Page 1

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 11

14. 3. 2011

CENA: 0,40 €

Aj tento týždeň občianska-riadková

GOLDEX

inzercia

Nám. slobody, DS Centrum, Humenné

l predaj l kúpa l prenájom l výmena

(pri bývalom trhovisku)

JARNÝ VÝPREDAJ KOSTÝMOV

ZDARMA

ZĽAVY až 50 % do konca apríla. * * * * * * * * * * NOVÁ JARNÁ KOLEKCIA * * * * * * * * * * Využite výhodné ceny aj v DROGÉRII a PARFUMÉRII

Nespornou kultúrnou udalosťou minulého týždňa v Humennombolovystúpenietrojice slovenskýchdivadelnýchosobností – Milana Kňažka, Emílie Vášaryoveja MilanaLASICU(na snímke) na javisku divadelnej sályMestskéhokultúrnehostrediska v konverzačnej komédii Rybárikkráľovský.Pritejtopríležitosti sme sa pozhovárali s Milanom Lasicom, ktorý si zaspomínal na svoje stretnutia s významnými Humenčanmi. Bližšiečítajtena9.strane.(mš)

HUMENNÉ Mierová 64/4, DOM SLUŽIEB nad DAISY 0918 472 042, humenne@slovaktual.sk

Ná mestie slo bo dy – Cent rum Hu menné

S U ­P E R ­M A R ­K E T

PANDA

Tex­til­l obuv­l Ga­lanté­ria­( bý­va­lý­ALEI ) No­v ootvo­r e­n á­ pre­d ajòa­od­15.­ marca­po­n ú­k a­ za­su­p er­ ce­n y ‰ ‰ ‰ ‰

dámske jarné bundy dámske mikyny dámske lodičky ponožky

– – – –

2,00 3,90 3,00 0,10

€ € € €

‰ ‰ ‰ ‰

vankúše – 1,50 € dámske tričká – 2,90 € kabelky od – 5,00 € dámsku, pánsku a detskú konfekciu

AKCIA­do­19.­marca:­pri­kú­pe­2­podprse­niek­3.­zdar­ma! Otvorené : pondel ok – p iatok 8.30 – 1 8.00 hod. , sobo ta 8.3 0 – 12.0 0 ho d.


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky l Ide svätý Jozef, s Božou pomocou zrovná nám deň s nocou l Okolo Jozefa zo zimy sa smej a na hriadku kapustu sej l Ak je na Jozefa vietor, potom ešte týždeň potrvá l Mráz po Jozefovi kvetom už neuškodí l Za rovnodennosťou vetry neleňošia. (cin)

Galéria Andrej Smolák l Ján Zoričák: ČARO SKLA l Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2010. Návštevu galérie možno dohodnúť aj v inom čase a to na tel. 762 43 48.

Kiná pozývajú FAJN Humenné 18. – 19. 3. 127 hodín Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 15. 3. Američan 19. 3. Tron: Dedičstvo Zač. predst. o 15.00 hod. POBIEDA MEDZILABORCE 18. – 19. 3. Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik Zač. predst. o 18. hod.

Kedy na plaváreò ut., št., pia. od 12.30 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. streda od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. so. - ne. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok sobota nedeľa

od 17.00 hod. do 19.00 hod. od 18.00 hod. do 20.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HU MENNÉ: 14. 3. Lekáreň MÉDIA, 15. 3. Lekáreň SUNPHARMA, 16. 3. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 17. 3. Lekáreň PRI KAŠTIELI, 18. 3. Lekáreň DON BOSCO, 19. 3. Leká reň DON BOSCO, 20. 3. Lekáreň LABORECKÁ. Otvorené v pra covných dňoch do 20.00 hod., v so botu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň na autobusovej stanici 762 33 68. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

-

14. 3. 2011

MYŠLIENKY ZODPOVEDNÉHO REDAKTORA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Po vedz ľu ďom, kto rí ti pri prá ci pre ká ža jú Kytièka k meninám Nehanbísapovedaťľuďom,ktorítiprekážajúpripráci,žetiprekážajú. Už neviem presne, kto to povedal, ale snažím sa riadiť toutomyšlienkou.Zvlášťv situáciách,kedyaniupozornenie,či dokoncajehoopakovanieniejedostatočnýmimpulzompreprevinilca. Pred rokmi som pri jednej akcii fotografoval bývalého ministrazahraničnýchvecíEduardaKukana.Pritakýchtopríležitostiach býva zvykom, že sa s celebritou chcú zvečniť aj iní. Pánministersapozeraldoobjektívu,rovnakoajjehosuita,len jednaosôbkasastáleotáčala,hovorila,pozeralazozáberu.Keď somužurobilpiatu–šiestusnímkua táosôbkamijustálekazila,upozornilsomju,žeaksajejfotografovanienepáči,nechnekazímojuprácu,pretožesosnímkourátamnatitulkua chcem, abyboladobrá.A vietečosastalo?Táosôbkasasvojímsprávanímnezaradilak ostatným,aleodišla.A jasomkonečneurobilsnímkutak,akosomsipredsavzal. Marián Šimkulič

PROJEKT BUĎME PRIATELIA PODPORILA NADÁCIA HODINA DEŤOM

Mladí Rómovia a nerómovia spolu

Nadačný fond Hodina deťom, ktorý pomáha deťom a mládeži, Nízkoprahovému dennému centru v Snine už tretíkrát schválil projekt s názvom Buďme priatelia. Cieľom projektu je uskutočniť domenie si v komunitách Čičava, Hanušovce v l a s t n ý c h nad Topľou (dve komunity), hodnôt, ďalej na systematickú prácu Bardejov Poštárka, Košice Luník s rómskymi deťmi a mladežou, IX, Klenová, Humenné, Snina ako aj umožnenie nerómskym dejednodňový workshop, zameraný ťom a mladým spoluprácu s Róna vzájomné vnímanie Rómov mami na ich aktivitách. Navrhova a nerómov ako priateľov, budova- ný projekt má ambíciu pokračovať nie pozitívneho zmýšľania a uve - v začatej práci v Nízkoprahovom dennom centre Snina, ktoré funguje od roku 2005, ako aj s komunitami podieľajúcimi sa na realizácii projektu z Prešovského a Ko šického kraja a zorganizovať aj vzdelávacie, športové a umelecké súťaže v Snine. Od októbra 2010 v nových zrekonštruovaných priestoroch Nízkoprahového denného centra v Snine prebiehajú rôzne aktivity v rámci tohto projektu. K najúspešnejším patri futbalový a spevácky krúžok, ako aj počítačový, ktorý bol zriadený vďaka fondu Slovak Telekom. Z týchto dôvodov návštevnosť Nízkoprahového denného centra v Snine stúpa. Jeho členovia koniec faKráľomprvéhofašiangového šiangov oslávili prvým plesom, plesuv Nízkoprahovomcentre ktorého sa zúčastilo 40 detí. Zvov Snine sa stal Dávid Šarközi lili si na ňom aj kráľovnú a kráľa a kráľovnouJesikaPihiková. plesu. Stellamaris Tóthová

FAŠIANGY V TOPOĽOVKE S NÁVRATOM K TRADÍCIÁM PREDKOV

Oži vi li zvy ky sta rých ro di čov

V sobotu 26. februára sa v Topoľovke uskutočnil fašiangový ples, ktorý zorganizovali členovia Klubu kresťanskodemokratického hnutia. Poslaním plesu bolo oživenie tradícií našich predkov, ktorí fašiangové obdobie trávili aj na čajových večierkoch. Prvý čajový večierok v obci bol nie si zadovážil každý sám, a čo niv roku 1946, usporiadateľmi boli kdy nechýbalo, bolo domáce pálebezdetní manželia Michal a Anna né. Posledný večierok z roku 1961 (rod. Spišiaková) Andrejčákovci, sa už konal v Kultúrnom dome. Od pri príležitosti 25. výročia svadby. roku 1981 do roku 1987 usporadúPrečo bol čajovým, keď sa na ňom vali posedenia pri čaji členky bývačaj nepodával, nie je známe. lého Zväzu žien. Takže po takmer Kultúrny dom nahrádzali väčšie 25–ročnej pauze sme sa rozhodli miestnosti v súkromných domoch, opätovne oživiť zvyky našich stači obecnej kúrie (kaštieľa). Sprí - rých rodičov, aby sme sa stretli, zajemňovali sa tak dlhé zimné veče- bavili, zaspomínali a lepšie sa ry pri cigánskej muzike. Ďalšie ve- spoznali. Do tanca vyhrávala hučierky boli u Jozefa Pavlíka, Jána dobná skupina Stano a Milka. NeŠrama, Juraja Ladičkovského, Mi - chýbala ani tombola od štedrých chala Terleckého atď. Občerstve- sponzorov. Mária Šramová

Od 14. - 20. 3. 2011 oslavujú meniny: Matilda, Svetlana, Boleslav, Ľubica, Eduard, Jozef, Víťazoslav-Klaudius.

Kam za kultúrou Vihorlatské osvet. str. Humenné l 15.– 16. 3. Hviezdoslavov Kubín – okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Mestské kultúrne str. Humenné l 16. 3. o 17. hod. beseda s literátom a fotografom Pavlom Hira xom Baričákom l 20. 3. o 15. hod. Zázračné kapsy – rozprávka v podaní OZ Cililing z Prešova. Vstupné 1,50 € l Svet snov: vý stava z tvorby humenského výtvarníka Ondreja Karška. Mestské kultúrne str. Michalovce l 15. marca o 19. hod. Václav Neckář a skupina Bacily. Vstupné 11 Eur. Info. 0907 448 286.

Opustili nás V HUMENNOM Viera Drozdová, nar. 1960 Irena Pogányová, nar. 1920 Veronika Turbáková, nar. 1987 Juraj Vaľko, nar. 1951 Miroslav Sisák, nar. 1949 Anna Dobrančinová, nar. 1936 Emília Jakubčáková, nar. 1930 Eva Gumanová, nar. 1952 Andrej Vasil, nar. 1921 V SNINE MUDr. Ľubor Kupča, nar. 1940 Katarína Pacolová, nar. 1930 Jozef Bednárik, nar. 1948 František Kalňanský, nar. 1956 Katarína Halamková, nar. 1961 V MEDZILABORCIACH Anna Vicianová, nar. 1928 Mária Gališinová, nar. 1929 Anna Turoková – Hetešová, nar. 1956 V HABURE Andrej Havran, nar. 1933 V KAMIENKE Vladimír Milčík, nar. 1973 V KALNEJ ROZTOKE Magdaléna Sentivanová, nar. 1960 V KARNEJ Pavlína Goroľová, nar. 1924 V KLENOVEJ Helena Kobanová, nar. 1971 V ĽUBIŠI Anna Hrinová, nar. 1927 V MIKOVEJ Anna Janočková, nar. 1921 V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE Juraj Huňara, nar. 1929 V TOPOLI Anna Načeková, nar. 1923 VO VÝRAVE Milan Mindžák, nar. 1945 Nech im svieti svetlo večné!


3

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

14.3.2011

S ING.PETROMTOMKOM,GEN ER ÁLNYMRIADIT EĽ OMPODVIH ORLATSKÝCHPEK ÁRNÍA CUKRÁRNÍ,A.S.HUM ENNÉ

Rozhod uj úc aje pre nás spok ojnosť zák azn ík a

O základnýchpotravináchsav poslednomobdobíhovoríviacakoinokedy.Súvisítosozvýšenímcienpotravín,čoho smekaždodennýmisvedkami.Sozámeromvysvetleniasúvislostía plánochhumenskejakciovejspoločnostiPodvihorlatskéPekárnea cukrárnesmesipohovorilis jejgenerálnymriaditeľomIng.PetromTOMKOM(nasnímke). l Keď chcem e hov or iť prebieha podľa novej technoló - l Pri chleb e a peč iv e je iste k za ro se niu) o zvyš ov an í cien fin álnych gie, kde využívame aj nové šľa- rozhod uj úc a čerstvosť vý- a zá kaz ník do výr obkov, mus ím e sa hače a pece. Okrem miesenia robk u. Ako uved en ej pož ia- s t a n e t e p l ý najskôrvrát iťk vzrastucien sa pri tomto druhu robí všetko davke prispôs ob uj et e sys- c h l i e b . T ú t o ručne. Zemplínske chle by sú témrozvoz u,eventuálnekto- no vin ku využí základnýchsur ov ín. – V súčasnosti oproti minulému opticky väčšie, nadýchanejšie, ré techn ick é nov ink y nap o- va me vo väčroku vzrástli ceny múky o viac majú aj dlhšiu trvanlivosť, chu - máh aj ú udržať vaš e výr obk y ších pre vádzkach, kto ré ma jú o ňu záujem. ako 100 percent, čiže zo 199 ťo vo sú chle bo vejšie (viac čonajdlhšiečers tv é? Eur na dnešných asi 415 Eur. ražnej múky). Stále sa dobre – Systém rozvozu je prispôsobel Rozhod uj úc a je aj techTieto ceny sú pritom dohodnuté dr ží pre daj multi ce reálne ho ný tak, aby zákazníci mali takmer nik aa technol óg iaprivýr olen do konca marca. Všetci do- chleba, ľanového a sójového. vždy čerstvé pečivo. Prvý rozvoz be chleb a a peč iv a. Môžte dá va te lia mú ky z tu zemska Pri týchto druhoch sa už vytvo- je na 6–tu hodinu ráno, druhý námichproblíž iť? i zahraničia avizujú ďalšie zvý- rila stála klientela, ktorá udržuje rozvoz – špeciálne výrobky sa ro- – Ako si zákazníci iste všimli, aj šenie mininálne o 30 Eur. Všet- jeho odbyt. Podobná situácia je bia väčšinou ráno, takže rozvoz naše klasické T–chleby sú viac ci sa pritom vyhovárajú na ne- aj pri rožkoch, kde denne pečie - je okolo 10–tej hodiny a ďalší nadýchanejšie, jemnejšie. Je to dostatok obilia z dôvodu povod- me 40–60 tisíc rožkov. O naše rozvoz vo vybraných predajniach spôsobené novou špeciálnou ní. Sku točná prav da je však rožky, chrumkavé po vypečení, je okolo 14–tej hodiny. Výrobu miešačkou, kde pekár už do tohto možno niekde inde, na tento robené klasickou technológiou, preto kúskujeme, aby vybrané procesu nemôže vstúpiť. Kompobiznis sa totiž vrhli aj špekulanti. takže cesto je hustejšie, je záu- sortimenty boli vždy čerstvé. No- nenty sú nadávkované, šľahač si Slovensko spotrebuje 150 tisíc jem aj v iných regiónoch (Vra- vinkou je dovoz čerstvého, ešte naprogramuje jednotlivé mieseton múky ročne, v súčasnosti sa nov, Snina, Trebišov, Medzila- teplého chleba (z no vých pe cí) nia, sleduje sa teplota miesenia, hovorí o 45 tisícoch ton, ktoré borce, Michalovce, Sobrance či vo forme ma ni pu lačných vo zí - cesta a hustota cesta. Cesto sa by naše ministerstvo uvoľnilo zo Košice). Novinkou je obilná po- kov, kto ré sú prista ve né k pe ci pritom chová inak, je zdravšie, svojich rezerv pre slabšie vrstvy chúťka zo zdravých produktov. a bez do ty ku medzičlánku (vo - bez kvasiniek a konečný výrobok vo forme dotácie alebo inak. Veľmi dobre sa predáva žemľa di ča) sa chlieb do sta ne do vo - je kvalitnejší. Aj obľúbené Vláda mala reagovať včas, mala ce reálka, triangel, gra ha mo vý zí ka so špe ciálnou pa rovzduš- chrumkavé rožky sú robené na v rezervách dostatok obilia, aby rožok, aj ľanové a sójové rožky. nou plach tou (ne dôjde pri tom iných šľahačoch, technológia sa udržala ceny nižšie, aj pekáodlišuje od malých pekární, linky renské výrobky by boli postavesú plneautomatické, ľudský faktor né na inej cenovej hladine, ako tam nezasahuje. V rámci mosú momentálne. dernizácie sme zakúpili šľahač l Jeužtentotrendvývojacien s kapacitou 300 kg cesta pri jedmúky konečný? A ako sa prenom miesení, ktorá bola stanomietnev cenáchvýrobkov–tevená na kapacitu pecí. Tie máme dachlebaa pečiva? tiež najmodernejšie etažové zn. – Do novej sezóny koncom júna Variant 28, s kapacitou 280 kg očakávame zvýšenie o ďalších na ho di nu. Všetký mi ty mi to 100 percent. My pekári sme zvyi ďalšími opatreniami chceme šovali cenu už dvakrát, v októbri prispieť k tomu, aby zákazník bol 2010 o 5–7%, k 1. januáru 2011 s našimi výrobkami spokojný. sme dávali návrh na zvýšenie MariánŠimkulič a ak to pôjde takto ďalej, budeme nútení kopírovať výšku vstupov k 1. júnu asi o ďalších 5–8%. Kríza spôsobila, že v rámci pekárenstva je z hľadiska kúpnej sily Voštvrtok10.marcavečerbol pokles výroby zhruba o 8–10%. Miroslav Kunický a Miroslava v Kamienkenájdenývosvojom Pocítili sme to tiež, vykryštalizo- Cukrovaná pri výrobe zemuzamknutom rodinnom dome vali sa nosné druhy výrobkov pri plínskehochlebal Ponaložení zastrelený 38–ročný muž. chlebe, bežnom i jemnom pečive. napáschlebypoputujúdonajPoslednýkrát bol občanmi vil Môže nám priblížiť nosný modernejšej etážovej pece denýv pondelok.Dôvodompre sortimenti žiadanénovinky? (vpravohore)l Primiesenícesjeho skratové konanie formou – Náš klasický T–tmavý chlieb ta na novom šľahači Valika predčasného ukončenia života sa drží v tých istých číslach ako Šimkovál Privýpekuchrumkamohli byť rodinné problémy. doteraz, čo svedčí o jeho obľú - vých rožkov sme zastihli Janu Zostalipoňomdvajaneplnolebenosti u zákazníkov. Výrobu Labunovúa AnnuRakárovú. tísynovia.Cudziezavineniesa sme doplnili o nový druh – zemnepotvrdilo.–AR– plínsky chlieb. Je na bá ze biele ho chle ba z pše ničnej Dopravnánehoda a ražnej múky, celá výroba už Priamy úsek cesty I/74 medzi obcami Kamenica a Dlhé nad Cirochou sa stal 4. marca v miestom dopravnej Potom, čo sa v sobotu, 13. nehody. Tridsaťsedemročná vodička marca opakovali voľby starostu z Humenného viedla osobné auto v Hudcovciach(vdecembrových zn. Ford Puma smerom do Sniny. Pri obaja kandidáti dosiahli zhodný predbiehaní nákladného auta žena počet hlasov), starostkou obce neprispôsobila rýchlosť svojím sa stala Martina Bodnárová. schopnostiam a stavu vozovky, Z 350zapísanýchvoličovsavov protismere zišla autom mimo voliebzúčastnilovyše80%.Tírozzovku a zastavila sa na poli. Pri nehodli, že doterajšia starostka hode utrpela zranenia chrbtice získaladvojnásobokpočtuhlaa bola hospitalizovaná. Jej spolusov svojho protikandidáta Jajazdkyňa vyviazla bez zranení. ŠkoroslavaBangova.(mš) da na aute je asi 2 tisíc Eur. –AR–

Policajné správy

StarostkouMartinaBodnárová


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

PRO JEKT MATIČNEJ GA LÉ RIE VY STAVE NÝ V HU MENNOM

Ľudové zvyky a obyčaje

Celoslovenská súťaž a výstava po premiére v Snine bola 8. marca sprístupnená aj vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Vystavený súbor prác prezentu- Blízkosť k folklóru predurčuje túto je pedagogické úsilie a talent kolekciu predstaviť aj ako spriežiakov v stvárnení ľudových vodné podujatie pri detských zvykov v živote. Cieľom hlavné- folklórnych festivaloch či slávnosho organizátora – Domu Matice tiach. Mgr. Mária Mišková slovenskej v Snine bolo, aby sa deti zoznámili s tradíciami obradového, zvykoslovného i ústneho folklóru, ktorý bol, a v niektorých regiónoch stále je žriedlom ľu do vej múdrosti, re me selnej zručnosti, magickej príťažlivosti a obohatením každodenného života. Spolu sa súťaže zúčastnilo 16 škôl s počtom 254 výtvarných prác. Oproti minulým ročníkom Matičnej galérie bolo zastúpenie škôl výrazne nižšie a dominovali základné umelecké školy, ktoré určovali aj trend súťaže. V kvali te obsahu témy i v technickej reali zá cii vý tvar ných techník. Vynikajú kolekcie prác zo ZUŠ v Holíči, zo ZUŠ v Žiline a SZUŠ z Michaloviec a Starej Ľubovne. Individuálny prístup pedagóga k žiakom, tvo ri vé rozví ja nie kompozičných prvkov pri výstavbe obrazu, farebná kompaktnosť a bohatosť, výborné spracovanie kresby, invencia a pri meraná znalosť detí o námete spôsobujú, že dielka pôsobia vyrovna ne, hra vo a ra dostne.

