Page 1

Ne c h v ia n o č n é sv i a tk y p r in e sú do n a š ic h s ŕd c po k o j, l á sk u, ná de j a s na hu by ť le p ší mi.

Úspešn é a šťa stné vykro čeni e do nov é ho r o ku 2013 ž e lá ROČNÍK: XV ČÍSLO: 51-52 17. 12. 2012 CENA: 0,40 €

r e d ak ci a Po d V i ho r l a to m v H um e nno m.

Od nedele 16. decembra má aj Humenné betlehem. l Tretiu adventnú sviečku s malou školáčkou pri ňom zapálila primátorka mesta Jana Vaľová.

Na hu menskom ná mestí k jedličke pri bu dol aj betle hem Primátorka mesta Jana Vaľová a Mestské kultúrne stredisko v Humennom pozvali v nedeľu popoludní 16. decembra spoluobčanov na požehnanie betlehemu na námestie pred Domom kultúry. Od nástupu do funkcie primátorka hľadala možností ako betlehem páčiť a verím, že sa ešte rozrastie. O rok by sme v meste popri tradičnej jedličke postaviť aj betlehem, ktorý ho chceli ozvláštniť živými zvieratami,“ uviedla primátorka. tiež patrí k Vianociam. Príležitosťou bol plenér Horno- Riaditeľka MsKS Marta Helemiková ju doplnila, že v rámzemplínske impresie, kde traja rezbári Stanislav Ondrík ci budúcoročného plenéru by ho radi rozšírili o ďalšie po z Tvrdošina, Albert Šimrák z Ružomberka a Ján Šeliga stavičky. Betlehem na humenskom námestí, ktorý je pod z Hruština v júlových dňoch vytvorili prvé skulptúry a v sep- stálym drobnohľadom kamier, požehnali dekani rímskokatembri vyrezávali postavy troch kráľov. Projekt bol fi- tolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi – František nančne podporený MK SR. „Dúfam, že občanom sa bude Mariňák, Martin Zlacký a Peter Humeník. (mš)

Mesto Humenné vás srdečne pozýva 20. a 21. decembra 2012 na

XVII. HUMENSKÉ VIANOČNÉ TRHY 20. 12. 2012 (štvrtok, 14.00 hod.) Slávnostné otvorenie XVII. Humenských vianočných trhov primátorkou mesta Humenné, PhDr. Janou Vaľovou Miro Procházka a Ada Majtnerová Rusinija Štefan Vasilenko a Michal Blicha

21. 12. 2012 (piatok, 14.00 hod.) Porubľanka

primátorkin punč Výťažok z predaja primátorkinho punču bude venovaný na charitu.

predajné stánky štvrtok a piatok (20. a 21. 12. 2012) od 8.00 do 19.00 hod.

stánky s občerstvením štvrtok a piatok (20. a 21. 12. 2012) od 8.00 do 22.00 hod.

CENTRUM PÔŽIČIEK od 300 - 5000 € bez ručiteľa od 5001- 33 000 € ručenie

l l l l l

zamestnaným živnostníkom dôchodcom s.r.o. - čkám opatrovateľkám v zahraničí

predschválenie pôžičky už do 30 min.

0905 366 416


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l O sv. Lazaru zapchaj v dome každú škáru l Zima na Lazara, voda na Adama l V studenom decembri zem sne hom pokrytá v ďalšom roku nám dá veľa žita l Ak sú ešte v decembri na stromoch šišky, zima bude dlhá l Aký je december, taký čakaj jún l Na sv. Tomáša najdlhšia je noc naša l Na deň sv. Viktórie mráz do okna ryje l Na Adama a Evu očakávaj oblevu l Lepšie Vianoce treskné ako tečné l Keď sv. Štefana blato vyfúka, bude pekná jar l Ako apoštol ukazuje, taký január nastupuje l O Silvestra pápeži sniežik si dlhšie poleží. (cin)

Kiná pozývajú Fajn Humenné Hobit 21. – 23. 12. Formát 3D. Vstupné 6 €. 26. – 28. 12. Formát 2D. Vstupné 4€. Zač. predst. o19. 30 hod., 22. 12. aj o16.30 hod. 23. – 27. 12. Legendárna partia Formát 3D. Vstupné 6€/5€ Zač. predst. o 16.30 hod. 28. – 30. 12. Cililing a tajomstvo krídiel Formát 2D. Vstupné 4 €. Zač. predst. o 16.30 hod. 29. – 30. 12. Sinister Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 4 €. Centrum Snina 18. 12. Ja, zloduch Zač. predst. o 17. hod. Vstupné 2,2 € 18. 12. Život Briana Zač. predst. o 19.30 hod. Vstupné 2 €.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén pondelok od 14.00 hod. do 20.00 hod. ut. a štv. od 08.15 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. streda od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. piatok od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod. so., ne. sauna ženy/muži ut. až so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Pro gra my, kto ré spá ja jú ľu dí, sú potrebné Kytièka k meninám

Už roky obdivujem projekt Českej televízie Adventné koncerty. To, že ich zaradil aj Rozhlas a televízia Slovenska, považujem za chvályhodný čin. Nielenže tých koncertov bolo neúrekom, ale jeden z nich – s Mariánom Čekovským, Katkou Knechtovou a Jánom Ďurovčíkom, sa uskutočnil v prostredí humenského kaštieľa. Myslím, že počas týchto 20 koncertov si každý prišiel na svoje. Zachytil som však aj správy z internetu, že program nebol sledovaný a za všetky koncerty zaplatí televízia súkromnej firme vyše 900 tisíc Eur. Pravda, bol to špecifický program, ktorý neoslovil toľkých ľudí, ako relácie iných televízií plné banalít a vulgarizmov, zaradené v hlavnom večernom vysielacom čase. Práve preto takéto programy, ako bol aj Slovensko 2012 Advent, sú potrebné, lebo spájajú ľu dí. A ešte jedna vec ma upútala: že koncerty smerovali k pomoci rôznym nadáciám, ktorých členovia sa často nie vlastnou vinou ocitli na slepej koľaji, v zdravotných alebo psychických ťažkostiach. Pritom tí, ktorým boli peniaze za SMS určené, boli len výberom z tých najpotrebnejších. Až ma zamrazilo, koľko ľudí pomoc potrebuje. Nastavuje to zrkadlo, kam sme sa od nežnej revolúcie dostali. Ale to už je iná téma. Marián Šimkulič

Vo štvrtok 13. decembra sa uskutočnilo preberacie konanie Rekonštrukcie cesty III/556012 Humenné – Jasenov (na snímke účastníci konania).

Vy no vili a odvodnili ces tu Bližšie nám projekt priblížil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Ing. Vasil GUZAN. Išlo o opravu havarijného stavu cestného priepustu. Vzhľadom cesty v dĺžke 1,5 km. Rekonštruo- k vylepšeniu odtokových pomevaná bola samotná cesta, polože- rov, najmä v humenskej časti, je ný nový kryt vozovky a doplnené žiadúce, aby mesto pristúpilo krajnice. Ďalej to bolo odvodnenie k realizácii chodníka od cesty zo cesty vzhľadom na sťažností Sídliska pod Sokolejom po odobčanov, kde pri vyšších prieto- bočku k Lesostavu. Tým by sa koch dažďovej vody táto preteka- zlepšila aj bezpečnostná situácia la cez cestu a zaplavovala rodin- pre chodcov. Celkový rozpočtový né domy. Tým, že bola zriadená náklad rekonštrukcie predstavodlaždenná priekopa, upravili sa val čiastku 113 869 Eur, ktoré boli odtokové pomery, keď časť vody pridelené zastupiteľstvom PSK bola zahustená do cestnej kanali- z rezervného fondu kapitálových zácie a časť do jestvujúceho výdavkov. (mš)

OTVORENIE DIGITALIZOVANÉHO KINA V HUMENNOM

V priebehu mesiaca november 2012 Mestské kultúrne stredisko v Hu mennom realizovalo digitalizáciu kina FAJN. Digitalizácia kina znamená prechod na novú technológiu. Klasické premietacie prístroje, ktoré premietali film z 35 mm celuloidového pásu, nahradila digitálna techni sobota od 17.45 hod. do 19.45 hod. ka, ktorej najdôležitejšími prvkami nedeľa od 14.30 hod. do 16.30 hod. sú digitálny projektor, kinoserver, od 18.15 hod. do 20.15 hod. univerzálna vstupná jednotka, audiosústava s priestorovým zvukom 7.1., a tiež 3D nadstavba. Náklady na realizáciu celej investície predstavujú 154 800 eur s DPH. Digi talizáciu kina FAJN finančne podporil Audiovizuálny fond dotáciou vo Pohotovostné služby v HUMENNOM: výške 30 000 eur. Zvyšnú časť vo výške 124 800 eur financovalo mesto 17. 12. Lekáreň SUNPHARMA, 18. 12. Leká - Humenné. Investícia prispela k zachovaniu kina v meste Humenné, čo je ne reň PRI NEMOCNICI, 19. 12. Lekáreň PRI zanedbateľný príspevok k obohateniu kultúrneho života. KAŠTIELI, 20. 12.Lekáreň DON BOSCO, 21. 12. Lekáreň PRI FONTÁNE, 22. 12. Lekáreň Slávnostné otvorenie digitalizovaného kina FAJN primátorkou mesta Humenné Dr. MAX - KAUFLAND, 23. 12.Lekáreň LÚČ. PhDr. Janou Vaľovou sa uskutoční 17. decembra 2012 o 19.00 hod. Na poduOtvorené v pracovných dňoch do 20.00 jatie bol pozvaný aj zástupca dodávateľa technológie dcinex Česká republika, hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do s.r.o., zástupca Audiovizuálneho fondu a ďalší hostia. Po slávnostnom otvo rení bude nasledovať projekcia filmu HNEV TITANOV vo formáte 3D. 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kedy na klzisko

Kam do lekárne

- 17. 12. 2012

Od 17. - 23. 12. 2012 oslavujú meniny: Kornélia ` Sláva, Slávka ` Judita ` Dagmara ` Bohdan `Adela ` Nadežda.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2012 – výstava fotografií z ce loslovenskej súťaže l Umelecko – his torická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8. – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osv. stredisko Humenné l Mikuláš Klimčák a Proglas – výtvarný profil z tvorby ak. mal. M. Klimčáka a výber z tvorby detí a mládeže v projekte Proglas. Mestské kultúrne str. Humenné l 20. 12. o 17. hod. Gitarové koledy, tance a vinše – vianočný koncert žiakov aučiteľov SZUŠ ViaArto. Vstupné 1 €l Pho to art spektrum: Dedina – výstava fotografií Daniely Kapráľovej, Bohuša Turbáka a Petra Holého l 21. 12. o 16. hod. l Prvý pokus – vernisáž fotografa a cestovateľa Radovana Tótha l 31. 12. od 22. hod. Silvester 2012. Hudobný program Petr Bič project, Good Fancy, DJ Gabrielo, laserová show, ohňostroj. Dom kultúry Snina l 27. 12. o 17. hod. v kostole Povýše nia sv. Kríža Hore, hore, pastuškove – vianočný koncert FS Šarišan. l 31. 12. Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka s ohňostrojom. Dom Matice slovenskej Snina l 19. 12. o 17. hod. Vlčie hory – prednáška Karola Kaliského o 1. roku filmovania divokej prírody v Poloninách a Bieszczadoch.

Opustili nás V HUMENNOM Magdaléna Ondričková, nar. 1947 Anna Dolhyová, nar. 1932 Jolana Polaková, nar. 1945 Jolana Orendáčová, nar. 1923 Alžbeta Bresslerová, nar. 1924 V SNINE Mária Citriaková, nar. 1963 Anna Kračuníková, nar. 1930 Štefan Dunaj, nar. 1944 V BELEJ NAD CIROCHOU Jozef Škutka, nar. 1925 V KAMENICI NAD CIROCHOU Mária Lojanová, nar. 1948 V KOŠAROVCIACH Anna Nazadová, nar. 1935 V MODRE NAD CIROCHOU Mária Feňová, nar. 1951 V PAKOSTOVE Mária Stavarová, nar. 1921 V STAKČÍNE Margita Rohaľová, nar. 1922 V STRIHOVCI Andrej Sejna, nar. 1937 V TOPOĽOVKE Štefan Drong, nar. 1931 V UDAVSKOM Pavlina Ondicová, nar. 1934 V ULIČSKOM KRIVOM Anna Lipovská, nar. 1937 VO VALENTOVCIACH Ján Muraj, nar. 1937 VO VYDRANI Ivan Pukalec, nar. 1926 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Mic halFranko–A zaszvon íčasVianoc A zas zvoní čas Vianoc./ A zas tichotichá noc/ líha na biele chotáre,/ jasle i božie oltáre./ Zas zunia čarovné slová jak zvony kostola, čo vybehli z veží v objatí oltárneho stola: Poďme, poďme k jasliam Betlehema a zbožne pokľaknime na kolená. Pozdravme čas príchodu Synáčka Božieho. Pozdravme Pastiera pastierov stáda ovčieho. Lebo Emanuel, Boh zvaný, zas prišiel k nám. On, kráľov KRÁĽ, BOH jednojediný, Kristus Pán. Narodenie Krista nech pokoj Boží aj Láskou Vianoc do sŕdc ľudí množí.

- 17.12.2012

(úryv ok)

Maličké Dieťa si, ale veľkú silu máš. Drobnými rúčkami svet tento objímaš. Žiarou žiariš od nebeskej žiary. Prijmi od nás skromné naše dary. O Mária Matička, do slávy neba odetá, vejárom Lásky ochraňuj svoje Dieťa. O, Dieťa drahé, milené. Rúčky k nebu dvíhaš a chatrnú maštaľ ľúbeznou vôňou okiadzaš. Ty, čarokrásny lásky ohnivý plapol. Ty, tichotichý srdca zvona hlahol. Teba, Pane, milujem, Teba zdravím. Ja, syn Tvoj, skromný básnik od Udavy.

MiroslavPindroch–Advent Pozeráms vierounasviece, ktorésahrdotýčiak nebu. Pozerámnanez chóru hľadímnaveniecadventný… Hľa,ONmachytilzaruku môjPána nášSpasiteľ– jemnesadotkolránsrdca –večnúradosťmiponúkol. MajmeHotedavždyv úcte, žestálemôžmek Nemuprísť– sťaanjelnáschránimocne. Adventus.Glória. Ďakujmemuvečne…

Z ROK OVAN IAMESTSKÉH OZASTUP IT EĽSTVAV SNIN E K 1150.VÝR OČ IUPRÍC HOD UCYR IL AA METOD AV HUM ENNOMVÝS TAVA

Mim or iadneo hok ej ov omštad ión ea kryt ejplav árni Mik ul ášKlimčáka Proglas Voštvrtok13.decembrasapodvedenímprimátoraŠtefanaMilovčíkauskutočnilorokovanieMestskéhozastupiteľstvav Snine. Poslanci odobrili VZN o určení Ing. Daniely Galandovej 66 Eur výšky dotácie na mzdy a pre- za jeden predajný automat. Od vádzku na žiaka ZUŠ, dieťa ma- dane za predajné automaty osloterskej školy a školského zariade- bodené aj automaty na predaj nia l zmeny a doplnky č. 3 mlieka a mliečnych výrobkov Územného plánu obce Snina (par. 11, ods. 5). Ďalej poslanci l VZN o miestnych daniach schválili doplnok č. 2 k Rokova a miestnom poplatku za komu- ciemu poriadku l návrh rozpočtu nálne odpady a drobné stavebné mesta l investičný zámer Detské odpady – schválený s posla- ihriská. Prenájom nehnuteľného neckými návrhmi (zmenou), a to: majetku mesta Snina, plavárne na – daň za predajné automaty (par. Ul. 1. mája bol stiahnutý z rokova11, ods. 2) – pôvodný návrh nia. Poslanci odobrili prípravný mesta Snina ako správcu dane výbor XI. ročníka festivalu Rock určil 33,20 Eur, návrh poslankyne pod Kameňom s doplnením o čle na JUDr. Jaroslava Koca. V prípade voľby hlavného kontrolóra – Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 477/2008 zo dňa 4. 12. 2008 materiál nebol schválený s tým, aby Hotel Karpatia Humenné sa uskutočnilo stretnutie s prokuVýberz 19.medzinárodného rátorom. K témam sa ešte vrátivýtvarnéhofestivaluSNINA2012 me. Vo štvrtok 20. decembra sa Námestie Centrum Snina uskutoční mimoriadne MsZ, ktoré Plenér2012- výber z 19. medzi- navrhol zvolať poslanec Ing. Janárodného výtvarného festivalu. roslav Regec. Rokovanie bude Otvorené: pondelok – piatok 10. – 12. o záujme vybudovať v Snine ho/ 13. – 17. hod. Návštevu v inom čase kejový štadión a krytú plaváreň. možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. ZuzanaKrupa

Galéria Andrej Smolák

oprotiTominuv Domeslužieb naMierovej64/2,HUMENNÉ po – pia 9.00 – 17.00 hod. so 9.00 – 12.00 hod.

