Page 1

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 36

5. 9. 2011

CENA: 0,40 € Od prvého septembra sa správcom humenskej farnosti Troch svätých košických mučeníkov na Sídlisku III stal Jozef KOZÁK (na snímke počas nedeľňajšej homí lie). Predtým v našom regióne pôsobil ako kaplán v Ľubišskej farnosti. Vtedy tiež začal prispievať do nášho týždenníka pravidelnou rubrikou Myšlienky do nového týždňa. Kniha zamyslení vyšla po tom v edícii Pod Vihorlatom pod názvom Týždeň čo týždeň. (mš)

Trio rodiny Magurových.

Tanečná skupina FS Chemlon. Viac o premiére na 3. strane.

Spevácka skupina Hačure Folklórneho súboru Chemlon. Záhradnou slávnosťou, v ktorej účinkoval huslista Ivan Stebila so svojím žiakom Pavlom Bakajsom (na snímke vľavo) otvárali 2. septembra nový školský rok v Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka v Snine. Po príhovore riaditeľky Evy Goľovej, ktorý sa niesol v znamení výroku Pabla Picasa „Každé dieťa je umelec, problém je zostať umelcom aj keď vyrastie,“ prváci dostali tričká s logom školy, najúspešnejší žiaci dary (na snímke vpravo) a dve žiačky zriaďovateľ školy obdaroval ich portrétmi. Vzrušujúcim momentom slávnosti bolo vypúšanie holubíc, čo potom inšpirovalo deti aj k výtvarným aktivitám – každý si mohol namaľovať svoju holubicu. (aš)


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l September je májom jesene l KeďRozáliakvetypáli,Lucia kvetmioknápomaľuje l Regina hmly rozopína l V deň sv. Reginy vábia chlapcov dievčinyl NaMárienarodenielastovičiekrozlúčenie.(cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné 9. – 10. 9. Pán Popper a jeho tučniaci Zač. predst. o 19.30 hod. 10. – 11. 9. Šmolkovia Zač. predst. o 16. hod. CENTRUM Snina 6. 9. Princ a pruďas 10. 9. Dámska jazda Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDA Medzilaborce 6. – 7. 9. Lidice 9. – 10. 9. Macko Pú Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina l Snina v obrazoch Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. –––––––––––––––––––––– Minigaléria AS Hotel Karpatia v Humennom l KONFRONTÁCIE – Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu. Pri kúpe obrazov 20% letná zľava.

SPRAVODAJSTVO

Nie jedným pri dať a dru hým celkom zobrať Kytièka k meninám

Nedávnosomsastretols jednoufolkloristkou.Keďžesomjuuž dávnejšienevidelvystupovať,opýtalsomsajej,akosaimsoskupinoudarí.Mámeprázdniny.Neveriackysompokrútilhlavou.Veď terazježatvanielennapoliach.Obcea mestásaprirôznychpríležitostiachpredbiehajúv pozývanífolklórnychsúborova skupín. Napokon vysvitlo, že vedenie obce podporuje futbal. Nič proti futbalu, veď ten je osviežením života obce, ale prečo pritom siahaťnakultúru,navyšenaniečo,čofunguje?Všetkojeo peniazoch,a keďichniejedosť,trebaurobiťkompromis.Alenieuvažovať tak, že jedným pridáme a druhým celkom zoberieme. Neviem,dokedybudúmaťkultúrniciv obciprázdniny.Baneviemani odhadnúť, ako im to po prestávke pôjde. Pretože, podobne ako v prípadefutbalu,beztréninguniesúvýsledky. Marián Šimkulič

EŠTE KU KONCERTU KARLA GOTTA NA ZIMNOM ŠTADIÓNE V HUMENNOM

Majstro vi chu ti li pi ro hy so smo ta nou

Vystúpenie Karla Gotta v Humennom bolo veľkým zážitkom pre niekoľko generácií jeho fanúškov, ktorých získal počas päťdesiatich rokov svojej speváckej kariéry. Niekoľkým z tých, ktorí čakali na dostal na recepciu, ktorá bola „Rozprávkový dom“, kupovali líst- v cukrárni Daisy. Zaujali ho najmä ky vnúčatá, ktoré chceli počuť „li- pirohy s ochutenou smotanou, ve“ hit svojho detstva – Včielku a že to myslel vážne, svedčí i to, Máju. Jedna z účastníčok koncer- že pýtal aj recept na tento vynikatu vravela, že prvýkrát v živote vi- júci dresing. Hostitelia mu teda dela spievať svojho otca. Niekoľko prezradili, že to je len kyslá smoobdivovateliek svoju hviezdu vy- tana s cesnakom a soľou. Nuž bozkalo na javisku, ďalší čakali na ale pre naše pirohy a kuchárky, autogramy. Jeden z nich má 36 je - ktoré ich takto pripravili, je to ho cédečiek. Sedemdesiatdva- uznanie a mohli by si zaspievať: ročný spevák až okolo polnoci sa „Svetová sláva…“. (aš)

Od 5. - 11. 9. 2011 oslavujú meniny: Regína, Alica, Mariana, Miriama, Martina, Oleg, Bystrík.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l V galérii múzea Portréty z Novej Sedlice – výstava kresieb Juraja Kresilu l Umelecko – historická expozícia otvorená: pondelok 9. – 16. hod., utorok – piatok 9. – 18. hod., sobota – nedeľa 14. – 18. hod. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu l Skanzen denne 9. – 18. hod. Mestské kultúrne str. Humenné l Vo výstavnej sieni Hornozemplínske impresie – výstava obrazov zo zbierky Galérie mesta Humenné (potrvá do 5. 9.) l 9. 9. o 16. hod. otvorenie výstavy obrazov Jána Šoltésa Načo myslím, keď nespím a obrazov z vý tvarného plenéru Hornozemplínske impresie 2011. Výstava potrvá do 28. októbra. Vstupné 0,17 € l 14. 9. o 18. hod. Na krídlach melódií, vstupné 2 €. Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce l Stála expozícia otvorená utorok – piatok od 10. do 16.30 hod., v sobotu a nedeľu od 12. do 16.30 hod. Vihorlatské osvet. str. Humenné l Záhrady/Gardens – výtvarný profil z tvorby sochára, maliara, videoartistu a galeristu Petra Králika. Výstava potrvá do 17. septembra.

Opustili nás V HUMENNOM Ján Ragan, nar. 1956 Ing. Viliam Zalčík, nar. 1952 Mgr. Michal Zozuľák, nar. 1951

V období od 5. do 11. 9. 2011 bude kúpalisko (vnútorné aj letné) zatvorené z dôvodu pravidelnej technologickej odstávky (údržba zariadenia).

Po ho to vostné služ by l HU MENNÉ: 5. 9. Le ká reň CENTRUM , 6. 9. Le ká reň Dr. MAX KAUFLAND , 7. 9. Le ká reň MÁRIA , 8. 9. Le ká reň HARMÓNIA , 9. 9. Le ká reň Dr. MAX PHARMSTORE , 10. 9. Le ká reň LABOREC , 11. 9. Le ká reň LÚČ . Otvo re né v pra covných dňoch do 20.00 hod., v so bo tu a v ne de ľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohoto vostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň VIHORLAT 758 40 39 Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

5. 9. 2011

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kedy na plaváreò

Kam do lekárne

-

KarlaGottapotešiliobdivovateľkyv Humennomkyticamikvetov.

Z ODOVZDANIA STAVENISKA DETSKEJ POLIKLINIKY V HUMENNOM

Re konštrukciu chcú ukončiť do konca októbra V piatok 2. septembra bolo odovzdané stavenisko detskej polikliniky v Humennom na Hviezdoslavovej 29, ktorá sa bude rekonštruovať. Primátorka mesta Jana Vaľová zástupca Ján Šipoš nám povedal, uviedla, že je rada, že mesto poli - že práce by chceli ukončiť do kliniku nepredalo a bude môcť za - konca októbra. Od pondelka bezpečiť, najmä malým pa - začnú demontážou strechy, ktorú cientom, určitý komfort. Vyzdvihla provizórne zakryjú poistnou fóliou, pritom prístup poslancov, ktorí kým položia novú plechovú krytiodobrili jej návrh na riešenie nu. Montáž by chceli ukončiť do vážnych problémov polikliniky, kde troch týždňov. Budú pracovať tak, už padala omietka, ktorá ohrozo- aby nenarušili bežný chod poliklivala občanov. Na otázku, aký bu - niky. Zároveň bude prebiehať výde nájom v zrekonštruovanom za- mena okien a zatepľovanie fasáriadení, uviedla, že všetci lekári dy. Podľa neho, priebeh prác by polikliniky sa zúčastnili stretnutia, mohlo ovplyvniť jedine počasie. kde deklarovali záujem o dlhodobý Cena diela je stanovená na 208 nájom. O tom, aký napokon bude, 500 eur, takže je ešte nižšia ako vyplynie zo vzájomného rokova - poslancami schválená výška nia. Zhotoviteľom rekonštrukčných prostriedkov z rezervného fondu. prác je fir ma Kaega, s. r. o. Jej Marián Šimkulič

V SNINE JUDr. Natalia Makarivová, nar. 1962 V KAMENICI NAD CIROCHOU Štefan Štofčík, nar. 1925 V KLENOVEJ Igor Holovčák, nar. 1974 V LUKAČOVCIACH Ján Sabol, nar. 1964 V MODRE NAD CIROCHOU Jozef Sivčo, nar. 1937 V PARIHUZOVCIACH Anna Stanková, nar. 1922 V STAKČÍNE Anna Olachová, nar. 1924 V TOPOĽOVKE Jozef Rusnák, nar. 1951 V UBLI Helena Hamráková, nar. 1930 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5. 9. 2011

ROZŠÍRENÉ SPRAVODAJSTVO Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTU PI TEĽSTVA V HU MENNOM

Po slan ci schvá li li úver vo výške 4 mi li ó ny eur

V úvode Eva Leňková, poverená vedením finančného odboru priblí žila finančnú situáciu mesta k 30. 6. 2011: Vzhľadom k tomu, že doposiaľ neboli mestu zrefundované všetky výdavky za projekty realizované v minulom roku, ktoré sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu a naďalej je výpadok výnosu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov oproti rozpočtu o cca 420 tisíc eur, mesto sa dostalo do čiastočnej platobnej ne schopnosti. V mesiaci júl sa preto zadržali platby pre rozpočtové organizácie vo výške 332 234 eur. Primátorka Jana Vaľová potom poukázala na zmenenú situáciu k 30. 8., kedy mesto už eviduje prebytok 1 809 tisíc eur, pričom je predpoklad, že po prázdninách by mesto malo konečne dostať tiež prostriedky po certifikácii výdavkov vo výške cca 450 tisíc Eur za už uskutočnené práce na europrojekte od ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poslanci potom odobrili aj rozpočtové opatrenie a to povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 140 460 eur, presuny vo výdavkovej časti celkom vo výške 81 850 eur a realizáciu opravy schodiska pri bytovom dome na Gorkého ulici a odvodnenie parkoviska pri MŠ na Třebíčskej ulici z rozpočtovaných prostriedkov Technických služieb. Najväčšiu a už viackrát medializovanú pozornosť vzbudil investičný plán mesta a možné zdroje jeho financovania. V úvode s odporúčaniami pre čerpanie úveru vystúpil riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko (viď samostatný príspevok). Po jeho vystúpení sa rozprúdila diskusia, ktorá len potvrdila doterajšie rozdelenie tábora poslancov, ktorí sú za a ktorí proti

V utorok 30. augusta sa uskutočnilo piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Zúčastnili sa ho všetci 24 poslanci. Zasadnutie otvorila a viedla primátorka mesta Jana Vaľová. úveru, respektíve proti úveru vo valo. Za pôvodný úver vo výške 4 výške 4 milióny Eur. Poslanec Mi- milióny eur, s lehotou splatnosti 10 lan Mňahončák vystúpil s tým, že rokov, úrokovou sadzbou cca 3%, po jeho prepočtoch mesto potrebu- na financovanie akcií vyčlenených je na súrne opravy a údržbu 5,6 mi- z Investičného plánu mesta Hu lióna eur a že oni navrhujú na rok menné, s čerpaním na 3 rozpočto2012 2,1 milióna eur. Poslanec Jo- vé roky za hlasovali poslanci: zef Babják predložil návrh, ktorý rá- Andruchová, Capová, Druga, Fetal s úverom, zahrňujúcim päť cura, Ferko, Gavulič, Gregorovič, investičných akcií pre rok 2012 vo Lopanič, Mňahončák, Pajtaš, Sevýške 1 milión eur a kofinancovanie manco, Sinaj, Sukovský a Vaňo. europrojektov vo výške 1 milión 118 Proti boli Babin a Barančíková. tisíc eur. Poslanec Andrej Semanco Zdržali sa Babják, Bálintová, Ceuviedol, že ide o zmätočný návrh, helská, Hopta, Kurťák, Mocák, pretože kofinancovanie sa nedá Petro, Židová. Pomerom hlasov za platiť z úveru. Na návrh Aleny Žido- 14, proti 2, zdržali sa 8 poslanci vej všetci 24 poslanci odobrili maxi- schválili úver vo výške 4 milióny málnu výšku úroku pri rokovaní eur. Na ktoré konkrétne akcie, to s bankami 3%. Napokon sa hlaso- bude predmetom ďalších vzá-

jomných stretnutí poslaneckých klubov. Z ďalších bodov nás zaujalo vy me no va nie ná čel ní ka Mestskej polície, ktorým sa stal Mgr. Marián Zub, ďalej spolufinancovanie projektu digitalizácie kina vo výške minimálne 50% z cel kových výdavkov na podávaný pro jekt – 90 tisíc eur, spolufinancovanie Regionálneho centra zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, pričom spoluúčasť mesta je v prípade úspešnosti projektu 161 342 eur. Na cenu mesta poslanci v tajnom hlasovaní odobrili arcibiskupa Bernarda Bobera, generálneho riaditeľa Chemkostavu, HSV, a.s. Milana Mňahončáka a Vasila Guzana, riaditeľa Správy a údržby ciest PSK – oblasť Humenné. K ďalším bodom sa ešte vrátime. Marián Šimkulič

Je to pre mesto veľká prí le ži tosť

S odporúčaniami pre čerpanie úveru mesta Humenné prišiel na zastupiteľstvo riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Ing. František PALKO (na snímke). Z jeho myšlienok vyberáme. – Humenné je merný prepad slovenských miest je teda vo veľmi výhodnom posta mesto, ktoré má a obcí. Mesto Humenné imobilizo - vení k čerpaniu finančnej podpory, okolo 35 000 oby- valo svoju príjmovú stránku. Preto- napríklad v podobe úveru. Abso vateľov, výhodou že ste nechceli zvyšovať dane lútne bezpečná hranica je pre mesta je, že až a podobne. Naše odporúčanie je mesto úver v hodnote 4 – 5 miliótakmer 70% oby- pozdvihnúť príjmovú stránku, zmo- nov eur, odporúčame 4 miliónový. vateľov mesta je bilizovať príjmy a samozrejme Pri úvere sa úroky každoročne zniproduktívna, čo vyššie čerpanie eurofondov. V prí- žujú, keďže my budeme ešte počas môže mesto v budúcnosti využiť. Hu- pade rozpočtovej politiky mesto čerpania úveru vytvárať finančné menné môže mať v budúcnosti Humenné vyznáva obozretnú politi- rezervy, respektíve produkovať pe obrovskú perspektívu. Vláda má ku, čo je predpokladom ekonomic- niaze. Takže naše odporúčanie je záujem rozvíjať cestnú infraštruktúru kého rastu mesta. Pozrime sa, ako využiť úver, pretože je pre mesto mesta, ale to nie je možné bez fi- vyzerá mesto Humenné z hľadiska veľkou príležitosťou. (mš) nančného zázemia. Naše ciele sú ratingu. Na sedembodovej ratingov tomto veľmi odvážne, ale vej stupnici sa mesto Humenné najednoznačne dopomôžu mestu, chádza na úrovni B, to znamená Farnosť Kamenica nad Cirochou aby sa v budúcnosti stalo ťažiskom veľmi nízke riziko. Humenné má regiónu. Humenné je na to doslova niekoľko pozitívnych faktorov, ktoré pozýva veriacich z okolia na predurčené. Za posledné roky bol sa ukazujú, napríklad už spomína- slávnosť k Panne Márii ku „Obráz finančný prepad Humenného okolo ný vysoký počet obyvateľov v pro- ku“ vo Vojenskom výcvikovom 18%, čo je o 6% viac, ako prie- duktívnom veku. Mesto Humenné priestore Valaškovce. Slávnostná svätá omša sa uskutoční 11. sepS UMELECKÝM VEDÚCIM A MANAŽÉROM FOLKLÓRNEHO SÚBORU CHEMLON MIROSLAVOM KEREKANIČOM tembra 2011 o 11.30 hod. Vstup do vojenského priestoru je v tento deň voľný. Andrea Vasková

Slávnosť k Panne Márii

Oži vi li sme folk lór ce lé ho re gió nu

Pri príležitosti 40. výročia založenia folklórneho súboru Chemlon sa v piatok 2. septembra uskutočnila predpremiéra a v nedeľu 4. septembra premiéra programu Živosť, radosť, veselosť. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor umeleckého šéfa a manažéra FS Chemlon Mgr. Miroslava KEREKANIČA (na snímke). – Už dávnejšie som sa chcel voľného času a požiadali sme z Pyrenejí. Ďalej v programe znovu vrátiť do regió- o výpomoc aj Zemplínčanov z Mi - k nám prišli nu, pretože tu máme legendy, chaloviec, vytvorili sme základňu, priatelia z Morahistóriu, pekný folklór. A keďže ktorá podľa mňa bude mať per- vy, konkrétne každý sa tu hraje na svojom ma - spektívu. Vďaka prípadnej podpo - z Němčíc nad lom piesočku, chceli sme oživiť re mesta i tunajších podnikateľov Hanou, u ktorých folklór celého regiónu. S cho - môžeme ísť ešte vyššie. sme boli štyrikrát po páde reografom Vladimírom Maruši - l Premiéra programu je sú- Chemlonu, kde sme si upevňovali nom sme pracovali už dlhší čas. časťou širšie po ní ma né ho svoje sebavedomie a vytvárali Bohužiaľ, predchádzajúce partie Chemlonfestu, kde popri FS zahraničné vzťahy. Výsledkom toúčinkujúcich odmietali zmeniť štýl Chemlon účinkujú aj ďalšie ho je aj medzinárodný orchester, a začať pracovať po novom. Až sú bo ry a sku pi ny, kde má ktorý sme vytvorili z dychovej súčasná partia sa dala zlomiť. Hu - svoje miesto odborný semi- hudby z Nemčíc, z našej ľudovej menčanom sme chceli ukázať, že nár i ľudová veselica… hudby a z ľudovej hudby Zemplísme stále tu. Minulé vedenie – Chemlonfest je o priateľoch, na, ktorým chceme dokázať, že mesta nás stále odsúvalo, takže ktorí nám najmä v posledných ro - ak ľudia chcú, dokážu vytvárať sme chceli dokázať, že dokážeme koch histórie súboru pomáhali. Bol hodnoty. Myslím, že HumenčaHumenné dôstojne reprezentovať to Vyšší územný celok Prešov, kto - nia na to majú, aby sa znovu a tento program sa stane klenotni - rý nám sprostredkoval vystúpenia vrátili na pozície, ktoré im boli cou folklóru regiónu. Potom, čo vo Francúzsku a tu sú prítomní pri- v kultúre vlastné v minulosti. sme si založili svoje Centrum atelia z Semiac–en–Bigórra až Marián Šimkulič

Policajné správy Minulý týždeň obletela slovenské médiá správa, že Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, oddelenie Východ, rozložila organizovanú skupinu prevádzačov. Štyria Slováci boli obvinení zo zločinu prevádzačstva, obohatili sa minimálne o 5 400 Eur za nelegálne prepravovanie migrantov. Po dohode previedli prevádzači z Ukra jiny somálskych migrantov cez zelenú štátnu hranicu na Slovensko, následne ich odovzdali slovenským prevádzačom, ktorí zabezpečovali ďalší transport. Policajnú akciu sprevádzalo štyridsaťosem policajtov a dvanásť služobných psov. Obvinení si vo väzení môžu posedieť sedem až desať rokov. –AR–


4

- POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

5.9.2011

ZDRUŽ EN IENAZÁC HRAN UJAS EN OVSKÉH OHRAD U

Brig ád y na údržb u a oprav u

Združenie na záchranu Jasenovského hradu oznamuje všetkým záujemcom, že každú sobotu sa na hrade konajú dobrovoľnícke brigády zamerané na údržbu a úpravu zelene hradu a jeho okolia, ako aj na prípravu murovacieho materiálu. Zraz je vždy o 9. hodine na konečnej zastávke mestskej hromadnej dopravy v obci. Privítame každú ochotnú pomocnú ruku. Ing.AlexanderDaňo,výkonnýriaditeľzdruženia

CIRKUSROMANZAOPÄŤV HUMENNOM V šapitópredMestskýmúradom

už od 15. septembra „SHOW NO LIM ITS!“ Glóbussmrti–v oceľovejgulijazdcinamotocykloch l špičkovéartistickévýkonyl klaunil drezúrazvieratl Predstavenia vo štvrtok 15. 9. o 15. a 18. hod., v piatok 16. 9. o 18. hod., v sobotu 17. 9. o 15. a 18. hod., v nedeľu 18. 9. o 11. hod. Predaj vstupeniek 1 hod. pred predstavením v pokladni cirkusu. Rezervácie 0908 635 124. ROMANZA–cirkus,ktorýmásrdce!

STAVOMONTSPSnina,spol.s r.o. v spolupráci s Európskymsociálnymfondom(ESF) V týchto dňoch ukončuje realizáciu projektu s názvom: STAVOMONT SP SNINA, spol. s r.o. – integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu. Realizácia projektu prebiehala v období jún 2010 – august 2011 v meste Snina (okres Snina, Prešovský kraj). Firma získala nenávratný finančný príspevok z ESF vo výške 239484,55EUR. V rámci projektu sa vytvorili nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny občanov a uskutočnili sa potrebné školenia a osvojovanie praktických zručností. Aktivity projektu mali za cieľ podporiť integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce, a to osôb starších ako 50 rokov, mladších ako 25 rokov, osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, dlhodobo nezamestnaných a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, podporiť rozvoj pracovných zručností novoprijatých zamestnancov a vytvoriť nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK. Boli realizované aktivity: Výber uchádzačov na novovytvorené pracovné miesta, zaradenie uchádzačov do pracovného procesu, zaškoľovacie aktivity, ukončenie projektu a záverečné vyhodnotenie. „Tentoprojektsarealizovalvďakapodpore z Európskehosociálnehofonduv rámciOperačnéhoprogramu Zamestnanosťa sociálnainklúzia.“ stavgr@mail.t–com.sk www.stavomontsp.sk

Telefón: +421 57 768 2186 Fax: +421 57 768 2119

OperačnýprogramZamestnanosťa sociálnainklúzia www.sef.gov.sk P R E N A J M E M E PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ CENA Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní a drobných prevádzok. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste mestom.

