Page 1

ROČNÍK: XV ČÍSLO: 9 27. 2. 2012 CENA: 0,40 €

PRIMAPÔŽIČKA l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasného splatenia l navyšenie pôžičky bez zmeny splátky l zamestnaným dôchodcom, živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel. 0908 143 139

ná j de t e n á s na internete

www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kytièka k meninám Hľa dajme svetlo na kon ci tu ne la Od 27. 2. - 4. 3. 2012 oslavujú meniny: Alexander, Zlatica, Radomír, Albín, Anežka, Bohumil - Bohumila, Kazimír.

Kiná pozývajú FAJN Humenné 28. – 29. 2. Kocúr v čižmách Zač. predst. o 16.30 hod. 29. 2. Twilight sága: ÚSVIT I. 2. a 4. 3. Kráľovstvo zverstiev Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 28. 2. Jack a Jill 3. 3. Na mamuta! Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDA Medzilaborce 28. 2. Silvestrovská noc Zač. predst. o 18.00 hod

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 20.00 hod. štvrtok od 09.00 hod. do 12.00 hod. od 13.00 hod. do 20.00 hod. ut., pia., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. sauna muži ut. - so. od 12.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. streda

Kedy na klzisko pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa

od 13.45 hod. do 15.45 hod. od 16.15 hod. do 18.15 hod. od 15.30 hod. do 17.30 hod. od 16.30 hod. do 18.30 hod. od 12.30 hod. do 14.30 hod. od 17.30 hod. do 19.30 hod. od 17.30 hod. do 19.30 hod. od 12.45 hod. do 14.45 hod. od 18.30 hod. do 20.30 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 27. 2. Lekáreň LABORECKÁ, 28. 2. Lekáreň CENTRUM, 29. 2. Lekáreň SUNPHARMA, 1. 3. Lekáreň Dr. MAX - KAUFLAND, 2. 3. Lekáreň MÁRIA, 3. 3. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 4. 3. Lekáreň DON BOSCO. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň DOM ZDRAVIA 0918 701842. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

Predpokladám,žeajvypatrítek tým,ktorísinenechajúújsťtelevíznesprávy.Vidítev nichpriemernedvetrivraždy,dvedopravnénehody,v poslednomobdobízáplavy,vystúpeniaaktivistovprotigorilám,zlúekonomickúsituáciudomai vosvete, samézlésprávy.Anipoliticinámnemaľujúsvet,právenaopak, situácia je zlá a keď nezvolíme práve ich, bude ešte horšia. Priznámsa,žev poslednomobdobímámradšejmienkotvorné novinya rozhlasovésprávy.PríjemnematiežprekvapilovystúpeniezástupkynegenerálnehoriaditeľaVÚB,a.s.,ElenyKohútikovej na humenskom Klube podnikateľov, ktorá popri negatívachvidíajakésisvetlonakoncitunela.Hocilenv konštatovaní,ženaSlovenskusanáladav ekonomikeprestalazhoršovať, čo dáva nádej na stabilizáciu výhľadu ekonomického rastu na rok2012v miernepozitívnompásme.Ajnapriekrizikámv zahraničíi domajetopredsalenakýsizáblesk,nie? Marián Šimkulič

S PRIMÁTORKOU MESTA HUMENNÉ JANOU VAĽOVOU O INVESTIČNÝCH AKCIÁCH

Kde sú projekty, môže sa začať robiť Poslanci na zastupiteľstve koncom januára odobrili investičné akcie mesta na rok 2012. Mali by byť financované z úverových i vlastných zdrojov mesta. Bližšie nám niektoré investičné akcie priblížila primátorka mesta Humenné, PhDr. Jana VAĽOVÁ. – Pracuje sa na projektovej doku - Lieskovčíka. Projekt k tomu už existuje, mentácii detských ihrísk. Napriek jedné- len ho budeme musieť inovovať. Mnomu názoru, že na každom sídlisku stačí hí ľudia, čo tam majú domy, si sami jedno ihrisko, prihováram sa za schvále- urobili priepusty, musíme zistiť, či sú ný návrh. Ide o to, že sú to detské ihriská všetky legálne. l Podľa rozpracovanej projekto pre 6 až 12 ročné deti a ihriská pre mládež. Budú po dve na každom vej dokumentácie je odobrená obsídlisku, vrátane Dubníka. Motivovali nova schodov a verejného priesma občania na Sídlisku 1, kde na plo- transtva na Námestí slobody – juh che bývalého kúpaliska veľa detí hrá pri objekte obchody a služby… futbal. Tam by sme urobili malé det- – Očakávame dokončenie tretej etaské ihrisko pre deti do 10 rokov py pešej zóny. Veľa financií si vyžiaa väčšie pre futbal s oplotením, kde da schodisko, je tam plocha asi 2000 by mohlo byť v zime aj klzisko. m2, všetko patrí mestu. Myslím si, že l S diskusiou sa na zastupiteľstve kameň tam bude vhodnejší. Táto stretla aj revitalizácia parku na časť už je schválená aj finančne. Sídlisku I pri Karpatii a podchodu. l Schválené sú tiež prostriedky na – Myslím si, že to nebol najlepší stavebné úpravy zastrešenia krok bývalého vedenia, keď podchod viacúčelovej budovy futbalového zobralo od firmy Chemes. Na pod- štadióna – 1. etapy. chod prichádzajú sťažností nielen od – Začína sa robiť, už je aj vysúťažeobčanov, ale aj od polície. Bude nás ná budova pri futbalovom štadióne – to stáť určite veľa, chceme ale osloviť strecha s podkrovím na ubytovanie. aj firmy. Architekt navrhuje farebné Bola som tiež na Slovenskom futbaloplexisklo s čírou časťou (nerozbitné, vom zväze a mesto sa bude uchádzať odolné voči sprejom a farbám). Má- aj o financie na umelú trávu. Nič me rozpracovanú aj dokumentáciu nesľubujú, máme si podať žiadosť k parku oproti železničnej stanici. a mesto musí kofinancovať. Možno l Ďalšou investičnou akciou je nám niečo dajú, len je otázne kedy. l V budove bývalej Obchodnej sídlisko III a Gaštanová ulica – konečné úpravy po prekopávkach akadémie sa plánujú stavebné správcami inžinierskych sietí… úpravy dvoch podlaží pre Mestskú – Na Sídlisku III nám ohlásili plynári políciu. A tiež mesto chce investoa vodári, že tam budú kopať. Rokuje - vať do digitalizácie kina. me, aby to bolo synchronné. Navrhuje - – Strop v budove Mestskej polície je me, aby rozkopané chodníky sme ne - v zlom stave, od roku 1950 nebolo do dávali čiastočne do pôvodného stavu, budovy investované. Je to nutné. V príale komplet. Mesto to vyjde o polovicu pade digitalizácie kina sú tohto a na bulacnejšie (pol chodníka urobia firmy, dúci rok granty. Mesto sa o nich pol mesto). To isté sa dotkne Gaštano - uchádzalo, časť sme dostali, alikvotnú vej ulice i opravy kanalizácie, kde sú sumu treba doložiť s tým, že bude aj pravidelne zaplavované domy. Bude premietanie 3D. Musíme tak urobiť, aby sa robiť aj dokumentácia ohľadom kino nezaniklo. Marián Šimkulič

Ná vrat k tra dičným re ceptú ram V priemyselnom parku Chemes v Humennom rozbehol výrobu nový mä sokombinát Althan. Mäsokombinát patrí pod holdingovú spoločnosť MOF, a.s., za ktorou stojí Ján Molnár. Althan chce v Humennom pokračo vať v tradícii výroby mäsových výrobkov najvyššej kvality s ich prija teľnými cenami pre slovenský trh. Areál priemyselného parku Chemes ponúkol ideálne prostredie pre vybudovanie novej fabriky na výrobu mäsových výrobkov. Vo výrobe nového podniku našlo zatiaľ stabilnú prácu 61 zamestnancov. Ak výrobky príjmu zákazníci, do roka výrobu rozšíria a spolu u nich nájde prácu 100 zamestnancov. Ing. Richard Gavaľa

-

27. 2. 2012

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Ume lecko – his to ric ká expo zí cia otvo re ná: ponde lok – piatok 8.30 – 15. hod., skan zen otvo re ný len vopred ohlá se ným návšte vám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l 28. 2. REMINISCENCIE o 15. hod. – spomienky na Humenné v obrazoch MARGITY KRAKOWSKEJ, fotodokumentácie a osobné svedectvá pamätníkov. Mestské kultúrne str. Humenné l Kontrasty – výstava obrazov Juraja Tkáčika. Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce l Stála expozícia otvorená utorok – piatok od 10. do 16.30 hod., v sobotu a nedeľu od 12. do 16.30 hod.

Opustili nás V HUMENNOM Magdaléna Swatonová, nar. 1932 Mária Telepčáková, nar. 1922 Marián Šamudovský, nar. 1948 Štefan Bartko, nar. 1940 Ján Smarž, nar. 1931 Ph.Mr. Gustáv Pogány, nar. 1921 V BAŠKOVCIACH Alžbeta Sotaková, nar. 1928 V BELEJ NAD CIROCHOU Ján Gnip, nar. 1941 Ján Čižmár, nar. 1924 Pavlína Telváková, nar. 1936 V BEREZOVCI Juraj Dzoba, nar. 1923 V BREKOVE Ján Jacina, nar. 1949 V HRABOVCI NAD LABORCOM Helena Kolesárová, nar. 1910 V JABLONI Helena Pašková, nar. 1927 V KARNEJ Alžbeta Petrovčáková, nar. 1920 V KRÁSNOM BRODE Helena Baníková, nar. 1941 V LADOMÍROVE Mária Hakulinová, nar. 1927 V MYSLINE Vojtech Brenkač, nar. 1930 V NIŽNEJ JABLONKE Zuzana Capová, nar. 1935 V OĽKE Juraj Gajda, nar. 1934 V ROVNOM Jozef Čorma, nar. 1940 V RUSKEJ KAJNI Mária Bačovčinová, nar. 1933 V SLOVENSKOM KRIVOM Mária Židziková, nar. 1927 V STAKČÍNE Ladislav Roháč, nar. 1955 V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE Mikuláš Labanc, nar. 1945 V UDAVSKOM Anna Koromházová, nar. 1926 VO VOLICI Júlia Gojdičová, nar. 1928 V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH Anna Piptová, nar. 1933 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Vladimír MEČIAR, predseda ĽS HZDS l Ľuďom ponúkame analýzu reálneho života. Slovensko prechádza veľkou etapou stagnácie. S poklesom ekonomickej výkonnosti – príjmov ľudí a raste inflácie. K tomu sa pridružujú dlhodobé choroby Slovenska – malá podpora domácich podnikateľov, veľké problémy poľnohospodárov, nevyváženosť v rozvoji regiónov, kde malá ponuka práce núti ľudí k emigrácii, najmä vekovo mladších. Výpadok tejto skupiny znamená nárast počtu dôchodcov. Východ čelí rastu chudoby. Ak sa vývoj do polovice budúceho roka nezmení, stav zo súčasných niekoľko stotisíc vzrastie až na milión dvesto. Ak každý má aspoň jedného člena rodiny, ide o dva milióny štyristo tisíc ľudí. To všetko obracia zmysel slovenskej solidarity na holý boj o prežitie. To chceme zmeniť, čo je viac ako všetky stranícke hádky. ĽS HZDS nie je spojená so žiadnym korupčným škandálom, nemáme žiadne gorily. Sme v pozícii prosby o dôveru, tú medzeru po nás nikto nezaplnil. Ak sa dostaneme do parlamentu, budeme hovoriť o tom, čo človeka denne trápi. To je posolstvo, ktoré odovzdávame voličovi. Politika sa musí zreálniť, nemôže žiť vo fatamorgáne.

Všetko sa nezmestilo Voľby klopú na dvere. Aj preto sa

nám všetko nezmestilo. Nedostalo sa na Raňajky so zamestnávateľmi, stretnutie Klubu podnikateľov s Elenou Kohútikovou z ústredia VÚB, ani na niektoré reakcie. Prepáčte, nabudúce. (mš)

Aká bude budúcnosť východného Slovenska? www.porochnavy.sk

27. 2. 2012

Policajné správy Humenský policajný vyšetrovateľ obvinil 22. februára zo zločinu lúpeže dvoch chlapcov zo Sniny (15 a 16–ročný) a spracoval podnet na vzatie do väzby. Obvinení mladiství mali v Snine 20. februára večer prepadnúť 75–ročného muža, na križovatke ulíc Dobrianskeho a Čsl. armády. Starší chlapec muža zvalil na zem do snehu a pridržal ho, pričom mladší obvinený mu prehľadal vrecká. Z vrecka vetrovky mu ukradol osobné doklady, ktoré neskôr odhodil neďaleko miesta činu. Obaja utiekli, lebo tento čin videla zatiaľ nezistená osoba. Prepadnutý muž neutrpel zranenie, ani mu, okrem psychickej ujmy, nevznikla žiadna škoda.

ZBI LI HO PRE CI GA RE TY

Pri stretnutí v Humennom sa predsedaSDĽJozefĎuricastretols kandidátkaminaposlankyneNRSR–DarinouBarančíkovoua MáriouCehelskou.

Z obavy o zajtrajšok

Humenné navštívil predseda Strany demokratickej ľavice Jozef Ďurica. Prítomným sa prihovoril slovami: „Žijeme v dobe, keď prevažná väčšina z nás sa denne stretáva spocitom neistoty, V sobotu 25. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza Po - takmer strachu zo straty zamestnania, strachu, ľovníckeho združenia Sokol Humenné. V mene 37 členskej základ- aby sme neochoreli, lebo kolabuje zdrane správu o činnosti predniesol predseda Ing. Miroslav Horvat. votníctvo, strachu o naše deti, či nepôjdu Konštatoval, že za hodnotené predsedu (Miro Horvát), poľovné- na ulicu, dokonca strachu, aká perspektíobdobie bolo v rámci tlmenia ho hospodára (Tomáš Katkovčin) va čaká naše vnúčatá. Jednoducho žiješkodnej zveri ulovených 18 líšok, a členov výboru (Rudolf Dlužanin, me vstrese zobavy ozajtrajšok. Táto sku17 túlavých psov, 13 mačiek, 25 Miroslav Šuľák, Tibor Szeker, Mar- točnosť spojila členov a sympatizantov sojok a strák. V priebehu roka bo- tin Dlužanin, Marián Harvilko, Pe- SDĽ a aktivovala ich, aby spoločne tento lo vydaných 70 povoleniek na lov, ter Kovalik, Juraj Lupčo st.). (mš) stav pomohli zmeniť“. (db) pričom počet návštev poľovného revíru bol viac ako 1 200. Poľovníci ulovili 14 ks diviačej zveri, z toho jeden medailový exemplár, 3 ks jelenej, z toho 1 jeleňa, 20 ks srnčej, z toho 8 srncov. Trofeje z odlovenej zveri budú predložené na chovateľskú prehliadku koncom marca. No nielen lovom sa zaoberali poľovníci. Udržiavali posedy, zásypce, krmelce, soliská, čistili chodníky a studničky. Obsiate políčka pod Dúbravou, Laštík, Sihotovo a Hrabiny slúžia zveri. Na dopĺňanie zásob boli zabezpeče né 3 tony kukurice, sóje a pšenice. Popri schválení členského vo výške 100 Eur poľovníci zvolili NovozvolenízástupcoviaPZSokolna čele s predsedom Mirom Horvatom a poľovným hospodárom Tomášom Katkovčinom(prvýa tretízprava). Ná mestie Cent rum Sni na l Ak je ku koncu februára mráz, žatva bude veselá l Veľa slnka na za- 4. zimný výtvarný salón – výber čiatku pôstu, veľa svetla aj počas obrazov z medzinárodných vý- Núdzový stav kvôli ľadovým kryhám, pôstneho obdobia l Ak február kon - tvarných festivalov. ktoré sa pod mostom miestneho poVÝPREDAJ OBRAZOV čí severným vetrom, dobre sa bude toka zhromaždili a následne bránili SO ZĽA VA MI AŽ DO 50 % dariť žencom l Február biely, mra v odtoku vody, vyhlásil v sobotu 25. Otvo re né: uto rok – stre da 10. – 12. hod. zivý, nádej na úrodu posíli l Sv. Alfebruára starosta obce Stakčínska štvrtok – piatok 13. – 17. hod. bín púšťa vodu na mlyn l Ak sv. Návštevu galérie v inom čase možno Roztoka Juraj Pyteľ. Voda sa vyliala Anežka vypustí sneh z mieška, ten dohodnúť na tel. 057 762 43 48. mimo koryta a občanom spôsobila nevydrží dlho ležať l V deň sv. Kaškody. Topenie snehu a členitosť te–––––––––––––––––––––– MiniGaléria Andrej Smolák zimíra zima do mora zamierila l Ak rénu v obci spôsobili uvedený stav. Hotel Karpatia v Humennom marec stiahol kožuch, apríl po ňom Na nutnosť riešenia situácie obec (ar) ešte rád siahne. (cin) l IMPRESIE – výber z depozitu galérie. upozornila už viackrát.

Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE PO ĽOVNÍCKE HO ZDRU ŽE NIA SO KOL

Popri lo ve aj sta rostli vosť o zver

Z pranostiky

-

Galéria Andrej Smolák

Vy lia la sa mi mo ko ry ta

Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 21. februára 37–ročného muža z Papína a 28–ročného muža z Ptičia. Medzi mladším obvineným a 56–ročným mužom z Humenného vznikol 20. februára asi o 19.30 hod. v jednom z pohostinstiev na železničnej stanici v Humennom konflikt, pričom od neho obvinený pýtal peniaze a začal ho fackovať po tvári. Následne ho vytiahol von, kde už čakal druhý obvinený, a taktiež ho fyzicky napadol na rôznych častiach tela. Poškodený muž sa snažil újsť, dostal sa k auto busovému nástupišťu. Obvinení ho chytili, odvliekli za automat na mlieko, zvalili na zem a opäť fyzicky napadli kopaním. Z vrecka mu ukradli krabičku cigariet s 10 podomácky vyrobenými cigaretami. Poškodený utrpel zranenia s dobou liečenia asi 3 týždne. Polícia podozrivých zadržala do polhodiny od lúpeže, bol spracovaný návrh na vzatie do väzby.

