Page 1

H¾adáš prácu v zahranièí? Zaregistruj sa na www.bee-job.eu

ROČNÍK: XV

ČÍSLO: 34

20. 8. 2012

CENA: 0,40 €

SUPER PÔŽIÈKA POZOR NOVINKA!

- PRE ZAMESTNANÝCH a DÔCHODCOV, - PRE FIRMY, ŽIVNOSTNÍKOV a OPATROVATEĽKY v ZAHRANIČÍ Teraz úver do 5000 € aj bez ručiteľa - úver do 900 € len na dva doklady totožnosti + DARČEK PRE VÁS

Info: 0905 366 416

Takútotekvicusapodarilodopestovať Ivanovi Galanovi z Gaštanovej ulice v Humennom(nasnímkes deťmi). Boladlhá78cm,široká48cm (na hmotnosť si budeme musieť počkať, keďže tekvica ešterastie). Viac na 2. strane.

P R Á C A Obsadzo va nie miest v okrese Snina a Medzilaborce na pozíciu

OBCHODNÍKA (so ŽL)

pre poskytovanie pôžičiek tel. 0908 143 139

Obec JASENOV pozýva 26.

augusta (nedeľa) od 14.00 hod. na 19. ročník

Sotáckeho folklórneho festivalu

Jasenov - futbalový štadión

V programe vystúpia: a mažoretky Jasenov a DFS Dupna Jasenov a Mihaľovske nevesty a beťare a FS Kyčera a Ing. Barančík (country) a Rusinsky holosy a Simona Čechová (Humenné) a Ľudová kapela (Poľsko) a FS GRADINA (Slovinsko) a FS Šiňava (Snina) ... kolotoče, jazda na koníkoch, občerstvenie Od 19.00 hod. ľudová veselica a DJ BERTI a prekvapenie... živá muzika

Humenné, Jasenovská ul. – za starým mostom

Aj tak budeme NAJLACNEJŠÍ !!!!! Príďte sa k nám presvedčiť ! Z Á K A Z N Í C K A K A R TA – N A M I E S T O B O D O V

OKAMŽITÁ

Z Ľ A VA


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Pekná chvíľa na Ludvíka kráľa býva chvíľa stála l Ak dážď prinesie sv. Helena, otava býva dlho zelená l O sv. Helene žence pletú vence l Ak bocian u nás do Bartolomeja zotrvá, zima bude mierna l Aký deň nám prinesie Bartolomej, taká bude jeseň l Okolo Bartolomeja už máš dôvod pozrieť sa do komína. (cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné 24. – 25. 8. Lollipop monsters Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 21. 8. Príliš mladá noc 26. 8. Útek z MS–1 Zač. predst. o 19.30 hod.

Galéria Andrej Smolák v hoteli Karpatia Humenné l Súčasné ukrajinské umenie Námestie Centrum Snina l Partitúra – Súzvuk múz: výstava členov Umeleckej besedy slovenskej k 150. výročiu narodenia Clauda Debussyho. Vystavujú: Rudolf Moško, Běla Kolčaková, Slavomír Brezíra, Jaroslav Uhel, Martin Račko, Marta Chabadová, Emil Semanco, Andrej Smolák aďalší. Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod., štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce l Obraz ako písmo, písmo v obraze – výstava diel Andyho Warhola, Roberta Indianu, Steva Kaufmana, Roya Lichtensteina, J. M. Basquiata, Martina Knuta, Petra Kalmusa, Daniela Brogyanyiho, Jitky Kopejtkovej, Dušana Sekelu a Eriky Jakubčinovej. Otvorené utorok – piatok od 10. do 16.30 hod., v sobotu a nedeľu od 12. do 16.30 hod.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén ut. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna ženy/muži piatok od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. Letné kúpalisko po. - ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

20. 8. 2012

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Keď sa tam ko nečne dosta nú, nie je už nesko ro? Kytièka k meninám Nedávnomavolaliz jednejštvrtev Humennom,kdežijúľudiav rodinnýchdomoch.Udalimiajadresua v záveredodali:kebysteblúdili,zavolajtenám.V Humennomsomsanarodil,takžežiadneproblémysom sinepripúšťal.Popisnéčíslodomu,ktorémivolajúciuviedli,malobyť poodbočkez hlavnejnapiatejulicivpravo.Leno číslomenšiesom zbadalz hlavnejcestyhneďv prvomdomenadruhejulicivpravo.Vravelsomsi,ževolajúcisaasizmýlilia odbočilsom.Namojeprekvapenie po spomínanom popisnom čísle, len o jednom nižšom ako bol mnouhľadanýdom,nasledovaloo 54číselvyššiea zanímo 36nižšie atď.Tienumerásivymýšľam,aleazdaajuvedenéstačík pochopeniu, čojetozachaos.Napokonsomsadostalk tým,ktorímavolali.Žijú v domenapiatejulicivpravoodhlavnejcesty.Napopisnomčísle,ktoréuviedli.Dompredniminemáichčíslomínusjedna(alebodve,kvôli obomstranámulice)rovnakoakodomzaniminemáichčísloplusjedenalebodve.Domácimitovysvetlili:popisnéčíslasakedysidávali podľatoho,ktoa kedydokončildom.To,žesomchvíľublúdil,nestojí zareč.Lensidosťdobreneviempredstaviť,akosanatakútoadresu v spomínanejštvrtidostanúhasiči,policajtičizáchranári.A keďsakonečnedostanú,čiužniejeneskoro. Marián Šimkulič

EŠTE K RO KO VA NIU MESTSKÉ HO ZASTU PI TEĽSTVA V HU MENNOM

Odobri li úve ro vý rá mec Búrlivá diskusia bola na Mestskom zastupiteľstve v Humennom 9. augusta aj pri bode Rozpočtové opatrenie č. 4/2012. Materiál predkladala Ing. Eva Leňková, poverená vedením finančného odboru MsÚ. V diskusii poslanec Jozef Babják nec Jozef Babják potom navrhol, uviedol, že ide o navýšenie úveru aby sa prehodnotila výška poskyto 500 tisíc Eur a že treba vyhodiť nutého úveru z 500 tisíc na 300 tiúhradu platieb, ktoré tam nemusia síc Eur. Za návrh hlasovalo 8, probyť. Primátorka Jana Vaľová ar- ti boli 2, zdržali sa 10, takže návrh gumentovala, že mesto žiaden neprešiel. Poslanci napokon úver neberie, ale musí sa vy- odobrili povolené prekročenie výrovnať s neuhradenými faktúrami davkov o vyššie príjmy vo výške 1 z europrojektov. Poslanec Rudolf 129 569 Eur, presuny vo výdavkoGregorovič podporil myšlienku, že vej časti rozpočtu 37 905 Eur je lacnejšie platiť úver ako potom a zníženie príjmov a výdavkov penále. Michal Kurťák sa tiež prik- o 11 384 Eur. Za návrh hlasovalo lonil k úverovému rámcu. Posla- 15 poslancov, zdržali sa 6. (mš)

NA NÁVŠTEVE U PESTOVATEĽA TEKVÍC NA GAŠTANOVEJ ULICI V HUMENNOM

Re kordné tekvi ce sú na sve te Ivanovi Galanovi z Gaštanovej ulice v Humennom sa podarilo dopestovaťunikátnetekvice.Tá,ktorúvidítena1.strane,mádĺžku78 cm,šírku48cma hmotnosť,ktorúzatiaľmôžtelenodhadnúť.Dohodli sme, že keď dorastie a dopraví ju domov, pestovateľ nám zavolá a uvediepresnúhmotnosť.Navyše,niejetojedinárekordnátekvica v záhrade.Neďalekoodsebajeichdesať.Jednuz nichužpripravili nagrile.Bolatopochúťka,tešiasaajnaďalšie.Keďsmevyzvedali, akodospelk takejtorekordnejúrode,povedalnám,ženaspomínanej uliciužbýva30rokov,aletakévoľačosaimdoteraznepodarilo.Zrejmek tomuprispeloto,žepôdu,kdemanželkatekvicuzasadila,dobre pripravila pravidelnepolieval.Akosmesamohlipresvedčiť,námaha bolazúročenárekordnýmitekvicami. Marián Šimkulič

V ROVNOM SA ZA BÁ VA LO AJ ŠPORTO VA LO

Nočná sta no vačka na ihrisku

Starosta obce Rovné Ing. Jozef Baláž spolu s poslancami Obec ného zastupiteľstva pripravili pre svojich občanov – deti, mládež i dospelých, zaujímavý športovo–zábavný víkend. Aktivity sa začali už v piatok popo - lým nebom, kde sa o zábavu poludní, kedy sa všetkým chtivým starala hudobná skupina Song. deťom začala noc bez rodičov pod Nedeľa pokračovala súťažami pre názvom „Letná noc s Bubom“. deti, pre ženy, volejbalovým zápaPohotovostné služby v HUMENNOM: Nočná stanovačka na ihrisku mala som pre slečny a dámy, a páni si 20. 8. Lekáreň LÚČ, 21. 8. Leká - pre deti svoje čaro, bola spojená aj vychutnali derby – guľášový futbareň PRI NEMOCNICI, 22. 8. Leká - s rôznymi súťažami, a hlavne hľa - lový zápas medzi mladými futbareň MÉDIA, 23. 8. Lekáreň daním pokladu. Športový víkend listami a staršími pánmi. V priebeSUNPHARMA, 24. 8. Lekáreň PRI pokračoval v sobotu futbalovým hu celého popoludnia sa podával NEMOCNICI, 25. 8. Lekáreň zápasom medzi mužstvami Rov- chutný guľáš a čapované pivo MÁRIA, 26. 8. Lekáreň AVICENA. ného a Stakčínskou Roztokou, po - a hlavne občania sa mohli spolu Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 kračoval rôznymi športovými zá - stretnúť, porozprávať a užiť si hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do pasmi v tenise a nohejbale a deň pekný víkend trošku inak ako zvyukončili ľudovou zábavou pod ho - čajne. Mgr. Vladimíra Janitorová 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Kam do lekárne

-

Od 20. - 26. 8. 2012 oslavujú meniny: Anabela, Jana, Tichomír, Filip, Bartolomej, Ľudovít, Samuel.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 17. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod., skanzen otvorený denne od 10. do 18. hod. Vihorlatské osvetové str. Humenné l HEart – autorský profil Evy Tkáčikovej v rámci projektu Open space 3. Mestské kultúrne str. Humenné l 22. 8. o 19. hod. v rím. kat. farskom kostole Všetkých svätých X. Humenské organové dni Štefan Thomána: Massimo Nosetti (Taliansko). Vstupné dobrovoľné l 26. 8. o 17. hod. Kultúrne leto: pri Fontáne lásky Jeno´s brothers – „british popcorn“ v podaní súrodencov Jeňových a Petra Jakaba l Vo výstavnej sieni Domu kultúry Kraji ny, rodiny a tajomstvo – výstava obrazov Zory Varcholovej.

Opustili nás V HUMENNOM Tomáš Labun, nar. 1986 Andrej Hammer, nar. 1950 Marta Siváková, nar. 1942 Ing. Dagmar Ernstová, nar. 1965 Peter Tkáč, nar. 1948 V SNINE Katarína Kafková, nar. 1934 Katarína Krupová, nar. 1933 Mária Skirčaková, nar. 1928 V BELEJ NAD CIROCHOU Jozef Dzurikanin, nar. 1959 Peter Leo Gerboc, nar. 2012 V HABURE Ivo Uram, nar. 1972 V JASENOVE Anna Šuľáková, nar. 1922 V KAMENICI NAD CIROCHOU Pavlina Sninčaková, nar. 1919 V KAMIENKE Mária Škubová, nar. 1941 V KARNEJ Paulína Čemaková, nar. 1923 V PAPÍNE Ján Mesarč, nar. 1941 V ZÁVADE Anna Lakomcová, nar. 1932 V ZÁVADKE Pavol Rada, nar. 1961 V ZBUDSKOM DLHOM Ivan Demeter, nar. 2004 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Radvanskí ro dá ci cti li kultú ru, svo ju hrdosť Sobotaa nedeľapatrilav najväčšejobcimedzilaborského okresu – Radvani nad Laborcom v poradí XV. ročníku Radvanskýchslávností(Dnirusínskychtradícií).Akciu,ktorúorganizátorskyzabezpečiliOcÚRadvaňn/L.,občianske združenieZorapa Rusínskaobrodaprilákalacca1500divákov.DianiezačalidetiZŠs MŠMichalaSopirušportom nafutbalovomihrisku,nasledovalifutbalistiTJDružstevník Radvaň n/L., aby sobotňajší podvečer zhliadli aj priatelia z GminyZarszynvedeníAndrzejomBetlejom,IvanSolej, primátorMedzilaboriec,ŠtefanStaško,primátorSobraniec i Milan Mňahončák, poslanec MsZ Humenné pestrú hudobnúpasáž.ZačalojuspeváckeduoGuba–Čahojová, skupinyVoľanka,Hrušovčan,duoVasilenko–Blicha,publikumdostaladovarumužskáspeváckaskupinaRusínske holosy,poktorejnasledovaliťahákyvečeraAnderz Košíc, PeterStašáka ŠtefanSkrúcaný.Tohodoprevádzala„smotánkovsky“známaErikaJudínyová. Ajnedeľamalačoposkytnúť:súbory Iskra,Chemlon,spevácketrioRosa, skupinu Udavčane, zlatým klincom bolMariánČekovský.Eštepredjeho vystúpenímspoznalasvojhomajiteľa ovečka, ktorá bola hlavnou cenou 15–dielnej tomboly. Radvanské slávnosti boli viac ako vydarenou akciou,naktorúmôžebyťhrdýnielen starosta obce Michal Svičin, ale aj všetcijejrodáci,občania.(mšk)

-

20. 8. 2012

Policajné správy Dopravná nehoda v pondelok 13. augusta medzi Strážskym a Nižným Hrabovcom si vyžiadala ľudský život. V smere od Strážskeho viedol okolo 19.25 hod. 51–ročný M. R. z Nižného Hrabovca osobné auto zn. BMW 730. Pri prechádzaní ľavotočivej zákruty vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vozidlom zišiel do priekopy vpravo v smere jazdy a na razil do stromu, pričom došlo k odtrhnutiu pravého predného blatníka. Následne vozidlom pokračoval ďalej po priekope a narazil do ďalšieho stromu, čo spôsobilo odtrhnutie agregátu s prevodovkou a pravého predného kolesa. Po náraze do druhého stromu vozidlo z priekopy vyletelo do protismeru a šmykom prešlo až do priekopy vľavo, kde sa prevrátilo na strechu. Vodič auta zostal po nehode vymrštený, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. V aute sa nenachádzala ďalšia osoba. Spôsobená škoda bola vyčíslená na cca 25–tisíc Eur. Telo obete dopravnej nehody bolo podrobené súdnej pitve. Na mieste nehody bol po čine prítomný aj súdny znalec z odboru cestnej dopravy, do 22.12 hod. bola cesta medzi Strážskym a Nižným Hra bovcom uzatvorená. Polícia začala v prípade trestné stíhanie za prečin usmrtenia. kpt. Mgr. Daniel Džobanik

ĎALEKO NEUŠIEL

ANKETA MÔJ HOVORCA 2012

Hla suj te a vy hraj te!

Zaslať hlas svojmu hovorcovi môžete prostredníctvom webovej stránky www.mojhovorca.sk.

O zla tý du bák

Takúto5328gramovvážiacubaraniu hlavu našli Milan Lučka a BohuslavČeremetav chotáriobce Roškovce. Ako nám povedali, užmajúsvojemiesta,takžetohto rokuich,hocimenšie,našlineúrekom.Zvyknúichspracovaťnapolievku, do omáčky ku knedli, ale tiežsúchutnéajpražené. (mš)

Pokračujeme v prvom roční ku hubárskej ligy. Úlohou je doniesť do redakcie čo najhmotnejší hríb – dubák, červenák alebo kozák a z jedlých húb va to vec ale bo ba ra niu hlavu. V po–pia od 9. do 11. hod., kontakt 0905 552 847. Doteraz hubársku ligu vedie Peter Ferjak z Hažína nad Ci rochou so 788 gramovým du bákom a vedľa vyfotografova ná dvojica s exemplárnou ba raniou hlavou. Víťazi oboch kategórii dostanú originálny zlatý dubák. Súťaž sponzoru je Ing. Milan Mňahončák z Hu menného. (mš)

Hlasovaniepotrváod15.augusta do 15. septembra 2012. Medzi nominovanými je aj Humenčanka, býv alá hov orkyň a mesta Humenné Ing. Slavěna VOR OB EL OV Á, v súč asnosti hovorkyňa Národnéh o inšpektorátu práce. Men o víťazného hovorcutejtointernetov ej ank et y bud e slávnostne oznám en é 21. septembra 2012. Zároveň budúz účastníkovanketyvyžrebovaníajtrajavýhercoviaatraktívnych cien, medzi ktoré patrí 5–dňovýpobytvowellnesshoteliPatince,víkendovýpobytv hoteliGrandMatejčiv hoteliImpozant.(mš)

Trestu sa určite nevyhne 64–ročný muž, ktorý pod vplyvom alkoholu šoféroval svoje auto zn. Škoda Fabia po Václavského ul. v Medzilaborciach, pričom narazil do auta zn. Škoda Favorit odparkovaného pri ceste, ktoré následne narazilo do ďalšieho stojaceho auta. Po nehode vodič z miesta ušiel, to ešte netušil, že kvôli poruche na svojom aute ďaleko nedôjde a zostal stáť na vedľajšej ulici. Tu ho zadržala policajná hliadka. Vodič bol podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s pozitívnym výsledkom (2,4 promile). Pri nehode sa nikto nezranil, škoda predstavuje cca 2 900 Eur. Obvinený je stíhaný na slobode.

URČITE NIE JE POSLEDNÝ Ďalší tunel, údajne starší, zatopený a zasypaný, vedúci na slovenskej strane do obce Veľké Slemence, objavila v ukrajinskej obci Mali Selmenci (v obchode s alkoholom)minulýtýždeňukrajinská polícia. Polícia zisťuje, či boltunelvovýstavbe,alebosauž používal.–AR–


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

20. 8. 2012

Pri ná ku pe si vší majte, či neobsa hu jú rastlinný tuk l Vaša spoločnosť sa zapojila do stále aktuálnej kampane podpory predaja slovenských mliečnych výrobkov. Len samotný fakt, že sa vyrábajú u nás však ešte veľa neznamená. – Naša tradícia siaha do roku 1954. Odvtedy nepretržite vyrábame a sme hlavným subjektom pre výkup mlieka pre celý región Zemplína. Vstupom do francúzskej skupiny Fromageries Bel v roku 2000 sme sa stali súčasťou globálneho trhu a distribútorom svetoznámych značiek ako Veselá krava a Mini BabyBel. V našom výrobnom portfóliu však zostali i osvedčené a generáciami obľúbené slovenské značky Karička, Syrokrém či Michalovská tehla. Skoro 60 rokov prítomnosti na trhu svedčí o overenej kvalite. l Nedávne prieskumy ukázali, že aj naši spotrebitelia si viac potrpia na kvalite potravín, hoci cena je pre nás stále najdôležitejšia. Do veľkej miery sa riadime ponukou letákov obchodných reťazcov. Občas sa Slovensko dokonca stáva akýmsi potravinovým smetiskom Európy. Hrozí niečo také aj v oblasti mliečnych výrobkov a teda, čím môže Syráreň Bel presvedčiť zákazníkov, že kvalita je u vás v popredí? – Naše legislatívne predpisy sú prísne a ich dodržiavanie predstavuje spoľahlivú ochranu pre spotrebiteľov. Ale samozrejme, ľudský faktor a sklon obchádzať alebo zľahčovať reguláciu sa nedá vylúčiť. Štátna veterinárna a potra vinová správa pravidelne upozorňuje, že napríklad vo veľkej krajine ako Poľsko pôsobí obrovské množstvo výrobcov potravín najrôznejšej kvality. Niektorí obchodníci organizujú u nás podomový predaj. To môže byť pohodlné a výhodné, lebo cena pre nízkopríjmové skupiny býva rozhodujúca a tak to zrejme ešte zostane. Myslím však, a zdravý rozum mi zrejme dá za pravdu, že pokiaľ bude pre nás najdôležitejšia nízka cena, Slovensko môže naďalej fungovať ako odbytisko nekvalitných výrobkov alebo dokonca potravín po dátume spotreby.

www.podvihorlatom.sk

Na še mliečne vý rob ky – BEZ PEČ NÉ, CHUT NÉ, ZDRAVÉ A CE NO VO DO STUP NÉ Aj vy si počas celého roka radi pochutnávate na mliečnych výrobkoch? V posledných rokoch na Slovensku badať zvyšovanie spotrebiteľského záujmu o kvalitu kupovaných potravín. Tento trend má reálny základ, veď slovenskí producenti patria v oblasti mliekarenstva medzi renomovaných. To rozhodne platí aj o tradičnom zemplínskom výrobcovi – michalovskej Syrárni Bel Slovensko a.s. Zhovárame sa s jej riaditeľom Martinom BURŠÁKOM (na snímke). Za Syráreň Bel môžem povedať, že na- ská legislatíva a tiež interné predpisy še tavené syry považujem za najkva- skupiny Bel a nášho závodu. Napríklad litnejšie domáce výrobky na trhu, pričom kladieme prísne požiadavky na ustajňoteraz hovorím o značkách Karička vanie kráv u našich dodávateľov mlieka, a Syrokrém. A toto nemyslím ako rekla - spôsob ich kŕmenia so zameraním na mu. Neobsahujú rastlinný tuk, vyrába- minimalizáciu geneticky modifikovaných me ich výhradne z prírodných syrov, látok a pod. Pravidelne kontrolujeme masla, smotany, taviacich solí a kva- všetko, čo môže ovplyvniť kvalitu litných prísad. Napokon, o ich obľube a hlavne zdravotnú bezpečnosť našich svedčí fakt, že sú dvoma spontánne výrobkov. Každý, kto čo len raz navštívil najznámejším značkami tavených syrov náš závod vie, aký maximálny dôraz klana Slovensku. Dobrá rada pre spotrebi- dieme na osobnú hygienu pracovníkov teľov teda znie: práve obsah rastlinného a hygienu všetkých výrobných procesov. l Priblížte, akým postupom tuku, ktorý je pomerne lacný, znižuje konečnú cenu „mliečnych“ výrobkov. Pre- vzniká kvalitný tavený syr. – Vyrába sa tepelným procesom taveto je dobré, ak sledujeme ich zloženie. l Akými normami sa riadi vaša nia kvalitných prírodných syrov ako je ementál, čedar, eidamská tehla, za prívýroba? – Sú tu samozrejme normy EÚ, sloven- davku doplňujúcich ingrediencií pre zvýraznenie chuti – šunka, jogurt, pažítka či iné nemliečne komponenty. Neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme taviaca soľ. Tieto surovinové zložky v priebehu procesu tavenia vytvoria kompaktný, homogénny, ľahko roztierateľný tavený syr. Tvarovaním na strojnom zariadení získame finálny produkt, pre spotrebiteľa balený ako trojuholník, obdĺžnik, štvorec, črievko alebo plastová vanička. Daný technologický postup zabezpečuje výrobu vysoko kvalitného taveného syra s trvanlivosťou 4–6 mesiacov. lSyráreň Bel patrí k najväčším spracovateľom mlieka na východe Slovenska.

