Page 1

NominácienaZlatýbiatec

ROČNÍK:XIVČÍSLO:23

6.6.2011

CENA: 0,40€

Hospod ár PZ Sok ol Tom áš Katkovčin, starosta Jasenova Ing. Ján Katkovčin a sok oliar Jozef Dzurjaško l V súť až i o najlepší guláš zvíťazilo družstvo FS Dupna Joz ef Šuľ ák, Štef an Marcinčák a JUDr.JánSopjakpredPZSokol s Danielom Lichvanom, Mariánom Havrilkom a Petrom Kov alík om a podnikateľmi obce Jánom Čerhitom,Ing.VladomKrížoma Milošom Korbom.Bližšie na 3. strane.

Skupina 63. transportnej letky bundeswehru pod vedením kapitána Joachima Feddeho dokončila výstavbu vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach. Bližšie na 5. strane.

V období od 21. marca do 31. májadošlosprávcovizdruženia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 24 návrhov na nomináciu na jeho výročnúcenuZlatýbiateczarok 2011.Garanttejtoprestížnejceny,udeľovanejodroku1993,zatiaľ prijal desať nominácií. Prinášame ich zoznam: Národný onkologický ústav v Bratislave l Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm l Klaudia Valušková, konateľka, Auto Valušek, s.r.o. l KPMGSlovensko,s.r.o.l Ing. Robert Baumgartner, konateľ ARBSlovakia,s r.o. l ZsoltSimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Zasnahuo udržaniea rozvíjanie domácej výroby potravín a lepšie podmienky pre poľnoh ospodárov v rámci EÚ)l ESET,s.r.o. l Ing. Milan MŇAH ONČÁK (na snímke), generálny riaditeľ, Chemkostav HSV a.s., Humenné (Za stabilitua rozvojfirmya kvalitu jejstavebnejčinnostiv zahraničí) l Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,prednostaUrologickejkliniky, Nemocnica akademika L. Dérera l Ing. Slavomír Eliaš, predseda predstavenstva, KúpeleBojnice,a.s.(ar)


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l K trom zamrznutým patria aj Róbert a Norbert l Okolo Medarda sa má končiť sejba semien l Aké počasie na Medarda býva, také sa v lete po ňom ozýva l Ak plače Medard, aj jačmeň zaplače l Ak prídu Medardove dažde, je málo nádeje na slnečné leto l Keď na Medarda prší, v tom ro ku budú huby slabo rásť. (cin)

Kiná pozývajú FAJNHumenné 8. 6. Marhuľovýostrov 9. – 12. 6. PirátiKaribiku:V neznámych vodách Zač. predst. o 19.30 hod. 5. 6. Sammyhodobrodružstvá Zač. predst. o 16. hod. CENTRUMSnina 7. 6. Týždeňbezzáväzkov 11. 6. Svetováinvázia 12. 6. Všemocný Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDAMedzilaborce 7. – 8. 6. Týždeňbezzáväzkov 9. – 10. 6. SuckerPunch Zač. predst. o 18. hod.

Galéria Andrej Smolák Námestie Centrum Snina l Snina v obrazoch. Otvorené: utorok – streda 10.–12.hod. štvrtok – piatok 13.–17.hod. Návštevu galérie v inom čase možno dohodnúť na tel. 057 762 43 48.

Kedy na plaváreò ut., st.

št., pia. so., ne.

SPRAVODAJSTVO

6.6.2011

MYŠLIENKYZODPOV EDNÉH ORED AKT OR ADONOV ÉH OTÝŽDŇA

Zah oďt esvoj epol it ick étričká Kytièka k meninám

Keďsompredtýždňompísalo praxiniektorýchnašichobecných a mestskýchzastupiteľstieva starostova primátorovobcínedosiahnuť konsenzus, ktorý v konečnom dôsledku znamená nenapredovaniemiesta obcí,príjemnemaprekvapilaodozva.Ažna jeden prípad čitateľa, ostatní desiati potvrdili, že takáto prax je vlastnámnohýmobciama mestámv regióne.Žiaľ,odozvaveľkej politiky sa z parlamentu či iných inštitúcií premieta aj na vidiek. A krédo čím horšie, tým lepšie, sa stáva vlastným pre konanie mnohých komunálnych zástupcov. Akoby si neuvedomovali, že tým škodia svojmu mestu či obci. Pamätám sa, ako pred rokmi som bol na jednom celoslovenskom stretnutí novinárov vo Východnej.Tamojšístarostahovorilo tom,akosadomiestnehoparlamentudostalizástupcoviarôznychpolitickýchstrán,noakouž naprvomzasadnutí,pojehovýzve,zabudlinato,zahodilisvojepolitickétričkáa venovalisapotrebámobce.Aktamprídete,určitemi dátezapravdu,žesaimdarípracovaťprerozvojobce.Nedávno somhovorils jednýmnašimstarostom.Zasadnutiazastupiteľstva začínaslovami:Robmetak,abytoboloprínosomprenašichobčanov.Veďtínászvolili,tínámvystaviavysvedčenie.A akoskromne dodal–zatiaľsaimdaríťahaťzajedenpovraz. Marián Šimkulič

POSLANCIS PREDSTAVITEĽMIMESTASNINAPRACOVALI

NazveľaďovaníSninskýchrybníkov

Predposlednýmájovýdeňvenovaliposlancia predstavitelia mestaSninazveľaďovacímprácamnastavbeareáluprírodnéhokúpaciehobiotopuv RORybníky.Prispelitýmajk urýchleniu vydania kolaudačného rozhodnutia, ktoré je predpokladomsprevádzkovaniaareáluchystanéhona11.júna. Poslanci (siedmi z osemnástich, trolnej komisie pri MsZ Marián najviac NEKA a Smer–SD, pre- Kníž. Vykonávali terénne úpravy važne mladí) a vedúci oddelení pozdĺž bazénov, rozvážali hlinu Mestského úradu prijali iniciatívu pri- na vyrovnávanie plochy a iné mátora mesta Ing. Štefana Milovčí- práce. Našli si aj čas na oboznáka a zúčastnili sa dobrovoľnej bri- menie sa s technológiou čistenia gády v areáli bazénov. Súčasťou vody a celkovej prevádzky. Záprojektovej dokumentácie a zmlu- roveň vznikli nové námety, ako vy o dielo totiž neboli konečné te- zatraktívniť ne funkčný ba zén rénne úpravy kúpacieho objektu. na chádza jú ci sa na za čiatku Ich pomoc bola užitočná, konšta- areálu. No a po práci si oddýchtoval poslanec a predseda kon- li pri chutnom guláši. (jj)

od 09.00 hod. do 10.00 hod. od 12.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 12.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

sauna: pia.-ženy od 14.00 hod. do 20.00 hod. ne.-muži od 14.00 hod. do 20.00 hod. Letnékúpalisko: po.- ne. od 10.00 hod. do 19.00 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 6. 6. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 7. 6. Le káreň HARMÓNIA, 8. 6. Lekáreň Dr. MAX - PHARMSTORE, 9. 6. Lekáreň LABOREC, 10. 6. Lekáreň LÚČ, 11. 6. Lekáreň MÉDIA, 12. 6. Lekáreň SUNPHARMA. Otvorené v pra covných dňoch do 20.00 hod., v sobo tu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. lMEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. lSNINA:Lekáreň DOM ZDRAVIA 0918 701842. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

-

PrimátorSninyŠtefanMilovčíkdokazoval,žetovieajs fúrikom.

DÔC HODCOV IAV BREK OV E

Odmeňovalideti

Z podnetupredsedníčkyJDSIng. Anny Porvažníkovej členovia výboru Anna Nováková, Viera Bubnárováa MichalTomčozabezpečili sladkosti, ktoré odovzdali deťomZákladneja Materskejškolyv Brekovenamiestnomfutbalovomihrisku,kdesapripríležitosti Medzinárodnéhodňadetízabávali športovýmihrami.Zaodmenudeti z MŠi ZŠzástupcomdôchodcov zaspievalipiesnea úprimnepoďakovalizasladkosti.Michal Tomčo

Zahanbiťsanedalianiposlanci.

Od 6. 6.- 12. 6. 2011 oslavujú meniny: Norbert,Róbert,Medard,Stanislava, Margaréta,Dobroslava,Zlatko.

Kam za kultúrou VihorlatskémúzeumHumenné l Umelecko – historická expozícia otvorená:Po – Pia: 9. – 18. hod., So – Ne: 14. – 18. hod. Prehliadky sa začínajú každú celú hodinu l Skanzen Po – Ne: 9. – 18. hod. Vihorlatskéosvet.str.Humenné l 10. 6. v Medzilaborciach Tancom k deťom – kultúrno–spoločenský program l VÝTVARNÉSPEKTRUM 2011. Výstava otvorená Po – Pia: 8. – 16. hod., potrvá do 24. júna. Mestskékultúrnestr.Humenné l 10. 6. o 16. hod. PiatoksoZUŠkou – promenádny koncert pri Fontáne lásky l 10. 6. o 16. hod. Podpovrchom–vernisáž Martina Horečného l 19. 6. Nesladím – predstavenie Radošinského naivného divadla. Vstupné 10 €. Mestskékultúrnestr.Snina 9. 6. o 14. 30 hod. Festivalrómskej piesnel12. 6. o 15. hod. Vystúpenie tanečnéhoodboruZUŠ.

Opustili nás V HUMENNOM Pavol Torma, nar. 1953 Radoslav Sivák, nar. 1976 Mária Ducárová, nar. 1939 Peter Blaznik, nar. 1956 Albert Baník, nar. 1940 Zuzana Nimcová, nar. 1917 Peter Kniežo, nar. 1964 Veronika Weselá, nar. 1921 Vasiľ Baranik, nar. 1957 V SNINE Ľudovít Smerek, nar. 1945 Irena Romanová, nar. 1938 V MEDZILABORCIACH Štefan Popik, nar.1934 Peter Pancura, nar. 1935 V ČABINÁCH Mária Salaková, nar. 1921 V DÚBRAVE Michal Jún, nar. 1913 V HAŽÍNENADCIROCHOU Žofia Piatková, nar. 1921 V HUDCOVCIACH Mária Veliká, nar. 1925 V KAMENICINADCIROCHOU Emil Karľa, nar. 1953 V OĽKE Mária Šalapová, nar. 1924 Juraj Malaťak, nar. 1934 V PAPÍNE Michal Vinický, nar. 1929 VOVOLICI Helena Rohaľová, nar. 1925 V ZBUDSKEJBELEJ Anna Bicková, nar. 1927 V ZUBNOM Marta Sidorová, nar. 1955 Nechimsvietisvetlovečné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

6. 6. 2011

V SO BO TU JE DE NÁSTE HO JÚ NA V REKREAČNEJ OB LAS TI SNINSKÉ RYB NÍ KY

Ja se novča nia ma jú k se be blíz ko

Po dlhých ro ko va niach, me sia coch príprav a vý stav by sa Sninča nia i tu ris ti do čka li. Na so bo tu 11. jú na o 10.00 hod. je na plá no va né slávnostne otvo re nie prí rodné ho kú pa liska v rekreačnej ob las ti Ryb ní ky. Keďže areál je určený najmä biobazény s plaveckou časťou na rekreáciu a športové využi - a hĺbkou do 3,5 m, pre tie, nemôže pri jeho otvorení opatrnejších s hĺbkou 1,1 – 1,5 chýbať v roli „krstného otca“ m a pre deti do 0,4 m. Pozývašporto vec par excellance, me všetkých milovníkov rekreánajznámejší brankár slovenskej cie a športu do krásneho arefutba lo vej repre zentá cie Ján álu. Brány sa nezatvoria až do Mucha. Moderné detské ihrisko konca sezóny, 30. septembra. z drevených prvkov, exteriérové Prevádzkový čas bude denne fitnes zariadenie, upravené te- od 9.00 do 21.00 hod. nisové a multifunkčné ihrisko, Zuzana Krupa

Obecný úrad, Poľovnícke združenie Sokol a ďalšie spoločenské organizácie v Jasenove zorganizovali v nedeľu 5. júna stretnutie s občanmi pri príležitosti Dňa detí, otcov a Mesiaca poľovníctva a ochranyprírody.Areálpripoľovníckejchateprivítaltakmer500 účastníkov–rodičov,starýchrodičovi detí.A veru,malisanačo pozerať.Poľovnícipripravilivýstavkutrofejí.Zaujalidrobnochovatelia, ktorí sa prezentovali výstavkou zajacov, sliepok či kohútov. Prítomní sa mohli zapojiť do rôznych súťaží. Od streľby vzduchovkouporôznedetskéhryčihodflintoudožita,kdesinajlepšie počínals 10,5kilovouzáťažouVladoGavaľa,ktorýhodil11,5metra.NaďalšíchmiestachmusekundovaliĽudoa MariánHavrilkovci.AkouviedolstarostaobceIng.JánKatkovčin,všetkých–deti i dospelých–spájalguláš.O tennajlepšísúťažilo11družstiev.PorotapodvedenímTomášaKatkovčinahodnotila,prítomníochutnávalia keďsaichgulášminul,prišielnaradpoľovnícky.Dobrepadloajtekutéobčerstvenie.Jasenovčaniaúčasťoui družnosťouznovudokázali,žemajúk sebeblízko. Marián Šimkulič

Na otvo rení kúpaliska aj brankár Ján Mu cha

POSTREHY Z TLAČOVÝCH BESIED PO ROKOVANÍ MESTSKEJ RADY V HUMENNOM

Po za sta ve né tri vý ko ny uzne se nia má jo vé ho zastu pi teľstva

V ho te li Ali ba ba sa 1. jú na usku točni la tla čo vá be se da so zástupca mi SDKÚ–DS, KDH a NE KA v MsZ v Hu mennom. Z diskusie: Jozef Babják – Zaradenie 42 bodov do májového zastupiteľstva sme považovali za rozsahom veľké, preto sme ho zredukovali na 30, mnohé materiály neboli prejednané v MsR a mnohé vyplývajúce z plánu práce tam chýbali. Pri delegovaní do rád školy sme očakávali konzultácie. Pri delegovaní do spoločností, kde je mesto spolupodieľníkom, nás viedla snaha, aby fungovali a nie kvôli peniazom. l Mária Cehelská – Často sa na nás útočí kvôli odmenám. Nie je to korektné. Navyše z nich prispievame aj sponzorsky. l Jozef Babják – Hovorkyňa je za mesto, nie za primátorku, nemá právo kritizovať a poučať poslancov. Rozdávanie peňazí v prípade vyúčtovania za cenu tepla je krátkozraké, žiada sa systémové riešenie. Michal Kurťák – Vraj sme podľahli tlaku lobistických skupín. Štyri uplynulé roky túto filozofiu podporoval aj Smer–SD. Je potrebné udržať koncepciu, investovať do rozvodov s HESkou, nie hromadne sa odpájať. Hrozí aj strata zamestnania ľudí v priemyselnom parku. l Juraj Vaňo – Všetci sme za to, aby teplo bolo lacnejšie, ale asi to nepôjde. l Mária Cehelská – Do roku 2016 má HESka v pláne rekonštruovať všetky rozvody.l Jozef Babják – Pozastavenie troch výkonov uznesení budeme analyzovať. Predpokladáme zvolanie MsZ 20. júna.

Druhého júna zvolal tlačovú besedu zástupca primátorky mesta Humenné Andrej Semanco a prednosta Alexander Ernst. V prípade uznesenia, ktorým si zastupiteľstvo vyhradilo kompetenciu schvaľovať delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení a do mestskej školskej rady, primátorka poukazuje, že predmetné uznesenie je v rozpore so zákonom, keďže zastupiteľstvo nemôže zasahovať do výhradnej pôsobnosti primátorky vymedzenej v zákone. V prípade uznesenia o vykonaných zmenách v obsadení zástupcov mesta v orgá noch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta sa medzi argumentami primátorky uvádza, že zastupiteľstvo nevzalo do úvahy odbornú zdatnosť kandidátov a boli vybratí iba zástupcovia poslaneckých klubov SDKÚ, KDH a NEKA, čím došlo k nevyváženosti zástupcov mesta v týchto orgánoch. V prípade plánu investičných akcií HES, primátorka okrem iného uvádza, že schválenie objemu investícií vo výške odpisov za rok 2011 vo výške 233 tisíc Eur nesleduje zniženie ceny tepla, pretože doterajší postup tento cieľ nedosiahol. Navyše, zastupiteľstvo nevzalo do úvahy ani vôľu cca 2600 domácností. Z diskusie: Andrej Semanco – Ak tieto prostriedky nebudú poukázané na rekonštrukciu rozvodov, URSO bude musieť rátať s nižšou celkovou položkou na určenie ceny tepla. Vážne uvažujeme s odkúpením celého podielu HES, s.r.o. (V súčasnosti, po odpredaji 34% podielu Energobytu má Chemes 67%, mesto 33% – poznámka redakcie). Marián Šimkulič

STAROSTA KAMENICE NAD CIROCHOU ING. ALEXANDER BUGYI

Vy be rá me z lis tu či ta teľky

Po ďa ko va nie za vy so kú úro veň a to le ranciu

S veľkoudôverou,ktorousmevoliliposlancovdoMestskéhozastupiteľstvav Humennom,očakávalismeodnichsprávnerozhodnutia,ale Víkendové dni 28. a 29. mája boli v obci Kamenica nad Ciro- ostalismesklamaní.PoslanciklubovSDKÚ–DS,KDHa NEKAajnapriek chou poznamenané dvoma rozdielnymi udalosťami. vystúpeniuposlancaRudolfaGregoroviča,akojemožné,žeza13rokov Na jednej strane profesionálne vysokou úrovňou a toleranciou investovania do rekonštrukcie rozvodov, po prepočítaní cca 3 milióny pripravená prebiehajúca akcia na s akou ste prejavili svoj občiansky Eur,ktorédalomestoplusďalšieobrovskéinvestícieHES,čosanepreletisku spojená s radosťou, smie- postoj k rozlúčke s duchovným javilonazníženítepla,nehlasovalizazníženiejehoceny.Nevieme,páni chom detí a občerstvením, na dru- pastierom, ale aj k akcii presne poslanci,ktorístenehlasovalizazníženiecenytepla,čisamôžetepozehej strane slzy a smútok pri truhle opačného charakteru na letisku. raťdozrkadlaa ísťnaomšu,keďnavásľudia,ktorísúv zlej ekononášho drahého zosnulého du- Ďakujem všetkým, ktorí sa na dôs- mickej situácii ukážu prstom. Ukázali ste svoje charaktery v prospech chovného pastiera. A aby toho ne- tojnom priebehu akcií podieľali. Ďa- svoja nieobyčajnéhočloveka,ktorýajz tohomála,čomá,musízaplatiť bolo málo, v nedeľu sa uskutočnilo kujem tiež policajtom z ODI zateplo,ktorévovyúčtovanípredstavujenajväčšiupoložku.Chcemepoprvé sväté prijímanie. a Obvodného oddelenia v Hu - ďakovať tým čestnejším, ktorí nepozerali na tlak lobistických skupín Vážení spoluobčania, ako Váš sta - mennom za ich profesionálny prí- a hlasovalizazníženiecenytepla.Sľubujemeim,žedostanúnašehlasy Sabina Magejová, Ševčenková 30, Humenné rosta som veľmi milo prekvapený stup. Ing. Alexander Bugyi ajv nasledujúcomobdobí. Políciaspojilasvojdeňs Medzinárodnýmdňomdetíajv Humennom. Na futbalovom štadióne pripravili OR PZ s mestom Humenné a KR PZ v Prešove s SOŠ PZ v Košiciachvoštvrtok2.júnanielenpre Siedmak Patrik S. z Mysliny bol so lužiakmi na výlete. Cestou najmenších množstvo zaujíma- spo mu v nedeľu 5. júna po 13. 20 vých atrakcií – ukážky práce jed- späť zastavil autobus na križonotlivých zložiek polície, hasičov, hod. vatke, odkiaľ sa ide do Mysliny. Na záchrannej brigády, SČK, nemoc- druhej strane cesty ho už nice, Falck, colníkov i šermiarov. netrpezlivo čakala mama. Chlapec Veľkémuzáujmuverejnostisateši- vybehol spoza autobusu a nevšilaajukážkazlaňovaniazáchrannej mol si protiidúce auto smerom do policajnej zložky z helikoptéry, či Humenného, ktoré ho zrazilo priazadržanie páchateľa služobným mo pred očami matky. Zraneného psoma ukážkypolicajnejvýzbroje. chlapca po nehode previezli ProgramomsprevádzalahudbaMV vrtuľníkom do košickej Detskej fa SRi mažoretkyz CVČDúha. kultnej nemocnice. Bol v umelom npor. PhDr. Anna Čopáková spánku a jeho stav bol vážny. (ar)

Policajné správy


4

- POD VIHORLAT OM -

Klenotníctvo

v OC Hypernova, Humenné

Najlepší vý ber ho di niek, swa rovské ho krištá ľu, strieborných a oceľových šperkov. Zľav yaždo50%

INZERCIA

ponúka: Mliekopolotučnésáčok Ÿ homogenizované vysokopasterizované Ÿ s obsahom tuku najmenej 1,5 % Ÿ energia 194 kJ/100 ml Ÿ balenie: v plastových vrecúškach 1 l