VÝ BUCH PLY NU V PO HOSTINSTVE

Okolo 20–ej hodiny 21. februára došlo v miestnosti umývarky v jednom zo sninských pohostinstiev z doposiaľ nezistených príčin k výbuchu plynu. V tom čase tam boli dve osoby. Následkom výbuchu došlo k poško deniu jednej steny a k ťažkému zraneniu 28–ročnej čašníčky, s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Žena utrpela popáleniny 3. stupňa v časti tváre, krku, hrudníka a oboch rúk. Hmotné škody vyčíslené zatiaľ neboli. Pracovníci SPP na mieste činu zisťovali príčiny úniku plynu. Polícia začala trestné stíhanie z prečinu všeobecného ohrozenia. kpt. Mgr. Janka Karnišová

MESTSKÍ REORGA NI ZO VA LI Šumy okolo schválených organizačných zmien Mestskej polície v Snine nabrali na obrátkach, keď v jej radoch je o šesť policajtov menej. V súčasnosti by tak na oddelení malo pracovať osem príslušníkov MsP, náčelník a štyria zamestnanci chránenej dielne obsluhujúci kamerový systém. Výpovede dostali k 1. februáru piati, šiesty si ju z dôvo du práceneschopnosti nemohol prevziať. –MJK–


4

56

- PODVIHORLAT OM -

133

Ing. Štefan Ladičkovský Ing. Ondrej Kardoš

INZERCIA

61

-

98

27. 2. 2012

146

JUDr. Mária Gajdošová Ing. Jaroslav Beňatinský Ing. Miron Karaman


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

27. 2. 2012

DARCOVSKÁ KAMPAŇ VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2012 ODŠTARTOVANÁ KÚ ZELNÍK MEDZI ŠKO LÁKMI V KA ME NI CI NAD CI RO CHOU

buľka a Ši kuľka s Dá vi dom Zachráň ro man ti ku – da ruj krv Ci Na cirkusovú show sa 16. februára tešili žiaci Základnej školy v Kamenici

Valentínska kvapka krvi už 17 rokov spája všetkých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Kampaň sa začala 8. februára a potrvá do 9. marca. Tvárami Valentínskej kvapky krvi ná tekutina s takými vlastnosťami sú Kristína Svarinská a Juraj Ďuriš. vyrobiť nedá. Dokonca ani kúpiť. Obaja herci sú darcami krvi, preto A tak mi bolo vzácne darovať niečo sme sa opýtali, čo ich viedlo cenné, čo môže zachrániť ľudský žik podpore kampane. „Podporiť túto vot“, spomenul Juraj Ďuriš. Motivoakciu som sa rozhodla z veľmi jed- vaní heslom Zachráň romantiku noduchého dôvodu. Uvedomujem - daruj krv stvárňujú symbolicky darcu si, že život je jedna veľká náhoda krvi a jeho odhodlanie darovať niečo a človek nikdy nevie, kedy bude zo seba pre záchranu iných. Tváre sám potrebovať pomoc. Preto si kampane sa zúčastnia aj niektorých myslím, že darovanie krvi je prvý výjazdových odberov krvi, ktoré sa a zároveň veľký krok ako byť nápo- budú v rámci kampane organizovať. mocný. I keď doba ukazuje inak, Valentínska kvapka krvi prebieha na snažím sa nebrať ohľad iba na se- celom území Slovenska, v školách ba, ale vnímať svet naokolo. Som i vo firmách. Všetci, ktorí sa zapoja vďačná, že som sa mohla stať sú- do kampane a darujú krv, dostanú časťou tohto projektu“, povedala malý darček s motívom kampane. Kristína Svarinská. „Zatiaľ sa podobMgr. Silvia Knapiková

nad Cirochou. Zrealizovala sa vďaka starostovi obce Ing. Alexandrovi Bugyimu, ktorý ju žiakom a učiteľom venoval za ich prácu a výsledky v škole. Nešlo o klasické predstavenie Kamenice nad Cirochou, že im pod šapitó s artistami, ktorí robia pripravil tak milé prekvapenie. saltá vo výškach a lezú po lane, či PaedDr. Helena Babrňáková dych vyrážajúcimi drezúrami s tigrami. Naši žiaci mohli obdivovať triky kúzelníka so šatkami, prsteňom i čarovnými krabičkami. Uznanie si získal aj malý kúzelník a žonglér s kruhmi i kuželkami Dávid. V niektorých číslach vystupovali aj žiaci školy. Svojským hu morom naši chlapci pod prezývkou Cibuľka a Šikuľka obohatili cirkusové predstavenie. Každý si našiel svoje číslo, ktoré ho za uja lo, i po te ši lo. V zá ve rečnom vstupe sa zástupcovia Cibuľka,Šikuľkaa kúzelníkDávid. žiakov po ďa ko va li sta ros to vi

PLE SA LO SA AJ V PO DA NÍ STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKO LY V HU MENNOM TRE TÍ ŠKOL SKÝ PLES ZÁKLADNEJ ŠKO LY KUDLOVSKEJ V HU MENNOM

Zvo li li si krá ľovnú i krá ľa ple su S medzi ná rodnou účasťou

V piatok17.februárabystežiakovStrednejzdravotníckejškoly v Humennom darmo hľadali v školských laviciach. Tento deň si budúci mladí zdravotníci rezervovali sálu MsKS pre svoj „Valentínskyples“.Nielenžiaci,alei pedagógoviaa zamestnanciškolysavďakaŽiackejradefašiangovoi slávnostnezabavili.Úvodné oficiality vystriedala humorná scénka v podaní žiačok druhého ročníka,ktoréukázali,akosachystalidievčencenapleskedysi, i akotovyzerádnes.Plessižiacispestrilivlastnýmprogramom, striedali sa čísla tanečné i spevácke. Zvolili si kráľovnú a kráľa plesu, ako bonus zaspieval „Karel Gott“, alias Jozef Ovšianik. Niektorívďakacenámz tombolyodchádzalidomovi vecneobdarení.Dobrounáladouvšakboliobdarenívšetci. Slávka Kráľová

KONCERT PAVLA HAMMELA S DEŤMI Z DETSKÝCH DOMOVOV

Za lo ži li no vú tra dí ciu

V sobotu 28. januára spojil Novoročný koncert pomyslenou čiarou srdca Detský domov Sv. Nikolaja a Detský domov kpt. Nálepku v Medzilaborciach s mestom Medzilaborce a jeho obyvateľmi. V prvej časti koncertu vystúpili de- z detských domovov v Medzilati z detských domovov, druhú časť borciach. Sme radi, že nachádzaspríjemnilo vystúpenie populárne- me podporu pri takýchto aktivitách ho speváka z Bratislavy Pavla u vedenia mesta, hlavne u primá Hammela s gitaristom Jurajom Bu- tora, ako i ďalších sponzorov, ktorianom. Prítomnosť tejto osobnosti rým tiež patrí naše poďakovanie. podčiarklo charitatívne zameranie Týmto koncertom sme chceli pokoncertu, keďže vystúpenie bolo ďakovať aj školám a školským zabez nároku na honorár. Známe hi- riadeniam, ako aj občanom mesta ty Medulienka, či Stužková získali za trpezlivosť a spoluprácu pri výnie len detí, ale aj skôr narode- chove našich detí z oboch detných. Dúfame, že sme založili tra- ských domovov. díciu novoročných koncertov detí Ing. Daniel Čura

NasnímkezľavaIng.DanielČura,riaditeľDeDkpt.Nálepku,PavolHammel, Bc.DagmarHučková,riaditeľkaDeDsv.Sv.Nikolajaa gitaristaJurajBurian.

Fašiangové obdobie plné zábavy a tanca sa stretlo s veľkou obľubou aj u žiakov Základnej školy Kudlovskej v Humennom. Plesová sezóna vyvrcholila už na treťom „Kudlovskom plese“, ktorý sa tento rok konal v milej spoločnosti nielen našincov. Svojou prítomnosťou nás poctili tanečnými partnermi. Zlatým klinžiaci a učitelia zo Španielska, Ta- com bol stoličkový tanec zástupcov lianska, Portugalska, Bulharska, Lo- všetkých zúčastnených zahratyšska a Turecka. Tanečný večer ničných krajín. Počas plesu si žiaci v priestoroch školskej jedálne otvorili mohli zakúpiť aj lístky do pestrej dva páry v rytme valčíku. Ten sa stal tomboly, či čokoládky na valentínsky bránou do neopakovateľnej atmo- čokoládový tanec. Najobľúbenejšia sféry, ktorú dotvárali účinkujúci akcia roka, ktorú organizujú členovia v kultúrnom programe. V ňom vystú- žiackeho parlamentu sa ani tentopil tanečný súbor Chemloňačik, krát neobišla bez voľby kráľa a kráZuzka Kalaninová zaspievala ľovnej plesu. Riaditeľka školy RNDr. pieseň Rolling in the deep od spe- Anna Kissová slávnostne dekorovaváčky Adele a s latinsko–americký- la za kráľa Patrika Šutku a korunku mi tancami sa predviedli Kristína Ve- kráľovnej získala Viktória Sklenčároľasová a Petra Siváková so svojími vá. Mgr. Ivana Kočanová

Veselúbodkuzafašiangamipripravilipreškôlkárova ichrodičovdeňpredPopolcovoustredouv MaterskejškolynaTyršovej ulici v Humennom. V čase, kedy obyčajne deti zo škôlky odchádzajú domov, sa stretli učiteľky, deti, rodičia, ba i súrodencia starírodičiav jednejz tried.Zábavamohlazačaťhneď popredstavenímasieka občianskehozdruženiaNehapreživot, ktorév materskejškôlkepôsobía pomáhapriprácis handicapovanýmideťmiv tejtoškôlke.Určiteimpomôžeaj120Eur,ktoré sa vyzbieralo. Na karnevale sa tancovalo a veselilo až do tmy a nikomusadomovnechcelo.Prišiškácha čajičasplynul,a tak, akoskončilifašiangy,skončilajtentokarneval.ZazorganizovanietohtopodujatiapatrívďakariaditeľkeMgr.AdrianeTovarňákoveja učiteľkám,akoajrodičoma starýmrodičomzadotváranievýbornejnáladyajzafinančnýpríspevok. Anna Komanová


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

27. 2. 2012

SVIATOK SVÄ TÉ HO VA LENTÍ NA NETRA DIČNE NA SOŠ OB CHO DU A SLU ŽIEB V HU MENNOM

Po te ši li ná pa di tosťou a es te tic kým cí te ním

Obdobie, keď sú obchody plné červených srdiečok a darčekov pre zamilovaných, sviatok svätého Valentína, je časom, keď si zamilovaní ľudia vyznávajú lásku častejšie a intenzívnejšie. Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom pochopili tento sviatok svojrázne. Každý z nás si praje byť šťastný niekoho, kto nás podrží. Je to búľ a múčnikov pod dohľadom ločenské a súťažné účesy, aj va a milovaný. Šťastie sa neraz svetielko, ktoré rozžiari aj ten majsteriek odbornej výchovy. Štu- lentínske, dominantné kreácie ukrýva aj v tých najmenších da- najtmavší kút. Študenti odboru denti využili svoje estetické cíte - pomocou farebných sprejov, či roch – keď sa v našom srdci usa- „spoločné stravovanie“ pripravili nie, nápaditosť a zručnosť. zapletaním rôznych druhov vrkodí najväčšia bolesť a máme v škole výstavku slávnostných ta- Návštevníkom hypermarketu čov od kaderníkov – pastvou pre Tesco sa snažili spestriť nákupy oči boli zdobené perníkové študenti z odborov kozmetička – srdiečka a linecké koláčiky z rúk kaderník – cukrár – hostinský – cukrárov – hostinskí inšpirovali stolár a operátor drevárskej a ná- slávnostnou valentínskou tabubytkárskej výroby. Prezentácia ľou, netradičným zladením ohniškoly, práca a kreatívna tvorba vej červenej a čiernej farby – stopotvrdila myšlienku, že najkrajším lári a operátori prezentovali techprejavom lásky je urobiť niečo nológie v opracovaní dreva, pekné pre kohokoľvek. Žiaci a pe- rezbársku techniku, umenie intardagógovia zábavnou a zaujíma - zie, výroba drevených misiek vou formou priblížili priebeh technológiou lepenia dreva ukávyučovania v niektorých odbo- zala vyspelosť, estetické cítenie roch a krúžkoch našej školy – sú- a presnosť študentov. Kľúčenky ťažné i nápadité líčenie, trendy a drobné výrobky s vygravírovatrblietavým tetovaním a atrak- ným menom či obrázkom boli pre tívnym zdobením nechtov, tipy návštevníkov odmenou za ich poŠtud enti SOŠ obc hod u a služ ieb bral i prez entác iu svo- a rady v starostlivosti o pleť z ra - zornosť. Anna Gabriová jhoodb or unasviat okzam il ov an ýchzodpov edne. dov budúcich kozmetičiek – spoa Mgr. Monika Harvanová

Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI KLINICKEJ ONKOLÓGIE V HUMENNOM

De lia sa o bo lesť, ale aj ra dosť z uzdra ve nia

Zlepšenie kvality života onkologických pacientov, uľahčenie ich návratu po liečbe do bežného života, ale aj pomoc v ťažkej životnej situácii chorým i ich blízkym je cieľom Spoločnosti klinickej onkológie (SKO) v Humennom, ktorá vstúpila do 12. roku svojho pôsobenia. Členovia SKO sa 21. februára zišli na valnom zhromaždení, aby zhodnotili výsledok práce za uplynulé dva roky a stanovili si program na ďalšie obdobie. SKO má v súčasnosti 267 členov, vaný Avonom. Členovia klubov spo- tiež Mgr. Drahomíre Zalajovej zo z daní svojich priaznivcov, ako aj ktorí sa majú možnosť zúčastňovať ločne oslavujú MDŽ, vítajú nový rok, ZUŠ za vytvorenie loga SKO v po- o dary v rámci celoštátnej zbierky činnosti dvoch klubov, ktoré sa návštevujú koncerty, ale aj svojich dobe štvorlístka, Mgr. Nadežde pre onkologických pacientov – schádzajú raz mesačne. Klub Pra - priateľov, ako to bolo v Habure či Havrilakovej zo Súkromnej ZUŠ Mú - v Deň narcisov, ktorý 13. marca bumeň združuje pacientov s rôznymi Kolonici. „Najväčšiu radosť ale majú za za benefičné koncerty a finančné de v Humennom už pätnástykrát. onkologickými chorobami, kým z rekondičných pobytov v Barde- dary z dražby obrazov, Mgr. MiroslaAnna Šimkuličová v klube Nádej sa stretávajú pa- jovských kúpeľoch,“ uviedla prezi- vovi Kerekaničovi, umeleckému vecientky s ochoreniami ženských dentka SKO a dodala, že takého po- dúcemu FS Chemlon a Rusínskej orgánov. V hodnotiacej správe pre- byty sa mohli uskutočniť vďaka pri- obrode, ako aj odstupujúcim členom zidentka SKO Dana Salanciová vy - mátorke Jane Vaľovej, ktorá aktivity výboru – RSDr. Štefanovi Jaňovkomenovala rad spoločenských SKO finančne podporila, a tiež vďa - vi, Márii Adamčíkovej a Marte Moroa vzdelávacích podujatí, ktorých sa ka projektom MUDr. Brigity Timuľa- chovičovej. Na obdobie ďalších členovia zúčastnili. Patrili medzi nich kovej a Anny Capovej z NF Rodiny dvoch rokov bol zvolený výbor v nopacientske semináre v rámci Che- a žien, na ktoré prispela Liga proti vom zložení, ktorý sa bude usilovať moterapeutických dní v Košiciach, rakovine zo zbierky Dňa narcisov. o splnenie programu postavenom kde sa stretli aj s prezidentkou Ligy Prejavy vďaky na valnom zhro- na doterajších dobrých skúse proti rakovine MUDr. Evou Sirackou, maždení Spoločnosti klinickej onko- nostiach a aktivitách prospešných prednáška odbornej kožnej lekárky lógie patrili aj ďalším sponzorom pre telesné a duševné zdravie. Spo MUDr. Jarmily Smolákovej, ale aj a darcom, bez ktorých sa ich práca ločnosť klinickej onkológie sa bude „Pochod za zdravé prsia“ organizo- nezaobíde. Poďakovanie vyslovili preto uchádzať aj v tomto roku o 2%

PRO JEKT CEZHRA NIČNEJ SPO LU PRÁ CE ENPI 2007–2013 V SOŠ SNI NA

Prax, teória a fy zic ká ná ma ha v jed nom Náš projekt „Učitelia a študenti v kurze inštruktorov pre futbal, volejbal, florbal, lyžovanie, plávanie a korču ľovanie v Strednej odbornej škole v Snine na Slovensku a Vyššej odbornej škole No. 34 vo Vinogradove na Ukrajine“ je zameraný na rozvíjanie pozitívneho partnerstva stredných škôl a cezhraničných aktivít. Prvá časť projektu bola orientovaná na zimné aktivi- plínskej šíravy. V bazéne Vojenskej zotavovne s plavty. Dvadsať učiteľov SŠ Prešovského samosprávne- cami vybavenými plaveckými plutvami a potápačský ho kraja a rovnaký počet zástupcov SŠ Ukrajiny sa mi okuliarami prebiehal plavecký kurz. Vo všetkých v dňoch 27. januára – 5. februára, vybavení zodpove- prípadoch sa učitelia nevyhli ani teórii. Uvítací dajúcou výstrojou a pod odborným vedením lektorov a rozlúčkový večer sprevádzaný tancom utužil vzťaMPC z Prešova zúčastnili 10–dňového inštruktorské - hy učiteľov oboch krajín. Účastníci tohto zaujímavého kurzu. Lyžiarska časť bola v zimnom lyžiarskom ho kurzu obdržali certifikáty a osvedčenia s kreditmi, stredisku Ski park Chlmec. Napriek mrazivému poča - i diplomy. Sprievodným podujatím bola aj návšteva siu stredisko vytvorilo výborné podmienky pre Michajla Andrejoviča Motyľčaka, vedúceho odboru účastníkov kurzu nielen na svahu. V troch družstvách školstva, ve dy a kultú ry Za karpatskej ob las ti podľa výkonnosti získavali účastníci vedomosti a riaditeľov SŠ, ktorých prijal Ing. Karol Lacko o carvingovom lyžovaní a metodike výučby. Družnú PhD., vedúci odboru školstva PSK, a spoločne na atmosféru a zaháňanie chladu utužovalo precvičova - vštívili školy v Snine, St. Ľubovni, Kežmarku, i Vy nie aerobiku a zumby. Korčuliarsky kurz s poznatka - soké Tatry. „Ľudia ľuďom“ – tieto slová, z ktorých mi o metodike korčuľovania absolvovali pedagógovia myšlienka projektu vychádzala, nezostali len nena zimnom štadióne v Michalovciach. Hokejové boje mými písmenami, ale naplnili svoju podstatu. sa odohrali na klzisku i na zamrznutej ploche ZemIng. Štefan Ivan, riaditeľ SOŠ Snina

Prezidentka SKO Danka Salanciová poďakovala Nadežde HavrilakovejzoSúkromnejZUŠ Múzazabenefičnéaktivity.

