetlo v mojom srdci navždy svieti. Nič Ti už nemôžem dať, len kyticu kvetov na hrob prinášam, v žiali a smútku na Teba spomínam. 4. júla uplynie 5 rokov od smrti môjho otca

PREVÁDZKAv HUDCOVCIACH (areálbývaléhoPD) Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Mgr. Michala T K Á Č A z Humenného.

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel. 7721 560, 0908 254 153

tel.­0905­497­390 Profesionálny fotograf 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

Rozvoz do 20 km ZDARMA

Holuby na slávnostné príležitosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911 690 620

Ak ste ho poznali a mali radi, venujte mu so mnou tichú spomienku. Dcéra Emília

Míňajú sa dni, roky, čo utíchol Váš hlas, Vaše kroky. Nezabúdame a spomíname. Nad Vaším hrobom sa modlíme, aby Vám Pán Boh milosť dal, keď si Vás k sebe povolal. Už 10 rokov uplynulo 29. júna od smutnej chvíle, keď nás vo veku 72 rokov navždy predišiel do večnosti náš drahý

Pavol Š K U T K A z Belej nad Cirochou. Ak ste ho poznali, spomeňte si na neho v tichej modlitbe s nami. S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Pavol s rodinou, Vladislav, Jozef s manželkou a dcéra Anna s rodinou.

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

www.podvihorlatom.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

Inzeráty prijímame aj telefonicky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom l Dám do prenájmu zariadený 3–izb. byt v centre mesta pri Dome služieb v HE. Tel. 0915 947 443. l Dám do prenájmu chatu v RO Domaša a Zempl. šírava. Cena 5 – 7 Eur / posteľ / noc. Tel. 0903 904 520, 0915 560 780. l Komplex Hviezda v Humennom ponúka na prenájom 50 m2 (bar) a 30 m2 obch. priestorov. Tel. 0907 978 426. l Prenájom LEŠENIA. Tel. 0903 527 409, 0917 149 043. l Prenájom lešenia. Tel. 0903 527 409. l Prenájom lešenia. Tel. 0908 254 153.

Kúpa l Kúpim garáž na Nemocničnej ul. pri OR PZ alebo na Mierovej ul. pri Kalvárii v HE. Tel. 0904 338 619.

Predaj l Predám 1,5–izb. prerobený byt na Sídl. IIA v HE. Cena 23–tisíc Eur, príp. dohoda. Tel. 0917 535 336. l Predám 3–izb. byt, komplet zrekonštruovaný, na Sídl. III v HE s výhľadom na Laborec. Cena dohodou. Tel. 0940 404 719. l Predám 3–izb. byt na Nemocničnej ul. v HE a garáž pri OC Tesco. Tel. 0905 382 599. l Predám RD (13–ár. pozemok), 5 km od Humenného. Ce na 88–tisíc Eur, pri rýchlej doho de zľava. Tel. 0907 204 073. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám pozemok (rozloha 57 árov) na podnikateľské účely pri ZK ROH v HE. Tel. 0903 618 202. l Predám stavebný pozemok v Jasenove, rozloha 33 árov. Cena dohodou. Tel. 0904 504 848. l Predám pozemok v Brestove pri Humennom o výmere 1 200 m2 (š 18 m), voda, plyn, kanalizácia. Tel. 0908 047 845. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám štiepané drevo – buk. Doveziem. Tel. 0915 300 519. l Pre dám PA LI vO vÉ DREvO – aj porezané. Tel. 0908 371 259.

l Ponúkam palivové drevo. Tel. 0917 08 33 74.

1. 7. 2013

www.podvihorlatom.sk

l KvALITNÉ NÁTERY STRIECH. Záruka – Dohoda. Prijmem do zamestnania Tel. 0905 513 618. v Humennom l Predám 500–l kovové nádoby l STUDNE / čistenie – de/ oceľové kliešte na kvádre zinfekcia – opravy. Tel. 0917 / nástrčné lyžiny na dvíhanie 840 731. europaliet žeriavom al. MR. Tel. l REKONŠTRUKCIE bytov a domov – komplet stavebné 0905 271 156. resp. l Predám väčší počet betóno - práce, zateplenie. Prenájom do kaviarne s herňou. vých stĺpov, dĺžky cca 9 m. Tel. lešenia. Tel. 0903 527 409. l Ponúkam všetky STAVEBNÉ 0905 271 156. Podmienky: l Predám oceľovú konštrukciu PRÁCE. Tel. 0908 823 384. l vyučený v odbore čašník/ zn. Hard, 12 x 12 m (vhodná na l Firma GAS–SERVICE Hučašníčka, resp. absolvent ponúka likvidáciu prístrešok al. halu). Tel. 0905 menné hotelovej školy atď. azbestu (strechy – eternit, vnú271 156. l vek – do 30 rokov l Predávame: ľahké strešné torný rozvod – kanalizačné rúry, l príjemný vzhľad a seriózne krytiny (fínske, slovenské) vnútorný a vonkajší obklad). Tel. vystupovanie l pasívna znalosť aspoň jedného / presvetľovacie krytiny 057/ 775 5190, 0905 544 053. cudzieho jazyka vítaná / plastové výrobky (plotové, l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj zatrávňovacie a iné) a pokládka za bezkonkurenčné / klampiarske výrobky (fa - ceny. Tel. 0907 927 970. rebné, pozinkované, medené, plastové) / hliníkové skleníky / pracovné odevy, obuv, ochr. pomôcky. Predajňa: STAVOU- H ¾ a d á m / Po n ú k a m NIVERZAL–SM, s.r.o., Mierová 94, Humenné. Tel. 057/ 772 l Hľadám prácu na TPP al. 2017, 0915 950 973. živnosť. Mám vŠ ekonomickú, l Predám TRAKTOR Zetor Ma- ovládam jednoduché a podvojné jor 5511 – hranatá kabína i mas - účtovníctvo, mzdy, ekonomickú kontakt: 0905 247 469 ka, svetlá v maske. Dobrý agendu. Tel. 0905 574 160. techn. stav, pneumatiky 100% AKvA POSEIDON l Ponúkame prácu pre zastav. Tel. 0915 328 102. Hviezdoslavova 1407/1 (oproti mestnanca na pozíciu ZDRADetskej poliklinike), Humenné vOTNÁ SESTRA – Gastro- RYBIČKY enterologické a hepatologické - Krmivá centrum Nitra, Špitalská 13, pre zvieratá 949 01 Nitra, primár: MUDr. Mi- Teraristika loš Greguš, PhD. Tel. +421 905 - Hlodavce/Zajačiky l Predám jatočné ošípané, 269 365, e–mail: kmmanagehmotn. 120 – 150 kg. Cena do - ment@gmail.com / ghugre - Najväčšia AKvARISTIKA v meste hodou. Tel. 0911 505 568. gus@gmail.com Ponúkame prácu (na ŽL) na l FINANČNÁ SLOBODA pre pozíciu OBCHODNÍK (poskyto každého, kto ovláda pc – inter- vanie pôžičiek) a INKASNÝ net. Tel. 0911 975 685, e–mail: PRACOVNÍK, pre SV a ML. stando.sl@gmail.com Tel. 0908 143 139

ČAŠNÍČKU, ČAŠNÍKA

Práca

Drobnochov

Rôzne

Stavebná firma

l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210. l Doučujem MATEMATIKU – príprava na Monitor ZŠ, maturitu SŠ. Tel. 0903 512 101. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Výhodná PÔŽIČKA na čo koľvek. Tel. 0948 970 100. www.uvermarket.sk l PÔŽIČKY – PENIAZE NA POČKANIE. Tel. 0904 804 406. l PREPRAvA 9–miestnym kli matizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizo vaným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. l Medzinárodná preprava osôb, transfery, fir. akcie, kus. zásielky. Tel. 00421 908 334 217 (sms non–stop).

hľadá partie živnostníkov na zatepľovacie práce. Nástup možný ihneď. Kontakt: 0910 965 773 l Prijmem HARISTU a 2 partie na ťažbu – PILČÍK a STROJNÍK na LKT 81 turbo. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l Prijmeme PRACOvNÍKOv do drevovýroby (s praxou). Tel. 0905 256 038.

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

SBS kurzy odbornej spôsobilosti tel. 0915 111 116

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná - textilné, plastové, do kúpelní

Rolety Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND

057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

1.7.2013

VYSVIACKAKAPLNKYSVÄTÉHOHUBERTAV JASENOVE

Naplnenieodkazustarostlivostio prírodu

Poľovnícke združenie Sokol Humenné zorganizovalo v nedeľu, 30. júna v Jasenove oslavy 40. výročia vzniku PZ. V úvode sa uskutočnila svätá omša, ktorú celebroval farár Oliver Szekely a jej súčasťou bolo tiež vysvätenie insignií PZ. Súčasťou osláv bolatiežprehliadkapoľovníckychtrofejí,odovzdávanieocenení členomzdruženiaa najmävysväteniekaplnkysv.Huberta. Za touto myšlienkou od začiatku ľovnému hospodárovi málilo stál poľovný hospodár Tomáš a tak spolu s výborom už takmer KATKOVČIN. Ako nám povedal, pred piatimi rokmi rozmýšľali urokaplnka bude pripomínať odkaz biť čosi podobné v obci. Na účel sv. Huberta, že od prírody nie je vybudovania kaplnky sv. Huberta potrebné iba brať, ale pre- odovzdal obci vlastný pozemok dovšetkým starať sa o ňu a za - o výmere cca 3 áre, a svojpochovávať pre ďalšie generácie. mocne, brigádnicky, po sobotách Spolu s pracovníkmi lesného úra- začali miestni poľovníci pracovať du a ďalšími ho pred 12 rokmi v jarných mesiacoch minulého rooslovila myšlienka zaviesť po- ku – vyťali kríky, splanírovali teľovnícke tradície, ktoré vyplývajú rén, aby sa postupne presviedčaz histórie. Z tohto dôvodu bol za- li, ako dielo rastie. Vytvorili oázu ložený Spolok sv. Huberta na pokoja, s parčíkom, lavičkami, Zemplíne, ktorý každoročne orga- kapličkou s plastikou rezbára nizoval oslavy na nádvorí kaštieľa Andreja Čurilu z Vyšného Hrušoi v skanzene. Poľovnícke združe- va, ktorá symbolizuje duchovný nie Sokol sa na tejto akcii výrazne odkaz sv. Huberta. podieľalo. Po rokoch sa to poMariánŠimkulič

Svätúomšus vysväteníminsígniíPZcelebrovalfarárOliverSzekely.

