Page 1

V MATERSKEJ ŠKOLE NA TŘEBÍČSKEJ

Detský kar ne val

ROČNÍK: XV

Odstúpim za ria de né priesto ry

na malej železničnej stanici v čakárni v Humennom. Kontakt: 0948 012 258

ČÍSLO: 7

13. 2. 2012

Najnovšia kniha Milana Zelinku Rud enko 8. február a bol a vo Vihorlatskej knižnici slávnostneuvedenádoživota. Osobnosť autora a jeho dielo predstavili študentky Obchodnej akadémie Anna Titová a Danka Majzerová. Krstu sa ujal Mgr. Mikuláš Babej, telocvikár zo ZŠ na Kudlovskej ulici v Humennom, ktorý ku pokropeniu knihy si vybral víno z viníc zo západného Slovenska, odkiaľ pochádza spisovateľ, a kde sa príbeh telocvikára a trénera Rudenka odohráva.Viac na str.2

CENA: 0,40 €

Fašiangysúv plnomprúde.Zabávajú sa nielen dospelí, ale aj deti. Tak tomu bolo 7. februára v Materskej škôlke na Třebíčskej ulici 13 v Humennom, kderiaditeľkaškôlkyMáriaBednárová s Annou Džubákovou pripravili deťom čarovný zážitok, obľúbený detský karneval. A nečudo, veď deti vo svojich krásnych maskách sa cítili ako v rozprávke.Zavládlaveselánálada,zatancovalisia potešilisa aj sladkému pohosteniu. Na snímkenatešenédetisosvojou riaditeľkou. Anna Dobrovolská

PRIMAPÔŽIČKA l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasného splatenia l navyšenie pôžičky bez zmeny splátky l zamestnaným dôchodcom, živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel. 0908 143 139

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN Humenné 17. – 18. 2. Polnoc v Paríži Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 14. 2. Happy feet 2 19. 2. Dlh Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDA Medzilaborce 15. 2. Strom života 16. 2. Melanchólia Zač. predst. o 18.00 hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina 4. ZIMNÝ VÝTVARNÝ SALóN – výber obrazov z medzinárodných výtvarných festivalov. VÝPREDAJ OBRAZOV SO ZĽAVAMI AŽ DO 50 % Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò utorok streda štvrtok piatok so. - ne. ut. - so. nedeľa ut. - so. nedeľa

Vnútorný bazén od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 11.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod. sauna muži od 12.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok sobota nedeľa

od 18.15 hod. do 20.15 hod. od 19.00 hod. do 21.00 hod. od 19.00 hod. do 21.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

-

13. 2. 2012

MYŠLIENKY ZÁSTUPKY NE ŠÉF RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Ná vra ty k tra dí ciám Kytièka k meninám To,načosmeupozorňovaliužpredrokmi,pomalysastávatradíciou.Keďsmepredčasomnavštívilijednumaďarskúobecsmerom naEger,upútalinásv miestnommúzeufľašes lekvárom.Vysvitlo,že tunajšíkaždýrokorganizujúfestivalvarenialekváru.A turistomponúkajúvýrobky.Príjemnenásprekvapilanovátradícia,ktorávzišla v regióne túto zimu. Ide o zabíjačkové hody pre občanov. Začali v Hostoviciach,nafašiangysapridaliv Lackovciacha vieme,žesa chystajúajv ďalšíchobciach.V Snineužmajúfestivaltatarčených pirohov,v Humennomsmekedysizačalis hurkami…Zdása,žetentorokbudeprelomovýprenávratyk tradíciám. Anna Šimkuličová

VO VIHORLATSKEJ KNIŽNICI SLÁVNOSTNE UVIEDLI KNIHU MILANA ZELINKU

Te locvi ká ro vi po cta s nesmrteľnosťou

Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšla ďalšia kniha Milana ZELINKU (na snímke) – Rudenko. Milú slávnosť vo Vihorlatskej knižnici v Humennom v réžii Miriam Vojsovej, venovanú prezentácii knihy, otvorila riaditeľka knižnice Ing. Mária Daňová. „Kniha zobrazuje osud učiteľa te- hlavný hrdina lesnej výchovy a zemepisu na knihy, a dlhé rozákladnej škole, zároveň aj trénera ky som aj trénohádzanárskeho dorasteneckého val chlapcov mužstva. Odohráva sa v päťdesia - basketbal. Chotych – šesťdesiatych rokoch v ima- dil som po súťažiach, zažíval som ginárnej obci na západnom Sloven - s chlapcami pocity víťazstva i presku, a keď tento tréner zostarne, hier, a počas tých dlhých rokov príbeh siaha až do 90.–tych rokoch som stretol množstvo všelijakých 20. storočia. Je to taký baladický postáv a postavičiek, ktoré sa príbeh, a jeho rozprávačom je bý- striedali v družstvách,“ uviedol valý žiak,“ dozvedáme sa od auto- Mgr. Mikuláš Babej a knihe Milara, ktorý sám bol hráčom cíferské- na Zelinku zaželal veľa úspechov ho hádzanárskeho družstva usilu- a vnímavých čitateľov, ktorí v nej júceho v roku 1959 o získanie ti - objavia to, čo v dnešnom živote tulu majstra Československa. ľuďom chýba – ľudskosť. A čita„Bol som aktívnym hráčom štyri teľom praje obohatenie o pekné roky. Hral som ako starší doraste- zážitky. Dopomôže k tomu aj cennec, a tento tréner bol vlastne môj ný počin Vihorlatskej knižnice, tréner a bol aj môj učiteľ, a týmto ktorá pripravila verejné čitanie spôsobom spomínam na môjho knihy Rudenko, k čomu sa pridal učiteľa a trénera. Samozrejme, aj autor. „Je to pre mňa veľká tie spomienky sú tak upravované, česť, že sa kniha bude takto čítať, aby kniha mala aj dramatické na- lebo sa mi to v živote ešte nestapätie,“ dodáva Milan Zelinka. lo,“ vyjadril svoje potešenie autor, A tak nie náhodou oslovil Mgr. Mi- ktorý vyznáva, že kniha sa stane kuláša Babeja, telocvikára a tré- plnohodnotným dielom až vtedy, nera, aby bol krstným otcom Ru- keď ju niekto prečíta. denka. „Som telocvikár, tak ako Anna Šimkuličová

PODĽA PRANOSTIKY ČAKAJME SKORÚ TEPLÚ JAR AŽ PO VEĽKONOCIACH

Po va lentínskej prí de aj pe terská zi ma

Jetufebruár,a možnosmesanádejali,žezavítak námužteplejšie počasie,nietakéakébolonasklonkujanuára.Tosavšaknestalo. Po januári totiž neprichádza jar, ale iba ďalší zimný mesiac. Nie nadarmo sa označuje ako mesiac chladu. A tak, keď prišli Hromnice,nestalosa,žekončiasanice,aleobjavilasapraváseverskázimaz východu,ktorúmeteorológovianazývajú„sibírskouzimou“. K tomu sa 7. februára na oblohe objavil spĺn mesiaca, čo Pohotovostné služby l HU - zvyčajnezimuznásobuje.Prešlateda„Hromničnázima“a zaňou MENNÉ: 13. 2. Lekáreň AVICE- prišla„zimaValentínska“,a krátkonato16.februára,kedyjedeň NA, 14. 2. Lekáreň LÚČ, 15. 2. Le - Juliany(mučenice),nastávatzv.Juliánskyodmäk.Tentovšaktrvá káreň PRI NEMOCNICI, 16. 2. ibapárdní,leboprichádzaďalšieochladenie,a tooddňasv.Petra Lekáreň MÉDIA, 17. 2. Lekáreň (Šimona)–„Peterskázima“.Tázvyčajnetrváaždosv.Mateja,ktoSUNPHARMA, 18. 2. Lekáreň rá pripadne na Popolcovu stredu. Vtedy by mal nastať „Matejský MÉDIA, 19. 2. Lekáreň PRI NE - odmäk“,ktorýbymaltrvaťaždo7.marca.Zostávanámlendúfať, MOCNICI. Otvorené v pracovných žetotakbude,i keďpranostikavraví:„Krátkefašiangy,dlházima“. dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. KeďžetohtorokuajVeľkánocbudepomerneskoro(8.–9.apríla), nádejajme sa, že sa splní aj pranostika „Keď sa vo februári zima a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohoto- vysíli,budememaťajVeľkúnocv peknejchvíli“. Anton Jacina vostnej služby. Lekáreň Silvia PO MI NU LO TÝŽDŇO VÝCH CHY BÁCH V TÝŽDENNÍ KU v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., Popritom, čo pri výrobe minulého čísla týždenníka Pod Vihorlatom v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň ALBA 765 71 62. mali kvôli mrazom problémy tlačiari v Košiciach a noviny meškali, Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., vludila sa nám do čísla aj ďalšia chybička krásy: hlavička týždenníso.-ne. od 8.00 do 20.00 hod. ka z 12. 12. 2011. Čitateľom sa aj touto cestou ospravedlňujeme. –R–

Kam do lekárne

Ospra vedlne nie sa či ta te ľom

Od 13. - 19. 2. 2012 oslavujú meniny: Arpád, Valentín, Pravoslav, Liana - Ida, Miloslava, Jaromír, Vlasta.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Qarteto – výstava ukrajinských umelcov Vasiľ Sočka, Bogdan Korž, Ľudmila Raďko – Korž, Ferenc Efran. Výstava potrvá do 24. februára l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvore ný len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l 17. 2. o 15. hod. Vansovej Lomnička – krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien l Ponačinané ob razy – výstava Jarmily Sabovej. Mestské kultúrne str. Humenné l 18. 2. o 18. hod. Horkýže slíže – Polemic – Konflikt – koncert hudobných skupín. Vstupné v predpredaji 9 €, v deň koncertu 12 € l 19. 2. o 17. a 19. hod. Miroslav Donutil – One man show. Vstupné 12 € l26. 2. o 19. hod. Vertigo – koncert k 10. výročiu vzniku jednej z najoriginálnejších českých jazzových skupín l Kontrasty – výstava obrazov Juraja Tkáčika. Dom kultúry Snina l 14. 2. o 16.30 hod. v Dome Matice slovenskej Rozhovory so Sociálnou poisťovňou – prednáška s besedou na tému: Výkon sociálneho poistenia a výkon činností mi mo územia SR l 15. 2. o 19. hod. Cestou necestou – On man show Miroslava Donutila. Vstupné 12 €.

Opustili nás V HUMENNOM Oľga Dzurikaninová, nar. 1949 Pavlína Sorokáčová, nar. 1942 Eva Tutková, nar. 1953 Anna Ficková, nar. 1935 Eliáš Čopák, nar. 1944 Anna Potocká, nar. 1928 Ján Gerboc, nar. 1958 Ing. Zdeněk Průša, nar. 1927 V MEDZILABORCIACH Ing. Peter Hrinko, nar. 1932 V ČERTIŽNOM Anna Ďuková, nar. 1927 V DLHOM NAD CIROCHOU Mária Mesarošová, nar. 1950 V DÚBRAVE Anna Bubancová, nar. 1956 V LUKAČOVCIACH Ján Slobodník, nar. 1937 V NIŽNÝCH LADIČKOVCIACH Terézia Hudáková, nar. 1961 V OHRADZANOCH Ján Kačmár, nar. 1931 V PALOTE Martin Grundza, nar. 1962 V SLOVENSKEJ VOLOVEJ Pavlína Kunašová, nar. 1929 V STAKČÍNE Šimon Tempeľ, nar. 1925 V ULIČI Ján Šulič, nar. 1953 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky

PUBLICISTIKA

Mesto ta kú to možnosť ne ma lo

Na otázku Ing. Dušana Mariniča, vedúceho Technického úseku Bytového družstva Humenné, čo rozhodlo, že mesto Humenné neodkúpilo od l Keďsúvofebruárinaces- bývalého vlastníka Energobyt, s.r.o. Humenné 34% percentný podiel vo tách kal užky, bud ú jabĺka firme HES Humenné a mohlo tak s dvojtretinovým podielom vykonávať i hrušky l SvätýValentínuž dôslednejšiu kontrolu nákladov pri dodávke tepla v spoločnosti HES vtáčenceženíl AksanaVa- Humenné? nám hovorkyňa mesta Ing. Slavěna Vorobelová odpovedala: lentína napije vták z koľaje, Dôvodom je to, že spoločnosť Energobyt s.r.o. Humenné tento podiel mestu na Jozefa sa už z nej napije nikdy neponúkla a v Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti nebola ani aj vol l Ak ti na Valentína klauzula o predkupnom práve mesta Humenné. Mesto Humenné má záujem, mrznú pät y, na Joz ef a si aby sa štruktúra vlastníckych podielov zmenila a mesto tak získalo možnosť (R) obuješkrpce. (cin) ovplyvniť rozhodujúce činnosti a nebolo v HES len štatistom.

Ľudia si zaslúžia počuť pravdu. www.porochnavy.sk

PRVÝ ROČNÍK FAŠIANGOVÝCH ZABÍJAČKOVÝCH HODOV V LACKOVCIACH

Za čí na jú s no vou tra dí ciou

ŽE LEZNIČNÁ SPO LOČNOSŤ SLO VEN SKO O INI CIATÍ VE ČES KÝCH DRÁH

Dámske ku pé u nás ne bu de V uplynulých dňoch sa objavili v médiách informácie o vyhradených dámskych kupé vo vlakových súpravách. O tom, či vo všetkých vlakoch na Slo vensku budú vyhradené kupé pre dámy, sme sa opýtali Ing. Mariána Križana, vedúceho Centra predaja Železničnej spoločnosti Slovensko v Humennom. – Železničná spoločnosť Sloven- mávajúcich z Rakúska na Sloven sko iniciatívu Českých dráh, týkajú- sko takéto kupé nie sú. O vyhrade cu sa dámskych kupé vo vlakoch, ných dámskych kupé v našich zobrala na vedomie. Všetky denné vnútroštátnych vlakoch zatiaľ nespoje z ČR končiace v Žiline a Koši - uvažujeme. Ak nastúpi cestujúca ciach, resp. prechádzajúce cez Bra- napr. v Bratislave do medzištátneho tislavu do Budapešti, majú zarade- vlaku, a je v dámskom kupé voľné ný vozeň, kde je vyhradené takéto miesto, samozrejme, môže ho kupé. Vo vlakových súpravách pre- využiť, neplatí žiadny príplatok. (aš)

13. 2. 2012

Policajné správy Humenský policajný vyšetrovateľ obvinil 8. februára zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva dvoch chlapcov (16 a 17–ročného) zo Stakčína. Obvinená dvojica 20. januára okolo 22.30 hod. pod hrozbou násilia vykopla vchodové dvere rodinného domu v Stakčíne. Vošli dnu a krikom žiadali od 74–ročného majiteľa domu peniaze. Následne ho fyzicky napadli skleneným pohárom do hlavy. Obeť násilníkov spadla a zostala ležať na zemi. Obvinení mladíci prehľadali izbu, no žiadne peniaze ani iné cennosti nenašli, a tak odišli. Stíhaní sú na slobode.

VÄČŠIA ŠKO DA POŠKO DE NÍM

Doposiaľ neznámy páchateľ sa z 5. na 6. februára vlámal do areálu futbalového štadióna v Snine na Pčolinskej ulici. Na vchodových dverách unimobunky, patriacej hokejovému klubu, v spodnej časti vylámal otvor rozmerov 40x50 cm, cez ktorý vošiel dnu. Odtiaľ odcudzil plazmový televízor, hifi vežu s dvoma reproduktormi a kovovú pokladničku červenej farby s hotovosťou vo výške 70 Eur. Paradoxom je, že škoda poškodením je 350 Eur. kpt. Mgr. Janka Karnišová

StarostkaĽuboslavaHofericovás Lackovčanmiprizábavenafašiangovomposedení.

Na podnet poslancov Obecného zastupiteľstva v Lackovciach sa 26. januára uskutočnil prvý ročník zabíjačkových hodov. Pozostával zo samotnej zabíjačky a následne ochutnávky výrobkov za účasti občanov a pozvaných hostí. To všetko sa udialo za Stretnutie otvorila starostka obce sponzorskej účasti poslanca Ing. Ľuboslava Hofericová. Pripoobecného zastupiteľstva a záro- menula fašiangový čas a zároveň veň kandidáta do Národnej rady vyzvala občanov a hostí na SR za stranu Most – Híd Jozefa ochutnávku zabíjačkových jedál. Gregoroviča. Ďalšími sponzormi Nechýbali klobásy, jaternice, tla boli: Ing. Rastislav Korenko, Mar- čenky, zabíjačkové mäso na kata Behunová a Obecný úrad Lack- puste… K tomu všetkému aj poovce. Hlavnými mäsiarmi boli Mi- hár prevareného vína. Lackovčaloš Uberlauer a Jozef Sciranka, nov pozdravil a prihovoril sa aj poktorí mali odborný dozor nad spra- zvaný hosť, poslanec NR SR za covaním výrobkov. Asistovali im stranu Most–Híd Elemér Jakab. poslanci Marián Židó, Jozef Na- Príjemné posedenie spestrilo Huzad ako aj Ing. Radovan Hoferica. menské Gitarové Trio vokál a folkV sobotu 28. januára sa od 14.00 lórna spevácka skupina Potoky hod. začali fašiangové zabíjačko - z Nižného Hrabovca. Posedenie vé hody, na ktoré vedenie obce vyvrcholilo vo večerných hodipozvalo všetkých občanov Lacko - nách fašiangovou veselicou za viec. Mohli ochutnať zabíjačkové hudobného doprovodu skupiny výrobky podané pracovníčkami Retro. Poďakovanie patrí všetobecného úradu, poslancami kým, ktorí pomohli. a pracovníčkami Materskej školy. Ing. Ľuboslava Hofericová

-

NEPRECLENÉ CIGARETY

Jozef Sciranka pri chystaní zabíjačkovýchšpecialítvLackovciach.

Hraničným priechodom Ubľa bezujmyneprešlidvajaUkrajinci,u ktorýchcolnícinašliv aute 15kartónovcigarietoznačených ukrajinskými kolkami. Colný dlh bolvyčíslenýna400Eur. –AR–

MINISTER KULTÚRY V OSADNOM SI POZREL CHRÁM I KRYPTU

Krajce rov au to gram aj v po hostinstve V utorok 7. februára 2012 navštívil Pravoslávny chrám a kryptu vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom minister kultúry SR Daniel Krajcer so sprievodom. V krypte hostia vzdali úctu 1 025 pochovaným vojakom ruskej a rakúsko – uhorskej armády. Históriu chrámu, krypty a obce im gramu „Obnovme si svoj dom.“ Mipriblížil miestny duchovný správca nister kultúry estetickú úroveň realiprot. ThDr. Peter Soroka. Ocenil, že zácie hodnotil vysoko a stotožnil sa do obce prvýkrát prichádza minister, s nevyhnutnosťou ich inštalácie kvôli a nakoľko sa tu nachádza tak vý- zlepšeniu izolačných vlastností znamná, na Slovensku ojedinelá chrámu. V miestnom pohostinstve kultúrna pamiatka, že je to práve sa hostia stretli s obyvateľmi obce minister kultúry SR. Po zapísaní Osadné, kde sa porozprávali sa do kroniky krypty si minister o niektorých súčasných aktuálnych pozrel pravoslávny chrám, na kto- témach. Podpisom na stenu sa mirom sú nové okná a dvere. Na ich nister Daniel Krajcer pričlenil k vý zhotovenie prispelo Ministerstvo znamným osobnostiam, ktoré nakultúry SR sumou 5 tisíc Eur z pro - vštívili Osadné. Peter Soroka

PribesedevmiestnompohostinstvesiministerDanielKrajcers duchovnýmPetrom Sorokoma občanmipripilinazdravie.