V tomto roku ste dokonca prijímali nových zamestnancov. S čím to súvisí? – Prijímali sme 60 nových pracovníkov z dôvodu rozširovania výroby špeciálnych syrov značky Mini BabyBel, ktorý je takmer na 100 % určený na export pre dva vysokonáročné trhy – Nemecko a Veľká Británia. Závod v Michalovciach je popri Francúzsku a USA jediný, kde sa tento luxusný syr vyrába. Keďže na rozdiel od tavených syrov sa Mini BabyBel vyrába výlučne z mlieka, potrebovali sme výrazne zvýšiť naše dodávky surového kravského mlieka od dodávateľov z blízkeho aj vzdialenejšieho regiónu. l Môžeme tomu teda rozumieť tak, že Syráreň Bel Slovensko potvrdzuje svoju životaschopnosť nielen v rámci Slovenska, ale i v kontexte skupiny Bel? – Náš závod v Michalovciach je jedným z najväčších v rámci koncernu, ktorý má celkovo 27 závodov po celom svete, vrátane krajín severnej Afriky, USA, v Kanade, na Strednom a Blízkom východe, vo Vietname, v Poľsku a na Ukrajine. V našom regióne sme jedným z najväčších zamestnávateľov, s veľmi atraktívnou personálnou politikou a sociálnym zázemím. Tieto atribúty zamestnávateľa prvej voľby vy chádzajú aj z toho, že Bel ako rodinná firma so silným sociálnym cítením exis tuje už od roku 1865. Veľmi intenzívne sa zaoberáme projektmi spoločenskej zodpovednosti, hlavne v oblasti ochrany životného prostredia, vzťahov so zamestnancami, spoluprácou s neziskovými organizáciami, komunitami. Spomeniem napríklad Týždeň bez áut, protifajčiarske kampane, pravidelné dni zdravia pre zamestnancov, intenzívnu spoluprácu s Domovom sociálnych služieb v Osadnom, zriadenie chránenej dielne pre 20 zamestnancov s postihnutím, či projekty na zvýšenie obsahu vápnika v našich výrobkoch. Už dávno sme pochopili, že regiónu, v ktorom pôsobíme sa patrí niečo vrátiť. Anton Oberhauser, Communication House


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20. 8. 2012

BLACK METAL – PRVÁ SAMOSTATNÁ VÝSTAVA MILANA LADYKU

V Ko ša rovciach skôr ako v Pa rí ži

V rámci projektu Otvorený priestor 3/Open space 3, ktorý Vihorlatské osvetové stredisko v spolupráci s Obecným úradom v Košarovciach a s.r.o. Agro Košarovce usporiadal v dňoch od 15. do 18. augusta, sa v netradičných priestoroch diali nezvyčajné veci. Ako sa ukázalo, boli zmysluplné a zaujali. Pod názvom „Loďka mojich žela- ho chlapca oslovil. Teraz som sa veľmi blízke.“ O výtvarníkovi je ní“ sa výtvarníci venovali k tomu vrátil, aby som zaujal vnú- známe, že svojou maľbou na betómiestnym deťom. Ich práce sa sta- torný postoj, pozrel sa na to cez nový plot obdaroval širokú venú pozvánkami pre ostatných, kto- prizmu súčasnej doby. Podľa mňa, rejnosť, a o jeho dielo má záujem rí sa neosmelili vstúpiť do hry fan- tá hudba je dosť pochmúrna, drs- pražská galéria. Do otvoreného táziou a farbami. V piatok ožil sta- ná a možno aj ťažko stráviteľná. priestoru „vstúpila“ aj Zdenka Mirý mlyn, v ktorom znela hudba Vo veľkej miere vystihuje pocity gaš Gorilová inštaláciou v sile, kde Franny´a Coat, svoju prozaickú pr- z doby – beznádej, bezútešnosť, ju manžel doprevádzal na viole. votinu predstavila Alexandra Var- prázdnotu a neistotu. Tieto slová Projekcia ozvláštnila stroje, a prišli cholová, Milan Ladyka, v rámci počúvame denno–denne. Možno si na svoje aj hudobníci, kde mali svojej vernisáže recitoval básne preto sa mi táto téma vynorila. Aj príležitosť počuť bratov Kuncočlenov Strany železných – Petra napriek tomu, že sa držím len šty- vých i Jeňových, prišiel i Peter Králika a Jána Vasilku. „V Koša- roch farieb: čierna, hnedá, červe- Kalmus z Prahy. Fotografa Jozefa rovciach mám v podstate prvú sa- ná, občas sivá, modrá je výstava Ondzika natoľko oslovil priestor, mostatnú výstavu a to v zaujíma- veľmi pestrá, fotky sú od seba že sa do Košaroviec vráti fotogravých priestoroch starého mlyna. veľmi odlišné. Prekvapilo ma, akí fovať. O podujatí, ktoré sa uskuVeľmi orginálnym spôsobom ho ľudia sa zaujímajú o tento hu- točnilo s finančnou podporou Miorganizátorka festivalu Otvorený dobný žáner. Sú veľmi mladí, ale nisterstva kultúry SR, filmový dopriestor/Open space využila na vý- videl som aj fanynku, ktorá mi pri- kument pripravuje Veronika Bažastavu, ale aj koncert, recitáciu, čí- pomínala kuchárku v ZŠ. Takže liková. Starostka Jarmila Lukáčotanie próz, čím sa vytvorila vynika- moje bádania mi priniesli aj takéto vá umelecké aktivity v obci privítajúca atmosféra, ktorá v tejto dedi- prekvapenia,“ dozvedáme sa od la: „Vnímam to pozitívne, obec sa ne možno chýba. Ľudia sa tomu Milana Ladyku, ktorý žije v Micha- dostáva do povedomia. Máme 635 tešia, a prejavujú to aj svojou lovciach a tvrdí o sebe, že je člo- obyvateľov a naša dedinka bola účasťou,“ uviedol výtvarník Milan vek z periférie: „Narodil som sa doteraz dosť v úzadí.“ Vidiecke Ladyka, ktorý svoje diela na jeseň v Michalovciach, žil som napoly prostredie na mladých z mesta pôbude vystavovať v Paríži. A čo vy- v meste, napoly na dedine. A tá sobí oslobodzujúco, a preto sa stavuje v Košarovciach? „Vystavu- periféria ponúka človeku pozíciu sem radi vracajú, tvrdí autorka jem tu rad koláží, ktoré sú tematic- nadhľadu nad tým, čo sa deje projektu Mária Mišková, a preto sa ky orientovaná na hudobný žáner v centre. Na periférii, v tom pokoji, možno nádejať, že otvorený a jeho stúpencov. Sú to koláže v odstupe, si možno veci viac priestor v Košarovciach bude aj na profilových fotografií užívateľov ujasniť a lepšie sa v nich zoriento- budúci rok. Anna Šimkuličová sociálnej siete, ktorí svojím spôso- vať ako v tom blázninci, kde sa to bom zdieľajú záujem o tento hu- všetko melie a mieša. Preto sú dobný žáner, ktorý ma ako mladé- mne tieto miesta – mlyny a silá, – HumenčanTomášPicha,absolvent katedryumeniaTUv Košiciach,pôsobilv ostatnomčaseakokreativec v Bratislave.V Košarovciachnadviazal na minuloročnú prácu v sýpke: „Nie je to o vzťahoch medzi mužmi a ženami,jetoanalógiavzťahučloveka ku konzumu,“ uviedol mladý výtvarník, ktorý si vybral sliepku ako symbolkonzumu,s narážkounaistú značku fastfoodového občerstvenia, ktorá k svojim produktom používa hlavne kuracie mäso. „Ja mám tiež rádhydinovémäso,a pretosomdal tomunázov„I´mLovinIt?“,čojetiež sloganomtejtoznačky.Nechcemrobiťreklamu,idemiskôro koketériu človeka s konzumom,“ dozvedáme saodMgr.art.TomášaPichu.

Otvor en ýpriestorv mlyn ev Koš ar ovciach.

MilanLadykanavernisáži.

StarostkaKošaroviecJarmilaLukáčováa výtvarníkPeterKrálik.

NaotvorenívýstavyHEartvoVihorlatskomosvetovomstredisku MáriaMišková,JánDuplák,EvaTkáčikováa PeterMarkovič.

VO VIHORLATSKOM OSVETOVOM STREDISKU VÝSTAVA EVY TKÁČIKOVEJ

Srd co vé zá le ži tos ti – mestu a pria te ľom Vernisážou umeleckej inštalácie Evy Tkáčikovej HEart vo Vihorlatskom osvetovom stredisku bol 15. augusta otvorený plenér mladých umelcov Otvorený priestor 3. K výstave prehovoril Peter Markovič. Predstavil autorku, ozrejmil hodnotu jej nekonvenčnej umeleckej výpovede a ocenil aj katalóg k výstave, dielo Samuela Čanokyho. Eva Tkáčiková v Humennom nie lujem umenie, a Humenné tiež. Táje neznáma. Už desať rokov spolu- to výstava je o srdcových záležipracuje s Vihorlatským osvetovým tostiach, o vzťahu k ľuďom, ktorých strediskom na viacerých pro- mám rada, o mojich priateľoch, jektoch a predstavila sa aj autor- a o tom, ako mi pomohli vysporiasky. Je absolventkou VŠVU v Bra- dať sa s rôznymi problémovými sitislave, kde študovala voľnú fa- tuáciami v živote,“ – uviedla autorrebnú grafiku. Svoju tvorbu pre- ka a zároveď dodala aj vyjadrenie zentovala na mnohých samostat- vďaky Márii Miškovej, ktorá robí taných i kolektívnych výstavách na kéto akcie pre mladých ľudí. HuSlovensku i v zahraničí. V sú - dobným vstupom prispeli pedagóčasnosti pôsobí ako výtvarný pe- govia Súkromnej ZUŠ Via arto – dagóg v Košiciach. „Názov výstavy M. Belančát a M. Bertič. Výstavu pramení z môjho vzťahu ku Hu- podporila aj Nemocnica Andreja mennému. HE je zvýraznené ako Leňa, kde autorka pripravuje anisymbol mesta a art je o tom, že mi- mácie s malými pacientmi. (aš)


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20. 8. 2012

VO DVO RE POD VI NIČNOU SKA LOU ÔSMY ROČ NÍK MEDZI NÁ RODNÉ HO PLE NÉ RU

Mo to rest v Bre ko ve opäť žil ume ním Združenie ľudových remesiel v Brekove od 12. do 18. augusta zorganizovalo vo Dvore pod Viničnou skalou 8. ročník medzinárodného výtvarného plenéru a Detskú umeleckú školu. Plenéru sa zúčastnilo 25 umelcov z Poľska, Ukrajiny a z rôznych častí Slovenska. V tvorbe sa zamerali najmä na brekovský chotár, ktorého scenérie inšpirovali už mnohých umelcov z prechádzajúcich plenérov a obzvlášť tunajšieho rodáka, už nebohého akademického maliara Milana Mihaľka. Tak, ako aj po iné roky, tvorili maliari a rezbári, ale aj dvaja profesionálni fotogra fi, ktorí zdokumentovali atmosféru plenéru. Súčasťou plenéru bola aj tohto roku bezplatná Detská umelecká škola, v ktorej sa deti počas týždňa učili rôznym výtvarným technikám. Plenér vyvrcholil v sobotu 18. augusta slávnostným záverom a prezentáciou vytvorených diel.

Cezhra ničné pre sa hy za karpatskej ško ly

SúčasťouužtradičnéhootváraciehoceremoniáluplenéruvoDvorepod ViničnouskalouboloprivítaniehostíspevomskupinyLelija,chlebom a soľou,aleajspoločenskýmvečeromzaúčastistarostuobcePetraMihaľka,naktoromsapredstavilinovíúčastnícia staríznámísatešilizo stretnutia.NasnímkečlenkyspeváckejskupinyLelijaponúkajúchlieb a soľMichajloviPrijmyčoviz Užhorodu.V pozadíAlfonzPorvažníkml.

Skupinu ukrajinských účastníkov plenéru tvoria štyria pedagógovia zo Zakarpatského inštitútu umenia Adalberta Erdelyho a Bokšaja v Užhorode: Lesya a Michajlo Prijmyč, Lilia Kolopovets a Svitlana Kurtan, ako aj ich dve študentky – Viktoria Jackiv a Julia Tkačenko, ktoré ukončili bakalárske štúdium a budú pokračovať v štúdiu ďalej. „Je to veľmi pekný plenér, pre pre tvorbu, a oni tu začínajú nás zvlášť významný, lebo má- mať radi svoje remeslo, svoje me spoločnú kultúru, žijeme umenie, lebo to v auditoriách je v blízkosti a naše dejiny sú pre - ťažké učiť. A čo je najcennejšie, viazané,“ uviedol výtvarný pe - že môžu tu nadviazať priadagóg Michajlo Prijmyč, a do- teľstvá s umelcami zo Slovendal: „Pre naše deti je veľmi dô- ska, Čiech, Poľska i z Maďarležitá skúsenosť, že za hranica - ska, s ktorými sa pokúšajú domi nežijú iní ľudia ako u nás, ale rozumievať sa po anglicky,“ takí istí ako všade inde. Veľký konštatoval Michajlo Prijmyč, význam má pre mladých ľudí, ktorý je zvlášť hrdý na to, že pre študentov, ktorí sa tu stretá - škola, ktorá bola založená na vajú, že majú možnosť vidieť Zakarpatí, aj takýmto spôsobom ako umelci pracujú, aké techni- presahuje cez hranice. ky používajú, aké majú maniere a pod. Môžu tu vidieť zapálenie

Cí tia sa tu ako do ma, vo svo jich ro di nách Hlavným mottom organizácie plenérov je myšlienka pápeža Jána Pavla II.: Choďte do sveta a robte ho svojím umením krajším. Vytvorené monumentálne sochy ostávajú v areáli motorestu, obrazy sú v zbierkovom fonde združenia a kolujú po výstavách. Tohto roku by chceli z najkrajších obrazov pred Vianocami vybrať niekoľko, urobiť aukciu a peniaze venovať na detskú onkológiu. Autormi myšlienky usporadúvať zývať aj mladých – profesio- dol Michal Porvažník. Pani Anna plenéry sú Alfonz Porvažník ml. nálnych výtvarníkov, alebo štu- Porvažníková dodala, že jej praa dvaja poľskí umelci: Leszek Ma- dentov. Keďže hlavným sponzo- vou rukou na plenéri je nevesta tysiak, predseda združenia ama- rom a organizátorom plenéru je ro- Tamara, pomáhajú jej aj Janka térskych maliarov v Przemysli dina Porvažníková, boli sme zve- a Daška, ďakovala aj celému koa Marian Gawrona Pierun, ktorí sa daví, ako si rozdelili úlohy. „Alfonz lektívu motorestu. A čo umelcom zúčastnili všetkých ôsmich plené- Porvažník ml. má na starosti ko- chutí? „Poliakom najviac bryndzorov. Ďalšími sú Cyprian Bielanec rešpondenciu s umelcami a ich vý- vá pomazánka a vyprážaný syr (jeho posledným úspechom je ber, ubytovanie a finančné záleži- s hranolkami, Maďari majú pikantnejšie jedlá Grand Prix v Thajsku) a jeho man- tosti. Slavomír Porvažník má na najradšej želka Katarzina Czuchnowska. Tí starosti zabezpečenie materiálu a Ukrajinci majú radi všetko. Protvoria jadro, okolo ktorého sa pre výtvarníkov a pre sochárov. gram im spestrujeme vystúpeniazoskupujú ostatní. Organizátori sa Mamka Anna Porvažníková má na mi speváckych skupín. Páči sa im snažia popri zrelých umelcoch po- starosti kuchyňu a prípravu nielen náš folklór, ale aj naše spevšetkých jedál počas celého ple- váčky. Ak sa oni cítia dobre, aj my néru od raňajok po večeru. Ako sme spokojní. Cítia sa tu ako donajstarší mám na starosti Detskú ma, vo svojich rodinách,“ hovorí. umeleckú školu, tlmočím lektorom A Alfonz Porvažník starší dodáva, a som hovorcom združenia,“ uvie - že celá akcia stmeľuje ich rodinu.

Michajlo Prijmyč sa plenéru v Brekove zúčastňuje aj ako rezbár.Tohtorokuspolus MariánomGarwonomvytvorilikaplnku s Božioumatkou,ktorejbyrodinaPorvažníkováradanašladôstojnémiestov Humennom.

Trojicaorganizátorov:zľavaAlfonzPorvažníkst.,manželkaAnna a synMichal,ktorýbolzároveňhovorcomôsmehoplenéru.

Na ôsmom ročníku medzinárodnéhoplenérusazúčastnil aj mladý študent Bystrík Míček, rodák z Humenného. Čaká ho posledný štátnicový ročník na VŠVU v Bratislave, kde navštevuje katedru priemyselnéhodizajnu.Zameriava sanainteriérovýa exteriérový dizajn automobilov, dokonca stážovalpolrokav nemeckých automobilkách Wolksvagen a Mercedes Benz. Podieľal sa priamo na vytvorení dizajnu niekoľkýcháut,ktorésúužaj v predaji.Akosámvraví,tieto stážemudalimnohonezaplatiteľnýchskúseností,nenahraditeľných známostí a nezabudnuteľných zážitkov. Po skončení stáží dostal ponuku na prácu, rozhodol sa však vrátiť sa späť do školy a dokončiť ju. Po jej absolvovaní by rád založil vlastnú firmu. Na plenéri v Brekove sa zúčastnil už piatykrát, rád sa tu vracia kvôli nostalgii, priateľoma skvelejatmosfére.


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20. 8. 2012

Na plenér prišli umelci z Poľska, Ukrajiny, Čiech, Maďarska i z rôznych miest Slovenska l Účastníci detskej letnej umeleckej školy.

SLÁVNOSTNÝ ZÁVER AJ S POŽEHNANÍM REZBÁRSKEHO DIELA – KAPLNKY MATKY BOŽEJ

Ak sa pri nej čo i len je den člo vek za sta ví, prá ca ne bo la márna

Už tradične prijal pozvanie na záverečnú slávnosť vo Dvore pod Viničnou skalou aj správca rímsko–katolíckej farnosti Jozef Hermanovský, ktorý tohto roku požehnal dielo medzinárodnej spolupráce rezbárov Mariana Garwonu z Poľska a Michajla Prijmyča z Ukrajiny. „Čo sme si predsavzali, to sme aj vy- umenia, ktorému zverili aj tvorbu iko- ví, prežehná sa, zamyslí sa nad svo - pohľady z okien detailne, realisticky. konali. Bolo dohodnuté, že na tomto nostasu v mukačevskom chráme. Je- jou dušou, nad svojím životom, naša Na plenér sme pozvali reštaurátorku plenéri urobíme kaplnku. Plány sa ho dielom je plastika Matky Božej. námaha nebola márna. A to je posla- Jolantu Braclawsku z Lublina, ktorá ale trochu zmenili, keďže v priebehu O tom, že medzinárodná spolupráca ním tejto práce, tým sa toto dielo líši sa tu tiež cítila veľmi dobre. Všetci sú štyroch dní došiel iný materiál. bola dobrá, svedčia slová Mariana od komerčných.“ S výsledkami práce spokojní, za čo ďakujeme rodine PorPriznám sa, že som sa veľmi potešil Garwonu: „Máme už plány na budúci poľských účastníkov bol spokojný aj važníkovej,“ konštatoval Leszek Ma z peknej naturálnej vŕby, mám rád rok. Bude to tiež kaplnka. Ak Boh dá spoluorganizátor Leszek Matysziak, tysziak. Anton Budzák zbierku tento materiál. Bude sa v nej dobre zdravia, bude s Pánom Ježišom.“ predseda klubu Plastika v Przemysli. v areáli obohatil o ďalšieko „strašavynímať Matka Božia,“ uviedol rezbár Poľský rezbár, o ktorom je známe, že „V práci sa nám darilo dobre. Kapln- ka“. Podľa goralských legiend, takýto Marian Garwona z poľského Prze- svoj talent vníma ako poslanie stavať ka je hotová, Henrik Lasko, ako zvy- skáče na chrbát opilcom. Diela, ktoré mysla. Kaplnku z nie menej ako se- kríže, vravieva: „Možno robiť ko- kol, namaľoval veľa obrazov. Marian boli vytvorené počas plenéru, možno demdesiatročnej vŕby vytvorili spolu merčne, ako to dnes vo svete chodí Pažucha (Tichá voda) pokračoval vzhliadnúť v reštauračnej časti s Michajlo Prijmyčom z Ukrajiny, pro - a Európska únia nás učí. Ale žiadne v reliéfoch krížovej cesty. Už sú hoto- i v areáli motorestu. Na jeseň obrazy dekanom Zakarpatského inštitútu peniaze nenahradia to, ak táto kapln- vé štyri zastavenia. Ja som tohto ro- poputujú na výstavy do Poľska. ka bude požehnaná a bude niekde ku vytvoril Medúzu. Katarzina CzuchDvojstranu pripravili: stáť. I keď prejdú okolo nej tisícky, nowska maľovala svoje abstraktné Anna Šimkuličová, Martina Bednáa čo len jeden človek sa pri nej zasta- obrazy, jej manžel Cyprian Bielaniec rová (1) a Marián Šimkulič (1).

