Page 1

1


Inhoudsopgave Pagina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Inleiding Personeel en Organisatie Vrijwilligers Programma en bereik PR & Marketing Samenwerkende partners Huisvesting FinanciĂŤn Vooruitblik

2 3 4 6 12 14 16 17 18

Bijlage Producties Dance & Live Victorie 2012

2


1. Inleiding

Podium Victorie heeft in 2012 een ingewikkeld jaar gehad. Oorspronkelijke doelstellingen waren het voortzetten en verder verstevigen van het artistieke en financiĂŤle succes van de programmering in 2011. Zowel op het gebied van live concerten en als dance-programmering. Deze doelstellingen zijn niet behaald. Victorie programmeerde in 2012 hetzelfde aantal activiteiten als in 2011 maar trok daarmee 13 % minder bezoekers. De daling van het aantal betalende bezoekers is 23 %. De belangrijkste reden voor de daling van het aantal bezoekers is de handhaving van de vergunde sluitingstijd in de eerste helft van 2012 door de gemeente Alkmaar. De handhaving van de sluitingstijd in het eerste half jaar heeft ertoe geleid dat de danceprogrammering in Victorie vrijwel is weggevallen in deze periode. Het publiek bleef weg en samenwerkingspartners trokken zich terug. Dit heeft geleid tot een sterke daling van de eigen inkomsten uit entree en horeca in het eerste half jaar. Daarnaast zorgde de handhaving voor een flinke imagoschade van Victorie bij het publiek en boekers/producenten. Begin juni 2012 is, mede dankzij een unaniem amendement vanuit de gemeenteraad, een nieuwe vergunning toegekend met sluitingstijden tot 04.00 uur. Ook met de verlengde sluitingstijden, in het najaar en de winter van 2012, bleven de bezoekcijfers voor achter bij de verwachting. Redenen hiervoor waren de noodzakelijke bezuinigingen op programma, de opgelopen imagoschade, de toegenomen concurrentie en de economische crisis die ervoor zorgt dat het publiek minder te besteden heeft. De sterke daling van het aantal (betalende) bezoekers heeft geleid tot een negatief exploitatieresultaat en een verdere verslechtering van de vermogenspositie van Victorie. De financiĂŤle situatie van Victorie is dan ook zeer zorgwekkend. Er waren ook positieve ontwikkelingen in 2012, nieuwe vrijwilligers meldden zich aan, nieuwe samenwerkingen op het gebied van programmering en promotie werden opgestart en bestaande, succesvolle samenwerkingen voortgezet. En er is een start gemaakt met het onderzoek naar de herhuisvesting van Victorie. De woonsituatie van Victorie is al sinds 2009 nijpend en conform het oorspronkelijke plan zou al in 2011 een nieuw gebouw voor Victorie zijn gerealiseerd. Gezien het huidige economische klimaat is nieuwbouw nu geen optie en onderzoeken de gemeente Alkmaar en Victorie de haalbaarheid van herhuisvesting van Victorie in de Harmonie aan het Doelenveld.

3


2. Personeel en organisatie Het personeelbestand van Victorie bestond per 31 december 2012 uit de volgende medewerkers: Loonlijst Victorie Algemeen Manager: Programmeur: Medewerker Publiciteit & Marketing: Licht/Geluidtechnicus: Horeca- en vrijwilligerscoördinator: Medewerker Horeca en Productie Beheer/Onderhoudsmedewerker: Avondcoördinator (ACO) Administratie/financieel/secretarieel: Herintreders Assistent Horeca/productie: Stageplekken Stagiair Productie: Stagiair PR:

32 uur 32 uur 24 uur 32 uur 32 uur 28 uur 13 uur 24 uur 16 uur 36 uur (Wajong) 32 uur 32 uur

Het personeelbestand van Victorie bestond in per 31 december 2012 uit 7,1 fte. De werkzaamheden op het gebied van financiële administratie/control en personeelsadministratie besteedt Podium Victorie deels uit aan Kern8. Het gaat hier om 0,25 fte. Op het gebied van beveiliging werkt Victorie samen met Security Expert. Schoonmaakwerk wordt deels uitbesteed aan de firma AVAA. Bestuurder van de stichting Podium Victorie is Frans McGonigle. De Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande personen: Mw. J. van Antwerpen Dhr. T.S. Partiman Dhr. B. Benthem Ook in 2012 was de Adviesraad van Victorie actief. Deze bestaat uit de volgende leden die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de muziekwereld: Silvia Biemans (Butterfly Inc.) Rob Berends (Paperclip Agency) Mike Iking (consultancy en advies voor de poppodia sector) Sjef Huurdeman (programmeur Haarlem Jazz)

4


3. Vrijwilligers Victorie Naast een klein team met vaste medewerkers werkte Victorie in 2012 met 67 vrijwilligers. Zij verrichten ondermeer horecawerkzaamheden, entree/garderobe werkzaamheden en zorgen voor de artiestenopvang. Daarnaast werken vrijwilligers mee aan programma en promotie. In 2012 heeft Victorie 3 vrijwilligerpanels georganiseerd. Uitkomsten zijn onder meer: Vrijwilligers werken graag bij Victorie, met name om ervaring in de horeca op te doen, sociale contacten te leggen en om naar muziek / concerten te kunnen. Men waardeert de ontspannen sfeer, het contact met klanten en medewerkers en de programmering. Aandachtspunten zijn de afwisseling van de werkzaamheden en de verouderde faciliteiten / het pand. Opvallend in de motivatie van vrijwilligers is dat zij steeds vaker aangegeven dat zij vrijwilligerswerk gebruiken als aanvulling van hun CV. In de huidige arbeidsmarkt is het voor veel mensen moeilijk om aan betaald werk te komen. Deze groep mensen biedt Victorie de mogelijkheid tot het opdoen van werkervaring en zo doende actief te worden of te blijven. Samenstelling Vrijwilligers van alle leeftijden voelen zich thuis bij Victorie. De leeftijd van de vrijwilligers is zeer divers, goed verdeeld en loopt uiteen van 18 tot 56 jaar. De gemiddelde leeftijd is 28 jaar. Vrijwilligers verdeeld naar leeftijdsgroep 2012 Leeftijd % Aantal 18-20 16,1 % 11 21-23 19,4 % 13 24-26 16,1 % 11 27-29 11,3 % 8 30-32 11,3 % 8 33-35 6,5 % 4 35< 19,3 % 13 De verdeling naar geslacht is ten opzichte van 2011 iets verschoven naar meer vrouwen. In 2011 was de verhouding 50/50, in 2012 waren dat 60 % vrouwen-40 % mannen. Ongeveer 80% van de vrijwilligers komt uit Alkmaar. Ten opzichte van 2011 kwamen er in 2012 relatief vaker vrijwilligers uit de regio, waaronder Heerhugowaard en Langedijk. Inzet Vrijwilligers worden ingezet bij de reguliere producties en bij speciale producties zoals het Victorie loves de Hout festival. Naast de vrijwilligers die meewerkten aan producties is een aantal vrijwilligers actief geweest op andere gebieden. Zo was er gedurende een half jaar een vrijwilliger werkzaam als assistent van de programmeur. En werkte een andere vrijwilliger regelmatig mee aan het maken van promotiemateriaal voor activiteiten. Tijdens de zomerstop heeft een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken voor een opknapbeurt van de hal en het bovencafĂŠ van Victorie. Tot slot waren de Victorie-vrijwilligers actief tijdens Zomer op het Plein.