Z PRV ÉH OŠPORTOV ÉH ODŇASPOL OČNOSTIKLIN ICKEJONKOL ÓG IE

Rad osťz hryi zostretnut ís priat eľmi

Spoločnosť klinickej onkológie (SKO) v Humennom za svojej dvanásťročnej existencie pripravila pre svojich členov mnoho podujatí.K najvydarenejšímpatríajprvýšportovýdeň,ktorýsa ČlenoviaPZSokolHumennépredkapličkousv.Hubertav Jasenove. uskutočnil19.júnanaIhriskuprimlyne. Pozvanie prijali členky Ligy proti Viktoria Košice pred domácim rakovine z klubu Viktória v Koši- družstvom vytvoreným z členiek ciach, z OZ Venuša v Prešove, klubov Prameň a Nádej. Tempo Iľkoklubu z Michaloviec, z partner- v úvode udali mažoretky Amazonského združenia Europa Donna ky a o dobrú náladu sa postarali z poľského Przemysla a z Ľvova spevácke skupiny Jesienky na Ukrajine. Podnet na usporiada- a Riava. V závere programu Mária nie športového dňa v Humennom Lajtárová ako ľudová rozprávačka dali práve tieto združenia, ktoré po- Jolana všetkých rozosmiala. dobné podujatia pripravili už v mi- Všetkým ďakujeme. Športový deň nulom roku so zámerom, aby sa SKO, ktorý prispel k upevňovaniu pacienti navzájom spoznávali, vy- sebavedomia a k aktívnemu životu mieňali si skúsenosti a vzájomne onkologických pacientov, sa uskusa podporovali v boji s onkolo- točnil vďaka finančnej podpore gickými ochoreniami. A keďže to mesta Humenné. Poďakovanie bol športový deň, tak sa teda súťa- patrí aj vedeniu Základnej školy na žilo a to päť družstiev v piatich zá- Hrnčiarskej ulici, Územnému spolbavných disciplínach. Prvenstvo si ku SČK, Ovocentru a Podvi - Povzbudzovať súťažiace družstvá prišlo aj početné publikum vybojovali hostia z Poľska. Na 2. horlatským pekárňam a cuk- l OrganizátorkyDanaSalanciová,prezidentkaSKO,AnnaCapomieste sa umiestnili členky klubu rárňam. AnnaSotáková vá a MUDr. Brigita Timuľáková, členky výboru SKO s členkami združeniaEuropaDonnaz Przemyslaa Ľvova.

SkúsenýhubárBernardFencakz DlhéhonadCirochouostalstáťv úžase,keďpriobhliadke„svojhomiesta“nabaraniehlavy,uvidelzáplavu týchtohúb.Natrochmiestachblízkosebanapočítal104ks.Nasnímke s najväčšou. l Žejabĺkonepadloďalekoodstromu,svedčíajsnímka, naktorejmladšíSmetanovciidúv šľapajáchsvojhootcaMiroslava,ktorýv minulomrokuobsadildruhémiestov súťažio Zlatýdubák.

V humenskomArtcaféVerchovinačlenkyobčianskehozdruženiaPodvihorlatskápaletaprezentujúsvojprojektNechkvitnúkvetynádeje.Narcis,kvetnádejepreonkologickýchpacientov,okremčlenovzdruženia maľovali aj známe osobnosti –  primátorka Jana Vaľová, výtvarníci ĽudmilaLakomá–Krausová,AndrejSmolák,HenrykLaskoz Przemysla a ďalší.Projektsauskutočnils podporoumestaHumenné. (mš)


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

1. 7. 2013

De saťročná histó ria Je de nástky se zó ny

Fo to návrat z Je de nástky se zó ny 2012/2013 FOTO na 11. strane: 1 – Jedenástka ObFZ Humenné I. triedy (7. liga) 2012/2013. Každý dres mal svojho majiteľa okrem „5“. Za Mária Čokinu prebral ocenenie uličský starosta Ján Holinka; 2 – Najlepším rozhodcom ObFZ Humenné sa po roku opäť stal Ján Skalka (vľavo), aj Zlatú píšťalku Jána Tomovčíka mu odovzdal Albert Dzemjan; 3 – Stanislav Karnaj za ŠK Futura Humenné a Peter Diňa za MFK Snina. To sú najlepší hráči sezóny v týchto kluboch. Dresy im odovzdali Ing. arch. Ondrej Semanco (vľavo), zástupca primátorky mesta Humenné a Vladimír Drobňák, prezident MFK Snina. Medzilaborský futbalista Vladimír Gavula, ani zástupca mesta, či klubu sa podujatia nezúčastnili; 4 – Mgr. Marián Šimkulič, šéfredaktor týždenníka Pod Vihorlatom dekoroval najlepších strelcov I. triedy. (zľava) Marek Čerňa (3.), Tomáš Sima (2.) a kanonier Milan Hromadka; 5 – V súťaži slušnosti boli v sezóne najlepší TJ Jednota SD Krásny Brod a TJ ŠM Ubľa. Zľava Mgr. Ladislav Mochnacký (sekretár ObFZ Humenné), Jaroslav Bochin (tréner Kr. Brodu), Mgr. Nadežda Sirková (starostka Uble) a Michal Kováč (garant súťaže Fair–play); 6 – Je denástka sezóny sa konala po jedenástykrát; 7 – Najlepší strelci II. triedy. Zľava Štefan Mažerik (3.), Jozef Miško (2.), za kanoniera Slavomíra Kandráča prebral trofej Emil Dobda, vedúci mužstva TJ Jednota SD Kr. Brod.; 8 – Ocenená futba listka Timea Bochinová, (vľavo) Imrich Štefan, predseda ŠK Štich Humenné, (vpravo), Bc. Jana Blichová (poverená riaditeľka CVČ Dúha Humenné); 9 – Najlepších mládežníkov dekoroval Karol Maturkanič (predseda KM ObFZ Humenné). Žiak Patrik Rada a dorastenec Martin Macko. Na snímke – Peter Murinčák so svojou dcérou Petrou. (mšk)

l 2002/2003: Lazor (Hrabovec n/L.) – Findrík (Papín), Makovec (Dlhé n/Cir.), Greš (Koškovce), M. Pančura (Kr. Brod), L. Kocurišin (Habura), Š. Gabria, M. Hančár (obaja Modra n/Cir.), F. Buzek (Brekov), Tarča (Habura), Židzik (Brekov). l 2003/2004: Lazor (Hrabovec n/L.) – Findrik (Papín), Soták (Kr. Brod), P. Greš (Koškovce), J. Švigár (V. Sitnica) – Maroš Pančura (Kr. Brod), Hajdučko, Kocurišin (obaja Habura), M. Krivjančin (Radvaň n/L.), Skarba (Dlhé n/Cir.), Ľ. Gajdoš (Papín). l 2004/2005: J. Sopko (V. Sitnica) – Ľ. Mesároš (Dlhé n/Cir.), Nemčík, V. Lukáčik (obaja Medzilaborce), M. Dušák (Koškovce) – M. Melník (Ohradzany), Gavula (Medzilaborce), M. Hajdučko, Kocurišin (obaja Habura) – J. Kačmár (V. Sitnica), M. Krivjančin (Radvaň n/L.). l 2005/2006: Jaro Gombita (Pakostov) – P. Dušák (Koškovce), Ľ. Harakaľ (Modra n/Cir.), M. Kermiet (Dlhé n/Cir.), M. Pavlik (Ulič) – M. Krivjančin (Radvaň n/L.), M. Hajdučko (Habura), M. Kuruc (Radvaň n/L.), M. Melník (Ohradzany) – J. Kačmár (V. Sitnica), V. Sivý (Habura). l 2006/2007: Sakalik (Ohradzany) – J. Švigár (V. Sitnica), V. Vasilko (Ptičie), R. Findrík (Papín) – Olexik (Pakostov), Cibuľa (Dlhé n/Cir.), M. Hajdučko (Habura), J. Fedorko ml. (Pakostov), Korkobec (Ulič) – M. Melnik (Ohradzany), Jelinek (Kochanovce).

l 2007/2008: Sakalik (Ohradzany) – Gubacký (Kochanovce), Pavol Sopko (Vydraň), Karas (Ptičie), Darjanin (Ubľa) – Hreha (Belá n/Cir.), M. Hajdučko (Habura), M. Čokina (Ulič), J. Bochin (Vydraň) – E. Hodor (Ladičkovce), V. Melník (Ohradzany). l 2008/2009: Sakalik (Ohradzany) – J. Jevič (Papín), R. Gabria (FK Humenné), Marek Chochrun (Ulič), M. Tracík (Košarovce), P. Mycio, L. Gabák (obaja FK Humenné), Ľ. Harakaľ (Modra n/Cir.), M. Čokina (Ulič), P. Barančík (FK Humenné), V. Melník (Ohradzany). l 2009/2010: J. Sopko ml. (V. Sitnica) – D. Švigár (V. Sitnica), Ľ. Ďurian (Udavské), R. Hucovič (Ptičie), M. Tracík (Košarovce), L. Hreha (Belá n/Cir.), M. Hromadka (Ulič), M. Gerda (Udavské), M. Čokina (Ulič), R. Čižmár (Belá n/Cir.), P. Kolník (Košarovce). l 2010/2011: M. Vasilenko (Oľka) – M. Mikita (Borov), M. Makovec (Dlhé n/Cir.), J. Beňo (Ladičkovce), R. Mikula (Modra n/Cir.), M. Čokina (Ulič), V. Melník (Ohradzany), P. Kolník (Košarovce), R. Hucovič (Ptičie). l 2011/2012: M. Vasilenko (Oľka) – M. Okoš (Modra n/Cir.), A. Mydla (FK Humenné), I. Černega (Borov), T. Karas (Ptičie), P. Mycio (FK Humenné), J. Skarba (Kamenica n/Cir.), M. Čokina (Ulič), J. Mihalič (Kamenica n/Cir.), L. Metiľ (Ptičie), P. Murinčák (V. Sitnica).

