Page 1


Foto: arhiv Celjski sejem

UVODNIK

Za uspešno Pot v prihodnost Breda Obrez Preskar, univ.dipl.ekon. Izvršna direktorica Celjski sejem d.d.

Največje domače sejmišče bo aprila v znamenju mednarodnega strokovnega sejemskega četverčka Forma tool, Plagkem, Graf&Pack in Livarstvo. V znamenju sejmov, ki vsaki dve leti v Celje pritegnejo najbolj inovativna, razvojno usmerjena podjetja in posameznike iz Slovenije, predvsem pa iz tujine. Po večletni konjunkturi je vsesplošna gospodarska in finančna kriza ob zadnji ponovitvi sejmov v letu 2009 zelo močno prizadela prav panoge, ki so zastopane na naših sejmih. Svetovno gospodarstvo se je znašlo v primežu manjšega povpraševanja po izdelkih in storitvah, ker je pomenilo manj dela za industrijo in s tem manj dela za orodjarne in druga podjetja, ki sooblikujejo razvojnoproizvodne procese. Splošne razmere so zarezale tudi v sredstva za promocijo, tudi sejemsko promocijo. Kljub temu smo v Celjskem sejmu tudi takrat, skupaj z našimi zvestimi razstavljavci in obiskovalci, uspešno izpeljali štiridnevno sejemsko dogajanje. Za nami so torej težki časi, a najbolj inovativni in prodorni se nismo dali! Na štiri strokovne sejme so (ste) se tako vrnili tudi tisti razstavljavci, ki smo jih v letu 2009 pogrešali. Predvsem obiskovalci – na sejmišču smo jih gostili več kot 10.000 – so se spraševali, ali je recesija že naredila svoje? Letos jim bomo skupaj dokazali, da so nas težke razmere še okrepile. Krivulja gospodarske rasti se obrača navzgor, razmere se stabilizirajo, vračamo se na poti rasti. To se odraža tudi v letošnji podobi sejmov, ki ponovno združuje predstavitve novih tehnologij in številnih razvojnih dosežkov naših domačih in tujih razstavljavcev, nastalih v minuli dveh letih. Zato verjamemo, da bo tudi letošnji sejemski četverček odprl nove priložnosti za slovenske orodjarje, livarje, plastičarje ter predstavnike grafične in pakirne industrije. Priložnosti za to bo med sejemskimi dnevi veliko. Tako neposredno na razstavnih prostorih v bogati ponudbi domačih in tujih razstavljavcev, kot tudi v strokovnem spremljajočem program, ki smo ga pripravili skupaj s partnerji. V 2011 nadaljujemo s tradicijo tematsko obarvanih sejemskih dnevov. Znova bodo tako na sejmišču potekali dan orodjarstva, dan plastičarstva, dan grafike in pakiranja, dan livarstva in tudi dan dobrih praks in novih tehnologij. V okviru dneva orodjarstva bomo v sredo, drugi sejemski dan spregovorili o tem, kako postati del globalne dobaviteljske verige in kako dolgoročno razvijati konkurenčne sposobnosti. Predstavljeni bodo tudi razvojno-raziskovalni projekti v podjetjih, in sicer celotni proces od projektne ideje do realizacije ter pridobitve zunanjega vira financiranja. Orodjarji pa se boste zagotovo posebej pripravili na petkov obisk

delegatov skupščine ISTMA Europe, evropskega združenja orodjarjev. Dan plastičarstva bo potekal v znamenju predstavitve najuspešnejših projektov s področja naprednih materialov in tehnologij, ki jo pripravlja Center odličnosti PoliMaT. Predstavitve novih materialov, strojev in tehnologije z vsebinskega področja sejma Plagkem pa se obetajo tudi v okviru dneva dobrih praks in tehnologij, ki bo zaokrožil letošnje sejemsko dogajanje. Dogajanje na sejmu Graf&Pack bo med drugim dodatno zaznamovala razprava o prihodnosti slovenske grafike ter predstavitev najnovejših trendov na področju označevanja v industriji. Najmlajši sejem v četverčku, sejem Livarstvo, pa ponovno prinaša Dan livarstva, ki ga pripravljata Društvo livarjev Slovenije in Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, Katedra za livarstvo. V okviru bogatega strokovnega programa bo govora tudi o vse bolj aktualni temi – ravnanju z odpadki z vidika sedanje in bodoče zakonodaje. V strokovnem obsejemskem programu se tako obetajo aktualne razprave o novih tehnologijah v panogi, o priložnostih na domačem in tujem trgu, o razvoju panog in drugih aktualnih temah. Verjamemo, da boste izkoristili priložnost za konstruktivno debato s svojimi stanovskimi kolegi. Med njimi lahko letos pričakujete številne goste iz tujine, saj smo v Celjskem sejmu posebno pozornost namenili pritegnitvi čim večjega števila poslovnežev iz držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Razstavljavci lahko tako pričakujejo številne dodatne priložnosti za sklepanje novih poslov. Sejmi imajo tudi sicer zveste obiskovalce – v letu 2009 jih je skoraj 80 odstotkov napovedalo ponoven obisk v 2011 -, ki želijo najboljšo ponudbo in prave informacije. Prepričani smo, da bomo skupaj tudi letos zadovoljili njihova pričakovanja. Hvala vsem razstavljavcem za zaupanje, z željo, da naše partnerstvo gradimo tudi v prihodnje. Že vnaprej hvala tudi vam, spoštovani obiskovalci, da boste nagradili naš skupen trud. Skupaj bomo začrtali uspešno Pot v prihodnost.

Krivulja gospodarske rasti se obrača navzgor, razmere se stabilizirajo, vračamo se na poti rasti. To se odraža tudi v letošnji podobi sejmov, ki ponovno združuje predstavitve novih tehnologij in številnih razvojnih dosežkov naših domačih in tujih razstavljavcev, nastalih v minuli dveh letih.


Foto: Celje Fair Archives

LEADING ARTICLE

Paving the way into the future Breda Obrez Preskar, BSc.Econ. Executive Director Celje Fair Plc

In April, the largest Slovenian showground will be under the sign of the international fair quadruplet Forma Tool, Plagkem, Graf&Pack and Foundry. Every two years these specialized trade shows attract the most innovative and development-minded individuals from Slovenia, but mostly from abroad. After a few years of conjuncture, it was found in 2009 that these sectors were badly hit by general economic and financial crisis. The world economy found itself in a situation where the demand for products and services dropped, which resulted in much less work for the industry and less business for the tooling and other companies which have a great impact on the development and production processes. This general state also affected the resources allotted to promotional activities, and trade fair promotion was no exception. Despite this, we managed to deliver a successful four-day event with the help of our loyal exhibitors and visitors. We have managed to get through these difficult times and the most innovative and shrewd have not given in. We are proud to announce that exhibitors who did not take part in 2009 have come back this year. It was mainly the visitors (their number exceeded 10,000 in 2009) who kept asking whether the recession has taken its toll, so this year we will show them together that these difficult times have made us even stronger. The curve showing economic growth is pointing upwards and the condition is stabilizing. That means the growth trend is back, which can be seen from this year’s trade show image. This year the shows have once again joined new technologies and numerous achievements of the past few years presented by domestic and foreign exhibitors, that is why we believe the fair quadruplet will create new opportunities for Slovenian toolmakers, foundrymen, and representatives of graphics and packaging industry. There will be a lot of opportunities to do this on the exhibition stands bustling with a diverse offer of domestic and foreign exhibitors as well as in the side events programme which has been prepared together with our partners. In 2011 we continue the tradition of thematically divided days, so the Showground will once again feature Tooling Day, Day of Plastics, Graf&Pack Day, Foundry Day as well as Day of Good Practices and New Technologies. On Wednesday, the second day of the show, the toolmakers will talk about the ways of becoming part of the global supply chain and how to develop a long-term competitive advantage. The participants will also be able to get an insight into the research and development projects in companies, from the project idea to the realization, and learn about obtaining

4

external financial aid resources. Toolmakers will prepare well for the Friday visit of the ISTMA Europe delegation (International Special Tooling and Machining Association). Day of Plastics will be under the sign of the most successful ongoing projects from the area of advanced materials and technologies which has been prepared by the PoliMat Polymers Centre of Excellence. Plagkem with its Day of Good Practices and Technologies will feature new materials, machines and technology and will round off this year’s hustle and bustle. Graf&Pack will include a discussion on the future of Slovenian graphics and will feature the latest trends in industrial labelling. Foundry, “the youngest” of the shows, will feature Foundry Day, which has been prepared by Slovenian Foundrymen Association and University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Materials and Metallurgy, Chair of Foundry. Diverse side events programme will also tackle one of the latest burning issues - waste management as part of the current and future legislation. Side events will feature a great many discussions about new technologies in the sector, about the existing opportunities on the domestic and foreign market, about the development of the sectors and other issues. We believe that you will take this opportunity to engage in a constructive debate with your business counterparts. This year we expect to attract lots of participants from abroad as we have put a lot of effort in attracting the largest possible number of business people from the territory of former Yugoslavia. Exhibitors can look forward to a great many opportunities for new business deals. The show boasts great loyalty of both exhibitors and visitors – in 2009 nearly 80% said they would return in 2011 to view the best offer and obtain useful information. We are convinced that together with your help, this year, too, the show will live up to their expectations. We would like to take this opportunity to thank all our exhibitors for putting their trust in us, and we hope they will remain our partners in the future. At the same time, we would also like to thank our visitors for rewarding our joint efforts. We believe that together we will pave our way into the future on the road to success.

The curve showing economic growth is pointing upwards and the condition is stabilizing. That means the growth trend is back, which can be seen from this year’s trade show image.


KAZALO index Uvodnik Breda Obrez Preskar Za uspešno Pot v prihodost

3

Leading article Breda Obrez Preskar Paving the way into the future

4

Kazalo

5

Index

5

Program spremljajočih prireditev

10

Side Events programme

11

Načrt sejmišča

12

Fair plan

12

Seznam razstavljavcev po dvoranah

13

List of exhibitors sorted by hall

13

Sejem Forma tool Janez Poje Orodjarji, potencial razvojne ekipe dr. Brane Semolič Orodjarstvo 21. stoletja Opisi razstavljavcev

25

Forma Tool fair Janez Poje

25

26 27 28

Sejem Plagkem Janez Navodnik Recesija ima tudi svoje prednosti Opisi razstavljavcev

55

Sejem Graf&Pack Vojko Arzenšek

63

Za obstoj moramo biti enako dobri

ali še boljši

56 58

64

Miran Gracer Grafična panoga v nezavidljivem položaju

65

Opisi razstavljavcev

66

Sejem Livarstvo mag. Martin Debelak Livarstvo, dejavnost širokih možnosti

73

- tradicija in znanje

75

Opisi razstavljavcev

76

Abecedni seznam razstavljavcev

80

Splošne informacije Odpiralni čas: vsak dan od 9.00 do 17.30 ure

Cena vstopnice........................................................7,00 EUR

Toolmakers, the potential

of the development team

26

dr. Brane Semolič Tooling of the 21st century

27

Extended presentation

28

Plagkem fair Janez Navodnik Recession also has advantages Extended presentation

55

Graf&Pack fair Vojko Arzenšek

63

56 58

To survive, we have to be as good

or even better

64

Miran Gracer Graphics sector in an unenviable position

65

Extended presentation

66

Foundry Fair mag. Martin Debelak Foundry, business of great possibilities -

73

tradition and know-how

75

Extended presentation

76

Entries of exhibitors in alphabetical order 80 V času prireditve (12.–15. aprila 2011) bodo blagajne odprte od 8.30 do 17.30 ure. Na blagajni vsak obiskovalec prejme BREZPLAČNO katalog s tlorisom, seznamom razstavljalcev in razstavnim programom po dvoranah. Sejemska pisarna: Sejemska pisarna se nahaja v sejemski dvorani L. Telefonska številka te pisarne je 03 54 33 150. Press center Ves čas prireditve bo v upravni stavbi sejmišča deloval Press center, ki bo skrbel za sprotno obveščanje medijev o dogodkih na sejmišču. Telefonska številka Press centra v času trajanja sejma je 03 54 33 160.

Katalog

Oblikovanje notranjosti kataloga in prelom: PODOBA - Matija Kvesić s.p. Rogaška Slatina

Katalog je BREZPLAČEN in tiskan v nakladi 20.000 izvodov.

Produkcija člankov: Celjski sejem d.d.

Založnik: Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3102 Celje T: 00 386 3 54 33 000, F: 00 386 3 54 19 164 www.ce-sejem.si Oblikovanje naslovnice kataloga: Celjski sejem d.d.

Slike: Arhiv Celjski sejem d.d. Tisk: Kotis d.n.o. Grobelno Zaključek redakcije: 28.3.2011 Izdajatelj odklanja vsako odgovornost za netočne podatke in pomanjkljivosti pri dostavljanju gradiva za tisk. The publisher declines any responsibility for incorrect information and shortcomings in the delivery of materials for printing.

5


44th


LOGOTIPI RAZSTAVLJAVCEV LOGOTIP

Barvna izpeljava brez gradacije ©tiribarvni tisk Pantone rdeËa Pantone 485 U modra Pantone 300 U zelena Pantone 347 U siva Pantone Cool Gray 8 U ali πtiribarvni tisk CMYK rdeËa 100 m, 100 y modra 100 c, 50 m zelena 100 c, 100 y Ërna 50%

Barvna izpeljava z gradacijo v sivi barvi

1/2

©tiribarvni tisk Pantone rdeËa Pantone 485 U modra Pantone 300 U zelena Pantone 347 U siva Pantone Cool Gray 11 U gradacije 40, 50, 60%

Barvna izpeljava z gradacijo v Ërni barvi ©Łtiribarvni tisk CMYK rdeËa 100 m, 100 y modra 100 c, 50 m zelena 100 c, 100 y Ërna gradacije 40, 50, 60%

■ ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク Brand Logo Mark ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マーク は、 ア マダを 象徴する も のであり 、 企業イ メ ージ の訴求・ 向上のため、 広く 使用し て いく べ き も ので す。 ※ 表示について : を 表示する こ と で 、 こ のマ ーク  が登録商標で ある こ と を 示し て いま す。 ま たマ ーク を  付ける こ と で 、 製品・ サービ ス な ど の出所が一つで あ  る こ と を 保証し 、 信用を 高める こ と がで き ま す。 ま た   表示はロ ゴ マ ーク のサイ ズが30mm以上の場合の  み使用し ま す。

This logo mark is the main face of the Amada brand, and should be used widely to promote the image and strength of the brand. ※As a registered trademark, the brand logo mark should always include the

indication. Use with this logo mark further ensures consumer trust in both products and services. The indication should only be used when the brand logo mark is 30 mm or greater. ※ の位置指定については、 下記の分離間隔を  参照し てく ださ い。また のサイ ズ、フ ォ ント  については別紙清刷り を 参照し てく ださ い。 ※ The position of the indication is as indicated below on the grid. For details concerning the size and font of the indication, please refer to a separately provided document.

■ 分離間隔について Character sizing and spacing ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク を 使用する 際には、 ブ ラ ン ド イ メ ージ の徹底し た統一を 図る ために文字間隔、 バラ ン ス を 以下の配置を 基準と し て 遵守する こ と と し ま す。 こ れ以 外の文字間隔と し て の使用な ど は一切認めら れま せん。  の位置、 分離間隔について は、 別途清刷り にて 指定い たし ま す。

When using the brand logo mark, in order to ensure consistency of the brand image, the characters should be sized and spaced to ensure optimum balance as indicated on the grid below. No other sizing or spacing configuration may be used. For details on the position of the indication and the spacing between characters, please refer to a separately provided document. ※ロ ゴ の比率と 文字間隔の基準値については、 技術管理部アマダ文字基準寸法AS-C11602 に準じ る も のと し ま す。 ※Logo proportions and character spacing standards are based on the AS-C11602 regulations issued by Amada Co., Ltd.

■ 色について Colors コ ーポレ ート カ ラ ーで ある 、 〈 ア マ ダレ ッ ド 〉 〈 ア マ ダ ブ ラ ッ ク 〉 がブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク の基本色で す。 ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク の表示は原則と し て こ の色を 使用 し ま す。 他の要素( 背景色、 写真な ど ) と の関係、 素材の性 質な ど によ っ て 、 ア マ ダレ ッ ド の使用が難し いと 判断さ れる 場合は、 4ページ の説明に従っ て 使用色を 決定し て く ださ い。 表示部分は、 アマダレ ッ ド 以外のブ ラ ン ド ・ ロ ゴマー ク と 同一色と し ます。 ア マ ダブ ラ ッ ク Amada Black ア マ ダレ ッ ド Amada Red

The logo mark is made using the corporate colors of Amada Red and Amada Black. The colors should be used only as shown. For applications where the use of this colors present problems, including cases in which the use of Amada Red is considered to be difficult, please refer to the section on page four which details the use of color variations. The indication should be the same color as the brand logo mark, except when it is in Amada Red.

ア マ ダレ ッ ド Amada Red ・ 4色指定 4-color separations:  Cー0, Mー90, Yー80, Kー0 ・ RGB: Rー252, Gー27, Bー28 ア マ ダブ ラ ッ ク Amada Black ・ 4色指定 4-color separations:  Cー0, Mー0, Yー0, Kー100 ・ RGB: Rー0, Gー0, Bー0 3


®

d.o.o.

Farbvariante – bei Bedarf von links kürzen!

9


PROGRAM SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV side event programme Celje, Celjski sejem, 12.–15. april 2011

POT POTVVPRIHODNOST PRIHODNOST PROGRAM PROGRAMSPREMLJAJOČIH SPREMLJAJOČIHPRIREDITEV PRIREDITEV >>TOREK, TOREK,12. 12.APRIl APRIl

MALA MALAKONGRESNA KONGRESNADVORANA DVORANA 12.00 Otvoritvena 12.00 Otvoritvenaslovesnost slovesnostininpodelitev podelitevsejemskih sejemskihpriznanj priznanj SEJNA SEJNASOBA SOBACELJANKA CELJANKA DAN DANGRAFIKE GRAFIKEININPAKIRANJA PAKIRANJA 13.00-14.30 ke: 13.00-14.30 Prihodnost Prihodnostslovenske slovenskegrafi grafi ke:Kam Kamnanarazpotju razpotjupred prednami?, nami?, dr.dr.Gorazd GorazdGolob, Golob,Univerza Univerzav vLjubljani, Ljubljani,Naravoslovnotehniška Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Katedra za informacijsko fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Katedra za informacijskoinin grafi čno grafi čnotehnologijo tehnologijo čarjev 14.30-15.15 Okroglamiza: miza:Informativni Informativnicenik cenikSekcije Sekcijegrafi grafi čarjevpri priOZS, OZS, 14.30-15.15 Okrogla moderator: moderator:Matej MatejSešlar, Sešlar,član članUpravnega Upravnegaodbora odborasekcije sekcije grafi čarjev grafi čarjevpri priOZS OZS

>>SREDA, SREDA,13. 13.APRIl APRIl SEJNA SEJNASOBA SOBACELJANKA, CELJANKA,SEJNA SEJNASOBA SOBAE2 E2 DAN DANORODJARSTVA ORODJARSTVA 10.00-12.00 10.00-12.00 Kako Kakopostati postatidel delglobalne globalnedobaviteljske dobaviteljskeverige verigeinin dolgoročno dolgoročnorazvijati razvijatikonkurenčno konkurenčnosposobnost sposobnost(okrogla (okroglamiza) miza) Kaj potrebujemo za uspešno izvajanje sprememb Kaj potrebujemo za uspešno izvajanje sprememb v vlastnem lastnemposlovnem poslovnemokolju okolju Dejavniki Dejavnikiuspešnega uspešnegavključevanja vključevanjainindelovanja delovanja v vglobalnih globalnihdobaviteljskih dobaviteljskihverigah verigah

Kako Kakopripraviti pripravitisodelavce sodelavceininlastno lastnookolje okoljezazaspremembe spremembe Prikaz praktičnih primerov Prikaz praktičnih primerov Diskusija Diskusija Izvajalci: Izvajalci:mag. mag.Karmen KarmenGorišek, Gorišek,RACIO RACIORazvoj, Razvoj,mag. mag.Franci FranciPušenjak, Pušenjak,LOMA LOMA Consulting, Consulting,dr.dr.Brane BraneSemolič, Semolič,LENS LENSLiving LivingLab® Lab®ininP&TMI, P&TMI,Fakulteta Fakultetazaza logistiko logistikoCelje Celjemoderatorja: moderatorja:dr.dr.Brane BraneSemolič Semoličinindr.dr.Adolf AdolfŠostar Šostar Soorganizatorji Soorganizatorjiokrogle okroglemize: mize:LENS LENSLiving LivingLab®, Lab®,Inštitut Inštitutzazamanagement management projektov in tehnologij, Fakulteta za logistiko Celje, Univerza projektov in tehnologij, Fakulteta za logistiko Celje, Univerzav vMariboru, Mariboru, Konzorcij KonzorcijCM-NET, CM-NET,Slovenski Slovenskiorodjarski orodjarskigrozd, grozd,Celjski Celjskisejem sejemd.d. d.d.

12.00-13.00 12.00-13.00 Razvojno-raziskovalni Razvojno-raziskovalniprojekti projektiv vpodjetjih: podjetjih:Od Odprojektne projektne ideje idejedodorealizacije realizacijeter terpridobitev pridobitevzunanjih zunanjihvirov virovfinanciranja, financiranja, Aleš Hančič, Tecos Aleš Hančič, Tecos

MALA MALAKONGRESNA KONGRESNADVORANA DVORANA DAN DANGRAFIKE GRAFIKEININPAKIRANJA PAKIRANJA 10.30-12.30 kacija, 10.30-12.30 Ponaredki Ponaredkiv vfarmaciji, farmaciji,označevanje označevanjez z2D 2Dkodo, kodo,verifi verifi kacija, Track&Trace Track&Tracev vfarmaciji, farmaciji,Vojko VojkoArzenšek, Arzenšek,Adheziv Adhezivd.o.o. d.o.o. 13.00-15.00 13.00-15.00 Tisk Tiskvelikih velikihformatov formatovs sHP HPLateks Latekstehnologijo tehnologijo- -ekonomično, ekonomično, ergonomično, ergonomično,okolju okoljuprijazno, prijazno, Andrej AndrejSuhadolc, Suhadolc,CGS CGSplus plusd.o.o. d.o.o. Predstavitev Predstavitevprofesionalnega profesionalnegaorodja orodjazazaprocesiranje procesiranje grafi keke- -Caldera grafi CalderaGrandRip+ GrandRip+Release Release8,8, Andrej AndrejSuhadolc, Suhadolc,CGS CGSplus plusd.o.o. d.o.o.

Celje, Celjski sejem, 12.–15. april 2011

Sejmi: Sejmi: Forma Formatool, tool, Plagkem, Plagkem, Graf&Pack, Graf&Pack, Livarstvo Livarstvo 9.30-10.00 9.30-10.00 Ravnanje Ravnanjez zodpadki odpadkiz zvidika vidikasedanje sedanjeininbodoče bodočezakonodaje, zakonodaje, Janja JanjaLeban, Leban,Gospodarska Gospodarskazbornica zbornicaSlovenije Slovenije 10.00-10.20 10.00-10.20 Celovito Celovitoobvladovanje obvladovanjetlačnega tlačnegalitja, litja,Primož PrimožMrvar, Mrvar, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze Naravoslovnotehniška fakulteta Univerzev vLjubljani Ljubljani 10.20-10.40 10.20-10.40 Nove Noverešitve rešitvezazaizboljšanje izboljšanjestroškovne stroškovneučinkovitosti učinkovitostikomor komorinin batov batovzazatlačno tlačnolitje, litje,Boštjan BoštjanTaljat, Taljat,Steel Steeld.o.o. d.o.o. 10.40-10.50 10.40-10.50 Odmor Odmor 10.50-11.10 10.50-11.10 Optimatizacija Optimatizacijaizdelave izdelavezlitin zlitinlahkih lahkihkovin kovinzazalivarstvo, livarstvo, Jožef JožefMedved, Medved,Naravoslovnotehniška Naravoslovnotehniškafakulteta fakultetaUniverze Univerze v vLjubljani Ljubljani 11.10-11.30 11.10-11.30 Kontinuirno Kontinuirnolitje litjevisokotemperaturnih visokotemperaturnihzlitin, zlitin, Franc FrancZupanič, Zupanič,Fakulteta Fakultetazazastrojništvo strojništvoUniverze Univerzev vMariboru Mariboru 11.30-11.40 11.30-11.40 Odmor Odmor 11.40-12.00 11.40-12.00 Izdelava Izdelavaininkarakterizacija karakterizacijamagnetno-kaloričnih magnetno-kaloričnihzlitin, zlitin, Boštjan BoštjanMarkoli, Markoli,Naravoslovnotehniška Naravoslovnotehniškafakulteta fakultetaUniverze Univerze v vLjubljani Ljubljani 12.00-12.20 12.00-12.20 Optimizacija Optimizacijaininkrmiljena krmiljenaizdelava izdelavasive sivelitine litines skroglastim kroglastim grafi tom grafi tomzazavalje, valje,Gontarev GontarevJurij, Jurij,Jakob JakobHabijan, Habijan,Andrej AndrejKump, Kump, Valji ValjiŠtore Štored.o.o. d.o.o.

MALA MALAKONGRESNA KONGRESNADVORANA DVORANA DAN PLASTIČARSTVA DAN PLASTIČARSTVA 10.00-16.00 10.00-16.00 Dan Danplastičarstva, plastičarstva,NAPREDNI NAPREDNIMATERIALI MATERIALIININTEHNOLOGIJE, TEHNOLOGIJE, Center Centerodličnosti odličnostipolimerni polimernimateriali materialiinintehnologije, tehnologije,PoliMaT PoliMaT 10.00-10.30 10.00-10.30 Uvodni Uvodninagovor: nagovor:Delovanje Delovanjeininrazvoj razvojCO COPoliMaT, PoliMaT, mag. mag.Mateja MatejaDermastia Dermastiainindr.dr.Silva SilvaRoncelli-Vuapot Roncelli-Vuapot 10.30-11.00 10.30-11.00 Nanokompoziti Nanokompozitizazastrukturne strukturneizdelke, izdelke, dr.dr.Miro MiroHuskič, Huskič,Kemijski Kemijskiinštitut, inštitut,Ljubljana Ljubljana 11.00-11.30 Sodobni okolju prijazni premazi, 11.00-11.30 Sodobni okolju prijazni premazi, dr.dr.Peter PeterVenturini, Venturini,Helios, Helios,Domžale Domžale 11.30-12.00 11.30-12.00 Polimeri Polimeriizizodpadne odpadnebiomase biomasezazalepila lepilaininizolacije, izolacije, dr.dr.Matjaž MatjažKunaver, Kunaver,Kemijski Kemijskiinštitut, inštitut,Ljubljana Ljubljana 12.00-12.15 12.00-12.15 Panelna Panelnadiskusija diskusija 12.15-12.45 12.15-12.45 Večplastni Večplastnimedicinski medicinskimateriali, materiali,dr.dr.Zdenka ZdenkaPeršin, Peršin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,Maribor Maribor 12.45-13.15 12.45-13.15 Polimeri Polimerizazaimplantate, implantate, dr.dr.ItaItaJunkar, Junkar,Kemijski Kemijskiinštitut, inštitut,Ljubljana Ljubljana 13.15-13.30 13.15-13.30 Panelna Panelnadiskusija diskusija 14.30-15.00 Plazma 14.30-15.00 Plazma– –novo novosredstvo sredstvozazaboljši boljšioprijem oprijemininčiščenje, čiščenje, dr.dr.Uroš UrošCvelbar, Cvelbar,Institut InstitutJožef JožefStefan, Stefan,Ljubljana Ljubljana 15.00-15.30 15.00-15.30 HIPE HIPEpolimeri polimerizazaseparacijo, separacijo,dr.dr.Peter PeterKrajnc, Krajnc, Univerza Univerzav vMariboru, Mariboru,Fakulteta Fakultetazazakemijo kemijoininkemijsko kemijskotehnologijo tehnologijo 15.30-16.00 Panelna diskusija in zaključek 15.30-16.00 Panelna diskusija in zaključek

MODRA MODRADVORANA DVORANA(ALI (ALIE2) E2) 10.30 10.30

MODRA MODRADVORANA DVORANA 10.00-14.00 10.00-14.00 Heidelbergovi Heidelbergoviizdelki izdelkiininrešitve rešitve(pregled) (pregled) Inovacije Inovacijepri primajhnem majhnemininsrednjem srednjemformatu formatu(35x50+50x70) (35x50+50x70) Učinkovita proizvodnja pri majhnih nakladah Učinkovita proizvodnja pri majhnih nakladah Heidelbergove Heidelbergoveintegrirane integriranerešitve rešitvepakiranja pakiranja Uli Bader, Uwe Amann, Heidelberger Uli Bader, Uwe Amann, HeidelbergerDruckmaschinen DruckmaschinenAG AG

>>cETRTEK, cETRTEK,14. 14.APRIl APRIl SEJNA SEJNASOBA SOBACELJANKA CELJANKA DAN DANLIVARSTVA LIVARSTVA 9.00-12.20 9.00-12.20 Dan Danlivarstva, livarstva,Društvo Društvolivarjev livarjevSlovenije SlovenijeininUniverza Univerzav v Ljubljani, Ljubljani,Naravoslovnotehniška Naravoslovnotehniškafakulteta, fakulteta, Oddelek Oddelekzazamateriale materialeininmetalurgijo, metalurgijo,Katedra Katedrazazalivarstvo livarstvo

10

Srečanje Srečanjepredstavnikov predstavnikovslovenske slovenskeininavstrijske avstrijskekovinsko kovinsko predelovalne predelovalneindustrije industrije

>>PETEK, PETEK,15. 15.APRIl APRIl 11.00 11.00

Obisk Obiskdelegatov delegatovSkupščine SkupščineISTMA ISTMAEurope Europe (International (InternationalSpecial SpecialTooling Tooling&&Machining MachiningAssociation AssociationEurope) Europe)

SEJNA SEJNASOBA SOBACELJANKA CELJANKA DAN DANDOBRIH DOBRIHPRAKS PRAKSININNOVIH NOVIHTEHNOLOGIJ TEHNOLOGIJ 10.00-12.30 10.00-12.30 Predstavitev Predstavitevnovih novihmaterialov, materialov,strojev strojevinintehnologij tehnologij 10.00-10.30 Dea Sežana, Milan Škapin 10.00-10.30 Dea Sežana, Milan Škapin 10.30-11.00 10.30-11.00 11.00-11.30 11.00-11.30 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30

Bimex Bimexd.o.o. d.o.o.Celje, Celje,Damjan DamjanKlajnšek Klajnšek Tera d.o.o. Tolmin, Marjan Tera d.o.o. Tolmin, MarjanLeban Leban

Beistersfeld BeistersfeldInterowa InterowaGmbH GmbH&&CoCoKG KGNovo Novomesto, mesto, Toni Kotar Toni Kotar

Krauss KraussMaffei MaffeiSlovenija, Slovenija,Matija MatijaJelenc Jelenc

Redakcija je bila zaključena 22.3.2011! Celjski sejem d.d. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v programu zaradi naknadnih obvestil o spremembah s strani izvajalcev prireditev. Redakcija je bila zaključena 22.3.2011! Celjski sejem d.d. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb v programu zaradi naknadnih obvestil o spremembah s strani izvajalcev prireditev.

www.ce-sejem.si www.ce-sejem.si


THE WAY INTO THE FUTURE THE WAY INTO THE FUTURE SIDE EVENTS PROGRAMME SIDE EVENTS PROGRAMME > TUESDAY, 1212 APRIl > TUESDAY, APRIl SMALL CONGRESS HALL SMALL CONGRESS HALL 12.0012.00

Opening Ceremony with Awards Presentation Opening Ceremony with Awards Presentation

CELJANKA MEETING ROOM CELJANKA MEETING ROOM GRAF&PACK DAY GRAF&PACK DAY 13.00-14.30 The The future of Slovenian graphics: Which wayway to gotoatgothe 13.00-14.30 future of Slovenian graphics: Which at the crossroads? Gorazd Golob, University of Ljubljana, crossroads? Gorazd Golob, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and and Engineering, Department of of Faculty of Natural Sciences Engineering, Department Textiles, Chair of Information and and Graphics Technology Textiles, Chair of Information Graphics Technology 14.30-15.15 Roundtable: Informative priceprice guide by OZS Section of of 14.30-15.15 Roundtable: Informative guide by OZS Section Graphic and and Paper Processing, Moderator: Matej Sešlar, Graphic Paper Processing, Moderator: Matej Sešlar, Board member of the of Graphic and and paper Processing Board member of Section the Section of Graphic paper Processing

> WEDNESDAY, 1313 APRIl > WEDNESDAY, APRIl CELJANKA MEETING ROOM, E2 MEETING ROOM CELJANKA MEETING ROOM, E2 MEETING ROOM TOOLING DAYDAY TOOLING 10.00-12.00 HowHow to become partpart of the supply chain and and develop a a 10.00-12.00 to become of global the global supply chain develop long-term competitive advantage (Roundtable) long-term competitive advantage (Roundtable) WhatWhat needs to betodone to successfully introduce changes needs be done to successfully introduce changes to own business environment to own business environment Factors enabling successful inclusion and and operating in in Factors enabling successful inclusion operating global supply chains global supply chains HowHow to prepare co-workers and and ownown environment to to to prepare co-workers environment accept changes accept changes Practical casecase studies Practical studies Discussion Discussion Speakers: Karmen Gorišek, RACIO Razvoj; Franci Pušenjak, LOMA Speakers: Karmen Gorišek, RACIO Razvoj; Franci Pušenjak, LOMA Consulting; Brane Semolič, LENS Living Lab® and and P&TMI, CeljeCelje Logistics Consulting; Brane Semolič, LENS Living Lab® P&TMI, Logistics Faculty, Moderators: Brane Semolič in Adolf Šostar Faculty, Moderators: Brane Semolič in Adolf Šostar Roundtable co-organizers: LENS Living Lab®, Project Management and and Roundtable co-organizers: LENS Living Lab®, Project Management Technologies Institute, CeljeCelje Logistics Faculty, University of Maribor, Technologies Institute, Logistics Faculty, University of Maribor, CM-NET Consortium, Toolmakers Cluster of Slovenia, CeljeCelje FairFair Plc Plc CM-NET Consortium, Toolmakers Cluster of Slovenia, 12.00-13.00 Research & Development projects in companies: From 12.00-13.00 Research & Development projects in companies: From project ideaidea to realization and and howhow to obtain external project to realization to obtain external financial aid resourses, AlešAleš Hančič, Tecos financial aid resourses, Hančič, Tecos

SMALL CONGRESS HALL SMALL CONGRESS HALL GRAF&PACK DAYDAY GRAF&PACK 10.30-12.30 Forgery in Pharmacy, Labeling withwith 2D Code, Verifi cation, 10.30-12.30 Forgery in Pharmacy, Labeling 2D Code, Verifi cation, Track&Trace in Pharmacy, Vojko Arzenšek, Adheziv d.o.o. Track&Trace in Pharmacy, Vojko Arzenšek, Adheziv d.o.o. 13.00-15.00 HP Large format Latex Printing Technology – economical, 13.00-15.00 HP Large format Latex Printing Technology – economical, ergonomic, environment-friendly, ergonomic, environment-friendly, Andrej Suhadolc, CGSCGS plusplus d.o.o. Andrej Suhadolc, d.o.o. Presenting master toolstools for graphics processing – Caldera Presenting master for graphics processing – Caldera GrandRip+ Release 8, Andrej Suhadolc, CGSCGS plusplus d.o.o. GrandRip+ Release 8, Andrej Suhadolc, d.o.o.

Celje, Celje Showground, 12–15 April 2011 Celje, Celje Showground, 12–15 April 2011 Fairs: tool, Fairs: Forma Forma tool, Plagkem, Plagkem, Graf&Pack, Graf&Pack, Foundry Foundry 9.30-10.00 Waste management - current and future legislation, 9.30-10.00 Waste management - current and future legislation, Janja Leban, Slovenian Chamber of Commerce and Industry, Janja Leban, Slovenian Chamber of Commerce and Industry, 10.00-10.20 Pressure die casting - complete process control, 10.00-10.20 Pressure die casting - complete process control, Primož Mrvar, Faculty of Natural Sciences andand Engineering, Primož Mrvar, Faculty of Natural Sciences Engineering, University of Ljubljana University of Ljubljana

10.20-10.40 NewNew solutions for improving chamber andand pressure die die castcast 10.20-10.40 solutions for improving chamber pressure piston cost effi ciency, Boštjan Taljat, Steel d.o.o. piston cost efficiency, Boštjan Taljat, Steel d.o.o. 10.40-10.50 Break 10.40-10.50 Break 10.50-11.10 Optimization of light metal alloy casting, Jožef Medved, 10.50-11.10 Optimization of light metal alloy casting, Jožef Medved, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, University of Ljubljana,

11.10-11.30 Continuous casting of high temperature alloys, Franc Zupanič, 11.10-11.30 Continuous casting of high temperature alloys, Franc Zupanič, Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor 11.30-11.40 Break 11.30-11.40 Break 11.40-12.00 Production andand characterization of magnetocalorifi c alloys, 11.40-12.00 Production characterization of magnetocalorifi c alloys, Boštjan Markoli, Faculty of Natural Sciences andand Engineering, Boštjan Markoli, Faculty of Natural Sciences Engineering, University of Ljubljana University of Ljubljana 12.00-12.20 Optimization andand computer-controlled production of of 12.00-12.20 Optimization computer-controlled production greygrey castcast ironiron withwith sferical graphite for cylinders, sferical graphite for cylinders, Gontarev Jurij, Jakob Habijan, Andrej Kump, ValjiValji Štore d.o.o. Gontarev Jurij, Jakob Habijan, Andrej Kump, Štore d.o.o.

SMALL CONGRESS HALL SMALL CONGRESS HALL DAYDAY OF PLASTICS OF PLASTICS 10.00-16.00 DAYDAY OF PLASTIC, ADVANCED MATERIALS ANDAND TECHNOLOGIES 10.00-16.00 OF PLASTIC, ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES TheThe Polymers Centre of Excellence, PoliMat Polymers Centre of Excellence, PoliMat 10.00-10.30 speech: Operation andand development of of 10.00-10.30 Introductory Introductory speech: Operation development CO PoliMaT, Mateja Dermastia andand SilvaSilva Roncelli-Vuapot CO PoliMaT, Mateja Dermastia Roncelli-Vuapot 10.30-11.00 for structural products, 10.30-11.00 Nano-compounds Nano-compounds for structural products, MiroMiro Huskič, Slovenian Chemical Institute, Ljubljana Huskič, Slovenian Chemical Institute, Ljubljana 11.00-11.30 environment-friendly coatings, 11.00-11.30 Modern Modern environment-friendly coatings, Peter Venturini, Helios, Domžale Peter Venturini, Helios, Domžale 11.30-12.00 from waste biomass in production of adhesives 11.30-12.00 Polymers Polymers from waste biomass in production of adhesives andand insulation, Matjaž Kunaver, Slovenian Chemical insulation, Matjaž Kunaver, Slovenian Chemical Institute, Ljubljana Institute, Ljubljana 12.00-12.15 discussion 12.00-12.15 Panel Panel discussion 12.15-12.45 Multi-layered medical materials, Zdenko Peršin, 12.15-12.45 Multi-layered medical materials, Zdenko Peršin, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering 12.45-13.15 implants, Ita Junkar, Slovenian Chemical Institute, 12.45-13.15 Polymer Polymer implants, Ita Junkar, Slovenian Chemical Institute, Ljubljana Ljubljana 13.15-13.30 discussion 13.15-13.30 Panel Panel discussion 14.30-15.00 – a new substance for better gripgrip andand cleaning, 14.30-15.00 Plasma Plasma – a new substance for better cleaning, UrošUroš Cvelbar, Institute Jožef Štefan, Ljubljana Cvelbar, Institute Jožef Štefan, Ljubljana 15.00-15.30 polymers for separation, Peter Krajnc, University of of 15.00-15.30 HIPE HIPE polymers for separation, Peter Krajnc, University Maribor, Faculty of Chemistry andand Chemical Technology Maribor, Faculty of Chemistry Chemical Technology 15.30-16.00 discussion andand closure 15.30-16.00 Panel Panel discussion closure

BLUE HALL (OR(OR E2) E2) BLUE HALL 10.30 10.30

BLUE HALL BLUE HALL 10.00-14.00 Heidelberg Products and and Solutions (Overview) 10.00-14.00 Heidelberg Products Solutions (Overview) Innovations in Small and and Midsize Format (35x50+50x70) Innovations in Small Midsize Format (35x50+50x70) Efficient production of small printprint runsruns Efficient production of small Integrated Packaging Solutions fromfrom Heidelberg Integrated Packaging Solutions Heidelberg Uli Bader, UweUwe Amann, Heidelberger Druckmaschinen AG AG Uli Bader, Amann, Heidelberger Druckmaschinen

> THURSDAY, 1414 APRIl > THURSDAY, APRIl CELJANKA MEETING ROOM CELJANKA MEETING ROOM FOUNDRY DAYDAY FOUNDRY 9.00-12.20 Foundry Day,Day, Slovenian Foundrymen Association and and 9.00-12.20 Foundry Slovenian Foundrymen Association University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and and University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences Engineering, Department of Materials and and Metallurgy, Engineering, Department of Materials Metallurgy, ChairChair of Foundry of Foundry Celje Fair reserves the right amend the programme due todue thetochanges mademade by thebycontractors. CeljePlc Fair Plc reserves the to right to amend the programme the changes the contractors.

Meeting of Slovenian andand Austrian metalworking industry Meeting of Slovenian Austrian metalworking industry respresentatives respresentatives

> FRIDAY, 1515 APRIl > FRIDAY, APRIl 11.0011.00

ISTMA EUROPE delegation visitvisit (International Special Tooling ISTMA EUROPE delegation (International Special Tooling & Machining Association Europe) & Machining Association Europe)

CELJANKA MEETING ROOM CELJANKA MEETING ROOM DAYDAY OF GOOD PRACTICES AND NEW TECHNOLOGIES OF GOOD PRACTICES AND NEW TECHNOLOGIES 10.00-12.30 Introduction to new materials, machines andand technologies 10.00-12.30 Introduction to new materials, machines technologies 10.00-10.30 Sežana, Milan Škapin 10.00-10.30 DeaDea Sežana, Milan Škapin 10.30-11.00 d.o.o. Celje, Damjan Klajnšek 10.30-11.00 Bimex Bimex d.o.o. Celje, Damjan Klajnšek 11.00-11.30 d.o.o. Tolmin, Marjan Leban 11.00-11.30 TeraTera d.o.o. Tolmin, Marjan Leban 11.30-12.00 Interowa GmbH & Co mesto, 11.30-12.00 Beistersfeld Beistersfeld Interowa GmbH & KG Co Novo KG Novo mesto, ToniToni Kotar Kotar 12.00-12.30 Maffei Slovenija, Matija Jelenc 12.00-12.30 Krauss Krauss Maffei Slovenija, Matija Jelenc www.ce-sejem.si www.ce-sejem.si

11


NAČRT SEJMIŠČA fair plan

12


Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI D list of exhibitors sorted by hall D

D 8

ETIKETA - TISKARNA d.d., ŽIRI

D 9

EAGLE, KSENIJA LESJAK s.p., VELENJE

D 09A ETINAL d.o.o., KAMNIK

*

D 09A Primera Europe, Wiesbaden, NEMČIJA

D 10

MDS IT, d.d., LJUBLJANA

D 11

KODING d.o.o., CELJE

D 11

GOPACK d.o.o. NOVA GORICA, SOLKAN

*

D 11

LINX, VELIKA BRITANIJA

*

D 11

BLUM WEBER, NEMČIJA

*

D 11

TOSHIBA, JAPONSKA

*

D 11

ARCA, ITALIJA

D 12

CGS plus d.o.o., LJUBLJANA - ČRNUČE

D 12

VIDAL d.o.o., GROSUPLJE

*

D 12

CALDERA GRAPHICS, Eckbolsheim, FRANCIJA

*

D 12

Summa, Gistel, BELGIJA

*

D 12

Adobe Systems, San Jose, ZDRUŽENE DRŽAVE

AMERIKE

*

Hewlett - Packard, Palo Alto, ZDRUŽENE DRŽAVE

D 12

AMERIKE

*

D 12

FRAMECORNER, VELIKA BRITANIJA

*

D 12

LOGAN, NIZOZEMSKA

*

D 12

FLETCHER, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

D 12

ZENITH, NEMČIJA

*

D 12

NEOFOAM, KOREJA, DEMOKRATIČNA LJUDSKA

REPUBLIKA

*

D 12

NEOBOND, ITALIJA

*

D 12

ARTFOAM, KOREJA, DEMOKRATIČNA LJUDSKA

D 1

ADHEZIV d.o.o., ŠENTJUR

REPUBLIKA

D 2

STIRO-PACK JANEZ ZIMŠEK, S.P. ZIMŠEK JANEZ S.P.

