Page 1

Kand id át iz reg ión u

ROČNÍK:XVČÍSLO:5

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE,DOKÁŽEMEVYRIEŠIŤVÁŠ FINANČNÝPROBLÉMRÝCHLO,JEDNODUCHO, DISKRÉTNEAVPRIATEĽSKEJATMOSFÉRE

Infolinkanonstop:0905366416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

30.1.2012

CENA: 0,40€

Vo voľbách do NR SR 10. marca 2012 kandid uj ú aj občania z nášho regiónu. Za Kresťanskodemokratickéhnutie (číslo kandidátnej listiny 2) na 65. mieste Michal Babin z Humenného,na110.JozefChvostaľ z Dlhéh o nad Cir oc hou a na 118. Mária Kulanová zo Zbudského Dlhého. Za Stranu demokratickej ľavice (3) na 18. DarinaBarančíkováz Humenného, na 26. Marika Cehelská z Humenného, na 33. Mikuláš Petriščákz Runiny,na41.Peter Barna z Medzilaboriec a na 73. RóbertRoháčz Humenného. (Pokračovanie na 5. strane) Spevácka skupina Hačure a FS Chemlonprezentovalinášregión na ITF Slovakiatour – Danubius Gastrov Bratislave.Našichfolkloristov potešilo, že si s nimi zaspiev al i aj prez id ent Ivan Gašparovič a predseda PSK PeterChudík. Viac na strane 5.

PRIMAPÔŽIČKA l bezplatnýodkladsplátok l možnosťpredčasného splatenia l navyšeniepôžičkybez zmenysplátky l zamestnanýmdôchodcom,živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel.0908143139

nájdete nás na in te rne t e

www.podvihorlatom.sk


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJNHumenné 3.–4.2.SherlockHolmes:Hra tieňov Zač.predst.o19.30hod. 4.–5.2.AlvinaChipmunkovia3 Zač.predst.o16.30hod. CENTRUMSnina 4.1.Mission: Impossibile – Ghostprotocol Zač.predst.o19.30hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina Od Andrej a po Troch kráľ ov –4. zimný vý tvar ný sa lón – vý ber obra zov z medzi ná rodných vý tvar ných festi va lov. VÝPREDAJOBRAZOV SOZĽAVAMIAŽDO50% Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò utorok streda štvrtok pia. - ne. ut. - so. nedeľa ut. - so. nedeľa

Vnútornýbazén od 11.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 11.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod. saunaženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod. saunamuži od 12.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok sobota

SPRAVODAJSTVO

30.1.2012

MYŠLIENKYZÁSTUPKYN EŠÉFR ED AKTOR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Ajvyradšejpeč iet efaš iangov éfánky? Kytièka k meninám TaksútuHromnice,zimypolovice.Fašiangysúv plnomprúde,plesáme,veselímesa,akobysmenachvíľuzabudlinakrízu,nasváry,narealitubežnýchdní.Snáďv tomječaročasu, ktorýnámpripomína,žečlovekk človekumámaťblízko.Možno aj v pózach, ale predsa. Keď sa nám v spomienkách preblesnútakéhochvíle,predsalensprestrujúmozaikuživotaprežitého prevažne každodennými starosťami. A je tu aj čas volebnýchkortešovačiek.Dnesmožnoužmenejvášnivoprežívame predostierané vízie spravodlivého sveta. Každý má svoju pravdu,a zohrievasisvojgulášakovie.Dennehomámenatanieri.Občassiužmyslím,ženaSlovenskuokrempolitikynieje život.Stretávamľudí,ktorívravia,žekvôliparlamentnýmhrám a samým zlým správam už ani televíziu nepozerajú. Veď sú aj lepšiespôsobystráviťčas,nežsavirtuálnevžívaťdoinýchživotov.Napríkladpiecťfašiangovéfánkyalebosadobrezabaviť. Fašiangypredsatrvajúdo22.februára.Anna Šimkuličová

REKONŠTRUKCIATECHNOLÓGIEÚPRAVYVODYNAKÚPALISKUV HUMENNOM

Budeslúžiťdeťomvovyúčbovombaz én e

Zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu Správy rekreačných a športových zariadení mesta tak, že prusunuli prostriedky vo výške45665eurzoschválenéhobežnéhopríspevkunakapitálový na rekonštrukciu technológie úpravy bazénovej vody v 10 metrovomdetskomvýučbovombazéne.ViacnámzmenutechnológieúpravyvodypriblížilriaditeľsprávyIng.JánDUCKO. – Nová technológia spočíva v tom, pripravená je inštruktorka aj zdraže z bazénovej vody je vylúčený votný personál. Je to nová metóchlór, ktorým sa doteraz voda de- da, ktorú podporujú aj detskí lezinfikovala a ničili sa ním všetky kári, alergológovia, keďže sme baktérie. Princípom novej technoló - vylúčili chlór. Radi by sme to gie je UV–lampa, sú štyri, no stačia aplikovali aj na 25–metrový baaj dve, bude tam ozonizátor a štyri zén. Záujemcom (rodičom) na veľké pieskové filtre. Filtráciu vody tento kurz radi poskytneme inforzabezpečia silné čerpadlá, prietok mácie priamo na kúpalisku, prí(výmena vody v bazéne) bude asi padne na našej webstránke. 12–krát za 24 hodín. Začneme Primátorka PhDr.JanaVAĽOVÁ komplexnými skúškami, firma, kto- bola potešená tým, že mesto aj rá to montovala, musí preukázať týmto spôsobom prispeje ku zdrav priebehu 72 hodín funkčnosť za - viu deti už od útleho veku. Na riadenia non–stop a bez závad. margo ďalších investičných úprav V tom čase budeme v spolupráci na kúpalisku uviedla, že tohto ros hygienou v Prešove vzorkovať ku plánujú urobiť projektovú dovodu. Ak budú vzorky v poriadku, kumentáciu celého objektu (zana prelome januára a februára by teplenie, oprava strechy, vynovesme mohli začať s kompletnou pre- nie vnútorných priestorov). Budevádzkou kúpania batoliat v malom me čerpať aj úver, časť pôjde bazéne 10 x 12 m (hĺbka vody z rezervného fondu (MsZ), uvied75–80 cm, teplota 34–36 stupňov), la primátorka. MariánŠimkulič

od 18.15 hod. do 20.15 hod. od 17.45 hod. do 19.45 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 30. 1. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 31. 1. Lekáreň DON BOSCO, 1. 2. Le káreň PRI FONTÁNE, 2. 2. Leká reň NA DETSKEJ POLIKLINIKE, 3. 2. Lekáreň LABORECKÁ, 4. 2. Lekáreň LÚČ, 5. 2. Le ká reň MÉDIA. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA:Lekáreň VIHORLAT 7758 40 39 Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

-

Vyučujúcakurzovplávaniadojčiata batoliatKatarínaKračuniková(prvázľava),učídetiod6mesiacovdo2rokov.Primalýchdetičkáchide o hranie,spievanievovode,v prvomkurzejeužzahrnutáajabecedapotápania.Reakciesúrôzne,poniektorédetimajúozajstrachz vody,ktorýsapokúšajúzmeniť.Napríkladjejdcérachodínakurzuždvaroky,vie sapotopiť,orientujesapodvodoua pod.Prínosvidív otužovanídetí, posilňovaní svalstva, zlepšení imunity organizmu dieťaťa, adaptácii v kolektíve,i v samotnomprivykanínavoduodútlehodetstva.

Od 30. 1. - 5. 2. 2012 oslavujú meniny: Ema, Emil, Tatiana, Erika Erik,Blažej,Veronika,Agáta.

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Qarteto – výstava ukrajinských umelcov Vasiľ Sočka, Bogdan Korž, Ľudmila Raďko – Korž, Ferenc Efran. Výstava potrvá do 24. februára l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok– piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvore ný len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatskéosvet.str.Humenné l Ponačínanéobrazy–výstava JarmilySabovej. VihorlatskáknižnicaHumenné l 2. 2. o 9. hod. Mokrade–otvorenie výstavy, premietanie dokumentárneho filmu a beseda s Ing. Máriou Mackovou z CHKO Východné Karpaty. Mestskékultúrnestr.Humenné l Kontrasty– výstava obrazov JurajaTkáčikal 18. 2. o 18. hod. Horkýžeslíže–Polemic–Konflikt–kon cert hudobných skupín. Vstupné v predpredaji 9 €, v deň koncertu 12 € l 19. 2. o 19. hod. MiroslavDonutil–Onemanshow. Vstupné 12 €. DomkultúrySnina l 15. 2. o 19. hod. Cestou necestou–On man show MiroslavaDonutila.Vstupné 12 €.

Opustili nás V HUMENNOM Mária Platková, nar. 1932 Jozef Lukáč, nar. 1919 Ondrej Mihalčik, nar. 1928 Ján Lippai, nar. 1920 Anna Feriková, nar. 1946 Jozef Haninčík, nar. 1935 V SNINE Mária Salajová, nar. 1933 Mária Vozárová, nar. 1952 V BELEJNADCIROCHOU Milan Burík, nar. 1949 Zuzana Hašuľová, nar. 1930 V JABLONI Helena Labancová, nar. 1926 V KAMENICINADCIROCHOU Andrej Groman, nar. 1944 V KLENOVEJ Mária Miková, nar. 1922 V KOŠKOVCIACH Andrej Michalko, nar. 1932 V LADOMÍROVE Ján Vasileňko, nar. 1924 V PICHNOM Ján Gubík, nar. 1934 VOVOLICI František Szalka, nar. 1956 VOVYDRANI Anna Pňakovičová, nar. 1927 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- PODVIHORLAT OM -

Z XIV. reprezentačného plesu mesta Humenné. Slávnostné otvorenie. Zľava Robo Kajzer, primátorka Jana Vaľová, jej manžel Vladimír. l Spolumajiteľ Chemkostavu, a.s. Viktor Gajdoš blahoželá k získaniu ceny–plazmovéhotelevízora –MichaloviEmmelovil Primátorka so spevákom Pavlom Hammelom.Viacnabudúce.

PUBLICISTIKA

-

30.1.2012

ROZŠÍRENÉSPRAVODAJSTVOZ ROKOVANIAMESTSKÉHOZASTUPITEĽSTVAV HUMENNOM

Oprot ipôv odnýminvestičnýmakciámprešliajmnoh épodnet yposlancov

V piatok 27. jan uár a sa uskut očnil o IX. zas adnut ie Mestskéh o zastup it eľstva v Hum ennom.Rok ov an ieotvor il aa viedlaprim át orkaJan aVaľ ov á. Diskutovalo sa najmä pri Sídlisku 1 (návrh získal podporu), ál Zásady hospodárenia a naklainvestičných akciách mesta. poslanec Ján Petro navrhol pro- dania s majetkom mesta predklaPoslankyňa Anna Capová navrh- jektovú dokumentáciu na nové ko- dal vedúci odboru Mgr. Ondrej la, aby sa nezabudlo na Denné munikácie z ulice Na Podskalku Bartko. Podľa poslancov (Babják, centrum pre dôchodcov na (návrh prešiel), poslankyňa Mária Cehelská) nájomné zmluvy sú vo helská argumentovala, že stačí výlučnej kompetencii MsZ. Vedúci Z ROK OVAN IAMESTSKÉH OZASTUP IT EĽSTVAV SNIN E Ce jedno detské ihrisko na každom argumentoval, že do platnosti sídlisku, netreba dva (návrh vstupil zákon o majetku obci, ktorý neprešiel), na potrebu dokončiť do 3 500 eur prenáša túto kompeVo štvrtok 26. januára sa uskutočnilo zasadnutie Mestského ostatné bezbariérové vstupy tenciu na primátora. Napokon celý v meste (návrh prešiel) a poukáza- materiál poslanci odobrili – 13 za, zastupiteľstvav Snine,ktoréviedolprimátorŠtefanMilovčík. la na nutnosť výberu zhotoviteľa proti 1, zdržali sa 7. Poslanci Hneď v úvode prišli na rad uznese- benie v Oblastnej organizácii CR Horný elektronickou poštou. Primátorka schválili založenie a vstup mesta nia MsZ z 28. 11. 2011, ktoré upravo - Zemplín a Horný Šariš, vzalo na vedo - Ja na Va ľo vá uviedla, že na do Oblastnej organizácie vali nájmy objektov (galéria Andrej mie vstup mesta do OZ Miestna každom sídlisku pôjde o ihriská cestovného ruchu Horný Zemplín Smolák, Dom Matice slovenskej, ka - akčná skupina a nebola schválená pre deti a dospievajúcich a že a Horný Šariš s členským viareň Červená ruža a ďalšie). Keďže digitalizácia kina Centrum. Na návrh vzhľadom na problémy s počíta- príspevkom mesta 0,20 eur na uznesenia nepodpísal primátor, po - poslanca Antona Vassa boli schvále- čom a softvérom, na ktorom nik obyvateľa. Napokon sa dohodli aj slanec Marián Kníž ich opätovne né zálohové dotácie pre Občianske nevie pracovať (hľadali odborníka, na zmenách v obsadení zástupcov predložil zastupiteľstvu. A to ich už združenie Jednota dôchodcov na ktorý by mal mať podľa zákona mesta v orgánoch obchodných nepotvrdilo, takže nájmy objektov Slovensku – 900 eur a pre Rímsko - dva roky oprávnenie na túto spoločností s majetkovou účasťou ostávajú v pôvodnej symbolickej ce- katolícku cirkev na Námestí Jána činnosť), doporučila zadať túto mesta. Rokovanie bolo emotívne, ne. Poslanci ďalej schválili VZN Pavla II 1600 eur, RC Božieho mi- prácu externistovi. K tomúto názo- napokon pozrite si ho vo vysielaní o podmienkach poskytovania dotácií, losrdenstva 1 600 eur, Gréckokato - ru sa pripojili aj poslanci Jozef HNTV. MariánŠimkulič odobrili rekonštrukciu v Topoľovej uli - lícku cirkev Brehy 900 eur, GC na Babják a Michal Kurťák (prešiel jeci, opravu striech školských budov – Pčolinskej ulici 900 eur a pre Prá- ho návrh na projektovú dokuopravu telocvične ZŠ Budovateľská voslávnu cirkevnú obec 1400 eur mentáciu rozšírenia cintorína), a strechy na budove MŠ Vihorlatská. (schválené zálohové dotácie pre Ivan Hopta uviedol, že najskôr sa Zastupiteľstvo potvrdilo záujem o pôso - športové kluby na strane 14). zk/mš treba dohodnúť na akciách a až tom pripravovať projektovú doS PREDNOSTOMOBVODNÉHOÚRADUV HUMENNOMJOZEFOMBABJÁKOM po kumentáciu (revitalizácia parku pri Karpatii a podchodu). Viaceré podnety prešli a celý materiál zísRealizáciu minuloročných zámerov úradu nám na kal podporu 21 poslancov. MateritlačovejbesedepriblížilprednostaObvodnéhoúradu v Humennom, Ing. Jozef BABJÁK (na snímke). V SLÁVNOSTNOMDUC HUDEV ÄTNÁSŤROK OVODVZNIK USLOV ENS K A Počas jeho pôsobenia z pôvodných 51 zamestnancovznížilistavo desať,nasúčasných41. V priebehu roka Preverili protipovodňové opatrenia V piatok27.januárasav priestorochreštaurácie sa uskutočnili v 11 obciach, zorganizovali súťaž Premiér – bývalý Dom odborov v Humennom dve výberové ko - mladých záchranárov, cvičenie na uskutočnilostretnutiepričašivínapripríležitosti nania – na vedú - nebezpečné látky v Chemes, a.s. 19.výročiavznikuSlovenskejrepubliky.Zúčastceho odboru ci - a ďalšie akcie. V ekonomike úradu nil sa ho aj podpredseda SNS JUDr. Andrej vilnej ochrany a krízového riadenia dodržali limit pre úrady v Hu Danko.PredsedaORSNSFrantišekBAZÁR(na v Humennom a vedúceho civilnej mennom, Snine i v Medzila snímke)námtaktopriblížiltradičnépodujatie. správy v Snine. Na mzdách vyplatili borciach v sume 149 186 eur (26 – Som rád, že malo byť aj v budúcnosti. Už by bo372 900 eur. Živnostenský odbor tisíc eur menej ako v roku 2010). sa nám aj tohto lo načase, keby sme odišli od žabopodnikania k 31. 12. zaevidoval 10 V príjmovej časti z plánu 57 700 roku podarilo myších vojen, kto mal väčšiu záslu610 podnikateľských subjektov (10 eur dosiahli 68 000 eur. Z tohto dô 424 v roku 2010). Odbor uskutočnil vodu ponúkajú na predaj aj nadby - usporiadať toto krásne podujatie hu na tom, že vznikla Slovenská 538 kontrol, zaevidoval 235 poruše- točný majetok – pozemky a budo - a že sa tu zišlo toľko ľudí. Prišli tu aj republika, aby už prestali útoky ní zákona a udelil 167 sankcií. Od- vy v regióne. V súvislosti s chysta - ľudia, ktorí ani nie sú členmi či mož- Slovákov na Maďarov a opačne, bor všeobecnej vnútornej správy nými voľbami prednosta upozornil, no ani sympatizantami našej strany, aby sme sa spoločne usilovali riešil 2114 priestupkov. V priebehu že už je zriadená obvodná komisia ale o to viac som ich privítal a som o rozkvet republiky. Verím, že nám roka prebiehali štyri verejné zbierky. (neplatená) a že v platených rád, že si prišli pripomenúť výročie, všetkým ide o to, aby sme sa mali Uskutočnili sa voľby v Hudcovciach okrsko vých (37,20 eur) sú ktoré by si mali pripomínať všetci ľu- čo najlepšie. Verím, že aj politika a sčítanie ľudu. Odbor civilnej ochra- zástupcovia 20–22 strán aj v obci- dia, ktorí žijú na Slovensku, lebo sa SNS sa bude do budúcna týmto ny a krízového riadenia nezazna- ach, ktoré majú od 60 do 100 oby - môžu reprezentovať našou vlajkou, smerom uberať. Lebo ináč to ne(mš) menal žiadnu mimoriadnu situáciu. vateľov. (mš) hymnou a znakom. Tak by to asi pôjde, zakopeme sa.

Schválilirekonštrukciei zálohovédotácie

Tohtorok uichčak aj úvoľby

Dokedy budete veriť prázdnym sľubom? www.porochnavy.sk

Pripomenulisivýročierepubliky


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

30.1.2012

Acidofilnémliekoplnotučné3,6% Kyslomliečný výrobok vyrobený z pasterizovaného mlieka procesom kysnutia s použitím smotanovej a probiotickej kultúry Lacto ba cillus aci dophi lus. Uve de ný vý ro bok aci do filné mlie ko má všetky predpokla dy úspešnosti na tr hu s mliečny mi vý robkami. Acidofilné mlieko má probiotické vlastnosti. Vyrába sa pomocou probiotickej kultúry, preto sa vyznačuje obsahom živých buniek kultúry Lactobacillus acidophilus. Baktérie charakteristické tvorbou kyseliny mliečnej sú dôležitou mikroflórou ľudského tráviaceho traktu. Lactobacillus acidophilus pomáha v črevách udržiavať normálnu bakteriálnu flóru, zabraňuje rozmnožovaniu sa rôznych choroboplodných zárodkov. Acidofilné mlieko a ďalšie fermentované mliečne produkty majú viac zdraviu prospešných účinkov. Rozsiahlymi štúdiami sa napríklad zistilo, že: redukujú črevné infekcie, syntetizujú enzýmy, ktoré zvyšujú stráviteľnosť bielkovín a vláknin, zvyšujú vstrebávanie vápnika a iných minerálov a vitamínov, zlepšujú intoleranciu laktózy, stimulujú imunitný systém, znižujú hladinu sérového cholesterolu, podporujú vitalitu a dlhovekosť. Acidofilné mlieko plnotučné s obsahom tuku 3,6% hmotnostných je vyrábané bez konzervačných látok. Plní sa do PET fliaš o hmotnosti 950 g zatvorených uzáverom na fľaše. Acidoifilnémliekoplnotučnés obsahomtuku3,6% získalonamedzinárodnomveľtrhuDanubiusGastro v bratislavskejInchebeprestížneocenenieDanubiusGastro2012.

Daňovépriznania, jednoduchéapodvojné účtovníctvo,mzdy apersonalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

PRENAJMEME

P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ

CE NA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste.

