Page 1

l Neskúmame, či máte iné pôžičky v bankách l Bez dokladovania účelu l Bez ručiteľa a iného zabezpečenia l Možnosť bezplatného odkladu splátok l Zamestnaným (aj na dohodu), dôchodcom, na materskej dovolenke, opatrovateľkám v zahraničí, živnostníkom a právnickým osobám NEVÁHAJTE, DOKÁŽEME VYRIEŠIŤ VÁŠ FINANČNÝ PROBLÉM RÝCHLO, JEDNODUCHO, DISKRÉTNE A V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Infolinka nonstop: 0905 366 416

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 47

21. 11. 2011

CENA: 0,40 €

EUROPÔŽIČKA

l bezplatný odklad splátok l možnosť predčasného splatenia l navýšenie pôžičky bez zmeny splátky Tel. 0908 143 139

Kancelária, Ul. Štefánikova 18 (budova Chemkostav HSV) 3. poschodie, č. dv. 312, 066 01 Humenné


2

- POD VIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJN HUMENNÉ 25. – 26. 11. Paranormal activity 3 Zač. predst. o 19.30 hod. 26. – 27. 11. Tintinove dobrodružstvá Zač. predst. o 16.00 hod. CENTRUM SNINA 22. 11. Ide len o sex 26. 11. Super 8 Zač. predst. 0 19.30 hod. POBIEDA MEDZILABORCE 23. 11. Bláznivá, hlúpa láska 24. 11. Dom Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina l Ikony českých, moravských a gréckych ikonopiscov. Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò Vnútorný bazén: od 12.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 12.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. piatok od 12.00 hod. do 13.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so., ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna: ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. utorok

SPRAVODAJSTVO

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Keď bi je na po plach rozpočto vá sfé ra Kytièka k meninám

Aké jednoduché! Stačí sa poriadne napaprčiť, štrajkovať a zdá sa, že sa všetci ostatní zľakneme. Od obyvateľov krajín, ktoré si doteraz vyplácali dôchodky nad rámec svojich možností, po euroúradníkov, ktorým sa máli kozmetické zníženie rozpočtu a teda aj ich miezd, po našich lekárov a perspektívne ďalšie štrajkujúce profesionálne skupiny. Len si všimnite, o koho ide? Ako hovorí humenčan P. J. Tomovčík, žijúci na Slovensku i v Kanade, ide o rozpočtovú sféru. Teda tých, ktorým sa na ich mzdy a odmeny naskladáme. Zaujímavé, že pritom sa nikde nespomína ako vyjsť v ústrety tým, ktorí sa skladajú. Ako im znížiť dane, odvody, dať im podobné možností podnikania ako majú zahraničné medzinárodné korporácie, ktoré majú viacročné daňové prázdniny. A pri tom sa ani vážnejšie nezaujímame, keď mnohí z nich, po vypršaní daňových úľav, zatvoria fabriky a hľadajú šťastie v tohto času daňovo výhodných krajinách. Predstavujem si, čo sa stane, ak raz začnú biť na poplach tí, ktorí sa skladajú. Ale toho sa asi nedožijem. Pretože my sme už takí, ponadávame, zakaždým pošleme do teplých krajín vládu, ktorá nám sťaží podmienky, no s obdretými ušami nakoniec zaplatíme. Len mi už zase nehovorte, že to všetko sa musí kvôli sociálnemu zmieru. Pretože tí, na ktorých sa skladáme, sú v mnohých prípadoch už teraz oveľa bohatší ako tí, ktorí sa na nich skladajú. Marián Šimkulič

AJ TRA SU SNI NA – STAKČÍN ČA KÁ PRE LOŽKA

Ne ce lé šty ri ki lo metre

Mesto Snina vydalo územné rozhodnutie, ktorým odobrilo vybudovanie preložky cesty 1. triedy na trase Snina – Stakčín. Slovenská správa ciest plánuje realizáciu projektu v roku 2013, práce by mali potrvať do roku 2015. Cieľom je odklonenie súčasnej cez potoky Bystrá a Tichá voda, štátnej cesty I/74 mimo aktívnych a cestné teleso by sa napojilo na zosuvných území a zabezpečiť existujúcu cestu I/74. Proces vebezpečnosť dopravy. Preložka rejného obstarávania začne SSC cesty v dĺžke 3,57 km začne ešte tohto roku na výber spracov Snine pred križovatkou na Snin- vateľa dokumentácie pre staské rybníky, nový priebeh cesty vebné povolenie a ponuky, na by pokračoval smerom na vý- základe ktorej budú záujemcovia chod, prekročí Cirochu mostným o stavbu predkladať cenové poobjektom, ďalšie mosty by boli nuky. –AR–

STANOVISKO MESTA HUMENNÉ K PRIJATÉMU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

Stop najrozší re nejším ha zardným hrám

Po preskúmaní situácie kontrolórkou mesta a na základe vyjadrení právnikov, keďže zákon jasne ukladá, že ak poslanci nariadenie schvália, primátor ho podpíše do 10 dní, primátorka Jana Vaľová podpísala Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení hazardných hier na území mesta Humenné. piatok od 17.15 hod. do 19.15 hod. V Humennom tak nebude možné hazardných hier na území mesta sobota od 17.45 hod. do 19.45 hod. od 1. 6. 2012 prevádzkovať ha- je, aby tí, ktorí častokrát poberajú nedeľa od 18.30 hod. do 20.30 hod. zardné hry pre vádzko va né len sociálne dávky, či minimálnu p r o s t r e d n í c t v o m v ý herných mzdu, nemali jednoduchý príprístrojov a hazardné hry pre- stup k tomu, aby ich prehrali na vádzkované prostredníctvom prvom rohu. Následne tým trápili technických zariadení obsluhova- a ni či li svo je ro di ny, ne bo li ných priamo hráčmi alebo pre- schopní uhrádzať účty za zákPo ho to vostné služ by l HU - vádzkované prostredníctvom te- ladné veci ako je nájomné, enerMENNÉ: 21. 11. Lekáreň Dr. MAX lekomunikačných zariadení a vi - gie, dane či poplatky. Nechceme - PHARMSTORE, 22. 11. Lekáreň deohry. Rovnaké všeobecne zá- podporovať tragédie rodín, kde LABOREC, 23. 11. Lekáreň LÚČ, väzné nariadenie zatiaľ prijalo aj ich členovia prepadli patologické24. 11. Lekáreň PRI NEMOCNI - mesto Sabinov a Podolínec. Pred mu hráčstvu,“ poznamenala priCI, 25. 11. Lekáreň MÉDIA, 26. tohto VZN mátorka. Mesto už v súčasnosti 11. Lekáreň CENTRUM, 27. 11. schválením Le ká reň Dr. MAX - KAUFLAND. v mestskom zastupiteľstve sa eviduje nedoplatky vo výške cca Otvo re né v pra covných dňoch proti hazardu vyjadrili na za- 1,7 mil. eur (nedoplatky na dani do 20.00 hod., v so bo tu a v ne - sadnutí mestskej rady všetci jej 6 z nehnuteľností, na poplatkoch za de ľu od 8.00 do 12.00 hod. členovia, ktorí boli prítomní po - komunálny odpad, nedoplatky za čas hla so va nia v za sa da cej mestské byty atď.), na ktorých a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohoto- miestnosti. Mestská ra da má úhradu sa budú musieť poskladať vostnej služby. Lekáreň Silvia celkovo 8 členov. Hazardné hry všetci Humenčania. Záujmom v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 z celospoločenského hľadiska mesta je obmedziť prístup k autohod. Lekáreň Tretment na Mierovej so sebou prinášajú nezanedba- matom existujúcim hráčom ako aj ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., teľné riziká. Predstavujú jeden znížiť možnosť získania závislosti z dôvodov krachu manželstiev potenciálnym hráčom. „Veríme, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň Dr. MAX - Na ako aj kompletného rozpadu ro- že tento krok samosprávy sa ukáautobusovej stanici Služby po.-pia. dín, nehovoriac o psychických že v budúcnosti ako správny,“ od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od problémoch daných ľudí s tým sú - uviedla primátorka. 8.00 do 20.00 hod. visiacich. „Dôvodom obmedzenia Ing. Slavěna Vorobelová

Kedy na klzisko

Kam do lekárne

- 21. 11. 2011

Od 21. 11. - 27. 11. 2011 oslavujú meniny: Elvíra, Cecília, Klement, Emília, Katarína, Kornel, Milan.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l AMFO 2011 – výstava z ce loštátnej súťaže amaterskej fotografie l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok – piatok 8.30 – 15. hod., skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l Spevy môjho rodu – prehliadka rusínskych piesní 25. 11. v Medzila borciach a Svidníku, 26. 11. v Kalnej Roztoke a Snine, 27. 11. v Hu mennom l 26. 11. Nositelia tradícií l Vo výstavnej sieni AMFO 2011 – profil členov fotoklubu Reflex. Mestské kultúrne str. Humenné l 25. 11. o 16. hod. BY SK – Obrazová správa o mestách Humenné a Brest – otvorenie výstavy fotografií autorov Martin Bi zub, Peter Hollý, Daniela Kapráľová, Jozef Lauruský, Marek Suvák, Bohuš Tabák, Michal Vadila l 6. 12. o 16.30 hod. Oča kávame Mikuláša – po rozprávke sladká odmena, prekvapenie a rozsvietenie jedličky pred Domom kultúry. Vstupné 2 eur, vstupenky už v predaji. Dom kultúry Snina l 24. 11. o 14. hod. Katarínske posedenie pre jubilantov l 26. 11. o 13. hod. v parku pri Vihorlate čiastočná rekonštrukcia bojov vo Východných Karpatoch – kultúrno–historické podujatie.

Opustili nás V SNINE Margita Kubaliaková, nar. 1960 Mária Štofirová, nar. 1927 Katarína Karľová, nar. 1921 Marta Čopíková, nar. 1952 V MEDZILABORCIACH Margita Vodičková, nar. 1925 František Bučko, nar. 1981 V HAŽÍNE NAD CIROCHOU Michal Štiblárik, nar. 1927 V HOSTOVICIACH Ján Bandura, nar. 1928 V CHLMCI Mária Barlášová, nar. 1935 V KAMENICI NAD CIROCHOU Anna Sojčáková, nar. 1940 Jozef Šeffer, nar. 1943 V LADOMÍROVE Eliáš Runčák, nar. 1931 V UBLI Júlia Pidová, nar. 1923 VO VOLICI Ján Fedorco, nar. 1920 V ZBOJI Roman Maliňák, nar. 1991 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

ZO ŠTRNÁSTEHO MEDZINÁRODNÉHO BENEFIČNÉHO KON CER TU KRTKOVČIAT

Le Ra spie va la svo jím ro dá kom

VoVihorlatskommúzeusazišlipredstavitelia Podkarpatského vojvodstva (PV), Prešovského samosprávneho kraja(PSK)a ďalšízainteresovanído rozvoja cestovného ruchu v prihraničnýchoblastiach.NasnímkemaršálekPVMiroslavKarapytaa predseda PSK Peter Chudík, ktorí informovali o zámeroch.Viacnabudúce. (aš)

„Slovo a úsmev nestoja nič, ale dokážu veľa,“ týmito slovami otváral Vasil Goc, predseda ZPMP Krtkovčatá, 14. benefičný koncert „Sme iní, nie horší“ 20. novembra pred zaplneným hľadiskom Domu kultúry v Humennom. Účinkujúcich i divákov už tradične veľký emotívny zážitok sľubujúceho podujatia prišiel pozdraviť zástupca primátorky Humenného Andrej Semanco. Po privítaní predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, cirkví a sponzorov, bolo vyslovené poďakovanie za podporu tohto výnimočného podujatia, ktoré sa vždy dotkne ľudských sŕdc, zvlášť aj starostovi obce Ptičie za sobotňajšiu „žúrku“. Organizátori koncertu pripravili pestrý, dynamický program. Nechýbal minimuzikál z autorskej dielne Petra Šulistu, Slava Štempáka a Ladislava Bohuša. Krtkovčatá spolu so svojimi partnermi sa na to pripravovali v blízkom poľskom Rymanove. Z tohto kúpeľného mestečka, kde klientov DSS zamestnávajú v hotelovej kuchyni a záhradníctve, prišiel zaspievať aj majiteľ hotela Salvator Pasqual s dcérou Sárou. Moderovala opäť Lenka Salmanová – Rakarová, avšak tentoraz predstavila aj piesne zo svojho debutového albumu Tebe a mne. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil pod záštitou primátorky Humenného, vystúpilo 160 účinkujúcich z DSS zo Slovenska, Poľska, Česka, Bulharska a Ukrajiny. Anna Šimkuličová

Policajné správy Niekoľko starších žien v Hu mennom sa stalo opäť obeťou vy na lie za vé ho pod vod ní ka. Používa vždy rovnaký scenár – ženu sa snaží presvedčiť, že niekto blízky z jej rodiny si objed nal autobatériu, zaplatil zálohu, no stále zostáva ešte doplatiť 27 eur. Keď má podvodník v rukách peniaze od dôverčivej ženy s úmyslom doručiť jej autobaté riu z auta, viac sa neukáže. Podozrivý muž vo veku 50–60 rokov vystupuje pod menom „P…ák“, je asi 180 cm vysoký, oblečený bol v tmavomodrej vetrovke. Po lícia opätovne vyzýva najmä starších ľudí, aby do svojích príbytkov nepúšťali cudzích ľudí, pretože takmer vždy to končí stratou ich celoživotných úspor.

NA ŠLA PE NIA ZE, JE STÍ HA NÁ

Z pranostiky l Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu l Ak je na Obetovanie Panny Márie jasná noc, v januári bude krutá zima l Aký je deň Kataríny, taký bu de január l Aký je deň po Kataríne, taký bude február l Svätá Katarína za mkne husle do komína l Na sv. Katarínu sneh už klope na okno l Svätá Katarína bielizeň plácha, Barbora ju škrobí l Ak zima začne Adventom, tr vá potom desať týždňov. (cin)

- 21. 11. 2011

Lad is lav Boh uš a Vas il Goc zo ZPMP Krtkovčat á ďak uj ú zavystúpeniea moderovanieLenkeSalmanovej–Rakarovej.

Polícia 11. novembra obvinila 73–ročnú ženu z prečinu zatajenia a jej známeho, 61–ročného muža, obaja z Humenného, zo zločinu podielnictva. Obvinená 11. júla našla na chodníku na Laboreckej ulici v Humennom peňaženku, so značným obnosom hotovosti – 15 650 eur a 60 libier šterlingov. Peňaženku si žena privlastnila. Následne zavolala obvinenému, pričom si nechala 2 tisíc eur a zvyšok mu dala. Dvoji ca je stíhaná na slobode. –AR–


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

- 21.11.2011

Výrubv súladesozákonom

27.novembra od14.do18.hod.

pozývame ženy všetkých vekových a váhových kategórií do viacúčelovej sály mesta Strážske na deň strávený cvičením, tancom a zábavou.

Zacvičtesi

a všetky do sta ne te ba lí ček Redd´s - sladový nápoj pre ženy a rúž na pery značky GOSH. Na záver sa budú losovať zaujímavé ceny od našich sponzorov. l Môžete sa prísť len pozrieť l Môžete si zacvičiť l Môžete si pokecať l Môžete si dať dobrú kávu l Môžete aj neprísť, ale máte na to dôvod?

Sviat okpeč en ýchzem iak ov V Dome umení na Českej ulici v Snine sa 10. novembra podvečer zišli rodičia a priatelia Súkromnej základnej umeleckej školy. Plamienky sviec na schodoch a svietiace vyrezávané tekvice naznačili, že to nebude tradičné rodičovské združenie. Vo výstavných priestoroch, kde sa prezentovali žiaci svojimi dielami, zriaďovateľ školy Andrej Smolák ich privítal v historickom kostýme maliara a riaditeľka Eva Goľová v kostýme čarodejnice (na snímke) priblížila aktivity a úspechy školy. Zároveň porozprávala aj o tvorbe a výtvarných technikách. Každý si mohol vyskú šať vytvoriť si svoj originálny obraz jednou z grafických techník – monotypiou. Po zhodnotení vyučovacieho procesu a plánoch na tento školský rok, si zriaďovateľ a výtvarní pedagógovia pohovorili s rodičmi o talente detí, ale aj o tom, kedy príde Mikuláš. Pravdepodobne opäť ho pôjdu privítať do Aquacity v Poprade. Stretnutie rodičov a priateľov ško ly ukončili neformálne rozhovory

pri vychutnávaní pečených zemiakov na rôzne spôsoby, na čo sa všetci už vopred tešili. Lebo sviatok pečených zemiakov sa už v Súkromnej ZUŠ stal tradíciou. Mgr. Eva Goľová

V Brekovezmeniltvárcentraobcevýrubstromova krovínlemujúcichpotok.Niektorýmjeľútookrasnýchstromov,iníoceňujúrozjasneniepriestoru. Požiadali sme preto o vyjadrenie starostu obce Ing. Petra MIHAĽKA: „Obec Brekov na základe zákona č. 5/2004 Z.z., par. 50 o službách zamestnanosti prevzala do nájmu tok vlastníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Košice, správa povodiaLaborcav Michalovciach.Na základe zlých vodohospodárskych pomerov, ktoré v obci nastali, keďže dreviny,kroviea inávegetácianarúšajúprofilyHanovhoa Brekovskéhopotoka, vlastník tokov oznámil OÚ ŽP v Humennomplánovanývýrubnežiadúcichdrevína krovzaúčelomzvýšeniaprietočnejkapacitykorytaa údržbypotoka.Výrubsavykonávav súladesozákonomo vodách.“(mš)

, s.r.o. Jasenovská2497,Humenné

A K C I A:

ZĽAVA od 25 % do 50 %

navšetkytypy strešnýchkrytín + strešnéokno VELUX zadarmo!

