Page 1

VO VIHORLATSKOM MÚZEU OTVORIA VÝSTAVU

Kar pat ská krasli ca 2012

ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 11

12. 3. 2012

CENA: 0,40 €

Vo štvrtok, 8. marca sa v Dennom centre na Lab or eckej ulic i v Humennom uskutočnila výročná členská schôdza ZO Jedn ot y dôchodcov. Na snímke zľava Štefan Letko, predseda František Komora, Viera Podhorná, ved úc i byt ov éh o a sociálneho oddelenia MsÚ LadislavBogdana primátorkamestaJanaVaľová.Viacna4.strane.

VýrobusyrovMiniBabybelplánujúv michalovskejSyrárniBelSlovensko,a.s.tohtorokuzvýšiťnatakmerdvojnásobok.Jetopríležitosťnielenprenovýchzamestnancovfirmy,aleajpredodávateľov mlieka.Viacčítajtenastrane7.Snímka:VeronikaCvengrošová

V koncertnej sieni humenského kaštieľa bude 15. marca o 15. hod. slávnostne otvorená výstava kraslíc a autori výnimočných ko lekcií a dlho roční tvorco via pre vezmú oce ne nia. Orga ni zá tormi XX. roční ka Karpatskej kraslice sú Vihorlatské múzeum a Okresná organizácia Únie žien v Hu mennom. Po du ja tie sa koná pod záštitou predsedu PSK Pet ra Chu dí ka. Vý sta va potrvá do 13. apríla. (aš)

V degustačných priestoroch vin árskej prev ádzky Kriv ošťan y v neďalekom Strážskomsavo štvrtokuplynulého týždňa uskutočnilo priateľské stretnutie spojené s ochutnávaním vín ročníka 2011zvinícPivniceOrechová, BarkoVinuma SBKVranov. Bližšiena3.strane.

Milíspoluobčania, ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb.Mojepoďakovaniezvlášťpatrítým, ktoríodovzdalisvojhlasstraneSmer–SD a prejavilidôveruajmneosobne.Budem sasnažiťajnaďalejo pozitívnyrozvoja prosperitunášhomesta,akoajceléhoregiónu. PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné

PRIMAPÔŽIČKA l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasného splatenia l navyšenie pôžičky bez zmeny splátky l zamestnaným dôchodcom, živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel. 0908 143 139

www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN Humenné 14.3.Filmovýklub:Na mamuta Zač.predst.o 19.30hod. Hugo a jeho veľký objav Zač.predst.15.3.o 19.30hod., 18.3.o 17.00a 19.30hod. CENTRUM Snina 13.3.Bastardi 2 17.3.Alois Nebel Zač.predst.o 19.30hod.

Galéria Andrej Smolák NámestieCentrumSnina 4. zimný výtvarný salón – výberobrazov z medzinárodnýchvýtvarnýchfestivalov. VÝPREDAJ OBRAZOV SO ZĽAVAMI AŽ DO 50 % Otvorené:utorok–streda10.–12.hod. štvrtok–piatok13.–17.hod. Návštevugalériev inomčasemožno dohodnúťnatel.0577624348. –––––––––––––––––––––– MiniGaléria Andrej Smolák HotelKarpatiav Humennom l IMPRESIE – výber z depozitu galérie.

SPRAVODAJSTVO

streda št.,pia. so.,ne. ut.-so. nedeľa ut.-so. nedeľa

Vy sla li sme do par la men tu iba dve stra ny Kytièka k meninám Vosvojomminulomúvodníkusompísalo tom,že26politických strán v parlamentných voľbách je priveľa, že by sme ich mali zredukovať na prijateľný počet. Občania nášho regiónu, alebo ak chcete volebného obvodu, reagovali pohotovo už v týchto predčasných voľbách. Možno vám popri absolútnych počtoch hlasov, ktoré získali strany, ušlo ich percento. Nuž, občania nášhoregiónuvyslalidoparlamentustranuSmer–SD,ktorázískala 59,37%. Na druhom mieste sa umiestnilo Kresťanskodemokratickéhnuties 11,31percentami.A tojevšetko,ďalšiestrany,akbysaprihliadaloibanavýsledkyvoliebnášhovolebného obvodu(okresyHumenné,Sninaa Medzilaborce)bysadoparlamentus 5percentnýmkvóromnedostali.Obyčajníľudiaa nezávislé osobnosti získali iba 4,75%, SDKÚ–DS 3,99%, mimoparlamentná SNS 3,38%, dokonca parlamentná Sloboda a solidaritaiba2,48%,baMost–Hídiba1,51%.Mimochodom,kýmpri predposledných voľbách zvíťazilo v niektorých obciach (Hankovce, Zbudské Dlhé) KDH, teraz všetky prvenstvá a s veľkým náskokompatriliSmeru–SD. MariánŠimkulič

OBVODNÁ VOLEBNÁ KOMISIA V HUMENNOM O PRIEBEHU A VÝSLEDKU VOLIEB DO NR SR

Aj v regióne suverénne zvíťazil Smer – sociálna demokracia

V sobotu 10. marca sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Podľa konštatovania Ústrednej volebnej komisie v nich Smer–SD získal 44,41% hlasov (83 poslancov), KDH 8,82% hlasov (16), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 8,55% hlasov (16), Most–Híd 6,89% hlasov (13), SDKÚ–DS 6,09% hlasov (11) a Sloboda a solidarita 5,88% hlasov (11). Hranicu piatich percent potrebných pre vstup do parlamentu neprekročili SNS s 4,55% a SMK s 4,28%. Zisk ostatných strán sa pohyboval v rozmedzí nad 1 a do 1 percenta hlasov. Účasť vo voľbách na Slovensku bola 59,11%. Vnútorný bazén Obvodná volebná kom is ia vens k a 333 hlas ov, Nár od od09.00hod.do10.00hod. od13.00hod.do16.00hod. v Humennom(okresyHumenné, a spravodlivosť – naša strana od17.30hod.do20.00hod. Snina a Medzilaborce) zaevido- 204hlasov,Komunistickástrana od09.00hod.do11.00hod. vala167volebnýchokrskov.Po- Slovenska 575 hlasov, Strana od14.00hod.do16.00hod. četvoličovzapísanýchv zozna- RómskejúnienaSlovensku181 od17.30hod.do20.00hod. mevoličov90505.Nahlasovaní hlasov, Most–Híd 735 hlasov, od09.00hod.do10.00hod. sazúčastnilo46289.Početvoli- 99% – občiansky hlas 898 hlaod12.00hod.do16.00hod. čov,ktorízaslalinávratnúobálku sov, Ľudová strana Hnutie za od17.30hod.do20.00hod. z cudziny 117, počet platných demokratickéSlovensko556hlaod09.00hod.do20.00hod. hlasovspolu48545.A akosme sov,Strana+ 1hlas45hlasov,Rosauna ženy od14.00hod.do20.00hod. v regióne volili? Uvádzame po- bímetopredeti–SF224hlasov, od10.00hod.do20.00hod. čet platných hlasov. Zelení 104 Obyčajníľudia47hlasov,Slovenhlas ov, Kresťanskod em okra- ská demokratická a kresťanská sauna muži od12.00hod.do20.00hod. tickéhnutie5492hlasov,Strana únia–Demokratickástrana1939 od10.00hod.do20.00hod. demokratickejľavice365hlasov, hlasov,StranaobčanovSlovenska Slovenskánárodnástrana1644 106 hlasov, Strana maďarskej hlasov, Obyčajní ľudia a nezá- koalície 11 hlasov, Strana Slovislé osobnosti 2 306 hlasov, bodné slov o Nor y Mojsejov ej Sloboda a solidarita 1 207 hla- 1 021 hlasov a Strana živnostníod17.00hod.do19.00hod. sov, Právo a spravodlivosť 133 kov Slovenska 74 hlasov. Za od13.15hod.do15.15hod. hlas ov, Náš kraj 966 hlas ov, všetky pos kytn ut é informác ie od16.45hod.do18.45hod. Stranazelených203hlasov,Ľu- ďakujemJUDr.JánoviSentálovi, od14.30hod.do16.30hod. dov á stran a Naš e Slov ens ko vedúcemu odboru všeobecnej od18.30hod.do20.30hod. 350hlasov,Smer–sociálnade- vnútornej správy ObÚ a zapisomokracia28826hlasov,Zmena vateľovi Obvodnej volebnej kozdola, Demokratická únia Slo- misie.Marián Šimkulič

Kedy na klzisko piatok sobota nedeľa

12. 3. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kedy na plaváreò utorok

-

Kam do lekárne

PRE FE RENČNÉ HLA SY KANDI DÁ TOV NA POSLANCOV DO NR SR Z RE GIÓ NU

Pohotovostnéslužbyl HUMENNÉ: 12. 3.LekáreňMÉDIA,13.3.LekáreňSUNPHARMA,14.3.LekáreňPRINEMOCNICI,15.3.LekáreňPRIKAŠTIELI,16. 3.LekáreňDONBOSCO,17.3.Lekáreň DONBOSCO, 18. 3. Lekáreň NA DETSKEJ POLIKLINIKE. Otvorené v pracovnýchdňochdo20.00hod.,v sobotua v nedeľuod8.00do12.00hod. a od13.00do20.00hod. l MEDZILABORCE: bezpohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod.LekáreňTretmentnaMierovej ul.:po–piaod7.00do16.30hod., v sobotuod8.00do12.00hod. l SNINA: Lekáreň VIHORLAT 758 4039. Službypo.-pia.od7.30do20.00 hod.,so.-ne.od8.00do20.00hod.

Zostrán,ktorésaocitliv NRSR,prinášamepreferenčnéhlasykandidátovz nášhoregiónu.PoslankyňaJanaVaľováz Humennéhozískala11287preferenčnýchhlasovnaSlovensku,čímsazaradilado prvejdvadsiatkystranySmer–SD,bolaprváv Prešovskomkrajia vo Vsl.krajisaumiestnilahneďzaPavlomPaškoma RichardomRašim. Poslanec Ľuboš Martinák z Medzilaboriec získal 3 939 preferenčnýchhlasov(50.miesto)a MichalLukšaz 2661hlasmisaumiestnil na 70. mieste. Kandidát Michal Babin z Humenného za KDH získal1562preferenčnýchhlasov,MarekDudiakz Lackoviec991, MáriaKulanovázoZbudskéhoDlhého891hlasova JozefChvostaľ z Dlhého nad Cirochou 639 hlasov. Kandidát Ján Mičovský z HumennéhozaObyčajnýchľudía nezávisléosobnostizískal6827preferenčnýchhlasov(13.miesto),PeterVojtkoz KamenicenadCirochou 906 a Konštantín Javorský z Humenného 451 hlasov. Za Most–Híd Jozef Gregorovič z Lackoviec získal 277 preferenčných hlasov.ZastranuSDKÚ–DSJaroslavRegeczoSninyzískal928preferenčnýchhlasova RastislavVaceľz Humenného301. (mš)

Jana Vaľová v prvej dvadsiatke Smeru

Od12.3.-18.3.2012oslavujúmeniny: Gregor, Vlastimil, Matilda, Svetlana, Boleslav, Ľubica, Eduard.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l 15.3.o 15.hod.otvorenievýstavyKARPATSKÁ KRASLICA 2012 l Umelecko – historická expozícia otvorená:pondelok–piatok8.30– 15. hod., skanzen otvorený len vopredohlásenýmnávštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l 12. 3. Hviezdoslavov Kubín – okresnásúťažv umeleckomprednese poézie a prózy v Humennom l 15. 3. Vesmír očami detí – okresnásúťaža výstaval 17.3.Di vadelná jar – regionálnasúťaždivadelných kolektívov l Remi nescencie – spomienky na Humenné v obrazoch Margity Krakovskej,fotodokumentáciea osobnésvedectvápamätníkov. Mestské kultúrne str. Humenné l 13.3.o 8.a 10.hod.Don Juan – predstavenie divadla Actores z Rožňavyl 14.3.o 8.a 10.hod. Pokrvné puto –divadelnáinscenácial 16.3.o 19.hod.Fragile – vystúpenieslovenskej„acappelly“pod vedením dirigenta Braňa Kostku. Vstupné10€ l Moja fantázia – výstavaobrazovJánaBelančina. Dom kultúry Snina l 17.3.o 15.hod.koncertspeváckej skupinyFRAGILE.Vstupné10€.

Opustili nás V HUMENNOM RozáliaTkáčiková,nar.1941 RadoslavKurej,nar.1982 TarasVaščišin,nar.1952 MiroslavPsár,nar.1972 StanislavKočiš,nar.1949 JozefPachovský,nar.1965 MáriaFeďová,nar.1933 V SNINE ŠtefanKurťak,nar.1935 MilanKočan,nar.1991 MáriaFrimlová,nar.1928 ZuzanaOndicová,nar.1933 GabrielaMackaničová,nar.1956 V MEDZILABORCIACH MáriaOlejárová,nar.1933 V ADIDOVCIACH VeronaMakarová,nar.1921 V ČABINÁCH IvanFejko,nar.1945 V KAMENICI NAD CIROCHOU MáriaRošková,nar.1924 V PAKOSTOVE ElenaMetyľová,nar.1922 V STAKČÍNE MáriaBiliková,nar.1949 VO SVETLICIACH AnnaChudá,nar.1928 V TOPOĽOVKE MiroslavHarvan,nar.1981 V UBLI MichalŠafran,nar.1928 V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH AntonZoller,nar.1928 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PO NÁVŠTEVE PRIMÁTORKY MESTA HUMENNÉ V DRUŽOBNOM ČESKOM MESTE

-

12. 3. 2012

Poučme sa od Tře bí ča ako zní žiť ce nu tep la

Policajné správy

Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová sa na nedávnej jednodňovej pracovnej ceste zaujímala predovšetkým o tepelné hospodárstvo v našom partnerskom meste Třebíč. Na pozvanie primátora Pavla Heřmana navštívila nielen magistrát, ale aj spoločnosti zaoberajúce sa výrobou tepla a kogeneračných jednotiek (TEDOM a TTS). Vypočula si prezentácie ich činnosti a pozrela sa aj do výroby. Hlavnýmdodávateľomteplav Tře- tože biomasu dodávajú do kotolní využitáažna90%,stratysúminibíči je spoločnosťTTS, ktorá pre- poľnohospodária lesy.Peniazetak málne. Kogeneračné jednotky je vádzkujeviaceroteplárnív meste. ostávajúv regiónea navyšesatým možné využiť vo všetkých Teplov nich sa vyrába z biomasy vytvárajú aj ďalšie pracovné objektoch s celoročnými nárokmi (štiepka, slama), čím sa napomá- miesta. Humenčania v porovnaní naodbertepla,respektívechladu. hak udržateľnostiichregiónu,pre- s občanmi Třebíča platia za teplo Sú to predovšetkým nemocnice, o vyše 50% viac a pritom mesto domovy dôchodcov, plavárne, kúTřebíč nemá ani podiel v teplá- pele či zimné štadióny, v prípade renskej spoločnosti. Tá bez fi- využitia bioplynu aj čističky odpanančnej účasti mesta každoročne dovýchvôd,družstváa skládkykovymieňa staré potrubia za nové, munálneho odpadu. Štandardným budujenovétrasya zavádzanové palivomprekogeneračnéjednotky technológie predovšetkým z do- je zemný plyn, spaľované však mácej výroby a zo Švédska. môžu byť i iné palivá, napríklad Ďalšouzaujímavosťouje,žez uza- LPG alebo bioplyn. Spoločnosť vretej skládky tuhého komunálne- TEDOMnapríkladprevádzkujekohoodpadupojejrekultiváciivedia generačnéjednotkynaspaľovanie cez kogeneračné jednotky využiť drevnej biomasy ako alternatívneplyn, ktorý sa tam vytvára a tak hozdrojaenergieajnaSlovensku následne zadarmo vytápajúbazé- a to vo Svite, Handlovej, Many či obce. V Českej republike je lackách,Detvea ďalšíchmestách. už16takýchtoskládoknabioplyn. Aj v Humennom máme takúto Kogenerácia je jedným z vysoko skládku ako v Třebíči, čo znameúčinnýcha zároveňekologickypri- ná,žemámemožnosťvyužiťzdrojateľnýchspôsobovvýrobyelektri- je,ktorébyznížilicenuteplaakoje HumenskáprimátorkaJanaVa- ny,ktorýspočívav efektnomvyuži- to aj v iných mestách. Nie je ľová (na snímke s primátorom tíodpadovéhotepla,ktoréprivýro- potrebné vyvinúť nič nové, len Třebíča Pavlom Heřmanom) sa be elektriny vzniká. Pri procese využiť postupy, technológie, ktoré prinávštevedružobnéhomesta kombinovanej výroby elektriny užexistujúa súv praxiosvedčené. zaujímala o spoločnosti zaobe- a teplajeenergiavstupnéhopaliva Ing. Slavěna Vorobelová rajúcesavýroboutepla.

Humenskí policajti objasnili sériu deviatich podvodov, z ktorých je obvinený 66–ročný muž zo Sp. N. Vsi. Páchateľ pod vymysleným menom „P…..k“ navštevoval staršie ženy pod zámienkou, že niekto z ich rodi ny mu dlhuje peniaze za kúpu alebo opravu autobatérie. Vylákal od nich peňažné čiastky od 20 do 100 Eur. Takýmto spôso bom mal od r. 2009 do novembra 2011 podviesť 5 žien v Humennom, po jednej v Levi ciach, Bardejove, Prešove a Košiciach. Poškodené sú vo veku 66–85 rokov, celkovo im mal spôsobiť škodu 388,60 Eur.

PO OCHUTNÁVKE V STRÁŽSKOM

Kva litné ví na

Ochutnávka vín uplynulého ročníka 2011 v degustačných priestoroch vinárskej prevádzky Krivošťanyv Strážskompotvrdila,žehostiamalik dispozíciikvalitnévína.Čiužomšovévína,ktoré musia spĺňať požiadavky liturgického účelu (čiže nie sú to vyslovenekomerčnévína),alebo mladévínačivínas prívlastkom. Pri všetkých bolo zrejmé, že minulý vinársky rok bol úspešný. Podpísalosapodtopočasiev časerastu,preventívnepostrekyvinárovi priaznivádlhájeseň,ktorá umožnila, aby hrozno dozrelo. A tiež skúsenosti vinárov, ktoré potvrdzujú,žeajv našomregióne sadádopestovaťkvalitnéhrozno a z nehovyrobiťdobrévíno.Len by si to mali uvedomiť všetci spotrebitelia, aby pili naše slovenské,kvalitnévína.(mš)

Degustovalisakvalitnévínaz vinohradovv našomregióne.

