Page 1

ROČNÍK: XVI

ČÍSLO: 15

8. 4. 2013

CENA: 0,40 €

Do verejnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV môžete prispieť v termíne od 1. do 20. apríla 2013 aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na tel. č. 848 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov. Operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Pre váš lepší pocit

Mierová 98 (1. posch.), Humenné (pri poisťovni Allianz)

sedacie súpravy v steny do obývacích a detských izieb v váľandy vmatrace vspálne www.hmnnabytok.sk vvešiakové steny vvstavané skrine vkuchyne

0917 689 776

NÁBYTOK NA MIERU

Ku Dňu narcisov minulý rok žiaci humenských základných škôl vytvorili na námestí obrovský kvet z pestrých plastových vrchnákov, tohto roku chcú namaľovať maxinarcis kriedami, na ktoré im prispeje Liga proti rakovine SR.

© ENTRUM pôžičiek

Živnostníci, S.R.O. -čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút

Info: 0905 366 416 www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu, sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú l Nerád tomu sedliak býva, keď v apríli nepršieva l V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň l Apríl seje seno l Ak pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka l Justína sejbu polí začína. (cin)

SPRAVODAJSTVO

-

8. 4. 2013

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kri té ria hodno te nia ma jú byť jed no znač né Kytièka k meninám

Byť medzi najúspešnejšími je vždy prestížna záležitosť. Svedčí o tom, že vykonávanú prácu robíme lepšie ako naši konkurenti. V priebehu uplynulého týždňa sa mi dostal do rúk rebríček najúspešnejších základných, stredných odborných škôl a gymnázií, priktoromhodnotiteľskáinštitúciabraladoúvahyvýsledkymaturítzarok2012a výsledkyTestovania9zaspomínanýrok.Ešteani nestihlauschnúťtlačiarenskáčerňzatýmtohodnotením,keďsom siodtohoistéhoinštitútumoholpreštudovaťkomplexnejšírebríček,ktorýnarozdielodpôvodného,nebraldoúvahylenvýsledky monitoruz jednéhoškolskéhoroka,aleažzoštyroch.Aninemusímhovoriť,žemnohíz tých,ktorísav prvomrebríčkuumiestnili medziprvýmidesiatimi,sav druhomanineocitli.Kebytakétovynovené hodnotenie prišlo s určitým časovým a teda aj logickým odstupom,nezazlievalbysom.V tomtoprípadesivšakmyslím,že kritériahodnoteniamalibyťjednoznačné. Marián Šimkulič

Od 8. - 14. 4. 2013 oslavujú meniny: Albert, Alberta ` Milena ` Igor, Igora `Július, Leo, Lev `Estera, Ester ` Aleš ` Justín, Justína.

Kam za kultúrou

Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia od 8. do 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvetové stredisko Fajn Humenné Humenné 10. 4. Filmový klub:Nový život SLÁVNOSTNÝ AKTÍV V MEDZI LA BORCIACH PRI PRÍ LE ŽI TOSTI DŇA UČI TE ĽOV l 12. 4. Regionálna súťažná Vstupné 1,50/2,50 € prehliadka hudobného folklóru Zač. predst. o 19.30 hod. l 14. 4. Tanečné konfrontácie – regionálna súťaž sólistov a det11., 12., 14. a 15. 4. V piatok 5. apríla sa zišli v kultúrnom dome v Medzilaborciach na ských folklórnych kolektívov Evil dead slávnostnom aktíve všetci pedagogickí zamestnanci okresu Medzi- v Dlhom nad Cirochou. Vstupné 3 € laborce, aby oslávili Deň učiteľov. Po príhovore Ing. Ivana Soleja, priZač. predst. o 19.30 hod. mátora mesta Medzilaborce a predsedníčky Rady ZO OZ PŠaV Mestské kultúrne str. Humenné v okrese Medzilaborce Vlasty Bajajovej piati z nich prevzali z rúk pri - l 13. 4. o 19. hod. Medzi nebom mátora mesta plakety J.A. Komenského za celoživotnú pedagogickú a ženou – divadelné predstavenie s Dianou Mórovou, Martinom činnosť a ďalší pedagógovia boli ocenení čestnými uznaniami. Učiteľské povolanie je náročné, ale ských zariadení prišli aj určité nejas- Trnavským a Radimom Novákom príťažlivé, lebo dáva každému nové nosti a problémy. Nestačí problémy l Vo výstavnej sieni obrazy Petra NOVÉ OBRAZY Treciaka a Barbary Salovaara Duch a dych alchymistu - olejomaľby poznatky, informácie, pretvára ich pomenovať, ale prišiel čas, keď prov pev né ve do mosti, ná vy ky i prak tic ké blé my tre ba riešiť. Norma tívne fi a smalty Mariana Jarzemskeho (Poľsko), zručnosti. Všetci vďačíme škole za nancovanie na žiaka v regionálnom 12. 4. o 18. hod. finisáž. svoje miesto v živote a spoločnosti. školstve je hlboko poddimenzované. Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. Naše školstvo prechádza ťažkým ob- Treba s ním skoncovať. Dúfajme, že / 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase dobím premien i hľadania novej kon- financovanie na triedu nám viac pomožno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. cepcie práce, didaktických i výchov- môže. V čase krízy voláme po racioV HUMENNOM V hoteli KARPATIA v Humennom ných postupov. Novela stíha novelu, nalizácii, ale treba povedať, že nemaAnna Králiková, nar. 1931 ale to ne rie ši pro blé my, kto ré pretrvá lo by sa to ro biť na úkor kva li ty vzde lá Farby noci Ján Mašlej, nar. 1970 Vlasta Bajajová Vystavujú: Thurya Al Baqsami (Kuwait), Ca- vajú. V novelách sa často opakujeme vania. JUDr. Ján Kislík, nar. 1950 sisa Gianpetro (Taliansko), Gabriela Medve- po iných a to niekedy aj vtedy, keď už Ján Matta, nar. 1959 ďová (Rakúsko), Violeta Kráľová (Bulhar- vopred vieme, že to nie je dobré. So Jolana Kurejová, nar. 1927 sko), Volodimir Pavlišin, Gabriela Buleca základným školstvom by sa nemalo Juraj Hirjak, nar. 1960 a Sergej Biba (Ukrajina), Jarmila Veliká, experimentovať. Naši učitelia sú V BELEJ NAD CIROCHOU Patrícia Hudáková a Lukáš Pompa (SR). dostatočne kreatívni, ale tých zmien je Anna Pristašová, nar. 1940 veľa. Veľkou zásluhou učiteľov sa V BREKOVE školstvo nedostalo na nižšiu úroveň. Ján Mihaľko, nar. 1944 Základné školstvo potrebuje jednotný V BRESTOVE systém, aby žiaci školu opúšťali dobre Anna Jevčáková, nar. 1927 pripravení. Zmenili sme aj to, čo nám V KALINOVE Vnútorný bazén iné krajiny závideli. Zmeny za každú Judita Ďurašková, nar. 1978 pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. cenu nie sú systémové, ale sú to zmeV KAMENICI NAD CIROCHOU od 08.15 hod. do 09.00 hod. ny, ktoré prinášajú chaos. Reformy sa utorok Štefan Mažerík, nar. 1931 Pri m á t or mesta Medzi l a b orce Ing. od 13.00 hod. do 16.00 hod. nedotiahli do konca, stálo to veľa fiFrantišek Kvaček, nar. 1945 od 17.30 hod. do 20.00 hod. nančných prostriedkov, ktoré mohli IvanSolejodovzdávačestnéuznaJán Jančošek, nar. 1954 str.,pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. byť rozumnejšie využité aj v prospech niek 60–ročnémujubileuMgr.ToV KAMIENKE od 17.30 hod. do 20.00 hod. samotných zamestnancov v školstve. mášovi Semancovi, zástupcovi Jozef Kurilla, nar. 1937 štvrtok od 08.15 hod. do 09.00 hod. S rozdelením financovania škôl a škol - riaditeľaZŠnaKomenskéhoulici. V KOŠKOVCIACH od 13.00 hod. do 14.00 hod. Mária Bačková, nar. 1949 od 15.00 hod. do 16.00 hod. ŽLTÉ KVETY NÁDEJE, PREJAV SOLIDARITY S ONKOLOGICKÝMI PACIENTMI V LADOMIROVE od 17.30 hod. do 20.00 hod. Helena Pidaničová, nar. 1922 od 09.00 hod. do 20.00 hod. so., ne. V NIŽNEJ SITNICI sauna ženy/muži Anna Nedzbalová, nar. 1925 ut.-so. muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. Mesto Humenné sa aj tohto roku zapojilo do celoslovenskej veV PICHNOM ut.-so. ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. rejnoprospešnej finančnej zbierky Deň narcisov 2013, organizoAndrej Hirjak, nar. 1922 nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. vanej Ligou proti rakovine SR, a stalo sa spoluorganizátorom 17. V RADVANI NAD LABORCOM ročníka tohto humánneho podujatia. Mária Zubaľová, nar. 1932 Verejná finančná zbierka bude čené aktuálnym „identifikátorom V STAKČÍNE v piatok 12. apríla v Humennom dobrovoľníka“ a s pokladničkami Ľubica Kolesárová, nar. 1965 15–krát. V tento deň skupiny s logom „Deň narcisov 2013“. Do V TURCOVCIACH dobrovoľníkov v uliciach mesta zbierky sa zapojili dobrovoľníci aj Mária Macková, nar. 1927 Pohotovostné služby v HUMENNOM: ponúknu kvietok narcisu ako sym - z onkologickej ambulancie MUDr. V UDAVSKOM 8. 4. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 9. 4. Le - bol nádeje, spoluúčasti a pomoci Brigity Timuľakovej, členky Únie káreň DON BOSCO, 10. 4. Lekáreň pre ľudí bojujúcich so zákernými žien Slovenska, ako aj skauti 120. Verona Gajdošová, nar. 1947 PRI FONTÁNE, 11. 4. Lekáreň NA VO VYŠNEJ JABLONKE ná do ro vý mi ocho re nia mi. Všetci, zbo ru prof. Pav la Bi le ca. Dobro DETSKEJ POLIKLINIKE, 12. 4. Leká Zuzana Jurpaková, nar. 1921 kto rí chcú na ten to účel prispieť, voľní kom, kto rí sa zú častnia tejto reň LABORECKÁ, 13. 4. Lekáreň AVIV ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH stretnú v uli ciach mesta a na jednodňo vej kampa ne, ako aj ľu CENA, 14. 4. Lekáreň HARMÓNIA. Rudolf Naščák, nar. 1933 frekvento va ných miestach v ča se ďom, kto rí akou koľvek čiastkou Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do od 8.30 hod. do 16.00 hod. pove- prispejú do zbierky, patrí poďakoNech im svieti svetlo večné! 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. rené skupiny dobrovoľníkov ozna - vanie. Mgr. Michala Macková

Kiná pozývajú

Áno racionalizácii, ale nie na úkor kvality vzdelávania

Galéria Andrej Smolák

Opustili nás

Kedy na plaváreò

V Hu mennom pätnásty Deň narci sov

Kam do lekárne


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

DOHUM ENNÉH OPRIC HÁDZAJ ÚREL IKV IEZAKLAD AT EĽ ARÁD USAL EZ IÁN OV

DonBoscomedzinam i Saleziáni dona Bosca v Humenom minulý týždeň informovali o významnejudalosti–12.aprílabudúdoHumennéhoprivezenérelikviesvätéhoJánaBosca.Tátoudalosťjesúčasťoupríprav na200.výročienarodeniatohtosvätca(1815–2015). Človek, ktorý mal možnosť byť hať program, v ktorom sa budú v kostole či na inom mieste, kde čítať úryvky zo Spomienok svätsa stretol s relikviami svätého ca a spievať piesne. Počas celej človeka, veľmi dobre vie, aký to noci bude možnosť uctiť si relikje pocit. Svätí sú už u Boha, ale vie svätého. Program zakončí na miestach, kde sú uložené ich záverečná pobožnosť v sobotu telesné ostatky, sú veľmi blízko ráno o 8.45 hod. Ján Bosco bol aj ľuďom. Toto je viera kresťa- kňaz, ktorý žil v 19. storočí v Ta nov od pr vých liansku. Ce lý čias uctie va nia svoj život venomučeníkov v kaval to mu, aby takombách. po mo hol opusA teraz netreba te ným mla dým ísť za svä tý mi stať sa čestnými ďaleko. Vo štvrobčanmi a dobtok 11. aprí la rými kresťanmi. bu dú pri ve ze né Zria dil pre na Slo ven sko chlapcov dom po zostatky svä(stre disko) na tého Jána Bosca dob ré využi tie a spomedzi 19 voľné ho ča su, miest, kto ré ktorý im poskynavštívia, v poto val ro din né radí druhé bude prostredie, dielpráve Humenné. ne a triedy na Relikvie (vosková figurína v ži - výučbu remesla. V roku 1859 votnej veľkosti, v ktorej je ulože- založil rehoľu Saleziánov, ktorej ná kosť je ho pra vej ru ky) čle no via pokra ču jú v je ho obchádza jú ce lý svet. V Hu - myšlienkach a práci. Na Slovenmennom privítanie dona Bosca sku pôsobí rehoľa od roku 1924 bude v piatok o 19. hod. na dvo- a nachádza sa v 22 mestách. re Saleziánskeho domu na Šte- Don Bosco zomrel 72–ročný fánikovej ulici 33. Odtiaľ pôjde v roku 1888 a cirkev mu neskôr sprievod s presklenou urnou, udelila titul Otec a učiteľ mládev ktorej sú uložené pozostatky že. Viac informá cií o Já no vi svätca, cez námestie do farské- Bosco vi, sa le ziánskej ro di ne ho kostola Všetkých svätých, v Humennom i o putovaní relikkde o 20. 15 hod. bu de vií si môžete prečítať na stránke slávnostná svätá omša. Po svä- www.humenne.saleziani.sk. tej omši bude v kostole prebieStanislavMikita

Koc han ovskáagromliek ar eň,s.r.o ponúka vo svojej predajni v Kochanovciach (areál bývalého JRD) mliečne výrobky z nepasterizovaného ovčieho mlieka: l ovčíjogurtvihorlatskýbielyl ov čí jogurt vihorlatský ovocný (obe ocenené značkou kvality ministerstva pôdohospodárstva SR) l tradičnýovčí hrudkový syr l pravá kochanovská bryndza 100 % l ovčísladkýsyrRicottal žinčica sladká l žinčicakyslá.

