Page 1

ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 44 31. 10. 2011 CENA: 0,40 €

Humenné, Jasenovská ul. – za starým mostom

MIMORIADNA AKCIA ‰ kuracie prsia chladené ‰ kuracie štvrte chladené ‰ kuracie krídla chladené ‰ kurča chladené ‰ bravčové karé bez kosti ‰ bravčové pliecko ‰ bravčová krkovička bez kosti ‰ bravčový bôčik ‰ bravčové stehno bez kosti ‰ bravčové na guláš ‰ bravčové rebrá

– – – – – – – – – – –

3,95 €/kg 1,35 €/kg 1,30 €/kg 1,85 €/kg 4,05 €/kg 2,95 €/kg 3,79 €/kg 2,75 €/kg 3,85 €/kg 2,59 €/kg 2,89 €/kg

a iné mäsové výrobky za výhodné ceny. NIEKTO MUSÍ BYŤ NAJLACNEJŠÍ!

farebné čaro jesene


2

- PODVIHORLAT OM -

Kiná pozývajú FAJNHumenné 31.10. – 1. 11. Šmolkovia Zač. predst. o 16. hod. 31. 10. – 1. 11. Intímnapasca 2. 11. FILMOVÝ KLUB: Druhástranamince 4. – 5. 11. Ideleno sex Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUMSnina 5. 11. Autá2 Zač. predst. o 17. hod. POBIEDAMEDZILABORCE 3. 11. Skyline Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák GalériaAndrejSmolák Námestie Centrum Snina l Ikony českých, moravských a gréckychikonopiscov. Vernisáž 27. 10. o 17. hod. Otvorené: utorok – streda 10.–12.hod. štvrtok – piatok 13.–17.hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò Vnútornýbazén: pondelok od 09.00 hod. do 20.00 hod. streda od 09.30 hod. do 11.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.30 hod. do 11.00 hod. št., pia. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 09.00 hod. do 20.00 hod. sauna: ut. - so. od 14.00 hod. do 20.00 hod. nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko pondelok utorok piatok sobota nedeľa

od od od od od

14.15 12.15 17.15 17.45 18.30

hod. hod. hod. hod. hod.

do do do do do

16.15 14.15 19.15 19.45 20.30

hod. hod. hod. hod. hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 31. 10. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 1. 11. Lekáreň LABORECKÁ, 2. 11. Lekáreň MÉDIA, 3. 11. Lekáreň SUNPHARMA, 4. 11. Lekáreň AVICENA , 5. 11. Leká reň PRI FONTÁNE , 6. 11. Leká reň NA DETSKEJ POLIKLINIKE . Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZIL AB ORCE: bez po ho to vostnej služ by. Le ká reň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Le ká reň Tretment na Miero vej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v so bo tu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA:Lekáreň NÁDEJ 758 29 20 Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

- 31.10.2011

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Preferujmeslovenskévýrobky Kytièka k meninám

Nedávnosompočúvalrozhlasovúreláciuo preferovaníslovenskýchvýrobkovprikúpev obchodoch.Hovorilosanajmäo potravinách. O tom, ako niektoré krajiny Európskej únie podliezli laťkukvalitya svojevýrobkypredávajúzanižšieceny.Nadruhej strane potešili výsledky prieskumu, ktoré dokazujú, že naši spotrebitelia si vo väčšine chcú za slovenskú kvalitu priplatiť. Len kde ich kúpiť? Začiatkom augusta sme písali o budovaní strategického partnerstva medzi Coop Jednota–SD Humenné a spoločnosťami Podvihorlatské pekárne a cukrárne a Humenská mliekareň. Pozitívom je, že ich výrobky sa dajú kúpiť v cooppredajniach,bav týchväčšíchmajúajvitrínysosvojimi výrobkami.Zástupcapekárnesaužvyjadrilv tomsmere,žespomínanéúsiliezakrátkyčaspriniesloekonomickýefektvozvýšenítržieb.Ostávatedalennanás,abysmesarozhodliprekúpu našich,slovenskýchvýrobkov.Zoskúsenostíviem,žezápadniariv Európeprinákupochpreferujúvlastnévýrobky.Čímskôrsa k tomudopracujemeaju nás,týmviac,a kvalitných,saichdostanenapulty.A ajzamestnanosťostanedoma. Marián Šimkulič

Od 31. 10. - 6. 11. 2011 oslavujú meniny: Aurélia, Denisa - Denis, Hubert,Karol,Imrich,Renáta.

Kam za kultúrou

VihorlatskémúzeumHumenné l AMFO 2011 – výstava z ce loštátnej súťaže amaterskej fotografie l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 18. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu l Skanzen denne 9. – 18. hod. Vihorlatskéosvet.str.Humenné l 4. 11. Zemplinšpiva–prehliadka detských spevákov v KameniŠtvrtéh onov embra2011sav obciachKam en ic anadCir o- ci n. Cir. a v Dlhom n. Cir. chou a Dlhé nad Cir oc hou uskut oční 17. ročn ík fest iv al u l AMFO 2011 – prezentácia foľud ov ej piesne Zempľin špiv a. Jeh o hlavným organ iz át o- toklubu Reflex. romjeVih orlatskéosvet ov éstred iskov Hum ennom. Mestskékultúrnestr.Humenné V spolupráci so Súkromným centrom voľného času Ptičie, Katedrou hud- l 4. 11. o 19. hod. Zoči–voči– by inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Pre- koncert nitrianskej skupiny v rámci šovskej univerzity, Súkromnou základnou umeleckou školou Michalovce, turné Monsterenergytour.Hosť Maticou slovenskou a spomínanými obcami. Cieľom podujatia je uchová- BeforeTheZeroDayz Rimavskej vanie spevného hudobného folklóru Zemplína a vyhľadávanie nových ta- Soboty. Vstupné v predpredaji 4 €, lentov. Program festivalu je následovný: o 10.30 hod. prvý, súťažný kon- v deň koncertu 5 €. cert festivalu – Dlhé nad Cirochou l o 15.00 hod druhý, galakoncert festiDomkultúrySnina valu – Kamenica nad Cirochou. Festivalu sa zúčastní 39 detských spevákov z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Mi - l 8. 11. o 10. hod. Zhodnocovachalovce. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Folklórneho súboru nie biologicky rozložiteľného Chemlon Humenné. Tanečné vstupy zabezpečí Detský folklórny súbor odpadua jehovplyvnaživotné Chemloňáčik. Všetkých srdečne pozývame. Mgr.MiroslavKerekanič prostredie – nové a zaujímavé informácie z oblasti ochrany žiTRAJASPISOVATELIASLOVAKPENCENTRUMV SNINSKEJKNIŽNICI votného prostredia pre občanov.

Pozvan iena17.ročn íkfest iv al uZempľinšpiv a

Lit er at úr anacest ách

Prot ag on istov akcie organ iz ov an ej Slov ak PEN Centr um Brat is lav as názvom„Lit er at úr anacest ách“v zlož en íBan áš – Mur ín – Piško v piatok 28. priv ít al i aj mil ovn íc i pís an éh o umel eckéh o slov a v Snin e na bes ed e, ktor á sa uskut očnil a vovýs tavn ýchpriestor ochDom uMat ic eslov enskej. Mestská knižnica si do svojej mi - príkladný záujem o písanú bemočinnosti pokojne môže založiť letriu. Potvrdilo sa to v priebehu ako bonitu, že napriek tomu, ako besedy a vlastne už pri prezentáto už pri takých akciách býva vša- cii novovydaných diel autorov Jode, že k dispozícii neboli žiaci zefa Banáša, Gustáva Murína a študenti miestnych škôl, lebo sa a Rasťa Piška: Sezóna potkanov, im práve začali prázdniny, účasť Mafia na Slovensku a Bohémska na podujatí bola na veľmi dobrej kolonáda. Najviac rezonovali úrovni a vydarila sa aj samotná otázky manželstva, vernosť a nebeseda. Okolo 25 účastníčok vera, návody na manželstvo a čo ukázalo trojici našich literátov s rozvodmi, zahmlievaný svet politikov či mafiánske praktiky. To všetko sprevádzal oko re ne ný humor a originálny vtip. V záve Viete, čo sa v piatok 28. re besedy sa aj pri osobných októbra stalo predškolákom rozhovoroch debatovalo o čita v Humennom? V Mestskom teľských skúsenostiach, na rad kultúrnom stredisku ich čaro- prišla aj autogramiáda, kúpa či dejnice pozvali na čarovanie. výmena kníh z dielne autorov. Prišli deti, čo sa neboja a radi JozefJenčík saučiatancovať.Trvalotoakurát, aby na všetky škôlkárske povinnosti im ostal čas. Pani učiteľkyzastúpilistrašnéčarodejnice zo súkromnej pedagogickej školy EBG. Divadielko l Keď je na Dušičky jasné počapredviedlo strašidelný príbeh, sie, skorý príchod zimy to ukazuakov školemôžetečarodejnice je l Ak na Dušičky prší, mŕtvi poznať, a ako vás môžu zača- oplakávajú svoje hriechy l Ak rovať. Tí, čo sa nebáli a prišli, v novembri krt ryje, na Vianoce neľutovali, veď si aj dobre za- budú komáre lietať l Na sv. Hu tancovali. Marta Helemiková berta teplo ide do čerta. (cin)

Čar ov an iev kultur ák u

Z pranostiky

Opustili nás V HUMENNOM Milan Šottník, nar. 1930 Miloš Janik, nar. 1945 Ladislav Medulka, nar. 1958 Katarína Harvanová, nar. 1960 Iveta Chiňarová, nar. 1964 V SNINE Štefan Andrejčík, nar. 1956 Helena Palaščáková, nar. 1940 V MEDZILABORCIACH Michal Halas, nar. 1931 Ivan Koman, nar. 1925 V BELEJNADCIROCHOU Mária Lojanová, nar. 1928 V HRUBOVE Jozef Balko, nar. 1954 V KOŠAROVCIACH Anna Šíryová, nar. 1931 V LIESKOVCI Verona Folentová, nar. 1933 V PICHNOM Mária Suchaničová, nar. 1927 V TOPOĽOVKE Štefan Goriľ, nar. 1927 Veronika Engelmanová, nar. 1921 V ZBOJI Juraj Čopak, nar. 1922 V ZEMPLÍNSKYCHHÁMROCH Miroslav Barna, nar. 1960 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 31.10.2011

SPREDNOSTOMOBVODNÉHOÚRADUVHUMENNOMING.JOZEFOMBABJÁKOM

Snah oujepom ôcťobčan omi sam ospráv e

VYH ODNOT IL ISMESÚŤ AŽ

Triknih yprečit at eľky

Nov ýkrížnacintor ín e

V Zbudskom Dlhom sa v sobotu 29. októbra za početnej Aksteuviedli,žeautorkaknihy účasti veriacich uskutočnila Život pri živote Elena Eleková vysviacka hlavného kríža na napísala aj ďalšie práce: Neha, miestnom cintoríne. V dušičkoMorituri, Na čo myslíš?, ocitli vom čase kríž vysvätil arcibisstesav osudío jejtriknihyz vy- kup Mons. Bernard Bober, Kodavateľstva Ikar. Šťastie sa šický metropolita a miestny rousmialo na Martu Staškovú, dák (nasnímke).Podľa starosOsloboditeľov 2, Dagmar Vaňo- tu obce Františka Kopeja, obec vú,Třebíčska14a JarmiluSmo- na výstavbu kríža vyčlenila lákovú,Mierová33(všetkyz Hu- z rozpočtu 5 500 eur.Nový kríž menného). Knihy ich čakajú zhotovila kamenárska firma v redakciidokoncatýždňa.(mš) Pavlisko zo Závadky. (mš)

Na tlačovej besede prednosta Obvodného úradu v HumennomIng.JozefBABJÁK(nasnímke)informoval o fungovaní úradu. Po organizačných zmenách,kedyz úraduodišlo10zamestnancov,v súčasnostizabezpečujúúlohyso41zamestnancami. Schválený rozpočet úradu na rok z toho 8 808 fy2011 nestačí na krytie bežných vý- zických a 1 818 davkov. Aj keď jeho čerpanie je o 13 p r á v n i c k ý c h tisíc eur nižšie ako v minulom, k 30. osôb. „Teší ma, 9. bol vyčerpaný na 90 %. A to aj že napriek kríze napriek tomu, že sa úradu podarilo nedochádza k poklesu živnostenušetriť vyše 4 700 eur. Preto úrad ských oprávnení, keď rozdiel medzi prednostne ponúkol obciam, aby zrušenými a novozaregistrovanými počas piatich rokov prevádzkovali znamená prírastok 550 živnostníním zverený majetok vo verejnom kov,“ konštatoval prednosta. Popri záujme. V prípade nezáujmu ho po- tom, že živnostenský úrad je jednotnúkli na predaj. „Väčší problém je ným kontaktným miestom, od novés letiskom v Kamenici, kde sa snaží- ho roka sa termín od podania po vyme o jeho zachovanie,“ uviedol. Od- danie oprávnenia skráti z 5 na 3 dní. bor Všeobecnej vnútornej správy Pri 421 kontrolách odboru (6 v sú absolvoval v uplynulom období sčí- činnosti s políciou) kontrolori zistili tanie ľudu a voľby v Hudcovciach. 201 porušení zákona a uložených Nosnou činnosťou odboru je rieše- bolo 138 sankcií. Odbor civilnej nie priestupkov a matričná činnosť. ochrany a krízového riadenia, aj Do konca septembra evidovali 1 522 vzhľadom na zvýšený počet nopriestupkov (Humenné 748, Snina vozvolených starostov, si kladie za 487 a Medzilaborce 287), ktoré sa cieľ pôsobiť metodicky. V najbližšom väčšinou týkali spolunažívania. Mat- období sa spolu s prednostom ObÚ riky v obvode vydali 20 povolení na životného prostredia chystajú obísť zmenu mena a priezviska. Živnos- 11 obcí, ktoré dostali dotáciu od štátenský odbor vydal osvedčenia pre tu na protipovodňové opatrenia. 10 626 podnikateľskch subjektov, MariánŠimkulič

VOVIHORLATSKOMMÚZEUVERNISÁŽCELOŠTÁTNEJVÝSTAVY

Zvečnenépominuteľnéokamihy

Otvorenie celoštátneho podujatia, ktoré má 39–ročnú tradíciu, známehopodskratkouAMFO,sauskutočnilo30.novembravoVihorlatskomosvetovomstrediskuv Humennom,naktoromorganizátoriprivítalipredstaviteľkuNárodnéhoosvetovéhocentraZuzanuŠkoludovú,akoajzahraničnýchúčastníkovz poľskéhoKrosna a z Egerskéhokultúrnehoa umeleckéhocentrav Maďarsku. Zástupkyňa riaditeľa Vihorlatské- aj podeliť sa o svoje zážitky a raho múzea v Humennom Ivana dosť z tvorby, môžu vyznávači foStrakošová vo svojom príhovore tografického umenia vzhliadnúť pripomenula, že fotografia ľudstvo výstavu fotografií v galerijných sprevádza už viac ako sto rokov priestoroch múzea. Pred sprístupa každý z nás sa už ocitol v roli fo - nením výstavy hudobnými a tatografa, niekto fotografuje príleži- nečnými vystúpeniami obohatili tostne, z niekoho sa stane profe- podujatie žiaci a pedagógovia sionál. Existuje však skupina ľudí, Súkromnej umeleckej školy Via ktorí pokladajú fotoaparát za svoj- arto, riaditeľ Vihorlatského osvetoho priateľa a za prostriedok, kto- vého strediska Ján Duplák a Zuzarým zvečňujú pominuteľné okami - na Školudová odovzdali ocenenia, hy, osoby blízke i neznáme, hru a účastníci si pozreli aj niekoľko svetla a tieňa. A ich fotografie vzni - zaujímavých videoprezentácií. kajú nie na objednávku, ale pre ra - Viac o AMFO 2011 prinášame na dosť. Vďaka tomu, že sú ochotní strane P4. AnnaŠimkuličová

Za účasti starostu, poslancov, rodičov, zriaďovateľa, učiteľky a priateľov bola v Dlhom nad Cirochou slávnostne otvorená detašovaná trieda sninskej Súkromnej základnej umeleckej školy.

V celoštátnej súťaži AMFO 2011 čestné uznanie Michaele Martonovej z Humenného odovzdali Zuzana Školudová z Národného osvetového centra a riaditeľ Vihorlatského osvetového strediska Ján Duplák.

V DLHOMNADCIROCHOUOTVORILITRIEDUSÚKROMNEJUMELECKEJŠKOLY

Príležitosťprerozvíjanietalentu Slávnostnýmceremoniálomotvorili28.októbrav DlhomnadCirochou triedu výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy.Symbolickéodovzdávaniepriestorovbývalejmaterskejškolypreďalšievzdelávaniedetísauskutočnilozaprítomnostistarostuobce,niekoľkýchposlancov,rodičov,žiakova priateľovškoly. Trieda je súčasťou Súkromnej du otvorili v Dlhom nad Cirochou,“ ZUŠ v Snine, ktorej zriaďovateľom uviedol Andrej Smolák. „Vďaka je výtvarník Andrej Smolák a riadi- patrí aj ďalším dvom osobám – obe teľkou i učiteľkou v jednej osobe sú Márie Lelkové. Jedna získala Eva Goľová. „Mal som ambície už žiakov, druhá je majiteľkou moto skôr otvoriť triedu v okolitých dedi- restu a v začiatkoch poskytla nách, napr. v Belej nad Cirochou, priestory na vyučovanie, kým sa Zemplínskych Hámroch, v Ubli, vyriešila situácia s presťahovaním v Uliči, možno v Pčolinom. Konšta- školy do priestorov materskej školácia vzťahov sa však vyvíjala tak, ly,“ dodala Eva Goľová. Škole i deže sme, vďaka porozumeniu sta- ťom v Dlhom nad Cirochou želáme rostu Jána Kníža a poslancov veľa úspechov pri rozvíjaní ich taobecného zastupiteľstva, prvú trie - lentov. DominikLadomirjak


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

- 31. 10. 2011

O tom, že v týchto dňoch rástli podpňovky vás iste presvedčí aj táto snímka. Je na nej Jozef Komarc s hubárskym úlovkom.

Vý ni močná rôzno ro dosť Dala by sa rozmanitosť života na Zemi zhrnúť do jedinej knihy? Ak áno, výsledok by bol veľmi podobný titulu Príroda. Táto publikácia predstavuje úchvatnú pestrosť druhov z celého sveta. Je jedinečným záznamom bohatosti foriem života od baktérie po bizóny, od obrovských sekvojí po drobné kolibríky. Ilustrovaný úvod Prírody približuje príbeh našej planéty od jedinečných podmienok podporujúcich život po evolúciu a klasifikáciu úžasného množstva dnes žijúcich organizmov. Jadrom knihy je obrazový katalóg obsahujúci vyše 5 000 farebných položiek. Mária Lešková

, s.r.o. Jasenovská 2497, Humenné

AKCIA

– 25 %

ZĽAVA

na všetky typy strešných krytín + strešné okno VELUX zadarmo!