NA EURÓPSKYCH CESTÁCH TENTOKRÁT KONTROLA PÁSOV A AUTOSEDAČIEK

Vyššia pravdepodobnosť záchrany života

Tento týždeň, od 12. do 18. marca, si policajní príslušníci „ p o s v i e tia“ na slo ven ských ces tách na vo di čov pri dopravno–bezpečnostnej akcii medzinárodnej stavovskej organizácie TISPOL (služby dopravnej polície európskych štátov). Policajti sa zamerajú na sedadlá Osobasediacanasedadlepovinne povinne vybavené bezpečnostným vybavenom bezpečnostným pápásom, alebo iným zadržiavacím som, alebo iným zadržiavacím zazariadením.PolicajnýzborSRevi- riadenímjepovinnáhopoužiť.Dodujek 9.marcu2334dopravných pravnípolicajtisa,samozrejme,zanehôd(o377DNmenejakov po- merajúajnaostatnéporušeniaprarovnateľnomobdobír.2011).Tohto vidielcestnejpremávky. rokupriDNvyhaslouž40životov(o kpt. Mgr. Michal Slivka l Keď na Gregora ešte mnoho 11 menej). Bezpečnostné pásy snehu leží na poli, ten skoro sa a detské zadržiavacie zariadenia CI GA RE TY STÁ LE V KURZE roztopí a jar rýchlo prichodí (dieťanižšieako150cm)prispievaHraničným priechodom v Ubli l KoľkodnípredJozefomvyletia jú k bezpečnosti prepravovaných neprešiel bez ujmy Ukrajinec, včely, toľko týždňov bude ešte osôb. V prípade DN zvyšujú u ktorého v aute pod sedadlom chladno l Koľko dní pred Joze- pravdepodobnosťzáchranyľudské- spolujazdca našli colníci ukryfom teplo, toľko po ňom zima ho života. Preto by ich používanie tých 10 škatuliek cigariet l Keď chceš mať zemiaky skoro malo byť predovšetkým otázkou s ukrajinskými kolkami a 10 v hrnci, zasaď ich v marci zodpovednostizanášživota zdra- bez ochrannej známky. Colný l V marciprach,istýhrach.(cin) vie, ako aj ostatných pasažierov. dlh predstavuje 53 Eur. –AR–

Z pranostiky

MAREC V ZNAMENÍ KRÁDEŽÍ

Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzilzo6.na7.marcaosobné auto zn. Škoda Octavia striebornej metalízy, r. v. 2008, odparkované na parkovisku pred budovou na Poľnej ul. v Humennom. Krádežou spôsobil 37–ročnému majiteľovi vozidla škoducca12tisícEur. Ráno5.marcatelefonickyzaevidovalapolíciavlámaniedokancelárie spoločnosti na ul. Osloboditeľovv Humennom.Neznámypáchateľzo4.na5.marcaodstránil ochrannú mrežu okna kancelárie firmy,oknonezistenýmspôsobom otvoril, vošiel dnu a prehľadal tri kancelárie. Z prostrednej miestnosti zo zásuvky kanc. stola odcudzil z mincovníka hotovosť cca100Eur.Z neuzamknutejzásuvkydruhéhokanc.stolaukradol koženépuzdros fin.hotovosťou1 816 CZK, 306 PLN a 1 526 Eur. Páchateľ spôsobil spoločnosti škodu krádežou a poškodením zariadeniavovýškeasi1820Eur. Humenská polícia vyšetruje aj krádežpožiarnychhadícz bytového domu na Námestí slobody, ku ktorejdošloz 3.na4.marca.Opäť neznámy páchateľ na chodbe v pivničných priestoroch rozbil na dvoch požiarnych hydrantoch sklenúvýplňa zoskrinkyukradol 2 ks hadíc s prúdnicou, 2 ks kľúčov od hydrantu a 2 ks visiacich zámkov.Rovnakoz hydrantovna 1.a 12.poschodíukradolpož.hadice s prúdnicou. Škoda bola vyčíslenána495Eur. Ani Zariadenie pre seniorov a domova sociálnych služieb na Ševčenkovej ul. v Medzilaborciach sa nevyhlo krádeži. Neznámy páchateľ niekedy v dobe od 2. do 5. marcanezistenýmspôsobomotvoril uzatvorenéplastovéokno,kadiaľvošieldokancelárieúčtovníčkya prešieldokanceláriezástupcuriaditeľa, kdez neuzamknutéhokovovéhotrezoru odcudzil puzdro s hotovosťou cca 90 Eur a bankomatovú kartu. Vypáčilajdvierkanaplechovejskrini a uzatvorenéoknodokancelárievedúcej kuchyne. Organizácii vznikla celkováškodamin.140Eur. kpt.Mgr.JankaKarnišová


4

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

Podnetné ak ti vi ty dô chodcov Za účasti primátorky Jany Vaľovej, vedúceho oddelenia Ladislava Bogdana, predsedníčky OO JDS v Humennom Ireny Kamasovej, predsedu OO JDS v Sni ne Jána Morochoviča, vedúcej DC Viery Podhornej a ďalších hostí sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO JDS pri príležitosti 20. výročia založenia a MDŽ. Akov správeuviedolpredsedaZOJDSJUDr.FrantišekKomora,ichorganizáciaeviduje165členov(zúčastnilosa125).Z mnohýchakciípredsedauviedol Krajskéšportovéhryv StarejĽubovničišportovýdeňnarybníkuv Lackovciach zaúčasti41členovs mnohýmisúťažami.Dobrévýsledkydosiahliv oblastivýchovneja sociálno–zdravotnej.Zapozitívnevnímajúodpovedenaichpodnety odprimátorkymestanaproblémy,ktoréichtrápia.Taktiežsúvďačnízapodporu,ktorúzískaliodmestapriakciáchv rámciMesiacaúctyk starším,priMikulášskomposedeníčipritohtoročnomMDŽ.Vďačnísúajzapodporusúčasných projektov,ktorébolinaichčinnosťodobrenékomisiouzastupiteľstva.Súčasťou stretnutiaboloodovzdaniekarafiátovprítomnýmženáma občerstvenie.Pripríležitosti 20. výročia Ústredie Jednoty dôchodcov Slovenska ocenilo prácu predseduZOJDSFrantiškaKomoruudelenímvyznamenaniaIII.stupňa,ktoré muodovzdalapredsedníčkaOOJDSIrenaKamasová.(mš)

PohľadnačasťúčastníkovvýročnejčlenskejschôdzeZOJednoty dôchodcovSlovenskanaLaboreckej26v Humennom.

-

12. 3. 2012

rádiofrekvencia - omladzujúce vypnutie - juvenizácia tváre diamantová dermabrázia iontoforéza a dezinkrustácia air massage lifting (kozmetický) indukčná kolagénová terapia dermarollerom ošetrenie acnóznej pleti blue light svetlom permanentný make-up čiarkovanie obočia green peel - za 5 dní nová pokožka

Mierová 12 (budova VšZP), 066 01 Humenné, tel.: 0908 988 078


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 3. 2012

OBVODNÁ VOLEBNÁ KOMISIA V HUMENNOM O PRIEBEHU A VÝSLEDKU HLASOVANIA O VOĽBÁCH DO NR SR

Ako sme vo li li v mestách a obciach? V HUMENNOM voličivoliliv 28volebných okrskoch. Z 13 876 platných odovzdaných hlasov získalo KDH1644,Obyčajníľudiaa nezávisléosobnosti968,Slobodaa solidarita 551, Smer–SD 7 317, Most–Híd 273 a SDKÚ–DS 785. Uvádzamepočtyhlasovtýchstrán, ktorésadostalidoNRSR.V Adi dovciach z 92 platných odovzdanýchhlasovzískaloKDH6,Oľano 2, SaS 1, Smer–SD 69, Most–Híd 1,SDKÚ0.V Baškovciach z 230 hlasov KDH 21, Oľano 2, SaS 2, Smer–SD 102, Most–Híd 5, SDKÚ–DS 6. Brekov: z 545 KDH 72, Oľano 45, SaS 29, Smer–SD 290, Most Híd 17, SKDÚ–DS 24. Brestov: z 273KDH51,Oľano12, SaS10,Smer–SD142,Most–Híd 5, SDKÚ–DS 7. Chlmec: z 259 KDH 26, Oľano 12, SaS 2, Smer–SD 161, Most – Híd 0, SDKÚ–DS 13. Hankovce: z 278 KDH 92, Oľano 10, SaS 7, Smer–SD 107, Most – Híd 4, SDKÚ–DS 6. Hažín nad Cirochou: z 333 KDH 53, Oľano 17, SaS4,Smer–SD190,Most–Híd4, SDKÚ–DS18.Jasenov: z 581KDH 72, Oľano 44, SaS 16, Smer–SD 308,Most–Híd11,SDKÚ–DS28. Kamenica nad Cirochou: z 1042 KDH 83, Oľano 41, SaS 21, Smer–SD 660, Most–Híd 3, SDKÚ–DS 33. Kamienka: z 255 KDH 34, Oľano 13, SaS 3, Smer–SD133,Most–Híd1,SDKÚ

–DS31.Kochanovce: z 343KDH 42, Oľano 24, SaS 4, Smer–SD 197, Most–Híd 2, SDKÚ–DS 23. Košarovce: z 249KDH31,Oľano 3,SaS4,Smer–SD152,Most–Híd 1, SDKÚ–DS 6. Koškovce: z 268 KDH71,Oľano9,SaS6,Smer–SD 127, Most–Híd 0, SDKÚ–DS 10. Lackovce: z 337 KDH 61, Oľano 35, SaS 10, Smer–SD 139, Most–Híd24,SDKÚ–DS22.Ľubiša: z 392KDH98,Oľano28,SaS 13, Smer–SD 177, Most–Híd 5, SDKÚ–DS16.Lukačovce: zo185 KDH 44, Oľano 7, SaS 0, Smer–SD 103, Most–Híd 0, SDKÚ–DS 1. Modra nad Cirochou: z 520 KDH 100, Oľano 24, SaS 12, Smer–SD 316, Most–Híd 1, SDKÚ–DS 10. Nižné Ladičkovce: zo 140 KDH 36, Oľano 6, SaS 1, Smer–SD 56, Most–Híd a SDKÚ–DS 0. Vyšné La dičkovce: zo 111 KDH 26, Oľano 6, SaS 1, Smer–SD 47, Most–Híd a SDKÚ–DS po 1. Ohradzany: z 338 KDH 93, Oľano 14, SaS 3, Smer–SD 177, Most–Híd 3 a SDKÚ–DS 4. Nižná Sitnica: zo 159 KDH 9, Oľano 4, SaS 1, Smer–SD 121, Most–Híd a SDKÚ–DS 0. Vyšná Sitnica: z 210 KDH 40, Oľano 4, SaS 0, Smer–SD 130, Most–Híd a SDKÚ–DS po 1. Papín: z 414 KDH 85, Oľano 4, SaS 5, Smer–SD 257, Most–Híd 2, SDKÚ–DS 4. Porúbka: zo 127

KDH 18, Oľano 6, SaS 2, Smer–SD 81, Most–Híd 1, SDKÚ–DS 4. Ptičie: z 301 KDH 46, Oľano 22, SaS 12, Smer–SD 164, Most–Híd 2, SDKÚ–DS 7. Rovné: z 208 KDH 35, Oľano 6, SaS3,Smer–SD123,Most–Híd3, SDKÚ 0. Topoľovka: z 406 KDH 78, Oľano 7, SaS 11, Smer–SD 183, Most–Híd 6, SDKÚ–DS 15. Udavské: z 589 KDH 92, Oľano 30, SaS 11, Smer–SD 354, Most–Híd 8, SDKÚ–DS 29. Závadka: z 275 KDH 21, Oľano 4, SaS1,Smer–SD207,Most–Híd1, SDKÚ–DS5.Zbudské Dlhé: z 221 KDH53,Oľano3,SaS1,Smer–SD 128, Most–Híd 2, SDKÚ–DS 1. Vyšná Jablonka: z 53KDH0,Oľano 0, SaS 1, Smer–SD 35, Most–Híd 0, SDKÚ–DS 2. Víťazovce: zo 173 KDH 28, Oľano 7, SaS 3, Smer–SD 99, Most–Híd 3, SDKÚ–DS 5. Zubné: zo 198 KDH 16,Oľano6,SaS1,Smer–SD144, Most–Híd4,SDKÚ–DS3. V SNI NE z 7 738 platn ých odovzdaných hlasov KDH volilo 665, Oľano 343, SaS 185, Smer–SD 4 867, SaS 129 a SDKÚ–DS 359. Belá nad Ciro chou: z 1 296 hlasov KDH 106, Oľano87,SaS28,Smer–SD833, Most–Híd 0, SDKÚ–DS 47. Dlhé nad Cirochou: z 865 KDH 184, Oľano22,SaS21,Smer–SD498, Most–Híd8,SDKÚ–DS11.Kleno vá: z 208KDH8,Oľano1,SaS0,

Smer–SD 156, Most–Híd a SDKÚ po 4. Kolonica: z 226 KDH 12, Oľano 3, SaS 5, Smer–SD 150, Most–Híd 7, SDKÚ–DS 6. Stakčín: z 1 091 hlasov KDH 44, Oľano22,SaS11,Smer–SD814, Most–Híd 32, SDKÚ–DS 22. Ulič: z 313 hlasov KDH 12, Oľano 8, SaS 3, Smer–SD 222, Most–Híd 14, SDKÚ–DS 12. Ubľa: z 397 KDH 13, Oľano 12, SaS 1, Smer–SD 307, Most–Híd 11, SDKÚ–DS3.Zemplínske Hámre: z 573 hlasov KDH 41, Oľano 22, SaS4,Smer–SD418,Most–Híd5, SDKÚ–DS12. V MEDZI LA BORCIACH z 2376 hlas ovKDH80,Oľan o101,SaS 69, Smer–SD 1610, Most–Híd 43,SDKÚ–DS73.Ča bi ny: z 214 hlas ovKDH10,Oľan o2,SaS1, Smer–SD 155, Most–Híd 10, SDKÚ–DS 11. Ha bu ra: z 271 hlas ov KDH 5, Oľan o 9, SaS 5, Smer–SD 163, Most–Híd 4, SDKÚ–DS 13. Krásny Brod: z 202 hlas ov KDH 0, Oľan o 9, SaS 2, Smer–SD 160, Most–Híd 0,SDKÚ–DS3.Oľka: z 157hlasov KDH 14, Oľan o 1, SaS 1, Smer–SD 108, Most–Híd 1, SDKÚ–DS 6. Radvaň nad La borcom: z 235 KDH 10, Oľan o 16, SaS 1, Smer–SD 176, Most–Híd 0, SDKÚ–DS 5. Vo li ca: zo 162 hlas ov KDH 12, Oľano 5, SaS 2, Smer–SD 121, Most–Híd1,SDKÚ–DS0.

Pre fe renčné hla sy kandi dá tov z re gió nu Desiateho marca sa na Slovensku uskutočnili voľby do NR SR. Preferenčné hlasy z nášho regiónu získali títo naši kandidáti na poslancov. Preferenčné hlasy niektorých poslancov z celého Slovenska prinášame na 2. strane. KandidátKDHMichal Babin z Humenného s poradovým číslom 65 získalv regióne880hlasov,Marek Dudiak z Lackoviec s poradovým číslom103dostal63hlasov,Jozef Chvostaľ z Dlhého nad Cirochou s poradovýmčíslom110dostal461 hlasov, Mária Kulanová zo Zbudského Dlhého s poradovým číslom 118 dostala 776 hlasov. l KandidátkaSDĽDarina Baranči ková z Humenného s číslom 18 získala 209 hlasov, Marika Ce helská z Humenného s číslom na kandidátke 26 získala 200 hlasov, Mikuláš Petriščák (33) z Runiny 34 hlasov, Peter Barna (41) z Medzilaboriec 25 hlasov, Róbert Roháč (77)z Humenného119hlasov. l Kandidát SNS Marián Vojtko (44) z Kamenice nad Cirochou získal 372 hlasov, Emil Ma cho (88)z Medzilaboriec59hlasov, Juraj Džugan (89)zoSniny76hlasov, Jaroslav Kocan (126) z Humenného 93 hlasov, Štefan Fedorco (139) z Medzilaboriec 22 hlasov.l KandidátstranyObyčajní

ľudiaa nezávisléosobnostiJán Mičovský (10) z Humenného dostal 420 hlasov, Peter Vojtko z KamenicenadCirochou(23)159hlasov, Konštantín Javorský (91) z Humenného 215 hlasov. l Kandidát stranyNáškrajAndrej Smolák (2) zoSninyzískal180hlasov,Dušan Drančák (6)z Humenného226hlasov,Marián Nemčišin (9)zoSniny 145 hlasov, Zuzana Gajdošová (18) z Pčoliného 107 hlasov, De meter Ferko (19)z RuskejPoruby 49hlasov,Kristián Huňara (20)zo StakčínskejRoztoky30hlasov,Pe ter Sinaj (27) z Humenného 183 hlasov, Anna Mindošová (30) z Pčoliného 58 hlasov, Eliáš La banc (33)z Humenného88hlasov, Juraj Pyteľ (34) zo Stakčínskej Roztoky49hlasov,Radovan Muzi ka (40) z Humenného 55 hlasov, Ivan Lazor (41)z Medzilaboriec59 hlas ov, Pe ter Krajčík (42) z Pichného 19 hlasov, Kristína Varšová (43) zo Sniny 33 hlasov, Dana Čusová (44)z BelejnadCirochou 21 hlasov, Matúš Labanc (46)z Humenného53hlasov,Emí lia Šrobová (47) zo Sniny 15 hlasov,Kristína Begová (49)z Medzilaboriec 21 hlasov, Jozef Chomanič (52) z Kolonice 23 hlasov, Xénia Sičáková (53) zo Stakčína 36 hlasov, Ľubica Belková (54) zo

Sniny30hlasov,Stanislav Gajdoš (55)z Humenného44hlasov,Ladislav Čopák (59) zo Sniny 51 hlasov,Iveta Uličná (60)z Medzilaboriec 24 hlasov, Ivana Lazorová (61) z Medzilaboriec 55 hlasov, Alexander Galajda (63)z Medzilaboriec24hlasov,Vlasta Ocetníková (68)zoSniny40hlasov,Emília Vantarová (69)zoSniny20hlasov, Štefan Andrejco (83)z RuskejPoruby 17 hlasov, Miroslav Sjanský (90) zo Sniny 32 hlasov, Jozef Bajkó (91) z Humenného 15 hlasov, Edita Váradyová (93) z Humenného18hlasov,Jana Vassová (94) z Humenného 11 hlasov, Gabriela Cipková (97) z Oľky 8 hlasov,Jaroslav Fedorko (102)zo Sniny27hlasov.l KandidátStrany zelených Peter Makara (47) zo Sniny45hlasov,Miroslava Džuganová (90) z Humenného 7 hlasov. l Kandidát za Smer–SD Ľuboš Martinák (45)z Medzilaborieczískal v regióne 1 467 hlasov, Jana Vaľová (57)z Humennéhozískala 7052hlasov,Michal Lukša (73)zo Sninyzískal2164hlasov.l KandidátstranyZmenazdola,Demokratická únia Slovenska Ján Bajus (32) zo Sniny dostal 6 hlasov. l KandidátkaKSSAnna Sotáková (14)z Humennéhodostala281hlasov, Miroslav Kulik (20) zo Sniny

114 hlasov, Jozef Janočko (51) z Medzilaboriec 71 hlasov, Iveta Hribiková (81)zoSniny36,Mária Hajniková (96) z Humenného 29, Ján Galanda (103) zo Sniny 19, Ján Holub (107)z Uble8,Oto Guman (115) zo Sniny 8, Ján Ja nočko (145) zo Sniny 39 hlasov. l KandidátJozef Gregorovič (101) z Lackoviec získal 190 hlasov. l Kandidát 99% – občiansky hlas Tomáš Mácha (24) získal 188 hlasov, Matúš Zolovčík (56) z Humenného 107 hlasov, Ľubomír Žolna (73) z Humenného 126 hlasov. l Kandidát ĽS HZDS Štefan Ladičkovský (56) získal 160 hlasov,Mária Gajdošová (61)z Medzilaboriec77hlasov,Jaroslav Beňatinský (98) zo Sniny 129, Ondrej Kardoš (133)z Humenného61hlasov, Miron Karaman (146) z Belej nadCirochou34.l KandidátkaRobímetopredeti–SFĽubica Burešová (9)z Humennéhodostala122 hlasov.l KandidátSDKÚ–DSJaroslav Regec (60)zoSninyzískal341 hlasov,Rastislav Vaceľ (90) z Humenného 146 hlasov. l Kandidát Strany občanov Slovenska Jozef Benda (30)z Kochanovieczískal13 hlasov a Jozef Mazár (38) z Humenného16hlasov. Podľa volebných výsledkov pripravil Marián Šimkulič


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 3. 2012

S ING. MARTINOM HATALOM Z FIRMY ORAGRO O OVOCNEJ ŠKÔLKE V ČAKLOVE

Omla di li sad, pestu jú no vé odro dy Firma Oragro patrí k lídrom na Slovensku v poskytovaní poľnohospodárskych služieb. Dosahuje vynikajúce výsledky v hustosiatych obilovinách, majú okolo 4 500 hospodárskych zvierat (hovädzieho dobytka a oviec). V roku 2005 prevzala firma bývalé družstvo a školský majetok v Čaklove, dozvedeli sme sa od Ing. Martina HATALU (na snímke), ktorý je tam od minulého roka správcom ovocnej škôlky a sadu. „Školskýmajetokv Čaklovesom Vďaka veľkému nasadeniu tak- Tohtorokupretovysadíme7500 veľmi dobre poznal, lebo aj ja mer dvadsiatich zamestnancov, stromčekov z nových bio odrôd, som tam chodieval na jablká ktorípracovaliajpočasvíkendov, odolných voči múčnatke a stromčeky.Keďsomvšakpre- sa omladzovací rez podarilo do- a chrastavitosti.Začalismeprešielovocnýsad,zistilsom,žema končiťvčas.„Našouvízioujeza- daj ovocn ých stromček ov. čaká veľká skúška. Bolo treba bezpečiť jabĺka na domáci trh. Chcem e rozšír iť aj sort im ent urobiť omladzujúci rez na viac V prvomrokusmedosiahliúrodu ovocn ých výp estkov, a sort iako 9 tisícoch ovocných stro- 10 ton. Veľa konkurenčných fi- ment pred áv an éh o ovoc ia moch,“ spomína Ing. Martin Ha- riemzabezpečujepredajjabĺkzo o slivky a hrušky. Plánujeme aj talanaprvédninanovompôso- zahraničia.Aleajterajšíproblém opravu skleníkov, kde sa budebisku,kdebolopotrebnéobnove- v Poľskus posypovousoľouuká- me venovať pestovaniu kvetov, nie sadu a rozvíjanie všetkých zal, že nie všetko lacnejšie zo priesad a zeleniny,“ informoval aktivítovocnejškôlkysozamera- zahraničia je aj zdravšie. Ve- nás Ing. Martin Hatala. Viac na ním na nové technológie a bio ľakrát sa stane, že si zákazník www.zahradacaklov.sk. (aš) odrody. Ovocný sad a škôlka sa zakúpi dovezené jablko, ktoré je rozkladána22,8ha,kdev 70.– síce lacnejšie, na pohľad aj kra80–tych rokoch boli vysadené jšie, ale pritom ani netuší ako osvedčené odrody ako Golden a koľkokrát bolo chemicky Delicius, Spartan, Idared, Jo- ošetrené. Nie všetko, čo je nathan, Starkrimson či Ontario. krásne, je aj dobré a zdravé.

Martin Hatala pri omladzovacom rezeovocnýchstromovv Čaklove.

Veriaciz KamenicenadCirochoua Kamienkypredtatranskýmsnežnýmbetlehemom.