-

8.4.2013

Policajné správy

Políciaodhalilav dňoch1.a 2.aprílapočasakcieaž2533priestupkov –1107vodičovzarýchlujazdu,44 vodičov za nesprávny spôsob jazdy, 9 prípadov nesprávneho predchádzania, 7 vodiči ignorovali prednosť v jazde, v 1 prípade na Predajnýčas:po–pia 7.30 – 16.00 priechodeprechodcov,37vodičov telefonovalopočasjazdy,v 197príhod. / sobota 8.00 – 12.00 hod. padoch bol nevyhovujúci stav voPOČ ÍTAČ ENAPADN UT ÉVÍR US OM zidla, 116 vodičov zabudlo zapnúť Prostredníctvom internetu sa opäť šíri svetlá,bezpečnostnépásynepoužipočítačový vírus „trojský kôň (kód ran- lo141vodičova ostatnýchpasažiesomware), ktorý infikuje počítače. Uží- rov. Udelených bolo 2 109 blokovateľovi sa na monitore zobrazí upo- vých pokút, v 45 prípadoch boli zornenie, že jeho počítač je zablokova - sankcionovaní bezohľadní cyklisti, ný Policajným zborom SR a vyzve ho či chodci, napomenutím riešili 349 na zaplatenie pokuty. Dôvodom je prípadov. Polícia odhalila 10 vodinapr. porušenie autorských práv, šíre- čov s viac ako 1 promile alkoholu nie detskej pornografie, spamu a pod. v krvi,v 30prípadochišloo priestuIde však o neoprávnené podvodné vy- pok. Zadržaných bolo 144 volákanie finančných prostriedkov. Polícia dičskýchpreukazov,103osvedčení upozorňuje, aby užívatelia podobné vý- o evidencii vozidla a 13 ŠPZ–tiek. zvy ignorovali a vykonali antivírusovú Polícianavyšeodhalila14rôznych kontrolu. kpt. JUDr. Michal Slivka trestnýchčinova zadržala16osôb.

Relikvia svätého Dona Bosca zavíta v piatok 12. apríla do Humenného.Svojucestuzačala25.apríla2009a navštívi130krajín.

TESTOVAN IEPODĽAINEK A

Akodop adl inaš i

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) uverejnilv minulomtýždnirebríček najlepších základných škôl, stredných odborných škôl a gymnáziínaSlovensku.Zaujímalonás,akodopadlinaši. Podľa maturít za rok 2012 sa v prvej desiatke najúspešnejších škôl na Slovensku ocitlo Gymnázium na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach na piatom mieste, podľa Testovania 9 za rok 2012 sa ZŠ v Uliči umiestnila na 10. mieste celoslovenského rebríčka. Ďalší, komplexnejší rebríček, ktorý priniesol inštitút len o niekoľko dní neskôr, nebral do úvahy len výsledky monitoru z jedného školského roka, ale až zo štyroch, pričom na 5. mieste sa umiestnila ZŠ na Ulici 1. mája, na 8. ZŠ Študentská 9 a na 9. ZŠ Hviezdoslavova (všetky zo Sniny). A ktoré sú najlepšie humenské základné školy podľa Testovania 9/2013? V slovenskom jazyku Základná škola Kudlovská získala 67,9%, v matematike ZŠ internátna s MŠ Lesná získala 80%. (mš)


4

- POD VIHORLaT Om -

INZERCIA

-

8. 4. 2013

Prvého marca bola otvorená degustačná a prezentačná miestnosť s kapacitou 50 miest. Podľa konateľa spoločnosti Ing. Pavla micháleka, pre hostí majú pripravenú degustáciu vlastných vín a zabíjačkové špeciality. Konkrétne 10 druhov vín a zabíjačkové špeciality (škvarková či pečeňová pomazánka, jaternice, klobáska a zemplínska kapusta). Ponuka platí aj pre možností prezentácie firiem s využitím audiovideo techniky. môžu zaradiť tiež prehliadku vinohradu, technológie výroby a pivničných priestorov. Kontakt: 056/6522515 alebo info@pivnicaorechova.sk.

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/ Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Výkup zlata a striebra za najVÝHODnEjŠIE cEny Záložňa Z-Kredit S t a n i č n á 11 ( 1 . p o s c h . ) , H u m E n n é

Tel. 772 1560, 0908 254 153

Rozvoz do 20 km ZDaRma

Firpoma VAS nú ka

pre bí ja nie a pre čiste nie od pa do vých po tru bí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu.

Tel. 0918 999 814 non–stop


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

8.4.2013

Medzivyb ran ým imlad ým ital entam ipriem yslov ákzoSnin y K nadštandarduStrednejpriemyselnejškolyv Snineužtradičnepatrímožnosťzapájaťštudentovdorôznychaktivít,čímsa preverínielenkvalitaštudentov,aleajúroveňškoly,jejpedagógova celéhoedukačnéhoprocesu. S hrdosťou môžeme konštatovať, tislave. Každoročne konferencia pre- sa podarilo spomedzi 230 registro- bodom konferencie bola prezentácia že škola má zastúpenie v aktuálnych bieha vo všetkých krajinách V4 vaných mladých ľudí so záujmom vlastného projektu v oblasti weboodborných disciplínach. Potvrdili a najlepší sa stretnú na medziná- o informačné technológie, ktorí prih- vých stránok, počítačovej grafiky, sme to aj účasťou na ôsmom roční- rodnom sympóziu, vždy v inej kraji- lásili 51 webových stránok, 147 gra- aplikácií či blogov. Aj reprezentant ku konferencie Junior Internet, ktorá ne. Generálnym partnerom pre tento fických prác, 5 aplikácií a 53 textov, Strednej priemyselnej školy v Snine sa konala v piatok 15. marca 2013 ročník bolo Zastúpenie Európskej dostať do porotou vybraných 60 mla- Denis Copák, podobne ako ostatní, v budove Fakulty informatiky komisie na Slovensku. Nášmu štu - dých talentov, ktorých pozvala na musel zaujať porotu počas troch mia informačných technológií v Bra - dentovi študijného odboru strojárstvo konferenciu do Bratislavy. Hlavným nút, kedy musel stihnúť vystihnúť všetky silné stránky svojej prihlásePET ERTREC IAKA BARB AR ASAL OVAARYVYSTAV UJ ÚV HUM ENNOM nej práce. Obhajoval návrh svojich grafických prác – Vizualizácia lisu na ložiská pre skateboard, Grafickú štúdiu skateparku a ďalšie tri grafické VovýstavnejsieniMestskéhokultúrnehostrediskav Humennomv aprílivystavujúVranovčania práce. Za svoje práce dostal oceneBarbaraSalovaara,rodenáSkybová,ktorážijea tvorívofínskommesteLahti,a PeterTreciak, nie. Konferencia bola otvorená vektorýjemožnoviacnežmaliarznámyv HumennomakohudobníklegendárnejskupinyHMC. rejnosti a okrem súťažnej časti boli Kamaráti ho po základnej vo- potvrdzuje spomienkou na školské a vďaka dobrému rámu môže byť zaujímavé aj odborné prednášky jenskej službe pozvali do dnes už časy: „Keď som bol žiak, najviac z obrazu o polovicu lepší dojem. z oblasti informatiky a informačných legendárnej skupiny HMC, s ktorou som sa tešil na telesnú a výtvarnú Nuž a prečo maľuje, keď s obrazmi technológií, či zaujal matematický získali aj ocenenie na festivale poli- výchovu. To bolo na prvom mieste. denne pracuje? „Chcem, aby model vtipu a tri úrovne kvality tickej piesne. Pred pár rokmi hral Môj obraz bol aj na českoslo- zostalo niečo po mne, keď už tu ne- myslenia. PaedDr.AlenaRomanová, AnnaŠimkuličová v Drišľaku. V uplynulých rokoch sa venskej výstave.“ Dlhé roky sa budem.“ riaditeľkaškoly ocitol v úplne odlišnom tvorivom však maľovaniu nevenoval, viac ho priestore, venuje sa výtvarnej lákala hudba. „Raz mi napadlo, že tvorbe. „Konečne mám prácu, ktorá niečo namaľujem, obraz sa mi ale ma baví,“ uviedol Peter Treciak, nepozdával a hodil som ho za skriktorý sa počas dňa venuje práci vo ňu. Po niekoľkých rokoch som ten svojom sklenárstve a rámarstve obraz zarámoval a zavesil na stea po večeroch, ak sa nadchne, nu. Keď ho zbadal znalec Jaro niekedy aj do rána maľuje obrazy. Krajňák z Darte, opýtal sa ma, pre„Je to môj koníček,“ dodáva, a že to čo nemaľujem,“ A tak vlastne dostal nie je iba chvíľkové očarenie, Peter krídla.Maľuje prevažne kraji ny a kvetinové kompozície, olejom OBCHODNÁAKADÉMIAV HUMENNOM i akrylom, štetcom i špachtľou. Dynamicky, s fantáziou a citom pre kompozíciu farieb. Ako maliar a zároveň aj ramár si svoju prácu teraz Aj tohto roku sa študenti dvojnásobne užíva. „Tiež som neObchodnej akadémie v Hu- počítal s tým, že budem niekedy ramennom mohli zúčastniť pra- már,“ s úsmevom dodáva vyučený covného pohovoru pre zahra- stolár, ktorý tvrdí, že nevhodným ničnú firmu. Je naozaj veľmi rámom môžno obraz „zbabrať“ PeterTreciakpredsvojimiobrazmiv humenskejgalérii. chvályhodné,žev dnešnejdobe, kedy je o prácu pre mladých NADÁCIAORANGEAJTENTOROKPODPORÍSENIOROV absolventov stredných škôl v našomregióneveľkánúdza,sa školastaráo budúcnosťsvojich absolventov. Žiaci tretích Nadácia Orange otvára piaty ročník grantového programu Zelená pre seniorov, v rámci ktorého a štvrtýchročníkovv nemeckom prerozdelícelkovo60000Eur.Hlavnýmposlanímgrantovéhoprogramujepodporiťzmysluplnéakjazyku absolvujú písomnú, tele- tivitya projektyzameranénaintegráciu,sebarealizáciua zlepšeniekvalityživotaseniorov. fonickú a ústnú časť pracovnéNadácia Orange v spolupráci preto už piatykrát otvára grantový voch dôchodcov, či združených hopohovorua poveľmiprísnom s Centrom pre filantropiu, n.o., program Zelená pre seniorov. v kluboch dôchodcov, ale aj neorvýbere môžu absolvovať prax dlhodobo venuje pozornosť aj Organizácie, ktoré sa zameriavajú ganizovaných, ktorí však potrebualebo získať trvalé pracovné obyvateľom starším ako 60 rokov, na prácu so seniormi, majú jú pomoc a podporu. Granty sú urmiesto v svojom odbore v Ra- ktorých počet sa každoročne zvy- možnosť posielať svoje projekty čené rovnako pre aktívnych seniokúsku.Chcemesaaspoňtakou- šuje. Podľa prieskumu, ktorý pre zamerané na zvyšovanie kvality rov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti toformoupoďakovaťnašejOA, Nadáciu Orange realizovala agen- života seniorov žijúcich v domo - sebarealizácie, ako aj pre tých, že nám to znova umožnila a že túra 2Muse, takmer polovica sektorí sú odkázaní na starostlivosť samôžuvšetcinemčinárikaždo- niorov má stále veľa záujmov druhých. „Veľmi nás teší, že ročne zúčastniť zaujímavej a prejavuje záujem o dianie vo každoročne zaznamenávame naexkurzievoViednia v Bratislave. svojom okolí. Nadácia Orange sa rastajúci počet predložených žiaV. Raganová, L. Begová, D. Rujak snaží reagovať na ich potreby, dostí o podporu, ktoré pomáhajú seniorom zlepšiť ich životnú DET ÍZ KRÍZ OV ÉH OSTRED ISKAV SNIN ENABEN EF IČNOMKONCERTE úroveň a integráciu do spoločnosti. Preto aj v tomto roku podporíme aktivity prínosné pre ľudí, na ktorých sa, žiaľ, častokrát Detiz Krízovéhostrediskav Sninesav sobotu29.marcazúčastzabúda,“ hovorí správkyňa Nadánilibenefičnéhokoncertupodnázvom„Oprisao mňa“,ktorýsa cie Orange Andrea Cocherová. konalv PKOČiernyorolv Prešove. Nadácia Orange doteraz podporiNiesol sa v duchu pozornosti né nadšenia a očakávania z toho, la projekty tohto typu celkovou sua lásky k deťom. Na podujatí vys- čo sa im nakoniec podarí zhotoviť. mou 255 000 Eur. Uzávierka prijítúpili skupiny Hrdza, Mloci, Xindl X, Deti sa veľmi tešili na maľovanie mania žiadostí, ktoré je možné poMartin Husovský, Michaella Papp, na ich tváričky, čím sa zrazu zmedávať výlučne v elektronickej Lola beží a Zašo, kým sa deti výt- nili na Avatarov, tigrov a pestrofa forme, je 2. mája 2013. Maximálna varne realizovali pri maľovaní na rebných motýľov. Cítili sa tam všetvýška podpory na jeden projekt je De t i z Krí z o v é h o cent r a v Sni n e drevo a vymaľovávaní vajíčok. Bo - ci ako jedna veľká rozprávková roAndreaDevanová lo zaujímavé sledovať ich tváre, pl- dina. SimonaLapšanská nabenefičnomkoncertev Prešove. 2 000 Eur.