Dámskaa pánskamóda svetovýchznačiek celá kolekcia na e-shope: www.bluejeans.sk

VIANOÈNÁ AKCIA do konca decembra 2012 ku pónnaZĽA VUpriná ku pe nad50€ –5%

nad100€ –10%

nad150€ –15%

Vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom 12. decembra otvorili výstavu, ktorá je výberom z tvorby Mikuláša Klimčákaa z tvorivýchdielníinšpirovanýchdielomvýtvarníka. Tvoriť znamená zápasiť a milovať. Matice slovenskej v Humennom Tvoriť znamená radovať sa, deliť sa v rokoch 2001–2009 realizovalo pros radosťou, dávať ju ďalej prostred- jekt Proglas, koncipovaný ako proníctvom farieb a foriem. Nevyčerpa- gramové rozvíjanie tém majstra teľnou studnicou inšpirácie je seba- Klimčáka prostredníctvom výtvarpoznanie a veľké bohatstvo kultúry ných aktivít detí a mládeže. Do pronároda a jeho histórie. To sú slová jektu sa zapojilo vyše dve tisíc detí Mikuláša Klimčáka, maliara, sochá- zo 43 ZŠ, ZUŠ a CVČ na Slovensku. ra, monumentalistu i tvorcu pošto- Výber z najúspešnejších diel spolu vých známok, ktorý sa 16. novembra s výberom z tvorby Mikuláša Klimčá1921 narodil v Humennom. Vo svojej ka, ako príspevok k 1150. výročiu tvorbe stvárňuje dejiny slovanských príchodu solúnskych bratov na Veľkú národov a obdobie Veľkej Moravy. Moravu, si možno pozrieť do konca Výrazovo čerpá z byzantskej ikono- januára 2013. (aš) grafie. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých slovenských múzeách, galériách, chrámoch i v súkromných zbierkach. VOS v spolupráci s MO FolklórnysúborVinčokv Brekovepozývaširokúverejnosťna svoje premiérové vystúpenie. S pásmom Živý betlehem vystúDvojčíslo1–2nášhotýždenníka pia 24. decembra pred polnočPod Vihorlatom vyjde najbližšie nouomšouprinedávnovysvätev pondelok7.januára2013. nejkaplnkev centreobce.(mp)

Živ ýbetleh em

Najbližšiedvojč ísl o

UEZSIPRIPOMÍNAPÄTNÁSŤROKOVSLUŽIEBČISTIARNEV HUMENNOM

Vianočnázľav aa k tom uajvýh ra

Akciovýmicenamia súťažouo hodnotnécenysispoločnosťUEZpripomínapätnásťrokovprevádzkovaniachemickejčistiarnev Humennom.Za uplynulérokyzískalaskúsenostia vzdelávalasvojichzamestnancov. „UEZ,s.r.o.chemickéčisteniepre- kúpiť aj kvalitné veci, ktoré sú určené vádzkujeodroku1997,“uviedol Ing. na jednorázové použitie a chemicky RadovanULEHLA(na snímke), ko- čistiť ani prať ich nemožno. Pätnáste nateľ spoločnosti a dodáva: „Každý výročie firmy UEZ, s. r. o., pripomína rok investujeme nemálo fizákazníkom už od augusta nančných prostriedkov do rôznymi formami zvýhodneinovatívnych technológií ných akcií. Od novembra do a v súčasnostidisponujeme konca decembra v dvoch najmodernejšou technolózberniach v Humennom (na giou chemického čistenia. Tolstého ul. 6 a v Dome slu Ide o tzv. ekologické čistežieb na Mierovej ul.) prebienie, kde samotný proces ha Vianočná akcia, v rámci čistenia prebieha v uzavrektorej každý pondelok ponútom okruhu a nedochádza kajú za polovičnú cenu che k únikužiadnychškodlivýchlátokdo mické čistenie všetkých odevov, čo ovzdušiačivôd.“ v porovnaní s konkurenciou je len za Po stúpajúcom trende využívania slu- 30 percent ceny. Každý, kto využije žieb čistiarne začiatkom 90–tych ro- služby čistiarne, môže byť zaradený kov, nastalo obdobie, ktoré s otvore- do žrebovania o hodnotné ceny. „Už ním trhu pre dovoz textilií rôznych kva- teraz pripravujeme vernostný systém lít z rôznych krajín, robí starosti aj čis- pre našich zákazníkov,“ dozvedáme tiarniam. Veľa textilií je označovaných sa od Ing. R. Ulehlu. „Každý,ktosazaneodborne alebo nezodpovedajúco registruje, získa vernostnú kartu, ktokvalite. Napríklad na obleku je štítok, roubudezbieraťkredity.Stálizákazníktorý povoľuje pranie. A ak si niekto ob- ci budú pravidelne odmeňovaní a inlek vyperie, môže byť prekvapený, čo formovanío zvýhodnenýchponukách, si z práčky vyberie. Dnes ľahko možno ktoréfirmabudeposkytovať.“(aš)


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 17. 12. 2012

Pre váš lepší pocit

GOLDEX Drogéria l Parfuméria/Kozmetika l Odevy Nám. slobody, DS Centrum, HUMENNÉ (pri bývalom priemyselnom trhovisku)

Využite VIANOČNÉ ZĽAVY Všetkým našim zákazníkom prajeme radostné Vianoce, šťastné vykročenie do roku 2013 a krásne spoločenské zážitky, ku ktorým si u nás vyberiete odevy i kozmetiku na každú príležitosť.

Mierová 98, Humenné

(pri poisťovni Allianz)

09 17 689 7 76

www.hmnnabytok.sk

NÁBYTOK NA MIERU

NO­VOOtVO­RE­NÁ­­PRE­DAjòA na Mierovej ul. 64/2 (Dom služieb) v Humennom

vás pozýva na

PREDVIA­NOÈNÉ­NÁ­KU­PY za skvelé ceny. f dámske módne kabáty f vetrovky f sukne f blúzky f roláky f kabelky…

SHAMIRA

slovenský výrobca s 10–ročnou tradíciou otvoril

v HUMENNOM nové predajne dámskej konfekcie, kabeliek a bižutérie.

v Kde? v OC TRIADA na Námestí slobody 1735 (južnáčasťnámestia)

Bussiness centrum na Námestí slobody 12 (priSlovenskejsporiteľni)

v Za koľko? v V mesiaci december 2012 – pri nákupe: nad 50 EUR – zľava 5% nad 150 EUR – zľava 10%

Parfuméria Móda

(platí iba v predajniach v Humennompopredloženípriloženého kupónu na zľavu / zľava neplatínaužzľavnenýtovar).

Humenné,Námestieslobody Snina,ODHerkules

v Predajne v OC TRIADA, Námestie slobody 1735, Humenné Námestie slobody 12, Humenné

KU­PÓN

Hlavná 102, Prešov

NA­Z¼A­VU

OC MAX, Vihorlatská 2/A, Prešov

(december 2012)

VIANOÈNÁ­AKCIA kupón na ZĽAVU kupón na ZĽAVU pri nákupe v Parfumérii - 10

%

pri nákupe textilu - 30 %


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 17.12.2012

Výnimočnýumeleckýa zároveňi duchovnýzážitokajs prekvapeniamidostalopublikum,ktoríprišlonakoncertLucieBílej6.decembrado Športovejhalyv Humennom.Prvýmprekvapenímbolo,žeobecenstvo privítala koncertuviedolkňazZbigniewCzendlik,premnohýchznámy z ČeskejtelevízieakomoderátortalkshowUchemjehly.A keďžeprežívame advent, hudobný repertoár i duchovné slovo sa dotklo sŕdc možno viac ako inokedy. Superhviezda a pätnásťnásobná držiteľka prestížneho Zlatého slávika sa priznala, že sa v ťažkej chvíli chcela modliť, ale nevedela ako. Zavolala Zbigniewovi Czendlikovi, a on jej odporúčilodriekaťpísmenáabecedyzasebou,leboakjeprianiez čistéhosrdca,Bohsis týmipísmenkamiužporadí.A ľudív záverekoncertuokreminéhoupozornilnato,abyv tomtovianočnomčaseneprepásli šancu na lásku. Luciu Bílu obecenstvo za vystúpenie odmenilo dlhotrvajúcim potleskom a z magistrátu Humenného jej poslali takú veľkúkyticu,akúeštenikdenedostala.Dozvedelismesa,žekyticuuviazala Fatima Obejdová z bielych kráľovských a žltých ľalií, bielych lisianthusov, zo žltých brassíc, cyklámenových ihlicovitých chryzantém a z 12 holandských ružových ruží, ktoré rámovali listy filodendrónu a palmy.Bolatovýnimočnáúloha,priznávakvetinárkasozjavnýmtalentomprearanžovanie.AnnaŠimkuličová

S FATIMOUOBEJDOVOUO KVETINOVEJPOŠTEAJPOČASSVIATKOV

Zás ielka,ktor ávždypot eš í

„Kvetmipoviešvšetko,“jestáleaktuálnyslogan,i keďsadnesužlen máloktovenujerečikvetov.Tútoúlohuprevzalinasebaaranžérkykvetov, ktoré posolstvo dokážu povýšiť do umeleckej kategórie. Kvety vždy potešia, a ak sú nečakané, o to viac radosti prinesú. Vie to potvrdiťajFatimaObejdováz kvetinárstvanaMierovejulici(podstračounôžkou)v Humennom,kdesaužrokyzaoberajúkvetinovoupoštou. – Najviac zásielok doručujeme zú kytice? – Zásielky doručujepráve v čase Vianoc, kedy ľudia me v ktorýkoľvek deň v roku, aj žijúci v zahraničí posielajú svo- po čas sviatkov, v re gió ne, jím blízkym vianočné aranžmány a keďže spolupracujeme s kvetiale aj kytice k meninám či ži- nárstvami zapojenými do kvetivotným jubileám. Často posielajú novej pošty, kvety doručíme aj kvety a kahance aj na hroby svo- kdekoľvek na Slovensku i v za jich blízkych, uviedlakvetinárka, hraničí, dodáva Fatima Obejdood ktorej sme sa dozvedeli, že vá s úsmevom, ktorý prezrádza kvet in ov ú pošt u najčastejšie radosťz prácei z potešenia,ktovyužív ajú z USA, Anglicka rékvetinovoupoštouroznášajú. a Čiech.A kedya kamaždoveAnnaŠimkuličová

Študenti Cirkevného gymnázia z Humenného s Mariánom Čekovským po priamom prenose programu RTVS Slovensko 2012 Advent z humenského kaštieľa.

Z KAŠTIEĽAV HUMENNOMS MARIÁNOMČEKOVSKÝM,KATKOUKNECHTOVOUA JÁNOMĎUROVČÍKOM

Perl aZemplín apreSlov ens ko2012Adv ent

Vihorlatskémúzeumv HumennomposkytlosvojepriestorypreprojektRozhlasua televízieSlovenska,ktorýpočasadventuprinášapriameprenosyz výnimočnýchmiests obľúbenýmiinterprétmia osobnosťami.Adventný koncert Slovensko 2012 venovaný podpore pouličného časopisu Nota Bene na pomoc ľuďom bez domova 10.decembramoderovalMariánČekovský.KnižnicabolamiestomprehudobnévstupyKatarínyKnechtovej. – Dramaturgia koncertov Slo- neopakovateľnú atmosféru, čo je nielen pekný, ale aj hodnotný, vensko 2012 Advent išla po pre tvorcov bolo prvoradé. Do a sú tu naozaj vzácne veci. Manajzaujímavejších miestach re- kaštieľa štáb z RTVS dorazil riánČekovskýsidosvojhorodgiónov, hľadali sme miesta, kto- v nedeľu.Akosmesadozvede- ného mesta pozval Jána Ďuré by mali byť aj niečim výni- li, na tomto náročnom turné sa rovčíka, pre ktorého Humenné močné, uviedol dramaturg podieľa päťdesiatka účastníkov. jesrdcovouzáležitosťou,keďže RTVS Miki Michelčik a dodal: Hostitelia boli ústretoví, dozve- muposkytlojaviskoDomukultúKaštieľ v Humennom je naozaj delismesaoddramaturga,kto- ry na prvé vystúpenie jeho tatakým priestorom, ktorý sa nedal rý ocenil podporu tak od mesta nečného divadla. Odvtedy sem Fatima Obejdová s typickým kve - obísť, keď sme hľadali priestor ako aj zo strany Vihorlatského zavítakaždýroks novýmpredJe to neľahké stavením.KatkaKnechtovázas tom týchto dní – vianočnou ružou. na Zemplíne. Je inšpiratívny aj múzea. – po stránke interiérovej a má umožniť prácu v priestore, ktorý prezradila,žejejotecpochádza z Humenného. A ako sa cítil Tohto roku som sa Vašej súťaže opäť v Humennom Marián Čeo Zlatý dubák nezúčastnil, napísal kovský? – Cítil som sa ako donám Jozef Komarc z Kamenice nad ma. Mal som z toho veľkú raCirochou a pokračoval: Myslím, že dosť, že som mohol moderovať by som vám zobral všetky ceny. Ale práve v kaštieli, kde som chodil nabudúce si to azda rozmyslím. Kým do svojej hudobnej školy. Bolo to sme čítali text, mysleli sme si, že sa milé prekvapenie ako sa z toho vyťahuje. Veď aj my sme mali v súťa Humenčania tešili, že sme všetži takých, čo hovorili, aké veľké hríby ci opäť doma. Lenčosapriamy našli a pritom nie že neprišli zvážiť prenos skončil, technici začali svoje úlovky, ale neposlali ani fotku. baliť. Výdatne im pritom pomáA práve tá, ktorú sme dostali od Jo haliajštudentiCirkevnéhogymža, nás presvedčila. Napokon, pozrináziav Humennom.PredpolnoA ešte fotonávraty: takýchto 18 te sa sami. Vzhľadom na blížiaci sa cou ruch v kaštieli utíchol a Vispojených dubákov našiel v Be - Silvester, fotografiu uvádzame horlatskémúzeumzavrelosvoje lej nad Cirochou Pavol Vajda. v rubrike Naša fikcia. (mš) brány.AnnaŠimkuličová


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

ĽadovoukráľovnouDašaKasanderová Šikovné dievčatá zo Strednej odbornej školy Andyho Warhola v MedzilaborciachnaMikulášavytvoriliľadovékráľovné. Zmodernizované školské kaderníctvo skupinka pomocníkov z radov spolusa naplnilo usilovnými dievčatami, ich žiačok, starajúcich sa o oblečenie, lí pomocníčkami a ďalšími zvedavcami. čenie aj manikúru kráľovien a hlavne Šikovné ruky dievčat postupne menili majsterka Daniela Baranová, ktorá strapaté vlasy na malé umelecké súťaž pripravovala a koordinovala. dielka. Počiatočnú nervozitu súťažia- Porota nakoniec rozhodla, že ví cich vystriedali tvorivosť a sústrede - ťazkou sa stala Daša Kasanderová, nie. Výsledok prekvapil všetkých, ale ktorá vytvorila z Aničky Karolovej potrápil hlavne porotu. Svoje umenie najkrajšiu ľadovú kráľovnú. Z druhého s prípravou účesov na zadanú tému si miesta sa tešila Františka Kizáková zmerali Jarmila Palidrapová, Ivana Si - spolu so svojím modelom Veronikou čaková, Františka Kizáková, Daša Ka- Škovranovou. Na tretej priečke skon sanderová a Monika Čerevková. Vý- čila Ivana Sičáková spolu s Radkou raznou pomocou pre súťažiace bola Drugovou. Mgr.MonikaStirčáková

- 17.12.2012

ZMLUVAMEDZISOŠTECHNICKOUHUMENNÉA VSE,A.S.KOŠICEPOKRAČUJE

Obojstranneprospešnáspol uprác a Významným garantom odborného vzdelávania žiakov elektrotechnickyzameranýchodborovSOŠtechnickejv Humennomje Východoslovenská energetika, a.s. Košice. Spolupráca oboch subjektovsarealizujenazmluvnejbázeužviacako6rokov. Riaditeľ SOŠ technickej v Humennom podpísal v piatok 7. decembra v síd le akciovej spoločnosti VSE Košice zmluvu o spolupráci medzi školou a VSE na roky 2012/13 a 2013/14. Cieľom pokračujúcej spolupráce je podpora a skvalitnenie odbornej prípravy žiakov v odboroch elektrotechnického zamerania SOŠ technickej v Humennom. Spoločné aktivity sú zamerané na rozvoj odborných znalostí a praktických zručností študentov i pedagógov. Dohodnuté sú odborné prezentácie zamestnancov VSE na škole pre študentov i pedagógov, organizácia odborných vedomostných súťaží pre študentov nižších i vyšších ročníkov (dotovaných mimoriadne hodnotnými cenami), exkurzie na pracoviská VSE, odborná prax študentov na pracoviskách spoločnosti, ukážky najmodernejšej techniky. V zmluve je pre študentov i pedagógov školy dohodnutá i možnosť absolvovať odbornú stáž na cvičnom poli, ktoré VSE postavilo na partnerskej SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach. Významná pre školu je aj sponzorská pomoc, vďaka ktorej sa škole darí výraznejšie modernizovať vybavenie odborných učební. Spolupráca subjektov prináša prospech obom stranám. Skvalitnenie a zatraktívnenie odborného vzdelávania v elektrotechnických odboroch SOŠ technickej a zároveň pre akciovú spoločnosť VSE vytvorenie priestoru pre nábor budúcich pracovných síl. Mgr.JánMatoš,riaditeľSOŠT

Z DŇAOTVORENÝCHDVERÍV HOTELOVEJAKADÉMIIV HUMENNOM

Prez entác iav znam en ísviatkov

Už po trinástykrát sa brány na Hotelovej akadémii v Humennom otvorili širokej verejnosti. Tohtoročný Deň otvorenýchdverísaniesolv mikulášskomznamení. V učebni praktického vyučovania – rú pripravili študenti školy v spolupráv reštaurácii Siesta bola výstavka ci s učiteľmi a majstrami OV. Už traslávnostných tabúľ, studených mís, dične sú na Deň otvorených dverí cukrárenských výrobkov, vyrezáva- pozývaní žiaci a ich vyučujúci zo ĽadovékráľovnézoSOŠAndyhoWarholav Medzilaborciach. nia ovocia a vianočných ikebán, kto- základných škôl z blízkeho aj ďalekého okolia. Tentokrát nás navštívili SKAUT IPRIN ES ÚBETLEH EMSKÉSVETLOAJDONÁŠHOREG IÓN U žiaci zo ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, Jána Švermu, Dargovských hrdinov, Kudlovská, SNP, Košarovce, Ohradzany a Stakčín, ale aj náhodní Skautskídobrovoľníciuž23.–krátbudúnaSlovenskuroznášaťbetlehemskésvetlo.Plamie- hostia. Po prehliadke školy sa všetci nokodpaľujekaždýrokz miestanarodeniaJežišaKristadievčaalebochlapecz Rakúska,kto- presunuli do školskej jedálne, kde sa rýsapresvojepríkladnésprávaniea ochotupomáhaťspolužiakomstalDieťaťomsvetla. prezentovali svojimi zručnosťami Tento rok pla- počas týchto Vianoc aj k tým, ku naSídliskupodSokolejompred študenti v príprave flambovaných mienok odpálila ktorým sa doteraz nedostal. Tak, kostolomSťatiasv.JánaKrsti- palaciniek, miešaní nápojov, florigav Bazilike Naro - ako tento plamienok spája ľudí, teľaa naDubníkupredrímsko- mi a v skladaní obrúskov. Žiaci si denia Pána chceme spojiť aj Humenné katolíckym kostolom. Viac na mohli pomaškrtiť na flambovaných v Betleheme s ostatnými mestami na Sloven - www.skautihe.sk alebo na tel. palacinkách, ktoré si mohli aj sami 13–ročná Christina Mader sku a vytvoriť symbolickú reťaz 0908 839 690. Betlehemský pla- pripraviť a podľa vlastnej fantázie aj z Horného Rakúska, ktorá bola Svetla. PlamienokzoSvätejze- mienok nám pripomína, aby sme ozdobiť. Atraktívna bola ukážka free vybratá vďaka svojej mimoriadnej me si budú môcť obyvatelia sa snažili budovať jednotu a mier style v podaní štvrtákov, ako aj precharitatívnej aktivite. Betle- odpáliť od humenských skau- v našich životoch i v našom okolí. zentácia zahraničnej praxe v Ta hemské svetlo sa odovzdáva tov 24. decembra od 9. do 14. Prijmime ho, šírme ďalej a symbo - liansku, Grécku a na Cypre, ako aj odpálením plamienka zo sviečky hod.nanámestípristromčeku, licky spojme Slovensko v žiarivej úspechov študentov školy. Pri JozefLenarčič, odchode zo slávnostne vyzdobenej na sviečku, z ruky do ruky medzi na Sídlisku III. pred kostolom reťazi svetla. koordinátorBSv Humennom jedálne bol každý žiak obdarený miliónmi ľudí. Naším cieľom je Troch Košických mučeníkov, odovzdať plamienok z Betlehema perníkom, ktorý vyzdobili študenti 2. čo najväčšiemu počtu ľudí, aby POHYBOMKUZDRAVIUV MATERSKEJŠKOLENAULICIOSLOBODITEĽOV ročníka. MariánHoľko tento symbol ľudskej lásky, poko ja, jednoty a porozumenia zavítal MestuHumennébolaposkytnutádotáciaMinisterstvaškolstva, SILVESTROVSKÝVÝSTUPNAHRAD ve dy, výskumu a športu SR na revitalizáciu Materskej školy, Osloboditeľovč.1,Humennévovýške3300,–Eur. Dotácia bola poskytnutá za účelom detského ihriska a bude slúžiť k využiZdruženienazáchranuBrekovské- revitalizácie podporujúcej rozvoj po - tiu priestorov školského dvora pre poho, Únia nevidiacich a slabozra- hybových schopností a zručností deti hybové aktivity rodičov s deťmi počas kých a Klub slovenských turistov predškolského veku nákupom nové - prevádzky, k rozvoju lokomočných 31. decembra pozýva širokú ve- ho náradia a náčinia. Cieľom projektu pohybov, manipulačných činnosti rejnosťnaspoločnývýstupnaBre- je zabraňovať a predchádzať vzniku a jednoduchých úkonov s predmetmi, kovský hrad. Spoločný silvestrov- niektorých ochorení, ako napríklad nástrojmi a náčiním zmyslových ský turistický program vhodný aj cukrovke, obezite, kardiovaskulárnym a psychomotorických hier. Deťom dopre rodiny s deťmi organizujú už ochoreniam a pod. Ďalej rozvíjať indi - pomôže k ďalšiemu rozvíjaniu návypiatykrát. Zdolanie hradného vidualitu, vôľové vlastností a proso - kov zdravého životného štýlu, tvorivékopca, pohľad na zimnú krajinu ciálne správanie deti. Využitie náčinia ho myslenia, riešenia problémov, tvoa impozantnýhradsľubujepovzná- sleduje aj vybudovanie zmyslu pre rivého sebavyjadrovania, vytváraniu šajúci pocit. Stretnutie bude o 12. čestné športové zápolenie. Projekt vzťahu k miestu a prostrediu, v kto Detisihneďnovinkuvyskúšali. MichalaMacková hod.prikostolev Brekove.(aš) napomohol k modernizácií školského rom dieťa žije.