JEDNODŇOVÝ VÝLET V SLOVENSKÝCH VEĽHORÁCH BOL PRE DETI ZÁŽITKOM

Vy so ké Tat ry a la tin ská omša

Najlepší v oblasti: (zľava) Natália Nosálová, Gymnázium Snina, MarekGallovič,SpojenáškolaD.TatarkuPoprada SimonaMedviďová,GymnáziumMedzilaborcel NadolnejsnímkešťastnédružJarné prázdniny v našom kraji sú už za nami, každé dieťa si ich užilo po stvoSPŠCHaPv Humennoms Mgr.ZuzanouRusinkovou. svojom. Deti, mladí, ale aj dospelí z farnosti Kamenica nad Cirochou a fi liálky Kamienka si užili jeden z prázdninových dní tak trochu nezvyčajne. Prvého marca sme sa spoločne hem.Tízdatnejšípokračovaliažna s duchovnýmotcomPetromSepe- Zamkovského chatu, ostatní sa šim vybrali do Vysokých Tatier. Aj vrátili na Hrebienok. Popoludní keď počasie ráno ukazovalo skôr o 16–tejhodinesmesazišliprisvänapochmúrnydeň,užz diaľkybo- tej omši v Novom Smokovci. Tulovidieť,ženahrebeňochsloven- najší kňazi spoločne s naším duských veľhôr svieti slniečko. Ko- chovným slúžili svätú omšu, v tzv. nečná autobusu bola v Starom husličkovomornáte,čiastočnev laSmokovcia vydalismesanatúru tinskomjazyku.Unaveníponamána Hrebienok. Tu sa najmä deti havomdnismesapoďakovaliBovyšantili pri sánkovačke. Pokra- huzato,žesmemohliprežiťtaký čovali sme k Rainerovej útulni, krásnydeňa neskôrsaajv zdraví kde sme si obzreli snežný betle- vrátiťdomov.Andrea Vasková

ŠIESTEHO MARCA NA ŠESTNÁSTOM ROČNÍKU PRIBINOVÝCH POKLADOV V KEŽMARKU

Do mi no va lo sninské gym ná zi um Ohromná radosť zavládla medzi študentmi sninského gymnázia pri vyhlasovaní výsledkov 16. ročníka regionálnej dejepisnej súťaže v Kežmarku. Veď spo medzi rekordných 23 zúčastnených stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja vyhrali s jasným náskokom takmer o päťdesiat bodov. Navyšebolinajlepšíajvovšetkýchtrochsúťažnýchoblastiach:Natá- beňakováz Gymnáziav Snineocenilato,žemalamožnosťspoznaťžilia Nosáľová v oblastiA/Kežmarok–nepokojnémesto,Mária Mülle - votmnohýchosobnostíKežmarku,začojenesmiernevďačná.Hlboký rová v oblasti B/ Mestské kultúrne pamiatky a Nikola Hrebeňaková dojem zanechala v súťažiacich najmä návšteva evanjelického artikuv oblastiC/Kežmarskéosobnostia pohľadydohistórieškolstvaa Ho- lárnehokostola.OkremtohoHAOttaBrucknerapripravilapresúťažiatelovejakadémieOttaBrucknerav Kežmarku.Tradičnétretiemiestopo cichhodnotnýkultúrnyprogram,v ktoromsaprelínalaminulosťsosúdruhomGymnáziusv.Monikyv PrešoveobsadiloGymnázium Medzi - časnosťouškoly.K účastníkom16.ročníkaPPsaprihovorilaajPhDr. laborce.Z tejistejškolybolatretiaajSimona Medviďová v oblastiA. Iveta Tarabčáková, vedúca oddelenia metodických činností odboru Ako uspel hlavný usporiadateľ celej súťaže SPŠCHaP Humenné? školstvaPSK,a Ing.MariánTkáč,predsedaMaticeslovenskej.Pocity Veľmidobre.V kategóriiSOŠzískaltretiemiestopovíťaznejHotelovej účastníkovsúťažeazdanajvýstižnejšievyjadrilPeterGičz Gymnázia akadémii Otta Brucknera a SOŠ Trebišov. Navyše žiačka Zuzana Medzilaborce:„Myslím,žepoorganizačnejstránkejesúťažnavysokej Letková saakojedinázožiakovSOŠumiestnilav súťažijednotlivcov úrovni.Otázkysúnáročné,alečobyčlovekneurobilpretenpohľadna na3.miestev oblastiC.Čosúťažiacichnajviacoslovilo?NikolaHre- krásneštítyVysokýchTatier.“Andrej Sivčo


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

12. 3. 2012

S RIADITEĽOM SYRÁRNE BEL SLOVENSKO, A. S., ING. MARTINOM BURŠÁKOM

Za mestna li 60 no vých ľu dí, ďalším 400 dá va jú prá cu nepria mo

Je den z najväčších za mestná va te ľov na Zemplí ne, Sy rá reň Bel Slo ven sko a.s., rozši ru je vý ro bu. Viac prá ce zna me ná ďalšie pra covné miesta a väčšiu pod po ru do má cich do dá va te ľov. Viac nám pri stretnu tí v uto rok, 6. marca uvie dol riadi teľ zá vo du Ing. Mar tin BURŠÁK (na snímke). Závod Syráreň Bel Slovensko česť,žejejednýmzoštyrochzá- východnom Slovensku o 25 %. ný na eduk áa.s.v Michalovciachinvestovalna vodov, kde sa spomínaný syr vy- Najväčšíprepadbolv roku2009, ciu. Školeniami prelome rokov 2011 a 2012 do rába. Dva sú vo Francúzsku, je- kedy cena dosiahla 19 centov. a inými vzdelározširovania výrobných kapacít denv USAa štvrtýjenáš.To,že Dnes sa cena pohybuje cez 31 vacími aktivitapom áh a a do zvýšenia efektívnosti ener- ho máme, je aj výrazom dôvery centov a trend sa stabilizoval,“ mi getickéhohospodárstva2,5milió- korporácie voči kvalite práce slo- uviedolnásdoproblematikyriadi- zvyš ov ať odna eur. Spoločnosť (bývalý venských syrárov,“ uviedol riadi- teľzávoduMartinBuršáka pokra- bornosť farmáZempmilk) prijala začiatkom roka teľ. Výhodou firmy je, že vyrába čoval: „Máme ambíciu podporiť rov v otázkach kvality mlieka, 60 nových zamestnancov. Spolu značkovéprodukty,ktorésúmálo producentov mlieka na východe, novýchforiemkrmívčispôsobov takv súčasnostifirmapriamoza- závislé na ekonomických cykloch aby vyrábali viac. Je predpoklad, ustajnenia dobytka. Vo výrobe mestnáva570ľudí.Fabrikarozši- – už spomínaný Mini Babybel žemnožstvomliekabudevyššie. zriadilaSyráreňBelajchránenú ruje výrobu hlavne kvôli zvyšujú- vlastne na 100 percent vyváža. Pre nás to neznamená žiadne dielňu, v ktorej pracuje 20 ľudí cemusadopytubrandovejznačky Tavené syry ako sú Karička, Sy- ohrozenie, je to už len vec do- so zdrav otným postihnut ím materskej spoločnosti Fromage- rokrém či Veselá krava už majú jednania podmienok. Dodávatelia rôznehostupňa.Syráreňpodpories Bel vo Francúzsku. „Výrobu svojho stáleho spotrebiteľa. mliekasúdosťkonzervatívni,ne- ruje hendikepovaných aj iným syrov Mini Babybel plánujeme Ďalších 400 zamestnancov pod- menia stratégiu zo dňa na deň, spôs ob om. Centr u soc iálnych zvýšiťtentoroknatakmerdvojná- porujeSyráreňBelsekundárne– žiadneturbulenciesaneočakáva- služieb Zátišie v Osadnom dosobok–z trochnaviacakopäťti- akododávateľovmlieka,s ktorými jú.Našidodávateliasúz okresov dávamesačne20až40kilograsíc ton. Je to značkový produkt má firma uzatvorené zmluvy na Michalovce,Humenné,Sobrance, movodpadovéhovosku,z ktorého klient i centr a vyr áb ajú (prírodný syr balený vo vosku), každý kvartálny rok (od apríla do Košice,ažpoMoldavsko.“ Syr ár eň Bel v tomt o rok u sviečky s log om firm y. Tie ktorýsavyrábaod70–tychrokov. apríla). Spoločnosť podporila 42 Takmer100percentidenaexport subjektov z blízkeho okolia. „Šta- rozbehla pilotný projekt Spolo- následne záv od Bel odkúp i – do Veľkej Británie a do Ne- tistikaukazuje,žezaposlednétri čenskej zodpov ednosti (CSR) a používanaprezentačnéúčely. Marián Šimkulič mecka. Je to produkt vysoko ná- roky klesla produkcia mlieka na predodávateľovmliekazameraročný na kvalitu, hygienu i bale- INAUGURÁCIE UNIKÁTNYCH DIEL V MÚZEU MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA nie. Michalovský závod má tú Vrajnásvystavujú vMedzilaborciach od9.marcado9.mája2012...

Hej, viemužotom. Pôjdemesatam pozrieť?Počkaj, ktorýmsmeromsú Medzilaborce?

Európska pre mié ra v Medzi la borciach

Spoločnosť Andyho Warhola a Spoločnosť Cabeza v Múzeu moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach 9. marca otvorili výstavu pod názvom „Obraz ako písmo, písmo v obraze“. Okrem14doterazneprezentova- binovanou technikou na plátne, Lichtensteina a J.M. Basquiata. ných prevažne unikátnych diel zobrazujú prevažne portréty Portfólio Love Roberta Indianu, Andyho Warhola, je vystavené aj slávnychosobností,akýmisúElvis niektoré diela Andyho Warhola kompletné portfolio Love z edicie Presley,Gotti,Shakespeare,Schu- a plátna Steva Kaufmana ešte ni„deluxe“ od ďalšieho významného macher, Picasso, Marilyn Monroe, kdyneboliv strednejEurópevystapop–artového umelca a osobného Einstein, J. Nicholson atď. K uni- vené,v Medzilaborciachbudúmať priateľaAndyhoWarhola–Roberta kátnympatríportrétAlPacinaz fil- svoju premiéru. V Múzeu moIndianu.PortfolioLoveobsahuje12 mu„Krstnýotec“,naprednejstrane derného umenia v Medzilaoriginálnych, signovaných a dáto- signovanýajsamotnýmhercom,či borciachsúvystavenéajdielaslovaných screenprintov a 12 básní portrétolympijskéhovíťazav boxe venskýchumelcov–MartinaKnuRobertaIndianus reliéfnoutlačou. z Barcelony Oscara de la Hoyu. ta, Petra Kalmusa, Daniela BroK ďaľšímautorompatríSteveKauf- Všetkydielapochádzajúz Kaufma- gyanyiho,JitkyKopejtkovej,Dušaman, osobný asistent Andyho novhoštúdiav L.A.,v ktoromboliaj naSekelua ErikyJakubčinovej. Warhola v legendarnej Factory. rámovanéa značenétypickýmiiniMartin Cubjak Viac ako poltucet jeho veľko- ciálami Steva Kaufmana „SAK“. rozmernýchdiel,vytvorenýchkom- Výstavu uzatvárajú práce Roya ÚVAHA ŠTEFANA OGURČÁKA ZO SNINY

V OSADNOM OTVORILI ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Zvy šu je kva li tu ži vo ta pri jí ma te ľov so ciálnych slu žieb

Centrum sociálnych služieb (CSS) Zátišie v Osadnom otvorilo zariadenie podporovaného bývania. Je to jedna z možností, ako ľuďom s postihnutím umožniť žiť bežným spôsobom života, ako ostatní ľudia. Je oveľa lepšou alternatívou k ústavnej starostlivosti. Tento druh poskytovania starostlivosti je zameraný na prípravu na samostatný život. Poskytuje sa tu ubytovanie, dohľad, sociálne poradenstvo, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia. „Natomtoprojektepracujemeasišesťrokov.Inšpirá- sociálnychaktivít.Najbližšouúlohoujepodľariaditeľa cioujeprenásčeskýmodel,s ktorýmsmesazozná- naučiťichvariť:„Začínajúsostravou,ktorúsichodia mili prostredníctvom našich partnerov. Osadné bolo vyzdvihnúť v obedároch, postupne si ju ale začnú kedysi zariadením pre deti. Dnes už však vyrástli pripravovať sami. Predpokladáme, že to bude trvať a viacerídosiahlitakýstav,žesúschopníexistovaťsa- možnopolroka.“Akozdôraznil,nechcúposkytovaťlen mostatne.Podarilosanámtovýchovou,vzdelávaním chvíľkové útočisko, ale skutočný domov. Podľa toho a rôznymiterapiami.Pretosmesarozhodlirealizovať pripravilivyhovujúceprostredie,podmienkya vybavetentozámer.Najväčšíproblémbols prefinancovaním nie,ktoréspĺňapotrebyprijímateľov.V zámerepodpoprojektu,“ vysvetlil riaditeľ CSS Ján Šrenkel. Centru rovanéhobývaniachceCSSZátišiepokračovať:„MáZátišiesanapokonpodarilonatentoúčelpostaviťro- medievčatá,ktorébymohlimožnododvochrokovtiež dinnýdomv priestorochsvojejzáhrady.Mákapacitu prejsť do zariadenia podporovaného bývania. Ak by šesťprijímateľov,ktorívyžadujúdohľaddospelejoso- smedokázaliv Osadnomkúpiťdoma zrekonštruovať by.Dommáveľkúobývaciuhalus kuchyňou,spálne ho,výraznebytoprispelok zvýšeniukvalityichživoa sociálnezariadenie.Svojdomovtamnašlošesťmu- ta,“ predstavil zámery J. Šrenkel. Všetko však závisí žov,ktorívyrástliz detív domovesociálnychslužieb od finančných možností. Náklady na modelový dom, v Osadnom.V zariadeníprežiliaj20rokova terazsa ktorýužstojí,dosiahli90000Eur.Centrumsociálnych posúvajú o úroveň vyššie k samostatnosti. Dohľad služiebZátišiev Osadnommáv súčasnostikapacitu v tomtoponímaníznamenáusmerňovaniea monitoro- 60prijímateľovsociálnychslužieba ďalšíchšesťmiest vanie pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, v novomzariadenípodporovanéhobývania. úkonovstarostlivostio svojudomácnosťa základných Veronika Fitzeková

Lebo, hľa, už je po zime…

Vo Svätom písme máme utešené dielko, ktoré doslovne a bezprostredne stvárňuje najideálnejšiu lásku medzi snúbencami a manželmi.JetoPieseňpiesní.Podľažidovskej tradície sa autorstvo tejto perlysvetovejpoéziepripisujekráľoviŠalamúnovi.Spomenulsomsi na to v súvislosti s pozvoľna prichádzajúcou novou jarou. Táto veľpieseňjeajalegórioua tiežopisuje vzťah Boha k svojmu národu a eštev hĺbšomzmyslevzťahKrista k cirkvi. Pripomeňme si zopár veršov: „… Hore sa, moja priateľka, krásavica moja, a poď! Lebo,hľa,užjepozime,dážďprestal, pominul! Kvieťa sa kľuje po kraji, nadišielspevučas.Hrdličkyhrkútanieponašomkrajiznie.Nafigerané ovocie už bronie, roznáša vôňu viničv rozkvete.“Jarv násbudínádeja vedienásk tomu,abysmevyvolávali a utvrdzovali nádej v druhých.Využívajmesvojevlohya možnostik tomu,abyvždyžilanádejna krásnyživotpozemskýi naten,ktoŠtefanOgurčák rýprídepotom.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

NOVINKA VO VYDAVATEĽSTVE IKAR

-

12. 3. 2012

SE DEMNÁSTY ROČ NÍK SÚ ŤA ŽE

ľanskú sekeru 2012 Ta jomstvo Bo ha OV Be spolupráci autor Ing. Pavol

V bestselleri Tajomstvo plánu vášho života načrtol Ruediger Schache spôsob, ako možno spoznať osobný plán duše. V tejto knihe už prikročil k otázkam: Odkiaľ pochádza duša? Čo je Boh a kde ho možno nájsť? Ako možno spoznať a prežiť Božie tajomstvo? Známy bádateľ vedomia nám odpovede na otázky: Čo je láska? s veľkou predstavivosťou načrtáva Prečo existuje utrpenie? Uvidím štruktúrustvoreniaa jehopäťúrov- svojich milovaných po smrti? Ukaní:morečírehovedomiaaleboBoh, zujesaBohibaveriacim?Mámodúroveň pozorovateľa, nekonečný litba zmysel? Za týmito otázkami priestor,jemnohmotnýsveta nako- nájdeme svetlo duše a potom sa niec hmotný svet. Ruediger Scha- pred nami otvorí cesta k slobode. che názorne ukazuje, ako vzniká Z nemeckéhoorigináluDasGottgeľudská duša z Božieho prazákladu heimnis(ArkanaVerlag,a divisionof aj ako putuje rozličnými úrovňami Verlagsgruppe Random House stvorenia.Akichspoznámea zistí- GmbH,München,Germany)preložime,čopritomzažívaduša,získame laDanaKurčáková.Mária Lešková

V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU ZDOBILI KRASLICE KULTÚRA SLOVA SO STREDOŠKOLSKÝM PROFESOROM MICHALOM FRANKOM

Krása veľkonočnej škrupinky Správne označenie liturgických nedelí

K blížiacim sa Veľkonočným sviatkom Zemplínske múzeum v Michalovciach–kultúrnezariadenieKošickéhosamosprávnehokraja–otvorilov nedeľu11.marcav portrétnejsále kaštieľa výstavu kraslíc. V deň otvorenia výstavy majstri zdobenia vaječných škrupiniek pred zrakmi návštevníkov predvádzali svoje majstrovstvo v rôznych technikách zdobenia kraslíc, ktoré sú v našom regióne tradičnou súčasťou vítania jaria veľkonočnýchsviatkov.Výstava jepredajnáa potrvádo5.apríla. Niekdajšie tradičné techniky, ku ktorým patrilo varenie vajíčok v cibuľovýchšupkách,v kôrez jabloní, v trieskach orechového dreva, až po šafrán, už prekonali zdobenie voskom,používanierôznychfarieb, vyškrabávanie, prevŕtávanie ale aj oblepovaniečidrôtovanie.(aš)

Z katolíckych kalendárov na rok 2012, ktoré som mal možnosť prezrieť, iba v jednom sú správne označované aj liturgické nedele. Je to Misijný kalendár, ktorý vydala Spoločnosť Božieho slova v Nitre. Vieme,žecirkevnéobdobiesadelí sa uvádzajú dva časové údaje: na: adventné, vianočné, veľko- obdobie a rok. Omnoho jednonočné,pôstnea natzv.„obdobiecez duchšiea štylistickyajsprávnejšiesú rok,resp.cezročnéobdobie.“Prvétri údaje s uvedením radovej číslovky obdobiauvádzajúpomenovaniane- a s konkrétnymprídavnýmmenom: dieľajs náležitouradovoučíslovkou, 5.cezročnánedeľaalebo5.nedeľa teda:1.adventnánedeľa,2.pôstná cezroka nie5.nedeľav obdobícez nedeľa, 3. veľkonočná nedeľa ap. rok,resp.5.nedeľav cezročnomobNa niektoré nedele pripadá aj dobí! Tieto nedeľné označovania či konkrétny sviatok: Kvetná nedeľa, pomenovania treba zjednodušiť na Zoslanie Ducha Svätého (Turice), spôsob tých, ktoré uvádzame Najsvätejšiatrojica…)a ostatnéne- vyššie. Doterajší myšlienkový stedelesútakmervovšetkýchkalandá- reotyp treba nahradiť aj v bohosluroch uvádzané slovami: „v období žobnej liturgii. Zameniť konzervacezrok“,„vcezročnomobdobí“ap. tívneštylizáciezanové,alerovnako Doterajšiajazykovápraxjeažpríliš aj niektoré doterajšie modlitebné či benevolentnávočitýmtodvomčaso- spievané texty treba zaobliecť do vým údajom (v období cez rok, novšejrečovejuniformy,čijazykovév cezročnom období!). Vedľa seba horúcha.Michal Franko

MEDZI NÁ RODNÁ BIOSFÉ RICKÁ RE ZERVÁ CIA VÝ CHODNÉ KAR PATY

Po lo ni ny – park tma vej ob lo hy

Kapráľ, obec Belá nad Cirochou a týždenník Pod Vihorlatom vyhlasujeme sedemnásty ročník súťaže o regionálny vtip – o Beľanskú sekeru 2012. Súťaží sa o tradičné vecné ceny sekeru,rozvalkua bábovku,naviac budetohorokueštejednaprémia. Finančné ocenenie je 25–15–10 euro pre prvých troch víťazov, ale odmena sa ujde určite aj ďalším, ktorípošlúvtipy.Vtipyzasielajtedo 15.marca2012poštouv zalepenej obálke s označením O Beľanskú sekeru2012naadresuautorasúťaže: Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, Belá nad Cirochou.Alebo aj osobne v zalepenej obálke s heslomO Beľanskúsekeru2012 naObecnýúradv BelejnadCirochou.Ing. Pavol Kapráľ

VÝSTAVA KU DŇOM OCHRANY PRÍRODY

Vtáčí svet v Poloninách V základných školách v okrese Snina ožíva „vtáčí svet“ cez tvorivosť a fantáziu žiakov, ktorí pod taktovkou pedagógov vytvárajú výrobky, podklady, postery a prezentácie na súťažnú výstavu zameranú na život operencov. Dvenajaktívnejšieškolyzískajúpobyt pre10žiakovv Informačnomstredisku v Novej Sedlici. Hodnotiť sa bude množstvo, kvalita a nápaditosť dodanýchmateriálov,aleajinováciametód, akými škola zapojí čo najväčší počet žiakov.Plošnéa priestorovévýtvarné dielačiliterárneprácesastanúzákladom spoločnej výstavy „Vtáčí svet v Poloninách“, ktorá sa uskutoční od 28.marcado27.aprílav DomeMaticeslovenskejv Snine.Dopĺňaťjubudú informačné panely a preparáty živočíchov. Organizátori podujatia – SprávaNPPoloninyv Stakčíne,Stredná odborná škola v Snine a Krajské múzeum v Prešove – budú radi, ak spoločnávýstavaa sprievodnéaktivity obohatiavýchovno–vzdelávacíproces a prispejú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia žiakov základnýchškôl.Výstavasarealizuje pripríležitostiDníochranyprírody(21. marca – 1. apríla) a Svetového dňa vtáctva(1.apríl).Iveta Buraľová