Kraj inky,zát iš ia,far ebnéočar en ie

Pokračujev zahraničnejspolupráci

Pre krajší živ ot v každom vek u

Rad osťz nov ýchzáž itkovi priat eľ ov


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

8.4.2013

PREDSTAVUJEMEAUTORA,KTORÉHOZÁĽUBATRVÁUŽDVADSAŤROKOV

Zbe r a t eľ ľudskej múdrosti

Ing. Ján JUROV (na snímke) z Humenného dokázal za dvadsaťročnej neúnavnej zberateľskej činnosti z rôznychzdrojov(výstrižkyz tlače,výrokyjednotlivcov)zozbieraťa zoštylizovaťnesmiernemnožstvomateriáluo ľudskejmúdrostii hlúposti,akopríslovia,porekadlá,aforizmy,ÚsmevyslávnychčiMurphyhozákony. Pre úplnosť uvádzam definície Hepburnová – kolektívu auto- v nej encyklopedickým spôso - zahrnuté prísprísloví, porekadiel a aforizmov. rov Milan Zemčák&Ján Jurov. bom zoradené poznatky lovia a poreAko je známe, príslovie je Dodávam, že názvy týchto mini - z rôznych odborov. Napríklad čo kadlá obyvatezovšeobecnenou ľudskou skú - žánrov sú spracované podľa je Achilova päta, priezviská ľov nášho resenosťou, z ktorej vždy vyplýva abecedy. Ďalšou dvojdielnou rôznych umelcov i ich pôvodné giónu. Ostáva určité ponaučenie (Kto chodí do knihou je Povedali o …, v kto- mená, Aljaška, Atlantída, Biblia, ešte spomenúť mlyna, ľahko sa zamúči. Kto rom prevládajú výroky usporia- československí prezidenti, Čín- Úsmevy slávchce žať, musí siať. Viac rúk dané tematicky. V knižke sky múr, Homonna – Humenné. nych, v ktorých sú titulky: Veseviac spraví. Čistota pol života.). Prísloviasú umiestnené ľudské Ďalšou variáciou pôvodu uve- lo o slávnych, Duchaplne Na druhej strane porekadlo je múdrosti (Trikrát uvažuj, kým deného slova „Homo“ im od a ďalšie od autora Milana krátky výrok, ktorý výstižne vy- niečo urobíš). V knihe Murphy- gréckeho slova „humenos“ – Zemčáka, ktoré vyšli v Levoči jadruje životnú skúsenosť ľudí. ho zákony dominuje ich úplné prvý, čiže lexikálny význam slo- v roku 2004. Autor je telesne A formálne je blízke prísloviu, znenie s príkladmi. va súvisí s predstavenými hu- postihnutý a žije v Levoči s neviale nemá poučný zmysel. Často V knižočke Jurov, ktorá je menského kláštora ako autorita- diacou dcérkou. Pri živote ho drje veľmi ťažko rozoznať pore - rovnomenná s autorovým tívneho (XIII. stor). Napokon ží iba počítač. Publikuje to, čo kadlo od príslovia (Proti veku priezviskom, zozbieral od ľudí existuje podľa Jurova aj Zem- zozbieral náš autor Ing. Ján Junieto lieku. Babka k babce budú a z tlače hodnotný materiál. A sú plínsky slovník, v ktorom sú rov. Mgr.JánHríb kapce. Dostal sa z dažďa pod odkvap.). Napokon aforizmus je stručný, vtipný výrok. (Socializmus je komunizmus pre zlo - OslovilismezberateľaIng.JánaJurova,čohonakoplokuzáľubezhromažďovaťvýsledkyľudskejmúdrosti. dejov. Prvé rady sú rezervované – Celý život som pracoval ral a vtedy prišiel ku mne môj bý- Zbierali sme to dvadsať rokov, pre tých, ktorí prichádzajú poslední. Sviatky sú plánovanou v Chemku a často som cestoval. valý pracovník s tým, že má spo - lenže to nemalo konca–kraja, takabsenciou v práci.). Uvedené A pri jednej služobnej ceste do lužiaka v Levoči, ktorý to všetko že sme museli skončiť. Na svojej tlačiarni mi vytlačil šesť kníh. On už príklady boli opublikované a na Prahy som sa zastavil vo vte- má v počítači. l Prijali ste túto informáciu sa orientuje na niečo iné a ja už len počítači zapísané. Ide o krátke dajších ČKD, kde som mal jednaoddychujem. prozaické literárne žánre, ktoré nie s obchodným partnerom. a rozhodlistesakonať? uvideli svetlo sveta až v dvad- Keďže ten mal inú návštevu, jeho – Nie, zbieral som síce ďalej, ukla- l Takžečomusaterazvenujete? saťšesť tisícovom náklade, sekretárka ma posadila ku stolu, dal do zošitov, ale dva roky sa nič – Výroky už nezberám. Aj teraz, v obsiahlejšom 6–dielnom vyda - uvarila mi čaj a keď som sa pozrel nedialo. Raz som išiel do Tatier, od keď niečo nájdem, zistím, že to ní pod názvom MagnaI Abbe – na jej stôl, pod plexisklom mala kamaráta som si vypýtal adresu na už máme. Je síce veľa nových, 10–15 trefných výrokov. Keďže známeho z Levoče. Ten mi pove- ale staré sa opakujú, a tie už másom mal čas, opísal som si ich. dal, že má už dva roky čaká, lebo me zachytené. A tak konštatujeme spolu so O týždeň–dva som cestoval do jeho spolužiak a môj bývalý pramesta Hradec Králové a tam som covník ho informoval o mojej záľu- Jeanom Paulom, že Šťastný je šiel do reštaurácie na obed. Na be. Sám v počítači mal okolo 8 tisíc ten,ktorozumiecitátom.Alebo čelnej stene bolo napísané: Pod- výrokov. Systematicky, podľa abe- sipripomeňmemyšlienku,ktonapitým podávame jenom ruku. cedy, na rozdiel odo mňa. Požiadal rú má v záhlaví jednej zo svoA to ma tak nakoplo, že som začal ma, či by som mu svoje zošity ne- jich kníh autor: Výroky nepozbierať tie múdrosti a vystrihovať nechal a tri–štyri mesiace na tom sudzuj podľa toho, kto ich vyich z časopisov a novín. A tie som pracoval, lebo toho bolo veľa riekol,alepodľatoho,čochcú ukladal v robote do stola. Až pri- a spolu už mal 15 tisíc výrokov. povedať.Marián Šimkulič šiel čas, kedy som išiel do dôchodku a tak som upratal stôl, kde Z AKTUÁLNEJPONUKYVIHORLATSKEJKNIŽNICEV HUMENNOM som našiel jednu veľkú obálku, kde bolo plno papierikov. Doma som to vysypal na stol s otázkou: Akobolonapočiatku.KorenekresťanstvanaSlovensku.Toje Čo s tým? Keď zafúka vietor, všetko skončí na dvore. Zobral názovútlejknižky,ktorújejautorJaroKoprdaponúkačitateľom som zošit a začal som ich vypiso - pripríležitosti1150.výročiapríchodusvätýchvierozvestovCyrivať a nalepovať, aby som zistil, že laa Metodananašeúzemie.Monografiajechronologickýmpriemalý zošit mi už nestačí a tak pri - rezom prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom búdali ďalšie a ďalšie. A zaplne - napríchodsolúnskychbratova činnosťsvätéhoGorazda. ných zošitov formátu A 4 bolo už 6 Pozornosť je venovaná aj sakrál- hov a zachytávajú dlhodobý proces alebo 7. Raz som to len tak preze - nym stavbám a archeologickým ná- spoločenskej emancipácie žien. lezom z čias kristianizácie. Knižka Monografia je určená nielen MESTSKÉKULTÚRNESTREDISKOPOZÝVANADIVADELNÉPREDSTAVENIE môže byť zaujímavým čítaním pre odborníkom, ale každému, kto sa každého, kto má chuť spoznávať zaujíma o ženskú emancipáciu históriu nášho národa. Na ceste a osudy žien žijúcich na Slovensku. k modernejžene.Kapitolyz dejín Jedným z predpokladov efektívnej Mestskékultúrnestrediskov Humennoma divadelnýspolokFridaBr- rodovýchvzťahovnaSlovensku práce s rodinou je poznanie vývoja no13.aprílao 19.hod.pozývajúnadivadelnépredstavenieMedzine- je názov monografie GabrielyDu- slovenskej rodiny za posledné deboma ženou.HrajúDianaMórová,MartinTrnavskýa RadimNovák. dekoveja kolektívu vedeckých pra- saťročia. Pochopenie zmien, zmaVýstupy popisujú z rôznych uhlov milencov v posteli, marec je panto - covníkov. Postavenie a poslanie povanie aktuálneho stavu rodiny reálne i bizarné konflikty medzi mimou muža a ženy na lavičke žien a mužov v rôznych etapách v demografických, sociálnych mužom a ženou. Jednotlivé mesia - v parku, atď. Scény sa nesú v du - historického vývoja (koniec 16. stor. a psychologických súvislostiach, ce v roku tvoria paralelu k vývoju chu hriešného jabĺka, pochybova- až 20. stor.), ich rozličné sociálne ako aj jej budúce smerovanie, to lásky medzi nimi od vzniku po zá - nia o láske, ale aj jej vzývanie. Jed - pozície, vplyv rodovej identity na všetko prináša publikácia JánaGanik. Niekedy ide o šťastnú lásku, notlivé scény sa niekedy dejovo reálne sociálne pomery, osobné buru – Teória rodiny a proces inokedy o rozchod, raz ide o mla - prelínajú. Koniec hry zachytáva reakcie jednotlivcov v konkrétnych práces ňou.Táto monografia môdý, inokedy o starší pár. Nálada starenku a starčeka, ktorí líhajú do životných podmienkach – to sú té- že byť dobrou pomôckou pre štujednotlivých mesiacov je prenáša - postele nie kvôli sexu, ale aby za - my rozsiahlej 760 stránkovej publi- dentov, ale hlavne pre účinnú prácu ná do obrazov – január predstavu - spali. Je koniec roka, tedy večným kácie. Autori prinášajú komplexný všetkým pomáhajúcim profesiám. je genézu lásky, február rozhovor spánkom? (km) pohľad na históriu rodových vzťaValériaPetrunčíková

Nazač iatkubol asekret árkasostol ompln ýmvýr ok ov

Tentorazzospoločensko–vednéhooddelenia

Medzineb oma žen ou


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

8.4.2013

SPIS OVAT EĽKAOĽGAFELDEK OV ÁVÁMV NAJNOVŠEJKNIH EZ IKAR U

Možn o odpov ie: Čo je šťastie?

Súť ažo triknih y Čerstvá sedemdesiatnička Oľga Feldeková svojou knihou Kýmsomšťastnýnadväzujena štýl,ktoréhovyvrcholenímbola jej novela Veverica. Uveďte jeho názov. Traja z vás získajú najnovšie dielko autorky, ktoré vyšlovovydavateľstveIkar.Vašeodpovedečakámev redakcii dokoncatýždňa.(mš)

„Ach, nech sa dívam, ako sa dívam, nikde nevidím šťastného človeka. Aj tí najšťastnejší sa na voľačo sťažujú. A aj tí, čo sa nesťažujú, šťastie iba predstierajú a nešťastie dobre skrývajú. Dokedy to svoje nešťastie majú chudáci ľudia znášať? Život každého človeka je neznesiteľný. Najlepšie urobím, keď zničím svet,“ vzdychol si Pán Boh. V najnovšej knihe Oľgy Feldekovej príbeh poteší čitateľa nielen tým, že voľnej nohe. Debutovala knižkou Kýmsomšťastnýsa Boh chystá je zložený z množstva krásnych mi- Sťahovanienamieste.Nasledovala zničiť svet, ale jeden z jeho anjelov nipríbehov, ale aj prekvapujúcim ro- ďalšia poviedková kniha Dievča a šťastie.Krátke prózy a fejtóny vydostane od neho šancu svet zuzlením. zachrániť – ak zostúpi v ľudskej po- OľgaFeldekovápo ukončení štú- dala v dvoch knižkách: Niekedyspádobe na zem a ak sa mu podarí dia žurnalistiky na Filozofickej fa- vamv okuliaroch,abysomlepšievinájsť aspoň jedného šťastného člo- kulte Univerzity Komenského (1967) delanasena TajomstvoSloveniek. veka. Aby sa mu dobre hľadalo, pôsobila na voľnej nohe. Externe K sedemdesiatke svojho manžela musí mať zamestnanie, v ktorom pracovala ako redaktorka Nového pripravila výber z jeho poézie Semôže putovať od človeka k člove - slova mladých, neskôr sa stala dra- demdesiato láske(Ikar 2006), ktorý ku. Stane sa teda poštárom – a tak maturgičkou Slovenskej filmovej plnohodnotne sprevádzal jej prozaMáriaLešková v tej postave zrazu spoznávame tvorby a od roku 1990 je opäť na ický text. hlavného hrdinu jednej z najVihorlatskáknižnicav Humennom úspešnejších starších autorkiných 8.aprílao 16.30hod.pozývanaaupoviedok – poštára z poviedky torské čítanie a besedu so spisoTentok.„Mojaknihaniejeo naozajvateľom a publicistom Michalom stných osobách a preto sa v nej Hvoreckým,ktorýv roku2009zísmoženájsťktokoľveknasvete.Je kal v Berlíne Medzinárodnú novitopríbeho tom,akéješťastierelanársku cenu a v roku 2010 Cenu tívne.HlavnýhrdinaješťastnýčloNadácie Tatra Banky za umenie – vek,ktorývlastnenemádôvodbyť Mladý tvorca. Michal Hvorecký šťastný,“ poznamenáva autorka vyštudoval estetiku, píše poknihy. Oľga Feldeková nám s priviedky, romány a fejtóny. Pravirodzeným rozprávačským talentom delne publikuje v rôznych denníodkryje historicky starý svet a uká koch a časopisoch. Preklady jeho že nám, čo všetko tvorí súčasť cítekníh vyšli v Nemecku, Taliansku, nia sveta moderného človeka. TrePoľskua v Českejrepublike.(mv) ba už len siahnuť po knihe, ktorej

V CEL OSLOV ENSKEJSÚŤ AŽ IUŽTRAD IČNEZAB OD OVALPREŠ OVSKÝSAM OSPRÁVVNYKRAJ

Celýsvetjedivadlo–najkrajšíkalendárnaSlovensku

Beznásiliakaždýdeň

Hocipočetštatistickyevidovaných prípadov násilnej kriminality za V súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2013 získal Prešovský samosprávny kraj (PSK) v kategórii posledných päť rokov stále klesá, regiónyopäťprvémiestozanástennýkalendárCelýsvetjedivadlo.Zabodovalajvinýchkategóriách. každý násilný skutok predstavuje Tohtoročný kalendár s názvom dične v tejto súťaži obsadzuje materiály o kraji a regióne porota veľký zásah do života obetí. Celý svet je divadlo viac ako rok popredné priečky – v roku 2009 udelila Ľubovnianskemu múzeu Cieľom preventívno–propagačnej pripravovalo Divadlo Jonáša Zá- druhé miesto za nástenný ka- prvé miesto za propagačnú bro- aktivitys názvom„Beznásiliakažborského (DJZ) v Prešove. „Na lendár Renesančný kaštieľ v Hu- žúru Poľské korunovačné klenoty dý deň“, ktorú pripravuje OR PZ dvanástich atraktívnych fotogra- mennom, v roku 2010 prvé na hrade Ľubovňa. Spomedzi v Humennom v spolupráci s Cenfiách predstavil dvorný fotograf miesto za kalendár Sedem divov účastníkov z Prešovského kraja trompedagogicko–psychologickéJano Štovka umelecký kolektív Prešovského kraja a v roku 2012 bolo úspešné aj mesto Prešov, ho poradenstva a prevencie, je divadla.Hercisúodfotenív diva- druhé miesto za nástenný ka- ktoré v kategórii Mestá získalo upozorniťširokúverejnosťnaprodelných kostýmoch na rôznych lendár Najkrajšie panorámy Pre- prvé miesto za nástenný ka - blematikunásilia,poukázaťnajeho miestach v regióne – od šovského kraja. V súťaži sa lendár Nočný Prešov. Súťaž rôzne formy, možnosti, ako Lomnickéhoštítu,cezTrikoruny v tomto roku opäť úspešne pre- najkrajší kalendár Slovenska má predchádzať rizikovým situáciám, až po Domašu a Starinu. Foto- zentovalo aj Ľubovnianske mú- dlhoročnú tradíciu, v tomto roku akosabrániťa čorobiť,prípadne grafií je oveľa viac, ale do ka- zeum – hrad, ktoré získalo až sa koná 21. ročník. Súťaž Najkraj- nakohosaobrátiťv prípade,aksa lendára sme museli vybrať len dve ocenenia: v kategórii Regió- šia kniha a propagačný materiál niektostalobeťounásilnéhotrest12,“ priblížil riaditeľ DJZ Ján ny obsadilo so svojím nástenným o Slovensku píše v tomto roku ného činu.Akcia sa uskutoční 19. Hanzo. Do 21. ročníka súťaže kalendárom tretiu priečku. V sú- šiesty ročník. Obe súťaže vyhla- apríla2013o 14.00hod.v priestoprihlásilo 30 vystavovateľov spo- ťaži Najkrajšia kniha a propa- suje a organizuje Klub fotopubli- roch Vihorlatskej knižnice v Hulu 36 kalendárov. PSK svojimi gačný materiál o Slovensku za cistov Slovenského syndikátu no- mennom.Vstupjevoľný. nástennými kalendármi už tra- rok 2012, v kategórii Propagačné vinárov. VeronikaFitzeková pplk. Ľuboš Kračanský, riaditeľ OR PZ