Do školy až po prázdninách Žiaci ZŠ Kudlovskej v Humennom si predĺžili jarné prázdniny (27. 2. – 4. 3.) o dva dni. Teda, najmä tí zdraví sa potešili, keď už 23. a 24. februára nemuseli ráno vstávať do školy. Na základe odporúčania miestneho RÚVZ vzhľadom na vysoký nárast chrípkového a podobného ochorenia detí boli vyhlásené chrípkové prázdniny. Do školských lavíc by tak mali zasadnúť v pondelok 5. marca. –MJK–


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

27. 2. 2012

ŽIAČKY STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY OBCHODU A SLUŽIEB V ČECHÁCH

Obe do va li s pá nom se ná to rom

Žiačky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom – Františka Kohútová, Katarína Muravská, Martina Diničová a Veronika Dančová (na snímke s hostiteľmi) – od 16. januára do 12. februára boli v rámci projektu Leonardo da Vinci na odbornej stáži v Strednej škole obchodu. Pociťovala som radosť z toho, že za- nom pivovare, kde nám ukázali ako žijem niečo nové. Po deviatich hodi- sa vyrába pravé české pivo. Nezanách cesty sme dorazili do Brna, kde budneme na deň v Prahe s riaditeľom nás na stanici čakala pani Vondruško- Mgr. Číhalom. Ukázal nám historické vá. Počas štyroch týždňov v Jihlave centrum stovežatej Prahy a v budove sme mali odbornú prax v ka - českého senátu sme sa stretli so sederníckom salóne školy, spolu so svo- nátorom Vyskočilom, ktorý nás v zá jimi rovesníčkami z Čiech. Vytvárali vere prehliadky pozval na slávnostný spoločenské účesy, natáčali na obed. Mesiac odbornej stáže nám priMEDZI NÁ RODNÉ PRO JEK TY ETWINNING HU MENSKEJ ZŠ INTERNÁTNEJ sme trvalú, upravovali vlasy fúkaním, stri- niesol nielen množstvo zážitkov, ale hali sme zákazníkov, ale aj skúšali no- i mnoho nových odborných skúsevé módne trendy v účesovej tvorbe ností a zručnosti, ktoré využijeme Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov je v súčasnej dobe veľmi dôle- a zdokonaľovali sa v kozmetike. Ve- v praxi a určite pomôže aj pri závežité. Práve preto na ZŠ internátnej v Humennom s vyučovacím jazy - denie školy v Jihlave sa staralo aj rečných skúškach, ktoré sa blížia. kom ukrajinským pristupujeme k štúdiu anglického jazyka nanajvýš o efektívne využitie nášho voľného Chceme sa týmto poďakovať vedeniu zodpovedne. Naši žiaci sú zapojení v medzinárodných projektoch času. Boli sme napríklad v mestečku školy, ktoré nám dôverovalo a umožeTwinning a spolupracujú so školami z rôznych európskych krajín. Poľná, kde sme navštívili historický nilo zúčastniť sa programu Leonardo Pri tvorbe projektov sa prejaví nových kamarátov v iných kraji- kostol. Videli sme miestne Múzeum da Vinci. Na tieto štyri týždne nikdy kreativita, fantázia, využívajú ve- nách. Sme škola, ktorá aj takýmto starej školy a v divadle Na kopečku nezabudnem, lebo viem, že som domosti nielen z angličtiny spôsobom komunikuje s Euró- v Jihlave sme boli na predstavení Lu- nesklamala a dôstojne som reprezenVeronika Dančová a informatiky. V tomto školskom pou. Katarína Škvarková cerna. Nasledovala exkurzia v miest- tovala školu. roku participujeme na štyroch S PHARMDR. ONDREJOM SUKEĽOM, 1. VICEPREZIDENTOM SLOVENSKEJ LEKÁRNICKEJ KOMORY projektoch programu eTwinning. Máme za sebou projekty: Christmas Cards throughout Europe, Cookery – book of Christmas V balíku zmien, ktoré priniesol nový rok, je aj novela zákona o liekoch. O predpisofood a Vianočný čas. Čakáme na vaní liekov po novom hovoríme s PharmDr. Ondrejom SUKEĽOM (na snímke) z le schválenie ďalšieho, Comenius – kárne Don Bosco v Humennom, 1. viceprezidentom Slovenskej lekárnickej komory. European Rainbow of Traditions, poskytnutie komplexných informácií l Aké skúsenosti l Ako sa v tom orientujú pacienti? na ktorom chceme opäť spolupraje jeho povinnosťou. Lekárni, v kto má te so za ve de – Väčši na chro nic kých pa cientov covať s partnermi ako Portugalním nového sys- požaduje liek, ktorý dlhodobo uží- rej ide práca ako na páse a jedinou sko, Turecko, Rumunsko, Špatému predpisova- va, väčšina lekárov zároveň na informáciou je „trikrát denne nielsko a Poľsko. Projekt má nia liekov? lekárskom predpise uvádza aj fi- tabletku“ sa treba zďaleka vyhnúť. predstaviť zvyky, tradičné jedlá, l Priniesol systém úspory v „lieko– Rôzne, aj ku remný názov lieku. Pozitívom je, folklór danej krajiny. Žiaci 5. a 6. riózne. Ale celko- že čo raz viac pa cientov sa vej politike“? ročníka pracujú na projekte „Obyvateľstvo Európy – Population of vo možno zmenu systému hodnotiť aktívne zaujíma o svoju liečbu – Po troch mesiacoch účinnosti no vého zákona o liekoch je predčasEurope“ spoločne so školami bezproblémovo. Treba zdôrazniť, že a o možnosti ako ušetriť. l Spôsobil nový systém zdržanie né hodnotiť úspory. Podľa môjho Veľkej Británie, Turecka a Českej nejde o presun rozhodovacích komnázoru, podloženého skúsenosťa republiky. Jednoduchou angličti- petencií z lekára na lekárnika, ale iba v práci lekárnikov? nou žiaci popisujú vybranú krajinu o technickú úpravu spôsobu predpiso- – Na tomto mieste je potrebné zdô- mi zo zahraničia a farmakoekonoa partner ju má uhádnuť. Aj ta- vania približne polovice zo všetkých razniť, že primárnou charakteristi- mickým výskumom, však súčasné kýmto spôsobom si rozširujeme kategorizovaných liekov, pri ktorých kou lieku nie je jeho cena, ale úči- znenie zákona o liekoch nielenže naše znalosti kultúry vlastného Štátny ústav pre kontrolu liečiv posúdil nok, nežiadúce účinky, riziká inte- neprinesie úspory, ale naopak zvý národa, ale dozvedáme sa aj ich bioekvivalenciu. A teda, že liek jed- rakcií, spôsob užívania – na všetky ši náklady na lieky, zvýši finančné zaujímavosti o kultúre a živote ného výrobcu, ktorý má rovnaké zlo- tieto informácie má pacient právo. zaťaženie pacienta a spôsobí ne iných národov. Vnikáme do tajov ženie ako liek iného výrobcu, má tiež Preto lekárnik nemôže poznať po- dostupnosť niektorých liekov. jem „zdrža nie prá ce“, le bo Ďakujem za rozhovor. Anna Šimkuličová angličtiny, dokonca sme si našli rovnakú účinnosť a bezpečnosť.

Ko mu ni ku je me s Euró pou

Čo raz viac pa cientov sa zaují ma o liečbu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA ŠVERMU V HUMENNOM ĎAKUJE RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

Za pre ja ve nú dô ve ru

V SlovenskejVolovejsa18.februárakonalštvrtýreprezentačnýples. PrivstupedosálykaždéhovítalastarostkaMáriaGajdošovás manželoma každýpárdostalsymbolickýdarček.Poslávnostnompríhovore a prípitku pokračovala zábava, ktorá trvala až do skorého rána. O dobrú náladu sa postarala hudobno –  spevácka skupina Grand, nasledovalopársúťažíplnýchnapätiaa humorua okolopolnocižrebovaniecientomboly.Ajtoutocestouďakujemesponzorom,ktorídarovalicenydotombolya všetkým,ktoríplespripravili.Dúfame,žeples savydarila zanechalpeknéspomienky. Ing. Lea Brečková

Vedenie Základnej školy Jána Švermu v Hu mennom ďakuje všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať svoje deti do našej školy. Spríjemnenie prvého kontaktu budúcich prváčikov s našou školou bolo nesmierne dôležité, uviedol riaditeľ školy Mgr. Jozef ŠALATA (na snímke). O odbúravanie počiatočnej trémy školy pôjdu už a nervozity maličkých žiačikov, aj zajtra. Milí rodi ich rodičov, sa pokúšala Snehu- čia, aj touto ces lienka so svojimi trpaslíkmi. tou vám ďakuje Nevšedný ruch bolo cítiť už počas me za prejavenú dôveru, ktorú prvých dní zápisu, 16. a 17. januá - vkladáte do našich rúk. Tešíme sa ra, ktorý sme oficiálne ukončili 15. na vaše ratolesti, ktoré v septembri februára. Žiakom a ich rodičom boli privítajú nanovo zrekonštruované k dispozícii pedagógovia a školská priestory našej školy. Ubezpečujepsychologička, ktorí reagovali na me vás, že vaše najcennejšie poich otázky. Každoročne sa klady dostanú maximálnu starostlipresviedčame, že predškoláci pri - vosť a bude im poskytnutý kvalitný chádzajú smelo a sebaisto, že výchovno–vzdelávací proces, aby nadšenie z prvých školských zá- sme spoločnými silami vychovali žitkov je stále veľké. Z úst mnohých dobrých, inteligentných a vzdeladetí dokonca zaznela otázka, či do ných ľudí. Mgr. Jozef Šalata


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PO POLSTO RO ČÍ OD PRVÉ HO VY DA NIA V IKA RE

Po ma ľo va né vtá ča

Jedenz najkontroverznejšíchrománovdvadsiatehostoročia,preloženýdovyšetridsiatkyjazykov,satakmerpopolstoročíodprvého vydaniadočkalajslovenskéhoprekladu.Čitateľsamôžepresvedčiť, žejehoodkazjenapriekdrsnejformepredovšetkýmhumanistický. V jeseni roku 1939 rodičia v neme - ideály, ale aj nevinnosť. K tomu novanej krajine v stredovýchodnej všetkému ho ženie najsilnejšia Európe pošlú svojho šesťročného ľudská túžba – prežiť. Na pozadí syna na vidiek, aby ho uchránili mimoriadne naturalistického diela pred hrôzami vojny. Ďaleko od civi- sa odohráva silný príbeh o vplyve lizácie sa nevinné chlapča postup- ľudských pudov, nenávisti, zlobe, ne stretáva s nepochopiteľnou hlúposti a túžby po pomste. zaostalosťou, poverčivosťou, zloAutor románu Jerzi Kosiňski bou, najobludnejšími formami nási- (vlastným me nom Jo sek Le lia a prejavmi sexuálnych úchyliek. winkopf) se narodil v roku 1933 Nevinný naivný chlapec uvažuje, v Lodži. Kvôli svojmu židovskému kde sa berie násilie, načo je dobré pôvodu sa počas vojny skrýval na a ako sa mu vyhnúť. Odpovede poľskom vidieku. Práve z vojnoa ochranu nachádza postupne vých skúseností čerpá jeho prvý v primitívnych kultoch, u Boha, a najznámejší román PomaľovaDiabla, v nacizme aj komunizme, né vtáča. V roku 1957 emigroval až napokon stratí nielen všetky do USA. Mária Lešková

-

27. 2. 2012

O Be ľanskú se ke ru 2012

V spolupráci autor Ing. Pavol Kapráľ, obec Belá nad Cirochou a týždenník Pod Vihorlatom vyhlasujeme sedemnásty ročník súťaže o regionálny vtip – o Beľanskú sekeru 2012. Súťaží sa o tradičné vecné ceny sekeru, rozvalku a bábovku, naviac bude toho roku ešte jedna prémia. Finančné ocenenie je 25–15–10 euro pre prvých troch víťazov, ale odmena sa ujde určite aj ďalším, ktorí pošlú vtipy. Vti py zasielajte do 15. marca 2012 poštou v zalepenej obálke s označením O Beľanskú sekeru 2012 na adresu autora súťaže: Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, Belá nad Cirochou. Alebo aj osobne v zalepenej obálke s heslom O Beľanskú sekeru 2012 na Obecný úrad v Belej nad Cirochou. Ing. Pavol Kapráľ

Z PIATEHO ROČNÍKA LYŽIARSKEHO POCHODU PALOTA – HABURA

V bielej sto pe pro ti mra zi vé mu vetru

Keď som sa predchádzajúcu sobotu pozrel na teplomer, ktorý ukazoval mínus 19 stupňov, do smiechu mi veru nebolo. Turistický oddiel TJ Beskyd Habura v tento deň pripravoval piaty ročník lyžiarskeho pochodu Palota – Habura. V takých tuhých mrazoch býva najväčší problém oblečenie lyžiara. Ide o to, že sa veľmi nemôžete naobliekať, lebo sa rýchle spotíte. Pri nedostatočnom oblečení zasa vás trápi chlad a zima. Napriek tomu som sa do Habury vybral. V obci sa pred autobusom stretli mi- V priehľadnom vzduchu na obzore kojný sa vraciam na hrebeň. Vietor stúpanie na Weretyszow vrch. Kopec lovníci bielej stopy zo Svidníka, Ko- vidieť zubaté hrebene Vysokých Ta- neustále doráža, ale výhľady do oko- „vydriduch“ z nás vysáva posledné šíc aj z okolia Medzilaboriec. Medzi tier. Marián ma požiada, aby som lia sú prekrásne. Občas fotografujem sily. Spúšťame sa lúkami Haburkami účastníkmi je aj šesť žien, všetkých šiel posledný. Uvedomujem si, že stromy. Na jednom mieste zastavím, cez Stavenec do obce Habura. Na nás bolo vyše päťdesiat. Vítajú nás v takomto počasí to nebude jedno- stromy ma zaujali. Stoja zasnežené, účastníkov tu čaká chutný guláš, ktoorganizátori, prezentácia účastníkov duché. Ešte dobre, že som si zvolil niektoré naklonené, akoby sa rý pripravil pán Burcin s kolektívom. pochodu je v autobuse. Ten sa po- lyže vhodné na stúpanie. Na hrebeni rozprávali. Kľukato stúpame na 840 Bolo to ťažké, ale zároveň krásne. hne a cez Medzilaborce stúpa sme- sú naviate obrovské aj niekoľko met- metrov vysokú Danovú. Po krátkom Preto organizátorom patrí veľká vďarom na Palotu. Štart pochodu je rové záveje. Popadané a zaviate zjazde nasleduje milé prekvapenie. ka. Michal Kirschner v Laboreckom sedle v nadmorskej stromy. A pomedzi ne vedie lyžiarska Sponzor Gasprojekt a dobrá pásová výške 684 metrov. Ešte krátka stopa. Stúpanie ešte ujde. Horšie je „Lavína“ s vodičom Jánom Dutkom inštruktáž vedúceho pochodu Ing. to pri zjazde. Pri jednom z nich prele - upravili takmer dvanásť kilometrov Mariána Uhrína o nástrahách trasy. tím štyri veľké záveje. Na piatom vy- lyžiarskej stopy. Teraz sa už ľahko A už vystupujeme z vyhriateho auto- letím do vzduchu a padnem do hlbo- stúpa na najvyšší bod pochodu, 844 busu do tvrdej reality. Silný, mrazivý, kého snehu. Jedna palica mi úplne metrov vysoké Paseky. V Kali severovýchodný vietor sa preháňa zmizla v záveji. Pozviecham sa. Je novskom sedle je tradičné občerstvecez sedlo. Rýchlo si nasadzujeme ly- potrebné pokračovať v ceste! Pred nie, ktoré pripravil Michal Malinčák že a vyrážame vpred do ľadovej zi- Stredným hrbom naraz lyžiarska sto- s priateľmi. Po krátkom odpočinku my. V mrazivom počasí budú musieť pa odbočí do Poľska. Nezdá sa mi pokračujeme. Bežky bezstarostne účastníci pochodu absolvovať na ly- to, preto sa po nej spustím. Naraz kĺžu po upravenej stope. Tak má vyžiach takmer dvadsať kilometrov. stopa končí. Nikto nezablúdil. Spo- zerať zimná turistika! Ešte nasleduje

AN DREJ SMO LÁK O HOD NO TÁCH A DÔSTOJNOSTI ČLO VE KA

Úva ha nad ne rozlia tym mlie kom… (3) Tentokrát mi prišlo na um napísať o hodnote či dôstojnosti človeka. O pozitívnej premene a jeho nadčasovosti. Pochádzam zo Stariny, som „po našom“ Rusnák. Som Sninčan a zároveň Bratislavčan. Tam sa snažím zarábať, tu realizujem svoje aktivity – projekty. Už 19 rokov. Čo ma sem asi láka? Prečo robím v Snine Medzinárodné výtvarné festivaly – už tu bolo oko lo 500 maliarov priam z celého sveta, zriadil som Súkromnú ZUŠ, postavil Medovú babu a mnoho iných?! Asi preto, že patrím sem. Ňaňko a mati mi dali vzdelanie, a ja mám túžbu to muto národu dať to, čo si zaslúži, píše akademický maliar Andrej SMOLÁK (na snímke). Viete, aké je to jekte Namaľuj si svojho motýľa, koľko je v tomto kraji umeleckých za dosťu či ne nie, a vďaka projektu Paťa Lajtárová zo hodnôt, ktoré tu zanechali naši keď vám v nedeľu Sniny spievala v slovenskom parla - predkovia. A čo tak národné tradície večer, v zimnom čase, zavolá pani mente. Keď 40 žiakov Gymnázia a ľudové zvyky, folklórne festivaly či Viera Kepičová, či by som nemohol z Bardejova príde na výstavu Martina ľudové súbory, Vihorlat, Chemlon, otvoriť galériu? Otvoril som. Jej de - Benku do Sniny, alebo keď deti z No - Zemplín, Starinčanka, Pajtaše (nech saťročná dcéra Štefania si totiž za- vej Sedlice, vojaci z Vojenskej správy sa nehnevajú tí, ktorých som nemebudla napísať domácu úlohu – opísať v Humennom, kolektív študentov zo noval). Ľudia, veď my sme takí boha10 obrazov z galérie. Alebo keď Ale- Združenej strednej školy v Snine si tí a naplnení duchom, že by nám xej Németh napíše do katalógu „Me- prídu dojednať návštevu galérie, keď knieža – Kňaz Laborec, ktorého dcédová baba je pre mňa tretí skvost Dano Hulaj dovedie do galérie deti ra sa nahá kúpavala v sútoku dvoch Beskýd – Stužica, Rjaba skala a Me - z Pčolinného a deti z Dlhého nad Ci - riek pod Haburou, závidel. I zbojník dová baba“. Keď profesorka Agáta rochou sa chcú učiť maľovať, keď, Fedor Holovatý alebo Did Beskyd či Zaboová privádza študentov gymná - keď, keď … Takí ste ľudia zo Sniny, Pohan dievča z Pudhorodia jedného zia do galérie a povie: „Fajn, je tu pán Uble, Uliča – vznešení a kultúrni. Mlá - dňa povstanú a vstúpia jasne do dejín Smolák, máme šťastie, opäť nám po- dež je hladná po poznaní a vnímaní nášho regiónu. Hrdinovia legiend vysvie niečo nové o umení“. Keď kardinál umenia. Som na Vás hrdý a na seba túpia z knihy Valérie Neméthovej Jozef Tomko strávil v galérii dve hodi - tiež, že patrím do tohto kraja. Spýtajte a budú s nami žiť. ny a napísal vznešené slová o pro - sa historika a ochranára Mira Buraľa, S úctou Váš Andrej Smolák

Akobysazasneženéstromyrozprávali…

AutorMichalKirschnerpredpochodom.