Kontakt: 0905

647

789,

0907

929

369


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Kand id át i z reg ión u (Dokončeniez 1.strany) O poslanecké posty do NR SR sa v parlamentných voľbách 10. marca 2012 uchádzajú aj kandidáti z nášho regiónu – za Slovenskúnárodnú stranu(4)na 44.miesteMariánVojtkoz Kamenice nad Cirochou, 88. EmilMachoz Medzilaboriec,89.JurajDžuganzo Sniny, 126.JaroslavKocanz Humenného a na 139.ŠtefanFedorcoz Medzilaboriec l za Obyčajnýchľudía nezávisléosobnosti(5)na 10.JánMičovský z Humenného, 23.PeterVojtkoz Kamenice nad Cirochou, 91.KonštantínJavorskýz Humenného a na 129.MiroslavPorochnavýz Kochanoviec l za Náš kraj (8) 2. Andrej Smolák zo Sniny, 6. Dušan Drančák z Humenného, 9. Marián Nemčišin zo Sniny, 18. Zuzana Gajdošováz Pčoliného, 19.DemeterFerkoz Ruskej Poruby, 20.KristiánHuňarazo Stakčínskej Roztoky, 27.PeterSinajz Humenného, 30. Anna Mindošová z Pčoliného, 33. Eliáš Labanc z Humenného, 34. JurajPyteľzo Stakčínskej Roztoky, 40.RadovanMuzikaz Humenného, 41.IvanLazorz Medzilaboriec, 42.PeterKrajčíkz Pichneho, 43. KristínaVaršovázo Sniny, 44.DanaČusováz Belej nad Cirochou, 46. MatúšLabancz Humenného, 47.EmíliaŠrobovázo Sniny, 49.KristínaBegováz Medzilaboriec, 52.JozefChomaničz Kolonice, 53.XéniaSičákovázo Stakčína, 54.ĽubicaBelkovázo Sniny, 55.Stanislav Gajdošz Humenného, 59.LadislavČopákzo Sniny, 60.IvetaUličná z Medzilaboriec, 61.IvanaLazorováz Medzilaboriec, 63.Alexander Galajdaz Habury, 64.IvanSičákzo Stakčína, 68.VlastaOcetníková zo Sniny, 69.EmíliaVantarovázo Sniny, 83.ŠtefanAndrejcoz Ruskej Poruby, 90.MiroslavSjanskýzo Sniny, 91.JozefBajkóz Humenné ho, 93. Edita Váradyová z Humenného, 94. Jana Vassová z Hu menného, 97.GabrielaCipkováz Oľky a na 102.JaroslavFedorko zo Sniny l za Stranuzelených(9)na 8.RóbertBučkozo Sniny, 47. PeterMakarazo Sniny a na 90.MiroslavaDžuganováz Humenného l za Smer – Sociálnu demokraciu (11) na 45. Ľuboš Martinák z Medzilaboriec, 57.JanaVaľováz Humenného a na 73.MichalLukša zo Sniny l za Zmenuzdola,DemokratickúúniuSlovenska(12)na 32.JánBajuszo Sniny l za KomunistickústranuSlovenska(14)na 14.Anna Sotaková z Humenného, 20. Miroslav Kulík zo Sniny, 51. JozefJanočkoz Medzilaboriec, 81.IvetaHribikovázo Sniny, 88.JasminaStaruchovázo Sniny, 96.MáriaHajnikováz Humenného, 103. JánGalandazo Sniny, 107.JánHolubz Uble, 115.OtoGumanzo Sniny a na 145.JánJanočkozo Sniny l za Most–Híd(16)na 101. JozefGregorovičz Lackoviec l za 99%–Občianskyhlasna 24. Tomáš Mácha z Humenného, 56. Matúš Zolovčík z Humenného a na 73.ĽubomírŽolnaz Humenného l za Ľudovústranu–Hnutie za demokratické Slovensko (18) na 56. Štefan Ladičkovský z Topoľovky, 61.MáriaGajdošováz Medzilaboriec, 98.JaroslavBeňatinskýzo Sniny, 133.OndrejKardošz Humenného a na 146.MironKaramanz Belej nad Cirochou l za Robímetopredeti–SF(20) na 9. Ľubica Burešová z Humenného l za Slovenskú demokratickúa kresťanskúúniu–Demokratickústranu(22)na 60.Jaroslav Regec zo Sniny a na 90. Rastislav Vaceľ z Humenného l za StranuobčanovSlovenska(23)na 30.JozefBendaz Kochanoviec a na 38.JozefMazárz Humenného. –MJK–/mš

-

30.1.2012

NAŠINAMEDZINÁRODNOMVEĽTRHUSLOVAKIATOURDANUBIUSGASTRO

Turistickýruchspoluvytváradobréjedloa rázovitákultúra

SpeváckaskupinaHačurea FolklórnysúborChemlon19.januára reprezentovali Prešovský samosprávny kraj na ITF Slovakiatour – Danubius Gastro v Bratislave. Medzinárodný veľtrh bol podgescioupredseduPSKPetraChudíka.Z oficiálnychhostísa podujatia zúčastnili prezident Ivan Gašparovič, exprezident RudolfSchuster,predsedaNRSRPavolHrušovskýa ďalšíhostia. Veľtrhu sa zúčastnili vystavova- kreácie – Kamenické fogáše, Po telia z 21 krajín, ktorí prezentovali šafovsky, Zamutovský čardáš. dobré jedlo, služby i kultúru. FS Veľkému záujmu sa tešili najmä Chemlon sa predstavil piatimi speváci – Hačure, ktoré si spoprezentáciami – hodinovým ločne zaspievali s prezidentom koncertom pred otvorením i predsedom PSK. Ale nielen s ni veľtrhu, polhodinovým na gala- mi. Zaujali i starostov, ktorí prekoncerte a tromi polhodinovými zentovali možnosti turistického pri prezentačnom stánku PSK. ruchu v svojich obciach. Škoda Prvá prezentácia bola pre prezi- len, že z nášho regiónu sme tam denta SR Ivana Gašparoviča a je - stretli iba primátora Sniny Štefana ho suitu. V našom podaní odzneli Milovčíka a generálneho riaditeľa rusínske, zemplínske i slovenské Humenskej mliekarne a.s. Jozefa piesne, tance Karičky z Dlhého Hurného, ktorí tam mali svoje nad Cirochou, Zbojnícke tance stánky a mliekari získali prestížne z Uličskej i Ubľanskej doliny, pá- ocenenia. Slovakiatour potvrdil rové tance Chto lipše i Svadobná fakt, že turistický ruch sa nedá rozábava v choreografii doc. Vladi- biť bez dobrého jedla a rázovitej míra Marušína i ďalšie tanečné kultúry. MiroslavKerekanič

SpoločnosťŠ–Autoservisv súťaži„dvazacenujedného“ponúkala akovýhruosobnýautomobil.ŠťastiesausmialonaEvuVargovúz Michaloviec,ktorúnasnímkesprevádzaladcéraMichaela.KľúčeodautaimodovzdalmajiteľfirmyIng.JánHolubsosynomJaroslavom.

SPOLOČNOSŤŠ –AUTOSERVISOSLAVOVALADVADSIATEVÝROČIEVZNIKU

Serv is ypred áv aj úc eautá,tonászac hrán il oi pos un ul ovpred

SpoločnosťŠ–Autoservisvznikla7.11.1991akosúkromnýpodnikfyzickejosoby–Ing.JánaHoluba.V oblastiopráva predajanovýchmotorových vozidielznačkyŠkodasav roku1992spoločnosťúspešneuchytilavoVranovenadTopľou,v roku1997v Bardejove,v roku2005bolipostavené najmodernejšieautosalónyprepredajvozidielznačkyŠkoda,Seata Volkswagenv Humennoma akoposlednáprevádzkav Michalovciach. Na tlačovej besede majiteľ 140 zamestnancov. Spoločnosť má stabilný niečo pokazí, mechanik si zistí v počítači, ako firmy Ing. Ján HOLUB (na pracovný kolektív, za uplynulých 20 rokov ni - má postupovať, opiera sa o manuál, žiadne snímke) priblížil filozofiu fir - kdy nemeškali s výplatami. Na otázku, prečo experimentovanie ako v garážových servimy, ktorá ich v čase krízy za - si zákazníci vyberajú ich služby?, odpovedal, soch. „U nás nie je možné povedať, že auto je chránila i posunula vpred – že všetky prevádzky spoločnosti vlastnia Cer - neopraviteľné. Operatívna je spolupráce s fab servisy predávajúce autá. „V tifikát kvality ISO 9001:2008, keďže splnili po - rikami, ak zadefinujeme poruchu, dostaneme tejto stratégii, kvalitných presnú odpoveď, v čom je chyba. Máme techservisných služieb ako prio- Za uplynulý rok spoločnosť Š–Autoservis nickú podporu u importérov. Úroveň rite pre predaj vozidiel chce- predalavosvojichautosalónoch724áut.Za servisných činností je proste u nás vysoká,“ me aj naďalej pokračovať. posledných10rokovtobolo8176áutznač- hovorí majiteľ firmy a pridáva: „Pred rokom boPreukázalo sa to najmä v období krízy, že ces- ky Škoda, 1 994 Seatov, za posledné štyri lo vyhodnotenie cien, Š–Autoservis vyšiel ako ta, ktorou sme sa vybrali, je správna. Zákla - roky754Volkswagenova v bazárepredali jeden z najlacnejších, čo sa týka výkonu služdom je servisná činnosť, ktorú dopĺňa predaj 2 988 ojazdených áut. Spolu cez servisy by a opravy. Boli sme hodnotení nadprienových vozidiel i ojazdených,“ uviedol a pokra- a predajobsluhujúpolmiliónazákazníkov. merne, ako jední z najspoľahlivejších.“ čoval: „Požívame vysokú dôveru k zákazní- žiadavky stanovené pre predajné a obchodné V nasledujúcom období bude prioritou spokom, máme vysoký stupeň dôvery u dodáva - miesta v Európskej únii pre poskytovanie kva- ločnosti ďalšie skvalitňovanie služieb, moteľov (importérov VW, Škody, a Seatu), náš litných služieb zákazníkom. Rozmenené na dernizácia a rozšírenie autosalónu pre predaj hlavný dodávateľ má rozdelených partnerov drobné, ISO má dve roviny: podmienková osobných značiek Volkswagen v Humennom, do troch skupín (A, B–limit, C–platí vopred). (stroje, zariadenia na opravu, prípravky, ľudia rekonštrukcia Autosalónu Volkswagen vo VraMáme A–čkový rating, nelimitujú nás, dodajú musia mať predpísané vzdelanie, doškoľova- nove nad Topľou a v neposlednom rade zvýnám objednané množstvo áut bez námietok.“ nie zamestnancov), procesová (na každú ope- šenie predaja nových a ojazdených áut. Momentálne vo firmách Š–Autoservis pracuje ráciu je definovaný spôsob opravy, čiže ak sa MariánŠimkulič


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PIETNYAKTNAMIESTELETECKÉHONEŠŤASTIAV OBCIHEJCE

Nez ab udnem enanaš ichvoj ak ov

UžšiestykrátzástupcoviavládSRa Maďarskasi19.januára položením vencov v obci Hejce úctili pamiatku našich padlých hrdinov – synov slovenského národa, ktorí po ukončenímisiev Kosovesanevrátilik svojimnajbližším. Na spomienkovom akte nechýba- VLM o.z. Kamenica n/C na príkaz la generalita obidvoch štátov, poli- Ministerstva obrany SR v roku cajti, hasiči, záchranári, pozostalí, 2006 postavili na mieste pádu ale ani radoví občania obce Hejce, lietadla 42 pomníkov, podpísala ktorí hrdinskí pomáhali pri likvidácii zmluvu o spolupráci práve s touto následkov tejto najväčšej leteckej smutne známou obcou v Maďartragédie slovenského letectva sku. Na tomto, veľmi smutnom v novodobej histórii. S príhovormi akte kladenia vencov, nechýbali vystúpil štátny tajomník Minister- starosta obce Kamenica n/C AleStretnutiav Hejcesazúčastnili stva obrany SR a štátny tajomník xander Bugyi, riaditeľ VLM o.z. KaJánBalog,oteczosnuléhovoja- Ministerstva obrany Maďarska. menica n/C Anton Bodnár a predka,sestraVeronikaa uprostred Obec Kamenica nad Cirochou od nosta VÚ VO Valaškovce Ján Maprvého okamihu, keď zamestnanci gura. Ing.AlexanderBugyi starostaIng.AlexanderBugyi.

STRETNUTIES RIADITEĽMI

-

30.1.2012

Darne mocnic i NadáciaProFuturav Sninev spolu-

prácis americkounadáciouLDSCharities odovzdala 27. januára o 11.00 hod. v priestoroch Nemocnice, s.r.o. Snina dar – nemocničné lôžko Hill Rom AvantGuard 1200 v hodnote 3582 eur. Lôžko bude slúžiť pacientom oddelenia anestéziológie a intenzívnejmedicíny.Odovzdávania darusazúčastnilipredstavitelianadácie Pro Futura Jozefína Obšitníková a PhDr.DanielAndráškoa predstavitelianadácieLDSCharities,manželia Johna CarolStiles.Americkánadácia aj v minulých rokoch podporila Nemocnicu, s.r.o. v Snine. Detskému oddeleniu darovali dva inhalátory a dva lineárne dávkovače v celkovej hodnote2700eur.Jozefína Obšitníková

ZHODNOCOVANIEBIOLOGICKYROZLOŽITEĽNÉHOODPADUV MESTESNINA

v ebnáčasťčak ánakol aud ác iu Predbežnépočtyžiakov Sta Zhotoviteľstavbyukončilrealizáciustavebnejčastiprojektu„Regionálnecentrumzhod-

PrimátorSniny,Ing.ŠtefanMilovčík sa 25. januára stretol s riaditeľmi základných a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Išlo o prvé vzájomnéstretnutietohtoroku, takžesaobestranynevyhliani „novoročným želaniam“. Aj keďešteniejezápisžiakovdo prvéhoročníkaukončený,hodnotili sa predbežné počty detí. Zostranymestabolavznesená a zaevidovanápožiadavka,aby školy podávajúce projekty vopredinformovalizriaďovateľa a MsZ o tom, v akej výške bude mesto spolufinancovať danýprojekt.Zuzana Krupa

nocovaniabiologickyrozložiteľnéhoodpaduv mesteSnina“.Stavbajeumiestnenáv areálifirmyEnergySnina,a.s.,napozemku,ktorýmámestov dlhodobomnájme. Dielo je spolufinancované chladiarenský box na kuchynský nej aeróbnej termofilnej fermentáz prostriedkov EÚ, cena stavebnej odpad a pásový dopravník. Budú cie a produktom tohto zhodnocočasti je 1 113 941,57 eur. Na zákla- slúžiť na spracovanie biologicky vania bude kompost. Na základe de Zmluvy o dielo je zhotoviteľom rozložiteľných odpadov (z parkov zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby firma Bioclar, a. s., Bratisla- a záhrad), kalov z ČOV a ostatných stavby mesto pripraví podklady va. V rámci stavebnej časti boli zre- bioodpadov, vrátane odpadov z ku - k návrhu na vydanie kolaudačného alizované stavebné objekty: SO 01 chýň, ktoré spĺňajú podmienky na- rozhodnutia a požiada príslušné – kompostáreň, SO 02 – príjazdo- riadenia 1774/2002 EC. Proces stavebné úrady o kolaudáciu. vá komunikácia, SO 03 – vodo- spracovania bude pomocou riade ZuzanaKrupa vodná prípojka, SO 04 – NN prípojka, SO 05 – kanalizácia, ČOV. V rámci plnenia ZoD bola zhotoviteľom dodaná aj technologická časť – aeróbny fermentor EWA, miešač a drvič biomasy, veľkoka pacitný drvič kuchynského odpadu,

SPOL UPRÁC APREŠ OVS KÉH OSAM OSPRÁVNEH OKRAJ AS PODKARPATSKÝMVOJVODSTVOM

Rozv ojcestnejinfraštruktúr y

Symbolickysa24.januárav Snineuskutočnilaotváraciakonferencia k projektu„RozvojcestnejinfraštruktúrymedziokresmiMedzilaborce – Humenné – Snina – Sanok“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnejspoluprácePoľsko–Slovenskárepublika2007–2013. Dlhú dobu od podania projektu (od v okolí obcí Zbojné, Svetlice, Výrava, schválenia žiadosti v r. 2010) spôsobila Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka nevyhnutnosť dopracovať podmienky a Hostovice. Práce sa začnú v prvej pre vodohospodárske a stavebné kona- dekáde februára vo Výrave (najviac nie v zmysle poľskej legislatívy. Schvá- rekonštrukčných prác), projekt by lený finančný príspevok z prostriedkov mal byť ukončený v decembri 2012. Priodovzdávanípotravinovejpomociv KamenicinadCirochouSlávEurópskeho fondu regionálneho rozvo- Ak ti vi ty v rámci pro jektu prinesú kaKráliková,JankaFerencová,MartinaBalogováa AdrianaPechová. ja je vo výške 3,28 milióna Eur (85% vý - zlepšenie infraštruktúry v prihra davkov), celkový rozpočet projektu ničných oblastiach, zvýšia bezpečnosť KAM EN IC ANADCIR OC HOUODK ÁZ AN ÝMROD IN ÁMV OBCIACHCIR OŠSKEJDOL IN Y predstavuje 3,86 milióna Eur. Znamená cestnej dopravy a zabezpečia lepšiu to modernizáciu ciest v dĺžke 13,6 km dostupnosť a atraktívnosť územia pre na slovenskej strane (investície 1,93 obyvateľov, investorov i návštevníkov. Užvyšerokaproklamovanápotravinovápomocprenašichspoluobčanov mil. eur) a 8,15 km v Poľsku. V Pre - Projekt je v poradí štvrtým, ktorý Sprá - potakmerpolročnýchperipetiachdorazilaajdoKamenicenadCirochou. šovskom kraji sa to týka trasy Snina – va a údržba ciest PSK realizuje v rám Keďže z prísľubov, že potravinovú to pokus nevyšiel, až konečne 19. Medzilaborce s odbočením na Hu - ci Programu cezhraničnej spolupráce. menné. Projekt sa dotkne úsekov ciest VeronikaFitzeková pomoc dovezú ešte v jeseni 2011 a 20. januára tohto roku (neviem, nebolo nič, starostovia cirošskej do- kto má vtedy Ježiška) sme tak ROKOVANIEK OBNOVEHISTORICKEJPAMIATKY–KAŠTIEĽAV SNINE liny priamo, či nepriamo poverili sta- proklamovanú a očakávanú potravirostu obce Kamenica nad Cirochou, novú pomoc doviezli a operatívne aby na náklady zainteresovaných prerozdelili do obcí. Z akých dôvoNaMestskomúradev Sninesa23.januárauskutočnilorokovanieo realizáciistav- obcí (Hažín nad Cirochou, Ka- dov predošlá distribúcia zlyhala už by„Obnovahistorickejpamiatky–kaštieľSnina“zaúčastizástupcovzhotoviteľa mienka, Kamenica nad Cirochou, nie je dôležité, a ako starosta ďakustavby–združeniaEAS/KaštieľSnina,projektantastavby,zástupcuKrajskéhopa- Dlhé nad Cirochou a Belá nad Ciro- jem svojim kolegom starostom z Ci miatkovéhoúraduv Prešovea zástupcovmesta.Predmetomrokovaniabolopre- chou) doviezol náklad potravín do rošskej doliny za pohotový prístup dovšetkým zabezpečenie pamiatkového, archeologického a reštaurátorského Kamenice nad Cirochou. Bolo a profesionálne zvládnutie tejto výskumu,dopracovanieprojektovejdokumentácieo detailyjednotlivýchprvkov niekoľko pokusov. Mal to byť darček vyslovene štátnej záležitosti. V mestavbya jejodsúhlasenieKrajskýmpamiatkovýmúradomv Prešove.Bolotieždo- štátu a starostov našim spoluobča- ne občanov našej obce, ktorí mali hodnuté,žev najbližšíchdňochsanastavbeuskutočníobhliadkastavbyzaúčas- nom k rímskokatolíckemu Ježiško- nárok na túto pomoc, ďakujeme vlátiprojektanta–statika,ktorýprehodnotísúčasnýstavv porovnanísostavomv ča- vi, ďalší pokus ku gréckokatolícke- de SR za túto potravinovú pomoc. sespracovaniaprojektovejdokumentáciev roku2008. Zuzana Krupa mu Ježiškovi pod stromček, ani tenIng.AlexanderBugyi