VIHORLATSKÉOSVETOVÉSTREDISKOVYHLASUJEKRAJSKÚSÚŤAŽ

Výt varn éspektr um2013

Výtvarnéspektrumjenajstaršoua najprestížnejšoupostupovou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Je určená pre mládež a dospelých, žánrovo ani tematicky nie je vymedzená. Termín uzávierky prijímania prác vo Vihorlatskomosvetovomstrediskuv Humennomje30.apríl2013. Do súťaže, ktorá napomáha zaradia sa práce z oblasti ľudovérozvíjať záujmy a talent v oblasti ho remesla, priemyselného divýtvarnej tvorby, sa možno zapo- zajnu, diplomové a ročníkové prájiť vo všetkých voľných výtvar- ce študentov škôl s výtvarným zaných disciplínach – kresbe, grafi- meraním ani práce na úrovni škíc ke, maľbe, plastike, úžitkovej či štúdií. Výtvarné práce bude 6. tvorbe a v prácach intermediálne- mája hodnotiť odborná porota, ho charakteru (fotografický zá- výsledky krajského kola budú znam akčného umenia, land–art zverejnené na internetovej a pod.), realizované v rokoch stránke osveta@wbl.sk. 2012 – 2013, najviac 3 – 5 ks. NeMgr.MáriaMišková


8

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

JUDr. Slavomír Dubjel

správca majetku úpadcu Gabriela Paulusová, nar. 12. 3. 1964, bytom: 067 03 Krásny Brod 157 so sídlom správcu na Puškinova ul. 16, 080 01 Prešov, tel.: +421 908 313 992, email: pravneporadenstvo@gmail.com

8. 4. 2013

Predmet dražby: Predmetom dražby je majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 221/10, 18. 11. 2010, OV č. 244/10, 21. 12. 2010, OV č. 23/11, 3. 2. 2011) ako

Sp. zn. súdu: 3K/11/2010 Sp. zn. správcu: 3K/11/2010 S1390 Značka správcu: S1390 Meno a priezvisko úpadcu: Bydlisko úpadcu: Dátum narodenia úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová zn. správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Súd vedúci konkurz: Druh podania:

Gabriela Paulusová 067 03 Krásny Brod 157 12. 3. 1964 JUDr. Slavomír Dubjel Puškinova 16, 080 01 Prešov 3K/11/2010 S1390 3K/11/2010 Okresný súd Prešov Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu Gabriely Paulusovej, nar. 12. 3. 1964, bytom 067 03 Krásny Brod 157, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu - zástupcu veriteľov - GENERAL FACTORING, a.s. so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825, zastúpený HMG PARTNERS, s.r.o, zverejneným v obchodnom vestníku č. 126/12, 2. 7. 2012 (K008429) v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, I. kolo verejnej dražby: Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jozefína Atanásová, Hlavná 58, 040 01 Košice (dražobná miestnosť) Dátum a čas otvorenia dražby:

15. 5. 2013 o 10.00 hod.

Mesto H U M E N N É v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ponúka

na odpredaj prebytočný majetok vo vlastníctve Mesta Humenné: 1. Osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2.8 V6 Elegance – – – –

rok obstarania: 2007 počet najazdených kilometrov: 198 210 obstarávacia cena: 35 308,17 Eur / zostatková cena: 0 Eur kúpna cena: minimálne 7 440 Eur (v zmysle znaleckého posudku zo dňa 3. 2. 2013)

2. Osobné motorové vozidlo Daewoo Leganza 2.2 16V CDX – – – –

rok obstarania: 2000 počet najazdených kilometrov: 312 311 obstarávacia cena: 20 410,18 Eur / zostatková cena: 0 Eur kúpna cena: minimálne 606 Eur (v zmysle znaleckého posudku zo dňa 2. 2. 2013)

Podmienky: – viac informácií, resp. obhliadka majetku (po dohode): Mestský úrad Humenné, Odbor všeobecnej správy, č. tel. 0905 518 070 – kúpna cena: minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom – ponuku na odkúpenie s uvedením záujmového vozidla a po núknutej kúpnej ceny doručí záujemca v zalepenej obálke s ozna čením NEOTVÁRAŤ – „Ponuka na odkúpenie motorového vozidla“ na adresu: Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné – sekretariát primátorky mesta

Termín podania ponúk: 19. apríl 2013 do 15.00 hod. Mesto Humenné si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta

vyššie uvedené nehnuteľnosti ďalej spoločne aj "Nehnuteľnosti". Nehnuteľnosti takto vyššie uvedené sú predmetom dražby ako celok a ako jeden celok budú takto dražené. Najnižšie podanie:

952,76 €.

Obhliadka predmetu dražby: 1. obhliadka dňa 29. 4. 2013 o 11.00 hod. 2. obhliadka dňa 7. 5. 2013 o 11.00 hod. Stretnutie so záujemcami za účelom vykonania obhliadky predmetu dražby sa uskutoční pred Obecným úradom Krásny Brod (Krásny Brod č. 69, 067 03 Krásny Brod) v stanovenom termíne a čase. Bližšie informácie týkajúce sa dražby, obhliadky predmetu dražby alebo iné informácie súvisiace s dražbou na tel. č.: 0908 313 992 e-mailovej adrese: pravneporadenstvo@gmail.com resp. v obchodnom vestníku. JUDr. Slavomír Dubjel, v.r., správca


9

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0904698574 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

-

8. 4. 2013

Smútoène

Spomienka

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne ju naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach bude stále žiť.

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Čas plynie a bolesť nás trápi, lebo Teba nám už nikto nevráti. Neprešiel jediný deň bez spomienky na Teba, ale aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. Už len kvety na hrob môžeme Ti dať a pri zapálenej sviečke v modlitbách s láskou na Teba spomínať.

30. marca nás vo veku 81 rokov opustila drahá mamka, babka prababka a sestra

9. apríla si pripomenieme smutné prvé výročie od chvíle, keď od nás náhle vo veku 59 rokov odišiel do večnosti manžel, otec, brat a švagor

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

VÝPREDAJ

s k l a d ov ý c h z á s o b - DV E R E

AKCIA - ZĽAVA na všetok tovar

Anna K R Á L I K O V Á z Humenného.

10 - 20%

V PONUKE: plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily eurookná u hliníkové okná zimné záhrady u hliníkové fasády interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

u u u u

Stredná odborná škola technická Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka v školskom roku 2013/14 absolventom 9. ročníka základnej školy výchovu a vzdelávanie v týchto odboroch:

Študijné odbory (4-ročné s maturitou): q 2675 M elektrotechnika - špecializácia počítačové systémy a počítačové siete q 3917 M 03 technické a informatické služby - v elektrotechnike Študijné odbory (4-ročné s maturitou a výučným listom): q 2413 K mechanik strojov a zariadení - špecializácia na obsluhu a programovanie CNC strojov q 2697 K mechanik elektrotechnik - špecializácia aplikovaná informatika q 3447 K grafik digitálnych médií q 6405 K pracovník marketingu - špecializácia manažér obchodu q 6405 K pracovník marketingu, športová trieda (futbal, volejbal) Milí deviataci, radi vás privítame v našej škole. Ak máte záujem, príďte, dvere k nám sú vždy otvorené!

Viac informácií: 4 e-mail: skola@sosthe.edu.sk 4 web: www.sosthe.edu.sk 4 tel. č. 057/ 775 2989

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí našu zosnulú vyprevadili na jej poslednej ceste. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTí OBjEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: objednávky

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

Ing. Štefan M I K O z Modry nad Cirochou. S láskou a úctou spomínajú smútiaca manželka Viera, deti Evka a Števo, Milka a Marek s rodinami, sestra Agáta s rodinou a švagor Fero s rodinou. Štyri smutné roky uplynuli 6. apríla od chvíle, keď nás vo veku 69 rokov navždy opustil

jUDr. Štefan P O S T I H A Č z Humenného. S úctou spomínajú manželka Helena, sestry Mária a Olina, ostatná smútiaca rodina, priatelia a známi. Modlitbu tichú šepkajú pery, modlitbu skromnú, čo k Nebu mieri. Smutné 10. výročie si pripomenieme 9. apríla od chvíle, keď nás vo veku 62 rokov navždy opustil drahý manžel, otec a dedko

11. 4. 2013 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, T kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy

v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1 0905 721 562 0905 671 814

ján B A Č O V Č I N z Jankoviec. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.


10 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

8. 4. 2013

I n z e r á t y p r i j í m a m e a j t e l e f o n i c k y n a è . 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 www.podvihorlatom.sk

Prenájom l Vezmem do prenájmu 1,5–2–izb. byt v HE. Tel. 0915 127 386. l Dám do dlhodobého prenájmu komplet zariadené kaderníctvo na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0915 925 601. l Dám do prenájmu priestory. Tel. 0915 90 19 19.

Kúpa l Kúpim mobilné telefóny – funkčné i pokazené. Model zasielajte sms–kou. Tel. 0919 376 453.

Predaj l Predám 1–izb. byt (prerobený) na Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. 0915 876 467. l Predám veľký 2–izb. byt (64 m2, OV) blízko centra v Humennom. Zn. Treba vidieť. Tel. 00421 908 215 861. l Predám 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. 0907 572 295. l Predám 3–izb. byt. Cena dohodou. Tel. 0905 140 427.

l Predám plechové strešné krytiny – dĺžka podľa potreby. Zameranie zdarma. Lesk od 4,18 Eur bez DPH/m2 (5,01 Eur s DPH) a mat 4,99 Eur bez DPH/m2 (5,99 Eur s DPH). www. najstrecha.wbl.sk / tel. 0919 376 453. l Predám stojanovú kĺbovú brúsku na výrobu pomníkov. Tel. 0917 145 031. l Predám 2 nové kolesá (komplet so závažím) na malotraktor zn. Agzat. Tel. 0917 145 031. l Predám traktor Zetor 25K. Tel. 0915 326 966. l Predám Škodu Fabia sedan 1.4, r.v. 2002, plus LPG. Cena dohodou. Tel. 0907 463 975. l Predám Citroën Berlingo 1.6 HDi, r.v. 2007. Cena dohodou. Tel. 0905 140 427. l Predám tuje na živý plot. Tel. 0907 592 086.

Drobnochov l Predám psíka pl. bišon (8–mes., čistokrvný). Cena 60 Eur. Tel. 0903 604 668.

Rôzne

l HĽADÁM PRÁCU ako čašníčka, resp. predavačka (dlhoročná prax), opatrovateľka, upratovačka kanc. priestorov. Tel. 0908 876 206. l Orez ovocných stromčekov / realizácia záhrad / závlahy. Info: Ing. Martin Hatala, 0907 633 883. l Kameraman TV JOJ ponúka: fotenie a nakrúcanie svadieb za l Predám TATRANSKÝ PROFIL super cenu. Tel. 0908 547 210. – Perodrážka (brúsený): 1. tr. l Doučujem MATEMATIKU – 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; príprava na Monitor ZŠ, maturitu DLÁŽKOVICU a DOKONČOVA - SŠ. Tel. 0903 512 101. CIE LIŠTY. Doveziem. Tel. 0915 l Vyučujem (doučím) hru na kla vír, keyboard, spev (všetky stup863 227, 0911 168 982. l Predaj palivového dreva – ne). Tel. 0908 145 872. buk, dub, hrab. Doveziem. Tel. l Výhodná PÔŽIČKA na čo 0949 232 674, 0905 318 640. koľvek. Tel. 0948 970 100. l Predávam palivové drevo – v dĺžkach aj metrovicu. Tel. www.uvermarket.sk l PÔŽIČKY – PENIAZE NA 0917 840 571. l Predám palivové drevo, aj po - POČKANIE. Tel. 0904 804 406. rezané. Tel. 0908 371 259. l Ponúkam palivové drevo. Tel. l OMIETKARSKÉ PRÁCE – maľujem, natieram, sadrujem, 0917 08 33 74. l Predám štiepané drevo – buk. stierkujem. Montáž sadrokartónu Doveziem. Cena dohodou. Tel. a kazetových stropov. Tel. 0905 712 378. 0918 491 412. l Predám bukové odrezky. Tel. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné 0908 102 786. ceny. Tel. 0907 927 970. l Predám starší RD (na rekonštrukciu) s veľkým pozemkom v Závadke. Cena 34–tisíc Eur, dohoda istá. Tel. 0908 319 499. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rekreačný pozemok (9,5 x 102 m) v Lackovciach. Všetky IS. Cena 11–tisíc Eur. Tel. 0911 205 348.

l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizova ným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

P R Á C A Obsadzo va nie miest v okresoch Snina a Medzilaborce na pozíciu:

l

Ponuka práce l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l Ponúkame prácu (na ŽL) na pozíciu OBCHODNÍK (poskytova nie pô ži čiek) a INKASNÝ PRACOVNÍK, pre SV a ML. Tel. 0908 143 139.

OBCHODNÍK (ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek l INKASNÝPRACOVNÍK (ŽL)

tel. 0908 143 139 Základná škola s materskou školou Dlhé nad Cirochou

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

VÝ­R O­B A­NÁ­B YT­K U­ NA­MIERU kuchyne l vstavané skrine l obývacie steny

0904 852 840

Pár litrov vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu, aby sme spoločne tento šľachetný čin pomohli uskutočniť.

Podporte SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE 16. apríla 2013 v čase od 7.00 do 11.00 hod. v priestoroch Materskej školy v Dlhom nad Cirochou, kde za pomoci pracovníkov hematologicko–transfuziologického oddelenia z Humenného budete môcť darovať krv.

Viac informácií na tel. č.

0918 485 949

MINIFARMA UDAVSKÉ prijíma objednávky na

l mladé nosničky 8 –16–týždňové (plemeno hysex a dominant farebný) l ročné nosnice v znáške l brojlerové - kurčatá - káčatá - húsatá l perličky l morky (širokoprsé, 8 – 10–týždňové) Objednávky na tel.

