Page 1

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 31

1. 8. 2011

Nedeľa31.júlav Udavskompatrilafolklóru.V areáliamfiteátra sauskutočnilištvrtéfolklórneslávnostiPodvesčanskuhuru. TradičneichotvorilaspeváckaskupinaUdavčene(nasnímke). PovystúpenístarostuTomášaPastirákasazačalprogramplný hudby, spevu a tanca, kde sa vystriedali Papínčanka, Záhorčan, Mihaľovski nevesti i beťare, Raslavičan, humorista JožkoJožkaa ľudováhudbaOndrejaKandráča. (mš)

PREDPREDAJ–SNINA:Cafe Capri, Pokladňa kina, Notársky úrad JUDr. Iveta Bžanová, CK Galanda, Zemplínske Hámre, Gazdovský Dvor, Sieť TICKETPORTAL

CENA: 0,40 €

Členovia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní – John Stiles a Carol Stilesovú (tretí a štvrtázľava)priniesliklientom Domova sociálnych služieb AMOS v Rokytove pri Humennomdary. Viac na 6. strane.

Takto sa varí tradičný guláš v DlhomnadCirochou.O Dlužanskomkotlíkuna3.strane


2

- POD VIHORLAT OM -

Z pranostiky l Augustmáv rokunajkrajšiepočasie l Na Premenenie Pána bývajú veľké búrky l Aký je august spočiatku, taký bude až do konca l Horúčosťnasv.Dominikazvestujetuhúzimul KeďsapotíDominik, Marekbudev kožuchu.(cin)

Kiná pozývajú FAJN Humenné LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2011 1. 8. Nesvadbovo 2. 8. Občiansky preukaz 3. 8. Marhuľový sad 4. 8. Najväčší z Čechov Premietať sa začína po zotmení. Za silného vetra a nepriaznivého počasia sa nepremieta. 5. – 6. 8. Czech made man Zač. predst. o 19.30 hod. 6. 8. V perine Zač. predst. o 16.30 hod. CENTRUM Snina 2. 8. Kazateľ 6. 8. Piráti z Karibiku 4: V neznámych vodách Zač. predst. o 19.30 hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina l Snina v obrazoch Otvorené: utorok – streda 10. – 12. hod. štvrtok – piatok 13. – 17. hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48. –––––––––––––––––––––– Minigaléria AS Hotel Karpatia v Humennom l KONFRONTÁCIE – Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu. Pri kúpe obrazov 20% letná zľava.

SPRAVODAJSTVO

Aj pre to to tak to na Slo ven sku vy ze rá Kytièka k meninám

Závažné prehrešky voči politickej kultúre sa prejavujú poklesom preferencií politickej strany, či obľuby, prípadne dôveryhodnosti konkrétneho politika. Aliancia Fair play vydala verejnú výzvu pre čestnú politiku, pod ktorú sa podpísalo viacero intelektuálov. Aliancia sformulovala aj desatoro čestného, odborného a zodpovedného politika, kde rámcovo popísala požiadavky na správanie sa politikov. Podľa nej by mal každý politik, od najvyššieho po regionálneho, vnímať politiku ako službu občanom, konať čestne, bezúhonne, otvorene a férovo, mal by zastu po vať občianske záujmy a nie svo je, ko mu ni ko vať s občanmi, riešiť problémy vo verejnom, nie straníckom záujme, atď. Aká je však skutočnosť? Nedávno som zachytil informáciu, ako jeden politický nominant, ináč vysokoškolsky vzdelaný človek s titulmi pred menom i za ním, kľačal pred ministrom, aby ho nechal na poste. Stalo sa tak pred nechcenými svedkami, takže sa to nedalo odškriepiť. Určite aj vy poznáte po litických nominantov, ktorí najmä po voľbách prestupujú zo strany do strany. A vôbec im pritom neprekáža, ak z ľavicovej strany preskočia do pravicovej, či naopak. Mnohé straníčky, ktoré sa dostali do parlamentu a neskôr aj do vlády s obdretými ušami, zaznamenajú pritom nebývalý prílev svojich sympatizantov. Dodržiavať pritom zásady Aliancie Fair play? Nedajte sa vysmiať. Aj preto to takto na Slovensku vyzerá. Marián Šimkulič

VOZOVÝ PARK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA HUMENNÉ SA ROZŠÍRIL

Pri budli za me ta cie vo zidlá a postre ko va cia cisterna

Technickým službám mesta Humenné tento rok do vozového parku okrem nového zberového vozidla pribudla ďalšia komunálna čistiaca technika. Jedná sa o malé zametacie vozidlo, veľké zametacie vozidlo a postrekovaciu cisternu v celkovej hodnote 772 560 eur. Zametacie vozidlá budú slúžiť prostredie, štátnym rozpočtom na celoročnú údržbu miestnych SR a z vlastných prostriedkov komunikácií aj za účelom zlepše- mesta. Týmto a ďalší mi pro nia kvality ovzdušia. V lete poslú- jektmi sa mesto snaží zlepšovať žia na zametanie a v zime na životné prostredie Humenčanov odhŕňanie snehu, nakoľko ide a udržiavať poriadok a čistotu o multifunkčné vozidlá s viacerý- v meste. V prevádzke je už aj nomi prí davný mi za ria de nia mi. vá separačná linka na triedenie Mestu sa podarilo získať tieto tu hé ho ko mu nálne ho od pa du vozidlá v rámci projektu spolufi- umiestnená v areáli separačnénancovaného Európskou úniou ho dvora na Sninskej ulici. z Operačného programu Životné Ing. Slavěna Vorobeľová

od 09.00 hod. do 20.00 hod.

sauna: pia.-ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. ne.-muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. Letné kúpalisko: po.- ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HU MENNÉ: 1. 8. Lekáreň SUNPHARMA, 2. 8. Lekáreň PRI NEMOCNI CI, 3. 8. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 4. 8. Lekáreň DON BOSCO, 5. 8. Lekáreň PRI FONTÁNE, 6. 8. Lekáreň CENTRUM, 7. 8. Lekáreň Dr. MAX KAUFLAND. Otvorené v pra covných dňoch do 20.00 hod., v so botu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohoto vostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň ALBA 765 71 62. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

1. 8. 2011

MYŠLIENKY ZODPO VEDNÉ HO RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Kedy na plaváreò ut.-ne.

-

V Technických službách mesta Humenného zaznamenali prírastky: veľké a malé zametacie vozidlo a postrekovaciu cisternu.

SLNEČNICA, POMOC A NÁDEJ PRE ĽUDÍ S DIAGNÓZOU SKLEROSIS MULTIPLEX

Poďakovanie za verejnú zbierku V dňoch 9. až 13. mája prebiehala na území našich miest verejná zbierka Krok s SM, ktorej účelom bolo zviditeľniť občanov s diagnózou Sklerosis multiplex. Čistý výnos zbierky je 1.486,02 Eur a bude použitý na čiastočnú úhradu rehabilitačno–rekondičného pobytu a za účelom skvalitnenia života ľudí s touto diagnózou. Touto cestou by som sa chcela poďakovať riaditeľke Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho PaedDr. Jane Pencákovej, riaditeľke Obchodnej akadémie Ing. Alene Židovej, riaditeľke Hotelovej akadémie Ing. Glórii Michalidesovej, riaditeľke Strednej zdravotníckej školy PhDr. Marcele Griščíkovej, riaditeľke Gymnázia v Snine RNDr. Ivete Lazorovej a riaditeľovi Gymnázia v Medzilaborciach PhDr. Vladimírovi Tarčovi, ktorí nám poskytli svojich študentov, ktorým ďakujeme za ich aktívny a zodpo vedný prístup k tejto humánnej akcii. An na Jusko vá

Od 1.- 7. 8. 2011 oslavujú meniny: Božidara, Gustáv, Jerguš, Dominik-Dominika, Hortenzia, Jozefína, Štefánia.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Ume lecko – his to ric ká expo zí cia otvo re ná: ponde lok 9. – 16. hod., uto rok – piatok 9. – 18. hod., so bo ta – ne de ľa 14. – 18. hod. Prehliadky sa za čí na jú každú ce lú ho di nu l Skan zen denne 9. – 18. hod. Vihorlatské osvet. str. Humenné l INSI TA 2011 – PRE SA HY – vý sta va Ro se na Rashe va Roshpa ku, Anto na Budzá ka a Ju ze fa Šutku. Mestské kult. str. Humenné l 7. 8. o 17. hod. pri Fontáne lásky Los massakerov – „latino–fusion“ zoskupenie v netypických aranžmánoch l Vo výstavnej sieni HORNO ZEMPLÍNSKE IMPRESIE – výstava obrazov zo zbierky Galérie mesta Humenné.

Opustili nás V HUMENNOM Božena Čornaničová, nar. 1950 Mgr. Marta Kostrejová, nar. 1964 Helena Jacková, nar. 1934 Milan Dzurikanin, nar. 1944 Gizela Polaková, nar. 1923 V SNINE Emília Kapraľová, nar. 1943 V MEDZILABORCIACH Zita Protivňáková, nar. 1962 Anna Karpinská, nar. 1927 V BELEJ NAD CIROCHOU Pavlina Mitrová, nar. 1942 V DEDAČOVE Peter Olexa, nar. 1966 V DLHOM NAD CIROCHOU Michal Pastir, nar. 1934 V ČERTIŽNOM Mária Ušalová, nar. 1930 V GRUZOVCIACH Jozefína Myšľanová, nar. 1936 V CHLMCI Jozef Ivaniško, nar. 1957 V JALOVEJ Emília Kolinčaková, nar. 1941 V OHRADZANOCH Ján Kondis, nar. 1949 V PICHNOM Ján Sisak, nar. 1924 V STRIHOVCI Vasiľ Apjár, nar. 1931 V UBLI František Bundža, nar. 1947 V ZBUDSKEJ BELEJ Anna Prigancová, nar. 1928 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

SOSTAROSTOMVYŠNÝCHLADIČKOVCIACHO ZÁMEROCHAJNAPRIEKNEDOSTATKUPROSTRIEDKOV

-

1.8.2011

Ved iadržaťspol u v rob ot e i naihrisku

Policajné správy

ObčaniaobceVyšnéLadičkovcesav poslednýjúlovýtýždeňpodieľalinamaľovaníkostola,ktorýjezasvätenýNebovstúpeniuPána.Z 215občanovobcesatakmer96percentzapojilodoprác,uviedolstarostaobceJánMUCHA(nasnímke). Zvlášť sa treba teľov práve povzbudivé. Veľmi zlý Poďakovanie patrí aj tunajšiemu poďakovať tým, stav je v podielových daniach, PD družstvu Agroprodukt Ľubiša, ktorí bez nároku malé obce doslovia živoria, za s.r.o., konkrétne Ing. Jozefovi Kona odmenu vy- máj a jún vo Vyšných La- cajovi za pomoc pri úprave maľovali kostol. dičkovciach dostali prostriedky vo skromného ihriska na 20. ročník Veď len hodno- výške 50 percent podielových da- Všeobecného športového dňa ale ta práce bez ní. Veľmi ťažko sa čosi robí, ak aj za spoluprácu v priebehu celémateriálu je za viac ako 1000 Eur, nie sú prostriedky pre základné ho roka. V nedeľu 31. júla sa zdôraznil. Denne veriacich potreby v obci, posťažoval sa sta- uskutočnilo už spomínané jubinavštevoval a zapájal sa do práce rosta. Aj preto je vďačný za akú- lejné podujatie, ktorého sa pravivdp. farár Peter Kyseľa. Obec by koľvek výpomoc obci. Nezabudol delne zúčastňujú susedia zo chcela pokračovať na ukončení sa poďakovať Urbárskej a pa- Sopkoviec na čele so starostom miestnych komunikácií v dĺžke sienkovej spoločnosti, ktorá im Jánom Dzubajom. Každý, kto tam 320 metrov. Chcú urobiť geomet- v minulom roku vypomohla prišiel, dostal pivo, guláš, deti aj rický plán a zariadiť sa podľa fi- v čiastke 2000 Eur na zhotovenie sladkosti. Hoci Vyšné Ladičkovce nančných možností. A tie nie sú projektu na rekonštrukcie miest- sú malá dedina, dokazujú, že vepre obce s nízkym počtom obyva- nych komunikácií, ktoré v hodno- dia držať spolu. V robote i na te necelých 75 tisíc Eur ukončili. ihrisku. MariánŠimkulič

Z prečinuvýtržníctvaobvinili24. júlapolicajtizoSniny64–ročného Sninčana.Obvinenýprišiel23.júlaokolo22–ejhodinydojedného zosninskýchbarov,kdehralahudobnáskupina.Pristúpilk muzikantom,kričalnanich,abyukončilihrua dodal„lebouvidíš“,pričom ukázal na kožené puzdro s legálnedržanoupištoľou,ktorú držal v ruke. Potom, ako hudba prestala hrať, jeho kriku sa nevyhla ani čašníčka a spolumajiteľkabaru,žekvôlihlukunemôžespať,žemázbraňa urobív bare bordel. Prítomný mladík sa snažilčašníčkuslovnebrániť,že bar je otvorený do piatej ráno. Nato obvinený muž vytiahol zbraňa priložiljuk mladíkovmu boku so slovami „chceš?“ a „nechhudobníciužnehrajú,lebonemôžemspať“.Keďmupovedali,žezavolajúpolíciu,zbraň odložildopuzdraa z baruodišiel. Majiteľkabaruvšakkontaktovala políciu,ktorámužazadržala.

A tietopoznáte?