9

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

27. 2. 2012

VO VIHORLATSKOM MÚZEU PRIPRAVUJÚ JUBIELEJNÚ VÝSTAVU

Kar pat ská krasli ca 2012

Vihorlatské múzeum a Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Humennom pripravujú jubilejný XX. ročník autorskej výstavy – Karpatská kraslica 2012. Organizátori medzinárodnej výsta- potrebné doručiť do Vihorlatskévy ponúkajú možnosť prezentácie ho mú zea v Hu mennom najtvorcom kraslíc z regiónu. Záu- neskôr do 9. marca. Otvorenie jemcovia sa môžu do výstavy za - vý sta vy sa usku toční dňa 15. pojiť súťažnou kolekciou pozostá- marca, potrvá do 13. apríla. Po vajúcou z 10 – 15 ks kraslíc zho- tomto termíne kolekcia kraslíc bude tovených rôznou technikou zdo- autorom vrátená. Ďalšie informácie benia. Popri tejto kolekcii môžete na tel. 057 775 2240, e–mail: ponúknuť ďalšie kraslice aj na sekretariat@muzeumhumenne.sk. pre daj. Ko lekciu kraslíc je Dr. Ivana Strakošová

VALENTÍNSKY KARNEVAL V MODRE NAD CIROCHOU

Vy da re ná akcia v ré žii de via ta kov

Zákaz vstupu! Tak týmito slovami odrádzali deviataci Základnej školy v Modre nad Cirochou zvedavé učiteľky od nakuknutia do te locvične. Blí žil sa to tiž „Va lentínsky kar ne val“ a všetko malo zostať v tajnosti, aby výsledok bol perfektný. Masky vítali pri vstupe do telocvične všetky. Ak by ste sa v tomto dave dve princezné. Úvodné slovo mala stratili, maják by vám ukázal cestu. riaditeľka školy, ale zábava už bola Deti so zatajeným dychom čakali na pod taktovkou našich deviatakov – výsledky poroty. Prvé a druhé chlapci sa postarali o hudbu, miesto zaslúžene získali súrodenci dievčatá mali na starosti organizá- Mikovi. Ich otec si dal ozaj záležať, ciu. Moderátorskou hviezdou bola keď vlastnoručne ušil nádherné Miška Žinčáková. Mohlo sa zdať, že masky stonožky a snehuliaka. sa masky pri promenáde správajú Neskôr sa všetci venovali bláznivé Maskystonožkya snehuliakav ModrenadCirochousuverénnezvíťazili. neobvykle, ale to preto, aby si ich mu pohybu, zvanému tanec, ktorý všimla porota ozaj z každého uhla. občas prerušilo žrebovanie cien OBECNÝ PLES PRIATEĽOV V HOSTOVICIACH Drsali chrobáci, princezné, snehu- tomboly. Deviataci pripravili pre svoliak, pankáč, hasič, Marfa jich spolužiakov aj zábavné súťaže. s Nastenkou, motýľ, piráti z Karibiku, A potom už deti príjemne unavené sultánka, či „esbeeskár“. Počarovný s cenami v rukách a červeňou v tvá - Vy zdo be né priesto ry Do mu kultú ry v Hosto vi ciach patri li v zá rytier v brnení hľadal svoju vyvolenú, rach opúšťali dejisko vydarenej ve re fa šiango vej se zó ny, 18. februá ra, miestnym obča nom a po a aby si lepšie vybral, vytancoval akcie. Mgr. Denisa Lempeľová zva ným hosťom na II. roč ní ku „Obec né ho ple su pria te ľov“. Ples slávnostne otvoril starosta ma a Jozef Gregorovič, kandidát na Hostovíc Ing. Peter Čopák. Vzne - poslanca do NR SR. Kultúrnym šenosť a ladnosť, skvelá hudba programom sprevádzali mladé moAk máte hudobný talent a na jeho rozvoj potrebujete gitaru, či bicie, mô- a šarm prítomných dám prispeli derátorky z našej obce, Janka Štažete si ich vybrať na podujatí v Humennom – „Šanca pre mladé talenty“. k výnimočnosti podujatia. Pri tanci, furová a Ľubica Múdzová, vystúpila V utorok 28. februára si záujemci na prehliadke hudobných nástrojov dobrom jedle a sprievodnom tanečná skupina Ester a hudobná v Nostalgia Music Pube budú mať možnosť vyskúšať, či kúpiť svoju programe si určite všetci prišli na skupina zo ZUŠ, obe z Humennévysnívanú gitaru, bicie, či triangel. Na svoje si prídu aj fanúšikovia americ- svoje. Nepochybne aj bohatá tom- ho. Poďakovanie patrí aj personálu kého gitaristu metalovej skupiny Nevermore, Jeffa Loomisa. Po prehliad- bola prispela k úspechu plesu. Ne- Alexandra Čornaniča, hudobnej ke nástrojov o 14–tej hodine je o 18–tej pripravený koncert začínajúcich zabudnuteľnú atmosféru a výni - skupine Duo–Mex, Poľovníckemu kapiel a o 21–ej hod. Blues Tones. Vstupné je 1 Eur. Marek Suchanič močnú zábavu prerušili snáď len Združeniu LAZ Hostovice, sponzoskoré ranné hodiny. Medzi pozva- rom plesu, poslancom OcZ nými hosťami nechýbali starosta a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa Osadného Mgr. Róbert Mikuláško, na príprave akcie podieľali. starosta Čukaloviec Ing. Ľuboš CiMonika Čopáková

Ladnosť, šarm a skve lá hud ba

Dajme šancu mla dým ta lentom

Originálnemaskyprišli21.februáranaveľkýkarnevalovýcastingZákladnejškolyv Brekovesúťažiťo prestížnytitul„Supermaska“.Karnevalová showbolaveľmizábavná,plnátanečnýchkreácií,spevua veseléhosúťaženia.O titulsauchádzalimilézvieratká,hrôzostrašnéstrašidlá,nebojácni piráti, krásne princezné, i modelky, nechýbala dokonca ani historická Kleopatra,čihrdinaSpiderman.Zvíťaziťvšakmohlaibajedna.Supertitul a prvúsupercenuzískala–pištoľníčkaKika. Mgr. Marcela Koscelníková

V sobotu 18. februára si fašiangové posedenie v chate Veverička v Nižných Ladičkovciach zorganizovali rybári a milovníci prírody z blízkehookolia.Pri„Gentyho“naladenejgitarea „Džandrovej“vareškebolozborovoveseloaždoránabieleho. (jm)


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

27. 2. 2012

Odmena pre ANGELS

marca 2012 o 10.00 hod.: Medzila borce – Belá n/Cir. B, Košarovce – Jabloň, Čierne – Z. Hámre, Tecák Vranov – Kamenica n/Cir., o 14.00 hod.: Snina C – Vranov D, Jasenov – Vranov E. BASKETBAL l V. liga muži – 15. kolo, piatok 2. 3. l II. liga muži – 20. kolo, sobota 3. 3. 2012 o 17.30 hod.: Košarovce B – Belá 2012 o 17.00 hod.: 1. BK Humenné – n/Cir. C, sobota 3. marca 2012 o 17.00 Kapybary Košice (ŠH), Kovohuty hod.: Snina D – Kamenica n/Cir. B, Ka Krompachy – BK M–Basket Humenné. mienka – Klampo Hažín n/Cir., nedeľa 4. 3. 2012 o 14.00 hod.: Kolonica – FUTBAL l Prípravný futbal – sobota 3. marca Myslina. Lieskovec má voľno. 2012 o 14.00 hod.: Bardejov – 1. HFC l VI. liga muži – 15. kolo, sobota 3. 3. Humenné, nedeľa 4. marca 2012: Sa - 2012 o 17.00 hod.: Klampo Hažín n/Cir. B – SOŠT Humenné, nedeľa 4. marca binov – Snina (UT, Sabinov). 2012 o 14.00 hod.: Kamienka B – HraHOKEJ bovec n/L., o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT – nadstavba, Kochanovce. RedMills Ptičie má voľno. štvrtok 1. 3. 2012 od 9.00 hod.: MHK VOLEJBAL Humenné – Trebišov, sobota 3. marca l Extraliga muži – nadstavba 6. kolo, 2012: Michalovce – MHK Humenné. sobota 3. marca 2012: VKP Bratislava STOLNÝ TENIS – Chemes Humenné. l III. liga muži – 18. kolo, nedeľa 4. l I. liga muži (sk. východ) – skupina marca 2012 o 10.00 hod.: ŠKST Hu- o 1.– 4. miesto, sobota 3. marca 2012 menné B – Stropkov, Svidník B – Snina od 11.00 hod.: Chemes Humenné B – A, Snina B – Vranov C, Bardejov B – Vranov (dvojzápas, ŠH). Belá n/Cir., Brezovica – Vranov B, Šar. l I. liga juniori – 15. kolo, sobota 3. Michaľany B – ŠKP Prešov B. marca 2012 o 11.00 hod.: Chemes Hul IV. liga muži – 18. kolo, nedeľa 4. menné – Vranov (dvojzápas).

Pobyt pre tím Angels v Grandhoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách. To bola odmena za víťazstvo v tretej lige mestskej futsalovej ligy v Humennom. Motivácia zo strany sponzora predčila očakávania, aj touto cestou ďakujú futbalisti tímu Angels sponzorom I. Schlimbachovi a S. Schlimbachovi. (čp)

Kam za športom

KOMUNIKÉ ZO ZASADNUTIA VV ObFZ HUMENNÉ Zasadnutie sa konalo v utorok (21.2.): l zobral na vedomie vyhodnotenie priebehu Konferencie ObFZ a ulo žil zapracovať predsedom OK námety z diskusie do plánov činnosti jednotlivých OK; l zobral na ve do mie vy hodno te nie ha lo vé ho turna ja do rastu a informá cie o prípra ve žiackych halových turnajov; l schválil zaslanie nesúhlasného stanoviska MsÚ Humenné k Zásadám hospodárenia a nakladania s ma jetkom mesta v časti článku XVIII bod 12: Prenájom ne by to vých priestorov škôl a školských zariadení vo vlastníctve mesta Hu menné pre športo vé klu by; l ocenil k životnému jubileu: Ján Duleba 75 r., Albert Dzemjan 60 r. (TJ Ptava NV Ptičie), Ján Melník 60 r. (TJ Družstevník Ohradzany). (lmch)

PO 7. KOLE ŠACHOVEJ III. LIGY

O po stup i zá chra nu

Aj minulá nedeľa žila šachom. Siedme kolo III. ligy dopadlo pre družstvo Šachy Reinter „A“ úspešne. Sláviu Prešov C porazili vysoko 6:2, plným bodovým ziskom prispeli Pčola st., Kornucik, Šuťák, Lukáš Jakubčo, Cehelský a Pčola ml. Aj po víkende však humenské áčko stále stráca dva body na prvú Sláviu Prešov B, ktorá ešte nezaváhala. Dá sa predpokladať, že o celkovom prvenstve v III. lige rozhodne ich vzájomný zápas v predposlednom kole. Humenčania sa však musia mať na pozore už v nasledujúcom kole, lebo sa stretnú so silným Sabinovom, ktoré má iba o bod menej a je tretie v priebežnej tabuľke. Kým humenské áčko bojuje o postup, Šachy Reinter B sa snažia o záchranu. V 7. kole cestovali k ŠK Soľ, kde chceli bodovať. Získali však iba trpkú prehru 6,5:1,5, keď z našich si iba Ganaj, Kovalčin a Štutika pripísali po pol boda za remízu. (mašt)

VÝCHODOSLOVENSKÁ MARIÁŠOVÁ LIGA 2012 – 2. KOLO, SNINA

Citrjak doma strieborný, celkovo však vedie

Majstrovstvá okresu Snina 2012 boli druhým podujatím v rámci seriálu V. ročníka „Východoslo venskej mariášovej ligy 2012“. Na sninské pomery rekordná účasť 87 popredných kartárov usadla za stoly sninskej reštaurácie Rozkvet. Jednotlivci odohrali päť kôl – výsledky (87 / 17 Sninčanov a 9 Hu menčanov): 1. S. Choma (237 bodov / Košice), 2. R. Citrjak (217 / Snina – SV), 3. M. Hreško (202 / Prešov), 4. A. Bidleň (192 / Humenné – HE),… 6. J. Max (182/HE), 12. P. Karľa (151/SV), 16. J. Bednár (148/SV), 23. M. Dzurčanin (118/SV), 24. Š. Kovaľ (115/SV), 25. E. Záhorec (112/SV), 26. J. Barna (109/SV), 29. I. Seman (94/SV), 33. A. Artim (86/SV), 34. M. Stretavský (84/HE), 35. M. Magdžiak (82/HE), 49. M. Max (54/HE), 56. M. Kohut, 59. E. Čop,

61. M. Le chan, 66. V. Ku riljuk (všetci SV), 67. E. Huntej, 68. M. Škovran (obaja HE), 71. M. Taranda (SV),… l družstvá (spolu 9): 1. Prešov 823 bodov, 2. Košice 768, 3. Snina 743, 4. Humenné 658, 5. Michalovce 547… Po dvoch turnajoch (Humenné, Snina) je poradie jednotlivcov: 1. Rudolf Citrjak (Snina, na snímke), 2. Slavomír Choma (Košice), 3. Michal Dzurčanín (Humenné),… 6. Jozef Barna (Snina), 7. Anton Bidleň, 10. Ján Max (obaja Humenné),… l družstvá: 1. Prešov 1 656, 2. Košice 1 622, 3. Snina 1 602, 4. Humenné 1 432 bodov… Poďakovanie sponzorom: Agrifop Stakčín, Sky club Snina, Margita Kováčová (Snina), Slovmetal Humenné. (km)

Dve šti chárky v „repre“

Janka Balogová (na snímke vľavo) a Kamila Judičaková sa v dňoch 1. – 4. marca zúčastnia kontrolného zrazu v Senci. Je to súčasť prípravy na majstrovstvá Európy, overiť si výkonnostnú úroveň hráčok na reprezentačný dres, keďže v kvali fikačnej skupine (3.– 8.9.2012, Slovensko) sa stretne naše reprezentačné družstvo žien U–17 so Španielskom, Poľskom a Faerskými ostrovmi. V Senci sa bude konať tur naj žien U–17 (Slovensko, Taliansko, Grécko, Slovinsko). (čeč)


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

ATLETICKÉ HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA (DORASTENCI A ŽIACI) V PODANÍ 1. AK HUMENNÉ

Da ni el Turcsá nyi majstrom Slo ven s ka (skok do diaľky)

Po dlhých siedmych rokoch opäť majster Slovenska. Pre Daniela Turcsányiho, žiaka školského strediska záujmovej činnosti ZŠ Hrnčiarska, to boli prvé halové majstrovstvá Slovenska. Konali sa v Bratislave. Pravdu povediac, tréner očakával medailu v behu na 300 m, ale po víťazstve v skoku do diaľky a samostatnom nasadení v štarte sa potvrdilo pravidlo – raz a koniec. Záťažové bloky a software nedovolil nášmu pretekárovi pokračovať v behu ďalej. Vráťme sa však späť k diaľke: 580 cm, t.j. osobný rekord, postačoval k víťazstvu o 23 cm. V behu na 150 m skončil na 9. mieste časom 19,55 sek. Dominik Lučka sa chystal v skoku do diaľky na zisk kovu, ale tri prešľapy mu nedovolili pokračovať ďalej vo finálovej osmičke. Beh na 400 m, osobný rekord (55,57 sek.) mu vyniesol 5. miesto. V behu na 200 m skončil (tiež v osobnom rekorde – 25,23 sek) na 13. mieste. Ďalším milým prekvapením bolo piate miesto Reného Danka (1 500 m veľmi dobrým časom 4:26,0 min.). Mgr. Marek Lučka (1. AK Humenné, tréner a predseda klubu)

ATLÉTI 1. AK HUMENNÉ ÚSPEŠNÍ NA HALOVÝCH MAJSTROVSTVÁCH VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Ako na Slovensku…? V Maďarsku lepšie? – Nyiregyháza 2012

Niektorí si pomyslia, čo zase o Maďaroch? Ja opäť len to najlepšie. Po roku opäť sme sa zúčastnili majstrovstiev východného Slovenska v halovej atletickej sezóne 2012. Tak ako je to do Bratislavy ďaleko, tak do Nyiregyházy pre zabudnuté východné Slovensko blízko. A to je hanba politikom a ministerstvám, že za viac ako 20 rokov sa musíme poklonkovať aby naše deti, pretekári a športovci sa museli doprosovať za hranice republiky. Hala s neštandardným 150 metrovým oválom (na snímke) však potvrdila našu pripravenosť. Tak ako sa trápime vo veľmi, veľmi sek. V skoku do diaľky trikrát prešľapodradných podmienkach v Hu - pol. René Danko (dorastenec) v bemennom, stále dosahujeme aj hu na 1 500 m prekonal očakávania napriek tomu veľmi dobré a myslím a suverénne zvíťazil časom 4:48,55 si aj nadpriemerné výsledky v rámci min. V behu na 400 m sa Matej MeSlovenska. Vďaka patrí deťom tiľ (žiak) časom 45,32 sek. umiestnil a mládeži, ktorá si deň čo deň plní na 5. mieste. Katarína Hromuľáková svoje ciele a predsavzatia. 1. Atletic- (kategória ženy) dobehla na 50 ký klub má svoje sídlo v ZŠ Hrnčiar- m tretia (6,90 sek.), v behu na 200 ska Humenné, v školskom stredisku m skončila štvrtá (28,50 sek). Jej záujmovej činnosti. sestra Petra vo vrhu guľou získala Medzi najlepšími v počte získa- bronz výkonom 9,01 m. Najmladšia ných medailí sa umiestnil Dominik Gabika Kuliková v behu na 50 Lučka (na snímke) – dorastenec, m skon či la na 9. mieste (7,72 ktorý zvíťazil v behu na 200 m (25,95 sek.), na 150 m dobehla siedma sek.), v skoku do diaľky (562 cm) (23,30 sek.). Žiačka, ktorá ešte a v behu na 400 m (58,58 sek.) dva roky bude v tejto kategórii. skončil na 2. mieste. V počte umiestMgr. Marek Lučka není nasledoval Daniel Turcsányi – žiak, ktorý v behu na 300 a 150 m zvíťazil časmi 41,80 sek. a 19,90

-

27. 2. 2012

Mladé beľanské stolné tenistky, žiačky tamojšej Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla, získali pekné úspechy. V okresnom „sninskom“ kole nenašli premožiteľa, keď porazili dievčatá ZŠ Stakčín, ZŠ Klenová i ZŠ Komenského Snina. Spolu s dievčatami ZŠ Koškovce (víťazky okresu Humenné) tak cestovali uplynulý štvrtok do obce Slovenská Ves (okres Kežmarok), kde sa zišlo dvanásť najlepších školských tímov Prešovského kraja. Aj v oslabenej zostave porazili v skupine St. Ľubovňu 4:3, Koškovce 4:0, prehrali s V. Žipovom (finalistky kraja) 0:4 a obsadili tak delené 4.– 6. miesto. Beľanské družstvo tvorili: Stanislava Hrežíková, Iveta Čopíková, Terézia Rebičová, Lívia Gnipová (na snímke chýba) a Dáša Čižmárová. Učiteľom je Mgr. Ladislav Hreha. Blahoželáme. (mšk)

Beľ anskémajsterkyokres u

SVETOVÝ POHÁR JUNIOROV V ŠERME KORDOM V BUDAPEŠTI

Kapráľ je di ným bo du jú cim Slo vá kom V ná rodnom športo vom centre v Bu da peš ti sa ko nal (18.2.) Sve to vý po hár ju nio rov v šerme kordom aj za účas ti dvo ji ce Mar tin Kapraľ (na snímke) – Ma túš Bocko z Klu bu šer mu Sni na. Zo 161 pretekárov z 31 štátov sa viac darilo Kapraľovi, ktorý v základnom kole z poltucta duelov vyhral štyri: Kiss (HUN) 5:4, Arauja (POR) 5:1, Mielniczek (POL) 5:4, Pirek (SUI) 5:4, podľahol Kalininovi (RUS) 4:5 a Styn (GER) 2:5. Do vyraďovacej fázy postúpil ako 53. nasadený. V prvom kole porazil Ibaneza (ESP) 15:12, v boji o postup medzi 32 najlepších podľahol Glazkovi (RUS) 10:15. V konečnom poradí sa klasifi koval na 47. mieste a získal 2 body do svetového pohára (ako jediný zo Slovákov bodoval), čím sa v konku rencii 516 šermiarov posunul v prie bežnom poradí na slušné 217. miesto. Bocko sa dvoma výhrami v základnom kole tiež prebojoval do eliminácie, ale hneď v prvom zápase podľahol Ciovicovi (ROM) 9:15, tak- 378. pozícia. Najlepší: 1. Fischera, že sa celkovo umiestnil na 111. 2. Vallosio (obaja ITA), 3. Bida (RUS) mieste. Vo svetovom pohári mu patrí a Lopatenko (UKR). (dk)