Potrav in ov ápom ocnaž iv o

Čin iasapam iatkár ia proj ektanti


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

30.1.2012

SÚŤAŽO REGIONÁLNYVTIP

O Beľ anskúsek er u2012

V spolupráci autor Ing. Pavol Kapráľ, obec Belá nad Cirochou a týždenník Pod Vihorlatom vyhlasujeme sedemnásty ročníksúťažeo regionálnyvtip –o Beľanskúsekeru2012. Súťaží sa o vtipy napísané – teda v písomnej forme, vtipy publikovateľné v novinách, lebo neslušné vtipy síce môžu byť veľmi dobré, len sú bohužiaľ nepublikovateľné a teda aj v tejto súťaži neoceniteľné. Aj urážlivé a hanlivé vtipy v súťaži nemajú miesto. Súťaží sa o tradičné vecné ceny sekeru, rozvalku a bábovku, naviac bude toho roku ešte jedna prémia. Finančné ocenenie je 25–15–10 euro pre prvých troch víťazov, ale odmena sa ujde určite aj ďalším, ktorí pošlú vtipy. O umiestení v súťaži bude síce rozhodovať porota ale napokon rozhodne samotný humor a – poin ta. Vtipy zasielajte do 15. marca 2011 poštou v zalepenej obálke s označením O Beľanskú sekeru 2012 na adresu autora súťaže: Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, Belá nad Cirochou. Alebo aj osobne v zalepenej obálke s heslom O Beľanskú sekeru 2011 na Obecný úrad v Belej nad Cirochou. Ing.PavolKapráľ

PredsedaSmeru–SDRobertFicopri prednáškeo ochraneľudskýchpráv. MinisterškolstvaEugenJurzycaodovzdalgymnazistomknižné Snímka: Mgr. Alexandra Varcholová publikácies vlastnoručnýmvenovaním. Snímka: Ing. Ján Kocák

GYMNÁZIUMARM.GEN.L.SVOBODUNAVŠTÍVILIOSOBNOSTISLOVENSKEJPOLITICKEJSCÉNY

Stretnut iaspestril ištud entskýživ ot

Časvoliebsaneúprosneblíži,a pretosimnohíštudentigymnáziaspočiatkumysleli,žeohlasovanénávštevyministraškolstvaEugenaJurzycua RobertaFica,predsedupolitickejstranySMERSDa zároveňpodpredseduNRSR, budúlenakýmsipredvolebnýmmítingom.Opakbolvšakpravdoua všetcizostalinaozajpríjemneprekvapení. Besedy s Eugenom Jurzycom sa len Európskej únie. Po krátkej chu spestrená príbehmi z praxe, zúčastnili študenti štvrtých roční- prednáške nasledovala voľná s ktorými sa s diskutujúcimi podekov a študenti oktávy v utorok 17. diskusia. Študentov zaujímali lil. Nakoniec pridal pár užitočných januára. Minister Jurzyca si pre hlavne odpovede na otázky týka- rád pre študentov, ktorí sú rozštudentov pripravil zaujímavú júce sa novej školskej reformy, hodnutí študovať právo, vzhľaprezentáciu zobrazujúcu rôzne ktorá sa v plnej miere dotkla prá- dom na to, že on sám bol kedysi štatistické závery týkajúce sa vy- ve tohtoročných maturantov, študentom práva na Univerzite sokého školstva na Slovensku, taktiež informácie ohľadom vyso- Komenského v Bratislave. Aj porovnané s inými krajinami nie- kých škôl, učebníc a rôznych prostredníctvom tohto článku by iných tém týkajúcich sa školstva. som sa v mene všetkých štuMinister spolu s vedením školy na dentov Gymnázia arm. gen. L. otázky trpezlivo odpovedal. Po Svobodu v Humennom chcela skončení besedy minister odovz- poďakovať zúčastneným politidal diskutujúcim študentom kom za cenné rady do buknižné publikácie s venovaním, dúcnosti, ale taktiež riaditeľovi čo mnohých určite potešilo. gymnázia PaedDr. Ivanovi PajtaČo však mnohých potešilo, bola šovi za to, že nám umožnil piatková beseda s podpredse- stretnutie s tak významnými dom NR SR a predsedom strany ľuďmi na slovenskej politickej Smer–SD Robertom Ficom. Be- scéne. Taktiež naša vďaka patrí sedy sa zúčastnili taktiež študenti primátorke mesta Hu menné štvrtého ročníka a oktávy. Mnohí a zároveň poslankyni NR SR, si otázky týkajúce súčasnej poli- PhDr. Jane Vaľovej, ktorá naše tickej situácie na Slovensku gym ná zi um na vští vi la spo lu pripravili vopred, čo ale bolo s predsedom Robertom Ficom úplne zbytočné. Robert Fico totiž a taktiež prispela k živej diskusii vopred všetkých upozornil, že be- na pôde školy. Dúfame, že takéseda sa bude týkať témy ochrany to stretnutia so študentmi nebuľudských práv a určite nie je dú len občasnými udalosťami, akýmsi predvolebným mítingom. pretože dokážu naozaj príjemne Študenti žiadosti vyhoveli a celá spestriť študentský život. Stavaniemalýchi veľkýchsnehuliakovzvládlinašimalí„snehuliačiko- beseda sa niesla v príjemnom duSimonaSabolová,študentka via“,detiz MaterskejškolynaTyršovejulicič.1v Humennom,ktoréim dovolilapaniZima.Nádielkasnehuužbývav súčasnostimalá,aleveselé zážitkyzoškôlkypretrvávajúv pamätidetípocelýživot.Viera Čurmová

ZÁKLADNÁŠKOL ANASNP1V HUM ENNOMPRIV ÍTAL ABUD ÚC ICHPRVÁK OV

Pln íočak áv an iaz neznám eh o

Začiatokkalendárnehorokatradičnebývaprevšetkyzákladnéškoly dôležitý. V januári a vo februári sa totiž konajú zápisy povinnej školskejdochádzky.A školyvítajúpotenciálnychbudúcichprvákov. Inak tomu nebolo 19. januára ani s názvom „zimné šantenie“. A pro v Základnej škole SNP 1 v Hu - gram sa im očividne páčil. Malí mennom. Privítali sme vo svojich nadšenci sa roztrúsili do tried, kde priestoroch budúcich prváčikov, kreslili a maľovali. Boli medzi nimi ktorí prišli v sprievode svojich rodi - aj takí smelí, ktorí sa nebáli zarecičov. Z ich rozžiarených očiek bolo tovať báseň, či niečo zaspievať. zrejmé, že sa do školy tešia a sú Domov si všetci odniesli na paplní očakávania. Vo vestibule školy miatku aj malú pozornosť. Vedenie ich čakalo príjemné prekvapenie. ZŠ SNP 1 v Humennom aj touto Žiaci školského klubu detí pod ve- cestou ďakuje rodičom prváčikov, dením svojich vychovávateliek pre že svoje deti zverili do našich rúk. ne pripravili zaujímavý program PaedDr.HelenaDzanová

Školskýklubdetíoslovilbudúcichprváčikovprogramom„zimnéšantenie“.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

30.1.2012

ANDREJSMOLÁKVYSTAVUJEV SLOVENSKOMINŠTIT ÚT EVOVARŠAV E

Dot yk ynežnostiv tridsiat ichobraz och

PodzáštitouveľvyslancaSlovenskejrepublikyv PoľskuVasilaGrivnu,sa19.januárav SlovenskominštitútevoVaršaveuskutočnilavernisážakademickéhomaliaraAndrejaSmolákas názovDotykynežnosti. Výstavu otvorila riaditeľka Slovenské- maliarsky talent. Diela sú obohatené a zároveň sa oslobodzuje od závislosho inštitútu vo Varšave Helena Jaco- jeho poetickou dispozíciou. Všetko, ti na nich, hoci sa kde tu opiera o do šová za prítomnosti autora, varšav- čo maľuje, má svoj základ v reálnom konale zvládnutú kresbu podľa skuských výtvarníkov a ďalších hostí motíve, ale maľba ho oslobodzuje od točnej tváre či ženského aktu. Tvorba z oblasti kultúry a umenia. Kurátormi opisu a uvádza do imaginárnej sféry Andreja Smoláka bude prezentovaná výstavy boli prof. Zygmunt Rafal básnickej skladby. Charakteristickým v galérii Slovenského inštitútu vo Strent a prof. Jacek Dyrzynski z Ka- znakom jeho diela je empíria zážitku, Varšave do 17. februára 2012. tedry grafiky a maľby Vysokej školy čím nadväzuje na odkaz klasikov MonikaLovásová výtvarných umení vo Varšave. Andrej Smolák je činorodý a tvorivý umelec. Je čestným členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve, laureát Svetovej ceny Salvadora Dalího, Európskej ceny Franza Kafku, Ceny Európskej únie umenia a mno hých iných ocenení za umeleckú tvorbu a realizáciu kultúrnych a ume leckých projektov. Tvorba Andreja Smoláka sa opiera o tradíciu a jeho

Spis ov at eľJoz efBan ášv USAa Ind ii Zdá sa, že slovenská literatúra začína priťahovať aj pozornosť zahraničia. Pozoruhodný úspech dosiahol spisovateľ Jozef Banáš.JanuárovéčísločasopisuKosmas(zaoberásačeskou,slovenskou a stredoeurópskou vedou a umením), ktorý vydáva šiestanajväčšiaa jednaz najstaršíchuniverzítv USA,prinieslo recenziuBanášovhorománuZastavteDubčeka!odJosetteBaer. Kmeňový autor Ikaru Jozef Banáš iných diela spisovateľov ako Günsa objavil dokonca na titulnej stra- ter Walraff, Alphonse Daudet, ne januárového vydania indického Franz Hohler, Lion Feuchtwanger, literárneho štvrťročníka Saar Ivan Bunin, Ahmaad al Bakrí, Kwa Sansaar, ktorý prináša tri kapitoly Mox, Ruben Dario, Hermann z jeho románu Zóna nadšenia Hesse, Rainer Maria Rilke, Gru v preklade Amrita Mehtu. Popu- Dahle, Jevgenij Jevtušenko, Franz lárny časopis, ktorý vychádza v Dillí Kafka, Paul Eluard, Heinrich Böll od roku 1996, predstavuje čitate- a ďalších… Zo slovenskej literatúry ľom v treťom najrozšírenejšom ja- boli v ňom doposiaľ predstavení zyku na svete – hindu (800 milió- napríklad aj Mária Bátorová, Daniel nov ľudí) diela autorov svetovej lite- Hevier, Peter Jaroš, Gustáv Murín, ratúry. Za pätnásť rokov svojej Vincent Šikula a Milan Rúfus. existencie predstavil časopis okrem MáriaLešková

VernisážAndrejaSmolákav SlovenskominštitútevoVaršaveotvorilaHelena Jacošová, ktorá ako vyslankyňa projektu Maľovaný rovník ho bude prezentovať v Poľsku a na jeseň sa uskutoční aj výstava maľovaných obrázkovpoľskýcha slovenskýchosobností.Nasnímkezľavaprof.Jacek Dyrzynski,prof.ZygmuntRafalStrent,HelenaJacošováa AndrejSmolák.

V HUMENNOMDVADSIATAKARPATSKÁKRASLICA

Jub il ejná výs tav a

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravuje jubilejný 20. ročník autorskej výstavy Karpatská kraslica, ktorá je prezentáciouzachovávanejtradíciezdobeniakraslíc. Tomuto umeniu našich predkov sa vajúce z 20 – 30 kraslíc možno doZ poverenia Prešovského samosprávneho kraja Vihorlatské v regióne venuje veľa tvorcov, ktorí ručiť do 9. marca do Vihorlatského osvetovéstrediskov Humennomvyhlasujekrajskúpostupovú svojimi dielkami na krehkej škrupine múzea v Humennom. Otvorenie výzískali rôzne ocenenia a úspešne stavy sa uskutoční 15. marca. súťaža prehliadkuneprofesionálnejvýtvarnejtvorby. reprezentujú naše tradície aj v za- Okrem výstavy kraslíc od autorov Výtvarné spektrum je tradičnou tívnosť, nie je žánrovo ani tematic- hraničí. Jubilejná výstava, ktorá by z Poľska, Čiech, Maďarska, Ukrajiny a najstaršou postupovou súťažou ky vymedzená. Vypisuje sa vo mala byť výnimočnou a nezabudnu- a Slovenska, súčasťou podujatia v oblasti neprofesionálnej výtvarnej všetkých voľných výtvarných teľnou, je príležitosťou predstaviť ve- Karpatská kraslica 2012 budú aj tvorby. V tomto roku vstupuje do disciplínach: v kresbe, maľbe, grafi - rejnosti prácu domácich i zahra - ukážky postupu zdobenia kraslíc svojho 49. ročníka. Spektrum je ur - ke, plastike, v prácach interme - ničných tvorcov. Kolekcie pozostá- rôznymi technikami. (fk) čené autorom vo veku nad 15 ro - diálneho charakteru. Do súťaže sa kov, horná hranica nie je stanove - nezaradia práce z oblasti ľudového ná. Súťaž, podporujúca krea- remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce štu - Kebysmechcelizostaviťrebríčekvýhrevnostienergetickýchzdrojov, VYH ODNOT EN IESÚŤ AŽ E dentov škôl s výtvarným zamera - asibysmesanezhodliv tom,ktorýdaťnavrchol.Kedysismesichváním alebo práce na úrovni škíc lilikoľkoteplaviedaťv kachliachbukovédrevo.Potomhoprevýšilo a štúdií. Poslaním súťaže je aktivi - uhlie,začalahriaťelektrina,plyn.Dnesbysmenaenergetickývrchol Akstesapodelilis namio svojeskúse- zovať a podporovať rozvoj postavili azda atóm. Ale je to naozaj vrchol? Vieme, že nad tým nosti s diétou, ocitli ste sa v osudí o tri výtvarnej tvorivosti občanov Pre - všetkýmjeeštečosi.Pomenujmehojednoducho:srdce,láska.Jeto knižky Fresh diet Kataríny Skybovej. šovského kraja, poskytovať priestor zdroj tepla, ktorý nič neprekoná. Zdroj, ktorý má najrozšírenejšie Striedmosť v jedle, striedmosť v pití, pre prezentáciu a konfrontáciu, a najnevyčerpateľnejšiesloje:vodvojiciľudí–mužaa ženy,vovzťastriedmosťv celomsvojomžití.Dennepo- získavať prehľad o celkovej úrovni hurodičova detí,v susedskýchi širokýchmedziľudskýchvzťahoch. hyb,rezkýkrok,nieibaraz,celýrok.Mať neprofesionálnej výtvarnej tvorby Aleajtentozdrojteplamásvojenevýhody.Viebyťveľminestály.Vzbĺpohodu v mysli, duši, vtedy človek sám v kraji a uchádzať sa o postup v ce - kaa zhasína.Môžebyťmálovyužívaný,aleajzneužívaný.Jedniním loštátnom kole Výtvarného spektra. žgrlošia,inízashriešneplytvajú.Zleje,aksanašednimíňajúbeznich. vytuší, že nadváha, obezita, je do pekla Termín uzávierky prijímania prác je Veriaciľudiabyvšaknemalipripustiťbeznádej,ajkebyimdočasne cesta skrytá. Iba človek šťastný, zdravý 30. apríla, vernisáž výstavy a semi - chýbaliniektorék životupotrebnénevyhnutnosti,lebomámereálnu dvakráttoľkovecíspraví,napísalaRužena nár sa uskutoční 25. mája. Viac nádejnaplnosťšťastiaa láskybezkonca.PrisľúbenévečnédobrovyVacová, Sokolovská 10. Popri nej knihy informácií na tel. 775 22 62 alebo sokopresahujeakékoľvekpozemskétrápenia.Trebaprejavovaťcity, z IkaruzískaliIng.IvanaPetková,Budova- vo Vihorlatskom osvetovom stre - lásku,trebadbaťnajejplameň,aleajnato,abynezhaslaa nezostalo teľská43aDankaKabátová,UlicaČsl.ar- disku na Sokolovskej ulici 11 v Hu - lenčmudiacespálenisko.Horieťláskouk blížnyma svietiťimnacesmády40(všetkyz Humenného). (mš) mennom. Mgr.MáriaMišková tuživotomplameňompokoja,mierua porozumenia. Štefan Ogurčák

KRAJS KÁPOS TUP OV ÁSÚŤ AŽV NEPROF ES ION ÁLNEJVÝTVARNEJTVORBE

Term ínuzáv ierkydokoncaapríl a

Srdce,zdrojtepla,ktorýniktoneprekoná

Knih yčit at eľkám


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

30.1.2012

Verné60–ročnéptič anskéfutbal ov ésrdc e

Kam za športom BASKETBAL

lII.ligamuži–16.kolo,sobota4.februára 2012: Kovohuty Krompachy – 1. BK Humenné, Kežmarok – BK M–Basket Humenné.

FUTBAL

l Prípravnýfutbal–sobota4.februára 2012o 10.00hod.:Michalovce A – 1. HFC Humenné (UT, Michalovce), o 10.30hod.: Jasenov – Snina (škvara, Jasenov).

HOKEJ

lII.ligamuži–20.kolo,sobota4.februára2012:R. Sobota – HK Warriors Humenné. l I.ligajuniori–nadstavba15.kolo, sobota 4. februára 2012 o 14.00 hod.:MHK Humenné – Prešov, 16.kolo, nedeľa 5. februára 2012 o 10.30 hod.:MHK Humenné – Michalovce. l Žiaci,8.a 6.roč.ŠHT–nadstavba,sobota4.februára2012od9.00 hod.:MHK Humenné – Bardejov.