Matka telefonuje triednej učiteľke: „Prosím vás, nedávajte deťomz matematikyslovnéúlohy,v ktorýchfľašapivastoji10 centov..,manželz tohonemohol celú noc zaspať“! l Tu čítam – vravíženamužovi–žeženyžijú dlhšie ako chlapi… Pozor, vraví on – nie všetky… ale len vdovy! Ing. Pavol Ondika, Snina

POR AZ EN ÍV DLHOMNADCIR OC HOUSOSYMB OL ICK OUFĽAŠKOUPIVA

Víť azzísk alprestížnykotl ík

Posledná júlová nedeľa bola v Dlhom nad Cirochou výnimočná vďaka podujatiu s názvom Dlužanský kotlík. Kultúrne bohatý programprivítalsúťažiacicha občanovajnaprieksychravémupočasiu. Tretí ročník podujatia sa niesol Ten svojimi vtipmi zabával viac v duchu varenia gulášu a folklóru. ako hodinu a zaujal starších aj Veľkým lákadlom bolo hudobné mladších. Svoje umenie predviedli duo Šarm, ktoré sprevádzalo zná- folklórne tanečné skupiny Kalina, meho humoristu Andera z Košíc. Kudzeľ a Šiňava. Pre najmenších bol pripravený nafúkaný skákací hrad a medzi zaujímavé atrakcie nepochybne patrilo elektrické ródeo. Podujatiu nechýbala súťaživosť, šesť päťčlenných mužstiev bojovalo o cenu Dlužanský kotlík vo varení gulášu. Porota oceňovala chuť, výzor a farbu a nakoniec sa zhodla na jednom víťazovi – Legionároch. Samozrejme, bez ceny neodišlo ani jedno mužstvo. Symbolická fľaška piva potešila každého. Program ukončilo priateľské stretnutie vo futbale medzi Nižným a Vyšným koncom, ktoré udržiava svoju tradíciu od roku 1983. Asi najzaujímavejší program pre mládež bol organizovaný na úplnom konci programu, kde diskotéka a zábava prilákala nielen obyvateľov Dlhého nad CiNajlepšígulášnavariliLegionári.A taktosatešiliz víťazstva. rochou. MartinaBednárová

TABUĽKYS EVIDENČNÝMIČÍSLAMIMOTOROVÝCHVOZIDIELNOVÝMSYSTÉMOM

Náh odn égen er ov an ie Polícia so zámerom znemožniť korupciu a cielený výber tabulieks „lukratívnym“evidenčnýmčíslompreuprednostňovaných vodičovspustilanadopravnýchinšpektorátochnovýsoftvér. Prezident Policajného zboru SR no vozidlo 33 Eur. Nemení sa ce plk. Jaroslav Spišiak na žiadosť na ani na evidenčnú tabuľku s vo ministra vnútra zabezpečil pride - liteľnou skladbou, ktorú je možné ľovanie všetkých evidenčných čí - vydať po splnení všetkých podsel vozidla náhodným výberom. mienok, spolu 331 Eur, resp. Do tohto systému policajt nemôže 165,50 Eur za plechovú a 182 nijakým spôsobom zasahovať, ani Eur za zadnú plastovú podsviete ho meniť. Na sklade konkrétneho nú. Polícia preto vyzýva všetkých dopravného inšpektorátu bude žiadateľov (prepis, zmena EČ), k dispozícii vždy určitý minimálny a b y z b y t o č n e n e a p e l o v a l i počet tabuliek, z tých bude sys - n a pra covní kov inšpekto rá tu, tém generovať čísla v náhodnom pre to že tí ne ma jú možnosť poradí, pričom nemusia nasledo - ovplyvniť, aké evidenčné číslo vať za sebou. Cena sa nezmenila, bude žiadateľovi pridelené. jeden kus 16,50 Eur, teda na jed kpt.Ing.DenisaBaloghová

MLADÍFAJČIARINEODOLALI

Polícia obvinila 27. júla zo zločinu lúpeže 16–ročného chlapca z Belej nad Cirochou a 18–ročného mladíka zo Sniny. Dvojica 13. júla okolo 22–ej hodiny prepadla v Belej 63–ročného muža z obce. Potom ako poškodený vyšiel z miestneho penziónu, napadli ho odzadu, zvalili na zem, pričom jeden mu držal ruky a zároveň fyzicky napádal, a druhý mu prehľadával vrecká nohavíc, odkiaľ mu vybral krabičku cigariet so zápalkami a 2,50 Eur. Pri odchode mu kopli do tváre. Poškodený muž utrpel zlomeninu nosových kostí, nadtrhnutie hornej pery a odreniny. Staršieho obvineného policajti zadržali, po druhom bolo vyhlásené pátranie.

ELEKTRINUSIPOTIAHNESÁM

Krádež vlámaním do starej kotolnev areáliNemocniceA.Leňa v Humennom,a prečinpoškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecneprospešnéhozariadeniavyšetrujepolícia.Doposiaľneznámy páchateľ 27. júla medzi ZAHRAN IČNÁCHUT ÍLEPŠIE? 8.00 a 9.00 hod. z vchodových Humenský policajný vyšetrovateľ dverí odstránil zámok, následne obvinil 23–ročného muža z Veľo - z funkčného elektrického panelu polia zo zločinu nedovolenej vý- ukradol 6 kusov hliníkových roby omamných a psy- káblovv dĺžkeasi1meter,4kusy chotropných látok, jedov a pre- medenýchkáblovv dĺžke2metre kurzorov, ich držania a obchodo- a 12kusovkeramickýchdržiakov vania s nimi. V Čechách, kde poistiek, 6 kusov znefunkčnil, čo obvinený muž pracuje si 22. júla viedlok výpadkuelektriny.Škoda zakúpil sušinu konope zabalenú bolavyčíslenána370Eur. v plastovom vrecku. Asi polovicu sušiny vyfajčil v Čechách, časť ZLODEJIZOZÁLOŽNE Humenskí policajti vo štvrtok ukryl v peňaženke a nasledujúci deň ju osobne v autobuse dovie- obvinilidvochHumenčanovvo zol do Humenného. V ten istý deň veku21a 25rokov.V nociz 13. bol kontrolovaný políciou v jed - na 14. 6. sa vlámali do jednej nom z humenských pohostinstiev, z humenských záložní, kde ktorá u neho našla vrecúško ukradli štyri mobilné telefóny s marihuanou (2,57 g na prípravu s príslušenstvom a 73,31 Eur. 5–13 jednorazových dávok) Škoda spôsobená krádežou a fajku na fajčenie marihuany. a poškodením bola vyčíslená kpt.Mgr.JankaKarnišová nanajmenej2253Eur.


4

- POD VIHORLAT OM -

Smotana kyslá 10 %

Ÿ množstvo tuku najmenej 10 % hmotnostných Ÿ sušina najmenej 17 % hmotnostných Ÿ balenie: 200 ml Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +6 oC

Smotana kyslá 16 %

Ÿ min. obsah tuku 16 % hmotnostných Ÿ sušina najmenej 21,5 % Ÿ balenie: 200 ml Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +6 oC

Na AuSlotorven skoTaudrie SI LA ka jomstva/The

Secret Rhonda Byrne svojou knihou doslova opantala milióny ľudí na celom svete. Na Slovensku si ju doteraz kúpilo neuveriteľných 90 tisíc ľudí. Čitatelia Tajomstva zakladajú na webe fun kluby a fóra pozi tívneho myslenia. Teraz prichádza s ďalším titulom – SI LOU, ktorý vyjde 23. augusta. Rhonda Byrne pokračuje vo svo jej prie kopníckej prá ci. Odhaľuje najväčšiu silu v našom vesmíre – Silu, ktorá vám dá všetko, čo chcete. Bez Sily by ste sa nenarodili. Bez Sily by na planéte nebolo jedinej ľudskej bytosti. Každý vynález, objav a ľudský výtvor má svoj pôvod v Sile. Dokonalé zdravie, neuve riteľne dobré vzťahy, kariéra, po akej túžite, život naplnený ra dosťou, toľko pe ňa zí, koľko potrebujete, aby ste mohli byť, čím chce te, ro biť a vlastniť všetko, čo chcete, to všetko má svoj pôvod v Sile. Autorka si predsavzala priniesť radosť mi liardám ľudí. Svoju cestu začala filmom The Secret (Tajomstvo), ktorý videli milióny ľudí po celom svete. Pokračovala vydaním kni hy The Secret (Tajomstvo, Ikar 2008), ktorá sa stala celosveto vým bestsellerom a doteraz vyšla v 46 jazykoch. Mária Lešková

INZERCIA

-

Zakysanka

Zákvas

Ÿ zakysané mlieko plnotučné Ÿ energia 280 kJ/100 g Ÿ množstvo tuku min. 3,3 % hmotnostných Ÿ beztuková sušina min. 7,8 % Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +8 oC Ÿ balenie: 250 ml

Ÿ zakysané mlieko plnotučné Ÿ energia 280 kJ/100 g Ÿ množstvo tuku min. 3,3 % hmotnostných Ÿ beztuková sušina min. 7,8 % Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +8 oC Ÿ balenie: 450 ml

Acidofilko

Ÿ zakysané mlieko so zníženým množstvom tuku Ÿ množstvo tuku najmenej 1,0 % hmotnostných Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +8 oC Ÿ balenie: 250 ml

1. 8. 2011

Acidofilné mlieko plnotučné

Ÿ zakysané mlieko s probiotickou kultúrou Ÿ množstvo tuku najmenej 3,6 % hmotnostných Ÿ skladovať pri teplote od +2 oC do +8 oC Ÿ balenie: PET fľaše 950 g


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 8. 2011

PREDSTAVU JE ME VÝ ROB KY HU MENSKEJ MLIE KARNE, AKCIO VEJ SPO LOČNOSTI

Odpo rú ča ná väčšia konzu má cia kyslomliečnych vý robkov a kyslej smo ta ny Po sérii príspevkov ku Svetovému dňu mlieka Ing. Jozef HURNÝ, PhD. (na snímke), generálny riaditeľ Humenskej mliekarne, a.s., podpredseda Slovenského zväzu mliekarov a člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej komory vo voľnom seriáli, ktorý pripravujeme, predstavuje výrobky mliekarne. Pokračujeme ponukou kyslomliečnych výrobkov a kyslej smotany. – Našim zákazníkom by som po- tém, na mikroflóru, preventívne ujmu zákazníkov, ktorí si už dajne budú mať čas leta odporúčal popri klasic- pôsobia na organizmus, posilňujú zvykli na výrobky humenskej popri doterajšej kých raňajkách, ako sú mlieko jeho imunitu a sú ľahko strávi - mliekarne a vyhľadávajú ich? ponuke našich a maslo, respektíve tvarohové po- teľným doplnkom výživy v lete. – Dlho som zvažoval, komu prena- mliekarenskych mazánky, väčšiu konzumáciu Všetky uvedené výrobky získali jať predajne Humenskej mliekarne. výrobkov aj rozkyslomliečnych výrobkov. V týchto najvyššie ocenenia kvality na Slo- Najväčší záujem pritom bol o Dom šírený sortiment letných mesiacoch idú na odbyt vensku. V súčasnosti sa chystá- potravín v centre mesta Humenné- COOP Jednoty. najmä pochúťkové, kyslé smotany me s acidofilným mliekom na ho, ďalej predajne na Sídlisku II Navyše, výrobky Humenskej mliev kombinácii so zeleninou – para- Agrokomplex v Nitre, kde očaká - a pri humenskej nemocnici. Od 1. karne, a.s. sa dostanú do ponuky dajkami, uhorkami či paprikou. vame potvrdenie značky kvality. augusta 2011 odovzdávam do pre- všetkých 63 predajní COOP Jednol Na verejnosť prenikli infor- nájmu všetky tri spomínané pre- ty v regióne. Myslím, že tento ústreA tiež kyslomliečne výrobky, ako je acidofilné mlieko, zakysanka mácie, že uvažujete s pre- dajne Humenskej mliekarne, a.s. tový krok privítajú všetci zákazníci, a zákvas. Uvedené výrobky bla - nájmom predajní Humenskej COOP Jednote Humenné, spotreb- ktorí majú radi naše výrobky. hodárne pôsobia na črevný sys- mliekarne, a.s. Nebude to na né družstvo s tým, že všetky preMarián Šimkulič

Ma jú ne zastu pi teľné miesto vo vý ži ve Kyslomliečné vý rob ky (fermento va né vý rob ky) sú vý rob ky vy rá ba né z mlie ka ale bo z mliečných vý robkov pro ce som kysnu tia s vhod ný mi mikroorga nizma mi, kto ré vy vo lá va jú cha rak te ris tic ké bio che mic ké zme ny spre vádza né zní že ním pH, vyzrá ža ním bielko vín z mlie ka a tvor bou aro ma tic kých lá tok. Kyslomliečne výrobky tvoria vujú aj ľuďom s laktózovou organizmu. Nízkotučné kyslo- ka a podporujú funkciu privýznamnú skupinu mliečnych intoleranciou, ktorí majú pro- mliečne vý rob ky mô žu tiež rodze nej mikrofló ry v orga výrobkov. Majú nezastupiteľné blémy s konzumáciou mlieka priaznivo prispievať k zníženiu nizme človeka. Kyslomliečne miesto vo výžive ľudí, prispie- ako takého. A vieme i to, že hla di ny cho les te ro lu v kr vi. produkty vytvárajú podmienky zni če nie pa to génnej vajú k zdravej výžive detí, mlá- vedci preukázali, že pravidelná Dô le ži tú sku pi nu kyslomlieč- pre deže, ľudí v produktívnom ve- konzu má cia kyslomliečnych nych vý robkov tvo ria kys- a podmie nečne pa to génnej ku a ľu dí staršej ge ne rá cie. výrobkov dokáže zdvihnúť ná- lo-mliečne výrobky s probio- mikroflóry. Na tomto účinku sa Na výrobu kyslomliečnych pro- ladu, utlmiť depresie či do- tickými kultúrami. Probiotická podieľa nielen kyselina mliečduktov sa použí va zvlášť konca spomaliť starnutie. Ami- kultúra je monokultúra, alebo na, ale aj tvorba antibiotických vybraté a pasterizované mlie - nokyselina tryptofan obsiahnu- zmesná kultú ra mikroorga - a ostatných látok, ktoré produko a smotana. Kyslomliečne tá v kyslomliečnych výrobkoch n i z m o v, k t o r é p r i a z n i v o kujú baktérie mliečneho kysnuvýrobky sa vyrábajú na mo- to tiž pô so bí anti depre sivne ovplyvňujú organizmus člove- tia. MVDr. Mária Pavlottyová derných tech no lo gic kých lin - a tak pitie kyslomliečnych výkách za dodrža nia prísnych robkov prispieva ku zlepšeniu KAŽDO ROČNÝ VÝ LET NA TERMÁLNE KÚ PA LISKO hygienických opatrení, pričom nálady. Odborníci upozorňujú si zachovávajú vysoký počet i na to, že zloženie črevných ž i v ý c h m i k r o o r g a n i z m o v. baktérií sa prejavuje aj na kva- Už štyri roky naša obec Slovenská Volová organizuje výlet za účeFermentované výrobky vyho- lite pleti a celkovej kondícii lom kúpania sa na termálne kúpalisko Vrbov. Keďže tieto každoročné výlety sa stretali s veľkým ohlasom, obec zorganizovala aj v tomto roku podobný výlet na termálne kúpalisko v Podhájskej. Počasie bolo ako na objednáv- si posedeli pri ohníku a trochu Acidofilné mlieko plnotučné 3,6%, Acidofilko so zníženým množstvom tuku 1% sú charakterizované kultúrou Lactobacillus aci- ku a tak sme si mohli v dobrej sme si aj zaspievali. Na výlet dophilus (táto kultúra je uznávaná ako probiotická kultúra) l Zakvas, ná la de a po dlhej ceste vy - nám ostali nezabudnuteľné zázakysanka – sú charakterizované ďalšími špecifickými kyslomliečny- chutnať termálne vody a rozžia- žitky a tak touto cestou, by sme mi baktériami, pri ich výrobe sa používa tzv. základná (smotanová) rené slniečko. Chvíle na kúpa- sa chceli poďakovať našej pani kultúra, ktorá je zložená z Lactococcus lactis, subsp. lactis, Leuco- lisku nám spríjemňovali animá- starostke Márii Gajdošovej za nostoc mesenteroides subsp. dextranicum a Leuconostoc mesente- tori hudbou a cvičením vo vode. pekný vý let ako aj šo fé ro vi roides subsp. cremoris l Smotana kyslá – je vyrábaná zo sladkej Deti využívali rôzne športoviská Fran tiš ko vi Ja ku bo vo vi, kto rý smotany pomocou baktérie mliečneho kvasenia, čo vedie k zakvase- a tobogán. Ubytovaní sme boli nás bezpečne doviezol na kúv obci Radava v penzióne Iveta. palisko a späť. Dúfame, že na niu a zahusteniu výrobku. Vyrába sa s obsahom tuku 10% a 16%. Nachádzal sa vo veľmi peknom po dobne peknom vý le te sa SÚČASNÉ ZÁMERY OBECNÉHO ÚRADU V KAMENICI NAD CIROCHOU prostredí a s ubytovaním sme všetci stretneme aj o rok. boli veľmi spokojní. Večer sme Ing. Lea Brečková

Tradičný relax pri vode

Po nú ka ný sor ti ment Hu menskej mlie karne, a.s.