Hok ej ov éHudcovce Mrazivé teploty tejto trochu „oneskorenej“ zimy umožnili na ľadovej ploche v Hudcovciach usporiadať hokejové nedele. Dvanásteho februára vykorčuľovali ženatí verzus slobodní (nasnímke). Zubaté zimné slnko viac zahrialo mužstvo ženatých, i keď s malou výpomocou, keďže bolo treba doplniť ich počet. O týždeň neskôr hosťovalo v Hudcovciach družstvo Topoľovky. Stretnutie vyhrali domáci, ale v samostatných nájazdoch boli lepší hostia. Ing. Martina Bodnárová


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

Fi nal four MEVZY bu de v Hu mennom Organizátorom záverečného turnaja Final Four Stredoeurópskej ligy mužov bude ŠK Chemes Humenné. Medzi najlepšie štyri družstvá tejto súťaže sa náš zástupca v súťa ži mužov dostal prvýkrát. Pôvodne sa mal turnaj Final four uskutočniť na palubovke rakúskeho Aich/Dobu, lenže práve ten stroskotal v play–off na chemesákoch. Final Four sa uskutoční 9. a 10. marca. Zverenci trénera Chudíka sa v semifiná- samozrejme potrební aj diváci. Verím, le stretnú s najväčším favoritom súťaže, že hala bude po oba dni naplnená rakúskym klubom Hypo Tirol Innsbruck, a volejbalovú kvalitu si humenský priktorý vedie tréner slovenskej reprezentá- aznivec naplno vychutná. V zatiaľ pre cie Štefan Chrtiansky a pôsobí v ňom aj nás nie veľmi vydarenej sezóne je to jeho syn, reprezentčný smečiar Štefan prvá svetlá chvíľka,“ konštatoval StaniChrtiansky mladší a nahrávač Daniel slav Rehúš, predseda Správnej rady Končál. Druhú semifinálovú dvojicu tvo- VK Chemes Humenné. (mšk) ria ACH Volley Ljubljana (Slovinsko) a Mladost Marina Kaštela (Chorvátsko). Tento zápas začne v piatok o 16.30 hod., po jeho skončení sa predstavia cheme- ŠK Chemes Humenné oznamuje, že na sáci s rakúskym účastníkom Ligy FINAL FOUR MEVZA 2012 v dňoch 9. majstrov (19.00 hod.). Sobota bude a 10. marca 2012 (piatok, sobota) permapatriť zápasom o tretie miesto (16.30 nentky neplatia! Predpredaj vstupeniek na toto podujatie sa uskutoční v dvoch fázach: hod.) a finále (19.00 hod.). l I. fáza: začne v utorok 28. februára Záujem o organizáciu Final four prejavili po stiahnutí „kandidátky“ Aich/Dobu 2012 od 13.00 hod. a potrvá do štvrtka, všetky zúčastnené tímy. Riaditeľstvo 1. marca (do 17.00 hod.). V tomto terMEVZY akceptovalo humenskú ponu- míne si môžu majitelia permanentiek ku. „Sme spokojní, že budeme Final zakúpiť lístky na svoje miesta spôsofour MEVZY organizovať. Celý kolotoč bom, že pri kúpe lístka sa preukážu práce začal ešte 13. februára, keď nám permanetkou. Ak fanúšik bude kupobola oznámená možnosť sa uchádzať vať viac lístkov, musí na všetky lístky o organizáciu záverečného turnaja, preukázať permanetky; l II. fáza: začne v piatok 2. marca keďže Aich/Dob, ktorý sme vyradili, svoju ponuku stiahol. Veľká aktivita pá - 2012 o 10.00 hod. a končí vo štvrtok 8. na Grosiara, športového riaditeľa klu- marca o 17.00 hod.: pre záujemcov, bu, našla zreálnenie, všetky veci, aj ktorí nevlastnia permanentky. V druhej ekonomického charakteru sme zvážili, fáze už nebude možné zakúpiť si lístky je to pre nás výzva, ktorá sa nenaskyt- na miesta permanentiek. ne každý rok. Ponuku sme pripravili, Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji odoslali a riaditeľstvo MEVZY ju akcep- v MŠH Humenné – predajňa IMA tovalo, potvrdenie prišlo v pondelok. ŠPORT (p. Mačičková). V deň stretnuDo súčinnosti príprav sme zaangažo- tí sa budú lístky predávať v pokladni vali aj náš fanklub, chceme, aby to bol MŠH Humenné (od 15.30 hod.). Cena (jg) turnaj na patričnej úrovni, k čomu sú jednej vstupenky: 5,00 € / deň.

Predaj vstupeniek

-

27. 2. 2012

EXTRALIGA MUŽI, NADSTAVBOVÁ ČASŤ – 5. KOLO

Che mes Hu menné – Svidník 3:2 (20:25,25:27,25:16,25:19,15:13)

Súper začal budovať náskok pri dvoch blokoch na Jakubova (3:5 a 4:8), pri servise Sukocheva ho chemesáci stiahli (5:9 – 8:9), ale podanie nahrávača Feňa dostalo hostí do trháku (8:15). Eso Drobňáka (11:18) i vtipná myšlienka Feňa (pustil loptu nad páskou – 13:20) podržali súperovi náskok. Leškanič v 2–bloku znížil (16:20), ale ulievka Feňa (18:23) určila definitívu. Potom sa na oboch stranách iba kazil servis. Druhý set začal Javorčík dvoma esami (3:1 a 4:1), skóre sa rýchlo zrovnalo (4:4, 7:7), aj vtedy, keď esom Javorčíka viedli chemesáci 15:10. Ba chyba pri postavení a dve esá Szárasa otočili dianie (15:18). Stav 18:22 a následne 20:24 dal tromfy do svidníckych rúk. Pri servise Javorčíka však chemesáci odvrátili štyri setbaly, posledný šťastne (po smeči do Leškaniča skončila lopta vo svidníckom poli). A setbal mali po útoku Kašpera chemesáci (25:24). Hala pred sporným útokom Sopka pískala (25:26), jeho ďalší smeč – už „čistý“ set ukončil. Aj tretie dejstvo dalo na úvod dve esá Javorčíka (4:0), súper bodoval na 5:1, v laufe boli chemesáci a kouč Vlk vymenil na nahrávke Feňa za Závackého (11:4). Eso pri dal Sukochev, humenský náskok rástol (16:6), i keď od stavu 19:9 sa trochu scvrkol (21:14). Smeč i eso Leškaniča set ukončili bez drámy. Vo IV. sete sa lopty často blokmi nadrážali, výmeny boli dlhé. Súper viedol (10:13), domáca bojovnosť bola značná, úsek 14:15 – 19:15 patril

chemesákom. Náskok si domáci udržali, tajbrejk určilo eso Jakubova. Aj v ňom bodoval humenský univerzál priamo z podania (5:4), po výmene strán (8:6) a útoku Jakubova (11:8) však prišli dve humenské chyby (11:10) a dráma bola realitou. Ťažký smeč vytĺkol o bloky Dekker, ktorý sta novil aj prvý mečbal (14:11). Súper dva odvrátil, ale smeč Dekkera na čiaru bol v zápase poslednou akciou. Priebeh – I.: 4:8, 11:16, 16:21 (24 min., chyby 7:4); II. 8:7, 15:16, 18:21 (29, 10:6); III.: 8:2, 16:6, 21:14 (23, 2:0!); IV.: 5:8, 16:15, 21:17 (27, 3:7); V.: 8:6 (17, 6:3). Chemes: Javorčík 18, Mizerák 10, Kašper 9, Sukochev 2, Jakubov 25, Dekker 15 – libero Krys (Soták, Hu dák 4, Leškanič 6, Bališin). Tréner: Rostislav Chudík. Slávia: Feňo 2, Macko 10, Drobňák 14, Skasko 3, Száras 14, M. Sopko ml. 13 – liberá Barlík a Olejár (Rajduga 4, Závacký 1, Faron, Malina 4). Tréner: Jaroslav Vlk. Esá: 11:4 (Javorčík 5, Jakubov 2, Mizerák, Sukochev, Dekker, Leškanič); pokazený servis: 19:6; body po blokoch: 9:9 (Kašper 3, Jakubov 2, Mizerák 2, Leškanič, Javorčík). R: Tiňo, Höger. D: 1 000. Hrací čas: 128 minút. Najlepší hráči: Dekker – Macko (od A. Smoláka po zápase prebrali reprodukcie obrazov). (mšk) l Uni cef Bra ti sla va – (–30,17, 21, 20) VKP Bratislava 5 Unicef Bratislava 5 Svidník 5 Chemes Humenné 5

VKP Bra ti sla va 3:1

4 4 1 1

1 13:5 12 1 12:6 12 4 7:13 4 4 6:14 2

OBVODNÉ KO LO VO VO LEJBA LE CHLAPCOV A DIEVČAT STREDNÝCH ŠKÔL II. BASKETBA LO VÁ LI GA, MU ŽI, 19. KO LO

Gym ná zium L. Svo bo du vo lejba lo vo najlepšie Centrum voľného času Dúha, oddelenie telovýchovy a športu a SOŠ Tech nická Humenné organizovali v dňoch 22. – 23. februára obvodné kolo vo volejbale žiakov a žiačok stredných škôl pod vedením Jany Blichovej a Richarda Vlkolinského. Hralo sa v telocvični SOŠ Technickej. Víťazi obvodného kola postúpili na krajské kolá. Chlapci: I. skupina: SOŠ Techn. – OA 2:0, SOŠ Polytechn. – OA 0:2, SOŠ Techn. – SOŠ Polytechn. 2:0; II. skupina: Gymnázium LS – SOŠ Hot. 2:0; l poradie: 1. Gymnázium L. Svobodu, 2. SOŠ Technická, 3. Obchod-

ná akadémia, 4. SOŠ Hotelová, 5. SOŠ Polytechnická. Dievčatá: I. skupina: OA – SPŠ EBG 2:0, Zdrav. škola – SPŠ EBG 0:2, OA – Zdrav. škola 2:0; II. skupina: Gym názium LS – CSŠ 2:0, Gymnázium LS – SPŠCHaP 2:0, CSŠ – SPŠCHaP 0:2; l poradie: 1. Gymnázium L. Svobodu, 2. Obchodná akadémia, 3. Súkromná pedagogická škola EBG, 4. Cirkevná spojená ško la, 5.– 6. SPŠCHaP a Zdravotná ško la. Snímka: Dievčatá Gymnázia arm. gen. L. Svobodu s učiteľkou Ladisla vou Vasilcovou. Bc. Jana Blichová

l BK M–Basket Humenné – Michalovce 58:84 (15:18, 11:21, 9:24, 23:21). Domáci nastúpili tentokrát pod trénerskou taktovkou Bendu proti lídrovi v tabuľke. Humenčania vstúpili do zápasu dobre, darilo sa im strelecky, premieňali aj trestné hody. Preto celá I. štvrtina bola vyrovnaná, až v priebehu II. štvrtiny sa favorit dostal do vedenia najmä zásluhou pivota Šimka. Domáci si s kvalitou súpera nevedeli poradiť, tretiu pasáž nezvládli, v poslednej štvrtine sa darilo najmä po prienikoch Kakutu a Glasu. Napriek prehre bol kouč Benda s výkonom svojich hráčov spokojný, z jednotlivcov zaujali Glasa, Kakuta a Hurka ml. Zostava a body: Kakuta 18, Hurka 16, Glasa 13, Petrik a Halapi po 2 (Kulik 4, Švec 3). Tréneri: Hurka st., Benda (zb) l Abovia Košice – 1. BK Humenné 86:57 (19:16, 24:13, 26:11, 17:17). Kto si vytvorí lepšie podmienky pre účasť v play–off, lebo obaja súperi sa pohybujú na hranici ôsmeho miesta. Domáci od začiatku viedli, vďaka výškovej prevahe sa presadzovali hlavne pod košom. Hostia mali veľmi nízku úspešnosť streľby zo stredných vzdialeností. Veľa ich prihrávok pod súperovým košom nenašlo adresáta v pravý čas, a ani osobná, či zónová obrana nebola účinná. Prejavilo sa to predovšetkým v II. a III. štvrtine. Záver už dohrávali domáci v pohode. Zostava a body: Bakoš 17, Lošák 10, Emmel VOLEJBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS 10, Kusko, Geľo (Burič 10, Michal Babják 8, Martin Babják 2, Ballasch). (bab) MUŽI, I. liga – 2. kolo (o 1.– 4. miesto): Revúca – Humenné B 3:0 MLÁ DEŽNÍCKY HO KE JO VÝ SERVIS (22,19,22) a 3:1 (15,–23,23,16). ŽIACI, 8. roč.: Bardejov – MHK Hu Chemes B: Urban, Kasperkevič, Hakoš, Mačička, Peleščák, Vaňko, Vaň- menné 3:8 (1:2,1:3,1:3). Góly: M. Nako. Tréner: R. Vlkolinský. l Vranov – zad 4, Kluknavský 2, N. Lancoš, Kokinda. MHK: Kasarda – T. Lancoš, A. Stropkov (farma SK) 3:0 a 3:0. Vranov 28 25 3 79:18 73 Buraľ, Čerevik, Fic, M. Nazad – N. LanStropkov 28 21 7 66:31 61 coš, Bazár, Kluknavský, Kokinda, ZeleHumenné B 28 15 13 54:47 45 nay. Tréner: A. Szücs, as. P. Štekláč. Revúca 28 13 15 53:56 42 ŽIACI, 6. roč.: Bardejov – MHK HuJUNIORI, 14. kolo: St. Ľubovňa – menné 7:7 (3:1,1:4,3:2). Góly: Copko 2, Chemes Humenné 0:3 (–16, Rohaľ 2, Duhoň, Potocký, Dubiak. MHK: –25,–20) a 0:3 (–24,–15,–16). Che- Gombár, Hnát – Merva, Labanc, Pomes: Nemec, O. Dacej, Cerula, tocký, Dubiak, Mičej, Copko – Bobela, Pavlík, Dobrančin, Feduš, liberá Rohaľ, Duhoň, Hančarik, Štetka, Volkov, Gergeľ a Boldy (Majerník, Sterčo, Vasilega, Csetö, Ragan, Havrilko, Karoľ. Burda, P. Dacej). Tréner: M. Meriač. Tréner: A. Szücs, as. P. Štekláč.


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

27. 2. 2012

MILAN JAVORČÍK, VOLEJBALISTA ŠK CHEMES HUMENNÉ, OCENENÝ ŠPORTOVEC PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2011

Až u che me sá kov pre lo mil strie bornú „kliatbu“

Historická budova Divadla Jonáša Záborského bola dejiskom ôsmeho vyhlásenia Najlepších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2011. Popri žatve ocenení v podaní hádzanárov Tatrana Prešov (dvaja jednotlivci a tri ko lektívy) sa ušli z celkového počtu 23 ocenení aj tri pre humenský šport. Aj v tomto roku udelil Peter Chudík, predseda PSK, zvláštne ocenenie – Cenu predsedu PSK. Získal ju musher Miroslav Pažur ml. Ako druhý najlepší kolektív bol vyhodnotený ŠK Chemes Humenné (muži) a medzi elitnou desiatkou najlepších športovcov uplynulého roka mal svoje miesto volejbalista Milan JAVORČÍK. Smečiar vicemajstra patril v minulej majstrovstvá Slovenska boli v kategórii sezóne k pilierom tímu Richarda Vlko- starších žiakov v sezóne 1998/1999, linského. Odchovanec revúckeho vo- keď som hrával ešte na poste libera. lejbalu prišiel pod Vihorlat počnúc Skončili sme druhí. Potom prišli dva firočníkom 2008/2009. Uplynulá sezóna nálové turnaje v Myjave, to už som premu vyšla herne nad mieru, mal vynika- šiel na smeč, opäť dvakrát druhé júcu formu a bol ťahúňom tímu. Najvi- miesto. Nasledovala kategória kadetov, ac sa mu bodovo darilo v Stredoeu - no keďže v Revúcej medzitým zrušili jurópskej lige proti Anhovu. Na slovinskej niorov, ako štrnásťročný som nastúpil palubovke v päťsetovej dráme (2:3) hneď k mužom. Vtedy som zažil aj svobodoval 22–krát, doma chemesáci ju premiéru medzi seniormi, po Revúcej s týmto súperom opäť prehrali v piatich neskôr prišla extraliga v Dubovej, Zvole setoch a familiárne „Miňo“, či podľa Mi- ne, Prešove a súčasnosť v Humennom. chala Kurteho, volejbalového hlásate- l Odchodz RevúcejdoDubovejbol ľa, „Javor“, uspel 23–krát. Nešťastný paradoxne istým spôsobom „nútevýron v členku ho do bojov o slovenský ný“… – V sedemnástich si ma vybrali do juniorskej reprezentácie, kde som titul proti VKP Bratislava nepustil. Začali sme na gemersko–humenskú napokon strávil poldruha sezóny. Podnôtu… l Narodil ste sa v Revúcej. mienkou však bolo, že musím hrať Viete,ktorýrodákz tohtogemerské- extraligu. Najbližší klub, kde sa extralihomestaužobliekalhumenskývo- ga hrala, bola Petrochema Dubová, lejbalový dres? – Pišta Hronec. Je takže posledný štvrtý stredoškolský najznámejší, to je jasné. Viem, že tu ročník som študoval v Revúcej a hrával bol tiež môj spoluhráč Jano Jankovič, som za Dubovú. Nasledovala vysoká ale dlho v Humennom nevydržal. Tak- škola v Banskej Bystrici, takže volejbaže vsádzam na Pištu Hronca, ktorý bol lovo a extraligovo najbližšie bol Zvolen, oporou na palubovke a neskôr aj tréne- keď som prestúpil do Prešova, stalo sa rom chemesákov. tomu tak vo volejbale i študijne. l Prečov prípadeMilanaJavorčíka l Angažmánv centreŠarišatrvalo vyhral volejbal? Kto bol spúšťacím tri sezóny… – Boli to dobré sezóny. faktorom, že ste sa rozhodli práve Najprv bol trénerom Dano Oravec, popretentošport?– Jednoznačne otec. tom Rostislav Chudík, s ktorým sme Už od malička, od troch rokov, ma brá- postúpili do finále Slovenského pohára val do telocvične, vtedy trénoval juniorov práve cez Humenné. Práve tieto dva Revúcej a bol trénerovi Danovi Oravco- ročníky boli dovtedy aj pre mňa najvyvi asistentom pri mužoch. Takže pri vo- darenejšie, trochu som si spravil extralejbale som od ranného detstva, videl ligové meno, lebo vo Zvolene som vesom, ako chalani hrávajú, a keď otec ľa šancí pri Jožkovi Skladanom, či Maodišiel do Nemecka, mame som doma túšovi Michalcovi nemal. V Prešove sa lámal postele, tak ma museli niekam pri mojom príchode formoval nový kodať, nájsť činnosť na voľný čas a padlo lektív, po zisku majstrovského titulu veto na volejbal. Od tretieho ročníka zák- ľa hráčov odišlo. Ostali napríklad uniladnej školy som nastúpil do prípravky verzál Milan Gešperík, Roman Škvaa odvtedy som stále pri volejbale. rek, nahrávačska dvojica Stano Soták l Zaspomínajmesistručneodmlá- – Kamil Feňo, s Maťom Sopkom mladdežníckych čias… – Začal som teda ším sme hrávali smečiarov, libero Peťo v prípravke ako tretiak, moje prvé Váhovský. Boli sme dobrá partia.