Akcia platí do konca no vembra 2011

Kontakt: 0907 559 949 e–mail: obchod1@tesardach.sk


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

HOVORÍMES ODBORNOUKOŽNOULEKÁRKOUMUDR.JARMILOUSMOLÁKOVOU

Omaterskýchznamienkachachorobáchkože

- 31.10.2011

Chráňmeles y

Lesoochranárske zoskupenie VLK dvakrát ročne realizuje V ambulancii kožného lekára je častou diagnózou materské znamienko tzv. pig- informačnéstánkyv uliciachpätmentovýnevuss ktorýmsauždieťanarodí,aleboznamienkavznikajúv priebehu nástich slovenských miest pod života.Ideo vývojovúohraničenúembryonálnuporuchu–väčšinounededičnú, názvom „Chráňte lesy spolu akosmesadočítaliv odbornejtlači.Bližšienámo materskýchznamienkachpo- s nami“. V októbri mal každý rozprávalaodbornákožnálekárkaMUDr.JarmilaSMOLÁKOVÁ(nasnímke). možnosťdozvedieťsao ohroze– Znamienka sú l V čom spočíva nebezpe- menať návštevu odborného nílesovnaSlovenskua možnosrôznej farby, od čenstvomaterskýchznamienok? kožnéholekára… tiach ich záchrany. Okrem inforsvetlých po tma– Vplyvom rôznych faktorov sa –Je to nutné, pretože podmien- movania„vlci“zbieralipríspevky vohnedé až mo- môžu zmeniť na najzhubnejší ná- kou úspešnej prevencie a liečby načinnosťorganizáciea tedana dročierne rôznej dor tzv. malígny melanóm, ktorý má väčšiny kožných chorôb je urče- záchranu prirodzených lesov. veľkosti a tvaru, ploché i vyvýšené. celosvetovo stúpajúci trend a posti- nie správnej diagnó zy. Na jej V Humennom sa vyzbieralo Sú lokalizované kdekoľvek na koži huje prevažne belochov a mladých základe môžeme stanoviť postup 425,31 eur, v Snine 296 eur tela, vo vlasatej časti tela i pod ľudí. Za posledných 30 rokov sa vý- vedúci k úspešnej liečbe pacien- a v Michalovciach 314,38 eur. nechtami, kde často unikajú našej skyt malígneho melanómu zvýšil ta. Ak sa chcete poradiť so svo- Pod petíciu Zachráňme Čergov pozornosti. Môžu byť jednotlivé i po - trojnásobne. Päťdesiat percent jím kožným problémom, nájdete v týchtotrochmestáchsmezísčetné a ich vzniku sa nedá zabrániť. tejto choroby vzniká na materských nás v nemocnici na M.V. Medi - kali1154podpisov(kdispozícii l Akotedamáreagovaťčlovek,kto- znamienkach, druhá polovica na cínske centrum, spol. s. r. o. na ajnawww.wolf.sk).Ajtoutocesrýmánatelematerskéznamienko? zdravej koži. Šesťdesiat až de- Nemocničnej 7 v Humennom. touVLKďakujevšetkýmpodpo– Zvýšenú pozornosť musí veno- väťdesiat percent nových prípadov MariánŠimkulič rovateľom.Viliam Bartuš vať každej zmene materského zna- malígneho melanómu vzniká Z ROK OVAN IAPRIM ÁTOR ASNIN YŠTEFAN AMIL OVČÍK AV BRAT ISLAV E mienka, ako je zmena farby, veľkosti, tvaru, okrajom, ako i prí - v dôsledku dlhodobej expozície padným príznakom – svrbeniu, bo- slnečného žiarenia. lesti, krvácaniu či začervenaniu. l Toznamená,žebysmesamali PrimátormestaSninaŠtefanMILOVČÍKsa25.októbravBratislave Materské znamienka je potrebné vyvarovaťnadmernémuslneniu? sledovať v priebehu celého života, – Je dôležité nevystavovať sa pria- zúčastnil pracovných rokovaní a stretnutí, súvisiacich s najmä ak sú na miestach chronic- memu slnku a chrániť sa či už oku- podávanímďalšíchprojektovfinancovanýchzfondovEurópskejúnie. kého dráždenia, ako je opasok, ra- liarmi, prikrývkou hlavy a hlavne Zaujímal sa aj o ukončenie pro- vychádzal aj z toho, že Snina je na mienko podprsenky či retiazka na používaním prípravkov s ochran - jektu „Inovácia čistiacej techniky tom v porovnaní s inými mestami krku. Akákoľvek zmena materské- ným faktorom najmenej 20, ktoré a zlepšenie ovzdušia v meste Sni- veľmi dobre. Viac ako pätnásť roho znamienka je dôvodom nás ochránia pred negatívnymi na“, ako aj projektu „Regionálne kov všetkým slúži skládka komuk návšteve odborného kožného le- vplyvmi slnečného žiarenia. centrum zhodnocovania biologic- nálneho odpadu. Okolité obce kára, ktorého úlohou je posúdiť ná - l Akékoľvekzmenymaterských ky rozložiteľného odpadu v meste napríklad nemajú kam vyvážať vyznamienok či kože by mali zna- Snina“. Na Ministerstve pôdo- separovaný odpad. Na poslednom lez a určiť ďalší liečebný postup. dárstva a rozvoja vidieka rokovaní starostov obcí Belá nad OBNOVAODSTAVNÝCHPLÔCHA PRÍSTUPOVÝCHKOMUNIKÁCIÍ hospo SR rokoval v súvislosti s ukonče- Cirochou, Zemplínske Hámre ním projektov „Modernizácia a Dlhého nad Cirochou s primátoUžkoncomseptembramestoakostavebníkodovzdalostavenisko a prístavba ZUŠ v Snine“ a „Skva- rom Sniny a riaditeľom Ve stavby„Rekoštrukciaodstavnýchplôcha prístupovýchkomuniká- litnenie výchovno–vzdelávacieho rejnoprospešných služieb Snina, procesu a zdravia na ZŠ P. O. s. r. o., bola starostami nadnesená ciínaúzemímestaSnina“zhotoviteľovistavbyDúha,a.s.,Prešov. Podľa zmluvy o dielo, ako spresnila vedúca stavebného úradu Lýdia Gi- Hviezdoslava“. Ako uviedol primá- požiadavka, či prosba, aby mohli čová, budú v rámci stavby zrekonštruované odstavné plochy a prístupo- tor Štefan Milovčík, pri biolo- tieto obce využívať sninskú skládvé komunikácie na Študentskej ulici v medziblokovom priestore pri byto- gickom odpade sa vychádzalo zo ku. Podľa riaditeľa VPS Jána Aľuvom dome č. 1443 (za pekárňou), pri bytovom dome č. 1458 (Jasmín) základnej tézy EÚ, čo je trva- šíka, množstvo spoločnosťou a na ulici Čsl. armády vo dvore bytového domu č. 1596 (ambulancia Ku- loudržateľný rozvoj, a treba to chá- vyprodukovaného odpadu sa na nec). K jestvujúcim odstavným plochám a prístupovým komunikáciám pať ako aktivizáciu všetkých čin- skládke dá zvládnuť, čo môže pribudnú nové parkovacie miesta v počte 42, čo stojí nemalé peniaze, ností, najmä z pohľadu ekológie, tvoriť aj zaujímavý príjem do rozkeď celkový rozpočtový náklad stavby podľa zmluvy o dielo je 85 800 udržania zdravého prírodného počtu tejto organizácie. ZuzanaKrupa/ JozefJenčík eur. Termín ukončenia stavby je stanovený na 28. novembra 2011. (jj) a životného prostredia. Primátor

Udržan iezdrav éh oprostred ia

Prib udnúajparkov ac iemiesta

REZONUJEPRIDEĽOVANIEDOTÁCIÍ ZEMPLÍNČANROKAMICHALFRANKOPRIPREBERANÍPRESTÍŽNEHOOCENENIA

Navrhuj únov ékrit ér iá Slová venované mládeži ČinnosťKomisiemládeže,kultú-

ry a športu pri MsZ v Snine najviac zamestnáva v posledných dňoch otázka prideľovania dotácií. Potvrdil to predseda komisie a miestnyposlanecErikCap. Tak ako ostatné, aj pripomienky a návrhy zo zasadnutia komisie 24. októbra, budú v konečnom dôsledku riešiť mestskí poslanci. Komisia navrhuje pre prideľovanie nové kritériá, ktoré by boli podkladmi pre tvorbu nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta. Osobitné kritériá by mohli platiť pre športové kluby. Napríklad pre niektoré seniorskej súťaže, kde by pomohli vytvoriť podmienky poskytnúť financie pre platy hráčov (VK ŠK Skore a Mestský volejbalo vý klub, Zápasnícky klub Vihorlat Snina, či MFK a Mládežnícky futbalový klub). Komisia venovala pozornosť aj téme oceňovania osobností mesta. (jj)

Akosmeužinformovali,stredoškolskýprofesorMichalFRANKO(nasnímke) z Udavského, začiatkom októbra získal prestížne ocenenie Zemplínčan roka – medailuadiplomodobčianskehozdruženiaZemplínskejspoločnosti.Zamnohostrannúaktívnučinnosťprivýskumesotáckehonárečiaafolklóru,zaviaceréknižné vydania,zadôstojnúreprezentáciuvmédiáchzatakmer50rokovpôsobenia. Prí tomným sa oce ne ný odvďa čil aktuálny mi musí byť chyba. Buď v škole ale veršami a príhovorom, z ktorého vyberáme: „Naša bo doma. Sú už natoľko unavení Zemplínska spoločnosť vyrástla na brehoch La - životom (a ešte ani nežili!), že borca a vlnách Šíravy a predstavuje jedinečné nič im nehovorí ani básnikovo občianske zdru že nie so zá pa listý mi ľuďmi, napomínanie: „Uč sa! Lenivosť funkcionármi a autormi, ktorí svoj voľný čas venu - a hlúposť odsoť, zbraňami kníh, prenasleduj ich!“ jú jej rozkvetu. Priznám sa, že je mi všelijako, keď – V. Mihálik. Alebo: „Pracuj každý s chuťou pilnou sa mi vybaví život našich mladých, ich morálne na národa roli dedičnej…“ – J. Kollár. A veľmi pôzdravie, ich citová vyprahnutosť. Bolelo by ma, sobivo v tomto zmysle vyznievajú slová arabského keby sa na uvedené upozornenie pozerali len ako básnika Kahlila Gibrana: „Práca je flauta, cez srdna mravnú výstrahu, či dnes už aj na stále sa opa- ce ktorej sa šepot hodín mení na nádhernú hudkujúce morálne delikty, ktoré ich už natoľko škare - bu.“ Lenže oni majú svoju a svojskú hudbu, ktorú dia, že aj napomínania rodičov, pedagógov či du - im nikto nemôže a nechce vziať, len by si mali byť chovných otcov vyznievajú naprázdno. Ba naviac, vedomí, že život, ktorý nás objíma „je plný horkých nezaberajú už ani základné výchovné prostriedky, byliniek, len voňavých kvetov je v ňom málo.“ akým je obyčajná pochvala, lebo každá pochvala A v zmysle týchto večne živých slov, nech ich osloje aj výchovným činiteľom. Školy musia vedieť, že ví aj táto myšlienka: „Žime múdro, lebo v starobe žiak musí ísť do tried s takým pocitom, s akým ide svojej už nejeden človek múdro plakal, že v mla MichalFranko domov k svojim rodičom. Keď tak nie je, niekde dosti svojej hlúpo žil.“


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 31. 10. 2011

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE OBCHODU A SLU ŽIEB V HU MENNOM

Inšpi ra tívne pu to va nie za re meslom V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Humennom sa 20. októbra v rámci dňa otvorených dverí uskutočnilo podujatie pod názvom „Putovanie za remeslom“ spojené s „Hallowen party“, ktorého sa zúčastnilo 320 žiakov z 18 ZŠ z Humenného a okolitých obcí. Počas tohto dňa mali žiaci, rodi- vali a odpovedali na otázky. Žiaci rujú svoje schopnosti z marketin- ciálno–výchovný pracovník, čo čia, riaditelia škôl a výchovní po- v odboroch kozmetik a kozme - gu, manažmentu a ekonomiky. zaujalo najmä dievčatá. Cieľom poradcovia možnosť bližšie sa tička – vizážistka predvádzali Prezentovali sa aj odbory grafik dujatia bolo uľahčiť žiakom základoboznámiť so študijnou náplňou ukážky líčenia, masáže tváre, ma- tla čo vých mé dií, autoopra - ných škôl a ich rodičom rozhodoa rôznymi aktivitami, ale hlavne ľovanie na tvár a trblietavé tetova - vár–mechanik, programátor obrá- vanie o budúcom štúdiu. Pestrá s novootváranými odbormi akými nie, úpravy a lakovanie nechtov, bacích a zváracích strojov a zaria- ponuka k tomu určite dopomohla, sú programátor obrábacích a zvá- a v odbore kaderník sa prezento- dení, operátor drevárskej a ná - lebo raz vidieť je viac ako stokrát racích strojov a zariadení, obchod vali úpravami vlasov. Žiaci odbo- bytkárskej výroby a stolár, či so- počuť. PaedDr. Dana Balková a podnikanie, grafik tlačových mé- rov spoločné stravovanie a hos dií a sociálno – výchovný pracov- tinský upútali pozornosť slávník. Zaujímavý výber študijných nostne prestretými tabuľami, poa učebných odborov v SOŠ pre - chúťkami a miešanými nápojmi. Dobro je malý zázrak, ktorý dokáže zmeniť zvyčajné i nezvyčajné si zentovali žiaci v jednotlivých pavi - Odbor cukrár sa predviedol slad- tuácie v živote na nezabudnuteľné. Takými sú aj dobré skutky detí, ktolónoch. Pri vstupnej bráne všetci kými dobrotami, v odbore obchod ré opisujú v listoch, zasielaných do projektu spoločnosti Whirlpool dostali tombolové lístky, vítali ich a podnikanie žiakov zaujala Detský čin roka. V tomto ročníku o nich napísalo 8 451 detí, triednych strapaté a usmiate strigy, ktoré najmä práca s peniazmi a ekono - a školských kolektívov. Je medzi nimi aj príbeh Tadeáša Stanovčáka návštevníkov sprevádzali, zabá- mické hry, v ktorých si žiaci ove- z Ľubiše, ktorého pomoc rodine s postihnutými deťmi si všimli spolužia ci a považujú to za oceneniahodné. Z množstva dobrých skutkov expertná skupina vybrala 30 do brožúry „Zapojte sa do detskej poroty“, ktorú rozoslala do viac ako 2 200 škôl. Deti môžu rozhodnúť o oceneniach v kategóriach Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad. Hlasovať môžu aj cez internet na adrese www.dcr.sk do 25. novembra. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 7. decembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V tomto roku môže účasť detí od zrodu súťaže pred 12 rokmi prekonať magickú hranicu milión. Oľga Valentová

Detský čin ro ka 2011

STRETNU TIE ČLE NIEK ÚNIE ŽIEN V JE SENNOM NA LA DE NÍ

S poéziou, svie ca mi a ra da mi

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 21. októbra zišli členky Únie žien na Sídlisku I. v Humennom, aby vzdali úctu svojím starším členkám. V úvode Melánia Bálintová predniesla báseň Phila Bosmansa „Jeseň života“, ktorou vniesla slávnostnú atmosféru. MUDr. Mária Onušková potom vácka skupina Riava pod vedeprednáškou ozrejmila význam by- ním Iriny Hajdučkovej a potom čo liniek a korenín v domácnosti Gabriela Durkotová gratulovala a pri predchádzaní a liečbe a odovzdala kytičky jubilantkám, Žiačky SOŠ obchodu a služieb v Humennom na Dni otvorených rôznych ochorení. O pohodu spoločne im zaspievali aj tradičné dverí predviedli svoju zručnosť aj pri vyrezávaní ovocia a zeleniny. a dobrú náladu sa postarala spe- „Živio!“ Prítomná bola aj Anna pová, predsedníčka okresnej HUMENSKÝ AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER RONDO V HOLANDSKU Ca organizácie ÚŽS, ktorá informovala o aktivitách a plánoch na budúci rok. Príjemnú atmosféru Akordeónový orchester Rondo s dirigentkou Janou Nemčíkovou sa 1. októbra vydal na znásobovala vkusná výzdoba cestu do holandského mesta Veghel. Základná umelecká škola v Humennom s tamojšou a prezentácia rôznych svietnikov, hudobnou školou udržuje družobné kontakty už 20 rokov, a návšteva je odpoveďou na sviečok a vôní, ktoré pripravila Simona Rebyová. Účastníčky sa minuloročnú návštevu holandského akordeónového orchestra Javes u nás. Hostitelia pripravili pre nás ne- na, koncert na hudobnej škole dené v krásnom prostredí plnom zhodli na želaní, aby takýchto prízabudnuteľný týždeň, plný výle- v Eindhovene, ktorá má úžasnú zelene, s jazierkami a umelými jemných jesenných stretnutí zažili Irena Mihalíková tov, ale aj koncertov. Absolvovali koncertnú sálu a vybavenie ako z rí- riekami útočili na všetky naše ešte veľa. sme koncerty na strednej škole še snov. Celodenný výlet do zábav- zmysly. Jedno môžeme ľutovať, že v Eindhovene a v krásnom domove ného parku Efteling si užili všetci, podobný park sa nepostaví v okolí dôchodcov, výlet v Amsterdame a každý si tam našiel atrakcie podľa Humenného. Posledný deň bol ná s plavbou na lodi, návštevu Dino - svojho gusta. Obrovské horské drá- ročný, pretože sme absolvovali parku v meste Boxtel, prehliadku hy, kolotoče, vyhliadková pagoda, koncert na vysokej škole v Tilburgu krajského mesta Hertogenbosch rozprávkové atrakcie, 3 D filmy, a potom nás čakal záverečný kona jeho nádhernej katedrály sv. Já- zaujímavé stavby, a to všetko zasa - cert v meste Heesvijk. Tam sa stretli ďalšie dva akordeónové orchestre Javes a Torkest a v nádhernej atmosfére predviedol svoj vynikajúci výkon aj náš orchester Rondo. V závere zaznela spoločná skladba Samba orchestrov Rondo a Javes, ale to už prítomní diváci stáli na nohách a neutíchajúcim potleskom ďakovali všetkým účinkujúcim. Dlhé bolo vzájomné lúčenie, ešte dlhšia cesta domov, no v našich srdciach ostala nádej, že sa nevidíme poslednýkrát. S vďakou spomíname na priateľov, ktorí pre nás pripravili tento nezaZo stretnutia členiek Únie žien budnuteľný týždeň v Holandsku. A ešte spoločná snímka, ktorá nám bude pripomínať Holandsko. Tatiana Griščíková v Humennom v rámci Mesiaca úcty.

Zážitky ako z ríše snov


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

NAD HROBAMI TÝCH, KTORÍ NÁS ČAKAJÚ UŽ VO VEČNOSTI

Bdieť zna me ná oča ká vať

- 31. 10. 2011

Vy čarme iným úsmev na tvá ri

Nadácia Orange už desiatykrát otvára charitatívny grantový program „Darujte Vianoce“, ktorý dáva príležitosť ľuďom s dobrým srdcom pomôcť Nevieteanidňa,anihodiny,hovoríJežiš,a presviedčanás vo vianočnom čase tým menej šťastným, opusteným, chorým, sociálne o tomajkaždodennáskúsenosť.Dennesav správachdozvedá- znevýhodneným. Prerozdelených v rámci grantu bude 40 tisíc Eur. me o toľkých náhlych úmrtiach, že už to berieme ako saDo programu sa môžu zapojiť čas pripraviť svoje projekty do mozrejmosť. Aj keď teoreticky pripúšťame, že naša najbližšia jednotlivci i skupiny, najdôleži- 17. novembra. Prvýkrát môžu sekunda môže byť posledná, v hĺbke duše dúfame, že máme tejším kritériom je, aby projekt darcovia prihlásiť projekt aj onlieštedosťčasumyslieťnasvojprechoddotranscendentálneho obsahovalajosobnývkladžiada- ne,nielenpoštou(Centrumprefiživota. Pravdepodobnosť náhlej smrti je síce dosť hrozivá, naj- teľa. Spríjemnime spolu Vianoce lantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratiistejšia istota je, že raz odídeme z tohto sveta. Žijeme v čase starým ľuďom, pacientom v ne- slava). Podporené projekty budú reklám, ktoré nám sľubujú vždy viac, ako je to reálne, a preto mocniciach, vyčarme úsmev na zverejnené2.decembra.V rámsme sa naučili brať ich s rezervou.Aj na život, ktorý príde po tvárach detí v detských domo- ci verejnej finančnej mobilnej tom pozemskom, existujú najrôznejšie „ponuky“. Od úplného voch, potešme ľudí bez strechy zbierkyv sietiOrangeSlovensko zániku cez nekonečný kolobeh prevteľovaní až po rozplynutie nad hlavou, urobme radosť rodi- môžu občania prispieť zaslaním v nirváne.NoJežišvysvetlil,žeposmrtnýživotjepodstatneiný nám v hmotnej núdzi. O výbere darcovskej sms–ky v hodnot e ako pozemský. Nikde vo Svätom písme nenájdeme taký opis rozhodneodbornákomisia,sumu 1 eur na číslo 828 do 31. devečnosti,ktorýbyuspokojilľudskúzvedavosť,aniveľkímysti- prerozdelí medzi najkrajšie cembra. Informácie o programe ci,ktorískúsiliblízkosťBoha,nevedelisprostredkovaťsvojzá- a najtvorivejšienápady,ktorébu- nájdu záujemci na webstránke žitok. Všetci bez rozdielu sme však pozvaní na stretnutie so dú najlepšie vystihovať podstatu www.nadaciaorange.sk. Stvoriteľom,pripravujmesatedanatúchvíľu„slampamiplný- programu.DarcoviaVianocmajú Tomáš Turčan mioleja“.Aksabudemestaraťo to,abyv násnezhaslosvetlo milosti,nemusímesaobávaťzatvorenýchdverí. ŠtefanOgurčák MESIAC ÚCTY K STARŠÍM OSLÁVIL AJ SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ V SNINE

Akti visti a bezpríspevko ví darco via

KultúrnestrediskopriObecnomúradev Koškovciachzorganizovalo výstavu fotografií – Koškovce včera a dnes. Výstava sa uskutočnila vďakapomociNárodnéhoprojektuKomPrax,kompetenciepreprax, ktorý realizuje Iuventa. Na príprave sa podieľala koškovská mládež a členkymiestnejZOÚniežienSlovenska.Nieslasav duchuspoznávaniatradíciíobcea jejobyvateľov.Dozvedelismesa,žev obcibola píla,kdesinašidedoviazarábalinachlieb,s čímsahralidetiv škôlke, že v Krosnej bol kaštieľ, v ktorom bývala aj dnes osemdesiatsedemročnáAnnaDudová,ktohrávalfutbalpredviacnežštyridsiatimi rokmi,i ktobolichfanúšikom.Ďakujemezakrásnepiesne,ktoréprezentovaliklientkyz Domovasociálnychslužiebv Jabloni,i folklórnej skupineTopoľz Topoľovky.Výstavasateraznachádzav čitárniobecnejknižnicev Koškovciach.Nasnímke:Ing.BeátaĎurčeková,Viera Makarováa ĽudmilaLeškovápriprezeranífotografií. MáriaBošková