Najbližšie osvetle nie a zve ľa de nie zastá vok

Starosta Kamenice nad Cirochou Ing. Alexander BUGYI (na snímke) je vo funkcii už druhé volebné obdobie. V súčasnosti sa sústredil najmä na nevyhnutnosti, ktoré si obec priam žiadala. Obec má za sebou odstránenie plagáty a ozna povodňových škôd za rok 2010 my a potom ich a dokončenie kanalizácie, ktorá nedávajú dole. chýba už len na jednej ulici. „Je Ešte dlhé mesia tam problém, pretože cesta je po- ce z múrov visia ložená oveľa vyššie ako sme ča - zdrapy papiera, čo vyzerá veľmi kali a nemáme kanalizáciu kde neesteticky. Kamenica je očividne potiahnuť,“ vysvetľuje starosta. lákavá aj pre podnikateľov, pred S výstavbou kanalizácie je takisto pár rokmi tam vyrástla nová pe spojená výstavba cestných chod- káreň, ktorej sa zatiaľ veľmi darí. níkov najmä pri cintoríne, ktorá sa Poslednú augustovú nedeľu je chystá v dohľadnej dobe. pre záujemcov pripravený výlet V najbližšom období sa obec bu- na dožinky do Poľska. Ľudí čaká de venovať rekonštrukcii osvetle - nielen kultúrne vyžitie, ale aj krásnia a zveľadeniu autobusových na príroda a príjemné prostredie. zastávok. Na tie si ľudia vylepujú Martina Bednárová

AJ ČLO VEK POTRE BU JE PRE DU ŠU SLNKO

Ako slnečni ce otvá ra jú svoj kvet Je čas, v ktorom sa slnku otvárajú slnečnice. Sú to kvety, ktoré žijú zo slnka. Veď preto ich aj tak nazvali. Otáčajú svoje hlávky k nemu a dozrievajú pod jeho teplými lúčmi. Semienka tejto ušľachtilej rastliny nám dávajú vzácny olej. Čo nám hovoria tieto letné kvety? To, že svit slnka im dáva lesk a hodnotu. Aj človek potrebuje slnko, ktoré ho zohrieva, živí a posilňuje na ceste za naplnením životného cieľa. Plody ľudského života dozrievajú pomaly, sú ohrozované rôznymi vplyvmi, zlobou samého človeka. Často sám človek ničí to, čo vybudoval. Skromná slnečnica kloní svoj kvet pred tmou, uzatvára sa a čaká na svetlo nového dňa. V tme je orientácia ťažká. Človek so zatemnenou dušou, ako v podzemnej chodbe čaká na svetlo, ktoré by mu poskytlo bezpečný smer. Bez svetla sa človek utápa v život ohrozujúcom labyrinte. Či nám teda neslúži slnečnica ako vzor? Nebojme sa preto hľadať slnko dobra, ktoré hreje a rozžiaruje dušu, lebo nie je jedno či kráčame v tme, alebo vo svetle, ktoré je prísľubom večného života. Štefan Ogurčák


6

- POD VIHORLAT OM -

Pripra ve nosť na fes ti val

Do začiatku najväčšieho sninského festivalu Rock pod ka meňom v dňoch 12. a 13. au gusta chýbajú dva týždne. Aktuálne sa tomúto podujatiu venovali aj na pravidelnej porade primátora mesta Štefana Milovčíka s vedúcimi manažmentu. Ako informoval riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Sni ne Daniel Andráško, hlavný organizátor festu, pozornosť ve novali únikovej zóne v prípade výpadku elektrickej energie a samotnému osvetleniu. Tomúto zámeru má poslúžiť aj nová technológia, ktorú pripravujú zástupcovia spoločnosti Verejnoprospešné služby, s.r.o. Poslúži na solárne osvetlenie. Taktiež bola prerokovaná alternatíva osvetlenia pre zriadené stanové mestečko v areáli Rybníkov, od čoho sa očakáva najmä väčšia bezpečnosť návštevníkov. Rokovali aj o parkovacích priestoroch pre motorové vozidlá návštevníkov, o kosení a čistení areálu, keď sa do kosby za po ja aj ľu dia v aktivačných prácach a technika VPS. (jj)

PUBLICISTIKA

V DO MO VE SO CIÁLNYCH SLU ŽIEB AMOS V RO KY TO VE PRI HU MENNOM

Deň prí jemných prekva pe ní

V uto rok 26. jú la bol pre za mestnancov i klientov Do mo va so ciálnych slu žieb AMOS, ne zisko vej orga ni zá cie v Ro ky to ve pri Hu mennom dňom prí jemných prekva pe ní. Najskôr riaditeľka zariadenia An- len, vedúca sociálneho odboru na Stanková v spoločnosti vedú- PSK Margita Ďorďová, starosta cej hospodársko–prevádzkového obce Dušan Stanko, členovia úseku a svojej zástupkyne Marty správnej rady neziskovej organiOndíkovej a Ľubice Futejovej, ve- zácie Ján Gajdoš a Anna Špiková. dúcej sociálno–opatrovateľského Zároveň pre 43 klientov vo veku úseku privítala zástupcov Cirkvi od 56 do 92 rokov bol odovzdaný Ježiša Krista svätých neskorších aj svojpomocne urobený altánok, dní – Johna Stilesa a sestru Carol ktorý zhotovil miestny údržbár Stilesovú z Kanady, ktorí domovu Marián Suško. Bude slúžiť na venovali šesť vozíkov pre imo- spríjemnenie pobytu klientov. Súbilných obyvateľov, televízor časťou slávnostného dňa bolo a pračku. Odovzdania daru sa zú- pre prítomných aj vystúpenie častnili aj prezident košickej po- speváckej skupiny Udavčene. bočky CJKSNO Robert van DaMarián Šimkulič

JAZDA NA TRASE SLOVENSKO–UKRAJINA–POĽSKO

Zvi diteľňujú mesto Snina V Snine na Námestí centrum sa zišla skupina cykloturistov na 7. ročníku

podujatia Zelený bicykel – jazda na trase Slovensko–Ukrajina–Poľsko. Zásluha na organizovaní poduja- riaditeľ MKaOS Daniel Andráško, tia už roky patrí mládežníckemu akcia spája krajiny a otvára hrazdruženiu Fénix. Symbolicky cyk- nice. Bolo by pre občanov regióloturistická akcia spája tri susedné nu potešujúce, keby sa pre nás, krajiny, ktorých hranice sa podobne ako Poľsko a Ukrajina, schádzajú na trojbode známeho stala obojstranne priechodnou. horského vrcholu Kremenec (1221 Aj táto akcia napomáha zvidimetrov nad morom). Ako uviedol teľňovať Sninu. (jj)

KULTÚRNE PO DU JATIA VO VI HORLATSKEJ KNIŽNI CI V HU MENNOM

Nájdi te si čas na kultú ru

Vihorlatská knižnica a kultúra už dlhé roky patria neodmysliteľne k sebe. Organizujeme podujatia pre deti, mládež i dospelých. Mohli ste sa vďaka nám stretnúť s mnohými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života (Milan Zelinka, Pavel Dvořák, Andrej Bán, Vladimír Štefanič, Vincent Šikula, Marcela Laiferová…). Záleží nám, aby sa kultúra v meste rozvíjala. Mladí ľu - dáčkou z Humenného. Svojím špecifickým spevom dia a nielen oni sa mnohokrát dožadujú, aby bolo viac a farbou hlasu očarila mnoho fanúšikov i kritikov. kultúrnych podujatí v meste. Túto možnosť ponúkame Vyštudovaná herečka má za sebou účinkovanie nielen našim čitateľom, ale všetkým, ktorí majú o kultú - v niekoľkých slovenských muzikáloch (napr. Čajočky). ru záujem. Návšteva podujatia v knižnici vás nič nesto - Angažuje sa v mnohých charitatívnych podujatiach. jí, pretože u nás je vstup vždy ZADARMO. Pozvánky Dúfame, že toto stretnutie sa podarí uskutočniť už na podujatia uverejňujeme na web stránkach knižnice v polovici augusta 2011. Ak máte zaujímavý nápad (vkhe.sk), na Facebooku (facebook.com), web mesta (kontakt na osobu) na podujatie s tematikou literatúra, Humenné (humenne.sk). Pre ľudí, ktorí nemajú prí- hudba, cestovanie, história, vedecké bádanie, atď. stup na internet, uverejňujeme pozvánky v regionálnej dajte nám o tom vedieť mailom na podujatia@vkhe.sk, tlači (Pod Vihorlatom, Podvihorlatské noviny, Hu- telefonicky na 057 7763 517, na nástenke Facebooku, menský Korzár), na informačnej tabuli pri vstupných či osobne. Radi poskytneme priestor na uskutočnenie dverách Vihorlatskej knižnice a na videotexte Hu - ďalších, najmä pre vás príťažlivých podujatí. Pripravu menskej televízie. Vďaka ochote majiteľov reštaurácie jeme projekty aj s ďalšími výnimočnými osobnosťami Korzo, AliBaba a Nostalgie Music Pub môžete naše (napr. František Palonder, Marián Čekovský,…). Už pozvánky vidieť aj u nich. Momentálne ro(c)kujeme čoskoro sa dozviete viac. Knižnica je síce pri o príprave stretnutia a besedy s rockovou speváčkou, márne o knihách a ich požičiavaní, ale už mnoho herečkou a moderátorkou Lenkou Salmanovou–Raká - rokov aj o zaujímavých kultúrnych podujatiach. rovou, známou pod umeleckým menom LeRa, ro- Ing. Mária Daňová, riaditeľka Vihorlatskej knižnice v Humennom

-

1. 8. 2011

John Stiles a Carol Stilesová (zľava stojací v pozadí) venovali DSS vozíky pre imobilných klientov, televízor a práčku l Zľava Darina Barančíková, riaditeľka DSS An na Stanková a vedúca sociálneho odboru PSK Margita Ďorďová pri darovanom televízore.

PRACOVNÉ MIESTA NA CHRÁNENOM PRACOVISKU

Pre ľu dí s hendi ke pom

Na základe pracovného pohovoru prijali na chránené pracovisko Mestskej polície v Snine nového pracovníka. Chránené pracovné miesto poskytuje možnosť zaradenia sa do pracovné ho po me ru zdra votne postihnutým osobám, ktoré sú schopné a ochotné poskytovať spoločnosti svoje skúsenosti a zručnosti, vyjadril sa náčelník Mestskej polície v Snine Mgr. Metod Kamlár. Dôvodom prijatia nového uchádzača bolo ukončenie pracovného pomeru jedného zo štyroch zamestnancov. So žiadateľmi bol uskutočnený 15. júla pracovný pohovor. Zúčastnilo sa ich deväť. Po pracovnom rozhovore uchádzači absolvovali aj skúšku požadovanej zručnosti. Komisia podľa výsledkov urobila poradie, a najúspešnejší uchádzač bol doporučený primátorovi mesta na schválenie a následne bola s najúspešnejším uchádzačom podpí saná pracovná zmluva o prijatí do pracovného pomeru. (jj)

V STARÝCH PRIESTOROCH UBĽANSKEJ ŠKOLY

Začali s výrobou chleba

V obci Ubľa začínajúci mladý podnikateľ Miroslav Holub sa rozhodol postaviť pekáreň pre okolité obce. V starých priestoroch školy začal prestavbu. Za pomoci Boha a ľudí podarilo sa mu vnútornú časť vrátane pece a všetkých strojov dať do poriadku. V sobotu 23. júla sa uskutočnila posviacka výrobne za účasti otcov duchovných – pravoslávneho Mgr. Juraja Sičáka a gréckokatolíckeho Miroslava Pružinského. Nech sa vám darí, šťastie vám a chutný chlieb, zaznelo od starostky Mgr. Nadeždy Sirkovej. V závere všetci prítomní mohutne zaspievali Mnohaja a blahaja lita. Vo štvrtok 27. júla v pekárni spustili výrobu. Veronika Hlivková


7

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

V SNIN ESAV PIATOKMIN UL ÉH OTÝŽDŇAZAČ AL OPREB ER AC IEKON AN IESTAVB Y

Rek onštrukciaNám estiacentr um

V piatok,29.júlanazákladevýzvyzhotoviteľastavbyŠtich,spol.s r. o. Humenné začalo preberacie konanie stavby Revitalizácia NámestiacentrumSnina.CenadielapodľaZmluvyo dielojetakmer2,4 mil. EUR, stavba bola spolufinacovaná z prostriedkov Európskej únievovýške1,3miliónaEUR.V rámcistavbysazrealizovalacelkovárekonštrukciajestvujúcehoNámestiacentrumvrátanerealizácie novýchinžinierskychsietí,verejnéhoosvetleniaa tvárnicovejtrasy preuloženieďalšíchprípadnýchkáblovýchrozvodov. V rámci rekonštrukcie boli zrealizované nové spevnené plochy námestia, prístupová komunikácia, nová fontána, osadený nový mobiliár (lavičky, smetné koše, kvetináče, novinové stánky), nové sadové a terénne úpravy s vysadením takmer 1 580 ks drevín (okrasné kry a stromy) a 1 700 ks letničiek, tráv a skalničiek, kamerový systém a komplexná rekonštrukcia verejných WC. Mesto Snina ako objednávateľ stavby bude v rámci preberacieho konania postupne od zhotoviteľa Štich, spol. s r. o. Humenné preberať jednotlivé objekty stavby, ku ktorým zhotoviteľ predloží všetky doklady o predpísaných skúškach, doklady o zhode použitých stavebných materiálov, certifikáty, zamerania realizovaných sietí a pod. Mestský úrad tieto objekty bude súbežne odovzdávať do správy Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o. Vzhľadom na nepriaznivé počasie počas posledných dvoch týždňov, kedy mali byť podľa harmonogramu postupu prác zrealizované sadové úpravy na jednotlivých plochách zelene, nie je položený predpestovaný trávnik a pokládka tohto by mala byť zrealizovaná, akonáhle to umožnia priaznivé klimatické podmienky. V súlade s ust. Zmluvy o dielo konečná faktúra vo výške min. 10% z ceny diela bude zhotoviteľovi uhradená až po úspešnom odovzdaní a prevzatí stavby a odstránení poslednej chyby a nedorobku na stavbe. Revitalizácia Námestia centrum bola zrealizovaná pre občanov Sniny, ale i pre jeho návštevníkov. A aj touto cestou by sme chceli všetkých požiadať, aby nedochádzalo k devastácii nových zariadení, poškodzovaniu záhonov vysadených rastlín a drevín a k znečisťovaniu námestia, ale aby sme boli všetci nápomocní pri ochrane nášho spoločného majetku. ZuzanaKrupa

-

1.8.2011

PrimátorkamestaHumenné Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné vyhlasujevýberovékonaniena obsadenie pracovných pozícií na Mestskom úrade v Humennom: 1.INFORMATIK – SPRÁVCA POČÍTAČOVEJ SIETE 2.SAMOSTATNÝODBORNÝPRACOVNÍK/PRACOVNÍČKA preoblasťverejnéhoobstarávania Všetky potrebné informácie a požiadavky sú uvedené na internetovej stránke mesta Humenné www.humenne.sk, kontakt: 057 7863 211.