Oce ne ní mlá dežní ci…

DORASTENEC: Martin MACKO (TJ Ľubiša): nar. 30. septembra 1994. Futbalovo začínal pod vedením svojho otca Martina Macka st., v žiackej kategórii hrával za Humenné (tréneri Bochin, Pirič), vekom ako dorastenec sa vrátil do Ľubiše, opäť pod trénerské krídla otca, ale aj trénera Petrička. Všestranný, technicky dobre vy bavený futbalista môže v dorasteneckom kádri Ľubiše hrať na každom poste (ešte nevyskúšal brankára). Kapitán, vedúca osobnosť, po ostaršení pravidelne nastupoval aj medzi seniormi, kde sa prepracoval do základnej zostavy a je platným hráčom mužstva. Okrem výkonov na trávniku pomáha aj pri chode futbalu v Ľubiši – mu nie je pranie dresov, či „lajnovanie“ ihriska. „Daj Boh, aby bolo čím viac ŠK Futura Humenné, MFK Snina a MŠK Spartak Medzilaborce cudzie takých Mackov pre ľubišský futbal…“ ŠK FUTURA HUMENNÉ: Stanislav nonier Spartakovcov; l narodený: ŽIAK: Patrik RADA (TJ Ptava NV Ptičie): nar. 24. augusta 1999. Technicky vyspeKARNAJ – so 14 gólmi kanonier 8. novembra 1981; l stav: slo - lý 14–ročný futbalista, ktorý má svoje miesto na trávniku prevažne v útoku, ale domužstva, tretí najlepší strelec III. ligy bodný; l prezývka: „Fasoľ“; l post: káže zastúpiť miesto v stredovej línii i obrane. Pravák, ktorý k zakončeniu využíva 2012/2013; l narodený: 28. mája krajný útočník, stredný záložník, ale tak ľavačku, ako aj hlavičku. Pokračuje vo futbalovej tradícii rodiny, na zelenom 1991; l stav: ženatý, manželka: aj stopér; l tréner: Víťazoslav Luka - trávniku od ôsmich rokov, súčasný kapitán družstva žiakov, víťaza I. triedy. V sezó Diana; l odchovanec humenského čik; l kariéra: žiaci – MŠK Spartak ne nastrieľal 34 gólov a už je v hľadáčiku trénera Varcholu pre ŠK Futura Humenné. futbalu, s futbalom začal v 5. ročníku Medzilaborce, dorast – 1. FC KošiZŠ (tréner Varchola), neskôr tréneri ce, muži – 1. HFC Humenné, FC Fajfer, Opiela; ako 14–ročný odišiel Spartak Hradec Králové, MŠK do Tatrana Prešov (starší žiak, mlad- Spartak Medzilaborce; l futbalové ŠK Štich Humenné už dlhé roky ro SENIORKA – Veronika ROSOší i starší dorastenec, muži „B“) – vlastnosti: (+) univerzálny hráč, bí v ženskom futbale veľmi dobré ĽANKOVÁ: obrankyňa; nar. 30. októbra spolu 6 a pol roka; pred dvoma sezó - kvalitná kopacia technika pravou meno mestu Humenné i regiónu… 1989, býva v Humennom. Odchovankynami začal hosťovať v Humennom; i ľavou nohou, použiteľný na ŽIAČKA – Timea BOCHINOVÁ (roč. ňa ŠK Štich Humenné, reprezentovala l post: útočník, krajný záložník; l fut- každom poste, silný v hre jeden na 1999), výborná strelkyňa ľavou nohou, čo Slovensko, škoda, že o východniarky je balistom aj mladší brat Jakub; l po - jedného; (–) premieňanie gólových potvrdila napríklad v Dúbravke pri víťazstve v „repre“ menší záujem. Vyniká veľmi ďakovanie venuje manželke, pretože príležitosti, nie je vodcovská osob- 6:0 všetkými šiestimi gólmi. Je v širšom dobrým prehľadom v hre, rozohrávkou, mu vždy drží palce, pomáha psychic - nosť, aj keď má na to predpoklady. kádri reprezentácie do 15 rokov, platná má kondíciu na patričnej úrovni, čo podky a podporuje ho. V skončenom súťažnom ročníku hráčka výberu VsFZ, ktorý bol úspešný na poruje hernú činnosť. Futbal je hra s lopMFK SNINA: Peter DIŇA – brankár, 2012/2013 s 23 gólmi druhý turnajoch v Dunajskej Lužnej a Prahe. tou, technika jej žiaden problém nerobí. ktorého v sezóne 2012/2013 zdobí najlepší strelec V. ligy Sever. okrem výkonov aj 989 minút bez inka SÚŤAŽ SLUŠNOSTI (FAIR–PLAY) I. a II. TRIEDA 2012/2013 sovaného gólu; l narodený: 17. sepl I. trieda (7. liga): 1. TJ ŠM UBĽA 222,96 boda, 2. FK Humenné 220,56; 3. FKO tembra 1988, Snina; výška: 197 cm; Kochanovce 217,19; 4. TJ Borov 214,37; 5. TJ DP Košarovce 213,19; 6. TJ Lesy l stav: slobodný; l prezývka: „Diny“; V rámci Ankety Jedenástky sezóny Zubné 211,57; 7. TJ Ptava NV Ptičie 209,32; 8. TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 207,45; l odchovanec MFK Snina; l kluby: Snina, FK Cepit Vajnory; l naj…: klub: sme sa pýtali účastníkov I. triedy 9. TJ Ľubiša 205,35; 10. TJ Družstevník Modra n/Cir. 204,74; 11. TJ Družstevník Dlhé FC Barcelona, vzor: Schmeichel, jed - 2012/2013 aj… Uveďte troch n/Cir. 196,50 boda. Ulič, Ohradzany a Hažín n/Cir. vylúčení zo súťaže slušnosti. lo: pizza, lasagne, nápoj: pivo, kofola; rozhodcov ObFZ Humenné (bez l II. trieda (8. liga): 1. TJ Jednota SD KRÁSNY BROD 226,06 boda; 2. TJ Družl predzápasový rituál: pokľaknutie určenia poradia), ktorých pokladáte stevník Papín 221,00; 3. TJ Družstevník Lieskovec 216,12; 4. TJ Družstevník Luv súťaži za najlepších. Zrátali sme… kačovce 215,68; 5. TJ Tatran Kolonica 214,75; 6. TJ Koškovce 212,60; 7. FK Sloa prežehnanie sa pred bránkou. MŠK SPARTAK MEDZILABORCE: 14 hlasov (od každého klubu) – Ján van Lobe Nižná Sitnica 211,78; 8. TJ Vihorlat Z. Hámre 207,09; 9. ŠK Slávia LackVladimír GAVULA – kapitán a ka - Skalka, 6 – Varga, Fecura; 4 – Petru - ovce 206,50; 10. TJ Družstevník Volica 206,21; 11. OFK Rokytov pri Hum. 25,36; ňo; 2 – Firkaľ, Buchlák, Kucer, Pro- 12. TJ Rozkvet V. Hrušov 204,31; 13. TJ Družstevník Ladičkovce 203,70 boda. Stranu pripravil mšk kopčák, J. Ferko; 1 – Holp, Turčík. Podskalka vylúčená zo súťaže slušnosti.

Oce ne ní futba listi…

Oce ne né futba listky…

Kluby o rozhodcoch


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

1.7.2013

Jed en ástkasez ónyI.tried yObFZHum ennénap ís al ajedenástukap it ol u VladimírVASILENKO TJ Tvarona Ulič Pre každé mužstvo je ochranca futbalovej svätyne alfou i omegou ú s p e c h u … S futbalom začínal ako žiačik Chemlonu Humenné až do dovŕšenia dorasteneckeho veku, stále ako brankár. Prvým trénerom mu bol Ladislav Harakaľ, ktorému vdačí aj zato, že ho ako jeden z trénerov výberov VsFZ „nezabudol povolať na turnaje“. Chytal prvú dorasteneckú ligu (tréneri – nebohý Ján Petrovaj, tiež aj Vladimír Sivý a Andrej Čirák). Ako senior pôsobil v A–mužstvách 5. li gy – Zubné, Modra n/Cir. a 4. ligy – Medzilaborce. Od roku 2005 do 2008 chytal pod vedením Vlada Sivého s humenskou enklávou futbalistov v Nižnom Hrušove, kde sa im zakaždým podarilo postúpiť (z 5. až do 3. ligy). Od roku 2008 „postavil na nohy“ futbalovú Oľku a výrazne sa podieľal na postupe z najnižšej III. triedy do Oblastnej ligy – I. triedy. Plný zanietenia, ochoty, avšak bez sponzorov… Po ukončení v Oľke prišla ponuka od uličských „vlkov“, v no vom prostredí naplnil cieľ sezóny – vyhrať Pohár, pričom v tomto ťažení ani raz neinkasoval. Kopacia technika, dobré čítanie hry a zakladanie protiútokov dlhými presnými výkopmi. l nar. 17. mája 1984; l ženatý, manželka Lenka, dcérka Viktoria 1,5 roka; l nominácia klubov: 9x; l body v hlasovaní: 38; góly: 1; Jedenástka sezóny: 1–krát.

stoper, opora modranských zadných radov. Zlepšuje sa strelecky. Pred rokom skóroval raz, v tejto sezóne si zapísal góly dva. Vyniká prehľadom v hre, vysoká postava nie je prekážkou v obratnos ti, práve vďaka týmto centimetrom je sil ný v hlavičkových súbojoch. l nar. 18. februára 1992; l nominácia klubov: 11x; l body v hlasovaní: 45; l góly: 2; l Je denástka sezóny: 2–krát. TomášKARAS TJ Ptava NV Ptičie Na zelený trávnik začal chodievať v Hažíne n/Cir. pod vedením p. Godžáka, ako dorastenec prestúpil do Kamienky. Za mužov však hráva už desiatu sezónu, z toho ôsmu v ptičanskom drese. „Hačure“ sa o ňom dozvedeli od Jožka Virtáša, ktorého doménou je stolný tenis. Talentu si hneď všimol, dal o ňom vedieť, ale Tomáš má od zeleného trávnika dodnes veľmi blízko aj k zelenému stolu. Najmä v čase zimnej prestávky. Technicky vyspelý futbalista, rýchly, výbušný, v hre i koncovke aktívne využíva obe nohy, i keď väčšinu zo svojich gólov dosiahol ľavačkou. Cudzie mu však nie sú ani hlavičky, zahráva pokutové kopy. Vie si zastať miesto v obrannej línii, či ako špílmacher mužstva alebo útočník. l nar. 31. augusta 1987; l nominácia klubov: 12 l body v hlasovaní: 40; l gó ly: 12; l Jedenástka sezóny: 3–krát.