Plam ien okv žiariv ejreť az isvetla

Vytvár an ievzťah uk miestu,v ktor omdieťažij e

Prepovznáš aj úc ipoc it


7

- POD VIHORLAT OM -

Terroir je všeobecné pôsobenie prostredia na charakter a typické znaky vín, ktoré vznikli v určitom, prírodnými podmienkami, odrodovou skladbou a ľudskou činnosťou ohraničenenom geografickom priesto re. Pr vou podmienkou je pôsobenie prostredia – prírodných podmienok na charakter vína, čo znamená vplyv klímy a geografických podmienok. Konkrétne v podmienkach vinohradu Pivnica Orechová to znamená, že všetko geografické územie je poznačené tým, že vzniklo na andezitových vyvrelinách pohoria Vihorlat. To znamená, že hrozno obsahuje znaky mineralizácie z pôvodnej sopečnej horniny. Preto je tu snaha popri výsadbe nových vinohradov kvalitné viničné trate ponechať, lebo tieto vnášajú do vína terroir. V prípade klimatických podmienok vinohradnícke trate sa na chádza jú na ju ho zá padných svahoch Vihorlatských vrchov, te da ma jú dosta tok slnečného svitu a je preukázané, že táto oblasť je druhá najteplejšia v rámci Slovenska. To zname ná su ché prostre die, ne dostatok vlahy, čo vlastne vedie vinič k tomu, že sa snaží čerpať vlahu zo spodných vrstiev. Druhou podmienkou terroir je odrodová skladba. Určujúcim faktorom sú klimatické podmienky, teda je potrebné vybrať a zasadiť odrody, ktoré vykážu najlepšie výsledky z pohľadu úrody a kvality hrozna. Zásadný význam má aj skúsenosť vinohradníka. Vo vinárstve Pivnica Orechová bola napríklad na začiatku veľká nedôvera k odrode Vetlínske zelené, s odstupom sa ukázalo u vín i hrozna, že táto odroda v našich podmienkach ponúka výnimočné, veľmi kvalitné vína. Je známe, že táto oblasť je typická kvalitným prostredím aj pre tramíny, teda pre aromatické odrody. Terroir sa prejaví v tom, že rovnaká odroda u vinára sa rozdielne prejaví vplyvom jedinečných geologických a klimatických podmienok. Ďalšou významnou zložkou terroir je ľudská činnosť. Hlavný technológ vinárstva určuje, kedy je hrozno vhodné na zber, a aké víno sa zo suroviny vyrobí. Zvolenie správneho technologického postupu umožňuje hľadať optimálnu výslednú podobu vína. Tá je určená vzhľadom, chuťou a aromatikou. Ak na 80 percent určuje kvalitu vína kvalita hrozna, ostávajúcich 20 percent určuje to, akým spôsobom sa hrozno spracuje, ako ďaleko je vinohrad od spracovateľských priestorov, ako šetrne sa s hroznom nakladá, akými jemnými technologickými zásahmi sa víno usmerní, aby sa jeho výsledná podoba priblížila k určitému ideálu. Väčšina vinárov prešla na uskladnenie a tech nologické postupy v kovových, nerezových nádobách.

PUBLICISTIKA

- 17.12.2012

S MAJITEĽOMVINOHRADUPIVNICAORECHOVÁING.PAVLOMMICHÁLEKOM

Vin ohradníckyrokbolveľmidobr ý,ajkeďnáspotráp il azim ai suc ho

Vo vinohradoch pri obci Orechová neďaleko Sobraniec pestujú vinič na ploche cca 50 ha. V poslednom období k nim pribudlo 5 hektárov novovysadených odrôd. Keďže až 80 percent kvality vína určuje kvalita hrozna, vo vinárstvePivnicaOrechovásamôžupochváliť,ževínodorábajúibaz viničavypestovanéhovovlastnýchvinohradoch. Tých ostávajúcich 20 percent je v zásahoch vinára, akým spôsobom sa hrozno spracuje, ako šetrne sa s hroznom nakladá,akýmijemnýmitechnologickýmizásahmisavínousmerní,abymalopožadovanúfazónu. Ing.PavolMICHÁLEKjeodchovancomvinárskejškolyv moravskýchLedniciach. l Takže, aký bol tento rok urobili tak, že pri 13 percentách me ponúknuť už na tohtoročný alkoholu má víno stále 10 gramov vianočný stôl. 2012z pohľaduvinára? – Zima bola krutá, padali rekordy prírodného zvyškového cukru. l Ajtohtorokumátevínov Ná– mínus 22,5 stupňa Celzia, Tramín, keďže je v spodnej časti rodnom salóne vín, konkrétne a keďže to trvalo päť dní, zmrzli vinohradu, bol poriadne chytený Dunajpolosuchý. nám hlavné očká, ktoré sú nosi- mrazom, takže z 3 hektárov má- – Na rôzne ocenenia príliš nedáteľmi úrody. Na niektorých našich me iba 4 tisíc litrov tramínu. Po vam, snažím sa však, aby sme vinohradoch vyšlo len podočko, iné roky sme mali okolo 15 tisíc mali naše víno v Národnom salóčo je nerodivá časť výhonku. Pre- litrov. Tramín patrí pod Vihorlat, ne vín Slovenskej republiky. to úroda hrozna v roku 2012 bola lebo naše ílovito–hlinité pôdy ro- Tohto roku tam máme medzi stovlen 50 percent úrody oproti kam- bia Tramín kvetnatým oveľa viac kou vín Slovenska jedno víno, pani v roku 2011. Napriek tomu ako v malokarpatskej oblasti, je konkrétne Dunaj polosuchý. považujem vinohradnícky rok za oveľa viac ružovitý, má i menej V priebehu roka sme získali asi veľmi dobrý, a keďže s ochranou kyselín, čo tramínu svedčí. Kore- 30 ocenení, pretože keď na súťaž problémy nemáme, hrozno bolo nistá aroma tramínu je u nás do- pošleme víno, obvykle nejaké zdravé. Bol však deficit vlahy, čo minantná a jednoznačná. Keď ocenenie získame. Sme možno sme pocítili tým, že hrozno bolo k nám ešte chodili exkurzie z Mo- zaujímavý tým, že keď posielame ľahké. Kým v minulých rokoch ravy, pedagóg z Ledníc vravel víno na výstavu, zoberieme ho priamo zo skladu hotových výbednička hrozna vážila 25–26 kíl, robkov. U nás je garancia, že to tohto roku vážila len 18–19 kíl, víno, ktoré má degustátor na stotakže aj na tom sme stratili. Ale le a je ocenené, si kúpi i náš zákvalita je vysoká, tohto roku sa kazník. V závere by som rád poiné hrozno ako prívlastkové ani ďakoval všetkým priateľom nášho nezberalo. U náš bola cukornavinárstva Pivnica Orechová za tosť minimálne 21–22, ale mali priazeň v roku 2012 a poprial vesme aj cukornatosť 25 i 29, čo už ľa zdravia, šťastia a požehnaných nie je až tak dobré, pretože platí dní v roku 2013. nepriama úmernosť medzi PripravilMariánŠimkulič cukrom a kyselinkou. To znamená, že vďaka globálnemu otepľoV Pivnici Orechová stále používavaniu sa začínajú u nás prejavojú aj drevené sudy, nie pre potrevať južanské problémy s kyseli by barikovania, ale pre mikrooxinami, a nie s cukrami. dáciu vína, tento proces má pozil Ako som už uviedol, vinič tívny vplyv na zrenie červených pestujete zhruba na 50 hektávín. V praxi to znamená, že čerroch, z toho 5 hektárov tvoria vené vína sa nechávajú zrieť minovovysadené vinohrady. Mi- Ing. Pavol Michálek pri ochut- nimálne rok, výnimkou je slovennulého roku mi veľmi chutil návaní tohtoročného Dunaja. ská modrá odroda Dunaj. Vína váš Moravský muškát, tohto zrením v drevených sudoch štu dentom: Zdej ší tra mín je škol rokuvámuždruhýkrátzarodil dostanú novú tvár, zjemnia sa taní tra mín. Popri týchto odro dách Dunaj… níny a zaokruhlia sa drsné látky. – V podstate škála odrôd, ktorá by som ešte spomenul Neronet, Ďalšou časťou terroir je zachovátu bola, ostala. Z noviniek sme ktorý zarodil v treťom roku, máme vanie tradícií a zvykov. Veľa ľudí ho asi 3000 litrov. Je to čer ve ná pred rokom pustili Moravský mušnakupuje víno priamo u výrobcov kát, tohto roku nám už plne zaro- farbiarka, vyšľachtil ho môj profe- a očakávajú, že im ponúknu viac dil, takže by mal byť znovu v po - sor Kraus, ktorý ma učil na vyso- ako len víno vo fľaši. Chcú sa nuke. Je to kríženec Muškátu kej škole. Takže uvidíme, čo z to - dozvedieť históriu vína a čoraz Ottonel a starej rakúskej odrody ho vína bude. Pokiaľ bude pekné, viac je snahou snúbiť regionálne Prachtraube, niekedy nazývaný pustíme ho sólo, pokiaľ nie, spojí- pochúťky s vínom. Dúfam, že aj aj MOPR, podľa týchto dvoch ro- me ho s inou odrodou ako cuveé. ľudia na Slovensku uprednostnia l Francúzsko žije ponukou dičov. Moravský muškát bol u nás špecializovanú vinotéku alebo pripred rokom veľmi komerčne tohtoročného vína Beaujolais amo navštívia vinára. nouveau. Osvedči l a sa aj va š a úspešný, keď v polovici marca Po období výsadby viacerých sme ho už mali vypredaný. Ne - ponuka mladých vín. Čo máte druhov sa aj vo vinohrade v Ore chávame v ňom zbytok cukru, pripravené pre zákazníkov chovej začína obdobie špecializápretože keď ovoniam pekné v tietovianočnédni? cie a orientácia na určité odrody. kvetnaté víno, očakávam, že bu- – Na vianočný trh už máme v po- Snahou je zúžiť sortiment a špe de zaujímavé i v chuti. A ono je. nuke z ročníka 2012 Müller cializovať sa na odrody, ktoré vyDruhýkrát nám zarodil Dunaj, bu- Thurgau a červený Dunaj. Nielen kážu najlepšie výsledky. Už sme de polosuchý, lebo sa nám preto, že Dunaj je na Slovensku spomínali Veltlinské zelené. Nová osvedčil viac ako suchý, čo je vyšľachtená odroda, ale červené červená odroda Dunaj sa tu tiež Frankovka, Cav našich podmienkach rarita. vína veľmi dobre uplatnila ale i klasické Keďže Dunaj mal vysokú cu - bernet–Sauvignon či Svätovavri- odrody Sauvignon, Rulandské, necké mu sia rok zrieť. Du naj je kornatosť, zastavili sme kvasenie Frankovka, Cabernet i ďalšie, ktoskôr než stihli kvasinky zúžitkovať i z technologického hľadiska fan- ré vyžadovali v minulosti viac všetok prírodný cukor a fermento - tastický, lebo krásne, lahodné slnka, vzhľadom na globálne vať ho na alkohol. Takže sme to červené víno z úrody 2012 môže- otepľovanie, tu optimálne dozrejú.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Po kla dy slo venskej ku chy ne 1 Tradičná slovenská kuchyňa, to nie sú len bryndzové halušky, haruľa, klobásy či lokše. Desaťdielna séria kuchárskych kníh Poklady slovenskej kuchyne zachytáva prekvapivo pestré kulinárske dedičstvo našich predkov. Každá časť edície predstavuje vybraté regióny a kompletná séria napokon obsiahne celé Slovensko. V prvej časti nazrieme do kuchyne Bratislavy, Záhoria a Podunajska. Nájdete tu recepty všeobecne Pustite sa do varenia – slovenznáme a obľúbené, ale aj dáv- ská kuchyňa má čo ponúknuť aj no zabudnuté či skvosty, ktoré najväčším labužníkom! autorka objavila v zapadnutých V každej časti edície, predstakútoch Slovenska alebo starých vujúcej vždy dva až tri regióny rodinných archívoch. Vyberiete Slovenska, nájdete 150 origisi z jedál každodenných aj svia - nálnych receptov. Knihy zo sétočných, mäsitých aj bezmäsi- rie Poklady slovenskej kuchyne tých, slaných aj sladkých, ktoré by nemali chýbať v knižnici nie sú len nostalgickým pohľa- žiadneho milovníka dobrého dom na život našich predkov, jedla a slovenskej regionálnej ale plnohodnotnou súčasťou histórie. moderného jedálneho lístka.

- 17. 12. 2012 Túto stranu som pripravila z kuchárskych kníh vydavateľstva Ikar. Pretože Vianoce sa predsa nesú v znamení dobrého jedla. Verím, že budú pre vás inšpiráciou sviatočných dní aj knihy o čare Vianoc či ovocných a bylinkových čajoch. Mária Lešková

ví ťa za Č a r o Vi a n o c Denník TelevíznagastronomickášouMasterChefsláviúspechypocelom

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, lebo sa neoddeliteľne spájajú so spomienkami na detstvo, s rodinou, láskou a priateľstvom, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Dokonca aj tí, ktorí odmietajú tok svetla a znovuzrodenia, do Vianoce pre ich nepopierateľný obdobia najhlbšej, najtmavšej zikonzumný charakter, alebo tí, kto- my. Tradičné vianočné zvyky, rí nechcú ani počuť o širšej rodi- ktoré často dodnes dodržiavane, tešia sa v decembri z krásne- me, vytvá ra jú most zo sú ho vianočného osvetlenia na uli- časnosti až do ďalekej minulosti, ciach, z vianočnej výzdoby vonku k našim kultúrnym koreňom. Sai vnútri a posledný mesiac v roku dáme si spolu k prestretému stosú plní napätého očakávania. Aj lu a pod vyzdobený stromček, pre nekresťanov môže byť počúvame vianočnú hudbu, vzávianočné obdobie vítaným preru- jomne sa obdarúvame, ba možšením každodenného zhonu no si postavíme jasličky, do ktoa stresu. Je to čas na zamyslenie, rých pribudli nové figúrky. To keď nepamätáme iba na svojich všetko nám pripomína vianočné blízkych, ale aj na skutočné hod- sviatky nášho detstva. noty v živote a na to, komu by sme mali zavolať a zo srdca mu zaželať všetko najlepšie. Vianočná výzdoba bytu, plánovanie jedál a zhotovovanie dekorácií nie sú mrhaním času ani zbytočnou námahou, ale príjemnou prípravou na sviatočné dni. Počas pochmúrnych týždňov roka, keď ubúda svetla a keď musíme zavše zaháňať strach z tmy, sú prípravy na Vianoce vítanou kratochvíľou a dodávajú nám odvahu. Človek mal potrebu zaradiť najdôležitejší sviatok roka, svia-

Ovoc né a by lin ko vé ča je Kto obľubuje bylinkové čaje, mal by zájsť do prírody, kde nájde tie najlepšie suroviny na vlastnoručnú prípravu ča jo vých zme sí. Nazbie ra né v optimálnom čase a správne usušené poskytnú jedinečný pôžitok a blahodarné účinky. Jednoduché: nájsť vhodné rastliny a správne ich určiť l zá kla dy: zber, su še nie a kombinácia byliniek l po drob nos ti: prípra va, chuť a účinok 68 byliniek l prak tické: veľa tipov na bylinky do ku chy ne a do záhra dy. Kni ha ob sa hu je ka lendár zberu a recepty.

svete.Prvásériatohtokulinárskehoprogramuu násužmásvojho víťaza– stalsanímPetrJonáš.Kulinárstvo,vareniea foodstyling súv móde.Inšpirujtesanápaditýmia chutnýmireceptmi. Víťaz spolupracoval pri vzniku chyne. Nechýba časť s mäso jedla mi, de zerta mi tejto kni hy, kto rá či ta te ľo vi vý mi priblíži nielen atmosféru súťa- a sladkosťami. Na texte knihy spo lu pra co va li že, ale predovšetkým poskytne MasterChef množstvo zaují ma vých ku li - MarieFormáčkováa víťaz kulinárskych tipov. Očami víťaza nárskej šou Petr Jonáš. Titul sa pozriete na recepty v jednot- MasterChef vychádza na 264 livých disciplínach, na varenie stranách. jeho spolubojovníkov i na porotcov. V knihe nájdete nielen návody, ako uvariť najlepšie jedlá zo súťaže, ale aj nové recepty samotného MasterChefa. Petr Jonáš o sebe v knihe povedal: „Domnievamsa,žemojou silnou stránkou je aranžovanie pokrmov, estetika stolovania,a víťazstvosomdosiahol asiprávevďakaúpravesvojich jedál.Lebovynikajúcichkuchárov bolo v súťaži veľa.“ Kniha MasterChef obsahuje 150 receptov s farebnými fotografiami. V jednotlivých kapitolách sú recepty zo stredomorskej, stredoevropskej, ázijskej, modernej českej a slovenskej kuchy ne, ďa lej ame rickej, ta lianskej a vegetariánskej ku -

Hos ti na – Kaž dé jed lo je svia tok Zaujímavá, inšpiratívna, vášnivá, nabitá informáciami, zároveň však nekomplikovaná a plná nápadov – taká je kniha od Nigelly Lawsonovej. Je napísaná s radosťou a vášňou, ale zá roveň výstižne a prakticky. Obsahuje vyše 300 receptov z celého sveta, ktoré dopĺňa viac než 200 fotografií. Hostina je kniha, ktorou jej au- Táto kniha je o rodinách a o jedle, torka vyjadruje svoju lásku k ži- o náboženských sviatkoch votu. A jedlo je jeho prirodzenou a súkromných oslavách, o tom, ako sú časťou. Jed lo je neodde li - oslavujeme každodenné radosti, teľnou sú časťou osláv, kto ré ale aj významné príležitosti. Nájdezohrávajú v našom živote dôleži- te tu všetko – Vianoce, Veľkú noc, tú úlo hu. Hos ti na nie je len Deň vďakyvzdania, Chanuku, halo tom, čo budeme variť a jesť po- loweenske oslavy, valentínske račas významných sviatkov alebo ňajky v posteli, rodinný nedeľný pri špeciálnych príležitostiach, obed, recepty na bezmäsité jedlá aj ale pre dovšetkým o tom, že polnočné hostiny, párty, svadby, jedlom osla vu je me niečo, na pohreby, gruzínsku hostinu či bečom nám záleží, niečo, čím osla- nátske slávnosti, dokonca aj obľú vujeme sám život. bené detské jedlá.