Mliekonízkotučné Ÿ homogenizované vysokopasterizované Ÿ s predĺženou trvanlivosťou a obsahom tuku najviac 0,5 % hmotnostných Ÿ balenie: v PET fľaši (1 l)

-

6.6.2011

Mliekopolotučné Ÿ homogenizované vysokopasterizované Ÿ s predĺženou trvanlivosťou a obsahom tuku najmenej 1,5 % Ÿ energia 194 kJ/100 ml Ÿ balenie: v PET fľaši (1 l) Mliekoplnotučné Ÿ homogenizované vysokopasterizované Ÿ s predĺženou trvanlivosťou a obsahom tuku najmenej 3,5 % Ÿ balenie: v PET fľaši (1 l) Acidofilnémliekoplnotučné Ÿ zakysané mlieko s probiotickou kultúrou Ÿ množstvo tuku najmenej 3,6 % hmotnostných Ÿ skladovať pri teplote od +2°C do +8°C Ÿ balenie: PET fľaša 950 g

ponúkanapredaj

certifikované RIEČNEŠTRKY. Dovoz z Maďarska. –––––––––––––––––– AreálPD,DlhénadCir. Tel.0915964079


5

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

6.6.2011

PREDSTAVUJEMEVÝROBKYHUMENSKEJMLIEKARNE,AKCIOVEJSPOLOČNOSTI

Čers tv émliek ojeprezdrav ieprospešnejšieakotos dlhoudob ouspotreb y PosériidvochpríspevkovkuSvetovémudňumliekaIng.JozefHURNÝ(nasnímke),generálnyriaditeľHumenskejmliekarne,a.s.,podpredsedaSlovenskéhozväzumliekarova členPredstavenstvaSlovenskejpoľnohospodárskeja potravinárskejkomoryvovoľnomseriáli,ktorýpripravujeme,predstavujevýrobkymliekarne.Začínameponukoumlieka. Som zástanca bielkoviny, mastné kyseliny až po bov. Iné majú antirakovinové stave, čo je dôležité aj pri balení, konzumácie aj širokú škálu pre správne fungova- vlastnosti. Vápnik a iné mikroživi - skladovaní a distribúcii. Pretože propagácie čer- nie organizmu nevyhnutných vita- ny znižujú vysoký krvný tlak svetlo a teplo negatívne pôsobí na stvých výrobkov, mínov a enzýmov. Mlieko obsahu- a peptidy majú antitrombotické čerstvosť a kvalitu mliekarenktoré sú pre je v dostatočnom množstve a vy- vlastnosti. Pre zdravé kosti je váp- ských výrobkov a mlieka vôbec. ľudský orga - váženom pomere všetky výživné nik popri iných látkach nesmierne Cesta mlieka a mliečnych výnizmus ďaleko prospešnejšie ako a esenciálne látky, ktoré ľudský dôležitým elementom. robkov v Humenskej mliekarni, výrobky s dlhšou dobou spotreby. organizmus potrebuje pre stavbu Humenská mliekareň plní mlieko do a.s. je neustále kontrolovaná, takMyslím tým konkrétne na mlieko a výživu tela. Jednotlivé zložky „sáčkov“ – vrecúšok a do PET fliaš, že do predaja sa dostanú iba kvaa výrobky z neho. Okrem zrejúcich mlieka majú vysokú nutričnú hod- konkrétne nízkotučné s 0,5 % tuku, litné výrobky. Problém je niekedy syrov, lebo pre tie platí, že čím sú notu a sú v ňom obsiahnuté polotučné s 1,5 % tuku a plnotuč- u obchodníka, ako mlieko predáva dlhšie vyzreté, tým sú kvalitnejšie. v dobre využiteľnej forme. Sú zná- né s 3,5 % tuku. Mlieka v sáčkoch a tiež u zákazníka, ako a kde uloMlieko, ako aj mliečne výrobky me rôzne pozitívne aspekty mlie- sú polotučné s 1,5 % tuku, majú ží mlieko a mliečne výrobky. Je predstavujú jednu z najdôleži- ka, ktorých odôvodnenie je zalo- krátkodobú dobu záruky 4 dni, dôležité, najmä v týchto letných tejších zložiek v ľudskej výžive. Sú žené na stále väčšom množstve mlieka v PET fľašiach majú záruku mesiacoch, aby mlieko a mlieka zdrojom biologicky významných vedeckých dôkazov. Niektoré lát- 7 dní a acidofilné mlieko v PET fľa- renské výrobky boli uskladnené ochranných látok, počínajúc mine- ky, ktoré obsahujú mlieko, pôso- ši má záruku 21 dní. Mlieko pri vý- v chlade. Verím, že si z našej porálnymi látkami, cez plnohodnotné bia ako ochrana proti kazeniu zu- robe a balení je stále v chladnom nuky vyberiete. MariánŠimkulič

HUM ENSKÍŠKÔLKÁR INAŠTEF ÁN IK OV EJULIC ISIPOC HUTNÁVAL I NADOBROT ÁCH

Deňmliečnychprekvapení

Deň mlieka je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko nielen ako zdraviu prospešnú tekutinu, ale aj ako neodmysliteľnú súčasť života. Deti v Materskej škole na Štefánikovej uliciv Humennomsanatentodeňpripravovalivopred. Spoločne s rodičmi a učiteľkami olovrant tva ro ho vý jo gurt. z mliečnych obalov vytvorili Mlie- Najväčšie prekva pe nie ča ka lo koland, ktorý zdobí vstupnú halu deti popoludní od Humenskej ma terskej ško ly. Najprv si mliekarne, a. s. Z pestrej ponuky o mliečku porozprávali, zahrali mliečnych vý robkov si kaž dé hru „Čo vieš o mliečku?“ a 26. dieťa moh lo vybrať podľa máj – Deň mlieka – bol aj „Dňom vlastnej chuti, za čo vedeniu Humliečnych prekvapení“. Ujo ku- menskej mliekarne aj touto ceschár im vykúzlil tvarohovú ná- tou srdečne ďakujeme. tierku, syrovú pochúťku a na SvetlanaPavlovčíková Škôlkári v Materskej škole na Štefánikovej ulici v Humennom vytvorili spolu s učiteľkami a rodičmi svoj „mliekoland“.

V MEDZIL AB ORCIACHZAÚČAST IZÁSTUPCOVSLOV ENSKEJA NEM ECKEJSTRAN Y

Slávnostnéznov uz asvät en iecintor ín a

V stredu1.júnasav Medzilaborciachuskutočniloznovuzasväteniecintorína1.svetovejvojny.Naslávnostnomaktesazúčastnilizástupcovia slovenskeja nemeckejstrany,ktorísanaobnovecintorínapodieľali. Konkrétne za ministerstvo vnútra VDK – Heinzom Kälbererom, pluDr. Gejza Petrík a Dr. Dušan Šveda, kovníkom generálneho štábu bunveliteľ Pozemných síl SR generál- deswehru Petrom Geschkem, ktorý major Ján Salaganič, rodák z Topo- zodpovedá za spoluprácu medzi le, plukovník generálneho štábu Ka- VDK a bundeswehrom a ďalšími. rol Navrátil, členovia klubu generá- Ako nám povedal Michal Bochin, lov Jozef Blizman a Marián Horský, podpredseda Spoločnosti starostlipodpredseda samosprávneho kraja vosti o nemecké vojnové hroby na Ján Ragan, prednosta Obvodného Slovensku, skupina kapitána úradu v Humennom Jozef Babják Joachima Feddeho mala za úlohu a ďalší. Nemecká strana bola repre- a aj úspešne dokončila výstavbu zentovaná vojenským atašé cintorína. Prvoradou úlohou bolo veľvyslanectva SRN na Slovensku, umiestniť architektonické prvky – podplukovníkom generálneho štá- pamätné tabule, kríže, druhou bolo bu Herbertom Schmidtom, vicepre- ukončiť sadové a najmä terénne zidentom Nemeckého ľudového úpravy a treťou oplotenie z troch zväzu starostlivosti o vojnové hroby strán. MariánŠimkulič l 1. Zástupcovia slovenskej armády a nemeckého bundeswehru po slávnostnom znovuzasvätení vojenského cintorína 1. svetovej vojny v Medzilaborciach položili vence vďaky l 2. Kapitánovi Joachimovi Feddemu z 63. transportnej letky bundeswehru s jeho skupinou pripadla úloha úspešne dokončiť výstavbu cintorína. Kapitán bol už ôsmykrát na Slovensku, z toho trikrát pracoval na vojenskom cintoríne v Medzi laborciach l 3. Medzi ocenenými slovenským vojenským čestným odznakom III. triedy bol aj hlavný štábny práporčík Gerd Arnold, ktorý sa s pracovnou skupinou AG 51 Immelmann spolupodieľal na obnove medzilaboreckého vojenského cintorína od začiatku.

1

2

3


6

- PODVIHORLAT OM -

Preprijímaniedetíjevýznamný dokument svätého pápeža Pia X.Z láskyk deťom.Tentodokument vydala Kongregácia pre sviatosti8.augusta1910napríkazpápežaPiaX.Pápežstanovil, že vekom rozlišovania pre vykonanie spovede a prijatie Eucharistiejevek,keďdieťazačínalogickymyslieťa uvažovať.

PUBLICISTIKA

-

6.6.2011

VÝZNAMNÁUDALOSŤV ŽIVOTEMLADÝCHVOFARNOSTIĽUBIŠA

d eľ ov an iebyt ov Dvadsaťdetípristúpilok prvémusvätémuprijímaniu Pri Bytový fond mesta Humenné už

Týmrokomjesiedmyrokživota,kedydieťazaväzujeprikázanietýkajúcesaspovedea svätéhoprijímania.Detípooboznámení s katechizmom, poznaním princípov náboženstva v treťomročníkuZŠpristupujúk prvémusvätémuprijímaniu. Tak to bolo aj v Ľubiši na šiestu z Nižných Ladičkoviec, 2 deti z De veľkonočnú nedeľu, kde 8 deti dačova, 2 deti z Vyšných Ladičkoz Ľubiše, 4 deti z Koškoviec, 3 deti viec a jedno dieťa z Hankoviec pristúpili po správnej príprave rodičmi, katechétkou a kňazom k najsvätejšej Eucharistii s nábožnosťou, akou sú schopné vo svojom veku. Úvodným spevom mládeže „Boh je láska“ svätú omšu vysluhoval správca farnosti vdp. Peter Kyšela spoločne s kaplánom Petrom Aľušikom. Pán farár vo svojej kázni pripomenul cestu k Bohu, aby rodičia privádzali svoje detí k najsvätejšej Eucharistii s nábožnosťou, aby aj po prvom svätom prijímaní pristupovali čas Detiz Ľubišskejfarnostinaprvomsvätomprijímanísosvojimi to k Pánovmu stolu. V závere sväduchovnýmiotcamiPetromKyšeľoma PetromAľušikom. tej omše sa deti poďakovali kňazom a katechétke za prípravu. MLADÍZÁCHRANÁRICIVILNEJOCHRANYSÚŤAŽILINASIGORDE PaedDr.MilanKačur,členfarskejrady Mladoženáč Janko býva u švekry a pridze na spovedz. Farár še ho V poradísedemnástyročníkkrajskéhokolasúťažeMladýchzáchra- pýta, že jak nažíva zo švekru. Janko nárov civilnej ochrany, organizátorom ktorého bol Obvodný úrad prekvapený hvarí – Ta znace pán faPrešovsauskutočnil25.májav RZOpalexSigordpriPrešove. rár, stála by za tot hrich. Farár mu V súťaži športového, vedo- lov). Okrajovými disciplínami boli hvari – Pamätaj chlapče, nemostného a zručnostného charak- pohyb v prírode, hasenie malých zosmilniš! – Ne toto, pán farár, ne toteru sa precvičovali a overovali ve- požiarov a streľba zo vzduchovej to… nezabiješ. FilomenBurda, KamenicanadCirochou domosti jedenástich družstiev pušky. Humenský obvod reprezenz kraja zamerané na tematiku tovali dve družstvá – žiaci ZŠ P. O. Ochrana človeka a zdravia. Zmie- Hviezdoslava v Snine a ZŠ s MŠ šané štvorčlenné družstvá v zlože- v Uliči. V silnej konkurencii obsadili ní dvaja chlapci a dve dievčatá ab- štvrté a piate miesto. Putovný posolvovali disciplíny v dvoch kategó- hár, víťazné trofeje (1. ZŠ Hunriách. Ťažiskovými boli testy, zdra- covce, 2. ZŠ Sibírska Prešov, 3. votnícka príprava a civilná ochrana ZŠ Raslavice), medaily a vecné (použitie ochrannej masky, impro- ceny odovzdal Ing. Jozef Čorba, vizované PIO, evakuačná batoži- vedúci odboru CO a KR ObÚ Pre na, rozoznávanie varovných signá- šov. Ing.PeterVataha

Dvajazástupcoviahumenskéhoobvodubodovali

dlhodobo nepostačuje celkovému počtu žiadateľov o pridelenie bytov. K 26. máju 2011 bytové oddelenie mestského úradu eviduje celkovo 1 259 žiadostí o nájomný byt, z toho 50 žiadostí do Domu s opatrova teľskou službou. Prideľovanie sa realizuje len z uvoľnených bytov v rozptyle mesta, čo je cca 5 až 10 bytov ročne, prevažne po neplatičoch. Nedostatok bytov je dlhodobým problémom a mesto ho rieši podľa možností. Medzi svoje plánované investičné akcie na rok 2011 zaradilo mesto Humenné aj výstavbu bytového domu 13C s ka pacitou 50 bytov bežného štandardu na Sídlisku pod Sokolejom vrátane technickej infraštruktúry v Humennom. Investícia predpokladá fi nancovanie z dotácií, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných zdrojov mesta. Mesto podalo žiadosti na Krajský stavebný úrad Prešov a na Štátny fond rozvoja bývania. „Momentálna situácia je taká, že nevieme uspokojiť všetkých žiadateľov, ale verím, že našej žiadosti bude vyhovené kladne a mesto bude úspešné pri realizácii výstavby bytového domu,“ vyslovila nádej Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné. SlavěnaVorobeľová

Účastnícipietnejspomienkynavojenskomcintorínev Hostoviciach.

V HOSTOV IC IACHSIPRIP OM EN UL IUDAL OSTIPRVEJSVETOV EJ VOJN Y

Plán uj úzveľ ad iťmiestnycintor ín

Dvadsiatehošiesteho mája sa žiačky 3. a 4. ročníka zo ZŠ Laboreckej v Humennom zúčastnili územnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov, kde získali prvé miesto. Potvrdili tým myšlienku, že nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej. Pravidelnou prípravou v zdravotníckomkrúžkupodvedenímvychovávateľkyAnnyFerjakovejdokázali,žesvojenadobudnutévedomostivediavyužiťpriposkytnutíprvejpomoci.V jednotlivýchdisciplínachpreukázalisvoju zručnosťa odbornýmspôsobomošetrilirôzneporaneniakončatín, zaujalivhodnýpostojk človekuv bezvedomía prijehooživovaní. Úctak životua pozitívnyvzťahžiakovk otázkamzdravotnejvýchovyz hľadiskaetiky,humanitya zodpovednostizasvojezdravieako ajzazdravieinýchjehlavnýmcieľomprivýchovenovejgenerácie, pretožezdraviejetonajcennejšie,čočlovekmá. Anna Ferjaková

V Hostoviciach14.májamaliobčaniamožnosťpriblížiťsinamiestnom vojenskomcintoríneudalosti1.svetovejvojnya vzdaťúctupadlým.Zážitokz akcienemalilenstrednéa staršiegenerácie,aleajmládeža deti,ktorémohlipočuťa uvedomiťsi,žemierniejesamozrejmosť. Všetkých prítomných privítal Mgr. Martin Drobňák hovoril o mlaa akciu otvoril starosta obce Ing. dých, ktorí tak ako aj my dnes Peter Čopák. Vo svojom príhovo- neočakávali tieto udalosti a svoj žire uviedol, že práce a vzdanie vot videli v inej perspektíve. úcty padlým vojakom je tohto ro- Napriek tomu si dlhodobé konflikty ku len začiatkom plánovaných vyžiadali mnohé obete, medzi ktoaktivít zveľaďovania vojenského ré patria aj ich mladé životy. O ko cintorína, ktorý má byť v bu- nanie celej akcie sa zaslúžili dúcnosti jednou z najvýznamnej- občianske združenie Klub voších pamiatok v obci. Počas akcie jenskej histórie Beskydy z Huvojaci v dobových kostýmoch ra- menného, Klub vojenskej histórie kúsko–uhorských a ruských voja- Karpaty zo Sniny, Klub vojenskej kov položili veniec ku krížu a vys- histórie Gardekorps z Prahy, vedetrelili slávnostné salvy. Predseda nie obce, ako aj samotní občania. Klubu vojenskej histórie Beskydy MonikaČopáková


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

6.6.2011

VODIČKYNÁŠHOREGIÓNUMÔŽUAJTOHTOROKUSÚŤAŽIŤO TITUL

Najlepšiašo f érka2011 Únia žien Slovenska Okresná organizácia Humenné, Klub za-

mestnaných žien pri ÚŽS,Autoškola Nova a Okresné riaditeľstvo Policajnéhozboruopäťorganizujúsúťaž„Najlepšiašoférka2010“. Štart je v sobotu 25. júna o 12.00 staršie ako 18 rokov, a sa hod. v externých priestoroch ZŠ mozrejme mali by byť držiteľkami Kudlovskej. Adeptky musia byť vodičského oprávnenia. Komisia bude hodnotiť čas a presnosť Účastníci stretnutia z humenské - jazdy, cúvanie, prejazd medzi roho Gymnázia arm. gen. L. Svobo - zostavenými značkami a pí du. Zľava Adriana Benková, somný test. Auto poskytne PhDr. Marta Drozdová, PaedDr. autoškola Nova, lekárska staIvan Pajtaš, Marianna Babjaková, rostlivosť bude zabezpečená. MVDr. Daniela Chabová, Mgr. Cieľom súťaže je vytvoriť priestor Adriana Pavlenková, Simona Sa - ženám – vodičkám, zviditeľniť ich bolová a Klaudia Gregorovičová. šikovnosť a zručnosť pri riadení ho auta. Záujemkyne o ti HUMENSKÍGYMNAZISTINAMEDZINÁRODNOMPROJEKTEV POĽSKOMRADOMYSZLI osobné tul Najlepšia šoférka 2011 sa môžu prihlásiť do 23. júna v kancelárii Únie žien na Kukorelliho ul. 60, V dňoch23.–27.mája2011sagymnáziumv poľskomRadomyszlimohlokľudnenazvaťmultilingválnym. alebo telefonicky 0904 337 243, AnnaCapová Zovšetkýchkútovsatotižozývalapoľština,slovenčina,nemčina,španielčinačitaliančina–nohlavnean- 0915 958 822. gličtina.Študentiz krajínakoTaliansko,Španielsko,Nemecko,Slovenskoa domácePoľskosastretli,aby AZYL OV ÉZAR IAD EN IEV HUM ENNOM v rámciprogramuComeniusa projektuDoitforthefuturev anglickomjazykudiskutovalio ekologických problémocha odprezentovali,čímnasvojejškoleprispievajúk zlepšeniuživotnéhoprostredia. Slovensko reprezentovali štu- zita opadla po prvých prezentá- poskytol gymnáziu separačné ná- V pondelok 23. mája pricestovadentky humenského Gymnázia ciách, hanblivosť sa stratila po pr- doby na odpad, čím sa výrazne zvý- lo na Slovensko štyridsaťšesť armádneho generála Ludvíka Svo- vých spoločných aktivitách. Bohatý šil počet študentov, ktorí začali od- afganských utečencov z Iránu. bodu. Program Comenius má na program pripravený poľskými štu- pad triediť. Takisto sa zvýšil počet Prvou zastávkou skupiny utespomínanom gymnáziu už dlho- dentmi a pedagógmi nebol len o dri- študentov, ktorí sú ochotní v prípa - čencov – žien a detí, kde najročnú tradíciu. Konalo sa množstvo ne nad knihami. Ekologické hry po- de záujmu mesta Humenné alebo staršia má 55 rokov a najmladšie stretnutí v rôznych kútoch sveta, ne- mohli študentom pri spoznávaní sa, v záujmu Technických služieb dieťa 7 mesiacov, bolo letisko vynímajúc Slovensko. Tento rok výlety do blízkeho Krakowa mesta Humenné prezentovať pro- v Košiciach. Umiestnení sú však hostiteľskú úlohu prebralo a Tarnowa vniesli do bežných dní jekt verejnosti. Práve o prípravnej v azylovom zariadení MV SR Poľsko. Týždeň strávený v malom kúsok histórie. Len nedávno ste si fáze tejto akcie, o jej realizácii v Humennom, kde zostanú maxi poľskom mestečku bol nezabudnu- mohli prečítať o akcii konajúcej sa a výsledkoch bolo študentmi zhoto- málne šesť mesiacov. Následne teľným zážitkom. Počiatočná nervo- na škole. Program Comenius vené prezentačné video odpre- budú presídlení do tretích krajín. zentované na projektovom stretnutí Stalo sa tak na základe dohody v Poľsku. S obavami o úspech vi- z decembra 2010 medzi vládou dea sa štyri študentky gymnázia SR, Úradom Vysokého komisára postavili pred svojich rovesníkov OSN pre utečencov a Medzináz iných krajín, ich profesorov rodnou organizáciou pre migráa ukázali, že aj prezentácia šta- ciu (IOM). Ministerstvo vnútra SR tistických výsledkov ekologických im poskytne ubytovanie, stravu dotazníkov môže zožať úspech. a základné hygienické potreby, Čo však všetkých tešilo najviac? ktoré budú čiastočne financovaPráve to, že po týždni plnom an- né z Európskeho fondu pre utegličtiny, rozhovoroch o globálnom čencov. O zdravotnú a sociálnu otepľovaní, kyslých dažďoch, či starostlivosť sa postará ÚVK vytváraní nových priateľstiev OSN, proces presídlenia do ko odchádzal každý s úsmevom na nečnej cieľovej krajiny od tvári a chuťou spraviť niečo pre bu- kultúrnej orientácie po samotnú dúcnosť. SimonaSabolová cestu zabezpečuje IOM. (mv)

Keďdzieňdobrynah rad il ogoodmorning…

Prijmeďalšíchutečencov

Biely švajčiarsky ovčiak Gipsi z humenského kynologického klubu ukázal deťom z Koškoviec svoje schopnosti.