Októbrové podujatie Úcta k starším, pre svojich bývalých najaktívnejších členov, dobrovoľných aktivistov a bezpríspevkových darcov krvi pripravilo v piatok 21. októbra aj vedenie Územného spolku SČK v Snine. Pozvaníčervenokrižiarisastretlina spomienkaminačinnosťv rámcihuslávnostnomposedenív spoločenskej manitných akcií, ktoré organizuje sáletunajšiehoDomuhumanity.Pre- ÚzSSČKa Domhumanity.(jj) javúctyvyjadriliajsamotnífunkcionári ÚzS SČK – riaditeľka Anna Pavlíkováa podpredsedníčkaspolku Ľubica Lattová. Medzi pozvanými bola napríklad dlhoročná pracovníčkaa spoluorganizátorkamnohých mládežníckych náučných a súťažných akcií MUDr. Biserka Kupčová, či 89–ročná Gizela Lipovská. Prítomní boli aj viceprimátorka a poslankyňa MsZ Ľubov Reháková,poslanecVÚCPSKa miestnyposlanecJozefSavka.V samotných príhovoroch odzneli aj slová vďaky a želaní dobrého zdravia. S milým kultúrnym programom vystúpili detičky s učiteľkami zo Súkromnej Materskej školy na Vihorlatskejulici,i skupinaSenioranky pri MO Jednoty dôchodcov Slovenska.Posedenievyvrcholiloodovzdaním upomienkových darčekov, slávnostnouvečeroua neformálnymi

V dňoch14.–16.októbrasauskutočnilovíkendovéstretnutienaZemplínskejšíravev rámciprojektu „Ochranaa poznanie“.Projektusazúčastniližiacirybárskehoa turistickéhokrúžkupracujúcehopodCentromvoľnéhočasuDúhav Humennom,ZŠs MŠnaPodskalke58,a žiacirybárskehokrúžkupriZŠPugačevovejv Humennom.ZameralismesanaspoznávanieZemplínskejšíravya jejblízkehookoliaformou turistickýchvychádzok,spoznávalismerôznedruhyrýba rybolovnétechniky,vrcholombolsamotnýlov rýb,v praxismesivyskúšali,akozaobchádzaťs úlovkamia akoichšetrnevrátiťspäťdovody.Veľký záujembolo súťažv loverýb,rovnakoo zaujímavúprednášku,kdesažiacidozvedelimnohozoživota rýba techníkichlovu.PoďakovaniepatrímestuHumenné,MOSRZv Humennom,ZŠs MŠPodskalka, Ing.FerdinandoviBalážovizoSRZRadaŽilina,akoajzúčastnenýmpedagógom. Mgr.NorbertKoscelník

RozprávkovájeseňzavítalaajdoZákladnej školy v Brekove prostredníctvom krásnych, a predovšetkým originálnychvýtvorovnašichžiakov. Jesenné inšpirácie hľadali v tohtoročnýchplodochsvojichzáhrada sadov.Navýstavkenechýbaliusmievavé tekvičky „halloweenky“, veselí tučniaciz Grónska,zelerovýpretekár F1,ježko–pichliačik,hrušiačik,jablčnica, mrkváčik, cibuliačik a podobne. S najoriginálnejšími nápadmi prišli žiačky – Natálka Sabolová, Paťka Gdovinová, sestry Mimka a Zuzka Bartkové, a Kristínka Michalková. Dievčatádostaliajmalúodmenu.Gratulujeme.Mgr.MarcelaKoscelníková


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 31.10.2011

Joz efBan áš:Čas ysamen ia,potkan ynie AutorbestsellerovIdiotiv politike,Zónanadšenia,ZastavteDubčeka!,Kód9,prichádzasostrhujúcimpríbehomSezónapotkanov.SpisovateľĽubošJuríko tomtorománenaobálkuknihyvýstižnenapísal,žeideo šokujúceodhaleniešpinavostínielenv politike.„Hercia politiciBanášovitlieskaťnebudú,myostatníáno.Možnopreto,ženepíšeo nás,“dodávaĽubošJurík.Časysamenia,potkanynie. Sa mot ný au tor Joz ef BAN ÁŠ dy chom bez okolkov do dá va: „Tí,ktor íodtot a(na snímke) o Se zó ne potka - litnéh orež im udos táv alinadpriem ernéplat y,tunov na pí sal: „Niktonem ápráv o zex ov é autá, prednostné byt y, tit uly, vyu žív ali súd iť svojho blížneh o, kým špec iálnesan at ór iá,výjazdnédoložk y,a popánekráč al v jeh o šľap ajách. Ani derež im usarýchlopas ov alizanajväčšíchbospis ov at eľ. Ten však má práv o, priam po- jovník ov prot i nem u. Ako niektor í herc i. A hevinnosť,pravd u,pok iaľjuvie,vyr ozpráv ať.Aby rečk y.Pocelýživ othrajú.Pom alyajsam iseb a. sa nez ab udlo. Aby o niekoľko rok ov neb oli Dobreplat en étvár erež im u.Jed enz nichpov eslušn ým i niekdajší podv odn íc i, a z niekdajších dal, že im kom un ist i ukradli tvár e. Akob y sa slušn ých urob ia podvodník ov. Pret o som nap í- tvár dala ukradnúť bez súhlas u majit eľ a. Vrasaltút oknih u.Jerek onštrukcioupríb eh ov,kto- via, že inak nem ohli. Mohli, ibaž e na to nem ali ré sa stali, a nap ís an á podľa hrdin ov, ktor í odv ah u.“ Ale na Štrompo vá, li te rárna kri tič ka naozaj žili, ba niektor í žijú pod nes. Hrdin ov o kni he po ve da la: „Sez ón a potkan ov nas tav ila skut očných a oneskor en ých.“ Ba náš jedným zop árhlod avcommor álnepasce…“

VOVYDAVATEĽSTVEIKARVYCHÁDZAROMÁNO ŠOKUJÚCICHODHALENIACHŠPINAVOSTÍNIELENV POLITIKE

Joz efBan áš pric hádzaso Sez ón oupotkan ov l Niejejednoduchésas vami stretnúť. Stále ste niekde na cestách. Kašmír, Dillí, Belehrad, Ukrajina, Paríž, Kodaň, Zürich,Frankfurt.Zbierateazda materiálnacestopis? – Mám tvorivý rytmus: leto – jeseň zbieranie materiálov, zima – jar: písanie. Po úspechu románu Kód 9 som sa rozhodol napísať jeho pokračovanie. Hrdinovia Kumari a Michal tentoraz nebudú putovať Tibetom, ale Kašmírom. Mal som šťastie a získal som tam mimoriadne zaujímavé informácie o kresťanoch, židoch a najmä o Kristovi. l Prezradíteaké? – Niečo budem publikovať časopisecky, ale čitateľ sa všetko dozvie v novom románe s názvom Kód 1. Bude to o tých častiach Ježišovho života, o kto rých evanjeliá mlčia. l Vášnovýrománsavoládosť záhadne a zvláštne Sezóna potkanov.Prečo?Čomápolitikaspoločnés hlodavcami? – Pažravosť, bezohľadnosť, mocenskú hierarchiu, vychytralosť, pretvárku, nedôveru. Potkany tiež nemajú radi, keď si na nich niekto posvieti… Samozrejme nehádžem všetkých politikov do jedného vreca, ale politika je ako vír, sťahuje

Autorbestsellerovprekvapujenovým,strhujúcimpríbehomSezónapotkanovs podtitulomČasysamenia,potkanynie. Šuškása, žev knihesamôžucelkompokojnenájsťznámiľudia.Herci,politici…Čijetonaozajtak,smesaopýtalipriamoJozefaBanáša. vás ku dnu a vy si to nechcete pri- a svojim deťom do očí. Nebol som pustiť. Až keď jedného dňa zistíte, žiadny hrdina, tak ako nimi neboli ani tí, o ktorých píšem, ibaže oni že kamaráti od vás bočia. l Prečo máte potrebu sa vra- sa dnes tvária, že nimi boli. Od mojej prvej knihy Idioti v politike až caťdominulosti? – Pretože o nej píšu tí, ktorí ju po Kód 9 ma vždy niekto súdi. Len nezažili. Čím sme ďalej od povs- by už bolo načase, keby moji tania, tým je viac partizánov, čím sudcovia vystúpili z bezpečia anosme ďalej od Novembra 1989, nymných internetových úkrytov. tým je viac disidentov, ktorým sa Oproti tým desiatkam tisícov, ktorí oficiálne životopisy začínajú ro- mi rozumejú sú však moji sudcokom 1990. Títo ľudia podvádzajú via bezvýznamnou menšinou. a málokto si trúfne sa im postaviť, Skúsenosť mi však hovorí, že tí, lebo ho hneď osočia. Nastúpila ktorých sa moje romány týkajú, nová generácia novinárov, ktorí mlčia, aby zbytočne na seba za socializmu nežili, a preto ani neupozorňovali. l Spisovateľ Ľuboš Jurík sa nevedia na túto tému klásť kvalifikované otázky. Tak im niekdajší vyjadril, že v Sezóne potkanov neslušní nahovoria, že boli slušní ide o šokujúce odhalenie špia oni im to „zožerú“, pretože sluš- navostínielenv politike… ní mlčia. Nie som slušný, a preto – Ľuboš sa pohyboval podobne ako ja v najvyššej slovenskej ponemlčím. l Myslíte si, že práve vy ste litike a rovnako ako ja z nej bol ten,ktorýmáprávosúdiť?Ne- odídený. Asi vie o čom hovorí… l Vraj sa v Sezóne potkanov bojítesa,žebudúsúdiťajvás? – Nemám právo súdiť, ale ako môžu celkom pokojne nájsť spisovateľ mám povinnosť hovoriť známi ľudia. Nejde teda o ropravdu. Drvivá väčšina z nás za mánovúfikciu? starého režimu kľučkovala tak, – Je to románová fikcia s dokuaby sme sa mohli pozrieť sebe mentárnymi prvkami, vystupujú

tam aj reálne postavy, takže znalý a pozorný čitateľ v románových postavách odhalí zopár verejne známych postáv a situácií. l Podľa vyjadrení niektorých ľudísavrajneserietea tnetedo živého. Aspoň to tvrdí básnik a textár Juraj Soviar, ktorý na margo Sezóny potkanov napísal,žepojejprečítaníbudezopár ľudí ťažko spávať. Vy naozaj chcete spôsobovať ľuďomnespavosť? – Juraj napísal, že možno budem ťažko spávať aj ja… Ľubo Feldek sa ma po vyjdení knihy Idioti v politike spýtal, koľkých som tou knihou nahneval. „Asi nikoho“ odvetil som. „Tak načo si to potom písal?“ dodal. Doposiaľ som každou mojou knihou vzbudil viac či menej prudké debaty a verím, že tomu bude tak aj v prípade Sezóny potkanov. Inak nemalo zmysel ju písať.

Súť ažo triknih y

Napíštenám,kedya s kýmbol spisovateľJozefBanášposlednýkrátv našomregióne?Máme namysliminulotýždňovúbesedu. Odpovede čakáme v redakciidokoncatýždňa.

Predstav uj em eaut or a

Spisovateľ Jozef Banáš zavítal do nášho regiónu na pozvanie VierkyČurmovej.Nasnímkes porotcamiVčielky–súťažepoézie prepredškolákovv Centrevoľnéhočasuv Humennom.

JozefBanáš(62) vyštudoval zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, bol topmanažérom, diplomatom a politikom – poslancom NR SR, PZ Rady Európy a ako prvý Slovák v histórii viceprezidentom Parlamentného zhromaždenia NATO. Napísal viac ako dvesto komentárov, glos, esejí, štyri televízne inscenácie, scenár k filmu Začiatoksezóny, tri divadelné komédie (z ktorých Nocommentžala úspechy v hviezdnom zložení Jaro Filip, Stano Radič, Miro Noga, Štefan Skrúcaný, Rasťo Piško) a kníh: Idioti v politike (2007, vyšlo v štyroch vydaniach), Zóna nadšenia (2008, kniha roka 2008 v ankete čitateľov Knižnej revue), Zastavte Dubčeka!(2009, výročná cena SC PEN), Kód9(2010). Autor ovláda päť jazykov, čo mu umožnilo prezentovať svoje knihy v Španielsku, Slovinsku, na Ukrajine, v Česku, Nemecku, Dánsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a Francúzsku. Jozef Banáš žije v Bratislave, je členom Spolku slovenských spisovateľov, prestížneho pezinského PI Klubu a podpredsedom slovenského PEN centra. Manželka Mária je výtvarníčka. Je otcom dcér Márie, Adely a dedom vnučky Natali. StranupripravilaMáriaLešková


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

- 31. 10. 2011

Plamienok za padlých

PhDr. Radoslav Turík, RNDr. Monika Onufráková a Mgr. Martin Drobňák na prezentácii projektu Pramene našej minulosti na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom l Dominik Burcin, študent tretieho ročníka gymnázia, ktorý sa podieľal na tvorbe webového portálu www.regionalnedejiny.sk.

Z PRE ZENTÁ CIE WE BO VÉ HO POR TÁ LU WWW.RE GIO NALNE DE JI NY.SK

Pramene našej minulosti

Klub vojenskej histórie Beskydy prezentáciou na Gymnáziu arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom 25. októbra uviedol do života portál venovaný regionálnej histórii – www.regionalnedejiny.sk Jedným z cieľov Klu bu vo - tou ponúkajú bez komentárov jekte s členmi KVH Bes ky dy jenskej histórie Beskydy, ktorý historikov. Databáza pozostáva- spo lu pra co va li aj štu denti hu sa venuje nielen obnove vojen- jú ca z archá lií, kro ník, ko - menské ho gym ná zia. Mož nos ských cintorínov, je aj, ako uvie- rešpondencií, spomienok, či fo- ti we bo vej stra ny pre zen to val dol PhDr. Radoslav Turík, popu - tografií, je prístupná pre pedagó- Mgr. Mar tin Drobňák, podľa larizácia histórie, najmä skúma- gov, ktorí môžu vyučovať dejepis kto ré ho po skú se nostiach nie a záchrana zvyškov regio - pú ta vejšie, a pre štu dentov s návštevnosťou elektronického nálnych dejín, ktoré boli dlhé poslúži ako cenný zdroj. Zároveň časopisu KVH Beskydy, do tejto ro ky za ne dbá va né. Čle no via sa aj široká verejnosť, zaujíma- webovej databázy budú môcť ľuKVH Beskydy sa vďaka výsku- júca sa o dejiny, môže dozvedieť dia prispievať aj dobovými matemom v archívoch doma i v za- viac najmä o udalostiach spája- riálmi, spomienkami, rozhovormi hra ni čí do sta li k hod not ným júcich sa s prvou a druhou sveto- či krátkymi videami. Pedagógoinformáciám, ktoré aj touto ces- vou vojnou v regióne. Na pro- via databázu regionálnych dejín žu využiť aj ako výzvu pre BÝVALÍ ZAMESTNANCI SOŠ TECHNICKEJ V HUMENNOM OPÄŤ V ŠKOLE mô žiakov, aby sa našimi dejinami zaoberali, a motiváciu, aby hľadali dokumenty a zaznamenali Na pozvanie ZO OZPŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole spomienky svojich starých, či technickej v Humennom a vedenia školy zavítali bývalí zamestnanci prarodičov. Projekt vznikol vďaškoly opäť do priestorov, kde strávili značnú časť svojho aktívneho ka podpore Nadácie Orange. pracovného života výchovou a vzdelávaním mladej generácie. Anna Šimkuličová V srdečnej atmosfére tridsia- najmä na odbornej úrovni. Zostal tichdeviatich dôchodcov sa spomí- po nich kus dobrej práce, ich prí- XXI. FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE nalo na roky strávené v Odbornom nos k rozvoju školy nie je zaučilišti pri n. p. Chemko Strážske, nedbateľný. Každý z nich sa svoneskôr na Strednom odbornom jím dielom pričinil o to, že škola V Dome kultúry v Snine v nedeučilišti chemickom, Strednej prie- vstúpila do novej päťdesiatročnice ľu 6. novembra o 14. hod. sa myselnej škole, či Združenej svojej existencie úspešne. uskutoční 21. festival duchovnej strednej škole. Spolu so svojimi Stretnutie s našimi dôchodcami, piesne za účas ti 8 do má cich hostiteľmi, terajšími zamestnanca- už šieste v poradí, sa koná každo- a 4 zahraničných sakrálnych mi humenskej SOŠ technickej de- ročne v jeseni v rámci akcií, ktoré zborov, niektoré z nich sa už batovali, hodnotili, porovnávali vte- škola organizuje v Mesiaci úcty v sobotu predstavia aj v okolitých dajší i súčasný stav v školstve, k starším. Mgr. Andrea Drábová obciach. Hlavným orga ni zá to rom podujatia zameraného na rozví ja nie kresťanských ná rodných tradícií je Ústredná rada ZRUS. (ga)

Zostal po nich kus dob rej prá ce

V du chu tra dí cií

Znovu medzi svojimi na SOŠ Technickej v Humennom. Na hornej snímke Anna Dubásová, Anna Lapšanská a Ing. Albert Lapšanský. Na snímke vpravo: Jozef Kremnický – bývalý hospodár školy, Ing. František Krupa – bývalý riaditeľ školy a Michal Dubás – bývalý hlavný majster odbornej výchovy chemických odborov.

Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi aj tohto roku vyzývajú pozostalých vojakov, predstaviteľov cirkví a verejného života, osobnosti, vojakov, mimovládne organizácie, dôchodcov, študentov i žiakov k tomu, aby 1. novembra o 16.30 hod. zapálením sviec sa pripojili k spoločnému spomínaniu na padlých vojakov. Sviece možno zapáliť na hroboch vojakov, na vojenských cintorínoch, pri pamätníkoch, ale aj v oknách obytných domov, či zariadení. Týmito sviecami v spoločnej Európe spoločne spomíname. Našim cieľom je, aby dnešná i budúce generácie považovali za dôležité pripomínať si osudy a pamiatku našich dedov a pradedov, ktorí obetovali svoje životy na bojiskách. Prosíme tých, ktorí na hroboch vojakov zapália sviece a môžu to aj odfotiť, aby poslali snímku na www.kvhbeskydy.sk. Mgr. Martin Drobňák

HUMENSKÍ DÔCHODCOVIA NA POTULKÁCH

Spoznávali Bardejov a okolie

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná a Okresná organizácia v Humennom, pre svojich členov ZO zorganizovala 17. októbra poznávací zájazd do Bardejova a Bardejovských kúpeľov. Na mieste nás čakala predsedníčka OO JDS v Bardejove, Mgr. Anna Petričová s hospodárkou Máriou Klepáčovou. Sprevádzali nás po najzaujímavejších miestach, navštívili sme Šarišské múzeum, kde sme sa dozvedeli o histórii mesta a jeho pamiatkach, prechádzkovým krokom sme prešli okolo hradieb mesta. V Bardejovských kúpeľoch sme navštívili skanzen, múzeum so zbierkou národného umenia a archi tektonickej kultúry Východného Slo venska pod holým nebom. Pri ceste domov sme navštívili Harvartov, ktorý v súťaži Dedina roka 2011 obsadil 3. miesto. Po návšteve 600–ročného dreveného kostolíka, kde sa ešte aj dnes konajú bohoslužby a uzatvárajú manželstvá, zástupcovia ZO JDS v Harvatove (Mgr. Ružena Prikolová a Anna Krikolová) pozvali nás na príjemné posedenie v informačnom stredisku. Ďakujeme za ochotu menovaným zástupcom za spríjemnenie nášho pobytu na krásnych miestach. JUDr. František Komora


10 - POD VIHORLAT OM -

ÚS ObFZ 16 - 11/12 Sprá vy zo za sadnu tia Ra dy ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk l Výkonný výbor: l žiada futbalové kluby I. triedy dospelých doručiť kópiu videozáznamu (DVD) zo všetkých stretnutí 13. a 14. kola v príslušnom týždni, do stredy do 14.00 hod. na ObFZ Humenné; l žiada futbalové kluby ObFZ Humenné zaslať e–mailom (v súbore jpg): znak FK, foto futbalového ihriska, foto šatne, tribúny a foto jednotlivých družstiev, ktoré budú uverejnené na webovej stránke ObFZ Humenné. l Športo vo–technická komisia l schvaľuje výsledky 12. kola I. a II. triedy dospelých, dosiahnuté na HP (mimo stretnutia Hažín n/Cir. – N. Sitnica, chýba zápis R – Vojtko); l schvaľuje (nariaďuje) tieto zmeny termí nov, miesta stretnu tí a ÚHČ: I. trieda muži, 14. kolo: Borov – V. Sitnica sa odohrá 6. 11. 2011 (nedeľa) o 11.00 hod. na ihrisku v Borove (vzáj. dohoda); l berie na vedomie list TJ Koškovce. l Komisia mládeže: l schvaľuje: výsledok 9. kola I. trieda dorast Radvaň n/L. – Koškovce dosiahnutý na HP; l žiada TJ Druž stevník Radvaň n/L. doložiť doklad o úhrade 4 € (žiadosť o zmenu stretnutia) do 1. novembra 2011. l Disciplinárna komisia: l ne podmienečný trest zastavenia činnosti od 24. októbra 2011 a/ na 1 súť. stretnutie (po 4 ŽK): Peter Kopáč (OFK Hažín n/Cir.), Miroslav Sabo (TJ Koškovce), Marián Tkáč (TJ Družstevník Oľka) – všetci DP 1/13/5a; b/ na 1 súť. stretnutie: Dávid Kyslan (TJ Družstevník Lieskovec) – DP 1/5a; l vyhovuje žiadosti o odpustenie zvyšku trestu pre: Lukáš Keresteš (TJ Družstevník Oľka), Tomáš Račko (TJ Družstevník Dlhé n/Cir.); l finančné pokuty a poplatky: 20 € – TJ Roma Podskalka Humenné (nedostatočná ÚS, vniknutie diváka na HP), 5 € – TJ Prevádzkar V. Sitnica (zmena ÚHČ), 70 € – FC Borov (nedostatočná ÚS + nariaďuje zvýšenie ÚS na 10 členov do konca súť. ročníka 2011/2012); l trestá od 31. októbra 2011 zastavením činnosti TJ Družstevník Lieskovec (nedoplnenie súť. vkladu, resp. nedoručenie dokladu o jeho zaplatení DK ObFZ); l trestá DZ ObFZ – Ing. Jána Bobera zastavením činnosti na 8 me siacov nepodmienečne (zamlčanie skutočnosti v stretnutí, DP 3/5); l tres tá Alexandra Černegu st. (FC Borov) zákazom zdržiavať sa v priestoroch vyhradených pre rozhodcov a delegá -