Viac ako 40 tisícová hektárová plocha Národného parku Poloniny, siahajúceho až k ukrajinskej a poľskej hranici, je chránená už viac ako 30 rokov. Jeho najhodnotnejšie časti sú chránené v 7 národných prírodných rezerváciach, 13 prírodných rezerváciach a je v nej aj jedna prírodná pamiatka, píše Iveta BURAĽOVÁ (na snímke) zo Správy Národného parku Poloniny. V roku 1993 bola 2007 (a od roku 2011 i s 5 územiami namnejších území v strednej Európe tátochránenáčasť v Nemecku–Rachivskýmasív)zapísaný s výskytom veľkým lesných živočíchov, Slovenska spolu doZoznamusvetovéhoprírodnéhode- ako sú medveď hnedý, vlk dravý, rys s územím v su- dičstva.K nebusatutýčiapredovšetkým ostrovid či mačka divá. Raritou je prísednom Poľsku prastarétakmer300–ročnéjedlea sivé tomnosťzubrahrivnatéhovovoľnejpríroa Ukrajine zapísa- 150až200rokovstarébuky.Stromyvy- de–najväčšiehosuchozemskéhoeurópnádosietebiosférickýchrezerváciípod skehocicavca.Iveta Buraľová názvom Medzinárodná biosférická rezerváciaVýchodnéKarpaty,čímsaspoločná–viacako200tisícováhektárová plocha–stalaprvoutrojstrannoumedzinárodnou biosférickou rezerváciou na soké40až50metrovturastúv pomaly svete.Odroku1998jeNPPoloninydrži- plynúcom kolobehu. Poskytujú neteľom prestížneho ocenenia – Diplomu vyhnutnýpriestora podmienkypreživot Rady Európy. Poloniny sú najtmavším a vývoj ďalším mnohým živočíchom miestomnaSlovensku,kdenočnáoblo- a rastlinám.Nelesnéspoločenstvásúrehajezachovanávosvojejprírodnejpodo- prezentovanéunikátnymihorskýmilúkabe.Pretobolototoúzemiev roku2010pri mi – poloninami, ktoré dali názov nápríležitosti Medzinárodného roku biodi- rodnémuparku.NajkrajšiesanachádzaverzityvyhlásenézaParktmavejoblohy. jú v okolí Ďurkovca, Pľaše, Jarabej Pýchou chráneného územia sú karpat- (Riabej)skalyčiKamennejlúky.Pýšiasa skébukovépralesy–človekomnenaru- predovšetkýmsvojoukvetenou–rastlinašenéalebomálonarušenélesy.Najzná- mi,z ktorýchmnohénikdeindenaSlomejšía svojourozlohounajväčšínaSlo- venskunerastú.Najznámejšiez nichsú vensku je prales Stužica nad Novou iskerník karpatský, hadomor ružový, Sedlicou.Spolus Havešovou,Rožkom, klinček bradatý nakopený, fialka dácka Vihorlatom(CHKOVihorlat)a ďalšími6 a mliečnikSojakov.VeľmicennáježivoNajväčšísuchozemskýeurópskycicavec–zuborhrivnatýv NPPoloniny. územiamiv susednejUkrajinebolv roku číšnaríša.Poloninysújednýmz najvýz-

Poklady regiónu


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 3. 2012

OBVODNÉ KO LO ORION FLORBAL CUP CHLAPCOV A DIEVČAT V MEDZI LA BORCIACH

senov–Kamenican/Cir. l V. liga muži – 17. kolo, sobota 17. marca 2012 o 17.00 hod.: SninaD –Belán/Cir.C,Lieskovec–Kamenican/Cir.B, Kamienka–Myslina,nedeľa 18. marca BASKETBAL 2012 o 14.00 hod.: Kolonica–Košarovce l II. liga muži – 22. kolo, sobota 17. B.KlampoHažínn/Cir.mávoľno. marca 2012 o 17.00 hod.: 1. BK Hu- l VI. liga muži – 17. kolo, sobota 17. ORSAŠnaškolácha Ministerstvoškolstva,vedy,výskumua športu menné–BKM–BasketHumenné(ŠH). marca 2012 o 15.00 hod.: RedMillsPtičie SR s generálnym partnerom Nestlé Slovensko, s.r.o., organizovali –Kochanovce,o 17.00 hod.: KlampoHa- v telocvičniZŠDuchnovičovav MedzilaborciachIII.ročníkObvodnéFUTBAL hokola„Orionflorbalcup“staršícha mladšíchžiakovi žiačok. l II. liga dorast (st. a ml.) – 17. kolo, ne- žínn/Cir.B –Hrabovecn/L.,nedeľa 18. 3. deľa 18. marca 2012 o 11.00 a 13.15 2012 o 14.00 hod.: Kamienka B – Stakčín,o 15.00 hod.: Dlhén/Cir.–Jabhod.: 1.HFCHumenné–B.BystricaB. l I. liga žiaci (U 15 a U 14) – 14. kolo, so- loňB.SOŠTHumennémávoľno. bota 17. marca 2012 o 10.00 a 12.00 VOLEJBAL hod.: 1. HFC Humenné – MFK Košice, l Extraliga muži – štvrťfinále, 2. zápas, nedeľa 18. marca 2012 o 10.00 a 12.00 utorok 13. marca 2012 o 18.00 hod.: hod.: Lipany–Snina. Prešov – Chemes Humenné, 3. zápas, piatok 16. marca 2012 o 18.00 hod.: HOKEJ l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT – nadstavba, so- ChemesHumenné–Prešov;prípadný 4. bota 17. 3. 2012: Trebišov–MHKHumenné. zápas, nedeľa 18. marca 2012 o 18.00 hod.: Prešov–ChemesHumenné. STOLNÝ TENIS l I. liga muži (sk. východ) – skupina l I. liga muži – 11. kolo, sobota 17. marca 2012 o 10.00 hod.: R.Sobota– o 1.– 4. miesto, 5. kolo, 17. marca 2012 ŠKST Humenné, o 16.00 hod.: Luče- od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – Revúca(dvojzápas,ŠH). nec/Kalinovo–ŠKSTHumenné. l I. liga juniori – 16. kolo, sobota 17. l II. liga muži – 13. kolo, nedeľa 18. 3. 2012 o 10.00 hod.: Udavské–Michalov- marca 2012 o 11.00 hod.: ChemesHuce,o 15.00 hod.: Udavské–Michalovce. menné–Prešov(ZŠSNP1,dvojzápas). l III. liga muži – 20. kolo, nedeľa 18. marca l I. liga (sk. východ) žiaci – 8. kolo, sobota l Starší–chlapci:Radvaňn/L.–ZŠ ského 2:4, ZŠ Duchnovičova – Bukovce 2012 o 10.00 hod.: ŠKSTHumennéB –Vra- 17. marca 2012: Vranov–ChemesHumenné Duchnovičova3:4,Radvaňn/L.–ZŠKo- 1:1; poradie: ZŠ Komenského MedzilanovB,SninaB–SninaA,Belán/Cir.–VranovC. A,St.Ľubovňa–ChemesHumennéB. l Majstrovstvá východu, ženy/ju - menského 1:8, ZŠ Duchnovičova – ZŠ borce,2.ZŠs MŠBukovce,3.ZŠDuchnol IV. liga muži – 20. kolo, nedeľa 18. marca 2012 o 10.00 hod.: SninaC –Z. niorky/kadetky – 14. kolo, nedeľa 18. Komenského 5:1; poradie: 1. ZŠ vičova Medzilaborce; l dievčatá: ZŠ KoHámre,Medzilaborce–Jabloň,Belán/Cir. marca 2012 od 9.00 hod.: Snina–Mi- Duchnovičova Medzilaborce, 2. ZŠ Ko- menského – ZŠ Duchnovičova 3:1, BuB – Vranov D, Košarovce – Vranov E, chalovce, Prešov – Chemes Humenné menského Medzilaborce, 3. ZŠ s MŠ kovce–ZŠKomenského6:1,ZŠDuchnoRadvaňn/L.;l dievčatá:ZŠKomenské- vičova–Bukovce1:5;poradie:1.ZŠs MŠ Čierne–TecákVranov,o 14.00 hod.: Ja- (dvojzápasy). ho – ZŠ Duchnovičova 3:2, Bukovce – Bukovce, 2. ZŠ Komenského Medzilaústnepohovory(R)13:45–15:30hod., ZŠKomenského0:5,ZŠDuchnovičova– borce,3.ZŠDuchnovičovaMedzilaborce. písomnápráca(DZ)13:45–14:15hod., Bukovce1:3;poradie:1.ZŠKomenské- Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na hostia 15:35 – 16:00 hod., záver. hoMedzilaborce,2.ZŠs MŠBukovce,3. krajskékolo.Snímky – hore: Staršížiaci R a DZ,ktorísanezúčastniaseminára, ZŠDuchnovičovaMedzilaborce. ZŠDuchnovičovaMedzilaborces Mgr.Vlanebudú obsadení na stretnutia do l Mladší–chlapci:ZŠKomenského–ZŠ dimírom Dembickým; uprostred: Staršie Správy zo zasadnutia Rady náhradnéhotermínu.Seminárasamô- Duchnovičova5:2,Bukovce–ZŠKomen- žiackyZŠKomenskéhoMedzilaborce.(vl) ObFZ, Výkonného výboru a Od- žu zúčastniť aj noví záujemcovia borných komisií ObFZ Humenné, o funkciurozhodcu–inf.:0907915318. e–mail: futbalhe@stonline.sk, l Matrično–registračná komisia: www: futbalobfzhe.sk l upozorňuje, že prestupy a hosťol Športovo–technická komisia: vania je možné pred jarnou časťou l vyzýva funkcionárov všetkých FK realizovaťdo30.marca2012;l vyzýo vynaloženiemaximálnehoúsiliana va FKk registráciinovýchžiakov,reprípravu HP, tak, aby sa jarná časť gistrovaťnovýchžiakovmôžeklubuž 2011/2012 mohla začať v stanove- od 6 rokov, k registrácií je potrebné nýchtermínoch;l oznamuje TJRo- doručiťnaObFZHumenné:prihlášku maPodskalkaHumenné,žedňa15. k registrácii,fotografiu,kópiurodného marca2012(štvrtok)o 15.30hod.vy- listu,poplatok4€;l oznamuje informáciu SFZ pre FK, ktoré ohlasujú konákontroluihriska. l Disciplinárna komisia: l vyhovuje prestup,hosťovaniehráčovz I.a II.ližiadosti o odpustenie zvyšku trestu pre: gy,žeSFZzmenilčísloúčtu,naktoré VladimírVasilenko(TJDružstevníkOľka). trebaposielaťúhradu.ČísloúčtuSFZ l Komisia rozhodcov: l oznamuje, 5017019990/ 0900. žeseminárR a DZObFZHumennésa DELEGÁCIAR a DZ:l Pohár Nexis uskutoční 17. marca 2012 (sobota) Fibers a ObFZ Humenné – semifiná - Kultúrnydomv Myslinebol(25.2.)dejiskomstolnotenisovejakcienielendetí, o 8,00 hod. v priestoroch budovy 1. le (1. zápas), nedeľa 18. marca 2012 aleajfutsalistov.Organizačnea spoznorskysanapingpongovomturnajipoHFC Humenné – reštaurácia Šport. o 15.00 hod.: Dlhén/Cir.–Kamenica dieľali–HelenaPodolinská(starostkaobce),JaroslavSivýa VladimírSivý ÚčastníckypoplatokR a DZ:3€ (úhra- n/Cir. (Buchlák – Hrib, Igor Harajbič, (f. Projektink, a.s). Účastníci turnaja si tiež pochutnali na guláši, či pečenej dapriprezentácii).Program:prezentá- DZ Proň); (2. zápas): N. Sitnica – jahňacine.Najlepšíhráčiturnajazískalivecnéceny.l Kategóriadetí–do12 cia8:00–8:30hod.,otvoreniedo8:45 Oľka(Makar–A.Švec,Ginda,DZJo- rokov:1.EmaSivá,2.RišoPorvazník,3.KristiánMattal nad12rokov:1.Jakub hod., písomný test 9:00 – 9:40 hod., say). Tento priestor má vyhradený Valkučák,2.JaroKochma,3.MarekKlič;l dospelí:1.JozefValkučákst., prednášky10:00–11:45hod.,obeddo ObFZ Humenné a zodpovedá za je - 2.JaroslavSivý,3.DávidValkučák,4.MarekKlič.l Nasnímke,zľava:Jaro12:45 hod., video test do 13:30 hod., ho obsahovú náplň. slavSivý,starostkaHelenaPodolinská,JozefValkučáka DávidValkučák.(km)

Kam za športom

ÚS ObFZ 24 - 11/12

StolnotenisovíajValkučákovci


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 3. 2012

Humenská ZŠ SNP1 je úspešná volejbalová škola

Martin Vajda (nar.1987), reprezentantSRv kat.juniorov,hráčŠK ChemesHumennédoroku2011.

1

V šk. roku 1997/98 sa v Humennom prvýkrát otvorila športová trieda(ŠT)zameranánavýučbuvolejbalu,priZákladnejškolena ul.SNP1.ZrealizovalasatakdohodamedziVolejbalovýmklubom ChemesHumenné,ZŠSNP1i SVF.Prešlouž15rokov…V septembri r. 1997 žiaci 5. ročníka ŠT – Miroslav Jakubov a Martin Vajdaabsolvovalisvojuprvúhodinušportovejprípravypodvedením Viliama Kerekeša, Mariána Mosorjaka, Štefana Zbura, Jána Grosiara,odseptembrar.2000ajMarekaMeriača.Odvtedybolo otvorených 7 takýchto tried a výstup je skutočne pozitívny. Naši bývalízverencisapresadiliajzahranicamivlasti,tínajúspešnejší to dot iahli až do nár odných reprez entačných družstiev SR v rôznychvek ov ýchkat eg ór iách:Mar tin Vajda,Mi ro slav Ja ku bov,Ma túš Ce ru la (1) (r.1993),rep rez ent antSRv kat.kad et ov, jun iorsky hráč VK Chem es Hum enné; Pa vol Ne mec (2) (r. 1995), rep rez ent ant SR v kat. kad et ov, jun iorsky hráč VK Chem es Hum enné;Ma rián Fe duš ml. (3) (r.1995),rep rez entantSRv kat.kad et ov,jun iorskyhráčVKChem es Hum enné.

2

Miroslav Jakubov (nar.1987),reprezentant SR v kat. kadetov, juniorov, mužov,hráčŠKChemesHumenné.

3

l Kolektívne volejbalov é úspechyšportov ýchtriedvovolejbale sú výr azn é – víť az i mestskej prot idrog ov ej lig y ZŠ; viacnásobní víť az i okresnéh o kola ZŠ (chlapc i); 2–krát strieb orní a 2–krát bronzoví v krajskom koleZŠ (chlapc i);2–nás obnívicemajstri Slov ens k a v min iv olejbale chlapcov ZŠ vo fin ále MajstrovstievSR…snažísaajped ag og ick ýzborZŠSNP1,je viacnás obným víť az om prim át orskeh o pohára vo volejbale učiteľovv okrese…Organizovalismebesedyi podpisovúakcius členmireprezentačnéhodružstvamužovSRvovolejbale v r.2009…

4

V šk.roku2012/2013plánujemeotvoriťv poradíužôsmušportovútriedu. Máte doma neposedného štvrtáka / štvrtáčku? Priveďtehok nám,došportovej triedyZákladnejškolynauliciSNP1v Humennom.Naučímehohraťvolejbal,zistí,čo jetokolektívnaloptováhra,akosavyhráva… TovšetkopodvedenímdiplomovanéhotréneraMgr. Mareka Meriača (4),asistentatréneraprikadetskejreprezentáciiSlovenska. Podmienky na prác u so športov ým i tried am i sú veľmi dobr é hlavne vďak a mat er iálnem u zab ezpeč en iu zo stran y VK Chemes Hum enné, organ iz ačném u a priestor ov ém u zab ezpeč en iu ZŠSNP1v Hum ennom.Ďak ujem e.Mgr. Ma rek Me riač

IGOR ŠTE FAN a je ho pes Puňto sú to pom sve ta i Euró py Humenský šport sa môže pýšiť ďalším zo super úspechov. Čo sa dá viac povedať na skutočnosť, že práve Humenčan je po zisku európskeho triumfu aj majstrom sveta. V roku 2006 zažil pocit najlepšieho športovca planéty nohejbalista Marek Tomčišák, teraz rezonuje v športových kruhoch regiónu pod Vihorlatom meno Igor Štefan. V pretekoch musherov (psích záprahov) v kategórii skjöring (bežec na lyžiach + pes) je za rok 2012 majstrom Európy i sveta. A rozhovor s týmto 33–ročným športovcom nemôže na našich stránkach chýbať. Stať sa majstrom Európy a o dva týždne hneď majstromsvetajeprešportovcaažneskutočným úspechom. Ako ste to vnímali vy? Už si trochu uvedomujete, že ste so psom Puňťom najlepší v skjöringu?–Priznámsa,žesomobevíťazstvá bral ako bežný úspech, po pretekoch ma nijako zvláštneemócienechytili,snáďažterazs odstupomčasutoviacdolieha.Kamaráti,dosťsav Humennom o tom rozpráva, i keď niekto povie, že „iba“v psíchzáprahoch,alepredsa,majstersveta niejekaždý,určitetopoteší.Ktorýzošampionátovbolnáročnejší?Talianska„Európa“,čislovenský„svet“v Zuberci?–Silnejšiakonkurenciabola logickyna„svete“,najmäruskášpička.Nadruhej strane v Zuberci bola trať ľahšia. Medzi vážnych súperov som musel vnímať aj kolegov zo slovenskej reprezentácie, napokon v Taliansku sme obsadili prvé štyri miesta, v Zuberci zlato a striebro,pričommôjdobrýkamarátJankoMlynár zaostalibao trisekundy.Trisekundy.V niektorom športe veľa, inde minimálny rozdiel. Ako je to v skjöringu?–Jetojednozaváhanie,podkopnutie a bol by som druhý ja. Tesná strata. Aj taký je

šport, pre mňa to dopadlo šťastne, lebo raz som bolštvrtý,pričomnabronzsomstrácal0,2sekundy.TovšakboliobyčajnépretekynaSlovensku. Skjöring–športskôrmenejznámy.Akostesak nemudostali?Behnalyžiacha pes…–Odmaličkama k športu viedol môj otec, brával ma aj na bežky, neskôr som pri nich ostal aj zásluhou pána Mochnackého,v letesomsavenovalcyklistikeu pánaBabina.Čosapsíkovtýka,opäťcezotca,ktorý midalprvéhoštvornohéhokamarátaodJožkaFeigla,a tým,žesombehalnabežkách,brávalsomso sebouajpsíka,a taktoniekedyv roku1995hneďaj súťažnezačalo.Prvéúspechyvšakprišlizhrubapo desiatichrokoch,najväčšieteraz,keďdobrerátam, posedemnástich.Nelákalivástiepravémusherské preteky,tedasanea viacpsov?–Razsommalaž štyrochpsíkov,nostálematoviacťahalok športu, kdemusíprávečlovekzabrať.Udržiavaniefyzickej kondície, dobrý zdravotný stav, no aj zranenia (smiech).Nechcelsomtiebežkynechať.Tejtozlatej sezóne však predchádzala smoliarska práve kvôli zraneniu, ktoré nebolo banálne. Skôr naopak. – Pred dvoma rokmi som si pri futbale zlomil nohu v členku.Uplynulúsezónusomzačals novýmmladýmpsíkom,Puňťom,malibarok,jabezkondície, takže skôr sme sa na pretekoch oťukávali. V apríli 2011sompodstúpiloperáciučlenka,pomohlomito, i keďsimyslím,žeeštestálesomnebolv topforme. Aj psík sa istotne zlepší, je ešte mladý, aj ja ešte oproti stavu pred zlomením členka kondične strácam. Obaja ešte musíme trénovať, aby to bolo lepšie,užpodľamojichpredstáv. Behnalyžiachsopsomnepatrímedzilacnéšportovézáležitosti…–Noáno,ajkeďtomajúzložitejšietí, ktorípretekajús ôsmimi,čidesiatimipsíkmi,o ktorých

satrebastarať.Jamámjedného.Viacvšakmusím trénovaťsám,ajbežkystoja„pekné“peniaze.Akby minepomohlisponzori,nemalpochopenieu rodiny, isto by som sa k zlatým úspechom neprepracoval. Snáď mi to pomôže získať väčšiu podporu, možno niečímprispejeajštát,našamushingfederácia,zatiaľ je to z ich strany nulové. Ak by som nemal sponzorov,určitebysmesateraznerozprávali... Igor Štefan, majster sveta i Európy v skjöringu vyslovil poďakovanie za podporu firmám: Pamir line (Miroslav Pažur), Kontact servis (Michal Paraska), Tesar – Dach (Ján Metyľ, Jozef Kondis), Stavmax (Igor Karško). (mšk)


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 3. 2012

XII. Ce na mesta Hu menné v plá va ní: Pad lo je de násť his to ric kých re kordov V úvodeboliprimátorkouslávnostne ocenení pohárom za úspechy na Majstrovstvách SR v uplynulej sezóne,akoajzasamotnúreprezentáciuklubua mesta,štyrianajúspešnejší „žraloci“ Plaveckého klubu Chemes Humenné – Filip Levický (5–násobný Majster SR a 4–násobnývicemajsterSR),Matej Micikáš (3–násobný Majster SR, 2–násobný vicemajster SR a jedenbronz),juniorMartinBabjak (2–násobný vicemajster a jedenbronz)a TiborHodbod(4–krát bronzový).Fakt,žetietomedzinárodné pret ek y už majú svoje patričnérenomé,potvrdilaajúčasť tímov z Poľska (Sokól Rzeszow, Veg a Dobrodzien), Maď ars ka (Hajdúszoboszló),i našichšpičkovýchpretekárov–ZuzanyMimovičovej (seniorská reprezentantka SR,druhánajlepšiaplavkyňaSRr. 2011), či jun iorských reprezentantiek Barbor y Miš endov ej a NinyFürješovej.V tentodeňbolo prekonaných jedenásť historických rek ordov CMH v jeh o 12–ročnejhistórii. Humenská plavecká rodina sa v domácom stánku zišla v rekordnom poč te – 36 plavcov v siedmichvekovýchkategóriách. Ziskom53medailía 111osobnými rek ordmi sa zar ad ili k najúspešnejším klub om pod ujat ia. V kategórii 9–ročných dominoval objav humenského plávania, náš supertalent Lenka Melničáková, ktorásizoštyrochštartovvylovila 3najcennejšiekovy(100m znak,

Prvé oficiálne zrkadlo výkonnosti v priebehu zimnej prípravy pre všetky vekové kategórie v súťažnom ročníku 2012 sa postavilo pred 287 plavcov v sobotu 25. februára v humenskom krátkom (25 m) bazéne. „Cena mesta Humenné“ pod záštitou primátorky Humenného, PhDr. Jany Vaľovej sa niesla v duchu plnom očakávaní z výkonov našich plavcov.

