Page 1

ROČNÍK: XIV

ČÍSLO: 6

7. 2. 2011

V brekovskomDvorepodViničnouskalouotvorilivýstavukubánskeho autoraSenelaGraved´PerlataAliaga.NavernisážizľavaMichalPorvažník, OndrejBogár,Slavoa AlfonzPorvažníkovi.Bližšienab ud úc e.

CENA: 0,40 €

RiaditeľSprávya údržbyciest PSKVladimírKozáka starosta Sanoku Sebastian Nižnik pri podpisePartnerskejzmluvy.

VladimírKozákz PSKs riaditeľomSprávya údržbyciestPSK–oblasťHumennéVasilomGuzanoma starostkouVýravyMonikouKurťákovou.Bližšie čítajte na 3. strane.

len do 28. 2. 2011

HUMENNÉ

SNINA

OPROTI LIDLU Mierová 64/4, DOM SLUŽIEB 057/445 0928, 0907 463 495 nad DAISY, 0918 472 042 snina@slovaktual.sk humenne@slovaktual.sk

Minister vnútra Daniel Lipšic zavítal3.februáradoSniny. Podrobnejšie na 2. str.


2

- PODVIHORLAT OM -

Z pranostiky lAk si na Dorotu škovran pospevuje, zima na Mateja krídla mu preduje l Sv. Radko, na poli ešte hladko l Sv. Apolena býva do hmly zahalená l O sv. Scholastike daj ruky do rukavice l Ak 10. februára mráz panuje, ešte 40 takých dní zvestuje l Keď február vodu pustí, marec ju v ľad zhustí l Na sv. Eulalie zo striech sa už leje l Keď sú vo februári kalužky, budú jablká i hrušky lNa sv. Valentína zima síliť sa začína. (cin)

Galéria Andrej Smolák l Ján Zoričák: ČARO SKLA l Výber zo 17. medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2010. POZOR, ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN: Pondelok: voľný deň Utorok – streda: 10. – 12. hod. Štvrtok – piatok: 13. – 17. hod. Návštevu galérie možno dohodnúť aj v inom čase a to na tel. 762 43 48.

Kiná pozývajú FAJN Humenné 10. 2. Harry Potter a dary smrti 11. – 12. 2. Deadline Zač. predst. o 19.30 hod. CENTRUM Snina 8. 2. Zámena 12. 2. Paranormal activity 2 Zač. predst. o 19.30 hod. POBIEDA Medzilaborce 8. – 9. 2. 22 výstrelov 11. – 12. 2. Harry Potter a dary smrti Zač. predst. o 18. hod.

Kedy na plaváreò utorok st. - pia. so., ne.

od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Kedy na klzisko piatok so., ne.

od 17.00 hod. do 19.00 hod. od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Kam do lekárne Pohotovostné služby l HUMENNÉ: 7. 2. Lekáreň LABORECKÁ, 8. 2. Leká reň CENTRUM, 9. 2. Lekáreň Dr. MAX - KAUFLAND, 10. 2. Lekáreň MÁRIA, 11. 2. Lekáreň HARMÓNIA, 12. 2. Lekáreň PRI NEMOCNICI, 13. 2. Lekáreň PRI NEMOCNICI. Otvo rené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. l MEDZILABORCE: bez pohotovostnej služby. Lekáreň Silvia v NsP po – pia od 7.30 do 16.00 hod. Lekáreň Tretment na Mierovej ul.: po – pia od 7.00 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. l SNINA: Lekáreň CENTRUM 762 44 14. Služby po.-pia. od 7.30 do 20.00 hod., so.-ne. od 8.00 do 20.00 hod.

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

-

7. 2. 2011

MYŠLIENKY ŠÉF RE DAK TO RA DO NO VÉ HO TÝŽDŇA

Ná vra ty k ľudským i profe sio nálnym auto ri tám Kytièka k meninám Vzťahk autoritámdostaltrhlinyužv minulomrežime.Užvtedy smemnohípochopili,žeministerskíúradníciniesúanimúdrejší anitalentovanejší,želenmajúsprávnuknižkua boliv pravýčas napravommieste.Ponežnejrevolúciisanechuťk autoritámešte znásobila, ba už to vyzeralo tak, že ktokoľvek otvoril ústa, aby čosipozitívnehodnotil,dostallekciuv podobemasovéhopokriku. Medzitým sme trochu zmúdreli, no nerešpektovanie autorít ostalo.Čomyslíte,žesaskrývazalúpežnýmiprepadnutiami,za fyzickýminapádaniami?Neúctadetívočirodičom,mladýchvoči starším. Až kdesi za tým vidím sociálne dôvody. Podľa mňa, všetko sa odvíja od úcty k autoritám. V rodine, na pracovisku, všade.Pretomapríjemneprekvapilo,keďnedávnojedenhostiteľnastretnutís dojatímv očiachhovorilo svojomnadriadenom, o tom, že ho vníma ako ľudskú i profesionálnu autoritu. Našťastie.Nadruhejstranejednýmdychomdodávam:Bodajby podobnýchpoznaníboločonajviac.Marián Šimkulič

Z NÁVŠTEVY MINISTRA VNÚTRA DANIELA LIPŠICA V SNINE

Najlepšou so ciálnou po li ti kou je dať ľu ďom prá cu

Vo štvrtok 3. februára v rámci pracovného výjazdu zavítal medzi Sninčanov minister vnútra Daniel Lipšic. Najskôr v aule miestneho gymnázia vysvetľoval mladým otázky boja proti korupcii a organizovanému zločinu. V tejto súvislosti vyzdvihol úspech Prešovského kraja, kde sa mužom zákona podarilo presvedčiť najlepšou objasnenosťou z protidrogových priestupkov. Neskôr sa stretol s miestnymi ha- KDH v okolitých obciach. Podľa sičmi a policajtami (bližšie nabu- niektorých hlasov, aj Daňový úrad dúce) a v sprievode s podpredse- v Snine to má nahnuté. Niektorí dami OC KDH Snina Jánom Ma - diskutujúci vytýkali vláde pomalé riničom, Jozefom Chvostaľom konanie pri rozhodnutiach. a predsedom OC KDH Pavlom Obciam, podľa vyjadrení niektoOnuferom – snímka na 1. strane) rých starostov – členov KDH, sa stretol s členmi a sympati- v minulosti neplynuli žiadne dotázantami KDH. V budúcnosti mi- cie zo štátu. Všetci očakávajú viac nister pripustil väčšiu komuniká- podpory od vlády práve teraz. Miciu s členstvom, od čoho očakáva nister Daniel Lipšic prisľúbil častejvýraznejšie pozitívne výsledky. šie výjazdy na východ krajiny, lepOtázky sa týkali aj skutočnosti, šiu komunikáciu, viac informovas ktorou sa vo všeobecnosti nosti pre starostov a ďalšiu nápraväčšina Sninčanov nedokáže vu pre dôchodcov. Podľa neho by zmieriť ani dnes, a síce, že vyše mali rušiť aj vojenské lesy, ktoré 20–tisícové mesto nemá zriadený komplikujú vstupy ich majiteľov do okresný úrad. Keď ten pred nich, peňažné dávky by mali byť niekoľkými rokmi odišiel, po ňom naviazané na prácu, je za štyri vo sa sťahovalo aj okresné riadi- lebné obvody a za najlepšiu soteľstvo PZ. Za slabosť kadeháci ciálnu politiku považuje dať ľupovažujú aj menší počet klubov ďom prácu. Jozef Jenčík

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície

Lektor vzdelávacej aktivity

„Školenie na podporu tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania“ Požiadavky: lTeoretické a praktické skúsenosti v oblasti tvorby pracovných miest pre dovšetkým formou samozamestnania (zakladania živnosti a pod.), resp. vy užitím nástrojov aktívnej politiky trhu práce l skúsenosť s lektorovaním vzde lávacích aktivít l komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita Kvalifikačné predpoklady: l ukončené vysokoškolské vzdelanie min I. stupňa Požadované doklady: l žiadosť o zaradenie do výberového konania l štruktúrovaný profesijný životopis l čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Miesto práce: okres Medzilaborce Náplň práce: lektorovanie vzdelávacej aktivity „Školenie na podporu tvor by nových pracovných miest formou samozamestnania“ Termín konania vzdelávacej aktivity: 17. – 18. 2. 2011 Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zašli te poštou na adresu: Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Stropkov a Medzi laborce, Matice slovenskej 1899/31, 091 01 Stropkov, v termíne do 14. 2. 2011. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberové ho konania vylúčené. Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch kontaktného centra PSI SP a ML, Matice slovenskej 1899/31 (budova Domu detí Božieho milosrdenstva) v Stropkove dňa 16. 2. 2011 o 16.00 hod. Bližšie informácie poskytne Ing. Stanislav Kolcun, štatutárny zástupca, mob. 0911 416 660

Od 7. - 13. 2. 2011 oslavujú meniny: Vanda, Zoja, Zdenko, Gabriela, Dezider, Perla, Arpád.

Kam za kultúrou Vihorlatské múzeum Humenné l Umelecko–historická expozícia v kaštieli otvorená pondelok – piatok: 8. – 15.30 hod. Skanzen otvorený len vopred ohláseným návštevám. Vihorlatské osvet. str. Humenné l Výstavy: Alfonz Mucha: Otčenáš l Jaroslav Drotár: Objekty. Mestské kult. str. Humenné l 14. 2. o 17. hod. Valentínsky podvečer pre mladých. Účinkujú SZUŠ Múza a Capoeira. Vstup voľný l Vo výstavnej sieni: Nedokončené myšlienky – výstava poľských autorov Iwony Jankowskej–Kozak a Jo zefa Franczaka. Mestské kultúrne str. Snina l 11. 2. o Rockový Valentín so skupi nami Smola a hrušky, stoiČOstoi a Woodroad. Vstupné 3 Eur. Múzeum moderného umenia Andy Warhola Medzilaborce l Aktuálne výstavy: Výber z tvorby Michala Sirika a Miroslava Potomu l Michaela Valná: fotografie l Stála expozícia otvorená utorok – piatok: 10. – 16. hod., sobota – nedeľa: 12. – 16. hod.

Opustili nás V HUMENNOM Ján Miškiv, nar. 1932 Tibor Maľár, nar. 1939 Mária Dvořaková, nar. 1930 Helena Komarnická, nar. 1932 V SNINE Slávka Mitrová, nar. 1971 Anna Harmanská, nar. 1922 Štefan Dobrocky, nar. 1929 Milan Petruška, nar. 1958 V BELEJ NAD CIROCHOU Anna Bobaľová, nar. 1942 Daniel Gnip, nar. 1950 V ČABINÁCH Štefan Fejko, nar. 1942 V DLHOM NAD CIROCHOU Michal Kohút, nar. 1937 V HABURE Alžbeta Suchá, nar. 1932 V HAŽÍNE NAD CIROCHOU Štefan Pavlik, nar. 1935 V JALOVEJ Katarína Ganišinová, nar. 1933 V MODRE NAD CIROCHOU Jozef Harvilík, nar. 1937 V NOVEJ SEDLICI Anna Siváková, nar. 1927 V OLŠINKOVE Vasil Sijka, nar. 1969 V PAPÍNE Mária Salamonová, nar. 1929 V PČOLINOM Andrej Latta, nar. 1944 V PICHNOM Ján Labišák, nar. 1939 V ROKYTOVE PRI HUMENNOM Štefan Chaľ, nar. 1941 VO VYŠNÝCH LADIČKOVCIACH Michal Bilšák, nar. 1932 Nech im svieti svetlo večné!


3

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

MODERNIZÁCIA KOMUNIKÁCIÍ NA SPOJNICI MEDZILABORCE–HUMENNÉ–SNINA

Cestá ri za čí na jú ďalší pro jekt

-

7. 2. 2011

Policajné správy

Pre šovský sa mosprávny kraj za čí na reali začnú fá zu pro jek tu Roz voj cestnej infraštruktú Za obcou Oľšinkov v okrese ry medzi okresmi Medzi la borce – Hu menné – Sni na – Sa nok. Partnerská zmlu va medzi ve - Medzilaborce bolo 1. februára dú cim partne rom pro jek tu (Sprá va a údrž ba ciest PSK) a partne rom pro jek tu P1 (Po wiat na poli nájdené mŕtve telo Sa nok) bo la slávnostne podpí sa ná vo štvrtok 3. februá ra v Medzi la borciach. 40–ročného miestneho muža, Za slovenskú stranu zmluvu zali sme z drobných prostriedkov obec a okolie sú ktorý bol nezvestný od 29. japodpísal Vladimír Kozák, riaditeľ zrekonštruovať 13,5 km. Teraz veľmi dôležité, nuára. Miesto zaistili policajti, Správy a údržby ciest PSK, sta- chceme v podstate v rámci slo - pretože tie sú predbežná správa hovorí rosta Sanoku Sebastian Nižnik, vensko–poľskej v katastrofálnom o usmrtení bez cudzieho zavinevi cesta rosta Sa no ku Waclaw s p o l u p r á c e stave. Tým by nia, skutočnú príčinu smrti určí Krawczyk a pokladníčka Krystyna realizovať posme otvorili cestu nariadená súdna pitva. –AR– Chraszcz. Na slovenskej strane dobne dlhú traturistom, hlavne HO RE LO PO HOSTINSTVO sa plánuje zmodernizovať 13,6 su.“ Sta ros ta z poľskej strany. kilometrov ciest a na poľskej Sanoku SebasS poľskými tu Príslušníci Hasičského a záchrannéstrane 8,15 kilometrov. Investícia tian NIŽNIK (na ristami sa bežne ho zboru z Humenného, Sniny a hapredstavuje 3,86 milióna Eur, snímke): „Vybustretávame najmä v lete, cez prázdni- siči obce Uličské Krivé zasahovali z toho na slovenskej strane 1,93 d o v a n í m ny. V obci nie sú síce možnosti uby- krátko po polnoci 2. februára pri likvimi lió na Eur. Z prostriedkov ďalších 8 km tovania, ale snažíme sa vytvoriť pod- dácii požiaru miestneho pohostinEurópskeho fondu regionálneho ciest na poľskej strane iste mienky zrekonštruovaním budovy, stva. Predbežná škoda bola vyčíslerozvoja (ERDF) bolo schvále- prispejeme k skvalitneniu našich kde by sme poskytli ubytovanie ná na 13 200 Eur. Pri požiari sa nikto ných 3,28 milióna Eur, čo tvorí ciest smerom na Slovensko. Sme a ďalšie služby týkajúce sa turizmu.“ nezranil, príčina jeho vzniku bude 85% cel ko vých vý davkov, radi, že môžeme pritom využívať Anna KOŠČOstanovená vyšetrovaním. –AR– zvyšných 10% na slo venskej európske projekty a finančné VÁ (na snímke), ZME NA STRÁNKO VÝCH HO DÍN strane bude financovaných zo zdroje.“ Riaditeľ Správy a údržby starostka obce Okresné riadi teľstvo PZ v Hu štátne ho roz poč tu SR a 5% ciest PSK – oblasť Humenné Va - Zbojné: „Od mennom informuje občanov, že predstavujú zdroje PSK. sil GUZAN (na úpravy ciest si dňom 1. februára došlo k zmene Po podpise Partnerskej zmluvy snímke): „V pod- s ľ u b u j e m e rozsahu stránkových dní a hosme požiadali o vyjadrenia state ide o cesty najmä rozvoj dín na Okresnom dopravnom zástupcov zúčastnených strán. II. triedy – II/567 cestovného ruinšpektoráte a Oddelení dokladov Riaditeľ Správy a cestu III. trie- chu smerom na v Humennom, v Snine a v Medzia údržby ciest dy III/559. Celý Poľsko a Ukraji PSK Vladimír projekt na slo- nu. Pre našich občanov to bude iste laborciach: Pon. 7.30 – 15.00 hod., KOZÁK (na venskej strane prínosom. V obci máme tiež bývalú Ut. 7.30 – 12.00 hod., Str. 7.30 – snímke): „Je to je rozdelený do vodnú nádrž, ktorú by sme chceli zre- 17.30 hod., Štvr. – nestránkový pozitívna spráštyroch úse - konštruovať. Takže turistom okrem deň, Pia. 7.30 – 12.00 hod. va hlavne pre kov: od prie ťa hu ob ce Vý ra va krásnej prírody budeme mať čo uka - Obedňajšia prestávka na oddelepoľských tu- až po obec Svetli ce v dĺžke 5 zovať.“ Veronika Fitzeková, niach v Snine a Medzilaborciach –ĽK– ristov, pretože km, ďalší je od kri žo vatky Marián Šimkulič je od 12.00 do 12.30 hod. v minulosti bola Svetli ce na Zbojné v dĺžke 1,8 NA ZÁKLADE DOHODY MESTA HUMENNÉ A ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY požiadavka, aby cesty boli nielen km, tre tí úsek je od Svetlíc po Medzilaborce a Humenné, ale pred Nižnú Jablonku v dĺžke viedli z poľskej strany až do Sni- 5,3 km. Štvrtý úsek je prie ťah Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu regionálnej ny. Garantujeme teda, že v roku cez Hosto vi ce v dĺžke 1,4 km.“ 2012 bude veľmi pekná cesta až Mo ni ka KURŤÁ KO VÁ (na a miestnej zamestnanosti mesto Humenné podpísalo s ÚPSVaR dohodu na tam. Tento 45 km úsek je v sledo- snímke), sta rostka Výravy: „Roz- vytvorenie 22 pracovných miest na dobu určitú (9 mesiacov), ktoré boli vaní PSK už od roku 2005. Doká- voj cestnej infraštruktú ry pre dňom 1. februára obsadené znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Príspevok na podporu regionálnej mocní robotníci, ktorí sa podieľajú na PRI MÁ TOR MESTA MEDZI LA BORCE IVAN SO LEJ O SÚ ČASNÝCH AK TI VI TÁCH a miestnej zamestnanosti od pomocných prácach na úseku inforÚPSVaR v Humennom sa poskytuje matiky, správe budov v majetku mesačne vo výške 90% z celkovej mesta, oprave a údržbe, udržiavaní ceny práce zamestnanca počas pr- čistoty a poriadku majetku mesta, na Primátor Medzilaboriec IVAN SOLEJ (na snímke) vých troch mesiacoch zamestna- úseku krajinotvorby a záhradníckych vyvíja aktivity smerujúce k rozšíreniu zamestnanosti vypočítanej z dvojnásobku ži- činnosti. Medzi prijatými sú aj 9 bývalí nosti. „Ak by sa podarilo zamestnať 250 ľudí, zavotného minima, 80% počas ďalších zamestnanci priemyselného parku mestnanosť v regióne by obrovsky stúpla, potroch mesiacov a 70% počas ostat- Chemes prepustení z organizačných maly by sa začala vytrácať nedôvera,“ uviedol. ných troch mesiacov. Na administra- dôvodov. Počet zamestnancov s tr „Bol som rád, že pre bie ha lo me môcť sko tívne posty boli zaradení 9 za- valým bydliskom v Humennom je 17. vý be ro vé ko na nie na zho to vi te - lau do vať no vo mestnanci a 13 sú zaradení ako poIng. Slavěna Vorobeľová ľa Prie my selnej zó ny v Medzi - posta ve nú ha ZÁKLADNÁ ORGA NI ZÁ CIA JED NO TY DÔ CHODCOV PRI MÁ TORKE A ZASTU PI TEĽSTVU la borciach. Keďže sa v Bra - lu v kto rej by tisla ve zisti li ur či té po chy be nia, na šlo prá cu ko na nie bo lo po za sta ve né,“ zhru ba 150 ľu dí.“ Keď sme sa ko men to val pri má tor a po kra - poslednýkrát zho vá ra li, pri má Základná orga ni zá cia Jed no ty dô chodcov Slo ven s ka v Hu čo val: „Te ší ma, že ide iba tor mal prísľub ma ji te ľa fir my mennom v ja nuá ri 2011 po žia da la mesto Hu menné o po moc o po zasta ve nie s prísľu bom na vý ro bu ná byt ku a sto li čiek, dô chodcom. Žiadosť ad re so va li pri má torke mesta Ja ne Va ľo Mi nis ter stva hospo dárstva SR, kto rý kú pil bu do vy bý va lé ho vej a mestské mu zastu pi teľstvu. Bližšie nám zá me ry priblí žil že oko lo 15. februá ra by ma lo Lus ku. Na otáz ku, aká je sú - JUDr. Fran ti šek KO MO RA (na snímke), predse da ZO JDS. byť vý be ro vé ko na nie zno vu časná si tuá cia, pri má tor po ve – Žiadame úľavy na daniach, dy. Tu chceme spuste né a azda do tre ti ce to dal: „Ma ji teľ už za čal s re - poplatkoch, bezplatné parkovanie, zvýrazniť a upo už vy jde. Ve rím, že po tom už konštrukciou bu dov, ale je zľavy na mestskú hromadnú dopra- zorniť poslancov nič ne bu de brá niť to mu, aby neprí jemne za sko če ný, keďže vu, bezplatný vstup na športové po- Mestského zastu sme prie my selnú zó nu rea li zo - ča kal, že bu do vy bu dú v lep- dujatia, zľavy na všetky kultúrne po- piteľstva v Huva li. Tá bu de vlastne pripra ve - šom sta ve. Bu de sa mu sieť po - dujatia v meste organizované Mest- mennom, že každý z dôchodcov ná na prí chod in ves to ra, kto rý pa so vať s inži niersky mi sieťa - ským kultúrnym strediskom (okrem v aktívnom veku svojím podielom sa už na hlá sil – Mo nocrysta lex mi, kto ré sú v de zo látnom sta - komerčných vystúpení). Každý dô- prispel k rozvoju a kráse tohto mesta. Bra ti sla va s tým, že už ma jú ve. Ve rím, že sa mu to po da rí chodca po dovŕšení minimálne 65 ro- A ďalej im chceme pripomenúť, že za kú pe né ur či té stro je na vý ro - a je ho prísľub, že do konca ro - kov by na požiadanie od mesta bez- tam, kde sú teraz oni, boli sme aj my bu, čo ma te ší, no aj za vä zu je. ka za mestná 80–100 ľu dí, bu - platne obdržal Senior kartu, ktorá by a tam, kde sme teraz my, raz budú aj Ve rím, že koncom ro ka bu de - de reálny.“ Ma rián Šimku lič ho oprávňovala na predmetné výho- oni. JUDr. František Komora

Dvadsaťdva nových pra covných miest

Verím, že do konca roka nájde prácu zhruba 250 ľudí

Žiadosť o Se ni or kar tu


4

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA / INZERCIA

-

7.2.2011

Očkovaniestáleaktuálne V uplynulých dvoch týždňoch stúpol počet chrípkových a respiračných ochorení vo všetkých troch okresoch regiónu. V dôsledku uvedenej skutočnosti bolo v niektorých školáchprerušené vyučovanie. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Humennom bolo v 5. týždni hlásených 2 912 akútnych respiračných ochorenía chrípky–z okresuHumenné 1 557, z okresu Snina 951 a z okresu Medzilaborce 404 ochorení.Najväčšínárastoproti predchádzajúcemu týždňu bol v okreseHumenné,kdepribudlo oproti predchádzajúcemu týždňu 406 prípadov. Prerušenie vyučovaciehoprocesuv dôsledku lokálnych epidémií a neprítomnosťoužiakovnavyučovaní viac ako 30 percent bolo v MŠ v Košarovciach,Pakostovea vo Vyšnom Hrušove, v ZŠ v Zbudskom Dlhom, Topoľovke, Košarovciach, Pakostove, Klenovej, Uliči,v Sninev ZŠHviezdoslavova a Budovateľská, v Medzilaborciach v ZŠ Duchnovičova, Komenskéhoa v Strednejškole Andy Warhola a v Gymnáziu. Očkovanieprotichrípkejestále aktuálne,očkovacielátkysúdostupnév lekárňacha poisťovne ich preplácajú v plnej výške, uviedla regionálna hygienička MVDr.LýdiaSopková.(aš)

Daňovépriznania, jednoduchéapodvojné účtovníctvo,mzdy apersonalistika.

Te l . 0 9 4 8 5 2 7 1 5 7

V Ý K U P

ZLATAa STRIEBRAzavýhodnéceny ZáložňaKredit,Staničná11, Humenné Tel.7721560,0908254153


5

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

StarostaHostovícIng.PeterČopáks moderátorkouĽubicouMúdzovouprislávnostnomprípitkul Akovidieť,napleseboloveselo.

V HOSTOVICIACH PRVÝ PLES PRIATEĽOV OBCE

Všetci čakajú na pokračovanie

-

7. 2. 2011

V ALIBABE STRETNUTIE S UKRAJINSKÝMI A RUSÍNSKYMI PIESŇAMI

Veľký aplauz pre Kamélie

Zaplnená reštaurácia hotela Alibaba v Humennom búrlivým aplauzom odmenila spevácky výkon dua Kamélia v zložení Oxana Lenarto V Hostoviciach sa v sobotu 22. januára prvýkrát konal „Ples vá a Miroslava Pekarová z Užhorodu, ktoré 28. januára vystúpili priateľov Hostovíc“, ktorý usporiadali obec Hostovice a Po - v rámci série večerov „Stretnutia s ukrajinsko–rusínskou piesňou“ organizovaných Regionálnou radou Zväzu Rusínov–Ukrajincov. ľovnícke združenie LAZ. Zúčastnilo sa na ňom 110 hostí. Vďaka pomoci poslancov Obec- Džupinkovi a jeho personálu za V tento večer na koncert prišli aj počas celého stretnutia, prispeli aj ného zastupiteľstva, aktívnemu kva litné občerstve nie, ako aj milovníci ukrajinskej piesne zo chutné domáce pirohy rôzneho za bezpe če niu ple su predsed- tým, ktorí bez nároku na odmenu Strážskeho ale aj z Michaloviec. druhu a sladké palacinky, ktoré níčkou ko mi sie pre kultú ru účinkovali v programe. Módnou „Čarivnu huculku“, „Červonu rutu“, pripravili kuchári reštaurácie, a vzdelávanie, PhDr. Janou Ka- prehliadkou sa prezentoval Sa- či venčeky ľudových piesní diváci takpovediac, každému podľa jeho pákovou, práci aktivačných pra- lón Emilie Piškaninovej zo Sniny, spievali spolu s nimi a aplauz ne- chuti. Večer znovu potvrdil, že ľucovníkov, dobrovoľníkov a vede- tanečným vystúpením Súkromná mal konca–kraja. Po vystúpení dia majú radi ukrajinské piesne, či nia obce, sa Hostovičania a ich škola Mariána Lojana zo Sniny Kamélii zobral do rúk akordeón už „súčasné“, „moderné“, alebo ľuhostia moh li za bá vať v prí - so skupinou Šarm a program mo - známy humenský harmonikár dové, len ich, tak ako každé iné, jemnom prostredí Domu kultúry. derovala Ľubica Múdzová. Všetci Ivan Mihalič a reštauráciou znovu treba vedieť dobre zaspievať. OxaStarosta Ing. Peter Čopák v prí- plesajúci s nadšením očakávajú zneli známe i menej známe ľudo- na Lenartová a Miroslava Pekarohovore poprial plesajúcim nielen podobné podujatia aj v bu- vé piesne Rusínov–Ukrajincov. vá boli v tomto smere majsterky Michal Ivanco Monika Čopáková K dobrej nálade, ktorá panovala vyššej triedy. príjemne prežitý čas, „ale najmä dúcnosti. vytvo re nie spo ločné ho pria teľstva a je ho rozví ja nie i v ďalšich dňoch, pretože len život v priateľstve je naozaj plnohodnotný“. O dobrú hudbu sa po sta ra la sku pi na Duo–Mex a harmonikár Boris Kačala. Ples bol obohatený aj o kultúrny program, súťaže a tombolu so 72 vecnými cenami. Pozvanie na ples prijali aj protojerej ThDr. Peter Soroka s manželkou, riaditeľ DSS PhDr. Ján Šrenkel s manželkou a starosta obce Osadné Mgr. Róbert Mikuláško s manžel kou. Po ďa ko va nie za po moc patrí sponzorom, najmä Jaroslavovi Kapákovi, Stolane Snina, Jánovi Pľutovi z Papína, Vasilovi Lukačejdovi z Hostovíc, pánovi Pohľad na účastníkov večera AKO SA ŽILO V HUMENNOM PRED STO ROKMI l AKO SA ŽILO V HUMENNOM PRED STO ROKMI Stretnu tia s ukrajinsko–rusínskou piesňou v humenskomhoteliAlibabal Duo Viace ro či ta te ľov nám da lo ve dieť, že so záujmom čí ta jú v na šom týždenní ku his to ric ké exkurzy, v kto rých sa sna ží me Kamélie – Oxana Lenartová a Miroslava Pekarová z Užhopriblí žiť de ji ny nášho re gió nu. Dnes pri ná ša me postre hy z publi ká cie Hu menné, kto rej auto rom je Va sil Fe dič a kol. rodu presvedčili poslucháčov Začiatkom 20. storočia stálo v Hu - čia bytová otázka. Počet obyvate- zastupiteľstva, občanov o svojej o svojommajstrovstve. mennom 432 obytných domov, ľov rástol oveľa rýchlejšie než po- činnosti pravidelne informoval, nez nich 334 bolo postavených z ka - čet domov, v dôsledku čoho sa raz poskytoval finančnú pomoc MESTSKÝ ÚRAD V SNI NE meňa alebo tehál, 24 z vaľkov na neúmerne zvyšovalo nájomné. obyvateľom postihnutým živelnými murovaných základoch, 34 Prisťahovalci z Haliča však boli pohromami a podporoval najmä z vaľkov a 40 z dreva. V roku 1911 ochotní zaplatiť akúkoľvek sumu spoločenský a kultúrny život bol zavedené telefónne spojenie za byt a aj za povolenie pre pobyt v meste. Humenné v predvojno- Mestský úrad v Snine má za sebou a v roku 1912 bolo v meste 19 sta - v meste. Na začiatku 20. storočia vých časoch zaostávalo za priebežný audit pred ukončením níc. Humenské ulice však až do sa občania Humenného päťkrát ostatnými porovnateľnými mesta- ročnej účtovej uzávierky. Audit vykoprvej svetovej vojny boli ne - zúčastnili volieb do Uhorského mi, najmä za rýchlo napredujúcimi nala spoločnosť Interaudit univydlaždené, bez chodníkov a po snemu. Zakaždým v nich abso - Michalovcami. V dôsledku pomalé- versal, s. r. o. Uzávierka za mesto daždi alebo na jar sa chodci museli lútnu väčšinu hlasov získal posla- ho hospodárskeho vývinu, nedo- Snina a jej rozpočtové organizácie brodiť v blate. V noci ulice boli ne- nec Strany voľnomyšlienkárov gróf statku financií a slabej samosprá- (Nemocnica, VPS) bola odovzdaná dostatočne osvetlené, aj keď sa už Alexander Andrássy. Gróf ako po - vy, bolo podľa vtedajších miest- na Daňový úrad. Účelom bolo posúzačala elektrifikácia. Veľkým slanec za Humenský obvod, na nych novín „rastúcim, nie však diť všetky účtovné postupy a údaje problémom bola na začiatku storo - rozdiel od poslancov mestského rozvíjajúcim sa mestom“. (aš) vykázané v účtovnej závierke. (jj)

Mesto rástlo, ale sa ne rozví ja lo

Po audi te


6

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

UPLATŇOVANIENOVÉHOSADZOBNÍKAPOKÚTV POLICAJNEJPRAXI

Vyc hádzaz nepriazniv ejsit uác ienacest ách

-

7.2.2011

Lit er árnetal ent y

Vihorlatská knižnica v Humennom vyhlasuje regionálnu súťaž XXXI. ročníka neprofesionálnych literárnych tvorcov – Literárne talenty 2011,v slovenskomjazykua v jazykoch národostných menšín. Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni autori všetkých vekových kategórií z okresovHumenné,Sninaa Medzilaborce s doposiaľ nepublikovanými prácami (najviac tri z poézie a dve z prózy). Práce je nutné zaslať v dvoch exemplároch písaných na počítači (písacom stroji) na adresu: Vihorlatskáknižnica,Námestieslobody50,06680Humennés heslomLiterárnetalenty.Naprácuuvedieautor svoje meno a priezvisko, vek a bydlisko, prípadne emailovú adresu, žiaci a študenti adresu domov i školu.Súťažnéprácesanevracajú. Uzávierka je 28. februára. Práce vyhodnotí odborná porota, najlepšie budú ocenené na slávnostnom vyhodnotenív máji2011a zaradenédo zborníka. Viac informácií na tel. č.: 0577763517,kniznica@vkhe.sk. (mf)

V súvislosti s množstvom otázok ohľadom uplatňovania nového sadzobníka pokút v praxi dáva Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Humenné do pozornostinariadenieministravnútrač.64z 27.12.2010,ktorýmsamenínariadenie č.9/2009o postupeprivyužívanísadzobníkapokútv pôsobnostiPolicajného zboru v znení nariadenia MV SR č. 50/2009, voľne prístupného na internete, uviedolpplk.Mgr.ĽubošKRAČANSKÝ,riaditeľORPZHumenné(nasnímke). Nový sadzobník pokút priniesol Podľa sadzobníka, teda už na cestách. z dôvodu stransparentnenia pri prekročenie rýchlosti v obci 6 – Stratu ľudského ukladaní sankcií, okrem iného, aj 10 km/h je sankcionované 10 Eur, života nenahrapresné a nemenné pravidlá pri pri 11 – 15 km/h je sankcia 30 dí žiadna blokopokutovaní dopravných priestup- Eur, atď. Tiež je potrebné rozlišo- vá pokuta ani trest. Ochrana živokov. Výška pokuty je presne za- vať nedodržanie rýchlosti mimo ta a zdravia občanov je pre polidefinovaná. Policajti sú preto po- obce: prekročenie 11 – 15 km/h je cajný zbor prvoradá. Aj keď to navinní dávať za konkrétne doprav- sankcionované 20 Eur, 16 – 20 vonok často nevyzerá, práve né priestupky presne stanovené km/h s pokutou 30 Eur, atď. Zdô- dôsledný postih priestupcov pokuty. Z bežných priestupkov je razňujem, že tieto sankcie nie sú v cestnej premávke má pozitívny potrebné spomenúť rýchlosť, keď iba sankciami na šikanovanie následok – záchranu ľudského žiodstupňovanie je v súčasnosti po občanov, ale vychádzajú z veľmi vota. V prípade akýchkoľvek 5 km/h (v minulosti po 10 km/h). nepriaznivých analýz a situácie informácií v uplatňovaní sankcií xi, prípadne nezrovnalostí PROGRESÍVNYSPÔSOBVYUŽITIABIOLOGICKÉHOODPADUV SNINE vpripraukla daní výšky pokút je potrebné obrátiť sa na dopravný inšpektorát OR PZ Humenné, Eštev roku2009mestoSninapodaložiadosťo nenávratnýfi- oddelenie výkonu služby. nančnýpríspevokz fondovEÚnaprojekt„Regionálnecentrum pplk. Mgr.ĽubošKračanský zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)“. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 2 241 O AKTUÁLNYCHPROBLÉM OCHREG ION ÁLNEH OZMOS UPRESNINSKÝREG IÓN 900,66EUR,čoje95%z celkovýchoprávnenýchvýdavkov. Predložený projekt nadviazal na transtiev, záhrad a iného odpadu projekt rozšírenia separovaného (kuchynský a reštauračný) v objePredseda Združenia miest a obcí pre Sninský reodpadu o biologicky rozložiteľný od- me 1 100 až 1 500 ton ročne. gióna starostaobceZemplínskeHámreJozefGAJpad, ktorý bol schválený v decembri Miestom realizácie je pozemok DOŠ(nasnímke)sanazasadnutírady22.januára 2008, a v rámci ktorého mesto zís- v priemyselnej zóne nevyužitej časti v Snine zameral aj na neželanú kampaň, ktorá sa kalo technické vybavenie – zberné areálu Energy Snina, a. s. a mesto v predošlýchdňochvyskytlav niektorýchmédiách. vozidlo a špeciálne nádoby na bio- Snina ho má v nájme. Verejné Účelom bolo oslabiť úsilie pred- vinnosťami zvelogicky rozložiteľný odpad. Takto obstarávania na dodávateľa stavby, separovaný biologický odpad sa technológie a na propagáciu sú sta vi te ľov sa mo sprá vy v očiach r e j ň o v a n i a bude zhodnocovať progresívnym ukončené, dokumentácia je pred- v e rejnosti bez ohľa du na všetkých faktúr webovej spôsobom fermentácie. Realizácia metom kontroly na Ministerstve ži- sku točnosť, že väčšina predsta- na projektu predstavuje naplnenie votného prostredia SR. V procese viteľov samosprávy pristupuje stránke obce. troch hlavných aktivít: vybudovanie verejnej súťaže si podklady vyžia- k svojmu mandátu zodpovedne Predseda Jozef Gajdoš dodáva, haly (samotného centra zhodnoco- dalo osem uchádzačov, najvý- a racionálne. Jozef Gajdoš je to- že obce sú verejnoprávne inštitúvania BRO), obstaranie technológie hodnejšiu (spoločnú) ponuku ho názoru, že členovia Rady cie podliehajúce aj niekoľkonána kompostovanie a fermentáciu predložila skupina – spoločnosť ZMOS v Sninskom regióne sú za sobnej kontrole vrátane občanov (kvasenie), a propagáciu realizova- Bioclar, a. s., Bratislava a spo - systémové riešenie napríklad obce. Podľa Jozefa Gajdoša zozných činností. Predpokladaná ka- ločnosť Kobit, s. r. o., Dolný Kubín. platových pomerov starostov nam faktúr na internete nedáva pacita centra je spracovanie odpa- Zmluva bude uzavretá po schválení a primátorov so zreteľom na do- zmysluplný prehľad o hospodáredu z parkov a verejných pries- celého procesu. AnnaBrečková sahované výsledky a dĺžku man- ní obcí z dôvodu, že dokumentudátu, ktorý vykonávajú. V tomto je len jednu z účtovných operácií Z PRECHODUHUMENSKÝCHTURISTOVCEZKRIVOŠŤANKU smere sa obracajú na Republiko- úradu. Rada ZMOS chce vú radu ZMOS, aby sa zasadila aktuálne problémy zaradiť o zmenu legislatívy, ktorá byro- a riešiť aj na nadchádzajúcom kraticky zaťažuje obce po- sneme 23. februára. (jj) Pripohľadez HumenskejkalvárienajuhozápadsiurčitevšimnemechrbátKrivoštianky.Strmosavypínanadúdolím,ktorýmpreteká rieka Laborec. Krivošťanka patrí do Humenského pohoria a menodostalapodľarovnomennejobceležiacejnajejúpätí. A práve tento vrch je častým dýchneme si. Dosahujeme hre cieľom vy chádzok tu ristov. Aj beň pohoria a na druhej strane uplynulú sobotu sa stretli pod jej sa stretávame s turistami zo vrcholom turisti zo Strážskeho Strážskeho a Michaloviec. Po a Michaloviec. Tak sme neodola- družnej debate odmietame pozvali. Pekné, aj keď mrazivé počasie nie na haláslé, ktoré pripravili nás vylákalo na zimnú túru. Pri v Krivošťanoch, poberáme sa ďahospodárskom dvore v Jaseno - lej po hrebeni smerom k Jaseno ve sa rozhodujeme, že na vrchol vu. Počasie je nádherné. Stromy ho ry pôjde me po pod Kri - a kríky sú posypané snehom ako voštiansku horu. Chodník nás by ich niekto postriekal šľahačkou. vyvedie popri potoku do sedielka Počas pochodu sa striedajú výhľapod hrebeň Krivoštianky. Treba dy na obe strany hrebeňa. Pri krí sa nám ešte vyštverať hore str- ži si trocha oddýchneme. Pri mým svahom pod vrchol hory. zostupe Starianskou dolinou pre Keď sme v najstrmšom teréne, chádza me cez po tok. Skú pe začujeme šuchot. Oproti nám slnečné lúče sa odrážajú od jeho be ží črie da di via kov. Uro bím ľadových ozdôb, pripomínajúce niekoľko krokov. Zvieratá zasta- rozsypané diamanty. Premrznutí, ChodníknásvyviedolodsedielkapodhrebeňKrivoštianky.Pred vujú a vetria. Potom sa otočia ale spokojní sa vraciame domov. Snímka: Michal Kirschner MichalKirschner namiboleštesvahpodvrcholhory. a schádzajú dole svahom. Vy -

Budúhozhodnocovaťfermentáciou

Byrokratickyzaťažujúobce

V zaj at ísneh ov eja ľad ov ejkrás y


7

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 2. 2011

ZO SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V HUMENNOM NA REGIONÁLNU PREHLIADKU SOČ

Škru pi no vá konštrukcia a Lesné mä so Už po jedenástykrát sa žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Hu mennom stretli na školskej prehliadke prác stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorými prezentujú nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje mimoriadne nadanie. Prehliadka sa konala 27. januára teriálov (starý novinový papier) na miesto v našom jedálničku zaberajú a zúčastnilo sa jej dvanásť žiakov výrobu kostry sedacieho nábytku. huby, akú majú výživovú a energes ôsmi mi prá ca mi. Sú ťa ži li Druhé miesto obsadili žiaci Pavol tickú hodnotu. Odborná hodnotiaca v odboroch Stavebníctvo a interié- Brečka a Jozef Šuťák s prácou komisia pod vedením Ing. Márie rový dizajn a Chémia a potravi- Detská posteľ a tretie miesto získal Hirjákovej odporučila do regionálnej nárstvo. V odbore Stavebníctvo Argent Ajredini za Hojdacie kreslo. prehliadky stredoškolskej odbornej a interiérový dizajn už tradične sú- Ostatné práce – Skladacie kreslo, činnosti prácu Škrupinová konštrukťažili žiaci zo študijného odboru Schody do neba – netradičné úlož- cia a Lesné mäso. V závere Operátor drevárskej a nábytkárskej né priestory či Kruhové variácie tiež všetkým zúčastneným poďakovala výroby. Prvé miesto získali štvrtáci zaujali a sú dôkazom toho, že pra- riaditeľka školy RNDr. Oľga SkysľaJozef Repko a Armend Ajredini covníci školy pri vzdelávaní žiakov ková za to, že šíria dobré meno škos prácou Škrupinová konštrukcia, odvádzajú výbornú prácu. V odbore ly, že pripravili krásne výrobky, pútakde riešili použitie netradičných ma- Chémia, potravinárstvo súťažili vé prezentácie a obhajoby svojich žiačky učebného odboru Hostinská prác, čím položili základy pre V KO ŠA ROVCIACH NA FA ŠIANGOVOM PLE SE – Veronika Andrejcová a Katarína úspešné ukončenie štúdia, ktoré ich Marinčáková s prácou „Lesné mä- v tomto roku čaká. so“, v ktorej sa zaoberali tým, aké Ing. Drahomíra Fedorcová V kultúrnom dome v Košarovciach sa 29. januára uskutočnil tretí fašiangový ples, ktorý usporiadala miestna organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s Obecným úradom. Organizátori ani tohto roku nesklamali, ples sa niesol v znamení veselej zábavy až do skorých ranných hodín. Zážitkom bola tombola, v ktorej vďaka sponzorom bolo 28 hodnotných cien, za čo im aj touto cestou patrí poďakovanie. K príjemnej nálade prispela aj pekná výzdoba, výborné jedlo a hudobná skupina Signál, ktorá plesajúcim hrala do tanca. Mária Dysková Žiaci SOŠ obchodu a služieb – účastníci stredoškolskej odbornej činnosti.

Ple sa li až do rá na

Na fašiangovom plese v Košarovciach manželia Turikovi, Mária Dysková, predsedníčka ZO Únie žien a manželia Džujkovi.

Žiačky zo študijného odboru kozmetička sa opäť dozvedeli niečo nové. Tentokrát školu navštívili kozmetické poradkyne Mariana Vinianská BSBA a Silvia Mäsiarčiková z prestížnej svetovej firmy Mary Kay, zaoberajúcej sa dekoratívnou a telovou kozmetikou. Prioritou firmy sú predovšetkým produkty pre starostlivosť o pleť. Školenie bolo zaujímavé hlavne tým, že žiačky mali možnosť si vyskúšať prácu s kozmetickými prípravkami podľa pokynov školiteľky, pričom na modelkách aplikovali rôzne druhy masiek, krémov a vyskúšali aj dekoratívnu kozmetiku. Školiteľky ich oboznámili s históriou tejto kozmetickej firmy i so zaujímavým zložením prípravkov. Zdôraznili trendové líčenie tejto sezóny, kde sú v popredí farby fialová, strieborná a modrá, ale dôležité je aj to, aby líčenie korešpondovalo so zvyškom outfitu. Mgr. Monika Harvanová

Pekne upravené nechty patria k snom nejednej ženy. Žiačky študijného odboru kozmetička spolu s majsterkami odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Humennom sa 26. januára zúčastnili školenia v nechtovom designe a oboznámili sa s aplikáciou bio gelu bez použitia UV lampy. Vzhľad nechtov je prirodzenejší, zabraňuje lámaniu a praskaniu, rýchlo a ľahko sa aplikuje, vydrží omnoho dlhšie a vďaka tejto metóde sú nechty silné, pružné a spevnené. Bio gel Mgr. Monika Harvanová je horúcou novinkou na našom trhu.

ŽIACI SOŠ POLYTECHNICKEJ V HUMENNOM NAJLEPŠÍ V SÚŤAŽI

Mla dý re me selník 2011

Žiaci SOŠ polytechnickej v Humennom Tomáš Ľonc a Peter Rajňak s majstrom odbornej výchovy Beňadikom Horkuličom (na snímke uprostred).

Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej v Humennom zo študijného odboru Operátor stavebnej výroby sa zúčastnili v Prešove súťaže zručnosti Mladý remeselník 2011. Súťažilo šesť družstiev zo SOŠ zo žiaci SOŠ polytechnickej z Humenného Slovenska a Poľska. Žiaci mali vymu - Tomáš Ľonc a Peter Rajňak pod vederovať jednoprieduchový komín z líco- ním majstra odbornej výchovy Beňadivaných tehál Terca a omietnuť ho sá- ka Horkuliča sa umiestnili na prvom drovou omietkou Rimano Uni. Porota mieste. S predvedením prác bola spohodnotila presnosť a kvalitu prevede- kojná nielen odborná porota, ale aj ných prác podľa projektovej doku- zástupcovia firiem, ktorí súťaž matementácie. V medzinárodnej súťaži riálne sponzorovali. Marián Bálint


8

- PODVIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7.2.2011

NÁZ OVTEJTOZÁB AVN EJKNIH YZ VYD AVAT EĽSTVAIKARHOV OR ÍSÁMZASEB A

Biznis po slo ven sky

Akovyzerábiznisposlovensky?Vtipnoua odľahčenouformouvámhopriblížiDrahošMIHÁLEK(nasnímke)vosvojomrománe,v ktoromvykresľujespoločensko–politicképomerynaSlovenskuv deväťdesiatychrokochminuléhostoročia.Autorcez svojezážitkypribližujepomeryu náspozamatovejrevolúcii.HlavníhrdinoviapríbehuBiznisposlovenskysapokúšajúvyrovnaťs deformovanýmivzorcamisprávaniakapitálovejelitya vládnucejgarnitúryposvojom–prispôsobujúsarýchlo sameniacejdobea hodnotáma využívajúvšetkypríležitosti,ktoréprináša. l Biznis po slov ens ky je nice a stal sa účinným nástrojom sa for mo va lo vtipn ým rozpráv an ím o za- pre da ja a ma ni pu lá cie más. a aké praktiky čiatkoch bud ov an ia kap it a- Biznis sa čoraz viac orientuje na v ňom vládli. Že lizmu na Slov ens ku po služ by, ko pí ru je vý voj spo - tu nebola žiadna superinštitúcia, nežnej rev ol úc ii. Odvted y ločnosti. Tá naša doposiaľ kopí- ktorá by obratom ruky naučila prešlo vyš e dvadsať rok ov. rovala tú západnú, konzumnú náš štát a ľudí v ňom podnikať. Čovšetkosapodľavászme- kultúru a zrejme tomu nebude Že väčšine ľudí bolo ich vzdelainak ani v blízkej budúcnosti. nie platné ako nebožtíkovi spanil ov podnik an íu nás? l Zvolili ste zábavnú formu cák. Že ak nie ste ozaj hlúpy – Zmenilo sa veľa. Dnes je dosť ťažké rozbehnúť väčší biznis so písania.Vysámstev týchro- a máte chuť pracovať, úspechy stovkou vo vrecku. Pomery sa koch tiež podnikali v oblasti sa skôr či neskôr dosta via, značne scivilizovali, mám pocit, obchodu.Bolatonaozajažta- najmä ak nie sú peniaze jedinou mod lou. Rád by som tlmo čil ž e d n e s s a b i z n i s r o b í kásranda? s b e j z b a l k o u v r u k e u ž i b a – Do istej miery áno. Boli to ozaj všetkým čitateľom, najmä začíSÚŤ AŽ S IKAR OM zriedkavo. Fyzickú silu lovca „pionierske časy“, taký malý slo- najúcim podnikateľom, že nie sú prvotno pospolnej spo ločnosti venský Klondike. V podstate mal a ani nebudú riaditelia zemeguna hra di la po čí ta čo vá gra - šancu každý, ale človek musel le, akokoľvek by si to želali a že Drahoš Mihálek so svojím ro- motnosť. Na druhej strane to ale vidieť trochu do budúcnosti, aby tro chu po ko ry svedčí aj tým mánomBiznisposlovenskysa tiež znamená, že šikovný heker ju dokázal využiť. Humor nám „najge ne rálnejším“ riadi te ľom. hneď zaradil medzi ostro sle- vám vybieli účet z pohodlia svo- pomáhal prežiť. Keby sme každú Že tak zájdu ďalej. A tiež to, že dovanýchautorov.Istek tomu jej obývačky. Štát ako dojná kra - neuhradenú faktúru mali brať tra- primárne princípy slušnosti, etiprispeliajukážkyjehorománu va sa až na výnimky dojí oveľa gicky, hádzali by sme si slučku ky a morálky by sa z biznisu nena internete. Podľa ohlasov, sofistikovanejšie, ale európska príliš často, až by sa nám raz po- ma li za žiadnych okol nos tí ide o zrelé dielo autora. Na- stajňa stá le dopĺňa kra vičke darilo obesiť sa naozaj. Museli vytra tiť. V ne poslednom ra de sme mať nadhľad a schopnosť by som mno hým biznisme píšte nám, či je to debut krmi vo, tak že na ne dosta tok improvizovať. A v tom sme dobrí nom a worko ho li kom odpo rú mlie ka sa nikto nesťa žu je. Mé respektíveďalšie(vporadíktoaj dnes. V tých časoch bol biznis čal, aby si ob čas všim li či je ré) literárne dielo autora? Zo diá už dnes ozaj predstavujú na západ od nás dávno zabeha- jar, ale bo je seň. Ne za bú dajte a pria mo biznis správnych odpovedí vyžrebu- veľmoc ný, pekne podľa šablón. Keď žiť. Ži vot nie je iba o bizni se. jeme troch výhercov, ktorí ovplyvňu jú. Mar ke ting prestal k nám v roku 1993 po prvý raz l Knih a vyš la v edíc ii Mám byť iba frá zou z Kotle ro vej učeb získajúspomínanúknihu.(mš) prišli na ši ho landskí partne ri, tal ent. Váš pohľad na tent o obzerali si nás, ako keby sme proj ekt? práve zliezli z kokosovej palmy. – Projekt Mám talent je výborKeď sme im ukázali naše počíta- nou platformou pre začínajúcich sa narodil v auguste 1947 v Riu če a softvér, z kokosovej palmy spisovateľov. Je kvalitnou spätde Janeiro a veľmi skoro sa rozhosa stalo centrum high–tech. nou väzbou pre autora a studnidol pre spisovateľskú dráhu. Pral Doakejmieryjevašakniha cou, do ktorej vydavateľstvo môcoval ako divadelný herec a reži fikciou a v akej reálnou výpo- že načrieť po otestovaný prosér, skladateľ a novinár. Z jeho huveďou? dukt. Sám som uvažoval, že dobnej spolupráce s Raulom – Kniha je do značnej miery reál- knižku, ktorú som napísal, vy Seixasom vzniklo mnoho branou výpoveďou o vlastných podni- dám na svo je ná kla dy zílskych rockových hitov. V roku kateľských začiatkoch a skúse- v obmedzenom náklade pre svo1987 sa pod vplyvom zvláštneho nostiach a čiastočne čerpá zo jich priateľov a známych, navzťahov s partnermi a najbližší - koľko dve vydavateľstvá, ktorým stretnutia vybral na púť do Santiami priateľmi. Je autentickým som ju predtým zaslal sa nenaga de Compostela a o rok neskôr dielom, opisujúcim vtedajšie po- máhali ani odpovedať. Vďaka napísal knihu Pútnik z Compostemery z pohľadu väčšiny podnika- Mám talent–u sa objavili a verím ly. Krátko nato vydal román Alchyteľov, nielen môjho. že ešte obja via sku točné spi so mista, dielo, ktorým sa začali jeho l Čo ste chceli Biznisom po va teľské ta len ty, kto ré by si medzinárodné úspechy. Paulo slovensky tlmočiť čitateľovi? inak iba ťažko hľa da li priestor Coelho spolupracuje s niektorými – Väčšina najmä mladých ľudí medzi ti sícka mi ti tu lov preplne významnými svetovými masmé dnes berie naše podnikateľské ných re gá lov kníhku pectiev. Je diami, od roku 2002 je členom prostre die ako au to ma tic ky to pro jekt, kto rý je prospešný Brazílskej literárnej akadémie. štandardné, asi ako dnešné deti pre au to ra, či ta te ľa i vy da va V Ikare od Paula Coelha doposiaľ po čí ta čo vé hry. Mys lím si, že teľstvo a tre ba mu zatlieskať. vyšlo: Ako rieka, ktorá plynie by mali vedieť ako vznikalo, ako MáriaLešková (2006), Čarodejnica z Portobella (2007), Alchymista (2007), Jede - ŠŤASTIEBÝVANIEKED YPOŽ EHNAN ÍM,ALENAJČASTEJŠIEOŇTREB ABOJ OVAŤ… násť minút (2008),Veronika sa rozhodla zomrieť (2008), Záhir (2008), Život. Citáty (2008), Dé mon a slečna Prýmová (2009), Príbeho láskea múdrosti.Coelhov ňomvykresľujeopätovnéstretnutiemužaa ženy,ktorísapohrúžilidotaBrida (2009), Víťaz je sám (2009), jomstievženskejtváreBoha.Cesta,ktorouprešlaPilara jejpartner,jeotvorenáprekaždého,ktochápe,akádôPútnik z Compostely (2010), Piata ležitájeláska,čovšetkomôžepretvoriťa prečojenajlepšímsprievodcomnacestek duchovnémusplynutiu. hora (2010). O Paulovi Coelhovi Pi lar a jej part ner sa po zna li už v detstve, ale ísť za svo ji mi sna mi. Aby to do siahli, mu sia vyšla v Ikare kniha Fernanda v ob do bí dospie va nia sa ich ces ty ro zišli, aby pre ko nať mno ho vnú torných pre ká žok. Moraisa s názvom Mág (2010). sa o je de násť ro kov opäť stretli. Z nej sa sta la PAULO COELHO je považovaný za jedného Román Na brehu Rio Piedra sil ná že na, kto rú ži vot na učil nepre ja vo vať ci ty. z najvplyvnejších spisovateľov súčasnosti. Jeho knisom si sadla a pla ka la vy - On je muž schop ný ro biť zá zra ky a rieše nie hy vyšli vo viac než 150 krajinách sveta, boli prelochádza na 200 stranách. Ma- svo jich konfliktov hľa dá pre dovšetkým v ná bo - žené do 71 jazykov a predalo sa z nich vyše 100 miloobchodná cena 9,90 Eur. ženstve. Oboch spo jí túžba po zme ne a túžba liónov výtlačkov na celom svete. MáriaLešková

Triknih yprečit at eľ ov

PauloCOELHO

PauloCoelho:Nabreh uRioPiedrasomsisadlaa plak al a


9

- POD VIHORLAT OM -

PUBLICISTIKA

-

7. 2. 2011

Z NOVOROČNÉHO STRETNUTIA DÔCHODCOV V DENNOM CENTRE V HUMENNOM

Po zi tívne hod no ti li do siahnu té vý sled ky

V Dennom centre (DC) na Laboreckej ulici v Humennom sa 27. januára uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie dôchodcov spojené s vyhodnotením činnosti za rok 2010. Po otvorení a privítaní hostí a dôchodcov vedúcou DC Vierou Podhornou s bohatým kultúrnym programom vystúpil ženský spevácky zbor Jesienky pri OO ÚŽS pod vedením Márie Rudíkovej a hudobno–spevácko–zá bavný súbor Vandrovnica pod vedením Alberta Džubáka. V správe o činnosti DC za rok zástupkyni Márii Cehelskej, vedú2010, ktorú predniesla vedúca cemu bytového a sociálneho oddeViera Podhorná sa pozitívne hod- lenia Milanovi Nasterovi a Oľge notili výsledky dosiahnuté v oblasti Vargovej, vedúcej odboru kultúry sociálnej, zdravotnej, kúpeľnej, Nataši Mocákovej a Helene Ferko rekreačnej, športovej či pora- vej a Anne Bačovej, dlhoročným denskej v organizovanosti člen- dopisovateľom Andrejovi Ujhelskéstva, ale najmä v kultúrno–spolo- mu a Jozefovi Hodorovi a ďalším. čenskej oblasti. V DC pracujú dva- K prítomným vyše 170 účastníkom ja kronikári – manželia Sivčovi, sa prihovorili Anna Capová, aktívne pôsobí krúžok rehabili- poslankyňa MsZ a predsedníčka tačno–cvičiteľský, ktorého vedúcou OO Únie žien a Irena Kamasová, je Viktória Jakubovičová a hu- tajomníčka OO Jednoty dôdobno–spevácko zábavný súbor chodcov. Poďakovanie bolo vysloVandrovnica, na čele ktorého už vené i súčasnej primátorke Jane niekoľko rokov stojí Dezider Vaľovej za poskytnutý sponzorský Bindas. Pri DC pôsobia dve organi- príspevok na občerstvenie pre člezácie – ZO Jednoty dôchodcov nov Vandrovnice v decembri. V zá a ZO zväzu postihnutých civili- vere vedúca DC odovzdala karafiát začnými chorobami. Bolo vyslove- všetkým členkám správy a výboru né poďakovanie exprimátorovi ZO ZPSCH a za dobrovoľnícku činmesta Vladimírovi Kostilníkovi, jeho nosť v kuchynke. Andrej Ujhelský

Časť karafiátom ocenených dôchodkýň na čele s vedúcou Denného centra Vierou Podhornou (tretia zľava) a predsedníčkou OO ÚŽS Annou Capovou (šiesta zľava).

SÚ ŤAŽ O RE GIO NÁLNY VTIP PO KRA ČU JE

Už šestnásta Beľanská se kera

Súťaž o Beľanskú sekeru 2011 – o regionálny vtip pokračuje ďalším súťažným ročníkom. Nastal čas plesov a fašiangov a preto tí, čo plesajú, aj tí, čo neplesajú, nech pozorne počúvajú vtipy, alebo zalovia v pamäti a spomenú si na najlepšie vtipy. Aj staré sú dobré. A k starým určite pribudli nové … Autor súťaže Ing. Pavol Kapráľ o najlepší (publikovateľný) pív spolupráci s Obecným úradom somne zaslaný vtip. Aj toho roBe lá nad Ci ro chou vyhla su jú ku sa súťaží o tri tradičné ceny šestnásty roč ník sú ťa že a sym bo ly sú ťa že – se ke ru, a bá bov ku a sa MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA REGIONÁLNY ROZVOJ – VÝZVY PRE KARPATSKÝ REGIÓN rozválku mozrejme aj finančné odmeny. Okrem troch ví ťazných bu dú odmenené aj ďalšie vtipy až po Výskumno–ana ly tic ké prá ce v ob las ti re gio nálne ho rozvo ja najmä medzi sa mosprá va mi desiate miesto. Súťaží sa o vti miest a ob cí a mi movládny mi orga ni zá cia mi v Pre šovskom kra ji a v Podkarpatskom py napísané – teda v písomnej vojvodstve sú jedným z výsledkov reali zá cie pro jek tu Ana lý za–integrá cia–sieťo va nie re - forme, vti py publi ko va teľné v novinách. Lebo neslušné vtigio nálnych po tenciá lov Pod kar pat ské ho vojvodstva a Pre šov ské ho kra ja. Projekt sa realizoval od augusta 2009 organizácie – regionálne rozvojové giónu, čo sa nám podarilo,“ uviedol py síce môžu byť dobré, len boa v piatok, 28. januára ho v Medzila- agentúry (RRA) vo Svidníku a v Hu - riaditeľ RRA vo Svidníku Miron Mikita. hu žiaľ ne bu dú publi ko va teľné borciach uzavrela medzinárodná kon- mennom, Rzeszowská agentúra re- Na jej vzniku sa podieľajú viaceré a teda aj v tejto súťaži neoceniferencia pod názvom Regionálny roz- gionálneho rozvoja a ako vedúci part- inštitúcie verejného sektoru, rešpektu- teľné. Vylúčené sú aj urážlivé voj – výzvy pre Karpatský euroregión. ner projektu fungovalo združenie júc princíp bilaterálneho partnerstva. a hanlivé vtipy. O umiestení v súZúčastnilo sa na nej takmer 150 Euroregión Karpaty Poľsko. Svoje ak- Informácie o nich obsahuje bezmála ťaží bude rozhodovať porota – zástupcov samospráv miest a obcí, tivity rozdelili do troch šesťmesačných 100–stranový Sprievodca po investí- ale rozhodne samozrejme huneziskových organizácií a ďalších období. „Našim hlavným cieľom bolo ciách v mestách Karpatského eurore- mor resp. čo najlepšia pointa – inštitúcií z oboch pohraničných regió- na základe analýzy vytvoriť sieť regio- giónu a jeho súčasťou je aj novovyda- teda to posledné slovo vo vtipe – nov. Na projekte spolupracovali štyri nálneho rozvoja Karpatského eurore- ná Učebnica investora v karpatských keď už nasleduje a ďalej účinku mestách. Obe publikácie vyšli tak je len smiech ako vzácny elixír Na štvrtom v slovenskom, ako aj v poľskom jazy- života. Vtipy zasielajte do konca r e p r e z e n - ku. Projekt spolufinancovala Európska februá ra 2011. V za le pe nej tačnom ple - únia z prostriedkov Európskeho fondu obálke s označením O Beľanskú se mesta Sni- regionálneho rozvoja v rámci Progra- sekeru 2011 na adresu: Ing. Pana hlavnú ce- mu cezhraničnej spolupráce Poľsko – vol Kapráľ, Tajch 766/15, 067 81 (pk) nu v tombole Slovensko 2007–2013. Miron Mikita Belá nad Cirochou. v sume 1001 Eur od gene r á l n e h o Pozvánka: Príďte, neobanujete. riaditeľa Slová do bitky: Hlupákovi je hej – kam sa pozrie, vidí kolegu. Tenerga, a.s. Ing. Petra Ho - Ladičkovská základná definícia: Sme čarovná krajina s rozčarovaráka prevzal nými občanmi. Tri zemplínske poučky: Optimizmus je spôsobený nedostatkom MUDr. Igor informácií l Problém, ktorý sa do 30 dní nevyrieši sám, si nezaslúži Latta (vľavo). pozornosť. l Teleso ponorené do vane zapríčiní, že zazvoní telefón. OBVODNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU Na humenskom cintoríne: Vraví vdova: Manžel si to tu tak obľúbil, že od toho času, čo sme ho pochovali, sa doma ani neukázal. De da čovský pozna tok: Keď člo vek nič ne potre bu je, urči te mu Tretí januárový týždeň patril v Centre voľného času Dúha v Hu - niečo chý ba. mennom obvodnému kolu Olympiády v anglickom a nemeckom jazy - Na margo masmé dií: Bulvárnym no vi ná rom by som najradšej ku. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl v kategórii 1A (5., 6., 7. roč.), str čil fo to apa rát do zad ku. Geor ge Cloo ney, čest ný ob čan Snin1B (8., 9.) a 1C (anglofónni a germanofónni žiaci). Anglickýjazyk– kat. ských rybní kov. Pa pín: Stredný vek je, keď si vla sy na miesto če sa nia za čí na te 1A: 3. Adam Alexovič, 7.C (Mgr. J. Koudelková) 1B: 3. Kristína Záleská, 9.C (PaedDr. J. Petíková) 1C: 1. Ivo Rokita, 6.A (PaedDr. J. Petíková). aranžo vať. Kto to povedal?! Naša redakcia je úžasný kolektív až na jedného, Nemeckýjazyk– kat. 1A: 3. Tina Vasiľová, 6.B (Mgr. O. Mjachký) 1B: 3. Patrik Demjan, 9. A (Mgr. B. Selecká) 1C: 1. Veronika Záhorčáková, ktorý stále chce, aby sa pracovalo. 7.C (Mgr. B. Selecká). Ivo a Veronika sa zúčastnia krajského kola Na pomoc krížovkárom: Slovenský výrobca sardiniek na tri – MHD. v Prešove (NJ 10. februára, ANJ 7. marca). Mgr. Božena Selecká Dve pravidlá úspechu: 1. Nepovedz všetko, čo vieš. 2…

Spo luprá ca pohra ničných re gió nov

Na po siedke s Mi la nom Le cha(cha)nom (30)

Ako si počínali žiaci ZŠ Dargovských hrdinov?


10 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7.2.2011

HALOVÉFUTBALOVÉMAJSTROVSTVÁSLOVENSKAŽIENA ŽIAČOK

PoslednáminútaurčilaŠtichárkam„iba“striebro

Počas víkendu 22. a 23. januára Lackovičová, Olexiková, Baníková, zorganizoval ŠK Selce Majstro- Kurtíková, Horvátová, Treščáková. vstváSlovenskav halovomfutba- l Ocenené jednotlivkyne: najlepšia le žien a žiačok. Štartovalo osem hráčka: Anna Šušková (ŠKF Žilina), družstiev žien a rovnaký počet najlepšia brankárka: Katka Fencáková (ŠK Štich), najlepšia strelkyňa: Ivana družstievv kategóriižiačok. Hralo sa vo dvoch skupinách po šty- Mirilovičová – na snímke (ŠK Štich PavolČečko ri družstvá, systémom každý s kaž- Humenné, 9 gólov). dým, postupovali prví dvaja. Hu menské juniorky (hrali v kategórii žien) ŠK Štich vyhrali skupinu B bez Amatérski hokejisti okresu Verchovina, s. r. o., Čabalovce, straty (Štich – Diakovce 5:2, góly: Medzilaborcezorganizovali29.ja- a samozrejme ďalších nemenova - Varcholová 2, Mirilovičová, nuáraI.ročníkhokejovéhoturnaja ných. K hladkému priebehu turnaja Hajdučková, Baníková; Štich – Pa Verchovina Hockey cup 2011. prispeli aj pracovníci podniku Služ- kostov 4:2, góly: Mirilovičová 2, Miestomkonaniabolomestskéľa- ba mesta Stropkov, ktorí sa starali Varcholová, Hajdučková; Štich – dovéklziskov Stropkove. o kvalitu ľadovej plochy. Nechýbali Dúbravka 6:2, góly: Horvátová 2, MiTurnaja sa zúčastnila štvorica tí - napätie a emócie na ľade, ktoré rilovičová 2, Hajdučková, Olexikomov: AHK Svidník, Brusni ca prispeli k nezabudnuteľným mo- vá). Vo štvrťfinále Štichárky zdolali Bruins, HK Ďapalovce a družstvo mentom podujatia. Poradie: 1. AKH Selce 4:1, góly: Mirilovičová 2, organizátorov z Medzilaboriec AHK Svidník, 2. HK Ďapalovce, 3. AHK Treščáková, Varcholová, a v semifiVerchovina. Športovú akciu spájal Vercho vi na (Medzi la borce), 4. nále sa stretli s Ajaxom Pakostov, duch myšlienky – spojiť hráčov, Brusnica Bruins. Najlepší – stre- ktorý porazili rovnakým skóre 4:1, ktorí majú radi tento najrýchlejší lec: Erik Lehocký, obranca: Ľu- góly: Mirilovičová 2, Baníková, kolektívny šport a zmerať si svoje boslav Ča ba la (oba ja Brusni ca Varcholová. Palmu víťazstva získali si ly na korču liach. Orga ni zá cia Bruins), brankár: Ró bert Janco ženy zo Žiliny, ktoré v poslednej minú akcie nebola možná bez finančnej (AHK Verchovina Medzilaborce). te finálového zápasu s Humenčanka podpory hlavného sponzora, firmy AndreaRimová mi vsietili víťazný gól. ŠK Štich HuJasenov, Kolonica – Belá n/Cir. C, menné: Fencáková – Mirilovičová, o 15.00 hod.: Dlhé n/Cir. – Myslina. ATL ET ICK ÉMAJSTROVSTVÁVSL.KRAJ AV MAĎ ARSKEJNYIREG YH ÁZ E Kamenica n/Cir. C má voľno. l VI.ligamuži–8.kolo,sobota12. februára 2011 o 14.00 hod.: SOŠT FUTBAL Humenné – Kamienka, nedeľa 13. Poprvýkrátv históriiatletiky l Zimná príprava – sobota 12. februára2011o 14.00hod.:Medzila(najmäVýchodnéhoSlovenfebruára2011:Košice B – 1. HFC Hu- borce B – Snina D, CSŠ Humenné – ska) sa halové majstrovstvá menné, nedeľa 13. februára 2011: RedMills Ptičie, o 15.00hod.:Liesko krajauskutočniliv zahraničí, Košice/Barca – 1. HFC Humenné. vec – Klampo Hažín n/Cir. B. konkrétne v maďarskej BASKETBAL VOLEJBAL Nyiregyháze. Humenčania l II.lig amuž i–16.kol o,sob ot a l Stredoeurópska liga (MEVZA) poznajú toto 100–tisícové 12. február a 2011: Krompa chy – muži – piatok 11. februára 2011 mestoz návštevtermálnych BK M–Basket Hu menné, ned eľ a o 18.00hod.:Kaposvar (HUN) – Chekúpalísk, či zoologickej 13. február a 2011: Geotrend Ko ši - mes Humenné, nedeľa 13. februára záhrady,nokeďžeBratislava ce – 1. BK Hu menné. 2011 o 15.30 hod.: Rakúsko team – je pre východniarov ďaleko, Chemes Humenné. zahraničnúnovinkuuvítali. HOKEJ Hala so 150 metrovým ová l I.lig ador astenci–nads tavb a l Extraliga,nadstavba–5.kolo,solom parametrami postačovala, 37. kol o, sob ot a 12. február a bota12.februára2011o 18.00hod.: trojica pretekárov 1. AK Hu2011o 14.00hod.:MHK Hu menné VKP Bratislava – Chemes Humenné. menné si po štyroch mesia – Pú chov, 38. kol o, ned eľ a 13. l I. liga (sk. Východ) juniori – 14. ko l o, so b o t a 12. februá r a 2011 od coch prípravy v telocvični, február a2011o 12.30hod.:MHK 11.00 hod.: Chemes Humenné B – vonku a posilňovni skontrolovaHu menné – Le vi ce. li svoju výkonnosť a – neskla l Žiaci,9.a 7.roč.ŠHT–24.ko- Šaca (ZŠ SNP 1), nedeľa13.februámali. Dominik Lučka je prvým lo, sob ot a 12. február a 2011 ra2011:Svidník – Chemes Humenné rokom dorastenec. V behu na o 9.00 a 11.00 hod.: MHK Hu - A (dvojzápasy). l I.li g a(sk.Vý c hod)ka d e t i–7.ko 400 m skončil na 2. miete čamenné – Kežma rok. lo,nedeľa13.januára2011:Vranov – som 61,98 sek., čo znamenaSTOLNÝTENIS Chemes Humenné A, Svidník – Che lo jeho osobný rekord. V sko l II.ligamuži(sk.1.–7.)–16.kolo: mes Humenné B (dvojzápasy). ku do diaľky mu ušiel stupeň ŠKST Humenné má voľno. l I.lig a(sk.výc hod),starš ížiaci víťazov iba o 2 cm a výkol III.ligamuži–14.kolo,nedeľa13. – 6. kol o, sob ot a 5. február a nom 543 cm skončil štvrtý. februára 2011, (sk. 1.– 6.) o 10.00 2011 od 9.00 hod.: Che mes Hu V behu na 50 m obsadil 7. miesto. hod.: Šar. Michaľany – Belá n/Cir., menné B – Che mes Hu menné Kategória žiačok mala nasledovnú Bardejov B – Snina, o 14.00 hod.: A (ZŠ La bo recká, dvojzá pas). humensko – medailovú históriu. AnFanklub ULTRAS HUMENNÉ má na Dzyublyuk zvíťazila v behu na Svidník B – Udavské, (sk. 7.– 12.) záujem zorganizovať výjazd (nielen 150 m časom 21,60 sek., v skoku do o 10.00hod.:Bardejov C – ŠKST Hu pre členov fanklubu, ale aj pre širokú diaľky výkonom 470 cm skončila na menné B, Sabinov – Vranov C, o 14.00hod.:ŠKP Prešov B – Jabloň. Predajňa IMA Šport v Mestskej verejnosť – priaznivcov chemesákov) 3. mieste. Poslednou na tartane bol IV.ligamuži–14.kolo,nedeľa13. športovej hale ponúka na pre - na finále Česko–Slovenského pohára la guliarka Petra Hromuľáková. Výfebruára 2011, (sk. 1.– 6.) o 10.00 daj šály VK Chemes Humenné. vo volejbale mužov v českých Tepli - kon 8,21 m postačoval na 3. miesto. hod.: Klampo Hažín n/Cir. – Z. Cena: 8,50 €. Staň sa aj ty pra - ciach s termínom 16. 2. 2011 (strePo pretekoch čakala humenskú výda). Výjazd bude spojený aj s prehliaHámre, Kamenica n/Cir. A – Čierne, vým chemesákom! dkou Prahy. Odchod z Humenného je pravu regenerácia v termálnych kú Medzilaborce – Snina B, (sk.7.–12.) plánovaný na utorok 15. 2. paliskách a cesta domov. Dohody o 10.00 hod.: Tecák Vranov – Belá (predpokladaný čas cca 21.00 hod.) s Východoslovenským oblastným n/Cir. B, Kamenica n/Cir. B – Vranov D, 1. BK Humenné pozýva chlapcov a predpokladaný príchod je vo štvrtok zväzom vyústili v návrat do NyiregyTopoľovka – Košarovce. narodených v r. 1999 a 2000 na vý - 17. 2. v ranných hodinách (cca 6.00 házy, kde bude prebiehať v nasledul V.ligamuži–12.kolo,sobota12. ber do basketbalovej prípravky: uto - hod.). Orientačná cena výjazdu je 25 €. júcich rokoch zimná príprava. Snímfebruára 2011 o 14.00 hod.: Snina rok (17.30 hod.), streda (16.00), Predbežní záujemcovia, hláste sa ka:Zľava tréner Marek Lučka, Petra C – Košarovce B, nedeľa13.februá- piatok (17.30) v telocvični ZŠ alebo žiadajte viac informácií na Hromuľáková, Anna Dzyublyuk, ra2011o 14.00hod.:Topoľovka B – Hrnčiar-ska. Inf.: 0905 542 485 v podrepe Dominik Lučka. (ml) ultrashumenne@gmail.com

Medzil ab orčan ianaľad e–Verchov in ahockeycup2011

Ka m z a šp orto m

Hum enskátroj ic asoštyrmikovmi

Česk o–slov ens kéfin ál e…

Šál yVKChem esv pon uk e

Basketbalováprípravka


11 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 2. 2011

Ha lo vý tur naj do rastencov ObFZ V pondelok, v deň polročných prázdnin, zorganizoval ObFZ Humenné halový turnaj pre do rastencov. Zú čast ni lo sa ho šesť družstiev, hralo sa vo dvoch skupinách, nasledovali boje o konečné umiestnenie. l SKU PI NA A: Be lá n/Cir. B – Brestov 10:2, gó ly: Gnip 4, Ma ri nič 3, Ke pič 2, Pristaš – Matta, Sa ka lik; Brestov – N. Sitni ca 2:4, gó ly: R. Turčík, Matta – Mi talčák 2, Varháč, M. Turčík; N. Sitni ca – Be lá n/Cir. B 2:1, gó ly: M. Turčík 2 – Ha bu raj. Po ra die skupiny A: 1. Nižná Sitnica 2 2 0 0 6:3 6 2. Belá n/Cir. B 2 1 0 1 11:4 3 3. Brestov 2 0 0 2 4:14 0 l SKU PI NA B: Ha žín n/Cir. – Ľu bi ša 0:2, gó ly: Macko, Mríz; Ľu bi ša – Liesko vec 2:5, gó ly: Mríz, Ki se lo vič – M. Kyslan 4, Cho ma; Liesko vec – Ha žín n/Cir. 3:3, gó ly: M. Kyslan 2, Ra da – Šu ľák 2, Pristáš.

NiZžnáSitnic a

BelánadCirochouB Po ra die skupiny B: 1. Lieskovec 2 1 1 0 8:5 4 2. Ľubiša 2 1 0 1 4:5 3 3. Hažín n/Cir. 2 0 1 1 3:5 1 Družstvá umiestnené na prvom, resp. druhom mieste v skupinách bojovali o „zlato“, resp. „bronz“. l o 3. MIESTO: Belá n/Cir. B – Ľubiša 6:3, góly: Pristaš 2, Kepič, Gnip, Marinič, Haburaj – Macko 2, Mríz. l FINÁLE: Niž. Sitnica – Lieskovec 2:1 (2:0), góly: T. Mitalčák, M. Turčík – M. Kyslan. l PORADIE: 1. Nižná Sitnica: P. Varháč – M. Turčík, R. Petrík, J. Čura, T. Mitalčák, O. Olexík, J. Mitalčák, M. Capko; 2. Lieskovec: F. Varga – L. Židzik, T. Kurila, P. Rada, M. Kyslan, D. Choma, M. Choma, D. Kyslan, M. Salanci; 3. Belá n/Cir. B: M. Diňa – Š. Haburaj, P. Nacko, J. Kepič, M. Haburaj, M. Škutka, D. Gnip, V. Pristáš, J. Marinič, D. Burik; 4. Ľubiša: J. Šimkanin – P. Kiselovič, T. Šepeľa, D. Kridla, P. Kridla, D. Mríz, M. Kridla, M. Macko, M. Behun, T. Šimurda; 5. Hažín n/Cir.: D. Demjanovič – R. Švec, J. Kravec, P. Šuľák, J. Pristáš, Š. Rabajda, T. Kopáč; 6. Brestov: M. Ivančák – J. Lojka, R. Turčík, P. Icha, D. Cerula, T. Matta, E. Sakalik, Š. Icha, A. Gajda. l OCENENÍ JEDNOTLIVCI: najlepší strelec: Milan Kyslan (Lieskovec) 7 gólov; najlepší hráč: Ja kub Kepič (Belá n/Cir. B); najlepší brankár: Jozef Piškanin (Ľubiša). Na turnaji rozhodovali J. Dub a J. Jossay, organi začným pracovníkom bol K. Maturkanič. Snímky – dolu vľavo: Trojica najlepších. Zľava strelec M. Kyslan, brankár J. Šimkanin a cenu pre oceneného hráča prevzal za J. Kepiča beľanský kapitán Vladislav Pristaš. Dolu vpravo: Cenu pre víťaza z rúk predsedu ObFZ F. Bazára prevzal nižnositnický kapitán Peter Varháč. (mšk)

Haž ínn/Cir.

Lieskov ec

Ľub iš a

Brestov


12 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

SENIORSKI HOKEJISTI MHK HUMENNÉ UKONČILI SEZÓNU 2010/2011 Kanadské bodovanie

Najprv skôr hladko, po tom viac obratko

hráč Z G A B Ján Zalužický 9 9 19 28 8 11 10 21 Aj keď druholigová sezóna seniorov má jednu z možnos - Branislav Štefan 14 6 7 13 tí ukončenia až v polovici marca, pre humenský hokej Marcel Malaťák 4 4 6 10 platil termín konca januára. Ešte viac ako mesiac bude Ladislav Sabol 13 5 4 9 zvádzať boje o víťaza II. ligy (o postup do I. ligy) poltucet: Patrik Zgibor 13 4 4 8 HK 96 Nitra, Ružinov, Púchov, Partizánske, Ružomberok Roman Imro 7 3 3 6 a R. Sobota. Sú to celky, ktoré skončili v troch skupinách Andrej Fedorko Adam Suvák 15 3 3 6 (Západ, Stred a Východ) na prvých dvoch miestach. Peter Tirpák 10 2 4 6 Celky z tretích Bra nislav Barna 4 1 5 6 miest sa stretnú Erik Dzoba 11 4 1 5 jednokolovo o 7.– Tomáš Semanco 7 1 3 4 9. miesto, tí, čo obsadili v skupiMatej Vasiľov 11 2 1 3 nách štvrté schody, budú hrať Marián Tocimák 11 1 2 3 o 10.– 12. miesta. Len pre tímy Radovan Petruňa 4 0 3 3 z dna tabuliek sezóna končí už po Mar tin Ku če ra 6 1 1 2 základnej časti. A práve táto variJakub Ochraň 10 1 1 2 anta platí aj pre MHK Humenné. Peter Glod 13 1 1 2 Aspoň malou náplasťou na ta Dalibor Gajda 2 0 1 1 buľkové resumé je fakt, že MHK Alexander Petrik 3 0 1 1 Humenné má z celkov na piatych Dominik Kopec 3 0 1 1 miestach najviac bodov (10), patrí Ladislav Griger 1 0 0 0 mu teda konečné 13. miesto. Patrik Sivý 1 0 0 0 Štrnásta je Šaľa (4 body) Dávid Divulit 2 0 0 0 a pätnáste Turč. Teplice bez bodu. Tomáš Štenko 2 0 0 0 Rovnaký počet bodov ako huTomáš Fedorjak 2 0 0 0 menský, teda desať, mali aj Nové Vla di mír Šte fa nik 3 0 0 0 Zámky v skupine A (Západ), čo im menskí „cudzinci“ sa museli vrátiť Roman Škovronský 3 0 0 0 zaručilo tabuľkové štvrté miesto. 6 0 0 0 Kormidlo humenských seniorov domov. Prišli prehry, aj štyri dvojci- Maroš Kačur 6 0 0 0 mal počas sezóny v rukách Štefan ferné. „Odchod hráčov sme Tomáš Seman 7 0 0 0 Pollák. Tréner, ktorý prišiel zo Spi- ovplyvniť nemohli, stavili sme na Jakub Šepeľa ša pod Vihorlat viesť prvoligových svojich. Káder ostal na troch senio- Pozn.: Z = počet zápasov, G = gódorastencov napokon privolil aj na roch, hráčoch juniorskeho veku ly, A = asistencie, B = body. brankár Z % seniorsku anabázu. V prognózach a v závere som musel stavať aj do1 Kendereš Štefan 9 83.96% pred, či hodnoteniach počas sezó- rastencov. Ako to zhodnotiť… Mladí 4 81.73% ny bol veľmi opatrný, teraz po chlapci, česť pár výnimkám, na kto- 13 Drabišin Marián 3 Konečný Michal 3 82.39% rých má v budúcnosti stáť kostra huukončení hodnotením rozpačitý… 2 Gajdoš Richard 5 78.87% „Do polovice to bola aj pre nás se- menského hokeja, sa musia prebrať zóna zaujímavá. Mali sme desať k životu, najmä zlepšiť disciplínu. Pozn.: Z = počet zápasov, % = perc. bodov, pohybovali sa medzi tretím Hokej nie je iba obliecť sa do výstro- úspešnosť. a štvrtým miestom. Michalovská ja a preháňať sa po ľade. Tréningy žltačková epidémia však zapríčini- boli, aké boli, rešpektovali sme prala, že z kádra odišli všetky opory, covné povinnosti, hlavná však bola ostali výlučne humenskí hráči, pri- životospráva. Bližšie to rozoberať V poslednú januárovú sobočom v seniorskom veku boli traja, nechcem…“ konštatoval tréner. tu patri la herňa Arca ostatní sú juniori a v závere sezó - V úplnom závere sezóny sa obja- de/Phoenix turnaju v hode ny som dával priestor aj do- vili v humenských farbách aj do- elektronických šípok. Orgarastencom. Nie je sa preto čomu rastenci. Brankár Konečný, obran- ni začne akciu za bez pe či li čudovať, že výsledky šli dolu,“ za- covia Gajda, Fedorjak, Štefánik, bratia Krajkovičovci. útočníci Kopec, Griger a Divulit. čal hodnotenie Štefan Pollák. V kategórii jednotlivcov sa za „Skôr hladko“ prebiehala sezóna, „Chlapci ma nesklamali, potvrdili čiaru hodu postupne postavilo keď mal MHK Humenné v kádri mi- kondičnú pripravenosť,logicky im jedenásť pretekárov (počet chalovskú údernú dvojicu Zálu- chýbala skúsenosť, či prevládal ovplyvnila plesová sobota). Kvažický – Štefan, k nim sa pridali aj rešpekt zo súpera. Za výkony lita však bola slušná, o náladu ďalší, dobre sa do hry zapájali aj brankára Konečného veľavravne sa staral najmä Ivo Palubjak, fihumenskí odchovanci. „Dokázali hovoria čísla štatistiky. Napokon nále patrilo favoritom, Vranovčan sme doma poraziť Ružomberok, na zápas v Gelnici, kde nás bolo jede- Kos je pravidelným účastníkom jeho ľade prehrať iba o gól, pričom násť, viedli 3:0 i 4:1, až záverečná turnajov a dobrá forma ho vysme uspeli až sedemkrát. Ani dru - tretina znamenala obrat pre domá - niesla medzi najlepších. Medzi há Rimavská Sobota to na našom cich. Z ich účinkovaním som spo - pármi sa do finále dostali podľa ľade nemala ľahké, porazili sme kojný,“ dodal Štefan Pollák. (mšk) Gelnicu i Sabinov, zápasy u nich Skupina Západ boli vyrovnané. Dvojica Zalužický – Štefan nám robila zápasy, strieľala HK 96 Nitra 16 12 3 0 1 92:56 42 góly, mužstvo sa viezlo na dobrej Ružinov 16 13 0 2 1 105:42 41 16 7 1 0 8 89:86 23 vlne, boli sme niekde medzi tretím Levice N. Zámky 16 3 0 1 12 55:89 10 a štvrtým miestom,“ mieni kouč. 16 1 0 1 14 66:134 4 „Viac obratko“ sa už niesla druhá Šaľa polovica sezóny. Na prelome ka Skupina Stred lendárnych rokov zastihla micha16 14 0 0 2 117:48 42 lovský klub žltačková pohroma a hu - Púchov Partizánske 16 10 0 0 6 90:76 30 Výsledky MHK Humenné: l Ru - Dubnica n/V. 16 8 0 0 8 91:76 24 žomberok: 7:8, 5:3 – 3:11, 4:10; Prievidza 16 8 0 0 8 98:73 24 l Rim. Sobota: 5:9, 3:7 – 1:14, 0:5; Turč. Teplice 16 0 0 0 16 49:172 0 l Gelnica: 4:3, 5:6 sn – 2:14, 4:6; Skupina Východ l Sabinov: 5:7, 7:5 – 2:8, 2:10. Pozn.: Výsledky písané polotučne Ružomberok 16 11 0 0 5 88:58 33 sú zápasmi MHK Humenné doma. R. Sobota 16 11 0 0 5 85:59 33 Gelnica 16 8 1 0 7 78:56 26 l Doma: 8 3 0 1 4 34:55 10 Sabinov 16 6 0 0 10 66:77 18 l Vonku: 8 0 0 0 8 25:71 0 MHK HUMENNÉ16 3 0 1 12 59:12610

-

7. 2. 2011

ÚS ObFZ 22 - 10/11 Správy zo zasadnutia Rady ObFZ, Výkonného výboru a Od borných komisií ObFZ Humenné, e–mail: futbalhe@stonli ne.sk, www: futba lobfzhe.sk l Sekretariát: l oznamuje, že k vý mene registračných preukazov je potrebné zaslať na Matriku VsFZ Košice: starý RP; 1 x foto (pásového rozmeru) – vzadu napíšte meno a priezvisko; poštovú poukážku s úhradou 4 € za 1 RP (jedným šekom môžete uhradiť za viacej RP); v prípade, že údaje na starom RP sú nečitateľné je potrebné priložiť aj kópiu rodného listu; l oznamuje, že druhý blok prednášok školenia futbalových trénerov IV.C licencie sa uskutoční v Humennom dňa 24.– 27.3.2011; l oznamuje, že doškoľovací seminár na predlženie licencií III/C a IV/C sa uskutoční 12.2.2011 v Košiciach; l žiada funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o pouká zaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757; Právna forma: občianske združenie; Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné; Ulica: Osloboditeľov; Číslo: 3; PSČ: 066 01; Obec: Humenné. Tlačiva pre FO (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo stiahnuť na www.futbalobfzhe.sk

Šípka ri o Po hár Arca de/Phoe nix

predpokladu bratia Krajkovičovci, keď súperili proti sebe. l Jednotlivci (ocenený poltucet): 1. Milan „Džajro“ Mihališin (Humenné), 2. Pavol Mamaj (Hankovce), 3. Peter Kos (Vranov), 4. Tomáš Koman (Humenné), 5. Gabriel Koškovský, 6. Jaroslav Kuzica (obaja Koškovce). l Páry: 1. Pavol Krajkovič – Martin Šereg, 2. Martin Krajkovič – Ivan Palubjak, 3. Tomáš Koman – Martin „Haky“ Petruška (všetci Humenné). (mšk) Snímka – ho re: Najlepší jed not liv ci. Zľa va Pa vol Ma maj, ví ťaz Mi lan Mi ha li šin a Pe ter Kos. Do lu: Ivan Pa lubjak zís kal striebro v pá roch a zís kal tiež ce nu za bá va (šoume na) turna ja.


13 - PODVIHORLAT OM -

ŠPORT

-

7. 2. 2011

Na júspešnejší športo vec PSK ob há jil ti tul Vyhlasovaniu dominovali prešovskí hádzanári

Chemesáci, zápasníci a tri školy

ZástupcoviaZKVihorlatSnina. (zľava) Jaroslav Zaremba, prezidentklubua ErikCap,tréner

Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja obhájil 37–ročný hádzanár Alexander Radčenko z Tatranu Prešov. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2010 sa konalo 3. februára v historickej budove prešovského Divadla Jonáša Záborského. Najúspešnejším športovcom Pre- z Bardejova – Marcel Matej a Júlia šovského samosprávneho kraja za Kostúrová.Doocenenejdesiatkysa rok2010sapodruhýkrátstalpôvo- znova vrátili kulturista Michal Hlinka dom ruský hádzanár Alexander zoStarejĽubovne(ocenenýv rokoch Radčenko,spojkaz hádzanárskeho 2005a 2008)a popradskýhorolezec klubuTatranPrešov.V prvejdesiatke PeterHámor(ocenenýv roku2002). bezurčeniaporadiahopodporilklu- Z novýchmienpribudlinajlepšiaslobový kolega Radoslav Antl. Medzi venskákulturistkaa majsterkasveta ocenených už tradične patria lyžiar JanaPurdjakováa džudistkaAndrea Martin Bajčičák, prešovskí motoristi Krišandová.Poprvýkrátv históriianIgor Drotár a Vladimír Bánoci, ako kety nemal medzi jednotlivcami každý rok excelovali siloví trojbojári zastúpenieregiónspodVihorlatu.

Chemesáci. Richard Vlkolinský, tréner, Ján Grosiar, šport.riaditeľklubua MilanMizerák,minuloročnýkapitán

Medzi najlepšími ko75–ročnému Jozefovi lektívmi dospelých traŠtecovi z Prešova. Aj dične nemôžu chýbať napriek úctyhodnému hádzanári Tatrana Preveku stále aktívne šov a volejbalisti z VK športuje a pravidelne sa Chemes Humenné. Tro zúčastňuje na bejicu medzi dospelými žeckých podujatiach. uzatvára basketbalový K vyhlasovaniu najklub Bemaco Prešovská úspešnejších športovuniverzita. Oproti minulécov patrí aj cena dennímu roku sa zmenili najka Korzár. Denník ju úspešnejšie mládežnícke udelil lotyšskému repre kolektívy: za rok 2010 zentantovi z Tatrana sem patria kadeti z VK Prešov Dajnisovi KristoPrešovská univerzita Mipansovi za výkonnostný rad Prešov, dorastenci zo vzostup roka. zápasníckeho klubu ViTohtoročnou novinkou horlat Snina a hádzanáankety bolo vyhlásenie ri – mladší žiaci prešovnajúspešnejších základského Tatrana. ných škôl, ktoré sa zapoOd minulého roku si krajjili do športových súťaží ská samospráva osobitne o pohár Olympijského všíma aj úspechy štu klubu regiónu Prešov. dentov stredných škôl. Spol očná snímka ocen en ých športov ých laureát ov PSK za rok 2010 Poháre si prišli prevziať Odborná porota vybrala zástupcovia základných dvoch najúspešnejších: študenta Gymškôl zo všetkých 13. okresov kraja: ZŠ názia Terézie Vansovej, člena karate kluMájové námestie Prešov, ZŠ Komenbu Stará Ľubovňa Adama Vorobeľa a siského Bardejov, ZŠ s MŠ Koškovce lového trojbojára Dávida Bendíka zo (okres Humenné), ZŠ Nižná brána Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešo Kežmarok, ZŠ Školská Spišské ve. Športovo najúspešnejšou strednou Podhradie, ZŠ s materskou školou Koškolou za rok 2010 sa stala Stredná odmenského Poprad, Cirkevná spojená borná škola v Humennom, ktorej voškola sv. Cyrila a Metoda Snina, ZŠ lejbalisti na Majstrovstvách Slovenska Komenského Stará Ľubovňa, ZŠ Kostredných škôl vybojovali zlaté medaily. menského Sabinov, ZŠ Mlynská StropAj v tomto roku udelil predseda PSK kov, ZŠ Komenského Svidník, ZŠ Peter Chudík zvláštne ocenenie – CeBernolákova Vranov n/ T. nu predsedu PSK. Za celoživotné S dojmami laureátov vás oboznámime športové aktivity patrí táto cena v budúcom čísle PV. (mšk) Humenská výprava. Zľava Ján Matoš, Richard Vlkolinský, Maroš Kasperkevič,JánGrosiara úplnevpravoMilanMizerák

Cenu Olympiského klubu pre ZŠ s MŠ Koškovce prevzal riaditeľškolyFrantišekBočkay

Sninskávýprava.ZľavaJánMuchast.,MartinZgabur,JaroslavZarembaa ErikCap.

Volejbalovástrednáškola.Učiteľ Richard Vlkolinský, riaditeľ Ján Matoša žiakMarošKaperkevič.


14 - POD VIHORLAT OM -

ŠPORT

Rozbehnime už tú zimnú prípra vu… 1. HFC Humenné čaká na jar viac ako ťažký boj o druholigový život. Navzdory tomu si klub dovolil luxus v podobe „nútenej“ 12–dňovej tréningovej pauzy. Dobre. Neboli financie, stalo sa, no príprava opäť začala a čakalo sa, že dianie v klube, či naoko výsledný (výsledkový) efekt humenského fanúšika dostanú do myšlienkových pochodov, že sa II. ligu, sk. Východ, teda ešte stále celoslovenskú súťaž riadenú SFZ, podarí udržať. Zatiaľ je to však myšlienka na míle vzdialená. Po ukončení „pauzy“ hneď prišiel mi chalovský dvojzápas (s dorastom 0:0, s áčkom 0:7), celkom slušná výsledková blamáž sa však dala chápať ako daň za tréningovú nečinnosť. Sú tu však už ďalšie zápasy, prehry s prešovským dorastom i treťoligovým Stropkovom. Trénovať sa síce trénuje (telocvičňa, ovál štadióna…), ale hráčov je málo. Dôvody? Viacero… školské, zranenia, osobné. 1. HFC v súčasnosti nevyskladá zostavu, aby všetci futbalisti boli vekom seniori. Je na posily ešte čas? Zatiaľ jedinou novou tvárou je brankár Klamár. Tréner Čirák sa snažil o poľskú anabázu, trojica odohrala iba jediný zápas. Aspoň sa však niečo skúšalo. Kde sú ďalší noví adepti na humenský dres v boji o záchranu? Vedenie klubu spomína počas prípravy ekonomické provizórium. To však nových futbalistov pod Vihorlat sotva priláka, lebo nik len pre pekné oči do Humenného hrať futbal nepríde. Plátať káder dorastencami je síce úsporné, ale II. ligu to sotva zachráni. A práve záchrana v II. lige, čo je stále ešte celoslovensky riadená súťaž SFZ, musí byť prioritou, veď na regionálnej úrovni sa hral v Humennom futbal snáď pred polstoročím.

NAHLIADLI SME DO ZIMNEJ PRÍPRAVY

Ani St. Ľubovňa, či Poprad si v po rovnaní s Humenným nemôžu veľmi vyskakovať, ale zimná príprava je u týchto súperov oveľa „živšia“. Ľubovnianci posilnili ofenzívu dvoma navrátilcami (Dlugoš, Renčko), porazili Sninu 2:0, prehrali s R. Sobotou 1:3. Poprad začal dvoma remízami 0:0 s Bardejovom i Moldavou, s Petržalkou prehral 0:1, rozdielom triedy ho zdolal až corgoňligový MFK Košice (0:4), s Lipanmi prehrali 0:2. Chýba im teda strelený gól, ale porovnávať súperov i výsledky s našimi radšej netreba. A to majú v talóne ako súperov pred odvetou ešte Ružomberok, Podbrezovú, či lídra Sp. Novú Ves. Rozbehnime teda už konečne humenskú prípravu! Vyšlime z klubu sú perom aj iné, než len poloumierajúce signály. Alebo je stále ešte čas? Jarná odveta začína 13. marca 2011… (mšk)

-

7. 2. 2011

PRÍPRAVNÝ FUTBAL l Prešov (d) – 1. HFC Humenné 5:1 (1:0), gól: Hamuľák. 1. HFC: Klamár (30. Madeja, 60. Brza) – Dysko, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, Jurov, Karnaj, Ljubarskij, Hamuľák + 3 Poliaci (Kirvej, Kuchta, Kušion, Koromház). l Stropkov – 1. HFC Humenné 3:0 (1:0). 1. HFC: Klamár (46. Madeja) – Dysko, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák, Kušion – Jurov (c), Nazad, C. Vasiľ, Koromház – Kirvej, Hirjak (Tribula, Hubcej). l Jasenov – Dlhé n/Cir. 4:1 (2:0), góly: P. Kovalik 3, Čerňa – Hajtáš. l Modra n/Cir. – Volica 2:1 (1:1), góly: Jevčák, M. Hančár – Lupkovič. l Jasenov (d) – Papín 6:2 (2:2), góly: Goga, Mastiľák, Horvát, Lukáč, Barni šin, Terebeši – Škumanič, B. Gábrik.

l Topoľany – Snina 4:3, góly: M. Lukáč 2, M. Pčola. l Snina – Belá n/Cir. 10:1, góly: M. Lukáč 2, M. Pčola 2, Čus 2, Pavlina, P. Hišem, Halagan, Š. Pčola – Kudravý. l Medzilaborce – Sobrance 3:1 (2:1), góly: Gavula 2, Horvat. l Radvaň n/L. – Pakostov 2:1 (1:1), góly: Rabajda, Ma. Svičin – Mikloš. l Nacina Ves – Udavské 2:3 (0:2), góly: Štefek, L. Kuzma, Gerda.

II. BASKETBALOVÁ LIGA, MUŽI

l BK M–Basket Humenné – Levoča 74:83 (25:30, 20:19, 16:13, 13:21). Domáci nechceli v stretnutí s lídrom súťaže ťahať za kratší koniec. Mužstvá sa striedali vo vedení, a hoci MLÁDEŽNÍCKE HOKEJOVÉ VÝSLEDKY Levočania v II. polčase odskočili na rozdiel 10 bodov, Humenčania stav DORASTENCI: l Humenné – otočili, dokonca získali 6–bodové vePiešťany 0:8 (0:3, 0:2, 0:3). MHK: denie. Avšak v dramatickom závere Hoferica – Gajda, Dubjel, Jablo- a po zranení troch hráčov základnej novský, Varga, Vanyo, Štefánik – zostavy to boli hostia, ktorí dotiahli záOkrem zimnej prípravy áčka stále po Krajňák, Pavličko, Mišenko, Billý, Di- pas do víťazného konca. Zostava očku sledujeme aj tréningové počína- vulit, Michalenko, I. Fedorko, Griger. a body: Dzurovej 15, Bakoš 14, Kanie si dorastencov. Zväčša sú v te- l MHK Humenné – Trnava 3:5 kuta 13, Ivanko a Glasa po 10, Mi. locvični, boli aj na škvarovom ihrisku. (0:4,2:0,1:1). Góly: Fedorko 2, Mi- Halapi 9, Kelemeca 3, Petrik. (zb) Teda trénujú… „V médiách odznela šenko. MHK: Ras (2. Hoferica) – l Barde jov – 1. BK Humenné Gajda, Čo rovčák, Dubjel, Jablo informácia,žedorastencisapripravu65:70 (19:18, 12:11, 15:22, 19:19). Ak júnormálne.Totoslovko,bysomvšak novský, Varga, Fedorjak, Vanyo, Šte - by Humenčania v I. štvrtine premenili v našomprípadevôbecnepoužil.Pri fánik – Krajňák, Pavličko, Mišenko, viaceré šance a zbytočne nestratili 7 mládežipôsobímdevätnásťrokov,ale Billý, Divulit, Koec, Michalenko, I. Fe- lôpt, mohla byť radosť z víťazstva iná. tak ýt o stav som ešte nez až il. dorko, Griger. Tréner: Š. Pollák. Oslabení domáci si udržiavali tesný Odohralismejedinýprípravnýzápas, ŽIACI, 9. roč.: MHK Humenné – Mi- náskok, obrat nastal po 8–bodovej cha lov ce 1:11 (1:2, 0:3, 0:6). Gól: ajtosmenaňcestovaliautamis rošnúre hostí v III. štvrtine a do tej dičmi,ostatnémusímerušiť,lebovy- Nazad. MHK: Ras – Čorovčák, Ba- poslednej vybehli Humenčania cestovaťnemôžeme,nemámezačo, log, Nazad, Kiseľ, Dupej, Harvilik – s 5–bodovým náskokom. Snaha dodomazasanemámeadekvátnepod- Varmeďa, Vislocký, Gavaľa, Kluk- mácich o spätný zvrat mala šancu len mienky, aby sem pricestoval súper. navský, Pavlisko, Fedorková, Ko- vďaka chybám hostí. Bardejovskí Abytoboloeštenormálnejšie,nemá- kinda, Čerevik. l 7. roč.: MHK Hu - „králi“ bojovali až do konca. No na – Michalovce 2:4 viac ako na prikrášlenie stavu im už mepotréninguanisirup,čicukordo menné čaju,“pohoršoval sa nad „normálom“ (1:1,1:1,0:2). Góly: N. Lancoš, D. sily nestačili. Zaujímavý zápas však Jaroslav Varchola, tréner mladšieho Zubek. MHK: Kasarda – T. Lancoš, veľa basketbalovej kvality nemal. dorastu 1. HFC Humenné. (mšk) Potocký, Miško, Zelenay, Grejták, Zostava a body: Kusko 21, Nemec Vraštiak – Buraľ, N. Lancoš, Hančarik, 20, Džujko 10, Lošák 5, Ma. Babják 4 PIATO LI GO VÉ HO LÍDRA OŠK UDAVSKÉ Adam, Lačný, Matis, Copko, D. Zu- (Mo cák 8, Makovec 2). (bab) bek, Tomko, Kuruc. Tréner: P. Štekláč. Trestné minúty: 56:73! MLÁDEŽNÍCKY VOLEJBALOVÝ SERVIS

Dorastenci v „normále“

Tréner Roman: „Sme stabilizovaní, posily nezháňame“

Začiatok februára je termín, kedy už zimná príprava futbalistov prebieha (mala by) v plnom prúde. Výnimkou nie je ani líder V. ligy, skupiny Severovýchod, nováčik súťaže OŠK Udavské. Pozícia po jeseni je zaväzujúca, čo zverenci trénera Pavla ROMANA (na snímke) vedia. Zimné medzisúťažné obdobie za- sa neobzeráme. čali futbalisti od Udavy 14. januá- Hráči vedia hrať ra… „Začalismesastretávaťv te- futbal, a keď ho locvični,užsmenaskočiliajnako- chcú hrať tak, lobeh prípravných stretnutí, prišli akov jeseni,mutréningy vonku,“ začal približovať sia dať základ svojej výkonnosti prípravu kouč mužstva. Udavčania v zimnejpríprave.“Skončiť po polo odohrajú všetky svoje prípravné vici sezóny hneď v pozícii lídra je ministretnutia na ihriskách s umelým málne potešujúce. „Isto, výsledky povrchom (Stropkov, resp. Micha- i umiestnenietešia,nadruhejstralovce), s Hrabovčíkom (3:4) a Naci - ne však i zaväzujú. Hráčom som nou Vsou (3:2) sa už stretli. „Stými- povedal,žetakakobudúterazv zitodvomadružstvamimámenaplá- mepristupovaťk príprave,takúvýnovanéajodvety,ďalejbudev zime konnosťnájduv jarnejodvete.“Po naším súperom dvakrát Strážske jesennej časti sa vykryštalizovala a razLastomír,Uliča Snina.“Káder trojica (Udavské 36, Jasenov 35 piatoligového lídra je dobre vyskla- a Kalnište 32), ktorá, zdá sa, si daný, je v ňom skúsenosť i mladá rozdá boj o postup. Ako to vníma dravosť. Zimné medzisúťažné jesenný líder? „Zmenyv Jasenove voľno však dáva priestor aj na súužvšeobecneznáme,vymenili hráčske zmeny. „Káder sa nezme- funkcionárskykáder,posilnilimužnil, je z jesene rovnaký, novinkou stvo, isto spravia všetko pre to, snáďjeto,žeLukášKuzma,ktorý abysadoštvrtejligyvrátili.Naším u násbolnahosťovaní,jeužprestu- prvoradýmcieľomjehraťo medaipomnašímhráčom.Mužstvojesta- lové pozície, a aby bol futbalový bilizované, zohraté, svoje kvality fanúšik v Udavskom spokojný,“ v jesenipotvrdilo,takžepoposilách dodal Pavol Roman. (mšk)

Futbalová Oľka smúti…

JUNIORI, 13. kolo: Prešov – Chemes Humenné B 3:0 (12,17,16) a 3:0 Uplynulý piatok (16,14,15). Chemes B: Gergeľ, 4. februára 2011 Dobrančin, Karško, Sterčo, Šimeček, nás po ťažkej Pavlík, libero Boldy (Varšo). Tréner: Marek chorobe opustil Meriač. Chemes Humenné A mal voľno. ŽIACI: Chemes Humenné B – Chebývalý futbalista mes Humenné A 0:3 (–10,–15, –13) a vedúci muž stva TJ Druž- a 0:3 (–13,–16,–15). Chemes B: Karoľ, Kopka, Marek, Petrovčin, Polák, Bandustevník Oľka rič. Tréner: Ľ. Selecký. Chemes A: Nemec, Feduš ml., Urban, Sedlák, Petráš, Štefan Pavlík Hamaďák, Kríž, Rusnák, Rapáč, Timco, „Lesan“, ako ho všetci poznali, sa Sakáč. Tréner: M. Feduš st. narodil 29.5.1951 v rodnej Oľke a praktickycelýsvojživottuzasvätil ZEMPLÍNSKA VO LEJ BA LO VÁ LI GA futbalu. Ako hráč zastával miesto l Strážske – VK Humenné 3:2 stopéra,kdevynikalpostavoua tvrdou strelou. Jeho futbalová kariéra a 3:0. Zostava: Chalupka, Havriško, bolaspojenás jedinýmklubom–TJ Bačovčin, Horňák, Savkanič, MihaliDružstevník Oľka, s ktorým zažil šin, Chovanec, Škovranko, Skakrásnechvíleajpoukončeníaktívnej rupský, Feduš ml., Feduš st. kariéryakovedúcimužstva. V nedeľu 6. 2. 2011 sa s otcom, STREDOEURÓPSKA LIGA 2010/2011 17 16 1 50:9 48 dedkom a hlavne výborným člove- Bled 16 13 3 42:19 39 kom prišlo rozlúčiť mnoho ľudí, kto- Aich/Dob 16 13 3 42:16 38 rí Štefana poznali. Jeho posledné Innsbruck 15 9 6 27:22 26 Zbohom mu dali aj súčasní hráči Kaštela 18 9 9 29:37 24 Oľky, ktorí mu na poslednú cestu Anhovo HUMENNÉ 16 6 10 24:35 19 pribalili aj dres Oľky s číslom 3. Kaposvár 16 5 11 21:37 14 Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu Rakúsko 15 3 12 21:38 12 tichú spomienku. Zahreb 17 3 14 20:43 12 Česť jeho pamiatke! Viedeň 16 4 12 20:40 11


15 - POD VIHORLAT OM EXTRALIGA,NADSTAVBA–4.KOLO

Trenčín–ChemesHumenné0:3

ŠPORT

-

7.2.2011

STOLNOT EN IS OV ÉSÚŤ AŽ E–VsSTZ,ObSTZ

l II. LIGA, 15. kolo (sk. 1.–7.): ŠKST Humenné – Valaliky 11:7, D. Stoják 3,5, D. Fink 3,5, I. Serbák 2,5, M. Chaľ (17:25,15:25,22:25) 1,5; Krompachy – Svidník 5:13, StaV stre dajšej pre dohrávke nastú - Palgut ulievkou z 2–hej setbal od- dex Košice – Michalovce B 14:4, pi li che me sá ci bez zra ne né ho vrátil, ale „pipe“ Mizeráka pasáž Mokrance mali voľno; (sk. 8.–14.): Ja ku bo va, do má cim chý bal ukončil. V II. sete nespravili cheme - Lok. Košice B – Slov. Ves 12:6, Levotaktiež útoč ný ťa húň Lí za la… sáci ani jedinú chybu (8:0)! Aj tretie ča – VD Prešov 4:14, Vranov B – ŠKP Zápas začal troma smečmi M. Hri- dejstvo sa otáčalo pri servise M. Prešov 12:6, V. Kapušany mali voľno. ňák, pričom raz bol zablokovaný, Hriňáka jeho esom (2:1 – 2:5), StadexKošice 17 17 0 0 232:74 51 hneď v úvode dal o sebe vedieť tro- Trenčania dosť chybovali, eso R. Svidník 16 13 2 1 191:97 44 ma bodmi v rade univerzál Leška- Mizeráka (5:11) opäť donútilo MichalovceB 16 11 2 3 191:97 40 nič. Pri jeho servise získali cheme - k reakcii kouča Hiadlovského, ŠKSTHumenné 17 10 2 5 179:12739 sáci náskok (4:8), ktorý však vďaka dobre hrajúci Sukochev sa prejavil Valaliky 16 10 0 6 160:12836 16 7 2 7 148:14032 trenčianskym blokom nemal dlhé aj esom, za stavu 11:18 sa zdalo, Mokrance trvanie (8:9). Trenčiansku sériu že zápas sa iba dohrá. Ale… Che- Krompachy 17 7 0 10 131:17531 l III. LIGA, 13. kolo (sk. 1.–6.): Belá uťal Kašper, ktorý následne ostal mesáci poľavili v koncentrácii, kouč pri servise až do 8:13. V I. sete bol Vlkolinský siahol po tajme (15:18), n/Cir. – Bardejov B 8:10, Dráb 2,5, tento humenský blokár pri chuti, domáci napokon až vyrovnali – Vozár 2,5, Burík 2,5, Drotár 0,5; Snina smečom i 1–blokom zvýšil na 19:19. To už bol späť Javorčík, jeho – Svidník B 14:4, Jelo 4,5, Š. Štuň 11:18, kouč Hiadlovský tajmom útok i blok Sukocheva určili 19:21, 4,5, Paulík 3, Malinič 2; Udavské – (14:21) stratu skorigoval (17:21), súper sa však nevzdal a vyrovnal Šar. Michaľany 8:10, Maroš Gajdoš ale viac bodov jeho zverenci v sete na 22:22. Záver patril M. Hriňákovi 3, Bajcura 2, Chomča 2, D. Gajdoš st.; už nedali. Zmena strán prišla po – v 2–bloku stanovil mečbal (22:24) (sk. 7.–12.): ŠKSTHumennéB –Sabinov12:6,Š. Treščák 3,5, M. Krajňák ese M. Hriňáka. A práve on pri a 1–blokom ho aj využil. servise otočil z 1:0 na 1:4 esom, Priebeh–I:4:8, 11:16, 14:21 (20 min., 3,5, M. Michalčo 3, Pe. Novák 2; JabLeškaničových 1:5 privodilo tajm chyby 6:4); II: 4:8, 10:16, 14:21 (21, loň – Bardejov C 12:6, Židzik 4, Lebloch 4, E. Demčák 3, 1xWO; VraTrenčanov. Potom prišli dva domá- 8:0); III:4:8, 11:16, 19:21 (25, 10:7). ce bloky (3:5), ale M. Hriňák i Ja - Chemes:M. Hriňák 14, Leškanič 13, nov C – ŠKP Prešov B 12:6. 13 12 0 1 189:45 37 vorčík „pipom“ držali odstup (6:10). Sukochev 3, Kríž 5, Kašper 7, Ja- Udavské Pri následnej trenčianskej ulievke vorčík 5 – libero Vajda (R. Mizerák 5). Šar.Michaľany 13 11 1 1 155:79 36 13 9 0 4 143:91 31 sa hodil Javorčík po lopte „rybič - Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 1:5 Snina 13 8 1 4 125:109 30 kou“ a – do oblasti brucha sa mu (M. Hriňák 3, R. Mizerák, Sukochev); SvidníkB BardejovB 13 7 2 4 136:98 29 zapichla trieska z palubovky! Vys- pokazenýservis:7:4; bodypoblo- Belán/Cir. 13 4 4 5 105:129 25 triedal ho R. Mizerák… Za stavu koch:11:7 (Kašper 2, Sukochev 2, M. 13 5 1 7 108:126 24 8:13 siahol domáci kouč opäť Hriňák 2, Kríž). R: Tiňo, Savka. D: HumennéB VranovC 13 5 0 8 89:145 23 k tajmu, ale chemesákov nezasta- 300. Hracísa:72 minút. (mšk) Sabinov 13 3 3 7 108:126 22 vil (10:17), pribrzdila ich až chyba Výsledok: Svidník – VKP Brati- ŠKPPrešovB 13 3 2 8 87:147 21 rozhodcu (neregistroval teč hráča slava 0:3 (–23,–19,–13) Jabloň 13 2 0 11 82:152 17 v poli), následne prišlo eso DemčáBardejovC 13 2 0 11 77:157 17 4 4 0 12:2 8 ka (14:19), ale „pipe“ Mizeráka vrá- HUMENNÉ l IV. LIGA, 13. kolo (sk. 1.–6.): Z. 9:5 7 Hámre – Medzilaborce 11:7, Cogan til hru východniarov do pohody. Pri VKPBratislava 4 3 1 4 1 3 5:11 5 3,5, J. Širgeľ 3,5, Dzubák 3, Michaservise Sukocheva sa domáci Svidník 4 0 4 4:13 4 lenko – V. Šmiga 2,5, Sopirjak 2,5, R. dvakrát vyhodili smečom do autu, Trenčín Šmiga 2; SninaB –Kamenican/Cir. STREDOEURÓPSKALIGA–MEVZA2010/2011 A 8:10,Bajús, Fedorco, Hríb a J. Ko páč po 2 – V. Džatko 4,5, Pavlotty 2,5, Lauda 2,5, J. Starec 0,5; Čierne – KlampoHažínn/Cir.11:7,Picha 2,5, (20:25,23:25,23:25) M. Serbák 2,5, J. Zubek 2; (sk. 7.–12.): denie, od sta- Belán/Cir.B –Topoľovka10:8,Bu Posledná šanca che vu 2:2 cheme- rík 4, I. Komjaty 2,5, J. Gnip 1,5, Hremesákov udržať si sá ci od sko či li žík, Ovad – Švigar 3,5, Jurkanin 2,5, ešte šancu na účasť na 4:2 a zo 4:3 Balogáč st., Šram; Košarovce–Kavo Final four zhasla. aj cez chorvátsky tajm na 8:3. menica n/Cir. B 16:2, D. Kaňuk 4,5, Chorvátsky nováčik Vtedy však dal výrazne o sebe Korba 4, Karabinčík ml. 3,5, Sabol 3,5, mal vo svojej hre viac ve dieť ma ce dónsky sme čiar Karabinčík st. 0,5 – Nitkulinec 2; Vra„šťavy“, pevnú obranu na sieti, niekedy až pavučinové pole, v chorvátskych službách Milkov, nov D – Tecák Vranov 9:9. „kladivo“ v podobe blokára Cosiča keď štyrmi bodmi v rade držal a smečiara Milkova. Hra chemesákov útok Kaštely a práve on postupne mi sme čom do au tu, no tre tí nebola zlá, príjem bol kvalitný i útok do- ukrajoval z humenského násko - (23:24) bol posledný. Ostrá diabrý, len v rozhodujúcich chvíľach prišli ku. Definitíva padla z 11:8 na gonála Šukera skončila na čiare. Priebeh–I:7:8, 16:15, 18:21 (27 chyby a stratu bolo veľmi ťažko mazať. 11:10 a po šnúre 14:11 na 14:14 Chemesáci nastúpili opäť nekompletne, siahol kouč Vlkolinský na tajm. min.); II:8:3, 15:16, 16:21 (27); III: keďže chýbal blokár Kríž. Divákom bol A to sa Chorváti hneď aj ujali ve- 5:8, 14:16, 18:21 (25). aj Nikša Boljat, chorvátsky bývalý futba- denia (14:15) a rovnako, ako v I. Chemes:M. Mizerák 3, M. Hriňák sete, od stavu 16:16 zlomili hu - 4, Kašper 7, Sukochev 3, R. Mizelista FC Chemlon Humenné. Hneď prvý set naznačil, ako bu - menský vzdor – 16:21. Pri servise rák 14, Jakubov 5 – libero Vajda (J. de zápas vyzerať. Bola to naťa - kapitána Sukocheva ešte ha la Hriňák, Leškanič 5, Javorčík 7). hovačka z oboch strán, keď súpe - ožila (19:22), chemesáci boli sú - Tréner Richard Vlkolinský. Mariri viedli maximálne o bodík. Stav perovi na dosah (22:23), no ten na:Mitev, Čosič 12, Srdoč 5, Skosa takto posúval až do 16:16, keď svoj prvý setbal využil. Strata II. šič 5, Rančič 2, Milkov 18 – libero pri servise nahrávača Miteva sú - setu domácich psychicky pozna - Brožič (Božič, Šuker 8). Fabijan per odskočil na 16:19. Po dvoji - čila, za stavu 3:6 siahli chemesá - Čošič. Esá:1:2 (Sukochev); pokatom striedaní (J. Hriňák, Leška - ci k tajmu, zmobilizovali sily, 8:9 zený servis: 9:10; body po blonič) sa ujal mladý humenský uni - na svetelnej tabuli dával nádej. koch:9:8 (R. Mizerák 4, Kašper 2, verzál dvoma bodmi (18:19), ale Tá žila až do koncovky setu, Sukochev 2, Jakubov 1); úsp.útosúper sa nepoddal, ušiel na 18:22 keďže Chorváti mali stále iba jed - ku: 48%:53%. R: Burkiewicz, Lea náskok mu stačil. Set ukončil no až dvojbodový náskok (10:11, mek (obaja POL). D: 800. Hrací (mšk) Srdoč esom. Najsvetlejšia pasáž 13:15, 18:19). Od tohto stavu čas:79 minút. Pozn.: Priebežná tabuľka Strechemesákov prišla v úvode II. se - však dvakrát udreli (18:21) a roz tu. Dvojblok Kašper – M. Mizerák hodli. Prvý mečbal odvrátil Ja - doeurópskej ligy je na 14. strane znamenal prvýkrát humenské ve - vorčík pipom, druhý Chorváti sa - (vpravo dole).

SninaB 13 10 0 3 141:93 33 Čiernen/T. 13 9 2 2 146:88 33 Kamenican/Cir.A 13 8 1 4 124:110 30 Hažínn/Cir. 13 8 0 5 130:104 29 Z.Hámre 13 5 5 3 126:108 28 Medzilaborce 13 6 1 6 120:114 26 VranovD 13 5 2 6 107:127 25 TecákVranov 13 4 3 6 105:129 24 Topoľovka 13 5 0 8 128:106 23 Košarovce 13 5 0 8 118:116 23 Belán/Cir.B 13 4 1 8 98:136 22 Kamenican/Cir.B 13 1 1 11 63:171 16 l V. LIGA, 11. kolo: Jasenov–Snina C 10:8 (sety 40:38), Krokker 3,5, D. Gajdoš 3, Kurila 2, Š. Mastiľák 1,5 – J. Kopáč 2,5, Bogner 2,5, Fedorco 2, M. Koscelanský; Belá n/Cir. C – Topoľovka B 12:6, J. Gnip 4,5, I. Komjaty 2,5, M. Bednár 2,5, I. Hašuľ 2,5 – Šram 3, Miro Gajdoš 2, Balogáč ml.; Myslina –Kolonica10:8,Forró 3,5, Mi. Kohút 3,5, Trebišovský 2,5, Tecák 0,5 – Komár 3, Cinkanič 2, Sabač ml. 2, Kira; Kamenican/Cir.C –Dlhén/Cir.11:7, J. Sojčák 4,5, Nitkulinec 4,5, Babjak 2 – Ma. Kohút 2,5, Polačko 2, S. Kohút 1,5, Dzurikanin; KošarovceB mali voľno. ZMENAHRACIEHOČASU!ŠTK ObSTZ oznamuje zmenu ÚHČ domácich stretnutí STO Dlhé nad Cirochou – nedeľa 15.00 hod. (vrátane 12. kola: Dlhé – Myslina). SninaC 10 8 0 2 122:58 26 Jasenov 9 8 0 1 99:63 25 KošarovceB 9 6 1 2 102:60 22 Myslina 10 5 2 3 99:81 22 Belán/Cir.C 10 5 0 5 81:99 20 Kamenican/Cir.C 10 3 1 6 82:98 17 TopožovkaB 10 3 0 7 81:99 16 Kolonica 10 2 1 7 70:110 15 Dlhén/Cir. 10 1 1 8 56:124 13

ChemesHumenné–Kaštela0:3

V Starej Ľubovni sa 23. januára uskutočnili Majstrovstvá Východného Slovenska v stolnom tenise. Pekne si počínala humenská odchovankyňa a extraligistka (STO Miňovce) Janka MIHAĽOVOVÁ (na snímke vpravo). l ŽENY– dvojhra (sk.,20): 2. J. Mihaľovová (2:3,3:1,3:1); (pavúk,10): M. Bartoková – J. Mihaľovová 0:3, E. Jurková – J. Mihaľovová 2:3, J. Mihaľovová – M. Kraželová 3:2. Víťazky: 1. M. Kraželová, 2. L. Drotárová (obe Valaliky), 3. Janka Mihaľovová a L. Ivanová (Valaliky). Štvorhra: 2. J. Mihaľovová a L. Drotárová. Mix: (9.–16.) M. Bajcura a J. Mihaľovová. l MUŽI– dvojhra (pavúk, 68): M. Bajcura – S. Strakula 4:0, M. Bajcura – J. Pavlík 2:4, Pa. Bunda – Š. Štuň 0:4, P. Senkulič – Š. Štuň 4:1; umiestnenie (17.–32.): 22. Marián Bajcura (Udavské), 25. Štefan Štuň (Snina). Víťazi: 1. J. Fígeľ (Lok. Košice), 2. Ma. Paľovčík (Rožňava), 3. M. Novotný (Schlotheim) a Ľ. Leitner (Rožňava). Štvorhra: (9.–16.) M. Bajcura a Š. Štuň. –MK–


16 - POD VIHORLAT OM -

INZERCIA

-

7.2.2011

Ponúka

-výstavburodinnýchdomov nakľúč -montážrozvodovplynu, vody,kanalizácie -montážústrednéhokúrenia -zdravotechnickúinštaláciu -montážoceľovýchkonštrukcií

Chemlonská1 06633Humenné (areál Chemes a.s.)

tel./fax: 057/7783801,0905642133 e-mail: plynmont@plynmont-he.sk web: www.plynmont-he.sk

Prevádzka RamArt

l rámovanie obrazov l výroba kľúčov l gravírovanie, menovky l laminovanie, viazanie

PRESŤAHOVANÁ

naUl.26.novembra,HE Chemlonský internát,prízemie Tel.0904685669 TešímesanaVašunávštevu

NezávislýregionálnytýždenníkpreokresyHumenné,Sninaa Medzilaborce.Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom.Šéfredaktor MariánŠimkulič.ZástupkyňašéfredaktoraAnnaŠimkuličová.RedaktoriMariánŠkubaaMichaelaKobanová.TechnikPetrProcházka. InzerciaAnnaDobrovolská.Adresaredakcie:Staničnáulica11,06601Humenné.Telefónyredakcie0577722227,0577888100(odd. publ ic ist ik ya sprav od ajstva–M.Šimkul ič,A.Šimkul ič ov á)a 0577888101(odd.športu–M.Škub a,skuba.podvih@inmail.sk), fax0577888101,e-mail:podvih@mail.t-com.sk.Redakčnáuzávierkapríspevkova inzercievoštvrtokdo15.hodiny.Nevyžiadanérukopisy nevraciame,redakciasivyhradzujeprávoúpravyrukopisov.Uverejnenénázoryčitateľovsanemusiazhodovaťsostanoviskomredakcie. ČlensieteMEDIABOX.TlačíROTAPRINTKošice.RozširujeKapaDab.Pracovnádobapo–piaod8.do15.hod.RegistrovanéMinisterstvomkultúrySR-EV3959/09.


P1 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Obchodná spoločnosť h ľa d á

PRIESTORY NA PRENÁJOM

-

Upratovacia firma KA–LUX, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie manažérskej pracovnej pozície

RE GIO NÁLNY OBJEKTO VÝ VE DÚ CI P O Ž I A D AV K Y:

o rozlohe 250 – 500 m2 za účelom zriadenia maloobchodnej predajne (Humenné, Snina, Strážske, Michalovce) Kontakt: stefanovs@stonline.sk, 0915 722 722 FirmaVASponúka prebíjaniea prečistenie odpadovýchpotrubí od WC, umývadiel, guličiek, pisoárov, dažďových zvodov až po kanalizáciu. Tel.0918999814non–stop.

AUTOŠKOLA T H O M A S m o b i l : 0905 346 523

Ľubomír Tomáš O T V Á RA

Predaj PALIVOVÉHO DREVA

10. 2. 2011

K o n t a k t: 0905 910 132 788 1073

‰ vodičské oprávnenie sk. B ‰ organizačné a riadiace schopnosti ‰ flexibilita ‰ ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook) Uzávierka prihlášok do 11. 2. 2011. KA–LUX, s. r. o., Chemlonská 1, HUMENNÉ, ka–lux@ka–lux.eu

Stredná odborná škola technická

RENOVÁCIA VANÍ

priamo u zákazníka ŽALÚZIE všetky typy Tel. 0915 869 735, 0911 869 735

o 14.30 hod. VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, B1

v Obchodnej akadémii v Humennom (učebňa za reštauráciou YES)

Tel. 0905 721 562

Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka v školskom roku 2011/12

absolventom9.ročníkazákladnejškoly výchovuavzdelávanievtýchtoodboroch: Študijnéodbory(4-ročnésmaturitou): elektrotechnika - špecializácia počítačové systémy a počítačové siete technickéainformatickéslužby - v elektrotechnike

q 26756 q 3917603 q 26974 q 34474 q 64054 q 64054

Študijnéodbory(4-ročnésmaturitouavýučnýmlistom): mechanikelektrotechnik - špecializácia aplikovaná informatika grafikdigitálnychmédií pracovníkmarketingu - špecializácia manažér obchodu pracovníkmarketingu,športovátrieda (futbal, volejbal)

Učebnéodbory(3-ročnésvýučnýmlistom,možnosťpokračovať vdennomdvojročnomnadstavbovomštúdiu aukončiťštúdiummaturitnouskúškou): q 2466202mechanikopravár - stroje a zariadenia q 2683211elektromechanik - silnoprúdová technika q 2433200obrábačkovov Milídeviataci, radiVásprivítamevnašejškole.Akmátezáujem, príďte,dvereknámsúvždyotvorené! Konkrétnejšie informácie získate : „ na telefónnom čísle 057/7752989 „ na e-mailovej adrese skola@sosthe.edu.sk „ na webovej stránke www.sosthe.edu.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE

Firma Jask, s. r. o.

Profil REHAU, Kovanie ROTTO - NEMECKO ProfilGENEO - okná budúcnosti - bez oceľovej výstuže

prijme do pracovného pomeru – sústružníkov 125 – karuselárov – horizontkárov CNC Práca na Morave, doprava zabezpečená vlastnými vozidlami. Ubytovanie hradené. Nástup možný ihneď. Tel.: 0905 319 642, 00 420 777 137 052, e–mail: jask@vl.sk

7. 2. 2011

montáž, parapety, murárske výspravky, žalúzie, sieťky Akcia:

Záruka na okná

10

rokov

Každý zákazník, ktorý nakúpi okná nad 1 800 € s DPH dostane bezpečnostné dvere so 14 bodovým uzamykaním ZDARMA, zaplatí iba montáž dverí.

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY P r e d a j a j n a s p l á t k y c e z Q U AT R O E-mail: sabolokna@gmail.com

HUMENNÉ, STANIČNÁ 11, prízemie, tel./fax: 057 775 0123, 0915 963 446


P2 - POD VIHORLAT OM -

PRÍLOHA

Smútoène

OPRAVA, VÝROBA a PREDAJ ZLATÝCH ŠPERKOV

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme, že 24. januára nás vo veku 51 rokov náhle opustila milovaná manželka, matka, sestra a švagriná

Martina Tomková Dom potravín, 1. posch. Ul. 26. novembra (oproti SLSP)

Te l . 0 9 0 5 8 2 7 8 9 9

-

7.2.2011

NovootvorenáreštauráciaGAŠTANKA Gaštanová ul. 2035, Humenné

pozývav predvečersv.Valentínanaslávnostnúvečeru. Večera sa podáva 13. februára od 16.00 do 22.00 hod. Menupre2osoby:miešaný drink, predjedlo, hlavné jedlo a múčnik – spolu v hodnote 20 Eur. Teší sa na Vás kolektív Gaštanky

POZVÁNKA AnnaTRUSÁKOVÁ z Hrubova. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiacarodina

ZATEPLENIE, AKO NA TO? Spoločnosť REINTER pozýva všetkých predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a ostatných záujemcov na seminár „Zateplenie a revitalizácia bytových domov – najnovšie poznatky“, ktorý sa bude konať v stredu 9. 2. 2011 o 17.00 hod. v budove firmy REINTER na Tolstého ulici v Humennom. Cieľom seminára je napomôcť spoločenstvám vlastníkov bytov a vlastníkom budov pri rozhodovaní o budúcnosti ich stavby.

Stratili sme Tvoju lásku, úsmev, ostalvzlyk.Odišielsitam,odkiaľsa nevrátiužnik.Zosmutnelzrazucelý svet,leboŤaviacmedzinaminiet. 23. január pre nás navždy ostane najsmutnejším dňom, keď nás vo veku 50 rokov náhle a nečakane opustil drahý manžel, otec, dedko, syn a brat GabrielSAKALÍK z Brestova. Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým známym za účasť na poslednej rozlúčke, kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ. Smútiacarodina

Spomienka Zatvoriloči,ktoré sananáss láskou pozerali, stíchli ústa,ktorésanám s láskou prihovárali. Ťažký je život bez neho, stíchol dom, nepočuťjehohlasa krokyv ňom. Prvého februára uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás navždy opus til dra hý man žel, otec, dedko, svokor, brat a švagor AndrejŠULÁK z Humenného. S láskou naňho spomína celá rodina. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť. Šiesteho februára uplynuli 4 roky od smutnej chvíle, keď nás vo veku 68 ro kov navždy opustil FedorSIVÝ z Humenného. S láskou naňho spomína manželka Helena, synovia Slavomír a Ma rián s rodinami.

P R O G R A M: 1.Výz namzat eplen iav zvyš ov an íživ otn ost ibud ov (Ing. To máš Bá lint,odborno–techn ick ýpor adca,BASFSlov ens ko) 2.Prakt ick éskús en ostiz realiz ác ierek onštrukciíbyt ov ýchdom ov (Ing. Ja ro slav Pčo la,výk onn ýriadit eľREINTER) 3.Inžin ier inga fin ancov an iekomplexnejobn ov ybyt ov ýchdom ov (Ing. Du šan Faix,IKFServic e) 4.Vyr eg ul ov an iekúr en iaa ohrevTUVpom oc ouslnečnýchkol ektor ov (Mi chal Firda,mergas.r.o) Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie. Prosíme záujemcov o prihlásenie vopred na tel. čísle 057 / 775 7747. Ďalšie informácie vám radi poskytneme na vyššie uvedenom tel. čísle. Účasť je bezplatná, tešíme sa na Vás! Kolektív firmy REINTER


P3 - PODVIHORLAT OM -

PRÍLOHA

-

7. 2. 2011

In ze rá t y p rij íma me aj t e lef on ic ky na è. 0 5 7 7 7 2 2 2 2 7

Blahoželáme Nech Ti stále slnko hreje, nech Ti nikdy smutno nie je. Nech Ti život plynie v šťastí, bez chorôb a bez strastí. Štvrtého februára sa dožila vzácneho životného jubilea – 80 rokov BoženaČANDOVÁ z Humenného. Do ďalších rokov života šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stá le dosť, starosti málo, radosti veľa a všetkého, čo si Tvoje srdce želá prajú manžel Tibor, dcéry Dáša, Marta a Boďa s rodinami. Pravnúčatá Fatimka, Emka, Hanka a Aleško babke posielajú vrúcny bozk.

Prenájom l Dám do pre nájmu byt na Pa lá ri ko vej ul. v Sni ne. Tel. 0908 132 861. l Dám do prenájmu zrekonštruované kancelárske priestory 38 m2 za výhodných podmienok + garáž na Chemlonskej ul. 112 v Humennom. Tel. 0918 623 064. l Víkendy, dovolenky, priateľské posedenia na chate v RO Domaša. Tel. 0903 639 818.

l Predám dom v Humennom. Tel. 0905 913 630. l Predám záhradku s chatkou v ZO Panoráma v Humennom. Tel.0904148720. l Predám 10–árový stavebný pozemok v Chlmci pri lyžiarskom vleku. Tel. 0915 067 090. l Predám bločky po rekonštrukcii rod. domu. Cena 1 % zo sumy. Tel. 0915 183 843. l Predám používané plynové ga matky – 3 ks, cena dohodou. Tel. 0905 287 138. l Lacno predám pianino zn. Petrof. Tel. 0915 943 403. l Predám palivové drevo. Rozvoz Aviou. Tel. 0908 102 786. l Pre dám sečká reň. Tel. 0905 910 132. l Pre dám Š Fe li cia 1.3, 50 kW, r. v. 1997, ŤZ, fó lie, plne né zadné dve re. Ce na do ho dou. Tel. 0905 336 318. l Predám Š Felicia kombi, r. v. 2001, tmavozelená metalíza, 157000km.Cena1300E,dohodamožná.Tel.0918512372. l Pre dám prí vesný vo zík, do má ca vý ro ba. Bez dokla dov. Tel. 0908 872 301. l Predám Opel astra 1,4 s chybou motora. Cena 333,- Eur. Tel.:0908996406.

Kúpa l Hľadámebyty,rod.domya pozemky pre našich klientov. Tel. 0907915293. l Kúpim pílu – cirkulár 5 – 5,5 kW. Tel. 0949 738 298.

Predaj l Predám garsónku v OV blízko pe šej zóny v Humennom. Tel. 0915 859 423. l Predám 2–izb. byt na Sídisku II, blízko centra. Tel. 0905 505 699. l Predám 2–izb. byt v centre Humenného. Tel. 0905 913 630. l Predám 3–izb. byt v OV na Sídl. pod Sokolejom v HE, po re konštrukcii. Tel. 0915 067 090. l Predám 3–izb. byt v Humennom. Tel. 057 778 4143. l Predám 4–izb. byt na Mierovej ul. v HE. a stavebný pozemok v Ko chanovciach. Tel. 0907 956 293, 0948 019 278. l Realitná kancelária SPEKTRUM Humenné, s.r.o. ponúka na predaj rod. dom za Kauflandom v Hu mennom a 10–ár. pozemok v Jase nove. Tel. 0911 951 145.

Rôzne l Venčím psov a príležitostne sa postarám o vaše dieťa. Tel. 0902 321 841. l Odstúpim lukratívne priestory v budove VšZP. Tel. 0918 519 906. l Odstúpim potraviny. Tel. 0907 906 237. l Doučím angličtinu SŠ a ZŠ. Tel. 0908 169 751. l Nákupyv Poľsku,Maďarskua na Ukrajine. Doprava 9–miestnym mikrobusom.Tel.0908641364. l Spracujem jednoduché účtovníctvo a daňové priznanie. Tel. 0918 481 301, 0908 047 837. l Pôžičkáreň. Peniaze už do 3 ho dín. Hlavná poš ta Hu menné 1, 1. posch. Tel. 0904 804 406. l www.euresk.com – vaša spoľahlivá realitná kancelária. Tel. 0907915293. l Stavby krbov, aj z kachlí, omietky a fasády, sieťkovanie, sadro kartón a prestavba bytového jadra. Dobré ceny. Tel. 0908 514 879.

l Najvýhodnejšia pôžička s úrokom od 5,9 % na čokoľvek. Tel. 0908 700 393. l Prerábame domy, byty, byt. jadrá. Komplet, rýchlo, lacno. Tel. 0905 297 984. l PARKETT STYLE – Predaj a montáž podláh, dverí, schodov a farieb. LIPOVÁ 1 (komplex ENERGOBYTU), HE. Tel. 0907 668772,0905217907. l Rýchle pôžičky pre členov Triangel a Quatro klubu. Tel. 0905 939 467. l Výhodnépôžičkyvšetkým.Tel. 0908143139,0910911116. l Prevoz stavebného materiálu do dávkou do 1 t. Sťahovanie a odvoz odpadu po rekonštrukcii. Tel. 0907 452 919.

Ponuka práce l Preprava 9–miestnym klimatizovaným mikrobusom v EU a Ukrajine.Tel.0908641364. l Práca a lacný kurz opatrovania. Tel. 0918 295 711. l R.F.MORAVAPROGRESS,s.r.o. prijmedoprácenaMoraveväčší počet zámočníkov so znalosťou čítania výkres. dokumentácie, platnými úradnými paličskými skúškami,skúškamiEUa praxou 5rokovzváraniapodochrannou atmosférou CO2 a elektródou. Ing.Leňo,0907116494. l Prijmem do drevovýroby živnostníkov. Tel. 0905 901 268. l SBS kurzy odbornej spôsobilosti.Tel.0915111116.

Mierová ulica v Humenom (pod stra čou nôžkou) _ KYTICE _ VENCE

_ VALENTÍNSKE DARČEKY _ Obrazy a iné darčekové predmety

_ SVADOBNÉ POHÁRE _ VÝZDOBA MIESTNOSTÍ KOSTOLOV

OBjEDNÁVKY NON - STOP aj tel. 775 6644, 776 7444, 0908 100 123. Otvorené: PO–PIA: 8.00–17.30 hod. SO: 8.00–12.00 hod. NEDEĽA: Na telefonické požiadanie.

SVB 26. novembra 1508, Humenné vyhlasuje výberové konania na l zateplenie bytového domu l výmenu vchodových dverí a schodišťových okien K O N TA K T: 0 9 0 5 2 7 6 3 4 8 .

P r e d a j

CIBULE

ModerEFEKT Mgr. jozef OĽHA

ŽALÚZIE, SIEŤKY, ZHRňOVACIE DVERE

a ZEMIAKOV

Dovozzdarma. TEL: 7796 175, 0905 480 587.

l zateplenie a obklad balkónov l vertikálne žalúzie Pozrite si na Lipovej 1 (Energobyt), Humenné v podla ho vom štú diu

PARKETT STYLLE Tel./fax: 057 7764 843, 0905 357 433 E-mail: mgr.olha@mail.t-com.sk www.zaluzie-humenne.sk


P4 - POD VIHORLAT OM -

TV PROGRAM

7. - 13. 2. 2011

-

7. 2. 2011

PONDELOK UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 Bez servítky 09:30 Pomstiteľ 11:05 Nezvestní II. 12:00 Komisár Rex V. 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Prípady Sue Thomasovej I. 14:05 Smrtiaci výstrel II. 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House I. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Johnny English 21:50 Nočné Televízne noviny 22:15 Partička 23:00 Skrytá agenda 00:45 Johnny English 02:10 Hrdinovia I. 02:50 Škaredá Betty II. 03:35 Superfízli I. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:40 KRIMI NOVINY 08:10 NOVINY TV JOJ 08:35 Tajomstvo opatrovateľky 10:20 Stratené duše III. 12:00 NOVINY O 12:00 12:15 Diabol nosí Pradu 14:15 Zločinné úmysly 15:15 Vražedné čísla III. 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Garfield 22:00 FlashForward II. 00:00 Zlosť 01:50 Zločinné úmysly 02:35 Nezvestní III. 04:00 Zlosť STV 1 07:05 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:30 Profesionáli II 10:25 Bianca - cesta za šťastím 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Skúška lásky 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:05 Góly - body - sekundy 22:10 Reportéri 22:40 Klinika Grace V. 23:20 Extra 23:50 Profesionáli II 00:45 Skúška lásky 02:15 O 5 minút 12 03:25 Správy STV o 16:00 03:45 Góly - body - sekundy

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:25 Slepá nespravodlivosť 11:00 Nezvestní II. 12:00 Komisár Rex V. 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Prípady Sue Thomasovej I. 14:00 Smrtiaci výstrel II. 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House I. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 22:00 Nočné Televízne noviny 22:25 Adela show 23:00 Osobná spravodlivosť 01:00 Smrtiaci experiment 02:30 Hrdinovia I. 03:10 Škaredá Betty II. 03:50 Superfízli I. JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Súdna sieň 09:20 Garfield 11:00 Profesionáli 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 FlashForward II. 14:15 Zločinné úmysly 15:15 Vražedné čísla III. 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 22:15 Vtierka Castle II. 00:15 Sexi kosť 02:10 Mafstory 03:00 Zločinné úmysly 03:40 Zločinci STV 1 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:05 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 10:25 Bianca - cesta za šťastím 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Zázraky slnečnej sústavy 21:05 Dr.House VI. 21:50 Správy a komentáre 22:05 Počasie 22:09 Góly - body - sekundy 22:15 Obete a tí druhí 22:40 Špeciálna jednotka V. 23:25 Profesionáli II 00:20 Niečo za niečo 01:05 Zázraky slnečnej sústavy 02:00 Reportéri 02:25 Obete a tí druhí 02:50 Svet v obrazoch 03:20 Správy STV o 16:00 03:35 Góly - body - sekundy

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:35 4 svadby 09:25 Akcia v oblakoch 11:05 Nezvestní II. 12:00 Komisár Rex V. 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Prípady Sue Thomasovej II. 14:00 Smrtiaci výstrel II. 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 23:05 Hodinu nevíš... 01:00 Smrtiaca klinika 02:50 Hrdinovia I. 03:30 Superfízli I. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:10 KRIMI NOVINY 07:35 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň 09:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 11:00 Profesionáli II. 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kutyil s.r.o. 10 13:15 Vtierka Castle II. 14:15 Zločinné úmysly 15:15 Vražedné čísla III. 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 22:15 Kosti IV. 00:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 01:35 Môj najhorší nepriateľ 02:20 Zločinné úmysly 03:00 V mene spravodlivosti 04:25 Obeť STV 1 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 10:25 Bianca - cesta za šťastím 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kráľ vinár 20:55 Chodili sme spolu 22:00 Správy a komentáre 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Vášnivý bozk 23:50 Profesionáli II 00:45 Niečo za niečo 01:35 Kráľ vinár 02:15 Správy STV o 16:00 02:35 Góly - body - sekundy 02:40 Chodili sme spolu 03:40 Halali

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:30 Krásna a nebezpečná 11:05 Nezvestní II. 12:00 Komisár Rex V. 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 Prípady Sue Thomasovej II. 14:00 Smrtiaci výstrel II. 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 21:55 Nočné Televízne noviny 22:20 Adela show 22:55 Vrany útočia 00:50 Na vlastnú päsť 02:30 Hrdinovia I. 03:15 Superfízli I. 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:35 KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ 08:30 Súdna sieň 09:20 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 11:10 Profesionáli II. 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas IX. 14:15 Zločinné úmysly 15:15 Vražedné čísla III. 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 22:15 Klamári II. 23:15 Po prečítaní spáľte 01:20 Mafstory 02:15 Zločinné úmysly 03:00 SHARK I. 03:40 Po prečítaní spáľte STV 1 06:15 Slovensko dnes 06:25 Správy STV 06:50 Správy a komentáre 07:05 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:40 Niečo za niečo 09:30 Profesionáli II 10:25 Bianca - cesta za šťastím 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Prekliata zátoka 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:04 Góly - body - sekundy 22:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 23:00 Osudom skúšaní 23:30 Profesionáli II 00:20 Niečo za niečo 01:10 Prekliata zátoka 02:40 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 03:30 Správy STV o 16:00 03:50 Góly - body - sekundy

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:40 4 svadby 09:25 Ničivé zemetrasenie 11:05 Nezvestní III. 12:00 Komisár Rex V. 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Prípady Sue Thomasovej II. 14:05 Smrtiaci výstrel II. 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia V. 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Dr. House II. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 4 svadby - finále 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Tisíc a jedna noc 22:00 Ground Zero 23:40 Red Bull Crashed Ice Mníchov 2011 23:50 Muži na zabitie 01:20 Vnútorné záležitosti 03:10 Muž z Laramie 04:50 TELEVÍZNE NOVINY JOJ 07:15 KRIMI NOVINY 07:40 NOVINY TV JOJ 08:00 Súdna sieň 09:10 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 11:10 Profesionáli II. 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 14:15 Zločinné úmysly 15:15 Vražedné čísla III. 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Záhada Mont Blanc 22:15 Pozná ju ako svoje boty 00:45 Záhadné zmiznutie 02:45 Zločinné úmysly 9 03:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 04:10 Záhadné zmiznutie STV 1 06:05 Slovensko dnes 06:20 Správy STV 06:45 Správy a komentáre 07:00 Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva 08:35 Niečo za niečo 09:25 Profesionáli II 10:25 Bianca - cesta za šťastím 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy STV o 16:00 16:15 Góly - body - sekundy 16:25 Počasie 16:27 Piknik klub 17:35 Vojna kuchárov 18:05 Sila lásky IV. 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Tanečná skupina roka 21:45 Správy a komentáre 22:00 Počasie 22:03 Góly - body - sekundy 22:10 Johan Falk 23:45 Profesionáli II 00:35 Niečo za niečo 01:35 Johan Falk 03:15 Stratení Nomádi

MARKÍZA 05:55 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 06:25 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 06:50 Scooby Doo I. 07:15 Flintstonovci v akcii 07:40 Trapasy mojej sestry III. 08:30 Sestry v Londýne 10:15 Bláznivý Jimov život VIII. 10:40 Dva a pol chlapa I. 11:05 Prvá liga 2 13:05 Zamilovaný profesor 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:05 Posledný pirát 16:55 Rýchle Televízne noviny 17:00 Lara Croft - Tomb Raider 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Už sme doma? 22:05 Kód smrti 23:55 Americký ninja 01:30 Lara Croft - Tomb Raider 03:00 Zbičovaní 04:15 Partička 04:50 Bláznivý Jimov život VIII. JOJ 06:00 KRIMI NOVINY 06:25 NOVINY TV JOJ 06:45 Kutil Manny II. 07:15 Legenda o Tarzanovi 07:40 Timon a Pumbaa 08:00 Gumkáči II. 08:35 Farmár hľadá ženu 09:45 Nové bývanie 10:15 Záhada Mont Blanc 12:10 Zlatokopka 14:15 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Pod toskánskym slnkom 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Déja vu 22:45 Ja, robot 01:00 Agent II. 02:20 Iba obchod 03:40 Volanie divočiny STV 1 05:20 Udalosti ČT 05:50 Slovensko dnes 06:05 Správy STV 06:30 Správy a komentáre 06:45 S Jakubom na rybách 07:10 Willy Fog 07:35 Garfield 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Stratené mesto 09:25 Hannah Montana II. 10:15 Milionár 11:30 Planéta Zem zhora II. 12:20 Tanečná skupina roka 13:35 Autosalón 14:05 Štúrovci 15:20 Obdobia lásky 17:10 Postav dom, zasaď strom 17:40 Čo dokáže ulica 18:25 Dempsey a Makepeacová 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Silvester 2010 22:45 Krycie meno Čistič 00:15 Dempsey a Makepeacová 01:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:30 Obchodovanie s ľuďmi - manušengero bikenkeriben 02:05 Krycie meno Čistič 03:35 Ján Ilavský 03:50 Planéta Zem zhora II. 04:40 Zmenáreň

MARKÍZA 05:10 Dva a pol chlapa I. 05:50 Záhady Sylvestera a Tweetyho IV. 06:20 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 06:40 Scooby Doo I. 07:10 Flintstonovci v akcii 07:35 Van Helsing junior 08:25 Nenarodený 10:05 Bláznivý Jimov život VIII. 10:30 Dva a pol chlapa I. 11:00 Už sme doma? 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Nájdem ťa, dcérka! 16:05 Rýchle Televízne noviny 16:15 Neodolateľná 18:05 Rýchle Televízne noviny 18:10 Hviezdna dráha Markízy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 19:55 Koleso šťastia a pomoci 20:00 Skaza zámku Herm 23:15 Špecialista 01:15 Kód smrti 02:50 Skaza zámku Herm JOJ 05:10 Pod toskánskym slnkom 06:50 Agent II. 07:30 NOVINY TV JOJ 07:50 Zlatokopka 09:55 Profesionáli II. 10:45 Stratené duše III. 12:40 Kráľova priazeň 15:00 Ja, robot 17:10 Putá, ktoré zväzujú 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Bravo Girls: Všetko alebo nič 22:15 Mafiánova dcéra 00:15 Rýchly ako blesk 02:00 Kráľova priazeň 03:50 Putá, ktoré zväzujú STV 1 05:05 Extra 05:35 Udalosti ČT 06:10 Správy STV 06:30 Autosalón 06:55 Postav dom, zasaď strom 07:25 Willy Fog 07:50 Garfield 08:00 Garfield 08:15 Maškrtníček 08:40 Rozum nadovšetko 09:10 Básnikova cesta do neba 10:05 3 2 1 štart! 10:20 Ushuaia - expedície do prírody VII. 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie : Poirot 14:45 Desatinka citu 16:20 Pošta pre teba 17:30 Zmenáreň 18:00 Extra 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Počasie 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Počasie 20:15 Vražedné vlny 23:10 Poklady.sk 23:30 Agatha Christie : Poirot 01:15 Vražedné vlny

7. 2.

8. 2.

9. 2.

10. 2.

11. 2.

12. 2.

13. 2.

PV2011_06  

ROČNÍK: XIV MinistervnútraDanielLipšic zavítal3.februáradoSniny. Podrobnejšie na 2. str. RiaditeľSprávyaúdržbyciest PSKVladimírKozákastarost...

Advertisement