Page 1

СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

Изх. № 137/08.08.2008г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РСО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Изпълнителният съвет на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" свиква редовното заседание на НСС на 26 септември 2008г. (петък) от 10.00 часа в сградата на КТ „Подкрепа" - София, ул. „Ангел Кънчев" 2. На вашето внимание предлагаме проект за дневен ред

1.

Отчет на ИС;

2. Делегирани бюджети- проблеми и съкращения (вътрешни правила и КТД - училищни и общински); 3.

Разни.

Участието на Вас или член на ИС на РСО е задължително.

СЕДАТ СИНДИКАТ

СО към КТ „Подкрепа", София 1000, ул. „Ангел Кънчев" №2, Тел/ факс: 02/981 57 49, тел.: 02/986 33 38, е-таЛ: !еасИегз@роаКгера.огд

НСС  

Национален синдикален съвет