Ocen en á štvor ic a hum enských plavcov: (zľav a) Mat ej Mic ikaš, Tib or Hodbod, Fil ip Lev ický a Mart in Babjak, s trén er om Mar ián omTom ah oghoma prim át orkouJan ouVaľ ov ou.

100m prsia,50m motýlik)a jedno striebro (50 m voľný spôsob). Ako chutí víťazstvo, pocítil aj Ar tur Kašai, ktorý zvíťazil na 50 m prsiaa v rovnakomštýlena100 m obsadilstriebornúpriečku.Filip Kočiš si svoju pretekársku premié ru odpláv al ziskom dvoch strieborných a jednej bronzovej medaily. Pocit šťastia zo zisku vzácneh o kov u prec ít il už aj Samko Onderišin, ktorý si doma zav es í svoje „prv é“ med aily v striebornomleskuza50m prsia

a vofarbebronzuna100m voľný spôsoba 50m znak.Radosťsvojmu trénerovi Zoltánovi Kirschnerovi urobili aj Sarah Čajbíková (striebro 50 m znak a bronz 100 m znak),Nina Vološinová (bronz 100m VS),aleurčiteajDominika Kopčová, Barbora Muchová, či Annamária Terkošová, aj keď bezmedailovéhozisku.l Kategória 10–ročných otvára plavecké „eso“ Lea Diničová, ktorá si už preteky bez medaily ani nevie predstav iť. Naš a „malá pir aň a“ jasne dominovala na 100 m VS a v disciplíne,ktorásav tomtovekuešteveľanepláva,motýlik200 Obecný úrad Ulič a Musher klub Humenné organizovali 11. a 12. metrov (3:35,63)! V krátkom februára preteky psích záprahov „sane šprint“ – Uličská vlčia stopa šprinte obľúbeného humenského 2012.Bohatásnehovánádielkanádhernejprírodyv Uličiprilákalanie- motýliku skončila na striebornom len priaznivcov športu, ale aj milovníkov prírody a zvierat.Trať prete- stupienku.Striebroza100m znak kovsatiahlačasťounáučnéhochodníkaM.PoliščukasmeromnaVy- si vybojoval aj Leo al Ahdal, od soký vrch popri vyhliadkovej veži Nastasu. Na štart sa postavili slo- ktorého si rovnako veľa sľubujevenskí i zahraniční musheri so svojimi štvornohými priateľmi. l Naj- me. Tesne za stupňom víťazov úspešnejší„domáci“musheri–kat.A (7–8sibírskihusky,samojed,al- ostali Vladimír Babinčák, Kristí jašskýmalamutalebogrónskypes):1.MiroslavPažur(na snímke,MK na Gajdošová a Laura Ivanková, Humenné);kat.C (8psov):3.JozefOrač;kat.C1(3–4husky):1.Lu- ktorí neodišli naprázdno (diplomy kášPacko(MKHumenné),3.MirkoPažur(MKHumenné);kat.D1(2 do 6. miesta). Samuel Čerňa, husky):1.LukášPacko(MKHumenné).Vlčiustopusponzorskypodpo- Ema Zvalčáková, Adam Melni rili–mestoSnina,KGStavSnina,JednotaUlič,GVPUlič,firmyAstl, čák, Kristína Gajdošová, Dáša Pratur,Šíp,Wienersan,organizátoriOcÚUlič,MusherklubHumenné, Re gu lo vá, Ale xan der Mastik MiroslavPažur,DušanDrančák,i JozefOrač.Ján Holinka a Mi loš Krupka, ktor í pláv ajú o rokmenejv skupinep.Láncoša si doma okúsili atmosféru pretekov. l V oficiálnej súťažnej kategórii mladších žiakov, zverencov Jána Pencáka, bola predurčená navýraznéúspechynajmäDanie la Gribaničová,ktoránesporným talentom a úsilím zvíť az ila v najťažšej disciplíne, 200 m motýlik, v znak u na 100 a 200

Uličská vlčia sto pa

m doplávala druhá. „Rastie“ nám aj Peter Semanco, ktorý si z domáceho bazéna vylovil až 6 medailí–farbystriebravovšetkých znakoch(50,100,200m)a bronzu(50,100m prsiaa 100m motýlik). Alexandra Kušnírová, Oli ver Firkaľ, Tomáš Horvát, Ale xandra Kučalová,Richard Latta a Te ré zia Te ri fa jo vá stried ali svetlémomentys tmavšími. l Po odchodežiakovk juniorom,zostalov kategóriistaršíchžiakovtrošku prázdno. Potešil Filip Firkaľ ziskom bronz u (200 m znak). Ostatní si otestovali nové prvky zimnejprípravya veríme,žeSta ni sla va Gri ba ni čo vá, Kristí na Horvátová a Viliam Terkoš svoju formueštedoladia.Mladšíjuniori, naši„zlatížiaci“vstúpilidoďalšieho„levelu“vosvojejplaveckejkariéry.Ichtréner,MariánTomahogh ako riadit eľ pret ek ov, vyu ž il možnosťrozdeliťjuniorskúkat.na mladších (roč. nar. 96/97) a starších (94/95). Motýlikový rekordér a slovenský žiacky šampión Filip Levický nedopustilprehruna200 m motýlik(2:30,58),keďužtrirokynepoznáv tejtodĺžkepremožiteľa. Na polovičnej trati rovnako zvíťazil, pridal striebro na 100 m VSa bronzna100m znak.Ti bor Hodbod sa sústreďuje na prsiarsky spôsob a šprint na 50 m mu vyšiel podľa očakávania, keď zvíťazil v osobnom maxime 33,56. Na dvojnásobnej trati získalstriebro,rovnakona50a 100 m motýlik.V znakujenajlepšíMatej Micikáš, ktorý v silnej konkurenciizískalstriebrona100a 200 m, pridal 3 bronzové umiestnenia na100m prsia,100m voľnýspôsob a 50 m znak. Po nútenej ročnejprestávkesanaplnok plávaniuvrátilAdam Tóth (3umiestnenia v prvej desiatke).Až desať štartov abs olv ov ala Pau la Sa bovčíková, 100 m motýlik jej vynies ol bronz. l Suv er énnym spôs ob om v kat. starš ích jun iorov pláv al Mar tin Babjak, ktor ý v prípravnom obd ob í objem ov ej fáz y skut očne prekvap il. Dev äť štartov, dev äť pód ií, z toh o tri osobnémax im álendok az ujújeho obr ovs ký pot enc iá l. Triu mf oval na 50 m znak (29,36), 100 m znak (1:03,34), 50 m mot ýlik (26,71), 100 m mot ýlik (1:00,57), striebro mu patrilo za 50 m VS, 100 m prsia a 200 m mot ýlik,a bronzza50m prsia a 100 m VS. Poď ak ov an ie patrí ved en iu mesta a sponzor om, bezktorýchbytietopretekynebolomožnéuskutočniť.(lev)

Podporte mlá dežnícky futbal ObFZ Humenné žiada funkcionárov,hráčovFK,R,DZa priaznivcovfutbaluo podporuzískaniafinanciíz podielu2%zaplatenejdanepremládežníckyfutbal. V daňovompriznanív častiVyhlásenieo poukázanípodielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757; Právna forma: občianskezdruženie;Obchodné meno: OblastnýfutbalovýzväzHumenné;Ulica: Osloboditeľov;Číslo: 3;PSČ: 06601;Obec: Humenné. Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúťnasekretariáteObFZ,alebostiahnuťnawww.futbalobfzhe.sk


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

STREDOEURÓPSKA LIGA – FINAL FOUR, SEMIFINÁLE I

Ljubljana – Kaštela 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)

Papierový outsider z Kaštely viedol 0:3, aj keď Flajs, kapitán Ljubljany, esom otočil (6:5), favorit prehrával 7:9,čobolonajmäpreto,ženasvojom konte mal až sedem chýb! Chorvátiviedlio dvabodyaj9:11,ale toopäťzavelilk obratuFlajs(12:11) a stav 14:11 dával tušiť, že Slovinci sa rozbiehajú. Séria tvrdých útokov skóreposunulana21:17,keďprišiel naservisKlobučar,stále„hľadal“Šukera,ktorému„plachty“robiliproblém (24:17).AjII.setmalpodobnývývoj: Čosičzískalchorvátskevedenie0:2, rýchlo však bolo 7:2, za stavu 10:3 siahol kouč Rančič už k druhému tajmu, keď hľadal najmä recept na smrtiaciútokČebulja.PotomSlovinci trikrát chybovali (10:7), ale do technického tajmu to bolo opäť o „7“ – (16:9). Odstup sa síce zmenšil (21:18),alekoncovkumalv smečoch Čebulj. Slovinci boli najmä útočne v pohode,v III.setez 3:0natiahlina

11:4, za stavu 14:6 skúsili Chorváti výmenu nahrávača, pomohol až Giljanovičnaservise(17:7–17:13), nosnahu„hostí“prerušilFlajsa opäť priserviseKlobučarafavoritrozhodol (18:13–24:13).Najlepší hráči: Čebulj–Krnič(obrazyak.mal.Andreja SmolákaodovzdalJánGrosiar). Priebeh – I.: 7:8, 16:12, 21:17 (22 min., chyby 9:4); II.: 8:3, 16:9, 21:16 (26,6:4);III.: 8:3,16:7,21:13(22,4:7). ACH Volley: Flajs14,Rašič6,Kovačevič6,Vidič8,Vindič1,Čebulj16– libero Fabjan (Klobučar 1, Komel 1, Kamnik,Ropret).Tréner:IgorKolakovič. OK Marina: Mihalj 4, Čosič 8, Krnič3,Šuker5,Damjanovič8,Milivojevič8–liberoSančin(Božič,Močič, Giljanovič).Tréner:IvanRančič.Esá: 4:2; pokazený servis: 9:8; body po blokoch: 5:6; útočná úspešnosť: 51% : 31%; chyby spolu: 19:15. R: Isajlovič (AUT), Bajči (SVK). D: 550. Hrací čas: 76minút.(mšk)

STREDOEURÓPSKA LIGA – FINAL FOUR, SEMIFINÁLE II

Innsbruck – Chemes Humenné 3:2 (23:25, 18:25, 25:15, 25:21, 15:7)

Podľažrebubolichemesácidomanetradičnehostia,a takpoútokuJakubovabol stav 0:1 a takmer vypredaná hala po prvýkrát burácala. Atmosféra bola až mrazivá a hľadisko napĺňalo nový transparent,že„budesiedmymhráčom“. Na eso Dekkera (3:5) odpovedal Chrtiansky rovnako z podania (6:6), následnesaspoľahlivonaobochstranách stratovalo (10:10) až pri podaní Dekkera, keď súper zle prihral, Javorčíkz prvejzvýšil(10:12).Najmäon a Jakubovútočneťahali,stav11:14určil rakúsky tajm, ale Kašper uzemnil blokom Chrtianskeho (11:15). Hypo stiahlo(12:16–14:16),ťažkýútokcez 3–blokvšakJakubovzvládol,v dôležitýchfázachsetudvakrátposetesmečoval Dekker (16:17 – 16:19), keď však Gavan blokol „pipe“ Dekera (20:21),tajmovalichemesáci.Jakubov opäťzvládolťažkýútok(20:22),Sukochev v 2–bloku uspel (20:23) a stav 21:24bolviacakonádejný.Favoritodvrátildvasetbaly,noCarlettipripretláčaníloptynadsitomoprelrukuo pásku a zavládlaerupciaradosti.Chemesáci nespravili ani jedinú útočnú chybu! Priam bezchybný výkon v humenskompodanísaudialv II.sete– esoSukochevai Javorčíka,1–blokJakubova na Miseikisa, či super zákrok Krysav polia k tomuštyrichybyhráčovHypourčili2:8.Ichďalšiahrúbka a eso Kašpera až 2:10. Tréner Chrtiansky miešal zostavu, hľadal tých,ktorísadokážupresadiť.Zo4:13 favorit stiahol na 9:15, ale dva body Javorčíka(9:17)a Dekkera(11:20)nedaliprefavoritašancunazvrat.Rakúšania sa otriasli až v závere (15:24), priserviseGavanaodvrátilitrisetbaly. Stále to však bolo chemesácky perfektné–bezjedinejútočnejchyby! AžúvodIII.setua stav1:0dalvedenie na stranu Hypo Tirol. V ich zostave ostaliuniverzálCeolaa blokárCebron a najmä tí začali favorita ťahať. Naopakchemesáciužnedokázalisúpera tlačiť servisom a následne i obranou

na sieti. Stavy 6:3 i 13:7 boli humenskýmtajmom,od17:9užbolina palubovke Hudák, Leškanič i J. Hriňák,o máloneskôri Kríž.Setvšakbol rýdzo rakúska záležitosť. Vo štvrtom sa zdalo, že chemesáci sa vrátia do pohody. Javorčík (eso) i Jakubov (v 2–bloku) určili 2:4, rozohral sa však Chrtianskya bolo5:4.Ajsériepokazenýchpodanímenilistav(11:10),potom sa trikrát tešil Ceola (15:10) a kouč Chudík reagoval tajmom. Keď Ceolu schladil 1–blokom Jakubov (18:15), zdalo sa, že by…, ale 21:15 nádeje rozplynuli.Hudákodvrátildvasetbaly (24:18 – 24:21), ale Cebron otvoril dveretajbrejku.A v ňommalfavoritsupernástup,priserviseCebronaviedol 5:0a SotákamenilSukochev.Kašper zapísal prvý bod, odpovedal Ceola, opäťhumenskýblokár,tentokrátMizerák. Rakúska obrana dýchala na krk Jakubovai Javorčíka,aknašibodovali, taklenútokomblokárov.Tovšakbolo už10:4,z 12:6na14:6…Dekkerznížil, ale Chrtiansky duel so smutným koncomukončil.Najlepší hráči: Carletti–Jakubov(obrazyodovzdalJánGrosiar,športovýriaditeľklubu). Priebeh – I.: 7:8,12:16,18:21(29min., 6:5);II.: 2:8,9:16,13:21(25,9:8);III.: 8:4, 16:9, 21:13 (21, 7:8); IV.: 8:6, 16:11, 21:15(26,10:8);V.: 8:3(15,1:5). Hypo Tirol: Carletti1,Chrtianskyml. 16, Gavan 4, Frances 4, Berger 13, Miseikis6–liberoLaure(Boff,Ceola 19,Končál,Cebron8).Tréner:Štefan Chrtiansky st. Chemes: Javorčík 11, Mizerák7,Kašper6,Sukochev4,Jakubov15,Dekker12–liberoKrys(Soták, Leškanič, J. Hriňák, Hudák 2, Kríž). Tréner: Rostislav Chudík. Esá: 2:7 (Javorčík 3, Dekker, Sukochev, Kašper, Hudák); pokazený servis: 19:26; body po blokoch: 8:8 (Jakubov3,Mizerák2,Kašper,Dekker,Sukochev); útočná úspešnoť: 50% : 32%; chyby spolu: 33:34. R: Mezöffy(HUN),Dudek(POL).D: 1100. Hrací čas: 128minút.(mšk)

-

12. 3. 2012

STREDOEURÓPSKA LIGA – FINAL FOUR, o 3. MIESTO

Kaštela – Chemes Humenné 3:2 (17:25, 26:24, 28:26, 18:25, 15:13)

Zápaso bronzsazačalnečakane, ulievka ľavou rukou (13:17). Po keďže za stavu 2:2 vstúpil do deja 2–blokuJavorčíka(16:22)siužchedelegátstretnutia,poukázalnachy- mesáci set postrážili a šlo sa do buChorvátovv zápise(neoprávne- tajbrejku.Tenzačaldvoma„bombanýštarthráča,zléčíslo)a skóresa mi“Milivojevič,a týmakobynaznamenilona0:4v prospechchemesá- čil, že bude svojich ťahať. Dvojbokov. Keď následne Javorčík sme- dovýnáskoknašiviackrátvyrovnáčoma v 2–blokubodoval(1:6),kouč vali, ale ani raz nedokázali získať Rančičžiadaltajm.ĎalšieblokyJa- vedenie (3:3, 5:5), Damjanovič vorčíka i Dekkera náskok natiahli ukončilspornúvýmenu(9:6),aleJa(3:10), naši bojovali, až do úžasu vorčíki Jakubovvrátilisebai haludo priviedla divákov „rybička“ Javorčí- varu(9:8).DlhúvýmenuukončilMika, pričom výmena dopadla v hu- livojevič(11:8),odpovedaliJavorčík menský prospech. Pri servise Mi- i Dekker(11:10),aleopäťMilivojehalja súper znížil (12:17), ulievka vič(12:10).Nedorozumeniev hua eso Milivojeviča určili stav 14:19. menskýchradochurčilo13:10,no Aj Jakubov sa uviedol útokom dvasmečeDekkera(13:12)dávali i esom(14:21),pristratáchz oboch nádej. Milivojevič = 14:12, potom strán získali prvý set chemesáci. tent o univ erzál risk ov al serv is Začiatok druhého patril ťažkému (14:13) a na podanie šiel Jakusmeču Jakubova, ktorý pridal aj bov.Tiežriskoval(vydarenépodaeso,Kašperbloka bolo3:5.Avšak nie),DekkerachorvátskepolevyDamjanovič rýchlo vyrovnal a eso chytalo, tiež aj chemesáci „čapli“ Šukerastavotočilo(7:6).Stavsaťa- útok súpera, ale v ťažkej pozícii hal (10:9), stredná pasáž patrila Dekkerblokynevytĺkol,loptaskonChemesu–pohotovýsmečKašpe- čila za čiarou… Tešili sa Chorváti, ra(11:13),našizvýšilina12:15,ško- ale halou sa ozývalo dlhotrvajúce da, že Mihalj (211 cm) sa chytil „Che–mes,ďa–ku–je–me“.Najlepší útočnestredomsiete(14:15).V zá- hráči: Milivojevič – Krys (obrazy vere setu bola dráma. Chorváti odovzdal bývalý humenský hráč esom(16:18–19:18)prinútilitréne- i trénerŠtefanZbur). ra Chudíka k tajmu, keď však Ja- Priebeh – I.: 2:8,8:16,14:21(35 vorčíkpretlačilnapáskeloptu,bolo min., 3:8); II.: 8:7, 14:16, 20:21 20:21.EsoDamjanovičaopäťrozra- (27,5:8);III.: 8:5,16:10,21:18(31, dostilosúpera,poblokunaJakubo- 5:9); IV.: 4:8, 13:16, 16:21 (24, vasvietilo23:21.PrvýsetbalJaku- 9:6);V.: 8:6(16,5:3). bovodvrátil(24:23),pridruhomchy- Marina: Mihalj16,Čosič12,Krnič tilMizerákv 2–blokustredomsiete 2,Šuker12,Milivojevič29,DamjaMihalja(24:24).Prišieltretísetbal, novič 11 – libero Brožič (Giljanonásledne servis Mihalja a eso… vič). Tréner: Ivan Rančič. CheChorvátskyblokárbolprichuti,zo mes: Javorčík 13, Mizerák 4, 4:4 upravil úvod III. setu na 6:4, Kašper 9, Sukochev, Jakubov 23, súper bol na koni, potiahol z 9:6 Dekker20–liberoKrys(J.Hriňák na12:6,koučChudíkzačalzosta- 1,Hudák,Kríž,Leškanič5,Soták). vu obmieňať, prišiel Kríž (9:6), Tréner:RostislavChudík.Esá: 5:5 dvojica Leškanič a J. Hriňák (Jakubov 2, Kašper 2, J. Hriňák); (13:9).Kaštelskéblokyurčilitech- pokazený servis: 16:13;body po nický tajm (16:10), odstup sa po- blokoch: 12:10 (Javorčík 3, súval(20:15),keďprišielnaservis Dekker 3, Mizerák 2, Mizerák 2); mladýnahrávačHriňáka halaopäť útočná úspešnosť: 44% : 42%; burácala. Dlhú výmenu zakončil chyby spolu: 34:27. R: Dudek Dekker (20:18), na bod súpera (POL), Isajlovič (AUT). D: 1 100. odpovedali chemesáci troma Hrací čas: 145minút.(mšk) a 1–blok Kašpera vyrovnalna21:21.Dosetťbalu vstupovalsúper,Leškanič dva zrušil (24:24, 25:25), tretiu chorvátsku výhodu zmaril Dekker (26:26). Búrlivýzávervšakbolnapokon po 2–bloku na Dekkera smutný. Chemes pokračoval aj vo IV. sete s J. Hriňákom, dva body Jakubova (1:2) a dve esá po sebe Kašpera (3:3 – 3:5) halu rozpumpovali, skvelé zákrokyliberaKrysadalizáklad stavu 5:11, keď tréner Rančič pýtal tajm. Ulievku Hriňáka zrušil arbiter ako nečistú, po chvíli sa však už nahrávač Chemesu tešil z esa (9:14). Kaštela však hrýzla, za stavu 13:15 zvládol Dekker ťažký smeč, JánMolnárml.,členSprávnejradyVKChemesHuv ďalšej akcii mu vyšla mennéodovzdávaChorvátombronzovémedaily.