*

D 12

PILM, ITALIJA

RADEČE

*

D 12

KERRNOW COATINGS, VELIKA BRITANIJA

D 2

KONSIGRAF D.O.O. BRESTANICA, BRESTANICA

*

D 12

ATP, ŠVICA

*

D 2

SUMBEL GmbH, BREMEN, NEMČIJA

*

D 12

MOORMAN, NIZOZEMSKA

*

D 2

I.C.M.A. Srl, Mandelo del Lario, ITALIJA

*

D 12

MORSO DANLIST, DANSKA

*

D 2

ČELIK-PAK, VRNJAČKA BANJA, REPUBLIKA SRBIJA

*

D 12

INGLET, ŠPANIJA

D 3

GRAFIKA GRACER d.o.o., CELJE

*

D 12

ARTITEQ, NIZOZEMSKA

D 3

JUVENIS POSLOVNE STORITVE d.o.o., ŠMARTNO PRI

*

D 12

INMES, BRAZILIJA

SLOVENJ GRADCU

*

D 12

VALIANI, ITALIJA

EMA, podjetje za inženiring, zastopanje in proizvodnjo

*

D 12

DRYTAC, VELIKA BRITANIJA

d.o.o., CELJE

D 13

PUNCH GRAPHIX AUSTRIA GmbH, WIEN, AVSTRIJA

D 14

GRAFOTEHNA - TT D.O.O., ŠKOFJA VAS

D 4

D 04A PBS, pakirna tehnika, proizvodnja,inženiring,

zastopstvo, d.o.o., MOZIRJE

D 14

SB GRAFIČNA ORODJA BRANKO SMOLE s.p., CELJE

*

D 04A ROVEMA GmbH, Fernwald, NEMČIJA

D 15

GRAFIČNA REZILNA ORODJA FELIX d.o.o., CELJE

D 5

K-PRINT, FRANC KERN s.p., ŠENČUR

*

D 15

PERFECTA, BAUTZEN, NEMČIJA

*

D 5

Sun Same Enterprises co., Tainan Hsien, TAJVAN

*

D 15

HAGEDORN GmbH, BERGISCH GLADBACH, NEMČIJA

*

D 5

Ernst Reiner GmbH, Furtwagen, NEMČIJA

*

D 15

ERNST NAGEL GmbH, STUTTGART, NEMČIJA

*

D 5

Rowmark Italy S.R.L., Milano, ITALIJA

*

D 15

IKS GmbH, REMSCHEID, NEMČIJA

*

D 5

Heri Gerate - productions GmbH, Fischbach, NEMČIJA

D 16

GRAFIS, grafični inženiring d.o.o., RAČE

*

D 5

Rowmark S.A.S., Ozoir la Ferriere, FRANCIJA

D 17

REPRO STUDIO FRANC LESJAK D.O.O.,

*

D 5

TROTEC GmbH, WELS, AVSTRIJA

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

D 6

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA,

*

D 17

Xerox Slovenija d.o.o., Ljubljana

LJUBLJANA

D 18

PODOBA - MATIJA KVESIĆ s.p. ROGAŠKA SLATINA

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE,

D 19

GREC d.o.o., LJUBLJANA

LJUBLJANA

*

D 19

Lackwerke PETERS GmbH, NEMČIJA

D 7

13


Zastopana podjetja Represented Company

Razstavni prostor Booth Place

Podjetje Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI D list of exhibitors sorted by hall D

*

D 19

COATES SCREEN GmbH, NURNBERG, NEMČIJA

*

D 19

RKS GmbH, Roesrath, NEMČIJA

*

D 19

COLOR DEC ITALY, Capezzano, ITALIJA

*

D 19

FIMOR Srl, Le Mans, FRANCIJA

D 20 CDS d.o.o., LJUBLJANA - ČRNUČE

D 21

SITOKEM d.o.o., TRZIN

*

D 21

WATTS GLOUCESTERSHIRE, VELIKA BRITANIJA

*

D 21

TAMPOGRAF, MILANO, ITALIJA

*

D 21

KIWO, WIESLOCH, NEMČIJA

*

D 21

RUCO, EPPSTEIN, NEMČIJA

*

D 21

KAMMANN, BAD OEYNHAUSEN, NEMČIJA

*

D 21

TECHNIGRAF, GRÄEVENWIESBACH, NEMČIJA

*

D 21

SEFAR AG, THAL, ŠVICA

*

D 21

BERGSTEIN, KEKRADE, NIZOZEMSKA

D 22

STROJPLAST, SEMIČ, D.O.O., SEMIČ

*

D 22

TEHNOPAK d.o.o. Tuzla, BOSNA IN HERCEGOVINA

*

D 22

TEHNOTRADE d.o.o., Daruvar, HRVAŠKA

*

D 22

ITALPAK d.o.o., Novi Sad, REPUBLIKA SRBIJA

D 23 MIKOM-SI d.o.o., VELENJE

*

D 23 MARKEM-IMAJE S.A.S., FRANCIJA

*

D 23 KOMAX AG, ŠVICA

*

D 23 MECAL SRL., ITALIJA

*

D 23 ZOLLER-FROHLICH GmbH, NEMČIJA

*

D 23 MCM COSMIC KK, JAPONSKA

D 24 PANNA D.O.O., DRUŽBA INFORMACIJSKIH,

14

TEHNOLOGIJ, LJUBLJANA

*

D 24 XEROX LTD., Palo Alto, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

D 24 CANON CEE GmbH, Dunaj, JAPONSKA


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI E list of exhibitors sorted by hall E

E 20 HI-KON Obrt za proizvodnju strojeva,

BREGANA, HRVAŠKA

E 21

SIAPRO D.O.O., CERKNO

*

E 21

OMEGA, PETERBOROUGH, VELIKA BRITANIJA

*

E 21

EGES, ISTANBUL, TURČIJA

*

E 21

ARUN, CRAWLEY, VELIKA BRITANIJA

*

E 21

SENSOR CONTROL, NEUWIED, NEMČIJA

*

E 21

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL,

AARTSELAAR, BELGIJA

*

E 21

KOINS ISERLOHN, NEMČIJA

E 22

ARCUS PRO D.O.O., CELJE

E 22A PREMOGOVNIK VELENJE D.D. – MUZEJ

E 23 JGZ “POHORJE” MIRNA, ŠENTRUPERT

E 24 LITO, LIVARSTVO BARVNIH KOVIN,

Razstavni prostor Booth Place

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

E 1

HESSE + CO MASCHINENFABRIK Ges.m.b.H., WIENER NEUDORF, AVSTRIJA

E 2

ALUTECH D.O.O., GROSUPLJE

E 3

MINOX D.O.O., KOMENDA

*

E 3

KROMAS Ltd., ISTANBUL, TURČIJA

E 4

DOMEL D.D., ŽELEZNIKI

E 5

POSREDOVANJE GUGI VLADIMIR DLOUHY S.P., APAČE

E 6

BOSIO D.O.O., ŠTORE

*

E 6

UNIFRAX, LORETTE, FRANCIJA

*

E 6

MICROTHERM, SINT NIKLAAS, BELGIJA

*

E 6

FRENZELIT, BAD BERNECK, NEMČIJA

*

E 6

COGEBI

E 7

ALMOS ŠKOFJA LOKA d.o.o., ŠKOFJA LOKA

E 8

MESSER D.O.O., RUŠE

E 9

Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O., LJUBLJANA

*

E 9

PETER MOOG & CIE., WORB, ŠVICA

*

E 9

NILFISK ADVANCE PTE, SINGAPUR, SINGAPUR

*

E 9

MOSMATIC AG, NECKER, ŠVICA

*

E 9

NILFISK ADVANCE A/S, BRONDBY, DANSKA

*

E 9

SYNTECS GmbH SCHLOSS HOTE-STUKENBROCK,

NEMČIJA

E 10

GORENJSKI MUZEJ JESENICE, JESENICE

E 12

SCHLOFFER IN DREVENŠEK D.O.O.,

E 29 TALUM d.d., KIDRIČEVO

E 29 NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, LJUBLJANA

E 29 DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA

E 29 GOSTOL TST d.o.o., TOLMIN

E 29 KOVIS LIVARNA d.o.o., ŠTORE

E 29 LITOSTROJ JEKLO D.O.O., LJUBLJANA

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

E 12A ZAGROS D.O.O., LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

E 15

SOL NAVITAS D.O.O., CELJE

E 18

AGROSERV GmbH, KLEINZAPFEN 25, 9133

ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO, CELJE

UROŠ OGRINC S.P., LJUBLJANA

E 25 ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA,

PREMOGOVNIŠTVO SLOVENIJE, VELENJE

MIKLAUZHOF – AVSTRIJA

15


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI K list of exhibitors sorted by hall K *

K 9

HIROSHIMA, JAPONSKA

*

FMT S.r.I. Unit FAVRETTO, RIVA PR. CHIERI (TO),

K 9

ITALIJA

*

K 9

MATEC Maschinenbau GmbH, KÖNGEN, NEMČIJA

*

K 9

YASHIDA PRECISION TOOLS K.K., OKAYAMA,

Razstavni prostor Booth Place

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

K 1

ENGEL AUSTRIA G.m.b.H., SCHWERTBERG, AVSTRIJA

*

K 1

TOOL - TEMP, SULGEN, ŠVICA

*

K 1

I-MOLD, MICHELSTADT, NEMČIJA

*

K 1

MOVACOLOR B.V. SNEEK, NIZOZEMSKA

*

K 1

MB CONVEYERS, BROGLIANO (VICENZA), ITALIJA

*

K 1

LABOTEK A/S, FRIDERICKSSUND, DANSKA

K 2

CADNEX D.O.O., SLOVENJ GRADEC

K 3

AUDAX D.O.O., LJUBLJANA

K 4

N.C.S. SCAFFALATURE, SPILIMBERGO, PN, ITALIJA

K 04A SIDERTAGLIO LAMIERE SRL, MELZDO DI SAREGO

(VICENZA), ITALIJA

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, CINISELLO

K 5

K 05A SATECH SAFETY TECHNOLOGY SPA,

CALCO (LC), ITALIJA

K 6

PILIH D.O.O., ŠTORE

*

K 6

TOX-PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG,

WEINGARTEN, NEMČIJA

*

K 6

PERMA-TEC, EUERDORF, NEMČIJA

*

K 6

BEGA INTERNATIONAL B.V. VAASSEN, NIZOZEMSKA

K 7

BIMEX D.O.O., CELJE

K 9

TECNO TEAM GmbH, KOTTINGBRUNN, AVSTRIJA

*

K 9

AMADA-WASINO CO.LTD, KOMAKI CITY, AICHI,

JAPONSKA

*

SHIGIYA MACHINERY WORKS LTD., HIROSHIMA,

K 9

16

BALSAMO MI, ITALIJA

JAPONSKA

TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES CO., LTD,

JAPONSKA

K 09A ROBOS, ROBOTI IN STROJI ZA PREDELAVO PLASTIKE,

D.O.O., ŠKOFLJICA

K 10

GORENJE ORODJARNA D.O.O., VELENJE

K 11

MURNIK D.O.O., CERKLJE NA GORENJSKEM

*

K 11

BLAUPUNKT WEIKE GMBH HILDESHEIM, NEMČIJA

K 12

PRIMA INDUSTRIE S.p.A., COLLEGNO (TO), ITALIJA

K 12A DEA SEŽANA, MILAN ŠKAPIN S.P., SEŽANA

K 13

FERROJULIA S.r.l., MONFALCONE, ITALIJA

*

K 13

FINN-POWER, FINSKA

*

K 13

ERCOLINA, PIEDIMONTE, ITALIJA

*

K 13

GARBOLI, ITALIJA

*

K 13

CRIPPA, ITALIJA

*

K 13

GASPARINI, ITALIJA

*

K 13

PRIMA INDUSTRIE, ITALIJA

K 14

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GmbH,

ZUZENHAUSEN, NEMČIJA

K 15

NC-92 D.O.O., ŠKOFLJICA

K 15A ARO.VANA D.O.O., KAMNIK

K 16

PRECISA CNC TRADE D.O.O., LJUBLJANA

K 17

UNIPLAST INŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA

*

K 17

ROESLER SCHWEIZ AG, KIRCHLEERAU, ŠVICA

*

K 17

DYROS APS, COPENHAGEN, DANSKA

*

K 17

DEIFEL GmbH&CO.KG, SCHWEINFURT, NEMČIJA

*

K 17

EWIKON HEISSKANALSYSTEME GmbH&Co.KG,

FRANKENBERG, NEMČIJA

*

K 17

REGLOPLAS AG, ST.GALLEN, ŠVICA

*

K 17

DR. BOY GMBH&CO.KG, FERNTHAL, NEMČIJA

*

K 17

ZETT ENGINEERING, WIEDENZHAUSEN, NEMČIJA

*

K 17

MADAG Printingsystems, AG, FAHRWEID, ŠVICA

*

K 17

WERNER KOCH GmbH, ISPRINGEN, NEMČIJA

*

K 17

PEYER GRAPHIC AG, LENGNAU, ŠVICA

K 20 TOP TEH PROIZVODNJA, TRGOVINA N STORITVE

*

D.O.O., ŠKOFLJICA

K 20 DYNA-PURGE DIVISION SHUMAN PLASTIC, INC.

DEPEW (NY), ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

K 20 TRANSITEC ANLAGEBAU GMBH, WILLICH, NEMČIJA

*

K 20 SELLA SRL, SETTIMO TORINESE (TO), ITALIJA

*

K 20 PLASTIC SYSTEMS S.P.A., BORGORICO, ITALIJA

*

K 20 FIPA GMBH, ISMANING, NEMČIJA

*

K 20 SUMITOMO (SHI)DEMAG

*

K 20 BOR, ŠVEDSKA

K 21

WIEHE

NEMČIJA

SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH,

SAUERLACH. NEMČIJA

KOPLAS d.o.o., LJUBLJANA, LJUBLJANA - ŠMARTNO

K 22

K 23 BUSCOTRADE D.O.O., TRZIN

K 24 MASTROJ D.O.O., MARIBOR

K 25 FINGAL D.O.O., GORNJA RADGONA


Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI K list of exhibitors sorted by hall K

K 26 OLMA D.D., LJUBLJANA

K 26 ABC MAZIVA D.O.O., LJUBLJANA

*

K 26 CASTROL, LJUBLJANA

*

K 26 BP (CASTROL, ARAL), LONDON, VELIKA BRITANIJA

*

K 26 MEMOLUB, BRUSELJ, BELGIJA

*

K 26 CONDAT, CHASSE-SUR-RHONE, FRANCIJA

*

K 26 NYMATIC, NAESTVED, DANSKA

K 26A PETROL d.d., LJUBLJANA, LJUBLJANA

K 27

PRO 93 D.O.O., PAZIN, HRVAŠKA

*

K 27

BG PLAST IMPIANTI S.R.L., MARANTE (VA), ITALIJA

*

K 27

BAUSANO&FIGLI S.p.A., RIVAROLO CANAVESE (TO),

ITALIJA

*

K 27

DEGA S.p.A., CLUSANE SUL LAGO (BS), ITALIJA

*

K 27

BONFIGLIOLI ENGINEERING s.r.L., VIGARANO PIEVE,

(FE), ITALIJA

K 28 GIUSEPPE GIANA S.P.A., MAGNAGO (MI), ITALIJA

K 28A SIPA AUTOMATISIERUNGS UND RECYCLINGSYSTEME

HGmbH, GRAZ, AVSTRIJA

K 29 KMS, D.O.O., ŠENČUR

17


L 1

L 01A ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o.,

18

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI L list of exhibitors sorted by hall L

KERN D.O.O., KOZINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

*

L 01A RBR-ECOM, ISERLOHN, NEMČIJA

*

L 01A JOLA, LAMBRECHT, NEMČIJA

*

L 01A MOLLET, OSTERBURKEN, NEMČIJA

*

L 01A EBRO INGOLSTADT, NEMČIJA

*

L 01A HEITRONICS, WIESBADEN, NEMČIJA

*

L 01A SHINKO, OSAKA, JAPONSKA

*

L 01A INOR, MALMÖ, ŠVEDSKA

*

L 01A ASHCROFT, BAESWEILER, NEMČIJA

L 2

BINMAT BERNETIČ IN OSTALI D.N.O., LOKEV

*

L 2

VICI & C S.r.l., SANTARCCANGELO di R. (RN), ITALIJA

*

L 2

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI s.r.L., NAVE (BS), ITALIJA

*

L 2

UTIMAC TORINO s.r.L., TORINO, ITALIJA

L 3

INTEHNA D.O.O., TRZIN

*

L 3

SCM, RIMINI, ITALIJA

*

L 3

TAEGUTEC, JUŽNA KOREJA

*

L 3

DORFNER DGS, NEMČIJA

*

L 3

LOC LINE

*

L 3

YG-1

*

L 3

NOGA, IZRAEL

*

L 3

RAPPOLD WINTHERTHUR, AVSTRIJA

*

L 3

STRAUSS, IZRAEL

*

L 3

BUCHEM

*

L 3

WINTER

*

L 3

BOCCHI

*

L 3

LLAMBRICH

*

L 3

INSIZE

L 4

AMADA ITALIA SRL, PONTENURE, ITALIJA

*

L 4

AMADA Co., KANAGAWA, JAPONSKA

L 5

ESTRA D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA

L 5

SolidCAM d.o.o., LJUBLJANA

L 6

OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA

L 7

HALDER D.O.O., HOČE

*

L 7

RÖMHELD, NEMČIJA

*

L 7

STARK, AVSTRIJA

*

L 7

SIDECO SpA, VICENZA, ITALIJA

*

L 7

PSG GmbH, MANNHEIM, NEMČIJA

*

L 7

HILMA-ROMHELD GmbH, HILCHENBACH, NEMČIJA

*

L 7

AZOL-GAS S.L., VITORIA, ŠPANIJA

*

L 7

STEINEL NORMALIEN, VILINGEN-SCHWENINGEN,

NEMČIJA

*

L 7

DESTACO, Oberursel, NEMČIJA

*

L 7

ALFRED KONRAD VEITH, ÖHRINGEN, NEMČIJA

L 8

HASCO AUSTRIA GmbH, GUNTRAMSDORF, AVSTRIJA

L 9

LA & Co. D.O.O., MARIBOR

*

L 9

BOSCH REXROTH AG, LOHR, NEMČIJA

*

L 9

HEMA GmbH, SELIGENSTADT, NEMČIJA

L 10

SIMING LJUBLJANA D.O.O., LJUBLJANA ŠENTVID

*

L 10

CITIZEN, JAPONSKA

*

L 10

KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí,

ČEŠKA REPUBLIKA

*

L 10

KITAMURA, JAPONSKA

*

L 10

HERMLE, GOSHEIM, NEMČIJA

*

L 10

MIYANO, NAGANO, JAPONSKA

*

L 10

DMT DREHMASCHINEN GmbH, Lörrach, NEMČIJA

L 11

SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o.,

MARIBOR

L 12

SCHMIDT HSC D.O.O., CELJE

*

L 12

BECKER DIAMANTWERKZEUGE,

MUENCHEN, NEMČIJA

*

BENZ, HASLACH, NEMČIJA

L 12


Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI L list of exhibitors sorted by hall L

*

L 12

POKOLM, HARSEWINKEL, NEMČIJA

*

L 12

SWAROVSKI OPTIK, ABSAM, AVSTRIJA

*

L 12

KOMET GROUP, BESIGHEIM, NEMČIJA

*

L 12

FAHRION, KEISERSBACH, NEMČIJA

*

L 12

BAUBLIES, RENNINGEN, NEMČIJA

*

L 12

ZECHA KOENIGSBACH/STEIN, NEMČIJA

*

L 12

HITACHI TOOL, TOKYO, JAPONSKA

*

L 12

CERATIZIT, REUTTE, AVSTRIJA

*

L 12

HAIMER, IGENHAUSEN, NEMČIJA

L 13

KOVIMEX D.O.O., CERKNICA

*

L 13

ODE S.R.L., COLICO, ITALIJA

*

L 13

GIMATIC S.P.A., BRESCIA, ITALIJA

*

L 13

CAMOZZI s.p.a., BRESCIA, ITALIJA

L 14

TEXIMP D.O.O., LJUBLJANA

L 15

TRM FILTER D.O.O., LJUBLJANA - DOBRUNJE

*

L 15

ULTRAFILTER, HILDEN, NEMČIJA

*

L 15

GEA DELBAG LUFTTECHNIK GmbH, HERNE, NEMČIJA

*

L 15

KMH, BASSUM, NEMČIJA

L 16

CAJHEN D.O.O., LAŠKO

*

L 16

JULIA TARCENTO, ITALIJA

L 17

TM D.O.O., ČAKOVEC, HRVAŠKA

L 18

MIKRON D.O.O., IG

L 18

FANUC ROBOTICS CZECH S.R.O.,

PRAHA 8 - LIBEN, ČEŠKA REPUBLIKA

L 18A OGRAJE KOČEVAR D.O.O. TOVARNIŠKA 11C, PREBOLD L 18C SENTRA, OBNAVLJANJE ORODJA, D.O.O., LJUBLJANA L 19

ISCAR, D.O.O., TRZIN

L 20 A-CAM D.O.O., LJUBLJANA

*

L 20 CNC SOFTWARE INC., TOLLAND,

L 31

L 32 KAČ TRADE D.O.O., ŽALEC

*

L 32 HURCO, LANDSHAM, NEMČIJA

*

L 32 ZPS-FN, ZLIN, ČEŠKA REPUBLIKA

*

L 32 HUFSCHMIED, BOBINGEN, NEMČIJA

*

L 32 HAHN+KOLB, STUTTGART, NEMČIJA

*

L 32 DEPO MARIENFELD, NEMČIJA

*

L 32 BOEHLERIT, KAPFENBERG, AVSTRIJA

*

L 32 BILZ, OSTFILDERN, NEMČIJA

*

L 32 HONSBERG, REMSCHEID, NEMČIJA

*

L 32 KIENINGER, LAHR, NEMČIJA

*

L 32 FETTE SCHWARZENBECK, NEMČIJA

L 32A ROTIS D.O.O., TRZIN

L 33 ALFLETH ENGINEERING AG, LENZBURG, ŠVICA

L 34 HABERKORN ULMER D.O.O., MARIBOR

*

L 34 EKD GELENKROHR, NEMČIJA

*

L 34 EXELENT

*

L 34 THK, TOKYO, JAPONSKA

*

L 34 KASTO, NORVEŠKA

*

L 34 SCHNEEBERGER AG, ROGGWILL, ŠVICA

*

L 34 MAYR GMBH, NEMČIJA

*

L 34 SIKO GMBH, NEMČIJA

*

L 34 GAMM SRL, ITALIJA

*

L 34 LEISTER, KAEGISWILL, ŠVICA

*

L 34 SEMPERIT, DUNAJ, AVSTRIJA

*

L 34 IWIS

*

L 34 LOCTITE (HENKEL)

*

L 34 GRAESSNER, NEMČIJA

*

L 34 WMH HERION, NEMČIJA

PROFIDTP D.O.O., ŠKOFLJICA

L 35 ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA, LJUBLJANA ŠENTVID L 36 HYPEX, LESCE D.O.O., LESCE

L 37

FERROČRTALIČ D.O.O., DOLENJSKE TOPLICE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L 20 JABEZ TECHNOLOGIES, QUEBEC, KANADA

*

L 20 CIMCO INTEGRATION I/S, LYNGBY, DANSKA

L 21

KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH, WASBEK,

NEMČIJA

L 22

TIROSS D.O.O., LJUBLJANA - ČRNUČE

L 23 BTS COMPANY D.O.O., LJUBLJANA

L 24 RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.,

LJUBLJANA - DOBRUNJE

L 25 ZOLLER - AUSTRIA GMBH, RIED I. I., AVSTRIJA

L 26 MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH

RENCHEN, NEMČIJA

L 27

EMO - ORODJARNA D.O.O., CELJE

L 28 TOBO’S D.O.O., LJUBLJANA

*

L 28 BUČOVICE TOOLS, ČEŠKA REPUBLIKA

*

L 28 HEXAGON METROLOGY, ITALIJA

*

L 28 WERA WERK, ASCHAFENBURG, NEMČIJA

*

L 28 MITUTOYO, JAPONSKA

L 29 MI STROJ D.O.O., MARIBOR

L 30 DILEX D.O.O., KOMENDA

19


20

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI L1 list of exhibitors sorted by hall L1

L1 2

KONECRANES, PRODAJA DVIGALNE TEHNIKE, D.O.O.,

MARIBOR

ORTOTIP, razvoj, svetovanje, proizvodnja d.o.o.,

L1 3

MARIBOR

L1 4

GROCHE TECHNIK GmbH, KALLETAL, NEMČIJA

L1 5

ADAPTI D.O.O., BREZOVICA PRI LJUBLJANI

L1 6

LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O., SELCA

*

L1 6

TRIMOS, RENENS, ŠVICA

*

L1 6

SYLVAC, CRISSIER, ŠVICA

*

L1 6

N.B.C. ELEKTRONIK, DELEBIO, ITALIJA

*

L1 6

PCL Air Technology, SHEFFIELD, VELIKA BRITANIJA

*

L1 6

IBR, CAVARIA, ITALIJA

*

L1 6

AFFRI, INDUNO OLONA, ITALIJA

*

L1 6

HÄFNER, KÖNIGSWINTER, NEMČIJA

*

L1 6

LOTRIČ D.O.O., SELCA

*

L1 6

RADWAG, RADOM, POLJSKA

*

L1 6

ERWEKA, HEUSENSTAMM, NEMČIJA

*

L1 6

SONOSWISS, RAMSEN, ŠVICA

*

L1 6

DOSTMANN Electronic, WERTHEIM-REICHOLZHEIM,

NEMČIJA

*

L1 6

SOCOREX, LAUSANNE, ŠVICA

L1 7

IMPAKTA MOBIL D.O.O., LJUBLJANA

*

L1 7

EXXONMOBIL, IRVING, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1 8

CNC TEHNIKA MARIJA ŽAGAR S.P., LJUBLJANA

*

L1 8

SEDEX, JUŽNA KOREJA

*

L1 8

CASTEK, TAJVAN

*

L1 8

EXERON GmbH, NEMČIJA

*

L1 8

SPM, JUŽNA KOREJA

L1 9

LIPRO D.O.O., KOPER

*

L1 9

AUTOROTOR s.r.l. VAIANO CREMASCO(CR), ITALIJA

*

L1 9

KOLVER S.r.l., THIENE, ITALIJA

*

L1 9

METAL WORK S.p.A., CONCESIO BS, ITALIJA

L1 10

METALING D.O.O., LJUBLJANA

L1 10

ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GMBH,

RATINGEN, NEMČIJA

L1 11

HOFER D.O.O., JASTREBARSKO, HRVAŠKA

*

L1 11

GREENLEAF CORP., SAEGERTOWN,

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1 11

CANELA EINES, CATALUNYA, ŠPANIJA

L1 12

NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., ŽELEZNIKI, ŽELEZNIKI

L1 13

JUTZ LASERTECHNIK GmbH, WIEN, AVSTRIJA

*

L1 13

ALPHA LASER GmbH, PUCHHEIM, NEMČIJA

L1 14

METEORIT TRANS D.O.O., HOČE

L1 15

INDENNA DVIGALA d.o.o., LJUBLJANA

L1 16

FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., BREŽICE

*

L1 16

HANNHEIM, NEMČIJA

L1 17

MOTOMAN ROBOTEC D.O.O., RIBNICA

L1 18

TEMIKRON D.O.O., ŠKOFJA VAS

L1 19

OPL D.O.O., TRZIN

*

L1 19

LEAN PRODUCTS

*

L1 19

BOSCH REXROTH AG, LOHR, NEMČIJA

*

L1 19

ORGATEX

*

L1 19

BOSCH STUTTGART, NEMČIJA

*

L1 19

FERRY PRODUITS, NANCY, FRANCIJA

*

L1 19

INFRA SENSORS SRL, VICENZA, ITALIJA

L1 20 LITOSTROJ JEKLO D.O.O., LJUBLJANA

L1 22

L1 23 KLASAND D.O.O., OREHOVA VAS

*

L1 23 MIGATRONIC, FJERITSLEV, DANSKA

*

L1 23 SCHNORR, SINDERLINGEN, NEMČIJA

*

L1 23 SUHNER AUTOMATION EXPERT, BRUGG, ŠVICA

*

L1 23 SUHNER, BRUGG, ŠVICA

WEDCO HANDELS GmbH, LJUBLJANA, AVSTRIJA


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI L1 list of exhibitors sorted by hall L1

L1 38A IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter

Razstavni prostor Booth Place

L1 38A P TEAM D.O.O., LOG PRI BREZOVICI

Zastopana podjetja Represented Company

*

L1 39 ROBOTMASTER, ST. LAURENT, KANADA

*

L1 23 FONTARGEN, NEMČIJA

*

L1 39 MASTERCAM, TOLLAND,

*

L1 23 CHICAGO PNEUMATIC, ROCK HILL,

Podjetje Company

trgovina, d.o.o., LESCE

L1 39 CAMINCAM D.O.O., SLOVENJ GRADEC

*

L1 39 CIMCO LYNGBY, DANSKA

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1 39 VERISURF, ANAHEIM, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1 23 ALME GERIMA, ST.WENDEL, NEMČIJA

*

L1 39 MASTER3DGAGE ANAHEIM ZDRUŽENE DRŽAVE,

*

L1 23 EUROFINTEC, PARMA, ITALIJA

L1 24 AVDEL ITALIA S.r.L., BRUGHERIO (MI), ITALIJA

L1 40 D-M-E EUROPE, MECHELEN, BELGIJA L1 41

AMERIKE

L1 25 EMUGE-FRANKEN TEHNIKA D.O.O., LJUBLJANA

*

L1 25 FRANKEN GmbH + Co KG, RÜCKENDORF, NEMČIJA

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

*

L1 25 EMUGE Werk GmbH, LAUF A.D. PEGNITZ, NEMČIJA

*

L1 41

PIXSYS MELAREDO, ITALIJA

L1 26 ELESA+GANTER AUSTRIA GmbH, BRUNN/GEBIRGE,

*

L1 41

CERAMICX, CORK, IRSKA TURK+HILLINGER, TUTLINGEN, NEMČIJA

GRELCI MARAS MARAS MLADEN S.P.,

AVSTRIJA

*

L1 41

L1 27

PRIMAKEM D.O.O., TRŽIČ

L1 42 TRECON D.O.O., MEDVODE

L1 27

MOC DANNER GmbH, ALTINGEN, NEMČIJA

L1 42 NAVO D.O.O., MARIBOR

L1 28 MARO D.O.O., MEDVODE

*

L1 42 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH,

L1 29 INSTITUT “JOŽEF STEFAN”, LJUBLJANA,

TRAUNREUT, NEMČIJA

Center za trde prevleke, DOMŽALE

L1 43 ITS D.O.O., LJUBLJANA

L1 30 TEXER Design S.r.l., VAZZOLA (TV), ITALIJA

*

L1 43 SIEMENS PLM SOFTWARE PIANO, ZDRUŽENE

L1 31

L1 32 PSM D.O.O., LJUBLJANA

L1 44 REBIK RB D.O.O., LJUBLJANA

*

L1 32 BAUMER ELECTRIC, FRAUNFELD, ŠVICA

L1 45 ORTOPEDICA D.O.O., MARIBOR

*

L1 32 BURSTER, GERNSBACH, NEMČIJA

L1 46 ALCU d.o.o., KAMNIK

*

L1 32 AST ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK GMBH,

L1 47 MBB SVETOVANJE MANUELA BOŽIČ BADALIČ S.P.,

MISKO D.O.O., POSTOJNA

DRESDEN, NEMČIJA

DRŽAVE AMERIKE

VIPAVA

*

L1 32 MECMESIN, SLINFOLD, VELIKA BRITANIJA

*

L1 47 STARMATIC Srl, ITALIJA

*

L1 32 KISTLER GROUP, WINTERTHUR, ŠVICA

*

L1 47 FERRARI CONSTRUZIONI MECCHANICHE, ITALIJA

L1 33 MEM - MECHANIC & ELECTRONIC MEASUREMENT,

*

L1 47 PRO.GEN Srl, PARMA, ITALIJA

L1 48 HIPLEX D.O.O., CERKNO

WIEN, AVSTRIJA

*

L1 33 THERMO EST, HAUCONCOURT, FRANCIJA

*

L1 48 VRC D.O.O., VIPAVA

*

L1 33 10-TECH, CLEVELAND, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1 49 SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS S.R.O., PRAHA 9,

*

L1 33 KISTLER INSTRUMENTE, WINTERTHUR, ŠVICA

L1 34 PROES, tehnološko svetovanje in trgovina d.o.o.,

L1 50 VIP-VIRANT d.o.o., KOMENDA

*

L1 50 DALMEC SPA, CLES, ITALIJA

L1 51

L1 52 CADCAM LAB D.O.O., LJUBLJANA

L1 54 MTC ELETTRONICA SRL, SALA BOLOGNESE (BO) -

*

*

LJUBLJANA

L1 34 OK INTERNATIONAL, EAGLE CLOSE, VELIKA BRITANIJA

L1 34 DIMA DISPENSE TECHNOLOGY, DEURNE,

NIZOZEMSKA

*

L1 34 VISION ENGINEERING Ltd EMMERING, NEMČIJA

*

ČEŠKA REPUBLIKA

HENNLICH D.O.O., PODNART

ITALIJA, ITALIJA

L1 54A VIAL AUTOMATION D.O.O., ŽALEC

L1 35 IB-CADDY D.O.O., LJUBLJANA

L1 54B GAZELA D.O.O., KRŠKO

L1 35 GEOMETRIC TECHNOLOGIES, INC.,

L1 55 RUF SE, PRODAJA, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPANJE,

SCOTTSDALE, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

D.O.O., RADOVLJICA

*

L1 35 SIMPOE, FRANCIJA

*

L1 55 RUF GmbH, ZAISERTSHOFEN, NEMČIJA

*

L1 35 SOLIDWORKS, CONCORD,

L1 55A GAPLAST D.O.O., KOPER

L1 56 MEUSBURGER GEORG GmbH & CO KG, WOLFURT,

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1 36 LESNIK CNC EXPORT-IMPORT D.O.O., MARIBOR

AVSTRIJA

L1 37

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE,

BÖHLER EDELSTAHL GmbH & CO KG,

LJUBLJANA

L1 57

KAPFENBERG, AVSTRIJA

L1 37A GIZ GROZD, PLASTTEHNIKA, CELJE

L1 58 3WAY - TOMAŽ VUJASINOVIČ S.P., MEDVODE

L1 38 VIIG D.O.O., PODBOČJE

*

L1 58 CADENAS, AUGSBURG, NEMČIJA

21


Razstavni prostor Booth Place

*

L1 58 SENSABLE, WILMINGTON,

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1 58 KCS, SEUL, JUŽNA KOREJA

*

L1 58 OPEN MIND AG, WESSLING, NEMČIJA

*

L1 58 THINK 3, CINCINATI, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1 58 THINKLINE, MUENCHEN, NEMČIJA

*

L1 58 KNOTENPUNKT, BALINGEN, NEMČIJA

*

L1 58 DCAM, BERLIN, NEMČIJA

L1 59 METALL KOFLER GESELLSCHAFT m.b.H.,

FULPMES, AVSTRIJA

*

L1 59 ARNO, STUTTGART, NEMČIJA

*

L1 59 ALBERTI, MOTTEGGIANA, ITALIJA

*

L1 59 GERARDI, MILANO, ITALIJA

*

L1 59 TELA, HORB, NEMČIJA

*

L1 59 JOHNE, DORSTEN, NEMČIJA

*

L1 59 INNOVATOOLS, KINDING, NEMČIJA

*

L1 59 GEWEFA, BURLADINGEN, NEMČIJA

*

L1 59 HEIMATEC, RENDHEN, NEMČIJA

L1 60 ERINOX D.O.O., RADENCI

*

L1 60 FORMDRILL, BERINGEN, BELGIJA

*

L1 60 NEWELL RUBBERMAID, BRODNICA, POLJSKA

*

L1 60 SPIRAL, DUNAJ, AVSTRIJA

*

L1 60 NEWELL TOOLS NETHERLANDS B.V., HELMOND,

NIZOZEMSKA

L1 61

SPEEDY BLOCK SRL, LOCATE TRIULZI / MI, ITALIJA

L1 63 ORO MET D.O.O., KOŠANA

L1 64 RAVNE STEEL CENTER D.O.O., LJUBLJANA

L1 65 ORO-TECH D.O.O., MARIBOR

L1 66 ODREZAVANJE D.O.O., IDRIJA

L1 67 AQUA-FAIR GmbH, BAD WUENNENBERG, NEMČIJA

L1 68 DISCOTELSISAL SRL, BRUGHERIO, ITALIJA

L1 69 STYLE CNC TECHNIK D.O.O., BOSANSKA KRUPA

22

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV V DVORANI L1 list of exhibitors sorted by hall L1

BOSNA IN HERCEGOVINA


Razstavni prostor Booth Place

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV NA ZUNANJEM RAZSTAVNEM PROSTORU /outdoor exhibition stands

ZP 1

HALDER D.O.O., HOČE

ZP 2

JOSEF STEINER D.O.O.,

LENART V SLOVENSKIH GORICAH

ZP 3

EME T&T D.O.O., MARIBOR

ZP 4

AMADA ITALIA SRL, PONTENURE, ITALIJA

ZP 5

PASCO LEPILA - JURE MAKSIMOVIČ, S.P.,

LJUBLJANA

BRALKO D.O.O., 3327 ŠMARTNO OB PAKI

ZP8

23


Foto: osebni arhiv

Orodjarji, potencial razvojne ekipe Janez Poje Predsednik ISTMA Europe

Evropsko gospodarstvo je po »prostem padu« v letu 2009 ponovno zakorakalo v smeri rasti, dinamičnega razvoja in konkurenčnosti. Gospodarska kriza je izjemno izpostavila pomen uspešnosti gospodarstva in ta pomen se je dotaknil skoraj vsakega prebivalca. Posledica neuspešnosti gospodarstva je zniževanje kakovosti življenja prebivalstva. V trenutku so se odprla številna vprašanja povezana s trajnostnim razvojem celotne družbe, (ne)povezanosti in odvisnosti gospodarstva in javnega sektorja ter seveda pomena delovnega mesta kot kvalitete življenja za vsakega državljana. Slovenija in naš gospodarski sistem je v tej situaciji še bolj izpostavljen. Padec celovite konkurenčnosti države in padec indeksa zaupanja ter klime dokazujeta trditev. Vendar, kot sem zapisal v uvodnem stavku, prihaja pomlad, prihajajo nove priložnosti in mi jih bomo zagrabili, ker se zavedamo, da so priložnosti povezane z odličnostjo, inovativnostjo ter stalnim tehnološkim razvojem. Odgovori trajnostnega razvoja so v »rojevanju in vzgajanju« novih izdelkov. Orodjarstvo, kot majhna gospodarska panoga v celotnem gospodarskem sistemu, igra izjemno pomembno vlogo, saj povezuje snovalce in razvijalce izdelka s procesi, v katerih izdelek dobi formo in želene oziroma zahtevane performance. Gre za industrijo, ki je ne krasi velikost, prepoznavnost, finančna moč, itd., ampak predvsem trdo delo, inovativnost, visoka dinamika investiranja v stalno tehnološko posodabljanje in učenje ter zaveza k rojstvu novega izdelka. Torej lahko trdimo, da je orodjarstvo eden ključnih členov trajnostnega razvoja gospodarstva. Orodje in druga tehnološka oprema je nedvomno globalni produkt. BRIC države svojo izjemno dinamiko rasti obsega industrijskega proizvajanja povezujejo z razvojem lastnih orodjarskih zmogljivosti. Kljub gospodarski krizi v določenih regijah beležimo rast poslovanja, ki se vidi v povečevanju trgovanja in hkrati prikazuje alokacijo ključnih zmogljivosti na področju orodjarstva v azijsko regijo. Vedenje in promocija orodjarstva je pomemben del razvoja te panoge. Združevanje orodjarjev v različna združenja pa dobra priložnost za izvedbo te promocije in močnejši glas, ki se mora širiti o pomenu in vlogi v razvojni verigi. Slovenija je zanimiv gospodarski sistem, saj ima veliko število orodjarn v relativni primerjavi z drugimi državami in s tem posledično nadpovprečen razvojni kapital. Zanimivo pa je, da je velika večina teh zmogljivosti usmerjena na druga tržišča. Slovensko orodjarstvo se je vedno uspešno integriralo v evropske poslovne tokove, vedno odlično izkoriščalo rasti priložnosti na zahodnih tržiščih in v zadnjih letih tudi na

26

hitro rastočih trgih vzhodne Evrope. Danes smo verjetno pred pomembnimi vprašanji, ko se naše temeljne poslovne prednosti (stroškovna konkurenčnost) topijo. Sprašujemo se, kako se prestrukturirati in doseči stopnjo integracije, ki ji pravimo globalnost. Kajti le na ta način lahko nadaljujemo uspešne poti zadnjih 20 let in začrtamo nove horizonte razvoja. Vedeti o panogi in konkurenci več, imeti pravočasne informacije o trendih, poznati najboljše v regiji, itd., vse to so naloge vodstva orodjarn za realizacijo ciljev rasti in poslovnega razvoja. Del teh odgovorov poskušamo poiskati tudi v združenju ISTMA (International Special Tooling and Machining Association). Že pred 37 leti je skupina evropskih orodjarjev stremela k boljšemu razumevanju gospodarskega prostora in dejavnikov uspeha ter poskušala poenotiti kriterije ocenjevanja panoge in standardizirati oceno trenutnega gospodarskega stanja – gibanja v vsaki državi. Ocenjujem, da je še danes ta realizirani cilj in postavljeni sistem zbiranja informacij ter poročanja, unikum v poslovnem svetu. Danes je ISTMA organizirana v tri organizacijske veje: Evropa, Amerika in Azija. Najdejavnejša je Evropa, ki dejansko izvaja program in vizijo v smeri: •

• •

Vzpostavitev stalnega kontakta in lobiranja z Evropsko Unijo s ciljem boljšega razumevanja panoge in vpliva na formiranje aktualnih politik. Razvoj poročilnega sistema in Performance Managmenta v orodjarstvu ter izvajanje delavnic za usmerjeno delovanje na področju usposabljanja, novih tehnologij, Lean organizacije ter strokovne literature. Pospeševanje razvoja z mediji in strokovnimi revijami v smeri promocije panog. Organizacija svetovne konference orodjarjev in partnerjev, ki bo letos v Kanadi (več na: www.istma.org ).

V naslednjih dveh letih ima Slovenija posebno vlogo in priložnost v ISTMI, saj smo prevzeli predsednikovanje evropskega dela združenja. Prva naloga tega mandata je organizacija letne skupščine združenja ter organizacija orodjarskega Foruma na katerem želimo spregovoriti z vsemi deležniki, ki sodelujejo v našem poslu.

BRIC države svojo izjemno dinamiko rasti obsega industrijskega proizvajanja povezujejo z razvojem lastnih orodjarskih zmogljivosti.


dr. Brane Semolič Iniciator in koordinator mednarodne razvojne mreže LENS Living lab®,

Orodjarstvo 21. stoletja

Foto: osebni arhiv

Predsednik Strokovnega odbora Slovenskega orodjarskega grozda in Predstojnik Inštituta za management projektov in tehnologij, Fakulteta za logistiko Celje

Neustavljive sile globalizacije, hitrega tehnološkega razvoja in kriznih razmer, ki se pojavljajo v različnih delih sveta, dajejo pečat stalne nestabilnosti in rizičnosti poslovanja v sodobnem poslovnem svetu. Vse to sili podjetja v iskanja novih smeri delovanja in razvoja. Industrijska proizvodnja ter ostale gospodarske in negospodarske dejavnosti se spreminjajo, kot rezultat teh sprememb pa nastajajo nove strukture. Gibala sprememb, s katerimi se soočajo sodobne organizacije, se navezujejo na naslednja dejstva: • • • • • • • • •

in relativno avtonomnih socialnih mrež strokovnjakov ter poslovno odličnost. Sejmi kot je Forma tool predstavljajo enkratno priložnost za medosebna in skupinska srečanja razvojnikov, strokovnjakov in praktikov tega področja ter za izmenjavo informacij, izkušenj, dobrih praks in mnenj, ki so nujna sestavina v procesu oblikovanja in izvajanja naših razvojnih strategij.

splošna razpoložljivost informacij - vsepovsod in ob vsakem času, širitev tehnološkega izobraževanja in znanj po celem svetu, globalni in nestabilni trg vseh proizvodnih virov, rast kompleksnosti in stroškov delovanja proizvodnih sistemov, pospešena rast tehnoloških inovacij, ki se nanašajo na vsa področja poslovanja organizacij, vedno večje ekološke in okoljske omejitve, hiter razvoj na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, globalna konkurenca proizvodov in proizvodnih storitev ter spreminjanje zahtev kupcev in uporabnikov proizvodov ter storitev.

Nedvomno je, da navedena dejstva vplivajo tudi na kovinsko predelovalno industrijo in s tem posledično na orodjarsko dejavnost. Tudi v tem gospodarskem sektorju nastajajo vedno večje potrebe po tehniško-tehnoloških, organizacijskih in vedenjskih spremembah. Priča smo nastajanju novih dejavnosti, storitev in poslovnih modelov, ki zahtevajo drugačne kompetence vseh udeležencev. Glavne značilnosti teh novosti so, da omogočajo hitrejši tehnološki razvoj, sposobnost razvojnega partnerstva in sodelovanja s ključnimi kupci podjetij, povečevanje odzivnosti in fleksibilnosti proizvodnih zmogljivosti, rast kompetenc in fleksibilnosti delovne sile, partnersko sodelovanja v mednarodnih razvojnoproizvodnih mrežah ter hitrejše odzivanje na spremembe globalnega trga. Gre za sestavni del globalnih procesov spreminjanja poslovnih vrednot, ki se kažejo kot proces nastajanja nove postglobalne organizacijske kulture. Poslovne vrednote, ki se bodo vedno bolj uveljavljale, so vezane na inovativnost, stopnjo odzivnosti na zahteve kupcev-uporabnikov, sposobnost hitrega odzivanja na globalne tržne spremembe, sposobnost partnerskega medorganizacijskega povezovanja in poslovno razvojnega sodelovanja, sposobnosti koriščenja visoko usposobljenih

Priča smo nastajanju novih dejavnosti, storitev in poslovnih modelov, ki zahtevajo drugačne kompetence vseh udeležencev.

27


programiranje zelo zahtevnih izdelkov. A-CAM inženiring d.o.o. is responsible for marketing, distribution, installation, support and consulting on CAD/CAM system MASTERCAM, which is currently the most widely used CAM system in the world. With ROBOTMASTER add-on we are able to program also modern industrial robots. We also offer products created by CIMCO Integration (solutions for DNC communication). Besides that, we are experts in CAD/CAM consulting and NC-programming of extremely complicated parts. ADAPTI D.O.O. 

3WAY - TOMAŽ VUJASINOVIČ S.P.

L1 58

ABC MAZIVA D.O.O. 

K 26

BRAVNIČARJEVA 13 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA T.: 01/5136-242 F.: 01/5136-248 E: info@abcmaziva.com H: www.abcmaziva.com ŠTALČEVA ULICA 5 1215 MEDVODE T.: 01/3616-539 F.: 01/3617-014 E: info@3way.si H: www.3way.si 3WAY se ukvarja z zastopanjem in prodajo CAD/CAM/PLM programsko opremo: HYPERCAD THINKDESIGN, HYPERMILL in ostali paketi. Naš cilj je, da je programska oprema dostopna vsakomur in je enostavna za uporabo ter visoko učinkovita. Izvajamo tudi izobraževanje, svetovanje in tehnično pomoč uporabnikom. 3WAY deals in the sale for CAD/CAM/PLM software HYPERCAD - THINKDESIGN, HYPERMILL and others. It is our aim to make software tools available to everyone, friendly for users and high efficient. We also offer training, consultancy and technical support for users.

28

Podjetje ABC Maziva d.o.o. je ekskluzivni zastopnik industrijskih olj in maziv blagovnih znamk Castrol, Aral, BP in Condat za Slovenijo in ostale države bivše Jugoslavije. Ponujamo vam vse vrste hidravličnih, reduktorskih in kompresorskih olj, sredstev za obdelavo kovin, ki se mešajo z vodo, sredstev za zaščito pred korozijo, čistilnih sredstev, olj za kaljenje in štancanje in vseh vrst masti. Novo v naši ponudbi so olja in maziva za livarsko industrijo, kovanje in vlečenje žice. Nudimo vam brezplačen odvoz rabljenih olj in emulzij in vso potrebno opremo za kontrolo in pripravo hladilno-mazalnih sredstev. Za najzahtevnejše uporabnike nudimo mazanje na ključ z brezplačno izdelavo mazalnih planov. Vse ostale informacije dobite na www.abcmaziva.com ali na sejmu.

Company ABC Maziva d.o.o. is exclusive distributor for industrial oils and lubricants for trademarks Castrol, BP, Aral and Condat. More info you can find on www. abcmaziva.com or on fair. A-CAM D.O.O. 

L 20

PREDJAMSKA CESTA 11 1000 LJUBLJANA T.: 01/2576-321 F.: 01/2562-527 E: info@acam.si H: www.acam.si A-CAM inženiring, d. o. o., zastopa in prodaja CAD/ CAM sistem MASTERCAM, ki je v dolgoletnem razvoju postal najbolj razširjen CAM-sistem v svetu. MASTERCAM uporabljamo za programiranje najrazličnejših CNC-strojev, z dodatkom ROBOTMASTER pa programiramo tudi sodobne industrijske robote. Zastopamo tudi podjetje CIMCO Integration, ki pripravlja rešitve za DNC povezave med računalniki in CNC-stroji. Poleg tega vam ponujamo tudi usluge, kot so CAD/CAM izobraževanje, modeliranje CAD in NC-

L1 05

DOLINA 28 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI T.: 01/7566-120 F.: 01/7565-253 E: info@adapti.si H: www.adapti.si Podjetje ADAPTI razvija in izdeluje modularno strojno in programsko opremo za elektroerozijske stroje (EDM). Impulzni generator ADAPTIPULS, adaptivni procesni krmilnik ADAPTIMAT ter CNC krmilnik s programsko opremo so plod lastnega znanja in razviti na temeljih dolgoletnih izkušenj. S partnerji izdelujemo mehanske sklope in namenske EDM stroje za oblikovno ter okroglinsko erodiranje po željah naročnikov. Obstoječe EDM stroje s problemi učinkovitosti erodiranja opremljamo s krmilnikom ADAPTIMAT, lahko pa jih obnovimo v celoti z našo električno in programsko opremo. Zadnja inovativna novost je prigraditev sistema HSM za frezanje grafitnih elektrod neposredno na EDM stroju v dielektrični tekočini. The ADAPTI company develops and manufactures modular hardware and software for electrodischarge machining (EDM). Pulse generator ADAPTIPULS, adaptive process controller ADAPTIMAT and CNC controller including


software were all developed in the company based on our knowledge and long experience. With our partners we manufacture customized mechanical parts and specialized EDM machines for sinker and round EDM machining. We can upgrade the existent EDM machine with process controller ADAPTIMAT to suppress process problems. We can retrofit the machine as a whole with our electronics and software. Our latest innovation is the HSM system supplement used for graphite electrode milling in the dielectric fluid on the EDM machine directly. AGROSERV GmbH 

E 18

KLEINZAPFEN 25 9133 MIKLAUZHOF AVSTRIJA T: 0043/664 233043 Fax: 0043/4237 20158 E: pima.service@live.at ALCU d.o.o. 

ALFLETH ENGINEERING AG 

L 33

F.: 0039/0523 872101 E: vincenzo.cavelli@amada.it H: www.amada.it ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA 

HARDSTRASSE 4 5600 LENZBURG ŠVICA T.: 0041/628 887000 F.: 0041/628 887010 E: mail@alfleth.com H: www.alfleth.com

L 35

SAVINŠKOVA ULICA 12 1210 LJUBLJANA ŠENTVID T.: 01/5116-036 F.: 01/5161-378 E: arbona@siol.net H: www.arbona.si

Centrirni brusilni stroji Orodja za kovinsko in lesno obdelovalne stroje za proizvodnjo in končno obdelavo Izstružni sistemi Vpenjalno orodje in sistemi Obdelovalni stroji za vrtanje in brušenje Koordinatni merilni stroji Brusilni stroji za plošče in profile Univerzalni stroji za okroglo brušenje

L1 46

Center Grinding Machines Tool Grinding Machines for Metal and Woodworking Tools for Production and Regrinding Boring Systems Toolholders and Clamping Systems Drill Grinding Machines Coordinate-Measuring ■ ブ ラMachines ン ド ・ ロ ゴ マ ーク Brand Logo Mark ブ ラ ン ド ・Surface ロ ゴ マーク は、 ア マダを 象徴する Grinding も のであり 、 and Profile 企業イ メ ージ の訴求・ 向上のため、 広く 使用し て いく べ Machines き も ので す。 ※ 表示について : を Cylindrical 表示する こ と で 、 こ のマ ーク Universal  が登録商標で ある こ と を 示し て いま す。 ま たマ ーク を Grinding Machines  付ける こ と で 、 製品・ サービ ス な ど の出所が一つで あ

Naše podjetje je generalni zastopnik nemškega proizvajalca SCHNEIDER AIRSYSTEMS za kompresorje, pnevmatska orodja, zračne inštalacije in pripravo stisnjenega zraka. Vsi naši prodajalci so tudi serviserji z dolgoletnimi izkušnjami, tako da vam opreme ne bomo le prodali, ampak z vašo in našo pomočjo pravilno izbrali in kasneje vzdrževali in servisirali. Konkurenčnost servisa se odraža v kvaliteti in hitrosti ter strokovnosti po zelo konkurenčnih cenah

Our company is the general representative for the German manufacturer SCHNEIDER AIRSYSTEMS, offering compressors, pneumatic tools, LJUBLJANSKA CESTA 45 pneumatic instalattions and 1241 KAMNIK compressed-air conditioning. SLOVENIJA Our salespeople are also T.: 01/8311-720 This logo mark is thetechnicians main face of the Amada brand, and service having should be used widely to promote the image and strength F.: 01/8394-195 years of experience. of the brand. E: prodaja@alcu.si ※As aTherefore, registered trademark, brandnot logo mark should wetheare only always include the indication. Use with this logo mark H: www.alcu.si going help trust youin select the both products and further ensuresto consumer services. Theequipment, indication should but only bealso used when  る こ と を 保証し 、 信用を 高める こ と がで き ま す。 ま た right the brand logo mark is 30 mm or greater. ゴ マ ーク のサイ ズが30mm以上の場合の Smo eno vodilnih podjetij,   表示はロ AMADA ITALIA SRL L 04 maintain and service it for  み使用し ま す。 ki oskrbuje slovenski trg s ※ The の位置指定については、 下記の分離間隔を you. competitiveness  参照し てく ださ い。また のサイ ズ、フ ォ ント polizdelki barvnih kovin. S of our service department  については別紙清刷り を 参照し てく ださ い。 pomočjo naših dobaviteljev lies※ The in position quality, of the speed, indication is as indicated below on the grid. For details concerning the se trudimo zadovoljiti svoje competence and very size and font of the indication, please refer kupce s širino prodajnega competitive to a separatelypricing. provided document. programa, kvaliteto in VIA AMADACharacter I. 1/3 sizing and spacing ■ 分離間隔について kratkimi dobavnimi roki. 29010 PONTENURE ARCUS consistency E 22 When using the brandPRO logo mark,D.O.O. in order to ensure ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク を 使用する 際には、 ブ ラ ン ド イ メ of the brand image, the characters should be sized and ITALIJA ージ の徹底し た統一を 図る ために文字間隔、 バラ ン ス を spaced to ensure optimum balance as indicated on the grid し て 遵守する こ と と し ま す。 こ れ以 We are one of the leading 以下の配置を T.: 基準と 0039/0523 872118 1/B below.LEVSTIKOVA No other sizing or spacing configuration may be used. 外の文字間隔と し て の使用な ど は一切認めら れま せん。 companies supplying the F.:分離間隔について 0039/0523 For details on the position of the indication and the  の位置、 は、872101 別途清刷り にて 指定い 3000 CELJE characters, please refer to a separately Slovenian market with non- たし ま す。E: vincenzo.cavelli@amada.it spacingT.:between 041 633 911 provided document. ferrous semi-manufactured H: www.amada.it F.: 03 897 5363 ※ロ ゴ の比率と 文字間隔の基準値については、 products. In cooperation E: info@arcus.si 技術管理部アマダ文字基準寸法AS-C11602 with our suppliers we strive Prodaja strojev za kovinsko に準じ る も のと し ま す。 H: www.arcus.si ※Logo proportions and character spacing to meet our customers predelavo pločevine standards are based on the AS-C11602 requirements regarding regulations issued by Amada Co., Ltd. Luksuzni masažni fotelji. quality and delivery times. ■ 色について Sales Colors of sheet-metal machining equpment ARO.VANA KAmada 15A The logo mark is made usingD.O.O. the corporate colors of コ ーポレ ート カ ラ ーで ある 、 〈 ア マ ダレ ッ ド 〉 〈 ア マ ダ ブ ラ ッ ク 〉 がブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク の基本色で す。 ブ ラ ン ド ・ ロ ゴ マ ーク の表示は原則と し て こ の色を 使用 し ま す。 他の要素( 背景色、 写真な ど ) と の関係、 素材の性 質な ど によ っ て 、 ア マ ダレ ッ ド の使用が難し いと 判断さ れる 場合は、 4ページ の説明に従っ て 使用色を 決定し て

AMADA ITALIA SRL 

ZP 04

VIA AMADA I. 1/3 29010 PONTENURE ITALIJA T.: 0039/0523 872118 ア マ ダブ ラ ッ ク Amada Black

く ださ い。 表示部分は、 アマダレ ッ ド 以外のブ ラ ン ド ・ ロ ゴマー ク と 同一色と し ます。

ア マ ダレ ッ ド Amada Red

Red and Amada Black. The colors should be used only as shown. For applications where the use of this colors present problems, including cases in which the use of Amada Red is considered to be difficult, please refer to the section on

Ljubljanska cesta 45 1241 KAMNIK page four which details the use of color variations. T.: 01 839 57 80 The indication should be the same color as the brand logo mark, when57 it is in F.: except 01 839 81Amada Red. E: info@arovana.si ア マ ダレ ッ ド Amada Red H: www.arovana.si ・ 4色指定 4-color separations:  Cー0, Mー90, Yー80, Kー0 ・ RGB: Rー252, Gー27, Bー28

EKSCENTER STISKALNICE OD 10-3000 T, HIDRAVLIČNE STISKALNICE OD 403000 T, STREŽNE NAPRAVE (ODVIJALNIKI, RAVNALNIKI, ELEKTRONSKI VALJČNI PODAJALNIKI), PNEVMATSKI PODAJALNIKI ZA TRAK IN ŽICO, LINIJE ZA PROFILIRANJE PLOČEVINE, STROJI ZA SERIJSKI ODREZ CEVI IN POSNEMANJE ROBOV, STROJI ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE ( HIDRAVLIČNI STROJI ZA UPOGIBANJE , GILJOTINSKE ŠKARJE,UN IVERZALNE HORIZONTALNE STISKALNICE),TRAČNE IN KROŽNE ŽAGE ZA RAZLIČNE MATERIALE, RUDNIŠKA OPREMA,LINIJE ZA ŠIRINSKI IN DOLŽINSKI RAZREZ PLOČEVINE ECCENTRIC PRESS C-FRAME 10-450 T, STRAIGHTSIDE PRESS 100-3000 T, HYDRAULIC PRESS 40-3000 T, FEEDING EQUIPMENT (DECOILER, STRAIGHTENER, ELECTRONIC ROLL FEEDER) PNEUMATIC FEEDER FOR STRIP AND WIRE, MACHINE FOR CUTTING AND MACHIINING TUBES, MACHINES FOR TRANFORMING METAL SHEET (PRESS BRAKE, GUILLOTINE SHEARES, UNIVERZAL HORIZONTAL PRESS, BANSAWING AND CIRCULAR SAWS, COAL MINE EQUIPMENTS,SLITING LINE AND CUT-TO-LENGHT LINES AUDAX D.O.O. 

K 03

TEHNOLOŠKI PARK 18 1000 LJUBLJANA T.: 01/2004-050 F.: 01/4234-700 E: info@audax.si H: www.audax.si Predstavili bomo: • novo programsko opremo CREO naslednika programske opreme Pro/ENGINEER • programsko opremo NCG CAM za orodjarske HSC obdelave • PLM programsko opremo Windchill • programsko opremo ESPRIT za CNC produkcijske obdelave • novosti na področju konstrukcije orodij za plastiko, aluminij

29


in preoblikovanje pločevine, predstavili bomo tudi DIMENSION 3D tiskalnike za tiskanje plastičnih izdelkov v pisarniškem okolju

We shell present to you: • a new version of the CREO software • novelties in the field of construction of plastics processing tools, aluminium and sheet metal forming • new functionalities in CNC mechanical treatment and machine building.

Products and Services: Speed Fastening® Systems, Breakstem Systems, Lockbolt Systems, Blind Threaded Inserts, Pierce Rivet Fastening Systems, Sealing Plugs, Screws, Installation Equipment and Assembly Stations.

AVDEL ITALIA S.r.L. 

PRELOŽE 12 6219 LOKEV T.: 05/7671-036 F.: 05/7344-360 E: binmat.bernetic@siol.net

L1 24

VIALE LOMBARDIA 51/53 20047 BRUGHERIO (MI) ITALIJA T.: 0039/039 289911 F.: 0039/039 2873079 E: vendite@infastech.com H: www.avdel-global.com Avdel® je ena od vodilnih blagovnih znamk proizvajalca Infastech™, ki je že 75 let v samem vrhu tehnološkega razvoja ter se lahko pohvali s široko ponudbo slepih pritrdilnih elementov in orodja za vezne elemente, ki je ena največjih na trgu. Infastech™ ponuja Avdelove proizvode s pomočjo prodajne, distribucijske in proizvodne mreže v več kot 150 državah sveta in oskrbuje vse tržne segmente z inovativnimi veznimi in sestavljalnimi rešitvami. Izdelki in storitve Različne vrste kovic, sistemi za kovičenje, različni vijaki, zaklepni vijaki, slepi navojni vložki, različna tesnila, oprema ter stroji za montiranje. Avdel® is one of the leading global product brands from Infastech™. Avdel has been a technology leader for 75 years and our range of blind fasteners and tooling is one of the widest in

30

market. Infastech offers Avdel products through Sales, Distribution and Manufacturing facilities in over 150 countries serving all market segments with innovative fastening and assembly solutions.

BINMAT BERNETIČ IN OSTALI D.N.O. 

brizganje plastike, rezanje in štancanje, tlačno litje kakor tudi posebni materiali. High speed steels, Tool steels also powder metallurgical for plastic moulding, cutting and blanking, die casting as well as special materials. BTS COMPANY D.O.O. L 23

L 02

ZASTOPSTVO IN PRODAJA za podjetja: • - UTIMAC TORINO s.r.l. / CNC dolgostružni avtomati znamke HANWHA, • večosni CNC stružni avtomati MUPEM in ITS, CNC stružnice znamke BENZINGER, večvretenski CNC in krivuljni stružni avtomati UTIMAC • transferni stružni avtomati znamke WOLF/ • AUTOMAZIONI INUSTRIALI s.r.l. / AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIZACIJA proizvodnih procesov • VICI & C S.r.l. / STROJI ZA OPTIČNE MERITVE BÖHLER EDELSTAHL GmbH & CO KG L1 57

BRATISLAVSKA 5 1000 LJUBLJANA T.: 01/5841-400 F.: 015249-224 E: info@bts-company.si H: www.bts-company.si 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

MARIAZELLER STRASSE 25 8605 KAPFENBERG AVSTRIJA T.: 0043/ 3862 207050 F.: 0043/ 3862 207525 E: kurt.weidhofer@bohler- edelstah H: www.bohler-edelstahl. com

15.

Hitrorezna jekla, orodna jekla, tudi po procesu prašne metalurgije, za

19.

16. 17. 18.

20.

MORI SEIKI-JAPAN CNC obdelovalni stroji DOOSAN-SOUTH KOREA - CNC obdelovalni stroji LNS-SWITZERLAND podajalci palic LOSMA-ITALY - filtrirni sistemi PEGAS GONDA s.r.o. strojne žage CUOGHI Affilatrici srl - stroji za ostrenje svedrov SUMITOMO ELECTRICJAPAN - rezilno orodje OSG-JAPAN- rezilno orodje DORMER-SWEDEN rezilno orodje MITUTOYO-JAPANmerilna oprema PFERD-GERMANYbrusno orodje NORTON-FRANCEbrusno orodje DOALL-USA- strojne žage, razrez ROHM-GERMANY vpenjalni sistemi in pribor NIKKEN-JAPANvpenjalno orodje MST Corporation vpenjalno orodje, kotne glave D\\\’ANDREA-ITALYvpenjalno orodje, pribor BELIN-FRANCEspecialno PKD in CBN orodje AMEC-USA - rezilno orodje TECHNOMAGNETE-

ITALY - magneti 21. FORMAT-GERMANY orodje in pribor 22. COGSDILL-ENGLAND - rezilno in specialno orodje 23. LISTA - delavniška oprema 24. HAZET-GERMANY ročno orodje 25. UNIOR-SLOVENIA ročno orodje 26. PEDRAZZOLI-ITALY strojne žage 27. Novo - DUTCH TECH TOOLS EUROPE rezilno orodje 28. MAKITA-JAPAN električno orodje 29. METABO-GERMANY električno orodje 30. HIDRIA PERLESSLOVENIA - električno orodje 31. ORTLIEB PräzisionsSpannzeuge GmbH + Co. - vpenjalno orodje 32. SAUTER Feinmechanik GmbH - revolverji in držala 33. ESA Eppinger GmbH - d ržala 34. M.T. S.r.l. - držala 35. WTO GmbH - držala 36. Pibomulti S.A. - kotne glave 37. NEUKOMM - vodilne puše in stročnice 38. TRIAG precision tools vpenjalni sistemi 39. KNOLL Maschinenbau GmbH - filtrirni sistemi 40. novo - BLASER Swisslube AG - olja, maziva, emulzije 41. novo - CRC Industries Europe - kemija 42. Optimum Maschinen Germany GmbH obdelovalni stroji 43. Kawasaki Robotics GmbH Deutschland roboti 44. GSA TECHNOLOGY CO., LTD. - CNC delilniki 45. SIMET S.r.l. industrijsko označevanje, signiranje 46. 46. SERRMAC S.p.a. vrtalni stroji 1. 2. 3. 4. 5.

MORI SEIKI-JAPANCNC machine tools DOOSAN-SOUTH KOREA-CNC- machine tools LNS-SWITZERLANDbar feeders LOSMA-ITALY- filtering systems PEGAS GONDA s.r.o. - machine tools for cutting


6. CUOGHI Affilatrici srl - tool sharpening machines 7. SUMITOMO ELECTRICJAPAN-corbide tools 8. OSG-JAPAN- cutting tools 9. DORMER-SWEDENcutting tools 10. MITUTOYO-JAPANmeasuring tools 11. PFERD-GERMANYgrinding tools 12. NORTON-FRANCEgrinding tools 13. DOALL-USA- band saws and cut off sawing machines 14. ROHM-GERMANYpower tool accessories 15. NIKKEN-JAPANclamping accessories 16. MST Corporation - tool holders, angular heads 17. D\\\’ANDREA-ITALYaccessories 18. BELIN-FRANCEspecial PCD and CBN tools 19. AMEC-USA-cutting tools 20. TECHNOMAGNETEITALY- magnets 21. FORMAT-GERMANYtools and accessories 22. COGSDILL-ENGLANDcutting and special tools 23. LISTA-workshop equipment 24. HAZET-GERMANYhand tools 25. UNIOR-SLOVENIA-hand tools 26. PEDRAZZOLI-ITALYcut-off machines 27. DUTCH TECH TOOLS EUROPE - cutting tools 28. MAKITA-JAPANelectrical tools 29. METABO-GERMANYelectrical tools 30. HIDRIA PERLESSLOVENIA- electrical tools 31. ORTLIEB PräzisionsSpannzeuge GmbH + Co. - Clamping Solutions 32. SAUTER Feinmechanik GmbH - Tool turrets and Toolings 33. ESA Eppinger GmbH Tool holders 34. M.T. S.r.l. Rotary tool holders 35. WTO GmbH - Tool holders 36. Pibomulti S.A. angular heads, spindle speeders, turret heads... 37. NEUKOMM - Guide bushings and collets for swiss type lathe

38. TRIAG precision tools workholding systems 39. KNOLL Maschinenbau GmbH - Coolant filtration systems 40. BLASER Swisslube AG - coolants, cutting and grinding oils, lubricants 41. CRC Industries Europe chemical products 42. Optimum Maschinen Germany GmbH machine tools 43. Kawasaki Robotics GmbH Deutschland robots 44. GSA TECHNOLOGY CO., LTD. - rotary tables 45. SIMET S.r.l. - industrial marking 46. SERRMAC S.p.a. drilling, drilling-milling and tapping machines BRALKO D.O.O. 

ZP 08

CADCAM LAB D.O.O. L1 52

CAD CAM Lab d.o.o. je poslovni partner Dassault Systemes. Zastopa, prodaja in nudi izobraževanja in tehnične podpore za CAD/ CAM/CAE sisteme na področju Slovenije. Nudimo informacije o vodilnih svetovnih CAD/CAM/ CAE in tehnično podporo uporabnikom na področju Slovenije, s posebnim poudarkom pri svetovanju uporabnikom, proizvodnjo orodij ter NC obdelavo. Pri tem se ukvarjamo tudi z nudenjem uslug pri izdelavi post- procesorjev za vse tipe frezalnih strojev in stružnic. K 02

ŠMARTNO OB PAKI 134 3327 ŠMARTNO OB PAKI T: 03/8915-560 F: 03/8915-561 E: bralcom@siol.net H: www.bralcom.eu

POHORSKA CESTA 1 2380 SLOVENJ GRADEC T.: 02/8838-176 F.: 02/8841-762 E: cadnex@t-2.net H: www.cadnex.si

Čistilna oprema za čiščenje in pometanje notranjih in zunanjih prostorov.

Ponujamo stroje za obdelavo kovin. Velike obdelovalne centre ANAYAK, CNC stružnice GOODWAY, vso paleto centrov FEELER in ciklične stružnice MICROCUT. Za vse proizvode nudimo kompleten servis od inštalacije stroja do izobraževanja za delo, servisiranja in dobavo rezervnih delov. Dobavljamo tudi rezkalne stroje, konvencionalne stružnice in vpenjala.

K 23

GMAJNA 3 1236 TRZIN T.: 01/5621-834 F.: 01/5621-542 E: info@buscotrade.si H: www.buscotrade.si Dejavnost firme trgovina na debelo za orodjarske potrebščine: erozijski stroji, obdelovalni centri, polirni pribor in materiali, erodirni pribor in material, barvne kovine, magnetna vpenjala, normalije. Activities of the wholesale company for toolmaking supplies: erosion machines, machining centres, polishing accessories and materials, eroding accessories and materials, nonferrous metals, magnetic clamps, standardized components.

L 16

TRŽAŠKA C. 132 1000 LJUBLJANA T.: 01/4267-333 F.: 01/2518-036 E: inf@cadcamlab.si H: www.cadcam-group.si

CADNEX D.O.O. 

BUSCOTRADE D.O.O. 

CAJHEN D.O.O. 

We are pleased to intruduce you our machine tools we represent: ANAYAK big machine tools, FEELER machining centers, GOODWAY lathes and MICROCUT teach-in lathes. Also provide milling machines, manual lathes and fixtures. Any inquiry we are glad to receive.

SPODNJA REČICA 80a 3270 LAŠKO T.: 03/5731-502 F.: 03/7341-462 H: www.cajhen.com Naše podjetje proizvaja visoko precizna rezilna orodja, kar obsega proizvodnjo trdokovinskih in PCD ter PCBN rezilnih orodij. Poleg standardnega asortimenta, ki zajema le 6% naše proizvodnje, so večji del naše proizvodnje nestandardna orodja, izdelana za individualne potrebe kupca. Takšna orodja omogočajo kupcu kar največjo optimizacijo obdelovalnega procesa. Sem spadajo poleg svedrov in stebelnih frezal tudi orodja, kot so stopničasti svedri, povrtala, profilna frezala in svedri, profilne žage, PCD in PCBN frezala in svedri ter izmenljive ploščice. Kot zaključeno celoto ponujamo tudi servisiranje naših izdelkov, kjer z ostrenjem celotne geometrije in ponovne prevleke povrnemo rezilnemu orodju uporabno vrednost. The company manufactures high-precision cutting tools, which include production of hartmetal, PCD and PCBN cutting tools. While the standard product range comprises 6% of our production, the bulk of manufacture are nonstandard tools custom-made for individual customers. Such tools enable our customers to maximally optimize processing. In addition to drills and end mills these include tools such as step drills, reamers, profile and mills and drills, PCD and PCBN end mills and drills and exchangeable inserts. As a part of our integrated offer we provide servicing of products where cutting tools are restored for use by sharpening of the entire surface and recoating.

31


CAMINCAM D.O.O.

L1 39

POHORSKA CESTA 31 2380 SLOVENJ GRADEC T.: 02/8829-214 F.: 02/8829-214 E: info@camincam.si H: www.camincam.si Ukvarjamo se z računalniško podprtimi tehnologijami (CAD/CAM/CNC/DNC). Smo zastopniki za CAD/ CAM sistem Mastercam, Robotmaster, Verisurf in Cimco. Mastercam je programski paket za programiranje CNC strojev in z modulom Robotmaster tudi za programiranje robotov. Verisurf je programska oprema za računalniško podprto 3D koordinatno merjenje in preverjanje izdelkov na osnovi CAD modela (Model Based Inspection). Cimco je programska oprema za editiranje, nadzor ter upravljanje NC programov, DNC komunikacijo (DNCMax) in nadzor delovanja strojev (MDC-Max).. Our company is active in the area of computer integrated technologies (CAD/ CAM/CNC/DNC). We sell Mastercam, Robotmaster, Verisurf and Cimco software. Our knowledge and twenty years of experience in this field are the best guaranty that we provide to our customers professional consulting services, technical support and solutions to solve problems in the area of computer integrated manufacturing. CNC TEHNIKA MARIJA ŽAGAR S.P. L1 08 BESNICA 22A 1000 LJUBLJANA T.: 01/3672-149 F.: 01/3672-149 E: cnc.tehnika@siol.net Prodaja in vzdrževanje CNC obdelovalnih strojev za orodjarstvo.

32

DILEX D.O.O. 

L 30

ŽEJE PRI KOMENDI 110 1218 KOMENDA T.: 08/2000-940 F.: 08/2000-921 E: info@dilex.si H: www.dilex.si

Zastopamo, prodajamo, distribuiramo in vršimo servis za proizvodni program Nemškega proizvajalca RHEINLAND ELEKTRO MASCHINEN. Naš prodajni program obsega: • Batni kompresorji • Vijačni kompresorji • Visokotlačni vodni čistilniki z gretjem • Visokotlačni vodni čistilniki brez gretja • Industrijski in hišni sesalci • Krtačni stroji za suho in mokro čiščenje tal • Pometalni stroji • Hidroforne, vrtne in potopne črpalke • Varilni inverterji (za MMA, TIG in MIG/ AG varilne postopke), plazemski rezalniki • Lesnoobdelovalni stroji za dom in delavnico We are representative and distributor for German manufacturer Elektro Maschinen. Our selling program contains of: • Piston and screw air compressors • High pressure water cleaners with and without heating • Professional vacuum cleaners for dry and wet use • Scrubbers-driers and sweeper machines • Invert welding machines (for TIG and E welding) • Domestic water system, garden and submersible pumps • Woodworking machines We have our own service, spare parts stock and logistic servise. DISCOTELSISAL SRL L1 68 VIALE LOMBARDIA 401 20861 BRUGHERIO ITALIJA T.: 0039/039 837-981

F.: 0039/039 2840125 E: sales@discotelsisal.it H: www.discotelsisal.com Discotelsisal je vodilno podjetje na področju proizvodnje za neabrazivne proizvode, predvsem brusilne kolute, kombinirane netkane kolute, diske in široko paleto izdelkov za ročna in avtomatizirana dela pri obdelavi različnih materialov, kot so kovine, les, keramika in tiskana vezja. Izdelujemo posebne izdelke, kot so zaviti, impregnirani in poliuretanski brusilni koluti. Dobavljamo tudi brusilne blazinice, zračno hlajene polirne diske iz blaga in diske (lahko tudi v vseh želenih dimenzijah. Discotelsisal is a leading company in the non abrasive material products especially for the flap wheels, interleaf wheels, discs and all the range of products for manual and automatic jobs for the metal, wood, ceramic and printed circuit applications. We make special product like convoluted, impregnated and polyurethane wheels. We supply also pads, ventilated and discs in all the required dimensions. D-M-E EUROPE 

L1 40

INDUSTRIEPARK NOORD G1 2800 MECHELEN BELGIJA T.: 0032/15215017 F.: 0032/15405117 E: dme_export@dmeeu.com H: www.dmeeu.com Modelne plošče, dodatna oprema in kalupni sistemi za brizganje plastike in tlačno litje. Seti za litje, dodatna oprema in naprave za obdelovanje površin, orodja za ultrazvočno obdelavo, orodje za ročno in strojno graviranje, piljenje ter poliranje, rotacijska orodja za rezanje, brušenje in poliranje. Mold Bases, accessories and molding systems for the plastics and diecasting industries. Die Sets, Accessories and Surface

finishing devices, tools for ultrasonic work, engraving, filing and polishing tools for manual and machine work, rotary tools for cutting, grinding and polishing. ELESA+GANTER AUSTRIA GmbH L1 26 FRANZ SCHUBERTSTRASSE 7 2345 BRUNN/GEBIRGE AVSTRIJA T.: 0043/1 8656-464 F.: 0043/1 8656-464 20 E: i.krajnc@elesa-ganter.com H: www.elesa-ganter.at Na svetovnem tržišču smo eden od vodilnih proizvajalcev standardnih strojnih elementov, kot so pogonski elementi, gumbi ( roči ), pritrdilni vzvodi, industrijski roči, kazalni elementi , stezni elementi, tečaji in ostali tehnični normirni elementi. Naša moč je v širokem spektru proizvodov, dobri kvaliteti, odličnem oblikovanju in dobrem servisu. Za Elesa+Ganter je kvaliteta nuja, filozofija ki vključuje vse procese v podjetju, od razvoja do izdelave, od logistike do marketinga. We are the world market leader and manufacturer of standard machine elements such as operating elements, knobs, clamping levers, industrial handles, indexing elements and other technical components. Our points of strength are widest range of products, best technical quality, ultimate design and customer service. For Elesa+Ganter, quality is absolute necessity, a philosophy that involves all company processes: from engineering to production and from logistics to marketing. ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o. L 01A OB GOZDU 7c, ROGOZA 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/6296-720 F.: 02/6296-721 E: info@elpro.si H: www.elpro.si Proizvodnja uporovnih


tipal ( Pt100 in Pt1000 kot standardni vgradni, sobni, kanalski, vtični, vbodni, s konektorji, ...) in termoelementov ( K, J, S, T, R,... kot vtični, ravni in kotni, s konektorji, vbodni, površinski, ... ). Hitra dobava, tudi v roku 24-ih ur. Prodaja proizvodov naših partnerjev: termometri, dataloggerji, vlagomeri, IR merilniki, regulatorji, prikazovalniki, pisalniki, polprevodniški releji, pretvorniki, alarmne enote, manometri, merilniki tlaka, merilniki nivoja in analizatorji dimnih plinov. Izdelava in montaža merilno regulacijskih omaric. Servis industrijske elektronike. Kalibracije temperature akreditirano po SIST EN/ISO 17025:2005 Kalibracije vlage in merilnikov za analizo dimnih plinov - neakreditirano. Production of temperature probes and thermocouples. Sale of various products like: thermometer, datalogger, hygrometer, IR product, controller, indicator, SSR, transmitter, alarm unit, pressure gauge, level product, flue gas analyser. Service of industrial electronic and calibrations for temperature, humidity and gases. EME T&T D.O.O. 

ZP 03

RIBNIŠKA ULICA 12 2000 MARIBOR T.: 02/2522-232 F.: 02/2512-039 E: emilmlakar.eme@siol.net H: www.eme-vilicar.si Viličarji: najem, prodaja, servisiranje, svetovanje. Viličarji vseh vrst: čelni, bočni, štiripotni, regalni, terenski. Forklift truks: lease, seles, serving, consulting All types of forklift trucks: frontloaders, sideloaders, four-way, high-rack, offroad.

EMO - ORODJARNA D.O.O.  L 27

built into the following cars:

ERINOX D.O.O. 

TITOVA CESTA 6 9252 RADENCI T.: 02/5223-010 F.: 02/5223-015 E: erinox@siol.net H: www.erinox.si

• BEŽIGRAJSKA CESTA 10 3000 CELJE T.: 041/534-443 F.: 03/4282-101 E: sebastijan.knez@guest. arnes.si H: www.emo-orodjarna.com EMO-Orodjarna d.o.o. je tržno usmerjeno podjetje, osredotočeno na izpolnjevanje zahtev ciljnih kupcev glede kakovosti, rokov, inovacij, učinkovitosti, uporabnosti in okolju prijazne izvedbe. Naša zahtevna transferna in progresivna orodja za preoblikovanje različnih pločevin so izdelana z vrhunskimi tehnologijami in z najboljšim strokovnim znanjem. Izdelki iz naših orodij so vgrajeni v naslednje avtomobile: • Mercedes (CLK, A, L, S, SPINTER, SMART, E), • BMW (X5, X3, 5, 3,X6, 7, 1), • AUDI (SUV, AUDI A3CABRIO, A4, A6, Q5, Q7), • VW (Passat, Touareg, PORSCHE CAYENNE, Polo, GOLF 5, GOLF 6), • Jaguar (X250, X351), GRAND CHEROKEE, L 405, • RENAULT ( Twingo, Logan, Kangoo), • FORD (Fiesta), • PEUGEOT (308 RC), • PORSCHE (Boxter, Coupe, Cabrio) in v • letalski industriji (AIRBUS 320), • vesoljski tehniki (ARIANE 5) ter v drugih industrijah. EMO-Orodjarna d.o.o. is market-guided company focused on satisfying the needs of target customers considering quality, deadlines, innovation, efficiency, usabitity and environmental friendliness. Our very demanding transfer and progressive tools for forming various types of sheet metal are made using top technology and the best professional knowledge. Products from our tools are

• • • • • • • • • •

Mercedes (CLK, A, L, S, SPRINTER, SMART, E), BMW (X5, X3, 5, 3, X6, 7,1), AUDI (SUV, AUDI A3CABRIO, A4, A6, Q5, Q7), VW (PASSAT, TOUAREG, PORSCHE-CAYENNE), Jaguar (X250, X351), GRAND-CHEROKEE, L 405), RENAULT (Twingo, Logan, Kangoo), FORD (Fiesta), PEUGEOT (308 RC), PORSCHE (Boxter, Coupe, Cabrio) as well as being used in: the aerospace industry (AIRBUS 320), space tehnology (ARIANE 5)

and other industries. EMUGE-FRANKEN TEHNIKA D.O.O. L1 25

STRELIŠKA ULICA 25 1000 LJUBLJANA T.: 01/3401-040 F.: 01/2314-051 E: emuge-franken@siol.net H: www.emuge-franken.si EMUGE Orodja za izdelavo navojev: navojni svedri, navojni vtiskovalci, rezkarji, navojne čeljusti, navojni valji in orodja za kontrolo navojev ter glave in naprave za vpenjanje orodij in obdelovancev. FRANKEN Rezilna orodja za obdelavo kovin iz HSSE, PM in VHM s poudarkom na orodjih / rezkarjih za obdelavo form in utopov v tehniki HSC in HRC. EMUGE Thread tools: taps, cold forming tools, thread milling cuters, dies, thread gauges, tap holders and clamping systems. FRANKEN HSSE, PM, VHM cutting tools and special tools/milling cutters for the die and mould industry.

L1 60

Prodaja listov za tračne žage LENOX, ZDA, za razrez kovin, nekovin in lesa. Liste varimo v lastnem varilnem centru do širine 80 mm (Bi-metal). Prodaja profesionalnega ročnega orodja IRWIN, LENOX, ZDA. Prodaja el.orodja MAKITA. Prodaja ročnega orodja SPIRAL, Avstrija Prodaja orodja za valjanje navojev v tankostenske cevi FORMDRILL, Belgija ESTRA D.O.O. LJUBLJANA  L 05 KNEZOV ŠTRADON 82 1000 LJUBLJANA T.: 041/627-812 F.: 01/4280-466 E: estra@moj.net H: www.estra-stroji.si Prodaja kovinsko-orodjarskih obdelovalnih strojev in opreme: CNC centri, žične elektroerozije, potopne elektroerozije, vrtalne elektroerozije, brusilni stroji, stružnice, primeži, vpenjala. FANUC ROBOTICS CZECH S.R.O. L 18 U PEKARKY 484/1A 18000 PRAHA 8 - LIBEN ČEŠKA REPUBLIKA T.: 00420/234 072 900 F.: 0042/234 072 900 H: www.fanucrobotics.cz FANUC Robotics je vodilni proizvajalec industrijskih robotov z doslej izdelanimi 260.000 roboti, ki obratujejo v vseh vrstah industrije. V svojem proizvodnem programu ima robote z nosilnostmi od 0,5 do 1.350 kg in dosegom do 3.500 mm FANUC Worldwide No. 1 Robot Maker with 260.000 installed units in all kinds of industry. The product range is the broadest with payload from 0,5 to 1.350 kg and reach to 3.500 mm in radius

33


FERROČRTALIČ D.O.O. L 37 SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH 47 8350 DOLENJSKE TOPLICE T.: 07/3845-100 F.: 07/3845-115 E: info@ferrocrtalic.com H: www.ferrocrtalic.com • • • • • • • • • • • • • •

Stroji za peskanje Kabine za injektorsko in tlačno peskanje Popolni filtrirni sistemi ECO z avtomatsko reciklažo Mobilni peskalni stroji Tlačni peskalniki z odsesavanjem in reciklažo Avtomatske kabine za peskanje stekla Orbitalni peskalni avtomati Avtomatizirane peskalne komore vseh dimenzij Standardna in dodatna oprema Zaščitni skafandri. Sandblasting machines Cabinets for injector and pressure sandblasting Perfect filter systems ECO with automatic recycling Movable sandblasting machines

FERROJULIA S.r.l. 

K 13

VIA GRADO, 48 34074 MONFALCONE ITALIJA T.: 0039 0481 719111 F.: 0039 0481 484 944 E: info@ferrojulia.it H: www.ferrojulia.it Trgovsko podjetje s tehničnim blagom in obdelovalnimi stroji za industrijo in obrt. Informatizirano skladišče s 54.000 artikli nudi širok program vijačnega materiala, ročno in električno orodje, varilna in merilna tehnika, vse za razrez in brušenje ter stroji za obdelavo pločevine, železa in cevi. Smo pooblaščeni zastopniki sledečih italijanskih firm: • •

34

PRIMA INDUSTRIE: 2D in 3D laserske naprave za razrez in varenje. FINN-POWER (Finska) : CNC električni prebijalni stroji, električne upogibalne stiskalnice in avtomatski krivilniki. GASPARINI: hidravlične

• • •

upogibalne stiskalnice, plazemski rezalni stroji in škarje. ERCOLINA: krivilni stroji za upogibanje cevi in profilov. CRIPPA: CNC krivilni stroji s trnom. GARBOLI: tračni brusilni stroji za brušenje in poliranje kovin.

FINGAL D.O.O. 

K 25

LJUTOMERSKA CESTA 29C 9250 GORNJA RADGONA T.: 02/5649-670 F.: 02/5649-671 E: info@fingaltrade.com H: www.fingaltrade.com Prodaja strojev za obdelavo kovin podjetij “HACO” Belgija, “HUVEMA” Nizozemska, “GRIT BY FEIN” Nemčija, “AMOB” Portugalska, “RHTC” Nizozemska, “STEELMASTER” Nemčija. FUCHS MAZIVA LSL D.O.O.  L1 16 TRDINOVA ULICA 1 8250 BREŽICE T.: 07/4991-030 F.: 07/4991-040 E: info@fuchs.si H: www.fuchs.si FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. je podjetje s celovito ponudbo olj in maziv ter specializiranih proizvodov na slovenskem tržišču. V svetovnem merilu ima skupina FUCHS med neodvisnimi družbami vodilni položaj na področju industrijskih maziv, maziv za obdelavo kovin, industrijskih čistil ter sredstev za protikorozijsko zaščito. FUCHS is recognized all around the world for its innovative lubricants and related specialty products for industry (metalworking fluids, metalforming lubricants, corrosion preventives, cleaners…) GAPLAST D.O.O. 

L1 55A

KRALJEVA ULICA 1 6000 KOPER T.: 05/6301-335 F.: 05/6301-336 E: gaplast.doo@siol.net H: www.gaplast.si Smo podjetje katerga je

glavna dejavnost oprema za skladišča,proizvodnje, livarne ,orodjarne. Naš prodajni program obsega: • paletne regale • omare za orodja • delavne mize • garderobne omare • zaboji kovinski ter plastični • kovinski kontejnerji • omare s policami • vozički itd. Smo zastopniki priznanega proizvajalca iz Italije FAMI. GAZELA D.O.O. 

L1 54B

KAJUHOVA 12 8270 KRŠKO Tel.: 07/4880-488 F: 07/4880-489 E: info@gazela.si H: www.gazela.si GIUSEPPE GIANA S.P.A.  K 28 VIA MANCIATELLI, 22 20020 MAGNAGO (MI) ITALIJA T.: 0039 0331-657380 F.: 0039 0331 306460 E: giana@giana.it H: www.giana.it Our range production is: CNC Lathes: two bedways type GGL 650, GGL 900, GGL 1000, GGL 1200; four bedways type GGH 1100, GGH 1400, GGH 1700; turning and milling centres type GGTRONIC 1500, GGTRONIC 2000, GGTRONIC 3000, GGTRONIC 4000 Swing over carriage up to mm 4000; turning lengths up to mm 25000; Deep hole boring machines: type GGB 360, GGB 560, GGB 1200, GGB 2500; Numerical control GGB are particularly used in aircraft industry, in order to carry out internal drillings with shaped sections. Boring capacity up to mm 1250; boring depth up to mm 25000 Honing machines: type LHG 1400 and LHG 1000. Honing capacity from 50 up to mm 1000; honing depth up to mm 25000 Higher capacities on request

GORENJE ORODJARNA D.O.O. K 10

PATRIZANSKA 12 3320 VELENJE T.: 03/899 24 11 F.: 03/8992-631 E: prodaja@gorenjeorodjarna.si H: www.gorenje-orodjarna.si Gorenje Orodjarna, d.o.o. je ena največjih orodjarn v Sloveniji in v tem delu EU. Razvjamo in izdelujemo orodja za preoblikovanje pločevine, brizganje polimernih materialov, in orodij za termoforming. Poleg tega izvajamo tudi generalna popravila in vzdrževanje orodij za potrebe različnih naročnikov. Pri svojem delu uporabljamo najmodernejša programska orodja, kot so Unigraphics NX4, Catia V5, Mechanical Desktop, MasterCAM, WorkNC in DepoCAM. Specializirani smo za izdelavo orodij s področja avtomobilske industrije, bele tehnike, elektro in elektronske industrije. V sklopu orodjarne delujejo tudi merilni sistemi, ki so specializirani za izdelavo mehatronskih sklopov za potrebe kontrole proizvodnje in proizvodnih procesov. Gorenje Orodjarna d.o.o. is one of the largest tool making companies in Slovenia and in this part of EU. We are developing and producing tools for sheet metal forming, moulds for injection moulding and thermoforming. Additional to this, we are performing the general repairs and maintenances of tools. For the development, design and production of our tools we are using modern software tools like Unigraphics NX4, Catia V5, Mechaical Desktop, MasterCAM, WorkNC and DepoCAM. We are specialized for the automotive industry, household appliances and for the electro & electronic industry. Inside of the company the center for measuring system is


installed, who is specialised for development design and production of mechatronics systems for the needs the control of mass production as well as the control of the production systems. GOSTINSKE STORITVE, MITJA KORUN S.P. GP 04 DOBRIŠA VAS 64 3301 PETROVČE F.: 03/7140-360 Gostinske storitve GRELCI MARAS MARAS MLADEN S.P. L1 41

brizganje plastike in tlačni liv. Izdelava izolacijskih ohišij za prihranek energije, digitalna temperaturna regulacija, temperaturna tipala, naprave za žigosanje lesa... Prodaja patronastih grelcev, INFRA grelcev (INFRA SAVNE)... Kompletne rešitve za toplokanalne sisteme. Zastopstva podjetij: DME, TURK+HILLINGER, CERAMICX, PIXSYS Production of heaters for injection moulding machines. Representing companys: DME, TURK+HILLINGER, CERAMICX, PIXSYS HABERKORN ULMER D.O.O. L 34

Podjetje Haberkorn Ulmer je hčerinsko podjetje internacionalnega koncerna Haberkorn Ulmer z 950 zaposlenimi. Kot kompetenten in zanesljiv partner smo aktivni na področju: • • • • • • • • • • • • •

JEVČEVA POT 2 1351 BREZOVICA PRI T.: 01/3653-518 F.: 01/3657-372 E: maras@siol.net H: www.grelci-maras.si Proizvodnja električnih grelcev za stroje za

VODOVODNA ULICA 7 2000 MARIBOR T.: 02/3206-710 F.: 02/3206-730 E: marjan.veselic@ haberkorn.si H: www.haberkorn.si

pogonski elementi vijačne zveze normni elementi zobate letve in zobniki sklopke in zavore navojna vretena linearna vodila industrijske cevi in priključki gonila energetske verige lepilna tehnika industrijske žage in skladiščni sistemi kompleksnih rešitev na področju avtomatizacije

HALDER D.O.O. 