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

13. 2. 2012

rádiofrekvencia - omladzujúce vypnutie - juvenizácia tváre diamantová dermabrázia iontoforéza a dezinkrustácia air massage lifting (kozmetický) indukčná kolagénová terapia dermarollerom ošetrenie acnóznej pleti blue light svetlom permanentný make-up čiarkovanie obočia green peel - za 5 dní nová pokožka

Mierová 12 (budova VšZP), 066 01 Humenné, tel.: 0908 988 078

mob.: 0917 799 650 Najdôvernejšie a najosobnejšie spomienky mafiánskeho bossa na svet Cosy nostry. Šokujúce podrobnosti o zločinoch a zločincoch, ktorí sa dostali na titulné strany novín. Začiatok a ko niec niekdajšej su perhviezdy ne wyorskej ma fie v knihe Gaspipe – po našom Rúrka. Spoveď mafiánskeho bossa. Mária Lešková

nájdete nás na internete

www.podvihorlatom.sk

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

P R E N A J M E M E P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ

CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Kontakt: 0905

647

789,

0907

929

369


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PREDSEDA KLUBU VOJENSKEJ HISTóRIE BESKYDY MARTIN DROBŇÁK

Vojno vé cinto rí ny, ne mí svedko via hroz ných uda lostí

Takmer sto rokov uplynulo od dní, kedy v karpatských horách bojovali proti sebe tisícky mužov z takmer celej Európy. Prvá svetová vojna zasiahla severovýchodné Slovensko v jeseni 1914 a front sa z územia dnešnej republiky vzdialil až v máji 1915. Následky boli desivé, uviedol Mgr. Martin DROBŇÁK, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom. Zdevastovaná krajina, obrovské súčasťou nášho regiónu. Keď vojnových cintorínov v Haliči materiálne škody a množstvo pad- v rokoch prvej svetovej vojny vý- a Karpatoch sa mal stať súčasťou lých vojakov. Viac ako 50 tisíc znamní architekti ako napríklad krásnej karpatskej prírody. Na úpäľudských príbehov skončilo na tí kopcov, či v tieni lesov boli vojnoúpätí karpatských hôr. Priateľstvá, vé cintoríny budované v symbióze lásky – vášnivé aj platonické, spos okolitou prírodou. Nerušili harmómienky na rodinu. To všetko sa niu karpatskej prírody, no pri skrýva za vojnovými cintorínmi, pohľade na ne každý vedel, že tu ktoré sú nemými svedkami hroz- Dušan Jurkovič v uniformách ra- nie sú od nepamäti. Tento komplex ných udalostí. Vojnové hroby, či kúsko–uhorskej armády dostali za vojnových cintorínov sa mal stať vojnové cintoríny, dnes nájdeme úlohu vybudovať vojnové cintoríny, akýmsi výkričníkom v krajine, ktorý takmer v každej dedine regiónu. ich vízia bola jasná. Pretrhnuté ro- bude ľuďom naveky pripomínať, Mnohokrát sú zanedbané, mnoho- dinné putá, prerušené lásky nemô- akou strašnou vecou je vojna. Nezakrát o nich ani nevieme. Sú však žu ostať zabudnuté. Komplex búdajme preto na tento odkaz. Každý vojnový cintorín si zasluhuje našu pozornosť. Ba aj každý neznámy vojak si zaslúži svoj pamätný kríž, či kameň. Skrýva sa totiž za ním osud človeka. Smutný osud človeka. Mgr. Martin Drobňák

Poklady regiónu

-

13. 2. 2012

VýViber na fes ti va lo vé pó dia horlatské osvetové stre-

disko v Humennom v spolupráci so Súkromným centrom voľného času v Ptičom 24. februára usporiada regionálnu súťaž ľudových spevákov, detských ľudových hudieb a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy a jednotlivci a to v speve (sólo, duo alebo trio) dospelí alebo deti (žiaci základných škôl) s 2 ľudovými piesňami z nášho regiónu. Detské spevácke skupiny a detské ľudové hudby môžu súťažiť s 5 – 8 minútovým repertoárom. Porotou vybraní speváci postupujú na festivaly Zempľin špiva a Spevy môjho rodu. Záväzné prihlášky treba doručiť do Vihorlatského osvetového strediska v Humennom. Viac informácií poskytne Miroslav Kerekanič (0915 704 567, e–mail: kerekanic@centrum.sk. (ker)

REAKCIA NA PODNETY PRINESIE VYRIEŠENIE PRETRVÁVAJÚCEHO PROBLÉMU

Parko visko s výtlkmi pri pošte by ma lo byť mi nu losťou

Zrekonštruovanývojenskýcintorínz prvejsvetovejvojnyv Stakčíne.

POĎAKOVANIE RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV NA ZŠ PUGAČEVOVEJ ZA PREJAVENÚ DÔVERU

Sme ra di, že ste sa roz hod li pre na šu ško lu

Vedenie a učitelia Základnej školy Pugačevova 1381/7 v Humennom úprimne ďakujú všetkým rodičom budúcich prváčikov za dôveru, ktorú prejavili v deň zápisu do prvého ročníka tým, že zverili svoje drobné ratolesti do rúk pedagógov školy. Nesmierne si vážime ich rozhodnutie a sme pripravení urobiť všetko, aby sme ich dôveru nesklamali. Vo svojom pedagogickom pôso- v blízkosti autobusová zastávka bení vyvinieme maximálne úsilie a detská poliklinika; zrekonštruona to, aby sme našim budúcim vaný interiér a exteriér školy; prváčikom poskytli kvalitné vzdela- bezbariérový vstup; špeciálny penie i výchovu, budeme sa usilovať dagóg a školský psychológ; nultý vytvoriť im zdravé školské prostre- ročník pre žiakov s odloženou školdie a príjemnú klímu, aby zavládla skou dochádzkou; lyžiarsky a pla všeobecná spokojnosť na strane vecký kurz, korčuľovanie; škola detí, rodičov i učiteľov. Naša, dnes v prírode a jarný tábor; výtvarné, už s hrdosťou môžeme povedať, hudobné a dramatické aktivity; bo že moderná škola, má v každom haté športové aktivity; viac ako ohľade čo ponúknuť l škola 12–ročná tradícia medzinárodných s atraktívnou oddychovou zónou; výmenných pobytov s poľskou Grabovnicou; jazykové laboratória; vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (AJ, NJ, RJ), ďalší od 6. roč.; 3 učebne informatiky s multi mediálnou technikou, s pripojením na vysokorýchlostný a wifi internet, interaktívne tabule; školský časopis „Pugáčik“; stravovanie v školskej jedálni. Svoje deti ste zverili do rúk kvalifikovanému a erudovanému tímu pedagógov, ktorého odborné kvality potvrdzujú každoročné výsledky práce so žiakmi. Chceme aj touto cestou osloviť rodičov, ktorí z istých dôvo dov ešte nezapísali svoje dieťa do školy. Budeme radi, ak sa v najbližšom čase rozhodnú práve Budúciprváčikovianazápises rodičmi. pre našu školu. (pb)

Niekoľkoročný problém s parkoviskom pred hlavnou poštou v Snine by mal byť vyriešený k spokojnosti občanom Sniny. Výtlky, nerovnosti a jamy sú akoby posiate pred budovou pošty v Snine a znepríjemňujú vodičom situáciu, keď tam chcú zaparkovať a vybaviť si svoje záležitosti. Vedúca pošty riešila túto situáciu dodatočných urgenciách a stretnuosadením značky Zákaz vjazdu tiach v Žiline a v Martine sme všetkých motorových vozidiel, aby dospeli k vyriešeniu tejto situácie si vozidlá nepoškodili nápravu a Ministerstvo dopravy prostreda tlmiče automobilov. Nakoľko je níctvom Slovenskej pošty zaradilo tento priestor vo vlastníctve Slo- parkovisko pri pošte Snina 1 do venskej pošty a.s. so sídlom plánu investičných akcií v roku v Banskej Bystrici, adresovala 2012. V liste generálna riaditeľka žiadosť s riešením tejto „havarijnej“ Slovenskej pošty a.s. Ing. Marcela situácie práve tejto inštitúcii. Po Hrdá konštatuje, že rekonštrukcia niekoľkých zamietnutých žiadosti- počíta s kompletnou úpravou: vyach sa situácia pohla až pri návšte- budovaním lapolov, vyspadovaním ve ministra dopravy Jána Figeľa terénu a taktiež sa zrealizujú nové a štátneho tajomníka Jána Hu- podkladové a povrchové vrstvy dackého, keď do užívania slávnos- parkoviska. Veríme, že táto pozitne odovzdávali dieslové motorizo- tívna správa sa naplní a čoskoro vané vlakové súpravy v Hu- sa stane reálnou skutočnosťou. mennom a Snine. Po niekoľkých PaedDr. Ján Marinič

Už po trinástykrát usporiadali v Turcovciach fašiangový ples. Štvrtého februára ho v obecnom kulturáku zorganizovali členky ZákladnejorganizácieÚniežienSlovenska.O vynikajúcuzábavusa aždoskoréhoránastaralahudobnáskupinaAlbions.Najočakávanejšímmomentomvečeraplesajúcichboloasižrebovaniehodnotnýchcientomboly,doktorejsponzorskyprispeliaj–Urbárskaspoločnosť Turcovce, MVDr. Ján Ferko, reštaurácia Modrý kocúr Humenné, firma Machlanin, OO ÚŽS Humenné a Obecný úrad Turcovce.Srdečneďakujeme.Helena Vasiľová, predsedníčka ZO ÚŽS


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 2. 2012

BUDÚCI PRVÁCI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V KAMENICI NAD CIROCHOU

Po kultúrnom programe ich čakali školské lavice

Nedeľa 29. januára bola pre Základnú školu v Kamenici nad Cirochou dňom slávnostného zápisu detí do 1. ročníka povinnej školskej dochádzky. Pre budúci školský rok 2012/2013 sa tu zapísalo 25 prváčikov. Na deti čakali pri vstupe na zápis ich nasmerovala do tried, kde ich trpaslíci a šašo, ktorí ich obdarili vedomosti a pripravenosť na školu malým darčekom. Po slávnostnom preverili učitelia 1. stupňa pra otvorení a príhovore riaditeľky ZŠ, covným listom a úlohami na inteMgr. Agáty Strajňákovej pozdravili raktívnej tabuli. A čo sme zistili? budúcich prváčikov pestrým Že naši budúci prváci sú na školu kultúrnym programom terajší prvá- pripravení a veľmi sa na ňu tešia. ci, pod vedením učiteľky Moniky Riaditeľka školy im preto oznámiStebilovej. Budúcim školákom sa la, že ich s radosťou prijíma do 1. prihovoril aj „šašo Jašo“, ktorý ich ročníka a teší sa na nich v sepČonásasiv septembričakáv našejnovejškoličke? zaviedol do „Rozprávkova“ hľada - tembri. Mgr. Monika Stebilová ním mena princeznej, názvu rozprávky, v ktorej táto princezná NA PODNE TY DÔ CHODCOV REA GO VA LA PRI MÁ TORKA MESTA HU MENNÉ vystupuje, či počítaním trpaslíkov. Šašo ich hlavičky potrápil aj hádankami. Za správnu odpoveď zís Na minuloročné Mikulášske posedenie dôchodcov organizácií Jedkali vstupenku do rozprávky, kde sprevádzané trpaslíkmi prechádza - noty dôchodcov v Humennom 5. decembra prijala pozvanie aj primáli rozprávkovým chodníkom, na kto - torka mesta PhDr. Jana Vaľová. Seniori využili jej prítomnosť rom plnili rozmanité úlohy. Na kon- a vzniesli podnety k problémom, ktoré ich trápia ako obyvateľov ci chodníka spala v kresle krás- mesta. Pre širokú verejnosť ponúkame odpovede, ktoré obdržal JUDr. na Snehulienka, ktorú šikovní František KOMORA, predseda ZO JDS (na snímke s primátorkou). predškoláci prebúdzali pesničkami – Na základe požiadaviek klientov Denného cent- mestskému zastupia básničkami. Bodkovaná lienka ra boli zamestnanci Technických služieb zisťovať teľstvu v marci. V súvise s prebiehajúcom zimou stav. Pri riešení osvetlenia, resp. jeho efektívnosti, l Ukladanie bicyklov a nevyspytateľnými možnosťami aby bolo možné zabezpečiť výrazné šetrenie elek- bude riešené v rámci stavu vozovky, uvádzame čísla trickej energie, je potrebné vymeniť staré vypínače vytvorenia kočikárne v priestoroch centra. l Pri a osvetľovacie telesá za nové. Keďže stavba bu- opra ve cestnej ko mu ni ká cie pri auto bu so vej dispečingu cestárov (SÚC PSK – dovy a jestvujúca elektroinštalácia také riešenie zastávke je potrebné naniesť minimálne 10 cm nooblasť Humenné). Pre Humenné sú nedovoľuje, je po demontáži nutná montáž nových vého asfaltu s vytvorením takého sklonu, aby to 0915 850500, 057 7720231, 057 vodičov, lámp a vypínačov so senzorickým ovláda- dažďová voda nestála na mieste. TS budú hľadať 7753096, pre Medzilaborce 0915 ním. Kalkulácia nákladov je cca 1100 eur bez DPH riešenie a návrh predložia mestskému zastupi979962, 057 7674296 a pre Stakčín (bez montážnych prác a revíznej správy). TS za- teľstvu. l Koše na separovaný zber v areáli ZŠ 0915 979963 a 057 7321781. (mš) radia túto investíciu na schválenie z fondu opráv Dargovských hrdinov už boli umiestnené. (sv)

Niekto ré ope ra tívne, iné predlo žia na schvá le nie z fon du opráv

V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKO LE OB CHO DU A SLU ŽIEB PRE ZENTÁ CIA DRE VÁRSKEJ FA KULTY

Ope rá to rom dre várskej vý ro by

K 26.januáru2012sazapísalodo1.ročníkaZŠBrekov17budúcichprvákov.Programzápisubolveľmiveselý.Spievalosa,tancovalo, recitovalo a predškoláci riešili i zaujímavé úlohy. Boli veľmibystrí.Užterazsananichtešíme!Mgr. M. Koscelníková

„Vedomosti je potrebné neustále doplňovať, skvalitňovať, podnecovať a zvyšovať, lebo sa vytratia“. Možno povedať, že tento citát Petra F. Druckera vystihuje atmosféru stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na SOŠ obchodu a služieb v Humennom 1. februára, keď do školy zavítali predstavitelia Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Dekan prof. Ing. Mikuláš Siklien- čuli informácie, prostredníctvom ka, PhD. a prodekan pre rozvoj fa- prezentácie „nazreli“ do priestorov kulty a vonkajšie vzťahy doc. Ing. a života tejto fakulty. Či rozšíria raHubert Paluš, PhD. informovali dy ich študentov aj účastníci tejto žiakov študijného odboru operá- prezentácie, to ukáže čas. Že môtor drevárskej a nábytkárskej vý- žu tak urobiť a aj úspešne svoje roby o možnostiach štúdia na štúdium zavŕšiť, dokazujú absoltejto vysokej škole, o pod- venti drevárskych odborov našej mienkach prijatia a hlavne školy, ktorým sa to už podarilo. o uplatnení absolventov školy Držíme im prsty v ich rozhodovav praxi. Žiaci si so záujmom vypo- ní. Ing. Drahomíra Fedorcová

S DANIELOM KRAJCEROM O ZÁMEROCH STRANY I AKTIVITÁCH MINISTERSTVA KULTÚRY

Prá ca na miesto dá vok a ob no va dvadsia tich hra dov V uto rok, 7. februá ra prišli do Hu menné ho zástupco via stra ny Slo bo da a so li da ri ta. Roz dá va li hráško vo ze le né šá ly, ka pustni cu i vo lebné le tá ky. Prista vi li sme sa pri Da nie lo vi KRAJCE RO VI, čle no vi Re publi ko vej ra dy SaS a mi nis tro vi kultú ry SR. Na otázku, čo je kľúčovou témou atď. Ak tú prácu odmietnu, dávky momentálna situácia? Projekt obv ich volebnej kampani, nám po- nedostanú, potom dostanú len novy hradov, ktorý sme pripravili vedal: Práca a riešenie rómskej jedno teplé jedlo denne. Nedáva- s rezortom práce, sociálnych vecí otázky a neprispôsobivých obča - me nesplniteľné sľuby, len to, čo si a rodiny rieši dve oblasti – obnovu nov je pre nás kľúčová pod ozna- myslíme, že je správne. Keď sme kultúrneho dedičstva, konkrétne čením Práca namiesto dávok ale- sľúbili, že nepodporíme pôžičku slovenských hradov a zároveň pobo Bez práce ani cent. Chceme to Grécku, slovo sme dodržali. Ľudia núka prácu pre nezamestnaných. riešiť tak, že namiesto dávok rozhodnú, či dajú hlas budúcim Tohto roku pôjde dvadsať hradov, v hmotnej núdzi chceme po - generáciám alebo gorilám. čiže historicky ide o najväčšiu obnúknuť týmto ľuďom minimálnu Aj vo verejnosti regiónu zarezono- novu hradov a hradných ruín. mzdu či už v oblasti ve - val projekt obnovy hradov. O to V spolupráci s ministerstvom práce rejnoprospešných služieb, v ob - viac, že medzi tými, ktorí sa sme vytvorili podmienky alokovalasti obnovy kultúrneho dedičstva, uchádzali o podporu sú zástupco - ním prostriedkov z Európskeho sosociálnych služieb, zdravotníctva via z Brekova i Jasenova. Aká je ciálneho fondu. (mš)

MinisterkultúryDanielKrajcer s členkami volebného štábu nahumenskomnámestí.