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.fsr.gov.sk


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5.9.2011

ŠPORTOV ÝDEŇDÔC HODCOVZ HUM ENNÉH ONARYBN ÍK UV LACKOVCIACH

V družnejatmosfér ezotrval iaždoveč er a

Spoločnásnímkapredsúťažamil Dolev zápalehádzaniašípok.

V krásnom prostredí Carpio parku v Lackovciach,medzirybníkoma riekouCirochouvýbor ZOJednotydôchodcovSlovenskav Humennom zorganizoval pre svojich členov športový deň. Uskutočnilsav pondelok29.augustapripríležitosti67.výročiaSNPa zúčastnilosaho50členov organizácie, uviedol predseda ZO JDS JUDr.FrantišekKOMORA(nasnímke). Prítomných hostí – Irenu Kama- a odovzdanie sovú, zastupujúcu predsedníčku vecných cien okresnej organizácie, šéfredakto- pre súťažiacich. Najlepšie družra týždenníka Pod Vihorlatom Ma- stvo tvorili Anna Franková, Mária riána Šimkuliča a riaditeľa Hu- Cimrová a Mária Bobíková. V jedmenskej televízie Jaroslava Še- notlivcoch boli najúspešnejší Jopeľu, ako aj všetkých prítomných, náš Šoltýs, Jozef Šalata, Margita privítal predseda ZO JDS JUDr. Balintová a Ing. Michal Kamas. František Komora. Po krátkom Najlepšiu športovkyňu – seniorku príhovore a uctení si pamiatky a najlepšieho športovca – seniora padlých v SNP minútou ticha, za- odmenila okresná organizácia čalo súťaženie seniorov v piatich JDS v Humennom. Vecnú cenu disciplínach: kop do bránky, hod odovzdala Irena Kamasová. V zá tenisovou loptičkou do určeného vere sa seniori posilnili gulášom, priestoru, pyramída – zhadzova- pivom, kávou a kofolou. Potom si nie poskladaných plechoviek te- zaspievali a v takejto družnej nisovou loptičkou, pre kážko vý atmosfére zotrvali až do večera. beh s pingpongovou loptičkou Aj touto cestou ďakujem všetkým na lyžici – súťaž družstiev a šíp- organizátorom a zúčastneným. ky – hádzanie do terča. V záveJUDr.FrantišekKomora, re sa uskutočnilo vyhodnotenie predsedaZOJDSv Humennom

V týchtohorúcichletnýchdňochZOÚniežienSlovensk  av HumennomzorganizovalapresvoječlenkyvýletnaSninskérybníky.Výletusazúčastnilo17členieks vnúčatamialebodeťmi.Ženyboliveľmimiloprekvapenéprostredímnarybníkoch:umelá tráva, tobogán, klzačky, takže každý si prišiel na svoje. Deti sa vyšantili,podaktorídospelísizaplávalialebosaslnili.Členkyvýboru pripravili pre účastníkov malé pohostenie, ktoré na čerstvomvzduchumimoriadnechutilo. Mária Komanická

STAVOMONTSPSNINA,S.R.O.V SPOLUPRÁCIS EURÓPSKYMSOC IÁLNYMFONDOM

Integráciaznevýhodnenýchuchádzačovo zamestnaniedoprac ovnéh opom er u

Firma Stavomont SP Snina, spol. s r.o. v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) v týchtodňochukončujerealizáciuprojektus názvomStavomontSPSnina,spol.s r.o.–integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie do pracovného procesu. Realizácia projektu prebiehalav obdobíjún2010–august2011v mesteSninav okreseSninav Prešovskomkraji. Firma sa zapojila do výzvy MRK. V období 15 mesiacov vyhlásenej Fondom sociálneboli realizované aktivity: Výho rozvoja 20. 10. 2009. ber uchádzačov na novo Predložený projekt bol schvávytvorené pracovné miesta, lený a firma získala nenávratzaradenie uchádzačov do ný finančný príspevok vo pracovného procesu, realizávýške 239 484,55 eur. V rámci projektu sa vytvorili cia zaškoľovacích aktivít, ukončenie projektu a záve nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny rečné vyhodnotenie. Výsledky projektu sú pri jeho občanov a uskutočnili sa potrebné školenia a osvoje - ukončení merateľné počtom osôb z cieľových skupín nie praktických zručností. Aktivity projektu mali za cieľ zaradených na trh práce a počtom vytvorených prapodporiť integráciu znevýhodnených skupín na trhu covných miest pre znevýhodnené skupiny. Priebežne práce, a to osôb starších ako 50 rokov, mladších ako po ukončení projektu budeme sledovať počet osôb 25 rokov, osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, z cieľovej skupiny, ktoré sa úspešne zaradili na trh dlhodobo nezamestnaných a príslušníkov marginali - práce. „Tento projekt sa realizoval vďaka podpore zovaných rómskych komunít, podporiť rozvoj pra- z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného covných zručností novoprijatých zamestnancov programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ a vytvoriť nové pracovné miesta pre znevýhodnené OndrejPatlevič,generálnyriaditeľ skupiny uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov Stavomont,SPSnina,spol.s.r.o

Oslavy 67. výročia SNP sa v Humennom uskutočnili pred Pamätníkomvďaky.Soslávnostnýmpríhovorom vystúpila primátorka mesta JanaVaľová,ktoráapelovalanadôležitosťspomienkynavojakova ich rodiny,z ktorýchmnohédoteraznevedia,kdesanachádzajúhrobyich padlých príbuzných. V kultúrnom programevystúpilmestskýdychový orchesterChemlona speváckyzbor Humenskýchučiteľov. (mb)

ZaV spoľskomRzeszo adnutieKarpatskéwhoEuro regiónu esakoncom

augustauskutočnilospoločnézasadnutievedúcichpredstaviteľov ZdruženiaEuroregiónuKarpaty– Poľsko a Združenia Karpatský EuroregiónSlovensko–Sever,na ktoré prijal pozvanie aj primátor SninyŠtefanMilovčík.Témourokovaniaboloposúdeniesúčasnej situácie Karpatského Euroregiónua vypracovanieplánučinnosti do konca roka 2011 medzi samosprávamiregiónovzdruženia, hlavne v oblasti cezhraničnej spolupráce pri realizácii spoločných projektov, informovala hovorkyňa Mestského úradu v SnineZuzanaKrupa.(jj)


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5. 9. 2011

HO VO RÍ ME S PE DA GO GIČKOU, AU TOR KOU A RE ŽI SÉR KOU ADRIA NOU TO TI KO VOU

Srdcom stá le zosta la Hu menčankou Mi nu lý týždeň, keď som sa do po ču la, že Adria na To ti ko vá je v Hu mennom, vy ba vi la sa mi v mys li ako dievča, kto ré sa „mo ta lo“ popri záste re niekdajšej ľu do vej rozprá vačky Margit, ale aj ako člen ka úspešných di va delných formá cií mla dých. Odvte dy ale už pre tieklo v La borci ve ľa vo dy. Adria na vyštu do va la slo venči nu a es te ti ku na FF UK v Bra tisla ve, kde v sú časnosti pô so bí aj pe da go gic ky, zároveň aj ré žiu a dra ma turgiu na VŠMU a na Aka dé mii teatrálnej vo Varša ve. Vy uži li sme prí le ži tosť a po rozprá va li sa o tom, čo ro bí. „Venujem sa obom týmto odbo- voľné dni, sviatky a aj tohto- zemie čo sa týka praktického žirom. Estetike viac v pedago- ročnú do vo len ku som trá vi la vota, ale cítim sa stále ako Hugickej oblasti, kde sa zameria- v Humennom s rodičmi, bratom, menčanka,“ vyznáva sa z lásky vam na to, akým spô so bom starkou a priateľmi. Usilujem sa k svojmu mestu pedagogička, auviesť deti a mládež k tomu, aby dostať moje inscenácie na vý- torka a režisérka Adriana Totikomali vzťah k umeniu a, možno to chod. Za tiaľ sa mi po da ri lo vá, ktorá aj v nastávajúcej divapoviem tak vznešene, aby ich dostať sa na Zemplínsku šíravu delnej sezóne bude cestovať ume nie ro bi lo lep ší mi ľuďmi. a to je už veľmi blízko… V budú- medzi Bratislavou, Žilinou, OstraDruhá oblasť je oblasť praktic- cej se zó ne chys tá me mož no vou, Humenným a Zbojom, kde si Adria na To ti ko vá sa stá le kej tvorby: venujem sa najmä di- otvorenejší titul – dramatizáciu vraj pri svojej babke najlepšie vadelnej réžii, popri tom píšem Rysavej jalovice, takže by sa to oddýchne. Anna Šimkuličová hlá si k rodnému Hu menné mu. scenáre, divadelné hry, a robím mohlo podariť,“ nádeja sa režiaj na televíznych a menších fil- sérka, ktorá na dosky, ktoré znamových projektoch. Ale priori- menajú svet, vyzdvihla aj Hu tou, tak ako to bolo aj v detstve, menné. „Robila som inscenáciu, je stá le di vad lo,“ zdô razni la. venovanú Humennému, inšpiroV Humennom dostala k talentu vanú detstvom v tomto meste aj zá kla dy pre ta kú to prá cu. v 90–tych rokoch: Budeme ju „Veľmi dobré základy, na Zák- hrať už tretiu sezónu v divadle ladnej umeleckej škole u pani Aréna v Bratislave.“ Aj keď je učiteľky Jacevičovej, aj od pani tam náročná scéna a probléučiteľky Lelkovej. Napokon som mom sú aj herci, ktorí majú aj bola rada, že som sa rozhodla iné záväzky, Adriana verí, že sa ísť na humenské gymnázium, jej raz podarí dostať túto inscea nie na konzervatórium, preto- náciu aj do Humenného. „Miniže gymnázium mi dalo kvalitný málne generácia mladých ľudí a ši ro ký rozhľad, a na tom medzi 25 a 35, ale aj generácia Tu ris tic ké jazde nie má v re gió ne bu dúcnosť. všetkom som mohla ďalej budo- ich rodičov uvidí obraz z istej vať.“ O tom, že úspešne, svedčí eta py ži vo ta v Hu mennom. AKA DÉ MIA TU RIS TIC KÉ HO JAZDE NIA V UDAVSKOM S MEDZI NÁ RODNOU ÚČASŤOU aj nominácia na udelenie vý- V inscenácii sú použité reálie ročnej ceny – „Dosky“ za tvorivý ako ZŠ Kudlovská, veľký park, po čin, čo je najprestížnejšie Laborec, atď.“ Nebolo teda Obec Udavské v spolupráci so Slovenskou asociáciou jazdeckej turistiocenenie na Slovensku. „Bola príťažou, že ste z malého mesta ky a s miestnymi rančermi usporiadala v sobotu 27. augusta za riečkou som nominovaná so svojím tvo- a ešte z východu? „Myslím si, že Udava „Akadémiu turistického jazdenia“ s medzinárodnou účasťou. rivým tímom za inscenáciu Žena mnoho ľudí rieši, keď odíde za Súťažilo sa v troch disciplínach – 2. Erik Ondica a Mony, a 3. Adam cez palubu. Ide o autorský text, prácou, alebo špecifickým povoinšpi ro va la som sa prí behmi laním do Bratislavy, existujúci ste- Country cross, Paralelný slalom, Rymarowicz (Poľsko) a Kiara; pamladých žien na prahu dospe- reotyp, že som z malého mesta, Zručnosť koňa a jazdca, v kategórii ralelný slalom: 1. Jozef Fudali na losti, v podstate mojich kolegýň ktoré je ďaleko od hlavného mládež a dospelí. Akadémiu turis- koni Kaťa, 2. Martin Paľovčík herečiek. Nedávno sme to do- mesta. Mne sa to podarilo počas tického jazdenia otvoril predseda a Darka, 3. Adam Rymarowicz konca hra li na festi va le na štúdia prekonať už len tým, že SAJT v Humennom, Zsolt Tárnok, (Poľsko) a Bukasi; zručnosť koňa Zemplínskej ší ra ve. Ko nečne. som veľmi veľa cestovala a zrazu súťažiacich a divákov privítal na a jazdca: 1. Vladimír Varga na koni Už ju hráme tretiu sezónu a za som si uvedomila, že Slovensko území obce starosta Udavského, Hero, 2. Jozef Fudali a Kaťa, 3. ňu sme boli ocenení ako objav je naozaj malé. To, čo u nás zna- Tomáš Pastirák. Nádherné slnečné Justina Barczyk (Poľsko) a Fantá roka.“ Uvidíme túto inscenáciu mená veľa kilometrov, ako napr. počasie, krásne kone, country hud - zia; – mládež – country cross: 1. aj v Humennom? „To ja riešim vzdialenosť medzi Bratislavou ba, vôňa chutného gulášu a peče - Adriana Karnajová na koni Melinda, stále, pretože sa cítim ako Hu- a Humenným, to v takej Brazílii ných klobás prilákala divákov, kto- 2. Daria Baholet a Kaťa, 3. Zuzana menčanka, a to nielen preto, že neznamená nič. Skrátka je to tak, rých toto ojedinelé podujatie na- Hancová a Dona; paralelný slalom: tu mám trvalý pobyt a všetky že v Bratislave mám základné zá- dchlo. Radosť mali aj deti, keďže si 1. Jakub Paľovčík na koni Darka, 2. mohli na koníkoch po skončení sú- Zuzana Hancová a Dona, 3. AdriaV SNINE NAJBLIŽŠÍ ODBER V PIATOK DEVIATEHO SEPTEMBRA ťaží zajazdiť. Podujatie sa vydarilo na Karnajová a Melinda; zručnosť nad očakávania, preto veríme, že koňa a jazdca: 1. Adriana Karnajosúťažiacich o rok privítame zase. vá na koni Melinda, 2. Adriana Karl Výsledky – dospelí – country najová a Pedro, 3. Ján Pekala Ľuboslava Šalatová Takto najbližší odber bezpríspevkového darcovstva krvi nazvalo cross: 1. Jozef Fudali na koni Kaťa, a Zuzka. ve de nie Územné ho spol ku Slo ven ské ho Čer ve né ho krí ža v Snine v spolupráci s vedením Hematologicko–transfúzneho oddelenia Nemocnice Andreja Leňa v Humennom. Akcia je naplánovaná na piatok 9. vej televízii, využili sa plagáty septembra a uskutoční sa v Snine a regionálna tlač. Organizátori v čase od 7.00 hod. do po - akcie „Septembrová kvapka krvi“ ludňajších hodín podľa situácie. očakávajú, že k odberu prídu Pre odber sa organizátori rozhodli najmä tradiční darcovia, ale aj nielen z dôvodu, že je nedostatok ostatní, ktorí sa rozhodnú darovať vzácnej tekutiny, ale aj v súvislosti najdrahšiu tekutinu. Všetci nech so začatím nového školského ro - teda navštívia Dom humanity ka, keďže z radov stredoškolákov v Snine, kde bude odber mobilnej už tradične pochádza veľká časť jednotky prebiehať. Radi aj dobrovoľných darcov. Akcii bola prostredníctvom tlače oslovujú venovaná potrebná pozornosť, starostov obcí okresu Snina, aby keď bola spropagovaná v mest- akciu podporili tým, že zaktivizujú skom rozhlase i v Sninskej káblo - miestnych darcov. (jj) Čo sa za mlada naučíš… l Najúspešnejší jazdci – Jozef Fudali a Adam Rymarowicz.

Koníky nadchli najmä deti

Septembro vá kvapka kr vi


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

5. 9. 2011

ZRA KO VO POSTIHNU TÍ NA VÝ LE TE VO VY SO KÝCH TAT RÁCH

Tú ru si sprí jemňo va li spe vom

Členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 12 v Humennom sa zúčastnili v dňoch 19.– 20. augusta víkendového pobytu v Tatrách. Pre ľudí s takýmto postihom sú bezpochyby na železničnej stanici výhodné zvukové majáky, vodiace lišty k eskalátorom, pokladniam a nástupištiam. Práve v Poprade sa nachádza jediná stanica s podobnými vymoženosťami. V piatok účastn íc i zájazdu nav štív ili Aqua Kulangom. Na jeh o chat e si poc hutn ali na Cit y Pop rad. Baz én y a adren alín z tob og á- výb ornej faz uľ ov ej polievke, ktor á ich vzprunov bol najid eálnejší zač iat ok pes t r éh o ví- žilaa dod alaimsily.Tur ist idok oncados iahli kend u. V sob ot u však výletník ov čak al ná- aj najvyššie polož en ý bod, ktor ý sa vys kyt oročnejší prog ram. Výd atná túr a zo Star éh o val v ich predsavzat iach – Skaln at é ples o. Smok ovca až na Reiner ov u chat u bola ná- Napriek nár očn ém u dňu im atm os fér u spríročn á, odmen ou tur istom bola gor alská hud- jemňov al spev a hist ork y, ktor ým i si krát ili ba. Prenajím at eľ chat y im pred ostrel mnoh é chvíle. Ned eľ a poz ostáv ala z voľnéh o protatranské špec ial it y. Pre nev id iac eh o je gram u, niektor ých zlák al opäťAqua Cit y Pochôdzapopom ernener ovnoma kam en istom prad, krok y iných viedli do kostola svät éh o ter én e nár očn á. Najhoršie je, keď sa biela Egíd iananed eľnúomšu.Vďak apatríMestsképalic azos un iemedzikam en e.Poneskoršom mu úradu Hum enné za poskytnut ie fin ančných príc hod e na Skalnat ú chatu sme sa stretli prostriedkov,vďak aktor ýmzrak ov op ostihnus držit eľ om guines ov éh o rek ord u, s Lackom tí prež ilivík endpln ýzáž itkov. Jo zef Bučko

Výtvarníci a priatelia, členovia výtvarnej skupiny Strana železnýchJánVasilkoa PeterKrálik.

OTVO RE NÝ PRIESTOR 2/ OPEN SPA CE 2 – PE TER KRÁ LIK ZO STRA NY ŽE LEZ NÝCH VY STAVU JE V HU MENNOM

Spo mienky na žat vu, lás ka ku kombajnom ale bo agroart Projekt Otvorený priestor 2 sa začal vernisážou vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Ku kolekcii malieb a plastík výtvarní ka, člena Strany železných, Petra Králika Záhrady/Gardens prehovoril historik umenia Peter Markovič. Vyzdvihol futurologické posolstvo, spätosť s tradíciami a hľadanie slovenskosti nie v anachronizmoch a v gyčovitej prezentácii vidieckeho spôsobu života. Ocenil vyjadrenie obdivu ku krajine, v ktorej dominujú monokultúre poľnohospodárske plochy, hravo, nesentimentálne a neobvyklým spôsobom. PeterKrálikjemaliar,sochár,vi- a sloboda,akúsmev detstveza- hospodárstvom a pohľadom na zovciacha mojipredkoviarobilina deoartista, výtvarný pedagóg žili.“UmeleckýmpartneromPetra vidieckyspôsobživota.Jasave- družstve, ktoré bolo len pár v SúkromnejumeleckejškoleVia Králika na tejto ceste je Ján Va- nujemkovoartu,kdepatriastroje, metrovoddomu,takžechodilsom arto v Humennom, v Micha- silko. Spolu založili aj Stranu že- mechanizmy a trochu architektú- tamdosťčasto.Keďsommal5–6 lovciach vedie galériu Subterén lezných. Vznik tejto trochu rece- ry.“ Kde má korene tento vzťah rokov,dedomazobralajnakoma popri tom realizuje aj mnoho sistickej, trochu romantickej výt- k poľnohospodárstvu? „Keď som bajn,ktorýjedoterazmôjobľúbeiných projektov a kurzov.Agroart varnej skupiny dvoch kamarátov, bol malý, bývali sme vo Víťa- nýstroj.“Anna Šimkuličová a program Strany železných je povernisážihumenskýrodákJán jedným z nich. „Neviem, čo bolo Vasilko priblížil takto: „S Peťom skôr, či Strana železných, alebo Králikom sme spolu študovali na agroart,aleodmaličkasomsato- strednejajvysokejškole,smekamu všetkému venoval. Na vyso- marátiuždávno,obajasmez dekej škole môj profesor Juraj diny, máme záľubu v strojoch, Bartus sa ma snažil naučiť, aby v rôznych poľnohospodárskych smebolisamiseboua nehralisa mechanizmoch – kombajnoch či na nikoho. Vtedy som si uvedo- traktoroch. Po čase sme začali mil, že môžem robiť to, čo sa mi vymýšľaťrôznenázvya nakoniec páči,a čímsom.Premňajevôňa sme sa dohodli na Strane železobilia a žatvy oveľa krajšia ako ných,lebojetonajbližšiek tomu, napríkladvôňakrčmy.Doprialby čo ovplyvňuje našu tvorbu dotesomkaždému,abysaimpritejto raz. Peťo Králik sa venuje nádhernej vôni vybavilo detstvo agroartu, zaoberá sa poľno-

ÚčastnícisympóziaOtvorenýpriestor2v Košarovciach.