-

14. 3. 2011

Tri kni hy pre či ta te ľov Ak ste uviedli vý stiž né ďalšie ná zvy ro má nu Fi li pa Ka sa Ne mo húcnosť, ocit li ste sa v osu dí o tri rovno menné kni hy vy da va teľstva Ikar. Kni hy do konca týždňa ča ka jú v re dakcii na Ru že nu Va co vú, So ko lovská 10, Ma riá na Kuľhu, Parti zánska 10 (oba ja z Hu menné ho) a Ja ro sla va Mi cha le ka, Agá to vá 4, Strážske. A aké sú va še vtip né odpo ve de respektí ve ná vr hy na ná zov ro má nu: Bla máž, Kto sa vzdá, ne mô že zví ťa ziť, Veľkej lás ky pla me ne, Neprezraďte to ni ko mu. (mš)


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

PEKNÉ VÝSLEDKY NA PÄTNÁSTOM ROČNÍKU PRIBINOVÝCH POKLADOV

Rožňava rozdávala perly

-

14. 3. 2011

O ko mu ni ká cii prí ro dy

Vihorlatská knižnica v Hu mennom a LZ VLK Východné Karpaty pozývajú na prednášku „Vlk, salamandra, huby a stromy“, o nekonečnej zloži tosti lesov a vzájomnej prepo jenosti jej častí, o komunikácii medzi rastlinami, hubami, baktériami a slnkom, a o tom, čo s tým všetkým má spoločné LZ VLK. V stredu 16. marca o 17.00 hod. prednáša Ing. Juraj Lukáč. (vb)

„Perla v klobúku žobráka“, charakterizoval Rožňavu pred dvoma storočiami uhorský básnik Sándor Petőfi. Kedysi železné srdce Uhorska s unikátnym štvorcovým historickým námestím je skvostom horného Gemera a jej okolie s hradom Krásna hôrka, Betliarom, bohatými krasovými formami a jaskyňami je vyhľadávanou turistickou destináciou. Charakter tohto kraja výrazne žiaci Gymnázia v Medzilaborciach, hlboký dojem nielen samotná súovplyvnil rod Andrassyovcov ktorí v celkovom hodnotení obsa- ťaž, ale určite aj myšlienka novénajmä v oblasti baníctva. Práve dili 2. miesto. Matúš Halas a Zuza - ho predsedu Matice slovenskej na tieto okruhy bola zameraná na Libáková z Medzilaboriec Ing. Mariána Tkáča: „Ktorý národ obsahová náplň XV. ročníka re- vyhrali dve súťažné oblasti s vyše nepozná svoju minulosť, je nútegionálnej dejepisnej súťaže Pribi- 90–percentnou úspešnosťou ný ju prežiť znova.“ Andrej Sivčo nove poklady, ktorá sa uskutočni- a získali dve hlavné ceny primátola 8. marca. Zúčastnilo sa jej re- ra Rožňa vy. Má ria Mülle ro vá Z REGIONÁLNEHO SNEMU ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ HUMENNÉ kordných dvadsaťdva stredných z Gym ná zia v Sni ne bo la dru há škôl Prešovského a Košického najlepšia z histó rie Rožňa vy. V za sa dačke Mestské ho úra du v Hu mennom sa usku samosprávneho kraja. Najcen- Po zo ru hod ný výsle dok dosiahli nejšiu perlu získali žiaci hlavného aj Jakub Rangl (maturant točnil re gio nálny snem Zdru že nia miest a ob cí okre su usporiadateľa, Strednej priemy- a v posledných troch ročníkoch Hu menné a za sadnu tie Ra dy ZMO Hu menné. Snem sta no selnej školy chemickej a potravi- víťaz) a Igor Harajbič z Gymnázia vil no vé predsedníctvo, re víznu a kontrolnú ko mi siu. nárskej v Humennom, ktorí zvíťa- arm. gen. Ludvíka Svobodu v Hu Predsedom ce, príspevky na podporu miestzili v kategórii stredných odbor- mennom, ktorí boli bronzoví ZMO regiónu Hunej zamestnanosti, príspevok na ných škôl. V kategórii gymnázií v dvoch súťažných oblastiach. menné sa stal ochranu pred povodňami), OZ preukázali veľmi dobré znalosti U všetkých účastníkov zanechala v tajnom hlasovaNásilie v rodine (publikácie), MsÚ ní (31 hlasov) Miv Humennom (parkovacie karty roslav LUKÁČ pre starostov), iné (byrokracia, (na snímke), staužšia spolupráca v Hornom rosta obce Papín, Zemplíne atď.). Bývalý predseda podpredsedníčZMO Humenné Ing. Stanislav Rakou Mgr. Jana kár (rovnako Ing. Andrej Kulík), Vaľová, primá opäť otvoril list predsedu ZMOS torka Humenného. Za členov Rady o dôveryhodnosti samosprávy ZMO Humenné boli zvolení: Ma- a snahu niektorých politických rianna Bučková (Lukačovce), Ing. strán ju zdiskreditovať (poslanecStanislav Rakár (Nižná Sitnica), ká novela zákona o platových poCyril Vasiľ (Turcovce), Monika Tká- meroch starostov a zákona o slo čová (Gruzovce), Tomáš Pastirák bodnom prístupe k informáciám). (Udavské), Ing. Luboslava Hoferi- Hovoril o potrebe zefektívnenia cová (Lackovce), Ing. Ľudmila Ve- volebného systému. Správu o čin ľasová (Hankovce), Ing. Benjamín nosti Spoločnej úradovne Ptičie Blaha (Kamienka), Ing. Štefan La- (MsÚ Humenné) predniesol Madičkovský (Topoľovka), Milan rián Čorný. XXI. celoslovenský Naster (Vyšný Hrušov), Mgr. Jana snem ZMOS v Bratislave bude Vaľová (Humenné). Kontrolná 18. a 19. mája, boli určení delegáa revízna komisia bude pracovať ti nášho regiónu. Rada ZMO vy K úspechužiačokStrednejpriemyselnejškolychemickeja potravi- v zložení: Andrea Raková, Jozef zvala obce – Kamenica nad Cironárskejv Humennom(zľava)ZuzaneLetkovej,DajaneVaskoveja Mi- Fedorko a Ing. Peter Pichonský. chou a Jabloň o vyrovnanie členHostia sa venovali aktuálnym té- ského za rok 2010, schválila roslaveMatošovejblahoželáriaditeľškolyMgr.FrantišekBabič. mam – Sociálna poisťovňa (ško- príspevok 0,10 EUR/obyvateľa na lenia zamestnancov OcÚ, dô- vybavenie spoločnej úradovne pochodkové poistenie), Dexia banka čítačovou technikou, vzala na ve(zmena vlastníka – Penta, fi- domie informáciu ministra pôdonančná podpora samospráv), hospodárstva o dofinancovaní ÚPSVaR (organizačné zmeny, DPH na projekty z programu rozvonástroje aktívnej politiky trhu prá- ja vidieka. Marianna Bučková

Aktuálne pro blé my pretrvá va jú

Už druhý rok si fašiangové obdobie spríjemnili občania v Kamienkezabíjačkoua výstavou,odzrkadľujúcouhistóriuobce.Spojiťsúčasnéa historicképohľadyfašiangovsapokúsiliobecníposlanci,sponzoria členkyZOÚniežien.Výstavuhistorickýchfotografiía predmetovKamienkyotvorilprednostaObÚv Humennom Ing. Jozef Babják so starostom obce Ing. Benjamínom Blahom. Niektorí návštevníci len krútili hlavami nad tým, ako mohli naši predkovianapríkladnosiťľanovénohavice.Výstavaponúkacelý postupspracovaniaľanuažpoposlednúpodobuľanovéhoplátna. Ochutnávka zabíjačkových špecialít mala veľký ohlas. Jaternice, klobásky,tlačenka,škvarky,guláščibravčovés kapustounemali chybu.Kamienčaniasitakzaspomínaliajnaúsmevnépríhodyzo súkromnýchzabíjačiek.MáriaParová,MagdaVrzaňová,MáriaPľutováa EvaGriščíkovápripomocnýchzabíjačkovýchprácach. (bb)

Výberz tvorbyMgr.BeatyMiškovičovej,PaedDr.IgoraHanáka a Mgr.DrahoslavyZalaiovejtvorívýstavuv koncertnejsáleZákladnej umeleckej školy v Humennom, ktorá bola otvorená 8. marca. Je to v poradí druhá výstava, ktorá vznikla spontánne z iniciatívyvýtvarnýchpedagógov.Kolekciapozostávaz krajinomaľby,zátišía obrazovmeditatívnehocharakteru.Vernisážbola zároveňajspomienkounazosnuléhokoleguPaedDr.Ľubomíra Birku,ktorýbysav tentodeňdožilpäťdesiatjedenrokov.(aš)


6

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

14. 3. 2011

Žiadosť o po sun ter mí nu

Zástupca primátorky Humenného Andrej Semanco blahoželá Paulíne Lichmanovej l Predseda ZO Jednoty dôchodcov JUDr. František Komora želá pekné dni Marii Bunganičovej.

Práce na sninskom námestí si žiadajú posun termínu, dospelo mesto k rozhodnutiu potom, keď mrazivé počasie tejto zimy pravidelne brzdí, ba znemožňuje od novembra 2010 rekonštrukčné práce na Námestí centrum v Snine. Mesto požiadalo o posun termínu ukončenia realizácie stavebnej časti na júl 2011, hoci dohoda s hlavným dodávateľom spoločnosťou Štich, s. r. o. Humenné je stanovená na koniec apríla. Žiadosť o zmenu harmonogramu projektu „Revitalizácia Námestia centrum Snina“ mesto odovzdalo na VÚC Prešov. Predĺženie harmonogramu nebude mať vplyv na zmenu ceny diela. (jj)

ZO SLÁVNOSTNÉ HO STRETNU TIA DÔ CHODCOV PRI PRÍ LE ŽI TOSTI MDŽ ZO ZA SADNU TIA KONTROLNEJ KO MI SIE PRI MESTSKOM ZASTU PI TEĽSTVE V SNI NE

Každú že nu obda ri li ka ra fiá tom Nepodporená karta obyvateľa mesta

Ôsmeho marca sa v Dennom centre na Laboreckej ulici v Humennom uskutočnilo tradičné slávnostné stretnutie dôchodcov pri príležitosti MDŽ. Po otvorení a privítaní vedúcou a JUDr. František Komora, DC Vierou Podhornou s bohatým predseda ZO Jednoty dôchodcov kultúrnym programom vystúpili na Laboreckej ulici. Prítomná bola žiaci zo Súkromnej umeleckej aj Oľga Vargová, zastupujúca školy Múza pod vedením učiteliek oddelenie sociálne a bytové MsÚ. Z. Dirbákovej, Š. Havriľákovej, Ľ. Všetky ženy dostali karafiát. NePčolovej a M. Sedláčka, spevácka chýbalo chutné občerstvenie, ktoskupina Riava pod vedením Iryny ré pripravili Božena Rohaľová, Hajdučko a ženský spevácky zbor Mária Čurlejová, Mária Tkáčová, Jesienky pri OO ÚŽS vedený Má - Rozália Babjaková a Magda Pariou Rudíkovou. K prítomným vy - neková. Na stretnutí nechýbala še 190 účastníkom tohto slávnos- ani Humenská televízia, úprimné tného stretnutia sa prihovorili Ing. poďakovanie patrí zvlášť kameraarch. Andrej Semanco, zástupca manovi Ing. Jaroslavovi Šepeľovi. primátorky mesta Humenné Andrej Ujhelský

A opäť úspešní Dôkazom, že pracovníci SOŠ obchodu a služieb v Humennom odvádzajú pri vzdelávaní svojich žiakov výbornú prácu sú aj výsledky ich zverencov, ktoré dosahujú v rôznych súťažiach. Určite k nim patrí aj stredoškolská odborná činnosť. Vo februári sa najlepší adepti školského kola SOČ zúčastnili regionálnej prehliadky v Lipanoch. Jozef Repko a Armend Ajredi ni z učebného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s prácou „Škrupinová konštrukcia“ (na snímke), postúpili priamo do krajského kola SOČ. Veronika Andrejcová a Katarína Marinčáková z odboru hostinský obsadili s prá cou „Lesné mäso“ štvrté miesto. Ing. Drahomíra Fedorcová

Na zasadnutí kontrolnej komisie a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Snine sa jej členovia zaoberali sťažnosťami a ďalšími otázkami, informoval predseda komisie a poslanec Marián Kníž. Prvú sťažnosť doručenú vycho- da. V ďalšom zobrala komisia na vávateľkou zo ZŠ Budovateľskej, vedomie stanovisko MV SR ku aj za účasti riaditeľa tejto školy kandidatúre bývalého príslušníka komisia zobrala na vedomie Policajného zboru na post a časť z nej dala na prešetrenie poslanca Mestského zastupihlavnému kontrolórovi mesta teľstva v Snine. Podľa ministeri útvaru školstva MsÚ. Druhým ského stanoviska môže túto svoju bodom bola žiadosť občanov funkciu vykonávať. K vydaniu karz Daľkovskej ulice ohľadom vybu- ty obyvateľa mesta je podľa komidovania prístupovej cesty. Konš- sie viacero nejasností, napríklad tatovala, že materiály občanov okolo platieb daní a iných úradu sa ďalej nedostali, s čím poplatkov voči mestu občanmi, bol sťažovateľ ústne vyrozumený pre ktoré nie je zatiaľ dôvod tento a dosiahla sa obojstranná doho- návrh podporiť. (jj)

Z KONTROLNÉHO DŇA PRI REKONŠTRUKCII SNINSKEJ NEMOCNICE

Obja vu jú sa konštrukčné pro blé my Nielen o posune prebiehajúcich rekonštrukčných prác na budove sninskej nemocnice, ale aj o istých konštrukčných problémoch sa hovorilo na pravidelnom kontrolnom dni za účasti zástupcov zhotoviteľskej firmy Lechstav, s. r. o. Prešov, investora stavby mesta Snina a prevádzkovateľa Nemocnice Snina, s. r. o. Ako informovala vedúca oddele- Kontrolná komisia ďalej konštatonia výstavby MsÚ Lýdia Gičová, vala, že práce pokračujú podľa k zrealizovaným prácam už mož- harmonogramu a v súlade s dono zaradiť aj prestavbu práčovne hodami. Ale objavujú sa rôzne a kuchyne. Kompletná je prestav- konštrukčné problémy, po odba sociálnych zariadení na odde- kry tí a vy bú ra ní jed not li vých lení ARO, detskom rehabili- vrstiev konštrukcií, a vyžadujú tačnom, na nadštandardnej izbe si okamžité riešenie (jestvujúce gynekologického oddelenia, vy- rozvody kanalizácie, vodovodu menilo sa asi 80 percent okien vo a elektroinštalácie, ktoré sa javia všetkých blokoch nemocnice. v havarijnom stave). (jj)

ŽIACI SOU TECH NIC KÉ HO Z CHO TĚ BO ŘE U PRIATE ĽOV V STRÁŽSKOM

Pria teľstvo si tre ba pesto vať

Stredná odborná škola v Strážskom hostila v dňoch 9. – 11. marca družobnú školu z českého Chotěboře. Vedenie školy s riaditeľom školy PaedDr. Milanom Kačurom a Ing. Vierou Venglarčíkovou pripravilo pre osemnásť žiakov a troch pedago gických zamestnancov bohatý program. Žiaci si vymenili skúsenosti, navštívili Michalovce, Múzeum v Humennom, Technické múzeum, Dóm sv. Alžbety a Steel arénu v Košiciach, vybrali sa do okolia Zemplínskej šíravy, boli informovaní o výstavbe minioceliarne v Strážskom. Prijal ich aj primátor Strážskeho Ing. Vladimír Dunajčak. Recipročnú návštevu uskutočnia žiaci a pedagógovia v termíne 29. marca – 1. apríla. Priateľstvo si treba pestovať, samo od seba nevznikne, preto dúfame, že takéto stretnutia prispejú k rozvoju družobných vzťahov. PaedDr. Milan Kačur

Študenti družobnej školy z Chotěboře so svojimi hostiteľmi v rámci bohatého programu pred humenským kaštieľom.


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

14. 3. 2011

Sninský primátor prekvapil členky Súdnej rady ružami Na výjazdovom zasadnutí Súdnej rady SR 8. marca pri Sninských rybníkoch boli zvolení štrnásti sudcovia Disciplinárneho súdu. V tajnom hlasovaní ich Súdna rada vybrala z vyše tridsiatich kandidátov. Rokovaniu, ktoré malo nakoniec hladký priebeh, však predchádzalo niekoľko problémov medzi samotnými členmi, predsedom Štefanom Harabinom a ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Tá označila tento terénny výjazd so mila ako na cieľ politických potýčok.“ vil pri rokovaní a po ukončení hlasova- ako dnes, čo dokazuje, že na východe značnou nevôľou ako zlomyseľnosť, Zároveň prostredníctvom novín ubez- nia ich osobne privítal. Keďže v Snine nežijú obyvatelia druhej kategórie.“ nakoľko Snina je od Bratislavy vzdiale- pečil verejnosť o tom, že aj malé mesto sa nezabúda na dobré mravy, prvý „Myslím, že je fajn, že sme aj prostredná zhruba 520 km. Svojimi vyjadrenia- na východnom Slovensku dokáže muž mesta trochu nečakane rozvíril níctvom tejto kauzy zistili, že Slovenmi vyvolala značnú vlnu nevôle u mno- vytvoriť adekvátne podmienky na aké- hladinu formálneho zasadnutia, keď sko nie je až také malé a akú veľkú hých obyvateľov, ktorým boli plánova- koľvek rokovania, bez toho, aby utrpeli každej z prítomných dám daroval vzdialenosť je potrebné prejsť, ak sa né výjazdy členov rady po celom Slo - nezáujmom médií. Podľa neho všetci červenú ružu, ako znak úcty pri príleži- chce človek dostať z bodu A do bodu vensku avízované prostredníctvom obyvatelia východného Slovenska sú tosti Medzinárodného dňa žien. Štefan B a zostať pritom v jednom štáte. Určimédií už na začiatku roka. Primátor tak trochu v defenzíve, pretože sú nú- Harabin sa mu poďakoval a aj priebeh te to v Slovákoch vyvoláva hrdosť na Sniny Štefan Milovčík sa ešte pred sa- tení cestovať kvôli rôznym rokovaniam samotného rokovania označil za úplne našu krásnu krajinu“, uzavrel s úsmemotným výjazdovým zasadnutím rady a pracovným povinnostiam, či priamo štandardný. Pozitívne zhodnotil vytvo- vom primátor. Zuzana Krupa svojho mesta zastal. „Ako primátor za prácou do Bratislavy. „Všetci znáša- rené podmienky pre prácu a už v sa Sniny by som bol skutočne nerád, ak me príkoria častého cestovania bez motnom úvode rokovania prehlásil, že by sa pozornosť na naše mesto, v kto - nálepky „neúctivé“. Samotných členov „ešte nikdy nebola verejnosť tak boharom žijeme a na ktoré sme hrdí, upria- Súdnej rady na pravé poludnie navští- to zastúpená na rokovaní Súdnej rady

Z OSLÁV MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN V OSADNOM

Vzda li úctu mi lo va ným že nám

V sobotu 5. marca zorganizovali v obci Osadné oslavy Medzinárodného dňa žien. Celú akciu pripravovali muži, nakoľko všetci poslanci Obecného zastupiteľstva i samotný starosta sú muži. Každá žena bola už pri vstupe do ktorý všetkým poďakoval za služieb v Osadnom pod vedením Bc. miestneho Domu kultúry obdarova- aktívny prístup k rozvoju a zveľaďo - Jany Mikuláškovej. Záver prograná milým darčekom a pozdravom vaniu obce. V kultúrnom programe mu obohatila mužská spevácka k MDŽ. Príhovor venovaný nežné - vystúpili všetky deti z obce pod tak - skupina Kyčara. Aj samotné pomu pohlaviu patril starostovi Osad- tovkou Anny Kresačovej. Predsta- hostenie pripravilo mužské vedenie ného Mgr. Róbertovi Mikuláškovi, vili sa aj deti z Domova sociálnych obce, začo si vyslúžili pochvalu ženského publika. Mužská populácia Osadného bola pozvaná do DK až na devätnástu hodinu, aby vytancovali svoje nežné polovičky. Chlapi nesklamali a oslavy pokračovali tanečnou zábavou až do skorých ranných hodín. Poďakovanie za pekné podujatie patrí všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. Mgr. Róbert Mikuláško, starosta obce

Za dlhoročnú prácu v ženskom hnutí sa Anne Lajtárovej (vpravo), ktorá bola opäť zvolená do funkcie predsedníčky ZO Únie žien na Sídlisku III v Hu mennom, v mene výboru poďakovala Nadežda Marková.