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 2. 2012

VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚTVARU BYTOVÉHO DRUŽSTVA V HUMENNOM REAGUJE ZO ŠKOLSKEJ PREHLIADKY STRE DOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČIN NOS TI

Zavádzajúca formulácia zá ve ru člán ku Pre zen to va li po znat ky a krea ti vi tu Dvadsiatehotretieho januára 2012 bola v článku „Tohtoročné zvýšenie ceny tepla i vrátené úspory z minulého roku“ v týždenníku Pod Vihorlatom uvedená záverečná veta „Znižuje to výdaje na teplo v r. 2012 o predmetnú čiastku a to aj za situácie, že sme sa nepridali k tým teplárenským spoločnostiam, ktoré upravovali cenu tepla.“ Správne táto veta mala znieť: „Znižuje to výdaje na teplo v r. 2012 o predmetnú čiastku a to aj za situácie, že sme sa nepridali k tým teplárenským spoločnostiam, ktoré v r. 2011 upravovali cenu tepla.“ S týmto drobným rozlíšením (v ktorom roku) by článok nevyvolal u čitateľov nesprávny záver, že v Humennom pre rok 2012 sa cena tepla neupravovala. A na Bytové družstvo Humenné by sa nezniesla spŕška kritiky pre zvyšovanie predpisov o 12,5 % v položke teplo na ÚK a TÚV. K téme sa ešte vrátime. Ing. Dušan Marinič, vedúci Technického úseku Bytového družstva Humenné

„Keďminiečohovoríte–nepočúvam.Keďminiečoukážete–zabudnem. Keďniečourobímsám–zapamätámsi.“Aj v duchu týchto myšlienok sa niesla školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom prezentovali nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje nadanie a kreativitu. Prehliadka sa uskutočnila 8. Hodnotiaca komisia udelila dve 3. februára a zúčastnilo sa jej 16 miesta, ktoré získali Ladislav Cižiakov s 10 prácami. V súťažnom chý, Dávid Petrovčin s prácou odbore Stavebníctvo a interiérový stôl s bumerangovým prvkom dizajn sa na 1. mieste umiestnil a Jakub Cholp a Peter Fal za žiak 4. ročníka Dominik Kopec rozkladací stôl. Aj ostatné práce s prácou s viacúčelovými dvera- (polohovateľné kreslo, skrinka mi, 2. miesto získal Jakub Blický v tvare nábojnice, rebrové za prácu Lamelovaná stolička. konštrukcie, sklápacia stolička, exteriérové dvere a schody) tiež ÚSPEŠNÉ HUMENSKÉ KOZMETIČKY NA SÚŤA ŽI HAIR CUP 2012 BY PIEROT zaujali a sú dôkazom toho, že zamestnanci školy pri vzdelávaní žiakov odvádzajú výbornú prácu. Odborná hodnotiaca komisia pod V rámci výstavy Interbeauty sa 3. februára uskutočnila v bratislavskej Inchebe súťaž „Hair cup 2012 by Pierot“, vedením Ing. Márie Hirjákovej organizovaná Spoločnosťou kaderníkov a vizážistov Slovenska, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, konštatovala, že práce boli nápavýskumu a športu SR. Súťaž je určená k prezentácii študentov i dospelých v odboroch kaderník a kozmetik. dité, rôznorodé a zaujali. V závere Rôzne disciplíny ponúkli možnosť kú úroveň potvrdili organizátori aj dej námahy. Robiť svoju prácu s ra- všetkým zúčastneným poďakova kreatívnej realizácie. Témy ako tým, že nám umožnili dodatočnú re- dosťou je dar, ktorý prináša úspech. la riaditeľka školy RNDr. Oľga Španielska nevesta, Pin–up dievča gistráciu (meškanie vlaku kvôli mra- Ak poviem, že naši študenti sú Skysľaková za to, že šíria dobré z plagátu, Gejša, alebo Marilyn zivému počasiu), za čo im ďakuje- schopní uplatniť sa na trhu práce meno školy, že pripravili pekné výMonroe boli pastvou pre oči. Vyso- me. Strednú odbornú školu obchodu nielen v našom regióne, a na svoju robky, pútavé prezentácie a obhaa služieb Humenné reprezentovala prácu môžu byť právom hrdí, určite joby svojich prác, čím položili záštvrtačka odboru kozmetik, Dana sa nemýlim. Poďakovanie patrí klady pre úspešné ukončenie štúVysočanská, v kategórii „make–up všetkým, ktorí prispeli k nášmu dia, ktoré ich v tomto roku čaká. Ing. Drahomíra Fedorcová študenti“, a majsterka odbornej vý- úspechu. Miroslava Kováčová chovy odboru kozmetik, Mirka Kováčová, v kategórii „make–up dospelí“. Témou ročníka bola „Plastic Girl“, v ktorej modelka vyzerá plasticky, umelo, ale každý sa za ňou otočí. Každá súťaž si vyžaduje dôkladnú prípravu a jednou z najdôležitejších vecí je správny výber modelky. Vybrali sme dievčatá z našej školy, žiačky štvrtého ročníka odboru kozmetik Katku Porvazníkovú a Alenu Cholpovú, ktoré svojou krásou a profesionálnym prístupom vo veľkej miere prispeli k nášmu úspechu. Dana Vysočanská sa Ocenené modelky a žiačky v konkurencii dvadsaťjeden súťažiaSOŠ obchodu a služieb v Hu- cich z celého Slovenska umiestnila Žiacištvrtéhoročníkaštudijnéhoodboruoperátordrevárskeja námennom–AlenaCholpová(vľavo) na 3. mieste, a Mirka Kováčová obstála ako vicemajster. A niečo také je bytkárskejvýrobys triednouučiteľkouIng.DrahomírouFedorcovou. a KatkaPorvazníková(vpravo). dostatočným zadosťučinením kaž-

Za žia ri li vo svetle reflekto rov

VY HODNO TE NIE ŠTVRTÉ HO ROČNÍ KA DE JE PISNEJ OLYM PIÁ DY V HU MENNOM

Zís ka li oce ne nia i po stup do kraj ské ho ko la

Prvého februára sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom zišli žiaci aj so svojimi pedagógmi, aby ukázali svoje vedomosti na 4. ročníku Dejepisnej olympiády. Do olympiády sa zapojilo 12 ZŠ gymnázií. Porota v zložení: vedomosti. Kategória C – 9. ročník: okresu Humenné a spolu súťažilo predsedníčka Mgr. Zuzana Balo - 1. Branislav Slobodník, ZŠ v štyroch kategóriách 55 žiakov gová, členovia Mgr. Radoslav Turík Hrnčiarska 2. Alexander Burda, ZŠ ZŠ, primy až kvarty osemročných a PaedDr. Ľubomír Kunáš hodnotili Kamenica nad Cirochou a 3. Radoslava Močkovská,ZŠ Pugačevova. Kategória D – 8. ročník: 1. Adam Obšitník, ZŠ Hrnčiarska, 2. Siedmeho februára 2012 sa v zasadačke Mestského úradu Hu - Samuel Krajník, ZŠ Dargovských menné konal jubilejný 40. ročník Geografickej olympiády pre hrdinov a 3. Martin Ficík, ZŠ žiakov 5., 6., 7., 8., 9. ročníka ZŠ a osemročných gymnázií. Do Koškovce. Kategória E – 7. ročník: tohto ročníka sa zapojilo 14 ZŠ a 66 deti okresu Humenné. 1. Katarína Ďurčeková, ZŠ Kategória I – 5. ročník ZŠ: 1. Mi - Belcák (obaja ZŠ Hrnčiarska). Ka - Koškovce, 2. Martin Pavlík, ZŠ roslav Fic, 2. Anna Mikulová, (oba - tegória F, 8. roč ník – OG 3. roč - Dargovských hrdinov a 3. Lucia ja Cirkevná spojená škola), 3. Dani - ník 1. Saskia Marci no vá, ZŠ Magočová, ZŠ Udavské. Kategória el Prč, ZŠ Hrnčiarska. Kategória H, Hrnčiarska, 2. Má ria Ma lí ko vá F – 6. ročník: 1. Filip Poľačko, ZŠ 6. ročník – OG 1. ročník 1. Jakub a 3. Len ka Ďurče ko vá (obe ZŠ Pugačevova, 2. Samuel Gajdoš, Klapáč, ZŠ Udavské, 2. Kristína s MŠ Koškovce). Ka te gó ria E, 9. ZŠ Koškovce a 3. Ivan Michalko, Čiefová, Cirkevná spojená škola, 3. roč ník 1. Ale xan der Burda, ZŠ ZŠ Švermova. Umiestení na prDominik Beňo, ZŠ Hrnčiarska. Ka - Ka me ni ca n/C., 2. Bra nislav Slo - vých troch miestach získali diplom tegória G, 7. ročník – OG 2. ročník bodník, ZŠ Hrnčiarska a 3. Má ria a vecnú cenu a prví dvaja v kate1. Peter Hodor, ZŠ s MŠ Koškovce, Ti žá ko vá, ZŠ s MŠ Mod ra n/C. górií C, D, E postupujú na krajské 2. Jakub Uberlauer a 3. Peter Bc. Agáta Sakaliková kolo DO. Bc. Agáta Sakaliková

Smútoène Ktov srdcižije, nikdynezomiera. S hĺbokým zármutkom oznamujeme, že 10. februára 2012 nás vo veku 85 rokov opustil

Vý sled ky Geogra fickej olym piá dy

Ing. Zdeněk P R ů Š A z Humenného, dlhoročný stredoškolský profesor na Strednej ekonomickej škole a Obchodnej akadémii. Posledná rozlúčka s ním bude v utorok, 14. februára o 13. hodine v humenskom Dome smútku. Smútiaca rodina


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

13. 2. 2012

Pri bú da jú sfilmo va né knižné best selle ry

Zemplínska spoločnosť MichalovcevydalaknihuMichalaFranka Slovoo reči–pohľadypedagóga na aktuálne problémy jazykovej kultúrya nasotáckenárečie.

Miroslav PINDROCH

Fa šiango vý sen

V tanci sa mi do rána oko nezavrelo a nemalo pokoja moje unavené telo. Snáď na hodinku, skoro za brieždenia, sen ma rúškom zahalil do svetlého tieňa. Ako medzi anjelmi a nebeským zborom skvie sa jasná Zornička ráno nad obzorom. Hľa, za nás sa modlieva, tak ako keď malá modlila sa v tichosti, hoc slov nepoznala. A tak teda, zmierený s kolobehom sveta, nepripúšťam k srdcu všetko, čo ma denne stretá. Vážim si, čo nechala ruka pracovitá, veď to kríza nevzala, hoc je zánovitá. A tak i naďalej zostaň mojím Pánom, z duše ťa nepustím ani v svite rannom.

Pavol VALISKA

Ďurikova krava

A terazvampovim, žebyi vyznali, jaks nimkamaracifajnevybabrali. „Večernavalalekusdlužejmipobul. Ľehňudokociňkaani´mženezobul. Aleoprickravetrucilmikusslamy a spalmidoranatakjakzarezany. Ranošeprebudzua vyvaľuoči! Ľehnulmiobutya terazmibosy. Jasvojobakančehľadamjakšaleny boužbuložimnojaktou ješeni. Premetamkocinokhledampodvalovom, vyšolmii napujd,patrui zarohom.“ „Tacohledaš,Ďuri?“ „Tatotybitandzijagbačmezobuli!“ „Taužšijichodjid!“a z hlavupokruci. „Mamo,verabože,ľehnulmiobuty.“ „Botebeušelemponocovfrasnoší, bokančešiodjid,taterazchodzbosy!“ Pujdujagukrave,tľapnujuposcehne, skričunaňu„farto“,a vonašenehne. „Cojes totukravu,žešenefartoka? Tonejejobyčaj,šťuchňujudoboka. Patrunakravu,cocizakarika? Šaknaprednichnohochstojišjakkaľika. Jakminaňuudrel,vonašeobžira, vidzu,žes prednimanohamiprebira. Patrujejnanohy,a vonašešputa! Ľemtoskriču:„Mamo,šakkravaobuta!“

Knižné bestsellery sa pravidelne stávajú námetom pre úspešné filmové adaptácie. Za posledné obdobie možno uviesť viacero takých príkladov. V závere minulého roka to bol film Jeden deň nakrútený podľa knižnej predlohy Davida Nichollsa. Hneď v januári upútal film nakrútený podľa prvej časti famóznej trilógie Millennium Stiega Larssona Muži, ktorí nenávidia ženy. 9. februára 2012 má premiéru ďalší film nakrútený podľa mimoriadne úspešného debutového románu Kathryn Stockettovej Farba citov. Už v marci sa môžu diváci tešiť Kathryn Stocketová vytvorila v ro - rokov pracovala vo vydavateľskej na Hry o život. Predlohou scená- máne Farba citov výnimočné a marketingovej sfére. V súra sa stal v tomto prípade futuris- ženské postavy, odhodlané bojo- časnosti žije v Atlante s manžetický román Suzanne Collinsovej vať za to, aby sa ich mesto zme- lom a dcérou. Román Farba citov s rovnomenným názvom. Všetky nilo a aby sa ženy – matky, dcé - je jej prvotina. Mária Lešková uvedené knižné tituly vyšli aj ry, opatrovateľky, priateľky – pov slovenskom preklade vo vyda- zerali jedna na druhú inak. Vzruvateľstve Ikar. Debutový román šujúci, dojímavý román je zároKathryn Stockettovej Farba citov veň plný humoru a nádeje. Je to (Ikar 2010) bol kritikou oceňovaný nadčasový, univerzálny príbeh ako veľkolepý nástup na literárnu o hraniciach, ktoré uznávame, ale scénu. Iba v USA sa z neho do- aj o tých, ktoré prekračujeme. siaľ predali dva milióny výtlačkov, Kathryn Stockeová sa narodila na zozname bestsellerov v New a vyrástla v Jacksone v štáte MisYork Times sa umiestnil na čele sissippi. Po ukončení Alabamskej rebríčka a udelilo sa naň 36 li- univerzity, kde študovala anglický cencií na vydanie. Výnimočné že- jazyk a tvorivé písanie, sa presťany a ich výnimočné kroky. hovala do New Yorku. Tam deväť

VYHLASUJEME ĎALŠÍ ROČNÍK SÚŤAŽE O REGIONÁLNY VTIP

O Be ľanskú se ke ru 2012

V spolupráci autor Ing. Pavol Kapráľ, obec Belá nad Cirochou a týždenník Pod Vihorlatom vyhlasujeme sedemnásty ročník súťaže o regionálny vtip – o Beľanskú sekeru 2012. Súťaží sa o vtipy napísané – teda Cirochou. Alebo aj osobne v zalepe v písomnej forme, vtipy publikova - nej obálke s heslom O Beľanskú seteľné v novinách, lebo neslušné vtipy keru 2011 na Obecný úrad v Belej síce môžu byť veľmi dobré, len sú bo- nad Cirochou. Ing. Pavol Kapráľ hužiaľ nepublikovateľné a teda aj v tejto súťaži neoceniteľné. Aj urážlivé a hanlivé vtipy v súťaži nemajú miesto. Súťaží sa o tradičné vecné ceny sekeru, rozvalku a bábovku, naviac bude toho roku ešte jedna prémia. Finančné ocenenie je 25–15–10 euro pre prvých troch víťazov, ale odmena sa ujde určite aj ďalším, ktorí pošlú vtipy. O umiestení v súťaži bude síce rozhodovať porota ale napokon rozhodne samotný humor a – pointa. Vtipy zasielajte do 15. marca 2011 poštou v zalepenej obálke s označením O Beľanskú sekeru 2012 na adresu autora súťaže: Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, Belá nad

VANSO VEJ LOMNIČKA V HU MENNOM

Poézia – svia tok slo va

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Humennom a Vi horlatské osvetové stredisko 17. februára o 15. hod. usporia dajú okresnú súťaž v prednese poézie a prózy, 45. ročník Vansovej Lomničky. Záujemkyne sa do súťaže môžu prihlásiť na sekretariáte Únie žien, Kukorelliho 60, Humenné alebo na telefónnom čísle 0904 337 243. Anna Capová

NovýchobčanovUdavskéhospolus rodičmiprijalstarostaTomášPastirák.

SLÁVNOSTNÉ UVÍ TA NIE NO VÝCH OBČA NOV UDAVSKÉ HO

Rodičia, láska, domov

V so bo tu 28. ja nuá ra pri ja li slávnostné pozva nie do obradnej miestnosti Obec né ho úra du v Udavskom ro di čia a ich de ti, no ví ma lí obča nia, kto rí sa na ro di li v ro ku 2011. Udavské sa vla ni rozrástlo o šesť chlapcov a päť dievčat. Prítomným rodičom a deťom sa Tak ako zem, aby rodila, potrebuje prihovoril starosta obce Udavské, vodu a slnko, tak dieťa, aby z ne Tomáš Pastirák, ktorý okrem iného ho vyrástol užitočný človek, potrepovedal: „Narodenie dieťaťa je pre buje lásku rodičov a bezpečný domanželov tým najväčším šťastím. mov. Človek bez identity nemôže prínosom pre svoje okolie, ak NU MIZMATI CI PO ZÝ VA JÚ DO TEATRA byť je odtrhnutý od zeme, z ktorej vyšiel.“ Rodičia detičiek sa zapísali do pamätnej knihy obce a dostali Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka v Hu - kvetinu, každému dieťaťu bude túmennom pozýva svojich členov i širokú verejnosť 14. februára to slávnostnú chvíľu pripomínať o 16.15 hod. na podujatie do reštaurácie Teatro v komplexe pamätný list i hračka. Nechýbala Hviezda. Dr. Michal Bycko z Múzea moderného umenia Andy ani obálka so 166 Eur. Starosta Warhola v Medzilaborcich predstavi život a umeleckú dráhu sve- Pastirák zaželal rodičom, aby ich toznámeho umelca, ktorého rodičia pochádzajú z Mikovej. Pri deti vyrastali v zdraví, obklopené tejto príležitosti bude možné si zakúpiť aj upomienkové predme- láskou, šťastím a vrúcnym sloĽuboslava Šalatová ty s námetom slávneho umelca. Jaroslav Zelinka vom.