GYNEKOLOGICKÉMUODDELENIUHUMENSKEJNEMOCNICEANDREJALEŇA

Obd iv,úctaa poď ak ov an ieodpac ientky Niekoľkodnív uplynulomtýždnisomstrávilanagynekologickomoddeleníhumenskejnemocnice.V prostredí,ktoréjetakdiametrálneodlišnéodmôjhopracovnéhoprostredia.V úlohepacienta,aleajv úlohetichéhopozorovateľa.A nemôžemnevyjadriťsvojobdiv,úctua poďakovaniek prácineveľkéhotímulekárov,sestieri pomocnéhopersonálu. V čase čudných praktík, keď sa ru- troch malých detí, ktorej vzťah šia oddelenia zdravotníckych a so- k svojmu povolaniu ma presvedčil, ciálnych zariadení, keď spolo- že aj v mladej generácii vyrastajú čenské docenenie tejto humánnej obetaví, zodpovední a vždy činnosti je na pokraji záujmu spo- s úsmevom a milým slovom obdaločnosti, v ktorej nepotrestané ko- rení ľudia. V kolektíve, v ktorom marupčné škandály a mravné delikty jú prevahu mladí ľudia, bolo možné tzv. „vyššej kasty“ sa priam predkla- vycítiť aj záujem, odovzdávanie dajú ako norma správania. O to viac skúseností a povzbudenie služobne vynikne skromná, disciplinovaná starších lekárov k svojim mladším a smerom k človeku a jeho potre- kolegom, čo určite má vplyv na ich bám sústredená pozornosť. A nie- profesionálny rast. Zostáva mi len len v rovine povinného služobného vyjadriť presvedčenie, že podúkonu. Na adresu sestier, ktoré mienky pre výkon a uznanie zdra v kritickom počte sa striedajú v 12–ho - votníkov budú optimalizované dinových službách: medzi nimi je v prospech ich i tých, ktorí sú zvereMáriaMišková aj sestra Janka, mladučká matka ní do ich rúk.

FirmaJ A S K,s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

l zváračovC02 l horizontkárovCNC Práca na Morave. Doprava zabezpečená vlastnými vozidlami a ubytovanie hradené. Nástupmožnýihneď. Tel.0905319642,00420777137052, email:jask@vl.sk

M I N I  F A R M A  U D A V S K É

ponúka l Nosničky9–17–týždňo vé, vy so ko pro dukčné, ple me ná Hy sex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 3–6€/ks, podľa veku l Nosniceročné v znáške – 2€/ks l Kurčatábrojlerové –1,50€/kg l Morky8 a viac týždňové –od 10€/ks,plemeno BIG–6, širokoprsé brojlerové l Kačicebrojlerové 2 a viac týždňové na ďalší chov – cena podľa veku Ďalejponúkamekŕmnezmesiprehydinu. Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175.

DOVOZ ZDARMA! Každ ý zák azn ík dos tan e vit am ín ov ý prot istres ov ý prem ix pre hyd in u zad arm o!

eru Na mi

vašich pod¾a

b

potrie

H VÔD C Ý V O D A áruka RNE ODP

ÈISTIA – dovoz – servis – z montáž

a n e c a k z í n , a t i l a v k á k Vy so Ďalejponúkame:

0904 222 196 www.ekomvplasty.sk

n n n n

vodomernéšachty žumpy septiky arôznenádržena vodu,obilieapod.


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1. 8. 2011

ZO SIEDME HO MEDZI NÁ RODNÉ HO VÝ TVAR NÉ HO PLE NÉ RU INSI TA 2011 V HU MENNOM

Prekva pi vá zoznámka s An dy Warho lom

Tohtoročného medzinárodného výtvarného plenéru v Hu mennom Insita 2011 sa zúčastnili rezbári, ale aj piati umelci, ktorí sa venujú maľbe. Anna Jankovská z Bratislavy pracovala ako projektantka a maľovaniu sa venuje od detstva. „Ešte som nechodila do školy, keď namaľovala asi tridsať obrazov. mi rodičia kúpili vymaľovanky a vo - A odvtedy sa to nabaľuje a každý dové farby Pelikánky. Pamätám si rok mám päť – šesť výstav.“ Pani ako som maľovala a bola som oča- Jankovská sa na plenéri v Hurená krásou bledomodrej farby, kto- mennom cítila veľmi dobre. A čo ju rá bola ako obloha. Potom som najviac zaujalo? „V prvom rade ľuv škole vyhrávala rôzne súťaže, dové slávnosti, ktorých sme sa zúa veľmi rada som maľovala do pa- častnili. Vystúpenia súborov boli mätníčkov. A keď sme nedávno mali nádherné, a tak som namaľovala pomaturitné stretnutie, asi desiati obrázok aj s touto témou. A keby mi spolužiaci doniesli svoje pamätníčky bol niekto povedal, že ma z takej a ukazovali mi, čo som im ako diaľky dovezie do Warholovho múgymnazistka namaľovala. Bola som zea, tak by som bola povedala: Nie, užasnutá, čo som im vtedy dokáza- na konzervy nie som zvedavá! Ale la namaľovať. Keď som sa vydala keď som tam prišla, bola som a zamestnala, maľovala som už len prekvapená. Veď tam je aj plno sporadicky pre potešenie a pre zná- iných prác! Nikto o tom nehovorí, že mych. Ale keď som prišla do dô- sú tam aj iné diela, vždy sa hovorí chodku, tak som si povedala, že te- len o jeho slávnych konzervách. Boraz mám čas a začala som maľovať. lo to tam veľmi pekné. Jeho obrazy Získala som aj ocenenie Národného sú veľmi zaujímavé, on svojou osvetového centra v celoslovenskej maľbou zasahoval do rôznych obsúťaži a ponuku na samostatnú vý- lastí.“ Maliarka oceňovala prácu stavu, ale ja som mala doma len päť organizátorov, ktorí pre účastníkov obrázkov. Tak sme sa dohodli, že pripravili aj inšpiratívny sprievodný výstava bude o rok. Za ten čas som program v regióne, ale aj v Poľsku.

Anna Jankovská a Janka Michalková na vernisáži bulharského výtvarníka Ro sen Rashev Roshpaka vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom.

For mo va la ju ma mi na chvá la

Janka Michalková z Jasenova je „slniečkom“ v kruhu výtvarníkov. Prichádza vždy dobre naladená, usmiata, zjavne sa v tom to tvorivom prostredí cíti dobre a záľuba, ktorá sa stala jej živobytím a podpora jej blízkych, ju napĺňa šťastím. Maľbe sa venuje už devätnásť ro- né kozliatka vykukujúce spoza plota kov. Podmaľbou na skle tvorí obráz- snáď nikoho nenechajú bez úsmeMaľovať začala ako ky prevažne s náboženskou temati- vu. kou, ale často zobrazuje aj rôzne vý- osemnásťročná. Čo ju povzbudilo, javy z vidieckeho života. Jej rozkoš- že si vybrala túto cestu sebarealizácie? „Asi to, že v začiatkoch, keď S REZBÁROM MAREKOM MIKLUŠOM O JEHO PROJEKTOCH moje obrázky boli ešte hrozné, moja mama hovorila, že sú najkrajšie na svete. Myslím si, že tá pochvala bola mojím hnacím motorom. Keď som Rezbár István Kiss z Egeru v Maďarsku sa zúčastnil šiestich výtvarných plenérov Insita v Humennom. Na niečo novšie namaľovala, ona vždy tohtoročnej sa srdečne zvítali s Marekom Miklušom, ktorý sa pred piatimi rokmi tiež zúčastnil Insity. „Marek žasla nad tým, a vravela, že nič neuveriteľne zručne narába s motorovou pílou,“ upriamil moju pozornosť na neposedného rezbára. krajšie nevidela. Vlastne vďaka mo„Potom čo som ho tu videl tvarovať zhodli na kompozícii, ktorá vznikla, aj jeho práce. Navrhoval detské jej mame som nenechala maľovaso štilkou, kúpil som si motorovú pí- pričom je vidieť rukopis každého ihriská (dve sú vo Veľkom Šariši nie. Aj keď tie prvé obrázky som lu,“ s vďačnosťou spomína István rezbára,“ dodáva Marek Mikluš, kto- a v Prešove), minulý rok pracoval pre vždy potom umyla a zase som na Kiss na Mareka Mikluša z Klenova rý pred ôsmimi rokmi možno stál na Dášu Havlovú (švagrinú exprezi- sklo namaľovala ďalšie,“ s úsmevom pri Prešove, ktorý ho takto nielen križovatke a vybral si možno nie denta, jej mama pochádza z Fu - spomína Janka Michalková, ktorá si inšpiroval, ale aj jeho rezbársku prá- jednoduchú cestu, ale tú, ktorá ho lianky pri Prešove), ktorá si vytvorila na plenéri tiež vybrala betlehemskú cu uľahčil. Nuž, aj o tom sú tvorivé napĺňa. Prešiel Barandovom, robil fil- na českom území „malý kus Sloven- tému a zbierku Vihorlatského múzea plenéry. „Som veľmi rád, že vzniklo mové kulisy. Režisér anglického fil- ska“ s ovečkami. Marek Mikluš sa obohatila o ďalší obraz maľovaný na niečo, čo ešte na Slovensku nie je. mu Black forest mu dal v tvorbe venuje najradšej vlastnej tvorbe, ale skle. V týchto dňoch už prezentuje Mám svoj betlehem, prešiel som se- voľnú ruku. Pracoval na reštaurova- dokáže urobiť pre zákazníka čo- Slovensko svojou insitnou maľbou ver, juh aj západ, ale s takým niečím, ní palácov i na fasádach obyčajných koľvek z dreva aj podľa obrázkov. No v Luxembursku, kam ju pozval čo tu za pár dní v tom čase–nečase domov. „Odišiel som od tej práce. vyznáva, že tvoriť podľa vlastných rezbár Michal Kanaloš z Podčičvy. vzniklo, som sa nestretol. Klobúk do - Vrátil som sa a osem rokov robím predstáv ho napĺňa oveľa viac. „Je Na krajinskom festivale pod hradom lu! Mám z toho dobrý pocit’,“ vraví rezbársku prácu,“ vraví muž, o kto - toľko vecí, čo by som vytvoril. Keby Janden desať dní maľuje pred zrakrezbár Marek Mikluš, ktorý stvárnil rom hovoria, že pracuje virtuózne so som mal, Bože, dva životy!“ mi divákov svoje obrázky. pastiera i kľačiaceho anjela. Proste štilkou. „Nehodnotím to. Dostal som so štilkou mu to šlo rýchlo. „Čo ma sa do toho,“ prijíma skromne komplinajviac zaujalo, bolo to, ako sme sa ment. A že vraví pravdu, dosvedčujú

Vi r tuóz s pi l k ou š til k ou

Maliarky Svitlana Starodubtseva a Zoryana Hutsulyak, obe István Kiss a Marek Mikluš na prezentácii výsledkov siedmeho z Ľvova maľovali v zátiší dreveného kostolíka pre ich tvorbu tymedzinárodného plenéru Insita 2011 v humenskom skanzene. pické výjavy pretkávané ľudovými ornamentálnymi motívmi.


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

1.8.2011

ZOSIEDMEHOMEDZINÁRODNÉHOVÝTVARNÉHOPLENÉRUINSITA

FENOMENÁLNYPOSTAPOKALYPTICKÝSCI–FIROMÁNZ RUSKAPOKRAČUJE

dovejsvojráznosti.Jeakočistápramenitávoda–pi,koľkochceš– nemocný nebudeš. Toto umenie je ešte stále nedocenené. Akoby smesazaňtrochuhanbili,beriemehoakonedostatočnehodnotné, alebomálointeligentné.V zahraničísihovysokocenia.V súčasnosti jeniekoľkoveľkýchmúzeíinsitnéhoumenia–naSlovensku,v Srbsku,Chorvátsku,Rusku,USAa Francúzsku.Niektoríteoreticiumenia sadomnievajú,žeelitnésvetovéumeniebysamaloaspoňstorokov liečiťpomocouinsitnéhoumenia,abysaoslobodiloodsvojhonegativizmu a nabilo sa svetlom a životom. (Z textu k výstave Rosena Rasheva Roshpaku vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom.)

Po mimoriadne úspešnom kultovom sci–fi románe Metro 2033, ktorý zaznamenal obrovský úspech u čitateľov, prichádza voľné pokračovanie s názvom Metro 2034. Tí, čo zostali, sa usilujú prežiť stoj čo stoj. Rok 2034. Svet je v troskách. Ľudia vydal druhú knihu Sumerki (Súsa navzájom vyhubili. V mestách zni- mrak), ktorú sám označuje ako mystičených rádioaktívnym odpadom sa fikáciu prezlečenú za triler. Napísal nedá žiť. Za ich hranicami sa aj poviedky Noč (Noc), Raskazy rozprestierajú vyprahnuté púšte o životnych (Príbehy o zvieratách) a húštiny čudných zmenených lesov. a divadelnú hru Infinita Tristessa. Nikto netuší, aké tvory v nich žijú. Ci- Román Metro 2034 vyšiel v Rusku vilizácia zaniká. Kedysi dominantný roku 2009. Je voľným pokračova ľudský druh upadá do zabudnutia ním románu Metro 2033 (Ikar a spomienky na jeho slávu blednú. 2010), paralelným príbehom s noOd týchto udalostí ubehlo necelých vými postavami. MáriaLešková dvadsať rokov, človek však už nie je korunou tvorstva. Druhy, ktoré vznikli v zamorenom svete, sú oveľa lepšie prispôsobené žiareniu. Éra ľudstva sa chýli ku koncu. Ostalo len málo tých, čo sa nechcú zmieriť s realitou, zopár desiatok tisíc. Bývajú v moskovskom metre, najväčšom protiatómovom kryte, aký človek vybudoval. V poslednom útočisku ľudstva, kde sa všetko podriaďuje jedinému: vôli prežiť. Autor Metra 2034 Dmitry Glukhovsky(1979) je ruský spisovateľ, rozhlasový a televízny mode rátor, novinár a bývalý vojnový korešpondent v Izraeli a Abcházsku. Roku 2005 debutoval románom Metro 2033. V Rusku sa kniha stala kultovou a vznikla podľa nej populárna počítačová hra. V roku 2007 román získal cenu za najlepší debut na európskom sci–fi stretnutí EuroCon. V tom istom roku autor

Svetlo,radosťa nadšeniez čistéhoprameňa Voľnépokrač ov an ieMetr o2034 Insitnéumenie,hovoriamuajnaivné,vyvierarovnoz prameňovľu-

Miroslav Potoma pri inštalovaní svojich obrazov v skanzene.