ANDREJ A ANDREA MANAJLOVÍ SO SYNMI NA PLENÉRI V BREKOVE

Dy nastia výtvarní kov po kra ču je

S rodinou Manajlových do Breko va prišiel aj Vladimír Bazan, ktorý žije a tvorí v meste Kecskemét v Maďarsku. Už pri privítaní bolo zjavné, že nemá problém s dorozu mievaním sa, nakoľko svoju mladosť prežil v Užhorode. Jeho ba bička bola Poľka, pochádzala z Ha liča. Po fronte v časoch prvej sve tovej vojny sa stretla s dedkom, ktorý zhodou okolností bol pôvo dom Čech – volal sa Hájek. Jeho mama sa narodila maďarsky hovo riacej rodine v Berehove a on už v Užhorode. Žil na Sachaline. A ako sa dostal do Maďarska? Raz, keď sa vracal z Nemecka, jeho dobrý priateľ ho prehovoril, aby zostal na plenéri v Maďarsku, čo sa mu stalo osudným. Našiel si tam manželku, s ktorou už dvadsať rokov žije a tvorí v Kecskeméte.

Andrij Manajlo sa narodil v Užhorode ako tretí v generácii výtvarníkov. Jeho dedo Fedor i otec Ivan, ktorý už dva roky nie je medzi nami, boli uznávanými maliarmi. „Možno povedať, že som sa narodil na palete a s radosťou som pokračoval v tejto umeleckej dráhe,“ vyznáva výtvarník, majstrovský kolorista, ktorý na plenéri v Brekove sa venoval zátišiam s kvetmi. A prečo maľuje takéto krásne kvety? že tvorba Andyho Warhola inšpirovala „Lebo mám pri manželke takýto krás- tvorbu môjho syna Tea. Myslím si, že ny život,“ s úsmevom objal svoju je podstatné, aby dieťa pristupovalo manželku. V ostatnom čase sa však k tvorbe hravo a objavilo v sebe raJakuba Štarmana z Čiech intenzívnejšie venuje aj maľbe aktov. dosť z vlastného diela,“ dodáva inšpiroval Brekovský hrad. „Na tomto tvorivom pobyte sa pokú- Andrij, tretí z dynastie výtvarníkov. šame zistiť, koľko nadania majú v se be naši synovia. Zdá sa, že veľa, a te da bude mať kto pokračovať v ro dinnej tradícii,“ konštatoval Andrij, kto rý s manželkou Andreou, tiež výtvarníčkou (mimochodom jej predko via pochádzajú z Humenného), štu dovali spolu na Zakarpatskom inštitú te. Pred dvadsiatimi rokmi sa presťa hovali do mesta Vác v Maďarsku. Andrij Manajlo sa hlási k rusínskej ná rodnosti. Štyri roky vedie združenie Rusínov v Maďarsku. V Brekove sa cítili veľmi dobre. Popri maľovaní, kto rému sa venovali všetci štyria, našli si čas aj na to, aby si pozreli kaštieľ a skanzen v Humennom a Múzeum moderného umenia Andy Warhola Umelecká rodina Manajlových, ktorá žije v maďarskom Váci: v Medzilaborciach. „Postrehol som, starší syn Gregor, otec Andrij, mama Andrea a mladší syn Teo.


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20.8.2012

PRESTÍŽNAKNIŽNÁNOV INK AZOSLOV ENS KÉH OVYD AVAT EĽSTVAIKAR

Ľudskétel oakoho nep oz nám e

Ľudskételojeunikátnyobrazovýsprievodcaanatómiou,fyziológiou,vývinoma poruchami.Vychádzaz najnovších medicínskychpoznatkova technikya prostredníctvompočítačovogenerovanýchilustrácií,mikrofotografiía skenovzískanýchzobrazovacímimetódamimimoriadnejasneznázorňujevšetkyaspektyfungovaniaľudskéhotela. Kniha sa začína prehľadom ženie jednotlivých častí ľudského struje vyše 200 najčastejších ochoľudského tela a charakteristík, kto- tela – od hlavy a krku až po dolné rení. Edičnáporadkyňaprepublirými sa líšime od ostatných živočí- končatiny vrátane nôh. Po tom, čo káciuDr.AliceRobertsováje le chov. Objasňuje náš evolučný pô- kniha predstaví čitateľovi anato- kárka, anatómka a odborníčka na vod a genetické zloženie. Ústredné mickú stavbu tela, vysvetlí mu, ako fyzickú (biologickú) antropológiu. miesto v knihe zaberá atlas anató- organizmus funguje. Táto časť sa Pôsobí v regionálnej organizácii mie človeka. Vďaka najmo- zaoberá jednotlivými orgánovými Národnej zdravotnej služby Spojedernejším trojrozmerným počítačo- sústavami – od kože, vlasov ného kráľovstva (South West Sevým ilustráciám a skenom s nezvy- a nechtov až po zložito fungujúcu vern Deanery) ako akademická večajnou podrobnosťou odhaľuje zlo - endokrinnú sústavu. Na vysvetľo- dúca v oblasti klinickej anatómie vanie používa prehľadné ilustrácie a vyučuje začínajúcich chirurgov. SÚŤAŽS VYDAVATEĽSTVOMIKAR a jasné stručné texty. Ľudia preko- Okrem toho píše knihy o vede návajú rozličné fázy telesného vývi- a uvádza televízne programy nu a v priebehu života sa menia. (Don’t Die Young, Coast, The Táto časť približuje vývin človeka Incredible Human Journey). V tejto RománEvyDudinskejBudemtvojimiočaminiejejejdebutom.Na- od narodenia cez detstvo, dospie- edícii už vyšli tieto publikácie: píšte nám názvy jej dvoch románov, ktoré vyšli vo vydavateľstve vanie a dospelosť až po starobu Ľudské telo. Ilustrovaný sprievodca Ikar v rokoch 2010 a 2011. Odpovede nám pošlite na adresu re- a neodvratnú smrť. Ľudské telo je štrukúrou, funkciami a poruchami dakcie Pod Vihorlatom, Staničná 11, 066 01 Humenné do konca náchylné na choroby a poruchy. (2008), Mozog (2010). týždňa.Trajašťastnívýhercoviazískajúspomínanýromán.(mš) Posledná časť knihy opisuje a ilu MáriaLešková

O tri ro m á ny

ROMÁNBUDEMTVOJIMIOČAMIV EDÍCIIPRÍBEHYZ KABELKY

Sest ers kálásk asazmen il ananen áv isťa zlob u

RománBudemtvojimiočamijepohľadomdosvetanevidomých.Rozprávao spolužitídvochsestier,ktorýchživotyovplyvnilspoločnýnepríjemnýzážitok.Každásas nímvyrovnávaposvojom. Elena je skromná plavovláska, ukrývajúca za toho dňa sa stáva spolužitie s Henrietou pre Elenu slnečnými okuliarmi krutý žart osudu. Pri autoneho- neznesiteľné. Získala lásku, stratila sestru… de prišla o zrak, a tak ako dvadsaťšesťročná začína „V románe som chcela poukázať na krehkosť úplne odznova – zoznamuje sa so životom, privyká pokrvného puta. Stačí tak málo, aby sa sesterská lássi na večnú tmu, učí sa rozmýšľať, pohybovať a ko - ka zmenila na nenávisť a zlobu. Verím, že každý čitanať ako slepá. Henrieta je samoľúba zatrpknutá že- teľ nájde v príbehu kúsok zo seba, stretne sa so situána, ktorej sa zrútil svet. Vtedy bola s Elenou tiež ciou, ktorá sa udiala v jeho rodine či v okolí, pretože v aute, preto je pre ňu jednoduché obviňovať sestru v dnešnej dobe poprehadzovaných priorít je úplne zo svojho nešťastia. Hoci sú sestry, každá je iná. bežné nenávidieť brata, obviňovať sestru či živiť v seElena je skromná a statočne bojuje s neľahkým be zlosť k rodičom. Príbeh je plný bolesti a smútku, osudom. Henrieta je zaslepená pocitom, že ju se- lásky a odvahy, ale aj závisti a intríg…“ Eva Dedinská. stra obrala o šancu na normálny život. Napokon sa Budem tvojimi očami vychádza v edícii predsa len naučia spolu vychádzať, až kým sa do vydavateľstva Ikar Príbehy z kabelky na 320 stranách. dediny nevráti Daniel, Elenin priateľ z detstva. Od Maloobchodná cena 6,90 Eur. MáriaLešková

Hum ennébud emaťživ ýerb! Žiaci základných škôl v územnej pôsobnosti mesta sa vo štvrtok 6. septembra 2012 dopoludnia pokusia o zápis do Slovenskej knihy rekordov. Chcú totiž vytvoriť nový rekord – najväčší živý erb na Slovensku. Približne 3000 žiakov sa postaví na ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska na svoje značky, aby tak nebu ukázali, že najväčší živý erb je v Hu mennom. Príďte sa s nami pozrieť a podporiť tento skvelý nápad ako všetkým ukázať, že aj naše mesto môže byť NAJ! MichalaMacková

V i t a j , L e v í k !

Vďaka kruhovému objazdu na Štefánikovej a Staničnej ulici v HumennomsimôžuerbmestaHumennéhopriblížiťajstovky vodičovmotorovýchvozidiel,ktorétadiaľdenneprechádzajú.

Viete, aké sú indície, že ste v Humennom? Samozrejme, že je to renesančný kaštieľ s levmi, ktoré strážia vchod do jeho záhrad. A práve o levoch bude piatkové (7. septembra 2012) dopoludnie počas Pamätných dní mesta Humenné. Pre deti je pripravený niekoľkohodinový program, počas ktorého si deti budú môcť pozrieť vystúpenie šermiarskej skupiny Vikomt a takisto súťažiť v rôznych súťažných disciplínach. Pre tých odvážnejších, ktorí sa neboja vziať do rúk meče a kordy, tu bude aj „rýchlokurz“ šermiarstva. A na čo sa môžu všetky deti tešiť už teraz? Na predsa na to, že si zvolia nového milého maskota mesta – Levíka. Počas hlasovania sa so svojím programom predstavia žiaci troch základných škôl, ktoré v meste pôsobia a ktoré deťom dávajú možnosť aktívne a zmysluplne vyplniť svoj voľný čas. Príďte sa aj s vašimi ratolesťami zabaviť a stráviť príjemné dopoludnie v spoločnosti šermiarov a detských atrakcií! MichalaMacková


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

20.8.2012

NABREKOVSKOMHRADESADOČKÁTEAJPREDNÁŠKYO HISTÓRIIA ARCHEOLOGICKÝCHPRÁCACH

Kultúrnapam iatkasateš ívys ok ejnávštevnosti

BrekovskýhradjeďalšiaNárodnákultúrnapamiatka,ktorousamôženášregiónpýšiť.Historickústavbuz 13.storočianeminuliprírodnéživlya katastrofy,nopodjejzničeniesapodpísalinajmävýčinyTatárov,Turkova bojev Stavovskýchpovstaniach.VďakaZdruženiunazáchranuBrekovskéhohradua fondomz grantuMinisterstvakultúrySRdostávazrúcaninakrajšiua preturistovzaujímavejšiupodobu. Okolím hradných zrúcanín a sa - hradného areálu. Prebiehajú aj dí zaujíma a prišli sem aj kvôli motnými hradbami nás previedol historicko–archeologické výsku - tomu,“ hovorí Patrik Cimprich. člen Zdru že nia na zá chra nu my, ktoré sa zatiaľ zamerali na 6 V sobotu dňa 18. augusta sa Brekovského hradu a asistent archeologických sond. Ľudia si uskutočnila celoslovenská akcia archeo ló ga Patrik CIMPRICH uvedomujú, o akú cennú histo- Hrady a zámky v noci, do ktorej (na snímke), ktorý zároveň pra- rickú stavbu ide, opravy sa tešia bol zapojený aj Brekovský hrad. cuje ako dobro- mno hým dobro voľní kom zo Kultúrny pro gram a nočné voľník na sa - zahraničia. V júli tohto roka sa vysvie te nie hra dieb pri tiahlo motných opra- do konca ko nal Medzi ná rodný mnoho návštevníkov. Pri oprave gotickej časti zrúcanín. vách hra du. dobro voľnícky tá bor, kto ré ho MartinaBednárová Momentálne je účastníci boli ľudia z Kanady, do akcie zapo- Au strá lie, Južnej Ko rey, je ných tridsať Francúzska, Litvy, Česka a zo r o b o t n í k o v Slo ven s ka. Zdru že nie na zá a pracuje sa na chranu Brekovského hradu je opravách trhlín čle nom zdru že nia Zachráňme a dier, kto ré le mu jú takmer hrady, ktoré patrí pod už spomíkaždú stenu hradieb. Ďalej je do nané Ministerstvo kultúry SR. nich zapojené murovanie a tzv. Na opravu a zveľadenie hradu konzervovanie hradieb, úprava dostalo Združenie už viac ako pozemku okolo hradu a vo vnútri 40 000 Eur, ktoré sa čerpajú piaty rok. Práce budú pokračovať až do októbra, kým budú kvôli počasiu reálne. „Tešíme sa najmä návštevnosti ľudí, ktorá rapídne stúpla, odkedy je hrad prístupnejší a esteticky príťažlivejší. Ja sám ako dobrovoľník robím z vlastnej iniciatívy prehliaAndrej Smolák s deťmi pri modelovaní s hlinou v ateliéri. dky hradu, lebo vidím, že to ľu-

V TVORIVEJDIELNIVÝTVARNÉHOCENTRAFANTÁZIIMEDZENEKLÁDLI

Detiumeleckystvárňovalilegendyzosvojhookolia

Murovanie klenby na prvom nádvorí.

Výtvarné centrum v Snine ponúka deťom cez prázdniny priestor umelecky sa realizovať a priamo sa zoznámiťsozaujímavýmilegendamiviažucimisak ichokoliu.Minulýtýždeňdokoncaprebiehalazaujímavátvorivádielňa,ktorátematickyobsahovalaliterárnuajvýtvarnúčasť.Spolus akademickýmmaliaromAndrejomSmolákomsanafungovanítohtodetskéhotáborapodieľalaajMgr.SlávkaZakuťanská. Témou tvorivej dielne sú legendy beh o Bielej kňažnej menom poludňajších hodinách, keď sa Deda Beskyda. V literárnej časti Nasťa, ktorú môžeme poznať venovali modelovaniu z hliny. Ako sa malí žiaci zoznamovali s prí- z erbu mesta Stakčín. Deti boli na tému si zvolili vymodelovať niekobehmi z Uličskej a Ublianskej do - výlete v Novej Sedlici, kde navští- ho, s kým sa počas zaujímavého liny, ktoré sa potom stávali náme- vili Medovú babu. Na autorskom týždňa pri potulkách okolím tom ich tvorby vo výtvarnej časti. večeri sa v nedeľu stretli aj s jej zoznámili. Fantázii medze neJednou z legiend je napríklad prí- autorom, sochárom Marekom kládli a medzi hlinenými figúrkami Žitňanom, ktorý im priblížil nielen bola nielen Medová baba, ale aj svoje sedemmetrové z dreva vy- šofér autobusu, ktorým sa prerezané dielo, ale aj celú svoju miestňovali. Tvorivá dielňa pre tatvorbu. Medzi zaujímavé stretnu- lentované deti vo Výtvarnom centia, ktoré absolvovali, určite patril tre v Snine, ktorá je projektom aj rozhovor so starostom Zboja nadácie Kremenec, sa uskuLadislavom Ladomirjakom, ktorý točňuje vďaka podpore Úradu im porozprával o histórii obce vlády, sekcie Národnostných Zboj. My sme deti navštívili v do- menšín. MartinaBednárová

NAPULZEDOBYALEBONAMARGOŽIVOTNÉHOŠTÝLU

Nevďačnosťa fal ošnákrit ik a Nevďačnosť a falošná kritika, tieto dve negatívne vlastnosti, zdá sa, majú silné korene a sú pevne zakotvené v našej ľudskej spoločnosti. Takmer vždy, keď sa začne rozhovor, spustí sa lavína sťažností. Každý sa sťažuje na každého. Zaujímavé je, že nikto nehovorí o sebe ako o nevďačnom. PriV nedeľu 12. augusta sa vo farnosti Kamenica nad Cirochou po - tom veľmi citlivo vnímame každý prejav nevďačnosti vo vzťahu k nám. No žehnávali autá. Po svätej omši duchovný otec Mgr. Peter Sepeši a keď sme takto navzájom k sebe „kolektívne“ nevďační, pozrime sa, ako je predniesol modlitbu požehnania a následne každé auto, ale aj bi - to s našou vďačnosťou k nášmu Stvoriteľovi. Tu je situácia omnoho horšia. cykle stojace na parkovisku pri kostole posvätil. Toto požehnanie Veľmi často počuť rúhavé slová, najmä keď sa pýtame, prečo Boh dovolí áut je spojené so sviatkom sv. Krištofa, ktorý je patrónom cesto - všetko to zlo, ktorého je súčasný svet plný. Nuž, Boh nás chráni prikázaniavateľov, pútnikov a motoristov. Žil pod menom Reprobus. Chcel mi, a keďže ich nedodržiavame, kazíme svet i život v ňom sami. A akosi zapomáhať ľuďom, a tak ich prenášal cez rieku. Raz niesol malého búdame pritom na dobrodenia, ktoré neustále dostávame. Boh je k nám chlapca, ktorý mu na pleciach oťažel. Keď ho preniesol, dieťa mu dobrý aj napriek našej nevďačnosti a neustálej nespokojnosti. Malo by nás povedalo: „Niesol si na pleciach celý svet.“ Bol to Kristus, ktorý to zahanbovať, lebo ak všetci veriaci ľudia túžia po tom, aby raz uzreli Stvoho pokrstil menom Christophor – nosič svetla. Andrea Vasková riteľa, s akým účtom budeme teda stáť pred Božím trónom? Štefan Ogurčák

P o ž e h n a n ie áut


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

SprávyzozasadnutiaRadyObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk l Sekretariát: l žiada manažérov FK a/ II. trieda (8. liga): Koškovce, Lieskovec; b/III. trieda (9. liga): Kle nová, Hrabovec n/L., c/ II. trieda žiaci: Sl. Volová, aby sa zaregistrovali a boli aktívni v ISSF. l Športovo–technická komisia: l schvaľuje výsledky dosiahnuté na HP a/ 2. kola I. triedy (7. liga) mimo stretnutí V. Sitnica – Ulič, Ohradzany – Modra n/Cir., b/2. kola II. triedy (8. liga), c/1. kola III. A triedy (IX. liga); l súhlasí so žiadosťou a/TJ Družstevník Radvaň n/L. hracieho dňa 1. kola I. trieda dorast Radvaň n/L. – Zubné, odohrá sa 29. 8. 2012 (streda) o 16.00 hod. v Radvani n/L. (vzáj. dohoda), b/TJ Slovan Belá n/Cir. hracieho dňa 2. kola I. trieda žiaci Belá n/Cir. – Ptičie, stretnutie sa odohrá 29. 8. 2012 (streda) o 12.00 hod. na ihrisku v Belej n/Cir. (vzáj. dohoda); l berienavedomieodhlásenie ŠK Sokol Klenová zo súťaže IX. ligy (III. B trieda) súť. ročníka 2012/2013 (súť. vklad prepadá v prospech ObFZ v zmysle RS čl. 7/b); l schválilaa vykonalana návrh zainteresovaných FK prežrebovanie súťaže III. B trieda (IX. liga) súť. roč. 2012/2013. Súťaž sa odohrá 3–kolovým systémom. Nové vyžrebovanie je uverejnené v RS na www. futbalobfzhe.sk; l dopĺňado súťaže I. trieda mladší žiaci družstvo ŠK Futura Humenné, stretnutia budú hrať na ihrisku pri Mlyne l oznamujezainteresovaným FK, že 23. 8. (štvrtok) o 15.30 hod sa uskutoční žrebovanie 3. kola XXXIII. Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné; l zamieta námietku TJ Družstevník Modra n/Cir. voči neoprávnenému štartu hráča Vladimíra Gaľa v stretnutí 1. kola 7. ligy (I. trieda) Modra n/Cir. – Kochanovce. Hráč štartoval oprávnene v súlade s futbalovými normami a ÚS č. 4 (2.8.2012); l nariaďujepredložiť sú pisku mládežníckych družstiev dňa 23. 8. (štvrtok) od 14.00 do 16.00 hod. pod hrozbou disciplinárneho postihu. l Disciplinárnakomisia: l trestáne podmienečne zastavením činnosti od 13. augusta 2012: a/na 1súť.stretnutie: Štefan Teľvák (TJ Zb. Dlhé), Lukáš Malý (TJ Prevádzkar V. Sitnica) – DP 1/5a, b/ na 4súť.stretnutia: Ján Pavlovský (TJ Družstevník Ohradzany) – DP 1/6/1b, c/ na 12mesiacov: Tomáš Kireš (TJ Tvaro na Ulič) – DP 2/1d; l trestázastavením činnosti a/na 1súť.stretnutie: TJ Tvaro na Ulič (po skončení súť. roč. 2012/13 odrátať 3 body) – DP 2/1d, b/na 1súť. stretnutie: TJ Družstevník Ohradzany (po skončení súť. roč. 2012/13 odrátať