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 17. 12. 2012

TURNAJ FUTBALOVÝCH NÁDEJÍ 2012 (U–10 a U–11) SNINA

Kam za športom FUTSAL

l I. liga – 5. kolo, nedeľa 23. decembra 2012: (15:50) KIA Humenné – Brodway club, (16:40) Staviva – Bubo team, (17:30) Autolanc – Vodomont, (18:20) Udava – Mucha team, (19:10) Pizza Friggi / Polcom – Angels; 6. kolo, sobota 5. januára 2013: (15:50) Vodomont – Pizza Friggi / Polcom, (16:40) Autolanc – Bubo team, (17:30) Angels – Mucha team, (18:20) KIA Humenné – Udava, (19:10) Brodway club – Staviva; 7. kolo, nedeľa 6. januára 2013: (15:50) Autolanc – KIA Humenné, (16:40) Udava – Angels, (17:30) Staviva – Vodomont, (18:20) Bubo team – Brodway club, (19:10) Mucha team – Pizza Friggi / Polcom. l II. liga – 5. kolo, nedeľa 23. decembra 2012: (11:40) Drekos – Aston, (12:30) Wagamama – Satlan, (13:20) Harvi–stav Hankovce – Myslina, (14:10) Oldrati group – Belá n/Cir., (15:00) N. Sitnica – Devils; 6. kolo, sobota 5. januára 2013: (11:40) Satlan – N. Sitnica, (12:30) Wagamama – Belá n/Cir., (13:20) Devils – Myslina, (14:10)

LABORECKÁ 24

XVII. ročník futbalového Non–stop turnaja Termín: 25. – 26. decembra 2012 (od 14.00 do 14.00 hod.) Miesto: SZŠ Andyho Warhola Medzilaborce

XXXII. SILVESTROVSKÝ BEH sobota 29. decembra 2012 prezentácia: od 8.30 hod. štart: 10.00 hod. (žiaci) 11.00 hod. (dospelí) miesto: ZŠ Hrnčiarska Kategórie: mládež + dospelí Inf.: 0902 890 378 (M. Lučka) 0908 346 458 (Š. Peregrim)

ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir. za podpory Nexis Fibers a.s. Humenné organizujú

VIII. Memoriál Ing. Vladimíra Suška 12. januára 2013 (sobota) od 9.00 hod. prezentácia: od 8.00 hod. mieto: ZŠ Kamenica n/Cir. info: 0915 908 350 (Ján Sojčák)

Drekos – Harvi–stav Hankovce, (15:00) Aston – Oldrati group; 7. kolo, nedeľa 6. januára 2013: (11:40) Wagamama – Drekos, (12:30) Harvi–stav Hankovce – Devils, (13:20) Oldrati group – Satlan, (14:10) Belá n/Cir. – Aston, (15:00) Myslina – N. Sitnica. l III. liga – 5. kolo, nedeľa 23. decembra 2012: (7:30) Obchodná akadémia – Hažín n/Cir., (8:20) V. Sitnica – Slovaktual Brestov, (9:10) Legia Topoľovka – Koškovce, (10:00) Lackovce – Falco, (10:50) Eden club – Karná; 6. kolo, sobota 5. januára 2013: (7:30) Koškovce – Falco, (8:20) Eden club – Obchodná akadémia, (9:10) Lackovce – Legia Topoľovka, (10:00) Hažín n/Cir. – Slovaktual Brestov, (10:50) V. Sitnica – Eden club; 7. kolo, nedeľa 6. januára 2013: (7:30) V. Sitnica – Obchodná akadémia, (8:20) Legia Topoľovka – Karná, (9:10) Lackovce – Slovaktual Brestov, (10:00) Falco – Hažín n/Cir., (10:50) Koškovce – Eden club.

Najmladšie kategórie (U–10 a U–11) otvárali v posledný novembrový deň futbalovú halovú sezónu v Snine. Turnaj organizoval Mládežnicky futbalový klub Snina v spolupráci s CVČ Snina, účastníkmi boli Slavoj Trebišov, KAC Košice, ŠK Futura Humenné, Zemplín Michalovce, MFK Vranov a MFK Snina. Domáci sa v náročnej konkurencii nestratili, ba naopak – kategóriu U–11 vyhrali, o rok mladší získali 2. miesto. Potlesk a uznanie však patrilo všetkým. l U–10: 1. Košice, 2. MFK Snina (G. Žukovič – D. Fedorco, T. Lukáč, P.

Švajka, J. Prokop, R. Maťoška, S. Terpák, T. Kroka, V. Vaľko, T. Maťoška, S. Bajza, P. Hučko, A. Legemza. Tréneri: Charitun, Vaľko, snímka 1), 3. Vranov, 4. Trebišov, 5. Michalovce, 6. Hu menné. l U–11: 1. MFK Snina (D. Lu káč – D. Šteňo, P. Šmajda, R. Piliar, Ľ. Vozár, M. Štofik, B. Čorňák, P. Nemčišin, D. Butala, J. Pavlík, S. Piteľ, R. Čema. Tréneri: Šmajda, Maliňák, snímka 2), 2. Michalovce, 3. Humenné, 4. Vranov, 5. Trebišov. Každý tím mal vyhláseného najlepšieho hráča, v sninských farbách nimi boli D. Fedorco (U–10)

1

HOKEJ

l II. liga (sk. Východ) – 16. kolo, sobota 22. decembra 2012 o 15.00 hod.: MHK Humenné – R. Sobota, 17. kolo, sobota 29. decembra 2012 o 17.00 hod.: Sabinov – MHK Humenné, 18. kolo, sobota 5. januára 2013 o 17.30 hod.: MHK Humenné – L. Mikuláš B. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT, sk. o 5.– 8. miesto – 8. kolo, sobota 5. januára 2013 od 9.00 hod.: MHK Humenné – Bardejov.

VOLEJBAL

l MEVZA – 8. kolo, sobota 22. decembra 2012 o 18.00 hod.: ŠK Chemes Humenné – Aich/Dob.

VIANOČNÝ BOWLING 23. decembra 2012 nedeľa od 11:00 hod. Bowling club KP–12 sídlisko Pod Sokolejom Inf.: 0917 841 582

2 a D. Šteňo (U–11). Ocenení jednotlivci turnaja: l U–10: hráč: J. Prokop (Snina, snímka 3, cenu mu odovzdáva Peter Harmaňoš, predseda MLFK Snina), brankár G. Žukovič (Snina); strelec: M. Demjanovič (Vranov); l U–11: hráč: R. Piliar (Snina), brankár: K. Polaščík (Vranov), strelec: K. Moravčík (Micha lovce). (rš)

3 Štichárky (mladšie žiačky) na Praga cupe

Posledná novembrová nedeľa znamenala v prípade družstva ŠK Štich Humenné (mladšie žiačky) účasť na 6. ročníku halového turnaja Praga cup. Organizátorom bol FAČR–KŽF Česko. Štichárky si zmerali sily so súčasnou klubovou špičkou Sparta Praha, Slavia Praha, Brno, Hradec Kralové, Plzeň, Slovacko, Bruntal, keď medzinárodný punc obstarali práve Humenčanky. Aj keď bol náš káder nekompletný a časom sa pridala aj únava z cesty, zápasy zvládal dobre. S českým majstrom (Sparta) prehral až gólmi v závere 0:2, škoda zápasu s Plzňou, lebo tesne pred koncom bol stav 2:1 pre Štichárky, ale napokon sa tešili súperky. Vyhrali nad Slaviou i Bruntálom, čo mrzelo, bolo slabé premieňanie šancí. Výsledným tak bolo 5. miesto, ale aj ocenenie pre najlepšiu brankárku turnaja (Tymea Gymoraiová). l Konečné poradie: 1. FC Hradec Králové, 2. Sparta Praha, 3. FC Brno, 4. Spartak Plzeň, 5. ŠK ŠTICH Humenné (snímka vľavo), 6. Juventus Bruntal, 7. Slavia Praha, 8. FC Slovácko. l ŠK Štich Humenné reprezentovali: Gomoraiová – Miková, Lemešová, Mačugová st., Mačugová ml., Maliňaková, Žemberiová, Vagaská. Tréneri: I. Štefan, R. Maliňak. (čeč)


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 17.12.2012

MAJSTROVSTVÁSLOVENSKA2012SNINAV TAEKWONDOWTF

T i t u l y B l a c k T i g e r S n i n a a TKD Hum enné

Hladk évíť azstvánašac hovn ic i Po postupe do II. ligy ŠachyReinterHumennéA odohral svoje prvé domáce zápasy (v priestoroch OPP na Tolstého ul.). Domáci boli favoriti oboch duelov, no až také vysoké víťazstvá – 8:0 s Gelnicou a 7:1 s Margecanmi sa neočakávali. Jediný bod stratil Mrvana 1. šachovnici a obe svoje stretnutia vyhrali Mazúr, Pavol Pčola, Rajňak, Mrvová, Jaroslav Pčola st. (na snímke dolu – 6. šachovnica), Harvan a Juranko. Zápas so družstvom Gelnice trval 4,5 hodiny, no s Margecanmi sa bojovalo na 2. a 8. šachovnici až 6 hodín. Humenčania sa po 4. kole delia o prvé miesto s Prakovcami. Družstvo Reinter Humenné B odohralo zá pas 5. kola III. ligy vo Vranove. Cestovalo s cieľom preukázať um a ví ťazstvom sa prebojovať na čelo tabuľky. Výhra 6:2, Humenčanom

patrili všetky partie s bielymi figúrkami, teda právo prvého ťahu. Body získali Žido, Šuťák, Cehelský a Harvan. S čiernymi figúrkami pridali dva body Rajňak a Bidleň. Priebežná tabuľka III. ligy: Bc.MiriamaKudlová ReinterHumennéB 5 4 0 1 12 24 0 SabinovC 5 4 0 1 12 23 2 Zborov 5 4 0 1 12 23 0 Stropkov/Svidník 5 3 1 1 10 27 0 Vranov 5 2 2 1 8 21 0 ReinterHumennéC 5 2 1 2 7 22 0 Soľ 5 2 1 2 7 19,5 0 Prešovjun. 5 2 1 2 7 17,5 0 Drienov 5 2 0 3 6 17,5 0 Lipany 5 1 2 2 5 19,5 0 PrešovB 5 0 0 5 0 13 0 PrešovC 5 0 0 5 0 13 0

Záver roka taekwondistov tradične patrí Majstrovstvám Slovenska v taekwondo WTF. Tohtoročné, v poradíXVI.,sauskutočnili8.decembrav MŠHSnina. Ich organizátorom bol sninský klub Black Tiger Taekwondo.Súťažilosav športovomzápase–kyourugy a súborných cvičeniach – poomsae. Ukončenia sezónysazúčastnilo13slovenskýchklubov. BLACK TIGER TKD SNINA: v kategórii deti si JakubPenkert (do 30 kg) a ŠimonKocík(41 kg) vybojovali titul majstrov Slovenska. Medzi žiakmi sa predstavil DávidGerboc(32 kg) a po vynikajúcich výkonoch aj on dosiahol najvyšší stupeň, t.j. majstrovský titul. Ťažila aj trojica kadetov: SamuelKukura(45 kg) vyradil v semifinále reprezentanta Slovenska a vo finále si už 1. miesto nenechal újsť. Vo váhe (49 kg) sa vo finále stretli dvaja reprezentanti sninského klubu Jozef Jankaj a Ernest Penkert. Nič si nedarovali a viac sa darilo Jozefovi. Takže sninské zlato a striebro. Junior MarekČopák(73 kg) si v semifinále poradil s borcom z Bratislavy a vo finále riadne potrápil slovenskú jednotku tejto váhy, keď po prehre 8:12 obsadil 2. miesto. V súborných cvičeniach sa predstavili DávidGerboc i MichalMatiko, ktorí v kategórii synchro obsadili 2. miesto a M.Matikomedzi jednotlivcami bronz. Tréner klubu Tomáš Potocký vyslovuje vďaku sponzorom klubu: JUDr. Dušan Hačko, reštaurácia DiStefano, p. Didič, mesto Snina a primátorovi Štefanovi Milovčíkovi, reklamná agentúra Return Snina, f. Korex Slovakia a p. Medvec, káblová televízia Snina a p. Matus, tiež však redakciám novín Pod Vihorlatom a Humenský Korzár za propagáciu klubu, a samozrejme rodičom, cvi čencom a priateľom klubu. TKD HUMENNÉ: senior PeterJancuravo váhe do 78 kg získal bronzovú medailu. VuDucTrungv skupine junior v spojenej váhovke do 68 kg obsadil rovnako 3. miesto. Na svoje prvé zápasy sa postavili Michal Drobný– v kategórii deti do 40 kg (strieborná pozícia) a JozefDrobný– do 32 kg (bronz). Po prvýkrát sa na majstrovstvách za humenský klub v poomsae na tatami postavila Barbora Hodorová. Aj keď podľa niektorých rozhodcov bola najlepšia, obsadila 3. miesto. Najväčšiu radosť humenskému klubu urobila najmladšia členka NatáliaChalčáková, ktorá sa po finálovom zápase s košickou zápasníčkou stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska v zápase v spojenej skupi ne D do 32 kg. Prezidentom Slovenskej Asociácie TKD Ing. Pavlom Ižarikom bola vyhlásená ako najúspešnejšie dievča v zápasoch pre rok 2012. Tréner Ing. Ondrej Chalčák ďakuje nielen cvičencom, ale aj rodičom a sponzorom: Mayster centrum – Ľubomír Dzak; Mgr. Richard Karabin za podporu v roku 2012. (tp,mi)

MAJSTROVSTVÁSLOV ENS K AV PLÁVAN ÍMLADŠ ÍCHŽIAKOV

Kval if ik ov an áštvor ic anahran ic imax ím Oravský región so svojou metropolou Dolným Kubínom a novým aqua parkom, ktorého súčasťou je aj krátky 25–metrový bazén privítali účastníkov M–SR mladších žiakov v plávaní. Kvalifikovaných bolo 178 plavcov, ktorí bojovali v 32 disciplínach. Farby PK Chemes Humenné hájili štyria plavci (aj tréner Tomahogh). S dobrou formou sa stretla AlexandraKušnírová, ktorá po nie najlepšej sezóne ukázala zlepšenia a na 400 m polohové preteky (7:03,89 min.) a 100 m motýlik obsadila konečné lichotivé 5. miesta. Aj v ďalších

štartoch sa stabilne nachádzala v strede výsledkových listín. Terézia Terifajová sa premiérovo predstavila na najvyššom fóre a najlepší výsledok zaplávala na 100 m motýlik (v osobnom maxime 1:40,57 min.) skončila ôsma. Rovnaké umiestnenie dosiahol aj Peter Semanco na trati 100 m prsia (1:30,87 min). DanielaGribaničovábojovala na hraniciach svojich maxím a prvú desiatku atakovala v najdlhšej polohovke na 400 m, kde výkonom 6:33,86 min. dosiahla deviatu priečku. (lev)

FUTBALSTREDOŠKOLÁKOV(FINÁLE)

Futbal ov í„mix“Hum enčan ias cen ouFair–play

Výsledky:SOŠT – Real B 7:1, gó ly: Durila 2, Vohár 2, Šmajda, Valku čák, Proč – Boško; Futura – KP 6:0, góly: M. Babin 3, Mikula 2, Čišovský; Futura – Real B 6:2, góly: Mikula 3, M. Babin 2, Čišovský – Gabria, Danko; SOŠT – KP 3:1, góly SOŠT: Kuzma, Valkučák, Proč; l o 3. miesto:Real B – KP 4:1, góly: Be nec 2, Jenčík, Murdzik – Mišľan; finále: Futura – ŠOST 5:3, góly: M. Babin 3, Mikula, Macej – Kuzma, Boháč, Durila. Futura viedla 2:0, technici otočili na 2:3, ale keď najlepší strelec súťaže vyrovnal sedem minút pred koncom, bolo všetko otvorené. Napokon po pekných akciách rozhodol M. Babin v prospech Futury a SOŠT (víťaz základnej časti) skončil druhý. l naj… brankár: Vodilka (SOŠT), hráč: J. Babin, strelec: S. Mikula (obaja Futura). (jv)

Futbalová federácia zakarpatskej oblasti v Užhorode uskutočnila IX. ročník medzinárodný turnaja žiakov do 11 rokov. Medzi 25 účastníkmi bolo aj zmiešané družstvo CVČ Dúha + Štich Humenné (dievčatá + chlapci). Komplex s dvoma halami poskytol bezproblémový priebeh, humenský tím mal veľmi dobrú odozvu, najmä dievčatá boli divákmi uznávané. Z ôsmich zápasov štyrikrát vyhrali, porazili aj celkového víťaza turnaja z Mukačeva. Humenské družstvo tvorili: Macková, Le mešová, Luksajová, Bezegová Jakubová, Havliček (8 gólov), Pira, Balint (1), Vaceľ, Timuľak (1), Salanci a ukrajinský brankár. Turnajovú cenu fair–play získala Lenka Bezegová. Poďakovanie patrí zučastneným rodičom, CVČ Dúha, OA Humenné, ŠK Štich Humenné a RA VMC Slo vakia Humenné. (čp)