MAĽBA, SOCHA, INŠTALÁCIA, VIDEOART, HUDBA A DIVADLO V KOŠARAVCIACH

Mla dí umelci ne formálne v tra dičnej sýpke

V nedeľu28.augustasav obciKochanovcekonala„Melónováparty“,ktorúzorganizovalkaplánRastislavRoba.Nasvätejomši nás pozvalslovami:„Jadonesiemnožíka vysidonestemelóny“.Zasmialismesaa prijalipozvanie.Melónovbolodosť.Nelennajedenie, aleajnasúťaženie,ktoskôrzjekúsokmelóna.Každýúčastníkakcie dostalajodmenu,ochutnalsladučkémelóniky.Bolatokrásnea radostneprežitánedeľav spoločnostidobrýchľudí.JanaRusinková

Vi horlatské osve to vé stre disko v Hu mennom v spo lu prá ci s Obec ným úra dom v Ko ša ro va ciach, AGRO Ko ša rovce a ga lé riou Subte rén uspo ria da li v dňoch od 24. do 28. au gus ta dru hý roč ník sym pó zia Otvo re ný priestor/Open spa ce 2. Sýpkav Košarovciachsav týchto diel, videoprojekciami a hudobným dňoch stala ateliérom, galériou a divadelnýmpredstavením,vytvoa súčasne aj hudobným a diva- rilav zdanlivonevábnoma takmer delným javiskom. Štrnásť mladých opustenom prostredí alternáciu výtvarnýchumelcov(sochárov,ma- kultúrneho priestoru osobitého výliarov, architektov a videoartistov) znamu s odkazom, že aj obce – pretavilosvojepredstavya inšpirá- miesta vzdialené od súčasného cie na steny i podlahy funkčného umeniaa kultúrymladejgenerácie, obilného sila a pred jeho vstupom môžupriniesťnovúdimenziuv ich i doobjektovzrealizovanýchz agro- rozvoji, rešpektujúc autentické prvmechanizmov, ktorým dominovala kyprostrediaa umožniťperspektívu „ozvučenásejačka“.Sobotňajšiafi- novej tradície. Hravo, invenčne, nalizácia projektu, sprevádzaná kreatívne… Mária Mišková, autorka a koordinátorka projektu autorskými výkladmi realizovaných


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

SPOL OČ ENSKÝROM ÁNVOVYD AVAT EĽSTVEIKAR

Skôr než zaspím

Keďčlovekstratípamäť,akobyprišielo všetko…Christine,ženav zrelomveku,sakaždéránozobúdzapobokucudziehomuža,v cudzomdome.V zrkadlenespoznávavlastnútvár. Ten muž jej každé ráno opakuje, da, či pracuje jej fantázia, alebo že je jej manžel a že utrpela stratu narušená pamäť… Román S. J. pamäti pri dopravnej nehode. Watsona vznikol na základe Lenže do nasledujúceho rána sa niekoľkých štúdií ľudí trpiacich všetky spomienky z jej pamäti zno- amnéziou. Z anglického originálu va vymažú. Christine veľmi túži byť Before I Go To Sleep (Doubleday, ako ostatní ľudia, zistiť, kto vlastne London 2011) preložila Miriam je a čo sa udialo v minulosti. Lekár Ghaniová. MáriaLešková ju presvedčí, aby si písala denník. Zapisuje si všetko, čo sa udeje počas dňa a na čo si spomenie z mi nulosti. A tak každé ďalšie ráno si denník prečíta a znova pomaly objavuje seba a svoj predchádzajúci život. Z minulosti postupne vystupujú na povrch rôzne záhadné uda losti. Christine netuší, či to je prav-

-

5.9.2011

Vyh odnot en iesúť až e

Aksteodpovedali,žeAndrea Boldišová napísala poviedky Pretrhnut á niť priat eľstva, Blahoželania a Ľadový sen, ocitli ste sa v osudí o román spomínanejautorkyLáskavo vetre z vyd av at eľstva Ikar. Knihydokoncatýždňačakajú na Danu Bednárovú, Budovateľská 643, Bel á nad Cir ochou,Annu Krížovú, Jasenov 332 a Irenu Hamarovú, Staničná9,Humenné.(mš)

OSEMNÁSTYROČNÍKSOTÁCKEHOFOLKLÓRNEHOFESTIVALU

Zac hov áv an ietrad íc iepredkov

V ned eľ u 28. aug ust a sa v areál iTJJasen ov uskutočnil osemnástySot ácky folklórny festival.Netradične, v priestoroch, ktoré okrem občanovobceprilákaliajobyvateľovhumenskéhoSídliskapod Sokolejom. Bližšie nám úsilie obcepriblížilstarostaJasenova I n g .  J á n  K AT K O V Č I N  ( n a snímke).„Chcelsom,abyprišla široká verejnosť, aj ľudia z Humenného a okolia majú do areáluTJblízko.A čímsmeobohatili tohtoročný festival? Myslím si,žeokremtradičnéhofolklóru tu máme aj kolotoče pre deti, nafukovacíhrad,koníky,takže jetoajo tom,žejetupriestor pretých,ktorísipríduoddých-

nuť a nie len pozerať na folklór.“ Všetci, ktorí na festival prišli účinkovať, boli predstaviteľmi zachovávania tradícií predkov, zachovania toho, čomusanaSlovenskuhovoríživébohatstvo.(mš)

Detský letný tábor Marcelino má za sebou úspešný prvý ročník.

NASNINSKÝCHRYBNÍK OCHSTRÁV IL IDET IPRÁZDN IN YS MARCEL IN OM

Anim át or ipriprav il ipestr ýprog ram V termíne14.–20.augustazorganizovalaneziskováorganizáciaVeronikaprvýročníkdetskéholetnéhotáboraMarcelinonaSninskýchrybníkoch.S animátormisasnažilio vytvorenierodinnejatmosférys čonajpestrejšímprogramom. Ako uviedla hlavná organizátor- nielen vyplniť deťom čas prázd- Herkules. Zdeno Slavík z projektu ka tábora, Ing. Mária Andrejová, nin, ale motivovať ich k aktívnej ovce.sk sa zaoberá problematideťom sa pokúsili ukázať, že činnosti v krúžkoch počas škol- kou bezpečnosti detí na internete. dnešný svet ponúka množstvo ského roka. Pomocou súťaží V rámci tohto projektu bola vytvopestrých možností, ako tráviť svoj a teambuldingových aktivít orga- rená séria rozprávok, ktoré deti čas, ako sa učiť hrou i ako získa- nizátori deťom vytvorili priaznivé varujú pred hrozbami bežne dovať nové poznatky zábavnou for- podmienky na nadväzovanie no- stupnými na sociálnych sietiach. mou. Sedemdňový pobyt zame- vých priateľstiev a dôvery voči Najväčšiu zásluhu na spokojnosti rali na moderný tanec, maľova- animátorom. Program ozvláštnili detí v tábore mali naši animátori – nie, šport a vedecko–technické pozvaní hostia – Michal Vadila, Marta Dzurčaninová, Zuzana pokusy. Cieľom programu bolo ktorý sa dlhé roky venuje astronó- Bodnárová, Lucia Holomáňová, mii. Deti mali možnosť dozvedieť Dominika Mandžáková a Milan sa niečo nové o tajomstvách noč- Darjanin. Za ich nadšenie a ochonej oblohy, či pozorovať ďale- tu, s akou svoju prácu vykonávakohľadom povrch Mesiaca a gu- li, im aj touto cestou ďakujeme. ľovú hviezdokopu v súhvezdí DominikaMandžáková

ÚVAHYSTREDOŠKOLSKÉHOPROFESORAMICHALAFRANKAO VODEI O INOM

Časčist ýchstudnič iek(4)

V kultúrnom programe osemnásteho sotáckeho folklórneho festiva lu účinkovali ženská spevácka skupina Pajtašky z Lekároviec, žen ská spevácka skupina Ľelija z Humenného, ľudový rozprávač Michal Guzy z Jasenova, mažoretky Dupienka z Jasenova (na snímke), folklórny súbor Dzikowianie z poľského Starého Dzikowa, hudobno–zábavné duo Vierka a Peter z Humenného, dedinská folklórna skupina Dupna z Jasenova a folklórny súbor Rozmarija z Prešova. (mš)

Ajtakýtosmežiliživot…ajpritýchnašichstudničkách…A dnes? Dnesjeužvšetkoinéa ináč.A akésichoré…A taksatokrútidookolaa užveľarokovnietv tejtorepublikečloveka,ktorýbyajv lesoch urobilporiadok.Taký,akýbolzačiasnašichstarýchrodičov. Dotyčná rodina sa o svoj kontingent postarala rezaním a aj dovozom určeného množstva zodpovedných ľudí a na vlastných vozoch s kravkami drevo smelo pozvážali na naše natone do vlastných dvorov. Gratulujem tým urbariátom, ktoré aspoň čiastočne takto aj dnes manipulujú s cudzím majetkom. Lebo to nie je pravda, že drevo je ich, členov urbariátu. Oni sú len akýsi obecní sluhovia, ktorí pomáhajú svojim za určitý bonus, buď finančne alebo v podobe dreva. Dokedy to takto nebude, nič lepšie ani nečakajme! Je tu teda čas čistých studničiek… a keď nás čo len jedna k sebe privolá, neváhajme, ponorme svoje dlane do čírej nádhery, alebo z klobúka urobme si menší žliabok, ponorme a naberme doň vody na osvieženie svojho tela, ale aj ducha ako do kadluba zo stromovej mäkkej kôry. Pime zdravú studničkovú vodu, aspoň takú, akú máme aj my v Udavskom v chotári Špaňa, v tom kultúrnom prostredí, o ktoré sa postaral otec nášho valala, starosta Tomáš Pastirák (buď mu vďaka i za to!), a nebude nám treba ani toľko lekárov, ani toľko peňazí na lieky. MichalFranko


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

ÚS ObFZ 8 - 11/12 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonline.sk, www: futbalobfzhe.sk l Športovo–technická komisia: l schvaľuje výsledky a/ 4. kola I. a II. triedy dospelí dosiahnuté na HP, b/ 3. kola III. A a III. B triedy dosiahnuté na HP; l oznamuje, že dňa 8. septembra 2011 Na ostatnom zasadnutí humenské- v športovej hale, na zimnom štadió- (štvrtok) o 15.30 hod. sa uskutoční žreboho Mestského zastupiteľstva sa čo ne, atď) 235 tisícmi eur, priamo po- vanie 3. kola Pohára Nexis Fibers a ObFZ – to utrúsilo aj o športe. Futbalová tom cez dotácie 164 tisíc eur, spolu (možnosť účasti zástupcov klubov). l Komisia mládeže: l schvaľuje vý téma sa odohrala v diskusii na tému ide o čiastku takmer 400 tisíc eur. rozpočtových zmien, keď poslanec Prihováral sa, že za takúto pomoc by sledky 2. kola a/ I. trieda dorast doHopta navrhol, aby nejakou hráči jednotlivých klubov mali mať siahnuté na HP mimo stretnutia čiastkou bol podporený 1. HFC Hu- na drese erb, alebo iný znak mesta, Udavské – Modra n/Cir. (chýba zápis menné. Primátorka mesta Jana Va- aby ho týmto spôsobom propagova- R – I. Harajbič), b/ I. trieda žiaci chýbaľová apelovala negatívne, že klub je li. Poslanec Alexander Fecura uvie - jú všetky zápisy: Koškovce – Kamenica v súkromných rukách, sú v ňom dol, že dotácia 200–300 tisíc eur pre n/Cir. (R – Behún), Stakčín – Belá n/Cir. stále dlhy z minulosti. V priechodnej mládežnícky a detský šport nič ne - (R – Havriško), Dlhé n/Cir. – Ptičie (R – pozícii s mestskou podporou je rieši a vzhľadom na už zastaralosť Gnip), Kochanovce – Jasenov (R – I. podľa vedenia mesta FK Humenné. koncepcie navrhol vytvoriť tím pod Harajbič); l schvaľuje (nariaďuje) Jedným z bodov rokovania MsZ bo- vedením zástupcu primátora Andreja zmeny termínov, miesta stretnutí la aj téma vyhodnotenia Koncepcie Semanca a pracovať na vytvorení a ÚHČ: I. trieda dorast – TJ Ľubiša v je rozvoja športu a telesnej kultúry novej koncepcie športu, ktorá by sennej časti súť. roč. 2011/2012 odohrá v meste Humenné za rok 2010 (s zohľadňovala súčasné trendy. Po- domáce stretnutia o 14.30 hod., l navýhľadom do roku 2013). V diskusii slanec Michal Babin sa prihováral za riaďuje FK – I. trieda žiaci: OŠK nás zaujali tri postrehy. Poslanec návrat k tomu, aby niektoré popu- Udavské v zmysle RS čl. 13/a,b predloRudolf Gregorovič uviedol, že mesto lárne športy boli viac preferované žiť súpisku – zoznam a RP hráčov (ŽP) podporilo šport nepriamo (priestory ako ostatné. (mš, mšk) pre súť. roč. 2011/2012 potvrdenú príslušným lekárom v termíne dňa 8. 9. 2011 (štvrtok) v čase od 14.00 – 15.30 hod. pod hrozbou zastavenia činnosti. l Disciplinárna komisia: l nepodmieUplynulý štvrtok sa konal v mestskej kultúrnych podujatí, čím by sa napr. športovej hale volejbalový turnaj o Pohár umožnilo mladým hokejistom dostať sa nečný trest zastavenia činnosti od 5. sepChemesu, a.s. Humenné, ktorého sa zú- na ľadovú plochu skôr, ako len týždeň tembra 2011 pre: FKO Kochanovce (ne častnila štvorica východniarskych extrali- pred ostrým štartom do sezóny. Ešteže doplnenie súťažného vkladu, resp. gistov. Aj keď sú tímy iba v príprave, bolo každý z terajších zástupcov mesta pred nepredloženie dokladu o zaplatení; l vysa na čo pozerať a najmä finálový duel rokom hlasno presviedčal, že v Hu- hovuje žiadosti a uvoľňuje činnosť od Chemes Humenné – Svidník mal mennom mu ide aj o šport. Dnes by asi 26. 8. 2011 pre: TJ Borov (doplnený súť. patričnú dávku kvality i dramatičnosti. všetci, ktorí šport majú radi i venujú sa vkladu); l finančné pokuty: 15 € + 3 € – Spotení však neboli iba hráči na palu- mu, mali bozkať „mestským“ ruky, preto- OŠK Udavské (nepredloženie súpisky ku bovke, ale aj cca dve stovky volejbalo- že hrdo vyčísľujeme priame i nepriame kontrole ŠTK), doklad o zaplatení predlových priaznivcov v hľadisku. Využívať mestské náklady na športovú činnosť. žiť DK, 5 € – TJ Družstevník Turcovce športovú halu v letných mesiacoch je to- Niekde sa však iba nerozpráva, nepočí- (neoprávnené čerpanie čakacej doby: Turtiž dosť o „držku“. Pre humenské pomery tajú eurá, ale sa aj koná. Stačí sa pozrieť covce – Hrabovec n/L.), 5 € – TJ Družstevje pojem „klimatizácia“ asi astronomický, iba hen do Michaloviec… Treba veriť, že ník Turcovce (nezabezpečenie zdravotnej nehovoriac o tom, že by sa vyriešili nielen koncom septembra už bude jesenné po- služby: Turcovce – Hrabovec n/L.), 40 € – prepotené tričká, či košele športových časie, pretože chemesáci v MEVZE za - TJ Družstevník Ladičkovce (nedostatočná (mšk) usp. služba + nenatáčanie videozáznamu priaznivcov, ale aj možnosť usporiadania čínajú sezónu so Záhrebom. podľa RS čl. 6 g); l trestá zákazom výkol IV. liga dorast – 6. kolo, sobota nu funkcie: Michal Marcinov (TJ Družstev10. septembra 2011 o 10.00 hod.: ník Ladičkovce) – akákoľvek funkcia Svidník – Kračúnovce, o 14.00 v stretnutí do 31. 12. 2011; l žiada hod.: Dlhé n/Cir. – Belá n/Cir., Ka- o doplnenie súť. vlkadu: 45 € – TJ Družmenica n/Cir. – Ptičie, Jasenov – stevník Ladičkovce. Proti rozhodnutiam l Majstrovstvá regiónu – 8. ko - Kochanovce, o 15.30 hod.: Papín – DK ObFZ je možné odvolať sa do 15 dní. lo, nedeľa 11. septembra 2011 Bystré, nedeľa 11. septembra 2011 l Komisia rozhodcov: l oznamuje, o 15.30 hod.: Svit – 1. HFC Hu - o 13.00 hod.: Medzilaborce – že zasadnutie KR sa bude konať 7. menné, Snina – Bard. Nová Ves. septembra (streda) o 15.30 hod.; Stakčín. Hrabovčík má voľno. l IV. liga muži – 8. kolo, sobota 10. l I. liga žiaci (U 15 a U 14) – 5. l predvoláva na svoje zasadnutie dňa septembra 2011 o 15.30 hod.: Brezni - kolo, piatok 9. septembra 2011 7. septembra 2011 (streda) o 15.30 ca – Medzilaborce, nedeľa 11. sep- o 11.00 a 13.00 hod.: Michalovce hod. R – Havriško; l žiada FKO Ko tembra 2011 o 15.30 hod.: Pakostov – – 1. HFC Humenné, sobota 10. chanovce o zaslanie videozáznamu zo septembra 2011 o 10.00 a 12.00 stretnutia Kochanovce – Borov do 6. Kežmarok, V. Tatry – Jasenov. septembra 2011 (utorok) na ObFZ Hul V. liga muži – 6. kolo, nedeľa 11. hod.: MFK Košice – Snina. l I. liga žiaci (U 13 a U 12) – 6. menné; l oznamuje, že fyzické preseptembra 2011 o 15.30 hod.: Stakčín – Hrabovčík, Čierne – Radvaň n/L., Ko- kolo, nedeľa 11. septembra 2011 vierky R sa uskutočnia 16. septembra šarovce – Vechec, Seč. Polianka – Be - o 9.00 a 10.45 hod.: Stropkov – 1. Humenné, Vranov – Snina. lá n/Cir., Udavské – Kalnište, Soľ – HFC l II. liga žiaci (st. a ml.) – 6. koUbľa, V. Žipov – Zámutov. lo, sobota 10. septembra 2011 Majstrovstvá Slovenska v behu do vrl II. liga dorast (st. a ml.) – 7. o 10.00 a 11.45 hod.: Kračúnovce chu (trať 8,4 km, prevýšenie 879 m): kolo, nedeľa 11. septembra 2011 – Medzilaborce. kategória B (40 – 49 rokov) – 7. Štefan o 11.00 a 13.15 hod.: 1. HFC Hul I. liga ženy (žiačky) – 3. kolo, Peregrim (1. AK Humenné). Do Slo menné – Ružomberok B. sobota 10. septembra 2011 venského pohára v behu do vrchu zísl III. liga dorast (st. a ml.) – 6. kolo, o 15.00 (13.15) hod.: Štich Hu- kal humenský vytrvalec 14 bodov. sobota 10. septembra 2011 o 10.00 menné – N. Zámky (pri Mlyne), Sponzorsky ho podporili M. Mňaa 12.15 hod.: Snina – Sobrance. Trenč. Teplice – Pakostov. hončák, Z. Polivka a V. Koťo. (mšk)

O koncepcii športu i futba lo vá disku sia

Bo li ste sa spo tiť v ha le?

Kam za futbalom

Beh do vr chu: Gerlach

-

5. 9. 2011

2011 o 17.30 hod. na štadióne 1. HFC Humenné; l berie na vedomie ospravedlnenia R – Džujko (10. a 11.9.2011), Rebej (ruší ospravedlnenie). DELEGÁCIA R a DZ: l I. trieda dospelí, 6. kolo – nedeľa 11. septembra 2011 o 15.30 hod.: Ptičie – Ladičkovce (Varga – P. Friga, DZ Josay), Ulič – V. Sitnica (Petruňo – Andreško, DZ Barnišin), Kochanovce – Kamenica n/Cir. (J. Švec – Behún, DZ Bober), Ohradzany – Dlhé n/Cir. (Firkaľ – M. Harajbič, DZ Polovka), Modra n/Cir. – Borov (Gnip – Ginda, DZ Lenčiš), Ľubiša – Oľka (Prokopčák – Rebej, DZ Parnica), Zubné – FK Humenné (Kucer – Guba, DZ I. Čerevka). l II. trie da dospelí, 6. kolo – nedeľa 11. septembra 2011 o 15.30 hod.: Vo lica – Lieskovec (Makar, DZ Bolinger), Rokytov – N. Sitnica (Hrib, DZ Proň), Z. Hámre – Vydraň (I. Harajbič, DZ Ryšák), Papín – Koškovce (Buchlák, DZ Klič), Hankovce – Podskalka (D. Holp – Havriško, DZ T. Firda), Kr. Brod – Brekov (Ferko, DZ Smoľák), Lukačovce – Hažín n/Cir. (Ferčák, DZ Kovalik). l III. A trieda, 5. kolo – sobota 10. septembra 2011 o 15.30 hod.: Medzilaborce B – Sl. Volová (Fecura), nedeľa 11. septembra 2011 o 15.30 hod.: Baškovce – Zb. Dlhé (Minďák, DZ Čopák), Rovné – Ňagov (Skalka), Turcovce – Hrubov (Jakubov), Hrabovec n/L. – Lackovce (Fecura). l III. B trieda, 5. kolo – nedeľa 11. septembra 2011 o 14.00 hod.: Pčoliné – Roma Snina (Chrin), Kolonica – V. Hrušov (Havrilko), Klenová – Ulič B (Zadražný), o 15.30 hod.: Zboj – Brestov (Palasiewicz). St. Roztoka má voľno. l I. trieda dorast – 4. kolo, sobota 10. septembra 2011 o 13.30 hod.: Koškovce – Ladičkovce (Guba), Pakostov – Zubné (D. Holp), o 14.30 hod.: Ľubiša – Radvaň n/L. (Paulišin). Udavské a Modra n/Cir. majú voľno. l I. trieda žiaci – 4. kolo, sobota 10. septembra 2011 o 12.00 hod.: Koškovce – Belá n/Cir. (Guba), Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. (Kuľha), Jasenov – Stakčín (A. Firda), Udavské – Ptičie (Štefek). Kochanovce majú voľno. l I. trieda mladší žiaci – 4. kolo, sobota 10. septembra 2011 o 10.30 hod.: Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. (Kuľha). l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupina A, sobota 10. septembra 2011 o 9.30 hod., org. TJ Tvarona Ulič: Ulič, Kolonica, Belá n/Cir. B, Ubľa; rozh.: Andreško, Palasiewicz. l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupina B, sobota 10. septembra 2011 o 9.30 hod., org. ŠK Slávia Lackovce: Lackovce, Baškovce, Sl. Volová, Brestov; rozh.: Ginda, Hrib. l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupina C, sobota 10. septembra 2011 o 9.30 hod., org. TJ DP Košarovce: Košarovce, N. Sitnica, Lukačovce, V. Sitnica; rozh.: Skalka, Behún. l II. trieda dorast (Malý futbal) – skupi na D, sobota 10. septembra 2011 o 9.30 hod., org. TJ Družstevník Lieskovec: Lieskovec, Hrabovec n/L., Kamienka, Hažín n/Cir.; rozh.: Havriško, M. Holp. ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSA DENIA R a DZ: Podskalka – Papín (DZ Barnišin za Maturkaniča), Zb. Dlhé – Hrabovec n/L. (R – Hrib za Baráta), Lackovce – Turcovce (Chrin za Hriba), Ulič B – Kolonica (R – Barát za Andreška). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


10 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5.9.2011

XI.ROČNÍKVOLEJBALOVÉHOTURNAJAO POHÁRCHEMES,a.s.HUMENNÉ

Extral igov ákval it a,fin ál ov ádrám apreSvidník Voštvrtokpatrilamestskášportováhalaextraligovémuvolejbalu. ŠvoricavýchodniarovsazišlanaXI.ročníkuPoháraChemes,a.s. Humenné. Turnaj vyvrcholil zápasom Humenné –  Svidník, ktorý bol zároveň finálovým duelom. Kvalitný volejbal s dramatickou koncovkounapokonurčilpalmuvíťazstvaprecelokspodDukly. Turnaj sa hral systémom každý s každým na tri hrané sety. Zisk každého znamenal bod do tabuľky. O treťom mieste rozhodol až pomer lôpt, posledný zápas turnaja sa stal zároveň finálovým duelom. Prvý set vyhrali Svidníčania, ale chemesáci stále mohli domáci turnaj vyhrať. Museli však získať ďalšie dva sety. Druhé dejstvo poskytlo pravú volejbalovú bitku so šťastným koncom pre súpera 39:37. Chemesáci si tak z rúk Ing. Stanislava Rehúša prebrali strie borný darčekový kôš. „Tohtosezónna letná príprava sa nesie v štádiu, že značný priestor dostávajú mladí hráči, odchovanci, respektívemladíci,ktoríužmajúna palubovke aj niečo výkonmi potvrdzovať. Je na nás badať medzery, tak v súhre s novým StanoSotáksastalnajužitočnejším nahrávačom, ako aj vo výkonoch hráčomturnaja.GratulovalimuStasamotných.V zápasesoSvidníkom nislavRehúša JánGrosiar.