20.8.2012

l III.ligadorast(st.a ml.)–dohrávka2. kola, streda 22. augusta 2012 o 14.45 a 17.00hod.:Snina – Hrabovčík, 6.kolo, sobota25.augusta2012o 10.00a 12.15 hod.:Snina – Michalovce B. l KENO10III.liga–4.kolo,nedeľa l IV.ligadorast–3.kolo,sobota25. 26. augusta 2012 o 17.00 hod.: ŠK augusta2012o 14.00hod.:Kamenica FUTURA Humenné – Prešov B. – Jasenov, Papín – Dlhé, Udavské – l IV.liga–6.kolo,nedeľa26.au- Kochanovce, Ptičie – Belá, Stakčín – gusta2012o 16.00hod.:MFK Sni - Medzilaborce, Kračúnovce – Svidník. na – Bard. Nová Ves. l I.ligažiaci(U15a U 14)–dohrávka2. l V. liga – 6. kolo, štvrtok 23. 8. kola, utorok 21. augusta 2012 o 10.00 o 17.00hod.:Jasenov – Dl. Klčovo, ne- a 12.00 hod.: ŠK FUTURA Humenné – 3 body) + zvýšiť ÚS na 10 riadne označe- deľa26.8.o16.00hod.: Medzilaborce Trebišov; 3. kolo, sobota 25. augusta ných členov do konca jesennej časti – Hanušovce, Pakostov – V. Šariš. 2012o 10.00a 12.00hod.:Michalovce – 2012/13) – DP 2/1d; l trestá Mariána l VI.liga–4.kolo,nedeľa26.augus- ŠK FUTURA Humenné, Trebišov – Snina. Tkáča (TJ Družstevník Ohradzany) záka- ta 2012 o 16.00 hod.: Vechec – Soľ, l I.ligažiaci(U13a U 12)–4.kolo, zom výkonu akejkoľvek funkcie v stretnu- Hrabovčík – V. Žipov, Breznica – nedeľa 26. augusta 2012 o 9.00 tí do konca súť. roč. 2012/13; l žiadosť Udavské, Radvaň n/L. – Belá n/Cir., Byst- a 10.45hod.:Bardejov – Snina, streda o odpustenie zvyšku trestu a/vyhovuje– ré – Čierne, Seč. Polianka – Stakčín, Ka- 29. augusta 2012 o 10.00 a 11.45 Jozef Beňo (TJ Družstevník Ladičkovce), menica n/Cir. – Sedliská. hod.:Lipany – ŠK FUTURA Humenné. b/zamieta– Matúš Hajtáš (TJ Družstev - l II.ligadorast(st.a ml.)–4.kolo,ne- l II.ligažiaci–3.kolo,sobota25. ník Dlhé n/Cir.); l oznamujeFK finančné deľa26.augusta2012o 10.00a 12.15 augusta 2012 o 9.30 a 11.15 hod.: a/poplatky: 5 € – TJ Družstevník Radvaň hod.:Poprad – ŠK FUTURA Humenné. Sp. Podhradie – Medzilaborce. n/L. (zmena ÚHČ), doklad o zaplatení doručiť na DK do 15 dní; b/pokuty: 150 € – TJ Tvarona Ulič (DP 2/1d), 150 € – TJ NOV ÝŽREBIII.B TRIED A–JES EŇ2012/2013 BEŽ ECKÝVÝSLEDKOV ÝSERV IS Družstevník Ohradzany (DP 2/1d); 3. KOLO, 2.9.2012o15.30hod.:Brestov XXXVI. Klokočovská 5: 1. L. Tóth l doplnenie súť. vkladu: 70 € – OŠK – St. Roztoka, Roma Snina – Pčolinné, (HUN),… 21. (17. A) Pavol Chomanič Rokytov pri Hum., 80 € – TJ Družstevník Kamienka – Ul. Krivé, Rovné = voľno. (Kolonica), 23. (18. A) Ján Fedorko (HuDlhé n/Cir., 40 € – FK Humenné, 70 € – 4. KOLO, 9.9.o 15.30:Pčolinné – Ka - menné), 32. (4. B) Miroslav Smetana st. FKO Kochanovce, 40 € – TJ Ľubiša, 150 mienka, St. Roztoka – Roma Snina, (MŠK Spartak Medzilaborce), 34. (4. C) € – TJ Družstevník Ohradzany, 180 € – Rovné – Brestov, Ul. Krivé = voľno. Ladislav Rada (MBO Strážske, BreTJ Tvarona Ulič, 50 € – TJ Lesy Zubné, 5. KOLO, 16.9.o 15.00:Roma Snina kov), 48. (28. A) Miroslav Smetana ml. 40 € – TJ DP Košarovce, 35 € – TJ Druž- – Rovné, Kamienka – St. Roztoka, Ul. (MŠK Spartak Medzilaborce), 50. (4. stevník Ladičkovce. Proti rozhodnutiam Krivé – Pčolinné, Brestov = voľno. ženy) Martina Šamudovská (Obalservis DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. 6. KOLO, 23.9.o 15.00:St. Roztoka – Košice, Humenné), 72. (11. B) Marián l Komisiarozhodcov:l oznamuUl. Krivé, Rovné – Kamienka, Brestov Kundrát (Humenné), 73. (12. B) Stanije, že zasadnutie KR bude 23. 8. slav Hudák (Brekov), 87. (17. C) Jozef 2012 (štvrtok) o 15.30 hod.; l dô- – Roma Snina, Pčolinné = voľno. Dráč (Brekov), 118. (23. B) Miroslav Ko7. KO LO, 30.9.o 15.00:Ka mienka – razne žiada R a DZ, aby zápisy ťo (VK Trade Humenné), 160 (68. A) Brestov, Ul. Kri vé – Rov né, Pčo linné a správy zasielali včas, t.j., aby Miroslav Daňo (Humenné). – St. Rozto ka, Ro ma Sni na = voľno. v stredu do 12.00 hod boli na ObFZ. VII. Laborecká 15: 1. E. Hapák 8. KO LO, 7.10.o 14.30:Pčo linné – DELEGÁCIA R a DZ: l I.trieda(7.li(POL),… 26. (4. B) Pavol Dubovský ga)dospelí,4.kolo–sobota25.au- Rovné, Ul. Krivé – Brestov, Kamienka (ŠK Podbiel, Kolonica), 29. (6. B) Pegusta2012o 16.00hod.:Borov – Ulič – Roma Snina, St. Roztoka = voľno. ter Gažo (Kanoe Rybárik Humenné), (VsFZ – VsFZ, VsFZ, DZ VsFZ), ne- 9. KOLO, 14.10.o 14.00:Roma Snina 33. (9. C) Ladislav Rada, 45. (2. dodeľa26.augusta2012o 10.30hod.: – Ul. Krivé, Brestov – Pčolinné, Rovné rastenky) Martina Šamudovská, 73. Kochanovce – Zubné (Skalka – Bre- – St. Roztoka, Kamienka = voľno. (17. B) Marián Kundrát. hovský, DZ Smoľák, pri Mlyne v Hu- 10. KOLO, 21.10.o 14.00:St. Rozto - MalýKavečianskymaratón(Hormennom), o 16.00 hod.: Ptičie – V. ka – Brestov, Pčolinné – Roma Snina, ský polmaratón): 2. (dor.) Kamila Sitnica (Guľko – Brehovský, DZ Po- Ul. Krivé – Kamienka, Rovné = voľno. Chomaničová (Kolonica). lovka), FK Humenné – Hažín n/Cir. 11. KOLO: 28.10.o 14.00:Kamienka XII.BehúdolímIdy:1. T. Šahajda (Chrin – Butala, DZ Groško, v Breko- – Pčolinné, Roma Snina – St. Roztoka, (Bardejov),… 33. (8. C) Ladislav Rave), Ohradzany – Ľubiša (Firkaľ – Brestov – Rovné, Ul. Krivé = voľno. da, 55. (7. E) Martina Šamudovská. Turčík, DZ Parnica), Košarovce – Pozn.:Pčolinné, Roma Snina i St. Rozto- BehnaSlavkovskýštít:23. (8. C) AnDlhé n/Cir. (Kucer – Havriško, DZ Bo- ka hrajú domáce zápasy o 14.00 hod. ton Hrabovský (Rača, Udavské). (šp) ber), Ubľa – Modra n/Cir. (Ferko – kostov – Belá n/Cir. B (Havriško), Humenné, Baškovce; rozh.:D. Holp. Šindlery, DZ I. Čerevka). l II. trieda (žiaci), malý futbal – l II.trieda(8.liga)dospelí,4.kolo Zubné – Ladičkovce (Kucer), –nedeľa26.augusta2012o 16.00 Koškovce – Radvaň n/L. (Ginda), skupina D (1. turnaj) sobota 25. augusta2012od9.30hod.,org. TJ hod.: Ladičkovce – Volica (Fecura, Modra n/Cir. – Ľubiša (Mich. Hríb). l I.triedažiaci,2.kolo–sobota ŠM Ubľa: Ubľa, Hažín n/Cir., DZ Lenčiš), Podskalka – N. Sitnica (Ferčák, DZ Drančák), Z. Hámre – 25.augusta2012o 12.00hod.:Ja - Udavské; rozh.:Palasiewicz. Koškovce (Ginda, DZ Čopák), V. Hru- senov – Stakčín (Behún), Belá n/Cir. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADE šov – Lackovce (Varga, DZ Mik. Hríb), – Ptičie (VsFZ), Papín – Kamenica NIA R a DZ (18. a 19.8.): Ubľa – Ptičie Kr. Brod – Lieskovec (Buchlák, DZ n/Cir. (VsFZ), Z. Hámre a Dlhé n/Cir. (AR 1 – Barát za VsFZ), Ľubiša – Kochanovce (AR 1 – Ginda za VsFZ), Ulič Proň), Kolonica – Papín (Bogdan, DZ majú voľno. l I.triedamladšížiaci,2.kolo–so- – FK Humenné (AR 1 – Gajdoš za Kovalik), Rokytov – Lukačovce bota25.augusta2012o 10.30hod.: VsFZ), Hažín n/Cir. – V. Sitnica (AR 1 – (Petruňo, DZ Bolinger). Brehovský za Havriška), Ňagov – l III.A (9.liga)triedadospelí,3.kolo– Hažín n/Cir. – Dlhé n/Cir. (Metiľ). l II. trieda (žiaci), malý futbal – Medzilaborce B (R – Hudák za Gindu), sobota25.augusta2012o 16.00hod.: Medzilaborce B – Zb. Dlhé (Rebej), nede- skupina A (1. turnaj) sobota 25. Zb. Dlhé – Baškovce (DZ Kalanin), III. ľa26.augusta2012o 16.00hod.:Hra - augusta2012od9.30hod.,org. TJ B – 1. kolo: Rovné – Pčolinné (R – bovec n/L. – Hankovce (D. Holp), Družstevník Oľka: Oľka, Lieskovec, Hríb), Brestov – Ul. Krivé (R – Havrilko), Roma Snina – Kamienka (R – Baškovce – Hrubov (Behún), Turcovce – Radvaň; rozh.:Butala. l II.trieda(žiaci),malýfutbal–sku- Zádražný, 14.00), žiaci: Ptičie – JaseŇagov (Havrilko), Čertižné má voľno. l III.B (9.liga)triedadospelí,2.kolo pinaB (2.turnaj)sobota25.augusta nov (R – Švec), Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. – nedeľa 26. augusta 2012 o 14.00 2012od9.30hod.,org. TJ DP Koša- (R – Ginda), ml. žiaci: Dlhé n/Cir. – Belá hod.:St. Roztoka – Rovné (Mich. Hríb), rovce: Košarovce, Pakostov, Luka- n/Cir. (R – Ginda), Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. (Šindlery za Gindu), II. triePčoliné – Brestov (Zadražný), o 16.00 čovce, V. Sitnica; rozh.:Brehovský. hod.:Ul. Krivé – Roma Snina (Palasie - l II.trieda(žiaci),malýfutbal–sku- da žiaci: usp. Pakostov (R – Havriško za pinaC (1.turnaj)sobota25.augus- Havrilka). Tentopriestormávyhradewicz), Kamienka má voľno. l I.triedadorast,2.kolo–sobota ta 2012 od 9.30 hod., org. TJ Druž- ný ObFZ Humenné a zodpovedá za 25.augusta2012o 13.30hod.:Pa - stevník Ohradzany: Ohradzany, FK jehoobsahovúnáplň.

Kam za futbalom

ÚS ObF Z 6 - 12/13

-


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS l IV. LIGA DORAST, 2. kolo: Svidník – Stakčín 15:0 (8:0). OFK Agrifop: J. Gezanič – Gerboc, Leňko, Kandrik, Hančák, Bogoľ, S. Paraska, E. Gezanič, D. Iskajc, P. Kuzma, T. Piteľ (P. Piteľ). Tréner: M. Skala. Medzilaborce – Belá n/Cir. 4:1 (2:1), G: Kuruc 2, Ciganik, Herman – Kepič. MŠK Spartak: Vo dilka – Kandričák, Petruňo, Galan, Bega, Sopko, Gič, Grib, Kuruc, Herman, Ciganik (Fufaľ, Dobda, Šamko). Tréner: J. Hrišo. TJ Slovan: Diňa – Karľa, Gdovičin, Bednár – Jo. Gnip, D. Haburaj, M. Marinič, Mišenko, D. Lojan – Kudravý, Kepič (M. Haburaj, Burda, Rebič). Tréner: P. Hišem. Jasenov – Kračúnovce 1:0 (1:0), G: Lakatoš. FK TJ: Havrilko – Karpeľ, Marek Friga, L. Horvat, Kuzma, Čabák, Harakaľ, Porvazník, Voroňák, Sakalík, Laka toš (Barlaš, Lenger). Tréner: O. Katkovčin. Ptičie – Udavské 1:3 (1:3), G: T. Rujak – Jahnička, Pe. Bilec, O. Bilec. TJ Ptava NV: Matúš Tkáčik – Vaško, Mi. Tkáčik, V. Lancoš, Macko, S. Lancoš, Polák, Behún, V. Hudák, Maľar, T. Rujak (D. Rujak, Barta). Tréner: M. Dzemjan. OŠK: Š. Ondica – Vajs, Džugan, O. Bilec, Proč, Hvižďak, J. Gajdoš, Pe. Bilec, Jahnička, Lukáč, M. Gajdoš (Hudák, Bučko, Šalata). Tréner: Ľ. Kiča. Papín – Kochanovce 1:1 (0:1), G: O. Čuhár – M. Porochnavý. TJ Družstevník: Melničák – Pa. Gabriš, T. Šváb, Ti. Ondica, Pe. Smetanka, J. Beňa, J. Horodník, Ta. Ondica, Ma. Šváb, O. Čuhár, Mi. Macko (I. Gabrik, Ma. Pankovčin, R. Andrejčík, E. Salamon). Tréner: M. Horodník. OFK: Š. Gajdoš – Mi. Porochnavý, A. Sivčo, P. Kuľus, Pe. Roško, I. Čerevka, T. Králik, T. Uram, P. Metiľ, J. Karabinčík, T. Metiľ (E. Jurga). Tréner: I. Harajbič. Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. 4:0 (1:0), G: Burík 2, Čopík, Gutter. TJ Družstevník: Harmanský – Milčík, Gazda, Burda, Kováč, Mi. Kohút, Čopík, P. Krivjanský, Gutter, Burík, Polačko (Škutka, J. Krivjanský, D. Kohút, D. Dzurko). Tréner: J. Krivjančin. FK: Pe. Dobda – Koc, Stebila, Harvanik, Balog, Kyslan, F. Čabák, R. Čabák, A. Hudec, Ihnát, Šedzmák (M. Čabák). Tréner: M. Ihnát. l dohrávka 1. kola: Belá n/Cir. – Svidník 4:0 (1:0), G: Kudravý 3, Kepič. TJ Slovan: Diňa – Karľa, Gdovičin, Bednár – Jo. Gnip, D. Haburaj, M. Marinič, Mišenko, D. Lojan – Kudravý, Kepič (Ma. Haburaj, Burda, Rebič). Tréner: P. Hišem. Medzilaborce 2 2 0 0 6:1 6 Jasenov 2 2 0 0 2:0 6 Papín 2 1 1 0 4:3 4 Svidník 2 1 0 1 15:4 3 Dlhé n/C 2 1 0 1 4:1 3 Belá n/C 2 1 0 1 5:4 3 Kračúnovce 2 1 0 1 3:3 3 Udavské 2 1 0 1 3:3 3 Kochanovce 2 0 2 0 2:2 2 Kamenica n/C 2 0 1 1 1:5 1 Ptičie 2 0 0 2 3:6 0 Stakčín 2 0 0 2 2:18 0 l I. TRIEDA DORAST, 1. kolo: Mod ra n/Cir. – Pakostov 4:1 (1:1), G: Paľo 2, Rajňak, Porvazník – M. Tka čin; Ladičkovce – Belá n/Cir. B 10:1 (4:0), G: D. Hodor 3, Jo. Mažerik 2, Ma. Hrin 2, L. Onderko 2, O.

Marcinov – Burík; Ľubiša – Koškovce 4:3 (2:0), G: Kolesár 2, M. Petko, Papaj – Benec 2, Boško. l I. LIGA ŽIACI – (U15), 2. kolo: ŠK Futura Humenné – Trebišov (21. 8. 2012 o 10.00 a 12.00 hod.), Snina – Poprad (22. 8. 2012 o 11.00 a 13.00 hod.) l dohrávka 1. kola: MFK Sni na – MFK Košice 0:5. l (U14), 2. kolo: ŠK Futura – Trebišov (21. 8. 2012 o 10. a 12. hod.), Snina – Poprad (22. 8. o 11.a 13. hod.) l dohrávka 1. kola: MFK Sni na – MFK Košice 1:6 (0:3), G: Me sároš. Snina: Timko – Piteľ, Gerboc, Lajtár, Širgeľ – Dický, Cima, Gnip, Holub – Holota, Mesároš (Roháč, Aľušík, Staroň). Tréner: V. Kochan. l I. LIGA ŽIACI – (U13), 3. kolo: Trebišov – ŠK Futura Humenné 0:4 (0:0), G: Tamáš, Karnaj, Jaku bov, Vrblovský. ŠK Futura: Ma. Če remeta – Kírdla, Tamáš, Marcin, Karnaj, Jakubov, Sitarčík, Vrblovský, Antolčík, Klič, Brečka, F. Šuľák, Piatka, D. Stašák, Jenčík. Tréner: V. Mandula. Snina – Prešov 0:3 (0:0). MFK: Timko – Červeňák, Roman, Husťak, Kozej, Holovka, Barlottini, Lukáč, Pašek, Plevka, Leferovič, Považanec, Skalka. Tréner: K. Kubalík. l (U12), 3. kolo: Trebišov – ŠK Futura Humenné 4:2 (1:0), G: vlastný, A. Havlíček. ŠK Futura: Maroš Juras – Martin Juras, S. Kuľha, Ganaj, Čakoš, Matuščák, Prokopčák, Skalka, Macko, A. Havlíček, Šudík, Petický, Timuľák, Bálint. Tréner: J. Štafura. Snina – Prešov 0:11 (0:7). l II. LIGA ŽIACI, 2. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – FAMT Prešov 0:5 (0:5). MŠK Spartak: Hrisenko – Mikita, Styrčák, Slíž, Sekela – Mi. Surmaj, Višňovský, Bajcura, S. Lukačik – Čikovský, Timko (Gazdov). Tréner: V. Cepko. MLADŠÍ: Medzila borce – FAMT Prešov 2:2 (1:1), G: Šanta, Zjatik. MŠK Spartak: Falis – Ma. Surmaj, Roháč, Hnát, Firkaľ, Mi. Surmaj, Tarča, Zjatik, G. Lukačik ml., V. Varecha, Šanta (Kundrát, Černega). Tréner: P. Lukačik. l I. TRIEDA ŽIACI, 1. kolo: Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. 1:1 (1:0), G: To máš – Telvák; Ptičie – Jasenov 6:0 (3:0), G: T. Hajdučko 2, T. Rada 2, Figeľ, P. Rada; Stakčín – Z. Hámre 0:4 (0:2); Papín a Kamenica n/Cir. mali voľno. l I. TRIEDA ML. ŽIACI, 1. kolo: Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir. 1:0 (1:0), G: T. Augustín; Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. 1:5 (0:3), G domáci: Ma. Čabák.