ŠTVORNOHÍPRIATELIAA POMOCNÍCIMEDZIKOŠKOVSKÝMIDEŤMI

Spol očnecezprek ážky

V obecnej knižnici v Koškovciach sme 19. mája nadviazali na stretnutia lesných pedagógov s deťmi pri priležitosti Roka lesov.Tentokrátnašeratolestinavštívilištvornohípriateliaz humenskéhoklubuEurocanis–kynologickýklubSlovensko. Žiaci obecnej Materskej školy zoznámili s psíkmi. Odvážní po s učiteľkou Evou Gombarovou mocníci rozložili prekážky a ukážky a prváci Základnej školy s Mgr. šikovnosti psíkov mohli začať. OdAnnou Stirčakovou sa zišli pred vaha nechýbala nikomu, všetci sa knižnicou, aby privítali canistera- zapájali do zdolávania prekážok, peutické tímy – Moniku Dančovú žiaci i psíky. Odmenou pre psíkov a zlatého retrievera Delu, a Moniku boli sladké piškóty a pre žiakov Vrančíkovú s bielym švajčiarskym možnosť pomaľovať si Delu alebo ovčiakom Gipsim. Deti sa usadili Gipsi. Ďakujeme za krásne spría tety s kynologického klubu ich jemnenie slnečného dňa. (mb)

Brány Strednej zdravotníckej školy v Humennom opustilo počas viac ako štyridsaťročnej existencie vyše dvoch tisíciek žiakov. V tomto školskom roku sa k nim po druhýkrát pridali aj absolventi jednoročného externého štúdia v odbore zdravotnícky asistent. Externí maturanti pochopili, že nikdy nie je neskoro rozhodnúť sa pre zdravotnícke povolanie, pretože… „Človek čím viac pomáha druhým, tým viac má sám. A čím viac dáva druhým, tým viac sám získava.“ Na snímke časť absolventov s členmi maturitnej komisie. (ak)


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

NOVINKAVOVYDAVATEĽSTVEIKAR

Medzi odtieňmi siv ej

V pútavoma miestamiaždesivomrazivompríbehurománuRutSepetysovejMedziodtieňmisivejrozprávamladučkáLinao tom,ako sa počas stalinských deportácií Litovčanov v roku 1941 dostala spolus matkoua bratomdopracovnéhotáboranaďalekýSibír. Jej otca, univerzitného profesora, ob- No aj v tomto neľudskom a mrazivom vinili z protisovietskej činnosti a popra- prostredí vzplanie láska… Podarí sa vili vo väzení. Rodina odhodlaná ne- Line, jej bratovi Jonasovi a matke dať sa zlomiť znáša ustavičné ponižo- prežiť, alebo sa stanú obeťami krutévanie, muky a trápenie dozorcov, ale ho zaobchádzania, hladu a vyčerpaaj nehostinnú zimu za polárnym kru- nia uprostred nekonečnej ľadovej hom, ktorej mnohí z deportovaných pustatiny? MáriaLešková podľahli. Bojujú o každú omrvinku chleba, o každú vykopanú repu, aby mali čo do úst. Mnohí chorľavejú, no v blízkosti niet lekárskej pomoci. V najdrsnejších podmienkach sa postupne odhaľujú charaktery deportovaných, ale aj ich strážcov. Niektorí prejavujú ľudskosť, súdržnosť, súcit a pokoru, ďalší by radi prežili aj na úkor iných.

-

6.6.2011

Vyhral iste?

Ak ste uviedli, že román Ivany Lackovej Zametanie vody je jej prvotinou,ocitlistesav osudío tri rovnomennéknihyz Ikaru.Šťastie sausmialonaĽubomíruKucerovúz KamenicenadCirochou,Jarmilu Smolákovú z Humenného a KatarínuValichnáčovúz Jasenova. Knihy ich čakajú v redakcii týždenníka Pod Vihorlatom do koncatýždňa.Výhercomblahoželámea tešímesanaďalšiusúťaž s vydavateľstvomIkar.(mš)

VYBERÁMEZ CHYSTANEJKNIHYMICHALAFRANKASLOVOO REČI

Nepoužívajmeslováduchaprázdnehosnobizmu(2) Stredoškolský profesor a jazykovedec Michal FRANKO pripravil knihu Slovo o reči s podtitulom: Pohľady pedagóga na aktuálne problémyjazykovejkultúrya nasotáckenárečie.Z kapitolkynazvanejJazykovévšeličoalebomalomeštiactvov jazykuvyberáme. V konštrukcii „majte dobrý deň“ nám bude najviac páčiť, alebo tie, ide o zoskupenie troch slov, z kto- ktorými môžeme najviac potešiť rých prvé nás orientuje úplne iným a obšťastniť srdcia našich priateRiaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Humennom Agáta smerom, len nie na to, aby som ľov, rodičov, predstavených, sloVitko vičová a Michaela Plitková prišli poďakovať hercovi Rav pohode prežíval deň, ktorý môže vom všetkých tých, ktorí obľúbujú dosla vovi Brzobohatému za výkon v divadelnej hre Lev v zime. byť dobrý, príjemný, krásny… je krásu slova. MichalFranko široký priestor na výber priam poetických epitét, ktoré netreba spájať S PRAŽS KÝMHERCOMA ROD ÁK OMZOSLOV ENS K ARAD OSLAV OMBRZOB OH AT ÝM s nedokonavým slovesom mať. Iné sú situácie so slovesom „mať sa“, najmä ak ide o pozdrav maj sa V historickej divadelnej hre s humorným nadhľadom Lev v zime dvojica hercov dobre, či pri vyjadrovaní pozornosRa doslav BRZOBOHATÝ (na snímke) s Hanou Maciuchovou a ďalšími hercami ti voči niekomu: mám sa pri manpražskéhoDivadlaRadkaBrzobohatéhorozohralisvojehereckémajstrovstvo.Po želovi dobre. Tradičný a nádherný skončenípredstaveniasmesas hlavnýmpredstaviteľomstretliv šatni,abysme pozdrav môžeme ozdobiť vrúcnysa pozhovárali tentoraz o filme Návrat bocianov, kde hral rolu starého mládenca mi slovami, ako Nech vás Viktora,ktoréhozavojnynásilneodlúčiliodmilovanejženy.Vofilmesanielenže obšťastňuje v tom novom dni veľa spomínanašaobecRunina,alečasťz filmusav tomtoprostredíajnatáčala. lásky a pokoja či Radostný a po – Zaujalo ma, z najkrajších krajín v Európe, Od Števa Kvietika po donedávna žehnaný nový deň. Je dôležité priFera Zvaríka, to bol môj veľký kaže príbeh má možno vôbec najkrajšou. pomenúť, že s pozdravom dobrý l Napriek takmer osemde- marát, tiež chlapec je už hore, pov sebe ľudskosť. deň, večer, či noc, netreba používať sloveso prajem, želám. Stačí Pred tým, než som to čítal, odmie- siatkenajaviskupôsobitesvie- dobne ako Mišo Dočolomanský. zaželať to prosté a jednoduché: tol som viacero filmov, ktorým chý- žo.Hralistev mnohýchsloven- Alebo taký Laco Chudík, to je Dobrý deň! Dobré ráno! Dobrú bala človečina. Na konci svojej ka- ských filmoch. Stretávate sa neuveriteľné, koľko mu je a prinoc! Možnosti na pozdrav je veľa. riéry nechcem robiť niečo, čo ne- eštesoslovenskýmihercami? tom stále hraje. My sme sa vždy Z mnohých vyberme tú, ktorá sa má zmysel, povedal herec v čase – Dodnes sa stretávam s väčši - doplňovali a úprimne povedané, nou tých, čo ešte ostali nažive. medzi na mi ne vznik la žiadna nia filmu v roku 2007. MilanZELINKA–Raz naltáča A ako uvedenú situáciu Niekedy sa vidíme v Bratislave, hranica. A aj keď potom bola, Raz príde deň, keď tvoje telo i stretnutia s ľuďmi v Runine alebo naopak v Prahe, a vždy je medzi nami nebola nikdy. na cinter chlapi odnesú. vnímaporokoch? to tak, ako by sme sa videli včera. MariánŠimkulič Možno aj žiaľ im zastrie čelo – Dal som vtedy prednosť tomúna miestach, čo tak smutné sú. to filmu pred českými ponukami, pretože za posledných 20 rokov No tvoja duša, láskou chorá, nie je dosť dobrých scenárov. Bo- Aperitív:Muž sa pýta, keď niečo nevie, žena, keď niečo vie. zas bude všetko prežívať hužiaľ. V Čechách ani na Sloven - Bľabty z humenských škôl: Meter sa skladá z centimetrov, milia vravieť bude ľuďom, horám, sku. Tým, že som mal šancu si metrov a ešte niečoho, čo nie je vidno. l Spev spôsobuje u dievčat čo nemohla riecť zaživa. vybrať, a to, čo poslali chlapci zo zdvíhanie hrudného koša l Alibi je, keď niekoho zabijú a on tam nebol. Tešiť sa budeš – prostý strastí – Slovenska, bolo ďaleko lepšie, Otázka–odpoveď:Podľa čoho sa pozná, že si obyvateľ Prešovskéz toho, z čoho si dávno chcel: tak som si vybral scenár Návratu ho kraja robí plány do budúcnosti? Kúpi si dve debničky piva. že si tu vlastne býval šťastný, bocianov, ktorý bol dobrý. Milu- Naskokv Ohradzanoch:Práca šľachtí človeka. Niekoho aj živí. ani si o tom nevedel. jem slovenské hory, mnohé som Všimlismesi:Kvalitu výrobkov prezrádza ich množstvo pri kontajneroch. prešiel. Točili sme aj v samotnej Kolbasovskáha–ha–hádanka:Čo robí úradník, ktorý sa špára v no Keď vtiahne jar do údolia, Runine. Boli tam fantasticky prí - se? Snaží sa zo seba vydať to najlepšie. že znova bocian priletí, jemní ľudia, bolo to fajnové, všet- Úsloviez Dedačova:Lož má krátke nohy, ale na pedále dočiahne. že v obci stále stojí škola ci nám pomohli, pretože aj pri fil- Kútikčiernehopasažiera:Ako sa voláte? Ďakujem, dobre. a nikdy nie je bez detí, movaní je potrebné, aby tam bolo že v lúčoch dávnej konfesie zázemie. A ja som to zažil na Slo - Názorz Oľky:Najneznesiteľnejší zo všetkých luhárov sú tí, čo majú pravdu. tu žiadna duša neblúdi, vensku vždy. Niekedy vravím ka - Zdravotníckeokienko:Pri operácii budí lekár pacienta – Čo tak dlho že ten náš Papín stále žije, marátom Slovákom, že si nevážia spíte? Kto mi bude podávať nástroje? že nikdy nie je bez ľudí… toho, že Slovensko je jednou Šport:Priahaj, synku, taligu,/ zas ideme na ligu.

Medzinam inik dyneb ol ahran ic a

Naposiedkes MilanomLecha(cha)nom(38)


9

- POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

Ka m z a šp orto m FUTBAL

ÚS ObFZ 38 - 10/11 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a OdbornýchkomisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk l Sekretariát:l oznamuječlenom VV a predsedom OK ObFZ Humenné, že zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční 7. júna 2011 (utorok) o 15.30 hod. l Športovo–technická komisia: l schvaľuje výsledky dosiahnuté na HP a/24. kola I. triedy dospelí, b/24. kola II. triedy dospelí (mimo stretnutia Lukačovce – Z. Hámre, hostia nepricesto vali), c/  16. kola III. A triedy (mimo stretnutia Lackovce – Zb. Dlhé, inzultá cia R na HP), d/ 16. kola III. B triedy; l kontumujestretnutia a/II. trieda, 24. kolo: Lukačovce – Z. Hámre 3:0 kont. (čl. 100/b), b/III. A triedy, 16. kolo: Lackovce – Zb. Dlhé 3:0 kont. (čl. 100/d); l oznamuje, že VII. Superpohár ObFZ Humenné (Memoriál Jozefa Škubu) sa odohrá 17. júna 2011 (piatok) o 17.00 hod. na mestskom fut. štadióne v Humennom medzi víťazom I. triedy dospelých a víťazom Pohára Nexis Fibers a ObFZ. (V prípade, že víťaz I. triedy je totožný s víťazom Pohára ObFZ, stretne sa s porazeným finalistom Pohára Nexis Fibers a ObFZ, resp. celkom z druhého miesta tabuľky); l upozorňuje, že v zmysle RS čl. 5/h sa rušia všetky výnimky z UHČ v stretnutiach dospelých v posledných troch kolách. Odôvodnenú výnimku môže povoliť ŠTK po doručení písomnej žiadosti, ak stretnutie nemá žiadny dosah na prípadný postup – zostup. l Komisiamládeže:l schvaľujevýsledky dosiahnuté na HP a/18. kola I. triedy dorast, b/13. kola I. trieda žiaci; l schvaľujepredohranie turnaja II. trieda dorast (org. TJ Družstevník Baškovcie) zo 4. 6. 2011 na 3. 6. 2011 (piatok) 16.00 hod. (úč.: Baškovce, Brestov, Ohradzany); l schvaľuje odohranie stretnutia I. trieda dorast 19. kolo: Mod ra n/Cir. – Papín dňa 4. 6. 2011 (sobota) o 11.00 hod. (vzáj. dohoda); l oznamuje, že finálový turnaj víťazov II. triedy žiakov sa uskutoční dňa 11. júna 2011 (sobota) o 9.30 hod. v Papíne. Účastní ci (víťazi skupín): 1. skupina: A – TJ Družstevník Radvaň n/L., B – TJ DP Košarovce, C – TJ Družstevník Luka čovce, 2. skupina: D – ŠK Štich Hu menné, E – TJ Družstevník Papín, F (II. miesto najv. bodov) – Ajax Pakostov; l oznamuje,že finálový turnaj víťazov II. trieda dorast sa uskutoční dňa 19. júna 2011 (nedeľa) o 9.30 hod. v Baškovciach (vzáj. dohoda); l kontumujevý sledky v II. triede dorast: 5. turnaj (23. 4. 2011, org. V. Sitnica): N. Sitnica – Koša rovce 3:0 kont., Lukačovce – Koša rovce 3:0 kont., Košarovce – V. Sitnica 0:3 kont. (všetko čl. 100/b); 6. turnaj (7.

l II.ligamuži–30.kolo,nedeľa12.júna2011o 17.00hod.:1. HFC Humenné – Košice B (termín sa môže pri dohode klubov zmeniť: napr. sobota 11. júna 2011). l III.ligamuži–29.kolo,nedeľa12.júna2011o 17.00hod.:Snina – Moldava B. lIV.ligamuži–29.kolo,nedeľa12.júmája 2011, usp. N. Sitnica): Košarovce na 2011 o 17.00 hod.: Medzilaborce – – Lukačovce 0:3 kont., N. Sitnica – Ko- Hanušovce, Pakostov – Bard. Nová Ves. šarovce 3:0 kont., Košarovce – V. Sitnil V.ligamuži–29.kolo,nedeľa12.júca 0:3 kont. (všetko čl. 100/b); l vyluču- na 2011 o 17.00 hod.: Soľ – Stakčín, jeTJ DP Košarovce zo súťaže II. trieda Udavské – Zámutov, Holčíkovce – S. Podorast (SP čl. 108) a dosiahnuté výsled- lianka, Radvaň n/L. – Vechec, Ubľa – ky v sezóne anuluje; l žiadao doruče- Čierne, Sačurov – FK Humenné, Kameninie zápisu o stretnutí a/R – Guľko, I. ca n/Cir. – Belá n/Cir., Kalnište – Jasenov. trieda žiaci, 11. kolo, Kamenica n/Cir. – l II.ligadorast(st.a ml.)–30.kolo, Jasenov, b/R – Guľko, I. trieda žiaci, 12. sobota11.júna2011o 11.00a 13.15 kolo: Kochanovce – Kamenica n/Cir., c/ hod.:Martin – 1. HFC Humenné. R – Guľko, mladší žiaci, 9. kolo: Belá l III.ligadorast(st.a ml.)–21.kolo, n/Cir. – Dlhé n/Cir., d/R – Guba z turna - utorok 7. júna 2011 o 13.00 a 15.15 ja II. trieda žiaci, sk. A (org. Radvaň n/L.). hod.:St. Ľubovňa – Snina. l Disciplinárna komisia: l nepodmienečnýtrestzastavenia činnosti od 30. mája 2011 na 1súť.stretnutie za 4 ŽK: Lukáš Keresteš (TJ Družstevník Oľka), Tomáš Kireš (TJ Tvarona Ulič), Marek Tirpák, Jozef Šefčík (obaja OFK Brekov), Ľubomír Medviď (TJ Sokol Vydraň), Jakub Kolesár, Pavol Karoľ (obaja TJ Družstevník Hrabovec n/L.) – DP 1/13/5a; l nepodmienečný trest zastavenia činnosti od 30. mája 2011 a/ na 1 súť. stretnutie: Róbert Hrib (ŠK Runina) – DP 1/1b, Michal Voloch (TJ Tvarona Ulič) – DP 1/6/2a, Eduard Hodor (TJ Družstevník Ladičkovce) – DP 1/6/2a; b/ na 4 súť. stretnutia: Ján Šváb (TJ Družstevník Papín) – DP 1/3b; c/na 8mesiacov: Ivan Ferenc a Šimon Grundza (obaja TJ Zb. Dlhé) – DP 1/6/3a; l vyhovuježiadostio uvoľne- DK ObFZ sa možno odvolať do 15 dní. nie činnosti od 2. júna 2011 pre: Domi- l Komisiarozhodcov:l berienavenik Timuľák (TJ Družstevník Hrabovec domieospravedlnenia R – Michal Hrib n/L.); l finančné pokuty: 40 € – TJ (11. 6. a 12. 6. 2011), Makar (12. 6. Rozkvet V. Hrušov (nenastúpenie na 2011), DZ – Lenčiš (11. 6. a 12. 6. 2011); stretnutie v Podskalke), 15 € – TJ Borov l oznamuje, že zasadnutie KR bude 9. (opätovné nezabezpečenie AR 2), 5 € – 6. 2011 (štvrtok) o 16.00 hod., l oznaTJ DP Košarovce (nezabezpečenie AR muje, že na základe žiadosti TJ Pre 2), 40 € – TJ Družstevník Ladičkovce vádzkar V. Sitnica o zmenu R a zaplate (neúplné DVD, po stretnutí nenatáčaný ní poplatku mení R stretnutia I. triedy odchod hráčov do šatní, RS 6g, 7), 100 dospelí, 25. kolo: V. Sitnica – Oľka; € – TJ Vihorlat Z. Hámre (nenastúpenie l berienavedomielist TJ Družstevník na stretnutie v Lukačovciach), 10 € – Hrabovec n/L., l berie na vedomie ŠK Slávia Lackovce (nedoručenie vy- sťažnosť TJ Tvarona Ulič na R stretnu jadrenia k nedohranému stretnutiu), 20 tia I. trieda dospelí, 24. kolo: Ladičkovce € – TJ DP Košarovce (nenastúpenie na – Ulič. KR sa po zhliadnutí videozázna turnaj vo V. Sitnici, dorast), 20 € – TJ DP mu vyjadrí k sťažnosti; l predvoláva Košarovce (nenastúpenie na turnaj v N. na svoje zasadnutie dňa 9. júna 2011 Sitnici, dorast), 80 € – TJ Zbudské Dlhé (štvrtok) o 16.30 hod. účastníkov (inzultácia R hráčmi), 10 € – TJ Zbudské stretnutia Ladičkovce – Ulič: R – P. Holp, Dlhé (nedoručenie vyjadrenia k ne - AR 1 – Behun, DZ Barnišin. dohranému stretnutiu); l finančnépo- DELEGÁCIA R a DZ: l I.triedamuži– platky:3 € – Modra n/Cir. (zmena ÚHČ, 26.kolo,nedeľa12.júna2011o 16.00 dorast), 3 € – TJ Družstevník Baškovce hod.:Ptičie – Ulič (Greško – P. Friga, DZ (zmena hracieho dňa, dorast); l trestá Ryšák), Habura – Košarovce (ObFZ – zastavením činnosti TJ Zbudské Dlhé Vojtko, Petruňo, DZ VsFZ), Ladičkovce – na 1 súť. stretnutie nepodmienečne V. Sitnica (ObFZ – Paulišin, Guba, DZ I. (po skončení súťaže odpočítať –3 bo - Čerevka), Oľka – Modra n/Cir. (ObFZ – P. dy); l trestá zákazom výkonu Holp, Ginda, DZ Polovka), Borov – Papín akejkoľvek funkcie v stretnutí: Róbert (ObFZ – Basoš, Minďák, DZ Groško), Ferenc (TJ Zb. Dlhé) do 31. 12. 2011, Zubné – Kochanovce (ObFZ – Havriško, Ladislav Ferenc (TJ Zb. Dlhé) do 31. 12. DZ Parnica), Ohradzany – Dlhé n/Cir. 2011; l návrh pre ŠTK kontumovať (Andreško – M. Holp, DZ Hrib). stretnutie Lackovce – Zb. Dlhé 3:0 kont.; l II.triedamuži–26.kolo,nedeľa12. l žiadao doplnenie súť. vkladu: TJ Zb. júna 2011 o 16.00 hod.: Ľubiša – Dlhé 90 €, TJ Družstevník Hrabovec Koškovce (Smerekovský – Palasiewicz, n/L. 35 €, TJ Rozkvet V. Hrušov 50 €, TJ DZ Čopák), Brekov – Vydraň (ProDružstevník Ladičkovce 50 €, TJ Druž - kopčák, DZ Bober), N. Sitnica – Volica stevník Oľka 70 €. Proti rozhodnutiam (Ferčak, DZ Proň), Lieskovec – Z.