Chemesácizískalinadomácomturnajistriebornýdarčekovýkôš. somočakávalvyššiuúroveň,hernú i emotívnu,napovrchsadostaliveci rozhodnosti, ktoré vyústili v náš neprospech.V tomtosmeremáme stálečorobiť,hráčisamusianaseba viac koncentrovať, napredovať v prípravenazápas.Očakávamod nich viac, ako ukázali. V tréningovom programe sme síce už prešli z bežeckejfázynahernú,alepevnú loptovú pôdu pod nohami ešte nemáme.Štartnaloptunámvyslovene „drhol“, máme pred sebou mesiac,abysatopatričnezosúladilo. Ukazovateľom bol druhý set vo finále,keďnásJavorčíkúžasnousériounapodanídostaldohry,ajsme viedlia setsmemalidohraťnastraty. V týchto momentoch sa však ukázala nerozhodnosť Hudáka, Leškaniča, či kvalitnej prihrávky, aby sme mohli útočiť stredom. Vyskočiliveci,ktorénástrápia.Ajtento set by mal byť pre nás mementom,“zhodnotil turnajové dianie Richard Vlkolinský, kouč chemesákov. Pred ostrým štartom (koncom septembra Humenné – Zahreb) čaká jeho zverencov turnaj v Biel-

sko–Bialej a možno aj v Prešove, resp. St. Ľubovni. Výsledky: Chemes Humenné – Prešov 1:2 (–13,–18,19), Svidník – St. Ľubovňa 3:0 (15,20,14), Che mes Hu menné – St. Ľu bovňa 3:0 (22,20,16), Prešov – Svidník 1:2 (–13,14,–22), Prešov – St. Ľubovňa 0:3 (–26,–19,–19), Chemes Humenné – Svidník 1:2 (–20,–37,17). Poradie: 1. VK Slávia Svidník 7 bodov; 2. ŠK Chemes Humenné 5; 3. VK PU Mirad Prešov 3; 4. VKM St. Ľubovňa 3 body. Rozhodovali: Š. Savka, I. Porvaznik a A. Sľuk. Ce nu pre na ju ži točnejšie ho hrá ča zís kal hu menský nahrávač Stano Soták. ŠK Chemes Humenné: Javorčík, Soták, Kríž, Bališin, M. Mizerák, Urban, Krys, Dobrančin, Hudák, Peleščák, Hakoš, Leškanič a Biľ. V humenskej hale sa ako súperi obja vi li aj exche me sá ci Tholt (Svidník), Beňa, Sabol, Gut (Prešov), či na hosťovaní pôsobiaci Digaňa (Prešov) a J. Hriňák (St. Ľubovňa). (mšk)

Podvih orlatská10–kas ukraj ins kýmstupňom Sviatočný 1. september bol termínom, kedysav Kamienkekonalibežecképreteky „Podvihorlatská 10–ka“. OrganizačneakciuzabezpečiliOcÚKamienka, RAJDKamienkaa 1.AKHumenné. Na štart sa postavili mladí bežci v siedmich kategóriách, taktiež aj tri desiatky dospelákov. Stupeň víťazov v hlavnej kategórii patril výhradne ukrajinským bežcom, ktorým ceny odovzdávali Benjamín Blaha (starosta Kamienky) a Jozef Babják (prednosta Obvodného úradu Humenné). Na štart sa postavil aj Ondrej Matej, poslanec NR SR. l Dorastenci/–ky (1994–95): 1. Pavol Chomanič (Kolonica, 9:04 min.), 2. Jakub Behún (Ptičie, 9:49), 3. Dominik Lučka (1.AK Humenné, 10:11); 1. Kamila Chomaničová (Kolonica). l Mladš í žiaci/–ky (1998–99): 1. Vojtech Kuľha (Baškovce), 2. Patrik Kuľha (Baškovce), 3. Lukáš Matej (Prešov); 1. Elena Gažová (Humenné), 2. Petra Basarabová (Kamienka). l Starší žiaci (1996–97): 1. Vladislav Lipovský (MBO Strážske), 2. Branislav Lipovský (Ptičie). l II. kat. (2000–2001): 1. Adam Havlíček

(Humenné), 2. Nikolas Kriška (Michalovce), 3. Samuel Kriška, 4. Marek Fecenko, 5. Dominik Ďerďak, 6. Samuel Sojčák a 7. Martin Ľubiščák (všetci Kamienka); 1. Alžbeta Šuľovská (ŠK Štich Humenné), 2. Veronika Fecenková (Kamienka). l Žiaci (2002–2003): 1. Viliam Li povský (Ptičie), 2. Arthur Kassay (Humenné); 1. Jaroslava Mauryová, 2. Lívia Oráčová (obe Kamienka). l Žiaci(2004–2005):1. Nikolas Valkovič, 2. Sebastian Griščík, 3. Radovan Potoma (všetci Kamienka); 1. Viktória Slobodníková a 2. Anna Mária Blahová (obe Kamienka). l Dospelí:1. Sergej Vaschurin 32:21 min., 2. Anatolij Malyj 32:43 min., 3. Orest Babjak 33:36 min. (všetci UKR),… 6. Vladimír Lipovský (MBO Strážske, Ptičie), Ján Fedorko (Humenné), 8. Tomáš Kocurišin (Medzilaborce), 13. (1.) Zuzana Stanovčáková (Košice), 15. Ľubomír Lipovský (Ptičie),… Ondrej Matej, Jozef Oráč, Vološin. Za sponzorskú podporu patrí poďakovanie: Ing. Marek Dirbak (VK Trade Humenné), Jozef Oráč (RAJD), GVP, Zdeněk Polivka, Únia žien Slovenska, Peter Behún. Snímka:Dospeláci Podvihorlatskej 10–ky. (šp)

Lo z iakvíť az omturnaj a Výborný úspech zaznamenal na turnaji

chlapcov do 9 rokov HTO TOUR v Koši ciach Alexej Loziak (na snímke), hráč 1.TC Humenné. Po víťazstve v skupine sa prebojoval až do finále, v ktorom zdolal Kaťucha (Mladosť Košice) 6:4 (hrá sa na jeden set). Humenskému tenistovi sa darilo aj v Sp. Novej Vsi, kde získal 3. miesto Rovnako miesto na stupni získala na turnaji v Košiciach aj Miriam Gondorová, v stretnutí o tretiu priečku zdolala Knotekovú (Košice) 6:4. V cene útechy Petra Polákova získala 1. miesto, vo finále vyhrala nad Kurucovou 6:2 Do finálového turnaja Masters HTO TOUR sa prebojovali štyria hráči 1. TC Humenné: A. Loziak, D. Lopata, M. Gondorová a P. Poláková. (lmch)

Pred ajperman entiek

ŠK CHEMES HUMENNÉ oznamuje svojim priaznivcom, že od piatka 2.septembra 2011 začal predaj permanentiek na súťažný ročník 2011/2012. Miesto: predajňa IMA SPORT (športová hala). Ceny ostali oproti uplynulej sezóne nezmenené: žltésedadlá… 40 € modrésedadlá… 35 € zľavy: fans + mládež (miesta v časti sektoru A) = 20 €; dôchodcovia (miesta v sektore D) = 20 €.

Che mesácivoSvidníku Tréner Vlkolinský dal šancu mladým

získať miesto v „dvanástke“ áčka. Výsledky chemesákov: Prešov 2:1, Krosno 3:0, Svidník 1:2. Poradie: 1. Svidník, 2. Hu menné, 3. Krosno (POL), 4. Prešov. ŠK Chemes Humenné: Soták, Biľ; Javorčík, Hudák, Peleščák, Urban; – Bališin, Hakoš, Kríž; Leškanič, Dobrančin a Krys. (mšk)


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5. 9. 2011

DORASTENCI A ŽIACI O BODY l IV. LIGA dorast, 5. kolo: Belá n/Cir. – Papín 3:1 (1:0), góly: Ma. Hašuľ ml. 2, Kepič – J. Horodník. TJ Slovan: M. Diňa – D. Haburaj, Nacko, Škutka, Pe. Burík – D. Lojan, M. Marinič, J. Marinič, D. Gnip – Kepič, M. Hašuľ ml. (Kováč, Gdovičin). Tréner P. Hišem. TJ Družstevník: F. Piroščák – Ma. Ondica, R. Danko, Jakub Horodník, Timotej Ondica, Mi. Macko, S. Ondica, Mi. Horodník, M. Šváb, I. Gabrik, T. Šváb, Tadeáš Ondica. Tréner: M. Horodník. Bystré – Medzilaborce 2:5 (2:3), góly: R. Ciganik 2, M. Kuruc 2, J. Demeter. MŠK Spartak: V. Kandričák – Mi. Ciganik, Petruňo, Pe. Gič, Ma. Demeter, J. Kuruc, M. Kuruc, Rusinko, Grib, R. Kolesár, R. Ciganik (Savka, Skysľak, J. Demeter, R. Demeter). Tréner: J. Hrišo. Kochanovce – Kamenica n/Cir. 1:2 (0:0), góly: Rabajda – Klič, Šedzmák. FKO: Š. Gajdoš – Dzurko, Karabinčík, Štofej, Čerevka, Uram, Králik, Tkáč, Porochnavý, Rabajda, Kocka (Macko, T. Metiľ). Tréner: I. Harajbič. FK: Dobda – Koc, Babjak, Klič, Mažerik, Čabák, J. Šedzmák, Pecha, D. Šedzmák, Šepeľa, Harvanik (Gabák, Sojčák, Gala). Tréner: M. Ihnát. Stakčín – Svidník 4:4 (1:1), góly: P. Kuzma, N. Dzemjan, Goroľ, Kalanin. OFK Agrifop: P. Peťo – Gezanič, D. Iskajc, Goroľ, Leňko – N. Dzemjan, Kapko, Kalanin, Legemza – Petreczky, P. Kuzma (Bajza, Hančár). Tréner: F. Kurinčák. Ptičie – Dlhé n/Cir. 4:1 (3:0), góly: 8. Bednár (vlastný), 13. Palenčár, 26. S. Lancoš, 53. Vaško – 76. Vudmaska. TJ Ptava NV: Maličký – Sidor, S. Lancoš, Palenčár, V. Lancoš – Hudák, R. Tomovčík, Vaško, D. Rujak – L. Metiľ, M. Rujak (Borovský, Tkáčik). Tréner: Ľ. Repko. TJ Družstevník: Harmanský – Gazda, Vudmaska, J. Burda, J. Bednár, Čopík, Kohút, P. Krivjanský, Kováč, L. Burík, T. Krivjančin (M. Burda). Tréner: V. Fencák. l Kračúnovce – Hrabovčík 2:2, Jasenov mal voľno. lDohrávka 3. kola: Belá n/Cir. – Svidník 1:1 (0:1), gól: Ma. Haburaj. TJ Slovan: M. Diňa – Nacko, Karľa, L. Dudič, Škutka – Ma. Haburaj, D. Haburaj, M. Marinič, J. Marinič – Kepič, D. Gnip (V. Burík, D. Lojan). Tréner: P. Hišem. Kamenica n/Cir. 4 4 0 0 14:1 12 Medzilaborce 5 3 2 0 15:6 11 Ptičie 5 2 2 1 13:9 8 Kochanovce 5 2 2 1 13:10 8 Hrabovčík 5 2 2 1 8:6 8 Svidník 5 2 2 1 14:14 8 Bystré 5 2 1 2 12:11 7 Belá n/Cir. 5 2 1 2 6:9 7 Jasenov 4 2 0 2 9:10 6 Kračúnovce 4 1 1 2 6:6 4 Papín 5 0 2 3 7:16 2 Stakčín 4 0 1 3 4:12 1 Dlhé n/Cir. 4 0 0 4 5:16 0 l I. TRIEDA dorast, 3. kolo: Modra n/Cir. – Koškovce 5:2 (2:0), góly: Rajňák 2, Kohút 2, P. Gnip – Benec, Jenčík; Zubné – Ladičkovce 3:1 (1:0), góly: B. Sima 3 – L. Onderko; Radvaň n/L. – Pakostov 0:3 (0:3), góly: J. Durilla 2, M. Tkačin; Udavské a Ľubiša mali voľno. Udavské 2 2 0 0 8:3 6 Radvaň n/L. 3 1 1 1 5:6 4 Pakostov 1 1 0 0 3:0 3 Ľubiša 1 1 0 0 2:1 3 Koškovce 3 1 0 2 11:11 3 Modra n/Cir. 3 1 0 2 6:7 3 Zubné 3 1 0 2 5:10 3 Ladičkovce 2 0 1 1 3:5 1 l I. LIGA žiaci, (U 15), 4. kolo: 1. HFC Hu menné – Stropkov 1:1 (0:0), gól: T. Lu -

káč. 1. HFC: Jakubov – Čura, L. Krajník, R. Kalina, Szilvási – Pankovčin, T. Lukáč, Maďák, Zlacký – Harvilčák, Halajčík (D. Krajník). Tréner: A. Čirák. Snina – Rožňava 2:0 (2:0), góly: J. Hreha 2. MFK: Janko (Gnip) – Halagan, Šebák, Ľoch, Šmajda – Cur, Budi, Haburaj – Kepič, J. Hreha, Kira (I. Lukáč, D. Hreha, Dzurko, Koc). Tréner: M. Hunčár. l Prešov – Sp. N. Ves 6:0, Vranov – Bardejov 3:0, KAC Košice – MFK Košice 0:2, Poprad – Trebišov 1:3, Lipany – Michalovce 0:6. Prešov 4 4 0 0 23:1 12 Trebišov 4 3 1 0 12:2 10 Snina 4 3 1 0 9:0 10 Michalovce 3 3 0 0 13:1 9 MFK Košice 4 3 0 1 8:1 9 Stropkov 4 2 1 1 11:7 7 Poprad 4 2 0 2 9:8 6 Vranov 4 1 1 2 5:7 4 Rožňava 4 1 1 2 4:15 4 Sp. N.Ves 3 1 0 2 5:9 3 Bardejov 4 1 0 3 5:12 3 Humenné 4 0 1 3 1:12 1 KAC Košice 4 0 0 4 3:12 0 Lipany 4 0 0 4 2:23 0 l žiaci (U 14), 4. kolo: 1. HFC Humenné – Stropkov 0:1 (0:0). 1. HFC: Ruščák – K. Surničin, V. Kuľha, P. Tkáč, D. Cholp, P. Kuľha, M. Balog, M. Stašák, T. Čabák, Židzik. Tréner: M. Tongeľ. Snina – Rožňa va 6:0 (4:0), góly: P. Ondik 2, Mackaľ 2, M. Marinič, E. Harvan. MFK: Pitlanič – Juhás, L. Čopík, Železník, Žiga – Svistun, Vasko, E. Harvan, Kohút – P. Ondik, Mackaľ (Kochanik, M. Marinič, Danko, D. Aľušík, E. Ondik). Tréner: M. Harvan. l žiaci, (U 13), 5. kolo: 1. HFC Humenné – Michalovce 2:3 (0:1), góly: D. Krajník, Pankovčin. 1. HFC: Cholp – Krajník, Tkáč, Vasiľ – Cvik, Řeřicha, P. Kuľha. M. Balog – Pankovčin (M. Stašák, Bočko, Gabor). Tréner: J. Štafura). Snina – Stropkov 1:3 (0:2), gól: Gnip. MFK: Dolanský – Dický, Staroň, Cima, Mesároš, Širgeľ, Lajtár, Piteľ, Gnip, Daranský, Bednárik, Ondik. Tréner: V. Kochan. l Dohrávka 4. kola: Lipany – 1. HFC Humenné 3:0 (1:0). 1. HFC: Cholp – D. Stašák, Pankovčin, Tkáč – Cvik, Řeřicha, Krajník – Marcin, Martin Kuľha (M. Stašák, Salanci, Bočko). l žiaci (U 12), 5. kolo: 1. HFC Humenné – Michalovce 1:3 (1:0), gól: Vrblovský. 1. HFC: Kurej – M. Jakubov, Krídla, Klič, D. Stašák, Sitarčík, Matta, Havlíček, Vrblovský (Salanci, Jenčík, Karnaj, M. Kuľha). Tréner: V. Mandula. Snina – Stropkov 0:2 (0:0). MFK: Timko – Dutka, S. Holovka, Roman, Husťak, Plevka, Šteňo, Kozej, J. Lukáč, Leňo, Považanec, Červeňák, Vološin, Leferovič, Tyšš. Tréner: Š. Miško. l Dohrávka 4. kola: Lipany – 1. HFC Humenné 0:4 (0:1), góly: Vrblovský 3, Jakubov. 1. HFC: Kurej – Krídla, Klič, Havlíček, Matta, Karnaj, Jakubov, Sitarčík, Piatka, Jenčík, Vrblovský, Marcel Kuľha. l II. LIGA žiaci, 5. kolo: STARŠÍ: Medzi laborce – Giraltovce 3:0 (1:0), góly: Galan 2, Ščerba. MŠK Spartak: Žulevič – Lazorčík, Galan, Styrčák, Revák – Sopko, Slíž, Šepták, Pe. Demeter st. – Ščerba, V. Varecha (Jalč). Tréner: P. Lu kačik. MLADŠÍ: Medzilaborce – Gi raltovce 0:5 (0:3). MŠK Spartak: Macko – Mikita, Rohač, Muskurišin, Bučkanič – G. Lukačik ml., Sekela, Višňovský, Bajcura – Tarča, Veliký (Olah, Pe. Demeter ml.). Tréner: G. Lukačik. l I. TRIEDA žiaci, 3. kolo: Kochanovce – Udavské 9:0 (4:0), góly: Pa. Metiľ 4, J. Petko 2, M. Petko, J. Citriak, F. Okoš; Pti čie – Jasenov 8:1 (3:1), góly: P. Rada 2,

Maľar 2, N. Lancoš, T. Rada, Hojdan, Mihalčin – Šivak; Stakčín – Dlhé n/Cir. 3:1 (2:0), góly: P. Keleman, Olah, Gezanič – Štofík; Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. 1:4 (0:3), góly: Vasiľko – Telvák 2, Karľa, Kováč; Koškovce mali voľno. Kochanovce 3 3 0 0 13:1 9 Ptičie 3 2 0 1 11:4 6 Belá n/Cir. 3 2 0 1 10:4 6 Kamenica n/Cir. 3 2 0 1 6:4 6 Koškovce 2 1 0 1 4:3 3 Dlhé n/Cir. 3 1 0 2 3:5 3 Stakčín 3 1 0 2 4:9 3 Jasenov 2 0 0 2 2:11 0 Udavské 2 0 0 2 1:13 0 l I. TRIEDA mladší žiaci, 3. kolo: Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. 0:8 (0:5), góly: Gnip 3, Lojan 2, Vodžák 2, Valaský.

