Page 1

Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli w 2010 roku. Wstęp. W mijającym roku Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli realizowało następujące cele wynikające z zakresu obowiązków przedstawiciela województwa podlaskiego: •

• • • •

Reprezentowanie interesów województwa i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji europejskich, m.in. poprzez działania informacyjne i promocyjne, kontakty robocze z przedstawicielami regionów partnerskich. Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie bieżących informacji o unijnych źródłach i możliwościach finansowania projektów w województwie. Monitorowanie prac Komitetu Regionów i stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony. Przygotowywanie spotkań członków Zarządu i przedstawicieli województwa z przedstawicielami instytucji mających siedzibę w Brukseli. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących prac Biura oraz istotnych tematów dotyczących Unii Europejskiej na stronę Biura Regionalnego w Samorządowym Portalu Internetowym „Wrota Podlasia” i ich bieżąca aktualizacja. Informowanie o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach UE, zasadach i kryteriach uczestnictwa w różnego rodzaju przetargach, konkurach i grantach UE. Pośrednictwo w zdobywaniu partnerów do wspólnego pozyskiwania środków europejskich.

Dla realizacji powyższych celów Biuro Regionalne prowadziło działalność informacyjną, lobbingową i promocyjną, uczestniczyło w organizacji spotkań, wizyt, konferencji i warsztatów, zarówno w Brukseli, jak i na terenie województwa podlaskiego, ściśle współpracowało z instytucjami europejskimi, sieciami regionalnymi, placówkami dyplomatycznymi, stowarzyszeniami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami z województwa podlaskiego.

Działalność informacyjna Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego. Działalność informacyjna stanowi jedną z najważniejszych funkcji przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, dlatego też Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego starało się rozwijać ten obszar swojej aktywności, dostosowując się do oczekiwań i potrzeb odbiorców. Biuro Regionalne na bieżąco przekazuje najnowsze informacje związane z wprowadzaniem nowych programów unijnych i możliwości finansowania różnorodnych przedsięwzięć ze środków wspólnotowych. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej Biura w Brukseli oraz na Wrotach Podlasia. Ponadto Biuro Regionalne odpowiada również na


indywidualne zapytania w sprawie możliwości pozyskiwania środków i udziela informacji nt. inicjatyw europejskich. Do Biura Regionalnego napływa wiele zgłoszeń z innych europejskich regionów dotyczących poszukiwań partnerów do współpracy. Informacje dotyczące poszukiwania partnerów do projektów są wstępnie tłumaczone na język polski i zamieszczane na stronie internetowej Biura. Biuro Regionalne ułatwia kontakty z liderami projektów wszystkim zainteresowanym przystąpieniem do określonych inicjatyw, poszukuje dodatkowych informacji oraz na bieżąco odpowiada na zapytania. Uruchomienie strony internetowej Biura w Brukseli. W marcu 2010 r. oddano do użytku stronę internetową Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego – www.podlaskie.eu. Strona internetowa, poza stałymi zakładkami, zawiera następujące działy, które są poddawane bieżącej aktualizacji: − − − −

Aktualności: 200 artykułów Konkursy: 130 artykułów Poszukiwanie partnerów do projektów: 130 artykułów Konferencje: 70 artykułów

Dwa razy do roku Biuro opracowało i rozesłało biuletyn informujący o podejmowanych działaniach. Dzięki codziennej aktualizacji strona wyrobiła sobie dobrą opinię czego efektem jest duża liczba odwiedzających stronę. Poniżej mapy ilustrujące liczbę odwiedzin strony www.podlaskie.eu. Liczba odwiedzin od marca do grudnia – 5400

Liczba odwiedzin w grudniu – 850.

2


W związku z tym, że strona internetowa prowadzona jest także w języku angielskim Województwo Podlaskie i jego aktywność w Brukseli dociera także do anglojęzycznych odbiorców. Belgia – liczba odwiedzin 1020

Włochy – liczba odwiedzin 122

W ramach działań informacyjnych z inicjatywy Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli utworzono profil Domu Polski Wschodniej na portalu społecznościowym Facebook oraz You Tube.

Spotkania informacyjne W ramach prowadzonej działalności informacyjnej Buro Regionalne Województwa Podlaskiego uczestniczyło w spotkaniach podczas, których dokonywano prezentacji Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz Domu Polski Wschodniej, przedstawiano plan działań Biura oraz omawiano zrealizowane już punkty. Obecni na spotkaniach mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób poszukiwani są partnerów do projektów realizowanych w ramach programów sektorowych Unii Europejskiej. W roku 2010 odbyły się następujące spotkania: − − − − −

dnia 22 lutego spotkanie z dziennikarzami z Polski wschodniej, dnia 13 kwietnia spotkanie z grupą weterynarzy z terenów Polski wschodniej, dnia 18 maja spotkanie z gimnazjalistami z Województwa Podlaskiego, dnia 26 października spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dnia 15 listopada spotkanie z dziennikarzami z Polski wschodniej.

Wizyta dziennikarzy z Polski wschodniej w Brukseli W dniach 21 – 23 lutego w Brukseli gościła grupa 20 dziennikarzy z terenów Polski wschodniej. Wizyta zorganizowana została przez Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli we współpracy z Posłem Parlamentu Europejskiego Krzysztofem Liskiem. Podczas pobytu w stolicy Unii Europejskiej dziennikarze mieli okazję spotkać się w Komitecie Regionów z Panią Wiolettą Wojewódzką, która przedstawiła strukturę i zakres działań tej instytucji.

3


Biuro Województwa Podlaskiego zorganizowało także spotkanie we Wspólnym Przedstawicielstwie Tyrol – South Tyrol - Trentino z panią Vesną Camminades Dyrektorem Biura Autonomicznej Prowincji Bolzano, która opowiedziała o funkcjonowaniu przedstawicielstwa regionów, którym kieruje. Kolejnym punktem wizyty dziennikarzy było spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie RP spotkanie z panem Kacprem Chmielewskim Rzecznikiem Prasowym Stałego Przedstawicielstwa, który odpowiadał na pytania z zakresu polityki międzynarodowej. Głównym punktem pobytu w Brukseli była wizyta w Parlamencie Europejskim gdzie dziennikarze mieli okazję spotkać się z posłem Krzysztofem Liskiem, który omówił swoją dotychczasową działalność. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć jakie medialne możliwości oferuje Parlamentu tj. sale nagraniowe, sale multimedialne itp. Wizyta w Parlamencie Europejskim zakończyła się udziałem w posiedzeniu komisji AFET. Zaproszeni dziennikarze wzięli również udział w ceremonii otwarcia Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Wizyta dziennikarzy z Polski wschodniej w Domu Polski Wschodniej w Brukseli Dnia 15 listopada 2010 r. grupa dziennikarzy z terenów Polski wschodniej odwiedziła Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Spotkanie w siedzibie pięciu polskich regionów stanowiło jeden z punktów wizyty studyjnej organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Z prezentacji Michała Szczepury Przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli dziennikarze reprezentujący lokalne i regionalne media dowiedzieli się o idei powołania Domu Polski Wschodniej, jego strukturze i zadaniach. Ponadto przybliżona została zebranym specyfika pracy w stolicy Unii Europejskiej, sposoby wpływania na instytucje europejskie oraz szanse i zagrożenia związane z nową perspektywą finansowa jakie stoją przed naszymi regionami. Zebrani mieli też okazję usłyszeć o planach Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego oraz Domu Polski Wschodniej na przyszły rok. Kolejnym punktem wizyty w Domu Polski Wschodniej było spotkanie i dyskusja z udziałem pani Moniki Dołowiec - koordynatora wydziału polityki regionalnej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, która omówiła najważniejsze zagadnienia związane z polityką regionalną i Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Dzień Informacyjny Programu Inteligentna Energia dla Europy w Białymstoku Dnia 28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyła się konferencja „Dzień Informacyjny Programu Inteligentna Energia dla Europy”. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym IEE działającym przy Polskiej Agencji Poszanowania Energii S..A. w Warszawie oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z Luksemburga.

4


Konferencja rozpoczęta została przez Pana Michała Szczepurę przedstawiciela województwa podlaskiego w Brukseli, który przybliżył zebranym działalność biura w Brukseli oraz omówił jego główne zadania. Następnie Pani Antonina Kaniszewska z Krajowego Punktu Kontaktowego IEE przekazała informację na temat działań punktu kontaktowego, omówiła pokrótce Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 2007 – 2013 oraz zaprezentowała zaproszenie do składania wniosków na rok 2010. Wystąpienie uzupełnione zostało także o prezentację priorytetów programu Inteligentna Energia dla Europy oraz przykłady realizowanych już projektów. Kolejny prelegent z Krajowego Punktu Kontaktowego IEE Pani Monika Jarzemska omówiła typy projektów jakie mogą starać się o dofinansowanie w 2010 roku oraz przekazała praktyczne informacje dotyczące przygotowywania aplikacji projektowych. W kolejnej prezentacji zaprezentowane zostały aspekty finansowe realizacji projektów w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy. Ostatnim punktem dnia informacyjnego była telekonferencja z Panem Marcinem Idczakiem z Sekretariatu Funduszu ELENA działającym przy Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Prezentacja zawierała szczegółowe informacje na temat nowego instrumentu finansującego ELENA, w ramach którego jednostki sektora publicznego mogą ubiegać się o granty do 90% kosztów przygotowania programu inwestycyjnego. Wizyta podlaskich gimnazjalistów w Brukseli Biuro Województwa Podlaskiego gimnazjalistów do Brukseli.

w

Brukseli

zorganizowało

wizytę

podlaskich

W ramach opracowanego programu w dniu 18 maja 2010 r. grupa 50 gimnazjalistów ze Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Społecznych STO z Augustowa złożyła wizytę w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Podczas 1,5 godzinnego wizyty uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej historii i zasad funkcjonowania tej najważniejszej instytucji Unii Europejskiej oraz odwiedzić salę plenarną. Była to świetna okazja do poznania pracy posłów Parlamentu Europejskiego od środka.

5


Podczas pobytu w Brukseli podlaska młodzież złożyła również wizytę w Domu Polski Wschodniej w Brukseli gdzie Michał Szczepura przedstawiciel Województwa Podlaskiego opowiedział o roli biur regionalnych oraz ich zadaniach. Kolejnymi atrakcjami podczas 2 dniowego pobytu była wizyta w Muzeum Autoworld, Muzeum Wojska, Atomium oraz Mini Europie. Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć Pałac Królewski, Pałac Narodów, Katedra św. Michała i św. Goduli, Wielki Plac oraz sławną figurkę Manneken Pis. Seminarium dotyczące Partnerstwa Wschodniego w Domu Polski Wschodniej Biuro Województwa Podlaskiego aktywnie uczestniczyło w organizacji seminarium dotyczące Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się 25 czerwca 2010 r. w Domu Polski Wschodniej. Spotkanie otworzył Paweł Kowal Poseł Parlamentu Europejskiego, który w swym wystąpieniu opowiedział o historii powstania Partnerstwa Wschodniego oraz sposobu w jaki było ono kształtowane począwszy od roku 2003 do momentu jego zatwierdzenia przez Radę Europejską w marcu 2009 r. Poseł podkreślił w swym wystąpieniu ważność Partnerstwa Wschodniego jako inicjatywy dającej szansę zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej z Unią Europejską.

Kolejnym prelegentem był Maciej Stadejek z grupy zadaniowej „Partnerstwo Wschodnie” Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej. Dzięki temu wystąpieniu zebrani mieli okazję zapoznać się ze strukturą Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem platform tematycznych oraz inicjatyw flagowych. Maciej Stadejek poinformował zebranych również o tym, co w najbliższej przyszłości będzie się działo w ramach poszczególnych platform tematycznych. Ostatnim mówcą był Jakub Urbanik z działu koordynującego Europejską Politykę Sąsiedztwa Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej, który szczegółowo omówił stan obecny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz dostępny w jej ramach Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa. Jak podkreślali w swych wypowiedziach prelegenci Partnerstwo Wschodnie należy traktować przede wszystkim jako strategię polityczną będącą ofertą dla krajów nim objętych mającą ułatwić im przejście przez okres transformacji systemowej bardziej niż jako narzędzie finansowe. 6


Europejski Tydzień Regionów i Miast – Open Days 2010 W dniach 4-7 października odbywa się w Brukseli kolejna edycja największej w Europie imprezy z zakresu polityki regionalnej - „Open Days”. Wśród jej współorganizatorów po raz kolejny znalazło się także Województwo Podlaskie. Dzięki staraniom Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego, nasz region wszedł w skład międzynarodowego konsorcjum „Współpraca terytorialna na rzecz poprawy warunków życia”. Oprócz naszego województwa w jego skład weszły: Umbria (Włochy), Miasto Łódź, Alentejo (Portugalia), South East Region (Bułgaria), Central Bohemia (Czechy), Nitra (Słowacja), Seferihisar (Turcja), Województwo Lubelskie oraz Twente (Holandia). Trwająca od marca br. współpraca zaowocowała organizacją międzynarodowej debaty na temat współpracy terytorialnej. W ramach debaty prezentowane były doświadczenia poszczególnych partnerów związane z realizacją projektów, których wdrożenie przyczyniło się do polepszenia warunków życia na danym obszarze. W roli prelegenta reprezentującego nasz region wystąpił Pan Paweł Dzienis kierownik referatu Urzędu Marszałkowskiego zajmującego się projektami z zakresu polityki regionalnej. Przedstawiciel Województwa Podlaskiego w swoim wystąpieniu omówił projekty realizowane w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa - Program Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2007–2013. Prezentacja, której tłem była współpraca polskich i białoruskich służb medycznych stanowiła ukazywała specyfikę i trudności jakie towarzyszą wdrażaniu projektów z partnerem pochodzącym z poza Unii Europejskiej.

Prelegenci biorący udział w debacie odwiedzili także Dom Polski Wschodniej w Brukseli, w którym to mieli okazję zjeść wspólny posiłek oraz wymienić się doświadczeniami z zakresu polityki regionalnej i współpracy terytorialnej. Podczas „Open Days” Województwo Podlaskie reprezentowała delegacja pracowników departamentów Urzędu Marszałkowskiego merytorycznie zaangażowanych w zagadnienia będące w ostatnim czasie szeroko dyskutowane na forum Unii Europejskiej. W trakcie pobytu w Brukseli nasi przedstawiciele uczestniczyli w szeregu spotkań, seminariów i warsztatów tematycznych, których celem była dyskusja i wymiana wspólnych doświadczeń na temat polityki regionalnej UE.

7


„Małe Partnerstwo Wschodnie” prezentacja doświadczeń regionów polski wschodniej w Brukseli Dnia 12 października Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii zorganizowały seminarium „Małe Partnerstwo Wschodnie współpraca Regionów Polski Wschodniej z partnerami z Ukrainy i Białorusi”. Organizacja seminarium stworzyła okazję władzom województw do odświeżenia kontaktów z partnerami zza wschodniej granicy RP. Każdy z Marszałków zaprosił do udziału w seminarium przedstawicieli tych regionów, z którymi współpraca układa się najlepiej i trwa już od wielu lat. Zaproszeni goście, wśród których byli pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele europejskich regionów oraz rządu Królestwa Belgii mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami polskich regionów we współpracy z Obwodem Rówieńskim, Wołyńskim, Lwowskim, Winnickim na Ukrainie oraz Regionem Grodzieńskim na Białorusi. Podczas seminarium przedstawiona została także działalność Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Województwo Podlaskie na seminarium reprezentowane było przez Michała Szczepurę przedstawiciela województwa w Brukseli, który w swoim wystąpieniu przedstawił doświadczenia naszego regionu we współpracy z Regionem Grodzieńskim na Białorusi. Prezentacja, której tłem była historia współpracy z naszymi sąsiadami, skupiała się na omówieniu najciekawszych projektów, które udało się wdrożyć w wyniku obopulnej współpracy. Jednym z ostatnich przykładów jakie zostały zaprezentowane publiczności był wdrażany właśnie projekt, którego budżet wynosi 4,5 mln Euro. Projekt dotyczy współpracy podlaskich i grodzieńskich szpitali i służb ratownictwa medycznego. Seminarium zakończyło się wspólną kolacją w Domu Polski Wschodniej wydaną przez Ambasadora RP Pana Sławomira Czarlewskiego. Elementem dodatkowym seminarium, zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej, była wizyta studyjna dla partnerów zza wschodniej granicy RP. Podczas pobytu w Belgii wszyscy zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Komitetu Regionów oraz zwiedzić Parlament Europejski i spotkać się z Posłem Krzysztofem Liskiem. Ponadto zorganizowano szereg spotkań tematycznych w dyrekcji generalnej zajmującej się stosunkami zewnętrznymi (DG Relex), dyrekcji generalnej zajmującej się rozwojem regionalnym (DG Regio) oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

8


Wizyta studyjna – Wspólna Polityka Rolna UE W dniach 13 -14 grudnia w Brukseli odbyła się wizyta studyjna, której tematem przewodnim była Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Na zaproszenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli do udziału w wizycie zgłosili się reprezentanci różnych instytucji mających swą siedzibę na wschodnich terenach Polski. Pierwsze z zaplanowanych spotkań dotyczyło komunikatu Komisji Europejskiej „Wspólna Polityka Rolna w 2020 r.: sprostać wyzwaniom związanym z żywnością, zasobami naturalnymi i aspektami terytorialnymi”. Pan Maciej Krzysztofowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej zaprezentował uczestnikom założenia reformy polityki rolnej oraz przyszłość budżetu w kontekście zapisów Strategii Europa 2020. Ponadto omówione zostały trzy warianty przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz najważniejsze z punktu widzenia Polski elementy wchodzące w jej skład. Następnie grupa z Polski wschodniej gościła w Komitecie Regionów, gdzie pani Wioletta Wojewódzka omówiła rolę Komitetu jako traktatowego narzędzia lobbingu politycznego.

Kolejnym punktem programu tego dnia było spotkanie z panią Francescą Arena z Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów, która przedstawiła nowe regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie pestycydów. Dyrektywa regulująca daną materię, która zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku wprowadza wiele zmian w sposobie zatwierdzania produktów ochrony roślin jak np. system strefowy (rolnoklimatyczny) dzielący Europę na część północną, centralną i południową. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli też okazję odwiedzić Dom Polski Wschodniej w Brukseli i porozmawiać z jego pracownikami. Pan Piotr Gołacki przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego opowiedział zebranym o działaniach wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw zrealizowanych w bieżącym roku. Następnie pan Michał Szczepura przedstawiciel Województwa Podlaskiego zaprezentował plan działań Domu na przyszły rok oraz omówił pokrótce ważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką pracy w stolicy Unii Europejskiej.

9


Wydarzeniem kulminacyjnym pierwszego dnia wizyty był udział w spotkaniu wigiljnym zorganizowanym przez Ambasadora Jana Tombińskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Spotkanie, które odbyło się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE było dobrą okazją do rozmów i wymiany poglądów w gronie polskich pracowników pracujących w Brukseli oraz przedstawicieli instytucji Unijnych i innych państw UE. Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w COPA-COGECA - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Pani Shelby Matthews Szef Doradców COPA-COGECA przedstawiła stanowisko Rolników Europejskich oraz Europejskich Spółdzielni Rolniczych w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej "The CAP towards 2020". Stanowisko to ma wiele wspólnych elementów ze stanowiskiem Polski, jak chociażby wola wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej, utrzymanie obecnego budżetu oraz dwufilrowego systemu. Następnie grupa udała się do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Naturalnego Komisji Europejskiej, gdzie Pan Thomas Strassburger omówił Strategię Unii Europejskiej dotyczącą gleby i ochrony przeciwpowodziowej. Ostatnim punktem wizyty studyjnej było spotkanie z Radcą Ministrem Panem Andrzejem Babuchowskim ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, który omówił stanowisko Polskiego Rządu w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., przybliżył zebranym proces negocjacji z Komisją Europejską, jak również zaprezentował jakie stanowiska w kluczowych kwestiach mają inne kraje członkowskie. Termin wizyty studyjnej zorganizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli zbiegł się z nieformalną debatą ministrów rolnictwa nad przyszłością wspólnej polityki rolnej w nawiązaniu do Komunikatu Komisji na ten temat. Obecni na spotkaniu ministrowie opowiedzieli się za uproszczeniem wspólnej polityki rolnej, odejściem od historycznych kryteriów w naliczaniu płatności bezpośrednich dla poszczególnych państw członkowskich oraz pro-rozwojowym wsparciem rolnictwa. Propozycja „zazielenienia” polityki rolnej, zawarta w Komunikacie Komisji Europejskiej spowoduje jej dalsze skomplikowanie w zakresie administrowania i zrozumienia Ministrowie Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej,

10


Estonii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Hiszpanii i Węgier wyrazili podobny pogląd na kształt przyszłej polityki rolnej, przyjmując wspólną deklarację dotyczącą reformy WPR (w grupie krajów przyjmujących deklarację - z przyczyn proceduralnych nie mogą być wymienione państwa obecnego TRIO Prezydencji, czyli Hiszpania, Belgia i Węgry).

Działania Biura Regionalnego w ramach sieciowej współpracy międzyregionalnej. Spotkanie grupy roboczej „Employment and Training and Social inclusion” w biurze CPMR. W dniu 26 marca 2010 Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli wzięło udział w posiedzeniu grupy roboczej „Employment and Training and Social inclusion” w ramach sieci CPMR.

Głównym tematem spotkania była rewizja Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście zagrożenia dla polityki spójności jakie niesie ze sobą przyszła dyskusja na tematu budżetu UE oraz strategii Europa 2020. Debata na ten temat podejmowana jest w trudnym okresie, w czasach wysokiego bezrobocia i konieczności poprawy wskaźników efektywności ekonomicznej. Podczas spotkania doszło do wymiany doświadczeń szczebla regionalnego dotyczącego wdrażania instrumentów polityki spójności na szczeblu lokalnym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Województwo Podlaskie może pochwalić się tym, że Program Kapitał Ludzki wdrażany na jego terenie efektywnie przyczynia się do zwiększenia wzrostu zatrudnienia oraz pozytywnie oddziałuje na gospodarkę regionu. Na spotkaniu ustalono, że grupa robocza spotka się ponownie w Biurze Regionalnym Województwa Podlaskiego w celu przygotowania stanowiska w sprawie polityki spójności. Spotkanie grupy roboczej „Employment and Training and Social inclusion” w Biurze Województwa Podlaskiego w Brukseli. W dniu 12 maja w siedzibie Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. zatrudnienia, szkoleń i zapobiegania zjawisku wyłączenia społecznego utworzonej w ramach sieci CPMR zrzeszającej europejskie regiony nadmorskie i peryferyjne. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy CPMR oraz przedstawiciele następujących regionów: Aquitaine, Aloes-Cote d’Azur (Francja), Emilia Romagna (Włochy), Basque Country, Comunidad Autónoma de Canarias (Hiszpania), Skane (Szwecja), Helsinki (Finlandia), East Midlands (Anglia) i przedstawiciele Województwa Podlaskiego. Głównym celem spotkania było opracowanie stanowiska w sprawie przyszłości polityki spójności, które ze pośrednictwem Biura Politycznego CPMR zostanie przesłane do Komisji

11


Europejskiej. Witając zebranych Michał Szczepura przedstawiciel Województwa Podlaskiego w Brukseli podkreślił ważność pełnego zaangażowania Grupy Roboczej na rzecz silnej polityki spójności, która powinna opierać się próbom renacjonalizacji oraz kontynuować swoje ambitne cele jako pojedyncza, oddzielna polityka Unii Europejskiej. Polityka spójności, która stanowi największą demonstrację europejskiej solidarności oraz najbardziej widoczną polityką dla mieszkańców Europy powinna zapewniać efektywny, zbalansowany i harmonijny rozwój całej społeczności oraz stymulować wzrost gospodarczy i konkurencyjność we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

W celu poparcia opracowywanego stanowiska przykładami dobrych praktyk pan Marek Bagiński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego omówił strukturę, priorytety oraz działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego z powodzeniem na terenie naszego województwa. Szczegółowo omówił też alokację finansową na lata 2007 – 2013 oraz stan wykonania wskaźników dotyczących wdrażania poszczególnych działań. Prezentacja zakończona została omówieniem dwóch projektów stanowiących najlepsze przykłady oddziaływania polityki spójności na mieszkańców Województwa Podlaskiego. Kolejnym prelegentem była pani Anna Kudzinowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, która zaprezentowała wachlarz działań antykryzysowych wdrażanych na terenie Województwa Podlaskiego. Warto podkreślić, iż Województwo Podlaskiego skorzystało z większości narzędzi z pakietu antykryzysowego zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Następnie pan Rui Azevedo dyrektor CPMR dokonał analizy nadesłanych przez regiony kwestionariuszy dotyczących oddziaływania polityki spójności w regionach, z których wynika, że większość działań Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażana i zarządzana jest na poziomie regionalnym co wskazuje na rolę regionów w sukcesie jakim jest wspólna polityka społeczna. Konkluzje i propozycje zawarte w prezentacji wywołały długą dyskusję dotyczącą elementów jakie powinny znaleźć się w ostatecznej wersji stanowiska. Spotkanie Marszałka z szefem Komisji Europejskiej Biuro Województwa Podlaskiego uczestniczyło w dwóch spotkaniach zorganizowanych przez sekretariat sieci CPMR w sprawie przygotowań do spotkania dziesięciu prezydentów regionów Unii Europejskiej z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso.

12


W wyniku prac Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz tych spotkań oraz Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański jako jedyny przedstawiciel Polski spotkał się w środę 7 lipca w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso.

Marszałek Dworzański wykorzystał zaproszenie przewodniczącego Barroso do zaprezentowania stanowiska w toczącej się już dyskusji na temat priorytetów przyszłej polityki UE. Kraje zachodnie chcą wywalczyć więcej pieniędzy na programy modernizacyjne, związane ze Strategią Lizbońską, promującą innowacyjność i nowoczesne technologie. Nowe kraje członkowskie, w tym Polska, nie negując potrzeby unowocześniania i reformowania gospodarki, chcą zachować wszystkie dobrodziejstwa, wynikające z polityki spójności, wyrównywania dysproporcji i z solidarności wobec uboższych. Województwo podlaskie jako region, który ma przed sobą wielkie zadanie zmniejszania dystansu wobec bardziej rozwiniętych i bogatszych krajów i regionów, jest żywo zainteresowane utrzymaniem obecnie obowiązujących priorytetów. Dlatego marszałek Jarosław Dworzański w swoim wystąpieniu wobec Barroso i szefów dziewięciu regionów Europy przedstawiał argumenty na rzecz takiego ukształtowania przyszłej perspektywy finansowej. Ponadto marszałek Dworzański opowiedział się zdecydowanie za utrzymaniem w latach 2014-2020 obecnego specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Marszałek prezentowane stanowisko konsultował z pozostałymi marszałkami województw, które korzystają ze wsparcia strukturalnego, jakie umożliwia ten program. Jarosław Dworzański powiedział w Brukseli, że został zobligowany przez innych marszałków do reprezentowania interesów całej grupy polskich wschodnich regionów i do zabiegów o rozszerzenie lub co najmniej utrzymanie w przyszłej perspektywie finansowej tego kluczowego dla nas programu.

13


Marszałek Dworzański powiedział, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w znaczący sposób pobudza wzrost gospodarczy, a także pozwala skutecznie rozwiązywać wrażliwe i trudne problemy dotykające wschodnią granicę Unii Europejskiej. Spotkanie przewodniczącego Jose Manuela Barroso z szefami dziesięciu regionów zorganizowane zostało z inicjatywy Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR). Województwo podlaskie jest jedynym polskim członkiem tej organizacji, która lobbuje na rzecz równomiernego rozwoju Europy. Oprócz Jarosława Dworzańskiego w brukselskich rozmowach uczestniczyli szefowie Toskanii, Walii, Bretanii, Västra Götaland w Szwecji, Azorów (Portugalia), Gozo na Malcie, Telemarku w Norwegii, Meklemburgii Pomorza Przedniego w Niemczech i Murcii w Hiszpanii. NEEBOR – Sieć Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych

W skład sieci NEEBOR wchodzi 32 partnerów z 12 krajów, w tym Województwo Podlaskie. Sieć NEEBOR została powołana w grudniu 2005 r. w celu zwrócenia uwagi Unii Europejskiej na potencjał rozwojowy oraz na specyficzne problemy wschodnich regionów granicznych Unii Europejskiej, wynikające z ich peryferyjnego położenia. Stawia ona sobie za cel wspieranie współpracy międzyregionalnej wzdłuż wschodniej granicy Unii, a także z regionami krajów sąsiadujących z Unią Europejską. Cele NEEBOR: • Promowanie wschodnich, zewnętrznych regionów granicznych. • Propagowanie najlepszych praktyk, uczenie się na bazie doświadczeń.

14


• • •

Aktywizacja partnerów po obu stronach granicy. Ułatwianie korzystania z instrumentów finansowych. Łączność sieciowa.

Regionalne Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli bierze czynny udział w spotkaniach grupy roboczej sieci NEEBOR. W 2010 r. odbyło się 9 spotkań w dniach: 27 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 14 kwietnia, 3 maja, 2 czerwca, 30 czerwca, 9 września, 4 listopada i 3 grudnia. Spotkaniom towarzyszyła wymiana bieżących informacji z zakresu sześciu obszarów leżących w sferze zainteresowania sieci. Obszarami tymi są: • • • • • •

ENPI – Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa EGTC – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej CoR RELEX (Komisja Komitetu Regionów ds. Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej) Energia odnawialna i Program Inteligentna Energia dla Europy Innowacje Środowisko i zrównoważony rozwój

W 2010 r. dokonano sformalizowania struktury i przynależności do sieci. Utworzono wspólny sekretariat oraz dokonano wybory prezydenta sieci, który będzie na przez rok kierował pracami sieci.

Działalność promocyjna Biura Województwa Podlaskiego w Brukseli. Podlaskie prezentuje się na Rural Energy Day 2010 w Brukseli 24 czerwca 2010 r. dzięki staraniom Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli nasze województwo jako jedno z ośmiu regionów Europy miało szansę zaprezentować się podczas Dnia energii dla rolnictwa – Rural Energy Day 2010 zorganizowanego przy okazji inauguracji inicjatywy FREE (The Future of Rural Energy in Europe).

Inicjatywa FREE daje okazję wszystkim chcącym zabrać głos w sprawie regionów rolniczych oraz zwiększyć świadomość polityków na temat zapotrzebowania tych regionów na czystą energię elektryczną oraz konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które stanowią przyszłość oraz szansę na obniżenie kosztów produkcji. W ramach inicjatywy FREE

15


promowane jest wykorzystanie biomasy, kolektorów termalnych i słonecznych oraz innych rozwiązań technicznych. Stoisko Województwa Podlaskiego cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zaproszonych gości wśród, których dominowali pracownicy instytucji europejskich, stałych przedstawicielstw oraz firm konsultingowych. Odwiedzający nasze stoisko mieli doskonałą okazję aby dowiedzieć się, jak specyficzne jest Podlasie, jak jest różnorodne oraz poznać jego główne zalety i atrakcje turystyczne. Była to też świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk. Rural Energy Day zwieńczony został uroczystą kolacją, na której obecni byli posłowie Parlamentu Europejskiego oraz Prezydent Unii Europejskiej Herman Van Rompuy. Podlaskie na Fete de Tervueren Dnia 9 maja aleja Tervueren w Brukseli przy, której mieści się Dom Polski Wschodniej świętowała już po raz 112 swoje urodziny, stwarzając doskonałą okazję, aby Województwo Podlaskie zaistniało w świadomości mieszkańców oraz gości Brukseli, w tym pracowników instytucji europejskich oraz placówek dyplomatycznych innych krajów.

Piękna, historyczna aleja w centrum Brukseli przy, której swoje siedziby mają biura regionalne, przedstawicielstwa krajów oraz ambasady z całego świata została zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach od 9:00 do 19.00, aby umożliwić prezentację regionów europejskich i degustację cieszących się dużym powodzeniem specjałów kuchni regionalnej. W pobliżu odbywały się imprezy towarzyszące, np. popularny w Belgii pchli targ oraz targ antyków. Dodatkowymi atrakcjami były zabytkowe tramwaje, które przez cały dzień kursowały pomiędzy Rondem Montgomery i Muzeum Tramwajów oraz scena, na której odbywały się koncerty muzyczne. Zwieńczeniem imprezy było przygotowanie i degustacja olbrzymiego omletu przygotowanego z 10.000 jaj. Wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej RP w Brukseli na Rondzie Montgomery prezentowało się wiele polskich regionów. Osoby odwiedzające stoisko Polski Wschodniej mogły zapoznać się z folderami w języku angielskim lub francuskim prezentującymi walory województw, jak i skosztować tradycyjnej kuchni polskiej, której smakołyki serwowane były przez polską restaurację na stoisku tuż obok

16


Promocja Województwa Podlaskiego podczas dni otwartych instytucji europejskich Jak co roku w dniu poprzedzającym „Dzień Europy” instytucje europejskie w Strasburgu, Luksemburgu i Brukseli są otwarte dla Europejczyków. Każda z nich prezentuje swoją działalność, miejsce w Unii Europejskiej, historię oraz sposób, w jaki jej praca przyczynia do budowy dobra obywateli. Komitet Regionów (organ reprezentujący samorządy europejskie w Unii) zaprosił do wspólnej prezentacji biura regionalne działające w Brukseli. Dla województwa podlaskiego oraz jego europejskich partnerów regionalnych była to świetna okazja by zaprezentować nasz potencjał gospodarczy, kulturalne bogactwo, atrakcje turystyczne oraz współpracę międzynarodową. W tym roku Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli zorganizowało wspólne stoisko z regionami wchodzącymi w skład Domu Polski Wschodniej w Brukseli tj. Województwem Warmińsko-Mazurskim, Lubelskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim. Wielu odwiedzających przyjęło tę inicjatywę z uznaniem. Podkreślano, że to właśnie taka powinna być Unia Europejska współpracująca na szczeblu międzyregionalnym. Wspólna ekspozycja dobrze służyła promocji każdego z partnerów.

Tysiące Belgów oraz turystów odwiedzających w tym dniu stolicę miały okazję odwiedzając stoisko Polski Wschodniej zapoznać się różnorodnymi materiałami oraz otrzymać wydane w po angielsku i francusku foldery. Była to świetna okazja do poznania innych narodów i kultur, bądź wybrania miejsca na spędzenie wakacji. Na stoisku Województwa Podlaskiego prezentowano turystyczne i kulturalne atrakcje regionu, a także naszą ofertę inwestycyjną. Koncert Chopinowski w Domu Polski Wschodniej 29 czerwca z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się koncert mający na celu uświetnić obchody 200 rocznicy urodzin jednego z największych kompozytorów i pianistów świata Fryderyka Chopina. Do udziału w koncercie zaproszono dwóch muzyków pochodzących z Województwa Podlaskiego Pana Adama Roszkowskiego (skrzypce) oraz jego brata Jana Roszkowskiego (wiolonczela). Towarzyszyła im na fortepianie Pani Zofia Łałak.

17


Widzowie, którzy zasiedli tego wieczoru w sali Domu Polski Wschodniej reprezentowali Biura Regionalne krajów Unii Europejskiej obecne w Brukseli, pracownicy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich. Koncert, który okazał się wielkim sukcesem zakończył się poczęstunkiem, podczas którego goście mieli okazję skosztować specjały kuchni polskiej m.in. pierogi. Wystawy w Domu Polski Wschodniej Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli aktywnie uczestniczyło we współorganizacji wystaw organizowanych w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W 2010 roku wspólne przedstawicielstwo pięciu polskich regionów gościło 3 wystawy. Dnia 4 października z okazji XXX-lecia strajków lipcowych, które miały miejsce w województwie Lubelskim dokonano uroczystego otwarcia wystawy „Zaczęło się w lipcu”.

Wystawa składająca się z 22 paneli ekspozycyjnych poświęcona była wydarzeniom sprzed 30 lat, jakie rozegrały się w zakładach pracy Lublina i Lubelszczyzny. To również tam społeczny opór przybrał na masową skalę formę strajku okupacyjnego zakładu pracy, z powodzeniem zastosowanego później w Gdańsku, w Szczecinie i kopalniach Śląska. W warunkach stanu wojennego wielu uczestników tych wydarzeń doznało represji ze strony Służby Bezpieczeństwa, wielu z nich zostało wykluczonych z życia publicznego, złamano im kariery zawodowe, zniszczono im życie prywatne.

18


Wystawa pochodziła z kolekcji Instytutu Pamięci Narodowej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (ZR „S”), Urzędu Miasta Świdnik, WSK “PZLŚwidnik” SA oraz prywatnych kolekcji Marcina Dąbrowskiego, Teresy M. Mięczak i Witolda Zawadzkiego. Dnia 28 października z okazji 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Grunwald Art. 2010”. Wystawa jest efektem nowatorskiego pomysłu artystycznego twórców z Litwy, Niemiec, Polski i Rosji, którzy w dniach 1-10 lipca 2009 r. w Gierzwałdzie zajęli się tematyką bitwy pod Grunwaldem i stworzyli Plener Malarski „Grunwald-Art”.

Prace, które powstały to działa będące kontynuacją polskiej tradycji malarstwa batalistycznego, ale pojawiły się też prace abstrakcyjne. Żadnemu twórcy nie towarzyszyła chęć stworzenia drugiej matejkowskiej „Bitwy”, czy heroizacji postaci historycznych. Większość z nich odniosła się raczej do kontekstu bitwy. Ilustracja ustąpiła miejsca prawdzie malarskiej. Bitwa pod Grunwaldem dla jednych będąca synonimem zwycięstwa, patriotyzmu, połączenia się we wspólnych siłach, dla innych pozostaje klęską, porażką. Prace artystów są kolejnym głosem w dyskusji dotyczącej mitów i prawdy o bitwie grunwaldzkiej, doskonałą artystyczną reinterpretacją tego wydarzenia. Wystawie obrazów towarzyszyła również wystawa „Magiczna Biżuteria Warmii i Mazur” wykonana w Pracowni Autorskiej Stankiewicz pochodzącej z czasów kiedy panami tego regionu były plemiona Bartów, Galindów, Jaćwięgów przez Krzyżaków nazywanych Prusami. Odwiedzający wystawę mieli okazję również wysłuchać recitalu solowego w wykonaniu Pana Wojciecha Popielarza (gitara, lutnia), który wykonał program muzyki dawnej z uwzględnieniem kompozycji lutnistów polskich. Popielarz jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Koncertował w większości krajów europejskich a także w USA. Za promocję muzyki polskiej w świecie, w 2007 otrzymał m.in. nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dnia 25 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Podkarpackie. Rezydencje i ogrody” prezentującą kilkanaście najbardziej reprezentacyjnych dla tego regionu zamków, pałaców i dworów wraz z otaczającymi je historycznymi ogrodami.

19


Autorem zdjęć prezentowanych na wystawie jest Krzysztof Motyka absolwent warszawskiej ASP, współtwórca grupy artystycznej „Na drabinie”. Uprawia malarstwo, instalację, fotografię i scenografię. Jest uznanym plakacistą, autorem opracowań graficznych książek i albumów, a także kuratorem i jurorem Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego. Wśród fotografii odnaleźć można wiele wspaniałych rezydencji arystokratycznych w Polsce jak na przykład zamek w Łańcucie zbudowany w latach 1629 – 1642 oraz zamek w Krasiczynie zwany perłą polskiej architektury renesansowej.

Otwarcie Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Marszałkowie pięciu województw otworzyli w poniedziałek 22 lutego 2010 r. Dom Polski Wschodniej - wspólne przedstawicielstwo wschodnich regionów w Brukseli.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Ignacy Jasionowski podczas otwarcia Domu Polski Wschodniej stwierdził, że wspólne przedstawicielstwo pozwoli nam lepiej wykorzystać możliwości, jakie stworzyło nasze członkostwo w UE. Jego zdaniem jest to inwestycja długoterminowa, która przyniesie wschodnim województwom wiele korzyści. Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski powiedział natomiast, że w Polsce to jeszcze rzadkość, żeby kilka regionów robiło coś razem. Pogratulował marszałkom odwagi i wyobraźni. Zadeklarował współpracę ze strony ambasady, przedstawicielstwa Polski przy UE oraz Instytutu Polskiego, istniejącego od roku. Jego zdaniem Dom Polski Wschodniej będzie miejscem seminariów i konferencji, w których powinni uczestniczyć m. in. nasi europosłowie i pracownicy Komisji Europejskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego z województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego Krzysztof Lisek, przyłączając się do gratulacji, stwierdził, że mając Dom Polski Wschodniej nie musimy się wstydzić przed reprezentantami landów niemieckich czy regionów francuskich. Stwarzamy sobie podobne możliwości działania i zabiegania w instytucjach unijnych o nasze interesy. Gościem obecnym podczas uroczystego otwarcia Domu był także przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Przewodniczący do licznie zgromadzonych gości powiedział: - Dom Polski Wschodniej to fantastyczna nazwa. Kojarzy mi się z ciepłym, przyjemnym dworkiem, bo taka przez stulecia była Polska wschodnia. Ale jeśli zważymy, że przed wojną koło Lublina miały się krzyżować autostrady Lwów – Warszawa i Wilno – 20


Kraków, jest to właściwie Polska środkowa, centralna. Przed waszymi regionami stoją dziś wielkie zadania. Pierwsze z nich już zostało wykonane. Wschodnie województwa przestały być najsłabszymi w UE.

Serdeczne gratulacje marszałkom złożyli też wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman i szef stałego przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej ambasador Jan Tombiński. Przekazał on również życzenia od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

W uroczystościach w Brukseli oprócz wicemarszałka Jasionowskiego biorą udział: przewodniczący sejmiku Mieczysław Bagiński, radni Andrzej Chmielewski, Zbigniew Krzywicki i Janusz Krzyżewski, a także liczna grupa dziennikarzy z naszego regionu.

21

Sprawozdanie 2010  
Sprawozdanie 2010  

Sprawozdanie 2010

Advertisement