Doškolyhoneprijali,nov USAjeuznávaný MiroslavPotomazoStročínapriSvidníkuv našomregióneniejeneznámy. Vystavovalniekoľkokrátajv Humennomi v MúzeumodernéhoumeniaAndy Warhola v Medzilaborciach. Maľovaniu sa venuje od detstva. Na výtvarnúškolusavšaknedostal,nonerezignoval.Stalsaelektrotechnikom. „Bol som z toho sklamaný, vyrovna- stal aj do katalógu. Minulý rok dostal val som sa s tým tak, že som dlho ne- pozvanie na Bienále insitného umemaľoval do krajiny žiadne postavy,“ – nia v Nowom Targu, kde získal 1. cespomína dnes už aj v USA známy nu. „Som veľmi rád, že som bol pomaliar, ktorého obrazy, prevažne so zvaný na tento medzinárodný plenér spomienkami na detstvo, na tradície do Humenného,“ vyjadruje ocenea zvyky z nášho regiónu, sa objavili aj nie organizátorom hodnotného pov krajinských časopisoch v USA. dujatia Miroslav Potoma, ktorý je Zaujímavými sú aj jeho obrazy, na členom výtvarných klubov vo Svidníktorých stvárňuje súčasný vidiecky ku, Stropkove a Detvianskej ume život, za čo získal aj ocenenia v ce- leckej kolónie. V týchto dňoch vystaloštátnej súťaži neprofesionálnych vuje v Hrnčiarovom dome v Košivýtvarníkov. Snáď najvýznamnejším ciach. Na plenéri v Humennom tiež ocenením jeho tvorby bola v roku maľoval obraz s vianočnou témati2009 účasť na svetovom festivale kou. Ako dieťa betlehemské tradície insitného umenia vo francúzskom zažil. Nuž a na obraze, ktorý tu zaVernevil Sur Avre, kde ako jediný Slo - nechal, je výjav ako anjel nesie vák reprezentoval Slovensko a tvoril betlehem, za ním idú Fedor, Stach medzi 140–timi umelcami. Jeho ob - a Kubo, a pes len tak vybehol za niraz z festivalového námestia sa do - mi… AnnaŠimkuličová

V CIRKEVNOMCENTRESAMLADÝMVENUJÚAJV ČASEPRÁZDNIN

Det isapoč aslet anen ud ia

Počas prázdnin sme navštívili priestory Cirkevného centra voľného času v Snine. Vo vestibule stála skupinka žiakov pripravená na odchod. Zamierili sme na poschodie, kde má kanceláriuriaditeľkaCirkevnéhoCVČMgr.IvetaHaburajová. Práve u nás prebieha prímestský povedala nám riaditeľka. Pre deti denný tábor s dennou do- organizujú rôzne výlety do okolia chádzkou detí po celý týždeň. mesta, pohybové, športové a tvoSpolu máme prihlásených 20 detí, rivé aktivity. Boli navštíviť plaváreň, koníky a na vychádzke v prí MilanZELINKA rode. Počas týchto dní je vedúcou projektu Mgr. Lucia Chochrunová. Nazvali ho „Tvorivosťou a pohy bom zažeňme nudu.“ Tento proTam v Papíne je opustený dom, jekt realizujú v spolupráci so Slona jeho dvor len zriedka niekto vkročí. venskou sporiteľňou. Zapojili sa Tam modrý iris kvitol pred oknom doň deti a mládež od 7 do 18 roa priťahoval dávne detské oči. kov. Mládež má pripravený proNa podstení sa kocúr vyhrieval gram aj vo večerných hodinách. a po dvore tam biely kohút chodil, Môžu si zahrať stolný tenis, bizobákom žltým kloval do dreva liard, stolný futbal či posedieť a volal kurky na pšeničné hody. v čajovni. Mladí dobrovoľníci farnosti Povýšenia svätého Kríža V snoch dodnes v dome starkí bývajú, využívajú voľný čas prázdnin aj dedkovi s babkou nádherne sa žije, na brigádnické aktivity. Venujú sa za všetko zlato sveta nedá ju, prácam pri úprave volejbalového veď kvôli nej si ani nevypije. a detského ihriska. V tejto činnosti

Tamv Pap ín e

Na ťarchu nebyť je ich denným snom, na tvárach úsmev nielen z povinnosti, robotu oni berú s humorom, že vraj si aspoň rozhýbajú kosti.

Spoločná fotografia účastníkov Insity 2011 v Humennom, na ktorých sa prišiel pozrieť aj ich priateľ Tibor Gurín zo Spišskej Novej Vsi.

Raz babka pod strom plachtu rozprestrie a dedko do nej trasie mirabelky. A potom … dlho stoja na ceste… Zaplakal by som – ale už som veľký!…

mladých vedie a usmerňuje Ján Čop. Aktívni sú aj speváci a hudobníci Spojeného mládežníckeho zboru farnosti Povýšenia sv. Kríža. Tí sa pripravujú na odpustovú slávnosť 7. augusta a taktiež na účinkovanie na slávnosti posviacky kostola Božieho Milosrdenstva v Snine na Sídlisku I. (jj)


10 - PODVIHORLAT OM -

INZERCIA

-

1. 8. 2011

Smútoène Odišla tíško z nášho života, ale krásne spomienky a večná láska v nás stále zostávajú a v našich srdciach budú navždy žiť. Touto cestou ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým zná mym, kto rí 26. jú la sa prišli naposledy rozlúčiť s na šou drahou manželkou, mamkou, dcérou a sestrou

Su chý ja rok 2811, Hu menné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

AKCIA NA PLASTOVÉ OKNÁ

zľavy do výšky 20 %

5–6 komorový profil POZOR, NOVINKA 8 komorový profil THERMICCO

ĎALEJ PONÚKAME: Dvere Inter–Amber A00 – 40,02 € s DPH Vchodové dvere Orion do domu – 333,00 € s DPH Vy sta ve ných viac ako 100 dve rí Množstevné zľavy z cenníkových cien až do výšky 15 %

Mgr.MartouKOSTREJOVOU, rod. Okáľovou. Vďaka všetkým za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetino vé dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ. Smútiacarodina

Spomienka Môj život je ako dážď, a Ty si v tom živote dáždnik. Možno príde vietor a dáždnik mi odfúkne. Potom by som zmokol naveky. Deň 7. august 2010 bol pre nás veľmi smutný. Navždy nás opustila manželka, mama, dcéra, nevesta, krstná a známa

Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a. s. Mierová 34, 066 54 Humenné vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcie pre stredisko H U M E N N É

VEDÚCI PEKÁRENSKEJ VÝROBY A TECHNOLÓG V AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI A NA STREDISKÁCH Požiadavky: – VŠ chemicko–technologická – odbor potravinárstvo, Univerzita veterinárneho lekárstva – odbor hygiena potravín, VŠ poľnohospodárska, resp. TUKE – prax min. 3 roky alebo SOŠ potravinárska s praxou min. 8 rokov – riadiace a organizačné schopnosti – samostatnosť, flexibilita – práca s PC– WORD, EXCEL – vodičský preukaz sk.B Žiadostisoživotopisomzasielajtenaadresuakciovejspoločnosti.

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO Profil GENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže

montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky

Akcia: MáriaV A S I Ľ O V Á, rod. Bartková. 4. augusta 2011 o 18.00 hod. sa v gréckokatolíckom chráme na Sídl. pod Sokolejom v Humennom bude konať za zosnulú ročná služba. Smútiacarodina

POŽIČIAME VÁM Kontakt: 0910 911 116 0908 143 139 Profesionálnyfotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

0577752182 0904951532 e-mail:fotograf.tymes@gmail.com

Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITE VÝHODNÉ ZĽAVY P r e d a j  a j  n a  s p l á t k y  c e z  Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNÁ 11, prízemie, tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446 Česká agentúra prijme zváračov so základnými skúškami čalúnikov lakýrnikov elektrikárov do automobilového priemyslu. Doprava a ubytovanie zdarma. Prax výhodou. Plat od 90 Kč na hodinu. Bližšie informácie na tel. 0905 300 040.

‰ ‰ ‰ ‰

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉ PREDMETY _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTí

OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. Napožiadanieajvnedeľu.

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Tel. 0948 527 157 Chceš dosiahnuť kariérny úspech a hľadáš prácu? Podmienkou je min. SŠ vzdelanie a bezúhonnosť. Bližšie informácie na tel.

+421 917 389 441


11 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

1.8.2011

In ze rá t y p rij íma me aj t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Blahoželáme 27. júla sa dožil krásneho životného jubilea – 70 rokov náš otec a dedko

PavolB E Z E G z Turcoviec. A hoc sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k prešlým rokom vráti, radšej sa smelo napred zahľaď na to, čo ešte život dá Ti. Všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania Ti prajú manželka Helena, dcéra Eva s deťmi, synovia Pe ter a Pavol s rodinami a z nebíčka syn Matej a zať Jozef. Za všetkých Ťa vrúcne objíma najmladší vnúčik Lukaško. V nedeľu 31. júla sa dožila úctyhodných 83 rokov moja drahá manželka, mamička, sestra, babička a prababička

l Dám do prenájmu 2–izb. byt v Humennom na Sídl. IIA, komplet zrekonštruovaný, zariadený. Tel. 0910 265 338. l Dám do prenájmu zrekonštruovaný zariadený 4–izb.bytnaSídl.podSokolejom v HE, príp. predám. Tel. 0917718227. l Prenajmem zrekonštruované kancelárie 38 m2 za výhodných podmienok + garáž na Chemlonskej ul. 112. Tel. 0918 623 064. l Dám do prenájmu výrobné, skladové, príp. obchodné priestory 580 m2 v Humennom.Tel.0917610415. l Dám do prenájmu (predám) garáž pri SAD–ke v HE. Tel. 775 2941. l Dám do prenájmu priestory v Humennom na podnikateľskéúčelyo rozlohe210m2, 50 m2 a skladové priestory 350m2. Tel.0905315939. l Dám do prenájmu chatu v RO Domaša – Eva. Tel. 0908 132 861. l Prenajmem chatu na Domaši a Šírave (5–7 Eur/osoba/noc). Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Dovolenky v RO Domaša – Eva v exkluzívnej chate. Tel. 0903639818. l Dám do prenájmu garáž v Hu mennom. Tel. 0908 132 861.

l Predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V ponuke aj dlážkovica a dokončovacielišty.Doveziem.Tel. 0907124455,0911168982. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám palivové drevo. Tel. 0918 843 558. l Predám bločky zo stavby rod. domu za 1% zo sumy. Tel.0949120576. l Predám malú pílu na masív domácej výroby – presná, s prípravou na formatovací vozík. Cena 690 Eur, dohoda istá. Tel. 0944 459 411. l Predám 1000 litrový plastový kontajner vhodný na vodu, naftu i ako septik. Tel. 0905 422 388. l Predám Š Fabia 1,4 MPI, r. v. 2000, naj. 98 000 km. Cena 2800 Eur. Tel. 0905 862 387. l Predám Škodu Super B 1,9 TDI, 131 koní, r. v. 2003, strieborná metalíza, 17“ elektróny + zimné pneumatiky, dobrý stav. Cena 7400 Eur. Tel. 0908 077 531. l Predám Š Favorit 135, strešný nosič, rádio, alarm, zimné pneumatiky na diskoch. Tel. 0944 458 222. l Predám štvorkolku Yamaha 350cm3,4x4,r.v.2005,cena 2750Eur.Tel.0907359613. l Predám Feliciu 1,3 GLX, r. v. 1999, naj. 90 000 km, defendlock, ŤZ, rádio, metalíza, zimné pneumatiky na diskoch, cena 1300 Eur, dohoda možná. l Predám 3–izb. byt v Hu- Tel. 0907 930 205. mennom.Tel.0577784143. l Predám Citroën C5 HDI, 2,2, l Predám 3–izb. byt na Košickej červená metalíza, r. v. 2002, 17“ 14 v Humennom. Cena 33 000 elektróny, vo výbave, dobrý stav. Cena 2990 Eur. Tel. 0907 585 423. Eur. Tel. 0905 140 427. l Predám rod. dom za Kauflan- l Predám VW Golf 1,4, r. v. dom v Humennom. Tel. 0911 1998, strieborná metalíza, 160 tisíc km, 2x airbag, servo, cen951 145. trálne + DO, elektróny + zimné l Predám rod. dom na ul. Oslo - pneumatiky na diskoch, ŤZ, fóboditeľov v Humennom. Tel. lie, rádio. Tel. 0915 865 581. 057 775 3589. l Predám rod. dom s 18–ár. záhradou v Snine. Tel. 0904 608 598. l Predám rod. dom v Kocha l Predám jalovicu. Tel. 0915 novciach. Tel. 0905 181 647. l Predám rod. dom v Hu- 367 068. mennom.Tel.0905913630. l Predám králiky VSS – tetované, l Predám starší dom v Jaseno - očkované. Adresa: Jasenov 201. ve. Tel. 0911 951 145. l Predám budovu – mlyn na ul. Osloboditeľov v Humennom. Tel. 057 775 3589. l Predám posch. rod. dom v Ohra- l Hľadám učiteľa AJ za výmenu dzanoch. Tel. 0905 444 912. výučby španielčiny. Tel. 0907 l Predám chatku na Zem. šíra- 027 006. ve – Paľkov, cena 4000 Eur. Tel. l Rýchle a výhodné pôžičky. Tel. 0905 342 630. 0905 939 467, 0908 700 393, l Predám garáž na Sídl. pod So - 0904 804 406. kolejom v HE. Cena 6000 Eur. l Preprava 9–miestnym kliTel. 0905 140 427. matizovaným mikrobusom l Predám 2–ár. záhradku v ZO v EÚa poUkrajine.Tel.0908 Panoráma v Humennom za 300 641364. Eur. Te. 0907 368 441. l Hĺbkové vysávanie a tepovanie l Predávam palivové drevo. čal. nábytku a kobercov. Tel. Tel.0917840571. 057 7767 9987, 0905 656 609. l Predám unimobunku. Tel. l Kvalitnénáterystriech.Záruka, dohoda. Tel. 0905 513 618. 0948 039 025.