STOLNÝTENIS

l V.ligamuži–11.kolo,piatok3.februára 2012 o 17.30 hod.: Košarovce B – Lieskovec, Belá n/Cir. C – Klampo Hažín

Hovorí sa, že futbal je láskou na celý život a kto sa mu raz srdcom upíše, len ťažko sa s ním rozlúči. Pozná to aj Ing. Albert Dzemjan z Ptičieho, ktorý n/Cir., nedeľa 5. februára 2012 o 14.00 sa v utorok 31. januára dožíva hod.:Kolonica – Kamienka, Myslina – Ka- 60–tky. Krásny životný míľnik naplmenica n/Cir. B. Snina D má voľno. nil jubilant láskou k svojim lVI.ligamuži–11.kolo,sobota4.februá- najbližším i futbalu. S tým sú v je ra2012o 17.00hod.:Stakčín – RedMills ho prípade spojené odchody i ná Ptičie, nedeľa 5. februára 2012 o 14.00 vraty z rodného hniezda, ale do hod.: Hrabovec n/L. – Kochanovce, Ka- mov sa vždy ochotne a rád vracal. mienka B – Klampo Hažín n/Cir. B, Jabloň S futbalom začínal v rodnej obci, B – SOŠT Humenné, Dlhé n/Cir. má voľno. ale už ako žiačik sa dostal do hul MajstrovstváVýchodnéhoSloven- menského Chemlonu, ktorý v roku ska (dospelí) – nedeľa 5. februára 1967 reprezentoval aj na známom 2012od8.00hod.(Poproč). žiackom turnaji v českom Janove nad Nisou. Jeho futbalovú kariéru VOLEJBAL l Extraligamuži–nadstavba3.kolo, ovplyvnili štúdiá, už ako dorastenec sobota4.februára2012o 18.00hod.: sa vrátil domov, kde však hrával za mužov. Počas základnej vojenskej Chemes Humenné – VKP Bratislava. l I.ligamuži(sk.východ)–13.kolo,so- služby sa stal doslova dušou futba bota4.februára2012od11.00hod.:Che- lu v Čiernej nad Tisou, a keď ho späť „povolal“ civil, začal obliekať mes Humenné B – Stropkov (dvojzápas).

dres Papína v I. B triede. Po roku prešiel do Ladičkoviec na tri sezóny (III. a II. trieda), ďalší návrat domov sa spájal nielen do mužstva na ihriská, ale aj do kresla predsedu TJ. Zranenie kolena mu dalo viac času významnou mierou podieľať sa na založení i činnosti futbalového mužstva ČSAD Humenné, za ktoré neskôr i hrával. Lenže srdce Ing. Alberta Dzemjana stále bilo pre rodné Ptičie, a tak nemohol chýbať ani vtedy, keď v tejto obci nastal futbalový postup do I. B trie dy. Na rodnú hrudu nezanevrel ani v ťažších futbalových časoch, nielen ako funkcionár, ale do 49–ky ešte aj ako hráč. S futbalom začínal síce medzi troma žrďami, ale potom si to vyskúšal na všetkých postoch, až po ľavé krídlo, najistejšie sa cítil na poste stopera. Ži vot né i futba lo vé skú se nosti pretavil aj v práci pre ObFZ Humenné, veď už desiaty rok je členom Rady ObFZ Humenné. Ku gratulácii sa pripája TJ Ptava NV Ptičie i športové oddelenie redakcie pod Vihorlatom. (mšk)

Poz vánk anabežky

ŠK Kyčara a OcÚ Čertižné pozývajú na XIX. lyžiarsky turistický „POCHOD VĎAKY DUKLA – ČERTIŽNÉ“. Termín: 4. februára 2012 (sobota). Odchod autobusu na Duklu: Čertižné 7.30 hod., Medzilaborce (pri múzeu) 8.00 hod.; štart 9.00 hod. (Dukla); poplatok 3 €. Inf.: Anton Karoľ (0908 644 656)

Hunčár ov ánasvet ov ompoh ár ivoViedni Ďalšíz turnajovSvetovéhopohárajunioriek(129pretekárokz 25krajín)sakonalv rakúskom(viedenskom) Mödlingu. Zúčastnila sa ho iba Katka Hunčárová, kadetkaKlubušermuSninaa reprezentantkaSlovenska. V základnom kole z poltucta duelov zvládla dva víťazne: Varol (TUR) 5:4, Huges (FRA) 5:4, prehrala so Stahlberg (GER) 2:5, Zagalou (POL) 0:5, Di Tella (ITA) 4:5 a Benedicto (ESP) 4:5, čo znamenalo pred elimináciou miesto v pavúku na čísle 97. Hneď v prvom zápase však podľahla 11:15 talianskej šermiarke Santandrea (v polovici zápasu ešte Katka viedla), čo v konečnom poradí zna menalo 98. miesto, bez zisku bodov do svetového pohára. Body v Slo venskom pohári ju však stále držia na 1. priečke v priebežnom poradí, takže aj v nominácii na majstrovstvá Európy. Najlepšie: 1. Magdich (RUS), 2. Santuccio (ITA), 3. Bakha KatkastréneromMartinomKazíkom. reva a Gudkova (obe RUS). (dk)

Šestydluž anskypingp ong

STO Dlhé nad Cirochou v spolupráci s Obecným úradom v sobotu 21. ja nuára zorganizoval VI. ročník stolnotenisového turnaja. V telocvični obecnej základnej školy sa za zelené stoly postavilo 29 hráčov. l Výsledky – štvorhra: 1. Milan Savka a Pavol Polačko, 2. Marián Polačko a Jozef Lelko; l dvojhra: 1. Marián Polačko, 2. Pavol Polačko, 3. Matej Čopík. Poďakova nie patrí organizátorom a hráčom STO Dlhé n/Cir., starostovi obce Ing. Jánovi Knížovi, riaditeľke ZŠ Mgr. Milene Janušovej, všetkým hráčom a fanúšikom tohto športu. Sponzorsky podporili turnaj OcÚ Dlhé n/Cir. a po hostinstvo Vincent Gnip. l Snímka (vpravo): pätica najlepších, zľava: J. Lelko, M. Čopík, M. Polačko, P. Polačko a M. Savka. (mako)

Stolnot en is ov áškols káolympiáda Centrum voľného času v Humennom usporiadalo Školskú športovú olympiádu v stolnom tenise, kategórií chlapcov a dievčat základných škôl. l Výsledky – chlapci: Kamenica n/Cir. – Udavské 4:0, Košarovce – SCŠ 2:4, Udavské – SCŠ 0:4, Kamenica n/Cir. – Košarovce 4:0, Košarovce – Udavské 4:0, SCŠ – Kamenica n/Cir. 4:3; poradie: 1. Spojená Cirkevná škola Humenné, 2. ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou, 3. ZŠ s MŠ Košarovce, 4. ZŠ s MŠ Udavské; l dievčatá: Kamenica n/Cir. – ZŠ Laborecká 4:1, Koškovce – ZŠ Laborecká 4:0, Koškovce – Kamenica n/Cir. 4:3; poradie: 1. ZŠ s MŠ Koškovce, 2. ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou, 3. ZŠ Laborecká Humenné. l Snímka(hore):víťazky ZŠ s MŠ Koškovce, zľava: Nikola Kuzicová, Lucia Kočanová, Katarína Mikiarová a Klaudia Lukačová. JanaBlichová


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

30.1.2012

VOL EJB AL OV ÁANK ETASVF2011 l VOL EJB AL OV ÁANK ETASVF2011 l VOL EJB AL OV ÁANK ETASVF2011

ŠKChem esHum ennéi Vlkol inský,(nepriam o)Ondruš ek,Zbur ov ái Pop el áš Najlepšími volejbalistami roka 2011 sa v ankete Slov enskej vol ejbal ov ej fed er ác ie stal i Tom áš Kmeťa MonikaSmák.Zaujímavosťouje,žepresne táto dvojica vyhral a v najprestížnejších kat eg óriách aj v rok u 2005. Pre blokára Kmeť a je to druh ý triu mf v 18–ročnej histór ii ank et y, nahrávačkaSmákvyhral atret íkrátposeb ea celkov opiatykrát. Anketové zastúpenie ŠK Chemes Humenné bolo dvojnásobné, oproti minuloročným výsledkom došlo k poklesu. Medzi mužmi už nemáme žiadneho zástupcu, akousi náplasťou môže byť 9. miesto Romana Ondrušeka, ktorý odohral v chemesáckych farbách tri sezóny a pričinil sa o zisk historicky prvého humenského titulu. V súčasnosti reprezentačné libero už druhú sezónu pôsobí vo francúzskej lige PRO B. l Muži: 1. Tomáš Kmeť (Berlin, GER) 189 bodov; 2. L. Diviš st. (Novisibirsk, RUS) 154; 3. M. Nemec (Jumbor, KOR) 122; 4. E. Kohút (Sisley, ITA) 104; 5. B. Skladaný (Haching, GER) 77; 6. M. Sopko st. (Dubaj, SAE) 70; 7. M. Masný (Bydgoszcz, POL) a M. Bencz (Roma, ITA) po 25; 9. Roman Ondrušek (snímka 1, Chaumont, FRA) 20; 10. A. Barbierik (Myjava) 14 bodov. Spolu hodnotených (získaný aspoň bod) 23 volejbalistov. V ženskej kategórii skončila Ivana Zburová, humenská rodáčka i odchovankyňa, aktuálne nahrávačka rakúskeho Schwechatu Viedeň na 8. mieste. l Ženy:1. Monika Smák 156 bodov; 2. S. Soares 129; 3. V. Hrončeková (všetky Prostějov, CZE) 85; 4. N. Radosová 64; 5. L. Hatinová (obe Schwechat Viedeň, AUT) 55; 6. L. Nikmonová (Nitra) 41; 7. I. Bramborová (Pavia, ITA) 40; 8. Ivana Zburová (snímka3, Schwechat Viedeň, AUT) a S. Kóšová (Slávia EU Bratislava) po 38; 10. D. Valachová (Doprastav Bratislava) 21 bodov. Spolu získalo miesto v ankete 26 volejbalistiek. Najlepší hrá či na jed not li vých postoch: l mu ži – Bra nislav Skla da ný (na hrá vač), Lu káš Di viš st. (sme čiar), To máš Kmeť (blo kár), Mar tin Ne mec (uni verzál), Ro man Ondru šek (li be ro); l že ny – Mo ni ka Smák (nahrá vačka), Ni ko la Ra do so vá (sme čiarka), Ve ro ni ka Hronče ko vá (blo kárka) So lange Soare so vá (uni verzálka), Lu cia Nikmo no vá (li be ro). Medzi družstvami dominovala mužská „repre“, chemesákom patrí šiesta priečka, klubovo tretia. l Družstvá:1. muži SR 188 bodov; 2. juniorky SR 57; 3. VKP Bratislava a Slávia EU Bratislava po 23; 5. kadetky SR 20; 6. ŠK Chemes Humenné 14 (snímka2, sezóna 2010/11); 7. VK Slávia Svidník 13; 8. Vista Real Pezinok 6; 9. VT Unicef Bratislava 3; 10. VK Doprastav Bratislava 2 a 11. ženy SR 1 bod. V trénerskej špičke má opäť svoje miesto chemesák Richard Vlkolinský, na lavičke ženského tímu Pezinka sedí Ladislav Popeláš, humenský rodák. Obom patrilo piate miesto. l Tréneri(mužskázložka):1. Emanue le Zanini (muži SR) 110 bodov; 2. J. Vlk (Svidník) 39; 3. Š. Chrtiansky (Innsbruck, AUT; muži SR) 32; 4. J. Nosek (VKP Bratislava) 17; 5. Ri-

Žiaci(U–13)1.HFCHum ennéstrieb orní PočasuplynuléhovíkenduzorganizovalKACKošicežiackyhalový turnaj,ktoréhosazúčastniliajmladífutbalisti1.HFCHumenné.V košicko–prešovskejkonkurenciiobsadilipekné2.miesto.l Výsledky a góly: KAC Košice II 2:3 (Vrblovský, Jakubov); KAC Košice I 4:1 (Vrblovský2,Jakubov,Sitarčík);TatranPrešov2:5(Vrblovský,Jakubov); Lok. Košice 1:0 (Sitarčík). l Konečné poradie: 1. Prešov, 2. 1.HFCHumenné,3.KACKošiceII,4.Lok.Košice,5.KACKošiceI. l 1.HFCHumenné:Kurej,Cholp–Řeřicha,Balog,Višnay,Tkáč,Stašák,Sitarčík,Vrblovský,Tamáš,M.Karnaj,M.Jakubov.Tréner:Jozef Štafura.CenyajhumenskýmchlapcomodovzdávalOndrejDaňko, bývalýtrénerChemlonuHumenné(včasepohárovejslávyklubu).

1

2

3

chard Vlkolinský (snímka2–vľavo, ŠK Chemes Humenné) 6 bodov. V ankete získalo body sedem trénerov. l Tréneri(ženskázložka):1. Zuzana Tlstovičová (Slávia EU Bratislava) 65 bodov; 2. M. Rojko (Doprastav Bratislava) 51; 3. E. Koseková (ka detky SR) 50; 4. M. Čada (ženy SR) 17; 5. Ladislav Popeláš (snímka4, Pezinok) 9 bodov. V ankete bodovalo spolu deväť trénerov. Víťazi ankety SVF: roka: 1994Kra várik a Kulová (Smák); 1995R. Nemec a Rimovská; 1996 R. Nemec a Farkašová (Marčeková); 1997 R. Nemec a Marčeková; 1998 R. Ne mec a Homzová; 1999 R. Nemec 4 a Marčeková; 2000 Kravárik a Marčeková; 2001 Kravárik a Marčeková; 2002 P. Diviš a Marčeková; 2003 R. Nemec a Székelyová; 2004 Joščák a Székelyová; 2005 Kmeť a Smák (Kulová); 2006Ogurčák a Székelyová; 2007Ogurčák a Biksadská; 2008 Masný a Biksadská; 2009 Masný a Smák; 2010 M. Nemec a Smák; 2011Kmeť a Smák. Medzi ženami si drží primát šesťnásobná víťazka Adriana Farkašová – Marčeková, v kategórii žiačok humenská volejbalistka. V roku 1998 zvíťazila v ankete jej už sninská kolegyňa Slávka Homzová. V mužskej kategórii je humenská previazanosť u trojnásobného laureáta Andreja Kravárika. Jeho manželka Marianna je sestrou Slava Hubu, ktorý pracuje v štruktúrach VK Chemes Humenné. (mšk)

Šac hov ávýh ra(áčko)vonku,prehra(béčko)dom a Šiestym kolom obe humenské šachové družstvá načali druhú polovicu 3. ligy D2. Humenské áčko cestovalo do Drienova posilnené o FIDE majstra Richarda Gerberyho. Aj keď najsilnejší hráč na 1. šachovnici uhral len remízu, plný bodový zisk získali J. Pčola st., Šuťak, L. Jakubčo a Ce helský. Remízový polbod získal aj Kornucik, ktorý stanovil výsledok 5:3 pre humenský klub. Šachy Reinter Humenné A je v tabuľke stále na 2. mieste za prešovskou Sláviou B (ešte nestratila ani bod). Humenské béčko (F. Polačko ml., Šimon, Ganaj, D. Jakubčo, Pristaš, Kovalčin, M. Štutika a Rebič) hostilo Vranov a nastúpilo aj s piatimi mladíkmi. Pri prehre 2:6 rozhodli skúsenosti, remízy uhrali Polačko ml., Ganaj, Štutika a Rebič. Šachy Reinter Humenné B je s jediným bodom za remízu v tabuľke na poslednom mieste. V zostávajúcej časti ligy ho však čakajú viacerí kvalitou porovnateľní súperi, takže šanca bodovať je reálna. MarekŠtutika


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

30.1.2012

II.NÁD EJCUP2012–turn ajpríprav iek(U–11):zlat oPreš ov u,hum enskéstriebro Futbalovýoddiel1.HFCHumennézorganizoval uplynulú sobotu (28. januára) II. halový turnaj „NÁDEJCUP2012“.Prvédvaročníky(nultýa prvý)malisvojichvíťazovv chlapcochprípravky1. HFCHumenné.Tentokrátvšakjasnedominovali chlapci (i dievča) 1. FC Tatran Prešov pred domácim 1. HFC Humenné a susedmi zo Sniny. Mládežnícky turnaj kategórie U – 11 (roč. 2001) sakonalv humenskejšportovejhale. Motto turnaja „Futbal pre deti“ najmasovejší šport medzi najmladšou kategó riou spropagoval, ukázal, že na východe Slovenska stále rastú ši kovní a talentovaní chlapci. V poradí druhý ročník halového turnaja „NÁDEJ CUP 2012– HUMENNÉ“, bol najmä svojou organizáciou a realizáciou (aj podľa vyjadrenia trénerov zúčastnených družstiev) vydareným podujatím, vysoko nastavenú latku úrovne sa podarilo udržať. Ak spomenúť nedostatky, tak jedine absenciu chlapcov z Košíc (nma poslednú chvíľu sa odhlásili kvôli chorobe) a možno aj po prvýkrát absenciu družstva zo zahraničia. Účastníkov tak bola pätica: MFK Snina, MŠK Vranov n/T., 1. FC Tatran Prešov a dve družstvá 1. HFC Humenné (I. a II.). Herne tvrdili muziku chlapci z centra Šariša, ktorý sa už pred rokom (na turnaji Rodocup) ukazovali ako jedna z najtalentovanejších prípraviek. Ako tréner som predpokladal, že Prešov bude nad naše sily, naše družstvo je spolu oveľa kratšie. 1. HFC Humenné I – prvé tri vystúpenia (Snina, Vranov i 1. HFC Humenné II) boli pomerne nevýrazné, napriek prehre teší finálový zápas s Prešovom. Tešila bojovnosť i herná disciplína. Zápas mal výbornú úro-

1.HFCHum ennéI

MFKSnin a

veň, dramatičnosť, priaznivo sa pre nás vyvíjal, keďže sme sa po peknej akcii Daniela Baláža ujali vedenia. Favorit napokon zápas otočil a zaslúžene vyhral. 1. HFC Humenné II – družstvo bolo zložené prevažne z chlapcov, ktorí navštevujú futbalovú prípravu zatiaľ veľmi krátko, ba niektorí sú ešte aj vekovo mladší – Martin Gavura, Šimon Vaceľ, Anton Sitarčík sú ročníkom narodenia 2002 a dvaja benjamínci – Maroš Harvila (2003) a Jarko Holp (dokonca 2004). Sú to talentovaní chlapci, ale musia ešte na sebe tvrdo pracovať. Ako trénera ma potešilo futbalové vystúpenie Maroša Harvilu, ktorý hneď na svojom prvom turnaji potvrdil veľký talent a verím, že pôjde v šľapajach svojho brata, ale v drese 1. HFC Humenné. Ostatní chlapci by si mohli z neho vziať príklad, no dúfam, že ani on po týchto vetách nespyšnie. Turnaj naplnil svoje motto, chlapci ukázali, že futbal majú radi a záleží iba na nich, či na podmienkach, ktoré im kluby môžu poskytnúť, aby svoj talent rozvíjali. Som presvedče ný, že v Humennom o rok už bude ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ako to vidíme po svojich turnajových cestách celým Slovenskom. Iba tak môžu chlapci svoje danosti rozvíjať naplno. A nie je ich málo, len v kategórii U–11 spolu 27… Všetci mladí milov V polovicijanuára(12.–14.1.)bolaOravskáPolhoradejiskomprete- níci futbalu v Humennom si kov psích záprahov Winter Orava Challenge 2012. Na štart dlhého „umelú“ trávu zaslúžia. dvojdňového „long“ závodu (2 x 25 km) sa v ťažkých podmienkych („nasypalo“veľasnehu,trateboliupravenéibajednýmskútrom,čoboloprepsovveľmináročné)postavilajMiroslavPažurst.(kategóriaA – 8 psov) a – vyhral. Víťaznú vlnu si podržal aj o týždeň neskôr (21.– 22.1.), keď sa zúčastnil v lokalite Tři studne majstrovstiev Českej republiky v šprinte (2 x 23 km). V kategórii „open“ (9 psov a viac bez rozdielu plemien) tentokrát na skvele pripravených tratiach, nenašiel premožiteľaa stalsamajstromČR.V kategóriiskjöring(pes+ bežecna lyžiach,2x 11,8km)skončilIgorŠtefantesnezastupňom,štvrtý.(mšk)

Mir os lavPaž urst.česk ýmmajstrom

Rodičia mladých futbalistov (ako organizátori turnaja) i ja (ako tréner) chcem poďakovať všetkým, kto rí bo li ná po moc ní pri reali zá cii turna ja, či už finančne alebo organizačne. Veľká vďaka patrí gene rálne mu sponzo ro vi Ne xis Fi bers, a.s. Hu menné – Ing. Štefan Borc a Ing. Jozef Sabol, ktorí bez váhania turnaj mládeže finančne (už tretí rok) podporili. Poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Duckovi a Jozefovi Dudiakovi zo SŠaRZ za ocho tu a pomoc aj po organizačnej stránke. Vďaka patrí aj ostatným sponzorom a podporovateľom (najmä Ing. Sitarčík, Vrblovský, Havrila, pani Ganajová, MUDr. Sivák, ObFZ Humenné – predseda F. Bazár, rozhodcom K. Frigovi a Greškovi) osobitne tiež vedeniu 1. HFC Humenné (Michal Paraska, Martin Friga) za pomoc pri organizácii, v neposlednom rade Ing. Vojtechovi Kuľhovi ako riaditeľovi turnaja a jeho synom, bývalým našim zverencom, za servis celého turnaja. Vďaka patrí aj družstvám, trénerom, rodičom, divákom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu turnaja. Výsledky:1.HFC Humenné I – Snina 1:1 (Balint), 1.HFC Humenné II – Prešov 0:7, Snina – Vranov 1:0, 1.HFC Humenné I – 1.HFC Humenné II 2:0 (Balint, Matuščák), Prešov – Snina 7:1, Vranov – 1.HFC Humenné I 0:1 (Macko), 1.HFC Humenné II – Snina 0:2, Prešov – Vranov 5:0, Vranov – 1.HFC Humenné II 1:0, 1.HFC Humenné I – Prešov 1:3. Poradie: 1. Prešov 4 0 0 22:2 12; 2. 1.HFC Humenné I 2 1 1 5:4 7; 3. Snina 2 1 1 5:8 7; 4. Vranov 1 0 3 1:7 3; 5. 0 0 4 0:12 0 bodov. Ocenení jednotlivci: l brankár – Martin Juras (1.HFC Humenné I), l hráč – Martin Šviderský, l strelec:Ján Bernat 7 gólov (obaja Prešov). 1.HFCHumennéI:Martin Juras, Samuel Kuľha, Maroš Juras, Viktor Bálint, Alan Peticzký, Tomáš Matuščák, Daniel Baláž, Zdenko Osa, Adam Macko, Štefan Borc, Samuel Timuľák. 1. HFC Humenné II: Dávid Prokopčák, Šimon Ganaj, Filip Čakloš, Samuel Sojčák, Jakub Horvat, Jakub Šudík, Daniel Prč, Martin Gavura, Šimon Vaceľ, Anton Sitarčík, Dávid Bači šin, Maroš Harvila, Jaroslav Holp, Richard Ondruško. MFK Snina: Richard Piliar, Patrik Šmajda, Lukáš Koco, Sandro, Terpák, Sebastián Danko, Dávid Šteňo, Ľuboš Vozár, Maroš Gaži, Filip Mika, Artur Hrib, Maroš Štofík, Matúš Ondika, Patrik Kliment, Matúš Hučko, Samuel Šteňo. AlexanderBochyn V telocvični Gymnázia v Medzilaborciach sa 26. januára uskutočnili v spolu práci s CVČ „Obvodné kolá v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl okresov Stropkov a Medzilaborce“. V oboch kategóriách súperili po štyri družstvá, systémom každý s každým. Zvíťazili chlapci i dievčatá z Gymnázia Stropkov, kto rí zá ro veň postú pi li do kraj ské ho ko la. Snímka (vľav o): zástupcovia Gymnázia v Medzilaborciach (zľava): Jakub Rybár, Natália Burcinová, Jakub Zápotocký, Michaela Pukačová, Simona Fecurková, Patrik Šteňko, Mgr. Jarmila Mrázová, Marián Harbist a Lea Lukačiková. (ml)