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 3. 2012

STREDOEURÓPSKA LIGA (MEVZA) – FINAL FOUR – MUŽI – HUMENNÉ, 9. a 10. marca 2012

2

1

3

4 1 – ŠK Chem es Hum enné. Napriek prehrám v tajbrejku ichvýk onpot eš il;2 – And rej Flajs, kap it án ACH Volley 25:20, 21:25) Ljubljan a, preb er á trof ej za všakvymeniluniverzála(Miseikisza druh émiestoodJán aMolnáCeolu)a –11:11.Zápassalámalza ra, člen a Správnej rad y VK stavu 20:19, keď koncovku mal Chem es Hum enné; 3 – Štepevnev rukáchChrtianskyml.(vzá- fan Chrtiansky ml. ide v šľapase 76% úspešnosť v útoku): vy- pajách otca; 4 – Hyp o Tir ol rovnal, dvoma esami v rade určil Innsb ruck, víť az Fin al four 20:23a napokonvybojovalajmatch- MEVZA2011/2012;5 – Greg ball.Poblokuvypuklanapalubovke rakúsko–legionárska(ajslovenská) Suk oc hev prijím a grat ulác iu radosť. Najlepší hráči: Čebulj – od Zdeslav a Bar ač a, vic eChrtiansky ml. (obrazy odovzdával prez id ent aMEVZY. Snímky: FeroFeigla mšk. ĽuboŠalata,humenskýodchovanec a bývalýhráč,teraztrénerPrešova). Priebeh – I.: 6:8,14:16,17:21(23 min., chyby 8:9); II.: 4:8, 11:16, 14:21 (23, 6:7); III.: 8:6, 16:12, 21:16 (25, 4:4); IV.: 8:4, 16:14, 20:21(26,5:6). ACH Volley: Flajs2,Vinčič1,Kovačevič 10, Čebulj 24, Rašič 11, Vidič3–liberoFabjan(Komel8, Kamnik 4, Klobučar). Tréner: Igor Kolakovič. Hypo Tirol: Cebron 6, Carletti 2, Chrtiansky ml. 23, Gavan8,Ceola11,Berger15–libero Laure (Končál, Boff, Frances, Miseikis 4). Tréner: Štefan Chrtianskyst.Esá: 3:7;pokazený servis: 15:11; body po blokoch: 8:6; útočná úspešnosť: 49% : 59%; chyby spolu: 23:26. R: Bajči (SVK), Mezöffy (HUN). D: 1 000. 5 Hrací čas: 97minút.(mšk)

STREDOEURÓPSKA LIGA – FINAL FOUR, FINÁLE

Ljublja na – Inns bruck 1:3 (20:25, 20:25,

Celkyúčinkujúcev tejtosezóneaj v Ligemajstrovukázalikvalituvysokéholevelu,viacnabudeníbolihráčiHypoTirola zaslúženezískalivíťaznútrofej(80cmvysoká,18kg). Oťukávací úvod prerušili dve esá Bergera(6:8),ajkeďSlovincihneď vyrovnali(8:8,11:11),ichdvechyby opäť posunuli do vedenia Chrtianskeho a spol. (11:13). Eso Ceolu(humenského„kata“v semifinále) určilo slovinský tajm a 2–blok Carletti – Gavan stav 16:20. Keď zvládol Berger ťažký smeč (19:23), bolo isté, kto získa I. set, tobôž, že Berger pokoril súpera hneď esom (19:24).ÚtočnáiskraFlajsachýbala, univerzáloČebuljnavšetkosámnestačil. Hypo získal náskok hneď v úvode II. setu (0:3), Chrtiansky v zložitej pozícii trafil čiaru (7:12) a 1–blokCeolu„vyhnal“Flajsanalavičku.Stav12:19udávalibarakúske tromfy, no slovinský majster sa nepoddal (18:21), aj keď aj tento set stratil,užsadostávaldoútočnejpohody. Tretí set bol vyrovnaný s miernou prevahou Ljubljany (9:6, 10:10,16:12–16:15).V týchfázach však Frances i Berger narazili na blokyACH Volley (19:15) a náskok užSlovincinepustili.Stav10:5voIV. sete naznačoval tajbrejk, Innsbruck

Uzna nie, po ďa ko va nie…

Chemesácisapredviedlinaturnaji Final four vo výbornom svetle. Na mysli nemáme iba výkony hráčov napalubovke,aletiežorganizačnú fázu, ktorá dopadla pochvalne. Na adresu ŠK Chemes Humenné vysloviliveľkéuznanieajZdeslavBarač, viceprezident MEVZY a predseda Chorvátskej volejbalovej federácie, Ľubor Halanda, predseda Slovenskej volejbalovej federácie, Štefan Chrtiansky st., koučInnsbruckua zároveňajtréner mužov Slovenska, či rozhodcovia alebo zástupcovia klubov. Slová chvály sa dotkli aj atmosféry, bola skvelá, humenskí diváci potvrdili, ževolejbalmilujúa prišliv hojnom počte.Chemesáciobsadilinepopulárne štvrté miesto po prehrách v tajbrejkoch.Škoda,ajtakýviebyť šport. Tisícka priaznivcov v hľadisku však po prehre o bronz neodišla v tichosti, ale naopak, vytvorilaažmrazivúkulisubúrlivéhopotleskua skandovania.Jedno okosasmialo,druhétrochuplakalo,lebočerešničkanatortechýbala, avšak… „Kvôli kulise, akú vytvorili naši diváci po zápase s Kaštelousaoplatírobiťvolejbal,“ konštatoval Stanislav Rehuš, predseda Správnej rady VK ChemesHumenné.Žesataképodujatie konalo práve v Humennom, je veľkáveca predorganizátormitrebaprávomsňaťz hlavypomyselný klobúk.Ďakujeme…(mšk)


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

12. 3. 2012

MLADÍ FUTBALISTI 1. HFC HUMENNÉ (U – 12) NA TURNAJOCH V PREŠOVE A LEVICIACH HUMENSKÁ ODCHOVANKYŇA LAURA ROHÁČOVÁ V TENISOVEJ „REPRE“ SLOVENSKA

Piata priečka v európskom meradle

Striebro zo Ša ri ša, tro cha smútku na Te ko ve Vo februári sa mladší žiaci 1. HFC Humenné, kategórie U–12, zúčastnili dvoch halových turnajov. Najprv v centre Šariša – Prešove, koncom mesiaca cestovali do regiónu Tekova, mesta Levice. Na halovom futbalového turnaji „3b Cup“ v Prešove sa predstavil poltucet družstiev. Hralo sa systémomkaždýs každým,pričomnáhoda (žreb) tomu tak chceli, že hneď úvodný zápas 1. HFC Humenné–MFKKošicebolpredčasnýmfinále.Smolapripremieňaní, či lepšie povedané nepremieňaní tutoviek, sa nás nepustila počas celéhoturnaja.Chlapcipredvádzali oku lahodiaci futbal, s množstvom vydarených kombinácií. O konečnom umiestnení 1. HFC Humenné rozhodol náš posledný zápas,protiFAMTPrešov,keďnás „položil“ práve nízky počet strelenýchgólov.Napriekprehrev tomto stretnutí chlapci ukázali, že aj v Humennom rastú talenty, len škoda, že nikto z kompetentných nemáo nichzáujem.Bodkuzanaším učinkovaním dal jeho organizátor, ktorý poznamenal, „futbal nemálogikua tentokrátnevyhralo najlepšie družstvo“. Výsledky Humenčanov: 1. HFC – MFK Košice 1:1(Jakubov),1.HFC–Galaktik Košice3:1(Vrblovský,Karnaj,Jakubov),1.HFC–SAFIPrešov3:1 (Tamáš2,Jakubov),1.HFC–St. Ľubovňa 3:0 (Jakubov 2, Vrblovský),1.HFC–FAMTPrešov 1:2 (Jakubov). Poradie: 1. MFK Košice (13 bodov), 2. 1.HFC Humenné(10),3.SAFIPrešov(6),4. JunoSt.Ľubovňa(5)5.FAMTPrešov (4) 6. Galaktik Košice (4). Najlepšímstrelcomturnajasastal Mar oš J a k u b o v s o 6 g ó l m i . 1 . HFC (na snímke s trénerom Mandulom) Hu menné: Mar ek Cholp,PavolTamáš,MarošJakubov, Frant iš ek Sit arčík, Patrik Vrblovský, Marek Karnaj, Tomáš Jenčík, Daniel Stašák, Kristián Marcin,JánVasiľ,AdamHavlíček, Marcel Kuľha. Poďakovanie patrí sponzorom–MichaloviParaskovi (konateľovi klubu) a p. Šulákovi,firmaSam–izolJasenov. Mladší žiaci 1. HFC Humenné, kategórie U–12, sa 26. februára v Leviciach zúčastnili medzinárodného halového futbalového

turnaja o putovný pohár BGT Slovakia – Hollmex cup 2012. Dvanásť družstiev (God a Vác z Maďarska, srbská Subotica, slovenské tímy FA Bratislava, FC Nitra, MŠK Žilina, Považská Bystrica, Dukla B. Bystrica, Topoľčany, KAC Košice, 1. HFC Humenné a FK Levice), hralo systémom každý s každým vo dvoch 6–členných skupinách. l Výsledky 1. HFC Humenné (skupinaA): FK Slovan Levice – 1.HFC2:1(Tamáš),1.HFC–FA Bratislava 3:1 (Jakubov 2, Vrblovský), God (HUN) – 1. HFC 0:3(Tamáš2,Vrblovský),1.HFC– MŠKŽilina0:2,Topľčany–1.HFC 0:2(Jakubov2).Voštvrťfinálesme nešťastne 2:3 podľahli Srbom zo Subotice.PodvochgólochPatrika Vrblovského (2:0) nevyšla 1. HFC koncovka zápasu. Dali sme si vlastný gól a dovtedy bezradného súpera sme posadili na koňa. Zostali nielen oči pre plač, ale aj súbojo konečné7.miestos MŠK Žilina. Tu nastala opačná situácia –prehrávalisme0:2,aleenormná snaha a bojovnosť stav zvrátili (Vrblovský,Jakubov).O umiestnení rohodli penalty. Kým Vrblovský a Sitarčík bezpečne svoje pokusy premenili, strely súpera, Cholp – brankár 1. HFC, vychytal. 1. HFC Humenné: Marek Cholp – P. Tamáš, Pavol Tamáš, Maroš Jakubov, František Sit arčík, Patrik Vrblovský, Tomáš Jenčík, Daniel Staš ák, Pet er Krídla, Patrik Matta.Chlapciukázali,žesamôžumeraťs vyspelýmislovenskými, ako aj s kvalitnými zahraničnými mužstvami. No zistili aj to,kdesúichslabinya nedostatky.Jesmutné,žetakýchtoturnajov sa nem ôž u zúč astňov ať častejšieajhráčiinýchvekových kategórií, kde by zbierali neoceniteľné skúsenostia zážitky. Poďakovanie patrí sponzorom, VojtechoviČermákovia Martinovi Staš ák ov i, za poskytnut ie bezpečnejdopravy.(fs)

Beh Olšavskou dolinou Tridsiatysiedmy ročník. 1. Kovács

(HUN),…65.(13.C)LadislavRada (MBOStrážske,Brekov),87.Marek Nemčík (Supernova Humenné), 113.MichalHudák(Humenné).(šp)

„Dievčatá niekedy až príliš prežívali nevydarené momenty zápasu, čo ich vyčerpávalo a neprospelo ďalšiemu priebehu zápasu.“ Takto hodnotil „vystúpenie“ svojich zverenkýň, na turnaji Winter cup, kapitán slovenského tenisového družstva dievčat do 12 rokov, Ladislav Macko. V reprezentáciisa,okremA.Pillárovej a A.Šenkárovej,ocitlaajodchovankyňa 1. Tenisového klubu Humenné, Laura ROHÁČOVÁ (momentálne žiačka TA Prešov, finalistka halových M–SR vo dvojhre ml. žiačok, halová majsterkaSRvoštvorhreml.žiačok, majsterkahalovýchmajstrovstievVsl. regiónu vo dvojhre i štvorhre ml. žiačok). l Kvalifikačná sk. C, Ufa (Rusko, 27.– 29. 1.): 1.kolo:Slovensko–Lotyšsko3:0(Šenkárová,L.Roháčová – Vismaneova, Uzkalneova 6:2, 6:2); semifinále: Slovensko – Chorvátsko2:1(L.Roháčová–Karanušičová 6:7(2), 6:1, 6:3; Šenkárová, L. Roháčová – Sunjičová, Gavričová 6:0, 6:1); finále: Slovensko – Rusko 0:3(L.Roháčová–Pervušinova4:6, 3:6);Šenkárová,L.Roháčová–Pervušinova,Potapovova0:6,2:6);poradie: 1. Rusko, 2. Slovensko, 3. Chorvátsko,4.Maďarsko,5.Lotyšsko, 6.Belgicko,7.Poľsko.l Finálový turnaj, Sheffield (V. Británia, 10.–12. 2.): štvrťinále: Slovensko – Ukrajina

1:2 (Šenkárová, L. Roháčová – Zavacka, Andrieievova 1:6,6:2,6:3); o 5.–8.m.:Slovensko–V.Británia2:1 (L. Roháčová – Budinová 6:4,6:3); Šenkárová, L. Roháčová – Abdelová–Azizová, Budinová 4:6, 6:7 (5); o 5.miesto:Slovensko–Nemecko3:0 (L. Roháčová – Langesová 6:3,6:1); Pillárová, L. Roháčová – Langesová, Schmidtová6:3,6:4);poradie:1.Rusko,2.Českárep.,3.Ukrajina,4.Slovinsko,5. Slovensko,6.Nemecko,7. V.Británia,8.Bielorusko.(lm)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL l PRÍPRAVNÝ FUTBAL l Prešov B – 1. HFC Humenné 4:2 (3:1), G:Karnaj2.1.HFC:Bálint–Pe.Šuľak,Paraska,Bezeg– Jurov,Ljubarskij,Hreško,Legdan– Chudina, S. Karnaj (Sima, Havrilčák,Demčák).l Michalovce (A+B) – Snina 2:0 (1:0). MFK:Pe. Diňa–J.Kopáč,J.Lukáč,Hanc,M. Pčola–Wiener,Jankaj,Popovič,P. Hišem – Š. Pčola, M. Lukáč (Drančák, Štofik, Regula, Krajník, Budi). l Medzilaborce – Jasenov 4:0 (3:0), G: Gavula 2, Hrehovčík, V.Lukačik.MŠKSpartak:R.Šuľak –Pelech,G.Lukačik,Guba,Mihalenko–Čabiňak,Chripák,V.Lukačik, Hrehovčík – Lučko, Gavula (Smolej,Višňovský,R.Ciganik,Kuruc).FKTJ:Čubák–M.Šalata,L. Goga,R.Chalupka,Firkaľ–T.Goga,Vožný,V.Melník,Barnišin–Beták, R. Albičuk (Horvat, Mastiľák, Maroš Friga). l Stakčín – Pakostov 2:2 (2:0), G:Matiko2–Rudy,Grec.OFKAgrifop:Jenčík–Telehanič,J.Maliňák,Š.Max,Bajza– D. Andruch, Kapraľ, Hudačin, Guľak–Matiko,Bogoľ(Harvan).Ajax: Petro – Jo. Gombita, Palenčík, Olexík, Da. Gombita – P. Gombita ml.,P.Gombitast.,Š.Tomčák,Ragan–I.Andraško,Rudy(Grec,Durila,Do.Gombita,Ščerba). l Radvaň n/L. – Belá n/Cir. 7:3 (3:1), G (domáci):Gabák2,Ma.Svičin2, Valkučák, Gavaľa, Grundza. TJ Družstevník: Lazor (Hrivňák) – A. Šalata, Kudláč, Šafran, Naster – Ma. Svičin, J. Valkučák, Grundza, Krivák – M. Gavaľa, Gabák (Rabajda,Čeremeta,Burda).l Ľubiša – Radvaň n/L. 4:7 (2:2), G:J.Kolesár2,M.Sabo,A.Kuľus–Salák 3,Gavaľa,Gabák,Krivák,Grundza.

l Košarovce – Kochanovce 1:3 (0:2), G: L. Nazad – Dzurjo 2, M. Ivanko.TJ DP: J. Nazad – M. Sabol,G.Dysko,M.Čirak,M.Kaňuk– V.Majerník,L.Nazad,J.Sabol,R. Majerník–Karabin,Pavur(R.Majerník).l Sobrance (dorci) – Ubľa 4:0. l Cejkov – Ptičie 2:0 (1:0). Tisinec – Ptičie 3:4 (0:3), G:Hucovič 2, Karas, M. Bešák. l Borov – V. Sitnica 2:3 (0:1), G: M. Lukačik, Surmaj–P.Murinčák2,Jalčák.Borov – Zarszyn 3:4 (0:1), G:M.Lukačik,I.Černega,Surmaj.

PO HÁR NE XIS FI BERS a ObFZ HU MENNÉ

Oľka – N. Sitnica 1:2 (1:2) 1. stretnutie: Na neutrálnej pôde

bol celok II. triedy odvážnejší, bojovnejší, čo rozhodlo. Po akcii Obeštera otvoril skóre zo skrumáže Petrik, o päť minút opäť center ObešterazužitkovaldorážkouSukeľ. Hneď o minútu korigoval Mamaj lobomz 12m.Poprestávketobolvabank tímu I. triedy, no súper hrozil brejkami(J.Ferenc).Dvaneuznané gólyOľčanom(75.a 90.min.)napokynARvyústiliv nervozitu,aletakto sa o finále nebojuje. Góly: 35. M. Mamaj – 29. Petrik, 34. Sukeľ. ČK: 90.M.Tkáč–90.+Obešter(po2. ŽK).R: Guba.D: 250.Oľka: M.Vasilenko–L.Keresteš,M.Tkáč,M.Lisák,M.Goga,M.Cmar,J.Fedor,M. Mamaj,E.Kováč,M.Rada,T.Kula (V.Vasilenko,J.Džujko,M.Pekala). N. Sitnica: J. Čura – V. Dančo, M. Olexík, R. Petrik, M. Bučko, J. Lukšík, J. Sukeľ, M. Šugar, A. Bačovčin,M.Obešter,J.Ferenc,P.Porvazník(T.Mitalčák,P.Pavur,M.Hrežo).Hralosav Jasenove.(vv)