0905 480 587 u 057 779 6175 Holuby na slávnostné príležitosti v v v

svadby krstiny pohreby

tel. 0911690620

Mo­der­EFEKT­s.r.o. Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie - interiérové, exteriérové Siete - pevné, samonavíjacie,

plisované, na strešné okná

Rolety - textilné, plastové, do kúpelní Zhrňovacie lamelové dvere Silikónové tesnenie okien Servis žalúzií a predaj ND 057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

8.4.2013

HUM ENSKÁŽIACKAŠAC HOV ÁLIG AZŠ2012/13V KAT EG ÓR IIJEDNOTLIVCOV

ÚS ObFZ 25 - 12/13 SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk SEKRETARIÁT:l oznamuje,že VV schválil časový harmonogram výmeny starých (papierových) RP za nové plastové RP: pre hráčov III.A a III.B. triedy do 5. mája 2013, štart hráčov bude možný v III.A triede v 12. kole a v III.B triede v 15. kole len na nový plastový RP. Registračný preukaz si vymenili: III. A trieda (9. liga): Čertižné, Hrabovec n/L., Ňagov, Zb. Dlhé, Turcovce; III. B trieda (9. liga): Brestov, Romo Snina, Rovné, Ul. Krivé; l žiada predsedov FK vyplniť a doručiť na ObFZ REGISTRAČNÝ A AKTIVAČNÝ FORMULÁR INDIVIDUÁLNEHO ČLE NA SFZ pre predsedu FK, členov výboru a vedúcich družstiev. Tlačivo si môžete stiahnuť na: www.futbalobfzhe.sk / data / subory / Registracny formular SFZ Clen. pdf. Vyplnené tlačivá doručili: 7. liga: FKO Kochanovce, 8. liga: OŠK Rokytov pri Hum., TJ Tatran Kolonica, TJ Roma Podskalka Humenné, TJ Družstevník Volica, 9. liga (sk. B): TJ Mladosť St. Roztoka. PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% DAŇOU. l žiada funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757; Právnaforma:občianske združenie; Obchodnémeno:Oblastný futbalový zväz Humenné; Ulica: Osloboditeľov; Číslo: 3; PSČ: 066 01; Obec: Humenné. Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môže te vyzdvihnúť na sekretariáte alebo stiahnuť na www.futbalobfzhe.sk ŠPORTOVO–TECHNICKÁ KOMISIA:l oznamuje, že na základe an kety FK a vývoja povetrnostných podmienok ruší všetky stretnutia 16. kola I. a II. triedy dospelých, ktoré sa mali odohrať v termíne 6. a 7. apríla 2013. Náhradný termín určí ŠTK; l rozhodla, že odložené majstrovské stretnutia 15. kola I. a II. triedy dospelých, ktoré sa mali odohrať 31. marca 2013 sa odohrajú 1. mája 2013 (streda) o 16.00 hod. Na základe vzájomnej dohody FK a po súhlase ŠTK je mož né predohrať jednotlivé stretnutia 15. kola aj skôr; l nariaďuje opakovať predčasne ukončené semifinálové stretnutie Pohára Nexis Fibers a ObFZ: Modra n/Cir. – V. Sitnica a zá roveň vyzýva semifinalistov k vzá jomnej dohode k odohraniu oboch

stretnutí do 26. apríla 2013. Termíny dohody doručiť na ŠTK do 11. apríla 2013 do 14.00 hod. V opačnom prípade termíny určí ŠTK; l vyzýva R – Buchláka doručiť zápis o stretnutí z odvetného semifinálového stretnutia Ulič – Koškovce; l oznamuje, že z dôvodu nedodania nových plastových RP (z technických dôvodov) pre FK v termíne, ŠTK umožňuje štart hráčov v stretnutiach semifinále pohára a v 17. kole majstrovských stretnutí aj na platný „papierový“ RP alebo kartu hráča vytlačenú z www.futbalnet.sk (overiteľný cez ISSF); l konštatuje, že areál a hracia plocha TJ Roma Podskalka nie sú spôsobilé k odohraniu súťažných stretnutí a ukladá odstrániť nedostatky, ktoré sú v rozpore s RS ObFZ čl.18. Do odstránenia nedostatkov ŠTK ukladá nahlásiť miesto HP domácich stretnutí na ŠTK do 18. apríla 2013 do 14.00 hod. V prípade nesplnenia uvedených podmienok budú domáce stretnutia riešené v zmysle SP a DP. KOMISIA ROZHODCOV: l oznamuje, že zasadnutie KR bude 10. apríla 2013 (streda) o 15.00 hod.; l berie na vedomie ospravedlne nia: R – Butala; l dôrazne žiada R a DZ, aby zápisy zo stretnutí zasielali včas, t.j. do stredy (12.00 hod.) musia byť na ObFZ Humenné. Proti rozhodnutiam Komisií je možné podať odvolanie do 15 dní. DELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda(7. liga)dospelí,17.kolo–nedeľa14. apríla2013o 15.30hod.:V. Sitnica – Ptičie (J. Ferko – Havriško, DZ I. Čerevka), Hažín n/Cir – FK Humenné (Petruňo – VsFZ, DZ Groško), Ulič – Borov (Kucer – Rebej, DZ Drančák), Zubné – Kochanovce (Firkaľ – Metiľ, DZ Lenčiš), Ľubiša – Ohradzany (Prokopčák – M. Holp, DZ T. Firda), Dlhé n/Cir. – Košarovce (Buchlák – Mihalič, DZ Bolinger), Modra n/Cir. – Ubľa (Turčík – VsFZ, DZ Bober). l II.trieda(8.liga)dospelí,17.kolo –  nedeľa 14. apríla 2013 o 15.30 hod.:Volica – Ladičkovce (Skalka – Minďák, DZ Čopák), N. Sitnica – Podskalka (Brehovský – D. Holp, DZ Proň), Koškovce – Z. Hámre (Fecura, DZ Mikuláš Hríb), Lackovce – V. Hru šov (M. Ferko, DZ Polovka), Liesko vec – Kr. Brod (Bogdan – VsFZ, DZ Josay), Papín – Kolonica (Varga, DZ Parnica), Lukačovce – Rokytov (Ferčák – Havrilko, DZ Smoľák). l III.B trieda(9.liga)dospelí,12. kolo –  nedeľa 14. apríla 2012 o 15.30hod.:Rovné – Roma Snina (Jancusko), St. Roztoka – Kamienka (Andreško), Pčolinné – Ul. Krivé (Zadražný), Brestov má voľno. Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jehoobsahovúnáplň.

Gan aj,Bab inčák,Kar oľ ov áa Dlug oš ov á Streda 3. apríla sa niesla pre 55 žiakov humenských základných škôl opäť v znamení šachu. V budove OPP sa uskutočnilo 2. kolo Humenskej žiackej šachovej liga ZŠ v kategórii jednotlivcov. Riaditeľ turnaja, Ing. Jaroslav Pčola zo Šachového klubu REINTER n. o. zaujal žiakov príkladmi matovania i cennými šachovými radami. Hralo sa obvyklým švajčiarskym hracím systémom na 7 kôl tempom 2 x 9 minút. Ocenení boli traja najlepší v týchto kategóriách: l Chlapci – II. stupeň: 1. Matej Ganaj, 2. Jozef Mo-

Kam za športom FUTBAL

l KENO10III.liga–21.kolo,sobota13.apríla2013o 15.30hod.: Martin – ŠK FUTURA Humenné. l IV. liga – 21. kolo, nedeľa 14. apríla2013o 15.30hod.:Bard. Nová Ves – Snina. l V.liga–21.kolo,nedeľa14.apríla2013o 15.30hod.:V. Šariš – Pakostov, Hanušovce – Medzilaborce, Dl. Klčovo – Jasenov. l VI. liga – 17. kolo, nedeľa 14. apríla2013o 15.30hod.:Udavské – Breznica, Belá n/Cir. – Radvaň n/L., Stakčín – Seč. Polianka, Sedliská – Kamenica n/Cir. l II.ligadorast(st.a ml.)–21.kolo, nedeľa 14. apríla 2013 o 11.00 a 13.15 hod.: L. Mikuláš – ŠK FUTURA Humenné. l III.ligadorast(st.a ml.)–21.kolo, nedeľa 14. apríla 2013 o 10.00 a 12.15hod.:Michalovce B – Snina. l IV.ligadorast–13.kolo,sobota 13. apríla 2013 o 14.00 hod.: Kračúnovce – Jasenov, Stakčín – Svidník, Belá n/Cir. – Medzilaborce, Udavské – Ptičie, Papín – Kochanovce, Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. l I.ligažiaci(U15a U14)–18.kolo, sobota 13. apríla 2013 o 10.00 a 12.15 hod.: ŠK FUTURA Humenné – Bardejov, Snina – Vranov. l I.ligažiaci(U13a U12)–17.kolo, nedeľa 14. apríla 2013 o 9.00 a 10.45 hod.: ŠK FUTURA Humenné – Lipany, Snina – Bardejov. l II. liga žiaci – 14. kolo, sobota 13.apríla2013o 9.00a 10.45hod.: Medzilaborce – Sp. Podhradie. l I.ligaženy(žiačky)–14.kolo, sobota 13. apríla 2013 o 15.00 (13.15)hod.:Dúbravka Bratislava – Štich Humenné. l II.ligaženy(žiačky)–8.kolo,

cák, 3. Matej Čief (všetci Spojená CZŠ); I.st.:1. Vladimír Babinčák (ZŠ Laborecká), 2. Ivan Gavula (ZŠ Hrnčiarska), 3. Daniel Lopata (ZŠ Dargovských hrdinov); dievčatá–II.st.:1. Barbora Karoľová (ZŠ Hrnčiarska), 2. Katarína Bažíková (ZŠ Darg. hrdinov), 3. Kristína Bertová (ZŠ Kudlovská); I. st.:1. Veronika Dlugošová, 2. Bibiana Pavláková (obe ZŠ Hrnčiarska), 3. Tereza Kožíšková (ZŠ Kudlovská). l Ďalšie kolo v kategórii družstiev: štvrtok 18. apríla 2013 (OPP, Tolstého 3). Mgr.MariannaAľušíková sobota 13. apríla 2013 o 15.00 (13.45)hod.:Štich Humenné jun. – Sp. Nová Ves.

NOHEJBAL

l I.SNLmuži–2.kolo,sobota13. apríla 2013: Vranov – ŠK Laborec Humenné, Belá n/Cir. – Svidník.

STOLNÝTENIS

l III. liga – 21. kolo, nedeľa 14. apríla2013o 10.00hod.:ŠKST Humenné B – Šar. Michaľany, Belá n/Cir. – Snina B, Jabloň – Brezovica. l IV.liga–21.kolo,nedeľa14.apríla2013o 10.00hod.:Jasenov – Vranov C, Belá n/Cir. B – Snina C, Čierne – Košarovce, Klampo Hažín n/Cir. – Z. Hámre, Kamenica n/Cir. – Medzilaborce, Tecák Vranov – Vranov D.

VOLEJBAL

lExtraliga,play–off(finále)–1.zápas, sobota 13. apríla 2013 o 18.00 hod.: Chemes Humenné – VT Bratislava, 2.zápas, nedeľa 14. apríla 2013 o 18.00 hod.:Chemes Humenné – VT Bratislava. l I. liga (sk. východ) kadeti – 8. kolo, nedeľa 14. apríla 2013 od 11.00 hod.: Chemes Humenné A – Prešov (ZŠ SNP 1), St. Ľubovňa – Chemes Humenné B (dvojzápasy). l II.ligaženy/juniorky–8.kolo,nedeľa14.apríla2013o 10.00hod.:Tre bišov – Chemes Humenné (dvojzápas).

XII.Humenskýkros sobota 13.apríla2013 trať: 4 600 m (od 200 m) povrch: terén štart: Orechová lúčka (od 14.00 – žiaci, 14.45 – dospelí) kategórie: všetky org.: 1. AK Humenné, MsÚ Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné inf.: 0908 346 458 (Š. Peregrim) 0902 890 378 (M. Lučka)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

8.4.2013

Na„Bielusob otu“elektron ick éšípky Veľkonočná „Biela sobota“ patrila v humenskom športovom ponímaní aj elektronickým šípkam. Alfastreet café K–P 12 a Amadeus club zorganizovali I. ročník Veľkonočného turnaja o pohár K–P 12. Súťažná hra 301 single out prilákala k šípkam šestnásť súťažiacich z Humenného i okolia v kategórii jednotlivcov, z nich sa pre ďalšiu súťaž vytvorilo osem párov. Organizátor Pavol Krajkovič si pochvaľoval vysokú úroveň, najlepších desať jednotlivcov a päť párov si odniesli domov pamätné poháre i vecné ceny, pre všetkých bolo pri chystané pohostenie. Príjemným

1

2

prekvapením výsledkovej listiny bol Ľubo Pidanič. l Jednotlivci(16):1. Pavol Mamaj, 2. Severín Beblo, 3. Milan Mihališin, 4. Koškovský, 5. Ľubo Pidanič, 6. Martin Petruška, 7. Tomáš Koman, 8. Patrik Mihalovič, 9. Rasťo Kocúr, 10. Peter Mamaj; Páry:1. Robo Majoroši – Ľubo Pidanič, 2. Tomáš Koman – Peter Mamaj, 3. Patrik Mihalovič – Jozef Magej, 4. Severín Beblo – Pavol Mamaj, 5. Milan Mihališin – Martin Petruška. Premiéra veľkonočných šípiek sa vydarila, čo je základ pre vytvorenie tradície. l Snímky: 1 – Ocenení účastníci turnaja, 2 – Víťazný pár: Robo Majoroši (vľavo) a Ľubo Pidanič, 3–Najlepší medzi jednotlivcami. Zľava Pavol Krajkovič (organizátor), hosteska Nika a víťaz Pavol Mamaj. (mšk)

ĎALŠIANÁVŠTEVAZ BIELOR USKÉH OBRESTUV NAŠ OMREG IÓN E

FutbalovýmvíťazomHumenčania,v speveMedzilaborčania

V úvodnom zápase sa stretli bieloruské mužstvá, úspešnejšie bolo „áčko“, keď porazilo svoju rezervu 9:6. Raritou bolo, že brankárom „béčka“ bol humenský podnikateľ Oskar Ba logáč, ktorý chytal v životnej forme a aj napriek tomu, že jeho družstvo prehralo, svojím výkonom si získal až obdiv za odvahu. Tvrdý súboj o postup do finále zviedli Vihorlat Humenné a Oblasť Medzilaborce. Medzilaborčania po I. polčase viedli 1:0, napĺňali tak úlohu mierneho favorita, ale v II. polčase humenskí veteráni zapli a výsledok otočili – 2:1. V zápase o 3. miesto dominovali Medzilaborčania nad tímom Zubr Brest B 5:1. Finále medzi Vihorlat Humenné – Zubr Brest A malo zaujímavý priebeh. Najskôr mali viac z hry Humenčania, no bieloruskí hostia vyrovnali nielen hru, ale aj stav. Zvýšené úsilie v závere však znamenalo domáce víťazstvo 6:4. O turnajový triumf sa pričinili: M. Dirbák