Z HODNOTIACEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE ÚNIE ŽIEN NA SÍDLISKU III

Spá ja ich pria teľstvo a dobro činnosť

Na hodnotiacej schôdzi sa 4. marca zišli členky Únie žien na Sídlisku III v Humennom. Táto základná organizácia má 52 členov a aj v uplynulom roku zorganizovali viacero zaujímavých podujatí a zapojili sa aj do aktivít okresnej organizácie. Kultúrny program osláv MDŽ v Osadnom obohatili deti. V správe o činnosti, ktorú v Dennom centre. Stretnutie bolo Mária Maturkaničová, príležitosťou aj na ocenenie priaČLE NO VIA KLU BOV PRA MEŇ A NÁ DEJ OSLAVO VA LI MDŽ A FA ŠIANGY predniesla zarezonovali spoločné pripome- teľstva a vzájomnosti, a to nielen nutie sviatkov, výstavka kraslíc, v pre ja ve, ale aj for mou fi prednášky, výlety k zrúcaninám nančného daru pre rodinu, ktorá Kluby Spoločnosti klinickej onkológie Nádej a Prameň sa zišli 7. Brekovského hradu, ale aj do Ma- sa stará o hendikepované deti. marca v reštaurácii Siesta v Humennom, aby si pripomenuli, že sa ďarska, Poľska a na Ukrajinu. Keďže sa blížil Medzinárodný blíži koniec fašiangov a zároveň oslávili aj Medzinárodný deň žien. Obľubené stretnutia, výlety do deň žien, nechýbal ani milý poPredsedníčka klubu Nádej An- z onkológie. Aj touto cestou ďa- prírody, ale aj charitatívne aktivity zdrav od mužskej speváckej skuna Sotáková poetickými slovami kujeme všetkým, ktorí túto akciu výbor navrhol aj do tohtoročného piny Vandrovnica, ktorá peknými o že ne sa pri ho vo ri la k prí - podporili a pomohli pri jej za - programu, k čomu pribudlo aj pra- piesňami, ale aj vtipmi, prispela –aš– tomným pri príležitosti ich sviat- bezpečení. Magdaléna Milá videlné pondelkové cvičenie k dobrej nálade. ku. Zá ro veň zabla ho že la la aj Magda lé ne Mi lej k úspe chu v okresnej súťaži v prednese poézie Vansovej Lomnička, kde in ter pre to va la vlastnú bá seň pod názvom Pa da jú hviezdy, a požiadala ju, aby báseň predniesla aj na tejto slávnosti. Prekva pe ním bo lo vystú pe nie Márie Lajtárovej v roli cigánky Jo la ny a muž skej spe váckej skupiny zo Sniny s harmoniká rom, ktorú pozvala Anka Proroková. Bolo to krásne, ženy spie vali a tancovali so spevákmi. Všetkých posmeľovala predsedníčka klu bu Pra meň Má ria Bunganičová. Na stretnutí sa zúčastnila aj prezidentka SKO Na slávnostnom stretnutí klubov Prameň a Nádej predsedníčky Mária Bunganičová a Anna Sotáková a poétka Da na Sa lancio vá a ses trič ky Magdaléna Milá l Mária Lajtárová ako Jolana spoločnosť rozveselila svojím spontánnym humorom.

Pocta ženám, matkám, manželkám


8

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

14.3.2011

S ŽEN OUDIPL OM ATAADRIAN OUMAC HÁČ OV OUO JEJPOSLAN ÍA ZÁĽ UB ÁCH

Najradšejsnív ams otvor en ým iočam ia píš em

Vzda jú sa svo jej ka rié ry a pu tu jú na di plo ma tic ké mi sie s manže lom. Mno hé im zá vi dí me. Navšte vu jú a spozná va jú predsa zaují ma vé kra ji ny, stre tá va jú sa s množstvom inte re santných ľu dí. Že ny diplo ma tov. Jed nou z nich je aj Adria na MA CHÁ ČO VÁ (na snímke), kto rá si po byt v za hra ni čí spestru je pí sa ním. V sú časnosti jej vy šla pr vá kni ha, ro mán Cudzie vzťa hy. l Predpokla- l Nievšetkymanželkydiploma- de otvorila slovenský stánok. Bola to dám, že ste túto tovznášajúpobytv cudzejkraji- vynikajúca príležitosť na prezentáciu otázkudostaliuž ne dobre. Jazyková bariéra, iná a propagáciu Slovenska a slovenveľa ráz, ale ne- kultúra,fakt,žesúodrhnutéod ských výrobkov. Oslovovala som dá mi opýtať sa znova – aký je svojej práce, spôsobujú viace- rôzne slovenské podniky, aby mi poskytli svoje výrobky a propagačné životženydiplomata?Čovšetko rýmproblémy… – Je to veľmi individuálne. Iné je materiály, z predaja ktorých sme výsosebouprináša? – To je veľmi zložitá otázka a ani po prísť do nejakej krajiny na výlet a iné ťažok venovali pre charitatívne účely. dvanástich rokoch strávených v za - je v nej žiť. Musíte si zvykať na nové l PrezentáciaSlovenskanarozhraničí po boku svojho manžela, ju prostredie, ľudí, kultúru a veľakrát sa ličnýchfórachpatrítakpovediac neviem objektívne zodpovedať. Plu- učiť aj miestny jazyk. Až ďaleko k povinnej výbave práce diplosom je, že stretávate a spoznávate a dlho od domova si uvedomíte, mata. Zúčastňovali ste sa aj vy ľudí z rôznych kultúr sveta a dosta- koľko vecí vám zrazu chýba. Starí na takýchto podujatiach? Aké nete sa na miesta, ktoré turistom nie dobrí priatelia, príbuzní, starostlivé bolireakcienanašukrajinu? sú sprístupnené. Máte množstvo ruky babičky, ktorá by občas dala po- – Ako som už spomínala, snažila SÚŤAŽS IKAROM protokolárnych povinností a stretnu- zor na deti a babičkám zas pre zme- som sa urobiť viacero akcií na tí. Ale myslím si, že keď chce byť že- nu chýbajú ich vnúčence. Ale chýba- spropagovanie Slovenska. Je to na dobrou manželkou, tak je jedno, jú vám aj úplne malicherné veci ako veľmi dôležité, pretože ešte stále Aknámnapíšete,kdea naakom či je to manželka diplomata alebo čerstvá bryndza do halušiek, dobrý väčšina cudzincov pozná len BratipostezastupujeSlovenskoJuraj hocikoho iného. Rozdiel je snáď iba slovenský chlieb, vaše obľúbené rá - slavu. Mnohí sú veľmi prekvapení, Macháč, manžel spisovateľky v tom, že manželka diplomata re- dio, televízny program, či dobrá kni- že aj u nás sa dá lyžovať, že máAdriany Macháčovej, dostanete prezentuje nielen svojho manžela, ha, ktorá sa už nezmestila do kufra. me krásnu prírodu, výborné kúpesadoosudiao trirományCudzie ale aj krajinu, z ktorej pochádza Tiež rozhodnutie vzdať sa svojej ka- le, páči sa im naše sklo, či modvzťahy. Vaše odpovede čakáme a mala by sa aktívne podieľať na jej riéry, hoci len na určitú dobu je pre ranská keramika a samozrejme každú ženu ťažké. Musím však po- pohostinnosť Slovákov. v redakciidokoncatýždňa.(mš) zviditeľnení vo svete. vedať, že dnes, keď môžete l Prezradili ste nám, že popri POSTREHYMICHALAKIRSCHNERAZ NOČNEJMARCOVEJOBLOHY prostredníctvom internetu ostať charitatívnejprácistestihliajpív spojení so svojou rodinou, pria- sať. Na pultoch kníhkupectiev teľmi… niektoré manželky ani nemu- sav týchtodňochobjavilvášroKeďsaraketoplánDiscoveryvybralnaposlednúcestudovesmíru, sia prerušiť svoju kariéru, je to pod- mánCudzievzťahy. rozhodolsomsatútoudalosťpozorovať.Zozemskéhopovrchujeto- statne jednoduchšie. Záleží len na – Písanie je mojím koníčkom. Písala tiž dobre viditeľná Medzinárodná vesmírna stanica ISS. K tomu je tej žene, či si pripustí, aby mala z to- som malé poviedky, postrehy z každo potrebnévedieťdátuma časpreletustanicenadnašimúzemím.Tieto ho problémy, alebo si nájde spôsob denného života a ukladala ich do svojej realizácie – napríklad v chari - šuplíka. Postupom času začal vznikať údajesadajúľahkozískaťnainternetovejstránkeheavensabove. tatívnej činnosti, vzdelávaní, pozná- môj prvý ženský román s názvom Stanica mala preletieť nad na- ky jednoducho vymažete. Potom vaní krajiny, alebo v písaní knižiek. Cudzie vzťahy. Ako už sám názov hošim regiónom šiesteho marca som sa z dennej tlače dozvedel, l Vystesadalinacharitu. o 18.23 hod. Vesmírna stanica, že raketoplán Discovery opustil – Áno, počas pobytu vo Viedni som vorí, je o vzťahoch plných nedorozuktorá má plochu ako tri rodinné vesmírnu stanicu. To by mohlo sa stala členkou ženského klubu mení, povrchnosti a plytkej lásky. domy, spolu s raketoplánom je byť ešte zaujímavejšie pozoro- manželiek diplomatov a pracovníkov l Terazstes rodinounaSlovenveľmi dobre vi di teľná voľným vanie, povedal som si. Siedmeho medzinárodných organizácií – Uni- sku.Čomusavenujete? okom. Dnes z toho nič nebude, marca boli výborné pozorovacie ted Nations Women´s Guild – Udržujem oheň a užívam si teplo vravela manželka a priateľ Miku- podmienky. Obloha jasná bez (UNWG), ktorého poslaním je pomá- nášho slovenského domova. Staláš, keď sme vykročili z domu. mrakov. O 18.50 hod. sa na hať deťom na celom svete, najmä rám sa o manžela a spolu vychováPráve snežilo. Nedbal som na oblohe objavili dva za sebou le- tým, ktoré trpia hladom alebo žijú vo vame takmer šestnásťročného syna xima. Samozrejme, že zo skeptické reči. Tesne pred prele- tiace body. Medzinárodná ves- veľmi chudobných podmienkach. Ma všetkého najradšej snívam s otvoretom sa počasie umúdrilo. Ako mírna stanica ISS a raketoplán Bola som spoluorganizátorkou nými očami a píšem. Prednestále silnejší jasný bod preletela Discovery. Opäť som fotografo- rôznych zbierok, workshopov a na dávnom som dopísala román stanica zo severozápadu na ju- val. Na obrázkoch sú na čiernej veľmi populárnom vianočnom bazári s názvom Nemilosrdné lži a v hlave hovýchod. Urobil som niekoľko ploche dve malé bodky. Uznáte UNWG som po prvýkrát na tejto pô- už skladám ďalší. MáriaLešková snímok digitálnym fotoaparátom. sami, že v novinách by ste toho Digitálna fotografia má v tomto veľa nevideli, ale zážitok to bol SÚŤAŽO REGIONÁLNYVTIPPOKRAČUJE prípade veľkú výhodu. Zlé sním- úchvatný. MichalKirschner

Triknihyprečitateľov

Poslednýletrak et op lán uDiscov er y

ZOŠTYRIDSIATEJŠTVRTEJVANSOVEJLOMNIČKYV HUMENNOM

UžšestnástaBeľ anskásek era

Je to veru tak. Uplynulo už 15 rokov, čo sa smejeme a súťažíme o regionálny vtip pod Vihorlatom. Súťaží sa o najlepší vtip a tri tradičné ceny v súťaži: sekeru ako najostrejší symbol satiOkresná organizácia Únie žien v Humennom usporiadala vo ry a humoru, miernejší mravokárny ženský nástroj – rozválku Vih orlatskom osvet ov om stred isku 44. ročn ík Vansov ej a napokon o mierumilovnú a neškodnú tradičnú bábovku. Lomničky.Súťažev prednesepoéziea prózysazúčastnilo15 Všetky ceny sú ženského rodu. Ale O umiestnení v súťaží bude síce recitátoriek,ktorésúťažiliv prednesev slovenskomjazyku. nesporne vtipy rovnako milujú aj mu- rozhodovať porota, ale napokon Odborná porota v zložení Elena ka Okresnej orga ni zá cie Únie ži. K oceneniu víťazov súťaže patria určite ako vždy rozhodne humor a – Kuncová, Otília Semanová žien Anna Capová oceneným aj finančné odmeny ktoré sa ujdú naj- pointa. Vtipy zasielajte do 20. marca a Ľudmila Kapraľová na krajskú odovzdala diplomy a vecné dary, úspešnejším. 30, 15 a 10 euro 2011. V zalepenej obálke s označesúťaž nominovali Zdenku Če - a súťažiacim, ako aj všetkým, kto - a určite ďalšie eurá aj ešte aspoň pre ním O Beľanskú sekeru 2011. Na adkovskú a Magdalénu Milú. Obidve rí sa podieľali na príprave a prie - 7 súťažiacich. Súťaží sa o vtipy napí- resu: Ing. Pavol Kapráľ, Tajch 766/15, sú dô chodky ne z Hu menné ho behu súťaže, vyslovila poďakova- sané – teda v písomnej forme, vtipy 067 81 Belá nad Cirochou alebo a sú ťa ži li v predne se poézie nie. Porota hodnotila súťaž publikovateľne v novinách, lebo ne- Obecný úrad Belá nad Cirochou. z vlastnej tvor by. V predne se kladne a v rozborovom seminári slušné vtipy síce môžu byť veľmi Okrem toho, že môžete vyhrať – už pró zy okres bu dú repre zento - recitátorkám dali dobré rady, aby dobré – len sú bohužiaľ nepubliko- začiatkom apríla sa popri tradičných vať Kristí na Jurko vá a Ingrid sa im aj na krajskej úrovni darilo vateľné a teda aj v tejto súťaži partneroch – týždenníku Pod VihorlaSalanciová, žiačky Základnej úspešne prezentovať svoju tvor- neoceniteľné. A urážlivé a hanlivé vti- tom, s víťaznými vtipmi stretnete aj (pk) školy v Topoľovke. Predsedníč- bu. JankaPavlovčiková py v súťaži nemajú miesto tiež. na sninskej káblovke.

Zvíť az il ivlastnoutvorb ou


9

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

14. 3. 2011

S MI LA NOM LA SI COM O SPO MIENKACH NA HU MENNÉ A HU MENČA NOCH, S KTO RÝ MI DO DNES SPO LU PRA CU JE

Mal som to šťastie, že som vždy hral to, čo som chcel hrať l Keď tu chodieval Julo Satinský robiť politické agitky, aby tá pravica konečne vyhrala voľby, hovoril o tom, že ste boli na vojne v neďalekom Trebišove. Boli to iba tri mesiace, ale mám na to pekné spomienky, Julo bol v Michalovciach. Raz sme sa stretli, prišiel vlakom do Trebišova, lebo tamojší hrali vtedy v druhej lige. Pamätám sa, že sme sa pozerali na futbal a zaspali sme. Nie preto, že by bol futbal taký nudný, ale boli sme unavení z kasárenského spôsobu života, z toho veľmi ranného vstávania. Predtým sme boli na vojne vo Vojenskom umeleckom súbore a tam bol štýl života viac umelecký ako vojenský. l Už ste boli v Humennom? Kedysi som v Humennom hral s Julom Satinským. Alebo s Janou Kocianovou? Už si to nepamätám konkrétne. Ak som tu bol, tak veľmi dávno. l S jednou Humenčankou ste však predsa spolupracovali. Spomínate si? – Nie, to, nie, musíte mi prezradiť jej meno… l Ľubica Salomon Čekovská. Vidíte, to som si až teraz uvedomil, že ona stále hovorí, že je z Humenného. Vystupoval som s ňou nedávno, máme taký spoločný krátky koncertný program. Ona hrá na klavíri a spieva, ja nehrám na klavíri, len spievam a rozprávam. Už sú tomu dva–tri mesiace, čo sme spolu vystupovali. Ľubica komponovala hudbu k nášmu predstaveniu Mínus dvaja, ktoré hrám s Boleslavom Po lívkom u nás v Bratislave, v Brne a na zájazdoch. A je veľmi talento-

venoval len golfu, a v podstate by som si to v mojom veku aj zaslúžil. A ja sa pritom ešte stále potlkám po javiskách a hrám a hovorím si, že kým sú ľudia na mňa zvedaví, má to zmysel. l Je to azda v tom, že vy hráte to, čo chcete hrať. To máte pravdu, je to presná formulácia. Mal som to šťastie v živote, až na veľmi málo výni miek, že som vždy hral to, čo som ja chcel hrať, že som hral v inscenáciách, ktoré režirovali režiséri, ktorých som vybral ja a nie tak, že oni si vybrali mňa, takže ja som úplne nevšedný prí pad z di va delné ho sve ta. Pretože u mňa je to naopak, to sa mi tak pošťastilo. l Keď tu bo la poslednýkrát va ša man žel ka (Mag da Vá ša ryo vá), aby predsta vi la svo ju kni hu o spo lo čenskom sprá va ní, pý ta li sme sa jej, či je s va mi aj do ma ta ká sran da ako predvádza te na ja visku, ho vo ri la, že prá ve na opak, že do ma ste vážny. Tak že, čo by ste moh li po ve dať o svo jej ro dinke? My už sme len dva ja do ma, le bo na še dcé ry odišli a ži jú svo jím ži vo tom. Mo ja že na to ešte stá le po merne ťažko zná ša, ho ci to ne dá va na ja vo, ale zá pa sí s tým. Dá sa po ve dať, že Trislovenskédivadelnéosobnosti–MilanKňažko(Cecil),Emí- u nás sa to ho ve ľa ne na ho vo rí, liaVášaryová(Evelyn)a MilanLasica(Hawkins)–7.marcana le bo ja nie som zho vorči vý, javisku MsKS v Humennom brilantne rozohrali svoje maj- mne sta čí, keď sa vy rozprá strovstvov konverzačnejkomédiiRybárikkráľovský.HruWil- vam na ja visku. Mo ja že na ra liama Douglasa Homea režijne naštudoval Vladimír Strnisko. da rozprá va, tak že ja ju rád po Ako sa zmení život starého mládenca a jeho komorníka, keď čú vam, le bo rozprá va veľmi CecilapoštyridsiatichrokochnavštívijehoživotnáláskaEvelyn, zaují ma vo. Tak že ob čas sa prichádzajúcapriamoz pohrebuvlastnéhomanžela? -MK- tak to po rozprá va me, vy me ní me si ur či té informá cie, no vin ČO PREZRADIL PRED SVOJÍM VYSTÚPENÍM V SNINE PAĽO HAMMEL ky, občas sa ideme prejsť a ob čas ide me spo lu zahrať golf. l Aj ona hraje golf? Áno, hrá, aj obidve dcéry hrajú. Primátor Sniny Štefan Milovčík každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozý- Tak sa mi to podarilo. va jubilantky na podvečer s programom a darčekom. Tentokrát bol v Dome kultúry hu - l A kto je v rodine najlepší? dobným darčekom spevák Pavol Hammel so svojími hitmi Medulienka či Čas malín. Najlepším som ja, ale len preto, l Ste rodený Bratislavčan. Aký schop ný člo vek na svo jom l Je niečo, čo by ste radi adre- že ony sa tomu nevenujú tak pravidelne. Ale podarilo sa mi ich nie je Váš vzťah k východnému mieste, tak to je aj vi dieť. sovali našim čitateľom? Všetko je v ľu ďoch, o ľu ďoch. Slovensku? – Áno. Snáď len to, že nechcem, prinútiť, ale primäť k tomu, aby sa – Cho die vam sem čas to, pre - l Ako často koncertujete v na - aby ľudia mali pocit, že všetko zlo začali zaujímať o golf a to sa zato že sa mi vý chodné Slo ven - šom regióne? pochádza z Bratislavy. Musíme si sa celkom teším. Lebo pre rodinu sko pá či. Som sú časťou – Kon cer ty a vystú pe nia mám uvedomiť, že ľudia si to robia sa- je to ideálny šport. Za rozhovor ďakuje Marián Šimkulič všetkých Slo vá kov, ne de lím ľu - na prí le ži tostných akciách. Na - mi. Zuzana Krupa dí podľa to ho, či sú z vý cho du po sle dy som bol v Ko ši ciach ale bo zá pa du. Napríklad na ple se. Mne diaľka z Bra ti v Nižnom Hru šo ve, kde som sa sla vy na vý chodné Slo ven sko dnes ces tou do Sni ny za sta vil, ne va dí, cho dím sem rád. mám pria te ľov z aukčnej spo - l V čom sa líši naše publikum ločnosti na ume lecké diela od bratislavského? – Poznám východoslovenské pub a sta ro žit nos ti Darte. likum, a už pred vystúpením viem, l Ako sa Vám páči v Snine? – Keďže som pri šiel tesne ako to dopadne. Napríklad v Snine. predpo ludním, ne mal som Jubilantky v pokročilom veku, určite možnosť to ho ve ľa vi dieť. Sti - sa tešili rovnako na moje pesničky hol som si kú piť sve ter, le bo mi ako ja na ich odozvu. V Bratislave bo la zi ma. O ak ti vi tách mesta sa hrá podstatne horšie ako v kto však viem, po znám sa mot ný romkoľvek menšom mestečku aleRockfest, vi del som, že sa pra - bo na vidieku. Ľudia sú tu vďačcu je na ná mestí, tak že je jas né, nejší, aj ja, aj oni to berieme sponže sú tú ši kov ní ľu dia. Ak je tánnejšie. Mám rád takú atmosféru. SpevákPavolHammelpočasvystúpeniaprejubilantkyv Snine. Milan LASICA (na snímke) hral v Humennom Hawkinsa v hre Rybárik kráľovský. S noblesou a s typickým anglickým humorom, ktorý je mu vlastný. A takto odpovedal aj na naše otázky, keď sme pred predstavením sedeli potme v hľadisku. vaná ako skla- stretávali pomerne často aj pradateľka i pianist - covne. Teraz žije v New Yorku ka. Teraz pracu- a myslím si, že je spokojný. je na opere pre l Ste herec, textár, autor, speSlovenské národné divadlo. vák, no už aj dôchodca. Čo by l A s ďalším tunajším rodákom ste však robili najradšej? Petrom Breinerom? Najradšej by som už len hral No vidíte, Peter? Tu je toľko golf. Pretože je to hra, ktorá je slávnych ľudí z Humenného, to je veľmi zaujímavá, vzrušujúca, aj úžasné. S Petrom Breinerom som dosť pohodlná, pretože nemusísa nedávno stretol v Bratislave, te pri nej utekať, hoci prejdete predtým v New Yorku. Kým veľa kilometrov rôznymi terénmi, neodišiel, v Bratislave sme sa takže ja by som sa v podstate už