Mi lan JAVORČÍK narodený: 19. júna 1985 post: smečiar výška/váha: 189 cm/80 kg smečiarsky dosah: 330 cm blokársky dosah: 305 cm materský klub: AVK Revúca predošlé kluby: AVK Revúca, MVK Zvolen, VK PU Prešov športové ciele: majster SR záľuby: basketbal, PC jedlo: vyprážaný syr film: Smrtonosná pasca

l Výška189centimetrovvšaknieje pre smečiara tým pravým „orechovým“… – Maminu mám skôr maličkú, otec nie tiež „velmo“ vysoký, asi 183 centimetrov, takže predpokladalo sa, že dva metre mať isto nebudem. Od mala som preto tlačil a trénoval dynamiku. V Revúcej nikdy neboli výrazne vysokí hráči. Všetko sme zakladali na výskoku, na ňom sa pilovalo, drelo. To mi ostalo ešte z materského klubu a trénujem ho poriadne stále. Inak by som sa pri vysokých blokároch nedokázal presadiť, pri čom v súčasnosti, keď vo volejbale nie sú výnimkou na bloku „hory“ s výškou 205 centimetrov, je to dosť náročné. l Ostaňmeeštepričíslach,aleprejdime z výšky na dresy. Máte na chrbte „1“, čo je vo volejbale niečo podobné, ako vo futbale „10“… – Vždy som mal rád „3“, od malička som ju nosil na drese, tuším, že rovnaké číslo mal v hráčskej kariére aj môj otec. Keď som došiel do Humenného, jediná voľná z nižších čísel bola iba „1“, Vlado Kríž sa „3“ nechcel zriecť, takže som vzal to, čo bolo. V reprezentácii som mal „11“, takže možno aj preto som si na „1“ rýchlo zvykol. Vnímam to však tak, že číslo ako číslo. l Načreli sme teda už do humenskýchčias.Farbychemesákov ste začali hájiť počnúc súťažným ročníkom 2008/2009… – V Prešove to vtedy v ostatnej sezóne dosť „škrípalo“, sponzori sa nevedeli dohodnúť, komu bude patriť klub a celé to skončilo pre nás hráčov i pre samotný klub dosť zle. Ozvali sa mi z Humenného s ponukou, došlo k dohode a som tu až dodnes. Spočiatku to bolo v mojom prípade o hernom „prerábaní“ sa techniky, herného štýlu, v Humennom sa hral iný volejbal, než som bol zvyknutý, takže prvú sezónu som sa strašne trápil. Zaskakoval som za Romana Ondrušeka, či Miňa Hriňáka, ktorí podávali veľmi dobré výkony, takže veľa šancí som nemal. Už ďalšia sezóna však bola úplne o niečom inom, klub získal svoj druhý majstrovský titul, mal som miesto v základnej zostave, takže to bolo už dobré. Škoda zranenia v závere uplynulej sezóny, lebo herne som sa cítil v dobrej pohode. l Zisk majstrovského titulu s chemesákmi prelomilo vaše dovtedy večne druhé miesta. Od mládežníckych čias dovedna sedem striebornýchpozícií… – Tých finálových pokusov som mal ozaj veľa a vždy som ťahal za kratší koniec. Či to bolo v Revúcej alebo v Prešove pri Slovenskom pohári. Zisk titulu mal pre mňa o to väčší význam, že som sa oň pria-

mo pričinil. Hral som stále, je to iné, ako keď iba povzbudzujete z lavičky, ako pri humenskom prvom Slovenskom pohári. Nikdy na humenskú majstrovskú sezónu nezabudnem, verím, že nebude pre klub ani pre mňa posledná. l Pred rokom ste ukončili sezónu predčasne. Výron členka sa ukázal byťvážnejšímzranením,nežsazdalo…– Mal som už veľa členkových výronov, boli to však skôr iba také podvrtnutia, z ktorých som sa do týždňa, či desiatich dní dostal, ale tento bol veľmi vážny – vonkajší aj vnútorný výron, potrhané členkové väzy, čo znamenalo dva mesiace núteného voľna. Dovtedy som takú volejbalovú pauzu nikdy nemal. Ešte stále členok v istých zápasových chvíľach cítim, najmä, keď je dlhšia výmena, no musím si poklopať, že to drží a bude to v úplnom poriadku. l V humenskomvolejbalesteštvrtú sezónu. V predchádzajúcich vzišiel jeden majstrovský titul, dvakrát víťazstvo v Slovenskom pohári, úspešné účinkovanie v Challenge cupe, ktoré vyvrcholilo víťazstvom nad Poitiers… – Boli to úspešné sezóny, čo však bolo dôležité, vždy sme sa zlepšovali. Chceli sme stále viac a darilo sa to, i keď nie všetko vyšlo na sto percent. Víťazstvo nad Poitiers bolo jedným z najkrajších zápasov, momentov pre nás hráčov, iste však aj pre divákov. Nedarilo sa nám v Stredoeurópskej lige, v tomto roku je však účasť vo Final four konečne naša. l Súčasnásezónavšakzatiaľveľa radosti nepriniesla… – Isto, nie je to ono. V kádri došlo k zmenám práve na smečiarskom poste, MEVZA mala me nej účastníkov, tým pádom aj zápasov. Verím však, že sa uchytíme a výsledky sa dostavia. Natrénované máme, len to dostať do zápasového prevedenia. Dôležité bude play–off, takže môžeme ešte nechať zabudnúť na naše doterajšie extraligové prehry. Hovorí sa: „Bič plieska na konci“ a my spravíme všetko, aby tomu tak v náš prospech aj bolo. l Ste medzi desiatkou najlepších športovcovPSKzarok2011.Ocenenie,ktorékaždéhošportovcapoteší… – Priznám sa, že som vôbec nečakal, že ma môže niekto navrhnúť. Veľmi si to cením a ďakujem, zname ná to pre mňa veľa. Je to ocenenie mojej práce na palubovke, ktorá nie je vždy viditeľná útočne, či blokom. Skutočne ďakujem… (mšk)


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

VÝSLEDOK ROKOVANIA Z MESTSKÉ HO ZASTU PI TEĽSTVA V HU MENNOM

Ak chcete športovať (CVČ, kluby,…) – plaťte

MsZ v Humennom určuje „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné“ – Prenájom nebytových priestorov škôl a školských zariadení vo vlastníctve mesta Humenné. Nájomné za priestory škôl a školských zariadení sa určujú dohodou nájomcu a prenajímateľa, pričom dohodnuté nájomné za hodinu nesmie byť nižšie ako sú stanovené minimálne ceny za nájom priestoru školských zariadení podľa druhu využitia v závislosti, či nájomcom je fyzická resp. právnická osoba, alebo športový klub orientovaný na výchovu mládeže. Minimálne ceny za nájom priestorov podľa druhu využitia za hodinu pre fyzické a právnické osoby: l veľká telocvičňa nad 100 m2 = 12 €; l malé telocvične, posilňovne do 100 m2 = 6 €; l miestnosti, triedy a pod.: do 50 m2 = 4 €, nad 50 m2 = 7 €; l ihriská = 4 €. Ceny za nájom priestorov sú vrátane prevádzkových nákladov a služieb spojených s užívaním. Základné školy na území mesta budú poskytovať telocvične: a/ za nájom vo výške 1 € / bez úhrady prevádzkových nákladov a služieb: l súťaže, ktorých spoluorganizátorom je škola; l podu-

jatia organizované jednorázovo združením rodičov školy; súťaže a poduja tia pre telesne postihnutých. b/ za úhradu nájomného vo výške 1 € a prevádzkových nákladov: l pre krúžkovú činnosť detí do 15 rokov navštevujúcich CVČ v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; l krúžková činnosť mládeže od 15 do 30 rokov navštevujúcich CVČ; l pre občianske združenie telovýchovné jednoty a športové kluby (detí a mládež do 18 r.); l pre školské športové strediská, deti vo veku do ukončenia povinnej školskej dochádzky; l pre súťaže a podujatia usporiadané Sloven skou asociáciou športu na školách; l pre usporiadateľov medziškolských športových a telovýchovných podujatí. Štatutárny zástupca školy s právnou subjektivitou určí výšku prevádzkových nákladov vo vzťahu k vykurovacej sezóne resp. s ohľadom na spotrebu vody, elektrickej energie, plynu a pod. O výške nájmu priestorov školských zariadení v ojedinelých prípadoch rozhodne správca na základe písomného súhlasu primátorky mesta Humenné. (mšk)

27. 2. 2012

Ako si športu jú na Spi ši: Mestské do tá cie 30 klu bom Aj keď mesto Spišská Nová Ves sa nenachádza v humenskom regióne, v rámci PSK sú obe sídla geograficky spojené. V uplynu lých dňoch riešilo vedenie mesta i MsZ aj športovú tematiku, ktorej výsledky sú isto aj pre športového našinca zaujímavé. Okrem toho, že aj v centre Spiša oce nili svojich najlepších športovcov, keďže úroveň športu sa priamo úmerne odvíja od peňazí, rozdelilo finančné prostriedky na šport pre rok 2012. „Pre všetkých tridsaťštyri klubov, kto ré sú napojené na náš dotačný systém sme rozdelili financie na rok 2012. Sú nižšie ako minulý rok. Vyšla nám suma 1,1 milióna eur, čiže v sta rej mene okolo 33 miliónov korún. Priamo mesto touto sumou dotuje šport. Vyčíslili sme aj nepriame dotácie, ktoré súvisia s prevádzkou športovísk. Priama dotácia na hokej je zo strany mesta 65–tisíc eur, na futbal a basket-

bal zhodne 37–tisíc eur, volejbal dostane 11–tisíc. To sú priame peniaze, bez financií na prevádzku. Ako som spomínal, nepriame dotácie sú vyššie. Pri prepočte to na hokejový klub vyšlo 211–tisíc eur, pre futbal 116–tisíc, basketbal 92–tisíc eur a volejbal 16–tisíc eur. Všetky kluby, ktoré požiadali o dotáciu, mali zároveň vyúčtovať a predložiť údaje za rok 2011. Financie sú prerozdelené aj pre malé kluby resp. individuálne športy. Napríklad najnižšia suma je 150 eur, najvyššia 5 500 eur. Pre nich takisto platí, že športoviská majú na svoju činnosť zdarma,“ konštatoval Ján Volný, primátor Spišskej Novej Vsi. Čísla o finančných čiastkach sú určite zaujímavé aj pre priaznivcov, či priamych účastníkov v humenskom športe… V humenskom prípade o do táciách pre šport zatiaľ stále ani nechyrovať, najnovšie má mládež i verejnosť za športoviská platiť… (jp, mšk)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL l PRÍPRAVNÝ FUTBAL l PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Stropkov – Snina 1:2 (1:1), góly: Budi 2. MFK: Pe. Diňa – Wiener, F. Hanc, J. Lukáč, M. Pčola – Štofík, Jankaj, Drančák, P. Hišem – Š. PčoOTVORENÝ LIST PRIMÁTORKE MESTA A MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU V HUMENNOM la, Budi (Holovka, Kopáč). Michalovce B – Snina 2:3 (1:2), góly: M. Lukáč, Hišem, Š. Pčola. MFK: Pre: primátorku mesta, PhDr. Janu uskutočnili bez akejkoľvek konzultá- Lojka – Kopáč, Hanc, Ľ. Jankaj, M. Vaľovú a MsZ v Humennom (Komisia cie so športovými klubmi, občiansky- Pčola – Štofík, Marchevský, Holovka, školstva, športu a mládeže)… Vec: mi združeniami, ale aj bez konzultá- Hišem – M. Lukáč, Š. Pčola (J. LuŽiadosť o zmenu Zásad hospodáre - cie s riaditeľmi škôl. A tento materiál káč, Wiener, Drančák, Budi). Medzilaborce – Kamenica n/Cir. nia a nakladania s majetkom mesta neprešiel schválením ani Komisiou v časti článku XVIII bod 12. Prenájom pre školstvo, šport a mládež a nepo - 1:4 (0:2), góly: Gavula – Skarba, M. nebytových priestorov škôl a škol- chybujeme o tom, že mnohí poslan- Hajdučko, Mihalič, Sninčák. MŠK ských zariadení vo vlastníctve mesta ci pri tak rozsiahlom materiáli túto Spartak: R. Šuľák – Demeter, Lučko, Humenné pre športové kluby… časť zásadných zmien pre športové Smolej, D. Hrišo – Čabiňák, Chripák, R. Guba, G. Lukáčik – Gavula, Bega Nové zásady ukladajú školám za kluby prešli bez „povšimutia.“ využívanie telocviční vyžadovať úhra - Žiadame primátorku mesta a poslan- (Pelech, Hrehovčík). du od občianskych združení telový- cov MsZ Humenné urýchlene zmeniť chovných jednôt a športových klubov tieto nezmyslené zásady, ktoré zne(detí a mládež do 18 r.) úhradu ná- možnia mládeži športovať a občanom Isto mnohí humenskí priaznivci jomného vo výške 1 € a prevádzko- využívať vonkajšie ihriská škôl. Výkonný výbor ObFZ Humenné futbalu držali vo štvrtok 23. februávých nákladov, v doterajšom období ra palce FC Viktorii Plzeň (spolu telocvične a ihriská boli pre občianske s obrancom Mariánom Čišovským) združenia a športové kluby, ktoré sa v šestnásťfinále Európskej ligy na venujú mládeži zdarma, resp. za symV III. ligy mestskej „sálovky“ pôde Schalke 04 Gelsenkirchen. bolicky 0,01 €. Je potrebné konštatovať, že niektoré športové kluby sú zriadené 2011/2012 bol gólman tímu Legia Remíza 1:1 sa v riadnom hracom vyhodnotený za čase zopakovala, ale v predĺžení ako právnické osoby (príklad 1. HFC Topoľovka Humenné s.r.o.). Nová legislatíva umož- najlepšieho brankára súťaže. V mi- už mal navrch favorit. „Čišo“ ňuje byť členom športového zväzu nulotýždňovom resumé sezóny v kádri aktuálneho českého majnielen občianskym združeniam, ale aj sme omylom pozmenili jeho stra tak ostal na nemeckom štíte, iným právnym subjektom (s.r.o., a.s.), priezvisko, za čo sa mu sa - čo však hanbou nie je. Sezóna aj v Lige majstrov bola vydarená. ak je ich hlavnou činnosťou športová mozrejme ospravedlňujeme. (mšk) činnosť. Je potrebné skonštatovať, že športové kluby nie sú schopné v sú časných ekonomických podmienkach uhrádzať za prenájom telocviční a ihrísk sumy v zmysle týchto schválených zá sad. Športové kluby zamerané na rozvoj mládežníckeho žiackeho futbalu využívajú najmä telocvične základných škôl a futbalové ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska. Podľa týchto zásad napr. 1.HFC Humenné s.r.o. za tréningy žiakov musí platiť za prenájom telocvične 12 € / hod. a 4 € / hod. za ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska. Nezmyselným rozhodnutím je aj určenie minimálnej ceny za nájom priestorov podľa druhu využitia za hodinu v € pre fyzické a právnické osoby. Každý občan, ktorý si chce napr. zabehať na atletickú dráhu, musí zaplatiť 4 € / hod. Je nepocho piteľné, že tak zásadné zmeny sa

Umožni te mlá de ži a ve rejnosti športo vať

-

Svidník – Medzilaborce 2:2 (1:2), góly: R. Cigánik 2. MŠK Spartak: Bujdoš – Guba, Lučko, Mihalenko, Gič – Pelech, V. Lukačik, Chripák, Hrehovčík – Potoma, R. Ciganik (Ľ. Kocurišin, D. Hrišo). Pakostov – Petrovce 3:1 (1:0), góly: Cibuľáš, Andraško, P. Gombita ml. FO Ajax: Petro – Jozef Gombita, Palenčík, Olexik, J. Fedorko ml. – Cibuľaš, Dubas, Š. Tomčák, Rudy – I. Andraško, Slavskovský (P. Gombita ml., J. Ščerba, D. Gombita, P. Ragan, J. Durila). Tisinec – Kr. Brod 2:4 (0:0), R. Matta 2, Fecko, Miro Pančura.

TJ FK Jasenov ponúka počas zimnej prípravy futbalovú škvarovú hraciu plochu. Tel.: 0903 465 642 (V. Chalupka), 0905 778 352 (M. Friga).

„Čišo“ na štíte Schalke Oznam se mi fi na listom po há ra ŠTK ObFZ Humenné pozýva semi-

Brankár Maroš Mihaľov

finalistov Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné: TJ Družstevník Dlhé n/Cir., FK Kamnica n/Cir., TJ Družstevník Oľka a FK Slovan Lobe Nižná Sitnica na vyžrebovanie semifinálových stretnutí, ktoré sa uskutoční 1. marca 2012 (štvrtok) o 15.00 hod. v budove ObFZ Humenné.