V sobotu 6. apríla sa v telocvični humenského Gymnázia arm. gen. L. Svobodu uskutočnil II. ročník medzinárodného futbalového turnaja veteránov. Okrem usporiadateľského družstva Vihorlat Humennésahozúčastniloajdružstvo hrajúcepodnázvomOblasťMedzilaborce a štvoricu účastníkov doplnilidvebieloruskédružstváZubr BrestA,resp.ZubrBrestB. – M. Pažur, V. Koťo, R. Gamboš, P. Farkaš, J. Bilík, A. Vojtko, J. Harvilčák, V. Kríž a M. Schwarzbacher, ktorý bol aj najlepším strelcom turnaja. Družstvo Oblasť Medzilaborce reprezentovali: V. Cepko – L. Vasilenko, M. Zjatik, L. Kocurišin, V. Lukáčik, I. Pajtaš, M. Lopata, V. Podolskij a A. Bača. Naprázdno (bez víťazstva) nakoniec neobišli ani „Medzilaborčania“, ktorí na Večere družby zvíťazili v speváckej súťaži. Turnaj otvoril a moderoval poslanec Prešovského samosprávneho kraja

PhDr. Ivan Hopta, CSc., akcia mala vysokú športovú i spoločenskú úroveň, čím sa napĺňa dohoda o spolupráci medzi Odborom školstva PSK a Odbormi školstva a športu Brestskej oblasti v Bielorusku. Ceny víťazom odovzdali PaedDr. Ivan Pajtáš, Ing. Marián Lopata a Oskar Balogáč. Odveta tohto zaujínavého podujatia by sa mala uskutočniť v júni v Bielorusku. Už dnes však záujem futbalových veteránov z Humenného i Medzilaboriec ďaleko prevyšuje reálne možnosti jed notlivých družstiev. Tréneri L. Vasilenko i A. Vojtko majú plné hlavy starostí, koho zaradiť do nominácie v Bielorusku. Naopak Oskar Balogáč má istý brankársky „flek“ v bieloruskej rezerve. Ku kvalite turnaja prispeli aj rozhodcovia M. Tkáč a A. Jakubov. (mšk,ih)

3 Ajexchem es ác io extral ig u VK Slávia Sobrance (bývalá farba chemesákov) začal baráž o postup do extraligy (v kádri aj exchemesáci Miroslav Matta a Vlado Kríž). Dva turnaje (žrebom Prievidza a Komárno) určia dvojicu pre volejbalovú extraligu 2013/14. Účastníci baráže: Sobrance (víťaz sk. Východ), Prievidza (sk. Stred), Komárno (sk. Západ), Žilina (z extraligy). l Prievidza – Žilina 3:0, Komárno – Sobrance 3:2 (–21,20,23,–10,11), Žilina – Komárno 3:0, Sobrance – Prievidza 1:3 (–23,–17,19, –24), Sobrance – Žilina 3:0 (17,15,18), Prievidza – Komárno 3:1; l po1.turnaji:1. Prievidza 9 (9:2), 2. Sobrance 4 (6:6) – 3. Žilina 3 (3:6), 4. Komárno 2 (4:8). (mšk)


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

8. 4. 2013

Hu menský no hejbal na dvoch úrovniach – Interli ga a I. SNL Minulý víkend začal odvíjať sezónnu niť humenský nohejbal. V rámci skupiny A prvej slovenskej národnej ligy zvíťazili nohejbalisti ŠK Laborec Humenné na domácej palubovke v derby nad Beľanmi 6:1. S Mariánom MIHOKOM, predsedom klubu a členom výkonného výboru SNA sme novinky týkajúce sa sezóny prebrali. Aj humenský priaznivec športu sa má na čo tešiť. „Keďže v sezóne budeme mať kompletný káder, rozhodli sme sa aj pre Interligu. V spolupráci s NK Zálužice, ktorého predsedom je Gabriel Viňanský, zároveň aj predseda SNA, sme sa dohodli na vytvorení jedného družstva pod hlavičkou ŠK Humenné, ktoré bude účinkovať v Interlige. Káder bude mať zloženie štyroch humenských a dvoch zálužických nohejbalistov. Účinkovanie tohto družstva bude nezávislé od I. SNL, lebo na tejto úrovni máme rýdzo humenskú osemčlennú súpisku. Humenský nohejbal sa tak v tejto sezóne predstaví na dvoch úrovniach – I. SNL, ktorú sme ostatných päť rokov vyhrávali a okúsime aj Interligu,“ objasnil náplň sezóny pre nohejbal Marián Mihok. Vznik Interligy podnietil záujem zvýšiť úroveň nohejbalovej súťaže na Slovensku, ktorá však (ako z názvu vyplýva) nebude iba čisto slovenskou záležitosťou. „Je to zaujímavá súťaž, ktorej vznik súvisel so zvýšením kvality a zatraktívnením najvyššej nohejbalovej súťaže na Slovensku. K štyrom našim družstvám pribudli štyri zahraničné, na našu ponuku kladne reagovali Maďari, Poliaci, Ukrajinci i Česi. České farby bude hájiť Vsetín, ktorý má vo svojich radoch aj majstrov sveta – Slovákov – Brutovského s Peru nom, a práve tí budú súčasťou Interligy. Slovenské družstvá tvoria Humenné, DPMK Košice, KAC Košice, NK Revúca, „cudzincami“ sú maďarský výber, poľský Lodž, ukrajinský Kyjev a už spomínaný Vsetín. Hrať sa bude turnajovým systémom, dve skupiny na dvoch ihriskách, v Humennom je termín turnaja už ďalšiu sobotu 20. apríla 2013. Hráčska kvalita bude vysoká, príde svetová špička, úro veň dvíha aj skutočnosť, že sa hrá iba na jeden dopad, kým v zápasoch I. SNL sú povolené dopady dva. Final four Interligy sa odohrá v Košiciach.“ Humenský nohejbal už má aj svojich pokračovateľov. Dúfajme, že k tradičným

ŠK Humenné (Interliga): Lukáš Gabák, Rastislav Tabaka, Gabriel Horvat, Marián Mihok (všetci Humenné), Peter Uličný, Miroslav Frič (Zálužice). ŠK Laborec Humenné (I. SNL): Gabák, Tabaka, Horvat, Mihok, Helemik, Vasilko, Čech, Biga. menám možno už čoskoro pribudnú ďalšie… „Som veľmi rád, že sa nám rozbehla práca s mládežou. Začali trénovať štyria chlapci, takže s radosťou sme boli nútení rozšíriť tréningy na stredu i piatok. I keď súčasný stav v SŠaRZ je „zaujímavý“, lebo jeden človek má na starosti športovú halu, iný futbalový štadión, kde využívame telocvičňu, takže zosúladiť a zabezpečiť termíny je trochu náročnejšie, zabezpečili sme si to – tréningovo i súťažne. Uvidíme, teším sa ich záujmu, ešte ostanú tohto roku bez súťaže, lebo časovo sme zaevidovať družstvo nestíhali, ale na majstrovstvách Slovenska chýbať nebudú, rovnako ich čaká v lete aj nohejbalový kemp pre kategóriu žiakov na Zemplínskej šírave.“ S dvoma súťažami sa spája neodmysliteľne viac finančných prostriedkov… „Mám trochu obavy, pretože financií nie je veľa a cesta do Lodže, či Vsetína nie je lacný špás, taktiež budeme musieť zabezpečiť pre účastníkov turnaja ubytovanie, prenájom haly, prenájom telocvične, všetko stojí peniaze. Zatiaľ nechcem nič v zlom prorokovať, budeme sa snažiť výjsť z toho, čo máme. Ak prídu aj nejaké výsledky, spojené aj s činnosťou mládeže, možno bude ústretovejšie nohejbalu aj mesto…,“ dodal Marián Mihok, ktorému držíme v humenskom nohejbalovom dianí prsty. (mšk)

Hokejoví tretiaci ukončili sezónu úspešne Naši najmenší hokejisti pripravili na záver sezóny nečakaný, o to krajší úspech. Na turnaji v Košiciach (30.– 31. marca) vybojovali tretiaci cenné víťazstvá. Proti Spišskej Novej Vsi 21:9, s Košicami B dotiahli zápas vo víťazný rezultát 11:8. V treťom zápase proti Martinu chýbal v koncovkách kú sok šťastia. V nedeľu prvý zápas proti Košiciam A to nebolo v réžii súpera, dokonca sme ho prestrieľali, ale gólovo sa nedarilo a prehrali sme 8:16. Posledný zápas s Popradom bol súboj do poslednej sekundy, keď po prvej tretine za stavu 5:5 sa začínalo od znova. Súper viedol o gól 5:6, potom následné vyrovnanie a množstvo striel na popradskú bránu iba tesne míňali cieľ. Inkasovali sme (6:7), ale záver už patril humenským „levíčatám“ – obrat na 9:7. Súper korigoval (9:8), ale humenská bojovnosť na ľade dokázala poraziť favorita a víťazstvo bolo naše. Veľká radosť na strane rodičov i chlapcov však trvala iba krátko, keď o druhom až štvrtom mieste medzi celkami Humenné, Poprad a Martin pri rovnakom počte 9 bodov rozho- l Výsledky MHK Bemaco Hudoval posledný zápas turnaja Košice menné: Sp. Nová Ves 21:9, góly: A – Martin. Hokejová matematika Štetka 11, Kovaľ 2, Fonfer 2, Kovka bola pre Humenné nespravodlivá 2, Bratko 2, Šepeľa, Lukacko; Košia skóre nás odsunulo na 4. miesto, ce B 11:8, góly: Štetka 4, Fonfer 2, i keď sme tretí Poprad porazili. Šepeľa, Kovaľ, Kovka, Bratko, D. (pozn.: MHK Humenné – Košice Kužma; Martin 7:17, Štetka 2, KuriA 8:16, Poprad – Košice A 11:23). la 2, Šepeľa, Fonfer, Valkovič; KošiPekným úspechom a povzbudením ce A 8:16, góly: Kovka 3, Fonfer 2, pre mladých humenských hokejistov Štetka 2, Lukacko; Poprad 9:8, gósú víťazstvá nad Prešovom, Popra- ly: Štetka 6, Kovaľ, Fonfer, Kovka. dom, Spišskou Novou Vsou a Koši - l Poradie: 1. HC Košice A 15; 2. cami B. Ukazuje sa tu generácia, HK Poprad 9; 3. HC Martin 9; 4. ktorá má šancu v nasledujúcich se- MHK Humenné 9; 5. HK Spišská zónach držať krok aj s vyspelejšími Nová Ves 3; 6. HC Košice B 0 bo súpermi, len sa jej treba venovať. (mf) dov. l Snímky: Hokejoví tretiaci MHK Bemaco Humenné l Pavol Štetka, najlepší strelec turnaja.


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 20. KOLO

ŠK Fu tu ra Hu menné – Sp. No vá Ves 1:0 (1:0)