Hok ej istiv nov omšat e

AjkeďtomaližiaciMHKHumennépočasprípravys ľadovýmipodmienkamiažúbohé,novúsezónuzačnúvyparádení.Kompletnédvesadyzápasových dresov a tri sady tréningových dresov získali vďaka už tradičnej podporezostranyrodičov.Jedenz otcovsanepostaralibao svojhomladéhohokejistu,aleo všetkýchhokejistov5.až9.ročníka.Klobúkdolu… NovédresysiakoprvívyskúšaliJakubFic(vľavo)a SamuelDubiak. (mšk)

Humenský STREETBALL si za pí sal pr vý roč ník Posledná augustová sobota bola dňom, kedy basketbalové ihrisko v areáli ZŠ Jána Švermu bolo dejiskom I. ročníka Humenského streetballu. Záujem bol enormný, ce lo denná akcia pod orga ni začným patronátom Dávida Kulika dopadla na výbornú. Náhodným žrebovaním sa určili dve skupiny, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Ich víťazi postú pi li pria mo do se mi fi ná le (ABCD Humenné a Michalovce), na celky z 2. a 3. miest čakalo play–off, pričom lepší doplnili štvoricu na bo je o medaily. Humenné malo medzi najlepší mi dvo ji té zastú pe nie, chlapci „ABCD“ získali striebro. Konečné poradie: 1. Michalovce (Šanta 19 r., V. Mitterpák 19, T. Mitterpák 17); 2. ABCD Humenné (R. Hurka 18, M. Kakuta 18, M. Emmel 18, M. Mocák 21); 3. Amaters Prešov; 4. Invalidi Humenné (T. Kačmarik 23, M. Kelemeca 24, I. Kusko 19, M. Maškulik 23); 5. Pša Crew Humenné (D. Še -

peľa 17, M. Šepeľa 24, M. Papcún 23, I. Krajňák 22); 6. Kobilki Humenné (L. Kasanič 22, M. Mudrík 18, T. Michali des 31, M. Kačur 18); 7. Plzničky (Matúš Babjak, M. Slivovič, P. Lošák, P. Roman) a Družstevný podnik (V. Kontuľ 18, M. Pažur 17, F. Ballasch 17, M. Geľo 17); 9. Apoštoli Bardejov a Air Spartacus Humenné (R. Burič 16, Ľ. Hrivňák 18, S. Vysočanský 16, J. Vrba 16); 11. Enteráci Humenné (F. Hajdučko 28, D. Kulik 27, J. Hodor 24, P. Milčák 17) a Kyslíkový dlh Humenné (M. Selecký 26, P. Harvan 26, M. Molokáč 26, Pa. Kapeľuch 19), 13. Číslo Humenné (P. Chalachan 15, M. Gonda 16, M. Štec 15, M. Hrivňák 15); 14. Volley team (P. Nemec 16, R. Boldy 16, Marek Babjak 17, M. Feduš 16) a For fan Humenné (T. Matuškovič 17, Ľ. Jakub 18, R. Vykukal 15, M. Havriľak 11 rokov). Snímka: Organizátor a strieborné ABCD Hu menné. (zľava) Dávid Kulik, Marko Kakuta, Michal Mocák, Róbert Hurka a Matúš Emmel. (dk, mšk)

4. kolo, I. trieda: MODRA n/Cir. – FK HUMENNÉ 2:1 (1:1). Už v 8. min. hosťujúci Barančík z päťky napálil žrď, „bocani“ reagovali tutovkou Ivanca, v ktorej zbrklo zakončil. Skóre otvoril líder, keď v 33. min. Ľ. Pidanič v skrumáži využil modranskú hrúbku. Polčasovú „plichtu“ určil v 42. min. center Harvilika a presná hlavička Bončíka. Herné nasadenie pokračovalo aj v II. polčase. V 55. min. sa domáci tešili z akcie po osi M. Hančár – D. Harvilik – P. Kovalik. Tento moment Humenčanov vyburcoval k tlaku, ale pozorná domáca defenzíva zmenu skóre nepripustila. Šance mali aj „bocani“, dráma však trvala až do konca. Góly: 42. D. Harvilik, 55. P. Kovalik – 33. Ľ. Pidanič. ŽK: nikto. R: Firkaľ. D: 200. Vynikli: Kovalik – Pidanič. Modra n/Cir.: M. Mucha – M. Harvan, V. Mikula, P. Gnip, M. Ivanco, R. Mikula, V. Škovranko, P. Kovalik, M. Hančar, D. Harvilik, A. Bončík (P. Kohút, D. Karľa). FK Humenné: D. Dzurovej – R. Gabria, M. Piňko, P. Majzer, A. Mydla, P. Barančík, Ľ. Pidanič, M. Polák, A. Frajtko, M. Kurila, O. Ruják (P. Mycio). (šh)


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

MAJSTROVSTVOREG IÓN UVÝC HOD–7.KOL O

-

5.9.2011

DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,6.KOLO

1.HFCHum enné–Sab in ov2:1(0:0) Nev áž il isidvojgól ov ýnás kok Góly:47. Sima, 78. Legdan – 77. Dlugoš Žltékarty:Legdan, M. Paraska – Janiga Strely/nabránu:6/3 : 7/1 Rohovékopy:4:2 Rozhodoval:Alexa Divákov:230 Najlepšíhráči:Ljubarskij – Dlugoš 1.HFC:Pillár – M. Paraska, Bezeg, MFKSlovan:Bartoš – P. Janiga (72. Hreško, Dysko – Jurov, Ondica, Lju- Kocúrek), Ľ. Andraščík, Novotný, Pobarskij, Pa. Šuľák (46. Legdan, 84. S. povec – M. Prusák, Dlugoš, Peregrín, Karnaj) – T. Sima (89. Koromház), Sochovič, Kolpák (80. Džubara) – Ve Voroňák. Tréner: Russlan Ljubarskij. rešpej. Tréner: Anton Šaršala. Stretnutie začalo zrazenými strela - vil Paraska loptu pre Simu, ktorý mi na oboch stranách (Ljubarskij – vkĺzačkou z päťky napol sieť. Už Verešpej), až v 14. min. vypálil Dlu- o minútu hľadisko burácalo nevôgoš, ale Pillár mohol pokojne loptu ľou, keď Legdan dohral vo výskoku iba sledovať očami. Humenčania súboj so sabinovským brankárom. sa postarali v 15. min. o prvý Rozhodca odpískal faul hráča 1. vzruch, keď lopta putovala po osi HFC, ktorý sa šiel Bartošovi ospraDysko – Ljubarskij, ktorý vysunul vedlniť, no v tom ho zozadu sotil Simu, ale na jeho polovysoký cen- Janiga. Obom bola udelená žltá ter Voroňák nohou vo výskoku ne- karta… Ďalšie pasáže boli dosť dočiahol. Optická prevaha bola na rozhárané, hra rozkúskovaná, až humenskej strane, ale iba po šest- v 64. min. sa Jurov predral pred nástku. V 32. min. Ljubarskij uvoľnil Bartoša, ale trafil iba jeho nohu. Simu, ktorého strela z 10 m bola O dve minúty po nedôraznom huzrazená a opakovaný technický menskom odkope napriahol Prupokus Voroňáka mal privysoké pa- sák tesne vedľa šibenice, v 70. rametre. O tri minúty Pa. Šuľák za- min. vyslal Dlugoš jedovku z 28 m, chytil prihrávku na súperovej polo- ktorá Pillára vystrašila. V 75. min. vici, do brejku sa vďaka rukám tiesnený Sima mieril vedľa brankáAndraščíka nedostal, ale rozhod- ra i žrde, v 77. min. sa ale hosťom ca mu iba slovne pohrozil. A v 44. vydaril brejk, Dlugoš si obhodil Pilmin. z čista – jasna mohli udrieť lára a do prázdnej brány vyrovnal. Šarišania, keď sa Sochovič vyhol Ešteže už o pol minútky Legdan ofsajdovej pasci a sám pred Pillá- medzi trojicou obrancov na hranici rom poslal loptu z 10 m vedľa pra- šestnástky zabojoval, v páde vej žrde. Bol to polčas bez jedinej vystrelil a lopta skončila presne pri strely do priestoru brány! žrdi. Halfvolej Voroňáka v 86. min. Vstup do druhého dejstva však letel vedľa, hostia sa po ataku Karmal 1. HFC ako z partesu. Hneď naja dožadovali penalty, tri body v 47. min. po rohovom kope prista- však už 1. HFC ustrážil. (mšk)

STARŠÍ: Lok.Košice–1.HFCHumenné5:2(2:2). V 25. min. bol stav 0:2, ale to akoby Humenčanom uškodilo. Domáci ešte do prestávky stav vyrovnali, pričom defenzíva 1. HFC si nedokázala poradiť s robustným domácim útočníkom. Košičan si v zadných humenských radoch doslova robil, čo chcel, po zranení Harvilu šiel výkon hostí úplne dolu vodou. Defenzíva (okrem Hirjaka) úplne prepadla, výsledkom je hanebná prehra. G: Kirvej, Čerhit. 1. HFC: Vohár (Biľanský) – Hirjak, Koc, Tribula, Piteľ – Hubcej, Harvila, J. Karnaj, Kirvej – Valkučák – Čerhit (Sakalik, Stach). Tréner: J. Opiela. MLADŠÍ: Lok.Košice–1.HFCHumenné 1:3 (1:1). Domáci sa po štvrťhodine hry ujali vedenia, ale Sp.N.Ves 6 4 2 0 10:2 14 Lok.Košice 6 4 1 1 16:6 13 B.BystricaB 6 4 1 1 15:8 13 Giraltovce 6 4 0 2 11:11 12 KošiceB 6 3 2 1 7:5 11 Martin 6 3 0 3 10:8 9 Námestovo 6 3 0 3 12:12 9 RužomberokB 6 2 2 2 12:6 8 Stropkov 6 2 1 3 8:7 7 Vranov 6 2 1 3 9:11 7 PrešovB 6 1 3 2 8:8 6 Trebišov 5 2 0 3 3:9 6 PodbrezováB 5 2 0 3 6:13 6 Lipany 6 2 0 4 7:15 6 Humenné 6 1 1 4 9:15 4 L.Mikuláš 6 1 0 5 6:13 3

tesne pred odchodom do kabín znamenal lob S. Mikulu vyrovnanie. Autor gólu sa presadil aj v druhom dejstve, keď po rohu M. Babina napol sieť hlavou. Železničiari hrali v závere vabank, risk im nevyšiel, J. Babin v brejku tri humenské body poistil. G: S. Mikula 2, J. babin. 1. HFC: Kovalik – Danko, J. Babin, M. Babin, J. Ragan – Čišovský, S. Mikula, Čopák, Mišľan – Macej, Turčík (Porvazník, Tkáč, Krigovský). Tréner: J. Varchola. l B. Bystrica B – Prešov B 2:2 a 0:2, L. Mikuláš – Košice B 1:2 a 0:5, Ružomberok B – Sp. Nová Ves 0:0 a 0:0, Podbrezová B – Martin 1:4 a 0:1, Giraltovce – Lipany 3:2 a 2:1, Trebišov – Námestovo 2:1 a 1:0, Vranov – Stropkov 2:1 a 2:2.

Sp.N.Ves PrešovB B.BystricaB Námestovo Trebišov Martin Stropkov PodbrezováB KošiceB RužomberokB Humenné Lipany Giraltovce Vranov Lok.Košice L.Mikuláš

6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 0 1 0

2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 1 3 0 0

0 10:3 14 2 14:4 12 2 15:7 12 2 8:4 12 1 7:6 12 2 11:12 12 1 14:9 11 1 6:2 10 2 10:8 8 2 8:6 8 3 10:9 7 4 9:11 6 4 6:13 4 3 6:10 3 5 4:14 3 6 2:22 0

TRETIADORASTENECKÁLIGA,5.KOLO

Keďbrankármái nem ásvojdeň

STARŠÍ: Michalovce B –  Snina 3:2 (2:2). Sninský gólman stretnutie psychicky nezvládol. Už v 3. min. ho prekonal exsninčan Hreha. Hru však mali pod kontrolou hostia, po faule na Bindzára vyrovnal z jedenástky Drančák. Druhý „darovaGóly:74. Kočík – 83. Š. Pčola (11 m) ný“ gól získali domáci z prečíslenia, Žltékarty:Pokrivčák – L. Bednár keď predtým Besehanič „zabudol“ Rozhodoval:P. Ištoňa loptu. Dobré akcie mali M. Štofík, Divákov:250 nebezpečné strely Čop, Prokop i Kopáč, až v 43. min. vyrovnal z 10 Najlepšíhráči:Kočík – Ľ. Jankaj Sp. Podhradie: Ľ. Franko – D. MFK:Pe. Diňa – J. Lukáč, F. Hanc, P. m Drančák. V II. polčase domáci Gonda, V. Mišenčík, Pa. Capcun, Ma. Krajník (78. Haburaj), M. Pčola – P. Hi- zvýšili aktivitu, ale tri body získali aj Zelený, A. Mišenčík, Pe. Pokrivčák, šem, Š. Pčola, Ľ. Jankaj (78. Popovič), vďaka tomu, že brankár Magur si Minďaš, Matfiak, Hritz (77. Bocko), M. Červeňák – L. Bednár (88. T. Pavli- zle postavil múr. Vyrovnanie neprišlo, lebo dve šance spálil ŠtoKočík. Tréner: Jozef Komara. na), M. Lukáč. Tréner: Pavol Diňa. fík a „nožničky“ Kopáča bravúrne V 10. min. sa dostal k lopte Pokrivčák, vidlo „nedáš – dostaneš“, keď M. Lu - KACKošice 5 4 0 1 24:11 12 no gólman Diňa jeho hlavičku kryl. káč nastrelil brvno a z následného pro - MichalovceB 5 4 0 1 18:9 12 V 24. min. opäť svojich podržal Peťo tiútoku otvoril skóre Kočík. Svoje futba - Poprad 5 3 2 0 16:4 11 Diňa, keď si poradil s jedovkou Kočíka. lové skúsenosti potvrdil M. Lukáč, keď Čaňa 5 3 2 0 11:4 11 Pozornosť domáceho brankára skúšal v šestnástke zasekol obrancu, ktorý Moldava 5 3 0 2 10:5 9 v 28. min. Červeňák, následne sa ho fauloval a nariadený pokutový kop Š.Michaľany 4 2 1 1 8:3 7 dobre zorientoval Š. Pčola, polčas s prehľadom premenil Š. Pčola. (ml) Sabinov 5 2 1 2 9:8 7 5 2 1 2 7:9 7 skončil bezgólovo. V 53. min. Červe - Sp.Podhradie 7 5 1 1 14:7 16 Sobrance 6 2 1 3 7:12 7 ňák v šestnástke našiel Bednára, ten Svit 7 5 1 1 11:6 16 Sp.Belá 4 2 0 2 11:10 6 priklepol M. Lukáčovi, ale brankár stre- BardN.Ves 7 4 1 2 14:6 13 Ľubotice 5 1 2 2 10:10 5 lu vyrazil na roh. Domáci v 60. min. Haniska 7 4 1 2 12:12 13 Snina 5 1 0 4 5:11 3 prečíslili sninskú obranu, prízemná Sabinov 7 4 0 3 12:11 12 Koš.N.Ves 4 0 0 4 1:14 0 strela Matfiaka letela tesne vedľa. Snina 7 3 2 2 10:6 11 Kežmarok 7 3 1 3 10:8 10 St.Ľubovňa 5 0 0 5 4:31 0 V 70. min. vypichol loptu brankárovi Š. Humenné Pčola, následne bol podrazený, MichalovceB 7 3 1 3 14:13 10 rozhodcovská píšťalka však zostala Košice/Barca 7 3 1 3 10:9 10 7 3 1 3 10:10 10 nemá. O štyri minúty sa naplnilo pra - V.Opátske V uplynulom vydaní mali športové Svidník 7 3 0 4 14:8 9 l Svidník – Giraltovce 5:0, Bard. Stropkov 7 2 2 3 8:12 8 strany nie taký obsah, aký bol pripravoNová Ves – Stropkov 0:0, Barca/KE Košice/Krásna 7 2 1 4 6:9 7 vaný. Chyba nás mrzí, aj keď informá– V. Opátske 1:1, N. Hrušov – V. Giraltovce 7 2 1 4 8:16 7 cie už stratili na aktuálnosti, prinášame Šariš 2:2, Krásna/KE – Svit 1:2, Mi - V.Šariš 7 2 1 4 8:17 7 ich. Čitateľom sa za novinárskeho škria(mšk) chalovce B – Haniska 3:1. N.Hrušov 7 0 1 6 4:15 1 tka ospravedlňujeme.

Sp.Podhrad ie–MFKSnin a1:1(0:0)

Osprav edlnen ie

zlikvidoval opäť exsninčan Lazorišák. V poli veľmi dobrý výkon ostal bez bodovej odozvy. G: Drančák 2. MFK: Magur – Krupa, Kopáč, Prokop, Kapraľ – Bindzár, Drančák, Kepič, M. Štofík – Besehanič, Čop (Husťák). Tréner: D. Drančák. MLADŠÍ: Michalovce B – Snina 4:0 (1:0). V sninských radoch bol mužom zápasu brankár Kopťár. V poli to bola v podaní hostí až herná katastrofa, domáci si zo sninských hráčov niekedy doslova robili tréningové kužele… Iba zásluhou brankára nie je prehra vysoko dvojciferná. MFK: Kopťár – Sentelik, Gašpar, Mandzák, D. Haburaj – Lazenga, T. Budi, P. Holovka, E. Matus – A. Jano, Leitner (Čopík, Š. Lazorik). Tréner: M. Melník. l KAC Košice – Ľubotice 6:3 a 0:4, Čaňa – Poprad 1:1 a 0:6, Sp. Belá – St. Ľubovňa 4:0 a 1:2, Koš. Nová Ves – Sabinov 1:4 a 1:0, Sobrance – Moldava 1:0 a 1:3, Šar. Michaľany – Kežmarok 5:0 a 1:5.

Moldava MichalovceB Ľubotice Poprad Čaňa Snina KACKošice Sabinov Kežmarok Koš.N.Ves Š.Michaľany Sobrance St.Ľubovňa Sp.Belá

5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 6

4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1

0 17:3 13 1 24:3 12 0 18:1 12 1 14:3 12 2 7:10 7 2 5:13 7 3 11:10 6 3 6:9 6 1 6:8 5 2 5:10 5 2 8:11 4 3 3:15 4 4 3:12 3 5 6:25 1


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5. 9. 2011

MAREK NEMČÍK, REPREZENTANT SUPERNOVA HUMENNÉ, KTORÝ ZVLÁDOL 31 PRETEKOV SÉRIE IRON MAN (3,86 km PLÁ VA NIE – 180 CYK LIS TI KA a MA RATÓN)

V horúčave, či lejaku spolu s absolútnou špičkou svetového triatlonu (I.)

Ten to krát sme sa stretli až takmer po dvoch ro koch. Ma rek Nemčík, stá le verný tí mu Su perno va Hu menné, športo vo v re gió ne zná my „že lez ný muž“, kto rý má na každom svo jom štarte pred se bou 3,86 km plá va nia, 180 km cyk lis ti ky a be žecký ma ra tón (42,195 km). Ta ká je porcia pre te kov sé rie Iron Man… Uplynulý rok sa Markovým tímovým ja príprava na hlavnú časť sezóny, kolegom stal Jožko Vrábel, dovte- ktorú tvorili európske Ironmany: dy amatér, ktorého forma však kaž- švajčiarsky Zürich, nemecký Redým rokom výrazne stúpala. Slovo gensburg,francúzskeNicea rakúsky dalo slovo a kamaráti z pretekov sa Klagenfurt.Potomtoštvorlístku,keď dali tímovo dohromady. „Povedali somnezvládolprvý,bolnaradeSlosmesi,žebysmemalizmáknuťviac vakman. Potešil ma dobrý čas i výIronmanov po svete, pokiaľ to fi- kon.Zamesiactátoporciadaladosť nanciea zdravotnýstavdovolia.Po- zabrať, no nechal som sa ulakomiť darilosanámzohnaťsponzoraKiwa- ešte na Iron man v Maďarsku, kde mi,ktorýnášprojektprijala svetová somvšakhorkozaplakal,leboorgaIron Man triatlon tour mohla začať.“ nizátorivôbecnezvládliobčerstvovaSvetovo známa značka v športovom ciestanice.Ajkeďsomilegálnevyutriatlonovom svete tak zastrešila aj žilpomocz nášhodoprovodnéhovodvojicu Marek Nemčík – Jozef Vra- zidla, desať kilometrov pred cieľom, pivkoa nezáväznepokecať,znamebel. „Naša séria pretekov začínala úplnebezenergie,sommuselpretev Malajzii,koncomfebruára.Kýmna ky vzdať.“ Posledná časť svetovej mňa vždy veľkou udalosťou. Stretá- nápremňaveľmiveľa.“V spleti záSlovensku bolo mínus 15 stupňov, tour bola za „veľkou mlákou“… „Tam vamesanielenv hoteloch,aleajpri žitkov však neostala iba mužská letlačovýchkonferenciách,čitzv.PRO genda. „PodarilosamistretnúťPaulu mítingoch, kde médiá spovedajú Newby – Fraser, osemnásobnú víťazku pretekov série Hawai, ktorej hviezdysvetovéhotriatlonu.“ Okrem súčasných triatlonových top patríajpomenovanie„KráľovnáHastar však Marek Nemčík zažil aj wai“.Veľmimilápaniužv stredných stretnutie s Davom Orlowskim, iko- rokoch pri svojej aktívnej kariére nou Iron Manu. Bolo to na Novom vyhrala 24 ženských pretekov série Zélande, zoznámenie však nepre- Iron Man. Absolútna legenda. behlo v hoteli, či media zóne, ale K ženskej časti hviezd ešte musím priamo na trati, pričom päťde- pridaťChrisieWellington.Angličanka, siatročný Američan so širokým ktorá sa stala svetovou šampiónkou úsmevom si dával do tela kilometre v rokoch2007až2009,stretlismesa duatlonu. „Jedenz „vojakov“,ktorísa na Ironman Arizona. Momentálne v roku1978postavilinaštartpreteku neprekonateľná špička, v roku 2010 v Hawai,abyzapísalihistorickyprvý nevyhrala Hawai iba preto, že pred Iron Man. Práve počnúc týmto pretekmi ju skolila viróza a na štart štartom sa začali preteky série Iron nemohlanastúpiť.Inak,kdeštartuje, Mankonaťv celomsvete,IronMan všade vyhráva. Napríklad Petrovi Hawai sa stali svetovým šampioná- Vabrouškovi, českému pretekárovi, tom.NahistorickyprvomštarteIron ktorýtvorív súčasnostisvetovúšpičMarekNemčíknaostroveLangkawi.TréningpredIronManMalajzia. ManHawaiskončilDaveOrlowski ku nadelila 20 minút, na Iron Man tamtakmer40stupňovCelzia.V Ma- násnajskôrčakalpolovičnýIronman tretí. Stále je športovo aktívny, robí JARmalaabsolútnenajrýchlejšímalajzii som už raz bol, očakával som Miami. Ten „vypálil“ úplne úžasne, triatlonu celosvetovú reklamu. Na ratón,ajRaynardTissing,čojemopretostrašné„peklo“,alerealitoubol štart naplánovaný ešte ako nočný, tratismeprehodilipárslov,zaželalmi mentálne svetová trojka, bol pol midoslova „zabiják“ – cez 40 stupňov v prístave Downtown, v hlavnom veľa síl do cieľa. Vtedy som vôbec nútyzaňou…“konštatoval až sa pri a absolútna vlhkosť vzduchu… Na centre medzi mrakodrapmi. Super nemyslel, že debata bude mať spomienkach rozplývajúci Marek 160 kilometri som pre neutíchajúce idylku hneď vo vode rozohnali pokračovanie.Prebeholsomcieľom Nemčík. Je čo závidieť… Nielen o legendách, ale aj o vrto závrate hlavy musel z pretekov enormnéprotiprúdy,ajnajlepšíplav- a spravilsiďalšiučiarkuzazvládnuodstúpiť. Chuť som si však spravil cimaliznačnepomaléčasy,alespäť týIronMan–malačíslo23.S Da- choch počasia počas pretekov, či o týždeňv NovomZélande.“Hneď na dosuperzážitkovmadostalacyklis- vom Orlowskim sme sa stretli ešte stretnutí s ikonou Tour de France na druhý deň po pretekoch sa slovenská tika, keďže policajti trať úplne vy- v Klagenfurte,Regenburgu,v Miami, trati Ironmana, hodnotenia roka dvojica vypravila z malajského ostro - prázdnili,bolotobezpremávky,teda ako sa hovorí, sadli si do „noty“ 2011, či o výhliadkach štartov va Langkawi, do metropoly Kuala iba my a svet veľkomesta na Flori- a dnes sme na tom tak, že pred v najbližšom období nám rodák Lumpur, odtiaľ nabrala smer na aus- de.“ Marek Nemčík i Jožko Vrábel sú najbližšímštartomIronmanavoWa- z Udavského, rekordér Ironmana na trálsky Melbourne, novozélandsky v kategórii PRO Iron Man, teda leseužmámedohodnutéstretnutie. Slovensku, porozpráva o týždeň. Marián Škuba Auckland, kde ich čakal oproti Slo- s WTC (World Triathlon Corporation) Daťsis legendousvetovéhotriatlonu vensku dvanásťhodinový časový po - podpísali zmluvy, ktoré im zaručujú sun. „Do Aucklandu sme prileteli možnosť štartov na všetkých pretev stredu,naaklimatizáciusmemalitri koch série Iron Man, čo je dôležité, dni, preteky boli v sobotu. Napokon v prvom „balíku“ pretekárov, teda aj somskončilna19.mieste,s čímsom s najväčšími hviezdami svetového nebol celkom spokojný, ale tamojší Iron Man formátu. „Napríklad v Madrsnýasfaltmiviacnedovolil,“uzavrel lajzii sme bývali týždeň aj so svetoprvú kapitolu Marek Nemčík. vým rekordérom Marino VanhoCelý projekt Kiwami Iron Man world neckerom z Belgicka, ktorý drží tour 2010 sa skladal zo štyroch pasá- aktuálne najrýchlejší čas 7:45:58 ží. Už spomínaná prvá Pacifická hod. na svete, ďalej Lukom (Malajzia, Nový Zéland), druhú časť McKenziem z Austrálie, šesťnátvorila Afrika (JAR) a Iron Man Lan- sobným víťazom Iron Man Hawai. zarote (Kanárske ostrovy), nasledo- V nemeckom Regensburgu sme sa vala Európa… Marek Nemčík mal za stretli s FarisomAl Sultanom. Je to sebou tri, Jozef Vrábel štyri Ironma- národnosťou nemecký triatlonista, ny… „Medzitýmsomabsolvovalešte mamu má Nemku, otec je z Iraku. päťpolovičnýcheurópskychIronma- Veľmi uznávaný borec, taktiež víťaz nov: St. Pölten a Graz v Rakúsku, Iron Man Hawai, čiže svetový šamnašaBratislava,Nagyatadv Maďar- pión. Takéto stretnutia, debaty skua Mělicev Čechách.Bolatomo- s absolútnoušpičkoutriatlonusúpre Spolus legendou.MarekNemčík,DaveOrlowskia JožkoVrábel.