Navrátilci Chudina a Demčák Po víťazstve nad sninským susedom (4:1) prišiel rovnaký výsledok so Sobrancami, debakel Strážskeho (9:0), potom prvá „zimná“ prehra s áčkom Michaloviec (0:2), naostatok remíza so Stropkovom (1:1). „Za zápasmi cestujeme do Michaloviec a Stropkova, ale nič iné nám neostáva. Trénujeme v domácich podmienkach, výrazné novoty v kádri nie sú, pripravujú sa s nami humenskí navrátilci Chudina a Demčák,“ stručne poznamenal Russlan Ljubarskij. I keď to nemá na humenskú zimnú prípravu priamy dopad, vedenie 1. HFC zabezpečilo upravenie plochy hlavného ihriska (na snímke), aby bola pred jarnou časťou čo najskôr a najlepšie k dispozícii. Poďakovanie za pomoc patrí firmám Staviva (J. Harvan) a Pamir line (M. Pažur st.). (mšk)


15 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

ZO STOLNOTENISOVÝCH MAJSTROVSTIEV PREŠOVSKÉHO A KOŠICKÉHO KRAJA DOSPELÝCH

Zla tý mix Bajcu ra – Mi ha ľo vo vá

27. 2. 2012

STOLNO TE NI SO VÉ VÝ SLED KY – SSTZ, VsSTZ a ObSTZ

l I. LIGA, 10. kolo: ŠKST Humenné – STK Stadex Košice 3:11, D. Stoják Kvôli snehovej kalamite sa plánované 1/2,5 (Feješ 9,8,–14,–9,10), D. Fink Majstrovstvá Východného Slovenska 1/2,5 (Vaňo 5,9,12), M. Brnčal 1/2,5 v stolnom tenise jednotlivcov dospe(Bacsó –13,7,–14,7,9), I. Serbák 0/3,5 lých na rok 2012 uskutočnili až 18. – J. Bacsó 2/1, R. Cisko 3,5/0 F. Fekefebruára (pôvodne 5. 2.) v Poproči. te 3,5/0, J. Feješ 1,5/1, O. Vaňo 0,5/1; Možno aj to bolo dôsledkom ŠKST Humenné – ŠKST Sokol Vojčinajnižšej (počtom) účasti hráčov ce 7:7, I. Serbák 1,5/2 (3:0 Kolody–Jea hráčok v dlhodobej histórii týchto remenko / Jeremenko 4,3,1), D. Fink preborov, keď v kategórii mužov o ti 2/1,5 (Jeremenko 6,5,6 / Kolody tul majstra Prešovského kraja bojo8,–11,9,5), D. Stoják 1,5/2 (3:0 Kolovalo v dvoch skupinách 9 pingdy–Jeremenko / Jeremenko 7,3,1), M. pongistov (najlepší: 1. M. Dandár Brnčal 2/1,5 (Kudrec 5,8,9 / Revaj z ŠKP Prešov, 2. S. Guman, 3. P. 4,6,7) – S. Jeremenko 0/3,5, T. Revaj Senkulič a M. Haky (všetci St. Ľu2,5/1, J. Kudrec 2,5/1, L. Kolody 2/1,5; foto: net – Vojčice 12:2, Žilina – RožňaPINGPONGOVÁ MINILIGA 2012 bovňa), o majstra Košického kraja Svidník va B 9:5, Čadca B – Margecany 9:5, l 2. kolo: Myslina – Kamenica n/Cir. 19 mužov v 5 skupinách (najlepší: 1. Rim. Sobota – Ružomberok B 7:7, Lu10:0, Mi. Kohút 3,5, L. Forró 3,5, Te - L. Kostelník, 2. M. Hruška, 3. P. čenec/Kalinovo – St. Ľubovňa 7:7, cák 3; Hažín n/Cir. – Gymnázium Kočkin a Ľ. Leitner), ženy zastúpili Svidník – Stadex Košice 9:5, Čadca B – CaM Humenné 8:2, J. Zubek 3,5, To - len 4 hráčky. Naše rady reprezento- Rožňava B 6:8, Žilina – Margecany 9:5, poľančin 3,5, J. Michalko st. 1 – Hoj- vali len 3 stolní tenisti – z OŠK Lučenec/Kalinovo – Ružomberok dan 1, Macík 1; Z. Hámre – SOŠT Udavské Maroš Gajdoš (P. Senkulič B 8:6, Rim. Sobota – St. Ľubovňa 5:9. Humenné 9:1, Širgeľ 3, Michalenko 1:3, Š. Eštok 2:3, M. Haky 1:3) a Ma - Lučenec/Kalinovo 18 15 3 0 160:92 51 3, V. Brečka 3 – Krídla 0,5, Jaro rián Bajcura (S. Guman 1:3, M. Žilina 18 14 1 3 167:85 47 Hajdučko 0,5; Závadka – Kamenica Dandár 3:0, T. Dubec 1:3, D. St. Ľubovňa 18 12 4 2 150:102 46 18 9 5 4 153:99 41 n/Cir. A 3:7, P. Karandušovský 2, M. Magdziak 2:3), ktorí sa nedostali do Margecany 18 11 1 6 149:103 41 Tkáč 1 – Nitkulinec 3,5, F. Sojčák 2,5, eliminačnej fázy, Janka Mihaľovo- Svidník 18 7 3 8 129:123 35 J. Sojčák 1; Jasenov – Kamienka vá z ŠKST Humenné sa stala vice- Čadca B 6:4, Barnišin 3,5, Š. Mastiľák 1,5, M. majsterkou v ženskej kategórii, keď Ružomberok B 18 5 6 7 120:132 34 18 5 4 9 115:137 32 Donič 1 – Šram 2, Bašista 1, Rudik 1. podľahla 1:3 na sety iba víťazke Lívii Rožňava B l 3. kolo: Kamienka – Myslina (29.2. Drotárovej z STO Valaliky, M. Maue- Stadex Košice 18 6 0 12 98:154 30 o 17.00 hod.), Kamenica n/Cir. A – rovú a Farkašovskú (obe Valaliky) ŠKST Humenné 18 4 3 11 95:157 29 Jasenov (28.2. o 16.30 hod.), SOŠT zdolala v rovnakom pomere 3:0. Rim. Sobota 18 3 2 13 100:152 26 18 0 2 16 76:176 20 Humenné – Závadka ( 29.2. o 17.00 Janka si vybojovala nomináciu na Vojčice hod.), Gymnázium CaM Humenné – Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov l II. LIGA, 11. kolo: Udavské – St. ĽuZ. Hámre (1.3. o 17.00 hod.), Kameni- (Senec, 3. – 4. marec) ako náhrad- bovňa B 11:3, Maroš Gajdoš 3,5, M. ca n/Cir. B – Hažín n/Cir. (28.2. níčka. Vo štvorhre mužov Bajcura Bajcura 3,5, J. Gajdoš 3, Michal Gajdoš o 16.30 hod.). Družstvo Stavmix Hu- s Gajdošom ťahali proti Kočkinovi 1; Udavské – Slov. Ves 9:5, Ma. Gajdoš menné sa po 1. kole odhlásilo. s Hruškom za kratší koniec (1:3) 3,5, M. Bajcura 3,5, J. Gajdoš 1,5, D. Zemplínske Hámre 2 2 0 0 16:4 6 a vypadli hneď v 1. kole. Úspešný Gajdoš st. 0,5; Vranov – Slov. Ves 7:7, Klampo Hažín n/Cir. 2 2 0 0 15:5 6 reparát vo štvorhre, ale zmiešanej, ŠKP Prešov – Mokrance 6:8, Bardejov Kamienka 2 1 0 1 12:8 4 urobil Bajcura s Mihaľovovou, keď – Lok. Košice B 10:4, Valaliky A – Šar. Kamenica n/Cir. A 2 1 0 1 10:10 4 túto kategóriu vyhrali (vo finále zdo- Michaľany 7:7, Valaliky B – Krompachy Gymn. CaM Humenné 2 1 0 1 9:11 4 Projektink Myslina 1 1 0 0 10:0 3 lali 3:1 Vasiľa s Farkašovskou, 5:9, Michalovce – V. Kapušany 9:5, VraJasenov 1 1 0 0 6:4 3 predtým 3:1 Sisáka s Drotárovou). nov – St. Ľubovňa B 10:4, ŠKP Prešov – Závadka 2 0 0 2 5:15 2 Snímka: Marián Bajcura a Janka Mi - Lok. Košice B 10:4, Bardejov – SOŠT Humenné 2 0 0 2 4:16 2 haľovová ako víťazi zmiešanej Mokrance 9:5, Valaliky A – Krompachy –MJK– 3:11, Valaliky B – Šar. Michaľany 7:7. Kamenica n/Cir. B 2 0 0 2 3:17 2 štvorhry. Dohrávka 10. kola: St. Ľubovňa B – Krompachy 5:9, St. Ľubovňa B – Šar. Michaľany 5:9, Slov. Ves – Krompachy 5:9, Slov. Ves – Šar. Michaľany 7:7. Krompachy 21 20 1 0 211:83 62 Bardejov 20 16 1 3 176:104 53 Michalovce 20 9 9 2 165:115 47 V. Kapušany 20 11 3 6 170:110 45 Mokrance 20 9 5 6 151:129 43 Šar. Michaľany 21 7 8 6 141:153 43 Valaliky B 21 8 5 8 145:149 42 Slov. Ves 21 8 3 10 125:169 40 ŠKP Prešov 20 8 2 10 142:138 38 Valaliky A 21 6 5 10 133:161 38 Vranov 20 8 2 10 120:160 38 Udavské 20 7 2 11 134:146 36 St. Ľubovňa B 21 0 3 18 99:195 24 Lok. Košice B 20 0 3 17 90:190 23 l III. LIGA, 17. kolo: Belá n/Cir. – V sninskej športovej hale sa konal „Futsal festu 2012“. Tretí ročník (predtým ŠKST Humenné B 12:6, Dráb 4,5, VoPrešov, Humenné) organizačne zabezpečil MFK Snina. Turnaj pre hráčov zár 3, Drotár 2,5, 2xWO – J. Mihaľovonad 35 rokov, z poltucta bola trojica z nášho regiónu. Ich výsledky: KIAHu- vá 2,5, P. Novák 1,5, Ľ. Lukáč 1, M. Mimenné (Prešov 7:1 – Murinčák 3, Horvat, Hajdučko, Varchola, Kovaľ; Vra - chalčo 1; Snina A – Šar. Michaľany B nov 5:0 – Hajdučko 2, Belej 2, Murinčák; OG Humenné 1:2 – Hajdučko, 15:3, Š. Štuň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič resp. Baláž, Korba; Užhorod 7:1 – Hajdučko 3, Varchola, Kovaľ, Belej, Na- 3,5, P. Paulik 2,5; Stropkov – Snina B zad; FG Snina 2:0 – Nazad, Murinčák); OldratigroupHumenné (Užhorod 13:5, R. Fedorco 1,5, S. Koscelanský 1:1 – Baláž; FG Snina 1:3 – Paľo, resp. Hanc, Semanco, Vaľko; Vranov 3:2 1,5, M. Bajús 1, M. Hríb 1; ŠKP Prešov – Baláž 2, Mycio; Prešov 2:1 – Korba, Paľo); ForrestGumpSnina (Vra - B – Bardejov B 3:15, Vranov B – Svidnov 1:2 – Maliňák; Užhorod 5:2 – Lazorík 2, Maliňák, Lukáč, Kapráľ; Pre - ník B 7:11, Vranov C – Brezovica 2:16. šov 0:2). l Poradie: 1 KIA Humenné 12, 2. Oldrati group Humenné 10, 3. Snina A 17 16 0 1 227:79 49 Prešov 9, 4. Vranov 6, 5. Forrest Gump Snina 6, 6. Užhorod 1 bod. l Oce - Bardejov B 17 15 1 1 221:85 48 není jednotlivci: brankár – Ján Lajtár (Snina), hráč – Jozef Baláž (Oldrati Svidník B 17 14 1 2 185:121 46 group Humenné), strelec – Miroslav Hajdučko (KIA Humenné). (lj, mšk) Belá n/Cir. 17 12 1 4 199:107 42

KIAHum ennévíť azom„FutsalfestuSnin a“

-

Šar. Michaľany B 17 7 3 7 137:169 34 ŠKP Prešov B 17 7 2 8 134:172 33 ŠKST Humenné B 17 6 3 8 154:152 32 Stropkov 17 7 0 10 160:146 31 Vranov B 17 4 3 10 133:173 28 Brezovica 17 2 3 12 96:210 24 Snina B 17 2 1 14 101:205 22 Vranov C 17 1 0 16 89:217 19 l IV. LIGA, 17. kolo: Jabloň – Snina C 16:2, Židzik 4,5, Lebloch 4,5, Picha 4, R. Šmiga 3 – A. Čornanič 1,5, A. Kopáč 0,5; Kamenica n/Cir. – Medzilaborce 11:7, Pavlotty 4,5, Lauda 4,5, F. Sojčák 2 – Kazimír 2,5, Mazanec 2, V. Šmiga 1,5, Salák 1; Belá n/Cir. B – Koša rovce 13:5, J. Gnip 4,5, I. Komjaty 4,5, Burík 2, Ovad 2 – Sabol 2,5, Karabinčík ml. 1,5, Korba 1; Z. Hámre – Tecák Vranov 11:7, Širgeľ 4, S. Cogan 3, Dzubák 2,5, Brehovský 1,5; Vranov D – Jase nov 15:3, Jurkanin 4,5, Tkáč 4,5, Balogáč 3, Knoblich 3 – Barnišin 2,5, Krokker 0,5; Vranov E – Čierne 6:12. Jabloň 17 17 0 0 227:79 51 Vranov D 17 16 0 1 220:86 49 Čierne n/Top. 17 9 2 6 159:147 37 Zemp. Hámre 17 7 5 5 157:149 36 Tecák Vranov 17 8 2 7 152:154 35 Belá n/Cir. B 17 6 2 9 139:167 31 Kamenica n/Cir. 17 6 2 9 138:168 31 Medzilaborce 17 5 3 9 132:174 30 Jasenov 17 4 4 9 137:169 29 Snina C 17 5 2 10 130:176 29 Košarovce 17 4 3 10 132:174 28 Vranov E 17 2 1 14 113:193 22 l V. LIGA, 14. kolo: Hažín n/Cir. – Snina D 17:1, M. Serbák 3,5, Topoľančin 3,5, J. Zubek 3, V. Demčák 2, 5xWO – M. Koban 1; Lieskovec – Kamienka 2:16, F. Salanci 1, Kyslan 1 – D. Gajdoš ml. 3,5, Bašista 3,5, T. Kolesár 2, Milčík 2, 5xWO; Myslina – Košarovce B 11:7, Švigar 3,5, Telepun 1,5, Trebišovský 1, 5xWO – Sabol 3, M. Kaňuk ml. 3, Karabinčík st. 1; Kamenica n/Cir. B – Kolonica 12:6, Sabo 4,5, Bokša 4,5, J. Sojčák 3 – Komár 2, J. Kira 1,5, P. Sabač ml. 1, Matúš Iliško 1, P. Sabač st. 0,5; Belá n/Cir. C mala voľno. Klampo Hažín n/Cir. 13 10 1 2 166:68 34 Košarovce B 13 9 0 4 127:107 31 Kamenica n/Cir. B 12 9 0 3 123:93 30 Myslina 12 7 2 3 122:94 28 Snina D 12 6 3 3 116:100 27 Kamienka 12 6 0 6 118:98 24 Kolonica 13 3 0 10 92:142 19 Belá n/Cir. C 12 2 2 8 85:131 18 Lieskovec 13 0 0 13 59:175 13 l VI. LIGA, 14. kolo: Hrabovec n/L. – Stakčín 14:4, E. Demčák st. 4,5, Paulišin 3,5, Duda ml. 3,5, Duda st. 2,5 – Lučkanič 2, Lukša 2; Kochanovce – Kamienka B 5:13, Hromňak 4,5, Greš 0,5 – Karandušovský 3,5, Hojdan 3,5, Rudik 3, Macík 3; SOŠT Humenné – Dlhé n/Cir. 4:14, T. Chochoľák 2, M. Chochoľák 1, Jaro Hajdučko 1 – Ma. Kohút 4,5, S. Kohút 3,5, Polačko 3,5, Dzurikanin 2,5; Ptičie – Hažín n/Cir. B (29.2.2012 o 18.00 hod., dohoda, ŠTK); Jabloň B mala voľno. Pre dohrávka 15. kola: Stakčín – Jabloň B 13:5, Lukša 4,5, Lučkanič 3,5, Husťak 2, Šiškan 2, Jelinek 1 – Korkobec 2, Ištok 1,5, Mitro 1,5. Dlhé n/Cir. 12 11 1 0 174:42 35 Hrabovec n/L. 12 11 1 0 162:54 35 Stakčín 14 7 2 5 132:120 30 RedMills Ptičie 12 8 1 3 112:104 29 SOŠT Humenné 13 6 0 7 118:116 25 Kamienka B 13 6 0 7 117:117 25 Kochanovce 12 1 2 9 73:143 16 Klampo Hažín n/Cir. B 11 2 0 9 66:132 15 Jabloň B 13 0 1 12 54:180 14


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

27. 2. 2012

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Daňové priznania, jednoduché a podvojné P R E N A J M E M E PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom účtovníctvo, mzdy VÝHoDNÁ C E N A a personalistika.

Tel. 0948 527 157

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369 Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉ PREDMETY _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTÍ

OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: 9.00–12.00 hod.

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

3

PRÍLOHA

-

27.2.2012

Podporujemľavicovéhodnoty

Narodila som sa v Humennom, kde žijem a pracujem už vyše 22 rokov s deťmi a mládežou. Mám 43 rokov, dvoch synov, som vydatá. Detstvo som prežila v dedinke Dedačov. Vyrastala som v robotníckej rodine. Veľkým príkladom pracovitosti pre mňa bol môj otec Andrej Granco, tesár v Chemkostave, ktorý sa podieľal na mnohých významných stavbách, ktoré slúžia obyvateľom Humenného dodnes. Vzorom zodpovednosti a svedomitosti pre mňa bola moja matka Alžbeta. V práci s deťmi a mládežou som bola nápomocná pri príprave a realizácii mnohých projektov, napr. v Dedačove pri výstavbe všešportového areálu, zriadenia Klubov mladých v Ro ky to ve pri Hu mennom, Be lej nad Ci ro chou, Pavlovciach, Stropko ve, Uli či, Ha nu šovciach nad Topľou. Pomáhala som pri projekte na hosťovanie zahraničných dobro voľníkov v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach, v obci Hencovce, pri za ložení mládežníckeho parlamentu v Snine. Bola som nápomocná aj pri zabezpečení 500 invalidných vozíkov pre ľudí na Slovensku, pri zabezpečovaní sponzorov pre Klub priateľov zdravotne postihnutých v Ohradzanoch a DSS Amos v Rokytove pri Humennom. Za 22 rokov som pomáhala zabezpečiť realizáciu projektov v regióne za 1 500 000 EUR. V Komunálnych voľbách v roku 2010 som získala dôveru občanov mesta Humenné a bola som zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva ako nezávislá kandidátka. Som predsedníčkou bytovej komisie a členkou sociálnej komisie pri MsZ. Reagujem na požiadavky občanov a tlmočím ich mestu. U mňa majú občania dvere vždy otvorené. Zachovávam si svoju tvár a problémy riešim zodpovedne a pre dobro veci. Členkou Strany demokratickej ľavice som bola od roku 1996. Keď sa SDĽ v roku 2004 pretransformovala do strany Smer, zostala som nezávislá. Prečo som sa rozhodla kandidovať do NR SR za Stranu demokratickej ľavice ako nezávislá ? Je to novástrana,ktorá vznikla po roku 2005. Chcem robiť s ľuďmi a pre ľudí, keďže je to mojím celoživotným poslaním. Mojou prioritou je mládež a práca s mládežou, vytváranie lepších podmienok vo vzdelávaní, v prístupe k informáciám, podpore bývania, zamestnanosti a ochrany zdravia. Chcem sa venovať aktivizácii mladých ľudí, nielen na regionálnej, ale i celoštátnej úrovni, aby neboli len pasívnym prijímateľom, ale aby sa aktívne zapájali do spoločenského života a aby participovali na veciach verejných.

18 Mgr.Darinabarančíková kandidátkanaposlankyňudoNRSRzaSDĽ

V prípademôjhozvoleniachcemv NRSRpracovaťv zmysleheslaSDĽ:„ SociálNe,DobRe,ĽuDSky“.

KonštantínJAVORSKÝ kandidát

91 Novémožnostiprežiakov9.ročníkov naStrednejodbornejškoleAndyhoWarhola v Medzilaborciach

Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach v školskom roku 2012/2013 otvorí nové študijné štvorročné odbory. Po ukončení maturitnou skúškou možnosť štúdia na vysokej škole. – 76466vychovávateľsko–opatrovateľskáčinnosť– žiak po ukončení študijného odboru si nájde uplatnenie v domovoch sociálnych služieb, v do movoch dôchodcov, v detských domovoch a zariadeniach, ktoré sa starajú o občanov rôznych vekových skupín s príslušnou starostlivosťou. – 76616sociálno–výchovnýpracovník– študijný odbor poskytuje predpoklady na uplatnenie sa v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb. – 3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – absolvent si nájde uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb, v oblasti inšpekcie práce, či zodpovedajúcich profesií v rámci samosprávy a štátnej správy a pri spracúvaní do kumentácie BOZP v organizáciách. – 24184–mechanikhasičskejtechniky – absolvent sa uplatní v zodpove dajúcich pracovných pozíciách hasič, hasič – záchranár, technik – strojník, technik špecialista – strojná služba na úseku hasičskej ochrany. Podrobnejšieinformác ieo možnostiachštúd ia nanaš ejškol ejemožn ézískaťosobnev sídl eškol y, natel ef ónnomčísl e057/7321348, príp adnenaweb ov ejstránkeškol ywww.sos aw.sk.