6.6.2011

l IV.ligadorast–25.kolo,sobota11. júna2011o 13.00hod.:Medzilaborce – Ľubica, o 14.00hod.:Kračúnovce – Ptičie, Bystré – Belá n/Cir. l I.ligažiaci(U15a U 14)–26.kolo, sobota11.júna2011o 10.00a 12.00 hod.:Poprad – 1. HFC Humenné, nedeľa 12. júna 2011 o 10.00 a 12.00 hod.:Lipany – Snina. lI.ligažiaci(U13a U 12)–predohrávka 26. kola, utorok 7. júna 2011 o 11.00 a 12.45hod.:Snina – Sp. Nová Ves, 25. kolo,nedeľa12.júna2011o 9.00a 10.45 hod.:Stropkov – 1. HFC Humenné, 10.00 a 11.45hod.:Trebišov – Snina. l II.ligažiaci(st.a ml.)–25.kolo,sobota11.júna2011o 9.00a 10.45hod.: Ľubotice – Medzilaborce.

TENIS

lSobota11.júna2011:1. TC Humenné – V. Tatry (st. žiaci), 1. TC Humenné – TA Prešov (st. žiačky), Akademik Košice – 1. TC Humenné (deti do 9 rokov). l Nedeľa 12. júna 2011: 1. TC Humenné – Tatran Prešov (ml. žiaci), Svit – 1. TC Humenné (ml. žiačky).

KAMENICKÝSILÁK 11.júnao 13.00hod. pripožiarnejzbrojnici Program:Môj ocko je najlepší Exhibície: Taekwondo Black Tiger Snina, Capoeira Oxumare Humenné Súťaže:O najväčší KAMENICKÝ PUPOK, pretláčanie rúk Pokuso slovenskýrekord:hro madné otvorenie plechoviek piva Účinkujú: Michaella, Allan Mikušek, Massriot Večer:diskotéka – DJ Rocob Nafukovacieatrakcie: SUMO, GLADIÁTOR

Hámre (I. Harajbič – M. Harajbič, DZ Barnišin), Rokytov – Kr. Brod (Treščák – Džujko, DZ Kovalik), Lukačovce – Runina (Bajcura, DZ T. Firda), Hažín n/Cir. – Hrabovec n/L. (Ferko, DZ Smoľák). l III.A triedamuži–18.kolo,nedeľa12. júna 2011 o 16.00 hod.: Rovné – Baškovce (Havrilko), Hankovce – Turcovce (Madeja – Behún), Ňagov – Sl. Volová (Varga), Zb. Dlhé a Lackovce majú voľno. l III.B triedamuži–18.kolo,nedeľa 12. júna 2011 o 16.00 hod.: Ulič B – Podskalka (Zádražný, DZ Bolinger), Ul. Krivé – St. Roztoka (ObFZ), Pčolinné – Zboj (Jakubov), V. Hrušov – Klenová (D. Holp), Kamienka – Kolonica (A. Švec). l I.triedadorast–20.kolo,sobota 11. júna 2011 o 13.30 hod.: Radvaň n/L. – Papín (Behún), Modra n/Cir. – Zubné (Ginda), Ľubiša má voľno. l II.triedažiaci(Malýfutbal)–finálový turnaj,sobota11.júna2011o 9.30hod.: R – Godžák, Guba, Greško (v Papíne). ZMENY, resp. DOPLNENIE OBSADENIA R a DZ (4.– 5. 6.): Dlhé n/Cir. – Ptičie (Palasiewicz za Balberčáka), Papín – Zubné (Polovka za Čerevku), V. Sitnica – Oľka (Hudák za Firkaľa), Ulič – Habura (Parnica za Maturkaniča), Hrabovec n/L. – Ľubiša (Firkaľ za Hudáka, Lenčiš za Groška), Runina – Hažín n/Cir. (Groško za Lenčiša), Kr. Brod – Lukačovce (Čerevka za Polovku), Zb. Dlhé – Ňagov (Bajcura za Madeju), Baškovce – Hankovce (I. Harajbič za Petruňa), Zboj – V. Hrušov (Andreško za I. Harajbiča). Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jehoobsahovúnáplň.


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

6. 6. 2011

MAJSTROVSTVÁ SLO VEN S KA VO FLORBA LE MLAD ŠÍCH ŽIAČOK (ORION FLORBAL CUP 2011)

li všetci, Penkert v bronzo vom les ku Slo ven ský bronz dievča tám z Ohradzian Uspe SNINČANIA V SLOVENSKÝCH FARBÁCH NA TAEKWONDO KARLOVAC OPEN 2011

Sitom obvodných, okresných, regionálnych a krajských kôl sa do stalo až do Nitry na majstrovstvá Slo ven s ka vo florba le mlad ších žiačok – Orion florbal cup 2011 – osem najlepších krajských celkov. Pre šovský kraj re pre zen to va li dievčatá ZŠ Ohradzany. A boli na šampio ná te najväčším mi lým prekvapením, keď zaujali všetkých, ktorí sa florbalu popri ško le ve nu jú aj tré ningo vo na klu bo vej úrov ni. Už ma lým zázra kom bo lo 1. miesto po prvom dni, keď bo li na progra me zá pa sy v sku pi nách. Se mi fi ná le na dru hý deň zna me na lo ich je di nú prehru na šampio ná te a následne boj o bronz. Ten po vý bornom vý ko ne zvlád li. l Skupina A: Tvrdošín (Žilinský kraj) – Gelnica (Košický kraj) 1:4, Revúca (Banskobystrický kraj) – Pruské (Trenčiansky kraj) 0:6, ZŠ Gelnica – ZŠ Pruské 3:2, ZŠ Tvrdošín – ZŠ Revúca 1:2, ZŠ Revúca – ZŠ Gelnica 0:6, ZŠ Pruské – ZŠ Tvrdošín 1:1. Tabuľka:

ZŠ Gelnica 3 3 0 0 13:3 6 ZŠ Pruské 3 1 1 1 9:4 3 ZŠ Revúca 3 1 0 2 2:13 2 ZŠ Tvrdošín 3 0 1 2 3:7 1 l Skupina B: Stupava (Bratislavský kraj) – Topoľčany (Nitriansky kraj) 2:2, Ohradzany (Prešovský kraj) – Senica (Trnavský kraj) 2:1, ZŠ Topoľčany – ZŠ Senica 2:0, ZŠ Stupava – ZŠ Ohradzany 2:2, ZŠ Ohradzany – ZŠ Topoľčany 1:0, ZŠ Senica – ZŠ Stupava 3:2. Tabuľka: ZŠ Ohradzany 3 2 1 0 5:3 5 ZŠ Topoľčany 3 1 1 1 4:3 3 ZŠ Senica 3 1 0 2 4:5 2 ZŠ Stupava 3 0 2 1 5:7 2 l o 7. miesto: Tvrdošín – Stupava 5:0 l o 5. miesto: Revúca – Senica 1:0 l semifinále: Ohradzany – Pruské 2:5, Gelnica – Topoľčany 5:0 l o 3. miesto: ZŠ Ohradzany – ZŠ Topoľčany 3:1 l finále: ZŠ Gelnica – ZŠ Pruské 2:1 Mgr. Martin Lipinský, učiteľ telesnej výchovy a vedenie ZŠ Ohradzany aj týmto spôsobom ďakujú Súkromnému CVČ v Košiciach za finančnú podporu a kompletné florbalové materiálne vybavenie. ZŠ Ohradzany (na snímke), bronzové družstvo z M–SR mladších žiačok vo florbale 2011: (horný rad zľava) Ivana Zajarošová, Mgr. Martin Lipinský, Barbora Butalová, Marianna Čurová, Silvia Murníková; (dolný rad zľava) Anna Kochanová, Dominika Landová, Monika Paľová, Lucia Pavúrová a Kristína Macková. Blahoželáme! (ml)

Dva „čierne tigre“ na sústre de ní „repre“ V prekrásnom prostredí kúpeľov Vyšných Ružbách sa konalo sústredenie CTM (Centra talentovanej mládeže) slovenskej reprezentácie v taekwondo WTF. Zúčastnili sa ho aj Tomáš Potocký a Michal Matiko z klubu Black Tiger TKD Snina. T. Potocký mal funkciu pomocného tré nera pre CTM, M. Matiko ako cviče nec CTM a nádejný reprezentant. Odtrénovalo sa sedem tréningových jednotiek ( raný beh, večerná plaváreň, nacvičovanie zápasových situácií a techník). Sústredenie bolo

Škôlkarska spartakiáda

Už tretí rok sa deti materských škôl v Snine tešili svojej škôlkárskej sparta kiáde, ktorú pre nich pripravuje kolektív učiteliek MŠ na Kukučínovej ulici. Svo jím cvičením detičky 24. mája ukázali, čo sa v priebehu uplynulého roku na učili počas tzv. ranných telový chovných chvíľkach. Hudobné skladby, spartakiádne úbory, nácviky. Deti sa zoradili pred „bránou borcov“, náčelníčky Anna Zreláková a Kristína Varšová cvičencov posielali na značky. Na všetkých malých cvičencov čakali pečené medaily a iné dobroty. (jj)

prípravou na blížiace sa kadetské i juniorske majstrovstvá Európy a sveta. Pre Black Tiger TKD Snina je nominácia motiváciou posunúť sa v tomto krásnom bojovom umení o ďalší kúsok vpred. (tp)

Koncom mája sa Black Tiger TKD Snina zúčastnil prestížneho turnaja Karlovac open 2011. Celkovo sa v chorvátskom meste zišlo cca 650 pretekárov z 15 krajín (Izrael, Bosna, Srbsko, Maďarsko, Čierna Hora, Taliansko,…). Štvorica zo sninského klubu štartovala pod hlavičkou Slovenského národného tímu. l Jakub Penkert (do 27 kg, 16 pretekárov) štartoval v kategórii „Malá olympiáda“ (deti 5 – 7 r.). V 1. kole porazil Chorváta, v 2. kole narazil na pretekára zo Srbska, ktorého zdolal 12:8. V treťom kole vynikajúcim výko nom bojoval s Talianom, napokon prehral a tre tím miestom získal olympijskú bronzovú medailu. l Michal Matiko (kadeti, do 30 kg, 24 pretekárov) mal v 1. kole voľný žreb, v druhom si s prehľadom poradil s Chorvátom 14:2, ale v 3. kole mu rozhodcovia nepriali, lebo dostával trestné body „za všetko“ a po tesnom výsledku 6:7 nepostúpil. Obsadil tak delené 5. – 8. miesto. l Medzi seniormi olympijskej kategórie do 68 kg (16 pretekárov) vstúpila na tatami dvojica Tomáš Potocký – Martin Suchý. Tréner klubu Tomáš Potocký si v 1. kole ľahko poradil s domácim Chorvátom, keď už po troch sekundách zasadil KO a súper už nemohol pokračovať. V 2. kole podľahol pretekárovi z Čiernej Hory 2:4 a do boja

o medailu nepostúpil (obsadil 5. – 8. miesto). Martin Suchý v 1. kole ľahko zvládol Chorváta 17:5, v 2. kole nedokázal udržať vedenie 4:2, v posledných sekundách inkasoval kop na hla vu a podľahol 4:5. Toto zaváhanie ho stálo možnosť boja o medailu. Obsadil tiež 5. až 8. miesto. Trénera výsledky uspokojili, lebo každé víťazstvo na tomto veľkom turnaji znamená veľa tréningovej driny. Poďakovanie patrí aj rodičom za pomoc pri vycestovaní na turnaj. Snímka: Slovenská štvorica Black Tiger TKD Snina v Chorvátsku. (tp)

MA LÝ FUTBAL, DO RAST Skupina A, 5. turnaj (Ubľa): Ubľa – Belá n/Cir. B 0:1, Ulič – Kolonica 0:2, Belá B – Kolonica 1:2, Ubľa – Ulič 4:1, Ulič – Belá B 1:1, Kolonica – Ubľa 4:0; l 6. turnaj (Ulič): Ulič – Ubľa 1:0, Kolonica – Belá B 3:0 kont., Ubľa – Belá B 3:0 kont., Ulič – Kolonica 2:4, Kolonica – Ubľa 0:1, Ulič – Belá B 3:0 kont. (100/b). Kolonica 18 13 1 4 43:14 40 Ubľa 18 10 1 7 48:32 31 Ulič 18 6 2 10 39:53 20 Belá n/Cir. B 18 4 2 12 24:55 14 Skupina B, 4. turnaj (Brestov): Brestov – Baškovce 1:3, Baškovce – Ohradzany 3:0, Ohradzany – Brestov 1:2; l 5. turnaj (Ohradzany): Ohradzany – Brestov 6:4, Brestov – Baškovce 1:7, Baškovce – Ohradzany 5:3. Baškovce 10 8 0 2 39:21 24 Brestov 10 3 1 6 34:40 10 Ohradzany 10 3 1 6 26:38 10 Skupina C, 5. turnaj (V. Sitnica): V. Sitnica – Lukačovce 1:5, N. Sitnica – Košarovce 3:0 kont., Lukačovce – Košarovce 3:0 kont., V. Sitnica – N. Sitnica 1:4, N. Sitnica – Lukačovce 1:1, Košarovce – V. Sitnica 0:3 kont.; l 6. tur naj (N. Sitnica): N. Sitnica – V. Sitnica 4:2, Košarovce – Lukačovce 0:3 kont., V. Sitnica – Lukačovce 0:11, N. Sitnica – Košarovce 3:0 kont., Košarovce – V. Sitnica 0:3 kont. (100/b), N.Sitnica – Lukačovce 0:2; l 7. tur naj (Košarovce): Košarovce – N. Sitnica 3:5, Lukačovce – V. Sitnica 7:2, N. Sitnica – V. Sitnica 3:3, Košarovce – Lukačovce 5:6, Lukačovce – N. Sitnica 2:2, V. Sitnica – Košarovce 3:3. Pozn.: Košarovce za 3–násobné nenastúpenie na turnaje vylúčené a výsledky anulované.

Lukačovce 12 8 2 2 60:23 26 N. Sitnica 12 7 2 3 50:25 23 V. Sitnica 12 1 0 11 16:78 3 Skupina D, 4. turnaj (Hažín n/Cir.): Hažín n/Cir. – Kamienka 4:0, Z. Hámre – Lieskovec 3:3, Kamienka – Lieskovec 1:9, Hažín n/Cir. – Z. Hámre 3:2, Z. Hámre – Kamienka 3:1, Lieskovec – Hažín n/Cir. 3:2; l 6. turnaj (Z. Hámre): Z. Hámre – Hažín 7:0, Lieskovec – Kamienka 6:1, Hažín n/Cir. – Kamienka 1:1, Z. Hámre – Lieskovec 3:4, Lieskovec – Hažín 7:1, Kamienka – Z. Hámre 1:4; l 7. turnaj (Lieskovec): Lieskovec – Z. Hámre 2:1, Kamienka – Hažín 0:1, Z. Hámre – Hažín 0:2, Lieskovec – Kamienka 1:0, Kamienka – Z. Hámre 0:2, Hažín n/Cir. – Lieskovec 1:2. Hažín n/Cir. 21 13 2 6 57:37 41 Lieskovec 21 13 1 7 66:50 40 Z. Hámre 21 11 2 8 77:38 35 Kamienka 21 2 1 18 23:98 7 Skupina E, 4. turnaj (Habura): Ha bura – Štich Humenné 1:2, Štich Hu menné – FK Humenné 2:0, FK Humenné – Habura 4:7; l 5. turnaj (FK Humenné): FK Humenné – Habura 6:2, Habura – Štich Humenné 4:0, Štich Humenné – FK Humenné 4:3. Štich Humenné 10 8 1 1 34:23 25 FK Humenné 10 3 2 5 35:39 11 Habura 10 2 1 7 29:36 7 Skupina F, 4. turnaj (Hrabovec n/L.): Hrabovec n/L. – Lackovce 5:1, Lackovce – Ladičkovce 0:2, Ladičkovce – Hrabovec n/L. 1:4; l 5. turnaj (La dičkovce): Ladičkovce – Hrabovec n/L. 1:5, Hrabovec n/L. – Lackovce 1:0, Lackovce – Ladičkovce 0:2. Hrabovec n/L. 10 6 1 3 25:14 19 Ladičkovce 10 6 0 4 28:20 18 Lackovce 10 2 1 7 10:29 7


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ SERVIS l IV. LIGA dorast, 24. kolo: Ptičie – Čirč 5:3 (2:2), góly: Metiľ 3, Maličký 2. TJ Ptava NV: Čubák – Vaško, Fic, Džubák, Palenčár – Kostrej, S. Lancoš, R. Tomovčík, Karnaj – Metiľ, Maličký (D. Rujak, M. Rujak, Hudák). Tréner M. Tomovčík. Belá n/Cir. – Medzilaborce 1:3 (0:0), góly: M. Haburaj – Lučko, Bega, Višňovský. TJ Slovan: M. Diňa – Pristaš, Nacko, D. Haburaj, D. Burík – M. Haburaj, D. Gnip, J. Marinič, M. Marinič – Kepič, Bednár (M. Škutka, M. Hašuľ, S. Hašuľ). Tréner P. Hišem. MŠK Spartak: Pačuta – M. Demeter, Lučko, D. Hrišo, Gič – Hudák, Višňovský, Smolej, Kuruc – Ciganik, Bega (Savka). Tréner L. Kocurišin. Výsledky: N. Šebastová – Bystré 12:2, Hanušovce – Kapušany 1:3, Kračúnovce – Raslavice 4:1, Ľubica – Sp. Belá 1:2 Š. Michaľany – Fintice 2:1. Šar. Michaľany 24 18 3 3 72:26 57 Kapušany 23 16 2 5 50:31 50 Ptičie 24 13 4 7 65:43 43 Fintice 23 12 3 8 47:28 39 Sp. Belá 24 10 8 6 50:38 38 Kračúnovce 24 10 5 9 50:41 35 Belá n/Cir. 24 10 3 11 55:46 33 Medzilaborce 24 9 5 10 38:47 32 Raslavice 24 10 1 13 54:47 31 Hanušovce 24 9 4 11 44:53 31 Čirč 24 8 6 10 45:52 30 N. Šebastová 24 8 2 14 51:77 26 Bystré 24 4 4 16 42:10116 Ľubica 24 4 2 18 32:65 14 l V. LIGA dorast, 14. kolo: Koškovce – Kamenica n/Cir. 2:1 (0:0), góly: D. Benec, M. Benec – Koc; Dlhé n/Cir. – Stakčín 8:0 (2:0), góly: Sousedek 2, P. Krivjanský 2, Krivjančin, Gutter, L. Burík, R. Krivjanský; Ja se nov – Pa kostov 0:1 (0:0), gól: Grec; Ko cha novce – Udavské 2:4, gó ly: Kende reš, Ka ra binčík – Ondi ca, Proč, Pu pan, Mo na (vlastný). Dlhé n/Cir. 14 10 2 2 39:12 32 Pakostov 14 8 2 4 35:26 26 Stakčín 14 8 1 5 43:43 25 Kamenica n/Cir. 14 6 2 6 35:20 20 Udavské 14 6 1 7 39:36 19 Koškovce 14 5 1 8 31:40 16 Jasenov 14 5 1 8 27:40 16 Kochanovce 14 2 2 10 21:53 8 l I. TRIEDA dorast, 19. kolo: Zubné – Ľubiša 1:0 (0:0), gól: Sima; Modra n/Cir. – Papín 0:1 (0:0), gól: M. Ho rodník; Radvaň n/L. mala voľno. Modra n/Cir. 15 8 3 4 31:18 27 Ľubiša 16 7 3 6 32:26 24 Papín 15 5 4 6 30:25 19 Radvaň 15 6 1 8 29:41 19 Zubné 15 5 3 7 19:31 18 l I. LIGA žiaci (U 15), 25. kolo: 1. HFC Humenné – Trebišov 2:3 (0:1), góly: Turčík (11m), P. Ragan. ŽK: Friga, Kalina, Krigovský. 1. HFC: Kovalík – S. Ragan, Čišovský, Krigovský, Kalina – P. Ragan, Mišľan, Friga, Porvazník – Turčík, Šatník. Tréner J. Štafura. Snina – Poprad 3:2 (2:1), góly: Jano 2, Andrejko. MFK: Kopťár – Ľoch, Aľušík, Miško, Holovka – D. Marinič, Ferko, Mandzák, Bodnár – Ja no, Andrejko (Leitner, Matus). Tréner V. Kochan. Výsledky: Prešov – Sp. N. Ves 5:1, Vranov – Michalovce 0:1, MFK Koši ce – Stropkov 2:1, Bardejov – Lipany 2:3, Moldava – KAC Košice 1:2. Prešov 25 20 2 3 71:18 62 Stropkov 25 16 4 5 50:24 52 MFK Košice 24 14 5 5 58:25 47 Vranov 25 15 1 9 50:40 46 Michalovce 25 12 7 6 62:29 43 Sp. Nová Ves 25 12 4 9 49:26 40 Snina 25 11 4 10 34:39 37 Bardejov 25 9 5 11 52:48 32 Trebišov 25 8 4 13 41:50 28