O hviezde An dy Warho la


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 2. 2012

Harcovníci „céčka“ mladíkov „éčka“ nešetrili V nedeľu 5. februára sa odohralo 7. kolo IV. šachovej ligy, v ktorej figurujú aj tri humenské celky. V derby hostil líder Reinter C (skúsení šachisti) prevažne mladíkov Reinter–u E. Veteráni „céčka“ Cehelský, Šuťak, Bidleň, Šatnik, Peráček nedali svojim kolegom šancu (5:0). Družstvo Reinter D cestovalo do Stropkova bez dvoch hráčov základnej zostavy a namiesto očakávaného vyrovnaného súboja prehralo hladko 1:4. O jediný bod sa po - ÚčastnícidevätnástehoročníkaPochoduvďakyDukla–ČertižnépripomníkunaDukle. starali na prvých dvoch šachovniciach Polačko a Pristaš polbodom za remízu. Štutika ziskom figúry mal namierené k výhre avšak chvíľka nepozornosti a strata dámy znamena- POCHOD VĎAKY DUKLA – ČERTIŽNÉ OČAMI 67–ROČNÉ HO JÁ NA KO HÚ TA la koniec partie. ŠK Belá n/Cir. hostil ŠO Snina. Beľania ani teraz nenastúpili v najsilnejšej zostave a nemohli tak pomýšľať na bodový zápis (1:4). Poradie: 1. Šachy REINTER Hu„Pochodu vďaky“ sa zúčastňu- žik. Mierne stúpanie dobre padlo na menné C 21 bodov; 2. Šachy REINTER Humenné D 13; 3. Svidník+Stropkov B 11; 4. ŠO Snina 10; 5. Šachy REINTER Humenné E 6; 6. ŠK Belá n/Cir. 0 bodov. (mk) jem viac ako desať rokov, tak som zahriatie tela. Postupne sa v členitom sa rozhodol, že ani februárové tu- teréne vytvorili skupinky. V polovici tra VOLEJBAL hé mrazy ma neodradia od XIX. te pripravili organizátori pochodu l MEVZA – play–off (2. zápas), streda ročníka. S bežkami na pleciach vatru, odpočinuli sme si, zohriali sa ča15. februára 2012: Aich/Dob (AUT) – som sa skoro ráno dostal autobu- jom z termosky, niečo prekusili a pred Chemes Humenné. som z Dlhého nad Cirochou do nami bola druhá polovica trate. Dostal l Extraliga muži – nadstavba 4. kolo, Humenného a vlakom pokračoval som doporučenie, aby som nešiel cez BASKETBAL sobota 18. februára 2012: Unicef Brati - do Medzilaboriec. Klin (687), ale cez poľské územie. l II. liga muži – 18. kolo, sobota 18. slava – Chemes Humenné. V teplej čakárni som počkal na auto - V lese sa ešte dalo vydržať, no otvorefebruára 2012: Prešov – BK M–Basket l I. liga muži (sk. východ) – skupina o 1.– bus plný lyžiarov z Čertižného a zare- ný priestor priniesol so sebou silný seHumenné, 1. BK Humenné má voľno. 4. miesto, sobota 18. februára 2012: Strop- gistroval sa u dlhoročného organizáto- verák, že chvíľami nebola vidieť ani kov – Chemes Humenné B (dvojzápas). FUTBAL ra Antona Karoľa. V polovici cesty na stopa. V diaľke som spozoroval obrysy lPrípravný futbal – sobota 18. februára 2012 l I. liga (sk. Východ) kadeti – 8. kolo, Duklu sme pribrali ešte bežkárov zo kríža, ktorý naznačoval, že cestou o 10.00 hod.: Stropkov – 1. HFC Humenné nedeľa 19. februára 2011 od 10.00 hod.: Stropkova a do východiskového bodu okolo prídeme do „čertižského sedla“ (UT, Stropkov), nedeľa 19. 2. 2012 o 14.00 Chemes Humenné B – Chemes Hu- sme dorazili o desiatej hodine dopo- (581) a mierným klesaním do menné A (ZŠ Laborecká, dvojzápasy). hod.: V. Revištia – Snina (UT, Michalovce). ludnia. Vybaľovanie lyží, ústroj, tra- Čertižného, kde sa „pochod vďaky“ po l I. liga (sk. východ) žiaci – 7. kolo, sobota dičná fotka pri duklianskom pomníku, asi 20 kilometroch končí. Prešli sme HOKEJ l I. liga juniori – nadstavba 19. kolo, so- 18. 2. 2012 od 9.00 hod.: Chemes Humenné kladenie venca vďaky padlým hrdinom obcou, v kultúrnom dome sme sa bota 11. februára 2012 o 14.00 hod.: B – Svidník (ZŠ Laborecká), Chemes Hu- v II. svetovej vojne… A konečne sme odstrojili a chutný teplý guláš padol MHK Humenné – Ružomberok, 20. kolo, menné A– St. Ľubovňa (ZŠ SNP, dvojzápasy). sa vydali na trasu k poľsko–slovenskej vhod určite každému. Ján Kohút z Dlhého n/Cir. nedeľa 12. februára 2012 o 10.30 hod.: l Majstrovstvá východu, ženy/juniorky/ka - hranici, kde nás pošteklil jemný sniedetky – 12. kolo, nedeľa 19. februára 2012 MHK Humenné – Topoľčany. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT – nadstavba, od 9.00 hod.: Snina – Kometa Košice, TU Ko- STOLNO TE NI SO VÝ TUR NAJ V MEDZI LA BORCIACH Telocvičňa ZŠ Duchnosobota 18. februára 2012: MHK Hu- šice – Chemes Humenné (dvojzápasy). vičovej v Medzila menné – Michalovce. borciach bola dejiskom STOLNÝ TENIS I. ročníka stolnotenisol III. liga muži – 16. kolo, nedeľa 19. vého turnaja pre obyfebruára 2012 o 10.00 hod.: Bardejov B – vateľov mesta i blízkeŠKST Humenné B, ŠKP Prešov B – Snina Správy zo zasadnutia Rady ho okolia. OrganizáA, Snina B – Belá n/Cir. ObFZ, Výkonného výboru a Od lIV. liga muži – 16. kolo, nedeľa 19. 2. 2012 borných komisií ObFZ Humenné, torsky sa chytili akcie mesto Medzi la borce, o 10.00 hod.: Medzilaborce – Košarovce, Ka- e–mail: futbalhe@stonline.sk, Centrum voľného času menica n/Cir. – Z. Hámre, Čierne – Vranov D, www: futbalobfzhe.sk Tecák Vranov – Vranov E, o 14.00 hod.: Snil Matrično – registračná komi- a miestny Stolnoteni na C – Belá n/Cir. B, Jasenov – Jabloň. sia: l vyzýva FK k registrácii no - sový oddiel (účastník lV. liga muži – 13. kolo, piatok 17. 2.2012 vých žiakov. Registrovať nových 4. ligy). Turnaj slávnoso 17.30 hod.: Košarovce B – Kamenica žiakov môže klub už od 6 rokov, k re - tne otvo ril pri má tor n/Cir. B, Belá n/Cir. C – Myslina, sobota 18. gistrácií je potrebné doručiť na ObFZ mesta Ing. Ivan Solej. 2. 2012 o 17.00 hod.: Snina D – Lieskovec, Humenné: prihlášku k registrácii, fo - Osem trojčlenných družstiev hralo vo le: CVČ – SOŠ A.W. 1:5; l družstvá: nedeľa 19. 2. 2012 o 14.00 hod.: Kolonica tografiu, kópiu rodného listu, popla - dvoch skupinách systémom každý 1. SOŠ A. Warhola (Marián Mazanec, – Klampo Hažín n/Cir. Kamienka má voľno. tok 4 €; l oznamuje, že prestupy s každým. Okorenením akcie bola súťaž Peter Lopata, Jakub Zápotocký), 2. CVČ l VI. liga muži – 13. kolo, sobota 18. 2. a hosťovanie je možné zrealizovať v „kolotoči“, kde vo finále zvíťazil Rado- (Vladimír Šmiga, Víťazoslav Lukačik, Ľu2012 o 16.00 hod.: Stakčín – Kochanovce, do 31. marca 2012. Hosťovanie je slav Šmiga nad Viťom Lukačikom 5:3. bomír Soták), 3. Mestský úrad I. (Radonedeľa 19. 2. 2012 o 14.00 hod.: Kamienka možné minimálne na 30 dní. Prestu - l Výsledky – o 7. miesto: Gymnázium – slav Šmiga, Slavomír Rusinko, Anton B – SOŠT Humenné, Jabloň B – Hrabovec py a hosťovania sa nedajú zrealizo - Mestský úrad II. 5:1; o 5. miesto: DD sv. Sabo). Ceny odovzdali primátor Ivan SoNikolaja I. – Luna 1:5; o 3. miesto: Mest- lej a Viťo Lukačik, pri malom občerstvení n/L., o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – RedMills Pti - vať v mesiacoch apríl, máj ani jún. (vl) l Komisia mládeže: l oznamuje ský úrad I. – DD sv. Nikolaja II. 5:3; finá- nechýbala družná debata. čie. Klampo Hažín n/Cir. B má voľno, dohrávka 12. kola, piatok 17. 2. 2012 usporiadanie halového futbalového turnaja pre družstvá žiakov štartujúo 17.00 hod.: Kochanovce – Jabloň B. cich v súťažiach ObFZ, ktorý sa Turistické krídlo KB Medzilaborce uskutoční dňa 27. februára 2012 pozýva priaznivcov lyžiarskej turistiky (pondelok – jarné prázdniny) 19. februára 2012 (nedeľa) v športovej hale v Humennom. PriTURISTICKÝ LYŽIARSKY POCHOD hlášky zasielajte na ObFZ do 16. 2. Laborecký priesmyk – Lupkovský 2012 viac na www.futbalobfzhe.sk, inf.: L. Mochnacký (0907 915 318). priesmyk – Medzilaborce (18 km) Tento priestor má vyhradený ObFZ Odchod autobusu na miesto štartu: 9.00 Humenné a zodpovedá za jeho hod. od Cezar baru v Medzilaborciach Inf: 0917 565 467 obsahovú náplň.

Tuhé mrazy bežkárov nezmrazili

Kam za športom

ÚS ObFZ 22 - 11/12

2.CVČ

1.SOŠA.Warhol a

3.MsÚI


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

WESTTON CUP 2012: Tím Nexis Fibers bronzový V sobotu 4. februára sa konal v poradí už 17. ročník populárneho futbalového turnaja osobností WESTTON CUP, ktorý sa vrátil po rokoch 1999 a 2004 už tretíkrát do športovej haly v Bardejove. Výber mesta nebol vôbec náhodný, nakoľko v Bardejove tohto roku oslavujú 90. výročie futbalu a všetci sa zhodli, že tento turnaj bol výbornou gratuláciou a darčekom všetkým futbalistom v meste. Tohto roku medzi sebou súperilo 10 le odniesol náš Nexis Humenné, ktofutbalových tímov osobností (Markí- rý v malom finále prenechal pomyza Team, Nexis Humenné, Primátor selnú zemiakovú medailu tímu SFZ. Team, TEHO Košice, Infiniti Media, Na svoje si prišli aj tí, čo nie sú práve SFZ Team, Edymax Team, Interhou- futbalovými nadšencami. Kultúrny prose Košice, Bemaco Tatran, Harsco gram spestrili vystúpenia miestnych taTeam). Zápasový maratón, v ktorom nečných súborov FäTTy, Šprti a Vienok. sa mužstvá v dvoch skupinách stretli Náročným futbalovým očiam dozaista systémom každý s každým, vyústil ulahodil futbalový freestylista Michal Rivo finále, ktoré bolo dramatické movský s partnermi Markom a Herstym. a o víťazovi rozhodol až penaltový Okrem nich, už tradične bolo ťahákom rozstrel. Zlato napokon s maxi- vystúpenie skupiny Drišľak. Jej hlavný málnym vypätím síl získal tím zabávač Vilo si zmeral svoje futbalové Harsco Metals z Košíc. Rovnako do nadanie priamo s primátorom mesta Košíc putovala aj trofej za druhé Bardejov, Borisom Hanuščakom, v po miesto, tímu Infiniti Media. Tretie dobe penaltového rozstrelu, pričom miesto si tiež po penaltovom rozstre- v bráne stál výborný Juraj Čobej.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý v Bardejove strávil veľa času pri debatách o futbale a trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky účastníkov, aj samotných divákov. Lákadlom pre divákov boli aj známe osobnosti z oblasti médií a športu. Za všetkých možno spomenúť Jána Ďurovčíka, Daniela Očenáša, Júliusa Rezeša, Dana Jendrichovského alebo futbalové osobnosti ako Milan Lešický, Martin Obšitník, Miro Sovič, Marián Prusák, Jozef Daňko, Jozef Valkučák, či Miro Hajdučko. Podpisy týchto osobností sa stali „vzácnou korisťou“ mladých futbalových nádejí. Málokto odišiel s prázdnymi rukami. Ak v nich aj nedržal podpiskartu, tak to bola jedna z cien bohatej športovej tomboly, ktorej hlavná výhra v súťaži zručnosti bol skúter. V tombole síce troška šťastia chýbalo mladej futbalistke zAjaxu Pakostov, ale za okamih si napravila chuť víťazstvom svojho tímu nad Stropkovskými Mušketierkami v exhibičnom futbalovom zápase. Deň to bol naozaj dlhý, ale mimoriadne vydarený, o ktorom účastníci a pozvaní hostia debatovali dlho do noci na záverečnej after párty. Výsledky tímu Nexis Humenné: TV Markíza 6:3, TEHO Košice 3:1, Primátor team 1:0, Infiniti Media 1:2. Tím Nexis Fibers: (horný rad zľava) Jozef Valkučák, Patrik Mycio, Peter Murinčák, Martin Dudič, Peter Kolník, Štefan Borc; (v podrepe zľava) Miroslav Kovaľ, Jozef Sabol, Miroslav Hajdučko a Gabriel Horvat. (mšk)

ROYAL CA NIN CUP – PRE TE KY PSÍCH ZÁPRA HOV

Mi chal Ma ti ko medzi sve to vou eli tou Uplynulý víkend sa v nemeckom meste Sindelfingen uskutočnil XVII. ročník Majstrovstiev sveta detí v taekwondo WTF. V konkurencii takmer šiestich stoviek pretekárov z viac ako tridsiatich štátov sveta sa ocitla aj štvorica reprezentantov zo Slovenska. Medzi elitou bol aj 10–ročný pretekár výsledku 2:5 do ďalších bojov nesninského klubu Black Tiger Snina, postúpil. Jeho výkon bol veľmi dobMichal Matiko (na snímke), ktorý rý, ale uspela výšková i váhová prepatrí k jedným z najväčších talentov vaha súpera. Pre Michala to však na Slovensku. Michal sa pre problé- bola vynikajúca skúsenosť, ktorú my s hmotnosťou (nadváhou 75 gra- môže využiť vo svojej ďalšej prípramov!) nepredstavil vo svojej váhovej ve a na reprezentáciu klubu. (tom) kategórii – 30 kg, ale v kategórii 33 kg LKI (10–11–ročných), kde štartovalo PO ZNÁ ME BASKETBA LISTOV RO KA 2011 19 pretekárov. Hneď v prvom zápase natrafil na švédskeho reprezentanta, Najlepšími basketbalistami Leona Glasnovica, po prvom kole za stavu 2:2 si nabehol na kop sme - Slovenska za rok 2011 sa v tra rujúci na jeho hlavu, prehrával, a aj dičnej výročnej ankete Slo keď sa mu podarilo trafiť hlavu sú - venskej basketbalovej asociá pera, rozhodcovia to neuznali, po cie stali tretíkrát Anton Gavel (Brose Baskets Bamberg – Ne mecko) a premiérovo Lucia Kupčíková (Good Angels Koši ce). Medzi najlepší mi basketbalistami Slovenska má svoje miesto aj sninský odcho vanec Dušan Pandula, krí delník BK Prostějov. l Výsled ky ankety: 1. Anton Gavel (Bamberg, GER) 300 bodov; 2. Radoslav Rančík (Mariupoľ, UKR) 193; 3. Peter Sedmák (USK Praha, ČR) 161; 4. Mar tin Rančík (bez klubovej príslušnosti) 129; 5. Dušan Pandu la (BK Prostějov, ČR) a Michal Baťka (Sp. Nová Ves) po 119; 7. Richard Grznár (B. Bystrica) 100 bodov… (mšk)

Sninčan Pandu la piaty

Packo prvý, Štefan druhý

Počas minulého víkendu (4.– 5. februára) sa konal v lokalite Latky (pri Detve) Royal Canin cup, preteky psích záprahov v šprinte. Na štart (priemerne pripravených tratí) sa postavili aj dvaja zástupcovia Musher klubu Humenné. Lukáš Packo (na snímke) v kategórii C 1 (4 psy) po oba dni bezpečne viedol a s prehľadom napokon aj vyhral. Igor Štefan v kategórii skjöring (pes + bežec na lyžiach) skončil so stratou 34 sekúnd druhý. Tento humenský musher sa uplynulý víkend zúčastnil európskeho šampionátu v Taliansku. Ako sa mu darilo, sa dozviete v ďalšom vydaní. (mšk)

-

13. 2. 2012

VÝ ZNAM NÉ FUTBA LO VÉ OSOB NOS TI

Na trávni ku

Pred pár dňami Konferencia Východoslovenského futbalového zväzu zhodnotila rok 2011. Po každej stránke, ekonomicky, futbalovo, kde sa pozeralo na úroveň súťaží i na kvalitu práce s mládežou. Súčasťou programu boli aj slávnostné odovzdania ocenení VsFZ, v jednom prípade aj SFZ, pri príležitosti životných jubileí. Bronzový odznak Slovenského futbalového zväzu za dlhoročnú obetavú prácu vo futbalovom hnutí prebral z rúk Jána Kováčika, prezidenta SFZ a Richarda Havrillu, predsedu VsFZ, v humenskom futbalovom regióne najmä v ko chanovskom spojení veľmi dobre známy Peter ČEREVKA st. Krásnobrodský rodák (nar. 1936) však paradoxne ako chlapec nebažil iba za futbalom, učarovala mu skôr zima a v nej beh na lyžiach. A mal aj celkom dobré výsledky, lebo ako stredoškolák (študoval Strednú školu strojnícku v Košiciach) sa prebojoval až na majstrovstvá Československa, ktoré sa konali v meste Veselí na Morave (1951), na štart sa postavil aj v košickej Jahodnej, či Banko ve. V pozadí však bol futbal, ktorý už vtedy hrával, od roku 1949 ako dorastenec Spartaka Medzilaborce. Študijné povinnosti ho preniesli na košický zelený trávnik, kde hájil farby tamojších VSS. A práve tieto roky boli najkrajšími v jeho futbalovej hráčskej kariére. „Môžem to povedať aj tak, že práve vtedy som stretol životného kamaráta, priateľa, i keď dnes už nebohého, no nikdy naň nezabudnem – Andreja Kvašňáka. Bol to on, kto ma definitívne zlomil iba pre futbal, takže od stredoškolských čias som bežky obúval iba rekreačne.“ V roku 1962 zorganizoval preteky v rodnom Kr. Brode a sám sa ich aj zúčastnil. Jeho duša však bola spriaznená so zeleným trávnikom. „A vzťah k futbalu neľutujem, sprevádzal ma celý život, splnil mi všetko, ani som s tým niekedy nepočítal. Som na futbal hrdý.“ Hráčsky bol verný číslu 6, svoje miesto na trávniku mal v pozícii stredopoliara, ako hovorí, behal od šestnástky po šestnástku. Vrcholným úspechom bolo víťazstvo nad Spartou Praha v Tepliciach (1952), čo znamenalo zisk titulu dorasteneckého majstra federálnej republiky. „Jóóój, to bolo už dávno, veď je tomu presne šesťdesiat rokov.“ Spolu s Petrom Čerevkom bol rovnaký ročník aj Kvašňák, hrávali s nimi i Ruják, Pavlík, Schwarz, Dolinský, Lovacký, od starších zaskakoval Kánássy. Trénerskú taktovku mal Jozef Leško. Seniorske časy začal v druholigovej Lokomotíve Bučina Zvolen, v roku 1956 sa dostal ako vojak pod Krídla vlasti Olomouc a následne do Rudé hvězdy Brno. Aj tu mal šťastie, že mu bola v kariére súputníkom dnes veľmi známa futbalová persóna. „V tých ča soch som stretol Janka Popluhára, veľmi dobrý kamarát, nielen futbalista, ale aj človek. Futbalové šťastie som však počas vojenčiny nemal, bolestivo nalomená holenná kosť znamenala nútenú stopku na tri mesiace.“