Predaj

EvaP E T R O V Á z Humenného. Všetko najlepšie želajú manžel Anton, dcéra Olinka s rodinou, syn Miroslav s rodinou, brat Šte fan, pravnuci Miško, Samko a najmenšia pravnučka Vaneska Ťa objímajú a bozkávajú. 2. augusta oslávi pekných 60 rokov naša drahá dcéra, manželka, mamička, sestra a babička OľgaM E D Á R O V Á z Humenného. Čo Ti máme zaželať do ďalšieho života? Snáď iba toľko, aby si sa z neho ešte dlho tešila. Nech Ti dá Boh pevné zdravie, sily a pote chu v každej chvíli. Nech sa Ti splní každé prianie, a my Ti dnes vyprosujeme Božie požehnanie. Všetko najlepšie zo srdca želajú rodičia, manžel Bernard, brat Miroslav s rodinou, syn Rado slav, dcéry Bibiana s manželom Vladimírom a Olinka. Vnuci Miško a Samko babičku objíma jú a bozkávajú. Ku gratulácii sa pripája aj rodina Kičikova.

Prenájom l Dám do prenájmu garsónku v centre Humenného. Volať po 12.00 hod. na tel. 0905 113 126.

Drobnochov

Rôzne

Ponuka práce l Prijmem kvetinárku – aranžérku.Tel.0907100256. l Prijmeme pracovníkov na pokladanie priemyselných podláh. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l SBSkurzyodbornejspôsobilosti.Tel.0915111116. l Prijmeme haristu, gatristu a pracovníkov do drevovýroby v Strážskom. Tel. 0905 256 038. l Erotický salón v Starej Turej prijímanapozíciuhosteskya spoločníčky sympatické dievčatá a ženy.Zabezpečímestálu,solventnúklientelu,nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každýdeň.Ubytovaniezdarma, pracovná doba i brigádnicky. Staň sa konečne finančne nezávislou.Tel.0905244226. FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

AUTOŠKOLA T H O M A S

ĽubomírTomáš OTVÁRA

4.8.2011 o 14.30hod. VODIČSKÉKURZY

skupinyB,B1

vObchodnejakadémii vHumennom (učebňazareštauráciouYES)

Tel.0905721562

RENOVÁCIAVANÍ

priamou zákazníka Tel.0915869735,0911869735


12 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

1. 8. 2011

ŠPORTO VÝ KLUB STOLNÉ HO TE NI SU HU MENNÉ

Vráti sa lesk a sláva bielej

l Niektorí čitatelia i športoví fanúšikovia si určite pamätajú, že prvá liga sa v Humennom už v minulosti hrala. – Naposledy to bolo v súťažnom roč ní ku 1996/1997, vte dy pod názvom II. SNL. Práve v tejto se zóne sme mali pomerne vyrov naný a stabilizovaný káder, no pra covné od cho dy viace rých hrá čov spô so bi li vý raznú stra tu bo dov v prvej po lo vi ci sú ťa že, kto rú sa už ne po da ri lo do behnúť ani skve le odohra ným zá ve rom a druž stvo zo sú ťa že vy pad lo. Odvte dy sa však hu menskí stol ní te nisti po hy bu jú v okru hu širšej špičky bojujúcej o návrat na stratenú pozíciu. Inak to nebolo ani v uplynulej sezóne. Po jej polovici však bolo zrejmé, že na najvyššiu métu opäť nedosiahneme, vždy sa našiel niekto, kto nás o ten pomyselný stupienok predsti hol. Asi najbližšie sme k cieľu mali v súťažnom ročníku 2004/2005, keď sme až do posledné ho li go vé ho ko la na diaľku bo jo va li s celkom Ša rišských Mi cha lian, na ko niec sme nepostúpili o jediný bod. Sila družstva sa ale ukázala vo vzá jomných zá pa soch s týmto súperom, keď ako jediný celok v lige sme ich dokázali poraziť (doma pomerom 12:6 a na stoloch súpera dokonca 13:5). Nevyrovnanosť ostatných herných výsledkov nášho družstva nakoniec spôsobila, že sme sa z postupu netešili. No sila hráčskeho kádra a kolektívu nás uistila, že časom by sme to v prvej lige opäť mohli skúsiť. l Ale ani v mi nulej sezóne ste neskončili na postupovom mieste. Ako sa teda družstvo ocitlo v I. lige? – Kvalitné stolnotenisové súboje roz hod ne zvý šia atraktívnosť tohto športu a záujem oň v očiach odbornej aj laickej verejnosti. Po odchode viacerých hráčov z prvoligového mužstva ŠKST Michalov ce sme boli funkcionármi tohto klubu oslovení ohľadom prípadného záujmu týkajúceho sa prvoligovej príslušnosti v našom meste. Po zvážení a porade v klube sme na pokon súhlasili. V máji bolo nutné zabezpečiť zmluvný prevod sú ťažnej triedy a následne sme po žiadali Slovenský stolnotenisový zväz o jeho schválenie. Po kladnom stanovisku riadiaceho orgá nu nás čakalo splnenie organizačných a administratívnych povinností súvisiacich so štartom vo vyššej sú ťa ži. Náš de fi ni tívny záujem o prvoligovú príslušnosť sme potvrdili 18. júla zaslaním prihlášky do súťaže.

l Pre skalných humenských stolnotenisových priaznivcov nie je tajné, že vek viacerých vašich hráčov už nie je najnižší. – Je pravda, že vekový priemer aktuálneho prvoligového družstva je tesne nad číslom tridsať, avšak v stolnom tenise je herná záťaž individuálna, rovnako ako v ostatných športoch. Aj v špičkovom svetovom stolnom tenise (snáď až na výnimku žien) dosahujú najvýraznejšie výsledky najmä skúsenejší hráči, vekom okolo tridsiatky. Inak tomu nie je ani v Slovenskej reprezentácii, kde by ste dvadsaťročného hráča hľadali ťažko. Výrazný podiel rozhodujúci o úspechu, resp. neúspechu hráča, tvorí jeho psychická odolnosť. Po prechode z juniorskej do mužskej kategórie spravidla už nedochádza k výraznému zvýšeniu hernej kvality, no hráč časom na berá množstvo skúseností. Niektorí švédski hráči dokázali držať krok s najlepšími mladými Číňanmi aj pred štyridsiatkou. Napriek tomu si uvedomujeme, že náš káder by sa patrilo patrične posilniť o staršieho skúseného hráča, prípadne omladiť perspektívnym. l Tak že pri voľbe posily ste stavili na hernú skúsenosť alebo mladícku dravosť? – Prijali sme jednoznačné stanovisko – káder výraznejšie omladiť a staviť na mladých perspektívnych hráčov. Preto by sme v sezóne 2011/2012 na hosťovanie mali privítať sympatického a mimoriadne perspektívneho hráča ŠKST Michalovce, osemnásťročného Michala Brnčala, aktuálne bronzového medailistu z ju niorských majstrovstiev Slovenska v Bratislave. Sezónu predtým bol strieborný v juniorskom Slovenskom pohári mládeže (dlhodo bá individuálna súťaž najlepších jednotlivcov v republike). O jeho športových kvalitách svedčí aj to, že v rámci ankety o najúspešnejšieho športovca Michalo viec za rok 2010 obsadil 8. miesto. S jeho materským klubom, ako aj hráčom samotným sme sa už do hodli, čakáme už len na odobrenie hosťovania funkcionármi SSTZ. l Kto te da bude tvoriť hráčsky základ prvoligového družstva ŠKST Humenné? – Kostru družstva budú tvoriť štyria hráči – Igor Serbák (1967), Dušan Stoják (1981), Daniel Fink (1978) a 18–ročný Michal Brnčal. Najstarším, a zároveň najskúse nejším, kto rý hernú kva li tu potvrdzuje dlhoročnou vyrovna nosťou výsledkov, je Igor Serbák. Veríme, že svojím obranárskym spôsobom hry s prekvapivými vý -

Pred nadchádza jú cim sú ťažným ročníkom viacerí priaznivci stolného tenisu v regióne Horného Zemplína určite zazna me na li a po zi tívne pri ja li skutočnosť, že po takmer pätnástich ro koch sa v Hu mennom opäť môžeme tešiť na prvoligové pingpongové súboje. Postarali sa o to stolní te-

Dušan Stoják padmi spôsobí vrásky na čele mnohým mla dým ho rú cim hla vám v tejto sú ťa ži. Asi najtechnickejším na šim hrá čom je Du šan Sto ják, mo mentálne najlepší hráč ŠKST. V re zerve bu dú pripra ve ní zasko čiť z hu menské ho „béč ka“ aj Pe ter No vák a Ľu boš Lu káč. V prospech nášho kádra svedčí aj to, že všetci hrá či už s tou to sú ťa žou skú se nosti ma jú, aj keď je prav da, že niekto rí sa s ňou zozna movali len ako juniori. l Akých sú perov môžu humenskí pingpongoví fanúšikovia očakávať? – Prvá liga je po Extralige druhou najvyššou slovenskou stolnotenisovou súťažou, rozdelenou na dve sku pi ny, pri čom v tej vý chodnej, okrem Humenného, právo štartu v nachádzajúcom ročníku získalo ďalších jedenásť klubov: MSK Ceresit Čadca B, STK Lučenec–Kalinovo, ŠKST Topspin Margecany, STK Stará Ľubovňa, ŠKST Sokol Vojčice, Energodata Žilina, Geológ Rožňava B, Rimavská Sobota, MŠK VSTK Vranov nad Topľou, ŠKST Ružomberok B a STK Stadex Košice ako víťaz II. ligy východ. Pre divákov bu dú urči te atraktívne sú bo je s celkami zo stredného Slovenska, keďže ich aktuálnu hráčsku silu a herné prejavy humenskí fa núškovia vôbec nepoznajú. l Pre tých, kto rí v do má com prostre dí hu menských pingpongistov ešte ne vi de li , k d e a k e d y v á s mô ž u prísť povzbu diť? – Hracím miestom už viac ako desať rokov pre všetky družstvá ŠKST Hu menné je te locvičňa Základnej školy na Kudlovskej ulici. Tamojšie vedenie nám dlhodo bo vytvá ra priazni vé podmienky pre kvalitný tréningový proces a so spoluprácou s vede ním ZŠ sme spo kojní. Hra cia miestnosť teda zostáva. Zmena nastáva v hracích dňoch i v čase stretnutí – hrať sa bude herným systémom dvojičiek, teda dvojzápasovo v jeden deň, a to v sobotu o 10.00 a 16.00 hod. Konkrétne vyžrebovanie sa uskutoční 6. augusta v Bratislave, zúčastní sa ho aj zástupca nášho oddielu.

Igor Serbák l Ako ste na túto sú ťaž pripra ve ní po technickej a organizačnej stránke? Aj tu asi nastali určité zmeny. – Po zvlád nu tí admi nistra tívnych čin nos tí sú vi sia cich s prevodom súťažného miesta sme boli konfrontovaní s ďalšími okruhmi nových problémov, ja by som ich však nazval výzvami. Klub síce má svojich kvalifikovaných tré ne rov a rozhodcov nižších li cencií (ne posta ču jú ce pre súťaže riadené SSTZ), no ani v našom okrese nie je licencovaný rozhodca a tréner B kategórie. Na po kon sme vy rie ši li aj tú to otázku, v budúcnosti budú musieť títo ľudia potrebné školenia absolvovať. A keďže v súčasnej do be sa už riadi me no vou právnou úpravou, bude to časovo aj finančne náročné. Prvá liga kladie náročnejšie požiadavky na kvalitu hracej miestnosti, aj z dôvo du dodrža nia pra vi diel sú ťažného poriadku je preto nutné doplniť technické vybavenie hracej miestnosti, čo si tiež vyžiada ďalšie investície. O vybavenosti hráčov ani nehovorím. l Ne dá mi nespomenúť aj menej príjemnú tému, akou sú financie. Ako to vyzerá s fi nančným zabezpečením chodu klubu pre I. ligu? – Ako všetci športoví funkcionári, aj my by sme radi privítali viac fi nančných prostriedkov. Zvlášť v športe je ich žalostne málo, a aj tu, žiaľ, platí staré známe „pomôž si sám…“. V súčasnosti klub nemá generálneho sponzora, na ktorého by sme sa mohli spoľahnúť pri plánovaní aktivít jeho ďalšieho rozvo ja. Keďže sme predpokladali, že finančná situácia sa pravdepodobne sama od seba nezlepší, čo–to sme ušetrili v predchádzajúcich sezónach. Pre nastávajúcu sezónu sme doposiaľ uhradili ne -


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

PO PÄTNÁSTICH ROKOCH OPÄŤ V PRVEJ LIGE

loptičky opäť na výslnie?

nisti ŠKST Humenné, ktorí si v sezóne 2011/2012 zabezpečili právo štartu v súťaži I. ligy východ. O aktuálnych otázkach v tomto historicky najúspešnejšom stolno te ni som klu be re gió nu Hu menné, Sni na, Medzilaborce sme sa rozprávali s Danielom FINKOM, členom prvoligového družstva ŠKST.

Michal Brnčal

Daniel Fink vyhnutné poplatky a finančnú stabilitu sme potvrdili aj zaplatením jednorazovej finančnej kaucie. ŠKST Humenné však rád privíta sponzora, ktorý by to s podporou stolného tenisu v našom meste

myslel vážne a dokázal by výraznejšieparticipovaťnazabezpečovanífinančnýchvýdavkovklubu. l Ako prebieha herná a kondičná príprava na novú stolnotenisovú sezónu? –V minulostismečastodoplácalinaneskorozačatýtréningový proces. Kým iné družstvá na začiatku sez ón y už boli nap ln o priprav en é, my sme sa len pozvoľna rozbieh ali. Napríklad v Snine,čiUdavskomjemožnosť trénovaťajv časeletnýchprázdnin. My plánujeme naplno začať s tvrdou prípravou už začiatkom

augusta(prvéligovébojeočakávamekoncomseptembra).Hráč i ŠKST sa už dvadsaťpäťrok ov, vždykoncomjún astret áv ajúna priat eľskom pos ed en í a hodnoten íuplyn uléh oročník a,vrát an e futbalov éh o záp as u. Koncom aug ust a by sme chceli absolvovaťviacdňov éhernéa kondičné sústred en ie v niektor ých z centierstolnéh oten is u. l Stolný te nis v Hu mennom za zna me nal v uply nu lých ro koch vý raz ný ústup zo svo jich po zí cií a v sú časnosti stag nu je. Plá nu je te ne ja ké ak ti vi ty, či no vin ky tý ka jú ce sa zvý še nia po ve do mia a záujmu o stolný te nis v meste? –  Uved om ujem e si, že humenský stolný tenis sa už dávno nenachádzatam,kdebolv minulosti. Stagnácia výkonov v klube začalastratouvlastnejstolnotenisovejhalynaSídliskuIIIpredtakmer pätnástimi rokmi. Zárukou kvalitného tréningového procesu, najmä mládeže, je aj špecializovaná hracia miestnosť, a práve predniekoľkýmirokmismenapokon úplne strat ili mlád ežnícku členskúzákladňu.Jetoobrovská škoda, nakoľko klub v minulosti dokázalvychovaťreprezentantku ČSSR,odchovancizískalinespočít at eľné množstvo majstrov-

-

1. 8. 2011

ských titulov. Z hľadiska väčšej prop ag ác ie stolnéh o ten is u pripravujeme zaujímavý projekt v podobe knižnej publikácie – zmapovanie kompletnej histórie nášhoklubu(vzásadejetotožná od jeh o založ en ia s histór iou tohtošportunaúzemímestaHumenné)odrokujehovzniku1970 až po súčasnosť. Verejnosti sme ju trochu dlžní, keďže prednedávnom oslávil náš stolný tenis v Humennom 40. výročie svojej existencie. Príprava je v plnom prúde,budetopomernerozsiahle dielo s boh at ou faktograf iou a množstvom fotografií, s kompletnou histór iou majstrovstiev okresuodroku1970,čištatistikou víťazovdruhéhonajstaršiehoturnaja na východnom Slovensku (Cena Chemkostavu). A keďže tohtoturnajasazúčastňovaliajtí najlepší hráči, nielen zo Slovenska, mená ako F. Kuric, V. Raslavský, M. L. Mádel, M. Macháček, J. Kováč, M. Bardoň, resp. naš i hráč i ako Ľ. Gajdoš, či L. Krokker skalným priaznivcom určite netreba zvlášť predstavovať.Pokiaľklubnájdedostatokfinancií na finálnu realizáciu tejto publikácie, ešte tohto roku predpokladámejejvydanie. Za rozhovor ďakuje Michaela Kobanová.