1.HFCHum ennéII

Stred oškolskýstolnýten isv Medzil ab orciach


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

STOLNOT EN IS OV ÉSÚŤ AŽ E–SSTZ,VsSTZa ObSTZ l I. LIGA, 8. kolo: Humenčania hrali vo Svidníku, kvôli nespôsobilej (stále v re konštrukcii) telocvični ZŠ Kudlovskej. ŠKST Humenné – Energodata Žilina 4:10, I. Serbák 0/3,5, D. Stoják 1/2,5 (Kucko 6,–9,9,6), M. Brnčal 3/0,5 (Dusa 6,6,7 / Kucko 9,5,–8,3 / Mráz 1,4,–8,–8,5), D. Fink 0/3,5 – P. Mráz 2,5/1, P. Kucko 1,5/2, M. Dusa 2,5/1, P. Krajčí 3,5/0; ŠKST Humenné – MSK ČadcaB 11:3,M. Brnčal 3,5/0 (3:1 / Šulgan 10,4,9 / Števík 8,4,6 / Valarik 9,6,–7,9), I. Serbák 2,5/1 (3:1 / Šulgan 5,6,6 / Števík 9,8,8), D. Stoják 2,5/1 (3:1 / Valarik –8,4,3,9 / Šulgan 6,6,3), D. Fink 2,5/1 (3:1 / Števík 8,6,9 / Valarik 7,8,6), – A. Šulgan 0/3,5, M. Mariak 3/0,5, T. Vala rik 0/3,5, M. Števík 0/3,5; Svidník – Čadca B 10:4, R. Sobota – Stadex Košice 9:5, Lučenec/Kalinovo – Vojčice 9:5, Ružomberok B – Rožňava B 8:6, St. Ľubovňa – Margecany 8:6, Svidník – Žilina 5:9, Lučenec/Kalinovo – Stadex Košice 11:3, St. Ľubovňa – Rožňava B 10:4, Ružomberok B – Margecany 7:7. Lučenec/Kalinovo 14 14 0 0 131:65 42 Margecany 14 9 3 2 129:67 35 Žilina 14 10 1 3 127:69 35 St.Ľubovňa 14 9 3 2 115:81 35 Svidník 14 9 0 5 115:81 32 ČadcaB 14 6 2 6 101:95 28 RužomberokB 14 5 3 6 93:103 27 RožňavaB 14 3 3 8 86:110 23 ŠKSTHumenné 14 4 1 9 75:121 23 StadexKošice 14 4 0 10 72:124 22 Rim.Sobota 14 3 0 11 76:120 20 Vojčice 14 0 0 14 56:140 14 lII. LIGA, 9. kolo: Vranov–Udavské7:7, Maroš Gajdoš 3,5, M. Bajcura 3,5; ŠKP Prešov – St. Ľubovňa B 9:5, Bardejov – Slov. Ves 12:2, Valaliky A – Mokrance 6:8, Valaliky B – Lok. Košice B 9:5, Krompachy – Michalovce 8:6, Šar. Michaľany – V. Kapušany 7:7, ŠKP Prešov – Slov. Ves 11:3, Bardejov – St. Ľubovňa B 11:3, Valaliky A– Lok. Košice B 7:7, Valaliky B – Mokrance 7:7, Krompachy – V. Kapušany 8:6, Šar. Michaľany – Michalovce 7:7. Dohrávka 8. kola: Slov. Ves – Michalovce 7:7, St. Ľubovňa B – V. Kapušany 6:8, Lok. Košice B – Šar. Michaľany 5:9, Mokrance – Krompachy 6:8, Slov. Ves – V. Kapušany 8:6, St. Ľubovňa B – Michalovce 7:7, Lok. Košice B – Krompachy 6:8, Mokrance – Šar. Michaľany 7:7. Krompachy 17 16 1 0 173:65 50 Bardejov 16 12 1 3 138:86 41 Michalovce 17 8 7 2 142:96 40 V.Kapušany 17 9 3 5 144:94 38 Mokrance 17 7 5 5 129:109 36 ValalikyB 17 8 3 6 122:116 36 Šar.Michaľany 17 6 5 6 111:127 34 Slov.Ves 17 8 1 8 101:137 34 ŠKPPrešov 16 7 2 7 116:108 32 ValalikyA 17 6 3 8 113:125 32 Vranov 16 6 1 9 90:134 29 Udavské 16 4 2 10 100:124 26 St.ĽubovňaB 17 0 3 14 82:156 20 Lok.KošiceB 17 0 3 14 77:161 20 l III. liga, 14. kolo: Brezovica–ŠKST HumennéB 9:9,P. Novák 4,5, M. Mi chalčo 3,5, J. Hajdučko 1; SninaA – VranovB 14:4,Š. Štuň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič 3, P. Paulik 2; SvidníkB –Belán/Cir.11:7,Drotár 3,5, Dráb 1,5, Vozár 1, V. Džatko 1; BardejovB –SninaB 18:0; Šar. Michaľany B – Stropkov 11:7, ŠKP Prešov B – Vranov C 16:2. BardejovB 14 13 1 0 185:67 41 SninaA 14 13 0 1 187:65 40 SvidníkB 14 11 1 2 150:102 37 Belán/Cir. 14 9 1 4 160:92 33

ŠKPPrešovB 14 7 2 5 123:129 30 Šar.MichaľanyB 14 6 2 6 113:139 28 ŠKSTHumennéB 14 5 3 6 129:123 27 Stropkov 14 5 0 9 124:128 24 VranovB 14 3 2 9 103:149 22 SninaB 14 2 1 11 88:164 19 Brezovica 14 1 3 10 73:179 19 VranovC 14 1 0 13 77:175 16 lIV. LIGA, 14. kolo: Medzilaborce–SninaC 10:8,L. Zubek 3,5, Mazanec 2,5, V. Šmiga 2,5, Salák 1,5 – J. Kruľ 3, M. Štuň 2, M. Charitun 2, R. Bogner 1; Čierne– Belán/Cir.B 6:12,Burík 3,5, I. Komjaty 3,5, J. Gnip 2,5, V. Rácz 2,5; TecákVranov–Jabloň7:11,Picha 4, Lebloch 3, Židzik 3, R. Šmiga 1; Kamenican/Cir.– VranovD 5:13,Bocko 3, Pavlotty 1, Starec 1 – Jurkanin 4,5, Oráč 3,5, Knoblich 3,5, Tkáč 1,5; Z.Hámre–VranovE 9:9, Širgeľ 3, S. Cogan 2, Dzubák 1,5, Brehovský 1,5, Michalenko 1; Jasenov – Košarovce 9:9, Krokker 3,5, Barnišin 3,5, Kurila 1, Š. Mastiľák 1 – T. Korba 2,5, P. Kaňuk 2,5, Karabinčík ml. 2, Sabol 2. Jabloň 14 14 0 0 181:71 42 VranovD 14 13 0 1 179:73 40 Čiernen/Top. 14 8 2 4 136:116 32 TecákVranov 14 7 2 5 127:125 30 Zemp.Hámre 14 6 3 5 128:124 29 SninaC 14 5 2 7 114:138 26 Medzilaborce 14 5 2 7 110:142 26 Jasenov 14 3 4 7 122:130 24 Belán/Cir.B 14 4 2 8 107:145 24 Kamenican/Cir.14 4 1 9 108:144 23 Košarovce 14 2 3 9 105:147 21 VranovE 14 2 1 11 95:157 19 l V. LIGA, 10. kolo: SninaD –Kolonica13:5,J. Karľa 4,5, J. Kruľ 3,5, A. Kopáč 2,5, M. Koscelanský 2,5 – Sabač ml. 2, M. Iliško 1, J. Kira 1, Komár 1; Lieskovec–Belán/Cir.C 5:13,F. Ra da 3,5, M. Kyslan 1, F. Salanci 0,5 – V. Rácz 4, M. Hašuľ st. 3,5, I. Hašuľ 3, M. Bednár 2,5; Kamienka–KošarovceB 8:10,D. Gajdoš ml. 4,5, T. Kolesár 1,5, Bašista 1,5, Milčík 0,5 – Bučko 3, M. Kaňuk ml. 3, Sabol 3, M. Kaňuk st. 1; Hažín n/Cir. – Myslina 14:4, Topoľančin 4,5, M. Serbák 3,5, J. Zubek 3,5, V. Demčák 2,5 – Švigar 3, Trebišovský 1; Kamenican/Cir.B mala voľno. KošarovceB 9 7 0 2 90:72 23 KlampoHažínn/Cir. 9 6 1 2 104:58 22 Kamenican/Cir.B 8 7 0 1 87:57 22 SninaD 9 5 3 1 93:69 22 Myslina 9 5 1 3 92:70 20 Kamienka 9 3 0 6 75:87 15 Belán/Cir.C 9 2 1 6 63:99 14 Kolonica 9 2 0 7 67:95 13 Lieskovec 9 0 0 9 49:113 9 l VI. LIGA, 10. kolo: Ptičie – Jabloň B 15:3, Zaremba 4,5, Repko 3,5, F. Mastiľák 3,5, Karas 3,5 – Mitro 1, Ištok 1, Korkobec 1; Hažínn/Cir.B –Stakčín 5:13,Virtaš 2,5, Ferjak 1,5, M. Pavlik 1 – Jelinek 4, Šiškan 3,5, Lukša 3, Husťak 2,5; SOŠTHumenné–Hrabovecn/L. 2:16, T. Chochoľák 1, Krídla 1 – E. Demčák st. 4,5, E. Demčák ml. 3,5, Du da ml. 3,5, Duda st. 2,5, Paulišin 2; Dlhé n/Cir.–KamienkaB 15:3,S. Kohút 4,5, Polačko 4, Ma. Kohút 3,5, Dzurikanin 2, Pastyr 1 – Rudik 2, Karandušovský 0,5, Hojdan 0,5; Kochanovcemali voľno. Dlhén/Cir. 9 8 1 0 130:32 26 Hrabovecn/L. 9 8 1 0 114:48 26 RedMillsPtičie 9 7 0 2 89:73 23 Stakčín 9 6 0 3 94:68 21 SOŠTHumenné 9 4 0 5 76:86 17 KamienkaB 9 3 0 6 70:92 15 KlampoHažínn/Cir.B 9 2 0 7 61:101 13 JabloňB 9 0 1 8 40:122 10 Kochanovce 8 0 1 7 46:98 9

-

30.1.2012

STOLNÍTENISTIObSTZHUMENNÉPOPOLOVICISEZÓNY VOSVETLEŠTAT ISTIK Y l V.LIGA:1. Marián ŠVIGAR (TJ STO Myslina) 25 zápasov = 22 výhier / 3 prehry, 88% úspešnosť; 2. Igor KOMJATY (ŠK Orion Belá n/Cir. C) 16 = 14/2, 87,5%; 3. Lukáš BEĽANČIN (ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir. B) 24 = 20/4, 83,3%; 4. Marián SERBÁK (Klampo Hažín n/Cir.) 31 = 25/6, 80,6%; 5. Jozef ZUBEK (Hažín n/Cir.) 31 = 25/6, 80,6%; 6. František RADA (STO Lieskovec) 32 = 24/8, 75%; 7. Ján KRUĽ (STO Snina D) 28 = 21/7, 75%; 8. Tomáš SABO (Kamenica n/Cir. B) 25 = 18/7, 72%; 9. Tomáš KOLESÁR (OŠK Kamienka) 22 = 14/8, 63,6%; 10. Peter SABAČ ml. (STO TJ Tatran Kolonica) 27 = 17/10, 63%; 11. Marcel TELEPUN (Myslina) 27 = 17/10, 63%; 12. Juraj BUČKO (STO Košarovce B) 32 = 20/12, 62,5%; 13. František BAŠISTA (Kamienka) 32 = 20/12, 62,5%; 14. Peter BOKŠA (Kamenica n/Cir. B) 23 = 14/9, 60,9%; 15. Michal KAŇUK ml. (Košarovce B) 28 = 17/11, 60,7%; 16. Miroslav KOBAN (Snina D) 20 = 12/8, 60%; 17. Juraj TOPOĽANČIN (Hažín n/Cir.) 31 = 18/13, 58,1%; 18. Ján TREBIŠOVSKÝ (Myslina) 21 = 12/9, 57,1%; 19. Andrej SABOL (Kol VI. LIG A: 1. Edu ard DEMČÁK st. (TJ Družstevník Hrabovec n/L.) 32 zápasov = 32 výhier / 0 prehier, 100%; 2. Matej ČOPAN (STO Jabloň B) 16 = 16/0, 100%; 3. Slavomír KOHÚT (STO Dlhé n/Cir.) 32 = 31/1, 96,9%; 4. Marek KOHÚT (Dlhé n/Cir.) 32 = 27/5, 84,4%; 5. Mi chal LUČKA NIČ (STO Stakčín) 16 = 13/3, 81,3%; 6. Jozef VIRTAŠ (Klampo Hažín n/Cir. B) 32 = 24/8, 75%; 7. Jozef DZURIKANIN (Dlhé n/Cir.) 30 = 22/8, 73,3%; 8. Tomáš CHOCHOĽÁK (STO SOŠT Humenné) 32 = 23/9, 71,9%; 9. Mikuláš LUKŠA (Stakčín) 28 = 20/8, 71,4%; 10. Sta ni slav HROMŇAK (TTC Kochanovce) 32 = 21/11, 65,6%; 11. František MASTIĽÁK (STO RedMills Ptičie) 32 = 20/12, 65,6%; 12. Benjamín BLAHA (OŠK Ka mienka B) 17 = 11/6, 64,7%; 13. Tomáš KARAS (Ptičie) 32 = 20/12, 62,5%; 14. Pavol DUDA ml. (Hrabovec n/L.) 30 = 18/12, 60%; 15. To máš PASTYR (Dlhé n/Cir.) 25 = 15/10, 60%; 16. Peter ZAREMBA (Ptičie) 32 = 19/13, 59,4%; 17. Eduard DEMČÁK ml. (Hrabovec n/L.) 27 = 16/11, 59,3%; 18. Jozef KRÍDLA (SOŠT Humenné) 17 = 10/7, 58,8%; 19. Matin JELINEK (Stakčín) 28 = 15/13, 53,6%; 20. Martin CHOCHO-

šarovce B) 32 = 18/14, 56,3%; 20. Daniel GAJDOŠ ml. (Kamienka) 32 = 18/14, 56,3; 21. Michal KOHÚT (Myslina) 30 = 16/14, 53,6%; 22. Ladislav FORRÓ (Myslina) 20 = 10/10, 50%; 23. Vincent DEMČÁK (Hažín n/Cir.) 21 = 10/11, 47,6%; 24. Marek HAŠUĽ st. (Belá n/Cir. C) 32 = 15/17, 46,9%; 25. Ján SOJČÁK (Kamenica n/Cir. B) 28 = 20/4, 46,4%; 26. Martin KOMÁR (Kolonica) 32 = 14/18, 43,8%; 27. Jozef KARĽA (Snina D) 32 = 14/18, 43,8%; 28. Štefan JANKAJ (Snina D) 26 = 10/16, 38,5%; 29. Jozef KIRA (Kolonica) 32 = 12/20, 37,5%; 30. Ján TURČÍK (Košarovce B) 30 = 10/20, 33,3%; 31. Filip SOJČÁK (Kamenica n/Cir. B) 19 = 6/13, 31,6%; 32. Patrik MILČÍK (Kamienka) 31 = 8/23, 25,8%; 33. Igor HAŠUĽ (Belá n/Cir. C) 24 = 6/18, 25%; 34. Ma túš ILIŠKO (Kolonica) 24 = 5/19, 20,8%; 35. František SALANCI (Lieskovec) 30 = 6/24, 20%; 36. Marián BEDNÁR (Belá n/Cir. C) 22 = 4/18, 18,2%; 37. Milan KYSLAN (Lieskovec) 28 = 4/24, 14,3%; 38. Marek HAŠUĽ ml. (Belá n/Cir. C) 14 = 2/12, 14,3%; 39. Dominik CHOMA (Lieskovec) 16 = 1/15, 6,3%. ĽÁK (SOŠT Humenné) 31 = 16/15, 51,6%; 21. Dávid HOJDAN (Kamienka B) 32 = 16/16, 50%; 22. Vlastimil HUSŤAK (Stakčín) 28 = 14/14, 50%; 23. Pa vol DU DA st. (Hra bo vec n/L.) 27 = 13/14, 48,1%; 24. Patrik KA RANDU ŠOVSKÝ (Ka mienka B) 28 = 13/15, 46,4%; 25. Štefan GREŠ (Kochanovce) 31 = 14/17, 45,2%; 26. Mikuláš ŠIŠKAN (Stakčín) 16 = 7/9, 43,8%; 27. Ľubomír REPKO (Pti čie) 14 = 6/8, 42,9%; 28. Šte fan FERJAK (Hažín n/Cir. B) 31 = 13/18, 41,9%; 29. Jakub MACÍK (Kamienka B) 31 = 11/20, 35,5%; 30. Ján MICHALKO st. (Hažín n/Cir. B) 26 = 8/18, 30,8%; 31. Do mi nik GE RE GÁČ (SOŠT Humenné) 24 = 7/17, 29,2%; 32. Samuel IŠTOK (Jabloň B) 32 = 8/24, 25%; 33. Erik MITRO (Jabloň B) 32 = 6/26, 18,8%; 34. Martin Pavlík (Hažín n/Cir. B) 32 = 5/27, 15,6%; 35. Ján HODOR (Jabloň B) 24 = 3/21, 12,5%; 36. Michal ŠUĽAK (Ptičie) 18 = 2/16, 11,1%; 37. František FORRÓ (Kochanovce) 32 = 3/29, 9,4%; 38. Matúš DUDO (Jabloň B) 18 = 1/17, 5,6%. Pozn.:Do rebríčka boli zaradení hráči, ktorí odohrali viac ako 40% zápasov (min. 13 z 32). –ŠTKObSTZ–