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5.9.2011

V.lig a:Beľ an iastrat il idom ác upiatol ig ov únep or az it eľnosť Radvaňn/L.–Košarovce6:0(3:0) Derby bolo okorenené poltuctom. Už v 1. min. spálil šancu Kudláč, do polhodiny však už bolo jasné, kto je na koni. Hosťom slúži ku cti, že sa nezlomili. V II. polčase domáci zvýšili aktivitu po prí chode hrajúceho trénera Valkučáka, padla ďalšia „trojka“ gólov. Aj keď je výsledok jasný, derby sa nieslo v ko rektnom športovom duchu, k čomu prispel svojím účinkovaním aj arbitér. G: 14. a 30. Šalata, 75. a 85. Gavaľa, 7. Gabák, 55. Salák. R:Firda. D:100. TJDružstevník: Lazor – Naster, G. Horvat, Šafran – A. Šalata, Gabák, Grundza, M. Kuruc, Ma. Svičin – Kudláč, M. Gavaľa (Salák, Valkučák, Suchý). TJDP:Ján Na zad – Dysko, Čirák, Ondrej Bačovčin, Mi. Hoľko – L. Nazad, Tracík, V. Majerník, Mi. Kaňuk – Ma. Nazad, J. Šíry. (misv/turo) Belán/Cir.–Udavské1:3(0:1) Dlhých 17 stretnutí trvala domáca neporaziteľnosť Slovana v V. lige… Nervózny začiatok vo vlažnom tempe prerušil v 18. min. Ďurian, po rohu nastrelil žrď. Domáci kontrovali, Čižmár však sám akciu nezakončil. Po následnom brejku hostia v 25. min. otvorili skóre L. Kuzmom. Po nie veľmi čistom zákroku v šestnástke na Šimona sa píšťalka neozvala, tak sa ozvali aspoň diváci. V 39. Lojan vystrelil do stredu brány a o minútu ho Kudravý napodobnil, Šimon ani Halagan nezakončili. 5.kolo:Vechec – S. Polianka 1:1, Kalnište – Soľ 2:1, Zámutov – Hrabovčík 3:1.

V II. polčase hostí dvakrát zachránil Sakalík, kryl šancu Kudravého a Čižmára. V 70. min. po chybe domácej obrany zvýšoval L. Kuzma. Kudravý odpovedal už o dve minúty, posledné slovo však mali hostia: v 84. min. po priamom kope z hra nice šestnástky J. Kuzma spečatil prekvapujúci výsledok. G:Kudravý – L. Kuzma 2, J. Kuzma. ŽK: Čižmár (Belá). R: Kavčák. D:120. TJ Slovan:M. Diňa – M. Gnip, Dunaj, M. Brečka, D. Vajda – Mochnaľ, A. Lojan, Šimon, Halagan – Kudravý, Čižmár (Gubík, Karľa, V. Diňa). OŠK:R. Sakalík – Škutka, Ďurian, Štefek, Kiča, J. Kuzma, Havrilčák, Gerda, P. Meričko, L. Kuzma, E. Hodor (Rusinko, D. Gajdoš). (mk/sľ) Čierne–Stakčín0:3(0:1) Hostia odohrali kvalitný duel. Brankár Jenčík mal prácu už v 10. min., o päť minút pohrozil Matiko domácim. Priamy kop Kapraľa bol vysoký, v 35. min. po štandardke Kuzmecova otvoril skóre dorážkou Stepanov. V 50. min. opäť hostí Radvaňn/L. 5 4 0 1 17:3 12 Stakčín 5 3 1 1 13:4 10 Seč.Polianka 5 3 1 1 10:5 10 V.Žipov 5 3 1 1 7:5 10 Kalnište 5 3 0 2 7:8 9 Vechec 5 2 2 1 8:6 8 Zámutov 5 2 2 1 10:10 8 Košarovce 5 2 1 2 5:13 7 Hrabovčík 5 2 0 3 9:7 6 Čierne 5 1 2 2 4:7 5 Udavské 5 1 2 2 7:12 5 Soľ 5 1 1 3 4:7 4 Belán/Cir. 5 0 2 3 5:11 2 Ubľa 5 0 1 4 4:12 1

DRUHÉKOLOPOHÁRANEXISFIBERSa ObFZHUMENNÉ

Dvakr átrozstrel,inzultác ia,bol oajdvoc if erne VÝSLEDKY 2. KOLA: Ohradzany–Lukačovce2:2(1:0),pk4:5,góly: 30. V. Melník, 60. J. Karnaj – 68. I. Andraško, 88. P. Jašš. ČK: Pavlovský (Ohradzany). R: Makar. Ohradzany: P. Hrubovčák – M. Ferja nec, R. Matta, J. Pavlovský, J. Tkáč, D. Ba zár, V. Melník, T. Tkáč, P. Soták, M. Melník, J. Karnaj (A. Koky, Š. Sim). Lukačovce: R. Ivan – T. Revák, J. Andraško, Turcovský, L. Matta, I. Andraško, S. Cmar, P. Jašš, M. Bačovčin, P. Meričko, P. Barnišin (J. Jašš, Ma. Meričko, Mi. Meričko). FK Humenné – Dlhén/Cir.2:2(1:2),pk1:3,góly: 16. Barančík, 48. Mycio – 1. Makovec, 39. R. Krivjanský; rozstrel: Makovec I, Mycio –; Hajtáš –, Mydla –; D. Piškanin I, P. Dzurovej –; Kováč –, Poláki I; Polačko I. R: Fecura. FK Humenné: D. Dzurovej – P. Olexa, R. Gabria, P. Dzurovej, M. Piňko, M. Polák, A. Frajtko, P. Barančík, P. Majzer, A. Mydla, O. Rujak (Mycio, A. Fedorko). Dlhé n/Cir.: T. Račko – K. Vudmaska, Kermiet, J. Krivjančin, M. Hajtáš, J. Polačko, M. Makovec, D. Piška nin, P. Kováč, R. Krivjanský, J. Krivjanský (L. Piškanin). Modra n/Cir. – Z. Hámre 2:1 (1:0),góly: Bončík 2 – vlastný (Porvazník). R: Harajbič. Modra n/Cir.: O. Demský – M. Okoš, M. Harvan, J. Kužma, P. Gnip, R. Mi kula, M. Ivanco, P. Kovalík, M. Hančar, D. Harvilik, A. Bončík (J. Porvaznik, P. Kohút, J. Harvilik). Z. Hámre: M. Vozár – P. Hrabik, P. Pašek, T. Ľonc, M. Michalenko, P. Micha lenko, M. Rosič, Š. Max, M. Brečka, T. Cenkner, O. Ferko (J. Max). Kamenica n/Cir. – Hažín n/Cir. 2:0 (1:0), góly: Sninčák, Kušion. R: Pavlišin. Kamenica n/Cir.: Madeja – Bešan, Paľo, Š. Gajdoš, J. Bačovčin, S. Tokár, Skarba, Oľha, Kušion, Sninčák, Šedzmák (Mihalič, L. Hreha, Š. Vasiľko). Hažín n/Cir.: M. Kopáč – Šuľak, Zajac, Sopjak, Michalčák, D. Ferjak, Kocík,

M. Mišenko, T. Kopáč, Pe. Kopáč, D. Mišenko (Januš, Jozef Michalko). Lieskovec –  Podskalka 2:1 (1:1) nedohrané (inzultácia rozhodcu hráčom hostí v 88. min.), góly: J. Pristaš (11m), P. Rada – R. Tokár. ČK: 14. D. Goroľ, 88. B. Balog (Podskalka). R: Džujko. Lieskovec: Hudák – Turcovský, Ľ. Fedorko, F. Kyslan, D. Kyslan, L. Džatko, P. Rada, J. Pristaš, M. Kyslan, M. Pekala, M. Kuľha (T. Kurila, M. Čička). Podskalka: Lacko – Toček, D. Goroľ, Kurej, Tupý, Maľar, J. Balog, Pužo, B. Balog, R. Tokár, M. Šivak (Paňko, R. Goroľ). Oľka–Ulič4:2(1:1),góly: Kula, Keresteš, Cmar, Mi. Bartko – M. Čokina, M. Voloch. R: Firkaľ. Oľka: V. Vasilenko – M. Goga, M. Lisák, Š. Cipka, M. Kríž, E. Lucik, T. Kula, M. Cmar, S. Bačovčin, L. Kerestéš, E. Kováč (M. Bartko, J. Džujko, P. Drozd). Ulič: Cima – D. Diňa, I. Voloch, M. Chochrun, M. Samčík, M. Pavlík, M. Voloch, Martin Regu la, M. Hromadka, Oto Bačovčin, M. Čokina (T. Kireš). Koškovce–N.Sitnica2:4(0:1), góly: Jenčík, R. Greš – Bačovčin 2, Bučko, Bango. R: Guba. Koškovce: Falatko – T. Dušak, D. Dušak, S. Gajdoš, D. Benec, Mi. Benec, R. Greš, Gojdan, Jenčík, Sabo, Brza (Čopan, Boško, Balek). N. Sitnica: Čura – Dančo, Bačovčin, Petrík, Ištočko, Mitalčák, Surec, Bučko, Mi. Turčík, Varháč, Rakar (Bango, Ma. Turčík). Ptičie–Kr.Brod 10:4 (4:2),góly: L. Metiľ 3, Hucovič 2, Žipaj, Švik, M. Bešák, R. Tomovčík, Galica – Bučko 2, Matta, Mi. Pančura. R: M. Kucer. Ptičie: Jalč – M. Rujak, Čorný, Galica, Leník – Žipaj, R. Tomovčík, S. Lancoš, M. Bešák – Švik, L. Metiľ (Hucovič, Džubák, Hakoš). Kr. Brod: M. Kolesár – Ma. Pančura, Š. Pačuta, M. Klopko, V. Bochyn, R. Matta, Mi. Panču ra, V. Kocan, M. Komanický, Mi. Bochyn, Mi. Bučko (V. Husár, M. Mastík, J. Lacko).

podržal perfektný Jenčík, po hodine hry akcia Kapraľ – Kuznecov – Matiko = 0:2. Stakčínsku definitívu určil v 70. min. Stepanov strelou zo 16 metrov. G:35. a 70. Stepanov, 60. Matiko. ŽK: Guľak. R: Končár. D:80. OFKAgrifop:Jenčík – J. Maliňák, Steco, Jelinek, Bajza – Veselovskyy, J. Kapraľ, Kuznecov, Guľak – Stepanov, Matiko. (ms) Ubľa–V.Žipov1:2(0:2) Už v 3. min. doplatil domáci brankár na chybu ubľanskej obrany. Štandardky, rohy, priame kopy, tlak z domácej strany, všetko nevyužité (Darjanin, L. Pavlina,

Rohach). Z ojedinelého protiútoku (44. min.), keď domáca obrana zase zaváhala, sa z uhla ujala 25–metrová strela. Prestriedanie do II. polčasu prinieslo viac šancí, no dvaja domáci z 5 m nedokázali zakončiť do prázdnej brány. V 65. min. po centri M. Peštíka najmenší domáci hráč J. Fejsák hlavičkou vykresal iskierku, no nebol z toho ani bod. G:J. Fejsák. ŽK:Rohach, F. Regula. R:P. Ju hás. D:100. TJŠM:P. Pekala – F. Re gula, Syka, Bevis – L. Pavlina, M. Peštík, Darjanin, Mitro – Sirka, J. Fejsák, Rohach (Š. Pavlina, Dzoba, Bilčák. (jo)

Medzilaborce–Levoča3:2(1:1) Tabuľkové postavenie určilo za favorita Spartak a už v 7. min. dal o sebe vedieť kanonier Gavula. Gól domácich „uspal“, hrali nepresne, nedokázali zakončiť. Preto situáciu využili v 29. min. hostia na vyrovnanie. Hneď v30. min. Brecík hlavičkoval vedľa. Po zmene strán sa zastreľoval ako prvý hosťujúci Zavacký, tesne minul. Za ruku v šestnástke trestal v 63. min. G. Lukačik penaltou a situáciu z bieleho bodu si zopakoval, opäť úspešne, aj po faule na Gavulu. Hostia v 90. min. prehru prikrášlili. G:63. a 78. G. Lukačik (2 x 11m), 7. Gavula – 29. Maliňák, 90. Seman. ŽK:Guba, Pelech, G. Lukačik. R:Marko. D:370. MŠKSpartak:Vodilka – G. Lukačik, Uram, Mihalenko – Chripák (88. Hrišo), Pelech, Brecík, R. Guba – Lučko, Potoma, Gavula. (suš) Jasenov–Kendice3:3(1:1) Ofenzívna hra domácich sa prejavila gólom v 18. min., keď Vožný zakončil sólovku, Albičuk a Vasiľ opečiatkovali žrď. Súper nešiel na polčas smutný, gól do šatne vsietil krížnou strelou Beliš. Autor gólu hostí v 56. min. ešte viac rozveselil. Odpoveď bola rýchla, už o dve mi núty priamy kop Vasiľa dopravil do siete Vožný. Rýchla hra súpera nútila domá -

cich pritvrdiť, no udreli hostia a v 70. min. opäť skórovali. Striedajúci Tomáš Mastiľák po piatich minútach na ihrisku radostne zdvihol domácu lavičku, v 75. min. po centri Vožného zblízka hlavou prekonal brankára. Aj keď súper hral od 58. min. v oslabení, domácim sa už nepodarilo zmeniť výsledok. G: 18. a 58. Vožný, 75. T. Mastiľák – 45. a 56. Beliš, 70. Sakala. ŽK:Čuha, Hajník (Kendice). ČK: 58. Hajník. R:Jančar. D:200. FKTJ:M. Dudič – Firkaľ, L. Goga, Chalupka, Labík – Šumila, Vožný, Kondžura (60. Beták), P. Vasiľ – Albičuk (70. T. Mastiľák), Čerňa (46. Barnišin). (vch) Kračúnovce–Pakostov2:0(0:0) Domáci boli behavejší, ale žiadnu výraznú šancu si nevypracovali. Ajax stavil na pevnú defenzívu, čo mu do prestávky aj vychádzalo. Po obrátke sa osmelili, v 49. min. strelu Mi. Gombitu brankár vyškriabal s námahou na roh. O dve minúty však do máci skórovali hlavičkou po centri zľava. V 53. min. skúšal zase šťastie Mi. Gombita, no nepresne. V závere Ajax zariskoval, no neuspel a do odkrytej obrany domáci využili prečíslenie. Čestný úspech mal v 90. min. na dosah Š. Tomčák, ale z 8 m nastrelil iba brankára. ŽK:Pe. Gombita st., Dubas, Bučko, M. Rudy, Chudina, Dominik Gombita. R:Lipták. D:200. Ajax:Ja ro Gombita – Pe. Gombita st., Palenčík (41. Pe. Gombita ml.), Olexík, Dubas, Bučko (48. Dominik Gombita – 82. Ján Gombita), Rudy, Michal Gombita, Š. Tomčák, J. Fedorko, V. Chudina. (mig)

IV.lig a:Výs ledk yz každ éh osúdka

SLOVENSKÝPOHÁRVOFUTBALEŽIEN–1.KOLO(ODVETA) l ŠtichHumenné–Selce0:2(0:1). Káder Humenčaniek omladilo tentokrát päť hráčok zo žiackych radov, v bráne dostala príležitosť juniorka Kuľková. ŠK Štich: Kuľková – Hajdučková, Rosoľanková, Bednarčíková, Treščáková, Fedorková, Komáriková, Horvathová, Janočová, Varcholová, Ducková (Balogová, Mihoková, Fencáková). (čeč)

PRVÁFUTBALOVÁLIGA–ŽENYa ŽIAČKY,2.KOLO l ŽENY: Pakostov–ŠtichHumenné1:1 (1:1),góly: 10. Kromková – 35. Kozmová. Ajax: Trochanová – Baníková, Kurčáková, Hanková, Kučerová, Puzderová, Z. Fialová, Gergelyová, Strončeková, Kromková, Peteriková (Ledvoňová, L. Fialová). ŠK Štich: Fencáková – Varcholová, Ferijová, Komáriková, Fedorková, Krajňaková, Rosoľanková, Kozmová, Hajdučková, Chovancová, Tomčková (Kuľková). l ŽIAČKY: Pakostov –  Štich Humenné 2:2 (1:1), góly: Koflanovičová 2. Ajax: Hoľanová – Lukčíková, Partilová, D. Mihoková, Olahová, Kovaľová, Matysová, Hviščová, Stredná, Bačová, Koflanovičová (Póssová, Hudáková, Chudinová, Valancová. ŠK Štich: Štefaniková – Balogová, Horvátová, Fedáková, Judičáková, Štofíková, Biľanská, Miková, Mackaľová, L. Mihoková, Macková, Janočová, Bochynová, Jančuvová, Gnipová, Lemešová, Gavurová, Králiková. (čeč/rz)

l Výsledky, 7. kolo: Hanušovce – Kľušov 2:0, Fintice – Dl. Klčovo 0:1, Plavnica – V. Tatry 4:0, Ľubotice – Breznica 4:0, Kežmarok – Bystré 2:1. Plavnica 6 5 1 0 15:1 16 Medzilaborce 6 4 1 1 22:10 13 Dl.Klčovo 6 4 1 1 9:7 13 Ľubotice 6 4 0 2 16:4 12 V.Tatry 6 4 0 2 14:5 12 Kľušov 6 4 0 2 7:3 12 Jasenov 6 3 2 1 14:8 11 Hanušovce 6 3 1 2 11:7 10 Kračúnovce 6 3 1 2 14:12 10 Fintice 6 3 0 3 15:7 9 Kendice 6 2 1 3 8:10 7 Pakostov 6 1 3 2 10:13 6 Kežmarok 6 1 0 5 4:13 3 Breznica 6 1 0 5 3:21 3 Levoča 6 0 1 5 1:17 1 Bystré 6 0 0 6 1:26 0

ÚS ObSTZ 2 - 11/12 l PredsedaObSTZHumennél zvoláva:na štvrtok 8. septembra 2011 schôdzu Výkonného výboru ObSTZ, so začiatkom o 15.00 hod. v budove Telovýchovy na ul. Osloboditeľov 2 v Humennom.