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

STOLNOT EN IS OV ÉSÚŤ AŽ E–SSTZ,VsSTZa ObSTZ l I. LIGA, sk. Východ – 6. kolo: ŠKST Humenné – MR Rimavská Sobota 7:7, D. Stoják 2/1,5 (Polgári 3:1, Hoffmann 3:2), D. Fink 1/2,5 (Voliar 3:1), M. Brnčal 2/1,5 (Hoffman 3:0, Horvath 3:1) I. Serbák 2/1,5 (Hoffmann 3:2, Horvath 3:1) – Ľ. Voliar 2,5/1, P. Horvath 1,5/2, P. Hoffmann 0,5/3, G. Polgári 2,5/1; ŠKST Humenné–GeológRožňavaB 7:7,I. Serbák 0,5/3 (Letanovský–Král 3:0), D. Fink 2/1,5 (Repaský 3:2, Král 3:2), M. Brnčal 3,5/0 (Letanovský 3:0, Leitner 3:0, Král 3:0 / Letanovský–Král 3:0), D. Stoják 1/2,5 (Kováč 3:2) – S. Král 1/2,5 P. Repaský 0/1, M. Letanovský 2/1,5, J. Kováč 2,5/1, Ľ. Leitner 1,5/1. l Krompachy – Martin 3:11, Margecany – Žilina 8:6, Kys. N. Mesto – Ružomberok B 10:4, Čadca B – St. Ľubovňa 5:9, Stadex Košice – Rožňava B 5:9, Krompachy – Žilina 6:8, Margecany – Martin 5:9, Kys. N. Mesto – St. Ľubovňa 5:9, Čadca B – Ružomberok B 10:4, Stadex Košice – Rim. Sobota 6:8. St.Ľubovňa 11 9 2 0 108:46 31 Rim.Sobota 11 6 3 2 81:73 26 Žilina 11 7 0 4 85:69 25 Martin 11 5 3 3 82:72 24 RožňavaB 11 5 3 3 77:77 24 ČadcaB 11 5 1 5 82:72 22 Margecany 11 5 1 5 85:69 22 RužomberokB 11 3 5 3 80:74 22 Kys.N.Mesto 11 4 1 6 69:85 20 StadexKošice 11 3 0 8 59:95 17 ŠKSTHumenné 11 1 3 7 60:94 16 Krompachy 11 2 0 9 56:98 15 l II. LIGA – 7. kolo: Udavské–ŠKP Košice 10:4, M. Bajcura 3,5, Maroš Gajdoš 2,5, J. Gajdoš 2, D. Gajdoš st. 2; Snina–Valaliky2:12,Š. Štuň 1, I. Malinič 1; Udavské – Valaliky 7:7, Maroš Gajdoš 2,5, M. Bajcura 2,5, D. Gajdoš st. 1,5, J. Gajdoš 0,5; Snina– ŠKPKošice7:7,Š. Štuň 3,5, J. Jelo 1,5, P. Paulik 1,5, I. Malinič 0,5; l Michalovce – Mokrance 8:6, V. Kapušany – Rožňava C 12:2, Slov. Ves – Vranov 5:9, Kežmarok – Vojčice 10:4, Bardejov – ŠKP Prešov 11:3, Michalovce – Rožňava C 12:2, V. Kapušany – Mokrance 9:5, Slov. Ves – Vojčice 9:5, Kežmarok – Vranov 6:8. Bardejov 13 11 2 0 132:50 37 Valaliky 13 11 1 1 120:62 36 V.Kapušany 13 11 1 1 120:62 36 Mokrance 13 8 2 3 113:69 31 Michalovce 13 9 0 4 102:80 31 Udavské 13 5 4 4 94:88 27 Kežmarok 13 7 0 6 93:89 27 Vranov 13 6 0 7 85:97 25 Vojčice 13 4 0 9 85:97 21 ŠKPPrešov 13 4 0 9 76:10621 ŠKPKošice 13 3 1 9 72:110 20 RožňavaC 13 3 1 9 56:12620 Snina 13 1 1 11 65:117 16 Slov.Ves 13 1 1 11 61:12116 l III. LIGA – 11. kolo: ŠKSTHumenné B –ŠKPPrešovB 9:9,J. Mihaľovová 3, Ľ. Lukáč 2, P. Novák 2, M. Michalčo 2; Stropkov – Snina B 16:2, A. Pavlotty 1, M. Hrib 0,5, J. Kopáč 0,5; Belán/Cir.–Šar.Michaľany7:11,Vo zár 2,5, Dráb 2,5, Burík 1,5, Drotár 0,5; Jabloň – Vranov B 5:13, I. Lebloch 3,5, Židzik 1,5; Bardejov B – Brezovica 13:5, Bardejov C – Svidník 6:12. Šar.Michaľany 11 11 0 0 155:43 33 BardejovB 11 9 1 1 133:65 30 VranovB 11 8 2 1 116:82 29 Belán/Cir 11 6 2 3 114:84 25 Svidník 11 5 2 4 111:87 23 ŠKSTHumennéB 11 5 2 4 108:90 23 Stropkov 11 5 0 6 98:10021 ŠKPPrešovB 11 3 2 6 74:12419 SninaB 11 2 2 7 66:13217

Jabloň 11 2 1 8 83:115 16 BardejovC 11 0 3 8 72:12614 Brezovica 11 1 1 9 58:14014 l IV. LIGA – 11. kolo: Hažínn/Cir.– Medzilaborce8:10,Švigar 3, 5xWO – Sopirjak 3,5, Mazanec 3,5, V. Šmiga 3; Kamenica n/Cir. – Vranov D 6:12, Bocko 2, Bokša 2, Nitkulinec 1, F. Sojčák 1; Čierne–Z.Hámre9:9,Širgeľ 3,5, Dzubák 2,5, Michalenko 2,5, S. Cogan 0,5; Belá n/Cir. B – Košarovce 8:10,Gnip 3,5, Hrežík 2, I. Komjaty 1,5, V. Džatko 1 – D. Kaňuk 3, Karabinčík ml. 2,5, P. Kaňuk 2, Sabol 2, M. Kaňuk ml. 0,5; Jasenov – Snina C 9:9, Krokker 4,5, P. Barnišin 1,5, Miro Gajdoš 1,5, Š. Mastiľák 1,5 – M. Charitun 3, S. Koscelanský 3, R. Fedorco 2, M. Ba jús 1; Tecák Vranov – Vranov C 14:14. VranovD 11 10 0 1 122:76 31 Zempl.Hámre 11 7 1 3 112:86 26 Košarovce 11 6 1 4 116:82 24 Jasenov 11 6 1 4 102:96 24 Čierne 11 5 2 4 101:97 23 TecákVranov 11 5 1 5 109:89 22 SninaC 11 5 1 5 106:92 22 Belán/CirB 11 5 1 5 104:94 22 VranovC 11 5 1 5 91:10722 Kamenican/Cir 11 3 0 8 65:13317 Hažínn/Cir 11 2 1 8 89:10916 Medzilaborce 11 2 0 9 71:12715 l V. LIGA – 9. kolo: Kamienka–Myslina15:3,T. Kolesár 4,5, Bašista 4,5, D. Gajdoš ml. 4,5, Hojdan 1,5 – Mi. Kohut 1, Trebišovský 1, Telepun 1; Hrabovec n/L.–Belán/Cir.C 14:4,E. Demčák st. 4,5, Paulišin 4,5, E. Demčák ml. 3, Duda ml. 2 – I. Hašuľ 1,5, M. Hašuľ st. 1,5, M. Hašuľ ml. 1; Kamenican/Cir.B – Kochanovce8:10,Bokša 4, Nitkulinec 2, Šram 1, F. Sojčák 1 – Kelich 3,5, L. Forró 2,5, Hromňák 2,5, Greš 1,5; Kolonica–SninaD 14:4,Komár 3, M. Iliško 3, Sabač ml. 2, Cinkanič 1, 5xWO – J. Karľa 2, Jankaj 1,5, M. Koban 0,5; Dlhé n/Cir.–KošarovceB 6:12,Ma. Kohut 2,5, S. Kohut 2, Beľančin 1, Polačko 0,5 – P. Kaňuk 4,5, Turčík 4, Bučko 2,5, M. Kaňuk ml. 1. KošarovceB 9 9 0 0 107:55 27 Kamienka 9 8 0 1 112:50 25 Hrabovecn/L. 9 5 1 3 91:71 20 SninaD 9 5 0 4 83:79 19 Kochanovce 9 4 0 5 81:81 17 Dlhén/Cir. 9 3 1 5 81:81 16 Kolonica 9 3 0 6 61:101 15 Kamenican/Cir.B 9 1 3 5 79:83 14 Myslina 9 2 1 6 58:104 14 Belán/Cir.B 9 2 0 7 57:105 13 l VI. LIGA – 9. kolo: Ptičie–Stakčín 12:6, F. Mastiľák 4,5, Karas 3,5, Zaremba 2,5, Repko 1,5 – Husťak 2, Lukša 2, Sochanič 2; Hažínn/Cir.C – Lieskovec4:14,M. Pavlík 1,5, Kováč 1,5, J. Michalko ml. 1 – F. Rada 4,5, F. Salanci 4,5, Kyslan 4, Choma 1; Hažín n/Cir. B – Kamienka B 5:13, Virtaš 2,5, V. Demčák 2, Ferjak 0,5 – Macík 4,5, Milčík 3,5, Rudik 3, D. Kolesár 2; Čertižné – Košarovce C 12:6, M. Korba 4, Sekera–Mikluš 3, Fecák 3, Brecík 2 – Olexík 3,5, Karabín 1,5, Hoľko 0,5, Jakub 0,5; KochanovceB – Jabloň B 9:9 (18. kolo), Krídla 3,5, Porochnavý ml. 2, Kutnik 2, F. Forró 1,5 – Čopan 4,5, Ištok 3, Mitro 1, Korkobec 0,5. Lieskovec 9 9 0 0 128:34 27 KamienkaB 9 7 1 1 126:36 24 Ptičie 9 6 0 3 91:71 21 Hažínn/Cir.B 9 5 0 4 82:80 19 Stakčín 9 4 2 3 97:65 19 KochanovceB 9 4 1 4 80:82 18 JabloňB 9 4 1 4 77:85 18 Hažínn/Cir.C 9 1 2 6 66:96 13 Čertižné 9 1 0 8 28:134 11 KošarovceC 9 0 1 8 35:12710

- 17.12.2012

HOK EJ OV ÝVIII.MAYSTERCENTR UMCUP2012HUM ENNÉ

H u m e n s k é “ l e v y „ n a b r o n z o v o m s t u p n i V piatok a sobotu (14.– 15. decembra) sa na zimnom štadióne konal8.ročníkmedzinárodnéhohokejovéhoturnajaamatérovMaystercentrumcup2012.Poltucetslovenských účastníkovdopĺňalpoľskýKrakow. Organizátorsky turnaj pripravil Roman Schwarzbacher (na ľade hájil košické farby), ktorý vyslovil poďakovanie… hlavný sponzor: Mayster centrum (Ľ. Dzak), sponzori: Polcom (V. Čerhit), PPaC (P. Tomko), Oto Boďo (Košice), Starbeer (p. Prieložný), za spoluprácu ďakuje kolektívu SŠaRZ Humenné. Hralo sa systémom každý s každým, na dve tretiny (po 15 minút). Výsledky:l (piatok) Humenné – Michalovce 3:2 (Hnat, Majzer, Dzoba); Prešov – Košice 3:5, Kalinovo – Michalovce 1:6, Krakow – Humenné 1:5 (M. Kovačič, P. Jurík, V. Petija, E. Dzoba, M. Schwarzbacher), Michalovce – Prešov 2:1 sn, Košice – Kežmarok 5:4, Krakow – Kalinovo 6:3, Prešov – Humenné 4:2 (Š. Kozák, P. Jurík), Košice – Krakow 1:2, Michalovce – Kežmarok 2:1, Kalinovo – Humenné 2:5 (M. Majzer 2, Fedorko, Dzoba, Štekláč); l (sobota) Prešov – Krakow 1:3, Kežmarok – Kalinovo 8:2, Košice – Humenné 4:6 (V. Hnát 3, V. Pipta 2, M. Schwarzbacher), Kežmarok – Krakow 3:2, Prešov – Kalinovo 6:2, Michalovce –. Košice 7:3, Kežmarok – Prešov 6:1, Michalovce – Krakow 6:2, Kežmarok – Humenné 4:0, Kalinovo – Košice 3:7; l Poradie: TigersMichalovce 6 4 1 0 1 25:11 14 GalaxyKežmarok 6 4 0 0 2 6:12 12 LionsHumenné 6 4 0 0 2 21:17 12 Krakow 6 3 0 0 3 16:19 9 RubinKošice 6 3 0 0 3 25:25 9 VajčaciPrešov 6 2 0 1 3 16:21 7 HCKalinovo 6 0 0 0 6 13:38 0 O poradí na 2.– 3 a 4.– 5. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

Ocenení jednotlivci: l najpro duktívnejší hráč: A. Starinský (Kežmarok) 12 (9 + 3). lAll Stars: P. Petrilák (Kežmarok) – Erik Dzoba (Humenné), A. Mecko (Košice) – J. Bojtun (Michalovce), M. Cieslak (Krakow), J. Kočiš (Prešov). LionsHumenné:Sutorčík – Šafran, V. Hnát, Šteňko, Š. Kozák, P. Aust, E. Dzoba, V. Pipta, V. Petija, Ľ. Dzak, P. Ťasko, M. Kovačič, I. Daňo, M. Schwarzbacher, G. Majzer, P. Štekláč, P. Jurík. l Na snímke (dolu): Erik Dzoba (Humenné, vľavo), obranca v All Stars a organizátor Roman Schwarzbacher. (mšk)

Hok ejov ýfan úš iksapýt a… Do redakcie sme dostali e–mailom hokejovú pripomienku… „Či by sa nedalo niečo spraviť s ozvučením. Je to už dlhoročný problém a stále to nikto nerieši, ak sa niečo hlási, tak nie je rozumieť ani slovo. Chodím aj na futbal a tam je to perfektne rozumieť alebo na hokej v iných mestách a tiež je to všade v poriadku, iba u nás v Hu mennom nepočuť a nerozumieť nič. Zároveň nechápem, prečo cez prerušenia, ale hlavne cez prestávky nehrá žiadna hudba, je tam ticho ako na pohrebe a tým pádom aj slabá hokejová atmosféra. Sú tam aj ďalšie nedostatky, na ktoré by som chcem upozorniť – chýbajú plagáty, bulletíny, či sú zatvorené toalety z druhej strany od športovej haly…“ S dotazom sme oslovili Petra Mižáka, člena Správnej rady MHK Humenné, ktorý je zároveň na referáte športu a mládeže MsÚ v Humennom. „Ozvučenie sa bude riešiť, len potrebujeme doriešiť prenájom ZŠ. Bude to väčšia investícia, ktorá bude v réžii budúceho nájomcu. Nový nájomca plánuje na ZŠ usporadúvať aj kultúrne podujatia, takže ozvučenie bude musieť mať špičkovú kvalitu. At mosféru na hokejovom zápase robia predovšetkým diváci – fanúšikovia a tí sú v Humennom zatiaľ trocha konzervatívni, ale verím, že s pribú dajúcimi víťazstvami sa aj fanúšikovia prebudia a budú fandiť svojmu mužstvu MHK Bemaco Humenné. Plagáty s rozpismi domácich zápasov boli v meste rozmiestnené na vývesných miestach a sú aj na facebook–ovej stránke klubu MHK Humenné official. Do najbližšieho domáceho zápasu sa budeme snažiť tieto nedostatky odstrániť, aby mali diváci väčší konfort na zimnom štadióne. Ďakujeme, že ste nás upozornili, aby sme Vám divákom mohli ešte viac spríjemniť športový zážitok. (šum,mšk)


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 17. 12. 2012

f UDALOSTI ROKU 2012 NA ŠPORTOVOM POLI SLOVNÝM SÚHRNOM f UDALOSTI ROKU 2012 NA ŠPORTOVOM POLI SLOVNÝM SÚHRNOM f Vážení čitatelia, priaznivci športu. Máte pred sebou posledné vydanie týždenníka Pod Vihorlatom v roku 2012. Vrátane dneška presne 51–krát na 338 stranách (pred rokom 329, čiže obsažnejšie) sme sa Vám slovom i presne 701 fotografiami snažili priblížiť – dianie, úspechy, ale aj sklamania na športovom poli v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, no boli to aj informácie z iných kútov Slovenska, či zo zahraničia, kde športovci nášho regiónu dosahovali pekné, ba až vynikajúce úspechy. Najvýraznejšie medzníky športového života roku 2012 Vám chronologicky prinášame… Cena mesta Snina f (halový futbal) dík odchádza do Spojených arab- menné (U–12) f MŠK Spartak o pohár J. Adamova f ŠK Chemes ských emirátov (asistent Sl. Huba) Medzilaborce slávi 90 rokov f (beh) f Oblastné majstrovstvá v stolnom Humenné vyradil vo štvrťfinále f (atletika) René Danko strieborný IV. Podvihorlatská 10 (Kamienka) tenise: majstri dvojhry Michal Brnčal extraligy Prešov (na zápasy 3:0) v behu na 1 500 m f (vybíjaná) Vsl. f (beh) Chemkostavácka 5 f (voleja Janka Mihaľovová (obaja ŠKST f (zápasenie) M–SR kadeti – ZK Vi- kraj – 2. CSŠ Humenné f celoslo - bal) Jakubov do Bottropu (NeHumenné, FOTO 1) f (volejbal) mladí horlat Snina – 4 tituly (M. Gribanič, venské hry OUI – 1. Snina (dievča- mecko) f (nohejbal) ŠK Laborec Huchemesáci v „repre“ – juniori Pavlík, J. Gribanič, J. Vorek, družstvo), FO- tá) f 50. Festival kultúry a športu menné víťaz II. ligy f (basketbal) do Gergeľ, kadeti – Nemec, Urban, Fe- TO 5 f (taekwondo) Cobra cup – v Medzilaborciach f (volejbal) sezóny vstupuje jedno humenské duš f (futbal) Humenné cup 2012 Black Tiger Snina (7 medailí)… M–SR v Midimaxvolley – 1. ZŠ SNP družstvo 1. BK Humenné… (U–12) f (st. tenis) Oblastné majstro1 Humenné (chlapci), FOTO 10 vstvá mládeže – víťazi Demčák ml., f Jedenástka ObFZ Humenné: M. Lojan, Hrežíková, Lorenčíková f (vo - f (hokej) XIII. Erotic cup – 1. Old Vasilenko (Oľka) – M. Okoš (Modra lejbal) víťazstvo nad Svidníkom 3:2 boys Humenné f (šerm) MS – Kata- n/Cir.), A. Mydla (FK Humenné), f (futbal) ŠK Futura Humenné menestačilo na postup do finále Slov. po- rína Hunčárová (KŠ Snina) – jediná I. Černega (Borov), T. Karas (Ptičie), ní trénera. Varcholu nahrádza hára (po piatich rokoch bez finále) Slovenka na šampionáte – 33. P. Mycio (FK Humenné), J. Skarba Valkučák f (kulturistika a fitness) Veľká cena Humenného f (taekf športové ocenenia PSK – Milan Jamiesto (historicky najvyššie) f (šach) (Kamenica n/Cir.), M. Čokina (Ulič), vorčík (volejbal), Miroslav Pažur ml. majstrovstvá Humenného (žiaci) – 1. J. Mihalič (Kamenica n/Cir.), L. Metiľ wondo) Hallejuhah cup (CRO) – (mushing), FOTO 2 a ŠK Chemes Ganaj f ŠK Chemes Humenné vyra- (Ptičie), P. Murinčák (V. Sitnica), FO- zlato a bronz pre Black tiger Snina Humenné f (ženský futbal) ŠK Štich dil v semifinále extraligy rivala VKP TO 11 f Zlatá píšťalka J. Tomovčíka f (taekwondo) turnaj v Poľsku – Humenné bronzový v Čes. Těšíne Bratislava (séria 3:0) f (plávanie) (naj. rozhodca ObFZ): Ján Skalka… Black tiger Snina (11 medailí) f (beh) MMM v Košiciach (12 maratóncov, i Hodoníne f (st. tenis) VII. Memoriál Babjak, Melničáková a Diničová me11 na polmaratón z humenského reV. Suška f (futbal) 1. FC Tatran Pre- dailovo v Cene Popradu f (zápasegiónu) f (tenis) 1. TC Humenné šov (Corgoňliga) ukončil spoluprácu nie) M–SR žiakov: ZK Vihorlat Snina f (volejbal) trénerom ŠK Chemes (chlapci) vo finálovom turnaji Detskés J. Škrlíkom (as. trénera) f (futsal) (6 titulov) f (volejbal) v „repre“ kadesa stáva Stanislav Var- ho Davis cupu (Loziak, Lopata, MihaVsl. kraj – 2. SOŠT Humenné f Mest- tov štyria chemesáci (Nemec, Sed- Humenné f (futbal) II. Ohradzany cup ľov, Soták, Sukeľ), FOTO 14 f (hokej) tovník ská futsalová liga: 1. KIA Humenné lák, Kríž, Feduš, as. trénera Meriač) f VI. Memoriál A. Mastiľáka (Ptičie) zmena názvu klubu HK Warriors Huf (futsal) II. Nádej cup Humenné f (volejbal) Vsl. kraj – 3. ZŠ SNP 1, moriál B. Folentu menné na MHK (Bemaco) Humenné (U–11) f (psie záprahy) Miroslav Pa - chlapci f ŠK Chemes Humenné po- f XXIII. Me (Lieskovec) f Hažín n/Cir. sa zabá- (nové vedenie klubu, čestná prezižur st. – majster ČR f (volejbal) ankedentka J. Vaľová, predseda Správnej ta 2011: 5. R. Vlkolinský (tréner), 6. rady L. Kovalský) f MS veteránov ŠK Chemes Humenné (muži). v šerme – 54. D. Kazík (KŠ Snina) V ankete sa tiež umiestnili R. Ondruf (volejbal) CEV cup: Chemes Hušek, I. Zburová a L. Popeláš (spojitosť menné – Vrahati (GRE) 2:3 a 3:2, s humenským volejbalom)… „zlatý“ set 9:15…