Akciaplatídokoncanovembra2011

Kontakt:0907559949 e–mail:obchod1@tesardach.sk


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 21. 11. 2011

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Z HUMENNÉHO ZABODOVALA V BRATISLAVE

Do ko na losť, ele gancia a úspech

Krása je všetko, čo lahodí zraku a sluchu, čo vzbudzuje obdiv, vyvoláva nadšenie, uznanie, záľubu. 14. november 2011 bol v Bratislave venovaný ženskej kráse. Nie je ničím novým, že sa svet módy a krásy obracia na celebrity. Konal sa totiž 7. ročník celoslovenskej súťaže Juvyr „ukáž čo vieš“. Niesol sa v du chu myšlienky Audrey Hepburn, ktorá debutovala vo filme Prázdniny v Ríme, bola vyhlásená za najkrajšiu ženu 20. storočia a dlhé roky pracovala pre charitatívne organizácie na pomoc deťom tretieho sveta. Súťažv líčeníjevynikajúcoupríle- Medzi 23 príťažlivými súťažiacimi žitosťouakoprebudiťzáujem,krea- exkluzívnezažiarilaajnašamodeltivitua nadšeniezmeraťsisvojta- ka Jana Rutrichová, ktorej ladlent. Nestratila sa ani študentka nosť,nežnázvodnosťa dievčenský štvrtého ročníka Strednej odbornej pôvabočarilporotua publikumdoškoly obchodu a služieb v Hu- nútilik aplauzu.Zaujalasvojouvýnimennomv odborekozmetičkaDa- močnosťou, dokonalosťou, podona Vysočanská, ktorázískalaobdi- bou a precíznym vypracovaním vuhodnétretiemiestoa podobných make–upu.To,želíčeniea dekoraKozmetička Mirka Gašparová sa stret- súťaží sa už zúčastnila. Tento tívneexperimentovaniežiačkybaví, la so ženami, ktoré chcú byť krásne. úspech je však pre ňu najväčší. potvrdilamajsterkaodbornejvýchoMiroslava Kováčová, ktorá INŠPIRATÍVNE POPOLUDNIE S MIRIAM VO VI HORLATSKEJ KNIŽNI CI vy úspešnú kozmetičku dôkladne pripravila. Podobné podujatia sú vždy tímovou prácou, počas V duchu výroku „Niet škaredých žien, sú len ženy, ktoré nevedia byť prípravy i trvania súťaže.Aj tento krásnymi“ (Ninon de ľEnclos, francúzska spisovateľka 17. storočia), úspech by mohol byť motiváciou sa 15. novembra uskutočnilo inšpiratívne popoludnie vo Vihorlatskej prevšetkýchžiakovakoprezentoknižnici v Humennom – tretie z cyklu Rezervované pre ženy. vať svoj umelecko–remeselný V príjemnej komornej atmosfére Miriam aj upravila, a pritom ko- kumštsoštetcomv rukea srdcom asi s tridsiatkou zúčastnených mentovalapostupsprávneholíče- na dlani. Pre školu to bola veľmi Modelka Jana Rutrichová zo žiensao svojevedomostia skú- nia. Prekvapením večera bolo vydarená investícia, ktorá nás IV. E, SOŠ obchodu a služieb senostipodelilakozmetička,vizá- žrebovanie darčekovej poukážky presvedčila,žev danomtrendemá v Humennom s držiteľkou trežistka a majiteľka kozmetického nakozmetickúprocedúrudosaló- význam pokračovať. Poďakovanie tieho miesta na 7. ročníku cesalónu, Mirka Gašparová. Dámy nu Miriam. Podujatie sa usku- patrívšetkým,ktorísapodieľalina loslovenskej súťaže Juvyr sa dozvedeli pár užitočných rád, točniloajvďakafinančnejpodpore príprave, ale predovšetkým „ukáž čo vieš“, kozmetičkou ako sa starať o pleť, či o nových mestaHumenné.Noa v decembri Danou Vysočanskou z rovna metódachošetreniaa líčeniaple- saknižnicouroznesievôňaperní- úspešnejvíťazke. kej triedy a školy. Mi ro sla va Ko vá čo vá ti.Jednuz prítomnýchžienpotom kov.Valéria Petrunčíková

Rezervované pre ženy

HRUBOVČANIA SA ZIŠLI AKO JEDNA VEĽKÁ RODINA

Ucti li si star ších, pri ví ta li no vých

V Súkromnej Materskej škole na ulici 1. mája č. 14 v Humennom strávili detičky 11. novembra „Jesennú noc bez mamy“. Pod vedením riaditeľky Márie Hnatovej sa deti najprv venovali rôznym aktivitám – zdobili triedu v jesennom duchu a zahrali príbeh o zvieratkách v lese, popoludní navští vili soľnú jaskyňu a prechádzali sa parkom pri kaštieli. Po návrate späť ich čakalo prekvapenie. Asi najväčšiu radosť mali z pohostenia od svojich mamičiek. Zahrali si hry na počítači a stavali svetelné pyramídy. Vyvrcho lením večera bola „pyžamová show“ s diskotékou, pod taktovkou učiteliek M. Hnatovej, M. Cihanovej, A. Horvátovej a D. Geregáčovej. Na dobrú noc deťom určite dobre padlo divadielko, ktoré zahrali učiteľky. Ráno deti odišli domov už v sprievode svojich rodičov. DrahomíraGeregáčová

V obci Hrubov bolo veselo. Na svoje si prišli nielen starší obyvatelia, ale aj rodiny s čerstvými prírastkami. Pre víkend plný zážitkov bol ten najvhodnejší čas. Tak ako pestrofarebná jeseň ponúka svoju krásu a úrodu, je aj je seň života synonymom pre spomienky, úspechy a radosti. Obecnézastupiteľstvov Hrubove ladnej školy, veršami a scénkami pripravilo pre svojich občanov ví- vyjadrili lásku a vďaku svojim kend plný zážitkov. Najskôr sa starkým.Dôchodcoviapookrialipri všetci zišli v rímsko–katolíckom ľudovýchpiesniachfolklórnejskupichráme, kde sme svätú omšu ny Ľubišanka. S darčekom v ruobetovalizazdraviea požehnanie kácha hrejivýmpocitomv srdcitak našich seniorov. Nasledoval pro- mohli potom odísť do svojich dogram v kultúrnom dome. Sta- movov. Nedeľa patrila mladým rorostkaobceMgr.TeréziaŠuľáko- dinkám. Obec sa tohto roku váv príhovorevyjadrilaúctua po- rozrástla o piatich občanov (tri ďakovanieobčanom skôrnarode- dievčatáa dvajachlapci),a taksme ným. O spestrenie programu sa ichprivítalimedzinamisoželaním postarali deti z Materskej a Zák- šťastia,zdraviaa lásky.(zs)

V UDAVSKOM VYSTÚ PE NIE VE NO VA NÉ STA RÝM RO DI ČOM

Bab ka, dedko, ste na še všetko

Deviateho novembra sa na Základnej škole s Materskou školou v Udavskom uskutočnilo vystúpenie venované starým rodičom. Žiaci materskej školy a 1. stupňa základnej školy potešili svojich starých rodičov nádhernými básničkami, pesničkami a tancami. Extravaganciou vystúpenia boli orientálne (brušné) tance v podaní žiačok 6. a 7. ročníka. Všetci hostia si pochutnali aj na zákuskoch, ktoré sami upiekli. To, že sa im vystúpenie páčilo, potvrdili aj potleskom. Druhou časťou stretnutia boli súťaže (napr. zabíjanie klincov, preteky s kočíkmi a hračkárskymi autami) starých rodičov a ich vnúčat. Pri týchto súťažiach si starí rodičia zaspomínali na svoje detstvo. LuciaMagočová,žiačka7.ročníka

V nedeľu privítali v Kultúrnom dome v Hrubove mladé rodiny. Obec sa tohto roku rozrástla o piatich malých občiankov.


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 21.11.2011

PROJ EKTODKAN AL IZ OVAN IAOKRAJ OV ÝCHČASTÍV SNIN EJENUTN Ý

Predvstup ov ý záv äz ok voč i únii

Naodkanalizovaníokrajovýchčastímestabysav Sninemalozačaťv budúcomroku.Investíciasa uskutočnízapodporyEÚ,mestobysamalopodieľaťsumouviacako700tisíceur.Alepodľa primátoraSniny,Ing.ŠtefanaMILOVČÍKA,sanúkaajinápríležitosť,bezkofinancovania. Vyplynulo to z primátorovej predvstupových záväzkov voči práv k čistiarni odpadových vôd návštevy riaditeľstva Východoslo- Európskej únii. Projekt odkana- (ČOV), ktorú je už v súčasnosti venskej vodárenskej spoločnosti lizovania ulíc Jesenského, SNP, tiež nevyhnutné zrekonštruovať Košice. Možno sa zo strany ve- Daľkova a Stakčínskej by sa a zmodernizovať. Mesto by tak na rejnosti tento projekt nejaví ako mal začať realizovať v jari budú- obidve tieto akcie, teoreticky, nepotrebný, ale, ako to často prizvu- ceho roka. Nevyhnutná je znač- muselo prispieť ani cent. Zo strany kuje primátor, je azda najdôleži- ná fi nančná spoluúčasť. Tieto mesta je projekt pripravený na tejším, lebo do roku 2014 musia prostriedky po vzájomnom doho- realizáciu s požiadavkou, aby bola byť odkanalizované všetky obce vore s Východoslovenskou vodá- VVS pripravená finančne obidve a mestá nad dvetisíc obyvateľov. renskou spoločnosťou by sa mali tieto akcie zvládnuť. No a dlhodoTáto podmienka vyplýva z našich uhradiť za prevod vlastníckych bo, obyvateľmi Jesenského ulice ra) požadovaný chodník, AKTUÁLNEK REKONŠTRUKCIIMOSTACEZCIROCHU (Bramho Snímkou Františka Feigla sa sa môže zrealizovať až po ukončení výstavby kanalizácie, teda, ešte vraciame ku Dušičkám s ho podľa primátora, v reálnom výhľa- riacimi sviečkami a novou domiV súvislosti s havarijným stavom hlavného mosta cez rieku Cirocha pri de rokov 2013–2014. (jj) nantou cintorína v Humennom. vstupedoSninyz HumennéhopredkruhovoukrižovatkoucezUlicuSNP, násbezprostredneporokovanís riaditeľomSlovenskejsprávyciest,IVSC STRETNUTIEPREDNOSTOVPIATICHMESTSKÝCHÚRADOVREGIÓNU Košice,JozefomFabianominformovalprimátorSninyIng.ŠtefanMilovčík. Zo strany mesta už od 15. marca konštrukciu mosta. Primátor Sniny smerovalo niekoľko upozornení na sa opätovne stretol 8. novembra V utorok 15. novembra sa v Snine uskutočnilo pracovné stretnutie adresu SSC, IVSC Košice, že most s riaditeľom SSC Jozefom Fabiana štátnej ceste I/74 – 025 cez nom, ktorý potvrdil, že oprava snin- prednostovmestskýchúradovz Humenného,Medzilaboriec,Svidníka, rieku Cirocha na ulici SNP v Snine ského mosta je pre nich v budúcom Sobranieca Sniny.PrítomnábolaajposlankyňaMsZv Snine,Ing.Daje pravdepodobne narušený. Slo- roku prioritou, s prácami by sa malo nielaGalandováa zaútvarregionálnehorozvoja,Ing.MartaMrázová. Účelom stretnutia bol návrh na níctvom cestovného ruchu. Mesto venská správa ciest potvrdila tieto začať v marci 2012. V prípade zistenia aj vlastnými meraniami, ďalších poklesov a narušenia stati- zriadenie Oblastnej organizácie Snina začne s prípravou stanov diagnostikou a statickými pre- ky mosta, Slovenská správa ciest cestovného ruchu v susediacich na zriadenie tejto organizácie, počtami, ktoré vyústili do projekto- zabezpečí okamžité dodatočné sta- regiónoch v zmysle Zákona č. ktoré musia byť pripomienkované vej prípravy na komplexnú re- tické zabezpečenie mosta. (jj) 91/2010 Z. z. o podpore cestovné- dotknutými mestami a následne ho ruchu. Prednostovia sa s uve- schválené aj mestskými zastupiÚRADOMVLÁDYSRSCHVÁLENÝPROJEKTPREMESTSKÝÚRADV SNIN E deným návrhom stotožnili. Oblast- teľstvami. Keďže proces združe ná organizácia by mala plniť nia samospráv a podnikateľských funkciu v koncepčnej oblasti, ako subjektov je náročný, zriadenie aj v oblasti konkrétnych aktivít pre organizácie sa predpokladá V týchto dňoch získ al i rómske det i a mlád ež do 26 rok ov rozvoj v jednotlivých územiach niekedy v priebehu budúceho ropodpornýproj ekt,ktor ýbolschvál en ýprežiadat eľ aMestský členských samospráv prostred- ka. ZuzanaKrupa úradv Snin e,oddel en iesoc iálnychvec ía rod in y. Projekt na podporu vzdelanostného Rómovia. Súťaže sa už rozbehli ÚVAHAČITATEĽAŠTEFANAOGURČÁKAZOSNINY a kultúrneho rozvoja schválený Úra- v týchto dňoch v rámci jednotlivých dom vlády SR pre národnostné etáp. Predovšetkým ide o súťaže limenšiny nesie priliehavý názov terárnu a výtvarnú. Ich výsledok bu - Doba,ktorúžijeme,jepostmoderná.Niejedoboukráľov,a ak „Kultúrou dvíhajme srdce a myseľ“ de pretavený do tlače ako rómske aj niekde ešte vo svete vládnu, považuje sa to za prežitok, a napomáhať má aj rodičom za pod- omaľovanky s textom. Už 13. de- anachronizmus.A predsaajdnešnémučlovekovicirkevpredporu svojich detí. Jeho suma cembra sa uskutoční kasting – výbe- kladásviatokKristaakoKráľaľudskéhopokolenia. predstavuje 2000 eur. Projekt obsa- rové kolo s odbornou porotou pre súÁno, Kristus je a ostane navždy synom, patrí mu právom pôvodu huje viacero aktivít, ktoré naplnia ťaž „Snina hľadá rómsky talent“.Vý- kráľom všetkých čias a všetkých moc kráľovská. On vynáša záko rôzne súťaže, informovala pra- sledky i výber umožnia uskutočniť ľudí. Kristus Pán je kráľom, veď ny, veď celý Nový zákon je jeho covníčka a koordinátorka, sestra 20. decembra o 15.30 hod. v kinosá - sám to vyhlásil pred Pilátovou zákonník. On zachovávanie tých Stellamaris. Podľa nej sa budú môcť le domu kultúry galaprogram, ktorý je súdnou stolicou. Nikto ho za kráľa zákonov požaduje, no nevynucuje do jednotlivých súťaží prihlásiť iba určený pre verejnosť. (jj) nezvolil, ale už tým, že je Božím a na konci vekov bude predsedom súdu, ktorý bude hodnotiť to, NEV ID IAC IA SLAB OZRAK ÍV HUM ENNOMOSLAV OVAL II HODN OT IL I ako sme si počínali počas našej pozemskej misie. Kristus je kráľom, ale v porovnaní s inými kráľmi je Odroku1946sadeňnarodeniaValentinaHaüya,13.november,pripomínaakoMedzinárodnýdeňnevidiacich. medzi nimi priepastný, neprekleTentoroksmesipripomenuli266.výročie.Predstavenieskupinynevidiacichv Paríživ r.1771V.Haüyahlbo- nuteľný rozdiel. Jeho kráľovstvo košokovalo,keďbolsvedkomtoho,s akýmposmechom„vítali“postihnutýchmiestnidiváci.Vtedysarozho- totiž nie je z tohto sveta. A teda ani neodoberá moc tým, čo vláddol,žezaložíprvúškoluprenevidiacich,v ktorejimposkytnevzdelaniea naučíichmanuálnepracovať. nu. A pritom jeho zákony sú Členovia ZO Únie nevidiacich a slabozrakých 4–násobok životného minima. Zaviedlo sa povin- najlepšou oporou každého uspoSlovenska v Humennom sa 10. novembra stretli né označovanie názvov liekov v braillovom písme riadaného štátu. Je pre nás na slávnostnom zhromaždení. V prítomnosti hos - a Európsky parlament schválil deklaráciu dobro- kresťanov veľká česť, že patríme tí, Mgr. Vierka Petrovčinová a RNDr. Branislav voľného označovania názvov tovarov v braille. do tohto kráľovstva, lebo ono sa Mamojka (ZO UNSS), Oľga Cuprišinová (KR Podpredseda ZO UNSS František Feigl poukázal prezentuje ako kráľovstvo pravdy, UNSS Prešov), predsedníčka KR UNSS Naďa na postupné krátenie dotácií na činnosť nevidia- života, svätosti, milosti, spravodliMuščíková, či Beáta Kočišová (ZTP Humenné), cich, na nevýhodné percentuálne prerozdeľova- vosti, lásky a pokoja. Sú to najkraodzneli pozitívne i kritické hodnotenia. Bielu pali - nie výnosov zo zbierky Biela pastelka medzi jšie prívlastky, ktoré môže jedno cu nevidiaci používajú už 80 rokov. Celoslo- ústredím, krajskými strediskami a základnými kráľovstvo mať. Boh sa nikomu venský tohtoročný výnos zbierky Biela pastelka organizáciami. Únia pripravuje osvetový projekt – nevnucuje a jeho kráľovstvo príde predstavuje 75 038 Eur (v Prešovskom kraji 14 „Výhodnosť pre nás (nevidiacich), výhodnosť pre iba tam, kde oň prosia. Snažme 101 Eur, v regióne Humenné, Snina, Medzila - všetkých“. V závere kultúrneho programu sme sa o to, aby Duch Kristovho kráborce 633,79 Eur). Od 1. júla sa zjednodušilo zablahoželali jubilantom – najstaršej členke únie, ľovstva naplnil naše srdcia a podvyúčtovanie osobnej asistencie (OA) a možný prí - p. Feiglovej a novomanželom Milanovi a Martine dajme sa jeho láskavej vláde. ŠtefanOgurčák JanaBučková jem poberateľa OA sa zvýšil z 3–násobku na Lukáčovým zo Sniny.

Stav ebnéúprav yzačnúv marci

Založiaoblastnúorganizáciu

Kultúr oudvíh ajmesrdc ea mys eľ

Kráľ ovstvo,ktor éniejez tohtosvet a

Pot eš il ooznač ov an ieliekovv braille


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

DVADSIATEŠTVRTÉSTRETNUTIERODÁKOV,VYSÍDLENCOVOBLASTIVODÁRENSKEJNÁDRŽESTARINA

Udržiav aj útrad íc ierodnejhrud y

PričinenímorganizátorovZdruženiavysídlencovz oblastivodárenskejnádržeStarina,ZväzuRusínov–Ukrajincov SRa MsKOSSnina,sa13.novembrav kinosálesninskéhoDomukultúrystretlirodáciužnaXXIV.ročníku. Práve títo vysídlenci na svojich lina nachádza, pripomenul skupina Pajtáše atmosféru vymajetkoch dovolili postaviť nádrž predseda združenia František stupňovala. Mužský 30–členný Starina na pitnú vodu. V okolí ná- Kirňak. Primátor Sniny, Ing. Šte- spevácky zbor Rusinia z Hudrže zanechali poľnohospodársku fan Milovčík rodákom taktiež po- menného pod taktovkou Kristiana a lesnú pô du na 15–ti sí coch ďakoval za ich historický čin spred Huňara vystúpil na stretnutí rodáhektároch, o ktorú sa starajú pô- niekoľkých desaťročí. Kultúrnym kov prvýkrát a mal mimoriadny dohospodárske a lesné organizá- programom, ktorý moderovala Ire- úspech. Sninský primátor obdarocie. Dodnes však nie sú vysporia- na Kurťáková, sprevádzala žen- val zbor fľašami „ohnivej vody“. dané vzťahy vzhľadom na fi- ská spevácka skupina Sta- Záver programu patril folklórnemu nančné odškodnenia vlastníkov rinčanka. Piesňami pripomenula súboru Vranovčan. (jj) pokiaľ ide o hygienické ochranné rodákom večery zábavy a hier na pásmo, v ktorom sa Starinská do- rodnej hrude. Mužská spevácka

Mužský spevácky zbor Rusinia mal na stretnutí mimoriadny úspech.

- 21.11.2011

Chcemežiťzdravo

V súčasnej dobe si akosi neuvedomujeme, že najmä konzumáciou nezdravých jedál ubližujeme sami sebe. Preto Mgr. Tatiana Kurucová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Hu mennom oboznámila žiakov ZŠ Laborecká s pojmom zdravá výži va, so zásadami správneho stravovania a pitného režimu. Tatiana Kurucová zodpovedala otázky žiakov a ich vedomosti o správnej výžive vyhodnotila v závere anketou. Mgr. Darina Poláková

Na Základnej škole Laboreckej v Humennom je peknou tradíciou ofi ciálne prijímanie prváčikov do radov žiakov. Tohtoročné pasovanie prvákov sa uskutočnilo 26. októbra, a tak aj naši najmladší žiaci prekročili prah predškolského veku a stali sa riadnymi členmi školy. Svoj talent dokázali prváci v kultúrnom programe a spevom, tancom, recitáciou spestrili túto výnimočnú chvíľu, a zároveň sa pochválili vedomosťami o prvých písmenkách i číslach. Riaditeľka ZŠ Mgr. Ľubomíra Vatľaková vyjadrila veľkú radosť nad šikovnosťou najmladších a všetkým odovzdala pamätný list. A aká by to bola slávnostná chvíľa bez sladkostí? O zákusky a občerstvenie nielen pre našich prváčikov sa postarali tety kuchárky. Mgr. Darina Cmarová

ŽIACIZŠLAB OR ECKÁZAZÁB AV OUI POU ČEN ÍM

Podnetnánávšte vamúzea Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, žiaci ZŠ Labo-

V Hankovciach zorganizovali 12. novembra z príležitosti úcty k starším milé podujatie s názvom „Strieborný podvečer.“ Starostka obce Ing. Ľudmila Veľasová vo svojom príhovore vyzdvihla úlohu starých rodičov, že im právom patrí úcta a láska, starostlivosť a vďaka. Prítomní sa podpísali do obecnej kroniky, a zároveň všetci pozvaní občania dostali darček i kvetinu. Svojich starkých potešili deti miestnej Základnej školy spevom i básničkami. Nasledovalo prekvapenie, keď Hanka Servická svojím spevom náboženských a ľudových piesní vyčarila na tvárach prítomných aj slzičku. Občerstvenie pre prítomných spoluobčanov pripravila starostka obce s poslancami Obecného zastupiteľstva. Mária Kuzmová

recká v Humennom sa zúčastnili otvorených dní múzea. Zoznámili sa s histó riou mesta, spoznali život predkov, ich bývanie v malých gazdovských domoch, spoznali prácu zručných majstrov tesárov, ktorí dokázali postaviť kostolík bez jediného klinca. Navštívili aj prírodovednú časť múzea, ktorá sa žiakom veľmi páčila, prehĺbila ich vzťah k prírode a jej krásam. V našej škole sa snažíme vštepovať žiakom čo najviac vedomostí návštevami kultúrnych a historických pamiatok, spoznávaním malebných zákutí kraja, či spestrovať vyučovací proces zaujímavými exkurziami. Mgr.DarinaCmarová

JUB IL EJNÝDES IAT YROČN ÍKFEST IVAL URUS ÍNSKEJPIESNE

Gal ak onc ertSpev ymôjhorod u

Dňa27.novembrauskutočníMORusínskejobrodynaSlovensku v Humennomv spoluprácis Vihorlatskýmosvetovýmstrediskom a Súkromným centrom voľného času Ptičie slávnostný Galakoncert10.ročníkafestivalurusínskejpiesneSpevymôjhorodu,na ktorývássrdečnepozývame.Galakoncertsauskutočnív sáleVihorlatského osvetového strediska, Sokolovská 11 Humenné o 15.00hod.V programesapredstavianajlepšíspevácirusínskych piesní (Trio Magurových, Marianna Železná, Duo Martin Karaš – IvanaSivuľková,ĽudovítDžubák,MiroslavČabák,TrioMakovica, duo Pavol Fecenko – Jaroslav Čura, duo Duma a iní), ako i FS Chemlonsosvojímnovýmprogramom.Vstupné–1euro. PaedDr. Alexander Fecura, predseda MO ROS

Učiteľky i celá prvácka verejnosť na ZŠ Pugačevova boli v pohotovosti. Dôvodom bolo pasovanie prvákov do rádu školákov. Čo to čaká na prváka? Čo ho láka ako výška vtáka? Na prváka čaká prvá knižka a ceruza silácka, pretože je prvácka. Za množstvo rýmov, pesničiek, tanca na anglickú i ľudovú nôtu zožali naši prváci úspech a pamätné listy, ktoré im budú pripomínať túto sviatočnú chvíľu. Prajeme našim prvákom veľa vytrvalosti, trpezlivosti, chuti do učenia a veľa školských úspechov. Mgr. Iveta Šepeľová


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 21. 11. 2011

V IKA RE SIEDMY ZVÄ ZOK HIS TO RIC KÝCH KNÍH ANDRE JA ŠTIAVNICKÉ HO

Vi vat Alžbe ta Bá to rio vá!