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 2. 2012

HUMENSKÉHO REGIóNU (9) l PETER ČEREVKA st. l BRONZOVÝ ODZNAK SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU ZA DLHOROČNÚ PRÁCU VO FUTBALOVOM HNUTÍ

aj s le gen dou, funkcio nársky otec ko cha novské ho futba lu

Nasledovalo pôsobenie v Žideniciach Brno a po ukončení základnej vojenskej služby návrat do Medzilaboriec. V roku 1958 prestúpil do Tatrana Prešov. „Veľmi som sa na pôsobenie na Šariši tešil, no staré zranenie sa mi ozvalo hneď pri prvom zápase v Bardejove a mojím prešovským ambíciám bol predčasný koniec.“ Po roku prešiel do susedného Veľkého Šariša, kde hrával štyri sezóny divíziu. Po získaní zamestnania v Humennom sa po druhýkrát vrátil do Medzilaboriec. V roku 1967 sa „priženil“ do Kochanoviec, ukončil aktívnu hráčsku kariéru, naposledy obliekal dres Jasenova, ale futbalu ostal verný a počnúc „magickým“ rokom 1968 vstúpil na cestu futbalového funkcionára. Rozvoj kochanovského futbalu sa viazal k roku 1972 a postupu do krajských majstrovstiev I. B triedy. V tých časoch bol poslancom za obvod Humenné – Snina – Medzilaborce v Slovenskom futbalovom zväze a členom pléna. Bolo to v ča soch vedenia zväzu prof. Černušákom. „V tom čase sa postavili futbalové štadióny v Snine, Medzilaborciach a ušlo sa aj pre Kochanovce, ktoré sa mohli v tých časoch pýšiť ako jeden z mála klubov vlastným autobusom. Kultúrna úroveň na športovisku sa dvíhala aj hlasateľským ozvučením počas stretnutia, o ktoré sa staral Michal Čelovský.“ Dvadsa ťo semročné obdo bie (ro ky 1974 – 2002) bol Peter Čerevka st. členom Rady VsFZ, kde zažil štyroch predsedov – Bloch, Gejza Princ, Bohdan Benedik a Jozef Kriš. Kochanovskí futbalisti pôsobili v krajskej súťaži viac

chanoviec futbalisti Spartaka Vihorlat Snina. Ani tradícia, ani skutočnosť, že hostia hrali vtedy o súťaž vyššie nezviazali našim hráčom nohy, či myseľ. Po 90 minútach bol stav nerozhodný 0:0 a na rad prišli pokutové kopy. Ko chanovce premenili všetkých päť – Snina iba štyri… V druhom kole sme cestovali na ihrisko Družstevnej pri Hornáde. Sebavedomý účastník Krajských majstrovstiev však ostal zaskočený. Stretnutie skončilo opäť remízou, tentokrát 1:1, pričom do listiny strelcov sa zapísal brankár Sedemdesiate roky… (horný rad zľava) Peter Čerevka st., Milan Piško, Jaroslav Burda, Jozef Gáľ priamo z výkopu. Súper- Dolobáč, Jozef Kováč, Štefan Černý, Viliam Janitor; (v podrepe zľava) Jozef Burda, Ján Chmeľ, ov brankár na takýto kúsok Jozef Sivčo, Ján Škurka. Chýbajú: J. Kvašňák, I. Jevčák, Bednář, Ružička, Tkačin, J. Dzurov, odvtedy nezabudne. V jede- J. Dobrančin, J. Godžák, bratia Kopačovci, V. Loda, J. Gajdoš, M. Porochnavý, J. Čabala... nástkovom rozstrele bola istota opäť na kochanovských kopačkách. Domá- Už dvanásty rok, sa meno Petra Čerevku st. naci trafili 4–krát, naši 5–krát… Stretnutie so Spojmi chádza na listine členov Rady ObFZ Humenné. Košice sa odohralo na škvarovom ihrisku v Hu - Futbal je pre neho stálou súčasťou. Zažil s ním mennom. Bol to kvalitný zápas, naši hrali ako krásne, i keď niekedy tiež nie veľmi príjemné chvío dušu, Mycio i Mundík rozhodli, že do finále po le. Bez tohto fenoménu by však bol jeho život ne výsledku 2:1 postúpili Kochanovce. Proti Chemlo- naplnený. Aj preto, že rozvoju futbalu venoval nu Humenné sledovalo zápas päťtisíc divákov, tí všetko, mu pred šiestimi rokmi odovzdal František sa gólu nedočkali (0:0) a v jedenástkovom Laurinec, vtedajší predseda SFZ, zlatú plaketu rozstrele sa radoval súper. Tentokrát sme jediný VsFZ a pred dvoma týždňami prijal z rúk Jána Ko raz neuspeli my, lopta letela nad, Chemlon preme- váčika, súčasného „prvého“ muža slovenského futbalu, bronzovú medailu SFZ. „Priznám sa, že toto nil všetkých päť pokusov.“ TJ Druž stev ník Ko cha - ocenenie ma tak prekvapilo, ako aj veľmi potešilo. novce 1989/1990: Mi chal Vnímam to aj ako povzbudenie do ďalšieho života, Paňko (predseda TJ), Miloš aby som ešte pomáhal najmä pri výchove mláde Kutník (tajomník), Peter Če- že, lebo to je pre futbal najdôležitejšie. Po každom revka st. (manažér), Michal človeku by malo niečo ostať. Aj ja som sa snažil, Lan ger (tré ner), La di slav pomôcť futbalu v Humennom i Kochanovciach Ku ruc (ved. muž stva), nielen slovami, ale aj činmi, ktorých výsledky hráčsky káder: J. Gaľ, P. ostanú pre ďalších, ktorí majú futbal radi.“ Ani pre bie ha jú ca se zó na nie je vý nimkou Jakubkovič – P. Brudňák, F. Okoš, M. Rusnák, J. Lipčák, a ko cha novský futbal sa spá ja aj s Petrom Če J. Škrlík, F. Čaja, Š. Čirák, revkom st. Na la vičke je už niekoľko ro kov syn V. Mundík, J. Jakica, J. Ku- Pe ter, s omla de ným ko lektí vom sa sna žia lik, V. Chudina, F. Forró, P. (spo lu s Ra dom, Mackom a i.) udržať I. trie du. FKO Ko cha novce za čal re konštrukciu hra cej Čerevka ml., A. Mycio. Nielen ko cha novské mu plo chy i šta dió na, o to je naplne nie cieľa zá TJ Družstevník Kochanovce (1985)… (horný rad zľava) Petrík, Štefan Čirák, Franti - futbalu však bol Peter Če- chra ny (keďže je ich do má ce prostre die šek Okoš, Barník, Dolobáč, Chudina, Ján Lipčák, Jozef Šalata – tréner; (v podrepe revka st. nápomocný. V ro - v Lackovciach) náročnejšie. Súčasný výbor FKO zľava) Emil Karoľ, Ján Konopka, Andrej Mycio, Ladislav Forró, Ján Josay, Pavol Brudňák, koch 1990 až 1992 vykoná- však isto spraví všetko, aby sa to podarilo. V utorok 7. februára oslávil Peter Čerevka st. Marcel Kurejko. Chýbajú: A. Piško, J. Dobrotka, Tekely, bratia Miškovci, Š. Kováč, F. Po- val aj funkciu tajomníka FO spíšil, J. Kopáč, F. Forró, S. Okoš, J. Okoš, Melnik, M. Čech, S. Striženec, D. Horodnik... Chemlon Humenné. A v tých svoje 76. narodeniny. Všetko najlepšie, ako sa aj časoch začali pod futbalový pod Kamjanou zvykne vravieť „Na mnohaja i bla Marián Škuba ako 20 rokov. „Spomínam si na predsedov Mila- Vihorlat prilietavať prvé ukrajinské lastovičky. haja ľita“… želá aj na Harvilika, Michala Paňka, Róberta Kopáča, „Základom bolo pozdvihnúť humenský futbal, ďalej tiež na Janka Konopku, Adama Kendereša, prišli hráči ako Jurij Machinja, Viktor Dvirnik, Pavla Dudiča, Jozefa Kopáča, Róberta Kopáča, neskôr Orest Baľ. Zo škol ských čias som sa po Pavla Ducka, Pavla Dudiča, Miloša Kutníka, Jo - znal s Mi cha lom Ko ma nom, ro dá kom z Vydra zefa Chaľa, Jána Jimajtisa a ďalších.“ Hráčsky ká - ne, kto rý zho dou okol nos tí pra covne pô so bil der okrem domácich futbalistov dopĺňali aj futbalu v Ky je ve. Mal možnosť nám poskytnúť hrá čov znalí vojaci humenskej posád ky. V ro ku 1981 ta mojšie ho klu bu „So kil“. Tak sa vlastne za čal postú pi lo muž stvo do I. A triedy a bolo zarade - prí chod zahra ničných hrá čov do Hu menné ho.“ né do Zemplínsko – Vihorlatskej skupiny. Dobré Keď po troch funkcio nárskych se zó nach z FC meno si robili nielen výkonmi a výsledkami, ale aj Chemlon Hu menné odchádzal, otvá ral si brá ny slušnosťou a správaním sa divákov. V kocha - do veľké ho futba lu prá ve cez hu menské novských farbách sa objavovali tiež futbalisti, kto- angažmán Russlan Lju barskij. V ro koch 1992 i 1993 vyhra li Ko cha novča nia rí mali skúsenosti z I. SNL ako Mycio, Dzurov, Chochoľák a iní. Práve v Kochanovciach sa fut- tur naj v Medzi la borciach (FKaŠ), pria ma ko balovo (po vojne) rozbehol Peter Murinčák. Ako cha novsko–hu menská pre po je nosť u Pet ra hlavný tréner pôsobil v klube rokmi 1981 – 1987 Če revku st. tr va la v se zó nach 1996/1997 až Jozef Šalata, následne v jeho úspešných šľapa - 1999/2000, ke dy bo la TJ Druž stev ník Ko cha jách pokračoval Michal Langer. Na lavičke sa novce re zer vou Chemlo nu Hu menné, pri čom neskôr obja vi li aj J. Petro vaj, V. Mundík, J. účin ko va la v III. li ge. Počnúc no vým ti sícro čím Opiela, či v súčasnosti P. Čerevka ml., mládeži sa pri ná ša ob ci futbal FKO Ko cha novce… „Keď by som mal určiť hlavný znak ko cha novské ho venujú najmä M. Karabinčík a tiež M. Binda. Koniec 90–tych rokov priniesol Petrovi Čerevkovi futba lu v mi nu los ti, bo la to úzka pre po je nosť st. ďalší veľký úspech. Tentokrát s kochanovským v futba lom v Hu mennom. Ako by to bol otec so futbalom, keď s vtedajším TJ Družstevník zažil sy nom. Veď aj tré ne ri ako Jožko Ša la ta, Mi Peter Čerevka st. (vpravo) prebral bronzovú mev sezóne 1989/1990 pohárovú cestu až do finále chal Lan ger, či Jan ko Pi rič na ko cha novskej dailu SFZ z rúk Jána Kováčika, prezidenta SFZ. regionálneho pohára. „V prvom kole zavítali do Ko - la vičke bo li to ho dô ka zom.“


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 2. 2012

OdPetraVatahu,organizátora„sálovky“preberáMarošBarnišin,kapitánDrekosu,pohárprevíťazaII.ligyl JaroslavKuzma(Oldratigroup)sastal najlepšímhráčomII.ligyl JánRak(Drekos)získalcenuprenajlepšiehogólmanal TomášSima(Mestskápiváreň)jedruholigovýmkráľomstrelcov.

1. DREKOS

7 2 0 55:25 23 (Æ 6:3) Delene najlepšia „kovová“ obrana. Po štyroch kolách striedali tesné víťazstvá (4:3 Aston, 2:1 Belá n/Cir.) s hladkými (9:3 Devils, 6:1 Z. Hámre). V šlágri s Oldrati si body podelili (4:4), následne to bolo opäť 4:4 s „pivármi z mesta“. Jediné straty, v oboch prípadoch kanonier Praščák pomohol hetrikom. Potom to už boli víťazstvá bez väčších problémov, ba došlo aj na dvojcifernú nádielku (Satlan 14:4), keď Praščák skóroval sedemkrát! Víťaz II. ligy mal aj vylúčenie (P. Keresteš). Strelci: 21 gólov – Vladimír Praščák; 9 – M. Matej; 6 – M. Hreško; 5 – S. Bačovčin; 4 – I. Andraško; 3 – M. Šimčík; 2 – P. Keresteš, M. Barnišin; 1 – M. Beták, A. Jalčák, L. Matta; brankár: Ján Rak.

2. OLDRATI GROUP

6 2 1 50:25 20 (Æ 6:3) Aj „Taliani“ inkasovali iba 25 gólov, takže defenzíva bola vizitkou. Všetko dôležité sa udialo hneď v 1. kole, lebo prehrali 1:4 (Proteo). Naledovala prestrelka s „pivármi“ (7:4) a ťažké víťazstvo s Myslinou (5:3). Deľba bodov so Satlanom bola prekvapením (2:2), proti Drekosu stratu na úkor lídra nezmazali (4:4). Dvojciferné resumé (Aston 11:3) vzišlo najmä zo streleckej pohody Jara Kuzmu (5), „diablov“ pálil najmä Jožko Baláž (4), s Beľanmi to bol boj (2:1), ale potvrdil medailu, posledné kolo si užili (12:1, Z. Hámre). Strelci: 14 – Jozef Baláž a Jaroslav Kuzma; 13 – L. Kuzma; 3 – P. Olexa; 2 – J. Paľo, V. Korba; 1 – M. Gavaľa, A. Callegari; brankár: Miroslav Lazor.

3. MESTSKÁ PIVÁREŇ

6 2 1 56:35 20 (Æ 6:4) Najlepšia ofenzíva súťaže zdupľovaná aj najlepším druholigovým strelcom. Na úvod

9.Satlan

Mestská futsa lová li ga – II. LI GA nečakaná remíza so Z. Hámrami (3:3) a stratené body v konečnom účtovaní chýbali. Po prehre s „Talianmi“ 4:7 nič nenasvedčovalo, že z to ho vzíde aspoň bronz. Prišli však dve sedmičkové výhry (7:4 Proteo, 7:3 Myslina), desiatka (10:4) Satlanu a tabuľka vyzerala lepšie. S Drekosom nervózna remíza (4:4), no záver bol pohodový, i keď Beľania vzdorovali (polčas 4:4 – 7:4). Sima hetrikom pomohol sebe i družstvu. Strelci: 22 – Tomáš Sima; 12 – S. Karnaj; 8 – T. Kula; 5 – A. Kuľus; 3 – P. Hrehovčík; 2 – D. Čopák; 1 – T. Kuzma, B. Pelech, J. Juščík, K. Friga; brankári: Jakub Juščík, Dávid Demko.

4. PROTEO

5 0 4 41:40 15 (Æ 5:4) „Projektanti“ majú vyrovnanú bilanciu zápasov i gólov, mierne naklonenú kladne. Cenné víťazstvo (4:1) s „Talianmi“, no nakládačka od Astonu (6:10), keď netešil výsledok ani dvaja vylúčení (Melník, Metiľ).Podľahli „pivárom“ (4:7), Beľanom (2:4), na Z. Hámre sa natrápili (5:4), v poslednom kole ich pokoril celkový víťaz (3:6). Strelci: 14 – Viktor Melník; 9 – L. Metiľ; 6 – L. Petko; 3 – Š. Harvila, Š. Brza; 2 – J. Karnaj, J. Tribula; 1 – M. Filip, P. Petričko; brankári: Peter Vaško, Stanislav Pella.

8. DEVILS

6. MYSLINA

3 0 6 35:46 9 (Æ 4:5) Ladičkovskí „diabli“ začali dobre (Satlan 5:3), zvládli aj Aston (6:1), v 6. kole Z. Hámre (4:2). To však bolo všetko. Taktiež raz dohrávali s vylúčením (Š. Bobaľa), zaujali tri góly brankára Eda Hodora zo štandardiek. Strelci: 6 – Jozef Beňo a Štefan Mažerik; 5 – J. Macej; 4 – A. Krídlo, J. Kuruc; 3 – E. Hodor, Š. Bobaľa; 2 – J. Polačko; 1 – R. Kuruc, M. Mažerik; brankári: Edo Hodor, Matúš Demjan.

7. BELÁ n/Cir.

2 1 6 32:61 7 (Æ 4:7) Inkasovaných najviac gólov, radosť tímu „počítačov“ priniesli výsledky so Z. Hámrami (6:1), cení sa najmä remíza s Oldrati (2:2). Po debakli s „pivármi“ (4:10) bola nálada skromnejšia, Mysline nestrelili ani gólik (0:7), dobré to nebolo ani s Drekosom (4:14). Záchrana prišla až v poslednom kole (Aston 6:5). Strelci: 8 – Milan Ruščanský; 6 – M. Max; 3 – J. Mríz, M. Belcák, M. Sabo; 2 – M. Macko, T. Svist, J. Ondík; 1 – M. Černega, T. Švik, R. Hlohinec; brankár: Marek Krivjančin.

nov“ nestačili (3:11), ani na „pivárov“ (2:6). Chuť si napravili s Myslinou (11:4), keď to sypalo Mamajovi (4). Strelci: 16 – Tomáš Karas; 10 – M. Mamaj; 7 – M. Tkáč; 4 – M. Cmar; 3 – E. Lucik, V. Vasilenko, P. Mihalič; 2 – Marek Goga, 1 – M. Mihalič; brankár: Vladimír Vasilenko. 4 0 5 38:42 12 (Æ 4:5) Po dvoch výhrach (2:1 Belá n/Cir., 7:2 Z. Hámre) v derby tímov obcí prišli tri prehry. V 6. kole bol výsledok 7:0 (Satlan) jedinečný, lebo čisté konto (Bálint) bolo v II. li ge jediné. Proti Drekosu (2:6) prevládali emócie, proti Astonu (4:11) inkasované góly. „Diablov“ zdolali 7:5, keď sa darilo Valkučákovcom – otec Jožko 3 a syn Dávid 2 góly. Strelci: 15 – Dávid Valkučák; 5 – M. Koc, C. Vasiľ; 4 – M. Polak, J. Valkučák; 3 – M. Tirpák; 1 – D. Vohár, V. Sivý ml.; brankári: Rado Bálint, Dominik Vohár.