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

5. 9. 2011

II. TRIEDA DOSPELÍ, 5. KOLO l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l 5 . k o l o l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l l Vydraň – Rokytov 2:0 (0:0), D. Herman, Dimun, rozh. Makar. ČK: F. Herman (Vydraň); Lukačovce – Voli ca 3:1 (1:1), Slobodník, P. Meričovský, Turcovský – Gojdič, rozh. Zádražný. ČK: Revák (Lukačovce); Hažín n/Cir. – Kr. Brod 2:1 (2:1), D. Veľas, Kocik – Kocan, rozh. Varga; Brekov – Hankovce 1:0 (0:0), M. Tirpák, rozh. Petruňo. ČK: Slepák (Brekov); Podskalka – Papín 1:0 (0:0), M. Pužo, rozh. I. Ha rajbič; Koškovce – Z. Hámre 2:2 (1:0), Brza, Gojdan – Brečka, Ferko, rozh. Džujko; N. Sitnica – Lieskovec 1:0 (1:0), Obešter, rozh. Firkaľ. Hažín n/Cir. 5 4 1 0 13:4 13 N.Sitnica 5 4 0 1 11:4 12 Lukačovce 5 3 0 2 18:5 9 Z.Hámre 5 2 2 1 11:9 8 Papín 5 2 1 2 11:9 7 Kr.Brod 5 2 1 2 11:11 7 Vydraň 5 2 1 2 10:10 7 Podskalka 5 2 1 2 7:7 7 Lieskovec 5 2 1 2 9:10 7 Koškovce 5 1 3 1 8:6 6 Volica 5 2 0 3 9:14 6 Rokytov 5 1 1 3 3:8 4 Hankovce 5 1 0 4 5:17 3 Brekov 5 1 0 4 3:15 3

Madejo va séria 440 mi nút. Nováčik „okradol“ hu menského favori ta

BOROV – OHRADZANY 3:1 (1:0) Duel susedov v tabuľke priniesol zaujímavý futbal. Úvod bol z oboch strán opa trný, ostych preťali domáci v 15. min., keď po centri Spišáka skóroval I. Černega. Do dvoch sľubných pozícií sa dostali aj hostia, avšak borovská svätyňa osta la bez poškvrny. Záver polčasu patril domácim, keď A. Černega mieril vedľa, Spišák akciu nezakončil a úmysel Olaha vystihol reflexívne Hrubovčák. Druhý polčas začal strelou Lukáčika nad a po hodine hry bolo vyrovnané. Po rohovom kope hlavičkoval presne M. Melník. Hneď o minútu mohol skórovať domáci Olah, čo si vynahradil v 68. min. strelou pod brvno. V 72. min. mali šancu hostia, ale v 90. min. definitívne zabezpečil borovské body I. Černega. Kladom bola slušná hra. G: 15. a 90. I. Černega, 69. Olah – 63. M. Melník. ŽK: Olah – V. Melník. R: Ferko. D: 120. Vynikli: A. Černega – Jancusko. Borov: Kollár – Opuda, Mikita, Varecha, V. Hrišo, A. Černega, Spišák, I. Černega, M. Lukáčik, Buka, Olah (Surmaj, Burcin). Ohradzany: Hrubovčák – Ferjanec, Otavka, Matta, J. Tkáč, Bazár, V. Melník, T. Tkáč, Jancusko, M. Melník, Karnaj (Šudík). (suš)

šance sa množili, ale efekt prinieslo až presunutie M. Krivjančina z obrany do útoku. Práve naň bol v 83. min. v šestnástke faul a Makovec sa z bieleho bodu nemýlil. Poistka prišla o tri minútky, keď Kováč zúžitkoval prihrávku Cibuľu. Úrovňou to bolo priemerné stretnutie, kladom bola slušná hra. Góly: 5. Hajtáš, 83. Makovec (11 m), 86. M. Kováč – 40. Macko. ŽK: Hajtáš – Striženec. R: Ku cer. D: 150. Vynikli: M. Krivjančin – Židzik. Dlhé n/Cir.: Račko – Vudmaska, J. Krivjančin, M. Krivjančin, Hajtáš, D. Piškanin, M. Makovec, M. Cibuľa, Poľačko, R. Krivjanský, P. Kováč (L. Piška nin, Kermiet). Kochanovce: Dobrančin – I. Čerevka ml., Bašista, Židzik, Kendereš, Kimák, Striženec, Karabinčík, L. Kendereš, Macko, Murinčák (Holienčik, Mona, Vasiľko). (jp) OĽKA – MODRA n/Cir. 2:1 (2:0) V odpustovej nálade nastúpili domáci po náročnom „pohári“, čo bolo badať. Od úvodu boli lepším celkom Modrania. Vypracovali si množstvo šancí, ktoré pripravoval agilný Hančár, ale brankár Vasilenko mal svoj deň. Najbližšie ku gólu mal P. Kovalik, ale jeho prudkú streIII. TRIEDA DOSPELÍ, 4. KOLO lu gólman vyrazil. Domáci sa ujali vedeIII. A TRIEDA: Zb. Dlhé – Hrabovec nia v 28. min. zásluhou Kulu. Druhý gól FK HUMENNÉ – ĽUBIŠA 2:2 (1:0) n/L. 2:4 (1:2), A. Ferenc, M. Ferenc – Celý prvý polčas sa viac odohrával priniesla akcia Kováča, ktorého „slalom“ A. Timuľák 2, L. Gužík 2, rozh. Barát; Lackovce – Turcovce 7:0 (2:0), Mi. v strede ihriska. Výnimkou bola 20. min., cez päticu hráčov prešiel centrom na Nazad 5, L. Dudiak, J. Hoferica, rozh. keď divákov potešil Mydla presnou je- Cmara a ten rybičkou prekonal Muchu. Chrin; Hrubov – Medzilaborce B 4:0 dovkou z hranice šestnástky. V 30. min. Hostia sa dostali do zápasu po hodine (1:0), M. Rudy, P. Jeňo, Ragan, P. Ka- strelu Ľ. Pidaniča z uhla M. Vasilenko hry akciou M. Hančára a hlavičkou Kovaroľ, rozh. Ferčák; Sl. Volová – Rovné kryl, v 45. min. vystrašila brankára nová- lika. Hostia búšili, ale šance mali aj domá1:0 (1:0), Matta, rozh. Skalka; Ňa - čika hlavička vlastného Dušáka. Druhý ci (Lucik – brvno). „Bocani“ mohli vygov – Baškovce 4:1 (1:0), R. Ro- polčas priniesol radosť v 50. min. na rovnať v 90. min., keď strelu Ivanca pod háč 2, E. Moroz, M. Kvaško (11 m) stranu súpera. Unikajúceho Kuľusa za- brvno Vasilenko bravúrne vyškriabal. Góstavila obrana nedovolene, na center si ly: 28. Kula, 40. Cmar – 65. Kovalik. ŽK: – A. Ščerbovský, rozh. Minďák. Keresteš – R. Mikula. R: Jakubov. D: Ňagov 4 4 0 0 12:4 12 nabehol M. Čerevka a vyrovnal. Domá- 200. Vynikli: V. Vasilenko – M. Hančár. Lackovce 4 3 0 1 13:7 9 ci zvýšili obrátky, v 75. min. sa dostal A. Oľka: V. Vasilenko – M. Kríž, M. Lisák, S. Medzilaborce B 4 2 1 1 8:7 7 Fedorko do brejku, oklamal brankára Bačovčin, M. Goga, J. Džujko, M. Cmar, Hrubov 4 2 0 2 10:6 6 a z 12 m napol sieť. Zdalo sa, že favorit Hrabovec n/L. 4 1 3 0 11:9 6 tri body získa, ale v 89. min. po rohovom E. Lucik, E. Kováč, L. Keresteš, T. Kula Rovné 4 1 1 2 7:7 4 kope hostí „zavesil“ pod vlastné brvno (M. Bartko, E. Goroľ). Modra n/Cir.: M. Turcovce 4 1 1 2 8:13 4 z päťky Lopatka vkĺzačkou. Hostia vyťa- Mucha – M. Okoš, J. Porvazník, J. Zb.Dlhé 4 1 0 3 10:12 3 žili z minima maximum. G: 20. Mydla, Kuzma, P. Gnip, R. Mikula, M. Ivanco, P. Baškovce 4 1 0 3 3:10 3 75. A. Fedorko – 50. M. Černega, 89. Kovalik, M. Hančár, D. Harvilik, A. Bončík Sl.Volová 4 1 0 3 3:10 3 vlastný (Lopatka). ŽK: P. Dzurovej, Fe- (J. Harvilik, M. Harvan, P. Kohút). (šv) III. B TRIEDA: Ulič B / Ul. Krivé – dorko (obaja FK Humenné). R: Barát. KAMENICA n/Cir. – ULIČ 3:1 (2:0) Kolonica 2:1 (0:0), Voloch, Čokina – D: 250. FK Humenné: J. Čokina – Už v 6. min. sa diváci tešili, po spolupráci Piňko, R. Gabria, Frajtko, P. Dzu ro vej, Haburaj, rozh. Andreško; Roma Sni Skarba – Kušion otvoril skóre Mihalič. na – Zboj 0:1 (0:1), T. Diňa, rozh. M. Polák, Mydla, Mycio, O. Ruják, Ľ. Pi- Hostia odpovedali v 27. min. strelou VoloAndreško; Brestov – St. Roztoka danič, Barančík (Loptka, A. Fedorko). cha, ktorú Madeja skrotil. V 39. min. sa 6:4 (4:1), Matta 2, E. Sakalik, B. Ľubiša: M. Vasilenko – P. Dušák, P. Sa- pohrali s loptou Mihalič – Hajdučko, po Jevčák, Š. Murník, M. Dorocák – bo, M. Berdák, M. Čerevka, G. Ondík, ktorého centri si obranca Chochrun zapíPetriš 2, Piteľ, Ridoš, rozh. Holp; V. M. Macko, Kiselovič, A. Kuľus, M. Sabo, sal „vlastenca“. Polčas uzavrel priamy Hrušov – Pčoliné 2:0 (1:0), M. Kuľha M. Kudrík (Veľas, Š. Sklenčár). (mšk) kop Hajdučka tesne vedľa. Druhé dejstvo 2, rozh. Guba. Klenová mala voľno. začalo strelou Skarbu, ktorú obranca na DLHÉ n/Cir. – KOCHANOVCE 3:1 (1:1) Ulič B / Ul.Krivé 4 4 0 0 11:3 12 Dlžania mali v nohách pohárový zápas čiare hlavou odvrátil. V 56. min. po Klenová 3 2 1 0 13:2 7 v Humennom, ale hneď v úvode si do - prihrávke Hrehu pálil Hajdučko zo 14 Kolonica 3 2 0 1 6:3 6 dali síl, keď po rohovom kope Makovca m nad. Po hodine hry takmer roztrhol sieť Gajdoš, v 65. min. Oľha našiel Mihaliča, V.Hrušov 3 2 0 1 4:4 6 St.Roztoka 4 1 1 2 11:13 4 v 5. min. hlavičkou otvoril skóre Hajtáš. ktorý minul. V 80. min. posúdil arbiter siHostia sta vi li na pevnú de fenzí vu, da ri lo Zboj 4 1 1 2 3:10 4 tuáciu ako „malú domov“ a hostia zo 6 Brestov 3 1 0 2 6:11 3 sa im a v 40. min. sa im naskytla šanca, m korigovali. Čisté konto Madeju sa tak Roma Snina 4 0 1 3 1:6 1 ktorú Macko individuálne využil. Dlžan- skončilo po 440 minútach… V 86. min. Pčoliné 2 0 0 2 1:4 0 ská aktivita sa s minútami stupňovala, strela Kušiona skončila na brvne, rovnako aj dorážka Oľhu. Zápas ukončil nájazd l l l Z O S TAVA K O L A l l l Mihaliča, ktorý brankár Chochrun kryl. V. Vasilenko (Oľka, 1) Góly: 5. Mihalič, 39. vlastný (Chochrun), Židzik Š. Gajdoš D. Piškanin 60. Gajdoš – 80. M. Čokina. ŽK: Oľha, (Kochanovce, 1) (Kamenica n/Cir., 1) (Dlhé n/Cir., 1) Paľo – Regula, Kireš. R: Makar. D: 200. Vynikli: Kriška – Čokina. Kamenica M. Černega M. Lukáčik M. Hančár A. Mydla n/Cir.: Madeja – Bešan, Gajdoš, J. Ba(Ľubiša, 1) (Borov, 1) (Modra n/Cir., 1) (FK Humenné, 1) čovčin, M. Hajdučko, Mihalič, Kušion, I. Čerevka Jozef Jalčák L. Metiľ Kriška, Skarba, Hreha, Sninčák (Oľha, To(Borov, 1) (V. Sitnica, 1) (Ptičie, 3) kár, Paľo). Ulič: Martin Chochrun – Mi. (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola) Kočan, Korkobec, Marek Chochrun,

Samčík, Pavlík, M. Voloch, Martin Regula, Kireš, Oto Bačovčin, M. Čokina (Ma. Kočan, Hromadka, Poldruhák). (rg) V. SITNICA – LADIČKOVCE 2:1 (1:0) Susedia na chvoste tabuľky bojovali o prvé víťazstvo v sezóne. Domáci začali snaživo, v 10. min. letela tesne vedľa strela V. Kušníra. V 30. min. však už mal presnú mušku. Pri strele T. Švigára podržal svojich mladý brankár hostí. Aj v II. polčase mali viac z hry Sitničania, čo zúročil V. Kušnír druhým gólom. Hostia otvorili hru, znížili, dobre kombinovali, ale stav sa už nezmenil. Góly: 30. a 53. V. Kušnír – 75. Š. Hodor ml. ŽK: J. Kušnír, J. Krak (V. Sitnica). R: Buchlák. D: 80. Vynikli: Jozef Jalčák – Š. Hodor ml. V. Sitnica: P. To mek – D. Švigár, T. Švigár, Ju. Turčík, D. Palšák, J. Petruš, Jozef Jalčák, Ján Jalčák, Ján Kušnír, V. Kušnír, J. Krak (Boháč, O. Halas). Ladičkovce: P. Bobník – M. Bobaľa, Š. Hodor st., J. Kuruc, P. Kuruc, J. Beňo, Š. Bobaľa, Š. Mažerik, M. Mažerik, Š. Hodor ml., R. Kuruc (J. Marinčak, J. Čopan, P. Macko). (jp) ZUBNÉ – PTIČIE 1:3 (1:1) Hra sa odvíjala prevažne v strede ihriska, v 20. min. sa domácim podaril brejk a M. Drozd otvoril skóre. Hostia sa pomaly rozbiehali, v 41. min. sa predvie dol Karas strelou do šibenice. V II. polčase prevzali iniciatívu „Hačure“, Be šák im získal vedenie a klinec do domácej rakvy zabil Karas, keď unikol, našiel Metiľa, ktorý pečatil výsledok. Góly: 20. M. Drozd – 41. T. Karas, 55. M. Bešák, 76. M. Metiľ. ŽK: M. Max – L. Behún. R: Prokopčák. D: 100. Vynikli: M. Hanča rik – T. Karas. Zubné: M. Chalčák – L. Sima, R. Bálint, M. Drozd, P. Sima, Mi. Potocký, P. Hrehovčík, Š. Jevčák, M. Hančarik, M. Max, J. Max (Ma. Bálint, D. Kiseľ). Ptičie: L. Behun – Ľ. Čorný, F. Galica, S. Lancoš, T. Karas, M. Rujak, M. Bešák, R. Tomovčík, T. Patarák, R. Hucovič, L. Metiľ (T. Švik, I. Leník, M. Jalč). Pozn.: Komentár poskytol Ľ. Repko z Ptičieho, štatitiku rozh. Miloš Prokopčák. Ďakujeme.

Strelcom kraľujú zatiaľ Kovalik a Andraško

PO 4. KOLE: l I. trieda: 6 – Peter Kovalik (Modra n/Cir.); 5 – Joz. Karnaj (Ohradzany), P. Murinčák (Kocha novce); 4 – J. Max, M. Max (obaja Zubné), E. Kováč (Oľka), V. Melník (Ohradzany), P. Surmaj, T. Buka (obaja Borov); 3 – P. Barančík (FK Humenné); lII. trieda: 6 – Ivo Andraško (Lukačovce); 4 – M. Šivák (Podskalka), M. Kuľha (Lieskovec), Š. Brza (Koškovce), M. Kocik (Hažín n/Cir.); 3 – F. Herman (Vydraň), P. Kopáč (Hažín n/Cir.), V. Kocan (Kr. Brod), M. Obešter, P. Ištočko (obaja N. Sitnica), J. Slobodník (Lukačovce). Kamenica n/Cir. 5 4 1 0 14:1 13 FK Humenné 5 3 1 1 14:8 10 Borov 5 3 1 1 15:11 10 Ptičie 5 3 0 2 8:5 9 Modra n/Cir. 5 3 0 2 9:7 9 Dlhé n/Cir. 5 2 2 1 8:3 8 Oľka 5 2 2 1 10:14 8 Ľubiša 5 2 1 2 8:8 7 Ohradzany 5 2 0 3 15:10 6 Zubné 5 2 0 3 10:15 6 V.Sitnica 5 1 2 2 7:15 5 Ulič 5 1 1 3 8:10 4 Kochanovce 5 1 0 4 9:17 3 Ladičkovce 5 0 1 4 6:17 1 Kochanovciambudúodrátané3body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

5. 9. 2011

PO N U KA kancelárskych a skladovacích priestorov v priemyselnej zóne Humenného na ul. Poľnej s možnosťou výdaja stravy, stráženého parkoviska, uskladňovacích priestorov, pričom objekty sú strážené 24 hodín denne. Zariadenie kancelárskych priestorov možné podľa vlastného uváženia.

Kontakt: 057 775 3153. Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7 –3

0 % AK C ZĽ IA základnú škridľu A strešnej krytiny VA Platí pre

l Bramac Montero

l Bramac Klasik Protector d o 3 0 . 9 . 2 0 11 ––––––––––––––––––––––––– Pri kúpe viac ako 180 m2 základnej škridly 1/1 získate darčekový poukaz pre 2 osoby na pobyt v hoteli Galileo**** Donovaly! ––––––––––––––––––––– KLAMPO – Ing. Ján Michalko Fidlikova 2587, 066 01Humenné Tel. 0905 504 396, tel./fax 057 778 4954 e–mail: klampo@minet.sk

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

5. 9. 2011

GAPO, s.r.o. Námestie slobody 22/2 OD Jednota, Humenné

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA NA PLASTOVÉ OKNÁ

PONÚKA - pracovné odevy

zľavy do výšky 20 %

(biele nohavice, kuchárske blúzy, zástery, príručníky…)

5–6 komorový profil POZOR, NOVINKA 8 komorový profil THERMICCO

- pracovnú obuv - vankúše, paplóny, plachty - posteľné oblečenia

ĎALEJ PONÚKAME:

Te l . 0 5 7 7 7 5 6 0 2 2

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

H VÔD C Ý V O D A áruka RNE ODP

ÈISTIA

ovoz ontáž – d

z servis –

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalej ponúkame: m

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n vodomerné šachty n žumpy n septiky n a rôzne nádrže na vodu, obilie a pod.

Dvere Inter–Amber A00 – 40,02 € s DPH Vchodové dvere Orion do domu – 333,00 € s DPH Vy sta ve ných viac ako 100 dve rí Množstevné zľavy z cenníkových cien až do výšky 15 %

M I N I FA R M A U D AV S K É ponúka l Nosničky 18–týždňo vé, vy so ko pro dukčné, ple me ná Hy sex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 5 €/ks l Pšenicu l Granule pre zajace a psov l Zemiaky a cibuľu na zimné uskladnenie l Kŕmne zmesi pre hydinu.

Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175. DOVOZ ZDARMA!


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

ponúkanapredaj

certifikované RIEČNEŠTRKY. Dovoz z Maďarska. –––––––––––––––––– AreálPD,DlhénadCir. Tel.0915964079

5.9.2011

Mierováulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉPREDMETY _ VÝZDOBAKOSTOLOV ASPOLOČENSKÝCHMIESTNOSTí

OBjEDNÁVKY NON-STOP ajtel.7756644,7767444,0908100123. Otvo re né: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. Na požiadanie aj v nedeľu.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO

montáž,parapety,murárskevýspravky,žalúzie,sieťky

Akcia:

FirmaDAPETs.r.o. prevádzkaHudcovce prijme do zamestnania

PREVÁDZKOVÉHOTECHNIKA K OBSLUHE LINKY NA LISOVANÉ BETÓNOVÉ TVÁRNICE POŽIADAVKY: vyučený v odbore elektrikár a platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach,alebo vyučený strojný zámočník Žiadostisoživotopisomzasielajtepoštou naadresusídlaspoločnosti: DAPETs.r.o.Humenné Mierová34 06601Humenné

PÔŽIČKY

bankovýsystém pre pracujúcich, dôchodcov a p o d n i k a t e ľ o v. KONTAKT: 0907995255,0911995255

AUTOŠKOLA T H O M A S

ĽubomírTomáš OTVÁRA

8.9.2011 o 14.30hod. VODIČSKÉKURZY

skupinyB,B1

VFA, Pro fi kre dit, s.r.o.

vObchodnejakadémii vHumennom (učebňazareštauráciouYES)

Profesionálny fotograf

Tel.0905721562

svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1800€ sDPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITEVÝHODNÉZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail:sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ,STANIČNÁ11,prízemie(bývalá správa Chemkostavu), tel./fax:0577750123,0915963446 Chcetevedieťakozlepšiťbývaniev bytovýchdomoch? Nazákladenadobudnutýchskúsenostíponúkame

UCEL EN ÉRIEŠEN IENAVÝM EN USTÚPAČ IEK – poradenstvo pred realizáciou – obhliadku stavieb a spracovanie komplexnej ponuky – výmenu rozvodov SV, TV, odpad, plyn s použitím materiálov: plast PPR, Rehau, meď, oceľ – likvidáciu azbestu v zmysle platných právnych predpisov SR – likvidáciu azbestu interiér, exteriér (strešné krytiny) Výmenoutýchtorozvodovmôžetepredísťhavarijnémustavu stúpačieka ohrozeniubezpečnostiobyvateľov,hlavnekorózii plynovýchpotrubí,kdejenajväčšiebezpečnostnériziko. KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. 057 775 5190, 0905 544 053 GAS–SERVICE,HUMENNÉ

FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

5. 9. 2011

In ze rá t y p rij íma me a j t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Poïakovanie Ďakujeme všetkým, kto rí spre vádza li na šu nenahraditeľnú mamku a babku Helenu JURÍČKOVÚ na jej poslednej ceste. Opustila nás vo svojich sedemdesiatich štyroch rokoch. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetiny tíšiace žiaľ. V mene rodiny syn Pavel, nevesta Darina, vnuci Zuzana a Pavel.

Prenájom l Dáme do dlhodobého prenájmu pekný slnečný 1–izb. byt s 2 balkónmi v Humennom. Tel. 0908 995 549, 057 7685 412, e–mail: alexgsk@gmail.com. l Dám do pre nájmu 1 a po lizb. byt na Sídl. IIA v Hu mennom od 1. septembra. Tel. 775 2090, 0907 591 937. l Dám do dlho do bé ho pre nájmu 3–izb. byt byt na Sídl. pod So ko le jom v HE od 1. 11. 2011. Tel. 0907 669 165. l Dám do prenájmu izby v rod. dome 1+1, samostatný vchod v Hu mennom. Tel. 0911 189 228. l Dám do pre nájmu priesto ry v ZPB v Hu mennom. Tel. 0911 267 318. l Dáme do prenájmu kaviareň a reštauráciu 250 m2 v Gastrocentre na Nám. slobody v Humennom, aj na iné účely. Tel. 0918 645 716. l Prenajmem zrekonštruované kancelárske priestory 38 m2 za výhodných podmienok a garáž na Chemlonskej ul. 112. Tel. 0918 623 064. l Dám do prenájmu kancelárske priestory v Združenej prevádzkovej budove na ul. Kukorelliho 60 v Humennom. Kontakt: 0904 337 243, 0915 958 822.

Kúpa l Kúpim 1 a pol izb. byt v Hu mennom. Tel. 0907 915 293. l Kúpim 2–izb. byt v centre, alebo blízko centra v Humennom. Tel. 0905 411 551.