MarekKOLESÁR FKO Kochanovce Začínal s futbalom ako žiak vo Dvo riankach, časť svojej začínajúcej futbalovej kariéry dokončil v športovej triede Zemplín Michalovce, kde ho trénoval p. Komenda. Dorast a prvé mužské zápasy odohral vo Dvoriankach, potom v Dlhom Klčove. V sezóne 2012/2013 prišiel ako jeden z dvorianskych mušketierov Kolesár – P. Šimai – I. Bumbera do Kochanoviec, od začiatku patril k oporám. Na svojom poste krajného obrancu je železný, tvorivý, rýchly, húževnatý, vždy usmiaty muž, v mladosti rebel, v súčastnosti džentlmen na ihrisku. V šatni a medzi kamarátmi prezývaný Mrkva (lebo ako ma lý spával s veľkou plyšovou mrkvou). Zá sadne nepokazí žiadnu srandu; l nar. 31. augusta 1988; l nominácia klubov: 8x; l body v hlasovaní: 40; l góly: žiaden; l Jedenástka sezóny: 1–krát.

MárioČOKINA TJ Tvarona Ulič Odchovanec humenského futbalu pobudol v TJ Chemlon od žiačikov po starší dorast. Rodinné korene ho viažu k uličskej doline a postupne tam presmeroval svoju futbalovú kariéru. V Uliči začal hrať na prahu seniorskeho veku, hosťoval v Stakčíne, neskôr v Udavskom. Ďalšie jeho kroky smerovali do Zubného, kde pod vedením trénera Romana futbalovo dozrel a zvykal si na úlohu špílmachra. Po návrate do Uliča mu pripadla aj kapitánska páska, už šiesty rok patrí k futbalovej špičke súťaže. Kopacia technika ho predurčuje na zahrávanie štandardiek, citom pre hru poskytuje spoluhráčom množstvo gólo vých prihrávok, ďakuje mu za ne najmä futbalová „dvojička“ – Hromadka. l nar. 3. decembra 1984; l nominácia klubov: 7x; l body v hlasovaní: 41; l góly: 6; l Jedenástka sezóny: 6–krát (za sebou).

MatúšOKOŠ TJ Družstevník Modra n/Cir. Pred dvoma rokmi ocenený ako najlepší doraste nec, v uplynulej se zóne mal v Jede nástke sezóny pre miéru. Modranský rodák, čiže „bocan“, pokračovateľ futbalovej ságy rodu, keď naposledy bol slávnym a určite aj za hranicami regiónu známym jeho otec Stanislav. Jeho syn je neprehliadnuteľný

TomášOPIELA (TJ Borov) S futbalom začal ako 12–ročný (tré ner Harakaľ), stále mal svoju pozíciu v stredovej línii, ako ôsmak nastúpil do športovej triedy ZŠ Hrnčiarska. V mladšom doraste ho tré noval F. Langer, v staršom postúpil do li gy, seniorsku futbalovú pasáž začal v hu menskom „béčku“, ktoré malo vtedy domov v Kochanovciach. S Čaňou postúpil

do II. ligy, vrátil sa do Humenného, kde strávil osem sezón, stále ako defenzívny obranca, i keď zažil aj funkciu stopera. Anabázy pokračovali: Vranov (II.), Michalovce (I.), Lučenec (I.), no potom si vzal futbalový „oddych“, žiadnu ponuku neakceptoval a prikývol na oslovenie z borovského Černega parku. Výborná kondícia, buldočia bojovnosť, vyniká schopnosťou odobrať súperovi loptu. l nar. 20. júna 1980; l nominácia klubov: 11x; l body v hlasovaní: 50; l góly: 5; l Jedenástka sezóny: 1–krát. PeterMURINČÁK TJ Prevádzkar V. Sitnica Aj v tomto prípade možno povedať syn slávneho otca s prezývkou „Muro“. Humenský odchovanec na zelenom trávniku od ôsmich rokov, dodnes v dobrom spomína na trénera Šveca. Prešiel žiakmi i dorastencami, seniorsku anabázu začal v Nacinej Vsi, vojenčil v Lastomíre, po ktorom prišla na rad Snina i Kochanovce, z ktorých sa stalo humenské „béčko“. Tréneri Gombárovci ho vytiahli do „áčka“, pričom za FC Chemlon odohral tri sezóny v Marssuperlige s bi lanciou 76 stretnutí / 10 gólov. Taktiež bol jedným z tých, ktorí odohrali posledný humenský zápas v najvyššej súťaži na Slovensku. Pod Vihorlatom ešte pár sezón ostal, potom okúsil legionársky chlebík v Opave, prešiel aj pod Brekovský hrad, kde bol súčasťou slávnych Brekovských čias (2005/06, postup III. liga). Hral za Michalovce, Lok. Košice, Kamenicu n/Cir., Kochanovce, od minulej jari je vo V. Sitnici. Útočník / ľavý záložník, na „staré kolená“ aj v pozícii stredného záložníka je v súbojoch nezlomný, silný v hre s loptou s nebezpečnou strelou. l nar. 20. októbra 1973; l nominácia klubov: 9x; l body v hlasovaní: 33; l góly: 7; l Jedenástka sezóny: 2–krát. LukášMETIĽ TJ Ptava NV Ptičie Pred piatimi rokmi bol vyhlásený za najlepšieho futbalistu v kategórii žiakov za TJ Hankovce (57 gólov), o rok tento post obhájil už v drese FKO Kochanovce. V se niorskej Jedenástke je benjamínom a zastupuje „Hačurov“. Dlho to však bol humenský kmeňový hráč. Rýdzi útočník ešte stále hráva aj za dorastencov (IV. liga), kde je streleckým ťahúňom, kredit medzi mužmi si udržiava vysoký. Humenský odchovanec, v prípravke ho trénoval S. Tokár, neskôr J. Pirič, vyniká rýchlosťou, dobrou strelou, nebezpečná je najmä jeho pravačka. l nar. 3. marca 1994; l nominácia klubov: 6; l body v hlasovaní: 39; l góly: 18; l Jedenástka sezóny: 2–krát. MilanHROMADKA (TJ Tvarona Ulič) Rodák z obce Pichné, v sú časnosti určite najlepší futbalista rodnej obce. Na

zelený trávnik sa aktívne dostal pomerne neskoro, až v 15–ich, ako dorastenec Zubného. Keď zistili, že chlapec je šikovný, rýchly a strieľa góly, hneď ho ostaršili a už napínal siete za Pichné medzi mužmi. Cesta nahor v regióne začala príchodom do St. Roztoky, kde vtedy pomaly končil kanonier Neumann, v „Mexiku“ sa stali jeho spoluhráčmi Starec, Červeňák i Chudík, všetko známe mená uličskej doliny. A práve do Uliča prestúpil, po roku a pol okúsil V. ligu na hosťovaní v Zubnom. Už päť rokov strieľa góly za Ulič. Futbalista silný v hlavičkových súbojoch, rýchlostný typ s dob rou technikou, v práci s loptou výsostný pravák. l nar.: 13. júna 1983; l no minácia klubov: 9; l body v hlasova ní: 50; l góly: 37; l Jedenástka sezóny: 4–krát. TomášSIMA (FKO Kochanovce) Začínal s futbalom v prípravke 1. HFC Humenné u trénerov Alexandra Bochyna, Miroslava Fajfera a Ivana Kimáka. V prípravke začínal ako brankár, potom u starších žiakov prešiel na post predstopera. Až p. Karabinčik ho presunul do útoku. Od toho času sa prejavoval ako typický koncový futbalista s dobrou technikou, priamočiarym ťahom na bránku s dobrým zakončením. Podobný typ futbalistu ako kedysi bývalý Gerd Müller. Prešiel všetkými žiackymi a dorasteneckými družstvami 1. HFC, kde ho trénovali Milan Karabinčík a Andrej Čirák, ako aj družstvom dospelých a na skusoch bol aj v MŠK Žilina. Jeho sľubnú futbalovú kariéru zabrzdili, žiaľ, zdravotné problémy. Dnes dobre služby preukazuje Kochanovciam, ktorým herne i strelecky pomohol k postupu do VI. ligy. Je typický šestnástkový hráč, s nízkym ťažiskom, krátkou kľučkou, tvrdou strelou. V šatni patrí k najmladším, preto je vďačným terčom srandičiek, ale aj otcovského cepovania. l nar. 10. mája 1992; l no minácia klubov: 10; l body v hlasova ní: 43; l góly: 32; l Jedenástka sezóny: 1–krát. MarekČERŇA (FK Humenné) Od 10 rokov futbalista, trénoval ho L. Harakaľ, štyri roky navštevoval športové triedy ZŠ Hrnčiarska, od žiakov skočil rovno k staršiemu dorastu (tr. Varchola, Opiela, Kopej), s ktorými postúpil do ligy. Seniorska anabáza: Humenné (2000/01 – 2003, II. liga), Trebišov (2003 – 2005), Steinbrunn (AUT, spolu s Jožkom Valkučákom), Humenné (2006/07), pracovná prestávka, Stakčín (2008 – 2010), Jasenov (2010 – 2012), FK Humenné (2012/2013). Útočník, výborný hlavičkár. l nar. 7. augusta 1980; l ženatý: manželka Martina, syn Tobias (4); l nominácia klubov: 7; l body v hlasovaní: 43; l góly: 24; l Jedenástka sezóny: 1–krát. (mšk)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