Všetko je v ľu ďoch a o nich


10 - POD VIHORLAT OM -

ÚS ObFZ 26 - 10/11 Správ y zo zas adnut ia Rad y ObFZ, Výkonného výboru a OdbornýchkomisiíObFZHumenné, e–mail:futbalhe@stonline.sk, www:futbalobfzhe.sk l Sekretariát: l oznamuje, že druhý blok prednášok školenia futbalových trénerov IV. C licencie sa uskutoční v Humennom dňa 25.– 27. marca 2011 v zasadačke Mestskej športovej haly (vchod vzadu) v Humennom v čase 9.00 – 17.00 hod., inf: L. Mochnacký (0907 915 318). l Športovo–technická komisia: l vyzýva funkcionárov a/ všetkých FK o vynaloženie maximálneho úsilia na prípravu HP, aby sa jarná časť sezóny 2010/11 mohla začať v stanovených termínoch; b/ I. triedy dospelých pripraviť podmienky na natáčanie videozáznamov v zmysle RS čl.6/g z domácich majstrovských stretnutí od jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011; l súhlasís odohratím 1. semifinále Pohára Nexis Fibers a ObFZ: Ptičie – Ohradzany v stanovenom termíne (13. marca 2011 o 14.30 hod.) v Jasenove na škvarovej HP. l Komisia rozhodcov: l oznamuje,

Ka m z a šp orto m FUTBAL

l II. liga muži – 17. kolo, sobota 19. marca2011o 15.00hod.:1. HFC Humenné – St. Ľubovňa. lIII.ligamuži–17.kolo,nedeľa20.marca 2011o 15.00hod.:Giraltovce – Snina. l IV. liga muži – 17. kolo, nedeľa 20. marca2011o 15.00hod.:Medzilaborce – Levoča, Fintice – Pakostov. l V.ligamuži–17.kolo,nedeľa20.marca 2010o10.30hod.:Kamenica n/Cir. – Stakčín, o 15.00hod.:Kalnište – Sačurov, Jasenov – Ubľa, Belá n/Cir. – Radvaň n/L., FK Hu menné – Holčíkovce, Čierne – Udavské, Ve chec – Soľ, S. Polianka – Zámutov. l II.ligadorast(st.a ml.)–17.kolo,nedeľa20.marca2011o 11.00a 13.15hod.: 1. HFC Humenné – B. Bystrica B. lI.ligažiaci(U15a U 14)–14.kolo,sobota19.marca2011o 10.00a 12.00hod.: 1. HFC Humenné – Lipany, Snina – Bardejov.

ŠPORT

že seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 20. marca 2011 (nedeľa) v priestoroch 1. HFC Humenné, zraz o 7.45 hod. (poplatok 3 €); l oznamujenovým záujemcom o vyškolenie za rozhodcu, aby sa zúčastnili seminára rozhodcov ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20. marca 2011. OBSADENIE R a DZ: l Semifinále XXXI.PoháraNexisFibersa ObFZ– 2. stretnutie, nedeľa 20. marca 2011 o 15.00hod.:Ohradzany – Ptičie (VsFZ – ObFZ, ObFZ, DZ VsFZ), Košarovce – V. Sitnica (VsFZ – ObFZ, ObFZ, DZ VsFZ). ZMENY OBSADENIA R a DZ (13. marca): V. Sitnica – Košarovce (R – Treščák za K. Frigu). Tentopriestormá vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedázajehoobsahovúnáplň.

2% PREMLÁDEŽNÍCKYFUTBALObFZ ObFZ Humenné žiada o podporu získania financií z podielu 2 % zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie…“ je potrebné vyplniť: IČO: 319 57757; Právna forma: občianske združenie; Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné; Ulica: Osloboditeľov; Číslo: 3; PSČ: 066 01; Obec: Humenné; Tlačivá pre FO (zamestnancov) možno vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo stiahnuť na www.futbalobfzhe.sk ŠKST Humenné má voľno. l III.ligamuži–19.kolo,nedeľa20. marca 2011, (sk. 1.–6.) o 10.00 hod.: Belá n/Cir. – Šar. Michaľany, Udavské – Svidník B, Snina – Bardejov B, (sk. 7.–12.) o 10.00 hod.: ŠKST Humenné B – Bardejov C, Jabloň – ŠKP Prešov B, o 14.00hod.:Vranov C – Sabinov. l IV.ligamuži–19.kolo,nedeľa20. marca2011,(sk.1.–6.)o 10.00hod.:Z. Hámre – Klampo Hažín n/Cir., Čierne – Kamenica n/Cir. A, o 14.00hod.:Snina B – Medzilaborce, (sk. 7.–12.) o 10.00 hod.: Košarovce – Topoľovka, Vranov D – Kamenica n/Cir. B, o 14.00hod.:Belá n/Cir. B – Tecák Vranov. l V.ligamuži – 17. kolo, sobota 19. marca 2011 o 12.00hod.:Belá n/Cir. C – Košarovce B, nedeľa20.marca2011o 14.00hod.: Kolonica – Jasenov, Myslina – Kameni ca n/Cir. C, o 15.00hod.:Dlhé n/Cir. – Snina C. Topoľovka B má voľno. l VI.ligamuži–13.kolo,sobota19.marca 2011 o 14.00 hod.: SOŠT Humenné – RedMills Ptičie, o 16.30hod.:Kamienka – Klampo Hažín n/Cir. B, nedeľa 20. marca2011o 14.00hod.:CSŠ sv. CaM Humenné – Medzilaborce B, o 15.00 hod.:Lieskovec – Snina D.

-

14.3.2011

HALOVÝFUTBALOVÝTURNAJPRÍPRAVIEKO POHÁRPRIMÁTORASVIDNÍKA

Hum enská„U–11–ka“s víť aznýmpoh ár om

V pr vý marco vý deň sa chlap ci 1. HFC Hu menné z prípravky kategórií U – 10 a U – 11 zú čast ni li ha lo vé ho futba lo vé ho turna ja „O po hár pri má to ra Svidní ka“. K a t e g ó r i a U – 1 0 : S n i n a – 1 . HFC Humenné 2:2 (Salanci 2), 1. HFC Humenné – Bardejov 1:1 (Salanci), Svidník – 1. HFC Humenné 6:2 (Salanci 2). Naši chlapci sa umiestnili na peknom 3. mieste, keď víťazom sa stali mladí futbalisti Bardejova. 1. HFC Humenné: Maroš Juras, Peter Krídla, Jakub Bočko, Adam Macko, Sa muel Salanci, Martin Juras, Anton Sitarčík, Tomáš Macko. Kat eg ór ia U – 11: 1. HFC Hu menné – Sni na 2:2 (Vrblovský,

I.trie d aObFZostáv ana14 Na zasadnutí Rady ObFZ Hu-

menné sa uberala debata aj smerom k reorgani zá cii. Ná vrh VV ObFZ Hu menné (pre šiel na zasadnutí VV ObFZ tesným pomerom) znel, aby na jeden súťažný ročník (2011/2012) bola v prípade vypadnutia z 5. ligy 3 a viac „našich“ mužstiev I. trieda rozšírená zo 14 na 16. Diskusia na túto tému sa niesla prevažne v negatívnom štýle (čo bude o ďalší rok, termíny, terény…) a hlasovaním 6 (Barna, Burcin, Hačko, Lukáčik, Nazad, Paulišin) : 3 (Bazár, Bláha, Drobňák) sa rozhodlo, že I. trieda ObFZ Humenné ostane aj v sezóne 2011/2012 s počtom 14 účastníkov. Zo zasadnutia Rady ObFZ sa ospravedlnili: Čerevka st., Dzemjan, Hnatko, Karľa. (mšk)

Si tarčík), Barde jov – 1. HFC Hu menné 1:8 (Si tarčík 7, Vrblovský), 1. HFC Hu menné – Svidník 5:0 (Ja ku bov 2, Si tarčík, Vrblovský, Ta máš). Na ši chlap ci skon či li na 1. mieste a zís ka li ví ťazný po hár. 1. HFC Hu menné: Pa vol Ku rej, Ma roš Ja ku bov, Pa vol Ta máš, Patrik Vrblovský, Fran ti šek Si tarčík, Mar tin Piatka, To máš, Jenčík, Patrik Matta. (si)

II.BIL IARDOV ÁLIG A

Deklas ov al iSpiš iak ov

V zápase II. biliardovej ligy sa stretli Biliardový klub Praha Humenné s 1. BK Spišská Nová Ves. Humenčania v zložení Rastislav Boor, Peter Hajdučko a Jozef Petrovič po 4,5 hodinách deklasovali Spišiakov 9:0. Najbližšie sa hráči spod Vihorlatu predstavia v nedeľu 20. marca na domácich stoloch v biliardovom klube na Hrnčiarskej ulici s Prešovčanmi. (tom)

O násbeznás…

Je známe, že od sezóny 2011/2012 prebehne v rámci VsFZ piatoligová reorganizácia súťaží. Jej výsledok vzhľadom na ostatné štyri skupiny je pre mužstvá „novej“ sk. Vihorlatsko – dukelská doslova blamážou, lebo vy padnúť môže z terajšej sk. Severovýchod 4, 5 alebo až 6 celkov. Humenský región má v terajšej sk. Severovýchod polovicu (8/16) tímov, no nik ich nezastupoval. Reorganizáciu 5. líg totiž pripravili: sk. Košicko – gemerská (KE – m, KE – v, RV) R. Havrilla (predseda VsFZ, KE), G. Weiss (podpredseda VsFZ za KE); sk. Podtatranská (PP, SNV) J. Švarc (člen VV VsFZ, predseda ObFZ SNV), Š. Vaľko (VV VsFZ, predseda ObFZ MHK Humenné oznamuje svojim PP); sk. Zemplínska (MI, TV) J. Špivák BASKETBAL členom, rodičom mladých hoke - (VV VsFZ, predseda ObFZ MI), Š. l II. liga muži – 21. kolo, sobota 19. jistov, sympatizantom, že dňa 21. Hlebaško (VV VsFZ, predseda ObFZ marca2011:Levoča – 1. BK Humenné, marca (pondelok) o 17.00 hod. TV); sk. Šarišská (PO, BJ, St.Ľ) J. o 17.00hod.:BK M–Basket Humenné – bude rodičovská schôdza za účas - Križalkovič (podpr. VsFZ za PO), Š. VOLEJBAL Geotrend Košice (SPŠCHaP). l I.liga(sk.Východ)juniori–18.kolo, ti zástupcu primátorky mesta Ing. Olšavský (preds. ŠTK VsFZ, PO), J. HOKEJ sobota19.marca2011:Vranov – Che - arch. Ondreja Semanca. Dôleži - Kriš (predseda ObFZ PO), J. Labanc l I.ligadorastenci–nadstavba47.ko- mes Humenné B, nedeľa 20. marca tým bodom programu bude pre- (predseda ObFZ BJ); sk. Vi lo, sobota 19. marca 2011: Púchov – 2011od11.00hod.:Chemes Humenné chod MHK Humenné pod správu horlatsko–dukelská (HE, VV, SK) P. MHK Humenné, 48. kolo, nedeľa 20. A – Šaca (ŠH, dvojzápasy). mesta Humenné. Miesto: Zimný šta- Goga (predseda ObFZ VV). Aj hu marca2011:Levice – MHK Humenné. l I.liga(sk.Východ)kadeti–9.kolo,so- dión, VIP – MHK Humenné. Účasť menský región však má člena VV STOLNÝTENIS bota19.marca2011:Šaca – Chemes Hu - potrebná. Nenechajte budúcnosť VsFZ alebo v prípravnej skupine mal byť predseda, či aspoň niekto l II.ligamuži(sk.1.–7.)–23.kolo,ne- menné B, nedeľa20.marca2011:Svidník humenského hokeja ľahostajnou. deľa 20. marca 2011 o 10.00 hod.: – Chemes Humenné A (dvojzápasy). VedenieMHKHumenné z ObFZ Humenné. Nebol… (mšk)

Hok ej ov árod ič ovs káschôdza (mestopreberáMHKHumenné)


11 - POD VIHORLAT OM -

Sup erlyž iar ak

Zima je super, ale super lyžiarak je vtedy, ak každý priloží ruku k dielu. A nám sa to podarilo. Po piatich dňoch (16. – 22. februára) sa žiaci I. stupňa ZŠ Hrnčiarska smelo postavili na štart záverečných pretekov obrovského slalomu. Všetci malí lyžiari ho zvládli bez pádu. Odmenou im bol aj karneval a pekné ceny. Hrdí lyžiarski inštruktori, natešení žiaci a vďační rodičia – to je vizitka aj pre lyžiarske centrum a za mestnancov Ski Parku Chlmec pri Humennom (fotky na 10. strane). JanaPečeňáková

ŠPORT

14.3.2011

BASKETBALOVÁANKETAZAROK2010 SÚŤAŽEVsFZZAČÍNAJÚl III.LIGA,IV.LIGA,V.LIGA

Duš anPandul apiaty

Anketa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) rozhodla o najlepších za rok 2010. Je potešiteľné, že zastúpenie medzi špičkou má aj náš región. Dušan Pandula, odchovanec sninského basketbalu, patrí do top 5 mužov. l Poradie: 1. A. Gavel (Bamberg/GER) 241; 2. R. Rančík (Galatasaray Istanbul/TUR) 198; 3. M. Rančík (Alicante/ESP) 171; 4. B. Tomek (Nitra) 121; 5. Dušan Pandula (Unibon Nový Jičín/CZE) 82 bodov. (mšk)

Sninsko – Metropola východného Slovenska bola dejiskom 1. kola Slovenského pohára v Taekwondo asociácie W.T.F vo full kontakte jednotlivcov.Zúčastnilosahopätnásť slovenských a poľských klubov,spolu115pretekárov. l Klub TKD HUMENNÉ (3) – kadeti: Tomáš Havrišák (57 kg/B) vo finá le nestačil na súpera z Rožňavy a obsadil pekné 2. miesto. Seniori: Michal Kuľha (63 kg/B) si v semifinále poradil s Bratislavčanom a vo finále zdolal po vynikajúcom výkone sú pera z Košíc. Peter Jancura (80 kg/B) vo finále s prehľadom zvíťazil nad pretekárom zo Zvolena a svoju váhovú kategóriu tiež vyhral. Klub sa predstavil pod vedením Mareka Gogu 2.Dan, asistenta TKD Humenné. Príďte na taekwondo. Klub TKD Humenné robí nábor záujemcov v telocvični Strednej zdravotníckej

-

školy vždy v utorok, stredu a piatok o 17.00 hod. počas tréningov. l BLACK TIGER SNINA (8) – deti: Ja kub Penkert (26 kg) nedal súperom žiadnu šancu a s prehľadom zvíťazil. Žiaci: Michal Matiko (28 kg) po dvoch vyhratých zápasoch získal tiež zlatú priečku. Tomáš Kamenca (38 kg) nepostúpil do finále, ale aj 3. miesto potešilo. Dávid Gerboc v rovnakej váhovej kategórii po vynikajúcich bojoch zvíťazil. Kadeti: Ernest Penkert (45 kg) vo finále na súpera nestačil, získal striebro. Sa muel Ku ku ra (41 kg) ob sa dil 5. miesto a Patrika Kamencu (41 kg) zastavilo až semifinále, skončil tretí. Juniorky: Veronika Šimonová (49 kg) v semifinále nestačila na súperku z Poľska, získala bronzový kov. Tréner klubu Tomáš Potocký bol so svojimi zverencami spokojný, v celkovom hodnotení klubov bol sninský Black Tiger piaty najlepší. (tom)

– hu menské me dai lo vé taekwondo

Tento víkend sa otvoria brány futbalových štadiónov klubov, ktorí sú účastníkmi súřaží riadených VsFZ. Humenskýregiónv nichmáspoluažjedenásťčlennézastúpenie. Ku každému sme nahliadli, ako sa zimovalo, s akýmimenamii cieľmisavstupujedojarnejodvety.

III.liga MFK SNIN A: Zve renci trénera Pavla Diňu sa druhým rokom v treťoligovej konku rencii smelo udomácnili. Patria medzi špičku, čo je pre šport regiónu pod Sninským kameňom potešiteľné. Na vavrínoch sa však nesmie zaspať. „Isto, aj preto mrzí, že zimnú prípravu nám narušili zlé terény a odrieknuté prípravné zápasy. Čo už,“ povzdychol si sninský kouč. Aj sninským futbalistom (tak ako 1. HFC Humenné) chýbal na prípravu kvalitný terén s umelým povrchom, hlasy z klubu však signalizujú, že by už nemuseli byť ďaleko časy, keď sa to zmení. Bodaj by… Na všetky prípravné zápasy tak za umelou trávou cestovali: Belá n/Cir. 10:1, V. Revištia 1:2, V. Kapušany 3:1, Jasenov 2:2. Sninský káder je vhodne prepletený harcovníkmi, hráčmi v najlepšom veku i mladíkmi z vlastnej liahne. K veľkým posunom nedošlo. „Odi šiel Martin Aľušík do Spišskej Novej Vsi z pra covných dô vo dov, taktiež aj dva ja mla dí ci, Ha šuľ a Kudra vý, do Be lej nad Ci ro chou. Na opak už isté pô so be nie v sninskom dre se má brankár Ma túš Mu cha, k ne mu pri bu dol z do rastu Lojka, do po ľa Ha la gan a Ko páč. Ro bí me všetko pre to, aby sme pre chod na klasickú trávu zvládli.“ Hlavná hra cia plo cha však zá ťaž A–muž stva MFK Sni na tak sko ro ne po cí ti. Sninča nia to tiž odohra jú pr vé šty ri jarné ko lá na ihriskách sú pe rov. „Je to tak, vstup do od ve ty má me ná roč ný, ale je to pre nás vý zva nazbie rať plu so vé bo -

dy. Iba tak si udrží me posta ve nie medzi najlepší mi. A to je na ším cieľom,“ do dal Pa vol Di ňa. l Káder: M. Mucha, Lojka – L. Bednár, M. Červeňák, P. Čus, T. Diňa, M. Gubík, M. Haburaj, V. Halagan, E. Hanc, F. Hanc, L. Hišem, P. Hišem, Ľ. Jankaj, J. Kopáč, P. Krajník, J. Lukáč, M. Lukáč, T. Pavlina, M. Pčola, Š. Pčola, J. Popovič, R. Tomčák. Tréner: Pavol Diňa. l Generálka: Snina – V. Revištia… 17.kolo:Giraltovce – Snina 18.Barca/KE – Snina 19.N. Hrušov – Snina 20.V. Šariš – Snina 21.Snina – V. Opátske 22.Stropkov – Snina 23.Snina – Sabinov 24.V. Tatry – Snina 25.Snina – Topoľany 26.Svit – Snina 27.Snina – Svidník 28.Krásna/KE – Snina 29.Snina – Moldava B 30.Sp. Podhradie – Snina Lok.Košice 16 11 3 2 32:13 36 MoldavaB 16 10 3 3 35:20 33 Snina 16 9 4 3 34:18 31 Košice/Barca 16 9 3 4 26:17 30 V.Opátske 16 8 5 3 33:23 29 Giraltovce 16 7 3 6 18:17 24 Sabinov 16 7 2 7 25:27 23 Svidník 16 6 4 6 23:21 22 Košice/Krásna 16 6 2 8 17:28 20 Svit 16 6 1 9 21:22 19 V.Šariš 16 5 2 9 25:30 17 N.Hrušov 16 5 2 9 23:37 17 V.Tatry 16 3 7 6 20:30 16 Topoľany 16 4 2 10 22:32 14 Sp.Podhradie 16 3 5 8 18:28 14 Stropkov 16 3 4 9 18:27 13