3 0 6 33:33 9 (Æ 4:4) S nie príliš priaznivou bilanciou vyrovnané skóre. Zápasovo to boli skôr gólo vé suchoty, Beľania neoslnili útočne, zato defenzíva bola kvalitná. Gólovo sa utrhli proti Satlanu (9:3), keď mal svoj deň Hans (4). Štyrikrát prehrali o jediný 5. ASTON gól (3 x – 1:2), isto ich tiež mrzí za4 0 5 49:52 12 (Æ 5:6) kopnutie v derby s Hámorčanmi (2:5). „Penzionisti“ začali tesnou prehrou (Dre- Strelci: 8 – Roman Čižmár; 4 – D. Brečkos 3:4), potom porazili nervózne Proteo ka, E. Hans; 3 – M. Kovaľ, L. Hišem; 2 – (10:6). Pri prehre s „diablami“ (1:6) bol na- P. Karľa, V. Diňa, J. Kudravý; 1 – Š. Du opak vylúčený Čubák. Prestrelka proti Be - naj, M. Haburaj, D. Novák, V. Pristáš, J. ľanom (6:5) mala šťastný koniec, na „Talia - Vajda; brankár: Dušan Dzurovej.

9. SATLAN

10. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

1 1 7 23:53 4 (Æ 3:6) Hámorčanov trápila ofenzíva a bez gólov sa nevyhráva, v sálovke tobôž ťažko boduje. A to sa remíza s „pivármi“ (3:3) rátala, s Myslinou vydržali iba polčas (1:1 – 2:7) a už sa viezli. V 7. kole zdolali beľanských susedov (5:2), „proteo“ vrabec im uletel (4:5). Absolútny záver sa nevydaril (1:12 Oldrati). Strelci: 5 – Štefan Max; 4 – M. Guľak, J. Štofik; 3 – J. Kapraľ; 2 – T. Cenkner, M. Brečka, D. Žir; 1 – M. Samčík; brankár: Rado Jenčík. (mšk)

10.ZemplínskeHámre


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

1.Drek os

2.Oldrat igroup

3.Mestskápiv ár eň

4.Prot eo

5.Aston

6.Myslin a

7.Bel án/Cir.

8.Dev ils

-

13. 2. 2012


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

13. 2. 2012

PIATY ROČ NÍK ME MO RIÁ LU JO ZE FA TEINE RA

Mla dí ci 1. HFC Hu menné ví ťazmi

Humenská športová hala bola v piatok (10.2.) dejiskom piateho ročníka Memoriálu Jozefa Teinera, bývalého futbalistu i mládežníckeho trénera Chemlonu Humenné. Bol to turnaj dorastencov, pričom Humenné i Snina nastúpili s mladšími (U – 16) a ostatná trojica so staršími (U – 18). Turnaj (zorganizovaný 1. HFC Hu- Medzilaborce – Belá menné, riaditeľ turnaja Jaroslav n/Cir. 6:1 (Rusinko 2, CiVarchola, sponzor GVP – Marián gánik 2, Kuruc, Gič – M. Gerboc) bol dramatický, o víťazovi Haburaj), Snina – Kame (i štvrtom mieste) rozhodli vzá- nica n/Cir. 1:3 (Gašpar – jomné zápasy, z triumfu sa tešili Babjak, J. Šedzmák, mladíci 1. HFC Humenné. l Vý- Ma že rik), Medzi la borce sledky: Humenné – Kamenica – Humenné 0:2 (J. Ban/Cir. 3:2 (Mišľan 2, Turčík – J. bin, S. Mikula). Šedzmák 2), Snina – Belá n/Cir. Ocenení jednotlivci: stre3:1 (Holovka 2, Pavlisko – Bed- lec – Jakub Šedzmák nár), Medzilaborce – Kamenica (Kamenica n/Cir.) 5 gólov; n/Cir. 1:3 (Kuruc – J. Šedzmák, D. brankár – Štefan Kovalik Šedzmák, Koc), Humenné – Belá (1.HFC Humenné), hráč – n/Cir. 0:3 (Haburaj, Gnip, Marinič), Matúš Kuruc (Medzila Medzilaborce – Snina 4:1 (Kolesár borce). Rozh.: Greško, I. 2, Kuruc, Rusinko – Holovka), Be- Harajbič. 1. HFC Hulá n/Cir. – Kamenica n/Cir. 0:2 (Pe- menné: Kovalik – M. Bacha, J. Šedzmák), Humenné – Sni- bin, J. Babin, S. Mikula, na 3:1 (Macej 2, Babin – Gašpar), Čopak, J. Ragan, Macej, 1.HFC Humenné 4 3 0 1 8:6 9 Turčík, Čišovský, Danko, Kamenica n/Cir. 4 3 0 1 10:5 9 M. Ragan, Porvazník, Medzilaborce 4 2 0 2 11:7 6 Mišľan, Capcara, HabuSnina 4 1 0 3 6:11 3 raj, Karas, S. Ragan. TréBelá n/Cir. 4 1 0 3 5:11 3 ner: J. Varchola. (mšk)

1.HFCHum enné

Kam en ic an/Cir. Medzil ab orce

DRU HÁ HO KE JO VÁ LI GA MU ŽI, 18. KO LO

Gelni ca – HK Warriors Hu menné 4:5 (1:1,2:3,1:1)

„Bo jov ní ci“ sa opäť vypli k vý borné mu vý ko nu. Patri la im dru há tre ti na (strely 13:16), v zá ve rečnej ma li navrch do má ci, ale hu menská de fenzí va trojbo do vý výsle dok (ná skok 3:5) udrža la.

MLÁDEŽNÍCKY HOKEJOVÝ SERVIS ŽIACI, 8. roč.: Trebišov – MHK Humenné 7:7 (1:3,3:1,3:3), góly: Kluknavský 3, N. Lancoš 2, T. Lancoš, Kokinda. MHK: Kasarda – Čere vik, Bu raľ, Ba zár, N. Lancoš, Kluknavský, T. Lancoš, Vraštiak, Zelenay, Kokinda, Pavlisko. Tréner: A. Szücs, as. P. Štekláč. ŽIACI, 6. roč.: Trebišov – MHK Humenné 8:8 (1:4,5:4,2:0), góly: Havrilko 5, Labanc 2, Štetka. MHK: Gombár, Hnát – Merva, Bobela, Rohaľ, Duhoň, Hančarik, Mydlo, Volkov, Vasilega, Labanc, Štetka, Ragan, Mičej, Havrilko, Copko, Fic, Karoľ. Tréner: A. Szücs, as. P. Štekláč.

Góly: 14. a 53. Gross, 22. Ščurko, 31. Cvejn (trest. strieľanie) – 6. Leščišin (Zgibor), 24. Forgáč (Leščišin), 28. Košč, 33. Zalužický, 48. Zalužický (Zima). Strely: 43:33. Vylúčení: 6:3 na 2 min., Dobranský – Zgibor (10); pres.: 0:0, osl.: 1:1. HK Warriors: Kožlej – P. Zgibor, A. Suvák, Spišák, Zima – Košč, Forgáč, Leščišin, Trudič, Zalužický, Štefan, Demjanovič. Tréner: M. Schwarzbacher. l L. Mikuláš B – Sabinov 6:4, Brezno – R. Sobota 1:8, D. Kubín mal voľno. R.Sobota 18 12 1 2 2 94:42 40

Snin a

Bel án/Cir.

VII. MAYSTER CENTRUM CUP 2012 – HOKEJOVÝ TURNAJ AMATÉROV A BÝVALÝCH HOKEJISTOV

Ko šic ký Ru bín ob há jil, hu menské le vy piate

Piatok (10.2.) patril zápasom vo dvoch trojčlenných skupinách a štvrťfinále (2A – 3B, 3A – 2B), sobota (11.2.) určila poradie. Skupina A: Humenné – Michalovce 5:2, Kežmarok – Michalovce 5:3, Humenné – Kežmarok 0:2. PoraD.Kubín 18 8 3 0 7 63:61 30 die: 1. Kežmarok 2 0 0 0 7:3 6; 2. Gelnica 18 8 2 2 4 71:72 30 Humenné 1 0 0 1 5:4 3; 3. MichaL.Mikuláš B 18 8 0 1 8 81:65 25 HK Warriors 18 5 1 4 7 73:88 21 lovce 0 0 0 2 5:10 0 bodov; SkupiSabinov 18 5 2 1 8 64:83 20 na B: Košice – Prešov 2:5, Žilina – Brezno 18 3 1 0 13 60:95 11 Prešov 3:2 sn, Košice – Žilina 2:6. R. Sobota postúpila do baráže o víťa - Poradie: 1. Žilina 1 1 0 0 9:4 5; 2. Prešov 1 0 1 0 7:5 4; 3. Košice 0 0 za II. ligy. Súperom je Partizánske. 0 2 4:11 0 bodov; štvrťfinále: Humenné – Košice 1:8, Michalovce – Prešov 6:2; o 5. miesto: Lions Humenné (Kendereš – Hrubovský, Dzak, Tocimák, Štekláč, I. Lopata, M. Schwarzbacher, Suvák, Šteňko, Dzoba, Bajcura, Sivý, Duc, Ťasko, P. Jurík) – Vajčaci Prešov 7:6 sn; o 3. miesto: Carolina Žilina – Kanty Kežmarok 6:5; finá le: Rubín Košice – Tigers Michalovce 5:0. Košický Rubín tak obhájil prvenstvo spred roka. Najlepším strelcom (aj najproduktívnejším) hráčom sa stal Roland Bé reš (Rubín Košice, 8 + 1). Rozh.: Čatloš, Vasiľov.

Uplynulý piatok a sobotu patri la ľadová plocha humenského „zimáku“ už siedmemu dielu „Mayster centrum cup“, turnaju amatérov a bývalých hokejistov. Riaditeľ turnaja Roman Schwarzbacher ďakuje SŠaRZ za korektnú spoluprácu pri priebehu a sponzo rom: Mayster centrum (Ľ. Dzak), PPaC Humenné (P. Tomko), Polcom (V. Čerhit) a O. Boďo pri zabezpečení turnaja. Snímky: Lions Humenné l Roman Schwarzbacher odovzdáva cenu víťazovi. (mšk)


15 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

STREDOEURóPSKA LIGA, MUŽI – PLAY–OFF – 1. ZÁPAS

Che mes Hu menné – Aich/Dob 3:0 (25:20, 25:21, 28:26)

Pri servise Sukocheva viedli chemesáci 2:0, po 2–bloku Javorčíka už 4:1. Náskok 6:2 súper znížil (6:5), ale servis Javorčíka (aj eso) potiahli humenskú pohodu na 9:5. Po ese Kašpera (11:6) siahol tréner Šimunčič k tajmu, ale rakúska strata narastala (16:8, 19:11). Od stavu 21:13 sa chemesáci akoby zľakli šance vyhrať set (21:16), servis Gruta robil problémy (23:19), prvé dejstvo však bolo „doma“. Chemesáci chybovali iba dvakrát (podania), útočná fáza bola spoľahlivá, tešila nahrávka Sukocheva. Druhý set začal servisom Satler (0:3), náskok si súper držal (5:7). K obratu zavelil Jakubov (10:7), po skvelej dlhej vý mene sa tešili chemesáci (13:10) a kouč Šimunčič vyčerpal už svoj druhý tajm v sete. Dekker v 3–bloku i „pipom“ zvý šil (16:11), keď sa hostia nadýchli (17:15), tajm brali Chudíkovci a eso Jakubova stav upokojilo (19:15). Obetavý výkon viedol aj k zisku II. setu. Úvod tretieho mal v humenských rukách Jakubov (5:4 – všetkých päť bodov, celkovo v sete 13). Pri servise Slováka Hrušku súper otočil (8:7 – 8:11) a náskok potiahol (18:20) aj vďaka dvom tesným autom pri humenskom podaní. Chemesáci vyrovnali (20:20), dráma gradovala, o bodík navrch mali vždy hostia (23:24). Prvý setbal odvrátil Jakubov, druhý (24:25) Mizerák, tretí (25:26) súper podaním do siete, keď uspel kouč Chudík taktickým tajmom. Jakubov 1–blokom určil mečbal (27:26) a smeč Nenčeva ďaleko do autu humenskú radosť. Priebeh – I. set: 8:5, 16:8, 21:13 (25 min., chyby 2:8); II.: 8:7, 16:11, 21:16 (28, 8:6); III.: 8:7, 14:16, 20:21 (33, 9:9). Chemes: Javorčík 6, Mizerák 10, Kašper 8, Sukochev 2, Jakubov 22, Dekker 8 – libero Krys (Leškanič 1, Hudák, Soták). Tréner: Rastislav Chudík. SK Posojilnica: Sabljak 4, Kosl 2, Van de Loo 17, Satler 1, Nenčev 12, Grut 7 – libero Ivartnik (Pušnik, Hruška 2, Ko-

VOLEJBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS MUŽI, 14. kolo: Kežmarok – Chemes Humenné B 0:3 (–11,–12, –13) a 1:3 (–14,18,–15,–16). Chemes B: Biľ, Kasperkevič, Vaňko, Urban, Peleščák, Mačička, Bališin, Hakoš, Varšo. Tréner: R. Vlkolinský. JUNIORI, 13. kolo: Chemes Humenné – Svidník 1:3 (–19,20, –18,–18) a 3:2 (–17,23,23,–25,13). Chemes: Nemec, O. Dacej, Pavlík, Dobrančin, Majerník, Feduš – liberá Boldy, Gergeľ (P. Dacej, Sterčo, Ši meček, Burda, Káva). Tréner: M. Meriač. KADETI, 12. kolo: Svidník – Chemes Hu menné A 3:0 (15,18,27) a 3:0 (–22,17,24,19). Chemes A: Nemec, Majerník, Pavlík, Burda, Urban, Feduš – libero Boldy (O. Dacej, Šimeček, Sterčo, Ká va, Gergeľ). Tréner: M. Meriač; Vranov – Chemes Humenné B 3:0 (15,18,16) a 3:0 (22,11,11). Chemes B: Firkaľ, Hamaďak, Janko, Petráš, Pizur, Polák, Ridarský, Rusnák, Sakáč, Šafran. Tréner: M. Feduš. ŽENY/JUNIORKY/KADETKY, 11.kolo: Chemes Humenné – Giraltovce 3:0 (10,16,12) a 3:0 (18,13,12). Hudáková, Ka masová, Kovaľová, Štibláriková, Žinčáková – libero Dzanová. Tréner: E. Kudzej; Vranov – Snina 0:3 (–12,–11,–13) a 0:3 (–16,–18, –8). ŠK Skóre: Štofíková, Kováčiková, Kapková, R. Lajtárová, Runčáková, Olexová – liberá Vrábľová, Lechanová (Jacinová, S. Lajtárová, Aľušíková). Tréner: E. Štofík.

lev). Tréner: Igor Šimunčič. Esá: 3:2 (Javorčík, Dekker, Jakubov); pokazený servis: 12:13; body po blokoch: 9:6 (Mizerák 4, Javorčík, Kašper, Suko chev, Dekker, Jakubov); spolu chyby: 19:23. R: Ujháziová, Éva (obaja HUN). D: 600. Hrací čas: 92 min. Odveta: streda (15.2.), v prípade víťazstva Aich/Dobu rozhodne o postupujúcom do Final four „zlatý set“. Vý jazd na odvetu, cena: 35 – 40 €. Odchod: polnoc z utorka na stredu. Inf.: V. Chalupka (0915 513 820), www.ultrashumenne.7x.cz (mšk)

Chu dík me ní Vlko linské ho „Správna rada VK Chemes Humenné (v zmysle vyhlásenia zo dňa 17. 1. 2012), odvolala Richarda Vlkolinského z funkcie hlavného trenéra mužov (viedol družstvo päť sezón a získal vý znamné medzinárodné úspechy i dva majstrovské tituly 2008 a 2010, dvakrát Slovenský pohár 2009 a 2011). V sezó ne 2011–2012 sa trénerovi napriek veľkej snahe nepodarilo družstvo správne naštartovať a nadviazať na úspešné výsledky predchádzajúcich sezón, a preto dochádza k jeho výme ne. Naďalej však zostáva pracovať v klube vo funkcii trénera mládeže (pozn.: stal sa trénerom Chemes Humenné B v I. lige mužov). Všetky kroky, ktoré podnikáme, robíme v dobrej viere a presvedčení, že aj naďalej zachováme vysoký kredit volejbalu v našom meste, k čomu určite okrem zmeny trénera napomôže aj minulý týždeň podpísaná zmluva o dlhobej spolupráci medzi VK Chemes a Chemes s.r.o., ktorá ga rantuje ekonomické zázemie hráčov v klube,“ poskytol vyhlásenie Stanislav Rehúš, predseda Správnej rady VK Chemes Humenné. Novým trénerom chemesákov je Rostislav Chudík, 49–ročný kouč (angažmány v Brne, Žiline, Opave, poľských kluboch Kedzierzyn a Bydgoszcz, Prešove, či Al Ain (SAE), kde sa stal pred rokom majstrom). Aktuálne tiež pomáha Žiline pri návrate do extraligy. Jeho asistentom sa stal Slavomír Huba. (mšk)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Michalovce – 1.HFC Humenné 2:0 (0:0). 1.HFC: Bálint – Pe. Šuľák, Hreško, Paraska, Dysko – Jurov, Lju barskij, C. Vasiľ, Chudina – S.Karnaj, Pa. Šuľák (Koromház, Demčák). N.Hrušov – Medzilaborce 0:3 (0:2), góly: Gavula 2, Potoma. MŠK Spartak: Bujdoš – Pelech, Lacko, R. Guba, D. Hrišo – Čabiňák, Chripák, V. Lukáčik, Mihalenko – Gavula, Potoma (Smolej, Kvaska, Ľ. Kocurišin, Kuruc, Bega, R. Matta). Jasenov – Oľka 2:1 (1:0), góly: Šala ta, Kimák – Mamaj. TJ FK: Dudič – V. Gavaľa, L. Goga, R. Chalupka, M. Ša lata – T. Goga, Mastiľák, Maroš Friga, Kimák – Ivanco, M. Barnišin (Čubák). TJ Družstevník: V. Vasilenko – Kríž, Fedor, Lisák, M. Goga – Džujko, M. Rada, M. Pekala, Lucik – S. Bačovčin, M. Mamaj (Drozd, Skyba, Svistanič). TJ FK Jasenov ponúka počas zimnej prípravy futbalovú škvarovú hra ciu plochu. Tel.: 0903 465 642 (V. Chalupka), 0905 778 352 (M. Friga).