-

8. 4. 2013

VI. liga: Nahnevaní Beľania, Radvani aspoň bod

Breznica – Belá n/Cir. 4:2 (3:0) Chlad, veterno, ale „umelá“ tráva (v Stropkove) má dobré podmienky. Gól: 7. Karnaj Úvod bol obojstranne nepresný, prvú Žlté karty: nikto vážnu šancu favorita v 20. min. pohoVylúčený: 34. Jakubčo (Humenné) tovo kryl Maliňák. Slovan doplatil na Rohové kopy: 13:3 Strely/na bránu: 11/3:10/4 chyby, i keď od 29. min. hru „riadil“ Rozhodoval: Mojsej Diváci: 250 rozhodca – po nepískanom ofsajde Najlepší: Legdan – Gibala 1:0, nasledovala v 35. min. vymyslená ŠK Futura: Brudňák – Paraska, Pe- FK: D. Tököly – Zekucia, Dinis, Sed- penalta a gól do šatne určil trojgólový ter Šuľák, Hreško, Jakubčo – S. Kar- láček, Farkašovský (69. Tomaščík) – náskok. V II. polčase sa Beľania otrianaj (82. Dysko), Ljubarskij, Mihok, Po- Slejzák (37. Vantroba), Sirko, R. Gi- sli, v 51. min. využil samostatný únik pik – Legdan (90. L. Čopák), Voroňák bala, Stanislav – Stadnyk, Beňa. Tré- Čižmár, potom mali smolu (žrď, tutov(74. C. Vasiľ). Tréner: Jozef Valkučák. ner: Bartolomej Ogurčák. ka) A. Kudravý, Čižmár. No v 75. min. Hneď humenská prvá presná strela min. mali domáci blízko k radosti: krížna sa už skóre menilo, faul na gólmana skončila v sieti – v 7. min. sa po auto- hlavička Parasku z 8 m tesne minula Maliňáka v päťke zostal nepovšimnuvom vhodení Karnaj šikovne „skrútil“ žrď, pričom loptu pri čiare v páde neza - tý a domáci dotlačili loptu za čiaru. Za medzi dvoma Spišiakmi, zprava vni - siahol Pe. Šuľák. V 72. min. humenský tohto stavu už bol faul na A. Lojana vikol do šestnástky a krížnou strelou kapitán hasil prečíslenie súpera, v 78. dený a Dunaj z jedenástky znížil. Dopriehlavkom nedal Tökölymu šancu. min. vystrelil Stadnyk a Brudňák bol máci získali tri body, s arbitrom boli V 15. min. zahrával Mihok rohový kop pripravený. Najbližšie boli hostia k vy- určite spokojní. G: R. Čižmár, Š. Du a Gibala v obrannom zákroku hla - rovnaniu v 81. min., keď Beňa z päťky naj (11 m). R: Kmec. D: 50. TJ Slovičkoval do vlastného brvna. V 26. pretlačil loptu popod Brudňáka, ale Pe. van: Ľ. Maliňák – V. Diňa, Šimon, Dumin. po centri Ljubarskeho hlavičko- Šuľák v ostrom súboji so Stadnykom naj, Halagan – J. Marinič, A. Lojan, val Voroňák vedľa, Karnaj z uhla na- v páde loptu odkopol. (mšk) Cenkner, P. Dzurovej – R. Čižmár, J. Kudravý (A. Kudravý, D. Brečka). (ek) pol iba bočnú sieť. V 30. min. opäť l Lipany – Poprad 1:0, Lučenec – „horelo“ v päťke Spišiakov po rohu, Čierne – Radvaň n/L. 2:2 (1:1) lopta preletela k zadnej žrdi, Legdan Moldava 3:2, B. Bystrica B – Vranov Solídny a bojovný výkon na oboch 1:1, Ko ši ce B – Mar tin 2:2, Tre bi šov – na ňu vkĺzačkou tesne nedočiahol. stranách. Počet tutoviek bol vyšší na V 34. min. avizovali domáci v strede Kremnička, Pohronie – Námestovo strane lídra, najmä za stavu 1:1 môže a Lok. Ko ši ce – Pre šov B (nehra lo sa). ihriska ruku, hralo sa ďalej, krížny pas mrzieť zahodená… Vedenia sa ujali za humenskú obranu vyzval do brej- Pohronie 16 12 2 2 29:6 38 hostia po rýchlo rozohranej štandardke ku Slejzáka, ktorého vklzom atakoval B.Bystrica B 18 9 6 3 22:11 33 v 3. min. – na „druhú“ žrď si nabehol Mi. Jakubčo a musel predčasne pod Lipany 18 8 5 5 23:20 29 Svičin. Do šatní sa však odchádzalo sprchy. V 39. min. po rohu Mihoka Lok.Košice 16 7 7 2 24:12 28 remízovo. V 50. min. sa Ma. Svičin ocihlavička Gibalu tesne minula vlastnú Moldava n.B. 18 8 4 6 20:19 28 tol v tutovke, ale nevyužil nedorozume18 7 5 6 31:33 26 nie domácej obrany, keď preloboval bránu, jedovka Voroňáka z rohu šest- Košice B nástky letela do šibenice, zákrokom Námestovo 17 6 7 4 25:18 25 brankára i bránu. Z trmy–vrmy v rad17 7 3 7 30:27 24 sa zaskvel Tököly. Hlavička Parasku Trebišov 17 7 1 9 20:27 22 vanskej šestnástke vyšli v 55. min. v 41. min. bola nepresná, polčas Lučenec Prešov B 17 7 1 9 22:33 22 úspešne domáci. Hostia prestriedali, ukončil hosťujúci Beňa, ale jeho do- Humenné 18 5 4 9 22:29 19 vyvinuli tlak, ktorý v 75. min. zo štanrážka z päťky bola tečovaná nad. Martin 18 5 4 9 25:38 19 dardky G. Horvat pretavil v zisk bodu. Druhý polčas priniesol spišskú snahu Spišská N.V. 17 5 3 9 23:27 18 G: Mi. Svičin, G. Horvat. R: Somoši. D: o vyrovnanie a obetavý humenský vý- Poprad 17 5 3 9 16:20 18 200. TJ Družstevník: M. Vasilenko – kon. V 48. min. Sirko z 12 m pálil vedľa, Kremnička 16 4 5 7 24:29 17 G. Horvat, M. Mamaj, Šafran, A. Šalanepresné boli aj ďalšie strely hostí. V 58. Vranov n.T. 18 3 6 9 20:27 15 ta – T. Kuzma, Krivák, Mi. Svičin, Ga– Ma. Svičin, Kudláč (Tabaka, J. DRUHÁ DORASTENECKÁ LIGA, 20. KOLO bák Valkučák, Rabajda). (misv) STARŠÍ: Martin – ŠK Futura Hu- dzik, Friga,…), gólovo sa tešili chlapci menné 4:1 (2:0). Kým humenský tréner z Turca. Do II. polčasu akoby vybehlo MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS riešil problémy pri elektronickom zápise úplne iné humenské družstvo, v 60. min. o stretnutí, jeho zverenci už inkasovali. bol vylúčený Ragan a domáci ešte za - l I. LIGA ŽIACI – (U15), 17. kolo: Mi Čierny deň mal brankár Biľanský, i keď hrávali pokutový kop – Kovalík ho kryl, chalovce – Snina 3:1 (0:1), G: Svisnie je on sám vinníkom prehry. Výsledok ale tento moment hostí „nenakopol“, na- tun. MFK: Železník – Halaburka, neodpovedá hernému obrazu na (ume- opak – začali robiť „kiksy“ v obrane, čo Danko, Dzuba, Balko – Čopík, Svistun, lom) trávniku. Humenská snaha o kom- viedlo k vysokej prehre. ČK: Ragan (HE). Mackaľ, Keleman – Juhás, Kohut (Aľubináciu priniesla šance (Stach, Ba- ŠK Futura: Kovalik – Šaro, Szilvási, šík, Martin Mucha, Vasko). Tréner M. bin,…), domáca jednoduchosť s nako- Havrilčák, P. Ragan – Halajčík, Danko, Hunčár. Vranov – ŠK Futura Hu pávanými loptami gólovú efektivitu. G: J. Friga, Šatník – Murdzik, Porvazník (Jaku - menné nehralo sa. l Lipany – Prešov 3:3, nehralo sa: St. Ľubovňa – MFK KoRagan. ŠK Futura: Biľanský – Kri - bov, Lojka). Tréner: v.z. J. Opiela. govský, Čišovský, J. Babin, J. Ragan – l Stropkov – Giraltovce 3:0 a 6:0, B. Bys - šice, KAC Košice – Sp. N. Ves, BardeS. Mikula – Macej, Gombita, Turčík – M. trica B – Lučenec 1:0 a 5:0, Ružomberok jov – Stropkov ani Trebišov – Poprad. Spišská N.V. 15 12 2 1 46:7 38 Babin, Stach (Gaľ). Tréner: J. Opiela. B – Námestovo 1:3 a 2:0, Jupie BB – 16 11 3 2 45:12 36 MLADŠÍ: Martin – ŠK Futura Hu - Lok. Košice 2:1 a 1:0, Prešov B – Podbre - Michalovce Lipany 17 11 3 3 38:17 36 menné 5:0 (1:0). I keď Humenčania do zová B 1:0 a nehralo sa, Vranov – Košice MFK Košice 13 10 3 0 42:7 33 prestávky mali viac z hry (tutovky Mur- B a Poprad – L.Mikuláš (nehralo sa). Prešov 16 9 3 4 49:25 30 Trebišov 14 6 3 5 24:24 21 B.Bystrica B 18 12 5 1 49:14 41 Ružomberok B 18 12 4 2 39:13 40 Bardejov 15 6 3 6 27:30 21 Prešov B 18 11 2 5 49:22 35 B.Bystrica B 18 11 4 3 48:21 37 Stropkov 15 6 2 7 26:24 20 17 10 4 3 39:14 34 Poprad Martin 17 10 5 2 39:18 35 Martin 13 5 1 7 20:31 16 Stropkov 17 10 4 3 32:10 34 Stropkov 17 10 1 6 40:22 31 Snina 15 3 3 9 14:31 12 Podbrezová B 18 8 4 6 36:25 28 Podlavice 16 8 5 3 25:8 29 Vranov n.T. 15 3 2 10 12:25 11 Lokomotíva 17 7 5 5 34:29 26 Košice B 17 8 4 5 43:31 28 Humenné 14 3 1 10 13:42 10 Lipt.Mikuláš 17 7 5 5 23:19 26 Prešov B 17 8 3 6 36:20 27 Stará Ľubovňa 14 2 2 10 11:44 8 Ružomberok B 18 8 1 9 32:31 25 Lokomotíva 17 7 6 4 30:19 27 KAC Košice 14 0 1 13 11:59 1 Námestovo 16 7 3 6 24:25 24 Podbrezová B 17 7 6 4 30:24 27 l (U14), 17. kolo: Michalovce – Sni16 7 4 5 19:19 25 Podlavice 16 6 3 7 15:24 21 Poprad Lučenec 17 5 4 8 18:35 19 Námestovo 16 4 6 6 22:20 18 na 4:0 (2:0). MFK: Dzurko – Gerboc, Košice B 17 4 6 7 21:27 18 Lipt.Mikuláš 17 5 2 10 20:33 17 Kirňak, Lajtár, Husťak, Cima, Holub, 17 4 2 11 17:47 14 Rohač, S. Aľušík, Mesároš, Mišenko Giraltovce 17 4 2 11 19:38 14 Lučenec Humenné 17 4 1 12 18:43 13 Giraltovce 17 2 2 13 18:57 8 (Peknhaus, Plevka, Piteľ, Širgeľ, StaPoprad 16 2 5 9 11:32 11 Vranov n.T. 16 1 4 11 13:61 7 roň). Tréner V. Kochan. Vranov – ŠK Vranov n.T. 16 2 3 11 21:49 9 Humenné 17 1 3 13 7:37 6 Futura Humenné nehralo sa.

Hrabovčík – Udavské 1:0 (1:0) „Umelá“ tráva v Stropkove predurčila obojstrannú snahu o technický futbal, ktorý priniesol aj šance. Do prvej vážnej sa dostal v 22. min. J. Greško, ale sám z ľavej strany obstrelil aj bránu. O štyri minúty sa vedenia ujali domáci, v skrumáži zo 6 m hradbu tiel prestrelil Husák. V 32. min. mieril z 25 m Ondica tesne vedľa. V II. polčase hostia viac otvorili hru, domáce brejky dvakrát úspešne kryl Mihaľov, bravúrny zásah predviedol na druhej strane domáci gólman po Vološinovej jedovke zo 16 m, rovnako zlikvidoval aj dve strely J. Greška. Záver už tesnú prehru nezmenil. ŽK: J. Greško, Olexa. R: Končár. D: 50. OŠK: Mihaľov – Boňko, Harvilčák, Olexa, Naster – J. Vološin, Ondica, J. Greško, Vajs – V. Vološin, Jahnička (B. Sima, Meričko). (jv) l 16. kolo: nehralo sa: Vechec – Kamenica n/Cir., Bystré – Stakčín, Soľ – V. Žipov, S. Polianka – Sedliská.

Breznica 15 11 Radvaň n/L 15 10 Soľ 14 9 Belá n/C 15 9 Vechec 14 7 Čierne n/T 15 6 Hrabovčík 15 7 Udavské 15 5 Stakčín 14 6 Kamenica 14 5 Bystré 14 4 Seč.Polianka 14 3 V.Žipov 14 1 Sedliská 14 0

1 3 4 1 1 4 0 6 5 2 5 4 1 7 5 5 1 7 3 6 3 7 3 8 3 10 1 13

44:18 37:12 32:16 30:24 22:13 27:21 21:28 28:28 22:27 21:26 19:20 14:30 13:39 12:40

34 34 28 27 26 23 22 20 19 18 15 12 6 1

PRÍPRAVNÝ FUTBAL l St. Ľubovňa – Snina 0:3 (0:0), Š. Pčola 2, Červeňák. MFK: Pe. Diňa (M. Lojka) – Wiener, J. Lukáč, S. Lojka, M. Pčola – Štofik, Jankaj, Popovič, P. Hišem – Červeňák, Š. Pčola (Budi, Kopáč, Drančák, Kirňák); Jasenov – Stakčín 0:2 (0:1), Kahanec 2. OFK Agrifop: Vohár (Tomáš) – Bajza, Steco, Zhytkov, Pušak – E. Hanc, Ševčenko, J. Kapraľ, Guľak – Matiko, Kahanec (Telvák, Andruch, Telehanič); Soľ – Ptičie 3:4 (2:3), Metiľ 2, Kocik, S. Lancoš; Kochanovce – Modra n/Cir. 5:3, Ľ. Šimai 2, T. Sima 2, Rada (11 m) – L. Hišem, Kohut, Hreha; Kamienka – Modra n/Cir. 2:8, Galica, Rajňák – L. Hišem 3, D. Valkučák 2, Hreha, Gnip, Kohut; Koškovce – Ladičkovce 4:4 (0:3), M. Gerda, S. Bobaľa, Š. Mažerik, Macej.

IV. liga: „Bardejovská“ prehrala 20. kolo: Sabinov – Stropkov 3:1, V. Opátske – KE/Barca 1:1, Giraltovce – Svit 2:0, Haniska – B.N.Ves 2:1 l nehralo sa: St. Ľubovňa – Svidník, V. Revištia – Michalovce B ani Snina – Sp. Podhradie; voľno: V. Tatry.

Bard.Nová Ves 16 Košice-Barca 16 Haniska 16 Snina 15 V.Tatry 15 Michalovce B 16 V.Opátske 16 Stropkov 16 V.Revištia 14 Giraltovce 17 Svit 16 Sabinov 16 Sp.Podhradie 15 Svidník 15 S.Ľubovňa 15

9 8 9 6 7 6 6 7 6 5 5 5 3 4 3

4 3 4 4 1 6 8 1 3 5 5 5 4 6 1 8 3 5 6 6 5 6 5 6 5 7 0 11 2 10

29:16 23:17 20:23 20:6 19:13 25:17 29:19 31:24 31:29 13:21 21:24 20:23 11:22 12:25 12:37

31 28 28 26 24 23 22 22 21 21 20 20 14 12 11


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

STOLNÝTEN IS–SSTZa VsSTZ

Humenčaniadobarážeo udržanie l I. LIGA, sk. východ – 12. kolo: R.Sobota – ŠKST Humenné 7:7 (sety 30:24), P. Horvath 2/1,5, Ľ. Voliar 2,5/1, P. Hoffmann 0/3,5, G. Polgári 2,5/1 – D. Fink 2/1,5 (Voliar 1:3, Hoffmann 1:3), D. Stoják 2/1,5 (Hoffmann 0:3, Polgári 2:3), I. Serbák 2,5/1 (Hoffmann 2:3, Horvath 1:3, Horvath–Hoffmann 2:3), P. Novák 0,5/3 (Horvath–Hoffmann 2:3); Rožňava B – ŠKST Humenné (sety 26:29), M. Letanovský 1/2,5, J. Kováč 1,5/2, Ľ. Leitner 1,5/2, S. Král 1/2,5 – D. Fink 0/3,5, M. Brnčal 2,5/1 (Kováč 2:3, Leitner 0:3, Král–Letanovský 1:3), I. Serbák 3,5/0 (Leitner 1:3, Král 2:3, Letanovský 1:3, Král–Letanovský 1:3), D. Stoják 3/0,5 (Král 1:3, Letanovský 2:3, Kováč 1:1); l Martin – Krompachy 8:6, Žilina – Margecany 5:9, Ružomberok B – Kys. N. Mesto 8:6, St. Ľubovňa – Čadca B 11:3, Rožňava B – Stadex Košice 8:6, Žilina – Krompachy 7:7, Martin – Marge cany 7:7, St. Ľubovňa – Kys. N. Mesto 9:5, Ružomberok B – Čadca B 7:7, Rim. Sobota – Stadex Košice 10:4. St.Ľubovňa 22 18 4 0 211:97 62 ČadcaB 22 14 2 6 183:125 52 RužomberokB 22 7 11 4 164:144 47 Rim.Sobota 22 8 9 5 153:155 47 Margecany 22 9 6 7 169:139 46 Žilina 22 10 4 8 157:151 46 Kys.N.Mesto 22 10 3 9 151:157 45 Martin 22 6 10 6 151:157 44 RožňavaB 22 6 8 8 146:162 42 ŠKSTHumenné 22 4 6 12 127:181 36 Krompachy 22 3 4 15 122:186 32 StadexKošice 22 3 1 18 114:194 29 l II. LIGA, 13. kolo: Udavské – Mokrance7:7,M. Bajcura 3,5, Maroš Gajdoš 3,5; Snina–RožňavaC 11:3, Š. Štúň 3,5, J. Jelo 3,5, I. Malinič 2, P. Paulik 2; Udavské–RožňavaC 12:2, M. Bajcura 3,5, Ma. Gajdoš 3,5, J. Gajdoš 3, I. Chomča 2; Snina–Mokrance 8:6,Š. Štúň 3,5, J. Jelo 2,5, I. Malinič 1, P. Paulik 1; l Slov. Ves – Kežmarok 6:8, Michalovce – Vojčice 7:7, V. Kapušany – Vranov 8:6, Bardejov – Valaliky 8:6, ŠKP Prešov – ŠKP Košice 7:7, V. Kapušany – Vojčice 6:8, Michalovce – Vranov 6:8, ŠKP Prešov – Valaliky 8:6, Bardejov – ŠKP Košice 12:2. Bardejov 25 22 3 0 251:99 72 Valaliky 23 19 1 3 211:111 62 V.Kapušany 24 16 2 6 206:130 58 Udavské 24 11 7 6 188:148 53 Mokrance 24 11 6 7 194:142 52 Kežmarok 24 10 5 9 166:170 49 Michalovce 24 10 4 10 171:165 48 ŠKPPrešov 25 10 2 13 159:191 47 Vojčice 24 8 3 13 155:182 43 Vranov 23 9 2 12 147:175 43 ŠKPKošice 24 7 3 14 145:192 41 Snina 24 5 2 17 136:200 36 Slov.Ves 24 5 2 17 129:207 36 RožňavaC 24 3 2 19 95:241 32 l III. LIGA, 20. kolo: SninaB –ŠKST Humenné10:8,S. Koscelanský 3,5, A. Pavlotty 3, J. Kopáč 2,5, M. Bajús 1 – P. Novák 3,5, M. Michalčo 3,5, Š. Treščák 1; VranovB –Belán/Cir.7:11,Vozár 4,5, Dráb 3, Drotár 1, Burík 0,5, 2xWO; Jabloň – Stropkov 10:8, I. Lebloch 3,5, Židzik 3,5, R. Šmiga 3; Brezovica – Svidník 10:8, ŠKP Prešov B – Bardejov B 5:13, Šar. Michaľany – Bardejov C 15:3.