15 - PODVIHORLAT OM EXTRALIGA MUŽI, ŠTVRŤFINÁLE – 1. ZÁPAS

Chemes Humenné – Prešov 3:0

ŠPORT

-

12. 3. 2012

STOLNO TE NI SO VÉ VÝ SLED KY – VsSTZ a ObSTZ

l II. LIGA, 12. kolo: Mokrance – Udavské 6:8, Maroš Gajdoš 2,5, M. (25:19, 25:17, 25:14) – séria 1:0 Bajcura2,5,J.Gajdoš2,5,D.Gajdoš Derby začalo esom Sabola, hneď Lux4,Sabol4,Lacek–liberoGut(Bajcu- st. 0,5; Lok. Košice B – Udavské všakbolo4:1,priserviseDekkeraod- ra4,Németh,MarošSopko).Tréner:Ľu- 4:10, Ma.Gajdoš3,5,M.Bajcura2,5, skočilichemesáciopäťnatribody(5:4 boslavŠalata.Esá: 6:0(Javorčík2,Mize- D.Gajdošst.2,5,J.Gajdoš1,5;Slov. – 7:4). Po 2–bloku Mizeráka (10:5) rák,Dekker,Jakubov,Kašper);pokazený Ves–ValalikyB 7:7,St.ĽubovňaB – siaholkoučŠalatak tajmu,Mizerákbo- servis: 11:7; body po blokoch: 13:7 ValalikyA 10:4,V.Kapušany–Bardedovalajesom(13:6),odstavu13:8bo- (Kašper6,Mizerák3,Jakubov2,Dekker,Ja- jov5:9,Michalovce–ŠKPPrešov7:7, dovali iba chemesáci (19:8), pričom vorčík);chyby spolu: 20:18.R: Höger,Ser- Lok.KošiceB –Vranov4:10,Šar.MiKašpersatešilažtrikrátpobloku.Stav vický.D: 350.Hrací čas: 70minút.(mšk) chaľany–Krompachy5:9,Slov.Ves– 21:10bolpreŠarišanovhrozivý,v zá- l 1. zápasy: VKPBratislava–Trenčín ValalikyA 7:7,St.ĽubovňaB –ValaliveresetuichpotiaholBeňa,pridalisa 3:0(8,19,14);UnicefBratislava–Myja- kyB 7:7,V.Kapušany–ŠKPPrešov aj humenské chyby (23:19), ale kon- va 3:0 (17,16,24); Svidník – Nitra 3:1 7:7, Michalovce – Bardejov 10:4, covkadramatickánebola.Druhédejst- (19,18,–20,14); 2. zápasy: Trenčín – Mokrance–Vranov7:7. vo bolo vyrovnané iba v úvode (6:5, VKPBratislava1:3(–18,–18,20,–17)– Krompachy 22 21 1 0 220:88 65 10:8).BlokyJakubovai Kašpera,či„pi- séria 0:2, Myjava – Unicef Bratislava Bardejov 22 17 1 4 189:119 57 pe“Javorčíkaodpor„koňarov“nalomili 1:3 (22,–18,–22,–16) – 0:2, Nitra – Michalovce 22 10 10 2 182:126 52 (15:10,19:14),esoJavorčíkaurčilode- Svidník1:3(24,–21,–20,–19)–0:2. V. Kapušany 22 11 4 7 182:126 48 finitívu(22:15).Tretísetsatiežniesol Mokrance 22 9 6 7 164:144 46 v znameníhernejpohodychemesákov Valaliky B 23 8 7 8 159:163 46 VO LEJ BA LO VÝ VÝSLEDKO VÝ SER VIS (esá Jakubov, Javorčík, Kašper), náŠar. Michaľany 22 7 8 7 146:162 44 skok narastal (12:7, 19:12), od stavu MUŽI,1.liga–4.kolo:Chemes B – Slov. Ves 23 8 5 10 139:183 44 21:14bodovaliužibanaši… Stropkov 3:1 (22,–19,23,17) a 1:3 Vranov 22 9 3 10 137:171 43 Priebeh – I.: 8:5,16:8,21:10(23min., (21,–24,–20,–17). Chemes B: Biľ, ŠKP Prešov 22 8 4 10 156:152 42 chyby 7:6); II.: 8:6, 16:12, 21:15 (21, Kasperkevič,Hudák,Vaňko,Dobrančin, Udavské 22 9 2 11 152:156 42 6:6);III.: 8:5,16:10,21:14(20,7:6). Peleščák,Hakoš,Bališin,Mačička,libe- Valaliky A 23 6 6 11 144:178 41 Chemes: Javorčík8,Mizerák5,Kašper roVaršo.Tréner:R.Vlkolinský. St. Ľubovňa B 23 1 4 18 116:206 29 30 27 3 85:20 78 Lok. Košice B 22 0 3 19 98:210 25 12,Sukochev4,Jakubov10,Dekker12– Vranov 30 22 8 70:35 64 liberoKrys.Tréner:RostislavChudík.Slá - Stropkov l III.LIGA,19.kolo:Vranov C – ŠKST via Mirad PU: Beňa7,Hrivňák5,Mikita6, Humenné B 30 16 14 58:51 48 Humenné B 6:12, P. Novák 3,5, J. Revúca 30 13 17 54:62 42 KADETI,9.kolo:St. Ľubovňa – Che- Hajdučko3,5,J.Mihaľovová2,5,Ľ.Lukáč ZEMPLÍNSKA VOLEJBALOVÁ LIGA mes Humenné A 0:3 (–16,–23, –10) 2,5;Snina A – Brezovica 16:2, Š.Štuň l Sokol Humenné – V. Kapušany A 3:1 a 1:3 (–17,22,–17,–21).ChemesA:Ne- 4,5,J.Jelo4,5,I.Malinič3,5,P.Paulik3,5; (7,25,–23,18)a 3:0 (18,18,16).Sokol:F.Ba- mec, O. Dacej, Pavlík, Káva, Majerník, Vranov B – Snina B 11:7, A.Čornanič2, čovčin, V. Chalupka, P. Škovranko, P. Fedušml.,liberoGergeľa Boldy(Sedlák, M.Bajús1,5,M.Hríb1,5,S.Koscelanský Savkanič,S.Huba,J.Hažinčak,P.Balint,M. Krídla,Šimeček,Burda).Tréner:M.Me- 1,1xWO;Stropkov – Belá n/Cir. 7:11, Dráb3,5,Drotár2,5,Vozár2,5,V.Džatko Hoč,R.Kuruc,H.Škarupský,Ľ.Havriško. riač.ChemesHumennéBmalvolno. 2,5;Šar.MichaľanyB –BardejovB 13:5, II. BASKETBA LO VÁ LI GA, MU ŽI MLÁDEŽNÍCKY HOKEJOVÝ SERVIS ŠKPPrešovB –SvidníkB 5:13. Snina A 19 18 0 1 256:86 55 l BK M–Basket Humenné – LevoŽIACI,8.roč.:MHK Humenné – Barde- Bardejov B 19 15 1 3 232:110 50 ča 78:80 (19:23, 16:22, 19:19, 24:16). jov 5:0 (3:0,1:0,1:0).G:1.a 25.J.Pavlisko, Svidník B 19 15 1 3 203:139 50 M–Basketopäť„ochudobnený“o zra- 4.J.Kluknavský,11.N.Lancoš,46.D.Ko- Belá n/Cir. 19 14 1 4 222:120 48 nených(Benda,Dzurovej,Kelemeca), kinda. MHK: M. Kasarda – T. Lancoš, ŠKST Humenné B 19 8 3 8 179:163 38 s motiváciou vrátiť Levoči vysokú Vraštiak,Čerevik,M.Nazad–N.Lancoš, Šar. Michaľany B 19 8 3 8 157:185 38 prehru z prvého zápasu, začal nebo- Bazár,Kluknavský,Pavlisko,Kokinda,Ze- ŠKP Prešov B 19 8 2 9 150:192 37 jácnea zodpovednev útoku,ajv obrane. lenay.Tréner:A.Szücs,as.:P.Štekláč. Stropkov 19 7 0 12 172:170 33 Súper však po I. štvrtine bodovo od- ŽIACI,6.roč.:MHK Humenné – Barde- Vranov B 19 5 3 11 151:191 32 skočil. V III. štvrtine sa hral rýchly jov 10:7 (3:3,5:3,2:1).G:8.,15.,23.,31., Brezovica 19 3 3 13 109:233 28 a kvalitný basketbal, hostia svoj ná- 38.,39.a 51.S.Dubiak,14.,21.A.Buraľ, Snina B 19 3 1 15 118:224 26 skok zvýšili na 15 bodov. Domáci sa 45.J.Copko.MHK:M.Gombár(A.Hnát) Vranov C 19 1 0 18 103:239 21 nevzdávali a keď do hry zasiahol aj –Labanc,Potocký,Dubiak,Ragan,Fic– l IV.LIGA,19.kolo:Vranov E – Snitréner Hurka st., vyburcoval svojich Spišák, Bobela, Rohaľ, Kovka, Duhoň, na C 8:10, A.Čornanič3,A.Kopáč3, zverencov k bojovnosti a ukrajovaniu Štetka, Mydlo, Buraľ, Volkov, Vasilega, J.Kopáč3,M.Koscelanský1;Jabloň z náskokuhostí.Očakávalsadrama- Csetö,Mičej,Havrilko,Copko,Karoľ.Tré- – Belá n/Cir. B 14:4, Lebloch4,5,Pitický záber. Minútu pred koncom, za ner:A.Szücs,as.:P.Štekláč. cha3,5,R.Šmiga3,5,Židzik2,5–Bustavu 78:78, basketbalisti Levoče zarík2,I.Komjaty2;Z. Hámre – Jaseznamenali2–bodovýkôša Humenča- PINGPONGO VÁ MI NI LI GA 2012 nov 9:9, Širgeľ 3,5, S. Cogan 2,5, nomzostávalo11sekúndnavyrovnaDzubák2,5,Michalenko0,5–Krokker nie. Hoci pripravili dobrý taktický ma- l 4. kolo: Kamienka – Hažín n/Cir. 4, Barnišin 3, Š. Mastiľák 1, Dunaj 1; néver,povnikua streleHurkuml.lopta 3:7, Bašista2,Šram1–M.Serbák3,5, z koša„vypadla“a podoskokusauž Virtaš2,Topoľančin1,5;Myslina – Ka - Kamenica n/Cir. – Čierne 11:7, domácim nepodarilo skórovať. BK menica n/Cir. A 7:3, Mi.Kohút2,Švigar Bocko4,Pavlotty4,Nitkulinec1,5,J. M–Basket: Kakuta25,Hurkaml.21, 2,Telepun2,L.Forró1–Nitkulinec2,J. Sojčák1,5;Tecák Vranov – MedzilaGlasa19,Ivanko9,Švec(Petrika L. Sojčák 0,5, F. Sojčák 0,5; Jasenov – borce 10:8, L.Zubek4,Mazanec3,V. Hurkapo2,Kulik,R.Hurka).(zb) SOŠT Humenné 5:5, Mi.Donič2,Fo- Šmiga 1; Vranov D – Košarovce l Bardejov – 1. BK Humenné 73:57 lenta2,Dunaj1–T.Chochoľák2,M. 15:3, Korba1,P.Kaňuk1,Sabol. 19 19 0 0 255:87 57 (22:14, 13:3, 19:17, 19:23). Z domá- Chochoľák1,5,JaroHajdučko1,5;Zá - Jabloň 19 18 0 1 250:92 55 cich bolo „cítiť“ väčšiu snahu po ví- vadka – Gymn. CaM Humenné 4:6, P. Vranov D ťazstve, ktoré by im zabezpečilo Karandušovský 2,5, M. Tkáč 1,5 – T. Tecák Vranov 19 10 2 7 173:169 41 účasť v play–off. Osembodový ná- Kolesár2,D.Kolesár2,Macík1,Zužov Zemp. Hámre 19 7 7 5 175:167 40 skok z prvej 10–minútovky zvýšili do 1;Kamenica n/Cir. B – Z. Hámre 0:10, Čierne n/Top. 19 9 3 7 175:167 40 polčasu o ďalších desať. Humenča- Michalenko3,5,V.Brečka3,5,Širgeľ3. Kamenica n/Cir. 19 7 2 10 156:186 35 19 5 5 9 158:184 34 nia,naopakúplnezlyhaliv útoku,za- Zemplínske Hámre 4 4 0 0 34:6 12 Jasenov hadzovali tutovky, málo sa pokúšali Klampo Hažín n/Cir. 4 4 0 0 31:9 12 Belá n/Cir. B 19 6 3 10 152:190 34 Myslina 4 3 1 0 28:12 11 Medzilaborce 19 5 4 10 149:193 33 o streľbu zo stredných vzdialeností. Projektink Kamenica n/Cir. A 4 2 0 2 19:21 8 19 6 2 11 143:199 33 V II.polčase1.BKzmenilobranuna Gymn. CaM Humenné 4 2 0 2 17:23 8 Snina C 19 4 3 12 139:203 30 osobnú, zjednodušil a zrýchlil hru Kamienka 4 1 1 2 20:20 7 Košarovce 19 2 1 16 127:215 24 v útoku. Na zvrat však už nezostal Jasenov 4 1 1 2 19:21 7 Vranov E l V.LIGA,16.kolo:Myslina – Snina D čas.1. BK: Bakoš22,Burič6,Lošák SOŠT Humenné 4 1 1 2 17:23 7 6, Emmel 6, Kusko 5 (Mi. Babják 6, Závadka 4 0 0 4 11:29 4 8:10, Švigar4,Mi.Kohút2,Tecák2– Geľo6,Džujko,Ma.Babják).(bab) Kamenica n/Cir. B 4 0 0 4 4:36 4 J. Kruľ 3,5, A. Kopáč 3,5, M. Kosce-

lanský 1,5, J. Karľa 1, M. Koban 0,5; Kamenica n/Cir. B – Kamienka 6:12, Nitkulinec 2,5, Bokša 1,5, F. Sojčák 1,5,Sabo0,5–D.Gajdošml.4,T.Kolesár 4, Bašista 3, Karandušovský 1; Belá n/Cir. C – Kolonica 10:8, I. Komjaty4,5,M.Hašuľst.2,5,J.Bednár2,5,M.Bednár0,5–Mat.Iliško3, P.Sabačml.2,Komár2,J.Kira1;Hažín n/Cir. – Lieskovec (preložené na 18.3.2012 o 10.00 hod., ŠTK); Košarovce B malivoľno. Klampo Hažín n/Cir. 14 11 1 2 179:73 37 Snina D 14 8 3 3 140:112 33 Košarovce B 14 10 0 4 137:115 33 Kamenica n/Cir. B 14 9 0 5 133:119 32 Myslina 14 7 2 5 137:115 30 Kamienka 14 7 0 7 135:117 28 Kolonica 15 4 0 11 111:159 23 Belá n/Cir. C 14 3 2 9 103:149 22 Lieskovec 13 0 0 13 59:175 13 KošarovceBmajú1kontumačnúprehru. l VI. LIGA, 16. kolo: Jabloň B – Kamienka B 3:15, Mitro1,Hodor1,Ištok1 – Hojdan 4,5, Macík 4,5, Karandušovský 4,5, J. Kolesár 1,5; Hrabovec n/L. – Dlhé n/Cir. 14:4, E.Demčák4,5, Dudast.4,5,Dudaml.3,Paulišin2–Polačko2,S.Kohút1,5,M.Kohút0,5;Ko chanovce – Hažín n/Cir. B 13:5, Greš 4,5, Hromňak 4,5, F. Forró 3,5, Porochnavý0,5–Virtaš2,Ferjak1,J.Michalko st. 1, M. Pavlik 1; SOŠT Hu menné – Ptičie (preloženéna18.3.2012 o 14.00hod.,ŠTK);Stakčín malvoľno. Hrabovec n/L. 14 13 1 0 190:62 41 Dlhé n/Cir. 14 12 1 1 196:56 39 RedMills Ptičie 13 9 1 3 127:107 32 Stakčín 14 7 2 5 132:120 30 Kamienka B 15 7 0 8 136:134 29 SOŠT Humenné 14 7 0 7 129:123 28 Kochanovce 14 2 2 10 86:166 20 Klampo Hažín n/Cir. B 14 2 0 12 81:171 18 Jabloň B 14 0 1 13 57:195 15 Členovia stolnotenisového oddielu RedMills Ptičie srdečne blahoželajú svojmu spoluhráčovi a priateľovi, Petrovi ZAREMBOVI k životnému jub ileu 60 rok ov, ktor é osláv il 7. marca. K blahoželaniu so želanímzdravia,šťastiaa rodinnejpohodysapripájaajObSTZHumenné.

MIHAĽOVOVÁ NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA Na celoštátnych majstrovstvách muž ov a žien v Senci, 3. a 4. marca,hájila„farbyvýc hod u“iba Jan ka Mi ha ľo vo vá, hráčk a ŠKSTHum enné.Vodvojhrežien sa preb ojov ala zo skup in y ako druh á (T. Bak aiov á /Lusten au, AUT/ 3:4, L. Kok avcov á /Nitr a/ 4:3)doelim in ačnejfáz y,kdenasad en á ako siedma podľahla hneď v 1. kole A. Daubner ov ej 2:4 (Halbturn, AUT). Dvojic a J. Mih aľ ov ov á,E.Drot ár ov á(Valaliky)malav 1.koleštvorhryvoľný žreb, no vo štvrťfin ále dievčat á nes tač ili na súp erky I. Krchňav á (Malack y) a M. Adám ek ov á (Miňovce), prehrali 0:3. Prvenstvo v hlavnejkat eg ór iimuž ovobh ájil Ľub om ír Pištej (Cestas, FRA), 2.YangWang,3.P.Šer ed aa Mi. Bardoň.Tit ulmajsterkySR2012, taktiežobhájilasuv er énnymspôsob om Barbor a Baláž ov á (DJK Essen–Holsterhaus en, GER), 2. S.Hud ec ov á,3.L.Truksov áa E. Jurkov á.–MJK–


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

12. 3. 2012

nájdete nás P R E N A J M E M E PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom VÝHoDNÁ C E N A na internete

www.podvihorlatom.sk

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369 Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Mierová ulica v Humenom (podstrač ounôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉ PREDMETY _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTÍ

OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA:8.00–17.30hod. SO:8.00–12.00hod. NEDEĽA: na požiadanie

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

12.3.2012

ORAGROČAKLOV

v areáli bývalého Školského majetku

začínas predajomovocnýchvýpestkov Ponúka všetky druhy jabloní, hrušiek, sliviek, marhúľ, broskýň, čerešní, višní, drobného ovocia, viniča, ako aj lieskové orechy a moruše. K stromčekomponúkameajzeminua hnojivá. Vyškolení predajcovia Vás radi obslúžia a poskytnú odborné rady. Otvorené:

pondelok – piatok od 7. do 17. hod. sobota od 7. do 12. hod.

Viacnawww.zahradacaklov.sk,tel.0911757555

P o d p o r t e š a c h i s t o v

MINIFARMAUDAVSKÉ

Milírodičiaapriatelia,ajtentorokmátemožnosť

prijímaobjednávkyna l mládky–nosničky8–16–týždňové plemeno Hysex hnedý, Dominant farebný, Sasex, Moravia a Isa Brown l ročnénosničkyv znáške l káčatá l morky8–10 týždňové

neziskovejorganizáciiŠachyREINTER,n.o. Šachový klub úspešne už tretí rok trénuje mladých v oblasti šachu. Podporte mládež v našom regióne, podporte mladých, ktorí túžia hrať a reprezentovať seba a ŠACH.

darovať2%zVašichdaní

N a š e ú d a j e : Šachy REINTER, n. o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné

TERAZV PONUKENAPREDAJ: l pšenical miešanéšrotyl kŕmnezmesiprehydinu l granuleprezajacea psyl zemiakyjedlé,sadbové l umeléhnojivá–siran,liadoka NPK

Kontakt:0905480587,0577796175

IČO: 42092400 Bližšie informá cie získa te na tel. čís le 0902 998 869. Ď a k u j e m e .

Verejnávýzvanaospravedlnenie V Podvihorlatských novinách č. 10 zo dňa 5. 3. 2012 bol zverejnený článok PROTI STREDISKÁM HAZARDU, kde neznámy a neidentifikovaný autor – sám seba označujúci ako Petičný výbor, uviedol viaceré nepravdivé a nedokázané tvrdenia, a spojil ich nepriamo s obchodnou spoločnosťou ZEROMATIC, s. r. o., ktorá je jediným držiteľom individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií SR na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne v meste Humenné. Tvrdenia o hrozbe zvýšenia kriminality, drogách, závislostiach, zhoršení morálneho prostredia a iné podobné tvrdenia, ktoré spomenul neznámy a neidentifikovaný autor spomínaného článku, boli vyjadrené vo forme, ako keby sa jednalo o fakty alebo preukázateľné skutočnosti. Pritom však nie je zrejmé z obsahu článku, či ide o tvrdenia podložené nejakým výskumom, alebo iným overiteľným meraním, alebo štatistickým zisťovaním, alebo sa jedná iba o výmysly a dohady. Z obsahu článku neznámeho autora označujúceho seba za Petičný výbor je však možné zistiť, že žiaden hodnoverný alebo preveriteľný výskum, alebo iný druh overenia pravdivosti jeho tvrdení vykonaný nebol. Za tohto stavu tvrdení autora spomínaného článku, ktoré sú v rovine dohadov a výmyslov, je konanie autora (alebo viacerých autorov) spomínaného článku protiprávne a poškodzuje, okrem iného, dobré meno obchodnej spoločnosti ZEROMATIC, s. r. o. Je zákonným prá vom spoločnosti ZEROMATIC, s. r. o. brániť sa proti vymysleným ohováraniam zo strany neznámej osoby, kto rá nemá odvahu ani sa pod svoje táraniny podpísať verejne svojím menom. Oznamujeme neznámemu autorovi (autorom), že už boli vykonané právne kroky na zjednanie nápravy. Spoločnosť ZEROMATIC, s. r. o. týmto ve rejne vyzýva neznámu osobu (alebo neznáme osoby), aby okamžite prestali s ohováraním a poškodzovaním práv spoločnosti ZEROMATIC, s. r. o. Zároveň spoločnosť ZEROMATIC, s. r. o. žiada, aby sa autor uvedeného článku písomne ospravedlnil (zaslaním listu na adresu spoločnosti) spoločnosti ZEROMATIC, s. r. o. za vykonané nepriame spájanie spoločnosti ZEROMATIC, s.r.o. s hrozbou zvýšenia kriminality, drog, závislostí, zhoršení morálneho prostredia. Tento článok je publikovaný verejne, s označením mena jeho autora. Autor článku PROTI STREDISKÁM HAZARDU toľko základnej slušnosti a odvahy nemal. ZEROMATIC,s.r.o.


P2 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

ČLENKYÚNIEŽIENVHUMENNOMHODNOTILISVOJEAKTIVITY

Priat eľským istretnutiamiskrášľujúživot

ČlenkyZOÚniežiennaSídliskuI.v Humennomspojilipríjemnés užitočným, keďsa8.marcazišlinahodnotiacejschôdzi,zároveňsipripomenuliMedzinárodnýdeňžien,blahoželalijubilantkám, potešilisaajmalejvýstaveobrazov,ktorýmisaprezentovalŠtefanHodora krasliciamzdielneSivčových. Z obsažnej správy o činnosti, ktorú sa, pretože v tejto časti mesta doteraz predniesla Gabriela Durkotová, vyply- nemajú vhodné priestory pre stretávanulo, že rôznorodé aktivity majú pri- nie sa. K slávnostnej atmosfére aznivý vplyv na zdravotný stav členiek prispelo aj vystúpenie speváckej skua prispievajú aj k ich psychickej poho - piny Riava a milé pohostenie, ktoré de. Z radu podujatí spomeňme aspoň pripravili členky Únie žien a prispel aj stretnutia k sviatkom, na pred- Štefan Hodor z predajne sobranáškach, na rôznych kultúrnych podu- neckých vín. AnnaŠimkuličová jatiach, na súťažiach v zdobení kraslíc, či o najlepšiu šoférku, ale pripravili si aj športový deň na Sídlisku pod Sokole jom. Radi spolu chodia aj na výlety. Minulý rok boli v Jasovskej jaskyni, v Košiciach a na kúpalisku v Maďar sku, a neformálne sa stretávajú v záhradke, aby sa tešili zo vzájomnej podpory a priateľstva. Hodnotiaca schôdza bola aj príležitosťou, aby sa poďakovali darcom 2% daní, z ktorých môžu svoje aktivity uskutočniť, ale aj za podporu, ktorú dostávajú od predsedníčky krajskej organizácie Anny Capovej. Aj na tejto schôdzi ich informovala o pripravovaných poduja tiach Únie žien, ako aj o svojich poslaneckých aktivitách. Patrí k nim aj otvorenie Denného centra na Sídlisku I, na čo už netrpezlivo všetci čakajú a tešia Na stretnutí členiek Únie žien svojuvýtvarnútvorbupredstavilŠtefanHodorz Jablone.