MLADÍ FUTBALISTI MFK SNINA NA SÚSTREDENÍ V ČESKÝCH SLAVONICIACH

Kondičná prípra va a utu že nie ko lektí vu

V dňoch 15. – 22. júla absolvovalo šestnásť futbalistov MFK Snina kategórie U–15 (roč. 1997) letnú prípravu v českých Slavoniciach v sprievode trénerov M. Hunčára a J. Pela. Ďalšia časť prípravy mládežníkov bude prebiehať v domácom prostredí. Sústredenia sa zúčastnili: I.Janko, herná previerka, keď sme 16. júla M.Gnip, Š.Dzurko, S.Ľoch, J.Kepič, odohrali prípravný zápas s doI.Cur, M.Šebák, M.Haburaj, D. rastencamizoSlavoníc–1:1(pk3:2 Semjon,I.Lukáč,S.Budi,P.Koc,E. v prospechMFK),potom21.júlas výKira,D.Hreha,J.Madeja A.Halagan. beromdorastencovJindřichoveckého TrénerMiroslavHunčár:„Sosústrede- okresu, ktorému sme podľahli 2:0. nímmôžemvysloviťmaximálnuspo- Voľne chvíle chlapci trávili návštevou kojnosť.Súnatodvadôvody–chlap- starobylýchpamiatokv mesteSlavoniSninskí futbalisti U–15 s výberom okresu Jindřichův Hradec na citrénovalidvojfázovo,kdev predpo- ce, J. Hradec a výletom do blízkeho sústredení v Slavoniciach. ludňajších hodinách využili okolie Rakúska(2km).V záveresachcem športovéhoareálunazvýšeniekondí- totocestoupoďakovaťvšetkýmzainŠESŤDESIAT ROKOV ZALOŽENIA FUTBALOVÉHO KLUBU V PAPÍNE ciea popoludnínakvalitnýchihriskách teresovaným,ktorínáspodporili–za savenovalihernejstránke.Časnám finančnýpríspevokpatrívedeniuMFK zvýšil aj na regeneráciu v bazénoch pri ZŠ Budovateľskej, prezidentovi v neďalekýchDačiciacha cestouspäť MFK Snina Vladimírovi Drobňakovi, Futbal je jednoduchá hra, ktorú robia zložitou len tí, ktorí jej málo ro- smesazastavilinatermálnomkúpa- CVČ v Snine, Petrovi Harmaňošovi, zumejú. (Bill Shankly, Liverpoll 1968). To ale neplatí o tých futbalových lisku v maďarskom Sárospataku. Jánovi Čabalovi a M. Buraľovi, za priaznivcoch, ktorý 16. júla usporiadali turnaj dorastencov v Papíne, Všetcichlapcimakalipoctivoa záťaž, bezpečnújazdusmevďačníjednému pri príležitosti LX. výročia založenia futbalového klubu TJ Družstevník. ajkeďniektorís vypätímvšetkýchsíl, z rodičovfutbalistu,JozefoviMadejovi V úvodeturnajasiprítomníminútouti- romturnajai sponzorom:JánoviPušká- zvládli.Kondičnástránkamužstvaby zoZubného,a najväčšiepoďakovanie chauctilipamiatkudlhoročnéhofutbalo- rovi, Eduardovi Pankovčinovi, Jánovi takmalabyťv poriadku.Druhou,tiež patrí J. Galandovi a jeho firme Gavéhofunkcionáraa tréneraJánaPetro- Pľutovi,DušanoviPaškovia OcÚv Pa- veľmidôležitouúlohousústredeniabo- landatour, ktorý poskytol bezplatne vaja.Dorastencištyrochklubovhraliko- píne.Ing. Mária Horodníková loutuženiekolektívu.Súčasťoubolaaj mikrobusnaprepravu.“Miro Hunčár rektne a v plnom nasadení: Kochanovce–Papín3:2,Belán/Cir.–Ľubiša 1:0,Papín–Ľubiša3:0,Kochanovce– Belán/Cir.2:0.Poradie:1.FKKochanovce,2.TJSlovanBelánadCirochou, 3.TJDružstevníkPapín,4.TJĽubiša. Naj – strelec: Michal Macko (Papín), hráč:DávidGnip(Belán/Cir.),brankár: Jozef Šimkanin (Ľubiša). Rozhodoval Marek Hudák. Diplomy a ceny najlepším družstvám a jednotlivcom odovzdalstarostaPapínaMiroslavLukáča predsedaTJDružstevníkJaroslav Jevič. Poďakovanie za úspešné Účastníci futbalového turnaja v Papíne – šesťdesiat rokov TJ Družstevník. zrealizovanie turnaja patrí organizáto-

S do raste neckým turna jom


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

1. 8. 2011

MAJSTROVSTVO REGIÓNU VÝCHOD – 1. KOLO

1. HFC Hu menné – N. Hru šov 2:0 (1:0) MFK Sni na – Gi raltovce 2:0 (0:0) Góly: 7. M. Paraska (11m), 48. T. Sima Žlté karty: T. Sima, P. Keresteš, L. Ondica – L. Mezej Rozhodoval: P. Kolesár Diváci: 350 1. HFC: R. Bálint – M. Paraska, Pa. FK Družstevník: M. Klamár – Pe. Bezeg, P. Keresteš, D. Dysko, L. Ondi- Gromina, R. Lukáč, D. Demčák, J. ca, Pe. Jurov, Pe. Šuľak, C. Vasiľ, T. Si- Vajda, M. Palko, L. Mezej, M. Sakama, Pa. Šuľak (R. Kirvej, J. Karnaj, R. la, M. Ivan, M. Mikloš, I. Komjaty Koromház). Tréner Ruslan Ljubarskij. (M. Chamza, T. Kukuruc).

Pohár Nexis Fifers a ObFZ Humenné – 1. kolo

l Turcovce – Ohradzany 2:2 (1:0), pk 2:4, G: Beľančin, J. Grec – V. Melník, D. Bazár, R: D. Holp; l Lukačovce – Ľubiša 1:0 (1:0), G: I. Andraško, R: Madeja l Rokytov – FK Humenné 3:3 (2:2), pk 1:3, G: Černega 2, Humeník – Olexa, Majzer, Mydla R: Fecura; l Kolonica – Dlhé n/Cir. 1:2 (1:2), G: Haburaj – R. Krivjanský, Ľ. Mesároš (11m), R: Hrib; l Hrabovec n/L. – Modra n/Cir. 0:6 (0:4), G: Kovalík 4, M. Hančar, D. Karľa, R: Firkaľ; l Z. Hámre – Borov 2:1 (0:0), G: Žir, J. Max – T. Buka, R: Buchlák; l Hažín n/Cir. – Zubné 3:3 (2:3), pk 4:3, G: Pe. Kopáč, D. Mišenko, M. Veľas – M. Max 2, R. Lohinec, R: I. Harajbič; l Hankovce – Kamenica n/Cir. 0:4 (0:2), G: Hajdučko 3, Kušion, R: Guba; l Podskalka – V. Sitnica

4:2 (2:1), G: R. Tokár 3, Kurej – J. Jalčak, J. Turčík, R: Prokopčák; l Lieskovec – Brekov 4:0 (1:0), G: J. Pristaš, M. Kuľha, Turcovský, M. Kyslan (11m), R: Pavlišin; l Vydraň – Oľka 0:2 (0:1), G: Cmar, Džujko, R: M. Džujko l Volica – Ulič 3:3 (1:1), pk 4:5, G: Sopko, Krajkovič – Voloch, Ba čovčin, Ko čan, R: Šte fek; l N. Sitnica – Kochanovce 2:1 (1:0), G: Pe. Varhač, M. Bučko – Kendereš, R: Makar; l Koškovce – Ladičkovce 2:1 (1:0), G: D. Benec, R. Greš – E. Hodor st., ČK: M. Sabo (po 2 ŽK, Koškovce), R: Vasilenko; l Kr. Brod – Papín 6:2 (3:0), G (do má ci): Kandrač 3 (1 z 11m), Matta 2, Bučko, ČK: J. Bochin (Kr. Brod), R: Kucer; l Klenova – Ptičie 0:4 (0:1), G: Dzemjan 4, R: Andreško.

Góly: 74. M. Lukáč, 89. Bednár (11 m) Žlté karty: Popovič, Š. Pčola – Štefanik Rozhodoval: Džima Diváci: 1 000 MFK: Pe. Diňa – R. Tomčák, J. MFK Slovan: Štefanik – Bednár Lukáč, F. Hanc, M. Pčola – Červe- (81. Šoltys), Mitaľ, Gdovin, Hudák ňák (81. Pavlina), Popovič, Jankaj, (89. Blaško) – Pankuch, VerčiHišem (17. M. Lukáč) – L. Bednár, mák, Vojta, Partila (70. Uhrin) – Š. Pčola (89. Regula). Kaňuch, Čabala. Prvú šancu zá pa su ma li ta teľne z vo le ja skó ro val. hostia, keď si do O tri mi nú ty z rýchle ho šestnástky na be hol Ča ba - pro ti úto ku mal gól na ko la, ale brankár Di ňa je ho pačke Tomčák, ale brankár stre lu kryl. Vo 4. min. za - je ho stre lu vy tia hol nad kon čo val z vnútra poku- brvno. Po spo lu prá ci Pčo tového územia J. Lu káč, lovcov v 78. min. sa sieť no aj brankár hos tí bol po - brá ny hos tí rozvlni la zor ný. V 7. min. po centri takmer dru hýkrát, keď Šte Po po vi ča po slal hla vou fa nik vyškria bal s ná ma Bednár loptu tesne nad hou loptu na roh. V sa mom bránu. Obrovskú prí le ži tosť zá ve re bol branká rom hos ne vy užil v 30. min. Š. Pčo la tí faulo va ný vo vy lo že nej a pri do rážke ne bol presný šan ci vý borne hra jú ci Š. ani Bednár. V 42. min. vys- Pčo la a zo znač ky po ku to tre lil pekne z vo le ja vé ho kopu sta no vil ko neč Jankaj, ale ani on Šte fa ni - né skó re Bednár. (ml) ka neprekva pil. Na dru hej l Sa bi nov – Stropkov 3:1, stra ne v 54. min. vystre lil ne bezpečne z tridsiatich Svit – Ha niska 2:2, Svidník – metrov Verči mák. V 73. V. Opátske 2:0, Sp. Podhra die min. po ro ho vom ko pe vrá - – Barca/KE 2:0, Bard. N. Ves Mi cha lov ce B 4:0, til loptu späť do šestnástky – Bednár a M. Lu káč ne chy - Krásna/KE – V. Ša riš 0:0.

IV. liga: Jasenovský nováčik spokojný, nezaháľal ani Spartak, či Ajax vé ho zahrie va nia na ihrisku sú pe ra, ako sa neskôr uká za lo, z je di né ho gó lu stretnu tia, keď Vi ťo Lu ka čik z 35 m pre lo bo val do má ce ho branká ra Fi ge ľa. Od tohto mo men tu bo la ich hra zodpo vedná, do má cich ne púšťa li do žiadnej vy lo že nej šan ce. Za zmienku I. polča su sto jí 37. mi nú ta, ale je dovku Ča bi ňá ka brankár kryl. Ob raz hry sa ne me nil ani po prestávke. Hostia roz vi nu li umnú kombi načnú hru a do má cich tak drža li na uzde. Ľu bo ti ce – Medzi la borce Po chva lu v úvo de no vej se 0:1 (0:1) Sparta kovci sa te ši li už po zó ny si zaslú ži li rovna ko hrá tridsia tich se kundách futba lo - či Spar ta ku za bo jov ný vý kon, ako aj objektívne oko rozhodcovskej tro ji ce. G: 30sek. V. Lu ka čik. ŽK: D. Hri šo. R: J. So mo ši. D: 300. MŠK Spar vás pozýva na tak: Chapčák – Pe lech, Lučko, G. Lu ka čik, Mi ha 8. ročník lenko, Chri pák, Bre cík, V. Lu ka čik (72. Ma li ňak – 90. Ča kurda), Ča bi ňák (90. D. Hri šo), Po to ma, Ga vu la). (vl)

Ha nu šovce – Pa kostov 2:2 (1:2) Aktívnejšie začali hostia, keď už v 2. min. sa hlavou zastreľoval Berdák, mieril vysoko. O tri minúty neskôr sa po ľavej strane prekľučkoval Bučko, našiel ideálne postaveného Rudyho, ktorý otvoril účet stretnutia. Domáci vyrovnali hru, ale na zdolanie brány Ajaxu to ešte nestačilo. V 37. min. udreli znovu hostia, keď sa v sú pe ro vej šestnástke hla vou pre sa dil opäť Rudy. Ajax neustrážil záver I. polčasu a inkasoval po chybe v obrane. Rovnako vyze ral aj úvod II. polčasu, keď

v 47. min. domáci skóre vyrovnali. Hostia sa potom stiahli do defenzívy, viac z hry mali do máci a šance zostali na oboch stranách nevyužité. G: 5. a 37. M. Rudy. ŽK: Mi. Gombita, Olexík, Dubas. R: Maliňak. D: 150. Ajax: Grec – Berdák, Peter Gombita st., Olexík (75. Palenčík), Dubas, Jozef Gombita (67. Ján Gombita), M. Rudy, Michal Gombita, Š. Tomčák, Chudina, Bučko. (mig)

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA

BENEFIČNÉHO STRETNUTIA

futbalový zápas starých pánov v prospech Miroslava Labuna Výber P. Diňu - Výber M. Labuna, ktorý sa uskutoční v piatok 12. augusta 2011 o 17.00 hod.