Majstrovským spo je ním his to ric kých faktov a hlbo kej zna los ti vte dajších po me rov sa au to ro vi po da ri lo vytvo riť auten tic ký ob raz pohnu tej do by na po za dí tridsaťročnej voj ny, tu reckej expanzie a vrcho lia ce ho kon flik tu medzi ka to li cizmom a pro testantizmom. O Alžbete Bátoriovej sa popísalo ku. V siedmom zväzku kníh o po- Vo vydavateľstve Ikar Andrejovi množstvo stránok, pohovorilo ve- tomkoch Alžbety Bátoriovej rozo- Štiavnickému doposiaľ vyšli tituly: ľa nezmyslov i domnienok berá autor obdobie rokov 1645 až V podzemí Čahtického hradu a odvysielalo mnoho relácií, tele- 1649, najmä cez postavu grófkin- (2001), Alžbeta Bátoriová vo vävíznych a rozhlasových adaptá- ho vnuka Františka Nádašdyho, zení a na slobode (2002, 2008), cií. Prečo práve o nej? Pretože kapitána Františka Vešeléniho, Čachtická pani pred najvyšším ide o ženu, ktorá ako málokto palatína Štefana Pálfiho a le - súdom (2003, 2009), V tieni smrti pred ňou neslýchane beštiálnym gendárneho grófa Petra Fábryho, Alžbety Báhoriovej (2004), Zbospôsobom pošliapala ľudskú jej úhlavného nepriateľa. hom, Alžbeta Bátoriová (2005), dôstojnosť a brutálne prznila to Andrej Štiavnický (1963) – au - Kliatba Alžbety Bátoriovej (2008), najšľachetnejšie a najposvätnej- tor úspešných historických romá- Vivat Alžbeta Bátoriová (2011). šie v človeku. A napriek tomu sú nov. Dlhoročne sa venuje štúdiu Knihy Andreja Štiavnického zaešte i dnes snahy glorifikovať Alž- archívnych materiálov súvisiacich znamenali veľký úspech doma aj betu Bátoriovú ako skúsenú lieči- so životom Alžbety Bátoriovej v zahraničí. Román Vivat Alžbeteľku a pomocníčku trpiacich, do- a panovníkov 16. a 17. storočia. ta Bátoriová vychádza na 504 kazovať jej nevinu a robiť z nej Svo je po znat ky pre ta vil do stranách. Maloobchodná cena obeť mocenských, politických rozsiahleho románového cyklu. 12,90 €. Mária Lešková i osobných zákulisných intríg. Všetky nekompetentné aktivity, O ALŽBE TE BÁ TO RIO VEJ NA POZADÍ HISTORICKÝCH SKUTOČNOSTÍ či už v knižnej, alebo filmovej podobe, sú podľa autora knihy Andreja Štiavnického dôkazom So spi so va te ľom Andre jom ŠTIAVNICKÝM (na snímke) som ho vo ril neodpustiteľného prekrúcania pred tro mi rokmi o Alžbe te Bá to rio vej v sú vislosti s uve de ním Ja ku našej histórie a bezbrehou dehobisko vé ho fil mu Batho ry. Pri po meňme si časť z tohto roz ho vo ru. nestáciou našich pohnutých dejín – Nechcem vystupovať v roli tri - Thurzo vraždí dievčatá na vlastnú l Výsledky v období vrcholiaceho stredovevášho lite- búna či sudcu Juraja Jakubiska, päsť. Ale veď on bol predstaviterárneho úsilia no to, čo som videl vo filme, vôbec ľom najvyššej politickej, justičnej, vyplývajú z his - nezodpovedá skutočnosti. To nie vojenskej i finančnej moci V súvislosti s Alžbetou BátoUhorsku, bol druhou torických vý- je Alžbeta Bátoriová, taká v 16. v riovou sa spomína aj náš blízky skumov, ktoré storočí na Čachtickom hrade ani osobnosťou po panovníkovi. región. Viete, že sa tu neďaleko permanentne vediete. Aj jeden na ďalších hradoch, ktoré vlastni- Thurzo z dlhej chvíle vraždí dokonca vydávala? Napíšte z najvýraznejších moderných la, nikdy nežila. Je opovážlivé dievčatá a zhodí to na Bátoričku, nám, kde. Z odpovedí vyžrebu- h i s t o r i k o v J o z e f K o č i š prekrúcať históriu, na to tvorcovia aby mal dôkaz pre panovníka? jeme troch výhercov, ktorí v predslove k novému vydaniu filmu nemajú právo. Film je pľu- Všetkých 301 svedeckých výpozískajú posledný, siedmy zvä- svojej knihy Alžbeta Báthoryová vancom do tváre protestantskej vedí o zverstvách Alžbety Bátorio zok knihy Andreja Štiavnické- a jej obete uvádza, že: „Princíp i katolíckej cirkvi a svojou výpo - vej je dodnes zachovaných a tie ho Vivat Alžbeta Bátoriová. Va- spravodlivosti a pravdy si vyža- vednou hodnotou vyjadruje veľkú odhaľujú podstatu jej beštiality. še odpovede čakáme na adre- duje, aby sa historické pramene disproporciu i neúctu voči ľuďom, Z historických výpovedí Bátoriová se redakcie týždenníka Pod Vi- plne rešpektovali aj po štyristo ktorí tu v tej dobe žili. Napríklad predsa nevyznieva ako liečiteľka, horlatom, Staničná 11, 066 01 rokoch.“ Ako v tomto duchu vní- palatín Thurzo je ukázaný ako ako psychotronička, ako žena, przniteľ, ako smilník, ktorý chce ktorá pomáhala dievčatám. Ak do konca týždňa. (mš) mate uvedenie filmu Bathory? Bátoriovú dostať do postele, čo je predsa, tak na druhý svet a za PRIPRAVOVANÁ NOVINKA VO VYDAVATEĽSTVE IKAR nezmysel, pretože mal milovanú hrozných okolností. Z dokumanželku Alžbetu Coborovú, mal mentov vyplýva, že od narodenia s ňou sedem dcér a jedného sy- trpela impulzívnym sadizmom, na. To, že bažil po jej majetkoch, a v rokoch 1585–1610 sa doZačiatkom decembra vyjde vo tiež nie je pravda, pretože on, prá- púšťala kanibalizmu, sexuálnych vydavateľstve kniha o kontrove naopak, chránil jej majetky deviácií a satanizmu, pri ktorom riverznom kaderníkovi Pavielovi. tým, že prinútil jej zaťov, aby napí- tuálnymi obeťami jej satasala testament, ktorý je dodnes nistických orgií boli práve dievčazachovaný a svedčí o tom, že Bá- tá. Tieto otrasné skutočnosti dotoriová to robila všetko rafinovane kazuje aj súčasná psychiatria. Ak a úmyselne, a Thurzo vlastne vo filme z nej robí Jakubisko svä Pavlo Rochnyak, známy tiež chránil jej majetok, život, česť jej ticu, je to nemravnosť v zmysle ako Paviel, je azda najkontro- detí a majestát panovníka. A po- dehonestácie historickej pravdy. verznejší kaderník na Sloven- tom je vo filme tiež ukázané, že Marián Šimkulič sku. Jednoznačne však patrí k špičke vo svojom odbore. Če- LETOKRUHY S LZ VLK VÝCHODNÉ KAR PATY še podnikateľky aj známe tváre zo šoubiznisu. Televízni diváci ho poznajú z viacerých relácií. Nekrvavé lovy je názov prednášky o umení, ako si odniesť kúsok Jeho mediálny obraz je divokej prírody tak, aby z nej nič neubudlo. V poradí druhý Leto v ostrom rozpore s jeho sku- kruh, organizovaný Lesoochranárskym zoskupením VLK Výtočným životným príbehom. chodné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine, Pavlo až vo svojej autobiografii sa bude konať v stredu 23. 11. 2011 o 17.00 hod. Vstup je voľný. Paviel otvorene hovorí o diskri - Prednášajúcim bude Ing. Karol Kaliský, lesník vyrastajúci v poľovníckej minácii, s ktorou sa stretol pre rodine. Prednáška bude spojená s prezentáciou fotografií divokej svoju homosexuálnu orientá - karpatskej prírody a jej obyvateľov. Dozviete sa okrem iného o pohnútkach ciu, aby ukázal, aké veľké re- poľovníka a fotografa prírody – čo ich spája a čo rozdeľuje. Fotografova zervy má ešte naša spoločnosť nie ako alternatíva k zabíjaniu divokých zvierat. O začiatkoch, používanej v tolerancii voči gayom. Knihu technike, motívoch a objektoch fotografovania. O problémoch a úskaliach Paviel s podtitulom Sám medzi fotografovania. Môže byť aj fotografovanie prírody cestou do pekla? Presvojimi uvedieme do života 8. zentácia fotografií – od prvých pokusov pred 16 rokmi až po súčasnosť. decembra 2011. Mária Lešková Viliam Bartuš, náčelník VLK Východné Karpaty

Ne bola liečiteľkou, ktorá pomáhala dievčatám

Sú ťaž o tri kni hy

Pa viel – Sám medzi svo ji mi

Prednáška spojená s prezentáciou fotografií


9

- PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

- 21.11.2011

Plav eckáúspešnáprev ierkapredšampion át om Poslednými pretekmi pred blížiacimi sa republikovými šampionátmibolpreväčšinuslovenskýchplavcovpohár o „Cenu plaveckého oddielu Trenčín“, ktorý sa konal uplynulývíkendv tamojšom25–metrovombazéne. Pretekovsazúčast- tipretekárovjehovekovejkategórie(nar. nilo356plavcovz 30klubov.Stánok, 1997)dosiaholnajlepšievýkonyažv troch v ktoromsauskutočniaužv decembri prípadoch:100m motýlik(1:06,49min.), (16.– 18. decembra 2011) „Zimné 200m motýlik(2:35,12min.)a 50m voľný majstrovstvá Slovenska seniorov, ju- spôsob(28,15sek.).MatejMicikášsavýniorov a 14–ročných žiakov“ si prišlo raznezlepšujev jehoobľúbenomznaku, otestovať aj sedem najúspešnejších aledozrievav ňomvšestrannýplavec.Výplavcovz PKChemesHumennépod slednéjedenástemiestaa skveléosobné vedenímtréneraMariánaTomahogha. výkony na 100 (1:07,26 min.) a 200 Súťažilosaformou„Open“,t.j.bezrozdie- m znak (2:26,66 min.), či umiestnenia luvekovýchkategórií.MartinBabjaksa v kvalitnejdruhejdesiatkena50a 100 predstavilv piatichštartoch,v ktorýchdo- m prsia to len potvrdzujú. Paula Sasiaholvýbornévýsledkya všetkyumiest- bovčíková rovnako nesklamala a výnenia v najlepšej desiatke bohatého konomna200m motýlik(2:52,34min.) štartovéhopoľa.Prvýštart100m motýlik sa v silnej konkurencii umiestnila na a hneďvýbornýosobnývýkon58,79sek. šiestommieste.DanielaGribaničová, mupriniesolcenné,nozároveňnepopu- najmladšiaz celéhoštartovéhopoľa,sa lárne štvrté miesto. V šprintoch na 50 popasovala najmä sama so svojimi m voľnýmspôsobom(24,84sek.)skončil časmi,čozvládlanavýbornú.Vyplávala šiesty,na50m motýlik(27,03sek.)sied- sedemhodnotnýchosobnýchrekordov my.ValentínaŠtefanovávyrovnalasvoje a veľkúpsychickúpohodupreddôležiPodtýmtonázvomsarozbehliv stredeoktóbrafutbalovézápasyv priestoroch najlepšiečasya poúplnomdoladenífor- týmzáveromsezóny.(lev) ZŠŠtudentskáSninav rámcimedzinárodnéhoprojektuFARE.Tenjezamera- my,naktorúmáeštemesiac,môžeprínýnaodstraňovanierasovýchpredsudkovmedzideťmia mládežouv našom jemne prekvapiť. Najlepšie umiestnenia meste a na nadviazanie kamarátskych vzťahov medzi deťmi a mládežou. dosiahla na krátkych dištanciách na 50 FKO Kochanovce týmto chce vysloviť Hlavnýmorganizátoromceléhopodujatiav SninejeDetskáorganizáciaFénix. m znak(33,83sek.),kdeskončiladeviata AktívnesadozápasovzapojiliajučniOUISnina.Nazáverprojektusausku- a 50m prsia(38,46sek.),desiatemiesto. úprimné poďakovanie starostke obce točnila spoločná diskotéka športovcov aj priaznivcov športu, slávnostné vy- Tibor Hodbod v trenčianskej vode vý- Lackovce, ako aj členom ŠK Slávia Lachodnotenieprojektua ocenenievíťaznýchdružstiev.Mgr.JozefTalarovič konmi na 50 m prsia (34,12 sek.), 100 kovce za možnosť odohrať jesennú časť m prsia(1:14,22min.),50m motýlik(29,97 sezóny 2011/2012 na ich ihrisku v Lacsek.) a 100 m motýlik (1:06,80 min.), kovciach. Nezištne nám vyšli v ústrety KOMUNIKÉVÝKONNÉHOVÝBORUObFZ v konkurenciiviacako100pretekárovsi a počas rekonštrukcie našej hracej plochy Prešovskýsamosprávnykrajpode- v každom štarte udržal umiestnenia vytvorili výborné podmienky pre naše futZasadnutie dňa 15. novembra 2011: viatykrát pripravuje vyhlásenie naj- v prvejdvadsiatke.FilipLevickýsiotesto- balové tímy žiakov, dorastu a mužov. MiroslavPorochnavý,starosta l navrhujeRadeObFZzvolaťhodno- úspešnejších športovcov kraja za valsvojuvýkonnosťa prikompletnejúčasmennéB –VranovC,Brezovica–SninaA, tiacu Konferenciu ObFZ dňa 16. de- rok 2011. Podnety podávajú nielen SninaB –VranovB,Belán/Cir.–Stropkov. cembra 2011 o 16.00 hod. v Hu- športovékluby,alepoprvýkrátajšil IV.ligamuži–8.kolo,nedeľa27. mennom;l navrhujeRadeObFZzme- roká verejnosť. Návrhy možno novembra2011o 10.00hod.:MedzilanuStanovv zmysleuzneseniaVVSFZ poslať e–mailom na adresu kscpreborce–TecákVranov,Čierne–Kameniv článku16bod4a 5(členoviaRady sov@gmail.com alebo elektronickým can/Cir.,Košarovce–VranovD,Belá BASKETBAL ObFZ sa zúčastňujú Konferencie, no formuláromnawebovejstránkePSK– l II.ligamuži–9.kolo,nedeľa27.no- n/Cir.B –Jabloň,o 14.00hod.:Snina nemajúhlasovacieprávo,akniesúde- www.po–kraj.sk, prípadne poštou na legovanífutbalovýmiklubmi,akodele- adresuKrajskéšportovécentrum,Ul. vembra2011o 15.00hod.:BKM–Basket C –VranovE,Jasenov–Z.Hámre. l V.ligamuži–6.kolo,sobota26.nogátis právomhlasovať);l navrhujeza kpt.Nálepku6,08001Prešov.Návrh Humenné–1.BKHumenné(SPŠCHaP). vembra2011o 17.00hod.:KlampoHažín členaRadyObFZHumenné–Vladimí- bymalobsahovaťkrátkezdôvodneFUTSAL ra Pažura (TJ Lesy Zubné) namiesto l I.liga–2.kolo,nedeľa27.novembra n/Cir.–Kamienka,Belán/Cir.C –KošaPetraKarľu(TJSlovanBelán/Cir.)kto- nie a dosiahnuté výsledky podľa 2011: (15.30) Kamenica n/Cir. – Staviva, rovce B, nedeľa 27. novembra 2011 rýsavzdalfunkciečlenaRadyObFZ stanovených kritérií. U jednotlivcov (16.20)Vodomont–Muchateam,(17.10) o 14.00hod.:Kamenican/Cir.B –SninaD, Humenné;l zobralnavedomiesprávu toznamenáúčasťa umiestneniena Buboteam–KIAHumenné,(18.00)Brod- Myslina–Kolonica.Lieskovecmávoľno. o výsledkuhospodáreniak 31.októbra MS,ME,M–SR,u kolektívovúčasť wayclub–Udava,(18.50)D26–Autolanc. l VI.ligamuži–6.kolo,nedeľa27. 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012, a umiestnenie v najvyšších európ- l II.liga–2.kolo,nedeľa27.novembra novembra2011o 14.00hod.:SOŠT ktorý navrhuje Rade ObFZ schváliť; skych, prípadne slovenských sú- 2011: (11.20) Devils – Drekos, (12.10) Humenné –  Klampo Hažín n/Cir. B, l zobral na vedomie rozhodnutie ťažiach. Nominácie možno podá- Proteo–Aston,(13.00)Belán/Cir.–Sat- Kochanovce – Dlhé n/Cir., Hrabovec Odvolacej komisie ObFZ k odvolaniu vať do 1. decembra 2011, potom lan,(13.50)Z.Hámre–Myslina,(14.40) n/L. – Kamienka B, Jabloň B – Stakčín.RedMillsPtičiemávoľno. TJBorova k odvolaniuDZJánaBobe- saužnimibudezaoberaťibakomi- Oldratigroup–Mestskápiváreň. ra.VVObFZHumenné sia.VeronikaFizeková VOLEJBAL l III. liga – 2. kolo, nedeľa 27. novembra2011:(8.00)KP–12–Slovan l MEVZA–7.kolo,štvrtok24.noN.Sitnica,(8.50)SlovaktualBrestov– vembra 2011 o 18.00 hod.: CheLackovce, (9.40) Wagamama – Legia mesHumenné–Aich/Dob.(ŠH) Topoľovka, (10.30) Amams Hrabovec l I.ligamuži(sk.východ)–7.kolo, sobota 26. novembra 2011 od n/L.–Angels,Energysistemmávoľno. 11.00 hod.: Chemes Humenné B – HOKEJ Kežmarok(dvojzápas,ŠH). l II.ligamuži–11.kolo,sobota26.no- l I.liga(sk.Východ)kadeti–3. vembra2011o 19.30hod.:L.MikulášB – kolo, nedeľa 27. novembra 2011 HKWarriors,dohravka9.kola,nedeľa27. od 9.00 hod.: St. Ľubovňa –  Che11.o14.00hod.:Brezno –HKWarriors. mes Humenné B (dvojzápas), Chel I.ligajuniori–17.kolo,sobota26. mesHumennéA mávoľno. novembra 2011: Prešov –  MHK Hu- l Majstrovstvávýchodu,ženy/jumenné,18.kolo,nedeľa27.novembra niorky/kadetky –  6. kolo, nedeľa 2011:Ružomberok–MHKHumenné. 27. novembra 2011 od 9.00 hod.: l Žiaci,8.a 6.roč.ŠHT–nadstav- Snina–TUKošice,KometaKošice– ba, sobota 26. novembra 2011 od ChemesHumenné(dvojzápasy). 9.00hod.:MHKHumenné–Trebišov. l Zemplínskaligamuži–6.kolo, nedeľa 27. novembra 2011 od STOLNÝTENIS l III.ligamuži–8.kolo,nedeľa27.no- 11.00 hod.: VK Sokol Humenné – vembra 2011 o 10.00 hod.: ŠKST Hu- GalejeKošice(dvojzápas,SNP1).