ŠPORT

tov do konca súť. ročníka 2011/2012; l žiada o doplnenie súť. vkladu: 35 € – TJ Roma Podskalka Humenné, 35 € – OFK Hažín n/Cir., 80 € – FC Borov. Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. l Komisia rozhodcov: l žiada R a DZ VsFZ, aby si vyzdvihli na sekretariáte ObFZ Humenné „Pravidlá futbalu“ (5 €) dňa 3. novembra 2011 (štvrtok) od 10.00 – 13.30 hod. (R – Bajcura, Bogdan, Metyľ, Ruščanský, Vojtko, DZ – M. Tkáč); l oznamuje, že zasadnutie KR bude 2. novembra 2011 (streda) o 15.00 hod.; l žiada R ObFZ o zaslanie zápisov zo stretnutí hneď v prvý pracovný deň (po stretnutí) doporučenou poštou (1. triedou) alebo zaniesť osobne do stredy (2. 11. 2011) na ObFZ Humenné; l oznamuje, že 2. novembra 2011 o 15.30 hod. sa uskutoční pracovný seminár R na ObFZ Humenné. Seminára sa zúčastnia: Behún, Džujko, Ginda, Guba, I. Harajbič, M. Harajbič, Havriško, M. Holp, Hrib, Minďák, Palasiewicz, Skalka, Sovič; l predvoláva na svoje zasadnutie dňa 2. novembra 2011 o 15.30 hod.: R – Kuľha, DZ – Bober; l berie na vedomie ospravedlnenie: R – Andreško (od 21. 10. 2011 do prihlásenia), DZ – Barnišin (29. 10. 2011). DELEGÁCIA R a DZ: l I. trieda dospelí, 14. kolo – nedeľa 6. novembra 2011 o 11.00 hod.: Borov – V. Sitnica (Ferko – Guba, Petruňo, DZ Groško), o 13.30 hod.: Ptičie – Mod ra n/Cir. (Gajdoš – Džujko, Behún, DZ Polovka), Ohradzany – Ľubiša (Fecura – Jakubov, D. Holp, DZ Bolinger), Kochanovce – Zubné (Kucer – Zadražný, Chrin, DZ Josay), Ulič – FK Humenné (Skalka – Palasiewicz, Mich. Hrib, DZ Klič), Ladičkovce – Oľka (Ferčák – Ginda, Havrilko, DZ Kovalik), Kamenica n/Cir. – Dlhé n/Cir. (Makar – M. Harajbič, M. Holp, DZ I. Čerevka). l II. trieda dospelí, 14. kolo – sobota 5. novembra 2011 o 13.30 hod.: Vydraň – Koškovce (Petruňo – Džujko, DZ Ryšák), nedeľa 6. no vembra 2011 o 13.30 hod.: Volica – Hankovce (Tkáč – Ferko, DZ Mik. Hrib), Papín – Kr. Brod (Buchlák – Guba, DZ Barnišin), Z. Hámre – Lu kačovce (I. Harajbič – Havriško, DZ Dzido), Rokytov – Hažín n/Cir. (Pro kopčák – Sovič, DZ Čopák), Lieskovec – Brekov (Firkaľ, DZ Lenčiš), N. Sitni ca – Podskalka (Varga – Minďák, DZ Parnica). ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DZ: Dlhé n/Cir. – Ptičie (AR 1 – Chrin za Andreška), Kamenica n/Cir. – Borov (AR 2 – D. Holp), Roky tov – Lukačovce (DZ Barnišin za Bo lingera), Vydraň – Podskalka (DZ Bolinger za Barnišina). Ten to priestor má vyhra de ný ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

- 31. 10. 2011

Športováhalav Humennomboladejiskom1.kolažiackejligyvýchodv karate,ktoré zorganizovaliCVČDúhaa TJSláviaCVČDúhaHumenné.Našinajlepšíl kata: 2.DominikaKarchová(kadetka),3.ErikSoták(st.žiak)lkumite: 2.AdriánBocko(5–7r.),3.Adam Magdžiak(8–9r.do30kg),3.TomášDrogda(8–9r.nad30kg),3.OlegBlicha(10–11r.do 35kg),2.RomanKačur(10–11r.nad47kg),3.MartinSinaj(12–13r.nad50kg),2.DominikaKarchová(14–15r.nad50kg).Ajtoutocestouďakujemesponzorom.(bj)

Kam za športom BASKETBAL

l II. li ga mu ži – 6. ko lo, so bo ta 5. novembra 2011 o 17.00 hod.: 1. BK Humenné – Abovia Košice (ŠH), Michalovce – BK M–Basket Humenné.

FUTBAL

l Majstrovstvá regiónu – 16. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 13.30 hod.: N. Hrušov – 1. HFC Humenné, Giraltovce – Snina. l IV. liga muži – 16. kolo, nede ľa 6. novembra 2011 o 13.30 hod.: Medzilaborce – Ľubotice, Pakostov – Hanušovce, Kračúnovce – Jasenov. l V. li ga mu ži – 14. ko lo, ne de ľa 6. novembra 2011 o 13.30 hod.: Stakčín – Seč. Polianka, Kalnište – Ubľa, Zámutov – Belá n/Cir., Hrabovčík – Vechec, V. Žipov – Radvaň n/L., Soľ – Čierne, Udavské – Košarovce. l II. liga dorast (st. a ml.) – 15. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 11.00 a 13.15 hod.: 1. HFC Humenné – Martin. l III. liga dorast (st. a ml.) – 14. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 10.00 a 12.15 hod.: Snina – KAC Košice. l IV. liga dorast – 14. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 10.00 hod.: Hrabovčík – Ptičie, Svidník – Kochanovce, o 13.30 hod.: Papín – Kamenica n/Cir., Medzilaborce – Jasenov, Kračúnovce – Belá n/Cir., o 14.00 hod.: Stakčín – Bystré. Dlhé n/Cir. má voľno. l I. liga žiaci (U 15 a U 14) – 13. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 10.00 a 12.00 hod.: 1. HFC Humenné – Rožňava, KAC Košice – Snina. l I. liga žiaci (U 13 a U 12) – 14. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 9.00 a 10.45 hod.: 1. HFC Humenné – Snina. l II. liga žiaci (st. a ml.) – 14. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Medzilaborce – Ľubotice. l I. liga ženy (žiačky) – 9. kolo, so bota 5. novembra 2011 o 13.30 (11.45) hod.: Štich Humenné – Dúbravka (pri Mlyne), Pakostov – Topoľčany (Koš. N. Ves).

HOKEJ

l II. liga muži – 6. kolo, utorok 1. novembra 2011 o 17.00 hod.: HK Warriors – R. Sobota, 7. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 17.30 hod.: Gelnica – HK Warriors.

l I. liga juniori – 13. kolo, sobota 5. novembra 2011 o 14.00 hod.: MHK Humenné – Michalovce, 14. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 10.30 hod.: Michalovce – MHK Humenné. l Žiaci, 8. a 6. roč. ŠHT – nadstavba, sobota 5. novembra 2011 o 9.00 a 11.00 hod.: MHK Humenné – Bardejov.

STOLNÝ TENIS

l II. liga muži – 4. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 10.00 hod.: Slov. Ves – Udavské, o 15.00 hod.: St. Ľubovňa B – Udavské. l III. liga muži – 5. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 10.00 hod.: ŠKST Hu menné B – Bardejov B, Snina A – ŠKP Prešov B, Belá n/Cir. – Snina B, Stropkov – Brezovica, Vranov C – Svidník B, Vranov B – Šar. Michaľany B. l IV. liga muži – 5. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 o 10.00 hod.: Belá n/Cir. B – Snina C, Košarovce – Medzilaborce, Jabloň – Jasenov, Z. Hámre – Kamenica n/Cir., o 14.00 hod.: Vranov D – Čierne, Vranov E – Tecák Vranov. l V. li ga mu ži – 3. ko lo, so bo ta 5. novembra 2011 o 17.00 hod.: Snina D – Kamienka, Belá n/Cir. C – Ka menica n/Cir. B, Košarovce B – Klampo Hažín n/Cir., nedeľa 6. novembra 2011 o 14.00 hod.: Kolonica – Lieskovec. Myslina má voľno. l VI. li ga mu ži – 3. ko lo, so bo ta 5. novembra 2011 o 16.00 hod.: Stakčín – SOŠT Humenné, nedeľa 6. novembra 2011 o 14.00 hod.: Jabloň B – Kochanovce, o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Klampo Hažín n/Cir. B, o 17.00 hod.: Kamienka B – RedMills Ptičie. Hrabovec n/L. má voľno.

VOLEJBAL

l MEVZA – 5. kolo, štvrtok 3. novembra 2011 o 17.00 hod.: Zahreb – Chemes Humenné. l I. liga muži (sk. východ) – 4. kolo, sobota 5. novembra 2011 od 11.00 hod.: Vranov – Chemes Humenné B (dvojzápas). l I. liga juniori – 4. kolo, sobota 5. novembra 2011 od 11.00 hod.: St. Ľubovňa – Chemes Humenné (dvojzápas). l I. liga (sk. východ) žiaci – 1. kolo, sobota 5. novembra 2011 od 11.00 hod.: Chemes Humenné A – Chemes Humenné B (dvojzápas, ZŠ Laborecká). l Zemplínska liga muži – 3. kolo, nedeľa 6. novembra 2011 od 11.00 hod.: Sokol Humenné – Michalovce (dvojzápas, ZŠ SNP 1).


11 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 31.10.2011

DORASTENCIA ŽIACIO BODY l IV. LIGA dorast, 13. kolo: Medzilaborce– Kamenican/Cir.4:1(1:0),góly: Kolesár 2, M. Kuruc, J. Demeter – R. Čabák. MŠK Spartak: Vodilka – Kandričák, Petruňo, Gič, M. Demeter, Bega, Rusinko, M. Kuruc, Grib, R. Ciganik, Kolesár (J. Kuruc, Skysľak, M. Ciganik, J. Demeter). Tréner: J. Hrišo. FK: Dobda – Koc, Babjak, Harvanik, Mažerik, Kyslan, R. Čabák, Ihnát, Pecha, Daňo, Gaľa (M. Čabák, Sojčák). Tréner: M. Ihnát. Svidník–Jasenov3:1(2:0),gól: Mikula. FK TJ: Lenger – Rada, Horvát, Bačovčin, Karpeľ (Marek Friga – Lakatoš), Porvazník, Mikula, Mastiľák, Maroš Friga (Čabák), Harakaľ (Bončík), Polák. Tréner: P. Kovalík. Stakčín – Belá n/Cir. 1:1 (1:1), góly: R. Iskajc – Nacko. OFK Agrifop: Peťo – Bajza, Telehanič, Hančak, Leňko – Dzemjan, M. Iskajc, Legemza, Adamek – R. Iskajc, Kalanin. Tréner: F. Kurinčák. TJ Slovan: Ma. Diňa – Nacko, Burík, Škutka, Karľa – J. Marinič, M. Marinič, Gnip, Kudravý – Bednár, Lojan (Haburaj, Hašuľ). Tréner: P. Hišem. Kračúnovce–Ptičie1:2(1:1),góly: 22. a 77. L. Metiľ. TJ Ptava NV: Matúš Tkáčik – Vaško, Antolčík, Sidor, V. Lancoš – Hudák, Tomovčík, Fic, S. Lancoš – L. Metiľ, Palenčár (M. Rujak, D. Rujak). Tréner: Ľ. Repko. Papín–Dlhén/Cir.2:3(1:2),góly: Mi. Horodník 2 – L. Burík 2, M. Krivjančin. Papín: T. Melničák – M. Ondica, T. Švab, J. Horodník, F. Piroščák, Michal Macko, R. Danko, Tadeáš Ondica, Mi. Horodník, Timotej Ondica, R. Andrejčík (M. Gabriš, I. Gabrik, P. Gabriš). Tréner: M. Horodník. Dlhé: F. Harmanský – P. Milčík, J. Gazda, M. Burda, J. Bednár, M. Krivjančin, P. Krivjanský, M. Kováč, J. Gutter, L. Burík, T. Krivjančin (M. Čopík, D. Polačko). Tréner: V. Fencák. Hrabovčík–Kochanovce3:1 (2:0),gól: Michal Macko. FKO: Havrilko – Karabinčík, Dzurko, Čerevka, Michal Macko, Rabajda, Uram, Porochnavý, Kozák, Králik, Štofej (T. Metiľ, Gajdoš). Tré ner: I. Harajbič. Bystrémalo voľno. Hrabovčík 12 8 3 1 28:8 27 Medzilaborce 12 8 2 2 33:14 26 Jasenov 12 7 1 4 32:22 22 Svidník 12 6 3 3 33:26 21 Ptičie 12 6 2 4 32:19 20 Bystré 12 6 1 5 28:23 19 Kračúnovce 12 6 1 5 19:16 19 Belán/Cir. 12 5 3 4 20:19 18 Kamenican/Cir. 12 5 0 7 20:19 15 Kochanovce 12 4 2 6 23:31 14 Stakčín 12 2 2 8 17:40 8 Dlhén/Cir. 12 2 1 9 13:36 7 Papín 12 1 3 8 19:44 6 l I. TRIEDA dorast, dohrávka 9. kola: Radvaňn/L.–Koškovce0:6. Udavské 7 6 0 1 29:11 18 Ľubiša 7 6 0 1 23:10 18 Modran/Cir. 7 5 0 2 24:9 15 Koškovce 7 3 0 4 25:16 9 Pakostov 7 3 0 4 13:26 9 Zubné 7 2 0 5 12:24 6 Ladičkovce 7 1 1 5 14:26 4 Radvaňn/L. 7 1 1 5 5:23 4 l I. LIGA žiaci, (U 15), 12. kolo: Trebišov –1.HFCHumenné2:0(1:0).1. HFC: Ja kubov – D. Krajník, L. Krajník, Harvilčák, Szilvási – Kalina, Ľaľuš, T. Lukáč, Zlacký – Halajčík, Lojka. Tréner: A. Čirák. Snina –Vranov4:0(3:0),góly: Hreha 2, Habu raj, Kepič. MFK: Janko (Gnip) – Nízky, Halagan, Ľoch, Dzurko – Cur, Hreha, Budi, Haburaj – Kepič, Kira (Koc, I. Lukáč). Tréner: M. Hunčár. l Poprad – Prešov 0:4, MFK Košice – Stropkov 3:0, Bardejov – Sp. N. Ves 2:1, Rožňava – Michalovce 1:0, Lipany – KAC Košice 3:0. Prešov 12 11 1 0 51:6 34 Michalovce 12 10 1 1 45:6 31 MFKKošice 12 9 2 1 28:5 29

Trebišov 12 8 1 3 28:13 25 Snina 12 6 3 3 22:16 21 Bardejov 12 6 1 5 22:21 19 Stropkov 12 4 3 5 19:17 15 Vranov 12 4 2 6 19:37 14 Rožňava 12 3 4 5 9:26 13 Sp.N.Ves 12 3 3 6 18:22 12 Humenné 12 3 1 8 11:26 10 Poprad 12 2 1 9 12:27 7 Lipany 12 2 0 10 11:43 6 KACKošice 12 1 1 10 8:38 4 l žiaci (U 14), 12. kolo: Trebišov– 1. HFC Humenné 1:2 (1:1), góly: Harakaľ, Roško. 1. HFC: Ruščák – Surničin, V. Kuľha, P. Kuľha, D. Cholp – Goroľ, Roško, V. Lukáč, Baník – Čura, Harakaľ (Kalanin, Sivý). Tréner: M. Tongeľ. Snina – Vranov 1:1(1:0),gól: Mackaľ. MFK: Železník – Pitlanič, Juhás, L. Čopík, E. Harvan – Vasko, Svistun – Dzuba, Semjon, Kohút – Mackaľ (Žiga, Danko, Marinič, Kochanik). Tréner: M. Harvan. l žiaci, (U 13), 13. kolo: 1.HFCHumenné – Bardejov 1:5 (1:3), gól: Marcin. 1. HFC: Cholp – D. Stašák, Jevič, Višnaj, Š. Reby, Řeřicha, Pankovčin, Bočko, Marcin, M. Stašák, Dzuba, Brečka, Čura. Tréner: J. Štafura. Snina – St. Ľubovňa 0:8 (0:2). MFK: Dolanský – B. Roman, Kirňák, Lajtár, Mesároš, Širgeľ, Ondika, Gnip, Ondik, Cima, Staroň, Piteľ, Maťovka, Bednárik, Holub. Tréner: V. Kochan. l žiaci (U 12), 13. kolo: 1. HFC Humenné – Bardejov 3:2 (1:1), góly: Matta 2, Vrblovský. 1. HFC: Krídla – Matta, Maroš Jakubov, Šuľak, Tamáš, Sitarčík, Karnaj, Vrblovský, Jenčík (Salanci, Kurej). Tréner: V. Mandula. Snina –St.Ľubovňa2:0(1:0),góly: Plevka, J. Lukáč. MFK: Timko – P. Roman, Holovka, Leňo, Husťak, M. Plevka, Šteňo, Kozej, J. Lukáč, Barlottini, Ptáček, Vološin, Červeňák, Pašek. Tréner: Š. Miško. l II. LIGA žiaci, 13. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Sabinov 0:0. MŠK Spartak: Žulevič – Lazorčík, Galan, Styrčák, Lisý – Sopko, Slíž, Demeter st., Čikovský – Šepták, Ščerba (M. Varecha). Tréner: P. Lukačik. MLADŠÍ: Medzilaborce – Sabinov 1:6 (0:4), gól: Olah. MŠK Spartak: Macko – Mikita, Rohač, Bučkanič, Muskurišin – Šimko, Sekela, G. Lukačik ml., V. Varecha – Višňovský, Veliký (Dimun, Demeter ml., Olah). Tréner: G. Lukačik.

V 2. ko le oblastnej VI. li gy stolné ho te ni su sa stretli dva ja no vá či ko via – TTC Ko cha novce a TJ Druž stev ník Hra bo vec nad La borcom. Je po te šu jú ce, že obe ob ce v tom to sú ťažnom roč ní ku ob no vi li činnosť stolno te ni so vých oddie lov. Aj tou to ces tou ďa ku jem pingpongo vým nadšencom a sponzo rom, kto rí po šiestich, resp. ôsmich ro koch po moh li opäť sprístupniť ten to krásny šport. Na snímke zľa va (v popre dí Ko cha novča nia, vza du Hra bovča nia): Mi ro slav Po rochna vý, Pa vol Du da st., Sta ni slav Demčák, Sta ni slav Hromňák, Edo Demčák ml., Šte fan Greš, Edu ard Demčák st., Fran ti šek Forró a Pa vol Du da ml. (mp)

ZEMPLÍNSKALIGAVOVOLEJBALE ŠKOriona obecBelánadCirochou l 1. ko lo: VKSok olHum enné– V. Kap uš an y B 3:0 (12,15,16) a 3:0 (9,14,12). Úvodný dvojzá pas sa odohrá val podľa predpokla dov, sú per skon čil posledný v mi nu lej se zó ne. Pre do má cich to bo lo prí jemné ro zohra tie sa na úvod se zó ny a vhod ná prípra va pred medzi ná rodným turna jom v bielo ruskom Breste. VK So kol: Škovranko, Cha lúpka, Havriško, Ha žinčák, Horňák, Savka nič, Ba čovčin.

VOLEJBALOVÝSERVIS

pripríležitosti40.výročia stolného tenisu v Belej nad Cirochou pozývajú registrovaných aj nere gistrovaných hráčov (dospelí i žiaci) na stolnotenisový turnaj, v sobotu 5. novembra od 14–tej hod. v telocvični Cirkevnej ZŠ.