FirmaDAPETs.r.o. prevádzkaHudcovce prijme do zamestnania

PREVÁDZKOVÉHOTECHNIKA PredsedníčkeZOÚniežienGabriele Durkotovej k životnému jubileu blahoželala Anna Capová, predsedníčkakrajskejorganizácieÚŽS.

VSTAVANÉ SKRINE SEVROLL na mieru. Humenné, Chemlonská 112 Tel.0905468887

Profesionálnyfotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l

K OBSLUHE LINKY NA LISOVANÉ BETÓNOVÉ TVÁRNICE POŽIADAVKY: vyučený v odbore elektrikár a platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach, alebo vyučený strojnýzámočník Žiadostisoživotopisomzasielajtepoštou na adresu sídla spoločnosti: DAPETs.r.o.Humenné Mierová34 06601Humenné

-

www.zemplin.sk

Predajnasplátky

- pletivo 150 Zn - 1,70 €/m zľava - 21 % - pletivo 150 PVC - 1,80 €/m zľava - 20 % - kotly na drevo ATTACK - zľavy až do 150 €

K AC T AT

15

P 0

VC 1

 50

Zn

najširšívýberkrbovýchvložiekapríslušenstva navýstavbukrbov vregióne,kotlynapevnépalivo,rúry,kolená,ai.

Suc hýjar ok2811,Hum enné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvovéparketydubFamily, hrúbka15mm–26,04Eurs DPH l kvalitnánemeckálaminátovápodlaha

DUB SARAGOSSA 7mm 5,99 EUR/m2 s DPH

V PONUKE: l plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily l eurookná l drevohliníkovéokná (Energyconcept90,dual–Standard) l interiérovédverev rôznych povrchovýchúpravácha farbách podľanáročnostizákazníka Množstevné zľav y pre stav ebník ov. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

S t r o j o v é s á d r o v é a váp en oc em entov é

O M I E T K Y. Rýchlo,kval itne a spoľ ahliv o.

Tel.0907927970

Lesopoľnohospodárske urbárske pozemkové spoločenstvo Starina so sídlom v Snine

Firm aVASpon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop.

zvoláva

VALNÉZHROMAŽDENIE

l

0577752182 0904951532 e-mail:fotograf.tymes@gmail.com

OTVORENÉ: PONDELOK–PIATOK 7.30–17.00 SOBOTA8.00–12.00

0577721386Jasenovská31,Humenné

AkciA

12.3.2012

všetkých majiteľov Hľadámľudí pozemkov v k. ú. Starina 18.marca(nedeľa) s 3–mesačnou absolo 13.hod. ventskou praxou. Volať od 9.00 do 14.00 hod. na tel. v Snine, Kultúrny dom Starina VýborLPUPS 0915790328

ponúkanapredaj

certifikované RIEČNEŠTRKY. Dovoz z Maďarska. –––––––––––––––––– AreálPD,DlhénadCir. Tel.0915964079 0915864543


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

12.3.2012

I n z e r á ty p r i j í m a m e a j t e l e f o ni c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám registračnú pokladňu MalsomVásvšetkýchrád l Dám do prenájmu 3–izb. byt na Euro 1000 T, možnosť prerobea chcelsomeštežiť, Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. nia na fiškálnu. Cena 105 Eur, aleprišlachvíľa, 0907 307 282. resp. dohodou. Tel. 0911 256 l Dám do prenájmu, alebo odpre- 749 od 8.00 do 15.00 od. v prakeďsomVásmuselopustiť. dám novinový stánok na Mierovej covných dňoch. Neplačtezamnou,mojidrahí, ul. pri Dome služieb v Hu- l Predám palivové drevo. Tel. nechajtematíškospať, čomibolosúdené,muselosastať. mennom. Tel. 0915 882 432. 0908 371 259. l Dámedoprenájmunebytový Úprimne ďakujeme priestor14m2naprízemív bu- l Predám konzumné zemiaky všetkým príbuzným, dove Gymnázia arm. gen. L. z domácej produkcie. Tel. 0907 priateľom, susedom Svobodu na Komenského 4 992 779. a známym za poslednú v Humennom. Ponuky doručte l Predám vozíky 240/135 a 280/135 cm s pogumovanými rozlúčku s naším dra- do21.marcado9.00hod. plachtami. Tel. 0905 626 498. hým manželom, otcom, l Dám do prenájmu garáž v Hu - l Predám Seat Toledo 5–dv., 19 synom, dedkom, bra - mennom. Tel. 0908 132 861. TD, bordová metalíza, r. v. 1994, tom a švagrom 337 000 km bez pretáčania tachometrra, v pojazdnom stave, TarasomV A Š Č I Š I N O M, TK do 7/2014, vrátane elektrónov ktorý nás 5. marca 2012 náhle naa letné pneumatiky, plechové disvždy opustil vo veku 59 rokov. Ďaky so zimnými pneumatikami. Cel pim sta vebný po ze mok v Hu Kú kujeme za kvetinové dary a prejavy na 380 Eur, resp. dohodou. Tel. sústrasti, ktorými ste sa snažili mennom alebo blízkom okolí. Tel. 0904 687 763. 0915 965 305. l Predám Fabiu Sedan 1,2, r. v. zmierniť náš hlboký žiaľ. 2004, šedá metalíza, výborný Smútiacarodina stav. Tel. 0908 731 500. l Predám traktor 6718 so ŠPZ, po GO za 4900 Eur a traktor 5511, po GO, bez ŠPZ za 2800 l Predám 2–izb. byt v OV, 64 m2 Eur. Tel. 0908 218 170. na Mierovej ul. v Humennom. l Predám Citroën Xara Picasso V životesúkrásnechvíle, Tel. 0908 215 861. 1,6 HDI, r. v. 2007, strieborná mektoréčasompominú, l Predám zrekonštruovaný 3–izb. talíza. Tel. 0905 140 427. nakonieclenspomienkymilé byt v OV na Mierovej ul. v HE. Tel. v našichsrdciachnavždyzostanú. 0905 971 146. l Prenajmem alebo predám 12. marca si pripo3–izb. byt (54 m2) v OV na Puškimíname 11 rokov od novej ul. v Humennom. Tel. 0905 smutnej chvíle, keď 589 323, 775 4523. l Predám ošípanú cca 130 kg. nás vo veku 48 ro l Predám 3–izb. byt v Hu- Tel. 0915 989 458. kov po ťažkej choromennom. Tel. 057 7784 143. l Darujem šteňa bez preukazu be navždy opustila l Predám 3–izb. dr. byt na Sídl. pôvodu. Len do dobrých rúk. Tel. drahá manželka, pod Sokolejom v HE. Súrne. Cena 0944 504 307. mamina a sestra dohodou. Tel. +420 723 248 844. l Predám 4–izb. byt v ML. Lacno. AnnaK O T U S O V Á Tel. 0908 218 170. rod. Zarembová zo Sniny. l Predám dom s veľkou záhradou v Pichnom. Tel. 0911 194 253, S láskou a úctou spomínajú manžel 0905 490 753. Karol, synovia Karol a Martin, dcéra l Predám rod. dom v Hankov- l Odstúpim zabehnuté obchodné priestory v Humennom. Tel. 0907 Marianna Drančáková s rodinou, ciach. Tel. 0902 164 810. 100 256. sestra, brat a ostatná smútiaca rodi- l Predám rod. dom v Hu- l Úverybezpríjmua ručeniana na. Ak ste ju poznali, venujte jej ti- mennom. Tel. 0905 913 630. prefinancovanie starých úvel Predám rod. dom v Jasenove. rov.Tel.0918716807. chú spomienku. Ďakujeme. Tel. 0911 951 145. l Má te ťažkosti s lás kou? Má te l Predám krčmu v Uličskom Kri- po ro be nisko, preklia tie? Prišla Míňajúsadni,mesiace,roky, vom. Tel. 0907 191 441. pa ni Te ré za z Bra ti sla vy, mô že čoutícholTvojhlas,Tvojekroky. l Predám 4–árovú záhradu s dre- te sa u nej objednať na tel. Časplynie,všakzastaviťsanedá, venou chatkou v ZO Panoráma. 0914 212 382. ťažkonámjea smutnobezTeba. Tel. 775 4276, 0907 130 177. l Na dohodu spracujem l Predám murovanú chatku v ZO účtovníctvo. Tel. 0907 972 551. 18. marca uplynie Drienovec, vyvlastnený 4–árový l Vyučujem (aj doučím) hru na 10 rokov od smutpozemok, voda, elektrina. Cena klavír, keyboard, spev – všetky nej chvíle, keď nás dohodou. Tel. 0905 101 604. stupne, aj príprava na VŠ. Tel. lPredám priestory na podnikanie blíz- 0908 145 872. vo veku 62 rokov ko Humenného. Tel. 0917 366 554. navždy opustil dra l Spracujem účtovníctvo vrátane l Predám garáž pri SAD v Hu - miezd, daňových priznaní, DPH, hý man žel, otec mennom. Tel. 057 775 2941. a dedko prehľadov a súhrnných výkazov. l Predám garáž pri Tescu v Hu - Tel. 0903 593 434, 0911 593 434, mennom. Tel. 0905 913 630. 057 3811 894. ĽudovítV A J D A l Predám tatranský profil – pe- l Ing. Martin Hatala ponúka z Humenného. rodrážku,brúsený,1.tr.4,30Eur, orez ovocných a okrasných S láskou a smútkom v srdci spo - IItr.3,30Eur/m2,dlážkovicua do- stromčekov, úpravy záhrad mína smútiaca rodina. Ak ste ho končovacie lišty. Doveziem. a automatický systém závlahy. poznali, spomeňte si s nami. Tel.0915863227,0911168982. Tel.0907633883.

Smútoène

Prenájom

Kúpa

Spomienka

Predaj

Drobnochov

Rôzne

l PREPRAVA OSÔB 8+1 PO EÚ. Tel. 0907 957 782. l Preprava9–miestnymklimatizovanýmmikrobusomv EÚa na Ukrajinu.Tel.0908641364. l LACNÉ A KVALITNÉ STRE CHY. www.strechacentrum.sk. l Spracujemjednoduchéa podvojné účtovníctvo a daňové priznanie.Tel.0907946158.

Ponuka práce l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. l NočnýluxusnýklubGolden life Senec prijme milé a sympatické dievčatá. Zabezpečíme kráľovské peniaze každý deňnaruku.Exkluzivita,komfort a pohodlie v samostatných nadštandardných apartmán och. Boh at á zahran ičná i domáca klientela. Solárko, bazén,sauna,reštauračnézariad en ie a súkromné tax i k dispozícii. Pracovná doba podľa doh od y. Príďte sa presvedčiť a určite nebudete ľutovať.Tel.0917617047. l Prijmeme obchodného zástupcu v odbo re sta vebníctvo. Požadujeme: komunikatívnosť, bezúhonnosť, práca s PC. Ponú ka me zaují ma vú odme nu. Tel. 0907 927 970. l Erotickýsalónv StarejTurej prijíma na pozíciu hostesky a spol očníčky symp at ick é dievčatá a ženy. Zabezpečíme nadštandardný zárobok a peniazenarukukaždýdeň.Ubytovanie zdarma, pracovná doba i brig ádnicky. Možn á finančná výpomoc. Staň sa konečne fin ančne nez áv isl ou. Tel.0905244226.

RENOVÁCIAVANÍ

priamou zákazníka Tel.0915869735,0911869735


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

VÝSTAVBAVODOVODUA KANALIZÁCIEV OKRAJOVÝCHČASTIACHSNINY

S prácamizačnúzačiatkom apríla ŠiestehomarcasanaMestskomúradev Snineuskutočniloodovzdaniestaveniska„Výstavbavodovodua kanalizáciev okrajovýchčastiachmestaSnina“.Zmluvao poskytnutínenávratnéhofinančnéhopríspevku(NFP) medziMinisterstvomživotnéhoprostrediaa mestomSninanauvedenýprojektbolapodpísaná13.7.2011. Súčasťou NFP sú okrem sta- zmluvy. Projekt je financovaný 85% ktorého hlavným partnerom je Eiffavebných prác aj náklady na projekto - z Kohézneho fondu EÚ, 10% zo štát- ge Construction Slovenská republivú dokumentáciu, verejné obstaráva - neho rozpočtu a 5% kofinancuje Sni- ka, s. r. o. Bratislava. Cena diela je 4 nie, riadenie projektu (externý ma- na. Na základe výsledkov (VO) 036 110,60 eur, termín na dokončenažment), publicitu a informovanosť. a podpísanej Zmluvy o dielo (24. 2. nie stavby je určený do 24 mesiacov Proces verejného obstarávania (VO) 2012) je zhotoviteľom stavby združe- od nadobudnutia účinnosti ZoD. Na na uvedené aktivity však ešte nebol nie „Skupina dodávateľov Výstavba realizáciu predmetnej stavby mesto kontrolovaný riadiacim orgánom, vodovodu a kanalizácie mesta Sni - získalo NFP z prostriedkov EÚ z OP preto zatiaľ nie sú uzatvorené ani na“, Mlynské Nivy 58 v Bratislave, Životné prostredie. V rámci predmetnej stavby sa zrealizuje odkanalizovanie časti ulice Jesenského v dĺžke 3 km, ulice Daľkovskej v dĺžke 1,2 km a ulice SNP v dĺžke 1,5 km – častí IBV, kde v súčasnosti chýba verejná kanalizácia. Vzhľadom na členitosť terénu budú v týchto lokalitách zároveň vybudované aj tri prečerpávacie stanice. Taktiež bude zrealizovaný verejný vodovod v dĺžke 1,8 km a kanalizácia v dĺžke 1,7 km v podnika teľskej zó ne na uli ciach Podrybnícka a Stakčínska. Zhotoviteľ predpokladá, že samotné stavebné práce začne začiatkom apríla. ZuzanaKrupa Nasninskomkaštielisaveľmipodpísalzubčasu.

KONTROLNÝDEÒNAREKONŠTRUOVANOMKAŠTIELIV SNINE

Archeológoviaskúmajú,stavbáribetonujú

-

12.3.2012

Stavza mestnanosti Koncom februára sa na Úrade

práce, sociálnych vecí a rodiny v HumennomuskutočniliRaňajky so zamestnávateľmi. Zaujali nás štatistické údaje svedčiace o aktuálnejsituáciinatrhupráce v regióne. Vyplynulo z nich, že v okrese Humenné je k 31. 12. 2011 evidovaná miera nezamestnanosti 16,62 % a v okrese Snina 19,49 %. Priemerný počet uchádzačov o zamestnanie je v okreseHumenné5998,v okrese Snina4157.Najpočetnejšiuskupinu tvoria uchádzači vo veku 20–29 rokov (30%). Celkový stav uchádzačov o zamestnanie je v okreseHumenné10297,v okrese Snina 4 141. Najviac, 897 zamestnancovnašloprácuprivýrobepriemyselnýchvlákien,345vo veľkoobchode a malooobchode, 340 v stavebníctve. Z príspevkov nanovovytvorenépracovnémiesta bolo z 560 miest až 410 určenýchnaprácev súvises realizáciou protipovodňových opatrení. Nacelkovýpočet707novovytvorených pracovných miest bolo vyčlenených1938148eur.(mš)

POČASŠIESTICHMESIACOVV RÁMCIAKTIVAČNÝCHSLUŽIEB

Staraťsao mestobudevyšepäťdesiatuchádzačov

MestoHumennéprijaloodzačiatkumarca2012nazákladedohodyo poskytnutípríspevkunaaktivačnúčinnosťformoumenšíchobecnýchsluZa účast i zástupcov zhot ov it eľ a stavb y – Združ en ia žieb50uchádzačovo zamestnanienadobu6mesiacov.Tátodohodaje EAS/KaštieľSnina,objednávateľastavbymestaSnina,a projek- uzavretáv rámciOperačnéhoprogramuZamestnanosťa sociálnainklútantaIng.arch.JánaKatuščákabol7.mareckontrolnýmdňom ziaa spolufinancovanáz prostriedkovEurópskehosociálnehofondu. nastavbe„Obnovahistorickejpamiatky–KaštieľSnina“. Primátorka mesta Humenné Jana práce, sociálnych vecí a rodiny v HuPo dlhšej prestávke, z dôvodu nepri- konštrukcií krovu sa zistili ďalšie sta- Vaľová uviedla: „Prijatí uchádzači sa mennom. Ten samozrejme poskytne aznivých klimatických pomerov, sa tické poruchy, ktoré pravdepodobne budú podieľať najmä na udržiavaní mestu aj príspevok na úhradu časti na stavbe opäť intenzívne pracuje. vznikli nadmerným zaťažením stre- čistoty a poriadku v meste, na drob- nákladov, ktoré s vykonávaním prác Po vyčistení bola urobená betonáž chy snehom, schátralosťou, i ve- ných opravách a údržbe, na kosení, súvisia ako aj príspevok na úhradu podláh na 2. NP a vytýčili sa kom objektu. Projektant stavby za- hrabaní, likvidácii, odvoze či triedení časti celkovej ceny práce zapodzemné inžinierske siete v tra- bezpečí posúdenie poškodených TKO, čistení chodníkov ako aj iných mestnanca, ktorý organizuje menšie sách podzemných prípojok stavby. časti krovu a návrhne statické za- verejných priestranstiev, výsadbe obecné služby. Za obdobných podNa základe rozhodnutia Krajského bezpečenia. Kontrolný deň bol aj rastlín a starostlivosti o ne.“ Ďalej do- mienok boli na vyše mesiac prijatí aj pamiatkového úradu v Prešove pre- príležitosťou na prerokovanie dala, že štyria z nich sa budú starať ďalší 3 uchádzači o zamestnanie na bieha archeologický a reštaurátorský ďalšieho postupu a detailov riešenia o ochranu a udržiavanie poriadku, aktivačnú činnosť formou dobrovýskum. Pri obhliadke nosných častí stavebných prác. ZuzanaKrupa bezpečnosti a čistoty len v lokalite voľníckej služby. Ich úlohou je Rozsah prác je stanove- odstraňovanie následkov pri nepriVÝSTAVAOBRAZOVJÁNABEĽANČINANAZVANÁMOJAFANTÁZIA Podskalka. ný na 20 hodín týždenne pre každé- aznivých klimatických podmienkach ho z prijatých uchádzačov. Výber ako sú extrémne mrazy, sneh vhodných uchádzačov o zamestna- a ochrana obyvateľstva. Ing.SlavěnaVorobelová V stredu, 7. marca bola v Mestskom kultúrnom stredisku nie pre mesto zabezpečoval Úrad v HumennomsprístupnenávýstavaobrazovJánaBeľančiPAVOLKAPRÁĽ naz KamenicenadCirochounazvanáMojafantázia. Autor ako dvojročný spadol z ko- skončil získaním vyúčneho listu. číka a následkom toho ostal ochr - Medzi jeho záľuby patrí počítač, nutý. Po absolvovaní Špeciálnej sledovanie televízie a najmä PriNižnommlyne školy na Podskalke pokračoval kreslenie. Pred 6 rokmi mal svoje husinapažiti na rovnomennej škole v Hu - výkresy v rámci osláv MDD na le Nadruhombrehu mennom, odbor košikár, ktorú tisku v Kamenici nad Cirochou. potokaplátnabiele Kurátorom vtedajšej výstavy bola ANTONJACINA A ženynapotokuperú sninská Galéria Andrej Smolák, plachtyz postelí niekoľko jeho výkresov si záujemPlieskajúpiestami ci aj kúpili, čím podporili združe nabosovovode Zaševeliljarnývetríkv údolí nie Kamenický štvorlístok. Z výsta Suknevyhrnuté poroztápalbielysniežiknapoli. vy poslal svoju prácu aj do súťaže vysokonadkolená Poprebúdzalspiacestromyv záhrade Orange, kde vyhral na dva roky podskočilinašesrdciavoveselejnálade. internet zadarmo. Na minuloročnej belostnéhusi belostnéplátna akcii Zväzu invalidov daroval do Zavejžemi,teplývetrík, z belostitoľkej tomboly jeden zo svojich výkresov. zavejkumilej, boliamaoči? Ako Ján Beľančin uviedol aj na spýtajsajejtíško, prečokeďsastretneme výstave v Humennom, maľovanie aleboz bielychnôh zrazuo tejveľkejláske ho baví a bude sa mu venovať, do - Kytica kvetov na vernisáži pre –hlavasatočí? povedaťužničnevieme. kedy bude vládať. (aš) autoraobrazovJánaBeľančina. Z chystanej knihy básní autora Rodným chotárom.

Maľovaniemabavía budemsamuvenovať,kýmbudemvládať

Ženynapotoku

Jarnývetrík

PV2012_11  

Milíspoluobčania, ďakujemvšetkým,ktorístesazúčastnili volieb.Mojepoďakovaniezvlášťpatrítým, ktoríodovzdalisvojhlasstraneSmer–SD aprejavilidô...