ObyčAJNíĽudiAA NezáViSléOSObNOSti To, že korupcia za ostatných 22 rokov prerástla do všetkých zložiek našej spoločnosti je fakt. Faktom je ale hlavne to, že sa to bytostne dotýka bežných ľudí v tomto štáte, ktorí sa azda previnili len tým, že si tieto strany zvolili. Vďaka korupcii sa ťažšie vytvárajú nové pracovné miesta, nie sú prostriedky na zvyšovanie dôchodkov, či na rozvojové programy. Chýbajú v školstve, zdravotníctve, skrátka všade. Faktom je aj to, že najviac tým trpí výchoslovenský región. Osobne poznám mladé rodiny, ľudí, ktorí by sa radi zamestnali, avšak nemajú možnosť. Je hanbou tejto spoločnosti, keď dôchodca, ktorý pracoval desiatky rokov, je rád, ak dokáže z dôchodku s ťažkosťami prežiť. V prvom rade treba obmedziť korupciu na najvyšších miestach. To sú zmeny hore. Ale treba pomôcť aj tu, bežným ľuďom. Teda byť solidárnym s tými, ktorí to ozaj potrebujú. Preto sa stretávam s ľuďmi a snažím sa načúvať ich problémom. Je veľmi dôležité, aby si ľudia pri voľbách uvedomili, kto o korupcii iba rozpráva a kto má ozaj úprimnú snahu ju eliminovať. Lebo hlavne od toho závisí, aby sa životná úroveň bežných ľudí postupne začala zvyšovať.


P2 - POD VIHORLAT OM Ro­b í­m e­to­pre­de­t i­–­SF je­stra­n a,­kto­r á re­p re­z en­t u­j e­nás­všetkých. Všetci­sme­bo­l i­de­t i, sta­l i­sme­sa­ro­d ièmi, sta­r ý­m i­ro­d ièmi­a je­len pri­r odze­n é,­že­všetci chce­m e­ma­zdra­v é­de­t i, ži­v právnom­prostre­d í, bez­dlžôb.­Le­b o­je­¾ahšie bra­a po­ž i­è ia­v a­si,­ako vra­c a.­Sme­v do­b e, keï­sa­mu­s í­t e­aj­vy rozhodnú.

PRÍLOHA

-

27.2.2012

KandidátinaposlancovdoNRSR hnutiaObyčajníľudiaa nezávislíkandidáti pozývajú na stretnutie s občanmi mesta Humenné a okolia s názvom

čajs obyčajnýmiľuďmi. ¼ubica Burešová riadite¾ka školy – Humenné

Robíme to pre

Kde?reštaurácia RADANA (budova VšZP, vchod z dvora) Kedy?3. marca 2012 o 16.00 hod. (sobota) Kto?:Ján Mičovský, Konštantín Javorský, Peter Vojtko Hosť:MartinFecko,poslanecNRSR téma:diskusia na všetky témy, ktoré vás zaujímajú Te ší me sa na stretnu tie s va mi

Zu­za­na­Marti­ná­k o­vá

MeStOMedzilAbORCe Primátor mesta PRedAJMAJetKuMeStA priamympredajom Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 5, zák. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať parceluregistraC KNč.474/19o výmere194m2, zapísanúnalVč.1533,k.ú.Medzilaborce. Vše obec ná hod no ta pozemku je ur če ná zna lec kým po sudkom č. 19/2012 zo dňa 18. 2. 2012 vyhotovený znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Miroslavom Kačurom zo Strážskeho podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vo výške 2 000,00 Eur. Obhliadku pozemku a bližšie informácie je možné získať na MsÚ v Medzilaborciach, odbor regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia, č. dv. 22, tel. č. 057 7460 123. lehotanapredkladanieponúkkončí5.3.2012o 15.00hod. Ing. Ivan Solej, v. r. primátor mesta

ueZ s.r.o. spoločnosť poskytujúca služby prania a chemického čistenia pre obyvateľov a organizácie v Humennom a jeho okolí hľadá:

Profesionálny fotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

l Stavebnépráce l Rekonštrukcie bytov a rodinných domov tel.0917409745

Pracovníčku

chemickej čistiarne a práčovne Vzdelanie:– stredoškolské s maturitou – stredoškolské bez maturity osobnéschopnosti: – komunikatívnosť – pracovitosť – flexibilita Žiadosti zasielajte poštou alebo e–mailom. kontakt:UEZ s.r.o., Tolstého 6, 066 01 Humenné, e–mail: hakosova@uez.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

27.2.2012

I n z e r á ty p r i j í m a m e a j t e l e f o ni c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predámpriestorynapodnikanie blízk o Hum ennéh o. tel. 0917366554. l Predám garáž pri Tescu v Humennom. Tel. 0905 913 630. Zavrel si oči, Krátky bol život Tvoj, l Predám pozemok na Domaši Pochcelo sa Ti spať, krátka bola radosť naša. ľa ne. Tel. 0908 982 721. aj keď si netušil, V očiach slzy, v srdciach bôľ, l Predám 25–ár. pozemok v Huprečo osud tak krutý bol? čo to má znamenať. mennom. Tel. 0902 097 091. Iba ten pochopí, čo je žiaľ, Nebolo Ti dopriate l Predám zvárací drôt FILCORD čo svoje dieťa do hrobu dal. ďalej s nami byť, C EN 440: G42 4MG3Sil, cievka Čas uteká, rana v srdci bolí, nebolo lieku, 16 kg, hr. 1,0 mm – 2 ks. Tel. 0905 nad stratou drahej dcéry aby si mohol žiť. 709 455. sa nikdy nezahojí. l Predám tatranský profil – peHlboký zármutok na nás doľahol 18. 4. marca uplynie rodrážku,brúsený,1.tr.4,30eur, iitr.3,30eur/m2,dlážkovicua dofebruára 2012, keď smutný rok od chvíkončovacie lišty. doveziem. tel. nás vo veku 71 role, keď nás vo veku 0915863227,0911168982. kov navždy opustil 23 rokov navždy l Predám bukové odrezky. Tel. náš drahý manžel, opustila drahá dcé- 0908 102 786. otec, dedko, brat ra, sestra a vnučka l Predám registračnú pokladňu a švagor Euro 1000 T, možnosť prerobenia Veronikat u R b á K O V á Štefanb A R t K O na fiškálnu. Cena 105 Eur, resp. doz Humenného. z Humenného. hodou. Tel. 0911 256 749 od 8.00 do Úprimne ďakujeme všetkým prí - S hlbokým žiaľom a láskou spomí - 15.00 hod. v pracovných dňoch. buzným, susedom a známym za najú jej najbližší. Ak ste ju poznali, l Predávame palivové drevo. tel.0917840571. účasť na poslednej rozlúčke. Vďa- spomeňte si s nami. l Predám palivové drevo. Tel. ka za kvetinové dary a prejavy sús0908 371 259. trasti v našom nesmiernom žiali. l Predám konzumné zemiaky z doZa všetky Tvoje trápenia a bolesti, mácej produkcie. Tel. 0907 992 779. nech Ťa Pán Boh odmení vo večnosti. l Predám fazuľu, všetky druhy. Smútiaca rodina l Dám do prenájmu 3–izb. byt na tel.7781234,0908698014. Sídl. pod Sokolejom na Partizánskej ul. v Humennom. Tel. Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 0907 307 282. klesli ruky, čo pre nás pracovali. l Dám do prenájmu, alebo odpre Zhasli oči, stíchol hlas, dám novinový stánok na Mierovej vďaka Ti za všetkých nás. ul. pri Dome služieb v Humennom. l Darujem šteniatko bez preukazu pôvodu. Len do dobrých rúk. Tel. Tel. 0915 882 432. Odišla si navždy, 0944 504 307. l Dám do pre nájmu ga ráž v Hu my ostali sme v žiali, mennom. Tel. 0908 132 861. no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Smútoène

Spomienka

Prenájom

Máriab A č O V č i N O V á z Ruskej Kajne.

Kúpa

l Kúpim stavebný pozemok v Humennom alebo blízkom okolí. Tel. 0915 965 305.

Predaj

l Predám garsónku na Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 913 630. Touto cestou ďakujeme všetkým l Predám 2–izb. byt v centre HE, príbuzným a známym, ktorí ju 1. posch., balkón. Cena 33 tisíc vyprevadili na poslednej ceste, za Eur. Tel. 0949 231 532. l Predám 2–izb. byt v OV, 64 m2 kvetinové dary a prejavy sústrasti. na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0908 215 861. Prijmi ju, Pane, do svojho kráľovstva, l Predám 2 a polizb. byt na pešej veď dúfala v Tvoje milosrdenstvo. zóne v Humennom. Rozloha 62,5 Smútiaci manžel, dcéry Mária m2, 2 balkóny. Cena dohodou. Tel. a Helena s rodinami. 0904 229 368. l Predám 3–izb. zrekonštruovaný PRed áM SeAt tOl ed O byt v Humennom pri Rybáriku. Tel. 612 996. 5 dv., 19 TD, bordová metalí - 0903 l Predám 3–izb. byt v Humennom. za, r. v. 1994, 337 tis. km bez Tel. 057 7784 143. pretáčania tachometra, po- l Predám dom s veľkou záhradou jazdný stav, TK do 7/2014, v Pichnom. Tel. 0911 194 253, vrátane elektrónov a let. pneu, 0905 490 753. l Predám rod. dom v Humennom. plech. disky so zimnými pneu. Tel. 0905 913 630. Cena 380 Eur, resp. dohodou. l Predám rod. dom v Jasenove. tel.0904687763. Tel. 0911 951 145.

Ponuka práce

l Prijmem kuchára na minútkovú kuchyňu v Humennom. Tel. 0915 702 202. l Prijmeme vodičov na MKD. Kontakt: 0917 601 754. l Prijmeme obchodného zástupcu v odbore stavebníctvo. Požadujeme: komunikatívnosť, bezúhonnosť,prácas PC.Ponúkame zaujímavú odmenu. tel. 0907927970. l Prijmeme špeditéra. Prax v odbore min. 2 roky, znalosť cudzieho jazyka podmienkou. Kontakt: 0917 601 754. l SbS kurzy odbornej spôsobilosti.tel.0915111116. l NočnýluxusnýklubGoldenlifeSenecprijmemiléa sympatické dievčatá. zabezpečíme král Máte ťažkosti s láskou? Máte po- ľovsképeniazekaždýdeňnarurobenisko, prekliatie? Príde pani ku. exkluzivita, komfort a poTereza z Bratislavy už 26. februá- hodliev samostatnýchnadštanra. Môžete sa u nej objednať na dardných apartmánoch. bohatá tel. 0914 212 382. zahraničná i domáca klientela. l Poskytujem bezplatné právne Solárium, bazén, sauna, reštaurady pre dôchodcov, ktorí sú račnézariadeniea súkromnétaorganizovaní v zO–JdS v Hu- xi k dispozícii. Pracovná doba mennom.tel.0907591937,775 podľa dohody. Príďte sa 2090Judr.FrantišekKomora. presvedčiťa určitenebudeteľul Vyučujem (aj doučím) hru na tovať.tel.0917617047. klavír, keyboard, spev – všetky l Obchodná spoločnosť prijme stupne, aj príprava na VŠ. Tel. reprezentantov a manažérov na HPP a VPP do pobočky v Hu0908 145 872. l Spracujem účtovníctvo vráta- mennom. Min. SŠ, komunikane miezd, daňových priznaní, tívnosť, bezúhonnosť a vôľa vzdedPH,prehľadova súhrnnýchvý- lávať sa. Kontakt: 0907 803 100. kazov. tel. 0903 593 434, 0911 l Prijmem zámočníkov, zváračov CO2, MIG a na hliník a elektrikárov. 593434,0573811894. l PREPRAVA OSÔB 8+1 PO EÚ. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l Prijme me vo di ča na ka mió no Tel. 0907 957 782. l Preprava 9–miestnym klimati- vú vnútroštátnu do pra vu. Prax zovanýmmikrobusomv eÚa na min. 1–2 ro ky. Ná stup ihneď. Tel. 0905 749 672. ukrajinu.tel.0908641364. l LACNÉ A KVALITNÉ STRECHY. l erotický salón v Starej turej prijíma na pozíciu hostesky www.strechacentrum.sk. a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. zabezpečíme nadštandardnýzároboka peniazenarukukaždýdeň.ubytovaniezdarma,pracovnádobai brigádnicky.Možnáfinančnávýpomoc. Staň sa konečne finančne nezávislou.tel.0905244226.

Drobnochov

17. február pre nás osta ne na vždy smut ným dňom, le bo nás vo ve ku 79 ro kov pre dišla do večnosti dra há man žel ka, mam ka, bab ka, pra babka, se stra, te ta a švagri ná

l Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo a daňové priznanie.tel.0907946158.

Rôzne

ReNOVáCiAVANí

priamou zákazníka tel.0915869735,0911869735


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

S t r o j o v é  s á d r o v é a váp en oc em entov é

AutOŠKOlA

O M i e t K y.

t H O M A S

tel.0907927970

1.3.2012

Rýchlo,kval itne a spoľ ahliv o.

N a v š t í v t e

Smutno bolo pri minulotýždňovom závere fašiangov.

VzARiAdeNíPReSeNiOROVAdOMOVASOCiálNyCHSluŽieb

S plačoma nárek ompochovával ibasu

Obyvateliaa zamestnancizariadeniapreseniorova domovasociálnychslužiebnaMierovejuliciv Humennomsiužtradične pripomínajú fašiangový čas. zariadenie 17. februára rozžiarila veselá výzdoba škraboškami, karnevalovými a benátskymimaskami,ktorézhotovilisamiobyvatelia. Ľudia už dávno vedeli, že počas ním basy. Zamestnanci, ich rodinní dlhých temných večerov treba sa príslušníci a obyvatelia pripravili zabávať a veseliť. Pochmúrne ná- týmto fašiangovým podujatím ne lady seniorov rozptýlilo zaujímavé zabudnuteľný zážitok. Bola to skve hudobno – slovné pásmo o fa- lá bodka za fašiangovým obdobím. šiangových zvykoch. Na stoloch Nebolo to po prvýkrát, keď ergote nechýbali praženica so slaninkou, rapeutka, sociálne pracovníčky, šišky, a k tomu fašiangové piesne, opatrovateľský úsek i zamestnanci ľudové kroje a ani basa. Všetci boli kuchyne ukázali svoj herecký a zaočarení „dojemným“ pochováva- bávačský talent, čo vždy veľmi milo pí a poteší všetkých obyvaPleSStRedNeJzdRAVOtNíCKeJŠKOly prekva teľov zariadenia, ktorí sa tešia na ďalšie kultúrno – zábavné a poučno – vzdelávacie podujatia, a to nielen V piatok 17. februára by ste žiakov preto, že rok 2012 je rokom Strednej zdravotníckej školy v Hu - aktívneho starnutia a solidarity mennom darmo hľadali v škol - medzi generáciami. (as) ských laviciach. Tento deň si budúci mladí zdravotníci rezervovali sálu MsKS pre svoj „Valentínsky ples“. Nielen žiaci, ale i pedagógovia a za - Sviatoksv.Valentínajedňom,kemestnanci školy sa vďaka Žiackej dymámeobzvlášťblízkok svojim rade fašiangovo i slávnostne zaba- milým,nielenmaloupozornosťou, vili. Úvodné oficiality vystriedala ale aj úsmevom. Nechýba dobrá humorná scénka v podaní žiačok nálada, humor, či tanec. Nebolo druhého ročníka, ktoré ukázali, ako tomu inak ani v základnej škole sa chystali dievčence na ples kedy- laboreckejv Humennom.Žiaciii. si, i ako to vyzerá dnes. Ples si žiaci stupňa sa zabavili na „vaspestrili vlastným programom, lentínskej diskotéke“, kde sa vystriedali sa čísla tanečné i spe- šantili v tanci, i súťažne. Sladkú vácke. Zvolili si kráľovnú a kráľa odmenu si zaslúžili všetci, aj tí plesu, ako bonus zaspieval „Karel najlepšítanečníci.A akýbytobol Gott“, alias Jozef Ovšianik. Niektorí Valentín bez valentínskej pošty? vďaka cenám z tomboly odchádza- tásaroznášalavšetkýmtým,ktoli domov i vecne obdarení. Dobrou rým v listoch napísali milé slová náladou však boli obdarení všetci. ich priatelia. určite boli príjemne Slávka Kráľová prekvapení.Mgr. Darina Cmarová

zvolilisikráľovnúi kráľa

discos valentínskoupoštou

Fašiangyv topoľovke člen ov ia Klub u KdH v top oľ ovke zač al i pís ať v naš ej obc ipredrok omnov útrad íc iu.Pret o11.február azorg aniz ov al iv obc idruh ýročn íkfaš iangov éh oples u. Slávnostným príhovorom a prí - žrebovanie cien tomboly od štepitkom otvorili ples v obecnom drých sponzorov, ktorým patrí naše Kultúrnom dome Ing. Mária Šra- poďakovanie. Zámer zabaviť sa mová a Ing. Ján Hudák. Prí - s priateľmi pri stole i na tanečnom tomných pozdravil hosť, Ing. Pavol parkete, a hlavne ukázať, že aj ma Zajac, predseda KR KDH v Pre - lá organizácia môže pripraviť hodšovskom kraji a kandidát na notnú spoločenskú zábavu, na ktoposlanca do NR SR v nadchádza - rej sa stretnú ľudia s rovnakým júcich voľbách. Do tanca hrala sku- cieľom, vyšiel. Ďakujeme všetkým, pina Duo – Stano a Milka. Ako to ktorí obetovali svoj čas a nápad už býva, spestrením plesu bolo pre dobrú vec. MáriaŠramová

27.2.2012

Ľubomírtomáš OtVáRA

o 14.30hod.

novootvorenú predajňu

VOdičSKéKuRzy

záHRAdKáRSKe POtReby

vHumennom Chemlonskául.č.112

Gorkého1,Humenné (oproti domu kultúry)

skupinyb,b1

tel.0905721562 0919292954 rádiofrekvencia - omladzujúce vypnutie - juvenizácia tváre diamantová dermabrázia iontoforéza a dezinkrustácia air massage lifting (kozmetický) indukčná kolagénová terapia dermarollerom ošetrenie acnóznej pleti blue light svetlom permanentný make-up čiarkovanie obočia green peel - za 5 dní nová pokožka

Mierová 12 (budova VšZP), 066 01 Humenné, tel.: 0908 988 078 Suc hýjar ok2811,Hum enné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvovéparketydubFamily, hrúbka15mm–26,04eurs dPH l kvalitnánemeckálaminátovápodlaha

DUB SARAGOSSA 7mm 5,99 EUR/m2 s DPH

V PONuKe: l plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily l eurookná l drevohliníkovéokná (energyconcept90,dual–Standard) l interiérovédverev rôznych povrchovýchúpravácha farbách podľanáročnostizákazníka Množstevné zľav y pre stav ebník ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

MiNiFARMAudAVSKé prijímaobjednávkyna l mládky–nosničky8–16–týždňové plemeno Hysex hnedý, Dominant farebný, Sasex, Moravia a Isa Brown l ročnénosničkyv znáške l káčatá l morky8–10 týždňové Predajodmarca2012 teRAzV PONuKeNAPRedAJ: l pšenical miešanéšrotyl kŕmnezmesiprehydinu l granuleprezajacea psyl zemiakyjedlé,sadbové l umeléhnojivá–siran,liadoka NPK

Kontakt:0905480587,0577796175

PV2012_09  

ROČNÍK: XV ČÍSLO: 9 27. 2. 2012 CENA: 0,40 € Tel. 0908 143 139 lbez platný odklad splátok lmožnosť predčasného splatenia lna vyšenie pôžičky...

PV2012_09  

ROČNÍK: XV ČÍSLO: 9 27. 2. 2012 CENA: 0,40 € Tel. 0908 143 139 lbez platný odklad splátok lmožnosť predčasného splatenia lna vyšenie pôžičky...

Advertisement