IV.liga MŠKSpartakMEDZILABORCE:Spartakovci spod Kamjanej patria medzi silnú štvorku sú ťaže. Zimné prípravné obdo bie už tra dične prebieha v domácich podmienkach a inak tomu nebolo ani teraz. Zmien bo lo má lo, vážnejšia sú vi se la s bratskou výpomocou Gaba a Viťa Lukáčikovcov. Keďže prvý menovaný tréner mužstva musel pracovne za „veľkú mláku“, jeho povinnosti kormidelníka prebral stále ešte aktívny stredopoliar mužstva. Zimná príprava začala 10. januára… „Prvá fáza bola ve no va ná rozvo ju si ly, vy tr va los ti a rýchlosti, sústredením sme prešli viac k herným činnostiam, so zámerom postupného vycibrenia formy. V rám ci zimné ho obdo bia sme odohrali desať prípravných stretnutí na ihriskách mimo Medzilaboriec, využí va li sme najmä ume lú trá vu v Stropkove, aj v Michalovciach, zápasy sme odohrali na klasickom trávnatom povrchu v Humennom, aj na škvare v Jasenove.“ Rozmenené na drobné… Sobrance 3:1 a 2:0, Rasla-

vice 8:2, Stropkov dor. 1:2, V. Revištia 5:1, Stropkov 2:2, 1. HFC Humenné 0:1, Modra n/Cir. 5:1. Za veľké pozitívum považujú pod Kamjanou aj stabilitu kádra. „Oproti jeseni ostal prakticky nezmenený. Neodišiel nik, dávali sme priestor svojim dorastencom, posilou je nám Peter Mihalenko, hráč do defenzívy. Zatiaľ je pracovne v zahraničí. Zo Spojených štátov sa má 14. marca vrátiť aj brat Gabriel, ktorý bude nielen posilou kádra, ale preberie späť funkciu tré nera i štatutára klubu.“ Z posledných siedmich stretnutí jesene MŠK Spartak poltucet vyhral, jedno remizoval. Dobrú fazónu potvrdili aj prípravné duely. Do jarnej odvety vstupuje na svojom trávniku s nováčikom z Levoče, ktorému má čo vracať (2:4). „S prístupom hráčov k povinnostiam som maximálne spokojný, tak na tréningoch, ako aj v prípravných zápasoch. Nič nebráni tomu, aby do jari vstúpili víťazne. Na ším cieľom je skončiť do 3. miesta a potrápiť ešte mužstvá zo špice tabuľky,“ dodal Víťazoslav Lukáčik. str.12


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

14. 3. 2011

SÚŤAŽE VsFZ ZAČÍNAJÚ l III. LIGA, IV. LIGA, V. LIGA l SÚŤAŽE VsFZ ZAČÍNAJÚ l III. LIGA, IV. LIGA, V. LIGA l Káder: Bujdoš – Brecik, Čabiňák, Gavula, R. Guba, G. Horvat, D. Hrišo, Chapčák, Chripák, Kapral, Lučko, G. Lukáčik, V. Lukáčik, Macko, M. Maliňák, Mihalenko, Pačuta, Pelech, Potoma, Smolej, Uram, Višňovský. l Tréner: Gabriel Lukáčik. l Prišli: Mihalenko (Komárany). l Odišli: nikto. l Generálka: Medzilaborce – Radvaň n/L… FO Ajax PAKOSTOV: Nováčik začal jeseň bez rešpektu. Po ôsmich kolách mal na konte iba jedinú prehru (derby v Medzilaborciach) a zdal sa byť čiernym ko ňom súťaže. Po ho do vá po zí cia v strede tabuľky mohla ostať, nebyť remíz v posledných dvoch domácich zápasoch jesene. Takto ešte musí byť Ajax stále v strehu. Tak ako tradične, ani tentokrát nevynechal klub v rámci zimnej prípravy sústredenie v Tatranskej Lomnici. Sedemnásť futbalistov (M. Hajduch, J. Hajduch, M. Ru dy, J. Berdák, P. Gombita st., P. Gombita ml., Da mián Gombi ta, Do mi nik Gombita, Jaro Gombita, J. Ščerba, J. Durilla ml., M. Fedorko, J. Fedorko ml., M. Mikloš, A. Dubas, T. Gombita a Jozef Gombita) strávilo v slovenských veľhorách päť dní. Príprava začala koncom januára, tréningy boli kombinované: streda a piatok futbal, pondelok a štvrtok hokej, sobota zápasy (Zámutov 2:4, Radvaň n/L. 1:2 a 3:3, Jasenov 4:4, Stropkov dor. 1:1 a 2:5). Duely sa odohrali zväčša na umelej tráve v Stropkove. Tesne pred ostrým štartom došlo k zmene na lavičke, keď Jána Hajducha vystriedal Peter Gombita st. Ambíciou nováčika je obstáť v súťaži čo najlepšie, plávať v pokojných vodách tabuľky. l Káder: J. Durilla st., Jaro Gombita, Kuzemka, Buzgo (?) – Palenčík, Du bas, J. Fedorko ml., J. Wiener ml., Š. Tomčák, Rudy, Michal Gombita, R. Lukáč, Miklóš, Jozef Gombita, Dominik Gombita, P. Gombita st., P. Gombita ml., T. Gombita, T. Kundráš, O. Olexík, J. Ščerba. Tréner: Peter Gombita st. l Prišli: Š. Tomčák, Kuzemka, Wiener ml., T. Tabaka (?), R. Lukáč, M. Fedorko ml., Dubas, Ščerba; l Odišli: Ľ. Paraska (Vranov), J. Haduch. Generálka: Milhostov – Pakostov… 17.kolo: M–ce – Levoča, Fintice – Ajax 18. Ľubotice – M–ce, Ajax – Raslavice 19. M–ce – Kežmarok, Hanušovce – Ajax 20. Pakostov – Medzilaborce 21. M–ce – Breznica, Bystré – Ajax 22. Kračúnovce – M–ce, Ajax – Levoča 23. M–ce – Kendice, Ľubotice – Ajax 24. Bard.N.Ves – M–ce, Ajax – Kežmarok 25. M–ce – Dl.Klčovo, Ajax – Kľušov 26. Ľubica – M–ce, Breznica – Ajax 27. M–ce – Fintice, Ajax – Kračúnovce 28. Raslavice – M–ce, Kendice – Ajax 29. M–ce – Hanušovce, Ajax – Bard.N.Ves 30. Kľušov – M–ce, Dl.Klčovo – Ajax

Bard. N. Ves Ľubotice Medzilaborce Kľušov Dl. Klčovo Fintice Breznica Levoča Pakostov

16 12 16 10 16 10 16 10 16 7 16 7 16 7 16 6 16 5

0 3 2 2 3 2 1 3 6

4 3 4 4 6 7 8 7 5

44:15 33:12 33:23 20:11 43:24 24:27 40:35 24:22 23:21

36 33 32 32 24 23 22 21 21

Hanušovce 16 6 3 7 18:30 21 Kendice 16 6 2 8 24:26 20 Bystré 16 6 2 8 21:28 20 Raslavice 16 6 1 9 23:33 19 Ľubica 16 5 1 10 13:46 16 Kračúnovce 16 4 3 9 18:23 15 Kežmarok 16 4 0 12 11:36 12 ŠTKodrátaMedzilaborciam3body.

V. liga OŠK UDAVSKÉ: „Po jeseni, klobúk dole…“ povedali si viacerí futbaloví priaznivci. Veď celok od Udavy skončil ako nováčik úplne na špici. Zimovať sa teda mohlo v pohode. „Začalisme14.januára. Najskôr to boli tréningy v telocvični, od konca januára pribudli prípravné zápasy.(Hrabovčík 3:4 a 4:5, Nacina Ves 3:2 a 1:0, Strážske 5:3, Ulič 1:1, Lastomír 2:0) Všetky boli na umelej tráve,ažs Uličomnaprírodnompovrchu,“začal stručný rozbor zimného obdobia Pavol Roman. Kabína ostala prakticky bezo zmeny… „Máme 23–členný káder, menoviteostalovšetkoz jesene,niknový neprišiel. Spolieham sa na tých, ktoríužukázali,žeUdavskéviehrať dobrýfutbal.“Ak hovoríme o kvalite, s tým súvisia aj ciele. „S jesenným účinkovaním sme spokojní. Aj v odvetesichcemeudržaťpopredné pozície, a keď sa nám naskytne čo i len najmenšia príležitosť, chceme ambicióznemu Jasenovu znepríjemniť postupové ambície,“ dodal kouč Udavského. l Káder: M. Šalata, Karandušovský – Adamek, Boňko, Ďurian, Gerda, J. Harvan, Harvilčák, Jahnička, Kiča, J. Kuzma, L. Kuzma, Meričko, Novák, J. Proč, M. Proč, M. Sima, Skalka, Škutka, Štefek, Tomko, Uchytil, Vajs, Vološin, Zvalčák. Tréner: Pavol Ro man. l Prišli: nikto; l Odišli: nikto; l Generálka: Strážske – Udavské… TJ JASENOV: Zimná prestávka bola rušná viac ako obyčajne. Predsedom klubu sa stal Marián Friga, na trénerskú lavičku usadol Slavomír Kočerha. Zimná príprava sa rozbehla bez problémov, káder si opory podržal, ba sa ešte aj posilnil. „V týždni sme trénovali dvakrát, cezvíkendytobolojedno,prípadne dve stretnutia. Absolvovali sme tiež trojdňové sústredenie v domácich podmienkach,“ stručne zosumarizoval medzisúťažné zimné obdobie no vý kouč tímu. K doplneniu patrí aj zá pasové resumé: V. Kapušany 2:2, Dlhé n/Cir. 4:1, Pakostov 4:4, Ptičie 3:2, Lastomír 2:0, Čičarovce 1:2, Ko chanovce 5:1, 1. HFC Humenné dor. 7:4, Snina 2:2. Snáď jediným rébusom je obsade nie brankárskej „2“, ináč sa káder skladá, posilňuje podľa predstáv. „Z hosťovania v Nižnom Hrušove sa vrátilAlbičuk,posilamisúajHoranič a Vožný. K odchodom možno spomenúťhosťovanieČvirkav Papíne,“ podotkol Slavomír Kočerha. l Jasenovský káder má na piatoli gové parametre viacero výrazných mien: L. Behún, Š. Kovalik – R. Albi čuk, M. Barnišin, M. Beták, A. Calle gari, T. Čerhit, M. Čerňa, B. Firkaľ,

V. Gavaľa, L. Goga, T. Goga, P. Ho ranič, Horvat, R. Chalupka, M. Ivanco, P. Kovalik, M. Kurila, M. Labík, O. Ruják, M. Šalata, P. Šumila, P. Vasiľ, M. Vožný. Tréner: Slavomír Ko čerha. l Prišli: Albičuk (návrat z hosť., N. Hrušov), Horanič (Soľ), Vožný (Vranov); l Odišli: Čvirk (Papín), Goroľ, Piatka, Šuľak. Väčšina futbalovej verejnosti regiónu pasuje práve Jasenovčanov za hlavného adepta na postup do IV. ligy. „Uvedomujeme si isté očakávania, sme v boji o špicu. Verím, že kvalitnýmfutbalomuspokojímefanúšika a lídrovi z Udavského maximálne sťažíme postupové chúťky,“ prezradil ciele tréner. Najmä prvé dve stretnutia na ihrisku súpera ukážu, ako sú herne naladení. l Gene rálka: Jasenov – Holčíkovce… TJ Slovan BELÁ n/Cir.: Nováčik od Cirochy sa drží dobre, zimná pauza bola živá, tréningy pre bie ha li, bo lo aj sústre de nie, aj keď… Vzruch priniesli akurát zmeny vo vedení klubu. „Začali sme 16. januára, „stretávky“ boli dvakrátv týždni,plusjeden–dva záp as y cez vík end. Trojdňov é sústredenieprebehlov areáliZemplínskejšíravyv hoteliChemes,jediným negatívom bol počet – 14, no povinnosti v škole a práca boli proti vyšším číslam. Rovnaký dôvododrážalajnižšiuúčasťnatréningoch, škoda, že nám odpadli kvôliterénuzápasysoSninoui Jasenovom. To všetko sú objektívne príčiny,ktorétolerujem,niektoríhráčivšakbralizimnúprípravunaľahkú váhu,čoniejedobré,“kritizoval Miroslav Kovaľ. Zápasový prierez: Nacina Ves 2:2, Snina 1:10, Snina dor. 3:1, Ulič 1:1, Petrovce 2:2. Typickým znakom beľanského kádra sú mladosť a perspektíva. „LacoHrehamánastarostižiakov,PeťoHišem dorast,takžejestvujesymbióza.Nemáme veľký záujem „ťahať“ hráčov z mimoobce,v prvomradechceme, aby za A–mužstvo hrávali naši odchovanciz dorastu.Nievšetcisíce dosahujú požadovanú výkonnosť, aleprisúčasnejkostremužstvamôžu získať cenné skúsenosti. Chceme, aby gro tvorili Beľania… Čo sa týka kádra – Matúš Mucha definitívneprestúpildoSniny,naopakmladíMarekBrečkaa JakubKudravýsú užnaši,plussapredĺžilohosťovanie Holovkua Prislupčáka.Z dorastutiež áčko okúsili brankár Števo Haburaj, VladoPristáš,DominoBednár,novýmimladíkmisúStanoHašuľa Dávid Gnip,v prípravehraliajJankoMariniči TomášDiňa.Snahudaťpriestor svojim mladým teda jasne badať.“ A s tým sa spájajú aj ciele, dlhodobý v konsolidácii kádra, krátkodobý… „Udržať piatu ligu, potešiť futbalom divákov, aj keď tréningové absencie sa aj v súťaži tejto úrovne ukážu,“ dodal Miroslav Kovaľ. l Káder: Ľ. Maliňák, D. Dzurovej, Š. Haburaj, Burik – D. Bednár, M. Brečka, D. Brečka, J. Cenkner, R. Čižmár, P. Diňa, V. Diňa, Š. Dunaj, J. Gnip, M. Gnip, D. Gnip, M. Hajduk, M. Holovka, L. Hreha, P. Karľa, J. Kudra vý, M. Le gemza, S. Ha šuľ,

A. Lojan, B. Lojan, L. Ľonc, K. Novák, J. Ondík, P. Pomykal, M. Prislupčák, V. Pristáš, P. Šimon, D. Vajda, J. Vajda, M. Vajda. l Prišli: M. Brečka, J. Kudravý, S. Hašuľ, D. Gnip; l Odišli: P. Dzurovej; l Generálka: Belá n/Cir. – Ľubiša… OFK Agrifop STAKČÍN: Exštvrtoligista sa vydal cestou omladenia kádra. Stavia na svojich odchovancoch, no už tradične aj na ukrajinských legionároch. Pozícia silného stredu tabuľky dala základ pokojnej zimy. „Začali sme22.januára,týždennýrežimbol zložený z dvoch tréningov a prípravnéhozápasu.Napokonsme ich odohrali šesť (Radvaň n/L. 2:2, Topoľany 3:0, Ulič 3:2, Snina dor. 5:0, Dlhé n/Cir. 3:1,…). V generálke smemaliv plánePakostov,napokon sa však muselo hľadať náhradné riešenie,“mienil Milan Suč. Jesenná časť ukázala dobré hráčske smerovanie. „Káderostalpokope,vrátilsanámJelinek,mámepiatichUkrajincov, na ceste je šiesty. Keďže hrať môžuv stretnutíibaštyria,jenatrénerovi, kto to bude. Taktiež sme do prípravy zapojili štyroch dorastencov, ostávajú u nás aj mladíci zo Sniny – Čusa Lacko“.Trend mladých je teda hlavný. „Áno. Konsolidovať mužstvo, skončiť do šiesteho – siedmeho miesta, nemať problémy so záchranou. Chceme nadviazať na jesennú časť,keďžedomasmevyhralivšetky zápasy.Pokračovaťv tejtosérii,aspoň v jednom–dvochzápasochvonkučosiuchmatnúť.Tosúnašeciele,“dodal tajomník klubu spod Nastazu. l Káder: Harvan, Tomáš – D. Andruch, Bajza, Buša, Čus, Dubjak, Guľak, Hondorčin, Hudačin, Jelinek, Kalanin, J. Kapraľ, Lacko, Kuznecov, Matiko, Mochnaľ, Palasiewicz, Rohach, Rosič, Steco, Telehanič, Telvák, Vajdanič, Varchoľák, Vese lovskyy, Zhytkov. Tréner: Ján Petrovaj; l Prišli: M. Jelinek (návrat z hosť., Kochanovce), Hondorčin (Ukrajina) + dorastenci; l Odišli: nikto; l Generálka: Stakčín – Kolonica… TJ Družstevník RADVAŇ n/L.: Čistý stred tabuľky patrí piatoligistovi od Laborca. Málo? Stačí? To musia posúdiť klub, hráči i di váci, my sme očakávali trochu viac. Snáď ich čaká lepšia jar. Tej však predchádza zimná príprava. „Bolašpecifická,lebov mužstvemámeviacero vysokoškolákov, preto sa spolieham aj na individuálny prístup,“ začal Michal Svičin st. Kolotoč prípravných duelov sa rozbehol vo februári: Pakostov 2:1 a 3:3, Stakčín 2:2, FK Humenné 4:2, 1. HFC Humenné dor. 2:2. „Nachádzamesavozvláštnejsituácii, našezdrojeprefutbalsúmomentálne limitované, situáciu však budeme riešiť.V kádrinastaldosťveľkýruch, odišlibratiaJožkoa MariánKrivjančinovci (Dlhé n/Cir.), Korba (nevieme kam),otáznyjeJožkoValkučák,Martin Ferenc bude hosťovať v Kochanovciach, Židzik asi ukončil aktívnu činnosť. Novými tvárami sú Salák a Drozd,ktorísavracajúz hosťovaní voVolicia Oľke.“str. 13


13 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

14.3.2011

SÚŤAŽEVsFZZAČÍNAJÚl III.LIGA,IV.LIGA,V.LIGAl SÚŤAŽEVsFZZAČÍNAJÚl III.LIGA,IV.LIGA,V.LIGA Tréner mužstva i starosta obce v jednej osobe isto chce súťaž udržať aj pre nasledujúcu sezónu. „Vzhľadom na reorganizáciu nás čaká búrlivá jar. Aj keď hráme doma viac zápasov, sú to všetko der by a tie majú svoje špecifikum, naviac hostíme Jasenov i Udavské. Jednoznačne sa chceme zachrániť… Nikdy som sa netajil vzťahom k futbalu, mám pri sebe asistenta Tomáša Kopeja, ktorý mnohé veci prevzal na svoje plecia. V nedeľu si však vždy čas na futbal nájdem a na lavičke sa spolu stretneme. Posla ním sta ros tu je sta rať sa o obec, ale na futbal nikdy nezabudnem,“ dodalMichalSvičin. l Káder:Lazor,Hrivňák–J.Burda, D. Demčák, Drozd, M. Gavaľa, V. Grundza, P. Krivák, R. Kudláč, M. Kuruc, M. Naster, Ľ. Rabajda, MarekSvičin,MichalSvičinml.,Salák, Šafran, R. Topoľančin. Tréner: Michal Svič in st. l Gen er álka: Radvaňn/L.–Medzilaborce… TJ ŠM UBĽA: Ani tretia piatoligová sezón a nep atrí k ľahkým, ba podľa ublianskych slov sa zdá, že odveta–bojo záchranu, bud e veľmi, veľmi tuh ý – ťažký. „V prípra ve sme vy uží va li te locvičňu a multi funkčné ihrisko, no na tré ningoch sme sa schádza li šty ria – piati. Aby sme si moh li lepšie zatré no vať, bra li sme k se be aj chlapcov z do rastu. Prípra va bo la veľmi ťažká, ta ké sla bé zimné obdo bie sme ešte ne ma li. Do chádzka je zlá, doslova ho to vá ka ta stro fa!“ zač alhlbokým povzdyc hom Joz ef Fejsák. Prípravné duely boli iba dva: Na mic halovskejumelejtráv eprehralis Ptič ím3:7(viedli3:1),naostatokpodľahliajKolon ic i3:4. Asp oň troc hu optim istickejšie sú informác ie o kádri. „Ostá va ten, čo bol, plus pri budli dva ja no ví: Mar tin Re gu la, syn Fe do ra, tak že má me v mužstve už ce lú „fajtu“ – dvoch sy nov i otca a Ja ro Le ňo, kto rý bol na hosťo va ní v Ko lo ni ci. Oba ja sú to mla dí chlap ci zo Sni ny. Dô le ži té, že sme vy ba vi li na ďa lej Pet ra Pe ka lu, aj tak sa, po viem úprimne, jarnej časti až bo jím,“ hor ek ov alkap it án. „Veľmi by sme chce li krajskú sú ťaž udržať. Úvod se zó ny má me ťažký, ak chce me naplniť sna hy na še, aj sta rostky pa ni Sirko vej, kto rá futba lu v ob ci veľmi po má ha, mu sí me na ihrisku zabrať všetci,“ dod alJožkoFejsák. l Kád er: Pek ala – Bev is, Bilčák, Darjan in, Dobrotka, Dzoba, Fed orjak, Fejsák, Ihnát, Leňo, Maď arčík, Máleš, Mart in Melník,Minčák,Mitro,Onuf er,E. Pavlin a, L. Pavlin a, Š. Pavlin a, J.Peštík,M.Peštík,T.Peštík,F. Reg ula, Mar ián Reg ula, Mart in Reg ula, Runčák, Sirk a, Tatlid ere. Trén er: Ján Onuf er. l Prišli: Mart in Reg ula, Jar os lav Leň o (obaja Snin a); l Odišli: nikto; l Gen er álka:Ubľa–Ulič…