Lipany 25 6 7 12 27:42 25 KAC Košice 25 5 8 12 30:58 23 Poprad 25 6 3 16 27:64 21 Humenné 25 5 3 17 25:82 18 Moldava 24 4 5 15 24:55 17 l žiaci (U 14), 25. kolo: 1. HFC Humenné – Trebišov 1:1 (0:1), gól: Zlacký. 1. HFC: Ruščák – Juščík, Karas, D. Krajník, M. Jakubov, Szilvási, L. Krajník, A. Kuľha, V. Lukáč, R. Lukáč, M. Zlacký. Tréner V. Mandula. Snina – Poprad 3:0 (1:0), góly: D. Hreha 2, Semjon. MFK: Janko – Koc, Halagan, Šebák, Dzurko – Madej, Budi, M. Haburaj, J. Hreha – Semjon, Kira (D. Hreha, F. Svistun). Tréner M. Hunčár. l žiaci (U 13), 24. kolo: 1. HFC Humenné – KAC Košice 13:0 (6:0), góly: R. Lukáč 5, Maďák 3,, T. Lukáč 2, D. Cholp, Sivý, M. Jakubov. 1. HFC: Otavka – Baník, Zlacký, Krajník, V. Kuľha, T. Lukáč, Roško, R. Lukáč, Maďák, Čabák, D. Cholp, Sivý, M. Jakubov, Surničin. Tréner M. Fajfer. Snina – Bardejov nehralo sa (preložené na 16. júna). Dohrávka 23. kola: Sp. N. Ves – 1. HFC Humenné 6:0 (2:0). 1. HFC: Otavka – V. Kuľha, A. Kuľha, Roško, Zlacký, T. Lukáč, Maďák, R. Lukáč, M. Jakubov (V. Baník, D. Krajník, D. Cholp, Surničin, Sivý, T. Čabák). Tréner M. Fajfer. l žiaci (U 12), 24. kolo: 1. HFC Humenné – KAC Košice 3:3 (2:1), góly: Vaško 3. 1. HFC: M. Cholp – Vasiľ, Tamáš, Pankovčin, Cvik, P. Kuľha, Vaško, Sitarčík, Vrblovský, Balog, Bočko, Reby, Stašák. Tréner M. Fajfer. Snina – Bardejov nehralo sa (preložené na 16. júna). Dohrávka 23. kola: Sp. N. Ves – 1. HFC Humenné 4:2 (1:1), góly: Vrblovský 2. 1. HFC: M. Cholp – Vasiľ, Tamáš, Pankovčin, Cvik, P. Kuľha, Vaško, Sitarčík, Vrblovský (Řeřicha, Jenčík, Bočko). Tréner M. Fajfer. l II. LIGA žiaci, 24. kolo: STARŠÍ: Medzilaborce – Marhaň 9:0 (4:0), góly: J. Demeter 3, Skysľak 2, R. Demeter 2, Petruňo, Fufaľ. MŠK Spartak: Žulevič – R. Demeter, J. Demeter, M. Lukáč, Šamko, Kurc, Skysľak, Fufaľ, Savarij, V. Kandričák, Petruňo. Tréner V. Cepko. MLADŠÍ: Medzilaborce – Marhaň 1:0 (0:0), gól: P. Demeter. MŠK Spartak: Hrisenko – Lisý, Styrčák, Bajcura, P. Demeter, Kocurišin, Slíž, Višňovský, Sekela, Ščerba, S. Lukačik (G. Lukačik, Dimun, Timko, Bučkanič). Tréner P. Lukačik. l I. TRIE DA žiaci, 14. kolo: Ptičie – Ka menica n/Cir. 2:1 (1:1), góly: Barta, P. Rada – P. Vasilko; Dlhé n/Cir. – Stakčín 5:1 (2:0), góly: J. Štofík 2, Čopík 2, Krivjanský – P. Koban; Kochanovce – Udavské 3:3 (2:1), góly: Metiľ 2, Palašta – Hvižďák 2, Tkáč; Jasenov – Belá n/Cir. 1:2 (0:1), góly hostia: Karľa, Rebič. Kamenica n/Cir. 14 10 2 2 52:13 32 Belá n/Cir. 14 9 4 1 43:10 31 Ptičie 14 8 2 4 37:16 26 Dlhé n/Cir. 14 7 3 4 39:23 24 Stakčín 14 7 1 6 51:23 22 Jasenov 14 4 1 9 26:32 13 Udavské 14 2 2 10 23:62 8 Kochanovce 14 1 1 12 6:98 4

-

6. 6. 2011

Bronz ov évol ejbal istkyu prim át or a

Začiatkom uplynulého týždňa prijal Štefan Milovčík, primátor mesta Snina, v obradnej sieni mestského úradu úspešné talentovanéšportovkyne,desaťmladýchvolejbalistiek.Namajstrovstvách Slovenskav kategóriimladšíchžiačokzískalŠKSKÓREpriZákladnejškolenaUlici1.májav Snineskvelúbronzovúmedailu.Poďakovanie primátora za úspešnú reprezentáciu mesta patrilo športovým nádejám,akoajichtrénerom,keďžesanestratilimedzidružstvami, ktoréuždlhodobozískavajúv rámciSlovenskanadievčenskomvolejbalovomfóremedailovépozície.Rozvojšportujev Sninenadobrejcestea určitetomuprispievaajelánz nadregionálnych,čiceloslovenských úspechov. Snímky: ŠK Skóre Snina na pôde magistrátu l ŠtefanMilovčíkoceňujeSteluLajtárovú.Zuzana Krupa

Ve te rá ni za ze le ným ka me nickým sto lom Obecný úrad a ŠKST Kamenica nad Cirochou zorganizovali v so botu 4. júna východoslovenský turnaj veteránov (40–ročných a starších) v stolnom tenise. V telocvični ZŠ sa za zelené stoly postavilo 51 pingpongových priaznivcov. Turnaj otvoril starosta obce Alexander Bugyi, ktorý privítal aj dvoch družobných stolných tenistov z poľskej Stalowej Woly. Riaditeľom turnaja bol Ján Sojčák, na regulárnosť dohliadali Dušan Sabo a Anton Pavlotty. Skupiny(za menom konečné pora- Dzubák (8), J. Antoš (18); 1. Frantidie): 40+, A: Begala (3) , Paulík (7), šek Bohunčák (Poprad, 3:0), 2. Ján Štefaňák (4), Topoľančin (11); B: Popadič (Poprad), 3. E. Martens Šiška (1), Rudik (8), D. Gajdoš (2); (Poprad, 3:1), 4. J. Lukáč. 60+, A: Stanický, F. Bašista (9), C: Gombik (6), Feher (9), Bendzák (5), M. Koscelanský (10); Poradie: Vitko (2), M. Šiškan (14); B: F. Rus1. Emil Šiška (47r., Margecany, 3:2), ka (11), M. Šimko (12), M. Soos 2. Daniel Gajdoš (Udavské), 3. Ma- (7), Dudáš (8); C: Popovič (1), rián Begala (V. Kapušany, 3:1), 4. Peterčák (15), Kmec (4), Š. Nitkulinec (13); D: Mišinský (6), Paulišin Ivan Štefaňák (Prešov). 50+, A: E. Mertens (3), J. Sojčák (10), Faix (5), Demko (16); 1. Mi(13), J. Zviják (11), M. Petrik (17); B: chal Popovič (63r., Poproč, 3:0), 2. J. Fotta (9), J. Lukáč (4), M. Gumáň Jozef Vitko (Poprad), 3. Anton Sta(19–20), J. Karľa (15); C: M. nický (Myslava, 3:0), 4. V. Kmec. Michaela Kobanová Kostovčíkc (16), P. Pillár (10), J. Popadič (2), Jerzy Szykula (23–24); D: P. Kóbori (6), A. Pavlotty (7), A. Ivanov (19–20), T. Fiľak (22); E: F. Bo hunčák (1), M. Hrubovský (12), Mi. Kohút (21), Filep (14); F: J. Zausin (5), Leszek Pieczonka (23–24)), J.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 1. TC HUMENNÉ

l prípravka do 9 r.: 1. TC Humenné – Levoča 6:0, body: A. Loziak, D. Lopata, P. Poláková, V. Venglárová, Loziak – Lopata, Poláková – Venglárová. l starší žiaci: Levoča – 1. TC Humenné 0:6, body: S. Puškár, V. Žolná, L. Havrišák, T. Kakoš, Puškár – Žolná, Havrišák – Kakoš. l staršie žiačky: Poprad – 1. TC HuPoradie seniori: 1. Gavryliuk (UKR),… 30. (9.C) Ladislav Rada (MBO Stráž- menné 4:3, body: L. Vasilková, Vasilková ske, Brekov), 38. (8.B) Stanislav Hu - – K. Rebyová, D. Klimková – V. Dzáková. dák (Topoľovka). l Dorast: 1. Jakub l mladšie žiačky: 1. TC Humenné – LeBehún (Obalservis Košice, Ptičie). (šp) voča 6:0, body: L. Vasilková, I. Poláková, V. Dzáková, L. Havrišáková, Vasilková – Poláková, Dzáková – Havrišáková lmladší žiaci: Betliar – 1. TC Humenné 2:5, body: M. Polanský, Žolna – Polanský. (lmch)

XXI. Beh vďa ky To várne

ŠPORT aj na strane 9

Zľava: Ján Popadič (2. v kat. 50),víťazkategóriepäťdesiatnikov František Bohunčák, a JozefVitko(2.v kategórii60).


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

II.FUTBALOVÁLIGA–29.KOLO

Žil in aB –1.HFCHum enné2:2(1:2)

6.6.2011

Čosaudej es hum enskýmfutbalom?

To je otázka, ktorú sa unissono pýta športová verejnosť v našom meste i dedinskej okolici regiónu. Góly:20. a 58. Mravec – 8. a 13. Goga (1 z 11 m) Myšlienky, či predstavy sú rôzne, Žltékarty:Kohút, Tomanica – Mihok, Brza, Ondica zväčša však smerujú k pesimizmu. Rozhodoval:Marhefka Divákov:50 Veď napokon sa téma futbalu doNajlepšíhráči:Mravec – Goga stala na zasadnutí MsZ v Humennom medzi nepotrebné body Umiestneniev tabuľke:16. bez riešenia. Pôvodne mal s inforMŠKB:E. Le Giang – Šimko, Mra1. HFC: Klamár – Gajdoš, Peter mačnou správou vystúpiť Ing. arch. vec, Minárčik, Janec – P. Le Giang, Šuľák, Dysko, Kušion – C. Vasiľ, Ondrej Semanco… „Uznesenie Kohút (46. Remeň), Santos, Tomani- Mihok, Ondica, Karnaj (82. Brza) – mestského zastupiteľstva zaviazaca (68. Škrobák) – Smatana (85. J. Goga (46. Koromház), Pavol Šu- lo pani primátorku založiť nejaký Jadroň), Fótyik. Tréner: Milan Nemec. ľák. Tréner: Andrej Čirák. právny subjekt, aby futbal v HuPred zápasom sa spustil lejak, čo Hu- m brankár vyrazil, žilinskú odpoveď o mi - mennom nabral konkrétne kontúry menčanov akoby povzbudilo. Hrali ne- nútu: Klamár vytlačil bombu Le Gianga na pod dohľadom a spravovaním bojácne a už v 7. min. po úniku Gogu roh, po jeho rozohraní na „krátko“ center mesta. Vypracovali sme stanovy, v čistej šanci nespracoval prihrávku Pa- Santosa hlavičkou usmernil do siete Mra- s ktorými sa mohli na Ministerstve vol Šuľak. Hneď o minútu bol Pavol Šu- vec. V týchto chvíľach sa hralo svižne hore vnútraprihľadaníchýb„hrať“ aj60 ľák v šestnástke faulovaný a Goga poku- – dolu. V 62. min. Koromház po prihrávke dní. Nám sa vrátili potvrdené za tový kop premenil. „Šošoni“ sa snažili Mihoka v päťke zbytočne hľadal Pavla Šu- týždeň,27.mája2011bolizaregisto nátlakový futbal, avšak hosťom vyšla ľáka, mal sám zakončiť… V 70. min. sa rované. Na základe týchto stanov v 13. min. najkrajšia akcia stretnutia: Go- ocitol po centri Mihoka v čistej šanci Peter máme IČO, čiže organizácia MFK ga sa pohral so štyrmi protihráčmi, na- Šuľák, no nespracoval loptu. Defenzíva 1. Humenné je na svete, zapísaná šiel Mihoka, ten Ondicu, ktorého krížny HFC na čele s brankárom Klamárom pra - v obchodnom registri. Jednou center zúžitkoval hlavičkovým oblúčikom covala spoľahlivo. V 75. min. vyšiel hosťom z podmienok pre vznik nového subjektu je aj trojčlenný prípravný Goga ponad Le Gianga. Domáci pritlači- brejk a gólovú strelu Vasiľa brankár Le výb or, ktor ý môž e byť neskôr li, v 20. min. sa aj dočkali, keď odrazenú Giang s námahou vyrazil. Záver priniesol rozšírený na rôzne komisie, či loptu napálil Mravec z 18 m presne jedinú žilinskú šancu, keď strelu Fótyika do rôznypočetčlenov.Tosmezatiaľ k žrdi. Hneď po rozohraní strelu Ondicu šibenice vyrazil Klamár na roh. (mk) neriešili, prvotné bolo zaregistroz 20 m brankár s námahou vyrazil. Po l Ružiná – Lipany 1:0, Zvolen – B. vať právny subjekt vo forme polhodine hry jedovku Santosa kryl Klah o združ en ia. Tento Bys trica B 2:2, Dolná Ždaňa – Podbre - občianske már. Až brutálne zozadu faulovaný Goga týždeňmámev plánestretnutieso zo vá 0:1, Po prad – Sp. No vá Ves 4:0, (bez karty) do II. polčasu nenastúpil. sponzormi,ajs účasťoupánaTkáHostia sa spoliehali na zabezpečenú obra- St. Ľubovňa – Vranov 3:2, Trebišov – ča, aby sme nejakým spôsobom nu a brejky, v 56. min. strelu Mihoka z 20 Prešov B 1:1, Košice B – Bardejov 1:3. ukončili činnosť jedného subjektu DRUH ÁDOR ASTEN ECKÁLIG A,29.KOL O a cez Slovenský futbalový zväz, respektíve Výchoslovenský futbaSTARŠÍ: 1.HFCHumenné–Lipa- ny 0:3 (0:1). Výsledok vôbec ne- lový zväz zaregistrovali zmenu, či ny 2:1 (2:0). Po neslanom – nema- zodpovedá dianiu na trávniku. Šance „fúziu“. Od pána Tkáča máme stnom úvode sa Humenčania spálili S. i J. Mikulovci, Stach, Macej, prísľubkonštruktívnosti,abysanerozbehli, šance Hirjak, Hubcej i Kirvej hostia sa tešili po skáčucej strele. vytvárali zbytočné problémy. ešte nevyužili, ale po akcii v strede V II. polčase obišiel Macej aj branká- Postavenie A–mužstva v tabuľke poľa a krížnom pase Hubcej otvoril ra, gól však z toho nebol, naopak sú- jasne značí účinkovanie v nižšej skóre. Podobnú situáciu s presnou per využil brejk z polovice ihriska, súťaži,ponovomvoštvrtejlige,čo prihrávkou zúročil Kirvej. V závere a keď 1. HFC v závere vrhol všetko jeterajšiatretia.Aksaničneudeje, polčasu sa zranil Hirjak, po obrátke do ofenzívy, tešil sa ešte raz. 1.HFC: začnemenovýsúťažnýročníkpráKirvej, so sebazaprením hral Bezeg Biľanský – Piteľ, J. Babin, Čopák, vev nej,nochcemezačaťodprvéa hostia začali hrýzť. Šance nevyužili Ragan – Capcara, S. Mikula, J. MikuKirvej, Harvila ani Hubcej, súper po la, M. Babin – Stach, Macej (Sakalik, brejku znížil, ale domáca rozlúčka so Tkáč). Tréner: J. Varchola. sezónou ostala víťazná. G: Hubcej, ŽilinaB 30 24 4 2121:2676 V týchto dňoch čerpajú letnú dovolenKirvej. 1.HFC:Juščík – Gaľ, Bezeg, B.BystricaB 29 17 7 5 68:30 58 ku aj futbaloví prvoligisti. Oddychuje aj Tribula, Mandžák – Hirjak, Valkučák, PrešovB 29 16 4 9 72:42 52 tréner Jozef Škrlík, ktorý sa s LAFC Harvila, Hubcej – Kirvej, Kondis (Čer- RužomberokB 29 16 4 9 66:36 52 Lučenec napriek krušnej zimnej Martin 29 17 1 11 76:47 52 prestávke (dlho sa netrénovalo) bez hit, Vohár, Filip). Tréner: J. Opiela. MLADŠÍ: 1.HFCHumenné–Lipa- PodbrezováB 30 16 4 10 37:36 52 problémov zachránil. Spokojnosť v reLok.Košice 29 15 5 9 52:32 50 gióne Novohradu načrtol aj pre blízku l Lok. Košice – Vranov 5:3 a 4:0, Mol- KošiceB 29 14 3 12 59:34 45 budúcnosť. „Oddych máme do 20. júdava – Martin 2:1 a 1:2, Podbrezová Poprad 29 10 9 10 43:41 39 na, relaxujem doma. Zmluva mi skonB – B. Bystrica B 3:0 a 3:0, Ružombe - Lipany 29 11 5 13 42:54 38 čila, mal som nejaké ponuky, ale vyrok B – Žilina B 3:0 a 1:3, Poprad – Humenné 29 11 5 13 29:46 38 zerá to tak, že v Lučenci ostanem aj (mšk) Trebišov 1:0 a 3:1, Prešov B – Jupie B. Vranov 29 10 5 14 34:51 35 ďalšiu sezónu,“ mienil. Bystrica 1:0 a 3:1, Košice B – R. Sobo - JupieBB 29 8 7 14 25:49 31 29 7 3 19 26:61 24 IIIDORASTENECKÁLIGA,20.KOLO ta 5:0 a 6:1; l predohrávka 30. kola: Ži- Trebišov Moldava 29 3 3 23 16:66 12 MFK Snina mal voľno. Ostatné výlina B – Podbrezová B 1:0 a 5:0. PrešovB 29 19 6 4 59:26 63 R.Sobota 29 2 3 24 11:126 9 sledky: Čaňa – St. Ľubovňa 2:1 a 3:4, KAC Košice – Giraltovce 0:5 a 2:0, JupieBB 29 19 3 7 57:32 60 Ľubotice – Michalovce B 0:1 a 1:0, RužomberokB 29 18 3 8 82:35 57 ŽilinaB 30 17 4 9 73:35 55 Rumunský klub FC Temešvár, v kto - Koš. Nová Ves – Sabinov 0:3 a 0:4, Svidník – Sp. Podhradie 3:3 a 3:2. PodbrezováB 30 14 4 12 48:45 46 Martin 29 14 2 13 90:63 44 rom pôsobí aj obranca Marián Či- Giraltovce 18 12 4 2 38:12 40 šovský, od cho va nec hu menské ho B.BystricaB 29 12 6 11 62:51 42 Čaňa 18 12 3 3 40:16 39 KošiceB 29 11 7 11 56:59 40 futbalu, nedostal pre dlhy licenciu na MichalovceB 18 10 4 4 47:21 34 Lok.Košice 29 12 4 13 46:58 40 sezónu 2011/2012. V praxi to zname - Snina 18 7 6 5 32:31 27 Lipany 29 12 3 14 54:68 39 ná, že Rumunská futbalová federácia Ľubotice 18 7 3 8 45:28 24 pre ra di la Te mešvár až do tre tej li gy aj Humenné 29 11 4 14 48:59 37 Sabinov 18 6 5 7 23:23 23 napriek to mu, že klub ob sa dil v elitnej Vranov 29 8 8 13 42:47 32 Svidník 19 6 3 10 31:39 21 sú ťa ži dru hé miesto za majstroTrebišov 29 8 7 14 30:54 31 Sp.Podhradie 18 4 6 8 17:34 18 Poprad 29 8 3 18 27:67 27 vským tímom Otelul Galati a mal St.Ľubovňa 19 5 3 11 23:43 18 Moldava 29 7 5 17 40:70 26 štartovať v 3. predkole Európskej ligy Koš.NováVes 18 4 5 9 17:29 17 R.Sobota 29 6 5 18 30:75 23 UEFA 2011/2012. (mšk) KACKošice 18 4 4 10 27:64 16