-

13. 2. 2012

STOLNO TE NI SO VÉ SÚ ŤA ŽE – SSTZ, VsSTZ a ObSTZ l I. LIGA, 9. kolo: Pingpongisti ŠKST Humenné nezvládli v Ružomberkukoncovkuv podobevíťazného ôsmeho bodu, keď najprvviedlirozdielom2:6(nazápasy), neskôr až 4:7. (Doma prehrali vysoko, 3:11.) Na humenskej hernej i psychickej „pohode“ sa podpísal dlhodobejší nútený tréningový výpadok. Hracia miestnosť klubu (telocvičňa ZŠ) podstúpila plánovanú rekonštrukciu,navyšesaajčasovo predĺžila. A čakajú ju ešte maliarske práce. Môžeme len dúfať, že to opäť nezanechá stopy na výsledkoch,keďžezáverjesennej častisezónyužkonečnezačalkopírovať snahu i herné skúsenosti stolnýchtenistov. –MJK– ŠKST Ružomberok B – ŠKST Hu menné 7:7, M. Hodor 2,5/1, A. Kaššay 2,5/1, J. Kupčík ml. 0/3,5, R. Blcha 2/1,5, – M. Brnčal 3/0,5 (Hodor 3:2 / Kaššay 3:2 / Kupčík ml. 3:1), I. Serbák 1,5/2 (3:1 / Kupčík ml. 3:1), D. Stoják 1,5/2 (3:1 / Kupčík ml. 3:2), D. Fink 1/2,5 (Blcha 3:0); STK Stará Ľubovňa – ŠKST Humenné 11:3, S. Guman 2,5/0, P. Senkulič 2,5/0, M. Haky 2/1,5, Z. Kováč 3/0,5, 1xWO – M. Brnčal 0/3,5, D. Stoják 0,5/3 (3:1), I. Serbák 1,5/1 (3:1 / Ha ky 3:0), D. Fink 0/2,5, 1xWO. Lučenec/Kalinovo 16 14 2 0 145:79 46 St. Ľubovňa 16 11 3 2 134:90 41 Žilina 16 12 1 3 149:75 41 Margecany 16 9 5 2 143:81 39 Svidník 16 9 1 6 128:96 35 Čadca B 16 6 3 7 114:110 31 Ružomberok B 16 5 5 6 107:117 31 Rožňava B 16 4 4 8 102:12228 ŠKST Humenné 16 4 2 10 85:13926 Stadex Košice 16 5 0 11 82:14226 Rim. Sobota 16 3 1 12 88:13623 Vojčice 16 0 1 15 67:15717 l II. LIGA, 10. kolo: Udavské – Barde jov 4:10, Ma roš Gajdoš 2,5, M. Bajcura 1,5; Udavské – ŠKP Prešov 10:4, M. Bajcura 3,5, Ma. Gajdoš 2,5, J. Gajdoš 2, D. Gajdoš st. 1, 1xWO. Krompachy 17 16 1 0 173:65 50 Bardejov 18 14 1 3 157:95 47 V. Kapušany 19 11 3 5 165:10144 Michalovce 19 8 9 2 156:110 44 Mokrance 18 8 5 5 138:114 39 Valaliky B 19 8 4 7 133:13339 Valaliky A 19 6 4 9 123:14335 ŠKP Prešov 18 7 2 9 126:12634 Šar. Michaľany 17 6 5 6 111:12734 Slov. Ves 17 8 1 8 101:13734 Vranov 18 7 1 10 103:14933 Udavské 18 5 2 11 114:13830 Lok. Košice B 18 0 3 15 82:17021 St. Ľubovňa B 17 0 3 14 82:15620 l III. LIGA, 15. kolo: ŠKST Humenné B – Snina B 15:3, P. Novák 4,5, J. Mihaľovová 3,5, M. Michalčo 3, Š. Treščák 2, J. Hajdučko 2 – R. Fedorco 1,5, M. Bajús 1, S. Koscelanský 0,5; Snina A – Bardejov B 11:7, Š. Štuň 4,5, J. Jelo 4,5, P. Paulik 1, I. Malinič 1; Belá n/Cir. – Brezovica 14:4, Dráb 4,5, Vozár 4,5, Drotár 3,5, V. Džatko 1,5; Vranov B – ŠKP Prešov B 14:4, Vranov C – Šar. Michaľany B 6:12, Stropkov – Svidník B 8:10. Snina A 15 14 0 1 198:72 43 Bardejov B 15 13 1 1 192:78 42 Svidník B 15 12 1 2 160:110 40 Belá n/Cir. 15 10 1 4 174:96 36 ŠKP Prešov B 15 7 2 6 127:14331

Šar. Michaľany B 15 7 2 6 125:14531 ŠKST Humenné B 15 6 3 6 144:12630 Stropkov 15 5 0 10 132:13825 Vranov B 15 4 2 9 117:15325 Snina B 15 2 1 12 91:17920 Brezovica 15 1 3 11 77:19320 Vranov C 15 1 0 14 83:18717 l IV. LIGA, 15. kolo: Košarovce – Snina C 10:8, P. Kaňuk 3,5, Karabinčík ml. 3, Sabol 2, Korba 1,5 – J. Kopáč 3,5, M. Koscelanský 3, M. Charitun 1, A. Kopáč 0,5; Belá n/Cir. B – Jasenov 7:11, I. Komjaty 4,5, J. Gnip 2,5 – Barnišin 3,5, Miro Gajdoš 3, Krokker 2,5, Š. Mastiľák 2; Jabloň – Čierne 13:5, Lebloch 4,5, Picha 4, Židzik 2,5, R. Šmiga 2; Z. Hámre – Medzilaborce 9:9, Širgeľ 3,5, Dzubák 3, S. Cogan 2,5 – L. Zubek 3,5, Mazanec 2, V. Šmiga 2, Salák 1, Kazimír 0,5; Vranov E – Kamenica n/Cir. 8:10, Bocko 4, Pavlotty 3,5, Lauda 2,5; Vranov D – Tecák Vranov 14:4, Jurkanin 4, Tkáč 4, Balogáč 3,5, Knoblich 2,5. Jabloň 15 15 0 0 194:76 45 Vranov D 15 14 0 1 193:77 43 Čierne n/Top. 15 8 2 5 141:12933 Zemp. Hámre 15 6 4 5 137:13331 Tecák Vranov 15 7 2 6 131:13931 Medzilaborce 15 5 3 7 119:15128 Jasenov 15 4 4 7 133:13727 Snina C 15 5 2 8 122:14827 Kamenica n/Cir. 15 5 1 9 118:15226 Belá n/Cir. B 15 4 2 9 114:15625 Košarovce 15 3 3 9 115:15524 Vranov E 15 2 1 12 103:16720 l V. LIGA, 12. kolo: Kamienka – Snina D 14:4, Bašista 4,5, T. Kolesár 4, D. Gajdoš ml. 3,5, Milčík 2 – M. Koscelanský 2,5, M. Charitun 1,5; Lieskovec – Kolonica 7:11, Kyslan 3,5, F. Salanci 2,5, F. Rada 0,5, P. Salanci 0,5 – Matúš Iliško 3, M. Cinkanič 3, J. Kira 3, Sabač ml. 2; Kamenica n/Cir. B – Belá n/Cir. C 11:7, Sabo 3,5, Nitkulinec 3, F. Sojčák 2, Bokša 2, J. Sojčák 0,5 – I. Komjaty 4,5, J. Bednár 1,5, M. Bednár 1; Hažín n/Cir. – Košarovce B (preložené, dohoda družstiev, ŠTK); Myslina mala voľno. Košarovce B 10 8 0 2 107:73 26 Kamenica n/Cir. B 10 8 0 2 106:74 26 Klampo Hažín n/Cir. 10 7 1 2 116:64 25 Myslina 10 6 1 3 102:78 23 Snina D 10 5 3 2 97:83 23 Kamienka 11 5 0 6 102:96 21 Kolonica 11 3 0 8 83:115 17 Belá n/Cir. C 11 2 1 8 76:12216 Lieskovec 11 0 0 11 57:141 11 l VI. LIGA, 12. kolo: SOŠT Hu menné – Stakčín 15:3, M. Chochoľák 4,5, T. Chochoľák 3,5, Krídla 3,5, Geregáč 3,5 – Husťak 2, Šiškan 1; Ptičie – Kamienka B 10:8, Karas 3,5, F. Mastiľák 2,5, Repko 2, Zaremba 2 – Karandušovský 3, Hojdan 3, Macík 1,5, Rudík 0,5; Hažín n/Cir. B – Dlhé n/Cir. 2:16 (predohrané 7.2.2012), Virtaš 1, M. Pavlik 1 – S. Kohút 4,5, Ma. Kohút 4,5, Polačko 4,5, Pastyr 2,5; Kochanovce – Jabloň B (preložené na 17.2.2012, dohoda družstiev, ŠTK); Hrabovec n/L. mal voľno. Dlhé n/Cir. 10 9 1 0 146:34 29 Hrabovec n/L. 10 9 1 0 132:48 29 RedMills Ptičie 11 8 1 2 108:90 28 Stakčín 11 6 1 4 106:92 24 SOŠT Humenné 11 6 0 5 107:91 23 Kamienka B 11 4 0 7 93:10519 Klampo Hažín n/Cir. B 11 2 0 9 66:13215 Jabloň B 10 0 1 9 42:138 11 Kochanovce 9 0 1 8 46:116 10


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

13. 2. 2012

Predaj palivového

DREVA metrovice Kontakt:

0917 808 909, 7881 073 volať od 7. do 16. hod.

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉ PREDMETY _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTÍ

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

MartinaTomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Výkup zlata a striebra za NAJVÝHODNEJŠIE CENY Záložňa Z-Kre dit Staničná 11, Humenné Tel. 7721 560, 0908 254 153

OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: 9.00–12.00 hod.

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

Prí­de­Fra­gi­le

V piatok­16.­marca­o 19.­ho­di­ne­ sa­ v di­va­delnej­ sá­le­ Do­mu kultú­ry­v Hu­mennom­predsta­ví zná­ma­ sku­pi­na­ Fra­gi­le.­ Pod ve­de­ním­pro­du­cen­ta­a di­ri­gen­ta­Bra­ňa­Kost­ku­v nej­účinku­jú He­le­na­ Krajčio­vá,­ So­ňa­ No­ri­so­v á,­ Ka­m il­ Mi­k ulčík,­ Vi­l o Csontoš­ a ďalší.­ Sku­pi­na­ sa ve­n u­j e­ intepre­t á­c ii­ zná­m ych sve­to­vých­ rock­ –­ ­ pop­ –­ ­ jazz hi­tov­ (Stings,­ Ste­ve­ Wonder, Mi­cha­el­ Jackson,­ Ti­na­ Turner a ďalší).­ Predpre­daj­ v MsKS, Gor­ké­ho­1,­Hu­menné.

PRÍLOHA

-

13.­2.­2012

AN­DREJ­SMO­LÁK­O PO­ZI­TÍVNOM­MYSLE­NÍ­POSLANCOV­SNI­NY

Opäť­jed­n a­úva­h a­nad­ne­rozlia­t ym­mlie­k om…

Ni­ko­ho­ne­chcem­mo­ji­mi­článka­mi­ura­ziť,­ani­sa­ni­ko­ho­osobne­dotknúť.­Aj­v člán­ku­–­­otvo­re­nom­liste­poslancom­mesta­Sni­na,­kto­rý­vy­šiel­v tom­to­týždenní­ku­v č. 50­z 12.­12.­2011­som­pí­sal­o ľu­ďoch­–­­poslancoch­a o čin­nos­ti­ga­lé­rie­v Sni­ne. Nikto­z poslancov­na­mo­je­slo­vá­ne­re­a­go­val.­Že­by­ne­čí­ta­li­no­vi­ny?!­To­by­som nechcel­tvrdiť,­na­pí­sal­aka­de­mic­ký­ma­liar­An­drej­SMO­LÁK­(na­snímke). Iba, že sa stalo konštatoval: Neuveriteľné! Tí istí po- si myslím, že by ste niektorým ešte to, že na januáro- slanci, ktorí pred dvoma mesiacmi mali aj pridať (finančne). Poviete si, vom zasadnutí hlasovali za zrušenie daných uznese- veď im dávame tým, že od nich nebemestského zastu- ní, v januári 2012 pôvodné uznesenia rieme. A oni Vám – nám, vrátane piteľstva nepre- ponechali v platnosti… Áno, ľudia, je mňa, nedávajú a mesto im za to nič hlasovali veto primátora, ktorý ne- to Uveriteľné! Skutočne sa situácia vo neplatí?! Čím to asi je, že nastala tapodpísal uznesenie z 28. novembra vzťahoch v zastupiteľstve v Snine ká zmena? Magickým rokom 2012, 2011. Negatívne píšuci autor by teraz zlepšila. Poslanci prehodnotili svoje v ktorom všetci očakávajú premeny pôvodné stanoviská k zrušeniu niek- k lepšiemu? To už je jedno. Hlavne, torých zmlúv o nájme a svojím hlaso - že v Snine svitá na „lepšie časy“. Ja vaním tak podporili existenciu tomu hovorím, že začíname pozitívne niekoľkých podnikateľských myslieť. Možno, že by som mal na subjektov či kultúrnych a výchovných tomto mieste aj poďakovať. Tebe, pán inštitúcií a ponechali ich ďalej ako tak primátor, že si nepodpísal uznesenie prežívať. Pomohli svojím. Tým, ktorí a Vám, páni poslanci, za pozitívne ich volili. Správne pochopili svoje rozhodnutie. Nemusel by som. Ro poslanie v zastupiteľskom zbore bím to však so vznešením, lebo som mesta. Sú tam preto, aby riešili otáz- umelec, galerista a vychovávateľ. Výky a problémové situácie a vyriešili ich sledky galérie v Snine a Súkromnej spravodlivo – prospešne. Vašim dru- ZUŠ, ktorej som zriaďovateľom, hým hlasovaním, vážení poslanci, ste svedčia o tom, že obyvatelia Sniny upokojili napätie niektorých subjektov i celého okolia si to zaslúžia. a oni môžu ďalej existovať. Dokonca Váš­An­drej­Smo­lák

Vo fašiangovom čase sa aj naša Materská škola v Kamienke tro chu zmenila. Siedmeho februára namiesto detí prišla víla, pani Noc, Snehulienka, aj Zorro, takže opäť jeden deň patril škôlkarskemu karnevalu, zábave, tancu, veselému súťaženiu, i pohosteniu, ktoré pripravili tety kuchárky a rodičia detí. Asi najviac si túto zábavu užíval náš kamarát „Bambo“, ktorý je u nás na návšteve z ďalekej Afriky. (Príbeh černošského chlapca a misionára rozpráva kňaz na detských omšiach v kostole. Týždeň čo týždeň navštevuje domácnosti, kde sa o neho starajú deti a svoje zážitky zapisujú do jeho knihy.) Malý Bambo prišiel na karneval s Laurou Labancovou. Veľmi sa mu páčia naše ľudové kroje, jeden si požičal od učiteľky zo škôlkarského súboru Kamienok a zmenil sa na nepoznanie. Ej, ale nám bolo veselo. Veď o tom fašiangy predsa sú. Zuzka Škubová

Agentú­ra­ ČLE­NO­VIA­DENNÉ­HO­CENT­RA­NA­LA­BO­RECKEJ­ULI­CI­V HU­MENNOM­HOD­NO­TI­LI Re­p u­b li­k a­Vý­c hod Da­rí­sa­ich­začle­ňo­vať­do­ži­vo­ta­spo­ločnosti ponúka­šancu­pre­šikovné­dievčatá l Zá­pis­ mo­de­liek­ 15.­ februá­ra o 14.30­ hod.­ v Centre­ voľné­ho ča­su­ Dú­ha­ v Hu­mennom. V rámci projektu Aktívna kultúra mladých Vám ponúkame: bezplatné nácviky choreografií, módne prehliadky, estrády a ga laprogramy pre verejnosť, súťaž Modelka základných škôl. Pre dievčatá základných škôl. l Casting­mo­de­liek­15.­februá­ra­o 15.30­hod.­v Centre­voľné­ho­ ča­su­ Dú­ha­ v Hu­mennom. V rámci projektu ponúkame Módne prehliadky a estrádne pro gramy pre verejnosť, reklamné foto pre prospekty, katalógy, bilboardy, súťaž Modelka Výcho du, zahraničné angažmán v ove rených svetových agentúrach, možnosť zmeny imidžu ako aj ce lej postavy. Vek od 14 rokov, výš ka bez obmedzenia.

Kon­takt:­0905­510­565

Zasnežená príroda s tuhými mrazmi dopriala žiakom 7. a 8. ročníka Základnej školy v Uliči zrealizovať lyžiarsky výcvikoSprá­v a­Denné­h o­cent­r a­pre­se­n io­r ov­na­La­b o­r eckej­uli­c i­v Hu­- vý kurz hneď v blízkosti, na mennom­po­z va­l a­31.­ja­n uá­r a­svo­j ich­čle­n ov­na­no­v o­r očné­stret- obecnom lyžiarskom vleku. Aj napriek tomu, že mnohí z nich nu­t ie­spo­j e­n é­s vy­h odno­t e­n ím­čin­n os­t i­za­mi­n u­l ý­rok. Vedúca DC, Viera Podhorná asi s Iri nou Hajdučko vou). Viera stáli na lyžiach prvýkrát, odva170 prítomným členom pripome - Podhorná pozitívne hodnotila mi- ha im nechýbala. Neodradilo nula, že hlavným poslaním centra nuloročné výsledky v oblasti so- ich množstvo pádov a modrín je podne co vať ak ti vi ty star ších ciálnej, zdra votnej (prednášky ani náročný terén. Hneď na občanov, začleňovať ich do života s MUDr. Máriou Onuškovou), kú - druhý deň prešli žiaci z cvičnéspo ločnosti, uspo ko jo vať ich peľnej, rekreačnej, športo vej ho kopca na zjazdovku. Víkultúrne a spoločenské potreby, i členskej. Členom Denného cent- ťazmi záverečných slalomoa tak ich zbavovať pocitu osame - ra sa prihovoril aj predseda ZO vých pretekov sa stali Ľudmila losti. K 31. 12. 2011 evidovalo DC JDS na Laboreckej ulici JUDr. Šebáková (8. roč.) a Patrik Ma385 členov. Pracuje tu 7–členná František Komora. Vystúpili súbo- liňak (7. roč.). Jana Kočanová ženská správa, manželia Sivčovi ry Vandrovnica a Jesienky, dlhovedú kroniku, pôsobia dve dobro - roční členovia dostali kvetiny. PoProfesionálny fotograf voľné spo lo čenské orga ni zá cie ďakovanie za dobrú spoluprácu (ZO Jednoty dôchodcov a ZO Zvä - a finančnú pomoc bola adresoval svadby l stužkové l reportáže l zu postihnutých civilizačnými cho - ná Mestské mu úra du v Hu l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l ro ba mi), dva krúžky (hu - mennom, primátorke PhDr. Jane d o b n o – s p e v á c k o – z á b a v n ý Vaľovej, rovnako jej zástupcovi Vandrovnica s Deziderom Binda - Ing. arch. Andrejovi Semancovi, som a re ha bi li tačno–cvi či teľský prednosto vi MsÚ Ale xand ro vi pod vedením Viktórie Jakubovičo - Ernsto vi, miestnym poslancom, vej). Obohatením kultúrnych akcií La disla vo vi Bogda no vi, Oľge 057 775 2182 pre dôchodcov sú aj ženské spe - Vargovej, Nataši Mocákovej a He0904 951 532 vácke zbory (Jesienky pri OO Únie lene Ferkovej z Mestského úradu e-mail: fotograf.tymes@gmail.com žien s Máriou Rudíkovou, či Riava v Humennom. An­drej­Ujhelský


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

AKUMULÁTORY

Su­c hý­ja­r ok­2811,­Hu­m enné,­tel.­0918­841­371

od 36 Ah do 180 Ah

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvo­vé­par­ke­ty­dub­Fa­mi­ly, hrúbka­15­mm­–­26,04­Eur­s DPH l kva­litná­nemecká­la­mi­ná­to­vá­po­dla­ha

DUB SARAGOSSA 7mm 5,99 EUR/m2 s DPH

V PONUKE: l plasto­vé­okná­(5,­6­a 8–ko­mo­ro­vé­pro­fi­ly l eurookná l dre­vohli­ní­ko­vé­okná­ (Energy­concept­90,­dual­–­Stan­dard) l inte­rié­ro­vé­dve­re­v rôznych­ po­vr­cho­vých­úpra­vách­a farbách­ podľa­ná­roč­nos­ti­zá­kaz­ní­ka Množstevné­ zľa­v y­ pre­ sta­v ební­k ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

13.­2.­2012

‰ ši­ro­ký­vý­ber,­nízke­ce­ny ‰ vý­me­na­aku­mu­lá­to­rov­zdar­ma ‰ distri­bú­cia­pre­fir­my HU­MENNÉ,­TOLS­TÉ­HO­1,­TEL.­057­775­4021

Stredná odborná škola technická Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka v školskom roku 2012/13

Sta­vebná­fir­ma­M–MAX

absolventom 9. ročníka základnej školy výchovu a vzdelávanie v týchto odboroch:

Vy­viete­čo,­my­vieme­ako

Po nú ka me za bezkonku renčné ce ny: l kompletné­re­konštrukcie­by­tov­a do­mov l vo­da,­plyn,­kú­re­nie,­elektroinšta­lá­cie­ s revíznou správou l od­voz­su­ti­ny­a vzniknu­té­ho­od­pa­du Tel.­0915­936­188,­0918­778­921,­0903­018­830

www.m–max.eStranky.sk

Stredná­od­bor­ná­ško­la Sládko­vi­čo­va­2723/120,­069­27­Sni­na pre­nájme­ne­by­to­vé­priesto­ry:­učebňu­(trie­du) v priestoroch školského internátu Plo­cha­na­pre­ná­jom:­39 m2 Bližšie­informá­cie­u eko­nó­ma­ško­ly, tel.­057­7623­309 Žiadosti­ o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu do­ručte­do­21.­februá­ra­2012­na adresu školy.