FK KAMENICA n/Cir.: Málokto,možno snáď nik, nečakal, že právekamenickífutbalisti budú v osmičke „humenských“ piatoligistov po jeseni patriť k najhorším. Nuž, realita je taká. Zvážila túto vážnosť situácie zimná príprava? „Začali sme dosť neskoro, absolvovali iba pár tréningov a odohrali, ak nerátam generálku, tri prípravné stretnutia (Zubné 6:0, Hažín n/Cir. 4:0,1.HFCHumennédor.5:4). Káder sa postupne dopĺňal, až má dnes túto podobu: brankári Madeja, Šofranko, Dirbák, obranco via Godžak, Bešan, Kriška, O. Čabák, J. Bačovčin, D. Šedzmák, D. Babjak, Golian (?), stredopoliari Tokár, Skarba, Oľha, Koc, S. Hamaďák, M. Ha ma ďák, Vrá beľ, Pa ľo (?), útočníci Sninčák, Baláž, Šedzmák, Tabaka, Šepeľa a Pavlík. Štart študentov, t.j. Šepeľa, Pavlík a Vrábeľ je však otázny,“ konštatoval Jaroslav Varchola, ktor ý v jes en i tiež päťkrát obliek ol kam en ický dres (2 góly). Bud e na trávnik u aj v odvet e? „Ak bu de tre ba, ešte po mô žem, no rád by som bol, ak by hra li naši mlad ší chlap ci.“ Príprav ated abolakratšia,záp asov pom en ej, postav en ie v tabuľke pred odv et ou lic hot iv é nie je. „Veľmi dô le ži tý bu de pre nás vstup, päť – šesť kôl uká že si lu muž stva, je ho zohra tosť, kompaktnosť. Sna hou všetkých v klu be je po kú siť sa sú ťaž zachrá niť, ka me nická tra dí cia je piato li go vá. Všetko hlavné sa však ude je na trávni ku,“ dod alhrajúc itrén er. l Prišli: Madeja (1. HFC Humenné), Skarba(ukonč.hosťovanieDlhén/Cir.), Golian(?);l Odišli:Buzgo(Pakostov,?), Murinčák (Habura, ?); l Generálka: Kamenican/Cir.–Habura… FK HUMENNÉ: Druhý sen iorsky humenský klub trpel na efektívnu konc ovk u. A keďže bez gólov sa nev yhráv a, zošmyk ol sa takmer k piatoligovému dnu. Futbaloví harcovníci sa všakvoprednevzdávajú.„To určite nie. Aj keď naša situácia nie je pred odvetou najružovejšia, ešte viac nám ju zhoršila reorganizácia, keď iné skupiny mužstvá priberajú, len z našej vypadnú isto štyria, možno aj viacerí. Do poslednej chvíle bu deme bojovať, ale keď sa záchrana nepodarí, vrátime sa do „okresu“, lebo futbal nás stále baví,“ podotkol AdriánMydla.Hneďprvýzápasjari budeviacakodôležitý. Hum enčan ia zač ali so zimnou prípravou na prelome januára – február a. Stret áv ali sa na miniihrisku s umelou trávou za zimným štad ión om. S prípravným i stretnutiami na „veľkej“ umelej tráve (Radvaň n/L. 2:4, Ptičie 4:3, Oľka 6:3, Borov 11:3, Kochanovce 4:3)vládlaspokojnosť.V jesenitrápili káder najmä zranenia, stav by sa mohol zlepšiť. K veľkým pohybom nedošlo. „Staronovou tvárou

17.Kamenican/Cir.–Stakčín,Jasenov– Ubľa,Belán/Cir.–Radvaňn/L.,FKHumenné–Holčíkovce,Čierne–Udavské. 18.Stakčín–S.Polianka,Udavské– FK Humenné, Holčíkovce – Belá n/Cir.,Radvaňn/L.–Jasenov,Ubľa– Kalnište,Sačurov–Kamenican/Cir. 19. Sačurov – Stakčín, Kamenica n/Cir.–Ubľa,Kalnište–Radvaňn/L., Jasenov – Holčíkovce, Belá n/Cir. – Udavské,FKHumenné–Soľ. 20.Stakčín–Vechec,Zámutov–FK Humenné,Soľ–Belán/Cir.,Udavské – Jasenov, Radvaň n/L. – Kamenica n/Cir.,Ubľa–Sačurov. 21. Ubľa – Stakčín, Sačurov – Radvaňn/L.,Kamenican/Cir.–Holčíkovce,Kalnište–Udavské,Jasenov– Soľ, Belá n/Cir. – Zámutov, FK Humenné–S.Polianka. 22. Stakčín – Čierne, Vechec – FK Humenné, S. Polianka – Belá n/Cir., Zámutov – Jasenov, Udavské – Kamenican/Cir.,Radvaňn/L.–Ubľa. 23.Radvaňn/L.–Stakčín,Ubľa–Holčíkovce, Sačurov – Udavské, Kamenica n/Cir.–Soľ,Jasenov–S.Polianka,Belá n/Cir.–Vechec,FKHumenné–Čierne. je Pe ter Lo pat ka, na hosťo va nie by mal prísť be ľanský Pe ter Dzu ro vej, na opak „hosťo vačka“ u nás skon či la Ja sí ko vi, Ti mu ľák prípra vu ne ab sol vo val, je te da otázny,“ konštat ov alhrajúc itrén er. l Káder:M.Pidanič,J.Čokina,Goroľ –Capcara,Ľ.Drančák,A.Fedorko,A. Frajtko,L.Gabák,R.Gabria,Goduš, P.Dzurovej,V.Kocan,J.Košík,P.Lopatka,P.Loziak,P.Majzer,P.Mycio, A. Mydla, P. Olexa, Ľ. Pidanič, M. Piňko, M. Polovka,A. Šalata, V. Vasilko.Tréner:AdriánMydla. Z piatoligovou súťažou sa rozlúči minimálne štvorica (ak nevypadne nik zo IV. ligy). Ak pribudne jeden

24.Stakčín–FKHumenné,Čiernev– Belán/Cir.,Vechec–Jasenov,Zámutov – Kamenica n/Cir., Udavské – Ubľa,Holčíkovce–Radvaňn/L. 25.Holčíkovce–Stakčín,Radvaňn/L. – Udavské, Ubľa – Soľ, Kamenica n/Cir.–S.Polianka,Jasenov–Čierne, Belán/Cir.–FKHumenné. 26. Stakčín – Belá n/Cir., FK Humenné–Jasenov,Vechec–Kamenica n/Cir., Zámutov – Ubľa, Soľ – Radvaňn/L.,Udavské–Holčíkovce. 27.Udavské–Stakčín,Radvaňn/L. – Zámutov, Ubľa – S. Polianka, Kamenican/Cir.–Čierne,Kalnište–FK Humenné,Jasenov–Belán/Cir. 28. Stakčín – Jasenov, Belá n/Cir. – Kalnište, FK Humenné – Kamenica n/Cir., Vechec – Ubľa, S. Polianka – Radvaňn/L.,Soľ–Udavské. 29.Soľ–Stakčín,Udavské–Zámutov, Radvaňn/L.–Vechec,Ubľa–Čierne, Sačurov – FK Humenné, Kamenica n/Cir.–Belán/Cir.,Kalnište–Jasenov. 30.Stakčín–Kalnište,Jakenov–Kamenica n/Cir., Belá n/Cir. – sačurov, FK Humenné – Ubľa, Čierne – Radvaňn/L.,S.Polianka–Udavské. exštvrtoligista,vypadnúpiati,akdvaja,vypadnúťbudúmusieťažšiesti… Udavské 16 11 3 2 37:15 36 Jasenov 16 11 2 3 38:14 35 Kalnište 16 10 2 4 42:26 32 Belán/Cir. 16 8 2 6 29:26 26 Stakčín 16 8 2 6 21:20 26 Čierne 16 8 1 7 28:19 25 Soľ 16 8 1 7 27:21 25 Radvaňn/L. 16 8 1 7 28:23 25 Seč.Polianka 16 7 3 6 27:17 24 Vechec 16 6 4 6 24:34 22 Ubľa 16 6 3 7 22:24 21 Sačurov 16 4 5 7 28:27 17 Zámutov 16 3 5 8 17:31 14 Kamenican/Cir. 16 4 2 10 15:32 14 FKHumenné 16 3 3 10 13:39 12 Holčíkovce 16 3 1 12 19:47 10 ŠTK odráta Kamenici n/Cir. 3 body.

Návštev aManchesterCit yFC

V sobotu 5. marca bolo na programe anglickej Premier League aj stretnutie Manchester City – Wigan. Najtesnejšie víťazstvo domácich „The Citizens“ sledovali na štadióne City of Manchester Stadium aj dvaja Humenčania – Andrej Semanco a Martin Friga. Naživo tak videli nielen trénera Manciniho, či futbalové hviezdy ako Tevez, Given, Adebayor, Santa Cruz, Vieira, Bellamy, Da Silva, či Wright–Phillips, ale aj famóznu kulisu, či futbalové podmienky. (mšk)


14 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

II.FUTBALOVÁLIGA–16.KOLO

Treb iš ov–1.HFCHum enné2:0(2:0) Góly:32. Kokočák, 45. Kročko (11 m) Žltékarty:Capko – Pavol Šuľák Strely/nabránu:13/8 : 6/3 Rohovékopy:10:1 Rozhodoval:Anguš Divákov:250 Najlepšíhráči:Capko – Ljubarskij Umiestneniev tabuľke:15. Slavoj:Sudimák ml. – J. Kročko (82. 1. HFC: Brza – Dysko, Berjanidze, Antoš), Olah, Lacko, Petrovský – Patka- Hreško, Peter Šuľák (46. Hrehovčík) – nóci, Haničák, Capko, Kokočák (68. R. Pavol Šuľák (85. C. Vasiľ), Ljubarskij, Drobňák) – D. Németh (88. Koscelník), Mihok, Koromház (85. J. Karnaj) – J. Ľ. Rusnák. Tréner: Stanislav Baran. Goga – T. Sima. Tréner: Andrej Čirák. Stretnutie sa začalo minútou ticha za „koníček“ Oláha. V 45. min. nakopnuzosnulým Jánom Popluhárom… Prvý tú loptu púšťal Pe. Šuľák v šestnástke polčas sa takmer celý odohral na hu- za čiaru, Kokočák sa natlačil, v súboji menskej polovici. Stručne a slušne spadol (vykríkol) a kopala sa penalta: povedané, 1. HFC hral zle. Už v 3. Kročko – 2:0. min. jedovku Haničáka vyškriabal V II. polčase vybehlo „iné“ humenské Brza na roh, rovnako rohový kop za- mužstvo. Hýrilo pohybom, dobre hrával Slavoj po tečovanej strele kombinovalo a prišli aj šance. V 60. Capka, lopta sa dostala na roh päťky min. sa ocitol v tutovke Pa. Šuľák po k nekrytému Rusnákovi, ktorý z jed - narážačke s Gogom, ale jeho halfvonej pálil nad. Tlak domácich bol znač- lej z 10 m Sudimák nohou reflexívne ný, do 15. min. vyslali päť striel a za- vyrazil. O štyri minúty pálil z dobrej hrávali tri rohy. Humenčania sa dosta- pozície Goga tesne vedľa, v 73. min. li pred Sudimáka až v 23. min., keď jeho technická strela Sudimáka po rohu mieril Hreško z voleja nad. neprekvapila. Domáci sa dostali pred V 29. min. skončil trebišovský priamy Brzu až v 83. min., keď po rohu pálil kop tečom v múre, v 32. min. sa už Olah nad. Aspoň čestný úspech modomáci tešili. Na ľavej strane zaváha- hol zapísať striedajúci Karnaj po akcii la dvojica Koromház – Pe. Šuľák, Goga – Vasiľ, ale jeho strelu odvrátil loptu získal v šestnástke Capko, „na- spred čiary Lacko. (mšk) bil“ Kokočákovi, ktorý z 12 m halfvoleVý s led k y:Ko ši ce B – Ži li na B 1:1, Ru jom prepálil Brzu. O štyri minúty prud ký center Kokočáka odvrátil Brza, do - žiná – Sp. Nová Ves 4:1, Poprad – Vrarážku Haničáka z 12 m zastavil na nov 1:0, Dolná Ždaňa – B. Bystrica čiare Pa. Šuľák. Humenský gólman B 0:2, Zvolen – Prešov jun. 2:1, St. Ľusa zaskvel v 39. min., keď vyškriabal bovňa – Bardejov a Lipany – Podbrezobombu Kročka na roh, v 42. min. kryl vá nehralo sa (nespôsobilý terén).

-

EXTRAL IG A,ŠTVRŤFIN ÁL E–2.ZÁPAS

St.Ľubovňa–Chem esHum enné0:3 (21:25,16:25,17:25)–stavsérie0:2 V ľubovnianskych radoch nastúpil univerzál Vokál a práve on domácich v úvode ťahal. Do stavu 4:2 bodoval trikrát, chemesáci síce vyrovnali na 5:5, ale chybami v útoku poskytli súperovi náskok (8:5). Stav sa potiahol na 10:7, domáci mali dovtedy 100 %–nú úspešnosť útoku. Pri podaní Kríža sa humenské manko zmazalo (10:10), keď Polóny prvýkrát smečoval do autu, chemesáci sa ujali vedenia (12:13). „Pipe“ Javorčíka (12:14) i dva útoky Jakubova posadili na koňa favorita. Domáci sa ešte dostali na kontakt, ale bloky Kríža i Jakubo va na Vokála ľubovniansku snahu umlčali. Set ukončil Jakubov. Druhé dejstvo začali domáci chybami (0:2), od stavu 2:4 potiahol servis Kríž a esom upravil na 2:9. Práve agresívny humenský servis robil súperovi problémy (5:13), po ľubovnianskych tajmoch však akoby chemesáci poľavili, domáci získali pár bodíkov. Za stavu 13:22 prišli Biľ – Leškanič a mladý univerzál hneď dvakrát bodoval. Set ukončila ulievka „domáceho“ M. Hriňáka (odchovanec St. Ľubovne). Tretí set začal

podaním Sukochev: Jakubov smeč + bloky Jakubov a Kríž = 0:4. Po tajme domáci stiahli (2:4), dvojbodové manko mali ešte na 7:9. Stredná časť setu rozhodla (7:11, 12:18), že chemesáci naplnili predpoklady. Zápas ukončil Kríž esom. Priebeh–I: 8:5, 13:16, 18:21 (22 min., chyby 9:6); II:2:8, 7:16, 12:21 (22, 9:6); III: 5:8, 11:16, 14:21 (22, 8:7). VKM:Vokál 11, Polóny 7, Fecko 6, R. Németh 3, S. Lampart 2, Trenčík 1 – libero T. Lampart (Rusiňák 5, P. Hudák, Harčár, Kseňák, Billik). Tréner: Ján Senko. Chemes: Javorčík 6, Kríž 9, M. Mizerák 7, M. Hriňák 10, Sukochev 2, Jakubov 13 – libero Vajda (Leškanič 2, Biľ, M. Hudák 1) Tréner: Richard Vlkolinský. Esá:1:3 (Kríž 3); pokazenýservis:11:15; bodypoblokoch: 2:9 (Kríž 4, M. Mizerák 2, Jakubov 2, Javorčík). R: Vaško, Andrejčák. D: 480. Hrací čas: 72 min. (mšk) Výsledky: Nitra – VKP Bratislava 1:3 (–17,–12,23,–14) – séria 0:2, Myjava – Trenčín 3:1 (–29,18,20,18) – séria 2:0, STU Bratislava – Svidník 3:1 (22,20,–18,18) – séria 1:1.

EXTRAL IG A,ŠTVRŤFIN ÁL E–3.ZÁPAS

Chem esHum enné–St.Ľub ovňa3:0 (25:12,25:16,25:14)–séria3:0

Ľubovnianci boli úplne odovzdaným súperom. Ich tréner Senko reagoval slovami: „Chlapci hrali úplne bez chuti, žiadna bojovnosť, nasadenie, DRUHÁDORASTENECKÁLIGA,16.KOLO až príliš zmierení s prehrou. Takto sa k zápasu nepristupuje. Je to jedno proti komu hráme, aj keď je na druhej strane ašpirant na majstroSTARŠÍ: 1.HFCHumenné–Mol- iba dve šance: S. Mikulu vychytal vský titul, tak nesmieme zápas takto dava 4:1 (3:1). Domáci sa museli brankár a hlavička Sakalíka tesne „odpasať“. Lepšie sme hrali včera na prispôsobiť „malej tráve“ (kvalitne minula cieľ. O víťazstve rozhodol v II. tréningu ako dnes v zápase. Z našej pripravená), hľadali herné tempo polčase striedajúci Anton Porvazník. strany des a hrôza, viac sa to nedá a pomohol im v 16. min. gól Kirveja. Skóre otvoril po strele Mandžáka do- ani komentovať…“ Vynútili si prevahu, v 40. min. viedli rážkou z päťky a poistku stanovil hla- Tým je povedané všetko. Chemesáci rozdielom triedy, súper však ešte do vičkou po rohu. Hostia mohli korigo- hrali iba toľko, čo bolo treba. V I. sete prestávky po rýchlom rozohratí autu vať, no brejk zahodili. G: A. bolo ešte pre hostí priaznivých 13:8, znížil. V II. polčase hostia dobiedzali Porvazník 2. 1. HFC: Biľanský – ale hneď 22:11. Zaujalo aj päť hua chceli zápas zdramatizovať. Ich od- Mandžák, J. Babin, Čopák, Gaľ – S. menských es. V II. sete sa Ľupor zlomila 79. min., keď Karnaj ako Mikula, J. Mikula, Gombita, M. Babin bovnianci predbiehali vo vlastných faulovaný hráč premenil pokutový – Sakalik, Stach (A. Porvazník, Ra- chybách, darovali takto chemesákom kop. G: Karnaj 2, Gajdoš, Kirvej. 1. gan). Tréner: J. Varchola. až 14 bodov. Po ese Polónyho HFC:Juščík – Bezeg, Tribula, Hirjak, bolo ešte 7:6, no následne Vý s led k y:Lok. Ko ši ce – R. So bo ta Š. Gajdoš – J. Karnaj, Harvila, C. Va21:13… Tretí set si hostia užili ve2:1 a 4:0, B. Bys tri ca B – Ži li na B 1:2 siľ, Kirvej – M. Nazad, Hubcej denie 0:3, ešte aj stav 8:8. Šnúra a 3:0, Pre šov B – Li pa ny 4:0 a 3:2, (Kuzma, D. Valkučák, Kušion, na 15:9 predznamenala koniec. Podbre zo vá – Tre bi šov 1:0 a 3:2, Kondis). Tréner: J. Opiela. Do semifinále posunul chemesáPo prad – Ju pie B. Bys tri ca 0:2 a 0:1, MLADŠÍ: 1.HFCHumenné–Molkov oslávenec Kašper (26 rokov) dava2:0(0:0). Súper pozorne bránil, Košice B – Martin 1:6 a 4:0, Ru - presným útokom stredom siete. žombe rok B – Vra nov 2:0 a 3:0. domáci si do prestávky vypracovali Priebeh – I: 8:4, 16:10, 21:11 (21 min., chyby 3:8); II: 8:6, PrešovB 15 11 3 1 35:13 36 B.BystricaB 16 12 4 0 40:9 40 16:9, 21:13 (20, 2:14); III: 8:7, JupieBB 16 10 2 4 37:20 32 ŽilinaB 13 10 2 1 41:10 32 16:10, 21:12 (22, 6:6). ŽilinaB 13 10 1 2 37:11 31 Martin 16 10 1 5 45:19 31 Ružomberok B 15 10 1 4 36:19 31 PrešovB 15 9 2 4 47:22 29 Súčasťou štvrťfinále bola aj B.BystricaB 16 8 4 4 32:19 28 Poprad 15 8 4 3 33:18 28 slávnostnáchvíľa.Oslávenec PodbrezováB 16 9 1 6 28:26 28 KošiceB 16 8 1 7 39:18 25 JánGrosiarprebralocenenia Martin 16 9 0 7 49:33 27 Lok.Košice 16 7 3 6 27:23 24 Lipany 16 8 0 8 30:36 24 PodbrezováB 16 7 3 6 17:20 24 od zástupcov Krajského výHumenné 16 6 2 8 28:29 20 RužomberokB 15 7 2 6 32:25 23 boruSVF(P.Richman,J.HuLok.Košice 16 6 2 8 26:37 20 Humenné 16 6 4 6 20:22 22 gec,Z.Porubovič),poprvom KošiceB 16 4 6 6 21:31 18 Lipany 16 5 4 7 22:24 19 sete mu gratulovali (aj s dreVranov 16 3 6 7 16:17 15 JupieBB 16 5 3 8 13:29 18 somGrosiar60)členoviafanTrebišov 16 4 2 10 17:33 14 Vranov 16 5 2 9 15:30 17 klubuVKChemes–Vladimír R.Sobota 16 4 2 10 17:40 14 Trebišov 16 3 3 10 11:29 12 „Chaly“ Chalupka (vľavo) Moldava 16 3 2 11 22:44 11 Moldava 16 2 2 12 10:43 8 a DrahošMihališin. (mšk) Poprad 15 2 2 11 14:37 8 R.Sobota 16 0 2 14 4:75 2

Víť aznývstupdoodv et yteš í

14.3.2011

Chemes:Sukochev 5, M. Hriňák 4, Kašper 7, M. Hudák 5, Kríž 5, Jakubov 17 – libero Vajda (Biľ, Leškanič 1, R. Mizerák 2). Tréner: Richard Vlkolinský. VKM:Polóny 6, Fecko 6, Németh 8, S. Lampart 3, P. Hudák 1, Rusiňák 5 – libero T. Lampart (Harčár 1, Billík 1). Tréner: Ján Senko. Esá: 10:3 (Sukochev 4, Kríž 2, Jakubov 2, M. Hriňák 2); pokazenýservis:7:9; body po blokoch: 9:2 (Jakubov 4, M. Hriňák, M. Hudák, Kašper, Sukochev, Kríž). R: Servický, Höger. D: 500. Hracíčas:69 min. (mšk) Výsledky: VKP Bratislava – Nitra 3:1 (–19,15,7,22) – séria 3:0; Svidník – STU Bratislava 3:0 (22,14,16) – 2:1; Trenčín – Myjava 2:3 (22,–22,–19,22,–13) – séria 0:3. Semifinále: Humenné - Myjava.


15 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

XXXI. POHÁR NEXIS FIBERS a ObFZ, 1. STRETNUTIA

Všetko otvorené, spokojnejší hostia Ptičie – Ohradzany 3:2 (2:1) Domáci posilnení o Gabáka (hosťo vanie na mesiac) sa tešili už v 2. min. Práve nový muž centroval, Bešák priťukol na Hucoviča, ktorý na pol sieť. Akcia Patarák – Hucovič skončila faulom a Gabák premenil pokutový kop. Hostia museli striedať brankára (zranený chrbát), pohrozili Macejom, ktorý zblízka prekopol bránu, hrali kombinačne dobre a po hrúbke ptičianskej obrany V. Melník strelou k žrdi strelil gól do šatne. V II. polčase mali šance Metyľ, Hucovič, resp. strelu V. Melníka v 75. min. bravúrne kryl Čubák. A prišla dráma záveru. Najskôr super akcia Patarák – Gabák a vkĺzačka Metyľa, o dve minúty po faule na Petka priamy kop hostí z 20 m a šibenica V. Melníka… G: 2. Hucovič, 22. Gabák (11 m), 83. Metyľ – 43. a 89. V. Melník. ŽK: Hucovič – T. Tkáč, Jancusko, M. Melník. Vylúčený: 75. Jancusko (po 2. ŽK). R: Guľko. D: 200. Hralo sa v Jasenove. Ptičie: Čubák – Jalč, D. Behun, Hakoš, Karas, M. Tkáč, Patarák, Gabák, M. Bešák, Hucovič, L. Metyľ (Maličký, Žipaj). Ohradzany: Sakalik (26. Hrubovčák) – J. Jancusko, J. Karnaj, Marek Melník, J. Pavlovský, T. Tkáč, L. Petko, J. Macej, J. Matta, V. Melník, Džujko (M. Jakubov, J. Sim). Vynikli: Gabák – V. Melník. (mdz)

MLÁDEŽNÍCKE HOKEJOVÉ VÝSLEDKY DORASTENCI: HOBA Bratislava – MHK Humenné 4:3 (1:0,2:1,0:2). Góly: 53. a 56. I. Fedorko (1 x pres/2, 1 x trest. str.), 23. D. Krajňák. MHK: M. Konečný – Gajda, Čorovčák, Dubjel, Varga, Štefanik – Krajňák, Pavličko, Mišenko, Luca, Divulit, Kopec, Michalenko, Vanyo, Fedorko, Griger. Tréner Š. Pollák. Senica – MHK Humenné 12:0 (6:0,3:0,3:0). MHK: rovnaká zostava + J. Hoferica (brankár), bez Lucu. ŽIACI – 9. roč.: Michalovce – MHK Humenné 10:4 (2:1,5:1,3:2). Góly: 17. J. Dupej (pres/1), 27. M. Vislocký (pres/1), 57. J. Kluknavský (pres/1), 60. K. Kiseľ (pres/1). MHK: M. Ras – Balog, Kiseľ, M. Nazad, Čerevik, Kokinda – Kluknavský, Varmeďa, Dupej, B. Fedorková – Vislocký, Mihók. Tréner P. Štekláč. 7. roč.: Michalovce – MHK Humenné 14:1 (4:0,3:1,7:0). Gól: A. Nazad. MHK: Kasarda (Fedorco) – A. Buraľ, Potocký, Dubiak, Zele nay, Duhoň, T. Lancoš – Tomko, D. Zubek, Adam, Vraštiak, Lačný, A. Nazad, Matis, N. Lancoš, Hančarik. Tréner P. Štekláč.

MLÁDEŽNÍCKY VOLEJBALOVÝ SERVIS JUNIORI: Chemes Humenné B – Svidník 2:3 (26,–23,23,–19,–11) a 3:1 (19,–20,22,27). Chemes B: Andiľ, P. Dacej, Pavlík, Dobrančin, Sterčo, Burda, libero Gergeľ a Boldy (Varšo, Káva, Karško, Šimeček). Tréner M. Meriač. Prešov – Che mes Humenné A 0:3 (–20,–14,–22) a 3:2 (24,–19,28,–19,12). Chemes A: Kasperkevič, Leškanič, Gurňák, Bočkay, Hirjak, Peleščák, Kuruc. Tréner R. Vlkolinský.

-

14. 3. 2011

STOLNO TE NI SO VÉ SÚ ŤA ŽE – VsSTZ, ObSTZ

18 14 1 3 194:130 47 l II. LIGA, 22. kolo (sk. 1.–7.): Vala- Snina B 18 11 4 3 196:128 44 liky – ŠKST Humenné 6:12, Pe. Čierne n/T. V. Sitnica – Košarovce 1:1 (1:0) Novák 4, D. Stoják 3,5, I. Serbák Kamenica n/Cir. A 18 10 3 5 171:153 41 Derby bolo bojovné, kvalitné, na 2,5, D. Fink 2; Svidník – Krompachy Medzilaborce 18 9 1 8 168:156 37 ťažkom teréne sa oba celky snažili. 13:5, Michalovce B – Stadex Košice Z. Hámre 18 6 6 6 166:158 36 Šancí veľa nebolo, v 44. min. sa po 8:10, Mokrance mali voľno; Hažín n/Cir. 18 8 0 10 162:162 34 úniku T. Švigára tešili domáci. Pre- Stadex Košice 21 21 0 0 276:10263 18 8 2 8 173:151 36 21 15 3 3 238:14054 Košarovce važne v strede ihriska sa hralo aj po Svidník zmene strán, stav sa menil opäť v zá- Michalovce B 21 14 2 5 246:13251 Belá n/Cir. B 18 7 3 8 150:174 35 18 8 1 9 178:146 35 vere. Po rohovom kope skončila ŠKST Humenné 21 12 3 6 222:15648 Topoľovka 20 11 0 9 186:17242 Tecák Vranov 18 6 4 8 157:167 34 v sieti hlavička M. Čiráka a favorit bol Valaliky 20 8 2 10 176:18438 Vranov D 18 6 2 10 144:180 32 spokojný. G: 44. T. Švigár – 87. M. Či- Mokrance rák. ŽK: Halás – Tracík, Bačovčin, Lu- Krompachy 21 8 0 13 156:22037 Kamenica n/Cir. B 18 1 1 16 87:237 21 l V. LIGA, 16. kolo: Snina C – Kokáč. R: Treščák. D: 120. V. Sitnica: D. (sk. 8.–14.): Slov. Ves – Lok. KošiPalšák st. – Leník, Halás, D. Švigár, ce B 6:12, VD Prešov – Levoča lonica 10:8, R. Bogner 3,5, D. Jalčák, M. Palšák, Petruš, Krak, J. 13:5, ŠKP Prešov – Vranov B 9:9, Kontuľ 2,5, M. Koscelanský 2,5, D. Butala 1, S. Koscelanský 0,5 – SaKušnír, J. Turčík, T. Švigár (Boháč, D. V. Kapušany mali voľno. Palšák ml.). Košarovce: J. Nazad – l III. LIGA, 18. kolo (sk. 1.–6.): Svid- bač ml. 3, Komár 3, J. Kira 1, CinkaJ. Čirák, M. Čirák, O. Sabol, Dysko, ník B – Snina 10:8, Š. Štuň 3, I. Ma- nič 1; Topoľovka B – Kamenica Ondrej Bačovčin, V. Majerník, L. Na- linič 2,5, Pa. Paulík 1,5, M. Charitun n/Cir. C 7:11, Šram 4,5, Miro Gajdoš zad, Kaňuk, Tracík, A. Lukáč. (jk) 1; Šar. Michaľany – Udavské 8:10, 1,5, Magura 1 – Nitkulinec 3,5, J. Maroš Gajdoš 3,5, Bajcura 3,5, D. Sojčák 3, Babjak 3, F. Sojčák 1,5; PRÍPRAVNÝ FUTBAL – GENERÁLKY Gajdoš st. 2, Chomča 1; Bardejov B Košarovce B – Myslina 8:10, P. – Belá n/Cir. 11:7, Drotár 3,5, Dráb l Snina – V. Revištia 2:0 (1:0), Bed- 1,5, Vozár 1, I. Hašuľ 1; (sk. 7.–12.): Kaňuk 2,5, Korba 2,5, Turčík 2, nár 2. MFK: M. Mucha (75. Lojka) – Sabinov – ŠKST Humenné B 9:9, Bučko 1 – Trebišovský 3,5, Mi. KoKrajník (49. E. Hanc), J. Lukáč, F. Ľ. Lukáč 3, Š. Treščák 2,5, M. Mi- hút 3, Telepun 2, Forró 1,5; Jasenov – Belá n/Cir. C 16:2, D. Gajdoš ml. Hanc, Haburaj – Jankaj (60. J. Kopáč), R. Tomčák, Pavlina (78. Hala- chalčo 2, M. Krajňák 1,5; Bardejov 4,5, Barnišin 4,5, Š. Mastiľák 3, Kurigan), Červeňák – L. Bednár, M. Pčola. C – Jabloň 13:5, Lebloch 2,5, E. la 2, Krokker 2 – J. Gnip 1,5, M. Hal Medzilaborce – Radvaň n/L. 4:0 Demčák 2, Židzik 0,5; ŠKP Prešov šuľ st. 0,5; Dlhé n/Cir. malo voľno. Snina C 15 13 0 2 182:88 41 (1:0), Gavula 3, Horvat. MŠK Spartak: B – Vranov C 17:1. 18 17 0 1 253:71 52 Jasenov 14 13 0 1 169:83 40 Bujdoš – G. Guba, G. Horvat, Brecik, Udavské G. Kapral – Pelech, Chripák, Gavula, Šar. Michaľany 18 15 1 2 215:109 49 Košarovce B 14 8 1 5 146:10631 14 6 2 6 120:13228 18 11 0 7 187:137 40 Myslina Čabiňák – Potoma, Višňovský (M. Snina 18 9 2 7 178:146 38 Belá n/Cir. C 14 7 0 7 116:13628 Maliňák). TJ Družstevník: Lazor – Bardejov B 18 9 1 8 150:174 37 Kamenica n/Cir. C 14 4 1 9 112:14023 Demčák, Kudláč, Šafran, Naster – Svidník B Belá n/Cir. 18 5 4 9 140:184 32 Topoľovka B 15 4 0 11 115:15523 Krivák, Mi. Svičin, J. Valkučák, Ma. Kolonica 14 3 1 10 101:15121 Svičin – Grundza, M. Kuruc (Rabajda, Humenné B 18 8 2 8 164:160 36 Dlhé n/Cir. 14 3 1 10 91:16121 Salák, Drozd). R: Petruňo. Sabinov 18 4 7 7 156:168 33 l VI. LIGA, 12. kolo: Snina D – l Mirošov – Pakostov 1:1 (0:1), ŠKP Prešov B 18 6 3 9 142:182 33 SOŠT Humenné 17:1, M. Kobagól Ajaxu: Mikloš. Vranov C 18 6 1 11 121:203 31 nová 4,5, J. Karľa 4,5, M. Koban l Strážske – Udavské 0:1 (0:1), L. Bardejov C 18 4 1 13 124:200 27 4,5, Š. Jankaj 3,5 – T. Chochoľák Kuzma. OŠK: Karandušovský – Jabloň 18 3 0 15 114:210 24 1; Medzilaborce B – Klampo HaBoňko, Ďurian, M. Sima, Kiča – l IV. LIGA, 18. kolo (sk. 1.–6.): KaŠkutka, Skalka, Harvilčák, Štefek – menica n/Cir. A – Snina B 9:9, J. žín n/Cir. B 8:10, V. Šmiga 3,5, L. Kuzma, Uchytil (Adamek, Vološin). Starec 3, Bocko 3, Pavlotty 2,5, Lau- Kazimír 2,5, Lopata 2 – Topol Holčíkovce – Jasenov 1:8 (1:4), da 0,5 – R. Fedorco 3,5, M. Bajús 2, ľančin 4, Virtaš 2,5, Ferjak 2, J. MiAlbičuk 2, Vožný, Vasiľ, Čerňa, Čer- M. Hríb 2, J. Kopáč 1,5; Medzila- chalko 1,5; CSŠ Humenné – Lieskovec 3:15, Hojdan, Macík, hit, Chalupka, T. Goga. TJ FK: Behun – L. Goga, V. Gavaľa, Chalupka, borce – Z. Hámre 11:7, L. Zubek Mitro – F. Rada 4,5, F. Salanci 4,5, 4,5, So pirjak 3,5, R. Šmi ga 3 – Dzu Firkaľ – T. Goga, Vožný, P. Vasiľ, ŠuChoma 3,5, J. Džatko 2,5; Redmila – Albičuk, Čerňa (T. Čerhit, M. bák 2,5, J. Širgeľ 2, Michalenko 1,5, Mills Ptičie – Kamienka 5:13, Za Co gan 1; Klampo Ha žín n/Cir. – Šalata, P. Kovalik, Barnišin). remba 2, F. Mastiľák 1,5, Karas 1, l Belá n/Cir. – Ľubiša 4:2 (2:1), J. Čierne 4:14, Picha 2, J. Zubek 1, To- Repko 0,5 – T. Kolesár 4,5, Bašista po ľančin 1; (sk. 7.–12.): To po ľovka Kudravý, D. Gnip, Š. Dunaj, A. Lo4,5, Rudik 3, Karandušovský 1. jan. TJ Slovan: Burík – V. Diňa, M. – Belá n/Cir. B 9:9, Jurkanin 4, M. Snina D 12 11 0 1 162:54 34 Čurlej 3, Švi gar 1, Ba lo gáč st. 1 – Brečka, Š. Dunaj, D. Vajda – D. Kamienka 12 10 0 2 155:61 32 Gnip, A. Lojan, B. Lojan, M. Holovka Ovad 2,5, Burík 2,5, Hrežík 2, I. Lieskovec 12 8 0 4 121:95 28 – Čižmár, J. Kudravý (D. Brečka, P. Komjaty 1,5, J. Gnip 0,5; Kamenica Medzilaborce B 12 6 1 5 119:97 25 Šimon, P. Karľa, S. Hašuľ, V. n/Cir. B – Košarovce 3:15, T. Sabo Klampo Hažín n/Cir. 12 5 0 7 103:113 22 1,5, Beľančin 1,5 – D. Kaňuk 4,5, RedMills Ptičie 12 4 1 7 98:118 21 Pristaš). R: Zadražný. l Stakčín – Kolonica 7:0 (2:0), Ma - Korba 4, Karabinčík ml. 3,5, Sabol 3; SOŠT Humenné 12 3 0 9 74:142 18 CSŠ CaM Humenné 12 0 0 12 32:184 12 tiko 3, Veselovskyy 2, Kuznecov, J. Tecák Vranov – Vranov D 12:6. Kapraľ. OFK Agrifop: Harvan – J. II. BASKETBA LO VÁ LI GA, MUŽI Kapraľ, Steco, Jelinek, Kuznecov – ní ju však stratili. Hostia si v záveHudačin, Čus, Rohach, Guľak – l 1. BK Humenné – Sabinov Matiko, Veselovskyy (Hondorčin, 73:89 pp (15:15, 21:13, 15:24, rečnom útoku išli po faul, v čom Vantara, Bajza). R: Buchlák. 20:19 – 2:18). Vyrovnaný úvod, im rozhodcova vyhoveli. Premenili l Ulič – Ubľa 2:2 (1:1), Čokina, mierne favorizovaní hostia sa výš- jeden trestný hod a skóre sa vyvlastný – Martin Regula, Mitro. TJ ko vou pre va hou pre sadzo va li rovnalo. Do konca riadneho hraŠM: Seman – Bilčák, F. Regula, spod koša a Humenčania bodova- cieho času sa domácim bodovať Onufer, Martin Melník – J. Chochla, li z protiútokov. V II. štvrtine si do- už ne po da ri lo. Na rad prišlo Darjanin, M. Peštík, P. Chochla – máci vytvorili 8–bodový náskok, predĺženie a súper v ňom jasne Martin Regula, Mitro (Leňo). R. no prišli oň nepresnosťami v ro- dominoval. Domáci totiž pokazili Andreško, hralo sa v Ul. Krivom. zohrávke. Súper následne zlikvi- všetko na čo siahli. Päť minút l Kamenica n/Cir. – Habura 5:1 doval náskok z I. polčasu a ujal sa predĺženia = inkasovaných osem(3:1), Tokár (11 m), Baláž, S. Hama - vedenia, potom sa vedenie „pre- násť bodov, v prospech iba dva. ďák, Godžák, Varchola – Š. Vasiľko. sypávalo“. V závere III. štvrtiny sa Výsledok i hra by mala basketbaFK: Madeja – Bešan, Varchola, hostia 6–bodovou šnúrou sa zno- listov mrzieť. Zostava a body: Kriška, J. Bačovčin – Sninčák, va ujali vedenia. Deväť sekúnd Geľo 20, Nemec 17, Kačmarík 16, Skarba, Koc, S. Hamaďák – Tokár, pred koncom mali domáci jeden Lošák 5, Ma. Babják 5 (Mocák 8, (bab) Baláž (Godžák, O. Čabák, Oľha). bod k dobru, i loptu. Po vhadzova- Kontuľ 2, Mi. Babják).


16 - POD VIHORLAT OM -

v

,

INZERCIA

-

14.3.2011

CIN­S KY

SU­P ER­M AR­K ET textil – obuv – kabelky

PONÚKAME VÝRAZNÉZĽAVY

od20 % do70 %

na vybrané druhy tovaru.

Prinákupe

nad 20 €

dostanetedarček. Akcia platí do 31. 3. Námestieslobody, Humenné Obchodný dom Jednota – NADPOTRAVINAMI

P R E N A J M E M E P R i E s t o R y na ul. staničná 11 v Humennom

VÝHoDNÁ

C CE EN NA A

Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárií, predajní a drobných prevádzok. Budova má výhodnú polohu na hlavnej ceste mestom a je v nej možnosť stravovania.