Šar.Michaľany 20 19 0 1 277:83 58 BardejovB 20 18 1 1 253:107 57 Belán/Cir 20 12 2 6 213:147 46 VranovB 20 11 3 6 198:162 45 Svidník 20 11 2 7 202:158 44 ŠKSTHumennéB 20 8 4 8 195:165 40 Stropkov 20 9 1 10 166:194 39 Jabloň 20 6 2 12 156:204 34 SninaB 20 5 2 13 122:238 32 Brezovica 20 4 1 15 110:250 29 BardejovC 20 1 6 13 143:217 28 ŠKPPrešovB 20 3 2 15 125:235 28 l IV. LIGA, 20. kolo: Z.Hámre–Kamenica n/Cir. 15:3, Dzubák 4,5, S. Cogan 4,5, Širgeľ 3,5, Michalenko 1,5, Brehovský 1 – Nitkulinec 1, J. Sojčák 1, F. Sojčák 1; Košarovce – Hažín n/Cir. 12:6, Karabinčík ml. 4,5, Sabol 3,5, P. Kaňuk 2,5, Bučko 1,5 – Švigar 3, Topoľančin 2, M. Serbák 1; Tecák Vranov –  Jasenov 8:10, P. Barnišin 4,5, Krokker 2,5, Miro Gajdoš 2, Š. Mastiľák 1; VranovD –Medzilaborce 11:7,Mazanec 2,5, V. Šmiga 2,5, Salák 1,5, Kazimír 0,5; VranovC –Belá n/Cir. B 9:9, J. Gnip 4,5, Rác 2,5, J. Bednár 2; Snina–Čierne3:15,M. Bajús 1, M. Charitun 1, R. Fedorco 1. VranovD 20 15 1 4 209:151 51 Čierne 20 12 4 4 207:153 48 Jasenov 20 11 5 4 194:166 47 Zempl.Hámre 20 11 3 6 199:161 45 Košarovce 20 10 3 7 201:159 43 VranovC 20 8 4 8 176:184 40 Belán/CirB 20 9 2 9 175:185 40 TecákVranov 20 9 1 10 193:167 39 SninaC 20 8 2 10 184:176 38 Medzilaborce 20 6 3 11 158:202 35 Kamenican/Cir 20 4 0 16 111:249 28 Hažínn/Cir 20 2 2 16 153:207 26

-

EXTRALIGA,PLAY–OFF–SEMIFINÁLE,3.ZÁPAS

Chem esHum enné–Myjav a3:1 (28:26,22:25,25:23,25:21)– séria 3:0

Prvý bod si zapísal Lízala, po jeho ese bolo 3:1. Chemesáci začali dobre (9:4, 12:7), ale súper sa rýchlo spamätal (14:14). Kopil však chyby, čo dalo základ opäť humenskému náskoku (19:15), do koncovky však vchádzali lepšie hostia 22:23 a mali aj setbal (23:24). Leškanič ho odvrátil, potom mali trikrát šancu ukončiť set chemesáci, vyšla až štvrtá zásluhou J.Hriňáka v 2–bloku. Aj II. set začal Lízala, avšak dva smeče za čiaru a eso Kriška (1:4) prinútili kouča Vlkolinského reagovať. Súper prestal chybovať, prvýkrát sa pomýlil za stavu 5:8, rýchly bol aj druhý humenský tajm (6:11). Dochádzalo k obmenám, J.Hriňák – Leškanič, Pavelka, Mlynarčík… Strata sa mazala pomaly (15:18, 19:21), šťastne po príjme bodoval Pipa (19:22), druhý setbal hostia využili. Od III. setu šla taktika chemesákov bokom, okrem blokárskeho dua Joščák – Mizerák ne bola základná zostava vo svojej koži, zabrať museli aj mladíci. Hojdačkové skóre (4:5, 9:8, 11:13, 14:13, 19:21, 23:22). Za stavu 23:23 sa po smeči Pavelku priznal k teči Halaj, na servis šiel Bališin, smeč Reháka umlčal v 2–bloku Mizerák.

Úvod IV. setu patril dvojici Pavelka, resp. Kriško (3:3), manko z 8:11 chemesáci otočili (12:11) aj vďaka dvom esám Pavelku, ťažké lopty zložili Javorčík i Joščák. Náladu z 20:16 zatienili dve chyby (20:18), dvakrát však uspel Leškanič, Pavelka pridal eso (23:19) a finálová definitíva padla po smeči Leškaniča. Priebeh – I.: 8:4, 16:14, 21:19 (31 min., chyby 8:12); II.:4:8, 10:16, 17:21 (27, 11:6); III.: 7:8, 16:15, 19:21 (27, 8:8); IV.:6:8, 16:14, 21:18 (28, 4:5). Chemes:Javorčík 10, Lízala 9, Sarnecki 2, Mizerák 7, Joščák 13, Soták – libero Krys (Leškanič 14, J. Hriňák 3, Pavelka 10, Mlynarčík 1, Bališin). Tréner: Richard Vlkolinský. Spartak VKP:Rehák 18, Hinduliak 8, Kriško 15, Mračko 11, Martin Mikula, Pělucha 2 – libero Pipa 1 (Halaj 5, Petrucha 2, Horník 1). Tréner: Vladimír Sirvoň. Esá:7:6 (Pavelka 3, Lízala, Mizerák, Javorčík, Hriňák); bodypo blokoch:11:4 (Joščák 6, Mizerák 2, Hriňák, Javorčík, Leškanič); chyby spolu 31:31, z toho pokazenýservis 22:18. R: Porvazník, Drobňák. D: 450. Hracíčas:113 min. (mšk) l Svidník – VT Bratislava 0:3 (–13,–14,–21) – séria 1:3

Chem es ác isiedmykrátvofin ál e

Šiestev rade. Volejbaloví chemesá ci patria k najlepším volejbalovým klubom desaťročia na Slovensku. Merať II.BASKETBALOVÁLIGA,MUŽI sa s nimi v dekáde môže akurát VKP Bratislava, klub, ktorý však v aktuálnej l 1. BK Humenné – Eilat Prešov sezóne z volejbalovej scény zmizol. 83:42 (43:17). Netradičný termín aj netradičné miesto konania zápasu. Zá- V súťažnom ročníku 2005/2006 zažili pas, ktorý sa mal hrať v riadnom termíne chemesáci premiérové finále, v ďalšej v Prešove, sa konal s päťdňovým sezóne získali bronz, ale počnúc oneskorením po dohode v Humennom. ročníkom 2007/2008 vždy bojovali Plná humenská lavička aj neobvyklé o extraligové zlato. Suma sumárum je striedanie po celých päťkách na ich stra- to pre Chemes Humenné siedme fine. Nakoniec jednoznačné víťazstvo do- nále, z toho šieste v rade. Šport číslo mácich a basketbal, ktorý len sem–tam jeden v Humennom sa teda oprávnepotešil peknou kombináciou. Snáď len ne má čím pýšiť a športová verejnosť výkon Ivanka bol prísľubom. Prešovča- spod Vihorlatu môže byť na činnosť nia tentoraz v silnejšej zostave, s lepším klubu len hrdá. Šanca na obhajobu. Naposledy výkonom prehrali o 11 bodov menej, ako naposledy. Štvrtiny: 19:10, 24:7, 21:9, presne pred desiatimi rokmi zažila volej 19:16. Zostava (body): Ivanko 19, balová extraliga mužov obhajobu titulu. Boršč 10, Glasa 9, Burič 7, Lošák 6 (Ke- Podarilo sa to Matadoru Púchov. Rovlemeca 15, Dzurovej 7, Kováč 5, Habaľ nakú šancu teda teraz majú chemesáci, 2, Kulik, Mi. Babják). (bab) pričom od sezóny 2007/2008 je to hul 1.BKHumenné–AboviaKošice mensko – bratislavská striedačka. Ak 54:77 (16:21, 9:21, 14:23, 15:12). nezískal titul Chemes Humenné, tak to V predposlednom kole sezóny (pre 1. BK bol VKP Bratislava – vo volejbalovej posledný zápas) sa na domácej palu - histórii Slovenska s jedenástimi titulmi bovke prekvapenie neudialo. Aj keď sa I. najúspešnejší klub, po tri majú na svoštvrtina vyvíjala pre Humenčanov jom konte ŠK Chemes Humenné a Ma sľubne, súper 12–bodovou šnúrou skóre tador Púchov, raz oslavovali majstra otočil. Nedorozumenia v obrane i zby - v Dubovej, Prešove a Novom Meste točné straty lopty v ofenzíve, množstvo n/V. Chemesáci teda majú nielen šancu nepremenených trestných hodov domá - na obhajobu, ale aj sa na druhom cich, z tohto dokázali hostia vyťažiť maxi- mieste v počte titulov osamostatniť. mum. Ak pripočítame Košičanom 3–bodové úspešné strely na kôš a využitú VÝSLEDKOV ÝVOL EJB AL OV ÝSERV IS výškovú prevahu prevažne v doskokoch, odveta ani pri Lošákovom slušnom bo - ŽIACI, I. liga – 20. kolo: St.Ľubovňa dovom rezumé nepriniesla vcelku odlišný – Chemes Humenné B 0:3 výsledok (80:53). Zostavaa body:Lošák (–11,–13,–24) a 1:3(–11,24,–15,–17). Tentokrát – V. liga, III. a IV. liga do - 18, Ivanko 11, Burič 11, Jurčišin 5, Boršč Chemes B: K. Zgibor, J. Ridarský, S. (ar) Rada, E. Pizur, J. Kovalčin, D. Harvirast, I. liga ml. žiaci (U–13 a U–12), II. 4 (Glasa 3, Habaľ 2, Kulik). l Žiaci, sobota 13. apríla 2013 lik, J. Firkaľ, A. Výrostek, D. Uhrín. liga žiaci, I. a II. trieda ObFZ, neúplná IV. liga (bez Sniny), I. liga st. žiaci o 10.00 a 12.00 hod.: 1. BK Humenné Tréner: M. Meriač; Prešov–Chemes – Poprad (dvojzápas, MŠH). HumennéA 1:3a 3:1. (U–15 a U–14, bez Humenného)…

Nehral osa…

8.4.2013

Podporaz hľadiska.Humenský volej bal sa vo svojej novodobej ére vždy spája s fantastickou diváckou kulisou. Fans chemesákov sú jednoducho jedineční, verní, stále povzbudzujú. Známi sú aj tvorbou výnimočných transparentov, či inou choreografiou, ktorá dáva najavo podporu z hľadiska. Chemesáci na palubovke i v hľadisku ťahajú za jeden povraz, humenská športová hala už bola veľakrát vypredaná práve z volejbalového dôvodu. Je dôvod, aby sa tomu tak stalo opäť. Zažite aj vy boj o titul. Chemes, do toho!!! Predpredajvstupeniek.Začína sa v utorok 9. apríla a končí v piatok 12. apríla. Vstupenky budú k dispozícii v predajni IMA Sport (v športovej hale), od utorka do štvrtka v čase 10.00 – 17.00 hod., v piatok do 16.00 hod. Kedynafinále.Hrá sa na štyri víťazné zápasy. 1. zápas – sobota 13. apríla 2013 o 18.00 hod.: Chemes Humenné – VT Bratislava 2. zápas – nedeľa 14. apríla 2013 o 18.00 hod.: Chemes Humenné – VT Bratislava, 3. zápas – sobota 20. apríla 2013: VT Bratislava – Chemes Humenné, 4. zápas, nedeľa 21. apríla 2013: VT Bratislava – Chemes Humenné, prípadné ďalšie zápasy: 5. zápas – doma, streda 24. apríla 2013 o 18.00 hod., 6. zápas – vonku, sobota 27. apríla 2013 a 7. zápas – doma, streda 1. mája 2013 o 18.00 hod. AjdoBratislavy.Chemes fans organizujú výjazd autobusom do Bratislavy. Cena 15 € (ubytovanie s fans cca 7 € alebo vlastné); odchod: sobota 20. apríla o 7.00 hod. (parkovisko pred Tatra bankou); hlásiť sa do 18. 4. (štvrtok) – osobne počas zápasu (sektor A) – IMA Šport (p. Mačičková) v MŠH – V. Chalupka (0915 513 820) – Enter SK, s.r.o (p. Šimeček). (mšk)


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

8. 4. 2013

HUT NÝ A STAVEBNÝ MATE RI ÁL

PLUS s.r.o.

NAJLACNEJŠÍ V REGIÓNE! Poskytujeme montáž krovov a striech

PRE­DAJ:

u Strešné krytiny LINDAB, LEXAN u Rúry kúrenárske a konštrukčné u Plechy čierne a pozinkované u Profily L, T, U, I u Oceľ betonárska u Kari siete u Odkvapový systém u Ťahokov, drôty

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@gmail.com), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

pv2013-15  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement