Page 1

ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 1

2. 1. 2012

CENA: 0,40 €

Úspešný štart do nového roka

2012 želá redakcia

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

Kolektív reštaurácie VV ŠPORT

Reštaurácia R A D A N A Mierová ul. 13, Humenné Ďakujeme verným zákazníkom, ktorí nás poctili svojou priazňou v roku 2011 a veríme, že nás budete navštevovať aj v roku 2012. Želáme všetkým pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, úspechy v práci i osobnom živote. Teš ísanaVásFrantiškaPat ar ák ov áa kol ektív

ďakuje všetkým darcom a podporovateľom ich aktivít v prospech onkologických pacientov. Na prahu nového roka praje im pev né zdra vie, šťastie, mno ho úspe chov v prá ci i osobnom živote a teší sa na ich priazeň aj v roku 2012. DanaSalanciová,prezidentkaSKO

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, SNP 1, HUMENNÉ pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 19. januára o 16.30 hod. v budove školy Škola ponúka: „ Triedy s modernými interaktívnymi učebňami „ Prírodovednú učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov „ Centrum pre ranné schádzanie „ Multimediálnu knižnicu „ Športové triedy, kurzy plávania a lyžovania „ Rozvoj záujmov a záľub v záujmových útvaroch „ Vyučovanie cudzích jazykov od I. ročníka Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Kontakt: 057/7763 084, 7763 609, www.zssnphe.edupage.org

ďakuje obchodným partnerom a cteným zákazníkom za dôveru v minulom roku. V no vom ro ku pra je me pev né zdra vie, šťast né chví le, po ho du do ma i v na šom za ria de ní. Aj v no vom ro ku pre Vás pripravíme denné menu za nezmenenú cenu 2,59 Eur, tiež pohostenie na jubileá, krstiny, kary a iné spoločenské posedenia. Humenné,Chemlonská1, tel.0903627083,0574486122

PRIMAPÔŽIČKA l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasného splatenia l navyšenie pôžičky bez zmeny splátky l zamestnaným dôchodcom, živnostníkom a opatrovateľkám v zahraničí

Tel. 0908 143 139


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN Humenné 3. – 4. 1. Vymedzený čas 5. 1. Paranormal activity 3 7. – 8. 1. Majstrovský plán Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 3. 1. Mr. Nice 7. 1. Real steel: Oceľová päsť Zač. predst. o 19.30 hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina Od Andreja po Troch kráľov – 4. zimný výtvarný salón – výber obrazov z medzinárodných výtvarných festivalov. VÝPREDAJ OBRAZOV SO ZĽAVAMI AŽ DO 50 % Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. –––––––––––––––––––––– MiniGaléria Andrej Smolák Hotel Karpatia v Humennom l POVRCH – výstava Sergeja Bibu (Ukrajina)

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén 1. týždeň: ut. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna 1. týždeň: ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko 1. týždeň pondelok od 11.00 hod. do 13.30 hod. od 15.15 hod. do 17.15 hod. od 10.45 hod. do 12.45 hod. utorok od 14.45 hod. do 16.45 hod. od 11.45 hod. do 13.45 hod. streda od 15.30 hod. do 17.30 hod. od 10.15 hod. do 12.15 hod. štvrtok od 14.15 hod. do 16.15 hod. od 13.00 hod. do 15.00 hod. piatok od 18.00 hod. do 20.00 hod. od 18.15 hod. do 20.15 hod. sobota od 18.30 hod. do 20.30 hod. nedeľa

SPRAVODAJSTVO

2. 1. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Byť to le rantný zna me ná zniesť pro ti klad né ná zo ry Kytièka k meninám

Tí,ktoríčítajúnáštýždenníkpravidelne,vedia,žev predvianočnom čase nedávame priestor konfrontáciam. Ak niektorým chýbajú, nechsinaladiavysielaniehumenskejtelevíziez mestskéhozastupiteľstva.Pretoajnašespravodajstvoz rokovaniaposlednéhozasadnutiaboloobmedzenénavýsledkyhlasovania.Taksmedoterazvždyrobiliv predvianočnomčase.Veďdokoncaanivovojnách počas sviatočných dní nerinčia zbrane. Nevyhýbame sa stanoviskám,ktorýchautoristojanaprotichodnýchstranách.Majúsvojemiestov novinách,lensipisateliamusiabyťvedomí,žekeďvo svojomčlánkuspomenúprotivníka,pošlemepríspevoknavyjadrenie aj dotknutej strane tak, aby oba príspevky vyšli súčasne. Nie vždysatakstane.Niekedyten,kohosareakciatýka,nechcečinestihnebezprostredneodpovedať.V takomtoprípadejetovšakjeho voľba,žesarozhodnereagovaťneskôr.Niektorípisateliatovyriešili svojsky: obracajú sa na tých, ktorí bezprostrednú reakciu druhej strany (z dôvodov neoslovenia či akéhokoľvek iného) neuverejňujú.Napokon,akouviedolnemeckýspisovateľa držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Gunter Grass: Byť tolerantný znamenávedieťzniesťprotikladnénázory. Marián Šimkulič

POOBHLIADNUTIE S JUBILANTOM, SNINSKÝM PRIMÁTOROM ŠTE FA NOM MI LOVČÍ KOM

Beží to tak rýchlo, že ani sa nezdá, že už mám šesťdesiat

Na Štefana, 25. decembra, pred šesťdesiatimi rokmi sa narodil Štefan MILOVČÍK, súčasný sninský primátor. Večný optimista, usmievavý a plný energie, ktorú by mohol rozdávať, v svadobke pri Vihorlate privítal svojich priateľov a hostí. Ku gratulantom sa pripojila aj naša redakcia. Aj napriek tomu, že bol stredobodom pozornosti, našiel si čas na poobhliadnutie sa. Ani sa mi nezdá, že už mám šesťde- val na post po svojom odchode, za siat, pretože pri tých činnostiach, kto- čo som mu nesmierne vďačný. Práré robíme, to beží tak rýchlo, že sa ve on dostal Sninu z maličkého vlastne nezastavíme. Narodil som mestečka do podoby 20 tisícového sa 25. decembra, za čo ďakujem Pá- mesta s významným Vihorlatom. nu Bohu. Som rád, že som sa naro- Tento človek mi predurčil profesiodil v tento krásny deň a dúfam, že nálny život. Nemyslel som si však, čas, ktorý mi ešte ostáva, nepoka- že to bude až taký ťažký kríž. Pri svozím, aby som bol hodný tohto dátu- jich prvých voľbách som povedal, mu. Je mi ľúto, že som možno ne- podobne ako prezident Václav Hauspokojil každého, ale snažím sa, vel, že to bude iba do najbližších vokeďže viac ako tretina môjho života lieb. Povedal som to v roku 1990, je spojená so Sninou, aby aj v tých v čase môjho perspektívneho postuťažkých časoch mesto fungovalo pu ako výskumného pracovníka tak, ako má. Po skončení školy som s rozpracovanou ašpirantúrou. Zosa stal námestníkom riaditeľa Tech- pakovalo sa to trikrát, potom bola nických služieb, čo nebolo celkom štvorročná prestávka, za čo som atraktívne, ale znamenalo to zväzok vďačný aj svojím neprajníkom, lebo s mestom, ktorý sa tiahne po celý som mal príležitosť pozrieť sa na vemôj život. Aj moji rodičia i brat slúžili ci aj z iného uhla pohľadu. A potom, tomúto úradu. Môj predchodca Karol keď som znovu ponúkol svoje služby Vielkievič mi povedal, aby som ako Sninčanom, bol som veľmi rád, že lesník nešiel do lesov, takže ma za- som mal tú príležitosť práve v obdomestnal ako námestníka so starostli- bí čerpania eurofondov, ktoré sme vosťou o vtedajšie Sninské rybníky, my Sninčania využili na všetko, čo park a rekreačnú oblasť. Neskôr sa sa dalo, aby sme nemuseli ľutovať, mi priznal, že v kútiku duše ma vo že táto príležitosť sa už nemusí opasvojej prezieravosti vlastne pripravo- kovať. Marián Šimkulič

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 2. 1. Lekáreň MÉDIA, 3. 1. Lekáreň SUNPHARMA, 4. 1. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 5. 1. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 6. 1. Lekáreň Dr. MAX KAUFLAND, 7. 1. Lekáreň MÁRIA, 8. 1. Lekáreň Dr. MAX - KAUFLAND. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň CENTRUM 762 44 14. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

-

Jubilant,sninskýprimátorŠtefanMilovčíks manželkouVeronikou.

Od 2. 1. - 8. 1. 2012 oslavujú meniny: Alexandra - Karina, Daniela, Drahoslav, Andrea, Antónia, Bohuslava, Secerín.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Qarteto – výstava ukrajinských umelcov Vasiľ Sočka, Bogdan Korž, Ľudmila Raďko – Korž, Ferenc Efran l Jedenásť mínus sedem – výstava autorských šperkov Silvie Bartovej l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok–piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l Vo výstavnej sieni AMFO 2011 – profil členov fotoklubu Reflex. Mestské kultúrne str. Humenné l BY SK – Obrazová správa o mestách Humenné a Brest – výstava fotografií autorov Martin Bizub, Peter Hollý, Daniela Kapráľová, Jozef Lauruský, Marek Suvák, Bohuš Tabák. Dom kultúry Snina l 8. 1. o 15. hod. Pokoj ľuďom dobrej vôle – vianočný benefičný koncert. Vstupné dobrovoľné.

Opustili nás V HUMENNOM Ján Humeník, nar. 1934 Ing. Mikuláš Vladikanin, nar. 1944 Helena Slaminková, nar. 1926 Jozef Šimurda, nar. 1950 Ján Repel, nar. 1930 Ivan Štofan, nar. 1958 Jozef Hromňak, nar. 1940 František Tylko, nar. 1931 V SNINE Mária Čopová, nar. 1941 Celest Laincz, nar. 1941 Mária Schoblová, nar. 1926 Jolana Avuková, nar. 1931 V ADIDOVCIACH Verona Obšitniková, nar. 1936 V BAŠKOVCIACH Pavlína Brehovská, nar. 1930 V BREKOVE Margita Ištoková, nar. 1946 V ČABINÁCH Helena Čeremetová, nar. 1926 V HABURE Pavel Onufrak, nar. 1939 V JABLONI Štefan Dudo, nar. 1932 Štefan Andrejov, nar. 1947 V KOŠKOVCIACH Ing. Andrej Povchan, nar. 1957 V KRÁSNOM BRODE Anna Bajajová, nar. 1932 V MODRE NAD CIROCHOU Zdena Turbáková, nar. 1962 V NOVEJ SEDLICI Vasiľ Ruňanin, nar. 1927 V STAKČÍNE Helena Telváková, nar. 1945 V TOPOĽOVKE Miroslava Dupláková, nar. 1987 V UDAVSKOM Emília Stebilová, nar. 1940 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Michal FRANKO – Novoročné inšpirácie

V Divadle Jonáša Záborského v Preš ov e sa 20. decembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien Prešovského samosprávneho kraja (PSK)a CienpredseduPSK.Cena predsedu PSK za angažovaný,moderný,profesionálnya vysokohumánnyprístupk starostlivostio ťažkoa dlhodobochorýchbolaudelenázariadeniusociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Na snímke Ladislava Lukáča štatutárky ošetrovateľskéhocentrazľavaZuzana Fabianová, Alena Mochnáčová a GabrielaHrisenková. (aš)

Z pranostiky l Keď Nový rok pripadne na nedeľu, čakajme miernu zimu, jar priaznivú, úrodné vetristé leto a dobrú žatvu l Ako na Nový rok, tak po celý rok l Keď je na druhý deň januára jasno, bude dlhá zima, keď ale sneží, nie je ďaleko jar l Keď je tretí deň jasný, budú mnohé búrky l Štvrtý deň jasný, znamená mrákavy a nezdravý rok l Na Nový rok dážď, na Veľkú noc sneh l Ak je január zahmlený, marec bude zasnežený l Traja králi zvyčajne prinesú oteplenie. (cin)

Beda národu, deti ktorého deň čo deň nectia si svetla jas, viac len temravy tieň hustých zákutí, smradľavé skrýše rôzne, potkanie zóny neľudské, čosi hrozné. Lež tak jak dnes, tak bolo dávno už. Omnoho skôr. Krv nevinných vždy vytekala a tečie zo žíl. Pre imanie, peniaze, či v rodine pre hlúpy spor! Rukou Kaina už nejeden Ábel nedožil. Ó č a s y, ó m r a v y ! O t e m p o r a , o m o r e s ! Ta k j a k b o l o v o ľ a k e d y, t a k t r v á d o d n e s ! Repríza dejín: Od šveta početa – vravia moji Sotáci. Od počiatku sveta ľudia ľudí zabíjajú. Chudáci! Ó Bože náš Jednojediný! C h r á ň n a š e m e s t á i d e d i n y. Tu p r i C i r o c h e , L a b o r c i i p r i U d a v e . P o d p r e k r á s n y m V i h o r l a t o m i v e l e b n ý m i Ta t r a m i . K Te b e s a t ú l i m e v t o m n o v o r o č n o m A v e … Daj zemi slovenskej veľa lásky a pokoja. A čo nás bolí, to jasličky nech zahoja… O to ťa prosíme i s našimi rodinami…

Svä ti li tohto ročné ví no Na sviatok svätého Jána Evangelistusav Brekoveuskutočnila svätáomšaa svätenievína.V homílii vdp. Ondrej Krídla, bývalý kaplán v Strážskom uviedol, že víno sa svätilo už v 14. storočí. Slávnostnýrázsvätejomšezdôraznil Spevácky zbor mesta Humenné s prekrásnym Otče náš v staroslovienčine. Po svätej omši sa uskutočnilo posvätenia vínaz tohtoročnejúrody.V záve-

re majitelia najvýchodnejšieho slovenskéhovinohraduBarkovinum – bratia Peter a Milan Mihaľkoviponúkaliprítomnýmkvalitnévarenévíno. Michal Tomčo

-

2. 1. 2012

Policajné správy K 15. decembru 2011 bol personálnym rozkazom svojho nadriadeného ustanovený do funkcie nového riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine, 46–ročný Sninčan, major Ing. Štefan Čopik. V policajnom zbore pracuje 22 rokov, v poslednej funkcii ako zástupca riaditeľa OO PZ. Pri vedení 45–členného kolektívu policajtov mu želáme veľa pracovných úspechov. (jj)

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN

Prezídium policajného zboru SR upozorňuje občanov, že v pondelok 2. januára budú oddelenia dokladov a evidencií dopravných inšpektorátov na celom území Slovenska otvorené iba do 10–tej hodiny. V utorok 3. januára budú stránkové hodiny menovaných policajných oddelení zrušené. Dôvodom je potreba odstávky a technických úprav informačných systémov. (ms)

Kuriózna dopravná nehoda za Vyšným Hrušovom

V utorok 20. decembra 2011 krátko po 19–tej hodine došlo za Vyšným Hrušovom k tragickej dopravnej nehode, keď chodca zra zili hneď dve autá. Prvým bol vodič vozidla zn. Citroen Jumper, ktorý viedol auto v smere do Adidoviec, pričom narazil do chodca, no v jazde pokračoval s tým, že prešiel po nejakej plachte. Následne, už do nehybného tela, narazilo druhé auto zn. Ford Tranzit, jazdia Dvadsiateho decembra o 13. ho- ce uvedeným úsekom. Chodec zraneniam na mieste nehody podľadine zasadala Mestská rada pri hol. Na Forde sa poškodil predný držiak evidenčného čísla za cca MsZ v Snine. Primátor mesta, Ing. 20 Eur. Vodič Fordu bol na mieste nehody podrobený dychovej Štefan Milovčík, informoval skúške na prítomnosť alkoholu s negatívnym výsledkom, rovnako poslancov (členov) MsR o ne - u vodiča Citroenu, ktorého policajti vypátrali. Polícia začala trestné podpísaní uznesenia týkajúceho stíhanie za prečin usmrtenia a neposkytnutia pomoci, okolnosti nesa rozpočtu na rok 2012, a to z dô- hody a miera zavinenia je v štádiu šetrenia. Okresné riaditeľstvo vodu procesných chýb. Nový ná- Policajného zboru v Humennom ďakuje dotknutým občanom, že vrh rozpočtu bude zverejnený na osobne prispeli k objasneniu tejto dopravnej nehody a k zisteniu úradnej tabuli a následne na to a zaisteniu páchateľa, aj napriek pokročilej nočnej hodine a nepplk. Mgr. Peter Leder predložený na MsZ. Zuzana Krupa priaznivým poveternostným podmienkam.

Ne podpí sal uzne se nie

NE MOCNI CA ANDRE JA LE ŇA V HU MENNOM DO STA LA OD MESTA HOD NOT NÝ DAR

Začiatok cieleného lovu Po lo ho va teľné po ste le pre pa cientov Regionálna veterinárna a potra -

vinová správa v Humennom oznamuje, že cielený lov líšky hrdzavej resp. psíka medvedikovitého je stanovený na obdobie od 1. 1. do 29. 2. 2012. Presný dátum ukončenia kontrolné ho odstre lu bu de ozná me ný poľovníckym združeniam prostredníctvom tlače. ŠVPS SR neobmedzila pre RVPS Humenné počet odstrelených líšok resp. psíkov medvedikovitých v rámci monitoringu účinnosti orálnej vakcinácie proti besnote. Zastrelenú dospelú líšku, resp. psíka medvedikovitého je treba zabaliť do dvoch igelitových vriec, medzi ktorými je sací materiál a dopraviť do 48 hodín na RVPS, ktorá materiál dopraví na spádový štátny veterinárny a potravinový ústav. V rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie musia byť odoslané na la bora tórne vy šetre nia aj všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty. MVDr. Helena Dziaková, riaditeľka

V Nemocnici Andreja Leňa v Humennom 29. decembra primátorka mesta Jana Vaľová podpisom zmlúv s riaditeľom nemocnice Mariánom Bérešom odovzdala dar, ktorý sa mestu podarilo zaobstarať zo Švajčiarska v sú činnosti s charitatívnou organizáciou Rádu maltézskych rytierov, Územným spolkom SČK a vedením nemocnice. Predmetom humanitárnej akcie, ktorá si primátorka pozrela jednu z postelí na na všetkých 8 lôžkových oddelení nesa uskutočnila v spolupráci s Veľvysla - chirurgickom oddelení, ktorá bude slú- mocnice. S ďalšími 12 posteľami, nectvom SR vo Švajčiarsku, je 23 po- žiť pre pacientov po závažných operá- nočnými stolíkmi a stoličkami sa ráta lohovacích postelí s matracami, 23 ciach. Primár Dušan Sukovský dodal, do nového zariadenia pre seniorov, nočných stolíkov s príslušenstvom ako že polohovateľné postele s elektronic- ktoré by mesto chcelo vytvoriť v niekto aj ďalšie doplnkové zariadenie a zdra - kým ovládaním uľahčia aj prácu perso- rej zo zrekonštruovaných mestských votnícke pomôcky. Primátorka ďako - nálu. Z darovaných postelí sa dostalo budov. Anna Šimkuličová vala všetkým zainteresovaným, oso bitne Zlatici Šípošovej z Veľvysla nectva SR vo Švajčiarsku, Guidovi Stőcklimu z Rádu maltézskych rytie rov a Silvii Knapíkovej z Územného spolku SČK v Humennom za ústreto vú kooperáciu, ako aj Mariánovi Bérešovi, riaditeľovi humenskej nemocnice, ktorá sa finančne podieľala na zabezpečení dopravy. Zároveň vyjadrila potešenie, že práve v tomto vianočnom období môže mesto aspoň takýmto spôsobom obdarovať chorých ľudí. Pomoc ocenil aj riaditeľ nemocnice, ktorý zdôraznil, že postele dopomôžu ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti RiaditeľkaÚzSSČKSilviaKnapiková,riaditeľnemocniceMariánBereša primátorka pacientom a je to dar na správnom JanaVaľováv prítomnostiprimáraDušanaSukovskéhoa sestričkyJanyRoškovejsi mieste. Po podpise darovacích zmlúv nachirurgickomoddelenípozrelijednuz darovanýchpolohovateľnýchpostelí.


4

- PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

Eurohotel LABOREC** Medzilaborce Ďakujeme

cten ýmzák azník omzanávštev ua dôv er u, ktor oustepoctil inášeuroh ot elv min ul omrok u. Ž e l á m e všetkýmúspešnývstupdonov éh orok u2012. NechVássprev ádzašťastie,zdrav ie, spok ojnosťa úspec hy a nechsasplniavšetkyVaš epredsavzat ia.

Ajv tomtorokusanaVástešívedenieeurohotelaLABOREC**

Urbárska spoločnosť 067 82 Dlhé nad Cirochou vypisuje výberové konanie

NA ŤAŽBU DREVA NA PNI v objeme cca 500 m3.

Písomné žiadosti zašlite do 12. januára 2012 na adresu urbárskej spoločnosti na meno František Pencák.

K ÚalePbo I M,

zo be riem do pre nájmu

KRČMU alebo

REŠTAURÁCIU v Humennom i blízkom okolí. Kontakt:

0904 252 820

-

2. 1. 2012

Základná škola, SNP1 v Humennom vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať: l v Základnej škole, SNP 1 v Humennom, tel. č. 057/7763 609, 7763 084 l internetovej stránke mesta www.humenne.sk l úradnej tabuli mesta l v regionálnej tlači Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať v Základnej škole, SNP 1 v Humennom u riaditeľky. Lehota na predkladanie zmlúv končí dňa 13. januára 2012 o 15.00 hod. Mgr.MáriaVrabľová,poverenáriaditeľkaZŠ


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Čo je v ži vo te dô le ži té V predvianočnomčaseštudentiGymnáziaarm.gen.L.Svobodu v Humennom pod vedením PhDr. Tatiany Skelárovej Uramovej neporušiliniekoľkoročnútradíciua 16.decembra2011navštívili DomovdôchodcovÚsmevnaMierovejulici,abydosŕdcstarkých vniesli svojou prítomnosťou pokoj a radosť. Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka, kedy by nik nemal byť sám.Ani tie posledné neboli pre gymnazistov výnimkou. Starkým pripravili kultúrnyprogramplnýkolied,vinšova recitačnéhopásma,ktorý potešil a viacerým vtisol slzy do očí. Za odmenu im starkí vyrozprávali,akosazaichmladostislávilisviatkya pripomenuli,čo je v živote skutočne dôležité. Mikuláš daroval seniorom malé prekvapenie v podobe mikulášskeho balíčka. Veľká vďaka patrí Ing.JánoviHrehovi,ktorýcelúakciusponzoroval.Šťastnývstup donovéhorokuželajúštudentigymnázia. Michaela Cmárová

S GENERÁLNYM RIADITEĽOM CHEMKOSTAVU, HSV, A. S., ING. MILANOM MŇAHONČÁKOM

Po stup ný rozbeh s dobrýmí vyhliadka mi

Rok 2011 bol pre nás veľmi ťažký. Hlavne v prvom polroku sme nemali náplň práce, čo sa zlepšovalo až po júni 2011. Koncom roka bola situácia taká, že sme mali prebytok práce, tak v úvode každoročného decembrového predvianočného stretnutia v reštaurácii Hviezda zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ a spolumajiteľ Chemkostavu HSV, a.s. v Humennom Ing. Milan MŇAHONČÁK (na snímke). Ako uviedol, taká, že firmy, ktoré nemajú zahoršia situácia mestnancov, vyhrávajú súťaže, pobude začiatkom roku 2012, pretože tom zamestnávajú živnostníkov skoro všetky stavby ukončili v de - a malé firmy a nakoniec s nimi čascembri 2011 a nové budú začínať vo to aj tak vytočia, že im nezaplatia. februári–marci 2012, takže so za- My sa nemôžeme týmto smerom kázkovou náplňou v januári–februá- uberať, aby sme nezaplatili za materi budú mať problém. Verím, že do- riál či nevyplatili subdodávateľov, hodnuté zákazky vo Francúzsku bu- keďže sme seriózna firma. Uvedená dú posunuté o mesiac, povedal situácia na Slovensku je aj vďaka toa pokračoval: Konkrétne to zname- mu, že sa blížia predčasné parlaná práce na dvoch nových stavbách mentné voľby, súčasná vláda už nea na jednej stavbe sú práce poza- rozbieha nové akcie, súťaže nie sú stavené, pretože je v nadmorskej vypísané. Pomerne lepšia situácia výške 1 400 metrov, kde je už pol je vo vyššom územnom celku, kde metra snehu, takže práce sme v de - sme si vybrali dve ponuky a ideme do cembri prerušili a tie začnú podľa súťaže, ale nerobíme si veľké nádepočasia v marci. Ďalšia, štvrtá stav- je, že budeme víťazmi, pretože mába by mala začať v marci–apríli. Ide me čerstvé skúsenosti s dumpingoo veľké stavby, ako hovoríme my vými cenami. Niektoré práce na jastavbári, s dvoma žeriavmi, pod nuár–február 2012 na Slovensku každým žeriavom 20 ľudí, takže máme síce vo výhľade, ale dosiaľ ich ľahko si to spočítame. V apríli by nemáme zazmluvnené. Veríme, že sme teda mohli mať zamestnaných sa tak stane a tým by sme v tomto 160 ľudí. Pokiaľ ide o Slovensko, si- období zamestnali našich ľudí na tuácia je veľmi zlá, pretože prax je Slovensku. Marián Šimkulič

-

2. 1. 2012

DEŇ OTVO RE NÝCH DVE RÍ V HO TE LO VEJ AKA DÉ MII V HU MENNOM

Pl ný predvia nočných zá žitkov

Obdobie pred Vianocami na Hotelovej akadémii v Humennom už tradične patrí „Dňu otvorených dverí“. Nielen žiaci ZŠ, ale aj náhodní hostia si mohli pomaškrtiť na flambovaných palacinkách a ovocí, osviežiť sa kvalitným miešaným nápojom. Stredisko praktického vyučovania tóny vianočných piesní a trblieta– reštaurácia Siesta sa zmenilo na júce sa svetielka vianočného výstavnú miestnosť, kde svoje stromčeka. Marián Hoľko umenie a šikovnosť v gastronómii prezentovali žiaci školy praktickými ukážkami v príprave miešaných nápojov, vrátane „free style“. Veľký Chcemzareagovaťnapredviazáujem vzbudilo aj zdobenie nočné myšlienky zástupkyne perníkov, skladanie obrúskov, či šéfredaktora Čo najviac potrevyrezávanie ovocia. Predvianočná bujeme sú neviditeľné hodnonálada sa presunula do školskej ty. Plne súhlasím a chcem dojedálne s inštalovanou výstavkou dať,žesvojhočasusmebývali slávnostných tabúľ s nápaditosťou nasúkromív bulharskejVarne vianočnej a silvestrovskej temati- a veľmismesas tamojšímidoky. Žiaci vyšších ročníkov prezen - mácimi spriatelili, posielali si to va li zahra ničnú prax z Ta - pozdravy, kde nám želali silianska, Švajčiarska, Cypru bírske zdravie, kazašskú dlhoa Grécka. Každý účastník Dňa vekosťa cigánskunáturu.Naši otvorených dverí ako pozornosť známi už nie sú medzi živými, dostal vianočný perník. Svia- alespomienkananichnásstátočnú náladu sprevádzali jemné lehrejeprisrdci. Michal Tomčo

Spo mienka nás hre je

OD NÁŠHO SPO LU PRA COV NÍ KA PET RA J. TO MOVČÍ KA Z KA NA DY

Kanaďania majú recept na fi nančnú krí zu?!

Keď som v decembri dostal v kanadskej banke do ruky sto dolárovku, bola iná, aj na dotyk sa mi zdala taká mastná. No a keď som sa v banke s humorom opýtal ženy pri okienku, či mi nedala nejaké kupónové peniaze, hrdo a promptne odpovedala, že sú to vraj protikrízové nové plastové bankovky, a vraj, prvé na svete, uviedol Humenčan Peter J. TOMOVČÍK (na snímke). Asi videla, že vateľná. Ale protikrízová? Čo to som menil eura, má znamenať pre Kanaďana? Že tak mi chcela dať jasne najavo, mu dlhšie vydrží pri nákupe že tie naše eura asi budú čoskoro v obchode? Že mu nezvlhne z toaletného papiera… Veď my v daždi? Že si ju náhodne nemôEurópania na plast a plastovú že roztrhnúť a stratiť jej polovičku technológiu tlače asi nemáme! a tým aj jej hodnotu? Či to, že si Taký bol jej tón… Po niekoľkých ju už nemôže ľahko v pivnici minútach skúmania sa mi tá sfalšovať, čo by mu vo finančnej bankovka, ako technicky založe- kríze asi aj pomohlo?! Nechánému človeku, začala aj páčiť. Je pem, čo za protikrízová, keď v peto svetový unikát, zahundral som ňaženke sa plast tiež ľahšie nesi pod nos. Pružná, priehľadná, bude Kanaďanom rozmnožovať tenúčka, podľa mňa ťažko sfalšo- ako papier. Nie! Tam im stále bude fúkať vietor, plast neplast! Tak fúka aj v našich slovenských Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné ako peňaženkách. Chápem však jedp o z ý v a  r o d i č o v  a b u d ú c i c h  p r v á č i k o v no, že tá bankovka momentálne vôbec nerieši žiadne finančné problémy Kanaďana, ktorých tiež čína mať nad hlavu! Ten fakt 18.a 19.januára2012(streda,štvrtok)od15.00do17.00hod. za kašle na to, z čoho sú bankovky vyrobené. On ich skrátka teraz Poskytujeme žiakom od 1.roèníka tieto možnosti: potrebuje viac a tie papierové by v Triedu so všeobecno-intelektovým nadaním v Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, výcvik korčuľovamu aj stačili. Rovnako ako slov Triedu so špecifickým intelektovým nadaním na nia na zimnom štadióne venskej rodinke, ktorá už nemôže cudzí jazyk v Využitie moderných informačných technológií, v Možnosť pracovať v záujmových útvaroch, napr. tenisovom, do nekonečna vydržať v tých navýučbových programov a projektového vyučovania hokejovom, badmintonovom, lego, divadelnom, tanečnom, šich ekonomických podmienkach. vo vyučovacom procese v rámci projektu Infovek výtvarnom, stolnotenisovom, počítačovom, literárno-drama- v Výučba informatiky v kvalitne vybavených počítačových učebHej, ale ja všetkému rozumieť netickom, cudzích jazykov a ďalších podľa záujmu žiakov niach s využitím moderných vyučovacích prostriedkov - nová musím a ani nerozumiem. Možno v Ranné schádzanie od 7.00 hod. prezentačná technika v každej triede 1. stupňa, na druhom už zajtra sa v Bruseli páni rozhodv Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16.30 hod. stupni moderné počítačové a notebookové učebne nú tlačiť plastové, protikrízové v V rámci projektu Zdravá škola poskytujeme zdravé v Spolupráca so špeciálnym pedagógom a školským eurobankovky. A možno to aj vystravovanie, pitný režim, mliečny program psychológom rieši našu finančnú krízu, zvlášť v Účasť detí v škole v prírode v Pozoruhodné je zapojenie školy do nasledovných projekv Budova a priestory školy po celkovej rekonštrukcii na východnom Slovensku. Alebo tov: Otvorená škola, Comenius, Etwinning, ešte lepšie, vyriešme si ju sami V prípade, že nemôžete prís na zápis v stanovenom èase, Enviroprojekt, Detský čin roka a ďalších a začnime preventívne tlačit naše vaše dieazapíšemeajvinomtermínedokoncafebruára. Ďalšie informácie nájdete staré korunky… Ale pozor, musia Nazápisjepotrebnépriniesťrodnýlistdieťaťa,občiansky byť plastové, ináč to fungovať nepreukazzákonnéhozástupcuapoplatok5€nazošity. na webovom sídle školy http://zshu.sk bude. Aspoň tak to vidím ja, Nabudúcichprváèikovsaužteraztešímearadiichprivítamevnašejškole. Peter J. Tomovčík!

na zápis do 1. ročníka


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 1. 2012

S GENERÁLNYM RIADITEĽOM SNINSKÉHO STAVOMONTU SP, ONDREJOM PATLEVIČOM

Uro bí me všetko pre to, aby sme úspešne ob stá li

Ako už každý rok, v závere sme bilancovali dosiahnuté výsledky. Nie je to len tradícia, ale aj potreba, aby všetci vedeli, aké problémy prežíva naša spoločnosť, aké dosahuje výsledky a aké má zámery v tomto roku, uviedol Ondrej PATLEVIČ (na snímke), generálny riaditeľ Stavomont, SP Snina, s.r.o. Bol to jeden 41 stavieb. Z významnej-ších to vebné firmy, zúčastňujeme sa vý- slovenského stavebníctva. Nedoz výnimočných bola lesná cesta v Habure, Odbor- berových konaní – konkrétne na sahujeme pritom priemernú mzdu rokov, pretože né učilište Michalovce – re- výzvu súčasnej vlády na zberné na úrovni slovenského hosponedarilo sa nám konštrukcia školy, Základná špe- dvory, kde by sme mohli uspieť. dárstva, čo bolo spôsobené vyššie tak ako počas ciálna škola inžinierska, re- Cenové ponuky sme urobili na uvedenými dôvodmi. Máme však predchádza jú - konštrukcia Obecného úradu v Ti- zhruba 50 miliónov eur, pričom na všetky predpoklady, aby sme to cich rokov a vo bave, rekonštrukcia MŠ Budova- prežitie tohto kolektívu na pra- napravili v tomto roku. Dal som závýrobe sme zaznamenali teľská Snina, vo Veľkých Kapuša- covných dvoroch v Snine ruku zamestnancom, že z pozície podstatný pokles v objeme, čo noch, kde sa nám darí zabezpečo- a v Medzilaborciach potrebujeme manažmentu firmy urobíme znamená nižšie výkony o približne vať práce, sme ukončili chodníky či uspieť v rozmedzí od 5 do 6,8 mi- všetko preto, aby sme úspešne milión eur oproti roku 2010. Príči- zatepľovali bytový dom, ešte pred lióna eur. Priemerná mesačná obstáli. Všetci sa potešili, že aj nou sú výberové konania na jed- začiatkom sezóny sme urobili det- mzda sa u nás pohybuje na úrovni v tomto ťažkom roku budú mať notlivé stavby, kde sme mali roz- ské ihriská na Sninských rybní- 523 eur, čo je takmer na úrovni prácu. Marián Šimkulič pracovaných viac akcií, no museli koch, chodníky v Čabalovciach, sme rešpektovať výsledky výbero- práce na ZŠ v Pčolinom a ďalšie. vých konaní, a to bol hlavný dô- Stavieb bolo teda dosť, ale za mevod, že sme nedokázali naplniť vý- nej peňazí. Niekedy nám stačilo robu. Dobre sa nám darilo v prvom realizovať 15 stavieb, ale vo polroku 2011, keď sme pracovali väčších finančných objemoch. Aj na stavbách, ktoré prechádzali keď prvé mesiace roka, najmä jaz predchádzajúceho roku. Pred- nuár a február, sú v stavebníctve pokladali sme, že sa nám podarí útlmové, máme rozpracované naplniť druhý polrok 2011 ďalšími stavby, ktoré by sme mali začať stavbami. Z dôvodov, aké som v zimných mesiacoch. Zabezpeuviedol, sme urýchlene hľadali čujeme regeneráciu centrálnej zóriešenia s tým, že sme zabezpečo- ny, rekonštrukciu hotela vo vali realizáciu aj drobných stavieb, Veľkých Kapušanoch, preberáme ktoré by sme kedysi nerobili. Nie stavenisko na rekonštrukciu zdrasme totiž firma, ktorá zabezpečuje votného strediska v obci Petrovaúdržbárske práce, ale investičnú ny, ďalej nás čaká rekonštrukcia výstavbu. Náplň práce pre za- budov v Trenčianskych Tepliciach mestnancov sme síce dokázali za- a v Púchove na dome penzión. bezpečiť, ale bez hospodárskeho Tieto stavby by nám úplne posta- ManažmentStavomontuSPSnina,s.r.o.Zľava:MiroslavRomža,vevýsledku v takom objeme ako čovali na zimné mesiace. dúcidopravy,Ing.AlojzČajbik,ekonomicko–obchodnýnámestník, v minulých rokoch. V roku 2011 V ďalšom období máme rozpraco- OndrejPatlevič,generálnyriaditeľ,Ing.IvanVaco,výrobno–techsme celkom odovzdali do užívania vané iné stavby. Ako všetky sta- nickýnámestníka Ing.MilanPiškanin,hlavnýstrediskár.

REAKCIA STA ROS TU JA SE NO VA NA PRÍSPE VOK K OBCHVATU MESTA HU MENNÉ

Obča nia ob ce do po ru či li va ri ant popri La borci

Chcel by som reagovať na príspevok Návrh môžu pripomienkovať aj občania o preložke cesty na trase Lipniky – Ubľa uverejnený v týždenníku Pod Vihorlatom č. 51–52 zo dňa 19. 12. 2011, uviedol starosta obce Jasenov Ing. Ján KATKOVČIN (na snímke). Ohľadom obchvatu mesta Humenné bolo za posledné roky dosť ofi- MŽP SR zaslalo túto správu všetkým dotknutým obciciálnych aj verejných rokovaní s navrhovateľom Slovenskou správou am na verejné prerokovanie. V úseku Strážske–Huciest a Dopravoprojektom. Za obec Jasenov by som chcel aj touto ces- menné, teda obchvatu mesta, sú v návrhu 2 varianty – tou reagovať na niektoré skutočnosti a vysvetliť určité pojmy. V prvom ra- „B“ modrý popri Laborci a „A“ červený cez kataster obde občania obce Jasenov nespochybňujú fakt, že obchvat je pre mesto ce Jasenov popod Sokolej. V zmysle zákona sme aj Humenné potrebný. V priebehu roka 2011 boli v Jasenove dve verejné v Jasenove zvolali verejné zhromaždenie na prerokoprerokovania obchvatu mesta Humenné, ale nikto sa nevyjadril záporne vanie správy na 9. 12. 2011 za účasti navrhovateľa – k obchvatu ako takému. Tu ide o to, ktorý variant je najvýhodnejší po Slovenskej správy ciest a dotknutých orgánov. Občastránke vplyvov na životné prostredie a teda bezprostredných vplyvov. nia boli oboznámení so správou o hodnotení vplyvov na životné V priebehu roka 2011 sme viackrát deklarovali, že navrhovaná trasa cez prostredie jednotlivých variánt, v ktorej sa okrem iného uvádza: kataster obce Jasenov nie je v súlade s Územným plánom obce Jasenov „…rozdiely medzi variantnými riešeniami sú v niektorých prípadoch mia zasahuje do oblasti, kde sa plánuje IBV, resp. trasa je posunutá do ka- nimálne. Táto skutočnosť sa prejavila najmä pri posudzovaní úseku IV. tastra mesta Humenné oproti projektovej dokumentácii v ktorej je trasa Strážske juh – Humenné, kde vzhľadom na minimálny rozdiel môžeme riešená cez pozemky v katastri obce Jasenov. Územný plán je záväzným obe variantné riešenia považovať za porovnateľné.“ Na verejnom predokumentom, v konečnej fáze ho schvaľuje Krajský stavebný úrad a mu - rokovaní boli zo správy vybrané pozitíva aj negatíva oboch variánt sí byť v súlade s územným plánom VÚC Prešov, čo jasenovský územný obchvatu. Pri variante „B“–modrý, popri rieke Laborec (ako jediný variplán spĺňa, na rozdiel od mesta Humenné. Tiež sme tvrdili, že výhodnejší ant v minulosti), sú v pozitívach uvedené tieto fakty: najnižšie je variant pozdĺž rieky Laborec, ktorý bol niekoľko rokov jediným riešením investičné náklady, menší záber lesnej pôdy, nižšia miera zaťaženia pre mesto a v roku 2009 na verejnom prerokovaní s tým súhlasili aj obča- obyvateľstva hlukom, menšia výmera protihlukových stien, výhodnejší nia mesta aj občania Jasenova. Aj napriek tomu bolo mestom Humenné z hľadiska vplyvov na horninové prostredie. Pri porovnaní oboch rieševydané územné rozhodnutie cez kataster obce Jasenov a potom ďalej ní obchvatu z hľadiska nákladov, ale hlavne z hľadiska vplyvov na žipopod Sokolej (ŠPR, 5. stupeň ochrany prírody), s vyústením na Kramo- votné prostredie a teda na občanov, je variant „B“modrý popri Laborci vej. Nielen obec Jasenov sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala, ako je to výhodnejším riešením. Pri variante „A“ červený, ktorý je navrhovaný v článku uvedené, ale aj Priemyselný park Chemes, a.s., ktorý zaslal cez kataster obce Jasenov a ďalej popri sídl. Sokolej by bolo zaujíma rozsiahlejšie argumenty voči tomuto riešeniu. Krajský stavebný úrad vé zistiť, koľko domov a rodín na ul. Jasenovskej a na Sídlisku pod Sov Prešove na základe týchto dvoch odvolaní zrušil vydané územné kolejom bude bezprostredne ohrozených hlukom a splodinami z cestrozhodnutie mesta Humenné s konštatovaním, že predmetné rozhodnu- nej premávky a následne to porovnať s trasou B popri Laborci. Za tie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nebolo vydané v sú - všetko hovoria už spomínané pozitíva riešenia variantu „B“ v úseku lade so zákonom. V júni 2011 Slovenská správa ciest predložila na Mi- Strážske – Humenné, kde zaťaženie hlukom je nižšie a menšia je aj výnisterstvo životného prostredia SR správu o hodnotení vplyvov na život- mera protihlukových stien. Občania obce Jasenov aj z toho dôvodu doné prostredie celého koridoru „ I/18 a I/74 Lipníky–Ubľa, preložka cesty“, poručili na verejnom prerokovaní predloženej správy variant popri rieke kde sa znova prehodnocovali jednotlivé úseky resp. varianty. Následne Laborec. Ing. Ján Katkovčin, starosta Jasenova


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 1. 2012

SO ZAMESTNANCAMI CHEMKOSTAVU HSV, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ V PROSTREDÍ REŠTAURÁCIE HVIEZDA

Kaž dý potre bu je ro bo tu a vďa ka techni ke ani odlú če nie nie je tak ťažké

V reštauračnom zariadení Hviezda sa vo štvrtok, 22. decembra uskutočnilo už tradičné stretnutie zamestnancov Chemkostavu, HSV, a. s. v Humennom s vedením firmy. Zúčastnili sa ho zamestnanci, ktorí v priebehu roka pracovali vo Francúzsku i na slovenských stavbách. Súčasťou stretnutia bol tiež slávnostný obed, kultúrne vystúpenie i atmosféra, taká typická pre stavbárov. Pri tejto príležitosti sme oslovili niektorých, aby nám priblížili uplynulý rok na stavbách i to, ako sa im darí, napriek odlúčeniu, v rodinách. Prvým z oslovených bol Ján MŇA- ale keďže mám už 40 rokov a odišiel ulici v Humennom. Povedal nám: Po - cujeme v treťom najvyššom HONČÁK (na snímke), stavbyvedúci vo som na prácu do Francúzska, ukon- časie nám tohto roku vyšlo, takže sme francúzskom lyžiarskom stredisku francúzskom La Peniche – Aix les čil som kariéru. Takže teraz si už mohli práce ukončiť, hoci sme začínali Chatele, konkrétne v 15 km vzdialeBains: Staviame tam 33 apartmánov zahrám len rekreačne za sta rých neskoro. Momentálne pracujem na nom Abondance, kde dokončujeme plus dva obchodné reťazce. Stavba je pá nov, keď ešte sta ros ta zor ga ni - investícii firmy – na hospodárskom štyri budovy a piatu máme v pláne blízko Chambery, popri jazere, v peknej zu je no hejba lo vý tur naj. Prakti zu - dvore. V októbri som oslávil 60–tku, v novom roku 2012. Keď sme lokalite, stavbu sme už ukončili. Francú- je me to aj vo Francúzsku. takže celý môj život je spojený so odchádzali, bolo tam asi 20 cm snezi sú spokojní s našou prácou. Ostávastavbárstvom. A aký je rozdiel medzi hu, ale stále snežilo, takže vonku sa Tridsaťde väťročný jú nám ešte dokončovacie práce po Francúzskom a Slovenskom? Tam pracovať nedalo. V mestečku sú murár Ján RO- sme sa zameriavali na hlavnú sta- každú nedeľu trhy, v sobotu chodíme Francúzoch – teHÁČ (na snímke), vebnú výrobu, robili sme tesárske, be- na nákupy do Evianu, čo je asi 25 da po vodároch, rodák z Rafajoviec, tonárske a železiarske práce, doma km. Cez víkend návštevujeme aj navzdu cho techni pred 18 rokmi sa zvykneme robiť všetko na kľúč. šich spolupracovníkov na druhej károch, sadrokaroženil do Vyšnej Napríklad spomínané zatepľovanie stavbe. Po nedeľňajšej návšteve tonároch a elektriSitnice, s manžel- sme odovzdávali všetko komplet. Na- kostola sa schádzame, pečieme, boli károch. Keďže nekou má päť dcér. pokon, všade treba robiť. Existujú pri- sme na výlet aj v Yorku. Cez počítač pracujeme v sobo Koncom roka pra- tom aj nedostatky – ty a nedele, máme aj vo každý večer s manželkou a deťmi coval na zatepľo- Francúzsku. Najskôr sme si mysleli, skypujeme, takže aj napriek odlúčedosť voľného času. Chlapci popoludní vaní bytovky pri mlyne v Humennom, čo že projektová dokumentácia bude niu to potom neznášam až tak ťažko. idú na nákupy, zašportovať si, niektorí si pochvaľoval: V prípade zabezpečenia vzorová a tiež sme pritom mali výpadRodák z Hu idú na túry, či dokonca do Lyonu. Napo- rodiny je to také, že človek musí vy- ky, že sme na ňu čakali. Keďže menného Michal kon, mestečko, kde pracujeme, je cestovať aj do zahraničia, aby to zvládal dvadsať rokov som bol stále vonku, SOROKÁČ (na pekné kúpeľné mesto, takže dá sa aj a pre rodinné púto v Humennom je fajn, to, že som teraz doma, je aj pre mňa snímke), má 46 rože te raz mám blíz ko k svo jím. Keď som v blízkosti čo obdivovať. Vo uspokojujúce, nehovoriac o rodine. kov, je ženatý, má bol vo Francúzsku, pre šiel som mno hé Francúzsku pracujem už sedem roBetonár, 49–ročný dve deti – syna kov, za ten čas ma najviac zaujala ta- stavby ako murár na začiatku i pri do- Jozef TABAKA a dcéru a pracuje končo va cích prá cach, dá sa po ve dať, mojšia kultúra. U nich je tempo práce (na snímke), rov Chatele ako že že som pre šiel od Anne cy až po Gre iné, majú na robotu viac času, nerobia dák z Hlinného, riavnik: Pred tým noble. Po čas ví ken du som sa pripra nadčasy, ale venujú sa histórii a iným ženatý, s manžel než sme prišli do aktivitám cez soboty a nedele. Keď voval na ďalší týždeň, trochu si odd- kou majú dve de mov, boli poveternostné podmienky ý chol fy zic ky i psy chic ky, zahral si človek chce, je na čo sa pozerať. ideálne, posledný týždeň sa počasie tenis či futbal. A ako si na tie moje ti, pracuje v Cha Murár, ktorý žije zhoršilo, keďže snežilo i pršalo, ale príchody zvyká rodina? Prežívam to tele – La Grande v Nižnej Sitnici a tiež v novembri tam bolo vynikajúce počavlastne od svojich osemnástich ro- Lodge, 30 km od pracuje na stavbe sie. Slnko svietilo, takže sa dalo stihnúť kov, lebo keď som sa ženil, robili A n n e m a s s e : v La Peniche – Josme na Ukrajine a teraz vo Pred 7 rokmi som pracoval v Chem- veľa roboty. Väčšinou som na žeriave zef DŽUBARA (na Francúzsku a doma, nuž a medzitým lone ako vodár–kurenár v súkromnej vo výške do 42 metrov, podľa druhu snímke): Stavba je firme, potom som sa dozvedel, že stavby, občas tam vietor robí trochu promá najstaršia dcéra už 17 rokov. v peknom kúpeľChemkostav prijíma ľudí do blémy, vtedy sa snažím neprestať robiť, nom rekreačnom Stavbyvedúci Francúzska, napísal som žiadosť, pretože to by bol výpadok, ale keď už sú stredisku. Jediným Chemkostavu, o týždeň–dva mi bolo vyhovené, išiel veľké výkyvy vetra, obmedzíme robotu. problé mom je HSV, a.s., Ing. som na pohovor, no keďže som ne - Keď vietor fúka 45–50 km rýchlosťou, vzdialenosť na pracovisko, lebo Vladimír ROHÁČ mal žiadnu stavbársku špecializáciu, je ťažšie trafiť sa do betonárky. Vyžadudenne cestujeme 60 km tam i späť, ale (na snímke) pracumusel som si urobiť základný beto- je si to dobrý zrak, sluch a mať cit v ruináč je stavba v pohode a stavbyvedúci je v tejto firme od nársky kurz. Pracujem vo firme už kách. Pri 50–km rýchlosti vetra sa má tiež, keď po Jánovi Harasimovi nastúpil roku 1980. Prešiel šesť rokov, som spokojný, prvá moja obmedziť práca a pri 72–km rýchlosti Ján Mňahončák. Som ženatý, ale dá sa s ňou Ukrajinu, stavba bola v Saint Juliene, kde sme vetra ukončiť, ale nie stále to situácia to skĺbiť, súčasná situácia je taká, že Rusko, Slovensko stavali v meste, po pol roku sme išli dovoľuje. V Orange sa to napríklad dakaždý potrebuje robotu i príjem, pracu- i Česko, nakoniec do Álp a na mieste, kde boli Olympij- lo aj pri vyšších rýchlostiach vetra, snajem tam už päť rokov, takže rodina si sedem rokov pôsobil vo Francúzsku ské hry – Les Arcs, sme stavali ho- žil som sa vždy pracovať v smere vetra. zvykla. Mám manželku, syna i dve a od 1. júla 2011 nastúpil na výstavbu tel, hneď oproti Mont Blancu. Vzápe- Rodina a deti už si zvykli, vďaka firme, dievčatá. Na Vianoce som im doniesol wellnes hotela Alibaba a od septembra tí sme išli stavať do Grenoble. Po- že nám umožnila tam pracovať, lebo oblečenie a už klasické víno a syry. Za do zimy pracoval na zatepľovaní tom sme šli asi 20 km od Bellegarde v dnešnej dobe si tým človek veľmi poNižnú Sitnicu som kedysi hrával futbal, 24–bytovej jednotky na Hrnčiarskej stavať 130 bytovú stavbu. Teraz pra- môže. Marián Šimkulič

VedenieChemkostavu,HSV,a.s.Zľavaobchodno-technickýnámestníkMiroslavBercel,zástupcagenerálnehoriaditeľaIng.ViktorGajdoš,generálny riaditeľIng.MilanMňahončákaIng.DaliborGajdoš,riaditeľvýstavbyvoFrancúzskul Zamestnancipočúvajúvystúpeniegenerálnehoriaditeľa.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

2. 1. 2012

Jozef KARIKA: Píšete o mafii. Nevyhrážala sa vám? Hoci príbehy v mojich knihách sú vyAndrea CODDINGTON: Pí še - písala sama o sebe a o veciach mu sel. Píšem myslené, skladajú sa z menších te sku točné prí be hy o oby - a ľuďoch, ktorých dôverne a in - o tom, ako to roepizód, ktoré na 80 percent vyčajných ľu ďoch. Ne lá ka vás tímne poznám. V prípade Ži- bili muzikanti za c h á d z a j ú vy mýšľať si vlastné prí be hy? dov ky i Cudzej kr vi som do starého režimu, z ozajstných Podľa mňa, to poslednej chvíle spolupracova- teda tí, ktorí zážitkov. Vlastčo na píše život la s ľuďmi, o ktorých píšem. mohli, a zarábaných, alebo ľusám, žiaden li pritom viac dí z môjho okoau tor ne vy my- Jozef BANÁŠ: Spisovateľ Ľubo ako generálny lia. Všimol som slí. Myslím si, Feldek vám po vyjdení románu tajomník ÚV si, že vlastne že mňa neláka Idioti v politike položil otázku, či KSČ, hoci mu najagresívto, aby som si ste tým niekoho naštvali. V prípa- seli síce polovinejšie reagu jú v y m ý š ľ a l a . de Sezóny potkanov ozval sa cu odviesť Pragokoncertu. Nuž, ľudia, ktorí tam V prvej kni he vám niekto z dotknutých? Ozval hovoril mi ten muzikant: to si tam naozaj nie sú. M á t o b y ť sa mi jeden človek, hudobník, nemusel dať. Vravím, bola to Dokonca tam, kde som tŕpol, že pekný život som kto rý mi ho vo ril: to si tam ne - pravda, alebo nie? Bola. sa ktosi ozve, vravel mi, že sa zasmial na tom. Človek, ktorý tam nebol, volal, začína to tak o 11 v no ci. Dobre sa o tom JozefBanáš,AndreaCoddington,JozefKarika,TáňaKeleová–Vasilkováa AndrejFerko žartu je, či tá ma fia niečo ne súv súčasnostinajúspešnejšímiautormivydavateľstvaIkar.Počasslávnostnéhoveče- spra ví, ale to člo vek ni kdy rasiprevzalioceneniaZlatáa Platinováknihaa cenuliterárnejkritikyZlatépero. ne vie. Sú to ľu dia pri kto Zlatú knihu získava slovenský au- mán Zastavte Dubčeka! (2009) Vydavateľstvo Ikar úspešne pô- rých miera aserti vi ty je ta ká, tor, ktorého dielo dosiahlo predaj 15 a Platinovú knihu za román Kód 9 sobí na slovenskom knižnom trhu ž e t o , č o m y v y j a d r í m e tisíc výtlačkov v kategórii próza a 3 (2010). Andrea CODDINGTON od roku 1990. Počas doterajšej miernym podrážde ním hla tisíc výtlačkov v kategórii poézia. prevzala Platinovú knihu za ro- existencie vydal Ikar takmer 3500 su, oni pre ja via niekoľký mi Ocenenie Platinová kniha získava mán Židovka (2010). Jozef KARI- titulov domácich aj zahraničných údermi basba lo vou pa li cou slovenský autor za predaj 25 tisíc KA prevzal Zlatú knihu za román autorov, z ktorých bolo predaných do hla vy. Tak že uvi dí me, ne chá me sa prekva piť. výtlačkov. Zlaté a Platinové knihy V tieni mafie (2010). Táňa KE - cca 22 miliónov výtlačkov. odovzdáva Ikar od roku 2000. Cenu LEOVÁ–VASILKOVÁ prevzala Rasťo PIŠKO: Ako sa z humoristu stane spisovaliterárnej kritiky Zlaté pero získava Zlatú knihu za román Ranč u stateľ? Lámať sa to začalo asi vtedy, keď už televízie autor pôvodného diela v prílušnom rého otca (2010) a Platinovú knia rozhlas nemali záujem o ten druh humoru, ktorý roku a rozhoduje o nej porota. Túto hu za Dva životy (2010). Cenu litesom robil ja a moji kolegovia. Mal som teda menej cenu udeľuje Ikar od roku 2004. rárnej kritiky Zlaté pero za rok 2011 roboty a viac času, takže som si vravel, že je to Ocenení autori: Jozef BANÁŠ pre- získal Andrej FERKO za román dobrá príležitosť sadnúť si za počítač a napísať vzal dve ceny – Zlatú knihu za ro - Najsmutnejší príbeh lásky. všetko, čo si človek pamätá a čo chce povedať. Na pí sal som pr vý ro mán Ha ča va, kto rý je CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL SAKRÁLNEJ PIESNE V UDAVSKOM z prostredia vojakov pohraničnej stráže. Aj preto, že o vojakoch pohraničnej stráže sa hovorí bez toho, aby to ľudia zažili a bližšie poznali, vždy sa tvrObec Udavské bola hostiteľom celoslovenského festivalu sakrál- dilo, že tam vojaci na tých, ktorí chceli utiecť, púšťajú psov a neminej piesne – „III. Gorazdova duchovná pieseň“, ako súčasť príprav losrdne strieľajú, a pretože som bol jedným z vojakov, chcel som na Veľké 1150. cyrilo–metodské jubileum, XXII. Svätogo - napísať, ako to bolo. Pripravili Mária Lešková a Marián Šimkulič razdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005–2015. Záštitu prevzal prezident SR Ivan Gašparovič. ÚSPEŠNÝ VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT RUTHENIKA Slávnosť začala svätou omšou v Udavskom pod vedením Dr. v rímsko ka to líckom kosto le Bla že ja Mar ka. Po po ludní Najsvätejšej Trojice, ktorú ce- v kultúrnom do me do sta la Ru sínska ob ro da na Slo ven sku v spo lu prá ci so Spo lebroval P. Vladimír Peklanský, priestor umelecká časť festivaSAC a koncelebro val správca lu, kde sa po príhovore starostu ločnosťou kli nickej onko ló gie, Vi horlatským osve to vým stre far nos ti JcLic. Pe ter Ša la go - Tomáša Pastiráka a Dr. Mirosla- diskom Hu menné, Súkromným centrom voľné ho ča su Pti čie vič. Sú časťou bo lo po žehna - va Ho leč ku (predse da Spo - a Folklórnym sú bo rom Chemlon Hu menné usku točni li 17. de nie so chy bl. Já na Pav la II. ločnosti sv. Gorazda) rozozneli cembra 2011 vianočný be ne fičný kon cert Ruthe ni ka. a ko lední kov Dob rej no vi ny, tóny duchovnej piesne v podaní V programe účinkovali Martin skupina Hačure, Ľudová hudba zá ro veň sa slá vil Mi sijný deň Ma ri ky Ma coško vej, Mi ku lá ša Karaš z Kamienky, Ľudovít Džu- FS Chemlon Humenné, Detský de tí. Duchovnú časť festivalu Petrašovského, Natálie Petra - bák z Ptičia, Trio Magurových – folklórny súbor Chemloňáčik orga ni začne za bez pe čil Klub šovskej–Padovej a Igora Kretu. Janko, Lenka a Katka a Miroslav a Folklórny súbor Chemlon Huslo ven ské ho mi sijné ho hnu tia Ľuboslava Šalatová Čabák z Humenného, Spevácka menné. Programu sa zúčastnili i účastníci 11. snemu Rusínskej RO LAND GU BA DRU HÝKRÁT LAUREÁ TOM MA KO VICKEJ STRU NY obrody so svojím staronovým predsedom Vladimírom Protivňákom. Divákov snáď najviac zaujali najmenší tanečníci z Detského Na XXXIX. ročníku populárnej súťaže v speve ľudových piesní „Makovická struna“ súťažilo 250 folklórneho súboru Chemloňáčik spevákov, z ktorých cez regionálne kolá na súťaž víťazov postúpilo 68 účastníkov. V Bardejo - vedeného tanečnou pedagove sa z nášho regiónu predstavilo 12 víťazov z minuloročnej májovej súťaže v Snine. gičkou a choreografkou Emíliou Reprezentovali nás piati sólisti – Roland Guba, zaväzuje neklesať na kvalite, ale neustále sa Vantarovou. Zahanbiť sa nedali Silvester Michalenko, Slavomíra Čerevková, Mária v speve zdokonaľovať a reprezentovať našu spe- ani ich starší kolegovia, či dospelí Čulyová, Michaela Janková; dve duetá – Andreja vácku kultúru. V tomto smere aj naďalej bude speváci, výsledkom čoho bola vyGerbocová a Terézia Šimonová, Lucia Mastiľaková pokračovať práca Zväzu Rusínov–Ukrajincov SR. nikajúca atmosféra a skvelá záa Michaela Vasilenková; a jedno trio – Vasiľ Svedčí o tom vypredaná sála Divadla J. Záborské - bava. A nakoniec i dobrý počin Dacko, Juraj Kosťun a Ladislav Stanko. V štyroch ho v Prešove, kde sa 11. decembra 2011 usku- a skvelý pocit, lebo dobrovoľné prípadoch boli naši speváci ocenení, na čele s Ro - točnila repríza 39. ročníka Makovickej struny. Už vstupné z vynikajúceho podujatia landom Gubom, ktorý si obhájil titul laureáta v só - ôsmykrát mohli Prešovčania vidieť „spievajúci bolo odovzdané Spoločnosti klilovom speve s piesňou „A syvi tumany“, otextova - strom“, vytvorený Orchestrom ľudových nástrojov nickej onkológie, ktorú na konla ju učiteľka Anna Regrútová z Medzilaboriec. Júliusa Selčana a jeho upravených piesní, ľu- certe zastupovala jej predsedníčZ doterajších 108 laureátov Makovickej struny bozvučných spevov a ľudových krojov spevákov ka – Dana Salanciová. Projekt (udeľujú sa od XIV. ročníka, r. 1986) máme 22 z 31 obcí a 7 miest východného Slovenska. Päť bol realizovaný s prispením v našom regióne. Dramaturgia 40. ročníka tejto sú- koncertov pod názvom „Ozveny Makovickej stru- grantového systému Úradu vlády ťaže pripravuje stretnutia s doterajšími laureátmi, ny“ sa uskutočnilo aj v Humennom. Štafetu potom SR a mesta Humenné. Miroslav Kerekanič z ktorých sa uskutoční výber podľa zásady, že titul prevzal Prešov. Bartolomej Soták

Čo po ve da li o svo jich najnovších dielach

Ikar oce nil svo jich na júspešnejších auto rov

Súčasť príprav na blížiace sa jubileum

V prospech onko lo gických pa cientov

Š í ri t e l i a na š e j s pe v á c k e j k ul t ú ry


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V TAEKWONDO WTF 2011

Kam za športom FUTSAL

lo, sobota 7. januára 2012: Ružomberok – MHK Humenné, 8. kolo, nedeľa 8. januára 2012: MHK Hu menné – Ružomberok. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT – nadstavba, sobota 7. januára 2012 od 10.00 hod.: MHK Humenné – Michalovce.

l I. liga – 6. kolo, nedeľa 8. januára 2012: (15.30) D26 – Kamenica n/Cir., (16.20) Brodway club – VodoVOLEJBAL mont, (17.10) Udava – KIA Hul Extra li ga mu ži – nad stav ba menné, (18.00) Autolanc – Mucha 1. kolo, sobota 7. januára 2012 team, (18.50) Bubo team – Stavivá. o 18.00 hod.: Chemes Humenné – l II. liga – 6. kolo, nedeľa 8. januá- UNICEF Bratislava. ra 2012: (11.20) Oldrati group – Aston, (12.10) Mestská piváreň – OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ Drekos, (13.00) Proteo – Belá n/Cir., V STOLNOM TENISE DOSPELÝCH (13.50) Z. Hámre – Devils, (14.40) Myslina – Satlan. Nedeľa - 8. januára 2012 l III. liga – 6. kolo, nedeľa 8. januál kategória mužiaženy ra 2012: (8.00) Amams Hrabovec n/L. (dievčatá), okresy Humenné, – Legia Topoľovka, (8.50) Wagama ma – N. Sitnica, (9.40) Angel – Lac- Snina a Medzilaborce l začiakovce, (10.30) Enegry Sistem – tok o 9.00 hod. l telocvičňa KP–12; Slovaktual Brestov má voľno. CZŠ Belá nad Cirochou

HOKEJ

l II. liga muži – 16. kolo, sobota 7. januára 2012 o 17.00 hod.: Sabinov – HK Warriors Humenné. l I. liga juniori – nadstavba 7. ko-

l prezentácia do 8.00 hod. v deň konania, resp. skôr na tel. 0907 951 660 (M. Hrežík) l občerstvenie zabezpečené. ObSTZHumenné

Sninský Black Ti ger dru hým vi ce majstrom Slovenského šampionátu za rok 2011 v taekwondo WTF sa zúčastnil aj vynikajúco pripravený klub Black Tiger Snina. Stal sa totiž druhým vicemajstrom. Súťažilo sa v športovom zápase „kyurugy“. l Žiaci – vo váhe 32 kg sa Dávid Gerboc a Tomáš Kamenca prebojovali až do spoločného finále, v kto rom mal navrch Gerboc, keď po výsledku 1:0 zvíťazil, Kamencovi sa tak ušlo striebro; Michal Matiko (34 kg) v semifinále porazil až na „golden point“ súpera z Košíc, následne vo finále nestačil na súpera a obsadil 2. miesto; Jozef Jankaj (45 kg) nestačil na svojho súpera až vo finále pomerom 3:5, čo znamenalo 2. miesto.

BEŽECKÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS l Beh o štít mesta Michalovce: 10. (5.B) Dušan Reiser (MBO Strážske, Snina), 13. (3.C) Ladislav Rada (MBO Strážske, Brekov); l dorastenky: 1. Kamila Chomaničová (Kolonica). l Tušická 15–ka (Mikulášsky beh): 9. (5.A) Tomáš Kocurišin (Medzilaborce), 25. (8.C) Ladislav Rada (MBO Strážske, Brekov).

Obec Habura a Musher club Humenné organizujú

Prajemvšetkýmvrcholovýma rekreačnýmšportovcom, športovýmfunkcionárom,rozhodcoma trénerom pevnézdravie,veľašportovýcha osobnýchúspechov a dosiahnutievšetkýchcieľovv novomroku2012. Zároveňďakujemvšetkýmsponzorompodporujúcim športv našomregiónezaichpriazeň.

PRETEKY PSÍCH ZÁPRAHOV 7.– 8. januára 2012 (sobota – nedeľa) od 10.00 hod. štart, cieľ: štadión v Habure pozn.: preteky sa budú konať iba v prípade priaznivých sne hových podmienok Inf.: 0907 938 831 (Igor Štefan)

l Kadeti – Samuel Kukura vo váhe 41 kg vo finále nestačil na pretekára z Košíc, taktiež skončil strieborný; Ernest Penkert vo váhe 49 kg podal vynikajúci výkon, ale vo finále narazil na slovenského reprezentanta a obsadil 2. miesto. l Juniori – vo váhovej kategórii 49 kg nedal Artur Buksar šancu žiadnemu súperovi, získal titul majstra; Marek Hirča (do 63 kg) si v semifinále bez problémov poradil so súperom, ktorý sa predčasne vzdal. Vo finále však proti reprezentantovi SR nepodal najlepší výkon a po prehre TKO mu patrilo 2. miesto; Marek Čopák (do 73 kg) po vy ni ka jú com vý ko ne v semifinále nestačil na pretekára z Košíc, čo znamenalo bronz; Juraj Vojnar (do 68 kg) skončil tiež v semifinále so ziskom bronzu. Tomáš Potocký, tréner Black tiger klub Snina, bol s odvedenými výkonmi svojich zverencov spokojný, každý z nich podal výkon nad úrovňou svojich možnosti. Zisk celkovo 3. miesta z 13 klubov na Slovensku (obhájené 3. miesto zo Slovenského pohára) je pre sninské taekwondo vynikajúci výsledok. Black Tiger klub Snina ďakuje E. Štofikovi, riaditeľovi ZŠ ul. 1. mája v Snine, Centru voľného času v Snine a mestu Snina za podporu v roku 2011. (tp)

Andritz feed & Biofuel s.r.o., Marpol, KPZP a CVČ Dúha pozývajú

na halový futbalový turnaj mladších žiakov kategórie (U–12)

HUMENNÉ CUP 2012 kedy:

4. januára 2012 (streda od 8.00 hod.) kde: MŠH Humenné účastníci: KAC Košice, MFK Snina, Tesla Stropkov, CFT Košice, 1. HFC Humenné I, 1. HFC Humenné II


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

Bronz Kucku vy da re ným ukon če ním roku 2011 V ko šickom CVČ Do mi no sa usku točnil medzi ná rodný tur naj v šerme kordom, ka te gó rie mlad ších a star ších žiakov, za ra de ný do Slo ven ské ho po há ra. V konku rencii 56 pre te ká rov z Ukra ji ny, Poľska a Slo ven s ka mal Klub šer mu Sni na osemná sobné zastú pe nie. l Starší žiaci (19) ha. Jedno víťazstvo z piatich zápa– Najvyššie sa sov mu stačilo na postup do elimi prebojoval Branislav Kucka, po základ- nácie, kde porazil Lachkeho (Košinom kole (bilancia 4/5) bol do eliminácie ce) 12:6, ale vo štvrťfinále podľahol Lu bie niecke mu (POL). nasadený ako štvrtý. Vo vyraďovacej fá- 0:12 ze porazil Johanidesa (BŠK Bratislava) Najlepší : 1. Lubieniecki (POL), 2. 15:4, Shestopala (UKR) 15:5, no stoplo Shestopal (UKR), 3. Drenčák (Košiho semifinále, keď podľahol 13:15 Cipá - ce) a Jo ha ni des (BŠK Bra ti sla rovi (BŠK Bratislava). Najlepší: 1. Cipár va),… 8. Vataha (KŠ Snina). (BŠK Bratislava), 2. Hanesz (Willard Posledný žiacky turnaj v uplynulom Košice), 3. Kucka (Snina) a Lubie - kalendárnom roku 2011. Výborný niecki (POL)… Ďalší sninskí šermiari: výkon podal Kucka, ostatní vybojo6. Pavol Kováč, 7. Denis Dunaj, 8. Pe- vali dobré umiestnenia, pre chlapter Ihnatko, 14. Štefan Džula, 17. Ta- cov ako Citrjak, Chrapovič a Vataha, to boli prvé preteky. Klub sa aj touto deáš Chrapovič, 18. Július Citrjak. l Mladší žiaci (11) – Jediným snin- cestou chce poďakovať CK Galanda (dk) ským zástupcom bol Samuel Vata- Snina za dopravu.

Hunčárová bodovala v Európskom pohári

Šermiarsky kalendár ku koncu roka preveril schopnosť zverencov Klubu šermu Snina vysporiadať sa s viacerými výjazdami na turnaje. Ďakujeme našim šermiarom, že si prispeli značnou sumou na to, aby mohli cestovať, rodičom, a aj CK Galanda za zabezpečenie dopravy. KLAGENFURT: Najhodnotnejší výsledok sninskej šermiarskej školy vybojovala reprezentantka SR Katarína Hunčárová, keď na turnaji Európskeho pohára kadetiek za účasti 92 pretekárok z 20 štátov skončila na 17. mieste (najlepšia zo Sloveniek). Zo základného kola (štyri víťazstvá z piatich) postúpila do 2. skupinového kola, kde nenašla premožiteľku, a tak do eliminačných bojov bola nasadená ako deviata. Vo vyraďovacej fáze porazila Kathan (AUT) 15:10 a Mustonen (FIN) 15:11, v boji o osemfinále podľahla Clerici (ITA) tesne 13:15 a rovnakým skóre v opravnom zápase s Mayle (GBR). Výborné 17. miesto znamenalo zisk 6 bodov do Európskeho pohára, čím sa posunula na 59. miesto (zo 473 šermiarok). Najlepšie: 1. Marzani, 2. Abate, 3. Ceresa (všetky ITA) a Constantin (ROM). BELEHRAD: V tom istom čase sa v metropole Srbska konal Svetový pohár seniorov (69 účastníkov z 18 štátov), na ktorý cestovali aj sninskí juniori Martin Kapraľ a Matúš Bocko. Kapraľ zo základného kola (3 víťazstvá / 3 prehry) postúpil do vyraďovacej fázy, no hneď v 1. ko le nestačil na Marinova (BUL) 11:15 a celkovo skončil na dobrom

Sninskí žiacki šermia ri v Szolno ku

V maďarskom Szolnoku sa medzi 83 pretekármi zo šiestich krajín prezentovali na medzinárodnom turnaji „Olimpici cup II“ v šerme kordom starších žiakov, aj štyria sninskí šermiari. Najvyššie z nich sa prebojoval Branislav Kucka, zo základného kola (5 výhier / 1 prehra) bol v eliminácii nasadený ako 12–ty a v prvom kole mal voľný žreb. Potom porazil 15:8 oddielového kolegu Ihnatka, no v boji o postup medzi 16 najlepších podľahol 7:15 maďarskému reprezentantovi Barczovi. V opravnom zápase o postup nestačil na Ukrajinca Storchaia 12:15 a umiestnil sa na peknom 25. mieste. Najlepší: 1. Siklósi, 2. Esztergályios, 3. Bakosz a Ujj (všeti HUN). Ďalší Sninčania: 55. Peter Ihnatko, 69. Denis Dunaj, 72. Pavol Kováč. Za poskytnutie prepravy ďakuje klub CK Galanda Snina. Snímka: (zľava) Dunaj, Kováč, Ihnatko a Kucka. (dk)

Atlé ti 1. AK Hu menné v bielo ruskom Breste Po výmenných pobytoch športovcov medzi bieloruským Brestom a našim Humenným prišli na rad aj atléti 1. Atletického klubu Humenné. Päťdesiatyštvrtý ročník medzinárodných mládežníckych pretekov na pamiatku generála D. M. Karbyševa (veliteľ Brestskej pevnosti v II. sv. vojne) privítal atlétov siedmich štátov (Rusko, Moldava, Ukrajina, Poľsko, Litva, Kaliningrad a zo Slovenska Humenné). Z plného tréningu, bez ladenia formy, 40. mieste. Podobný osud zažil na sme cestovali 490 km cez Poľsko na planšoch aj Bocko (46. miesto), bieloruskú hranicu, 1. decembra do keď v prvom zápase eliminácie Brestu, mesta s 315 tisíc obyvateľmi podľahol Jezykovi (POL) 10:15. a obrovskými možnosťami športovéNajlepší: 1. Gerey (UKR), 2. Jefre- ho a kultúrneho vyžitia. Privítal nás menko (LAT), 3. Munzone (ITA) sychravý Brest – Gribny kanál (vesa Cipár (SVK, BŠK Bratislava). lársky kanál reprezentácie BieloB. BYSTRICA: Na „Cene Dukly“ ruska), kde sme trávili voľný čas, aj v šerme kordom seniorov sa pred- náš trojdňový pobyt. Absolvovali sme stavili tréner Martin Kazík, kadeti prehliadku športovej atletickej haly, Patrik Panoc a Kamila Chomaničo- futbalového štadióna s atletickou drává. Dvadsaťdva pretekárov zo Slo- hou, centra mesta, Brestskej pevnosti. venska súťažilo spôsobom – kaž - Komplex s olympijským 50–metrovým dý s každým na päť zásahov, bazénom s najmodernejšou techninásledne vo vyraďovacej fáze sa kou, troma podlažiami a množstvom bojovalo o každé miesto. Najviac ďalších bazénov, sáun, niekoľkých fitsa darilo Kazíkovi, skončil siedmy, nesklamal Panoc – bol ôsmy, v ka tegórii senioriek, ktoré síce šermo vali spoločne so seniormi, si veľmi dobre počínala Chomaničová, keďže vybojovala 3. miesto. (dk)

nescentier, telovýchovných lekárov, telocviční a iných fyzioterapeutických centier v nás zanechal nezabudnuteľný zážitok. Okúzlila nás aj atletická hala (tzv. Manéž), ktorá svojou veľkosťou prekonala Bratislavskú halu, ako jedinú na Slovensku. Aj napriek tomu, že máme v Humennom podmienky také, aké sú, sa niektorí odchovanci priblížili lepšiemu prieme ru v celkovom hodnotení. Najlepšie sa umiestnil Viktor Hopta v skoku do diaľky (517 cm, 11. miesto) a René Danko v behu na 600 m (1:29,68 min., 12. miesto). Ďalšími atlétmi dvojdňových pretekov v rámci humenskej výpravy boli Dominik Lučka, Samuel Matanin, Daniel Turcsányi, Petra Hro muľáková a Gabika Kuliková. Pre niektorých to boli osobné rekordy, inšpirácia do ďalších tréningov a mož no aj sklamania z nevydarených po kusov. Ale taký je šport, atletika. Poďakovanie patrí PhDr. Ivanovi Hoptovi, CSc. a jeho rodine, za možnosť zúčastniť sa týchto pretekov, rodičom našich pretekárov a samotnému šoférovi našej výpravy, Ing. Dušanovi Mataninovi. Mgr. Marek Lučka

To máš Ka zík v Dubli ne Na turnaji Svetového pohára seniorov v šerme

kordom v írskom Dubline mal zastúpenie aj Klub šermu Snina. Senior Tomáš Kazík sa predstavil v konkurencii 53 pretekárov zo 16 krajín a obsadil 32. miesto. Zo základného kola (3 výhry / 2 prehry) postúpil do 2. skupinového kola (2/3) a potom ako 40. nasadený do eliminačných bojov. V prvom zápase porazil 15:8 Conora (IRL), ale v boji o osemfinále podľahol Chambresovi (IRL) 12:15. Najlepší: 1. Zawrotniak (POL), 2. Marzani (ITA), 3. Cordeiro (POR) a Jefremenko (LAT). V bodovaní Slovenského pohára v korde seniorov si výrazne polepšil a postúpil až na 4. miesto. (dk)

Atléti 1. AK Humenné v Breste


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

CEV VOLLEYBALL CHALLENGE CUP

Rennes – Che mes Hu menné 3:0 (25:15, 25:22, 25:21)

Stred oškolský„basket“ajs Tarnów om December bol v ponímaní Gymnázia arm. gen. L. Svobodu aj patrične športový. Jednou z akcií bol dvojdňový basketbalový turnaj (chlapci, dievčatá) za účasti humenských stredných škôl a Gymnázia partnerskej školy z Tarnowa (Poľsko). l Chlapci: SOŠT – Gymnázium LS 30:35, OA Humenné – Tarnów 11:43, SOŠT – Tarnów 26:40, Gymnázium LS – OA Humenné 45:14, OA Humenné – SOŠT 12:42, Tarnów – Gymnázium LS 54:39. IV LO Tarnów 3 3 0 137:76 6 Gymnázium LS 3 2 1 119:98 5 SOŠ technická 3 1 2 98:87 4 Obch.akadémia 3 0 3 37:130 3 l Dievčatá: Gymnázium LS – OA Humenné 36:4, Gymnázium JZ – Tarnów 17:27, OA Humenné – Tarnów 12:29, Gymnázium LS – Gymnázium JZ 24:8, Gymnázium JZ – OA Humenné 12:4, Tarnów – Gym názium LS 25:29. Gymnázium LS 3 3 0 89:37 6 IV LO Tarnów 3 2 1 81:58 5 Gymnázium JZ 3 1 2 37:55 4 OA Humenné 3 0 3 20:77 3

Poďakovanie sponzorom: pohárové trofeje zakúpil JUDr. Bžan, príspevok na večerný program poskytol pán Bednařík, tričká pre chlapcov a dievčatá z Tarnowa zabezpečili firma Energy sistem and Soyntec. Snímka (hore): Kategóriu dievčat vyhrali domáce Gymnazistky. (lv)

Chemesáci už aj extraligovo

O pár dní vstúpia hráči ŠK Chemes Hu menné do štvrtej majstrovskej súťaže sezóny. Po MEVZE, Slovenskom pohári a CEV Volleyball Challenge Cupe začínajú aj domácu Extraligu. V skupine o 1. – 4. miesto sú prvé tri družstvá po základnej časti extraligy a družstvo z MEVZY – ŠK Chemes Humenné. V skupine odohrajú stretnutia každý s každým dvakrát (1x doma a 1x vonku). Hrací deň je sobota. Výsledky prvej časti súťaže sa nezapo čí ta va jú. l Sku pi na o 1.– 4. miesto (s pri de le ný mi čísla mi): 1. VK Slávia Svidník, 2. ŠK Chemes Humenné, 3. VT UNICEF Bratislava, 4. VKP Bratislava. (mšk)

Vianočný bedminton i stolný te nis „ekonómov“

Z obavy štrajku pracovníkov Air France museli chemesáci vymeniť lietadlo za autobus, takže cesta k západnému cípu Francúzska, do oblas ti Bre tónsko (cca 2 800 km) a po zápase späť bola „riadnym“ zážitkom. Pekná divácka kulisa v hale Colette Besson sa však nestačila v úvode čudovať, lebo chemesáci viedli 0:3 i 1:4. Avšak favo rit sa prebudil, rýchlo bolo 6:4 a nasledoval tajm trénera Vlkolinského. Vyústil v sloven ský bodík (6:5), no domáci boli naštartovaní (11:6, 16:7). Deväťbodový rozdiel sa pár strát potiahol (19:10, 21:12), ale záver Francúzi ešte viac priškrtili (24:13). Napokon chemesáci odvrátili dva setbaly, čo set aspoň kozmeticky upravilo. Okukaní Humenčania začali lepšie aj druhé dejstvo. Vyrovnané skóre do 6:6 natiahli vo svoj prospech na 6:9. Opäť však prišla francúzska šnúra bodov (11:9), ktorú preťal humenský tajm. Domáci však postupne svoj náskok budovali, stav 17:12 i 19:14 dával tušiť, že set získajú bez problémov. Humenský odpor však neutíchol a pri 19:17 siahol k vôbec prvému tajmu aj kouč Grebennikov. Chemesáci stiahli na 19:18, ba z 20:18 (po dlhej výmene) vyrovnali na

20:20. Stav 22:20 určil hu menský tajm, Slováci znížili (22:21), no 24:21 už bolo na zrovnanie setov priveľa. Tretí set bol ešte vyrovnanejší. Chemesáci mali pri prvom technickom tajme mierne navrch (7:8), náznak zvratu (11:8) stopol kouč Vlkolinský. Tesné skóre (12:11) sa posúvalo (15:14), domáci sa trhli na 17:14, ale šnúra chemesákov na 17:17 opäť prerušila hru tajmom zo strany Rennes. Domáci dvakrát striedali, opäť bolo 20:20 a stav 22:20 znamenal znovu humenský tajm. Od stavu 23:20 sa snažili chemesáci zmeniť francúzsky rytmus troma zmenami zostavy, no favorit získal aj tretí set a slávil postup. V 3. kole sa stretne s chorvátskou Mladosť Zahreb. Priebeh – I.: 8:5, 16:7, 21:12 (20 min.); II.: 6:8, 16:12, 21:20 (25 min.); III.: 7:8, 16:14, 21:20 (26 min.) Volley 35: Pajusalu, Kolačný, Frango lacci, Pupart, Vadeleux, Repák – libero J. Grebennikov (Lamoise, Corre). Tréner: Boris Grebennikov. Chemes: Ja vorčík, Kríž, Kašper, Jakubov, Dekker, Soták – libero Krys (Hudák, Sukochev, Leškanič). Tréner: Richard Vlkolinský. R: Willems (BEL), Mira–Arrante (ESP). D: 2 250. Hrací čas: 71 min. (mšk)

STRE DOEU RÓPSKA LI GA – 9. KO LO

Aich/Dob – Chemes Humenné 3:0 (25:21, 25:11, 25:16)

V základe Leškanič a Hudák, Dekker na lavičke, Jakubov (chorý) necestoval…, naproti tomu kompletný súper, ktorý po prvýkrát striedal až v priebehu tretieho setu. Domáci odskočili na 6:3, ich náskok mierne narástol na 11:6. Stredná pasáž I. setu bola „hojdačková“, pretože šnúra chemesáckych bodov znamenala stav 11:10, po tajme kouča Šimuniča to rakúsky favorit oplatil slovenskej strane rovnakým spôsobom – 14:10. Z 18:12 ešte chemesáci stiahli na 18:14, ale štvorbodové manko sa opäť zvýšilo na šesť strát. Po troch odvrátených setbaloch (24:18 – 24:21) prišiel opäť domáci tajm a potom už výmena strán… V II. sete bol vývoj vyrovnaný do 8:7. Od tohto momentu začali domáci dominovať v útočnej fáze, mali priam bezchybný príjem humenského servisu, naopak podanie hráčov Aich/Dobu robilo chemesákom značné ťažkosti. „Hurikán“

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI PSK 2011

Hla suj te do 5. ja nuá ra

www.po–kraj.sk a postupne ikony „samosprava/ocenenia PSK/najúspešnejší športovci PSK/2011“ a dostanete môžnosť hlasovať. Do 5. januára Podnázvom„Športdávamestuvíťazov,drogyporazených“sav hu- 2012, každý deň iba raz (jednotlivec menskej Obchodnej akadémii uskutočnil V. ročník Vianočného bed- alebo kolektív). Z nášho regiónu sú mintonového a stolnotenisového turnaja študentov školy. Turnaja sa v ponuke: Bolotnyuk Mykola (zápasezúčastnilo24študentov(9dievčat),pourputnýchbojochsavíťazmivo nie, ZK Vihorlat Snina), Javorčík Milan svojichkategóriáchstalitítoštudenti:stolnýtenis–JaroslavaRebyo- (volejbal, ŠK Chemes Humenné), Levá,PatrikMilčík,bedminton–DenisaHudáková,JaroslavKrídla.For- vický Filip (plávanie, PK Chemes Huma zábavy sa na turnaji striedala s prvkami súťaživosti. Zároveň sa menné), Pažúr Miroslav ml. (Mushing spoločnestrávenéchvílestalivýbornoumožnosťoupriformovanípo- club Humenné), ŠK Chemes HuzitívnehopostojaštudentovObchodnejakadémiek zdravémuspôsobu menné (volejbal, muži), ZK Vihorlat života, organizácie kvalitného využívania voľného času a vytvárania Snina (zápasenie, muži). Tak, hlasujte za našich, v čo najväčšom počte. spoluprácemládežea dospelýchv mimovyučovacomčase.

v podobe 12:8 – 23:9 skončil aspoň na jedenásť… Hneď v úvode III. setu domáci odskočili na 5:1, náskok zvýšili v strednej časti setu (11:6 – 15:6), v závere to bolo opäť až hrozivé (21:11). Chemesáci stiahli na 21:14, potom pridali ešte dva body. Priebeh – I.: 8:4, 16:11, 21:16 (25 min.), II.: 8:7, 16:8, 21:8 (20 min.), III.: 8:3, 16:7, 21:11 (21 min.) SK Posojilnica: Sabljak 8, Kosl 14, Hruška 4, Van de Loo 11, Satler 1, Grut 9 – libero Ivartnik (Pusnik, Kolev, Gruber). Tréner: Igor Šimunčič. Chemes: Javorčík 3, Kríž 4, Mizerák 2, Hudák 6, Leškanič 6, Soták – libero Krys (Kašper 1, Sukochev, Dekker 5). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 5:1 (Hudák); pokazený servis: 16:8; body po blokoch: 8:7 (Kríž 3, Leškanič 2, Mizerák, Kašper); úspešnosť útoku: 60% : 32%. R: Skudnik, Valentar (obaja SLO). Hrací čas: 66 min. Aich/Dob 9 9 0 27:8 25 Amstetten 9 6 3 22:11 19 Kaštela 9 5 4 18:17 15 Humenné 9 4 5 15:15 13 Zahreb 9 3 6 11:19 9 Viedeň 9 0 9 4:27 0

PäPoticačasche mesákov v „repre“ vianočných sviatkov ab-

solvovali mládežnícke reprezentácie SR vo volejbale medzinárodné turnaje. A účasť v radoch „repre“ mal aj VK Chemes Humenné. V kádri juniorov (turnaj v Kecske méte) boli Frederik Gergeľ a Tomáš Pavlík, medzi kadetmi (as. trénera Marek Meriač) bola na turnaji v Maribore trojica Marián Feduš, Pavol Nemec a Daniel Urban.


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

XIX. PETER PLAST CUP 2011, HALOVÝ FUTBALOVÝ MEDZINÁRODNÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽIAKOV (U–14 a U–15) V SNINE Mládežnícky futbalový klub Snina pri ZŠ Budovateľská zorganizoval už XIX. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja starších žiakov – Peter Plast cup 2011. V piatok 16. decembra sa v Mestskej športovej hale v Snine stretlo sedem mládežníckých družstiev kat. U–15 a U–14: poľská Tarnovia Tarnów, ukrajinský DJSŠ Užhorod (iba kat. U–14), MFK Košice, Slavoj Trebišov (iba kat. U–15), Odeva Lipany, 1. HFC Humenné a MFK Snina. Riaditeľom turnaja bol Mgr. Peter Harmaňoš, organizačne sa na priebehu podieľali M. Hunčár, M. Harvan, V. Kochan, J. Peľo, K. Kubalík, M. Peľo, R. Šmajda a M. Charitun.

Striebro sninskej „15“ a hu menskej „14“ l Výsledky (U–15): Tarnów – Humenné 3:1, Tarnów – Košice 3:2, Tarnów – Lipany 3:0, Tarnów – Trebišov 2:2, Tarnów – Snina 0:0, Humenné – Koši ce 0:3, Humenné – Lipany 1:3, Humenné – Trebišov 2:7, Humenné – Snina 0:2, Košice – Lipany 2:0, Košice – Trebišov 1:3, Košice – Snina 3:2, Lipa ny – Trebišov 2:4, Lipany – Snina 1:3, Trebišov – Snina 2:4. l poradie: 1. Tarnovia Tarnow (11:5) 11 bodov, 2. MFK Snina (11:5) 10; 3. Slavoj Trebišov (18:11) 10; 4. MFK Košice (11:8) 9; 5. Odeva Lipany (6:13) 3; 6. 1.HFC Hu menné (4:18) 0 bodov. l Ocenení jednotlivci: strelec – Sarik (6 gólov, Trebišov), brankár: Ivan Janko (Snina); l MFK Snina: Matúš Šebak, Adam Halagan, Dominik Semjon, Erik Kira, Stanislav Ľoch, Ivan Janko, Matej Haburaj, Jozef Kepič, Igor Lukáč, Mário Gnip, Patrik Koc, Jozef Madej, Jakub Hreha, Štefan Dzurko, Dominik Hreha, Igor Cur, Peter Nizky. Tréner: Miroslav Hunčár, as.: Martin Kapráľ, ved. družstva: Ján Peľo. l 1. HFC Humenné: M. Jakubov, L. Krajník, T. Szilvási, P. Havrilčák, J. Šaro, M. Zlacký, J. Lojka, R. Ľaľuš, L. Maďák, V. Lukáč, J. Halajčík. Tréner: Andrej Čirák. l Výsledky (U–14): Tarnów – Humenné 5:1, Tarnów – Košice 2:0, Tarnów – Lipany 4:0, Tarnów – Užhorod 4:1,

Tarnów – Snina 1:1, Humenné – Košice 0:7, Humenné – Lipany 2:1, Hu menné – Užhorod 2:0, Humenné – Snina 5:2, Košice – Lipany 1:3, Košice – Užhorod 3:1, Košice – Snina 1:1, Lipany – Užhorod 3:1, Lipany – Snina 2:0, Užhorod – Snina 1:1. l pora die: 1. Tarnovia Tarnów (16:3) 13 bodov; 2. 1.HFC Humenné (8:15) 9; 3. Odeva Lipany (9:8) 9; 4. MFK Košice (12:7) 7; 5. MFK Snina (5:8) 3; 6. DJSŠ Užhorod (4:13) 1 bod. l Ocenení jednotlivci: strelec – Haščák (7 gólov, Lipany); brankár – Boruch (Tarnow). l 1. HFC Humenné: A. Ruščák, M. Roško, S. Sivý, K. Surničin, D. Cholp, R. Goroľ, M. Kalanin, V. Kuľha, P. Kuľha, D. Krajník, J. Čura. Tréner: Martin Tongeľ. l MFK Snina: Aľušík, Svistun, Danko, Marinič, Mackaľ, K. Čopík, Dzuba, Kochaník, L. Čopík, Vasko, Železník, Juhás, Kohút, Žiga. Tréneri: Martin Harvan a Karol Kubalik. Už tradičný mládežnícky turnaj otvoril Mgr. Peter Harmaňoš, riaditeľ turnaja a Ing. Richard Havrilla, predseda VsFZ (na snímke). Medzi hosťami boli aj Š. Czetö (KR VsFZ), L. Mochnacký (sekretár ObFZ Humenné), J. Savka (poslanec VÚC a MsZ v Snine), E. Cap a V. Mika (poslanci MsZ v Snine), A. Mucková (riaditeľka ZŠ Budovateľská Snina), L. Mihok (riaditeľ CVČ Snina), V. Drobňák (prezident MFK Snina), V. Kochan (šéftrenér mládeže MFK Snina), F. Hanc (tréner A–mužstva MFK Snina) a i. Dvojdňový turnaj sponzorsky podporili: Mgr. Peter Harmaňoš – PETERPLAST (hlavný sponzor), mesto Snina, ZŠ Budovateľská, Rodičovská rada pri ZŠ Budovateľská, VsFZ, ObFZ Humenné, JUDr. P. Nízky (advo kátska kanc.), Ing. L. Jurpák (RO Rybníky), M. Halagan (MHS Cranes), V. Telehanič (T.A.D.), V. Drobňák (Drobec žeriavy), O. Čižmárová (pekáreň Belá n/Cir.), B. Vajda (BOĎO s.r.o), J. Vy honský (Datex), M. Podlaková (odevy – ARTS), M. Molnár (TINO s.r.o), JUDr. J. Ferko. Ďakujeme. (mšk)

1. HFC Hu menné (U – 14)

MFK Sni na (U – 15)

MFK Sni na (U – 14)

Na ša chov ni ci ví ťazstvo i re mí za Štvrté kolo šachovej 3. ligy D2, v ktorej bojujú až dve humenské družstvá, uzavrelo kalendárny rok 2011. Humenské „áčko“ pod hlavičkou neziskovej organizácie Šachy Reinter Humenné cestovalo na zápas do Zborova so silnou zostavou. Z ôsmich hráčov naplno bodovali Juranko, Žido, Kornucik a Šuťak, po pol boda za remízu pridali Rajňak, Pčola st. a Cehelský, čo znamenalo humenské víťazstvo 5,5 : 2,5. Šachy Reinter Humenné B hostil doma kvalitný ŠK Stropkov/Svidník a postaral sa o prekvapenie kola, keď sa mu konečne podarilo získať prvý cenný bod do tabuľky za remízu 4:4. Na šachovnici vyhrali Polačko ml. a Štutika, remí zami doplnili úspech Seman, Šimko, Ganaj a Kovalčin. l Priebežné poradie: 1. PU Prešov B (27) 12 bodov, 2. Humenné A (25) 12; 3. Dason Prešov B (22) 9,… 10. Lipany (8,5) 3 body; 11. Humenné B (7,5) 1; 12. Soľ (11) 0 bodov. (maš)

1. HFC Hu menné (U – 15)


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

MARIÁN ČIŠOVSKÝ, HUMENSKÝ ODCHOVANEC, ZAŽIL V DRESE FC VIKTORIA PLZEŇ ZATIAĽ NAJKRAJŠIU ČASŤ FUTBA LO VEJ KLUBOVEJ KA RIÉ RY

Na pamiatku dres Abidala. Po Messim príde na rad Raúl…

Snahu prehrýzť sa do Ligy majstrov začal na Slovensku pri Dunaji. V sezó ne 2000/2001 nestačil Inter Bratislava tesne na francúzsky Lyon dvojzápasom 1:2 a 1:2. O rok neskôr bra tislavskí žlto–čierni sklonili hlavy pred nórskym Trondheimom (3:3 a 0:4). V súťažnom ročníku 2008/2009 ako hráč Artmedie Petržalka, nemali futbalisti spoza Starého mosta v Bratislave nárok na slávny Juventus Turín (0:4 a 1:1) a počas rumunského angažmán v FC Temešvár pred dvoma rokmi (2009/2010) ostal aj Marián pred bránami hlavnej fázy vinou VfB Stuttgart (0:2 a 0:0). Až prišla FC Viktoria Plzeň… – Celý futbalový život som sa snažil dosiahnuť vý razný úspech. Na klubovej úrovni je to Liga majstrov. Dlho mi to nebolo súdené, ale môj futbalový sen sa stal realitou. Pre Plzeň som sa rozhodol na základe viacerých dôvodov, jedným z nich bola aj šanca zahrať si Ligu majstrov. Pre mňa bola radosť o to väčšia, že predsa už nie som žiadny futbalový mladík,– začal debatu Marián Čišovský. Po troch sezónach v rumunskom Temešvári sa rozhodol pre návrat. Nebolo to však celkom domov, lebo zamieril do Plzne, i keď o služby Mariána Čišovského sa zaujímal aj Slovan Bratislava. Prednosť napokon dostala plzenská Viktorka. – Boli to skôr pocity, ktoré rozhodli. Netvrdil by som, že šlo o nejaké pragmatické argumenty pre alebo proti. Vedenie Slovana som poznal, bol by som doma, lebo v Bratislave bývam, ale v jednom mo mente som sa rozhodol pre Plzeň. Debatoval som aj s Milošom Brezinským, ktorý pôsobil v Temešvá ri a prišiel práve do Plzne. Presvedčil ma však aj záujem samotného klubu. Dlho som telefonicky hovoril aj s trénerom Vrbom. Jeho osoba určite napomohla k tomu, že som do Plzne napokon prestúpil. Slovenský futbalista došiel na západ Čiech v lete uplynulého roka, do zostavy českého majstra zapadol s obdivuhodnou rýchlosťou a so svojím kolegom z obrany Dávidom Bystroňom vytvorili jednu z najlepších stoperskych dvojíc v Gambrinus lige. – Uľahčila mi to najmä skutočnosť, že v Plzni sú veľmi dobrí futbalisti, a to nielen po športo vej, ale aj ľudskej stránke. Potom to už bolo iba o tom, aby som trénera v tréningoch i zápasoch presvedčil, že do základnej zostavy patrím. Keďže mužstvo hralo na začiatku sezóny veľmi dobre, o to ľahšie som do kádra zapadol. Čo sa

Momentka Ligy majstrov. Lionel Messi a Marián Čišovský.

Konečne mu to vyšlo. Marián Čišovský, 32–ročný futbalista, ktorému je na zelenom trávniku vlastná najmä defenzívna činnosť, okúsil, ako je to hrať Ligu majstrov. Rozhodla o tom priam spanilá jazda FC Viktoria Plzeň v predkolách (Jerevan, Trondheim, Kodaň), lebo cez týchto súperov si vybojovali „viktoriáni“ účasť medzi 32 najlepšími európskymi tímami. Aj „Čišo“, ako prvý odchovanec humenské ho futbalu, okúsil kontinentálny pohár číslo jeden. Dá vi da tý ka, je to veľmi skú se ný futba - M a r i á n Č I Š O V S K Ý 2. novembra 1979, Humenné lista, v českej Gambrinus li ge určite patrí 1996–99 Chemlon Humenné 52 2 medzi top obrancov. 1999–04 Inter Bratislava 115 5 FC Vikto ria Pl zeň 2004–06 MŠK Žilina 54 12 prešla do Li gy maj- 2006–08 Petržalka 41 7 strov priam exportne. 2008–11 Temešvár (ROM) 39 3 V predkolách vyradila 2011– Plzeň (CZE) 13z 3g arménsky Pjunik Jerevan (vonku 4:0, doma 5:1) i nórsky Rossenborg Na odvetu s Barcelonou ste sa ako tím pripravili Trondheim (vonku 1:0, doma 3:2), v play–off zodpovedne. Obraz stretnutiu dali dva momenty – dánske „levy“ FC Kodaň (vonku 3:1, doma 2:1). nevyužitá tutovka Petrželu a následne pokutový – Vždy bol základ postupu položený prvým zápa- kop po faule na Messiho. Veľa sa však diskutova som vonku. Aj keď v odvete bol na nás vyvíjaný lo o tom, či malo byť s vaším faulom spojené aj vy veľký tlak, zvládli sme to herne kvalitne, až na jeden lúčenie… Ako to vnímate? – Pri tej situácii mi vôbec nenapadlo, že by som polčas proti Kodani, sme boli vždy lepší ako súper. Pamätáte si ešte na pocity, keď odveta s FC Ko- za tento faul mohol byť vylúčený. Keď som uvidel červenú kartu, bol to pre ňa šok. daň zaistila postup do Ligy majstrov? – Boli to tie najkrajšie okamihy, ktoré som pri fut- Už priam tradíciou sa stáva po stretnutiach výmebale dovtedy zažil. Splnilo sa mi niečo, o čom som na dresov. Máte pamiatku aj na plzensko – barcecelú svoju kariéru sníval. Mal som na to predtým lonské zápasy Ligy majstrov 2011/2012? – Z pr vé ho zá pa su na Nou Campe mám na päť pokusov, vždy mi Liga majstrov utiekla. Keď ju ale po takom dlhom čase napokon získate, sú po- pamiatku dres Abi da la, po odve te do ma som ani ne mal chuť dres me niť. city ešte krajšie, emotívnejšie. Na mi lánskom San Si re ma li do má ci vý ho du Ktorá etapa pri ceste do Ligy majstrov bola pre po ku to vé ho ko pu tiež po zá kro ku „Či ša“. Hu vás naopak najhoršia? – Asi pri domácej odvete s Trondheimom, keď menské mu odcho vanco vi sa v odve te pro ti to som po tridsiatich minútach musel odstúpiť kvôli mu to sú pe ro vi ne vy da ril úvod dru hé ho polča zraneniu. Ďalší priebeh zápasu som potom sledo- su. Prs ty mal v oboch inka so va ných gó loch. val iba v kabíne, kde prebiehal priamy prenos v te - V nadsta ve nom ča se však na pra vil svo ju re pu levízii. Celý prvý polčas sa nám nedarilo, práve tá- tá ciu prihrávkou na vy rovná va jú ci zá sah kra ja to etapa postupu do Ligy majstrov bola pre mňa na Mi cha la Ďu ri ša. – Chyboval som, ale na nejaké výčitky nebol v tej asi najhoršia. Napokon sme to však zvládli. Ktorého zo súperov žrebu Ligy majstrov ste si do chvíli čas. Musel som sa sústrediť na zvyšok zápasu. Som rád, že sa nám nakoniec podarilo vyskupinovej fázy prial? – Chlapci mali svoje tipy, priania, spomínali rovnať a uhrali sme dobrý výsledok. Napriek to tuším Barcelonu. Ja som nemal vyhranený tip. mu, že sme s Milánom získali bod, tie chyby rozNapokon skupina H so súpermi FC Barcelona, hodne nie sú pre mňa ľahostajné. Záver zápasu AC Miláno a BATE Borisov dopadla pre nás bol symbolický pre celé naše pôsobenie v Lige majstrov. Úspešný. ako lukratívny a úspešný žreb. FC Viktoria Plzeň zvládla na výsosť náročnú Zahrať si proti slávnemu veľkoklubu FC Barcelona je snom snáď každého futbalistu. Či je futbalovú porciu a bude v pohárovej Európe to vekom mládežník alebo harcovník. Naplnilo účinkovať aj na jar. Výsledkami: Plzeň – Borisov 1:1, AC Milano – Plzeň 2:0, FC Barcelona – Pl sa to aj Mariánovi Čišovskému. – Barcelona je aktuálne top mužstvo, pre zeň 2:0, Plzeň – FC Barcelona 0:4, Borisov – Plkaždého futbalistu je zážitkom proti Messimu zeň 0:1, Plzeň – AC Milano 2:2 im totiž za tretie a spol. si zahrať. Barcelonský sen sa aj mne miesto v skupine (1. FC Barcelona 16 bodov; premenil na realitu. Je pravdou, že lepšie to 2. AC Milano 9 bodov, 3. FC Viktoria Plzeň 5 bodov, 4. BATE Borisov 2 body) patrí právo účasti bolo na Nou Campe. Po stretnutí v srdci Katalánska mohli mať futba - v šestnásťfinále Európskej ligy. listi Plzne vztýčenú hlavu. Prehra 0:2 na barce - Žreb jarnej časti Európskej ligy UEFA 2011/2012 lonskom trávniku nebola hanbou, naopak skôr prisúdil Viktorii Plzeň nemecký tím Schalke 04 navrávala, že to bola zo strany českého majstra Gelsenkirchen. – So žrebom môžu byť spokojní fanúšikovia, vesolídna futbalová partia. – Pri pohľade na výsledok možno vysloviť spo - denie klubu i my hráči. Je to atraktívny a ťažký súkojnosť. Čo ma však mrzí, že sme barcelonskú per, rozhodne nás čakajú náročné zápasy. bránu ohrozovali iba sporadicky, naša snaha kon - Schalke je favoritom, ale aj nám sa v tomto ročníčila pred šestnástkou súpera. V hre dopredu sme ku zatiaľ darí. Budeme sa snažiť pokračovať v tom. Nemecký futbal nie je žiadnou neznámou. Aj na toho napríklad v Miláne ukázali viac. Humenský futbalový odchovanec uzamykal klubovej úrovni ho zdobí najmä nesmierny dôraz priestor pred plzenskou bránou na milánskom a bojovnosť. – Podľa mňa majú po Bayerne Mníchov San Sire aj proti Zlatanovi Ibrahimovičovi. Na ne menej slávnom Nou Campe mal proti sebe futba - najsilnejší útok. Hráči ako Raúl, Uchida, či Huntelaar majú zvučné mená i vysokú hernú kvalitu. lovú hviezdu ešte jagavejšiu – Lionela Messiho. – Je to výnimočný hráč. Do poslednej chvíle ne - Určite je Schalke 04 pre našich fanúšikov veľkým viete, čo spraví, preto je veľmi ťažké vziať mu lákadlom, pre nás veľkou motiváciou. loptu od nohy. Zahrať si s Messim bolo výnimočné Mariánovi Čišovskému želáme na prahu nového pre každého z nás. Je adeptom na znovuzískanie roku 2012 ešte veľa podobne krásnych futbalotrofeje pre najlepšieho futbalistu sveta a podľa to - vých zážitkov, aké mu jesenná časť prebiehajúceho súťažného ročníka poskytla. (mšk) ho to aj na ihrisku vyzeralo.


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

nárskej ka riére spolu s bý va lými hráčmi, aby udržali futbal v OhradzaV knihe života Jána MELNÍKA, noch. Novým futbalového f u n k c i o n á r a impulzom jeho v Ohradzanoch sa 1. januára práce bolo, keď otvorila jubilejná 60–ta strana. do futbalových Keď začiatkom šesťdesiatych ro- rokov dorástli kov minulého storočia založila sku- jeho synovia – najstarší Gabriel pina vyznávačov loptovej hry na (nebohý, hrával II. ligu za HFC Huzelenom trávniku futbalový oddiel, menné a Vranov), Marek (III. liga za v tom období zlaté časy pre Brekov) a Viktor, ktorí po ňom zdeohradzanskú mládež, mladý Janík dili futbalový talent. Keďže medzi nimi nechýbal. Z vlastných v Ohradzanoch sa začalo formovať odchovancov sa vytvorilo silné kvalitné futbalové mužstvo, na pomužstvo, ktoré postúpilo do okres- kyn otca sa synovia vrátili späť, kde nej futbalovej ligy. Ján Melník sa prvé husle hraje náš oslávenec prejavil ako výrazný futbalový ta- Ján Melník. Prajeme nášmu lent, obávaný strelec, po ktorom šesťdesiatnikovi Jankovi najmä „poškuľovali“ družstvá z vyšších sú - zdravie, veľa zdaru v jeho osobnom ťaží. On však zostal verný svojmu i športovom živote. Členovia, hráči a funkcionári družstvu. Po skončení aktívneho TJ Ohradzany. futbalu pokračoval vo funkcio-

BLAHOŽELANIE

AbsolútnyvíťazXVI.ročníka„Laboreckej24–ky“–Skleník.

ŠESTNÁSTY ROČ NÍK FUTBA LO VÉ HO NON–STOP TURNA JA V MEDZI LA BORCIACH

Najznámejšia športová akcia v Medzilaborciach – „Laborecká 24“ začala v telocvični Strednej združenej školy Andyho Warhola 25. 12. 2011 slávnostným príhovo rom Ing. Ľubomíra Hnatka, organizátora podujatia (TJ Sokol Vydraň). Prvý výkop o 14.00 hod. odštartoval sériu napínavých zápasov. Osem tímov súperilo o víťazstvo a Putovný pohár primátora mesta, celkom v 84 stretnutiach, 7–minútových poločasoch bez nadstavova nia s minútovou pauzou a 2–minú tovými prestávkami na výmenu družstiev. Na dodržiavanie pravidiel dohliadala trojica rozhodcov – Ján Gnip, Erik Barát a Milan Ruščanský. Záchranár Bc. Marek Zjan, našťastie, nemal veľa práce s ošetrovaním drobných odrenín. Ešte hodinu pred ukončením turnaja nebol víťaz známy. Prvenstvo nakoniec obhájil horúci favo rit, držiteľ pohára z roku 2010 – „Skleník“. Mužstvo „Dream team“ obsadilo striebornú pozíciu a bronz získal „Alles s.f.“, ostatné priečky si podelili: Cézar bar, Simpsoni, TJ Sokol Vydraň, TJ Iskra Ňagov a Next. Pre rok 2011 sa najlepším strelcom stal Jozef Dolný (33 gó lov, Skleník). Neoddeliteľnou súčasťou je aj cena fair play (najme -

nej trestané mužstvo), v XVI. ročníku sa o ňu podelili dva tímy – Skleník a Aless s.f. Vecnú cenu venovali deťom z Detského domova Sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Úroveň Laboreckej 24–ky sa každým rokom zlepšuje, tentokrát k tomu prispeli aj dve LCD obrazovky (priamo v telocvični zobrazovala stav zápasov, druhá fotografickú prezentáciu z minulých ročníkov). Obrovská vďaka patrí realizačnému tí mu turna ja, sponzo rom i všetkým zúčastneným, či už aktívne, alebo len sledovaním a povzbudzovaním svojho favorita. Mgr. Andrea Rimová

Brnčal v stovke NAJ Medzi stovku najúspešnejších

stolných tenistov Slovenska po jesennej časti sezóny 2011/2012 sa dostal, na 77. miesto aj Michal BRNČAL z ŠKST Humenné, so ziskom 115,63 bodu (rebríček SSTZ k 1. 1. 2012). Humenčania (M. Brnčal, D. Fink, D. Sto ják, I. Serbák) štartujúci v I. lige museli zrejme „zaplatiť nováčikovskú daň“ v podobe viacerých prehier. Karta sa našťastie obrátila, v 12–člennej tabuľke sú na 9. mieste (11 záp. / 3–1–7 / 55:99 / 18b). –MJK–

-

2. 1. 2012

MAJSTROVSTVÁ SLO VENSKEJ RE PUB LI KY V PLÁ VA NÍ V dňoch 16.–18. 12. 2011 sa kompletná slovenská plavecká špička zišla v Trenčíne na vrcholnom podujatí plaveckého roka 2011 – Zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní jednotlivcov v krátkom (25–m) bazéne, v kategórii seniorov, juniorov a 14–ročných žiakov. Miestenku zís kalo len 24 najrýchlejších plavcov z každej kategórie. Medzi touto špičkou na šampionáte nechýbal ani poltucet plavcov Plaveckého klubu Chemes Humenné, s trénerom Mariánom Tomahoghom. A zase sme menili dejiny v 27–ročnej lentných znakoch mohla uberať jeho kahistórii klubu: 6 pretekárov, 39 štartov, riéra. V očakávaní svojho obľúbeného 26 osobných rekordov, 11 medailí a z to - 100–m znaku, aj napriek enormnému úsiho 5 majstrovských titulov. l Najlepší liu skončil na striebornej priečke. Vyburcoz najlepších… Suverénnym lídrom kate- val sa k skvelému výkonu na dvojnágórie 14–ročných žiakov sa stal Filip Le- sobnej znakárskej trati a v čase 2:24,47 vický, ktorý si v siedmich štartoch vyplával získal svoj celkovo tretí titul majstra. l Bo kvalitnými časmi štyri tituly majstra republi - jovník na pohľadanie… Šprintér Tibor ky, a v celkovej medailovej bilancii šampio- Hodbod nastúpil s odhodlaním v poslednátu sa bez rozdielu kategórii so ziskom 4 ných pretekoch žiackej kariéry ukázať, že zlatých a 1 striebornej medaily zaradil právom patrí k užšej plaveckej špičke. na 13. miesto. Svoje ťaženie začal pre- Odhodlanie začal plniť v prvom štarte, 100 miérovým titulom na 100 m motýlik (1:05,98) bronzovou pozíciou. Ešte viac si sľuboval m motýlik (1:04,14). Na 200 na 100–m prsiarskej trati, no ani m polohové preteky si zlepšil klubový a osobný rekord osobné maximum o takmer 6 1:13,27 mu nedovolil obsadiť sekúnd, so ziskom titulu. Svoju univerzálnosť ukázal aj vyššie ako 3. miesto. Bronz vyv najkratšom šprinte na 50 m voľným spô- lovil aj do tretice, 100 m polohové preteky sobom, kde mu zlato ušlo o 23 stotín se - (1:07,76). l Ostrieľaný plavec… Nezahákundy. Filip Levický tri roky nepozná na ľal ani junior Martin Babjak. Na pódium Slovensku porážku v najťažšej disciplíne, sa pri kompletnej špičke síce nedostal, ale 200 m motýlik a prognózy ukazovali, že by najmä osobák na 100 m (0:54,30), či na sa to mohlo minimálne jednému súperovi polovičnej trati (24,62) a umiestnenia konečne podariť. Ale s náskokom cca 10 v prvej päťke určite presvedčili. l Naše sekúnd si v novom osobnom maxime dievčatá… Aj pre Paulu Sabovčíkovú vyplával svoj siedmy individuálny titul v ka- boli preteky rozlúčkou so žiackou kategóriére. V kráľovskej disciplíne, 100 riou. V disciplíne 200 m motýlik s osobám voľným spôsobom si vylepšil svoju kom 2:49,89 obsadila 4. miesto, o priečku siedmu priečku v slovenských tabuľkách nižšie na 400 m polohové preteky. Jediná a časom 0:58,71 si vybojoval štvrtý titul. Fi - seniorská reprezentantka PK Chemes, lip zavŕšil svoju žiacku kategóriu na vrchol - Valentína Štefanová konečne prelomila ných podujatiach s úctyhodnou bilanciou – ľady v podobe osobného výkonu na 100 ziskom 8 titulov majstra republiky, rovna - m polohové preteky. Naša najmladšia nákým počtom strieborných a 6 bronzových dej a talentovaná Daniela Gribaničová medailí, čo sa určite zapíše zlatými písme- sa predstavila v dňoch 4.–6. 12. 2011 na nami do análov humenského plávania. majstrovstvách SR mladších žiačok, kde lUž nielen znakár… K „neudržaniu“ bol aj rovnako zaznamenala výrazné zlepšest. žiak Matej Micikáš, prepísal si osobné nia takmer vo všetkých štartoch a umimaximá vo všetkých vystúpeniach. estnenie v prvej desiatke – 200 m motý Rozbehol to v disciplíne 200 m polohové lik a 200 m polohové preteky. Naznačilo, preteky (2:25,61) s bronzovým kovom. že humenské plávanie do budúcnosti má Naznačil možnosť, kam by sa popri exce- aj naďalej vysoké ambície.

Zimné majstrovstvá poľské ho klu bu Bob ry Medailovým ťahúňom mala byť Druhá garnitúra – mladší Daniela Gribaničová, ktorá sa vo a najmladší pretekári PK Chevýsledkoch smerom hore posúva mes Humenné sa ocitla na sevemíľovými krokmi. „Vychýrená hu- re Poľska, v mestečku Debica, menská motýliková škola“ priniesla kde miestny plavecký klub BobDaniele ovocie v podobe striebra ry usporiadal tradičné zimné (1:35,94). V znaku na 200 m získa- majstrovstvá. Tréneri Ing. Ján la bronz. Svoju rozmanitosť ukázala Pencák, Ing. Zoltán Kirschner aj v prsiarskych 100 a 200–m a Dušan Levický kormidlovali dĺžkach, kde si pribalila ďalšiu strie- rovný tucet svojich zverencov. bornú a bronzovú medailu. Naša „malá piraňa“, Lea Diničová rozvírila poľskú vodu, na 100 m motýlik v cieli čakala 5 sekúnd na súperky a právom si vylovila zlatú medailu. Pribudlo aj striebro za čas 3:39,16 na 200 m prsia. Zbierku vzácnych kovov rozšírila aj Alexandra Kušnírová, a v čom inom ako v motýliku, kde získala na 50 a 100 m striebro, ku ktorým pridala bronz na 100 m prsia. Patrícia Koškovská okupovala prvú desiatku výsledkových listín, odmena vo forme medaily prišla z prsiarskej 200–m a mala striebornú príchuť. Z chlapcov si medailu na hruď zavesil Filip Firkaľ v jeho typickej disciplí ne 100 m znak. Na medaily tentokrát nedosiahli: Stanka Gribaničová, Leo Al Ahdal, Kristína Horvátová, Viliam Terkoš, Kristína Gajdošová, Sarah Čajbíková, či Richard Latta, no zbierali cenné skúsenosti. Želáme všetkým rodičom, plavcom, trénerom a vedeniu mesta Humenné; CVČ – Dúha; zamestnancom plavárne a vedeniu SRaŠZ; sponzorom Andritz Feed & Biofuel s. r. o.; Muller Textiles Slovakia s. r. o.; Tytex Group s. r. o.; Culligan úprava vôd; Grimen, s. r. o., Snina; i našim priaznivcom veľa pracovných a športových úspechov, so želaním do nového roku, aby sme pokračovali v nastúpenom trende a prekonávali rekordy minimálne tak ako v posledných rokoch. Dušan Levický


15 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

2. 1. 2012

MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA - 5. KO LO O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA

Telocvičňa ZŠ Laboreckej v Humennom hostila 18. decembra 2011, v rámci realizácie projektu Kom Prax (Iuventa slovenský inštitút mládeže s ICM Humenné), futbalový turnaj mládeže. Za jeho organizáciou stoja futbalistky ŠK Štich – Aurélia Hajdučková a Katka Šuchtová. l Výsledky: Belá n/Cir. – Kamenica n/Cir. 2:0, Belá n/Cir. – Gymn. JZ 5:3, Kamenica n/Cir. – Gymn. JZ 4:3, Kamenica n/Cir. – Lab/Štich 6:2, Belá n/Cir. – Lab/Štich 3:3, Gymn. JZ – Lab/Štich 2:6; poradie: 1. Belá nad Cirochou (juniori), 2. Kamenica nad Cirochou (juniori), 3. ZŠ Laborecká / Štich Humenné (chlapci a dievčatá), 4. Gymnázium J. Zlatoústeho Humenné (juniorky); najlepší – hráč: Laura Gavurová (Lab/Štich), strelec: Ján Šedzmák (Kamenica n/Cir.). Pavol Čečko

Kto za chrá nil futbal v Hu mennom… NahodnotiacejKonferenciiObFZHumennéprimátorkamestaJanaVaľováinfor-

movalao postupnýchkrokochpririešenífutbaluv mesteHumenné.Predostrelazásadnékroky,ktorébolipozitívnevnímanéakonástrojriešeniadlhodobéhoproblémufutbaluv meste.Pojejodchode(pracovnézaneprázdnenie)padlov diskusii z ústFrantiškaBazára,predseduObFZHumenné,prekvapujúcevyjadrenie,žefutbalv HumennomzachránilpánTkáč.Neviem,čoviedločelnéhopredstaviteľafutbaluv regióneHumennék takémuhodnoteniupánaTkáča,nakoľkofutbalováverejnosťv mestejedostatočneinformovanáo dianífutbaluprostredníctomHNTVzo zasadnutíMestskéhozastupiteľstvaa vyjadrenízástupcovmestanaadresupána Tkáča,o jehozásluhovostiprefutbal.Jednos druhýmakosinekorešpondujea svoj názor nech si urobí priaznivec futbalu sám, nakoľko futbalu patrí v meste adekvátnepostavenie. Dušan Horodník (delegát za 1. HFC Humenné)

Mlá dežnícky ho ke jo vý klub Hu menné or ga ni zo val 26.–27. de cembra 2011 tur naj ho ke jo vých prípravok (mladší žiaci, 5. roč.). Na ľadovej ploche zimného štadióna bojovalo päť družstiev, systémom každý s každým. Chlapci z HK Trebi šov zví ťa zi li bez prehry, keď nastrie ľa li 21 gó lov. l Vý sled ky MHK: Humenné – Michalovce 3:4 (0:2,2:1,1:1), góly: Ragan, Zubek, Mi čej; Hu menné – Brezno 4:11 (0:6,2:2,2:3), góly: Havrilko 2, Zu bek, Ragan; Humenné – Bardejov 6:7 (1:3,2:1,3:3), góly: Zubek 4, Ra gan, Havrilko; Humenné – Trebišov 3:6 (1:3,2:2,0:1), gó ly: Ra gan 2, Havrilko; poradie: 1. HK Trebišov, 2. HK Brezno, 3. HKM Michalovce, 4. HC 46 Bardejov, 5. MHK Humenné. l MHK: Matúš Mydlo, Tadeáš Karoľ, Samuel Merva, Antónia Frajtková, Samuel Kačmárik, Matúš Koc, Peter Mičej, Filip Bobela, Jakub Ragan, Sa muel Havrilko, Kristián Zu bek, Michal Gajdoš, Samuel Fonfer, Mi roslav Gombar, Benjamín Gondoľ, Dominik Spišiak, Erik Tásler a Michal Copko, vedúci družstva: Peter Ra gan, tréner: Martin Mihály, as.: Peter Merva a Peter Štekláč. Milan Fonfer

II. LIGA

I. LIGA

l Devils – Belá n/Cir. 4:6 (1:4), g: Š. Mažerik 2, A. Krídlo, J. Macej – R. Čižmár 2, V. Pristaš, D. Brečka, M. Haburaj, M. Kovaľ; Aston – Zempl. Hámre 8:4 (3:3), g: T. Ka ras 3, M. Mamaj 3, M. Goga, M. Tkáč – D. Žír 2, M. Brečka, J. Štofik; Drekos – Oldrati group 4:4 (2:2), g: V. Praščák 3, M. Beták – L. Kuzma 2, P. Olexa, J. Kuzma; Myslina – Proteo 3:5 (0:2), g: D. Valkučák 2, J. Valkučák – V. Melník 3, L. Petko, L. Metiľ; Satlan – Mestská piváreň 4:10 (2:6), g: M. Ruščanský 3, M. Belcak – T. Sima 3, T. Kula 2, S. Karnaj 2, A. Kuľus 2, D. Čopak. Drekos 5 4 1 0 25:12 13 Mestská piváreň 5 3 1 1 31:21 10 Aston 5 3 0 2 28:25 9 Proteo 5 3 0 2 23:22 9 OldratiGroup 5 2 2 1 19:17 8 Belá n/Cir. 5 2 0 3 22:17 6 Myslina 5 2 0 3 18:20 6 Devils 5 2 0 3 19:23 6 Satlan 5 1 1 3 18:27 4 Z. Hámre 5 0 1 4 11:30 1

FK Kamenica – Brodway club 9:5 (2:2) Góly: V. Kušion 3, I. Čerhit 2, J. Šedzmák, O. Čabák, J. Karnaj, R. Kirvej – Pa. Šuľák 2, M. Bačik, V. Perexta, V. Kostovčik. R: Tušek st., Moroz. FK: M. Madeja – I. Čerhit, O. Čabák, J. Karnaj, R. Kirvej, J. Šedzmák, M. Oľha, V. Kušion. Brodway: Mi. Liška – Pe. Šuľák, Pa. Šuľák, M. Bačik, V. Perexta, P. Kokočak, V. Kostovčik, M. Dzurjo. KIA Humenné – Autolanc 6:3 (2:1) Góly: P. Zubka 2, J. Mihalič 2, M. Čerňa, T. Opiela – O. Podhorín, M. Ivanko, T. Bodnár. R: Moroz, Tušek ml. KIA: M. Dudič – T. Opiela, G. Horvat, P. Murinčák, M. Čerňa, R. Chalupka, J. Mihalič, P. Zubka. Autolanc: M. Binda – M. Devečka, M. Blahuta, Ma. Liška, T. Bodnár, O. Podhorín, M. Ivanko, L. Forgáč. Mucha team – D–26 1:2 (1:0) Góly: M. Hamuľák – I. Minčič, P. Hišem. R: Moroz, Tušek ml. Mucha: M. Kira (M. Mucha) – L. Hreha, A. Lojan, M. Gnip, P. Dzurovej, M. Hamuľák, M. Hreha, M. Prislupčák, R. Krivjančin, D. Vajda. D–26: Pe. Diňa – J. Lukáč, I. Minčič, P. Hišem, P. Kirňák, E. Drančák. Vodomont – Bubo team 0:3 (0:1) Góly: Streňo 2, P. Šamo. R: Tušek st., Tušek ml. Vodomont: M. Klamár – R. Lukáč, Michal Gombita, L. Lukáč, R. Albičuk, V. Chudina, M. Čokina, B. Firkaľ, J. Tkáč, M. Adam. Bubo: J. Jakubek – M. Vožný, P. Šamo, Ihnát, M. Rada, Horanič, Streňo, Kulich. Stavivá – Udava 4:5 (2:3) Góly: V. Voroňák 3, S. Žido – I. Komjaty 2, D. Popik, O. Duda, M. Uchytil. R: Tušek st., Tušek ml. Stavivá: Š. Brza – S. Žido, V. Voroňák, P. Bezeg, P. Šafran, P. Jurov, M. Goga, D. Demčák, M. Šalata. Udava: M. Breda – J. Greško, L. Ondica, O. Duda, D. Popik, J. Vološin, M. Uchytil, J. Havrilčák, I. Komjaty, P. Greško, M. Gerda, M. Koscelník. –MJK– Bubo team 5 4 0 1 26:11 12 KIA Humenné 5 4 0 1 28:16 12 Vodomont 5 4 0 1 21:13 12 Stavivá 5 3 0 2 19:20 9 Udava 5 2 1 2 15:14 7 Mucha team 5 2 0 3 17:16 6 Autolanc 5 2 0 3 12:14 6 D26 5 1 1 3 11:17 4 Kamenica n/Cir. 5 1 0 4 14:26 3 BrodwayClub 5 1 0 4 19:35 3

III. LIGA l KP–12 – Angels 1:17 (1:17), g: Pa. Krajkovič – M. Ferčák 5, V. Grundza 4, L. Gabák 3, Ma. Kuruc 2, P. Mycio 2, A. Mydla; Lackovce – Amams Hrabovec n/L. 3:6 (1:3), g: M. Tkáč, J. Komjati, M. Babják – D. Tutko 3, J. Kolesár 2, Ľ. Mochnáč; Energy sistem – Wagamama 1:5 (1:2), g: D. Suchý – M. Breda 3, M. Dura, J. Černý; Slovaktual Brestov – Slovan N. Sitnica 2:4 (1:2), g: J. Žipaj 2 – R. Petrik 2, Ľ. Hubcej, M. Turčík; Legia Topoľovka mala voľno. Angels 4 4 0 0 47:6 12 Legia Topoľovka 4 4 0 0 18:8 12 N.Sitnica 5 4 0 1 20:15 12 Wagamama 5 3 0 2 22:18 9 KP-12 4 2 0 2 15:24 6 Slovaktual Brestov 5 1 0 4 13:23 3 Energy Sistem 4 1 0 3 10:23 3 Amams Hrabovec 5 1 0 4 15:34 3 Lackovce 4 0 0 4 8:17 0

Sedemdesiatdva mladých chlapcov a dievčat zabojovalo 20. 12. 2011 o Pu tovný pohár starostky obce Ohradzany, Valérie Melníkovej, na II. ročníku „vianočného futbalového turnaja“, aj za účastí starostov zúčastnených obcí, i hostí z družobného Poľska. l Výsledky – sk. A: Ohradzany ch – Baškovce 8:1, Baškovce – Košarovce 0:3, Ohradzany ch – Košarovce 3:0; sk B: Ohradzany d – Turcovce 2:2 (pk 2:3), Ohradzany d – Lab/Štich 0:1, Turcovce – Lab/Štich 0:1; semifinále: Ohradzany ch – Turcovce 3:0, Košarovce – Lab/Štich 0:4; o 3. miesto: Turcovce – Košarovce 2:1; finále: Lab/Štich – Ohradzany ch 1:1, pk 2:1 (g: Havlíček, Tatlidere – Karnaj); l poradie: 1. ZŠ Laborecká / Štich Humenné (mix), 2. Ohradzany (chlapci), 3. Turcovce, 4. Koša rovce (mix), 5. Ohradzany (dievčatá), 6. Baškovce; l najlepší – strelec: Marek Karnaj (Ohradzany), brankár: Miroslav Žinčák (Ohradzany), hráč: Adam Havlíček (ZŠ Lab / Štich), hráčka: Dominika Landová (Ohradzany). Pavol Čečko

l Strelci – I. LIGA: 9 gólov – V. Voroňak (Stavivá), 7 – J. Mihalič (KIA Humenné), L. Lukáč (Vodomont), 6 – M. Ivanko (Autolanc), Streňo a M. Vožný (Bubo team), M. Čerňa a P. Murinčák (KIA Humenné); l II. LIGA: 11 – T. Sima (Mestská piváreň), 10 – T. Karas (Aston), 9 – V. Praščák (Drekos), D. Valkučák (Myslina), 8 – V. Melník (Proteo), S. Karnaj (Mestská piváreň), 6 – M. Tkáč (Aston), L. Kuzma (Oldrati group), M. Ruščanský (Satlan); l III. LIGA: 10 – L. Gabák a V. Grundza (Angels), 9 – M. Kuruc (Angels), M. Breda (Wagamama), 7 – J. Kolesár ( Amams Hrabovec n/L.), P. Mycio (Angels), P. Krajkovič (KP–12), Ľ. Hubcej (Slovan N. Sitnica), 6 – Š. Tomčák (Legia Topoľovka). OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ

V STOLNOM TENISE MLÁDEŽE

Sobota - 14. januára 2012 l kategória chlapciadievčatá z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce l začiatok o 9.00 hod. l telocvičňa

ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou

l prezentácia do 8.30 hod. v deň konania, resp. skôr na tel. 0915 908 350 (J. Sojčák). ObSTZHumenné


16 - PODVIHORLAT OM -

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

INZERCIA

P R E N A J M E M E P R i E s t o Ry na ul. staničná 11 v Humennom

V Ý H o D N Á

C E N A

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste. Kontakt: 0 9 0 5 6 4 7 7 8 9 , 0 9 0 7 9 2 9 3 6 9

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

MINIFARMA Udavské ponúka

l l l l l

zemiaky cibuľu jablká kapustu kŕmne zmesi

l

miešaný šrot a pšenicu

pre hydinu, zajace a psy

Dovoz zdarma Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvové parkety dub Family, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur s DPH l kvalitné laminátové podlahy od rôznych svetových výrobcov ZA VÝ HODNÉ CE NY V PONUKE: l plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily l eurookná l drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) l interiérové dvere v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

-

2. 1. 2012

TALIANSKA FIRMA

PRIJME (strojársky sektor) ––––––––––––––––––– l zvá ra čov CO2, TIG a elektró da l fré za rov l sústružní kov

– Konkurz v Hu mennom – Kurz zvá račstva a ta lianči ny ZDAR MA – 1 900 € – čis tý me sačný plat – Uby to va nie a stra va zdar ma

–––––––––––––––––––––– Žiadosti a životopis zasielajte na adresu: selezionebg2011@libero.it

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Združenie miest a obcí Regiónu Humenné ako aj Spoločný Obecný úrad Ptičie so sídlom na ul. Kukorelliho 3, Humenné

ĎAKUJÚ

v mene starostov a starostkýň 60 členských obcí za spoluprácu v roku 2011. Zá ro veň ďa ku jú všetkým zástupcom štátnej sprá vy, ve rejnej sprá vy, pra covní kom spo ločnej úra dovne, Re gio nálnej rozvo jo vej agentú re a všetkým priaznivcom nášho re gió nu za do te rajšiu spo luprá cu a pra jú úspešný vstup do nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

Miroslav Lukáč, starosta obce Papín a Marián Čorný, starosta obce Ptičie Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo v Lackovciach vyjadrujú poďakovanie tým, kto rí pomáhali pri kultúrnych, športo vých a spo lo čenských akciách. Konkrétne výboru Červeného kríža, Únii žien, Jednote dôchodcov a športovému klubu ŠK Slávia za výborné výsledky v je sennej súťaži. Zároveň ďakujeme všetkým aktívnym občanom. Za podiel pri skrášľovaní obce ďakujeme Urbárskej spoločnosti. Veríme, že spoločne budeme pokračovať aj v ďalších premenách obce. StarostkaobceIng.ĽuboslavaHofericováa poslanci

Ďakujem všetkým občanom za to, že aj v ťažkej situácii, v akej sa obec nachádza, prejavili svoju ochotu pomôcť. Prajem všetko najlepšie do nového roku, pevné zdravie, lásku a pohodu v rodinnom živote, úspechy v práci a rozvahu pri dôležitých rozhodnutiach v roku 2012. Miroslav Porochnavý, starosta obce Kochanovce Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Udavskom ďakujú tým, ktorí sa pričini li o rozvoj obce v roku 2011, ako aj podni kateľom, firmám, záujmovým združeniam a všetkým zainteresovaným, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli k jej rozvoju a oživeniu spolo čenského, kultúrneho a športového života. Zároveň Vás všetkých prosíme o spoluprácu a pomoc aj v roku 2012. Do nového roku všetkým Udavčanom želáme pevné zdra vie, veľa šťastia, rodinnej a pracovnej pohody. TomášPastirák,starostaobceUdavské

-

2. 1. 2012

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Ptičie ďakujú za spoluprácu občanom obce, ako aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na rozvoji obce v uplynulom roku. Želá im všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2012. Marián Čorný, starosta obce Ptičie

Starosta obce a Obecné zastupi teľstvo v Nižnej Sitnici ďakujú všetkým občanom za pomoc a trpezlivosť pri realizovaní akcií v obci. V novom roku im želáme veľa zdravia, pokoj v rodinách a hojnosť Božích milostí. Ing.StanislavRakara Obecnézastupiteľstvo V prvom rade chcem popriať zdravie a šťastie spoluobčanom. Zároveň im chcem poďakovať, že boli nápomocní pri organizovaní spoločenských podujatí a pri zveľaďovaní obce. V novom roku im želám všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov. Ing. Alexander Bugyi, starosta Kamenice nad Cirochou Pri príležitosti vstupu do nového roku chcem poďakovať občanom a spoločenským organizáciám v obci za podporu aktivít v roku 2011. Spolu s Obecným zastupiteľstvom chceme vyjadriť presvedčenie, že spoločným úsilím s občanmi sa nám podarí uskutočniť zámery premeny našej obce na ešte krajšiu. V no vom roku 2012 im prajeme veľa zdravia a pohody. Ing. Ján Katkovčin, starosta obce Jasenov

Obec né zastu pi teľstvo a sta ros ta ob ce Vyšné La dičkovce ďa ku jú za spo luprá cu v ro ku 2011. V ro ku 2012 že lá me pev né zdra vie, šťastie a ra dosť z pre ži tých dní. Ján Mucha, starosta obce


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

2. 1. 2012

Do nastupujúceho roku 2012 Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Baškovce želajú občanom všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, rodinnej pohody, životného optimizmu a vzájomného porozumenia. František Bazár, starosta obce Baškovce

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce ďakujú občanom za spoluprácu v roku 2011. Aj touto cestou im želajú veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Veríme, že do nového roku 2012 spoločne vykročíme s cieľom ďalších premien obce. Ing. Šte fan La dičkovský, sta ros ta ob ce To po ľovka

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach ďakujú občanom za pomoc pri premenách obce. Spolu s vami sa budeme usilovať realizovať zámery obsiahnuté v našich vo lebných programoch. V novom roku želáme všetkým pevné zdravie, šťastie a pohodu. Jarmila Lukáčová, starostka a Obecné zastupiteľstvo

Ďa ku jeme všetkým obča nom a pria te ľom, kto rí nám po má ha li pri roz vo ji ob ce Ohradza ny. V ro ku 2012 že láme všetkým ve ľa šťastia, zdra via, lás ky, po ko ja a Bo žie ho po žehna nia. Va lé ria Melní ko vá, sta rostka a Obec né zastu pi teľstvo

Starosta obce a Obecné zastupi teľstvo ďakujú všetkým obyvateľom a priateľom obce Papín, ktorí jej v uplynulom roku pomáhali. Zároveň vyjadrujú presvedčenie, že aj v roku 2012 budú nápomocní pri rozvoji obce. Miroslav Lukáč, starosta obce Papín

Do roku 2012 Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Kamienka želajú občanom a priateľom obce všetko najlepšie, veľa zdravia, rodinnej pohody, životného optimizmu a vzájomného po rozumenia. Ďakujeme všetkým za aktívny prístup pri zveľaďovaní a prezentácii obce.

Obec né zastu pi teľstvo a sta ros ta ob ce Ro ky tov pri Hu mennom na za čiatku ro ka že la jú obča nom všetko dob ré, pev né zdra vie, ve ľa osobných i pra covných úspe chov. Te ší me sa na ďalšiu spo luprá cu v ro ku 2012. Du šan Stanko, sta ros ta ob ce

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce ďakujú obča nom Radva ne nad La borcom za pre ja ve nú dô ve ru a spoluprácu. Do no vé ho ro ku že lám všetkým ve ľa zdra via, šťastia, ro dinnej i pra covnej po ho dy. Michal Svičin, starosta obce

Ďa ku jem za spo luprá cu a spo lu s Obec ným zastu pi teľstvom že lá me všetkým obča nom Ľu bi še úspešný vstup do no vé ho ro ku, pev né zdra vie a ve ľa osobných a pra covných úspe chov. Obecné zastupiteľstvo a starosta Jozef Sklenčár

Ďakujeme všetkým obča nom obce, sponzorom i známym, ktorí sa podieľali na výstavbe a roz vo ji Uble. Želáme im šťastný nový rok, veľa zdravia, lásky i porozumenia.

Ing. Benjamín Blaha, starosta

Poslanci ObZ a starostka Uble Nadežda Sirková


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

2. 1. 2012

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo ďakujú občanom Hrabovca nad Laborcom, ktorí prispeli ku krajšiemu vzhľadu obce. Zároveň vyjadrujú presvedčenie, že aj v roku 2012 nám pomôžu pri rozvoji obce. Ing. Anton Kulan, starosta

Mi lí Turcovča nia, Obec né zastu pi teľstvo a sta ros ta ob ce ďakujú za spoluprácu v roku 2011 a do nastávajúceho roku 2012 Vám že la jú zdra vie, ro dinnú po ho du, v z á j o m n é porozumenie, veľa lásky v kruhu najbližších a hojnosť Božích milostí. Cyril Vasiľ, starosta obce Turcovce

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Lukačovciach ďakujú občanom za vytvorenie priaznivého prostredia pri riešení spoločných úloh v prospech nás všetkých a v novom roku 2012 im želajú v e ľ a š ť a s t i a , z d r a v i e , p r a c o v n é ú s p e c h y a B o ž i e požehnanie. Marianna Bučková, starostka obce

Starosta obce a Obecné zastupi teľstvo v Stakčínskej Roztoke ďakujú občanom za dôveru a pomoc. Aj v tomto roku ju spoločne pretaví me do plnenia volebných programov. Na začiatku nového roka želám všetkým občanom pevné zdravie, šťastie, rodinnú a pracovnú pohodu. Ing. Juraj Pyteľ, starosta obce

Do nastupujúceho roku 2012 Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vyšná Sitnica želajú občanom všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, rodinnej pohody, životného optimizmu a vzájomného porozumenia. Oliver Halas, starosta obce Vyšná Sitnica

Na prahu nového roku 2012 starosta obce a Obec né zastu pi teľstvo v Zubnom ďa ku jú obča nom za spo luprá cu v minulom roku. V tomto roku im želajú pev né zdra vie, splne nie ich predsavza tí a šťastie v ro dinách. Te ší me sa na ďalšiu spo luprá cu. StarostaVladimírPažura Obecnézastupiteľstvo

Ďakujem všetkým spoluobčanom za trpezlivosť a pomoc pri práci. Poslancom za spoluprácu a nápady a všetkým zamestnancom za ich realizáciu ku prospechu celej obce. Veľa zdravia, šťastia a pohody po celý rok 2012 praje

Starosta obce a Obecné zastupi teľstvo v Pakostove ďakujú za dobré spolunažívanie občanom – veria cim grécko a rímsko ka to líckej cirkvi v obci, a všetkým, od najmenších až po najstarších, želajú zdravie, šťastie a ra dosť zo všetkých dní roku 2012. Jozef Fedorko, starosta obce Pakostov

starostaobceUličJánHolinka

Obecný úrad a Obecné zastupi teľstvo ďakujú obyvateľom obce a všetkým, ktorí pomáhali pri jej rozvoji. Zvlášť za pomoc pri investičných akciách. Veríme, že aj v roku 2012 prispejú k skrášleniu obce. Vladimír Bajaj, starosta obce Krásny Brod

Do nastu pu jú ce ho ro ku 2012 Obecné zastupiteľstvo a starosta ob ce Dlhé nad Ci ro chou že la jú občanom všetko najlepšie, predovšetkým ve ľa zdra via, ro dinnej pohody, životného optimizmu a vzájomné ho po ro zu me nia. Ďa ku je me kaž dé mu, kto pod po ru je roz voj ob ce.

Ing. Ján Kníž, starosta a Obecné zastupiteľstvo


P4 - POD VIHORLAT OM -

Spomienka Zavreli sa oči, utíchol láskavý hlas, mal si rád život a všetkých nás. Na hrobe kytica, kahanček svieti, spomienka manželky a Tvojich detí. 29. decembra 2011 uplynuli 2 roky od smutnej chvíle, keď nás vo veku 65 rokov navždy opustil drahý manžel, otec a dedko Dezider S K Y B A z Humenného. So smútkom v srdci spomína manželka Anna, synovia Vlado, Ďoďo, dcéry Vierka a Lucka s rodinami. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Vždy z Teba žiarila láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. 30. decembra 2011 uplynuli 3 smutné roky od chvíle, keď nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko, brat a švagor Pavol r A G A N z Turcoviec. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou. So zármutkom v srdci spomína najbližšia rodina. Čas plynie, smútok ostáva, tá rana v srdci bolesť necháva. S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plamienku sviečky s modlitbou za Teba prosíme. 1. ja nuá ra 2012 uply nulo osem rokov, keď nás vo ve ku 81 ro kov na vždy opus til dra hý man žel, otec a dedko Štefan Be hun z Humenného. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku v modlit bách. Smútiaca rodina Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba. Detičky Božie, hviezdy bludné, ľalie tiahnu za nimi. A Boh vie a nezabudne. A nezabudneme ani my. 4. januára uplynie 8 rokov od chvíle, keď nás vo veku 19 rokov navždy opustil drahý syn, brat a vnuk Martin ŠuDÍK z Ohradzian. Usnul si spánkom, z ktorého Ťa zo budí len šuchot krídiel anjelov a bo lesť v našich srdciach nezotrú ani sl zy, ani čas, len myšlienka na to, že si pri tom, kto ťa miloval viac ako my. Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

PRÍLOHA

-

2. 1. 2012

I n z e r á t y p r i j í m a m e a j t e l e f o n i c k y na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Smútoène Mal so vás všetkých rád a chcel som veľmi žiť, ale prišla chvíľa, keď do večnosti som musel ísť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať. S hlbokým zármutkom oznamu jeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, že nás vo veku 71 rokov navždy opustil môj milovaný manžel a náš drahý otec, dedko, brat, švagor a ujo Jozef H r O M ň A K z Humenného. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli vyprevadiť na jeho poslednej ceste, za kvetinové dary i prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Prenájom l Dám do dlhodobého prenájmu 2–izb. tehlový byt s balkónom v centre mesta Humenné. Tel. 0908 995 549. l Dám do prenájmu 3–izb. byt v Humennom. Tel. 0907 997 007. l Dám do prenájmu 3–izb. byt na Sídl. III v Humennom. Tel. 0907 669 408. l Firma H&H Lahôdky, Mierová ul. 5216/88, Humenné ODSTÚPI obchodné priestory na prízemí (s rampou) za výhodných podmienok. Tel. 0908 389 051.

Predaj l Predám garsónku na Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám prerobený 2–izb. byt v Ov na Sídl. IIA v Humennom. Pri rýchlom jednaní cena dohodou. Tel. 0904 433 300, 0903 572 199 po 17.00 hod. l Predám 2–izb. zrekonštruovaný byt na Dobrianskeho ul. v Humennom. Tel. 0907 931 054.

l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 7784 143. l Predám 3–izb. byt v BJ v Košarovciach č. 197. Te. 0905 712 378. l Predám byt v OV v Humennom na Mierovej ul., 64 m2, komplet po rekonštrukcii (5 min. do centra a 3 min. na stanicu). Tel. 0908 215 861. l Predám priestory na podnikanie blízko Humenného. Tel. 0917 366 554. l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom v Jasenove. Tel. 0911 951 145. l Predám garáž pri Tescu v Humennom. Tel. 0905 913 630. lPredám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predaj palivových brikiet. Tel. 0907 347 685. lPredám nabíjačku 6, 12, 18 a 24 V a štartovací vozík 12 V. Tel. 0905 672 102. l Predám koženú rohovú gaučovú súpravu sivej farby. Výhodná cena – dohoda. Tel. 0904 900 291. l Predám bločky zo stavby rod. domu. cena 1 % zo sumy. Tel. 0949 120 576. l Predám Š 120, r. v. 1985, 5–st. prevodovka, naj. 88 000 km, TK a EK do 9/2012, dobrý stav. Tel. 0908 317 341. l Predám FORD Fusion, 1,4 benzín, r. v. 2008, tmavošedá farba, 4x airbag, klimatizácia, el. predné okná a spätné zrkadlá, diaľkové centrálne zamykanie, rádio Ford s CD, mechanické zabezpečenie proti krádeži, elektróny + 4x zimné pneu s oceľ, diskami, 1. majiteľ, servisná knižka, garažovaný, 53 000 km. Cena 6000 Eur. Tel. 0902 409 560. l Predám Citroën C3 1,4 HDI, cena 4000 Eur. Tel. 0905 459 779.

Drobnochov l DARUJEM šteniatko čiernej farby. Tel. 057 775 0064. l Predám šteniatka nemeckého ovčiaka. Tel. 0907 441 062. l Predám šteniatko zlatého retriewera. Tel. 0904 769 070. l Predám ťažného žrebca. Cena dohodou. Tel. 0904 143 698.

Rôzne l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908 145 872. l Preprava 9–miestnym klimatizo vaným mikrobusom v EU a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364.

Parfu mé ria Mó da v Humennom na Námestí slobody a Snine v OD Herkules

PONÚKA NOvOrOČNÉ ZĽAvY

– 30 % na textil, kabelky a bižutériu Radosť z nákupu aj na prahu nového roka

Ponuka práce lPrijmem kuchára – kuchárku do reštaurácie v Humennom. Tel. 0915 869 811. l Prijmem kuchára – kuchárku do pizzérie. Tel. 0918 519 906. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116.

Poïakovanie l Záujmové združenie rodiny Kamenický štvorlístok ďakuje firme ALL FINE, s.r.o. za bohaté mikulášske balíčky pre deti z Kamenice n/Cir. Z. Balogová

Predám PALIvOvÉ DrEvO Tel. 0908 371 259. Firma VAS ponúka prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel. 0918 999 814 non–stop.

Moder EFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHrňOvAcIE DvErE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk

PV2012_01  
PV2012_01  

lbez platný odklad splátok lmožnosť predčasného splatenia lna vyšenie pôžičky bez zmeny splátky lza mestnaným dôchod- com, živnostníkom aopa...

Advertisement