Kontakt: 0905 647 789, 0907 929 369

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra HUMENNÉ

Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Šéfredaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

14.3.2011

Jed in ýhyp oúv ers kles aj úc oumaržou V súč asnosti sa opäť rozbeh ol trh s úvermi na bývanie. Záujem o hypoúvery rozpút al i nižšie cen y nehnut eľností, ale pred ovšetkým priazniv ejšie úrok ov é sadzby. Mnoh í využív aj ú tút o jed inečnú príl ež it osť a navštev uj ú pob očk y bánk v snah e čo najvýh odnejšie si zab ezpeč iť vlastné býv an ie. V tejto súv islosti sa opät ovne vrac iam e k tém e. Rozpráv am e sa s reg ion álnou riaditeľkou ret ail ov éh o bankovníctva UniCred it Bank, Ing. Jan ou RAMPáČKoV oU (na snímke). l Práv e UniCred it Bank predstav il a pobočku aj v meste Humenné. Necíti sa l Aký je momentálny stav na trhu hypoúve- v septembriminuléhorokuabsolútnuno- byť UniCredit ohrozený silnou konkurov? Je pravda, že sa vinkunatrhuúverovnabývanie– hypoú- renciouostatnýchbánkv tomtomeste? V meste Humenné sa nachádza naša najsituáciapomalyvracia vers klesajúcoumaržou.Čímjetentohymladšia pobočka vo východoslovenskom redostavupredkrízou? poúvertakývýnimočný? Rok 2010 bol mimo- Tento jedinečný model hypoúveru je postave- gióne. Otvorená bola začiatkom roku 2004 riadne úspešný, čo sa ný na transparentnosti úrokovej sadzby. a do mesta Humenné prišla UniCredit Bank týka poskytovania hypoúverov. V minulom ro- Klienti si môžu v každej chvíli vypočítať výšku ako posledná banka. Napriek tomu máme ku bolo na bankovom trhu poskytnutých sko - svojej úrokovej sadzby. Transparentná úroko- vynikajúcu polohu na začiatku pešej zóny ro toľko nových hypoúverov ako v roku vá sadzba sa skladá z tzv. trhového Euriboru, na Miero vej uli ci, v blíz kos ti kaštie ľa, v ob2008, kedy ešte tento segment nebol za - a zo štartovacej marže banky. Marža banky jekte Domu služieb. Napriek krátkosti pôso siahnu tý krí zou. Do konca v má ji 2010 bol dokonca klesá každých 6 mesiacov o 0,15 % až benia na trhu v tomto meste máme vysokú pre ko na ný re kord z aprí la 2008, kto rý na minimálnu hodnotu, ktorá potom ostáva až návštevnosť a tešíme sa priazni hlavne segmentu malých a stredných podnikateľov, bol z hľa diska ob je mu po skyt nu tých do konca splatnosti úveru. ktorí oceňujú náš individuálny prístup. hypoúverov najsilnejším predkrí zo vým l Aké výhody z toho plynú pre klientov me sia com. Pre daj úverov na bývanie sa UniCreditBank? v na šej banke rozbe hol ešte rýchlejším UniCredit Bank sa takto vzdala možnosti me- l Akýjestavnatrhuhypoúverovprávevo východoslovenskom regióne? Pociťujete tempom ako v predkrí zo vom ro ku. niť výšku úrokovej sadzby jednostranne na nárastzáujmuo hypoúvery? V roku 2010 zaznamenala UniCredit Bank l odrazí sa tento stav aj na cenách nehnu- základe vlastného rozhodnutia. Naši klienti teľností?Malibysmesapoponáhľaťs kúpou? však okrem jedinečnej transparentnej splátky veľký nárast záujmu o hypotekárne úvery. Ceny nehnuteľností na Slovensku postupne môžu spolu s úverom získať aj ďalšie výhody. Inak tomu nebolo ani na východnom Slovenprestávajú klesať. Dochádza k predávaniu Okrem 100 % - nej zľavy z poplatku za sku. Trh hypoúverov rástol o 12,5 %, UniCrepredovšetkým lacnejších bytov. Úrokové poskytnutie úveru aj napríklad lístky spolu dit Bank rástla v objeme úverov o 42 %. Na sadzby sú stále priaznivé a dosahujú mini- s letenkou a ubytovaním na futbalové finále našej pobočke v Humennom každého klienta málnu úroveň. Jar 2011 je optimálnym obdo- UEFA Champions League, ktoré sa uskutoční privíta štvorica vyškolených a ochotných prabím pre dobrú kúpu nehnuteľností s nízkym v máji 2011 v Londýne. Do žrebovania budú covníčok. Veľmi rady poskytnú informácie aj hypotekárnej kampani, ako aj možnostiach úrokom na hypoúvere. Stále však odporúča- zaradení klienti, ktorí požiadajú o hypoúver o financovať prevádzkové náklady, alebo s klesajúcou maržou do konca marca. me klientom prezrieť viacero inzerátov na preinvestičné zámery podnikateľov. daj nehnuteľností, keďže sa na trhu ešte stá- l UniCreditBanksaúspešnerozrastápo le vyskytujú aj nadhodnotené ponuky. celom Slovensku. V súčasnosti nájdeme www.unicreditbank.sk,UniTel0800180180

FirmaDAPETs.r.o.prevádzkaHudcovce prijme do zamestnania

PREVáDZKoVÉHoTECHNIKA K oBSLUHELINKYNALISoVANÉBETÓNoVÉTVáRNICE. PoŽIADAVKY: vyučený v odbore elektrikár a platné osvedčenie pre samostatnú prácu na elektrických zariadeniach, alebo vyučený strojný zámočník. Žiadostisoživotopisomzasielajtepoštou naadresusídlaspoločnosti: DAPET s.r.o. Humenné, Mierová 34, 066 01 Humenné.

ChcetevedieťakozlepšiťVašebývaniev bytovýchdomoch? Nazákladenadobudnutýchskúsenostíponúkame

UCEL EN ÉRIEŠEN IENAVÝM EN USTÚPAČ IEK – poradenstvo pred realizáciou – obhliadku stavieb a spracovanie komplexnej ponuky – výmenu rozvodov SV, TV, odpad, plyn (s použitím materiálov: plast PPR, Rehau, meď, oceľ) – likvidáciu azbestu v zmysle platných právnych predpisov SR Výmenou týchto rozvodov môžete predísť havarijnému stavu stúpačieka ohrozeniubezpečnostiobyvateľov,hlavnekoróziou plynovýchpotrubí,kdejenajväčšiebezpečnostnériziko. KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. 057 775 5190, 0905 544 053. GAS–SERVICE,Humenné.

Te­s árske,­pokrý­v aèské­a klampiarske­prá­c e. Tel.­0907­919­355,­www.qruk.sk


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

14. 3. 2011

Kú pu je te, pre dá va te, pre na jí ma te, da ru je te

Blahoželáme

Prenájom

Spomienka

NEHNUTEĽNOSTÍ?

14. marca oslávi pekných 75 rokov

l Dám do dlhodobého prenájmu nezariadenú garsónku v centre Humenného. Tel. 0905 846 671. l Dá m d o p r e n á jmu zr e k o n š tr u o v a n é k a n c e lá r s k e priesto ry 38 m2 za vý hod ných p o d m ie n o k + garáž na Chemlonskej ul. 112 v Hu mennom. Tel. 0918 623 064. l Dám do prenájmu garáž v Hu mennom. Tel. 0908 132 861. l Po nú kam cha tu v RO Do ma ša na ví ken dy, do vo len ky, pria teľské i fi remné po se de nia. Tel. 0903 639 818.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

Pripravím, právne ošetrím, aj poistenie zmlúv s návrhom vkladu do katastra nehnuteľností. Tel. 0907 591 937 775 2090.

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka Tel. 0915 869 735, 0911 869 735 Už nie ako reštaurácia, ale ako

PIVÁREŇ

pozývame do vynovených fajčiarskych a nefajčiarskych priestorov

baru EL PASO

oprotiHypernovev Humennom. Príďte si aj s priateľmi oddýchnuť pri chutnej káve, či pochutnať na dobrom čapovanom pive každý deň. Radivásobslúžime.

Mária MICHALIČKOVÁ rod. Falová. V tento krásny deň kyticu ruží darovať zo srdca chceme a ešte jedno prianie máme, veľa šťastia, zdravia a lásky Ti prajeme. Buď ešte dlho medzi nami. Želajú sestry Irena, Helena, Anna, neter Gabika s rodinou a synovec Jozef s rodinou.

Monel

s.f. Staničná 11, Humenné

057/775 37 23

PREDAJ SERVIS

16. marca uplynie 10 rokov od smutnej chvíle, keď nás vo veku 71 rokov navždy opustila

HelenaKYSLANOVÁ z Lieskovca. Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne. Za chvíľu zastavenia a tichú spomienku ďakujú synovia Ján a František s rodinami. Milovali sme Ťa, a Ty si milovala nás. Už len kyticu z lásky na hrob Ti môžeme dať, modlitbu odriekať, za všetko ďakovať a s láskou v srdci spomínať. 18. marca uplynú 3 roky od chvíle, keď nás navždy opustila drahá manželka, mamka a babka

POŽIÈOVÒA el. ruè. náradia

MáriaBARNIŠINOVÁ z Turcoviec. So žiaľom v srdci spomínajú manžel, synovia a dcéra s rodinami.

Kúpa l Kúpim šaty na 1. sväté prijímanie. Tel. 0915 962 864. l Hľadámebyty,domy,pozemky pre našich klientov. Tel. 0907915293. l Kúpim 3–4–izb. byt v Hu mennom, najradšej na Mierovej ul. Tel. 0915 858 328.

Predaj l Predám 2–izb. byt v centre mesta v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám 3–izb. byt na Sídl. Pod Sokolejom v Humennom. Tel. 0904 364 748. l Predám 3–izb. byt v OV na Sídl. pod Sokolejom v HE, po rekonštrukcii. Tel. 0915 067 090. l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 778 4143. l Predám veľký dom v Habure s podkrovím z tehál, vodovod, elektrina, ÚK, nová el. prípojka v záhrade, veľká ko tolňa a maštaľ, pivnica vo dvore, vlastná žumpa, odvodnený pozemok. Cena 22 000 Eur. Tel. 0915 668 524.


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

14. 3. 2011

In ze rá t y p rij íma me aj t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7 l Predám rod. dom s veľkou záhradou v Jankovciach. Tel. 0908 031 566, 0918 594 464. l Predám rod. domu – novostavbu na 11 ár. pozemku v Humennom, možnosť nasťahovania ihneď. Len vážni záujemcovia. Tel. 0904 154 669, 7722 245. l Realitná kancelária SPEKTRUM Humenné, s.r.o. ponúka na predaj rod. dom blízko centra mesta v Humennom. Tel. 0911 951 145. l Predám rod. dom v Jasenove s 32–árovou záhradou. Tel. 057 7781 234, 0908 698 014. l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám rod. dom v Kamenici nad Cir. Tel. 0918 692 805. l Predám rod. dom v Brestove. Tel. 0907 972 949. l Pre dám ga ráž na Sídl. pod So ko le jom v Hu mennom. Tel. 0903 669 961. l Lacno predám garáž v Hu mennom. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Predám záhradku s chatkou v ZO Panoráma v Humennom. Tel. 0904 148 720. l Predám stavebný pozemok 21,74 árov v k. ú. Stakčín, situovaný v strede obce. Dostupnosť všetkých IS. Vhodný aj na iné účely. Cena dohodou. Tel. 0903 736 513. l Pre dám sta vebný po ze mok v RO Do ma ša – Dob ra. Tel. 0908 190 099. l Predám 71–ár. stavebný pozemok v parku pod lesom v Udavskom, pekný výhľad na dedinu. Všetky IS. Cena 8,3 Eur/m2. Tel. 0915 183 106. l Predám pozemok v RO Domaša – Eva. Tel. 0903 639 818. l Pre dám 5,8 áro vý po ze mok v RO Do ma ša – Po ľa na. Tel. 0908 982 721. l Predám 10–árový stavebný pozemok v Chlmci. Tel. 0915 067 090. l Pre dám, ale bo po ži čiam ša ty na 1. sv. pri jí ma nie. Tel. 0908 507 060. l Lacno predám 130 l šuplíkovú mrazničku za 28 Eur, práčku Tatramat, plnenie zboku za 26 Eur a plynový sporák na zemný plyn za 15 Eur. Dohoda možná. Tel. 0915 513 314. l Predám sušené hríby. Tel. 0908 507 060. l Pre dám má lo použí va nú ručnú odsá vačku ma terské ho mlie ka s ko je neckou fľa šou od fir my Me de la a 3–ko le so vý detský ko čík še dej farby. Lacno. Tel. 0915 962 864. l Predám konzumné zemiaky: žlté – odroda Lord, červené a sadbové. Dovoz zabezpečím. Cena 0,50 Eur/kg. Tel. 0915 183 992. l Predám nový, raz použitý karnevalový kostým Ninja pre deti od 4 do 6 rokov. Cena 6 Eur, dohoda istá. Tel. 0949 714 453. l Predám testery na alkohol. Najlacnejšie na trhu. Tel. 0907 072 233.

l Predám zachovalú sečkáreň. Cena 20 Eur. Tel. 0908 254 153. l Predám bločky po rekonštrukcii rod. domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. 0915 183 843. l Predám bicykel cestný Favorit (klasický) za 26 Eur, skladací bicykel za 15 Eur, digitálny záznamník k pevnej linke za 3 Eur a 2 PB fľaše 2 kg za 6 Eur, resp. dohodou. Tel. 0915 513 314. l Predám zvlhčovač – osviežovač vzduchu zn. VENTO, vhodný aj pre alergikov. Tel. 0915 300 671. l Predám palivové drevo. Rozvoz Aviou. Tel. 0908 102 786. l Predám tatranský profil – perodrážku, brúsený I. tr. 4,30 Eur/m2, II. tr. 3,30 Eur/m2. V ponuke aj dlážkovica a do končovacie lišty. Doveziem. Tel. 0907 124 455, 0911 168 982. l Predám nové paplóny z kačacieho peria a nový 14–článkový elektrický radiátor. Tel. 7781 149. l Pre dám sečká reň. Tel. 0905 910 132. l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. l Predám lyže s viazaním 170 cm + palice za 16 Eur, korčule Retro na ľad č. 9 za 7 Eur, nové dôstojnícke kanady hnedej farby č. 7 za 20 Eur a písací stroj zn. Zeta v dobrom stave za 15 Eur. Tel. 0915 513 314. l Predávam palivové drevo. Tel. 0917 840 571. l Predám detskú chodačku s hracím pultom, s možnosťou prestave nia na hojdačku. Vhodná od 6 me siacov. Tel. 0915 962 864. l Odpre dá me mo to ro vé vo zid lo Ško da For man Prak tik 135, r. v. 1991. Kon takt: 057 7797 147. l Predám Daewoo Leganza, komplet výbava v koži, prihlásená, pojazdná. Cena 990 Eur. Tel. 0915 560 780, 0903 904 520. l Predám Fabiu combi 1,2, 47 kW. Tel. 0905 526 538. l Predám Škodu Favorit, r. v. 1992 za 200 Eur, aj na súčiastky. Tel. 0908 988 426. l Predám Škodu Felicia 1,3 GLX, r. v. 1998, ŤZ. Tel. 057 7781 403. l Predám Octaviu 1,4, r. v. 2001, naj. 195 000 km. Lacno. Tel. 0907 191 441 od 18.00 do 20.00 hod. l Predám traktor 5711. Tel. 0905 349 154. l Predám Škodu Octavia kombi 1,8 turbo, 110 kW/150 k, výbava ele gance, r. v. 1999, naj. 207 000 km. Cena 3499 Eur. Tel. 0918 491 412.

Rôzne l Opatrím dieťa alebo staršiu osobu. Tel. 0903 982 177. l Odstúpim alebo prenajmem obchodné priestory (77 m2) v centre mesta Humenné. Tel. 0904 900 291, 0908 100 123. l Pôžičkáreň. Peniaze už do troch hodín. Hlavná pošta Humenné 1, I. posch. Tel. 0904 804 406. l Ponúkam orezávanie a strihanie ovocných stromov s možnosťou likvidácie konárov. Ing. Martin Hatala – 0907 633 883. l Najvýhodnejšia pôžička s úrokom od 5,9 % na čokoľvek. Tel. 0908 700 393. l Čistenie, prehlbovanie a kopanie studní. Tel. 0917 840 731. l PARKETT STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. LIPOVÁ 1 (komplex ENERGOBYTU), HE. Tel. 0907 668 772, 0905 217 907. l Rýchle pôžičky pre členov Triangel a Quatro klubu. Tel. 0905 939 467. l Výhodné pôžičky všetkým. Tel. 0908 143 139, 0910 911 116. l Dovoz piesku, štrku, kameniva a realizácia strojových betónových poterov. Lacno. Tel. 0948 300 988. l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EU a na Ukrajinu. Tel. 0908 641 364.

Ponuka práce

l R.F. MO RAVA PROGRESS prijme do prá ce v Uni čo ve bru si čov odliatkov – 70 Kč/Nhod., ho ri zontká rov 160 – kla si ka – 160–180 Kč/hod., ka ru se lá rov na 6 m – 140–160 Kč/hod., sústružní kov na veľký sústruh SU 200 CNC, SU 1000 – 140–160 Kč/hod., ho ri zontká rov – kla si ka, hru bo va nie a opra co va nie na ho to vo, stroj Ško da WD 160 – 160–180 Kč/hod. Ing. A. Le ňo, tel. 0907 116 494. l Do baru El Paso prijmeme čašníčku s praxou. Nástup ihneď. Tel. 0908 261 166. l Motor–Car Humenné, spol. s r. o. prijme do zamestnania mechanika. Info: v.belej@motor–car.sk, tel. 0918 424 317. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti. Tel. 0915 111 116. l R.F. MORAVA PROGRESS, s. r. o. opäť prijíma do práce v Uni čove zámočníkov so znalosťami čí ta nia výkre so vej do ku mentácie, platnými úradnými paličskými skúškami, skúškami EU a praxou 5 rokov zvárania pod ochrannou atmosférou l Predám kobylu, vhodná na jazde - CO2 a elektródou. Hod. sadzba nie. Tel. 0915 089 656. 100–120 Kč. Ubytovanie a cesl Predám prasiatko, cena 2 tovné hradené. Ing. A. Leňo, Eur/kg. Tel. 0905 349 154. tel. 0907 116 494.

Drobnochov

ModerEFEKT Mgr. Jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHrňOvAcIE dvErE

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Pozrite si na Lipovej 1 (Energobyt), Humenné v podla ho vom štú diu

PArKETT STYLLE Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

Profesionálny fotograf svadby l stužkové l reportáže l l reklamné a ateliérové foto l l spracovanie starých fotografií a negatívov l l

PRÍLOHA

Predaj PALIVOVÉHO DREVA

H U T N Ý A S TA V E B N Ý M A T E R I Á L

CIBULE

PLUS s.r.o. Kompletný strešný systém

Dovoz zdarma. TEL: 7796 175, 0905 480 587.

mobil: 0905 346 523

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO ProfilGENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky

Akcia:

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere ZDARMA

VYUŽITE VÝHODNÉ ZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNÁ 11, prízemie, tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446 ROZHODUJETE SA PRE SVOJE BUDÚCE POVOLANIE?

STREDNÁMIERO OD BOR NÁ ŠKO LA OB CHO DU A SLU ŽIEB VÁ 1973/79, 066 01 HUMENNÉ OTVÁRA V BUDÚCOM ŠKOLSKOM ROKU

NOVÉ 4–ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY: 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA 6352 6 OBCHOD A PODNIKANIE 6446 4 KOZMETIK 3341 4 OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

2–ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM: 3347 4 DREVÁRSKA ANÁBYTKÁRSKA VÝROBA 6421 4 SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 2414 4 STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVY PRÍSTROJOV, STROJOV A ZARIADENÍ 6426 4 VLASOVÁ KOZMETIKA

3–ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY: 2487 2 01 AUTOOPRÁVAR–MECHANIK 2964 2 CUKRÁR 3355 2 STOLÁR 6456 2 KADERNÍK 6489 2 HOSTINSKÝ (KUCHÁR–ČAŠNÍK)

ŠKOLA ZABEZPEČUJE TIETO KURZY: l BARMANSKÝ l CARVINGOVÝ l ZVÁRAČSKÝ l VODIČSKÝ l MODELOVANIE NECHTOV

TELEFÓN: 057 775 2734

®

výhodne, ako nikdy predtým

ZEMIAKOV

K o n t a k t: 0905 910 132 788 1073 volať od 7.00 do 16.00 hod.

Záruka na okná

14. 3. 2011

P r e d a j a

057 775 2182 0904 951 532 e-mail: fotograf.tymes@gmail.com

-

e–mail: sousluhe @nextra.sk, www.sousluzhe.edu.sk.

AKCIA na strešnú krytinu lesklý polyester 9,84 €/m2 bez DPH

Lindab Rova

Lindab Rova tehlová 742

strešné príslušenstvo

strešné príslušenstvo odkvapový systém hnedá 443

tmavočervená 758

červená 752

tmavošedá 087

čierna 015

AKCIA na strešnú krytinu matný polyester 6,99

€/m2

bez DPH

Lindab Rova Profil tmavošedá matná

strešné príslušenstvo tehlová matná

odkvapový systém

hnedá matná

medená metalíza

Zľava platí pri nákupe nad 100 m2 do 31. marca 2011.

Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ 0908 993 448, 057 775 2562, rremi3@stonline.sk

FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

Daňové priznania, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

Tel. 0948 527 157

M I N I FA R M A U D AV S K É

ponúka od 15. marca l Nosničky 9–17–týždňové, vysoko produkčné, plemena Hysex, Isa Brown, Moravia, Sasex a Dominant farebný – 3–6 €/ks, podľa veku l Nosnice ročné v znáške – 2 €/ks l Kurčatá brojlerové – 1,50 €/kg l Morky 8 a viac týždňové – od 10 €/ks, plemeno BIG–6, širokoprsé brojlerové l Kačice brojlerové 2 a viac týždňové na ďalší chov – od apríľa, cena podľa veku Ďalej ponúkame kŕmne zmesi pre hydinu. Objednávky na tel. 0905 480 587, 057 7796 175.

DOVOZ ZDARMA! Kaž dý zá kaz ník do sta ne vi ta mí no vý pro tistre so vý pre mix pre hy di nu za dar mo!

PV2011_11  

********** NOVÁ JARNÁ KOLEKCIA ********** ČÍSLO: 11 14. 3. 2011 CENA: 0,40 € No­v ootvo­r e­n á­pre­d ajòa­od­15.­marca­po­n ú­k a­za­su­p e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you