PRVÁHOKEJOVÁLIGA,JUNIORI l Prešov – MHK Humenné 6:1 (1:0,1:1,4:0), gól: 22. A. Fedorko. Strely: 56:14, pres.: 1:0, oslab.: 1:0. MHK: J. Hoferica – R. Kačurik, M. Kukľa, V. Fedič, G. Vanyo – D. Kopec, L. Griger, V. Štefanik, T. Mišenko, A. Fedorko, M. Petrišák, A. Gavaľa. l Ružomberok – MHK Humenné 14:0(3:0,5:0,6:0). Strely: 67:13, pres.: 7:0, oslab.: 0:0. Zostava MHK: rovnaká (bez Fedorka). Tréner: J. Vodila.

l I. liga muži, 3. kolo: Sobrance– Chemes Humenné B 3:1 (19,–24,22,24) a 3:0 (23,17,19). Chemes B: Kasperkevič, Dobrančin, Hirjak, Vaňko, Bališin, Hakoš – libe ro Varšo (S. Huba, Urban, Mačička, HOK EJ OV ÝMLÁD EŽNÍCKYSERV IS Peleščák). Tréner: Slavomír Huba. l 8. roč.: Michalovce–MHKHul Kežma rok – Vra nov 0:3 a 0:3, menné 2:5 (0:0,1:4,1:1), góly: 22., Ko ši ce/Ša ca – Re vú ca 0:3 30. N. Lancoš, 24. Pavlisko, 29. M. a 1:3, Stropkov mal voľno. Nazad, 59. Kluknavský. MHK: M. Vranov 6 6 0 18:0 18 Kasarda – M. Nazad, T. Lancoš, V. Revúca 4 4 0 12:2 12 Vraštiak, V. Harvilik – J. Pavlisko, M. Sobrance 6 3 3 10:12 8 Zelenay, O. Bazár, J. Kluknavský, M. PRV ÁFUTBAL OV ÁLIG A,ŽEN Ya ŽIAČKY Košice/Šaca 6 2 4 10:14 7 Čerevik – N. Lancoš, D. Kokinda. 4 2 2 6:8 5 Tréner: A. Szucz, as.: P. Štekláč. 8.kolol ŽENY: Žilina–ŠtichHu- Stropkov 4 1 3 5:10 3 l 6. roč.: Michalovce – MHK Humenné 3:0 (1:0). ŠK Štich: Fencá - HumennéB menné2:17(0:3,1:10,1:4). 6 0 6 3:18 1 ková – Hajdučková, Rosoľanková, Kežmarok Bednarčíková (Ferjová), Treščáková (Janočová), Krajňaková (Olexíková), II.BASKETBALOVÁLIGAMUŽI,5.KOLO Fedorková, Komáriková, Petrovová, l 1.BKHum enné– KingsBardej ov60:54(17:19,9:13,19:13,15:9). Kozmová, Varcholová (Chovanco - No ví hrá či Barde jo va sa od úvo du pre sadzo va li a po moh li k získa niu vá). Šaľa – Pakostov 9:0 (5:0). ve de nia. Hu menča nia kontro va li hlavne bodmi pi vo ta Ko vá ča. Po zra Ajax: Mudráková – Gergelyová, Hanková, Jeremiášová, Jeleneková, ne ní ro zohrá va ča Lo šá ka v I. štvrti ne, mu se li do má ci pre hodno tiť hru, Kučerová, Z. Fialová, Baníková, sla bi ny ma li v obrannom doska ko va ní. Z 9–bo do vé ho man ka v III. Strončeková, Kromková, Bombicová štvrti ne za ča li úspešne ukra jo vať (Ti mu ľak pod ko šom). Ste reo typnú hru hos tí so 4–bo do vým násko kom v poslednej 10–mi nú tovke Hu (L. Fialová, Ledvoňová). l ŽIAČKY: Žilina–ŠtichHumenné menča nia zvrá ti li vo svoj prospech, keď po moh li najmä pre me ne né 5:1 (2:0), gól: Gajdošová. ŠK Štich: trest né ho dy. Zostav a a bod y: Ko váč 23, Ma. Babják 7, Ge ľo 6, Lo (bab) Štefániková – Balogová, Macková, šák, Kontuľ (Ti mu ľak 11, Mi. Babják 7, Mo cák 6). l BK–M Basket Hum enné – Eilat Preš ov 82:62 Biľanská, Mackaľová, Mihoková, Fe dáková, Janočová, Bochinová, Gni- (19:9,21:19,27:14,15:20). Okliešte ná zosta va do má cich si zó no vou pová, Lemešová, Gajdošová, Janču- ob ra nou sú pe ra dispo nu jú ce ho rýchlosťou a sluš nou streľbou ne vová. Šaľa–Pakostov3:1(1:0),gól: púšťa la k te lu. Hu menča nia bo do va li po pro tiú to koch a streľbe spod Valancová. Ajax: Chladeková – Parti - ko ša. Ná skok udrža li aj v II. polča se (30–bo do vý), tré ner L. Hurka tak lová, Koščová, Hviščová, Lukčíková, mo hol prestrie dať hrá čov na všetkých postoch. Pre mi éru mal po Matysová, Koflanovičová, Kovaľová, dlhšej pau ze Ivo Krajňak i no vý hráč v kádri Dá vid Ku lík. Zostav a Mihoková, Olahová, Bačová (Stred- a bod y:Dzu ro vej 21, Ha la pi 17, Ivanko 11, Benda 6, Ka ku ta 4 (Krajná, Valancová, Hudáková). (čeč/rz) ňák 8, Gla sa 6, Lo pa ta 5, Pasti rák 4, Švec, Ku lík). (zb)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MAJSTROVSTVO REGIÓNU VÝCHOD – 15. KOLO

- 31. 10. 2011

DRUHÁ DORASTENECKÁ LIGA, 14. KOLO

Ko ši ce/Barca – 1. HFC Hu menné 0:1 (0:0) S umelou trávou problém nebol Gól: 60. Pavol Šuľak Žlté karty: 44. M. Čižmár, 53. J. Čako, 81. Kirňák – 16. Paraska Rozhodoval: Slebodník Diváci: 150 Najlepší hráči: Šimko – Legdan FK Barca: Poloha – M. Čižmár (52. 1. HFC: Pillár – Dysko, Paraska, Pa. Roško), J. Kuruc (52. S. Oman), Pe. Šuľak, Pe. Šuľak – P. Jurov (81. C. VaPastor, M. Valkučák – Šimko, Čako, siľ), Hreško, Ljubarskij, Legdan (87. Monrigal (61. R. Lukáč) – Talpaš, Koromház) – Voroňák, S. Karnaj (90. Kirňák, Hosťuk. Tréner: Imrich Balogh. T. Kuzma). Tréner: Russlan Ljubarskij. Domáci ohrozili humenskú svätyňu minula bránu len tesne a v 28. min. už v 8. min. po rohu, ale Pillár bol zblokovali Humenčania strelu domáv strehu. V 10. min. bol na dostrel Lju- cich. V 36. min. sa 1. HFC dvakrát nebarskij, vysunul však kolmú podarilo zúžitkovať rohový kop, v 40. prihrávku, ktorú domáci zblokovali. min. Karnaj zo 17 m vyprášil branká Legdanova hlava zachytila priamy rovi rukavice a v závere I. polčasu kop v správnej chvíli, ale lopta prele- Hreško priamy kop napálil do múru. tela nad bránou. Podobne skončil Po obrátke hrali domáci cititeľne v 21. min. strelecký pokus domácich. tvrdšie, čo vyústilo do troch žltých kaO päť minút Karnajova jedovka z 18 m riet. V úvode sa zastreľoval Legdan, loptu spod brvna brankár vyškrabal. Humenčania sa tešili (priskoro) v 48. Nasúkať súperovi šesť gólov min., keď Legdan potiahol loptu po ľav majstrovskom stretnutí nie je vec vej strane, center do šestnástky bežná. Humenským futbalistom sa brankár vyrazil a dobiehajúci Voroňák to podarilo v uplynulom kole poda- skóroval. Ale rozhodca bol proti (údajrilo (Michalovce B 6:0). A bolo tomu ný ofsajd). V 52. min. hlavičku Jurova po 13 rokoch. Naposledy si „šest- z 25 m gólmal ešte kryl. Humenčania ku“ spod Vihorlatu odniesla Prie- nepoľavili, v 60. min. zahrávali prudký vidza (1998/99) ešte v hu- roh, pri druhej žrdi zachytil loptu hlamenských časoch Marssuperligy. vou Pavol Šuľak a s prehľadom rozvlHFC Humenné – Prievidza 6:2 nil sieť domácej brány. Domáci (2:1). Góly: J. Sovič, Micák, Mu- kontrovali, v 64. a 66. min., oba cenrinčák, Mati, Obšitník, Jantek (11 tre boli nepresné. Za zmienku stojí m) – Rimanovský, Holmík. HFC: 88. min., keď M. Valkučák unikol po Belan – Fajkus – Kasana, Čišovský ľavej strane, našťastie, jeho center ni– J. Sovič (79. Aľušík), Jantek, P. kým nestrážený domáci hráč hlaĎurica (73. Sninský), Obšitník, Mi- vičkoval nad. Mali ešte výhodu štycák – Mati, Murinčák. Tréner: Vladi- roch priamych kopov, ale nedokázali mír Gombár. Divákov: 2 110. (mšk) ich zúžitkovať. (mt)

Fú za tý hu menský poltu cet

STARŠÍ: Lipany – 1. HFC Humenné 1:2 (1:0). Prekvapením bola umelá tráva. Hostia mali herne naviac, čo potvrdili gólom Filipa, po nacvičenej štandardke. Súper pritlačil, využíval nedôslednosť a pohodu vedenia 1. HFC. Počiatočný tlak II. polčasu hostia eliminovali. Štandardky domáci nepremieňali, rovnako Karnaj sám pred bránou prestrelil, Valkučák sa prekľučkoval, no zvolil zlé riešenie. Víťazstvo Humenčania korunovali v 84. min. samostatným prienikom Harvilu. G: 18. Filip, 84. Harvila. 1. HFC: Vohár – Mandzák, Hirjak, Koc, Tribula – Harvila – Karnaj, Kuzma, D. Valkučák, Filip – Kirvej (Čerhit, Sakalík). Tréner: J. Opiela. MLADŠÍ: Lipany – 1. HFC Humenné 4:0 (2:0). V 8. min. viedli

domáci dvojgólovým zlepencom… Naopak, M. Babin aj S. Mikula šance trestuhodne zahodili. Scenár sa opakoval aj po prestávke, domáci zdolali humenskú bránu ešte dvakrát, keď využívali nepozornosť ob ra ny pri brejkoch. 1. HFC: Kovalík – Danko, J. Ragan, Čopák, Čišovský – Tkáč, S. Mikula, M. Babin, Turčík – Macej, P. Ragan (Karas, Haburaj, Mišľan). Tréner: J. Varchola.

Sp. N.Ves 14 Ružomberok B 14 Prešov B 14 B.Bystrica B 14 Námestovo 14 Martin 14 Stropkov 14 Košice B 14 Lok.Košice 14 Humenné 14 Vranov 14 Giraltovce 14 Podbrezová B 14 Lipany 14 Trebišov 14 L.Mikuláš 14

B.Bystrica B 14 Sp. N.Ves 14 Prešov B 14 Košice B 14 Martin 14 Námestovo 14 Humenné 14 Stropkov 14 Trebišov 14 Lok.Košice 14 Podbrezová B 14 Lipany 14 Ružomberok B 14 Vranov 14 Giraltovce 14 L.Mikuláš 14

8 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4

5 1 29:8 29 4 3 27:11 25 6 2 27:13 24 3 4 30:24 24 1 6 27:23 22 3 5 30:15 21 3 5 20:14 21 3 5 19:20 21 2 6 29:26 20 1 7 22:27 19 1 7 20:25 19 1 7 20:34 19 0 9 21:35 15 2 8 14:32 14 1 9 14:32 13 0 10 15:25 12

10 9 8 7 8 6 6 5 5 5 3 3 2 3 1 1

2 3 4 4 1 3 3 5 4 2 7 4 6 3 5 4

2 31:12 32 2 24:11 30 2 26:8 28 3 26:15 25 5 29:28 25 5 20:16 21 5 18:23 21 4 28:20 20 5 16:21 19 7 15:19 17 4 14:17 16 7 21:23 13 6 12:17 12 8 17:24 12 8 14:29 8 9 9:37 7

TRETIA DORASTENECKÁ LIGA, 13. KOLO

Kopťar zasa na „hosťovaní“

STARŠÍ: MFK Snina – Poprad 2:0 (0:0). Veľmi vyrovnané stretnutie, zlomilo sa na premene ných šanciach, do prestávky bez výraznejších na oboch stranách. Góly: 32. M. Čepa, 49. Varga, 61. ZápotocHostia v tu tovke prestre li li ký, 74. P. Poľak sninskú bránu. V 78. min. Čop ro Žlté karty: Kaňuk, Onder – Popovič, Jankaj, zohral akciu, Budi si po čiare naČerveňák, Bednár, Hišem, M. Lukáč razil loptu s Besehaničom a ten Rozhodovala: Kováčová Diváci: 250 z päťky s prehľadom skóroval. Najlepší hráči: Poľak – M. Pčola Súper pritlačil, ale Kopťar hasil MŠK Tesla: Biroš – Poľak (75. MFK: Peter Diňa – Marchevský na bránko vej čiare. Výsle dok Motyka), Zápotocký, Kaňuk, Bilas (80. Krajník), J. Lukáč, F. Hanc, M. poistil v samom závere M. Budi, – Onder (80. Porkolad), Bochin, Pčola – Červeňák (80. Holovka), po hlavičke Besehaniča. G: 78. Kentoš (61. Medvec), Čepa – Jankaj, Popovič, Hišem – M. Lukáč, Besehanič, 90. M. Budi. MFK: Varga, Špak. Tréner: Ľuboš Reiter. Bednár. Tréner: Jaroslav Uchytil. Kopťar – M. Štofik, Prokop, J. Domáci od úvodu prenikali Druhý polčas sa niesol v nervóznom Ko páč, Kapraľ – Ke pič, E. štandardkami, hostia sa v útočnej duchu, k čomu prispeli aj nepresné Drančak, M. Bu di, Husťak – Bindzár (Be se ha nič, fáze nedokázali presadiť. Skóre rozhodnutia hlavnej rozhodkyne. Čop, otvoril v 32. min. Čepa, po dlhom Domáci zvýšili skóre v 49. min., keď Pavlisko). Tréner: D. Drančák. MLAD ŠÍ: MFK Sni na – Po prad pase z vlastnej polovice, keď prelobo- po trestnom kope a odrazenej lopte val brankára Diňu. V 38. min. po ro- poslal z 20 m krížnu strelu na snin- 1:6 (0:4). Mla dí Sninča nia opäť hu Bednár hlavičkoval tesne vedľa. skú bránu Varga. Postranný rozhod- za po ži ča li svojho branká ra star ším, čo sa odzrkadli lo aj na vý Svit 15 10 2 3 21:14 32 ca ukázal v 61. min. na rohový kop sled ku. V pr vých piatich mi nú v prospech do má cich a z rýchle ho Humenné 15 10 1 4 27:10 31 13 9 3 1 33:20 30 Haniska 15 7 5 3 28:21 26 rozohrania Diňu „preskočil“ Zápo- Čaňa 13 9 2 2 41:14 29 Bard N.Ves 15 8 1 6 27:18 25 tocký. Naopak, pokusy Lukáča Poprad Svidník 15 8 1 6 21:15 25 a Pčolu vychytal domáci brankár. KAC Košice 13 8 2 3 57:25 26 13 8 2 3 35:17 26 V.Opátske 15 8 1 6 28:23 25 Súper sa tešil aj štvrtýkrát, po Sabinov Stropkov 15 7 3 5 24:21 24 rýchlom protiútoku v 74. min. skóro - Michalovce B 13 8 1 4 41:25 25 13 7 2 4 31:18 23 Sabinov 15 7 1 7 23:22 22 val Poľak a Sninčania odchádzali Snina Ľubotice 13 6 4 3 35:22 22 Sp.Podhradie 15 6 4 5 21:22 22 s nelichotivou prehrou. (ju) Sp.Belá 13 5 1 7 20:32 16 Snina 15 6 3 6 23:21 21 13 4 3 6 21:29 15 Michalovce B 15 6 2 7 23:24 20 l Bard. N. Ves – Giraltovce 3:1, Moldava Košice/Krásna 15 6 2 7 17:18 20 Michalovce B – Sp. Podhradie 3:0, Š.Michaľany 13 4 2 7 24:35 14 Sobrance 13 4 1 8 19:32 13 Giraltovce 15 6 2 7 22:28 20 Košice/Barca 15 6 1 8 18:20 19 N. Hrušov – Krásna/KE 0:2, V. Ša- Koš. N.Ves 13 3 0 10 15:32 9 riš – Svidník 0:1, V. Opátske – Svit St.Ľubovňa 13 3 0 10 18:55 9 V.Šariš 15 2 1 12 15:42 7 N.Hrušov 15 1 2 12 8:27 5 2:1, Haniska – Sabinov 3:0. Kežmarok 13 0 3 10 3:37 3

Stropkov – MFK Snina 4:0 (1:0)

l B. Bys tri ca B – Podbre zo vá B 5:2 a 2:1, Gi raltovce – Ru žombe rok B 0:1 a 1:1, Tre bi šov – Lok. Ko šie 2:1 a 0:0, Vra nov – L. Mi ku láš 3:0 a 4:1, Stropkov – Pre šov B 0:0 a 0:0, Ná mesto vo – Ko ši ce B 1:2 a 3:0, Mar tin – Sp. N. Ves 1:1 a 2:0.

tach Bu di dvak rát sám pred branká rom za vá hal. A tak pri šiel gó lostroj hos tí. Chy by do má cej ob ra ny sa ko pi li až tak, že sú pe ra už ne mal kto zasta viť, keď sa im na skyt la takmer vždy od kry tá časť brá ny. Za sta vu 0:5 sa do má cim v 55. min. po da ri lo vsie tiť ich je di ný gól (Gašpar z pe nalty). Bo jovnosť dlho ne vydrža la, a tak hostia skó re ešte tro chu prikrášli li. G: 55. Gašpar (11m). MFK: Jaško – Čo pík, P. Jankaj, Mandzák, Sente lik – La zenga, Gašpar, Ja no, Š. La zo rík – T. Bu di, P. Ho lovka (Leitner). Tré ner: M. Melník. l Mi cha lov ce B – Ľu bo ti ce 2:2 a 0:0, Sobrance – Koš. N. Ves 3:0 a 1:1, Kežma rok – Sp. Be lá 1:3 a 5:3, Šar. Mi cha ľa ny – Ča ňa 1:1 a 1:1, Molda va – KAC Ko ši ce 2:2 a 4:4, Sa bi nov – St. Ľu bovňa 3:0 a 2:0.