Ja se nov – Kra čú novce 3:3 (2:1) Hostia pocítili nátlakovú hru nováčika štvrtej ligy už v úvode stretnutia, ktorá vyústila v 8. min. gólom Čerňu. Hra sa pre sunula do stredu poľa. V 22. min. domáci podcenili súpera,

keď Peržel skóroval z pravej strany. Iniciatívu opäť prevzali domáci a snaha bola korunovaná v 40. min., s brankárom hostí si poradil Vožný. Rozháranosť úvodných sekúnd na ihrisku v II. polčase zase využili hostia a bez väčších problémov atakovali domácu bránu, opäť z pravej strany a po zlyhaní obrany. Nováčik nechcel zanechať zlý dojem na domácej pôde a neustály tlak od 46. minúty (šance Čerňa, Šumila, Vasiľ) vyústil v 82. min. po prudkej strele zľava dorážkou Albičuka do šibenice hostí. Aj napriek tomu, že hru kontrolovali domáci, súper v nadstavenom ča se vy cí til šancu po nepresnej prihrávke domácej obrany a tretím vyrovnávajúcim gólom pokoril jasenovskú svä ty ňu. G: 8. Čerňa, 40. Vožný, 82. Albičuk – Peržel, Sokol, Lukáč. ŽK: L. Goga, Callegari. R: Lang. D: 150. TJ FK: Behún – Firkaľ, Albičuk, Chalupka, L. Goga – Vožný, Vasiľ, Callegari (T. Goga), Šumila (Mastiľak) – Čerňa, Barnišin (Beták). (vch) Vý sled ky, 1. ko lo: Kendi ce – Kľu šov 0:2, V. Tat ry – Brezni ca 4:0, Dl. Klčo vo – Le vo ča 2:0, Finti ce – Byst ré 6:0, Plavni ca – Kežma rok 2:0.


15 - POD VIHORLAT OM -

ÚS ObFZ 3 - 11/12 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Odborných komisií ObFZ Humenné, email: futbalhe@stonli ne.sk, web: www.futbalobfzhe.sk. l Sektretariát l oznamuje: členom VV a predsedom OK – zasadnutie výkonného výboru ObFZ 2. augusta o 15.30 hod. l Športovo–technická komisia l súhlasí: so žiadosťou a oznamuje, že FKO Kochanovce domáce stretnutia (dospelí, žiaci a dorast) v jesennej časti 2011/2012 odohrajú v UHČ na ihrisku v Lackovciach; l nariaďuje: FK dospelých v zmysle RS čl. 13/a,b predložiť súpisku (zoznam a RP) hráčov pre 2011/2012 potvrdenú príslušným lekárom v termíne: I. a II. tr. – FK Ptičie, Ohradzany, Ulič, Borov, Zubné, Oľka, V. Sitnica, Modra n/Cir., FK Humenné, Kamenica n/Cir. – Kr. Brod, Hažín n/Cir, Lieskovec, N. Sitnica, Brekov, Volica, Podskalka, Hankovce 4. augusta od 14.00 do 16.00 hod., pod hrozbou disciplinárneho postihu; súčasťou zoznamu (súpisky) musí byť fotokópia trénerskeho preukazu a licencie v zmysle RS čl. 13/a; III. A,B tr.: 4. augusta od 12.00 do 16.00 hod., aj s potvrdeniami pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii; (aj individuálne potvrdenia o lekárskej prehliadke); l zamieta: žiadosť FK Brestov o zmenu termínu stretnutia III.B tr. 1. kolo Pčolinné – Brestov; l ukladá: po kontrole vybavenosti ihriska TJ Podskalka (28.7.2011) odstrániť ešte tieto nedostatky: v rozpo re s čl. 18 Rozpisu súťaže ObFZ: – sociálna budova (doplniť okno v sprche, vymaľovať strop v šatni a v miestnosti pre R) – hracia plocha (vyrovnať nerovnosti a zatrávniť HP) – odstrániť smetisko a vyčistiť okolie hracej plochy. l Disciplinárna komisia l doplnenie súťažného vkladu: V ÚS za súť. ročník 2010/2011 vyšli zostatky súť. vkladov. Vzhľadom k tomu, že následne neboli doplnené súť. vklady podľa tejto ÚS, DK žiada FK o ich doplnenie: Ňagov 38 €, Zb. Dlhé 63 €, V. Hrušov 52 €, Pčolinné 122 €, Kamienka 46 €, Ulič 57 €, Borov 35 €. l Komisia rozhodcov l oznamuje: náhradný seminár R – 7. augusta 2011 o 8.00 hod. (aj noví záujemcovia o funkciu rozhodcu); Seminár DZ – 7. augusta 2011 o 8.00 hod. v priestoroch 1.HFC; l obsadenie rozhodcov a DZ – I.TR dospelí (7.8.2011 o 16.00 hod.): Modra n/Cir. – Ptičie (Prokopčák – M.Ha rajbič–M.Holp–Proň), Ľubiša – Ohradzany (Firkaľ – Guba–Ginda–Bober), Zubné – Kochanovce (Buchlák – Vo hár–Minďák–VsFZ o 10.30 hod.), FK Hu menné – Ulič (Kucer – Havriško–Be hún–VsFZ), Oľka – Ladičkovce (Fecura – Makar–I.Harajbič–Lenčiš), Borov – V. Sitnica (Makar – A.Švec–Guba–Čerevka v sobotu), Dlhé n/Cir. – Kamenica n/Cir. (Varga – Andreško–Hrib–Firda); II.TR dospelí (7.8.2011 o 16.00 hod.): Hankovce – Volica (Vasilenko – Džujko–VsFZ), Kr.Brod – Papín (Ferčak – Gombita–Čičvák–Smoľák), Lukačovce – Z. Hámre (Smerekovský – Jakubov–Bolinger), Hažín n/Cir. – Rokytov (Petruňo – Palasiewicz–Aľušik–Ryšák), Brekov – Lieskovec (Zadražný – D.Holp–Polovka), Podskalka – N.Sitnica (Ferko – Balberčák–Kovalik), Koškovce – Vydraň (Madeja – Havrilko–Klič); l upo zorňuje: rozhodcov a delegátov na zmenu pravidiel futbalu platné od 1. 7. 2011. Tento priestor má vyhradený ObFZ Hu menné azodpovedá za jeho obsahovú náplň.

-

ŠPORT

1. 8. 2011

Po ďa ko va nie Za bezproblémový priebeh

a úspešné zvládnutie II. ročníka podujatia „Hažín sa zabáva!“ aj touto cestou ďakujem spoluorganizátorovi, Oblastnému futbalovému zväzu Humenné, a sponzorom: spoločnosti FajnNet, Ing. Františkovi Pavlíkovi, Róbertovi Valalikovi, obci Hažín nad Cirochou, Jarke Babjakovej, Marekovi Čabákovi, Martinovi Michalkovi, firme Agroluk, s. r. o Kamenica nad Cirochou, Bukóze Progres, s. r. o. Hencovce. Ďalej svojmu bratovi Ľubomírovi, rodine, celému personálu, zúčastneným športovcom a hosťom. Daniel Ferjak

1. Tenisový klub Humenné uspo riada 2. – 6. augusta tradičný ce loslo venský te ni so vý tur naj – TE MA Te nis Cup Hu menné 2011 l dvojhra a štvorhra chlapcov do 12 ro kov l Te ni so vý areál v Hu mennom, so za čiatkom o 9.00 hod.

V nedeľu 31. júla sa na ihrisku vo Vyšných Ladičkovciach hral turnaj medzi Vyšnými Ladičkovcami ml., st. a Sopkovcami o pohár starostu obce. Výsledky 20. ročníka: Vyšné Ladičkovce ml. – Sopkovce 3:2 (2:0), Kiaš 2, Onderko – Sim 2 l Vyšné Ladičkovce st. – ml. 2:7 (0:2), Kuruc, Pe. Bobaľa – Onderko 3, Št. Kiaš 2, D. Bobaľa, Macej l Sopkovce – Vyšné Ladičkovce st. 3:1 (2:0), Sim 2, Dzubaj – Pe. Bobaľa. Rozhodoval Štefan Bobaľa. Najlepším strelcom bol Onderko, najlepším hráčom Št. Kiaš. Na hornej snímke účastníci turnaja. Dole starosta Vyšných Ladičkoviec Ján Mucha odovzdáva pohár kapitánovi víťazného domáceho družstva ml. Matúšovi Bobaľovi. (mš)

II. TRIEDA ObFZ dospelí 2011/2012

l 1. kolo, 7. augusta o 16.00 hod.: Hankovce – Volica, Kr. Brod – Papín, Lukačovce – Z. Hámre, Hažín n/Cir. – Rokytov, Brekov – Lieskovec, Podskalka – N. Sitnica, Koškovce – Vydraň. l 2. kolo, 14. augusta o 16.00 hod.: Volica – Vydraň, N. Sitnica – Koškovce, Lieskovec – Podskalka, Rokytov – Brekov, Z. Hámre – Hal MVR, muži – 2. kolo, streda 3. žín n/Cir., Papín – Lukačovce, augusta 2011 o 17.00 hod.: V. Hankovce – Kr. Brod. l 3. kolo, 21. augusta o 16.00 Šariš – 1. HFC Humenné, MFK Snina – Sabinov, 3. kolo, sobota hod.: Kr. Brod – Volica, Luka6. augusta 2011 o 16.30 hod.: 1. čovce – Hankovce, Hažín n/Cir. – HFC Humenné – V. Opátske, ne- Papín, Brekov – Z. Hámre, Poddeľa 7. augusta 2011 o 16.30 skalka – Rokytov, Koškovce – Lieskovec, Vydraň – N. Sitnica. hod.: Svit – MFK Snina. l 4. kolo, 28. augusta o 16.00 l IV. liga, muži – 2. kolo, streda 3. augusta 2011 o 17.00 hod.: hod.: Volica – N. Sitnica, LieskoVydraň, Rokytov – Kľušov – Medzilaborce, Pakostov vec – – Fintice, Kežmarok – Jasenov, 3. Koškovce, Z. Hámre – Podskalka, kolo, nedeľa 7. augusta 2011 Papín – Brekov, Hankovce – Hažín o 16.30 hod.: Plavnica – Pa - n/Cir., Kr. Brod – Lukačovce. l 5. kolo, 4. septembra o 15.30 kostov, Jasenov – Bystré, Medzilahod.: Lukačovce – Volica, Hažín borce – Kračúnovce. l V. liga vihorlatsko–dukelská, n/Cir. – Kr. Brod, Brekov – Hanmuži – 1. kolo, nedeľa 7. augusta kovce, Podskalka – Papín, 2011 o 16.30 hod.: Seč. Polianka – Koškovce – Z. Hámre, Vydraň – Stakčín, Košarovce – Udavské, Rokytov, N. Sitnica – Lieskovec. l 6. kolo, 11. septembra o 15.30 Radvaň n/L. – V. Žipov, Belá n/Cir. – hod.: Volica – Lieskovec, Rokytov Zámutov, Kalnište – Ubľa. l II. liga, dorast – 1. kolo, sobota – N. Sitnica, Z. Hámre – Vydraň, 6. augusta 2011 o 10.00 a 12.15 Papín – Koškovce, Hankovce – hod.: Sp. N. Ves – 1. HFC Humenné. l III. liga, dorast – 1. kolo, sobo - BE ŽECKÝ SER VIS ta 6. augusta 2011 o 10.00 a 12.15 l Memoriál Jána Stilla (Nová hod.: KAC Košice – MFK Snina. Lesná, 23. júl, 9 750 m – prevýšenie l I. liga, žiaci (U 13), (U 12) – 1. 534 m, asfalt): 57. Štefan Peregrim (1. kolo, sobota 6. augusta 2011 AK Humenné, 16/B, 50:03, 8b), o 9.00 a 10.45 hod.: Snina – 1. sponzori: Z. Polívka, V. Koťo, M. MňaHFC Humenné. hončák. l VIII. ročník behu partil II. liga, žiaci st. a ml. – 1. kolo, so - zánskym chodníkom v Lubatowej bota 6. augusta 2011 o 9.00 a 10.45 (Poľsko) (24. júl): 1. Miroslav Smetahod.: Ľubotice – Medzilaborce. na (MŠK Spartak Medzilaborce).

K am za futbalom

Podskalka, Kr. Brod – Brekov, Lukačovce – Hažín n/Cir. l 7. kolo, 18. septembra o 15.00 hod.: Hažín n/Cir. – Volica, Brekov – Lukačovce, Podskalka – Kr. Brod, Koškovce – Hankovce, Vydraň – Papín, N. Sitnica – Z. Hámre, Lieskovec – Rokytov. l 8. kolo, 25. septembra o 15.00 hod.: Volica – Rokytov, Z. Hámre – Lieskovec, Papín – N. Sitnica, Hankovce – Vydraň, Kr. Brod – Koškovce, Lukačovce – Podskalka, Hažín n/Cir. – Brekov. l 9. kolo, 2. októbra o 14.30 hod.: Brekov – Volica, Podskalka – Hažín n/Cir., Koškovce – Lukačovce, Vydraň – Kr. Brod, N. Sitnica – Hankovce, Lieskovec – Papín, Rokytov – Z. Hámre. l 10. kolo, 9. októbra o 14.30 hod.: Volica – Z. Hámre, Papín – Rokytov, Hankovce – Lieskovec, Kr. Brod – N. Sitnica, Lukačovce – Vydraň, Hažín n/Cir. – Koškovce, Brekov – Podskalka. l 11. kolo, 16. októbra o 14.30 hod.: Podskalka – Volica, Koškovce – Brekov, Vydraň – Hažín n/Cir., N. Sitnica – Lukačovce, Lieskovec – Kr. Brod, Rokytov – Hankovce, Z. Hámre – Papín. l 12. kolo, 23. októbra o 14.30 hod.: Volica – Papín, Hankovce – Z. Hámre, Kr. Brod – Rokytov, Lukačovce – Lieskovec, Hažín n/Cir. – N. Sitnica, Brekov – Vydraň, Podskalka – Koškovce. l 13. kolo, 30. októbra o 14.30 hod.: Koškovce – Volica, Vydraň – Podskalka, N. Sitnica – Brekov, Lieskovec – Hažín n/Cir., Rokytov – Lukačovce, Z. Hámre – Kr. Brod, Papín – Hankovce. Pozn.: Vydraň hrá domáce stretnutia v sobotu v UHČ.


16 - POD VIHORLAT OM -

P R E N A J M E M E PRiEstoRy na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ CENA

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní a drobných prevádzok. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste mestom a je v nej možnosť stravovania.

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

INZERCIA

-

1. 8. 2011

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

m o b i l : 0905 346 523

AKCIA Fasádny polystyrén za m

2

8 cm - 3,40 € 10 cm - 4,25 €

ponúka na predaj

certifikované RIEČNE ŠTRKY. Dovozz Maďarska. –––––––––––––––––– Areál PD, Dlhé nad Cir. Tel. 0915 964 079

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.

PV2011_31  
PV2011_31  

Taktosavarítradičnýguláš vDlhomnadCirochou.ODlu- žanskomkotlíkuna3.strane Nedeľa31.júlavUdavskompatrilafolklóru.Vareáliamfiteátra sauskutočn...

Advertisement