L 07

BOHOVA 73 2311 HOČE T.: 02/6182-646 F.: 02/6182-656 E: info@halder.si H: www.halder.si Prodajni program: • Normalije za orodjarstvo in strojegradnjo • Vpenjalna tehnika • Ročna orodja HALDER D.O.O. 

ZP 01

BOHOVA 73 2311 HOČE T.: 02/6182-646 F.: 02/6182-656 E: info@halder.si H: www.halder.si

35


HASCO AUSTRIA GmbH L 08

INDUSTRIESTRASSE 21 2353 GUNTRAMSDORF AVSTRIJA T.: 0043/2236 202-0 F.: 0043/2236 202-200 E: info.at@hasco.com H: www.hasco.com Standardni deli za industrije z brizgalnimi, stiskalnimi in rezalnimi procesi. Standard parts for the mould-, die- and jigmaking industries HENNLICH D.O.O. 

L1 51

PODNART 33 4244 PODNART T.: 04/5320-610 F.: 04/5320-620 E: info@hennlich.si H: www.hennlich.si V podjetju HENNLICH d.o.o. z znanjem zaposlenih in dobavo zanesljive tehnološke opreme zagotavljamo učinkovito in nemoteno odvijanje proizvodnih procesov v industriji. Montiramo, servisiramo in vzdržujemo ter dobavljamo opremo za : • Električno ogrevane (Tyco) • Merjenje kontrola regulacija (Kobold, Magnetrol) • Razprševanje (Lechler) • Filtriranje • Prečrpavanje (Sera, Ponndorf) • Mazanje (Lincoln) • Linearni pomiki in rotacija (THK, Igus) • Prenos energije in signalov (Igus) • Mehanska zaščita strojev • Vzmetenje • Tesnjenje (Hallite) HESSE + CO MASCHINENFABRIK Ges.m.b.H. 

E 01

INDUSTRIEZENTRUM NÖSÜD, STR. 4, OBJ. 8 2351 WIENER NEUDORF

36

AVSTRIJA T.: 0043/2236 63870 F.: 0043/2236 63662 E: office@hesse-maschinen. com H: www.hesse-maschinen. com Trgovina z stroji za obdelavo pločevine in obdelovalnimi stroji Ekscentrične stiskalnice, namizne škarje, CNCPlazma rezalni sistemi, CNC-Laserski rezalni sistemi, škarje za profile, navijalniki za pločevine, Eekscentrične stiskalnice, krivilni stroji, štance, stružmice, Vrtalni stroji, rezkarji, brusilni stroji, žage Trade with new and secondhand sheet-metal forming machines Press brakes, plate shears, CNC plasma-cuting systems, sectional-steel shears, sheet-metal coilers, eccentric presses, bending machines, punch presses, turning machines, drilling machines, milling machines, grinding machines, saw machines. HI-KON Obrt za proizvodnju strojeva E 20

KNEZA BRANIMIRA 7, LUG SAMOBORSKI 10432 BREGANA HRVAŠKA T.: 00385/1 3323-330 F.: 00385/1 3323-277 E: hi-kon@hi-kon.hr H: www.hi-kon.hr Podjetje HI - KON se že vrsto let ukvarja s proizvodnjo hidravličnih preš, strojev in naprav. Hidravlične preše izdelujemo v več različnih izvedbah, izdelamo pa jih lahko tudi po Vašem naročilu in po tehničnih zahtevah glede sile prešanja (5t - 630t), hoda cilindrov, velikosti in oblike delovne mize, delovnih hitrosti, dodatne opreme, načina upravljanja in podobno. Odvisno do tipa preše so možna različna opravila: prešanje, krivljenje, graviranje, štancanje, globoki vlek, obrez ulitkov,

vulkanizacija gumijastih izdelkov in podobno. Glede na to, da je naša proizvodnja fleksibilna in se lahko prilagodi Vašim tehničnim potrebam, lahko izdelamo tudi specialne naprave. Gre za naprave za testiranje, specialne hidroagregate, specialne stroje, cilindre v posebnih izvedbah, zapletene konstrukcije in podobno. V našem proizvodnem programu so tudi hidravlične dvižne platforme raznih dimenzij, dvižnih višin in nosilnosti. Vse preše in naprave so projektirane v skladu s sodobnimi tehničnimi rešitvami ter zadovoljujejo potrebne standarde (CE, ISO 9001/2000). Opremljene so s kakovostnimi komponentami in elementi, ki omogočajo varno in dolgotrajno delovanje. Naši izdelki imajo jamstvo v trajanju 24 mesecev. For many years now, company HI - KON has been involved in the manufacture of hydraulic presses, machines and devices. The hydraulic presses of our supply are available in different designs, including the presses made in accordance with your order and specific technical requirements in respect of the pressing force (5t - 630t) , cylinder stroke, size and shape of the work bench, operating speeds, extra equipment and accessories, control mode, etc. Depending on the type, our presses are designed for pressing, bending, embossing, punching, deep drawing, trimming of castings, rubber product vulcanization, etc. Considering that our manufacturing process is very flexible and adjustable to your specific technical requirements, we can also supply special devices, in particular, testing devices, special hydraulic generating sets, special design cylinders, complex structures, etc. Our manufacturing range also includes hydraulic lifting platforms of different sizes, lifting heights and capacities. All our presses and devices

are designed in accordance with up-to-date engineering solutions, in compliance with the relevant standards (CE, ISO 9001/2000). They are equipped with high quality components and elements for a reliable, safe and long lasting smooth operation. Our products are covered by a 24-month warranty. HOFER D.O.O. 

L1 11

KARLOVAČKA 80 10450 JASTREBARSKO HRVAŠKA T.: 00385/1 6294-804 F.: 00385/1 6279-831 E: hofer@hofer.hr H: www.hofer.hr PROIZVODNI PROGRAM: • Diamantno orodje in posnemalci, diaformi, fortune, diam. paste ...... • PKD(polikristalni diamnat)orodje, ploščice, noži za struženje.... • PKD(polikristalni diamnat)povrtala, reskari ,svederi .... • PKD(polikristalni diamnat)ležaji, potpore in ostalo. • CDM - rezilno orodje • PCBN polikristalni cubik bornitrid)orodje, ploščice, noži za sruženje • PCBN (polikristalni cubik bornitrid) povrtala, reskarji....... • Diamond tools, dressing tools, diaform, fortuna, paste • PCD(polycrrystal diamond) tools,insert, turnig tools • PCD(polycrrystal diamond)reamers and drilling, milling... • PCD (polycrrystal diamond)tools for supports and other • CDM cutting tools • CBN (polycrrystal c.b.n) tools ,insert,turing tools... • CBN (polycrrystal c.b.n) reamers and millin ZASTUPNI PROGRAM: Canela Eines S.A. Catalunya, Spain Greenleaf Corp. Saegertown, USA ZASTUPA U EU - R. SLOVENIJI: Hofer int. d.o.o. Mostec 47


8257 DOBOVA Tel. 00386 (0) 7 4522 052 Fax. 00386 (0)7 4522 051 HYPEX, LESCE D.O.O. L 36 ALPSKA CESTA 43 4248 LESCE T.: 04/5318-700 F.: 04/5318-740 E: info@hypex.si H: www.hypex.si Podjeteje Hypex d.o.o. je proizvodno-trgovsko podjetje v zasebni lasti,ustanovljeno leta 1990.Pred leti smo zgradili sodoben poslovno proizvodni center v industrijski coni Lesce,kjer je poleg poslovnih prostorov tudi veleprodajna trgovina,skladišče in obrat proizvodnje opremljen z modernimi CNC stroji. Iz proizvodno-prodajnega programa nudimo veliko izbiro elementov avtomatizacije in industrijske opreme za strojegraditelje,vzdrževalce in obrtnike. Hypex d.o.o. is manufacturing-trading company in private property established in 1990.We built a contemporary business-manufacturing centre in industrial zone in Lesce.Beside of business headquaters you can find a wholesale store,warehouse and workshop equiped with modern CNC technology.In last years we expand salesmanufacturing program in order to satisfy coustomers needs.We are able to offer wide range of elements for industrial automation and equipment for machine builders,maintanace and instalation. IB-CADDY D.O.O. 

L1 35

DUNAJSKA CESTA 106 1000 LJUBLJANA T.: 01/5661-255 F.: 01/5682-225 E: solidworks@ib-caddy.si H: www.ib-caddy.eu Predstavili bomo: * novo verzijo 3D CAD

programa SolidWorks 2009 * novo verzijo programa za CAMWorks 2009 CAMWorks je prvi Zlati partner SolidWorks-a za področje CAM-a, kar pomeni, da je povsem integriran v SolidWorks. Kot prvi CAM program, ki temelji na bazi znanja obdelovalnih možnosti, je CAMWorks vodilni v inovacijah z avtomatskim in interaktivnim prepoznavanjem popovršin (AFR – Automatic Feature Recognition, IFR – Interactive Feature Recognition). We shall present: * new version of 3D CAD program SolidWorks 2009 * new version of CAM program CAMWorks 2009 (SolidWorks Gold Partner, SolidWorks Manufacturing Partner). IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o. L1 38A ALPSKA CESTA 43 4248 LESCE T.: 041 599 197 F.: 04/5302-061 E: robert.dermota@siol.net H: www.ibv.si Smo proizvajalci bremenskih žočnih vrvi in verig po naročilu, pri nas pa se lahko oskrbite tudi z vso ostalo dvižno in povezovalno tehniko oziroma elementi kot so škopci, bremenski kavlji in obroči, natezne matice, različna prijemala za pločevino in beton, dvižni in povezovalni trakovi, verige za povezovanje tovora, verižni dvižniki, nudimo pa vam tudi možnost testiranja vaših izdelkov na našem trgalnem stroju kapacitete do 100t. We produce steel wire slings and sling chains, we also supply lifting accessories such us shackles, sling hooks and masterlinks, turnbuckles, different types of plate lifting clamps for steel and concrete, lifting textile slings and lashings, loadbinders, chain hoists in our workshop we have possibility to make a proof and brake test on our up to 100t testing machine.

IMPAKTA MOBIL D.O.O. L1 07 LESKOŠKOVA CESTA 9E 1000 LJUBLJANA T.: 01/5867-500 F.: 01/5867-574 E: info@impaktamobil.si H: www.impaktamobil.si Distributer motornih in industrijskih olj Mobil. Distributor of Mobil motor and industry oils. INDENNA DVIGALA d.o.o. L1 15

OB ŽELEZNICI 18 1000 LJUBLJANA T.: 01/5421-413 F.: 01/5423-710 E: info@indenna.si H: www.indenna.si Podjetje Indenna dvigala d.o.o. je v kratkem času (od leta 2001) postala priznani dobavitelj industrijskih dvigal na slovenskem in tujem tržišču. Znani smo po zastopstvu priznanih proizvajalcev na področju industrijskih dvigal ter komponent. Ponujamo: • Dobava, montaža in testiranje kompletnih mostnih žerjavov s pripadajočo konstrukcijo za proge. • Dobava komponent monorailov, konzolnih, mostnih in portalnih dvigal s projektom in delavniško dokumentacijo. • Projektno in delavniško dokumentacijo za jeklene konstrukcije • Demontaža stare in montaža nove opreme. • Modernizacija obstoječe opreme. • Servis INSTITUT “JOŽEF STEFAN”, LJUBLJANA Center za trde prevleke L1 29 LJUBLJANSKA 80/I 1230 DOMŽALE T.: 01/7298-943 F.: 01/7244-316 E: peter.panjan@ijs.si H: www.ijs.si

Za več kot 200 industrijskih partnerjev iz Slovenije in tujine že več kot 20 let uspešno prekrivamo vse vrste rezalnih orodij, orodja za hladno in toplo preoblikovanje, orodja za stiskanje prahov, orodja za oblikovanje plastike, ploščice iz karbidne trdine in kermetov, ter druga orodja in strojne dele. Za nanašanje trdih zaščitnih prevlek uporabljamo sodobne profesionalne naprave, ki nam omogočajo nanos zelo širokega spektra visokokvalitetnih trdih prevlek pri temperaturi 450 °C, kakor tudi pri temperaturi okrog 200 °C. Največja dimenzija orodij in strojnih delov, ki jih lahko prekrijemo, je 400 mm v premeru in 400 mm v višino. V napravi BAI 730 z naparevanjem nanašamo visokokvalitetne prevleke TiN in CrN, v napravi CC 800/7 pa poleg TiN in CrN še večkomponentne TiAlN in AlTiN prevleke. V najsodobnejši napravi za nanašanje prevlek CC800/9 sinOx HPPMS pa lahko z enosmernim, pulznim in HPPMS naprševanjem pripravimo t.i. supernitridne prevleke (nanoplastne in nanokompozitne prevleke na osnovi TiN, TiAlN, TiAlSiN, CrN, aluminij oksidne prevleke Al2O3 v kombinaciji s TiAlN in ogljikove prevleke a-CN v kombinaciji s TiAlN). Novost so tudi nanoplastne prevleke modre barve. Supernitridene prevleke se odlikujejo z odlično oprijemljivostjo na podlage iz različnih orodnih jekel in karbidne trdine, visoko mikrotrdoto in majhno hrapavostjo, For over 20 years we have serviced over 200 industrial partners from Slovenia and abroad by successfully coating all sorts of cutting tools, cold and hot forming tools, tools for sintering of powders, plastic forming, cemented carbide and cermet cutting inserts and other tools and machine parts. We use modern professional systems which enable the deposition of a large selection of highquality hard protective coatings at a temperature of 450 °C as well as at 200

37


°C . The largest dimensions of tools and machine parts which can be deposited is 400 mm in diameter and 400 mm in height. Highquality hard coatings are prepared by ion plating usng the BAI730 system with thermionic arc (TiN, CrN), by sputter deposition in the CC800 system (TiN, CrN, TiAlN and AlTiN) and by DC, pulsed and HPPMS sputter deposition in the CC800/9 sinOx HPMMS (super nitride nanolayer and nanocomposite coatings based on TiN, TiAlN, TiAlSiN, CrN, as well as aluminium oxide Al2O3 on TiAlN and a-CN on TiAlN). Novelty are also nanolayer hard coatings of blue colour. The supernitride coatings have superior tribological properties. INTEHNA D.O.O. 

L 03

• • • • • • • •

• • •

cutting and grinding wheels / RAPPOLD WINTERTHUR cutting tools for turning and milling / TAEGU TEC HSS and hard metal cutting tools / YG-1 corundum and SC grinding wheels / DORFNER DGS edge deburring hand tools / NOGA CBN and DIA grinding tools in galvanic bonding / STRAUSS CBN and DIA grinding wheels / WINTER clamping tools / SCM cooling systems / LOC LINE EDM tools /BUCHEM measuring tools / INSIZE measuring tools / BOCCHI clamping tools / ROHM clamping tools / LLAMBRICH

ISCAR SLOVENIJA D.O.O.  L 19

• • • • • • • • • • • •

38

rezne in brusne plošče / RAPPOLD WINTERTHUR rezilno orodje za struženje in rezkanje / TAEGU TEC HSS in trdokovinsko rezilno orodje / YG-1 brusne plošče iz korunda in SC / DORFNER DGS ročno orodje za raziglanje robov / NOGA CBN in DIA brusno orodje v galvanskem vezivu / STRAUSS CBN in DIA brusno orodje / WINTER vpenjalno orodje / SCM sistemi za hlajenje / LOC LINE EDM orodje /BUCHEM merilno orodje / INSIZE merilno orodje / BOCCHI vpenjalno orodje / ROHM

• • •

• •

• IOC, MOTNICA 14 1236 TRZIN T.: 02/3003-123 F.: 02/3003-120 E: info@iscar.si H: www.iscar.si ISCAR SLOVENIJA, d.o.o., vam iz proizvodnega programa svoje matične hiše, podjetja ISCAR Ltd., med drugim nudi: •

• • •

trdokovinsko rezno orodje za odrezovanje (sistemi SELF GRIP, DO GRIP in TANG GRIP), zarezovanje in CNCstruženje (sistemi CUT GRIP, DO GRIP, HELI GRIP), ISO-struženje (sistem HELI TURN) , rezkanje (sistemi HELI DO, MINI TANG, MILL SHRED, TANG MILL), profilno rezkanje

(sistemi BALL PLUS, DROP MILL), čelno zarezovanje (sistem HELIFACE), orodje za izdelavo utorov (sistemi SOLID MILL, MULTI MASTER), svedri za vrtanje v polno s posnemovalnimi obroči (sistemi CHAMDRILL, DR TWIST, DR MF), vpenjalno orodje (sistemi ETM, ITS BORE), orodne omare MATRIX. rezilno in vpenjalno orodje, po naročilu (trdokovinsko, HSS, na ploščice...)

ISCAR SLOVENIJA, d.o.o., offers you from the manufacturing programme of its mother company, the company ISCAR Ltd, among other things:

Iz našega prodajnega programa vam nudimo: •

From our sales programme we offer you:

• •

ŠPRUHA 40 1236 TRZIN T.: 01/5809-260 F.: 01/5622-214 E: info@intehna.si H: www.intehna.si

vpenjalno orodje / LLAMBRICH

• • •

solid carbide cutting tools for parting (SELFGRIP,DO-GRIP and TANG GRIP system), grooving and CNC turning (CUT GRIP, DO GRIP, HELI GRIP system), turning with ISO (HELI TURN system), milling (HELI DO, MINI TANG,MILL SHRED, TANG MILL system), profiling (BALL PLUS, DROP MILL system), face machining (HELIFACE system), slotting cutters (SOLID MILL, MULTI MASTER system), chamfering rings (CHAM DRILL, DR TWIST, DR MF system), clamping tools (ETM, ITS BORE) and ATD- automatic tool dispenser MATRIX. special cutting tools

ITS D.O.O. 

L1 43

RUSKA 1 1000 LJUBLJANA T.: 01/2347-620 F.: 01/2347-625 E: info@its-plm.si H: www.its-plm.si ITS d.o.o. je uradni distributer podjetja Siemens PLM Software za Slovenijo in Hrvaško, zadolženo za distribucijo, izobraževanje in tehnično pomoč za programske rešitve NX, Solid

Edge, FEMAP, NX Nastran, Teamcenter in Tecnomatix (Plant Simulation). ITS d.o.o. je tudi pooblaščeni distributer podjetja ITS d.o.o. is official distributer of Siemens PLM Software for Slovenia and Croatia, for the products NX, Solid Edge, FEMAP, NX Nastran, Teamcenter and Tecnomatix (Plant Simulation). JOSEF STEINER D.O.O. ZP 02 INDUSTRIJSKA ULICA 14 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH T.: 02/7200-501 F.: 02/7200-509 E: info@josefsteiner.si H: www.josefsteiner.si Smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo vzponske tehnike. V ponudbi imamo lestve v industrijski, obrtniški in hoby program izvedbi, delovne fasadne odre v jekleni lakirani, cinkani in alu izvedbi. Smo največji ponudnik stopnic vseh vrst: od lesenih rustikalnih, kovinskih, okroglih, klasičnih pa do dizajnerskih iz žlahtnih vrst lesa v kombinaciji leskovina. Prav tako ponujamo v alu izvedbi prekladalne brvi in kovčke. JUTZ LASERTECHNIK GmbH L1 13 RICHARD STRAUSS STRASSE 12 1230 WIEN AVSTRIJA T.: 0043/1 6152-990 F.: 0043/1 6152-020 E: info@jutz-lasertechnik.at H: www.jutz-lasertechnik.at Laserske in varilne naprave za orodjarsko industrijo. Naše storitve: • svetovanje, predstavitev in prodaja laserskih varilnih enot (ALPHA LASER): odprte , zaprte in • prenosna laserske varilne enote • svetovanje in prodaja dodajnih materialov za varjenje • usposabljanje za lasersko varjenje • prenosno lasersko varjenje: ponijamo vam hitro in fleksibilno


popravilo velikih orodij na lokaciji stranke laserski rezalni stroj

Laser- and welding units for the tool- and mold industry Our Service: •

• • •

Advice, presentation and sale of laser welding units (ALPHA LASER): open, closed and mobile laser welding units Advice and sale of welding additives Training in laser welding Mobile laser welding: We offer you fast and flexible repair on large molds at the customer´s premises. Laser cutting machine

KAČ TRADE D.O.O. 

L 32

ZPS_FN –HSSE rezkalno orodje We offering following products: BILZ – shrinking systems, tapping chucks BOEHLERIT - carbide inserts for turning, wear parts DEPO – milling tools, CAM software FETTE – thread rolling tools, gear cuting tools, taps HAHN+KOLB – complete tools asortiment HONSBERG – bandsaw blades HUFSCHMIED – milling cutters HURCO –CNC machining centres and lathes

LOŽNICA PRI ŽALCU 46 3310 ŽALEC T.: 03/7104-080 F.: 03/7104-081 E: kac.trade@siol.net H: www.kactrade.com Predstavljamo program naših zastopstev:

KIENINGER – milling tools, PCD tools UFS – taps ZPS_FN –milling tools KERN D.O.O. 

L 01

BILZ – sistemi za nakrčevanje, kompenzacijske glave za rezanje navojev BOEHLERIT - trdokovinska orodja za struženje, izdelki iz karbidnih trdin DEPO – rezkalna orodja, CAM programska oprema FETTE – glave za valjanje navojev, odvaljni rezkarji, navojni svedri HAHN+KOLB – vse za kovinsko industrijo HONSBERG – tračni listi za žage HUFSCHMIED – trdokovinski rezkarji

Razvoj, proizvodnja in prodaja normalij za orodja za štanco, forme in tlačni liv. Development, production and sale of standard parts for punching, forming, injection moulding and diecasting tools. L1 23

KIENINGER – rezkalno orodje, PKD orodja

RAČKA CESTA 17, HOTINJA VAS 2312 OREHOVA VAS T.: 02/6040-111 F.: 02/6040-110 E: info@klasand.si H: www.klasand.si

UFS – navojno orodje

Iz našega prodajnega

HURCO CNC rezkalni stroji in stružnice

KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH L 21 SCHMALENBROOK 14 24647 WASBEK NEMČIJA T.: 031/362-211 F.: 02/7200-091 E: m.koleric@knuth.si H: www.knuth.de Podjetje KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GmbH je prodajalec strojev in opreme za obdelavo kovin. Prodajni program obsega CNC krmiljene stroje, konvencionalno krmiljene stroje in vso pripadajočo opremo za obdelavo kovin. Prodajni program vam ponuja tudi rezalna in merilna orodja. Podjetje KNUTH vam ponuja traktorje, različne priključke in gradbene stroje. KONECRANES, PRODAJA DVIGALNE TEHNIKE, D.O.O. L1 02 KARDELJEVA CESTA 85 2000 MARIBOR F.: 590 550 89 E: slovenija@konecranes. com H: www.konecranes.si

OIC - HRPELJE 41 6240 KOZINA T.: 05/6165-000 F.: 05/6165-015 E: info@kern.si H: www.kern.si

KLASAND D.O.O. 

programa vam ponujamo: obdelovalne enote za avtomatizacijo procesov, brusne in polirne stroje ter orodja, varilno tehniko in dodajne materiale, krožnikaste vzmeti in podložke

Žerjavna tehnologija podjetja Konecranes nudi široko paleto zanesljivih rešitev in rešitev po meri. Naša obsežna ponudba proizvodov sega vse od lahkih dvižnih sistemov za obremenitve od 100 kilogramov do industrijskih žerjavov z nosilnostjo 100 ton in težkih dvigal ter procesnih žerjavov z nosilnostjo do 1.500 ton. Oddelka za raziskovanje in razvoj sta na svetovnem trgu predstavila že na tisoče inovativnih standardnih rešitev in rešitev po meri. Naša ponudba: industrijski žerjavi, žerjavi za delo v obratih, enotirne proge, težka dvigala, EX varne dvižne tehnologije, električna dvigala z žično vrvjo, verižna dvigala, tračna dvigala, ročna dvigala, modernizacija in

zamenjava opreme, procesni žerjavi, viličarji za težke obremenitve, kontejnerski manipulatorji, servis vseh dvižnih proizvodov. www.konecranes.si KOPLAS d.o.o. LJUBLJANA K 22

RAŠICA 26 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO T.: 01/5620-099 F.: 01/5621-348 E: koplas@siol.net H: www.koplas.si Nudimo stroje, orodje in opremo za preoblikovanje pločevine in profilov: škarje za razrez, laser za razrez, plazmo za razrez, kotne izsekovalnike, prebijalne stroje, zapogibnike, mehanske stiskalnice in strežno opremo (odvijalniki, ravnalniki, podajalniki), okroglilne stroje za pločevino in profile, stroje za krivljenje žice, orodje za prebijalne stroje in zapogibnike, optične elemente in potrošni material za laserski razrez, potrošni material za plazemski razrez, tračne in krožne žage... Poleg tega naša ponudba obsega tudi stroje za obdelavo ALU in PVC profilov. For more than 15 years we have been active in the sales, consultation and service of sheet metal machines and tools. Our program includes for instance sheet metal working machines and tools, guillotine shears, press brakes, folding presses, plate bending machines, cut-to-length and slitting lines, section shears, laser cutting machines, bevel edge cutting shears, grinding machines, saws, eccentric and hydraulic presses etc.

39


KOVIMEX D.O.O. 

L 13

PODSKRAJNIK 60 1380 CERKNICA T.: 01/7096-430 F.: 01/7051-930 E: kovimex@kovimex.si H: www.kovimex.si

LESNIK CNC EXPORTIMPORT D.O.O. L1 36

Podjetje CAMOZZI, ki ga zastopamo, je eden najbolj priznanih proizvajalcev industrijske pnevmatike. Prisotno je v vseh industrijskih panogah, kjer je potrebna avtomatizacija delovnih procesov. Podjetje GIMATIC je proizvajalec visoko kvalitetnih prijemal, linearnih pogonov, zasučnih pogonov ter pripadajoče opreme za avtomatizacijo. Podjetje ODE je eden večjih italijanskih proizvajalcev magnetnih ventilov za vodo, paro ter ostale medije. Company CAMOZZI, which we are representing, is one of the most known producer of industrial pneumatics. They are present in all industrial branches where the automation of working process is needed. Company GIMATIC is a producer of high quality grippers, linear actuators, rotating actuators and other relating equipment for automatization of technological processes. Company ODE is one of the biggest italian manufacturer of magnetic valves for air, steam, water and other mediums. LA & Co. D.O.O. 

L 09

LIMBUŠKA CESTA 42 2000 MARIBOR T.: 02/4292-666 F.: 02/4205-550 E: info@la-co.si H: www.la-co.si Podjetje je specializirano za inženiring na področju industrijske hidravlike, industrijske in pomorske pnevmatike in linearnih vodil. Na teh področjih smo kompetenten partner za podjetja, ki iščejo zanesljivega in izkušenega partnerja. Skrbimo za dobavo nove opreme, ugotavljanje potreb, dobavo rezervnih delov in servisiranje opreme. Sposobni smo nuditi izdelavo zapletenih projektov, od zasnove do končne izvedbe.

40

Smo zastopnik koncerna Bosch Rexroth AG in Podjetja HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH

ULICA HEROJA ŠERCERJA 55 2000 MARIBOR T.: 02/4295-070 F.: 02/4295-071 E: lesnik.cnc@siol.net H: www.lesnik-cnc.si Smo ekskluzivni zastopnik za spodaj navedena nemška podjetja: Pritrdilni sistemi obdelovanca: AMF Visokonatančne vrtljive centrirne konice:BRUCKNER Tračni in krožni žagni listi: WESPA Rezilna orodja: KOMET, KARNASCH, BECK,B+M Primeži,vpenjalne čeljusti in trni:KOHN,FAHRION Pile: DICK LIPRO D.O.O. 

L1 09

ULICA 15. MAJA 22 6000 KOPER T.: 05/6251-343 F.: 05/6251-344 E: lipro@siol.net H: www.lipro.si Lipro je v Sloveniji in tudi izven njenih meja, pomemben partner na področju posodabljanja proizvodnje. Z lastnim programom “MODULARNI SISTEM”, ki zajema alu konstrukcijske profile, vezne elemente in pribor, lahko zadovolji potrebe po raznovrstnih konstrukcijah kot so: delovne mize, proizvodne linije, paletni sistemi, transporterji…ipd. Z zastopstvom programa industrijske pnevmatike METAL WORK, programa elektromehanskih delilnih miz AUTOROTOR in programa električnih vijačnikov KOLVER, pa zaokrožuje ponudbo na področju automatizacije. LIPRO is an important

partner in modernization and automation of production in Slovenija and abroad. Our own programme “MODULAR SYSTEM” consisting of aluminium profiles, connecting elements and accesories, gives opportunity to cover wide range of needs in industrial constructions. Main products are: working tables, production lines, pallet systems, conveyors and so on. Our offer in the field of automation is completed with represented programmes of industrial pneumatics METAL WORK, electro-mechanical indexing tables AUTOROTOR and power screwdrivers KOLVER. LITOSTROJ JEKLO D.O.O. L1 20 LITOSTROJSKA CESTA 44 1000 LJUBLJANA T.: 01/5131-207 F.: 01/5056-696 E: foundry@litostroj.com H: www.litostroj.si Skupina Litostroj: Litostroj Jeklo: proizvodnja visoko kakovostnih jeklenih ulitkov Litostroj Potisje: proizvodnja ulitkov iz sive in nodularne litine, proizvajalec konvencionalnih in CNC stružnic Litostroj Ravne: proizvajalec mehaničnih in hidravličnih stiskalnic za preoblikovanje pločevine Litostroj Group: Litostroj steel: high quality steel castings production Litostroj Potisje: grey and nodular iron castings production, producer of conventional and CNC lathe machines Litostroj Ravne: producer of mechanical and hydraulical presses LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O. L1 06 SELCA 163 4227 SELCA T.: 04/5170-700 F.: 04/5170-707 E: tanja.sinkovec.fejfar@ lotric.si H: www.lotric.si MEROSLOVNE REŠITVE Od vaše želje, preko ideje do kakovostne rešitve. MERJENJE MERIL IN

VZORCEV Kalibracija, ovrednotenje, preskus, kontrola, overitev, periodični pregled, certificiranje, kvalifikacija, validacija, medlaboratorijske primerjave; PROGRAMSKE REŠITVE (IKT) Avtomatizacija v meroslovju M&Q AKADEMIJA Izobraževanja, primerjave in strokovna srečanja. SERVIS IN VZDRŽEVANJE Merilne tehnike, laboratorijske in farmacevtske opreme. PRODAJA Naprave priznanih proizvajalcev, preskušenih v naših laboratorijih. MEROSLOVNI FORUM Središče odgovorov na vsa vaša vprašanja o meroslovju. PODROČJA, NA KATERIH DELUJEMO: Dolžina in kot Trdota in hrapavost Masa – tehtnice in uteži Temperatura Volumen tekočin in teles Gostota tekočin in trdnih snovi Pretok tekočin in plinov Kemijske veličine Čas in frekvenca Električne veličine Sila in moment sile Merila tehničnih pregledov in avto servisnih delavnic Merila tahografskih delavnic in homologacijskih organov Relativna vlaga Tlak Akustika Vibracije Oprema pod tlakom METROLOGICAL SOLUTIONS From your wishes, through ideas up to quality solutions. CALIBRATION OF MEASURES Calibration, evaluation, testing, inspection, verification, periodic inspection, certification, qualification, validation, interlaboratory comparisons; SOFTWARE SOLUTIONS (IT) Automation in metrology M & Q ACADEMY Education, comparisons and expert meetings. SERVICE AND MAINTENANCE Measurement techniques, laboratory and pharmaceutical equipment. PRODUCTS Devices of renowned manufacturers, tested in our


laboratories. METROLOGICAL FORUM The center of answers to all of your questions concerning metrology. AREAS WHERE WE WORK Length and angle Hardness and roughness Mass - scales and weights Temperature The volume of fluid and bodies The density of liquids and solids The flow of liquids and gases Chemical quantities Time and Frequency Electrical quantities Force and torque Measuring devices for roadworthiness tests and car repair workshops Tachographs inspection bodies Homologation inspection bodies Relative humidity Pressure Acoustics Vibration Pressure equipment MARO D.O.O. 

L1 28

ZG.PIRNIČE 101/b 1215 MEDVODE E: maro@siol.net Naše podjetje je specializirano za proizvodnja FILTROV, ki se vgrajujejo na ŽIČNE in POTOPNE EROZIMATE. Our comapny is specialized in production of FILTERS used for WIRE and SINKER EDM MACHINES. MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH L 26 ROBERT-BOSCH-STRASSE 1 77871 RENCHEN NEMČIJA T.: 0049/7843 700-0 F.: 0049/7843 1510 E: info@wagner-maschinen. de H: www.wagner-maschinen. de Program klasičnih orodjarskih strojev Ecodinamični program CNC orodjarskih strojev TRENNJAEGER program krožnih in tračnih žag STRUŽENJE - univerzalne stružnice, CNC stružnice FREZANJE - frezalni stroji, visoko zmogljivi

posteljni frezalni stroji, CNC univerzalni vrtalnofrezalni stroji, ciklični in CNC posteljni frezalni stroji CNC OBDELAVA - CNC vertikalni obdelovalni centri VRTANJE - namizni vrtalni stroji/steberni vrtalni stroji, univerzalni vrtalno-frezalni stroji, radialni vrtalni stroji BRUŠENJE - ciklični ploskovni brusilni stroji, visoko zmogljivi ploskovni brusilni stroji ŽAGANJE - krožne žage za kovino, proizvodne krožne žage, dolgorezne krožne žage, spodnje krožne žage, vertikalne tračne žage, horizontalne tračne žage, CNC krožne in tračne žage, krožne žage za aluminij, opcije, dodatna oprema. MASTROJ D.O.O. 

K 24

Šentiljska cesta 39 a 2000 MARIBOR T.: 031 625 227 F.: 02/2342-860 E: bojan.mauhar@mastroj.si H: www.mastroj.si Stroji in programska oprema za fleksibilno obdelavo pločevine: • prebijalni stroji • stroji za kombinirano prebijalno-lasersko obdelavo • 2D-laserske naprave za razrez • 3D laserske naprave za razrez in varjenje • upogibni stroji • laserski resonatorji • lasersko reparaturno varjenje • Haeger - stroji za hladno spajanje • ERNST - stroji za odstranjevanje ostrih robov, zaokrozevanje robov in odstranjevanje oksidnega sloja Machines and software for flexible working of sheet metal: • punch machines • combined punchinglaser machines • 2D-laser cutting equipment • 3D-laser cutting and welding equipment • bending machinery • laser resonators • laser repair welding • Haeger - machines for cool conuction • Ernst sheet metal deburring machines,

edgerounding and oxid removal MBB SVETOVANJE MANUELA BOŽIČ BADALIČ S.P. L1 47 BEVKOVA 7 5271 VIPAVA T.: 041/402-007 E: igor.badalic@siol.net Družba MBB Svetovanje iz Vipave zastopa družbe, ki ponujajo najboljše tehnološke rešitve v industriji oblikovanja izdelkov iz pločevine in drugih kovinskih materialov. Na Slovenskem trgu zastopa družbe: FERRARI CONSTRUZIONI MECCHANICHE iz Parme, ki že več kot 30 let izdeluje visokokvalitetna orodja za krivilne stroje. FERRARI posebej skrbi za visoko kvaliteto svojih izdelkov, saj so le-ti izdelani z vso skrbnostjo, vsako orodje je posebej kontrolirano. V svojih dveh obratih v Parmi imajo vedno na zalogi standardne mere orodja, pripravljenega za takojšnjo dobavo, firma pa lahko izdela orodje tudi do višine 8100 mm za posamezni kos. STARMATIC Srl iz Italije ponuja najboljše rešitve za avtomatizacijo kovinske proizvodnje, izdeluje robote, ki lahko v celoti opravijo posamezno operacijo v proizvodnem ciklusu. Roboti STARMATIC pomenijo popolno podporo prebijalnim, krivilnim in laserskim strojem, saj so izdelani v sodelovanju s proizvajalci teh strojev. Visoka tehnologija pomeni celostno rešitev in nadgradnjo obdelave kovin. Pri razvoju novih robotov sodelujejo z Univerzo elektronike in mehanike iz Padove. PRO.GEN Srl iz Parme je del družbe Laser Service, specializirana za dušikove generatorje za potrebe laserskih strojev pri razrezu pločevine. Družba lahko ponudi najboljše rešitve v laserski tehnologiji, zahvaljujoč številnim izkušnjam v servisu in prodaji laserskih strojev. Servisni inženirji vam lahko servisirajo, inštalirajo in

povežejo generatorje Pro.Fen Maxigas z laserskimi stroji v proizvodnih operacijah in testirajo njihovo delovanje v delovnem okolju. FERRARI CONSTRUZIONI MECCHANICHE from Italy is more then over 30 years producer most qualified international producers of tools and equipments for press-brake. They have always prided attention to details and quality, so they can assure that each tool is accurately controlled. On their 2 factory in Parma they have a large stock of standard tools for a prompt delivery and they can manufacture milled tools, induction hardened and ground tools up to 8100 mm in one single piece. STARMATIC from Italy: company to support the avtomated solutions development in the general mechanic industry. They produce the robotic solutions for the strong propensity to adaptation and cooperation with the leading bending machine manufacturers. High technology in robotic system gives the best solutions in production. the company cooperates together with the strong teamwork from Padua’s University Electronics and Mechanich department. Pro.Gen from Parma is the division of Laser Service specialized in nitrogen generation plants for laser cutting machines . We can offer the perfect solution for your working needs, thanks to our deep experience in servicing and selling laser cutting machines, in material and thickness behaviours during cutting operations. Our staff is able to use, install and service all main constructor’s laser machines : for this reason we have been able to test Pro.Gen Maxigas nitrogen generators with laser machines in any working condition, leaving all lab and theoretical tests behind.

41


MEM - MECHANIC & ELECTRONIC MEASUREMENT 

Controll Software. L1 33

METALING D.O.O. 

L1 10

FREUNDGASSE 8 1040 WIEN AVSTRIJA T.: 0043/1 9434-254 F.: 0043/1 9434-251 E: office@mem-vienna.com H: www.mem-vienna.com Merilci tlaka, sile in vibracij, ki se uporabljajo pri raziskavah in razvoju ter pri nadzoru industrijskih procesov, meritev in rezanja ter moči stiskanja. Specialni senzorji za industrijo vlivanja plastike. Procesni in krmilni Software. Pressure, Force & Vibration measurement for industrial monitoring and Research & Development. Used in Plastic Moulding Industry and the metallforming Industry for measurement of Press Forces or Forces at Cutting, Milling or Drilling. Complete Systems with Sensor, amplifrer and Data Acguisition incl. Process &

42

KRIVEC 70 1000 LJUBLJANA T.: 01/5000-602 F.: 01/5000-606 E: info@metaling.eu H: www.metaling.eu Podjetje Metaling d.o.o. je od leta 1991 specializirano za storitve toplotne obdelave kovin in zlitin v vakuumu, lotanje v vakuumu in toplotnokemične obdelave površin, kot so ionsko nitriranje, ionsko nitrokarboriranje in ionska pooksidacija v plazmi. Nova pridobitev podjetja, ki omogoča zagotavljanje kakovosti naše storitve in kontolo vhodnega materiala, je sodoben metalografski laboratorij, ki je opremljen

s spektrometrom, metalografskim optičnim mikroskopom z digitalno kamero in programsko opremo za izvajanje metalografskih analiz ter napravami za pripravo metalografskih vzorcev. Obstoječi mehanski laboratorij smo dodatno opremili z novim sodobnim merilnikom trdote. Metaling d.o.o. je ekskluzivni distributer za visokokakovostna jekla, izdelana po postopkih metalurgije prahov ASP in CPM in konvencionalna jekla za delo v hladnem, proizvajalca Roberta Zappa Werkstofftechnik GmbH iz Nemčije in distributer jekel za delo v hladnem in v vročem, proizvajalca Aubert & Duval. METALL KOFLER GESELLSCHAFT m.b.H. L1 59

INDUSTRIEZONE B14 6166 FULPMES

AVSTRIJA T.: 0043/522562712 F.: 0043/522562712-73 E: mkofler@mkofler.at H: www.mkofler.at Podjetje Metall Kofler je bilo ustanovljeno leta 1972. Od takrat dalje se ukvarjajo predvsem s proizvodnjo vpenjalnega orodja v standardnih in posebnih izvedbah. Skupaj s 45 zaposlenimi razvijajo in proizvajajo orodja za vrtanje, rezkanje in štancanje ter vse vrste posebnih orodij. V začetku 90-ih so spoznali, da je za razvoj in izboljšanje orodij ter za optimizacijo procesov proizvodnje potrebno posebno orodje. Da bi se ohranila ustrezna bližina do strank in zaradi neposredne izmenjave izkušenj so leta 1994 odprli oddelek v Avstriji, kjer so zaposlili 4 zunanje sodelavce. Leta 2006 so zaposlili gospoda Kosa kot zunanjega sodelavca v Sloveniji.


Še naprej je ARNO-Kofler generalni zastopnik za Johne, Gerardi, Heimatec, TELA, GEWEFAvpenjalna orodja. Johne proizvaja sisteme orodij za vrtalne stroje in vpenjalno orodje v standardnih in posebnih izvedbah. Gerardi zaokroža program s primeži in kotnimi glavami. Italijanski proizvajalec ponuja veliko paleto izdelkov, ki zajema med drugim univerzalne, večosne in razdelilne primeže. Heimatec 2004 je priznani proizvajalec orodij. Heimatec GmbH (d.o.o.) je mednarodno delujoče in napredno podjetje, ki proizvaja orodja vrhunske kakovosti in po zadnjih tehnoloških standardih. TELA proizvaja varilna in PKD-orodja v standardnih in posebnih izvedbah. GEWEFA je vodilni nemški proizvajalec vpenjalnega orodja z zelo obsežnim standardnim programom. Tako si je ARNO-Kofler ustvaril popoln program vpenjalnih orodij. Velika prednost je tudi, da ponujajo posebne rešitve za optimizacijo procesov proizvodnje. The company Metalll Kofler was founded in 1972. Since then they have been known for the production of toolholders, both in standard and specialised versions. Together with the 45 employees they develop and produce drilling machines, milling and stamping machines as well as all kinds of special tools. At the beginning of the 1990’s we recognised the need for special tools which would enable development and advancement of tools and the optimisation of production processes. Focusing on customers as well as looking for direct exchange of experience Metall Kofler set up a branch in Austria, where they brought in 4 external consultants. In 2006 Peter Kos was hired as an external consultant for Slovenia. ARNO-Kofler continues as

general agent for Johne, Gerardi, Heimatec, TELA and GEWEFA toolholders. Johne produces tool systems for drilling machines and toolholders in standard and specialised versions. Gerardi rounds up the programme with their with vices and angle heads. The Italian producer offers a wide range of products, including single, multiple and split vices. Heimatech 2004 is a renowned producer of tools. Heimatech GmbH is an international, progressive producer of high quality tools, which are produced following the latest technological standards. TELA is a producer of brazed tools and PCD tools in standard as well as specialised versions. GEWEFA is a leading German producer of toolholders with a wide standard programme range. ARNO-Kofler is thus able to offer a complete programme of toolholders. In addition, ARNO-Kofler provides special solutions for the optimisation of production processes. METEORIT TRANS D.O.O. L1 14 MIKLAVŠKA CESTA 92 2311 HOČE F.: 02/6130-420 E: trans@meteorit.si H: www.meteorit-trans.si Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1996 in je v 100% zasebni lasti. Skupino Meteorit sestavljajo matično podjetje Meteorit d.o.o. iz Slovenije, hčerinska podjetja: Meteorit Trans d.o.o. in Sončna vas d.o.o. iz Slovenije, Meteorit d.o.o. iz Makedonije, Meteorit Gradnja d.o.o. iz Srbije, Meteorit Logistic iz Makedonije, podružnici v Črni Gori in Albaniji ter predstavništvo v Kuvajtu. Za doseganje vrhunskih kakovostnih in poslovnih rezultatov je podjetje sodobno organizirano in opremljeno ter ponuja celovite in kakovostne rešitve jeklenih konstrukcij ter objektov nizkih in visokih gradenj.

MEUSBURGER GEORG GmbH & CO KG L1 56 KESSELSTRASSE 42 6960 WOLFURT AVSTRIJA T.: 0043/5574 6706-0 F.: 0043 5574 6706 11 E: sales@meusburger.com H: www.meusburger.com Podjetje Meusburger velja za enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev standarniziranih elementov za orodja. Več kot 7.000 strank na področju orodjarstva in brizganja plastike ceni naše izdelke in 45 letne izkušnje. Stalna rast podjetja pomeni, da je danes Meusburger pravi naslov na področju normalij za orodja. Meusburger is one of the leading manufacturers of standard parts in Europe. More than 7,000 customers appreciate the skills of the employees and the 45 years worth of experience in making standard mould components as a family business.Because of continuing growth, Meusburger is the first address for standard parts in Europe. MI STROJ D.O.O. 

L 29

TRŽAŠKA CESTA 37A 2000 MARIBOR T.: 02/4292-028 F.: 02/4292-020 E: info@mistroj.eu H: www.mistroj.eu

Mikron d.o.o., Barjanska 44, SI-1292 IG, www.mikron.si, info@mikron.si Mikron d.o.o. is supplier of horizontal and vertical milling machining CNC machines, turning CNC machines and EDM erosion machines. Company Mikron d.o.o. is official agent for next companies: TOYODA MITSUI SEIKI- Japan YCM Yeobng Chin Machenery - Taiwan Besides sales Mikron d.o.o. offers to custamers a full service of technical consoulting for choosing the right equipment for their needs. With CNC machines company Mikron d.o.o. is also recognisable of Fanuc Robotics robot from Japan and all kinds of robot aplications in Slovenia. MISKO D.O.O. 

Široka paleta strojev kot so stružnice, rezkalni, vrtalni, brusilni, žage, upogibni, robilni, uvijalni... stroji, za obdelavo jekel in barvnih kovin blagovnih znamk JET, WILTON, WMH TOOLGROUP in drugih. Širok izbor orordij ter potrošnega, dodajnega in ostalega materiala. MIKRON D.O.O. 

rezkalnih strojev, CNC stružnic in erozij. Zastopa naslednje proizvajalce strojev: TOYODA MITSUI SEIKI - Japonska, YCM Yeong Chin Machenery - Tajvan Poleg dobave nudi svetovanje pri nakupu stroja in svetovanje tehnologije. Je ponudnik avtomatizacije v industriji s pomočjo robotov Fanuc, Mikron d.o.o. je integrator za Fanuc Robotics – Japonska.

L1 31

ROŽNA 15 6230 POSTOJNA T.: 041/370-776 F.: 01/2561-499 E: info@misko.si H: www.misko.si

L 18

BARJANSKA 44 1292 IG T.: 01/5901-923 F.: 01/2834-721 E: info@mikron.si H: www.mikron.si Mikron d.o.o., Barjanska 44, SI-1292 IG, www.mikron.si, info@mikron.si je dobavitelj strojev za obdelavo kovin, CNC

Misko d.o.o. je pooblaščeni zastopnik za CAD/CAM programsko opremo podjetja Delcam plc. Slednje je vodilno v svetu na področju razvoja in distribucije CAD CAM programskih rešitev. Ponudba obsega programske rešitve s področja dizajna, CNC obdelav, merjenja oz kontrole in vzvratnega

43


inženirstva. Programska oprema je primerna za najzahtevnejša opravila. Novost je programska oprema za dizajn in strojno obdelavo v zobotehniki in medicini ter programska oprema za programiranje swiss stružnih centrov.

F.: 01/8361-243 E: info@motoman.si H: www.motoman.si

Delcam plc is the world’s leading developer and supplier of CADCAM solutions for the design, manufacture, inspection and reverse engineering of complex shapes and tooling. We developed new software for dental design and dental machining. New software is also avaible for programming swiss turning.

Presentation of latest 15-axis industrial robot Motoman SDA20 and other applications in industry: handling, surface treatment, trimming..

Predstavitev najnovejšega 15-osnega robota Motoman SDA20 in ostalih robotskih aplikacij: strege, brušenja, obrezovanja..

MTC ELETTRONICA SRL  L1 54

for industrial applications : • Hardening • Tempering • Braze welding • Heat treatments MTC produces automatic and semi-automatic welding stations, designed and manufactured to specific customer requirements , and the new induction PYPE CLOSING SYSTEM, for the end deformation and sealing of circular pipes with different sections from spherical up to flat. MURNIK D.O.O. 

K 11

MOC DANNER GmbH L1 27

WIESENSTRASSE 9 72119 ALTINGEN T.: 0049/7032 9559630 F.: 0049/7032 95596820 E: vertrieb@moc-danner.de H: www.moc-danner.de MOC Danner GmbH je podjetje, ki se ukvarja s sistemskimi rešitvami za čistilno tehniko že več kot 50 let. Izdelujemo naprave za industrijsko pranje in razmaščevanje, fosfatiranje in površinsko zaščito. Nudimo širok spekter naprav od enostavnih, z ročnim upravljanjem do popolnoma avtomatiziranih. Razpolagamo z bogatimi izkušnjami na področju pranja novih izdelkov in takšnih, ki jih je pred popravilom potrebno očistiti. Vprašajte nas! www.moc-danner.de MOTOMAN ROBOTEC D.O.O. L1 17

LEPOVČE 23 1310 RIBNICA T.: 01/8372-410

44

VIA STELLONI 39L 40010 SALA BOLOGNESE (BO) - ITALIJA ITALIJA T.: 0039/51 681 48 72 F.: 0039/51 6814866 E: mtc@mtcelettronica.com H: www.mtcelettronica.com MTC - INDUKCIJSKI ELEKTRIČNI GENERATORJI MTC proizvaja indukcijske električne generatorje, pri srednjih in visokih frekvencah, za uporabo v industriji: • utrjevanje • kaljenje • trdo spajkanje • toplotna obdelava MTC proizvaja avtomatske in pol-avtomatske varilne postaje, oblikovane in izdelane po meri glede na specifične zahteve strank, in nove indukcijske cevne zapiralne sisteme za končno oblikovanje in zapiranje krožnih cevi različnih oblik, od okroglih do ploščatih. MTC ELETTRONICA SRL tel. 0039 051 681 48 72 fax 0039 051 681 48 66 Via Stelloni 39 L - 40010 Sala Bolognese BO - Italia www.mtcelettronica.com mtc@mtcelettronica.com MTC - INDUCTION POWER GENERATORS MTC produces induction power generators, at medium and high frequency,

PŠATA 26 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM T.: 04/2527-370 F.: 04/2527-373 E: murnik@siol.net H: www.petrofer.com Proizvodni program PETROFER: sredstva za livarne, negorljive hidravlične tekočine, sredstva za kovačnice, sredstva za termično obdelavo, sredstva za obdelavo kovin (ne vodomešljiva in vodomešljiva), mazalna sredstva za industrijo, sredstva za antikorozijsko zaščito, sredstva za pranje, sredstva za posebne namene, sredstva za papirno industrijo. Production program PETROFER: DiecastingProducts, Fire-resistant hydraulic fluids, Heat treatment, Metal working applications - coolants, Industrial lubricants, Corrosion prevention, Industrial cleaners, Special products, Chemicals for the paper industry.

N.C.S. SCAFFALATURE K 04

ZONA INDUSTRIALE SUL COSA15 33097 SPILIMBERGO, PN ITALIJA T.: 0039/0427 540020 F.: 0039/0427 926288 E: perin.ncs@gmail.com H: www.ncscaffalature.it N.C.S Scaffalature Italian company has been dealing with years of industrial shelving. • Pallet Racking • Cantilever Racking • Drive-in pallet racking • Mobile Pallet Racking • Mobile Shelving • Self Support Racking • Racking Mezzanine support • Steel Structure Mezzanine N.C.S. follows the client from the lay-out for the installation of shelving. NAVO D.O.O. 

L1 42

SOKOLSKA ULICA 46 2000 MARIBOR T.: 02/4297-216F.: 02/4297-217 E: hubl@siol.net H: www.heidenhain.si DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH razvija in proizvaja dolžinske in kotne merilne naprave, inkrementalne dajalnike, prikazovalnike pozicije in numerična krmilja za zahtevne naloge pozicioniranja. HEIDENHAINOVI proizvodi se v glavnem uporabljajo za visoko precizne orodne stroje, kakor tudi v obratih za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent. Z našim know-how in obsežnimi izkušnjami v razvoju in proizvodnji merilnih naprav in numeričnih krmilij, smo ustvarili temelje za avtomatizacijo obratov prihodnosti in proizvodnjo strojev. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH develops and manufactures linear and angle encoders,


rotary encoders, digital readouts, and numerical controls for demanding positioning tasks. HEIDENHAIN products are used primarily in highprecision machine tools as well as in plants for the production and processing of electronic components. With our extensive experience and know-how in the development and manufacture of measuring devices and numerical controls, we create the groundwork for the automation of tomorrow’s plants and production machines. NC-92 D.O.O. 

K 15

SMRJENSKA CESTA 2 1291 ŠKOFLJICA T.: 01/3661-820 F.: 01/3661-821 E: nc92@siol.net H: www.nc-92.si NC - 92 d.o.o., kot generalni zastopnik priznanega nemškega podjetja Deckel Maho Gildemeister tako na Slovenskem trgu kot na Hrvaškem, že vrsto let nudimo zadovoljstvo našim kupcem CNC obdelovalnih strojev. S stalnim izpopolnjevanjem prodajnih in poprodajnih storitev pa skrbimo za nemoteno delovanje ter dolgo živjensko dobo stroja. Novost v naši ponudbi predstavljajo raznolike aplikacije sončnih elektrarn, tako na strehi, kot samostojne sledilne elektrarne iz koncerna GILDEMEISTER Group. Obiščite nas na www.nc-92. si NC - 92 d.o.o., as a general representative of DMG, enterprise acknowledged worldwide, we offer a satisfaction to our customers when they buy DMG machines at Slovenian and Croatian market. We assure high quality service at a purchase and invaluable after-sale support to prolong a life-span of DMG Machines. As a novelty we offer a various Photovoltaic solutions either as an onroof or as a self-standing sun-tracking power plants

form the Gildemeister Group. Visit us at www.nc92.si NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., ŽELEZNIKI L1 12 OTOKI 16 4228 ŽELEZNIKI T.: 04/5117-801 F.: 04/5117-712 E: info@niko.si H: www.niko.si Orodjarna podjetja NIKO Železniki ima več 60 letno tradicijo. Orodjarna je opremljena s sodobnimi CNC stroji n CAD CAM tehnologijo. Pokrivamo naslednja področja: • Visokoproduktivna orodja za rezanje in preoblikovanje pločevine • Računalniško krmiljenje montažnih linij • Avtomatizacija • Robotizacija ODREZAVANJE D.O.O. L1 66 ARKOVA ULICA 11 5280 IDRIJA T.: 05/3773-696 F.: 05/3773-691 E: info@odrezavanje.si H: www.odrezavanje.net

sintetične tekočine), sredstva za hladno preoblikovanje (emulgirna sredstva za globoki vlek, neemulgirna sredstva za globoki vlek), sredstva za antikorozijsko zaščito, olja za termično obdelavo, mazalne masti, olja za posebne namene, razmastilna sredstva, pomožna sredstva za gradbeništvo, hidravlične tekočine (mineralna hidravlična olja, težko gorljive hidravlične tekočine), motorna olja, olja za zobniške prenosnike. Metalworking fluids (mineral emulsifiable oils, semisynthetic emulsifiable oils, fully synthetic watersoluble oils), metal-forming fluids (emulsifiable oils for deep drawing, nonemulsifiable oils for deep drawing),anticorrosive agents, heat-treatment oils, greases, specialty oils, cleaners, products for building industry, hydraulic oils (mineral hydraulic oils, fire resistant hydraulic fluids), motor oils, gear oils. OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA 

L 06

Izdelujemo vpenjalna orodja, strojne dele po naročilu, ter hidravlične stiskalnice.

PRODUCTION, DESIGNING, SALES, ASSEMBLY, SERVICE - compressed air stations, - piston, screw, scroll compressors, - refrigerating and adsorption dryers, - filters, pressure vessels and equipment for compressed air, - pneumatic tools, - air handling units, - water chillers, - heat pumps, - industrial air heaters, - dehumidificators OPL D.O.O. 

3312 PREBOLD T.: 03/5701-221 F.: 08/2052-165 E: info@ograje.com H: www.ograje.com

DOBRAVE 2 1236 TRZIN T.: 01/5602-240 F.: 01/5602-241 E: info@opl.si H: www.opl.si OPL avtomatizacija d.o.o. od 1990 bogati slovensko kulturo montažne tehnike in manipulacije, s podporo Bosch Rexroth modulov in komponent za strojegradnjo.

ORO MET D.O.O. 

Proizvodnja , prodaja in montaža panelnih ograj in ograjnih vrat, Vrtne ograje Kovane ograje Samonosilna drsna vrata Krilna vrata Jeklene košare za kamnite ograje K 26

POLJSKA POT 2 1001 LJUBLJANA T.: 041 745 040 F.: 01/5463-200 E: anton.mihevc@olma.si H: www.olma.si Hladilno mazalna sredstva (mineralna emulgirna olja, polsintetična emulgirna olja,

L1 19

V letu 2011 smo pridobili zastopstva za implementacijo Vitke proizvodnje. Nemško podjetje ORGATEX “Lean Visual Managment” in LEAN PRODUCTS “Lean logistics”.

OGRAJE KOČEVAR D.O.O. TOVARNIŠKA 11C L 18A

OLMA D.D. 

- pnevmatsko orodje, - klimatske naprave, - vodni hladilniki, - toplotne črpalke, - industrijski grelniki zraka, - razvlaževalci zraka

CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10 1000 LJUBLJANA T.: 01/2006-800 F.: 01/2006-850 E: info@omega-air.si H: www.omega-air.si PROIZVODNJA, PROJEKTIRANJE, PRODAJA, MONTAŽA, SERVIS - kompresorske postaje, - batni, vijačni, spiralni kompresorji, - hladilniški in adsorpcijski sušilniki zraka, - filtri, tlačne posode in oprema za stisnjen zrak,

L1 63

NEVERKE 56 6256 KOŠANA T.: 05/7532-012 F.: 05/7532-013 E: info@oro.si H: www.oro.si Skupino ORO sestavljajo tri podjetja: ORO MET d.o.o., ki s kratkimi dobavami zagotavlja podporo orodjarski industriji pri izdelovanju standardnih in nestandardnih orodnih plošč za vse tipe orodij; podjetje ORO d.o.o., ki je specializirano za konstruiranje in izdelovanje kvalitetnih orodij za brizganje plastičnih mas; in JANEZ SUŠA S.P., podjetje, ki je

45


E: primoz@ortotip.com H: www.ortotip.com

PETROL d.d., LJUBLJANA K 26A

ORO Group is represented by three companies: OROMET provides a short terms supply of tool industry support by producing standard and non-standard plates for all types of tools. OROd.o.o. is a company with extensive experience in the field of construction and production of plastic material moulding tools. JANEZ SUŠA S.P., that has found its niche-market in the CNC processed plates according to customer\\\’s order and in the tool housing production.

Svet po moji meri! Razvoj po meri narejenih izdelkov, 3D tisk, izdelava prototipov, 3D modeliranje, 3D skeniranje ... Uspešen razvoj izdelka zahteva pogled z več zornih kotov, zato združujemo tehnična znanja z industrijskim oblikovanjem in nudimo celovito ponudbo od razvoja koncepta, oblikovanja, do izdelave prototipov (Rapid prototyping) in končnega izdelka. V razvoju izdelka predstavlja 3D tisk najkrajšo pot od ideje do realizacije, hkrati pa omogoča proizvodnjo manjše serije končnih izdelkov.

DUNAJSKA CESTA 50 1527 LJUBLJANA T.: 01 4714 542 F.: 01/4714-105 E: info@petrol.si H: www.petrol.si

ORO-TECH D.O.O. 

P TEAM D.O.O. 

našlo svojo tržno nišo v CNC obdelavah orodnih plošč po načrtih kupca ter v izdelavi ohišij za orodja.

L1 65

ULICA BORCEV 1b 2000 MARIBOR T.: 02/4260-843 F.: 02/4260-844 E: werner@oro-tech.si H: www.oro-tech.si Fibro Normalije - Deli za štancanje Fibro Delilne mize KIPP - Normalije Best Diamond - Diamantno orodje, brusni in polirni stroji Afag Automation Avtomatizacija ORTOPEDICA D.O.O. 

L1 45

HEROJA NANDETA 37 2000 MARIBOR T.: 02 426 05 46 F.: 02 426 05 47 E: ortopedicaroman@amis. net H: www.ortopedica.si Brezplačno računalniško testiranje in analiza stopal. Na osnovi računalniškega odtisa obremenitev vaših stopal vam nudimo možnost, da naročite izdelavo ortopedskih vložkov narejenih po meri za vse vrste vaše obutve. Vljudno vabljeni. ORTOTIP, razvoj, svetovanje, proizvodnja d.o.o. L1 03 SVETOZAREVSKA ULICA 6 2000 MARIBOR T.: 030/686-760 F.: 02/2294-271

46

L1 38A

POT NA FERJANKO 1 1358 LOG PRI BREZOVICI T.: 01/5631-033 F.: 01/5631-034 E: pteam@siol.net H: www.pteam.si OPREMA ZA POVEZOVANJE IN DVIGOVANJE BREMEN: Poliesterski TrakoviPovezovani & Dvižni z zankami in Dvižni Brezkončni Trakovi, Transportne Mreže; Oprema za Varovanje-delo na višini, Jeklene Vrvi in Verige, Kavlji, Srca, Škopci, Očesni Vijaki, obesni Členi, Napenjalci, Prijemala, Verižni dvižniki, Elektronske Tehtnice, Vozički za I profile, Ročne dvigalke in Vitli, Žični potegi, Bremenski Drogovi,... EQUIPEMENT FOR LIFTING and FIXING: Poliester Lashings & Lifting and Round Slings, Transport Nets, Fall arrest systems, Wire rope Slings and Chains, Hooks, Open wedge sockets, Thimbles, Shackles, Eye Bolts, Master Links, Turnbuckles, Clamps, Chain Hoists, Electronic Dynamometers, Trolleys, Rack jacks and Rope Winches, Cable Pullers, Lifting beams, ...

Petrol poleg zastopanja in prodaje maziv nudi še tehnično svetovanje pri izbiri maziv, ekološke rešitve, laboratorijske storitve, dodatno opremo za vzdrževanje ter najpomembnejše, PC UM Petrolovo celovito upravljanje mazanja. PC UM sistem je podprt z računalniško aplikacijo, ki zajema popis in optimizacijo mazalnih mest, spremljanje in analiziranje stanja maziv in strojev, vzdrževanje mazalnih sistemov in ekologijo. Dejavnosti PC UM - a omogočajo znižanje stroškov vzdrževanje. Na področju maziv zastopamo sledeče proizvajalce: Olma, Castrol, Mobil, Klüber in ostale priznane blagovne znamke. Besides being engaded in the representation activities and sales lubricants, Petrol offers technical consultation with respect to the choice of lubricants, environmental solutions, laboratory services, additional maintenance equipment and, most important of all, the “PC UM” system Petrol’s total lubrication management. The “PC UM” system is supported by computer applicationc covering lubrication points and ways of their optimisation, monitoring systems and analysis of the state of lubricants and machines, maintenance of lubricating systems, as well as environmental issues. The “PC UM” activities result in the decrease of maintenance costs. PILIH D.O.O. 

K 06

in avtomatske montažne linije za različne tehnološke operacije. Zastopamo podjetje TOXPRESSOTECHNIK, ki je priznan proizvajalec pnevmohidravličnih cilindrov, servo pogonov, klešč, TOXorodij za hladno spajanje pločevin in stiskalnic. Na področju vzdrževanja strojev in naprav ponujamo mazalni program PERMA, ki obsega avtomatske mazalne sisteme s plinskim ali elektromehanskim delovanjem, z možnostjo programiranja in avtomatskega nadzora, za eno ali več mazalnih mest. Ponujamo tudi specialna orodja nizozemskega podjetja BEGA INTERNATIONAL za montažo in demontažo ležajev ter pogonskih sklopov. Production of tools, presses, machines for end customer and automatic assembly lines for different technological operations. We represent company TOXPRESSOTECHNIK, which is world known manufacturer of powerpackages, electric drives, tongs, TOX-joining systems and presses. For maintenance of machines and equipment we offer you PERMA lubrication systems with automatic electrochemical single point and electromechanical single point or multi-point lubricators with possibility of individual adjustable setting and automatic control. We offer you also special tools from dutch company BEGA INTERNATIONAL for mounting and dismounting of bearings and transmission parts. PRECISA CNC TRADE D.O.O. K 16 KNEZOV ŠTRADON 84 1000 LJUBLJANA T.: 01/4280-222 F.: 01/4280-223 E: office@precisa-trade.com H: www.precisa-group.com

OB DRAGI 5 3220 ŠTORE T.: 03 780 2050 F.: 03 780 2052 E: info@pilih.si H: www.pilih.si

CELADA PRECISA GROUP Specialist za CNC obdelovalne stroje, tehnologijo, servis in potrošni material.

Proizvajamo orodja, stiskalnice, namenske stroje

CELADA PRECISA GROUP Specialist for CNC machines,


technology, service and other durable goods. PRIMA INDUSTRIE S.p.A. K 12

Zastopamo: -proizvajalce industrijskih pralnih naprav MOC Danner in MYCON iz Nemčije ter R.E.A. iz Italije. -proizvajalca naprav za čiščenje odpadnih vod KMU iz Nemčije

PROFIDTP D.O.O. 

www.primakem.si

GRADIŠČE VI 4 1291 ŠKOFLJICA T.: 01/5800-884 F.: 01/5800-803 E: darko@irt3000.si H: www.irt3000.com

PROES, tehnološko svetovanje in trgovina d.o.o. L1 34 VIA ANTONELLI 32 10097 COLLEGNO (TO) ITALIJA T.: 0039 04 410 31 F.: 0039 04 44 2827 E: prima.sales@ primaindustries.com H: www.primaindustrie.com PRODUCT/SERVICES Sheet metal machinery: 2D/3D LASER FINN-POWER ITALIA S.r.l. VIALE FINLANDIA 2 37044 COLOGNA VENENTA (VERONA) ITALY TEL: +39 0442 413 111 - FAX +39 0442 413 199 E-MAIL: sales.italy@finnpower.com WEBSITE: www.finn-power.it PRODUCT/SERVICES: Sheet metal machinery: punching, combi and bending PRIMAKEM D.O.O. 

L1 27

CESTA NA LOKO 2 4290 TRŽIČ T.: 04/5925-510 F.: 04/5925-511 E: info@primakem.si H: www.primakem.si Tekst za vpis v katalog Primakem Primakem d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in trženjem sredstev za obdelavo kovin, protikorozijsko zaščito, poliranje in maziv. Glavna usmeritev podjetja so sistemske rešitve na različnih področjih čiščenja v industriji; izdelava ustreznih kemikalij, dobava pralnih naprav, svetovanje pri izbiri rešitev in servis so naše prednosti.

TRŽAŠKA CESTA 330 1000 LJUBLJANA T.: 01/8100-329 E: info@proes.si H: www.proes.si Proes d.o.o. zastopa opremo za proizvodnjo elektronike. Na sejmu predstavlja optične mikroskope in dozirno tehniko. V sodelovanju s proizvajalcem optičnih in merilnih sistemov Vision Engineering si je možno ogledati in testirati optične stereo mikroskope, sisteme za pregledovanje kakovosti in laboratorijske merilne sisteme. Od proizvajalcev OK International in DIMA na sejmu razstavlja ročne in strojne dozirnike za nanašanje zaščitnih materialov. Proes d.o.o. distributes equipment for electronics industry and presents optical microscopes and dispense technology on fair. In cooperation with optical and measurement manufacturer Vision Engineering, eyepieceless optical stereo microscopes, inspection systems and non-contact measurement systems for laboratory and industrial applications will be presented and put on test. From manufacturers OK International and DIMA manual and automatic dispense technology will be presented.

L 31

IRT3000 je edina specializirana revija na področju kovinskopredelovalne industrije pri nas, IRT3000, svoje poslanstvo na slovenskem trgu uspešno izpolnjuje že tretje leto zaporedoma. Med svojimi bralci, strokovnjaki, podjetji in oglaševalci je revija, ki izhaja na dva meseca, lepo sprejeta, zato ne preseneča, da smo v uredništvo tako od strokovnjakov kot tudi od podjetij in oglaševalcev prejeli številne želje, da bi revija izhajala še v hrvaškem jeziku. Prva, poskusna številka, ki je izšla jeseni 2007, je izpolnila vaša in naša pričakovanja, zato smo se odločili, da letos izdamo štiri vsebinsko prilagojene številke v hrvaščini. IRT3000, the only specialised magazine in the field of metalworking industry in Slovenia, has been successfully fulfilling its mission on the Slovenian market for the third year in a row. The bimonthly magazine has been well accepted among its readers, experts, companies and advertisers, so it not surprising we have accepted numerous wishes from the experts, companies and advertisers to start publishing the magazine in English language as well. The pilot issue, published in autumn 2007, has managed to meet your and our expectations, so we have decided to publish this year four issues with adapted content in Croatian language.

PSM D.O.O. 

L1 32

RUNKOVA 10 1000 LJUBLJANA T.: 01/5150-115 F.: 01/5150-115 E: info@psm.si H: www.psm.si Podjetje PSM d.o.o. je specijalizirano za prodajo procesne senzorike in elektronike za lokalno avtomatizacijo v različnih proizvodnih branžah. Naš najmočnejši program je senzorika za silo, moment, tlak in pomike. Ponudbo zaokrožujemo s testno opremo in opremo za kalibracijo procesov in naprav. Novost v našem programu je senzorika za industrijsko avtomatizacijo. RAVNE STEEL CENTER D.O.O. L1 64

LITOSTROJSKA CESTA 60 1000 LJUBLJANA T.: 01/5000-140 F.: 01/5000-146 E: info@steel.si H: www.rsc.si Ravne Steel Center je glavni distributer jekel Metal Ravne v Sloveniji. Našim kupcem nudimo celovito storitev dobave kakovostnih orodnih in drugih jekel iz našega skladišča, rezanih na željeno dimenzijo ali mehansko obdelanih v skladu z zahtevami kupca. Za podrobnejše informacije o vrstah jekel, zalogi in možnostih sodelovanja vas vabimo da obiščete www. rsc.si Ravne Steel Center is main distribution channel of Metal Ravne steel in Slovenia. Our customers receive a full support of their steel needs. They are served from our central stock, either with cut or machined

47


material according to their specification. We invite you to visit www.rsc. si for detailed information on steel types, steel stock and possibilities for collaboration. REBIK RB D.O.O. 

L1 44

GORJANČEVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA T: 01/5662-685 F: 01/5662-684 E: info@rebik.si H: www:rebik.si

ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GMBH L1 10 ZAPP PLATZ 1 40880 RATINGEN NEMČIJA T.: 01/5000-602 F.: 01/5005-606 E: info@metaling.eu H: www.metaling.eu

RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O. L 24

Smo zastopniki za markirne naprave (Sic Marking - Francija); stroje za prebijanje, rezanje, izsekovanje (Maquinaria Geka S.A. - Španija); dvižne in vlečne naprave ter opremo za varovanje pri delu na višini (Tractel S.A.S. - Francija); obdelovalne stroje (SHW Werkzeugmaschinen Nemčija), tračne žage (Pilous-TMJ spol.s.r.o Češka), ter liste za žage (Gebr. Lennartz); varilno rezalno tehniko (Messer Cutting Systems - Nemčija), obdelovalne stroje (Taiwan proizv.) Proizvajamo STROJNE DELE in tržimo izdelke ČRNE METALURGIJE.

RLS je uradni distributer izdelkov Renishaw v naslednjih državah: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. Razvijamo, proizvajamo in tržimo napredne magnetne dajalnike pomika in zasuka ter ponujamo cenovno ugodne rešitve za vgradnjo v obstoječe stroje. Uporabnikom je na voljo vrsta izvedb, za uporabo na mnogih področjih, predvsem v avtomatizaciji industrijskih procesov, robotiki, električnih pogonih in medicinskih napravah. RLS is the official distributor for Renishaw metrology products in these countries: Slovenia, Croatia, Bosnia

ROTIS D.O.O. 

prah... ne bodo več problem ampak možnost dodatnega varčevanja ali celo zaslužka. Briketirke RUF so znane po kvalitetni izdelavi, neprekinjenem delovanju, nizkih obratovalnih in vzdrževalnih stroških. Za natančnejšo predstavitev se oglasite na našem razstavnem prostoru, RUF hala L1, prostor 55 SATECH SAFETY TECHNOLOGY SPA 

Podjetje REBIK RB d.o.o. je uradni zastopnik za podjetje TRENS a.s., naslednik podjetja TOS, ki je bil sinonim za kakovost. TRENS stružni stroji so v celoti narejeni v Evropi, kar zagotavlja kakovost ob odlični ceni in so novost na našem tržišču. Poleg ponudbe strojev, vam ponujamo tudi storitev konstruiranja in strojne obdelave. Več informacij na www.rebik.si

C. II. GRUPE ODREDOV 25 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE T.: 01/5272-100 F.: 01/5272-129 E: mail@rls.si H: www.rls.si

48

and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. We also design, produce and supply advanced rotary and linear motion sensors including low cost linear and rotary magnetic encoders. These encoders can be used in a wide range of applications including automotive, industrial, medical and marine.

K 05A

Via Scagnello 48 23885 CALCO (LC) ITALIJA T.: 0039 039 991 181 F.: 0039 039 991 1870 E: info@satech.it H: www.satech.it L 32A

BRODIŠČE 5 1236 TRZIN T.: 01/5300-974 F.: 01/5300-970 E: janez.prelesnik@rotis-lj.si H: www.rotis-lj.si

RUF SE, PRODAJA, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPANJE, D.O.O. L1 55 JANŠEVA ULICA 9 4240 RADOVLJICA T.: 04 530 55 91 F.: 04 530 55 92 E: ziga.ravnik@gmail.com H: www.ruf-se.si BRIKETIRANJE je učinkovit način reševanja odpadkov in ostankov pri proizvodnji. Naj vam opilki, ostružki, špene, brusni mulj, filtrski

Satech is one of the market leaders in Europe for Modular Protection Systems for industrial machinery. Our Systems are in strict accordance with EN Standard and is in complete compliance with the new Machine directive 2006/42/ CE The SATECH technical office, operating with modern AUTOCAD systems, 3D version, is able to study and elaborate solutions for every specific customer’s need. To better understand our product we invite you to visit our web site www.satech.it SCHMIDT HSC D.O.O. 

L 12

TRG CELJSKIH KNEZOV 3 3000 CELJE T.: 03/4900-850 F.: 03/4900-852 E: info@hsc-schmidt.si H: www.hsc-schmidt.si Že od leta 1996 oskrbujemo slovensko kovinsko predelovalno industrijo z visoko kvalitetnim rezilnim, vpenjalnim in preoblikovalnim orodjem ter karbidnimi trdinami. Prodajni program našega podjetja: 1. Rezilno orodje: • orodje za struženje • orodje za rezkanje • orodje za vrtanje • orodje za obdelavo izvrtine • orodje za obdelavo navojev • rezilne ploščice:

iz karbidnih trdin, polikristalinega diamanta (PKD), kubičnega bornitrida (CBN) in keramike orodje za rebričenje

2. Orodje za preoblikovanje • orodje za gladilno valjanje (roliranje) • matrice in pestiči za štancanje in hladno stiskanje • matrice za vlečenje • orodje za oblikovno rebričenje 3. Vpenjalno orodje: • vpenjalni trni: za mehansko, hidravlično in vpenjanje z nakrčevanjem, • modularni vpenjalni sistemi • vrtalne glave • osnovna držala za stružnice • gnana orodja za stružnice • 5 osne glave za rezkalne centre • kotne glave • večvretenske glave • multiplikatorji 4. Karbidne trdine in industrijska keramika: • sintrani surovci za preoblikovanje in obrabno zaščito • brušeni polizdelki za izdelavo rezilnih in preoblikovalnih orodij • gotovo brušeni izdelki: orodja za preoblikovanje, deli za obrabno zaščito 5. Stroji in naprave: • naprave za vpenjanje z vročim nakrčevanjem • naprave za balansiranje orodij • naprave za gladilno valjanje SENTRA, OBNAVLJANJE ORODJA, D.O.O. L 18C STROSSMAYERJEVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA T.: 01/5433-905 F.: 01/5443-906 E: info@sentra-obnova.com H: www.sentra-obnova.com V podjetju Sentra d.o.o. obnavljamo vsa orodja na izmenljive ploščice. Le 10% naležne površine ploščice, zadostuje za obnovo orodja. Postopek obnove: 1. Poškodovano orodje zložite v kartonsko


2. 3. 4. 5. 6.

škatlo in za vsako vrsto ležišča ploščice priložite še komplet ploščic ter vijakov. Paket pošljite v Sentro ali pokličete v za obisk. Pregled orodja. Predračun stroškov. 5. Naročilo. Obnova. Dobavni rok: 3 - 6 tednov.

Sentra d.o.o. is a refurbishment service company. If only 10 % of pocket-seat is available, Sentra d.o.o. is able to provide a high quality refurbishment of your damaged tooling. SENZOR TRADE D.O.O. GP 01,02 PRUŠNIKOVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA T.: 03 491 57 70 F.: 03 491 57 71 E: senzor.trade@siol.net H: www.gostilna-amerika. com SIDERTAGLIO LAMIERE SRL K 04A VIA DELL’ AGRICOLTURA N.9 36040 MELZDO DI SAREGO (VICENZA) ITALIJA T.: 0039 444 823 059 F.: 0039 444 82 32 01 E: info@sidertaglio.com H: www.sidertaglio.com We perform CAM-CAD flame cutting and plasma cutting for 3000x12000 mm size and 3 to 500 mm thick plate . We are a well-known company both at national and international level. We choose the raw materials as well as our suppliers who are among the best-known international steel mills. Our plates are certificated in according to the Inspection Certificate EN 10204 2.1/2.2 and EN 10025 3.1

SIMING LJUBLJANA D.O.O. L 10

JOŽETA JAME 12 1210 LJUBLJANA ŠENTVID T.: 01/5009-555 F.: 01/5009-556 E: info@siming.si H: www.siming.si Podjetje Siming je bilo ustanovljeno leta 1990 kot celovit inženiring na področju avtomatizacije obdelovalnih strojev. Iz specializacije za projektiranje računalniške opreme za CNC stroje je družba s poslovno kulturo vztrajnega in uspešnega dela ter lepim številom zadovoljnih strank kmalu prerasla začetne okvirje. V družbi Siming tako lahko s ponosom potrdimo, da smo do danes uspešno izvedli že prek 250 namestitev novih in rabljenih CNC strojev, kar je za majhen slovenski trg izjemen uspeh. Prisotni smo tako v večjih orodjarskih delavnicah in kovino-strugarskih obratih kakor tudi v manjših kovinsko-predelovalnih podjetjih. Posebno pozornost namenjamo prilagoditvi in strokovnemu pristopu na najvišjem nivoju za slehernega kupca. The company Siming was established in 1990 as a comprehensive engineering company active in the field of processing machinery automation. Through its professional culture of sustained and successful operation, as well as a large number of satisfied customers, the company soon grew beyond its original focus of specialized computer equipment development for CNC machinery. At the Siming company we can therefore proudly say that, to this day, we have successfully carried out over 200 installations of new and used CNC machines, an exceptional achievement in view of the small size of Slovenian market. Our products can be found both in large workshops

and metalworking facilities, as well as smaller metalprocessing companies. We devote special attention to top-notch adaptability and professionalism for each individual customer. SOL NAVITAS D.O.O. 

E 15

Opekarniška cesta 15 B 3000 CELJE T.: 059/223-672 F.: 059/223-673 E: info@sol-navitas.si H: www.sol-navitas.si SOL NAVITAS d.o.o. je eden največjih ponudnikov sončnih elektrarn v Sloveniji. Število sončnih elektrarn, ki smo jih postavili v zadnjih treh letih in zadovoljne stranke pričajo o tem, da smo konkurenčen, strokoven in zaupanja vreden partner. Čeprav smo mlado podjetje, smo eno najbolj strokovno usposobljenih podjetij za projektiranje in izgradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji. Sprojektirali in izgradili smo že več kot 25 sončnih elektrarn, od majhnih na strehah individualnih hiš do velikih z močjo preko 500 kW. Uporabljamo izključno materiale zanesljivih svetovnih proizvajalcev, zato naše sončne elektrarne zagotavljajo nadpovprečne donose in zanesljivo delovanje (miren spanec) celotno življenjsko obdobje elektrarne. SolidCAM d.o.o. 

L 05

BAJTOVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA T.: 01/4224-904 F.: 01/4224-905 E: info@solidcam.si H: www.solidcam.si

implementaciji sistemov, izobraževanju in nudenju tehnične podpore. SolidCAM is a leading and fast-growing supplier of integrated CAM Software solutions for the manufacturing industry. As SolidCAM reseller we’re providing consulting services, technical support and solutions to solve customer needs in the field of design and manufacturing. SPEEDY BLOCK SRL 

L1 61

VIA PELIZZA DA VOLPEDO 38 20085 LOCATE TRIULZI / MI ITALIJA T.: 0039/0290 733026 F.: 0039 29077570 E: info@speedyblock.com H: www.speedyblock.com Production of toggle calmps and ckamping devices. SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH K 21 RUDOLF-DIESEL-RING 24 82054 SAUERLACH NEMČIJA T.: 0049 810 480 30 F.: 0049 810 480 319 E: sales@spinner.eu.com H: www.spinner.eu.com Podjetje SPINNER je svetovno priznan proizvajalec CNC stružnic ter CNC obdelovalnih centrov z razširjeno prodajno mrežo in servisno podporo po celem svetu. Company SPINNER is a wordwide producer of CNClathes and CNC-milling centres. Global marketing / Sales and worlwide service- local representatives/dealers and service point in every country.

Podjetje SolidCAM d.o.o. zastopa in prodaja programsko opremo za 3D načrtovanje in programiranje CNC strojev. Programski paket SolidCAM + SolidWorks je brezkompromisna rešitev, ki prinaša odlične rezultate vsem proizvodnim podjetjem. Veliko pozornost posvečamo

49


STYLE CNC TECHNIK D.O.O. L1 69

DANA NEZAVISNOSTI 25 77240 BOSANSKA KRUPA BOSNA IN HERCEGOVINA T.: 00387/61 877640 F.: 00387/37 474089 E: style.cnc.technik@gmail. com STYLE CNC Technik is a Joint-Venture of ZAH doo from BiH and STYLE High Tech from Holland. Main idea behind the company is to have a great distribution center with a big showroom,education center and service for our cutomers within 24h of the call in action. STYLE CNC Technik is the official distributor of STYLE CNC Mills and Lathes for the Balkans. If you are interested in buying a machine for small series or you are just looking around STYLE machines are what you need. Feel free to contact us at any time. We can be reached by e-mail or by phone. Tel : +38737471100 Mobile : +38761877640 +38761728444 E-mail : prodaja@stylehightech.com menadzment@stylehightech. com SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o. L 11

Titova cesta 60 2000 MARIBOR T.: +386(0)2 3331600 F.: +386(0)3 7575000 E: info@swatycomet.si H: www.swatycomet.si Industrijska maloprodaja! Industrial retail!

50

SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS S.R.O. L1 49

SEZEMILEA 2757/2 19300 PRAHA 9 ČEŠKA REPUBLIKA T.: 0042/226 203000 F.: 0042/ 226 203011 E: infohrcz@synventive.com H: www.synventive.com Podjetje Synventive konstruira in izdeluje toplokanalne sisteme in komponente za brizganje plastike in kontrolirano dovajanje taline v orodje. Široka paleta toplokanalnih sistemov podjetja Synventive pokriva vse aplikacije, oddrobnih zobnikov do avtomobilskih odbijačev, od posodic za kontaktne leče do armaturnih plošč. Synventive is a designer and manufacturer of hot runner systems and components for plastic injection moulding and controlled melt feed into the mould. The wide range of Synventive hot runner components covers all applications, from small gear wheels up to passenger car bumpers, from contact lens containers to instrument panels. TECNO TEAM GmbH 

K 09

INDUSTRIESTRASSE 7 2542 KOTTINGBRUNN AVSTRIJA T.: 0043/6764544624 F.: 0043/2252 890029-30 H: www.tecnoteam.at Vaš partner v “svetu preciznosti” - za gospodarno izdelavo rešitev : • Brusilni stroji za zunanje in notranje okroglo brušenje • Brusilni stroji za ekscentrično brušenje in brušenje večkotnikov • Brusilni stroji za brušenje motornih in odmičnih gredi • Univerzalni brusilni stroji za okroglo brušenje • Brusilni stroji za ploščinsko in profilno brušenje

• • • • • • •

Optični profilni brusilni stroji Ploskovno honanje in visoko natančni brusilni stroji CNC Stružnice Rezkalno-obdelovalni centri Stružno-rezkalni centri CNC obdelovalni stroji Portalni rezkalni stroji

MATEC Maschinenbau GmbH | Köngen | GERMANY | CNC obdelovalni stroji and Portalni rezkalni stroji AMADA-WASINO CO. LTD. | Komaki City, Aichi | JAPAN | Brusilni stroji za ploščinsko in profilno brušenje and Optični profilni brusilni stroji SHIGIYA MACHINERY WORKS LTD. | Hiroshima | JAPAN | Univerzalni brusilni stroji za okroglo brušenje and Brusilni stroji za brušenje motornih in odmičnih gredi YASDA PRECISION TOOLS K.K. | Okayama | JAPAN | Rezkalno-obdelovalni centri FMT S.r.I. Unit FAVRETTO | Riva pr. Chieri - TO | Italy | Brusilni stroji za ploščinsko in profilno brušenje TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES CO., LTD. | Hiroshima | JAPAN | Brusilni stroji za zunanje in notranje okroglo brušenje CMT CURTIS MACHINE TOOLS LTD. | Colchest | ENGLAND (GB) | Brusilni strojI za majhne dele i posebne rešitve NIIGATA MACHINE TECHNOP CO., LTD/ Okayama/JAPAN/ CNC obdelovalni stroji KELLENBERGER & CO AG/ St.Gallen/SCHWEIZ/CNCUniverzalni brusilni stroji za okroglo brušenje

ORODJARSTVA SLOVENIJE L1 01 KIDRIČEVA ULICA 25 3000 CELJE T.: 03/4900-920 F.: 03/4264-611 E: info@tecos.si H: www.tecos.si TECOS je vodilni tehnološki center na področju orodjarstva. Aktivnosti TECOS obsegajo aplikativne raziskave in razvoj na področju orodjarstva in kovinskopredelovalne industrije, inženiring razvojnih projektov (optimizacija tehnoloških procesov, izdelkov in orodij, transfer in razvoj novih tehnologij, optične 3D-meritve in kontrola kakovosti, industrijsko svetovanje), specializirano usposabljanje ter pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev za financiranje investicijskih in razvojnih projektov podjetij. Kot branžni tehnološki center pomaga pri zastopanju interesov orodjarskih in proizvodnih podjetij. TECOS is the leading Slovenian technology centre in the field of toolmaking. Its activities comprise of applied R&D in the field of toolmaking and material processing industry, engineering services (product, mould and process optimisation, technology transfer and development, optical 3D-measurements and quality control), specialized training and providing support and management of public funding for R&D within companies. TECOS also represents interests of its members and the branch as a whole. TEMIKRON D.O.O. 

TECOS - RAZVOJNI CENTER

MARIBORSKA 224B 3211 ŠKOFJA VAS

L1 18


T.: 041/505-838 F.: 03/4919-020 E: tesa.celje@siol.net H: www.tesa-temikron.si V podjetju TEMIKRON d.o.o. iz Celja smo specializirani za svetovanje in ponudbo merilne opreme TESA, Standard Gage-Hexagon metrology , Ultraprazisions in Mitutoyo. Imamo več kot 16-letne bogate izkušnje na tem področju . Z veseljem bomo prisluhnili vašim potrebam in vam pomagali biti konkurenčnejši na trgu. TEXER Design S.r.l. 

L1 30

VIA VENEZIA 21/A 31028 VAZZOLA (TV) ITALIJA T.: 0039/0438 28315 E: info@texerdesign.it H: www.texerdesign.it Texer Design oblikuje in izdeluje orodne vložke za brizganje plastike in tlačno litje lahkih kovin z ustreznimi hladilnimi kanali in ohranjanjem mehanskih lastnosti. S pomočjo sistema selektivnega laserskega taljenja kovinskih prahov lahko ohladite predele v kalupu kar zmanjša časovni cikel in izboljša kakovost končnih površin. Texer Design S.r.l. Unipersonale Via Venezia 21/A Fraz. Tezze 31028 Vazzola (TV) ph. +39.(0)438.28315 +39. (0)438.489112 www.texerdesign.it info@ texerdesign.it Texer Design designs and produce tool inserts for plastic injection and light metal diecasting with conformal cooling channels without any waiver of the mechanical proprieties. Trough a system of selective laser melting of metal powders you can cool areas in the mould never reached earlier reducing the time cycle and improving the quality of the final surfaces. Via Venezia 21/A Fraz. Tezze 31028 Vazzola (TV) ph. +39.(0)438.28315 +39. (0)438.489112 www.texerdesign.it info@ texerdesign.it

TEXIMP D.O.O. 

L 14

LETALIŠKA 27 1000 LJUBLJANA T.: 01/5240-357 F.: 01/5249-255 E: slovenia@teximp.com H: www.teximp.com TEXIMP SA Kohlrainstrasse 10 CH-8700 Küsnacht ŠVICA Tel.: 0041/44 914 40 00 Fax.:0041/44 914 40 04 Email:schweiz@teximp.com http: www.teximp.com Vaš partner za CNC obdelavo. SVETOVANJE, PRODAJA, ŠOLANJE, SERVIS Zastopane firme: TORNOS-Moutier, Švica: CNC dolgostružni enovretenski in večvretenski avtomati HAAS Automation-Ca, ZDA: CNC vertikalni, horizontalni obd. centri, CNC stružnice NAKAMURA-TOME, Japonska: CNC stružnice, stružni centri MATSUURA, Japonska: HSCHPC vertikalni in horizontalni centri UNISIGN-Panningen, Nizozemska: veliki CNC univerzalni in portalni frezalni centri KELLENBERGER-St. Gallen, Švica: CNC univerzalni stroji za okroglo brušenje FARO, ZDA: mobilne naprave za 3D merjenje, lasersko skeniranje TESA, Švica: merilno orodje MITUTOYO, Japonska: merilno orodje EROWA-Büron, Švica: vpenjalni sistemi in avtomatizacija STEIMEL, Nemčija: centrifuge za razoljevanje KAISER- Rümlag, Švica: precizna orodja za vrtanje, izstruževanje HEIMATEC, Nemčija: vpenjalna orodja za struženje in frezanje W&F, Nemčija: vpenjalna orodja za struženje in frezanje ESPRIT-Ca, ZDA: CAM program za programiranje CNC strojev CIMCO, Danska: DNC komunikacija, NC editor,

simulator G kode PODRAZSTAVLJALEC: TEXIMP d.o.o. Letališka 27 1000 Ljubljana tel.: 01 524 03 57, 01 23 31 986 fax.:01 524 92 55 slovenia@teximp.com www.teximp.com TEXIMP d.o.o. Borongajska bb 10000 Zagreb 01 23 01 416 hrvatska@teximp.com www.teximp.com TIROSS D.O.O. 

L 22

POT K SEJMIŠČU 30 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 041/664-417 F.: 01/5305-730 E: tiross@siol.net H: www.tiross.si Razstavljamo proizvodni program firme TYROLIT iz Avstrije : • •

• •

• • •

brusne plošče v keramičnem, smolnem, gumi vezivu rezne plošče za kovine, beton, kamen, asfalt, barvne kovine, plastiko, keramiko, granit… diamantne in CBN brusne plošče v smolnem, keramičnem in metalnem vezivu polirne plošče diamantna poravnala za poravnavanje in profiliranje brusnih plošč diamantne pile brusni čepi v smolnem in keramičnem vezivu diamantni in CBN brusni čepi

TM D.O.O. 

E. I G. LEGENSTEINA 4 40000 ČAKOVEC

L 17

HRVAŠKA T.: 003852/40 384-690 F.: 0035/40 384-691 E: tm@tm-ck.hr H: www.tm-ck.hr Podjetje TM d.o.o. za proizvodnjo, razvoj in projektiranje rezalnega orodja iz karbidne trdine (VHM) in orodij s dijamantnimi segmenti (PCD in PCBN) je bila ustanovljena leta 1984. Eno od osnovnih dejavnosti podjetja je projektiranje in proizvodnja nestandardnih orodij s posebnim poudarkom na potrebe v kovinsko predelovalni industriji, proizvodnji velikih serij, pri obdelavi zahtevnih materialov, tudi glede na potrebe doseganja visokih toleranc. Z uporabo in vgradnjo najbolj kakovostnih materialov in surovin, proizvodnja in kontrola orodij se temelji na najsodobnejši opremi in tehnologiji. Z veliko izkušenj, tehnološkim znanjem in dolgoletno tradicijo, zagotavljamo visoko vzdržljivost, kakovost, produktivnost in ekonomičnost naših izdelkov. Podjetje ima certifikat sistema za upravljanje s kakovosti ISO 9001:2008. Company TM d.o.o. for manufacture, development and design of carbide cutting tools (VHM) and tools with diamond segments (PCD and PCBN) was established in 1984. Emphasis is placed on design and manufacture of non-standard tools. Particular attention is given to special requirements of metal-working industry and high-series manufacture, including the treatment of highly demanding materials and the need for achieving high tolerances. With the application and use of top-quality materials and raw materials, the manufacture and control of tools are based on the state-of-the-art equipment and technology. Our long and wide experience, technical know-how and many years of tradition guarantee high durability, quality, productivity and costefficiency of our products. The company has been

51


certified according to the Quality Management System ISO 9001:2008. TOBO’S D.O.O. 

L 28

PERUZZIJEVA 127 1000 LJUBLJANA T.: 01/2808-685 F.: 01/2808-689 E: tobos@eunet.si H: www.tobos.si

organizational consulting. Many years of experience in practice enables us to advise you on the best equipment for your project, place the equipment and help you optimize the process. We operate primarily in the field of plastic injection molding, extrusion, blow and injection molding automation. TRECON D.O.O. 

L1 42

ZBILJSKA CESTA 4 1215 MEDVODE T.: 01/3616-720 F.: 01/3616-725 E: trecon@siol.net H: www.trecon.si Na sejmu predstavljamo visoko kvalitetno merilno, kontrolno, ročno in rezilno orodje za strojno industrijo priznanih svetovnih in domačih proizvajalcev. TOP TEH PROIZVODNJA, TRGOVINA N STORITVE D.O.O. K 20 REBER PRI ŠKOFLJICI 10 1291 ŠKOFLJICA T.: 01 787 16 61 F.: 01 787 16 62 E: info@topteh.si H: www.topteh.si Podjetje Top Teh predelovalcem plastike ponuja najnaprednejšo opremo in tehnološke rešitve. Ukvarjamo se z dobavo in servisiranjem opreme za predelavo plastike. Poleg tega se ukvarjamo tudi s tehničnim, tehnološkim in organizacijskim svetovanjem. Večletne izkušnje iz prakse nam omogočajo, da vam lahko svetujemo o najprimernejši opremi za vaš projekt, opremo postavimo in vam pomagamo pri optimiranju procesa. Delujemo predvsem na področju brizganja plastike, ekstruzije, pihanja in avtomatizacije za brizganje plastike. Company Top Teh offers plastics processing companies the most advanced plastics equipment and technological solutions. We are engaged in supplying and servicing equipment for plastics processing. In addition, we address the technical, technological and

52

TRM FILTER D.O.O. 

L 15

LITIJSKA CESTA 233 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE T.: 01/5272-210 F.: 01/5272-215 E: info@trm-filter.com H: www.trm-filter.com V podjetju TRM Filter namenjamo posebno pozornost razvoju, proizvodnji in prodaji odsesovalno-filtrirnih naprav. Zavedamo se namreč pomembnosti tega področja tako zaradi zdravja zaposlenih, kot tudi zaradi zaščite okolja. Odsesovalnofiltrirne naprave so idealne za uporabo v farmaciji, kemijski industriji, prehrambeni industriji, industriji mikroelektronike, kovinsko-predelovalni industriji,... In the company TRM Filter we pay special attention to development, production and sales of suction-filtering devices. This is due to the fact that we are aware of the importance of this field in therms of employee health and environmental protection. The suctionfiltering devices are ideal for use in pharmaceutical, chemical, food industry, metal processing industry, etc.

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

K 05

VIP-VIRANT d.o.o. 

L1 50

®

d.o.o.

VIALE FULVIO TESTI 128 20092 CINISELLO BALSAMO MI ITALIJA T.: 0039 0226 2551 F.: 0039 0226 255 214 E: ucimu@ucimu.it H: www.ucimu.it UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE is the Association of Italian Manufacturers of Machine Tools, Robots, Automation Systems and ancillary products (NC, tools, components, accessories). Its objective is to protect the interests of the industry and to promote the growth and spread of an entrepreneurial culture through the supply of services that are constantly updated to meet the requirements of the companies operating in this particular sector. The Association provides expert support for all aspects of the corporate activities, including the special skills of its subsidiaries. In addition, as the official representative of the industry, the Association acts as a worldwide ambassador for some of the latest technology developed in Italy (www.ucimu.it). VIAL AUTOMATION D.O.O. L1 54A GOTOVLJE 57 3310 ŽALEC T.: 03/7132-790 F.: 03/7132-790 E: info@vial-automation.si H: www.vial-automation.si VIIG D.O.O. 

L1 38

DOBRAVA 1a 8312 PODBOČJE T.: 07/4969-663 F.: 07/4969-666 E: info@viig.si H: www.viig.si Industrijski vijačni kompresorji z vso dodatno opremo. Manufacturingscrew compressors and equipment.

ŽEJA PRI KOMENDI 124 1218 KOMENDA T.: 01/2005-270 F.: 01/2005280 E: office@vip-virant.si H: www.vip-virant.si VIP-Virant d.o.o. Potrebujete pomočnika pri ročnem premikanju bremen? Stremite k temu, da je Vaš proizvodni proces čimbolje tehnično opremljen? Ali Vas skrbi, da se bodo Vaši izdelki med rokovanjem poškodovali? Želite razbremeniti delavce fizičnega napora, da bodo lahko delali bolj zbrano in kakovostno? Rešitev za Vas: INDUSTRIJSKI MANIPULATORJI DALMEC Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O. E 09 LETALIŠKA CESTA 33 1000 LJUBLJANA T.: 01/5206-200 F.: 01/5206-210 E: prodaja@wap-alto.si H: www.wap-alto.si Smo zastopnik za program Nilfisk ALTO (Wap ALTO), Nilfisk in Nilfisk CFM. Poleg visokotlačnih aparatov, mokro-suhih sesalcev, aparatov za mokro čiščenje podov, pometačev in hobby programa vam nudimo tudi rabljene oz. obnovljene aparate, originalne nadomestne dele in opremo, kvaliteten servis, čistilna sredstva in izposojo aparatov. Zastopamo še naslednja podjetja: DEN SIN - visokotlačni aparati do 2500 barov, PETER MOOG - naprave za pranje rezervoarjev in sodov, SYNTECS - profesionalna oprema za visokotlačne aparate, MOSMATIC - pralci površin We are the representatives for the brands Nilfisk ALTO (Wap ALTO), Nilfisk in Nilfisk


CFM. • Paul Horn sistemov Next to high-pressure • Karbidna orodja za programi za upravljanje wachers, wet-dry vacuum utorjanje orodij cleaners, floor cleaning • Struženje/orodje za machines, consumer žlebljenje Tool measuring and products we also offer used/ • Utorni rezkarji presetting machines renewed machines, original • orodni stroji za vrtanje Tool Presetting Machines spare parts and equipment, Tool- Management system quality servis, cleaning Tool management software products and rentable Presening machines. • Paul Horn We also represent the • Carbide Crooving Tools following companies: • Parting Off DEN SIN - high-pressure • Groove Milling wachers up to 2500 bar, • Broaching PETER MOOG - machines for washing up tanks and ZOLLER - AUSTRIA GMBH barrels, Industrijski manipulatorji L 25 SYNTECS - professional equipment for high-pressure Industrijski manipulatorji Dalmec omogočajo varno, ergonomsko in učinkovito wachers, rokovanje z izdelki, ki so lahko različnih velikosti in MOSMATIC - surface vrst materiala, z maksimalno težo do 900 Kg. Vsak cleaners manipulator Dalmec je posebej izdelan in prilagojen specifičnemu delovnemu okolju, učinkovito sodeluje WEDCO HANDELS GmbH HAYDNSTRASSE z okoliško2opremo, zvišuje produktivnost, hkrati pa L1 22 4910 RIED I. tudi I.izpolnjuje zahteve standarda CE 269/90 glede AVSTRIJA ročnega premikanja bremen. HERMANN GEBAUER T.: 0043/775287725 ENOSTAVEN IN FUNKCIONALEN KONCEPT STRASSE 12 F.: 0043/775287726 1220 LJUBLJANA Manipulator in prijemalno orodje sta vrtljiva v krogu E: office@zoller-a.at AVSTRIJA 360°. Poganja ga stisnjen zrak. Dvojni pnevmatski H: www.zoller-a.at T.: 0043/1 48027 700 tokokrog omogoča uravnoteženo gibanje orodja z F.: 0043/1 48027 70-15 naprave za nastavljanje in bremena. bremenom ali brez E: office@wedco.at merjenje orodij DALMEC je vodilni svetovni proizvajalec na H: www.wedco.at naprave za prednastavljanje orodij področju industrijskih manipulatorjev. Predstavlja: orodja Nove za upravljanje rešitve in aplikacije bogatijo naše kolektivne izkušnje, ki obsegajo 50-letno zgodovino. Vse faze procesa od dizajna, do izdelave in končnega preizkusa izvajajo zaposleni iz skupine Dalmec. Farbvariante – bei Bedarf von links kürzen!

SW-Variante – bei Bedarf von links kürzen!

© Atelier Andreas Dietrich · F.-Thurner-Straße 16 · A-4910 Ried im Innkreis · Telefon: +43(0)7752/86654 · Fax: 86654-32 e mail: office@atelier-dietrich.at · internet: http://www.atelier-dietrich.at

Industrijski manipulatorji Industrijski manipulatorji Dalmec omogočajo varno, ergonomsko in učinkovito rokovanje z izdelki, ki so lahko različnih velikosti in vrst materiala, z maksimalno težo do 900 Kg. Vsak manipulator Dalmec je posebej izdelan in prilagojen specifičnemu delovnemu okolju, učinkovito sodeluje z okoliško opremo, zvišuje produktivnost, hkrati pa tudi izpolnjuje zahteve standarda CE 269/90 glede ročnega premikanja bremen. ENOSTAVEN IN FUNKCIONALEN KONCEPT Manipulator in prijemalno orodje sta vrtljiva v krogu 360°. Poganja ga stisnjen zrak. Dvojni pnevmatski tokokrog omogoča uravnoteženo gibanje orodja z bremenom ali brez bremena. DALMEC je vodilni svetovni proizvajalec na področju industrijskih manipulatorjev. Nove rešitve in aplikacije bogatijo naše kolektivne izkušnje, ki obsegajo 50-letno zgodovino. Vse faze procesa od dizajna, do izdelave in končnega preizkusa izvajajo zaposleni iz skupine Dalmec.

VIP-Virant d.o.o. Žeje pri Komendi 124 1218 Komenda, Slovenija

1 krstan.vadic@vip-virant.si www.vip-virant.si

Telefon: +386/1/2005 270 Telefax: +386/1/2005 280

53


Foto: osebni arhiv

Janez Navodnik koordinator GIZ Grozd plasttehnika in Tehnološke platforme Napredni materiali in tehnologije (TP NaMaT), direktor Tehnološkega centra Poli-Eko

Še nedavno so imeli vsi plastičarji in orodjarji polne roke dela, z nabavo in prodajo ni bilo težav. Delali so za dva ali tri tuje kupce, drugi trg jih ni zanimal, še najmanj domač, ki je sicer za tipično veliko serijsko panogo zares majhen. Pri marsikom je bila edina težava ta, da ni mogel dobiti delavcev, ki bi bili voljni delati, kaj šele takšnih, ki bi imeli potrebno znanje. Družinskim podjetnikom so otroci raje »pobegnili« v druge poklice in službe, po možnosti državne. Majhno število zelo specializiranih kupcev je komercialno, pogosto pa tudi tehnično, obvladoval kar direktor sam, v proizvodnji pa je zadoščal nekdo, ki je znal vzdrževati red. Drobna inovativnost in kljub neugodnim pogojem še kar živahno investiranje je omogočilo doseganje dovolj visoke produktivnosti, predvsem pa fleksibilnost, kar je ohranjalo kupce zadovoljne. Ena od poglavitnih skrbi vodilnih je bila, kako svojo proizvode in kupce držati v čim večji tajnosti, da se kdo drug iz Slovenije ne dokoplje do njih. Razmišljanje o razvoju, lastnih izdelkih ali celo trženju se je povsem umaknilo veselju nad rastočo proizvodnjo in skrbem, kako to voditi brez prevelikih težav. Imeli smo nevarno obdobje uspavanja. Mnogo podjetnikov je trdilo, da so tako uredili proizvodnjo, da se niti Kitajcev ne bojijo. Zakaj bi v takih razmerah kdo tratil čas za fantazije o lastnih izdelkih, razvoju, štipendiranju, izobraževanju lastnih kadrov, povezovanju z inštitucijami znanja in konkurenti? Zanimanje za vse vrste druženja je upadlo. Število študentov je upadalo - tudi v šoli, ki jo je panoga sama ustanovila. Strokovni seminarji so bili vse redkejši in vse manj obiskani. Seveda tudi razstavljanje na sejmih. Visoka šola za tehnologijo polimerov je imela kar nekaj dogovorov o širitvi oddelkov v regijah z večjimi podjetji, ki bi prispevala dovolj lastnih študentov. Toda ravno v času konjunkture, ne pozneje v recesiji, so ti dogovori padli v vodo. Seveda je obdobje spanja značilno za večino panog, kar je razvidno tudi iz naše udeležbe na drugih sejmih, dejavnostih in članstvu v nekaterih zborničnih organih, počasnem umiranju mnogih grozdov, mrež in tehnoloških centrov. Ti spodbujevalci razvoja so se selili v večje koncerne, kjer je razvoj logičen prvi del novih izdelkov ali storitev in del proizvodnega procesa, ki ga tržijo. Nato je prišla recesija, stresla EU, malo kasneje hudo zamajala tudi nas. A mnogi očitno manj uspavani kot so Nemčija, Avstrija, Poljska, so se hitro pobrali. A glej ga zlomka! Na zadnjih dveh seminarjih sem imel spet polno predavalnico, spet smo se dogovorili za oddelek šole v Ljubljani, podjetja imajo spet velik posluh za sodelovanje v centrih odličnosti, v razvojnih centrih in v evropskih razvojnih projektih. Živahno je povpraševanje po strokovnih kadrih. Premalo za optimizem, vendar se vsaj luč na koncu tunela

56

Recesija ima tudi svoje prednosti

kaže. Stečaji v tej panogi niso običaj, nekateri podjetniki pa so začeli podjetja prodajati. Ker je panoga po naravi fleksibilna, lahko upamo, da bo večina v panogi preživela precej podaljšano recesijo, in da bo streznitev omogočila nov zagon. Prenizka konkurenčnost med plastičarji ni poglavitni problem Poslovanje pomeni pridobivanja posla za poslom, podjetje je lahko pri tem uspešno ali pa ne. Pri vsakem pridobivanju posla pa mora biti konkurenčno. Razmeroma živahne investicije pri najuspešnejših dokazujejo, da se posel še da dobiti. Najsodobnejša oprema, kar je pri nas značilnost, omogoča visoko produktivnost v teh obratih. Ker več linij in strojev obvladuje en sam delavec, se vpliv visoke obremenitve dela manj pozna, tem bolj pa zato kakovost delavcev. Kjer teh niso uspeli vzgojiti sami, so do grla v vodi. V nasprotnem primeru pa so ta podjetja še vedno med gazelami. Povsem drugo vprašanje je produktivnost in inovativnost pri trženju, delno tudi pri razvoju. Vse preveč podjetnikov le realizira že razvite izdelke, ki jih kupcu dostavljajo dokončno razvite na 3D risbah, vključno z že določenimi materiali. Dokler je teh poslov dovolj, je potreba po strokovnih delavcih na področju razvoja in trženja minimalna. Aktivnosti so omejene na kontakte s kupci. V primerih, ko kupci najdejo alternative v cenejših državah, se začne pritisk na cene pa tudi iskanje novih poslov, vključno z razvojem lastnih izdelkov. Takrat pa je seveda prepozno. Le najuspešnejši, vendar je teh le nekaj deset, tudi v času največje zaposlenosti s pridobljenimi naročili intenzivno osvajajo nove lastne izdelke ali ponujajo kupcem izdelke skupaj z razvojem. V tem primeru seveda lahko podobne komponente ponujajo večji skupini kupcev. Past je v kadrih Skoraj vsi podjetniki in tudi lastniki največjih podjetjih iz te panoge so izrazito tehnično usposobljeni za svoj poklic. Podjetja vodijo zelo centralizirano, obvladujejo vsa področja od tehnologije do komerciale in imajo glavno besedo pri reševanju problemov. Za menedžerje, tudi tehnične, se redkeje odločajo, če pa že, zadržijo svojo vlogo pri vodilnih vprašanjih. Prezaposlenost, pomanjkanje časa za sledenje novostim, leta, ki se akumulirajo, in vedno nova agresivna konkurenca so ponekod že, ponekod pa še bodo, pripeljali do točke, ko lastnik ne bo več dobro obvladoval vodenja podjetja. Potem ga postopoma siromaši in razvrednoti. Pogosto ga proda po prenizki ceni, ali zapusti dedičem. Eni in drugi ne obvladujejo niti tehnike niti trga. Če pa iščejo menedžerja s temi sposobnostmi, potrebujejo tudi podnevi dobro luč in obilo sreče. V nasprotnem primeru postopno zamenjajo dejavnost,


torej proizvodnjo v preprodajo. Tu pa je naša konkurenčnost zaradi mentalitete, jezika in sposobnosti financiranja bistveno manjša. Usmeritev na visoko tehnične komponente je kar pravilna Mnoge gazele iz naše panoge so se uspele razviti s specializiranimi usmeritvami v razvoj posamičnih komponent, na primer za avtomobilsko industrijo, elektroniko, medicino, embalažo. Ob hitrem preboju naprednih materialov in novih tehnologij je prav v vseh panogah dovolj prostora za zelo inovativne komponente, lahko tudi za zelo kompleksne. Usmeritev v velike oziroma kompleksne končne izdelke nam le redko uspeva. Zato je potrebna tradicija, izkušnje in povezave predvsem na področju trženja. Recesija je pokazala, da so najstabilnejši tisti, ki proizvajajo posamične komponente za globalno tržišče in se v primeru krize pač poskušajo znajti na novih tržiščih. Nikoli ni v krizi neka panoga hkrati na vseh koncih sveta. Kar nekaj naših podjetij uspešno prodaja svoje izdelke tudi Kitajcem. Pomen sejmov in druge promocije še ni prodrlo v naše glave Večino podjetij vodijo tehniki oziroma tehnično usmerjeni menedžerji, ki po sejmu izračunajo, koliko so prodali in koliko jih je sodelovanje na sejmu stalo. Kdo vse jih ni videl, ker jih ni bilo, in kdo je zato našel tujo konkurenco, kdo od potencialnih kupcev je razmišljal, da jim očitno gre zelo slabo, če ne razstavljajo niti na domačem sejmu - odgovorov na ta vprašanja ne bodo vedeli nikoli. Izkušnje redkih domačih marketinško usmerjenih podjetij iz te panoge, ki so tudi na našem tržišču ustvarili dobre posle, teh skeptikov ne prepričajo. Raje zaupajo v lastne izkušnje, da doma njihovih izdelkov nihče ne potrebuje. Kako strašno smo neinformirani o domačih izdelkih, kaže mnogo primerov, ko kakšen tujec trmasto išče slovenskega proizvajalca, ker ve, da obstaja, pa ga kljub klicem med poznavalci panoge ne uspemo odkriti. Vsak strošek za promocijo se zdi večini v tej panogi potrata, kar je škoda.

Ker je panoga po naravi fleksibilna, lahko upamo, da bo večina v panogi preživela precej podaljšano recesijo, in da bo streznitev omogočila nov zagon.

57


4. SAMSUNG Cheil Industries INC. South Korea, proizvajalec tehničnih termoplastov PS-STAREX, ABSSTAREX, PC-INFINO. 5. SHULZER CHEMTECH Wintertur Švica, proizvajalec statičnih mešalcev , ki se uporablja pri brizganju in ekstrudiranju plastike. 1.

2.

3. AMIS MASCHINENVERTRIEBS GmbH 

K 14

IM ROHRBUSCH 15 74939 ZUZENHAUSEN NEMČIJA T.: 01/5051-109 F.: 01/5051-109 E: info@amis-gmbh.de H: www.amis-gmbh.com Vaš specialist za tehnologijo mletja AMIS, eden največjih dobaviteljev strojev za reciklažo plastike in lesa, ima vseskozi na zalogi več kot 200 rabljenih in obnovljenih strojev raznih proizvajalcev, kakor tudi nove stroje ZERMA: počasi vrteči se mlini, drobilniki, kladivni mlini, mlini z visoko zmogljivostjo, stiskalnice za brikete, pralne linije, itn. Your specialist for size reduction technology: AMIS is one of the biggest suppliers for size reduction technology in Europe and has constantly more than 200 used machines of all marketable manufacturers as well as new machines of ZERMA on stock: Granulators, pulverizers, shredders, hammer mills, briquetting presses, screening machines, cable plants, washing lines, etc.

58

AQUA-FAIR GmbH

L1 67

LANGENWEG 1/3 33181 BAD WUENNENBERG NEMČIJA T.: 040/737-070 F.: 01/5120-076 H: www.aqua-fair.si Učinkoviti sistemi za ekološko pripravo hladilne vode v predelavi plastičnih mas. Tehnologija tvorbe nanokristalov aqua-fair izrablja določene fizikalne lastnosti naravnih sestavin v vodi in preprečuje nalaganje vodnega kamna. Nudi visok ekonomski učinek in ekološke prednosti, še zlasti v primerih rabe podtalnice, kjer kemična priprava z vidika stroškov in onesnaženja ni primerna. V ponudbi imamo tudi rešitve za aktivno pripravo proti rji in čiščenje hladilne vode. Efficient systems for ecological cooling-water treatment in plastic moulding production. Aquafair nanocystal formation technology prevents limescale deposits using certain physical properties of

natural ingredients in water. It brings high economical and ecological benefits, especially with use of ground water where chemical treatment is not suitable for reasons of high cost and pollution. We also offer solutions for active watertreatment against rust and cooling-water cleaning. BIMEX D.O.O. 

K 07

GAJI 32 3000 CELJE T.: 03/490 49 20 F.: 03/54 19 470 E: prodaja@bimex.si H: www.bimex.si Naše podjetje zastopa: 1. BAYER MATERIAL SCIENCE Leverkusen, proizvajalec tehničnih termoplastov PC MAKROLON, HTPC APEC, PC/ABS BAYBLEND, TPU DESMOPAN. 2. LANXESS DEUTSCHLAND GmbH Leverkusen, proizvajalec tehničnih termoplastov DURETHAN PA 6, 66; PBT POCAN. 3. INEOS ABS Leverkusen, proizvajalec tehničnih termoplastov ABS-NOVODUR, LUSTRAN; ABS/PATRIAX.

4.

5.

1. BAYER MATERIAL SCIENCE Leverkusen producer of technical termoplasts, PC MAKROLON , PC -HT APEC, PC/ABS BAYBLEND , TPU DESMOPAN LANXESS DEUTSCHLAND GmbH Leverkusen producer of technical termoplasts, PA 6, PA 66 DURETHAN, PBT POCAN INEOS ABS Leverkusen, producer of technical termoplasts, ABS NOVODUR , LUSTRAN , ABS/PA TRIAX SAMSUNG Cheil Industries INC. South Korea, producer of technical termoplasts, PS- STAREX , ABSSTAREX, PC-INFINO. SULZER CHEMTECH Winterthur Schwiez, producer of statics mixers, for injection moulding and extrusion.

DEA SEŽANA, MILAN ŠKAPIN S.P. K 12A CESTA NA POLANE 37 6210 SEŽANA T.: 05/7301-000 F.: 05/7301-001 E: info@dea.si H: www.dea.si Ponudba strojev in opreme za plastičarje in sicer: stroji za brizganje plastike, stroji za mikro brizganje, aparati za ultrazvočno, rotacijsko in vibracijsko varjenje plastike, vakumski transporterji granulatov, sušilci plastičnih mas, hladilni sistemi, temperirne naprave, mlini in drobilci za plastiko, manipulatorji in roboti, transportni trakovi, dozatorji in mešalci za barvila.


ENGEL AUSTRIA G.m.b.H. K 01 LUDWIG - ENGEL STRASSE 1 4311 SCHWERTBERG AVSTRIJA T.: 0043 7262 6200 F.: 0043/50 620 3009 E: info@engel.at H: www.engelglobal.com Uradni zastopnik Lesnik, d.o.o., Kranj, podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino. Z 18 let izkušenj na področju tehnologij predelave polimernih materialov podjetje Lesnik ponuja stroje za injekcijsko stiskanje polimerov, robote, sušilnike in transporterje za granulat in prah, temperirne naprave, hladilne naprave za vodne sisteme, vročekanalne sisteme, mline in transportne trakove. Svetujemo in odpravljamo težave pri tehnologijah injekcijskega stiskanja, programiramo robote in z lastnim servisnim oddelkom uspešno vzdržujemo zastopano opremo. Official representative: Lesnik d.o.o., Kranj Whit 18 years of experience in the field of Injection moulding, company Lesnik is offering injection moulding machines, robots, units for drying and conveying of granulates and dust, temperature units and water chillers, hot runner systems, granulators, mold inserts, mould coatings for parts removing and conveyor belts. We offer application solututions, programming of robots and quality after sales service whit our own service department. GIZ GROZD PLASTTEHNIKA L1 37A KIDRIČEVA 25 3000 CELJE T.: 03/4258-400 F.: 03/4258-409 E: info@navodnik.si H: www.giz-grozdplasttehnika.si GIZ Grozd Plasttehnika združuje najpomembnejša podjetja in spremljajoče institucije iz področja

industrije plastike. Članice obvladujejo najsodobnejše tehnologije in so optimalni partnerji za osvajanje novih izdelkov in komponent od zasnove izdelka, izdelave orodja do proizvodnje. Grozd plasttehnika postaja evropska oaza globalnih ponudnikov visokozahtevnih izdelkov / storitev plasttehnike in celostnih rešitev (ideja, razvoj, proizvodnja) za najzahtevnejše kupce na globalnem trgu. Poslanstvo grozda je zagotavljati pretok informacij, sodelovanje, sinergijo in sredstva za RR na področju proizvodnje in storitev, RR, s ciljem rasti in večanja konkurenčne sposobnosti partnerjev. Podjetja grozda obvladujejo najmodernejše tehnologije s področja predelave plastike, izdelave in konstruiranja orodij, CAE, laserskih in orodjarskih tehnologij, nudijo razvoj izdelkov ter storitve iz tega področja. SLOVENIAN PLASTTEHNICS CLUSTER unites the most important Slovenian companies and accompanying institutions from the plastics industry. The cluster’s members use the latest technology and are the optimal partner for new products and components, from planning through toolmaking to production. The cluster and its members provide a partnership from the planning of the product through toolmaking to production for the following fields: R&D of projects, proposals, implementation and cooperation development of products, equipment, tools and procedures, CAE in laser technologies construction and manufacture of tools, injection moulding of products, including GIT, 2K, etc., extrusion of profiles, tubes, plates and foils thermoforming, welding, printing composite products, RTM etc. GROCHE TECHNIK GmbH L1 04 AM LEHMSLICH 12 32689 KALLETAL NEMČIJA T.: 0049/5264-6566110 F.: 0049/5264-6566120

E: info@gt-plast.de H: www.groche.com Groche Technik GmbH Plastificirne enote Izdelava in obnova • polžev • cilindrov • konic brizgalnih šob • šob, mešalnih šob, zapornih šob • adapterjev Groche Technik GmbH Plasticizing Units New Production and Regeneration of • Screws • Cylinders • Screw tip assemblies • Nozzles, Mixing Nozzles, Shut-off-Nozzles, • Adapters HIPLEX D.O.O. L1 48 LAZEC 27 5282 CERKNO T.: 04/5183-150 F.: 04/5183-155 E: info@hiplex.si H: www.hiplex.si

Dejavnost podjetja je velikoserijska proizvodnja tehnično visoko zahtevnih izdelkov iz plastičnih mas. Pokrivamo tudi proizvodnjo malih serij in prototipov. Kupcem nudimo celotno podporo pri nastanku izdelka: predhodno svetovanje, konstrukcijo in izdelavo orodja, ter brizganje izdelkov, z namenom ponuditi najbolj optimalno razmerje med kvaliteto in ceno celotne storive. Leta 2007 smo proizvodnjo preselili v nov proizvodni obrat v Todraž pri Gorenji vasi, kjer trenutno obratuje 18 modernih strojev za brizganje plastike. The activity of the company is moulding of a large series highly complex technical plastic products, but we can handle smaller series or prototypes also. To fulfil customer’s demands for the product, we are offering complete support for the creation of the product: pre-consultation, design and toll manufacturing in order to offer the most

optimal quality and price. In new manufacturing plant in Gorenja Vas currently operates 18 modern injection moulding machines. KMS, D.O.O. 

K 29

POSLOVNA CONA A 25 4208 ŠENČUR T.: 04/2516-150 F.: 04/2516-155 E: info@kms.si H: www.kms.si Smo ekskluzivni zastopnik različnih podjetij, ki proizvajajo opremo za predelavo in izdelavo umetnih mas in ostalo periferno opremo. Podjetja, ki jih zastopamo so KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff, LWB, Motan Colortronic, Achberg, ONI, Single in Sepro. KMS je tudi zastopnik za najmodernejšo opremo za obdelavo kovin. Zastopamo podjetja Behringer, Behringer Eisele, Behringer Vernet, Heller, Spinner, SchulerPressen in Nagel. Pri KMS nudimo več kakor samo stroje. Ponujamo rešitve in odgovore na vaše izzive. We are exclusive agent for various renowned producers that manufacture equipment for processing in plastic industry: KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff, LWB, Motan Colortronic, Achberg, ONI, Single and Sepro. KMS also represent companies that produce CNC Machines for machining of metal and non-metal material: Behringer, Behringer Eisele, Behringer Vernet, Heller, Spinner, Schuler Pressen and Nagel. In KMS we offer more then machines. We offer solutions and answers on your challenges.

59


OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE L1 37 CELOVŠKA CESTA 71 1000 LJUBLJANA T.: 01/5830-541 F.: 01/5059-270 E: rudi.wostner@ozs.si H: www.ozs.si OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE -SEKCIJA PLASTIČARJEV CELOVŠKA 71, LJUBLJANA TEL. 01/ 58-30-541, FAKS 01/ 50-59-270 HTTP: // WWW.OZS.SI Razstavljalci: 1.

2.

3.

4.

5.

PLASTIKA BEVC d.o.o., 23, 8310 ŠENTJERNEJ, TEL. 07/ 33-78-190, E-MAIL: JOZE.BEVC@SIOL. NET -ČEPI, NOGICE REGULIRNE, ROČNE IN PNEVMATSKE STISKALNICE PLASTIKA TRČEK d.o.o., ALEŠ TRČEK, SKAPINOVA 7, 1000 LJUBLJANA, TEL. 01/ 242-83-60, E-MAIL: TRCEK@SIOL.NET -PLASTIČNI PROFILI IN CEVI MATIC EMBALAŽA d.o.o. TRŽAŠKA 279, 1000 LJUBLJANA, TEL. 01/ 25-62-388, 041/ 695354, E-MAIL: INFO@ MATICEMBALAZA. SI -PROZORNA EMBALAŽA PROFILPLAST d.o.o., JAKOP MARJETA, ZAVRH NAD DOBRNO 10, 3204 DOBRNA, GSM: 031/ 675 639, FAKS 03/ 781-80-3, E-MAIL: PROFILPLAST@ PROFILPLAST.SI, PLASTIČNI PROFILI KINS d.o.o., PRVOMAJSKA 6, 4226 ŽIRI, TEL. 051/ 435508, E-POŠTA: KINS@ SIOL.NET, SITOTISK OPREMA, VAKUUMSKE ČRPALKE IN PUHALA

PRO 93 D.O.O. STANCIJA PATAJ 50 52000 PAZIN HRVAŠKA T.: 00385/52 621-532 F.: 00385/52 622-963 E: info@pro-93.hr H: www.pro-93.hr

60

K 27

Oprema za automatizacijo v industriji predelave plastičnih mas: • Vakuumske črpalke za granulat • Volumetrijski in gravimetrijski dozatorji granulata • Sušilci granulata na topli in suhi zrak • Silosi in mešalci za granulat • Drobilci in granulatorji • Temperirne naprave • Hladilni sistemi • Transportni trakovi • Roboti • Obnavljanje in izdelava polžev in cilindrov • Rezervni deli • Stroji za detekcijo mikroperforacije na ambalaži Ekstrudorji: • Enopolžni ekstrudorji za proizvodnjo profilov, plošč, folije... • Dvopolžni ekstrudorji za proizvodnjo cevi, kompaundiranih materijalov, PVC granulatov... • Ročni, polavtomatski in avtomatski menjalci filterov za ekstruderje Automation equipment for plastic processing industry: • Vacuum pumps for granulate materials • Volumetric and gravimetric granulate dosers • Hot and dry air granulate driers • Silos and mixers for granulate • Mills and granulators • Tempering devices • Cooling systems • Conveyor belts • Robots • Reparation and production of screws and barrels • Spare parts • Leak detectors for packaging Extruders: • Single screw extruders for production of profiles, sheets, films... • - Twin screw extruders for production of pipes, compound materials, PVC granulates... • - Manual, sliding plate and continuos screenchangers for extruders

ROBOS, ROBOTI IN STROJI ZA PREDELAVO PLASTIKE, D.O.O. K 09A

SIPA AUTOMATISIERUNGS UND RECYCLINGSYSTEME HGmbH K 28A

POT NA DEBELI HRIB 50 1291 ŠKOFLJICA T.: 01 7888 531 F.: 01 7888 531 E: info@robos.si H: www.robos.si

THEODOR KÖRNER STRASSE 120 A 8010 GRAZ AVSTRIJA T.: 0043 316 26 30 60 F.: 0043 316 26 30 70 E: office@sipa.at H: www.sipa-slovenija.si

Naš obsežni prodajni program zajema opremo za industrijo predelave plastičnih mas priznanega proizvajalca Wittmann Battenfeld, kot so stroji za injekcijsko brizganje plastike, CNC in pnevmatski linearni roboti, sušilci granulata, temperirne naprave, transport in doziranje materiala in aditivov, mlini, regulatorji pretoka, IML roboti in orodja ter transportni trakovi in separirna tehnika. V okviru naše ponudbe so tudi komponente za izdelavo robotskih prijemal SAS Automation in hitre spojke za vodo, hidravliko, plin in kemične medije TST. Smo uradni zastopnik in serviser skupine Wittmann Group za področje Slovenije, Hrvaške, BiH in Makedonije. Our extensive product range covers equipment for the plastics processing industry of world wide recognized manufacturer Wittmann Battenfeld, such as machines for injection molding, CNC and pneumatic linear robots, resin dryers, temperature controlers, material transport and dosing equipment, granulators, water flow regulators, IML robots , moulds, conveyor belts and separating technique. In the context of our portfolio comes also SAS Automation EOAT (end-of-arm-tooling) components and quick couplings for pneumatic, hydraulic, water, gas, vacuum and chemical fluids from manufacturer TST. We are official representative and service center of the Wittmann Group for Slovenia, Croatia, Bosnia and Macedonia.

V podjetju SIPA smo specializirani za reciklažo plastike, upravljanje z materiali in potrebno opremo. V svojem programu imamo mline za mletje plastike RAPID, drobilnike UNTHA, S+S sisteme za detekcijo in izločevanje kovin, BECCARIA mešalne silose ipd, LORANDI SILOS sisteme, AUTOMATIK sisteme za peletiranje in antistatične rešitve podjetja LIROS. SOBITSCH Industrie Produkte & Anlagen Theodor Körner Str. 120 A 8010 Graz, Austria Tel: +43 (0) 316 / 26 30 60 Fax: +43 (0) 316 / 26 30 70 Web: www.sobitsch.at E-Mail: office@sobitsch.at V podjetju SOBITSCH smo se specializirali v procesni tehniki in rokovanju z materiali v prehrambeni, kemični, farmacevtski in mineralni industriji. SIPA, expert in grinding technology, plastics processing and material handling provides all components around the production machinery. Our particular strengths include combined individual system solutions of the highest standards in extrusion, injection moulding and plastics recycling. SOBITSCH Industrie Produkte & Anlagen Theodor Körner Str. 120 A 8010 Graz Austria Tel: +43 (0) 316 / 26 30 60 Fax: +43 (0) 316 / 26 30 70 Web: www.sobitsch.at E-Mail: office@sobitsch.at SOBITSCH, expert in process technology offers individual


processing components, also to entire equipment systems for the bulk materials industry (comminution, sifting, material handling, mixing, homogenising, dispersing). Our focus are companies in food, chemical, farmaceutical and mineral industry. ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO E 25

POT NA LAVO 22 3000 CELJE T.: 03/4285-810 F.: 03/4285-880 E: ek@sc-celje.com H: www.sc-celje.si Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola je ena izmed petih šol na Šolskem centru Celje. Že vrsto let kvalitetno izobražujemo dijake za delo in študij v elektrotehniški in kemijski stroki. Izobraževanje za dijake traja štiri leta. Dijaki v času šolanja pridobijo temeljna strokovna znanja ter poklicne spretnosti. Z izbirnim predmetom biotehnologija poglobijo svoje znanje na področju laboratorijskega dela, z izbirnim predmetom sinteza in predelava polimerov pa na področju plastike. School centre of Celje Vocational and technical school of electrical and chemical engineering Vocational and technical electro and chemical engineering school is one in five school centre Šolski center Celje.

engineering programme lasts for four years. During the time of schooling students can acquire basic professional knowledge and vocational capacity. They deepen their knowledge in the field of laboratory work with the selective subject biotechnology, whereas the selective subject synthessis and polymer processing enables them to learn more about plastic art UNIPLAST INŽENIRING D.O.O. K 17 DUNAJSKA CESTA 116 1000 LJUBLJANA T.: 01/5659-440 F.: 01/5659-580 E: info@uniplast.si H: www.uniplast.si Zastopamo in prodajamo opremo in pribor za predelavo plastičnih mas : stroji za brizganje plastičnih mas Dr.BOY GmbH&Co.KG z zapiralno silo 100 do 900 kN, temperirne naprave na vodo do 180°C in olje do 350°C, opremo za sušenje in transport granulata, toplokanalne sisteme, masterbatche, hitre spojke in gibljive cevi, opremo za raziglenje duroplastov, opremo in folije za vroči tisk s folijo. Za prodajni program nudimo rezervne dele in servis. We represent and sell the equipment for plastic processing, likeinjection moulding machines Dr.BOY with clamping force 100 - 900 kN, temperature control units for water up to 180°C and oil up to 350°C,equipment for drying and conveying, hot runner systems, masterbatches, quick couplings, equipment for thermoset deflashing, equipment and foils for hot stamping. For all represented program we offer alo spare parts and service.

For many years we have provided qualitative education for further work and study in the field of electrical engineering as well as chemical engineering profession. Education for chemical

61


Foto: osebni arhiv

Za obstoj moramo biti enako dobri ali še boljši Vojko Arzenšek direktor podjetja Adheziv d.o.o.

Svetovna gospodarska kriza je, še posebej, če se osredotočimo ozko na panogo označevanja v industriji, zelo vplivala na razmere v panogi. Kupci, ki so v največji meri industrijska podjetja, so zaradi razmer zelo zmanjšala investicije, to pa je posledično vplivalo na naročila nove opreme za označevanje. Zaradi upada proizvodnje pri teh kupcih, pa so se posledično tudi zmanjšala naročila storitev servisa in nakupi repromaterialov. Razmere so se zaradi sodelovanja z izvozno usmerjenimi kupci začele izboljševati v drugi polovici leta 2010, še bolj pa v letošnjem letu. Naša panoga se globalno zelo hitro razvija. Še posebej izrazito na področju označevanja v farmaciji. Kot dobavitelj v tej panogi moramo biti enako kakovostni ali boljši, da obstanemo. Farmacija je torej tista, ki postavlja nove zahteve, ki jih moramo uresničiti, kasneje pa to prehaja tudi na prehrambeno in druge veje industrije (verifikacija napisov s kamero, 2D Datamatrix kode...). V Sloveniji imamo vrhunska podjetja, konkurenčna v svetovnem merilu - Kolektor, TBP Lenart…-, ki so v svojem segmentu vodilna v svetu. Imamo zelo veliko podjetij, ki so povsem enakovredna vodilnim v evropskem in svetovnem merilu - Krka, Ydria Motors, Cinkarna Celje... V Sloveniji je tudi mnogo manjših podjetij, ki so povsem konkurenčna v nišnih segmentih. Vse to so podjetja z zdravim vodstvom, urejenim lastništvom in brez prevelikega vpliva države. Na letošnjem sejmu Graf&Pack bomo predstavili razvojne dosežke zadnjih dveh let, ki smo jih razvili za potrebe in v sodelovanju z našimi kupci. Vključenost sejma v sklop strokovnega četverčka ocenjujemo za pozitivno. Graf&Pack je praktično edini sejem, ki ga ohranjamo v svojem promocijskem spletu. Farmacija je torej tista, ki postavlja nove zahteve, ki jih moramo uresničiti, kasneje pa to prehaja tudi na prehrambeno in druge veje industrije (verifikacija napisov s kamero, 2D Datamatrix kode...).

64


Foto: osebni arhiv

Grafična panoga v nezavidljivem položaju Miran Gracer direktor podjetja Grafika Gracer d.o.o.

Vpliv svetovne gospodarske recesije na grafično panogo je zelo

Pričujoči sejem Graf&Pack v Celju je edini te vrste v Sloveniji,

velik. Predvsem se opaža pri zviševanju cen repromateriala,

ki je ohranil svoje poslanstvo. Po mojem mnenju je kot tak

ki so neposredno povezane z dvigom cen nafte, plina in

nenadomestljiv. Bi pa morali nanj pritegniti še več osnovno-

električne energije ter ostalih potrebnih energentov. Ves

in srednješolske mladine, več drugih obiskovalcev ter ciljno

repromaterial ali pa v osemdesetih odstotkih je odvisen od

usmerjenih odjemalcev in potencialnih porabnikov naših

zunanjega trga, zato naši trgovci, še posebej pa porabniki,

storitev, izdelkov in repromateriala.

torej tiskarne, ne moremo bistveno vplivati na rast cen. Konkurenčna sposobnost naših podjetij na svetovni ravni je zelo majhna. Velike slovenske tiskarne so klavrno propadle zaradi toge notranje organizacije in nepremišljenih investicij. Ostale so manjše tiskarne, ki pa nimajo, razen redkih izjem, bistvenega vpliva na svetovno konkurenco. Obseg izvoza je majhen. Izvaža se predvsem v Skandinavijo, sosednjo Hrvaško. Posledično zaradi predrage države in predrage delovne sile nismo več toliko konkurenčni na tujih trgih kot nekdaj. Znanja je sicer še dovolj, je pa v prihodnosti tudi to izredno vprašljivo, saj je znanje v veliki meri odvisno od dolgoletne prakse in izkušenj. Tisti, ki delujemo v grafični stroki, se vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi težavami, ki pa žal nimajo istega imenovalca in jih je zato težko predvidevati, še težje pa reševati. Razvojnih priložnosti je relativno manj kot v drugih panogah, saj nas računalniška in internetna tehnologija nenehno potiskata v ozadje in odžirata kos pogače. Vendar sem prepričan, da se bo delež ljudi naravnanih na to tehnologijo v neki meri ustavil, saj bo človeška družba primorana težiti nazaj h klicu narave in se posvetiti bolj otipljivim stvarem, kot sta papir in repromateriali proizvedeni na naravi prijaznemu načinu. Strateške razvojne usmeritve panoge bi se naj izražale v digitalizaciji tiska, iskanju materialov na bio osnovi, povečanju sejemske in ostalih aktivnosti na tujih trgih, še posebej sosednjih držav, vse oddaljene destinacije so zaradi visokih cen logistike in volumna skoraj brezpredmetne.

Vendar sem prepričan, da se bo delež ljudi naravnanih na to tehnologijo v neki meri ustavil, saj bo človeška družba primorana težiti nazaj h klicu narave in se posvetiti bolj otipljivim stvarem, kot sta papir in repromateriali proizvedeni na naravi prijaznemu načinu.

65


si Podjetje CGS plus d.o.o. na sejmu predstavlja Hewlett Packard grafične tiskalnike velikih formatov in programsko opremo podjetij Caldera (RIP) in Adobe za grafično pripravo in tisk. Posebne pozornosti bo letos deležen lateks tiskalnik HP Designjet L25500, s katerim tiskamo na odporne medije, ki jih nameravamo izpostavljati izjemnim zunanjim vplivom (dež, sonce, nizke temperature, …). HP Lateks tehnologija namreč deluje brez škodljivih vplivov na okolje in brez emisij strupenih plinov VOC. Poleg tega bo predstavljen tudi najhitrejši pigmentni foto tiskalnik na tržišču HP Designjet Z6200 (hitrost do 140 m2/h)

ADHEZIV d.o.o. 

D 01

Primož pri Šentjurju 24 c 3230 ŠENTJUR T.: 03 7490 740 F.: 03 7490 741 E: vojko.arzensek@siol.net H: www.adheziv.si Označevanje v industriji Industrijski CIJ,LCP in termalni ink jet tiskalniki,laserski in termotransfer tiskalniki,etiketirke apply ter print&apply, samostojni print&verify sistemi za farmacijo,kamera kontrolni sistemi,sledljivost,črnila in redčila za ink jete,servis. CDS d.o.o. 

D 20

Pot k sejmišču 30 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01 580 96 50 F.: 01 537 23 36 E: cds@cds.si H: www.cds.si CDS d.o.o., je distributer znanega Japonskega podjetja Mimaki, ki je vodilno na področju izdelave strojev za digitalni tisk in digitalnih rezalnikov, tako za industrijo kot specializirana podjetja. Njihovi UV-LED tiskalniki dominirajo na področju maloserjiskega tiska direktno na karton, plastiko

66

in ostale materiale tako v rolah kot ploščah. UV-LED tehnologija ne generira ozona in toplote pri tisku in tako omogoča tisk tudi na vse toplotno občutlijive materiale. UV-LED tiskalniki omogočajo tudi direkten tisk na vse vrste drugih izdelkov, bodisi v smislu označevanja ali tiska za promocijske namene. Tehnologija je primerna za tisk na kartonsko in drugo embalažo, sestavnih delov v proizvodnji, poslovnih daril, raznih kartic in podobno. CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE D 07 OB ŽELEZNICI 16 1000 LJUBLJANA T.: 01 586 42 00 F.: 01 542 20 45 E: npk@cpi.si H: www.cpi.si; www.npk.si

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Nacionalne poklicne kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in posamezniku omogoča, da na podlagi tega pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti. NPK omogoča posameznikom razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, zagotavlja pa pomembne prednosti tudi delodajalcem. Več na: www. npk.si Promocija NPK poteka v okviru operacije Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. CGS plus d.o.o. 

CGS plus d.o.o. is presenting Hewlett Packard large format graphics printers, Summa cutters and Adobe and Caldera (RIP) software solutions for Graphic Design and Reprographics. The focus of this year’s presentation is on latex Designjet L25500 printer which is used for printing on durable materials and applications that are exposed to harsh environmental conditions. What distinguishes this printer from the competition is that it operates with no adverse impact on the environment and no emissions of toxic VOC gases. CGS plus will also present HP Designjet 6200, currently the fastest pigment ink photo printer with the production speed of up to 140 m2/h. EAGLE, KSENIJA LESJAK s.p. D 09

D 12

Brnčičeva ulica 13 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE T.: 01/530 11 00 F.: 01/530 11 32 E: info@cgsplus.si H: www.prodaja-tiskalnikov.

Efenkova cesta 3a 3320 VELENJE T.: 05 90 10 940


F.: 05 90 10 941 E: info@eagle.si H: www.eagle.si Promocijski tekstil in poslovna darila. Promotional texile and gifts. EMA, podjetje za inženiring, zastopanje in proizvodnjo d.o.o. D 04

MARIBORSKA C. 1c 3000 CELJE T.: 03 428 48 42 F.: 03 428 48 24 E: eva.mastnak@ema.si H: www.ema.si EMA je inovativno evropsko podjetje z 20-letno tradicijo specializacije za celovite rešitve na področju: industrijskega označevanja izdelkov in embalaže, zagotavljanja sledljivosti blaga v proizvodnji, logistiki in skladiščenju ter sledenja premičnin. Naša ponudba obsega tako tiskalnike etiket in domačo programsko opremo za profesionalno oblikovanje izpisa na nalepkah, robustne tiskalnike in aplikatorje nalepk za vgradnjo na proizvodne ali pakirne linije, tiskalnike za direktni tisk na pakirno ali drugo folijo, avtomatske naprave za vroče brizganje lepila za oslojevanje vseh vrst površin kot lepljenje kartonskih škatel med pakirnim procesom, izdelavo večslojnih plenic in še mnogo ostalih proizvodov&rešitev. ETIKETA - TISKARNA d.d. D 08

INDUSTRIJSKA ULICA 6 4226 ŽIRI T.: 04 5158 400 F.: 04 5158 415 E: etiketa@etiketa.si H: www..etiketa.si

pakiranja v vakuumu ali zaščitni atmosferi. Stroji so izdelani izključno po naročilu in prilagojeni specifičnim potrebam kupca. Zahvaljujoč izkušenemu timu so Gopack-ovi stroji znani po dolgoletni zanesljivosti in vsestranski uporabnosti v živilski, kemični, farmacevtski industriji, …

- samolepilne etikete - kartonske etikete - papirne etikete - wrap around etikete - sleeves - booklet - transferji - tisk na tekstil - digitalni tisk - self adhesive labels - cardboard labels - paper labels - wrap around labels - sleeves - booklet - transfers - print on textile - digital printing ETINAL d.o.o. 

D 09A

Frančiškanski trg 1 1241 KAMNIK T.: 051 442 500 E: etinal@siol.net H: www.etinal.si Podjetje Etinal d.o.o. zastopa ameriškega proizvajalca Primera. V prodajnem programu so barvni tiskalniki za nalepke na roli, predvsem za manjše in srednje serije. Poleg tega pa tudi CD/DVD tiskalnike in razmnoževalce. Primerini izdelki ponujajo kakovost, hitrost in prilagodljivostr v vsakem trenutku. www.etinal.si tel: 051 442 500 www.primera.eu GOPACK d.o.o. NOVA GORICA 

D 11

CESTA IX. KORPUSA 96 5250 SOLKAN T.: 00386 5300 58 56 F.: 00368 5 300 58 55 E: gopack@siol.net H: www.gopack.si Podjetje GOPACK se ukvarja s proizvodnjo pakirnih strojev. Proizvodni program obsega različne vertikalne in horizontalne pakirne stroje, kateri oblikujejo, polnijo in zavarijo vrečke različnih oblik, z uporabo 1/2 različnih dozirnih sistemov v odvisnosti od proizvoda, ki se pakira, eventualno

GOPACK company is a manufacture of packaging machines. The production program include different vertical and horizontal packaging machine which form, fill and seal various shapes of bags, equipped with different dosing units, depending of the product to be packed, with possibility for vacuum packaging or in modified atmosphere. The machines are made on request in base of specific costumer’s needs. Thanks to our experienced team, Gopack’s machines are known for their long-term reliability and various uses in food, chemical, pharmaceutical industry ....

H: www.grafika-gracer.si Smo grafično podjetje z več kot 20 zaposlenimi ljudmi različnih izobrazb, izkušenj in strok, tako iz grafičnega področja, področja ekonomije, knjigoveštva in računalništva.Glavni proizvodni program temelji na izdelavi revij, časopisov, knjig, katalogov, prospektov, brošur, samolepilnih etiket, pisarniških obrazcev, istočasno pa ponujamo tudi usluge grafičnega oblikovanja, izdelave ofset plošč, knjigoveških uslug ter ostalih dopolnilnih dejavnosti, ki so povezane z grafično stroko. Vabljeni v naše prostore v Celju. GRAFIS, grafični inženiring d.o.o. D 16 Požeg 4 2327 RAČE T.: 02/608 92 25 F.: 02/601 85 21 E: andrej@grafis.si H: www.grafis.si

GRAFIČNA REZILNA ORODJA FELIX d.o.o. D 15

TRNOVELJSKA CESTA 2 3000 CELJE T.: 03 428 45 60 F.: 03 428 45 70 E: felix@siol.net H: www.gro-felix.si Naša dejavnost je ostrenje vseh vrst nožev za potrebe grafične in papirne industrije, prodaja grafičnih prečnih in krožnih nožev v različnih kvalitetah HLS, HSS, in HM , prodaja rezalnih strojev in rezervnih delov za podjetja ki jih zastopamo GRAFIKA GRACER d.o.o. D 03

Leta 1990 ustanovimo tiskarno. Nove poslovne prostore zgradimo leta 1996 in jih v letih 2008 - 2010 še dogradimo. Danes sodimo med najbolje opremljene tiskarne, na svoj razvoj pa gledamo s ponosom in zadovoljstvom. Z našimi tiskovinami so zadovoljni kupci v velikem delu SV Slovenije, v Avstriji, Nemčiji, Češki, Slovaški, Ukrajini in Hrvaški. Naš program zajema tiskovine od vizitke do knjige. Zanimivo? Obiščite nas na razstavnem prostoru št. 16 v hali D.

LAVA 7B 3000 CELJE T.: 03 545 26 66 F.: 03 547 31 66 E: info@grafika-gracer.si

67


GRAFOTEHNA - TT D.O.O. D 14

NA GMAJNI 5 3211 ŠKOFJA VAS T.: 03 541 93 88 E: grafotehna.tt@siol.net

Gold foil printing, blind blocking, punch-outs, machine gluing, thermography. D 19

CESTA ANDREJA BITENCA 68 1000 LJUBLJANA T.: 01 519 05 03 F.: 01 519 80 54 E: info@grec.si H: www.grec.si GREC d.o.o. je podjetje z 20 letno tradicijo, ki je garancija za kakovost izdelkov in storitev.Odlikujejo nas profesionalnost, kakovost in zaupanje. Program dejavnosti: 1. Vrhunski materiali za sitotisk in tampotisk (proizvajalec: Coates Screen) 2. Storitve: Izdelava sit, mešanje tiskarskih barv za posebne zahteve, izdelava klišejev za tampotisk. 3. Izdelava nalepk, 3D nalepk , magnetkov in 3D magnetkov 4. Izdelava unikatnih vinskih etiket 5. Laki in zalivke za elektroniko (proizvajalec :PETERS) 6. Oprema za sitotisk

68

D 03

PRINTHEON je celovita spletna rešitev za obvladovanje nabave in prodaje grafičnih izdelkov ter storitev. Pokriva področja tiskarskih in s tiskom povezanih storitev, reklamne grafike in promocijskih izdelkov. S pomočjo dinamičnih kalkulacijskih modulov se lahko izračunavajo tudi zahtevnejši izdelki z možnostjo različnih dodelav. Sistem je popolnoma prilagodljiv na uporabnikov način proizvodnje in prodaje. Na voljo je v dveh različicah PRINTHEON Lite za uporabnike, ki prodajajo zgolj svoje izdelke in PRINTHEON Pro za tiste, ki poleg svojih tržijo tudi izdelke svojih dobaviteljev. KODING d.o.o. 

KONSIGRAF D.O.O. BRESTANICA 

D 02

MDS IT, d.d. 

D 10

NA DORCU 16 8280 BRESTANICA T.: 07 49 71 226 F.: 07 49 71 446 E: konsigraf_doo@siol.net H: www.konsigraf.com

Legen 55c 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU T.: 040 559 559 F.: 059 230 867 E: info@printheon.si H: www.printheon.si

Zlatotisk, slepi tisk, izseki, strojno lepljenje, termografija.

GREC d.o.o. 

JUVENIS POSLOVNE STORITVE d.o.o. 

D 11

Ulica frankolovskih žrtev 1B 3000 CELJE T.: 03 425 25 10 F.: 03 425 25 15 E: info@koding.si H: www.koding.si Specializirano podjetje za označevanje izdelkov in embalaže. Dejavnost obsega svetovanje in prodajo sistemov (tudi celovitih rešitev) za kontaktno in brezkontaktno označevanje, sistemov za etiketiranje, opreme za strojni vid za nadzor kakovosti izdelkov, čitalnikov črtnih in 2D kod, dobava potrošnega materiala, tehnično podporo in vzdrževanje naprav. Zastopamo ali sodelujemo s svetovno znanimi proizvajalci LINX, Meckelborg, Trumpf, Arca, Linoprint, Cognex, Sato, Amaco, Armor, Evolis…

Proizvodnja darilne kartonskwe embalaže, posredništvo in zastopanje ICMA - ITALIJA svetovno znani proizvajalec okrasnega papirja za kartonaže in knjigoveznice, SUMBEL NEMČIJA proizvajalec strojev za nanos lepila za kartonaže in knjigoveznice, ČELIK-PAK - SRBIJA proizvajalec strojev in opreme za pakiranje in strojev za kartonaže in knjigoveznice. K-PRINT, FRANC KERN s.p. D 05 SREDNJA VAS 5 4208 ŠENČUR T.: 04/236 46 55 F.: 04/236 46 54 E: k-print@k-print.si H: www.k-print.si K-print, Franc Kern s.p. Zastopstvo in prodaja laserskih sistemov Trotec, materialov za graviranje in sistemov za označevanje prostorov Rowmark, avtomatskih kovinskih numeratorjev Reiner, ohišij za štampiljke Shiny in svinčnikov s štampiljko HeriRigoni. Izdelujemo štampiljke, vizitke, nalepke, ukvarjamo se z laserskim razrezom in graviranjem na različne materiale (plastika, steklo, les, kamen, kovina), poslovna darila. Nudimo tudi izdelavo pokalov, medalj in majic s tiskom. K-print, Franc Kern s.p. We are distributors for laser systems Trotec, Engraving materials Rowmark, Sign systems Rowmark, Numberers and daters Reiner, Shiny stamps, Pencils with stamps Heri-Rigoni. We offer a production of stamps, bussines cards, labels, we do laser cutting and engraving on different materials ( plastic, wood, glass, stones, metal), bussines presents. We produce unique trophies and awards.

Leskoškova cesta 9E 1000 LJUBLJANA T.: 01 586 79 42 F.: 01 586 79 59 E: teja.kmet@mds-it.si E: info@mds-it.si H: www.mds-it.si Seznanili vas bomo z novostmi s področja profesionalnega digitalnega in klasičnega tiska blagovnih znamk, ki jih zastopamo ( Oce, Canon, Oce-Arizona, Aristo, Ryobi, Duplo, Videojet, Multigraf, Cicrespi, Seiko ). Preizkusili boste lahko izpis željenih datotek na sistemih iz razstavnega prostora ( Canonov ImagePress, CanonIPF, Oce Varioprint,.... in drugih) in se prepričali o izjemni kvaliteti izpisa. Zagotovo boste navdušeni tudi Vi. Prisrčno vabljeni! MIKOM-SI d.o.o. 

D 23

Simona Blatnika 10c 3320 VELENJE T.: 03 8919 310 F.: 03 8919 311 E: mikom-si@siol.net H: www.mikom.hr Na sejmu bomo predstavili: Stroji in oprema za signiranje in označevanje izdelkov in embalaže firme MARKEM-IMAJE Na sejmu zastopamo firmo: MARKEM-IMEJA S.A.S. Francija (CIJ ink jet tiskalniki za direktni tisk na folijo, visokorezolucijski tiskalniki, HOT MELT tiskalniki, laserski tiskalniki, etiketirni sistemi, tiskalniki etiket,...)


PANNA D.O.O. DRUŽBA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ D 24 KOLARJEVA ULICA 45A 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA T.: 01 300 10 00 F.: 01 300 10 01 E: prodaja@panna.si H: www.panna.si Podjetje Panna d.o.o. je vodilno na področju zahtevnih barvnih in črnobelih multifunkcijskih naprav v poslovnem in grafičnem okolju. Poleg aparatov za digitalni tisk blagovnih znamk Xerox in Canon, na letošnjem sejmu predstavljamo tudi pestro paleto proizvodov za dodelavo dokumentov. Za vse proizvode iz iz našega prodajnega programa zagotavljamo tudi celovito servisno vzdrževanje. Ponujamo tudi širok izbor programske opreme za variabilni tisk. Novosti, ki jih predstavljamo pa so aparati za kuvertiranje, tiskalniki za tiskanje kuvert in produkti za vizualno komunikacijo. PASCO LEPILA - JURE MAKSIMOVIČ, S.P. ZP 5 GAŠPERŠIČEVA ULICA 8 1000 LJUBLJANA T.: 051 300 690 E: jure.pasco@gmail.com H: www.pascofix.si PBS Pakirna tehnika d.o.o. D 04A Nove trate 46 3330 MOZIRJE T.: 03 891 31 21 F.: 03 891 31 22 E: pbspak@siol.net •

Proizvodnja, inženiring in zastopstvo za industrijsko opremo.

Stroj za izdelavo blazinic MINI PAK’R

PODOBA - Matija Kvesić s.p. D 18 CELJSKA CESTA 7 3250 ROGAŠKA SLATINA T.: 03 819 10 60 F.: 03 910 10 61 E: info@podoba.com H: www.podoba.com Avto grafika - Car Wrapping

Smo certificirano podjetje za popolno polepitev oziroma ovijanje vseh vrst vozil v reklamne potiskane folije blagovne znamke HEXIS. Razen avto grafike nudimo tudi: • • • • •

digitalni tisk malih in velikih formatov grafično oblikovanje knjigoveške storitve izdelavo štampiljk izdelava reklamnih tabel in izložbenih grafik

PUNCH GRAPHIX AUSTRIA GmbH D 13

Hohlweggasse 30/ 4 1030 WIEN AVSTRIJA T.: +386 41628 601 F.: +431 5854242669 E: andrej.strus@ punchgraphix.com H: www.punchgraphix.com Smo mednarodno podjetje, ki predstavlja digitalne tiskarske stroje XEIKON in pa CTP sisteme BasysPrint. V našem prodajnem programu ponujamo: • digitalne tiskarske stroje vrhunske kvalitete do širine 516 mm (B2 format) z neskončno dolžino odtisa. Stroji tiskajo v enem prehodu obojestransko v petih barvah in se na koncu lahko režejo na poljubni format. Tisk je možen na papir, karton, samolepilne in sintetične materiale v gramaturah od 40 do 350 g/m2 • digitalne tiskarske stroje vrhunske kvalitete širine od 200 do 516 mm namenjeni predvsem tiskanju embalaže ter etiket in drugih samolepilnih materialov. Stroj tiska v petih barvah enostransko. Skupaj s strojem vam v liniji ponujamo tudi dodelavni stroj D-Coat za UV lakiranje, izsek ter navijanje gotovih etiket v zvitek • CTP sisteme za osvetljevanje navadnih (konvencionalnih)

ofsetnih plošč različnih formatov od B2 do 1.560 X 3.170 mm REPRO STUDIO FRANC LESJAK D.O.O. D 17 Kirbiševih 73 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU T.: 02 618 54 11 F.: 02 618 54 24 E: pisarna@reprostudiolesjak.si H: www.reprostudio-lesjak.si s hčerinskim podjetjem Repro Point d.o.o., ponuja poslovnim partnerjem celovito in kakovostno paleto grafičnih storitev Smo grafično podjetje s 30-letnimi izkušnjami na domačem in tujem trgu. Naše storitve: OBLIKOVANJE, PRIPRAVA ZA TISK, DIGITALNI IN OFFSET TISK. v sodelovanju z : Xerox Slovenija d.o.o. Bravničarjeva 13, Ljubljana tel: +386 1 540 18 24 fax: +386 1 600 10 88 E-mail: info@xerox.si SB GRAFIČNA ORODJA BRANKO SMOLE s.p. D 14

SITOKEM d.o.o. 

D 21

LJUBLJANSKA CESTA 44 1236 TRZIN T.: 01 564 41 47 F.: 01 564 41 48 E: sitokem@siol.net H: www.sitokem.si Zastopanje in prodaja materialov za strojev za sitotisk in ostalo grafično industrijo Import - export, agency, distribution, materials and machines for screen printing (graphic industry) SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA 

D 06

POKOPALIŠKA 33 1000 LJUBLJANA T.: 01 620 94 00 F.: 01 620 94 01 E: megra@guest.arnes.si H: www.smgs.si Smo srednja strokovna šola za področje medijske in grafične industrije z dolgoletno tradicijo. Vse informacije dobite na spletnem naslovu: www. smgs.si The secundary school for media and graphic art Ljubljana - a secundary vocation school that prepares students for a career in media and graphic industry. All information you can get on: www.smgs.si

Trnoveljska c. 2 3000 CELJE T.: 031 268 005 F.: 03 491 07 91 E: branko.smole@sb-orodja. si Izdelava grafičnih orodij od ideje do realizacije orodja izdelujemo s pomočjo najnovejše tehnologije • načrtovanje • izdelava vzorcev • izrez orodja z laserjem • krivljenje linij z avtomatskim krivilnim strojem

69


STIRO-PACK JANEZ ZIMŠEK, S.P. ZIMŠEK JANEZ S.P. D 02

21000 Novi Sad Tel.: ++381 21 542 429 Fax.: ++381 21 542 429 VIDAL d.o.o. 

VRHOVO 11 1433 RADEČE T.: 03 56 85 114 F.: 03 56 87 413 E: stiro-pack@siol.net H: www.stiro-pack.com Proizvodni program: • striropor embalaža • vrtnarski program (setveni program) • tehnološka oprema • EPP embalaža za večkratno uporabo • sestavni deli za avtomobile. Packing STROJPLAST, SEMIČ, D.O.O. D 22 MOVERNA VAS 3 8333 SEMIČ T.: 07/35 68 060 F.: 07/35 68 061 E: strojplast@siol.net H: www.strojplast.si Razstavni program: • stroji za pakiranje v termoskrčljivo folijo (ročni, polavtomatski, avtomatski) • stroji za toplotno varjenje folij • stroji za izdelavo in zapiranje blister embalaže • stroji za izdelavo in zapiranje vrečk • stroji za pakiranje revij • stroji za zalivanje sveč • stroji za verjenje laminiranih materialov Zastopnik za Hrvaško: TEHNOTRADE D.O.O. Ivana G. Kovačiča 9 43500 Daruvar Tel.: ++385 43 335 123 Tel.: ++385 43 332 766 Fax.: ++385 43 440 170 Zastopnik za Bosno in Hercegovino: TEHNOPAK D.O.O. Rudarska 61 75000 Tuzla Tel.: ++387 35 280-401 Fax.: ++387 35 280-401 Zastopnik za Srbijo: ITALPAK D.O.O. Puškinova 13

70

D 12

Pod jelšami 8 1290 GROSUPLJE T.: 01 7888 744 F.: 01 7888 746 E: vidal@siol.net H: www.vidal.si V podjetju Vidal d.o.o. ponujamo široko paleto opreme in materialov na področju okvirjanja slik, oglaševanja, sejmov, promocije, opreme prostorov in digitalnega tiska. Na letošnjem sejmu bomo podrobno predstavili izbor materialov pri delu in obdelavi tiskanih medijev. Prvič na slovenskem trgu bomo predstavili elektro pneumatski vakumski rezalnik Valiani MATPRO iXV, stroj za napenjanje platna na podokvir, stroje za plastificiranje in kaširanje Drytac ter stroje za razrez in sestavo okvirjev. Osredotočili se bomo na konkretne primere in prikazali postopke in korake do končnih izdelkov, napenjanja tiskanega platna na podokvir, kaširanje na pleksi steklo, laminiranje, okvirjanje itd. Wholesale company Vidal is offering a wide assortment of machinery and material for the industry of framing, advertising, fair, promotion, space equipment, art material and digital printing. We are presenting, for the first time on Slovenian market, a new Valiani machine MATPRO iXV, combining a computerised mat cutter with vacuum flat bad features. We are focusing on detailed presentation of simple stages to achieve effective print presentations, processing a print by using available materials and equipment, for example stretching canvas on frame, mounting on acrylic, framing etc.


TE: I PRIDOB


44th


Foto: osebni arhiv

mag. Martin Debelak direktor Združenja kovinskih materialov pri Gospodarski

Livarstvo, dejavnost širokih možnosti tradicija in znanje

zbornici Slovenije in tajnik Društva livarjev Slovenije

Livarstvo ali ulivanje je tisočletna tradicija z izdelavo praktičnih izdelkov ali umetniških stvaritev. Ni omejeno na vrsto kovine ali zlitine, ampak je vsak ulitek sam zase izdelek, ki predstavlja svoj pogled na svet in je »neponovljiv«, primerljiv po vsem svetu in vseh kulturah in stanju tehnike. Prav zato je livarstvo tudi v pogledu občutljivosti na nihanja v gospodarstvu tako ranljivo. Spremembe cen surovin vseh vrst, energija, stroški vseh vrst - konjunkture in recesije ga spravljajo na vrh in na dno, od velikega zadovoljstva do obupa. To smo videli v zadnjih treh letih in to občutimo še danes. Slovenska livarska industrija svoje ulitke prodaja predvsem v države zahodne Evrope, v največji meri gre za nemško tržišče, Italijo, Avstrijo. Kakovost, ki predstavlja korak naprej, pa je obdelava ulitkov, torej višja dodana vrednost, brez tega v livarstvu ne gre. Panoga, ki je predvsem izvozno usmerjena, saj v povprečju izvozi okrog 70 in v nekaterih podjetjih celo do 90 odstotkov proizvodnje, se uspešno prilagaja vedno večjim zahtevam trga. Dobri rezultati pa niso samo posledica investicij v letih konjunkture, ko so se morale livarne predvsem prilagoditi zahtevnim tehnologijam in sodobnim okoljevarstvenim standardom, temveč so bolj povezani s stalnim tehnološkim posodabljanjem, ki so se ga livarne pospešeno lotile, in s povečanjem proizvodnje. Svetovna recesija je udarila tudi v naše livarstvo, vendar z vztrajnostjo in iskanjem tržnih niš nismo izgubili praktično nobene livarne. Celovit pogled na panogo livarstvo pokaže, da je bil razvoj pravilen, preusmeritev iz nizko cenovnih ulitkov v izdelke z višjo dodano vrednost je praktično edina možna in pravilna. V tem delu so imele in imajo tudi danes slovenske livarne še precej rezerve. In nenazadnje, ulitke bo potrebno z določeno obdelavo vgraditi v končni izdelek in s tem pridobiti na ceni, seveda pa je na prvem mestu visoka kakovost. Težko je na kratko predstaviti livarstvo, saj ima že dolgo tradicijo, organizirano pa so livarska podjetja združena preko 50 let v okviru Društva livarjev. V lanskem letu smo proslavili jubilej, to je 50-letnico livarskih posvetovanj, ki so, kot je znano, vedno v Portorožu. Široke možnosti dejavnosti, kot je napisano v naslovu, lahko prikažemo samo z nekaj dejstvi: slovenske livarne proizvajajo tako železne kot neželezne kovine in zlitine. Gre za sivo in nodularno litino, temprano litino, jeklolitino, jekleni granulat, pri neželeznih litinah pa imamo celo paleto od aluminijevih, bakrovih, cinkovih do magnezijevih zlitin. Tehnologije so moderne, talilne peči in livni stroji tudi. Dolgoletna tradicija je tudi proizvodnja pomožnih livarskih sredstev in tudi izdelava livarske opreme. Značilno za to

dejavnost je, da spremlja tehnološki razvoj in ga sledi, zato je konkurenčnost takoj tukaj in zdaj, razvojna usmeritev v pravo smer ni bila nikoli vprašljiva. Evropsko in tudi slovensko livarstvo se zaenkrat ne sooča s selitvijo proizvodnje iz tega prostora. Je pa res, da avtomobilska industrija lahko del proizvodnje prenese na oddaljene trge in s tem v prihodnosti vpliva na to dejavnost. V avtomobilu je velik delež ulitih delov. Je pa še ena nevarnost, to je trg surovin, ki postaja monopol oziroma lastništvo azijskih držav, to pa je nepredvidljiv faktor, bati se je, da bo samo nekaj držav obvladovalo tokove surovin in s tem cene. Poglobljene analize kažejo, da kmalu ne bo investicij na evropskem prostoru z izjemo vzhodne Evrope. Priložnost so novi, hitreje rastoči trgi. Uporaba modernih raziskovalnih in preiskovalnih metod, ki sicer z rahlo zamudo prihajajo tudi k nam, pa je že tukaj, tako livarne ohranjajo konkurenčnost s krajšanjem časa, ki poteče od naročila do prve izdelave nekega prototipa ulitka. Gre za sodobno, računalniško vodeno proizvodnjo in uporabo simulacijskih modelov za izdelavo kakovostnih ulitkov. Povezovanje kupcev oziroma naročnikov ulitkov s tehnologi v livarnah mora postati stalnica, komunikacija med njimi pa na kakovostnem nivoju. Običajen projektni tim je v uspešnih livarnah sestavljen iz kupcev oziroma naročnikov, raziskovalcev in tehnologov v livarnah, brez skrivanja kart v rokavu in poštenim delom. Ocena slovenskega livarstva nam pokaže, da s sistematičnim delom, raziskavo trga in kakovostnim pristopom imamo priložnosti in jih tudi znamo izkoristiti. Strokovno delo pa bi morali še izboljšati, tu pa smo še šibki. Manjka nam seminarjev, izobraževanja s predstavitvami najnovejših dosežkov in tehnologij, najbolj kritična točka pa je šolanje kadrov, kjer bi lahko v prihodnjih letih imeli velike težave. Srednje metalurške šole s poklicem tehnika livarske smeri nimamo, zanimanje je, vendar je vedno nekaj če-jev, ki preložijo začetek izvajanja programa na naslednje leto. Včasih so bili nosilci proizvodnih procesov oziroma tehnologije tehniki, tako metalurški kot strojni in sorodnih poklicev, sedaj pa tega ni. Danes je sicer tehnološka raven zahtevnejša, a žal tudi nimamo metalurških inženirjev, zato so razmere resne. Ocena slovenskega livarstva nam pokaže, da s sistematičnim delom, raziskavo trga in kakovostnim pristopom imamo priložnosti in jih tudi znamo izkoristiti.

75


reconstruction and modernization of old furnaces and computerized regulation and control of thermal process. DOMEL D.D. 

E 04

OTOKI 21 4228 ŽELEZNIKI T: 04/5117-355 Fax: 04/5117-357 E: brane.cencic@domel.si H: www.ozi.domel.si

ALMOS ŠKOFJA LOKA d.o.o. E 07 ZMINEC 30 4220 ŠKOFJA LOKA T.: 04/5155-910 F.: 04/5155-911 E: almos@volja.net H: www.almos.si Na enem mestu nudimo vse od razvoja do končnega izdelka: • odlivanje aluminija v kokile • odlivanje aluminija v pesek • izdelava modelov in kokil • CNC struženje in rezkanje • meritve na CNC merilniku We offer a complete service from development trough to production on the same place: • Chill- and match-plate cast of Aluminium • Sand-cast of Aluminium • Manufactoring of Match-plate and Mould • CNC turnig and willing • Measurement

76

ALUTECH D.O.O. 

E 02

INDUSTRIJSKA CESTA 1 1290 GROSUPLJE T.: 01/7865-288 F.: 01/7865-287 E: info@alutech.si H: www.alutech.si Ukvarjamo se z litjem aluminijastih ulitkov. Postopek primeren za 200 do 5000 kosov, 0,1 do 40kg. Lijemo lahko do 1000mm višine izdelka. Možna mehanska obdelava, impregnacija in barvanje We are manufacturer of aluminium casting. Specialised in gravity casting. We can cast up to 1000 mm hight of casting and 0,1 to 40kg weight. BOSIO D.O.O. 

E 06

je vodilni slovenski proizvajalec industrijskih peči za termično obdelavo materialov in industrijskih pralnih strojev. Proizvajamo elektro in plinsko ogrevane peči za termično obdelavo materialov (cementacija, nitriranje, kaljenje, popuščanje, normalizacija), za keramično industrijo, industrijo Aluminija, steklarsko industrijo in peči za laboratorije. Izvajamo tudi obnove in modernizacijo starih peči in izvedbo računalniško podprtega vodenja termične obdelave in nadzora peči. Company BOSIO d.o.o. is Slovene leading producer of industrial kilns and furnaces for heat treatment of materials and industrial washing machines.

OBRTNIŠKA CESTA 3 3220 ŠTORE T.: 03/7802-510 F.: 03/7802-535 E: info@bosio.si H: www.bosio.si

We produce industrial furnaces and washing machines. Electrical and gas heated furnaces and kilns for heat treatment (hardening, nitriding, tempering, annealing, normalising), for ceramic industry, Aluminium industry, glass industry and laboratories furnaces.

Podjetje BOSIO d.o.o.

We are performing also

O podjetju DOMEL d. d. Domel je vodilni svetovnih proizvajalcev sesalnih enot. Na evropskem trgu dosegamo preko 60 % tržni delež, na svetovnem pa preko 40 %. Največji delež trenutnega proizvodnega programa predstavljajo sesalne enote za suho in mokro sesanje, ki jim sledijo univerzalni kolektorski motorji, motorji s trajnimi magneti ter profesionalne izvedbe elektronsko komutiranih sesalnih enot in motorjev. Poslovna enota PC OZI Ustvarjamo gibanje V Domelu uspešno razvijamo tudi druge programe, ki so povezani z osnovno dejavnostjo podjetja. Med njimi je avtomatizacija proizvodnih procesov. V tej poslovni enoti združujemo program zastopstev in izdelavo omenjene opreme. Preko programa zastopstev nudimo slovenskemu trgu široko paleto proizvodov, namenjenih avtomatizaciji proizvodnih procesov. Gre za priznana nemška podjetja: • Bosch Rexroth servo pogoni, krmilna in regulacijska tehnika • Bosch Rexroth proizvodi linearne tehnike • Staübli robotika • Phytron koračni motorji, krmilniki, končne stopnje Z avtomatizacijo proizvodnih procesov in z izdelavo opreme se v Domelu ukvarjamo že več kot 30 let. Sposobni smo ponuditi kompleksne rešitve po željah in potrebah posameznih kupcev.


DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE 

E 29

times annually. Society mediates the professional literaure. It publishes also the Collection of lectures of conferences and seminars. GORENJSKI MUZEJ JESENICE 

Društvo livarjev Slovenije združuje livarske in druge strokovnjake, ki so zainteresirani za livarsko stroko. Ustanovljeno je bilo v letu 1953. Smo člani svetovne zveze livarjev - WFO, sodelujemo v srednjeevropski iniciativi MEGI. Včlanjuje tudi podjetja iz tujine, ki so povezana z livarstvom. Osnovni cilj je strokovno izobraževanje s prirejanjem posvetovanj, seminarjev, predavanj, študijskih potovanj kakor tudi izdajanje osrednjega strokovnega glasila, to je Livarski vestnik, ki izhaja štirikrat letno. Društvo tudi posreduje strokovno literaturo. Ob priliki posvetovanj in seminarjev izdajamo Zbornike predavanj Slovenian Foundrymen Society connects foundrymen and other experts, interested in foundry. Society was founded in the year 1953. We are the member of the World Foundrymen Orgnization, we collaborate also in Central Euroepan Foundry initiative MEGI. It affiliates also interested firms from foreign countries, which are connected with foundry business. Basic aim is professional education with organizing of conferences, seminars, lectures, study excursions as well as publishing of central professional journal Livarski vestnik, coming out four

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE - železarska zbirka Cesta Franceta Prešerna 45 4270 Jesenice Osnova železarstva je bila nekoč taljenje železove rude v plavžih in predelavi grodlja v jeklo. Danes pa visoko kvalitetno jeklo izdelujemo iz starega železa v elektropeči. Razvoj železarstva na Stari Savi na Jesenicah lahko spremljate od 16. stoletja do danes. V muzejskem kompleksu so namreč plavž, kovačnica, skladišče oglja, delavsko-stanovanjska hiša, stroji nekdanje železarne, fužinarska cerkev in graščina, kjer so na ogled železarska, rudarska in paleontološka zbirka. GOSTOL TST d.o.o. 

obdelava površinska obdelava in zaščita oprema in armature za protipožarno zaščito

E 10

CESTA FRANCETA PREŠERNA 45 4270 JESENICE T.: 04/5833-505 F.: 04/5833-499

LEPI POT 6, p.p.424 1001 LJUBLJANA T.: 01/2522-488 F.: 01/4269-934 E: drustvo.livarjev@siol.net H: www.drustvo-livarjev.si

E 29

ČIGINJ 63 5220 TOLMIN H: www.gostol-tst.si JGZ “POHORJE” MIRNA E 23

SLOVENSKA VAS 14 8232 ŠENTRUPERT T.: 031/342-507 F.: 07/3047-114 E: janez.tratar@gov.si H: www.pohorje-mirna.si PROIZVODNI PROGRAM • tlačno, kokilno in peščeno litje Al in Cu zlitin • kovanje Al in Cu zlitin • termična obdelava Al zlitin • mehanska (strojna)

Production programme • die, cast-iron mould and sand castings of Al alloys: Al Si 10 Mg (leg. 239); Al Si 12 (leg. 230); Al Si 12 Cu 1(Fe) (leg.231); Al Si 9 Cu 3(Fe) (leg.226 • die, mould and sand castings of Cu alloys • forgins of Al und Cu alloys: Al Si 1 Mg Mn; Al Mg Si Pb; Cu Zn 3 9 Pb 2/3 • thermal treatment of Al alloys • surface handling and protection • mechanical handling treatment • tool marking • fire fighting fittings and equipment

production of prototypes and small-middle volume series of complex and high quality sand castings or finished products. With production capabilities of sand and gravity casting and knowledge of die casting, we cover complete casting technology and offer our customers innovative and cost effective solutions. LITOSTROJ JEKLO D.O.O.  E 29 LITOSTROJSKA CESTA 44 1000 LJUBLJANA T.: 01/5131-207 F.: 01/5056-696 E: foundry@litostroj.com H: www.litostroj.si MESSER SLOVENIJA D.O.O. E 08

KOVIS LIVARNA d.o.o. E 29 ŽELEZARSKA 3 3220 ŠTORE H: www.kovis-livarna.si LITO, LIVARSTVO BARVNIH KOVIN, UROŠ OGRINC S.P. E 24 MILANA MAJCNA 47 1000 LJUBLJANA T.: 041/721-206 F.: 01/5125-172 E: lito@siol.net H: www.lito.si Podjetje LITO ima več kot 40 let tradicije litja v pesek in gravitacijskega litja aluminija, brona in mesinga. Naša glavna kompetenca je razvoj ulitkov in izdelava prototipov ter proizvodnja manjših /srednjih serij kompleksnih in visoko kakovostnih ulitkov ali končnih izdelkov. S proizvodnimi kapacitetami litja v pesek in kokilnega litja ter poznavanjem tehnologije tlačnega livarstva, pokrivamo vso tehnologijo livarstva in nudimo našim kupcem inovativne in cenovno ugodne rešitve. Company LITO is specialist in sand casting technology for more than 40 years. Our core competence is

JUGOVA 20 2342 RUŠE T.: 02/6690-300 F.: 02/ 6616-041 E: info.si@messergroup.com H: www.messer.si •

Plini in storitve na področju metalurgije, varjenja in rezanja ter procesne tehnike aplikativne rešitve na področju ekologije, živilske industrije, medicine in farmacije

Development production and distribution of tehnical and special gasis as well as instalation and service of gas equipment. MINOX D.O.O. 

E 03

KRIŽ 9 1218 KOMENDA T.: 01/8343-789 F.: 01/8341-197 E: minox@minox.si H: www.minox.si Proizvajate izdelke, ki jih je potrebno raziglevati ali polirati? Potrebujete stroj ali nekoga, ki bi za vas opravljal omenjeno storitev? Ne veste na koga se obrniti? Mi smo vaš pravi naslov! Smo podjetje ki za vas opravimo storitev raziglevanja,

77


poliranja ali pa vam ponudimo pomoč pri nakupu primernega stroja. Pokličite, pišite ali obiščite našo spletno stran! Are you manufacturing products that have to be deburred or polished? Do you need a machine or someone to carry out this service for you? Don’t know where to start? You have come to the right place! We are a company that will do the deburring and polishing services for you, or assist you in purchasing an appropriate machine. Call us, write or visit our website! NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI E 29 AŠKERČEVA CESTA 12 1000 LJUBLJANA POSREDOVANJE GUGI VLADIMIR DLOUHY S.P. E 05 LUTVERCI 68 9253 APAČE T.: 041/689-190 F.: 02/5649-424 E: posredovanjegugi@gmail. com Widia brusi Raznovrstni brusni kamni Svetila PREMOGOVNIK VELENJE D.D. – MUZEJ PREMOGOVNIŠTVO SLOVENIJE E 22A KOROŠKA CESTA 3320 VELENJE Tel.: 03/5870-997 Fax.: 03/5870-997 E-mail: trgovina.muzej@rlv.si www.rlv.si/muzej SCHLOFFER IN DREVENŠEK D.O.O. E 12 APAČE 270 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/7961-080 F.: 02/7961-081 E: info@schloffer.si H: www.schloffer.si “Podjetje Schloffer in Drevenšek d.o.o. vam nudi osebno varovalno opremo najvišje kvalitete po Schloffer.si cenah! Delovna obutev, profesionalna

78

oblačila, delovne rokavice, zaščitne maske, višinska varovalna oprema - hitro in ugodno! Vso ponudbo lahko najdete na www.schloffer.si.” SIAPRO D.O.O. 

E 21

LAZNICA 16 5282 CERKNO T.: 05/3841-632 F.: 05/3841-630 E: info@siapro.si H: www.siapro.si Ponujamo celoten inženiring, od svetovanja, projektiranja, proizvodnje, dobave, izvedbe, nadzora nad investicijo, do vzdrževanja na več področjih. • livarska oprema: hladilniki peska, kontrola vlage, mešalci, priprava peska, vlivni avtomati, indukcijske peči, regeneracija peska…, • peskalna tehnika: turbinski peskalni stroji, E-Eco visoko produktivne turbine, oprema za zračno peskanje, peskalne linije, programiranje krmilnikov, stroji za mikrokovanje, • transportne naprave: polži, elevatorji, vibracijski transporterji, transportni trakovi, • filtri, • male hidroelektrarne: svetovanje, soglasja, dovoljenja, projekt, izgradnja, Pelton turbine, • modernizacija, vzdrževanje, servis opreme, obrabno odporni materiali, • demontaže, obnove in selitve opreme. Siapro is specialized in foundry and blasting engineering, from basic design , to turnkey supplies. We have reference projects in: • foundry equipment (sand preparation, sand mixers, moisture control, multi coolers, no bake systems, multi handling systems, sand reclamation systems, shake outs and cooling lines, crushers, forming lines…), • transporters (rubber belt conveyors, vibro conveyors), • shotblasting machines

• • •

(shotblasting wheel machines, air blasting equipment, anticorrosion lines, E-Eco blasting wheels, shot peening machines, standard made or according to the requirements of the customer), filter units, disassembly and relocation of old equipment if necessary, after sales service, spare parts and maintenance of new delivered equipment.

TALUM d.d. 

E 29

TOVARNIŠKA C. 10 2325 KIDRIČEVO H: www.talum.si ZAGROS D.O.O. 

E 12A

APAČE 277 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU T.: 02/7965-561 F.: 02/7965-560 E: simona@zagros.si H: www.zagros.si “Podjetji ZAGROS d.o.o. in H.F.S. Gmbh se vam po 20 letih stabilnega delovanja predstavljata s svojim specialnim programom dvižne tehnike! Iz zaloge vam nudimo bremenske in gozdarske verige ter kavlje, privezovalne in bremenske trakove ter mehanska in električna dvigala! Z začetkom sejma pričenjamo tudi posebno jubilejno prodajno akcijo izbranih artiklov s posebej ugodnimi cenami, za več informacij nas pokličite na 02 796 55 61 ali pošljite email na info@ zagros.si. Veselimo se vašega obiska.”


Optimizacija procesov s plini na vseh podro~jih metalurgije Messer Slovenija Vam nudi ve~ kot samo pline. Na{e znanje in izku{nje na podro~ju aplikativne tehnologije so obse`ne in s tem klju~ za optimiranje procesov v kakovostnem, ekonomi~nem in inovativnem pogledu. Na{i plini in storitve tako optimizirajo tudi procese s plini na vseh podro~jih metalurgije, med drugim visokotemperaturne procese, procese toplotne obdelave in procese rafinacije. Dovolite, da tudi na podro~ju metalurgije postanemo Va{ partner za tehni~ne pline.

Messer Slovenija d.o.o. Jugova 20 2342 Ru{e tel.: +386 2 669-03-00 faks: +386 2 661-60-41 info.si�messergroup.com www.messer.si


L1

33

10-TECH

CLEVELAND

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1

58

3WAY - TOMAŽ VUJASINOVIČ S.P.

MEDVODE

SLOVENIJA

K

26

ABC MAZIVA D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L

20

A-CAM D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

5

ADAPTI D.O.O.

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

SLOVENIJA

D

1

ADHEZIV d.o.o.

ŠENTJUR

SLOVENIJA

*

D

12

Adobe Systems

San Jose

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1

6

AFFRI

INDUNO OLONA

ITALIJA

*

E

18

AGROSERV GmbH

MIKLAUZHOF

AVSTRIJA

*

L1

59

ALBERTI

MOTTEGGIANA

ITALIJA

L1

46

ALCU d.o.o.

KAMNIK

SLOVENIJA

L

33

ALFLETH ENGINEERING AG

LENZBURG

ŠVICA

*

L

7

ALFRED KONRAD VEITH

ÖHRINGEN

NEMČIJA

*

L1

23

ALME GERIMA

ST.WENDEL

NEMČIJA

E

7

ALMOS ŠKOFJA LOKA d.o.o.

ŠKOFJA LOKA

SLOVENIJA

L1

13

ALPHA LASER GmbH

PUCHHEIM

NEMČIJA

E

2

ALUTECH D.O.O.

GROSUPLJE

SLOVENIJA

L

4

AMADA Co.

KANAGAWA

JAPONSKA

ZP

4

AMADA ITALIA SRL

PONTENURE

ITALIJA

L

4

AMADA ITALIA SRL

PONTENURE

ITALIJA

K

9

AMADA-WASINO CO.LTD

KOMAKI CITY, AICHI

JAPONSKA

K

14

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GmbH

ZUZENHAUSEN

NEMČIJA

L1

67

AQUA-FAIR GmbH

BAD WUENNENBERG

NEMČIJA

L

35

ARBONA, d.o.o., LJUBLJANA

LJUBLJANA ŠENTVID

SLOVENIJA

D

11

ARCA

E

22

ARCUS PRO D.O.O.

CELJE

SLOVENIJA

L1

59

ARNO

STUTTGART

NEMČIJA

K

15A

ARO.VANA D.O.O.

KAMNIK

SLOVENIJA

*

D

12

ARTFOAM

*

D

12

ARTITEQ

*

E

21

ARUN

CRAWLEY

VELIKA BRITANIJA

*

L

01A

ASHCROFT

BAESWEILER

NEMČIJA

*

L1

32

AST ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK GMBH

DRESDEN

NEMČIJA

*

D

12

ATP

K

3

AUDAX D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L

2

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI s.r.L.

NAVE (BS)

ITALIJA

* *

*

* *

*

80

Kraj City

Država Country

Razstavni prostor Booth Place

*

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

ITALIJA

KOREJA, DEMOKRATIČNA LJUDSKA REPUBLIKA NIZOZEMSKA

ŠVICA


9

AUTOROTOR s.r.l.

VAIANO CREMASCO(CR)

ITALIJA

L1

24

AVDEL ITALIA S.r.L.

BRUGHERIO (MI)

ITALIJA

*

L

7

AZOL-GAS S.L.

VITORIA

ŠPANIJA

*

L

12

BAUBLIES

RENNINGEN

NEMČIJA

*

L1

32

BAUMER ELECTRIC

FRAUNFELD

ŠVICA

*

K

27

BAUSANO&FIGLI S.p.A.

RIVAROLO CANAVESE (TO)

ITALIJA

*

L

12

BECKER DIAMANTWERKZEUGE

MUENCHEN

NEMČIJA

*

K

6

BEGA INTERNATIONAL B.V.

VAASSEN

NIZOZEMSKA

*

L

12

BENZ

HASLACH

NEMČIJA

*

D

21

BERGSTEIN

KEKRADE

NIZOZEMSKA

*

K

27

BG PLAST IMPIANTI S.R.L.

MARANTE (VA)

ITALIJA

*

L

32

BILZ

OSTFILDERN

NEMČIJA

K

7

BIMEX D.O.O.

CELJE

SLOVENIJA

L

2

BINMAT BERNETIČ IN OSTALI D.N.O.

LOKEV

SLOVENIJA

*

K

11

BLAUPUNKT WEIKE GMBH

HILDESHEIM

NEMČIJA

*

D

11

BLUM WEBER

*

L

3

BOCCHI

*

L

32

BOEHLERIT

KAPFENBERG

AVSTRIJA

L1

57

BÖHLER EDELSTAHL GmbH & CO KG

KAPFENBERG

AVSTRIJA

*

K

27

BONFIGLIOLI ENGINEERING s.r.L.

VIGARANO PIEVE (FE)

ITALIJA

*

L1

19

BOSCH

STUTTGART

NEMČIJA

*

L

9

BOSCH REXROTH AG

LOHR

NEMČIJA

*

L1

19

BOSCH REXROTH AG

LOHR

NEMČIJA

E

6

BOSIO D.O.O.

ŠTORE

SLOVENIJA

K

26

BP (CASTROL, ARAL)

LONDON

VELIKA BRITANIJA

ZP

8

BRALKO d.o.o.

ŠMARTNO OB PAKI SLOVENIJA

L

23

BTS COMPANY D.O.O.

LJUBLJANA

*

L

3

BUCHEM

*

L

28

BUČOVICE TOOLS

*

L1

32

BURSTER

GERNSBACH

NEMČIJA

K

23

BUSCOTRADE D.O.O.

TRZIN

SLOVENIJA

L1

52

CADCAM LAB D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

58

CADENAS

AUGSBURG

NEMČIJA

K

2

CADNEX D.O.O.

SLOVENJ GRADEC

SLOVENIJA

L

16

CAJHEN D.O.O.

LAŠKO

SLOVENIJA

D

12

CALDERA GRAPHICS

Eckbolsheim

FRANCIJA

L1

39

CAMINCAM D.O.O.

SLOVENJ GRADEC

SLOVENIJA

*

L

13

CAMOZZI s.p.a.

BRESCIA

ITALIJA

*

L1

11

CANELA EINES

CATALUNYA

ŠPANIJA

*

*

*

Kraj City

Država Country

Razstavni prostor Booth Place

L1

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

*

NEMČIJA

SLOVENIJA ČEŠKA REPUBLIKA

81


24

CANON CEE GmbH

*

L1

8

CASTEK

*

K

26

CASTROL

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

20

CDS d.o.o.

LJUBLJANA ČRNUČE

SLOVENIJA

D

7

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L1

41

CERAMICX

CORK

IRSKA

*

L

12

CERATIZIT

REUTTE

AVSTRIJA

D

12

CGS plus d.o.o.

LJUBLJANA ČRNUČE

SLOVENIJA

*

L1

23

CHICAGO PNEUMATIC

ROCK HILL

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1

39

CIMCO

LYNGBY

DANSKA

*

L

20

CIMCO INTEGRATION I/S

LYNGBY

DANSKA

*

L

10

CITIZEN

*

L

20

CNC SOFTWARE INC.

TOLLAND

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1

8

CNC TEHNIKA MARIJA ŽAGAR S.P.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

D

19

COATES SCREEN GmbH

NURNBERG

NEMČIJA

*

E

6

COGEBI

*

D

19

COLOR DEC ITALY

Capezzano

ITALIJA

*

K

26

CONDAT

CHASSE-SURRHONE

FRANCIJA

*

K

13

CRIPPA

*

D

2

ČELIK-PAK

VRNJAČKA BANJA

REPUBLIKA SRBIJA

*

L1

50

DALMEC SPA

CLES

ITALIJA

*

L1

58

DCAM

BERLIN

NEMČIJA

K

12A

DEA SEŽANA, MILAN ŠKAPIN S.P.

SEŽANA

SLOVENIJA

*

K

27

DEGA S.p.A.

CLUSANE SUL LAGO (BS)

ITALIJA

*

K

17

DEIFEL GmbH&CO.KG

SCHWEINFURT

NEMČIJA

*

L

32

DEPO

MARIENFELD

NEMČIJA

*

L

7

DESTACO

Oberursel

NEMČIJA

L

30

DILEX D.O.O.

KOMENDA

SLOVENIJA

L1

34

DIMA DISPENSE TECHNOLOGY

DEURNE

NIZOZEMSKA

L1

68

DISCOTELSISAL SRL

BRUGHERIO

ITALIJA

L1

40

D-M-E EUROPE

MECHELEN

BELGIJA

L

10

DMT DREHMASCHINEN GmbH

Lörrach

NEMČIJA

E

4

DOMEL D.D.

ŽELEZNIKI

SLOVENIJA

*

L

3

DORFNER DGS

*

L1

6

DOSTMANN Electronic

WERTHEIM-REICHOLZHEIM

NEMČIJA

*

K

17

DR. BOY GMBH&CO.KG

FERNTHAL

NEMČIJA

*

L1

42

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

TRAUNREUT

NEMČIJA

*

*

82

Država Country

D

Kraj City

Razstavni prostor Booth Place

*

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

Dunaj

JAPONSKA TAJVAN

JAPONSKA

ITALIJA

NEMČIJA


Kraj City

Država Country

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

LJUBLJANA

SLOVENIJA

E

29

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

*

D

12

DRYTAC

*

K

20

DYNA-PURGE DIVISION SHUMAN PLASTIC, INC.

DEPEW (NY)

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

K

17

DYROS APS

COPENHAGEN

DANSKA

D

9

EAGLE, KSENIJA LESJAK s.p.

VELENJE

SLOVENIJA

*

L

01A

EBRO

INGOLSTADT

NEMČIJA

*

E

21

EGES

ISTANBUL

TURČIJA

*

L

34

EKD GELENKROHR

L1

26

ELESA+GANTER AUSTRIA GmbH

BRUNN/GEBIRGE

AVSTRIJA

L

01A

ELPRO LEPENIK & CO. d.n.o.

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

SLOVENIJA

D

4

EMA, podjetje za inženiring, zastopanje in proizvodnjo d.o.o.

CELJE

SLOVENIJA

ZP

3

EME T&T D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

L

27

EMO - ORODJARNA D.O.O.

CELJE

SLOVENIJA

L1

25

EMUGE Werk GmbH

LAUF A.D. PEGNITZ

NEMČIJA

L1

25

EMUGE-FRANKEN TEHNIKA D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

K

1

ENGEL AUSTRIA G.m.b.H.

SCHWERTBERG

AVSTRIJA

K

13

ERCOLINA

PIEDIMONTE

ITALIJA

*

*

VELIKA BRITANIJA

NEMČIJA

L1

60

ERINOX D.O.O.

RADENCI

SLOVENIJA

*

D

15

ERNST NAGEL GmbH

STUTTGART

NEMČIJA

*

D

5

Ernst Reiner GmbH

Furtwagen

NEMČIJA

*

L1

6

ERWEKA

HEUSENSTAMM

NEMČIJA

L

5

ESTRA D.O.O. LJUBLJANA

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

8

ETIKETA - TISKARNA d.d.

ŽIRI

SLOVENIJA

D

09A

ETINAL d.o.o.

KAMNIK

SLOVENIJA

*

L1

23

EUROFINTEC

PARMA

ITALIJA

*

K

17

EWIKON HEISSKANALSYSTEME GmbH&Co.KG

FRANKENBERG

NEMČIJA

*

L

34

EXELENT

*

L1

8

EXERON GmbH

*

L1

7

EXXONMOBIL

IRVING

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L

12

FAHRION

KEISERSBACH

NEMČIJA

L

18

FANUC ROBOTICS CZECH S.R.O.

PRAHA 8 - LIBEN

ČEŠKA REPUBLIKA

L1

47

FERRARI CONSTRUZIONI MECCHANICHE

L

37

FERROČRTALIČ D.O.O.

DOLENJSKE TOPLICE

SLOVENIJA

K

13

FERROJULIA S.r.l.

MONFALCONE

ITALIJA

*

L1

19

FERRY PRODUITS

NANCY

FRANCIJA

*

L

32

FETTE

SCHWARZENBECK

NEMČIJA

*

D

19

FIMOR Srl

Le Mans

FRANCIJA

*

NEMČIJA

ITALIJA

83


Država Country

Kraj City

Podjetje Company

K

25

FINGAL D.O.O.

*

K

13

FINN-POWER

*

K

20

FIPA GMBH

*

D

12

FLETCHER

*

K

9

FMT S.r.I. Unit FAVRETTO

*

L1

23

FONTARGEN

*

L1

60

FORMDRILL

*

D

12

FRAMECORNER

*

L1

25

FRANKEN GmbH + Co KG

RÜCKENDORF

NEMČIJA

*

E

6

FRENZELIT

BAD BERNECK

NEMČIJA

L1

16

FUCHS MAZIVA LSL D.O.O.

BREŽICE

SLOVENIJA

L

34

GAMM SRL

L1

55A

GAPLAST D.O.O.

*

K

13

GARBOLI

ITALIJA

*

K

13

GASPARINI

ITALIJA

*

L1

54B GAZELA D.O.O.

*

L

15

*

L1

*

*

GORNJA RADGONA

SLOVENIJA FINSKA

ISMANING

NEMČIJA ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

RIVA PR. CHIERI (TO)

ITALIJA NEMČIJA

BERINGEN

BELGIJA VELIKA BRITANIJA

ITALIJA KOPER

SLOVENIJA

KRŠKO

SLOVENIJA

GEA DELBAG LUFTTECHNIK GmbH

HERNE

NEMČIJA

35

GEOMETRIC TECHNOLOGIES, INC.

SCOTTSDALE

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1

59

GERARDI

MILANO

ITALIJA

*

L1

59

GEWEFA

BURLADINGEN

NEMČIJA

*

L

13

GIMATIC S.P.A.

BRESCIA

ITALIJA

K

28

GIUSEPPE GIANA S.P.A.

MAGNAGO (MI)

ITALIJA

L1

37A

GIZ GROZD PLASTTEHNIKA

CELJE

SLOVENIJA

D

11

GOPACK d.o.o. NOVA GORICA

SOLKAN

SLOVENIJA

K

10

GORENJE ORODJARNA D.O.O.

VELENJE

SLOVENIJA

E

10

GORENJSKI MUZEJ JESENICE

JESENICE

SLOVENIJA

GP

4

GOSTINSKE STORITVE, MITJA KORUN S.P.

PETROVČE

SLOVENIJA

E

29

GOSTOL TST d.o.o.

TOLMIN

SLOVENIJA

L

34

GRAESSNER

D

15

GRAFIČNA REZILNA ORODJA FELIX d.o.o.

CELJE

SLOVENIJA

D

3

GRAFIKA GRACER d.o.o.

CELJE

SLOVENIJA

D

16

GRAFIS, grafični inženiring d.o.o.

RAČE

SLOVENIJA

D

14

GRAFOTEHNA - TT D.O.O.

ŠKOFJA VAS

SLOVENIJA

D

19

GREC d.o.o.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

11

GREENLEAF CORP.

SAEGERTOWN

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1

41

GRELCI MARAS MARAS MLADEN S.P.

BREZOVICA PRI LJUBLJANI

SLOVENIJA

L1

4

GROCHE TECHNIK GmbH

KALLETAL

NEMČIJA

L

34

HABERKORN ULMER D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

*

*

84

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

NEMČIJA


Razstavni prostor Booth Place

Kraj City

Država Country

L1

6

HÄFNER

KÖNIGSWINTER

NEMČIJA

*

D

15

HAGEDORN GmbH

BERGISCH GLADBACH

NEMČIJA

*

L

32

HAHN+KOLB

STUTTGART

NEMČIJA

*

L

12

HAIMER

IGENHAUSEN

NEMČIJA

L

7

HALDER D.O.O.

HOČE

SLOVENIJA

ZP

1

HALDER D.O.O.

HOČE

SLOVENIJA

L

8

HASCO AUSTRIA GmbH

GUNTRAMSDORF

AVSTRIJA

*

L1

59

HEIMATEC

RENDHEN

NEMČIJA

*

L

01A

HEITRONICS

WIESBADEN

NEMČIJA

*

L

9

HEMA GmbH

SELIGENSTADT

NEMČIJA

L1

51

HENNLICH D.O.O.

PODNART

SLOVENIJA

*

D

5

Heri Gerate - productions GmbH

Fischbach

NEMČIJA

*

L

10

HERMLE

GOSHEIM

NEMČIJA

E

1

HESSE + CO MASCHINENFABRIK Ges.m.b.H.

WIENER NEUDORF AVSTRIJA

*

D

12

Hewlett - Packard

Palo Alto

*

L

28

HEXAGON METROLOGY

E

20

HI-KON Obrt za proizvodnju strojeva

BREGANA

HRVAŠKA

L

7

HILMA-ROMHELD GmbH

HILCHENBACH

NEMČIJA

L1

48

HIPLEX D.O.O.

CERKNO

SLOVENIJA

L

12

HITACHI TOOL

TOKYO

JAPONSKA

L1

11

HOFER D.O.O.

JASTREBARSKO

HRVAŠKA

*

L

32

HONSBERG

REMSCHEID

NEMČIJA

*

L

32

HUFSCHMIED

BOBINGEN

NEMČIJA

*

L

32

HURCO

LANDSHAM

NEMČIJA

L

36

HYPEX, LESCE D.O.O.

LESCE

SLOVENIJA

D

2

I.C.M.A. Srl

Mandelo del Lario

ITALIJA

L1

35

IB-CADDY D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

6

IBR

CAVARIA

ITALIJA

L1

38A

IBV izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig ter trgovina, d.o.o.

LESCE

SLOVENIJA

*

D

15

IKS GmbH

REMSCHEID

NEMČIJA

*

K

1

I-MOLD

MICHELSTADT

NEMČIJA

L1

7

IMPAKTA MOBIL D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

15

INDENNA DVIGALA d.o.o.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L1

19

INFRA SENSORS SRL

VICENZA

ITALIJA

*

D

12

INGLET

ŠPANIJA

*

D

12

INMES

BRAZILIJA

*

L1

59

INNOVATOOLS

KINDING

NEMČIJA

*

L

01A

INOR

MALMÖ

ŠVEDSKA

*

L

3

INSIZE

L1

29

INSTITUT “JOŽEF STEFAN”, LJUBLJANA Center za trde prevleke

DOMŽALE

SLOVENIJA

L

3

INTEHNA D.O.O.

TRZIN

SLOVENIJA

* *

* *

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

*

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE ITALIJA

85


Kraj City

Država Country

Podjetje Company

L

19

ISCAR SLOVENIJA D.O.O.

TRZIN

SLOVENIJA

D

22

ITALPAK d.o.o.

Novi Sad

REPUBLIKA SRBIJA

L1

43

ITS D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L

34

IWIS

*

L

20

JABEZ TECHNOLOGIES

QUEBEC

KANADA

*

E

23

JGZ “POHORJE” MIRNA

ŠENTRUPERT

SLOVENIJA

*

L1

59

JOHNE

DORSTEN

NEMČIJA

*

L

01A

JOLA

LAMBRECHT

NEMČIJA

ZP

2

JOSEF STEINER D.O.O.

LENART V SLOVENSKIH GORICAH

SLOVENIJA

L

16

JULIA

TARCENTO

ITALIJA

L1

13

JUTZ LASERTECHNIK GmbH

WIEN

AVSTRIJA

D

3

JUVENIS POSLOVNE STORITVE d.o.o.

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

SLOVENIJA

L

32

KAČ TRADE D.O.O.

ŽALEC

SLOVENIJA

*

D

21

KAMMANN

BAD OEYNHAUSEN

NEMČIJA

*

L

34

KASTO

*

L1

58

KCS

SEUL

JUŽNA KOREJA

L

1

KERN D.O.O.

KOZINA

SLOVENIJA

*

D

12

KERRNOW COATINGS

*

L

32

KIENINGER

LAHR

NEMČIJA

*

L1

32

KISTLER GROUP

WINTERTHUR

ŠVICA

*

L1

33

KISTLER INSTRUMENTE

WINTERTHUR

ŠVICA

*

L

10

KITAMURA

*

D

21

KIWO

WIESLOCH

NEMČIJA

L1

23

KLASAND D.O.O.

OREHOVA VAS

SLOVENIJA

L

15

KMH

BASSUM

NEMČIJA

K

29

KMS, D.O.O.

ŠENČUR

SLOVENIJA

L1

58

KNOTENPUNKT

BALINGEN

NEMČIJA

L

21

KNUTH WERKZEUGMASCHINEN GMBH

WASBEK

NEMČIJA

D

11

KODING d.o.o.

CELJE

SLOVENIJA

*

E

21

KOINS

ISERLOHN

NEMČIJA

*

L1

9

KOLVER S.r.l.

THIENE

ITALIJA

*

D

23

KOMAX AG

*

L

12

KOMET GROUP

BESIGHEIM

NEMČIJA

L1

2

KONECRANES, PRODAJA DVIGALNE TEHNIKE, D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

D

2

KONSIGRAF D.O.O. BRESTANICA

BRESTANICA

SLOVENIJA

K

22

KOPLAS d.o.o. LJUBLJANA

LJUBLJANA ŠMARTNO

SLOVENIJA

L

13

KOVIMEX D.O.O.

CERKNICA

SLOVENIJA

E

29

KOVIS LIVARNA d.o.o.

ŠTORE

SLOVENIJA

*

* *

86

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

NORVEŠKA

VELIKA BRITANIJA

JAPONSKA

ŠVICA


Država Country

Kraj City

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

L

10

KOVOSVIT MAS, a.s.

Sezimovo Ústí

ČEŠKA REPUBLIKA

D

5

K-PRINT, FRANC KERN s.p.

ŠENČUR

SLOVENIJA

E

3

KROMAS Ltd.

ISTANBUL

TURČIJA

L

9

LA & Co. D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

*

K

1

LABOTEK A/S

FRIDERICKSSUND

DANSKA

*

D

19

Lackwerke PETERS GmbH

*

L1

19

LEAN PRODUCTS

*

L

34

LEISTER

KAEGISWILL

ŠVICA

L1

36

LESNIK CNC EXPORT-IMPORT D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

D

11

LINX

L1

9

LIPRO D.O.O.

KOPER

SLOVENIJA

E

24

LITO, LIVARSTVO BARVNIH KOVIN, UROŠ OGRINC S.P.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

E

29

LITOSTROJ JEKLO D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

20

LITOSTROJ JEKLO D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L

3

LLAMBRICH

*

L

3

LOC LINE

*

L

34

LOCTITE (HENKEL)

SLOVENIJA

*

D

12

LOGAN

NIZOZEMSKA

*

L1

6

LOTRIČ D.O.O.

SELCA

SLOVENIJA

L1

6

LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE D.O.O.

SELCA

SLOVENIJA

K

17

MADAG Printingsystems AG

FAHRWEID

ŠVICA

L1

28

MARO D.O.O.

MEDVODE

SLOVENIJA

D

23

MARKEM-IMAJE S.A.S.

L

26

MASCHINEN-WAGNER WERKZEUGMASCHINEN GmbH

RENCHEN

NEMČIJA

*

L1

39

MASTER3DGAGE

ANAHEIM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1

39

MASTERCAM

TOLLAND

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

K

24

MASTROJ D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

*

K

9

MATEC Maschinenbau GmbH

KÖNGEN

NEMČIJA

*

L

34

MAYR GMBH

*

K

1

L1

*

*

*

* *

*

NEMČIJA

VELIKA BRITANIJA

FRANCIJA

NEMČIJA

MB CONVEYERS

BROGLIANO (VICENZA)

ITALIJA

47

MBB SVETOVANJE MANUELA BOŽIČ BADALIČ S.P.

VIPAVA

SLOVENIJA

D

23

MCM COSMIC KK

JAPONSKA

D

10

MDS IT, d.d.

*

D

23

MECAL SRL.

*

L1

32

MECMESIN

SLINFOLD

VELIKA BRITANIJA

L1

33

MEM - MECHANIC & ELECTRONIC MEASUREMENT

WIEN

AVSTRIJA

K

26

MEMOLUB

BRUSELJ

BELGIJA

E

8

MESSER SLOVENIJA D.O.O.

RUŠE

SLOVENIJA

*

LJUBLJANA

SLOVENIJA ITALIJA

87


Razstavni prostor Booth Place

Kraj City

Država Country

*

L1

9

METAL WORK S.p.A.

CONCESIO BS

ITALIJA

L1

10

METALING D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

59

METALL KOFLER GESELLSCHAFT m.b.H.

FULPMES

AVSTRIJA

L1

14

METEORIT TRANS D.O.O.

HOČE

SLOVENIJA

L1

56

MEUSBURGER GEORG GmbH & CO KG

WOLFURT

AVSTRIJA

L

29

MI STROJ D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

*

E

6

MICROTHERM

SINT NIKLAAS

BELGIJA

*

L1

23

MIGATRONIC

FJERITSLEV

DANSKA

D

23

MIKOM-SI d.o.o.

VELENJE

SLOVENIJA

L

18

MIKRON D.O.O.

IG

SLOVENIJA

E

3

MINOX D.O.O.

KOMENDA

SLOVENIJA

L1

31

MISKO D.O.O.

POSTOJNA

SLOVENIJA

*

L

28

MITUTOYO

*

L

10

MIYANO

NAGANO

JAPONSKA

L1

27

MOC DANNER GmbH

ALTINGEN

NEMČIJA

*

L

01A

MOLLET

OSTERBURKEN

NEMČIJA

*

D

12

MOORMAN

NIZOZEMSKA

*

D

12

MORSO DANLIST

DANSKA

*

E

9

MOSMATIC AG

NECKER

ŠVICA

L1

17

MOTOMAN ROBOTEC D.O.O.

RIBNICA

SLOVENIJA

K

1

MOVACOLOR B.V.

SNEEK

NIZOZEMSKA

L1

54

MTC ELETTRONICA SRL

SALA BOLOGNESE (BO) - ITALIJA

ITALIJA

K

11

MURNIK D.O.O.

CERKLJE NA GORENJSKEM

SLOVENIJA

L1

6

N.B.C. ELEKTRONIK

DELEBIO

ITALIJA

K

4

N.C.S. SCAFFALATURE

SPILIMBERGO, PN

ITALIJA

E

29

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

42

NAVO D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

K

15

NC-92 D.O.O.

ŠKOFLJICA

SLOVENIJA

*

D

12

NEOBOND

ITALIJA

*

D

12

NEOFOAM

KOREJA, DEMO. LJUD. REPUBLIKA

*

L1

60

NEWELL RUBBERMAID

BRODNICA

POLJSKA

*

L1

60

NEWELL TOOLS NETHERLANDS B.V.

HELMOND

NIZOZEMSKA

L1

12

NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., ŽELEZNIKI

ŽELEZNIKI

SLOVENIJA

*

E

9

NILFISK ADVANCE A/S

BRONDBY

DANSKA

*

E

9

NILFISK ADVANCE PTE

SINGAPUR

SINGAPUR

*

L

3

NOGA

*

K

26

NYMATIC

NAESTVED

DANSKA

L1

37

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L

13

ODE S.R.L.

COLICO

ITALIJA

L1

66

ODREZAVANJE D.O.O.

IDRIJA

SLOVENIJA

*

*

*

88

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

JAPONSKA

IZRAEL


Kraj City

Država Country

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

L

18A

OGRAJE KOČEVAR D.O.O. TOVARNIŠKA 11C

PREBOLD

SLOVENIJA

L1

34

OK INTERNATIONAL

EAGLE CLOSE

VELIKA BRITANIJA

K

26

OLMA D.D.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

E

21

OMEGA

PETERBOROUGH

VELIKA BRITANIJA

L

6

OMEGA AIR D.O.O., LJUBLJANA

LJUBLJANA

SLOVENIJA

L1

58

OPEN MIND AG

WESSLING

NEMČIJA

L1

19

OPL D.O.O.

TRZIN

SLOVENIJA

L1

19

ORGATEX

L1

63

ORO MET D.O.O.

KOŠANA

SLOVENIJA

L1

65

ORO-TECH D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

L1

45

ORTOPEDICA D.O.O.

MARIBOR

SLOVENIJA

L1

3

ORTOTIP, razvoj, svetovanje, proizvodnja d.o.o.

MARIBOR

SLOVENIJA

L1

38A

P TEAM D.O.O.

LOG PRI BREZOVICI

SLOVENIJA

D

24

PANNA D.O.O. DRUŽBA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ

LJUBLJANA

SLOVENIJA

ZP

5

PASCO LEPILA - JURE MAKSIMOVIČ, S.P.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

04A

PBS, pakirna tehnika, proizvodnja,inženiring, zastopstvo d.o.o.

MOZIRJE

SLOVENIJA

*

L1

6

PCL Air Technology

SHEFFIELD

VELIKA BRITANIJA

*

D

15

PERFECTA

BAUTZEN

NEMČIJA

*

K

6

PERMA-TEC

EUERDORF

NEMČIJA

*

E

9

PETER MOOG & CIE.

WORB

ŠVICA

K

26A

PETROL d.d., LJUBLJANA

LJUBLJANA

SLOVENIJA

K

17

PEYER GRAPHIC AG

LENGNAU

ŠVICA

ŠTORE

SLOVENIJA

*

*

* *

*

K

6

PILIH D.O.O.

*

D

12

PILM

*

L1

41

PIXSYS

MELAREDO

ITALIJA

*

K

20

PLASTIC SYSTEMS S.P.A.

BORGORICO

ITALIJA

D

18

PODOBA MATIJA KVESIĆ s.p.

ROGAŠKA SLATINA SLOVENIJA

L

12

POKOLM

HARSEWINKEL

NEMČIJA

E

5

POSREDOVANJE GUGI VLADIMIR DLOUHY S.P.

APAČE

SLOVENIJA

K

16

PRECISA CNC TRADE D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

E

22A

PREMOGOVNIK VELENJE D.D. – MUZEJ PREMOGOVNIŠTVO SLOVENIJE

VELENJE

SLOVENIJA

K

13

PRIMA INDUSTRIE

K

12

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

COLLEGNO (TO)

ITALIJA

L1

27

PRIMAKEM D.O.O.

TRŽIČ

SLOVENIJA

D

09A

Primera Europe

Wiesbaden

NEMČIJA

K

27

PRO 93 D.O.O.

PAZIN

HRVAŠKA

L1

47

PRO.GEN Srl

PARMA

ITALIJA

L1

34

PROES, tehnološko svetovanje in trgovina d.o.o.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

*

* *

ITALIJA

ITALIJA

89


Kraj City

Država Country

Podjetje Company

L

31

PROFIDTP D.O.O.

ŠKOFLJICA

SLOVENIJA

L

7

PSG GmbH

MANNHEIM

NEMČIJA

L1

32

PSM D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

13

PUNCH GRAPHIX AUSTRIA GmbH

WIEN

AVSTRIJA

*

L1

6

RADWAG

RADOM

POLJSKA

*

L

3

RAPPOLD WINTHERTHUR

L1

64

RAVNE STEEL CENTER D.O.O.

LJUBLJANA

L1

44

REBIK RB D.O.O.

LJUBLJANA

*

L

01A

RBR-ECOM

ISERLOHN

NEMČIJA

*

K

17

REGLOPLAS AG

ST.GALLEN

ŠVICA

D

17

REPRO STUDIO FRANC LESJAK D.O.O.

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

SLOVENIJA

D

19

RKS GmbH

Roesrath

NEMČIJA

L

24

RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.

LJUBLJANA - DOBRUNJE

SLOVENIJA

L1

10

ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GMBH

RATINGEN

NEMČIJA

*

*

90

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

AVSTRIJA SLOVENIJA

K

09A

ROBOS, ROBOTI IN STROJI ZA PREDELAVO PLASTIKE, D.O.O.

ŠKOFLJICA

SLOVENIJA

*

L1

39

ROBOTMASTER

ST. LAURENT

KANADA

*

K

17

ROESLER SCHWEIZ AG

KIRCHLEERAU

ŠVICA

*

L

7

RÖMHELD

L

32A

ROTIS D.O.O.

TRZIN

SLOVENIJA

*

D

04A

ROVEMA GmbH

Fernwald

NEMČIJA

*

D

5

Rowmark Italy S.R.L.

Milano

ITALIJA

*

D

5

Rowmark S.A.S.

Ozoir la Ferriere

FRANCIJA

*

D

21

RUCO

EPPSTEIN

NEMČIJA

*

L1

55

RUF GmbH

ZAISERTSHOFEN

NEMČIJA

L1

55

RUF SE, PRODAJA, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPANJE, D.O.O.

RADOVLJICA

SLOVENIJA

K

05A

SATECH SAFETY TECHNOLOGY SPA

CALCO (LC)

ITALIJA

D

14

SB GRAFIČNA ORODJA BRANKO SMOLE s.p.

CELJE

SLOVENIJA

E

12

SCHLOFFER IN DREVENŠEK D.O.O.

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

SLOVENIJA

L

12

SCHMIDT HSC D.O.O.

CELJE

SLOVENIJA

*

L

34

SCHNEEBERGER AG

ROGGWILL

ŠVICA

*

L1

23

SCHNORR

SINDERLINGEN

NEMČIJA

*

L

3

SCM

RIMINI

ITALIJA

*

L1

8

SEDEX

*

D

21

SEFAR AG

THAL

ŠVICA

*

K

20

SELLA SRL

SETTIMO TORINESE (TO)

ITALIJA

*

L

34

SEMPERIT

DUNAJ

AVSTRIJA

*

L1

58

SENSABLE

WILMINGTON

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

E

21

SENSOR CONTROL

NEUWIED

NEMČIJA

L

18C

SENTRA, OBNAVLJANJE ORODJA, D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

NEMČIJA

JUŽNA KOREJA


Razstavni prostor Booth Place

Podjetje Company

Kraj City

Država Country

Zastopana podjetja Represented Company

GP

1,02

SENZOR TRADE D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

K

9

SHIGIYA MACHINERY WORKS LTD.

HIROSHIMA

JAPONSKA

*

L

01A

SHINKO

OSAKA

JAPONSKA

E

21

SIAPRO D.O.O.

CERKNO

SLOVENIJA

L

7

SIDECO SpA

VICENZA

ITALIJA

K

04A

SIDERTAGLIO LAMIERE SRL

MELZDO DI SAREGO (VICENZA)

ITALIJA

*

L1

43

SIEMENS PLM SOFTWARE

PIANO

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L

34

SIKO GMBH

L

10

SIMING LJUBLJANA D.O.O.

L1

35

SIMPOE

K

28A

SIPA AUTOMATISIERUNGS UND RECYCLINGSYSTEME HGmbH

GRAZ

AVSTRIJA

D

21

SITOKEM d.o.o.

TRZIN

SLOVENIJA

L1

6

SOCOREX

LAUSANNE

ŠVICA

E

15

SOL NAVITAS D.O.O.

CELJE

SLOVENIJA

L

5

SolidCAM d.o.o.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L1

35

SOLIDWORKS

CONCORD

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1

6

SONOSWISS

RAMSEN

ŠVICA

L1

61

SPEEDY BLOCK SRL

LOCATE TRIULZI / MI

ITALIJA

K

21

SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH

SAUERLACH

NEMČIJA

*

L1

60

SPIRAL

DUNAJ

AVSTRIJA

*

L1

8

SPM

*

*

*

NEMČIJA LJUBLJANA ŠENTVID

SLOVENIJA FRANCIJA

JUŽNA KOREJA

D

6

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA

*

L

7

STARK

AVSTRIJA

*

L1

47

STARMATIC Srl

ITALIJA

*

L

7

STEINEL NORMALIEN

VILINGEN-SCHWE- NEMČIJA NINGEN

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

2

STIRO-PACK JANEZ ZIMŠEK, S.P. ZIMŠEK JANEZ S.P.

RADEČE

SLOVENIJA

*

E

21

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL

AARTSELAAR

BELGIJA

*

L

3

STRAUSS

D

22

STROJPLAST, SEMIČ, D.O.O.

SEMIČ

L1

69

STYLE CNC TECHNIK D.O.O.

BOSANSKA KRUPA BOSNA IN HERCEGOVINA

*

L1

23

SUHNER

BRUGG

ŠVICA

*

L1

23

SUHNER AUTOMATION EXPERT

BRUGG

ŠVICA

*

D

2

SUMBEL GmbH

BREMEN

NEMČIJA

*

K

20

SUMITOMO (SHI)DEMAG

WIEHE

NEMČIJA

*

D

12

Summa

Gistel

BELGIJA

*

D

5

Sun Same Enterprises co.

Tainan Hsien

TAJVAN

*

L

12

SWAROVSKI OPTIK

ABSAM

AVSTRIJA

L

11

SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine d.o.o.

MARIBOR

SLOVENIJA

IZRAEL SLOVENIJA

91


Razstavni prostor Booth Place

Kraj City

Država Country

*

L1

6

SYLVAC

CRISSIER

ŠVICA

*

E

9

SYNTECS GmbH

SCHLOSS HOTESTUKENBROCK

NEMČIJA

L1

49

SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS S.R.O.

PRAHA 9

ČEŠKA REPUBLIKA

E

25

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

CELJE

SLOVENIJA

L

3

TAEGUTEC

E

29

TALUM d.d.

KIDRIČEVO

SLOVENIJA

*

D

21

TAMPOGRAF

MILANO

ITALIJA

*

D

21

TECHNIGRAF

GRÄEVENWIESBACH

NEMČIJA

K

9

TECNO TEAM GmbH

KOTTINGBRUNN

AVSTRIJA

L1

1

TECOS - RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE

CELJE

SLOVENIJA

*

D

22

TEHNOPAK d.o.o.

Tuzla

BOSNA IN HERCEGOVINA

*

D

22

TEHNOTRADE d.o.o.

Daruvar

HRVAŠKA

*

L1

59

TELA

HORB

NEMČIJA

L1

18

TEMIKRON D.O.O.

ŠKOFJA VAS

SLOVENIJA

L1

30

TEXER Design S.r.l.

VAZZOLA (TV)

ITALIJA

L

14

TEXIMP D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L1

33

THERMO EST

HAUCONCOURT

FRANCIJA

*

L1

58

THINK 3

CINCINATI

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

L1

58

THINKLINE

MUENCHEN

NEMČIJA

*

L

34

THK

TOKYO

JAPONSKA

L

22

TIROSS D.O.O.

LJUBLJANA ČRNUČE

SLOVENIJA

L

17

TM D.O.O.

ČAKOVEC

HRVAŠKA

L

28

TOBO’S D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

K

1

TOOL - TEMP

SULGEN

ŠVICA

K

20

TOP TEH PROIZVODNJA, TRGOVINA N STORITVE D.O.O.

ŠKOFLJICA

SLOVENIJA

*

D

11

TOSHIBA

*

K

6

TOX-PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG

WEINGARTEN

NEMČIJA

*

K

9

TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES CO., LTD

HIROSHIMA

JAPONSKA

*

K

20

TRANSITEC ANLAGEBAU GMBH

WILLICH

NEMČIJA

L1

42

TRECON D.O.O.

MEDVODE

SLOVENIJA

L1

6

TRIMOS

RENENS

ŠVICA

L

15

TRM FILTER D.O.O.

LJUBLJANA - DOBRUNJE

SLOVENIJA

*

D

5

TROTEC GmbH

WELS

AVSTRIJA

*

L1

41

TURK+HILLINGER

TUTLINGEN

NEMČIJA

K

5

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

CINISELLO BALSAMO MI

ITALIJA

L

15

ULTRAFILTER

HILDEN

NEMČIJA

*

*

*

*

92

Podjetje Company

Zastopana podjetja Represented Company

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV entries of exhibitors in alphabetical order

JUŽNA KOREJA

JAPONSKA


Kraj City

Država Country

Podjetje Company

Razstavni prostor Booth Place

Zastopana podjetja Represented Company

E

6

UNIFRAX

LORETTE

FRANCIJA

K

17

UNIPLAST INŽENIRING D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

*

L

2

UTIMAC TORINO s.r.L.

TORINO

ITALIJA

*

D

12

VALIANI

*

L1

39

VERISURF

ANAHEIM

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

L1

54A

VIAL AUTOMATION D.O.O.

ŽALEC

SLOVENIJA

L

2

VICI & C S.r.l.

SANTARCCANGELO di R. (RN)

ITALIJA

D

12

VIDAL d.o.o.

GROSUPLJE

SLOVENIJA

L1

38

VIIG D.O.O.

PODBOČJE

SLOVENIJA

L1

50

VIP-VIRANT d.o.o.

KOMENDA

SLOVENIJA

*

L1

34

VISION ENGINEERING Ltd

EMMERING

NEMČIJA

*

L1

48

VRC D.O.O.

VIPAVA

SLOVENIJA

E

9

Wap ALTO ČISTILNI SISTEMI D.O.O.

LJUBLJANA

SLOVENIJA

D

21

WATTS

GLOUCESTERSHIRE

VELIKA BRITANIJA

L1

22

WEDCO HANDELS GmbH

LJUBLJANA

AVSTRIJA

*

L

28

WERA WERK

ASCHAFENBURG

NEMČIJA

*

K

17

WERNER KOCH GmbH

ISPRINGEN

NEMČIJA

*

L

3

WINTER

*

L

34

WMH HERION

*

D

24

XEROX LTD.

Palo Alto

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

*

D

17

XEROX SLOVENIJA d.o.o.

Ljubljana

SLOVENIJA

*

K

9

YASHIDA PRECISION TOOLS K.K.

OKAYAMA

JAPONSKA

*

L

3

YG-1

E

12A

ZAGROS D.O.O.

LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

SLOVENIJA

*

L

12

ZECHA

KOENIGSBACH/ STEIN

NEMČIJA

*

D

12

ZENITH

*

K

17

ZETT ENGINEERING

WIEDENZHAUSEN

NEMČIJA

L

25

ZOLLER - AUSTRIA GMBH

RIED I. I.

AVSTRIJA

*

D

23

ZOLLER-FROHLICH GmbH

*

L

32

ZPS-FN

*

*

*

ITALIJA

NEMČIJA

NEMČIJA

NEMČIJA ZLIN

ČEŠKA REPUBLIKA

93


BELEŽKE notes


BELEŽKE notes


L3: POPOLN FIBER. Skonstruirali smo stroj druge generacije prirejen samo za razrez s “Fiber” laserskim izvorom. Stroj, ki uporabja fiber tako za generiranje kot tudi za transport laserskega žarka. Stroj z visoko dinamiko, ki uporablja samo konvencionalne pogone. Stroj z nizko porabo energije in z izvorom, ki odpravlja potrebo po vzdrževanju. Stroj s hitrim prednastavljanjem, ki zaradi valovne dolžine laserskega žarka lahko reže široko paleto različnih materialov. Stroj se imenuje L3: izberite popolnost.

salvagninigroup.com koplas.si

96

Koplas d.o.o. Ljubljana Motnica 11, SI-1236 Trzin T. ++386 1 562 13 49 | F. ++386 1 562 13 48 E. ales@koplas.si


CELADA precisa CNC Trade group se predstavlja na sejmu v novi podobi VLJUDNO VABLJENI NA STROKOVNO SVETOVANJE V HALO K, RAZSTAVNI PROSTOR16!

FORMA TOOL 2011 v hali K

na razstavnem prostoru

16:

 OKUMA MULTUS B300W ve osni stružno rezkalni center s sistemom za prepreevanje kolizij

 OKUMA MB-56 obdelovalni center z najnovejšim krmilnikom OSP P200 z enostavnim posluževanjem

 OKAMOTO ACC84CAiQ brusilni stroj za plano brušenje .

 BROTHER TC-R2B kot partnerja skupine precisa CNC Trade , ki vas in vašo delavnico uinkovito oskrbuje z vso potrebno opremo

 CMH IT42 R with Robot stružnica za obdelavo palinega materiala

 FANUC ROBOTICS Fanucov robot  HARDINGE GS51 horizontalna stružnica za obdelavo palic  HARDINGE-BRD GX 250 5AX 5-osni vertikalni obdelovalni center  SODICK AG400L Premium žina erozija z linearnimi pogoni in Premium opremo  SODICK AG40L potopna erozija z linearnimi pogoni  EASY METAL nova oprema E.KO IONIZATOR za odlino delovanje vaše žine 

erozije, vkljuno z dodatno opremo in merilno napravo

CELADA precisa CNC Trade d.o.o. Knezov štradon 84, 1000 Ljubljana

Direktor & management družbe: Maurizio Giovanni Billè direktor


PRECISIONRAPIDITYQUALITY

TM d.o.o., E. i G. Legensteina 4, HR-40000 Čakovec, tel.00385 40 384 690, fax. 00385 40 384 691, tm@tm-ck.hr

PRECIZNOSTBRZINAKVALITETA

RAZVOJ, PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA REZNILNEGA ORODJA IZ KARBIDNE TRDINE (VHM) IN ORODJA Z DIJAMANTNIMI SEGMENTI (PCD in PCBN)


VSE ZA AVTOMATSKO PAKIRANJE!

odjetje GOPACK d.o.o. NOVA GORICA je riznan proizvajalec strojev in svojim Podjetje GOPACK pakirnih d.o.o. Nova Gorica je priznan rankam lahkopakirnih ponudistrojev široko paletostrankam pakirnihlahko proizvajalec in svojim ponudi široko paleto avtomatskih pakirnih strojevpakirnih in popolnoma rojev in popolnoma linij avtomatskih pakirnih linijpotreb namenjenih zadovoljitvi amenjenih zadovoljitvi pakiranja potreb pakiranja najrazličnejših proizvodov. ajrazličnejših proizvodov. Stroji so znani po Stroji so znani po njihovi dolgoletni zanesljivosti in ihovi dolgoletni zanesljivosti in njihovi njihovi vsestranski uporabnosti v živilski, farmacevtski, sestranski uporabnosti v živilski, farmacevtski, kozmetični, kemijskiindustriji, industriji, ...... ozmetični, kemijski akirni stroji oziroma seizdelujejo izdelujejo Pakirni stroji oziromalinije linije se izključno ključno po naročilu in prilagojeni po naročilu in prilagojeni specifičnimspecifičnim potrebam kupca. kupca. Zahvaljujoč stalnemu razvoju v lastnem otrebam Zahvaljujoč stalnemu razvoju konstrukcijskem biroju in lastnim so lastnem konstrukcijskem birojuknow-how in lastnim izdelani v skladu z najnovejšo elektronsko in now-how so izdelani v skladu z najnovejšo mehanskointehnologijo ter tehnologijo zasnovani za ter zagotavljanje ektronsko mehansko visokih proizvodnih učinkovitosti. asnovani za zagotavljanje visokih proizvodnih činkovitosti.

AvtomatskI pakirni stroj Avtomatski mod. pakirni UPA stroj mod. UPA– RAPID RAPIDMIDI – MIDI s večs več-glavo tehtnico glavo tehtnico

AvtomatskI pakirni stroj mod. MULTITUBE-S PHARMASTICK s polžnim dozatorjem

roizvodni program obsega azlične vertikalne in orizontalne pakirne stroje, ateri oblikujejo , polnijo in avarijo vrečke različnih blik (»stick-pack« vrečke, sachet« vrečke zavarjena a vseh 4-ih straneh, Proizvodni program obsega asične ležeče vrečke, različne vertikalne in horizontalne pakirne vrečke, stroje, kateri amostoječe ...). oblikujejo , polnijo in zavarijo lede na vrsto proizvoda, ki vrečke(kosovni različnih oblik (»sticke pakira pack« vrečke, »sachet« vrečke roizvodi, granulati, zavarjena na vseh raškasti proizvodi, 4-ih straneh, klasične ležeče vrečke, ekočine, pastozni proizvodi, samostoječe vrečke ...). Glede d.) na se vrsto uporabi ustrezno proizvoda, ki se pakira ozirno enoto: volumetrično (kosovni proizvodi, granulati, ašasti – rotacijski dozatorji, praškasti proizvodi, tekočine, oščati dozatorji, linearne pastozni proizvodi, itd.) se ehtnice, več-glave tehtnice, uporabi ustrezno dozirno enoto: volumetrično čašasti – ekočinski in pastozni rotacijski dozatorji, ploščati ozatorji, kombinacije dozatorji, linearne tehtnice, azličnih dozatorjev, .... več-glave tehtnice, tekočinski in pastozni dozatorji, kombinacije različnih dozatorjev, .... Avtomatske pakirne pakirne linije linije Avtomatske

Avtomatski pakirni stroj mod. MULTITUBE-S PHARMASTICK s polžnim dozatorjem VAKUUMSKI PAKIRNI STROJI z zunanjo aspiraciji in s komoro ter »GASTRONORM« sistem vakuumiranja: VAKUUMSKI PAKIRNI STROJI z zunanjo aspiracijo ali s komoro ter sistem vakuumiranja »GASTRONORM«

Vabimo Vas, da nas obiščete tudi na Vabimo sejmu Vas, da nas obiščete na sejmu: 5.GRAF&PACK v Celju od 12.-15.04.2011, INTERPACK 2011 hala D, razstavni prostor št. 11 Düsseldorf (Nemčija) v času INTERPACK 2011 v Düsseldorfu (Nemčija) 12.-18.05.2011 v času od 12.-18.05.2011, hala 15, razstavni hala 15, razstavni prostor prostor št.15C56 št.15C56

GOPACK d.o.o. Nova Gorica GOPACK d.o.o. NOVA GORICA Cesta IX.korpusa 96 Cesta SI IX.korpusa - 5250 Solkan, 96 Slovenija

SI - 5250 Solkan, Slovenija

Tel.: +386 5 300 58 56 Tel.: +386 5 5300 Fax: +386 30058 58 56 55 Fax: +386gopack@siol.net 5 300 58 55 E-mail: E-mail: gopack@siol.net http://www.gopack.si http://www.gopack.si

Katalog Forma tool, Plagkem, Graf&Pack, Livarstvo 2011  

Katalog razstavljavcev za sejme: Formatool, Plagkem, Graf&Pack, Livarstvo april 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you