Ľubotice Michalovce B Poprad Moldava KAC Košice Sabinov St.Ľubovňa Snina Čaňa Koš. N.Ves Kežmarok Sobrance Š.Michaľany Sp.Belá

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12 11 11 9 8 6 6 5 3 2 2 2 1 1

1 0 56:3 37 1 1 55:8 34 0 2 56:11 33 2 2 44:14 29 1 4 53:20 25 0 7 22:20 18 0 7 16:27 18 2 6 20:36 17 3 7 17:43 12 4 7 20:40 10 3 8 15:38 9 2 9 8:32 8 3 9 14:68 6 2 10 19:55 5


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 31.10.2011

MajstrovstváSlov ens k apsíchzáprah ovbezsneh u:Paž ur,Packoi Štef anstrieb orní

Lukáš Packo Miroslav Pažur Minulývíkend(22.–23.októbra)sakonal Igor Štefan v Mošovciach (okres Turčianske Teplice) slovenskýšampionátpsíchzáprahovbezsnehu. držaldruh émiestopoobadni.Luk ášPacko Švornohí miláčkovia boli zapriahnutí do špe- i Igor Štef an boli po prvom dni až na ciálnych kolesových vozíkov, resp. tvorili duo štvrtých miestach, ale druh ý štart na s cyklistom alebo bežcom. Musher klub Hu- šesťkilom etrov ejtrat ibolv ichpod an ívyn imennémalnašampionátetrojitézastúpenie:Mi - kajúc i.V príp ad eIgor aŠtef an atobolodoroslav Pažur v kategórii A (veľký záprah, šesť koncanajrýchlejšiened eľňajšiekolo.Rov ipsov),Lukáš Packo v kategóriiC (malýzáprah, nat étrat ev chladnompoč as ípsomvyh ov otripsy)a Igor Štefan v kategóriibikejoring(bicy- vali,ajhum enskímusher imohlibyťv cieli, kel+ pes).Všetcitrajaskončilinastupňochvíťa- v konkur enciisúp er ovz Čiech,Poľska,Mazov,pričomdomovsizhodnedonieslistrieborné ďars ka a ďalších slov ens kých klub ov, po medaily. V hlavnej kategórii si Miroslav Pažur prv ýchpretekochsezónyspokojní.(mšk) „Starí páni“ humenského M–Basketu sa zúčastnili VI. ročníka Memoriálu Ing. Ivana Palčíka v Michalovciach, turnaja na pamiatku výborného športovca aj priateľa, ktorý tragicky zahynul. V kvalitnej konkurencii obsadili bronzovú priečku. O všetkom rozhodol posledný duel. Ak by ho Humenčania vyhrali, stali by sa víťazmi. Hlavné však bolo zaspomínať si na prežité basketbalové roky, aj na mená ako Janošov, Smoľak, Holda st., Plachý, Kočiško, Hocman, Mihaľko… l Hu menské výsledky: Humenné – Vranov 34:46, Humenné – Michalovce A 58:41, Humenné – Michalovce B 44:53. Zostava: Laco Hurka, Pepo Benda, Igor Rudík, Ťupi Lopata, Ivo Krajňák, Ondrej Lopata. Humenčanom citeľne chýbal Ivo Zeľo. Na snímke: zľava Benda, Rudík, Lopata st., Hurka, Krajňák, Lopata ml. (zb)

Aj ZŠ Pu ga če vo va v bedminto ne zla tá

Basketba lový Memo riál Iva na Palčí ka

Kazíkv Coventry.Kapraľupevnilpozíciu Na medzinárodnom turnaji senio rov v britskom Coventry mal zastúpenie na planšoch aj Klub šermu Snina – zásluhou Tomáša Kazíka. V konkurenci 40 pretekárov z troch krajín vybojoval Tomáš zo základného kola štyri víťazstvá z piatich, postúpil do eliminačných bojov, kde mal v prvom zápase voľný žreb, potom porazil Thorley ho 15:11 a Hiama 15:9 (obaja GBR) a až vo štvrťfinále podľahol ich kolegovi Cartymu 6:15. Celkovo sa umiestnil na 8. mieste. Najlepší: 1. Carty, 2. Telfer, 3. Parkin a Ro we–Haynes (všetci GBR). Martin Kapraľ (Klub šermu Snina) sa 20.– 22. októbra zúčastnil v Karlovych Varoch medzinárodneho sústredenia slovenskej juniorskej

„repre“. Chlapci sa zúčastnili medzinárodného turnaja juniorov v korde „Veľká cena Lokomotívy“. Kapraľ začal turnaj (29 pretekárov z Čiech a Slovenska) veľmi dobre, zo základného kola (4/1) postúpil do eliminácie ako piaty nasadený, v prvom zápase mal voľný žreb. Potom porazil Kultu (CZE) 15:14, ale vo štvrťfinále podľahol neskoršiemu víťazovi Rubešovi (CZE) tesným rozdielom 14:15. Celkovo mu tak patrilo 7. miesto. Najlepší: 1. Ru beš, 2. Novotný, 3. Kolomazník a Vujtech (všetci CZE). Tento veľmi dobrý výsledok posunul Kapraľa v poradí Slovenského pohára priebežne na 2. miesto. Rovnaká pozícia mu patrí aj v nominácii na marcové ME juniorov. (dk)

Centrum voľného času Dúha a SaŠŠ v Humennom zorganizovali uplynulý utorok (25.10.) majstrovstvá okresu Humenné v bedmintone (kategórie starších a mladších žiakov a žiačok). l Výsledky – staršížiaci: 1. ZŠ Pugačevova Humenné, 2. ZŠ a MŠ Koškovce, 3. ZŠ Hrnčiarska, 4. ZŠ Darg. hrdinov Humenné, 5. ZŠ a MŠ Udavské; l staršie žiačky: 1. ZŠ Darg. hrdinov Humenné, 2. ZŠ a MŠ Udavské, 3. ZŠ a MŠ Koškovce; l mladšížiacia žiačky: 1. ZŠ a MŠ Koškovce, 2. ZŠ a MŠ Udavské (poradie bolo zhodné v oboch mladších kategóriách). (gl)


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

- 31. 10. 2011

V. li ga: Pr vá vý hra Udavské ho na do má com po li. Z ďalších na šich sa te ši li len Be ľa nia Ubľa – Belá n/Cir. 1:2 (1:0) Od prvej minúty si domáci vypracovali tlak, takmer celý I. polčas sa hralo na jednu bránu. Strela Rohacha letela mimo brány, center Syku hlavičkoval Darjanin a nechal vyniknúť Maliňáka. V 35. min. L. Pavlina potiahol loptu, v šestnástke hostí bol nedovolene zastavený a následne premenil penaltu. V úvode II. polčasu sa udialo všetko, čo sa asi udiať malo. Obrovskú šancu L. Pavlinu zastavila spojnica brány a M. Peštík z päťky „dal“ loptu brankárovi do rúk. Z následného protiútoku nepochopiteľne odpískal rozhodca pokutový kop, keď F. Regula v sklze údajne zrazil súpera. Situácia sa opakovala v 55. min., F. Regula opäť v sklze, pričom chvíľu predtým bol v strede ihriska faulovaný Darjanin, ale v hre sa pokračovalo. Po druhej žltej karte Regulu domáci dohrávali desiati. G: L. Pavlina (11m) – D. Brečka 2 (2 x 11m). ŽK: F. Regula, Darjanin – Gubik, Dunaj. ČK: 53. F. Regula. D: 120. TJ ŠM: Pekala – F. Regu la, E. Pavlina, Gondorchyn, Máleš – L. Pavlina, Darjanin, M. Peštík, Syka – Fejsák, Rohach (J. Chochla, Dobrotka). TJ Slovan: Ľ. Maliňák – M. Gnip, Š. Dunaj, M. Brečka, S. Hašuľ, M. Gubik, A. Lojan, D. Brečka, J. Kudravý, R. Čižmár, P. Karľa (D. Gnip). (jo/ek)

rozhodca bol iného názoru. Domáci 3x ohrozili Lazora, hostia hrozili brejkami, pri jednom domáci hráč zahral v pokutovom území evidentne rukou, no jedenástka sa nepískala. Resultat stretnutia stanovil rozhodca v 45. min., keď nariadil trestný kop zo šestnástkovej čiary a domáci hráč prudkou stre lou pod brvno nedal Lazorovi šancu. V II. polčase domáci kúskovali hru, faulami znechutili futbalistov Radvane natoľko, že tí stihli dvakrát opečiatkovať žrď a prísť o dva neuznané góly. R: Choma. D: 100. TJ Družstevník: Lazor – Naster, Horvát, Šafran, Suchý – Gavaľa, Valkučák, Grundza, Rabajda – Kudláč, Gabák. (čer) Kalnište – Stakčín 7:2 (3:0) Krutá prehra papierovo lepšie postavených hostí. V 2. min. Stepanov zoči–voči brankárovi zaváhal. A začal gólostroj domácich – 10. min. priamy kop Vargu, 25. min. Šoltys a 35. min. jedenástka Cigána. Agilný Stepanov korigoval v 55. min. keď skóroval po individuálnej akcii z rohu šestnástky. O štyri minúty rozohral Uličný prvú tretinu svojho hetriku. V 60. min. Kyseľ pridal piaty gól domácich. Autorom druhého gólu hostí bol opäť Stepanov, keď vyťažil zo samostatného nájazdu. Uličný sa ukázal v 80. min. a potom v samom závere hetrikom stanovil rezultat stretnutia. G: Ste panov 2. ŽK: Guľak, J. Maliňák. ČK: 75. J. Maliňák. R: Hegeduš. D: 80. OFK Agrifop: Harvan – J. Maliňák, Steco, Zhytkov, Bajza – Tele-

hanič (58. Chalčák), Jelinek, Kapraľ, Guľak (70. Andruch) – Ste panov, Kuznecov. (ms) Udavské – Seč. Polianka 3:1 (1:0) Konečne si šťastena sadla aj na udavský futbalový trávnik. Udavčania čakali trinásť súťažných kôl na zisk víťazných bodov na domácej pôde. Šancu Šimaja Harvilčák vykopol z bránkovej čiary a Ďurianov priamy kop hosťujúci gólman bravúrne vyrazil na roh. V 18. bomba Škutku skončila v šibenici, ale gól zastavila píšťalka rozhodcu. Priamy kop Ďuriana v 20. min. dorazil do siete Hodor. A tento gól už platil. Bombu Kaňuka v 40. min. Šalata zastavil. Druhý polčas mal rýchly priebeh. V 48. min. gólovú akciu vymyslel L. Kuzma a Hodor vymietol šibenicu. Potom v 55. min. Jaro Kuzma ideálne vysunul brata Lukáša, ktorý bol v súboji s branká rom ten úspešnejší. Hostia sa ukázali v 75. min. gólom Urbana po rohu. G: 20. a 48. Hodor, 55. L. Kuzma – 74. Urban. ŽK: Škutka, Vološin, Hodor – Ripač. R: Pika. D: 100. OŠK: Šalata – Vološin, Ďurian, Harvilčák, Kiča – Škutka, Gerda, J. Kuzma, Tomko – Hodor, L. Kuzma (Adamek, Meričko). (jh)

IV. liga: Gólovo bohaté derby pre Spartak

Medzilaborce – Jasenov 3:2 (1:2) Derby peknej futbalovej úrovne. Už v 2. min. Vasiľ z 20 m minul takmer Hrabovčík – Radvaň n/L. 1:0 (1:0) prázdnu domácu bránu. Hrišo skúšal Hostia bez troch hráčov základnév 7. min. reflexy Dudiča. V 13. min. sa ho kádra sa predstavili v dobrom ujala prízemná strela Kondžuru spoza svetle… no mohli aj v lepšom, ale šestnástky a o dve minúty viedli hostia spod Jasenovského hradu už STRE DOEU RÓPSKA LI GA – 3. KO LO rozdielom dvoch gólov, keď v páde zasunul loptu do siete Spartakovcov Čerňa. Oblúčik Hrehovčíka v 16. min. (25:20, 31:29, 25:21) zastavila žrď a lopta skončila u gólmaChemesáci Nestalo sa (29:28) a na- na hostí. Prekvapiť sa pokúšal aj Guprehrali, lebo pokon piaty setbal ba, no jeho strely nenašli cieľ. V 31. zlyhali najmä (30:29) znamenal ra - min. Gavula zahrával dvadsaťmetrový v útočnej fáze dosť nováčika MEVZY. priamy kop, lopta letela vyššie, ako (v I. a III. sete „zložili“ iba po 9 lôpt). RaDôležitý moment zápa- bol postavený múr a skončila v rohu kúsky nováčik MEVZY si v tejto činnosti su poznačil úvod III. setu brány hostí. Hostia inkasovali drupočínal podstatne lepšie, vyrovnaná bi- (4:0), ale chemesáci zbrane neskladali hýkrát v 56. min., keď G. Lukačik polancia tímov bola iba v II. sete (20:18), (9:9). Vyrovnaná partia sa ťahala do slal dlhý center až na bránkovú čiaru, pričom humenskí volejbalisti mohli zá- 17:16, keď domáci získali 3–bodový ná- jasenovský gólman loptu neudržal, čo pas aspoň predĺžiť. V prospech domá- skok (20:17, 23:20), čo rozhodlo. využil Potoma. V 78. min. to bol opäť cich hovoril aj agresívny servis. Priebeh – I. set: 8:5, 16:11, 21:19 (25 Potoma, ktorý po centri V. Lukačika Prvý set bol vyrovnaný do stavu 4:4, min.); II. set: 8:4, 16:15, 21:18 (34); dostal domácich do vedenia. Hostia keď domáci odskočili postupne až na III. set: 8:2, 16:15, 21:19 (26). mali ešte niekoľko nebezpečných pro12:7, kedy si kouč Vlkolinský vyžiadal Hypo NO: Krba 18, F. Palgut 4, Vrača - tiútokov, ale domáca obrana ich včas svoj prvý tajm. Strata však zostala rič 5, Guttmann 19, Sanko 12, Kirchev 6 likvidovala. Výsledok mohol prikrášliť v strednej pasáži setu nezmenená – libero Schnetzer (Szalai 2, Ichovski). Gavula, jeho prienik v 85. min. však (17:12). Chemesáci však pred koncov - Tréner: Miroslav Palgut. Chemes: Ja - agilný Dudič zastavil. G: 56. a 78. Po kou začali z manka ukrajovať (19:16, vorčík 15, Kríž 5, M. Mizerák 4, Suko- toma, 31. Gavula – 13. Kondžura, 15. 21:19 – time domácich), ba stiahli až na chev, Dekker 11, Leškanič 6 – libero Čerňa. ŽK: Mihalenko – Horvát, 21:20. Koncovka však bola úplne v ru - Krys (Biľ 1, Jakubov 1, Hudák 1, Kašper Firkaľ. ČK: 68. Horvát. R: Mišenčik. kách domáceho tímu, Humenčanom 4). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 10:3 D: 400. MŠK Spartak: Drozd – Uram nepomohol ani tajm za stavu 23:20. (Javorčík 3). Pokazený servis: 13:7. (70. Žiačik), G. Lukačik, Lučko – Hre Druhé dejstvo bolo spočiatku pasážou Body po blokoch: 9:9 (Kašper 3, Kríž 2, hovčík, Mihalenko, V. Lukačik, Guba minisérií: 2:0 – 2:2 – 4:2. Po chvíli však Dekker 2, Mizerák, Hudák). Úspešnosť (85. Čabiňák) – Potoma, Hrišo (90. Rakúšania opäť utiekli (7:3), no hu- útoku: 51% : 41% (…Dekker 38%, Vaško), Gavula. FK TJ: M. Dudič – menská reakcia bola rýchla (11:6 – Leškanič 29%). R: Gall, Vojtíšek (obaja Horvát, Chalupka, Labík, L. Goga – 11:9), ba zo stavu 14:10 chemesáci vy - CZE). Hrací čas: 85 min. Kondžura (46. Albičuk), Čerňa, rovnali na 15:15. Vyrovnaný volejbal po Vožný, Mastiľák (67. T. Goga) – P. l Zahreb – Kašte la 0:3 (–19,–17,–21) kračoval sériami strát (19:18), ale stav Vasiľ (77. Barnišin), Firkaľ. (suš) 21:18 prinútil kouča Vlkolinského Amstetten 5 4 1 13:4 12 Výsledky, 15. kolo: Ľubotice – k tajmu. Ten bol účinný (23:23), avšak Humenné 4 2 2 8:6 7 Kľušov 2:0, Kračúnovce – Plavnica 4 2 2 8:8 6 prvé setbaly boli rakúskeho razenia Kaštela 2:4, Kežmarok – Fintice 0:0, Byst2 2 0 6:3 5 (24:23, 25:24,26:25). Chemesáci sa Aich/Dob ré – Hanušovce 2:3, Levoča – V. 4 1 3 3:9 3 držali, ba otočili (26:27 – tajm Amstetten) Zahreb 3 0 3 1:9 0 Tatry 0:2, Breznica – Kendice 3:0. a blízko k zisku setu mali aj pri 27:28. Viedeň

Amstetten – Che mes Hu menné 3:0

Soľ – Košarovce 3:0 (1:0) Hra na brejky nováčikovi nevyšla. Prvýkrát inkasovali v 35. min. po tečovanej lopte z rohu, potom v 55. min. pre nich nešťastným gólom, a v 82. min. zase po tečovanej strele. Hostia tak doplatili na nedotiahnuté akcie, a ak sa ocitli v šanci (Širý, Tracík), vychytal ich domáci brankár. ŽK: Kolník. R: Pavlov. D: 100. TJ DP: J. Nazad – J. Čirák, M. Čirák, G. Dysko, M. Kaňuk – Majerník, L. Nazad, M. Nazad, M. Tracík – Kolník, Širý (J. Sabol). (dys) Výsledky, 13. kolo: Zámutov – Vechec 2:1, V. Žipov – Čierne 1:2. Radvaň n/L. 13 9 1 3 36:10 28 Zámutov 13 8 3 2 28:20 27 Seč.Polianka13 8 2 3 27:12 26 Stakčín 13 8 1 4 29:16 25 Vechec 13 7 2 4 20:17 23 Kalnište 13 7 1 5 30:25 22 Hrabovčík 13 6 1 6 20:17 19 Čierne 13 5 3 5 17:18 18 Soľ 13 5 2 6 19:18 17 V.Žipov 13 4 3 6 15:19 15 Belá n/Cir. 13 3 2 8 12:25 11 Udavské 13 2 4 7 12:30 10 Ubľa 13 2 3 8 13:26 9 Košarovce 13 2 2 9 12:37 8

Pakostov – Dl. Klčovo 1:1 (0:0) Ajax naďalej dopláca na nevyužíva nie gólových príležitostí. V 8. min. zvonila hosťujúca žrď po strele Chu dinu. Hostia pohrozili v 19. min., keď hasil Juščík, o dve minúty v podobnej situácii Wiener šancu tiež zahodil. Tutovku trestuhodne spálili domáci v 38. min., Dubasovu strelu najprv vyrazil brankár, a Mi. Gombita sám zoči–voči brankárovi zaváhal, keď nastre lil iba žrď. Pr vý polčas mo hol rozhodnúť R. Tomčák, mieril tesne vedľa ľavej žrde. V 56. min. R. Tomčák zbrklo vystrelil z 11 m. Snaha Ajaxu bola korunovaná v 70. min., po pravej strane prenikol Pe. Gombita ml., ideálne nahral Chudinovi a ten naservíroval loptu Slavkovskému. Po Chudinovej neúspešnej strele z 12 m py ka li do má ci v nadsta ve nom ča se – center do šestnástky zachytil nikým nestrážený hosťujúci hráč, ktorý prenikol stredom obrany. G: 70. Slavkovský. R: Homoľa. D: 150. Ajax: Juščík – Pe. Gombita st. (65. Pe. Gombita ml.), Palenčík, Grec (80. Dominik Gombita), Dubas, R. Tomčák, Š. Tomčák, Michal Gombita, Wiener, Slavkovský, Chudina (90. Jozef Gombita). (mig) V.Tatry 15 11 1 3 33:13 34 Plavnica 15 10 2 3 35:9 32 Ľubotice 15 10 1 4 33:7 31 Medzilaborce 15 9 1 5 47:30 28 Jasenov 15 8 3 4 30:23 27 Hanušovce 15 8 2 5 23:19 26 Dl.Klčovo 15 7 3 5 20:24 24 Fintice 15 7 1 7 29:21 22 Kľušov 15 7 1 7 17:16 22 Kendice 15 6 2 7 25:26 20 Kračúnovce 15 6 2 7 26:31 20 Pakostov 15 4 5 6 23:26 17 Kežmarok 15 4 5 6 15:20 17 Breznica 15 4 1 10 14:38 13 Levoča 15 2 4 9 18:33 10 Bystré 15 0 0 15 7:59 0