Škrlíkasiostanev Lučenci

ČišovskéhoTemešvárpreradený

-

ho kola s jasnými postupovými ambíciami.Predpokladám,žehráčovbudedosť,zaistýchokolností sa javí alternatívou aj B–mužstvo. Popri stab iliz ác ii podmien ok, transparentnejčinnostijev pláneaj rekonštrukciaštadióna.Predbežne rozmýšľame, že by sa jarná časť sezóny2011/2012hralaužnaštadióne Pri mlyne, aby na štadióne mohlizačaťpráce.Iste,budenutné skoordinovať činnosť družstiev mládežei seniorov,verímvšak,že nájdeme schodnú alternatívu. Predstavyo novomfutbalovomštadiónesanesúkapacitneprecca5 tisíc ľudí, s priblížením divákov k hracejploche,abytoboltypický futbalovýstánok.Myslímeajnatréningovéplochys prírodnoui umeloutrávou,plusvšetkozázemie,čo k tomu patrí, prestavbou prejde aj budovaštadióna,abysavytvorilaj priestorzhrubapre40–50ľudína ubytovanie. Chceme vytvoriť nový futbalovýštadióna hraťnaňomfutbal, na ktorý budeme hrdí. Som presvedčený, že v poslaneckom zbore je väčšinovým názor, aby sme futbalu pomohli a v týchto ťažkých chvíľach ho naštartovali. Musímevšaknielenrozprávať,ale ajdeklarovať,žetochcemeurobiť. Akajniektomáväčšízáujemo iný druh športu, to ešte nemusí znamenať, že toho druhého „utopím“. Jasak futbaluhlásimajpreto,žeje tam viac ako 200 detí, mládeže. Mesto samo držať futbal nemôže. Dôležitísúsponzori.Na99%máme s dvomaspoluprácudohodnutú,tretípotencionálnyjenadobrejceste. Zatiaľ však konkrétny k tejto téme nebudem.Vyčkáme,nežsaskončí súťaž,prebehnespomínanéjednanie s 1. HFC a na tlačovej konferenciibudemepresnenašefutbalovézámerydeklarovať.Chcememať čistý štít, to, čo bude dohodnuté, musí platiť. Dosť sa hovorí o súčasnýchpodlžnostiach,tiesamusia vysporiadať a zodpovednosť nech nesieten,ktoichspôsobil.Jenelogické,abynovýsubjektzačalsvoju činnosť s mínusom, ktorý nezapríčinil,“ konštatoval zástupca primátorky mesta Humenné. (mšk)

FKRom aSnin a

Ak vznikol nový klub, či sa menil jeho názov, bolo potrebné zaslať na SFZ pracovné materiály do konca mája. Podľa Úradnej správy SFZ (č. 46, zo dňa 4. júna 2011) bol v zmysle Smernice o právno–organizovaných zmenách v kluboch prijatý za člena SFZ z nášho regiónu FK Roma Snina. Provizórna registrácia v zahraničí: Erik Laci (Ne mecko, Jednota SD Kr. Brod – SV Sallern Regensburg). (mšk) Ľubotice 18 15 3 0 50:11 48 MichalovceB 18 12 4 2 51:14 40 Sabinov 18 11 2 5 44:20 35 Svidník 19 10 2 7 31:29 32 Giraltovce 18 7 5 6 35:35 26 St.Ľubovňa 19 6 2 11 31:43 20 Sp.Podhradie 18 5 4 9 21:33 19 KACKošice 18 5 2 11 21:38 17 Snina 18 4 5 9 19:38 17 Čaňa 18 5 0 13 25:43 15 Koš.NováVes 18 4 3 11 18:42 15


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

6.6.2011

FUTBALOVÝTÝŽDEŇŽIAKOVZÁKLADNÝCHŠKÔL l FUTBALOVÝTÝŽDEŇŽIAKOVZÁKLADNÝCHŠKÔL

Najfutbal ov ejšieškol y:hum enskáZŠJán aŠvermua sninskáZŠBud ov at eľská Poslednýmájovýtýždeňpatrilfutbalovýmturnajom žiakov základných škôl. V rámci humenského regiónu sa najlepšími futbalovými školákmi stali„Švermováci“,v súperenío postupnakrajské kolo nestačili na sninských „Budovateľov“. Juniorcupbolturnajommladšíchžiakov. l OKRESNÉ KOLO vo „veľkom“ futbale žiakov ZŠ sa odohralo na tréningovom ihrisku 1. HFC Humenné, organizátormi boli CVČ Dúha Humenné (Bc. Jana Blichová, oddelenie telesnej výchovy a športu) a Mgr. Mikuláš Vatľák za Slovenskú asociáciu športu na školách. Sitom obvodných kôl prešli ZŠ Jána Švermu Humenné, ZŠ Pugačevova Humenné a ZŠ s MŠ Udavské. l Vý sledky: ZŠ Udavské – ZŠ Pugačevova 0:4 (Jurov 2, Rujak, Vaško); ZŠ J. Švermu – ZŠ Pugačevova 2:1 (Horodník 2 – Onderko); ZŠ Udavské – ZŠ J. Švermu 0:7 (Horodník 4, Roško, Kuľha, Turík). Rozhodoval: J. Varchola. l Konečné poradie: 1. ZŠ Jána Švermu (snímka 1, stoja zľava – Mgr. Peter Čerevka (učiteľ, tréner), Adam Kuľha, Filip Turík, Jakub Horodník, Tibor Uram, Martin Karas, Michal Horodník, Štefan Icha, Mgr. 1 Jozef Šalata (riaditeľ školy); v podrepe zľava – Patrik Rada, Ľuboslav Pankovčin, Matej Roško, Matúš Tkáčik, Jaroslav Packo, Martin Čabák a Oliver Maury); 2. ZŠPugačevova (snímka 2, horný rad zľava – L. Onderko, M. Macko, Š. Mažerik, M. Rujak, J. Behun, M. Šepeľa, J. Vaško; dolný rad zľava – T. Rujak, M. Tkáč, M. Vaško, M. Gališin, J. Jurov, T. Korekáč; vpredu zľava – M. Gonos a S. Matanin; chýba – Mgr. Genadij Lysý, učiteľ, tréner); 3. ZŠs MŠUdavské (snímka 3, horný rad zľava – Patrik Harvila, Nikolas Gabčo, Peter Bilec, Ľubomír Medvec, Adrián Sivčo, Michal Gajdoš, Peter Greško, dolný rad zľava – Daniel Džugan, Patrik Hvižďák, Martin Šalata, Štefan Sivčo, Jozef Mažerik a Peter Havrilčák; chýba – Mgr. Ján Adamek, učiteľ a tréner). l REGIONÁLNE KOLO vo „veľkom“ futbale sa konalo opäť na „malej“ tráve štadióna 1. HFC Humenné. Z trojice bola napokon dvojica, pretože zástupca vranovského okresu sa na turnaj nedostavil. A tak sa hral iba jediný zápas, finále, ktoré určilo postupujúceho na krajské kolo. l ZŠ Budovateľská Snina – ZŠ Jána Švermu Humenné 2:0 (1:0), góly: Suchanič, Lazorišák. Rozh.: J. Varchola. ZŠ Budovateľská Snina (na snímke 4) reprezentovali: Kopťár – Kira, Ľoch, Miško, D. Haburaj, Suchanič, Hreha, Lazorišák, M. Haburaj, Budi, Semjon, Ferko, Aľušík, Andrejko. Tréner: Vladimír Kochan. V krajskom kole skončili Sninčania na 2. mieste. 2 l JEDNOTA CUP – futbalový turnaj mladších žiakov ZŠ v „malom“ futbale sa odohral 26. mája na humenskom futbalovom štadióne Pri mlyne. Organizátormi boli už „tradične“ CVČ Dúha Humenné (Bc. Jana Blichová, odd.TV a Š) a Mgr. Mikuláš Vatľák (Slovenská asociácia športu na školách). Po zápasoch v skupinách nasledovalo play–off. l Skupina A: ZŠ Koškovce – ZŠ Kudlovská 0:1, ZŠ Cirkevná spojená škola – ZŠ Kudlovská 0:0, ZŠ Koškovce – ZŠ Cirkevná spojená škola 1:7. l Skupina B: ZŠ Kamenica n/Cir. – ZŠ Darg. hrdinov 0:5, ZŠ J. Švermu – ZŠ Kamenica n/Cir. 8:0, ZŠ Darg. hrdinov – ZŠ Jána Švermu 0:1. l o 3. miesto: ZŠ Kudlovská – ZŠ Darg. hrdinov 1:1, na pk 1:2; l finále: Cirkevná spojená škola – ZŠ Jána Švermu 1:1, na pk 6:7. l Po radie: 1. ZŠ Jána Švermu Humenné (snímka 5, Adam Kuľha, Matej Roško, Patrik Rada, Dominik Mastiľak, Dávid Řeřicha, Ľuboslav Pankovčin, Maroš Dobrovolný, Alex Vološin, Peter Gavula. učiteľ a tréner Mgr. Peter Čerevka), 2. Cirkevná spojená škola Humenné, 3. ZŠ Darg. hrdinov Humenné, 4. ZŠ Kudlovská Humenné, 5. ZŠ Koškovce, 6. ZŠ Kamenica n/Cir. (bj,mšk)

4

5

3


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

6.6.2011

V.lig a:Sedembodovábil ancianašichhost í,Radvaňi Ubľalendoprestávky Stakčín–Jasenov1:1(1:0) V derby sa popasovali s lídrom a istým víťazom piatej ligy. Kvality však ako prví ukázali práve domáci, faul na Lacka potrestal v 11. min. Kapraľ z bieleho bodu. Bajza opečiatkoval v 20. min. žrď a v 38. min. Kuznecov mieril nepresne. Druhý polčas už patril hosťom. V 55. a 57. min. mali domáci šťastie, keď jasenovské strely iba preleteli nad bránou. No napla sa aj sieť, v 60. min. z kopačky Šumi lu. Hostia pohrozili ešte v 65. min., naopak domáci si už viac šancí nevypracovali. G:Kapraľ (11m) – Šumila. ŽK:Kuznecov – Firkaľ, Chalupka, Čerňa, Labík, Behún. R: Pavlov. D: 200. OFK Agrifop: Harvan – Kapraľ, Steco, Jelinek (30. Telehanič), Kuznecov – Bajza, Čus, Rohach, Guľak – Veselovskyy, Lacko. TJFK:L. Behún – Labík, L. Goga, Firkaľ, R. Chalupka – T. Goga, Horanič, P. Vasiľ, Šumila – Barnišin, Beták (Callegari, Vožný, Čerňa). (ms) FKHumenné–Kamenican/Cir.1:2(0:1) Vyrovnané derby s minimom šancí na oboch stranách. Šikovnejší boli hostia, keď v 15. min. využili ofsajdovú pascu a prihrávku Tabaku premenil S. Hamaďák. Domáci sa snažili o polčasovú remízu, no veľa vzruchu nepreukázali. Fedorkova hlavička brankára Madeju neprekvapila. Iniciatíve domácich neubral ani II. polčas. Kocan mieril privysoko, priamy kop Gabriu za stavil múr, Dzurovejovu loptu vykopávali hostia z čiary. Udreli Kameničania: Tabaka ešte sám na Čokinu nevyzrel, ale Sninčák zoči–voči brankárovi nezaváhal. Domáci aspoň skorigovali, keď po rohovom kope Kocana rozvlnil kamenickú sieť Dzurovej z hranice šestnástky. Humenčania dohrávali desiati, keď pre zranenie zišiel z trávnika Kocan, hlavičkové šance Gabriu a Gabáka sa neujali. G:Dzurovej –

S. Hamaďák, Sninčák. R: Jonáš. D:100. FKHE:Čokina – Frajtko, R. Gabria, Dzurovej, Piňko – A. Šalata, Gabák, Kocan, Olexa – Mydla, A. Fedorko (M. Goroľ). FK K–ca: Madeja – Bešan, O. Čabák, Godžák, Oľha, Koc, Bačovčin, Tokár, Šedzmák, S. Hamaďák, Tabaka (Vasilko, Sninčák, J. Varchola). (džg) Belán/Cir.–Kalnište1:0(1:0) Nováčik šiel jednoznačne po víťazstve. Snažil sa hrať kombinačne, aj keď často vo finálnej fá ze zlyhal. V 18. min. po dlhom aute Holovku preloboval vybiehajúceho brankára Čižmár. Hostia ohrozili Maliňákovu svätyňu iba raz, v 24. min. po trme–vrme nastrelili brvno. Domáci sa prezentovali peknou strelou Kudravého z 20 m, ktorá tiež iba opečiatkovala žrď. V II. polčase exceloval brankár hostí, ktorý najprv zneškodnil Lojanovu jedovku, a v 60. min. si poradil aj s Prislupčákovým trestným kopom. G: Čižmár. ŽK: D. Vajda, Kudravý, Brečka, J. Vajda. R:Jevín. D:300. TJSlovan:Ľ. Maliňák – M. Gnip, D. Vajda, Dunaj, Prislupčák – Holovka, A. Lojan, Šimon, Kudravý – Čižmár, Hreha (D. Brečka, J. Vajda). (mk) Soľ–Udavské1:2(0:0) Na neutrálnom ihrisku treťoligistu v N. Hrušove začali domáci dvoma tutovkami, ale Šalata čaroval. Iniciatíva prešla na kopačky hostí, aby postupne tiež zahodili gólové príležitosti (Uchytil, J. Kuzma, Adamek), treba prirátať aj dve brvná (Gerda, Ďurian). Po prestávke vybehli domáci aktívnejšie, na prekvapenie z brejkov ťažili hostia. V 56. min. po dlhom centri Škutku na Uchytila zahrala domáca obrana v šestnástke nedovolene a z bieleho bodu sa útočník nemýlil. Domáci naďalej dobýjali bránu súpera, podarilo sa im prekonať Šalatu v 68. min., keď sa predtým s prehľadom zbavili

Vechec–Ubľa2:0(0:0) Ubľania začali smolne, už v 5. min. čelili odpískanej spornej jedenástke, ale Pekala sa ukázal v dobrom svetle. Štandardky, priame kopy, či zahrávané rohy svoj cieľ nenašli, viacmenej do čistých gólových príležitostí sa hostia nedostali. Po väčšom tlaku domácich, keď nepremenili štyri rohové kopy, sa v 65. min. už skóre menilo v ich prospech. Hostia otvorili hru, šancí pribúdalo (M. Peštík netrafil odkrytú bránu). Päť minút pred koncom stretnutia, po nedorozumení na súperovej polovici hostia prišli o loptu a domáci si bez zaváhania poistili víťazstvo druhým gólom. R: Pongo. D: 90. TJ ŠM: Pekala – Fejsák, Martin Regula, Bilčák, Marián Regula – L. Pavlina, Darjanin, M. Peštík, Mitro – Sirka, Dobrotka. (jo) Seč.Polianka–Radvaňn/L.6:2(1:2) Aktívnejšie začali hostia, vo 4. min. Mi chal Svi čin skú šal po zornosť branká ra. Bezdô vodne

však poľavili a po chybe obrany inkasovali v 8. min. Vyrovnanie si už o dve minúty nenechal újsť Sa lák, po peknej spo lu prá ci s Marekom Svičinom. Polčas stano vil bom bou Komja ty. Za zmienku sto jí šanca, keď po trestnom kope Mi. Svičina nedorazil do prázdnej brány Gavaľa s Ma. Svičinom. Do II. polčasu vy behli rovna ko vy me ne ní rozhodcovia aj radvanskí hráči. Vlastné chyby i ofsajdové pozície ich postavili pred úplný zvrat v hre i nelichotivú prehru. G: Salák, I. Komja ty. ŽK: Sa lák, Komja ty, Kudláč. R: Hrinda. D: 150. TJ Družs tevn ík: La zor – Naster, Kudláč, Mi. Svičin, Demčák – I. Komja ty, Grundza, Ku ruc, Ma. Svičin – Gavaľa, Salák. (čer)

Jasenov 28 19 5 4 70:24 62 Udavské 28 16 6 6 59:33 54 Kalnište 28 16 2 10 69:48 50 Belán/Cir. 28 14 3 11 42:46 45 Stakčín 28 13 5 10 40:37 44 Seč.Polianka 28 13 4 11 54:32 43 Soľ 28 13 3 12 46:35 42 Radvaňn/L. 28 13 3 12 50:44 42 Čierne 28 13 2 13 47:36 41 Vechec 28 11 6 11 46:51 39 Zámutov 28 11 5 12 43:48 38 Ubľa 28 10 5 13 38:53 35 Sačurov 28 8 7 13 46:47 31 Kamenican/Cir. 28 7 7 14 28:49 28 FKHumenné 28 7 4 17 31:66 25 Holčíkovce 28 6 1 21 35:95 19 ŠTK odráta Kamenici n/Cir. 3 body Výsledky,28.kolo:Čierne – Sačurov 2:0, Zámutov – Holčíkovce 4:1.

IV.lig a:Bezgól ua takmerrovnak o

Kendice–Pakostov3:0(1:0) Domáci dokazovali lepšiu hernú kvalitu, zatlačili Ajax do defenzívy, zúžitkovali len málo príležitosti. Po jednej z nich, v 14. min. zazvonila žrď hostí. A práve naši sa mohli tešiť, keď v 25. min. bol v šestnástke faulovaný Fedorko, avšak R. Lukáč nariadenú jedenástku nepremenil (žrď). Skóre otvorili domáci v 39. min., po úniku z pravej strakáč, no jeho pätička skončila tesne ny si s centrom na päťke Jaro vedľa brány. V samom závere bol Gombita neporadil. Ani v II. polčav koncovke prie ni ku do po ku to vé - se sa obraz hry nemenil, domáci ho úze mia E. Hanc neúspešný. G: dianie kontrolovali a od 52. min. už M. Čo bík–Ferčík 2. R: Pa linský. viedli dvojgó lo vým rozdie lom. D:250. MFK:M. Lojka – J. Lu káč, O päť minút neskôr bol v šestF. Hanc, P. Krajník, Ľ. Jankaj – M. nástke hos tí faulo va ný do má ci Červe ňák (12. T. Pavli na), J. Po - hráč a z nariadenej penalty, aj keď po vič (78. E. Hanc), R. Tomčák, na dvakrát, nakoniec loptu do bráP. Hi šem – M. Pčo la, L. Bednár ny dostali. G:T. Bugoš 2, S. Birda. (65. Š. Pčo la). (ml) ŽK: Bučko. R: Buksaj. D: 100. Lok.Košice 28 20 4 4 60:23 64 Ajax: Jaro Gombita – J. Berdák MoldavaB 28 18 5 5 64:35 59 (39. T. Gombita), Palenčík, R. LuGiraltovce 28 14 6 8 36:29 48 káč, Pe. Gombita st., Jozef GombiSnina 28 14 5 9 56:37 47 ta (65. Pe. Gombita ml.), M. Bučko, V.Opátske 28 12 7 9 52:45 43 Michal Gombita, Wiener, J. FeSvidník 28 11 7 10 46:40 40 Svit 28 12 3 13 43:38 39 dorko (74. S. Grec), Mikloš. (mig) Sabinov 28 10 7 11 43:48 37 Košice/Barca 28 10 6 12 39:42 36 Raslavice–Medzilaborce2:0(0:0) Sparta kovci bo li po čas ce lé ho Stropkov 28 10 5 13 37:46 35 Sp.Podhradie 28 9 7 12 39:46 34 stretnutia lepším mužstvom, ale V.Šariš 28 9 4 15 50:61 31 doplatili na koncovku. Boli behaKošice/Krásna 28 8 6 14 26:44 30 vejší, dobre kombinovali, ale ich V.Tatry 28 7 8 13 34:58 29 akcie končili pred domácou šestTopoľany 28 8 4 16 39:52 28 nástkou. Tí mali do prestávky jediN.Hrušov 28 8 4 16 41:61 28 nú šancu v 40. min., keď zblízka

III.lig a:Doj emdobr ý,výsled oknie KRÁSNA/KOŠICE–SNINA2:0(2:0) Ako prví sa odvážili domáci v 13. min., strela sa odrazila od brvna pred bránkovú čiaru a dobiehajúci Masák netrafil odkrytú časť brány. V 19. min. sa v sľubnej pozícii oci tol Bednár, no nechal vyniknúť domáceho brankára. Krásny center aktívneho Hišema v 24. min. hla vičkoval Bednár iba do brvna. V 26. min. strelu spoza šestnástky Lojka z brány ešte vyrazil, ale na do rážko vú stre lu už ne do sia hol. O dve minúty prelobovali Lojku do máci už druhýkrát. Prezentovali sa aj hostia – v 50. min. unikol M. Pčola, no jeho jedovka iba lízla žrď, v 70. min. úmysel Š. Pčolu brankár vystihol, v 81. min. sa o zakončenie vo vnútri šestnástky pokúšal J. Lu Výsledky, 28. kolo: Giraltovce – Sp. Podhradie 2:3, Moldava B – Lok. Košice 2:0, Svidník – Barca/KE 6:3, Svit – N. Hrušov 6:2, Topoľany – V. Šariš 4:1, V. Tatry – V. Opátske 2:0, Sabinov – Stropkov 1:1.

dvoch hráčov. Udavčania odpovedali o desať minút, rohový kop Ďuriana dopravil za bránkovú čiaru Gerda. Na strane hostí stála šťastena, keď v nadstavenom čase Vološin zastúpil „chýbajúceho“ brankára. G: Gazdík – Uchytil (11m), Gerda. ŽK:Tokár, Orosy – Kiča. R: Kavčák. D: 250. OŠK: Matúš Šalata – Boňko, Ďurian, Harvilčák, Kiča – Gerda, J. Kuzma, Štefek – Adamek, Uchytil, L. Kuzma (Škutka, Vološin). (jh)

minuli bránu Bujdoša. V druhom dejstve sa obraz hry nezmenil, no prišli aj šance hostí. V 60. min. Gavula spálil nájazd, v 65. min. nastrelil brvno. A tak platilo nedáš – dostaneš, keď sa v 75. min. presadil Plančár. Autor gólu o päť minút domáce víťazstvo poistil. Spartak mohol aspoň znížiť, ale G. Lukáčik nastrelil žrď. R: Ondič. D: 200. MŠK Spartak: Bujdoš – G. Kapral, Mihalenko, Guba, Pelech (70. G. Lukáčik) – Čabiňák, Chripák, V. Lukáčik, Brecík – Potoma, M. Maliňák (46. Gavula). (vl) Výsledky,28.kolo:Kľušov – Ha nušovce 2:0, Fintice – Bystré 1:3, Ľubica – Levoča 1:0, Dl. Klčovo – Ľubotice 4:2, Kežmarok – Bard. N. Ves 7:4, Kračúnovce – Breznica 2:0.