-

20. 8. 2012

Živió k šesťdesiatinám Berciho Majerníka Vo štvrtok 23. augusta sa dožíva šesťdesiatky Bartolomej Majerník, jedna z futbalových osobností nášho regiónu. Najkrajšie futbalové roky zažil v Tatrane Prešov, kam prestúpil z Chemlonu Humenné. Do povedomia „koňarov“ sa zapísal dvoma gólmi do siete pražskej Dukly po opätovnom návrate zeleno – bielych na prvoligovú scénu. Rodák z Ptičieho začal futbalovú púť v humenskom Chemlone. Pod Vihorlatom prešiel všetkými mládežníckymi vekovými kategóriami. Dorasteneckú ligu v sedemnástich rokoch hral pod vedením trénera Jozefa Melka, ktorého rukami prešli neskorší viacerí československí prvoligisti. Po preradení do áčka ešte ako dorastenec hral za Humenné tri roky divíziu, počas pôsobenia trénerskeho tiumvirátu Kriak – Pšenko – Pirič postúpil Chemlon do I. SNL. Záujem o mladého Majerníka prejavili Inter Bratislava a Lokomotíva Koši ce, no on dal v roku 1975 prednosť Tatranu Prešov. S ním postúpil z vte dajšej celoštátnej ligy do najvyššej. Prešov prežíval v tých časoch futbalovú eufóriu. V prvom zápase hral prešovský nováčik s Duklou Praha pri umelom osvetlení a za asistencie 20 000 divákov. Úradujúci majster prehral s Tatranom 0:4 a „Berci“ bol autorom dvoch utešených gólov. Prešovským farbám ostal verný do roku 1983, kedy ešte namieril do Bardejova a odtiaľ ako hrajúci tréner do Vyšnej Šebastovej. Ako 42 – ročný

končil hráčsku kariéru v Mestisku. Už v tom čase však stihol privoňať k tré nerskemu remeslu. Nevenoval sa mu ale profesionálne. Robil asistenta Igorovi Novákovi v staršom doraste Tatrana Prešov. V 1992 s touto partiou získali titul československých federálnych majstrov. Po šiestich rokoch odišiel do Veľkého Šariša, s ktorým postúpil do tretej ligy. Rok trénoval v Snine a Starú Ľubovňu dostal zo štvrtej do tretej ligy. Každoročne možno „Berciho“ Majerníka vídať v Ptičom pri futbalovej družbe s poľským Tarnowom, kedy si zaspomína na svoju pestrú futbalovú kariéru aj priamo na trávniku v kopačkách. K množstvu gratulantov k významnému životnému jubileu sa pripájame aj my. Živio, Berci! (mšk)

Štichárky začali

V prvom zápase 1. kola futbalového Slovenského pohára žien Humenčanky nedali súperkám žiadnu šancu. Štichárky mohli otvoriť skóre v 17. min., keď Komariková bola faulovaná v trestnom území, ale Fedorková nariadenú jedenástku mierenú do pravého horného rohu nevyužila. Gólostroj začal v 30. Komariková vsietila po asistencii Biľanskej. Fedorková, Balogová a RoI. FUTBALOVÁ LIGA, ŽENY a ŽIAČKY – 1. KOLO min., soľanková peknými prihrávkami zásobovali domáce útočníčky – v 49. min. Na pôde favorita sa štichárkam neda - skórovala opäť Komariková po spolupráci s Balogovou a neskôr si zapísala rilo, vyšli naprázdno bodovo i gólovo. hetrik. Štvrtýkrát skončila 25–metrová strela Duckovej za chrbtom brankárky l ŽENY: Šaľa – Štich Humenné hostí Kuľkovej v 54. min. a jedovku v 71. min. zavesila Biľanská do pravého 3:0 (1:0). ŠK Štich: Fencáková – horného rohu brány. ŠK Štich Humenné – Partizán Bardejov 5:0 (1:0), G: Biľanská, Balogová, Ferjová, Ko- Komariková 3, Ducková, Biľanská. ŽK: Sobeková (BJ). ŠK Štich: Fencákomariková, Varcholová, Bednarčí- vá – Balogová, Ducková (62. Janočová), Treščáková (68. Štofiková), Rosoková, Rosoľanková, L. Mihoková, ľanková, Varcholová (55. Mihoková), Ferjová, Hajdučková, Fedorková, KoHajdučková, Janočová, R. Hajdu- mariková (74. Štefaniková), Biľanská. (čeč) ková, I. Spišáková. l ŽIAČKY: Šaľa – Štich Hu menné 5:0 (2:0). ŠK Štich: Štefaniková – Ž. Papcunová, Petrová, ŠK Futura Humenné pozýva pohybovo nadaných chlapcov Lemešová, Fedaková, Kocibano(roč. 2003 až 2006 (príďte sa pozrieť) na tréningy prípravok. vá, L. Maliňáková, D. Gabrišová, Kde: ihrisko Pri mlyne Kedy: PO, STR, PIA o 15.30 hod. K. Maliňáková, Džubáková, RoháInf.: Alexander Bochyn (0915 694 091, 0905 182 774) čová, Šuhajdová, Krídlová, HruPlatí to aj pre starších chlapcov, lebo začať nikdy nie je neskoro bovčáková. (iš)

CHLAPCI, ak máte radi pohyb, FUTBAL je hra pre vás!


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

TIPOS (KENO 10) III. LIGA – 3. KOLO

Kremnička – ŠK Fu tu ra Hu menné 4:0 (1:0)

Sp. Podhra die – MFK Sni na 0:0

20. 8. 2012

DRU HÁ DO RASTE NECKÁ LI GA, 3. KO LO

STARŠÍ: ŠK Futura Humenné – Vranov 2:1 (1:0). Súper začal aktívne, domácich tým prekvapil, ešteže v koncovke neuspel. Naopak po spolupráci MaGóly: 41., 81. a 89. Jobko (1 z 11 m), 60. Ševčík cej – Filip sa tešili Humenčania. Hra sa Žlté karty: Bobok, Štuber – Legdan, Čopák pritvrdila, na čo doplatil Čopák (koleno), Vylúčený: 63. Legdan (po 2. ŽK) na trávniku bola aj sanitka. Domácich to Rozhodoval: Jurenka rozhádzalo, čo súper využil a v 53. min. Diváci: 65 vyrovnal. Humenská odpoveď však bo Najlepší hráči: Jobko – Pavol Šuľák la rýchla: 53. min. – 2:1 (Gombita). VraŠK: Gašperan – Murgaš (85. Kol - ŠK Futura: Vohár – Demčák, Čopák, novské brejky boli horúce, družstvo lár), Kolofík, Štuber, M. Rusnák, Pavol Šuľák, Peter Šuľák – Paraska podržal Kovalik, poistiť body mohli MaŠevčík, Bobok (46. R. Kočan), (41. C. Vasiľ), Jakubčo (55. Kuzma) – cej, S. Mikula, Gombita i Babin (žrď). G: Jobko, Libič, Caban, Loučka (65. Jurov, Legdan, Kirvej (80. Dysko) – S. Filip, Gombita. ŠK Futura: Kovalik – Palovič). Tréner: L. Lupták. Karnaj. Tréner: J. Varchola. Mandžák, M. Babin, D. Čopák, J. RaÚvodná štvrťhodinka priniesla iba hodinu uzavrela vysoká strela gan – J. Babin, Čišovský – Filip, Gombimedzišestnástkový futbal, prvá Legdana. V 32. min. strelu Loučku ta, Piteľ – Macej (S. Mikula, J. Mikula, P. vážna akcia sa udiala v 16. min., zblokoval Pavol Šuľák, spolupráca Tkáč). Tréner: J. Opiela. humenská akcia po osi Peter Šuľák Jakubčo – Karnaj skončila vy- MLADŠÍ: ŠK Futura Humenné – Vra– Jakubčo – Karnaj však skončila behnutím Gašperana. Dôležitá nov 1:1 (0:1). Celý zápas bol v hu strelou do náručia. O dve minúty chvíľa sa udiala v 41. min., keď zra- Podbrezová B 3 2 1 0 10:5 7 napriahol spoza šestnástky Leg- nený Paraska musel striedať a zo Martin 3 2 1 0 8:3 7 7 dan, len tesne minul. Domáci dali štandardky sa ujal nováčik vedenia. Lipt.Mikuláš 3 2 1 0 4:1 7 o sebe vedieť vysokou strelou Šev- Druhý polčas začal akciou strieda- B.Bystrica B 3 2 1 0 4:1 3 2 0 1 9:2 6 číka. V 19. min. opäť skúšal šťastie júci Kočan, ktorú zrazil Pa. Šuľák. Prešov B 3 1 1 1 3:2 4 Legdan, na druhej strane po hla- Ten istý hráč zvládol obranným Košice B 3 1 1 1 3:4 4 vičke Jobka sa musel mať Vohár na zákrokom v 55. min. samostatný Lučenec Námestovo 3 1 1 1 4:6 4 pozore. V 27. min. zachytil Pavol nájazd Jobka. V 60. min. sa lopty Vranov n.T. 3 1 0 2 7:7 3 Šuľák odkop brankára, potiahol v strede ihriska zmocnil Ševčík a je - Lokomotíva 3 1 0 2 4:5 3 loptu až k zadnej čiare, ale jeho ho strela z 25 m skončila presne Humenné 2 1 0 1 3:4 3 spätný center obranca zrazil. Pol- pri žrdi. Druhá dôležitá chvíľa, opäť Ružomberok B 2 1 0 1 2:3 3 humensky nepriaznivá, sa udiala 3 1 0 2 3:5 3 l Prešov B – Košice B 1:6, Trebišov – v 63. min., keď uvidel Legdan veľmi Podlavice Stropkov 3 0 2 1 2:3 2 Lipany 3:2, Poprad – Lok. Košice 0:1, prísnu žltú kartu, keďže však bola Poprad 3 0 1 2 1:7 1 Sp. Nová Ves – Pohronie 1:1, Námesto- druhá, musel predčasne po sprchy. Giraltovce 3 0 0 3 2:11 0 vo – Lučenec 3:1, Vranov – Moldava Nováčik prebral iniciatívu, strieľali 0:1, Martin – B. Bystrica B 0:0. Rusnák, Loučka i Jobko, ktorý v 81. TRE TIA DO RASTE NECKÁ LI GA B.Bystrica B 3 2 1 0 4:1 7 min. po centre Pavloviča zvýšil. STARŠÍ: Snina – Čaňa 2:0 (1:0). DoKremnička 3 2 0 1 6:2 6 V 89. min. únik Rusnáka zastavil máci sústredili hru na víťazstvo. Gólové Košice B 3 2 0 1 8:5 6 Čopák čistým vklzom, ale rozhodca ovocie priniesla 15. min., keď HarmaLipany 3 2 0 1 7:4 6 videl faul. Penaltu Jobko premenil. ňoš rozvlnil sieť z priameho kopu. Do Poprad 3 2 0 1 5:2 6 Hosťom nebol súdený ani čestný prestávky sa súper k šanci nedostal. Aj Lok.Košice 3 2 0 1 5:3 6 úspech (Karnaj, Vasiľ). (mt) II. polčas bol v sninskej réžii a v 68. min. Trebišov 3 2 0 1 6:6 6 po štandardke hlavičkou k žrdi skóroval Námestovo 2 1 1 0 4:2 4 Kirňák. Ďalšie šance Besehaniča, BudiMartin 2 1 1 0 1:0 4 ho či Kirňáka zostali nevyužité. G: Spišská N.V. 3 1 1 1 4:4 4 Stretnutie ŠK Futura Humenné – Harmaňoš, Kirňák. MFK: Kopťar – MaMoldava n.B. 2 1 0 1 1:1 3 Pohronie 2 0 1 1 1:2 1 Prešov B má netradičný hrací deň. gura, Gašpar, Dzurko, Lazorík – Budi, Vranov n.T. 3 0 1 2 1:5 1 Keďže rezervné tímy nemôžu hrá- E. Drančák, Harmaňoš, Husťak – Lučenec 2 0 0 2 2:6 0 vať v rovnaký deň, ako ich áčka, Kirňák, Besehanič (Sentelik, Štofira). Humenné 3 0 0 3 2:8 0 zápas sa uskutočná v nedeľu 26. Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: Snina – Čaňa 1:1 (1:1). Iba Prešov B 2 0 0 2 2:8 0 augusta o 17.00 hod. s desiatkou hráčov (na oboch stranách) IV. LIGA, 5. KOLO: BODÍK AJ VĎAKA DIŇOM CHYTENEJ PENALTE vyštartovali lepšie hostia. V 5. min. otvorili skóre v dôsledku nedôslednej obrany domácich, keď strelu tečoval Michalovce "B" 3 3 0 0 9:3 9 4 2 1 1 14:6 7 Bojovné stretnutie, v ktorom pre- vič (90+. Marián Regula), Š. Pčola Ľubotice 4 2 1 1 6:4 7 vládali osobné súboje. Domáci – Ma. Lukáč (82. M. Štofík), L. Bed- Snina 2 2 0 0 12:2 6 z tlaku nevyťažili nič, rovnako nár. Tréner: František Hanc. (fh) Lipany KAC Košice 2 2 0 0 11:2 6 bezgólovo zostali hostia po Snina 4 3 1 0 6:1 10 Moldava 4 2 0 2 16:8 6 brejkoch – M. Lukáč a Pe. Hišem Sabinov 4 3 0 1 9:3 9 Kr.Chlmec 4 2 0 2 9:10 6 opečiatkovali iba žrď. „Zápas“ dosť Bard.Nová Ves 4 3 0 1 9:6 9 Trebišov 3 2 0 1 5:6 6 ovplyvnil rozhodca, keď sa snažil V.Revištia 4 2 1 1 7:5 7 Hrabovčík 4 2 0 2 7:10 6 svojimi verdiktami kúskovať hru. V.Tatry 4 2 1 1 4:3 7 Sp.Belá 4 2 0 2 6:11 6 Sninčania všetko ustáli, dokonca Sp.Podhradie 4 2 1 1 3:2 7 Sabinov 4 1 2 1 5:4 5 4 2 1 1 7:7 7 Koš.N.Ves 4 1 1 2 3:9 domáci v II. polčase nepremenili Svit 4 4 2 0 2 7:4 6 Čaňa penaltu – Diňa kryl (za faul Jo. Lu- Svidník 4 1 0 3 2:7 3 6 Sobrance 4 0 1 3 2:9 1 káča na Hrica). Zaslúžená remíza, Košice-Barca 4 2 0 2 6:6 4 2 0 2 4:4 6 St.Ľubovňa 4 0 0 4 4:20 0 hostia siahali aj po troch bodoch, Haniska 4 2 0 2 5:7 6 ale každý úspech z ihriska súpera Stropkov STARŠÍ: Kr. Chlmec – Snina 0:2 (0:0). 4 1 1 2 3:5 4 sa ráta. ŽK: J. Lukáč, Wiener, Po- Giraltovce Michalovce "B" 4 1 1 2 4:7 4 Za bezgólovým I. polčasom stáli pozorpovič. R: R. Ondič. D: 150. MFK: V.Opátske 4 1 0 3 9:8 3 né obrany, hostia si vypracovali niekoľko Peter Diňa – Wiener, J. Kopáč, J. S.Ľubovňa 4 0 1 3 4:13 1 tutoviek (Kirňak, Besehanič, Dzurko), no Lukáč, Pe. Hišem – Červeňák (89. Košice-Krásna 4 0 0 4 2:8 0 úsilie sa vyplatilo, lebo v 48. min. fauloMa. Haburaj), R. Tomčák, J. Popovaný Drančák v šestnástke súpera na l Sp. Belá – Ľubotice 1:6 a 2:2, riadenú penaltu sám premenil. V sa l Svit – Giraltovce 2:0, Svidník – Čaňa – Hrabovčík 2:0 a 2:1, Sabi - mom závere gólom skončila spolupráca St. Ľubovňa 6:1, Stropkov – Sabi- nov – Sobrance 1:1 a 2:0, Lipany – Drančák – Lazorík. G: Drančák (11m), nov 2:1, Bard. N. Ves – Haniska St. Ľubovňa 7:2 a 2:0, Michalovce Lazorík. ŽK: Besehanič, Harmaňoš. 3:0, Barca/KE – V. Opátske 3:2, B – Moldava n/B 4:3 a 6:0, KAC MFK: Kopťar – Magura, Gašpar, Krásna/KE – V. Tatry 0:1, Micha - Košice – Koš. N. Ves 6:1 a 6:0. Dzurko, Holovka, Lazorík, Harmaňoš, lovce B – V. Revištia 1:1 Trebišov mal voľno. Drančák, Husťák, Besehanič, Kirňák

Netra dične v ne de ľu

-

menskej réžii. Už v 1. min. postupoval Porvazník sám, ale mieril nad. Súper sa z čista – jasna ujal v 15. min. vedenia, vyrovnanie prišlo až v 70. min. v dorážke hlavou Szilvásim. V závere mali naši smolu, pretože Danko (78.) i Porvaznik (80.) opečiatkovali brvno. G: Szilvási. ŠK Futura: Jakubov – Karas, Krigovský, Szilvási, Havrilčák, S. Ragan, Danko, Porvazník, Mišľan, Halajčík, P. Ragan (Šaro). Tréner: M. Polák. l Poprad – Martin 1:1 a 2:0, L. Mikuláš – B. Bystrica B 0:0 a 1:4, Košice B – Ružomberok B 1:2 a 4:1, Lučenec – Stropkov 1:1 a 1:5, Námestovo – Podlavice 2:0 a 0:0, Giraltovce – Prešov B 0:4 a 0:1, Lok. Košice – Podbrezová B 2:3 a 1:3.

B.Bystrica B 3 Prešov B 3 Podbrezová B 3 Stropkov 3 Martin 3 Poprad 3 Podlavice 3 Košice B 3 Ružomberok B 2 Lipt.Mikuláš 3 Námestovo 3 Humenné 2 Lokomotíva 3 Giraltovce 3 Vranov n.T. 3 Lučenec 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0

0 9:1 0 7:2 0 9:3 1 11:5 1 8:3 1 5:4 0 2:1 1 6:8 1 3:4 2 4:6 1 2:3 1 1:3 2 4:8 2 3:8 2 2:9 3 2:10

9 9 7 6 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 0

– dohrávka 4. KO LA a 5. KO LO domáci hráč a lopta skončila v bráne. Mladí Sninčania sa tešili z vyrovnania už v 20. min., keď po rohu loptu správne usmernil hlavou Holovka. Druhý polčas priniesol iba nepremenené šance, doslova smolu Pa. Leitner, ktorému sa nepodarilo zúžitkovať hneď niekoľko tutoviek. G: I. Janko – Dzuba, A. Jano, Kapraľ, Lazenga – Fedorko, Cur, Pa. Holovka, D. Hreha – Leitner. MFK: Tréner: D. Drančák. l Ľubotice – Trebišov 0:3 a 5:1, St. Ľubovňa – KAC Košice 1:5 a 0:2, Koš. N. Ves – Sabinov 1:1 a 1:4, Sobrance – Michalovce B 0:3 a 0:5, Moldava – Kr. Chlmec 7:1 a 15:0, Hrabovčík – Sp. Belá 4:0 a 1:7, Lipany mali voľno.

Moldava 4 3 0 1 30:5 9 Michalovce "B" 3 3 0 0 12:3 9 Sp.Belá 4 2 2 0 17:7 8 Sabinov 4 2 2 0 12:4 8 Snina 4 2 2 0 5:3 8 Čaňa 4 2 1 1 5:13 7 KAC Košice 2 2 0 0 8:0 6 Lipany 2 2 0 0 7:1 6 Kr.Chlmec 4 2 0 2 13:17 6 Ľubotice 4 1 2 1 9:6 5 Hrabovčík 4 0 1 3 5:13 1 Trebišov 3 0 1 2 4:12 1 Sobrance 4 0 1 3 4:15 1 Koš.N.Ves 4 0 0 4 2:15 0 St.Ľubovňa 4 0 0 4 0:19 0 (Štofira, Sentelik). Tréner: Pa. Diňa. MLADŠÍ: Kr. Chlmec – Snina 0:1 (0:0). Aj mladšie sninské družstvo zohralo vyrovnaný I. polčas, v ktorom zostala „visieť“ Budiho gólová šanca. Všetko však napravil v 60. min., keď odrazenou loptou po rohu rozvlnil sieť domácej brány. Šance Leitnera a Kapraľa zostali nevyužité. G: S. Budi. MFK: Janko – Matus, Moravec, Manzák, Lazenga – Fedorko, Cur, A. Jano, J. Kapraľ – S. Budi, Leitner (Hreha). Tréner: D. Drančák.