Január

Apríl

Október

Júl

PF 2013

Február

f (futbal) halový turnaj ObFZ (dorast): 1. TJ Slovan Belá n/Cir. B f VIII. Medzilaborská volejbalová liga: 1. TJ Sokol Vydraň (po tretíkrát v rade) f svetový pohár v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých: 4. Radomír Dudáš (obrovský slalom) f (mariáš) prvé kolo Vsl. kraja sa konalo v Humennom f (futbal) V. Memoriál J. Teinera f (hokej) VII. Mayster centrum cup f (volejbal) tréner Chudík strieda Vlkolinského (uviedol sa víťazstvom nad Aich/Dob 3:0, play–off MEVZA) f (futbal) Westton cup 2012 (Bardejov): 3. Nexis Humenné f MS detí v taekwonde WTF: Michal Matiko (Black Tiger Snina) f (basketbal) anketa 2011: 5. Dušan Pandula (BK Prostějov, Snina) f (futbal) tréner Jozef Škrlík odchádza do Akzajyku Uraľsk (I. liga, Kazachstan) f ŠK Che mes Humenné postúpil do Final four MEVZA (org. Humenné): 1. Inns bruck, 2. Ljubljana, 3. Kaštela, 4. Humenné (dvakrát prehra 2:3) f (psie záprahy) Igor Štefan (+ pes Puňťo) – majster Európy (skjöring, bežec na ly žiach + pes) f (st. tenis) Vsl. kraj: 1. Mihaľovová / Bajcura (štvorhra mix) f (atletika) halové M–SR – 1. Daniel Turcsányi (skok do diaľky, dorast)…

Marec f (psie záprahy) Igor Štefan (+ pes Puňťo) – majster sveta (skjöring, be žec na lyžiach + pes), FOTO 3 f (te nis) Laura Roháčová (odchovanky ňa 1. TC Humenné) v „repre“ Slo venska f (plávanie) XII. Cena mesta Humenné f (šerm) ME – Katarína Hunčárová (KŠ Snina) – 14. kadet ky, 26. juniorky, FOTO 4 f (šerm)

November

… k zdr a vi u a š ťa sti u Vá m pr a je m e aj zá žitk y zla te j š po rto ve j ra d os ti. razil vo finále VT Unicef Bratislava (séria 4:1) a získal tretí titul v histórii klubu, FOTO 6 f (st. tenis) ŠKST Humenné sa udržal v I. lige…

Máj f (futbal) XXXII. Pohár Nexis Fibers a ObFZ: Dlhé n/Cir. – N. Sitnica 4:1, FOTO 7 f (šach) Reinter Humenné A postupil do II. ligy f (volejbal) Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – majstri SR, chlapci, FOTO 8 f plavci v Debici (17 me dailí) f (basketbal) ani 1. BK Humenné ani BK M–Basket Hu menné nepostúpili do play–off II. li gy f (florbal) krajské kolo – 2. ZŠ Ohradzany (dievčatá) f (volejbal) v „repre“ SR mužov aj trojica Jaku bov, Javorčík a Kašper…

va 3 f (futbal) 1. HFC Humenní víťaz Majstrovstiev regiónu Východ (postup do III. ligy), FOTO 12 f FO Ajax Pakostov slávi 50 rokov f TJ Družstevník Modra n/Cir. slávi 40 rokov f (atletika) M–SR dorast – 3. René Danko (800 m beh) f II. Memoriál P. Dupláka (Ladičkovce) f Memoriál M. Zjana (Kr. Brod)…

August

f (futbal) zmena názvu klubu 1. HFC Humenné na ŠK Futura (vedenie klubu ostalo nemenné, prezident M. Paraska, manažer M. Friga) f (šerm) v „repre“ SR aj sninská dvojica Hunčárová a Kapráľ f (futbal) IX. Benefícia pre M. Labuna (Snina) f (volejbal) Eugen Kudzej sa stal asistentom v ženskej „repre“ SR f (futbal) slávnostné otvorenie štadióna s umelým osvetlením v Borof (futbal) I. trieda ObFZ Humenné – ve, FOTO 13 f (kickbox) Dávid 1. FK Kamenica n/Cir. f (šerm) Moškovič (Bratislava, odchovanec M–SR – Katarína Hunčárová – ve- Slávia CVČ Dúha Humenné) sa stal kom kadetka získala titul v kat. ju - po tretíkrát majstrom sveta f (volejniorky a ženy, majstrom sa stal aj bal) XIV. Memoriál J. Váradyho… Matúš Bocko (juniori) f (futbal) Superpohár ObFZ (Memoriál J. Šku bu): Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. f I. Humenský streetball f (futbal) 3:0, FOTO 9 f (volejbal) tréner Chu - Prešov cup 2012 – 2. ŠK Futura Hu-

Jún

September

f Beh na Chlm f (nohejbal) ŠK Laborec Humenné organizoval M–SR trojíc a dvojíc f (taekwondo) Slov. pohár – 3. Black Tiger Snina, FOTO 15 f (zápasenie) M–SR (seniori) – 1. Mykola Bolotnyuk (ZK Vihorlat Snina), FOTO 16 f (psie záprahy na suchu) ME – 1. Samuel Matanin (cannicross 2, bežec + 2 psy), FO TO 17 f 39. Večerný beh…

December f (krasokorčuľovanie) IX. Humenská korčula (1. Kristína Babincová) f (zápasenie) M–SR družstiev: 2. ZK Vihorlat Snina f (volejbal) tréner R. Vlkolinský nahrádza pri áčku Vartovníka f (psie záprahy) Miroslav Pažur st. – majster Čiech i Poľska, FOTO 18 f (volejbal) Challenge cup 1/16–finále: Moerser (GER) – Chemes Humenné 3:0 a 3:0 f (halový futbal) XX. Peterplast cup (Snina) f (box) Jaroslav Macko ocenený zlatým odznakom za rozvoj boxu v SR f (plávanie) Martin Babjak – vicemajster SR, junior (polohové preteky, 400 m), FOTO 19 f (halový futbal) V. Memoriál Michala Pastira f (halový futbal) Vianočný turnaj (Snina) f ŠK Štich Humenné na turnaji Sparta cup f M–SR v lietaní leteckých modelov (Humenné) – 3. Michal Hricinda f (taekwondo) M–SR (Snina) – Black Tiger Snina (5 titulov) f (halový futbal) Laborecká 24 (Medzilaborce) f Silvestrovský beh… (mšk) Pozn.: sumárroku2012bolzostavený na základe materiálov uverejnenýchv týždenníkuPodVihorlatom.


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 17.12.2012

f UDALOSTIROKU2012NAŠPORTOVOMPOLIVOFOTOGRAFIÁCHf UDALOSTIROKU2012NAŠPORTOVOMPOLIVOFOTOGRAFIÁCHf

2

1

3

4

5 6

12

16

11

7

13

18

14

17

10

9

15

8

19


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

STREDOEURÓPSKA LIGA (MEVZA) – 9. KOLO

Ka posvár – Che mes Hu menné 3:2 (25:22, 17:25, 19:25, 25:19, 15:13)

Na poste univerzála začal Mlynarčík. Chemesáci nezachytili úvod (3:0), do stavu 7:2 získali body iba po zlom servise súpera. Manko začali mazať (13:11, 17:16), ale koncovka bola v maďarskej moci (19:16, 22:17). Humenčanov ťažili vlastné útočné chyby i nízky strop haly pri obrane v poli (spolu 8 bodov). V II. sete začal na „účku“ Leškanič, jeho tri smeče (3:4) chemesákov dostali do herného rytmu (6:9), esom zvýšil na 10:16. Pri servise Javorčíka staval obrannú stenu Joščák (11:21). Maďari boli útočne až bezrad ní, nadýchli sa v závere setu (15:22). Dobrá hra chemesákov na sieti a spoľahlivý útok pokračovali aj v III. sete (8:13), pri servise Kovácsa (dve sporné esá) domáci stiahli (12:13), tesný stav bol aj za 17:18. Servisom potiahol Lízala, útočne skladal dôležité lopty Javorčík (v sete 9 bodov) – 17:22. Dobrá hra chemesákov pokračovala vo IV.

Sarnecki dvak rát strie dal Na maďarskej palubovke sa dvakrát objavil poľský univerzál Mikolaj Sarnecki, vždy v koncovkách – II. setu (15:23), IV. setu (22:17). Do bodových štatistík sa nezapísal, stále je otázne, či bude na Aich/Dob úplne fit. (mšk)

Lízalov pozdrav „hore“… Uplynulýtýždeňzastihlarodinuchemesákov smutná správa. Smečiar Milan Lízala navždy prišiel o najviac milovanúosobu–mamu.Vovýprave ŠKChemesHumennédoKaposváru sa však objavil, odohral celý zápas, pri vstupe na palubovku poslal bozk a pozdrav „hore“, k stropu haly, nebu… V ťažkých chvíľach s Milanom súcitíme,úprimnúsústrasť…(mšk)

VÝSLEDKO VÝ VO LEJ BA LO VÝ SERVIS l I. LIGA MUŽI, 10. kolo: St. Ľubovňa B – Chemes Humenné B 0:3 (–14,–14,–22) a 0:3 (–20,–19,–12). Sobrance Humenné B Košice Vranov Svidník B St. Ľubovňa B

20 19 1 20 13 7 20 11 9 20 10 10 20 4 16 20 3 17

58:8 48:31 37:36 39:38 18:51 19:55

57 39 31 29 13 11

l I. LIGA ŽENY, 10. kolo: TU Košice – Snina 3:0 (20,16,19) a 2:3 (–23,16,–25,22,–13). ŠK Skóre: Jaci nová, Štofíková, Gavronová, R. Lajtá rová, Halamková, Potocká – libero Mišková (Runčáková, Čokinová, Aľuší ková, Kováčiková). Tréner: V. Jacina. R. Sobota Brezno TU Košice Snina Kometa KE

16 11 5 16 9 7 16 9 7 16 8 8 16 3 13

41:20 36:31 31:30 30:32 18:43

36 26 24 23 11

l I. LIGA ŽIACI, 6. kolo: St. Ľubovňa – Chemes Humenné A 3:2 (22,21,–21,–22,9) a 3:1 (–25,23,11,23). Chemes A: Dolobáč, Meriač ml., Smolej, J. Petráš, Metyľ, Končár – liberá Kopka, Krajník (Fiľarský, Brilla, Dudič). Tréner: M. Meriač st. l Prešov – Che mes Humenné B 0:3 (–10,–13,–14) a 0:3 (–15,–15,–13). Chemes B: J. Ridarský, J. Firkaľ, K. Zgibor, S. Rada, J. Kovalčin, D. Uhrin, D. Harvilik, A. Vyrostek, E. Pizur. Tréner: M. Feduš.

sete do 7:10, potom začali strácať útočnú istotu (12:11), nie najlepšia bo la aj hra nahrávačov, striedania však nepomohli. Zo 16:16 bolo 20:16, 22:17 a tajbrejk. Malú stratu (2:0) chemesáci stiahli, Lízala otočil (5:6), stav sa posúval (11:12), keď Javorčík esom (11:13) určil maďarský tajm. Pokazený humenský servis, maďarský blok (13:13) a tajm bral kouč Vlkolinský. Stav 14:13 nastavil tajmové repete, ani v ďalšom útoku však chemesáci nezložili loptu a Geiger od kolíka vytĺkol bloky. Priebeh – I.: 8:4, 16:13, 21:17; II.: 6:8, 10:16, 11:21; III.: 4:8, 13:16, 17:21; IV.: 5:8, 16:15, 21:17; tajbrejk: 5:4, 7:8, 10:11. Fino: Juhász 5, Magyar, Geiger 24, Gergye 20, Kovács 13, Dávid 5 – li berá Domotor a Deák (Laszczik 2, Lesznyik 7, Bozóki 1). Tréner: G. Demeter. Chemes: Javorčík 25 (68%–ný útok), Lízala 9, Mizerák 6, Mlynarčík 4, Joščák 12, Soták 4 – libero Krys (Leškanič 11, J. Hriňák, Sarnecki). Tréner: R. Vlkolinský (moderátor zápasu pri predstavovaní uviedol S. Vartovník). Esá: 4:5 (Javorčík 3, Mizerák, Leškanič); pokaze ný servis: 25:14 (3–3–2–2–4); body po blokoch: 10:11 (Joščák 5, Soták 3, Javorčík, Mizerák, Leškanič). R: Bardič, Muha (obaja CRO). D: 500. Hrací čas: 110 min. (mšk)

- 17. 12. 2012 1/16 CHALLENGE CUP, 2. ZÁPAS

Chemes Humenné – Moerser 0:3 (17:25, 18:25, 21:25)

Univerzál Sarnecki bol síce prezlečený, ale iba ako psychická podpora, do hry nezasiahol. Nemecký favorit sa rýchlo ujal vedenia (2:7), chemesáci sa útočne nedokázali presadiť, na „účku“ striedal Leškaniča Mlynarčík, menila sa aj nahrávka (Soták, J. Hriňák). Zo 4:10 bolo 8:10, neskôr až 10:11, ale súper hrou v poli a neomylne útokmi blokárov odskočil na 11:17. Dve esá Mizeráka v rade (15:19) boli rýchlo udusené (15:22) pri servise Oliemana. V I. sete vyprodukovali chemesáci 11 chýb… V druhom sa hľadisko po prvýkrát tešilo z vedenia (5:7 – 8:7), ale dve zbytočné humenské chyby (8:11) súpera upokojili. Do stavu 10:13 zapísali chemesáci šesť nezdarov, neistá bola aj nahrávka, chýbali body z postu univerzála. Stav 14:21 predznamenal aj II. set do nemeckých ruk, opäť 11 chýb z domácej strany… Až v III. sete sa útočná úroveň zodvihla, trikrát bodoval Javorčík, ťažkú loptu zložil Lízala (10:7), po 1–bloku Javorčíka siahol kouč Liu k tajmu (12:7). Chemesáci

blokársky rástli (Javorčík, Leškanič), stav 17:12 bol optimistický. Ale… nezložené dve lopty, prvá útočná chyba v sete a náskok bol preč (18:18). Nemci ukázali opäť skvelú obranu v poli (19:21), záverečná humenská snaha plodila zväčša chyby. Priebeh – I.: 3:8, 11:16, 15:21 (24 min., chyby 11:5), II.: 8:7, 12:16, 14:21 (29, 11:7), III.: 8:6, 16:11, 19:21 (26, 8:5). Chemes: Javorčík 10, Lízala 7, Mize rák 8, Joščák 4, Leškanič 8, Soták 1 – libero Krys (Mlynarčík 1, J. Hriňák, Pa velka). Tréner: R. Vlkolinský. Moerser SC: Broskog 5, Keir 9, Klingner 7, Gommans 6, Olieman 12, Freriks 2 – libero Rodriguez Capel (Weber, Neumann, Jansenn, Wegter 3). Tréner: Chang–Cheng Liu. Esá: 4:1 (Mizerák 3, Lízala); pokazený servis: 11(4–3–4):8; body po blokoch: 4:4 (Javorčík 2, Mizerák, Leškanič); chyby spolu: 30(11–11–8):17. R: Jankovič (SRB), Pol (ITA). D: 800. Hrací čas: 81 minút. Prvý zápas - 0:3, postupuje Moerser. (mšk)

ja šťast ní di vá ci Chemesáci v pohárovej histórii Tra Chemesáci v Challenge cupe nepostúpili, ale aspoň divácka trojica kov stretnutia mala dôvod na (vrátane 2012/2013) účastní radosť. Usmialo sa na nich šťastie

Pohárovábilanciaklubov(muži)v ére v žrebovaní: 1. cena – Jarmila ČesamostatnéhoSlovenska. revková, 2. cena – Štefan Zgabur, 3. l Aich/Dob – Ljubljana 3:2 VKP BRATISLAVA – počet pohárových cena – Rastislav Kuruc. Predvianočný (22,21,–17,–22,13), Innsbruck – sezón: 14, počet zápasov: 64, víťazstvá: darček ich čakal v predajni O 2. (mšk) Kaštela 3:0 (22,20,14), VT Brati- 31, najlepší výsledok: 5. miesto v B–sku pine Ligy majstrov 1997/98. slava – Kaštela 3:0 (20,13,18) MATADOR PÚCHOV – počet poháro Ljubljana 10 9 1 29:5 28 vých sezón: 9, počet zápasov: 60, ví- Grécky premožiteľ chemesákov v CEV Innsbruck 10 6 4 22:15 19 ťazstvá: 29, najlepší výsledok: v rokoch cupe ostal vo 1/4–finále na štíte ukrajinBratislava 10 7 3 21:15 19 2002 i 2003 vo štvrťfinále Top Teams Cupu. ského Charkova. Výsledky: Charkov Aich/Dob 10 6 4 23:20 15 ŠK CHEMES HUMENNÉ – počet (UKR) – Vrahati (GRE) 3:0 (19,17,14) – Humenné 9 4 5 14:18 12 pohárových sezón: 6, počet zápasov: prvý zápas 3:1, Aich/Dob (AUT) – Latina Kaštela 10 3 7 14:24 10 Kamnik 11 3 8 16:27 10 21, víťazstvá: 9, najlepší výsledok: (ITA) 1:3 – 1:3, Antverpy (BEL) – PiyanKaposvar 10 2 8 12:27 7 go Ankara (TUR) 3:1 – 1:3 („zlatý“ set osemfinále Challenge cupu 2009/10. PETROCHEMA DUBOVÁ – počet Ankara), Odintsovo (RUS) – Halkbank pohárových sezón: 3, počet zápa - Ankara (TUR) 0:3 – 1:3. CEV cup má však v ďalšej fázy opäť osem tímov, lebo sov: 13, víťazstvá: 6. V sobotu volejbalisti ŠK Chemes HuVK PU PREŠOV – počet pohárových doň pribudli České Budějovice, Tours menné privítajú na svojej palubovke SK sezón: 2, počet zápasov: 9, víťazstvá: 2. (FRA), Unterhaching (GER) a RoeselaPosojilnicu Aich/Dob. Pri pohľade na ta(mšk) SPARTAK MYJAVA – počet pohá- re (BEL) z Ligy majstrov. buľku je jasné, že je to viac ako dôleži - rových sezón: 1, počet zápasov: 3, tý zápas o prvú štvorku, play–off. Za- víťazstvá: 2. IX. MEDZILABORSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA bezpečiť vstupenky si môžete už VOLLEY TEAM BRATISLAVA – pov predpredaji, ktorý začína v utorok 18. čet pohárových sezón: 1, počet zá - l 3. kolo: Mesto – Gymnázium 0:3 (–20,–20,–24), Repas – SOŠ decembra v predajni IMA Sport (mest- pasov: 2, víťazstvá: 1. ská športová hala). Nenechajte si újsť DETVA – počet pohárových sezón: A.W. 3:0 (21,16,23), TJ Sokol Vydraň – PSS a.s 3:0 (14,16,20). posledné vystúpenie ŠK Chemes Hu- 1, počet zápasov: 2, víťazstvá: 0. Sokol Vydraň 4 3 1 12:2 7 menné v roku 2012. (mšk) ŽILINA – počet pohárových sezón: TJ SOŠ A.W. 4 3 1 9:5 7 3, počet zápasov: 7, víťazstvá: 0. Repas 4 2 2 7:6 6 VK NOVÉ MESTO n/V. – počet po- Gymnázium 4 2 2 7:7 6 hárových sezón: 1, počet zápasov: PSS a.s. 4 2 2 7:8 6 Sobota 22. decembra 2012 je termí - 2, víťazstvá: 0. Mesto 4 0 4 2:12 4 nom, kedy hrá humenský hokej i volej bal svoje zápasy doma. MHK Humenné 36. ROČNÍK BASKETBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR GYMNÁZIA privíta lídra z Rimavskej Soboty (II. liga), Basketbalový turnaj O pohár Gymnázia Humenné sa konal pri príležitosti 117. ŠK Chemes Humenné v súboji výročia narodenia arm. gen. L. Svobodu, po ktorom je škola pomenovaná a 68. o play–off rakúsky Aich/Dob (MEVZA). výročia oslobodenia mesta Humenné. Už tradičným účastníkom sú žiaci zo IV. Začiatky stretnutí mali byť pôvodne Lýcea v poľskom Tarnowe. l Chlapci: Obchodná akadémia (OA) – Gymnázium o 17.30, resp. 18.00 hod. Keďže začia - 43:15, Vranov – Tarnow 30:40, OA – Tarnow 21:39, Gymnázium – Vranov tok medzinárodného volejbalu posunúť 34:30, Vranov – OA 46:32, Tarnow – Gymnázium 36:23. Poradie: 1. Tarnow 6 nemožno, požiadali humenskí športoví (115:74), 2. Gymnázium L. Svobodu Humenné 5 (100:81), 3. Gymnázium Vrapriaznivci o zmenu začiatku zápasu nov 4 (106:106), 4. OA Humenné 3 (68:128). l Dievčatá: Gymnázium – OA MHK Humenné. Súper z Gemera s tým 44:2, Vranov – Tarnow 23:8, OA – Tarnow 6:11, Gymnázium – Vranov 12:9, Vraproblém nemal, ani SZĽH, a tak sa ho - nov – OA Humenné 38:4, Tarnow – Gymnázium 9:24. Poradie: 1. Gymnázium kej začne o 15.00 hod. A po hokeji sa L. Svobodu Humenné 6 (80:20), 2. Gymnázium Vranov 5 (70:24), 3. Tarnow 4 môže športový fanúšik presunúť hneď (28:53), 4. OA Humenné 3 (12:93). Poďakovanie sponzorom: p. Dubas, p. vedľa do haly na volejbal. Tak ako chcel, Bednařík, p. Čornanič, p. Karabin a hlavne Rodičovskej rade pri Gymnáziu arm. aby videl oba zápasy. (mšk) gen. L. Svobodu, ktorá výrazne prispela k zdárnemu priebehu turnaja. (lv)