Futbal omprot iras izmuv Európe

Poďak ov an ieLackovčan om

PažurnamiestoKarľu

Hlasujteza„naj“športovca

Kam za športom


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 21.11.2011

Mlad íhok ej isti POJESENNÁDEBATAS RUSSLANOMLJUBARSKYM,KOUČOM1.HFCHUMENNÉl PREMIÉRAV ÚLOHEHRÁČSKO–TRÉNERSKEJ l ež it ejšiesúvýkon y,hramužs tva.Odtoh osavšetkoodvíj a v nadstavbevíť az ia Najdô Seniorskykáder1.HFCHumennémalv jesenikostruzostavenúz trojiceharcovníkov.Brankár

Káder 8. a 6. ročníka MHK Humenné pod vedením trénera Alexandra Szücsa získal piate víťazstvo po sebe. Po rozdelení tímov do nadstavbového systému 1 – 4 (Košice, Prešov, Poprad Sp. Nová Ves) a 5 – 8 (Humenné, Michalovce, Trebišov, Bardejov) sa naši držia na prvom mieste sledovaní Michalovcami. Dobre si počína aj 6. ročník, ktorému sa darí zbierať body zlepenou hrou v obrane a dôrazom pri útokoch. Tréner 5. a 4. ročníka Martin Mihály si formuje káder pre nasledujúcu sezónu. Do tímu pribudlo veľa nováčikov, ktorí musia na sebe pracovať, aby sa mohli vytvo riť rovnocenné formácie, ktoré dokážu hrať vyrovnanú hru aj so silnejšími súpermi. Podstatné je, že po úspešných náboroch v hu menských základných školách, (viedol ich tréner Martin Mihály), pribudli chlapci v predprípravke 1.– 3., taktiež v ročníkoch 4.– 5., čo podľa trénera je základ, na ktorom sa bude dať v budúcnosti stavať. Naučiť sa hrať hokej je náročnejšie, než akýkoľvek iný kolektívny šport, pretože najprv sa musia naučiť ovládať korčule a až potom sa prechádza na prácu s pukom a k herným činnostiam. Preto je potrebná veľká trpezlivosť u detí, ale aj rodičov, ak sa chcú hokeju venovať. (mf) MHKHumenné 6 5 0 1 0 39:22 11 Michalovce 7 3 2 0 2 24:22 8 Trebišov 6 1 1 0 4 11:15 4 Bardejov 7 0 1 1 5 22:37 3

HOKEJOVÝMLÁDEŽNÍCKYSERVIS l 8. roč.: MHKHumenné–Michalovce6:5(2:1,3:2,1:2). Góly: Kluknavský 2, M. Nazad 2, Pavlisko, T. Lancoš. MHK: Kasarda – T. Lancoš, Harvilik, M. Nazad – N. Lancoš, Bazar, Buraľ, Čerevik, Kluknavský, Pavlisko, Kokinda. Tréner: A. Szücs, as.: P. Štekláč. Bardejov – MHK Humenné 4:9 (3:2,0:4, 1:3). Góly: M. Nazad 3, Kluknavský 2, Kokinda 2, Buraľ 2. MHK: Kasarda – T. Lancoš, Harvilik, M. Nazad – N. Lancoš, Bazár, Buraľ, Čerevik, Kluknavský, Pavlisko, Kokinda. l 6. roč.: MHK Humenné – Michalovce7:3(2:0,4:2,1:1).

PeterPillár,obrancaMichalParaskaa stredopoliarRusslanLjubarskij.Odkaždéhoz nichsamladíci,humenskíodchovanci,môžufutbalovoi morálneučiť.Delilisas nimio skúsenosti,radili akospoluhráči.RusslanLJUBARSKIJ(na snímke) viedolmužstvonatrávnikuajakotréner. l Začnime naše hodnotenie od z pre padliska 14. priečky až Hreško, následne konca… 1. HFC Humenné ukončil tesne pod tabuľkový Olymp, na odišiel Keresteš, jesennú časť v pozícii lídra. To je 2. miesto… – Postupne sme sa v druhej časti jekonštatovanie, ktoré isto teší nie- herne zlepšovali. Prvý dobrý výsle- sene kvôli zranelen hrajúceho trénera. – Tak určite dok z vonku prišiel v divácky oča- niu a chorobe zakaždého trénera poteší, keď sa muž- kávanom derby v Snine, potom vý- čal absentovať stvo, ktoré vedie, nachádza na hra vo Svite, neskôr u košických Bezeg. Stabilným oporným stĺpom bol prvom mieste, ja nie som výnimkou. celkov. Medzitým sme doma držali Mišo Paraska, mužstvo vždy herne Viackrát som však už tiež povedal, víťaznú bilanciu, aj dvojzápasom, burcoval, svoje miesto si zastal Dysko, že najdôležitejšie sú pre mňa výko- bez zakolísania. Možno na mla- často hrali v obrane aj bratia Šuľány, hra. Až následne od toho sa odví- dých chlapcov psychicky doľahla kovci. Tak obranná, ale aj stredová ťarcha série bez prehry, veľa sa formácia bola často hráčsky menená. ja aj postavenie v tabuľke. l Odmotajme prvé kolá jesennej o tom rozprávalo, deviaty zápas Hrával v nej mladý Vasiľ, Legdan mal časti. Letná príprava bola jemne po - sme prehrali, bolo to u nováčika spočiatku resty v kondícii, ale v druhej vedané „špecifická“, až nové vede- v Bardejovskej Novej Vsi. Škoda, časti jesene aj veľmi dobré zápasy. nie 1. HFC Humenné ju aspoň na lebo rozhodla naša zbytočná chy- Ondica sa rozhodol odísť do Udavskénecelé dva týždne rozbehlo. Po ví- ba, v útočnej fáze sme sa nepresa- ho, z obrany do zálohy sa musel preťaznej ouvertúre však prišli tri dili, hoci šancí sme mali dosť. Ne- sunúť Hreško, pravidelne hrával Jurov, ku koncu jesene už viac priestoru na prehry v rade. – Športová verejnosť, mali sme tento zápas prehrať. l Posledné štyri októbrovo – no- trávniku dostával Stano Karnaj. Čo sa ktorá sledovala dianie v humenskom futbale počas letnej prestávky dlho vembrové kolá však výsledkovo útoku týka, sezónu začínali Sima a Pa tŕpla, čo sa udeje. Napokon sme desať hriali. Rozdrvená rezerva Michalo- vol Šuľák, po mesiaci prišiel Voroňák, dní pred ostrým štartom do sezóny za- viec, dve tesné, no dôležité víťazstvá keď tréningom dobehol zameškané, čali trénovať. Desať dní za letnú prípra- vonku, gólovo priam famózna de- šiel výkonom hore. Sima mal dobré, vu považovať nemožno, aj za tie sme väťgólová rozlúčka s Veľkým Šari- ale aj menej vydarené zápasy, Pavol však pánu Paraskovi vďační. Naskočili šom. Spolu v sieti súpera 17 gólov, Šuľák sa mi v pár zápasoch útočne sme do idúceho vlaku, len narýchlo inkasovaný ani jeden. – Záver jesene celkom páčil, viac však hrával v obra odohrali tri prípravné zápasy a začala sa nám vydaril výsledkovo sto - ne. Stabilný sme teda mali iba post sa sezóna. Ouvertúra s Nižným Hru- percentne, herne to také dobré vonku brankára, ostatné formácie boli šovom dopadla dobre, potešila hra, nebolo, najmä v Nižnom Hrušove sme hráčskym zložením dosť rotované. l Aj keď prevažujú v humenskej odhodlanie, veľa šancí, víťazstvo. výkonom neoslnili. O to viac teší, že Hneď o týždeň však prišiel herný útlm, posledný zápas si hráči užili, futbalom bilancii víťazstvá, boli to zápasy z rôzneho súdka. – Určite. Chlapprejavila sa absencia z kondičnej sa bavili a isto potešili aj divákov. stránky. Viedli sme vo Veľkom Šariši, l Obráťme list aj na streleckú šta- com sa vôbec nevydaril druhý polčas no zlyhali po prestávke a prehrali, jedi- tistiku. Pomer skóre 37:10 je pre vo Veľkom Šariši, strata bodov ný raz sa nám doma stalo, že sme 1. HFC Humenné v oboch prípa- s týmto súperom nás všetkých mrzí neskórovali proti Vyšnému Opátske- doch pozitívny – najlepšia ofenzí- dodnes. Herne to nebolo dobré mu, čo vyústilo napokon aj v našu je- va i defenzíva. – Čísla hovoria v náš v Nižnom Hrušove. Naopak, dobrý dinú stratu bodov na humenskom prospech, ale stále je čo zlepšovať. výkon sme podali napríklad vo Svite, trávniku. Aspoň po bode sme siahali Napríklad, ak by sme skórovali v na- strelecky sa nám darilo s rezervou Mi v Haniske, no inkasovali sme v záve- šich dvoch gólovo nulových zápa- chaloviec, pekná rozlúčka s jeseňou re. Chlapci potrebovali nabehnúť na soch, neboli by z toho prehry. Taktiež padla na posledný zápas s Veľkým tréningový rytmus, tiež však jedným tri inkasované góly vo Veľkom Šariši Šarišom. Diváka isto potešil. l Po bilancii zápasov i gólov sa zaz aspektov prehier bol vtedy ešte ne- boli jednoznačne priveľa. kompletný káder, keďže chýbali l Prejdime stručne hráčske formá- stavme ešte pri kartách. Teší „nula“ Hreško, Voroňák, kvôli zraneniu som cie. Od brankárov až po útoční- vylúčení, naopak 35 žltých napomínehral ja. Bola to kríza dvoch – troch kov… – Máme dvoch vyrovnaných naní je dosť veľa. – Nabádam týždňov, ktorá sa mohla prehryznúť kvalitných brankárov. Tak Peťo Pillár, chlapcov hrať agresívne, útočne, nie či Rado Bálint, takže v tomto prípade zákerne, ale bojovať o loptu už na poiba poctivým tréningom. l Počnúc 5. kolom 1. HFC Hu- vyslovím iba spokojnosť. Viac odchytal lovici súpera, čo ústi aj do rizika. Nie menné začal peknú sériu ôsmich Peter, bol v zápasoch spoľahlivým vždy to vyjde. Niekoľko žltých kariet stretnutí bez prehry. Získaných článkom mužstva. Obranná formácia však bolo aj zbytočných. 22 bodov v rade posunulo tím sa dosť obmieňala. Spočiatku chýbal l Pomaličky si nachádzali cestu na štadión aj diváci. Osobitnou skupinou boli fans 1. HFC… – Divákom sa chcem za ich podporu poďakovať, osobitne klubovým fans. Povzbudzovali stále športovo, slušne. Ešte raz, vďaka. l Pre Russlana Ljubarskeho bola jesenná časť špecifická. K hráčskej anabáze pripojil premiérovo aj trénerskú. – Isto i ja som mal zápasy viac, či menej vydarené. Trénerské hodnotenie mužstva je podobné. Sme síce prví, ale zatiaľ máme za sebou iba polovicu súťaže. Je potrebné sa počas zimnej prestávky dobre pripraviť, aby sme aj v jarných kolách naše aktuálne postavenie v tabuľke potvrdili. (mšk) Po poslednom jesennom zápasovom vystúpení (Humenné – Veľký Šariš 9:0) sa preniesla dobrá nálada futbalistov i skupiny fans 1. HFC Humenné aj do spoločnej snímky.


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 21. 11. 2011

Jesenná púť 1. HFC Humenné až na post lídra Kto by si bol počas letnej prestávky povedal, že 1. HFC Humenné ukončí jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 v pozícii lídra. Asi neurazíme, ak určíme počet „nik“. Veď ešte pár dní pred ostrým štartom nebolo isté, či 1. HFC Humenné v seniorskej kategórii vôbec nastúpi. Vo vedení klubu však došlo k zmene, činnosť sa naštartovala a po pomalšom rozbehu napokon v dobre a spoľahlivo fungujúcom rytme prezimuje A–mužstvo na špici tabuľky.

JESEŇ 1.Humenné 1712 2.Svit 17 11 3.Haniska 17 7 4.V.Opátske 17 9 5.Sp.Podhradie 17 8 6.Stropkov 17 8 7.Svidník 17 8 8.Michalovce B 17 8 9.Bard N.Ves 17 8 10.Sabinov 17 7 11.Košice/Krásna17 7 12.Giraltovce 17 7 13.Snina 17 6 14.Košice/Barca17 7 15.V.Šariš 17 3 16.N.Hrušov 17 1

1 4 3 3 7 3 1 7 4 5 3 6 2 7 2 7 1 8 2 8 2 8 2 8 4 7 1 9 1 13 2 14

37:10 23:14 29:22 31:25 27:24 26:23 23:19 27:24 27:22 24:25 19:23 24:30 25:24 21:23 20:52 8:31

37 36 28 28 28 27 26 26 25 23 23 23 22 22 10 5

Rozmenené na drobné… Sezónu začal 1. HFC Humenné doma víťazstvom, ale v ďalších troch stretnutiach nezískal ani bodík a razom sa ocitol takmer na dne. To však bola jediná nepríjemne hektická chvíľa v tabuľkovom ponímaní. Od konca augusta do polovice októbra 1. HFC Humenné nepoznal trpkosť prehry. Z ôsmich stretnutí vyhral sedem a deľbou bodov sa skončilo očakávané derby na sninskom trávniku. Nešťastnou sa v sé rii stala trinástka, pretože práve v tomto kole 1. HFC prehral. To už ale pevne okupoval v tabuľke druhé miesto a dýchal na chrbát lídrovi zo Svitu. Keďže v ďalších kolách jesene (i dvoch jarných predohrávkach) bodovali Humenčania naplno, ani raz neinkasovali s bilanciou skóre 17:0, tlak celok spod Tatier neustál a od 16. kola sa môže pýšiť prvým miestom práve 1. HFC Humenné. Že je pozícia na špici tabuľky zaslúžená hovorí v prospech 1. HFC nielen najviac víťazstiev, ale aj pomer skóre. Najlepšia ofenzíva (37 gólov, ďalej – 31, 29, 27,…) i defenzíva (10 gólov, ďalej – 14, 19, 22,…) to iba potvrdzujú. V ofenzívnych štatistikách sa stal lídrom Michal Paraska. Kapitán mužstva, opora obranných

radov zatienil 9 gólmi svojich kolegov z útoku, ktorí mu siedmimi presnými zásahmi sekundujú (Voroňák, Sima). Možno ešte dodať, že deväť gólov Miša Parasku ho dáva na tretie miesto v poradí jesenných strelcov celej súťaže: 10 – Jančošek (Bard.N.Ves), Matfiak (Sp. Podhradie),… Celkovo sa do listiny humenských strelcov zapísalo 12 hráčov. Na margo defenzívy chválime tak obrannú hru, ako aj brankárov. Jednotkou bol Peter Pillár, ktorý vychytal 9–krát „nulu“, aktuálne sa môže hrdiť 392–minútovým čistým kontom, pričom 1. HFC neinkasoval gól vo štvrtom stretnutí v rade (spolu 418 minút, pozn.: v poslednom 17. kole sa o čisté konto podelili brankári Pillár i Bálint). Najviac odohraných minút pri 17 štartoch má Michal Paraska, keďže je aj kanonierom, právom mu patrí od nás ocenenie osobnosti jesene mužstva. Plný počet zápasov odohrali aj Jurov a Pavol Šuľák. Kladným konštatovaním je „nula“ v počte vylúčení, naopak 35 žltých kariet je aj „medzi bratmi“ veľa. Tobôž, ak ich hlavnými zberateľmi boli hráči herne ofenzívne ladení (Ondica, Ljubarskij, Sima – jediný obranca Peter Šuľák). (mšk)

kolo 1.HFC HUMENNÉ – poradie

2 3 4 5 8 10 14 11

6 9

7 7

8 7

9 10 11 12 13 14 15 5 3 2 2 2 2 2

meno

4 – 90 90 3 – 90 11 – 90 – – – 56 90 – 90 90 34 90 87 79

8 – 90 90 90 90 90 – – – – 5 – 90 90 76 90 88 2 – 14 85

9 – 90 90 90 90 90 12 – – – 18 – 72 90 77 90 l 78 – 13 90

10 – 90 90 90 90 90 1 – – – – – 90 90 85 90 89 13 – 5 77

11 – 90 90 90 90 90 6 – – – 1 – 79 90 l 90 84 11 – 90 89

Radoslav BÁLINT Peter PILLÁR Pavol BEZEG Dominik DYSKO Martin HREŠKO Peter JUROV Stanislav KARNAJ Jakub KARNAJ Patrik KERESTEŠ R e n é K I RV E J René KOROMHÁZ To m á š K U Z M A Dávid LEGDAN Russlan LJUBARSKIJ Lukáš ONDICA M i c h a l PA R A S K A To m á š S I M A Pavol ŠUĽÁK Peter ŠUĽÁK C y r i l VA S I Ľ Vladimír VOROŇÁK

1 90 – 90 90 – 90 – 3 90 13 19 – – – 90 90 90 77 71 87 –

2 – 90 90 90 – 90 23 – 90 – – – 57 – 90 90 90 90 33 67 –

3 – 90 90 90 – 90 54 – 90 10 10 – 36 – 90 90 90 80 – 80 –

5 – 90 90 23 – 81 – – 90 – 7 – 9 90 83 90 90 90 67 – 90

6 – 90 90 – 90 90 4 – 90 – 20 – – 90 89 90 86 70 1 – 90

7 – 90 90 90 90 90 6 – – – 1 – 39 90 90 90 89 45 – – 90

12 – 90 – 90 90 90 6 – – – – – 87 90 90 90 12 84 90 3 78

13 – 90 – 90 90 45 12 – – – – – 90 90 90 90 45 45 90 45 78

14 – 90 – 90 90 90 45 12 – – 15 – 78 l – 90 75 90 90 45 90

15 – 90 – 90 90 81 89 – – – 3 1 87 90 – 90 – 90 90 9 90

16 – 90 – 90 90 86 12 – – – 4 – 78 90 – 29 61 90 90 90 90

17 26 64 – 90 90 90 45 – – – 21 – 69 90 – 90 45 90 l 90 90

DOMA 1.HFC Humenné Svidník Stropkov Bard N.Ves Svit Michalovce B V.Opátske Snina Haniska Sabinov Giraltovce Sp.Podhradie Košice/Krásna Košice/Barca V.Šariš N.Hrušov

9 9 8 9 9 9 8 8 8 9 8 9 9 8 8 8

8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 5 3 1

0 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 3 0 1 0 2

1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 3 2 5 5

28:2 19:4 19:3 18:3 15:8 21:5 23:10 19:4 20:7 17:7 18:10 18:8 14:7 13:6 14:16 5:10

24 23 22 22 22 21 21 20 20 20 20 18 18 16 9 5

VONKU

Svit 8 4 2 2 8:6 14 1.HFC Humenné 8 4 1 3 9:8 13 Sp.Podhradie 8 3 1 4 9:16 10 Haniska 9 1 5 3 9:15 8 V.Opátske 9 2 1 6 8:15 7 Košice/Barca 9 2 0 7 8:17 6 Košice/Krásna 8 1 2 5 5:16 5 Stropkov 9 1 2 6 7:20 5 Michalovce B 8 1 2 5 6:19 5 Bard N.Ves 8 1 0 7 9:19 3 Sabinov 8 1 0 7 7:18 3 Svidník 8 1 0 7 4:15 3 Giraltovce 9 1 0 8 6:20 3 Snina 9 0 2 7 6:20 2 V.Šariš 9 0 1 8 6:36 1 N.Hrušov 9 0 0 9 3:21 0 Ta buľka prav dy: 1.HFC HU16 17 MENNÉ; + 9 Svit; ++ 10 4 Haniska, V. 1 1 Opátske; + 3 Stropkov; + 1 Sp. Podhrazap./min. G ŽK ČK die; – 1 Svidník, Mi2/116 0 0 0 chalovce B, Giraltovce; 16/1414 0 1 0 – 2 Bard. Nová Ves, 11/990 1 0 0 Snina, Košice/Barca; 16/1286 0 0 0 – 4 Sabinov, Koši12/1080 1 1 0 ce/Krásna; – 14 V. Ša17/1463 2 2 0 riš; – 19 N. Hrušov. 14/326 1 0 0 Hráčska štatistika: 2/15 0 0 0 V tabuľke sú zaráta6/540 0 2 0 ní iba futbalisti, ktorí 2/23 0 0 0 aspoň na minútu za12/124 1 0 0 siahli do hry. Za me1/1 0 0 0 nom hráča je počet 15/1017 2 2 0 odohra ných mi nút 13/1170 2 5 0 v stretnutí, (–) zna11/950 0 5 0 mená bežnú absen17/1469 9 3 0 ciu (zra ne ný, ná 15/1124 7 4 0 hradník), (l) je kvôli 17/1079 3 2 0 tres tu (žlté karty, 10/712 0 4 0 vylúčený), po tom 14/725 1 1 0 su már a bi lancia 14/1206 7 3 0 gólov i kariet.

MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU VÝCHOD, JESENNÁ ČASŤ 2011/2012 l 1. HFC HUMENNÉ l MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU VÝCHOD, JESENNÁ ČASŤ 2011/2012 l 1. KOLO: 1. HFC Humenné – N. Hrušov 2:0 (1:0). Góly: 7. Paraska (11 m), 48. Sima. Žlté karty: Sima, Keresteš, Ondi ca – Mezej. Pred 350 divákmi rozhodoval Kolesár. l 2. KOLO: V. Šariš – 1. HFC Humenné 3:1 (1:1). Góly: 42. Chovan (11 m), 53. Sedlák, 78. Juhás – 6. Paraska. Žlté karty: Máthé – Peter Šuľák, Pillár, Legdan, Ondica, Pavol Šuľák. Pred 150 divákmi rozhodovala Kováčová. l 3. KOLO: 1. HFC Humenné – V. Opátske 0:1 (0:1). Gól: 12. M. Seman. Žlté karty: Krakovský, Vilčko (obaja V. Opátske). Pred 200 divákmi rozhodoval Džima. l 4. KOLO: Haniska – 1. HFC Humenné 2:1 (0:1). Góly: 62. Slicho, 87. M. Majoroš – 43. Jurov. Žlté karty: Keresteš, Vasiľ, Sima (Humenné). Pred 450 divákmi rozhodoval Homoľa. l 5. KOLO: 1. HFC Humenné – Stropkov 3:0 (2:0). Góly: 21. a 76. Sima, 3. Paraska (11 m). Žlté karty: Vo roňák, Ondica, Jurov, Pe. Šuľák – Špak, Varga, Motyka. Pred 150 divákmi rozhodoval Somoši. l 6. KOLO: Snina – 1. HFC Humenné 1:1 (1:1). Góly: 40. Š. Pčola (11 m) – 25. Sima. Žlté karty: Jankaj, J. Lu -

káč, Hišem – Sima, Pa. Šuľák, Ljubarskij, Hreško. Pred 1 500 divákmi rozhodoval Tabaka. l 7. KOLO: 1. HFC Humenné – Sabinov 2:1 (0:0). Góly: 47. Sima, 78. Legdan – 77. Dlugoš. Žlté karty: Legdan, M. Paraska – Janiga. Pred 230 divákmi rozhodoval Alexa. l 8. KOLO: Svit – 1. HFC Humenné 0:2 (0:1). Góly: 6. Paraska, 50. Ljubarskij. Žlté karty: Macko, Monka – Ljubarskij, Sima. Pred 300 divákmi rozhodoval Mano. l 9. KOLO: 1. HFC Humenné – Svidník 3:0 (2:0). Gó ly: 15. a 44. Voroňák, 72. Pavol Šuľák. Žlté karty: Jurov – Puchír. Pred 250 divákmi rozhodoval Bucko. l 10. KOLO: Košice/Krásna – 1. HFC Humenné 1:2 (0:0). Góly: 66. Guza – 53. Bezeg, 86. C. Vasiľ. Žlté kar ty: Jurek, Guza – Ljubarskij, Voroňák, Ondica. Pred 250 divákmi rozhodoval Mišenčík. l 11. KOLO: 1. HFC Humenné – Giraltovce 1:0 (0:0). Gól: 52. Voroňák. Žltá karta: Hudák (Giraltovce). Pred 300 divákmi rozhodoval Koňar. l 12. KOLO: 1. HFC Humenné – Sp. Podhradie 2:0

(1:0). Góly: 14. Voroňák, 74. Paraska (11 m). Žlté karty: Voroňák – R. Hritz. Pred 300 divákmi rozhodoval Tabaka. l 13. KOLO: Bard. Nová Ves – 1. HFC Humenné 1:0 (1:0). Gól: 32. Jančošek. Žlté karty: Jančošek – Peter Šuľák, Ondica, Ljubarskij, Legdan. Pred 250 divákmi rozhodoval Ištoňa. l 14. KOLO: 1. HFC Humenné – Michalovce B 6:0 (3:0). Góly: 23. a 56. Sima, 4. Hreško, 29. Voroňák, 76. Jurov, 82. Pavol Šuľák. Žlté karty: Paraska – Greško, Urban. Pred 300 divákmi rozhodoval Bochnovič. l 15. KOLO: Barca/Košice – 1. HFC Humenné 0:1 (0:0). Gól: 60. Pavol Šuľák. Žlté karty: Čižmár, Čako, Kirňák – Paraska. Pred 150 divákmi rozhodoval Slebodník. l 16. KOLO: N. Hrušov – 1. HFC Humenné 0:1 (0:0). Gól: 90. S. Karnaj. Žlté karty: Palko, Mezej – Ljubarskij, Peter Šuľák. Pred 250 divákmi rozhodoval Bíroš. l 17. KOLO: 1. HFC Humenné – V. Šariš 9:0 (2:0). Góly: 42., 59., 68. a 72. Paraska (1 z 11 m), 21. a 70. Voroňák, 49. Legdan, 56. Ljubarskij, 88. Koromház. Žlté karty: nikto. Pred 300 divákmi rozhodovala Kováčová.


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

DRUH ÁHOK EJ OV ÁLIG AMUŽ I,7.KOL O

HKWarriorsHumenné–D.Kubín5:4(1:1,2:3,2:0)

STOLNOT EN IS OV ÉSÚŤ AŽ E–SSTZ,VsSTZa ObSTZ

l I. LIGA, 4. kolo: STKStadexKošice–ŠKSTHumenné4:10,J. Feješ Prvú šancu mal domáci Trudič, ale trestné lavice, pri hre 4 na 4 sa tešil 2/0,5, J. Bacsó 1/2, R. Cisko, 1/2,5 T. spomedzi kruhov tesne minul. Domá - gólovo súper a odchádzal do šatne Kukučka 0/3,5, O. Vaňo 0/1,5 – D. ci nevyužili presilovku, po nej ani spokojnejší. Tretie dejstvo prinieslo Stoják 3,5/0 (3:1 / Cisko 3:0, Bacsó sľubné prečíslenie Zalužický – Zima rýchle vyrovnanie skóre, keď spätnú 3:2, Kukučka 3:2), M. Brnčal 3,5/0 (3:0 nemalo žiaden efekt. V 11. min. švi - prihrávku využil Luč. Výborný výkon / Bacsó 3:1, Kukučka 3:1, Vaňo 3:0), I. hom vystrelil Štekláč, no puk iba za- brankára Petra sa ukázal aj v 46. min., Serbák 1,5/2 (3:1 / Kukučka 3:1), D. zvonil o hornú žrdku. Humenská mier- keď sa hostia v oslabení dostali do Fink 1,5/2 (3:0 / Cisko 3:2); ŠKSTSona prevaha mala vyústenie v 15. min., brejku, ale zasiahla maska hu- kolVojčice–ŠKSTHumenné6:8,J. keď si puk po kolmici na modrej menského gólmana. V tej istej minúte Kudrec 2,5/1, M. Kolody 2/1,5, T. Reprebral Leščišin, prešmykol sa medzi sa usmialo na „bojovníkov“ aj šťastie, vaj 1,5/2, L. Kolody 0/3,5 – D. Stoják obrancami a na dvakrát prekonal Pas- lebo nahodený puk Zálužického 1,5/2 (3:0 / L. Kolody 3:0), M. Brnčal toreka. Gól však akoby Oravákov z uhla si brankár Pastorek zasunul be- 3/0,5 (L. Kolody 3:1, Revaj 3:0, M. Koprebral. Hneď mali tutovku brejkom tónom za chrbát. Víťazstvo mohol lody 3:0), I. Serbák 2,5/1 (3:0 / L. Ko(vedľa), ale po poldruha minúte od hu- poistiť Forgáč, nestalo sa a prišli horú - lody 3:1, Revaj 3:2), D. Fink 1/2,5 menskej radosti sa tečovanou strelou ce sekundy poslednej minúty pred hu- (Kudrec 3:0); Vojčice – Svidník 4:10, tešili z vyrovnania. Hosťom patril hneď menskou bránou. V čase 59:19 min. Rožňava B – Žilina 3:11, Margecany úvod II. tretiny, v 22. min. sa ujali ve- vychytal Petro tutovku, od 59:30 – Čadca B 10:4, Ružomberok B – denia. Súper bol na koni, mal dve pre- min. hral súper power–play, strely Rim. Sobota 11:3, St. Ľubovňa – Lusilovky, no nevyužil ich. Naopak Lešči - i dorážky Petro kryl a v čase 59:49 čenec/Kalinovo 5:9, Stadex Košice – šin sa dvakrát dostal tiesnený do ná- min. zneškodnil ďalšiu strelu zblíz- Svidník 4:10, Rožňava B – Čadca B 5:9, jazdu, ale nepochodil. V 26. min. mali ka. Hrdina zápasu udržal stav až Margecany – Žilina 11:3, Ružomberok domáci „bojovníci“ šťastie, lebo Petra do záverečnej sirény. B – Lučenec/Kalinovo 4:10, St. Ľuzachránila žrdka. O dve minútky poGóly: 15. Leščišin (Šiba, Košč), bovňa – R. Sobota 8:6. trestal humenskú zbytočnú stratu pu- 30. Forgáč (Leščišin, Košč), 31. Lučenec/Kalinovo 7 7 0 0 69:29 21 ku pred vlastnou bránou Brveník bla- Luč (Zalužický, Šiba), 42, Luč Žilina 7 5 1 1 64:34 18 7 5 0 2 61:37 17 fákom. V polovici stretnutia vyšla do - (Štefan), 46. Zalužický – Ferletiak, Svidník 7 4 2 1 60:38 17 mácim dokonale kombinácia v presi - Chmara, Brveník, Michalica. Stre- Margecany 7 4 1 2 56:42 16 lovke s koncovkou Forgáča a presne ly: 21:38. Vylúčení: 10:6 na 2 ČadcaB 7 4 1 2 52:46 16 o minútu sa po rýchlom delení puku min., Nátny (DK) na 10 min., St.Ľubovňa 7 2 2 3 43:55 13 tešil Luč. V ďalších chvíľach sa plnili pres.: 1:0. R: Orolín. D: 250. HK RožňavaB 7 2 1 4 48:50 12 Warriors: Petro – Demjanovič, RužomberokB ŠKSTHumenné 7 2 0 5 31:67 11 PRVÁHOKEJOVÁLIGA,JUNIORI Trudič, Duhan, Spišák, Šiba, Dzo- StadexKošice 7 2 0 5 38:60 11 l MHK Humenné – Prešov 1:7 ba, Štekláč, P. Zgibor – Zima, Su- Rim.Sobota 7 1 0 6 36:62 9 vák, Za lu žický, Šte fan, Forgáč, Vojčice 7 0 0 7 30:68 7 (0:3,0:3,1:1). Gól: 1:7 Tocimák. Pre Lešči šin, Luč, Košč. Tré ner: Ma l II. LIGA, 5. kolo: Udavské–Lok. výsledok všetko podstatné určili prvé rián Schwarzba cher. (mšk) dve tretiny. MHK: Hoferica – Kačurik, KošiceB 7:7,; M. Bajcura 2,5, Maroš Fedič, Tocimák, Vanyo, Kukľa – Mi- l Gelnica – L. Mikuláš B 6:5, Sabinov Gajdoš 1,5, D. Gajdoš st. 1,5, J. Gajšenko, Luca, Billý, Kopec, Petrišák, – Brezno 11:5, R. Sobota mala voľno. doš; Udavské – Mokrance 6:8, M. Griger, Štefanik. Tréner: J. Vodila. Bajcura 2, Maroš Gajdoš 2, J. Gajdoš l MHKHumenné–Ružomberok R.Sobota 8 6 0 0 2 39:16 18 1,5, D. Gajdoš st. 0,5; Valaliky A – 9 4 2 0 3 34:31 16 Slov. Ves 5:9, Valaliky B – St. Ľubovňa 0:4 (0:1,0:1,0:2). Rozhodli presi- D.Kubín 8 4 0 1 3 28:38 13 B 10:4, ŠKP Prešov – V. Kapušany lovky. Vylúčení bolo 6:7 na 2 min., Gelnica 7 3 0 3 1 31:32 12 ale efektivita početnej výhody HKWarriors L.MikulášB 8 3 0 0 5 33:30 9 5:9, Bardejov – Michalovce 8:6, Vra0:4… MHK: Hoferica – Kačurik, Sabinov 5 1 1 0 3 18:26 5 nov – Mokrance 4:10, Krompachy – Fedič, Tocimák, Vanyo, Kukľa – Brezno 7 1 1 0 5 26:36 5 Šar. Michaľany 11:3, Valaliky A – St. Luca, Billý, Kopec, Petrišák, Griger, Ľubovňa B 7:7, Valaliky B – Slov. Ves Štefanik. Tréner: J. Vodila. (šp) 9:5, ŠKP Prešov – Michalovce 7:7, Bardejov – V. Kapušany 6:8, Vranov BEŽECKÝVÝSLEDKOVÝSERVIS – Lok. Košice B 10:4. l 42. Beh oslobodenia mesta Krompachy 9 8 1 0 94:32 26 Bardejov 9 7 0 2 77:49 23 Strážske:17. (10.A) Tomáš KocuriValalikyB 10 6 1 3 76:64 23 šin (Medzilaborce), 23. (7.B) Dušan Michalovce 9 5 3 1 76:50 22 Reiser (Snina), 27. (6.C) Ladislav ValalikyA 10 5 2 3 73:67 22 Rada (MBO Strážske, Brekov), 29. V.Kapušany 9 5 1 3 75:51 20 (8.B) Pavol Dubovský (Kolonica), Mokrance 9 5 1 3 72:54 20 40. (10.B) Ľubomír Lipovský (MBO Šar.Michaľany 9 4 1 4 58:68 18 Strážske, Ptičie), 41. (11.B) Peter Slov.Ves 10 4 0 6 53:87 18 Gažo (Kanoe Humenné), 63. (17.B) Vranov 9 4 0 5 53:73 17 Stanislav Hudák (AC Brekov), 73. ŠKPPrešov 9 3 1 5 59:67 16 Rastislav Sentivan (Snina), 86. MiUdavské 9 2 1 6 60:66 14 chal Hudák (Humenné), 113. (2.dor) St.ĽubovňaB 10 0 1 9 47:93 11 Kamila Chomaničová (Kolonica). Lok.KošiceB 9 0 1 8 37:89 10 l Bobrovecký Beh do vrchu: l III. LIGA, 7. kolo: Stropkov – 10.B Štefan Peregrim (1. AK Hu ŠKSTHumennéB 8:10,J. Mihaľomenné), sponzori bežca VK Tra vová 4,5, Ľ. Lukáč 3, P. Novák 2,5; de Humenné a Z. Polivka. SninaA –SvidníkB 13:5,Š. Štuň 4,5, J. Jelo 4,5, I. Malinič 2, P. Paulik 2; VranovC –SninaB 12:6,R. Fedorco 3, M. Hríb 2, S. Koscelanský 1; Belá n/Cir. –  Bardejov B 7:11, Vozár 2,5, Dráb 2, Burík 1,5, Drotár l Výkonnývýborl oznamuje:pred1; Vranov B – Brezovica11:7, ŠKP bežný termín Majstrovstiev oblasti Prešov B – Šar. Michaľany B 10:8. dospelých – 7. 1. 2012 (ZŠ Kudlovská BardejovB 7 7 0 0 91:35 21 Za čiatkom no vembra sa ko nal II. roč HE), mládeže – 14. 1. 2012 (CZŠ Belá SninaA 7 6 0 1 88:38 19 ník be hu So ko lov v poľskom Sa no ku. n/Cir.); žiada:finančnú komisiu o predlo SvidníkB 7 6 0 1 76:50 19 Zú čast nil sa ho aj Mi ro slav Sme ta na, ženie dokladov KK do 27. 11. 2011. Belán/Cir. 7 4 1 2 78:48 16 pre te kár MŠK Spar tak Medzi la borce, l Športovo–technická komisia ŠKSTHumennéB 7 4 0 3 69:57 15 l schvaľuje:výsledky 1.–3. kola V. a VI. ktorý v svojej kat. M3 zvíťazil. Na štart ŠKPPrešovB 7 3 1 3 49:77 14 sa po sta vi lo spo lu 125 pre te ká rov ligy; žiada:OŠK Kamienka o doplnenie Stropkov 7 3 0 4 66:60 13 v rôznych kategóriach. (mšk) Šar.MichaľanyB 7 2 1 4 58:68 12 zálohovej platby (pokuty) 7 EUR.