15 - POD VIHORLAT OM SPŠCHaP a MsÚ Humenné organizujú

38.Večernýbeh

ŠPORT

l OBLASTNÁLIG A l OBLASTNÁLIG A l 1 3 . k o l o l OBLASTNÁLIG A l OBLASTNÁLIG A l

Strel eckéhod yv Ulič ia VyšnejSitnic i,v Lad ičkovciachšťastnejšíhostia

DLHÉn/Cir.–PTIČIE3:1(1:1) Kušnír. Bola to dôstojná bodka pred Dlžania začali bez rešpektu a už v 4. domácimi divákmi. Góly: 50. Krak, min. viedli po góle M. Krivjančina. 56. Jalčák, 68. Čakurda, 84. V. V nápore pokračovali, no Makovec Kušnír. ŽK: Mamaj, E. Lucik. R: sa dvakrát nepresadil, rovnako ako Gajdoš. Vynikli:J. Jalčák – Mamaj. M. Krivjančin. Následne z ojedinelej VyšnáSitnica:Tomek – D. Golian, T. akcie Karas z hranice šestnástky Švigár, J. Turčík, D. Švigár, J. Paľo, P. prekvapil domáceho brankára a vy- Soták, Ján Jalčák, Jozef Jalčák, Krak, rovnal. Pred koncom polčasu ešte V. Kušnír (Čakurda, Palšák, Petrus). hosťujúci Hucovič z 25 metrov ope- Oľka:R. Bartko – Pekala, Lisák, Tičiatkoval brvno. Do II. polčasu muľák, E. Lucik, Cmar, I. Mamaj, pili aktívnejšie domáci a doká - Džujko, V. Bačovčin, Drozd, Keresteš NAJLEPŠÍSTRELCII.a II.TRIEDY nastú zali sa presadiť v 58. min. po pria - (J. Ščerba, J. Marek). (jp) l I.trieda(po 12. kole): 10gólov–Pe - mom kope J. Krivjančina a v 67. min. LA D IČKOVCE–FKHU M ENNÉ2:3(1:2) ter Kovalik (Modra n/Cir.), Tomáš Karas po faule na Kováča premenil penaltu (Ptičie); 9–J. Mihalič (Kamenica n/Cir.), Makovec. V závere sa hralo bez Bol to vyrovnaný zápas so šťastnejJozef Karnaj, V. Melník (obaja Ohradza- šancí, nervózne a tak rozhodca vy - ším koncom pre hostí. V 24. min. po ny), M. Max (Zubné); 8–L. Metiľ (Pti- ťahoval žlté karty. Góly: 4. M. Kriv- centrovanej lopte urobila domáca čie); 6 – Surmaj, Olah (obaja Borov), jančin, 58. J. Krivjančin, 67. Mako- obrana hrúbku a Pidanič pretlačil Barančík (FK Humenné), M. Sabo (Ľu- vec (11 m) – 40. Karas. ŽK:Hajtaš, loptu do siete. O 5 minút neskôr dobiša), E. Kováč (Oľka), M. Voloch (Ulič); Vudmaska, Poľačko – Gavaľa, Ru- máci nevyužili šancu, hostia sa do5 – M. Hajtáš (Dlhé n/Cir.), M. Hro- jak, Behún, Jalč, Metiľ, Džubák. R: stali do brejku a Mycio z hranice madka (Ulič); 4–V. Kušnír (V. Sitnica), Buchlák. D:200. Vynikli:Vudmaska šestnástky umiestnenou strelou zvý J. Mríz (Ľubiša), Buka (Borov), Kridlo – Karas. Dlhé n/Cir.: Račko – šil. V závere polčasu bol Kridlo za(Ladičkovce), Ma. Macko, Murinčák Krivjanský, Vudmaska, M. Krivjančin, stavený nedovolene a J. Beňo z pe (obaja Kochanovce), Skarba, M. Hajtáš, J. Krivjančin, Makovec, D. nalty znížil. Po zmene strán v čistej Hajdučko (obaja Kamenica n/Cir.), Ľ. Piškanin, Kováč, Poľačko, Mesároš šanci Kridlo hlavičkoval nad, Št. Bo(Gazda, L. Piškanin). Ptičie:Behún – baľa zo 16 metrov pálil iba do Pidanič (FK Humenné). l II.trieda(po 12. kole): 16gólov–Pe - Lancoš, Gavaľa, Jalč, Karas, Rujak, brankára, aby po chybe domácej obter Kopáč (Hažín n/Cir.); 13–S. Kandráč Bešák, Švik, Patarák, Hucovič, Metiľ rany Mycio zvýšil na 1:3. Domáci sa (fen) nevzdávali a bomba Št. Bobaľu (Kr. Brod); 10–I. Andraško (Lukačovce); (Leník, Tomovčík, Džubák). skončila v sieti. V závere si domáci 9 – Š. Brza (Koškovce), M. Kuľha (Lieskovec); 8–M. Škumanič (Papín), KAMENICAn/Cir.–BOROV1:0(0:0) vynútili tlak, no z čistých šancí Domáci si od začiatku vypracovali neuspeli. Góly: 42. J. Beňo (11 m), J. Mesároš (Z. Hámre); 7–M. Kocik (Hažín šan ce, no v 5. min. Skarba zo 6 70. Št. Bobaľa – 24. Pidanič, 40 n/Cir.), V. Kocan (Kr. Brod), M. Obešter m netrafil, v 25. min. priamy kop a 62. Mycio. ŽK: Mydla (FK Hu(N. Sitnica), O. Ferko (Z. Hámre). Hajdučka mieril nad, v 33. min. menné). R: Kucer. D: 100. Vynikli: hostí kryl hlavičku Mihaliča Pe. Kuruc – Olexa. Ladičkovce: M. II.TRIEDADOSPELÍ,13.KOLO brankár a tak sa polčas skončil bez gólov. Demjan – Št. Gavaľa, Št. Hodor st., l Vydraň–Podskalka4:2(2:1),Dimun, V II. polčase v 53. min. po centri To- Ra. Kuruc, Pe. Bobaľa, Št. Bobaľa, Rybár, Hnatko, Pavol Sopko – Panko 2, kára Hajdučko hlavou strelil gól. Ako J. Beňo, Pe. Kuruc, Št. Hodor ml., A. rozh. Makar. Koškovce–Volica9:0(4:0), sa ukázalo, bol nielen jediný, ale aj Kridlo, Št. Mažerik, (J. Čopan, M. Ju Brza 4, P. Greš 2, D. Benec 2, Gojdan, rozh. víťazný. V závere domáci pritlačili, hasz). FK Humenné: Vasiľko – Godžak. NižnáSitnica–Brekov1:2(0:1), no slabinou bola znovu streľba. Piňko, Mydlo, Olexa, Ma. Polák, Pa. Bačovčin – Harvan, Kolesár, rozh. Skalka. V samom závere ešte mohol zvýšiť Mycio, Ad. Lukáč, Majzer, Pidanič, Lieskovec – Hažín n/Cir. 1:1 (0:0), M. Tokár, ale jeho hlavička skončila na Barančík, Kurila (Goroľ). (šm) Kuľha – P. Šuľak, rozh. Ferčák. Rokytov– brvne. Gól: 53. Hajdučko. ŽK: KuULIČ–ZUBNÉ7:1(2:1) Lukačovce3:1(2:1),Gajdoš 2, Černega – šion, Sninčák (Kamenica). ČK: 87. Úvod stretnutia vyšiel lepšie Bučko, rozh. Fecura. ČK: Černega (Roky- Mikita (Borov). R: Petruňo. D: 180. tov), Ivan (Lukačovce). ZemplínskeHámre Vynikli:Skarba – I. Černega. Kame- hosťom, keď v 12. min. z ojedinelého –KrásnyBrod2:5(1:3),Š. Max, J. Max – nican/Cir.:Madeja – Bešan, Čabák, brejku otvoril účet stretnutia hosťujúMatta 2, Jobko, Kocan, Kandráč, rozh. Pro - Bačovčin, Kriška, Tokár, Skarba, ci J. Max. Domáci dlho dobýjali brákopčák. Papín–Hankovce4:0(0:0),Šku- Hajdučko, Mihalič, Oľha, Kušion nu súpera, no ich akcie končili mimo manič 3, Salamon, rozh. M. Hrib. (Šedzmák, Sninčák, Vasiľko). Borov: brány, alebo pred šestnástkou hostí. Skóre domácich otvoril M. Voloch, Hažínn/Cir. 13 9 3 1 36:15 30 Kovaľ – Obuda, A. Černega, Mikita, keď vymietol šibenicu. V 32. min. priHri šo, Lu ká čik, Gossa nyi, Fe durco, I. Kr.Brod 13 9 1 3 37:22 28 dal druhý gól Hromadka. Po zmene Z.Hámre 13 7 4 2 33:26 25 Černega, Buka, Olah (Surmaj). (rg) strán domáci vystupňovali tempo, Lukačovce 13 7 1 5 38:19 22 V.SITNICA–OĽKA4:0(0:0) zvýšili obrátky a výsledkom boli N.Sitnica 13 6 1 6 22:22 19 Lieskovec 13 5 3 5 22:25 18 Sitničania od začiatku diktovali tem - ďalšie góly. Hostia mohli v závere Koškovce 13 4 5 4 28:19 17 po hry, ale šance V. Kušníra a J. stav korigovať, ale Max ani HrePapín 13 5 2 6 29:23 17 Jalčáka neboli využité. Navyše T. hovčík šance nevyužili. Góly: 34. Podskalka 13 5 2 6 24:24 17 Švigár opečiatkoval žrď. Prvý polčas a 49. Hromadka, 80. a 87. Regula, Brekov 13 5 2 6 19:25 17 sa skončil bez gólového efektu. 23. Voloch, 54. P. Korkobec, 71. R. Rokytov 13 4 2 7 12:27 14 V 50. min. J. Krak nechytateľnou Korkobec – 12. J. Max. ŽK:Ľ. Sima, Volica 13 4 2 7 21:43 14 strelou otvoril skóre. O 5 min. neskôr J. Max (Zubné). R: Varga. D: 180. Vydraň 13 3 2 8 19:32 11 J. Jalčák nedal brankárovi hostí Vynikli: Mi. Voloch – Mi. Drozd. Hankovce 13 3 0 10 20:38 9 šancu. V 68. min. rozvlnil sieť z 25 Ulič: Martin Chochrun – T. Kočan, metrov Čakurda. Konečný účet po Pe. Korkobec, Marek Chochrun, nádhernej akcii J. Paľa uzavrel V. Samčik, Pavlík, Mi. Voloch, Michal Po zápase II. triedy medzi Zemplínskymi l l l Z O S T A V A K O L A  l l l Hámrami a Krásnym Brodom hostia zistili, M.Madeja (Kamenica n/Cir) že majú pokazenú dodávku. TJ Vihorlat Zemplínske Hámre na čele s tajomníkom Ra.Kuruc J.Turčík Vudmaska klubu Františkom Barnom a jeho synom (Ladičkovce) (Vyšná Sitnica) (Dlhé n/Cir) Matúšom im vyšli v ústrety pri oprave au Pe.Korkobec Pa.Mycio Mi.Kočan ta. Mgr. Slavomír Burcin za TJ Krásny (Ulič) (FK Humenné) (Ulič) Brod aj touto formou chce obom, rovnako Hro m adka V.Melník J.Ondik J.Paľo ako celej TJ poďakovať za nezištnú po(Ulič) (Ohradzany) (Ľubiša) (V. Sitnica) moc. Šport netvoria iba góly či body, ale aj (klubová príslušnosť) takéto gestá s visačkou fair play. (mš)

kedy: 9. novembra 2011 prezentácia: 12.30 – 13.30 štart: od 14.00 hod. kde:Park mieru (pri kaštieli) kto:mladší a starší žiaci (–čky), dorastenci (–ky), muži (4 600 m, štart: 15.15 hod.) inf.:zastupca@spschkomhu.edu.sk

Vďak azanez ištnosť

- 31.10.2011

Kočan, Hromadka, Bačovčin, Čokina (Regula, Matúš Kočan, Ma. Korkobec). Zubné:Martin Bálint – Sima, M. Bálint st., Drozd, Marek Bálint, Potocký, Hrehovčík, Jahnička, Hlohinec, Ma. Max, J. Max (Boňko, Ra. Sima, Čopák). (lel) KOCHANOVCE–ĽUBIŠA0:3(0:1) Do má ci bez špílmachra Mu rinčá ka za ča li odvážne a už v 2. min. po prihrávke V. Gaľa Dzurko nechal vyniknúť brankára hostí. V 20. min. to skúšal Karabinčik, no Vasi lenko vyrazil končekmi prstov. V 28. min. po centrovanej lopte hlavičkou od zeme otvoril skóre hosťujúci J. Ondik. Domáci Macko trafil len do stredu brány. V 46. min. hosťujúci Ondik v čistej šanci zaváhal, no vzápätí po chybe domácej obrany M. Sabo zvýšil. Tento gól už mladé mužstvo domácich zlomil a skóre zá pasu v 70. min. po priamom kope uzavrel J. Ondik. Góly:28. a 70. J. Ondik, 52. M. Sabo. ŽK:J. Ondik. R: Firkaľ. D: 100. Vynikli: Gubacký – Sabo. Kochanovce: D. Binda – I. Čerevka ml., V. Gaľo, M. Židzik, A. Gubacký, Dzurko, J. Karabinčik, Striženec, L. Kendereš, Maroš Macko, T. Holienčin (Greško, Lacko, Mona). Ľubiša:M. Vasilenko – P. Dušák, P. Sabo, J. Mríz, M. Belcák, G. Ondik, Ma. Macko, Mi. Sabo, Kuľus, J. Ondik, M. Černega (Š. Veľas). (čer) OHRADZANY–MODRAn/Cir.2:0(1:0) Ako prví sa do šance dostali hostia, keď P. Kovalik hlavou mieril na domácu bránu. V ďalšom priebehu sa hralo bez vzruchu medzi šestnástkami. V 37. min. R. Matta vysunul J. Karnaja, ktorý obišiel aj brankára a pohotovo otvoril skóre zápasu. Ďalšie šance V. Melníka, J. Sabola i J. Jancuska ostali nevyužité. V 55. min. štandardku V. Melníka kryl brankár hostí, o mi nútu neskôr P. Kovalik nastrelil domá cu bočnú žrď. V 65. min. bol pred šestnástkou faulovaný V. Melník, ale jeho strelu do šibenice vyškrabal gólman hostí. V závere R. Matta uvoľnil prihrávkou J. Simu a ten hlavou rozhodol o dvojgólovom víťazstve do mácich. Góly: 37. J. Karnaj, 70. J. Sim. ŽK:M. Ferjanec – D. Harvilik, S. Hamaďák. R:I. Harajbič. D:100. Vynikli:P. Hrubovčák – nikto. Ohradzany:Hrubovčák – Ferjanec, R. Matta, Pavlovský, Otavka, J. Sabol, V. Melník, T. Tkáč, J. Jancusko, M. Melník, J. Karnaj (Koky, J. Sim). Modran/Cir.:M. Mucha – M. Okoš, V. Mikula, D. Karľa, Škovranko, R. Mikula, M. Ivanco, P. Kovalik, M. Hančár, D. Harvilik, S. Hančár (M. Porvaznik, A. Bončík). (mz) Kamenican/Cir. 13 11 1 1 36:5 34 Ptičie 13 9 1 3 33:11 28 FKHumenné 13 8 2 3 26:22 26 Ulič 13 7 1 5 30:20 22 Borov 13 5 6 2 25:18 21 Ohradzany 13 7 0 6 30:25 21 Ľubiša 13 6 2 5 22:13 20 Dlhén/Cir. 13 5 3 5 21:12 18 Modran/Cir. 13 5 3 5 18:19 18 V.Sitnica 13 4 3 6 20:34 15 Zubné 13 4 1 8 23:39 13 Oľka 13 3 3 7 15:35 12 Kochanovce 13 2 0 11 12:41 6 Ladičkovce 13 1 2 10 20:37 5 Kochanovciam budú odrátané 3 body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

- 31.10.2011

TVORBA a PREDAJ DREV OR E Z B Y BRONZ O V É P L A S T I K Y l KRÍŽ E, S O C H Y ––––––––––––––––––– PeterSitarčík–SIPE Jabloň101,0915616195 www.sipe–tvorba.webnode.sk l l

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Zodpovedný redaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 31.10.2011

SNINAA CHUSTK ROZVOJUCESTOVNÉHORUCHUV KARPATSKOMBIOSFÉRICKOMÚZEMÍ

Výn im očnákrás areg ión upotreb uj ezac hov aťboh atstvo

Kontrolnýdeň

Za účasti objednávateľa stavby „StavebnéúpravybudovyNemocniAkosmeinformovaličitateľovv minulomčísle,projekt„Snina–Chust–spoločnek rozvojuces- ceSnina,s.r.o.“mestaSnina,zhotovnéhoruchuv karpatskombiosférickomúzemí“podanýv októbri2010,dostalzelenú.Ideovojeza- toviteľskej firmy a prevádzkovateľa meranýnaspoznávanie,výskuma propagáciuprírodnýchendemitoveurópskehoažcelosvetového stavby,sauskutočnilkontrolnýdeň. významu na ukrajinskej strane prirodzeného výskytu narcisov v „údolí narcisov“ pri meste Chust, Zhotoviteľ stavby Lechstav, s. r. o., Prešovrealizujezateplenieobvodoa s podobnýmvýnimočnýmvýskytomkosatcasibírskehona„Hostovickýchlúkach“priSnine. Pro jekt na ukra jinskej stra ne gá cia nie prí liš zná mych, a pri - bezpe če ním fi nanco va nia jed - výchmúrovobjektunemocnice,vráob sa hu je – detské ihrisko, fon - tom uni kátnych biosfé rických not li vých akti vít bu de do - tane fasády, osadenia vonkajších tá nu, medzi ná rodný fes ti val, úze mí; hľa da nie rieše ní prob - siahnu tý spo ločný cieľ in teg ro - parapetova dažďovýchzvodovzápre nosné pó di um, toa le ty, pro - lé mov; pod po ra prípra vy pro - va né ho ty pu pro jek tu. Zá ve - padnejstenyblokuC a severnejsteblokuA. Firma realizuje montáž pa gačné ma te ri á ly; a na slo - jektov, spo ločných kultúrnych rečná konfe rencia bu de pre - ny lešenia na zvyšnej časti budovy venskej stra ne – „Hosto vické a športo vých po du ja tí; pre po - zento vať úze mia a mož nos ti ich nemocnice,kdebudúprácepokralú ky“, pre bu do va nie do te rajšie - je nie medzi miestny mi inšti tú - ďalšie ho využi tie pre roz voj čovať.Nazatepleníobjektuzhotoho rekreačné ho za ria de nia na cia mi; vytvo re nie zákla dov cestovné ho ru chu a ochra ny ži - viteľ realizuje aj rôzne nevyhnutné kon gre so vé cent rum (pre vý - pre mož nos ti tri la te rálnych votné ho prostre dia. Po čas fes - doplnkové práce a konštrukcie menné po by ty štu dentov so za - koope račných ak cií (vrá ta ne ti va lu v Chuste v ob do bí kvitnu - (úpravahromozvodov,osadzovanie narci sov bu de pre vetracíchmriežok,upevneniea spätme ra ním výsku mu a poznatkov partne rov z Poľska), čím sa tia eko ló gie a envi ro menta listi ky) oča ká va zvý še nie konku - návštevní kov za bez pe če ná do - ná montáž zábradlia a prístreškov). re gió nov pra va auto bu som k údo liu Stavba má byť ukončená v dea prístu po vú ces tu. Pri má tor rencieschopnosti Zuz an aKrup a cembritohtoroku.Zuzana Krupa Sni ny, Ing. Šte fan Mi lovčík a prí le vu tu ristov. Všetky ak ti vi - narci sov. o pro jekte in for mo val de ka na ty pro jek tu sú za me ra né na fa kul ty ma nažmentu Pre - využi tie sil ných strá nok týchto šovskej uni ver zi ty, prof. Ing. Dr. re gió nov s dô ra zom na ochra nu Ró berta Štefka, Ph.D., kto rý ži votné ho prostre dia a s cieľom uví tal možnú spo luprá cu. prispieť k eko no mic ké mu a so Hlavným cieľom pro jek tu je roz - ciálne mu rozvo ju prihra ničných voj tu ristickej infraštruktú ry kar - re gió nov, zne vý hodne né sku pi v Humennom pat ské ho biosfé rické ho úze - ny ma jú možnosť získať za naNámestíslobody mia. Špe ci fi kom sú: ochra na mestna nie vytvo re ním no vých a pro pa gá cia ži votné ho pra covných prí le ži tostí. Reali v Snine prostre dia; spo je nie ob cí a re - začný tím sa bu de pra vi delne gió nov s orientá ciou na cezhra - stre tá vať a koordi no vať usku v ODHerkules ničné partnerstvo; prehĺbe nie točne né akcie, plá no vať ak ti vi pria mych kontaktov medzi ko - ty, vy mie ňať si skú se nosti a pri ponúka mu ni ta mi za me ra né na integrá - po mienko vať. Oba ja partne ri ciu re gió nu; pod po ra a pro pa - ma jú vlastný roz po čet, ale za -

P a r f u m é r i a M ó d a

Výd ajpotrav in ov ejpom oc ibezproblém ov o

MestoHumennésanazákladevlastnejiniciatívyzapojilodoprogramu podporovaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou s názvom„Potravinovápomoc2011“,čímtaksprostredkovalopomocvyše1900obyvateľommesta.Tísplnilistanovenépodmienky pre získanie potravinového balíčka a zaevidovali sa na mestskom úrade.Výdajpotravínsauskutočnilv 42.týždni,kedyodutorkado piatka zamestnanci mesta prostredníctvom dobrovoľníckych prác zrealizovalivýdajpribližne40tonmúkya 40toncestovín.Skladové priestorypreúčelypomociposkytlaspoločnosťCoopJednotaHumenné,ktorejpredsedoviŠtefanoviKoľovimestoajtýmtospôsobomverejneďakuje.Vďakapatríajpríslušníkommestskeja štátnej polície,ktorídozeralinacelýpriebehakcie.Ing. Slavěna Vorobelová

ŽIACICIRKEVNEJSPOJENEJŠKOLYV SNINEV SLOVENSKOMPARLAMENTE

Spomienkyz výletu,naktorýsanezabúda

značkovéparfémy ChristianDior,Lacoste,Gucci,HugoBoss,Bvlgari

a módnedámskeoblečenie DOMOVSOCIÁLNYCHSLUŽIEBAMOSV ROKYTOVEPRIHUMENNOM

Radostnájeseňživota

V Domove sociálnych služieb Amos v Rokytove pri Humennom sme 6. októbra 2011 pre našich klientov pripravili príjemné posedenie pri zákusku a kávičke na nádvorí zariadenia. Svojím spevom a tancom potešili našich starkých členovia folklórnej skupiny Vihorlat pod vedením Emílie Vantárovej, študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Humennom pod vedením Mgr. Jany Vasilcovej a ľudový rozprávač Peter Sopko s Magdou Durilovou – členkou folklórnej skupiny Dubrava z Pakostova. Všetkým účinkujúcim sa touto cestou chceme poďakovať za prekrásne spríjemnenie popoludnia. Každodenný život je popretkávaný ako koberec rôznymi nitkami: nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy dlhé dni, ale sú popretkávané i zlatými niťami pohody, radosti spojenej s návštevou detí, vnúčat, kamaráta či suseda. Z týchto dní prajeme všetkým seniorom, aby čerpali radosť a silu do dní každodenného života. Mgr.ĽubicaFutejová

Nezabudnuteľnýzážitokprežiakov8.A triedyCirkevnejspojenej školypripravilatriednaučiteľkaIng.MilanaBuhajováa zástupca PaedDr.JánMarinič,keďnavštívilibudovuslovenskéhoparlamentua z balkónarokovacejsálysledovaliplenárnezasadnutie. Dojmy zanechalo aj stretnutie ohromení veľkosťou obrovskej ry s poslancom NR SR PhDr. Mariá - by – vyše šesťmetrovej vyzy, kto nom Kvasničkom. Mohli s ním rá sa vyskytovala na Slovensku diskutovať o činnosti parlamentu, ešte na začiatku 20. storočia. práci poslancov, aktuálnom dianí Prechádzka Starým mestom – na schôdzi, či pýtať sa na veci, Michalská brána, Univerzitná ktoré ich zaujímajú. Do Bratislavy knižnica, Primaciálne námestie, žiaci cestovali vlakom, pričom vy- Hlavné námestie, Prezidentský užili akciu Železničnej spoločnosti palác, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko „Vlakom do múzeí“. Pri veľvyslanectvá USA, Nemecka, tejto príležitosti navštívili Sloven- Francúzska, Japonska a Grécka, ské národné múzeum, ktoré spra - Slovenské národné divadlo, vuje najrozsiahlejší zbierkový fond. obchodné centrum Eurovea a no V súčasnosti ide o vyše 3 894 000 vá budova SND, most Bystrica zbierkových predmetov, čo pred- a Apollo, rieka Dunaj a svätá stavuje približne 40 percent omša v Dóme sv. Martina. Budú to všetkých múzejných zbierok na spomienky zo školského výletu, Žiaci ôsmej triedy Cirkevnej spojenej školy v Snine s pedaSlovensku. V expozícii Zázrak prí - na ktorý sa nezabúda. rody – Biodiverzita Slovenska boli Ing.MilanaBuhajová gógmi vo vstupnej aule Národnej rady Slovenskej republiky.