1. 7. 2013

2

1

4

3

foto: MIRANO

5

7

6

8

9


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

JedenástkasezónyI.triedy(7.liga)dospelýchvzišlaz trochzdrojovhlasovania: a/ zástupcovia klubov počas celej sezóny poskytovali návrhy naúčasťv Zostavekola=2body,čiVynikli=1bod(akboltenistýfutbalistanavrhnutýv rovnakomkoledoZostavykolai Vynikli,rátalasamu ibavyššiahodnota,t.j.2body).V záveresezónypribudlivýsledkyAnkety klubov I. triedy (1 nominácia = 2 body) a počas celého súťažného ročníka2012/2013prispievalisvojímnázoromajdelegátistretnutí.Určovalinajlepšíchhráčovzápasu(1bod).Súčeturčilhodnoty,vzišlaJedenástkasezóny,terazprinášamevšetkýchfutbalistov,ktoríbodovali. TJBOROV: 50 – Tomáš Opiela; 23 – TJ Družstevník OHRADZANY: 23 D. Olah; 17 – A. Mydla; 13 – I. Černe- – Viktor Melník; 13 – P. Otavka; 6 – ga; 6 – R. Gabria; 3 – M. Gavaľa; 2 – M. M. Pekala; 5 – T. Tkáč; 4 – J. Višňovský; 1 – L. Kollár (brankár – b). Pavlovský; 3 – P. Hrubovčák (b); 2 – TJDružstevníkDLHÉn/Cir.: 26 – R. Sakalik (b), J. Jancusko, Jozef Michal Cibula; 10 – M. Hajtáš; 9 – J. Karnaj, M. Melník; 1 – P. Olexa, A. Krivjančin; 8 – J. Krivjanský; 6 – J. Frajtko, J. Tkáč, J. Varchola, Matta. Gazda; 4 – T. Dzurko (b), M. Uchytil; TJ Ptava NV PTIČIE: 40 – Tomáš 3 – R. Krivjanský, J. Gutter; 2 – Ma - Karas; 39 – L. Metiľ; 20 – M. Čirák; 14 rián Krivjančin, P. Mesároš, P. Milčík; – P. Kolník, M. Kocik (10 Hažín n/Cir 1 – Burik, J. Bednár. + 4 Ptičie); 11 – M. Bešák; 5 – T. PaOFK HAŽÍN n/Cir.: 10 – Daniel tarák; 4 – R. Hucovič, S. Lancoš, N. Ferjak; 8 – Patrik Šuľák; 7 – Ma. Ša- Maličký; 2 – R. Tomovčík, M. Dzemlata (b); 5 – M. Zajac; 4 – P. Kopáč, jan; 1 – L. Behun (b), M. Džubák. J. Michalko (b), T. Quecke, D. TJŠMUBĽA: 12 – Jozef Fejsák; 10 Godžák, M. Mišenko; 2 – M. Kopáč – P. Pekala (b), L. Pavlina; 8 – Ľ. Sir(b), T. Račko (b), S. Godžák, D. ka; 7 – J. Chochla; 6 – F. Regula; 5 Demjanovič; 1 – M. Dzido, L. Pecha. – T. Peštík, M. Peštík; 2 – E. Pavlina, FKHUMENNÉ: 43 – Marek Čerňa; M. Darjanin; 1 – R. Hreha. 18 – R. Kirvej; 8 – Š. Šurin (b); 6 – TJTvaronaULIČ: 50 – Milan Hro Slepák; 5 – P. Barančík, M. madka; 41 – M. Čokina; 38 – V. Va Schwarzbacher; 4 – P. Jurov; 3 – V. silenko (b); 11 – M. Cmar; 4 – P. MaKolesár; 2 – Ľ. Harvan, F. Dzurko, P. rinič, M. Kočan; 3 – Oto Bačovčin; Dzurko, F. Valalik. 2 – M. Chochrun; 1 – M. Pavlík, M. FKOKOCHANOVCE: 43 – Tomáš Samčík, J. Holinka, P. Korkobec. Sima; 40 – M. Kolesár; 20 – P. Šimai; TJ Prevádzkar VYŠNÁ SITNICA: 16 – V. Gaľo; 7 – I. Bumbera (b), Ja- 33 – Peter Murinčák; 22 – J. Sopko kub Karnaj; 6 – Ľ. Šimai, M. Rada; 5 (b); 10 – L. Malý; 6 – T. Švigár, S. – M. Jelinek; 4 – Brindzák, J. Pado; Paľo; 4 – J. Kušnír; 3 – Jozef Jalčák, 3 – M. Kimák, P. Kuľus. Jo. Kačmár, Ju. Turčík; 1 – J. Krak. TJDPKOŠAROVCE: 16 – Ján Na - TJLesyZUBNÉ: 23 – Marián Max; zad (b); 12 – P. Hoľko; 10 – A. Lukáč; 13 – R. Koromház; 6 – J. Max; 4 – M. 4 – L. Nazad, G. Dysko, M. Hoľko; 3 Škutka, M. Drozd; 3 – Š. Haburaj (b), – P. Sabol; 1 – J. Sabol, J. Karabín. L. Boňko, R. Hlohinec, L. Vasilco; 2 – TJĽUBIŠA: 22 – Jozef Ondík; 16 – J. Vajda, M. Hančarik, Martin Bálint; A. Kuľus; 10 – G. Ondík; 5 – Marek 1 – Ľ. Sima, R. Bálint. Krivjančin (b), J. Kolesár; 4 – M. Sabo; 3 – J. Mríz; 2 – D. Mríz, P. Dušák; 1 – Šuhajda, M. Macko, M. Lisák, J. Najlepší rozhodca ObFZ Humenné Šimkanin, T. Šepeľa. TJDružstevníkMODRAn/Cir.: 45 získava toto ocenenie už deviaty rok. – Matúš Okoš; 14 – M. Mucha (b); Tu je prehľad doterajších ôsmich drži12 – M. Hančár, J. Kopáč (4 Kocha- teľov: 2004/2005: Andrej Jakubov, novce + 8 Modra n/Cir.); 11 – P. Be- 2005/2006: MikulášHrib, 2006/2007: zeg; 6 – Ľ. Harakaľ; 5 – V. Miloš Petruňo, 2007/2008: Jaroslav Škovranko; 3 – L. Hreha; 2 – P. Gnip, Madeja, 2008/2009: Ivan Fecura, D. Valkučák; 1 – D. Karľa, L. Hišem, 2009/2010: Ivan Fecura, 2010/2011: JánBuchlák, 2011/2012: JánSkalka. D. Harvilik.

JEDENÁSTKASEZÓNY (2012/ 2013) L.Metiľ M.Kolesár

M.Hromadka

(Kochanovce, 40)

(Ulič, 50)

M.Okoš

T.Sima

(Modra n/Cir., 45)

V.Gaľo (Kochanovce, 16)

P.Šimai M.Max

A.Mydla

(Zubné, 23)

(Borov, 17) (Dlhé n/Cir., 26)

(Ulič, 41)

T.Karas

M.Čerňa

(Ptičie, 40)

(FK Humenné, 43)

(V. Sitnica, 33)

V.Melník

M.Čirák

(Ohradzany, 23)

(Ptičie, 20)

R.Kirvej (FK Humenné, 18)

Aby bola „Jedenástka“ čo najobjektívnejšia,priestorhlasovaťdostaliajklubyI.triedy,účastnícisúťaže,formou„ankety“.Supertip,keďže napálil presne všetkých jedenásť mien,malMartinDzemjan(TJPtava NVPtičie).Nadiaľkuaspoňcezmédiámuzasielameuznanlivýpotlesk. T. Sima (Kochanovce), M. Hromadka (Ulič), L.Metiľ (Ptičie). l TJ Družstevník MODRA n/Cir. (5): M. Mucha (Modra n/Cir.) – I. Černega (Borov), M.Okoš (Modra n/Cir.), V. Gaľo (Kochanovce), A. Mydla (Borov), M. Čokina (Ulič), M. Hančár (Modra n/Cir.), T.Karas (Pti čie), T.Opiela (Borov), R. Kirvej (FK Humenné), T.Sima (Kochanovce). l TJ Družstevník OHRADZANY (5): V.Vasilenko (Ulič) – A. Mydla (Borov), T. Švigár (V. Sitnica), M. Čirák (Ptičie), P. Otavka (Ohradza ny), M. Čokina (Ulič), T. Tkáč (Ohradzany), T. Karas (Ptičie), V. Melník (Ohradzany), M.Hromadka (Ulič), M.Čerňa (FK Humenné). l TJ Ptava NV PTIČIE (11): V.Vasilenko (Ulič) – M. Okoš (Modra n/Cir.), M. Kolesár (Kochanovce), P.Murinčák (V. Sitnica), T.Opiela (Borov), T.Karas (Ptičie), M.Hromadka (Ulič), M. Čerňa (FK Humenné), T. Sima (Kochanovce), M.Čokina (Ulič), L.Metiľ (Ptičie). l TJ ŠM UBĽA (6): P. Pekala (Ubľa) – M.Okoš (Modra n/Cir.), M. Čirák (Ptičie), J. Fejsák (Ubľa), L. Pavlina (Ubľa), P.Murinčák (V. Sitnica), M. Čokina(Ulič), T.Opiela (Borov), P. Šimai (Kochanovce), M.Hromadka (Ulič), T.Sima (Kochanovce). l TJ Tvarona ULIČ (8): V. Vasilenko (Ulič) – M.Kolesár (Kocha novce), V. Gaľo (Kochanovce), M. Okoš (Modra n/Cir.), J. Ondík (Ľubiša), M.Čokina(UIič), M. Cibula (Dlhé n/Cir.), T.Opiela (Borov), T. Karas (Ptičie), M. Hromadka (Ulič), T.Sima (Kochanovce). l TJ Prevádzkar VYŠNÝ SITNICA (6): J. Sopko (V. Sitnica) – Jozef Jalčák (V. Sitnica), M.Okoš (Modra n/Cir.), G. Ondík (Ľubiša), T.Karas (Ptičie), T. Opiela (Borov), P. Murinčák (V. Sitnica), R. Kirvej (FK Humenné), D. Olah (Borov), T.Sima (Kochanovce), L.Metiľ (Ptičie). l TJ Lesy ZUBNÉ (6): V.Vasilenko (Ulič) – M. Hromadka (Ulič), M. Okoš (Modra n/Cir.), R. Koromház (Zubné), D. Ferjak (Hažín n/Cir.), L. Metiľ (Ptičie), T. Karas (Ptičie), P. Šimai (Kochanovce), M.Čerňa (FK Humenné), A. Kuľus (Ľubiša), M. Cibula (Dlhé n/Cir.). (mšk)