Predaj l Predám neprerobený 2–izb. byt v OV na Sokolovskej ul. v Hu mennom. Cena dohodou. Tel. 0905 915 416. l Predám 3–izb. byt v centre Hu menného (murované jadro). Tel. 0907 524 040.

l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 778 41 43. l Pre dám 6–izb. byt na La bo reckej ul. v Hu mennom. Tel. 0918 538 954. l Ponúkame na predaj poschodový rod. dom na Poľane v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Predám rod. dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom s 18–ár. záhradou v Snine. Tel. 0904 608 598. l Ponúkame na predaj veľké haly – sklady v Košarovciach. Tel. 0911 951 145. l Predám 22–ár. stav. pozemok v Kamenici n/Cir., IS, tichá lokalita. Eur?! = istota – kúpa pozemku. Tel. 0905 270 137. l Predám pozemok v RO Domaša – Poľana. Tel. 0908 982 721. l Pre dám pí sa cí stôl (vhod ný aj pre PC), svetlé dre vo, 135x80x65 cm. Ce na do ho dou. Tel. 0903 606 733. l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V ponuke aj dlážkovica a dokončova cie lišty. Doveziem. Tel. 0907 124 455, 0911 168 982. l Predám zemiaky a kŕmnu repu. Tel. 0908 638 247. l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám bločky zo stavby rod. domu za 1% zo sumy. Tel. 0949 120 576. l Predám dva profesionálne CD/MP3 prehrávače DENON DN S5000 + Pionner DJM 300 dvojka nálový mix. Používané, vo veľmi dobrom stave. Cena 650 Eur. Tel. 0948 333 645. l Pre dám Toyo tu Yaris 1.0 VVT–i, typ TERRA, 3–dve ro vá, čer ve ná farba, r. v. 12/2004, 31 000 km, ori gi nál ši té po ťa hy, zimné pneu ma ti ky s ori gi nál diska mi Toyo ta. Ce na 4000 Eur, resp. do ho dou. Tel. 0905 895 484. l Pre dám 5–miestny Fiat Doblo 1.9 D, r. v. 2001, 183 500 km, strie borná me ta lí za, let né a zimné pneu ma ti ky, strešný no sič, ťažné za ria de nie, po vý me ne rozvo dov, tlmi čov, serva a čer pa dla. Ce na 2600 Eur. Tel. 0905 633 416. l Predám multicar M25, trojstranný sklapač, bez EV a TP. Cena dohodou. Tel. 0905 499 336. l Predám Š–Felicia 1,6 GLX, bordová metalíza, r. v. 1998. Tel. 0905 834 798, 0948 410 204. l Pre dám 5–miestny Fiat Doblo 1.9 D, mod rá farba, r. v. 2001, 185 000 km, let né a zimné pneu ma ti ky na diskoch, po vý me ne rozvo dov, čer pa dla, vý fu ku a iných ND. Ce na 3600 Eur. Tel. 0905 633 416.

Drobnochov

l Predám šteniatka zlatého retrievera biele a zlatohnedé, matka s PP, odčervené, očkované, prítulné, zvyknuté na deti. Odber ihneď. Tel. 0905 756 533.

Rôzne

Poïakovanie

Jedenásty júl bol pre našu rodinu dramatický deň, keď nám do ro din né ho do mu udrel blesk, následkom čoho zhorela strecha. Aj touto cestou ďakujeme týmto firmám a súkromným osobám za ne zištnú po moc a fi nančné príspevky: Ma riá no vi Paškovi – Drevovýroba Veľopolie, Franti š ko vi Ši murdo vi – KLAMP IZOL, Red Millsu, s. r. o., Humenné, Ľuboslavovi Butalovi – Stavebné práce, Stanislavovi Bendovi, Brekov, Farskému úradu Ohradza ny, sta rostke ob ce Valérii Melníkovej. Naša srdečná vďaka patrí aj susedom Šudiko l Prijmeme zámočníka CO2. Prá- vým, Tkáč–Kli čo vým, Karcho vým, Bartkovým, rodinám Danie ca v ČR. Tel. 0905 921 228. l Prijme me za mestnanky ňu na la Jancusku, Zdenka Ščepanika pre daj a ná vrh okenných de - i v š e t k ý m o b č a n o m o b c e ko rá cií (zá clon a de ko račných Ohradzany za finančnú zbierku. lá tok). Po ža du je me SŠ vzde - Vďaka tomu môže naša rodina opäť žiť svoj každodenný život. la nie, este tic ké cí te nie, zmy Rodina Bohuša Hüffnera, sel pre la de nie fa rieb, prá cu Ohradzany s PC, VP sk. B. Žiadosť, ži vo to pis a fo to za sie lajte na ad re su: By to vý tex til – Ko neč ný, Ul. 26. no vembra 45, 066 01 Hu menné, ale bo e–mailom: Diagnostika zdarma ! ma ria @ko necny.sk. odborné poradenstvo • l Prijme me ku chá ra–ku chárku • zálohovanie a obnova dát do pizzé rie v Hu mennom. Tel. • opravy nefunkčných počítačov • optimalizácia spomaleného systému 0918 519 906. • internet - inštalácia a zabezpečenie l SBS kurzy odbornej spôsobi• inštalácia nových zariadení a programov • odstránenie vírusov a škodlivého softvéru losti. Tel. 0915 111 116. l Prijmeme železiarov. Práca Príjem opráv v našej prevádzke v SR, ČR a PL. Tel. 0905 748 208. Po - Pi 8:00 -12:00, 13:00 -16:00 l Hľa dá me strojní kov na LKT Mobilný servis - opravy u klientov 50 a LKT 81 tur bo. Prá ca Po - Pi 16:00 - 20:00 v re gió ne. Tel. 0905 749 672, Tel: 0949 23 28 23 0915 952 729. pcservis.humenne@gmail.com l Prijmeme do pracovného poMierová 87 - budova poisťovne Allianz meru aj na ŽL vododinštalatérov a kúrenárov. Práca v SR a ČR. Tel. 0905 633 416.

l Rýchle a výhodné pôžičky. Tel. 0905 939 467, 0908 700 393, 0904 804 406. l Kvalitné nátery striech. Záruka, dohoda. Tel. 0905 513 618. l PARKET STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. Kontakt: 0907 668 772 0905 217 907. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a po Ukrajine. Tel. 0908 641 364.

Ponuka práce

Servis a opravy PC a notebookov

l Predám 8–árový stavebný pozemok v Udavskom, všetky inžinierske siete, tichá lokalita. Cena dohodou. Tel. 0907 040 006.

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka Tel. 0915 869 735, 0911 869 735


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA - ŠPORT

MAJSTROVSTVOREG IÓN UVÝC HOD–6.KOL O

-

5.9.2011

DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,5.KOLO

MFKSnin a–1.HFCHum enné1:1(1:1)

STARŠÍ: 1.HFCHumenné–L.Mikuláš menskému tlaku. Skóre otvoril dobre hra3:1(0:1). Nováčik bol aktívny, humenské júci Macej po úniku, po prestávke Tkáč víťazstvo je doslova vydreté. Úvod tra- prekvapil brankára a víťazstvo poistil Madičný, keďže Kirvej dvakrát zle riešil cej po rohovom kope. Skórovať naopak Góly:40. Š. Pčola (11 m) – 25. Sima sľubné pozície v šestnástke hostí. A tak nebolo súdené J. Babinovi, ktorý nepreŽltékarty:Jankaj, J. Lukáč, Hišem udreli Liptáci hneď v 5. min., z rohového menil pokutový kop, nastrelil žrď a v tu – Sima, Pa. Šuľak, Ljubarskij, Hreško kopu. Hra sa prelievala, skóre sa nemeni- tovke hlavičkoval presne do brankára. G: Rohovékopy:10:3 Strely/nabránu:12/8:5/2 lo. Tvrdšie slová v humenskej kabíne mali Macej 2, Tkáč. 1. HFC: J. Ragan – Rozhodoval:Tabaka Divákov:1 200 účinok. Po hodine hry pomohol 1. HFC Danko, Čopak, J. Babin, Čišovský – M. Najlepšíhráči:Š. Pčola – Voroňák MFK:Peter Diňa – R. Tomčák, J. Lu1. HFC: Pillár – M. Paraska, Bezeg, liptovský „vlastenec“, potom mal tréner Babin, Sabol, S. Mikula, Turčík – Macej, káč, F. Hanc, M. Pčola – Červeňák, Hreško, P. Keresteš – Jurov, Ljubarskij, Opiela šťastné striedania. V 72. min. Mišľan (Tkáč, S. Ragan, Porvazník, KriPopovič (81. T. Pavlina), Ľ. Jankaj (46. Ondica (90+. Peter Šuľak), Pavol Šuľak pretlačil loptu za čiaru Sakalik z päťky govský). Tréner: J. Varchola. P. Hišem), Š. Pčola – Uchytil (46. M. (70. Koromhaz) – Voroňak, Sima (86. a prvé víťazstvo v sezóne potvrdil Hubcej. l Vranov – B. Bystrica B 1:4 a 1:2, Koši Ťažký zápas. G: vlastný, Sakalik, Hubcej. Lukáč), L. Bednár. Tréner: Pavol Diňa. S. Karnaj). Tréner: Russlan Ljubarskij. 1. HFC: Vohár – Hirjak, Koc, Tribula, Piteľ ce B – Prešov B 1:1 a 2:0, Lipany – PodDerby stretnutie pod Sninským kame- ktorý akciu zrýchlil, od čiary popri Diňo- – Filip, J. Karnaj, Harvila, Kirvej – Valku- brezová B 4:1 a 0:2, Stropkov – Trebišov 3:0 a 4:0, Sp. Nová Ves – Lok. Košice 3:0 ňom malo osobitný náboj, keďže súpe- vi našiel nabiehajúceho Simu, ktorý na- čák – Čerhit (Hubcej, Stach, Sakalik). ri sa súťažne stretli po dlhých 36 – tich pol sieť – 0:1. Po polhodine hry mohol MLADŠÍ: 1.HFCHumenné–L.Miku- a 2:0, Martin – Ružomberok B 2:1 a 3:1, rokoch. Ako prví spravili vzruch v šest- vyrovnať Popovič, ktorý sa v šestnástke láš3:0(1:0). Hostia čelili celý zápas hu- Námestovo – Giraltovce 5:1 a 2:1. nástke Humenčania, keď po centri hla- šťastne dostal k lopte, ale jeho krížna Sp.N.Ves 5 4 1 0 10:2 13 Sp.N.Ves 5 4 1 0 10:3 13 vičkoval Sima v dobrej pozícii iba do strela z 10 m letela mimo. V 33. min. B.BystricaB 5 4 0 1 13:6 12 B.BystricaB 5 4 0 1 15:5 12 Šuľákovho chrbta. Domáci odpovedali roztlieskal kulisu Š. Pčola. Rýchlou Lok.Košice 5 3 1 1 11:4 10 Námestovo 5 4 0 1 8:3 12 hlavičkou kapitána Hanca zo 7 m tesne kľučkou pri čiare sa zbavil dvoch obran- Námestovo 5 3 0 2 11:10 9 Stropkov 5 3 1 1 12:7 10 nad. Z výhodnej pozície napálil Š. Pčo- cov, naviezol si loptu a z 12 m krížnou Giraltovce 5 3 0 2 8:9 9 PodbrezováB 4 3 1 0 6:1 10 stre lou ope čiatko val spojni cu. Do má ci la priamy kop iba do hradby tiel, v 12. KošiceB 5 2 2 1 5:4 8 PrešovB 5 3 0 2 12:4 9 4 3 0 1 6:6 9 min. sa Uchytil pretlačil cez Hreška, ale sa dočkali v 39. min.: Š. Pčola vyslal na RužomberokB 5 2 1 2 12:6 7 Trebišov 5 2 1 2 7:5 7 Martin 5 3 0 2 10:12 9 Pillár dobre zmenšil uhol a jedovku kryl. „steč“ Bednára, ktorý sa v šestnástke Stropkov 5 2 0 3 6:7 6 RužomberokB 5 2 1 2 8:6 7 V 19. min. po centri Š. Pčolu ostal Bed- snažil uvoľniť, Bezeg mu pri vkĺzačke Martin 5 2 0 3 8:9 6 nár zabudnutý za obranou, hralo sa ďa- loptu telom vypichol, lopta lízla aj je- PodbrezováB 4 2 0 2 5:9 6 Lipany 5 2 0 3 5:12 6 KošiceB 5 1 2 2 5:8 5 lej a Paraska v poslednej chvíli stačil ho ruku a rozhodca ukázal na biely Lipany PrešovB 5 1 2 2 6:6 5 Humenné 5 1 1 3 7:8 4 vkĺzačkou nebezpečenstvo zahasiť. bod – Š. Pčola sa nemýlil. 5 1 1 3 7:10 4 Lok.Košice 5 1 0 4 3:11 3 V 21. min. po prvýkrát vážne pohrozil 1. Druhý polčas začala akcia striedajú- Humenné Vranov 5 1 1 3 7:10 4 Vranov 5 0 2 3 4:8 2 HFC: Voroňák vysunul Simu, ktorý stí - ceho M. Lukáča, ktorý našiel Bedná- L.Mikuláš 5 1 0 4 5:11 3 Giraltovce 5 0 1 4 4:12 1 haný Hancom nemal sám pred Diňom ra a jeho volej zo 14 m lízol žrď Pillá - Trebišov 4 1 0 3 1:8 3 L.Mikuláš 5 0 0 5 2:17 0 ro vej svä ty ne. Do má ci si vy nú ti li tlak. potrebný pokoj a lopta povedľa brankáV 52. min. stre lu Š. Pčo lu kryl Pillár, rových nôh tesne minula opustenú bráTRETIADORASTENECKÁLIGA,4.KOLO nu. O štyri minúty sa však už humenskí ktorý medzi 60. a 65. min. bol doslo- STARŠÍ: Snina–Koš.NováVes5:2 dardky (Budi, Gašpar). Úvod II. polčasu bol priaznivci tešili. Kop Pillára posunul va v „ohni“. Domáci zahrávali štyri ro- (3:0). Domáci začali enormným tlakom, nešťastný, keď si po súboji s brankárom krížnym pasom Ljubarskij na Jurova, hové kopy, gólman 1. HFC kryl strelu čo vyústilo v gólovú radosť Čopa, o päť zranil hlavu Leitner a zápasu asistovala M. Lukáča z ostrého uhla, keď Pal Giraltovce – N. Hrušov 2:1, V. Šariš – raska nešťastne odkopol k Bednáro- minút po peknej kombinácii zasunul rýchla lekárska pomoc. Súper sninské Barca/Košice 3:2, V. Opátske – Michalovce vi, jeho bomba z 8 m zatriasla žrďou loptu do prázdnej brány Besehanič. Hra „omráčenie“ využil. Keď sa však chlapci B 4:3, Haniska – Bard. Nová Ves 4:2, a lopta sa od chrbta brankára odkotú- na jednu bránu pokračovala a polčas dozvedeli, že ich spoluhráč je v „pohode“, Stropkov – Sp. Podhradie 4:1, Sabinov – ľala na roh. Keď už Pillára hlavičkou stanovil Čop po spätnej prihrávke opäť boli pánmi trávnika. Jano zakončil Krásna/Košice 3:1, Svit – Svidník 1:0. z rohu päťky Bednár prekonal, zastú- Drančáka. Aj po prestávke mali stretnu- brejk gólom, zvýšil mohol Holovka, ale pil ho na čiare Hreško. Až v 67. min. tie pod kontrolou Sninčania, spolupráca rovnakú možnosť spálil. Mladí Sninčania Jurov technickou strelou „zobudil“ Di- P. Štofík – Kepič znamenala štvrtý gól. vybojovali tri body aj ako „pomstu“ za zraneTen však domácich až príliš upokojil, ného kamaráta. G: Matuš, Jano. MFK: V dňoch 19.– 21. augusta sa usku- ňu. V druhej časti II. polčasu bola hra zvoľnili a súper mohol prehru prikrášliť. Kopťár – Sentelik, Gašpar, Mandzák, D. točnili (obec Predajná, okres B. Bys - kúskovaná. V 77. min. po centri Ko- G: Čop 2, Besehanič, Kepič, P. Štofík. 1. Haburaj – Lezenga, T. Budi, P. Holovka, E. trica) neoficiálne majstrovstvá Euró- romháza sa z čista–jasna ocitol HFC: Magur – Krupa, Prokop, Kopáč, Matuš – A. Jano, Leitner. Tréner: M. Melník. py veteránov v letnom biatlone – v šanci Voroňák, ale jeho hlavička z 8 Kapraľ – Bindzár, Drančák, Kepič, M. „Veľká cena Európy“. Šampionátu sa m bola nepresná. Záver bol sninsky Štofík – Čop, Besehanič (P. Štofík, P. l Sabinov – Sp. Belá 4:0 a 4:2, S. Mizúčastnili aj pretekári Klubu biatlonu nepresný: M. Lukáč mieril z 25 Štofira, Dzurko, Sič). Tréner: D. Drančák. chaľany – Sobrance 2:2 a 0:1, Moldava Medzilaborce. V kategórii M–3 obsa - m nad, prečíslenie 2 na 1 domáci neMLADŠÍ: Snina–Koš.NováVes2:1 – Michalovce B 3:1 a 3:0, Poprad – KAC dil Michal Macko v rýchlostných pre- zvládli a neujalo sa ani Hancovo po- (1:0). Už v 4. min. z rohu šestnástky Matúš Košice 5:1 a 3:1, Ľubotice – Kežmarok (mšk) tekoch 2. miesto a v pretekoch s hro- sunutie sa do útočnej línie. prestrelil hradbu tiel i brankára. Prišli zaho- (29.8.), St. Ľubovňa – Čaňa 0:3 a 1:3 madným štartom skončil tretí. Kate- Sp.Podhradie 6 5 0 1 13:6 15 dené čisté šance (Holovka, Jano) i štan- nedohrané (pokles pod 7, 0:3 kont.). gória M–2: Ľubomír Bochin – 7. (r.p.), Svit 6 4 1 1 9:5 13 4 3 1 0 14:2 10 4 3 1 0 15:3 10 Moldava 6 4 1 1 11:9 13 Poprad 8. (p.h.š.). Poradie krajín podľa počtu Haniska 4 3 1 0 10:3 10 MichalovceB 4 3 0 1 20:3 9 víťazstiev: 6 – Slovensko, 5 – Česká BardN.Ves 6 4 0 2 14:6 12 Čaňa 3 3 0 0 14:1 9 6 4 0 2 11:9 12 KACKošice 4 3 0 1 18:8 9 Ľubotice rep., 1 – Nemecko a Moldavsko. Sabinov 4 3 0 1 8:3 9 6 3 1 2 9:5 10 MichalovceB 4 3 0 1 15:7 9 Poprad V rámci šampionátu sa konal aj XXX. Snina 4 2 1 1 7:4 7 4 3 0 1 10:4 9 Čaňa Memoriál hrdinov SNP vo vytrva - Košice/Barca 6 3 0 3 9:8 9 Moldava 4 2 1 1 5:9 7 3 2 0 1 8:4 6 Snina 6 3 0 3 9:9 9 Ľubotice lostných pretekoch. Medzilaborskí V.Opátske 4 1 2 1 8:7 5 KACKošice 4 2 0 2 11:6 6 6 2 1 3 8:7 7 Snina pretekári (kat. 46 r. a st.) skončili Humenné 4 2 0 2 6:8 6 MichalovceB 6 2 1 3 11:12 7 Š.Michaľany 3 1 1 1 3:3 4 Sabinov v popredí: 3. Bochin, 5. Macko. (pm) Košice/Krásna 6 2 1 3 5:7 7 Sabinov 4 1 1 2 5:7 4 Š.Michaľany 3 1 1 1 7:6 4 4 1 1 2 2:12 4 4 1 1 2 6:9 4 Sobrance Giraltovce 6 2 1 3 8:11 7 Sobrance 4 0 2 2 4:10 2 5 1 1 3 3:12 4 Koš.N.Ves Stropkov 6 2 1 3 8:12 7 Sp.Belá 3 0 2 1 1:7 2 4 1 0 3 4:7 3 Kežmarok 6 2 0 4 9:8 6 Koš.N.Ves 1. AK Humenné a Chemkostav, a.s. Hu - Svidník 5 0 1 4 5:23 1 3 0 0 3 1:9 0 Sp.Belá 6 2 0 4 6:15 6 Kežmarok menné (Ing. Milan Mňahončák) organi - V.Šariš N.Hrušov 6 0 0 6 2:13 0 St.Ľubovňa 4 0 0 4 4:27 0 St.Ľubovňa 4 0 0 4 1:11 0 zujú IV. ročník bežeckých pretekov Chemkostavácka5–ka Kedy: 7. septembra (streda) Kde: štart pred kaštieľom (14.00 hod. Slovenskí basketbalisti v kvalifi - Hlavný organizátor VIII. ročníka Benefície Mira Labuna, ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili na – mládežníci, o 16.30 hod. – hlavné kačnom súboji C–skupiny B–di - veľmi krásnej a vydarenej akcii. Boli to… DROBEC – ŽERIAVY s.r.o.; mesto Snina a primátor kategórie: muži, ženy, juniori, –ky), vízie ME zaostali za Českom po Štefan Milovčík; KOREX Snina, s.r.o.; TV – SKV s.r.o. a Marián Matús; Štefan Štofík; Peter prezentácia (v deň pretekov od 13.00 záverečnom klaksóne 69:76. Harmaňoš; Pekáreň VATOMA; Jaroslav Jirkovský; Richard Havrila, predseda VsFZ; František hod. v MsKS Humenné) V „repre“ má svoje miesto aj snin- Bazár, predseda ObFZ; za OŠK Rokytov pri Humennom Jozef Drobňak; spevácka skupina ZaKategórie: mladší žiaci (600 m), mladšie ský odchovanec basketbalu Du- rinčanka; hudobná skupina Janka Kelemana; Dano Drančák s partiou za prípravu veľmi chut žiačky (400 m), starší žiaci (1 200 m), šan Pandula. Aktuálne hráč Prostě- ného guláša; kolektív MFK Snina za prípravu hracej plochy a celej organizácie; rozhodcovská staršie žiačky (800 m), juniori,– ky, ženy jova (predtým Inter Bratislava, Nový trojica Czetö, Špivák, Kolesár; prítomní novinári za mediálnu propagáciu; obe futbalové družstvá; a muži A, B, C i D (5 km). Jičín) sa stal s 13 bodmi v zápase rodinní príslušníci a ďalší. Všetkým srdečná vďaka a už sa tešíme na budúci IX. ročník, pričom Inf.: Štefan Peregrim (0908 346 458) najlepším strelcom Slovákov. (mšk) dúfame, že príde viac divákov, lebo Miro Labun si to zaslúži. VladimírDrobňak,prezidentMFKSnina

Biatlonistinašampionáte

IV.Chemkostavácka5–ka

Pandul anajlepšístrel ec Poďakovanieodprezidenta,tútorabenefície

PV2011_36  

Tanečná skupina FS Chemlon. Viac opremiére na 3. strane. Trio rodiny Magurových. Galéria Andrej Smolák ZODOVZDANIA STAVENISKA DETSKEJ POLIKL...