P2 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

Trpíte vážnou chorobou alebo dlhodobými bolesťami? Ak áno, potom aj pre Vás sú určené pravidelné stretnutia s názvom ...

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE

Príďte zažiť nevšedné metódy liečenia

vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk

Firma VAS ponúka prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou)

od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel. 0918 999 814 non–stop.

AKCIA pri nákupe DUŠIČKOVÉHO TOVARU nad 20 Eur u nás dostanete 10 % ZĽAVU

ZIMnÉ PneUMATIky AUTOSeRvIS,PneUSeRvIS náhradné diely

Objednávky nOn-STOP ajtel.7756644,7767444,0908100123.

l

l

MOnTáŽ

diagnostiku motorov osobných, úžitkových a nákladných vozidiel zariadením TEXA. širokú ponuku zimných pneumatík a pneuservis!

ORION Humenné Mierová 94, Humenné www.orion.sk

strešných

po - pia: 7.30 - 17.00 hod. so: 8.00 - 12.00 hod.

snehovýchzábran.

tel. mobil

Tel. 0905 480 575. vašich pod¾a

057/7783095 0907955039 0903895041

b

potrie

D

H VÔ C Ý V O D A áruka RNE ODP

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalejponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

v HUMENNOM, Ul. Chemlonská 1 (ZK Chemlon), 1. posch. Liečenie – utorky: 8. a 22. novembra 2011 o 18.00 hod. KONTAKT: 0903 193 490, www.liecenie.com. VSTUP ZDARMA.

Suc hýjar ok2811,Hum enné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIA:

l 3–vrstvovéparketydubFamily, hrúbka15mm–26,04eurs dPH l kvalitnélaminátovépodlahy odrôznychsvetovýchvýrobcov ZA vÝH OdnÉ Cen y v POnUke: l plastovéokná(5,6a 8–komorovéprofily l eurookná l drevohliníkovéokná (energyconcept90,dual–Standard) l interiérovédverev rôznych povrchovýchúpravácha farbách podľanáročnostizákazníka Množstevné zľav y pre stav ebník ov. Príďtesivybraťtoprav éprevás.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

na všetky typy vozidiel

Tel. 0948 527 157

eru Na mi

… pre všetkých, ktorých trápia bolesti a choroby … pre všetkých, ktorým už lekári nevedia pomôcť

Ponúkame

daňovépriznania, jednoduchéapodvojné účtovníctvo,mzdy apersonalistika.

n n n n

vodomernéšachty žumpy septiky arôznenádržena vodu,obilieapod.

- 31.10.2011

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO montáž,parapety,murárskevýspravky,žalúzie,sieťky

Akcia: Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1800€ sdPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

vyUŽITevÝHOdnÉZĽAvy P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O e-mail:sabolokna@gmail.com

HUMennÉ,STAnIČná11,prízemie(bývalásprávaChemkostavu), tel./fax:0577750123,0915963446

v&M–AUTO Autoservis–Pneuservis Predajnáhradnýchdielov ––––––––––––––––––––––––

AkCIA–30% ZĽAvA

– nazimnépneum at ik y –najlacnejšiavýmena pneumatíkod10€

–––––––––––––––––––––––– HUMENNÉ, JASENOVSKÁ 2497 (zapredajňouZemplín) TEL. 0918 519 906

P r e d a j

OdReZkOv z mäkkéhoa tvrdého

dRevA Kontakt:

0917808909,7881073 volať od 7. do 16. hod.


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

- 31. 10. 2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predám staršie obrubníky 50x24 cm. Tel. 0915 886 742. l Predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V po25. októbra uplynulo 25 rokov l Kúpim 2–izb. byt v centre, resp. nuke aj dlážkovica a dokončood smutnej chvíle, keď nás vo blízko centra mesta Humenné. vacie lišty. Doveziem. Tel. 0907 veku 39 rokov navždy opustila Tel. 0905 41 15 51. manželka a mamka l Kúpim pozemok v centre, resp. 124 455, 0911 168 982. blízko centra Humenného. Tel. 057 l Predám tuje na živý plot. Tel. 0907 592 086. 775 6644 od 8.00 do 17.00 hod. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám koženú rohovú gaučovú súpravu sivej farby. Cena dohododu. Tel. 0904 900 291. l Predám zrekonštruovaný 2–izb. l Predám bločky zo stavby rod. byt na Třebíčskej ul. v Hu- domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. Viera L A B I K O V Á, 0949 120 576. rod. Kocová z Humenného. mennom. Tel. 0915 787 443. l Predám 2–izb. zrekonštruovaný l Predám elektromotor 1400 ot., Ak ste ju poznali, venujte jej ti4,4 kW vhodný na cirkulárku. Cechú spomienku. S láskou a úc - byt v Humennom. Tel. 0918 964 na 120 Eur. Tel. 0915 235 241. 998 po 14. hod. tou spomína manžel a syn. l Predám 2–izb. byt v pôvodnom l Predám 4 zimné pneumatiky 195/60–R15–88H vo výbornom Jetomuužrok,čoŤanámosud stave, 1. posch. na Sídl. pod So- technickom stave za 75 Eur. Tel. vzal a žiť život s nami Ti dlhšie kolejom v HE. Cena dohodou. 0905 711 955. nedoprial. Zostali už len spo- Tel. 7753 590, 7797 438. l Predám BMW 346L, 1895 cm3, mienky, veľká bolesť a žiaľ. Za l Predám kompletne prerobený r. v. 2001. Cena dohodou. Tel. všetkytrápeniaa bolesti,nechTi 3–izb. byt v OV na Sídl. I v Hu - 0905 841 931. mennom – 75 m2, dve pivnice. l Predám 2–rýchlostnú babetu. dáPánBohvečnejradosti. Tel. 0918 424 317. 4. novembra uplynie smutný rok l Predám úplne zrekonštruovaný Cena 170 Eur, resp. dohodou. od chvíle, keď nás vo veku 82 3–izb. byt na Sídl. pod Sokolejom Tel. 0908 617 926. rokov navždy opustil drahý man- v Humennom (aj zariadený). Tel. l Predám multicar M25, trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena žel, otec a dedko 0908 980 406. dohodou. Tel. 0905 499 336. l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 778 4143. l Predám rod. dom v Snine. Tel. 0904 608 598. l Pre dám rod. dom v Jankovciach. Tel. 0908 031 566, l Vyučujem (doučím) hru na 0918 594 464. klavír, keyboard, spev – všetky l Predám rod. dom v Hu- stupne, aj príprava na VŠ. Tel. Ján P O R V A Z N Í K mennom. Tel. 0905 913 630. 0908 145 872. z Humenného. l Predám starší rod. dom na 11,5 l D r o b n é ú d r ž b á r s k e p r á c e S láskou a zármutkom v srdci árovom pozemku v Koša - v d o m á c n o s t i a c h , s t a v e b n é spomínajú smútiaca manželka rovciach. Cena dohodou. Tel. p r á c e , b e t ó n o v a n i e , o b k l a a synovia s rodinami. d y, d l a ž b y, v o d a , k ú r e n i e – 0905 510 077. l Ponúkame na predaj veľké haly n a j l a c n e j š i e v m e s t e . Te l . – sklady v Košarovciach. Tel. 0 9 1 5 1 8 3 9 9 2 . l PARKET STYLE – Predaj 0911 951 145. l Predám garáž v Humennom. a montáž podláh, dverí, schodov LACNO. Tel. 0915 560 780, 0903 a farieb. Kontakt: 0907 668 772 l Dám do prenájmu 3–izb. byt 904 520. 0905 217 907. v centre Humenného od 1. de- l Predám 71–ár. stavebný pozecembra. Tel. 0908 611 716. mok v Udavskom v parku pod lel Prenajmem zrekonštruované som, všetky IS. Vcelku, aj jedkancelárske priestory 38 m2 za notlivo. Tel. 0915 183 106. výhodných podmienok a garáž l Predám pozemok na Domaši – Udavské ponúka na Chemlonskej ul. 112. Tel. Poľane. Tel. 0908 982 721. 0918 623 064. l Predáme 4 unimobunky (voľný na zimné uskladnenie l Víkendy, dovolenky, priateľské po- priestor 6x12 m) + veľkú marin sedenia na Domaši – Eve. Bližšie gotku na kolesách. Ceny doho informácie na tel. 0903 639 818. dou. Tel. 0905 904 979. l Predám stánok vhodný na podnikanie. Cena dohodou. Tel. 0915 886 742. l Predám starožitnosti: funkčný šijací stroj zn. LADA, komody, na nakladanie l Vymením 2–izb. byt v Micha - skrine (šatníky) a krosná. Ceny lovciach za byt v Humennom. Tel. dohodou. Tel. 057 4489 108, 0919 022 733. 0908 333 953. l Predám bukové odrezky. Tel. pre hydinu, zajace a psy 0908 102 786. l Výhodne predám novú Bio–V Dovoz zdarma lampu. Tel. 0910 992 823. l Predávam palivové drevo. Objednávky na tel. Tel. 0917 840 571. 0905 480 587, 057 7796 175 l Predaj palivových brikiet. Tel. 0949 271 755.

Spomienka

Kúpa

Predaj

Rôzne

Prenájom

MINIFARMA

Výmena

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka Tel. 0915 869 735, 0911 869 735

* * * * *

zemiaky cibuľu jablká kapustu kŕmne zmesi

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb a stužkových slávností. Tel. 0908 547 210. l Hĺbkové vysávanie a tepovanie čal. nábytku a kobercov. Tel. 0905 656 609. l Prepra va 9–miestnym kli ma ti zo va ným mikro bu som v EÚ a na Ukra ji nu. Tel. 0908 641 364.

Ponuka práce l Nočný klub vo Veselí nad Moravou prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu, solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma, pracovná doba i brigádnicky. Staň sa konečne finančne nezávislou. Tel. 0905 244 226. l Firma TESAR–DACH, s.r.o. prijme do TPP tesárov, železiarov, murárov a pokrývačov. Tel. 0908 089 446, 0915 779 877. l Hľadáme strojníkov na LKT 50, JO HANDYR – TIMBE JACK 540G III. Práca v regióne. Tel. 0905 749 672, 0915 952 729. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116.

PREDSTAVENIE švajčiarskej prírodnej

KOZMETIKY

v hoteli Karpatia v Humennom. Tel. 0905 492 180.

ModerEFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHRňOVACIE DVERE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

VOVIHORLATSKOMOSVETOVOMSTREDISKUTRIDSIATYDEVIATYROČNÍKSÚŤAŽEAMFO

Dominujúmladísfarebnýmifotografiami AMFO 2011 – 39. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie, ktorý sa uskutočnil vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, vyhlásiloNárodnéosvetovécentrumzpovereniaMinisterstvakultúrySR a organizačnehopripraviloVihorlatskéosvetovéstrediskovHumennom. Vyhodnotenie mohli zapojiť autori v troch veko- AMFO 2011 vo Vihorlatskom múc e l o š t á t n e h o vých skupinách (do 16 rokov, do zeu a Vihorlatskom osvetovom kola, vernisáž 21 rokov a nad 21 rokov) v kate - stredisku v Humennom potrvá do a výstava sa góriách čiernobiela, či farebná fo- 30. novembra, reprízu bude mať uskutočnili v dňoch 28. – 30. tografia a tiež multimediálna pre- v Národnom osvetovom centre októbra vo Vihorlatskom múzeu zentácia. V tomto roku bola mi- v Bratislave a v rámci českej náa Vihorlatskom osvetovom stre- moriadne zaradená aj samostat- rodnej súťaže v máji 2012 vo Svidisku. Prezentované sú fotogra- ná tematická kategória zameraná tavách. Mgr.MáriaMišková fie, ktoré vybrala a ocenila od- na Európsky rok dobrovoľníctva. borná porota z takmer tisíc foto- Najväčšia účasť bola v skupine grafií mimoriadne vysokej tech- A vo farebnej fotografii, kde sa nickej kva li ty a ume leckej súťaže zúčastnilo 189 autorov úrovne. Bansko bystrický kraj s 358 fo togra fia mi. Z ce zaslal 96 fotografií od 40 auto- loštátnej súťaže AMFO 2011 je rov, Bratislavský kraj 56 foto- vy da ný aj ka ta lóg obsa hu jú ci grafií od 36 autorov, Košický výber z ocenených a vystave kraj 150 fotografií od 87 autorov, ných fo to gra fií. Sprie vodným z Nitrianskeho kraja prišlo 178 fo- progra mom po du ja tia bol tografií od 84 autorov, z Prešov - hodnotiaci seminár s členmi po ského kraja 63 fotografií od 39 roty v deň vernisáže, tvorivá foautorov, z Trenčianskeho kraja to tografická dielňa v troch tema bolo 211 fotografií od 110 autorov, tických okruhoch 29. októbra, z Trnavského kraja 120 fotografií výstavný profil členov jubilujúceod 33 autorov a zo Žilinského kra- ho fotoklubu Reflex pri Vija dodali 86 fotografií od 62 auto- horlatskom osvetovom stredisku rov. Celkovo to bolo 495 autorov a 30. októbra prezentácia výsleds 960 fotografiami. Do súťaže sa kov tvorivej dielne. Výstava

POS ILNEN IEPOL IC AJNÝCHHLIAD OKV ČAS EDUŠ IČKOV OMJEUŽSAM OZREJMOSŤOU

Zab ezpeč iťpok ojn ýa bezp ečn ýprieb eh

- 31.10.2011

Vlkchyst áLet okruh y

Lesoochranárske zoskupenie VLK chystá už XI. ročník prednáškovéhocykluLetokruhy.Uskutoční sa v Dome Matice slovenskej v Snine. Prvý 9. novembra o 17. hod. na tému ropa vo východnýchKarpatocha prednášajúcim bude Dr. Stanislav Banada, predsedasprávnejradyo.s.Muzeumnaftovéhodobývánía geologie v Hodoníně, a zástupca spoločnostiAurelianOilGasSlovakia, ktorá realizuje v našom regióne geologickýprieskum. Viliam Bartuš

Pes t r ájes eň

Jesenný vetrík zavial do priestorov Základnej školy LaPolíciapredpokladajúczvýšenúintenzitupremávkypredSviatkomvšetkýchsvätýchaPamiatky boreckej v Humennom. Priniezosnulých posilnila dopravné a poriadkové hliadky na celom území Slovenska od piatku sol zázračnú atmosféru, cha28.októbradostredy2.novembra.Policajnúakciuzameranúnabezpečnosťaplynulosťces- rakteristickú pre toto ročné tnej premávky, ako aj zvýšený dohľad verejného poriadku v okolí cintorínov, kritických obdobie. Množstvo šarkanov, úsekovamiest,vyhlásilviceprezidentPolicajnéhozboruplk.JUDr.ĽubomírÁbel. veľkých i malých, usmiatych Dopravní policajti budú podľa zidlo), i návštevníci cintorínov vali predpísanú rýchlosť, jazdu i strašidelných,zaplnilovestibul potreby riadiť a usmerňovať pre- (kabelky a príručné tašky nie je prispôsobili stavu a povahe vo- školy. Jeden krajší ako druhý. mávku na príjazdových cestách vhodné odkladať bez dozoru). zovky, ako aj poveternostným Každý šarkan nesie podpis šik cintorínom a na parkoviskách. Každé protiprávne konanie, hoci podmienkam. Cyklisti nech neza- kovnýchrúknašichžiakov,pod Dohľad zvýšia aj na frekventova- aj pokus, treba oznámiť polícii. búdajú na zákonnú povinnosť byť vedenímMgr.VierkyBeľančinoných križovatkách a hlavných Nezabúdajme, že od 1. novembra osvetlení a mať na sebe reflexné vej(na hornej snímke). Atmosfécestných ťahoch, pozornosť budú nadobúda účinnosť novela záko- prvky. A práve reflexné prvky na ra jesenná, čarovná, farebne venovať najmä disciplíne a ohľa- na o cestnej premávke, ktorá oblečení chodcov by už mali byť pestrá, plná fantázie a bohatej duplnosti účastníkov cestnej pre- sprísňuje pravidlá cestnej pre- samozrejmosťou, najmä v sy- úrody. Jej vôňa nám udrie do nosa vždy, keď vstúpime do mávky, ako aj ich správaniu voči mávky a s ňou súvisia aj zmeny chravom a večernom čase. kpt.Ing.DenisaBalogová, školy a farby nás naladia optichodcom a cyklistom. U vodičov v Trestnom zákone. Rovnako, pohovorkyňaPrezídiaPZSR mizmomdoďalšiehodňa. sa netoleruje alkohol a rýchla lícia vyzýva vodičov, aby dodržiaMgr. Darina Cmarová jazda. Zlodeji a vykrádači áut neobchádzajú parkoviská pri cin- PAVESAZ HUMENNÉHONASÚŤAŽIMYDANCEV MYJAVE torínoch, ani samotné cintoríny. Preto budú poriadkoví policajti tieto miesta kontrolovať častej- Každéúsiliejeskôr,čineskôrocenené.Ajhúževnatosťtanečníc šie, ale ostražití by mali byť sa - zo Súkromnej umeleckej školy (SUŠ) Múza v Humennom bolo motní majitelia áut (nenechávať ocenené na súťaži v Myjave, ktorú 22. októbra organizovala tana sedadlách veci, ktoré lákajú mojšiaZUŠpodnázvom„Mydance“,ktorýsaniesolv znamení oko zlodeja, riadne uzamknúť vo- rôznychštýlov(scénickétance,showdance,hip–hop). Na tanečnom pódiu kultúrneho do - v dobrej nálade, pretože „pokoremu súbory predviedli 144 cho- nie“ bratislavských ZUŠiek nám do„Starkí, naši milí…“ Týmito slo - reografií. Tanečný súbor Pavesa zo dalo sebavedomie a chuť pracovať vami sa prihovorili deti Materskej SUŠ Múzy pripravil 7 choreografií, tak, aby sme dôstojne propagovali školy Kudlovskej v Humennom ktoré zaujali porotu. Svedčia o tom nielen svoju školu, ale aj mesto svojím babkám a dedkom 19. ocenenia, ktoré dievčatá získali – v ktorom žijeme. Po náročnej ceste októbra. Dopoludnie im sprí - dve 1. miesta, dve 2. miesta a jed - a vystúpeniach sme sa stretli aj jemnili básničkami, piesňami, no 3. miesto. Predseda poroty Jo - s pozoruhodným ľudským pochoscénkami, ale najmä tanečnými zef Jurík z Konzervatória Ewy Jac- pením, keď nás železničiari v No kreáciami. Poďakovali sa im tak zovej v Bratislave, Laci Strike a aj vom Meste nad Váhom nenechali za ich lásku, obetavosť, trpezli- ďalší porotcovia boli tak unesení v chladnej noci čakať tri hodiny vosť, pozornosť, ktorú starí rodi - výkonmi našich dievčat, že pridali na peróne, pretože stanica sa Tanečný súbor Pavesa zo čia svojím vnúčatám venujú. ešte jedno ocenenie: Pavesa sa prerába, a poskytli nám svoj Spestrením bolo malé pohoste - stala laureátom súťaže a Hu - prístrešok. Nuž, čo všetko možno Súkromnej umeleckej školy Múza v Humennom sa stal laureánie a objatie od svojho vnúčaťa. menné sa skloňovalo v superlatí - zažiť na takých cestách. Mgr.NadeždaHavriľáková tom súťaže My dance v Myjave. Mária Cicáková voch. Cesta domov sa niesla

Stalisalaureátmia získaliajďalšieocenenia

Ajs objat ím

PV2011_44  

‰ kuracie prsia chladené farebné čaro jesene ‰ kurča chladené ‰ bravčové rebrá ‰ kuracie štvrte chladené ‰ kuracie krídla chladené ‰ bravčov...