RozhodcasezónyJánSkalka J.Sopko (V. Sitnica, 22)

M.Cibula

M.Čokina

A-mužstvo

J.Ondík

D.Olah

(Kochanovce, 43)

P.Murinčák

B-mužstvo

(Kochanovce, 20)

(Borov, 50)

(Ulič, 38)

l TJ BOROV (9): V. Vasilenko (Ulič) – M.Kolesár (Kochanovce), A. Mydla (Borov), M.Okoš (Modra n/Cir.), T.Opiela (Borov), T.Karas (Ptičie), P. Šimai (Kochanovce), P. Murinčák (V. Sitnica), M. Čerňa (FK Humenné), T. Sima (Kocha novce), M.Hromadka (Ulič). l TJ Družstevník DLHÉ n/Cir. (7): V. Vasilenko (Ulič) – M. Okoš (Modra n/Cir.), J. Gazda (Dlhé n/Cir.), M. Jelinek (Kochanovce), P.Murinčák(V. Sitnica), T.Opiela (Borov), T. Karas (Ptičie), M. Čerňa (FK Humenné), M. Max (Zubné), T.Sima (Kochanovce). l OFK HAŽÍN n/Cir. (8): V.Vasilenko (Ulič) – M. Okoš (Modra n/Cir.), M.Kolesár (Kochanovce), P. Šuľák (Hažín n/Cir.), T. Opiela (Borov), T. Karas (Ptičie), D. Ferjak (Hažín n/Cir.), M. Čokina (Ulič), P.Murinčák (V. Sitnica), M. Čerňa (FK Humenné), J. Kopáč (Modra n/Cir.). l FK HUMENNÉ (8): V.Vasilenko (Ulič) – M.Kolesár(Kochanovce), M. Čirák (Ptičie), V. Gaľo (Kochanovce), T.Karas (Ptičie), R. Kirvej (FK Humenné), T.Opiela (Borov), P. Murinčák (V. Sitnica), L. Metiľ (Ptičie), M.Čerňa (FK Humenné), M.Hromadka (Ulič). l FKO KOCHANOVCE (9): V.Vasilenko (Ulič) – M. Okoš (Modra n/Cir.), M. Kolesár (Kochanovce), P. Šimai (Kochanovce), M. Cibula (Dlhé n/Cir.), M. Čokina (Ulič), P. Murinčák (V. Sitnica), T. Opiela (Borov), T.Sima (Kochanovce), L. Metiľ(Ptičie), T.Karas (Ptičie). l TJ DP KOŠAROVCE (4): M. Mucha (Modra n/Cir.) – A. Lukáč (Košarovce), M. Čirák (Ptičie), M.Kolesár (Kochanovce), P. Hoľko (Košarovce), M. Cibula (Dlhé n/Cir.), T.Karas (Ptičie), R. Kirvej (FK Humenné), M. Hromadka (Ulič), L. Malý (V. Sitnica), T.Sima (Kochanovce). l TJ ĽUBIŠA (8): V. Vasilenko (Ulič) – M.Okoš(Modra n/Cir.), G. Ondík (Ľubiša), M. Kolesár (Ko chanovce), P. Murinčák (V. Sitnica), S. Paľo (V. Sitnica), T.Opiela (Borov), P. Šimai (Kochanovce),

(Borov, 23)

T.Opiela

V.Vasilenko

Sup ertipptič anskéh oMart in aDzemjan a

(Ľubiša, 20)

(Ptičie, 39)

1.7.2013

AKOHLASOVALIKLUBYI.TRIEDYV ANKETE

Najlepšífutbal istisez ón yOpiel aa Hrom adka

ZlatápíšťalkaJánaTomovčíka

-

Najlepším rozhodcom ObFZ Humenné 2012/2013 je Ján Skalka. S futbalom začal v r. 1996 u humenských C–žiačikov (tr. Dudáš, Harakaľ), vojenčil v Snine, potom hrával v Jasenove, celú dekádu v Košarovciach (2000 – 2010), kariéru futbalistu ukončil v Udavskom. Rozhodovať začal v r. 2011, a že ho kluby, ako arbitra, majú v úcte, svedčí obhajoba Zlatej píšťalky Jána Tomovčíka.


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT / INZERCIA

-

1.7.2013

Striebornýviacbojvšestrannosti

Medzin ár odnyturn aj„U–13“v OravskomPodzámku V dňoch 22. a 23. júna sa v OravskomPodzámkuuskutočnil 3.ročníkmedzinárodnéhofutbalového turnaja mladších žiakov U–13,ktoréhosazúčastniliajmladé nádeje humenského futbalu. Predstavilosa14družstievz 3krajín (Slovensko, Česko, Poľsko). Hralo sa systémom 6 + 1, na 1/2 ihriska, hrací čas 1 x 20 minút, v 2 skupinách systémom každý s každým. Tento turnaj svojou účasťou podporili aj futbalové legendy–JozefAdamec,LacoPetráš a DušanGális,ŠtefanRusnák. l Výsledky ŠK Futura – skupina B: Humenné – Raven Pov. Bystrica 0:1, Humenné – Dukla B. Bystrica 0:1, Humenné – MŠK Ostrava 2:0 (Krídla, Vasiľ), Humenné – Oravský Podzámok 0:0, Humenné – Visla Krakov 1:0 (Vasiľ), Humenné – FC Nitra 1:3 (Vasiľ). So 7 bodmi sa U–13 umiestnila na 5. mieste a hrali barážové zápasy. Bojovné srdce s postupne pribúdajúcimi zraneniami, v oklieštenej zostave sme postupovali až do finále. Postupne sa zranili Matta a Karnaj, Vrblovský s boľavým rebrom nastupoval iba na penalty. l Baráž: Humenné – FC Vion Zl. Moravce 2:0 (Vasiľ, Tamáš), Humenné – FC Nitra 0:0 (pk 3:1, Vrblovský, Sitarčík, Vasiľ), osemfinále: Humenné – Raven Pov. Bystrica 0:0 (pk 2:1, Sitarčík, Vasiľ), semifinále: Humenné – MFK Ružomberok 0:0 (pk 2:1, Vrblovský, Vasiľ), finále: ŠK Futura Humenné – FK Náchod 0:1. (Vo finále sa prejavila únava, súper ako víťaz skupiny A nehral baráž.) Ďakujeme chlapcom a ich rodičom, za úžasný futbalový zážitok, súčasťou turnaja bola aj možnosť prehliadky Oravského zámku a splavu po rieke Orava, ktoré sme si skutočne vychutnali. Poďakovanie patrí sponzorom Ing. Petrovi Čeremetovi, Štefanovi Harvilovi, ako aj rodičom Ing. Pavlovi Tamášovi, Ing. Ľudovítovi Jenčíkovi, Ladislavovi Vrblovskému, Albertovi Jevčákovi, Ing. Františkovi Sitarčíkovi. l Na snímke hore – ŠK Futura Humenné U–13: vzadu stoja, zľava: Anton Červeň (usporiadateľ), Ladislav Vrblovský, Štefan Rusnák, Ing. Pavol Tamáš, Bc. Jozef Záhora (starosta obce), Ing. Ľu dovít Jenčík, uprostred zľava: Pavol Tamáš, Marek Cholp, Peter Krídla, Ján Vasiľ, Martin Piatka, Marek Karnaj, Ma roš Čeremeta, Ing. František Sitarčík vpodrepe zľava: Patrik Matta, Franti šek Sitarčík, Tomáš Jenčík, Jakub Bočko, Patrik Vrblovský. (fs)

Trinásťročný žiak ZŠ Pugačevovej a člen HAC Humenné, PatrikMEGELA (nasnímke)z Brekova si 22. júna z Letných majstrovstiev Slovenskej republiky v Rimavskej Sobote vo viacbojoch všestrannosti v kategórii M–5 (13–14–roční chlapci) priniesol striebornú medailu. Súťažilo sa v šiestich disciplínach – beh 60 m a 1 000 m, skok do diaľky, hod 1 kg loptou, šplh 4,5 m a plá vanie 25 metrov. (mm)


14 - POD VIHORLAT OM JESEŇ-IV.liga Bard.NováVes 15 Košice-Barca 15 SNINA 15 V.Tatry 15 Haniska 15 Giraltovce 15 V.Opátske 15 V.Revištia 14 Stropkov 15 Svit 15 MichalovceB 15 Sabinov 15 Sp.Podhradie 15 Svidník 15 S.Ľubovňa 15