5


In 2012 is er door vrijwilligers ruim 4.959 uur aan inzet gepleegd. Dat is een daling van 14 % t.o.v. 2011. Dit is het gevolg van het wegvallen van de dance-programmering in de eerste helft van het jaar door de handhaving van de sluitingstijden. Van de 67 vrijwilligers zijn er 19 zeer actief. Dit houdt in dat zij tenminste 3 keer per maand aanwezig zijn als vrijwilliger. Talentontwikkeling Door actief aan talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering te doen krijgen vrijwilligers bij Victorie de mogelijkheid zich te ontwikkelen op terreinen zoals horeca, artiestenbegeleiding, productie, marketing en publiciteit en decoratie. Een groot deel van de talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering bestaat uit het opdoen van ervaring onder begeleiding en training on the job. Gedurende het uitvoeren van hun werkzaamheden zijn er altijd beroepskrachten aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden. Ervaringen worden doorgesproken en geĂŤvalueerd met de vrijwilligers om hen de kans te bieden zich hierin te verbeteren. Door deze werkwijze is het mogelijk om vrijwilligers heel direct te sturen en zich te laten ontwikkelen.

Daarnaast zijn er meerdere activiteiten en instructies om de deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten. Standaard krijgen alle nieuwe vrijwilligers bij indiensttreding een informatiedocument toegespitst op hun specifieke functie binnen Podium Victorie. Dit document omvat algemene informatie over de werkwijze en standaard die Victorie nastreeft. Alsmede specifieke informatie over hoe de desbetreffende functie uit te oefenen. Daarna worden zij gedurende meerdere diensten ingewerkt. Voor specifieke functies worden daarnaast de Barinstructie en de Artiestenopvang instructie aangeboden. Naast kwaliteit en service vindt Victorie veiligheid erg belangrijk. Daarom is er afgelopen jaar wederom een uitgebreide brand & ontruimingstraining op locatie geweest. Hieraan hebben naast de betaalde krachten ook vrijwilligers deelgenomen.

6


4. Programma en bereik Profiel en programmering In het programmaprofiel van Victorie staan popmuziek en dance centraal. Ook kiest Victorie voor verbreding in aangrenzende muziekgenres, zoals jazz en wereldmuziek. Victorie richt zich in het programmaprofiel expliciet voor het bieden van een podium aan lokaal en regionaal talent, zowel op het gebied van dance- als op het gebied van live-programmering. Daarnaast organiseert Victorie onder de noemer “Victorie loves Alkmaar” programma op locatie, participeert Victorie in culturele evenementen en festivals en combineert Victorie, al dan niet samen met de culturele instellingen in Alkmaar en de regio, muziek met ander cultureel aanbod, zoals film en beeldende kunst. Tot slot biedt Victorie workshops en educatieve activiteiten. Programmering dance Victorie richtte zich ook in 2012 op een breed scala van dance-stijlen. Naast gevestigde namen en bekende dj’s voor een breed publiek, bood Victorie opnieuw ’undergroundprogrammering’ voor specifieke publiekssegmenten. De ontwikkelingen werden op de voet gevolgd en er werd actueel, progressief en vernieuwend geprogrammeerd. Op het gebied van dance werkt Victorie veel samen met externe partijen, vaak lokaal en regionaal gebonden. De inhoudelijke kennis van deze partijen en het contact met de juiste doelgroep worden hierdoor op een slimme manier ingezet. Deze externe partijen weten goed wat er bij het publiek leeft en zij kunnen de boodschap op een krachtige wijze overbrengen. Victorie ziet het daarnaast als taak om startende danceproducenten te coachen en te ondersteunen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Roomkaas, danceprogrammering in samenwerking met lokale producenten

7


Programma live concerten Het programma van Victorie kenmerkte zich in 2012 zich door het actuele aanbod van livebands die op tour zijn in het clubcircuit, zowel nationaal als internationaal. Wat er landelijk in op de podia te zien is wil Victorie ook aan Alkmaar kunnen bieden. Dit aanbod richt zich op een breed en divers publiek. Voorbeelden van deze programmering in 2012 zijn Alain Clark, Gare Du Nord, Katzenjammer, Jeugd van Tegenwoordig, Sabrina Starke en Kensington. Daarnaast organiseerde Victorie in Cultuurpark de Hout het tweede, zeer succesvolle Victorie loves De Hout festival op locatie, een gratis festival dat 2.500 bezoekers trok. Victorie loves De Hout 2012

In 2012 participeerde Victorie in culturele evenementen en festivals, bijvoorbeeld: • Alkmaar Blues Express festival. Eind 2012 is tevens samen met de organisatie van het Alkmaar Blues Express een vaste lijn van bluesprogrammering in het programmaprofiel opgenomen. • De Breedstraat was een van de vijf evenemententerreinen tijdens Koninginnedag 2012. Victorie koos voor een live programma, maar heeft veel concurrentie gehad van dancefeesten. De bezoekersaantallen vielen tegen, daarbij waren de kosten hoog voor het inrichten van het terrein om te voldoen aan de eisen van de vergunningverstrekker. • Victorie heeft twee supports bij Zomer op het Plein geprogrammeerd. Daarnaast heeft Victorie een adviserende rol gehad bij de invulling van het popgerelateerde programma.

8


Naast het actuele, brede aanbod en de festivals/evenementen kende het live programma van Victorie in 2012 drie speerpunten: 1. Hiphop Dankzij een tweejarige projectsubsidie van het FPK heeft Victorie in 2011 en 2012 extra hiphop concerten kunnen programmeren. Deze subsidie is ingezet voor betaalde concerten en gratis toegankelijke evenementen als de afterparty van de Popronde, Koninginnedag en Victorie Loves de Hout Festival. Er zijn bekende hiphoppers geprogrammeerd zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Fresku en Mr.Polska. Naast deze bekende namen heeft de FPK-subsidie Victorie de kans gegeven om randen op te zoeken en risicovol te programmeren. In 2013 stopt deze subsidie in verband met bezuinigingen door de landelijke overheid. 2. Metal In 2011 is een eerste basis gelegd voor de metalprogrammering in Victorie. Op basis hiervan zijn in 2012 6 concertavonden georganiseerd die 577 bezoekers trokken. Daarnaast programmeert Victorie sinds 2012 het concept Deathfest, georganiseerd door Mike Molenkamp uit Heerhugowaard. Dit concept vond eerst plaats in de Waerdse Tempel en heeft nu een plek gevonden in Victorie. 3. Lokaal en regionaal talent Het programma op de donderdag richt zich deels op de stimulering en promotie van de lokale en regionale popcultuur. Hiervoor is een vast stramien gehanteerd: 1. Tweede donderdag Legio Regio. Hierbij krijgen 3 of 4 bands binnen een bepaald genre en/of leeftijdsgroep uit Alkmaar en omgeving de kans om op een professioneel podium op te treden in de grote zaal. 2. Derde donderdag Het Open Podium. Het maandelijkse Open Podium in het Bovencafe is een laagdrempelig podium voor beginnende bands, artiesten en dj’s. Iedere editie staan er 4 tot 6 acts. Daarnaast richtte Victorie zich op talentontwikkeling door middel van het programmeren van regionale supports bij bekende acts. Zowel op het gebied van dance (DJ’s) en live concerten. Ook werden tijdens evenementen als Koninginnedag en Victorie Loves de Hout Festival nadrukkelijk lokale en regionale bands en dj’s geprogrammeerd en gepromoot. Tot slot richtte Victorie zich in 2012 op lokale en regionale talentontwikkeling door middel van deelname aan contests en coachingsprogramma’s. Een overzicht: • Victorie heeft voor het FAC festival de veelbelovende band Dress Up Dolls begeleid naar een bijzonder optreden. Deze voorstelling is in reprise geweest bij Kunst tot de Nacht in Victorie. • De finale van de Bandcontest, georganiseerd door het NHD, heeft in Victorie plaatsgevonden. Victorie was tevens bij de conceptontwikkeling van de contest betrokken. • De dj- en bandfinale van Mixtream Festival vond plaats in Victorie. De programmeur van Victorie is als vrijwillige programmeur betrokken bij Mixtream. • In juni vond een showcase met 4 bands in Victorie plaats van NHPop Live. • Na het overlijden van Shavers gitarist Cock de Jong is er een Foundation opgericht met als doel om talentvolle bands en muzikanten een kans te geven om dat te doen waar ze goed in zijn: muziek maken. In Victorie vond de finale van een contest plaats met 5 deelnemers, waarbij de winnaar Tycho Wolters met € 5000,- prijzengeld naar huis ging.

9


• • • •

In samenwerking met lokale djembe opleiding is er een workshop voorafgaand het concert van afrobeat band Mdungu georganiseerd. Met gitarist Ruben Hoeke zijn er gitaarworkshops en een eindpresentatie georganiseerd. In samenwerking met Artiance hebben er meerdere bandpresentaties in Victorie plaatsgevonden (onder andere op het Open Podium en Bachhh). Victorie zat in de jury van PopSport, het landelijk coachingsprogramma waarin beginnende singer-songwriters, dj’s, bands, muzikanten, acts, hiphop crews werken aan muzikale en zakelijke vaardigheden. Tevens vond de voorronde plaats bij Victorie. In samenwerking met Kunstbende, de landelijke wedstrijd in kunst voor jongeren van 13-18 jaar, organiseerde Victorie de provinciale voorronde voor dj’s.

Open Podium

10


Doelstellingen en resultaten programma 2012 Doel van de programmering in 2012 was het voortzetten en verder verstevigen van het artistieke en financiĂŤle succes van de programmering in 2011. Zowel op het gebied van live concerten en als dance-programmering. Deze doelstelling is niet behaald.

Bezoekersaantallen 2010-2012

Victorie programmeerde in 2012 hetzelfde aantal activiteiten als in 2011 maar trok daarmee 13 % minder bezoekers. De daling van het aantal betalende bezoekers is 23 %. Programma en (gemiddelde) bezoekersaantallen 2012 Programmacategorie Aantal Totaal Aantal concerten betaald Aantal concerten gratis Aantal dance-activiteiten betaald Alle dance-activiteiten gratis Overige publieksactiviteiten (niet-muziek) Gratis publiekstoegankelijke activiteiten Besloten activiteiten Totaal activiteiten

activiteiten 50 20 44 9 9 51 20 203

bezoekers 8300

4922 13589 630 441 3869 2460 34211

Gemiddeld bezoekers 166 246 309 70 49 76 123 169

De belangrijkste reden voor de daling van het aantal bezoekers is de handhaving van de vergunde sluitingstijd in de eerste helft van 2012 door de gemeente Alkmaar. Sinds de opening heeft Podium Victorie aan de gemeente Alkmaar verzocht om een verruiming van de sluitingstijden van 02.00 uur in het weekend naar 03.00 of 04.00 uur. Deze verruiming is nooit toegekend maar de hantering van de sluitingstijd van 03.00 uur is jarenlang in overleg gedoogd.

11


Aan deze gedoogsituatie kwam in december 2011 een einde. Begin juni 2012 is een nieuwe vergunning toegekend met sluitingstijden tot 04.00 uur. De handhaving van de sluitingstijd in het eerste half jaar heeft ertoe geleid dat de danceprogrammering in Victorie is weggevallen in deze periode. Het publiek bleef weg en samenwerkingspartners trokken zich terug. Dit heeft geleid tot een sterke daling van het aantal bezoekers en de inkomsten uit entree en horeca in het eerste haljaar. Daarnaast zorgde de handhaving voor een flinke imagoschade van Victorie bij het publiek en boekers/producenten.

Bezoekersaantallen 2011 en 2012 Bezoekers 2011 en 2012 8000 7000 6000 5000 2011

4000

2012

3000 2000 1000 0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Ook met de verlengde sluitingstijden, in het najaar en de winter van 2012, bleven de bezoekcijfers voor de dance achter bij de verwachting. Redenen hiervoor zijn de opgelopen imagoschade, de toegenomen concurrentie en de economische crisis die ervoor zorgt dat het publiek minder te besteden heeft. Daarnaast bleek de ambitie van Victorie om na de zomerstop iedere vrijdag- en zaterdagavond een kwalitatief hoogwaardig danceprogramma neer te zetten niet realistisch. Er bleek simpelweg niet voldoende aantrekkelijk en betaalbaar aanbod. Ook bij de programmering van live concerten liepen de bezoekcijfers terug. Dit was, in tegenstelling tot de danceprogrammering, met name het geval in de laatste 4 maanden van 2012. Belangrijke reden hiervoor was de noodzakelijke beperking van het programmabudget in het voorjaar van 2012 vanwege de achterblijvende inkomsten in het voorjaar. Hierdoor konden niet voldoende goede live-acts voor het najaar worden geboekt en was het concertprogramma in het najaar relatief minder aantrekkelijk.

12


5. PR en marketing

Doelstellingen en resultaten Het doel van Victorie in 2012 op marketing- en communicatiegebied was het handhaven van het aantal bezoekers voor de dance-programmering en het vergroten van het aantal bezoekers bij live concerten door middel van creatieve promotie. Deze doelstellingen zijn niet behaald vanwege de handhaving van de sluitingstijden in de eerste helft van het jaar (zie hoofdstuk doelstellingen en resultaten programmering).

Social media Victorie is zeer actief op social media en focust zich daarbij vooral op Facebook en Twitter. Op Facebook heeft Victorie 7.000 vrienden, een stijging van 25 % t.o.v. 2011, en op Twitter 1300 volgers, een stijging van 27 % t.o.v. 2011. De website is in 2012 ruim 500.000 keer bezocht. Het gemiddeld aantal bezoekers is 1500 bezoekers per dag. Promotie-acties Victorie heeft een relatief klein marketingbudget dus creatieve en sympathieke acties die relatief goedkoop zijn en veel aandacht trekken, zijn erg belangrijk. In 2012 zijn bijvoorbeeld de volgende promotieacties uitgezet: Dijkman Victorie doet er alles aan om de Alkmaarder aan te zetten tot het zelf maken van muziek. Daarom hebben Dijkman en Victorie in 2012 samen een actie op de Victorie facebookpagina gerealiseerd en een aantal muziekinstrumenten weggegeven. Go!072 Go!072 is een Alkmaars uitgaansmagazine met een grote regionale huis aan huis verspreiding. Victorie adverteert hierin en als tegenprestatie krijgt Victorie veel redactionele aandacht en doen Go!072 en Victorie gezamenlijke acties.

13


De Vest Victorie zoekt regelmatig de samenwerking met theater De Vest. Dit gebeurt door middel van diverse promoacties, zoals in 2012 een unieke kortingsactie voor Roosbeef via het bestand van De Vest. Als tegenprestatie promootte Victorie het programma van De Vest. Djembeworkshop Mdungu Mdungu is een negenmansformatie bestaande uit Nederlandse, Spaanse, Gambiaanse, en Luxemburgse muzikanten. In samenwerking met een lokale Djembe-speler, Michael Agbodo, is samen met de percussionisten van Mdungu een speciale workshop georganiseerd naar aanloop van het concert van Mdungu in Victorie. Iedereen die een ticket kocht voor de show kon zich hiervoor gratis aanmelden. Trailers Zaterdag open tot 04:00 Om de verruiming van de sluitingstijden van Podium Victorie wereldkundig te maken zijn onder andere twee trailers gemaakt. Bekijk ze op YouTube: Trailer 1 http://www.youtube.com/watch?v=K1osraJVWLI Trailer 2 http://www.youtube.com/watch?v=P0d0dFW57_0 Trailer op YouTube

Augurken eten met Mr Polska Mr. Polska is een Poolse rapper met een groot talent voor het neerzetten van goeie feestjes. Mensen met een kaartje voor de show van Mr Polska konden een wel heel speciale meet and greet winnen.. Er viel een sessie â&#x20AC;&#x153;backstage augurken etenâ&#x20AC;? te winnen met Mr Polska himself. Het was een drukbezochte show en de winnaar heeft zich misselijk gegeten aan augurken.

14


6. Samenwerkende partners Victorie werkt waar mogelijk samen met anderen om het publiek een nog beter programma te bieden, om meer publiek te trekken en om nog efficiënter en effectiever te werken. Ook in 2012 werd op vele gebieden samengewerkt. Organisatie en beleid Op het gebied van personeel, organisatie en beleidsontwikkeling werd ondermeer samengewerkt met: • brancheorganisatie VNPF • Stichting Uit • Collega poppodia (medewerkers van Victorie voerden regelmatig gesprekken met collega’s bij andere podia in Nederland. Om van elkaar te leren en best practices over te nemen) • Take off Jobcoaches • VCRA (maatschappelijke stages) • Kern8 • InHolland Programmering In het kader van “Victorie loves Alkmaar” werkte Victorie in 2012 samen met de organisaties van Zomer op het Plein, Cultuurpark de Hout en Mixtream Festival. Ook participeerde Victorie in Kunst tot de Nacht, Bluesweekend en FAC Festival. Vaste partners op het gebied van dance zijn: Gramdioos, in samenwerking met 3Gram (Stijl: techhouse/techno), Exclusive 90s, in samenwerking met Walters Productions, Roomkaas (eclectic / urban), House Boom Bass, in samenwerking met Casper van Stadsstrand de Kade (Stijl: alternatief, hiphop, rock), Let Me Love You (Stijl: house) en danceprogramma’s in samenwerking met Rollin, de locale skateshop. Daarnaast heeft Victorie in 2012 een aantal nieuwe danceconcepten met partners neergezet. Bijvoorbeeld: • Oplawaai; organisator OpisOp heeft roots in Langedijk. Stijl: house, hiphop, eclectic. • Banana Republic is een jonge organisatie die haar debuut in het uitverkochte Victorie Bovencafe beleefde. Ze maakten vervolgens snel de overstap naar de Grote Zaal. Stijl: techno. • Upstairs: In het Bovencafe nodigt dj Il Disco artiesten uit Alkmaar en omgeving uit. Stijl: hiphop, electro, jazz, italo. • Supersissy, gericht op de gayscene van Kop van Noordholland. Stijl: gay. Educatie Partners op het gebied van talentontwikkeling, educatie en coaching waren in 2012: • FAC festival • Bandcontest/NHD • Kunstbende • Mixtream Festival • NHPop Live • Cock de Jong Foundation

15


• • • •

Popronde Ruben Hoeke Artiance PopSport

Marketing Voor kaartverkoop en/of promotie werkte Victorie in 2012 ondermeer samen met: • Primera • Skatestore Rollin • Kapperszaak Jolie Et Belle • Kledingzaak NR9 • Go!072 • De Vest • Mixtream • Alkmaar Blues Express • Stichting Uit • Alkmaarpas • Inholland • Bibliotheek Alkmaar • Stadsstrand de Kade

16


7. Huisvesting

Al bij de start van Victorie in 2009 was duidelijk dat het pand aan de Breedstraat niet geschikt is voor een professioneel en goed geoutilleerd poppodium. Door de laagte van de zalen, de gebrekkige geluidsisolatie, het ontbreken van mogelijkheden voor inpandig laden en lossen en de beperkte vluchtroutes is Victorie onvoldoende in staat de culturele kernactiviteiten uit te voeren, een acceptabel serviceniveau te bieden aan het publiek en de verdiencapaciteit te vergroten c.q. meer eigen inkomsten te genereren. De bedoeling was dan ook dat de gemeente in 2011 zou zorgen voor een nieuw pand voor Victorie. In 2012 heeft de wethouder aangegeven momenteel onvoldoende middelen te hebben voor nieuwbouw en is een onderzoek gestart naar de herhuisvesting van Victorie in een bestaand pand in de binnenstad van Alkmaar. Hiertoe is in goed overleg met de gemeente een programma van eisen opgesteld om de komende 10 jaar als professioneel poppodium met een regionale uitstraling te kunnen functioneren. Op grond van dit programma van eisen is door de gemeente en Victorie geconcludeerd dat het pand aan de Breedstraat niet geschikt te maken is voor een professioneel poppodium. Vervolgens is besloten de geschiktheid en de kosten van verbouwing van een ander pand in de binnenstad te onderzoeken, de Harmonie aan het Doelenveld, momenteel een bioscoop. Dit onderzoek wordt in 2013 afgerond. Tevens vindt in 2013 besluitvorming plaats over de herhuisvesting van Victorie. Ondertussen is de huisvestingssituatie van Victorie in de Breedstraat nijpend. Het kraanwater is sinds de zomer van 2012 niet langer drinkbaar (de leidingen moeten vervangen worden) en het achterstallige onderhoud leidt ondermeer tot lekkages en verloederde uitstraling van het pand. Ook leidt het ontbreken van klimaatbeheersing tot een voor deze tijd kwalitatief onvoldoende serviceniveau aan het publiek en loopt Victorie acts mis vanwege de laagte van de zaal en het podium. De medewerkers van Victorie hebben samen met de vrijwilligers in de zomer van 2012 een deel van het pand een verfbeurt gegeven om het serviceniveau aan het publiek niet nog verder te laten verslechteren.

17


8. Financiën Jaarrekening De sterke daling van het aantal bezoekers als gevolg van de handhaving van de sluitingstijden en de daling van de bestedingen per bezoeker hebben geleid tot een negatief exploitatieresultaat van € 68.889,- in 2012. Het is duidelijk geworden dat ruime sluitingstijden een voorwaarde zijn voor een artistiek en financieel gezond poppodium. Het college en de gemeenteraad zijn dan ook halverwege 2012 overgegaan tot het verstrekken van een vergunning met sluitingstijden tot 04.00 uur in het weekend. Helaas heeft dit proces tijd gekost en geleid tot een negatief resultaat en een verdere verslechtering van de vermogenspositie van Victorie. De positieve financiële ontwikkeling die in 2011 is ingezet bij Victorie, is hiermee teniet gedaan. Victorie is financieel niet gezond: • De continuïteit van de stichting op lange termijn is onzeker: in verband met het negatieve eigen vermogen kan er geen risicoreserve opgebouwd worden. • De stichting is onvoldoende liquide en netto werkkapitaal ontbreekt. • Victorie is niet solvabel c.q. kan de financiële verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen niet nakomen met behulp van activa. FPK regeling In 2012 heeft Victorie voor 33 concerten en dance avonden een toekenning vanuit de FPKkernpodiumregeling ontvangen. Daarnaast heeft Victorie een bedrag voor de hiphop programmering ontvangen van het FPK. Benchmark Victorie kent een zeer kostenbewuste bedrijfsvoering. Dit blijkt ook uit de benchmark uit 2011 met de gegevens van de VNPF, de branchevereniging van Nederlandse poppodia en festivals. Hieruit blijkt dat: • De personeelskosten zijn lager dan bij vergelijkbare podia. • De gemiddelde loonkosten per fte lager zijn dan bij vergelijkbare podia. • Het kleine team vast personeel realiseert relatief veel activiteiten en bereikt relatief veel bezoekers per fte. • De programma- en marketing en publiciteitskosten zijn lager dan bij vergelijkbare podia. De huisvestingskosten van Victorie liggen wel een stuk hoger dan die van vergelijkbare podia in de branche. In de loop van 2013 presenteert de VNPF de nieuwe cijfers en kan een benchmark voor 2012 worden gemaakt.

18


9. Vooruitblik In het jaarverslag 2011 stelde Victorie dat een goed gebouw, een realistische exploitatievergunning en voldoende tijd om de financiĂŤle positie te verstevigen voorwaarden zijn voor een cultureel hoogwaardig, ondernemend en financieel gezond Victorie. De realistische exploitatievergunning is inmiddels vergund. Tevens dringt Victorie er momenteel bij de gemeente op aan een vergunning voor het verhuren van zalen voor feesten en partijen te verstrekken zodat Victorie de verdiencapaciteit kan vergroten. In 2012 is tevens een onderzoek naar de herhuisvesting van Victorie gestart dat hopelijk in 2013 leidt tot spoedige besluitvorming over- en start van de herhuisvesting van Victorie. De huidige situatie is nijpend. Victorie is echter niet financieel gezond. En de verwachting is niet positief. Het publiek heeft vanwege de economische crisis duidelijk minder budget voor cultuur en de gemiddelde bestedingen blijven dan ook laag. Tevens is de concurrentie in de regio toegenomen en nemen de inkoopkosten toe. Dit heeft ertoe geleid dat Victorie op basis van de resultaten van het eerste kwartaal in 2013 een bezuinigingsoperatie moet gaan doorvoeren vanwege het achterblijven van de eigen inkomsten. De gemeente heeft in 2012 besloten dat er vanaf 2014 bezuinigingen worden doorgevoerd op de subsidie van Victorie. Het behoeft geen toelichting dat eventuele nieuwe bezuinigingen vanaf 2014 op de subsidie voor Podium Victorie een zeer negatieve invloed zouden hebben op de verdiencapaciteit en financiĂŤle situatie. Immers, bezuinigingen zouden rechtstreeks leiden tot bezuinigingen op het programma. En dat is precies waar Victorie de omzet en resultaat vandaan haalt. Victorie dringt er dan ook bij de gemeente op aan te wachten met de bezuinigingen tot Victorie een gezonde financiĂŤle basis heeft kunnen realiseren, onder een goed dak.

19


Bijlage 1. Producties live en dance Januari 7 jan VICTORIE'S NIEUWJAARSBORREL - WHOOBAB SWING & THE BETTY BOOPS + DJ'S TOMMI & DADDY-O 11 jan OPEN DAG SIZZLING SALSA - PROEFLESSEN! 12 jan PLAYGROUND COMEDY - TED GRIFFIOEN + BAS BIRKER + NEVILLE RAVEN 13 jan FINALE BEST BAND OF HOLLAND 14 jan BIG UP! - QEMISTS (UK) + ROBOKOP + SKID SOLO + DZD2 14 jan THE ALGORITHM (FR) + SATEYSAUCE + EYE OF THE HURRICANE 14 jan HIPHOP CAFÉ - STEVO + ILDISCO + SB 19 jan Open Podium 20 jan PETER PAN SPEEDROCK + DEL TOROS 21 jan DON DIABLO + CREQ DJ'S 22 jan BACHHH 26 jan POPQUIZ 27 jan MDUNGU + PERCUSSIEWORKSHOP met MDUNGU & MICHAEL AGBODO 28 jan EXCLUSIVE 90'S - BACK TO THE FUTURE Februari 2 feb PLAYGROUND COMEDY - STEVEN STOL + CHRISTIAN PIELICH + CHRIS VAN DER ENDE 3 feb ROOMKAAS - JAZIAH + FS GREEN + GLENN S + MC MR VI 4 feb HOUSE! BOOM! BASS! - THE MEDICS + CASS & MR CHEEZBURGAR 9 feb KRISIUN (BRASIL) + MALEVOLENT CREATION (USA) + VITAL REMAINS (USA) + PESTIFER + TRUTH CORRODED + KARNAK 10 feb LEGIO REGIO - DE SKATJES + WET T-SHIRT CONTEST + SPACEGUARDS 10 feb KUNSTBENDE VOORRONDE 11 feb LEFTIES SOUL CONNECTION FT. MICHELLE DAVID 11 feb GRAMDIOOS (AFGELAST!) 16 feb Open Podium 18 feb CLUB FRESH - ERICK E (ipv SHERMANOLOGY) + JUST HOUSE + TOM SCHIPHORST 23 feb POPQUIZ 25 feb EXCLUSIVE 90'S - PURNO DE PURNO Maart 1 mrt PLAYGROUND COMEDY - MC TIM WARD + REINIER MEI JER + BERT KOSTER 2 mrt HIT ME TV + HOUSE! BOOM! BASS! DJ'S CASS & MR CHEEZBURGAR 3 mrt JEWELDANCE - PAUL V + U-RI (cancelled Jeroenski) 8 mrt LEGIO REGIO - BRIGHT YOUNG LIGHTS + HALLO RUIMTEVLOOT + KISSING JAN E 8 mrt BOOM! BOOM! BALI - SENSI + DIMANYTE + DJ ANGELO BUSTAMENTE & DENNIS GRANT + FRENKAY FRESH & DILLON LEROUX + JAKE UP & JATOGNIETDAN 9 mrt TOOL & NINE INCH NAILS tributenight - THE PERFECT TOOL (USA) + NININ (USA) 10 mrt BIG UP! - DION CASSIUS + STEREOLOGUE + SKID SOLO + DZD2 10 mrt Upstairs in Victorie - Il Disco + Stuffin' For Ur Muffin + Stevo + dj Ken 15 mrt Open Podium 16 mrt LONG LOST PONIES 17 mrt ROLLIN PRESENTS SPLENDID + BOMB DIGGY CREW FT. MC DIAMANTA 22 mrt LEGIO REGIO - THE LOSS + CELLPHYLL + THE ISLE OF TOMORROW

20


24 mrt SUPER SISSY (straight-friendly) 25 mrt VOEDSELPOP - GOSPELKOOR JOY + DANSOPTREDENS BRUIJN & BONEL + SOPHIE VAN HECKE + VAN HUIJS UIT + 8PM 29 mrt POPQUIZ 30 mrt ROOSBEEF + DUENDE ARIZA LORA 31 mrt EXCLUSIVE 90'S - FLIPPO April 5 apr PLAYGROUND COMEDY - PATRICK MEI JER + ADAM FIELDS + LAMBERT-JAN KOOPS / DJ BARTJAN 6 apr LA BOUTIQUE FANTASTIQUE + FILM KYTEMAN. NOW WHAT? (ism Provadja) 7 apr GRAMDIOOS - MARK HENNING (DE) + FRANK HAAG & SANDRIEN (B2B) + KHALIL & STEVEN PIETERS (B2B) 12 apr LEGIO REGIO - SEMISTEREO (CD-presentatie) + WAVE ZERO + BUTTERFLY FX 13 apr SLAGSMÅLSKLUBBEN (SE) + BOEMKLATSCH 14 apr CLUB FRESH - GREGOR SALTO + JUST HOUSE + ALAIN DELA GROOVE 15 apr GARE DU NORD 20 apr YORI SWART + TANGARINE 19 apr Open Podium 21 apr ALAIN CLARK 26 apr POPQUIZ 27 apr RAMMSTEIN tributenight - VANNSTEIN 28 apr HOUSE! BOOM! BASS! - CAPACOCHA + CASS & MR CHEEZBURGAR 29 apr EXCLUSIVE 90'S - KONINGINNENACHT! 30 apr KONINGINNEDAG - DE KRAAIEN + CIRQUE VALENTIN + WET T-SHIRT CONTEST + KARMA'S LAB + BLACK OYSTERS Mei 3 mei PLAYGROUND COMEDY - EDO BERGER + TEX DE WIT + JOHAN VAN GULIK 4 mei ONGEZOUTEN DROP - MR. POLSKA ft. LEO + NOUVEAU RICHE + JEBROER ft. DIGITZZ 5 mei UPSTAIRS AT VICTORIE 5 mei BIG UP! LOVES ALKMAAR - SOUNDCLASH - DZD2 + SKID SOLO + GREG D + AIMBOT + CASS B2B MR CHEEZBURGAR + BOOKIE MOB + BOY RUSH + PATRIOT + WHEN THE SHIT HITS THE FAN + EELMAN + MC HI-DEFINATION + VJ LIESBETH 10 mei LEGIO REGIO - KING JACK + THE LA LA LIES 11 mei MIXTREAM FINALE 12 mei CLUB FRESH - GREG VAN BUEREN + JUST HOUSE + VJ CRABS 12 mei KARMA TO BURN (USA) + FILTHYMCNASTY 17 mei Open Podium 18 mei ROOMKAAS - JAZIAH + GLENN S + MC RON SIMPSON + FANNY WEST (DJ VAN THE OPPOSITES) 19 mei SUPER SISSY - ROZE WEEK - ALEX VAN OOSTROM 25 mei DE STAAT + BIRTH OF JOY 26 mei EXCLUSIVE 90'S - SUPER MARIO BROS 27 mei KATZENJAMMER (NO) + RINA MUSHONGA 31 mei POPQUIZ

21


Juni 1 jun LETMELOVEYOU - THE PARTYSQUAD + CAPTAIN HOOK 2 jun ROLLIN PARTY 9 YEARS - LE LE + HENZEL & DISCO NOV A + MAYO 7 jun PLAYGROUND COMEDY- FABIAN FRANCISCUS + FRANK BRASSER + FELIX HEEZEMANS + WOUTER MONDEN 8 jun ONGEZOUTEN DROP - FRESKU + PER.VERZ 9 jun GRAMDIOOS - MARCO FARAONE (IT) + HERMANEZ (BE) + FREDDY SPOOL + REISS + QUIENTIN 14 jun LEGIO REGIO - FRED WESTRA & THE FRET ALERT + KLENK + AIRBORNE KID VAN HONK + HIGHTOWER 15 jun PHANTOM FOUR & THE ARGUIDO vs DEF P & THE BEATBUSTERS 16 jun NHPOP LIVE - DRESS UP DOLLS + SAM SAXTON + BETWEEN SKINS + REVELLER 21 jun Open Podium 23 jun VICTORIE INVITES THE BANANA REPUBLIC - NEIL CB + JOB TRAVAIL + BONT EN LEER + VJ 14K VISUALS 24 jun VICTORIE LOVES ZOMER OP HET PLEIN - CASE MAYFIELD + SPINVIS 29 jun TRACER (AUS) + BLACK BOTTLE RIOT 30 jun EXCLUSIVE 90'S - TWISTER 30 jun UPSTAIRS AT VICTORIE Juli 7 jul BIG UP! loves Alkmaar - DZD2 + SKID SOLO + GREG D 13 jul ONGEZOUTEN DROP - DJ DNS + RBDJN + SENCI ROCK + ENGEL + MUILKORF + KINGZEIS + OTIE E.V.A. 14 jul EXCLUSIVE 90'S - 80's & ZEROES 14 jul CLUB TOON - W. WILLE + SJOERD MATS + DAAN DE JONGE Augustus 12 aug VICTORIE LOVES ZOMER OP HET PLEIN - ERWIN NYHOFF + ELLEN TEN DAMME & SCAPINO BALLET September 7 sep KUNST TOT DE NACHT - DRESS UP DOLLS + WET T-SHIRT CONTEST 8 sep ROLLIN PRESENTS- NOBODY BEATS THE DRUM + CREQ! 9 sep VICTORIE LOVES DE HOUT FESTIVAL - MR POLSKA + KENSINGTON + MAISON DU MALHEUR + SQUARE ATTIC + BIG UP! + MILIGRAM (KLEINTJE GRAMDIOOS) + EXCLUSIVE 90'S 14 sep VICTORIE DEATHFEST - AMERICAN ME (USA) + GIVE'EMBLOOD (AUT) + WASTED BULLET + TO HEAVEN EARTH IS HELL 15 sep GRAMDIOOS - KAISERDISCO (DE) + EDWIN OOSTERWAL + ROVÉ + KILOGRAM INVITE (4H SET) JEROEN SEARCH LIVE 20 sep Open Podium 21 sep ROOMKAAS - JIM AASGIER + NIZZLE + GINO DUARTE + DJ AISCREAM + MC RON SIMPSON 22 sep LETMELOVEYOU 28 sep ALKMAAR BLUES EXPRESS - FILL BLOOM + THE MACHINE + THE UNKNOWN FIVE (BE) 29 sep EXCLUSIVE ZEROES - BLING BLING 29 sep ALKMAAR BLUES EXPRESS - FEATHER & THE WHITE

22


Oktober 4 okt PLAYGROUND COMEDY - RAYMON HOFKENS + PETER GYSEN + GERTHEIN BOERSMA + RAYEN PANDAY + DJ KEBRAPSKI 5 okt GERHARDT (CD-PRESENTATIE) + DIRTY HARRY + ITUBE DJ 6 okt OPLAWAAI - J-PROOF + BASTERD DENEILLO + FULLSCALE + DJ IRWAN 12 okt BLOIDFEST - BLOID + ONKT + SORDID ETERNITY + SELFMACHINE + PRESENTATIE BERTJE DOPERWTJE 13 okt BIG UP! - EDDIE K (UK) (H.E.N.C.H.) + DZD2 + GREG D + AIMBOT + VJ CRABS 13 okt UPSTAIRS AT VICTORIE - IL DISCO + DJ RAOUL + BAZ REZNIK 18 okt Open Podium 19 okt QUEENS OF BLUES - DONNA GRANTIS (CAN)+ KIRSTEN THIEN (US) + LAURIE MORVAN (US) + BEX MARSHALL 19 okt LEGIO REGIO - VAN HUYS UIT + THE STONE LIARS + THE DEAD ENDS 20 okt POPRONDE AFTERPARTY - ZANILLYA + PLEASE! + THE BETTY BOOPS 21 okt COCK DE JONG FOUNDATION 25 okt POPQUIZ + LARS NIJMAN 26 okt ONGEZOUTEN DROP - DIO + INSAYNO + SAM & FALCO + ROOMKAAS + FEESTDJ RUUD + BOEHMER 27 okt EXCLUSIVE 90'S - ADDAMS FAMILY November 1 nov PLAYGROUND COMEDY - VINCENT GEERS + GUY FOLIE + MARLON KICKEN 2 nov VICTORIE DEATHFEST - BETRAYING THE MARTYRS + IN RUINS + RESURRECTION + BARREN GROUNDS 3 nov GRAMDIOOS - LINUS VALLA + RAMPA + ARADO + RENE ENGEL 8 nov LEGIO REGIO - INCISION + TWICE THE SAME + MORVIGOR 9 nov SUPER SISSY - DRAG KINGS & QUEENS - MAYDAY (DJ-SET & PERFORMANCE) + THE G-TEAM + LADY L.A. BELLA + SHEEZA HOO + VJ LIESBETH 10 nov SECTION ONE (HARDSTYLE) - B-FRONT + BEAT PUMPING MONKEYS + GEMS + BLACK SUNRISE 15 nov Open Podium 16 nov ONGEZOUTEN DROP - KRAANTJE PAPPIE + FIDDOX + DJ FRISS + FATA + DJ NITTY WOW + ROBERTO TAN ( SEMI-BEKEND TOUR) 17 nov SABRINA STARKE 17 nov 20TWELVE: PRINCE DANCE PARTY 21 nov OPEN DAG SIZZLING SALSA 22 nov RUBEN HOEKE EINDPRESENTATIE 22 nov BLUESNIGHT - ERIC STECKEL (USA) 23 nov MOKE + WIEB ZIGTEMA 24 nov UPSTAIRS AT VICTORIE 24 nov ONGEZOUTEN DROP - DOPE D.O.D. + KINGZEIS + IL DISCO 24 nov EXCLUSIVE ZEROES - NOKIA 3310 29 nov POPQUIZ 30 nov ROOMKAAS - THE FLEXICAN & MC SEF + ABSTRACT + GINO DUARTE

23


December 1 dec THE BANANA REPUBLIC PRESENTS COLOMBIA - JEFF RUSHIN + ONDERWEG NAAR NIKS + KLAUZ B + BONT EN LEER 6 dec PLAYGROUND COMEDY - RAYMON HOFKENS + RAMON FIELMICH + KRISTEL ZWEERS 7 dec KENSINGTON 8 dec ROLLIN PARTY - DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG + FS GREEN + DJ MAYO + KAMELENRACE + SOFTCORE DJ'S 14 dec OPISOP - BOOTSMAN2BOOTSMAN + J-PROOF + FRENKY FRIZZANTE + MR. CHEEZBURGAR + DJ KAI BEELEN 14 dec THE BETTY BOOPS PRESENT: PULP FICTION, THE QUENTIN TARANTINO EXPERIENCE STEVEN DE PEVEN + THE BIARRITZ BOYS + THE BETTY BOOPS 15 dec UPSTAIRS BEATBATTLE 15 dec BIG UP! LOVES ALKMAAR - DZD2 + SKID SOLO + GREG D + BOY RUSH + BULLET STORM B2B SONIC SKULLFUCK + VJ CRABS 20 dec POPQUIZ 21 dec TIM FLEIJSMAN + JOB TRAVAIL + KLAUZ B 21 dec HOUSE! BOOM! BASS! - THE DON'T TOUCH MY CROQUE_MONSIEURS + THE BENELUX + WE ARE DJ + WHEN THE SHIT HITS THE FAN + MR. CHEEZBURGAR + DJ CASS 22 dec JUST HOUSE - IVO ZWAAG + FRENKAY FRESH & DILLON LEROUX + JUSTHOUSE 22 dec EXCLUSIVE 90'S - ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 31 dec GRAMDIOOS OUD EN NIEUW - KINK + MARC ROMBOY + TAPESH + KID CULTURE & BICKER + DAAN DONK & DRAGO + JOB TRAVAIL & JEROME SEBASTIEN + ROSSJOCH & TIM SCHILDER

24

Jaarverslag 2012  

Jaarverslag 2012 Podium Victorie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you