Vra ha ti ukon či lo púť

Boj o play–off (predpre daj)

V ústre ty di vá kom


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 17. 12. 2012

XI. MESTSKÁ FUTSA LO VÁ LI GA – I. LI GA, 4. ko lo – O PO HÁR PRI MÁ TORKY MESTA

Za pá sy kva litné i dra ma tic ké… Na če le be ľanskí „Mu chovci“ Angels – Staviva 1:5 (0:2) R: Mazár,Ruščanský.Angels: V.Vasilko –T.Kuzma,L.Gabák,A.Šalata,M.Naster, P.Mycio,M.Šafran.Staviva: M.Madeja– D.Demčák,M.Goga,Pe.Šuľák,Pa.Šuľák,D.Legdan,P.Jurov,V.Voroňák.l V 3. min. jedovka Pe. Šuľáka otvorila skóre, „anjeli“maliblízkok vyrovnaniupoKuzmovom zakončení, loptu však zastavila žrď. VolejKuzmuz dobrejpozíciemalvysoké parametre.V 6.min.sa„stavbárom“vydarila spolupráca Voroňák – Legdan, ktorý ostalnestráženýa zasunulloptupovedľa bezmocného Vasilka pätičkou. Ďalšie minúty boli pokojnejšie, viac na „halovkách“

MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – II. LIGA, 4. KOLO l Devils – Oldrati group 2:6 (0:3), góly: M. Gavaľa 2 – A. Callegari 2, J. Mantič 2, J. Baláž, L. Kužma; Harvi–stav Hankovce – Satlan 3:0 (0:0), góly:J.Štofík,L.Metiľ,Š.Brza;N. Sitnica – Belá n/Cir. 4:4 (2:2), góly:M. Bučko2,J.Sukeľ,R.Soták–E.Hanc 2,D.Brečka,Ma.Haburaj;Myslina – Drekos 3:2 (1:1), góly: M. Polák, Jo. Valkučák,D.Valkučák–I.Andraško,M. Šimčík;Aston – Wagamama 8:3 (4:0), góly:T.Karas3,J.Mihalič3,M.Krištof, M.Fejko–M.Breda,J.Vasiľ,J.Černý. Aston 4 4 0 0 25:7 12 Oldratigroup 4 4 0 0 27:14 12 Harvi-Stav 4 3 0 1 18:11 9 Bela n/C 4 2 1 1 16:15 7 Drekos 4 2 0 2 15:15 6 Satlan 4 2 0 2 7:7 6 Wagamama 4 1 0 3 17:21 3 Myslina 4 1 0 3 7:18 3 Nižná Sitnica 4 0 1 3 14:28 1 Devils 4 0 0 4 10:20 0

DRUHÁ HOKEJOVÁ LIGA MUŽI

SaDvebi nov – MHK Hu menné 4:12 tretiny to bol vyrovnaný zápas,

Humenčania len ťažko na nekvalitnom ľade kombinovali. Zlom nastal v pasážiIII.tretiny,keďpočasvlastného oslabenia hostia za minútu až trikrát!skórovali,čosabinovskýodpor definitívne zlomilo a humenské víťazstvobolonapokondvojciferné. Tretiny: 0:3,2:1,2:8.Góly: Belušár 6, Leščišin 3, Košč 2, Štefan. MHK Bemaco: Tomaščík–Fabuľa,Zima, Suvák,Sabol–Košč,Forgáč,Leščišin,Lúč,Štefan,Mihalič,Belušár,Česelka.Tréner:J.Kardoheli.(mšk) L.Mikuláš B 13 9 1 0 3 75:59 29 D.Kubín 14 8 1 2 3 63:48 28 R.Sobota 14 9 0 0 5 67:45 27 Detva 13 6 1 0 6 57:60 20 Humenné 11 5 2 0 4 57:48 19 Gelnica 11 1 0 2 8 33:65 5 Sabinov 12 0 1 2 9 44:71 4

maliloptu„anjeli“,druhástranasaspoliehalanarýchlosťi brejky.V 16.min.„gólovku“ Jurova odvrátil na čiare Šalata. V závere polčasu napol T. Kuzma iba bočnú sieť, strelaPe.Šuľákazblízkaletelatesnevedľa. Jehogólneplatil,leboprišieltesneposirénepolčasu.V 23.min.zachytilDemčákrozohrávku súpera pred bránou a Legdan nemalproblémzvýšiť.V 26.min.podržal svojichMadejaprijedovkeŠalatuz8m,pohotovýbolajVasilkopriotočkePe.Šuľáka. BojovníkMyciozabránilprečísleniu3na1, Pe.Šuľákpohorelv tutovkenaVasilkovi. PorohunapálilPe.Šuľákbrvno,v tutovke

MESTSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – III. LIGA, 4. KOLO l Hažín n/Cir. – V. Sitnica 6:8 (2:2), góly:J.Kopáč3,P.Kopáč2,M.Kocík –J.Kušnír3,T.Švigár,J.Jalčák,D. Palšak,J.Krak,J.Džubara;Legia Topoľovka – Slovaktual Brestov 5:1 (2:1), góly:M.Čirák2,Š.Tomčák2,L. Židzik–M.Fogoš;Eden club – Falco 4:1 (3:1), góly:Pa.Krajkovič3,E.Jaroš – M. Partička; Koškovce – Obchodná akadémia Humenné 4:2 (2:0), góly:T.Dušak,D.Dušak,D.Kuzica,D.Benec–M.Porvaznik,P.Kuľus;Dynamo Karná – Lackovce 4:2 (1:0), góly:M.Pekala2,D.Mišľan,J. Ragan–M.Babjak,M.Danko. Legia Topoľovka 4 4 0 0 16:5 12 Karná 4 3 0 1 17:13 9 Edenclub 4 2 1 1 16:8 7 Falco 4 2 0 2 13:12 6 Koškovce 4 2 0 2 13:13 6 V. Sitnica 4 2 0 2 18:20 6 Slovaktual Brestov 4 1 2 1 10:11 5 ObchodnáAkadémia 4 1 1 2 8:10 4 Lackovce 4 1 0 3 8:17 3 Hažín n/C 4 0 0 4 11:21 0

ŠK FUTURA HUMENNÉ pozýva 19. decembra 2012 (streda) o 16.00hod. v zasadačkeMsÚHumenné nastretnutie vedeniaŠKFutura,primátorky mesta,poslancovMsZHumenné a rodičovhumenskýchfutbalistov PredmetomrokovaniajereorganizáciamládežníckychsúťažíSFZ

Najlepší sú Parobci

V sobotusakonalv sninskejšportovej hale 5. ročník Vianočného futsalového turnaja (organizátor Peter Hišem). Zúčastnilo sa ho 16 družstiev, ktoré boli rozdelenédoštyrochskupín:A –Brehy Metrostars,Legionári,Delostrelci,Rytieri; B –Profesionáli,FCJunior,Dukla,Beľani; C – Parobci, Mladší dorast, Rocky Bombardéri; D – Forest Gump, MLÁDEŽNÍCKY HOKEJOVÝ SERVIS team, Ulič, Hvalso, Biele Vdovy. Štvrťfinále: 8.roč.:Sanok – MHK Humenné 1:5 Forest Gump – FC Junior 1:5, Brehy (0:1,0:3,1:1), góly: Rohaľ, T. Lancoš, Metrostars–Rockyteam2:3pp,Parobci Fic, Bazár, Hančarik. MHK: Kasarda, – Hvalso 5:0, Profesionáli – Legionáro Frandofer – Vraštiak, Fic, Dubiak,T. 3:0; semifinále: FC Junior – Rocky Lancoš–Bazár,Hančarik,Buraľ,Cse- team4:0,Parobci–Profesionáli1:0;o 3. to,Labanc,Fedorková,J.Copko,Du- miesto: Rockyteam–Profesionáli0:4; hoň,Rohaľ.Tréner:P.Štekláč. finále: Parobci–FCJunior3:2.Ocene 6.roč.:Sanok – MHK Humenné 2:8 ní – hráč: René Kočan (Parobci), (0:2,2:2,0:4),góly:Ragan3,Havrilko3, brankár: PeterDiňa(Rockyteam),stre Jevič,Bobela.MHK:Gombár,Hnát–Bo- lec: Ondrej Duda 10 g (FC Junior), bela, Vasilega, Frajtková, Merva, M. fair–play: VladimírVaľko(ForestGump). Copko,Kovka–Karoľ,Volkov,Tásler,Je- Parobci: Holota – Kordanič, Sidor, Bavič,Havrilko,Ragan,P.Spišák,D.Spi- čovčin,M.Pčola,Š.Pčola,Holovka,Košák,J.Buraľ,Jaško.Tréner:P.Štekláč. čan,Minčič,J.Lukáč.(mšk, ph)

„stavbárov“ mal Vasilko šťastie, keď mu loptapadlanahlavu.V 31.min.houžVoroňákprekonal.V 33.min.sa„anjeli“konečne dočkali, krížnou strelou Kuzmu. V 35.min.naložilVoroňáks tutovkouľahkovážne,o minútuPa.Šuľákhalfvolejomnedal Vasilkovi šancu. Góly: T. Kuzma – Legdan2,Pe.Šuľák,Voroňák,Pa.Šuľák. Najlepší: Gabák–Pe.Šuľák. Udava – Vodomont 4:4 (2:1) R: Tušek,Moroz.Udava: R.Šuľák–M. Koscelník,J.Havrilčák,J.Turík,V.Sochanič, I. Komjaty, L. Ondica, P. Greško, J. Vajs.Vodomont: Klamár–Mi.Gombita, R. Albičuk, A. Hricov, L. Hricov, M. Turok–Heteš,L.Lukáč.l V4.min.vypichol TuríkloptuA.Hricovovi,alev nájazdeho Klamárbravúrnevychytal.V 6.min.však už aktivita „drevárov“ bola korunovaná (Komjaty).KeďL.Hricovodmietolvyrovnanie,biliardVajs–Komjaty–Ondicaznamenalzvýšenie.Brejky„drevárov“bolismrtiaco rýchle, Vajs však dal Sochaničovi pridlhú… V 9. min. lob Komjatyho tesne minulžrďopustenejbrány,v 15.min.naložilSochaničs brejkomveľmizle.„Vodári“ sasnažili,presadilsaažšpílmacherA.Hricovv 16.min.strelouk žrdi,ajmedzinohy obrancu. Tutovku L. Hricova zastavil na čiareKoscelník,porohuA.Hricovpriam trafil Šuľáka. Druhý polčas pokračoval v kvalite.V 23.min.GombitanašielL.Hricova,ktorýsaobtočila vyrovnal.A25.min. priniesla obrat – bomba L. Lukáča. VyrovnaťmoholVajs,„drevári“zvýšiliobrátky, bojovalosao každýmeter,Turíkv tiesni mierilnad.Ondicovisav šancizamotala lopta.V 36.min.L.Lukáčpopeknejkombináciitesneminul,Sochaničz protiútoku naplnilpravidlo„nedáš–dostaneš“.V 38. min. však „nezmar“ A. Hricov vyslal prihrávku,ktorámala„oči“a L.Hricovnemoholnedať.StreluKomjatyhoodvrátilL. Lukáčhlavouz prázdnejbránynaroh,ktorýKomjatynapálilcezpleceKlamárado siete.A v čase39:36nastrelilžrď.Super zápas. Góly: I. Komjaty 2, Ondica, Sochnič–L.Hricov2,A.Hricov,L.Lukáč. Najlepší: I.Komjaty–A.Hricov. Pizza Friggi/Polcom – Bubo team 5:7 (2:3) R: Mazár,Moroz.Friggi/Polcom: Juščík –D.Guba,Pa.Hrehovčík,L.Čopák,S. Karnaj,J.Karnaj,M.Ondáč,T.Sima.Bubo: Jakubek–Streňo,Lazúr,Šamo,Bačík,M.Rada,Vožný,J.Krivák.l Stavsa nemenilpobrvneS.Karnaja.Jakubekmal prácupristreláchbratovKarnajovcov,v 7. min.všakOndáčnašielmiestomedzijeho nohami. Bombu Šama odvrátil Juščík aj tvárou,jeholobz 2m bolprivysoký.PojehoprihrávkevšakLazúrvymietolšibenicu. JuščíkajsošťastímzmarilšancuVožného,v 12.min.opečiatkovalLazúržrď.Od 13. min. hral „Bubo“ presilovku, „mäsiari“ vydržalibezujmy,bahneďpovyrovnanísíl dvojicaS.Karnaj–Gubabrejkrutinérsky využila.BombeBačíkachýbalicentimetre, aleakciaŠamo–Bačík–Lazúrbolastopercentná.„Bubo“tlačila v čase19:36Šamozavesilotočkoupodbrvno.Hľadiskofavorilroztlieskalpoakcii,keďloptaputovala vzduchompoosiŠamo–Bačík–Lazúraž dosiete.JedovkuLazúrakrylJuščík,ale ponarážačkeŠamo–Lazúrnemalnárok. V 27.min.malnováčiksmolu(S.Karnaj brvno),podržalhoajJuščíkrobinzonádou po strele Šama, či Vožného. Na Lazúra v 29.min.užnevyzrel.V 30.min.trafilŠamožrď,predviedolsaajGuba,alególovo.

NáskokzvýšilVožný,Šamozakončilekvilibristiku do brvna.A tak si Jakubeka vychutnal Guba, prestrelil ho S. Karnaj, čo určilotesnejšívýsledok.Góly: D.Guba3, Ondáč,S.Karnaj–Lazúr5,Šamo,Vožný. Najlepší: Guba–Lazúr. Mucha team – KIA Humenné 6:3 (3:2) R: Ruščanský,Moroz.Mucha: M.Kira– M.Hamuľák,L.Hreha,A.Lojan,P.Dzurovej,I.Minčič,P.Šimon,J.Skvašík,M.Pčola,M.Prislupčák.KIA: M.Dudič–M.Čerňa, R.Chalupka,M.Zubka,D.Popik,P.Murinčák, R. Kovaľ. l Šláger kola… tutovku ČerňuvyškriabalKiranaroh,odpoveďM. Pčola–Skvašíkbolarýchlaa gólová.V 5. min.saDudičzaskvelpridorážkeHamuľáka,blízkokugólommaliČerňai Skvašík. V 8.min.KirafaulovalKovaľaa penaltuMurinčákpremenil.V 10.min.sadostalSkvašíkažpredDudičaa lobomhoprekonal. V12.min.L.Hrehatiesnenýnezvýšil,rovnakopochodilajHamuľák,bombaM.Pčolu roztriaslažrď.„KIA“mohlavyrovnať,keďsa Kovaľzbavilobrancu,sámpredKirommieril vedľa. V 17. min. napriahol ľavačkou Minčiča loptaprepadlapopodDudiča.Agól z rovnakejkategórieprišielajdobeľanskej siete,keďžeKiraneudržalstreluChalupku. Druhýpolčaszačali„Muchovci“šancouM. Pčolu,ktorýzoči–vočiDudičovinezaváhal. „ČerveníKIAdiabli“dobýjali,kvalitavšakbolanaobochstranách.V29.min.„poťahoval“ loptu od polovice M. Pčola, „vytancoval“ obrancua ľavačkouzavesil.Beľanovmohol rozveseliťL.Hreha,minul,v 32.min.zabeholPopikzachrbátŠimonaa znížil.Futbalovýbojpokračoval.Od34.min.power–play KIA:Kiravynikal,drvivýtlakobhájcu…Hamuľák mohol zabiť klinec, Chalupka ho zázračne vychytal.Tlak pokračoval, Popik s tečomprestrelil,„Muchovci“obetavosťou vydržali.V čase39:56toSkvašíkpodčiarkol doprázdnejbrány.Góly: Skvašík3,M.Pčola2,Minčič–Murinčák,Chalupka,Popik. Najlepší: Kira–Chalupka. Brodway club – Autolanc 3:6 (1:2) R: Tušek,Moroz.Brodway: V.Kročko– Čornej,Lorinc,Berezňak,Pavuk,Kokočák, Kunca,Ma.Hajdučko.Autolanc: D.Binda –Mižík,Devečka,Ivanko,Blahuta,Ma.Liška, Hutaj. l Až v 7. min. napriahol Ma. Hajdučkoz 12m,aleeštev rovnakejminútevyrovnalDevečka.„Autičkári“satešiliaj v 11.min.,leboLíška„bodlom“vymietolšibenicu. Excelentnú strelu ľavačkou vyslal v 15.min.Kuncaa Bindovipomohlaspojnica.V 19.min.brankár„autičkárov“podržal svojichpristreleMa.Hajdučka,ktorýv čase 19.50min.spálilviacakočistúšancu.Vyrovnanievšakprišlo,v 22.min.mierilpresne Kokočák.V 26.min.brankárKročkovybehol priďaleko, čo Mižík využil. V 27. min. však gólman Brodway pri šanci Devečku chybunapravil.AkciaDevečka–Blahuta– Ivankoroztlieskalaužriedkehľadisko,v 35. min.všakKokočákurčildrámudozáveru. V38.min.juMižikukončilavčase39.02dosiahol hetrik. Góly: Kokočák 2, Ma. Hajdučko–Mižik3,Devečka,Ma.Liška, Ivanko.Najlepší: Kokočák–Mižík.(mšk) Muchateam 4 4 0 0 22:10 12 Kia Humenné 4 3 0 1 21:10 9 Buboteam 4 3 0 1 20:13 9 Autolanc 4 3 0 1 13:12 9 Udava 4 2 2 0 17:9 8 Staviva 4 2 1 1 18:14 7 Vodomont 4 1 1 2 15:15 4 Brodwayclub 4 0 0 4 10:21 0 PizzaFriggi&Polcom 4 0 0 4 11:25 0 Angels 4 0 0 4 4:22 0


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 17.12.2012

SVADBY 2013 tel. 0905 940 390 email: info@jmphoto.eu Ján Meňoščík www.jmphoto.eu

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sks.r.o. InzerciaMichaelaKobanová.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,057 7888100(odd.publicistikya spravodajstva–M.Šimkulič,A.Šimkuličová)a 0577888101(odd.športu–M.Škuba,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101, e-mail:podvih@mail.t-com.sk,www.podvihorlatom.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny. Nevyžiadanérukopisynevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie.ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.30hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17. 12. 2012

Mesto H U M E N N É zastúpené PhDr. Janou Vaľovou – primátorkou mesta, týmto oznamuje občanom mesta, že

Stavebná firma hľadá

AUtOrIZOVANéHO BEZPEčNOStNéHO tECHNIKA, tECHNIKA POŽIArNEj OCHrANy na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Prax v stavebníctve vítaná.

verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 56–tich pozemkov na výstavbu garáží na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom

ruší v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom číslo 268/2012 zo dňa 26. 11. 2012. Toto právo si Mesto Humenné vyhradilo v podmienkach súťaže zverejnených 30. 8. 2012. Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 786 3245, 786 3280, alebo osobne na č. dv. 313, 315 v budove MsÚ v Humennom. PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta

Viac informácií na telefónnom čísle

0911 820 935 To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OBKLADY a DLAŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAjMIr, tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3–vrstvové

p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur (s DPH)

ZIMNÁ AKCIA - ZĽAVA na všetok tovar

priestory NA preNÁJoM staničná 11, Humenné

VÝHoDNÁ CeNA

Kancelárie, predajne, drobné prevádzky...