Bard.N.Ves28 22 0 6 78:28 66 Ľubotice 28 16 5 7 60:25 53 Kľušov 28 16 5 7 40:19 53 Dl.Klčovo 28 14 4 10 68:41 46 Medzilaborce28 14 2 12 53:45 44 Breznica 28 13 2 13 65:59 41 Levoča 28 12 4 12 39:42 40 Pakostov 28 11 7 10 38:41 40 Kendice 28 10 6 12 34:37 36 Kračúnovce 28 10 4 14 38:39 34 Fintice 28 10 3 15 39:57 33 Hanušovce 28 9 6 13 33:51 33 Raslavice 28 10 2 16 35:50 32 Kežmarok 28 10 2 16 31:52 32 Ľubica 28 9 3 16 23:72 30 Bystré 28 8 5 15 30:46 29 ŠTK odráta Medzilaborciam 3 body


15 - POD VIHORLAT OM II. TRIEDA DOSPELÍ, 25. KOLO

ŠPORT

-

6. 6. 2011

l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l 2 5 . k o l o l OBLASTNÁ LI GA l OBLASTNÁ LI GA l

Sa bovci sa rozstrie ľa li Koša rovce slá via, Vyšnositni ča nia sa topia, na moče ní však spolu šiesti l Hrabovec n/Lab. – Ľubiša 2:7 (0:2),

Smetanka, Gabriška – Michal Sabo 3, J. Mríz 2, Ondík, Dušák, rozh. Firkaľ; Runina – Hažín n/Cir. 0:2 (0:0), M. Dzido, M. Kocik, rozh. Zádražný; Kr. Brod – Lukačovce 2:1 (1:1), Kandráč, Roman Matta – Slobodník, rozh. Buchlák. ČK: Lukáš Matta (Lukačovce); Z. Hámre – Rokytov 0:0, rozh. Fecura; Volica – Lieskovec 4:2 (2:0), P. Krajkovič 2, Sopko, Š. Brza – J. Pristaš 2, rozh. Prokopčák; Vydraň – N. Sitnica 4:0 (2:0), Pukáč 2, Vaško, Pavol Sopko, rozh. Makar; Koškovce – Brekov 9:2 (6:2), Miro Sabo 4, M. Benec 2, G. Benej, Čopan, Gojdan – Tkáč 2, rozh. Džujko. Ľubiša 25 20 1 4 60:20 61 Lukačovce 25 16 0 9 71:38 48 Kr. Brod 25 15 2 8 58:32 47 Lieskovec 25 11 7 7 52:36 40 Vydraň 25 12 3 10 55:44 39 Hažín n/Cir. 25 12 2 11 46:38 38 Brekov 25 11 5 9 43:56 38 Koškovce 25 10 5 10 50:32 35 Z. Hámre 25 9 7 9 33:46 34 Runina 25 10 1 14 41:59 31 Rokytov 25 9 3 13 49:59 30 N. Sitnica 25 8 2 15 25:53 26 Volica 25 5 3 17 43:82 18 Hrabovec 25 4 5 16 32:63 17

III. TRIEDA DOSPELÍ, 17. KOLO III. A trieda: Sl. Volová – Lackovce 3:2 (1:1), Dorocák 2, Sirka – Hajdučko, Dutka, rozh. Jakubov; Zb. Dlhé – Ňagov 4:3 (0:1), R. Ferenc 3, M. Demeter – M. Varecha 2, D. Olah, rozh. Bajcura; Baškovce – Hankovce 4:2 (2:1), P. Soták 2, R. Soták, Rybnický – Metiľ, Bobaľa, rozh. Harajbič. Rovné a Turcovce mali voľno. Turcovce 13 9 1 3 31:19 28 Hankovce 13 8 2 3 26:14 26 Baškovce 13 7 4 2 27:19 25 Zb. Dlhé 14 7 1 6 40:34 22 Lackovce 14 5 1 8 25:32 16 Sl. Volová 13 4 3 6 20:24 15 Ňagov 13 5 0 8 31:38 15 Rovné 13 2 0 11 18:38 6 Ňagovui Zb.Dlhémubudúodrátané3body III. B trieda: Kolonica – Ulič B 6:0 (4:0), Haburaj 3, Miško 2, Kepič, rozh. Ferčák; Zboj – N. Hrušov 1:0 (1:0), Roš, rozh. Andreško; St. Roztoka – Pčolinné 1:4 (1:2), Piteľ – Šulič 2, Brinzák, Somorovský, rozh. Holp; Podskalka – Ul. Krivé 5:1 (3:0), Paňko 2, Pužo 2, Terčo – Čurha, rozh. Havrilko; Klenová – Kamienka 5:0 (5:0), nedohrané – R. Badida 3, L. Badida, Fedorko, rozh. Vohár. V46. min. počet hráčov hostí klesol pod 7. Podskalka 17 12 3 2 58:25 39 Klenová 16 12 0 4 62:23 36 Kolonica 17 10 1 6 52:27 31 Pčolinné 17 9 1 7 39:36 28 Ulič B 17 7 3 7 31:33 24 St. Roztoka 17 6 2 9 25:43 20 Ul. Krivé 17 6 1 10 34:50 19 Zboj 17 5 2 10 25:54 17 Kamienka 16 3 6 7 35:40 15 V. Hrušov 17 3 3 11 26:56 12 Klenoveja Pčolinnémubudúodrátané3body

l

l

l

DLHÉ n/Cir. – PTIČIE 2:1 (1:0) Dlžania si chceli udržať domácu neporaziteľnosť a získať definitívu záchrany. Začali svižne a už v 4. min. R. Krivjanský dorážkou strely Makovca otvoril skóre. Hostia tak mohli vyrovnať, ale brankár Jenčík bol proti. Aj II. polčas začali Dlžania bleskovo, lebo v 49. min. vedenie R. Krivjanský po centri Ľ. Mesároša zvýšil. Ďalšie domáce šance ostali nevyužité (P. Kováč, J. Krivjančin, D. Piškanin), tak prišlo k dráme, keď krásna strela Karasa napla sieť. Kladom obojstranne slušná hra. Góly: 4. a 49. R. Krivjanský – 71. Karas. ŽK: nikto. R: Tkáč. D: 120. Vynikli: R. Krivjanský – Karas. Dlhé n/Cir.: Jenčík – Vudmaska, J. Krivjančin, M. Krivjančin, Makovec, Hajtáš, M. Cibuľa, P. Kováč, R. Krivjanský, J. Krivjanský, Ľ. Mesároš (D. Piškanin, Š. Poľačko). Ptičie: Čubák – Smolej, Jalč, Maličký, Karas, M. Rujak, Žipaj, Dzemjan, Patarák, Hucovič, Metiľ (Tomovčík, Džubák). (jp)

KOŠAROVCE – LADIČKOVCE 5:0 (3:0) Líder začal ako už tradične náporom. Hneď v 3. min. sa diváci tešili, lebo po rohovom kope Kolníka hlavou prekonal dobre chytajúceho brankára L. Nazad. Po polhodine hry asistoval Kolník štandardkou na M. Čiráka, ktorý tesne mi nul. V 38. min. bol Kolník v šestnástke faulovaný a sám začal z penalty svoj gólostroj. Ešte do prestávky skončila v šibenici jeho lopta z priameho kopu. V úvode II. polčasu pohrozili „ďabli“ tutovkou, no brankár Nazad vynikol. Súper bol aktívny, dobre kombinoval. V 60. min. unikol Kolník, ale nájazd nezakončil, sľubnú pozíciu nevyužil ani V. Majerník. Až v 65. min. po prihrávke L. Nazada sa tešili domáci a ich kanonier. O dve minúty L. Nazad nastrelil žrď, v 73. min. postupoval Širý sám, ale brankár vytlačil loptu na roh. V 86. min. uzavrel duel Kolník po peknej kombinácii. Góly: 32., 37., 63. a 86. P. Kolník (1 z 11 m), 4. L. Nazad. ŽK: Kolník – Š. Hodor st., P. Bobaľa. R: Smerekovský. D: 100. Vynikli: J. Nazad – R. Beňo. Košarovce: J. Nazad – Ján Turčík, M. Čirák, J. Čirák, Dysko, V. Majerník, L. Nazad, M. Tracík, M. Kaňuk, J. Širý, P. Kolník (J. Sabol). Ladičkovce: Demjan – Š. Hodor st., R. Beňo, M. Mažerik, J. Beňo, Kuruc, P. Gavaľa, P. Bobaľa, Čopan, M. Bobaľa, P. Macko (Š. Mažerik, Š. Bobaľa). (kk) ULIČ – HABURA 6:0 (1:0) Obraz hry zodpovedal postaveniu mužstiev v tabuľke. Už v 6. min. sa pre sadil po individuálnej akcii J. Sidor. Hostia hrozili najmä brejkami, ale Ba rančík sa v I. polčase do vyloženej šan ce nedostal. Domáci sa snažili. Hro madka dvakrát zahodil „gólovku“, ale po zmene strán si prišiel na svoje…

Z O S TAVA K O L A

l

l

l

Marcel Vasilenko (Oľka, 6) M. Kimák D. Rybár D. Karľa (Kochanovce, 2) (Papín, 3) (Modra n/Cir., 1) R. Mikula M. Tracík M. Čokina M. Rada (Modra n/Cir., 8) (Košarovce, 10) (Ulič, 4) (Kochanovce, 2) R. Krivjanský P. Kolník M. Hromadka (Dlhé n/Cir., 2) (Košarovce, 7) (Ulič, 5) (klubová príslušnosť a počet účastí v Zostave kola)

Ešte predtým však mohli hostia vyrovnať. Hneď v 46. min. Otavka prekonal brankára Cimu, ale lopta minula bránu. Hostí zlomila smolná situácia, keď kapitán Kocurišin prihrával loptu brankárovi, ktorá na prekvapenie všetkých skončila v sieti. V 53. min. sa už konečne presadil kanonier Hromadka, ktorý následne zvyšoval výsledok až na poltucet. Zápas bol obojstranne slušný. Góly: 53., 77., 85. a 87. M. Hromadka, 6. J. Sidor, 47. vlastný (Kocurišin). ŽK: Pavlik (Ulič). R: Varga. D: 100. Vynikli: Samčik – Mihalič. Ulič: Cima – D. Diňa, M. Sidor, Marcel Chochrun, Samčik, Pavlik, J. Sidor, Poldruhák, M. Hromadka, Oto Bačovčin, M. Čokina (Ridoš). Habura: Gaľ – Bočko, Otavka, Moroz, Goga, Kocurišin, Mihalič, Š. Hajdučko, Schwarzbacher, Barančík, Cenkner (Valkovič). (lel)

iba brankára, v 65. min. krížna strela Ki máka stanovila rezultát. Hostia pohrozili dvakrát Šudíkom, bez efektu. Góly: 22. a 53. M. Rada, 55. Vasilco, 65. Kimák – 30. Karnaj. ŽK: nikto. R: Ferko. D: 150. Vynikli: M. Rada – Pavlovský. Kocha novce: Binda – Židzik, Valalik, Ondáč, Vasilco, Kimák, Kendereš, Striženec, V. Tkáč, M. Rada, P. Murinčák (Tomko, Holienčin, Bednář). Ohradzany: Sakalik – Pavlovský, Matta, Karnaj, Bazár, Jakubov, V. Melník, Ragan, J. Tkáč, M. Melník, Džujko (Šudík, Sim). (čp)

V. SITNICA – OĽKA 1:1 (0:0) Vyšnositničania nezvládli dôležitý zápas o záchranu a potápajú sa. Šanca im ešte bliká v poslednom kole… Z viacerých šancí sa ujala Turčíkova v 75. min. dorážkou, keď nováčikovi nevyšla ofsajdová pasca. O päť minút vyrovnal Cmar z pokutového kopu, po faule na Kováča. Domáci D. Švigár šiel PAPÍN – ZUBNÉ 1:0 (1:0) predčasne pod sprchy za stiahnutie súDerby nemá favorita, aj tentokrát bolo pera za dres, hosťujúci Kula kopol súotvorené výsledkovo až do konca. Už pera v prerušenej hre. Góly: 75. Juraj v 2. min. spálil šancu domáci Gábrik, Turčík – 80. M. Cmar (11 m). ŽK: V. ktorého vychytal brankár. Hostia odpo- Kušnír – Kula. ČK: 65. D. Švigár – 70. vedali dvoma rohovými kopmi, avšak Kula. R: Hudák. D: 60. Vynikli: nikto – bez újmy, na druhej strane v 15. min. E. Kováč. V. Sitnica: P. Tomek – D. pekne hlavičkoval Salamon, ale Švigár, D. Golian, Juraj Turčík, M. Chalčák svojich držal. V 27. min. Šku - Palšák, J. Kušnír, J. Krak, T. Švigár, manič nevyužil tutovku, opäť pohorel Ján Jalčák, V. Kušnír, Jozef Jalčák (Lina gólmanovi. Hostia sa spoliehali na sák). Oľka: Marcel Vasilenko – V. Vabrejkového Maxa, ktorého však lopta silenko, M. Cmar, M. Mamaj, M. Tkáč, na tvrdom teréne dosť nepočúvala. J. Fedor, M. Kríž, T. Olah, D. Pira, E. V 31. min. vychytal šancu V. Jeviča Kováč, T. Kula (Sitár, Skyba). (mk) zubniansky brankár, v 33. min. zahodil únik Škumanič, v 35. min. mieril vedľa MODRA n/Cir. – BOROV 4:0 (2:0) aj najlepší muž na trávniku D. Rybár. Už v 1. min. sa mohli „bocani“ tešiť, ale Papínsky tlak gradoval a Škumanič ho strelu M. Hančára zblokovala obrana gólom do šatne aj zúžitkoval. Z päťky nováčika na bránkovej čiare. V 7. min. už musel skórovať. Cez prestávku napriahol modranský benjamín Karľa spŕchlo, domáci pokračovali v aktivite, a z 25 m vymietol šibenicu. Hostia mohmali aj šance, ale koncovka je odrazom li vyrovnať Mikitom, ktorý z päťky ich postavenia v tabuľke. V 64. min. prestrelil. Modrania tlačili a v 39. min. po fauloval brankár Chalčák pred šest- Bončíkovej bombe M. Hančár donástkou Salamona v úniku, bol vylúče- rážkou zvýšil. Druhé dejstvo bolo vyrovný, priamy kop Gábrik nevyužil. Osla- nané, útočné snahy hostí domáca debený súper sa nevzdával. Poistku mal fenzíva na čele s V. Mikulom spoľahlivo na hlave Salamon, prekonal brankára, riešila. V 60. min. priniesol radosť rohodiváci už kričali „gól“, avšak Ľ. Sima na vý kop s koncovkou Ľ. Harakaľa. Výslečiare ratoval. Zaslúžené, i keď tesné ví- dok stanovil v 81. min. M. Hančár techťazstvo. Gól: 44. Škumanič. ŽK: nikto. nickou strelou. Hostia zanechali dobrý ČK: 64. Chalčák (Zubné). R: Bogdan. dojem, ale dôležité body ostali doma. D: 200. Vynikli: D. Rybár – R. Bálint Góly: 39. a 81. M. Hančár, 7. Karľa, 60. st. Papín: Matúš Hančarik – R. Ľ. Harakaľ. ŽK: nikto. R: Kucer. D: 120. Findrik, V. Hric, M. Pankovčin, D. Ry- Vynikli: M. Hančár – A. Černega. Modbár, B. Gábrik, R. Rybár, M. Čvirk, V. ra n/Cir.: Šofranko – Okoš, V. Mikula, Jevič, Ľ. Salamon, M. Škumanič (L. D. Karľa, A. Harakaľ, R. Mikula, Ľ. HaHajduk). Zubné: Chalčák (R. Bálint) – rakaľ, Jevčák, M. Hančár, Harvilik, Ľ. Sima, R. Bálint st., M. Drozd, P. Si- Bončík (Kohút, Gnip, Porvazník). Boma, Marek Bálint, P. Hrehovčík, R. Bá- rov: Šepták – Kolesár, M. Lukáčik, lint ml., Marián Hančarik, M. Max, J. Gossányi, I. Černega, Buka, A. ČerneMadej (J. Max, M. Potocký). (jj) ga, Mikita, Fedurco, D. Olah, Opuda (šh) KOCHANOVCE – OHRADZANY 4:1 (1:1) (M. Černega, Burcin, Surmaj). Súboj susedov v tabuľke začali lepšie Košarovce 25 16 3 6 55:27 51 25 14 5 6 65:32 47 domáci a už v 1. min. Striženec nechal Ulič 25 11 5 9 66:39 38 vyniknúť Sakalika. Skóre otvoril v 22. Ptičie min. M. Rada po prihrávke Murinčáka. Kochanovce 25 12 2 11 43:43 38 Hosťujúci Karnaj v 30. min. potrestal Modra n/Cir. 25 11 3 11 43:40 36 hrúbku obrany. V 34. min. sa Sakalik Dlhé n/Cir. 25 10 6 9 40:37 36 25 11 3 11 40:49 36 zaskvel po hlavičke M. Radu do šibeni- Ohradzany Oľka 25 10 4 11 48:52 34 ce, polčas uzavrel Kimák hlavičkou z 5 Borov 25 9 6 10 49:57 33 m nad. Bolo horúco, ale futbal bavil. Je- Ladičkovce 25 11 0 14 42:62 33 dovku Striženca vyrazil Sakalik na roh, Zubné 25 9 4 12 44:55 31 v 53. min. po centri Kimáka skóroval V. Sitnica 25 10 1 14 40:58 31 opäť M. Rada. Už o dve minúty sa tešil Habura 25 9 3 13 47:52 30 25 7 5 13 38:57 26 po rohu Murinčáka pri zadnej žrdi Va- Papín silco, v 61. min. Murinčák zblízka trafil Oľkebudúposezóneodrátané3body


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

6. 6. 2011

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ JARNÉ DEKORÁCIE _ KYTICE _ VENCE _ DARČEKOVÉ PREDMETY _ VÝZDOBA KOSTOLOV A SPOLOČENSKÝCH MIESTNOSTÍ

OBJEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123.

Otvorené: PO–PIA:8.00–17.30hod. SO:8.00–12.00hod. NEDEĽA: 8.30–12.00 hod.