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

30.1.2012

DRAHOŠMIHALIŠIN,VOLEJBALOVÝFANÚŠIK,ČLENFANKLUBUVKCHEMESHUMENNÉl ODGYMNAZIÁLNYCHBÚRLIVÝCHČIASAŽPOTICHŠIUSÚČASNOSŤHALY

Zmobilizujmesily…nielennapalubovke,aleajvšetciv hľad isku Posilnili sme sa na poste libera, veľmi dobrá K situácii,ktoráaktuálnevládnev humenskomvolejbale,na No dočkali sme sa. myslimámhernústránkuáčkaseniorov(ajkeď,zdása,žesa Vo vypredanom Gym- voľba, Marcyn Krys, bojovník, kiežby v tejto ne užpomalydvíhame),somsaspočiatkunechcelveľmivyjadro- ná ziu sme „roz bi li“ lichotivej situácii bolo na palubovke viac takých. vať, sem–tam som na web napísal nejaký príspevok a sledo- Novomešťanov, okrem Aj na náhravke sme sa posilnili, podľa môjho val dianie okolo seba.Akosi ma však vnútorný pocit donútil harcovníkov sa v do- názoru, Soták je lepší ako Sukochev. Odvážny, popracovaťnačlánku,kdebysomopísalobdobie,ktorésom brom svetle ukázali aj flegma, nebojí sa. Greg nie je zlý, no Soty je mla dí ci. Soty. „Kubo“ (pozn.: Jakubov) začína po operázatiaľ strávil pri humenskom volejbale.Ako som začal fandiť hu menskí Priam pekelná atmo- cii ramena nabíjať pušku, ale nie je to ešte on. a určilprávetomutošportupevnémiestovosvojomživote. sféra, oslavy postupu, Keď pred pár rokmi zaskočil za zraneného Bolo to na Gymnáziu, mal som tuším 13 rokov, majiteľ pohrebných služieb stojac pri skando- Tholta v semifinále, stal sa z neho pán hrač. na volejbalový zápas ma dotiahla mama. Stále vaní na balkóne celý zápas za nami, nám po Verím, že zamaká, že to bude opäť starý–dobsom behal popri skladacej tribúne, ktorá bola zápase dal 500 korún. Šampanské za ne chu- rý bombardér. Jeho body potrebujeme ako soľ, postavená pri basketbalovom koši. Samotný tilo skvele. Vo finále sme zaplatili nováči- lebo druhý univerzál je momentálne zrelý na zápas som vnímal ako tichší obdivovateľ, i keď kovskú daň, no klub začínal siahať na vyššie uterák. Nový smečiar Dekker je ľudsky možno sem–tam som pobúchal po rebrine alebo (ako méty. V jeho čele stál Ján Grosiar, ktorý vytia- veľmi dobrý chalan, ale herne stále to nazvať) konštrukcii, ktorá bola obalená v mo - hol volejbal v humenskom ponímaní až na nepresvedčil a v športe je to o výkonoch. Nieklitane a nachádzala sa za basketbalovým ko- šport číslo 1. Po striebre (tréner Hronec) pri- torí sa obuli do trenéra. Nie je mu však čo závišom. V hľadisku na balkóne prvého poschodia šiel o rok bronz, už s trénerom Vlkolinským, dieť, keď hráči nesplnia na palubovke to, čo mal svoje miesto jeden malý bubon a sa- ktorý začal kuť zlaté plány. Dal dokopy nesku- majú povedané, nacvičené. Zmení sa tréner, mozrejme svoj „volejbalový“ význam plnila aj točnú partiu: na nahrávke Mirko Matta, na zmení sa automaticky hra Humenného? Ťažká vzduchotechnika, ak tak môžem pomenovať to zná- „učku“ niekedy až nezastaviteľný Miro Jakubov, otázka… Ťažšia odpoveď. me potrubie nad hlavami divákov. Atmosféra libero Maťo Vajda, v tej dobe na tomto poste sú- Keď sa darí, je dobre, aj sa fandí. Keď však fanz prvého balkóna ma riadne „namotala“, opičil ci do „repre“ (škoda, že sa tak nestalo, jeho kariéra dia iba piati – šiesti, sú prekričaní, ako to ukázal som sa po nich a opakoval výkriky, povzbudzo- by sa snáď vyvíjala ináč, než teraz dopadla), na Svidník u nás doma. Nedarí sa, výsledky sú vanie, i keď len na molitane, či rebrinách. Bavi - smeči lietadielko Ondrušek, srdcom a hráčsky slabšie a slabší sú aj diváci. Sú tichší, čakajú. Aj lo ma to, volejbal som si obľúbil. pravý profesionál, hecovač prvej triedy, vtipá- členov fanklubu je na zápase menej. Je nutné to Raz som poprosil maminu, aby mi po zápase lek, typ hráča, ktorý dnes v kádri chýba, veľmi. zmeniť. Fanúškovia, to nie je iba fanklub, sme to získala podpis Branka Pistoviča. Hral tu vtedy Odvekého rivala VKP sme umlčali v semifinále všetci naši v hľadisku. Atmosféra, na ktorú boli ľu„veľký“ Púchov (trojnásobný majster Sloven- (predčasnom finále), v boji o zlato nám patrila dia v hale zvyknutí, sa vytratila, treba ju vrátiť ska), v ďalšom kole došiel VKP Bratislava, hrá- pozícia favorita. Vybičovaná atmosféra, plná späť, oživiť zimomriavky na tele, čo najskôr. či ako Dubš, Hadrava, pár legionárov k tomu, hala, niektorí sa do hľadiska ani nedostali, Zmobilizujme sily! Klub má svoju históriu, aj takú, tiež nabité družstvo, dodnes mám doma ich sedelo sa aj na schodoch… Doma i vonku po ako som ju stručne opísal, od mojich fans zapodpisy. Na našej palubovke sa tiež predstavi- dve víťazstvá a titul bol náš. Historicky prvý, čiatkov až po dnešok. Prežili sme nádherné chvíla Petrochema Dubová, na smeči Procházka, cesta domov dvoma autobusmi (hráči, fan- le na Gymnáziu, búrlivú atmosféru, potrubie boobutý v „namakaných“ červených Nike tenis- klub) trvala do piatej rána. Z Považia do Hu- lo odstránené z dôvodu porušenia, pán školník kách, ktoré vtedy vyšli asi na tri tisícky korún, menné ho sa na vští vi li takmer všetky mal vtedy čo robiť, ale vždy to ponaprával. Boris Mojsejenko, Ukrajinec, ktorý mal ruku ako ko- „benzinky“. Pre niekoho zadosťučinenie prá- Demeter (pozn.: v súčasnosti VT Unicef Bratislavadlinu, Vavrek, Vaník, jednoducho káder boju- ce, je nádhera zodvihnúť majstrovský pohár va) sa raz vyjadril, že bol v Taliansku na pár zájúci o titul. Zabudnúť nemôžem na Žilinu, na nad hlavu. Dodnes mám doma fľašu vína pasoch, ale takú atmosféru, aká bola na „gymku“ ešte nezažil a asi ani nezažije. Naplnil sa nám aj náhravke s Rasťom Chudíkom. Vyrovnanosť z premiérovo „zlatej“ cesty domov. Uff… súťaže bola vtedy až neskutočná, extraliga na- Boli sme hore, v domácich zápasoch hala tak- sen športovej haly, nie raz sa vypredala do mer stále plná, mesto žilo volejbalom, všetko posledného miesta. Za úspechy sme ďakovali, bitá super hráčmi. Vtedy sa mi začal páčiť humenský mužský vo- klapalo. Škoda prehry v nezabudnuteľnom finá- dnes sa až tak nedarí a hneď zatracujeme. Pre lejbal. Na Gymnáziu atmosféra žila priam nesku- le s VKP 3:4, o rok opäť titul, keď si finálovú klub sme už niečo spravili, na palubovke, mimo točne, keď chlapci začali buchotom roztriasať miestenku s nami vybojoval Prešov vedený Be- nej, aj v hľadisku. Mladí hráči by si mali viac vá potrubie, chvíľami som myslel, že až spadne. ňom. Boj o zlato jasne v našej réžii, do zbierky žiť chemesácke farby. V Humennom nie je veľa A Humenčania? Kvalitou slušné družstvo: Beňa, pribudlo druhé zlato. A pred rokom? Bolo z to - športov s podmienkami na úrovni boja o medaily, Osipov, Hronec, Šalata, Zentko, všetko páni hrá- ho striebro, aj keď sme dúfali, že v počte titulov titul, tobôž, keď meno volejbalu na Slovensku či. Atmosféra na zápasoch bola skvelá. Môj vzťah dobehneme Púchov. Niektorí hráči boli z formy, rastie. Reakcie na tento článok môžu byť rôzne. k volejbalu sa prehĺbil, úplne som mu prepadol. viacerí zranení, po finále vyvstali otázky: Ako Nikdy však nesmie utíchnuť Cheéééémes, do Sezóny ubiehali, stal som sa verným divákom, fa- ďalej? S kým? Kariéru ukončil Vajda (podľa toho! Hu – men – ne! alebo My sme doma všanúšikom. Viacero zápasov radím do kategórie mňa bol mysľou inde už v polovici sezóny), de! Na humenský volejbal som hrdý a nie len nezabudnuteľných. Majstrovský Púchov, ktorý odišiel Miňo Hriňák, nech sa mu darí, ako che- na to, čo bolo. Isto ešte veľa pekného príde. DrahošMihališin, v sezóne vtedy ešte neprehral. Zostava hostí mesák odviedol kus dobrej roboty, pobral sa aj členfanklubuVKChemesHumenné bola nabitá menami ako Barbierik, Ogurčák, R. Mizerák, mohol ukázať viac. Janošík, Kováčik, Pistovič a pár dalších, ktorí patrili do „repre“. Na humenskej strane stála mlaď, vekom aj juniori (Sivák, Balej), k nim Beňa, Zbur, na smeči dnes už reprezentačný univerzál Maťko Nemec, ktorého pod Vihorlat v tom čase poslal VKP na hosťovanie. Dodnes si myslím, že my sme z neho spravili hráča, lebo pravidelne hrával, bol vyťažený, zatiaľ čo v „Blave“ by len sedel (stál v chlieviku). Tréner Zbur ho vytiahol, za čo mu je „Nemčúr“ dodnes vďačný. Sezóna bola celkom vydarená, došlo na play–off, v ňom Prešov v silnej zostave: Sopko st., Červeň, Ondrušek, fuzatý nahrávač Kempa, Vlkolinský na lavičke „koňarov“… V našej zostave jedna veľká zmena, došiel Slavko Huba. Pod jeho taktovkou chytili Prešovčania v zápase tri „nulky“ a denník Šport vtedy napísal: Humenčania podporovaní početnou kulisou svojich fanúšikov zvládli zápas lepšie na nahrávke a prihrávke, ich hru umne dirigoval Huba. Druhý zápas sme prehrali asi v tajbrejku, aj ďalšie dva doma a štvrťfinále ule telo. Bolo cítiť napätie, lebo SVF „múdro“ urči lo na rovnaký termín majstrovstvá Slovenska Chéééémes…Zľava(smegafónom)Vlado„Chaly“Chalupkaa (vdreses č.3)DrahošMihališin juniorov, kde sme mali aj Katonu, či Nemca.


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

MsZv Snine:prešportovékluby28750€

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Snine (26.1.) predložil poslanec Anton Vass návrh na zálohové dotácie pre športové kluby v meste. Konkrétne pre Mestský futbalový klub 10 000 €, Mládežnícky futbalový klub 3 000 €, Zápasnícky klub Vihorlat 7 000 €, Mestský tenis club 1 500 €, Mestský volejbalový klub 3 000 €, Stolnotenisový oddiel 1 000 €, Volejbalový klub Skóre 3 000 € a pre Black Tiber Taekwondo Klub Snina 250 €. (zk)

„bojovníci“ viedli 2:0, ale v polovici zápasu bolo už 2:3. Po vyrovnávajúcom góle Zalužického hostia odpovedali dvoma gólmi, takže pred III. tretinou svietil stav 3:5. A taký bol až do 50. min., kedy začala humenská kanonáda a dokonalý obrat. Tretiny: 2:1, 1:4, 6:0. Góly: 10. zalužický (Štefan, Trudič), 12. Forgáč (Suvák), 31. Zalužický (Košč, Leščišin), 50. Leščišin (Fabuľa, Zalužický), 52. Štefan (Zalu žický, Štekláč), 53. Štefan (Zalu žický, Štekláč), 56. Zalužický (Leščišin, Košč), 58. Leščišin (Košč), 59. Štekláč (Spišák, Zima). Vylúčení:2:5 na 2 min., pres.:2:1, osl.: 0:1. R: Mihaľov. D: 70. HK Warriors: Kožlej – Demjanovič, Fabuľa, Zima, Trudič, Suvák, Zalu žický, Spišák, Štefan, Forgáč, Štekláč, Leščišin, Košč. Tréner: Marián Schwarzbacher. (mšk) R.Sobota 16 12 1 1 2 89:36 39 D.Kubín 17 8 3 0 6 62:57 30 Gelnica 16 8 2 2 4 71:72 30 L.MikulášB16 7 0 1 8 77:64 22 Sabinov 16 5 2 1 8 64:83 20 HKWarriors 16 5 0 4 7 67:83 19 Brezno 16 3 1 0 12 58:84 11 TJFKJasenovponúka počas zimnej prípravy futbalovú škvarovú hra ciu plochu. Tel.: 0903 465 642 (V. Chalupka), 0905 778 352 (M. Friga).

Vid in aúčast iv play–off(zat iaľ)prejedného

JUNIORI, I. liga: MHKHumenné–P.Bystrica5:0kont.Hostia na stretnutie nepricesto vali. MHKHumenné–NovéMeston/V.3:0 (3:0,0:0,0:0). Góly: V. Lancoš, Ochraň, Kopec. MHK: Hoferica – Kačur, Kačurik, Turcovský, Fedorjak, Štefanik – Ochraň, Gavaľa, Fedič, Kopec, Grič, V. Lancoš, Vanyo, Gri ger. Tréner: J. Vodila, as.: P. Štekláč. ŽIACI, 8. roč.: Michalovce – MHK Humenné 7:3 (2:2,2:1,3:0). Góly: Kokinda 2, Kluknavský. MHK: Kasarda – T. Lancoš, Čerevik, Nazad – N. Lancoš, Bazar, Buraľ, Kluknavský, Pavlisko, Zelenay. Tréner: A. Szücs. ŽIACI, 6. roč.: Michalovce–MHKHumenné7:16(2:5,2:7,3:4). Góly: Ragan 4, Dubiak 4, Havrilko 3, D. Labanc 2, Štetka, Fic, Karoľ. MHK: Gombár, Hnát – Copko, Fic, Dubiak, Mičej, Labanc, Merva – Csetö, Hančarik, Duhoň, Vasilega, Volkov, Mydlo, Ragan, Havrilko, Štetka, Bobela, Rohaľ, Karoľ. Tréner: A. Szücs, as.: P. Štekláč.

l 1.BKHumenné–Michalovce60:101(12:32, 14:24, 20:25, 14:20). Líder vstúpil do zápasu výbornou obranou, sebavedomí, v základnej zostave mal hráčov s bohatými skúsenosťami z I. ligy a lepším fyzickým fondom, čo sa hneď v I. štvrtine ukázalo ako rozhodujúce. V útoku ľahko a rýchlo prekonávali nedôslednú zónovú obranu Humenčanov. Tí mali až prílišný rešpekt pred súperom, ktorý mal pod obidvoma košmi jasne dominujúceho Šimka (nastrieľal 33 bodov). Hostia kontrolovali náskok, humenskí basketbalisti nemali sily ani schopnosti na zvrat. Rozdiel v skóre je výrazný, v zá vere padla aj stovka. Zostavaa body:Kusko 23, Bakoš 11, Emmel 5, Burič 4, Lošák 2 (Michal Babják 11, Hrivňak 4, Ballasch). (bab) l BKM–BasketHumenné–UVLKošice73:82(14:17, 16:27, 18:21, 25:17). Napriek absencii pivotov Ivanka a Halapiho vystúpili do zápasu domáci dobre a vypracovali si mierny náskok. Veľa zbytočne stratených lôpt však dali hosťom ešte do prestávky možnosť otočiť skóre. Humenčania sa herne hľadali, čo súper využil a získal náskok až 24 bodov. V III. štvrtine domáci znížili šnúrou bodov rozdiel v skóre na 6 bodov, no opäť prišli nevynútené chyby a „veterinári“ svoj náskok udržali. Z humenskej strany to bol podpriemerný výkon s výnimkou Kakutu, mrzí aj zranenie rozohrávača Dzuroveja. Zostavaa body:Kakuta 23, Róbert Hurka 14, Petrik 9, Glasa 13, Benda 8 (Švec 6, Pastirák, Kulik, Dzurovej, Richard Hurka). (zb)

VOLEJBALOVÝVÝSLEDKOVÝSERVIS

Michalovce–1.HFC

HKWarriorsHu menné–Brezno9:5 Zápas ako na hojdačke. Humenskí

1.BKHUMENNÉa BKM–BASKETHUMENNÉPOPOLOVICISEZÓNY

MLÁD EŽNÍCKYHOK EJ OVÝSERV IS

MŠK Spartak Medzilaborce začal 22. januára, odišiel iba brankár Drozd (ukončené hosťovanie, Borov), v pláne je sústredenie a osem stretnutí (Strážske, N. Hrušov, Stropkov – dor., Kamenica n/Cir., Svidník, Raslavice, Jasenov a Stropkov – muži). FOAjax Pakostov tiež už druhý týždeň trénuje v domácich podmienkach, zápasy začnú od polovice februára, koncom mesiaca sústredenie v Tatrách. TJ FKJasenovoficiálne začal prípravu uplynulý piatok a túto sobotu (10.30) bude na svojej škvare hrať zápas so Sninou, v nedeľu (10.30) s V. Kapušanmi. (mšk)

ŽIACI, 6. kolo: Chemes Humenné B – Chemes Humenné A 0:3 (–15,–13,–16) a0:3(–13,–20,–10). Chemes B: Boris, Harvilik, Kopil, Kopka, Kovalčin, Krajník, Marek, Šteňko, Zgibor. Tréner: Ľ. Selecký. Chemes A: Ridarský, Polák, Petráš, Kríž, Šafran, Rusnák, Hamaďák. Tréner: M. Feduš. ŽENY/JUNIORKY/KADETKY: Vranov–ChemesHumenné1:3(25,–20, –19,–15) a 0:3 (–28,–25, –24). Chemes: Hudáková, Štibláriková, Kamasová, Turčíková, Žinčáková, Kovaľová, liberá Csontosová a Dzanová (FeškaničoV sobotu 4. februára 2012 o 16.00 vá). Tréner: E. Kudzej. Snina–Prešov3:0 hod. (nie na poludnie, ako uvádza (19,15, 19) 3:0(9,19,14). ŠK Skóre: Štofíková, str. 9) sa stretne 1. HFC Humenné Jacinová, Runčáková, Olexová, Čokinová, na michalovskej „umelej“ tráve s ta - Gavronová, libero Lechanová (Aľušíková, Komojším prvoligistom MFK Zemplín. váčiková, S. Laj-tárová). Tréner: E. Štofík. Kto môžte, príďte povzbudiť. (mšk)

II.HOK EJ OV ÁLIG A,16.KOL O

30.1.2012

Sedem víťazstiev – šesť prehier – siedma pozícia v tabuľke s trinástimi účastníkmi, predposledné miesto do play–off. Čo na to tréner basketbalistov 1. BK Humenné Jozef Babják? – Spokojný nie som ani s doterajším umiestnením, ani s hrou. Pri hodnotení však beriem do úvahy to, koľko hráčov odohralo prvú polovicu sezóny, koľkí boli zranení, aj to, že máme v družstve hráčov, ktorí dochádzajú z Bratislavy. Základná päťka sa často menila, chýbala zohratosť, nezanedbateľný je aj výkonnostný rozdiel medzi staršími a mladými, ktorí sú v pre vahe. To, že mladých hráčov máme viac je ale dobré z hľadiska budúcnosti. Do zápasov nastúpilo celkovo 16 hráčov, štyria z nich – Kontuľ, Geľo, Burič a Babják Michal hrali v 11–tich zápasoch, Kováč v 10–tich, Lošák a Hajdučko nastúpili deväťkrát. Najviac nás mrzia dve domáce prehry. Zhodou okolností obe s družstvami z Krompách. Hlavne prvý polčas s Dastetom bol z našej strany veľmi zlý. Verím však, že tak, ako sme s nimi doma prehrali, tak v opti málnej zostave môžeme u tohto súpera vyhrať. Do družstva sa po zranení vracia Kusko, pod kôš sa znova chystá Boršč, opäť pomáhajú aj skúsenosti Bakoša. Druhá časť súťaže je u nás stále lepšia ako prvá. Mladíci sa zlepšujú, starší hráči pred play–off nachádzajú motiváciu k víťazstvám. V tejto súťaži niet vysloveného favorita. Preto by sme chceli po základnej časti súťaže získať aspoň piate miesto, herne sa zlepšovať a play–off neskončiť po prvom kole. Družstvo BK M–Basket Humenné má po polovici sezóny na play–off isté manko. Aby sa zmestili medzi osmičku najlepších po základnej časti sezóny, budú sa mať čo obracať. „Do sezóny sme vstupovali bez výrazných zmien v kádri, ako aj reali začného tímu. Družstvo tvoria hráči: Ivanko, Michal Halapi, Hurka ml., Benda (hrajúci asistent trénera), Dzurovej, Kakuta, Glasa, Kelemeca, Lopata, Krajňak, Petrik, Kulík, Pastirák, Švec, Savka. Trénerskú taktov ku majú v rukách Mgr. Hurka st.