Smet anavíť az omv Poľsku

ÚS ObSTZ 8 - 11/12

- 21.11.2011 VranovB 7 2 1 4 56:70 12 Brezovica 7 1 1 5 40:86 10 VranovC 7 1 0 6 47:79 9 SninaB 7 0 1 6 38:88 8 l IV. LIGA, 7. kolo: Vranov D – Snina C 13:5, Jurkanin 4,5, Tkáč 3,5, Balogáč 3, Knoblich 2 – J. Kopáč 3,5, A. Kopáč 1,5; Belán/Cir.B – Medzilaborce 9:9, J. Gnip 3,5, M. Hrežík 2, J. Bednár 2, I. Komjaty 1,5 – L. Zubek 4,5, Mazanec 2,5, V. Šmiga 1, Salák 1; Jabloň–Košarovce 15:3, Lebloch 4,5, Židzik 4,5, Picha 3,5, Čopan 1,5, R. Šmiga 1 – P. Kaňuk 1, T. Korba 1, Sabol 1; Z. Hámre – Čierne 9:9, S. Cogan 3,5, Dzubák 3, Širgeľ 1,5, Brehovský 1; Kamenica n/Cir. –  Tecák Vranov 8:10, Pavlotty 3,5, Nitkulinec 1,5, Sabo 1,5, Bokša 1, F. Sojčák 0,5; VranovE –Jasenov 10:8, Krokker 2,5, Barnišin 2,5, Š. Mastiľák 1,5, M. Donič 1,5. Jabloň 7 7 0 0 92:34 21 VranovD 7 7 0 0 87:39 21 TecákVranov 7 5 0 2 68:58 17 Zemp.Hámre 7 3 1 3 67:59 14 Čiernen/Top. 7 3 1 3 65:61 14 SninaC 7 3 1 3 57:69 14 Košarovce 7 2 2 3 61:65 13 Jasenov 7 2 1 4 62:64 12 Medzilaborce 7 2 1 4 54:72 12 Kamenican/Cir. 7 2 0 5 53:73 11 Belán/Cir.B 7 1 1 5 45:81 10 VranovE 7 1 0 6 45:81 9 l V. LIGA, 5. kolo: KošarovceB – Myslina10:8,Sabol 3,5, Mi. Kaňuk ml. 3,5, Bučko 2,5, Turčík 0,5 – Švigar 3, Trebišovský 2, Mi. Kohút 2, Telepun 1; Kolonica – Kamenica n/Cir.B 8:10,Sabač st. 2,5, J. Kira 2,5, Sabač ml. 2, Komár 1 – J. Sojčák 3,5, Nitkulinec 2,5, F. Sojčák 2, Bokša 2 ; Kamienka–Lieskovec 11:7,Bašista 3,5, D. Gajdoš ml. 3,5, Kolesár 2, Milčík 2 – F. Rada 4,5, F. Salanci 1, Kyslan 1, P. Rada 0,5; Snina D – Hažín n/Cir. nehralo sa (výpadok elektriny, dohrávka po dohode); Belán/Cir.C mala voľno. Kamenican/Cir.B 4 4 0 0 47:25 12 KošarovceB 5 3 0 2 45:45 11 KlampoHažínn/Cir. 4 3 0 1 48:24 10 SninaD 3 3 0 0 34:20 9 Myslina 4 2 0 2 43:29 8 Kamienka 4 2 0 2 39:33 8 Kolonica 5 1 0 4 38:52 7 Belán/Cir.C 4 1 0 3 21:51 6 Lieskovec 5 0 0 5 27:63 5 l VI. LIGA, 4. kolo: Ptičie – Dlhé n/Cir.4:14,F. Mastiľák 3, Zaremba 1 – S. Kohút 4,5, Ma. Kohút 3,5, Dzurikanin 2,5, Polačko 2, Pastyr 1,5; KamienkaB –Kochanovce15:3,Karandušovský 4,5, Hojdan 3,5, Macík 3, Blaha 3, D. Žužov 1 – Hromňák 2,5, Greš 0,5; Dlhé n/Cir. – SOŠT Humenné 15:3, S. Kohút 4,5, Ma. Kohút 3,5, Dzurikanin 3,5, Pastyr 3,5 – T. Chochoľák 3; Hažín n/Cir. B – Ptičie 8:10, Virtaš 3,5, M. Paulík 2, Ferjak 1,5, J. Michalko 1 – Karas 3,5, F. Mastiľák 3,5, Zaremba 3; Stakčín –Hrabovecn/L.7:4 nedohrané (výpadok elektriny, o dohrávke rozhodne ŠTK); JabloňB mal voľno. RedMillsPtičie 5 4 0 1 45:45 13 Dlhén/Cir. 4 4 0 0 58:14 12 Stakčín 4 3 0 1 45:27 10 Hrabovecn/L. 3 3 0 0 41:13 9 KamienkaB 5 2 0 3 46:44 9 SOŠTHumenné 5 2 0 3 44:46 9 Kochanovce 4 0 1 3 22:50 5 JabloňB 4 0 1 3 19:53 5 KlampoHažínn/Cir.B 4 0 0 4 22:50 4


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

Uplynulýtýždeňsakonaltradičný, už 38. Večerný beh, ktorý organizačne zastrešila SPŠCHaP v Humennom.Lokalitaparkuprihumenskomkaštieliprivítalabežcovv siedmichkategóriách.l mladšiežiačky (600m):1.LenkaĎurčeková(ZŠ Koškovce),2.TatianaKuľhová(ZŠJ.Švermu),3.KlaudiaLichmanová (CSŠHumenné);l mladšížiaci (1200m):JúliusFirkaľ,2.MarekMačo (obaja ZŠ Pugačevova), 3. Nikolas Lancoš (ZŠ Darg. hrdinov); l staršiežiačky (600m):1.DominikaJevčáková(GymnáziumL.Svobodu), 2. Rút Kuľhová (ZŠ J. Švermu), 3. Jana Petrušková (CSŠ Humenné);l staršížiaci (1800m):1.PeterHavrilčák(ZŠUdavské),2. DanielTurčányi(ZŠPugačevova),3.TadeášMilčák(CSŠHumenné); l dorastenky (1000m):1.KlaudiaChomaničová(GymnáziumSnina), 2.ValentínaŠtefanová(GymnáziumL.Svobodu),3.AuréliaHajdučková(GymnáziumJ.Zlatoústeho);l dorastenci (2300m):1.ŠtefanGajdoš(SPŠCHaP),2.RenéDanko,3.MatúšKoprivňák(obajaSOŠTechnická);l muži (4600m):1.MiroslavSmetana(MŠKSpartakMedzilaborce), 2. Štefan Peregrim (1. AK Humenné), 3. Marek Makar (Koškovce).Sponzorskypodujatiepodporili:Humenskámliekareň,a.s.; RadarodičovpriSPŠCHaP;MáriaHriseňková(Gastroštudent);Drevonax(J.Vajs),resp.pretekymužov:Rotaryclub,Z.Polivkaa VKTradeHumenné.OrganizátorzároveňďakujeMUDr.PetroviFarkašovi(lekárska služba)a Mgr.JožkoviJarošovi(hlavnýrozhodca).(mšk)

- 21.11.2011

38.Več ernýbeh

Mladšiežiačky

Mladš ížiaci

Staršiežiačky

Starš ížiaci

Dorastenky

Dorastenci

MykolaBolotnyukužsninskýmSlovákom Minulý týždeň sme priniesli informáciu, že ZK Vihorlat Snina na majstrovstvách Slovenska v zápasenízískaljedinúmedailu,hneďnajcennejšiehokovu. Postaral sa o ňu Mykola Bolotnyuk, ukrajinský rodákz dedinkyZdobnicav Rivnenskejoblasti,ktorýodtrinástichrokovžila trénovalvoĽvove. Tretiu sezónu sa meno Mykolu Bo- kvalifikačný turnaj pre olympijské lotnyuka spája aj so ZK Vihorlat Sni - hry. Prípadne ďalšie možnosti buna, za ktorý štartuje. Na posledný dúturnajmiv Taiwane,Sofiia Helturnaj Slovenského pohára, ktorý 3. sinkách,“podotkol Erik Cap. decembra absolvujú Sninčania v KoMykolu Bolotnyuka čaká v týchto šiciach so zámerom zisku titulu dňoch reprezentačné sústredenie majstra Slovenska, už pocestujú Slo vá kov (pod ve de ním tré ne ra s čerstvým Slovákom – Mykolom Kertanti ho) v Rus ku, kde bu de Bolotnyukom. „Hneď,akok námpri- upravovať váhu do 55 kg a ladiť foršiel, bolo badať, že to je veľmi per- mu aj turnajmi na Ukrajine a Bielospektívnyzápasník,napokono kva- rusku pred marcovým európskym litáchhovoriloaj2.miestonaeuróp- šampionátom v Belehrade. skom šampionáte kadetov. ZK Vi- ZK Vihorlat Snina má v tejto sezóne horlatSninasatedasnažilzískaťpre vo svojich radoch viacero borcov nehoslovenskéobčianstvo,s výhľa- ukrajinskej zápasníckej školy. Mykodomnielenreprezentácieklubu,ale la Bolotnyuk je suverén, na sloven ajSlovenska,“konštatoval Erik Cap, ských žinenkách za tri roky účinko tréner ZK Vihorlat Snina i kadetskej vania ani jediný raz neprehral. Kto reprezentácie Slovenska. Mykola sa javí ako ďalší talent? „VeľmidobBolotnyuk je pre sninské zápasnícke rýjePerkhaliuk,aktuálneukrajinská talenty veľkým vzorom a príkladom. dvojka.Naposledytrénovaldvaa pol „Vosvojejváhovejkategóriido60kg mesiaca v Číne, má tiež šancu nemánaSlovenskukonkurenciu,čo reprezentovať Ukrajinu na olympiápotvrdil aj teraz ziskom titulu na de. Naši mladí zápasníci, odchošampionáte. Stal sa tak slovenskou vanci,takmajújedinečnúšancuučiť jednotkou s výhľadom hlavného saodsuperborcov,“dodal Erik Cap. cieľa účasti na olympijských hrách Uplynulé dni emotívne prežíval aj sav Londýne.Koľajevysoko technic- motný Mykola Bolotnyuk. „Somveľmi ký pretekár, silovo doladený, má rád,žesomsastalSlovákom.Získaveľmidobrémorálno–vôľovévlast- nie slovenského občianstva nebolo nosti. Správaním je vzorom, silná jednoduché,alenakoniecsatopodavieradávajehoživotnejpútidobrý rilo,začomôžemúprimnepoďakovať smer.Másvojeciele,tiechcesvo- prezidentovi ZK Vihorlat Jaroslavovi jou cieľav ed om osťou aj naplniť. Zarembovi. Moju prvú zlatú medailu Prvým sú majstrovstvá Európ y namajstrovstváchSlovenskav katev srbskom Belehrade, čo je prvý górii seniorov chcem venovať svojej neterkeMárii.Terazmačakácestana Ukrajinu,kdezačínams tvrdouprípravou.EštesavrátimdoSninynafinálovékoloextraligy,potomužnasledujeprípravav ruskomVladikavkazeaž do marcových majstrovstiev Európy. KlubZKVihorlati mestoSninaurobilo pre mňa velmi veľa a už je len na mne, aby som im to zúročil,“ dodal ukrajinský zápasnícky Slovák. O dva týždne čaká ZK Vihorlat Snina posledný štvrtý turnaj Slovenského pohára. Líder má na čele dva násťbodový náskok, historicky druhý titul majstra Slovenska je pre ZK Vihorlat Snina na dosah. Držíme im k jeho zisku palce. Snímka:(zľava) Jaroslav Zaremba (prezident ZK Vihorlat Snina), Mykola Bolotnyuk a Erik Cap (tréner). (mšk)

Muž i


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

VYHODNOTENIEJESENNEJČASTIPRVEJLIGYMLADŠÍCHŽIAKOV(KATEGÓRIAU–12)

Stúp aj úc akrivkahernéh oprej av ui výsledkov

Z dôvoduznámychletnýchproblémovv humenskomfutbalovom klubezačalajesennáčasťI.ligyml.žiakov–U12(roknarodenia 2000a mladší)dosťrozpačito.Prvédvekoláviedoldružstvotréner U11–ky,AlexanderBochyn,potomchlapcovprevzaltrénerVladimír Mandula(PrešovCup,25.–27.august,pohárza3.miesto). Družstvo kat. U–12 tvorí 26 registrova- Košice, Bardejov) chlapci predviedli svoných hráčov. V jesennom tréningovom je schopnosti a bojovného ducha, no procese sa venovali rozvoju všetkých po- niektoré prehrali vlastnými chybami hybových schopností, od rýchlostných až (Stropkov, Sp. N. Ves). Chlapci sa však po vytrvalostné. Súčasťou každého tré- dostali do pohody, o čom svedčí šnúra ningu, či už vo fáze nácviku alebo zdoko- siedmich zápasov bez prehry. naľovania bol rozvoj herných činností jed- Po odohratí 15 kôl im patrí 6. miesto so notlivcov – herné kombinácie a systémy. ziskom 27 bodov (strata 8 bodov na Nepodcenili ani teoretickú prípravu, nie- 1. miesto) za 8 výhier, 3 remízy a 4 len v každodennom tréningu, ale aj špe- prehry. Ďakujú všetkým hráčom za ich ciálnymi zadaniami z oblasti teoretickej záujem, klubu 1. HFC Humenné prípravy. Čo sa týka materiálno–technic- a mestu Humenné za podporu. kého vybavenia, dostali nové rozlišovacie vesty. Dúfajú, že aj staré lopty čosko- l Výsledky: Snina – 1. HFC Humenné ro vymenia za nové. Ich prvoligové 1:1, St. Ľubovňa – 1. HFC 5:1, 1. HFC – účinkovanie malo stúpajúcu tendenciu, Prešov 5:1, Lipany – 1. HFC 0:4, 1. HFC nielen čo sa týka dosiahnutých výsled- – Michalovce 1:3, Stropkov – 1. HFC kov, ale hlavne herného prejavu. Hráči si 2:1, 1. HFC – Vranov 7:0, Sp.N.Ves – postupne uvedomili, kde je ich miesto na 1. HFC 4:3, 1. HFC – Poprad 4:0, Trebiihrisku i v kolektíve, a čo sa od nich oča- šov – 1. HFC 0:2, 1. HFC – KAC Košice káva. Odohrali 13 kôl, vrátane 2 pre- 4:4, MFK Košice – 1. HFC 1:1, 1. HFC – dohrávok jarnej časti. V niektorých zápa - Bardejov 3:2, 1. HFC – Snina 2:1, (fs) soch (Prešov, Lipany, KAC Košice, MFK 1. HFC – St. Ľubovňa 2:0.

1. HFC Humenné (kategória U – 12), po stretnutí so St. Ľubovňou. Zľava stoja: Vlado Mandula (tréner), P. Matta, P. Tamáš, P. Krídla, M. Ja ku bov, D. Klíč, K. Marcin, T. Jenčík, P. Kurej, v podrepe zľava: D. Čura, F. Sitarčík, M. Karnaj, P. Vrblov-ský, S. Antolčík, S. Sa lanci, A. Havlíček. Chýbajú: M. Cholp, M. Kuľha, D. Brečka, J. Bočko, M. Piatka, J. Vasiľ, D. Stašák).

CHLAPC I,akmát eRAD IPOH YB, FUTBALjehrapresnepreVás!

1.HFCHUMENNÉpozýva

chlapcov nar. 2003, 2004 (U–9, U–8) na tréningy futbalu Kde: telocvičňa ZŠ SNP 1 (Humenné) Kedy:pondelok a streda 17:30 hod., sobota 8:00 hod. Inf.:BOCHYN Alexander, 0905 182 774 (tréner 1. HFC Humenné) Pozn.:Chlapci U–9 od jari 2012 budú pod hlavičkou 1. HFC HUMENNÉ účastníkom pravidelných súťaží a turnajov VsFZ

- 21.11.2011 STRED OEUR ÓPSKALIG A–6.KOL O

ChemesHumenné–Kaštela3:0 (25:21,25:11,25:8)

Kouč Vlkolinský musel riešiť pred stretnutím post univerzála, keďže Leškanič má zlomený prs. Do základnej zostavy nastúpil Jakubov, vo chvíľach istého zisku setu ho nahrádzal mladý odchova nec Dobrančin. Na palubovke sa ako striedajúci hráč objavil aj Suko chev, keďže výkon chemesákov bol výborný, viac obmien sa neudialo. Že to bude pre chorvátsky celok riadna „nakládačka“, prvý set nenaznačoval. Hostia viedli o bodík (2:3), po ese Mizeráka sa stav otočil (5:4), ďalší priamy bod z podania (Jakubov) stanovil prvý technický tajm (8:5). Trojbodový náskok si Humenčania držali (10:7, 12:9), od stavu 14:11 však opäť prišla úspešná šnúra útokov a navýšil ich Mizerák esom (17:11). Tréner Rančič skúšal narušiť hernú pohodu tajmom (19:13), keď Chorváti trochu zodvihli hlavu (20:16), rovnakú zbraň použil aj humenský kouč. Útok Skočiča do autu (22:16) opäť takticky hru prerušil, keď svietil stav 22:19, „šachová“ partia s tajmami sa ukončila humenským ťahom. Po ďalšej výmene (22:20) prišiel na nahrávku Sukochev, na kolíku našiel Dekkera, ktorý humenské rady upokojil. Setbal (24:20) ešte Javorčík nevyužil, druhú možnosť Jakubov technickým úderom s tečom chorvátskych blokov áno. Druhý set začal bodom hostí, razom však bolo 3:1. Súper vyrovnal na 4:4, eso Jakubova určilo dvojbodový náskok (6:4), ktorý sa potiahol aj do technického tajmu (8:6), ktorému predchádzala dramatická dlhá výmena s výbornou hrou v poli na oboch stranách. Chemesáci účinne servovali, súper nemal možnosť rýchlo útočiť, po útočnom „odpale“ Šukera až do hádzanárskej brány (11:7) brali Chorváti tajm. To už ale mali hru Humenčania pevne v rukách. Ich náskok narastal (14:8, 16:9), Mizerák bodoval

l Viedeň – Amstetten 0:3 (–9,–23,–25), Viedeň – Kaštela 1:3 (–19,–26,21,–14), Aich/Dob – Zahreb 3:0 (20,22,24), Kaštela – Viedeň 3:1 (15,–19,14,23). Amstetten 7 5 2 18:7 16 Kaštela 7 4 3 14:13 12 Aich/Dob 4 4 0 12:5 10 Humenné 6 3 3 11:9 10 Zahreb 6 2 4 6:12 6 Viedeň 6 0 6 3:18 0

VOLEJBALOVÝVÝSLEDKOVÝSERVIS

l I. liga muži, 6. kolo: HumennéB – Stropkov (farma Svidník) 0:3 (–21,–21,–15) a 0:3(–19,–20,–17). Chemes B: Biľ, Peleščák, Hirjak, Hakoš, Bališin, Dobrančin – libero Varšo (Mačička). Tréner: S. Huba. l Vranov – Revúca 3:2 a 3:0, Kežmarok – Sobrance (farma HE) 2:3 a 2:2, Košice/Šaca mali voľno. Vranov 10 9 1 27:5 26 II.BASKETBALOVÁLIGAMUŽI Stropkov 10 8 2 24:8 23 Revúca 10 6 4 21:17 18 7. KOLO l Levoča–BKM–BasSobrance 12 6 6 20:26 15 ket Humenné 119:57 (28:15, 36:10, 20:20, 35:12). Humenčania … OcÚ Lackovce na čele so starost- HumennéB 10 3 7 13:22 10 rok 10 2 8 13:24 9 sa ocitli na horúcej levočskej pôde kou za vytvorené podmienky pre všetky Kežma Košice/Šaca 10 2 8 10:26 7 v značne oslabenej zostave (chý - družstvá (muži, dorast a žiaci) v je - l I. liga juniori, 6. kolo: ChemesHubali Kakuta, Benda, R. Hurka i Kraj- sennej časti sezóny 2011/2012. menné–Prešov3:1(23,–21,22,23) ňák). To značne ovplyvnilo aj vývoj Taktiež firme Čermák za výkopové a 1:3 (19,–29,–10,–23). Chemes: zápasu. Domáci hrali rýchlo, agre- práce pre položenie zavlahového Kasperkevič, Urban, Pavlik, Káva, P. sívne bránili, dobre doskakovali systému na ihrisku v Kochanovciach Dacej, Feduš – libero Boldy (Andiľ, pod oboma košmi a strelecky sa a Š. Sakáčovi za zakrytie ihriska ze- O. Dacej, Krídla, Sedlák, Burda, Šitakmer nemýlili. Druhý polčas už minou. Činnosť vykonali bezplatne. meček). Tréner: M. Meriač. iba kontrolovali hru. Humenčania l I. liga žiaci, 2. kolo: St.Ľubovňa VIII.MEDZI L A B ORSKÁVO L EJ B A L O V ÁLI G A sa súperovi vyrovnali len v III. štvrti –HumennéA 3:0(15,20,18) a 3:0 ne, ale ani to nestačilo na prijateľný l 1.kolo:Mestský úrad – SOŠ A. (24,26,24). Chemes A: J. Timco, M. výsledok. Zostava: Glasa, Dzuro- W. 3:2, TJ Sokol Vydraň – DD sv. Šafran, M. Rusnák, J. Ridarský, S. vej, M. Halapi, Ivanko, Lopata, Nikolaja 3:0, ObÚ Čertižné – PSS Rada, D. Polák, M. Petráš, E. Pizur, V. Kríž, J. Janko, V. Hamaďák, Švec, Pastirak, Petrík, Kulík. (zb) 1:3, Gymnázium malo voľno.

FKOKoc han ovceďak uj e

„rýchlikom“ a následne esom. Po bloku Kašpera (20:10) oddychovali Chorváti opäť, záver setu niesol podaním Javorčík, aj dvoma esami (22:11 a 24:11). A prišla záverečná dvadsaťminútovka. Toľko totiž trval III. set – pri servise Sotáka (4:0) tréner Rančič začal tajmom, veľmi nepomohlo (6:0), hala už bola vo vare a zo se dadiel dvíhal divákov najmä famózny výkon libera Krysa v poli, ktorý nedovolil lopte padnúť na zem. Keď Burik dvakrát útokom minul rozmery ihriska (11:2), chorvátsky kouč použil svoj posledný tajm. Chemesáci však súpera nešetrili (16:4, 22:7). Aj v závere tohto setu vystriedal Jakubova mladý Dobrančin a bol to práve on, kto smečom od kolíka využil mečbal. Priebeh–I.set:8:5, 16:11, 21:16 (26 min.); II. set: 8:6, 16:9, 21:11 (24); III.set:8:1, 16:4, 21:7 (20). ŠKChemes:Javorčík 10, Mizerák 9, Kašper 9, Jakubov 9, Dekker 13, Soták – libero Krys (Sukochev, Dobrančin 1). Tréner: Richard Vlkolinský. OK MladosťMarina:Božič 8, Močič 2, Čošič 5, Škočič 3, Rančič 1, Burik 4 – libero Brožič (Giljanovič, Šuker 3, Polič 1, Kovačev). Tréner: Ivan Rančič. Esá:8:0 (Mizerák 3, Jakubov 3, Javorčík 2). Pokazenýservis:7:10. Bodypoblokoch: 8:4 (Kašper 4, Mizerák 2, Javorčík, Deker). Úspešnosťútoku:49% : 27%. R: Ujházi, Szabó (obaja HUN). D: 700. Hracíčas:70 minút. (ľšk)

J. Firkaľ. Tréner: M. Feduš. Svidník – Humenné B 3:0 (10,14,5) a 3:0(15,15,18). Chemes B: Harvilik, Zgibov, Benek, Kovalčin, Boris, Kopil, Marek, Kopka, Palička, Krajník, Vasiľko, Šteňko, Komanický. Tréner: Ľ. Selecký. l Majstrovstvá východu ženy/juniorky/kadetky, 5. kolo: ChemesHumenné–Prešov3:1(23,–17,18,23) a 3:1(19,20,–23,15). Chemes: Kasičová, Štiblariková, Kopková, Turčíková, Morochovičová, Švecová – libero Csontosová (Žinčáková, Kovaľová). Tréner: E. Kudzej. Michalovce–Snina0:3(–5,–3,–12) a 0:3(–8,–4,–10). ŠK Skóre: Aľušíková, Štofíková, Lajtárová, Jacinová, Gavronová, Čokinová – libero Lechanová (Vrábľová). Tréner: E. Štofík.