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

NOVÉTVÁREŠKCHEMESHUMENNÉ–II.časť(MILANLÍZALA,PETERMLYNARČÍK,MARTINPAVELKA)

Troj ic amlad ík ovvním achem es áckuvýz vu VolejbalistiŠKChemesHumennézačalisvojštvrtý týždeň prípravy. Zatiaľ sa na sezónu, ktorá bude mať (z ostatných ročníkov tradične) štyri výstupy (zahraničné CEV cup prípadne Challenge cup, MEVZA a domáce Slovenský pohár, extraliga) pripravujúv rýdzodomácichpodmienkach.Vedení novým trénerom, ale aj s piatimi novými tvárami. PredtýždňomsmesipriblížiliJakubaJoščákaa MikolajaSarneckeho,ostalanámmladšiatrojica… výsledky Chemesu. Sezóna síce bude náročná na zahraničnom i slovenskom poli, ale pre mňa ako mladého hráča je to výzva. Bolo by skvelé, aj ja sa o to budem chcieť pričiniť maximálnou mierou, aby sme spravili „dieru“ v CEV cu pe, zopakovali Final four MEVZY, bojovali o Slovenský pohár, určite všetci chceme vyhrať ligu, obhájiť titul. Nebude to ľahká sezóna, ale chcem klubu pomôcť zvládnuť tieto ciele k maxi málnej spokojnosti,“ dodal Milan Lízala. PETER MLYNARČÍK (21 rokov, blokár, snímka vpravo hore) má svoje korene (aj volejbalové) v Detve. Aj on študoval na trenčianskom Športovom gymnáziu, stal sa juniorskym majstrom i reprezentantom, dostal sa aj do širšieMILAN LÍZALA (21 rokov, smečiar, ho výberu seniorskej „repre“ trénera snímka vľavo hore) je odchovancom Zaniniho i Chrtianskeho. V radoch che volejbalu v Malackách, počas štúdia mesákov rozšíri skupinu ľavákov na Športového gymnázia v Trenčíne bol troch (Leškanič, Sarnecki, Mlynarčík). dva roky oporou ATC Trenčín (najviac „Viem, že Chemes Humenné je špičkobodujúcim hráčom), po maturite sa vo- vý slovenský tím, takže najmä to zaválejbalovo pobral na Apeninský po- žilo, čo sa príchodu týka. Príprava je salostrov, od septembra 2011 sa stal hrá- mozrejme ťažká, ale zatiaľ mám z tímu čom klubu talianskej série A 2 – Santa a všetkého navôkol veľmi dobrý pocit.“ Croce. V uplynulej sezóne ťahúň ju- Aj keď je Peter „Papek“ Mlynarčík bloniorskej „repre“ Slovenska, bol aj károm, s príchodom k chemesákom sa v širšom výbere seniorov trénera Zani- dáva k nemu do súvisu aj post uniniho. „Ak som chcel ostať na Sloven- verzála. Že to nie je vo svetovom vosku, do úvahy pripadali iba dva tímy – lejbale žiadna novinka ukázali aj Hry Chemes Humenné a Volley team Brati- XXX. olympiády v Londýne, keď vo fislava. Čo sa Talianska týka, doľahla nále mužov Rusko – Brazília 3:2 načal tam kríza, veľa tímov končí, zo šest- od III. setu cestu k ruskému zlatu blokár nástich ostalo desať, čo sa premietlo Muserskij prechodom na post univerzáv pretlak hráčov na trhu a aj s tým spo - la (31 bodov), slovenským príkladom je jené odchody. Stal som sa chemesá- Andrej Kravárik v Iraklise Solúň. Klasickom, čo bola pre mňa najlepšia ký blokár v uplynulej sezóne doviedol možnosť. Nemám sa na čo sťažovať, svoj tím k titulu práve ako univerzál. kolektív je perfektný, zatiaľ je to z mojej „Uvítam aj túto alternatívu, nerobí mi to strany bez jediného krivého slova. problém,“ konštatoval Peter Mlynarčík. Postupne už začneme viac hrávať, verím, že sa pripravíme a stmelíme tak, aby sme nadviazali na stabilne kvalitné August je termínom tvrdej prípravy aj volejbalových kadetov Slovenska. Spojitosť s chemesákmi nemá iba cez Ma reka Meriača (asistent trénera Palguta), ale aj mladých chemesákov. V 18–člennom výbere mal náš klub štvornásobné zastúpenie. „Rátalo sa aj s blokárom Fedušom, ale ten sa do kempu nezapojil. Nahrávač Nemec má vo štvorici na tomto poste silnú konkurenciu, smečiar Urban musel kvôli zdravotným problé mom tréningy prerušiť. Turnaj v Poľsku tak absolvovali libero Kríž, smečiar Petráš, obaja mladé ročníky, 95–ky. Po návrate nás čaká opäť tréning v Trenčí ne, dva zápasy v českom Nymburku, potom v Nitre turnaj olympijských náde jí,“ konštatoval Marek Meriač. Celý kolo toč kadetskej prípravy smeruje k januá rovému vrcholu, ktorým bude kvalifiká cia o postup na majstrovstvá Európy. Slováci už v boji o dve miestenky poznajú svojich súperov: Anglicko, Bul harsko, Izrael, Poľsko a Portugalsko. Kvalifikačný turnaj organizuje Sloven sko. (mšk)

MARTINPAVELKA (19 rokov, smečiar, snímka vľavo dole) hrával v Žiline, uplynulú sezónu končil v Nitre, okrem klubovej volejbalovej činnosti sa prebojoval na školské majstrovstvá Slovenska stredných škôl, kde vo finále Športové gymnázium Nitra podľahlo Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu. „Keď sme boli na finálovom turnaji, veľmi som Humenné ako súpera „neriešil“, skôr som mal v hlave maturitu. Teraz je už po nej, chcem skúsiť iba volejbal, verím, že práve v Humennom sa naštartujem k dobrej kariére. Som mladý volejbalista, ŠK Chemes Humenné je pre mňa veľkou motiváciou a možnosťou zároveň. Volejbalovo sa učiť, zdokonaľovať, káder je kvalitný, hráči skúsení, už dosiahli viacero úspechov, nielen na slovenskej úrovni. Takže, pre mňa veľká výzva,“ dodal Martin Pavelka, 197 cm vysoký smečiar, v uplynulej sezóne ešte nitrianskeho A–tímu. (mšk)

Mem or iál„Oťa“Vár ad yh o V sobotu 25. augusta sa bude v športovej hale konať XIV. Memoriál Jozefa „Oťa“ Váradyho, volejbalový turnaj juniorov. Začiatok od 9.00 hod., účasť: Stará Ľubovňa, Vranov, Chemes Humenné (juniori), Chemes Humenné (kadeti). Príďte povzbudiť mladých volejbalistov. (mšk)

20.8.2012

Záp as ov ápas áž Volejbalisti ŠK Chemes Humenné začali zápasovú pasáž prípravy v Prešove… Odveta je na programe v piatok 24. augusta, opäť dvojzápas Chemes Humenné – Prešov o 10.00 a 16.00 hod., v športovej hale, vstup voľný. Vo štvrtok 30.augustaje v pláne zápas s Minskom, ktorý trénuje Peter Kalný, 1. septembra turnaj v Prešove za účasti: Minsk, Kazincbarczika, Prešov, Humenné. Zatiaľ nepotvrdený je turnaj v Žili ne s termínom 4.–5.septembra. Nemenej zaujímavá konfrontácia čaká na chemesákov aj dvoma turnajmi v Poľsku: 7.–9.septembra v Poznani memoriál Arkadia Golasa aj za účasti Belchatowa, Czenstochowej, či Bydgoszcza, 14.– 16. septembra v Radome, súpermi budú opäť kluby PlusLigy a I. ligy. Týždeň pred ostrým štartom je v pláne ešte jedna zápasová previerka, doma, resp. nie ďaleko od Humenného. Do sezóny vstúpi ŠK Chemes Humenné 29. septembra zápasom v MEVZE s druhým slovenským zástupcom súťaže Volley team UNICEF Bratislava, ktorý povedie E. Zanini, bývalý tréner „repre“ SR. (mšk)

Perman entkyv pred aj i Od stredy 22.augustasi môžu fa nú ši ko via a priaznivci ŠK Chemes Humenné v predajni IMA Šport v športovej hale (p. Ma čičko vá) za kú piť perma nentky na sezónu 2012/2013. Týka sa všetkých domácich zápasov, t.j. CEV cup, príp. Challenge cup, MEVZA a extraliga (okrem Slovenského pohára). Ceny: sektor B, E (žlté sedadlá) 50 €; sektor A, C, D, F (modré sedadlá) 40 €, zľavnená „študent“ (sektor A) 20 €, zľavnená „dôchodca“ (sektor D) 20 €.

Zoštyr ochdvaj a

B e ľ a n s k ý n o h ejbal Aj napriek nepriazni počasia sa v piatok (11.8.) na multifunkčnom ihrisku TJ Slovan Belá n/Cir. uskutočnil vydarený nohejbalový turnaj (účasť kvalitných tímov I. SNL) l Skupina I: Humenné A, Be lá n/Cir. B (Peter Dzurovej, Patrik Šimon, Anton Lojan), Zálužice B l Skupina II: Belá n/Cir. A – Beky team (nasnímkezľava Da niel Ľoch, Štefan Dunaj, Martin Gnip), Zálužice A, Humenné B, Trebišov l semifinále: Trebišov – Humenné A 2:1 (11:10, 8:11, 11:10), Zálužice A – Belá n/Cir. B 2:1 (11:5, 10:11, 11:8) l o 3. miesto: Humenné A – Belá n/Cir. B 2:1 (11:9, 8:11, 11:5) l finále: Trebišov – Zálužice A 2:1 (11:9, 10:12, 11:9). SlavoĽonc


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

20. 8. 2012

VI. li ga: Do ma re mí zy ale bo di vo ké ví ťazstvá Udavské – Hrabovčík 5:4 (3:1) Aktivita na domácej strane bola viditeľná – v 15. min. skončila cielene akcia Ondica – L. Kuzma, rovnako úspešní neboli 17. min. Ondica – Meričko, ktorý hlavou trestuhodne minul, a v 27. min. ho kopíroval B. Sima. Hostia hrozili najmä Husákom, ktorý ale svoje tutovky nevyužil. Vedenie Udavčanov zvýšil hlavou L. Kuzma v 34. min. po vysunutí Gerdom. Záver polčasu prevetral obe brány – v 44. min. hosťujúci Karala bombou z 25 m napol domácu sieť, v 45. min. unikol Gerda po pravom krídle a Ondica z jeho prihrávky vyškolil gólmana hostí. V II. polčase domáci (možno vplyvom horúceho počasia) poľavili v tempe, šance B. Simu a J. Kuzmu volali po góle. V 75. min. Karala opäť bombou pre konal domáceho gólmana. Ale aj Sima si v 80. min. poradil s Ďurianovým rohom. V 87. min. Tomko vysunul L. Kuzmu a ten s prehľadom zavŕšil svoj hetrik. Aj záver II. polčasu bol „hustý“, niesol sa gólovým zlepencom súpera – 90. min. Mišenkova jedovka z 30 m vymietla pavučinu a v nadstavenom čase korigoval Vajs… Hvizd píšťalky arbitéra ťaženie hostí ukončil. G: 15., 34. a 87. L. Kuzma, 45. Ondica, 80. Mihaľov. R: Pavlov. D: 80. OŠK: Mihaľov (63. Čubák) – Boňko (70. L. Tomko), Ďurian, Vološin (46. Kiča), Harvilčák – Gerda, Ondica, J. Kuzma, Meričko – L. Kuzma, B. Sima. (jh)

sa Šimon pokúšal prekvapiť hlavičkou (vedľa) a v 78. min. poslal Čižmár tutovku nad. Rozhodnutie priniesla 88. min., po skrumáži Pe. Karľa, na dvakrát, dorazil loptu do brány. Súper už neodpovedal… G: 17. J. Kudravý, 46. Prislupčák, 88. Pe. Karľa. R: Slimák. D: 150. TJ Slovan: Ľ. Maliňák – V. Diňa, Ma. Brečka, Š. Dunaj, Prislupčák, J. Marinič, A. Lojan, T. Pavlina, D. Vajda, Čižmár, J. Kudravý (Šimon, Pe. Karľa, Pe. Dzurovej). (ek) Kamenica n/Cir. – Vechec 1:1 (1:0) Svižné tempo nastavili domáci, keď už v 1. min. strelu Mihaliča brankár bravúrne vyrazil a v 5. min. priamy kop Hajdučka letel privysoko. Stretnutie malo slušnú úroveň aj s pričinením hostí, ale vyložené šance si do prestávky nevypracovali. Po peknom centri Pavlíka a prihrávke Skarbu neskôr Mihalič v 29. min. s prehľadom umiestnil. Hneď po obrátke sa v 46. min. po 2. ŽK (faul, ruka) porúčal z ihriska hosťujúci Mati, čo domácich až priveľmi upokojilo. V 52. min. strela Hajdučka tesne minula cieľ, šance Skarbu zostali nevyužité. A domáci pykali… v 80. min. po priamom kope a dorážke hosťujúceho hráča. G: 29. Mihalič. ŽK: Tokár. ČK: 46. Mati (po 2. ŽK, Vechec). R: Kudelas. D: 150. FK: Sakalík – Bešan, Koc, Čabák, Kriška, Mi. Hajdučko, S. Tokár, Mihalič, Skarba, Pavlík, Š. Gajdoš (Šedzmák). (gmb)

Belá n/Cir. – Brezovica 3:2 (1:1) Prvú šancu si vypracoval Slovan, ale ju aj zahodil a v 10. min. Kudravý hlavičkoval nad. V 17. min. sa už nemýlil, po akcii R. Čižmára a prihrávke J. Mariniča otvoril skóre. Hostia udreli v 35. min. z ojedinelej šance, keď po centrovanej lopte sa dostali k odrazenej lopte a vyrovnali. Prislupčák našiel na čiare iba nohy brankára, ďalšiu šancu nevyužil Čižmár. Vybehnutie na domácu pôdu do II. polčasu najlepšie využil Prislupčák, keď z 30 m prekvapil brankára hostí. Súper však opäť „dorovnal“, v 71. min. opäť z ojedinelého útoku a prečíslení domácej obrany. V 74. min.

Radvaň n/L. – Čierne 2:2 (1:1) Domácim sa stretnutie v slávnostnej atmosfére nevydarilo. Chýbala im kombinácia, šancí si vypracovali málo. V 9. min. zahral Valkučák skvele rohový kop a Gabák pri vzdialenejšej žrdi nemal z 2 m problém skórovať. Po štvrťhodine však bolo vyrovnané, keď Cigán využil nedorozumenie radvanských obranných radov. V 16. min. Mamaj vysunul Ma. Svičina, ktorý sa rýchlou kľučkou zbavil obrancu, ale jeho jedovka zo 16 m letela tesne nad.Rovnako málo chýbalo strele Ma. Svičina v 29. min. po akcii Kudláča. Hostia odpovedali bombou pod brvno, ktorú Vasilenko vyškriabal na roh. Druhý polčas za-

PE TER JENČU RA BOL ASISTENTOM ROZHODCU III. MI CHA LOV CE CU PU

Na „čiare“ Ju ventu su i Villarrea lu

Počas uplynulého týždňa (14.– 16. augusta) sa v Michalovciach konal výrazný medzinárodný mládežnícky (starší dorast) turnaj – III. Micha lovce cup. O kvalite a lukrativite turnaja hovorí samotná účasť, keďže okrem domáceho MFK Zemplín mali diváci možnosť zhliadnuť naživo futbalové talenty Juventusu Turín, Villareal CF a Legie Varšava. Okrem niekoľkých odchovancov Villarreal zhliadlo asi 1 200, s Juhumenského futbalu, ktorí obliekajú ventusomaž2300divákov.Úroveň michalovský dres, malo Humenné turnajabolavysoká,každýbolveľmi zastúpenie na turnaji aj v rozhod- spokojný. Suverénom boli Španieli, covskom meradle. V pozícii asisten - najmäichloptovátechnikajeniečo ta si užil zápasy Michalovce – Vil- skvelé. Samozrejme takáto skúselarreal 1:2, Michalovce – Juventus nosť znamená veľa aj pre micha4:2 a Villarreal – Juventus 3:2 aj Pe - lovských chlapcov. Pre mňa to bol ter Jenčura… „Turnaja sa zúčastnili taktiežzážitok,vnímaťichprofesiodružobné družstvá Legie Varšava nalitu, činnosť, prácu. Aj keď šlo i Villarreal, premiéru mal Juventus „iba“ o kategóriu U–17, mám veľa Turín, kam pred pár dňami odišli zážitkov, ak budem pozvaný, o rok dvaja michalovskí mladí futbalisti. by som chcel byť súčasťou turnaja Najmädomácezápasybolipredivá- opäť,“ dodal Peter Jenčura, Hu ka veľkým lákadlom, Michalovce – menčan, rozhodca SFZ. (mšk)

čali domáci aktívnejšie, v 60. min. zahrával Valkučák štandardku a Gabák hlavou napol sieť. Diváci búrili, keď prienik Horvata zastavili dvaja obrancovia nedovolene, ale hralo sa ďalej. A tak prišla 80. min., po trme–vrme skončila lopta z päťky napálená v šibenici radvanskej brány. Záverečný nápor domácich už remízu nezmenil. G: Gabák 2. ŽK: Kudláč, Mi. Svičin. R: Pavlovský. D: 250. TJ Družstevník: M. Vasilenko – Burda, Gabák, G. Horvat, Šafran (77. Čeremeta) – Ma. Svičin, Mi. Svičin, M. Mamaj (89. Salák), Naster – J. Valkučák – R. Kudláč (60. P. Mycio). (mšk) Stakčín – Bystré 2:2 (2:0) Domácich môže mrzieť obrat v polčasovom skóre, keď si nedokázali udržať tri body doma. Pritom sa tešili už v 5. min. po gólovej spolupráci Matiko – Kuznecov, rovnako v 20. min. po individuálnej akcii Kapraľa strelou z 20 metrov. V 35. min. predviedol svoje schopnosti gólman Harvan, keď sa do vlastnej brány

nešťastne „snažil“ hlavičkovať Steco. Súper nastrelil žrď v 50. min., o päť minút strela Kuznecova zo 16 m lízla brvno brány hostí. Po po veľmi zlej hre prišiel v 56. min. trest, hostia znížili, domáci sa ešte nespamätali a v 60. min. bolo vyrovnané. G: 5. Kuznecov, 20. Kapraľ. ŽK: Krupa. R: Kovalčin. D: 120. OFK Agrifop: P. Harvan – J. Maliňák, Steco, Krupa, Bajza, Hudačin, Kapraľ, Kuznecov, Guľak, Matiko, Budi (Andruch). (ms) l Výsledky, 3. kolo: Sedliská – Seč. Polianka 2:4, V. Žipov – Soľ 1:3.

Udavské Radvaň n/L Vechec Kamenica Belá n/C Bystré Čierne n/T Soľ Stakčín Breznica Seč.Polianka Hrabovčík Sedliská V.Žipov

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

9:5 7:3 7:3 5:2 8:4 5:5 5:7 5:7 4:6 6:5 5:5 6:7 2:7 2:10

7 7 7 7 6 4 4 4 4 3 3 3 0 0

V. li ga: Spar tak si naprá val po vesť Jasenov – Ľubotice 2:1 (0:1) Súper začal útočnou hrou, snažil sa presadzovať po rýchlych brejkoch, no domáci ich vracali na svoju polovicu pro tiútokom. Tutovky zahodili Vožný (2x) i M. Barnišin po peknom pase Horvata. Preto prišiel trest, v 30. min. svoj brejk korunovali hostia gólom. Šancu dostali Jasenovčania v 70. min. si faul na Betáka v pokutovom území hostí vyžiadal penaltu, ktorú s prehľadom premenil Firkaľ. Tlak domácich narastal, pomohlo aj vylúčenie v 75. min. na strane hostí (po zbytočnom rečnení). Domáci fanúšik sa tešil aj v 82. min., keď priamy kop P. Vasiľa gólman hostí podcenil a lopta mu rukami prekĺzla až za bránkovú čiaru. G: Firkaľ (11m), P. Vasiľ. ŽK: L. Horvat, Hric, P. Vasiľ. ČK: 75. Baran (po 2. ŽK, Ľubotice). R: Baldovský. D: 250. FK TJ: M. Dudič – L. Goga, Hric, L. Horvat, Chalupka – M. Barnišin, Beták (70. T. Čerhit), P. Vasiľ, Vožný – Mastiľák (82. Kovalík), Firkaľ. (rch) Hanušovce – Pakostov 3:1 (2:0) Úvod stretnutia patril domácim, keď po autovom vhadzovaní sa v päťke presadili. Po chvíli mohol Ajax vyrovnať, no po centri Slavkovského bola Andraškova strela zblokovaná. Pätnásťminútovku zakončili domáci opäť gólovo a znova po štandardke z hranice šestnástky hlavičkou. Za zmienku stojí ešte 40. min., keď prienik Andraška brankár stopol. Po zmene strán bolo cítiť iniciatívu na strane hostí. V 50. min. mieril z hranice 11 m T. Gombita vedľa a ďalšia jeho strela spoza hráča skončila iba u brankára. Tíšenie bolesti Ajaxu prišlo v 85. po faule na Berdáka, keď si s penaltou poradil Š. Tomčák. Hostia dohrávali vabank, ale domáci si víťazstvo ešte poistili, v 90. min. po rýchlom brejku. G: Š. Tomčák l Výsledky, 5. kolo: Dl. Klčovo – Raslavice 2:2, Fintice – Kendice 0:4, Plavnica – Kľušov 1:0, V. Šariš – Kežmarok 0:1, Kračúnovce – Zámutov 2:1.

(11m). ŽK: Dubas, T. Gombita. R: Dubinský. D: 180. Ajax: Grec – Berdák, Palenčík, Olexík, Dubas, Jo. Gombita (46. Pe. Gombita ml.), Ragan (46. T. Gombita), Š. Tomčák, Fedorko, Andraško, Slavkovský. (št) N. Hrušov – Medzilaborce 0:2 (0:0) Prvýkrát pohrozili Spartakovci v 10. min., po prihrávke Gavulu V. Lukačik v dobrej pozícii tesne minul. Domáci vážnejšie „neprehovorili“, naopak Gavula v 20. min. sám pred brankárom nepochopiteľne zaváhal a v 28. min. ten istý hráč preloboval brankára, ale aj bránu. Súper sa snažil, ale obrana hostí pracovala spoľahlivo. V 45. min. Hrehovčík napodobnil Gavulu a zoči–voči branká rovi nepremenil tutovku. Zadosťučinenie pre agilného Gavulu prišlo v 51. min., keď vyzvŕtal domácu obranu a konečne napol sieť. O desať minút Gavula po peknej prihrávke Gubu z päťky nepremenil. Aj 76. min. priniesla Spartakovcom ovocie, keď skóroval Guba. Chripák o minútu netrafil prázdnu bránu. Domáci sa snažili o zázrak dlhými nakopávanými loptami, ten neprišiel, svoje šance hostia nevyužili, a tak sa skóre nemenilo. G: 51. Gavula, 75. Guba. R: Biroš. D: 150. MŠK Spartak: Bujdoš – Gič, G. Lukačik, Lučko, Brecík, Pa. Hrehovčík (75. Vaško), Pelech, V. Lukačik, R. Guba, Gavula, Chripák. (pl)

Raslavice Plavnica Jasenov D.Klčovo Kežmarok Hanušovce Kendice Kračúnovce Zámutov Kľušov Fintice Pakostov Medzilaborce N.Hrušov Ľubotice V.Šariš

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 0 2 2 1 0 3 1 1 1 1 0 2 1 1

0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 3 2 3 3

10:3 7:0 11:5 10:4 4:2 9:5 12:8 8:7 7:4 4:7 3:6 5:9 3:13 5:8 5:13 4:13

10 10 9 8 8 7 6 6 4 4 4 4 3 2 1 1


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIE DA (VIII. LI GA) DOSPE LÍ, 3. KO LO

ŠPORT

-

20. 8. 2012

l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l 3. kolo l I. TRIEDA (VII. LIGA) l I. TRIEDA (VII. LIGA) l

krok favoritov, hažínsky nováčik stále čaká Inzultácia v nadstavení Pevný ULIČ – FK HUMENNÉ 4:0 (2:0) novskejstranespálildvetutovkySima. Cibuľa, Kermiet, Kováč, Gutter ml.,

Akosisanáms inzultáciamiroztrhlo vrece. Len veľmi málo chýbalo k ukončeniustretnutiav Rokytove,ale v nadstavenomčasesa„ďabli“utrhli… l Rokytov – Ladičkovce 4:2 (2:0), nedohrané (v 90+. inzultácia rozhodcu zo strany hostí), góly: Gajdoš2,Černega,Paňko–Papaj, Beňo,rozh.Palasiewicz;Lukačovce – Kolonica 3:3 (2:1), Marek Meričko,PatrikMeričko,Turcovský–Telegato2,Miško,rozh.Rebej;Papín – Kr. Brod 4:2 (2:2), Gabrik,Macko,T. Šváb, vlastný – Kandráč, Kačur, rozh.Kucer;Lieskovec – V. Hrušov 4:0 (1:0), J.Pristaš2,Džatko,Milan Kyslan,rozh.Guľko;Lackovce – Z. Hámre 1:1 (0:1), Nazad–PavolMichalenko, rozh. Holp; Koškovce – Podskalka 4:1 (2:1), Fogoš, Dávid Dušák, Tomáš Dušák, Jenčík – Toček,rozh.Behun;N. Sitnica – Voli ca 7:1 (4:0), Hubcej3,MarekBučko 3,Sukeľ–Sopko,rozh.Chrin. Papín 3 3 0 0 10:3 9 Koškovce 3 2 1 0 8:3 7 Kr.Brod 3 2 0 1 16:10 6 Lieskovec 3 2 0 1 6:3 6 Lackovce 3 1 1 1 10:7 4 Kolonica 3 1 1 1 11:9 4 Z.Hámre 3 1 1 1 5:3 4 Lukačovce 3 1 1 1 9:13 4 Rokytov 2 1 0 1 7:4 3 N.Sitnica 3 1 0 2 8:8 3 Podskalka 3 1 0 2 6:8 3 Ladičkovce 2 1 0 1 7:9 3 Volica 3 0 1 2 4:16 1 V.Hrušov 3 0 0 3 0:11 0

III. TRIEDA (IX. LIGA) DOSPELÍ III.A.TRIEDA,2.KOLO:Ňagov – Medzilaborce B 4:2 (3:0), Robert Roháč 2, Tomáš Moroz, Michal Kvaško – Kuruc 2, rozh. laik; Zb. Dlhé – Baškovce 4:2 (2:1), Ján Grundza,M.Ferenc,JozefFerenc, Juraj Ferenc – P. Porvaznik 2, rozh. Ferko; Hrubov – Hrabovec n/L. 0:1 (0:1), Cichy. ČK: Cichy (Hrabovec n/Lab). Rozh. Bogdan; Hankovce – Čertižné 3:0 (3:0), Bača, Koškovský, Lukáš Petko, rozh.Butala.Turcovce malivoľno. Zb.Dlhé 2 1 1 0 6:4 4 Ňagov 2 1 1 0 6:4 4 Hrabovec 2 1 1 0 3:2 4 Hankovce 1 1 0 0 3:0 3 Medzilaborce B 2 1 0 1 4:5 3 Čertižné 2 1 0 1 4:6 3 Baškovce 2 0 1 1 4:6 1 Turcovce 1 0 0 1 1:2 0 Hrubov 2 0 0 2 3:5 0 III.B.TRIEDA,1.KOLO:Rovné – Pčoliné 5:1 (3:0), J.Matnič2,Baláž, vlastný,R.Miškoc–D.Vasko,rozh. Hrib;Brestov – Ul. Krivé 2:2 (1:1), Doroták2–Kula,Voloch,rozh.laik; Roma Snina – Kamienka 2:0 (1:0), V.Teľvák,A.Pavol,rozh.Zadražný. St. Roztoka malavoľno.

PoštvrtkovomverdikteDZObFZ(tresty)a tvrdompohovorev kabínevybehli uličskívlcinaomladenýchhostínažhavení.Dosúperasapustilis vervou,vynútilisitlaka užv 12.min.popriamom kope Čokinu najvyššie vyskočil Hromadkaa hlavouotvorilskóre.Obajasi tozopakovaliajv záverepolčasu–tentokrátrohovýkopa hlavička.Humenčanov držal nad vodou brankár Šurin, viacero jeho zákrokov bolo skvelých, ofenzíva hostí bola postavená na Čerňovi,k nemuvšaknakopávanélopty zásluhouuličskejobranynedochádzali. V II.polčasetobolapraktickyhranajednu bránu: Ulič – Šurin… Gólman až trikrátvychytalHromadku,Korkobca.Inkasovalsíceužv 48.min.,.keďpofaule naKorkobcazvýšilz bielehoboduBačovčin,účetstretnutiastanovilLevkanič poindividuálnejakcii.Hostiasislušným vystupovaním zaslúžili uznanie. Góly: 12.a 44.Hromadka,48.Bačovčin(11 m),75.Levkanič.ŽK: nikto.R: Firkaľ.D: 150.Vynikli: Čokina–Šurin.Ulič: V. Vasilenko–M.Samčik,OtoBačovčin, P.Marinič,MarekChochrun,M.Kočan, P. Korkobec, M. Čokina, M. Cmar, M. Hromadka,Levkanič(Svistun,Holinka). FK Humenné: Šurin–Slepák,Müller, Šarga,Hardik,Stirčák,MarcelGoga,J. Harvan,Schwarzbacher,F.Dzurko,M. Čerňa(J.Jurov).(vv)

ZUBNÉ – BOROV 0:5 (0:0) Hostianastúpiliajs čerstvouposilouTomášomOpielom,alepapierovéprognózysadoprestávkynenapĺňali.Ajkeďuž v 6.min.nastrelilI.Černegazubniansku žrďa v 12.min.neuspelv brejkusám pred Bálintom. Ba práve naopak, hra bola vyrovnaná a šance mali domáci Vasilcoi M.Max,v záverepolčasuzvoniladvakrátborovskážrď.Favoritsatešilažv 53.min.,keďM.Lukačikšťastne zúžitkoval dlhé autové vhadzovanie Mydlu.Žesastretnutienapokonskončilo výrazným pomerom pre hostí určili dvakrát „zlepené“ góly v 72.– 73. min. a 83.–84.min.,Borovčaniazápasv pohodedohrali.Góly: 72.a 84.D.Olah, 53. M. Lukačik, 73. I. Černega, 83. Burcin. ŽK: L. Boňko, M. Drozd – I. Černega. R: Prokopčák. D: 100. Vy nikli: L.Boňko–D.Olah.Zubné: Martin Bálint – R. Bálint, L. Vasilco, M. Drozd,R.Hlohinec,L.Boňko,Pe.Hrehovčík,Š.Jevčák,Mi.Potocký,M.Max, M.Škutka(Pe.Sima,J.Max).Borov: L. Kollár–M.Piňko,T.Opuda,A.Černega, A.Mydla,M.Opuda,T.Opiela,I.Černega,D.Olah,M.Fedurco,M.Lukačik(M. Mikita,P.Burcin,R.Gabria).(ds)

V 28.min.bolanebezpečnájedovkaMi. Dzurja spoza šestnástky. Najväčšiu šancuI.polčasuspálilz 8m RadaponezištnejprihrávkeKimáka.DoII.polčasu vybehlilepšiehostia,P.Kuľuspálilpod brvno,aleŠimkaninbolproti.Dočkalisa pohodinehry,keďM.Radaprekvapilľubišanskú defenzívu rýchlo rozohraným priamymkopom.Ďalšiepasážehrysa odvíjali prevažne v strede ihriska, až prišla 75. min., keď J. Kopáč vytrestal chybu domáceho stopera a brankára. Dvojgólovýnáskokhostíupokojil,tempo hryupadloa stretnutiesaužibadohrávalo.Góly: 60.M.Rada,75.J.Kopáč. ŽK:Šimai(Kochanovce).R: Buchlák.D: 150.Vynikli: A.Kuľus–Gaľo.Ľubiša: Šimkanin – Belcák, Lisák, G. Ondik, Martin Macko, J. Kolesár, M. Sabo,A. Kuľus,Šepeľa,M.Sklenčár,J.Ondík(Š. Sklenčár, Š. Veľas). Kochanovce: Bumbera – M. Kolesár, Kríž, Maroš Macko,Gaľo,Kimák,Mi.Dzurjo,P.Šimai,T.Sima,M.Rada,J.Kopáč(Chovan,Striženec,P.Kuľus).(ml)

HAŽÍN n/Cir. – V. SITNICA 1:2 (1:1) Domáciudreliužv 2.min,keďP.Kopáč dostal vysokú loptu za obranu a s prehľadomskóroval.Odhodlanienováčikaschladlov 9.minúte.StrelaJána Jalčákazoštyridsiatichmetrovdomácehobrankáraprekvapilaa odbrvnašla dosiete.V 39.minútesiloptunabiely bod postavil sám faulovaný P. Kopáč, nobrankárSopkojehostrelukryl.V 52. minúteznovaudrelJánJalčák,obišielsi trochhráčovdomácicha zmiernehouhla vymietolvzdialenejšiušibenicudomácej bránky.Domácisúperapritlačilia vypracovalisiviacerovyloženýchšancí,ktoré ostalinepremenené.Ťažšiesrdcenesie nováčikajnaarbitra.Góly: 2.P.Kopáč –9.a 52.JánJalčák.ŽK: M.Zajac,P. Kopáč – M. Paščinský, J. Boháč. R: Petruňo.D: 200.Vynikli: M.Zajac–M. Palšák.Hažín n/Cir.: M.Kopáč–Patrik Šuľák, M. Zajac, D. Godžák, D. Michalčák, M. Tirpák, M. Kocik, M. Mišenko,T.Kopáč,P.Kopáč,S.Godžák (Š.Rabajda,T.Quecke).Vyšná Sitnica: J.Sopko–JozefJalčák,T.Švigár, JánKušnír,JurajTurčík,M.Palšák,M. Berdák,M.Paščinský,J.Boháč,D.Sivák,JánJalčák(M.Kasarda,M.Džubara).(pf,mi)

DLHÉ n/Cir. – OHRADZANY 2:1 (1:1) Futbalistom Melníkovcom a spol. sa zvyklonadlžanskomtrávnikudariť,čo vývojompotvrdilajtentozápas.Ajkeď viac z hry mali domáci, skóre sa dlho nemenilo,popolhodinehryzahrávalV. Melník rohový kop a hlavička Olexu ĽUBIŠA – KOCHANOVCE 0:2 (0:0) naplasieť.Eštedoprestávkyvšakstihli Doprvejšancesadostalidomácizáslu- Dlžaniavyrovnať,v 40.min.Cibuľaaj hou Kuľusa. Síce neuspel, ale naďalej keďnadvakrát.Obrazhrysanezmenil hrozil rýchlymi brejkami. Na kocha- ani po obrátke, domáci boli svižnejší, avšakneefektívni,hostiahrozilibrejkal l l Z O S TAVA K O L A l l l mi, na ktorých konci číhal V. Melník. Zdalosa,žetoužostaneprideľbeboJ. Sopko (V.Sitnica,1) dov, keď si v 83. min. postavil Uchytil M. Zajac F. Regula J. Jalčák loptunarohovýkopa kopompriamood (Hažínn/Cir.,1) (Ubľa,1) (V.Sitnica,1) zástavkyskóroval.Dôležitébodysiuž G. Ondík M. Cibuľa M. Bešák V. Škovranko vziaťnenechali.Góly: 40.P.Kováč,82. (Ľubiša,1) (Dlhén/Cir.,2) (Ptičie,2) (Modran/Cir.,1) M.Uchytil–33.Olexa.ŽK: P.Kováč– R.Mata.R: Fecura.D: 150.Vynikli: M. M. Hromadka D. Olah T. Sima Cibuľa–V.Melník.Dlhé n/Cir.: Račko (Ulič,2) (Borov,3) (Kochanovce,1) – Gazda, Burik, M. Krivjančin, Štofik, (klubovápríslušnosťapočetúčastívZostavekola)

Uchytil, R. Krivjanský (L. Piškanin). Ohradzany: Hrubovčák – Olexa, R. Mata,J.Tkáč,Otavka,J.Mata,V.Melník, Frajtko,T.Tkáč, M. Melník, Jozef Karnaj(Šmajda,Šudik).(vf) UBĽA – PTIČIE 0:2 (0:1) Pre domácich nešťastný úvod, lebo hneď v 3. min. ptičanská nevinná krídelnáakciaznamenalaichradosť,keď Hucovič mal pred sebou odkrytú časť brány. Skôr to bol medzišestnástkový futbal,šancíveľanebolo,i keďRákmuselv trochprípadochreflexívnezasahovať.Ublianskasnahasastupňovalav II. polčase,„Hačure“všakčakalinabrejk. DomáciM.PeštíkaniPavlinašancenevyužili,súpervšaknáskokzvýšilkanonierom Karasom. Napokon ublianska nulaostala,lebov 85.min.Darjaninzahodilpokutovýkop,takžekalichhorkosti bolvypitýdodna.Góly: 3.Hucovič,78. Karas.ŽK: nikto.R: Skalka.D: 100.Vy nikli: Regula–Bešák.Ubľa: Seman– T.Peštík,F.Regula,E.Pavlina,Bilčák, Maleš,Darjanin,L.Pavlina,Onufer,M. Peštík,Mitro(J.Chochla,Dzoba,Beris). Ptičie: Rak–Jalč,M.Čirák,V.Gavaľa, Karas, Tomovčík, Bešák, Lenik, Patarák,Hucovič,Maličký(Lazor,Švik).(vd) MODRA n/Cir. – KOŠAROVCE 4:0 (0:0) „Bocani“začaliasiv odpustovo–dožinkovejnálade,malivýraznúúzemnú prevahu, avšak zakončenie ležérne. Výborné príležitosti mali postupne Okoš, Ľ. Harakaľ, D. Valkučák, M. Hančárvolalipogóloch.Hostiaodpovedali dvoma brejkami, ale Hoľko ani Sabol neuspeli, keďže ich dobrým postrehom vychytal Mucha. Druhé dejstvo(asipo„sprche“v kabíne)začali Modrania čítankovo: v 52. min. po jednoduchejakciiotvorilskórekrížnou strelou M. Hančár, o dve minúty sa individuálnouakcioupresadilD.Valkučák.NarozdieltriedyzvýšilŠkovranko z peknej kombinácie, výsledok stanovil, keď premenil pokutový kop za podrazenieHarakaľa.Hostiav závere pohrozili Hrežom. Slušné, korektné stretnutie. Góly: 62. a 73. Škovranko (1z 11m).52.M.hančár,54.D.Valkučák. ŽK: J. Nazad, A. Lukáč (Košarovce). D: 150. R: Varga. Vynikli: M. Hančár –A. Lukáč. Modra n/Cir.: M. Mucha–M.Okoš,P.Bezeg,R.Mikula, D. Havrilik, V. Škovranko, M. Hančár,L.Hreha,D.Valkučák,Ľ.Harakaľ,D.Karľa.Košarovce: J.Nazad –M.Sabol,J.Sabol,G.Dysko,V.Majerník,J.Karabin,L.Nazad,A.Lukáč, P.Sabol,M.Hoľko,P.Hrežo.(šh)

Kochanovce 3 3 0 0 9:2 9 Ptičie 3 3 0 0 8:2 9 Borov 3 2 1 0 9:2 7 Ulič 2 2 0 0 9:1 6 Modrá n/C 3 2 0 1 6:3 6 Dlhé n/C 3 1 1 1 5:6 4 Ubľa 3 1 0 2 6:5 3 V.Sitnica 2 1 0 1 2:3 3 Ľubiša 3 1 0 2 5:7 3 FK Humenné 3 1 0 2 4:8 3 Košarovce 3 1 0 2 3:7 3 Zubné 3 1 0 2 2:7 3 Ohradzany 3 0 0 3 2:9 0 Hažín n/C 3 0 0 3 3:11 0 Uličui Ohradzanombudúposezóneodrátané3body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

20. 8. 2012

www.podvihorlatom.sk facebook.com/novinypodvihorlatom

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Váš Volkswagen partner: Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Mierová 99, Humenné, tel.: 057/775 03 52, mob.: 0903 445 263, porvaznik@s-autoservis.sk Agentúrny predajca: Vranov n.T., Hronského 1115, tel.: 057/ 442 47 45, mob.: 0918 248 959, blascak@s-autoservis.sk www.s-autoservis.sk

Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. Inzercia Michaela Kobanová. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. publicistiky a spravodajstva – M. Šimkulič, A. Šimkuličová) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Škuba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk, www.podvihorlatom.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15.30 hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Nov ­ á­ MÄS ­ IAR ­ EÒ otvor ­ en ­ á­ !!! M ä s o zaveľkoobchodnéceny

-

POZOR!

VEĽKÝVÝPREDAJSKLADOVÝCHZÁSOB Stavebnáfirma ponúka na predaj

ISOVERFASÁDNYPOLYSTYRÉN EPS 70F hr. 100 mm

3,55€ bez DPH / 1 m2

Tržnica OC – Družstevná ul. 36 HUMENNÉ PO – PIA 8.00 – 17.00, SOB 8.00 – 12.00

v cene

Ďalšie prevádzky: zelenina l domáce cestoviny l ovčí syr, bryndza, med l výpredaj textilu / rifle od 5 EUR l sklenené zaváracie poháre a viečka l LACNÝ ALKOHOL l DROGÉRIA l autodiely

l odber v Humennom l minimálne množstvo k odberu 150 m2

Priamo u zákazníka 0915 869 735 0911 869 735

RENOVÁCIAVANÍ

20.8.2012

F i r m a VA S

pon úk a preb íj an iea preč isten ie odp ad ov ýchpot rub í od WC, umý va diel, gu li čiek, pi soá rov, dažďo vých zvo dov až po ka na li zá ciu.

Tel.0918999814non–stop

FirmaDAPET,spol.s r.o.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0902998823.

ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kontakt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

TUTTI RISTO R ANTE (bývalá pizzeria Európa – centrum Juh) Ponúka:posedenie v nových priestoroch a príjemnej atmosfére ` chutné jedlá, obedy a večere ` usporiadanie krstín, sv. prijímaní, birmoviek, životných jubileí ` priestory na pracovné i športové stretnutia Objednávky: 0905 634 479

+ donáška

0915 440 800

0944 006 809 l 0918 302 822

Strojárska spoločnosť

Strojlab­s.r.o.­Medzi­la­borce Čsl. armády 140, 068 01 MEDZILABORCE

prijme IHNEĎ pracovníka doTPP na pozíciu:

STRIE­K AÈ (prax v odbore výhodou) Kontakt: Ing. Peter Čeremeta e-mail: ceremeta@strojlabsro.sk

tel. 0905140175


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

H U T N Ý a S Ta V E B N Ý M a T E R I Á L

Spomienka

PLUS s.r.o.

Mierová ulica v Humenom (podstrač ounôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE

NAJLACNEJŠÍ­V­REGIÓNE! Akpreukážetelacnejšiuponuku, myvámdodámetentotovar ešteo 4% lacnejšie.

A KC I A :

Ceny krytiny LINDAB

(pri odbere kompletného strešného systému)

od PH už bez D 9€ 4,9

_ DaRčEKOVé PREDMETY _ VÝZDOBa KOSTOLOV a SPOLOčENSKÝCH MIESTNOSTí

OBjEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽa: na požiadanie

Poskytujememontážkrovovastriech PREDAJ:

u u u u u u u u

Strešné krytiny LEXAN Rúry kúrenárske a konštrukčné Plechy čierne a pozinkované Profily L, T, U, I Oceľ betonárska Kari siete Odkvapový systém Ťahokov, drôty

% 15 c – 5 % via a

REMI PLUS, s.r.o, Mierová 94, Humenné Tel. 0905 526 775, 0908 993 448, 057 775 2562 rremi2@stonline.sk

NO­VÁ­MÄ­SIA­REÒ /veľkoobchodné ceny/

TržnicaOC Družstevná36,Humenné

RENOVÁCIA BYTOVÝCH JADIER obklady, dlažby podhľady, podlahy voda, elektrika

pokládka zámkovej dlažby

0905 111 810 www.bytovejadrahe.sk

RISTORANTE ANNA Osloboditeľov 114 (bývalýAgrostav)

PRENAJMEME PRiEstoRy staničná 11, Humenné

Humenné Prijímame objednávky na posedenia, krstiny atď.

VÝHoDNÁ CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní, drobných prevádzok aj reštaurácie.

0905 647 789, 0907 929 369

20. 8. 2012

Tel.

0917 435 503

ZÁKLADNÁ­ŠKO­LA­internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským s MŠ, Lesná 28, Humenné vám ponúka vyučovanie na našej škole Výhody: - rodinný typ školy (menší počet žiakov) zabezpečí individuálny a flexibilnejší prístup k potrebám žiaka - Materská škola, Školský klub, ktoré reflektujú a vedia sa prispôsobiť pracovnému času rodičov - zrekonštruovaný moderný školský internát pre deti zo širokého okolia; môže pomôcť aj rodičom dochádzajúcim za prácou, pričom budú vedieť, že o ich deti je postarané Prečo študovať na našej škole? - výber pestrej palety jazykov už od 1. ročníka (anglický, rusínsky, nemecký, ukrajinský, ruský) - folklórny spevácky súbor NEZÁBUDKA (jediný svojho druhu v Humennom) - novinky od školského roku 2012/2013: anglický jazyk v geografii, alebo geografia po anglicky / regio nálna výchova (obohatená o dramatickú výchovu), ale najmä zameranie na zvyky a tradície rusínskej a ukrajinskej kultúry na našom území - udržiavanie, rozvíjanie a zachovanie kultúry Rusínov a Ukrajincov - kvalifikovaný tím skvelých učiteľov - podľa možnosti podpora talentovaných detí zo sociálne slabých rodín finančným príspevkom Zachovanie kultúry v tomto regióne je veľmi dôležité a udržanie základných inštitúcií ako sú materská a základnáškolabymalobyťprenásprioritou.Staršiageneráciavymieraa mladúdôslednenevychovávame k národnýmhodnotám,a toajpreto,žev mnohýchobciachs rusínskoua ukrajinskoukultúroubolov minulom roku zlikvidovaných veľa škôl. Zabráňme asimilácii, naučme deti počúvať príbehy a rozumieť im! našaškolajetuprevása myurobímevšetkopreto,abybolaspokojnosťnaobochstranách. mikulášPetrašovský,riaditeľškolya kolektívZŠ

Spustlaužzáhrada, spustolajdvor,tichojev dome, nepočuťTvojekrokya hlasv ňom. Ťažkoa smutnojenámvšetkým, ničužniejetaké,akébolopredtým. Odišlasinámnavždy, osudtotakzariadil, žemuselasinásnečakaneopustiť. S veľkým žiaľom v srdci si 24. augusta pripomenieme smutné 1. výročie náhlej smrti milovanej mamky, manželky a babky justiny MEDVIĎOVEj z Čertižného, ktorá nás vo veku 63 rokov navždy predišla do večnosti. So žiaľom, ale stálou láskou v srdci na ňu spomínajú dcéra Ivana, syn Ľubo, manžel Ivan, zať Ivan, nevesta Viera. Na jej veľkú lásku a dobro nikdy nezabudnú vnúčatá Dávid, Ivka, Alex a Bianka. Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Časplynieakotichejriekyprúd, ktoVásmalrád,nemôžezabudnúť. S tichouspomienkou k Vášmuhrobukvetypoložíme a priplamienkusviečkysapomodlíme. Smutné prvé výročie úmrtia si pripomíname 20. augusta, keď nás navždy vo veku 72 rokov predišla do večnosti Mária PETRUŠOVÁ z Oľky. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli. Dcéra Tatiana s rodinou, syn Juraj s rodinou, syn Štefan s priateľkou a brat Štefan s rodinou. Žiarilaz vásláskaa dobrota, budetenámchýbaťdokoncaživota, ajkeďužniestemedzinami, v našichsrdciachžijetestáles nami. 19. augusta uplynulo 10 rokov, keď nás opustil milovaný otec, dedko a pradedko Vasiľ FERčÁK a 4. septembra si pripomenieme jeden smutný rok, keď nás navždy predišla do večnosti Mária F E R č Á K O V Á, rod. Rudíková zo Stariny. Spomínajú dcéra Božena s rodinou a synovia Václav a Miroslav s rodinami.


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

20. 8. 2012

I n z e r á t y p r i j í m a m e a j t e l e f o n i c k y n a è . 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám záhradu s murovanou chatkou v ZO Pokrok v HE. Tel. l Prenajmem, alebo predám 0918 302 831. 2–izb. byt v centre mesta HE. l Predám stavebný pozemok Tel. 0918 996 169. v Humennom, ul. na Podskalku (IS l Prenajmem kancelárske a hl. cesta 80 m od pozemku). Cepriestory v ZPB (oproti MsÚ) na 20 Eur/m2. Tel. 0907 082 450. v HE. Tel. 0911 267 318. l Dám do prenájmu rekreačnú l Predám BUKOVÉ PALIVOVÉ chatu (7–miest) na Zemplínskej ší- DREVO. Cena 28 Eur/prm (s dorave – Kamenec. Kúpeľňa a WC, vozom). Tel. 0918 488 111. kuchynka (plyn. sporák, chladnič- l Predávame dosky za výr. ceny / krbové drevo 25 Eur/prm. Tel. ka, riad). Tel. 0907 591 937. l Dám do prenájmu chatu v RO 0905 256 238. Domaša – Eva. Tel. 0908 132 861. l Predám bukové odrezky. Tel. l Dám do prenájmu chatu v RO 0908 102 786. Domaša a Zemplínska šírava. l Predávam PALIVOVÉ DRETel. 0915 560 780, 0903 904 520. VO. Tel. 0917 840 571. l Víkendy a dovolenky na chate l Predávame palivové drevo. v RO Domaša – Eva. Tel. 0903 Tel. 0908 371 259. l Predávam PALIVOVÉ DREVO. 639 818. l Prenájom lešenia za výhodnú Tel. 0917 083 374. l Predám TATRANSKÝ PROFIL cenu. Tel. 0903 527 409. – PERODRÁŽKA (brúsený): 1. tr. 4,30 Eur a 2. tr. 3,30 Eur/m2; dlážkovicu a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982. l Kúpim stavebný pozemok l Predám bločky po rev Humennom a blízkom okolí. Tel. konštrukcii RD. Cena 1%. Tel. 0915 609 513. 0915 965 305. l Predám RP – Euro 1000T (možnosť prerobenia na fiškálnu). Tel. 0911 256 749 (prac. dni 9–15 hod.). l Predám Yamahu XT 600 v pojazdnom stave. Cena 580 Eur. l Predám komplet zrekonštruo- Tel. 0905 122 774. vanú garsónku (22 m2) na Dobri- l Predám zánovný skúter anskeho ul. v HE, vrátane vstava- Keeway–Hurricane. Cena 350 nej kuch. linky, varnej dosky, Eur. Tel. 0907 107 603. chladničky. Cena 14 500 Eur. Tel. l Predám ZETOR Super 50 0907 121 553. (dobrý techn. stav), cena dohol Predám 2–izb. byt v OV na dou. Tel. 0915 864 080. Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 l Predám MALOTRAKTOR 707 331. dom. výroby (1–valec Slávia l Predám 2–izb. byt (OV, 64 m2) motor, 4x4) s príslušenstvom. na Mierovej ul. v Humennom. Tel. 0904 769 070. Dobrá poloha, blízko centra. Tel. l Predám ŠKODU 120 L, r.v. 00421 908 215 861. 1983, najazdených 67–tisíc km – l Predám 2–izb. byt (s balkónom) garážovaná, v zime nejazdená, v centre mesta HE. Cena doho- dobrý techn. stav. Cena dohodou. dou. Tel. 0905 153 944. Tel. 057/ 778 2242. l Predám 3–izb. byt (OV) v Hu l Predám KRAVSKÝ HNOJ (aj mennom. Tel. 0948 465 770. l Predám 3–izb. byt na Komen - doveziem). Tel. 0905 592 766. ského ul. v Snine. Cena dohodou. Tel. 0907 979 098. l Predám 3–izb. byt v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám kompletne zrekonštruovaný 3–izb. byt na Labo- l Predám šteniatka BÍGLA reckej ul. v HE. Nízke náklady na (čistokrvné bez PP), zaočkované a odčervené. Odber možný ihneď. bývanie. Tel. 0907 975 889. l Pre dám no vostavbu RD Cena dohodou. Tel. 0915 459 648. s po zemkom 0,5 ha v Lackov- l Predám šteniatka ZLATÉHO ciach. Ce na do ho dou. Tel. 0915 RETRIEVERA (bez PP). Tel. 0904 769 070. 944 444. l Predám starší rodinný dom l Predám šteniatka KAUKAZSKÉ v Zá vadke (roz lo ha 668 m2, HO OVČIAKA. Odber možný ihneď. elektrika, plyn, voda). Tel. 0918 Tel. 0915 897 330. 235 605. l VÝHODNE predám poschodový obývaný RD v Ohradzanoch. Tel. 0905 444 912. l Predám rodinný dom v centre Humenného. Cena 160–tisíc Eur. l VYMEŇTE svoj ÚVER za vý hodnejší BEZ PRÍJMU a RUČETel. 0907 905 453. NIA. Tel. 0918 716 807.

Prenájom

Kúpa

Predaj

Drobnochov

Rôzne

l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev (všetky stupne). Tel. 0908 145 872. l Výkup / predaj / servis mobilných telefónov. Chemlonský internát na ul. 26. novembra v Humennom. l PEČIEM zákusky a torty na rôzne prí le ži tosti. Tel. 0918 687 599. l Máte problémy a chcete sa ich zbaviť? Máte prekliatie, porobenisko? Príde p. Tereza. Možete sa objednať na tel. č. 0914 212 382. l Orez a zrez stromov horolezeckou technikou. Tel. 0908 848 789. l Ponúkame PRESTAVBU byt. jadier – obklady a dlažby, omietky, sadrokartón / pokládku pláv. podláh. Tel. 0948 573 033. l ZATEPLÍME váš DOMČEK. Výhodná cena. Tel. 0903 527 409. l NÁTERY STRIECH. Tel. 0905 480 575. l Kvalitné NÁTERY STRIECH. Záruka – Dohoda. Tel. 0905 513 618. l ZÁMKOVÁ DLAŽBA – predaj a pokládka za bezkonkurenčné ceny. Tel. 0907 927 970. l Lacné a kvalitné STRECHY – www.strechacentrum.sk l PREPRAVA 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l PREPRAVA OSÔB klimatizova ným 8+1 mikrobusom po EÚ. Tel. 0907 957 782.

Pozemkové spoločenstvo PRITUĽANY odpredá

DREVNÚ HMOTU po ťažbe

(cca 500 m3)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24. augusta.

tel. 0907 243 203 Predám

kuchynskú linku rustikálneho štýlu (s drezom)

Vhodná do chaty, RD... Cena dohodou 0905 865 975

Ponuka práce l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l Firma Tesar Dach s.r.o. prijme MURÁROV na prácu v ČR. Tel. 0908 089 446, 0915 779 877. l Prijmem STOLÁRA. Tel. 0905 219 967. l MALÁ DREVOVÝROBA hľadá skúseného STOLÁRA – dvere, nábytok, schody z masívu a pod. (Snina a blízke okolie). Tel. 0904 494 464. l Prijmeme PRACOVNÍKA DO DREVOVÝROBY / HARISTU a GATRISTU. Tel. 0905 256 238. l Pizza Tutti Ristorante hľadá ČAŠNÍKA / PRACOVNÍKA na rozvoz. Tel. 0905 634 479.

AKCIA FESTIVALY: ZĽAVA 15% + DOPRAVA GRÁTIS

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

Moder EFEKT s.r.o.

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Za bezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

Mgr. Jozef OĽHA

Žalúzie l Sieťky Rolety Zhrňovacie dvere 057 776 4843 / 0905 357 433 mgr.olha@mail.t–com.sk www.zaluzie–humenne.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

20. 8. 2012

BY TO VÉ DRUŽ STVO V HU MENNOM O SVO JICH SKÚ SE NOSTIACH l BY TO VÉ DRUŽ STVO V HU MENNOM O SVO JICH SKÚ SE NOSTIACH

Aby vlast ní ci by tov bo li s na šou prá cou spo kojní Zákonom číslo 182/1993 Z. z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa začala etapa vytvárania nových vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov. Občania odkupovali svoje byty za zostatkové ceny natešení, ale pojem vlastniť nehnuteľnosť a prijať z toho vyplývajúcu zodpovednosť, si začali noví vlastníci uvedomovať až neskôr. Hlavne tí, ktorí sa pustili do boja s výkonom správy samostatne formou vytvorenia si spoločenstva vlastníkov bytov. Niektorým spoločenstvám sa to podarilo, ale väčšina z nich má uzatvorené mandátne zmluvy na určité práce so správcom alebo správcovskou spoločnosťou s pocitom spokojnosti, keď ich správcovská spoločnosť presvedčila, že má jednu z najnižších cien za správu v porovnaní s konkurenčnými správcovskými spoločnosťami, ale zabudla im zdôrazniť, že bez akejkoľvek zodpovednosti, neuvedomujúc si, že zodpovednosť za správu bytového domu zostala na nich a v konečnom dôsledku s ďaleko vyššími nákladmi ako u pôvodného správcu. Bytové družstvo Humenné vykonáva správu pre 79 bytových domov. 60 v Hu- bytových telefónov, obkladov, dlažieb, výmenou prechodových dverí, pokládkou mennom, 11 v Medzilaborciach, 8 v obciach (Koškovce, Rokytov, Baškovce, dlažieb na schodisku a chodbách jednotlivých poschodí, výmenu schodiskových Udavské, Brekov, Ulič). Všetky bytové domy spravujeme na základe zmluvy o vý- okien, pivničných okien, dverí do JOP, rekonštrukcie osvetlenia montážou senzokone správy s poskytovaním komplexnej správy s majetkovou a trestno–právnou rov, núdzových svetiel, výmenu madiel na zábradlí schodiska, malieb a montáže zodpovednosťou, dlhoročnou praxou, odbornými skúsenosťami a kvalifikovanými kamerového systému, minimálne zrealizovaním predprípravy pre kamerový syszamestnancami. Kladieme vo veľkej miere dôraz na vzdelanie v oblasti tém. Montáž kamerového systému sa na bytových domoch, môžeme s hrdosťou správcovskej činnosti. Sme držiteľmi osvedčení o získanom vzdelaní s ce- povedať, osvedčil, lebo vďaka monitorovaniu spoločných priestorov kamerami aj loštátnou pôsobnosťou absolvovaním akreditovaného kurzu „Manažér správy bu- po rokoch od prevedenej rekonštrukcie, vchod nie je poškodený a bolo objasnedov“. Nové myšlienky, nápady a inšpirácie získavame na rôznych výstavách, kon- ných nemálo prípadov ako vykradnutie bytu, obťažovanie, rôzne poškodenia na ferenciách a školeniach, ktoré potom využívame pri riešení problémov na byto- autách zistené kamerami pred vchodom, vykrádanie pivníc, znečistenie spových domoch. V rámci komplexnej správy poskytujeme právnu agendu, technic- ločných priestorov napr. psom, lúpežné prepadnutia, postriekané sokle a pod. Za ko–prevádzkovú a finančno–ekonomickú agendu. Údržbu bytového fondu za- všetko najlepšie hovorí posledný prípad – lúpežné prepadnutie v bloku V9/V10, bezpečujeme vlastnou údržbou, dodávateľsky a svojpomocne. Bytové družstvo kde vďaka kamerám bol páchateľ odhalený do 24 hodín. V rámci rekonštrukcie zabezpečuje vlastnými pracovníkmi nepretržitú pohotovostnú službu a vlastnými vo vchode podľa požiadavky zatepľujeme stropy pivničných priestorov, odstraňu údržbármi rieši odstraňovanie havarijných porúch. Okrem toho sa priebežne vy- jeme latkové pivnice a murujeme nové, ošetrujeme podlahy protiprašnými a umýkonávajú plánované údržbárske práce, predovšetkým výmena vodomerov, radiá- vateľnými nátermi resp. dlažbou. Rekonštrukciu striech realizujeme vrátane zatorov, rozvodov, ventilov, kontrola a drobné opravy elektrických rozvodov v bytoch, teplenia výťahových šácht s výmenou dverí výťahovej šachty a okna strojovne vý tlakovanie požiarnych hadíc, odstraňovanie azbestov atď. Sme jedna z mála spo- ťahu, rekonštrukciou vetracích šachiet osadzovaním odvetrávacích turbín. Dá sa ločnosti, ktorá vlastní povolenie na odstraňovanie azbestových materiálov povedať, že vo väčšine domov práce na vstupoch, strechách či pri výmene okien s platnosťou na celé územie Slovenska. Práce väčšieho rozsahu zabezpečujeme spoločných priestorov máme urobené. Začíname realizovať práce na fasádach – dodávateľsky na základe požiadavky užívateľov bytov bytového domu. Zvoláva- zateplení a rekonštrukcií balkónov. V minulom roku sme zateplili 4 bytové domy, me zadávacie konanie – stretnutie zástupcov bytového domu a oslovených bytový dom V–1 Osloboditeľov 22, V–5 Osloboditeľov 10, blok č. 4 Tyršova 3–13 osvedčených firiem, ktoré prejavia záujem o realizáciu požadovaných prác za v Humennom a bytový dom B–2 Komenského 23 v Medzilaborciach. Zateplenie účelom obhliadky, zadania rozsahu prác a predloženia podkladov na vypracova- týchto bytových domov bolo financované z úveru a spolufinancované z programu nia cenových ponúk. Po vypracovaní cenových ponúk tieto vyhodnotíme a zašle- SLOVSEFF Európskou bankou pre obnovu a rozvoj /EBRD/ a Medzinárodným me na bytový dom, kde rozhodnutím väčšiny je vybraná firma – dodávateľ prác. fondom na podporu odstavenia JE V1 Bohunice /BIDSF/. Nenávratný príspevok Po dobre uzavretých zmluvách o dielo celý priebeh prác dozorujeme a na prevza - cez spomínaný program SLOVSEFF sa nám podarilo získať pre uvedené 4 bytie prác je pozývaný aj zástupca bytového domu. Každoročne na bytových do- tové domy vo výške 75 000 Eur. Zhrnuté jednou vetou: našou snahou je pokramoch podľa požiadaviek a plánu prác prevádzame dodávateľsky rekonštrukcie čovať v obnove bytových domov a spravovať bytové domy tak, aby vlastníci byvchodov a ich spoločných priestorov. Ich rekonštrukciu sa snažíme zrealizovať tov boli s našou prácou nadmieru spokojní. Odborne zdatných ľudí na to máme. komplexne a to výmenou vchodových dverí už s uzamykaním na magnet s dotyIng. Marta SADLOŇOVÁ, predsedníčka Bytového družstva Humenné l Milan CAPCARA, manažér správy budov kovým alebo bezdotykovým digitálnym prístupovým systémom, vrátane výmeny

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

opopcak@hotmail.com

AKCIA:

u 3 – v r s t v o v é p a r k e t y d u b F a m i l y, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur (s DPH) u kvalitná nemecká laminátová podlaha

DUB SARAGOSSA 7mm - 5,99 EUR/m2 (s DPH)

V PONUKE: plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily u eurookná u drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) interiérové dvere (v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka) Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

u

u

Bytovédružstvov Humennomzabezpečujeprácenazákladepožiadaviekužívateľovbytovbytovéhodomu.S výsledkamimôžubyťspokojní.

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

VÔD H C Ý V O AD áruka RNE ODP

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

To­tálny­výpre­daj­KERKO­vý­robkov – ceny od

4,99€ / m2

OB­KLA­DY­a DLA­ŽBY /pria­mo­z vý­ro­by/

Miroslav Gajdoš – GAJMIR, Tolstého 7, Humenné (areál býv. výkupu pri Bauteku)

tel.­ 0905­497­390

Rozvoz do 20 km ZDARMA

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalej ponúkame: 0904 222 196 - 0915 946 963 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomerné šachty žumpy septiky a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.

Profile for Pod Vihorlatom

PV2012-34  

noviny Pod Vihorlatom

PV2012-34  

noviny Pod Vihorlatom

Advertisement