V prípraveChudinai Demčák Užajštvrtol ig isti Po uzdravení nastúpili už aj Tomáš Sima

a kapitán Michal Paraska, naopak rady chorých určil S. Karnaj. Do prípravy v 1. HFC sa zapojila počnúc sobotou aj dvojica Vladimír Chudina a Daniel Demčák. Výsledok hovorí za celý priebeh zápasu. l 1.HFCHumenné–Strážske9:0(5:0). Góly: 40., 43. a88. Pavol Šuľák, 6. a53. Pe ter Šuľak, 16. a 62. Ljubarskij, 18. Jurov, 70. Sima. 1. HFC: Balint – Pe. Šuľak, Hreško, Paraska, Dysko – Jurov, Ljubarskij, C. Va siľ, Legdan – Voroňák, Pa. Šuľak (Koromház, Chudina, Demčák, Sima). l Snina–Sobrance3:1(1:1), góly: Š. Pčola, M. Pčola, T. Pavlina. MFK: (I.p.) Pe. Diňa – Kopáč, J. Lukáč, F. Hanc, Regula – Wiener, Ľ. Jankaj, E. Drančák, Š. Pčola – Budi, Matiko. (II.p.) Lojka – Krajník, R. Tomčák, J. Lukáč, M. Pčola – Holovka, Jankaj, Popovič, Hišem – M. Lukáč, Matiko. l dorast–starší:Snina – 1.HFC Humenné 2:2, góly: Besehanič, vlastný – Macej, Kuzma; mladší:Snina – 1.HFC Humenné 4:1, góly: Sentelik, Lazenga, Pavlisko, jano – M. Porvaznik. (mšk)

-

PLAY–OFFMEVZA2011/2012

Ljubljana (1) – Viedeň (8), Innsbruck (2) – Zahreb (7), Aich/Dob (3) – Chemes Humenné (6), Amstetten (4) – Kaštela (5). lChemes Humenné – Aich/Dob 11. februára o 18.00 hod. (sobota), odveta 15. februára (streda). V prípade stavu zápasov 1:1 určí postupujúceho „zlatý“ set. l Kaštela – Amstetten 3:1 (–18,22,30,22). (mšk)

ZEMPLÍNSKAVOLEJBALOVÁLIGA lMichalovce–SokolHumenné1:3(–23, –19,18,–15) a 1:3(–20,–19,17,–25). VK Sokol: Chalupka, Škovranko, Bačovčin, Derenin, Havriško, Savkanič, Hažinčák, Balint, Horňák.

a asistent Benda. Bilancia štyroch výhier a deviatich prehier je odrazom situácie, ktorú výrazne ovplyvňuje fakt, že niektorí hráči kvôli vysokoškolským študijným a pracovným povinnostiam mimo domova sa nemôžu zúčastniť všetkých zápasov. V neposlednom rade tento súťažný ročník je plný zranení rôzneho druhu. Boli sme tak často nekompletní, čo vo vyrovnaných stretnutiach zavážilo. Na margo víťazstiev sa pod úspech podpísala hlavne bojovnosť a tímový duch. Aj keď sa nachádzame v druhej polovici tabuľky, máme nastrieľaných 1 035 bodov (čo je priemer 80 bodov na zápas). Takže útok je silná stránka mužstva. Horšie je to v obrane, čo bolo citeľné vo viacerých zápasoch, keď nám chýbali najmä podkošoví hráči Ivanko a Halapi. Veľmi nás mrzia prehry na UVL Košice, kde sme prehrali vyhratý zápas, ako aj v derby s 1. BK Humenné, ale aj vysoká prehra v Levoči. Ceníme si víťazstvá, ako aj tesnú prehru s Aboviou. Ak aj družstvo prehrá, ale podá bojovný výkon ako napríklad v Bardejove, s Kapybarmi, či spomínanou Aboviou, vládne spokojnosť. Máme úzky káder kvôli viacerým okolnostiam, vyzdvihnúť chceme kolektívny a bojovný duch družstva. Ako štatutár klubu chcem poďakovať trénerovi Hurkovi a všetkým chlapcom družstva za výkony v prvej polovici súťaže a za reprezentáciu klubu. A poďakovanie patrí aj administratívno – technickej pracovníčke klubu Zdenke Bendovej. Cieľom do druhej polovice súťaže je zabojovať o účasť v play – off, ešte sa nevzdávame,“ dodal Jozef „Pepo“ Benda. Tabuľka po 13. kole: Michalovce 13 11 2 1110:749 24 DastetKrompachy 12 10 2 896:764 22 UVLKošice 13 9 4 968:889 22 KapybaryKošice 13 8 5 1006:956 21 Levoča 13 7 6 1009:869 20 AboviaKošice 13 7 6 904:856 20 1.BKHUMENNÉ 13 7 6 889:861 20 Bardejov 12 7 5 906:850 19

Kovohuty Krompachy M–BASKET HUMENNÉ Eilat Prešov Kežmarok Sabinov B

12 13 13 13 13

7 5 4 9 3 10 2 11 1 12

922:884 1035:1151 772:895 862:1045 674:1184

19 17 16 15 14

II.BASKETBALOVÁLIGAMUŽI,14.KOLO


15 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–II.LIGA MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–III.LIGA 9. KOLO: Devils–Myslina5:7(2:4), E. Hodor, J. Macej, Š. Mažerik, J. Beňo, R. Kuruc – J. Valkučák 3, D. Valkučák 2, C. Vasiľ, M. Koc. Belán/Cir.– Mestská piváreň 4:7 (4:4), L. Hišem 2, P. Karľa, V. Diňa – T. Sima 3, T. Kula 2, A. Kuľus, D. Čopák. Aston–Satlan5:6(3:4),T. Karas 2, E. Lucik 2, P. Mihalič – M. Ruščanský 2, M. Belcák 2, J. Ondik, M. Max. Drekos–Proteo 6:3(1:0),M. Matej 3, V. Praščák 2, I. Andraško – V. Melník 2, Š. Brza. Z. Hámre–Oldratigroup1:12(0:5),M. Guľak – L. Kuzma 4, J. Kuzma 3, J. Baláž 3, P. Olexa, A. Callegari. Drekos 9 7 2 0 55:25 23 OldratiGroup 9 6 2 1 50:25 20 Mestskápiváreň 9 6 2 1 56:35 20 Proteo 9 5 0 4 41:40 15 Aston 9 4 0 5 49:52 12 Myslina 9 4 0 5 38:42 12 Belán/Cir. 9 3 0 6 33:33 9 Devils 9 3 0 6 35:46 9 Satlan 9 2 1 6 32:61 7 Z.Hámre 9 1 1 7 23:53 4

9. KOLO: Lackovce–Wagamama 0:9 (0:6), Martin Breda 8, D. Ondruško. Topoľovka–KP127:2 (2:2),J. Mihaľov 3, R. Tomčák 2, V. Šatník, Ľ. Ďurian – P. Krajkovič, M. Krajkovič. N.Sitnica–Angels3:9 (1:3), Ľ. Hubcej 2, B. Varhač – V. Grundza 3, A. Šalata 2, P. Mycio 2, M. Ferčák, Ma. Kuruc. Slovaktual Brestov–EnergySistem4:2(2:0),E. Sakalik 2, J. Žipaj, M. Horvat – D. Suchý 2. AmamsHrabovecn/L.mal voľno. Angels 8 8 0 0 79:13 24 LegiaTopoľovka 8 7 0 1 46:20 21 Wagamama 8 6 0 2 42:25 18 N.Sitnica 8 5 0 3 34:31 15 KP-12 8 4 0 4 32:40 12 EnergySistem 8 3 0 5 25:41 9 SlovaktualBrestov 8 2 0 6 23:44 6 AmamsHrabovec 8 1 0 7 23:57 3 Lackovce 8 0 0 8 11:44 0

1–DREKOS– víťaz II. ligy, v hornom rade úplne vpravo Ján Rak, najlepší brankár II. ligy; 2 – KIA HUMENNÉ – víťaz I. ligy. Horný rad zľava Martin Dudič, Jaroslav Mihalič a Peter Murinčák, ktorý zároveň získal aj cenu pre najlepšieho hráča I. ligy; 3 – POHÁR PRIMÁTORKY odovzdal Petrovi Mu rinčákovi jej zástupca Ondrej Semanco; 4–ANGELS–víťaz III. ligy.

1

2

4

3

-

30.1.2012

MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–I.LIGA,9.KOLO–O POHÁRPRIMÁTORKYMESTA

Rozh odl ivzáj omnéboj e:1.KIAHum enné Kamenican/Cir.–KIAHumenné2:5(1:3) Góly:Kušion, Karnaj – J. Mihalič 2, G. Horvat, T. Opiela, Murinčák. R: Moroz, Tuček st. Kamenica n/Cir.: M. Madeja – Š. Gajdoš, V. Kušion, R. Kirvej, S. Hamaďák, O. Čabák, J. Karnaj, J. Šedzmák, I. Čerhit. KIA: M. Dudič – P. Murinčák, T. Opiela, R. Chalupka, J. Mihalič, M. Čerňa, G. Horvat. l Už v 1. min. Kušion otvoril skóre, ale v 30. sek. Mihalič vyrovnal a v 8. min. už favorit viedol (G. Horvat). Obom šlo o veľa: záchrana, resp. víťazstvo v I. lige. V 12. min. opečiatkoval Kirvej brvno, od min. viedli „KIA – červení“ už o dva góly (J. Mihalič). V 18. min. trafil Horvat ľavú žrď a v 20. min. J. Mihalič pravú. V 28. min. Čerňa najskôr mieril do žrde, v dorážke ho vychytal Ma deja, no Opiela predčasne určil víťaza zápasu i I. ligy. Po piatom góle Murinčák zakončil skôr ako Chalupka. Posledné slovo mali Kameni čania, no tešila sa KIA. Najlepší: Kirvej – Murinčák.

Ivanko napálil žrď, ale z ďalšej akcie skóroval a v 29. min. napol sieť aj Líška. A v 33. min vyrovnal. Binda vyškriabal na brvno tutovku Šama, no na bombu Horaniča nemal nárok. „Sovy“ si nakoniec strieborné víťazstvo ustrážili bez problémov. Najlepší:Vožný – Ivanko.

Muchateam–Stavivá3:2(1:1) Góly: A. Lojan 2, M. Hreha – Be zeg, M. Šalata. R:Moroz, Tušek st. Muchateam:M. Kira – M. Hreha, M. Prislupčák, P. Dzurovej, A. Lojan. Stavivá:Š. Brza – P. Bezeg, V. Voroňák, Kolesár, M. Goga, T. Goga, Demčák, Jurov, M. Šalata. l Muchovci došli na poslednú chvíľu, ale bez možnosti striedať. Taktika „stavbárov“ – všetko na Voroňáka (na Kráľa strelcov potreboval 1 gól) – bola zrejmá od úvodu. Dvakrát žrď však napálil „muchovský“ M. Hreha a v 11. min. otvoril skóre. V závere polčasu vyrovnal Bezeg tečom a v 30. min. Šalata vývoj otočil. Len na chvíľu, lebo Lojan vyrovnal. Voroňákovi nebolo dopriate, dvakrát naVodomont–Udava6:2(4:2) Góly: L. Lukáč 2, V. Chudina 2, B. pol bočnú sieť, v tutovke sa mu lopta Firkaľ, M. Čokina – M. Koscelnik, „zamotala“. A tak Lojan vymietol ši Ondica. R: Moroz, Tušek ml. Vodo- benicu. Tešili sa „muchovci“, Voromont: M. Klamár – R. Albičuk, B. ňák sa snažil, ale potrebný gól Firkaľ, V. Chudina, R. Lukáč, M. nestrelil (napokon mali s Ivankom Adam, L. Lukáč, M. Čokina. Udava: rovnako po 14, ale vo výhode bol Miloslav Breda – J. Greško, M. strelec Autolancu, keďže jeho tím Koscelnik, I. Komjaty, L. Ondica, L. skončil v tabuľke horšie). Najlepší: Gerda, J. Havrilčák, J. Vološin. l Skó - Lojan – M. Šalata. re otvoril špílmacher „vodárov“ L. LuBrodwayclub–D 266:3(2:2) káč v 2. min., udavčiansky Koscelnik Góly:Bačik 2, Pa. Šuľák 2, Dzurjo, odpovedal bombou do žrde a v ďalšej Ma. Hajdučko – E. Drančák 2, Hiakcii vyrovnal. Prihrávku M. Čokinu šem. R:Moroz, Tušek ml. Brodway: pred prázdnu bránu zúročil Firkaľ, Liška – Bačik, Kokočák, Kostovčík, prienik Adama využil gólovo L. Lu- Ma. Hajdučko, J. Surmin, Dzurjo, Pa. káč. Ondica znížil, ale v čase 19:28 Šuľák, Pe. Šuľák, Maskaľ. D 26:Pe. min. „vodárov“ upokojil Čokina. V 27. Diňa – P. Hišem, E. Drančák, M. Bumin. zvyšoval presnou strelou V. di, Jankaj, Krajnik. l Vedenia sa ujali Chudina, resp. Komjaty vo vyloženej „Brodway“, ale Sninčania zavelili šanci trafil iba žrď, v 37. min. z uhla k polčasovému obratu. Vyrovnal mla bombou brvno. A tak uzavrel skóre dý Drančák a vedenie získal Hišem. v čase 39:31 min. V. Chudina. A to ešte bomba Krajníka lízla žrď Najlepší:L. Lukáč – Ondica. a Hišem v 19. min. ju napálil. Zaváhanie Diňu využil v 20. min. Dzurjo. Buboteam–Autolanc10:6(5:2) Ak Brodway nechcel skončiť Góly: Streňo 4, Vožný 3, Horanič, posledný, musel bodovať, čo Pa. ŠuKulich, Šamo – Devečka 2, Ivanko 2, ľák gólom zreálnil, Bačik náskok v 28. Liška 2. R:Tušek st, Tušek ml. Bu- min. zvýšil. Jedovka Hišema skončila bo team: Jakubek – M. Vožný, M. na žrdi, Drančák mieril presne a Hišem Rada, E. Streňo, Kulich, Horanič, z 2 m vedľa. Záver však patril Brodway. Šamo. Autolanc:D. Binda – M. De- Najlepší:Bačik – Drančák. (mšk) večka, Matúš Ivanko, Liška, T. Bodnár. l „Autičkári“ nastúpili KIAHumenné 9 7 0 2 40:22 21 Buboteam 9 7 0 2 46:24 21 v oklieštenej zostave, bez možnosti Vodomont 9 7 0 2 50:26 21 striedania. Nábojom zápasu bola aj Muchateam 9 5 0 4 29:30 15 skutočnosť, že Ivanko (Autolanc, 12) D26 9 4 1 4 22:27 13 i Streňo (Bubo team, 10) bojovali Udava 9 3 1 5 22:28 10 o titul kráľa strelcov (Voroňák 14). Stavivá 9 3 0 6 28:40 9 A práve Streňo začal zápas dvoma Autolanc 9 3 0 6 34:46 9 gólmi, Ivanko trafil iba žrď, po chvíli BrodwayClub 9 3 0 6 39:55 9 Streňo spojnicu. Devečka znížil Kamenican/Cir. 9 2 0 7 26:38 6 O poradí na 1. až 3. mieste rozhodli a v 17. min. vsietil Ivanko kontaktný gól. V 19. min. „zavesil“ z uhla vzájomné stretnutia: Bubo team – KIA Vožný, v čase 19:22 skóroval Streňo Humenné 3:6, KIA Humenné – Vodobrejkom v oslabení. V 26. min. mont 2:1, Vodomont – Bubo team 0:3. Ocenení jednotlivci: l I. LIGA: BRANKÁR: Martin Klamár (Vodomont); HRÁČ: Peter Murinčák (KIA Humenné); STRELEC: Matúš Ivanko (Autolanc) 14 gólov; l II.LIGA:BRANKÁR: Ján Rak (Drekos); HRÁČ: Jaroslav Kuzma (Oldrati group); STRELEC: Tomáš Sima (Mestská piváreň) 22 gólov; l III.LIGA: BRANKÁR: Maroš Mihaľov (Legia Topoľovka); HRÁČ: Lukáš Gabák (Angels); STRELEC: Martin Breda (Wagamama) 23 gólov.


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

30.1.2012

P r e d a j palivového

DREVA metrovice Kontakt:

0917808909,7881073 volať od 7. do 16. hod.

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉPREDMETY _ VÝZDOBAKOSTOLOV ASPOLOČENSKÝCHMIESTNOSTÍ

OBJEDNÁVKY NON-STOP ajtel.7756644,7767444,0908100123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA:9.00–12.00hod.

ZáložňaZ-Kredit Staničná11, Humenné Tel.7721560,0908254153

Fir maVASpo nú ka pre bí ja niea pre čiste nie od pa do výchpo tru bí od WC, umývadiel, guličiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publicistikya spravodajstva–M.Šimkulič,A.Šimkuličová)a 0577888101(odd.športu–M.Škuba,skuba.podvih@inmail.sk),fax0577888101, e-mail:podvih@mail.t-com.sk,www.podvihorlatom.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadané rukopisynevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskom redakcie.ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.30hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Stredná odborná škola technická Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka v školskom roku 2012/13

absolventom 9. ročníka základnej školy výchovu a vzdelávanie v týchto odboroch: q 2675 6 q 3917 6 03 q 2413 4 q 2697 4 q 3447 4 q 6405 4 q 6405 4

Študijné odbory (4-ročné s maturitou): elektrotechnika - špecializácia počítačové systémy a počítačové siete technické a informatické služby - v elektrotechnike Študijné odbory (4-ročné s maturitou a výučným listom): mechanik strojov a zariadení - špecializácia na obsluhu a programovanie CNC strojov mechanik elektrotechnik - špecializácia aplikovaná informatika grafik digitálnych médií pracovník marketingu - špecializácia manažér obchodu pracovník marketingu, športová trieda (futbal, volejbal)

Učebné odbory (3-ročné s výučným listom, možnosť pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť štúdium maturitnou skúškou): q 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika q 2433 2 00 obrábač kovov Milí deviataci, radi Vás privítame v našej škole. Ak máte záujem, príďte, dvere k nám sú vždy otvorené! Konkrétnejšie informácie získate : „ na telefónnom čísle 057/7752989 „ na e-mailovej adrese skola@sosthe.edu.sk „ na webovej stránke www.sosthe.edu.sk

-

30. 1. 2012

Stavebná firma M–MAX Vy viete čo, my vieme ako

Po nú ka me za bezkonku renčné ce ny: l kompletné rekonštrukcie bytov a domov l voda, plyn, kúrenie, elektroinštalácie s revíznou správou l odvoz sutiny a vzniknutého odpadu Tel. 0915 936 188, 0918 778 921, 0903 018 830

www.m–max.eStranky.sk

OBEC JANKOVCE Starosta obce Jankovce podľa § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V JANKOVCIACH Podmienky: l vzdelanie pedagogického smeru určené pre príslušný druh a typ školy (podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) l najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti l vykonanie prvej atestácie podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch l bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka Požadované doklady: l písomná žiadosť, profesijný životopis l overené kópie dokladov o vzdelaní l potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti l výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace l písomný návrh koncepcie rozvoja školy l súhlas na použitie osobných údajov Viac informácii na www.jankovce.ocu.sk „Výzvy“. Uzávierka prihlášok 21. februára 2012 do 15.00 hod. Prihlášky a doklady posielajte v zalepenej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ“ na adresu: Obecný úrad Jankovce, 067 24 Jankovce 74.

Nové možnosti pre žiakov 9. ročníkov na Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach v školskom roku 2012/2013 otvorí nové študijné štvorročné odbory. Po ukončení maturitnou skúškou možnosť štúdia na vysokej škole. – 7646 6 vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť – žiak po ukončení študijného odboru si nájde uplatnenie v domovoch sociálnych služieb, v do movoch dôchodcov, v detských domovoch a zariadeniach, ktoré sa starajú o občanov rôznych vekových skupín s príslušnou starostlivosťou. – 7661 6 sociálno–výchovný pracovník – študijný odbor poskytuje predpoklady na uplatnenie sa v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb. – 3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – absolvent si nájde uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb, v oblasti inšpekcie práce, či zodpovedajúcich profesií v rámci samosprávy a štátnej správy a pri spracúvaní do kumentácie BOZP v organizáciách. – 2418 4 – mechanik hasičskej techniky – absolvent sa uplatní v zodpove dajúcich pracovných pozíciách hasič, hasič – záchranár, technik – strojník, technik špecialista – strojná služba na úseku hasičskej ochrany. Podrobnejšie informá cie o možnostiach štú dia na na šej ško le je mož né získať osobne v síd le ško ly, na te le fónnom čís le 057/7321 348, prí padne na we bo vej stránke ško ly www.so saw.sk.

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvové parkety dub Family, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur s DPH l kvalitná nemecká laminátová podlaha

DUB SARAGOSSA 7mm 5,99 EUR/m2 s DPH

V PONUKE: l plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily l eurookná l drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) l interiérové dvere v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA MESTA SNINA NA ITF SLOVAKIATOUR 2012

NIFARMA Piatykrát na veľtrhu cestovného ruchu M I Udavské ponúka

Veľtrh ITF Slovakiatour patrí k najvýznamnejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku i v strednej Európy. Mesto Snina sa na veľtrhu cestovného ruchu zúčastnilo už piatykrát. Zastupovali ho zamestnanci MsÚ v Snine Ing. J. Džomeková, Ing. M. Mrázová, Mgr. K. Harmaňošová, Mgr. J. Miková a Š. Čus. Veľtrh prináša komplexný pohľad Lukša a prednostka Jana Rosičoponúk na strávenie dovoleniek vá. Okrem rodákov sninskú expoa cestovanie prostredníctvom zíciu navštívili aj osobnosti, ktoré cestovných kancelárií, domácich sú nápomocné nášmu regiónu. a zahraničných regiónov, zahra- Medzi nimi boli primátori a staničných turistických centrál a sub- rostovia iných miest a obcí, prajektov poskytujúcich služby ces- covníci ministerstiev zaoberajútovného ruchu. Mesto Snina sa cich sa rozvojom cestovného ruúspešne prezentovalo medzi chu a regionálnym rozvojom. Bol množstvom vystavovateľov zo medzi nimi aj Marián Mrva z Minis Slovenska, Čiech, Maďarska, terstva dopravy, výstavby a regioPoľska, Nemecka a ďalších kra- nálneho rozvoja, ktorý poskytuje jín. Aj tento rok boli všetci veľkú pomoc pri zakladaní návštevníci sninskej expozície Oblastnej organizácie cestovného prekvapení aktivitami, rozvojom ruchu Horný Zemplín a Horný Šaa napredovaním mesta. Veľký ob- riš. Milým prekvapením bola aj potomka rodiny div si vyslúžilo najmä biokúpa- návšteva lisko Sninské rybníky, ktoré Rhollovcov – Dušana Rolla, ktorý v priebehu jedného mesiaca v let- sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj nej sezóne navštívilo 70 tisíc a dobré meno mesta Snina. návštevníkov. Tradičný záujem Ďalším vzácnym hosťom bol Mirobol aj o drevené kostolíky, Ná- slav Holečko, kurátor pre rodný park Poloniny, Astronomic- kresťanské tradície v Národnom ké observatórium v Kolonickom osvetovom centre. Organizátori sedle, cyklotrasy, turistické chod- prezentáciou Sniny a regiónu níky a ubytovacie služby. Expozí- oslovili účastníkov veľtrhu a veria, ciu sniské ho stán ku osobne že ich inšpirovali k návšteve najvýprezentovali aj primátor Štefan chodnejšieho cípu Slovenskej reMilovčík, viceprimátor Michal publiky. Ing. Jana Džomeková

V HUMENSKOM DENNOM CENTRE FAŠIANGY PRE SENIOROV

Nechýbali šišky ani tombola

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) 26. januára usporiadal v Dennom centre na Sídlisku III v Humennom fašiangové posedenie s kultúrnym programom a tombolou. Člen ky vý bo ru An na Andi ľo vá, O kultúrny pro gram sa po sta ra He le na Ru žinská, Ing. Viera la časť na šich dô chodcov zo Kmi ťo vá, Má ria Mi halči no vá sú bo ru Vandrovni ca. Po a Fran tiš ka Króo vá pripra vi li dobrom ob čerst ve ní sa spie va pre 75 účastní kov po du ja tia lo a všetci sa lú či li s tým, že sa prí jemný pod ve čer. Šiš ky osob- te šia na ďalšie stretnu tie. ne pripra vi la pa ni Króo vá. JUDr. Fran ti šek Ko mo ra

HYPERNOVA V HUMENNOM V PREVÁDZKE UŽ LEN DO MÁJA

Na brehu Laborca nový objekt

V uplynulých dňoch média priniesli správu o tom, že Hypernova 1. mája zatvorí svoju prevádzku v Humennom, čím zruší aj 40 pracovných miest v Humennom. Ako to uviedla hovorkyňa spo - tívnu možnosť, ako ju urobiť proločnosti Ahold Retail Slovakia, fitujúcou. Podľa našich informácií dôvodom zrušenia prevádzky Hy- sa v tejto časti mesta začne s vý pernovy v Humennom je finančná stavbou reprezentatívnejšieho strata nákupneho centra, ktorá nákupného centra. Projektant je už dlhší čas nepodporovala cel - s návrhom hotový a k realizácii kové pozitívne výsledky spo - stavby bolo už vydané aj sta ločnosti, ktorá nevidí perspek- vebné povolenie. (aš)

Profesionálny fotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

BETTY požičovňa karnevalových masiek Staničná č. 11 prízemie

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

HUMENNÉ Inf: 0905 313 734

l l l l l

zemiaky cibuľu jablká kapustu kŕmne zmesi pre hydinu, zajace a psy

l

miešaný šrot a pšenicu

Dovoz zdarma Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175

30. 1. 2012

Novootvorená predajňa textilu

KKrátkaIul.,K A Humenné (smer nová Poliklinika) ––––––––––––––––––––––

Pondelok TOTÁLNY VÝPREDAJ všetko po 0,30 Eur Utorok – Streda NOVÝ TOVAR Štvrtok – 50 % zľava Piatok – 70 % zľava

––––––––––––––––––––––– Navštívte nás, neoľutujete! Ceny textilu do 4 Eur

Parfu mé ria Mó da v Humennom na Námestí slobody v Snine v OD Herkules ponúka značkové parfémy Christian Dior, Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Bvlgari

a módne dámske oblečenie STD DONIVO a.s. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou

prijme do pracovného pomeru vodiča MKD Podmienky : – Prax vodiča v medzinárodnej kamiónovej doprave – Prax v jazde s prívesmi a návesmi – Zodpovednosť – Spoľahlivosť – Orientačné schopnosti – Vodičský preukaz skupín A, B, C, E, lekárska prehliadka, karta vodiča, psychotesty Kontakt : p. Buzek : tel: 0574860754, 0918989014, e–mail: buzek@std–donivo.sk

Úspech našej firmy spočíva v systéme predaja, školení a motivovaní nových ľudí. Na trhu sme generálnym partnerom spoločnosti Čez Slovensko. Naši partneri v rámci rozširovania svojich aktivít hľadajú nových obchodných zástupcov, vedúcich pobočiek a asistentov managera pre všetky regióny východného Slovenska. POŽADUJEME: min SŠ, chuť pracovať a napredovať v obchode, časová flexibilita. PONÚKAME: jedinečnú príležitosť kariérneho a finančného rastu, ubytovanie v PO, služobné auto, zaškolenie na náklady spoločnosti.

Kontakt: 0911 360 067, 0948 360 656.


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

30. 1. 2012

I n z e r á ty p r i j í m a m e a j t e l e f o ni c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predám lyže zn. Salamon 170 cm, ako nové. Výhodná cena. Tel. 0903 639 818. l Predávame palivové drevo. l Dám do prenájmu, resp. predám Tel. 0917 840 571. 3–izb. byt na Ševčenkovej ul. v Hu - l Predám konzumné zemiaky z domácej produkcie. Cena 0,13 mennom. Tel. 0905 649 213. l Dám do prenájmu (resp. pre- Eur/kg. Tel. 0915 864 191. dám) garáž v Humennom za Poš- l Predám konzumné zemiaky po tou 3 (býv. priem. trhovisko). Tel. 0,25 Eur/kg. Tel. 0907 222 102. l Lacno predám zachovalú koženú 0915 560 780, 0903 904 520. l Dám do prenájmu garáž pri rohovú gaučovú súpravu sivej Tescu v Humennom. Cena 35 Eur. farby + bytové doplnky grátis. Tel. 0904 900 291. Tel. 0903 311 107. l Dám do prenájmu garáž pri l Predám krátku guľovú zbraň CZ kaštieli v Humennom. Tel. 0907 9 mm LUGER. Cena dohodou. Tel. 0915 847 975. 420 534. l Ponúkame do prenájmu, resp. l Predám komplet súčiastky na vý na predaj skladové a parkovacie robu malotraktora (pojazdný MT priestory v Humennom. Tel. 0905 domácej výroby). Cena dohodou. 622 985. Tel. 7762 639 po 17. hod. l Predám nové pneumatiky 10,00x20 – 4 ks, vodiace. Cena dohodou. Tel. 0915 847 975. l Pre dám Seat Leon 1,6, r. v. 2009, naj. 33 000 km, 1. ma l Vymením 2–izb. byt v OV v Micha- ji teľ. Ce na do ho dou. Tel. lovciach za 2–izb. byt v Humennom. 0905 334 178. Dohoda. Tel. 0919 022 733. l Predám Multicar M25 – trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena dohodou. Tel. 0905 499 336. l Predám Daewoo Lanos 1,5, r. v. 1999, garažované, 76 000 km, 1. l Kúpim stavebný pozemok, resp. majiteľ. Cena dohodou. Tel. 0908 dom v Humennom. Tel. 0903 900 923. 371 275, 775 7444.

Prenájom

Výmena

Kúpa

Predaj l Predám garsónku na Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám komplet zrekonštruovaný 2–izb. byt v OV, 64 m2 na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0908 215 861. l Predám pekne zrekonštruovaný 2–izb. byt na Ševčenkovej ul. v HE. Tel. 0918 861 447. l Predám 3–izb. byt v Hu mennom. Tel. 057 7784 143. l Predám 3–izb. byt v šesť BJ v Košarovciach č. 197. Vlastné vykurovanie a vodomer. Tel. 0905 712 378. l Predám 4–izb. byt v OV na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0907 956 293. l Predám priestory na podnika nie blízko Humenného. Tel. 0917 366 554. l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom blízko centra mesta v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Predám dom v Snine. Tel. 0904 608 598. l Predám garáž oproti SPP v Hu mennom. Tel. 0948 677 191. l Predám garáž pri Tescu v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám pozemok na Domaši Po ľane. Tel. 0908 982 721. l Predám pozemok na Domaši Eve. Tel. 0903 639 818. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786.

Drobnochov l Predám 4–mesačnú fenku bigla trikolor, odčervená, zaočkovaná, s očkovacím preukazom, bez PP. Tel. 0918 448 980.

Rôzne l Vyučujem (aj doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908 145 872. l Výroba kuchynských liniek, vsta vaných skríň a iný nábytok na mieru. Tel. 0907 455 965. l Spracujem účtovníctvo vráta ne miezd, daňových priznaní, DPH, prehľadov a súhrnných vý kazov. Tel. 0903 593 434, 0911 593 434, 057 3811 894. l PREPRAVA OSÔB 8+1 PO EÚ. Tel. 0907 957 782. l Preprava 9–miestnym klimati zovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l Sťa ho va nie a pre voz ma te ri á lu 3 to no vým autom. Tel. 0905 497 390. l AUTODOPRAVA po SR a EÚ. Úžitková hmotnosť do 6 ton, 17–18 paletových miest. Tel. 0915 847 975. l Chcete šetriť? Meranie účinnosti spaľovania v krboch, peciach, kotloch… Tel. 0911 975 953.

Ponuka práce l Hľadám pani na upratovanie rodinného domu v Humennom. Tel. 0905 474 773. l Prijmem do TPP upratovačku. Tel. 0905 551 998, 057 7796 177. l Prijmeme účtujúceho čašníka–čašníčku. Tel. 0907 620 835. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l Prijmeme zámočníkov s CO2, práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l Erotický salón v Starej Turej prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma, pracovná doba i brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa konečne finančne nezávislou. Tel. 0905 244 226. l Hľadám tesárov živnostníkov, aj partie na prácu v ČR. Prax so systémom DOKA, PERI. Tel. 00420 721 030 393. l Seriózna práca na doma pre krajčírky/krajčírov, aj nevyučených, so skúsenosťou v šití kojeneckého a detského textilu a schopnosťou ručného šitia pri dokončovaní výrobku. Materiál a strihy dodám a zaučím. Každý výrobok platím v hotovosti. Po žiadavky: šikovnosť, šijací stroj a stroj továrenského opracovania. Tel. 0917 244 151. l VEĽKÁ PRÍLEŽITOSŤ!!! Novootvorená pobočka, partner TELEKOM v Prešove ihned prijíma ľudí na pozíciu TELEKOMUNI KAČNÝ PORADCA. Plat 700–1000 Eur, bezplatné zaškolenie, ubytovanie, firemné auto. Tel. 0911 360 059. l Prijmem strojníka na JOHANDYR 540GIII – ťažba dreva. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729.

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

2. 2. 2012 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, B1

v Humennom Chemlonská ul. č. 112

Tel. 0905 721 52 0919 292 954

Predám PALIVOVÉ DREVO Tel. 0908 371 259

Spomienka Kto v srdciach ži je, ni kdy neumie ra.

3. februá ra uply nú 2 ro ky od smutnej chví le, keď nás na vždy opus ti la na ša mi lo va ná ma mič ka a ba bič ka Helena TOVARŇÁKOVÁ z Humenného. Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne. Za tichú spomienku ďakujú syn a dcéry s rodinami.

NA PRENÁJOM obchodné priestory s rampou v Humennom Tel. 0908 389 051

Moder EFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHRŇOVACIE DVERE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

V DOME KULTÚRY V HUMENNOM VYSTAVUJE VÝTVARNÍK JU RAJ TKÁ ČIK

Farebné kontrasty odvážne, akčne

Ry bárske mo tí vy, kra jinky a ky ti ce predsta vu je zo svo jej tvor by vo výstavnej sieni Mestské ho kultúrne ho stre diska v Hu mennom Sobrančan Mgr. art. Ju raj Tká čik, ab sol vent Inšti tú tu vý tvar né ho ume nia Erde ly ho a Bokša ja v Užho ro de. K 47. výstave autora kurátorka Dr. Dana Barnová po- divé maky, margaréty, orgovány zaujali aj na práve ukázala na rýchlu, akčnú maľbu a odvážnu farebnosť prebiehajúcej výstave v kúpeľoch Brusno. Obrazy obrazov, odrážajúcu pečať zakarpatského výtvarného s rybárskou tematikou prezrádzajú dôvernú znalosť umenia. „Autor neváha odvážne použiť farebnosť témy. „Od malička som denno – denne chodil na ryby. niekedy vzdialenú realite, ale zachytávajúce jeho vní- Voda a ryby mi utkveli v pamäti. Ale už ľutujem ryby manie a cítenie farieb, ktoré sú všade okolo nás, aj ťahať z vody, radšej ich maľujem, a výhodou je, že si keď si to mnoho ľudí neuvedomuje, neskúma a ani sa ich môžem namaľovať také veľké, akými sa ani rybánezaoberá množstvom farieb, z ktorého sa skladá na- ri nemôžu pochváliť,“ dodáva s úsmevom Juraj Tkáša každodenná farebná realita,“ konštatovala kurátor- čik, ktorého obrazy s rybárskymi i loveckými výjavmi ka. Širokú škálu žiarivých farieb maliar uplatňuje aj sú vyhľadávanými. Obrazy sú predajné, výstava potrv zátišiach s kvetmi, ktorým sa tiež rád venuje. Jeho vá do 29. februára. Anna Šimkuličová

-

30. 1. 2012

An ton Jacina - JANUÁR Si krá ľom zi my i vládcom chla du prikrý vaš sne hom po lia i záhra du. Vte dy si dob rý, keď si mra zi vý, pre prí ro du i ľu dí vraj si priazni vý. No vieš byť kru tý ľa dom pre mostíš po to ky dážď pre me níš na kru py po ma ľu ješ kvetmi oblo ky. Na ro bíš aj ško dy, búrli vé víchri ce. Sne hom za ve ješ uli ce vo dou za to píš piv ni ce.

PRI PRÍLEŽITOSTI DESIATEHO VÝROČIA VZNIKU SKUPINY

Pozvanie na Vertigo

Mestské kultúrne stredisko a skupina Vertigo pozývajú na koncert 26. februára o 19.00 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Humennom, vstupné 5 eur. Vstupenky v predaji. Koncert sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vzniku skupiny Vertigo. Verti go je jed na z na jo ri gi nálnejších čes kých jazzo vých sku pín, kto rá sa postupne do pra co va la k úplne svojské mu zvu ku. Jej sú časťou je k r e a t i v i t a , t o t á l n a impro vi zá cia, ale ta kisto so fisti ko va ná kompo zí cia za sa hu jú ca miesta mi až do ob las ti sú časnej vážnej hud by. Ka pe la bo la predtým zná ma ako Verti go Quintet, teraz zahŕňajúca skôr hosťu jú cu Do ro tu Bá ro vú vy dá va tre tí al bum s názvom Me ta morpho sis. (mp)

JARMILA SABOVÁ DŽUPPOVÁ VO VIHORLATSKOM OSVETOVOM STREDISKU

Na vernisáži v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom kurátorka Dana Barnová, autor Juraj Tkáčik a Marta Helemiková, poverená riaditeľka MsKS.

Výstavu Jarmily Sabovej–Džuppovej (na snímke uprostred) v Hu mennom otvoril Ján Duplák, riaditeľ Vihorlatského osvetového strediska. K výstave prehovorila kurátorka Mária Mišková (na snímke vpravo).

Ponačínané obrazy aj s denníkom

Výnimočný výtvarný prejav Jarmily Sabovej – Džuppovej už ako študentky Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, neskôr Fakulty umení TU v Košiciach zaujal už pred rokmi na výstavách, ale aj v tvorivých konfrontáciach na Výtvarnom spektre, na Bienále slovenskej maľby, či v súťaži o Cenu Oskára Čepana, kde sa v roku 2009 dostala do finále. Autorka žije a tvorí v Micha- šifrovaných symbolov a znakov, lovciach, ale ani v Humennom nie ktoré sú založené na subjektívnej je neznámou, o čom svedčila aj až intímnej výpovedi. Výberom hojná účasť na vernisáži. V roku tém, vizuálnym prejavom, doplne2007 sa predstavila samostatnou ným čiastočne o slovný komentár, výstavou pod názvom „Mám vý- otvorenosťou príbehov a nedostavu v Humennom“. Odvtedy končenosťou kompozícií, porušoukončila štúdium v Ateliéri grafiky vaním vrstiev farieb i hraníc inte a experimentálnej tvorby. „Pre grity obrazu nadobúda jej tvorba tlmočenie svojich predstáv opus- aj iné významy“, uviedla na vernitila malé formáty a priklonila sáži kurátorka Mária Mišková, s k práci na veľkoplošných ktorá ocenila aj autorkin jemný maľbách na sololite. Obsahovo humor a používanie dialektu, ktorozvíja svoj výtvarný program, rý dáva dielam ďalší rozmer. Výktorý v sebe ukrýva viacná- stava potrvá do 20. februára. sobnosť významov, vzájomne zaAnna Šimkuličová

VO VIHORLATSKOM OSVETOVOM STREDISKU PODĽA RUSÍNSKYCH TRADÍCIÍ

Slávili Svjatyj večur

V piatok 20. januára patrila sála Vihorlatského osvetového strediska najmä Rusínom. V poradí piaty „Spoločnyj svjatyj večur“ pripravila humenská organizácia Rusínskej obrody na Slovensku v Humennom. Pomocnú ruku už tradične pridala Alexandra Fecuru, sólista Miroslav Pravoslávna cirkevná obec Čabák, folklórna skupina Ruňanka a k hosťom patril aj Peter Humeník, z Runiny, folklórny súbor Chemlon správca Pravoslávnej cirkevnej ob - a spevácka skupina Hačure. V ty ce v Humennom, a tentoraz prispe - pickom rusínskom menu nechýbal la aj Súkromná materská škola na cesnak a med, kapustnica a bo Duchnovičovej ulici. V programe baľky s makom. Dobrôt však bolo Spevácky zbor humenských učiteľov s Jozefom Čaplovičom – vystúpili Spevácky zbor hu - oveľa viac a zábava trvala až do menských učiteľov pod vedením neskorého večera. (mšk) uprostred, ktorý na „Spoločnyj svjatyj večur“ tiež zavítal.

PV2012_05  

www.podvihorlatom.sk Kand id át izreg ión u lbez platnýodkladsplátok lmožnosťpredčasné ho splatenia lna vyšeniepôžičkybez zmenysplátky lza m...

PV2012_05  

www.podvihorlatom.sk Kand id át izreg ión u lbez platnýodkladsplátok lmožnosťpredčasné ho splatenia lna vyšeniepôžičkybez zmenysplátky lza m...

Advertisement