ZEMPLÍNSKALIGAMUŽI l Michalovce – Sokol Humenné 3:2 (20,–14,–15,21,15) a 3:0 (8,12,21). VK Sokol: Bačovčin, Chalupka, Škovranko, Hažinčák, Derenin, libero Hoč (Savkanič). Tréner: D. Mihališin.


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 21.11.2011

MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–I.LIGA,1.KOLO–MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA

„Stavbári“zaskočiliobhajcu,Streňoi Hamuľákobulistrelky,Skvašík„dvorný“nahrávač Kamenican/Cir.–Autolanc1:3(1:1) Až v 8. min. sa dostali do šance „autičkári“, ale Bodnára v tutovke Madeja vychytal. V 13. min. hosťujúci Ivanko trafil žrď, o minútu Líška sa predral cez Čabáka a otvoril skóre. A to ešte Madeja v 14. min. kryl strelu Podhorína. „Autičkári“ mali viac z hry, Devečka mieril z 8 m tesne nad. Záver polčasu bol v kamenických rukách. Závar pred Onodym dvojica Kirvej – Gajdoš na trikrát využila, J. Karnaj trafil žrď. Druhý polčas začal jedovkou domáceho Oľhu, no už v 23. min. odpovedal krížnou strelou kanonier Devečka. V 28. min. boli

tutovky na oboch stranách: Kovaľa, resp. Ivanka vychytali brankári, no v 31. min. Ivanko repete zvládol. V 34. min. mal blízko k zníženiu manka Čerhit, v 37. min. mohol poistiť body „autičkárom“ Blahuta, ale v brejku mu kľučku Madeja vystihol. Góly:Gajdoš – Liška, Devečka, Ivanko. R:Tušek st, Moroz. FKKamenican/Cir.: Madeja – Čabák, M. Oľha, I. Čerhit, Š. Gajdoš, S. Hamaďák, V. Kušion, R. Kirvej, J. Karnaj, P. Bešan, J. Šedzmak. Autolanc:Onody – Blahuta, Podhorin, Ivanko, P. Paulina, M. Devečka, T. Bodnár, Liška. Najlepšíhráči:Madeja – Ivanko.

Muchateam–Udava4:2(1:1) Ako prví pohrozili Udavčania, ale Popik, Hernandez ani Duda v akcii neuspeli. Z beľanskej strany šancu spálil Hamuľák, keď bol v 5. min. už Šuľak prekonaný, zastúpil ho Havrilčák. Aktivita „Mu chovcov“ bola akciou Skvašíka a hlavič kou Hamuľáka pretavená v gól. Harvilčák zabránil v 10. min. opäť gólu (zrazil strelu Skvašíka mieriacu do siete). V 14. min. udreli Udavčania: Ondica si narazil s Uchytilom a vyrovnal. Peknou kľučkou sa blysol Komjaty, „bodlom“ tesne minul, rovnako aj Uchytil, ktorý začal šancou II. polčas. A v 22. min. spálil ďalšiu tutovku. MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–II.LIGA,1.KOLO MESTSKÁFUTSALOVÁLIGA–III.LIGA,1.KOLO Duda uvoľnil Komjatyho, ktorý však z 2 l OldratiGroup–Proteo1:4(1:1), l AmamsHrabovecn/L.–Waga- m minul. „Muchovci“ čakali na svoju góly: M. Gavaľa – V. Melník, M. Filip, mama2:7(1:6),góly: J. Kolesár, L. možnosť – Skvašík potiahol z polovice J. Karnaj, L. Metiľ. Mestskápiváreň– Kolesár – R. Gombita 2, M. Breda 2, a dal Hamuľákovi gól na tácke. Bomba Z. Hámre 3:3 (2:2), góly: T. Sima 2, M. Dura, J. Černý, M. Stanislavský. Skvašíka „odbila“ brankárovi plece, v pre St. Karnaj – M. Brečka, T. Cenkner, J. Energysistem–SlovanN.Sitnica číslení A. Lojan – Hamuľák tesne minul. Štofík. Myslina – Belá n/Cir. 2:1 3:5 (1:3), góly: D. Suchý, M. Po- Na druhej strane lízla žrď strela Koscelni(0:0),góly: D. Valkučák, C. Vasiľ – R. rochnavý, I. Harajbič – Ľ. Hubcej 2, J. ka. V 36. min. napálil Gerda brankára, Čižmár. Satlan –  Devils 3:5 (1:2), Sukeľ, R. Petrik, P. Ištočko. KP–12– ktorý vzápätí zmaril čistú možnosť Dudogóly: J. Ondik, M. Černega, T. Svist – Slovaktual Brestov 4:1 (1:1), góly: vi. V 37. min. sa Hamuľák „zašil“, váhal A. Kridlo 2, J. Kuruc, J. Macej, J. Be- P. Soták 2, P. Krajkovič, M. Krajkovič s odkopom až dovtedy, kým loptu nestraňo. Drekos–Aston4:3(2:1),góly: P. – T. Matta. Lackovce–LegiaTo- til a Duda vyrovnal. V 38. min. chybu odKeresteš, I. Andraško, V. Praščák, L. poľovka2:3(1:2),M. Nazad, J. De- činil volejom, opäť po excelentnej asistencii Skvašíka. Ten v 39. min. „nabil“ aj Matta – M. Mamaj 2, M. Cmar. lin – M. Mihaľov 2, J. Jakubov ml. Lojanovi a bolo rozhodnuté. A to ešte A. PRVÝROČNÍKFLORBALOVÉHOTURNAJAV MEDZILABORCIACH Lojan minul prázdnu bránu a Skvašík lo bom lízol brvno. Zápas kola. Góly: Ha muľák 3, Lojan – Ondica, Duda. R: Ruščanský, Tušek ml. Muchateam:Kira MestoMedzilaborcev spolupráci – Skvašík, Hreha, M. Hamuľák, M. Podujatie sa uskutočnilo v telocvični SOŠ A. W. v Medzilaborciach. Do s Centromvoľnéhočasuv Medzi- Prislupčák, M. Gnip, P. Dzurovej, A. Loturnaja sa prihlásilo šesť družstiev, laborciach12.novembra2011zor- jan. Udava: R. Šuľák – P. Greško, I. ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. ganizovali I. ročník florbalového Komjaty, J. Vološin, J. Havrilčák, M. Po skončení základnej časti nasledo- turnajao Pohárprimátoramesta. Gerda, A. Hernandez, D. Popik, O. Duda, vali play–off o konečné umiL. Ondica, M. Uchytil, M. Koscelnik. estnenia. Slávnostné vy Najlepšíhráči:Skvašík – R. Šuľák. hodnotenie sa uskutočnilo KIAHumenné–Stavivá2:4(1:3) v jedálni školy, kde primátor V 1. min. Murinčák vyprášil Brzovi rukavimesta Ing. Ivan Solej a riadi ce, ale vo 4. min. Voroňák potiahol pred teľ Centra voľného času Mgr. bránu a Jurov už iba zasunul. V 8. min. Mikuláš Lučkanič odovzdali skóroval Bezeg a favorit (obhajca ešte pod všetkým družstvám diplomy, názvom DPD) sa čudoval. V 13. min. pria celky na prvých troch miesmy kop Jurova skončil v sieti prekvapenétach dostali poháre. Vyhláseho Dudiča, keď nie prudkú strelu Demčák ní boli aj najlepší jednotlivci. šikovne pustil bez teče (aj keď mohol). Až Najlepším brankárom sa stal v 15. min. sa „červení Kia diabli“ tešili po Premyslaw Masio (Mestský strele Horvata z 10 m. V 19. min. po faule úrad), najlepším hráčom na Čerňu mali domáci výhodu penalty, ale turnaja bol vyhláseny VíťaMurinčák prekopol. V 22. min. spálil tu zoslav Lukačik (Náš Spartak). tovku Mihalič, po strete Brzu s Chalupkom loptu z čiary odvrátil Bezeg. „Stavbári“ čakali na šancu a tá prišla v 25. min., po akcii Labik – Demčák. Domáci Mihalič v 28. min. opečiatkoval žrď, o minútu už napol sieť. Volej Chalupku nemal presnosť, jedovku Čerňu vyrazil Brza nohou. Strela Jurova vypadla Dudičovi z rúk a skončila Medzilaborský primátor Ing. Ivan Solej na žrdi. V 36. min. sa chytal za hlavu Mu(vpravo) a kapitán víťazného družstva rinčák v tandeme s Čerňom. Od 38. min. Ing. Mic hal Buc hov ecký s trof ejou skúsil favorit power–play (v bráne Chal (hornéfoto)najlepšíhráčturnajaVíťa- lupka), ale nepomohlo. Efektívnejší vyhral. Góly: Horvat, Mihalič – Jurov 2, Bezeg, zoslavLukačik(vľavo)v akcii. Demčák. R:Tušek st., Moroz. Kia:M. DuVýsledky: l o 5. miesto: Legendy dič – R. Chalupka, G. Horvat, Čerňa, ZuGymnázia – 7 Statočných 3:2; l se - ba, J. Mihalič, P. Murinčák. Stavivá: M. mifinále: Náš Spartak – Chechtáci Brza – Bezeg, Jurov, Voroňák, T. Goga, Čertižné 8:2, Dream team – Mestský Šafran, Kolesár, Legdan, Demčák, M. Goúrad 1:1 (trestné strieľania 1:2); ga, M. Šalata. Najlepší:Horvat – Brza. l o 3. miesto: Dream team – Vodomont–D–264:3(2:2) Chechtáci Čertižné 4:3, l finále: Náš Raketový nástup „vodárov“, v 33. sek. L. Spartak – Mestský úrad 2:0. Konečné poradie: 1. Náš Spartak, Lukáč krížnou strelou otvoril skóre. Keď 2. Mestský úrad, 3. Dream team, bol Lojka opäť prekonaný, zachránilo ho 4. Chechtáci Čertižné, 5. Legendy Gy- po strele Albičuka brvno. V 13. min. prišla mnázia, 6. Sedem statočných. (vl) blesková sninská odpoveď M. Pčola – P.

„NášSpart ak“hist or ickyprvýmvíť azom

Hišem – Ľ. Jankaj. V 16. min. sa dostal do koncovky L. Lukáč, brankár Lojka predvie dol takmer „šnúru“. Z protiútoku obišiel M. Pčola vybehnuvšieho brankára, ale napá lil iba do Albičuka. Záver polčasu bol gólový na oboch stranách – dorážky do prázdnych brán. Drančák vývoj otočil, resp. Albičuk sa „poďakoval“ za prihrávku L. Lukáča. V čase 19:20 lob Albičuka smerujúci na bránu odvrátil J. Lukáč nožničkami vo výskoku z čiary. V 24. min. sa do koncovky tlačil Hišem, ale Albičuk spolu s Klamárom zabránili istému gólu. Na druhej strane vzkypela „vodárom“ krv v žilách, keď R. Lukáč skóroval, ale rozhodca ho kvôli vkĺzačke neuznal. V 27. min. bombu L. Lukáča bravúrne kryl Lojka. V 34. min. L. Lukáča v brejku fauloval Drančák a penaltu R. Lukáč bezpečne premenil. V 38. min. Hišem našiel Krajníka a sninská ra dosť sa dostavila. V 39. min. mali „vodári“ kopec smoly – strela L. Lukáča sa odrazila od žrde a Gombita volejom vo vzduchu minul loptu. V čase 39:14 však Gombita predsa body potvrdil. Góly:L. Lukáč, Albičuk, R. Lukáč, Mi. Gombita – Ľ. Jankaj, E. Drančák, P. Krajník. R:Ruščanský, Tušek st. Vodomont:Klamár – Michal Gombita, R. Albičuk, M. Čokina, L. Lukáč, R. Lukáč, V. Chudina. D–26:M. Lojka – J. Lukáč, P. Hišem, M. Pčola, E. Drančák, Ľ. Jankaj, P. Krajník. Najlepší:L. Lukáč – P. Hišem. Buboteam–Brodwayclub8:3(5:2) Spoluprácou sa vo 4. min. ukázali bratia Šuľakovci, Peter neuspel, no v 6. min. už jeho jedovka presvišťala Jakubekovi popri hlave. V 7. min. bomba Surmina „učesala“ vlasy Jakubeka, „Bubo“ reagoval šancou Streňa, ale Perexta bol proti. V 10. min. udrel „Brodway“ zo Strážskeho opäť – bomba Ma. Hajdučka vošla do siete od brvna, a to ešte Pa. Šuľak a Kuruc zahodili tutovky, keď raz zachránil Vožný na čiare. V 11. a 13. min. dal o sebe vedieť Šamo – pohral sa s loptou i obrancom – našiel Ihnata i Vožného a bolo vyrovnané. A v 14. min. došlo k úplnému obratu – bombu Streňa ešte brankár vyrazil, ale dorážka Radu si našla v spleti nôh cestu do siete. V 16. min. našiel Šamo pri žrdi Streňa – 4:2. Tobôž, keď si Šamo „prilepil“ loptu na nohu, prešiel cez dvoch obrancov i brankára. Druhý polčas začal tvrdou strelou Pe. Šuľaka, no Streňo náskok zvýšil. Potlesk si zaslúžila akcia Pa. Šuľak – Dzurjo – Pe. Šuľak. V 27. min. ponúkol Rada čistú šancu Vožnému, no bránka mu bola primalá. Tempo postupne upadlo, v 34. min. spôsobil rozruch Streňo svojím hetrikom. Bočnú sieť napol Kulich, resp. Peter Šuľak opäť stroskotal na Jakubekovi. Streňo v čase 39:50 víťazstvo ešte prikrášlil. Góly: Streňo 4, Ihnát, Vožný, M. Rada, Šamo – Pe. Šuľak 2, Ma. Hajdučko. R:Moroz, Tušek st. Bubo: Jakubek – Šamo, Vožný, M. Rada, Streňo, Kulich, Ihnát. Brodway:T. Perexta – Ka. Hajdučko, Ma. Hajdučko, Surmin, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, Kuruc, Maskal, Dzurjo. Najlepší:Streňo – Pe. Šuľak. (mšk)

Zmen aterm ín u

Oproti pôvodnému vyžrebovaniu došlo v X. ročníku Futsalovej ligy v Humennom k jednej zmene termínu. Takže… 2. kolo (27.11.), 3. kolo (4.12.), 4. kolo (11.12.), 5. kolo (26.12.), 6. kolo (8.1.), 7. kolo (21.1.), 8. kolo (22.1.) a 9. kolo (29.1.).


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 21.11.2011

RENOVÁCIAVANÍ

priamou zákazníka Tel.0915869735,0911869735

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA „Čotieočkávidia–jeseň“,taktonazvalasúťažv maľbea kresbeRenáta Bednárová,ktorájuzorganizovalana podnet starostu obce Jána Vajdu. Vyhodnotenie prác žiakov MŠ a ZŠ v BelejnadCirochou,Sninya Svidníkasauskutočnilo11.novembrav nových priestoroch obecného úradu. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnilo viac ako štyridsať detí a ich pedagógov. Po príhovore starostuobcea literárnomi hudobnom vystúpení, riaditeľka Súkromného ZUŠ Eva Goľová zaujímavým príhovorom motivovala deti k tvorivosti, ktorejvýsledkombolzvláštnystrom. Toto nevšedné podujatie bude deťom, ktoré sa zapojili do tvorby, pripomínaťajspoločnáfotografia. (ego)

- 21. 11. 2011

AnnaCenknerováprivodoliečebnejkúpeľnejprocedúre.

ONKOLOGICKÍ PACIENTI NA RELAXAČNOM POBYTE

Bardejovské kúpele opäť očarili Členovia Spoločnosti klinickej onkológie (SKO) v Humennom mali opäť príležitosť stráviť spoločne víkend a venovať sa aktivitám, ktorým upevňujú svoje fyzické i duševné zdravie. „Bardejovské kúpele opäť očarili,“ munaladeniuprispeloajslnečnéjekonštatovalaDanaSalanciová,pre- sennépočasie,príjemnéprostredie zidentkaSKO,keďnásinformovala kúpeľnéhodomuOzónakoajvečeo víkendovom pobyte pacientov ry strávené v priateľskom ovzduší. v Bardejovských kúpeľoch. Projekt Títoľudias podobnýmizdravotnými pre ozdravný pobyt ľudí po ťažkej problémami, ktorí prežili vážne žionkologickej liečbe vypracovaný votné skúšky, majú si čo povedať kolektívom onkologickej ambu- a vedia si aj vzájomne poradiť aj lancie MUDr. Brigity Timuľakovej povzbudiťsa.Pobytv Bardejovských podporilo mesto Humenné sumou kúpeľochbolnatovhodnoupríležitisíc eur. „Pacienti po chemo–, tosťou. Aj touto cestou ďakujeme radio– a hormonoterapii dostali primátorkeJaneVaľovejzaempatiu v Bardejovských kúpeľoch šesť a podporu našich aktivít,“ dodala rôznych procedúr. K ich pozitívne- prezidentkaSKO.(aš)

Člen ov ia Spol očnosti klin ickej onkol óg ie v Hum ennom na relaxačnompobyteocen il iblah od arnýúčin okBardej ovskýchkúp eľ ov.

PRE ZENTÁ CIA JE DÁL V PO DA NÍ ÚNIE ŽIEN V SNI NE

Bolo čo hodnotiť pri ochutná va ní

Vôňou, ochutnávkou, aj vizuálne sa mohli nabažiť účastníci „chutného“ podujatia 17. novembra v podaní členiek Miestnej organizácie Únie žien Slovenska v Snine. Ochutnávka jedál z kuchyne starej matere a výstavka nainštalovaná v spoločenskej sále Domu kultúry, to všetko sa mohlo nielen obdivovať. Privítanie hostí pripadlo padli slová vďaky štedrým sponzopredsedníčke MO ÚŽS, Kataríne romi samotnýmčlenkámzapodpoRepovskej.Sninskéženyz úniesa ru činnosti… a hodnotiaca komisia maličímpochváliť–čerstvoocene- priamymochutnávanímjednotlivých náorganizácianaminulotýždňovom druhovjedálvybraladesiatku–husprijatínaVÚCPSKu jehopredsedu penina, kuracia roláda, jablkový Petra Chudíka, ako jedna a tvarohovýkoláč,falošnýbiftek,šišz najlepšíchorganizáciíobvoduHu- ky, zemiaková roláda so šunkou menné.Asi stovka prítomných žien a slivkami,plnenézemiaky,holúbky, privítalapotleskomajprimátoraSni- špenátovároládaa živanka.Folklórny,ŠtefanaMilovčíka,ktorýneprišiel naskupinaDúhanaparketerozprúnaprázdno,keďženyobdarilobrov- dilatanečnúa spevavúnáladu,z obskou tortou. Nasledovala pieseň so loženýchstolovboločovybrať.Poželaním„Namnohajaa blahajalita“, dávalisaajtatarčanépirohy.(jj)

Šikovnérukysninskýchžienpripraviliokolo150porciítatarčenýchpirohov.

Trinástehonovembrav sálekultúrnehodomuv Koškovciachsa stretlinašiseniori.Poprivítanía peknompríhovorestarostuDušana Ciklaminyho nedeľu spríjemnila Ľubišťanka svojím spevoma humornýmslovom.Každýúčastníkstretnutiaodchádzal s peknýmidojmamia malýmdarčekom. MáriaBošková

Primátor Štefan Milovčík doniesol sninským ženám chutnú tortu. Nasnímkes predsedníčkouMOÚŽSKatarínouRepovskou.