PREDAJ palivového

DREVA

bukové kocky Kontakt:

0915 964 079

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

POŽIČIAME VÁM Kontakt: 0910 911 116 0908 143 139

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dompotravín,1.posch. Ul. 26. novembra, HUMENNÉ Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka Tel. 0915 869 735, 0911 869 735 Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom. Zodpovedný redaktor Marián Šimkulič. Zástupkyňa šéfredaktora Anna Šimkuličová. Redaktori Marián Škuba a Michaela Kobanová. Technik Petr Procházka. Inzercia Anna Dobrovolská. Adresa redakcie: Staničná ulica 11, 066 01 Humenné. Telefóny redakcie 057 7722 227, 057 7888 100 (odd. pub li cis ti ky a spra vo dajstva – M. Šimku lič, A. Šimku li čo vá) a 057 7888 101 (odd. športu – M. Šku ba, skuba.podvih@inmail.sk), fax 057 7888 101, e-mail: podvih@mail.t-com.sk. Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie vo štvrtok do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Pracovná doba po–pia od 8. do 15. hod. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

PREFIL SLOVAKIA is a member of the BARNET group;

a global production–/trading company which specializes in synthetic fibre, filament and polymer. The Barnet group, which celebrated its 110th anniversary in 2008, employs over 400 people worldwide. Our corporate Head Offices are located in Arcadia, USA. Prefil Slovakia is one of 5 European production plants which are managed by the European Head Office, Barnet Europe, located in Aachen, Germany. For our production plant in Humenné, Slovakia, we are looking for a

PLANT MANAGER (M/F) Your responsibilities: u management and supervision of production facilities (extrusion / cops cleaning / staple fibre production / winding) u process planning and –control u coordination of incoming (feedstock) and outgoing (finished) goods u quality control u personnel management Your qualifications: u u u u

preferably a degree in plastics engineering experience with extrusion and/or injection moulding leadership good command of English and/or German (spoken and written)

Your profile must also include the following: u flexibility, accuracy, communicative, ability to work under pressure If your profile matches the above, then please send your application together with your C.V. (in English or German), preferably by e–mail to: mdejonge@barnet-europe.com and adudasova@barnet-europe.com PREFIL SLOVAKIA s.r.o. Chemlonska 1 06676 Humenné Slovakia For detailed information about our organisation and activities, please visit our website www.barnet–europe.com

VÝKOPOVÉ PRÁCE ručne, aj minibagrom PRETLAČOVANIE RÚR Tel. 0915 067 176.

ponúka • jedn. stavebné práce • búracie a zemné práce • stierky, omietky, fasády • sadrokartonárske práce • sadrové strojové omietky • prepravu Citroënom Jumper, korba 3,3 m, 12 m3 Tel. 0905 450 667 pucha@centrum.sk

-

6. 6. 2011

H U T N Ý A S TA V E B N Ý M A T E R I Á L

PLUS s.r.o.

AKCIA NA BETONÁRSKU OCEĽ A KARI SIETE

Oceľ betonárska pr. 12 mm Oceľ betonárska pr. 10 mm Oceľ betonárska pr. 8 mm Oceľ betonárska pr. 6 mm

– – – –

0,70 €/bm 0,52 €/bm 0,36 €/bm 0,20 €/bm

Ceny vrátane DPH. AKCIA trvá do vypredania zásob. VYUŽITE VÝHODNÝ PREDAJ strešnej krytiny LINDAB Cena pri lesklom odtieni – 5,95 Eur/m2 bez DPH pri odbere nad 100 m2. Dovoz zdarma. Akcia platí pri originálnom strešnom príslušenstve a odkvapovom systéme.

Mierová94,06601HUMENNÉ 0908993448,0577752562, rremi3@stonline.sk


P2 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

6.6.2011

FirmaDAPETs.r.o.Humenné,prevádzkaHudcovce Suc hýjar ok2811,Hum enné,tel.0918841371 opopcak@hotmail.com

AKCIANADVERE Dvere Inter–Amber A00 – 40,02€ s DPH Vchodové dvere Orion do domu – 333,00 € s DPH Vys tav en ýchviacako100dver í Množstevnézľavyz cenníkovýchcienaždovýšky15%

prijme do zamestnania pracovníka

NAOBSLUHULINKYNALISOVANÉBETÓNOVÉTVÁRNICE POŽIADAVKY: vyučený v odbore elektrikár a platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach, alebo vyučený strojný zámočník. Žiadostisoživotopisomzasielajtepoštounaadresu:

ĎALEJ PONÚKAME:

DAPETs.r.o.Humenné Mierová34,06601Humenné

l Plastovéa hliníkovéoknál Eurookná l Sádrovéomietkyl Strojovépotery l Podlahovéštúdio

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO Profil GENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže

montáž,parapety,murárskevýspravky,žalúzie,sieťky

Akcia:

MESTO

HUMENNÉ

podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka vypisujeobchodnúverejnúsúťažna

prenájomnebytovýchpriestorov Zneniesúťažnýchpodmienoka základnúinformáciu o predmetenájmujemožnézískaťna: l Mestskom úrade v Humennom, č. dv. 401, tel. 057/786 3283 l internetovej stránke mesta www.humenne.sk v sekcii samo správa mesta (Nebytové priestory VOS) l úradnej tabuli mesta l v HNTV Vzorsúťažnéhonávrhuzmluvyjemožnézískaťna: l Mestskom úrade v Humennom, č. dv. 401, tel. 057/786 3283 l internetovej stránke mesta www. humenne.sk v sekcii samospráva mesta (Nebytové priestory VOS) Leh ot anapredklad an ienávrhovzmlúvkonč í 22.6.2011o 15.00hod. Mgr.JanaVaľováv.r. primátorkamesta

Záruka naokná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1800€ sDPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITEVÝHODNÉZĽAVY P r e d a j  a j  n a  s p l á t k y  c e z  Q U AT R O E-mail:sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ,STANIČNÁ11,prízemie,tel./fax:0577750123,0915963446 FirmaDAPET,spol.s r.o. ponúka na predaj

VIBROLISOVANÉ BETÓNOVÉTVÁRNICE vhodné na výstavbu rodinných domov, hospodárskych objektov, garáží, oplotenia… Príďtesivybraťz našejponuky doPREVÁDZKYv HUDCOVCIACH (areál bývalého PD) Kon takt: Tel:0577883483,Fax:0577883484,Mob:0903902473 http://www.dapet.sk,e-mail:dapet@dapet.sk


P3 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

6. 6. 2011

In ze rá t y p rij íma me aj t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Spomienka

Predaj

Smutno je nám, čas plynie, bolesť srdce trápi, ale Teba nám už nik nevráti. S nádejou na vzkriesenie si 12. júna na svätej omši pripomenieme 6. výročie, keď vo veku 80 rokov života si Pán povolal do večnosti nášho manžela, otca, dedka a pradedka

l Predám 2–izb. byt v OV v centre HE, nie RK. Tel. 0918 286 056. l Predám 2–izb. byt v centre mesta v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám 3–izb. byt po rekonštrukcii v centre mesta HE, 7. posch., výhodná cena. Tel. 0908 611 716 non–stop. l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 778 4143. l Predám komplet prerobený 4–izb. byt na Sídl. III v HE. Cena dohodou. Tel. 0905 979 036. l Predám rod. dom 3 km od HuAndreja M I Ľ K A menného, cena dohodou. Tel. z Černiny. 0915 762 505. S láskou v srdci a v modlitbách naňho l Ponúkame na predaj rod. dom spomínajú manželka Anna, dcéry Má- za Kauflandom v Humennom. Tel. ria, Jolana a Monika s rodinami. 0911 951 145. l Predám starší rod. dom s 15–ár. pozemkom v Jasenove. Cena 50 000 Eur. Tel. 0914 144 708, 7764 268. l Predám dom na Sadovej ul. v Humennom. Tel. 0904 596 984. l Dám do prenájmu murovanú ha- l Predám rod. dom v Humennom. lu 350 m2 na Tolstého ul. v HE. Tel. Tel. 0905 913 630. l Lacno predám chatku na Zem. 0905 315 939. l Ponúkam chatu na dovolenky, ví- šírave (8 postelí). Tel. 0903 904 kendy v krásnom prostredí RO Do- 520, 0915 560 780. l Predám poschodovú chatu v RO maša – Eva. Tel. 0903 639 818. Domaša – Eva. Tel. 0911 951 145. l Predám stavebný pozemok na Domaši – Dobra. Tel. 0908 190 099. l Predám stavebný pozemok na Lesnej ul. v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Kúpim 2–izb. byt v centre mesta l Predám 2 detské bicykle a 2–ročného psíka king charles Humenné. Tel. 0905 411 551. l Kúpim stavebný pozemok v okolí španiel. Tel. 0907 058 829. l Predám bločky po reHumenného. Tel. 0915 965 305. rod. domu za 1 % zo l Kúpim rod. dom v Kamenici nad konštrukcii sumy. Tel. 0910 367 857. Cir. Tel. 0907 915 293. l Predám ročného vietnamského l Kúpim autá: VW, Škodu, Seat, Audi, kanca. Tel. 0905 712 378. nepojazdné, havarované, bez ŠPZ l Predám tatranský profil – pea anglické autá. Tel. 0908 891 516. rodrážku, brúsený I. tr. 4,30 l Kúpim zachovalú práčku so žmý- Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V po kačkou zn. Miniromo. Tel. 0904 936 648. nuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 0907 124 455, 0911 168 982. l Predám palivové drevo, bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. výrobné, skladové, odstavné l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. a parkovacie plochy l Predaj zemiakov a cibule. Dovoz v Humennom, stará Chirana. zdarma. Tel. 7796 175, 0905 480 587. l Predám BMW X5 benzín/plyn, Vysokávariabilita. plná výbava, zimné pneu, strie Tel. 0905 622 985. borná metalíza. Cena dohodou. Tel. 0907 927 970.

Prenájom

Kúpa

PRENAJMEME, resp. PREDÁME

M I N I FA R M A U D AV S K É

ponúka l Nosničky 9–17–týždňo vé, vy so ko pro dukčné, ple me ná Hy sex, Isa Brown, Mo ra via, Sasex a Dominant farebný – 3–6 €/ks, podľa veku l Nosnice ročné v znáške – 2 €/ks l Kurčatá brojlerové – 1,50 €/kg l Morky 8 a viac týždňové – od 10 €/ks, plemeno BIG–6, širokoprsé brojlerové l Kačice brojlerové 2 a viac týždňové na ďalší chov – cena podľa veku Ďalej ponúkame kŕmne zmesi pre hydinu. Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175.

DOVOZ

ZDARMA!

Kaž dý zá kaz ník do sta ne vi ta mí no vý pro tistre so vý pre mix pre hy di nu za dar mo!

Rôzne l Odstúpim alebo prenajmem obch. priestory (77 m2) v centre mesta HE. Tel. 0904 900 291. l Výhodné pôžičky, aj dôchodcom. Tel. 0918 192 157. l Požičiavam svadobnú výzdobu: kvetiny, mašle, návleky a iné. Tel. 0918 535 412. l Predaj – Výkup – Komis jazdených elektrónov a pneumatík na všetky typy áut. Tel. 0908 891 516. l www.euresk.com – va ša spo ľahli vá realitná kance lá ria. Tel. 0907 972 949. l Kameraman TV JOJ ponúka fote nie a nakrúcanie svadieb a stužko vých slávností. Tel. 0908 547 210. l Sťahovanie skriňovým 3,5 t autom. Tel. 0905 497 390. l Preprava 8 + 1 miestnym klimati zovaným mikrobusom po SR a EÚ. Tel. 0907 664 332, 0907 957 782. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EÚ a po Ukrajine. Tel. 0908 641 364. l Rýchle a výhodné pôžičky. Tel. 0905 939 467, 0908 700 393, 0904 804 406. l Orezávanie a tvarovanie živých plotov a úpravy záhrad. Ponúkame automatický systém zavlažovania záhrad. Ing. Martin Hatala – 0907 633 883. l Dovoz piesku, štrku, kameniva a realizácia strojových betónových poterov. Lacno. Tel. 0948 300 988. l PARKETT STYLE – Predaj a mon táž podláh, dverí, schodov a farieb. LIPOVÁ 1 (komplex ENERGOBYTU), HE. Tel. 0907 668 772, 0905 217 907.

l Malá drevovýroba v Snine hľadá pracovníka. Výrobky z masívu (schody, dvere). Tel. 0904 494 464. l Erotický salón CALIFORNIA v Leopoldove (200 m od diaľničného ťahu Bratislava – Žilina) so stálou a solventnou klientelou prijíma dievčatá a ženy na prácu erotického charakteru. Zabezpečíme nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Seriózny prístup a dobrý kolektív samozrejmosťou. Náborový príspevok, ubytovanie zdarma. Možnosť práce aj brigádnicky. Začiatočníčky, nájdite odvahu – príďte skúsiť, naozaj neobanujete. Tel. 0949 111 047. FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Ponuka práce * Stavebné práce l Prijmem zvárača TIG a obrábača k CNC Trumatic. Práca v ČR. Tel. 0905 921 228. l Prijmem pracovníka k ovciam na dojenie a pasenie, aj dôchodcu. Ubytovanie zabezpečené. Nástup možný ihneď. Prax vítaná. Tel. 0908 358 881. l Firma ProMont prijme pracovní ka na montáž balkónov a vyučeného sklenára. Podmienka: VP sk. B. Tel. 0918 623 064. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116.

* Tesárske a pokrývačské práce * Fasády * Sadrokartóny * Maľovanie * Natieranie Tel. 0917 409 745

Základná škola, SNP 1 v Humennom podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vypisuje obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať na: – Základnej škole, SNP 1 v Humennom, č. tel. 057/7763 609, 7763 084 – internetovej stránke mesta www.humenne.sk – úradnej tabuli mesta – v regionálnej tlači Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať na: – Základnej škole, SNP 1 v Humennom u riaditeľky. Lehota na predkladanie zmlúv končí dňa 13. júna 2011 o 15.00 hod. Mgr. Jarmila Dvorná, riaditeľka ZŠ


P4 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

6. 6. 2011

PRE ANNU BEREZŇÁKOVÚ MAĽOVANIE NA HODVÁB VIAC AKO POTEŠENIE

Farby a štetce ako perly Medzi ocenenými titulom „Žena roka“, ktorý na návrh Únie žien udelil v máji primátor Sniny Štefan Milovčík, bola aj Anna Berezňáková, ktorá v uplynulých dňoch slávila okrúhle životné jubileum. Nominovaná bola v kategórii umenie. Už niekoľko rokov sa venuje výtvarnej tvorbe. Nájsť svoju tvorivú cestu jej po- važné ochorenie. Zachránili ju vtemohla Škola kreslenia a maľovania dy presná diagnostika v Krosne pre dospelých Andreja Smoláka. a rýchly operačný zákrok Tam jej učarovala maľba na v Rzeszowe. Už niekoľko rokov je hodváb, čo v rámci vyučovania na invalidnom dôchodku, no dnes majstrovsky predvádzala známa sa teší práci v chránenej dielni. maliarka Elena Kľúčiková. Pani Manžel ju v umení podporuje a po Berezňáková po čase, keď vošla staral sa aj o prostredie pre prácu, do obchodu s maliarskymi potre- ktorá si vyžaduje kreativitu, skúsebami v Michalovciach, utvrdila sa nosť, ale najmä cit pre harmóniu v tom, že viac ako pastelky, akryly farieb a trpezlivosť, kým sa z predči oleje, ju zaujíma maľba na stáv stane skutočnosť. Lebo každý Výtvarník a galerista Andrej Smolák a Daniel Andraško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine na vernisáži Snina v obrazoch. hodváb. „Keď si kúpim štetce kus je malým umeleckým dielom. a farby, už v aute si ich obzerám, ako keby som dostala drahé per- Z VERNISÁŽE SNINA V OBRAZOCH V GALÉRII ANDREJ SMOLÁK ly,“ zdôveruje sa s úsmevom žena, ktorá v päťdesiatke našla inšpiratívnu prácu. „Nikdy nie je Galéria Andrej Smolák v spolupráci s mestom Snina a Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom neskoro,“ tvrdí. A radosť z práce v piatok 27. mája otvorila výstavu Snina v obrazoch. Štyridsiatka diel zhotovených rôznymi výtvarnývidieť aj na jej maľovaných mi technikami zobrazuje súčasné časti mesta a pripomína už neexistujúce ulice a zákutia. šatkách, šáloch a kravatách. Ma ľovala kravatu veľvyslancovi na „Vernisáž pochádza z francúzskeho slova „lakova- na ulicu Komenského a povedal: choď a dones mi svadbu, mladému interprétovi na nie rámov“, doslovne je to slávnostne otvorenie. Le - desať skíc. Doniesol som ich jedenásť. Pozrel si ich vystúpenie v Moskve, šatku ako bo z tej pôvodnej Sniny, ktorú som poznal ako dieťa, a povedal, že ich môžem namaľovať všetky. A tak sú vianočný dar do Austrálie, či pre keď sme chodili k lekárovi a kupovali obložené žem- tu všetky, až som sám prekvapený, ako som ich napotešenie do Švajčiarska a Japon- le, už dávno niet. Som presvedčený, že nová gene- maľoval.“ Na výstave sú aj obrazy výtvarníkov, ktorí ska. „Moje prvé hodváby sa dostali rácia Sninčanov nemá ani predstavu o tom, ako Sni- do Sniny prichádzali na plenéry – Chamila Gimajeva, do Poľska, tam, kde som sa znovu na vyzerala kedysi. Medzi vystavenými dielami sú aj Zufara Gimajeva, Vladimíra Latynceva, Ryzsarda narodila,“ – vraví Anna Berezňáko- obrazy Jozefa Bendíka. Nie je to náhodou: Bol to Gancarza i už nebohého Štefana Roškoványiho. vá, ktorú pred rokmi postihlo zá- môj profesor, keď ma prijímali na vysokú školu, uka- Andreja Smoláka zaskočila otázka, aký obraz by zoval mi, ako máme kresliť,“ uviedol v príhovore An- chcel ešte zo Sniny namaľovať. „Snáď schátralý drej Smolák, ktorý tiež prezentoval na výstave svo- kaštieľ,“ zamyslel sa. „Ak ho raz opravia, aby zostal ju tvorbu: „Mám tu jedenásť obrazov. Raz v zlej fi- obraz o tom, do akého stavu sa dostal. Aj táto výstanančnej situácii som išiel za bývalým predsedom va dokazuje, akú má umenie nielen estetickú silu Karolom Vielkievičom, aby mi pomohol. On ukázal a hodnotu, ale aj poznávaciu a historickú.“

Mesto poznané už nepoznané

ZA ČAL SA ZÁ PIS DO NO VÉ HO ROČNÍ KA SÚKROMNEJ ZUŠ V SNI NE

Pre talentované deti aj v obciach

Jubilantka Anna Berezňáková zo Sniny so svojimi ručne maľovanými hodvábnymi šálmi a šatkami.

Po siedmich rokoch existencie Súkromnej základnej umeleckej školy v Snine, ktorej zriaďovateľom je výtvarník a galerista Andrej Smolák, minulý týždeň sa začal zápis žiakov. Škola sídli vo Výtvarnom centre na nizujeme aj plenér. Naši žiaci sa chce otvoriť triedy aj v Dlhom nad Brehoch a je dobre vybavená výt- najviac tešia na Medzinárodný vý- Cirochou, Belej nad Cirochou, varným materiálom ale aj technikou: tvarný festival, kedy majú možnosť v Zemplínskych Hámroch, Pčolinom keramická pec, grafické lisy, tvoriť s umelcami z rôznych krajín a v Ubli. „Bol by to ústretový krok hrnčiarsky kruh či knižnica so sveta,“ dozvedáme sa od riaditeľky k deťom i rodičom. Nebudú oni všetkým potrebným k rozvoju talen - školy Evy Goľovej. „Keď som školu cestovať do Sniny, ale učiteľ potu žiakov. „Okrem vyučovacieho pro- zriadil, moji sponzori sa ma pýtali: cestuje za nimi. Touto aktivitou sa cesu, ktorý vedieme podľa osnov Kto v dnešnej dobe zakladá školy?! bude spájať aj výtvarný a spolo Ministerstva školstva SR, sa venuje - Ale neľutujem. Máme stále viac čenský život v obci. Záleží však na me deťom aj v iných oblastiach. žiakov, a to i napriek tomu, že škol- starostoch, či pomôžu vytvoriť podOrganizujeme exkurzie do blízkeho né u nás je vyššie ako inde. Žiaci mienky,“ dodáva Andrej Smolák. Zái širokého okolia, do Bratislavy, ale aj však dostávajú dostatočné množst- pis do Súkromnej ZUŠ v Snine potr do Poľska. Pravidelne sa zúčastňu- vo prvotriedneho výtvarného materi- vá do konca júna a od nového školjeme výstav a koncertov v Štátnej álu a rodičia sa nemusia o to sta- ského roka každému žiakovi prispefilharmónii v Košiciach. Na záver rať,“ konštatoval Andrej Smolák, je na školné aj Nadácia ART–EAST. Stranu pripravila Anna Šimkuličová školského roka pre staršie deti orga- ktorý od nového školského roka

HUMENČANIA NA ÍRSKEJ HUDOBNEJ SCÉNE

Pripravujú sa na festivaly

Rocková hudobná skupina Artful Renegade vznikla približne pred dvoma rokmi v meste Cork v Írsku. Jej zakladateľom boli írsky spevák Gary Wade a humenský gitarista Pavol Rosa. Po krátkej spolupráci navštívili štúdio a nahrali dve skladby. Skupina potom prešla niekoľkými prvom albume. Skupina hraje na personálnymi zmenami a súčasná rôznych podujatiach a koncertoch zostava sa ustálila koncom minulé- v Corku a okolí. V súčasnosti sa ho roka, keď prišla posila z Hu - pripravujú na vystúpenia na viacemenného – bubeník Braňo rých festivaloch v Írsku. Snáď Surmaj. Nedávno vydali svoje prvé sa raz podarí ich privítať aj na EP (propagačné CD) s názvom domácich hudobných akciách. Life and Death s piatimi skladba - Viac informácií na www.myspa mi a súčasne pracujú na svojom ce.com/artfulrenegade.

Rocková skupina Artful Renegade v zložení Pavol Rosa, Eibhlin Palfrey, Braňo Surmaj a Gary Wade.

PV2011_23  
PV2011_23  

NominácienaZlatýbiatec Skupina 63. transportnej letky bundeswehru pod vedením kapi- tána Joachima Feddeho dokončila výstavbu vojenského cint...

Advertisement