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír­Tomáš O­T­V­Á­R­A

16.­2.­2012 o 14.30­hod.

VODIČSKÉ­KURZY

skupiny­B,­B1

v­Humennom Chemlonská­ul.­č.­112

Tel.­0905­721­562 0919­292­954

q 2675 6 q 3917 6 03 q 2413 4 q 2697 4 q 3447 4 q 6405 4 q 6405 4

Študijné odbory (4-ročné s maturitou): elektrotechnika - špecializácia počítačové systémy a počítačové siete technické a informatické služby - v elektrotechnike Študijné odbory (4-ročné s maturitou a výučným listom): mechanik strojov a zariadení - špecializácia na obsluhu a programovanie CNC strojov mechanik elektrotechnik - špecializácia aplikovaná informatika grafik digitálnych médií pracovník marketingu - špecializácia manažér obchodu pracovník marketingu, športová trieda (futbal, volejbal)

Učebné odbory (3-ročné s výučným listom, možnosť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť štúdium maturitnou skúškou): q 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika q 2433 2 00 obrábač kovov Milí deviataci, radi Vás privítame v našej škole. Ak máte záujem, príďte, dvere k nám sú vždy otvorené! Konkrétnejšie informácie získate : „ na telefónnom čísle 057/7752989 „ na e-mailovej adrese skola@sosthe.edu.sk „ na webovej stránke www.sosthe.edu.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13.­2.­2012

I n z e r á ty p r i j í m a m e a j t e l e f o ni c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Smútoène

Prenájom

Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Odišel si navždy, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.

l Dám do prenájmu, resp. predám 3–izb. byt na Ševčenkovej ulici v Humennom. Tel. 0905 649 213.

Piaty február 2012 pre nás navždy ostane najsmutnejším dňom, lebo nás vo veku 80 rokov predišiel do večnosti drahý manžel, otec, dedko a pradedko Ján­­K A Č M Á R z Ohradzian. Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho vyprevadili na poslednej ceste, za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Prijmi ho, Pane, do svojho kráľovstva, veď dúfal v Tvoje milosrdenstvo. Smú­tia­ca­man­žel­ka,­dcé­ry­Da­na a Kve­ta­s ro­di­na­mi­a syn­Ján.

Výmena l Vymením 2–izb. byt v OV v Michalovciach za 2–izb. byt v Humennom. Dohoda. Tel. 0919 022 733.

Drobnochov

Predaj

l Darujem šteniatko bez preukazu pôvodu. Len do dobrých rúk. Tel. 0944 504 307.

l Predám garsónku na Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Pre­dám­ 3–izb.­ byt­ v Hu­mennom.­Tel.­057­7784­143. l Predám 4–izb. byt v OV na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0907 956 293. l Pre­dám­ priesto­ry­ na­ podni­ka­nie­blíz­ko­Hu­menné­ho.­Tel.­0917 366­554. l Predám dom s veľkou záhradou v Pichnom. Tel. 0911 194 253, 0905 490 753. l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom blízko centra mesta Čas­ ply­nie,­ smú­tok­ v na­šich v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Predám dom v Snine. Tel. 0904 srdciach­ostá­va. 608 598. 12. februára sme si pripomenuli l Predám garáž pri Tescu v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. 5. smutné výročie úmrtia l Predám 25–ár. pozemok v Hu mennom. Tel. 0902 097 091. Šte­fa­na­­­M I L K O V I Č A l Predám 5,8–árový pozemok na z Ptičia. Domaši Poľane. Výhodná cena. Ak ste ho poznali, venujte mu Tel. 0908 982 721. s nami tichú spomienku. l Predám klavír. Tel. 0919 132 465. Blízki­pria­te­lia l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám registračnú pokladňu na Míňajú sa dni, mesiace, roky, tisíc položiek, možnosť prerobenia čo utíchol Tvoj hlas, Tvoje kroky. na fiškálnu. Lacno. Tel. 0911 256 Čas plynie, však zastaviť sa nedá, 749 v pracovných dňoch. ťažko nám je a smutno bez Teba. l Pre­dá­va­me­ pa­li­vo­vé­ dre­vo. To, čo nám osud vzal, už nikdy späť nevráti, Tel.­0917­840­571. l Predám palivové drevo. Tel. no Ty žiješ naďalej v srdciach manželky a svojich detí. 0908 371 259. l Predám Škodu Felicia, r. v. 1998, 12. februára sme si ŤZ, letné a zimné pneu. Tel. 057 pripomenuli 20. smut- 7781 403, 0948 517 153. né výročie od úmrtia l Pre­dám­Seat­Leon­1,6,­r.­v.­2009, naj.­ 33­ 000­ km,­ 1.­ ma­ji­teľ.­ Ce­na drahého manžela, otca, do­ho­dou.­Tel.­0905­334­178. syna, brata a dedka

Spomienka

Jo­ze­fa­­­B E N D U z Humenného, ktorý nás opustil vo veku 44 rokov. S láskou naňho v modlitbách spo mínajú manželka, synovia s rodi nami a ostatná rodina. Ak ste ho poznali, spomeňte si s nami.

Kúpa l Kúpim stavebný pozemok v Hu mennom. Tel. 0907 368 423. l Kúpim na Renault Megane plastovú lištu na ľavý predný blatník. Tel. 0915 513 314.

l Predám Š Felicia, r. v. 1996, 1,9 D, TK a EK do r. 2013. Cena 700 Eur. Tel. 0908 688 575. l Predám Renault Clio 1,2, ŠPZ, v pojazdnom stave na súčiastky, zváracie trafo JOBBI 1600 a el. naviják – pripojenie na akumulátor, vhodný k malotraktoru. Ceny dohodou. Tel. 0907 439 622. l Predám Zetor 5711 Crystal 8045. Cena dohodou. Tel. 057 7781 403, 0948 517 153.

Rôzne l U P O Z O R N E N I E­pre­klientov­ bý­va­lej­ SŽP,­ Kon­ti­nu­i­ty,­ te­raz­ Ko­mu­nálnej­ poisťovne.­ Ne­mu­sí­te­ podpí­sať­ prepra­co­va­nie 6­ percentnej­ zmlu­vy­ z aké­ho­koľvek­dô­vo­du.­Keď­ste­už­podpí­sa­li,­ radšej­ za­vo­lajte­ na­ tel. 0905­620­500.­BRMKFP. l Má te po tia že s lás kou? Ne vie te čo so svo jím osu dom? Má te po ro be nisko, preklia tie? Prí de pa ni Te re za z Bra ti sla vy, mô že te sa u nej objednať už te raz na tel. 0914 212 382. l Vyučujem (aj doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908 145 872. l Spracujem účtovníctvo vrátane miezd, daňových priznaní, DPH, prehľadov a súhrnných výkazov. Tel. 0903 593 434, 0911 593 434, 057 3811 894. l PREPRAVA OSÔB 8+1 PO EÚ. Tel. 0907 957 782. l Prepra­va­ 9–miestnym­ kli­ma­ti­zo­va­ným­mikro­bu­som­v EÚ­a na Ukra­ji­nu.­Tel.­0908­641­364. l Sťahovanie a prevoz materiálu 3 tonovým autom. Tel. 0905 497 390.

Ponuka práce l Vyučený kuchár s maturitou hľa dá prácu v Snine, Humennom a okolí. Tel. 0907 142 744.

MI­NI­FARMA­UDAVSKÉ

pri­jí­ma­ob­jed­náv­ky­na l mládky­–­nosničky­8–16–týždňové plemeno Hysex hne dý, Dominant farebný, Sasex, Moravia a Isa Brown l ročné­nosničky­v znáške l ká­ča­tá l morky­8–10 týždňové Pre­daj­od­marca­2012 TE­RAZ­V PO­NU­KE­NA­PRE­DAJ: l pše­ni­ca­l mieša­né­šro­ty­l kŕmne­zme­si­pre­hy­di­nu l gra­nu­le­pre­za­ja­ce­a psy­l ze­mia­ky­jed­lé,­sadbo­vé l ume­lé­hno­ji­vá­–­si­ran,­liadok­a NPK

Kon­takt:­0905­480­587,­057­7796­175

l SBS­ kurzy­ odbornej­ spô­so­bi­losti.­Tel.­0915­111­116. l Seriózna práca na doma pre krajčírky/krajčírov, aj nevyučených, so skúsenosťou v šití kojeneckého a detského textilu a schopnosťou ručného šitia pri dokončovaní výrobku. Materiál a strihy dodám a zaučím. Každý výrobok platím v hotovosti. Požiadavky: šikovnosť, šijací stroj a stroj tová renského opracovania. Tel. 0917 244 151. l Šofér s praxou, vod. preukaz sk. B hľadá prácu. Zn: Spoľahlivosť. Tel. 0907 142 744. l Prijmem­ zá­moční­kov­ s CO2 a zvá­ra­čov­na­hli­ník.­Prá­ca­v ČR. Tel.­0905­921­228. l Obchodné zastúpenie Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. prijme obchodného zástupcu. Ponúkame atraktívny finančný príjem, zaškolenie. Požadujeme ŽL, SŠ vzdelanie, komunikatívnosť a podnikavosť. Tel. 0915 740 302 Ing. I. Sklenčárová. l Ero­tic­ký­ sa­lón­ v Sta­rej­ Tu­rej pri­jí­ma­ na­ po­zí­ciu­ hostesky a spo­ločníčky­ sym­pa­tic­ké dievča­tá­ a že­ny.­ Za­bez­pe­čí­me nadštandardný­zá­ro­bok­a pe­nia­ze­na­ru­ku­kaž­dý­deň.­Uby­to­va­nie­zdar­ma,­pra­covná­do­ba­i bri­gádnicky.­Mož­ná­fi­nančná­vý­po­moc.­ Staň­ sa­ ko­nečne­ fi­nančne ne­zá­vis­lou.­Tel.­0905­244­226.

Máte stratu na poistnej zmluve a neviete čo ďalej ? Vo l a j t e +421­918­540­542.

Moder EFEKT Mgr.­Jo­zef­OĽHA

ŽA­LÚ­ZIE, SIEŤKY, ZHRňOVACIE­DVERE

l zateplenie­a­obklad balkónov l vertikálne­žalúzie Tel./fax:­057­7764­843,­0905­357­433 E-mail:­mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

13.­2.­2012

Z PR­VÉ­HO­ME­XIC­KÉ­HO­REPRE­ZENTAČNÉ­HO­PLE­SU

Vstup­už­len­s ví­za­mi?

Pri vstupe do obce Stakčínska Roztoka od nového roka stojí recesistická colnica. V podprepe starosta obce Ing. Juraj Pyteľ. V Ňagove 4. februára sa konal ples pod záštitou strany Smer–SD okresu Medzilaborce. Do vyzdobenej sály prišli Ňagovčania, ako aj záujemcovia z blízkeho okolia. Slávnostného prípitku a otvorenia sa zhostil Miloš Petruňo, člen okresnej rady strany Smer – SD, po ktorom si účastníci plesu spoločne zaspievali známu hymnickú pieseň „Živite ľudije“. Plesajúcich do skorých ranných hodín zabávala skupina Moon. Náladu spríjemnili svojimi piesňami Roland Guba a Peťka Čahojová pod vedením Mgr. Zlatice Timčiskovej, po polnoci sa žrebovala bohatá tombola. Srdečná vďaka patrí všetkým sponzorom, za chutné menu reštauračným službám Timdži zo Stropkova, ako aj každému, kto pridal ruku k dielu. (mšk)

V kultúrno–vzde­lá­va­com­centre­v Stakčínskej­Rozto­ke­miestna­ orga­n i­z á­c ia­ Únie­ žien­ v spo­l u­p rá­c i­ s Obec­n ým­ úra­d om 4.­februá­ra­uspo­ria­da­li­pr­vý­me­xic­ký­repre­zentačný­ples. Konferovania sa ujali študenti Ve- mavé ceny a o polnoci tombola. ronika Bobeničová a Stanislav Prvú cenu – vlečku palivového Černega, ktorí k slávnostnému dreva – vyhral starosta Modry, prípitku vyzvali starostu obce Ing. Mgr. Jozef Hančar, ktorý bol Juraja Pyteľa a zástupkyňu orga- s manželkou hosťom plesu (na nizátorov plesu Melániu Bobeni- snímke). čovú. Ples sa niesol v dobrej nála- Z á b a v a de, k čomu prispel aj harmonikár trvala až Mgr. Ladislav Holováč. Plesajúcu do skospoločnosť rozveselili aj súťaže rých ranv rýchlom jedení špagiet a man- ných hoželské páry si vyskúšali ako im to dín. Do názorovo „ladí“. V hre boli zaují- dnes sme sa však nedozvedeli, či hostia museli mať aj víza, keďže pri vstupe do „Mexika“ od januára už stojí „colnica“. (aš)

Ples Smeru-SD

Aj žiaci 1. – 5. ročníka Základnej školy v Kamenici nad Cirochou si fašiangový čas spestrili 2. februára karnevalom. Po úvodnej preStáva sa už každoročnou tradí - zentácii masiek nasledoval pestrý program. Masky šantili, tancociou, že na Gymnáziu arm. gen. L. vali a snažili sa zaujať porotu, ktorá vyberala tie najoriginálnejšie Svobodu v Humennom sa v rám - i najkrajšie. Tri najlepšie masky si prevzali diplomy a od riaditeľky ci plesovej sezóny organizuje aj ZŠ Mgr. Agáty Strajňákovej aj vecné ceny. Súťažilo sa aj o „najši „gymnaziálny ples“. Ten sa 27. ja - kovnejšiu karnevalovú triedu“. Hodnotila sa šikovnosť a odvaha nuára niesol v znamení tajomnej pri hre s autíčkami, tancovaní s balónom, hádzaní loptičiek do klonoci. Podmienkou vstupu na ples búka, obúvaní stoličiek. Najlepšie obstála 4. B trieda. Jej zástupca bola škraboška. Študenti i učitelia si prevzal diplom a balíček sladkostí. V tombole vylosované massa skvele zabávali a vychutnávali ky získali zaujímavé ceny. Karneval skončil, ale jeho myšlienka, si slávnostnú atmosféru. V závere spájať a vytvárať spoločenstvo šťastných a spokojných detí, je PaedDr. Helena Babrňáková večera sa žrebovala tombola. aktuálna i v dnešnej dobe. Hlavným sponzorom gymna ziálneho plesu bol Energy sistem, Je čas plesov a karnevalov. Čas, kedy si plníme naše najtajnejšie že ďalšie ceny do tomboly venovali: lanie. Stávame sa niekým iným, krásnym, nepremožiteľným a realizu Pavol Hric, Nadežda Planková, jeme predstavy našej fantázie. Aj žiaci Základnej školy Laboreckej Tomáš Benek, Mikuláš Boda, v Humennom si tajné želania splnili na školskom karnevale. Na ta Helena Kadyľaková, Richard Ka - nečnom parkete sa stretlo množstvo rozprávkových bytostí – víly, pi rabin, Monika Vrbová, Rudolf Gre - ráti, snehové vločky, kráľovné, či princovia. Žiaci si naozaj dali zále gorovič, Miroslav Vasiľko, Jozef žať, aby tá ich maska bola najzaujímavejšia. Predstavili sa svojim Hurný, Peter Vysočanský spolužiakom pod vedením Mgr. Slávky Kráľovej, ktorá aj so svojimi a Michal Dacej. Ďakujeme. študentkami zo SZŠ v Humennom pomáhala pri organizácii, nie Tatiana Vaššová, žiačka III. C prvýkrát, za čo im srdečne ďakujeme. Mgr. Darina Cmarová

Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva, z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava. Touto pesničkou deti Materskej školy a žiaci Základnej školy v Hankovciach usporiadali 2. februára v spolupráci s Obecným úradom „detský karneval“. Škola sa zmenila na rozprávkovú krajinu plnú rozličných bytostí, kde nechýbal rytier, princezná, pirát, malá tanečnica, ani čarodejnica. Starostka obce Ing. Ľudmila Veľasová odmenila každú masku sladkou pozornosťou. Karneval bol spestrený rôznymi hrami i pohostením. Mária Kuzmová

PV2012_07  

za ria de né priesto ry lbez platný odklad splátok lmožnosť predčasného splatenia lna vyšenie pôžičky bez zmeny splátky lza mestnaným dôchod...

Advertisement