9 8 6 7 7 5 6 6 6 5 4 4 3 4 3

4 2 3 4 8 1 3 5 2 6 7 3 3 6 3 5 2 7 5 5 6 5 5 6 5 7 0 11 2 10

28:14 22:16 20:6 19:13 19:21 12:11 28:18 31:29 28:21 21:22 14:17 17:22 11:22 12:25 12:37

ŠPORT JAR-IV.liga

31 27 26 24 23 22 21 21 20 20 18 17 14 12 11

2012/2013 Bard.NováVes 28 18 4 6 59:26 58 SNINA 28 1310 5 39:19 49 Haniska 28 13 5 10 35:36 44 Stropkov 28 13 3 12 47:35 42 Giraltovce 28 11 8 9 28:32 41 V.Revištia 28 11 7 10 52:46 40 Košice-Barca 28 11 7 10 34:36 40 V.Opátske 28 910 9 45:31 37 MichalovceB 28 10 7 11 36:32 37 Sabinov 28 9 8 11 35:38 35 Svit 28 9 8 11 33:36 35 V.Tatry 28 9 8 11 29:38 35 Svidník 28 10 3 15 28:40 33 Sp.Podhradie 28 7 8 13 23:37 29 S.Ľubovňa 28 7 4 17 26:67 25 Družstvo MFK Košice / Krásna zo súťaže po 16. kole odstúpilo.

Bard.NováVes 13 SNINA 13 Stropkov 13 Haniska 13 Svidník 13 MichalovceB 13 V.Revištia 14 Giraltovce 13 Sabinov 13 V.Opátske 13 Svit 13 Sp.Podhradie 13 S.Ľubovňa 13 Košice-Barca 13 V.Tatry 13

9 7 7 6 6 6 5 6 5 3 4 4 4 3 2

0 2 1 3 3 1 4 1 3 7 3 3 2 4 5

4 4 5 4 4 6 5 6 5 3 6 6 7 6 6

31:12 19:13 19:14 16:15 16:15 22:15 21:17 16:21 18:16 17:13 12:14 12:15 14:30 12:20 10:25

DOMA-IV.liga

27 23 22 21 21 19 19 19 18 16 15 15 14 13 11

Bard.NováVes 14 13 Stropkov 14 11 Haniska 14 10 V.Revištia 14 10 SNINA 14 10 Košice-Barca 14 10 V.Opátske 14 8 Giraltovce 14 8 Svidník 14 9 V.Tatry 14 8 MichalovceB 14 7 Sabinov 14 7 Svit 14 6 Sp.Podhradie 14 6 S.Ľubovňa 14 5

0 2 4 3 3 3 5 4 1 2 4 4 6 6 3

1 1 0 1 1 1 1 2 4 4 3 3 2 2 6

38:8 36:14 25:9 40:14 27:7 25:10 34:13 18:8 20:12 20:11 26:11 19:7 22:11 16:9 18:21

VONKU-IV.liga 39 35 34 33 33 33 29 28 28 26 25 25 24 24 18

KÁDER – 23 hráčov (odohrané minúty / počet zápasov): PeterHišem(2 598 / 29), JozefLukáč (2 520 / 28), ŠtefanPčola(2 442 / 28), PeterDiňa(2 340 / 26), MariánPčola(2 309 / 26), Juraj Popovič (2 148 / 27), Ján Kopáč (2 090 / 26), MarošČerveňák(2 036 / 27), Jánwiener(1 662 / 23), SamuelLojka(1 577 / 23), ĽubošJankaj

5 3 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1

4 5 7 4 4 7 3 8 2 9 4 8 1 10 6 7 5 8 1 11 4 9 4 9 1 11 2 11 2 11

21:18 12:12 10:24 10:21 11:25 16:31 10:27 9:27 11:18 11:21 9:26 12:32 8:46 8:28 7:28

19 16 13 12 11 10 10 9 8 7 7 7 7 5 5

(1 546 / 25), LukášBednár(1 410 / 19), Matúš Štofík(1 305 / 21), RadovanTomčák(793 / 12), PavolKirňak(702 / 9), MarekLukáč(394 / 16), Marek Budi (323 / 12), Miloš Lojka (270 / 3), František Hanc (180 / 2), Martin Haburaj (81 / 9), Marián Regula (5 / 2), Eduard Drančák (1 / 1), JozefKopťár(0 / 0). PRIEMERNÝ VEK DRUŽSTVA: 23,63. REALIZAČNÝ TÍM: l tréner: František HANC; l asistent: Marek LUKÁČ; l vedúci mužstva: Jaroslav UCHYTIL; l lekár:MUDr. Marek ANDRAŠČÍK; l masér:Ladislav JANKAJ. STRELCIGÓLOV:39spolu / 16– Štefan Pčola, 6 – Juraj Popovič (odrátaný 1 gól s Krásnou/KE), 5– Lukáš Bednár, 3 – Matúš Štofík a Pavol Kirňak, 2– Marek Budi, 1 – Maroš Červeňák, Marián Pčola, Ján Kopáč a Jozef Lukáč.

Posilav podobepoľskéhonahrávača PoKrysovidoLubinuajKašper Pred súťažným ročníkom 2013/2014 by mal úradujúceho slovenského volejbalového vicemajstra ŠK Chemes Humenné posilniť poľský 200 cm vysoký nahrávač MateuszLESZCZAwSKI. 24–ročný rodák z mesta Sosnowci pôsobil naposledy na klubovej úrovni v poľskom tíme Slepsk Suwalki. V rámci edícií európskych pohárov v novej sezóne nastúpia Humenčania v 2. kole Challenge Cup v novembri proti talianskemu finalistovi uplynulého ročníka Po hára CEV Andreoli Latina. (svf)

Slovenský reprezentačný blokár Peter KAŠPER spravil vo volejbalovej kariére krok vpred, keď v budúcej sezóne okúsi prvýkrát legionársky chlebík. 28–ročný Bardejovčan, odchovanec ŠK Chemes Humenné po ročnom pôsobení v drese Volley Team Unicef Bratislava sa upísal poľskému klubu KS Cuprum Lubin, kde sa mu pomôže zorientovať jeho bývalý spoluhráč z Hu menného, poľské libero Marcin Krys, ktorý do Lubinu prestúpil z Chemesu len nedávno. (svf)

51.FEST IVALKULTÚRYA ŠPORTUV MEDZIL AB ORCIACH

Futba l o v á časť

l Prípravky CVČ: Bieli–Modrí3:2(1:1),G: S. Lukačik, Ma. Surmaj, A. Králik – L. Hrisenko, Mi. Olah. l Dospelí: NáměšťnadOslavou–Kyjev1:2(0:1),G: Kučera – GarseFKO Kochanovce ďakuje poslan- vanishvili, Tsimbal; Medzilaborce–KolbuszowaDolná4:2(3:2),G: Chri com MsZ Humenné a vedeniu ZŠ pák 2, Gavula 2 – Mazjasc 2; o 3. miesto: NáměšťnadOslavou–KolHrnčiarska za poskytnutie ihriska Pri buszowaDolná2:2(0:1)pk 5:6, G: Anna 2 – Mazjasc 2; finále: Medzilamlyne počas futbalovej sezóny borce–Kyjev3:1(1:1),G: Gavula 2, Ciganik – Semenko. Poradie: 1. 2012/2013 pre A–mužstvo účinkujú - MŠK Spartak Medzilaborce, 2. Futbalová akadémia Kyjev (UKR), 3. FC ce v I. triede (7. liga) ObFZ Hu - Náměšť nad Oslavou (CZE) a UKS Sokol Kolbuszowa Dolná (POL). D: menné. Zároveň ďakuje zástupcom 1 100 (finále). R: Kovaľ, Leferovič, Čonka. Najlepší – brankár: Pavel Sou OcÚ Lackovce za poskytnutie futba - stružník (CZE); hráč: Vladimír Gavula (SVK); strelec: David Mazjasc (POL). lového ihriska v Lackovciach počas Ceny najlepším odovzdali: primátor Medzilaboriec Ing. Ivan Solej, predsezóny 2012/2013 pre družstvo do- nosta MsÚ Ing. Slavomír Rusinko a zástupcovia klubov a obcí. Špeciálnu rastu účinkujúce vo IV. lige VsFZ. cenu, pohár od starostu Sanoku prevzal Igor Zurakovski (UKR). (suš)

FKOKoc han ovceďak uj e…

Bard.NováVes 14 SNINA 14 Giraltovce 14 MichalovceB 14 Svit 14 Sabinov 14 Haniska 14 V.Tatry 14 V.Opátske 14 Stropkov 14 Košice-Barca 14 V.Revištia 14 S.Ľubovňa 14 Svidník 14 Sp.Podhradie 14

MFKSninasnaplnenýmpredsavzatím

MEM OR IÁLDUŠ AN ACÉR EH O

Spomienkové futbalové stretnutie starých pánov má za sebou 17. ročník, ktorý sa uskutočnil 21. júna na mestskom futbalovom ihrisku v Snine. MFKSnina–MFKZemplínMichalovce 2:2 (2:1). G: 5. V. Vaľko, 20. Pa. Diňa – 14. E. Tavares, 60. M. Halkaj. R: Š. Czéte. MFK: Pe. Diňa, F. Hanc, J. Pachník, J. Lajtar, J. Maliňak, M. Kapraľ, Pa. Diňa, F. Hužička, J. Filip, D. Cére, V. Vaľko (J. Tomáš, F. Petruňo, A. Horodník, S. Stojka, Š. Miľovčík). Slávnostný výkop mal vnuk, Culo III. Dušan Cére, prezývaný Culo, či Dluhý, hrával za Duklu v Prešove a Zemplín Michalovce. Po skončení futbalovej kariéry sa venoval trénerstvu, zastával funkciu tajomníka v klube. Zomrel ako 49–ročný. Na jeho počesť rodina a MFK Snina organizujú tieto stretnutia každo ročne. Zástupcovia oboch tímov a ro dina nebohého si pred zápasom uctili pamiatku položením kytice na jeho hrob na miestnom cintoríne. (pa)