0905 647 789, 0907 929 369

10 - 20%

V PONUKE: u plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u hliníkové okná u zimné záhrady u hliníkové fasády u interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Želám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Veľa lásky, zdravia, bohatý stôl a v novom roku 2013 veľa osobných a pracovných úspechov. PhDr. Jana Vaľová poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné

- 17. 12. 2012


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17. 12. 2012

HUT nÝ a STaVeBnÝ MaTe ri áL

PLUS s.r.o. Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a prežite chvíle v zdraví a radosti. V hodinách neúprosne zrkadlí sa čas, koniec roka je čoraz bližšie. Staré spomienky v nás zostávajú, nové priania a predsavzatia v novom roku nech sa napĺňajú. Šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2013 cteným zákazníkom a obchodným partnerom želá kolektív REMI plus, s.r.o.. reMi PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562, rremi2@stonline.sk

Monel s.f. Staničná 11, Humenné 057 / 775 37 23 Ž e l á m e obchodným partnerom a cteným zákazníkom požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2013.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné ďakuje zamestnávateľom, starostom a občanom, ktorým poskytol služby a pomoc počas roka 2012 za prejavenú dôveru a trpezlivosť.

Praje

Nech je naplnený vzájomným porozumením, pokojom a šťastím. Veríme, že nám naďalej zachováte svoju priazeň.

Vinohradnícko – vinárska firma

PiVni ca Ore cHO Vá ďakuje svojim priateľom za priazeň v roku 2012.

Želá všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2013 zdravie, veľa šťastia, lásky a požehnaných dní. Ing. Pavol Michálek, majiteľ

všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov do nového roka 2013. Gabriela Karšková, riaditeľka


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17.12.2012

Lásku, nádej, radosť a nehu nech prinesie vianočný sen. Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2012 a v nadchádzajúcom roku želáme zdravie, šťastie, pokoj a pohodu. V čarovnej atmosfére a porozumení prežité vianočné sviatky, úspešný vstup do nového roku 2013 praje všetkým ľuďom dobrej vôle

ENTRY: BanskáBystrica – KLUB 77 – 3Eur Humenné – NOSTALGIA MUSIC PUB – 1,50Eur

kolektív Zemplín, s.r.o.

BYTOVÉDRUŽSTVO HUMENNÉ Ďakujeme všetkým užívateľom družstevných bytov a spolupracujúcim firmám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na úspešnú spoluprácu v roku 2013. Zároveň prajeme príjemné Vianoce plné pohody, zdravia, šťastia a spokojnosti. Ing. Marta Sadloňová, predsedníčka BD

ARRIB A

ELEKTROSHOP comis

TEXTIL ORIEL

AMÁLKA Keď prídu Vianoce, sviečka bliká a zvonček v bielej vločke cinká. Nastane pokoj, nebo plné hviezd, vianočné ticho a všade biely sneh.

Je to čas sviatočný, keď sa stromček ligoce zo srdca prajeme prekrásne Vianoce a v novom roku len to najlepšie. Ďakujemectenýmzákazníkomzapriazeň, ktorúnámzachovaliv tomtoroku a tešímesanavásajv roku2013. Dana Kabátová a kolektívy z predajní

Kolektív reštaurácie ďakuje cteným zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom za prejavenú dôveru v uplynulom roku.

USPORADÚVAME svadby ` krstiny ` životné jubileá ` sv. prijímania ` birmovky ` stužkové ` promócie ` plesy ` kary ` firemné stretnutia a školenia...

Do nového roku 2013 želáme všetkým ľuďom dobrej vôle zdravie, lásku, šťastie, pohodu Chemlonská ul. 1, HUMENNÉ a šťastné chvíle doma i v našom (budova Futbalového štadióna) zariadení. 0903627083l 057/4486122

ReštauráciaR A D A N A Mierová ul. 13, Humenné Ďakujemeverným zákazníkom, ktorí nás poctili svojou priazňou v roku 2012 a veríme, že nás budete navštevovať aj v roku 2013. Želámevšetkým pevné zdravie, šťastie, spokojnosť, úspechy v práci i osobnom živote. Te ší sa na vás Františka Pa ta rá ko vá a ko lektív

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka želáme veľa šťastia, zdravia, osobných i pracovných úspechov. Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2013 ! Za zamestnancov a študentov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom PaedDr. Ivan Pajtáš, riaditeľ školy


P5 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17.12.2012

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ Laborecká 17, 066 34

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č.400/2009Z.z.o štátnejslužbea o zmenea doplneníniektorýchzákonovv zneníneskoršíchpredpisov,a § 2ods.1VyhláškyMinisterstvaspravodlivostiSRč.430/2009Z.z.,ktorousaustanovujúpodrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdochvýberovýmkonaníma výberomv zneníneskoršíchpredpisov,

vyhlasuje v ý b e r naobsadenie1voľnéhoštátnozamestnaneckéhomiestavofunkcii

HLAVNÝREFERENT– ASISTENT

COOPJEDNOTAHumenné, spotrebnédružstvo Družstevná24 06627Humenné

ďakuje svojim cteným zákazníkom za priazeň v roku 2012. Želá príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody a lásky do nového roku 2013. OZNÁMENIEO DOBROVOĽNEJDRAŽBE podľa par. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. Dražobníka navrhovateľdražby: l JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca číslo S1400, so sídlom na ul. Tolstého 7, 066 01 Humenné MIESTO,DÁTUMAČASKONANIADRAŽBY Notárskyúrad–JUDr.MáriaForinová, Štefánikova18,06601Humenné 7.január2013 o 14.00 hod. PRVÁ DRAŽBA Predmetdražby: Nehnuteľnosti evidované na LV č. 9231, k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné: – DOM, č. s. 1194 nachádzajúci sa na parc. KN č. 4927/2 s príslušenstvom – POZEMKY, parcely KN č. 4927/2 o výmere 800 m2 Najnižšiepodanie: Minimálneprihodenie: Dražobnázábezpeka:

66 000 EUR 1 000 EUR 7 000 EUR

DÁTUMAMIESTOOBHLIADKYPREDMETUDRAŽBY 17.12.2012od 10.00 do 11.00 hod. 19.12.2012od 10.00 do 11.00 hod. Jasenovskául.č.163,Humenné Viacinformáciínatel.0917246914

l názov a sídlo služobného úradu: OkresnýsúdHumenné Laborecká17 06634Humenné l druh štátnej služby: stálaštátnaslužba l obsadzovaná funkcia: hlavnýreferent–asistent l odbor štátnej služby: 2.06–Justícia Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: 2 vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na súdne rozhodovanie 2 odborná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy a Špecializovaný trestný súd v znení neskorších predpisov Predpokladynavykonávanieštátnejslužby: Podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 2 vek 18 rokov 2 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 2 bezúhonnosť 2 splnenie kvalifikačných predpokladov 2 ovládanie štátneho jazyka Kvalifikačnépredpoklady: 2 úplné stredné vzdelanie s maturitou Naobsadzovanéštátnozamestnaneckémiestoniejepotrebnéoprávnenienaoboznamovaniesas utajovanýmiskutočnosťamipodľazákonač.215/2004Z.z.o ochraneutajovanýchskutočnostía o zmenea doplneníniektorýchzákonovv zneníneskoršíchpredpisov.

Ďalšiepožadovanéschopnosti: 2 samostatnosť v konaní a rozhodovaní 2 komunikatívnosť 2 zodpovednosť 2 práca s počítačom v programoch MS WORD a MS EXCEL ZOZNAMPOŽADOVANÝCHDOKLADOV: a)písomnážiadosťo zaradeniedovýberus uvedenímtelefonickéhoa e–mailovéhokontaktu b)kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššomdosiahnutomvzdelaní c)výpisz registratrestovniestaršíako3mesiace d)profesijnýštruktúrovanýživotopis e)písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnomrozsahu f)písomnéčestnévyhlásenieo štátnomobčianstveSlovenskejrepubliky g)potvrdeniepríslušnéhodaňovéhoorgánuo splnenívšetkýchdaňovýchpovinností, akideo uchádzača,ktorývykonávaalebovykonávalpodnikateľskúčinnosť h)písomnéčestnévyhlásenieo pravdivostivšetkýchúdajovuvádzaných v žiadosti,v diplomealebov inomrovnocennomdokladeo najvyššom dosiahnutomvzdelanía v profesijnomštruktúrovanomživotopise i)písomnýsúhlaso tom,žeOkresnýsúdHumennémôžespracovávať osobnéúdajeuchádzačanaúčelyvýberua doukončeniavýberu LEHOTANAPODANIEPÍSOMNEJŽIADOSTI o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 10.januára2013vrátane. Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť OkresnémusúduHumenné,Laborecká17,06634Humenné, alebo doručiť osobne dopodateľneOkresnéhosúdus označením „VÝBER“. Rozhodujúcijedátumpodanianapoštovejpečiatkealebodátumpodania v podateľnisúdu.Naoneskorenepodanéžiadostisanebudeprihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať aj elektronickými prostriedkamina adresu podatelnaoshn@justice.sk Akuchádzačpodážiadosťelektronickýmiprostriedkami,jepovinnýdoručiť juOkresnéhosúduajpísomne,najneskôrv deňuskutočneniavýberu.

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby, pozve služobný úrad na výber najmenej 7 dní pred jeho začatím. Pozvánky budú uchádzačom doručované e–mailom alebo poštou. JUDr.JanaKurucová,predsedníčkaOkresnéhosúdu


P6 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17. 12. 2012


P7 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 17. 12. 2012

STAVOMONTSPSnina,spol.sr.o. ďakujevšetkýminvestoromaobchodným partneromzaspoluprácuv roku2012. Súčasneželáspokojné asláskouprežitévianočnésviatky, veľašťastiaa úspechovv novomroku2013. O n d r e j P a t l e v i č , g e n e r á l n y r i a d i t e ľ Kontakt: STAVOMONT SP Snina, spol. s r. o., Stakčínska 758/8, 069 01 Snina. Tel. 057 768 2186, 768 2329, 758 1470-1, 768 2280, Fax 057 76 821 19, e–mail: stavsp@ ke.psg.sk

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a nového roku 2013 vedenie spoločnosti Nexis Fibers a.s. týmto ďakuje všetkým svojim zamestnancom a obchodným partnerom za spoločne vynaložené úsilie a prejavenú dôveru pri rozvoji akciovej spoločnosti v roku 2012. Zároveň želáme všetkým radostné a pokojné prežitie Vianoc v kruhu rodiny, priateľov, známych a v novom ro ku 2013 prajeme zdravie, veľa šťastia a úspechov v osobnom živote i v práci. Ing. Štefan BORC výkonný riaditeľ Nexis Fibers a.s.


P8 - POD VIHORLaT OM -

PRÍLOHA

- 17.12.2012

In ze rá t y p rij íma me a j t elef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Prenájom

Rôzne

l Doučujem MATEMATIKU – prípravanaMonitorZŠ,maturituSŠ.Tel.0903512101. l Doučovanie ANGLIČTINY – 7 Eur/hod. Tel. 0948 697 397. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Hľadám prácu ako ČAŠNÍČKA. Nástup možný ihneď. Tel. 0905 438 971. l Predám 2–izb. byt. Tel. 0907 l KurzOPATROVANIA.130Eur. Tel.0918295711. 658 657. l Predám veľký 2–izb. byt v Hu - l Výkup / predaj / servis MOmennom (OV, 64 m2, do centra mesta BILNÝCH TELEFÓNOV. Chemlonský internát na ul. 26. no5 min. pešo). Tel. 0908 215 861. l Predám 2–izb. byt na prízemí vembra v Humennom. (OV, 64 m2) s balkónom + 2 piv - l VYMEŇTE svoj ÚVER za vý nice, v centre mesta HE na Gor- hodnejší BEZ PRÍJMU a RUČENIA. Tel. 0918 716 807. kého ul. Tel. 0905 153 944. l Predám3–izb.byt(75m2)naKo- l VýhodnáPÔŽIČKAnačokoľvek. Tel. 0948 970 100. www.uvermaršickejul.v HE.Tel.0905910681. l VÝHODNE predám 6–izb. byt ket.sk–PÔŽIČKY–PENIAZENA na Laboreckej ul. v Humennom. POČKANIE.Tel.0904804406. l PREPRAVA 9–miestnym kliTel. 0918 538 954. l Predám výhodne rodinný matizovanýmmikrobusomv EÚ dom v Kochanovciach. Cena a naUkrajinu.Tel.0908641364. l PREPRAVA OSÔB klimatizovadohodou.Tel.0915762505. l Predám dom v Humennom. Tel. ným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782. 0905 913 630. l Predám starší RD s veľkým po- l REKONŠTRUKCIE bytov zemkom v Zbudskom Dlhom Tel. a domov – komplet stavebné práce,zateplenie.Prenájomle057/ 778 3069, 0915 920 333. l Predám mur. chatu so záhra- šenia.Tel.0903527409. dou v ZO Drienovec v HE. Tel. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné 0905 910 681. l Predám murovanúGARÁŽna ceny. Tel. 0907 927 970. Sídl. pod Sokolejom v HE. Tel. 0905 910 681. l Komplex HVIEZDA v HE ponú ka atraktívne obchodnépriestory na prenájom (40 – 100 m2). l Prijmem do pracovného pomeru Zn. Dohoda. www.hviezda–hu- INŠTALATÉRA a ELEKTRIKÁRA(s praxou). Tel. 0905 544 053. menne.sk / Tel. 0907 978 426. l Predám PALIVOVÉ DREVO. l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. Tel.0917083374. l Predávam PALIVOVÉ DRE- l Firma Tesar–Dach s.r.o. prijme do VO a METROVICU. Tel. 0917 pracovného pomeru TESÁROV. Práca v ČR. Tel. 0908 089 446. 840 571. l Predám PALIVOVÉ DREVO. l Prijmem STOLÁRA. Tel. 0905 219 967. Tel.0908371259. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám bločky po rekonštrukcii RD. Cena 1%. Tel. 0915 609 513. l Predám detský bicykelBMX 20. Cena 80 Eur. Tel. 0907 930 205. l Predám ZETOR crystal 8045. Tel. 0905 349 154. l Predám traktorZetor 7011, po renovácii – s TP a EČ. Tel. 0948 141 114. l Predám sušené HUBY– dubá ky / miešané. Tel. 0902 680 469. l Predám lúpané ORECHY. Ce na 6 Eur/kg. Tel. 0907 930 205.

PRO­PO­LIS

l Ponúkame na prenájom KADERNÍCKE KRESLO v salóne na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0940 404 737. l Dám do prenájmu garáž na Sídl. III (za SPP) v Humennom. Tel. 0908 486 714.

extrémneliečivý produkt z čistejprírody

Predaj

0905712913

Ponuka práce

www.liecivypropolis.sk

F i r m a VA S

Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie spoločnosti Kraft Foods, Slovenskému Červenému krížu, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR v Humennom a Oddeleniu hmotnej núdze za štedré vianočné potravinové ba líčky, ktoré boli v druhom decembrovom týždni doručené sociálne slabým rodinám, rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, ako aj s onkologickým pacientom v Kamenici nad Cirochou. Vďačnérodiny

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

Výkupzlataastriebra za najVÝHODnEjŠIE cEny ZáložňaZ-Kredit S t a n i č n á 11 , H u m e n n é ( 1 . p o s c h . )

Tel.7721560,0908254153

MINIFARMA UDAVSKÉ ponúkanapredaj l zem iak yacibuľu na zimné uskladnenie (pôvod Slovensko) l neskorúkapustu na nakladanie l l l l

ĎaLEj V POnUKE: kŕmnezmesiprehydinu gran ul eprepsov pšenica miešan éšrot y

DovozZDARMA Objednávky na tel.

0905480587 u 0577796175

Drobnochov l Predám ODSTAVČATÁošípaných o hmotn. cca 20 kg. Cena dohodou. Tel. 0948 504 777.

Poïakovanie

PF 2013

21. 12. 2012 (piatok) EXLIRIS (MI) v Klube 25. 12. (utorok) JENO´S BROTHERS (HE) 28. 12. (piatok) TheWAVES (HE) 29. 12. (sobota) JAMSESSION 4. 1. 2013 (piatok) TheNOW (SV) Začiatokpredstaveniao19.30hod. Humenné,komplexHVIEZDA

P R Á C A Obsadzov an iemiest v okresoch Snina a Medzilaborce napozíciu:

l

OBcHODnÍK

(ŽL)

preposkytovaniepôžičiek l InKaSnÝ PRacOVnÍK (ŽL)

tel. 0908143139 NOČNÝKLUBv Čechách VeselínadMoravou

prijme sympatickédievčatá.

Bohatá domáca i zahraničná klientela, pekné peniaze na ruku každý deň. Pracovná doba i dohodou. Ubytovanie hotelového typu zdarma (zabezpečené). Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou. Príďtesapresvedčiť a neoľutujete. 0905244226

Moder EFEKT s.r.o. Veselé Vianoce a šťastný nový rok, do práce zdravíčka, na stôl chlebíčka, do duše milosti, do srdca radosti želá Mgr. Jozef Oľha

PV2012-51  

noviny Pod Vihorlatom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you