Page 1

ผังพื�น

ครัว ร้านอาหาร

lobby ห้องพัก �� ห้อง ออก

ทัศนียภาพ เข้า บ้านพัก สระว่ายน้ำ บ้านพัก

รูปด้าน บ้านพัก บ้านพัก

บ้านพัก

รีสอร์ท

รูปด้าน

แนวความคิด เรียบง่าย สวยงาม ตามรูปแบบของโมเดิร์น ทุกห้องจะได้ สัมพัสท์กับ มุมมองที�ดี และ มีสระ กลางเพื�อให้ทุกห้องใช่ร่วมกันทำให้ สนุกกับวันพักผ่อนอย่างเต็มที�

ทัศนียภาพตอนกลางคืนของโถ่งตอนรับ

บ้านพักจะเป็นบ้านพัก สไตล์โมเดิร์น ทรอพิเคล ซึ�งเหมาะกับสภาพอากาศของเมือง ไทย ทำให้ประหยัด ค่าไฟฟ้า โครงสร้างอาคาร จะเป็นโครงสร้างเหล็ก กับคอนกรีต ทำให้ตัวอาคารสามารถยื�น และลดการใช้เสา ทำให้ประหยัดในเรื�องการก่อสร้าง การปรับระดับของพื�นที�พยายามปรับระดับให้มีผลกระทบต่อพื�นที�เดิมน้อยที�สุด เพื�อปรับหยัดในค่าใช้จ่ายและยังคงรักษาสภาพแวดล้อมและทำให้ได้มุมมองที�ดี และการระบายน้ำที�มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

มุมมองจากห้องพัก

บ้านพักเจ้าของโครงการ

ห้องนำ้

นอน

ห้องนำ้

นอน ระเบียง

ครัว

ทัศนียภาพ รูปตัด

แสดงเส้นการปรับระดับของพื�นที�ใหม่ แนวน้ำไหล

นายขจรศักดิ� แก้วลอย ���������-�

skd resort  

ห้องนำ้ แนวความคิด เรียบง่าย สวยงาม ตามรูปแบบของโมเดิร์น ทุกห้องจะได้ สัมพัสท์กับ มุมมองที�ดี และ มีสระ กลางเพื�อให้ทุกห้องใช่ร่วมกันทำให้ ส...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you