1.7.2013

KARTY:červené:0, žlté:49spolu / 6– Maroš Červeňák, 5– Ľuboš Jankaj, 4 – Marián Pčola, Lukáš Bednár a Jozef Lukáč, 3 – Juraj Popovič, Ján Wiener, Peter Hišem, Samuel Lojka a Pavol Kirňak, 2– Radovan Tomčák, Marek Lukáč, Ján Kopáč, Peter Diňa, 1– Matúš Štofík, Štefan Pčola, Marek Budi. DIVÁCI: 10 750 (priemer na zápas 371) / doma: 7 300 (522) / vonku: 3 450 (230). NAJVIAC GÓLOV V JEDNOM STRETNUTÍ: 10 – (7. kolo) Bard. N. Ves – Sabinov 7:3. CELKOVÝPOČETGÓLOV:547 – z toho 7 vlastných, 3 kontumačné (Sabinov) – nezapočítané góly MFK Košice / Krásna, 2,6 – priemer na jedno stretnutie. NAJLEPŠÍSTRELCISÚŤAŽE:21 – M. Seman (V. Opátske), 20– M. Jančošek (B. N. Ves), 16– Š.Pčola (Snina)… Strelci kola: 5 – M. Hamuľak (Michalovce B, 17. kolo), Š. Horňák (V. Revištia, 27. kolo). NAJDLHŠIA SÉRIA BEZ GÓLU (súťaž brankárov): 1.P.Diňa(Snina) 989 min., 2. L. Kačmár (Bar. Nová Ves) 466 min., 3. Ľ. Franko (Sp. Podhradie) 450 min.,… 33.M. Lojka(Snina)105min.(lj)


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

1. 7. 2013

MAJSTER V BE HU NA 800 METROV Z LETNÝCH MAJSTROVSTIEV SR MLADŠÍCH ŽIAKOV V PLÁVANÍ René DANKO, tretiak SOŠ technickej Humenné v študijnom odbore pracovník marketingu je nielen vynikajúcim študentom, ale zároveň aj skvelým športovcom. Počas uplynulého školského roku viackrát úspešne reprezentoval svoju školu v bežeckých disciplínach. Nikdy nesklamal. Bol víťazom Večerného behu, obvodného i krajského kola Majstrovstiev SR. Vyvrcholením tohtoročných výkonov je suverénne víťazstvo na Majstrovstvách SR v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, ktoré sa uskutočnili 20. júna v Trnave. René Danko triumfoval v behu na 800 metrov. Zlatú medailu získal výborným časom 1:58,08. Mladému športovcovi blahoželáme, veríme, že svojimi výkonmi raz siahne aj na reprezentačný dres. (št)

Tri me dai ly z krá ľovské ho zám ku do Sni ny V poľskom mestečku Niepolomice, na nádvorí kráľovského zámku sa 16. júna uskutočnil medzinárodný turnaj „O Puchar Zubrow“ v šerme kordom. V piatich vekových kategóriách sa tu zišlo 127 pretekárov z Poľska, Ukrajiny a zo Slovenska. Pre žiakov Klubu šermu Snina to bol posledný turnaj sezóny. l Žiaci (25, roč. nar. 1999/2000): jediný sninský pretekár Samuel Vataha hneď v prvom zápase eliminácie prehral a skončil na 24. mieste. Víťazom sa stal Lubieniecki (POL). l Ml. žiaci (18, ročn. 2003/2004): všetci traja sninskí šermiari sa dostali do eliminácie, najvyššie (9. miesto) sa prešermoval Tomáš Petro… 17. Ľubomír Hunčár, 18. Matej Kohút. Zvíťazil Urban (POL). l Ml. žiačky (19, ročn. 2003/2004): Tamara Kohútová podľahla v prvom zápase eliminácie a patrilo jej 17. miesto. Víťazkou sa stala Herbutová (POL). l Mini žiaci (15, ročn. 2005/2006, spoločná kategória): Mária Gerbová postúpila (4/1) do elimi-

Celoslovenský tenisový turnaj (A)

Letné majstrovstvá SR pokračovali 21. – 23. júna v otvorenom 50–m bazéne v Štúrove, kde sa stretlo 190 plavcov kategórie mladších žiakov (11 a 12–roční) zo 40 slovenských klubov. Nechýbalo ani trio dievčat Plaveckého klubu Chemes Humenné pod vedením trénera Zoltána Kirschnera. Lea DINIČOVÁ (na snímke) opäť potvrdila svoju dominanciu v motýliko vých disciplínach medzi 11–ročnými dievčatami. Za stovku si prevzala bronzovú medailu, ale na najťažšej dvojstovkovej trati už nenechala nič na náhodu a oprávnene získala titul Majsterky, v novom klubovom rekorde 3:05.81. V polohových pretekoch na 400 m potvrdila svoju všestrannosť a vyplávala si 5. miesto, na polovičnej trati skončila desiata. Emma Zvalčáková zaznamenala najlepší výsledok v disciplíne 200 m motýlik, 6. miesto, čím potvrdila kvalitnú motýlikovú humenskú školu. Dvanásťročná Terézia Terifajová bojovala nielen so súperkami, ale aj s chorobou, a napriek tomu v disciplínach 100 m voľný spôsob a 100 m motýlik vylepšila svoje osobné maximá. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu plaveckého klubu a prajeme „rýchlu vodu“ v ďalšej plaveckej kariére. (mato)

Sninský klub Black Tiger Taekwondo sa predstavil na medzinárodnom turnaji v Bosne a Hercegovine na „Srpska Open 2013“, za účasti viac ako 300 pretekárov z 29 klu bov z Rakúska, Ta lianska, Bosny, Chorvátska, zo Slovenska, Srbska, Slovinska a z Kene. Sninský klub na tatami reprezentovala trojica pretekárov. Pre Matika a Kukuru to bol prípravný nácie a zastavil ju až v semifinále Ma - turnaj pred augustovými zur (UKR), čím si vyšermovala bronz, Majstrovstvami Európy no medzi dievčatami jej patrilo zlato. v Rumusku. l Junior l Turnaj veteránov (16, šermiari nad 30 Gabriel Gábor (+ 78 kg) rokov): obaja sninskí tréneri Martin Ka- mal štartovať vo váhe do 78 kg, ale pre chybu organizátorov musel ísť zík a Dalibor Kazík sa prebojovali zo do „plusky“. V prvom dueli narazil na najťažšieho pretekára na turnaji, základných kôl a stretli sa v semifinále. z Bosny so 110 kg. Gabriel v posledných sekundách po zaváhaní inkaV rodinnom zápase vyhral syn Martin soval tvrdý kop, a pre tržnú ranu rozhodca zápas ukončil za stavu 7:6 a aj vo finále si poradil so súperom pre Gabriela a tak obsadil 5. miesto. l Kadeti: Michal Matiko (– 41 kg) a pre sninské farby získal zlato. Otec ukázal skvelú formu, keď porazil všetkých súperov a právom mu patrilo Dalibor skončil pri bronzovom lesku. víťazstvo v kategórii. Samuel Kukura (– 49 kg) tiež v prvom dueli naral Ďakujeme sponzorskému prispeniu zil na skvelého reprezentanta z domáceho klubu, s ktorým dokázal držať (tp) na turnaj rodičom pretekárov, mestu krok, ale po stave 4:5 nepostúpil a obsadil 5. miesto. Snina a Motocentru Snina za Celoslovenský tenisový turnaj (A) zabezpečenie dopravy. (dk)

Srpska open 2013

D oras t e nci

2 . - 6 . j úl 20 1 3 od 9.00 hod.

2. - 6 . j úl 2 0 1 3 o d 11 - e j h o d .

Do ra s te nk y 3 2 Hu menskí mla dí te nisti 1. TC Humenné v spolupráci s OŠC Humenné usporiadali 15. a 16. júna

1

oblastné kolo detského Davis Cup a Fed Cup chlapcov a dievčat do 10 rokov z Východoslovenského regiónu. Hralo sa v skupinách systémom každý s každým 4 dvojhry a 1 štvorhra. Z dôvodu veľkého počtu družstiev a tenistov sa hralo aj na troch dvorcoch pri ZŠ Dargovských hrdinov. Všetky humenské družstvá postúpili do regionálneho finále v septembri. l Chlapci – sk. A, 2. miesto – 1. TC Humenné B (obr. 2): Sebastián Minich, Marek Soták, Dávid Keller, Šimon Štiblarik, sk. C, 2. miesto – 1. TC Humenné A (obr. 1): kapitán Milan Venglár, Norbert Doričko, Adam Bača, Róbert Haburaj, dievčatá – sk. B, 3. miesto (obr. 3): Petra Karšková, Michaela Mňahončáková, Zoja Bačová, kapitán Marek Mňahončák. (lmk)


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

1. 7. 2013

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o. VÝ­RAZ­NÉ­ZNÍ­ŽE­NIE­CIEN OCEĽ betonárska

(ceny s DPH)

Æ 6 – 0,18 €/bm pri ostatných priemeroch 8, 10, 12, 14 výrazné zľavy

Kari SIETE

(ceny s DPH)

Æ 4 x 150 x 150 – 6,90 €/ks Æ 5, Æ 6, Æ 8 x 100x100 a 150x150 výrazné zľavy ĎALEJ V PONUKE: u Strešné krytiny LINDAB u LEXAN u Rúry kúrenárske a vodárenské u Plechy čierne a pozinkované u Profily L, T, U, I u Odkvapový systém u Ťahokov, drôty

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

pokládka zámkovej dlažby

0905 111 810 www.bytovejadrahe.sk

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

pv2013-27  
pv2013-27  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement