Page 1

Nech vianočné sviatky prinesú do našich sŕdc pokoj, lásku, nádej a snahu byť lepšími. Šťastné vykročenie do nového roka 2012 želá všetkým redakcia Pod Vihorlatom. ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 51-52 19. 12. 2011 CENA: 0,40 €

EUROPÔŽIČKA

l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasné ho splatenia l navýšenie pôžičky bez zmeny splátky

Tel. 0908 143 139

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným, dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám

HUMENNÉ, Mierová 64/4 (dom služieb, nad Daisy) tel.: 0918 472 042, 0918 719 989 humenné@slovaktual.sk

NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné

Humenné, Jasenovská ul. – za starým mostom

MIMORIADNA AKCIA ‰ KURACIE PRSIA CHladeNé ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

kuracie stehná chladené kuracie štvrte chladené kuracie krídla chladené kurča chladené bravčové pliecko bravčové karé bez kosti bravčová krkovička bez kosti bravčový bôčik bravčové stehno bez kosti mleté mäso

– 3,85 €/kg

– – – – – – – – – –

1,89 €/kg 1,39 €/kg 1,38 €/kg 1,87 €/kg 2,95 €/kg 4,14 €/kg 3,79 €/kg 2,91 €/kg 3,85 €/kg 2,95 €/kg

Z Á K A Z N Í C K A K A R TA – N A M I E S T O B O D O V

OKAMŽITÁ

Z Ľ A VA

KARTU ZÍSKATE PRI PRVOM NÁKUPE NAD 50 €


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN HUMENNÉ 21. – 23. 12. Arthur zachráni Vianoce Zač. predst. o 16.30 22. – 23. 12. Oceľová päsť 26. – 27. 12. Jana Eyrová 29. – 30. 12. Lóve Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM SNINA 20. 12. Strom života 27. 12. Obhajca Zač. predst. 0 19.30 hod. POBIEDA MEDZILABORCE 20. 12. Obhajca Zač. predst. o 18. hod.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén 51. týždeň: ut., št. od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. piatok od 09.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 14.00 hod. do 20.00 hod. sauna 51. týždeň: ut. - pia. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 14.00 hod. do 20.00 hod. Vnútorný bazén 52. týždeň: po., ne. od 14.00 hod. do 20.00 hod. ut., št., pia. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna 52. týždeň: po., ut. od 14.00 hod. do 20.00 hod. št., pia. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 14.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok nedeľa po., ut. štvrtok piatok sobota nedeľa

51. týždeň od 11.45 hod. do 13.45 hod. od 18.00 hod. do 20.00 hod. od 14.30 hod. do 16.30 hod. od 18.30 hod. do 20.30 hod. 52. týždeň od 16.30 hod. do 18.30 hod. od 14.15 hod. do 16.15 hod. od 13.00 hod. do 15.00 hod. od 18.00 hod. do 20.00 hod. od 11.00 hod. do 13.00 hod. od 14.30 hod. do 16.30 hod. od 18.30 hod. do 20.30 hod.

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZÁSTUPKY NE ŠÉF RE DAK TO RA DO SVIATOČNÝCH DNÍ

Čo najviac potre bu jeme sú nevi diteľné hod no ty Kytièka k meninám

To,čojenajdôležitejšie,jeočamineviditeľné,píšesav Malomprincovi.Nopripravujemesanasviatkyčorazhlučnejšie,s trblietavými svetelnýmiefektmi,veršovanýmiželaniamiz internetua kolujúcimi SMS–kami,v hojnostijedála kopepseudodarčekov.Napriektomu čorazviacľudítrávisviatkys pocitomosamelostipredtelevíznou obrazovkou,ktoráväčšinouzvíťazípredzhováranímsa.Koledovanie a návštevy už nie sú in.Aj dary i radosť z obdarovania akosi stratilisvoječaro.Viacerítvrdia,ženechcúdarčeky.Nechimblízkí dajú peniaze a oni si už kúpia, čo potrebujú.A tak darujúci dáva bankovku.Žiadnerozžiarenéočiz prekvapenia,šťastiezosplnenéhosna,aleanipotešeniez darovania.Tosúužlenspomienkyna detstvo. Vedela som si predstaviť úprimnú radosť chlapca z novýchlyžiaroka lyžiarskychokuliarov,lebopredrokmiv nichšielna polnočnú omšu.Ale dnes už má každý všetko. Načo snívať, veď všetko sa dá kúpiť, všetko je ľahko dosiahnuteľné. Reklamy na každomkrokuvnucujúrýchlosplniteľnétúžby:pôžičky.Naničnemyslí–kúpsičoeštenemáš.V momentevýhodnejponukymálokto sazaoberátým,čobudeo mesiac,dva,a čibudez čoho.Nužkupujeme,lebosimyslíme,žetotakmábyť.Zadlžujemesa,strácame istotyi pokoj.Nočorazviacsadaríexekútoroma psychiatrom,lebotopiacidlžníciťahajúsosebouajsvojichblízkych.Analyticitvrdia, že takáto tendencia zaťažuje domácnosti viac ako svetová hospodárska kríza.A tak k želaniam pevného zdravia pripájam aj prianiedarujasnéhoúsudku,dostatkutrpezlivostia schopnosťtešiťsaz takýchhodnôtživota,akýmisúsúdržnárodina,spoľahlivý zamestnávateľa úprimnípriatelia. Anna Šimkuličová

ŠTUDENTI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY TECHNICKEJ VÍŤAZMI SÚŤAŽE

Uspe li v silnej konku rencii Vynikajúci úspech študentov SOŠ technickej na elektrotechnickej súťaži VSE Košice, organizovanej pre študentov vyšších ročníkov stredných škôl, znovu potvrdil vysokú úroveň prípravy mladých ľudí pre život a pre prax na tejto škole. Študenti tretieho a štvrtého ja, SOŠ technickú Humenné reročníka študijných odborov elek- prezentovali tri tímy – a veľmi trotechnika a mechanik elektro- úspešne. Naši elektrotechnici zístechnik zo Strednej odbornej ško- kali zlato i bronz. Na prvom ly technickej v Humennom na mieste sa umiestnil tím Roluto: družstevnej ulici sa zúčastnili Róbert andráši, lukáš Hostačný, v piatok 9. decembra 2011 už na Tomáš Veliký a na treťom tím 3 5. ročníku tímovej súťaže M: Miroslav Hančár, Martin duda, v tvorbe, konštrukcii i prezentácii Martin Morek. Okrem pocitu funkčných modelov elektrotech- uznania odborných vedomostí nických zariadení. V tomto roční- i zručností víťazov určite potešili ku súťažné tímy mali pripraviť aj hodnotné vecné ceny. Členovia model fotovoltickej elektrárne so víťazného tímu dostali od organivšetkými určenými technickými zátora súťaže okrem diplomov parametrami tak, ako to stanovil kvalitné netbooky, bronzoví zas organizátor súťaže VSe, a.s. Ko- výkonné mobily. Kvalitne v súťaži šice. V silnej konkurencii 16 tímov reprezentoval školu i tím SMM: z piatich škôl z Prešovského Samuel Cárik, Matúš Koprivňák a Košického samosprávneho kra- a Michal Tkáč. Mgr. Ján Matoš

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 19. 12. lekáreň MédIa, 20. 12. le káreň SUNPHaRMa, 21. 12. leká reň PRI NeMOCNICI, 22. 12. leká reň PRI KaŠTIelI, 23. 12. lekáreň dON BOSCO, 24. 12. lekáreň MédIa, 25. 12. lekáreň aVICeNa. Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: lekáreň dOM ZdRaVIa 0918 701842. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

- 19. 12. 2011

Člen ov iavíť aznéh otím uRol ut oSOŠtechnickejvHumennom–zľav a:Rób ertAndráš i,Luk ášHostačnýa Pet erVel ikýpriprez entác iisvojhomod el ufot ov oltickejelektrárne.

Od 19. 12. - 25. 12. 2011 oslavujú meniny: Judita, Dagmara, Bohdan, Adela, Nadežda, Adam a Eva, Prvý sviatok vianočný.

Kam za kultúrou l 13. EKUMENICKÝ VIANOČNÝ KONCERT 26. 12. o 14. hod. v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Vihorlatské múzeum Humenné l Qarteto – výstava ukrajinských umelcov Vasiľ Sočka, Bogdan Korž, Ľudmila Raďko – Korž, Ferenc Efran l Jedenásť mínus sedem – výstava autorských šperkov Silvie Bartovej l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l 29. 12. Stretnutie v čase vianočnom l Vo výstavnej sieni AMFO 2011 – profil členov fotoklubu Reflex. Mestské kultúrne str. Humenné l 20. 12. o 19. hod. Vianočný unplugged koncert skupiny DESMOD. Vstupné 12 € l 31. 12. od 22. hod. na námestí SILVESTER 2011 – Heľenine oči, dJ Gabriello, laserová show, vítanie Nového roka s ohňostrojom l BY SK – Obrazová správa o mestách Humenné a Brest – výstava fotografií autorov Martin Bizub, Peter Hollý, Daniela Kapráľová, Jozef Lauruský, Marek Suvák, Bohuš Tabák. Dom kultúry Snina l 20. 12. o 15.30 hod. Kultúrou dvihajme srdce a myseľ – galaprogram pre národnostné menšiny podporený Úradom vlády SR l 31. 12. Rozlúčka so starým rokom a vítanie Nového roka s ohňostrojom.

Opustili nás V HUMENNOM emil dudič, nar. 1973 Miron Homičko, nar. 1942 Oldřich Sedlák, nar. 1924 V DLHOM NAD CIROCHOU Mária Šepeľová, nar. 1928 V CHLMCI Margita Židziková, nar. 1942 V KALINOVE Vasil Krajňák, nar. 1930 V KAMENICI NAD CIROCHOU andrej Sojčák, nar. 1924 V KAMIENKE Tomáš Rošák, nar. 1984 V KOŠAROVCIACH Jozef Nazad, nar. 1937 V LUKAČOVCIACH Jozef Hoľko, nar. 1918 V MICHAJLOVE anna luťanská, nar. 1922 V NOVEJ SEDLICI Irena Bľachová, nar. 1965 V RUSKEJ PORUBE Michal andrejco, nar. 1948 V SLOVENSKEJ VOLOVEJ Mária Bačová, nar. 1919 V ZUBNOM anna Simová, nar. 1925 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

ROZŠÍRENÉ SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HUMENNOM

- 19. 12. 2011

Po slan ci schvá li li roz po čet

Policajné správy

Vo štvrtok, 15. decembra sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Zúčastnilo sa ho 23 poslancov, v závere dokonca všetkých 24. Otvorila a viedla ho primátorka mesta Humenné Jana Vaľová. Hneď v úvode poslanec Ivan Hopta navrhol zara- chodcom. Poslankyňa Jana andruchová uviedla, diť do rokovania informatívnu správu o futbale – 1. aby návrh prešli v komisiách a použili na to HFC. Návrh pomerom 13 za, 2 proti, 8 sa zdržali prostriedky zo sociálnych fondov. Poslanec andrej prešiel (info samostatne na strane 14.) Pri schva- Semanco sa pýtal o ktorých dôchodcov ide? ľovaní VZN o určení výšky dotácie na mzdy a pre - O tých, ktorí majú nad 65, 70, 75, 80 rokov? Podľa vádzku škôl a školských zariadení na území mesta neho je ich v meste okolo 3000. Ivan Hopta uvieposlanec Mocák navrhol, aby cirkevné školy na dol, že nad 65 rokov je v meste 3570 dôchodcov. území mesta dostali o cca 4000 eur naviac, aby sa Napokon sa poslanci s vedením dohodli, že tento vyrovnali štátnym. Primátorka argumentovala, že problém budú riešiť pri záverečnom účte mesta návrh VZN vychádza z platného zákona. Napokon v marci 2012. Ďalším boľavým bodom rozpočtu poslanci o tomto podnete hlasovali pomerom za bolo navýšenie zamestnancov z 83 na 91. Pred10, 1 proti, 12 sa zdržali, takže návrh neprešiel. nosta alexander ernst uviedol, že v Bardejove praCelé VZN potom poslanci pomerom za 23 schváli- cuje 98, v Michalovciach 140, v Snine 106. V príli. Oča ká va ným bo dom pro gra mu bol ná vrh pade nákladov na úrad uviedol aj rekonštrukciu teViacročného rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014. lefónnej ústredne, ktorá si pamätá ešte minulé Primátorka pred jeho uvedením pripomenula, že spoločenské zriadenie. Návrhy poslanca Ivana štát dlhuje mestu 334 tisíc eur a prijatým zákonom Hoptu na redukciu výdavkov na ples mesta, Silz dielne SdKÚ–dS samospráva príde o 270 milió - vester, festival Ber hudbu, nie drogy a koncert venov eur. Uviedla, že o rozpočte rokovali na novaný mladým pri hlasovaní neprešli. Po týchto mestskej rade 10 hodín a pripomienky z rokovania a ďalších pozmeňujúcich návrhoch (Babják – presa premietli do zníženia pôvodne navrhovaného sun prostriedkov z HNTV na Správu športových rozpočtu príjmov a výdavkov o 375 451 eur na su- a rekreačných zariadení vo výške 10 tisíc eur, ktomu 22 064 186 eur. Poslankyňa Mária Cehelská rý prešiel, Sukovský – ocenenie za prácu v rade, parafrázovala výrok z parlamentu, že nie je ume- na zastupiteľstve a v komisiách za 1 eur len tesne ním zvyšovať dane, ale znižovať náklady. Vyšla neprešiel) napokon poslanci schválili rozpočet ako s návrhom, aby namiesto kapitálových prostried- celok pomerom za 21, proti 2 – Hopta a Cehelská. Marián Šimkulič kov na re konštrukciu úra du sa vy pla ti lo dô - O ďalšom nabudúce.

Krátko po polnoci 13. decembra zdemoloval na okružnej križovatke na Staničnej ulici (pod nadjazdom) v Hu mennom, v tom čase neznámy vodič osobného auta Peugeot 206, dva erby mesta Humenné. Vodič viedol auto po Staničnej ul. smerom k železničnej stanici, pričom sa plne nevenoval vedeniu auta a vošiel s ním do stredu okružnej križovatky, kde narazil do dvoch erbov mesta Humenné. auto nechal na mieste nehody a odišiel. Predbežná majetková škoda je 1 000 eur. asi hodinu po nehode sa na Obvodnom oddelení PZ v Humennom prihlásil 26–ročný muž z Vyšného Hrušova. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol, výsledkom bola prítomnosť 2,79 promile (1,32 mg/l) alkoholu v krvi. kpt. Mgr. Daniel Džobanik

RO KO VA NIA O PRE LOŽKE CES TY NA TRA SE LIPNI KY – UBĽA

Ná vrh mô žu pri po mienko vať aj obča nia

V OSADNOM HORELO

Takmer päť hodín trval nočný zásah hasičov v obci Osadné, kde likvidovali požiar rodinného domu. Udalosť nahlásili v sobotu 17. pred 19. hodinou. Na zásahu sa podieľalo päť hasičov, pri požiari sa nikto nezranil a škodu odhadli na zhruba 24 900 eur. (laš)

REKONŠTRUKCIA NEHODY

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom oznamuje občanom, vodičom, že v pondelok 19. decembra v čase od 9.30 do 11.30 hod. bude na úseku cesty I. triedy I/74 medzi obcami Kamenica nad Cirochou a Hažín nad Cirochou obmedzená premávka z dôvodu rekonštrukcie dopravnej nehody. pplk. Mgr. Ľuboš Kračanský

Zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC) sa minulý týždeň zišli na pracovnom stretnutí na pôde humenského i sninského magistrátu s dotknutými subjektmi, kde sa uskutočnilo verejné prerokovanie „Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie stavby I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, preložka cesty v dĺžke 106 km.“ Zúčastnení boli oboznámení s tech- najmenej znehodnocujúce. Napoje- ca (do Uble) červený variant. Ku nickým riešením a navrhovanými nie obce Jasenov na obchvat všetkému sa môžu vyjadriť aj občaalternatívami preložky cesty, infor- úrovňovo ani mimoúrovňovo ne- nia a svoje stanoviská zaslať samovala Gabriela Mareková zo SSC. existuje. SSC požiadala Krajský sta- mostatne, alebo prostredníctvom Úsek Strážske – Ubľa je riešený vebný úrad o určenie príslušnej inšti- obce na Ministerstvo ŽP SR. (mš,jj) v dvoch alternatívach, zároveň bol túcie stavebného úradu – rozhodol posudzovaný aj nultý variant (stav, o meste Humenné. Voči územnému POĎAKOVANIE HUMENSKÝM POLICAJTOM ZA STATOČNOSŤ A OBETAVOSŤ keby sa preložka nerealizovala). rozhodnutiu sa odvolala obec Jaseako nás informoval zástupca primá- nov. KSÚ v Prešove zistil nezrovnatorky Humenného Ing. arch. andrej losti a vrátil ho na opätovné preroko- V mene starostu obce Udavské, a manželov Mariána a Marty Štofčíkových Semanco, úseky Humenné a okolie vanie. V územnom pláne VÚC z ro - (Udavské č. 353) ďakujem – por. Mgr. Martinovi Dudičovi a nstrm. Bc. La– Brekov, Hažín, Kamenica a Modra ku 2008 je tento variant zahrnutý dislavovi Orlejovi z Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom za sú riešené v dvoch variantoch obch- a bol schválený vládou. Územný ich rýchly zásah, statočnosť a obetavosť pri záchrane života a majetku. vatmi mimo obcí. Humenného sa plán mesta Humenné je z roku V sobotu 10. decembra popoludní Okamžite upozornili syna majiteľov dodotýka problematika obchvatu 2006. V roku 2012 ho budeme organizovala ZO SZTP v obci predvia- mu, privolali hasičov a sami sa pokú mesta. Vláda na svojom výjazdo- aktualizovať, keďže ÚP VÚC je pre nočné stretnutie členov, ktorého sa zú- šali požiar uhasiť. Oheň sa rýchlo šíril, vom zasadnutí v roku 2010 schváli- nás záväzný, uviedol zástupca pri- častnili aj manželia Štofčíkovi. doma syn Ľubomír chcel odviazať suse la zo 106–km trasy niektoré investí- mátorky. V prípade Sniny a okolia, zostal len ich syn Ľubomír, ktorý si dovho psíka, aby ho zachránil. Pricie ako prioritné, medzi nimi aj úsek existuje nebezpečie zosuvu svahu nevšimol, že za ich domom niečo horí. tom však nešťastne spadol do výkoBrekov–Hažín, čiže aj obchvat Hu- na cestu a čiastočne aj pod ňou Našťastie, okolo 17–tej hodiny pre- pu budúcej pivnice, zranil sa a zostal menného. Zvolený variant, ktorý vy- v smere k železničnej trati v úseku chádzala autom okolo ich domu po - v bezvedomí. aj v tomto prípade polichádzal ako najvýhodnejší, neasa- Snina – Stakčín. V úseku Humenné licajná hliadka s por. M. dudičom cajti rýchle zasiahli, podali zranenénuje žiadne budovy a v prípade – Snina sa ako najvýhodnejší javí a nstrm. l. Orlejom, ktorí zbadali po- mu prvú pomoc a privolali RZS. environmentálnych zásahov sú modrý variant, Snina – štátna hrani- žiar prístrešku dreva a stodoly. Tomáš Pastirák, starosta Udavského

Po má hať a chrá niť

Z POSLEDNÉ HO TOHTO ROČNÉ HO ZA SADNU TIA SNINSKÝCH POSLANCOV

Z pranostiky

Zastu pi teľstvo už ne bo lo uzná ša niaschopné

l Po studenom decembri, ak je zem snehom zakrytá, nasledujúci rok nám dá veľa žita l Ak sú v decembri na stromoch ešte šišky, zima nebude dlhá l Aký je december, taký bude jún l Ak je na Vianoce nebo čis té, bude úrodný rok l Zelené Viano ce, biela Veľká noc l Ak sv. Štefan blaho vyfúka, bude pekná jar l Zima, ktorá koniec roka nesie, ešte dlho s nami trasie l Deň silvestrovský ukáže čas augustový l O Silvestra, pápeži, snežík si dlho poleží. (cin)

Za rokovací program IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine 15. decembra hlasovali všetci (šestnásti) prítomní poslanci, aj s menšími úpravami. Pri schvaľovaní najdôležitejšieho bodu došlo ku kurióznej situácii, keď primátor ohlásil, že poslanci práve schválili mestský rozpočet. Zároveň medzitým niektorí po slanci stačili vytiahnuť karty z hlasovacieho zariadenia a začali opúšťať rokovaciu miestnosť. Prešiel návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) a určite ho ešte ovplyvnia prichádzajúce dane. V zásade, mesta o podmienkach poskytovania dotácií a ne - rozpočet je hotový a nazval ho ako najlepší sninský rozponávratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta. l Pri čet za danej situácie. V rozprave vzišli aj dva poslanecké doplnku č.3 k VZN o miestnych daniach a miestnom po - návrhy – M. Balog (Smer–Sd) pôvodný návrh dopĺňal platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a J. Regec (SdKÚ–dS) prezentoval rozpočet „videný“ boli poslanci proti ich zvyšovaniu. l Prestávka bola urče- ich poslaneckým klubom. Za obidva návrhy poslanci ná aj valnému zhromaždeniu spoločnosti VPS Snina, s. zahlasovali (po 12). Potom ale nastala vyššie uvedená r. o. l Kľúčovým bodom zasadnutia MsZ bol rozpočet situácia. Keďže prítomnosť poslancov už nedosahovala mesta Snina na rok 2012. Primátor Štefan Milovčík ho nadpolovičnú väčšinu, primátor ohlásil, že v rokovaní sa ohlásil ako prebytkový, pripomenul, že rozpočet je živý pokračovať nebude (zostalo 15 bodov). (jj)


INZERCIA

G OLDEX Nám. slobody, DS Centerum, Humenné (pri bývalom priemyselnom trhovisku) do 30. decembra 2011

Fiat ASTA Humenné ď a k u j e všetkým klientom a obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2011, p r a j e veľa úspechov a zdravia v roku 2012.

S touto populárnou knihou je záhradníčenie hračkou. Obsa huje množstvo pestovateľských tém, od výsevu zeleninových semien až po vybudovanie jazierka pre drobné živočíchy. Každý z vyše 200 projektov v tejto knihe, tematicky takých rozmanitých ako sadenie jarných cibuľovín, či pestovanie thajských byliniek, vám ukáže všetko, čo potrebujete: materiály, ideálne stanovište, správne načasovanie i priebežnú starostlivosť a šikovné triky. Kniha vznikla v spolupráci s Kráľovskou záhradníckou spoločnosťou, poprednou svetovou autoritou v oblasti záhradníctva. Tvorí ju bohatý mix podrobných postupov, inšpiratívnych návrhov na výsadbu a fotogalérie rastlín a ich farebných kombinácií. Mária lešková

VIANOČNÉZĽAVY

l Drogéria – 10 % l Parfuméria – kozmetika – 20 % l Odevy – 50 % darčeky od nás, potešia vašich blízkych

- 19. 12. 2011

ilustračné foto

- PODVIHORLAT OM -

AKCIA

4


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

SKAUTI PRINESÚ BETLEHEMSKÉ SVETLO AJ DO HU MENNÉ HO

Pla mie nok, kto rý spá ja ľu dí

- 19. 12. 2011

Je di neč ný pô ži tok

DivadelnýsúborZoči,ktorýpracujev CVČDúhaa ktorýmámoSkautskí dobrovoľníci budú už po 22–krát roznášať na Slovensku betlehemské svetlo. Plamie- mentálne13členov,siv pondelok nok odpaľuje každý rok z miesta narodenia Ježiša Krista dievča alebo chlapec z Rakúska, kto- 28. novembra pripravil špeciálne rý sa pre svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať spolužiakom stal Dieťaťom svetla. divadelné predpoludnie pre Tento rok bol plamienok odpálený 21. nospojiť aj Humenné s ostatnými mestami na žiakovSpojenejškolyinternátnej vembra v Bazilike Narodenia Pána v Betle Slovensku a vytvoriť symbolickú reťaz Svetla. v Humennom. V 45 minútovom heme 11–ročnou Sarah Schinwald z de Plamienok zo Svätej zeme sa dostane do programe videli hostia pantomidinky Munderfing v Hornom Rakúsku, Humenného 24. decembra. Obyvatelia mickýpríbehŽltá–modrá,v ktoktorá je dobrovoľníčkou mladých hasibudú môcť odpáliť svetlo od humenských romsúpereniedvochfariebo to, čov, miništrantkou a aktívne sa zapája skautov od 9. do 14. hod. na námestí pri ktorá je krajšia, skončí vznikom do projektov pomoci, ktoré organizuje stromčeku, na Sídl. III. pred kostolom zelenej farby. V Orechovej jej ško la. Betle hemské svetlo sa Troch Košických mučeníkov a na Sídl. rozprávke to bolo o rozmaznaodovzdá va odpá le ním pla mienka zo pod Sokolejom pred kostolom Sťatia sv. nejprincezneja sadeplnomoresviečky na sviečku, z ruky do ruky Jána Krstiteľa. Všetky informácie nájdete chova v krátkompríbehunazámedzi miliónmi ľudí. Naším cieľom je aj na www.skautihe.sk alebo vám ich radi versmedeťomzoSŠIvysvetlili, odovzdať plamienok z Betlehema čo poskytneme na 0908 839 690. Betle- ako rozoznať čarodejnicu. Svet najväčšiemu počtu ľudí, aby tento symhemský plamienok nám pripomína, aby rozprávok a fantázie ožil na jabol ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porosme sa snažili budovať jednotu a mier v na - viskuv bábkovejsáleCVČDúha zumenia zavítal počas týchto Vianoc aj šich životoch i v našom okolí. Prijmime ho, a žiaci SŠI si ho v úsmevných k tým, ku ktorým sa doteraz nedostal. Tak, šírme ďalej a symbolicky spojme Slovensko spomienkachodnieslizosebou. ako tento plamienok spája ľudí, chceme v žiarivej reťazi svetla. Jozef Lenarčič Zuzana Švecová

ANDREJ SMOLÁK V ROLI STOPUJÚCEHO MIKULÁŠA

Prekva pe nie, pouče nie, zá ži tok

Zo Sniny do Popradu v sobotu 10. decembra ráno vyštartoval autobus plný žiakov a ich rodičov. Pod Brekovským hradom ich zastavil nevšedný stopár – vzali ho s nadšením. Bol to pravý bacuľatý Mikuláš, torickom námestí Spišskej Sobocelý v červenom, s vrecom a pali - ty, ktoré vychovalo vynikajúcich cou, ktorý za básničky a pesničky hokejistov – Petra Bondru, Ľuboodmeňoval sladkosťami. a tak ša Bartečku a Radoslava Suchéžiaci Súkromnej ZUŠ andreja ho, sa všetci s radosťou vrhli do Smoláka aj tohto roku boli s Miku- vôd aqua City v Poprade a vy lášom na výlete. Cestou sa zasta- chutnali všetky atrakcie, ktoré im vili v Spišskej Sobote, kde v mi - prostredie ponúklo. Cestu domov nulosti pobudol aj kráľ Matej sprevádzal spev, spokojnosť Korvín, zašli do kostola sv. Juraja, a očakávanie ďalšieho nezaktorý nedávno navštívila aj krá- budnuteľného spoločného zážitľovna alžbeta. Po exkurzii na his- ku. Mgr. Eva Goľová V rámci cyklu Rezervované pre ženy – inšpiratívne popoludnie vo Vihorlatskej knižnici sa v utorok 13. decembra štyri desiatky žien všetkých vekových kategórií stretli, aby sa naučili zdobiť vianočné medovníčky. O osvedčené triky a tipy sa s nimi rada podelila Ľudmila Belejová, ktorá sa tejto tradícii venuje takmer desať rokov. Vysvetlila, z akých surovín pripraviť cesto, vykrajovať ho, upiecť a čo je potrebné na prípravu polevy na zdobenie. Nasledovala výmena skúseností, receptov na medovníky a vytváranie ozdobných vzorov. dámy si vlastnoručne vyzdobené medovníky vzali domov. Stanú sa voňavými ozdobami ich vianočného stromčeka, súčasťou slávnostného pečiva, či ako nezvyčajný darček. Príjemná atmosféra, ktorá sa niesla celým podujatím bola jedinečná, voňavá a nezabudnuteľná. Vihorlatská knižnica želá všetkým príjemné a pokojné vianočné sviatky a nech si každý z vás nájde pod stromčekom to, po čom túži. Možno aj s láskou originálne ozdobený vianočný medovník. Mgr. Miriam Vojsová

SvätýMikulášprišielobdariťajdetičkyv Rovnom,keď7.decembra zavítal aj do chrámu Narodenia Panny Márie. Rozžiarené očká detí, krásnebásničkya pesničkyprivítalidlhoočakávanéhoMikuláša,ktorýimnaoplátkupriniesolbalíčkysladkostí.Mgr. Vladimíra Janitorová

Ko mi sia rozde ľo va la Blížiace sa vianočné sviatky poznačili aj obsah rokovacieho programu Bytovej, sociálnej a zdravotníckej komisie pri MsZ v Snine. Podľa slov jej predsedníčky MUDr. Márie Kostelníkovej, komisia vyhovela 20 žiadateľom (z 22) o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, za jeden mesiac im už vyplatila celkovú sumu 570 eur. Okamžitú pomoc z dôvodu úmrtia jedného člena rodiny pridelila komisia vo výške 251 eur. V budúcnosti už pravdepodobne komisia nebude môcť vyhovieť takému množstvu žiadostí, pretože bude brať do úvahy dlh žiadateľov voči mestu (VZN). (jj)

V obdobírozdávaniamikulášskychdarčekovnaZŠs MŠv Uliči už tradične organizujeme spevácku súťaž „Mikulášska superstar“.Organizátormipiatehoročníkasúťažeboliajtentokrát deviataci,ktoríspojilikreativitus originalitoua zvládliúlohuscenáristov,režisérov,zvukárov,vizážistovi moderátorov.Nafinálovompredstavení9speváčoka 2duets gitarovýmdoprovodom boli brány školy otvorené všetkým. Mikulášskou superstar sa stalasiedmačkaLeaNovotná,a dvojicaKarinaMarčákováa DominikaKusinová,tiežžiačky7.ročníka. Jana Kočanová


6

- PODVIHORLAT OM -

Mi chal FRANKO

- 19. 12. 2011

cta darcom kr vi Je mu a jej (Vianočné refle xie – úry vok) Po Stalo sa už dobrým zvykom, že na

Zas nebo vysiela na vlnách éteru, na anténe srdca. Zas svet má nádej v Kristovu dôveru, v lásku Boha Otca. Mi ro slav PINDROCH V Betlehemskej maštali o polnoci z Božej moci narodil sa Spasiteľ, sveta Vykupiteľ. Drobné Jezuľa na srdce pritúľa Božia Rodička – Panna Mária.

PUBLICISTIKA

Bo horodičke Z a s ú m r a č n ý c h n o c í s o m v y v o l i l Te b a . S r d c e p o r a n e n é b ô ľ o m v y p ä t o s ť s í l i s e r a f í n o v, k t o r í h n e ď p a d l i p o p r v o m b o j i . Z a s ú m r a č n ý c h n o c í s o m v y v o l i l Ž i v o t s o z r a k o m n a N e b o . Z t r ó n u m a z a v l a ž u j e u ž i b a m i l o s ť .

Jej a Jemu, mamke a Ježiškovi maličkému, Božiemu synáčkovi, v tichej a krásnej kráse neba zaznieva sladké Ave Mária. A v slávnom magnifikáte vďačí Bohu za veľké činy Panna Mária. Ó, žehnajúci čas – čas radostných Vianoc Z mnohých len jedna je tichá a svätá noc.

Noc Božieho narodenia… Kráľa kráľov – Krista Pána. Ó, Pane Bože náš. Pokým máme ešte čas a pokým ešte sme tu, jak oviec dávni pastieri, strážiac Pachoľa tomuto svetu na betlehemskej pažiti, pomôž nám v ťažkom žití a do sŕdc vlej viacej živej viery.

Dovtedy srdcom hľaďme na nebies oblohu, na Jehu svätú tvár a ďakujme Pánu Bohu za drevené jasle i za drevený kríž. Dva erby – dve lásky – to naše bohatstvo! K obidvom s úctou sa skloňme a vždy len blíž a blíž… Koľké už popadali sveta tohto slávne tróny..? Len Bohočlovek už dvetisíc rokov si na kríži velebne tróni! A nikto na tom svete nemá toľko pomníkov, jak Boh sám, jak vianočné Jezuľa, jak veľkonočný Kristus Pán!

NamodelovúkonferenciuEUštudentovGymnáziaarm.gen.L.Svoboduv HumennomzavítalveľvyslanecMaďarskejrepublikyDr.CsabaBalogh.Pozvanieprijal,pretožeráddiskutujes mladýmiľuďmi, ktorísúotvorenía patríimbudúcnosť,uviedolveľvyslanec. (aš)

Obecnomúradev Hankovciachkaždý rok prijímajú občanov, ktorí v danom roku darovali krv. Výbor miestneho spolku SČK pod vedením predsedu Jozefa Petrovčína pripravil na 4. decembrapredarcovkrvipríjemnéposedenie. Pri tejto príležitosti do Hankoviec zavítala aj primárka HTO MUDr. Valéria Bašistová, Eva Antalková a predsedníčka ÚS SČK Mgr. Silvia Knapíková. V tomto roku bolo v obci 10darcovkrvi.PredsedaMSSČKJozef Petrovčín vo svojom príhovore ocenil darcovstvo ako humánny čin, ktorým darcovia pomáhajú chorým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Prítomní s veľkým záujmom počúvali hosti,ktorísas nimipodelilio svojezážitkya skúsenostis darcami.Vyjadrili im úprimné poďakovanie a tiež presvedčenie,žeakichpozvú,príduaj nabudúce. O tom, že MS SČK v Hankovciach veľmi dobre pracuje, svedčíajpotravinovápomoc,ktorúzabezpečilipreobčanovv hmotnejnúdzi. Poskytla ju spoločnosť Krafts Foods SlovakiacezÚSSČKv Humennom. Ing. Ľudmila Veľasová

ZaúčastiprimátoraUžhoroduViktoraPohorelovaa primátorkyHumenného Jany Vaľovej (na snímke v prítomnosti riaditeľa múzea Vasila Fediča) 16. decembra bola vo Vihorlatskom múzeu v Humennom otvorená výstava Qarteto, na ktorej sa prezentujú štyria ukrajinskíumelci–VasiľSočkaa BogdanKoržmalýmiplastikami, ĽudmilaKorž–Raďkomaľboua kresboua FerencEfrankrajinomaľboua portrétmi.Výstavapotrvádo26.januára2012. (aš)

NA DRU HEJ NU MIZMATICKEJ BUR ZE V HU MENNOM VZÁCNE EX PO NÁ TY

Vzbu di li záujem aj mla dých

Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom svojimi aktivitami sa čoraz viac dostáva do pozornosti numizmatikov na Slovensku, ale aj medzi numizmatikmi v Poľsku. V sobotu 10. de cembra v reštaurácii Teatro v komplexe Hviezda sa uskutočnila druhá numizmatická burza v Hu mennom, rozšírená aj o zberateľov známok, pohľadníc, pivových etikiet i rôznych iných rekvizít. Na burze sa zúčastnili numizmatici z Považskej By - prekvapením bolo, že za stoly sa postavili aj mladí strice, Ružomberku, liptovského Mikuláša, Košíc, v školskom veku, ktorých do tajov numizmatiky Prešova, Sniny, a okrem humenských numizmati- zasväcujú ich dedkovia, ako pán Gajdoš zo Zemkov aj nečlenovia pobočky prišli ponuknuť svoje plínskych Hámrov, alebo keď vedľa manžela stála aj zberateľské vecí. Numizmatici sa prezentovali jeho manželka. Táto aktivita humenských numizmaveľkým množstvom zaujímavého materiálu z čias tikov bola aj príležitosťou, aby si s predstaviteľmi sa staroveku cez stredovek až po vzácne novodobé nockých numizmatikov pohovorili o ďalšej spoluprá mince a medaily. Vnímaví návštevnici, ktorí sa na ci. Na jar sa pripravujú na podpis partnerskej zmluvy burze zúčastnili vo veľkom počte, nezriedka aj s ro- medzi pobočkami a v máji na burzu v sanockom dinami, mali možnosť vidieť aj veľmi vzácne kúsky. skanzene. Výbor numizmatickej pobočky aj touto Napríklad zlatú mincu Svätopluka, ktorá sa len oje - cestou vyslovuje poďakovanie primátorke Jane Va dinele objavuje na väčších aukciach na Slovensku ľovej, a tiež jej zástupcovi Ondrejovi Semancovi za alebo v Čechach, a má veľkú zberateľskú hodnotu. úspešnú podporu, vďaka čomu sa mohla burza S veľkým záujmom sa stretla aj medaila Cyrila uskutočniť, ako aj vedeniu reštaurácie Teatro za Viacero zaujímavých zberateľa Metoda na jednej strane a na reverze s potrétmi vytvorenie príjemného prostredia pre numizmatikov, ských kuriozít bolo predstavených Jána Pavla II. a kardinála Jozefa Tomku, dielo sve- ale aj navštevníkov, ktorí navštivili a mali záujem toznámeho medailera Wiliama Schiffera. Milým o konzultácie s numizmatikmi. Jaroslav Zelinka na numizmatickej burze v Humennom.


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 19. 12. 2011

STAVO MONT SP SNI NA ÚSPEŠNÝ VO VY BE RO VOM KO NA NÍ V PETROVCIACH

Vybudovali časť centrálnej oddychovej zóny

Stavomont SP Snina, s. r. o., mimo iných stavieb zrealizovaných v roku 2011, bol úspešný aj vo výberovom konaní na realizáciu stavby Centrálna oddychová zóna v obci Petrovce (okres Sobrance) v rozpočtovom náklade cca 400 850 eur. „Nie je to naša prvá stavba v tom - ského a Košického kraja. dôka to regióne,“ uviedol Ondrej Patle- zom je aj minulotýždňové slávnosvič, generálny riaditeľ a konateľ tné odovzdanie do prevádzky II. spoločnosti a pokračoval: „Musím etapy viacúčelovej vodnej nádrže, povedať, že tak ako sa nám nedarí za účasti štátnej správy a samovo výberových konaniach vo vlast- správy, investora obce Petrovce nom regióne, kde Stavomont SP a generálneho zhotoviteľa, Stavosídli, darí sa nám zabezpečovať mont SP Snina, s. r. o. Po dobudoprácu a realizovať významné vaní ďalších etáp v roku 2012 vznikstavby v iných regiónoch Prešov- ne oddychová centrálna zóna.“ (op)

Starostom vypálených obcí na oblastnej konferencii, zľava Anne Kuzmovej z Ruskej Kajne a starostovi Chlmca Cyrilovi Hirjakovi pamätnéplaketyodovzdalaValériaMelníková,členkavýboruSZPB.

Z OBLASTNEJ KONFERENCIE ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Odbo já rom po ctu, zvä zu pod po ru Na Mestskom úrade v Humennom sa 25. novembra uskutočnila oblastná konferencia (OblK) Slovenského zväzu protifašistických bo jovníkov (SZPB), ktorej sa okrem delegátov zúčastnili aj poslankyňa PSK Nadežda Sirková, predstavitelia miest a starostovia obcí. Po krátkom kultúrnom programe nových členov. Konštatovala, že v mene primátorky Humenného sa podarilo oživiť činnosť či už zlúprítomných pozdravil a slávnost- čením niektorých, početne menný príhovor pri príležitosti 67. vý- ších a menej aktívnych ZO, zvoleročia oslobodenia mesta prednie- ním nových členov výborov, ktorí sol jej zástupca andrej Semanco. dali ich práci dynamiku alebo Pri strihaní pásky: zľava výrobný námestník zhotoviteľa Ing. Vyjadril hlbokú úctu a poďakoval voľbou zaujímavých aktivít, príIvanVaco,starostaPetroviecPavelTomčoa OndrejPatlevič,ge- účastníkom protifašistického od- ťažlivým programom a schopboja z regiónu, vyzdvihol spo- nosťou osloviť ľudí. V súčasnosti nerálnyriaditeľa konateľspoločnostiStavomontSPSnina. luprácu s OblV, a ako výraz oce- oblastnú organizáciu tvorí 33 ZO nia odovzdal účastníkom odbo- s 1 007 členmi, z nich 112 sú priaNA ONKOLOGICKEJ KONFERENCII V PREŠOVE PREZENTÁCIA AJ Z REGIÓNU ne ja a funkcionárom zväzu ďakovné mi účastníci odboja. delegáti OblK listy a plakety. Prítomných pozdra- zväzu opäť potvrdili, napriek tomu, vil i primátor Sniny Štefan Mi- že priami účastníci protifašistickéZa účasti zástupkýň žien z celého Slovenska sa v Prešove 8. de - lovčík, ktorý tiež ocenil spoluprácu ho odboja pomaly odchádzajú do cembra uskutočnila onkologická konferencia pod záštitou predsed- s SZPB a odovzdal ďakovné listy večnosti, že členom ani pozostaníčky ÚŽS Ireny Belohorskej a predsedu PSK Petra Chudíka. a plakety účastníkom odboja lým osud zväzu nie je ľahostajný. Gabriela Rosičová Svoje poznatky prezentovali odbor- dojímavé bolo vystúpenie pri- a funkcionárom zväzu zo sninskéníci z Východoslovenského onko- márky detskej onkológie MUdr. Iri- ho regiónu. Predsedníčka OblV logického ústavu v Košiciach doc. ny Oravkinovej. Na záver konfe- Valéria Melníková za aktívnu zväMUdr. Mária Wagnerová, CSc., rencie účastníčky prijali vyhláse- zovú činnosť, spoluprácu a účinnú primár gynekologického oddelenia nie, v ktorom upozorňujú na nepri- pomoc odovzdala ďalšie vyznaMUdr. Róbert Tóth, Phd., pri- aznivý stav vo výskyte onkolo- menania a ocenenia členom márka z detskej onkológie MUdr. gických ochorení v SR i na to, že SZPB a starostom obcí. Správu Irina Oravkinová a primárka onko- sa vynakladá málo finančných o činnosti a ďalších úlohách logického oddelenia Fakultnej ne- prostriedkov na prevenciu a liečbu. oblastnej organizácie SZPB mocnice v Prešove MUdr. Valéria Žiadajú vládu, aby navýšila predniesla tajomníčka OblV SZPB Tkáčová. Vysoko boli hodnotené prostriedky v rozpočte pre Minis- Gabriela Rosičová. Zdôraznila, že príspevky z odboru klinickej onko- terstvo zdravotníctva, ktoré by boli v uplynulom funkčnom období lógie, konkrétne o prevencii účelovo viazané na prevenciu oblastné orgány SZPB venovali a včasnej diagnostike a liečbe. a liečbu rakoviny. Anna Capová trvalú pozornosť žijúcim priamym účastníkom odboja, ako aj udržiavaniu pamätných miest, pomní kov, pamätníkov, hrobov a vojenských cintorínov v regióne, organizovaniu spomienkových osláv a pietnych aktov na počesť ukončenia 2. svetovej vojny V poslednúnovembrovúnedeľu a oslobodenia obcí a miest, SNP som sa napriek zlému počasiu a rôznych vedomostných a športo- a poľadovici rozhodla ísť do vo–branných podujatí najmä pre Strážskeho na Zumba Redds školskú mládež. V správe reago- party. Urobila som dobre. Bola vala aj na súčasné prejavy extré- som milo prekvapená veľkou mizmu vo svete i v slovenskej spo- účasťoua vynikajúcounáladou. ločnosti. V hodnotení upriamila Zacvičili sme si, dali sme si pozornosť aj na to, že činnosť zvä- dobrúkávua ajobčerstvenienás zu je prevažne závislá na fi- potešilo.Domovsmeišlis dobnančných prostriedkoch, ktorých rým pocitom, lebo sme niečo Obrazynabenefičnejvýstave„Otvorenésrdcia“,ktorásakona- má OblV i ZO čoraz menej a ich urobilipresvojezdraviea ajsme lav Humennom,odovzdaliprimárkekošickejdetskejonkológie získavanie od sponzorov je čoraz sazabavilis kamarátkami.NavyMUDr.IrineOravkinovejonkologičkaMUDr.BrigitaTimuľáková, ťažšie. Najzložitejšia situácia bola šesmedostaliajdarček–sladoprezidentka Spoločnosti klinickej onkológie Danka Salanciová v roku 2011. V správe sa Gabriela vý nápoj Redds s úžasným rúa predsedníčkakrajskejorganizácieÚŽSAnnaCapová. Rosičová venovala aj získavaniu žomGosh. Zuzana Salašovičová

Žiada sa viac po zor nos ti pre vencii


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

Viera ČURMOVÁ

Ti chá noc, svä tá noc

V žiari betlehemskej hviezdy v očakávanej chvíli, v tichu chudobnej maštale plač Dieťatka matka tíši. Do jasličiek láska Lásku dáva, radosť vianočných sviatkov k nám prináša. Ježiško maličký prebývaj v nás, Tichá noc, svätá noc, spievame a čakáme Ťa zas.

- 19. 12. 2011 Na vysunutom pracovisku Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka v Dlhom nad Cirochou 9. decembražiacisosvojouučiteľkoupripravilizaujímavépredvianočnéstretnutie,naktorom spolu s rodičmi z rôznych materiálov tvorilianjelov.Najväčšiuradosťmaliz práce s perím, ktoré sa v závere vznášalo aj vo vzduchu. Zneli koledy a modlitby za účasti miestnehofarára,detivnieslidoprostredia svetlo a pozitívnu energiu, ktorú odzrkadľujú aj ich práce a výzdoba so zimnými motívmi. Rodičia na stretnutie neprišli s prázdnymi rukami, priniesli cukrovinky a chutnú tortu. Zriaďovateľ školy Andrej Smoláks úsmevomsledovalpriebehpodujatiaa v záveresvojuspokojnosťpotvrdilaj pozitívnymhodnotením. Mgr. eva Goľová

PE RINBA BA A JEJ VIANOČNÝ PRÍ BEH ZO STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKO LY

Pre de ti na La bo reckej

„Hore dolu na zem leť, zasnežíme celý svet, dopredu, dozadu, zasnežíme osadu…“ Skákala Perinbaba s Jakubom po perine, aby nám zasnežilo. Bo li to žiaci Strednej zdra - najviac páčila Perinbabka a Javotníckej školy v Humennom z 2. kub s alžbetkou, u starších detí a triedy Za, ktorí si pripravili diva- zvíťazila Zubatá s kosou a jej vlci, delné predstavenie pri príležitosti stredoškoláci ocenili herecké výsvätého Mikuláša a blížiacich sa kony dory a jej macochy, ktoré Vianoc. dvojmesačný nácvik za - skončili presne tak ako vo filmozna me nal úspech pri vystú pe - vej rozprávke, v smole. Tento proniach v aule školy, potešili sa i de- jekt podpo ri la Na dá cia Orange ti prvého stupňa ZŠ laboreckej, grantovým programom Školy pre i detičky z MŠ dargovských hrdi- budúcnosť, zameranom na podnov. Príbeh oslovil všetky vekové poru netradičného vyučovania. kategórie. deťom zo škôlky sa Mgr. Slávka Kráľová Čertíkpripomenuldeťom,kedytonajviacs neposlušnosťouprehnali.

NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE LABORECKEJ V HUMENNOM

Mikuláš ich obdaril sladkosťami

A napokonspoločnáfotografias Perinbabou,Zubatoua ďalšímihercami.

Žiakov Základnej školy Laboreckej v Humennom ani tento rok Mikuláš neobišiel naprázdno. Stalo sa tradíciou, že najstarší žiaci školy sa v deň svätého Mikuláša menia na rozprávkové bytosti. Priestormi školy sa preháňali čer- pred celou triedou, že sa polepšia. ti, anjel i Snehulienka, svojich Z tohto sviatku majú určite najspo lu žia kov odme ni li za dob ré väčšiu ra dosť najmladší, ale správanie sladkým prekvapením. úsmev na tvári vyčarili aj starším. a tí, ktorí to občas s neposluš- Veď posúďte sami, že boli perfektnosťou preženú, sľúbili Mikulášovi ní. Mgr. Darina Cmarová

PrvýMikulášskyvečieroksakonal9.decembra2011v kultúrnom dome v Hostoviciach. Mikuláš s anjelíkom a čertíkom sa prišli pozrieťnaprogram,ktorýpreňhopripravilidetiz Hostovíc.Balíček, či sladk á maškrta sa ušla všetkým zúč astnen ým deť om. OdvážnejšiepotešiliMikulášapeknoubásničkoualebopesničkou. Nakoniecsidetispolus Mikulášom,anjelikoma čertíkomzaspievalia urobilipárfotieknapamiatku.Detisvojouúčasťouprišlipodporiťajichrodičia,súrodencičistarírodičia.Jana Kapáková

Predetinavštevujúcezáujmovékrúžkyv CentrevoľnéhočasuDúhav Humennomsa9.decembrauskutočniloMikulášskepopoludnie. V zábavnomprogramesapredrodičmia návštevníkmiprezentovali Humenskémažoretky,folklórnysúborChemlon,mladíkaratisti,divadelnýkrúžokZoči,Capoiera,hip–hopováskupina,mladétanečnice Feeelingáčik a iní.A deti neodišli bez sladkej mikulášskej odmeny. VedenieCVČDúhaďakujeúčinkujúcimzaprezentáciua rodičomza spoluúčasťa prípravupohostenia.Mgr. František Čaja


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV (U–12 a U–13) V SNINE Mládežnícky futbalový klub Snina pri ZŠ Budovateľská zorganizoval V. ročník halového futbalového turnaja mladších žiakov. V piatok 9. decembra sa v Mestskej športovej hale v Snine stretlo päť mládežníckých družstiev kat. U–13 a U–12: KAC Košice, Slavoj Trebišov, ŠT ZŠ Mlynská Stropkov, 1. HFC Humenné a MFK Snina. Riaditeľom turnaja bol Mgr. Peter Harmaňoš, organizačne sa na priebehu podieľali V. Kochan, Š. Miško, V. Aľušík a K. Kubalík.

1. HFC Hu menné (U – 12)

V „dva nástke“ všetko pre 1. HFC Hu menné l Výsledky (U–13): Snina – Humenné 0:1, Trebišov – Stropkov 2:2, Košice – Snina 2:1, Humenné – Trebišov 1:2, Stropkov – Košice 0:2, Snina – Trebišov 2:0, Humenné – Stropkov 1:4, Trebišov – Košice 0:7, Snina – Stropkov 3:3, Košice – Hu menné 1:1; l poradie: 1. KaC Košice, 2. ŠT ZŠ Mlynská Stropkov, 3. MFK Snina, 4. 1. HFC Humenné, 5. Slavoj Trebišov; l ocenení jednotlivci – brankár: Pastor (KaC Košice), strelec: Peter Gnip (MFK Snina); l MFK Snina: dolanský (daranský, B. Roman) – aľušík, Bednárik, dický, Gnip, Holub, Kirňak, lajtár, Mesároš, Staroň, Širgeľ, Gerbóc, Piteľ, Janko, Holota, Ondika, Maťovka. Tréner: V. Kochan. l 1. HFC Humenné: P. Ku rej – Gábor, Řeřicha, Matuščák, Balog, Pankovčin, Vasiľ, Tkáč, P. Kuľha, d. Krajník, Piatka, Jevič, Cvik, Višnaj. Tréner: J. Štafura.

l Výsledky (U–12): Snina – Humenné 1:3, Trebišov – Stropkov 0:2, Košice – Snina 3:0, Humenné – Trebišov 6:0, Stropkov – Košice 3:1, Snina – Trebišov 0:0, Humenné – Stropkov 4:2, Trebišov – Košice 1:7, Snina – Stropkov 1:2. l poradie: 1. 1.HFC Humenné, 2. ŠT ZŠ Mlynská Stropkov, 3. KaC Košice, 4. Slavoj Trebišov, 5. MFK Snina; l ocenení jednotlivci – brankár: M. Cholp (1. HFC Humenné), strelec: Vrblovský (1. HFC Humenné); l MFK Snina: Timko (Galanda) – Holovka, leňo, Plevka, Husťak, Kozej, P. Roman, J. lukáč, Šteňo, dutka, Červeňák, Barlottini, Vološin, Pašek, Tyšš. Tréner: M. Miško. l 1. HFC Humenné: M. Cholp – Jenčík, Klič, Tamáš, Matta, Karnaj, Maroš Jakubov, Sitarčík, Vrblovský, Salanci, Havlíček, M. Kuľha, F. Šuľák, Marcin. Tréner: V. Mandula. (vk, vm)

Zla to i striebro

ZÁ VER RO KA 2011 TAEKWONDO KLU BU HU MENNÉ

MFK Sni na (U – 13)

Zá ver ro ka v Taekwondo klube Hu menné patril dvo m prestížnym súťažiam. Na medzinárodnom turnaji Ilyo cup 2011 v Košiciach 20. novembra zastupovala Taekwondo klub Humenné aj najmladšia členka Natália Chalčáková (v semifi nále jednoznačne lepšia, keď svoju úlohu zohrali aj nerozhodní rozhodcovia), ktorá vo svojej kategórii podľahla súperke z Košíc a obsadila 3. miesto. V kategórii seniorov do 68 kg, Tomáš Blišák podľahol chorvátskemu borcovi a skončil piaty. Tretieho decembra sa tiež v Košiciach konali Majstrovstvá Slo venska. Tomáš Blišák (63 kg) medzi seniormi po taktických radách trénera Ing. Ondreja Chalčáka zvíťazil a získal majstrovský titul. Po piatich rokoch sa na tatami za TKd Humenné postavila aj Veronika Lovasová, v spojenej váhovej kategórii do 70 kg se nio riek, kde bo la najľahšou bo jovníčkou. Vo finále podľahla súperke z Košíc a na jej hrudi spoči nu la strie borná me dai la. Tré ner Ondrej Chalčák vyjadril s rokom 2011 veľkú spokojnosť, aj keď rád by videl aktívne v súťažiach viacerých zverencov. Humenský TKd aj touto cestou ďakuje sponzorovi – Ľubomírovi dzakovi (Mayster centrum) za podporu a rozvoj klubu. (jch)

MEDZI NÁ RODNÝ MLÁ DEŽNÍCKY TUR NAJ V TAEKWONDE ILYO CUP 2011

1. HFC Hu menné (U – 13)

MFK Sni na (U – 12)

Black ti ger Sni na v me dai lo vom les ku Viac ako tri stovky pretekárov z 10 štátov (Poľsko, Maďarsko, Česko, Ukrajina, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina, Slovensko) účinkovali na medzinárodnom turnaji v taekwondo Ilyo cup 2011 v Košiciach. Vo výbornom svetle sa predstavili borci Black Tiger Snina (2 – 3 – 4). Sninské farby pod vedením Tomáša Potockého hájilo desať pretekárov. l Deti A (30 kg): Jakub Penkert svo ju kategóriu vyhral; (40 kg): Šimon Kocík vo finále nestačil na chorvátskeho pretekára 3:6; l Deti B (30 kg): Michal Matiko v troch zápasoch neinkasoval ani bod a zaslúžené získal prvenstvo; 45 kg (10): Jozef Jankaj vyradil Poliaka aj Slo -

vinca, vo finále prehral s chorvátskym súperom; l Kadeti (37 kg): Samuel Kukura vo vynikajúcom finále proti Poliakovi zvíťazil 8:5; (45 kg): Ernest Penkert v semifinále nestačil na Poliaka a obsadil 3. miesto; l Juniori: Artur Buksar do 48 kg vyhral, medzi kadetmi (do 51 kg) skončil tretí; l Ju niorky (52 kg): Veronika Šimonová v semifinále podľahla poľskej pretekárke (aj keď jej uškodili rozhodcovia) pomerom 7:8 a obsadila 3. miesto; (55 kg): Marek Hirča v semifinále nastúpil proti skúsenému pretekárovi z Poľska, prehral, čo znamenalo 3. miesto; (73 kg): Marek Čopák si po radil s chorvátskym i slovinským sú perom, vo finále pre zranenie nenastúpil, skončil tak strieborný. (tp)


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

CEV VOLLEYBALL CHALLENGE CUP

Che mes Hu menné – Rennes 1:3 (17:25, 23:25, 25:20, 20:25)

Francúzsky reprezen tant Vadeleux otváral bodový účet zápasu, potom hostia dvakrát chybovali a chemesáci viedli. Stratovalo sa do 7:6, od stavu 8:8 pri servise Vadeleuxa súper odskočil (8:11), za stavu 9:13 siahol kouč Vlkolinský k tajmu. Zabralo to, rovnako reagoval náprotivok Grebennikov za stavu 12:13. Hlavný rozhodca zmenil výrok čiarového v humenský neprospech na 12:16, šťastné eso Puparta cez pásku určilo 13:19, slovenský legionár Repák zvýšil na 13:21. eso Javorčíka a útok Hudáka manko iba zjemnili. Set rozhodol slabší príjem chemesákov po „plachtách“ súpera, útočne Rennes ťahal český univerzál Kolačný (8 bodov). druhý set začal eso Repáka, ktorý opäť priamo z podania zvýšil na 0:3. Tajm chemesákov hostí zastavil, esom dekkera (2:3) sa naši dotiahli, ale razom bolo 2:6. domáci sa nevzdávali, vyrovnali (11:11) a ťahanica pokračovala (17:17). dobrý servis Vadeleuxa hostí potiahol (18:21), keď sa manko scvrklo z 19:22 na 21:22, ešte nádej žila. Vtedy však Humenčania dvakrát pokazili servis (22:24) a Kolačný druhý setbal využil. V hre chemesákov však bolo badať zlepšenie, do III. setu vošli dobre

Ma rek Me riač asis tent tré ne ra ka de tov SR Slovenská volejbalová federácia ozná-

(4:2) a odstup si držali (11:8). Keď dvakrát stredom siete bodoval Kríž, bolo 18:13, eso Hudáka 19:13 a po bloku Kríža 20:13. Sú per stiahol (21:16), no set patril Humenčanom. aj úvod IV. setu (4:2, 7:3). Bodík do technického tajmu však prišiel až na 8:7. ešte bolo 12:10, eso Javorčíka cez pásku znamenalo 15:14. To však bolo naposledy, keď chemesáci viedli. Ich útočné chyby určili stav až na 19:24, Kašper odvrátil prvý mečbal, kapitán Frangolacci zápas ukončil. Priebeh – I.: 7:8, 12:16, 13:21 (23 min., chyby 6:5); II.: 4:8, 15:16, 18:21 (26, 6:7); III.: 8:6, 16:12, 21:13 (25, 6:12); IV.: 8:7, 15:16, 17:21 (24, 8:4). Chemes: Javorčík 14, Kríž 9, Mizerák 1, Jakubov 13, dekker 2, Soták 1 – libero Krys (Hudák 6, Kašper 7, Sukochev). Tréner: Richard Vlkolinský. Volley 35: Pajusalu 4, Kolačný 25, Frangolacci 7, Pupart 15, Vadeleux 8, Repák 4 – libero J. Grebennikov (lamoise 1, Corre 2). Tréner: Boris Grebennikov. Esá: 4:4 (Javorčík 2, dekker, Hudák); pokazený servis: 13:14; body po blokoch: 7:7 (Kríž 3, Jakubov 2, Soták, Kašper). R: Petrovič (SRB), alexi–Szabo (ROM). D: 900. Hrací čas: 107 minút. (mšk)

domáci mali presilovku, potom prešla početná výhoda 4 na 3 pre súpera, nič dôležité sa však neudialo. V 8. min. sa zaskvel drabišin. V 11. min. dobre švihom strieľal Zima, ale brankár hostí Novotný reflexívne zasiahol. V 15. min. hostia využili prečíslenie a Ščurko otvoril skóre. druhú tretinu začali „bojovníci“ aktívne (Košč žŕdka), ale hneď v 22. min. Šiška zvýšil hosťom vedenie. Vývoj duelu veľa šancí nepriniesol, no v 28. min. Findura opäť rozradostil súpera. až po polovici stretnutia sa tešili aj naši: leščišin sa prešmykol popri man-

VOLEJBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽI

l I. liga MUŽI, 10. kolo: Chemes Humenné B – Sobrance 3:0 (20,14,22) a 3:0 (23,19,17). Chemes B: Biľ, mila mená nových trénerov kadetských leškanič, Hakoš, Bališin, Peleščák, reprezentácií. družstvo kadetov (roč. Vaňko, libero Varšo (dobrančin, 1995 a 96) bude viesť skúsený tréner Kasperkevič, Urban). Tréner: S. HuIvan Hiadlovský, ktorý naposledy tréno- ba. l Vranov – Kežmarok 3:0 a 3:0, val juniorsku „repre“ SR. Jeho asisten- Revúca – Košice/Šaca 3:0 a 3:0. tom bude Marek Meriač z ŠK Chemes Vranov 18 17 1 51:8 49 16 12 4 38:18 35 Humenné. Po pozícii manažéra Slavo- Stropkov 16 10 6 36:26 30 míra Hubu pri „repre“ mužov je to pre Revúca chemesákov ďalšia výnimočná aktuali- Humenné B 16 9 7 31:23 28 18 8 10 27:39 21 ta. Od nedele do stredy sú kadeti SR na Sobrance 18 2 16 18:48 10 sústredení v Trenčíne, v pondelok po Kežmarok Vianociach odchádzajú na turnaj do Košice/Šaca 18 2 16 11:50 7 Mariboru (Slovinsko). (mšk) l I. liga KadeTI, 5. kolo: Prešov B – Chemes Humenné A 1:3 a 1:3. VIII. MEDZILABORSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA Chemes a: Nemec, Káva, Pavlík, Fel 4. kolo: SOŠ a.W. – PSS 3:0, OcÚ duš, O. dacej, Urban, libero Boldy Čertižné – Gymnázium 3:0, MsÚ – (Burda, Sterčo, Šimeček, Sedlák, Sokol Vydraň 0:3, dd sv. Nikolaja Kridla, P. dacej). Tréner: M. Meriač. mal voľno. l 5. kolo: OcÚ Čertižné – Košice/Šaca – Chemes Humenné Mestský úrad 3:2, PSS – Gamná- B 3:0 a 3:0. Chemes B: Janko, Križ, zium 2:3, dd sv. Nikolaja – SOŠ a.W. Ridarský, Firkaľ, R. Sakáč, Petráš, Hamaďák, Rusnák, Timco, Rada, 0:3, TJ Sokol Vydraň mala voľno. OcÚ Čertižné 5 4 1 13:6 9 Šafran, d. Polák. Tréner: M. Feduš. l Majstrovstvá východu ŽeNY/JU TJ Sokol Vydraň 4 4 0 12:1 8 SOŠ A. Warhola 5 2 3 9:9 7 NIORKY/KadeTKY, 8. kolo: Sp. No PSS 4 2 2 8:7 6 vá Ves – Chemes Humenné 3:0 Gymnázium 4 2 2 7:8 6 (9,15,20) a 3:0 (20,14,24). Chemes: Mestský úrad 4 1 3 5:11 5 Kasičová, Morochovičová, Švecová, DD sv. Nikolaja 4 0 4 0:12 4 Žinčáková, Turčíková, Štibláriková, libero Csontosová (Kozáková, Hudáková). Tréner: e. Kudzej. Snina – Kultúrno–športová komisia OcZ Kežmarok 3:0 (22,10,13) a 3:0 v Slovenskej Volovej, v zastúpení (5,7,11). ŠK Skóre: Štofíková, JacinoFrantiška Nováka, Lei Brečkovej vá, aľušíková, lajtárová, Gavronová, a starostky Márie Gajdošovej, zorgani - Kováčiková, libero lechanová (Čokizovali „Mikulášsky stolnotenisový tur- nová, Runčáková). Tréner: e. Štofík. naj o cenu starostky obce“. Tridsať sú - BASKETBALOVÝ MLÁDEŽNÍCKY SERVIS ťažiacich hralo v 4 kategóriách – víťa zi: Marek Sokol (10–12–roční), Domi - l MladŠÍ ŽIaCI: 1. BK Humenné nik Myšľan (13–15r.), Matúš Miľko – KAC Košice 25:66 (1. BK: Bedna (16–18r.) a Marián Brečka v kat. rik 11, Šteklač 7, Havriľak 5, Vohar 2) dospelých, ktorý sa stal aj absolútnym a 21:79 (Havriľak 9, Vohar 6, Kapko, (bab) víťazom turnaja. František Novák Šteklač a Bednarik po 2).

Stolný te nis na Mi ku lá ša

DRU HÁ HO KE JO VÁ LI GA MU ŽI, 12. KO LO

HK Warriors Humenné – Gelnica 3:7 (0:1,1:4,2:2)

l 1. BK Humenné – Kežmarok 83:45 (29:15, 21:10, 19:7, 14:13). Humenčania v plnej zostave využili „neskúsenosť“ mladého súpera a dobrou hrou podkošových hráčov svoj náskok zvyšovali na polčasových 25 bodov. V III. štvrtine 1. BK ešte pritlačil, a tak dostali možnosť okúsiť palubovku všetci hráči lavičky. aj keď o výsledku bolo rozhodnuté, súper spod Tatier sa nevzdával, Humenčania stratili koncentráciu, robili zbytočné chyby. Na túto situáciu tréner Babjak reagoval „timeout–om“, po ktorom sa 1. BK opäť chytil. 1. BK: Kováč 26, lošák 17, Kačmarik 12, Geľo 8, Hajdučko 2 (Ma. Babjak 6, Mi. Babjak Mi. 2, Mocák 2, Kontuľ 2, Burič 2, Ballasch 2, emmel 2). Touto cestou 1. BK Humenné ďakuje svojim fanúšikom, priaznivcom a sponzorom za prejavenú podporu v tomto roku a tešíme sa na športovú spoluprácu v roku 2012. (bab) l Bardejov– BK M–Basket Humenné 105:80 (22:22, 18:17, 28:19, 37:22). K zraneným hráčom Humenčanov pribudol aj Petrik, a aj preto vycestovali iba siedmi. Úvod bol vyrovnaný, hostia bodovali hlavne po spolupráci rozohrávača Hurku ml. a pivota Halapiho, ako aj presnej streľbe hrajúceho asistenta Bendu. Ku koncu II. štvrtiny sa však zranil dzurovej (výron členka), na začiatku III. štvrtiny po tvrdom, až zákernom faule prišli hostia o ro zohrávača Hurku ml. (hra sa na čas prerušila), na konci tejto štvrtiny sa pre 5 faulov porúčal z ihriska krídelník Kakuta, a keďže Humenčania dohrávali iba štyria, súper dokonale využil prevahu na výrazný rozdiel. BK M–Basket: Benda 24, Halapi 21, Ivanko 20, Hurka ml. a Kakuta po 6, Kelemeca 2, dzurovej 1. (zb)

tinely a našiel pred brankárom nekrytého Spišáka. aspoň nádejný stav však trval iba dve minúty, lebo od stredovej čiary si našliapol Cvejn a napriek faulu skóroval. a v samom závere tretiny využili hostia aj presilovku. V 41. min. Šiška z metra prestrelil, keď drabišin ležal bezmocne na ľade, ale o minútu už asistoval Ščurkovi. V 53. min. korigoval Košč blafákom, po chvíli získal Šiška za asistenciu už svoj piaty zápis do kanadského bodovania. Posledné slovo mal Štefan, keď prehru aspoň prikrášlil. Góly: 32. Spišák (leščišin), 53. Košč (Forgáč, leščišin), 59. Štefan (luč, Štekláč) – Ščurko 2, Šiška 2, Findura, Cvejn, laškody. Strely: 31:36. Vylúčení: 6:5 na 2 min., Spišák (He) – Fábry (Ge) na 5+10+dKZ, Janečko (Ge) na 10; pres.: 0:1. R: Korba. D: 180. HK Warriors: drabišin – demjanovič, Fabuľa, Zima, Suvák, duhan, Zalužický, Spišák, Šiba, Štefan, Forgáč, Štekláč, Zgibor, Šepeľa, leščišin, Košč, luč. Tréner: Marián Schwarzbacher. (mšk) R.Sobota 12 10 0 0 2 69:26 30 D.Kubín 12 6 2 0 4 42:41 22 Gelnica 12 6 1 1 4 51:56 21 L.Mikuláš B 12 5 0 0 7 51:48 15 Sabinov 12 4 1 1 6 54:63 15 HK Warriors 12 3 0 3 6 46:64 12 Brezno 12 3 1 0 8 45:60 11

PRVÁ HOKEJOVÁ LIGA, JUNIORI l Michalovce – MHK Humenné 14:2 (2:0,4:1,8:1). V zemplínskom derby skóre narastalo každou tretinou. Góly: (3:1) 26. d. Kopec (J. Billý), (13:2) 59. J. Billý (d. Kopec). Strely: 61:21, pres.: 1:0. MHK: J. Hoferica – Kačur, Kačurik, Fedič, Štefanik – Gavaľa, Ochraň, Kopec, Billý – Fedorko, Griger. Tréner: J. Vodila. l Prešov – MHK Humenné 3:0 (2:0,1:0,0:0). So Šarišanmi dobrý zápas. Strely: 43:20. MHK: J. Hoferica – Kačur, Kačurik, Fedič, Štefanik, Gavaľa, Billý, Fedorko, Griger, Tocimák, Kukľa. Tréner: J. Vodila.

HO KE JO VÝ MLÁ DEŽNÍCKY SERVIS l 8. roč.: Trebišov – MHK Humenné 2:5 (0:1,1:2,1:2). Góly: 25. a 45. J. Kluknavský, 26. a 60. J. Pavlisko, 3. M. Nazad. Strely: 21:38, pres.: 2:2. MHK: M. Kasarda – M. Nazad, Harvilik, T. lancoš, Čerevik – Bazár, Kluknavský, Vraštiak, Pavlisko – N. lancoš, Kokinda. Tréner: a. Szücs, as.: P. Štekláč. l 6. roč.: Trebišov – MHK Humenné 8:4 (2:2,3:1,3:1).


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

IV. MEMORIÁL MICHALA PASTÍRA l MEDZINÁRODNÝ TURNAJ INTERNACIONÁLOV V HALOVOM FUTBALE l PRI PRÍLEŽITOSTI 65. VÝROČIA VZNIKU ŠK ŽELEZNIČIARI HUMENNÉ (LOKOMOTÍVA)

Futba lo vá „že lezni čiarska“ osla va aj za účas ti Iva na Ča ba lu „Organizačný výbor už v lete začal usilovne pracovať na príprave turnaja, jeho účastníkoch. Pri akciách podobného typu sa všetko odvíja od financií a inak tomu nebolo ani v našom prípade. Klub futbalových interniacionálov mal prísť už pred rokom, napokon z toho zišlo, alternatívou sa stal bieloruský Brest. Teraz to však už vyšlo, sme radi, že rodák Ivan Čabala s ďalší mi hviezdami éry československého futbalu došiel a prispel k vydarenej futbalovej oslave ŠK Železničiari Humenné,“ konštatoval dušan Chudina, prednosta ŽST Humenné, šéf organizačného výboru futbalového podujatia. Systém turnaja rozdelil deviatich účastníkov do troch skupín. Ich víťazi sa stretli v boji o celkové prvenstvo, dru hí v sku pi nách sú pe ri li o 4.– 6. miesto a tretí o 7.– 9. miesto. Futbalové dianie na palubovke mestskej športovej haly prinieslo množstvo futbalových zážitkov, napokon až úplne posledný zápas turnaja rozhodol o víťazovi. Škoda, že vydarenej akcii chýbala početnejšia divácka kulisa, lebo rozhodne sa bolo na čo pozerať i komu tlieskať. SKU PI NA A: Stropkov – Sni na 1:0 (Bo chin), Stropkov – Udavské 3:2 (Reiter, 2 Bo chin, Špak – J. Kuzma, Gerda), Udavské – Sni na 2:2 (l. Kuzma, l. Ondi ca – J. Ma li ňák, Vaľko). Po ra die: 1. Old boys Stropkov (4:2) 6 bo dov, 2. OŠK Udavské (4:5) 1, 3. Interna cio ná li MFK Sni na (2:3) 1 bod. SKUPINA B: ŽSR OR Košice – ŽSR Humenné 1:2 (Bino – Chalupka, Bajo), ŽSR OR Košice – KFI (ČR) 2:4 (Stanko, Mihok – Jeslínek 2, Mlejnek, Mičinec), KFI (ČR) – ŽSR Humenné 4:1 (Mlejnek, Jaro lím, Čabala, Mičinec – Chalupka). Po ra die: 1. Klub futba lo vých internacionálov ČR (8:3) 6 bodov, 2. ŽSR Humenné (3:5) 3, 3. ŽSR OR Košice (3:6) 0 bodov.

SKU PI NA C: Chemlon Hu menné – vý ber Medzi la borce 6:0 (lju barskij 2, demja no vič 2, Na zad, Škrlík), Chemlon Hu menné – vý ber Ko ši ce 3:0 (Mu rinčák, lju barskij, Varcho la), vý ber Ko ši ce – vý ber Medzi la borce 2:1 (Sli cho 2 – Tu rok–He teš). Po ra die: 1. Chemlon Hu menné (9:0) 6 bo dov, 2. vý ber Ko ši ce (2:4) 3, 3. vý ber Medzi la borce (1:8) 0 bo dov.

1

3

OŠK UDAVSKÉ: M. Škutka – M. Gerda, J. Harvilčák, Ľ. Kiča, l. Ondio 7.– 9. miesto: Sni na – ŽSR ca, J. Vološin, l. Kuzma, J. Kuzma. OR Ko ši ce 2:0, Sni na – Medzi la - ŽSR ŽST HUMENNÉ: Ľ. Molitoris borce 1:2, ŽSR OR Ko ši ce – – R. Chalupka, M. dzurko, P. Karoľ, M. Židzik, Pa. Sopko, P. Goda, Medzi la borce 1:2. o 4.– 6. miesto: Udavské – ŽSR J. Kochmar, M. Bajo, V. Kuľha. VÝBER MEDZILABORCE: K. Humenné 2:2 (l. Kuzma, Gerda – Sopko, Karoľ), Matta – M. Pančura, J. Bochin, Udavské – výber Košice Pa. Sopko, Pe. Sopko, M. Tu 0:1 (Slicho), ŽSR Hu- rok–Heteš, I. Grib, V. Kocan. menné – výber Košice 1:5 INTERNACIONÁLI MFK SNINA: M. (Sopko – Slicho 2, Soko- andrejčík – J. Maliňák, F. Hanc, M. Koli, Hančarik, Vagner). mar, J. Krivjančin, V. Vaľko, R. Tomčák, o 1.– 3. miesto: M. lukáč, P. Štofík, M. Kapráľ. Stropkov – KFI (ČR) 0:1 ŽSR OR KOŠICE: K. Šlehofer – Š. (Mi či nec), Stropkov – Reňo, R. Kažimír, P. Biňo, l. Stanko, Chemlon Humenné 1:9 Z. Mihok, Š. Stanko, l. Vaľa, O. Ja(Heteš – Škrlík 2, lju - senčák, Š. Sovák, a. Molnár. barskij 2, Mu rinčák 2, Varcho la, demja no vič, Na zad), KFI (ČR) – Chemlon Humenné 1:1 5 (Mičinec – Nazad). KONEČNÉ PORADIE: 1. Chemlon šice, 5. OŠK Udavské, 6. ŽSR ŽST Humenné internacionáli, 2. Klub fut- Humenné, 7. výber Medzilaborce, 8. balových internacionálov ČR, 3. Old Internacionáli MFK Snina, 9. ŽSR boys Stropkov, 4. Internacionáli Ko - OR Košice. SPONZORSKY turnaj podporili: Wagon Slovakia Košice; J. Pľuta – Štrky Humenné; KdS a.s. Košice; Ing. M. Mňahončák Humenné; M. Golenya Košice; Hotel Karpatia Humenné; Vl. Michajlov Rokytov; Ing. l. Orlej Udavské; Ing. a. Kaliňak Medzilaborce; drobec s.r.o. Snina; a. Ulehla Hu menné; Chemkostav HSV Humenné; SRaŠZ Humenné; Ing. M. Gajdoš Kr. Brod; manželia Pacoloví Brekov; ZSSK Slovensko a.s.; Mecom Hu menné; PPaC a.s. Humenné; Ing. M. Buchovecký Kr. Brod; Staničná Reštaurácia Humenné; Krídla s.r.o. Humenné; Hostinec Valaškovce; Jača s.r.o. Humenné; Teta Hela Udavské; I. Gulová Kr. Brod; agentúra duna Piešťany; M. Paulus Kr. Brod; Ram art Humenné; a. Glodová Radvaň 6 n/lab.; Klempo s.r.o. Humenné; Ovocentrum Humenné. Ďakujeme.

INTERNACIONÁLI CHEMLON HUMENNÉ: Jaro dobrančin – Jozef Škrlík, Jaro Varchola, Miro Kovaľ, Russlan ljubarskij, Peter Murinčák, Milan Nazad, andrej demjanovič. KLUB FUTBALOVÝCH INTERNACIONÁLOV ČR: Zdeněk Hruška – Jiří Jeslínek, Miroslav Mlejnek, Ivan Čabala, František Štambacher, Jozef Jarolím, Petr Herda, Tibor Mičinec. OLD BOYS STROPKOV: Ľ. Kavka – l. Timan, Ľ. Babjarčík, P. Heteš, V. Bochin, a. Špak, M. Kulik, d. Papiak, Ľ. Reiter. INTERNACIONÁLI KOŠICE: M. Rodák – J. Begani, V. Harčarik, P. Slicho, B. Sokoli, e. Vagner, O. Vagner, M. Bosák.

4 OCENENÍ NAJLEPŠÍ JED NOT LIV CI: l stre lec: Russlan lju barskij (Chemlon Hu menné); l hráč: Ivan Ča ba la (Klub futba lo vých interna cio ná lov ČR); l brankár: Ľu boš Kav ka (Old boys Stropkov). Ce ny odovzda la Má ria Be hu no vá, dcé ra Mi cha la Pstí ra, Ondrej Be nej, zástupca sta ros tu v ob ci Udavské a Mi chal Chu di na, predse da orga ni začné ho vý bo ru turna ja, prednosta ŽST Hu menné. FO TO: 1 – Klub futba lo vých interna cio ná lov ČR, 2 – Chemlon Hu menné, 3 – OŠK Udavské, 4 – ŽSR ŽST Hu menné, 5 – Old boys Stropkov, 6 – Ivan Ča ba la a du šan Chu di na. (mšk)


12 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

f UDALOSTI ROKU 2011 NA ŠPORTOVOM POLI SLOVNÝM SÚHRNOM f UDALOSTI ROKU 2011 NA ŠPORTOVOM POLI SLOVNÝM SÚHRNOM f Vážení čitatelia, priaznivci športu. Máte pred sebou posledné vydanie týždenníka Pod Vihorlatom v roku 2011. Vrátane dneška presne 51–krát spolu na 329 stranách sme sa Vám slovom i presne 620 fotografiami snažili priblížiť regionálne dianie, úspechy, ale aj sklamania na športovom poli v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Boli to tiež informácie z iných kútov Slovenska, či zo zahraničia, kde športovci nášho regiónu dosahovali pekné úspechy. Najvýraznejšie medzníky športového života roku 2011 Vám chronologicky prinášame… park Chlmec f M–SR juniorov v šerme: vo volejbale (mladšie žiačky): 3. ŠK lové nezhody mesto verzus 1. HFC 2–krát striebro pre družstvá KŠ Snina Skóre Snina f Šéftrenérom MHK Hu- Humenné (konateľ M. Tkáč) f XV. Mef Mestská futsalová liga 2010/2011: f SP v nohejbale mužov: 3. ŠK labo- menné (mládež) sa stal Ján Vodila moriál dušana Céreho (futbal)… 1. dPd f VI. Memoriál Vladimíra rec Humenné f erotic cup 2011 (ho- f lukáš Opiela (Humenčan, FK MlaSuška (st. tenis) f Oblastné majstrov- kej): 1. Karviná f halové turnaje ObFZ dá Boleslav) víťazom Ondrášovka stvá v stolnom tenise: majstri dvojhry (žiaci): víťazmi Belá n/Cir. a Ľubiša cupu f atletika, Vsl. región: 3. ZŠ f Gothia cup (Švédsko) aj za účasti Maroš Gajdoš z Udavského, foto 11 f Sparťanka cup (futbal ženy): 4. ŠK Pugačevova Humenné f Ján 1. HFC Humenné (U–11) f futbal a Michaela Kobanová z Humenného Štich Humenné f MHK Humenné (do- leškanič (VK Chemes Humenné) v Humennom si pripomína storočni(STO Snina), foto 7 f Cena predse v „repre“ SR juniorov f III. Memoriál cu f Benefícia pre Mira labuna (Snidu PSK pre VK Chemes Humenné rast) v I. lige na 7. mieste… na) f XIII. Memoriál Jozefa „Oťa“ Vádaniela Ivanka (basketbal)… f Kadeti Cerula a Kasperkevič (VK radyho (volejbal) f Chemkostav cup Chemes Humenné) v „repre“ SR boa GMI tenis cup f Vlado Katona (vof f pa Kinder hockey cup M–SR v zá jovali o postup na Me f januárová lejbal), hráč egyptského al–ahly sa zimná príprava 1. HFC Humenné tr- sení (grécko–rímsky štýl) žiakov: f M–SR vo florbale (mladšie žiačky): zúčastnil MS klubov f Marián Či vala iba päť dní f Oblastné majstro- majstri – Havej, Krupjak a mladší žiaci 3. ZŠ Ohradzany, foto 14 f Rodocup šovský (FC Viktoria Plzeň) v lige vstvá v stolnom tenise mládeže: ZK Vihorlat Snina f anketa (futbal): 1. HFC Humenné (U–11) ví- majstrov (skupina: FC Barcelona, aC majstri Filip Sojčák a Nikola Beľanči- o najlepšieho futbalistu za rok 2010: ťazom f M–SR v šerme: (starší žiaci) Milano, BaTe Borisov, Plzeň)… nová f paralympionik Radomír du- 4. Ján Mucha ml. (rodák z Belej n/Cir., 1. Kapák, (kadetky) 1. Hunčárová dáš získal bronz na MS v Sestriere FC everton) f nohejbalisti ŠK labo- f VIII. Memoriál Jozefa Škubu (Suv obrovskom slalome (navádzač Hu- rec Humenné po štyroch rokoch perpohár ObFZ): Košarovce – f Marek Nemčík (Supernova Hudík), foto 2 (na snímke vpravo) v Interlige f Katka Hunčárová (KŠ Ohradzany 1:0 f seniori 1. HFC Huf pripravuje sa reorganizácia súťaží Snina) na MS v šerme kadetov (Mar menné vypadli z II. ligy f SP vo vo- menné) zvládol historických 31 prete VsFZ f IV. Memoriál Jozefa Teinera Muerto, Jordánsko), foto 9 f M–SR lejbale žiakov: 1. VK Chemes Hu- kov svetovej série Iron Man, foto 6 (futbal) f Finále SP vo volejbale mu- kadetov v boxe: 2. P. Bobela, 2. M. menné f František Hanc (MFK Sni- f O pohár Chemesu (volejbal) f I. Hu žov: Chemes Humenné – VKP Bra- Revťák (Box club Humenné) f finále na) v Jedenástke VsFZ f Jede- menský streetball f Filip levický (PK tislava 3:0, foto 1 f anketa extraligy (volejbal muži): VKP Brati- nástka I. triedy ObFZ Humenné Chemes Humenné) ocenený v Top o najlepšieho volejbalistu za rok slava – Chemes Humenné 4:0 (na (foto 8): M. Vasilenko (Oľka) – M. 10 športových talentov Slovenska 2010: družstvá – 3. muži Chemes zápasy) f III. Memoriál Františka Ga- Mikita (Borov), M. Makovec (dlhé f ŠK Chemes Humenné štartuje po Humenné, tréneri – 2. Richard Vlko- licu (st. tenis) f víchrica strhla nafuko- n/Cir.), J. Beňo (ladičkovce), R. Mi- piatykrát v MeVZe f Podvihorlatská 10–ka f Chemkostavácka 5–ka f HK linský, jednotlivci, muži – 8. Miroslav Warriors (II. hokejová liga, muži) – Jakubov (najlepší z extraligy)… spolupráca Bardejov + Humenné…

Január

August

Apríl

Jún

September

Február

f Majstrovstvá Vsl. regiónu (st. tenis): 2. Janka Mihaľovová f Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov PSK: VK Chemes Humenné (muži), ZK Vihorlat Snina (dorastenci), SOŠT Humenné (volejbal), ZŠ s MŠ Koškovce, foto 5 (na snímke zástupcovia ZK Vihorlat Snina, hráči VK Chemes Humenné a SOŠT Humenné) f seniori MHK Humenné (muži) ukončili sezónu na 6. mieste (skupina Východ) f M–SR v ha lovom futbale: 2. ŠK Štich Humenné f halový turnaj dorastencov ObFZ: 1. N. Sitnica f muži VK Chemes Humenné ukončili sezónu v MeVZe 2010/2011 na 6. mieste f družstvo Nexis na turnaji Westton cup (futbal) f šermiari Kapraľ a Hunčárová po prvýkrát na Svetovom pohári (Göteborg) f VII. Medzilaborská volejbalová liga: 1. TJ Sokol Vydraň f družstvo 1. HFC Humenné (U–11) na Umpro 4 Sport cupe (Prešov) f Česko–slovenský pohár vo volejbale mu žov: České Budějovice – Chemes Hu menné 3:0 f MS psích záprahov čistokrvných plemien (donovaly): 2. Miro slav Pažur ml. foto 4; 3. lukáš Packo f Nádej cup 2011 (futbal, žiaci) f Slez ský pohár (futbal ženy): 3. ŠK Štich Humenné f Ivana Mirilovičová (ŠK Štich Humenné) v „repre“ SR do 19 rokov na turnaji v Soči (futbal), foto 15 f ŠK Štich Humenné vyhral lady futsal cup (futbal ženy) f Mladí atléti 1. aK Humenné (Petra Hromuľáková, anna dzubljuk, dominik lučka) na majstrovstvách Vsl. regiónu (Nyiregyháza) f Beľania premiérovo v II. nohejbalovej lige f Futsal fest Humenné 2011…

Marec f XI. cena mesta Humenné v plávaní (41 medailí pre PK Chemes Humenné) f anketa o najlepšieho basketbalistu r. 2010: 5. dušan Pandula (Sninčan, BK Nový Jičín) f III. lyžiarske preteky Ski

PF2012

Október

…kzdraviua šťastiuVámprajeme ajchvíl eprav ejšportov ej rad ost i. vaciu tenisovú halu f M–SR v diaľko vom plávaní: 2. a. Tóth, 3. F. levický (PK Chemes Humenné) f M–SR kadetov v zápasení (voľný štýl): 1. Peter Havej (ZK Vihorlat Snina) f VC Slovenska v karate: 2. Janka Koribaničová (CVČ dúha Humenné) f M–SR žiakov (grécko–rímsky štýl) v zápasení: 2. Chomanič, Havej, leňo, Krupjak + starší žiaci ZK Vihorlat Snina…

Máj f 1. HFC Humenné (muži) nevyces toval na zápas (do B. Bystrice) f M–SR vo volejbale (mladší žiaci): 2. VK Chemes Humenné f M–SR vo volejbale (juniori): 3. VK Chemes Hu menné f M–SR vo volejbale (kadeti): 4. VK Chemes Humenné f XXXI. Pohár ObFZ a Nexis Fibers: Košarovce (foto 16) – Ohradzany 3:2 f M–SR vo volejbale stredných škôl: 2. SOŠT Humenné f Florbal, Vsl. región: 1. ZŠ Ohradzany (dievčatá) f žiaci ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir. (st. tenis) v I. li ge f M–SR vo volejbale (žiaci): 1. VK Chemes Humenné, foto 3 f Slavomír Huba (tréner VK Chemes Humenné B) sa stal manažérom „repre“ SR mu žov vo volejbale f TJ FK Jasenov si zabezpečil postup do IV. ligy f M–SR

kula (Modra n/Cir.), M. Čokina (Ulič), M. Hajdučko (Habura), M. Tracík (Košarovce), V. Melník (Ohradzany), P. Kolník (Košarovce), R. Hucovič (Ptičie) f 1. TC Humenné (do 10 rokov) postúpil na celoslovenský detský davis cup a Fed cup f Základnú zostavu FO ajax Pakostov v rozlúčke so sezónou 2010/2011 tvorili samí Gombitovci f Kochanovský beh…

Júl f Kompletná rekonštrukcia hracej plochy FKO Kochanovce f M–SR v šerme (seniori): 2. KŠ Snina (Haričo vá, Telepjanová, Hunčárová) f Me veteránov (st. tenis) aj s účasťou našich – Sojčák, Pavlotty, lauda, Paulik f M–SR v plávaní (Humenné): dva tituly Matej Micikáš (na snímke vpravo), jeden Filip levický, foto 13 f Vznik VK Sokol Humenné (volejbal) fletné futbalové turnaje (Kamenica n/Cir., Hažín n/Cir., Rovné, Udavské, Zboj, Vydraň, Ňagov, Jasenov, lieskovec, Habura) f TJ družstevník Habura futbalovo ukončila činnosť f Fragaria cup: 1. HFC Humenné (U–11) i ŠK Štich Humenné tretí f Najlepší šermiar (–ka) KŠ Snina 2010: Katka Hunčárová f futba-

f VC Humenného v kulturistike a fitness f Cena PK Chemes Humenné (plávanie) f Finále detského davis cupu: vo víťaznom tíme „Prešov“ aj dvaja tenisti 1. TC Humenné: alexej loziak (na snímke vľavo) a daniel lopata, foto 10 f VII. Minichampions liga: 2. ŠK Štich Humenné f M–SR psích záprahov bez snehu: Pažur st., Packo a Štefan strieborní f M–SR v zápasení (voľný štýl) mladších žiakov: 1. Tomáš Krupjak, 2. ZK Vihorlat Snina, foto 12 f v basketbalovej sezóne dve družstvá: BK M–Basket Humenné a 1. BK Humenné f Nikola Sidorová (Black Tiger Snina, taekwondo) v „repre“ SR…

November f Ján Grosiar (šport. riaditeľ VK Chemes Humenné) ocenený plake tou SVF f stolný tenis v Belej n/Cir. slávi 40 rokov f M–SR v zápasení (voľný štýl): 1. Mykola Bolotnyuk (ZK Vihorlat Snina) f Večerný beh f Volejbalová výprava v Breste f III. Hokejbalová saleziánska liga…

December f ZK Vihorlat Snina (muži) majstrom Slovenska v zápasení voľným štýlom, foto 17 f mládežnícke turnaje v Snine (U – 10 až U – 15), XIX. Peter Plast cup (futbal) f ŠK Železničiari (lokomotíva) Humenné slávi 65 rokov f 1. HFC Humenné dostal výpoveď zo štadióna f Štichárky na Praga cupe a v Olomouci f IV. Memoriál Mi chala Pastíra (futbal) f atléti 1. aK Humenné v Breste f Challenge cup: Chemes Humenné vs. Rennes (FRa) f M–SR v taekwonde: 1. T. Blišák (TKd Humenné), 3. Black Tiger Snina f laborecká 24–ka f Silvestrovský beh… (mšk)


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

f UDALOSTI ROKU 2011 NA ŠPORTOVOM POLI VO FOTOGRAFIÁCH f UDALOSTI ROKU 2011 NA ŠPORTOVOM POLI VO FOTOGRAFIÁCH f

2

1

3

5

6

4

7

10 8

12

11

9

13

16

14

15

17


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

BOD ČÍS LO 15 BOL NA ZA SADNU TÍ MESTSKÉ HO ZASTU PI TEĽSTVA V HU MENNOM (15. DE CEMBRA 2011) VE NO VA NÝ FUTBA LU

Dvojho di no vá de ba ta ukon če ná do ho dou mesta Hu menné a 1. HFC Hu menné

Kolotoč debát začal poslanec Hopta, ktorý vychádzal z výzvy rodičov mladých futbalistov v 1. HFC Humenné (ďalej 1. HFC), aby mesto futbalovú situáciu riešilo. K výpovedi mesta pre 1. HFC zaujal negatívne stanovisko, nakoľko bola daná ešte za bývalého vedenia klubu (p. Tkáč) a po zmene vo vedení 1. HFC (od leta p. Paraska) mala byť stiahnutá. „Od takéhoto riešenia situácie, ktoré zabránilo mladým futbalistom 1. HFC Humenné v tréningu, sa dištancujem.“ Primátorka Jana Vaľová naznačila po zitívum, že poslanci sa chcú zaoberať futbalovou tematikou. „Šport, aj futbal konkrétne treba podporiť, ale dane občanov nemôžu ísť tam, kde sú dlhy. absolvovala som spolu deväť futbalových stretnutí, myslím teda, že to nie je z mojej strany malý záujem.“ Následne pripomenula genézu vedenia 1. HFC (J. Voloch, M. Tkáč – neskôr vo funkcii osamotený) od za čiatku jej primátorskej činnosti, ťarchu dlžôb vo futbalovej s.r.o–čke na rôzne smery. „Našou snahou bolo i je, aby mládež nebola v područí súkromnej s.r.o–čky. Iniciovali sme založenie nového klubu, ale väčšina z vás, poslancov, vtedy nemala záujem do toho ísť a predísť tak problémom. Tie ale na povrch rýchlo vyplávali. Vzišlo to z toho, že v súkromnej s.r.o–čke ani ja, ani vy, poslanci, nemôžeme nič sledovať. Jednania s pánom Tkáčom boli zdĺhavé, nekonštruktívne. Napokon sa ani nič pozitívne v klube neudialo. Neskôr bola konateľkou klubu pani adamek, potom mi bolo oznámené, že ním je pán Paraska. Pri jednaniach aj s ním sme riešili otázku konkurzu 1. HFC Humenné, prechod mládeže do iného subjektu. Nič z toho sa však zatiaľ neudialo. a existuje reálna hrozba, že v konkurze, ak sa isté strany spoja, môže mládež ukončiť svoje účinkovanie úplne. Je nutné, aby sme sa dohodli, ak nie, mládež sa ocitne v područí jedného podnikateľa, vychádzam zo zoznamu veriteľov, o ktorého úmysloch vôbec neviem. V týždni sme mali spoločné jednanie s 1. HFC Humenné i sponzorom, vzišli z neho isté dohody, len ich treba potvrdiť. Chcem, aby futbal v meste bol, ale mládež musíme vymaniť z možného vplyvu veriteľov pri konkurze. Bude to v novom klube, starať sa o mládež bude mesto a predídeme do budúcnosti scenárom, že napríklad nemáme zaplatenú dopravu, ako tomu bolo počas činnosti 1. HFC Humenné pred rokom za minulé ho ve de nia.“ Po sla nec Hopta avi zo val, že 1. HFC musí mať pri „sebe“ počas sezóny všetky mládežnícke celky, inak seniori nebudú môcť účinkovať. „Je nutné vytvárať také podmienky, aby mládež i seniori mohli hrať kvalitnú súťaž.“ Primátorka Vaľová reagovala termínom k 30. máju 2012, dokedy sa musia veci okolo zmeny klubu udiať, k prechodu hráčov následne dôjde v prestupovom termíne po ukončení sezóny 2011/2012. „Potrebujeme čistý klub, ktorý mám. Je ním FK Humenné. Jeho futbalistom som situáciu vysvetlila, aký má humenský futbal problém a všetci členovia Občianskeho združenia FK Humenné sa vzdali činnosti, vypí sali sa a ponúkli mi čistý klub, bez dlhu.“ Poslanec Mňahončák uviedol, že štyri sezóny sponzorsky FK Humenné podporoval, na margo 1. HFC podotkol, že treba spraviť všetko pre činnosť klubu, nakoľko seniori sú po jesennej časti na 1. mieste so šancou postupu. Poslanci Lopanič i Babják sa priklonili k nutnosti rieše nia situácie, aby mládež 1. HFC mala kde tré novať, poslanec Petro varoval, že nesmie dôjsť k situácii, aby sa futbalová mládež mohla stať „rukojemníkom“ veriteľov. Poslanec Babják navrhol, aby mesto Humenné uzavrelo ná jomnú zmluvu futbalového štadióna pre 1. HFC s účinnosťou od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. „Chcem, aby futbalisti bez problémov mohli tré novať od začiatku januára 2012 na ihrisku, kto -

Aj keď futbalová téma nemala byť na štvrtkovom (15. 12. 2011) zasadnutí MsZ v Humennom preberaná, dopoludňajší návrh poslanca Ivana Hoptu vyústil v hlaso vanie, ktorým po slan ci uká za li ocho tu futbalovú otázku riešiť. Bod č. 15 „Ústna informácia o humenskom futbale“ prišiel na rad tesne pred 17:00 hod., aby napokon debata s viac ako 50 výstupmi, počas ktorej padali tvrdšie slová i odľahčené názory, pre be ra la sa vý po veď 1. HFC Hu menné zo štadióna, činnosť klubu, jeho futbalová mládež, financie, minulosť i súčasnosť humenského futbalu, bola ukončená návrhom na uznesenie v čase 18:58 hod. ré je vo vlastníctve mesta.“ Poslanec Gregoro vič načrtol vážnosť finančných futbalových dlhov vo vzťahu otázky konkurzu a veriteľov. Primátorka Vaľová zopakovala, že o futbal má záujem. „Chcem zháňať sponzorov, ale nebudem dávať svoje meno pre s.r.o–čku, ktorá má dlhy, aj keď viem, že nie vy ste ich vyrobili,“ podotkla smerom k súčasnému vedeniu 1. HFC. Vystúpenie prednostu Ernsta sa týkalo témy hospodárneho nakladania s mestskými fi nanciami. Primátorka Vaľová v hustnúcej atmosfére reagovala. „Sľúbili mi, že dajú s.r.o–čku do konkurzu, nestalo sa. Je iba samozrejmé, že som vyvinula tlak s následnou výpoveďou štadióna. Žiadala som zmluvnú spoluprácu, ktorej súčasťou bol prechod mládeže do iného subjektu, občianskeho združenia, na ktorom sa dohodneme. Pripravený je klub FK Humenné, úplne čistý, bez dlhu i zástupcov. Budú v ňom nanovo vytvorené Správna rada i dozorná rada, aj so zastúpením mesta, pričom v nich môžu účinkovať aj páni Paraska a Friga. Jednotné účinkovanie seniorov i družstiev mládeže pod hlavičkou 1. HFC Humenné bude do konca tejto sezóny, to musí byť. Na našom tohtotýždňovom stretnutí som však žiadala, aby 1. HFC Humenné sa podpisom konateľa v týchto dňoch zaručil, že k 30. máju 2012 prevedie mládež do nového subjektu. Takúto cestu vidím ako schodnú, aby nebola mládež ohrozovaná súkromným područím.“ V ďalšom priebehu zasadnutia sa poslanci svojimi reakciami viac venovali téme finančnej, za akú sumu sa môže (musí) štadión klubu 1. HFC poskytnúť, či za symbolické 1 € alebo čiastku prevádzkových nákladov, pričom tá by bola daná ako mestská dotácia. Otázkou taktiež bolo, či je možné poukázať dotáciu pre 1. HFC, pretože v prípade exekučného príkazu na klub, by spomínané financie „prepadli“ v stratu. Tému „financií“ ukončil poslanec Mňa hončák. „Netreba sa baviť o financiách, lebo keď klubu žiadne nedávame, o žiadne nemož no prísť. Podstatné je vyriešiť otázku prenájmu štadióna, aby mohli od januára trénovať.“ Po slanec Hopta naznačil, aby mesto financovalo mládež prostredníctvom Centra voľného času v Humennom, dospelí sa musia postarať sami o seba, no klub musí mať prístup na štadión. Poslankyňa Cehelská pripomenula, že „o dva mesiace sa budeme zaoberať koncepciou športu, vo februári je zámer riešiť metodiku do tovania športu po novom. Takto dlho čakať však nemôžu, potrebujú trénovať, tak ich tam teraz pustime.“ Poslanec Sukovský podporil návrh primátorky, tiež však dodal: „Každoročne rieši me futbalový problém. až mám pocit, že sa futbal stáva psychickou traumou mesta, lebo mu síme zafinancovať podnik, ktorý ide dolu vo dou. Myslím si, že viac ako polovici mesta je jedno, čo bude ďalej s futbalom. Návrh pani pri mátorky má „racio“, treba sa nad ním zamyslieť.“ Odmietol podporu súkromnej „futbalo vej“ firme, pričom ako príklad iného súkromného subjektu spomenul pekáreň, ktorej, keď sa

nedarí, mesto finančne nepomáha. Poslanec Semanco stručne prešiel históriu klubu od r. 2001, avizoval na vtedajší nezáujem vedenia mesta o futbal, poukázal na dlhy z minulosti, pričom snahu terajšieho vedenia mesta pomôcť futbalu ocenil. „Ctím si pani primátorku, lebo chce športu, konkrétne aj futbalu, na území mesta pomôcť.“ Poslanec Gregorovič chcel posunúť tému prenájmu a financií za prenájom tak, aby NKÚ nenapadol rozhodnutie mesta. „dajme prenájom do 30. 6. 2012 za komerčnú cenu a v tejto výške im poskytneme dotáciu.“ debata potom opäť viac sklzla do roviny financií. Poslanec Semanco apeloval, že mesto nesmie dávať finančné zdroje do zadĺženej firmy, vie síce garantovať financie, ale futbal nesmie byť v súkromných rukách jedného človeka. Rovnako zamietavý postoj k tomu uviedla aj primátorka. Poslanec Babják reagoval, aby sa „nevymýšľali“ žiadne dotácie, poslankyňa Andruchová povedala, že pri futbale je vždy problém a ocenila v jeho riešení prácu pri mátorky. Tá z časti konkretizovala dlhy 1. HFC Humenné z minulého odbobia. Ďalšie názory sa týkali témy s.r.o–čka, resp. občianske združenie. „do žiadnej s.r.o–čky nemôže mesto vstupovať, kontrolovať ju. Občianske združenie je však o niečom inom a takú alternatívu mám pripravenú. Občianske združenie, ktoré nemá podnikateľskú činnosť, ale vykonáva záujmovú činnosť v oblasti futbalu. Bude tam päťčlenná Správna rada, ktorá bude rozhodovať a dozorná rada bude kontrolovať. V Správnej rade budú tí, ktorí budú „robiť“ futbal, niekto za mesto, zástupcovia sponzorov,“ mienila primátorka Vaľová. Slovo dostal taktiež Michal Paraska, konateľ 1. HFC Humenné, s.r.o. Okrem iného povedal… „Po odkúpení klubu od pána Tkáča za 3 330 € sme rozbehli „zhnitý“ klub, ktorý od 1. 8. 2011 do 30. 11. 2011 nespravil žiadne dlžoby. Mesto nám prispelo čiastkou cca 12 000 € cez CVČ na platy trénerov mládeže a dopravu týchto tímov na zápasy. Ďalšiu časť mládežníckej činnosti, t.j. stravné, lopty, vyplatenie rozhodcov a pod. zabezpečil klub. Zarazilo ma, prečo sme dostali výpoveď zo štadióna, keďže klub s novým vedením splnil to, čo sme si na našom prvom stretnutí povedali. Jednali sme o konkurze, mojej činnosti do konca novembra. Ďalšie stretnutie, tentokrát s pánom Bartkom, prinieslo zo strany mesta zmluvu o spolupráci, kde však zaviazalo 1. HFC fungovať do 30. 6. 2012. My účinkovať musíme, inak klub zanikne, s tým však súvisia financie, ktoré je nutné zháňať. Nemám problém previesť mládež k dátumu po sezóne na nový subjekt, ale nemôžem to dať „nikomu“, keďže nepoznám kľúč, resp. pozície obsadenia v Správnej rade. Potrebujem vedieť, kto sa bude o futbal starať, aby to nedopadlo fiaskom, ako keď sme pred dvoma rokmi odovzdali klub pánu Tkáčovi a všetko šlo dolu vodou.“ Primátorka Vaľová zopakovala svoju prioritu záchrany mládežníckych družstiev, lebo najväčší veritelia v konkurze (energo byt,…) mô žu ich činnosť ukončiť. avizovala teda nutnosť prevedenia mládežníkov k 30. 6. 2012 do nového subjektu, pričom o zastúpení v štruktúrach nového klubu bude rozhodovať súčasné vedenie 1. HFC i mesto Humenné. Napokon došlo medzi oboma stranami k ve rejnej ústnej dohode, súhlasnému názoru, že do konca roka 2011 dôjde k prevodu mlá dežníckych futbalistov na nový subjekt s účinnosťou k 30. 6. 2012 a po podpise prevodu príde na rad aj konkurz na 1. HFC Humenné. Na druhej strane dôjde k zrušeniu výpovede zo štadióna pre 1. HFC Humenné. Uznesenie, ktoré z tohto záveru vzišlo, vyústilo hlasovaním 22 (ÁNO) – 0 (ZdRŽal Sa) – 0 (PROTI), t.j. bolo schválené jednohlasne. (mšk)


15 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 19. 12. 2011

STOLNO TE NI SO VÉ SÚ ŤA ŽE – SSTZ, VsSTZ a ObSTZ l I. lIGa, 6. kolo: Geológ Rožňava B – ŠKST Humenné 7:7, Ľ. Kaščák 2,5/1, M. letanovský 2,5/1, J. Kováč 1/2,5, Ľ. leitner 1/2,5 – d. Stoják 2,5/1 (3:2 / leitner 3:1, Kováč 3:1), M. Brnčal 2/1,5 (leitner 3:2, Kaščák 3:2), I. Serbák 1,5/2 (3:2 / Kováč 3:1), d. Fink 1/2,5 (letanovský 3:2); ŠKST Topspin Margecany – ŠKST Humenné 12:2, P. Roba 2,5, I. drábik 2,5, l. Kostelník 2,5, Ľ. Tomaga 2, T. Vasiľ 0,5, 2xWO – M. Brnčal 1/2,5 (Tomaga 3:0), d. Stoják 1/2,5 (Kostelník 3:2), d. Fink 0/2,5, I. Serbák 0/2,5 ; Margecany – Svidník 9:5, RuHumenské juniorky ŠK Štich, posilnené dvoma hráčkami ženskej kategórie žomberok B – Stadex Košice 9:5, St. Ľusa 10. decembra zúčastnili medzinárodného futbalového halového turnaja bovňa – Vojčice 11:3, Rim. Sobota – Žilina žien – Christmas cup 2011, ktorý usporiadal 1. FC Olomouc. Hralo sa 1:13 lučenec/Kalinovo – Čadca B 8:6, v dvoch 5–členných skupinách, vo finálovej sa stretli prvé dve družstvá. Rožňava B – Svidník 6:8, Ružomberok l ŠK Štich: Fencáková – Treščáková, Kozmová, Horvathová, Baníková, B – Vojčice 10:4, St. Ľubovňa – Stadex Rosoľanková, Bednarčíková. l Výsledky: ŠK Štich – Olomouc 2:2 Košice 11:3, Rim. Sobota – Čadca B 6:8, (Bednarčíková, Horvathová), ŠK Štich – dun. lužná 1:0 (Rosoľanková), ŠK lučenec/Kalinovo – Žilina 9:5. Štich – Český Těšín 0:0, ŠK Štich – Slovacko 1:2 (Horvathová, Bednarčíko - Lučenec/Kalinovo 11 11 0 0 102:52 33 11 8 2 1 106:48 29 vá); semifinále: ŠK Štich – Sparta Praha 2:3 (Kozmová 2); o 3.miesto: ŠK Margecany Štich – Olomouc 0:1 (Humenčanky inkasovali z priameho kopu v poslednej St. Ľubovňa 11 7 2 2 90:64 27 11 7 1 3 100:54 26 minúte stretnutia); finále: Sparta Praha – Hradec Králové 3:0. l Na snímke Žilina 11 7 0 4 91:63 25 Pavol Čečko Svidník humenské futbalistky a hráčky Sparta Praha. Čadca B 11 6 2 3 88:66 25 Ružomberok B 11 4 1 6 71:83 20 Rožňava B 11 3 3 5 72:82 20 ŠKST Humenné 11 3 1 7 55:99 18 V zasadačke MsÚ v Humennom valo sa podľa pôvodného progra- Stadex Košice 11 3 0 8 55:99 17 sa v piatok 16. decembra 2011 mu. Schválené boli zmeny stanov Rim. Sobota 11 1 0 10 51:10313 konala Hodnotiaca konferencia ObFZ Humenné (právo hlasovať Vojčice 11 0 0 11 43:111 11 ObFZ Hu menné za obdo bie má iba člen klubu). Správu o čin- l II. lIGa, 7. kolo: Udavské – Šar. Mi 2010 – 2011. Otvo ril ju L. nosti ObFZ Humenné za obdobie chaľany 10:4, Maroš Gajdoš 3, M. Mochnacký, ktorý okrem dele- 2010 – 2011 predniesol František Bajcura 3, J. Gajdoš 2,5, d. Gajdoš st. gátov klubov privítal aj hostí, Bazár, predseda ObFZ, v ktorej 1,5; Udavské – Krompachy 0:14; ŠKP členov VV VsFZ – Petra Gogu okrem iného konštatoval, že stále Prešov – Valaliky a 10:4, Bardejov – Vaa Mariána Tkáča, ako aj koordi- v re gió ne chý ba veľké ihrisko laliky B 9:5, Vranov – Šar. Michaľany 5:9, nátora pre šport v meste Hu - s umelým trávnatým povrchom, je lok. Košice B – V. Kapušany 1:13, potrebné nájsť prostriedky pre Mokrance – Michalovce 7:7, Slov. Ves – menné, Štefana Vasilenka. Konfe rencie sa zú čast ni lo 34 rozvoj futbalu v obciach nášho re- St. Ľubovňa B 11:3, ŠKP Prešov – Valaliky vy slo vil spo kojnosť B 7:7, Bardejov – Valaliky a 10:4, Vranov – zástupcov klubov (z 58), čo bolo gió nu, 58,6 %, takže Konferencia bola s úrovňou webovej stránky ObFZ, Krompachy 2:12, lok. Košice B – Michauznášaniaschopná. Pri schvaľo- s činnosťou VV ObFZ i prácou lovce 3:11, Mokrance – V. Kapušany 7:7. vaní programu a rokovacieho po- Od bor ných ko mi sií ObFZ Hu - Krompachy 13 12 1 0 141:41 38 riadku navrhol dušan Horodník menné. Počas jeho vystúpenia Michalovce 13 8 4 1 115:67 33 13 9 1 3 107:75 32 (delegát za 1. HFC Humenné) tri navštívila Konferenciu primátorka Bardejov Kapušany 13 8 2 3 117:65 31 body do programu Konferencie: mesta Jana Vaľová, ktorá vo svo- V. 13 6 3 4 101:81 28 a/ informácia o ISSF (informačný jom krátkom hovore analyzovala Mokrance B 13 6 2 5 92:90 27 systém vo futbale), b/ vyslovenie súčasný stav humenského futba- Valaliky Valaliky A 13 6 2 5 91:91 27 nedôvery F. Bazárovi, predsedovi lu. V súčinnosti jej prejavu avizo- Slov. Ves 13 7 0 6 81:10127 ObFZ Hu menné, c/ schvá le nie val Ján Metyľ (Pakostov) poďako- ŠKP Prešov 13 5 2 6 90:92 25 delegátov na Konferenciu VsFZ. vanie M. Paraskovi st., súčasné- Šar. Michaľany 13 5 2 6 81:10125 Hlasovaním 3 (Za) – 31 (PROTI) mu konateľovi 1. HFC Humenné, Vranov 13 4 0 9 65:117 21 bol návrh zamietnutý a pokračo - za ochotu podpory futbalu od leta Udavské 13 3 1 9 78:10420 2011, dušan Horodník (1. HFC Humenné) upozornil, že prípadné St. Ľubovňa B 13 0 2 11 61:12115 zlú če nie klu bov (1. HFC Hu - Lok. Košice B 13 0 2 11 54:12815 l III. lIGa, 11. kolo: ŠKP Prešov B – Výsledok rokovania predsedov Rád menné, FK Humenné), ku ktorému futbalových zväzov (BFZ, ZsFZ, má dôjsť, sa musí zrealizovať do ŠKST Humenné B 9:9, P. Novák 3,5, M. SsFZ a VsFZ) a Únie ligových klubov 31. mája 2012. V programe Konfe - Michalčo 3,5, Š. Treščák 2; Snina A – 3. decembra 2011 a diskusie na VV rencie nasle do va li Sprá vy Re - Belá n/Cir. 15:3, I. Malinič 4,5, J. Jelo VsFZ zo dňa 7. decembra 2011: a/ víznej komisie ObFZ (Š. Kosť), 4,5, P. Paulik 3,5, Š. Štuň 2,5 – Vozár 1, navrhovaný model súťaží akceptova- Správa o hospodárení ObFZ za r. dráb 1, drotár 1; Šar. Michaľany B – ný absolútnou väčšinou – I. liga (12 2010–2011 (l. Mochnacký), disku - Snina B 10:8, M. Bajús 2,5, R. Fedorco M. Hríb 1,5, J. Kopáč 1,5; Vranov C – účastníkov, 1 zostup), II. liga (16 sia a schválenie uznesenia. (mšk) 2,5, Bardejov B 6:12, Vranov B – Stropkov účastníkov, 1 postup, 3 zostup), III. li8:10, Svidník B – Brezovica 12:6. ga (3x16 (18) účastníkov – Bratislava OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ Bardejov B 11 10 1 0 139:59 32 a Západ, Stred, Východ; po 1 postup, Snina A 11 10 0 1 145:53 31 V STOLNOM TENISE 2012 zostup si určí každý región); b/ Únia Svidník B 11 8 1 2 117:81 28 ligových klu bov by ma la pri jať Nedeľa - 8. januára 2012 Belá n/Cir. 11 7 1 3 123:75 26 rozhodnutie o súhlasnom stano Humenné B 11 5 2 4 108:90 23 l kategória mužiaženy ŠKST visku k rozšíreniu II. ligy na 16 ŠKP Prešov B 11 5 2 4 92:10623 účastníkov od sezóny 2013/2014; (dievčatá) okresy Humenné, Stropkov 11 5 0 6 106:92 21 c/ Stanovisko BFZ a ZsFZ reor- Snina a Medzilaborce l začia- Šar. Michaľany B 11 4 2 5 89:10921 ganizácia v tejto podobe od sezó - tok o 9.00 hod. l telocvičňa Vranov B 11 2 2 7 83:115 17 ny 2013/2014; d/ Sta no vis ko ZŠ Kudlovská, Humenné l Brezovica 11 1 2 8 58:14015 SsFZ súhlasí s reorganizáciou od prezentácia do 8.00 hod. v deň Snina B 11 1 1 9 65:13314 2013/2014; e/ Zasadnutie Rady konania, resp. skôr na tel. Vranov C 11 1 0 10 63:13513 l IV. lIGa, 11. kolo: Tecák Vranov – SFZ sa usku toční 18. ja nuá ra 0907 951 660 (M. Hrežík). Snina C 13:5, M. Charitun 2,5, R. Bogner 2012 v Poprade. ObSTZHumenné 2, J. Karľa 0,5; Z. Hámre – Belá n/Cir. B Ing. Richard Havrilla (predseda VsFZ)

Štic hárkyajsoSpart ou

Hodno tia ca konfe rencia ObFZ Hu menné

O reorga ni zá cii sú ťa ží SFZ

9:9, dzubák 4, Širgeľ 3, Cogan 2 – Komjaty 3,5, Gnip 2,5, Hrežík 1,5, Ovad 1,5; Kamenica n/Cir. – Košarovce 10:8, Pavlotty 3,5, Nitkulinec 3,5, lauda 1,5, J. Sojčák 1,5 – Sabol 3, Karabinčík ml. 2, Korba 2, P. Kaňuk 1; Čierne – Jasenov 11:7, Barnišin 2,5, Krokker 2,5, Š. Mastiľák 1, Mi. donič 1; Vranov D – Medzilaborce 12:6, Tkáč 4, Knoblich 3,5, Balogáč 2,5, Hubaľ 2 – l. Zubek 3,5, Mazanec 2,5; Vranov E – Jabloň 5:13, lebloch 4,5, Picha 4,5, R. Šmiga 2,5, Židzik 1,5. Jabloň 11 11 0 0 143:55 33 Vranov D 11 10 0 1 138:60 31 Čierne n/Top. 11 7 1 3 111:87 26 Zemp. Hámre 11 6 2 3 113:85 25 Tecák Vranov 11 6 2 3 104:94 25 Snina C 11 5 1 5 90:10822 Jasenov 11 2 3 6 95:10318 Kamenica n/Cir. 11 3 1 7 86:112 18 Košarovce 11 2 2 7 80:118 17 Medzilaborce 11 2 2 7 79:119 17 Belá n/Cir. B 11 2 2 7 77:12117 Vranov E 11 2 0 9 72:12615 l V. lIGa, 9. kolo: Snina D – Košarovce B 8:10, J. Kruľ 4,5, M. Charitun 3,5 – Bučko 3,5, Sabol 2,5, M. Kaňuk ml. 2, Karabinčík st. 2; Kamienka – Belá n/Cir. B 11:7, Bašista 3,5, d. Gajdoš ml. 3,5, T. Kolesár 3, Milčík 1 – Komjaty 3,5, M. Hašuľ st. 2, lechan 1, I. Hašuľ 0,5; Lieskovec – Myslina 5:13, F. Rada 3,5, F. Salanci 1, P. Rada 0,5 – Trebišovský 4,5, Švigar 3, Mi. Kohút 3, l. Forró 1,5, Telepun 1; Hažín n/Cir. – Kamenica n/Cir. B 7:11, M. Serbák 4, J. Zubek 3 – Beľančin 3,5, Sabo 2,5, J. Sojčák 2,5, Bokša 2, Nitkulinec 0,5; Kolonica mala voľno. Kamenica n/Cir. B 8 7 0 1 87:57 22 Košarovce B 8 6 0 2 80:64 20 Myslina 8 5 1 2 88:56 19 Klampo Hažín n/Cir. 8 5 1 2 90:54 19 Snina D 8 4 3 1 80:64 19 Kamienka 8 3 0 5 67:77 14 Kolonica 8 2 0 6 62:82 12 Belá n/Cir. C 8 1 1 6 50:94 11 Lieskovec 8 0 0 8 44:100 8 l VI. lIGa, 9. kolo: Ptičie – Hrabovec n/L. 7:11, Zaremba 3, Karas 2, Repko 1, F. Mastiľák 1 – e. demčák st. 4,5, duda ml. 2,5, duda st. 2,5, Paulišin 1, e. demčák ml. 0,5; Hažín n/Cir. B – Jabloň B 13:5, Virtaš 4,5, J. Michalko st. 3,5, Ferjak 3,5, M. Pavlík 1,5 – Ištok 3, Mitro 1, dudo 1; SOŠT Humenné – Kochanovce 11:7, Krídla 4, T. Chochoľák 3, Geregáč 2,5, M. Chochoľák 1,5 – Hromňák 3,5, Greš 2,5, F. Forró 1; Dlhé n/Cir. – Stakčín 14:4, S. Kohút 4,5, Ma. Kohút 4,5, Polačko 2,5, dzurikanin 2,5 – lukša, Jelinek, Husťak a Socha nič po 1; Kamienka B mala voľno. Dlhé n/Cir. 8 7 1 0 115:29 23 Hrabovec n/L. 8 7 1 0 98:46 23 RedMills Ptičie 8 6 0 2 74:70 20 Stakčín 8 5 0 3 81:63 18 SOŠT Humenné 8 4 0 4 74:70 16 Kamienka B 8 3 0 5 67:77 14 Klampo Hažín n/Cir. B 8 2 0 6 56:88 12 Kochanovce 8 0 1 7 46:98 9 Jabloň B 8 0 1 7 37:107 9

ÚS ObSTZ 9 - 11/12 l Predseda ObSTZ: l zvoláva schôdzu Výkonného výboru na piatok 30. decembra 2011 o 15.00 hod. l Výkonný výbor praje všetkým stolným tenistom regiónu požehnané vianočné sviatky, srdcia naplnené pokojom a lás kou, i úspešný vstup do nového roku.


16 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

- 19. 12. 2011

ŠtrnásťročnáKlaudiaGrundzovázoSninys víťaznýmocenenímzaliterárnuprácu.

ÚSPECH KLAUDIE GRUNDZOVEJ

Ví ťazstvo v sú ťa ži

Vitrínu ocenení mesta Snina v minulých dňoch ozdobila iba 14–ročná Klaudia Grundzová zo Sniny. Porota z Nadácie Dobrá rómska vila Kesaj v Košiciach ocenila jej literárnu prácu (spomedzi 142 v slovenskom i rómskom jazyku) ako víťaznú, spojenú s finančnou odmenou 350 Eur v kategórii ZŠ. Diplom si Klaudia prevzala 9. decembra na otvorení výstavy výtvarných prác celoslovenskej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe žiakov ZŠ a ostatných autorov bez obmedzenia veku, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Bola jednou z aktivít projektu „Svet nám – My svetu“ s finančnou podporou Úradu vlády SR. Klaudiu Grundzovú pripravuje v Nízkoprahovom dennom centre sestra Timoteja. (jj)

Svet Habsburgovcov

„Vojny nech vedú iní, ty, šťastné Rakúsko, sa sobáš!“ Aj keď táto veta bola spočiatku myslená ako posmech, predsa výstižne opisuje vzostup Habsburgovcov, ich schopnosť presadiť sa vo svetovej politike.

Predovšetkým vďaka múdrej sobášnej politike a dedičským zmluvám sa široko rozvetvenému šľachtickému rodu po darilo, že z jednoduchých začiatkov sa dostal medzi najvýznamnejšie dynastie európy. Ovládané územia, nadobudnu té v priebehu storočí v európe a vo svete, kontrolovali Habsburgovci zmiešaninou moci a prepychu, ktorá sa odzrkadľovala v nádhernom a premyslenom dvorskom ceremoniáli. Známi panovníci ako Maximilián I. Karol V., Má ria Terézia alebo František Jozef s manželkou alžbetou (Sisi) rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovali nielen politiku – dlhé panovanie Habsburgovcov poznačilo aj umenie, hudbu a literatúru až hlboko do 20. storočia. Mária Lešková Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

BYTOVÉDRUŽSTVOHUMENNÉ praje PODVIHORLATSKÉPEKÁRNEA CUKRÁRNE,a.s. Mierová 34, 066 54 Humenné

všetkýmužívateľomdružstevnýchbytov a spolupracujúcimfirmám šťastnéa pokojnéprežitie vianočnýchsviatkov.

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2011.

V nasledujúcomroku2012 veľaosobnýchi pracovnýchúspechov, dobrýchvzťahova splnenýchplánov. Ing. Marta Sadloňová, predsedníčka BD

Želáme každému pohodu a spokojnosť cez vianočné sviatky a do nového roku pevné zdravie v pracovnom i osobnom živote. K prianiu Pokojné Vianoce a radosť z prítomnosti svojich blízkych praje Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, ktoré už niekoľko rokov sa venuje výskumom z obdobia 1. sv. vojny na území Slovenska. Naši členovia a dobrovoľníci sa podieľajú na záchrane vojenských cintorínov v regióne, ako aj ďalších historických pamiatok. Vydali sme niekoľko monografií a máme aj svoj časopis v elektronickej forme. Aj touto cestou ďakujeme každému, kto naše aktivity v tomto roku podporoval a s vďakou prijmeme sponzorskú pomoc, ktorá by pomohla výskumu, či dobrovoľníckej práci. Pomôže každé 1 €, alebo vecný dar užitočný pre našu činnosť. Viac na www.kvhbeskydy.sk alebo www.regionalnedejiny.sk. Mgr. Martin Drobňák, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy

príjemného prežitia vianočných sviatkov a mnohých úspechov v novom roku, pripájame poďakovanie každému, kto akúkoľvek pomoc poskytol Únii žien v Humennom v roku 2011. Anna Capová, predsedníčka OO ÚŽS

ďakuje OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V HUMENNOM aj touto cestou ďakuje spoluobčanom za spoluprácu a prejave nú dôveru v roku uplynulom a v novom roku 2012 praje všetkým ľuďom dobrej vôle zdravie, šťastie, veľa osobných i pracovných úspechov, v očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce. Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastavil sa čas, vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska v každom z nás. Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola, za svia točným stolom nech láska a pokoj prevláda nad nemilým slovom. Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú. Nech no vý rok splní vaše priania a anjeli nech vaše cesty chránia. pplk. Mgr. Ľuboš Kračanský, riaditeľ OR PZ Humenné

všetkým zamestnancom a obchodným partnerom za prejavenú dôveru v roku 2011. Želáme všetkým radostné Vianoce a v novom roku 2012 veľa zdravia, šťastia, pracovnej i rodinnej pohody. Predstavenstvoakciovejspoločnosti


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

v Da kujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka želáme veľa šťastia, zdravia, osobných i pracovných úspechov. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Za pracovníkov a študentov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu PaedDr. Ivan Pajtáš, riaditeľ školy

GOLDEX

Námestie slobody, DS Centrum, Humenné –––––––––––––––––––––––––––––––––– Darčeky, čo srdce pohladia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, radostné Vianoce a štastný nový rok praje majiteľka predajne s kolektívom. Ďakujem cteným zákazníkom za zachovanie priazne v tomto aj nasledujúcom roku.

ARRI BA

ELEKTROSHOP comis

TEXTIL ORIEL

AMÁLKA Keď prídu Vianoce, sviečka bliká a zvonček v bielej vločke cinká.

Staničná ul., Humenné, tel.: 057 / 775 5210 Ďakujem starostom obecných úradov, obchodným partnerom a všetkým zákazníkom za spoluprácu a prejavenú dôveru. Prajemvšetkým požehnané Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a spokojnosti a v novom roku pevné zdravie, životné istoty a splnené prianie.

Jaroslav Kopčák

Prišieltenčas,keďkaždýprekaždého mápárprívetivýchviet,pretenzázrak a točaroVianoc,ničkrajšiehoniet. NaVianocea v novomroku, lásku,zdravie,šťastienakaždomkroku.

Nastane pokoj, nebo plné hviezd, vianočné ticho a všade biely sneh. Je to čas sviatočný, keď sa stromček ligoce zo srdca prajeme prekrásne Vianoce a v novom roku len to najlepšie. Ďakujeme cteným zákazníkom za priazeň, ktorú nám zachovali v tomto roku a tešíme sa na Vás aj v roku 2012. Dana Kabátová a kolektívy z predajní Zároveň ďakujem svojim zamestnancom a zvlášť Nadežde Čechovej za ústretový prístup k zákazníkom.

Ďakujeme za priazeň v tomto roku, a veríme, že nám ju zachováte aj v roku 2012. Kolektívyz predajní naNámestíslobody a ODCentrumv Humennom


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

Ďakujem vám za prejavenú dôveru v roku 2011 a do roku 2012 vám prajem zdravie, veľa šťastia osobných a pracovných úspechov. Zároveň vám želám krásne sviatky naplnené pokojom, porozumením a láskou.

Ing. Ivan Solej poslanec PSK a primátor mesta Medzilaborce


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvové parkety dub Family, hrúbka 15 mm – 26,04 Eur s DPH l kvalitné laminátové podlahy od rôznych svetových výrobcov ZA VÝ HODNÉ CE NY V PONUKE: l plastové okná (5, 6 a 8–komorové profily l eurookná l drevohliníkové okná (Energy concept 90, dual – Standard) l interiérové dvere v rôznych povrchových úpravách a farbách podľa náročnosti zákazníka Množstevné zľa vy pre sta vební kov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

b

eru Na mi

rie ch pot i š a v pod¾a

VÔD H C Ý V O PAD

E OD N R A – záruka I s T i v S r e s ÈI ovoz –

a n ­ e c ­ a k z í n ­ , a t ­ i l ­ a v k ­ á k ­ o s ­ Vy Ďalej ponúkame: –d montáž

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n vodomerné šachty n žumpy n septiky n a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.

- 19. 12. 2011

Oprava a servis PLYNOVÝCH KOTLOV aj počas vianočných sviatkov Tel. 0904 621 175.

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

22. 12. 2011 o 14.30 hod.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

VODIČSKÉ KURZY

Firma Roman

v Humennom (za reštauráciou YES) Cena 350 €

skupiny B, B1

Udavské

ponúka na predaj

Tel. 0905 721 562

l zemiaky l cibuľu l jablká l mrkvu l kapustu

K ÚalePbo I M,

zoberiem do prenájmu

Objednávky na tel. 0907 040 006

Dovoz zdarma

KRČMU alebo

REŠTAURÁCIU v Humennom i blízkom okolí. Kontakt:

0904 252 820 Spracujem Ú Č T O V N Í C T V O,

vrátane miezd, daň. priznaní, DPH, prehľadov a súhrnných výkazov. 0903 593 434, 0911 593 434

MINIFARMA Udavské ponúka

l l l l l

zemiaky cibuľu jablká kapustu kŕmne zmesi

l

miešaný šrot a pšenicu

pre hydinu, zajace a psy

Všetkým zákazníkom a obchodným partnerom prajeme vianočné sviatky plné pohody a lásky. V novom roku 2012 hojnosť šťastia, pevné zdravie a úspechy. Za dôveru a spokojnosť ďakuje Armat Trade na Mierovej ul. v Humennom

Dovoz zdarma Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175


P5 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Smútoène S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 10. decembra nás vo ve ku 74 ro kov na vždy opus til dra hý man žel, otec a dedko Jozef N A Z A D z Košaroviec. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí ho vyprevadili na jeho poslednej ceste. Ak ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku. Smútiaca rodina

l Prenajmeme zrekonštruované kancelárske priestory 38 m2 za výhodných podmienok a garáž na Chemlonskej ul. 112. Tel. 0918 623 064.

Kúpa l Kúpim stavebný pozemok v Humennom. Tel. 0915 965 305.

Predaj

l Predám garsónku na Sídl. III v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám prerobený 2–izb. byt v OV na Sídl. IIA v Humennom. Pri rýchlom jednaní cena dohodou. Tel. 0904 433 300, 0903 572 199 po 17.00 hod. l Predám 3–izb. byt v BJ v Košarovciach č. 197. Tel. 0905 712 378. l Predám úplne zrekonštruovaný 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom Sú chvíle, na ktoré v živote nezabúdame, v Humennom (aj zariadený). Tel. sú chvíle, na ktoré často spomíname. 0908 980 406. Prešiel dlhý čas, l Predám 3–izb. byt v HuTy zostávaš navždy v nás. mennom. Tel. 057 7784 143. l Predám 3–izb. byt v OV na Sídl. 19. decembra si III (čínsky múr) v HE. Cena dohopripomíname 20 dou. Tel. 0944 207 542. rokov od smutnej l Predám byt v OV v Humennom chvíle, keď nás vo na Mierovej ul., 64 m2, komplet po veku 44 rokov na- rekonštrukcii (5 min. do centra a 3 vždy opustil drahý min. na stanicu). Tel. 0908 215 861. manžel, otec, l Predám priestory na podnikadedko a syn nie blízko Humenného. Tel. 0917 366 554. Jozef V I T K O V I Č l Pre dám rod. dom blíz ko z Dlhého nad Cirochou. Ak ste ho poznali, venujte mu cent ra mesta v Hu mennom. s nami tichú spomienku s modlit- Tel. 0911 951 145. bou. Smútiaca rodina l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom v Jasenove. Tel. 0911 951 145. Dozneli zvony, zostal si sám, l Predám rekreačnú chatu v obnepovieš viac tak veľmi rád vás mám. lasti Domaša – Dobra. Informácie Nepovieš nikomu, ako veľmi chcel si žiť, na Bytovom družstve Humenné, no náhla smrť pretrhla Tvojho života niť. tel. 057 7723 011 – 12. V lone matky zeme spíš už svoj večný sen l Predám garáž pri Tescu v Hu a v našich srdciach ostáva spomienka len. mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám garáž na Sídl. I v Hu23. decembra mennom. Tel. 0918 424 317. uplynie 25 rokov, l Predám bukové odrezky. Tel. keď sa odobral na 0908 102 786. večný spánok l Predaj palivových brikiet. Tel. a sníva svoj večný 0907 347 685. sen náš milovaný l Predám palivové drevo – metro manžel a otec vicu. Možnosť dovozu. Tel. 0918 491 412. Michal B R U D Ň Á K l Predám palivové drevo. Tel. z Humenného. 0908 371 259. S lás kou a mod lit bou spo mí - l Predám koženú rohovú gaučovú na man žel ka Oľga a dcé ra súpravu sivej farby. Výhodná cena – dohoda. Tel. 0904 900 291. Kristí na s ro di nou. l Predám bločky zo stavby rod. domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. 0949 120 576. l Predám málo jazdenú Babetu, ako nová, cena 500 Eur. Tel. 0915 474 213. l Dám do prenájmu 3–izb. byt l Predám FORD Fusion, 1,4 ben v Humennom. Tel. 0907 997 007. zín, r. v. 2008, tmavošedá farba, l Firma H&H Lahôdky, Mierová 4x airbag, klimatizácia, el. predné ul. 5216/88, Humenné ODSTÚPI okná a spätné zrkadlá, diaľkové obchodné priestory na prízemí (s centrálne zamykanie, rádio Ford rampou) za výhodných podmie - s CD, mechanické zabezpečenie nok. Tel. 0908 389 051. pro ti krá de ži, elektró ny + 4x

Spomienka

Prenájom

zimné pneu s oceľ, diskami, 1. majiteľ, servisná knižka, garažovaný, 53 000 km. cena 6000 Eur. Tel. 0902 409 560. l Predám Š 120, r. v. 1985, 5–st. prevodovka, naj. 88 000 km, TK a EK do 9/2012, dobrý stav. Tel. 0908 317 341. l Predám Citroën C3 1,4 HDI, cena 4000 Eur. Tel. 0905 459 779.

Drobnochov l Predám šteniatka nemeckého ovčiaka. Informácie na tel. 0907 441 062.

Rôzne l Orezanie, zrezanie stromov na neprístupnom mieste. Tel. 0908 848 789. l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb a stužkových slávností. Tel. 0908 547 210. l Vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na VŠ. Tel. 0908 145 872. l PARKET STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Kontakt: 0907 668 772, 0905 217 907. l Preprava tovaru – sťahovanie. Tel. 0905 955 794. l NON–STOP TAXI–TAXI. Cena v Humennom 2 Eur. Tel. 0907 456 006, 0917 921 254. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l MONTÁŽ strešných snehových zábran. Tel. 0905 480 575.

Straty a nálezy Kto nechal peniaze v bankomate? Kontakt: 057 381 0822

Poïakovanie Tou to ces tou sa chcem po ďa ko vať za nájde nie a opa te ru môjho psí ka slečne Anne Ši mo no vej z Hu menné ho.

Ponuka práce l Prijmem kuchára – kuchárku do reštaurácie v Humennom. Tel. 0915 869 811. l Hľadáme pomocnú administratívnu silu. Podmienka: znalosť anglického jazyka. Bližšie informácie na tel. 0940 404 737. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116.

PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Mierová 34, 066 54 Humenné

ponúkajú voľné pracovné miesto pre stredisko Humenné

na pozíciu

V O D I Č Požiadavky: ‰ platný vodičský preukaz sk. C ‰ prax na pozícii vítaná ‰ samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita Žiadosti zasielajte na adresu akciovej spoločnosti, alebo elektronicky na adresu: personalne@ppac.sk

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina Od Andreja po Troch kráľov – 4. zimný výtvarný salón – výber obrazov z medzi národných výtvarných festivalov. VÝPREDAJ OBRAZOV SO ZĽAVAMI AŽ DO 50 % Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Moder EFEKT Veselé Vianoce a šťastný nový rok, do práce zdravička, na stôl chlebíčka, do duše milosti, do srdca radosti želá Mgr. Jozef Oľha


P6 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

STAVOMONTSPSnina,spol.sr.o. ďakujevšetkýminvestoromaobchodným partneromzaspoluprácuv roku2011. Súčasneželáspokojné asláskouprežitévianočnésviatky, veľašťastiaa úspechovv novomroku2012. O n d r e j P a t l e v i č , g e n e r á l n y r i a d i t e ľ Kontakt:STAVOMONTSPSnina,spol.sr.o.,Stakčínska758/8,06901Snina. Tel.0577682186,7682329,7581470-1,7682280,Fax0577682119,E–mail:stavsp@ ke.psg.sk


P7 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011


P8 - POD VIHORLAT OM 057 7721 386 Jasenovská 31, Humenné

www.zemplin.sk

PRÍLOHA OTVORENÉ: PONDELOK – PIATOK 7.30 – 17.00 SOBOTA 8.00 – 12.00

Predaj na splátky

Vianočný čas sú krásne chví le, čas zno vu pre žiť niečo mi lé, ro di nu objať, stretnúť pria te ľov, súzvuk du ší cí tiť aj bez slov. Krásne Vianoce a šťastný nový rok želá a na Vašu priazeň sa teší aj v roku 2012 kol ektívZemplín,s.r.o

- 19. 12. 2011

Pavol Hrubovský – Nábytok Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí. A keď rozžiaria sa Vaše Tváre, by hojnosti ste mali stále. Aby ste nespravili chybný krok, cez celučičký ďalší rok. Prajeme všetkým zákazníkom a obchodným partnerom láskyplné Vianoce a úspešný nový rok. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás v našich predajniach. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Humenné, Suchý jarok, tel. 775 7469, hrubovsky@kapca.sk Snina, Sídl. II pri Rozkvete, tel. 762 2719

STD DONIVO, a.s. Mlynská 1346

plus, spol. s r. o.

093 01 Vranov nad Topľou

prijme do pracovného pomeru vodiča MKD

HUTNÝ A STAVEBNÝ MATERIÁL

Ažvianočnézvonyodbijúpolnoc aoznámiapríchodčarokrásnychVianoc, zabudnitenavšetkystarosti aprežitechvílevzdravíaradosti. Vhodináchneúprosnezrkadlísačas, koniecrokaječorazbližšie. Staréspomienkyvnászostávajú, novéprianiaapredsavzatia vnovomrokunechsanapĺňajú. ŠťastnéVianoceaúspešnýnovýrok ctenýmzákazníkomaobchodnýmpartneromželá kolektívREMIplus,s.r.o.. Mierová 94, Humenné, Tel. 057 775 2562, fax 057 788 2441 mobil - sklad 0905 526 775, 0905 202 019 kancelária 0908 993 448, e-mail: rremi@stonline.sk

Motoristom do pozornosti! ÚSPORA PALIVA BEZ ZÁSAHU DO MOTORA l Úspora PHM cca 20 % l Zníženie emisií 70 % a viac l Zvýšenie výkonu motora l Ochrana interných a externých súčiastok Úspora paliva u klientov od 7% do 23 %. V prípade záujmu kontaktujte R. Burjaka – 0905 456 275 www.academyffi.com, www.romanb.myffi.biz.

Podmienky : – Prax vodiča v medzinárodnej kamiónovej doprave – Prax v jazde s prívesmi a návesmi – Zodpovednosť – Spoľahlivosť – Orientačné schopnosti – Vodičský preukaz skupín A, B, C, E, lekárska prehliadka, karta vodiča, psychotesty Kontakt : p. Buzek : tel: 0574860754, 0918989014, e–mail: buzek@std–donivo.sk

prijme do zamestnania na pozíciu

PREDAJCU

vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu. PODMIENKY: l SŠ vzdelanie l komunikatívnosť l znalosť práce s PC l vod. preukaz skupiny B KONTAKT: armat.trade@stonline.sk, 0905 407 549


P9 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

V KAMIENKE TOHTO ROKU VÍTALI MIKULÁŠA OTVORENÍM VÝSTAVY

Pohľad do mi nu los ti cez objektív V kultúrnom dome, za účasti prednostu Obvodného úradu v Humennom, Ing. Jozefa Babjáka, riaditeľa Vojenských lesov a majetkov v Kamenici nad Cirochou, Ing. Antona Bodnára, miestneho farára Mgr. Petra Sepešiho, starších i mladších občanov bola 6. decembra otvorená výstava fotografií. O histórii a premenách obce sa Dajú sa z nich čítať zvyky, tradície, možno dočítať v knihe, ale chceli vývoj životnej úrovne, spoločenské sme ju priblížiť aj cez objektív foto- i politické vplyvy, ktoré sa nevyhli aparátu, uviedol starosta Ing. Ben- ani pod Vihorlatom učupenej dejamin Blaha v príhovore a zdô- dinky. Ing. Škubu k tejto aktivite raznil, že výstava má prispieť k zvý - motivovali slová spisovateľa Ľudošeniu hrdosti občanov na svoje ro- víta Janotu, ktoré zviditeľnil aj na disko. Výstava vznikla z fotografií, výstave: „Povinnosťou každého ktoré Ing. Andrej Škuba zbieral Slováka je zachovať pre potomstvo k vydaniu knihy. Nazbieralo sa toho všetko to, čo sa vzťahuje na minu viac, niečo sa našlo na internete, losť našej otčiny, hoci by to bola a tak vznikla kolekcia pozostávajú- i len malá správa, nepatrný obrá ca z viac ako dvesto dobových sní - zok alebo kresba.“ Na otvorení výmok pripomínajúcich Andrássy- stavy priblížil príbeh výstavy od ovské panstvo, vývoj architektúry, zberu až po spracovanie agentúrou genealógiu rodín cez niekoľko ge- Vladimíra Vajsa. „Včera, keď som nerácií, ale aj významných hostí. tu lepil fotky, ženy hovorili, že majú doma aj krajšie. Vravím im: Tak čo V SNINSKEJ MATI CI SLO VENSKEJ ich držíte v šuflíku? Dedo zbiera fotky permanentne. Pýtali sa, čo s nimi budem robiť? Možno urobíme ďalšiu výstavu. Dúfam, že nás Boh Prednáška Ing. Juraja Lukáča tu ešte podrží. Sú tu ešte takí, ktorí „Biomasa, ekologická katastro- zbierajú fotky, a dúfam, že sa do tofa“, v stredu 21. decembra ho pustí aj starosta,“ nádeja sa auo 17–tej hodine v Dome Matice tor výstavy. A starosta sa nádeja slovenskej v Snine, uzavrie tiež, on by rád uspel s projektom na tohtoročnú sériu Letokruhov. Sú vydanie publikácie z týchto vzácalternatívne zdroje energie sku- nych fotiek. Výstava mala veľkú točne alternatívou? Podujatie je odozvu a keďže bolo Mikuláša, spojené s prezentáciou fotogra - darčeky dostali nielen deti, ale aj fií, grafov a dát. Viliam Bartuš dôchodcovia. Anna Šimkuličová

Uzavrú sé riu Le tokru hov

Nech tichá hudba veselosti počas Vianoc znie, zdravie, šťastie, pokoj, lásku nech Vám prinesie. Nech nový rok splní všetky Vaše priania a anjeli vždy a všade vaše kroky chránia. Prajem požehnané sviatky a ďakujem za priazeň všetkým svojim zákazníkom. Kedykoľvek som tu pre Vás. Marta Obeidová

Autor Ing. Andrej Škuba a starosta Ing. Benjamin Blaha na otvorení výstavy fotografií v Kamienke.

ZIMNÉ PNEUMATIKY AUTOSERVIS, PNEUSERVIS náhradné diely na všetky typy vozidiel

Ponúkame l

l

diagnostiku motorov osobných, úžitkových a nákladných vozidiel zariadením TEXA. širokú ponuku zimných pneumatík a pneuservis!

ORION Humenné Mierová 94, Humenné www.orion.sk po - pia: 7.30 - 17.00 hod. so: 8.00 - 12.00 hod. tel. mobil

057 / 778 30 95 0907 955 039 0903 895 041

TALIANSKA FIRMA

PRIJME

do zamestnania (strojársky sektor) ––––––––––––––––––– l zvá ra čov CO2, TIG a elektró da l fré za rov l sústružní kov –––––––––––––––––––––– Možnosť kurzu taliančiny. Žiadosti a životopis zasielajte na adresu: selezionebg2011@libero.it COOP JEDNOTA Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24 066 27 Humenné

ďakujesvojimctenýmzákazníkom zapriazeňvroku2011. Želá príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody a lásky do nového roku 2012


P10 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 19. 12. 2011

Úradpráce,sociálnychvecía rodinyHumenné ďakujevšetkýmzamestnávateľskýmsubjektoma spolupracujúciminštitúciám v okreseHumennéa Sninazaspoluprácupririešení neľahkýchúlohsúvisiacichs poskytovanímslužiebzamestnanosti a prizabezpečovanísociálnychpotriebobčanov. Našepoďakovaniepatrínašimklientomzatrpezlivosť a vzájomnépochopeniepririešeníproblémovnezamestnanosti a vovybavovanía poskytovanísociálnychdávok. Príjemnéprežitievianočnýchsviatkov,zdravie,veľašťastia, pracovnýcha osobnýchúspechovdonovéhoroka2012praje Ing.MáriaKulanová riaditeľkaa kolektívzamestnancov Úradupráce,sociálnychvecía rodiny Humenné

Staničná 11,Humenné

057 / 775 37 23 Elektrické ručné náradie p re prof e si oná lov i dom ác ich m a jst r ov

Ž e l á m e obchodným partnerom a cteným zákazníkom požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2012. Nech je naplnený vzájomným porozumením, pokojom a šťastím. Ve rí me, že nám na ďa lej za cho vá te svo ju pria zeň. Všetkodobré,lásku, pevnézdravie,k tomupôvab a podstromčekčosikrásne, abyajtietoVianocebolišťastné. Príjemnéprežitie vianočnýchsviatkov a úspešnýnovýrokpraje PA R F U M É R I A A M Ó D A vHumennomaSnine


P11 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Členovia výboru Miestneho spolku Červeného kríža v Kamenici nad Cirochou v spolupráci s ÚzS SČK v Humennom spríjemnili 11. decembra očakávanie najkrajších sviatkov v roku deviatim rodinám z obce. Rodiny obdržali vianočnú potravinovú pomoc vo forme balíčkov a nákupných poukážok, v rámci spoločného projektu. Veľké ďakujem patrí riaditeľke ÚzS SČK, Mgr. Silvii Knapíkovej, a sponzorom – spoločnosti Kraft Foods Slovakia a obchodnej sieti hypermarketov Tesco. A v neposlednej rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na akcii podieľali. Mgr. Katarína Lukáčová

- 19. 12. 2011

MYŠLIENKY PRI PLAMIENKOCH ADVENTNÝCH SVIEC

Je čas bde nia a oča ká va nia Kedysi bývali obrazom adventnej bdelosti blikajúce lampáše, zbie-

hajúce sa včas ráno z každého domu ku kostolu. Romantické cesty na roráty patria síce už minulosti, ale adventná výzva k bdelosti je stále rovnako aktuálna. Ježiš nás upozorňuje, mali by sme mať vždy „bedrá opásané a horiace sviece v rukách“ (Lk 12,35). Čosi ako najvyšší stupeň pohotovosti, v plnej poľnej čakať na povel. Opakom je človek, ktorý sa spolieha na to, že Pán azda ešte nepríde. To je príliš veľké riziko a hrozba prekvapenia je reálna. Netreba sa však strachovať, môžeme pokojne kráčať životom, ale mali by sme žiť s vedomím pripravenosti. Prečo však stotožňovať Pánov príchod s prechodom do večnosti, keď sa s ním stretávame denne pri modlitbe, prijímame ho v eucharistii, či v podobe núdzneho na ulici? Pretože nám to pripomína povinnosť byť pripravený. Štyri adventné týždne sú byť časom na upokojenie a očistenie sŕdc, aby sme boli pripravení vítať i malého Ježiška. Štefan Ogurčák

PONUKA KOMPLEXNÝCH POHREBNÝCH SLUŽIEB EMPATIE V HUMENNOM

Čestne žiť, dôstojne odchádzať

Ži je me v hektickej do be, kaž dý z nás zva žu je čo skôr za bezpe čiť, z čo ho to zapla tiť. Zostá va len má lo ča su za mýšľať sa nad tým, že tak, ako sa sna ží me dôstojne pre žiť svoj ži vot, má me prá vo aj na dôstojnú rozlúčku s týmto sve tom. Tá to chví ľa prí de zne nazdajky a za sko čí nás čas to nepripra ve ných. Je pre to dob ré, ak vieme na ko ho sa mô že me obrá tiť. Takúto možnosť ponúka komplexná výberu pohrebnej služby. Je úplne pokojného odchodu človeka z tohto sme tým vyjadriť, že v ťažkej žipohrebná služba Empatia– MO na jedno kde človek ukončí svoju po- sveta. O kvalite našich služieb votnej situácii súcitime s vami a va Staničnej ulici 11 v Humennom. Od zemskú cestu, či doma, v nemocni- svedčia desiatky ďakovných listov ša bolesť je aj v našich srdciach. toho, kto sa rozhodol pre takúto prá- ci, alebo v sociálnom zariadení, na a mnoho spokojných klientov, ktorí V tomto sviatočnom čase prajeme cu sa očakáva, že bude v prvom ra- Slovensku či v zahraničí, pozostalí nám prejavili dôveru. Pred piatimi každému, aby Vianoce prežil v poko de človekom so srdcom na pravom vždy majú právo voľby. Pohrebná rokmi sme si zvolili ako názov našej ji a s radosťou z prítomnosti blízkych. mieste, empatický, aby v ťažkej ži - služba Empatia – MO ponúka spoločnosti slovo Empatia, chceli PhDr. Marta Ondarková votnej situácii dokázal pomôcť nepretržitú pohotovosť na číslach OCE ŇO VA NIE V SNINSKOM DO ME HU MA NI TY S VIANOČNOU ATMOSFÉROU a usmerniť pozostalých, ktorí preží- 0915 926 475 a 0903 281 124. Povajú traumu, sú ľahko ovplyvniteľní skytuje kompletné služby od prevoalebo neznalí svojich práv či postu- zu, cez bohatý výber rakiev, vencov, pov. Tohto roku vstúpil do platnosti živých či umelých kvetov, kytíc, Predsta vi te lia Územné ho spol ku Slo ven ské ho čer ve né ho nový zákon o pohrebníctve, ktorý vencov, až po úpravu a líčenie, aby krí ža v Sni ne v Do me hu ma ni ty 9. de cembra, na zákla de ná pozostalým dáva výsostné právo posledný pohľad zanechal dojem vr hu he ma to lo gické ho odde le nia Ne moc ni ce A. Le ňa v Hu mennom, oce ni li 65 bezpríspevko vých darcov kr vi. Ocenenie a vecné dary si prevzali raščák, Vasil Buksár, Štefan Matúš, PeTakmer stodvadsať účastníkov, seniorov sa 8. decembra stretlo na predvia- z rúk primárky HTO v Humennom, ter Waldhauser a Rastislav Hríbik; strienočnom posedení s Mikulášom v Dennom centre na Laboreckej ulici v Hu - MUDr. Valérie Bašistovej, zdravotnej borné plakety prof. J. Janského (20 mennom. Pre svojich členov ho zorganizovala Vierka Podhorná, vedúca DC sestry Evy Antolkovej a viceprimátorky odberov) udelili 17–im darcom krvi a predsedníčka OV ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami spolu Ľubov Rehákovej. Darcom sa prihovo- a bronzové plakety prof. J. Janského s členkami výboru. Pozvanie prijali aj Margita Bálintová zo ZO ZPCCH Zubné, rili aj primátor Sniny Ing. Štefan Mi - (po 10. darovaní) 39–im, keď vďaka Marta Vargová z Udavského, Marta Repková z Topoľovky a Paulína Mikkero- lovčík a poslanec VÚC PSK a MsZ Jo - mobilným jednotkovým odberom vá zo Zemplínskych Hámrov. S kultúrnym programom vystúpili žiaci Súkrom- zef Savka. l Držitelia medaily prof. Já - v sninskom DH získali veľa prvodarcov. nej ZUŠ v Humennom, pod vedením Márie Riškovej, Ľuboslava Tormu a Ra - na Kňazovického (po 100 odbere krvi) Po slávnostnej ceremónii bola pre dardovana Seka, spevácky zbor Jesienky pod taktovkou Márie Rudíkovej a súbor – 50–ročný Jiří Pitlanič a 55–ročný Mi- cov pripravená recepcia s kultúrnym Vandrovnica s Albertom Džubákom. A bonbónikom bol Štefan Letko v maske kuláš Gombár; zlatej plakety prof. Jana programom. Riaditeľka ÚzS SČK Anna Mikuláša, ktorý mal pre všetkých prítomných sladký darček. Av závere nesme - Janského (za 40 darovaní) – Bernard Pavlíková poďakovala štedrým darcom la chýbať známa vianočná Tichá noc, svätá noc. Andrej Ujhelský Piškanin, Dušan Sivák, Pavol Ka- za spoluprácu a podporu spolku. (jj)

Pre ja vy vďa ky bezpríspevko vým darcom

Predvia nočné po se de nie s Mi ku lá šom

S VI NÁ ROM ING. PAVLOM MI CHÁ LE KOM Z VI NÁRSKEJ PIV NI CE V ORE CHO VEJ

Na tohtoročné vína budeme spomínať ako na excelentné, bo ha té v chu ti i vô ni

Tento rok bol pre vinohradníctvo mimoriadne priaznivý, aj keď daždivý začiatok leta tomu nenasvedčoval. Teplý a bezzrážkový august, september a október však urobili s hroznom svoje. Množstevne i obsahom cukru v hrozne bol tento rok mimoriadne kvalitný. Potvrdil to aj Ing. Pavol MICHÁLEK (na snímke) z vinohradnícko–vinárskej firmy Regia TT, s.r.o. – Pivnica Orechová. „Cukornatosť bola taká, že viac ako 90% vín z tohto - kát akostné odrodové a Dunaj – výber z hrozna, polosuché. Keď už sme ročnej úrody by boli vína s prívlastkom neskorý zber, pri Dunaji, aj vo vašich podmienkach sa osvedčila táto novošľachtená slovýber z hrozna i s vyšším. Kvôli sortimentu však venská odroda? „Dunaj je fantastická odroda, ktorá vyplnila dieru v ponu potrebujeme aj vína akostné, preto sme časť úrody ke vín na Slovensku. My sme hrozno z jeho panenskej – prvej úrody jednoducho preradili do akostných vín,“ uviedol a po - spracovali na trikrát a spravili sme Dunaj ako výber z hrozna – suchý kračoval: „Problémy boli ale s kyselinami, ktoré sa s vyšším alkoholom, polosuchý krásny zamatový a naposledy sme obrali vďaka nadmernému slnku a teplu predýchali už v bo - hrozno s cukornatosťou 27 a urobili sme Dunaj polosladký až sladký.“ buli a vo vínach sú na veľmi nízkej úrovni zhruba okolo 5 gramov na li- Dovedna ste v minulom roku pestovali hrozno na výmere okolo 50 ha, ter. Z tohto dôvodu prvýkrát v histórii sme nemuseli v mladých červe- z toho na 17 ha červené a na 18 ha mladá výsadba. Pribudli tohto roných vínach robiť jablčno–mliečnu (malolaktickú) fermentáciu, ktorá ku ďalšie nové hektáre? „Vysadili sme 2 ha Chardonnay, 2 ha Müller odbúra ostrú kyselinu jablčnú a nahradí ju príjemnejšou kyselinou Thurgau a 1 ha Muškátu moravského. A teraz v decembri sme začali mliečnou. Keďže sme jedna z najteplejších vinohradníckych obcí na s likvidáciou 7,5 ha starého vinohradu, ktorý síce ešte dával celkom Slovensku, museli sme regulovať množstvo tepla a slnka, pretože ako peknú úrodu, ale nevyhovujú nám jeho široké medziradia, betónové vo všetkom, aj vo vinohrade platí, že všetkého veľa škodí a preto sme stĺpy i výpad krov. A keďže väčšina našich vinohradov je obrábaná urýchlili zber a nečakali na ešte vyššiu cukornatosť než je pre víno únos- systémom Integrovanej produkcie, táto výsadba vo vinohrade né. Aj tak budú tohtoročné vína s vyšším alkoholom alebo so zvyškovým nespĺňala podmienky a tak sme sa rozhodli ju zlikvidovať.“ Medzi nocukrom, to znamená jemne i viac nasládle. Na vína ročníka 2011 bude- vinky v Pivnici Orechová patrí aj chystaná degustačná miestnosť. Mame spomínať ako na excelentné, bohaté v chuti i vôni. Niektoré sme už la by vraj najskôr slúžiť pre firemné akcie a propagačné účely firmy. Na začali predávať ako mladé víno a verte, chutia výborne.“ otázku, čo v nej chcú ponúknuť a kedy ju otvoria, nám Pavol Michálek Minulého roku príjemne prekvapili mladé vína – Müller Thurgau a Rizling odpovedal: „Tak to by som aj ja rád vedel. Život ukáže, kedy sa trochu vlašský. Tohto roku sú z mladých vín na vianočnom trhu v predaji Sauvi- skomercionalizujeme. Bránim sa tomu, ale život nám ukáže cestu gnon 2011 – výber z hrozna, Chardonnay – neskorý zber, Moravský muš - sám. Dúfam, že do leta ju otvoríme.“ Marián Šimkulič


P12 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA - ŠPORT

- 19. 12. 2011

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ DORASTENCOV „O PO HÁR JÁ NA PI RI ČA“

Tré nerská iko na de ko ro va la Ka me ni ča nov

Z iniciatívy Jaroslava Varcholu sa konal minulý piatok (10. 12.) turnaj dorastencov o Pohár Jána Piriča. Trénerská ikona humenského regiónu svojho času práve s dorastencami Chemlonu Humenné účinkovala v I. lige, aby spolu bojovali v roku 1977 o titul majstra Slovenska so Spartakom Trnava. Turnaj štyroch družstiev sa konal v hu menskej športovej hale, hralo sa systémom každý s každým. Výsledky: 1. HFC Humenné – Jasenov 2:2 (S. Mikula, Halajčík – J. Mikula, Friga); Ptičie – Kamenica n/Cir. 2:5 (Vaško, Maličký – J. Šedzmák 2, Koc, Čabák, D. Šedzmák); 1. HFC Humenné – Ptičie 6:7 (Macej 2, Turčík, Kolesár, S. Mikula, M. Babin – Maličký 3, Metyľ, Tomovčík, Palenčár, S. Lancoš); Jasenov – Kamenica n/Cir. 1:3 (Harakaľ – Čabák, Koc, Pecha); 1. HFC Humenné – Kamenica n/Cir. 6:3 (S. Mikula 2, M. Babin 2, J. Babin, J. Ragan – J. Šedzmák 2, M. Koc); Jasenov – Ptičie 1:3 (Mastiľák – Maličký, S. Lancoš, Tomovčík).

1.HFC Hu menné

TJ Ptava NV Ptičie

Kam za športom FUTSAL

l I. liga – 5. kolo, pondelok 26. decembra 2011: (15.30) Kamenica n/Cir. – Brodway club, (16.20) KIA Humenné – Autolanc, (17.10) Mucha team – D26, (18.00) Vodomont – Bubo team, (18.50) Stavivá – Udava. lII. liga – 5. kolo, nedeľa 26. decembra 2011: (11.20) Devils – Belá n/Cir., (12.10) Aston – Z. Hámre, (13.00) Drekos –

Kamenica n/Cir. 3 2 0 1 11:9 6 Ptičie 3 2 0 1 12:12 6 1.HFC Humenné 3 1 1 1 14:12 4 Jasenov 3 0 1 2 4:8 1 FK Kamenica n/Cir.: P. Dobda – J. Šedzmák, D. Šedzmák, T. Babjak, E. Koc, M. Koc, Š. Mažerik, L. Pecha, L. Gaľa, D. Ihnat, R. Čabák, D. Kyslan. Tréner: Marek Ihnat. l Ocenení jednotlivci – hráč: Jakub Šedzmák (Kamenica n/Cir.), brankár: Jozef Šimkanin (Jasenov), strelci: Samuel Mikula (1. HFC Humenné) a Nikolas Maličký (Ptičie) po 5 gólov. Snímka hore: Cenu kamenickému víťazovi odovzdal Ján Pirič. Prebral ju kapitán Jakub Šedzmák, aj najlepší hráč turnaja. (mšk)

FK Ka me ni ca n/Cir. TJ FK Jasenov

Oldrati group, (13.50) Myslina – Proteo, (14.40) Satlan – Mestská piváreň. l III. liga – 5. kolo, nedeľa 26. decembra 2011: (8.00) KP–12 – Angels, (8.50) Lackovce – Amams Hrabovec n/L., (9.40) Energy Sistem – Wagamama, (10.30) Slovaktual Brestov – N. Sitnica; Legia Topoľovka má voľno.

VOLEJBAL

l Challenge cup – 2. kolo (2. zápas), štvrtok 22. decembra 2011 o 20.00 hod.: Rennes – Chemes Humenné (FRA). l MEVZA – 9. kolo, štvrtok 29. decembra 2011 o 19.00 hod.: Aich/Dob (AUT) – Chemes Humenné.

XXXI. SILVESTROVSKÝ BEH sobota 31. decembra 2011 prezentácia: od 8.30 hod. štart: 10.00 hod. (žiaci) 10.45 hod. (dospelí) miesto: ZŠ Hrnčiarska Štartovné: 5 € (dospelí) 0902 890 378 (M. Lučka) Inf.: 0908 346 458 (Š. Peregrim)

Olympiáda v stolnom tenise CVČ Dúha Humenné, odd. telovýchovy a športu pod vedením Janky Blichovej, v spolupráci SAŠŠ, organizovali „Školskú športovú olympiádu“ – obvodné kolo v stolnom tenise stredných škôl. l Výsledky – chlapci: 1. Hotelová akadémia, 2. SOŠ polytechnická, 3. Gymnázium J. Zlatoústeho, 4. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda; HA – Gymn. JZ 4:1, SOŠ polyt. – Gymn. CM 4:0, Gymn. JZ – Gymn. CM 4:1, HA – SOŠ polyt. 4:3, SOŠ polyt. – Gymn. JZ 4:1, Gymn. CM – HA 1:4; l Výsledky – dievčatá: 1. Obchodná akadémia, 2. Gymnázium L. Svobodu, 3. SPSA EBG Humenné, 4. Ho telová akadémia; OA – HA 4:0, SPSA EBG – Gymn. gen. LS 0:4, HA – Gymn. LS 0:4, OA – SPSA EBG 4:0, SPSA EBG – HA 4:2, Gymn. LS – OA 3:4. l Snímka: Víťazná OA Humenné (zľava): M. Harakaľová, J. Rebyová, Mgr. M. Polák, D. Konečná, K. Švábová. Jana Blichová

LABORECKÁ 24

XVI. ročník futbalového Non–stop turnaja Termín: 25. – 26. decembra 2011 (od 14.00 do 14.00 hod.) Miesto: SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce

Andritz feed & Biofuel s.r.o., Marpol, KPZP a CVČ Dúha pozývajú

na halový futbalový turnaj mladších žiakov kategórie (U–12)

HUMENNÉ CUP 2012 kedy:

4. januára 2012 (streda od 8.00 hod.) kde: MŠH Humenné účastníci: KAC Košice, MFK Snina, Tesla Stropkov, CFT Košice, 1. HFC Humenné I, 1. HFC Humenné II

PV2011_51  

‰ kuracie stehná chladené – 1,89 €/kg ‰ kuracie štvrte chladené KARTU ZÍSKATE PRI PRVOM NÁKUPE NAD 50 € ZÁ KAZNÍCKA KAR TA – NA MIESTO BO DO...