P2 - POD VIHORLAT OM -

MINIFARMA Udavsképonúka na zimné uskladnenie

* * * * *

zemiaky cibuľu jablká kapustuna nakladanie kŕmnezmesi

PRÍLOHA FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí

od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

pre hydinu, zajace a psy Dovozzdarma Objednávky na tel. 0905480587,0577796175

ZIMNÉ PNEUMATIKY

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARčEKOVÉPREDMETY _ VÝZDOBAKOSTOLOV ASPOLOčENSKÝCHMIESTNOSTí

OBjEDNÁVKY NON-STOP ajtel.7756644,7767444,0908100123.

AUTOSERVIS,PNEUSERVIS náhradné diely na všetky typy vozidiel

Ponúkame l

l

diagnostiku motorov osobných, úžitkových a nákladných vozidiel zariadením TEXA. širokú ponuku zimných pneumatík a pneuservis!

ORION Humenné Mierová 94, Humenné www.orion.sk po - pia: 7.30 - 17.00 hod. so: 8.00 - 12.00 hod. tel. mobil

057/7783095 0907955039 0903895041

- 21.11.2011

Otvo re né: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA:9.00–12.00hod.

V Ý K U P ZLATAa STRIEBRA zavýhodnéceny

ZáložňaZ-Kredit Staničná11, Humenné Tel.7721560,0908254153

SlovenskýzväzsclerosismultiplexKlubHumenné o z n a m u j e, že v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Tescom Stores bude poriadať verejnú zbierku. Zbierkabudeprebiehaťv priestorochTescaHumenné počas4adventnýchvíkendov /štvrtok,piatok,sobota/ od24.novembra2011. Výťažok zbierky bude použitý na zlepšenie zdravotného stavu našich členov – pacientov s diagnózou sclerosis multiplex z nášho regiónu. Zapríspevkyvopredďakujeme. Výbor SZSM Klub Humenné

Parfum ér ia Mód a v Humennom naNámestíslobody v Snine v ODHerkules

Suc hýjar ok2811,Hum enné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvovéparketydubFamily, hrúbka15mm–26,04Eurs DPH l kvalitnélaminátovépodlahy odrôznychsvetovýchvýrobcov ZA VÝH ODNÉ CEN Y V PONUKE: l plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily l eurookná l drevohliníkovéokná (Energyconcept90,dual–Standard) l interiérovédverev rôznych povrchovýchúpravácha farbách podľanáročnostizákazníka Množstevné zľav y pre stav ebník ov. Príďte si vybrať to pra vé pre vás.

Profesionálny fotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

P r e d a j

ODREZKOV z mäkkéhoa tvrdého

DREVA Kontakt:

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

0917808909,7881073 volať od 7. do 16. hod.

ponúka značkovéparfémy ChristianDior,Lacoste,Gucci,HugoBoss,Bvlgari

a módnedámskeoblečenie

Na

ch a vaši ¾ d o p mieru

b

potrie

ÔD V H C Ý V ADO P D O E N áruka R

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalejponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomernéšachty žumpy septiky arôznenádržena vodu,obilieapod.


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 21. 11. 2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Spomienka Ktov našichsrdciachžije, nikdyneumiera… Dňa 25. 11. 2011 si pripomíname nedožité 80–te narodeniny našej milovanej mamičky, babičky, sestry a švagrinej

l Chcete prežiť nikým nerušené romantické Vianoce pri krbe v exkluzívnej chate a krásnom prostredí na Domaši? Zavolajte na tel. 0903 639 818. l Dáme do prenájmu priestor na umiestnenie reklamného zariadenia. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu na Komenského č. 4 v Humennom. Ponuky doručte do 2. decembra do 8.00 hod.

Kúpa l Kúpim 1 a polizb. byt na Sídl. III v Humennom.Tel. 0902 409 545. l Kúpim stavebný pozemok v Humennom. Tel. 0915 965 305. Heleny TOvArňÁKOvEJ z Humenného. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. Deti s rodinami.

Predaj

l Predám veľký 1–izb. byt (54 m2) na Sídl. I v Humennom. Tel. 0902 409 545. l Predám 2–izb. zrekonštruovaný byt na Sídl. II v Humennom. Tel. 0918 964 998. l Predám, resp. prenajmem 2–izb. byt prerobený na 3–izb. na Sídl. V životečlovekasúchvíle, I v Humennom. Tel. 0905 436 117, o ktorýchvieme,žeprídu, 0905 829 339. a predsanásichpríchodprekvapí. l Predám kompletne prerobený Akékoľveksloválásky,úctya uznania 3–izb. byt v Ov na Sídl. I v Husúlennáplasťounasmútok mennom – 75 m2, dve pivnice. a bolesťv duši,ktorúprežívame. Tel. 0918 424 317. Smrťzatvorilaknihujehoživota. l Predám úplne zrekonštruovaný 15. november 2011 ostane pre 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom nás navždy najsmutnejším dňom, v Humennom (aj zariadený). Tel. keď nás vo veku 84 rokov opustil 0908 980 406. l Predám 3–izb. byt v Hudrahý manžel, otec, dedko a brat mennom. Tel. 057 7784 143. l Predám rod. dom s 18–ár. záhradou v Snine. Tel. 0904 608 598. l Predám rod. dom v Hu mennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom v Jasenove. Tel. 0911 951 145. l Lacno predám garáž v Humennom. Tel. 0903 904 520, 0915 560 780. l Predám pozemok na Domaši. Tel. 0903 639 818. Michal ŠTIBLÁrIK l Predám 71–ár. stavebný pozemok z Hažína nad Cirochou. v parku pod lesom v Udavskom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním Všetky IS. Tel. 0915 183 106. prišli naposledy rozlúčiť, za kveti- l Predám pozemok na Domaši – nové dary a prejavy sústrasti. Poľana. Tel. 0908 982 721. Smútiaca manželka Mária, dcéra l Predám vinicu 1300 m2 na Zem. Mária s rodinou a syn Ľubomír. šírave, cena dohodou a darujem tehly zo starého domu za odvoz. Tel. 0905 756 494. l Predám nepoužívané stropné neónové svietidlá 60x60 cm, vhod né aj do sadrokartónu. Cena doho l Vezmem do prenájmu 1–2–izb. byt dou. Tel. 0915 300 671. l Predám bukové odrezky. Tel. v Humennom. Tel. 0917 969 335. l Dám do prenájmu 3–izb. byt 0908 102 786. v centre mesta Humenné. Tel. l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. 0908 611 716. l Dáme do prenájmu nebytový l Predám starožitný šijací stroj zn. priestor o rozlohe 10 m2 na príze - Lada (funkčný), krosná na tkanie, starožitné komody a šatníkové mí v budove školy Gymnázia arm. skrine – reštaurovanie nutné. Tel. gen. L. Svobodu na Komenského 057 4489 108. č. 4 v Humennom. Ponuky doručte l Predám tatranský profil – pe do 2. decembra do 8.00 hod. rodrážku, brúsený I. tr. 4,30 l Prenajmeme zrekonštruované Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. v po kancelárske priestory 38 m2 za výhod - nuke aj dlážkovica a dokončova ných podmienok a garáž na Chem- cie lišty. Doveziem. Tel. 0907 124 455, 0911 168 982. lonskej ul. 112. Tel. 0918 623 064.

Smútoène

Prenájom

l Pre dám práčku vzdu chu, v h o d n ú p r e a l e r g i k o v. Te l . 0915 300 671. l Predám palivové drevo – metrovicu. Možnosť dovozu. Tel. 0918 491 412. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám koženú rohovú gaučovú súpravu sivej farby. Výhodná cena – dohoda. Tel. 0904 900 291. l Predám biely sporák na drevo, liatinové kachle Club a starožitnú piecku – oprava nutná. Tel. 0911 951 145. l Predám bločky zo stavby rod. domu. cena 1 % zo sumy. Tel. 0949 120 576. l Predám Ford Fiesta na náhradné diely, r. v. 2005. Tel. 0905 253 432. l Predám Multicar M25 trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena dohodou. Tel. 0905 499 336. l Predám náhradné diely po GO z Fordu tranzit dodávka: prevodovku, pritlačný kotúč, lamelu, zadnú nápravu vhodnú na vozík za malotraktor, poškodený diferenciál a vlečku 3,5 t za traktor, bez evidenčného čísla, v dobrom stave. ceny dohodou. Tel. 0905 112 234. l Predám Seat Cordoba 1,4i, r. v. 1998, najazdených 152 000 km. Cena dohodou. Tel. 0908 254 153. l Predám 4 ks zimné pneumatiky na diskoch 195/65 r15 vhodné na Š Octavia, vW Golf a Passat, 5x112 mm. cena spolu 120 Eur. Tel. 0903 445 263.

Rôzne l Novootvorený masérsky salón Julianna vás pozýva na masáže po no vom. Miero vá 13, Hu menné, budova VšZP, 2. poschodie. Tel. 0917 608 067. l Vypracovanie podnikateľského plánu. Tel. 0905 278 547, planpodnikatela@gmail.com. l vyučujem (doučím) hru na klavír, keyboard, spev – všetky stupne, aj príprava na vŠ. Tel. 0908 145 872. l Spracovanie JÚ, PÚ, mzdy, personalistiky, daň priznanie, DPH, RZZP, RZD, komunikácia s úradmi. Tel. 0905 278 547, mojeuctovnictvo@gmail.com. l Po nú kam sta vebné prá ce, ma ľo va nie, sadro kartó ny, ka ze to vé stro py, omietky, ob kla dy. Tel. 0905 712 378. l PArKET STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Kontakt: 0907 668 772 0905 217 907. l Doučím angličtinu ZŠ a SŠ. Tel. 0908 169 751. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364. l Predvianočné upratovanie prenechajte iným. Zavolajte na tel. 0905 656 609, 7767 987. l MONTÁŽ strešných snehových zábran. Tel. 0905 480 575.

Ponuka práce l Prijmeme vodiča na kamión na vnútroštátnu prepravu. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l Hľadáme programátorov v prostredí EMBARCADERO/BORLAND DELPHI pre tvorbu energetických optimalizačných aplikácií s využitím databázových systémov. Tel. 0940 404 737. l Hľadáme strojníkov na LKT 50, JOHANDYR – TIMBEJACK 540G III. Práca v regióne. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l Prijmeme do TPP skúseného vodiča s praxou na T–815 na prácu s hydraulickou hara rukou. Tel. 0905 749 672. l Erotický salón v Starej Turej pri jí ma na po zí ciu hostesky a spo ločníčky sym pa tic ké dievčatá a ženy. Zabezpečíme stá lu, solventnú klien te lu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma, pracovná doba i brigádnicky. Staň sa konečne fi nančne ne zá vis lou. Tel. 0905 244 226. l Prijme me do TPP vo di ča NKD (EÚ a SR) a vo di ča na hydrau lickú ru ku, aj zaučí me. Tel. 0905 867 470.

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Tel. 0948 527 157

ModerEFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHrňOvAcIE DvErE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 21. 11. 2011

JEDEN DEŇ SO SESTRAMI Z GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITNEJ AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V SNINE

Pri ná ša jú cho rým úľa vu, pohla de nie a ná dej

Gabika ma už čaká. Helenka, druhá z dvoch sestier, ošetruje pacienta s dekubitmi. Gabika mi vysvetľuje, aký je plán. Vzápätí prichádza aj Helenka. Spolu odchádzame do susednej Belej nad Cirochou za pacientom s diabetickou nohou. Je po amputácii a následnej plastike. Víta nás pani v strednom veku a zavedie do izby k svojmu otcovi. Je tam veľmi horúco a starý pán nám vysvetľuje, že ráno ho trápila zimnica. Sestrička mu obväzuje nohu, a ja sa pýtam, či ho smiem odfotografovať. Starký súhlasí. Rozlúčime sa a ideme k ďalším pacientom. Zastaneme v uličke pred starším domom a Helenka zisťuje, že starého pána odviezla dcéra k holičovi. Rozhodujeme sa ísť za ďalším pacientom do Zemplínskych Hámrov. Počas jazdy mi Helenka rozpráva, čo všetko už stihli urobiť do môjho príchodu: „Vždy ráno o siedmej robíme odbery a vzorky odnášame do laboratória. Potom zvyčajne podávame intramuskulárky. Dnes sme mali jednu injekciu u pacienta s bolesťami. Gabika navštívila klienta s diagnózou skleróza multiplex. Šesťdesiatročný gréckokatolícky kňaz je už prakticky imobilný a potrebuje masáž a rehabilitáciu celého tela. Ďalší pacient, ktorého sme dnes už navštívili, má vážne popáleniny na ruke a robíme mu preväzy. No a kým si prišla, stihla som ošetriť dekubity u pacienta s parkinsonom.“ Vchádzame do dediny a zastavujeme pred poschodovým domom. Čaká nás pacient po amputácii nohy, ktorý sa učí chodiť s protézou. Manželka nás vedie do kuchyne, kde za stolom sedí 43–ročný optimisticky naladený pán. Len čo zbadá sestričky, usmieva sa a volá nás ďalej. Práve odchádza kamarát, ktorý im inštaloval nový sporák. Prizerám sa, ako mu sestričky upevňujú protézu. Zavtipkuje si a chytá sa bariel, aby si s protézou precvičil chôdzu po schodoch. Jeho manželka mi zatiaľ vysvetľuje, že kaž -

O siedmej rá no vy rá žam na ces tu do Sni ny. Sest ry z Agentú ry do má cej ošetro va teľskej sta rost li vos ti, kto rú spra vu je Grécko ka to lícka cha ri ta v Pre šo ve, ma bu dú ča kať v Dlhom nad Ci ro chou. Je de väť ho dín rá no, na parko visko pred mo to restom pri chádzam presne na čas. dý druhý mesiac chodí za prácou budem chodiť. Rehabilitačný ledo Švajčiarska, kde opatruje jed- kár mi povedal, že keď prinesie ného starkého: „Dlho som bola novú protézu, ktorú už budem nezamestnaná, a žiť z jedného mať natrvalo, príde aj s futbalo invalidného dôchodku sa nedá. vou loptou.“ Páči sa mi jeho opti Manžel si musí navariť, vyprať, mizmus a držím mu palce. Lúčiumyť sa. Všetko, chvalabohu, me sa s domácimi a vraciame sa zvláda.“ Rehabilitácia sa skončila do Belej nad Cirochou, k pánovi a my si ešte na chvíľu sadneme s diabetickou nohou, ktorý sa už k stolu pozhovárať sa. Keď po- medzitým vrátil ostrihaný. Je viem svoje meno, domáci pán sa pripravený na preväz a Helenka usmeje a hovorí: „My máme de- mu šikovne prikladá náplaste na saťročnú dcérku Denisku. Minule rany a previaže obväzom. Dozvemi povedala, že dostanem dám sa, že cukrovku má už dvadsaťštyri pús, ak prídem sem dvadsaťpäť rokov a trikrát do dolu bez bariel. Snaží sa ma mo- týždňa chodieva na dialýzu. Je tivovať.“ Pýtam sa ho na cukrov- natoľko šikovný, že si tieto prevä ku a na ten úraz. „Cukrovku mi zy dokáže urobiť aj sám. Celé to zistili pred troma rokmi. Predtým trvá možno desať minút som chodil aj darovať krv a naraz a odchádzame do Sniny. Po zistili toto. No a nohu som si zlo - krátkej prestávke prichádzame do mil takto nešťastne na schodoch rómskej štvrte za pacientom po vonku pred domom. Bola to trieš- amputácii nôh, ktorý potrebuje tivá zlomenina, vsadili mi tam že- injekciu proti bolesti. Kým Gabika lezá, ale moje telo neprijímalo pichá intramuskulárku, Helenka cudzie telesá. Rana sa nehojila, hovorí s manželkou kvôli zajtrahnisalo to, postupne mi zlyhávali jším odberom krvi. Dom je pekne ľadviny a nakoniec som upadol zariadený a všade je upratané. do kómy. Ešte predtým som na- Pekná Rómka mi vysvetľuje, že vštívil špecialistu v Košiciach. Až terasa je nielen miestom odpoon jasne povedal, že to treba činku, ale pre jej manžela aj jediamputovať a najlepšie nad kole- ným spojením so svetom, pretonom, pretože mi hrozí sepsa. Bol že s vozíkom sa z domu nedosom s tým zmierený a mal som už stane. Naša návšteva končí a my nastúpiť do nemocnice, ale náhle ideme za babičkou, ktorá je po som upadol do kómy. Našťastie cievnej mozgo vej prí ho de. to dobre dopadlo. Keď ma pre- Starká je le žia ca pa cient ka, púšťali, manželka bola vo Švaj- úplne imobilná a navyše nekočiarsku, ale poradil som si. Môj munikuje. Vchádzame do paneotec mal amputovanú ruku a ma - lákového bytu, kde nás víta asi ma mala cukrovku. Boli sme traja 15–ročný chlapec. Od rána sa na bratia a museli sme pomáhať, tak nás teší, nadšene mi ukazuje som sa naučil domáce práce svoje výtvory. Gabika zatiaľ baa baví ma to. Niekoľkokrát som bičku posadí, natiera a masíruje spadol, kým som sa naučil pohy- jej chrbát a ruky. Potom nasledubovať na jednej nohe s dvoma je rehabilitácia celého tela. Chlabarlami. Teraz to už beriem s hu - pec ma zavedie do obývačky, morom.“ Manželka hovorí: „Tré- kde mi ukazuje svoje ďalšie pránuj, trénuj, aby si ma na svadbe ce. Nahlas obdivujem venček vytancoval,“ a smeje sa pri tom. z kvetov a košík, ktorý uplietol. Domáci pán odpovedá: „Ja verím, Jeho mama mi zatiaľ rozpráva že budem tancovať, aj na huby o tom, akú šikovnú pani učiteľku

má Peter a aké pokroky robí v Špeciálnej škole pre postihnuté deti v Snine. Hovorí aj o túžbe otvoriť chránenú dielňu pre takýchto ľudí. Helenka ma už ťahá, lebo musíme ísť za ďalším pacientom. Kým Gabika ostáva, aby dokončila rehabilitáciu, my vchádza me do iné ho by tu k staršej pani po úraze. Zatiaľ sa nevie pohybovať s barlami. Jej stav komplikuje aj vysoký krvný tlak, ope rá cia platni čiek a obmedzená pohyblivosť, pacientka je po mozgovej mŕtvici. Starkú nachádzame v kuchyni pri obede. Musí polievku odložiť na neskôr, lebo s plným bruchom sa ťažko rehabilituje. V ďalšom byte nás víta 45–ročná žena na vozíku s roztrúsenou sklerózou. Ses trič ky pripra vu jú infú ziu a malé šteniatko čivavy okolo nás nadšene pobehuje a vrtí chvostíkom. Helenka má trochu strach a odháňa ho. Pacientka ne má dob ré ži ly a čas to jej praskajú. Nakoniec sa predsa len podarí zaviesť ihlu do žily a infúzia pomaly kvapká. Zatiaľ sa rozprávame o rodine. „Pred 14 rokmi mi diagnostikovali sklerózu multiplex. Najprv som len zakopávala, neskôr som chodila s jednou paličkou, potom s dvoma. Keď som už nevládala, dali mi vozík. Veľmi mi pomáhajú sestričky. Už šesť rokov chodia ku mne, čokoľvek potrebujem, ochotne pomôžu. Keď mám bolesti, pichnú injekciu, rehabilitujú so mnou, povzbudia ma, aj vyhrešia,“ vraví Lenka. Helenka odpája infúziu, medzitým prichádza zo školy najmladšia dcéra a my sa lúčime. Dievčatá čakajú ešte ďalšie návštevy a mňa zasa cesta domov. Helenka nás vezie do kancelárie, ktorá je v Základnej škole na Pčolinskej ulici v Snine. Gabika uvarí čaj a ešte chvíľu sa zhovárame. O chvíľu telefonuje ďalší pacient. Sú tri hodiny, lúčim sa s nimi a odchádzam. V mysli si premietam udalosti tohto dňa a ďakujem Bohu za zdravie svo jej rodiny. Denisa Považanová

Ošetrovateľkys optimistickýmpacientom,ktorýverí,ženielenževytancujemanželkunanajbližšejsvadbe,alebudechodiťajnahubyl Helenkaa Gabikapriošetrovanípacientov.

PV2011_47  
PV2011_47  

ROČNÍK: XIV lbez platný odklad splátok lmožnosť predčasného splatenia lna výšenie pôžičky bez zmeny splátky Tel. 0908 143 139 Infolinka nons...

Advertisement